Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda, lâhika mektuplarýnda çerçevesi çizilen müsbet icraatlarý teþvik etmek ve yanlýþlar olduðunda yapýcý bir dille uyarmakla sýnýrlý, mesafeli bir duruþu ifade ediyor. K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 1 3 T E YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr PROF. JOHN OBERT WOLL: Ri sa le-i Nur, i ma ný i lim le güçlendiriyor YAZISI SAYFA 8 DE ni as ya.com.tr Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý YA ZAR A LÝN TAÞ ÇI YAN: BÝR ÇOK YA SAÐIN VE TA BU NUN KI RIL DI ÐI YE NÝ BÝR YA PI LAN MA SÜ RE CÝN DE YÝZ VE BU NUN GE RÝ DÖ NÜ ÞÜ YOK. MÜSLÜMANLARDAN ERMENÝLERE ANMA TÖRENÝ u Ýn san lar son dö nem de ta bu la rýn ký rýl dý ðý na þa hit ol du lar. Her tür lü ko nu nun tar tý þý la bi lir li ði ne þa hit ol du lar. Kürt de mek ya sak ken dev let ka nal aç tý. Er me ni soy ký rý mý yok tur der ken Türk -Müs lü man in san lar Er me ni ler i çin an ma tö re ni dü zen le - di ler. Herþey alt üst ol du, cum hu ri yet re ji mi nin tar tý þý lýr ol du - ðu nu gör dük. Res mî ta rih ve i de o lo ji ça týr da ma ya baþ la dý. BU SÜREÇTE BÝRAZ SABIRLI OLMAK GEREKÝYOR u Bu gün tar tý þý lan ko nu lar mil lî e ði tim müf re da týn da ol ma - yan þey ler. Res mî i de o lo ji nin dý þý na çý kan tüm e ser ler top la tý lý - yor du. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da bir çok ya sa ðý ve ta bu yu kýr dýk. Ar týk ge ri dö nüþ o la maz. Ye ni bir ya pý lan ma sü re ci ne gir dik. Bi raz sa býr lâ zým. Bu tür de ði þim ler ak þam dan ya rý na o la maz. H. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAYFA 6 DA DAHA ÇOK DEMOKRASÝ ÝSTÝYORUZ Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, Tak sim mey da nýn da yap tý ðý 1 Ma yýs ko nuþ ma sýn da, Biz bu gün bu ra da, dün ya da ve ül ke miz de e þit li ði, ba rý þý, kar deþ li ði, öz gür lü ðü ça ðý rý yo ruz. Da ha çok de mok ra si is ti yo ruz, çün kü bu nu hak e di yo ruz de di. Ha be ri sayfa 4 te BAÞÖRTÜLÜLER ALINMADI Baþörtülü öðrencilerin sýnava alýnmamasý Özgür- Der tarafýndan protesto edildi. DPY de de ya sak u Ýl köð re tim 5, 6, 7, 8. sý nýf ve or ta öð re tim 9, 10, 11. sý nýf öð - ren ci le ri nin gir di ði Dev let Pa ra - sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na - výn da ba zý yer ler de ba þör tü lü öð ren ci le rin sý na va a lýn ma ma sý ve Ba kýr köy Ti ca ret Mes lek Li se - sinde ba þör tü lü öð ren ci le rin sý - nav sa lo nun dan a týl ma sý Öz gür- Der ta ra fýn dan pro tes to e dil di. PROF. DR. SERAP YAZICI: En büyük sorun vesayet sistemi u Ye ni a na ya sanýn tar tý þýl dý ðý A - bant Plat for munda ko nu þan Bil gi Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Se rap Ya zý cý, Tür ki ye nin en bü - yük so ru nu as ke rî-si vil ve sa yet me ka niz ma la rýn dan kur tu la bil - mektir. Tür ki ye 1961 A na ya sasýy - la, id di a e dil di ði gi bi öz gür lük çü bir a na ya sa dev ral ma dý. O a na - ya sa i le ku ru lan ve sa yet me ka - niz ma la rý 1982 A na ya sa sý i le da - ha da güç len di. Res mî i de o lo ji yi bu ku rum lar taþýyor de di. n4 te 1 Mayýs ýn baþkenti yine Taksim di 1 Ma yýs E mek ve Da ya nýþ ma Gü nü, iþ çi kon fe de ras yon la rý, si ya sî par ti ve der nek ler i le çe þit li si vil top lum ör güt le rin ce yur dun de ði þik yer le rin de tö ren ler le kut lan dý. Ýs tan bul da ki kut la - ma la rýn ad re si Tak sim e iþ çi kon fe de ras yon la rý 4 kol da kor tej o luþ tu rarak gel di. FO TOÐ RAF: AA 263 Su ri ye li ça dýr kent te u Ha tay ýn Yay la da ðý il çe - sin de ki telör gü le ri a þa rak Tür ki ye ye gi ren 263 Su ri - ye li, spor sa lo nun dan nak - le dil dik le ri ça dýr kent te ha - yat la rý ný sür dü rü yor.n5 te Kad da fi nin oð lu ve to run la rý öl dü rül dü uha be ri sayfa 7 de DP lideri Zeybek: Referandum unutuldu uha be ri sayfa 4 te PROF. DR. LEVENT KÖKER: Anayasanýn baþlangýcý yüz kýzartýcý uha be ri sayfa 4 te TÝM BAÞKANI MEHMET BÜYÜKEKÞÝ: MÜZAKERE SÜRECÝ TIKANDI AB nin ö te len me sin den en di þe li yiz u Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Ni san a yý ih ra cat ra kam - la rý ný a çýk la dý ðý top lan tý da, AB i le mü za ke re sü re cin de cid dî bir tý ka nýk lýk ya þan dý ðý - ný be lir te rek, AB pro je si nin gün de min alt sý ra la rý na ö te len me sin den kay gý du yu yo - ruz yý lýn da, 500 mil yar do lar lýk ih ra cat he de fi mi ze, AB ü ye si bir Tür ki ye o la rak u laþ mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu.erol Doyuran ýn haberi sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y LAHÝKA 2 Mü min faydalýlýktan ibarettir: Birlikte yürüdüðünde sana fayda verir. Kendisine danýþtýðýnda sana fayda verir. Ortaklýk kurduðunda sana fayda verir. O herþeyiyle faydadan ibarettir. Câmiü's-Saðîr, No: 8777 / Hadis-i Þerif Meâli Ýslâm karýncayý bile incitmekten men eder Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem in hukukunu ihmâl eder? Suâl: Gayr-ý müslimlerle nasýl müsavi olacaðýz? Cevap: Müsavat ise, fazilet ve þerefte deðildir, hukuktadýr. Hukukta ise þah ve gedâ birdir. Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem in hukukunu ihmâl eder? Kellâ... Biz imtisal etmedik. Evet, Ýmam-ý Ali nin (r.a.) âdî bir Yahudi ile muhakemesi ve medâr-ý fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyûbî nin miskin bir Hýristiyan ile mürafaasý, sizin þu yanlýþýnýzý tashih eder zannederim. Münâzarât, s. 161 *** Güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanýna yakýn bir vakitte, hodgâm insanlar, cüz î tâcizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odamýzda bir ilâç istimâl ettiler. Benim fazla rikkatime dokunmuþtu. Odamda çamaþýr ipi vardý. Bilâhare, o insanlarýn inadýna, sinekler daha ziyade çoðaldýlar. Akþam vaktinde, o küçücük kuþlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardý. Çamaþýrlarý sermek için Rüþtü ye dedim: Bu küçücük kuþlara iliþme; baþka yere ser. O da, kemâl-i ciddiyetle, dedi ki: Bu ip bize lâzýmdýr; sinekler baþka yerde kendilerine yer bulsun. Her ne ise... Bu lâtife münâsebetiyle, seher vaktinde, sinek ve karýnca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açýldý. Ona dedim ki: Böyle nüshalarý çoðalan nev îlerin ehemmiyetli vazifeleri ve kýymetleri vardýr. Evet, bir kitap, kýymeti nisbetinde nüshalarý teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kýymeti var ki, Fâtýr-ý Hakîm, o küçücük kaderî mektuplarý ve kudret kelimelerinin nüshalarýný çok teksir etmiþ. Evet, Kur ân-ý Hakîmin Ey insanlar, size bir misal getirildi. Þimdi onu dinleyin: Sizin Allah ý býrakýp da taptýklarýnýzýn hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan birþey kapacak olsa, onu da geri alamazlar. Ýsteyen de âciz, istenen de... (Hac Sûresi, 22:73.) yani, Cenâb-ý Haktan baþka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafýndan dâvâ edilen âliheler ictimâ etse, bir sineði halk edemezler. Yani, sineðin hilkati öyle bir mû cize-i Rabbâniyedir ve bir âyet-i tekvîniyedir ki, bütün esbab toplansa, onun mislini yapamazlar, o âyet-i Rabbâniyeye muâraza edemezler, taklidini yapamazlar meâlindeki âyetine ehemmiyetli bir mevzu teþkil eden ve Nemrud u maðlûp eden; ve Hazret-i Mûsâ (a.s.) onlarýn tâcizlerine karþý müþtekiyâne, Yâ Rab, bu muacciz mahlûklarý ne için bu kadar çoðaltmýþsýn? deyince, ilhâmen cevap gelmiþ ki: Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: Yâ Rab, bu koca kafalý beþer Seni yalnýz bir lisân ile zikrediyor. Bazý da gaflet ediyor. Eðer yalnýz kafasýndan bizleri halk etseydin, binler lisân ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardý diye, Hazret-i Mûsâ nýn (a.s.) þekvâsýna bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa eden sineðin; hem gayet nezâfetperver, her vakit abdest alýr gibi yüzünü, gözünü, kanatlarýný temizleyen bu tâife, elbette mühim bir vazifesi vardýr. Hikmet-i beþeriyenin nazarý kàsýrdýr; daha o vazifeyi ihâta edememiþ. Lem alar, 28. Lem a, 3. Nükte *** Evet, îmanlý fazîlet, medâr-ý tahakküm olmadýðý gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tegallüb etmek fazîletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meþrebi, acz ve fakr ve tevâzu ile hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeye karýþmak tarzýndadýr. Târihçe-i Hayat, s. 288 EKMEK DOLU SEPET Ek mek do lu se pe ti ba þýn da ta þý yor sun Bil mi yor þun dan bun dan ek mek di le ni yor sun M. Ýk bal U lke mi zin ve ge nel de Ýs lâm â le - mi nin de du ru mu bun dan fark lý gö rün mü yor. Ýh ti yaç duy du ðu - muz her tür lü mad dî ve ma ne vî kay nak la rýn sa hi bi ol du ðu muz hal de, bir ço ðu nun far kýn da ol ma dý ðý mýz dan, fa kir lik ve ge ri kal mýþ lý ðýn kýs ka cýn dan kur tu - la mý yo ruz. Ý lim ve tek ni ðin, fen ve fel se fe nin, sos yal ve si ya sal bi lim le rin en de ðer li si ken di öz de ðer le ri miz de mev cut bu lu nu yor. A ma ken di miz le ba rý þýk ol ma dý ðý mýz i çin ken di i çi - mi ze bak mak ak lý mý za gel mi yor. Öz de ðer le ri - mi ze o ka dar ya ban cý laþ mý þýz ki, i yi ve gü zel o - lan ne var sa, dý þa rý dan gel di ði ni zan ne di - yo ruz. Hal bu ki Ba tý lý lar bir çok gü zel þe yi biz den a la rak çok da ha yük sek bir pa ha i le bi ze ge ri sat mýþ lar ve sat ma ya da de vam e - di yor lar. De mok ra si, cum hu ri yet, a da let, ne - za ket, ne za fet gi bi in san lý ðýn ih ti yaç duy du ðu ne ka dar me zi yet var sa, hep si i nan cý mý zýn ve kül tü rü mü zün ö zün de mev cut o lan cev her ler - dir. A ma biz on la ra sa hip çýk ma dý ðý mýz i çin on lar da bi zi terk et miþ ler, baþ ka mil let le rin el - le ri ne geç miþ ler dir. Müslümanlarýn bugün muhtaç olduklarý hürriyet, demokrasi, adalet, özgürlük gibi medenî deðerlerin en güzelleri, Ýslâm inancýnýn esaslarýnda mevcuttur. Bu gün fakr ve ih ti ya cýn, zu lüm ve is tib - da dýn pen çe si ne sý kýþ mýþ o lan Ýs lâm ül ke - le ri Ba tý lý lar dan me det u mu yor lar. On la - rýn yar dý mý i le hür ri yet le ri ne ka vuþ ma yý, öz gür lük, a da let ve de mok ra si gi bi de ðer - le re u laþ ma yý ü mit e di yor lar. Ba tý lý lar i se hiç kim se ye kar þý lýk sýz bir þey ver me dik - le rin den, han gi ül ke le rin e lin de pet rol, do ðal gaz, al týn gi bi de ðer li kay nak var sa, on lar dan pay al mak ü ze re o ra ya as ker ve si lâh gön de ri yor lar. Bu kay nak la rý kon - trol et mek ü ze re si ya set le ri ni be lir li yor - lar. Ýþ le ri ne ya ra yan dik ta tör le ri yer le rin - de mu ha fa za e der ken, iþ le ri ne gel me yen - le ri ko lay lýk la de vi ri yor lar. Kay nak la rý kon trol al tý na al dýk tan son ra, o ül ke hal - ký ný tek rar ka de ri i le baþ ba þa bý ra kýp gi - di yor lar. Ge ri de yi ne hüs ran ve hü zün - den, kar ga þa ve ka os tan baþ ka bir þey kal - mý yor. Ýþ te I rak. A me ri kan vinç le ri i le dev ri len Sad - dam ýn hey ke li ni a yak ka bý la rý i le linç et me ye ça lý þan I rak lý la rýn se vinç çýð lýk la rý ný a cý bir te - bes süm le sey ret tik. Keþ ke o hey kel le ri I rak hal - ký ken di i ra de si ve gü cü i le de vir sey di. O za - man se vinç le ri da ha an lam lý ve ka lý cý o lur du. Hem de Ýs lâm ýn dik ta tör le re ve hey kel le ri ne mü sa a de si ne kar þý ol du ðu nu, i - nanç la rý nýn is tib da dý ka bul et me di ði ni gös ter - miþ o lur lar dý. Böy le ce de mok ra si ve öz gür lük di len ci li ði yap mak du ru mun da kal maz dý. Bu gün de öz gür lük mü ca de le si ve ren Or ta - do ðu ül ke le ri nin i çin de bu lun duk la rý du rum bun dan fark lý gö rün mü yor. El e li i le yý lan tu - tul maz di ye bir söz var dýr. Baþ ka la rý nýn e li i le de de mok ra si ve hür ri yet gel mez. Ken di el le - rin de ki gü cün far kýn da ol ma yan lar, baþ ka la rý - nýn gü cü i le is te dik le ri ni el de e de - mez ler. Müs lü man la rýn bu gün muh taç ol duk la rý hür ri yet, de mok ra si, a da let, öz gür lük gi bi me de nî de ðer le rin en gü zel le ri, Ýs lâm i nan cý nýn e sas la rýn da mev - cut tur. A ma Müs lü man - lar zah met e dip de Di - nim ba na ne ler ge - tir miþ, i nan cým da ne gi bi in sa nî de ðer - ler var, Ýs lâm me de ni ye ti han gi me zi - yet le ri ta þý yor? di ye i nan cý nýn e sas la rý - na bak mý yor lar. Ýs lâm ül ke le ri nin bu - gün kü ha li, var lýk i çin de yok luk çe ken, sa hip ol du ðu ha zi ne ler den ha ber siz za - val lý bir in sa nýn ha li ne ben zi yor. Be di üz za man Haz ret le ri, bun dan yüz yýl ön - ce Müs lü man la rýn baþ la rýn da ve kalp le rin de ta þý dýk la rý Ýs lâ mi yet ha zi ne sin de ne tür cev - her le rin bu lun du ðu nu i zah ve is pat et miþ ti. Hür ri yet i ma nýn has sa sý dýr di yor, son ra da Ý man ne ka dar kuv vet li o lur sa, hür ri yet o de - re ce par lar di ye rek i man i le hür ri yet a ra sýn da - ki kuv vet li i liþ ki nin ö ne mi ne vur gu ya pý yor du. Ek mek siz ya þa rým, hür ri yet siz ya þa mam sö - zü i se, i ma nýn in sa na ver di ði hür ri yet duy gu su nun do ruk nok ta sý ný gös te ri yor du. Böy le ce Müs lü man la rýn i man - la rýn da ta þý dýk la rý il mî, iç ti maî ve si ya sî cev - her le rin ö ne mi ne dik - kat çe ki yor du. Ri sâ le-i Nur i le bu cev her le ri ehli i ma na gös te ri yor, ne ka - dar bü yük bir ha zi ne ye sa hip ol duk la rý ný ha týr la tý yor du. O - nun i çin Ri sâ le-i Nur i le ön ce ehl-i i ma nýn i ma ný ný kur tar ma ya ça lý þý yor du. A ma in san lar ba zý ha ki kat le ri bi raz geç al gý lý yor lar. De ne me ya nýl ma yo lu i - le öð ren me yi ter cih e di yor lar. Her de ne - me bü yük bir ma li yet ge tir di ði gi bi, her ya - nýl ma da bü yük bir mað du ri ye te yol a çý yor. Ýn san lar a cý çe ki yor, za man ve im kân lar za yi o lu yor, mad dî ve ma ne vî kay nak lar he ba e di li - yor. Ne ti ce de Müs lü man la rýn bu ih mal kâr lý - ðýn dan ve gaf le tin den hem ken di le ri a cý çe ki - yor lar, hem de Ýs lâ mi yet za rar gö rü yor. Kal bi miz de ta þý dý ðý mýz i man ni me ti nin ve ba þý mýz da ta þý dý ðý mýz Ýs lâ - mi yet se pe ti nin i çin de ne var ne yok bir bak sak, ne ka dar zen gin kay nak la rýn sa hi bi ol du ðu mu zu gö re - ce ðiz. Bu kay nak lar, hem dün ya sa a de ti mi zi, hem de e be dî sa a de ti - mi zi te min e de cek ka dar zen gin lik ler ih ti va et mek te dir. Ýþ te o za man baþ ka la rý nýn kir li ve kan lý el le rin den yar dým is - te me ye ih - ti yaç duy ma ya ca - ðýz. Za lim le rin sat ranç o - yun la rýn da pi yon o la rak yer al ma ya ca ðýz. Ken - di dü ze ni mi zi de, dün ya dü ze ni ni de biz te sis e de ce ðiz. Çün kü geç miþ te bun la rý yap týk. Ýs - lâm ta ri hi þe ref lev ha la rý i le do lu dur. Gö zü - müz de ki per de le ri kal dý rýp, kal bi miz de ki gaf le - ti da ðý ta bi lir sek, ken di mi zi ye ni den keþ fe de bi - li riz. Ýþ te o za man i çi miz de ki de vi u yan dý ra bi - li riz! VECÝZE Eðer bir çiçekte esmayý okuyamýyorsan ve vazýh göremiyorsan; Cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaþa et. Rahmetin þu büyük çiçekleri olan Cennet ve bahar ve zeminde yazýlan esmayý, vazýhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakýþlarýný anlar, görürsün. Bediüzzaman Said Nursî LÛ GAT ÇE: müsavi: Eþit. müsavat: Eþitlik. gedâ: Fakir, kimsesiz. tâzib: Acý çektirme, sýkýntý verme. men etmek: Yasaklamak. benî Âdem: Ýnsanoðlu, âdemoðlu. kellâ: Asla, öyle deðil. imtisal: Uyma, sarýlma. medâr-ý fahr: Övünme sebebi. mürafaa: Yüzleþerek muhakeme olmak. medâr-ý tahakküm: Tahakküm, zorbalýk sebebi. tegallüb: Galip gelme, üstün çýkma, baskýn olma. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 C. Evvel 1432 Ru mî: 19 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Þan lý ur fa yý do lu vur du ÞANLIURFA DA ya ðan do lu son - ra sý sel et ki li o lan sel ha ya tý vur du. Ya ðý þýn þid de ti ö zel lik le Þan lý ur - fa nýn ku ze yin de ken di ni gös ter di. Bo zo va il çe si ne bað lý 12 kö yü ön - ce do lu vur du, ar dýn dan sel bas tý. En faz la ha sar i se Ke pir ce Kö yün - de mey da na gel di. Köy sel su la rý na tes lim ol du, kö yün so kak la rý Ve - ne dik so kak la rý na dön dü. Böl ge de mey da na ge len sel bas kýn la rý na kar þý ha re ke te ge çen Dev let Su Ýþ - le ri (DSÝ) ve Ö zel Ý da re ye bað lý e - kip ler ça lýþ ma baþ lat tý. Köy de bi ri - ken su yu tah li ye et me ye ça lý þan iþ ma ki ne le ri kö ye 4 ki lo met re u zak - lýk ta ki Fý rat Neh ri ne ka nal aç tý. Kep çe ve do zer le rin ya ný sý ra kö - yün i ki fark lý ye rin de trak tör le re bað la nan su pom pa la ma mo to ru i le su tah li ye si ya pýl dý. Ö zel i da re ve DSÝ e kip le ri ne köy lü de yar - dým cý ol du. Köy de pek çok va tan - ONDOKUZ Ma yýs Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te - si ve Çan ký rý Be le di ye si iþ bir li ði i le Çan ký rý da dü zen le nen A na do lu da Ha dis Öð re ti mi ve Da rul Ha dis ler ko nu lu sem poz yu mu ger çek - leþ ti ril di Yýl Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde dü zen le nen sem poz yu mun ilk bö lü mü ne, Tür ki ye de ki ha dis a ka de mis yen le ri nin ya ný sý - ra, Ür dün den ka tý lan ve dün ya nýn en ön de ge - len ha dis bil gin le rin den bi ri ol du ðu ka bul e di - len Þu ayb Ar na ut i le bir lik te Ah med Ber hum, Mu ham med el-cev ra ni el-as ka la ni de mi sa fir ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Çan ký rý Be le di ye Baþ - ka ný Ýr fan Dinç, sem poz yu mun a çý lý þýn da yap - tý ðý ko nuþ ma da, A na do lu da ilk Da rul-ha dis in Bo zo va il çe si ne bað lý 12 kö yü ön ce do lu vur du, ar dýn dan sel bas tý. En faz la ha sar i se Ke - pir ce Kö yün de mey da na gel di. FO TOÐ RAF: CÝ HAN daþ ev le rin de mah sur kal dý. Eþ ya - la rýn su al týn da ol du ðu köy, a de ta a da þek li ni al dý. Fýs týk, ba dem, ka - yý sý gi bi mey ve ler do lu dan za rar gör dü. Buð day, ar pa ve mer ci mek gi bi ta hýl lar i se yað mur su la rý i le yer le bir ol du. 30 e vin su bas ký ný na uð ra dý ðý köy de ü züm bað la rý da su al týn da kal dý. Va tan daþ lar köy de kep çe i le u - la þý mý sað la dý. Ki mi va tan daþ i se su i çer sin de yü rü ye rek e vin de ki eþ ya la rý ný kur tar ma ya ça lýþ tý. Bü tün eþ ya la rý su al týn da ka lan (Ha dis o ku lu) Çan ký rý da bu lun ma sý nýn sem - poz yu mu çok da ha an lam lý ha le ge tir di ði ni be - lir te rek, bu bað lam da A na do lu da ilk Da rul- Ha dis in sa nýl dý ðý gi bi Kon ya da de ðil, on dan 35 se ne ön ce Çan ký rý da ku rul du ðu nu i fa de et - ti. 19 Ma yýs Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ya vuz Ü nal i se A na do - lu da ilk Da rul-ha dis in ku rul du ðu yer o lan Çan ký rý da, biz zat bu ge le ne ðin ve ta ri hi nin ko nu þu la cak ol ma sý nýn ol duk ça an lam lý ol - du ðu nu i fa de e de rek, ilk Da rul-ha dis in ku - rul du ðu ye rin, ha dis ge le ne ði nin ih ya sýn da da baþ lan gýç nok ta sý ha li ne dö nüþ me si te - men ni sin de bu lun du. Da ha son ra kür sü ye Hü se yin Da vu toð lu þun la rý söy le - di: Ben A dý ya man day dým, ço - cuk lar bu ra day dý. Ço cuk lar, yen - ge le rim, ye ðen le rim bu ra da mað - dur kal mýþ lar dý. Kom þu lar, dost lar top lan mýþ, bir þey ya pa mý yor lar dý. Çün kü su in san bo yu nu a þý yor du. Kep çe ler, jan dar ma, va li ge len gi - den ol muþ sað ol sun lar, a ma bir þey ya pa ma mýþ lar. Ha zýr lýk sýz ya - ka lan dýk. Köy muh ta rý Ýb ra him Ha lil Ýl çi i se þu bil gi le ri ver di: Ya rým sa at do lu, ya rým sa at yað mur yað dý, o ne den le bi zim köy bu ha le gel di. 30 e vi miz yað mur su yu nun al - týn da dýr ha len. Bu ra da kö yün su yu nu Fý rat Neh ri ne bo þal tý yo - ruz. Hiç bir þey bý rak ma dý. Ek ti ði - miz pa muk bo þa git ti, fýs týk lar git ti, buð day la rý mýz da za rar gör dü. Ev - cil ka nat lý bir çok hay van te lef ol - du. Þan lý ur fa / ci han Ha dis â lim le ri, Da rul-ha dis þeh rin de bu luþ tu ge len Þu ayp Ar na ut, Türk le ri çok sev di ði ni i fa de e de rek, Ýs lâ mî i lim ler a la nýn da Türk - ler in kat ký la rý za man za man A rap lar dan da ha ve rim li ol du. Türk ler in bir çok a lan da Ýs lâ ma ne ka dar çok hiz met et ti ði gö rül - mek te dir de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan A na do lu da ki ilk Da rul-ha dis o lan Taþ mes cid ka tý lým cý lar la bir lik te top lu ca zi ya ret e dil di. Bu zi ya ret es - na sýn da ol duk ça duy gu la nan Þu ayb Ar na ut, bu mü es se se yi ve iþ le vi ni an mak a ma cýy la u fak bir ha dis der si ni i la hi yat fa kül te le ri ha - dis a ka de mis yen le ri i le bir lik te Taþ mes cid i çe - ri sin de ger çek leþ tir di. Çan ký rý / a a ni as ya.com.tr Cemaatler dizisi kitaplaþacak Sa lý gü nü ya yýn la ma ya baþ la dý ðý mýz ce ma at ler ko nu lu ya zý se ri mi zin bü yük bir il giy le ta kip e dil - di ði ni gös te ren me saj lar a lý yo ruz. Ge len de ðer len dir me le rin ek se ri ye tin de, ge rek ko nu ve muh te va, ge rek üs lûp, ge rek se za man la ma i ti ba rýy la çok i sa bet li ve is ti fa de li ol du ðu be lir ti len bu dos ya nýn en ký sa za man da ki tap laþ ma sý da is te ni yor. Bu ta lep le re ce va ben, bu nok ta da ki ça lýþ ma la rýn de - vam et ti ði ni ve di zi nin ya kýn za man da in þa al lah ki tap o la rak da ya yýn la na ca ðý ný du yur muþ o la lým. *** Tür ki ye se çi me gi der ken Tür ki ye nin ye ni bir se çi me doð ru git ti ði sü reç te, bu dos ya da e le a lý nan ko nu lar da bü yük ö nem ta þý yor. Ce ma at ler dos ya mýz da, doð ru dan se çim le il gi si bu - lun ma yan ve se çim son ra sýn da ki sü reç ler de de ge çer li - li ði ni ko ru ya cak te mel de ðer len dir me ler yer a lý yor. Ce ma at le rin bil has sa si ya set le il gi li ko nu lar daki du ruþ la rý bu ça lýþ ma da a ðýr lýk lý bir þe kil de iþ le nen öl çü ve pa ra met re ler çer çe ve sin de þe kil len me li ki, hem ce ma at le rin a sýl mis yo nu ve he de fi o lan di nî hiz met ler za rar gör me sin, hem dün ye vî leþ me nin ge - ti re ce ði de je ne ras yon ve yoz laþ ma tu zak la rýn dan u - zak du rul sun, hem de si ya set ce ma at ek sen li tar týþ - ma ve ge ri lim le rin yü kü nü ta þý mak tan kur tul sun. *** Kav ga se be bi ol ma ma lý Se çim, ta bi a tý ge re ði, ka tý lan par ti ler a ra sýn da cereyan eden bir ya rýþ ve çe kiþ me nin ko nu su. Ve bu yö nüy le bi rin ci de re ce de on la rý il gi len di ri yor. Bu sü re cin seç men o la rak bi zi il gi len di ren bo - yu tu, par ti ler a ra sýn da bir ter cih te bu lu nup o na gö re o yu mu zu kul lan mak. O nun dý þýn da, me se le yi bu çer çe ve nin dý þý na ta þý - yýp, hiç bir ak lî ve man tý kî ge rek çe si ol ma yan ta kým ta raf tar lý ðýn dan da i le ri bir tar týþ ma, sür tüþ me ve kav ga nýn ko nu su ha li ne ge tir mek son de re ce yan lýþ. Bu çe þit ta výr la rý ce ma at i çi ve ya ce ma at ler a ra sý kar - deþ lik hu ku ku nu ze de leye bi le cek nok ta la ra var dýr mak da ay ný þe kil de bü yük ve bal ge rek ti ren bir baþ ka yan lýþ. Bun lar dan mut la ka ka çý nýl ma lý. *** Üs ta dýn i ka zý na dik kat Bu nok ta da, Üs ta dýn, ye ri gel dik çe tek rar tek rar ha týr la ta gel di ði miz i ka zý ný sü rek li göz ö nün de bu lun - dur ma mýz da çok bü yük fay da ve mas la hat lar var: Sa kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu su san si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri ce ba kan ce re yan lar si zi tef ri ka ya at ma sýn (bir bi ri ni ze dü þü rüp par ça la ma - sýn). Kar þý nýz da it ti had et miþ da lâ let fýr ka la rý na kar þý pe ri þan et me sin. El hub bu fil lah, vel buð zu fil lah (Al lah i çin sev mek, Al lah i çin düþ man lýk bes le mek) düs tur-u Rah ma nî ye ri ne el-i ya zü bil lâh (Al lah ko - ru sun) El hub bu fis-si ya se ti vel buð zu lis-si ya se ti (si ya set i çin sev mek ve si ya set i çin düþ man lýk bes le - mek) düs tur-u þey ta nî hük me dip, me lek gi bi bir ha - ki kat kar de þi ne a dâ vet (düþ man lýk) ve el han nâs (þey tan) gi bi bir si ya set ar ka da þý na mu hab bet ve ta - raf tar lýk la zul mü ne rý za gös te rip ci na ye ti ne ma nen þe - rik (ortak) ey le me sin. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 164) *** Ýs ti þa re ka ra rý na say gý Bu çer çe ve de ö nem ta þý yan bir hu sus da, is ti þa - re ka rar la rý na say gý gös te ril me si ge re ði. Bi lin di ði gi bi, Ye ni As ya tem sil ci le ri nin 16 Ni san da ya pý - lan o la ða nüs tü top lan tý sýn da si ya set le il gi li ko nu - lar e ni ne bo yu na de ðer len di ril dik ten son ra a lý nan ka rar, 18 Ni san gü nü bu kö þe ye du yu rul muþ tu. Top lan tý ya ka tý lan la rýn bü yük ek se ri ye tin ce ve - ri len oy lar la çý kan bu ka ra rýn i yi an la þýl ma sý, i yi tah lil e dil me si ve ay rý ca hak kýn da ki de ðer len dir - me le rin çok dik kat li ya pýl ma sý ge re ki yor. Ö zel lik le ka ra ra yö ne lik e leþ ti ri le ri o lan la rýn, bun la rý il gi li ze min ler de, her ha lü kâr da meþ ve re te say gý pren si bi çer çe ve sin de ve ya pý cý bir üs lûp la di le ge tir me le ri bek le nir. Ak si ne ta výr lar, he le kar deþ lik hu ku ku nu da ze - de le ye cek fev rî ve pro vo ka tif söy lem ler, hiç kim - se ye fay da ge tir mez. Üs ta dýn, si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri ce ba kan ce re yan lar la il gi li o la rak Sa kýn, sa kýn vur gu la rýy la i fa - de et ti ði Si zi tef ri ka ya at ma sýn i ka zý na a man dik kat! 4 kül tür var lý ðý na da ha ko ru ma TÜR KÝ YE.NÝN kül tü rel zen - gin lik le rin den 9 mer ke zin yer al dý ðý U NES CO Dün ya Mi ra sý Lis te si nde yer a lan kül tü rel var lýk la rýn sa yý sý ar - tý yor. Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý, lis te de yer a lan kül - tü rel mi ras la rýn sa yý sý ný art - týr mak ü ze re 4 ta biî ve kül - tü rel var lý ðý da ha Dün ya Mi ras Mer ke zi ne i let ti. Ye - ni a day lýk dos ya la rý i le Ýz - mir-ber ga ma, Ha tay-st. Pi - er re, Kon ya-bey þe hir-eþ re - foð lu Ca mi ve Þan lý ur fa-gö - bek li te pe Ar ke o lo jik a la ný da Dün ya Mi ra sý Mer ke zi ne i le til di. E sas lis te ye a lý na cak var lýk la rýn bil di ril di ði U - NES CO Dün ya Mi ra sý Ge - çi ci Lis te si ne Tür ki ye den 2011 yý lýn da 27 kül tü rel var - lýk yer al dý. An ka ra / a a Po li se i þa ret di li e ði ti mi AMASYA NIN Su lu o va il çe - sin de gö rev li 14 po lis me - mu ru, i þit me en gel li va tan - daþ lar la da ha i yi i le ti þim ku - ra bil mek i çin i þa ret di li öð - ren di. Su lu o va Em ni yet Mü dür lü ðü Top lum Des - tek li Po lis lik Bü ro A mir li ði ta ra fýn dan Bir Dil Bir Ýn - san slo ga nýy la baþ la tý lan pro je kap sa mýn da Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü ve Halk E - ði tim Mer ke zi iþ bir li ðiy le kurs a çýl dý. Ýn gi liz ce nin ya ný sý ra a çý lan i þa ret di li e ði ti mi - nin de ve ril di ði kur sa gö nül - lü o la rak 14 po lis me mu ru ka týl dý. Ýl çe Em ni yet Mü dü - rü Mev lüt Ak ka ya, kur su ba þa rýy la ta mam la yan per - so ne lin il çe de ya þa yan i þit - me en gel li ler le i le ti þi me geç - ti ði ni be lir te rek, bu kap sam - da va tan daþ lar dan o lum lu tep ki ler al ma ya baþ la dýk la rý - ný be lirt ti. A mas ya /aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr lke miz de bit me yen tar týþ ma lar dan bi ri de dar be ve dar be ci ler le il gi li o la ný dýr. De mok ra si ve in san hak la rý nok ta sýn da a tý lan her o lum lu ve doð ru a dým dan son ra, Ar týk Tür ki ye de kim se dar be ya pa maz, yap ma ya ce sa ret e de mez de ni lir, a ma ö te yan dan da bu ko nu sü rek li tar tý þý lýr. Bu gün bi le Bun dan son ra Tür ki ye de dar be o lur mu? so ru su nun ke - sin ve tat min e di ci, gü ven ve ri ci bir ce va bý yok tur. U mu mî ka na at, Dar be ol ma ya ca ðý yö nün de - dir, a ma bu ka na at Dar be yap mak is te yen de yok - tur an la mý na gel mez. Ma a le sef, hâ lâ dar be yap - mak is te yen de, ya pý la cak bir dar be ye des tek ve re - bi le cek si vil ler de var dýr. Böy le ol du ðu i çin de bu nok ta da ki tar týþ ma lar bit mi yor, bit me ye cek. 12 Ey lül dar be si ne im za a tan lar, yap týk la rý nýn ka nun ö nün de suç ol du ðu nu bil dik le ri i çin; ha - zýr la yýp mil le te zor la ka bul et tir dik le ri a na ya sa i le ken di le ri ni ko ru ma al tý na al mýþ lar dý. Dü þü nün, bir dar be dö ne min de gö rev yap mýþ bü rok rat ve yö ne ti ci ler ken di le ri nin ha zýr la dýk la rý a na ya sa ya i - lâ ve et tik le ri bir mad de i le ko ru ma ve kol la ma al - tý na a lý ný yor lar! Bu ta výr bi le o ki þi le rin ger çek te suç lu ol duk la rý ný ve bu nu da bil dik le ri ni gös ter - mez mi? Ak si hal de böy le bir ko ru ma ve kol la ma mad de si ni ni çin a na ya sa ya koy sun lar? Ney se, a ra dan yýl lar geç ti ve ya pý lan de ði þik lik - ler le dar be ci le ri ko ru yan il gi li mad de dev re den çý - ka rý la bil di. Þim di 12 Ey lül e im za a tan la rýn sor gu - lan ma sý tek nik an lam da müm kün ol du. Bu sor - gu la ma ve hu kuk ö nün de he sap sor ma nýn ne öl - çü de ya pý la bi le ce ði ni i se za man gös te re cek. 12 Ey lül dö ne min de o ka dar yan lýþ ve hak sýz lýk ya pýl mýþ ki, bun la rý say mak bi le ne re dey se im kân - sýz. Sa de ce med ya ya yan sý yan bil gi ler bi le i þin ve - ha me ti ni an la mak i çin ye ter. Bir de bu hak sýz lýk - la rýn ka mu o yu na yan sý ma yan, u nu tu lan ya da u - nut tu ru lan kýs mý ný dü þü nün... Or ta ya de va sa bir hak sýz lýk yý ðý ný çý kar. O dö nem de gö rev yap mýþ bir ko mu tan ken - di siy le ya pý lan rö por ta jýn da ha tý ra sý ný an la týr - ken þöy le de miþ: Ben bir u sul koy muþ tum. Haf ta son la rý hal ký top lar dýk. Va li, ben, be le di ye baþ ka ný, DSÝ Mü dü rü, hep si hal ka he sap ve rir - di. Bir gün bir va tan daþ ba na de di ki, A da let ten bah se di yor sun, a ma a dil de ðil sin. Oð lu mu 90 gün dür i çer de tu tu yor sun de di. Po lis ler hü cum et ti ler. De dim, du run. Git tik in ce le me yap týk. Sa de o nun oð lu de ðil, 90 ki þi boþ ye re ya tý yor - muþ. (Ra di kal, 1 Ma yýs 2011) Ta biî ki bu ha tý ra Ýþ te o bi ze bir ders ol du. On dan son ra ted bir ler al dýk di ye de vam e di yor, a ma as lýn da o gün ler de ya þa nan hak sýz lýk ve a - da let siz le re de çok gü zel bir mi sal. Na sýl ol muþ sa ce sur bir ba ba ha li ni o gün kü ko mu ta na an la ta - bil miþ. El bet te bu an la tý þýn, ko mu ta nýn i fa de et - ti ði þek liy le ol ma sý müm kün de ðil. O gün kü þart - lar da bir va tan da þýn, bir ba ba nýn, sý ký yö ne tim ko mu ta ný ya da yar dým cý sý na Sen a dil de ðil sin! di ye bil me si i çin de li ya da ve li ol ma sý ge re kir - di. Bi le mi yo ruz, o ce sur ba ba bel ki de öy ley di; a - ma bu ha di se sar sý cý bir i ti raf de ðil mi? Key fî bir þe kil de 90 gün gö zal týn da tu tu lan yüz ler ce ki þi ve bel ki de i ti raz e dil me miþ ol sa ay lar ca da ha de - vam et me si muh te mel bir hak sýz lýk... Keþ ke bü tün dar be ci ler ya þa dýk la rý ný, þa hit ol duk la rý ha tý ra la rý ný (ve lev ki ken di le ri ni sa - vun mak, te mi ze çý kar mak i çin ol sun!) an lat sa - lar da o dö nem de ger çek ten ne ler ya þan dý ðý ný mil let bi le bil se. Ýn þall lah, ko nu þa ko nu þa ve tar tý þa tar tý þa bü tün dar be ci ler ka nun ö nün de, a da le te he sap ver me ye doð ru gi de cek... Darbecilerin hatýralarý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Salih, Said ve Emin Yýldýz ýn babalarý; Seraceddin Sayar ýn kayýnpederi Süleyman Yýldýz ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. ÝÞÇÝ ve me mur kon fe de ras yon la rý baþ kan la rý, 1 Ma yýs 1977 de çý kan o - lay lar da ölenler a ný sý na Ka zan cý Yo - ku þu na ka ran fil bý ra ka rak, say gý du - ru þun da bu lun du. Bu ra da 1 Ma yýs 1977 de ki o lay lar da vefat e den iþ çi ler i çin bir da ki ka lýk say gý du ru þun da bu lu nan grup, yo ku þa ka ran fil ler bý - rak tý. Ka zan cý Yo ku þu nda ki an ma tö re nin ar dýn dan Tak sim de ki Cum - hu ri yet A ný tý na çe lenk ko nul du. Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, coþ ku lu Tak sim kut la ma la rý nýn, yýl - lar dan be ri en bü yük öz lem le ri ol du - ðu nu ve tek rar Tak sim e ka vuþ ma nýn, e mek çi le rin ýs rar lý ta lep le ri ü ze ri ne ge çen yýl ger çek leþ ti ði ni be lir te rek, þun la rý söy le di: Bu gün tüm dün ya da e mek çi ler a lan lar da de mok ra si is ti - yor, ba rýþ is ti yor, öz gür lük is ti yor. Biz bu gün bu ra da dün ya da ve ül ke miz de e þit li ði, ba rý þý, kar deþ li ði, öz gür lü ðü ça ðý rý yo ruz. E me ðin çý ka rý nýn sa vaþ ta de ðil, ba rýþ ta ol du ðu nu bi li yor, sa vaþ - tan ya na hiç bir po li ti ka ya o nay ver - me ye ce ði mi zi ni hay ký rý yo ruz. Biz da - ha çok de mok ra si is ti yo ruz, çün kü bu nu hak e di yo ruz. Biz ör güt len me - nin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý - ný is ti yo ruz. Çün kü biz ör güt le nir ken de mok ra si mi zin da ha ka lý cý ha le ge - le ce ði ni bi li yo ruz. Biz bu gün bu ra da, 1 Ma yýs ta ve Tak sim de ül ke yi yö ne - ten le ri ve yö net me ye a day o lan la rý e - mek çi le rin se si ne ve ta lep le ri ne ku lak ver me ye ça ðý rý yo ruz. Tak sim Mey da - ný ndan Tür ki ye nin ve dün ya nýn 1 Ma yýs a lan lar da ki coþ ku lu kut la ma la - ra se lâm yol lu yo ruz. BÝLGÝ Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Se rap Ya zý cý, Tür ki ye nin en bü yük so ru nu, as ke ri-si vil ve sa - yet me ka niz ma la rýn dan kur tu la bil - me so run la rý dýr de di. Prof. Dr. Se rap Ya zý cý, Ye ni A na ya - sa nýn tar tý þýl dý ðý A bant Plat for mu nda O tu rum Baþ kan lý ðý ný Prof. Dr. Meh - met Al tan ýn yap tý ðý 3. o tu rum da ko - nuþ tu. Se rap Ya zý cý, þun la rý söy le di: Tür ki ye nin en bü yük so ru nu as ke risi vil ve sa yet me ka niz ma la rýn dan kur - tu la bil me so run la rý dýr. Bu ku rum la rýn ken di le ri ni son su za ka dar ya þa ta bi le - cek zi hin sel ka lýp la rý var. Tür ki ye 1961 a na ya sa sýy la, id di a e dil di ði gi bi öz gür - lük çü bir a na ya sa dev ral ma dý. Bel ki en bü yük gü na hýn sa hi bi. Bir ta kým ve sa - yet me ka niz ma la rý ya ra týl mýþ, ço ðul cu de mok ra si nin mo de li o la rak su nul - muþ tur. MGK, ilk de fa bu a na ya say la ya ra týl dý. As ker, a de ta Ba kan lar Ku ru - lu nun hü kü met ve par la men to nun ya - nýn da da ha güç lü bir ku rum gi bi or ta - ya çýk mýþ týr. 27 Ma yýs ge ne ral le ri nin yar gý lan ma ya ca ðý na da ir gü ven ce ler su nul muþ tur. Ken di si bir ve sa yet ma - ka mý o lan Cum hu ri yet Se na to su i çin - de Mil li Bir lik Ko mi te si ü ye le ri ne ya sa - ma ü ze rin de söz söy le me hak ký ve ril di. TSK, Sa yýþ tay ýn de ne ti mi nin dý þý na çý - ka rýl mýþ týr. As ke ri Yük sek Ý da re Mah - ke me le ri i le DGM bu dö nem de ku rul - du. A YÝM ha la iþ ler lik ha lin de. Ya zý cý, bu du ru mun 1982 A na ya sa - sý i le ku ru lan as ke ri ve sa yet me ka niz - ma la rý ný da ha da güç len di ði ni kay - det ti. Ya zý cý, bu dö nem de MGK nýn, Cum hur baþ ka ný Kon se yi ha li ne gel - di ði ni, 1982 A na ya sa sý, Cum hur baþ - ka ný ya sa ma yü rüt me ve yar gý nýn te - pe si ne yer leþ ti ril miþ ve bir güç le do - na týl dý ðý ný i fa de et ti. Ya zý cý, Bu ku - rum lar dev le tin res mi i de o lo ji si ni yük len miþ tir. HSYK da, yar gý nýn ba - ðým sýz lý ðý i çin ta sar lan ma dý. Ü ye se çi - mi, ka rar la rýn iç i ti raz de ne ti mi ne a - çýk ol ma ma sý, yar gý de ne ti mi nin ol - ma ma sý gi bi du rum lar or ta ya çýk tý de di. Bo lu / ci han PROF. DR. SERAP YA ZI CI, TÜR KÝ YE NÝN EN BÜ YÜK SO RU NU NUN AS KE RÎ- SÝ VÝL VE SA YET OL DU ÐU NU SÖY - LE DÝ. YA ZI CI, 1982 A NA YA SA SININ VE SA YET ME KA NÝZ MA LA RI NI DA HA DA GÜÇ LEN DÝRDÝ ÐÝ NÝ KAY DET TÝ. DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Ge nel Ý da re Ku ru - lu top lan tý sýn da Baþ ba kan Er do ðan ýn þap - ka dan tav þan çý ka rýr gi bi pro je ler çý kart tý - ðý ný söyledi. Zeybek, þun la rý söy le di: Za - man za man dü þü nü len, son ra çok da cid - di ye a lýn ma dý ðý i çin u nu tu lan bir pro je yi tam da za ma ný na denk ge ti rip, çýl gýn pro - je di ye top lu mun hu zu ru na sun mak, son - ra da bü tün dert le rin ü ze ri ne bir sý va nak ha li ne ge tir mek, doð ru su Sa yýn Re cep Tay yip Er do ðan ýn ba þa rýy la yap tý ðý bir iþ - tir. Bü tün dert ler, prob lem ler u nu tul du. Ýþ siz lik, se fa let, yok sul luk, borç al týn da in - le yen yurt ta þýn ger çek le ri u nu tul du. Yok e di len ta rým ke si mi, yok e di len hay van cý - lýk, or ta dan kal dý rý lan or ta di rek, bun la rýn me se le le ri u nu tul du. Þim di bü tün Tür ki - ye, bir u cu be pro je yi tar tý þýr ha le ge ti ril di. Zey bek, re fe ran dum ön ce si Er do ðan ýn bir e lin de kâ ðýt, bir e lin de men dil göz yaþ - la rý i çin de bir mek tup o ku du ðu nu ve bu a na ya sa de ði þik li ði o lun ca, 12 Ey lül ü ya - pan lar dan he sap so ru la cak di ye söz ver - di ði ni ha týr la ta rak, þöy le de vam et ti: Ken - di si ni, ar tist li ði çok gü zel be cer di ði i çin de kut lu yo rum. Ne ya zýk ki, dev let a da mý nýn baþ ka me zi yet le re ih ti ya cý var dýr. Pe ki ne ol du? Böy le si ne bü yük bir o lay, A na ya sa de ði þik li ði nin ne re dey se te mel se be bi ha - li ne ge ti ril miþ bir ko nu, e ðer ger çek ten be nim se nen bir ko nu ol say dý, a na ya sa de - ði þik li ðin den son ra po lis le rin ev le ri bas - ma sý, bir ta kým in san la rý ya ka la ma sý ve der hal mah ke me de tu tuk lan ma sý ge rek - mez miy di? Ne ol du? U nu tul du git ti.. Hiç kuþ ku nuz ol ma sýn bu çýl gýn pro je de u nu - tu la cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya DEVLET Pa ra sýz Ya tý lý ve Burs lu luk (DPY-B) Sý - na vý nda ba zý yer ler de ba þör tü lü öð ren ci le rin a - lýn ma ma sý Öz gür-der ta ra fýn dan Ýs tan bul Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ö nün de pro tes to e dil di. Ýl köð re tim 5., 6., 7., 8. sý nýf ve or ta öð re tim 9., 10., 11. sý nýf öð ren ci le ri nin bu gün gir di ði DPY- B Sý na výn da ba zý yer ler de ba þör tü lü öð ren ci le - rin sý na va a lýn ma ma sý ve Ba kýr köy Ti ca ret Mes - lek Li se si nde ba þör tü lü öð ren ci le rin sý nav sa lo - nun dan a týl ma sý Öz gür-der ta ra fýn dan pro tes to e dil di. Ca ða loð lu nda ki Ýs tan bul Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ö nün de ya pý lan pro tes to ey le mi ne ba zý Öz gür-der men sup la rý ve Ba kýr köy Ti ca ret Mes lek Li se si nde sý na va gi re me yen öð ren ci ler ka týl dý. Her kes Ý çin A da let Ba þör tü sü ne Öz - gür lük pan kar tý nýn a çýl dý ðý ey lem de Ya Yok - sul luk Ya Kim lik siz lik Da yat ma sý na Ha yýr!, Þif re yi A çýk lý yo ruz: Ba þör tü lü ye Burs Yok!, Öz gür lük Va at le ri Ba þör tü lü Öð ren ci le ri Kap - sa mý yor mu?, Ya sak çý Hü kü met Ya sak çý Ba - kan lýk Ýs te mi yo ruz! ya zý lý dö viz ler ta þýn dý. Ey - lem de ba þýn dan ge çen o la yý an la tan ba þör tü lü öð ren ci Ya se min Kur tu luþ, sý nav gö rev li le ri nin ba þör tü lü ol du ðu i çin ken di si ni sa lon dan çý kar - dýk la rý ný ve mü dü ri yet te ik na ça ba la rý na a lýn dý - ðý ný i fa de et ti. Ken di le rin den sý na va gi re me ye - ce ði ne da ir ya zý lý bel ge is te di ði ni ak ta ran Kur - tu luþ, sý na va gi re me di ði i çin tu ta nak tut mak is te di ði ni be lir tin ce gö rev li le rin ken di le ri ni baþ la rý ný aç mak kay dýy la boþ bir sý nýf ta ba yan öð ret men gö ze ti min de sý na va a la bi le cek le ri ni tek lif et ti ði ni an cak ve ba lý mu a me le si ni ka bul et me dik le ri ni söy le di. Bu nun ü ze ri ne teh di de ma ruz kal dý ðý ný i fa de e den Kur tu luþ, gö rev li le - rin ken di si nin üs tü ne yü rü dü ðü nü de an lat tý. Ey lem, Zeh ra Ço mak lý Türk men in Öz gür- Der a dý na ha zýr la nan ba sýn bil di ri si ni o ku ma - sý nýn ar dýn dan so na er di. Ýs tan bul / Ye ni As ya HABER MEYDANIN i çin de po lis gö rev al maz ken, mey da ný çev re le yen bütün bi na la rýn ça tý kat la rýn da po lis ka me ra sý ve kes kin ni þan cý lar ko nuþ lan dý rýl dý. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü nün top lum sal o lay lar da gö rev ya pan çe vik kuv vet e kip le ri i çin al dý ðý ö zel tek no lo jik kask lar dün ilk kez kul la nýl dý. Tö re ni iz le mek ü ze re çok sa yý da can lý ya yýn a ra cý ve ba sýn men su bu da Ge zi Par ký nda ye ri ni al dý. PO LÝS TEN TEK NO LO JÝK KASK En bü yük so run ve sa yet Anayasanýn baþlangýcý yüz kýzartýcý A BANT Plat for mu Dö nem Baþ ka ný Prof. Dr. Le - vent Kö ker, Mev cut a na ya sa mý zýn baþ lan gýç bö lü - mü i le i çin de ki mil li dev le tin i fa de e di liþ tar zý yüz ký zar tý cý dýr de di. Bo lu da ki A bant Pa la ce O - tel de A bant Plat for mun ca ya pý lan Ye ni Dö nem, Ye ni A na ya sa top lan tý sý kap sa mýn da Dün ya da A na ya sa De - ne yim le ri ve Ör nek le ri o tu ru mu ger çek leþ ti ril di. Prof. Dr. Kö ker, yap tý ðý ko nuþ ma da, bu gün a na ya - sa dan kay nak la nan so run la rýn te - me lin de Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin ken di si ni 1923 ten be ri u lus dev let o la rak ta ným la ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. U lus dev let le de ho mo jen yek pa re bir u lu sal kim lik o luþ tu - rul mak is ten di ði ni di le ge ti ren Kö ker, A na ya sa mý - zýn Yü ce Türk mil le ti nin ve e be di Türk dev le ti nin var lý ðý ný be lir le yen bir a na ya sa di ye baþ la ma sý ne - yin ne ol du ðu nu ga yet net bir þe kil de gös te ri yor. Av ru pa de mok ra si le rin de ki a na ya sa la ra bak tý ðý - mýz da böy le bir i ba re gör mü yo ruz di ye ko nuþ tu. Av ru pa Kon se yi ü ye si o lan ül ke de de ken di dev le ti ni yü cel ten ve ho mo jen bir top lum o luþ tur - ma a ma cý ta þý yan bir a na ya sa bu lun ma dý ðý ný i fa de e den Kö ker, þöy le de vam et ti: Tam ter si ne fark lý lýk la rý ö ne çý ka ran, fark lý lýk la ra say gý gös te ren hat ta fark lý lýk la rý ya sa lar la des - tek len me si ge re ken kav ram lar or ta ya ko yan hü küm ler i çe ri yor. A na ya sa la - rýn baþ lan gýç bö lü mü biz le re yol gös te ri ci. Ta ri hi miz de mil li dev le ti o luþ tur ma pro je sin de e pey ce sa bý - ka mýz ol du ðu na gö re bi zim a na ya sa - mý zýn baþ lan gýç bö lü mü nü bu þe kil de yaz mak tan u tan ma mýz ge re kir di as lýn - da. Mev cut a na ya sa mý zýn baþ lan gýç bö lü - mü i le i çin de ki mil li dev le tin i fa de e di liþ tar zý yüz ký zar tý cý dýr. Mev cut a na ya sa da mil let ke li me - si nin çok sýk kul la nýl dý ðý ný vur gu la yan Kö ker, hal - bu ki Av ru pa a na ya sa la rýn da mil let ten zi ya de halk ke li me si nin kul la nýl dý ðý na dik ka ti çek ti. Kö ker, halk ke li me si nin mil let ke li me sin den da ha nü ans lý bir kav ram ol du ðu nu ifade etti. Bo lu / a a Daha çok demokrasi istiyoruz A NIT VE DÝ REK LERE YAÐ SÜRÜLDÜ Ýl gi siz ki þi le rin gi riþ le ri nin en gel len me si a ma cýy la Cum hu ri yet A ný - tý nýn çev re si gü ven lik kuv vet le rin ce 3 sý ra ba ri yer le çev ril di. A ný týn alt ký sým la rýn da ki mer mer le re de a ný ta çý kýþ la rýn en gel len me si a ma cýy la yað sü rül dü. Bu tedbir le re rað men ba zý ki þi le rin el le rin de ki dö viz ve fla ma lar la a ný ta týr man dýk la rý ve kut la ma yý bu ra dan iz le dik le ri gö - rül dü. Mey da nýn çev re sin de ki bay rak ve ka me ra di rek le ri de týr ma nýl - ma ma sý i çin gü ven lik güç le rin ce yað lan dý. 1 MA YIS ÝÞ ÇÝ BAY RA MI, ÝÞ ÇÝ SEN DÝ KA LA RI VE SÝ VÝL TOP LUM ÖR GÜT LE RÝN CE TAK SÝM'DE KUT LAN DI. TÜR K-ÝÞ GE - NEL BAÞ KA NI KUM LU, DA HA ÇOK DE MOK RA SÝ ÝS TE DÝK LE RÝ NÝ BE LÝR TE REK, "ÇÜN KÜ BU NU HAK E DÝ YO RUZ DE DÝ. Ü Kan lý 1 Ma yýs o la rak bi li nen 1977 de Tak sim de ya þa nan o lay lar sý ra sýn da AKM ö nün de a sý lan pran ga lý iþ çi a fi þi, 34 yýl son ra ye ni den ay ný yer de vinç le rin yar dý mýy la a sýl dý. FO TOÐ RAF: AA Emeðin menfaati savaþta deðil, barýþta Zey bek: Re fe ran dum u nu tul du Parasýz yatýlý sýnavýnda da yasak 1 MAYIS E mek ve Da ya nýþ ma Gü nü, iþ çi kon fe de - ras yon la rý, si ya si par ti ve der nek ler i le çe þit li si vil top lum ör güt le rin ce yur dun de ði þik yer le rin de tö - ren ler le kut lan dý. Ýs tan bul da ki kut la ma la rýn ad re si Tak sim e iþ çi kon fe de ras yon la rý 4 kol da kor tej o - luþ tu rak gel di. Türk-Ýþ e bað lý sen di ka ü ye si iþ çi ler, Be þik taþ ta ki Fi ya pý Ý nö nü Stad yu mu ö nün de top - lan dý. Kor tej de CHP ve HAS Par ti nin de a ra la rýn - da bu lun du ðu si ya si par ti ve çe þit li si vil top lum ku - ru luþ la rý tem sil ci ve ü ye le ri yer al dý. Tar la ba þý Bul - va rý ü ze rin de, KESK ü ye le ri, Tak sim Me te Cad de si ü ze rin de i se Hak-Ýþ kon fe de ras yo nu kor te ji yer al - dý. DÝSK kor te ji i se Os man yey de o luþ tu. Tüm kor - tej ler, a ra ma nok ta la rýn dan geç tik ten son ra Tak - sim e a lýn dý. Tak sim Mey da ný nda ki The Mar ma - ra O te li ö nü ne kür sü ha zýr lan dý. Kür sü nün ü ze ri - ne E mek, Ba rýþ, De mok ra si ve Öz gür lük i le Kürt çe ve Türk çe o la rak Ya þa sýn 1 Ma yýs ya zý la rý bu lu nan pan kart lar a sýl dý. Kan lý 1 Ma yýs o la rak bi - li nen 1977 de Tak sim de ya þa nan o lay lar sý ra sýn da AKM ö nün de a sý lan pran ga lý iþ çi a fi þi, 34 yýl son ra ye ni den ay ný yer de vinç le rin yar dý mýy la a sýl dý. A - lan da yer a lan iþ çi le rin tö re ni ra hat iz le ye bil me le ri ve du ya bil me le ri i çin 2 bü yük boy LED ek ra nýn ya ný sý ra kür sü nün ko nul du ðu gü zer gâh bo yun ca vinç le re ses dü ze ni a sýl dý ðý gö rül dü. Ýs tan bul / a a Kor tej ler, a ra ma nok ta la rýn dan geç tik ten son ra Tak sim e a lýn dý.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Ankara kriterleri devrede mi?

Ankara kriterleri devrede mi? SiyahMaviKýrmýzýSarý GENÇLER VE KENDÝNÝ GENÇ HÝSSEDENLER ANI ÞÖLENDE BULUÞTU GEL DEDÝ... GELDÝLER Bu yýl ikincisi düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Þöleni, Konya da binlerce kiþinin iþtirak ettiði bir katýlýmla

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı