MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN YETKİSİNDE İNCİRALTI SÜRECİ. Nehir YÜKSEL Şehir Planc s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN YETKİSİNDE İNCİRALTI SÜRECİ. Nehir YÜKSEL Şehir Planc s nynehir@gmail.com"

Transkript

1 39 MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN YETKİSİNDE İNCİRALTI SÜRECİ Nehir YÜKSEL Şehir Planc s Toplumsal bir süreç olarak planlama; eşitlikçi, adil, özel ç kar gözetmeyen, kamu yarar n gözeten, demokratik bir yap ya sahip olmal d r. Ancak günümüzde, kentlerimize ve özellikle planlama alan na bakt ğ m zda; uygulamalar n şehircilik ilkeleri ve kamu yarar ilkesine uygun olarak yap lmad ğ, toplumsal ç karlar yerine sermayenin ç karlar n n ön planda tutulduğu, eşitlik yerine güçlü olan n yarar n ve rant gözeten bir işleyişin devam ettiği göze çarpmaktad r. Bu bağlamda son y llarda özellikle kentlerdeki yaşam alanlar na sahip ç kmak anlam nda İzmir in önemli bir deneyimin yaşad ğ bugünlerde Kent Haraketlerine neden olmas ile İnciralt ayr bir önem kazanm şt r. Kent içerisinde gerçekleşme ihtimali olmayan Turizm Tesisleri ve kente ne getireceği konusunda son y llardaki ülke deneyimlerinden pek de olumlu bir sonuç al namayan EXPO üzerinden bu alan n özelliğini kaybetmesine neden olmak İzmir için son y llar n en büyük kentsel müdahale girişimidir. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu (8-10 Ocak 2009) Sonuç Bildirgesi nde bölge; İnciralt nda tar ma dayal bir aktivite merkezi oluşturulmas gerektiği, bir ve iki katl birimlerden oluşacak, pansiyon, kafeterya, restoran, ekolojik tar m ürünleri sat ş stantlar ve hobi bahçeleri gibi işlevleri bar nd racak bir merkez olarak belirtilmiştir.bu kapsamda aradan geçen beş y l n değerlendirilmesinin yan s ra, İnciralt Planlama sürecini irdelediğimizde İnciralt bölgesi; y llarca tar msal amaçla kullan lm ş olmas na rağmen zaman içerisinde büyük bölümü sat şlarla el değiştirmiş, izlenen bilinçli politikalarla toprak yap s bozulmuş ve sürekli uygulanamayacak planlar yapmak suretiyle topraktan ekonomik gelişme umudu vaat edilmiş körfeze k y s olan, kent merkezinde bir aland r. Y llard r süregelen İnciralt sorununda zarar gören "gerçek" İnciralt sakinleri ve İzmir kentidir. İnciralt n n imara aç lmas n n bir yolu olarak öngörülen EXPO nun yerseçiminde ise rant kayg lar n n, yap laşma bask lar n n, arsa spekülasyonunun bertaraf edilmesi ve söz konusu plan süreçleri ile korumaya yönelik hiçbir kayg içermeyen, yani İnciralt n n yap laşmaya aç lmas na arac l k eden ve sonraki aşamalarda rant tesislerinin de inşas na olanak sağlayan bir rol üstlenilmiş, hatal yaklaş mlar yeri geldiğinde siyasi çevrelerce yönetmelik iptal edilirse kanun ç kar l r yaklaş m ile özel yasalar n verdiği güçle sonland r lmaya çal ş lm şt r. Art k sona gelindiği öne sürülen bu süreçte toplumsal uzlaş dan, bilimsel doğrudan ve ortak ak ldan uzaklaş ld ğ n görmekteyiz. Konumu: İnciralt ; Balçova ve Narl dere ilçelerinin körfez k y s nda yer almakta olup; Narl dere İlçesi ve Sahilevleri bat s n r n oluştururken; İzmir-Çeşme Karayolu nun kuzeyinde, İzmir Körfezi nin güneyinde ve doğu s n r n oluşturan Hava Harp Okulu ile Fahrettin Altay Kavşağ n n aras nda yer almakta, 1963 y l nda belediye, 1992 y l nda ise ilçe olan.balçova Belediyesi ne bağl olup, Bahçeleraras ve İnciralt mahallelerinden oluşmaktad r.

2 40 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 İnciralt Bölgesindeki İmar Faaliyetleri: Akdeniz Olimpiyatlar Bölgede imar faaliyetleri 1971 y l nda İzmir de organize edilen Akdeniz Olimpiyatlar na kat lan sporcular n konaklamas n sağlamak amac yla İnciralt bölgesinde yap lan binalar daha sonra İnciralt Öğrenci Yurdu olarak kullan lm şt r. Söz konusu yap lar Akdeniz Olimpiyatlar nda kullan ld ktan sonra Üniversite Öğrenci Yurtlar olarak plans z ve kaçak olarak kullan lm ş ve yaklaş k yirmi y l sonra tarihindeki 1/5000 ölçekli Yurtlar ve Bat s İmar Plan n n Bay nd rl k Bakanl ğ onay ndan geçmesi ve tarihinde de 1/1000 ölçekli Balçova İnciralt Mahallesi (Yurt Yan ) Uygulama İmar Plan n n Turizm Bakanl ğ nca tasdik edilmesi ile yasal statüye kavuşturulmuştur İnciralt Yurtlar Plan

3 y l onayl 1/25000 ölçekli İzmir Metropoliten Alan Naz m İmar Plan 1973 y l onayl 1/25000 ölçekli İzmir Metropoliten Alan Naz m İmar Plan nda, İzmir kenti ve yak n çevresindeki 13 belediye ile bunlara bağl 31 köyü kapsayan alan Büyükşehir Bütünü olarak tan mlam şt r. Büyükşehir Bütünü planlama bölgesi hektarl k bir alan kapsamakta olup bunun hektar kentsel kullan şlara, kalan alan ise tar m, orman ve rekreasyon alanlar na ayr lm şt r. Turizm Merkezi Karar tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlüğe giren ve daha sonra büyüyerek tarihli Bakanlar Kurulu karar ile Turizm Merkezi ilan edilmiş ve söz konusu karar n tarih ve say l Resmi Gazete yay nlanmas ile İzmir İnciralt Turizm Merkezi Tevsii s n r genişletilmiştir tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlüğe giren İzmir İnciralt Turizm Merkezi S n r Genişletilmesi kapsam nda kalan yaklaş k 690 hektarl k alan kapsayan Turizm Merkezi karar ile devam etmiştir.

4 42 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Yonca Kavşak Ve Otoyol Mevzi 1989 y l nda ise İzmir Çevre Yolu/Ayd n-çeşme Otoyolu nun bölgeden boydan boya geçmesine ilişkin Mevzi İmar Plan ile imar faaliyetlerine ve bölgedeki bask ya h z kazand r lm şt r. Boydan boya bölgeden geçen otoyol inşaat, çok büyük bir alan kapsamaktad r. Bu inşaat alan yaklaş k 1 buçuk milyon m2 lik büyüklüktedir. İzmir-Çeşme otoyol güzergah, Balçova yerleşimine yak n olarak geçmiş ve bir k sm da İnciralt kesimine girmiştir. Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bu ulaş m güzergah gürültü ve kirlilik sebepleriyle yerleşim alanlar n n çok yak n ndan geçirilemediğinden; yerleşim alanlar na belli bir mesafe aç ktan geçirilmiştir. Otoyol ile karayolu aras nda kalan arazilerin boş kalmas ndan doğan bir planlama karar ortaya ç km ş ve plan karar bu kesimde kentsel çal şma alan olarak yeni al şveriş merkezlerinin oluşmas n hedeflemiştir. Zaman içerisinde tüm bu çevresel kararlar kent içerisinde tar m alan olarak korunmaya çal ş lan İnciralt bölgesinin üzerinde kentsel bask n n artmas na sebep olmuştur. Otoyol geçişinden önce Bahçeleraras Bölgesi bir bütün iken, otoyol ile bu bölge ayr lm ş ve yolun kuzeyi tar m alan ve doğal sit iken, güney taraf ise al şveriş merkezi olarak belirlenmiştir. Bu durum otoyolun böldüğü bu bölge üzerinde farkl plan kararlar n n getirilebilmesine sebebiyet vermiştir. İnciralt ve Bahçeleraras mevkilerinin süreç içerisinde geçireceği değişimlerin ilk ad mlar bu dönemlerde at lmaya başlanm şt r. Gençlik Merkezi tarihinde onaylanan Mevzi imar Plan nda,ise bir k s m alan Günübirlik Eğlence Tesisleri Alan olarak belirlenmiş ve bu plan yaklaş k 10 y l sonra s n rlar genişletilerek tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli İmar Plan ile halihaz rdakiizmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösteren, yaklaş k 1 milyon m2 yi kapsayan Mevzii İmar Plan yap larak, alan Günübirlik Turizm seklinde planlanm ş ve bölgeye tiyatro, sinemalar, kafeler, spor sahalar gibi yap laşmalar gerçekleştirilmiştir. Metro Bak m Atölyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin alm ş olduğu say l karar ile Bahçeleraras bölgesinin büyük bir k sm n n Fuar ve Rekreasyon Alan olarak 1/5000 lik Naz m Plan içinde gösterilmesinin ard ndan tarihinde İzmir Hafif Rayl Sistemi nin Tamir Bak m Atölyeleri ve Depo Alan olarak planlanmas na ilişkin Naz m İmar Plan değişikliği onanm şt r. Söz konusu Tamir Bak m Atölyeleri ve Depo Alan yaklaş k m2 lik bir

5 43 alan olup, niteliği itibariyle bölge içinde yap laşmamas gereken bir kullan m karar d r. Fuar alan içinde yap lan Metro Tamir Bak m Atölyesi daha sonralar meclis karar ile buradan kald r l p Halkap nar a taş nm şt r. Özdilek Turizm ve Al şveriş Merkezi Mevzi Plan İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarihinde E=0.50 turistik tesis plan karar getirdiği bu alan el değiştirmelerin ard ndan, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi taraf ndan tarihinde parsel baz nda plan değişikliği ile E=1.50 Turizm ve Ticaret Merkezine dönüştürülmüştür. Söz konusu bölgede minimum parsel büyüklüğü 5000 m2, %5 yoğunluk ve max: 250m2, h: 6.80 mt, tar msal amaçl yap ya yönelik karar olmas na rağmen, sadece bir parselinde (Özdilek e ait parsel) ayr cal kl imar hakk karar al nm şt r. Mimarlar Odas nca, İmar Kanunu, K y Kanunu ve yönetmeliklere ayk r olarak yap lan plan değişikliğinin iptali istemiyle 21 Nisan 1999 tarihinde dava aç lm şt r. Özdilek Turizm A.Ş yerel seçimlerden 1 gün önce tarihinde Balçova Belediyesi nden inşaat ruhsat ald ğ ve tarihinde de inşaata başlad ğ, Kültür Bakanl ğ 1 Numaral Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu ise inşaat n n bulunduğu alan da kapsayan bölgenin bütününün tarihinde 1. Derece doğal sit olarak tescil edildiği belirlenmiştir. Süreçte Özdilek in inşaat ruhsat n iptal edilmiş, 1. Derece doğal sit karar n n iptali için aç lan davada İzmir 3. İdare Mahkemesince bilirkişi incelemesi yapt r lm ş, tarihindeki rapor ile yürütmeyi durdurma karar ç km ş ve inşaat faaliyetleri yeniden başlam şt r. Dan ştay 6. Dairesi, 2863 say l KTVK Yasas n referans alarak tarihinde oybirliği ile yukar da an lan yasa hükmü karş s nda 1. Derece doğal sit olarak tescil ve ilan edilen uyuşmazl k konusu taş nmaza ilişkin dava konusu imar planlar n n uygulama olanağ kalmam şt r karar n alm şt r. Bu karara rağmen inşaat ayn tarihlerde devam etmiştir. Koruma Kurulu nun alan tarihinde 1.derece doğal sit olarak tescil eden karara ve Koruma Plan yap lmadan hiçbir uygulama yap lamayacağ şeklindeki 2863 say l KTVK Yasas na rağmen Özdilek Turizm A.Ş. inşaat n n yap lm ş olmas, bölgedeki ayr cal kl imar haklar n n ve tar msal üretime verilen zarar n önemli bir göstergesidir. Koruma Kurulu Kararlar Üst ölçekli planlarda tar m alan olan İnciralt bölgesi; yanl ş kullan m kararlar ve kentin alan üzerindeki bask s n n denetlenememesi nedeniyle İzmir 1 Numaral Kültür ve Tabiat

6 44 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan tarih ve 8050 say l karar ile 1. derece doğal sit ilan edilmiştir. Koruma Kurulu nun bölge hakk ndaki 2002 tarihli karar nda ise Dalyan ve çevresi 1. derece sit alan bu alan n hemen gerisi 2. derece sit ilan edilmişken, askeri tesislerin bulunduğu Yenikale mevkii 3. derece doğal sit kabul edilmiş, yine İzmir 1 Numaral Kültür Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu, tarihli 877 karar ile Çakalburnu Mevkiinde daha önce gün ve say l karar ile belirlenen 1. derece doğal sit alan n bat s nda bulunan ve bu kararda 2. ve 3. derece doğal sit alan olarak belirleme yap lan bu k y bölümünü 1.derece doğal sit alan olarak ilan etmiştir. Sonuç olarak; İzmir 1 Numaral Kültür Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu 1999 y l nda 1. derece doğal sit karar verdiği alan, ilgili mahkeme kararlar ndan sonra 2002 y l nda bölgeyi 2. ve 3. derece doğal sit alan olarak sit derecelenmesine tabi tutmuş ve ard ndan da İzmir Büyükşehir Belediyesi nin önerisi de dikkate al narak alan 2007 y l nda 1. derece doğal sit alan olarak belirlemiştir. 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Naz m İmar Plan (İKBNİP) ve 1/ ölçekli İzmir-Manisa-Kütahya Çevre Düzeni Plan 1973 Naz m İmar Plan nda sapmalar n olmas, 1989 plan n n ise büyüyen merkez kentin ve çevresinin artan taleplerine yan t veremiyor olmas ve bu plan n 2002 y l nda iptal edilmesi ile 2004 y l nda ç kart lan 5216 say l Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. maddesi kapsam nda İzmir Kentsel Bölge Naz m İmar Plan (İKBNİP) haz rlan p y l nda onaylanm şt r. Çok say da otoritenin kendi yetki s n rlar dahilinde plan yapma ve onama yetkisinin bulunmas nedeniyle üst ölçekli plan kararlar n n yönlendiriciliği kaybolmuştur. (Örneğin İnciralt n n Tar m Kanunu kapsam nda tar msal niteliği korunacak bir alan olarak tarif edilmesine karş n, Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan haz rlanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi 1/25000 Çevre Düzeni Plan nda fuar alan olarak gösterilmesi planlamadaki yetki karmaşas n n alandaki sonucudur.) Aslen İnciralt Bölgesi, uzun y llar tar msal niteliği ile ön planda olan, verimli toprak yap s ile geleneksel tar m faaliyetinin sürdüğü ve s cak yer alt suyu potansiyeli ile serac l ğ n gelişmeye başlad ğ bir alan olup,.1980 y l nda tamamlanan ve bölgenin su ihtiyac n karş layan derelerin beslendiği kaynak üzerine inşa edilen Balçova Baraj ile ortaya ç kan sulama problemi İnciralt ndaki tar msal yap daki sorunlar n başlang c n oluşturmuştur. Tar msal sulama problemi ürün kalitesini ve çeşitliliğin, ard ndan ortaya ç kan borlanma ve tuzluluk problemi de tar msal faaliyetleri oldukça etkilemiştir.

7 45 İzmir Kentsel Bölge Naz m İmar Plan Ö:1/ İzmir-Manisa-Kütahya Çevre Düzeni Plan Ö:1/ Mekansal Değişim Süreci 1950 y llar nda geleneksel tar m niteliği ile ön planda olan ve kentin plaj olarak kullan lan İnciralt, 1970 lerde denizin kirlenmesi ile kentin plaj niteliğini yitirirken, s cak yer alt suyu potansiyelinin kullan lmaya başlamas ile serac l ğ n gelişmeye başlad ğ bir bölgedir. Belleklerimize İnciralt Yurtlar ndaki 12 Haziran 1980 Katliam ile de yer eden bölgede 1980 lerde Balçova Baraj n n tamamlanmas ile tar mda sulama problemleri ortaya ç km şt r y llar nda Özdilek İnşaat ile yer alt suyunun dengesi bozulmuş, borlanma ve tuzluluk problemleri tar m ve ürün çeşitliliğini oldukça etkilemiştir. Kentin geleceğine nas l etki edeceği araşt r lmadan 1990 larda yap lan ve doğal değerler yerine ekonomik değerlerin ön plana ç kmas n h zland ran İzmir-Çeşme otoyolu, Bahçeleraras Bölgesini ikiye ay rm ş, böylelikle narenciye bahçelerinin üzerinden geçmiş ve ayr lan iki k sma da farkl plan kararlar getirilmiştir li y llar n ortalar ndan itibaren ise alanda yaşanan değişimler tar m arazilerinin parçalanmas, sulama problemleri, otoyol karar n n trafik yoğunluğu, gürültü ve kirlilik oluşturmas, kentsel bask n n artmas, EXPO yer seçimi, hisseli mülkiyetlerin çokluğu ve mülkiyet sahipliliğindeki dönüşümün tar m d ş faaliyet yapmak isteyen mülk sahiplerine geçmesi alan n imara aç lmas isteğini artt rm ş ve uzun y llard r korunan doğal niteliğinin bozulmas na sebep olacak plan kararlar üretilmiştir. Sonuç olarak kentin birçok bellek katman na, kentlinin gezinti-dinlenme amaçl son k y s na sahip, birçok k s tl l ğ ve birbiriyle çelişen karar bar nd ran İnciralt Bölgesi ne ne olacak?

8 46 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 İnciralt Bölgesi nde y llar aras ndaki mekansal değişimler. Plan Süreçleri ( ) Tabloda dava süreci özetlenen İzmir İnciralt Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan ve Revizyonlar nda temel planlama yaklaş m ve ana şema değişmemekle birlikte, baz plan kararlar n n eklenmesi, baz lar n n kald r lmas ya da değiştirilmesi, gerçek emsal değerlerine yönelik plan hükümlerinde bir tak m değişiklikler yap lmas gibi durumlar söz konusudur. Bununla birlikte plan n alan üzerindeki olumsuz etkisini artt r c plan kararlar da bu süreçte yer alm şt r. Kruvaziyer Liman karar bu tür etki alan büyük önemli kararlardan biridir. İzmir İnciralt Turizm Merkezi Tevsii 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan ve Revizyonlar tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan A4 normundaki ne tür bir plan olduğu anlaş lamayan belge, EXPO Fuar alan na yönelik 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan olarak onaylanm şt r. Bu planda; 2015 y l nda gerçekleştirilecek olan EXPO Fuar n n düzenlenmesine yönelik yaklaş k 300 hektarl k bir alan ayr lm şt r. Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan yap lan İzmir-İnciralt Turizm Merkezi EXPO Fuar Alan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan na tarihinde Odam z taraf ndan Dan ştay 6. Daire de 2007/8760 Esas No lu aç lan davada; mahkeme günlü karar ile tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan onaylanan yeni bir Çevre Düzeni Plan yap ld ğ ndan ve bu plan ile EXPO fuar alan fonksiyonunu tamamen kald rd ğ anlaş ld ğ ndan dava konusu onayl plan hakk nda karar verilmesine yer olmad ğ na ilişkin karar vermiştir.

9 de onaylanan İnciralt Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan de İnciralt Turizm Merkezi S n r Genişletilmesi tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi Tevsii 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonuna tarihinde Mimarlar Odas ve Şehir Planc lar Odas birlikte dava açm şt r da onaylanan İnciralt Turizm Merkezi Tevsii 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Plan

10 48 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi İnciralt Kesimi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonuna Şehir Planc lar Odas taraf ndan da dava aç lm şt r. Dan ştay 6.Daire de 2010/1690 Esas No lu davada, mahkeme tarihli karar ile yeterliliği haiz bir plan müellifi taraf ndan haz rlanmad ğ anlaş lan dava konusu plan n iptaline karar vermiştir da onaylanan İnciralt Turizm Merkezi İnciralt Kesimi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu BU SÜREÇTE Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 6. maddesi uyar nca al nan İzmir İl Tar m Müdürlüğü'nün tarih ve say l yaz s yla 547 hektarl k bölümünün kuru mutlak tar m arazisi olduğu ve tar m d ş kullan m n n uygun görülmediği belirtilmiştir. Yine Tar m ve Köyişleri Bakanl ğ 'n n tarih ve say l karar ile İnciralt Bölgesinde 547 hektarl k alan n turizm merkezi yap lmak üzere tar m d ş amaçla kullan lmas uygun görülmüştür. Böylelikle yasada istisna olarak düzenlenen, mutlak tar m alanlar n n tar m d ş kullan m n kamu yarar gereğince olanakl k lan düzenlemeye istinaden, yap laşma uğruna talan arac na dönüştürülmesine ilişkin karar al nm şt r. Ancak Ziraat Mühendisleri Odas ise tar m d ş kullan ma aç lmas n n Anayasa'ya ve 5403 say l Kanuna ayk r olduğu, arazinin 1. s n f tar m toprağ olduğu, alternatif bir tar m alan bulunmad ğ sebepleriyle alan için al nm ş bir kamu yarar karar olmamas iddia edilerek dava açm şt r. Söz konusu dava; bilirkişi raporlar ve 5403 say l Yasa kapsam nda değerlendirilerek İnciralt Bölgesinde bulunan 690 hektarl k alan n turizm merkezi yap lmak üzere tar m d ş amaçla kullan m n n uygun bulunmas karar nda mevzuata ve hukuka uyarl k bulunmad ğ ndan tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu tekrar onaylanm şt r. Bakanl ğ n yeterlilik belgesi edinmesi ile ayn plan, davam za konu olan esastan gerekçeler de dahil olmak üzere hiçbir değişikliğe uğramadan onaylanm ş olup, önceki plana yönelik itirazlar m z değerlendirilmediği için Şehir Planc lar

11 49 Odas ayn gerekçelerle tarihinde plana dava açm şt r. Dava konusu planda 1., 2., 3. Derece doğal sit alan bulunmas na rağmen Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Bölge Kurulundan görüş al nmad ğ ndan yürütmenin durdurulmas na karar verilmiştir tarihinde onaylanan İnciralt Turizm Merkezi İnciralt Kesimi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu

12 50 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan İzmir İnciralt Turizm Merkezi İnciralt Kesimi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu onaylanm şt r de ise Şehir Planc lar Odas taraf ndan öz ve biçim olarak önceki planlara yap lan itirazlar göz ard edildiğinden dava aç lm şt r. 1/ ölçekli Çevre Düzeni İmar Plan kapsam içerisinde 1., 2., 3. derece doğal sit alan olmas na rağmen Koruma Bölge Kurulu'nun görüşü al nmam şt r. Bu sebepten 1/ ölçekli İzmir İnciralt Turizm Merkezi İnciralt Kesimi Çevre Düzeni Plan Revizyonunun yürütmesinin durdurulmas na tarihinde karar verilmiştir tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ nca onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi-İnciralt Kesimi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu

13 51 İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Naz m ve Uygulama İmar Planlar onayl İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Naz m ve Uygulama İmar Planlar na tarihinde Şehir Planc lar Odas taraf ndan itiraz edilmiştir tarihinde onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl Naz m İmar Plan tarihinde onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Uygulama İmar Plan

14 52 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım onayl İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Naz m ve Uygulama İmar Planlar itirazlara ilişkin değerlendirmeler sonucu tarihinde ask ya ç km şt r tarihinde onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl Naz m İmar Plan tarihinde onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Uygulama İmar Plan

15 53 Yasal dayanağ n 644 say l KHK ve 6324 say l İzmir EXPO Alan Hakk nda Kanun'dan alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl İmar Planlar na da, mevzuata, planlama esaslar ile şehircilik ilkelerine ayk r l klar nedeniyle Şehir Planc lar Odas nca tarihinde onaylanan planlara itiraz edilmiş, itirazlarda belirtilen hususlar n dikkate al nmamas üzerine planlar n iptali talebiyle konu yarg ya taş nm şt r. Davalar aras bağlant hususu nedeniyle öncelikle Tar m ve Köy işleri Bakanl ğ nca tar m d ş amaçl kullan m n uygun bulunmas na ilişkin tarih ve say l işleme karş aç lan İzmir 4. İdare Mahkemesi nin E:2010/1020, 2012/31 say l mahkeme karar ile 690 hektarl k alan n tar m d ş amaçla kullan ma yönelik işlem iptal edilmiş, 5403 say l Toprak Kanunu uyar nca tar msal niteliğinin korunmas na ilişkin karar verilmiştir. 17/08/2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ğ taraf ndan onaylanan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonunun hukuka uyarl l ğ bulunmad ğ ndan yürütmesinin durdurulmas na karar verilmiştir. Söz konusu Çevre Düzeni Plan n dayanak alan ve Koruma Amaçl İmar Planlar n n yap m na olanak tan yan 6324 say l İzmir Expo Alan Hakk nda Kanun, Çevre Düzeni Plan hakk nda YÜRÜTMEYİ DURDURMA karar al nmas ile hükümsüz kalm şt r. Bu nedenle de Koruma Amaçl İmar Planlar n n öncelikle usul yönüyle iptali gerekmektedir onayl Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ nca yap lan İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Naz m ve Uygulama İmar Planlar tarihleri aras nda İzmir Büyükşehir Belediyesi nde ask ya ç kar lm şt r tarihinde onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçl Naz m İmar Plan

16 54 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım tarihinde onaylanan İzmir İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Uygulama İmar Plan Kentin geleceğinin belirlendiği ve birçok revizyon gören üst ölçekli planlar ile 20 y ll k ulaş m kararlar n içeren İzmir Ulaş m Ana Plan nda değerlendirilmesi gereken bir alternatif olarak yer almayan İzmir Körfez Geçişi ve Bağlant lar (Otoyol ve Rayl Sistem) Projesi, İnciralt bölgesinin arazi kullan m kararlar n n üretilmesine yönelik bir senaryonun tamamlay c s olarak yeni bir ulaş m karar verilmiş olup bu ulaş m bağlant s na yönelik plan aç klama raporunda herhangi bir husus bulunmamaktad r. Aç kças bu hatt n Karş yaka da oturan belirli bir kesimin Çeşme deki yazl klar na veya yar madada hafta sonu kahvalt s na gitmelerini kolaylaşt rmaktan öteye bir faydas olduğuna ilişkin bir veri mevcut değildir. İnciralt Turizm Merkezi (İnciralt Kesimi) Koruma Amaçl Naz m ve Uygulama İmar Planlar özü ve esas bak m ndan hiçbir değişikliğe uğramadan sürekli revize edilmekte, ancak itiraz konular m za ilişkin düzenlemeler yap lmamaktad r. Bakanl ğ n revize ettiği her plan sonras nda esas bak m ndan ayn davalar taraf m zca aç lmaya devam etmekte ve gerekçeler mevcudiyetini korumaktad r. İtiraz ve yarg ya taş nma gerekçeleri ise özetle şu şekildedir: Mevzuat Aç s ndan: 3194 say l İmar Kanununda tan mlanan planlar n kademeli birlikteliği ilkesine uyulmayarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçl imar plan n n bir arada yap lmas, Korunan Alanlarda Yap lacak Planlara Dair Yönetmeliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine Bütünleşik K y Alanlar Yönetimi ve Planlamas çal şmalar ndaki kararlara uyulmamas. Yetki Aç s ndan: 3194 say l yasa ve Korunan Alanlarda Yap lacak Planlara Dair Yönetmelik gereği söz konusu planlar n ilgili Belediyelerde ask ya ç kmas gerekirken mevzuata ayk r şekilde Bakanl ğ n İl Müdürlüğünde ask ya ç kar lmas, Yöntem Aç s ndan: Planlama alan n n 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanununun 17.maddesi ile Korunan Alanlarda Yap lacak Planlara Dair Yönetmeliğinin 5.maddesi gereği sit alan bütününde haz rlanmas gerekirken bir k sm n n plan onama s n r d ş nda b rak lmas, alan n doğal özelliklerinin (doğal sit alan ve tar msal niteliği) plan kararlar nda dikkate al nmamas, alan n kent bütünü kapsam ndaki konumu yönüyle değerlendirme yap lmamas, mülkiyet dokusu, jeotermal kaynaklar, jeolojik etüd vb. gibi alan özelindeki analizlerin yetersiz oluşu, kurum görüşlerinin eksik ve güncel olmamas, planlama alan ndaki bölgelemenin analizlere ve bilimsel kriterlere dayanmamas.

17 55 Kapsam: Üst ölçekli plan n devam niteliğindeki söz konusu planlarda da yak n çevre ilişkileri başta olmak üzere kent ile ilişkinin planlama sürecinde gözard edilmesi, doğal sit alan bütününde haz rlanmamas, alan n doğal özellikleri ile nitelikleri dikkate al nmayarak, bu özelliklerini değiştirecek, dönüştürecek bir yaklaş m taş mas. Plan Kararlar : Plan n amaç ve hedefleri ile plan kararlar n n çelişmesi, öyle ki plan n amac ; doğal sit alan n n korunmas ve gelecek kuşaklara aktar lmas olarak belirlenmişken plan kararlar n n alan n bu özelliğini bozacak nitelikte yap laşma öngörmesi, Kullan m ve yap laşma koşullar n n 6324 say l İzmir EXPO Alan Hakk nda Kanuna ayk r olmas, 6324 say l İzmir EXPO Alan Hakk nda Kanunda Büyük Kentsel Yeşil Alan, 3194 say l yasan n 18.maddesi ile elde edileceği dolay s yla uygulaman n bütün alan kapsayacak şekilde yap lmas hükmü varken, plan kararlar nda yasaya ayk r şekilde etaplar halinde uygulama yap lmas na olanak tan nmas, Turizm Tesisleri için plan ile öngörülen yatak kapasitesinin bilimsel kriterlere dayanmamas, Üst ölçekli planda belirlenen sosyal donat alanlar n n söz konusu koruma amaçl imar planlar nda azalt ld ğ ve üst ölçekli planlardan farkl Özel Proje Alan (ÖPA) gibi kullan mlar belirlendiği, Planda belirlenen emsal değerlerinin plan hükümleri ile esnetilerek artt r ld ğ, bu yönüyle de 6324 say l İzmir EXPO Alan Hakk nda Kanuna ayk r yap laşma öngörüldüğü, Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte tan mlanmayan ve gösterimi bulunmayan (Nitelikli Konut Alan -Rezidans gibi) kullan mlar n önerildiği belirlenmiştir. Meşru zeminlerde yapt ğ m z mücadelenin yan s ra, Kentsel mücadele deneyiminin özgün bir örneği olan Taksim Gezi Park nda yaşan lan süreçle paralel kat l m d şlanan toplum kesimlerinin, kent ve kentli haklar n savunmas konusunda gösterdiği refleksle ortaya ç kan direnç ve kararl l k, İnciralt nda da kendini göstermiştir. Tüm kat l mc kent hareketleri sonucunda k smen de olsa yetkililerin yaşanan süreci halka aç klama ihtiyac n doğurmuş, yaklaş k İzmir kent merkezi Alsancak ve Kemeralt bölgesini kaplayacak kadar büyüklükteki bir alan yapt m oldu tavr ndan öteye, halk nda içinde olduğu bir sürece taş mas gerektiğinin anlaş lmas na yol açm şt r. Meslek odalar üzerinden dava süreçleriyle ilerleyen İnciralt sürecinde, yaşanan kent hareketleriyle art k halk n da içinde yer ald ğ bir döneme girilmiştir. Mevcut neoliberal sistem kurallar na karş, kent mekan n yaşamaya elverişli hale getirmek, kentlerimizde kullan m değerini değişim değerinden üstün tutan bir anlay şla karar verme süreçlerine dahil olmak için çal şmak, içinde yaşad ğ m z dönemde biz planc lar n ve tüm kentlilerin sorumluluğundad r. Planl bir gelişme için kentsel yay lman n kontrolü amac yla öngörülerde bulunabilmek, kentsel planlaman n en önemli faaliyet alan d r. Planlama disiplini çerçevesinde kentlerin geleceğini ilgilendiren arazi kullan m, ulaş m, yap laşma ve hassas alanlar n korunmas yla ilgili kararlar planlama hiyerarşisi içinde bütüncül bir bak ş aç s yla mevcut durum analizlerine dayal olarak verilir. Oysa son y llarda ülkemizde karar vericiler ve planlama disipliniyle meslekler aras nda tart şmalara neden olan kentleşme sorunlar na çözüm bulmak amac yla üretilen h zl projeler, evrensel planlama ilkeleri ve kentsel planlama disiplini aç s ndan bak ld ğ nda, planlama hiyerarşisi içinde yer bulamamaktad r. KAYNAKÇA TMMOB Şehir Planc lar Odas İzmir Şubesi, İnciralt Planlama Süreci ve EXPO Serüveni, Ekim 2013

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

1. Manisa Kütahya İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırıdır.

1. Manisa Kütahya İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırıdır. İzmir İli, Aliağa ve Foça İlçelerinde Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama Alanı Amaçlı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ne İtirazımız

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

İZMİR KORDON YOLU PROJESİ: BİR KENTSEL VAKA TAKDİMİ. Utku CİHAN Yüksek Şehir Planc s utkucihan@gmail.com

İZMİR KORDON YOLU PROJESİ: BİR KENTSEL VAKA TAKDİMİ. Utku CİHAN Yüksek Şehir Planc s utkucihan@gmail.com 655 İZMİR KORDON YOLU PROJESİ: BİR KENTSEL VAKA TAKDİMİ Utku CİHAN Yüksek Şehir Planc s utkucihan@gmail.com GİRİŞ Bu çal şman n amac ; 1973 y l nda Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ nca onanan İzmir Metropoliten

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI 8-29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Kanunu I(A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası 9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

SAKARYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE

SAKARYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. SAKARYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR-

Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR- Gölbaşı İlçesi 25 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2010/868 İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Vekili : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 26/04/2011 tarihli gündemi

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.01.2016-4603 AYDIN Aydın İli,

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, GÜMÜŞ ÇEŞME MAHALLESİ TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PAFTA: 21N_IV ADA/

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Musa ÇAKMAK Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Musa ÇAKMAK Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ Karar Tarihi: 01.08.2012 Karar No : 67 Karar Konusu: Komisyona havale edilen yazılar. BELEDİYE MECLİSİ 2. BAŞKAN VEKİLİ: Musa ÇAKMAK ÜYELER: İlhan ŞENER -Hüseyin ALPASLAN -Halil UYANIK -Ertekin ŞAN(Katılmadı)

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 305 İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr Yard.Doç.Dr. M. Y ld r m ORAL yildirim.oral@deu.edu.tr

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ANKARA BUYUKŞEHÎR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0.2536 16.09.2005 - KAR.AR-

ANKARA BUYUKŞEHÎR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0.2536 16.09.2005 - KAR.AR- ANKARA BUYUKŞEHÎR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0.2536 16.09.2005 - KAR.AR- Keçiören İlçesi 33600 ada 3 sayılı parselde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Șehir planlama, disiplinler-arası bir meslek

Șehir planlama, disiplinler-arası bir meslek İmar Planlarında Öngörülen Nüfusun Yerleșmenin Su Potansiyeli ile İlișkisi(zliği) Mercan EFE Șehir planlama, disiplinler-arası bir meslek alanı olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, mesleğin eyleme araçlarından

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119 24 Temmuz 2013 Sayı : 28717 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 KARAR NO : 2013/119 KONU Kurulumuzca; : TEİAŞ İştirak Hissesi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2013 tarih ve 5352 sayılı yazısına istinaden,

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Hususlarına Dair Müdürlük Yönetmeliği BİRİNCİ

T.C. İSTANBUL İLİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Hususlarına Dair Müdürlük Yönetmeliği BİRİNCİ T.C. İSTANBUL İLİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Hususlarına Dair Müdürlük Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Dayanak Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 125 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. BAŞKAN: Gültekin AYANTAŞ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 17.09.2015 tarih ve 6541 sayılı İnsan Kaynakları ve

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) 2,9 4. Sıra. Ürün Grupları

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) 2,9 4. Sıra. Ürün Grupları 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar No : 52 Karar Konusu : Plan değişikliği yapılması. T.C. Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(Katılmadı), Erdoğan KARAKAŞ, Mustafa YAZICI, Özcan REFAH, Nuh

Detaylı

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com 701 İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com GİRİŞ Ege Bölgesi doğal ve tarihi zenginliklerinin yan s ra tar mdan madenciliğe,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 9 Aralık 2014 Salı günü saat 13.00 de toplandı. Eski tutanak özetinin oybirliği

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı