Erişkinde sık görülen lösemi türü olup batı toplumlarında tüm kanserlerin %0.8 ini ve. kronik lenfositik lösemi tedavisinde uygulanmaktadır (3).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erişkinde sık görülen lösemi türü olup batı toplumlarında tüm kanserlerin %0.8 ini ve. kronik lenfositik lösemi tedavisinde uygulanmaktadır (3)."

Transkript

1 NÜKS/REFRAKTER KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA ORAL FLUDARABİN FOSFATIN ETKİNLİĞİ I. GENEL BİLGİLER VE GEREKÇE Kronik lenfositik lösemi (KLL) yavaş seyirli lenfoproliferatif hastalıklardandır. Erişkinde sık görülen lösemi türü olup batı toplumlarında tüm kanserlerin %0.8 ini ve tüm lösemilerin ise % 30 unu oluşturmaktadır (1). Kronik lenfositik lösemi de tek küratif tedavi yöntemi allojeneik kemik iliği naklidir (AKİT) (1, 2). Ancak AKİT, morbidite ve mortalitesi yüksek olması ve ileri yaşlarda rutinde önerilmeyen bir tedavi yaklaşımıdır (1,2). AKİT harici tedavi yöntemlerinde ise amaç hastalıksız yaşam süresi ve yaşam kalitesini artırmaktır (1). Bu nedenle, son yıllarda yeni tedavi ajanları ve uygulama protokolleri geliştirilmektedir. Bu ajanlardan biri olan fludarabin tek ajan veya çeşitli ilaçlarla kombine olarak, oral ya da IV olarak kronik lenfositik lösemi tedavisinde uygulanmaktadır (3). Fludarabinin tek ajan olarak kullanıldığı bir çalışmada TR oranı ve toplam yanıt oranı alkilleyici tabanlı tedavilerden daha yüksek bulunmuştur (6). Keating ve ark. nın çalışmasında yeni tanı konmuş KLL olgularında ilk basamak tedavi olarak uygulanan fludarabin ile toplam yanıt oranı %67 tespit edilirken diğer tedavi ajanları ile %25 bildirilmiştir (7). Hambin ve ark. nın çalışmasında da yeni tanı KLL olgularında fludarabin e yanıt oranı daha önce tedavi almış olgularda elde edilenin iki katına yakın görülmüştür (2). Başka bir çalışmada da 78 i daha önce tedavi almış relaps/refrakter ve 35 i yeni tanı toplam 113 hastaya tek ajan olarak fludarabin vermişlerdir. En az 3 yıllık takip sonunda yeni tanı almış olgularda PFS 33 ay iken relaps/refrakter hastalarda 21 ay izlenmiştir (8). 1

2 Fludarabin ile çeşitli alkilleyici rejimleri karşılaştıran pek çok randomize ve nonrandomize çalışma mevcuttur (9-13). Fludarabin ile klorambusil ve diğer kemoterapi rejimlerini karşılaştıran çalışmalarda daha yüksek remisyon oranı ve progresyonsuz yaşam süreleri gözlenmiştir (2,11). Rai ve ark. nın fludarabin ile klorambusil tedavilerini karşılaştırdığı bir çalışmada fludarabin alanlarda toplam yanıt oranı ve TR oranı sırasıyla %64 ve %20 iken klorambusil alanlarda %39 ve %5 bildirilmiştir. Ayrıca hem hastalıksız yaşam süresi (20 vs 14 ay ) hem de cevap süresi fludarabin ile daha uzun (28 vs 19 ay) bulunmuştur (12). Rai ve ark. nın yaptığı başka bir çalışmada ise tek başına fludarabin, klorambusil veya fludarabin+klorambusil (FK) kombine tedavisi karşılaştırılmıştır. Tam remisyon oranları fludarabin, klorambusil ve FK kombine tedavisinde sırasıyla %20, %4 ve %20, PR oranı %43, %33 ve %41 iken beş yıllık sağkalım sırasıyla 66 ay, 56 ay ve 55 ay olarak tespit edilmiştir. Fludarabin ve klorambusil kombine tedavisi ile elde edilen toplam yanıt oranı ve yaşam süresi tek başına fludarabin uygulamasıyla benzer bulunmuştur (13). Johnson ve ark. nın çalışmasında tek başına fludarabin ile siklofosfamid, adriamisin, prednisone (CAP) kombine tedavisi karşılaştırılmıştır. Fludarabin alan hastalarda toplam yanıt %71 (%23 TR, %48 PR) iken CAP kombine tedavisi alanlarda %50 (%17 TR, %33 PR) bulunmuştur (14). Fransız grubunun çalışmasında da fludarabin ile TR oranı ve toplam yanıt oranı CAP dan daha iyi bulunmuştur (9). Fludarabin ile klorambusil, sisplatin, siklofosfamid veya prednizolon çeşitli kombinasyonlarda kullanılmıştır. Kombine tedavi sonuçları tek başına fludarabin kullanımına göre avantajlı görülmemiştir (15-18). O Brien ve ark. nın yaptığı çalışmada fludarabin ile FND sonuçları karşılaştırılmıştır. Yeni tanı almış hastalarda, FND ile toplam yanıt oranı %80, alkilleyici tedavilere refrakter hastalarda ise %60 bildirilmektedir. Yeni tanı almış hastalarda FND tek başına fludarabin kullanımından daha avantajlı bulunmamıştır (18). 2

3 KLL li olgular tanı anında genellikle ileri yaşlardadır ve bu yaş grubunda komorbit faktörler oldukça sıktır (3). Eşlik eden komorbit faktörler fludarabin tedavisi ile ilgili komplikasyonların sıklığını artırabilmektedir (3). Bunlar tedavi seçimini etkileyen önemli faktörlerdir. Ayrıca daha önce yoğun IV tedavi almış bu yaş grubundaki hastalarda IV tedavi için venöz yol temini de önemli bir sorundur. Intravenöz tedavi alan hastaların hospitalize edilmesi ve düzenli vizit yapılması gerekmektedir. Bu nedenle oral tedavi uygulama kolaylığı gerektirebilir ve maliyet etkinlik yönünden daha avantajlı olabilir. II. AMAÇ: Oral fludarabin fosfatın kronik lenfositik lösemide (KLL) etkinliği ve ve güvenirliğini tespit etmektir. Bu amaçla oral fludarabin tedavisine yanıt, sağkalım, progresyonsuz sağkalım prospektif olarak incelenecektir. III. HASTA VE METHOD: Etkinlik National Cancer İnstitute (NCI) yanıt kriterleri kullanılarak değerlendirilecektir (4). Güvenlik takibi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) toksisite derecelendirmesi ile yapılacaktır. Toplam 40 hasta çalışmaya alınacaktır. Fludarabin fosfat günde tek doz, 40 mg/m2/gün, oral, 5 gün, 4 haftada bir, toplam 6-8 kür verilecektir. Çalışmaya Alma Ölçütleri: 1. Histopatolojik olarak tanımlanmış, CD 20 (+) B hücreli KLL olguları. 2. Klinik Durum: daha önce konvansiyonel tedavi almış, primer dirençli veya nüks vakalar 3. Yaş >55 4. PS >2 olan hastalar 5. Rai evre >II 3

4 KLL Tanı Kriterleri; NCI-KLL Çalışma Grubu kriterlerine göre tanı için gerekli olanlar 1. Periferal kan lenfosit sayısı 5 x 10 9 /L üzerinde olmalı ve %55 den az oranda atipik hücre bulunmalıdır. 2. Bu hücrelerde B hücre için spesifik olan antijenler mevcut olmalıdır (CD 19, CD 20, CD 23, CD 24) ve CD 5 + olmalıdır. Yüzey immünglobulini düşük olmalıdır. 3. Kemik iliği çekirdekli hücrelerinin % 30 dan fazlasını KLL lenfositleri oluşturmalıdır. KLL DE EVRELEME KLL evrelemesi tedavi kararı, prognoz belirlenmesi ve hastalığın takibi gibi amaçlarla yapılır. Kriterler FM bulguları ve Lab bulgularının karışımıdır. Rai Evrelemesi : Evre Kinik ve Laboratuvar Sağkalım(yıl) Evre 0 Lenfositoz (Periferde /mm 3, Kİ>%40) 10 Evre 1 Lenfositoz + LAP 8 Evre 2 Lenfositoz + SM ve/veya HM 6 Evre 3 Lenfositoz + Anemi :Hb <11 gr/dl Evre 4 Lenfositoz + Trombositopeni< /dl 2 4

5 KLL DE TEDAVİYE BAŞLAMA KRİTERLERİ 1. Lenfomada kullanılan B semptomlarının varlığı(kilo kaybı, aşırı halsizlik, ateş, gece terlemesi) 2. Bulky veya progressiv LAP ve bası semptomlarının olması 3. Masif veya progressiv Dalak veya karaciğer büyümesi ve bası semptomlarının olması 4. Lenfosit ikiye katlanma zamanının 12 aydan kısa sürede olması 5. RAI evre III veya IV(Kİ yetmezliği nedeniyle Anemi veya trombositopeni) 6. Otoimmun anemi veya trombositopeni(steroid tedavisine cevap vermeyen) 7. Richter transformasyonu 8. Bakteriyel infeksiyonlara duyarlılığın artması (hipogamaglobulinemiye bağlıysa profilaktik i.v. gamaglobulin yeterli olabilir). 9. Perifer lenfosit sayısının hızla artması KLL DE TEDAVİ YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kemoterapi verilen hastada tedavi cevabı çoğunlukla üçüncü kür sonrası değerlendirilir. Cevapsızlık düşünülüyorsa ikinci kür sonrası da değerlendirme yapılabilir. Tam cevap (NCI kriterleri) Aşağıdaki tüm bulguların iki ay süreyle sağlanması gerekir: 5

6 1. Organomegalilerin (HM, SM) ve/veya lenfadenopatilerin kaybolması 2. Ateş, gece terlemesi, kilo kaybının kaybolması 3. Mutlak lenfosit sayısının 4 x 10 9 / L nin altında olması. 4. Mutlak PNL sayısının 1,5 x 10 9 / L nin üzerinde olması. 5. Hb düzeyinin transfüzyon almamışken 11 g/dl üzerinde olması. 6. Trombosit sayısının 100 x 10 9 / L nin üzerinde olması. 7. Kİ asp lenfosit infilt. % 30 un altına inmesi ve/veya Kİ selülaritesinin normal olması. 8. Hipogamaglobülineminin düzelmesi. 9. Otoimmün hemolitik anemi varsa düzelmesi. Kısmi cevap (NCI kriterleri) Aşağıdaki (başlangıç bulgularına göre karşılaştırılan) bulguların en az iki tanesinin iki ay süreyle sağlanması gerekir: 1. Organomegalilerin (hepatomegali, splenomegali) ve/veya lenfadenopatilerin % 50 veya daha fazla küçülmesi. 2. Mutlak lenfosit sayısının başlangıca göre % 50 veya daha fazla azalması. 3. Hb düzeyinin % 50 veya daha fazla artması veya 11 g/dl üzerinde olması. 4. Trombosit sayısının 100 x 10 9 / L nin üzerinde olması veya başlangıç değerine göre % 50 artması. 5. Nötrofil sayısının 1,5 x 10 9 / L nin üzerinde olması veya başlangıç değerine göre % 50 artması. 6

7 Progresif hastalık Tedavi başladıktan sonra aşağıdaki bulguların en az bir tanesinin olması yeterlidir. 1. Mutlak lenfosit sayısının % 25 veya fazla artması. 2. En geniş çaplı LAP nin çapının % 25 veya fazla artması veya yeni lenfadenopatilerin çıkması. 3. Dalağın vertikal uzunluğunun % 25 veya fazla artması. Cevapsız hastalık Yukarıda yazılı olan diğer kriterlere dahil olmayan hastalar cevapsız olarak kabul edilir. IV. DEĞERLENDİRME ve İŞLEMLERİN TAKVİMİ Değerlendirmenin takvimi 1. TEDAVİ BAŞLANGICI Değerlendirmeleri Bu değerlendirmeler hastanın tedavi öncesi durumunu dökümante etmek amacı taşımaktadır. Tıbbi Öykü ve Fizik inceleme Vital Bulgular Boy ve vucut ağırlığı dahil, B semptomlarının değerlendirilmesi, detaylı nodal muayene, Performans durumu tespiti Kan basıncı, kalp hızı Hematolojik ölçümler Tam kan sayımı (hemoglobulin, hematokrit, beyaz küre, trombosit) ve periferik yayma, protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı Klinik Biyokimya ALT, AST, total bilirubin, direkt bilirubin, alkalen fosfataz, total protein, albumin, BUN, kreatinin, ürik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolesterol, trigliseridler, glukoz, sodyum, klor, potasyum ve LDH, immün globulinler, β2 mikroglobulin, eritrosit sedimentasyon hızı, CRP Radyolojik inceleme PA-Akciğer grafisi, Boyun, Toraks, abdominal ve pelvik BT, klinik endike ise diğer bölgelerin BT incelemesi Kemik iliği Mümkünse bilateral aspirasyon ve biopsi 7

8 İncelemesi Patalojik inceleme Patolojik materyalden tanı doğrulanması, 2. TEDAVİ SONRASI DEĞERLENDİRMELERİ Takip dönemi değerlendirmeleri, tedaviden sonra yanıt oranı (TR, PR, stabl hastalık ve progressif hastalık) hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım üzerine etkiler ile kısa ve uzun süreli güvenlilik değerlendirmelerinin kaydedilmesi amacı ile yapılacaktır. Hastaların takip verileri 30, 60 ve 90 ıncı günlerde ve 6.ay dahil olmak üzere sonrasında 3 ayda bir olacak şekilde kaydedilecektir. Çalışma sonunda bakılacak parametreler: 1. Yanıt oranları ( TAM, KISMİ YANIT) 2. Progresyona kadar geçen süre (PFS) 3. Gözlenen yan etkiler 4. Yaşam kalitesine etkileri V. GÜVENLIK DEĞERLENDIRMELERI Aşağıdaki güvenlik değerlendirmeleri belgelenecektir: Klinik advers olay (lar) (AO): 1. Tüm ciddi AO lar 2. Beklenmeyen ya da bilinmeyen ciddi olmayan AO lar 3. Çalışma ilacının sonlandırılmasına yol açan AO lar Tedavi dönemi ve takip döneminde değerlendirme takviminde belirtildiği şekilde güvenlik değerlendirmeleri yapılacaktır. Güvenlik ölçümleri şunlardan oluşmalıdır: 1. Vital bulgular: sistolik ve diastolik kan basıncı, kalp hızı 8

9 2. Klinik biyokimya: ALT, AST, total bilirubin, direkt bilirubin, alkalen fosfataz, total protein, albumin, BUN, kreatinin, ürik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolesterol, trigliseridler, glukoz, sodyum, klor, potasyum. 3. Hematolojik ölçümler: Tam kan sayımı (hemoglobulin, hematokrit, beyaz küre, trombosit) ve periferik yayma, protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı 4. İdrar tetkiki 5. Birlikte kullanılan ilaçlar 6. Çalışmadan güvenlik veya intolerans nedeniyle çıkarılanlaarın kaydedilmesi VI. KAYDEDİLECEK VERİLER Çalışma başlangıcı Hasta seçim ölçütleri Yazılı bilgilendirilmiş olur tarihi Demografik veriler Eşlik eden hastalıklar Fizik muayene ve laboratuvar sonuçları Çalışma Boyunca Advers olaylar 1.Tedavi boyunca ya da tedavi bitiminden sonraki 30 gün içerisinde ortaya çıkan tüm ciddi AO lar 2.Beklenmeyen ya da bilinmeyen ciddi olmayan AO lar 3. Doz azaltılmasına ya da çalışma ilacının sonlandırılmasına yol açan AO'lar Tedavi ve takip dönemi ile ilgili laboratuvar değerleri Hasta ve hastalık ile ilgili son durum takibi Sonlandırma Çalışma ilacının kesilme tarihi ve sonlandırma sebebleri. Eğer hasta öldüyse ölüm tarihi kaydedilmeli ve CAO 9

10 olarak kaydedilmelidir. Hastalar CAO lar için sonlandırmadan en az 30 gün sonrasına kadar takip edilecektir. VII. ÇALIŞMANIN SONUÇ NOKTALARI 1. Birincil Değerlendirme Ölçütleri Yanıt oranları (TR, PR, stabl hastalık, progressif hastalık) 2. İkincil Değerlendirme Ölçütleri Hastalıksız yaşam oranı Genel yaşam oranları Toksisite/advers olay sıklıkları ÇALIŞMA BAŞLANGICI Tarih:.../.../... 10

11 Hastanın Adı ve Soyadı:... Yaş:... Cinsiyet:... Dosya no:... Hastalığa ait Bilgiler: Tanı:... Evre:... Daha önce aldığı tedaviler Çalışmaya Alma Ölçütleri Evet Hayır CD 20 (+) Dirençli Nüks KLL hastalar IPI >2 olan hastalar Yaş >55 6. Karnowsky performans skoru <70 "Hayır" işaretli kutu varsa, hasta çalışmaya alınmamalıdır. Hasta çalışma için Uygun Uygun değil 11

12 Tarih:.../.../... Hastanın Adı ve Soyadı:... Yaş:... Cinsiyet:... Dosya no:... Hastalığa ait Bilgiler: Tanı:... Evre:... Hastalık Semptomları B Semptomları Ateş Var Yok Gece Terlemesi Var Yok Kilo Kaybı Var Yok Diğer Semptomlar Halsizlik/Kolay yorulma Var Yok Enfeksiyon Var Yok Peteşi/Ekimoz Var Yok Diğer: Fizik Muayene: Boy:... Kilo:... Vücut Yüzey Alanı:... Performans statüsü (ECOG-Karnowsky):... LAP (Bölgeler ve boyutları):... Hepatomegali (Boyutu):... Splenomegali (Boyutu):... Kemik iliği Biyopsisi Yapıldı Yapılmadı BOS incelemesi Yapıldı Yapılmadı İmmunfenotipleme Yapıldı Yapılmadı Sitogenetik inceleme Yapıldı Yapılmadı İmmünhistohimyasal inceleme: Yapıldı Yapılmadı Çalışmaya dahil edildiği tarih: 12

13 Tedavi öncesi laboratuar: Hematoloji Sonuçları Tam kan sayımı Hb:... Nötrofil:... Bazofil:... WBC:... Trombosit:... Lenfosit:... Hct:... Sedimantasyon:... Biyokimya Sonuçları Serum Bilirubin düzeyi (Total/ Direk) Kan üre azotu düzeyi Serum kreatinin düzeyi Serum LDH düzeyi Serum alkalen fosfataz düzeyi Serum β2 mikroglobulin düzeyi ALT/AST Serum CRP düzeyi Diğer Testler EKG Akciğer Grafisi Hamilelik testi Kemik iliği Biyopsisi Nodüler İnterstisyel Miks Diffüz 13

14 Hastanın adı soyadı: KÜR ORAL FLUDARABİN TEDAVİSİ SONRASI İNCELEMELER Tarih: / / Kilo: (kg) Performans statüsü Hematoloji Tam kan sayımı tarihi: / / Hemoglobin (g/dl) Beyaz kan sayısı (10 9 /l) Nötrofil (10 9 /l) Lenfosit (10 9 /l) Basofil (10 9 /l) Eosinofil (10 9 /l) ESH (mm/h) Platelet (10 9 /l) Hematokrit % Biyokimya Tarih: / / BUN (mmol/l) Bilirubin ((mmol/l) Albumin (g/l) GGT (u/l) B2 mikroglobulin (mg/l) Sodyum (mmol/l) Kalsiyum (mmol/l) Kreatinin ((mmol/l) Alkalen fosfataz (u/l) LDH (u/l) AST (u/l) ALT (u/l) Potasyum (mmol/l) Glukoz (mmol/l) Yapılan kan transfüzyonu sayısı Yapılan platelet transfüzyonu sayısı Yanıtın Değerlendirilmesi: Tam yanıt Kısmi Yanıt Stabil Hastalık Progresif Hastalık 14

15 YAN ETKİLER Tarih: / / Yan Etkiler Allerjik reaksiyon Enfeksiyon Nötropeni Trombositopeni Anemi Bulantı/kusma İshal Alopesi Ateş Anormal vital bulgu Diğer (Belirtilecek!)... Büyüme faktörü kullandı mı? Hayır Evet Evetse hangisi kullanıldı:... Antimikrobiyal Antifungal Antiviral Kullanıldı mı? Başlangıç tarihi... Bitiş tarihi... Kullanılan Antimikrobiyal Antiviral.... Antifungal

16 3.AY TAKİP VERİLERİ Hastanın Adı ve Soyadı:... Hastalık Semptomları B Semptomları Ateş Var Yok Gece Terlemesi Var Yok Kilo Kaybı Var Yok Fizik Muayene: Boy:... Kilo: :... Performans statüsü (ECOG-Karnowsky):... LAP (Bölgeler ve boyutları):... Hepatomegali (Boyutu):... Splenomegali (Boyutu):... Labaratuar bulguları: Hematoloji Sonuçları Tam kan sayımı Hb:... Nötrofil:... Bazofil:... WBC:... Trombosit:... Lenfosit:... Hct:... Sedimantasyon:... Biyokimya Sonuçları Serum bilirubin düzeyi (Total/ Direk) Serum üre düzeyi Serum kreatinin düzeyi Serum LDH düzeyi Serum alkalen fosfataz düzeyi Serum β2 mikroglobulin düzeyi ALT/AST Serum CRP düzeyi 16

17 Diğer Testler EKG Akciğer Grafisi Toraks CT Batın-pelvik CT Sonuç Tam remisyonda Parsiyel remisyonda Stabl hastalık Progresyon Nüks YAN ETKİLER Tarih: / / Yan Etkiler Allerjik reaksiyon Enfeksiyon Nötropeni Trombositopeni Anemi Bulantı/kusma İshal Alopesi Ateş Anormal vital bulgu Diğer (Belirtilecek!)... 17

18 6.AY TAKİP VERİLERİ Hastanın Adı ve Soyadı:... Hastalık Semptomları B Semptomları Ateş Var Yok Gece Terlemesi Var Yok Kilo Kaybı Var Yok Fizik Muayene: Boy:... Kilo: :... Performans statüsü (ECOG-Karnowsky):... LAP (Bölgeler ve boyutları):... Hepatomegali (Boyutu):... Splenomegali (Boyutu):... Labaratuar bulguları: Hematoloji Sonuçları Tam kan sayımı Hb:... Nötrofil:... Bazofil:... WBC:... Trombosit:... Lenfosit:... Hct:... Sedimantasyon:... Biyokimya Sonuçları Serum bilirubin düzeyi (Total/ Direk) Serum üre düzeyi Serum kreatinin düzeyi Serum LDH düzeyi Serum alkalen fosfataz düzeyi Serum β2 mikroglobulin düzeyi ALT/AST Serum CRP düzeyi 18

19 Diğer Testler EKG Akciğer Grafisi Toraks CT Batın-pelvik CT Sonuç Tam remisyonda Parsiyel remisyonda Stabl hastalık Progresyon Nüks YAN ETKİLER Tarih: / / Yan Etkiler Allerjik reaksiyon Enfeksiyon Nötropeni Trombositopeni Anemi Bulantı/kusma İshal Alopesi Ateş Anormal vital bulgu Diğer (Belirtilecek!)... 19

20 12.AY TAKİP VERİLERİ Hastanın Adı ve Soyadı:... Hastalık Semptomları B Semptomları Ateş Var Yok Gece Terlemesi Var Yok Kilo Kaybı Var Yok Fizik Muayene: Boy:... Kilo: :... Performans statüsü (ECOG-Karnowsky):... LAP (Bölgeler ve boyutları):... Hepatomegali (Boyutu):... Splenomegali (Boyutu):... Labaratuar bulguları: Hematoloji Sonuçları Tam kan sayımı Hb:... Nötrofil:... Bazofil:... WBC:... Trombosit:... Lenfosit:... Hct:... Sedimantasyon:... Biyokimya Sonuçları Serum bilirubin düzeyi (Total/ Direk) Serum üre düzeyi Serum kreatinin düzeyi Serum LDH düzeyi Serum alkalen fosfataz düzeyi Serum β2 mikroglobulin düzeyi ALT/AST Serum CRP düzeyi 20

21 Diğer Testler EKG Akciğer Grafisi Toraks CT Batın-pelvik CT Sonuç Tam remisyonda Parsiyel remisyonda Stabl hastalık Progresyon Nüks YAN ETKİLER Tarih: / / Yan Etkiler Allerjik reaksiyon Enfeksiyon Nötropeni Trombositopeni Anemi Bulantı/kusma İshal Alopesi Ateş Anormal vital bulgu 21

22 HASTAYA AİT SON VERİLER Hastanın Adı ve Soyadı:... Hastanın son durumu Yaşıyor Öldü Son görülme/ Ölüm tarihi: / / Performans Statüsü:... Kayı tnumarası :... Ölüm Nedeni Malign hastalık Toksisite Her ikisi de Diğer :... Son Hastalık Durumu: Tam remisyon Parsiyel remisyonda Stabl hastalık Progresyon Nüks Protokolden sonraki relaps tarihi: / / 22

23 KAYNAKLAR 1. Kipps TJ. Chronic lymphocytic leukemia and related diseases. in: Williams Hematology. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U (eds). Sixth edition. USA. The McGraw-Hill companies. 2001: Hambin TJ. Achieving optimal outcomes in chronic lymphocytic leukemia. Drugs 6: , Boogaerts MA, Hoof VA, Catovsky D, Kovacs M, Montillo M, Zinzani PL, Binet JL, Feremans W, Marcus R, Bosch F, Verhoef G, Klein M. Activity of Oral fludarabine Phosphate İn Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia. J Clin Oncol 2001:19(22); Cheson BD, Bennett JM, Kay N, et al. National Cancer Institute-sponsered Working Group guidelines for chronic lymphocytic leukemia: revised guidelines for diagnosis and treatment. Blood: 87: , Keating MJ, Kantarjian H, Talpaz M, et al. Fludarabine: a new agent with major activity against chronic lymphocytic leukemia. Blood 74:19-25, Keating MJ, Smith TL, Lerner S, et al. Prediction of prognosis following fludarabine used as secondary therapy for chronic lymphocytic leukemia. Leuk Lymphoma 37(1-2):71-85, Keating MJ, O Brien S, Kantarjian H, et al. Long term follow up of patients with chronic lymphocytic leukemia treated with fludarabine as a single agent. Blood 81:2878,

24 9. Johnson S, Smith AG, Löflerr H, et al. French Cooperative group on CLL. Multicentre prospective randomised trial of fludarabine versus cyclophosphamide doxorubicin and prednisone (CAP) for treatment of advanced-stage chronic lymphocytic leukemia. Lancet 347: , Leporrier M, Chevret S, Cazin B, et al. Randomised comparıson of fludarabine CAP and ChOP in 695 previously untreated stage B and C chronic lymphocytic leukemia (CLL). Early stopping of the CAP accural. Blood 90:529a, Keating MJ, O Brien S, Lerner S, et al. Long term follow up of patients with chronic lymphocytic leukemia receiving fludarabine regimen as initial therapy. Blood 82: , Rai KR, Peterson B, Elias L, et al. A randomized comparison of fludarabine and chlorambusil for patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia. a CALGB, SWOG, CTC/NCI-C and ECOG intergroup study. Blood 88:141, Rai KR, Peterson BL, Appelbaum FR, et al. Fludarabine composed with chlorambucil as primary theraphy for chronic lymphocytic leukemia. New Engl J Med 343:1750-7, Johnson S, Smith AG, Loffler H, et al. Multicentre prospective randomised trial of fludarabine versus cyclophosphamide, doxorubicin, and prednisone (CAP) for treatment of advanced-stage chronic lymphocytic leukaemia. The French Cooperative Group on CLL. Lancet 347(9013):1432-8, Elias L, Stock-Novack D, Head DR, et al. A phase I trial of combination fludarabine monophosphate and chlorambucil in chronic lymphocytic leukemia: a Southwest Oncology Group study. Leukemia 7(3):361-5,

25 16. Giles FJ, O'Brien SM, Santini V, et al. Sequential cis-platinum and fludarabine with or without arabinosyl cytosine in patients failing prior fludarabine therapy for chronic lymphocytic leukemia: a phase II study. Leuk Lymphoma. 36 (1-2):57-65, Keating MJ, O'Brien S, Lerner S, et al. Long-term follow-up of patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) receiving fludarabine regimens as initial therapy. Blood 15;92(4): , O'Brien S, Kantarjian H, Beran M, et al. Fludarabine and granulocyte colonystimulating factor (G-CSF) in patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia 11(10):1631-5,

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavi Rehberi. Epidemiyoloji

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavi Rehberi. Epidemiyoloji Kronik Lenfositer Lösemi Tedavi Rehberi Epidemiyoloji Kronik lenfositer lösemi (KLL) 4,2/100.000/yıl sıklığı ile en sık görülen lösemi tipidir. Ortanca görülme yaşı 67 72 arasındadır. KLL hastalarının

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011 Filiz Vural Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Kronik lenfositik lösemi (KLL), 3-6/10 5 /yıl insidans ile en sık görülen erişkin lösemi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

KLL Tedavisi: Genç ve Refrakter Hastalar

KLL Tedavisi: Genç ve Refrakter Hastalar KLL Tedavisi: Genç ve Refrakter Hastalar Dr. Melih AKTAN İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Giriş Kronik lenfositik lösemi (KLL) batı yarımküresinde

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Tek Merkez Deneyimi 1

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Tek Merkez Deneyimi 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (1): 43-48 43 KLİNİK ARAŞTIRMA KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Tek Merkez Deneyimi 1 EVALUATION OF THE CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS: Single

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi GENERAL CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS

Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi GENERAL CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS Araştırma Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi GENERAL CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS Vahit DEMİR 1, Selda KAHRAMAN 2, Abdullah KATGI 2,

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

LENFOSİTOZ VE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) AYIRICI TANISI

LENFOSİTOZ VE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) AYIRICI TANISI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17(Ek2):9-14 1.BOZYAKA HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU LENFOSİTOZ VE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) AYIRICI TANISI Uz Dr Füsun Özdemirkıran İzmir Katip Çelebi

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim Prof. Dr. Mahmut Bayık Waldenström Macroglobulinemia (WM) Kemik iliğinin ve lenfatik dokuların lenfoplazmositik infiltrasyonu ve serumda

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu Dr. Yunus Gürbüz SUNU PLANI Hepatit C hastalarının takip ve tedavisinde kullanılan kavramlar Olgu sunumu Yeniden tedavide seçenekler Hızlı Virolojik

Detaylı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı LABPT Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programı PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamakğ PROGRAMIN ÖZETİİ 2002 yılında başlatıldı ld Programın

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

[MEHMET ERTEM] BEYANI

[MEHMET ERTEM] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [MEHMET ERTEM] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr.

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Günhan Gürman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr Anahtar Sözcükler Lenfoplazmasitik lenfoma, Waldenström

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

İNSANİ AMAÇLI İLACA ERKEN ERİŞİM PROGRAMI KILAVUZU COMPASSIONATE USE

İNSANİ AMAÇLI İLACA ERKEN ERİŞİM PROGRAMI KILAVUZU COMPASSIONATE USE İNSANİ AMAÇLI İLACA ERKEN ERİŞİM PROGRAMI KILAVUZU COMPASSIONATE USE 1. Amaç Bu program, ülkemizde Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ve ulaşılabilir mevcut tıbbi ürünlerle tedavisi başarısız olmuş ciddi veya

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu VAKA SUNUMLARI Dr.Vahide Zamani Düzen Laboratuvarlar Grubu Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı 46.000 mm3 Doğumda aşırı kanama

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

KARAR AĞACI OLUŞTURMA

KARAR AĞACI OLUŞTURMA KARAR AĞACI OLUŞTURMA Elif Sözeri-Mine Buluş-Nurgün Platin 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 Antalya Hemşirelik Bilgisi Teknik Bilgi Temel Bilimler Rehber/Stan. Sosyal Bilimler Teknik Beceri

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İleri evre mesane kanseri tedavisi Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mesane ca kemosensitiftir! Kombinasyon tedavileriyle ~%50-60 yanıt oranı ve %20-30 tam yanıt elde edilebilir.

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI LABORATUVAR BIYO HORMON 29.09.2015 10:33:14 30.09.2015 09:14:27 Glukoz 81 74 106 Ürik Asit 6.5 2.6 6 Kreatinin 0.72 0.51 0.95 Kolesterol 125 < 200 Trigliserid 56 < 150 HDL Kolesterol 36.0 40 60 LDL Kolesterol

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı