Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda, lâhika mektuplarýnda çerçevesi çizilen müsbet icraatlarý teþvik etmek ve yanlýþlar olduðunda yapýcý bir dille uyarmakla sýnýrlý, mesafeli bir duruþu ifade ediyor. K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 1 3 T E YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr PROF. JOHN OBERT WOLL: Ri sa le-i Nur, i ma ný i lim le güçlendiriyor YAZISI SAYFA 8 DE ni as ya.com.tr Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý YA ZAR A LÝN TAÞ ÇI YAN: BÝR ÇOK YA SAÐIN VE TA BU NUN KI RIL DI ÐI YE NÝ BÝR YA PI LAN MA SÜ RE CÝN DE YÝZ VE BU NUN GE RÝ DÖ NÜ ÞÜ YOK. MÜSLÜMANLARDAN ERMENÝLERE ANMA TÖRENÝ u Ýn san lar son dö nem de ta bu la rýn ký rýl dý ðý na þa hit ol du lar. Her tür lü ko nu nun tar tý þý la bi lir li ði ne þa hit ol du lar. Kürt de mek ya sak ken dev let ka nal aç tý. Er me ni soy ký rý mý yok tur der ken Türk -Müs lü man in san lar Er me ni ler i çin an ma tö re ni dü zen le - di ler. Herþey alt üst ol du, cum hu ri yet re ji mi nin tar tý þý lýr ol du - ðu nu gör dük. Res mî ta rih ve i de o lo ji ça týr da ma ya baþ la dý. BU SÜREÇTE BÝRAZ SABIRLI OLMAK GEREKÝYOR u Bu gün tar tý þý lan ko nu lar mil lî e ði tim müf re da týn da ol ma - yan þey ler. Res mî i de o lo ji nin dý þý na çý kan tüm e ser ler top la tý lý - yor du. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da bir çok ya sa ðý ve ta bu yu kýr dýk. Ar týk ge ri dö nüþ o la maz. Ye ni bir ya pý lan ma sü re ci ne gir dik. Bi raz sa býr lâ zým. Bu tür de ði þim ler ak þam dan ya rý na o la maz. H. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAYFA 6 DA DAHA ÇOK DEMOKRASÝ ÝSTÝYORUZ Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, Tak sim mey da nýn da yap tý ðý 1 Ma yýs ko nuþ ma sýn da, Biz bu gün bu ra da, dün ya da ve ül ke miz de e þit li ði, ba rý þý, kar deþ li ði, öz gür lü ðü ça ðý rý yo ruz. Da ha çok de mok ra si is ti yo ruz, çün kü bu nu hak e di yo ruz de di. Ha be ri sayfa 4 te BAÞÖRTÜLÜLER ALINMADI Baþörtülü öðrencilerin sýnava alýnmamasý Özgür- Der tarafýndan protesto edildi. DPY de de ya sak u Ýl köð re tim 5, 6, 7, 8. sý nýf ve or ta öð re tim 9, 10, 11. sý nýf öð - ren ci le ri nin gir di ði Dev let Pa ra - sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na - výn da ba zý yer ler de ba þör tü lü öð ren ci le rin sý na va a lýn ma ma sý ve Ba kýr köy Ti ca ret Mes lek Li se - sinde ba þör tü lü öð ren ci le rin sý - nav sa lo nun dan a týl ma sý Öz gür- Der ta ra fýn dan pro tes to e dil di. PROF. DR. SERAP YAZICI: En büyük sorun vesayet sistemi u Ye ni a na ya sanýn tar tý þýl dý ðý A - bant Plat for munda ko nu þan Bil gi Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Se rap Ya zý cý, Tür ki ye nin en bü - yük so ru nu as ke rî-si vil ve sa yet me ka niz ma la rýn dan kur tu la bil - mektir. Tür ki ye 1961 A na ya sasýy - la, id di a e dil di ði gi bi öz gür lük çü bir a na ya sa dev ral ma dý. O a na - ya sa i le ku ru lan ve sa yet me ka - niz ma la rý 1982 A na ya sa sý i le da - ha da güç len di. Res mî i de o lo ji yi bu ku rum lar taþýyor de di. n4 te 1 Mayýs ýn baþkenti yine Taksim di 1 Ma yýs E mek ve Da ya nýþ ma Gü nü, iþ çi kon fe de ras yon la rý, si ya sî par ti ve der nek ler i le çe þit li si vil top lum ör güt le rin ce yur dun de ði þik yer le rin de tö ren ler le kut lan dý. Ýs tan bul da ki kut la - ma la rýn ad re si Tak sim e iþ çi kon fe de ras yon la rý 4 kol da kor tej o luþ tu rarak gel di. FO TOÐ RAF: AA 263 Su ri ye li ça dýr kent te u Ha tay ýn Yay la da ðý il çe - sin de ki telör gü le ri a þa rak Tür ki ye ye gi ren 263 Su ri - ye li, spor sa lo nun dan nak - le dil dik le ri ça dýr kent te ha - yat la rý ný sür dü rü yor.n5 te Kad da fi nin oð lu ve to run la rý öl dü rül dü uha be ri sayfa 7 de DP lideri Zeybek: Referandum unutuldu uha be ri sayfa 4 te PROF. DR. LEVENT KÖKER: Anayasanýn baþlangýcý yüz kýzartýcý uha be ri sayfa 4 te TÝM BAÞKANI MEHMET BÜYÜKEKÞÝ: MÜZAKERE SÜRECÝ TIKANDI AB nin ö te len me sin den en di þe li yiz u Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Ni san a yý ih ra cat ra kam - la rý ný a çýk la dý ðý top lan tý da, AB i le mü za ke re sü re cin de cid dî bir tý ka nýk lýk ya þan dý ðý - ný be lir te rek, AB pro je si nin gün de min alt sý ra la rý na ö te len me sin den kay gý du yu yo - ruz yý lýn da, 500 mil yar do lar lýk ih ra cat he de fi mi ze, AB ü ye si bir Tür ki ye o la rak u laþ mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu.erol Doyuran ýn haberi sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y LAHÝKA 2 Mü min faydalýlýktan ibarettir: Birlikte yürüdüðünde sana fayda verir. Kendisine danýþtýðýnda sana fayda verir. Ortaklýk kurduðunda sana fayda verir. O herþeyiyle faydadan ibarettir. Câmiü's-Saðîr, No: 8777 / Hadis-i Þerif Meâli Ýslâm karýncayý bile incitmekten men eder Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem in hukukunu ihmâl eder? Suâl: Gayr-ý müslimlerle nasýl müsavi olacaðýz? Cevap: Müsavat ise, fazilet ve þerefte deðildir, hukuktadýr. Hukukta ise þah ve gedâ birdir. Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem in hukukunu ihmâl eder? Kellâ... Biz imtisal etmedik. Evet, Ýmam-ý Ali nin (r.a.) âdî bir Yahudi ile muhakemesi ve medâr-ý fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyûbî nin miskin bir Hýristiyan ile mürafaasý, sizin þu yanlýþýnýzý tashih eder zannederim. Münâzarât, s. 161 *** Güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanýna yakýn bir vakitte, hodgâm insanlar, cüz î tâcizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odamýzda bir ilâç istimâl ettiler. Benim fazla rikkatime dokunmuþtu. Odamda çamaþýr ipi vardý. Bilâhare, o insanlarýn inadýna, sinekler daha ziyade çoðaldýlar. Akþam vaktinde, o küçücük kuþlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardý. Çamaþýrlarý sermek için Rüþtü ye dedim: Bu küçücük kuþlara iliþme; baþka yere ser. O da, kemâl-i ciddiyetle, dedi ki: Bu ip bize lâzýmdýr; sinekler baþka yerde kendilerine yer bulsun. Her ne ise... Bu lâtife münâsebetiyle, seher vaktinde, sinek ve karýnca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açýldý. Ona dedim ki: Böyle nüshalarý çoðalan nev îlerin ehemmiyetli vazifeleri ve kýymetleri vardýr. Evet, bir kitap, kýymeti nisbetinde nüshalarý teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kýymeti var ki, Fâtýr-ý Hakîm, o küçücük kaderî mektuplarý ve kudret kelimelerinin nüshalarýný çok teksir etmiþ. Evet, Kur ân-ý Hakîmin Ey insanlar, size bir misal getirildi. Þimdi onu dinleyin: Sizin Allah ý býrakýp da taptýklarýnýzýn hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan birþey kapacak olsa, onu da geri alamazlar. Ýsteyen de âciz, istenen de... (Hac Sûresi, 22:73.) yani, Cenâb-ý Haktan baþka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafýndan dâvâ edilen âliheler ictimâ etse, bir sineði halk edemezler. Yani, sineðin hilkati öyle bir mû cize-i Rabbâniyedir ve bir âyet-i tekvîniyedir ki, bütün esbab toplansa, onun mislini yapamazlar, o âyet-i Rabbâniyeye muâraza edemezler, taklidini yapamazlar meâlindeki âyetine ehemmiyetli bir mevzu teþkil eden ve Nemrud u maðlûp eden; ve Hazret-i Mûsâ (a.s.) onlarýn tâcizlerine karþý müþtekiyâne, Yâ Rab, bu muacciz mahlûklarý ne için bu kadar çoðaltmýþsýn? deyince, ilhâmen cevap gelmiþ ki: Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: Yâ Rab, bu koca kafalý beþer Seni yalnýz bir lisân ile zikrediyor. Bazý da gaflet ediyor. Eðer yalnýz kafasýndan bizleri halk etseydin, binler lisân ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardý diye, Hazret-i Mûsâ nýn (a.s.) þekvâsýna bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa eden sineðin; hem gayet nezâfetperver, her vakit abdest alýr gibi yüzünü, gözünü, kanatlarýný temizleyen bu tâife, elbette mühim bir vazifesi vardýr. Hikmet-i beþeriyenin nazarý kàsýrdýr; daha o vazifeyi ihâta edememiþ. Lem alar, 28. Lem a, 3. Nükte *** Evet, îmanlý fazîlet, medâr-ý tahakküm olmadýðý gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tegallüb etmek fazîletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meþrebi, acz ve fakr ve tevâzu ile hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeye karýþmak tarzýndadýr. Târihçe-i Hayat, s. 288 EKMEK DOLU SEPET Ek mek do lu se pe ti ba þýn da ta þý yor sun Bil mi yor þun dan bun dan ek mek di le ni yor sun M. Ýk bal U lke mi zin ve ge nel de Ýs lâm â le - mi nin de du ru mu bun dan fark lý gö rün mü yor. Ýh ti yaç duy du ðu - muz her tür lü mad dî ve ma ne vî kay nak la rýn sa hi bi ol du ðu muz hal de, bir ço ðu nun far kýn da ol ma dý ðý mýz dan, fa kir lik ve ge ri kal mýþ lý ðýn kýs ka cýn dan kur tu - la mý yo ruz. Ý lim ve tek ni ðin, fen ve fel se fe nin, sos yal ve si ya sal bi lim le rin en de ðer li si ken di öz de ðer le ri miz de mev cut bu lu nu yor. A ma ken di miz le ba rý þýk ol ma dý ðý mýz i çin ken di i çi - mi ze bak mak ak lý mý za gel mi yor. Öz de ðer le ri - mi ze o ka dar ya ban cý laþ mý þýz ki, i yi ve gü zel o - lan ne var sa, dý þa rý dan gel di ði ni zan ne di - yo ruz. Hal bu ki Ba tý lý lar bir çok gü zel þe yi biz den a la rak çok da ha yük sek bir pa ha i le bi ze ge ri sat mýþ lar ve sat ma ya da de vam e - di yor lar. De mok ra si, cum hu ri yet, a da let, ne - za ket, ne za fet gi bi in san lý ðýn ih ti yaç duy du ðu ne ka dar me zi yet var sa, hep si i nan cý mý zýn ve kül tü rü mü zün ö zün de mev cut o lan cev her ler - dir. A ma biz on la ra sa hip çýk ma dý ðý mýz i çin on lar da bi zi terk et miþ ler, baþ ka mil let le rin el - le ri ne geç miþ ler dir. Müslümanlarýn bugün muhtaç olduklarý hürriyet, demokrasi, adalet, özgürlük gibi medenî deðerlerin en güzelleri, Ýslâm inancýnýn esaslarýnda mevcuttur. Bu gün fakr ve ih ti ya cýn, zu lüm ve is tib - da dýn pen çe si ne sý kýþ mýþ o lan Ýs lâm ül ke - le ri Ba tý lý lar dan me det u mu yor lar. On la - rýn yar dý mý i le hür ri yet le ri ne ka vuþ ma yý, öz gür lük, a da let ve de mok ra si gi bi de ðer - le re u laþ ma yý ü mit e di yor lar. Ba tý lý lar i se hiç kim se ye kar þý lýk sýz bir þey ver me dik - le rin den, han gi ül ke le rin e lin de pet rol, do ðal gaz, al týn gi bi de ðer li kay nak var sa, on lar dan pay al mak ü ze re o ra ya as ker ve si lâh gön de ri yor lar. Bu kay nak la rý kon - trol et mek ü ze re si ya set le ri ni be lir li yor - lar. Ýþ le ri ne ya ra yan dik ta tör le ri yer le rin - de mu ha fa za e der ken, iþ le ri ne gel me yen - le ri ko lay lýk la de vi ri yor lar. Kay nak la rý kon trol al tý na al dýk tan son ra, o ül ke hal - ký ný tek rar ka de ri i le baþ ba þa bý ra kýp gi - di yor lar. Ge ri de yi ne hüs ran ve hü zün - den, kar ga þa ve ka os tan baþ ka bir þey kal - mý yor. Ýþ te I rak. A me ri kan vinç le ri i le dev ri len Sad - dam ýn hey ke li ni a yak ka bý la rý i le linç et me ye ça lý þan I rak lý la rýn se vinç çýð lýk la rý ný a cý bir te - bes süm le sey ret tik. Keþ ke o hey kel le ri I rak hal - ký ken di i ra de si ve gü cü i le de vir sey di. O za - man se vinç le ri da ha an lam lý ve ka lý cý o lur du. Hem de Ýs lâm ýn dik ta tör le re ve hey kel le ri ne mü sa a de si ne kar þý ol du ðu nu, i - nanç la rý nýn is tib da dý ka bul et me di ði ni gös ter - miþ o lur lar dý. Böy le ce de mok ra si ve öz gür lük di len ci li ði yap mak du ru mun da kal maz dý. Bu gün de öz gür lük mü ca de le si ve ren Or ta - do ðu ül ke le ri nin i çin de bu lun duk la rý du rum bun dan fark lý gö rün mü yor. El e li i le yý lan tu - tul maz di ye bir söz var dýr. Baþ ka la rý nýn e li i le de de mok ra si ve hür ri yet gel mez. Ken di el le - rin de ki gü cün far kýn da ol ma yan lar, baþ ka la rý - nýn gü cü i le is te dik le ri ni el de e de - mez ler. Müs lü man la rýn bu gün muh taç ol duk la rý hür ri yet, de mok ra si, a da let, öz gür lük gi bi me de nî de ðer le rin en gü zel le ri, Ýs lâm i nan cý nýn e sas la rýn da mev - cut tur. A ma Müs lü man - lar zah met e dip de Di - nim ba na ne ler ge - tir miþ, i nan cým da ne gi bi in sa nî de ðer - ler var, Ýs lâm me de ni ye ti han gi me zi - yet le ri ta þý yor? di ye i nan cý nýn e sas la rý - na bak mý yor lar. Ýs lâm ül ke le ri nin bu - gün kü ha li, var lýk i çin de yok luk çe ken, sa hip ol du ðu ha zi ne ler den ha ber siz za - val lý bir in sa nýn ha li ne ben zi yor. Be di üz za man Haz ret le ri, bun dan yüz yýl ön - ce Müs lü man la rýn baþ la rýn da ve kalp le rin de ta þý dýk la rý Ýs lâ mi yet ha zi ne sin de ne tür cev - her le rin bu lun du ðu nu i zah ve is pat et miþ ti. Hür ri yet i ma nýn has sa sý dýr di yor, son ra da Ý man ne ka dar kuv vet li o lur sa, hür ri yet o de - re ce par lar di ye rek i man i le hür ri yet a ra sýn da - ki kuv vet li i liþ ki nin ö ne mi ne vur gu ya pý yor du. Ek mek siz ya þa rým, hür ri yet siz ya þa mam sö - zü i se, i ma nýn in sa na ver di ði hür ri yet duy gu su nun do ruk nok ta sý ný gös te ri yor du. Böy le ce Müs lü man la rýn i man - la rýn da ta þý dýk la rý il mî, iç ti maî ve si ya sî cev - her le rin ö ne mi ne dik - kat çe ki yor du. Ri sâ le-i Nur i le bu cev her le ri ehli i ma na gös te ri yor, ne ka - dar bü yük bir ha zi ne ye sa hip ol duk la rý ný ha týr la tý yor du. O - nun i çin Ri sâ le-i Nur i le ön ce ehl-i i ma nýn i ma ný ný kur tar ma ya ça lý þý yor du. A ma in san lar ba zý ha ki kat le ri bi raz geç al gý lý yor lar. De ne me ya nýl ma yo lu i - le öð ren me yi ter cih e di yor lar. Her de ne - me bü yük bir ma li yet ge tir di ði gi bi, her ya - nýl ma da bü yük bir mað du ri ye te yol a çý yor. Ýn san lar a cý çe ki yor, za man ve im kân lar za yi o lu yor, mad dî ve ma ne vî kay nak lar he ba e di li - yor. Ne ti ce de Müs lü man la rýn bu ih mal kâr lý - ðýn dan ve gaf le tin den hem ken di le ri a cý çe ki - yor lar, hem de Ýs lâ mi yet za rar gö rü yor. Kal bi miz de ta þý dý ðý mýz i man ni me ti nin ve ba þý mýz da ta þý dý ðý mýz Ýs lâ - mi yet se pe ti nin i çin de ne var ne yok bir bak sak, ne ka dar zen gin kay nak la rýn sa hi bi ol du ðu mu zu gö re - ce ðiz. Bu kay nak lar, hem dün ya sa a de ti mi zi, hem de e be dî sa a de ti - mi zi te min e de cek ka dar zen gin lik ler ih ti va et mek te dir. Ýþ te o za man baþ ka la rý nýn kir li ve kan lý el le rin den yar dým is - te me ye ih - ti yaç duy ma ya ca - ðýz. Za lim le rin sat ranç o - yun la rýn da pi yon o la rak yer al ma ya ca ðýz. Ken - di dü ze ni mi zi de, dün ya dü ze ni ni de biz te sis e de ce ðiz. Çün kü geç miþ te bun la rý yap týk. Ýs - lâm ta ri hi þe ref lev ha la rý i le do lu dur. Gö zü - müz de ki per de le ri kal dý rýp, kal bi miz de ki gaf le - ti da ðý ta bi lir sek, ken di mi zi ye ni den keþ fe de bi - li riz. Ýþ te o za man i çi miz de ki de vi u yan dý ra bi - li riz! VECÝZE Eðer bir çiçekte esmayý okuyamýyorsan ve vazýh göremiyorsan; Cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaþa et. Rahmetin þu büyük çiçekleri olan Cennet ve bahar ve zeminde yazýlan esmayý, vazýhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakýþlarýný anlar, görürsün. Bediüzzaman Said Nursî LÛ GAT ÇE: müsavi: Eþit. müsavat: Eþitlik. gedâ: Fakir, kimsesiz. tâzib: Acý çektirme, sýkýntý verme. men etmek: Yasaklamak. benî Âdem: Ýnsanoðlu, âdemoðlu. kellâ: Asla, öyle deðil. imtisal: Uyma, sarýlma. medâr-ý fahr: Övünme sebebi. mürafaa: Yüzleþerek muhakeme olmak. medâr-ý tahakküm: Tahakküm, zorbalýk sebebi. tegallüb: Galip gelme, üstün çýkma, baskýn olma. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 C. Evvel 1432 Ru mî: 19 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Þan lý ur fa yý do lu vur du ÞANLIURFA DA ya ðan do lu son - ra sý sel et ki li o lan sel ha ya tý vur du. Ya ðý þýn þid de ti ö zel lik le Þan lý ur - fa nýn ku ze yin de ken di ni gös ter di. Bo zo va il çe si ne bað lý 12 kö yü ön - ce do lu vur du, ar dýn dan sel bas tý. En faz la ha sar i se Ke pir ce Kö yün - de mey da na gel di. Köy sel su la rý na tes lim ol du, kö yün so kak la rý Ve - ne dik so kak la rý na dön dü. Böl ge de mey da na ge len sel bas kýn la rý na kar þý ha re ke te ge çen Dev let Su Ýþ - le ri (DSÝ) ve Ö zel Ý da re ye bað lý e - kip ler ça lýþ ma baþ lat tý. Köy de bi ri - ken su yu tah li ye et me ye ça lý þan iþ ma ki ne le ri kö ye 4 ki lo met re u zak - lýk ta ki Fý rat Neh ri ne ka nal aç tý. Kep çe ve do zer le rin ya ný sý ra kö - yün i ki fark lý ye rin de trak tör le re bað la nan su pom pa la ma mo to ru i le su tah li ye si ya pýl dý. Ö zel i da re ve DSÝ e kip le ri ne köy lü de yar - dým cý ol du. Köy de pek çok va tan - ONDOKUZ Ma yýs Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te - si ve Çan ký rý Be le di ye si iþ bir li ði i le Çan ký rý da dü zen le nen A na do lu da Ha dis Öð re ti mi ve Da rul Ha dis ler ko nu lu sem poz yu mu ger çek - leþ ti ril di Yýl Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde dü zen le nen sem poz yu mun ilk bö lü mü ne, Tür ki ye de ki ha dis a ka de mis yen le ri nin ya ný sý - ra, Ür dün den ka tý lan ve dün ya nýn en ön de ge - len ha dis bil gin le rin den bi ri ol du ðu ka bul e di - len Þu ayb Ar na ut i le bir lik te Ah med Ber hum, Mu ham med el-cev ra ni el-as ka la ni de mi sa fir ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Çan ký rý Be le di ye Baþ - ka ný Ýr fan Dinç, sem poz yu mun a çý lý þýn da yap - tý ðý ko nuþ ma da, A na do lu da ilk Da rul-ha dis in Bo zo va il çe si ne bað lý 12 kö yü ön ce do lu vur du, ar dýn dan sel bas tý. En faz la ha sar i se Ke - pir ce Kö yün de mey da na gel di. FO TOÐ RAF: CÝ HAN daþ ev le rin de mah sur kal dý. Eþ ya - la rýn su al týn da ol du ðu köy, a de ta a da þek li ni al dý. Fýs týk, ba dem, ka - yý sý gi bi mey ve ler do lu dan za rar gör dü. Buð day, ar pa ve mer ci mek gi bi ta hýl lar i se yað mur su la rý i le yer le bir ol du. 30 e vin su bas ký ný na uð ra dý ðý köy de ü züm bað la rý da su al týn da kal dý. Va tan daþ lar köy de kep çe i le u - la þý mý sað la dý. Ki mi va tan daþ i se su i çer sin de yü rü ye rek e vin de ki eþ ya la rý ný kur tar ma ya ça lýþ tý. Bü tün eþ ya la rý su al týn da ka lan (Ha dis o ku lu) Çan ký rý da bu lun ma sý nýn sem - poz yu mu çok da ha an lam lý ha le ge tir di ði ni be - lir te rek, bu bað lam da A na do lu da ilk Da rul- Ha dis in sa nýl dý ðý gi bi Kon ya da de ðil, on dan 35 se ne ön ce Çan ký rý da ku rul du ðu nu i fa de et - ti. 19 Ma yýs Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ya vuz Ü nal i se A na do - lu da ilk Da rul-ha dis in ku rul du ðu yer o lan Çan ký rý da, biz zat bu ge le ne ðin ve ta ri hi nin ko nu þu la cak ol ma sý nýn ol duk ça an lam lý ol - du ðu nu i fa de e de rek, ilk Da rul-ha dis in ku - rul du ðu ye rin, ha dis ge le ne ði nin ih ya sýn da da baþ lan gýç nok ta sý ha li ne dö nüþ me si te - men ni sin de bu lun du. Da ha son ra kür sü ye Hü se yin Da vu toð lu þun la rý söy le - di: Ben A dý ya man day dým, ço - cuk lar bu ra day dý. Ço cuk lar, yen - ge le rim, ye ðen le rim bu ra da mað - dur kal mýþ lar dý. Kom þu lar, dost lar top lan mýþ, bir þey ya pa mý yor lar dý. Çün kü su in san bo yu nu a þý yor du. Kep çe ler, jan dar ma, va li ge len gi - den ol muþ sað ol sun lar, a ma bir þey ya pa ma mýþ lar. Ha zýr lýk sýz ya - ka lan dýk. Köy muh ta rý Ýb ra him Ha lil Ýl çi i se þu bil gi le ri ver di: Ya rým sa at do lu, ya rým sa at yað mur yað dý, o ne den le bi zim köy bu ha le gel di. 30 e vi miz yað mur su yu nun al - týn da dýr ha len. Bu ra da kö yün su yu nu Fý rat Neh ri ne bo þal tý yo - ruz. Hiç bir þey bý rak ma dý. Ek ti ði - miz pa muk bo þa git ti, fýs týk lar git ti, buð day la rý mýz da za rar gör dü. Ev - cil ka nat lý bir çok hay van te lef ol - du. Þan lý ur fa / ci han Ha dis â lim le ri, Da rul-ha dis þeh rin de bu luþ tu ge len Þu ayp Ar na ut, Türk le ri çok sev di ði ni i fa de e de rek, Ýs lâ mî i lim ler a la nýn da Türk - ler in kat ký la rý za man za man A rap lar dan da ha ve rim li ol du. Türk ler in bir çok a lan da Ýs lâ ma ne ka dar çok hiz met et ti ði gö rül - mek te dir de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan A na do lu da ki ilk Da rul-ha dis o lan Taþ mes cid ka tý lým cý lar la bir lik te top lu ca zi ya ret e dil di. Bu zi ya ret es - na sýn da ol duk ça duy gu la nan Þu ayb Ar na ut, bu mü es se se yi ve iþ le vi ni an mak a ma cýy la u fak bir ha dis der si ni i la hi yat fa kül te le ri ha - dis a ka de mis yen le ri i le bir lik te Taþ mes cid i çe - ri sin de ger çek leþ tir di. Çan ký rý / a a ni as ya.com.tr Cemaatler dizisi kitaplaþacak Sa lý gü nü ya yýn la ma ya baþ la dý ðý mýz ce ma at ler ko nu lu ya zý se ri mi zin bü yük bir il giy le ta kip e dil - di ði ni gös te ren me saj lar a lý yo ruz. Ge len de ðer len dir me le rin ek se ri ye tin de, ge rek ko nu ve muh te va, ge rek üs lûp, ge rek se za man la ma i ti ba rýy la çok i sa bet li ve is ti fa de li ol du ðu be lir ti len bu dos ya nýn en ký sa za man da ki tap laþ ma sý da is te ni yor. Bu ta lep le re ce va ben, bu nok ta da ki ça lýþ ma la rýn de - vam et ti ði ni ve di zi nin ya kýn za man da in þa al lah ki tap o la rak da ya yýn la na ca ðý ný du yur muþ o la lým. *** Tür ki ye se çi me gi der ken Tür ki ye nin ye ni bir se çi me doð ru git ti ði sü reç te, bu dos ya da e le a lý nan ko nu lar da bü yük ö nem ta þý yor. Ce ma at ler dos ya mýz da, doð ru dan se çim le il gi si bu - lun ma yan ve se çim son ra sýn da ki sü reç ler de de ge çer li - li ði ni ko ru ya cak te mel de ðer len dir me ler yer a lý yor. Ce ma at le rin bil has sa si ya set le il gi li ko nu lar daki du ruþ la rý bu ça lýþ ma da a ðýr lýk lý bir þe kil de iþ le nen öl çü ve pa ra met re ler çer çe ve sin de þe kil len me li ki, hem ce ma at le rin a sýl mis yo nu ve he de fi o lan di nî hiz met ler za rar gör me sin, hem dün ye vî leþ me nin ge - ti re ce ði de je ne ras yon ve yoz laþ ma tu zak la rýn dan u - zak du rul sun, hem de si ya set ce ma at ek sen li tar týþ - ma ve ge ri lim le rin yü kü nü ta þý mak tan kur tul sun. *** Kav ga se be bi ol ma ma lý Se çim, ta bi a tý ge re ði, ka tý lan par ti ler a ra sýn da cereyan eden bir ya rýþ ve çe kiþ me nin ko nu su. Ve bu yö nüy le bi rin ci de re ce de on la rý il gi len di ri yor. Bu sü re cin seç men o la rak bi zi il gi len di ren bo - yu tu, par ti ler a ra sýn da bir ter cih te bu lu nup o na gö re o yu mu zu kul lan mak. O nun dý þýn da, me se le yi bu çer çe ve nin dý þý na ta þý - yýp, hiç bir ak lî ve man tý kî ge rek çe si ol ma yan ta kým ta raf tar lý ðýn dan da i le ri bir tar týþ ma, sür tüþ me ve kav ga nýn ko nu su ha li ne ge tir mek son de re ce yan lýþ. Bu çe þit ta výr la rý ce ma at i çi ve ya ce ma at ler a ra sý kar - deþ lik hu ku ku nu ze de leye bi le cek nok ta la ra var dýr mak da ay ný þe kil de bü yük ve bal ge rek ti ren bir baþ ka yan lýþ. Bun lar dan mut la ka ka çý nýl ma lý. *** Üs ta dýn i ka zý na dik kat Bu nok ta da, Üs ta dýn, ye ri gel dik çe tek rar tek rar ha týr la ta gel di ði miz i ka zý ný sü rek li göz ö nün de bu lun - dur ma mýz da çok bü yük fay da ve mas la hat lar var: Sa kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu su san si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri ce ba kan ce re yan lar si zi tef ri ka ya at ma sýn (bir bi ri ni ze dü þü rüp par ça la ma - sýn). Kar þý nýz da it ti had et miþ da lâ let fýr ka la rý na kar þý pe ri þan et me sin. El hub bu fil lah, vel buð zu fil lah (Al lah i çin sev mek, Al lah i çin düþ man lýk bes le mek) düs tur-u Rah ma nî ye ri ne el-i ya zü bil lâh (Al lah ko - ru sun) El hub bu fis-si ya se ti vel buð zu lis-si ya se ti (si ya set i çin sev mek ve si ya set i çin düþ man lýk bes le - mek) düs tur-u þey ta nî hük me dip, me lek gi bi bir ha - ki kat kar de þi ne a dâ vet (düþ man lýk) ve el han nâs (þey tan) gi bi bir si ya set ar ka da þý na mu hab bet ve ta - raf tar lýk la zul mü ne rý za gös te rip ci na ye ti ne ma nen þe - rik (ortak) ey le me sin. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 164) *** Ýs ti þa re ka ra rý na say gý Bu çer çe ve de ö nem ta þý yan bir hu sus da, is ti þa - re ka rar la rý na say gý gös te ril me si ge re ði. Bi lin di ði gi bi, Ye ni As ya tem sil ci le ri nin 16 Ni san da ya pý - lan o la ða nüs tü top lan tý sýn da si ya set le il gi li ko nu - lar e ni ne bo yu na de ðer len di ril dik ten son ra a lý nan ka rar, 18 Ni san gü nü bu kö þe ye du yu rul muþ tu. Top lan tý ya ka tý lan la rýn bü yük ek se ri ye tin ce ve - ri len oy lar la çý kan bu ka ra rýn i yi an la þýl ma sý, i yi tah lil e dil me si ve ay rý ca hak kýn da ki de ðer len dir - me le rin çok dik kat li ya pýl ma sý ge re ki yor. Ö zel lik le ka ra ra yö ne lik e leþ ti ri le ri o lan la rýn, bun la rý il gi li ze min ler de, her ha lü kâr da meþ ve re te say gý pren si bi çer çe ve sin de ve ya pý cý bir üs lûp la di le ge tir me le ri bek le nir. Ak si ne ta výr lar, he le kar deþ lik hu ku ku nu da ze - de le ye cek fev rî ve pro vo ka tif söy lem ler, hiç kim - se ye fay da ge tir mez. Üs ta dýn, si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri ce ba kan ce re yan lar la il gi li o la rak Sa kýn, sa kýn vur gu la rýy la i fa - de et ti ði Si zi tef ri ka ya at ma sýn i ka zý na a man dik kat! 4 kül tür var lý ðý na da ha ko ru ma TÜR KÝ YE.NÝN kül tü rel zen - gin lik le rin den 9 mer ke zin yer al dý ðý U NES CO Dün ya Mi ra sý Lis te si nde yer a lan kül tü rel var lýk la rýn sa yý sý ar - tý yor. Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý, lis te de yer a lan kül - tü rel mi ras la rýn sa yý sý ný art - týr mak ü ze re 4 ta biî ve kül - tü rel var lý ðý da ha Dün ya Mi ras Mer ke zi ne i let ti. Ye - ni a day lýk dos ya la rý i le Ýz - mir-ber ga ma, Ha tay-st. Pi - er re, Kon ya-bey þe hir-eþ re - foð lu Ca mi ve Þan lý ur fa-gö - bek li te pe Ar ke o lo jik a la ný da Dün ya Mi ra sý Mer ke zi ne i le til di. E sas lis te ye a lý na cak var lýk la rýn bil di ril di ði U - NES CO Dün ya Mi ra sý Ge - çi ci Lis te si ne Tür ki ye den 2011 yý lýn da 27 kül tü rel var - lýk yer al dý. An ka ra / a a Po li se i þa ret di li e ði ti mi AMASYA NIN Su lu o va il çe - sin de gö rev li 14 po lis me - mu ru, i þit me en gel li va tan - daþ lar la da ha i yi i le ti þim ku - ra bil mek i çin i þa ret di li öð - ren di. Su lu o va Em ni yet Mü dür lü ðü Top lum Des - tek li Po lis lik Bü ro A mir li ði ta ra fýn dan Bir Dil Bir Ýn - san slo ga nýy la baþ la tý lan pro je kap sa mýn da Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü ve Halk E - ði tim Mer ke zi iþ bir li ðiy le kurs a çýl dý. Ýn gi liz ce nin ya ný sý ra a çý lan i þa ret di li e ði ti mi - nin de ve ril di ði kur sa gö nül - lü o la rak 14 po lis me mu ru ka týl dý. Ýl çe Em ni yet Mü dü - rü Mev lüt Ak ka ya, kur su ba þa rýy la ta mam la yan per - so ne lin il çe de ya þa yan i þit - me en gel li ler le i le ti þi me geç - ti ði ni be lir te rek, bu kap sam - da va tan daþ lar dan o lum lu tep ki ler al ma ya baþ la dýk la rý - ný be lirt ti. A mas ya /aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr lke miz de bit me yen tar týþ ma lar dan bi ri de dar be ve dar be ci ler le il gi li o la ný dýr. De mok ra si ve in san hak la rý nok ta sýn da a tý lan her o lum lu ve doð ru a dým dan son ra, Ar týk Tür ki ye de kim se dar be ya pa maz, yap ma ya ce sa ret e de mez de ni lir, a ma ö te yan dan da bu ko nu sü rek li tar tý þý lýr. Bu gün bi le Bun dan son ra Tür ki ye de dar be o lur mu? so ru su nun ke - sin ve tat min e di ci, gü ven ve ri ci bir ce va bý yok tur. U mu mî ka na at, Dar be ol ma ya ca ðý yö nün de - dir, a ma bu ka na at Dar be yap mak is te yen de yok - tur an la mý na gel mez. Ma a le sef, hâ lâ dar be yap - mak is te yen de, ya pý la cak bir dar be ye des tek ve re - bi le cek si vil ler de var dýr. Böy le ol du ðu i çin de bu nok ta da ki tar týþ ma lar bit mi yor, bit me ye cek. 12 Ey lül dar be si ne im za a tan lar, yap týk la rý nýn ka nun ö nün de suç ol du ðu nu bil dik le ri i çin; ha - zýr la yýp mil le te zor la ka bul et tir dik le ri a na ya sa i le ken di le ri ni ko ru ma al tý na al mýþ lar dý. Dü þü nün, bir dar be dö ne min de gö rev yap mýþ bü rok rat ve yö ne ti ci ler ken di le ri nin ha zýr la dýk la rý a na ya sa ya i - lâ ve et tik le ri bir mad de i le ko ru ma ve kol la ma al - tý na a lý ný yor lar! Bu ta výr bi le o ki þi le rin ger çek te suç lu ol duk la rý ný ve bu nu da bil dik le ri ni gös ter - mez mi? Ak si hal de böy le bir ko ru ma ve kol la ma mad de si ni ni çin a na ya sa ya koy sun lar? Ney se, a ra dan yýl lar geç ti ve ya pý lan de ði þik lik - ler le dar be ci le ri ko ru yan il gi li mad de dev re den çý - ka rý la bil di. Þim di 12 Ey lül e im za a tan la rýn sor gu - lan ma sý tek nik an lam da müm kün ol du. Bu sor - gu la ma ve hu kuk ö nün de he sap sor ma nýn ne öl - çü de ya pý la bi le ce ði ni i se za man gös te re cek. 12 Ey lül dö ne min de o ka dar yan lýþ ve hak sýz lýk ya pýl mýþ ki, bun la rý say mak bi le ne re dey se im kân - sýz. Sa de ce med ya ya yan sý yan bil gi ler bi le i þin ve - ha me ti ni an la mak i çin ye ter. Bir de bu hak sýz lýk - la rýn ka mu o yu na yan sý ma yan, u nu tu lan ya da u - nut tu ru lan kýs mý ný dü þü nün... Or ta ya de va sa bir hak sýz lýk yý ðý ný çý kar. O dö nem de gö rev yap mýþ bir ko mu tan ken - di siy le ya pý lan rö por ta jýn da ha tý ra sý ný an la týr - ken þöy le de miþ: Ben bir u sul koy muþ tum. Haf ta son la rý hal ký top lar dýk. Va li, ben, be le di ye baþ ka ný, DSÝ Mü dü rü, hep si hal ka he sap ve rir - di. Bir gün bir va tan daþ ba na de di ki, A da let ten bah se di yor sun, a ma a dil de ðil sin. Oð lu mu 90 gün dür i çer de tu tu yor sun de di. Po lis ler hü cum et ti ler. De dim, du run. Git tik in ce le me yap týk. Sa de o nun oð lu de ðil, 90 ki þi boþ ye re ya tý yor - muþ. (Ra di kal, 1 Ma yýs 2011) Ta biî ki bu ha tý ra Ýþ te o bi ze bir ders ol du. On dan son ra ted bir ler al dýk di ye de vam e di yor, a ma as lýn da o gün ler de ya þa nan hak sýz lýk ve a - da let siz le re de çok gü zel bir mi sal. Na sýl ol muþ sa ce sur bir ba ba ha li ni o gün kü ko mu ta na an la ta - bil miþ. El bet te bu an la tý þýn, ko mu ta nýn i fa de et - ti ði þek liy le ol ma sý müm kün de ðil. O gün kü þart - lar da bir va tan da þýn, bir ba ba nýn, sý ký yö ne tim ko mu ta ný ya da yar dým cý sý na Sen a dil de ðil sin! di ye bil me si i çin de li ya da ve li ol ma sý ge re kir - di. Bi le mi yo ruz, o ce sur ba ba bel ki de öy ley di; a - ma bu ha di se sar sý cý bir i ti raf de ðil mi? Key fî bir þe kil de 90 gün gö zal týn da tu tu lan yüz ler ce ki þi ve bel ki de i ti raz e dil me miþ ol sa ay lar ca da ha de - vam et me si muh te mel bir hak sýz lýk... Keþ ke bü tün dar be ci ler ya þa dýk la rý ný, þa hit ol duk la rý ha tý ra la rý ný (ve lev ki ken di le ri ni sa - vun mak, te mi ze çý kar mak i çin ol sun!) an lat sa - lar da o dö nem de ger çek ten ne ler ya þan dý ðý ný mil let bi le bil se. Ýn þall lah, ko nu þa ko nu þa ve tar tý þa tar tý þa bü tün dar be ci ler ka nun ö nün de, a da le te he sap ver me ye doð ru gi de cek... Darbecilerin hatýralarý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Salih, Said ve Emin Yýldýz ýn babalarý; Seraceddin Sayar ýn kayýnpederi Süleyman Yýldýz ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. ÝÞÇÝ ve me mur kon fe de ras yon la rý baþ kan la rý, 1 Ma yýs 1977 de çý kan o - lay lar da ölenler a ný sý na Ka zan cý Yo - ku þu na ka ran fil bý ra ka rak, say gý du - ru þun da bu lun du. Bu ra da 1 Ma yýs 1977 de ki o lay lar da vefat e den iþ çi ler i çin bir da ki ka lýk say gý du ru þun da bu lu nan grup, yo ku þa ka ran fil ler bý - rak tý. Ka zan cý Yo ku þu nda ki an ma tö re nin ar dýn dan Tak sim de ki Cum - hu ri yet A ný tý na çe lenk ko nul du. Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, coþ ku lu Tak sim kut la ma la rý nýn, yýl - lar dan be ri en bü yük öz lem le ri ol du - ðu nu ve tek rar Tak sim e ka vuþ ma nýn, e mek çi le rin ýs rar lý ta lep le ri ü ze ri ne ge çen yýl ger çek leþ ti ði ni be lir te rek, þun la rý söy le di: Bu gün tüm dün ya da e mek çi ler a lan lar da de mok ra si is ti - yor, ba rýþ is ti yor, öz gür lük is ti yor. Biz bu gün bu ra da dün ya da ve ül ke miz de e þit li ði, ba rý þý, kar deþ li ði, öz gür lü ðü ça ðý rý yo ruz. E me ðin çý ka rý nýn sa vaþ ta de ðil, ba rýþ ta ol du ðu nu bi li yor, sa vaþ - tan ya na hiç bir po li ti ka ya o nay ver - me ye ce ði mi zi ni hay ký rý yo ruz. Biz da - ha çok de mok ra si is ti yo ruz, çün kü bu nu hak e di yo ruz. Biz ör güt len me - nin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý - ný is ti yo ruz. Çün kü biz ör güt le nir ken de mok ra si mi zin da ha ka lý cý ha le ge - le ce ði ni bi li yo ruz. Biz bu gün bu ra da, 1 Ma yýs ta ve Tak sim de ül ke yi yö ne - ten le ri ve yö net me ye a day o lan la rý e - mek çi le rin se si ne ve ta lep le ri ne ku lak ver me ye ça ðý rý yo ruz. Tak sim Mey da - ný ndan Tür ki ye nin ve dün ya nýn 1 Ma yýs a lan lar da ki coþ ku lu kut la ma la - ra se lâm yol lu yo ruz. BÝLGÝ Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Se rap Ya zý cý, Tür ki ye nin en bü yük so ru nu, as ke ri-si vil ve sa - yet me ka niz ma la rýn dan kur tu la bil - me so run la rý dýr de di. Prof. Dr. Se rap Ya zý cý, Ye ni A na ya - sa nýn tar tý þýl dý ðý A bant Plat for mu nda O tu rum Baþ kan lý ðý ný Prof. Dr. Meh - met Al tan ýn yap tý ðý 3. o tu rum da ko - nuþ tu. Se rap Ya zý cý, þun la rý söy le di: Tür ki ye nin en bü yük so ru nu as ke risi vil ve sa yet me ka niz ma la rýn dan kur - tu la bil me so run la rý dýr. Bu ku rum la rýn ken di le ri ni son su za ka dar ya þa ta bi le - cek zi hin sel ka lýp la rý var. Tür ki ye 1961 a na ya sa sýy la, id di a e dil di ði gi bi öz gür - lük çü bir a na ya sa dev ral ma dý. Bel ki en bü yük gü na hýn sa hi bi. Bir ta kým ve sa - yet me ka niz ma la rý ya ra týl mýþ, ço ðul cu de mok ra si nin mo de li o la rak su nul - muþ tur. MGK, ilk de fa bu a na ya say la ya ra týl dý. As ker, a de ta Ba kan lar Ku ru - lu nun hü kü met ve par la men to nun ya - nýn da da ha güç lü bir ku rum gi bi or ta - ya çýk mýþ týr. 27 Ma yýs ge ne ral le ri nin yar gý lan ma ya ca ðý na da ir gü ven ce ler su nul muþ tur. Ken di si bir ve sa yet ma - ka mý o lan Cum hu ri yet Se na to su i çin - de Mil li Bir lik Ko mi te si ü ye le ri ne ya sa - ma ü ze rin de söz söy le me hak ký ve ril di. TSK, Sa yýþ tay ýn de ne ti mi nin dý þý na çý - ka rýl mýþ týr. As ke ri Yük sek Ý da re Mah - ke me le ri i le DGM bu dö nem de ku rul - du. A YÝM ha la iþ ler lik ha lin de. Ya zý cý, bu du ru mun 1982 A na ya sa - sý i le ku ru lan as ke ri ve sa yet me ka niz - ma la rý ný da ha da güç len di ði ni kay - det ti. Ya zý cý, bu dö nem de MGK nýn, Cum hur baþ ka ný Kon se yi ha li ne gel - di ði ni, 1982 A na ya sa sý, Cum hur baþ - ka ný ya sa ma yü rüt me ve yar gý nýn te - pe si ne yer leþ ti ril miþ ve bir güç le do - na týl dý ðý ný i fa de et ti. Ya zý cý, Bu ku - rum lar dev le tin res mi i de o lo ji si ni yük len miþ tir. HSYK da, yar gý nýn ba - ðým sýz lý ðý i çin ta sar lan ma dý. Ü ye se çi - mi, ka rar la rýn iç i ti raz de ne ti mi ne a - çýk ol ma ma sý, yar gý de ne ti mi nin ol - ma ma sý gi bi du rum lar or ta ya çýk tý de di. Bo lu / ci han PROF. DR. SERAP YA ZI CI, TÜR KÝ YE NÝN EN BÜ YÜK SO RU NU NUN AS KE RÎ- SÝ VÝL VE SA YET OL DU ÐU NU SÖY - LE DÝ. YA ZI CI, 1982 A NA YA SA SININ VE SA YET ME KA NÝZ MA LA RI NI DA HA DA GÜÇ LEN DÝRDÝ ÐÝ NÝ KAY DET TÝ. DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Ge nel Ý da re Ku ru - lu top lan tý sýn da Baþ ba kan Er do ðan ýn þap - ka dan tav þan çý ka rýr gi bi pro je ler çý kart tý - ðý ný söyledi. Zeybek, þun la rý söy le di: Za - man za man dü þü nü len, son ra çok da cid - di ye a lýn ma dý ðý i çin u nu tu lan bir pro je yi tam da za ma ný na denk ge ti rip, çýl gýn pro - je di ye top lu mun hu zu ru na sun mak, son - ra da bü tün dert le rin ü ze ri ne bir sý va nak ha li ne ge tir mek, doð ru su Sa yýn Re cep Tay yip Er do ðan ýn ba þa rýy la yap tý ðý bir iþ - tir. Bü tün dert ler, prob lem ler u nu tul du. Ýþ siz lik, se fa let, yok sul luk, borç al týn da in - le yen yurt ta þýn ger çek le ri u nu tul du. Yok e di len ta rým ke si mi, yok e di len hay van cý - lýk, or ta dan kal dý rý lan or ta di rek, bun la rýn me se le le ri u nu tul du. Þim di bü tün Tür ki - ye, bir u cu be pro je yi tar tý þýr ha le ge ti ril di. Zey bek, re fe ran dum ön ce si Er do ðan ýn bir e lin de kâ ðýt, bir e lin de men dil göz yaþ - la rý i çin de bir mek tup o ku du ðu nu ve bu a na ya sa de ði þik li ði o lun ca, 12 Ey lül ü ya - pan lar dan he sap so ru la cak di ye söz ver - di ði ni ha týr la ta rak, þöy le de vam et ti: Ken - di si ni, ar tist li ði çok gü zel be cer di ði i çin de kut lu yo rum. Ne ya zýk ki, dev let a da mý nýn baþ ka me zi yet le re ih ti ya cý var dýr. Pe ki ne ol du? Böy le si ne bü yük bir o lay, A na ya sa de ði þik li ði nin ne re dey se te mel se be bi ha - li ne ge ti ril miþ bir ko nu, e ðer ger çek ten be nim se nen bir ko nu ol say dý, a na ya sa de - ði þik li ðin den son ra po lis le rin ev le ri bas - ma sý, bir ta kým in san la rý ya ka la ma sý ve der hal mah ke me de tu tuk lan ma sý ge rek - mez miy di? Ne ol du? U nu tul du git ti.. Hiç kuþ ku nuz ol ma sýn bu çýl gýn pro je de u nu - tu la cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya DEVLET Pa ra sýz Ya tý lý ve Burs lu luk (DPY-B) Sý - na vý nda ba zý yer ler de ba þör tü lü öð ren ci le rin a - lýn ma ma sý Öz gür-der ta ra fýn dan Ýs tan bul Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ö nün de pro tes to e dil di. Ýl köð re tim 5., 6., 7., 8. sý nýf ve or ta öð re tim 9., 10., 11. sý nýf öð ren ci le ri nin bu gün gir di ði DPY- B Sý na výn da ba zý yer ler de ba þör tü lü öð ren ci le - rin sý na va a lýn ma ma sý ve Ba kýr köy Ti ca ret Mes - lek Li se si nde ba þör tü lü öð ren ci le rin sý nav sa lo - nun dan a týl ma sý Öz gür-der ta ra fýn dan pro tes to e dil di. Ca ða loð lu nda ki Ýs tan bul Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ö nün de ya pý lan pro tes to ey le mi ne ba zý Öz gür-der men sup la rý ve Ba kýr köy Ti ca ret Mes lek Li se si nde sý na va gi re me yen öð ren ci ler ka týl dý. Her kes Ý çin A da let Ba þör tü sü ne Öz - gür lük pan kar tý nýn a çýl dý ðý ey lem de Ya Yok - sul luk Ya Kim lik siz lik Da yat ma sý na Ha yýr!, Þif re yi A çýk lý yo ruz: Ba þör tü lü ye Burs Yok!, Öz gür lük Va at le ri Ba þör tü lü Öð ren ci le ri Kap - sa mý yor mu?, Ya sak çý Hü kü met Ya sak çý Ba - kan lýk Ýs te mi yo ruz! ya zý lý dö viz ler ta þýn dý. Ey - lem de ba þýn dan ge çen o la yý an la tan ba þör tü lü öð ren ci Ya se min Kur tu luþ, sý nav gö rev li le ri nin ba þör tü lü ol du ðu i çin ken di si ni sa lon dan çý kar - dýk la rý ný ve mü dü ri yet te ik na ça ba la rý na a lýn dý - ðý ný i fa de et ti. Ken di le rin den sý na va gi re me ye - ce ði ne da ir ya zý lý bel ge is te di ði ni ak ta ran Kur - tu luþ, sý na va gi re me di ði i çin tu ta nak tut mak is te di ði ni be lir tin ce gö rev li le rin ken di le ri ni baþ la rý ný aç mak kay dýy la boþ bir sý nýf ta ba yan öð ret men gö ze ti min de sý na va a la bi le cek le ri ni tek lif et ti ði ni an cak ve ba lý mu a me le si ni ka bul et me dik le ri ni söy le di. Bu nun ü ze ri ne teh di de ma ruz kal dý ðý ný i fa de e den Kur tu luþ, gö rev li le - rin ken di si nin üs tü ne yü rü dü ðü nü de an lat tý. Ey lem, Zeh ra Ço mak lý Türk men in Öz gür- Der a dý na ha zýr la nan ba sýn bil di ri si ni o ku ma - sý nýn ar dýn dan so na er di. Ýs tan bul / Ye ni As ya HABER MEYDANIN i çin de po lis gö rev al maz ken, mey da ný çev re le yen bütün bi na la rýn ça tý kat la rýn da po lis ka me ra sý ve kes kin ni þan cý lar ko nuþ lan dý rýl dý. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü nün top lum sal o lay lar da gö rev ya pan çe vik kuv vet e kip le ri i çin al dý ðý ö zel tek no lo jik kask lar dün ilk kez kul la nýl dý. Tö re ni iz le mek ü ze re çok sa yý da can lý ya yýn a ra cý ve ba sýn men su bu da Ge zi Par ký nda ye ri ni al dý. PO LÝS TEN TEK NO LO JÝK KASK En bü yük so run ve sa yet Anayasanýn baþlangýcý yüz kýzartýcý A BANT Plat for mu Dö nem Baþ ka ný Prof. Dr. Le - vent Kö ker, Mev cut a na ya sa mý zýn baþ lan gýç bö lü - mü i le i çin de ki mil li dev le tin i fa de e di liþ tar zý yüz ký zar tý cý dýr de di. Bo lu da ki A bant Pa la ce O - tel de A bant Plat for mun ca ya pý lan Ye ni Dö nem, Ye ni A na ya sa top lan tý sý kap sa mýn da Dün ya da A na ya sa De - ne yim le ri ve Ör nek le ri o tu ru mu ger çek leþ ti ril di. Prof. Dr. Kö ker, yap tý ðý ko nuþ ma da, bu gün a na ya - sa dan kay nak la nan so run la rýn te - me lin de Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin ken di si ni 1923 ten be ri u lus dev let o la rak ta ným la ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. U lus dev let le de ho mo jen yek pa re bir u lu sal kim lik o luþ tu - rul mak is ten di ði ni di le ge ti ren Kö ker, A na ya sa mý - zýn Yü ce Türk mil le ti nin ve e be di Türk dev le ti nin var lý ðý ný be lir le yen bir a na ya sa di ye baþ la ma sý ne - yin ne ol du ðu nu ga yet net bir þe kil de gös te ri yor. Av ru pa de mok ra si le rin de ki a na ya sa la ra bak tý ðý - mýz da böy le bir i ba re gör mü yo ruz di ye ko nuþ tu. Av ru pa Kon se yi ü ye si o lan ül ke de de ken di dev le ti ni yü cel ten ve ho mo jen bir top lum o luþ tur - ma a ma cý ta þý yan bir a na ya sa bu lun ma dý ðý ný i fa de e den Kö ker, þöy le de vam et ti: Tam ter si ne fark lý lýk la rý ö ne çý ka ran, fark lý lýk la ra say gý gös te ren hat ta fark lý lýk la rý ya sa lar la des - tek len me si ge re ken kav ram lar or ta ya ko yan hü küm ler i çe ri yor. A na ya sa la - rýn baþ lan gýç bö lü mü biz le re yol gös te ri ci. Ta ri hi miz de mil li dev le ti o luþ tur ma pro je sin de e pey ce sa bý - ka mýz ol du ðu na gö re bi zim a na ya sa - mý zýn baþ lan gýç bö lü mü nü bu þe kil de yaz mak tan u tan ma mýz ge re kir di as lýn - da. Mev cut a na ya sa mý zýn baþ lan gýç bö lü - mü i le i çin de ki mil li dev le tin i fa de e di liþ tar zý yüz ký zar tý cý dýr. Mev cut a na ya sa da mil let ke li me - si nin çok sýk kul la nýl dý ðý ný vur gu la yan Kö ker, hal - bu ki Av ru pa a na ya sa la rýn da mil let ten zi ya de halk ke li me si nin kul la nýl dý ðý na dik ka ti çek ti. Kö ker, halk ke li me si nin mil let ke li me sin den da ha nü ans lý bir kav ram ol du ðu nu ifade etti. Bo lu / a a Daha çok demokrasi istiyoruz A NIT VE DÝ REK LERE YAÐ SÜRÜLDÜ Ýl gi siz ki þi le rin gi riþ le ri nin en gel len me si a ma cýy la Cum hu ri yet A ný - tý nýn çev re si gü ven lik kuv vet le rin ce 3 sý ra ba ri yer le çev ril di. A ný týn alt ký sým la rýn da ki mer mer le re de a ný ta çý kýþ la rýn en gel len me si a ma cýy la yað sü rül dü. Bu tedbir le re rað men ba zý ki þi le rin el le rin de ki dö viz ve fla ma lar la a ný ta týr man dýk la rý ve kut la ma yý bu ra dan iz le dik le ri gö - rül dü. Mey da nýn çev re sin de ki bay rak ve ka me ra di rek le ri de týr ma nýl - ma ma sý i çin gü ven lik güç le rin ce yað lan dý. 1 MA YIS ÝÞ ÇÝ BAY RA MI, ÝÞ ÇÝ SEN DÝ KA LA RI VE SÝ VÝL TOP LUM ÖR GÜT LE RÝN CE TAK SÝM'DE KUT LAN DI. TÜR K-ÝÞ GE - NEL BAÞ KA NI KUM LU, DA HA ÇOK DE MOK RA SÝ ÝS TE DÝK LE RÝ NÝ BE LÝR TE REK, "ÇÜN KÜ BU NU HAK E DÝ YO RUZ DE DÝ. Ü Kan lý 1 Ma yýs o la rak bi li nen 1977 de Tak sim de ya þa nan o lay lar sý ra sýn da AKM ö nün de a sý lan pran ga lý iþ çi a fi þi, 34 yýl son ra ye ni den ay ný yer de vinç le rin yar dý mýy la a sýl dý. FO TOÐ RAF: AA Emeðin menfaati savaþta deðil, barýþta Zey bek: Re fe ran dum u nu tul du Parasýz yatýlý sýnavýnda da yasak 1 MAYIS E mek ve Da ya nýþ ma Gü nü, iþ çi kon fe de - ras yon la rý, si ya si par ti ve der nek ler i le çe þit li si vil top lum ör güt le rin ce yur dun de ði þik yer le rin de tö - ren ler le kut lan dý. Ýs tan bul da ki kut la ma la rýn ad re si Tak sim e iþ çi kon fe de ras yon la rý 4 kol da kor tej o - luþ tu rak gel di. Türk-Ýþ e bað lý sen di ka ü ye si iþ çi ler, Be þik taþ ta ki Fi ya pý Ý nö nü Stad yu mu ö nün de top - lan dý. Kor tej de CHP ve HAS Par ti nin de a ra la rýn - da bu lun du ðu si ya si par ti ve çe þit li si vil top lum ku - ru luþ la rý tem sil ci ve ü ye le ri yer al dý. Tar la ba þý Bul - va rý ü ze rin de, KESK ü ye le ri, Tak sim Me te Cad de si ü ze rin de i se Hak-Ýþ kon fe de ras yo nu kor te ji yer al - dý. DÝSK kor te ji i se Os man yey de o luþ tu. Tüm kor - tej ler, a ra ma nok ta la rýn dan geç tik ten son ra Tak - sim e a lýn dý. Tak sim Mey da ný nda ki The Mar ma - ra O te li ö nü ne kür sü ha zýr lan dý. Kür sü nün ü ze ri - ne E mek, Ba rýþ, De mok ra si ve Öz gür lük i le Kürt çe ve Türk çe o la rak Ya þa sýn 1 Ma yýs ya zý la rý bu lu nan pan kart lar a sýl dý. Kan lý 1 Ma yýs o la rak bi - li nen 1977 de Tak sim de ya þa nan o lay lar sý ra sýn da AKM ö nün de a sý lan pran ga lý iþ çi a fi þi, 34 yýl son ra ye ni den ay ný yer de vinç le rin yar dý mýy la a sýl dý. A - lan da yer a lan iþ çi le rin tö re ni ra hat iz le ye bil me le ri ve du ya bil me le ri i çin 2 bü yük boy LED ek ra nýn ya ný sý ra kür sü nün ko nul du ðu gü zer gâh bo yun ca vinç le re ses dü ze ni a sýl dý ðý gö rül dü. Ýs tan bul / a a Kor tej ler, a ra ma nok ta la rýn dan geç tik ten son ra Tak sim e a lýn dý.

5 Y HA BER 5 re cep tas ni as ya.com.tr Noksan evrak... Yü zün den ül ke iç sa vaþ e þi ði ne gel di. Ýþ yer le ri ya kýl dý, ban ka la ra, o to büs le re mo lo tof kok tey le ri a týl dý, po lis taþ yað mu ru na tu tul du. Bi lân ço kan lýy dý. Bir genç öl dü, bir po lis a ðýr ya ra lan dý. On lar ca da ha fif ya ra lý ve gö zal tý. Se be bi... Nok san ev rak dý. Nok san ev rak de dik le ri; Mem nu hak la rýn i a de si ne i liþ kin bir mah ke me ka ra rý. BDP li le rin des tek le di ði 7 ba ðým sýz mil let ve ki li a da yý, il se çim ku rul la rý na mü ra ca at e der ken bu mah ke me ka ra rý ný di lek çe le ri ne ek le me miþ ler. Yük sek Se çim Ku ru lu da söz ko nu su a day la rýn se çi me ka týl ma la rý ný ve to et miþ ti. Ýþ te bu ka rar ka mu o yu na du yu ru lur du yul maz ký ya met kop tu. Ül ke gün de mi alt üst ol du. YSK ge ri a dým at mak zo run da kal dý. A day la ra ek sü re ta ný dý. Nok san ev rak, ye rel mah ke me ler den bir gün de (!) a lýn dý. YSK, ilk ka ra rý nýn ü ze rin den 72 sa at geç me den bi ri ha riç 6 ba ðým sýz a da yýn se çim le re gi - Yal çýn ka ya nýn ye ri ne Er bil n GÖ REV sü re si 21 Ma yýs 2011 de do la cak o lan Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ab dur rah man Yal çýn ka ya nýn ye ri ne Yar gý tay 6. Ce za Da i re si Ü ye si Ha san Er bil se çil di. Ka rar Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Ka rar da, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Yal çýn ka ya nýn gö rev sü re si 21 Ma yýs 2011 ta ri hin de so na e re ce ðin den; Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na, Yar gý tay Bü yük Ge nel Ku ru lun ca gös te ri len a day lar a ra sýn dan, be lir ti len ta rih ten ge çer li ol mak ü ze re Yar gý tay 6. Ce za Da i re si Ü ye si Ha san Er bil in se çil di ði kay de dil di. Gö re vi 21 Ma yýs 2011 ta ri hin de devr a la cak Er bil, e mek li ye ay rýl maz sa 4 yýl gö rev ya pa cak. An ka ra / a a 19 Lib ya lý da ha gel di n LÝB YA DAN yo la çý kan Kap tan Se lim i sim li Türk yük ge mi siy le Mar ma ris e 19 Lib ya lý gel di. E di ni len bil gi ye gö re, ön ce ki gün sý ra la rýn da Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý e kip le ri nin gö ze ti min de Mar ma ris Kör fe zi ne gi riþ ya pan 87 met re u zun lu ðun da ki ge mi, gö rev li le rin yar dý mýy la Mar ma ris Li ma ný nýn kü çük rýh tý mý na ya naþ tý rýl dý. Yol cu la rýn tah li ye si, Muð la Va li si Fa tih Þa hin ve Mar ma ris Kay ma ka mý Ser dar Po lat ýn gö ze ti min de ger çek leþ ti ril di. Yol cu lar i çin li man da 4 am bu lans, si vil sa vun ma ve a fet yar dým e kip le ri nin de ha zýr bu lun du ðu gö rül dü. Ge mi de gö rev li le rin yap tý ðý in ce le me le rin ar dýn dan 14 ü nün ka dýn ve ço cuk ol du ðu öð re ni len 19 yol cu, ge mi den in di. Çan ta la rý a ra nan ve sað lýk kon tro lün den ge çi ri len yol cu lar, ta bir mi ni bü se bin di ri le rek ka la cak la rý o te le gö tü rül dü. Ba sýn men sup la rý nýn li ma na gir me le ri ne i zin ve ril mez ken, yol cu la rýn kim lik le ri hak kýn da da her han gi bir bil gi ve ril me di. Marmaris / a a Ba kan Çað la yan dan AB ye e leþ ti ri n DEV LET Ba ka ný Za fer Çað la yan, AB, son de re ce ri ya kâr ve i ki yüz lü bir ya pý ya sa hip tir. AB, tam ü ye lik ko nu sun da Tür ki ye ye her tür lü re zil li ði, yol ka pa ma yý or ta ya ko yan bir bir lik tir de di. Ba kan Çað la yan, AKP Mer sin Mil let ve ki li Kür þad Tüz men i le Mer sin Güm rük Mü þa vir le ri Der ne ðin de dü zen le nen soh bet top lan tý sý na ka týl dý. Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci ni de de ðer len di ren Çað la yan, þun la rý kay det ti: AB bi lir si niz, son de re ce ri ya kâr ve i ki yüz lü bir ya pý ya sa hip tir. AB, tam ü ye lik ko nu sun da Tür ki ye ye her tür lü re zil li ði, yol ka pa ma yý or ta ya ko yan bir bir lik tir, a ma Tür ki ye nin AB ye tam ü ye lik ko nu sun da so nu na ka dar pe þin den ko þa ca ðý bir sis tem. AB, san ki tüm fa sýl lar bit miþ gi bi, ye ni bir fa sýl la tek rar sý kýþ týr ma ya baþ lý yor. Bi ze re ka bet fas lý nýn a çýl ma sý ko nu sun da ý þýk yak mýþ lar. Ne o la cak? Re ka bet fas lý na gir di ði miz za man, ser best böl ge le ri ka pa ta ca ðýz. E fen di ler böy le em re di yor. Ken di le rin ce ta li mat ver miþ ler. Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin güç lü bir hü kü me ti ve Baþ ba ka ný i le ka bi ne si var. Ne is te di ði ni bi len bir ya pý ya sa hi biz. Ön ce 32 fas lý bi ti rir sin, son ra o tu rur 33. re ka bet fas lý ný gö rü þü rüz. On dan son ra e ðer ha ki ka ten bu na uy ma yü küm lü lü ðü müz var sa, o tu rup bun la rý tar tý þý rýz. An cak sen da ha be nim fas lý mý çe þit li ne den ler le blo ke et miþ sin, þim di di yor sun ki gel re ka be ti ko nu þa lým. Þu nu bi lin ki bun lar böy le yap týk ça ser best böl ge ler da ha da kýy met li ha le ge le cek. Bu ko nu da Sa yýn Baþ ba ka ný mýz çok net bir ta výr or ta ya koy muþ tur. Mersin / a a re bi le ce ði ka ra rý ný ver di. Ka rar he men he men her çev re de o lum lu kar þý lan dý. Si ya sî par ti le rin yet ki li le ri, kö þe ya zar la rý bü tün bo yu tu i le o la yý yo rum la dý lar. Ko nu ba yat la dý. I sý týp tek rar ö nü nü ze ge tir mek ni ye tin de de ði lim. A ma cým nok san ev rak ve si le siy le gün cel li ði ni hiç yi tir me yen bir ko nu ya dik kat çek mek. A ma o lay da ya þa nan yan lýþ lýk la ra bi rer cüm le i le de ol sa de ðin me den geç mek i çi me sin mi yor, siz ler le pay laþ ma lý yým. Bi rin ci yan lýþ; Hiç bir de mok ra tik ül ke de ol ma yan yüz de 10 se çim ba ra jý na ta ký la ca ðý ný he sap la yan BDP nin hu ku kun et ra fý ný do la na rak se çi me ba ðým sýz a day lar la gir mek zo run da bý ra kýl ma sý de mok ra si a yý bý dýr. Ý kin ci yan lýþ; Ýl se çim ku rul la rý nýn a day la rý baþ tan u yar ma ma sý dýr. Ü çün cü yan lýþ; YSK nýn a day la ra sü re ta ný ma dan nok san ev rak ge rek çe siy le ve to ka ra rý ný a le la ce le ka mu o yu na a çýk la ma sý dýr. Dör dün cü yan lýþ; BDP nin o la ya þan taj, teh dit ve tah rik do lu yak la þý mý dýr. Be þin ci yan lýþ; Pro tes to yü rü yü þü ve gös te ri yap mak de mok ra tik bir hak týr, a ma or ta lý ðý yan gýn ye ri ne çe vir mek ka bul e di le mez. Al týn cý yan lýþ; Po li sin gös te ri ci le re o ran tý sýz güç kul lan ma sý ve bir gen cin po li sin si lâ hýn dan çý kan bir mer mi i le öl dü ðü id di a sý va him dir. Bü tün bu yan lýþ la rý bir ta ra fa bý ra kýr sak, YSK nýn ka ra rý ný de ðiþ tir me si se çi min meþ rû i ye ti a çý sýn dan ha yýr lý ol muþ tur. vasýtasýyla adlî sicil kayýtlarýna Herkesin TC kimlik numarasý var. Ýl seçim kurulu, bu numara ulaþabilmeli. Bu suretle; iþ yoðunluðu azalýr, kâðýt, emek, zaman tasarrufu saðlanýr. Diðer taraftan bürokrasi ve kýrtasiyecilik ekonominin de ayakbaðýdýr. Kurtulmak için radikal tedbirler alýnmalý Noksan evrak lâfý tarihe karýþmalýdýr. An cak be ra be rin de a ca ba hu ku ka si ya set mi ka rýþ tý þüp he si nin doð ma sý ü zü cü dür. Ay rý ca; Þid det gös te ri le ri nin ka rar de ði þik li ðin de et ki li ol ma dý ðý ný di li yo rum. Ak si hal de her hak a ra ma ey le min de ör nek teþ kil e der ki bu du rum i se hu kuk dev le tiy le bað daþ maz. Þim di e sas ko nu ya ge le lim. Öz ne si ev rak. Ö zel lik le res mî mu a me le ler de i þi ni zin yü rü me si i çin vaz ge çil mez bir kâ ðýt. A ma pa ra dan kýy met li dir. Te mi ni güç tür. Çün kü bir den faz la ma ka ma im za lat tý rýl ma lý dýr. Her im za i çin o ma sa dan bu ma sa ya ko þu lur. En gel li ya rýþ gi bi dir. Bi ri ne ta ký lýr sa nýz a ya ða kalk mak i çin ya tor pil ge re kir ya þans. Za ma ný nýz bol ol ma lý dýr. Bu gün git ya rýn gel, de ne bi lir. A zar lan ma, ters len me o la ðan dýr. Bun la ra gö ðüs ge re bi lir si niz, a ma si zi yý ka cak o lan... Ev rak la rý nýz nok san sö zü dür. Bin bir uð raþ tan son ra ni ha yet i þim hal lo lu yor der ken bu sö zü duy mak si nir sis te mi ni zi bo zar. Çok sýk ça rast la nýr. O se bep le yýl lar dýr dil le re pe le senk ol muþ Al lah dev let da i re si ne dü þür me sin darb-ý me sel ha len ge çer li dir. Her ik ti dar kýr ta si ye ci lik le mü ca de le yi prog ram la rý na ko yar. Bü rok ra si nin a zal týl ma sý ve iþ lem le rin ba sit leþ ti ril me si ne yö ne lik 170 yö net me lik te de ði þik lik ya pý la cak dü zen le me ler le 420 ev rak iþ lem den kal dý rý la cak tý. A ký be tin den ha be ri miz yok. Bu i þin ü ze ri ne da ha ka rar lý gi dil me li dir. Pren sip þu ol ma lý ve ta viz ve ril me me li: Va tan daþ res mî da i re ye git me den i þi ni gö re bil me li ve ken di sin den as ga rî dü zey de ev rak ta lep e dil me li. Ku rum lar ev rak tra fi ði ni a ra la rýn da çöz me li, va tan daþ dev re dý þý bý ra kýl ma lý. E-dev let te bu müm kün. Bir ör nek le so mut laþ tý ra lým. Mil let ve ki li a day la rý na sa bý ka kay dý mý ge re ki yor? Her ke sin TC kim lik nu ma ra sý var. Ýl se çim ku ru lu, bu nu ma ra va sý ta sýy la ad lî si cil ka yýt la rý na u la þa bil me li. Bu su ret le; Ýþ yo ðun lu ðu a za lýr, kâ ðýt, e mek, za man ta sar ru fu sað la nýr. Di ðer ta raf tan bü rok ra si ve kýr ta si ye ci lik e ko no mi nin de a yak ba ðý dýr. Kur tul mak i çin ra di kal ted bir ler a lýn ma lý Nok san ev rak lâ fý ta ri he ka rýþ ma lý dýr. Çýlgýn idareciler istiyoruz MAZ LUM DER BAÞ KA NI ÜN SAL, O NUR SUZ VE HAK SIZ STA TÜ KO NUN DE VAM ET - TÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TE REK, BU NU PAR ÇA LA YA CAK ÇIL GIN Ý DA RE CÝ LER ÝS TÝ YO RUZ DE DÝ. ÝN SAN Hak la rý ve Maz lum lar Ý çin Da ya nýþ ma Der ne ði (MAZ LUM DER) Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal, ba þör tü sü ne hak sýz ya sa ðý e leþ ti re rek, O nur suz ve hak sýz sta tü ko de vam e di yor. Biz bu dev le tin öz gür ve e þit bi rey le ri o la rak en te mel hak la rý mýz ve öz gür lük le ri mi zi kul la na mý yo ruz. Bu nun a dý na sta tü ko di yor lar, biz bu nu ah lâk sýz sta tü ko di yo ruz ve biz bu nu par ça la ya cak çýl gýn i da re ci ler is ti yo ruz Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te þek kül le ri Plat for mu ta ra fýn dan dü zen le nen Ba þör tü sü ne Öz gür lük yü rü yü þü ne ka týl mak is te yen va tan daþ lar, Mer kez Ban ka sý Ko ca e li Þu be si ö nün de top lan dý. Cum hu ri yet Cad de si nden yü rü yüþ yo lu na ge çen grup, Ba þör tü sü ne ka yýt sýz þart sýz öz gür lük, Ba þör tü sü o ku mak i çin en gel de ðil pan kar tý a çýp çe þit li slo gan a ta rak Sab ri Ya lým Par ký na gel di. Bu ra da ko nu þan Ün sal, ba þör tü sü ya sak la rý ko nu - "TÜRKÝYE'DEN AYRILMAK ÝSTEMÝYORUZ'' - ''Çadýr kentte'' yaþayan kadýnlardan 5 çocuk annesi Meryem Fedo, kucaðýndaki küçük çocuðuyla yaptýðý açýklamada, Türkiye'ye Suriye'nin Lazkiye þehrinden geldiklerini söyledi. Ülkesinde bir zulüm yaþandýðýný ve buna maruz kalmamak istediklerini anlatan Fedo, çocuklarýnýn özgür bir ortamda büyümesini istediðini vurguladý. Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn ülkeyi terk etmesini istediklerini belirten Fedo, þöyle konuþtu: ''Türkiye'den ayrýlmak istemiyoruz. Esad'ý istemiyoruz. Allah'tan korkan bir devlet istiyoruz. Türkiye'de kalacaðýz. Bizi koruyun. Yurdumuzda huzur barýþ ve özgürlük istiyoruz.'' FO TOÐ RAF: A A Çadýrda hayat baþladý SU RÝYE NÝN Tür ki ye sý ný rý na ya kýn ba zý köy le rin de ya þa yan ve ül ke le rin de ki bas ký dan kur tul mak is te dik le ri id di a sýy la Ha tay ýn Yay la da ðý il çe sin de ki tel ör gü le ri a þa rak Tür ki ye ye gi ren 263 Su ri ye li, spor sa lo nun dan nak le dil dik le ri ça dýr lar da ha yat la rý ný sür dü rü yor. Türk Ký zý lay ý ta ra fýn dan a týl hal de ki es ki TE KEL bi na sý nýn bu lun du ðu a lan da ön ce ki gün sa bah baþ la tý lan ça lýþ ma i le 42 ça dýr ku rul du. Yak la þýk 20 sa at sü ren ça lýþ may la o luþ tu ru lan ça dýr kent te Su ri ye li va tan daþ la rýn yi ye cek ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý i çin de ye mek ha ne o luþ tu rul du. sun da kýs mî bir ra hat la ma nýn ol du ðu na i liþ kin bir al gý ya nýl sa ma sý i çe ri sin de o lun du ðu nu be lir te rek, þu an da Trak ya Ü ni ver si te sin de ba þör tü lü kýz la rýn ü ni ver si te ye gi re me dik le ri ni kay det ti. Ün sal, Sus kun Kö le ler ol ma dýk la rý ný gös ter mek i çin bu ra ya gel dik le ri ni i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Biz ler bir pro tes to nun ve bir hak ta le bi nin na sýl me de nî bir þe kil de ya pýl ma sý ge rek ti ði ni yýl lar dýr gös te ri yo ruz. Ca na, ma la kýy ma dan ve mo lo tof lar at ma dan, o nur lu þe kil de, An ka ra da ku lak la rý duy ma yan ve ta lep le ri mi ze Fran sýz ka lan la ra kar þý bu mü ca de le mi zi ve bu di re ni þi mi zi sür dü re ce ðiz. O nur suz ve hak sýz sta tü ko de vam e di yor. Biz bu dev le tin öz gür ve e þit bi rey le ri o la rak en te mel hak la rý mýz ve öz gür lük le ri mi zi kul la na mý yo ruz. Bu nun a dý na sta tü ko di yor lar, biz bu nu ah lâk sýz sta tü ko di yo ruz ve biz bu nu par ça la ya cak çýl gýn i da re ci ler is ti yo ruz. Kocaeli / a a Ak de niz A fet Yö ne tim Mer ke zi Böl ge Mü dü rü Gü nay Sa vaþ lý, ku ru lan ça dýr lar da ya tak ve bat ta ni ye bu lun du ðu nu söy le di. Sa vaþ lý ça lýþ ma la ra de vam e de rek, ça dýr sa yý sý ný 60 a çý kar ta cak la rý ný be lirt ti. Gü nay Sa vaþ lý, ay rý ca, Su ri ye li mi sa fir le re 3 ö ðün sý cak ye mek da ðý tý la ca ðý ný i fa de et ti. Bu a ra da, ön ce ki gün ak þam sa at le rin de 11 Su ri ye li nin da ha Tür ki ye ye gel di ði, böy le ce Tür ki ye ye sý ðý nan la rýn sa yý sý 263 e yük sel di. Bu a ra da 263 Su ri ye va tan da þý da ön ce ki ak þam dan bu ya na kal dýk la rý Feh mi Din çer Spor Sa lo nu ndan ge niþ gü ven lik ön lem - HER ALANDA ÖZGÜRLÜK MAZ LUM DER Ko ca e li Þu be Baþ ka - ný Se la hat tin Men gül de 30 Ni san ýn ö nem li bir ta rih ol du ðu nu i fa de e de - rek, Ýz mit te bin 700 yýl ön ce i nanç lý in san la ra kar þý ya pý lan zul me son ve ri lip dün ya nýn ilk hoþ gö rü fer ma - ný nýn ya yým lan dý ðý gün ol du ðu nu ha týr lat tý. Men gül, sa de ce ü ni ver si - te de de ðil, e ði ti min bütün ka de me - le rin de ve ha ya týn her a la nýn da ba - þör tü sü ne öz gür lük o la na ka dar di - re niþ le ri nin sür dü rü le ce ði ni kay de - de rek, Sus kun lu ðu muz a sa le ti miz - dir. Þid de tin ke sin lik le bir hak a ra ma me to du ol ma dý ðý na i na ný yo ruz. Bi - zim, þid det le kýr may la, dök mey le i þi - miz yok, bu tür ha re ket le ri as la tas - vip et mi yo ruz di ye ko nuþ tu. le ri al týn da ge ce sa at le rin de o to büs ler le ge ti ril dik le ri ça dýr kent te gü ne baþ la dý. Yak la þýk i ki gün dür zor lu bir sü reç ya þa yan ve a ký bet le ri nin ne o la ca ðý ný me rak e den Su ri ye va tan daþ la rý, ça dýr ken tin ku rul du ðu a lan da ge ze rek va kit ge çir me ye ça lý þý yor. Ça dýr kent te en çok dik ka ti, o lan bi ten den ha ber siz ça dýr la rýn a ra sýn da ko þuþ tu rup o yun oy na yan ço cuk lar çe ki yor. Sa yý la rý 61 i bu lan ço cuk la rýn ba zý la rý nýn i se yüz le rin de ya ra ol du ðu gö rül dü. Su ri ye li 44 ka dýn da va kit ge çir mek ve dert le ri ni pay laþ mak i çin ça dýr lar a ra sýn da mi sa fir li ðe gi di yor. Hatay / a a cev ni as ya.com.tr Dine hizmet ve mâbedsiz þehir e cami (1) Git tik çe ký zý þan se çim sü re cin de tah rik kâr ký rý cý söy lem ler a re na sýn da gün dem den ge çen o lay lar dan bi ri de mah ke me nin Tak sim e ca mi ya pý la maz ka ra rý ol du. Ga rip o lan her me se le ye si ya sî tep ki ve ren ik ti dar par ti si söz cü le ri nin bu na kar þý sus kun kal ma la rý. Oy sa da ha A da let Par ti si dö ne min de gün de me ge len ve sa hip çý ký lýp a dý na der nek ku ru lan Tak sim Ca mi i ni sa vun mak, en baþ ta mu ha fa za kâr de mok rat lýk id di a sýn da ki ik ti da ra dü þer di. Tak sim Ca mi i nin an la mý, mey da na bi ti þik su de po su nun ya nýn da ki mes ci din ge niþ le til me siy le da hi ol sa Ýs tan bul un ö nem li mer kez le rin den bi ri nin ca mi siz kal ma ma sý dýr. Ne var ki AKP ik ti da rý, baþ tan be ri Tak sim Ca mi i ne müs ten kif dur du. Doð ru su bu il gi siz lik, A ya sof ya da a çý ða çýk mýþ; ev ve la AKP li Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Top baþ, A ya sof ya tu riz me a çýl mýþ, tek rar ca mi ye çe vi re lim de mek ge rek siz bir po le mik di ye ko nuþ muþ tu. (Pa zar Pos ta sý, ) Ke za A ya sof ya nýn a çýl ma sý i çin Baþ ba kan Er do ðan ýn Boþ ve rin bun la rý söz le ri ni sar fet me sin den son ra Kül tür Ba ka ný Gü nay, hü kû me tin A ya sof ya yý ca mi ol mak tan çý ka ran mev cut ö zel sta tü sü nün de va mý ka ra rý al dý ðý ný söy le yip, A ta türk ün be lir le di ði A ya sof ya sta tü sü de vam e de cek i fâ de le riy le a çýk la mýþ tý. (Hür ri yet, ) CA MÝ YE RÝ NE Ý BÂ DET HÂ NE! Türk Ce za Ka nu nu na i zin siz e ði tim ku rum la rý per de sin de a part man da/ev le rin de kom þu ço cuk la rý na mec câ nen Kur ân öð re ten le re ha pis ce za sý ge ti ril di. Kur ân öð re ni mi nin yaþ la ya sak lan ma sý kal dý rýl ma dý. Bun lar la da ka lýn ma dý; 2005 yý lýn dan i ti ba ren der ne ði o lan ca mi ler den e lek trik ve su pa ra sý a lýn ma ya baþ lan dý. E zân se si nin ký sýl ma sý i çin ge nel ge ya yýn lan dý. Si ya set ten ve dün ya iþ le rin den a zâ de ol ma sý lâ zým ge len, mil lî gün le re denk ge len Cu ma lar da sâ de ce di nî e sas la rýn tel kin ve tez kir ye ri o lan hut be ler de dün ye vî ler e öv gü ler, Cum hu ri ye tin bâ ni si A ta türk e bol bol duâ bid a tý baþ la týl dý. Di ya net Ýþ le ri es ki Baþ ka ný, A ta türk il ke ve in ký lâp la rý nýn ca mi ler de öð re til me si nin ge re ði ni an lat tý. As lýn da çey rek a sýr lýk tek par ti dik ta sýn da, ka pa tý lan ca mi ler bir ya na, din e ði ti mi ve öð re ti mi nin ya sak lan ma sýy la ce nâ ze le ri yý ka ya cak, du â e de cek ho ca bu lu na maz ha le gel miþ ti de de mok ra si ye ge çil me siy le Tür ki ye de di nî hak ve öz gür lük ler sað lan dý. De mok rat Par ti hü kû me ti nin ilk ic ra a tý o la rak ev ve la e zân as lý na çev ril di. Dev le tin di ne mü da ha le et me ye ne hak ký var dýr! di yen mer hum Baþ ve kil Ad nan Men de res, Siz na ma za baþ la dý ðý nýz ya hut rü kû a var dý ðý nýz za man Al lah-û Ek ber di yor su nuz, yu ka rý da mü ez zin Tan rý u lu dur di yor, bir bi ri ni kar þý lar mý bu? Ca mi de Al la hu Ek ber tek bi ri gi bi mi na re de de Al la hu Ek ber di ye e zân o kun ma lý de mok ra tik i râ de siy le çe liþ ki gi de ril di. Hiç bir tar týþ ma, ger gin lik çýk ma dý DÝ NÝ NÝ ÖÐ REN ME VE ÖÐ RET ME HAK KI Pe þin den dev let rad yo ve te le viz yon la rýn da Kur ân ve mev lid o kun du, di nî prog ram lar baþ la týl dý. O kul lar da din ders le ri o ku tul du, din e ði ti mi ve öð re ti mi yay gýn laþ tý rýl dý. Men de res, ta ri hî Kon ya nut ku nda, Türk mil le ti Müs lü man dýr ve Müs lü man o la rak ka la cak týr. Ev ve la ken di ne ve ge le cek ne sil le re di ni ni tel kin et me si, o nun e sâ sý ný ve kâ i de le ri ni öð ret me si, Müs lü man kal ma sý nýn mü nâ ka þa gö tür mez bir þar tý dýr. Hal bu ki mek tep ler de din der si ol ma yýn ca ev ve la ken di dî ni ni tel kin et mek ve öð ret mek is te yen va tan daþ lar bu im kân dan mah rum e dil miþ o lur lar. Müs lü man ço cu ðu dî ni ni öð ren mek gi bi pek ta biî bir hak tan mah rum e dil me mek i câb e der di ye ko nuþ tu. Bu nun ü ze ri ne, Bi zim i çin yol, köp rü, ba raj yap mak ne i se i mam ha tip o ku lu aç mak da o dur, mil le tin ta lep le ri ni ye ri ne ge tir mek tir, mil le te hiz met tir di yen mer hum Tev fik Ý le ri nin Ma a rif Ve kâ le tin de, Men de res in tâ bi riy le ye rin de bir ted bir o la rak or ta mek tep le re din ders le ri ko nul du, i mam ha tip o kul la rý a çýl dý. Bin ler ce ca mi in þa e dil di Ý le ri se vi ye de din tah si li ve ren bir ted ris mü es se se si o la rak DP ve de va mý ik ti dar lar ca 571 i mam ha tip o ku lu i le üç bin Kur ân kur su nun ya ný sý ra on lar ca Yük sek Ýs lâm Ens ti tü sü / Ý lâ hi yat fa kül te si a çýl dý. AP hü kû me ti, bir de fa da 40 bin i mam-ha tip kad ro su çý kar dý, ar dýn dan 70 bi ne yük selt ti.

6 RÖPORTAJ 6 Y RESMÎ TARÝH VE ÝDEOLOJÝ ÇATIRDAMAYA BAÞLADI: SABIR! PSÝNEMA ELEÞTÝRMENÝ ALÝN TAÞÇÝYAN "ÝNSANLAR SON DÖNEMDE TABULARIN KIRILDIÐINA ÞAHÝT OLDULAR. HERTÜRLÜ KONUNUN TARTIÞILABÝLÝRLÝÐÝNE MARUZ KALDILAR. KÜRT DEMEK YASAKKEN DEVLET KÜRTÇE YAYIN YAPAN TV KANALI AÇTI. ERMENÝ SOYKIRIMI YOKTUR DERKEN 24 NÝSAN'DA TÜRK-MÜSLÜMAN ÝNSANLAR ERMENÝLER ÝÇÝN ANMA TÖRENÝ DÜZENLEDÝLER. RESMÎ TARÝH VE ÝDEOLOJÝ ÇATIRDAMAYA BAÞLADI. ARTIK GERÝ DÖNÜÞ OLAMAZ. BÝRAZ SABIRLI OLMAK LÂZIM" DEDÝ. Si ya se tin hoy rat di li ve po li tik çý kýþ la rý top lu mu, sa de va tan da þý ra hat sýz e di yor. Bu di lin bir a lý cý sý ol sa bi le bu nun ki me çý kar sað la dý ðý ný sor gu la yan in san la rýn var lý ðý da his se di lir de re ce de çok. Biz de Tür ki ye si ya se ti ne in sa nî ve kül tü rel bir yak la - þým la bak mak is te dik. Si ya se tin di li nin kur ma ca o lup ol ma dý ðý da de ðer len dir me ye muh taç bir ko nu. Bu sebep le si ne ma di li ni çok i yi bi len, mu - ha lif bir ya zar o la rak si ne ma e leþ tir me ni A lin Taþ çi yan la gö rüþ mek is te dik. Ken di ni bir Tür ki - ye va tan da þý o la rak ko num lan dý ran, bütün ýrk sal a i di yet le rin ö te sin de vic da nýn ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Taþ çi yan, Ba na ka lýr sa i yi lik ve kö tü - lük kav ram la rý i le ce ha let ve en te lek tü el ol ma kav ram la rý a ra sýn da hiç a lâ ka yok. Ya ni hiç o kul gör me miþ in san da hi i yi i le kö tü a ra sýn da ki far ký a yýrt e de bi lir. O baþ ka bir þey dir. Kim o lur sa nýz o - lun ne ye i na nýr sa nýz i na nýn ba þý ný zý yas tý ða koy - du ðu nuz da vic da ný nýz la baþ ba þa sý nýz dýr di yor. Tür ki ye de si ya se tin di li i yi ce se vi ye siz - leþ me ye baþ la dý. Bu nu na sýl o ku yor su - nuz? Tür ki ye de si ya set çi ler kah ve ha ne de ki er kek ler gi bi ko nu þu yor lar. Si ya set te kor kunç de re ce de e ge men ve er kek di li ha kim. As lý na ba kar sa nýz si ya set çi le ri bu üs lû ba biz ga ze te ci ler yö nel ti yo ruz. Çün kü sa de ce bu tür þey le ri man þet ya pý yo ruz. Çün kü kö tü ha ber i yi ha ber dir an la yý þý ha kim. Halk da med ya nýn yan sýt tý ðý si ya set çi yi gö rü yor. Bu nun ne den le rin den bi ri de Ak de niz li ol ma mýz; ça buk si nir le ni yo ruz ve kav ga cý ol ma mýz bü yük et ken. Hal bu ki Mev lâ nâ nýn de di ði gi bi Hid det ve a sa bi yet te ö lü gi bi ol ma yý ter cih et me li yiz. Halk bu çir kin di lin a lý cý sý mý? Top lum da böy le bir bek len ti var sa bi le si ya set ya pa cak dü ze ye gel miþ in san la rýn üs lûp la rý ný dü zelt me le ri ge re kir. Biz de in san lar tar týþ ma la rý kav ga la ra çe vir di ði i çin ce vap ver mez se ken di ni ye miþ, o tur muþ zan ne di yor. Be nim er kek di li de di ðim þey tam da bu. E ðer kav ga et mez se niz er kek li ði ve e ge men li ði kay bet miþ gi bi o lu yor su nuz. Top lum o la rak dü þün me den ko nuþ ma yý ve yaz ma yý se vi yo ruz. O ne den le de fa ce bo ok u ve twit ter ý çok sev dik. Bu nun ya nýn da ken di mi zi sü rek li mað dur ve dert li gör me ye ba yý lý yo ruz. Her kes sa de ce ken di ni dü þü nü yor. Ken di mi zi sü rek li her þey den mah rum gi bi gö rü yor. Her kes ten kuþ ku lu yuz, kim se ye gü ven mi yo ruz. An cak i yi ö zel li ði miz i se teh li ke, a cý kar þý sýn da bir leþ ti ði miz. Dün ya de ði þi yor, Or ta do ðu da ta rih ye ni - den ya zý lý yor. Bu teh li ke kar þý sýn da top - lu mun bir leþ ti ði ni söy le ye bi lir mi si niz? Top lum da bir ku tup laþ ma yok mu? As lý na ba kar sa nýz ken di ni di ðe rin den a yý - ran, ho mo jen gö ren ku tup lar bi le ho mo jen de ðil. Top lu mu çok ka ba bir þe kil de i ki ye bö lü yo ruz: Mü te dey yin ler ve la ik ler. Hiç a lâ ka sý yok hal bu ki. La ik o lan lar me se lâ ce na ze le ri ni ca mi den kal dýr mý yor lar mý, mev lit ler o kut mu yor lar mý? Ha ni ben de i nanç lý bi ri de ði lim, a ma an nem le ki li se ye git ti ðim de mum ya kýp haç çý kart mý yor mu yum? He pi miz ya pý yo ruz. Din sos yo lo ji si baþ ka bir þey. O nu in ce le mek baþ ka bir þey. Ar týk iç i çe gir di ði bir þey ler var dýr. Ö bür ta raf ta da bu mü te dey yin de di ði miz in san ti pi, hiç mi ban ka ya pa ra sý ný koy mu yor? Hiç mi fa iz is te mi yor? Hiç mi iþ dün ya sý nýn i çi ne gir mi yor? Ka pi ta liz mi so nu na ka dar vah þi ha liy le uy gu la mý yor mu? Uy gu lu yor. O za man de mek ki i ki ta ra fýn da ha yat tarz la rýn da or tak yön ler ay rý lan yön ler den da ha faz la. A ma biz zýt laþ ma yý, fark lý lýk la rý mýz ü ze rin den ko num lan ma yý se vi yo ruz. An cak az ön ce de söy le di ðim gi bi teh li ke a nýn da düþ man lýk la rý mý zý u nu tu yo ruz. Ge çen gün ler de e leþ ti ri len þey ler den bi ri de hü kü me tin Tat lý ses le ö zel il gi - len me si, an cak Bed ri Bay kam a geç miþ ol sun bi le de me me siy di. Bu ra da siz ce top lum sal bir lik a çý sýn dan bir ek sik lik gö rü yor mu su nuz? AKP bir si ya sî par ti ve ken di si ya sî gö rü þü nün kar þý sýn da ki Bed ri Bay kam a par ti o la rak herhan gi bir geç miþ ol sun me sa jý ya yým la ma mýþ o la bi lir. A ma hü kü met bü tün ül ke nin hü kü me ti dir. Çün kü bü tün mil le ti ve dev le ti tem sil e di yor su nuz dur. An cak bu ra da da ter cih ler o la bi lir. Siz de min twit ter dan as lý na ba kar sa - nýz in ter net ten bah set ti niz. Bir çok ön - yar gý mý zýn ve yan lýþ bil gi le ni þi mi zin sebebi bil gi nin de ne tim siz ve ge ri dö - nü þüm süz o la rak ya yýl ma sý de ðil mi? Si zin söy le di ði niz gi bi i le ti þim çok i ler le di, an cak ne yin doð ru ya da yan lýþ ol du ðu nu test e de mi yor su nuz. Bir çok kez de zen for mas yo na ma - ruz ka lý yor su nuz. Ý le ti þimin i na nýl maz bo yut la ra var ma sý dün ya yý kü çült tü, a ma sýk tý da. Bir cen de re ye al dý. Ar týk hiç bir þey hak kýn da fi kir e di ne mez hal de bir bil gi kir li li ðin de ya þý yo ruz. Bir þey yan lýþ ya zýl dý ðý za man dü zel til me si bir an lam i fa de et mi yor. Çün kü in ter net te yan lýþ ha liy le do la þý yor. Siz o nu dü zelt se niz bi le doð ru bil gi ye sa hip o lan lar ka dar kar þý ný za dü zel te me di ði niz yan lýþ bil gi yi sa hip len miþ in san lar çý ký yor. Bi li yor su nuz Hrant Dink, ya zý sýn dan bir kýs mýnýn ka sýt lý o la rak cým býz la na rak do la þý ma so kul ma sý ne ti ce sin de öl dü rül dü. Ýn ter net le bir lik te ye ni bir tür ce ha let or ta ya çý ký yor? Siz ce bu ce ha let in san la rýn vic dan la rý ný da ka - rar tý yor mu? Ba na ka lýr sa i yi lik ve kö tü lük kav ram la rý i le ce ha let ve en te lek tü el ol ma kav ram la rý a ra sýn da hiç a lâ ka yok. Ya ni hiç o kul gör me miþ in san da hi i yi i le kö tü a ra sýn da ki far ký a yýrt e de bi lir. O baþ ka bir þey dir. Kim o lur sa nýz o lun ne ye i na nýr sa nýz i na nýn ba þý ný zý yas tý ða koy du ðu nuz da vic da ný nýz la baþ ba þa sý nýz dýr. Siz ce in sa nî ö zel lik le ri miz den, fýt ra tý - mýz dan sa pý yor mu yuz? Do ða in san o la rak ilk say gý duy ma mýz ge re ken þey. An cak biz be to na, de mi re, o to mo bil le re, gök de len le re ta pý yo ruz. Ýn san lýk dört na la do ða yý kat le di yor. Ta sav vu fun doð du ðu top rak lar ü ze rin de ya þayan lar o la rak bu nu en i yi bi zim an la ma mýz ge re kir. E vet, ih ti yaç la rý mýz çok. Bir bu za ðý an ne si nin kar nýn dan çý ký yor, 1-2 ay süt e mi yor ve KÝTLE ÝMHA SÝLÂHLARI KULLANAN BATI YA UYGAR DEMEK ZOR Hrant Dink, Av ru pa ül ke le ri nin de bu a cý ya ne den ve so rum lu ol du ðu nu söy lü yor du. Siz ce ba tý nýn do ðu top lum la rý na Siz bar bar sý nýz yak la þý mý ný na sýl o ku yor su nuz? Er me ni top lu mu nun oy la rý ný blok ha lin de a la bi le ce ði ni u man Ba tý lý po li ti ka cý lar el bet te ya rar sað la dý bu du rum dan. Hrant Dink hak lý dýr, he men her ko nu da ol du ðu gi bi. Er me ni di as po ra sý nýn has sa si yet le ri se çim pro pa gan da mal ze me si ya pý lýr bol bol. Uy gar-bar bar me se le siy se çok es ki ye da ya nýr. Es ki Ro ma dan bu ya na Ro ma lý lar dý þýn da ki le ri bar bar o la rak gör me e ði li mi var dýr. Ta biî o za man lar Ku zey li ler de bar bar dý... On lar tek nik ge liþ mey le i ma jý kur tar dý. Af ri ka lý lar, A me ri ka lý lar, Gü ney As ya lý lar vah þiy di, sö mür ge leþ ti ri lip kur ta rýl dý lar! Ý ki dün ya sa va þý çý kar mýþ, tar týþ ma ya yer bý rak ma ya cak soy ký rým lar yap mýþ ya da bun la ra ze min ha zýr la mýþ, kit le im ha si lâh la rý, a tom ve hid ro jen bom ba la rý i cat et miþ, ü ret miþ ve kul lan mýþ; sa na yii a týk la rýy la çev re yi ze hir le miþ ol mak uy gar sý fa tý ný hak et me yi zor laþ tý rý yor. E vet, hak ve öz gür lük ler a çý sýn dan ço ðu Ba tý ül ke si biz den da ha a van taj lý, a ma bu a çý ðý mý zý ka pat mak alt ta ra fý beþ on ya sa çý kar ma ya, o lan la rý ta dil et me - ye, her tür san sü rü kal dýr maya ve yü rür lük te ki ya sa la rý doð ru uy gu la ma ya ba kar, ye ter ki is te ye - lim. Ta ham mül süz lü ðe ve ay rým cý lý ða ge çit ver mez, do ða mý zý ve in sa ný mý zý iç ten lik le se ver sek, dö vüþ ken li ði miz le de ðil sa nat kâr lý ðý mýz la ö vün me ye baþ lar sak gül gi bi ge çi nir gi de riz! soykýrýmlar yapmýþ ya da Ýki dünya savaþý çýkarmýþ, tartýþmaya yer býrakmayacak bunlara zemin hazýrlamýþ, kitle imha silahlarý, atom ve hidrojen bombalarý icat etmiþ, üretmiþ ve kullanmýþ; sanayi atýklarýyla çevreyi zehirlemiþ olmak uygar sýfatýný hak etmeyi zorlaþtýrýyor. ken di ha lin de ya þý yor. Biz in san öy le de ði liz. Çok a ci ziz, çok za val lý yýz. Bi zim ih ti yaç la rý mýz son suz. Ve zan ne di yo ruz ki ih ti yaç la rý mý zýn ö te sin de de ih ti yaç la rý mýz var. Te mel o la nýn ö te sin de lük se de ih ti ya cý mý zý his se di yo ruz. He pi miz lük se hak ký mýz ol du ðu na i na ný yo ruz. Ay rý ca biz ya þa mak i çin ya þa mý yo ruz. Biz da ha çok ve da ha u zun ya þa mak i çin ya þý yo ruz. Sü rek li to run la ra ka dar dü þü nü yo ruz. Ba na bu ka dar pa ra yet mez, ba na bu ka dar mülk yet mez, ba na bu ka dar ik ti dar yet mez di yo ruz. As lýn da bu sal dýr gan lý ðý mý zýn ar ka sýn da da bu var. Biz sü rek li ge le ce ði dü þü nüp ge le cek kor ku suy la ya þý yo ruz ve ge le cek kor ku suy la her þe yi da ha be ter yý kýp yok et ti ði mi zin far ký na va ra mý yo ruz. So rum lu lu ðu ü ze ri miz den at ma ya ça lý þý yo ruz. Her kes dep res yon da. Her kes sa kin leþ ti ri ci i lâç lar la ya þý yor. Sü rek li i çi miz de ki boþ lu ðu dol dur ma ya ça lý þý yo ruz. Ye ni dün ya da dün ya nýn so run la rý na çö - züm ler ü ret me ye ça lý þan si vil top lum ör güt le ri ço ða lý yor. Biz de ne den dün ya so run la rý na mu ha tap ol ma ya ça lý þan bir STK yok? Si vil top lum za ten si ya sî par ti le re bü yük öl çü de en teg re dir. Bi zim si vil top lum ku ru lu þu ge le ne ði miz yok. Biz ha bi re dar be yi yen bir ül ke ol du ðu muz ve 3-5 ki þi yi bir a ra da gö ründü ðün de da ðý tan bir si ya sî ve sa yet ten gel di ði miz i çin bu tür ya pý lan ma la rýn ö nü nü tý ka dýk. Ba þa rý lý o lan son dar be miz de top lu mun de ði þik ke sim ve ku ru luþ la rý na ne ler ya pýl dý ðý na ba ký lýr sa bu nun ce va bý za ten or ta ya çý kar. Bu gün ge li nen nok ta da fark lý ke sim ler den de ol sak bir ke siþ me nok ta mýz ol ma lý; in san hak la rý, þid de te kar þý ol ma, çev re so run la rý A ma bu bir li ði sað la mak i çin in san o la - rak ken di a ra mýz da ko nuþ mak ye ri ne yi ne baþ ro lü dev le tin oy na ma sý ný is te - mi yor mu yuz? Bu nun ne de ni a çýk. Tür ki ye de kim se si ya sî kav ram la ra a þi na de ðil. Biz Ö zal dö ne miy le bir lik te de po li ti zas yon sü re ci ne gir dik. Top lum so run la ra kar þý mü ca de le e de mez du ru ma ge ti ril di. An cak þu nu da be lirt me li yim ki in san lar son dö nem de ta bu la rýn ký rýl dý ðý na þa hit ol du lar. Her tür lü ko nu nun tar tý þý la bi lir li ði ne þa hit ol du lar. Kürt de mek ya sak ken dev let ka nal aç tý. Er me ni soy ký rý mý yok tur der ken 24 Ni san da Türk-Müs lü man in san lar Er me ni ler i çin an ma tö re ni dü zen le di ler. Her þey alt üst ol du, cum hu ri yet re ji mi nin tar tý þý lýr ol du ðu nu gör dük. Res mî ta rih ve i de o lo ji ça týr da ma ya baþ la dý. Bu nun i çin de çok þa þýr dýk. Bu gün tar tý þý lan ko nu lar mil lî e ði tim müf re da týn da ol ma yan þey ler. Res mî i de o lo ji nin dý þý na çý kan tüm e ser ler top la tý lý yor du. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da bir çok ya sa ðý ve ta bu yu kýr dýk. Ar týk ge ri dö nüþ o la maz.. Res mî ta rih ve i de o lo ji nin dý þýn da ye ni bir ya pý lan ma sü re ci ne gir dik. Bi raz sa býr lý ol mak lâ zým. Bu tür de ði þim ler ak þam dan ya rý na o la maz. Geç ti ði miz haf ta lar da Er me ni le re ya pý - lan in san lýk dý þý mu a me le yi ne gün dem - dey di. Tar týþ ma lar yi ne Soy ký rým dý- Soy ký rým de ðil di ü ze rin den ya pýl dý. Tür ki ye de ya þa yan in san la rýn geç miþ a - cý la rý ný or tak laþ týr mak a çý sýn dan bu tar - týþ ma lar si ze ne dü þün dü rü yor? Bu a cý yý or tak laþ týr mak na sýl müm kün o la bi lir? Ke li me le re, kav ram la ra ta ký lýp kal mak, he le he le ö lü sa yý sý he sap la mak be nim her da im ka ný mý don dur muþ tur. Dün ya nýn ne re sin de ve ki me kar þý iþ le nir se iþ len sin, a dý her ne ko nur sa kon sun, a ma cý her ne o lur sa ol sun in san lýk su çu in san lýk su çu dur. Bir ki þi nin sýrf do ðuþ tan ge len kim li ði yü zün den öl dü rül me si, top ra ðýn dan sü rül me si ya da baþ ka tür lü bir ay rým cý lý ða uð ra ma sý suç tur, gü nah týr. A cý or tak za ten, in san lar ta iç le rin de her þe yin far kýn da. A ma bu ka dar hoy rat ça ve bu ka dar duy gu suz ca tar tý þýl dý ðý i çin a la cak ve re cek he sa bý na dö nüþ tü rül dü, ba sit bir ta ri hî mu ha se be ye in dir gen di. Ben ce ar týk bu ko nu da sus ma za ma ný. Ö len le re, sü rü len le re ye te rin ce say gý sýz lýk et tik. Ba tý mec lis le rin den ge çen soy ký rým ta - sa rý la rý so ru nun çö zü mü a çý sýn dan bir kat ký sað lar mý? U cuz po li tik ya tý rým lar bun lar.

7 Y DÜNYA 7 ÝSRAÝL DEN YÝNE MALÎ CHA VEZ KI NA DI VE NE ZU E LA Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin oð lu i le 3 to ru nu nun NA TO ha va sal dý rý sýn da ö lü mü nü ký na dý. Te le viz yon da yap tý ðý a çýk la ma - da, Ýs pan ya, Fran sa ve Ý tal ya gi bi ba zý Av ru pa ül ke le ri nin li der le ri na sýl Lib ya ya yö ne - lik ha va sal dý rý sý na des tek ve re bi lir ler di yen Cha vez, ABD ve NA TO yu ha va sal dý rý la rý se be biy le e leþ tir di. Lib ya ya as ke ri mü da ha le yi de li lik o la rak ni te len di ren Cha vez, NA TO as ker le ri ne Kad da fi yi öl dür me em ri ve ril di ði ne i nan dý ðý ný be lirt ti. Caracas / a a KORSANLIK ÝS RA ÝL, 2006 DA OL DU ÐU GÝ BÝ FÝ LÝS TÝN YÖ NE - TÝ MÝ Ý ÇÝN TOP LA DI ÐI VER GÝ LE RÝN YÖ NE TÝ ME DEV RÝ NÝ GE CÝK TÝR ME YÝ PLAN LI YOR. ÝS RA ÝL Ma li ye Ba ka ný Yu val Ste i nitz, El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da hü kü met ku rul ma sý na i liþ kin an laþ ma ü ze ri ne pa ra nýn Ha mas ýn e li ne geç me ye ce ði nin net leþ me si ge rek ti ði ni söy le di. Ste i nitz, Ýs ra il or du rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, güm rük ve ver gi ge lir le rin den o lu þan 300 mil yon þe kel (yak la þýk 89 mil yon do lar) ge li rin as lýn da bu haf ta trans fer e dil me si nin ön gö rül dü ðü nü be lir te rek, pa ra nýn trans fe ri ha lin de Ha mas ýn e li ne ge çe ce ði en di þe si ni ta þý dýk la rý ný kay det ti. Ste i nitz, Fi lis tin Yö ne ti mi yet ki li le ri i le ya pý la cak top lan tý ya ka tý la cak ba kan lýk tem sil ci le ri ne, top lan tý ya git me me le ri ta li ma tý ný ver di ði ni de söy le di. Ste i nitz, Fi lis tin li le rin, Fi lis tin Yö ne ti mi i le Gaz ze de ki Ha mas a ra sýn da or tak bir fon ol ma dý ðý ný is pat la ma la rý ný is te ye rek, bu tak dir de ko nu yu ye ni den de ðer len di re cek le ri ni de i fa de et ti. Ýs ra il li ba kan, bü tün dün ya dan Ha mas a fon sað la ma ma la rý ný is te dik le ri ni de ha týr la ta rak, Do lay lý da ol sa, biz de böy le yap ma ya ca ðýz de di. Ýs ra il, mal it ha lat ve ih ra ca týn da güm rük ve di ðer ver gi ge lir le ri ni Fi lis tin Yö ne ti mi a dý na top la ya rak, da ha son ra dev ri ni ger çek leþ ti ri yor. Ýs ra il Ma li ye Ba ka ný nýn a çýk la ma sý, Fi lis tin Yö ne ti mi yet ki li le rin ce ký nan dý. El Fe tih Mer kez Ko mi te ü ye si Sa ib E re kat, Ýs ra il i ma li kor san lýk yap mak la suç la dý. Ýs ra il in da ha ye ni hü kü met ku rul ma dan sa vaþ aç tý ðý ný söy le yen E re kat, Ýs ra il in Fi lis tin li le rin iç me se le le ri ne ka rýþ ma hak ký bu lun ma dý ðý ný vur gu la dý. Ýs ra il, 2006 ba þýn da ki Fi lis tin se çim le rin den son ra, Ha mas baþ kan lý ðýn da ku ru lan ye ni hü kü met ten son ra da ay ný tu tu mu seç miþ ve Fi lis tin Yö ne ti mi ne ay lar ca ver gi ge lir le ri ni ö de me me yo lu na git miþ ti. Tel Aviv / a a ÝS LÂM Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Or ta Do ðu da ki ge liþ me ler le il gi li o la rak, Bu ih ti lal ler ar týk A rap dün ya sýn da hiç bir þe yin dün gi bi ol ma ya ca ðý ný, bu gü nün çok fark lý ol du ðu nu ve ya rý nýn ta ma men fark lý o la ca ðý ný gös ter di de di. Ýh sa noð lu, Or ta Do ðu da ki ge liþ me le rin ger çek ten ta ri hi gün ler ol du ðu nu di le ge ti re rek, bu ha re ket le ri halk ih ti lâl le ri, genç lik ih ti lâl le ri, so kak ta ki in sa nýn ih ti lâl le ri, li der siz ih ti lâl ler, teþ ki lât sýz ih ti lâl ler o la rak ta ným la dý. Tür ki ye nin 1839 Tan zi mat Fer ma ný i le ge çir di ði ö nem li dö nü þü mü A rap dün ya sý nýn çok geç gör dü ðü nü an la tan Ýh sa noð lu, böl ge de Tür ki ye nin bir mo del ül ke o la rak gö rül me si ko nu sun da da þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye nin Ýs lâm ül ke le ri i çin bir mo del o lup ol ma dý ðý me se le si ni tar týþ mak çok yön lü bir me se le dir. Ba sit bir me se le de ðil dir. Tür ki ye bu nok ta ya u laþ týy sa Tan zi mat tan bu ya na ta ri hî bir ge liþ me var, ih ti lâl ler, is - NE TAN YA HU NUN BA RIÞ EN DÝ ÞE SÝ! ÝS RAÝL Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, El Fe tih i le Ha mas a - ra sýn da ge çen haf ta bir ön an laþ ma i le sað la nan bir li ðin, sa de ce Ýs ra il li le ri de ðil, Ýs ra il ve Fi lis tin li ler a ra sýn da ba rýþ a ra yan her ke si en di þe len dir me si ge rek ti ði ni söy le di. Ne tan ya hu, Ha mas ýn Ýs - ra il in yok e dil me si çað rý la rý na a týf ta bu lu na rak, Ge le cek te ki bir ba rýþ, an cak bi zim le bir lik te ba rýþ i çin de ya þa mak is te yen ler le müm kün o lur. Yok sa bi zi yok et mek is te yen ler le de ðil di ye ko - nuþ tu. Ýs ra il in böl ge de ken di siy le ba rýþ i çin de ya þa mak is te yen bü tün halk la ra, bü tün kom þu la rý na e li ni u zat tý ðý ný da be lir ten Ýs ra il Baþ ba ka ný, an cak di ðer ta raf tan ken di le ri ne za rar ver mek is te yen le re kar þý da sý ký du ra ca ðý ný vur gu la dý. ÝS RA ÝL ÝÞ GAL GÜÇ LE RÝ KE PENK LE RÝ ÝN DÝRT TÝ ÝÞ GAL CÝ Ýs ra il po lis le ri Ke ta nin Çar þý sýn da ki tüc car la rý Ya hu di yer le þim ci le ri nin i ba det le ri ni yap mak ü ze re çar þý ya a kýn et tik le ri sý ra da dük kân la rý ný ka pat ma ya zor la dý. Bu nu da yer le þim ci le rin gü ven li ði ni sað la ma ba ha ne siy le yap tý. Bu a ra da Ka ta nin ka pý - sýn da çok sa yý da po li sin bu lun du rul ma sý dik kat çek ti. Ýþ gal ci Ýs - ra il güç le ri yer le þim ci le rin a yin le ri ni yap ma la rý ný sað la mak i çin Müs lü man la rýn dük kân la rý ný ka pat tý rýr ken di ðer ta raf tan ak - þam na ma zý i çin ge len Müs lü man la rýn Mes cid-i Ak sa ya gir me - le ri ne de i zin ver me di. Ba zý Ya hu di yer le þim ci le ri Ka ta nin ka pý - sýn da a yin le ri ni ya par ken ba zý la rý da El-Ha did ka pý sý na ya kýn Þi - ha bi bah çe sin de a yin le ri ni yap ma ya de vam et ti ler. Ka ta nin ka - pý sý Mes cid-i Ak sa nýn Kub be tü s Sah ra ya en ya kýn ka pý sý ko - nu mun da. Ka ta nin çar þý es na fý nýn ver di ði bil gi ye gö re; Ya hu di iþ gal ci ler bu nu her ay sü rek li ya pý yor lar ve her se fe rin de de çar þý es na fý ný ke penk in dir me ye zor lu yor lar. (mi ra si miz.org) ÝKT: Geri dönüþ yok yan lar, sa vaþ lar var, baþ ba kan lar a sý lý yor, hü kü met ler de ði þi yor, cun ta lar o lu þu yor. Ve so nun da de mok ra si a dým a dým bu gün kü ha le ge li yor. Bun la rýn ar ka sýn da Türk e ko no mi si nin dö nü þü mü var, sa na yi leþ me nin o lu þu mu, bur ju va zi nin o lu þu mu var. Ay dýn lan ma ha re ke ti var. O ku ma yaz ma o ra ný nýn yük sel me si, ü ni ver si te sa yý la rý nýn ar tý þý, i le ti þim mo dern i le ti þim ve sos yal i le ti þim tek no lo ji si nin çok yay gýn ol ma sý var. Ta bi ki bü tün bun la rýn bir baþ ka ül ke de ol ma sý müm kün de ðil. Ö zel lik le A rap dün ya sý nýn Tür ki ye nin bir Müs lü man ül ke o la rak gel di ði nok ta yý sor gu la dý ðý na dik kat çe ken Ýh sa noð lu, Ta biî ki her kes þu nu söy lü yor: Türk ler Müs lü man bir mil let. Bir Müs lü man mil let ge rek e ko no mik, ge rek a na ya sal dü zen, ge rek si ya sî o la rak bun la rý ya pa bi li yor sa biz de Müs lü man ül ke o la rak bu nu ya pa bi li riz di yor lar. Tür ki ye nin bir çok du ru mun dan is ti fa de e de bi lir ler þek lin de ko nuþ tu. Cidde / aa Basýn mensuplarý, 3 adet füzenin isabet ettiði evi görüntüledi. Saldýrýda ölen Kaddafi'nin oðlu 29 yaþýndaydý. Kad da fi nin oð lu ve to run la rý öl dü rül dü NA TO güç le ri nin ön ce ki ge ce dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin en genç oð lu Sey fül A rab Kad da fi i le 3 to ru nu öl dü. Lib ya hü kü met söz cü sü Mu sa Ýb ra him a çýk la ma sýn da, Sey fül A rab ýn 29 ya þýn da ol du ðu nu ve he nüz Al man ya da öð re ni mi ni sür dür dü ðü nü be lir te rek, sal dý rý da ay rý ca Kad da fi a i le si ve ya kýn la rýn dan ba zý la rý nýn ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Mu sa Ýb ra him, sal dý rý sý ra sýn da Mu am mer Kad da fi nin e þiy le bir lik te ev de ol du ðu nu, an cak her i ki si nin de sal dý rý dan ya ra al ma dan kur tul du ðu nu söy le di. Ya pý lan sal dý rý nýn or man ka nu nu i le kar þý kar þý ya ol duk la rý ný gös ter di ði ni di le ge ti ren Mu sa Ýb ra him, Sey fül A rab ýn si vil ol du ðu nu be lir te rek, Lib ya da ki o la yýn (NA TO mü da ha le si nin) si vil le ri ko ru mak ol ma dý ðý nýn ar týk her kes ta ra fýn dan a çýk ça gö rü le ce ði ni dü þü nü yo ruz de di. Lib ya lý yet ki li ler, ya ban cý ga ze te ci le ri þeh rin var lýk lý ke sim le ri nin bu lun du ðu yer de o lan ve NA TO sal dý rý sý na he def o lan e ve gö tü re rek bil gi ver di. 3 fü ze ta ra fýn dan vu ru lan e vin ça tý sý nýn yer yer çök tü ðü, du var la rýn ba zý bö lüm le ri nin par ça lan dý ðý ve a ðýr ha sa ra uð ra dý ðý gö rül dü. Kad da fi nin 6. ço cu ðu o lan Sey fül A rab Kad da fi nin u zun yýl lar Al man ya da kal dý ðý bi li ni yor du. Trablus / a a Sey fül A rab Kad da fi CA ME RON: NA TO BE LÝR LÝ KÝ ÞÝ LE RÝ HE DEF AL MI YOR ÝN GÝL TE RE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin oð lu ve 3 to ru nun NA TO ha va sal dý rý sýn da öl me si nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, NA TO nun be lir li ki þi le ri he def al ma dý ðý ný söy le di. Ca - me ron, Ýn gi liz Ya yýn Ku ru mu (BBC) te le viz yo nu na yap - tý ðý a çýk la ma da þun la rý kay det ti: NA TO nun he def seç me po li ti ka sý bel li dir ve Ýt ti fak bu ko nu da ol duk ça a çýk týr. Bu po li ti ka BM nin 1973 sa yý lý ka ra rý ve Kad da - fi nin sa vaþ ma ki ne si ni he def a la rak si vil ö lüm le ri ni ön le me yi i çe rir ki bu da tabiî o la rak tank lar, si lâh lar, fü ze ram pa la rý nýn ya ný sý ra ko mu ta sý ve kon tro lü dür. Bu po li ti ka be lir li ki þi ler den çok ko mu ta ve kon tro lü he def al ma yý i çe rir. Ca me ron, Kad da fi nin bir oð lu i le 3 to ru nu nun NA TO sal dý rý sýn da öl dü ðü ne i liþ kin te yit e dil me miþ bir bil gi ü ze rin de yo rum da bu lun mak is - te me di ði ni söz le ri ne ek le di. Londra / a a Su ri ye de 560 si vil öl dü n SU RÝ YE in san hak la rý gru bu Sa va si ya, ül ke de hü kü met kar þý tý pro tes to la rýn baþ lan gý cýn dan be ri ge çen 6 haf ta lýk sü re i çe ri sin de gü ven lik güç le rin ce öl dü rü len si vil le rin sa yý sý nýn 560 a u laþ tý ðý ný i le ri sür dü. Re u ters ýn ha be ri ne gö re in san hak la rý grup la rý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma lar da son ge liþ me le re de de ði nil di ve mu ha le fe tin ön de ge len i sim le rin den Ha san Ab dül A zim i le Ö mer Ka þaþ ýn gö zal tý na a lýn dýk la rý kay de dil di. AP ye gö re 81 ya þýn da ki A zimn Þam da, 85 ya þýn da ki Ka þaþ i se Ha lep te gö zal tý na a lýn dý. Gü ven lik güç le ri nin ay rý ca, baþ þe hir Þam ýn mer ke zin de, De ra da gös te ri ci le re mü da ha le le ri pro tes to a ma cýy la ses siz yü rü yüþ ya pan 11 ka dý ný gö zal tý na al dý ðý kay de dil di. Amman / aa Altý eyalette felakete sebep olan kasýrgada bir günde 150 hortum kaydedildi. FOTOÐRAF: AA ABD de hor tum yý ký mý A ME RÝKA DA Çar þam ba gü nün den be ri baþ ta A la ba ma ol mak ü ze re 14 e ya let te et ki li o lan ka sýr ga ar dýn dan bü yük a cý lar ve yý kým lar bý rak tý. Ka sýr ga ve dev hor tum la rýn vur du ðu 6 e ya let te ö len le rin sa yý sý 350 yi geç ti. Ka sýr ga nýn vur du ðu e ya let ler de bin ler ce ki þi nin ka týl dý ðý a ra ma ve kur tar ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Yet ki li ler ö lü sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði ne i þa ret e der ken, Kat ri na ka sýr ga sýn dan son ra ya þa nan en ö lüm lü fe lâ ket o la rak ni te len dir di. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn zi ya ret et ti ði A la ba ma da ö len le rin sa yý sý 254 e yük sel di. Baþ kan O ba ma, a fet böl ge si i lân e di len A la ba ma nýn ya ra la rý ný sa ra bil me si i çin fe de ral hü kü me tin yar dým e de ce ði sö zü nü ver di. Gü ney de 6 e ya let te fe la ket te se bep o lan ka sýr ga da ki hor tum sa yý sýn da re kor ya þan dý. Yal nýz ca Çar þam ba gü nü 150 den faz la hor tum kay de di lir ken, U lu sal Me te o ro lo ji Da i re si fýr tý na la rýn baþ la dý ðý ge çen Cu ma dan bu ya na 300 ci va rýn da hor tum mey da na gel di ði ni bil dir di. A me ri ka da da ha ön ce bir ka sýr ga nýn se bep ol du ðu en faz la hor tum sa yý sý nýn 3-4 Ni san 1974 yý lýn da ya þa ný lan fýr tý na da ol du ðu bi li ni yor du. Ý ki gün et ki li o lan 37 yýl ön ce ki ka sýr ga da 148 hor tum mey da na gel miþ ti. U lu sal Me te o ro lo ji Da i re si dev hor tum la rýn ge niþ li ði nin 1,6 ki lo met re yi (1 mil) bul du ðu ve sa at te 320 ki lo met re (200 mil) hýz la i ler le di ði ni kay det ti. New York / cihan Mü ba rek dep res yon da Mý sýr da ya yýn la nan Ah ram ga ze te si Þarm el Þeyh te ki bir has - ta ne de te da vi o lan dev rik li der Hüs nü Mü ba rek in dep res yon da ol du ðu nu yaz dý. Ga ze te ye ko nu þan Þarm el Þeyh U lus la ra ra sý Has ta ne nin Ge nel Mü dü rü Dr. Mu ham med Fat hal la, Mü ba - rek in du ru mu nun nor mal ol du ðu nu an cak üç gün dür dep res - yon da ol du ðu nu ve psi ko te ra pi te da vi gör mek is te me di ði ni de söy le di. Fat hal la, bir ga ze te nin Mü ba rek in ak li den ge si ni kay - bet ti ði yö nün de ki id di a la rý i se red det ti. Mah ke me ka ra rý nýn al - dý ðý tu tuk la ma ka ra rýy la has ta ne de e þi Su zan Mü ba rek le bir - lik te göz hap sin de bu lu nan Mü ba rek in sað lýk du ru mu nun el ver me si du ru mun da i ki oð lu A la ve Ce mal in de bu lun du ðu To - ra Ha pis ha ne si ne nak le dil me si ge re ki yor. Kahire / cihan I rak ta þid det a za la rak sü rü yor n I RAK TA þid det o lay la rýn da ö len le rin sa yý sý Ni san a yýn da bir ön ce ki a ya gö re a zal dý. Sað lýk, Ý çiþ le ri ve Sa vun ma ba kan lýk la rý nýn her a yýn so nun da yap týk la rý gi bi a çýk la dýk la rý ra kam lar, ge çen ay ö lü sa yý sý nýn Mart a yý na gö re yak la þýk yüz de 15 ci va rýn da a zal dý ðý ný gös ter di. I rak ta ge çen ay ki sal dý rý lar da 120 si si vil, 56 sý po lis ve 35 i as ker ol mak ü ze re top lam 211 ki þi vefat et ti, 377 ki þi ya ra lan dý. Bu ra kam lar, Ni san a yýn da ö lü sa yý sý nýn Mart a yý na gö re yak la þýk yüz de 15 ci va rýn da a zal dý ðý ný or ta ya koy du. Ba kan lýk la rýn ver di ði ra kam la ra gö re, Ni san a yýn da 49 di re niþ çi öl dü rül dü ve 199 u ya ka lan dý. Baðdat / aa

8 8 2 MEDYA POLÝTÝK MAYIS 2011 PAZARTESÝ Y Berkan ýn çýlgýn projesi BAÞ BA KAN Er do ðan ha ya tý mý za bir çýl gýn pro je la fý sok tu. Ben o pro je yi o luþ tu ran ha yal gü cü nü, ken di ne gü ve ni, i nan cý çok sev dim. A ma doð ru su nu is ter se niz, Ýs met Ber kan ýn ön ce ki gün Hür ri yet ga ze te sin de yaz dý ðý bir baþ ka çýl gýn pro je be nim gön lü me da ha uy gun gel di. Ber kan pro je si ni çok a çýk bir þe kil de an lat mýþ. Be nim çýl gýn pro jem þu: Ak Par ti ik ti da rý bir kaç yýl ön ce ver di ði sö zü tut sun, ken di a çýk la dý ðý tak vi me ta ma men uy sun, Tür ki ye nin 90 bin kü sur say fa lýk Av ru pa Bir li ði mük te se ba tý ný san ki tam ü ye ol muþ gi bi ken di ken di ne ve ta ma men ken di ar zu suy la yüz de yüz ye ri ne ge tir me si ni sað la sýn. Böy le ce hü kü me ti miz, çýk sýn va tan da þý na de sin ki, Ben si zin bi rer Av ru pa va tan da þý gi bi ya þa ma nýz i çin ge re ken bü tün mev zu at de ði þik lik le ri ni ger çek leþ tir dim. Na sýl pro je? Ben ce ha ri ka. Ber kan ýn ö ner di ði pro je ger çek leþ se, yan lýþ ku rul muþ bir cum hu ri ye tin va tan daþ la rý na çek tir di ði çi le le rin hep si bi te cek. Ne Kürt so ru nu, ne A le vî so ru nu, ne ba þör tü sü, ne fi kir öz gür lü ðü, ne as ke rî ve sa yet so ru nu ka la cak. Ce za ya sa la rý ný fa þist Ý tal ya dan, a na ya sa sý ný dar be ci ler den a lan bu dev let ye ni den ku ru la cak. Bu ül ke de her kes e þit ve öz gür o la cak. Üs te lik bü yük bir ço ðun luk la ik ti da ra ge len ve da ha da bü yük bir des tek le ye ni den ik ti da ra ge le ce ði an la þý lan AKP, bu pro je yi ger çek leþ tir mek i çin Ber kan ýn de di ði gi bi söz de ver miþ ti. Pe ki, ni ye bu çýl gýn pro je yi ger çek leþ ti re mi yo ruz? Dað la rý del mek ten da ha mý zor Av ru pa Bir li ði nin ku ral la rý ný ka bul et mek? Av ru pa Bir li ði nin ku ral la rý a ra sýn da, bu ül ke de ya þa yan in san la rýn ha yat se vi ye si ni, re fa hý ný, öz gür lü ðü nü, gü ven ce si ni ek sil te cek bir mad de mi var? Ha yýr. Tam ak si ne, o mad de le rin hep si in sa nýn mut lu lu ðu i çin ha zýr lan mýþ. Bu ül ke nin in san la rý nýn hep si ni, bu gün ol duk la rýn dan da ha zen gin, da ha gü ven li, da ha öz gür ký la cak çýl gýn bir re çe te miz var, a ma bu re çe te yi has ta lýk la rý mý zý i yi et mek i çin kul lan mý yo ruz. Has ta lýk la rý mýz dan vaz geç mi yo ruz. Bu has ta lýk lar la ya þa ma yý sür dü rü yo ruz. Top lu mun ne re dey se bü tün ke sim le ri o has ta lý ðýn a cý sý ný çe ker ken, bi zi i yi leþ ti re cek i la ca ne den ar ka mý zý dö nü yo ruz? Biz a cý çe ker ken, bi ri si nin de bu has ta lýk tan ya rar sað la ma sý ge rek li bu re çe te yi red det me miz i çin. O kim? O, dev le ti yö net me gü cü nü e lin de tu tan lar. Ber kan, bu nu þöy le ta rif e di yor: Bi zim ka rak te ri mi ze ay ký rý ge le bi lir, ye rel de mok ra si yi ge liþ ti re ce ðiz der ken baþ ba ka ný mý zýn ül ke nin o ra sýn da ki bu ra sýn da ki sa nat ya pýt la rý hak kýn da ka rar ver me si ta ri he ka rý þa bi lir....ka mu a lým la rý na ve i ha le le ri ne sý ký ku ral lar ge ri ge le bi lir. Ber kan, Av ru pa nýn ku ral la rý nýn da ha zi ya de Baþ ba kan ý ký sýt la ya cak bö lüm le ri ni vur gu la mýþ, a ma ben ce bu nun de va mý da var. Ýþ ken ce ci ler ce za sýz kal ma ya cak, Daðlarý delmekten daha mý zor AB nin kurallarýný kabul etmek? AB kurallarý arasýnda, insanlarýn hayat seviyesini, refahýný, özgürlüðünü, güvencesini eksiltecek bir madde mi var? ço cuk lar i çin har ca nan pa ra lar de net le ne cek, sa vun ma har ca ma la rý nýn uy gun lu ðu sor gu la na cak, tu tuk luk sü re si on yýl o la bi lir gi bi mad de ler ya sa da yer al ma ya cak, dar be ci le rin ar zu la dý ðý de ði þik lik ler es ra ren giz bi çim de ya sa la þa ma ya cak, Kürt ler Türk le rin sa hip ol du ðu bü tün hak la ra sa hip o la cak, ka dýn lar is te dik le ri gi bi gi yi ne bi le cek, in san lar is te dik le ri bi çim de i ba det e de bi le cek, A le vi le rin ce mev le ri ne say gý gös te ri le cek, muh tý ra ve ren ge ne ral ler he men gö rev den a lý na cak. Cum hur baþ ka ný nýn e þi Çan ka ya da, Baþ ba kan ýn e þi Baþ ba kan lýk Ko nu tu nda hu zur la ve say gý gö re rek ya þa ya cak, ye di ði miz gý da lar sað lý ða ay ký rý o la ma ya cak, be le di ye ler ö zerk le þe cek, e ði tim dik ta tör lü ðü yü cel ten ku ral la rýn ez ber len me si ne da yan ma ya cak, ü ni ver si te le rin a ka de mik öz gür lü ðü ve ka li te si ar ta cak... Say sa ya bil di ðin ka dar. Hep si de bu ül ke nin in san la rý nýn çý ka rý na. A ma ne ik ti dar, ne mu ha le fet böy le bir çýl gýn pro je yi ha ya ta ge çir me ye a day o lu yor. Hal kýn çý ka rý na o lan bir çö zü mü be nim se mi yor lar. Has ta da bu ra da, i laç da bu ra da. So ra ca ðý mýz ma kul so ru i se þu: Ni ye bu i la cý a cý çe ken hal ký nýz dan sak lý yor su nuz? Ahmet Altan, Taraf, Bediüzzaman Said Nursî ve 1950 lerde din DÝN ve mo der ni te a ra sýn da ki et ki le þim le rin en il gi çe ki ci ve kri tik de vir le rin den bi ri, Yir min ci Yüz yýl ýn or ta sý dýr. Tür ki ye, 1950 ler bo yun ca bir çok göz lem ci ta ra fýn dan di nî bir u ya ný þýn ba zý tür le ri ni tec rü be e den bir ül ke o la rak gö rül dü, Ý kin ci Dün ya sa va þý ný ta ki ben Tür ki ye, çok par ti li par la men ter bir cum hu ri yet ha li ne gel miþ ti se çim le rin de De mok rat Par ti nin ka zan dý ðý za fer, di ne da ir po li ti ka lar da ba zý de ði þim le re yol aç mýþ tý. Me se la e za nýn as lî ha liy le (Türk çe ye ri ne) A rap ça o la rak o kun ma sý ve di ni e ði tim de bir de re ce ya yýl ma sað lan dý. Bu nun la bir lik te, par ti zan po li ti kay la il gi len me yen da ha ge niþ en tel lek tü el e ði lim ler de var dý. Bir grup Türk dü þü nür ve ma ne vi li der 2, Ýs la mi pren sip le rin mo dern ve zu hu ra baþ la yan post mo dern dün ya bað la mýn da i zah ve ye ni den i fa de e di lme si ne yö ne lik, da ha u zun va de li fa a li yet ler le meþ gul dü. Be di üz za man bu ge liþ me ler de rol oy na yan ö nem li þah si yet ler den bi ri dir. Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý, mo dern Tür ki ye ta ri hi nin bü yük kýs mý ný kap sar. Ken di si, 1877'de Os man lý Dev le ti nin son yýl larý es na sýn da, Türk iye nin do ðu sun da doð du ve Os man lý or du sun da ö nem li hiz met ler gör dü. Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný ta ki ben Kur tu luþ Sa va þý es na sýn da yaz dý ðý mil li yet çi bro þür ler, An ka ra da ki hü kü me tin tak di ri ni ka zan ma sý na yol aç tý. Fa kat bu pe res tij, mec lis ü ye le rine ba þa rý la rý nýn i la hi yar dým la ger çek leþ tiðini hatýrlattýðýnda kay bol du. Da ha son ra o nun po püler di ni öð re ti ci ko nu mu, Mus ta fa Ke mal in re for mist hü kü me ti nin kuþ ku su nu cel bet ti ve Sa id Nur sî ha ya tý nýn bü yük kýs mý ný ha pis te ve sür gün de ge çir di. 3 Nur sî nin ken di si, ha ya tý ný üç dö ne me a yý rýr. Ha ya tý nýn ilk saf ha sýn da o, es ki Sa id i di. Bu dö nem de bir di zi mu ha fa za kâr Ýs la mi da vay la iþ ti gal e den ak ti vist bir a raþ týr ma cý ol du ðu ka dar Os man lý or du sun da gö rev a lan fa al bir as ker di de... Da ha son ra la rý, bu dö nem de ki en tel lek tü el ko nu mu nu ta rif e der ken þun la rý söy lü yor du: Es ki Sa id i le müt fek ki rin ký smý, fel se fe-i beþe ri ye nin ve hik met-i Av ru paiyenin düs tur la rý ný kýs men ka bul e dip, on larýn silahlarýyla on la ra mü ba re ze e di yor lar; bir de re ce on la rý ka bul e di yor lar. Bir ký sým düs tur la rý ný, fü nun-u müs be te su re tin de la ye tezelzel tes lim e di yor lar, o su ret le Ýs la mi yetin ha ki ki kýy me ti ni gös te re mi yor lar. 4 Ye ni Sa id, Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn so nun da, bir sü re e sir kal dý ðý Rus ya'dan Ýs tan bul'a dö nü þü nü ta ki ben or ta ya çýk tý. Bu es na da i çin de be þe ri fel se fe le rin za yýf lý ðý nýn, ay rý ca ken di gu ru ru nun üs te sin den gel me ih ti ya cý nýn ve son ra Kur ân-ý ye gâ ne üs tad e din me mey dan o ku ma sý nýn ka bul e dil di ði ma ne vi bir u ya ný þý tec rü be et ti. So nuç o la rak ken di si ni sos yal ve si ya si me se le ler le fa al bi çim de iþ ti gal den ge ri çek ti ve ha ya tý nýn ge ri ka lan kýs mý ný dol du ran bir pro je yi, Ri sâ le-i Nu run ya zýl ma sý ný üst len di. Bu e ser, Kur ân tef si ri nin, ha pis ha ne ve sür gün le ri ne rað men sa yý la rý yýl lar geç tik çe bü yü yen ta le be le ri i le ta kip çi le ri ne ver di ði ta li mat lar la mec zol du ðu çok cilt li bir ha yat e se riy di. Bu yýl lar da Sa id Nur sî, Ü çün cü Sa id dö ne mi ne gir di. Bu dö ne min ye ni si ya sî an la yýþ la ra bað lý o la rak Ri sâ le-i Nu run ya yýl dý ðý, o ku yu cu ve ta le be le ri da ha in si cam lý bir ha re ket ha lin de gö rül dü. Ü çün cü Sa id o la rak bi lin me si ne yol a çan gö rü nüm, Be di üz za ma nýn bir si ya sî par ti yi ör güt le di ði ve ya nur cu lu ðun bir su fî ta ri ka tý nýn for mel ya pý sý ný al ma ya baþ la dý ðý an lam da de ðil, a ma sos yal ve si ya sî ha yat la da ha ya kýn dan meþ gul ol du ðu dur. Bu, Nur cu lu ðun ya yýn ku rum larý i le Sa id Nur sî 'nin ya zý la rýn dan il ham la bir grup in sa nýn bir i man ha re ke ti" tar zý da gö rü nür ha le gel miþ ol ma sý dýr le rin göz le nen di nî u ya ný þýn da, Ü çün cü Sa id in ö nem li kat ký la rý ol muþ tur. Çok de ði þik in san lar ü ze rin de ki fi kir le ri nin ca zi be si, i çe rik o la rak ýr kçý ol ma - yan ko nu lar la il gi liy di. Mo der ni te bi lim ve a kýl Dün ya da en ö nem li di ni ge le nek le ri nin tü mün de ki dü þü nür ler, Mo dern Çað da et ki li ve ik na e di ci þe kil de, ge le nek le ri nin ha ki kat le ri ni sun ma nok ta sýn da ö nem li mey dan o ku ma lar ve gö rev ler le yüz yü ze gel miþ ler di. Bu me se le le rin en çok tar tý þý la ný, di ni i man i le bi lim sel ak lýn ay dýn lan ma dö ne mi nin bir so nu cu o la rak fel se fi ge le nek ler de ça týþ ma ha lin de ol ma sý dýr. Di nî i man, mo dern pers pek ti fi ta ným la ma ya ça lý þan bir çok ki þi ta ra fýn dan mo dern ön ce si za man lar da hâ sýl o lan bir ü rün o la rak gö rül dü. On se ki zin ci yüz yýl fel se fe le ri ü ze ri ne inþa e di len Mo dern Çað bir a kýl ça ðý o la rak dü þü nü lür ken Or ta Çað ek se ri ye bir i man ça ðý o la rak ta rif ve tas vir e dil di. A kýl i le vah yin ça týþ ma sý, 1950 le rin mo dern bi lin ci nin ö nem li bir par ça sýy dý. Bu 1950'de ya yým la nan Cran Bri ton a a it The Sha ping of Mo dern Mind (mo dern zih nin þe kil len me si) baþ lýk lý bir ki tap ta a çýk ça su nu lur. New ton la bir lik te bi lim, þa þý la cak öl çü de ma te ma tik o la rak test e di le bi len bir kâ i nat þe ma sý na u laþ ma yý ba þar dý ðýn da, ye ni ras yo na list dün ya gö rü þü i çe ren a þa ma ta mam lan mýþ tý. 6 Yir min ci yüz yý lýn or ta la rý na ge lin di ðin de dün ya nýn pek çok kýs mý na, mo dern zi hin ha kim i di. Ý ki te mel tez ge liþ ti : 1- Baþ lý ca dün ya din le ri, din le rin mo dern terim ler da hi lin de an la þý la bi le ce ði ni gös ter me nin yo lu nu a ra yan mo der nist dü þün ce o kul la rý ge liþ ti rir ken, 2- A te ist ras yo na list ler ve kut sal me tin le ri yal nýz ca za hi ri an la mýy la yo rum la yan fun da menta list ler, i man ve a klýn mo dern bi lim i le ger çek din in bir bi riy le u yuþ ma sý nýn im kân sýz ol du ðun da it ti fak et ti ler. Mo der nist ler ken di din le ri nin mo der ni tey le na sýl u yum i çin de ol du ðu nu gös ter me ye ça lýþ týk la rý ö zür di le yi ci a po lo ge tic bir ko nu mu be nim se di ler. Müs lü man dün ya da mo der nist ge le nek, On Do ku zun cu Yüz yýl son la rýn da Muham med Ab duh gi bi en te lek tü el le rin e ser le riy le güç ka zan mýþ týr ler de, Yir min ci Yüz yý lýn en ö nem li fi zik çi le rin den Wer ner He i sen berg, bi lim i le din a ra sýn da ki ça týþ ma nýn ge liþ me si ni þöy le ta rif ve tas vir et miþ tir: On Do ku zun cu Yüz yýl, yal nýz ca bi li mi de ðil, bü yük halk kit le le ri nin ge nel ba kýþ a çý sý ný da teþ kil e den a þý rý de re ce de ka tý bir do ðal bi lim çer çe ve si ge liþ tir di... Bu çer çe ve o ka dar dar ve öy le si ne ka tý i di ki, di li mi zin en te mel ö zü ne a it bir çok, me se lâ zi hin, ben lik ne fis ve ya ha yat kav ram la rý ný o nun i çin de bul mak zor du. Bi li min di ne kar þý a çýk bir düþ man lý ðý ge liþ miþ ti. Bi lim sel me to da ve ras yo nel dü þü nü þe du yu lan i ti mat, in san zih ni nin baþ ka bü tün te mi nat la rý nýn ye ri ni al dý. 7 He i sen berg Nev to ni en me ka ni ðin bi lim sel di li nin ha ta lý bir þe kil de ge li ne cek son nok ta o la rak ka bul e dil miþ ol du ðu"nu, a ma es ki ka tý çer çe ve nin, Ý za fi yet Te o ri si ve Ku an tum Me ka ni ði nin u yan dýr dý ðý mu az zam et ki do la yý sýy la, Yir min ci Yüz yýl da çö zül me ðe baþ la dý ðý ný be lir ti yor du. 8 He i sen berg in u laþ tý ðý hü küm ler, mo dern fi zi ðin, ge le nek le rin ye ni dü þün ce a kým la rýy la te lif e dil me si ne yar dým cý o la bi le ce ði ni be lir ti yor du. Bu ge liþ me nin, es ki kül tü rel ve di ni ge le nek le rin he de fi o lan in sa nî de ðer ler le bað lan tý sý ný kur ma ya ça lýþ ma du ru mun da yýz, di yor du. He i sen berg ta ra fýn dan ta rif e di len bu gi ri þim, 1950 ler de ki tar týþ ma la rýn ye ni to nu nu tem sil et ti ði gi bi, Sa id Nur sî nin et ki si nin an la þýl masý i çin bir bo yut te min et mek te dir. Es ki mo dern tar týþ ma lar, bi li min di ni tas vip e dip et me diði ni gös ter me ðe çalýþ mak la iþ - ti gal et ti ði hal de, ye ni (er ken post mo dern ) ça ba, bi lim i le din a ra sýn da ki ir ti bat nok ta la rý ný gös ter me ye ça lýþ mak la ve bi lim i le din ler in her i ki si ne do ðal di li mi zin cüz le ri o la rak na zar et mek le meþ gül dü. Ri sâ le-i Nur un en ö nem li veç he le rin den bi ri, bi li min i man ha ki kat la rýy la i liþ ki si ni kur ma sý ve bu i ki si nin ça týþ ma ha lin de ol mak tan zi ya de Kur ân ý þý ðýn da bi li min i ma ný ge niþ le tip güç len di re bi le ce ði ni gös ter me si dir. O nun din i le bi lim a ra sýn da ça týþ ma te zi ni mo dern söy lem mu va ce he sin de çer çe ve si be lir len miþ es ki ar gü man la rýn bir tek ra rý ol mak tan zi ya de 1950 ler de zu hur e den güç lü post mo dern bi çi min bir cüz ü ol du ðu gö rü lür. Be di üz za man, hi ta bat-ý Kur â ni ye nin vüs a ti ve li san-ý þer î a çý sýn dan za man ve sos yal or ta ma bað lý, fark lý an lam lar mu va ce he sin de ko nuþ mak ta dýr. Bu tür bir yak la þým la, Be di üz za man, mo der nist dü þün ce ve kül tür i çe ri sin de ki me ta fi zik a leyh ta rý te ma yül ler e kar þý lýk ve ren me ta fo rik post mo dern di ye ad lan dý rý lan post mo dern di ni dü þü nü þün er ken bir tar zý ný yan sý tan bi ri o la rak gö rü le bi lir. 9 Be di üz za man, mo dern leþ me ye kar þý çýk ma ya de vam e den art çý re ak si yo ner kuv ve tin, W.C. Smith ta ra fýn dan li be ral mo der nist ler di ye ta rif e di len re for mist en tel lek tü el seç kin ler züm re si nin bir par ça sý de ðil, ba riz ve ö nem li bir þe kil de bu top lu mun bir par ça sýy dý. Be di üz za ma n'ýn yaz dýk la rý nýn ço ðun da, Ýs lâ mî i nanç i çin, mo der nin ö te si ne u za nan ve o nu a þan post mo dern bir or ta yol un ilk i fa de le ri gö rü lür. Yir min ci yüz yý lýn or ta la rý, mo dern ay dýn lan ma o la rak gös te ril miþ bu lu nan pa ra dig ma lar dan, da ha ço ðul cu bir pers pek tif ve i la hi ya ta da ir me sel e le re her me nö tik bir yak la þým ta ra fýn dan ta ným la nan, zu hu ra baþ la yan bir post mo dern pa ra dig ma ya ge çiþ dö ne miy di. Be di üz za man'ýn hadd-i va sat ý ya ni or ta yol u ba zý ö nem li a çý lar dan, bu ge çi þin bir yan sý ma sý dýr. Bu yol, se kü le rizm yan lý la rý ve ge le nek çi ler a ra sýn da ki, da ha es ki Mo dern ay dýn lan ma pa ra dig ma sý ü ze rin de ki tar týþ ma la rýn bir par ça sý de ðil dir; bi lâ kis ye ni, postmo dern bir Ýs lâ mî pa ra dig ma yý ta ným la ma nýn baþ lan gýç nok ta sý ný o luþ tur mak ta dýr. Prof. John Obert Woll Elif (Edebiyat ve Kültür Sanat Dergisi) Mart-Nisan 2011 DÝPNOTLAR: 1. Bu konuda yazýlan makalelerin bir kýsmý þunlardýr: Bernard Lewvis, «Ýslamic Revival in Turkey,» International Affaire 28 (1952). s ; Lewvis V Thomas, Recent Developments in Turkish islam.» Mýddte East Journal 6 (1952). s ; Howard A. Reed, «Revival of Ýslam in Secular Turkey.» Middle East Journal ). s Nursî nin hayatýna ve önemine dair Türkiye dýþýnda onun daha iyi bilinmesini saðlayan yararlý bir analiz. Þerif Mardin in «Religion and Social Change in Modem Turkey» adlý kitabýdýr (Albany: State Univer-sity Press of Neww York, 1989). 3. Said Nursî nin geniþ anlatýmý için bkz: Þükran Vahide, Bediüzzaman Said Nursî (Ýstanbul, 1922). 4. Ýktibas eden Vahide, s Þerif Mardin, «Nurculuk» The Oxford Encyclopedia of the Modern islamic World. Ed. John. Esposito (New York: O/ ford University Press, 1995) 3: Crane Birinton, The Shapinge of the Modern Mind (New york: Mentor Books, 1950) 7. Werner Heisenberg, Physicics and Philosophy, The Revotoion in Modern Scienne (New York: Harper and Row, 1958) s Heisenberg s Carl Rascke, or The Problem of Postmodern Regilious Thinking, Shadow f Sprit: Postmodernizm Regilion içinde, ed. Philippe Berry and ANdrew Wernicck (Lohdra: Routledge, 1992). s Ger çek çi va ad ler DR. BURHAN ÖZFATURA ha noz fa tu ra.org Ge nel baþ kan la rýn, tek se çi ci o la rak be lir le di ði, mil let ve ki li a day la rý bel li ol du. Sý ra se çim va ad le ri ne gel di. Peþ pe þe a çýk la ma lar ya pý lý yor. Va ad ler ge nel o la rak, de tay lar la il gi li dir. A na me se le ler, ha ya tî prob lem ler ko nu sun da, a çýk la ma lar yok tur. - Þüp he siz, bu dav ra nýþ tarz la rý se be biy le, ge nel baþ kan la ra, pek de kýz ma mak ge re kir. Zi ra seç me ni mi zin ö nem li bir bö lü mü, ül ke çý kar la rý ný de ðil, ken di çý ka rý ný dü þü nür. Ta yin / ter fi / tor pil / iþ ve i ha le ta ki bi i le il gi le nir. A çýk ça sý o yu nu sat ma ya mey yal dir. Kim a van ta ve rir se o nu ter cih e der. -Bir ký sým seç men i se, i de o lo jik ve po li tik sap lan tý i çin de dir, par ti zan dýr, að zý i le kuþ tut sa lar da hi baþ ka par ti le re oy ver mez ler. Ne ti ce de, bu se çim de (di ðer se çim ler de ol du ðu gi bi) mil let ve ki li a day la rý nýn de ðil, ge nel baþ kan la rýn mü ca de le si þek lin de o la cak týr. Her tür lü a ra ca ve kay na ða baþ vu ru la cak týr. (Bu a ra da, bir ke sim med ya i çin de, ha sat mev si mi ya þa na cak týr.) Ken di a dý ma, se çim le rin, ge nel baþ kan la rýn ya ký þýk sýz a ðýz da laþ la rý na de ðil; Tür ki ye nin a na prob lem le ri nin mü za ke re e dil me si ne ve si le ol ma sý ný is ti yo rum. Gös te riþ li pro je le rin de ðil; Tür - ki ye yi ger çek an lam da de mok ra si ye ka vuþ tu ra cak re form la rýn ön pla na çýk ma sý ný di li yo rum.. 1- Þah sen; 2B pro je si ne, A i le Si gor ta sý na, sa da ka da ðý tý lýr gi bi ya pý lan sos yal yar dým la ra, hak ký ol ma yan la ra da Ye þil Kart da ðý týl ma sý na ve ben zer le ri ne þid det le kar þý yým. -Be nim de hak kým o lan a ra zi le ri kim se ye peþ keþ çek me ye hak ký nýz yok tur. Sý kýn tý lar var sa, in ti fa hak ký tah si si" yo luy la çö zü le bi lir. -A i le si gor ta sý, Ye þil Kart, Sos yal ya dým lar, mil le ti tem bel li ðe / a sa lak lý ða / be leþ çi li ðe a lýþ týr mýþ týr. Ça lý þan lar, ver gi ö de yen ler, is tis mar e dil mek te dir. (As ga rî üc ret le ça lý þa nýn ma a þýn dan ver gi al, is tih dam yü kü nü çe ken dü rüst iþ ve ren le ri ver gi i le boð. Ça lý þa nýn ü re te nin gü na hý ne?) A van ta lar da ðý tý lýr ken ba zý böl ge le rin oy kay gý sý i le da ha faz la a van ta ya bo ðu la rak da ha çok oy a lý na ca ðý nýn dü þü nül me si an cak gaf let ve de lâ let i le a çýk la na bi lir. El bet te, fa kir ler / muh taç lar / mað dur lar var dýr. A ma, bun la rýn da mut la ka ça lý þa rak, al dýk la rý ný hak et me si ge re kir. A ðaç di ke rek, Hu zur e vi ve ya ço cuk e sir ge me ku rum la rýn da ça lý þa rak, Park bah çe le re ba ka rak ve di ðer Ka mu sos yal hiz met a lan la rýn da ça lý þa rak, il la ki bir hiz met ü re te rek ge lir sað la ya cak or tam lar da bu lu na bi lir ler. (Dev le ti mi zin va tan daþ la rý na o nur la rý i le ça lý þa rak pa ra ka za na cak la rý or ta mý o luþ tur ma sý hak týr. On la rý a sa lak lý ða, tem bel li ðe ve ya be leþ çi li ðe it me si de ðil.) Si ya sî par ti le rin se çim kay gý sý i le or ta ya at týk la rý an lam sýz pro je ler na mu su i le ça lý þa ný, ver gi si ni ö - de yen ha ya tý ný a lýn te ri i le ka za nan va tan daþ la rý, ap tal ye ri ne koy mak týr. Tem bel li ði, ge ce kon du maf ya sý ný, a ra zi maf ya sý ný ve mer ha met is tis mar cý la rý ný teþ vik et mek te dir. 2- Tür ki ye mi zin ö nem li prob lem le ri ve sý kýn tý la rý var dýr. Ger çek de mok ra si yok tur. TBMM et ki li ve yet ki li de ðil dir. Mil let ve kil le ri nin, cid dî mâ nâ da bir fonk si yon la rý ol ma mak ta dýr. Ge lir da ðý lý mý, fev ka lâ de a da let siz dir. Ül ke nin ip le ri, (Si nir uç la rý) hal kýn de ðil im ti yaz lý ke sim le rin (Yar gý i çin de ki ba zý ke sim le rin, Si lah lý Kuv vet le ri mi zin i çi ne sýz mýþ la rýn, ba zý med ya ve hol ding pat ron la rý nýn vb.) ve dýþ güç le rin e lin de dir. Ül ke miz de güm rük ka çak çý lýk la rý as tro no mik bo yut lar da dýr. Bu tab lo i çin de; a çýk lan ma sý ge re ken hu sus lar ne ler ol ma lý dýr? a) Na sýl bir A na ya sa dü þün mek te si niz? E ya let sis te mi ve bö lün me risk le ri i çin ne ted bir ler ön gör mek te si niz? b) Hu kuk / Ver gi / E ði tim vb. re form la rý ko nu sun da dü þün ce le ri niz ne ler dir? Tür ki ye ger çek an lam da bir hu kuk dev le ti ha li ne na sýl ge le cek tir? Yar gý da ki ba zý i de o lo jik kamp laþ ma, mez hep ve ýrk he ge mon ya sý na sýl bi ti ri le cek tir? Yar gý nýn i çin de ki bir ta kým ce na hýn, her tür lü ic ra a tý ön le me si, tam an la mý i le po li tik dav ran ma sý, na sýl ön le ne cek tir. Bütün bun la rýn ý þý ðýn da ga ri ba nýn hak ký, na sýl ga ran ti al tý na a lý na cak týr? - A dil, yay gýn ve kat la ný la bi lir, bir ver gi dü ze ni na sýl ger çek leþ ti ri le cek tir? A kýl al maz Ka yýt dý þý - lýk na sýl mi ni mi ze e di le cek tir? Dev let, a dil ol ma yý, ne za man öð re ne cek tir? E ði tim, de ðer siz dip lo ma da ðý tým mer ke zi ol mak tan ne za man kur tu la cak ve ka li te li bir ha le ge le cek tir? c) Ta rým / hay van cý lýk / ma den ci lik / kur-fa izfi nans dýþ ti ca ret / sa na yi /teþ vik, vb. po li ti ka la rý ný zýn de tay la rý ne dir? d) Te rö rü na sýl ön le ye cek; ö zel lik le Gü ney do ðu da Dev let fonk si yon la rý ný na sýl ha kim ký la cak sý nýz? Dev le te ve mil le te ka fa tu tan la rý na sýl hi za ya ge ti re cek si niz? Oy av cý lý ðý uð ru na, mil lî bü tün lü ðü tah rip e den ta viz ler den ne za man vaz ge çe cek si niz? e) Dar be he ves li le ri ni ve teþ vik çi le ri ni, na sýl hi za ya so ka cak sý nýz? Si lâh lý Kuv vet ler de tam an la mý de mok ra si ye bað lý lýk, ne za man ger çek le þe cek tir? f) Rüþ vet / ka yýr ma / is raf / tor pil / i ha le yol suz luk la rý ný so na er dir me yi dü þün mek te misi niz? Yok sa, bu yað ma dan pay al ma ar zu nuz, da ha mý a ðýr bas mak ta dýr? Ne gi bi ted bir ler ön gör mek te si niz? Dü rüst, þef faf bir i ha le dü ze ni ar zu et mek te mi si niz? Mü te ah hit lik Ka nu nu i le il gi li bir ha zýr lý ðý nýz var mý dýr? (Yok sa, es ki mil let ve kil le ri nin, ba zý yan daþ la rýn ve e mek li ge ne ral le rin iþ ta kip çi li ði dü ze ni de vam mý e de cek tir?) g) As tro no mik dü ze ye u laþ mýþ (Mil let ve ki li, par ti li ler ve a ða la rýn bir kýs mý vb. ta ra fýn da yü rü tü len; hep si nin ye ri, su çu, gü zer gâ hý bel li) güm rük ka çak çý lýk la rý ko nu sun da ne dü þün mek te si niz? Bu bü yük i ha ne te, se yir ci kal ma ya de vam mý e de cek si niz? Si ga ra u yuþ tu ru cu a kar ya kýt çay tuzsi lâh- Çin ma lý týb bi ü rün ler vs.vs. sa ye sin de; yüz mil yar do lar la rý a þan ka ra pa ra tra fi ði de vam mý e de cek tir? Ma lûm böl ge de bun la rý ya pan lar dan he sap sor ma ya cak mý sý nýz? h) Cid dî kay nak la rý Ýs ra il e ak tar ma ya de vam mý e de cek si niz? i) Ta yin ler de, eh li ye ti mi yan daþ lý ðý mý e sas a la cak sý nýz? Böl ge ve mez hep a yý rým cý ðý ko nu sun da ne ya pa cak sý nýz? j) Ço ðu, is raf / gös te riþ ya tý rým la rý / yol suz luk / yan daþ la ra kad ro þi þir me mer ke zi ha li ne gel miþ, be le di ye le ri ve þa i be li i ha le ler/ yan daþ la ra iþ ve kad ro te mi ni mer ke zi ol muþ, de vam lý za rar e den, be le di ye þir ket le ri ni, de ne tim al tý na al ma yý dü þü nü yor mu su nuz? Yok sa bi zim suç lu muz ko run ma lý dýr pren si bi ne mi uy ma ya de vam e de cek si niz? k) Tür ki ye yi i le ri tek no lo ji de (Mo le kü ler bi yo lo ji / na no tek no lo ji /nük le er fi zik / bi li þim / si ber ne tik / u zay en düs tri si, vb.) üst dü zey le re u laþ týr ma ko nu sun da, ne gi bi pro je le ri niz mev cut tur? Ter si ne be yin gö çü i çin, ne dü þün mek te si niz? Vel ha sýl, ger çek gün de mi, say mak la bi ti re me yiz. Tür ki ye nin çýl gýn pro je le re de ðil; dü ze ni de ðiþ ti re cek / de je ne ras yo nu ýs lah e de cek, ger çek çi pro je le re ih ti ya cý var dýr.

9 Bu gün, bir ký sým din de has sas, mu ha ke me-i ak li ye de nok san ve Ýs lâ mýn ru hu nu kav ra - ya ma mýþ ke sim ler; ma a le sef gü ya Ýs lâ mi ye ti mü da fa a e di yo rum di ye, o lum suz ta výr la rý ve þid - de te da ya lý tep ki le riy le, hat ta per de ol ma la rýy la di - ne en bü yük za ra rý ver mek te dir. 20. as rýn ge rek baþ la rýn da, ge rek se or ta la rýn da Or ta do ðu da, sa ir Ýs lâm ül ke le ri ve ya Ba tý ül ke le - rin de Ýs lâm a dý na ser gi le nen men fî ha re ket ler, þid - de te da ya lý tep ki ler; di ne bü yük za rar lar ver miþ tir, ver me ye de vam e di yor. E ðer, Be di üz za man ýn Tür ki ye de ki gi bi or ta ya koy du ðu müs bet ha re ket be nim sen sey di; Mý sýr, Ce za yir, Tu nus gi bi Ýs lâm ül ke le rin de bel ki de þid det ya þan ma ya cak, o ra lar kan gö lü ne dön me ye cek ti. Be di üz za man ýn teb lið/ir þad me to du, geç miþ dev re ler de ki ir þad hal ka sýn da yer a lan Ý mam-ý Rab ba nî, Ý mam-ý A zâm E bû Ha nî fe ve Ah med ibn Han bel gi bi zat la rýn çiz gi le ri nin ça ðý mý za u - yar lan mýþ hâ li dir. On lar da zul me uð ra dýk la rý, hap se a týl dýk la rý, iþ ken ce le re ma ruz kal dýk la rý hal - de, da i ma müs bet ha re ket et me yi þi ar e din miþ ler - dir. Ki, da ya nak nok ta la rý Al lah boz gun cu la rý sev - mez. 1 Is lâh et, boz gun cu la rýn yo lu na uy ma. 2 â - yet le ri dir. Kur ân rah me ten li lâ le mîn dir. Be di üz za - man da Kur ân ýn bu e mir le ri ni ha ya týn da tat bîk e - de rek þa ha ne ör nek teþ kil et miþ tir. Teb lið ve ir þad da müs bet ha re ket ne dir? Ýn san - la ra na sýl yak laþ ma lý? * Nâ zik ve yu mu þak mu a me le: Al lah, Kur ân da þöy le bu yur mak ta dýr: Fi ra vun a gi din. Çün kü o, i - yi den i yi ye az dý. O na yu mu þak söz söy le yin. Bel ki o, ak lý ný ba þý na a lýr ve ya kor kar, 3 Mü min kul la - rý ma þu nu söy le ki, in kâr cý la ra kar þý en gü zel sö zü söy le sin ler; hid det gös ter mek si zin de lil le ri en gü - zel bir þe kil de or ta ya koy sun lar. Çün kü þey tan a ra - la rý na ni fak so kar... 4 Fi ra vun a kar þý bi le, kavl-i ley yin, ga yet nâ zik ve yu mu þak üs lûp is te nir. Do la yý sýy la, teb lið ve ir - þâd, as la þid det un sur la rý ta þý maz. * Teb lið ve ir þad da, dâ i ma ko lay lýk ve ted ric (mer ha le mer ha le) pren si bi ni be nim se mek: Kur ân-ý Ke rim in 23 se ne de ve i bâ det ve ya sak la - rýn bel li a ra lýk lar la gel me si; ted ri cî lik me to duy la be ra ber, ay ný za man da ko lay lýk hu su su nu be ra be - rin de ge tir mek te dir. Bu nun ya nýn da, pek çok â yet de, bu na â mir dir: Al lah si zin i çin ko lay lýk is ter, güç lük is te mez, 5 Al lah kim se nin gü cü nün üs - tün de bir þey tek lif et mez. 6 E fen di miz de(asm), bu nun fi i len ör ne ði ni gös te rir ken, Ko lay laþ tý rýn, zor laþ týr ma yýn; müj de le yin, nef ret et tir me yin 7 söz le riy le tak vi ye et miþ tir. Bu ko nu ya ya rýn da de vam e de lim in þa al lah. Dip not lar: 1- Mâ i de Sû re si, A râf Sû re si, Tâ hâ Sû re si, Ýs ra Sû re si, Ba ka ra Sû re si, Ba ka ra Sû re si, Bu hâ rî, Ý lim: 12, Müs lim, Eþ ri be: 70. Olay la rýn gü rül tü sü i çin de kay na dý git ti. Tam se çim at mos fe ri ne a dým a tar ken, yi - ne bir ta kým þer güç le rin plan la dý ðý, Al - lah a þü kür ki, can zâ yi â tý ol ma dan kur tul du ðu - muz kö tü bir se nar yo sah ne ye kon du. He men i - nanç lý ke si min sýr tý na yük le ne bi le cek bir ci nâ yet te þeb bü sü, lütf-i Ý lâ hî i le u cuz at la týl dý. Res sam Bed ri Bay kam a ve a sis ta ný na ya pý lan bý çak lý sal - dý rý dan bah set ti ði mi an la mýþ sý nýz dýr... Bi zim an la yýþ ve i nan cý mý za gö re, her ke sin ca - ný, ma lý, nâ mû su, hay si ye ti, fik ri ve sâ ir ken di si ni il gi len di ren hu sus lar da hu kuk çer çe ve sin de ki dav ra nýþ la rý kut sal dýr; do ku nu la maz. Bu þa hýs is - ter en ya ký ný mýz ol sun, is ter en u za ðý mýz; far ket - mez! Dost ve ya düþ man ol ma sý, ay rý fi kir ve i - nan ca, ay rý ya þa yýþ tar zý na sa hip ol ma sý so nu cu de ðiþ tir mez. Sal dý rý ya uð ra yan þa hýs lar la on ko nu da ay rý dü þün sek, dok san hu sus ta müþ te rek li ði miz var - dýr: yal nýz ca in san ol mak, hak la rý na say gý gös ter - mek i çin ye ter de ar tar bir se bep tir. Bir ki þi nin hiç bir fi kir ve ya dav ra ný þý ný be ðen me sek bi le, o - nun ha yat hak ký na te câ vü ze hak ký mýz yok tur. Ha yýr, ek sik ol du: yal nýz ha yat hak ký na de ðil; ka - nâ at, dü þün ce, dav ra nýþ, i fâ de hak la rý na... Bir in - san, an cak hu kuk ku ral la rý çer çe ve sin de so rum - lu tu tu la bi lir. An cak, â dil mah ke me ler e liy le ki þi - ye ve ya top lu ma kar þý iþ le di ði suç lar dan do la yý yar gý la na bi lir ve ce zâ lan dý rý la bi lir. Her za man ve ze mîn de ma a le sef bu þe kil de ki sal dý rý lar, sû-i kast lar, ci nâ yet ler iþ len mek te dir. Ýn sa ný bu hak sýz lýk lar dan zi yâ de ü zen ko nu i se, ya ra lan dý ðý za man Bed ri Bay kam ýn çâ re siz çýr - pý ný þý kar þý sýn da top lu mu mu zun gös ter di ði du - yar sýz lýk tý... A dam ca ðýz can der di i le bas bas ba - ðý rýr ken, ka me ra man ve di ðer ba sýn men sup la rý ha be ri kur tar ma pe þin de i di ler. Ki mi a ra ba sý na bi nip kaç tý, ki mi gör mez den, duy maz dan gel di. A man Al la hým! Ýn san lýk a dý na ne u tan dý rý cý bir lev ha i di... Ü zü le rek be lirt mek ge rek ki, bir ta kým o lay la rý ya þa yan, gö ren, du yan hal ký mýz res mî gö rev - li le rin in ci ti ci mu a me le le ri i le kar þý laþ mak ih ti mâ li i le de ol sa, böy le hâ di se ler kar þý sýn da u zak ta dur ma yý ter cîh e de bi li yor lar. Bir ka - za da ya ra lan mýþ ki þi yi a ra ba sý i le has ta ne ye gö tü ren yar dým se ver le rin ba þý na ge len ler, po lis ve ad li ye nin þüp he li iþ le min den pa ça yý zor kur ta ran lar az mý dýr? Ya ra lý yý a ra ba sý na a lan ki þi, o nun a raç ta öl me si ih ti mâ li kar þý sýn da vic dâ ný i le mev zû - â týn ka tý pen çe si a ra sýn da bir ter cîh yap mak zo run da kal mak ta dýr. Ve yi ne ü zü le rek be - lirt mek ge rek tir ki, yüz de dok san vic dân mað lûp ol mak ta dýr. Ýn san lýk öl me den ön ce î ti mat öl dü rül müþ tür. Kim se nin kim se ye gü - ve ni kal ma mýþ týr. Bü rok ra si de ko lay cý lý ðý ter cîh e de rek, her ke si baþ tan suç lu say mak ta ve ki þi nin mâ sûm ol du ðu nu is pat la ma sý i çin e lin den ge len ko lay lý ðý (!) sað la mak ta dýr. Bâ zý ke re, yol da ka za ya uð ra mýþ sü sü ve ri len soy gun cu lar; has ta ve ya ya ra lý nu ma ra sý i le bin - di ði o to mo bi li gasp e den zâ lim ler ilk plan da ak la ge li ver mek te dir. Ha ni, es ki bir hi kâ ye var dýr; bir zâ týn çok sev di ði ve o çev re de ben ze ri bu lun ma - yan a tý na göz di ken hýr sýz, at lý nýn ge çe ce ði yo la u za nýp bay gýn nu ma ra sý yap mýþ. At lý, a da ma yar dým et mek i çin a týn dan i nip, güç be lâ a tý nýn üs tü ne yük le miþ. A tý ye dip gi der ken, hýr sýz diz - gi ni kap tý ðý gi bi a tý ka çýr mýþ. A dam ar ka sýn dan ses len miþ: A tý çal dýn çal ma sý na da, i ti ma dý öl - dür dün. Bun dan son ra kim se yol da yar dý ma muh taç o lan la ra yar dým et me ye cek! De mek, o çað la rýn hýr sýz la rý da in saf lý i miþ. Bu söz ü ze ri ne hýr sýz ge ri dö nüp, ö zür di le ye rek a tý i â de et miþ ve: A man i ti mat öl me sin, ben baþ ka bir at ça la - rým de miþ. Bay kam ýn ya ra lan ma sý o la yýn da, o nu a ra ba sý - na al mak tan ka çý nan la rýn da bel ki böy le bir dü - þün ce den do la yý vic dân la rý nýn se si ni din le ye me - dik le ri ne i nan mak is ti yo rum. Böy le bir du rum - da þah sý ný, a ra cý ný, çý ka rý ný dü þü nen le rin ço ðun - luk ta ol du ðu bir top lum da ya þý yo ruz, ma a le sef... Ýn san la rý bu hâ le kim le rin ve na sýl ge tir dik le ri ni ha týr lat mak la ye ti ne ce ðim yal nýz ca; yok sa i þin te me li ne in mek ve bü tün se bep le ri ni in ce le mek i çin cilt ler le ya zý yaz mak lâ zým ol du ðu nu, siz ler de tak dîr e der si niz. Bu mil le tin bü tün i yi ö zel lik le ri ni or ta dan kal - dýr mak i çin çok u zun yýl lar ça lýþ tý lar. Ba þa rý lý da ol du lar. U ta na rak î ti râf e de lim: Yý ký cý lar ya pý cý - lar dan çok... Taþ ken di le ri ne do kun du ðun da ba - ðý rýp ça ðý ran lar, ken di el le riy le yont tuk la rý bu taþ kalp li in san la rýn yü rek le ri ni, ne ya zýk ki, yu mu - þa ta maz lar. Her zâ li min kar þý sýn da, her zul me uð ra ya nýn ya nýn da ol mak zor de ðil! Her yer ve za man da, her tür lü zul me uð ra yan la ra, mâ nen or tak o lu - yor ve Al lâ hu Te â lâ dan yar dým di li yo ruz. 9 MAKALE Y GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan fer sa dog ni as ya.com.tr Mazlûmun feryadý Baþ ba kan Er do ðan'ýn ge çen haf ta a - çýk la dý ðý "Ka nal Ýs tan bul" i sim li "çýl - gýn pro je", ka mu o yun da ko nu þu lup tar tý þýl ma ya de vam e di yor. Ý ki se ne son ra haf ri ya ta baþ la nýp 2023 yý - lýn da ta mam lan ma sý nýn plân lan dý ðý söy le - nen bu "mu hay yel pro je"nin le hin de bu lu - nan lar ka dar, a ley hin de ko nu þan lar da var. An cak, bu gün kü me se le bu pro je nin le - hin de ve ya a ley hin de ol mak me se le si de ðil. Ö nem li o lan, bu pro je nin ras yo nel, cid dî, tu tar lý, e ko lo jik ve mor fo lo jik yön den sa kýn - ca lý, uy gun za man lý ve fay da sý za ra rýn dan üs tün o lup ol ma dý ðý gi bi hu sus lar dýr. Me se le nin, bir de "u lus la r a ra sý ant laþ - ma lar" bo yu tu var dýr ki, bu nun da ay rý ca e le a lýn ma sý ge re ki yor. (NOT: 1923 Lo zan ve 1936 Mon trö Bo ðaz lar Ant laþ ma sý. Bu ant laþ ma la ra gö re, ya ban cý ge mi ler bo ðaz - lar dan ser best, ya ni üc ret ö de me den ge - çer. Üc ret, sa de ce kla vuz kap tan ta le bi gi - bi ek yar dým lar i çin ö de nir.) Bü tün bu hu sus la rý bil me den ve dü þün - me den ko nu þan nâ e hil kim se ler, sa de ce "boþ bo ðaz lýk" et miþ o lur lar ki, bu nun ken - di le ri ne da hi bir fay da sý yok. Bo þu na çe ne çal mýþ o lur lar, o ka dar... ("Bo ðaz lar hak kýn da boþ bo ðaz lýk" i çin bkz: Ta rih çe i Ha yat, s. 416.) Ta ri he na sýl ge çe cek? Baþ ba kan'ýn or ta ya a týp i sim len dir di ði "Ka nal Ýs tan bul" pro je si, þa yet he def len di - ði gi bi 2023'de ha ya ta ge çi ri le bi li nir se, bu bir "ha ri ka pro je" vas fýy la ta ri hin ka yýt la rý - na ge çer. Ak si ne, tür lü mâ ni ler çý kar, þart lar ve ya im kân sýz lýk lar el ver mez, ha yal den ha ki - ka te ge çil mez, ya ni iþ re a li ze e di le mez i se, a dý üs tün de o kun du ðu gi bi "Za ten bir 'çýl - gýn pro je' i di" de ni le rek, me se le kâ ðýt ü ze - rin de kal mak tan ö te ye gi de mez. Gün dem o luþ tu ran ve bü yük san sas yon - la ra se be bi yet ve ren bu pro je nin si ya sî ve med ya tik im kân la rýn sý nýr la rý ný zor la yan bir su num i le a çýk lan ma sý na i lâ ve ten, "za - man la ma fak tö rü" de son de re ce dü þün - dü rü cü bir nok ta o la rak gö zü kü yor. Pro je, ra hat ve ge niþ bir za man da a çýk - lan say dý, yo rum ve de ðer len dir me ler de el bet te ki bu gün kün den fark lý o lur du. An cak, bu fev ka lâ de ma li yet li "çýl gýn pro je"nin i lâ nâ tý ný tu tup se çim at mos fe ri - nin a la bil di ði ne ký zýþ tý ðý bir za ma na ö zel - lik le denk ge tir me ye ça lý þýr san, me se le nin ren gi de de ði þir. Ya ni, i þin mâ nâ ve ma hi - ye ti baþ ka tür lü te lâk ki e di lir. Gö nül is ter ki... Ar zu baþ ka, i ra de baþ ka dýr. Me se lâ, gö nül ar zu e der ki, Ýs tan bul Bo - ða zý gi bi üç ta ne da ha gü zel bo ðaz man za - ra mýz ol sun ve iþ ler lik ka zan sýn. Gö nül is ter ki, Ka ra de niz'le Mar ma ra dört kol dan bir bi ri ne sa rýl sýn. Bir ta ne si var za ten, pa ra le li ne üç ta ne da ha ku rul sun. Me se lâ: Bi ri, ta mam Ka nal Ýs tan bul ol sun. Bi ri, Ka nal Ko ca e li (ve ya Kör fez) ol sun. Bi ri de Ka nal Ha liç ol sun. Üs te lik, ko kuþ ma, kir li lik, ta af fün bit sin; her ta raf ter te miz ha le gel sin. Ko lay o la cak sa, fay da sý za ra rý na üs tün ge lir se, kim is te mez böy le ol ma sý ný. Ýs te me yen ler, bil has sa is te me zük çü ler her za man o lur; an cak, on la rýn faz la bir kýy met i har bi ye le ri yok tur. Bi rin ci ve Ý - kin ci Bo ðaz Köp rü le ri ne mu ha le fet et me - de ol ma dý ðý gi bi... Bu nok ta da, di ðer le ri ne nis be ten çok da ha ras yo nel o la cak bir ar zu mu zu da ha ek le ye lim: Ka nal Sa roz. E vet, Ka ra de niz'den Mar ma ra'ya 50 km'li so run lu, þa i be li, ne ta me li, u lus la r a - ra sý hu kuk ve ti ca rî ge çiþ yö nü i ti ba riy le de ca zi be si ol ma yan bir ka nal aç mak ye ri - ne, Ka ra de niz'den Sa roz Kör fe zi ne u za - nan ta raf ta 70 km'lik bir ka nal aç mak, çok da ha kâr lý ve man týk lý gö rü nü yor. Böy le bir ka nal, de niz u la þý mý i ti ba riy le çok da ha ký sa ve kes tir me den bir yol o lur. Ya ban cý ge mi le rin ço ðu, üc ret li de ol sa bu yo lu ter cih e der. Hem her i ki Bo ða zýn, hem Mar ma ra'nýn tra fik yü kü ha fif ler. Ýs tan bul da bü yük öl çü de bun dan is ti fa de e der. Su hav za la rý za rar gör - mez, faz la dan bü yük köp rü ler in þa et me ye ge rek kal maz. Çev re, ha va ve gü rül tü kir li li ði bü yük o ran da or ta dan kal kar. Ve sa i re... GAP yü züs tü sü rü nür ken... O tuz kü sûr yýl lýk GAP, Tür ki ye'nin ilk ve en bü yük "mil lî pro je"si dir. Ý çin de ha ri - cî kay nak, ya ban cý borç kre di si yok tur. Ye ni ba ra jý ve mil yon lar ca hek tar lýk a la ný ih ti va e den bu pro je tam ka pa si te ça lýþ tý ðý tak dir de, Tür ki ye'yi he men her yö nüy le ra - hat la tan, hat ta ka nat lan dý ra cak se vi ye ye ka - dar yük sel te bi len bir in ki þâ fa me dar o lur. Bu gün i ti ba riy le, ne ya zýk ki an cak yüz de 20 ka da rý ran tabl ha le ge ti ril miþ bu lu nu yor. On yýl dan faz la bir za man dýr, a de ta rö lan - ti de bý ra kýl mýþ du rum da. Ýþ te, ön ce lik li ya tý rý mý bu ra ya yap ma lý ve o tuz yýl ön ce baþ la týl mýþ o lan bu mu az zam pro je nin ta mam lan ma sý ci he ti ne gi dil me li. Hem e ko no mik yön den, hem iþ siz lik ve nü fus gö çü i ti ba riy le fay da sað la ya cak o - lan, hat ta bir ci het te al týn yu murt la yan bir ta vuk gi bi ol ma sý kuv vet le muh te mel o lan GAP'ý ken di ha lin de bý ra ka rak, çýl gýn ve ya mu hay yel pro je le re yö nel mek, doð ru su bi ze faz la cid dî ve mâ kul bir stra te ji ma hi - ye tin de gö rün mü yor. O hal de, mâ kul öl çü ler de dü þün me ye de vam di yo ruz. S iz þu i ki yüz lü si ya se te ba kýn gö rün ki, 2 Ma yýs'ta (1999) ya pý la cak ye min tö re ni i - çin Mec lis'e ge len ba þör tü lü mil let ve ki li Mer ve Ka vak çý'ya sa hip çý ka ma yan ür kek ve de nâ mert si ya set çi ler, ö nüm de ki 12 Ha zi - ran ge nel se çim le ri i çin, bir bi riy le "ba þör tü lü a day" gös ter me ya rý þý na gir di ler. Lâf sa la ta sý ka bi lin den, "Bi zim lis te miz de ba þör tü lü a day var"; "Yok, biz de da ha çok ba - þör tü lü a day var" di ye çý ðýrt kan lýk yap tý lar. Bey ler, þa yet ba þör tü lü a day se çi lir se, siz o na o ldu ðu gi bi sa hip çý ka bi le cek mi si niz? Yok sa týp ký 12 se ne ev vel ol du ðu gi bi yi - ne o nu sa hip siz, des teksiz mi bý ra ka cak sý - nýz? Ya hut, da ha da va hi mi, o nun da ba þý ný aç týr ma zil le ti ni mi ir ti kâp e de cek si niz? Þim di, ge lin de "Hey gi di i ki yüz lü si ya - set!" de me yin... Ne ya zýk ki, gü nü müz si ya se ti ya la na, hi le ye, ve fâ sýz lý ða, sa dâ kat siz li ðe re vaç ver miþ du rum da. * * * Siz yi ne þu i ki yüz lü si ya se te ba kýn gö rün ki, sýrf ba þör tü sü yü zün den Mer ve Ka vak - çý'ya dik le nen le rin ba þý ve söz cü sü ol ma gö - re vi ni gö nül lü o la rak üst le nen ve Mec lis kür sü sün den "Lüt fen, bu ha ný ma had di ni bil di rin!" di ye ba ðý ran Bü lent E ce vit'e öf ke ku san, a teþ püs kü ren ki mi þa hýs ve grup lar, "E ce vit Ha be ral i liþ ki si" söz ko nu su ol du - ðun da i se, bir an da tu haf bir ta výr de ði þik li - ði i çi ne gi ri yor, E ce vit'i "me lek", Dr. Ha be - ral'ý da "þey tan" gi bi gör me ye baþ lý yor. Ýþ te böy le si ne il ke siz, ta raf gir ve ga raz kâr bir si ya set ten, þey tan dan ka çar gi bi ka ça - rak Al lah'a sý ðýn mak en i yi si, en doð ru su, en ha yýr lý sý ol sa ge rek tir. 2 Mayýs 1999 TARÝHTE BUGÜN Millet Meclisinde bir yalnýz insan, yalnýz ve sahipsiz býrakýlan bir vekil: Merve Kavakçý Hey gidi ikiyüzlü siyaset! Kanal Ýstanbul üzerine çeþitleme Bir ir ti ca du yu mu nun hi kâ ye si dir Ül ke si nin bir çok böl ge sin de öð ret men lik yap tý. Öð ret men lik yýl la rý nýn ver di ði tec - rü be i çin de ken di ni ye tiþ tir di. Son ra da e ði tim i da re ci li ði gö re vi ne ge ti ril di. Bu gö re vi u zun yýl lar yap tý. Ý nanç lýy dý, ka rar lý ve ça lýþ kan - dý. O çok sev di ði mes le ði ni ic ra e der ken, ma lûm zih ni ye tin pran ga sý na ta kýl dý. Ken di si hak kýn da i le ri sü rü len suç i se, gü lünç ve an lam sýz dý. Mü fet tiþ le rin ken di le riy le mu ha tap ol ma sý â - nýn da öð ren miþ ti su çu nu! Yal nýz ca bir du yum ü ze ri ne þe kil len miþ ti suç! Ga rip ve bir o ka dar da o lum suz ge rek çe i se: Ýr ti caî fa a li yet ler i çin de ol du ðu du yu mu a lýn dý - ðý ydý. Suç la ma sý na ön ce gül dü. Gül dü ki, kü çül sün is nat e di len ha ya lî ge rek - çe ler: Fe süb ha nal lah de di ve ek le di: Tu haf ve ga rip de di. Ha ni, kurt ko yun mi sâ liy di ya þa dý ðý. Se ni yi ye ce ðim de miþ kurt, ko yu na. Se - bep? de miþ ko yun. Hi iç, yü rür ken toz çý ka rý - yor sun... Ýþ te böy le si ne bir zih ni ye tin hi kâ ye si as lýn da bu Ma sum ve dü rüst in san lar ba sit, ba ya ðý ve ger çek ler den u zak bir ta kým ge rek çe ler le har - can ma ma lýy dý. Gö rev yap tý ðý i lin en yük sek mül kî a mi ri ne an lat tý hi kâ ye si ni, o da þa þýr mýþ tý. Ya pý la cak bir þey var mýy dý? Dev let ne re de? di ye si ge li yor du Pes pa ye ge rek çe ler le a çý ða a lýn mýþ, gö rev den u zak laþ tý rýl mýþ tý. Bun da da bir ha yýr var in þa al lah di yor du. Hak ký ný a ra ma yý hu kuk ze mi nin de sür dür - me yi ka rar laþ týr mýþ tý, öy le de yap tý. Mah ke me ler, a vu kat lar, sa vun ma lar la iç i çe bir sü reç te sa býr la i ler li yor du. Bir alt gö re ve gön de ril di ðin de, her ke sin hay - ret le te mâ þâ sý na ma ruz ka lý yor du. Hi kâ ye bu ya Baþ vur du ðu ka pý lar il gi siz ve a lâ ka sýz ka lý yor - du. Hak hak týr, bü yü ðü ne kü çü ðü ne ba kýl maz an la yý þý na sa hip ti Gay re ti ni sa býr la süs le ye rek hak ký ný a rar ken bir çok dar be ler a ra sýn da kal dý ðý nýn da far kýn - day dý Gö nül ver di ði, gö nül sul ta ný ný dü þün dü. El le ri bað lý za if bir ih ti ya ra or du lar hü cum e - di yor du. Bu an la yý þýn has re ti sar mýþ tý bað rý ný, Üs tad de di ði a da ma ko nuþ tu mâ nen. Yal nýz a da mýn çek ti ði çi le le ri ve ce fa la rý dü - þün dü, te sel li bul du. Bü tün te sel li si de buy du za ten. Zah met ler i çin de rah met þu â la rý ný so lu du. Bak tý, din le di, o ku du ve gör dü. Bir gün mut la ka di yor du: Has bü nâ sýr rý i çin de kal ka rak... Son sö zü buy du. Bir ir ti ca du yu mu hi kâ ye ci si nin Teb lið de müs bet ha re ket (1) VECÝZE Millet uyanmýþ; mugalata ve cerbeze ile iðfal olunsa da, devam etmeyecektir. Hakikat telâkki olunan hayalýn ömrü kýsadýr. Feveran eden efkâr-ý umûmiye ile, o aldatmalar ve mugalatalar daðýlacak ve hakîkat meydana çýkacaktýr, inþaallah. Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 67

10 10 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Prog ram lar ön ce si ve son ra sýy la gü zel dir Bir ça lýþ ma, ça lýþ ma son ra sý na ne kat tý ðý i le ve ça lýþ ma ön ce sin de o luþ tur du ðu e sin ti si i le an la þý lýr. Ýn san böy le bir ça lýþ ma da yer al dý ðýn da, e le al dý ðý ko nu su nu ça lý þýr ken, as lýn da o ko nu i le il gi li ken di iç dün ya sýn da ki ta mir le ri ni ya da tah kim le ri ni ta mam lý yor. Ya ni ça lý þý lan ko - nu en ön ce lik li et ki si ni ça lý þan da gös te ri yor. Ça lýþ tý ðý gün ler ve yo ðun luk lar ka dar, vü cu du nun kim ya sý o ça lý þý lan ko nu i le þe kil le nir. Ya ni in san mu hab be te ça lýþ mýþ sa, el bet te iç te o lu þan lar, ken di ru hun da ve be de nin de et ki si ni gös te re cek tir. Ya da sýdk ko nu su na ça lýþ mýþ sa, yi ne el bet te o sýd kýn ge re - ði o lan duy gu lar ve dav ra nýþ lar ön ce ça lý þan da ha yat bu la cak lar dýr. Yi ne ih lâs da öy le di ðer ko nu lar da. Ya ni bir ko nu ya ça lýþ ma ya nýn o ko nu nun cid dî et ki sin de kal ma sý di ye bir þey de söz ko nu su ol ma - ya cak týr. Ça lý þý lan ko nu lar ve bir lik te o lu þan si ner ji o ka dar et kin ve an lam lý dýr ki, ki þi ha ya tý zen gin bir mö nü ye ka vu þur. O za man de ni le bi lir ki, in san bir ko nu yu ça lý þýr ken ken di sof ra sý na kat ký yap mak ta dýr. Ça lýþ ma la rý bir ke na ra bý rak sak bi le, ko nu lar et ra - fýn da o lu þan ko nuþ ma lar, tes bit ler, yo rum lar ve bil gi a lýþ ve riþ le ri ger çek ten ka yýt la ra ge çe cek ve dik kat li na zar la ra su nu la cak cins ten dir. Kon gre ler, kon fe rans lar, se mi ner ler, pa nel ler ký sa - ca sý a dý ne o lur sa ol sun fa a li yet ler, i çin de mâ nâ da ta þý dý ðý i çin in sa na e be dî zevk ler tat týr mak ta dýr. Ya ni bir þe hir de ki bir prog ra ma ka týl mak sa de ce bir ka týl mak o la rak dü þü nül me me li dir. Çün kü bu ge le ce ðe dö nük de çok yön lü bir ya tý rým ol mak ta dýr. Ya ni yýl lar ön ce ka týl dý ðý nýz bir prog ram, yýl lar son ra ye ni ge li þen ko nu ve ko num la ra cid dî kat ký lar ya pa - bil mek te dir. Ni te kim böy le mü za ke re ko nuþ ma la rý, se mi ner ler tar la ya to hum ek mek gi bi dir. Yi ne yýl lar ön ce pay - laþ tý ðý nýz bir cüm le, yýl lar son ra bi ri le ri nin dün ya sýn - da mey ve ve re bil mek te dir. E vet, bel ki ba zý sý geç fi liz le nir, geç çi çek a çar, geç mey ve ve rir, a ma i na nýn o nun da ya nýk lý lý ðý ve ka lý cý - lý ðý di ðer le rin den da ha et kin ve da ha ge niþ za ma na u la þýr ma hi yet te o la cak týr. Prog ram la ra ka tý lan her ka tý lým cý da, her din le yi ci - de fa a li ye tin a pay rý mey ve ler ver di ði ni dü þü nü yo - rum. Ka týl ma ni te li ði ne o lur sa ol sun, is ti fa de siz lik di ye bir þey yok tur. Ni te kim bel li bir ko nu yu bir ay, i ki ay gi bi bir za - man da zi hin de e ki li tut mak bi le, çok gü zel bir ik lim o luþ ma sý na ve si le o la cak týr. Zi hin bir tar la gi bi dir, han gi tür to hum lar su la nýr, i lâç la nýr, ba ký mý ya pý lýr - sa, on lar da ha gür ve da ha da ya nýk lý, da ha u zun ö - mür lü ve gü zel mey ve li o la cak týr. Ya ni to hu mu nu ek me di ði niz bir ü rün le kar þý laþ mak im kâ ný yok tur. Prog ram la ra gi der ken, ge rek u çak se ya ha ti ve ge - rek se -ki bil has sa ka ra yo lu- yol cu luk la rý nýn çok cid dî dü þün ce pay la þým la rý na ve si le ol du ðu nu dü þü nü yo - rum. Ö zel lik le gu rup ka tý lým la rýn da bu çok da ha ba - riz ya þan mak ta dýr. Bir prog ram ön ce si yol cu luk i le dö nüþ es na sýn da - ki yol cu luk ta ki bil gi, göz lem pay la þým la rý nýn ye ri bam baþ ka dýr. Böy le prog ram la rýn gi diþ le ri de ge liþ le - ri de ve ha ya ta yan sý ma la rý da gü zel o lu yor. Prog ra ma gi der ken, ya pý lan ça lýþ ma lar da ki tes bit - ler de ði þik a çý lar dan e le a lý nýr ken ve ol gun laþ tý rý lýr - ken; prog ram dö nü þün de i se, mü za ke re so nu cu el de e di len mey ve ler pay la þý lý yor. Prog ram lar çok mey ve li a ðaç lar gi bi dir. Ön ce si i le son ra sý i le ve ha ya ta et ki si i le tam bir nur i çin de nur dur. Böy le prog ram lar sos yal bo yu tu i le çok da ha güç lü dür. Ye ni ye ni ta nýþ ma lar, ar ka daþ lýk - lar, ma il ve te le fon bað la rý kur ma lar ve son ra sýn - da bu bað la rý güç len dir me ve ge liþ tir me gi bi ne ti - ce ler çok da ha gü zel dir. Böy le ce in san la rýn, ca mi a la rýn, fark lý gi bi gö zü - ken, a ma te mel de güç lü bað lar ta þý yan, bir lik nok ta la rý ta þý yan, a sýl dik kat le rin ü ze ri ne yo ðun - laþ ma sý ný sað la yan e hem mi yet li ve an lam lý nok - ta la ra dik kat le rin çe kil me si, ko nu þu lan lar dan, ya - zý lan lar dan çok uy gu la ma ya da ya lý so nuç lar fay - da i çer me si ar zu e di len ve bek le nen dir. Her prog ram ay rý bir lez zet ta þýr. Prog ra ma ça lýþ mak, ön ce ken di ne bir ya tý rým dýr. KERMESE DÂVET Mi zah Fes ti va li baþ lý yor ÝSTANBUL UN kah ka ha - la rý, Ma yýs 2011 ta - rih le ri a ra sýn da ilk kez ger çek le þe cek U lus la ra ra - sý Mi zah Fes ti va li i le dal - ga dal ga dün ya ya ya yý la - cak! T.C. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di ye si ve Be yoð lu Be le di ye si nin des tek le riy le, Ha yal gü cü Or ga ni zas yon ta ra fýn dan dü zen le nen U lus la ra ra sý Mi zah Fes ti va li; kar na - val, stand-up lar, ti yat - ro lar, ya rýþ ma lar, soh - bet ler, a töl ye ler, ko me di þar ký la rý ge ce si ve ka ri - ka tür ser gi le riy le yep ye - ni bir fes ti val su nu yor. Sa id Te mur / Ýs tan bul Halk Þi i ri mi zin Us ta la rý ndan di ze ler BEÞÝKTAÞ Be le di ye si nin dü zen le di ði Us ta la ra Say gý top lan tý la rýn da al - týn cý se zon Halk Þi i ri mi - zin Us ta la rý i çin ha zýr la - nan ö zel prog ram la so na e ri yor. Ka sým a yýn da Tur - han Sel çuk ge ce siy le baþ - la yan ve a ra la rýn da A lâ - ed din Ya vaþ ça, A til la Dor - say, Ca hit Sýt ký Ta ran cý, Ni no Va ron, Tur gut U yar, Sa fa Ö nal, Sel mi An dak ve Þe nes Er zik in de bu - lun du ðu a la ný nýn ön de ge len i sim le ri i çin dü zen - le nen faaliyet ler le dal ya di yen Us ta la ra Say gý nýn se zon ka pa ný þý, halk þi i ri - mi zin us ta la rýn dan di ze - ler le saz lý söz lü bir kut la - ma ya dö nü þe cek. Halk Þi i ri mi zin Us ta la rý i çin ha zýr la nan faaliyet Ýl kim Ka ra ca ve Tu na E ge - men in yo rum la ya ca ðý þi - ir ler le renk le nir ken, ge ce - ye E sin Af þar ve Rah mi Sal tuk da ken di üs lûp la - rýy la yo rum la dýk la rý halk tür kü le ri i le ka tý la cak. Fa - ruk Þü yün ta ra fýn dan ha - zýr la nan Us ta la ra Say gý top lan tý sý, bu gün Me lih Cev det An day Sah ne - si nde (A kat lar Kül tür Mer ke zi) sa at den i ti ba ren ta kip e di le bi le - cek. Kül tür Sa nat Ser vi si M.  kif i le a lâ ka lý re sim ya rýþ ma sý so nuç lan dý SAKARYA Ve te ri ner He - kim ler O da sý ta ra fýn dan or ta öð re tim ku rum la rý na yö ne lik dü zen le nen Meh - met  kif Er soy ve Ve te ri - ner he kim ko nu lu re sim ya rýþ ma sý so nuç lan dý. De - re ce ye gi ren le re ö dül le ri tö ren le ve ril di. Sa kar ya Ve te ri ner He kim ler O da sý Baþ ka ný Mus ta fa Yýl dýz, öð ren ci le rin ya rýþ ma ya il gi gös ter di ði ni i fa de e de - rek, Çok gü zel re sim ler gel di. O luþ tu ru lan ko - mis yon la de re ce ye gi - ren re sim le ri be lir le dik de di. Sa kar ya Ü ni ver si - te si (SA Ü) Öð re tim Ü - ye si Doç. Dr. Ab dül va hit Ý ma moð lu da tö ren de Ýs tik lâl Mar þý nýn ya za rý Meh met  kif Er soy un ve te ri ner he kim lik yö - nü nü an lat tý. Ya rýþ ma - da bi rin ci o lan A ta türk Li se si nden Ba rýþ Öz - yap rak a di züs tü bil gi - sa yar he di ye e dil di. Sa kar ya / ci han Hanýmlar Komisyonumuzun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; el iþi, göz nuru birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz, içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar... Züccaciyeden giyime aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýr yarýþýna sizler de ortak olun! TARÝH : YER : Ýstiklal Mahallesi, Þehzade Caddesi, No: 6/B Ümraniye / ÝSTANBUL ÝRTÝBAT: 0 (216) GSM : (0535) Fa tih Kül li ye si Tab ha ne bi na sý res to re e di li yor Meh met A ta lay dan kül tür sa na ta des tek sö zü TÜRK E de bi ya tý Vak fý, Ba sýn Ý lan Ku ru mu ve Türk Dil Ku ru mu iþ bir li ðiy le Ye ni Li san Ha re ke ti ve Mil lî E de bi yat Ça lýþ ta yý çer çe - ve sin de dü zen le nen Genç Ka lem ler Mec mu a sý, Ye ni Li san Ha - re ke ti ve Mil lî E de bi yat A ký mý I þý ðýn da Gü nü müz Kül tür Sa nat Ga ze te ci li ði baþ lýk lý a çý ko tu rum, Türk E de bi ya tý Vak fý nýn Sul ta - nah met te ki mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. A çýk o tu ru mun a çý lý - þýn da ko nu þan A ta lay, es ki den kül tür sa nat ga ze te ci li ði nin ö - nem li ol du ðu nu be lir te rek, kül tür sa nat say fa la rý nýn da ha faz la ve i çi nin do lu do lu ol du ðu nu söy le di. Ga ze te ler de, spor say fa la rý nýn ço ðal dý ðý ný i fa de e den A ta lay, Kül tür sa na týn ge liþ ti ri lip in san la - ra su nul ma sý ge re ki yor. Ku rum o la rak kül tür sa nat la il gi le ni yor, bu yön de ya pý lan ça lýþ ma la ra des tek ve ri yo ruz de di. B U L M A C 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da A SOL DAN SA ÐA 1. Bü ÝSTANBUL A baþ ta e ði tim ve sað lýk ol mak ü ze re sos yal hiz - met ler, kül tür, spor, ta rým, gü ven lik gi bi a lan lar da ö zel hiz met ler su nan Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si, Fa tih Kül li ye - si nin ö nem li bi na la rýn dan bi ri o lan Tab ha ne bi na sý ný res to re et ti ri yor. 3 mil yon 662 bin TL be del le res to re e di len tab ha ne bi na sý nýn res to ras yo nu nun 17 A ra lýk 2011 ta ri hin de ta mam lan ma - sý plan la ný yor. Yol cu luk ya pan din a dam - la rý nýn ko nak la ma sý i çin kul - la ný lan bir tür o tel o lan Tab - ha ne de res to ras yon ça lýþ ma - la rý Ey lül 2010 ta ri hin den bu ya na de vam e di yor. Fa tih Kül li ye si Tab ha ne si nde; res - to ras yon pro je le ri doð rul tu - sun da bir yan dan ras pa iþ - lem le ri ve tey zi nat ta ra ma la rý ya pý lýr ken, di ðer yan dan da uz man mü hen dis ler ce ya pýl - mýþ in ce le me ler doð rul tu sun - da, dep rem ler de o luþ muþ çök me ve çat lak lar gi bi ha sar - la ra kar þý bi na güç len di ri li yor. Fa tih Kül li ye si, Ýs tan bul da Kül li ye i le ay ný a dý ta þý yan semt te, Fev zi Pa þa Cad de - si nin Ha liç ta ra fý bo yun ca u - za nýr. Fa tih Sul tan Meh med ta ra fýn dan mi mar A tik Si - yük tes te re si ne ði. 2. E lek trik e ner ji si ni kim ya sal e ner ji o la rak de po la - yan, is te nil di ðin de bu nu e lek trik e ner ji si o la rak ve ren ci haz, a kým top lar, a kü. 3. Ýþ le ne cek bir nes - ne de bu lun ma sý ge re ken ý sý nýn, ne min ye ter li ol ma sý du ru mu. - A lý nan yo lun har ca nan za ma na o ra ný, sü r'at. - Sa ni ye nin ký sa sý. 4. Ta rih ön ce si tan rý la rý nýn ef sa ne li se rü ven le ri ni an la tan ve bir top lu lu ðun duy gu la rý ný, an la yý þý ný ve öz lem le ri ni gös ter me si ba ký mýn dan de ðe ri o lan hi kâ ye ler, mi to lo ji. - Es ki dil de ma vi. 5. Rus ça da e vet. - A cý, ü zün tü, dert, ke der. - Mo ðol hüküm da rý. 6. Yön te mi ne uy gun o la rak, for ma li te i ca bý. - Bo ya lý kar ton, ku maþ ve ya plas tik ten ya pý lan ve baþ - ka la rýn ca ta nýn ma mak i çin yü ze ge çi ri le rek kul la ný lan yap ma yüz. 7. Teh li ke ar z e den kor ku la - cak du rum. - Ni ke li simge le yen harf ler. 8. Hi le, en tri ka. - Bir ga ze te ve ya der gi nin gün lük ya yý - mýn dan ay rý ve üc ret siz o la rak ver di ði par ça, i lâ ve. - Ha va ga zý, e lek trik, su vb.nin kul la ný lan mik - ta rý ný ve ya me ka nik et ki len me le ri öl çen a let. 9. Ül tra vi yo le ý þýn la rý na has sas E.co li mu tant la rýn da gö rü len re kom bi nas yon pro te i ni. - Be lir ti, iz, i pu cu. 10. Sa lý ver me, ko yu ver me. - Bir i þi pa ra ka - zan mak i çin de ðil, yal nýz zev ki i çin ya pan, he ves li. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ya hu di le rin að la ma du va rý nýn di ðer a dý. 2. A kan dam. - Ya - zý da ve ya söz de ba ya ðý söz ve de yim bu lun ma ma sý du ru mu. 3. Ý ki ya þýn da di þi sý ðýr. - Belli fir ma sý ta ra fýn dan ü re ti len as ke rî a maç lý ta þý ma he li kop te ri. - Klor e le men ti nin sim ge si. 4. Ý - yi leþ tir me i nan cýy la, ya týr lar dan ge ti ri le rek, has ta la ra do kun du ru lan a ðýr lýk. - La tin A me ri ka E ko no mik Sis te mi. - Bir haber ajansýmýzýn kýsaltmasý. 5. Kar þý lýk lý ko nuþ ma. 6. Alüminyumun simgesi. - Yu mu þak çe lik ten ya pýl mýþ ü ze ri ka lay kap lý in ce sac. 7. Ko ru yan, a cý - yan, mer ha met e den (Al lah). - A rap - ça da su. 8. Gü zel ko ku.- Rus ya pý sý, ka ra dan ha va ya gü düm lü si lâh. 9. Bir dü þün ce yi ek sik siz o la rak an la tan ke - li me di zi si, lâ kýr tý, ke lâm. - Doy mak bil me yen, o bur (in san ya da hay van). 10. Ka rakter, se ci ye. - Gü nah, çir kin þey. 11. Sað ko lu nu kul la nan kim se. 12. Fahr-i Kâ i nat E fen dimiz'in (asm) yüz me öð ren di ði ku yu. nan a yap tý rý lan kül li ye yýl la rý a ra sýn da in þa e dil - miþ tir. Kül li ye, o dö ne me ka - dar Türk-Ýs lâm mi ma ri sin ce ya pý mý ger çek leþ ti ri len en bü - yük bi na komp lek si dir. Bir ca mi et ra fýn da çok plan lý þe - kil de yer leþ ti ril miþ med re se - ler, kü tüp ha ne, þi fa ha ne, tab - ha ne, ker van sa ray çar þý, ha - mam ve da ha son ra in þa e di - len tür be ler den o lu þur. TAB HA NE NE RE DE? Tab ha ne, ca mi nin gü ney - do ðu sun da dýr. Ca mi nin çev - re du va rýn dan bir so kak la a - yýr dý ðý i ma ret ve ker van sa ra yý i çi ne a lan ay rý bir av lu i çin de 64x43 met re bo yut la rýn da dik dört gen bir bi na dýr. Gi ri þi Yol cu luk ya pan din a dam la rý nýn ko nak la ma sý i çin kul la ný lan bir tür o tel o lan Tab ha ne de res to ras yon ça lýþ ma la rý Ey lül 2010 ta ri hin den bu ya na de vam e di yor. 3 MÝL YON 662 BÝN TL BE DEL LE RES TO RE E DÝ LEN TAB HA NE BÝ NA SI NIN RES TO - RAS YO NU NUN, 17 A RA LIK 2011 TA RÝ HÝN DE TA MAM LAN MA SI PLAN LA NI YOR. Atalay (ortada), "Kül tür sa nat la il gi li ça lýþ ma la ra des tek ve ri yo ruz de di. ba tý da dýr. 5.5 met re ge niþ li - ðin de ve 7 met re yük sek li ðin - de ki bu Bur sa ke me ri sa lo - nun bü yük bir a çýk ey van ol - du ðu nu gös ter mek te dir. Ey - va nýn i ki ta ra fýn da a ra ka pý la - rý i le bir bi ri ne bað lý ve o cak lý i ki þer o da var dýr. Sa lo nun he - men ö nün de ki sað ve so lun - da i ki þer kub be si bu lu nan yer, hüc re þek li ne so kul ma - mýþ ve a çýk bý ra ký la rak bir çe - þit yan ey van mey da na ge ti - ril miþ tir. Bü yük kub be li a çýk ey van yaz ay la rý na a it, yan lar - da ki i ki þer bü yük o da kýþ ay - la rý na a it top lan tý ve na maz ye ri i ki þer kub be li ve þe kil li, yan ey van lar da mi sa fir le rin eþ ya la rý na a it de po lar dý. Kül tür Sa nat Ser vi si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M A S U M A O Z A L Ý T E T A L O N A E S A S I S Ý M A Y A R B E D E P A N U L A R A A T E K L H A R A R E A N O S Ý Ý A T Ý R Ý A Y Ý N T E F M M A A A R I Ü Y M A T Y A R A N T A A D A E Ý Ý M A M R H A Z Ý R A N V A R Ý D A T P A T A K

11 Y EKONOMÝ 11 HA BER LER TÝM, ih ra cat ra kam la rý ný a çýk la dý TÝM ve ri le ri ne gö re, O cak-ni san 2011 dö ne min de ih ra cat yüz de 22,21 ar týþ la, 43 mil yar 264 mil yon 341 bin do lar ol du. Son 12 ay da ki ih ra cat ra ka mý i se yüz de 15,48 ar týþ la 121 mil yar 840 mil yon 891 bin do lar o la rak ger çek leþ ti. Ni san a yýn da en faz la ih ra ca tý 1 mil yar 792 mil yon do lar i le o to mo tiv en düs tri si ya par ken, kim ye vi mad de ler ve ma - mul le ri sek tö rü 1 mil yar 611 mil yon do lar lýk ih ra cat i le i kin ci, çe lik sek tö rü i se 1 mil yar 467 mil yon do lar lýk ih ra cat la ü çün cü sý ra da yer al dý. DO LAR DÜN 1,5190 ÖN CE KÝ GÜN 1,5190 tu S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2480 ÖN CE KÝ GÜN 2,2480 tu DÜN 76,25 ÖN CE KÝ GÜN 76,25 tu DÜN 512,01 ÖN CE KÝ GÜN 512,01 tu GZO, üreticileri fýndýk kurduna karþý uyardý. FOTO: SEDAT SERDAR Fýn dýk ü re ti ci si ne u ya rý n GÝ RE SUN Zi ra at O da sý (GZO) fýn dýk ü re ti ci le ri ni, Ma yýs a yýn da za rar lý lar la mü ca de le et me le ri hu su sun da u yar dý. GZO dan ya pý lan a çýk la ma da, tüm can lý la rýn kýþ uy ku sun dan çý kýp fa a li ye te geç ti ði, fýn dýk ço ta nak la rý nýn i ri lip da ne iç le ri nin o luþ ma ya baþ la dý ðý bu ay da fýn dý ðýn za rar lý la rý nýn da, ü rü ne za rar ver me ye baþ la dýk la rý na dik kat çe kil di. Ma yýs a yýn da ki za rar lý mü ca de le si ne ö nem ve ril me si is te ni len a çýk la ma da, Bir çif ti nin yak la þýk 200 mey ve ye za rar ve ren, fýn dý ðýn en yay gýn za rar lý sý o lan Fýn dýk Kur du i le mü ca de le da ne le rin mer ci mek i ri li ði ne u laþ tý ðý bu ay da ya pý lýr. Bu nun i çin, sa ba hýn er ken sa at le rin de dal lar 3x3,5 met re bo yu tun da be yaz bir be ze sil ke le ne rek Fýn dýk Kur du er gin le ri ne ba ký lýr. E ðer her 10 o cak tan en az 3 er gin bö cek dü þü yor sa ke sin lik le i laç la ma ya pýl ma lý dýr de nil di. Gi re sun / ci han Ka ra man dan 27 ül ke ye do la man man ta rý ih ra cý n HEMEN her yer de ye ti þe bi len an cak ol duk ça na dir bu lu nan man tar tür le rin den o lan do la man, ö zel lik le Ka ra man ve yö re sin de va tan daþ lar dan bü yük il gi gö rü yor. Ka ra man dan dün ya ya do la man ih ra ca tý ya pan Ya ma ca han Gro up Dýþ Ti ca ret yö ne ti ci si Se la mi Ya maç ter fe ri a cin si o lan ve bir kaç çe þi di bu lu nan bu man tar tü rü nün, Ka ra man top rak la rýn da bol ca ye tiþ ti ði ni be lir ti yor. Ja pon ya ve Al man ya baþ ta ol mak ü ze re 27 ül ke ye ih ra ca tý ya pý lan do la man ye ni le bi lir, ze hir siz bir tür ol du ðu nu di le ge ti ren Ya maç, þöy le ko nuþ tu: Do la man o tu nun bu lun du ðu yer de top rak al týn da ka ba rýr. Pa ta te se ben ze yen bir þek li var dýr. Bu man tar tü rü nü bi len köy lü ler ta ra fýn dan ko lay lýk la fark e di le rek bu lu nur. A ra zi de çok na dir dir. Çok lez zet li o lan bu man tar tü rü nü in san lar ev le rin de tü ket mek ya da semt pa zar la rýn da sat mak i çin top lu yor lar. Ö zel lik le A rap lar çok faz la tü ke ti yor. Ka ra man / ci han Ma yýn te miz le me i ha le si ne ka tý lým þart la rý ný be lir len di n MÝL LÎ Sa vun ma Ba kan lý ðý, Tür ki ye-su ri ye sý ný rýn da ki ma yýn a ra zi nin te miz len me si ni ger çek leþ ti re cek fir ma lar da a ra na cak þart la rý be lir le di. Ma yýn te miz le me i ha le si ne ka tý la cak fir ma lar dan is te nen þart lar ba kan lýk in ter net si te sin de du yu rul du. Ba kan lýk a çýk la ma sýn da, ilk i ha le nin Tür ki ye-su ri ye hu dut hat tý nýn Ciz re-ço ban bey a ra sýn da ki 527 km - lik bö lü mü i çin ya pý la ca ðý be lir til di. Bu a la nýn dört ay rý böl ge ye ay rýl dý ðý kay de dil di. Duy ru da, i ha le ye ka tý la cak ya ban cý fir ma la rýn Türk fir ma la rý i le as ga ri yüz de 49 o ra nýn da iþ or tak lý ðý o luþ tur ma zo run lu lu ðu ol du ðu i fa de e dil di. Ý ha le ye son baþ vu ru ta ri hi 13 Ha zi ran o la rak be lir len di. An ka ra / ci han Türkiye nin ekonomik canlanmaya ihtiyacý var hedeflerine ulaþabilmek için daha hýzlý büyümesi gerekiyor. Bunu baþarmanýn yolu da ihracata ve üretime yönelmekten geçiyor. Ca rî a çýk ca ný mý zý sý ký yor TÜRKÝYE ÝHRACATÇILAR MECLÝSÝ (TÝM) BAÞKANI MEHMET BÜYÜKEKÞÝ, NÝSAN AYI ÝHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADIÐI TOPLANTIDA ''ÞU ANDA DIÞ TÝCARET AÇIÐI VE CARÎ AÇIK BÝZÝM CANI- MIZI SIKIYOR. AMA AVRO-DOLAR PARÝTESÝNDEN ÞU ANDA OLUMLU ETKÝLENÝYORUZ'' DEDÝ. TÜR KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) ve ri le ri ne gö re, Ni san a yýn da ih ra cat, ge çen yý lýn a yý na ký yas la yüz de 25,45 ar týþ la 11 mil yar 796 mil yon 332 bin do lar o la rak ger çek leþ ti. TÝM Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, A na to li an O tel de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Ni san a yý ih ra cat ra kam la rý ný a çýk la dý. Bü yü kek þi, Ge çen se ne nin ilk çey re ðin de di le ge tir di ði miz E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr ön lem ler er ken a lýn mýþ ol say dý bu gün hem dýþ ti ca ret a çý ðý mýz hem de çok ca ný mý zý sý - kan ca ri a çý ðý mýz bu gün çok da ha a þa ðý lar da o la cak tý. Ön lem ler i çin de þu an da dýþ ti ca ret a çý ðý ve ca ri a çýk bi zim ca ný mý zý sý ký yor. A ma av ro-do lar pa ti sin den þu an da o lum lu et ki le ni yo ruz de di. DÜN YA E KO NO MÝ LE RÝ TÝM Baþ ka ný Bü yü kek þi, Dün ya e ko no mi le ri son de re ce kri tik bir dö ne meç ten ge çi yor. Di ðer ta raf tan Or ta do ðu da ki ge liþ me le rin ne re de na sýl bi te ce ði ni þu an da kes ti re mi yo ruz, be lir siz lik var. Ýþ te bu yüz den Mer kez Ban ka sý na ve e ko no mi yö ne ti mi ne kri tik gö rev ler dü þü yor de di. Bü yü kek þi, ni san a yý ih ra cat ra kam la rý ný a çýk la dý ðý ba sýn top lan tý sýn da, doð ru kur se vi ye si i le ih ra cat çý la rýn çok bü yük ba þa rý la ra im za at tý ðý ný, do lar ku ru 1,50-1,60 ban dý nýn ih ra cat çý lar i çin i de al ol du ðu nu söy le di. Elektrikte kurulu güç 50 bin MW yi aþtý TÜRKÝYE'NÝN ELEKTRÝK ENERJÝSÝNDEKÝ TOPLAM KURULU GÜCÜ, NÝSAN AYI ÝTÝBARÝYLE, 50 BÝN 422,7 MEGAVAT'A ULAÞTI. TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Ali Karataþ'ýn halasý Ayþe Þahin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabrý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Keçiören Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Koray Akýn'ýn dedesi, Nermin Akçaoðlu'nun babasý Talat Akçaoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabrý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Keçiören Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA AB PRO JE SÝ NÝN Ö TE LEN ME SÝN DEN KAY GI DU YU YO RUZ BAZI ü ye ül ke ler den kay nak la nan si ya si en gel ler dolayýsýyla, AB i le mü za ke re sü re ci - miz de cid dî bir tý ka nýk lýk ya þan dý ðý ný be lir ten Bü yü kek þi, AB nin bu gün i çin de bu - lun du ðu ko þul lar ve si ya sî kon jonk tür, Tür ki ye nin ü ye li ði nin ký sa va de de ger çek leþ - me si ne im kan ver mi yor. An cak TÝM o la rak, sü reç te ya þa nan tý ka nýk lý ðýn ge çi ci ol du - ðu na ve Tür ki ye nin ü ye lik he de fin den u zak laþ ma sý ný ke sin lik le ge rek tir me di ði ne i - na ný yo ruz de di. Bü yü kek þi, AB pro je si nin gün de min alt sý ra la rý na ö te len me sin den de kay gý duy duk la rý ný di le ge ti rir ken, 2023 yý lýn da, 500 mil yar do lar lýk ih ra cat he de - fi mi ze, AB ü ye si bir Tür ki ye o la rak u laþ mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. TOP LAM ku ru lu gü cün yüz de 40,3 ü nü E lek trik Ü re tim A no nim Þir ke ti ne (E Ü AÞ) a it san tral ler, yüz de 7,6 sý ný E Ü AÞ ye bað lý or tak lýk san tral le ri, yüz de 1,4 ü nü iþ let me hak ký dev re di len san tral ler, yüz de 0,5 i ni mo bil san tral ler, yüz de 12,11 i ni yap-iþ let san tral le ri, yüz de 4,8 i ni yap-iþ let-dev ret san tral le ri, yüz de 27,2 si ni ser best ü re tim þir ket le ri, yüz de 6,1 i ni o top ro dük tör san tral le ri, o luþ tur du. Ku ru lu gü cün kay nak la ra gö re da ðý tý lý mý na ba kýl dý ðýn da, top lam ku ru lu gü cün yüz de 2,9 u fu el o il, yüz de 0,1 i mo to rin, yüz de 6,5 i it hal kö mür, yüz de 0,7 si taþ kö mü rü, yüz de 16,1 i lin yit, yüz de 0,3 ü as fal tit, yüz de 32,3, yüz de 0,2 si ni ye ni le ne bi lir ler a týk, yüz de 1,1 ka tý sý vý ya kýt lý lar, yüz de 4,2 si ni de sý vý do ðal gaz ya kýt lý lar ol mak ü ze re yüz de 64,3 ü ter mik san tral ler den o luþ tu. Ku ru lu gü cün yüz de 0,2 je o ter mal, yüz de 26,7 si ni ba raj lý HES ler, yüz de 6,1 si a kar su HES le ri, yüz de 2,7 si ni de rüz gar san tral la rý o luþ tur du. Ö ZEL SEK TÖR DO ÐAL GAZ DE DÝ Ö zel lik le son 2 ay da ya pý lan baþ vu ru lar da do ðal gaz dan e lek trik ü re ti mi pro je le ri ön sý ra yý al dý. EPDK ya top lam 31 bin 934,80 MW ku ru lu gü cün de top lam 212 ü re tim li san sý i çin baþ vu ru da bu lu nu lur ken, Ku rum top lam 10 bin 973,96 MW ku ru lu gü cün de 133 pro je ye o nay ver di. An ka ra / a a T. C. ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Dosya No: 2010/287 E. Davacý Osman CAN tarafýndan davalýlar Mehmet Dursun vs aleyhine Antalya Merkez Kýzýltoprak 5916 ada 9 parsel sayýlý taþýnmazýn ortaklýðýnýn giderilmesi davasýnýn mahkememizde görülmekte olan açýk duruþmasýnda verilen ara karar uyarýnca, Bütün aramalara raðmen dahili davalýlardan; HÜSEYÝN AKSU (ALÝ OÐLU), MEHMET DURSUN (ÝBRAHÝM), HASAN KARATAÞ (HALÝL), RIZA SÜMER(MEHMET), MAHMUT COÞKUN (HALÝL), SULTAN ATAKUL (HASAN), MUSTAFA GÜLYURT (ALÝ), NAZMÝ ÞANÖZ (KAZIM), MUSTAFA HAKÝKAT (VELÝ), OSMAN SEVER (HÜSEYÝN), MUSA KAZIM OKTAY (MEHMET), MEHMET TAÞTEKÝN (AHMET), OSMAN BÝTER (MEHMET), HASAN HÜSEYÝN UÐUREL (MEHMET), GÜLSÜM GÜNAYDIN (OSMAN), HATÝCE CEYLAN (HÜSEYÝN), HÜSEYÝN AVNÝ GÜNAYDIN (OSMAN), MEHMET ÞAHÝN (MUSA), MEHMET TUNÇEL (ALÝ), MUSTAFA KAYA (HALÝL ÝBRAHÝM), SÜLEYMAN TAÞ (HASAN), MUSA KAPLAN (MEHMET), ÖMER AKSU (HALÝL), YUSUF KENAN GENCER (MUSTAFA), ÝBRAHÝM TUN- CAY (HASAN), AYÞE ADER (HÜSEYÝN), ÝDRÝS AKSU (HALÝL), MEHMET HAKÝKAT (BEK- TAÞ), HAVVANA ÇAKIR (KADÝR), OSMAN GÜNEL (SÜLEYMAN), ALÝ CESUR (ÝBRAHÝM), SÜLEYMAN ÞENER (HALÝL), SEYÝT ALÝ KÜÇÜKÇELÝK (AHMET), BÝNNAZ PÝÞKÝN (MÝKDAT), FAZÝLET BÝRSEN UZDÝL (HAMÝT), AYFER TIKIRDIK (HAMÝT), ÖZKAN DEMÝRCÝ (MEHMET), ÝBRAHÝM ALTI (HASAN), HASAN YASÝN KOZAK (EMRAL) adresi tespit edilip dava/dahili dava dilekçesi, duruþma günü ve saati teblið edilemediðinden; bu davalý/dahili davalýlara tebligatýn ilanen yapýlmasýna, duruþmanýn 31/05/2011 günü saat 10:10'a býrakýlmasýna karar verildiðinden HUMY'nýn maddeleri gereðince ibraz etmek istediði delilleri ile birlikte duruþmaya gelmesi, aksi takdirde ayrýca gýyap kararý teblið edilmeksizin duruþmanýn gýyabýnca sonuçlandýrýlacaðý dava/dahili dava dilekçesinin tebliði yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 22/03/2011 B: KARÞIYAKA 3. ÝÞ MAHKEMESÝ YÝ NE CUM HU RÝ YET RE KO RU BÜYÜKEKÞÝ þöy le de vam et ti: Ýlk 4 ay lýk ih ra - ca tý mýz yüz de 22 o ra nýn da ar týþ gös ter di. Se ne so nu, or ta va de li prog ram da 127 mil yar do lar he de fi miz var dý. A ma biz in þal lah 2008 yý lýn da kýr dý ðý mýz 132 mil yar do lar lýk ih ra cat ra ka mý ný 135 mil yar do la rýn ü ze ri ne çý ka rýp, bir tek rar Cum hu ri yet ta ri hin de ye ni bir ih ra cat re ko ru kýr - mak i çin ça lý þý yo ruz. Bü yü kek þi, Ni san a yýn da ki ih ra ca týn da bütün Ni san ay la rý i çin de cum hu ri - yet ta ri hi nin re ko ru ol du ðu nu be lirt ti. ÝS TÝH DAM CAN LAN MA DI ÝLK DÖRT ay da ki per for mans la rý nýn o lum lu ol du ðu nu, an cak Av ru pa ve dün ya e ko no mi - sin de ki ge liþ me le rin ken di le ri ni ih ti yat lý ol ma - ya it ti ði ni be lir ten Bü yü kek þi, þöy le de vam et - ti: Av ru pa da ki borç lu ül ke ler so ru nu yü zün - den Av ru pa e ko no mi si bir dur gun lu ða gi re bi - lir. Bu da bi zim a çý mýz dan risk o luþ tu ra bi lir. ABD cep he sin de de iþ ler is te nil di ði gi bi çok i yi git mi yor. A me ri ka pa ra sal ge niþ le me ye de - vam et me si ne rað men bü yü me ko nu sun da is te ni len se vi ye ye bir tür lü ge le mi yor. ABD Mer kez Ban ka sý nýn al dý ðý ön lem le re rað men is tih dam da can lan mýþ de ðil. Bu ra dan çý kan so nu cu þöy le yo rum lu yo ruz; dün ya e ko no mi - le ri ya vaþ tem po su nu ko ru ya cak. Biz de bu nok ta da re ka bet çi ku ra sa hip ol du ðu muz tak - dir de ih ra cat ar tý þý na de vam e de riz. ÝLAN Sa yý: 2010/463 E sas. 18/ Da va cý Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý ve ki li Av. Al per De mi ralp ta ra fýn dan da va lý Fi liz Yýl dýz (YIL MAZ) a ley hi ne, faz la ya i liþ kin hak la rý sak lý kal mak kay dýy la þim di lik ,30 TL Ku rum za ra rý nýn tah si li a ma cýy la Mah ke me miz de a çý lan Rü cu en A la cak da va sýn da ve ri len a ra ka rar ge re ðin ce; Da va lý Fi liz YIL DIZ (YIL MAZ )'ýn "1203/1 Sk. No: 3 K: 3 Ye ni þe hir/ýz MÝR" ad re si ne teb - li gat ya pý la ma mýþ ve Mah ke me miz ce tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me di - ðin den da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol mak la, a dý ge çe nin du ruþ ma nýn a tý lý bu lun du ðu gü nü sa at 10:25'de Mah ke me miz de ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, sa vun ma ve de lil le ri ni ya zý lý o la rak bil dir me si ak si tak dir de da va ya yok lu ðun da de vam e di le rek ka rar ve ri le bi le ce ði hu su su da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 29422

12 12 Y Ý LAN TAZÝYE Deðerli üyemiz Eyüp Saraçlar Beyefendinin cennetmekân validesi Hatice Saraçlar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, sevgili kardeþimiz Eyüp Saraçlar, kederli ailesi ve yakýnlarýna Yenisiad camiasý olarak sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde asfalta cepheli 500m TL Yarý Peþin Yarýsý vadeli arsa n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde manzaralý 1000m TL Yarý Peþin yarý vadeli arsa n Yalova 'da göl manzaralý 850m 2 triplex villa n Ýznik 'te Köy, Orman, Doða Manzaralý müstakil, tapulu bahçeler, 5283 m TL 2563 m TL 2177m TL 1860m TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman Çorlu/Tekirdað n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /Ankara ÇE ÞÝT LÝ nateþ OtoLPG'de ÞOK Kampanya Marmara bölge bayisinden T4-Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu n SAMARKANT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu n ALÝMOÐLU Evden eve marangozlu 150TL

13 DÝZÝ 13 Siyasete bakýþta dengeli duruþ PROF. DR. YASÝN CEYLAN: GÜNÜMÜZE KADAR KENDÝLERÝ SÝYASÎ PARTÝ KURMAYAN NURCULAR, SÝYASÎ TERCÝHLERÝNÝ KENDÝLERÝNE YAKIN PARTÝLER YÖNÜNDE KULLANDILAR. BU DURUM, NUR CEMAATÝNÝ SÝYASETÝN KÝRLÝLÝKLERÝNDEN UZAK TUTTU. ÝSLÂM ÂLEMINDEKI DÝÐER SÝYASÎ ÝSLÂM HAREKETLERÝNDE OLDUÐU GÝBÝ, DÝNE VE DÝNDARA MAL OLAN ZARARLARIN FAÝLLERÝ DE OLMADILAR. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ir ti ni as ya.com.tr NURCULAR VE ÝKTÝDAR OD TÜ Fel se fe Bö lü mün den Prof. Dr. Ya sin Cey lan, Ra di kal Ý ki de ki Ýs lâm, Nur cu luk ve Fet hul lah Gü len ha re ke ti baþ lýk lý ya zý sýn da (19 Ni san 2009) il ginç tes bit ler yap mýþ. Ya za rýn ö nem li tes bit le rin den bi ri, si ya se te da ir: (Nur cu lar) Gü nü mü ze ka dar ken di le ri ne a it bir si ya sî par ti nin ol ma ma sý na rað men, si ya sî ter cih le ri ni ken di le ri ne ya kýn par ti ler yö nün de kul lan mýþ lar dýr. Bu du rum, Nur ce ma a ti ni si ya se tin kir li lik le rin den u zak tut muþ tu. Ýs lâm â le min de ki di ðer si ya sî Ýs lâm ha re ket le rin de ol du ðu gi bi, di ne ve din da ra mal o lan za rar la rýn fa il le ri de ol ma mýþ lar dý. Bir di ðe ri M. Ke mal ve Ke ma lizm bah si: Ta ri hî bir re a li te o la rak, Sa id Nur sî i le M. Ke mal a ra sýn da ki ih ti lâf bi li nir. Sa id Nur sî nin Ke ma list re form la rý be nim se me di ði, on la ra kar þý mü ca de le ver di ði de bi li nir. Bu yüz den dir ki, mer hu mun ha ya tý nýn u zun yýl la rý ha pis ha ne ler de geç ti. Bir çok Nur cu hap se dil di, Nur e ser le ri ya sak lan dý. Cey lan, ar dýn dan þöy le di yor: Nur cu la rý ya kýn dan ta ný yan ve bü tün Nur kül li ya tý ný o ku muþ bi ri o la rak, Nur ha re ke ti nin Ke ma lizm le ba rýþ ma sý ný, zýt la rýn bu luþ ma sý o la rak gö rü rüm. (...) Ni te kim bu ha re ke tin ku ru cu su, en çe tin þart lar da ta kiy ye yap ma mýþ, sö zü nü a çýk se çik söy le miþ, me sa jý ný e vi rip çe vir me den teb lið et miþ ti. Mu ha lif le ri nin gö rüþ le ri ne mey let me miþ, ver dik le ri ce za ya al dýr ma mýþ, a ma on lar dan bü yük say gý ve tak dir gör müþ tü. Þu i fa de ler de Prof. Ya sin Cey lan a a it: (Sa id Nur sî) Ye ni ku rul muþ, a da le tin pek te cel lî et me di ði Cum hu ri ye tin mah ke me le rin de dim dik dur muþ, gö rü þü nü, i nan cý ný ve mu ha le fe ti ni, e ðip bük me den, ken di si ne has bir va kar i çin de di le ge tir miþ ti. Bu per va sýz ve ni te lik li du ruþ, ken di si ni yar gý la yan la rý bi le hay re te dü þür müþ, o nu mah kûm e der ken, o nun er dem li þah si ye ti, de rin bil gi si, zi hin sel ye te nek le ri kar þý sýn da kü çül müþ ler, o na say gý duy muþ lar dý. Han gi dü þün ce ye men sup o lur sa ol sun, bir in sa nýn, Sa id Nur sî nin ha yat se rü ve ni ni o ku yup on dan et ki len me me si, o nun þah sý na hay ran kal ma ma sý müm kün de ðil dir. Ga rip o lan þu dur ki, ye ni lik ve doð ru luk a dý na, a da let ve çað daþ lýk uð ru na o nu yar gý la yan zih ni yet, o na denk dü þe bi le cek bir þah si yet he nüz ye tiþ ti re bil miþ de ðil dir. Bun la rý i fa de e den ya za rýn, bir ko nu da yö nelt ti ði so ru yu ce vap la ma ya ça lý þýr sak: La ik re ji min bas ký la rý al týn da ma ze re ti o lan bir Ýs lâ mî ya þam la ik ti fa e den bu ce ma at, ya rýn ik ti da rýn bir kýs mý ný e le ge çi rir se, da ha mü kem mel o la bi le cek Ýs lâ mî bir ya þan tý ya na sýl ge çe cek? As lýn da bu so ru, Nur cu la rýn si ya set le i liþ ki si ne da ir ya za rýn yap tý ðý tes bit le çe li þen bir man tý ðý yan sý tý yor. Çün kü Nur cu la rýn kýs men da hi ol sa ik ti da rý e le ge çir me di ye bir me se le si hiç bir za man ol ma dý ve ol ma ya cak. Bu na bað lý o la rak, tah ki kî i man te me li ne bi na et tik le ri Ýs lâ mî ha yat la rý ný si ya set ve ik ti da ra en deks le me le ri gi bi bir du rum da ke sin lik le söz ko nu su de ðil. Ki, Ri sa le-i Nur ha re ke ti nin en o ri ji nal ö zel lik le rin den bi ri bu nok ta da or ta ya çý ký yor: Uh re vî ek sen li Âl-i Beyt mis yo nu nun ta kip çi si o la rak, dün ye vî ik ti dar çe kiþ me le rin den u zak dur mak da Nur hiz me ti nin bir baþ ka pren si bi. «««-7- NURCULAR VE DP CHP nin tek par ti dik ta sý dö ne min de si ya set le hiç il gi len me yen Be di üz za man ýn, 1950 de çok par ti li de mok ra si ye ge çil dik ten son ra DP ye des tek ver di ði; 14 Ma yýs se çi mi nin he men ar dýn dan Ba yar a teb rik me sa jý gön der di ði; Men de res i Ýs lâm kah ra ma ný o la rak ni te le di ði; DP ik ti da rý nýn Cum hur baþ ka - Bediüzzaman, vatan, millet, Ýslâmiyet ve Kur ân menfaati namýna desteklediði demokratlardan, hürriyetlerin önünü açmalarý, Risale-i Nur baþta olmak üzere Ýslâmî hizmetlerin serbestiyetini saðlamalarý, iman ve Kur ân hakikatlerine sahip çýkmalarý ve Ayasofya yý yeniden mabed olma hüviyetine döndürmeleri dýþýnda hiçbir þey istemedi ve beklemedi. Kadrolaþma ve devlet imkânlarýndan pay alma gibi talepler aklýndan bile geçmedi ve böyle þeyleri asla telâffuz etmedi. ný na, Baþ ba ka ný na, ba kan la rý na mek tup lar ya za rak tav si ye, teþ vik ve i kaz lar da bu lun du ðu, çok i yi bi li nen bir ger çek. DP ik ti da rý nýn son yýl la rýn da CHP nin ba þý ný çek ti ði yý ký cý mu ha le fet ve yýp rat ma kam pan ya sý na kar þý De mok rat la rý ik ti dar ye rin de mu ha fa za et me ye Kur ân men fa a ti ne ken di mi zi mec bur bi li yo ruz de di ði de (E mir dað L, s. 816). Sa id Nur sî nin DP ye i liþ kin de ðer len dir me le ri ni ih ti va e den çok sa yý da ay dýn la tý cý mek tup, E mir dað Lâ hi ka sý nýn i kin ci cil din de o ku na bi lir. Do la yý sýy la, o nun DP ye ver di ði des tek ü ze rin de her han gi bir tar týþ ma ve ih ti lâf yok. A ma son ra sý i çin Üs ta dýn o mek tup lar da ki i fa de le ri dö ne mi DP si i çin ge çer li; son ra ki ler i çin de ðil id di a sý ný ses len di ren ler var se çi min de tek ba þý na ik ti dar o lan AP ye DP nin de va mý o la rak ba ký lý yor du. A ma 1970 te Mil lî Ni zam Par ti si nin sah ne ye çýk ma sýy la bir lik te bu nok ta da te red düt ler be lir me ye baþ la dý. Da ha doð ru su, din dar la rý ve ö zel lik le Nur cu la rý AP den so ðut ma he sap la rýy la bað lan tý lý o la rak or ta ya a tý lan söz ko nu su id di a lar, ba zý ka fa la rý ka rýþ tý rýr gi bi ol du. O nok ta da dev re ye gi ren Zü be yir Gün dü zalp, ev ve lâ Ýt ti had ga ze te sin de Üs ta dýn DP i le il gi li lâ hi ka mek tup la rý ný neþ ret tir mek, da ha son ra DP nin de va mý AP dir þek lin de ki iç ti had ý ný meþ ve re tin de tas di kin den ge çi re rek dek la re et mek su re tiy le, te red düt le rin i za le si ni sað la dý. 12 Ey lül e ka dar bu bü tün lük ko run du. Ne ti ce si de, 12 Mart son ra sý de mok rat ta ba ný par ça la mak i çin uy gu la ma ya ko nu lan plan la ra rað men, E kim-1979 da ki a ra se çim de oy la rýn ye ni den AP de to par lan ma sý ný ba þar mak ve se çi min ar dýn dan ku ru lan AP hü kü me ti ne A ya sof ya yý kýs men de ol sa Bediüzzaman ýn ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda, lâhika mektuplarýyla çerçevesi çizilen müsbet icraatlarý teþvik etmek ve yanlýþlar olduðunda yapýcý bir dille uyarmakla sýnýrlý, mesafeli bir duruþu ifade ediyor. i ba de te aç týr mak su re tiy le a lýn dý. A ma AP hü kü me ti iþ ba þýn day ken ya pý lan 12 Ey lül ve son ra sýn da Nur cu lar baþ ta ol mak ü ze re ce ma at le rin i çi ne so ku lan fit ne ler le bir lik te uy gu la ma ya ko nu lan si ya sî pro je ler, zi hin le ri yi ne bu lan dýr dý. Ye ni ku rul mak is te nen dü ze ne a yak uy du ran lar, ge rek ön ce sin de ya pý lan bas ký ve teh dit ler kal dý rýl mak, ge rek se el al týn dan des tek le nip ih ya e dil mek su re tiy le ö dül len di ril di. Uz laþ ma yý ve tes lim ol ma yý ka bul et me yen ler i se her kol dan þid det le ne rek sür dü rü len yo ðun bas ký lar ve iç bün ye le re so ku lan fit ne ler le te sir siz ha le ge ti ril mek, hat tâ im ha e dil mek is ten di. 80 ler de A NAP, 90 la rýn ba þýn da kut sal it ti fak, ar dýn dan kit le sel le þen RP ve 2000 ler de de AKP, ev vel ce DP i le AP de top lan mýþ o lan de mok rat ta ba nýn fark lý ma ni pü las yon lar la yön len di ril mek is ten di ði ye ni ad res ler o la rak or ta ya çýk tý. A ma ne A NAP, DP-AP nin de va mý o la bil di; ne RP o ta ba na o tu ra bil di; ne de AKP o mâ nâ yý ta þý ya bil di. O çiz gi nin de va mý ol ma id di a sýy la, 12 Ey lül ün çý kar dý ðý zor lu en gel le ri a þa rak bel li bir nok ta ya e ri þen DYP i se, 90 lý yýl lar da ge rek ha ri cî fak tör ler, ge rek se ken di i çin de ki ha ta lar se be biy le, sü rek li þe kil de kan kay bet ti. Oy sa i za ha ça lýþ tý ðý mýz se bep ler le bir kýs mý baþ ka yer le re yö ne len Nur cu lar baþ ta ol mak ü ze re ce ma at le rin ve top ye kûn de mok rat ta ba nýn yi ne des tek ver di ði güç lü bir to par lan ma ad re si o la rak DP mâ nâ sýn da ki bir par ti ye hâ lâ ih ti yaç var. «««Be di üz za man, va tan, mil let, Ýs lâ mi yet ve Kur ân men fa a ti na mý na des tek le di ði de mok rat lar dan, hür ri yet le rin ö nü nü aç ma la rý, Ri sa le-i Nur baþ ta ol mak ü ze re Ýs lâ mî hiz met le rin ser bes ti ye ti ni sað la ma la rý, i man ve Kur ân ha ki kat le ri ne sa hip çýk ma la rý ve A ya sof ya yý ye ni den ma bed ol ma hü vi ye ti ne dön dür me le ri dý þýn da hiç bir þey is te me di ve bek le me di. Kad ro laþ ma ve dev let im kân la rýn dan pay al ma gi bi ta lep ler ak lýn dan bi le geç me di ve böy le þey le ri as la te lâf fuz et me di. Tam ter si ne, ken di ha ya týn da ba þýn dan be ri ör nek bir ti tiz lik le uy gu la dý ðý is tið na düs tu ru nu hiz me tin de de ay nen tat bik et ti. Kim se den bir þey is te me me nin ö te sin de, he di ye o la rak ge ti ri len le ri da hi hep ge ri çe vir di, ka bul et tik le ri nin i se mu ka bi li ni mut la ka, hem de faz la sýy la ver di. Üs tad la rý nýn ver di ði öl çü le ri e sas a lan Nur ta le be le ri de de mok rat çiz gi yi sür dü ren par ti le re oy la rýy la des tek ve rir ken, ge nel hat la rýy la ay ný tav rý mu ha fa za et ti ler. Des tek le nen AP ve DYP hü kü met le riy le Bi ze þu ka dar mil let ve ki li kon ten ja ný a yý rýn, ba kan lýk da is te riz, GÝK lis te sin de de bi zi u nut ma yýn, dev let ve be le di ye i ha le le rin den, teþ vik kre di le rin den pa yý mý zý ih mal et me yin gi bi sin den ta lep ler le pa zar lý ða o tur ma dý lar. Ta ma men has bî ve kar þý lýk sýz o la rak des tek ve ril di. An cak bu des tek, söz ko nu su par ti ve hü kü met le rin bü tün ic ra at ve po li ti ka la rý nýn, gö zü ka pa lý bir þe kil de tas vi bi o la rak an la þýl ma dý ve öy le de uy gu lan ma dý. De mok ra si nin, hak ve öz gür lük le rin ö nü nü aç ma ya, mil le te hiz met gö tür me ye yö ne lik ic ra at lar des tek le nir ve teþ vik e di lir ken, yan lýþ lar e leþ ti ril di ve i kaz lar ya pýl dý. Ö te yan dan, par ti yi dý þa rý dan yö net me gi bi he ves le re il ti fat e dil mez ken, ca mi a i çin den þah sý a dý na si ya se te gir mek is te yen le re E ðer ta ban da ve teþ ki lât ta des te ði niz var sa gi rin, par ti i da re si ne te pe den ya pý la cak tel kin le re gü ve nip bel bað la ya rak ken di ni zi bir yer le re ge tir me ye ça lýþ ma yýn, par ti i çi hi zip sür tüþ me le rin de ta raf ol ma yýn, par ti de ki var lý ðý ný zý hiz met i çin en i yi þe kil de de ðer len dir me ye ça lý þýn, si ya se tin al da tý cý ca zi be si ve gü nü bir lik çe kiþ me le ri si ze as lî he de fi ni zi u nut tur ma sýn tav si ye le rin de bu lu nul du. Bu ge nel pren sip le rin ih lâl e dil di ði mün fe rit ve mev ziî ha di se ler de i se sý kýn tý ol du. Ve te ker rü rü ne mey dan ve ril me me si i çin çok dik kat e dil di. Do la yý sýy la, Be di üz za man ýn ve o nun çiz gi sin de yü rü yen Nur ta le be le ri nin DP ye ver di ði des tek, se çim za ma ný oy kul la nýp, son ra sýn da yu ka rý da çer çe ve si çi zi len müs bet ic ra at la rý teþ vik et mek ve yan lýþ lar ol du ðun da ya pý cý bir dil le u yar mak la sý nýr lý, me sa fe li bir du ru þu i fa de e di yor. O nun ö te sin de Nur ta le be le ri i çin a sýl o lan, her za man, her hal ve þart ta ken di hiz met le rin de yo ðun laþ mak, o ra da fâ ni ol mak, on la rýn ha ri cin de ki meþ gu li yet ler le va kit ve e ner ji kay bet me mek ol ma lý. Ki, ge nel de de böy le o la gel miþ tir. Za ten Nur hiz me ti nin dev le ti de ðil, top lu mu ve bi re yi ön ce le yen te mel yak la þý mý da bu nu ge rek ti ri yor. Bu se bep le, dev le ti e le ge çi re rek top lu ma yön ver me gi bi a ra yýþ lar, Nur ta le be le ri nin gün de min de hiç bir za man yer bu la ma dý. Nur hiz me ti nin mün te sip le ri, ne a yak la na rak, ne par ti ku rup se çim yo luy la, ne de bü rok ra si de kad ro la þa rak ik ti da ra ha kim ol ma ve ya ik ti dar dan pay al ma ça ba sý i çi ne gir me di ler. Bu tür yak la þým lar i çin de o lan lar dan bir þe kil de et ki le ne rek, DP ye ve ri len has bî des te ðe böy le bir ni te lik ka zan dýr ma ya yö ne lik ba zý mün fe rit yo rum lar i se ca mi a i çe ri sin de tas vip gör me di. O nun i çin dir ki, DP, AP ve DYP hü kü met le ri nin iþ ba þýn da ol du ðu dö nem ler de zen gin ol muþ tek bir Nur cu gös te ri le mez. Da ha sý, faz la u za ða git me ye ge rek yok, Ye ni As ya nýn du ru mu or ta da. Ba þýn dan be ri ya nýn da ol du ðu AP- DYP çiz gi sin den hiç bir kar þý lýk bek le me di ve al ma dý. Ken di ya ðýy la kav ru la rak bu gün le re gel di. Böy le ce, dil ler den düþ me yen, a ma ge nel an lam da fi i li ya ta yan sý dý ðý ný pek gö re me di ði miz ba ðým sýz med ya tav rý nýn ger çek ör ne ði ol du. Bu ta výr, çok tar tý þý lan ce ma at-si ya set i liþ ki le rin de ki sað lýk lý ve den ge li du ru þun da i fa de si. Ki, bu ör nek du ruþ ge nel an lam da ha kim ký lý na bil se si ya set de ra hat lar, ce ma at ler de ken di le ri ni yoz la þýp de je ne re ol ma ya gö tü re cek teh li ke li ve kay gan bir ze mi ne gir mek ten kur tu lur lar. Sa id Nur sî nin ve Nur ta le be le ri nin DP ye ve de va mý par ti le re ver di ði des tek le, son ra dan ba zý ce ma at le rin A NAP a, RP ye ve AKP ye ver dik le ri des tek a ra sýn da ki çok ö nem li ni te lik far ký bu ra da. Ne ya zýk ki, DP ve AP hü kü met le rin de ku ru lan den ge, A NAP, RP ve AKP dö nem le rin de bo zul du. Si ya set bu par ti ler le ba zý ce ma at ler a ra sýn da ki Al gü lüm, ver gü lüm pa zar lýk la rý i le yü rü tü lür ha le gel di. Bu du ru mun yol aç tý ðý en bü yük tah ri bat lar dan bi ri, ce ma at ler ü ze rin de ger çek leþ ti. Son za man lar da sýk ça kul la nýl ma ya baþ la nan ta bir le, mü ca hit o la rak yo la çý kan la rýn ön ce mü þa hit, son ra mü te ah hit ha li ne gel dik le ri bu sü reç, de rin bir yoz laþ ma yý ge tir di. Ar týk bu du ru ma bir son ve ril me si lâ zým. { YARIN: ÝMAN-HAYAT-ÞERÝAT {

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y ÝSTANBUL PARK A PÝLOTLARDAN ÖVGÜ PÝLOTLAR, ÝSTANBUL DAKÝ PÝSTÝN HEYECAN VERÝCÝ, SEKÝZÝNCÝ VÝRAJIN ZORLU OLDUÐU KONUSUNDA BÝRLEÞTÝ. FOR MU LA 1 de 6-8 Ma yýs ta ya pý la cak DHL Tür ki ye Grand Prix si ön ce si pi lot lar, Ýs tan bul Park Pis ti ni de ðer len dir di. Son dün ya þam pi yo nu Red Bull pi lo tu Se bas ti an Vet tel, Tür ki ye de ki pis - ti sev di ði ni be lir te rek, Hýz lý ve ya vaþ her tür den vi raj var, se ki zin ci dö nüþ gi bi. Ha ri ka bir vi raj. Her se ne bu vi ra jý düz gün bir þe kil de geç me ye ça lý þý - yo ruz. Hýz lý ve bir çok te pe si var, bu yüz den ne re - ye gi de ce ði ni çok zor gö rü yor sun. Vi raj da dö nüþ ya pý yor sun ve en i yi si ni u mu yor sun di ye ko nuþ - tu. Ýs tan bul Park ýn las tik ler i çin zor bir pist ol du - ðu nu i fa de e den Vet tel, Ge nel de ol duk ça sý cak o - lu yor. Bu ra yý ö zel lik le se vi yo rum çün kü bu ra sý ilk For mu la 1 de ne me sü rü þü nü yap tý ðým yer de di. Vet tel in ta kým ar ka da þý A vus tral ya lý pi lot Mark Web ber i se Ýs tan bul Park ý se vi yo rum. Bir - çok vi raj var ve bu da pis ti da ha zor lu ya pý yor. Se - ki zin ci vi raj çok çok u zun bir vi raj. Bir çok zir ve si var ve çok hýz lý. Bu da las tik le re ve pi lo tun boy - nu na da ha faz la yük le nil me si ne se bep o lu yor i fa - de le ri ni kul lan dý. Ge çen yýl Ýs tan bul Park ta ki ya - rý þý ka za nan Vo da fo - ne McLa ren Mer ce des in Ýn - gi liz pi lo tu Le wis Ha mil ton da Ýs tan bul Park ýn çok ke yif al dý ðý bir pist ol du ðu nu söy le di. Ha mil ton, Ýs tan bul Park ýn çok mo dern ol du ðu nu be lir te rek, þöy le de vam et ti: Bu ra sý ay ný za man - da al tý nýz da a ra ba ol ma sý nýn ger çek a van taj la rý ný his set ti ði niz bir yer. Ta biî ki her kes fan tas tik bir vi raj o lan se ki zin ci vi raj dan bah se di yor a ma ben ay ný za man da geç fre ne ba sa rak gir di ði niz do ku - zun cu ve o ni kin ci vi raj la rý çok se vi yo rum. Çün kü ha la hýz lý gi der ken vi ra ja gi re bi li yor su nuz ve bu ger çek ten çok bü yük ke yif ve ri yor. Pi lot lar ya rýþ bo yun ca ö zel lik le hýz lý ve tüm sek li o lan se ki zin ci vi raj da las tik le ri ni kol la mak i çin çok ça lý þa cak lar. Se ki zin ci vi raj tüm tak vim de las tik ler i çin çok dik kat ge rek ti ren vi raj lar dan bi ri. FUT BOL ÞÖ LE NÝ 4 MA YIS TA TÜR KÝYE O to mo bil Spor la rý Fe de ras yo nu (TOS FED) ta ra fýn dan, Tür ki ye Fut - bol Fe de ras yo nu ve Fe ner bah çe Ku lü bü nün de des te ðiy le bu yýl For mu la Fut bol Þö le ni nin be þin ci si dü zen le ne cek. Dün ya nýn en hýz lý pi lot la rý nýn o luþ - tur du ðu ta kým i le Tür ki ye nin çe þit li a lan lar da ki en ün lü i sim le ri nin bu luþ tu ðu All Star ta kým la rý nýn ye þil sa ha lar da ki mü ca de le si 4 Ma yýs Çar þam ba gü nü sa at da Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý nda ya pý la cak. Bi le tix te (www.bi le tix.com) 10 TL ve 20 TL den sa tý þa su nu lan bü tün bi let ge lir le ri yur - ti çi ve yurt dý þýn da ko run ma ya muh taç ço cuk lar ya ra rý na kul la ný la cak. Gu ti nin be nim le bir so ru nu yok Son der bi Be þik taþ ýn Son yýl lar da i ki ta kým a ra sýn da oy na nan en id di a sýz kar þý laþ may dý, a ma der biy di. Ýþ te bu nun i çin dir ki, her i ki ta ký mýn ta raf ta rý da ma ça il gi gös ter miþ tri bün le ri dol dur muþ tu. Bu se zon hiç der bi ka za na ma yan Ga la ta sa ray i - çin bu maç ta a lý na cak ga li bi yet, hem yö ne tim - de ki sý kýn tý yý ha fif le te cek, hem de kö tü gi di þi dur du ra cak bir te sel li o la bi lir di, a ma ol ma dý. Be þik taþ i se hem lig dör dün cü lü ðü þan sý ný de - vam et tir mek hem de se zo nun son der bi si ni ka za nýp ta raf ta rý ný mut lu e de cek bir so nuç al - mak is ti yor du. Ni te kim ma çýn ilk ya rý sýn da kon trol lü o yu nun ar dýn dan, i kin ci ya rý ya hýz lý baþ la yan ve tem po yu art tý ran Be þik taþ ön ce Bo bo i le di rek le ri, son ra da A u re li o ve Si ma o i le gol le ri bul du. Gu ti nin is tek siz, et ki siz ve güç - süz gö rün tü sü ne mu ka bil, Si ma o, Qu a res ma ve Fer nan des in bi raz cýk ký pýr da ma sý, Be þik taþ a hem bol po zis yon hem de ma çý ka zan dýr dý. O - yun dan a lýn ma sý na tep ki o la rak, ön ce sa ha yý son ra da stad yu mu terk e den Gu ti nin yap tý ðý ha re ket Be þik taþ ýn ku pa ma çý na sý kýn tý lý çý ka - ca ðý nýn bir i þa re ti o la rak gö rül me li dir. Sa kat fut bol cu la rýn çok lu ðun da, her an ma çýn sko ru - na et ki e de cek bu o yun cu nun mut la ka ka za nýl - ma sý ge re kir. Ni hat gi bi o da ay rý la cak sa fi nal ma çýn dan son ra o tu ru lup ko nu þul ma lý dýr. Fi nal ma çý de miþ ken Be þik taþ lý fut bol cu ve yö - ne ti ci le rin þim di den yap tý ðý de ðer len dir me ler ba - na se zo nun da Bur sa da oy na nan fi nal ön ce si ko nuþ ma la rý ha týr la tý yor. Oy nan ma mýþ ma çýn ka za nýl ma mýþ ku pa sý ný mer hum bir fut - bol cu nun ha tý ra sý na he di ye bi le et miþ ler di. Ra ki bi kü çüm se yen, he sa ba kat ma yan, ku pa yý çan ta da kek lik gö ren yak la þým þim di de göz le ni yor. Bi len - ler bi lir o maç ta Be þik taþ he zi me te uð ra mýþ 4-0'la ku pa yý kay bet miþ ti. Þu u nu tul ma ma lý ki Be þik taþ i çin Kay se ri de oy na na cak fi nal de Be þik taþ ýn i þi ol duk ça zor o la cak. Di ri, form da ve o tur muþ kad - ro su i le þu an ki Ýs tan bul BÞB., Be þik taþ tan da ha þans lý gö rü nü yor. He le he le ken di si ne ters ge len bu ta ký ma kar þý a çýk fut bol ter cih e di lir se, ye ni bir he zi met ya þa na bi lir. Be þik taþ ku pa yý a la cak sa, Tay fur Ha vut çu nun bu yýl ve ön ce ki yýl lar da oy - na nan i ki ta kým a ra sýn da ki maç la rý i yi a na liz e dip o na gö re ted bir ler al ma sý ge re kir. BE ÞÝK TAÞ Tek nik Di rek tö rü Tay fur Ha - vut çu, Ga la ta sa ray der bi sin de 2 gol a ta - rak net bir ga li bi yet al dýk la rý ný söy le di. Ha vut çu, i ki ta ký mýn da sa ha ya ka zan - mak i çin çýk týk la rý ný be lir te rek, Or ta a - lan da da ha faz la to pa sa hip ol mak is ti - yor duk. Top ka yýp la rý ný de ðer len di rip ka nat lar dan po zis yon ya ka la mak is ti yor - duk. Bu nu i kin ci ya rý ger çek leþ tir dik. 2 gol at týk ve net bir ga li bi yet al dýk di ye ko nuþ tu. Ha vut çu, Gu ti nin o yun dan a - lýn dýk tan son ra ye dek ku lü be si ne gel me - yip so yun ma o da sý na gi di þi ko nu sun da, Be nim le bir so ru nu yok. Sa kat lýk tan ye - ni çýk tý. 60 da ki ka oy na ma sý ný dü þü nü - yor duk. Da ha faz la sa ha da kal dý de di. Gu ti nin, ye dek ku lü be si ne gel me yip so yun ma o da sý na git me si, ar dýn dan da so - yun ma o da sýn dan ta ký mý bek le me den ay - rýl dý ðý id di a la rý nýn bu lun du ðu nun be lir til - me si ü ze ri ne yo rum yap mak tan ka çý nan Ha vut çu, Gu ti, bu ta ký mýn kap ta ný, ken - di si ne sor mak ge rek i fa de le ri ni kul lan dý. CU LI O: BE ÞÝK TAÞ HA K ET TÝ Der bi kar þý laþ ma da Be þik taþ a 2-0 ye ni len Ga la ta - sa ray da Ar jan tin li fut bol cu Ju an Em ma nu el Cu li o, ra kip le ri nin ga li bi ye ti hak et ti ði ni söy le di. Cu li o, maç tan son ra Lig TV ye yap tý ðý a çýk la ma da, kar þý laþ ma ya i yi baþ la dýk la rý ný be lir te rek, Bu gün maç git ti gel di. Ý ki ta ký mýn da bul du ðu po zis yon lar var dý. A ma dü rüst ol mak ge re kir se, Be þik taþ biz den bi raz da ha i yi oy na dý ve ga li bi ye ti hak e den ta raf tý. Bir an ön ce bu se zo nu bi ti rip, ge le cek se zo nun baþ la ma sý ný is ti yo ruz de di. FO TOÐ RAF: A A Ý YÝ MÝ SA FÝR CÝM BOM! GA LA TA SA RAY, Sü per Lig de bu se zon dep las - man da 16 ma ça çý kar ken, bun lar dan sa de ce 5 i ni ka za na bil di. Ra kip sa ha da 2 kez be ra be re ka lan, 9 kez de ye ni len sa rý-kýr mý zý lý lar 17 pu an top lar ken, 16 gol a týp, ka le sin de i se 23 gol gör dü. Sa rý-kýr mý zý lý - lar, dep las man da 17 pu an top la ya bi lir ken, top lam 31 pu an kay bet ti. Bu se zon dep las man lar da ki 16 lig ma çýn dan 7 sin de gol a ta ma yan Ga la ta sa ray, 5 maç ta i se ka le si ni go le ka pa ta bil di. Sa rý-kýr mý zý lý lar, son 7 dep las man ma çýn da sa de ce 1 kez ga lip ge lir - ken, bu maç lar da top lam 16 gol ye di. A2 DER BÝ SÝ BU GÜN FUT BOL DA A2 Li gi nde Be þik taþ i le Ga la ta sa ray a ra sýn da ki der bi ma çý, bu gün Fi ya pý Ý nö nü Sta - dý nda ya pý la cak. Be þik taþ i le Ga la ta sa ray a ra sýn - da ki A2 Li gi 1. Grup 36. haf ta kar þý laþ ma sý sa at da baþ la ya cak. A2 Li gi nde Be þik taþ 35 haf ta so nun da 68 pu an la 3. sý ra da bu lu nur ken Ga la ta sa ray 73 pu an la li der li ði ni ko ru yor. Haf ta An ka ra da ka pa ný yor nspor To to Sü per Li gin 31. haf ta sý, baþ þehirde ki An ka ra gü cü-ka ra büks por kar þý laþ ma sýy la ka pa ný - yor. 19 Ma yýs Sta dýn da sa at 20:00 de baþ la ya cak ma çý ha kem Ser kan Ça kýr yö ne te cek. Lig de ra hat du rum da bu lu nan i ki ta kým dan Ka ra büks por un 40, An ka ra gü cü nün i se 39 pu a ný var. Sam sun da Sü per se vinç nbank As ya 1. Lig e ki bi Sam suns por, sa ha sýn da oy na dý ðý Gün gö ren Be le di yes por kar þý laþ ma sý ný 3-0 ka za na rak pu a ný ný 58 e çý kar dý ve li gin bi ti mi ne 2 haf ta ka la Spor To to Sü per Lig e çýk ma yý ga ran ti le - di se zo nu so nun da Sü per Lig e ve da e - den Sam suns por, ya þa dý ðý mad dî im kân sýz lýk la ra rað men bu se ne gös ter di ði ba þa rý lý per for mans la mut lu so na u laþ tý. Spor To to Sü per Lig e çýk ma yý ga ran ti le yen Sam suns por se vin ci ni ta raf tar la rý ve tek nik he ye ti i le ya þa dý. Sam suns por, Bank As ya 1. Lig in 33. haf ta sýn da dep las man da Ga zi an tep Bü - yük þe hir Be le di yes por i le kar þý la þýr ken, son haf ta i - se sa ha sýn da Çay kur Ri zes por u ko nuk e de cek. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý OTOMOBÝL 15 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar MO TOR VE PER FOR MANS OTOMATÝK vi tes li test a ra cý mýz da ki 1.6 lit re lik ben - zin li mo tor 6000 d/dk da 124 hp güç ü re ti yor du. Ma - nu el þan zý man da 6400d/dk da 132 hp güç ü re ten Val ve ma tic mo to run ye ri ne o to ma tik ver si yon lu a - raç ta gü cü da ha dü þük o lan VVTi mo tor kul la nýl mýþ d/dk da 157 Nm tork ü re ten mo tor 4 ka de me li o to ma tik þan zý man la kom bi ne e dil miþ kg a ðýr - lý ðýn da ki A u ris 0 dan 100 km/s hý za 11,9 sa ni ye de çý - kar ken km/s hýz lan ma sý ný 8,8 sa ni ye de ger - çek leþ ti re bi li yor. To yo ta A u ris tes ti miz da hi lin de or ta la ma 9,3 lit re ya kýt tü ket ti. A u ris in ge niþ kol tuk la rý or ta sert lik te ki a mor ti sör le ri bi - ra ra ya ge lin ce kon for ya ka lan mýþ di yor - su nuz. Süs pan si yon la rýn ve yol se si - nin kok pi te u laþ ma sý de za van taj ha ne si ne pu an yaz dý rý yor. Ö - zel lik le yol se si ni bu de re ce i - çe ri ye ver me si ga rip gel me di de - ðil. Zi ra bu sý nýf ta da ha ses siz a raç - lar var. Di rek si yon se is te mi ol duk ça has sas ve en u fak ha re ket le re da hi tep ki ve re bi li yor. Do la yý sýy la a ni ma nev ra söz ko nu su ol du ðun da mü kem mel ve kýv rak ce vap lar ve ri yor. Ký sa ca sý, di rek si yon sis te mi A u - ris i çok ko lay bir þe kil de kon trol al týn da tut ma ný zý sað lý yor. Zor lan dý ðýn da dört las ti ði ü ze rin de ka yan test a ra cý mý zý, ESP si he men hi za ya ge ti ri yor du! Ö - zet le A u ris in yol tu tu þu ol duk ça i yi. Gü ven lik: To yo ta A u ris E u ron cap çar pýþ ma tes tin den 5 yýl dýz i le al dý. Toyota Auris 1.6 Elegant A/T TEK NÝK Ö ZEL LÝK LER Mo tor: 1598 cc, sý ra lý 4 si lin dir li Mak si mum güç: 124HP-6000 d/d Mak si mum tork: 157 Nm-5200 d/d Mak si mum hýz: 180 km/s km/s hýz lan ma: 11.9 sn A ðýr lýk: 1310 kg Ak tar ma: Ön den Çe kiþ li Þan zý man: 4 Ý le ri O to ma tik Þan zý man De po hac mi: 55 lit re Ba gaj Hac mi: 354 lt Ya kýt tü ke ti mi Þe hi ri çi: 9.1 lt Þe hir dý þý: 5.6 lt Or ta la ma: 7.1 lt Test sü rü þü or ta la ma: 9.3 lt Re ka be tin en sý ký ol du ðu Kom pakt Hatchback sý ný fýn da, ye ni ta sa rý mýy la 'ben de va rým' di yen Toyota A u ris, 2010 da mak yaj la nan bu yü züy le da ha çe ki ci ha le gel di. Güvenli ve sportif TÜRKÝYE'DE GÜVENÝLÝRLÝÐÝ ÝLE ÖN PLANA ÇIKAN TOYOTA, AURÝS ÝLE BÝRLÝKTE BUNUN YANINA SPORTÝFLÝÐÝ DE EKLEDÝ. Makyaj sonrasýnda stop grubunun renkleri deðiþmiþti. TOYOTA ül ke miz de gü ve ni lir li ði en yük sek o - to mo bil mar ka la rýn dan bi ri Co rol la nýn prob lem çý kart ma ma da vur du ðu dam ga, To - yo ta nýn ter cih e dil me se bep le ri nin ba þýn da yer a lý yor. Ta sa rým o la rak 2010 da ki mak yaj - dan son ra da ha id di a lý bir ye re o tu ran To yo ta A u ris, o to ma tik vi tes op si yo nu nu hem ben - zin li, hem de di zel ver si yon lar da su nu yor. Ra - hat kul la ný mý, spor tif ya pý sý ve prob lem çý kart - ma ma sýy la müþ te ri si ni bek li yor. To yo ta nýn 2007 yý lýn da ta nýt tý ðý A u ris, Co rol la i le ay ný plat for mu kul la ný yor. E150 i sim li bu plat for - mun HB ver si yo nu A u ris, se dan ver si yo nu na Co rol la is mi ve ril di. Re ka be tin en sý ký ol du ðu Kom pakt HB sý ný fýn da, ye ni ta sa rý mýy la ben de va rým di yen A u ris, 2010 da mak yaj la nan bu yü züy le da ha çe ki ci ha le gel di. TA SA RIM VE ÝÇ ME KÂN Ge çen se ne ki mak yaj dan son ra, A u ris in yu var lak hat la rý bi raz da ha kö þe li ve ag re sif çiz gi le re bý rak mýþ tý. Ön far la rýn ta sa rý mý tam po nun iç kýs mýn dan ça mur lu ða doð ru u za ný yor. Doð ru su ön ce ki ta sa rý ma gö re da - ha mo dern ve çe ki ci. Ön pan jur la tek par ça ha lin de o lan tam po nun ta sa rý mýn da da u fak de ði þik lik ler ya pýl mýþ tý yi ne. Stop gru bu nun renk le ri nin de ðiþ ti ril me si da ha mo dern bir gö rü nüm ka zan ma sý na yar dým cý ol muþ. Ha týr la na ca ðý ü ze re, ça mur luk tan e lek trik le kat la na bi len ay na la ra ta þý nan yan sin yal ler de mak ya jýn so nuç la rý a ra sýn da ye ri ni al mýþ tý. Ýç me kân ol duk ça kul la nýþ lý. Sü rü cü kol tu - ðu na o tur du ðu nuz da ilk gö ze çar pan ay rýn tý - lar dan bi ri alt kýs mý düz o lan di rek si yon. Di - rek si yon si mi din de ki bu ay rýn tý a ra cýn iç kýs - mý na spor tif bir ha va ka tý yor. Gös ter ge le rin tu run cu be yaz ay dýn lat ma sý o ku na bi lir lik nok ta sýn dan prob lem teþ kil et mi yor, an cak yol bil gi sa ya rý kon trol bu to nu nun km sý fýr la - ma ya ya ra yan tuþ lar gi bi gös ter ge le rin ü ze rin - de ol ma sý bi raz ga rip kaç mýþ. Or ta kon so la ko num lan dý rý lan vi tes to pu zu gü zel du ru yor, a ma alt ta ra fýn da ka lan boþ luk pra tik li ði ol - ma yan bir a lan mey da na ge ti ri yor. Kli ma kon trol le ri nin he men ü ze rin de ki na vi gas yon ek ra ný or ta kon so lun þýk lý ðý ný art tý rý yor. Bu - nun la bir lik te sis tem ge ri ma nev ra lar da ge ri gö rüþ ek ra ný o la rak gö rev ya pý yor. Ýç me kân - da kü çük eþ ya la rý ko ya bil me sý kýn tý sý ya þan - mý yor. Zi ra çift tor pi do gö zü ve bir çok sak - la ma gö zü bu na im kân ver mi yor. Ar ka kol - tuk yol cu la rý ný ra hat et ti ren baþ ve a yak me - sa fe si ne sa hip o lan A u ris, bu ö zel lik i çin ba - gaj hac min den fe da - kâr lýk ya pý yor. Fiat tan hediyeli servis kampanyasý nfýat Türkiye, ilkbahar mevsimine özel olarak Fiat model sahiplerinin araçlarýný hazýrlayabilmeleri amacýyla 31 Mayýs a kadar sürecek servis kampanyasýyla dikkat çekiyor. Fiat servis kampanyasý kapsamýnda World e özel 5 taksitle ödeme imkâný sunuluyor. Kampanya süresince KDV dahil 350 TL ve üzeri iþlem yaptýran perakende Fiat müþterilerine ayrýca 100 TL deðerinde klima bakým hizmeti hediye ediliyor. Skoda yaz için servise bekliyor nskoda, yaz bakým kampanyasý ile de yedek parça, aksesuar ve iþçilikte benzersiz bir indirimden yararlanma imkâný saðlýyor. 30 Nisan-14 Mayýs tarihleri arasýnda geçerli olacak kampanya kapsamýnda, bütün Skoda modellerine ücretsiz check-up hizmeti verilirken, orijinal yedek parça, iþçilik ve orijinal aksesuarda yüzde 20 indirim gerçekleþtirilecek. Peugeot 207 de yeni donanýmlar npeugeot'un en çok tercih edilen modellerinden bir olan 207 serisi eklenen yeni donanýmlarla segmentindeki iddiasýný arttýrýyor. Donaným seviyelerine göre Access, Active ve Allure isimlerini alan modeller Euro 5 normlarýna uygun benzinli motorlarý ile de hem yakýt tüketimini, hem de emisyon oranlarýný düþürüyor. Motor gamýna yeni eklenen ve otomatik vites seçeneði ile donatýlan 1.6 VTi 120hp lik motor hem yüksek performans hem de mükemmel bir konfor saðlýyor. Gün batýmýnda heyecan: Porsche GT3 Cup nporshe'nýn GT3 modelinin yarýþ versiyonuna açýk tek marka kupasý Porsche GT3 Cup Challange Eastern Europe heyecaný ikinci sezonunun ikinci yarýþýyla devam ediyor. Grid Concept tarafýndan organize edilen ve 10 pilotun katýlýmýyla 3 ü yurt dýþý olmak üzere 7 ayaktan oluþan Porsche GT3 Cup Challange Eastern Europe; 7 Mayýs Cumartesi günü saat 18:15 te Ýstanbul Park ta koþulacak olan 2. ayaðýyla, keyifli anlar yaþatacak. Civic Hatchback in 1.4 i-shift i sahnede n YENÝ Civic Hatchback de 1.4 Sport tan sonra 1.4 i-shift Technology satýþa sunuldu. Honda nýn Türkiye deki en çok ilgi gören modeli Civic in yenilenen Hatchback modelleri ardý ardýna otomobil severlerin karþýsýna çýkmaya baþladý. Ýlk görücüye çýkan model olan Honda Civic Hatchback 1.4 Sport tan sonra 28 Nisan Nisan 2011 itibariyle 1.4 i-shift Technology de TL lik fiyatýyla satýþa sunuldu. Hyundai den çevreci yaklaþým DÜNYA çapýnda uygulamaya baþladýðý Yeni Yaklaþým. Yeni Olanaklar anlayýþý ile müþterilerine ulaþýlabilir modern premium otomobiller sunan Hyundai, geleceðin elektrikli otomobillerine önderlik edecek Blue2 konsept otomobilini tanýttý. Hidrojenle çalýþan ve HND- 6 kod adýyla hazýrlanan Blue2, adýný hidrojen gazýnýn sembolü H2 ve Hyundai nin çevreci markasý Blue Drive dan alýyor. Yakýt Hücreli Elektrikli Araç pazarýnda liderliði hedefleyen Hyundai nin Blue2 konsepti, 90 kw lýk yakýt hücreli motoru sayesinde 1 litre benzin tüketimi ile tam 34,9 km menzile ulaþýyor. Subaru almak, artýk daha kolay TEKNOLOJÝSÝ, üstün motor performansý ve yüksek güvenlik özellikleriyle Subaru ya sahip olmak, Türkiye nin tüketici finansman þirketi TEB Cetelem ile çok daha kolay. Sadece nüfus cüzdaný ile hýzlý ve kefilsiz finansman hizmeti veren TEB Cetelem, yapýlan iþbirliði sonucu sunduðu özel kredi ve ödeme planlarýyla Subaru sahibi olmayý kolaylaþtýrýyor. Türkiye de Bayraktar Grubu güvencesiyle tüketicinin beðenisine sunulan Subaru, Impreza, Legacy, Outback ve Forester modellerini çok daha uygun þartlarla tüketiciye sunacak. MERAKLA beklenen Kia Soul, Türkiye de satýþa sunuldu. Amerika da tasarlanan, Kore de geliþtirilen ve Avrupa da son halini alan Kia Soul, her yönüyle benzersiz bir tasarýma sahip ve kendi tarzýný oluþturan bir þehir içi crossover... Kia, Soul modeli ile özellikle gençlere ve kendini her yaþta genç Kia Soul Türkiye de satýþta hissedenlere hitap ederek, pek çok otomobilseveri Kia markasý ile tanýþtýrmayý hedef liyor. Kia Soul ülkemizde 1,6 lt. 128 ps dizel motor, düz / otomatik vites seçeneði, X-Pect ve X-Tra olmak üzere iki farklý donaným paketi ile satýþa sunuluyor. 128 ps güç üreten dizel motor, Kia nýn Almanya, Russelsheim daki teknoloji merkezinde tasarlandý ve üretildi. Bu güçlü motor, 4000 dev/ dak da maksimum 128 ps güç üretirken, dev / dak da 260 Nm tork üretiyor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý I S I R G A N Teklif bile edilemez Bizim seçtiðimize seçimde oy vermeyen, Baþörtülü bayanlar da aday olsun diyen Yakýþýksýz teklifler bizde mâkes bulamaz! Bu tuzaklara düþen avcýdan kurtulamaz SEYFEDDÝN YAÐMUR Alkol ve sigara gribi de tetikliyor GRÝP HAS TA LI ÐI AL KOL VE SÝ GA RA KUL LA- NAN LAR DA DA HA SIK VE A ÐIR GÖ RÜ LÜ YOR. GRÝP be bek ler, yaþ lý lar, kalp has ta lý ðý, as tým, kro nik bron þit, bron þek ta zi, þe ker has ta lý ðý, böb rek yet mez li ði, A IDS, kan has ta lýk la rý gi bi kro nik has ta - lý ðý o lan lar da a ðýr sey ret ti ði ve ö lüm cül ol du ðu be lir til di. Di ren ci yük sek e riþ kin ler i çin grip ten ö lüm o lay la rý nýn çok na dir ol du ðu nu be lir ten uz man lar, grip has ta lý ðý nýn dü zen siz ha yat sü ren ler de, al kol ve si ga - ra kul la nan lar da ve so ðu ða ma ruz ka lan lar da da ha sýk ve a ðýr gö rül - dü ðü ne dik kat çe ki yor. Bur sa Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü nden ya pý lan a - çýk la ma da, has ta lý ðýn bu laþ ma yý ta ki ben 1-3 gün de ü þü me, tit re me, a teþ, hal siz lik, kýr gýn lýk, iþ tah sýz lýk, bo ðaz ve baþ að rý sý, yay gýn kas ve ek lem að rý la rý, bu lan tý, ge niz de dol gun luk ve a kýn tý, göz ler de yan ma ký za rýk lýk, bu run a kýn tý sý gi bi be lir ti le rin or ta ya çýk tý ðý kay - de dil di. A çýk la ma da; bu be lir ti le rin sa de ce grip has ta lý ðýn da gö rül - me di ði nez le, fa ren jit, an jin, ba dem cik il ti ha bý, si nü zit, la ren jit, bron - þit, za tür re e gi bi bir çok so lu num yo lu en fek si yon la rý sý ra sýn da ben zer ya kýn ma lar o la bi le ce ði vur gu lan dý. A çýk la ma da, gri bin ben zer þi kâ yet le re se bep o lan di ðer has ta lýk lar dan ay rýl ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e dil di. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y BA ZI KÝ ÞÝ LER ÝÇÝN Ö LÜM SEBEBÝ 65 ya þýn ü ze rin de yaþ lý ki þi ler, kro nik kalp, ak ci ðer has ta la rý (as tým, kro - nik bron þit, bron þek ta zi), þe ker has ta la rý, ba zý kan has ta la rý, A IDS li ler, ba kým ve hu zur ev le rin de ya þa yan ve kro nik has ta lý ðý o lan lar i le de - vam lý as pi rin kul lan mak zo run da o lan 6-18 ay a ra sýn da ki be bek le rin grip a çý sýn dan yük sek risk ta þý dý ðý be lir til di. A çýk la ma da; Bu ki þi - ler hem has ta lý ða da ha ko lay ya ka la nýr lar hem de has ta lýk bun lar - da da ha a ðýr ve ö lüm cül sey re de bi lir. Yaþ lý ve kro nik has ta lý ðý o - lan lar grip ol duk la rýn da ze min de var o lan has ta lý ðýn be lir ti le rin de bir a lev len me ve al mak ta ol du ðu te da vi ye rað men has ta lý ðýn kontrol den çýk ma sý sýk gö rü len bir du rum dur. Grip ten ko run mak i - çin dü zen li ya þa mak, uy ku ve den ge li bes len me mi zi ih mal et me mek, al kol ve si ga ra a lýþ kan lý ðý mý zý sý nýr la mak ve e ðer var sa ze min de ki kro - nik þe ker, kalp, ak ci ðer has ta lýk la rý mý zýn ba kým ve te da vi si ni u sû lü ne gö re yap mak týr. i fa de le ri ye ral dý. Bur sa / ci han HABERLER 41 sanat çý, 41 e ser n EBRU, hat, tez hip, çi ni ve min ya tür ça lýþ ma la rý nýn yer al dý ðý 41 Sa nat çý 41 E ser 41 Ke re Ma þal lah ser - gi si, Ýs tan bul Fa tih te ki Ta ner A la kuþ Min ya tür A töl - ye sin de a çýl dý. A çý lýþ ta ko nu þan A la kuþ, ser gi de e se ri bu lu nan ho ca lar la gu rur duy duk la rý ný be lir te rek, hep si ne te þek kür et ti. Baþ lan gýç ta 41 sa nat çý ya u la þa - ma ya cak la rý ný dü þün dük le ri ni, an cak bek le dik le rin - den çok faz la ki þi nin çað rý la rý na ce vap ver di ði ni i fa de e den A la kuþ, bu tür fa a li yet le re de vam e de cek le ri ni söy le di. Min ya tür, eb ru, kat ý, hat, tez hip, oy ma, çi ni ve cilt ça lýþ ma la rýn dan o lu þan 41 e se rin yer al dý ðý ser gi, 20 Ma yýs a ka dar a çýk ka la cak. Ýs tan bul / a a Çalgýlar, DVD'de birleþti n KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý, ge le nek sel kül tür mi ra sý mý zýn ö nem li un sur la rýn dan A na do lu halk çal gý la rý i le çal gý ya pým us ta la rý ný, ha zýr la dý ðý ki tap - çýk ve 6 DVD de bir a ra ya ge tir di. A na do lu da yok ol ma nok ta sý na ge len bir çok çal gý nýn yer al dý ðý ça - lýþ ma da, çal gý ya pý mý, ö zel lik le ri ve ic ra la rý ya zý lý, gör sel ve ses li o la rak su nu lu yor. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý A raþ týr ma ve E ði tim Ge nel Mü dü rü Mah mut Ev ku ran, ge le nek sel halk kül tü rü mi ra sý - nýn en renk li yan sý ma sý ný bul du ðu a lan lar dan bi ri - nin de halk mü zi ði ve ge le nek sel çal gý lar ol du ðu nu söy le di. A na do lu Halk Çal gý la rý Mul ti me di a pro - je si nin 2009 yý lýn da baþ la týl dý ðý ný be lir ten Ev ku ran, ya pý lan a lan a raþ týr ma a þa ma sý nýn ar dýn dan, ça lýþ - ma nýn ki tap çýk ve 6 DVD den o lu þan e se rin ya yýn - lan ma sýy la so nuç lan dý rýl dý ðý ný bil dir di. An ka ra / a a Em ni yet ke me ri ne dik kat n AMERÝKALI bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr - ma, he nüz yü rü ye me ye cek yaþ ta ki kü çük ço cuk la - rýn a raç lar da ki em ni yet ke me ri ni a ça bil di ði ni gös - ter di. ABD de Ya le Ü ni ver si te si Týp O ku lu ndan bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr ma, 12 ay lýk ço - cuk la rýn bi le kur ca la ya rak em ni yet ke mer le ri ni aç - ma nýn bir yo lu nu bu la bil dik le ri ni or ta ya çý kar dý. Ö zel lik le er kek ço cuk la rýn em ni yet ke mer le ri ni aç - ma ya is tek li ol du ðu nu be lir ten a raþ týr ma cý lar, 3 ya - þýn dan kü çük ço cuk la rýn bü yük bir kýs mý nýn bu nu ba þa ra bil di ði ne dik ka ti çek ti. Bos ton / a a Ku yu ke ba bý tes cil le ne cek n DÜNYACA ün lü sa rým sak la rý ný tes cil et ti ren Taþ - köp rü lü ler þim di de ku yu ke ba bý ný tes cil et tir mek i çin ha re ke te geç ti. Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Ars lan, Taþ köp rü mut fa ðý nýn en ö nem li ye mek le rin den o lan Ku yu Ke ba bý nýn tes ci li ni a la bil mek i çin Türk Pa tent Ens ti tü sü ne baþ vur ma ya ha zýr lan dýk la rý ný söy le di. Ars lan, Ýl çe de fa a li yet gös te ren ke bap çý la rý mý zýn en bü yük sý kýn tý sý, fark lý yer ler de Taþ köp rü Ku yu Ke ba - bý a dý al týn da sa tý lan ke bap lar. Bun lar Taþ köp rü de ki - ne ben ze mi yor. Biz de bu so ru nu ku yu ke ba bý mý za pa tent a la rak çö ze ce ðiz de di. Taþ köp rü / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı