40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE"

Transkript

1 "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun ötesinde bir mutfak olduðunu gördüðünü söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE Merzifon Havaalaný Çorum' 15 km yakýnlaþacak Karayollarý 7.Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, karayollarýnda bulunan trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn büyük maddi kayba neden olduðun söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Arif Çobanoðlu, trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn yýlda 20 milyon lira zarara neden olduðunu belirtti. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Hobi Bahçelerinde 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) yýkým devam edecek Milletvekili Baðcý, TRT Haber'e konuþtu IMF ve Dünya Bankasý'nýn düzenlediði çeþitli toplantýlara katýlmak üzere ABD'de bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, TRT Haber'in Washington temsilcisine demeç verdi. SAYFA 2 DE Vali Sabri Baþköy, Hobi Bahçeleri olarak bilenen alanlarda imara aykýrý inþa edilen yapýlarýn yýkýmýna devam edileceðini söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Vali Baþköy, özellikle Osmancýk yolu kenarýnda bulunan Hobi Bahçeleri ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Ýl Toprak Koruma Kurulunun bir süre önce yaptýðý toplantýda Sarmaþa mevkiinde bulunan alanlara ev yapýlmasýnýn Kanunen yasak olduðunu belirttiðini ve inþa edilen binalarýn yýkýmýna karar verdiðini hatýrlatan Vali Baþköy, "Bu bölgelerin bir kýsmýna ilgili Kanun by-pass edilerek evler yapýlmýþ. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürü var" Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Türkiye'nin mutfak konusunda zengin bir kaynaða sahip olduðunu belirterek, klasik ve yöresel mutfaða sahip olunduðunu söyledi. Çorum mutfaðýnýn da önemli bir mutfak olduðunun altýný çizen Halýcý, Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürünün bulunduðunu kaydetti. Dün Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Nevin Halýcý, doðum, düðün, ölüm ve özel günlerde Çorum mutfaðý hakkýnda bilgiler aktardý. Halýcý, Çorum'da özel gün yemeklerinin de son derece zengin olduðuna deðinerek, Hititlerden alýnan bu zenginliklerin ulusal ve uluslar arasý alanlarda tanýtýlmasý gerektiðini ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 5 TE SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk oldu SAYFA 5 TE Yýlda 1.5 milyar liralýk ekmek çöpe gidiyor Vali Sabri Baþköy, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Ekmek Ýsrafýnýn Önlenmesi" ile ilgili genelgesi konusunda tüm kamu kurum ve kuruluþlarýný uyardý. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Çorum'un tüm paydaþlarýný yanýmýzda görmek istiyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Üniversite Sanayi Ýþbirliði çerçevesinde, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile Kaleleli Þirketler Gurubu, Necatibey Gömlekleri, Uður Group, Karataþ Otomotiv, S.S. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Yetsan A.Þ., Alapala Gurup, Arsan Makina, Elitpark ve Çorum Özel Hastanesine ziyarette bulundu.: Yýlmaz Mert SAYFA 9 DA Yaðmur Damlasý Derneði ilk þubesini Çorum'da açtý Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði açýldý. Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþ Merkezinde bulunan derneðin açýlýþýna Yaðmur Damlasý... Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý oldu Bir süredir Amasya Orman Bölge Müdürlüðü görevini yürüten Ahmet Ceylan, Ankara'ya atandý. Ahmet Ceylan'ýn yerine ise Adapazarý Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Yaþar Sarý atandý. B. Ömer Yücel Kutlu Doðum yemeðinde buluþtular Sancaktar esnafýnýn geleneksel hale getirdiði Kutlu Doðum yemeði büyük bir katýlýmla dün gerçekleþti. Yasin Yücel SAYFA 9 DA SAYFA 3 TE SAYFA 5 TE

2 Yemeðin ustalarýndan Vali Baþköy'e ziyaret Bu yýl 37.'si kutlanan Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, yemeðin ustalarý Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Çorum mahalli yemeklerinin deðerlendirileceði "Çorum'da Yemek Kültürü" söyleþisi öncesinde Çorum'a gelen, Metro Kültür Yayýnlarý Yönetmeni ve Editörü Nilhan Aras, Zaman Gazetesi Yemek Yazarý Nevin Halýcý ile Cumhuriyet Gazetesi Yemek Yazarý Aylin Öney Tan, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundular. Çorum'un yemek kültürü ve çeþitliliðinin yanýnda, Çorum mutfaðýnýn Türkiye ve dünyaya tanýtýlmasýnýn konuþulduðu ziyarette Vali Baþköy, ziyaretten dolayý teþekkür etti. 2 HABER Milletvekili Baðcý, TRT Haber'e konuþtu IMF ve Dünya Bankasý'nýn düzenlediði çeþitli toplantýlara katýlmak üzere ABD'de bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, TRT Haber'in Washington temsilcisine demeç verdi. Katýldýðý görüþme ve toplantýlar çerçevesinde Türkiye'nin özellikle 2009 krizindeki deneyiminin ve geliþtirdiði politikalarýn IMF ve Dünya Bankasý tarafýndan pek çok ülkeye model olarak önerildiðini gözlemlediðini ve bunun gurur duyucu bir olay olduðunu ifade eden Baðcý, ayrýca Amerika Ticaret Odasýnýn düzenlediði gecede yaptýðý temaslarda Türkiye-Amerika iliþkilerinin savunma merkezli olmaktan çýkarak; ticaret odaklý olmaya baþladýðýnýn görüldüðünü ve Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir model ülke ve etkin bir küresel aktör olduðunun Amerika kamuoyunca da kabullenildiðini gözlemlediklerini kaydetti. TSO'da kümelenme eðitimi Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðýnda devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi' kapsamýnda, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde kurulan Çorum Küme Merkezi tarafýndan Kümelerde Ýþbirliði Að Oluþturma ve Güven Yönetimi Eðitimi gerçekleþtirildi. TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilen eðitime konuþmacý olarak ve Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Müge Cantekin katýldý. Toplantýda Kümelenme Projesi hakkýnda kýsa bir bilgi veren Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Müge Cantekin, güven olgusunun kümelenme açýsýndan önemine deðinerek "Kümelenme konusu Türkiye'de yeni bir konu olarak görünse de, aslýnda oldukça eski bir oluþumdur. Kuyumcularý, buna örnek olarak verebiliriz. Bilindiði gibi bütün illerde kuyumcular þehir merkezlerinde bir küme halinde bulunmaktadýr. Kuyumcularýn bir arada olmasýndaki en büyük etken güven olgusudur" dedi. Katýlýmcýlar açýsýndan hayli verimli geçen eðitim programýnýn devamýnda Türkiye'de ve dünyada kurumsal ve bireysel güven oranlarý, kümelerde iþbirliðinin önündeki engeller ve bu engellerin nasýl aþýlabileceði konularýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Eðitim programý, sorucevap bölümünün ardýndan sona erdi. Ýmsâk :4:19 Güneþ :6:10 Ýþrak :7:00 Öðle :13:14 Ýkindi :17:01 Akþam :19:57 Yatsý :21:35 1. Taþlanan kadýnlar yankýr Girdap duvarda ve sýrlarý çözük aynalar Bir aynanýn civarda hayvan otlaðýndaki benzeri Yüzler kuyuya inen gözü terkeder Sýcaktýr örfe yaklaþýr Kavalsýz ve çýlgýnca döner kaderine bir kez daha bakar Açlýða üþümeye kartalýn alnýnda duran yýldýza Bir kere daha daha yalnýzlýða Kati ve aþk geçerliðini ortaya koyarak Ulusal ve benci iki çingene arasýnda Bir kere daha yalnýzlýða Atýlarak Yerin içinde yüzlerle hücum Bütün özentili yekinmelere doðru karþý Bütün nedensiz gençliklere doðru karþý Bütün... doðru karþý Aç olan karýn Soylu olan yoksulluk Ve mýzrakla gelen alýn Yerin gezisinde insan vardýr Aðulu bir diþ put taþýnda Doðacak çocuklarýn toplandýðý çadýr taþýnda Ava çýkmýþtýr Aþk tunç çekmiþtir bizle olan sýrtýna Birbirini çaresiz býrakan çehrelerin Yaralý ceylaný bulup tepindiði (Fýrat birdenbire kaybolur bir maðarada) sevenin kurbanla alýnýp kurbanla ödendiði güneþin aþktan sudan ve topraktan daha hýzlý yöneldiði Cahit ZARÝFOÐLU 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Dünyada, Allahü teâlâdan en çok korkan kimse, kýyâmet günü insanlarýn en emîni olur. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri SU HAVA DURUMU Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Öðrenci Kulüpleri deðerlendirme yaptý Yýl: 9 Sayý: 2456 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Öðrenci Kulüpleri genel toplantýsý Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapýldý. Öðrenci Kulüpleri toplantýsýndan sonra, Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü, 'Kutlu Doðum Haftasý' ile ilgili bütün kulüp üyelerine ve Fen Edebiyat Fakültesi öðrencilerine tatlý yiyecek ve içecek ikramýnda bulunarak, toplantýya katýlan bütün öðrencilere Peygamberimizin sünnetlerinin ve hadislerinin yazýlý olduðu broþürler verip, Peygamber Efendimizi doðumunun 1442'nci yýlýnda derin bir saygý ile andýlar. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,793 1,803 EUR 2,347 2,362 STERLiN 2,74 2,78 JPY YENi 0,0179 0,0183 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Hobi Bahçelerinde yýkým devam edecek Vali Sabri Baþköy, Hobi Bahçeleri olarak bilenen alanlarda imara aykýrý inþa edilen yapýlarýn yýkýmýna devam edileceðini söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Vali Baþköy, özellikle Osmancýk yolu kenarýnda bulunan Hobi Bahçeleri ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Ýl Toprak Koruma Kurulunun bir süre önce yaptýðý toplantýda Sarmaþa mevkiinde bulunan alanlara ev yapýlmasýnýn Kanunen yasak olduðunu belirttiðini ve inþa edilen binalarýn yýkýmýna karar verdiðini hatýrlatan Vali Baþköy, "Bu bölgelerin bir kýsmýna ilgili Kanun by-pass edilerek evler yapýlmýþ. Ýl Toprak Koruma Kuruluda Kanuna aykýrý olarak inþa edilen bu yapýlarýn yýkýmýna karar verdi ve bazýlarý ise yýkýldý. Yýkýmlara mevsim þartlarý nedeniyle bir süre ara verildi. Yakýnda yeniden baþlayacak" dedi.konuþmasýnda Hobi Bahçelerinde Kanuna raðmen neden böyle bir durumun ortaya çýktýðý hakkýnda da bilgi veren Vali Baþköy, "Kanunen tarým arazileri 20 dönümün altýna bölünemiyor. Ama burada arazileri 21 dönüm yaptýktan sonra bölüp satmýþlar. Bu da Kanuna aykýrýdýr. Ýl Toprak Koruma Kurulu bu konuda Ýl Tapu Müdürlüðünü uyardý ve böyle arazilerin satýþýna izin verilmemesini istedi. Artýk araziler 21 dönüm yapýlýp parça parça satýlamayacak. Anacak arazi hissedarlarý kendi aralarýnda satýþ yapabilecekler" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Vali Baþköy ilçelerde inceleme yapacak Vali Sabri Baþköy önümüzde ki haftadan itibaren ilçeleri gezeceklerini ve yapýlamasý gereken çalýþmalarý tespit edeceklerini söyledi. Vali Sabri Baþköy dün yapýlan Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda yaptýðý konuþmada konu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile birlikte önümüzde ki haftadan itibaren ilçelere gideceklerini ve kaymakamlar ile görüþeceklerini belirten Vali Baþköy, "Ýlçe ziyaretlerimizde projeleri masaya yatýracaðýz ve yapýlmasý gereken yatýrýmlarý deðerlendireceðiz" dedi.konuþmasýnda daire müdürlerine de bir çaðrýda bulunan Vali Baþköy, "Daire Müdürlerimiz ilçelere gittiklerine mutlaka kaymakamlarý ziyaret edip bir bardak çaylarýný içsinler ve kendi alanlarý ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulunsunlar" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Baþkanlara "köy yollarýný temizleyin" uyarýsý! Vali Sabri Baþköy ilçe ve belde belediye baþkanlarýna sorumluluk alanlarýnda bulunan köy yollarýný temizlemeleri uyarýsýnda bulundu. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Vali Baþköy, "Belediye baþkanlarýndan sorumluluk alanlarýnda bulunan köy yollarýnýn kenarlarýný en az ayda bir kez temizlemelerini istiyorum. Bunu yapacak güçleri var. Bizde Ýl Özel Ýdaresi olarak konuyla ilgili yeni bir proje hazýrlýyoruz. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna vereceðiz. Proje kapsamýnda köy yollarýnýn temizliði için kullanýlacak temizlik kamyonu almayý planlýyoruz" dedi. Fatih AKBAÞ Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý oldu Bir süredir Amasya Orman Bölge Müdürlüðü görevini yürüten Ahmet Ceylan, Ankara'ya atandý. Ahmet Ceylan'ýn yerine ise Adapazarý Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Yaþar Sarý atandý. Yaþar Sarý dün yapýlan Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýna katýlarak kurumunun Çorum'da yaptýðý çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yaþar Sarý yeni görevine 15 Nisan 2013 Pazartesi günü baþladýðýný söyledi. Yýlda 1.5 milyar liralýk ekmek çöpe gidiyor Vali Sabri Baþköy, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Ekmek Ýsrafýnýn Önlenmesi" ile ilgili genelgesi konusunda tüm kamu kurum ve kuruluþlarýný uyardý. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Vali Sabri Baþköy, Türkiye'de yýlda 1.5 milyar liralýk ekmeðin çöpe gittiðini belirterek, "Her kurum ekmek israfýnýn önlenmesi konusunda üzerine düþen görevi yerine getirecek. Genelgeye göre ekmeklerin gramajý küçülecek ve kepek ekmeðe dönülecek" dedi. Geçtiðimiz günlerde yerel gazetelerde "Dünyanýn bazý bölgelerinde insanlar açlýktan ölürken bazý bölgelerinde ise obeziteden öldükleri" þeklinde bir haber okuduðunu belirten Vali Baþköy, "Ne yazýk ki özelikle Afrika ülkelerinde insanlar açlýktan ölürken geliþmiþ ülkelerde ise þiþmanlýk ölümlere neden oluyor ve buralarda çok sayýda diyetisyen var" þeklinde kaydetti. Köydes projesi kapsamýnda yýlda 500 milyon liranýn 81 Ýl'e gönderildiðini hatýrlatan Vali Baþköy, "Ekmek israfýndan dolayý ise yýlda 1.5 milyar lira çöpe gidiyor. Bu parayý Köydese aktarsak birkaç yýl içinde köylerin tüm sorunlarý çözülür" ifadelerini kullandý. Konuþmasýnda kamu kurum ve kuruþlarýnýn temsilcilerine de uyarýda bulunan Vali Baþköy, "Ekmek israfý ile mücadeleyi sadece bir kamu görevi olarak deðil insani bir vazife olarak da görelim" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Kamu düzenin biraz daha güçlendirmek istedik" Vali Sabri Baþköy, 11 Nisan'da yayýnladýklarý yeni kararlar ile ilgili açýklamalarda bulundu. Aldýklarý kararla Çorum'da18 yaþýndan küçüklere kesici ve delici alet satýþýnýn, 18 yaþýndan büyüklerin ise taþýmasýnýn yasaklandýðýný dile getiren Vali Baþköy, "Yetkili kurumlar alýnan bu karar doðrultusunda üzerlerine düþen görevleri yerine getirsinler" dedi. Ýl Koordinasyon Kurulunda yaptýðý konuþmada aldýklarý bir kararýnda ise hýrsýzlýk mallarýnýn satýþý ile ilgili olduðunu kaydeden Vali Baþköy, "Son yýllarda özellikle kablo hýrsýzlýklarý arttý. Artýk hurda malzemeleri alanlar bunu kayýt altýna almak zorundalar. Hurda malzeme satanýn kimlik fotokopisini alacak ve evrak düzenleyecekler. Ayrýca 18 yaþýndan küçüklerden de yanlarýnda velileri olmadan hurda malzeme alamayacaklar" þeklinde kaydetti. Vali Baþköy diðer bir kararýn ise iþyerlerine güvenlik kamerasý takýlmasý olduðunu söyledi. Aldýklarý kararlara uyulmamasý halinde idari para cezasý uygulayacaklarýný vurgulayan Vali Baþköy, "Çorum huzurlu bir kent ve faili meçhul olayýmýz yok. Güvenlik güçlerimiz olaylara anýnda müdahale ediyor. Ama mutlaka olay da oluyor ve bizim burada ki amacýmýz da olaylarý biraz da aþaðýya indirmektir. Bu kararlarla kamu düzenini biraz daha güçlendirmek istedik. Bundan sonra ilgili kurumlar ve kaymakamlar üzerlerine düþen görevleri yerine getirmeliler" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Merzifon Havaalaný Çorum' 15 km yakýnlaþacak Karayollarý 7.Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, karayollarýnda bulunan trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn büyük maddi kayba neden olduðun söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Arif Çobanoðlu, trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn yýlda 20 milyon lira zarara neden olduðunu belirtti. Çobanoðlu bu konuda önlem almak için çalýþtýklarýný da belirtti. Ekmek Ýsrafýnýn önlenmesi ile ilgili Karayollarý Genel Müdürlüðünün de çalýþma yürüttüðünü ve bilgilendirici afiþler hazýrladýklarýný kaydeden Çobanoðlu, "Her yýl bir boðaz köprüsünü çöpe atýyoruz. Ekmek israfýnýn maddi boyutlarýný öðrenince çok þaþýrdýk" dedi.merzifon Havaalanýný Çorum'a biraz daha yakýnlaþtýracak kestirme yol ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini de açýklayan Çobanoðlu, "Havaalanýný Çorum'a 15 km daha yakýnlaþtýracak yolun geçtiði arazi de toplulaþtýrma çalýþmalarý devam ediyor. En son iki vatandaþ kalmýþtý ve bunlardan bir tanesi ile anlaþtýk. Diðer vatandaþla ise kaymakam görüþmeye devam ediyor. Sanýrým yakýn zamanda anlaþma olacak ve önümüzde engel kalmayacak. Yolun ihalesini hemen yapýp iki ay içinde ise bitirmeyi hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI 30 YIL SONRA 7 / A SINIFI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Zaman nasýl da hýzlý geçiyor. Hayal meyal ilkokula yazýldýðým ve öðretmen çok dövüyormuþ korkutmalarýndan dolayý daha okula gitmeden kaçtýðým günleri hatýrlýyorum. Sonra ilkokulu bitirip, köyden bir kalabalýðýn peþine takýlýp Osmancýk imam hatip lisesine yazýldýðým, peþinden parasýz yatýlý olarak Yozgat Ýmam hatip lisesini kazandýðým ama 12 Eylül öncesi ortam nedeniyle gitmediðimde, ''bazý öðretmenlerin madem gitmeyeceksin o halde niye kazandýn?'' diye fýrça attýklarýný ama sonraki yýllarda tekrar parasýz yatýlý sýnavýna girerek Çorum imam hatip lisesinin yatýlý bölümünü tekrar kazandýðýmý hatýrlýyorum. Kayýtta istenen saðlýk raporunu alabilmek için, rahmetli Mehmet Efe hoca efendinin peþine takýlýp hastanede doktor muayene odalarý önünde o kuyruktan o bir kuyruða koþturduðumu hatýrlýyorum. Ýli gözümde büyütüp ve Ýlçeden gelmenin ezikliðiyle gecemizi gündüze katarak, hatta bir tarih dersine 18 saat çalýþtýðýmý, okunan ilk yazýlýdan sýnýfta en yüksek notu alýnca kendime güven geldiðini, o dönemde ilçeden gelen 5-6 tane arkadaþýmýzýn farklý sýnýflarda olmasýna raðmen fark edildiðini, öðretmenlerin dikkatini çektiðini ve bir gün Hakký Þirin hocamýzýn yanýna çaðýrýp: '' Oðlum, sizi tebrik ediyorum. Öðretmenler odasýnda öðretmenleriniz, 'Osmancýktan gelen çocuklar hem efendi, hem de derslerinde baþarýlýlar' diye sizlerden bahsediyorlar. Onun için aynen devam edin' dediðini hatýrlýyorum. Rahmetli Sami Akgül hocamýzýn yarýn cuma imam hatip tatbikat camisine vaaz için kim çýkacak sorusuna, ortaokula devam ederken bizlere bu imkâný sunan rahmetli köy imamý Ahmet Sekili hocanýn cesaretiyle 'BEN' diye cevap verdiðimi, öðrenci olarak arkadaþlarýna ve öðretmenlerine vaaz etmenin ne kadar heyecan verdiðinin akabinde, Mustafa Balcý hocamýzýn 'Mahirciðim tebrik ederim aferin' cümlesiyle dünyalarýn benim olduðunu, bir sonraki hafta da Ahmet Çek kardeþimin o kürsüye çýktýðýný hatýrlýyorum. Hitabet dersinde uygulama yapmak için, masanýn üzerine yatýrýlýp kefenlendiðimi hiç unutmamak üzere hatýrlýyorum. Toptancýdan kâðýt, kalem, sabun, tarak vs. alýp þimdi avukat olan Bünyamin Duran arkadaþýmla öðrencilere satýp ve harçlýðýmýzý çýkarmaya çalýþtýðýmýzý hatýrlýyorum. Tatillerde ilçeye gideceðim gece sevincimden sabahlara kadar uyuyamadýðýmý, Osmancýk arabalarýnda yer bulabilmek için arkadaþlarla koþar adým yazý çarþýya gittiðimizi ve üst üste yolculuk yaptýðýmýzý hatýrlýyorum. O dönemlerde yatýlý okumak zor. Her þeyden önce koðuþ 120 kiþi. Sabah dýþarý çýkýp içeri girdiðinizde çok rahatsýz oluyorsunuz. Diðer önemli bir husus yemekhane. Yemeklerde çeyrek ekmek veriliyor. Köyden Tüm Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, 2010 yýlýnda yayýnlanan 2010/73 genelgeye göre "Saðlýk personelinin muayene sýrasýna girmesi" sorununu Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu'na yazýlý olarak ilettiklerini ve düzeltilmesi talebinde bulunduklarýný hatýrlatarak, "Saðlýk çalýþaný hala sýrada bekliyor" dedi. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðýna yaptýðý yazýlý baþvuruda, "Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptýrmak üzere saðlýk kurum ve kuruluþlarýmýza baþvuran saðlýk çalýþanlarýnýn görevlerinden kaynaklanan özel durumlarý dikkate alýnarak sýra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin saðlanmasý için gerekli düzenlemeler yapýlmasý saðlanmýþken, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2010 yýlýnda yayýnlanan 2010/73 sayýlý genelge ile saðlýk çalýþanlarýnýn sýraya girmesi uygulanmaya konulmuþtur. Hasta haklarý çerçevesinde yapýlan bu düzenleme saðlýk hizmetinin yürütülmesini engelleyici ve hastalarýn hak kayýplarýna gelmiþiz. Ýkiye bölünce bitiveriyor O yýllarda 'on tane çocuðum olsa birini yatýlýya vermem' derdim. Ama þimdi pansiyonlarý gezdiðimizde bu fikrimi deðiþtiriyorum. Zira her biri modern bir otel görünümünde. Yeme içme imkânlarý iyi. Her þeyden önemlisi taze istediðin kadar var. Allah devletimize zeval vermesin. Boþ saatlerde, hafta sonlarýnda yazý çarþýda bulunan ahþap bir kahvene de, mecbur kalmadýkça çay içmemek veya en fazla bir bardak içerek Osmancýk arabalarýný görmek için oturduðumuz günleri hatýrlýyorum. Geçenlerde Zeki Aköz kardeþimiz 30 yýl sonra 7/A sýnýfý olarak bir araya gelmemize, 'çay bahane öðrencilik anýlarý þahane' hesabý öðrencilik yýllarýmýzý tekrar yaþamamýza vesile oldu. Allah kendilerinden razý olsun. Öðrencilik olurda aný olmaz mý? Elbette olur. Þeref Hayýr, Selami Sönmez, Ýsmail Tuncer, Ozulu, Þakir Çýplak, Veli Kavaklý, Hakký Þirin, Mehmet Aksu, Nurettin Doðmuþ, Yahya Acar ve diðer hocalarýmýzýn kulaklarýný çýnlattýk. Arkadaþlarýný takip için muhbir olarak görevlendirilen arkadaþýmýzýn da kahvedeki oyun ekibine katýlý verdiðini, sinemaya giden arkadaþýmýzýn bilmeden ayný filmi seyretmeye giden babasýnýn yanýna oturduðunu ve sonra olanlarý hoþ sohbet içerisinde tekraren dinledik. Durum böyle olunca zaman hemencik geçiverdi. Raflarda tozlanmýþ olan 30 yýlýn anýlarý tazeleyebilmek adýna 17 Mayýsta tekrar bir araya gelmek için sözleþiverdik. Hakkýn rahmetine kavuþanlara Allahtan rahmet, hayatta olan arkadaþlarýma saðlýk sýhhat ve afiyetler dileklerimle; 30 yýl sonra 7 - A sýnýfý: ''Zeki Aköz, Mustafa Köse, Mahir Odabaþý, Resul Velidedeoðlu, Arif Ýþler, Þaban Çalýþkan, Erol Köse, Recep Cengiz, Hamit Erdoðan, Hüseyin Kýr, Cengiz Tufan, Yusuf Avcý, Hasan Okumuþ, Ahmet Çek, Mehmet Týðlý, Mahmut Yanýk, Celal Çakýrtekin, Kerim Yurttaþ, (Hamza Topuz, Osman Berk-rahmetli) Erkan Þahinci, Davut Batuk, Kadir Yumurtacý, Hasan Çýplak, Özcan Özaydýn, Mustafa Kaya, Ýdris Baþtuð, Ýbrahim Karslý, Ahmet Çýnar, Uður Bolat, Hayri Özyýlmaz, Özcan Cebeci, Hayrettin Avcý, Ömer Yavuz, Mehmet Sakallý, Bahri Öztuna, Cüneyt Erdem, Erol Balaban, Selim Karaca'' arkadaþlarýmýzla buluþabilmek dileklerimle. * ''Nerede olursak olalým, Biz bu yörenin insanlarýyýz. Birbirimizi asla unutmamalýyýz Çünkü gün gelir emekli oluruz Vataný asliye döneriz, Dedik ya, biz bir birimiziz, Bazen bir parkta selamlaþýrýz, Bazen de çay ocaðýnda çay içeriz, Hastalansak, yatakta eski dostlarý yâd ederiz Önce rahmetli olanýn cenaze namazýný kýlarýz Vefasýzlýk yapmaz salýndan tutar kabristana uðurlarýz Kim bilir belki de ayný ilin, ilçenin, köyün mezarlýðýnda Komþu olur, kýyamete kadar yan yana yatarýz. Dünya da yarým kalan sohbeti orada yaparýz'' "Saðlýk çalýþanlarýnýn sýrada bekleme sorunu çözüm bekliyor" uðramasýna yol açýcý niteliktedir. Birçok saðlýk çalýþaný saatlerce muayene sýrasýnda bekleyerek çalýþtýðý birimde hizmetin aksamasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle saðlýk çalýþanýný psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyen ve hizmet üretimini aksatan bu uygulamanýn yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer vermiþti. Saðlýk kuruluþunun hizmet verme imkânlarýnýn yetersiz veya sýnýrlý olmasý sebebiyle saðlýk hizmeti talebinin zamanýnda karþýlanamamasýnýn büyük bir sorun olduðunu dile getiren Erözgün, "Muayene ve tedavi olmak saðlýk personelinin de insani bir hakkýdýr. Eþ ve çocuðu için yazdýracaðý bir reçete için saatlerce sýrada beklemesi halinde, saðlýk hizmeti nasýl zamanýnda karþýlanacak? Saðlýk Bakanlýðý hala konuyla ilgili bir düzenleme yapmamýþtýr. Saðlýk çalýþanlarý da hala sýrada beklemektedir. Saðlýk çalýþanlarýna en kýsa süre içinde muayene ve tedavi de öncelik hakký verilmelidir" diye konuþtu. "Atalarýmýz beraberlik ve kardeþlik ruhuyla Çanakkale'de kazandýlar" Tarihçi-Yazar Hasan Hüseyin Maltepe Ýskilip'te Çanakkaleyi anlattý. Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇES- DER) Ýskilip Þubesi tarafýndan düzenlenen programda Tarihçi Yazar Hasan Hüseyin Maltepe Ebussuud Erkek Öðrenci Yurdu konferans salonunda Çanakkale Destanýný anlattý. Programý Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Ýskilip emekli vaizi ve kanaat önderi Hamdi Ertekin ÝSKÝAD Baþkaný Necati Tatar, ÇESDER Ýskilip Þubesi Baþkaný Yusuf Ahirzaman AÇELYA Derneði Baþkaný Semiha Ergün, okul müdürleri öðrenciler öðretmenler ve ilçe halký izledi. Sunumunu slâytlar eþliðinde yapan Maltepe, "Çanakkale denilince akla ilk vataný bayraðý namusu için canlarýný seve seve vermek geliyor. Vatan bayrak ve namus o zaman onlara emanetti. Onlar o emanete canlarý pahasýnca en sevdiklerinden vazgeçme, gidip de gelmememe pahasýnca sahip çýktýlar ve o emaneti bize teslim ettiler Þimdi biz o emanete ne kadar sahip çýkýyoruz. O zamanlar savaþlar topla tüfekle yapýlýyordu. Þimdiki savaþlar bilimle fenle teknolojiyle yapýlýyor. Bir toplumu cehalet fakirlik ve tefrika hastalýðý yýkar. Atalarýmýz bunlarý bildiðinden dolayý hep insana yatýrým yapmýþtýr. Eðer bizde atalarýmýz gibi kazanmak istiyorsak insana yatýrým yapýp bilimde fende ve teknolojide en iyi olmamýz gerekiyor. Onlar birlik beraberlik ve kardeþlik ruhuyla Çanakkale'de zafer kazandýlar. Eðer bizde þimdi devletlerarasýnda en iyi olmak istiyorsak ve zafer kazanmak birbirimiz arasýnda hiçbir ayýrým yapmaksýzýn birlik beraberlik ve kardeþçe çalýþmamýz lazým. Çanakkale ruhunun hissedilmesi, öðrenilmesi için imkaný olan herkesin oralarý görmesi, ders çýkarmasý lazým. Yaþadýðýmýz topraðýn nimetini bugün görüyorsak eðer, o gün canlarýný vatan için ortaya koyan þehit ve gazilerimiz sayesindedir. Onlardan dualarýnýzý esirgemeyin, oralara gidin, onlarý selamlayýn. Onlarýn selamý kýyamete kadar sizinledir. Bende buraya gelince ilk Atýf Hocayý ziyaret ettim ve selam verdim. Çünkü Atýf Efendi'de benim gözümde þehittir. Ýnþallah o da kýyamete kadar bana selam verir" dedi. Programdan sonra Tarihçi Yazar Hasan Hüseyin Maltepe'ye dernek adýna hediyeyi Ýskilip Emekli Vaizi Hamdi Ertekin verdi. Konferans sonrasýnda ise Hasan Hüseyin Maltepe kitaplarýný imzaladý.

5 HABER "Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürü var" 5 Çorum'un yemek kültürünü anlattýlar "Yemeðin turizme ve tanýtýma katkýsý büyüktür" Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisi gerçekleþtirildi. Dün Katipler Konaðý'nda yapýlan söyleþiye Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek, bazý daire müdürleri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Çorum'da yemek kültürü ile ilgili Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan ve Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ bilgiler verdiler. Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Türkiye ve Çorum mutfaðý ile ilgili, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan, Ýskilip Dolmasý ile ilgili, Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum mutfaðý ile ilgili yazdýðý iki kitap hakkýnda bilgiler verdi. Ardýndan Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan ve Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Aras'a Çorum hatýrasý olarak hediye takdim edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Türkiye'nin mutfak konusunda zengin bir kaynaða sahip olduðunu belirterek, klasik ve yöresel mutfaða sahip olunduðunu söyledi. Çorum mutfaðýnýn da önemli bir mutfak olduðunun altýný çizen Halýcý, Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürünün bulunduðunu kaydetti. Dün Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Nevin Halýcý, doðum, düðün, ölüm ve özel günlerde Çorum mutfaðý hakkýnda bilgiler aktardý. Halýcý, Çorum'da özel gün yemeklerinin de son derece zengin olduðuna deðinerek, Hititlerden alýnan bu zenginliklerin ulusal ve uluslar arasý alanlarda tanýtýlmasý gerektiðini ifade etti. Nevin Halýcý, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Keþke Türkiye'nin birçok yerinde Kâtipler Konaðý gibi lokantalar olsun isterdim. Uygulama olarak bu kadar güzel bir lokanta olmasý çok güzel. Çorum'da özel gün yemekleri yapýlýyor. Çorum'da günlük öðünler üç þekilde oluyor. Sabah kahvaltýsý, öðle yemeði ve akþam yemeði. Doðumdan ölüme insanýn hayatýnda bulunan özel yemekler bulunuyor. Eski kaynaklardan derlenen bilgileri paylaþmak istiyorum. Doðum, düðün, asker, söz kemse, niþan, düðün gibi özel günlerde özel yemekler yer alýyor.doðumda küçük çocuða þekerli þerbet içiriliyor. Düðünlerde düðün yemekleri yer alýyor. Ölümlerde ise cenaze evinde yemek piþirilmiyor komþular on veya on beþ gün yemek yapýp veriyorlar. Ayrýca helva yapýlýp daðýtýlýyor. Has baklava olaðanüstü bir baklavadýr. Ayrýca Berat Kandilinde sadece Çorum'a özgü kat kat börek yapýlýp daðýtýlýyor. Diðer kandillerde helva daðýtýlýyor. Hýdýrlýk'ta eðlenceler yapýlýyor. Yine bað bozumlarýnda eðlence ve yemekler yer alýyor. Çorum'da özel gün yemekleri son derece zengin. Hititlerden alýnan bu zenginlikler ulusal ve uluslar arasý alanlarda tanýtýlmalýdýr." Kubilay Kaan YÜCEL Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan, yemeðin turizme ve tanýtýma katkýsýnýn büyük olduðunu belirterek, Türk mutfaðýnda bir çok yemeðin 3-4 malzeme ile yapýldýðýný ancak yemeðin tadýnýn malzeme ve piþirme tekniðinden geldiðinin altýný çizdi. Piþirme tekniði açýsýndan çok ilginç olan Ýskilip Dolmasý'ný Tokat'ta yapýlan bir festivalde tanýdýðýný ifade eden Tan, "Orda Ýskilip Dolmasýnýn yapýmýna þahit olmuþtum. Beni çok heyecanlandýrdý. Fransa'daki toplantýda Ýskilip Dolmasý'ný anlatmak istedim. Çok da baþarýlý olduk" dedi. Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda dün Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan, Türk mutfaðýnýn sade bir mutfaða sahip olduðunu vurguladý. Çorum'daki ot kültürüne de deðinen Aylin Öney Tan, "Ege'den daha fazla burada da bir ot kültürü bulunuyor ve festival yapýlabilir. Bu deðerlere mutlaka sahip çýkmalýyýz. Belgelemeliyiz" dedi. Tan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Yemeðin turizme ve tanýtýma katkýsý büyüktür. Yemek kültürünü tanýtmanýn anlatmanýn önemine deðinmek istiyorum. Yemek araþtýrmalarý yapýyorum. Ulusal ve uluslar arasý sempozyumlarda Türk mutfaðýný tanýtmaya çalýþýyoruz. Fransa'da sempozyum yapýldý. Piþirme tekniði açýsýndan çok ilginç olan Ýskilip Dolmasýný Tokat'ta yapýlan bir festivalden biliyorum. Orda Ýskilip Dolmasýnýn yapýmýna þahit olmuþtum. Beni çok heyecanlandýrdý. Fransa'daki toplantýda Ýskilip Dolmasý'ný anlatmak istedim. Pirinç bir anlamda özelliðinde kullanýlan ve deðerli kýymetli bir ürün. Et de ayný þekilde. Et ve pirinç düðünlerin prestiji konumuna geliyor. Topluluklarý birleþtirici özellikleri var. Coþku unsuru var. Ýþin içinde müthiþ bir geleneksel öðreti de bulunuyor. Tek bir kazanda bir ziyafetten bahsediyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL Kutlu Doðum yemeðinde buluþtular Sancaktar esnafýnýn geleneksel hale getirdiði Kutlu Doðum yemeði büyük bir katýlýmla dün gerçekleþti. Yunus Emre Otoparkýnda gerçekleþtirilen programa Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, Zeki Gül, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen ve esnaf katýldý. Yasin YÜCEL SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk oldu Saadet Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ, görevini Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk'a devretti. Devir teslim nedeniyle parti binasýnda tören düzenlendi.sp Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Ýl Baþkaný olurken, Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na ise Merkez Ýlçe Siyasi Ýþler Baþkaný Ýbrahim Zorlu vekaleten atandý. Program sonunda ise Yakup Taþ'a, Faruk Cýdýk teþekkür plaketi verdi. Bahadýr YÜCEL "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun ötesinde bir mutfak olduðunu gördüðünü söyledi. Çorum mutfaðýný anlatan herkesin elindeki deðerlerden habersiz olduðunu gördüðünü ve çok þaþýrdýðýný ifade eden Araþ, Çorum'un yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilecek bir þehir olduðunu kaydetti. Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda dün Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, "Elimizdekilere sahip çýkar elimizdekilerin farkýnda olursak mutlaka ilgi çekiyor. O ilgide bize turizm, sanayi, ekonomi olarak geri dönüyor. Çorum'da çok þey var. Farkýna varýp sahiplenmemiz gerekiyor. Bu güne kadar mutfak hep basit algýlandý. Yemek siyaset, hiyerarþi böyle bakmamýz böyle anlatmamýz gerekiyor. Yemek sadece açlýk giderme deðildir yemek kültürdür" dedi. Araþ, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Birçok deðerimizin farkýnda deðiliz farkýnda olduklarýmýz da o kadar önemsiz ki önemli sayýlmýyor ortaya koymuyoruz. 6-7 yýl önce Çorum'a gelmiþtim. 12 yýldýr mutfaklarý yazýyorum. Umduðumun ve duyulanýn çok ötesinde bir mutfak var burada. Çorum en fazla mutfaðý ile adýnýn duyulmasý gereken illerden biridir. Bulunduðu yeri sahiplenen öðretmenler olduðunu gördüm. Mutfaðý anlatan herkesin elindeki deðerlerden habersiz olduðunu gördüm ve çok þaþýrdým. Dünyanýn en eski medeniyetlerinden birisi Çorum. Belgeleri anlamaya dönemi tanýmaya çalýþtým. Çorum mutfak dünyasýnda adýný geçirmeyi çoktan hak ediyordu." Kubilay Kaan YÜCEL

6 HABER TEK 6 Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý TOKÝ Þehit Þükrü Özyol'da Kutlu Doðum coþkusu -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu öðrencileri düzenledikleri Kutlu Doðum Programýnda Peygamber Efendimizi andý. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenleri Hatice Bardak ve Zeki Hakan öncülüðünde hazýrlanan programa öðrenci ve öðretmenler yoðun ilgi gösterdi. Okul konferans salonundaki etkinlik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Zeki Hakan'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Konuþmasýnda Peygamber Efendimizin yaþantýsýndan örnekler veren Zeki Hakan genç nesillerin ve 21. yüzyýl insanýnýn Efendimizden öðreneceði çok þey olduðunu belirtti. Hakan, Efendimizin sünnetlerinin rehberliðinde bir yaþam anlayýþý benimsemenin günümüz insanýnýn mevcut birçok sýkýntýsýný gidereceði gibi bu anlayýþla daha anlamlý ve huzurlu bir yaþantýya kavuþacaðýný aktardý. Okulda yaklaþýk 200 öðrenci Efendimizin hayatýyla ilgili kitap okuyarak bilgi yarýþmasýna hazýrlandý. Yapýlan seçmeler sonucunda 5 öðrenci finale kalmaya hak kazandý. Final yarýþmasýnda öðrencilere Efendimizin hayatýyla ilgili sorular yöneltildi. Çekiþmeli geçen yarýþmada öðrencilere 15'er soru soruldu. Tüm sorularýn ardýndan eþitlik bozulmayýnca yedek sorulara geçildi. Yedek sorularýn sonucunda iki öðrenci arasýnda eþitlik yine bozulmayýnca günün anlam ve önemine de uygun düþecek bir þekilde her iki öðrenci de birinci olarak ilan edildi ve ödül töreni yapýldý. Birinci olan öðrenciler Rabia Merve Arca ve Dilek Þevval Demirtaþ'a tablet bilgisayar, 2. olan Aselnur Kuþ, 3. olan Fadime Nazlý ve 4. olan Züleyha Tekkeþin'e mp5 hediye edildi. Kitap okumada gayretleriyle ilk 15 dereceye giren diðer öðrencilere ise mp3, il çapýnda düzenlenen þiir yarýþmasýnda Ýl Birincisi olan öðrenci Sena Hakan'a da mp5 hediye edildi. Verilen hediyelerin ardýndan kapanýþ konuþmasýný yapan Okul Müdür Yardýmcýsý Selahattin Kara, Kutlu Doðum haftasý etkinliklerine katýlan tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Din Bir Sen'den Kutlu Doðum etkinliði M -Turkuaz "OHSAS 18001" belgesi aldý PTT önünde açýlan Kutlu Doðum çadýrýnda Müftülük ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan organize edilen etkinlikler devam ediyor. Etkinliklerin dün yapýlan bölümünde ise Din- Bir Sen Sendikasý ve Hýdýrlýk Erkek Kuran Kursu 'Hz. Muhammedîn hayatý bilgi yarýþmasý yaptýlar. Programda ayrýca þiir ve ilahi dinletisi de gerçekleþtirildi. Küçük hafýz Mehmet Erdal'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen açýlýþ konuþmasýný yaptý. Süzen, "Ýlk öncelikle sendikalarýmýza ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Hýdýrlýk Kuran Kursu öðrencilerine gelecek zamanda kürsülerin, minberlerin, hutbelerin yerlerini teslim edeceðiz, toplumda her kesim iþ sahibi bulabiliriz ama Kur'an ehli bulmak zor. Bu sebepten Kur'an ehli yetiþtirmeye gayret ediyoruz. Kur'an okunan evler oluþturalým, Kutlu Doðumu farklý farklý heyecanlarla yaþýyoruz bu programý düzenleyenlere çok çok teþekkür ediyorum ve çocuklarýmýzýn gözlerinden öpüyorum" dedi. Konuþmanýn ardýndan yapýlan yarýþmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardýndan program sona erdi. Yasin YÜCEL M -Turkuaz Firmasý OHSAS Yönetim Sistemi Belgesini aldý. M - Turkuaz firmasý büyüme stratejisi kapsamýnda 2013 yýlý için planladýðý OHSAS yönetim sisteminin firma bünyesinde uygulanmasý çalýþmalarýna þubat ayý sonunda Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýyla baþlamýþtý. Þubat sonunda baþlanan firmanýn yönetim sistemine uygun hale dönüþtürülmesi kapsamýndaki revizyonlar ve eðitimler nisan ayýnda tamamlandý. Verdiði hizmeti, personel kadrosundan, hizmet aðý, süreç denetimi gýda hijyeni, ürün kalitesi, yönetim sistemindeki iyileþtirilmesi ile bir bütün olarak geliþtiren M - Turkuaz firmasý toplu yemek hizmetinde kalitesini OHSAS belgesi ile taçlandýrdý. Sistemin tam anlamýyla firmaya entegre edilmesi uygulama öncesi sürecin hazýrlanmasý ve uygulamaya geçilmesi þubat sonundan baþlayarak nisan ayý itibariyle son buldu. Bu sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan firma çalýþanlarýna sertifikalarý verilerek süreç tamamlandý. Firma sahibi Mustafa Akdemir uzun bir çalýþma ve uygulama süreci sonrasýnda belgenin firmasý için bir belgeden çok daha önemli sistem kazanýmý olduðunu dile getirdi. Akdemir, bu sistemin oluþturulmasý, sürecin saðlýklý bir þekilde yürütülmesi anlamýnda profesyonel bir þekilde yürüten Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýna ve Eðitim sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý'ya teþekkür etti. Alaca MYO Yýldýrým Elektronik'i gezdi Alaca Meslek Yüksekokulu Elektronik Otomasyon Bölümü Öðrencileri Ankara'da bulunan, Yýldýrým Elektronik iþletmesine teknik bir gezi düzenlendi. Geziye katýlan öðrencilere Elektronik Haberleþme Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Betül Cebe, Öðr. Gör. Önder Yakýþtýran ve Öðr. Gör. Lokman Kapan rehberlik etti. Öðrenciler 1986 yýlýnda yedek parça ve test cihazlarý satýþý ile sektöre adým atan ve devam eden yýllarda, sektördeki konumunu, ürün yelpazesi ve müþteri portföyü ile saðlamlaþtýran, ar-ge grubunu kurarak sektörde lider olan Yýldýrým Elektronik'in üretim yerlerini, mühendisler rehberliðinde gezdiler. Öðrenciler gezi sýrasýnda firma mühendislerine merak ettikleri sorma fýrsatý da buldular.

7 HABER 7 HÝTÝTSÝAD Dergisi ilk sayýsýnda "Birliktelik Kültürü"ne dikkat çekti Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD), Çorum ekonomisinin yapý taþlarýndan olan "Birliktelik Kültürü"nü yayýnladýðý derginin birinci sayýsýnda ele alarak, deðiþen ve geliþen Çorum'un ekonomik nabzýný tuttu. HÝTÝTSÝAD, çýkardýðý derginin ilk sayýsýnda Çorum'da kurulan ortaklýklarý ve bu ortaklýklarýn þirketlere kattýðý deðerleri iþ dünyasýyla paylaþýrken, ayrýca HÝTÝTSÝAD olarak Çorum'da yaptýklarý faaliyetleri de yine bu dergi aracýlýðýyla açýkladý. Çorum'da birlikteliklerle kurulan firmalarý yakýndan takip eden ve bu firmalarla özel röportajlar gerçekleþtiren HÝTÝTSÝAD yetkilileri, iþ dünyasýnda oluþmaya baþlayan ortaklýklarýn artýk Çorum'un bir kültürü olduðunu ve Çorum'un geliþmesinin ve büyümesinin artýk bu kültürle olacaðýný ve bunun iþ dünyasýnda önemli bir yer tuttuðunu ifade ettiler. Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Ahmet Benli, "Çorum sanayisi, global dünyanýn dinamiklerini özümseyerek geliþmeyi, saðladýðý istikrarlý ve baþarýlý grafiði her geçen gün arttýrýyor. Özellikle son dönemlerde yapýlan uluslararasý yatýrýmlarla adýndan sýkça söz ettirmeye baþlayan Çorum sanayisi, Türkiye'nin yükselen deðerleri arasýnda yerini aldý. Anadolu'nun kalkýnan ve istikrarlý büyüme içerisinde olan illerinden olan Çorum, önümüzdeki süreçte ekonomisini ve ihracatýný daha da yukarý çekecektir. Elbette bunun için önemli olan Çorum'un baþarýsýna seviye atlatan "Birliktelik Kültürü'ne" daha fazla sahip çýkmalýyýz. Bizlerde bu doðrultuda bu kültürü dergimizin ilk sayýsýnda ele almayý ve bunu iþ dünyasýyla paylaþmayý uygun gördük. Hem dernek olarak kendi faaliyetlerimizi hem de Çorum'un bu kültürünü daha geniþ kitlelere duyurmak için bu çalýþmayý yaptýk" sözleriyle derginin önemini vurguladý. HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hakan Karaduman ise çýkardýklarý derginin 800 adetini Çorum'a,172 tane derginin TUSKON üyesi derneklere, 81 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarýna, Ýstanbul'un önde gelen þirketlerine ve Yurtdýþý temsilciliklerine gönderildiðini ve dergi tirajýnýn 2000 olduðunu ifade ederek, "Çorum'un ekonomik potansiyelini daha da yükseltmek için beraber hareket etmeli ve birlikteliklerimizi daha da kuvvetlendirmeliyiz. HÝTÝTSÝAD olarak bizim görevimiz iþ adamlarýmýzýn saðlýklý yatýrým yapmalarýna destek vermek ve "Birliktelik Kültürüne" daha da fazla sahip çýkmak. Bu dergimizle bu birlikteliklerin önemini bir kez daha görebilir ve Çorum'un Türkiye'deki yerini de görebilirsiniz" dedi. Genel Sekreter Karaduman derginin özverili bir çalýþma sonunda hazýrlandýðýna da dikkat çekerek, "Derginin kaliteli ve ulusal bir yayýn içeriðine, görselliðine sahip olmasý için özel bir çalýþma içerisine girdik. Bu derginin çýkmasýnda ilk günden itibaren emeði geçen ve editörlüðünden, tasarýma kadar her konuda çalýþma yapan Yön Medya Reklam&Tanýtým'a teþekkür ederim. Bu özverili çalýþmalar sonrasýnda baþarýlý ve devamýnýn olacaðý özel bir yayýnla dergimizin ilk sayýsýný çýkarmýþ bulunuyoruz" þeklinde kaydetti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý ONUNCU BAÞVURU ÇAÐRI ÝLANI Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði'nin Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý olan IPA'nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 19 Nisan 2013 tarihinde Onuncu Baþvuru Ýlanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. Baþvuru kabulüne iliþkin bu çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere yapýlacak baþvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÝKLÝ EKSENLERÝ Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý; Türkiye'nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedeflemekte, iþletmeleri Avrupa Birliði standartlarýna yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý, aþaðýda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandýrýlacaktýr. - Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin Topluluk standartlarýnýn uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý. - Öncelik Ekseni 2: Tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký saðlanmasý (IPARD Programýnýn ikinci döneminde uygulanacaktýr). - Öncelik Ekseni 3: Kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý. PROGRAMIN KAYNAÐI Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti Eþ-finansmanýndan oluþturulan IPARD Programý Fonudur. Bu destek "Kamu Katkýsý" olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaktýr. DESTEKLENECEK TEDBÝRLER VE DESTEK BÜTÇESÝ Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi aþaðýdadýr. Hastane temizlik personeline iþ güvenliði eðitimi Hastane personeline iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Þanlý Temizlik Þirketinde çalýþan 106 personele temel iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. Anset Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði firmasýnýn düzenlediði eðitim semineri sonunda hastane personeline sertifikalarý verildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda gerçekleþen eðitim semineri ve sertifika törenine Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'da katýldý.musa Zorlu yaptýðý konuþmada "Biz Köse çiftçilerin sorunlarýný dinledi burada çalýþan 1600 personelin tamamýný saðlýk bakanlýðýnýn bir personeli olarak kabul ediyoruz. Hastanenin her alanýnda çalýþan kiþiler bir saðlýk personelidir ve davranýþlarý ona göre olmalýdýr" dedi. Þanlý Temizlik personelinin, hastanenin görünmez kahramanlarý olduklarý ifade eden Zorlu "Bir doktorun yokluðu nasýl anlaþýlýyorsa sizin yokluðunuzda o kadar anlaþýlýyor. Bizim için önemlisiziniz" þeklinde kaydetti. Musa Zorlu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi için Eðitim Uzmaný Elvan Siyah kürsüye geldi. Ýþ saðlýðý ve güvenliði genel bilgilendirme ve hastane çalýþanlarýnýn yasal hak ve yükümlülükleri konulu eðitim seminerinin ardýndan katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. CHP Milletvekili Tufan Köse, dün Ýskilip ilçesinde köylülerin sorunlarýný dinledi. Partililerle birlikte Yerliköy, Kayaaðzý ve Çukurköy köylerini ziyaret eden Köse, burada köylülerin sorunlarýný dinledi. Cuma namazýný köylülerle birlikte kýlan Köse vatandaþlarla bir süre sohbet eti. Tüm köylülerin büyük bir sýkýntý içerisin de olduklarýný ve bölgede pirinç üreticilerinin bitme noktasýna geldiklerine þahit olduklarýný iddia eden Köse, yeni çýkacak ve mecliste görüþmeleri süren þeker kanunun çýkmasýnýn Türkiye'de yerli þeker üretiminin bitmesi anlamýna geldiðini vurguladý. Daha önce AKP'ye oy veren tüm köylülerin büyük bir piþmanlýk içerisinde olduklarýný ve yapýlacak olan yerel ve genel seçimlerde hükümetin büyük bir hüsrana uðrayacaðýný öne süren dikkat çeken Köse, "Vatandaþlarýmýz mutsuz ve gelecekten umutsuzlar. Ýktidara büyük tepkileri var. Tarým üretimi yapan köylülerimiz arasýnda AKP'den memnun olaný görmek mümkün deðil. Her 3 köyümüzdeki çiftçi ve tarýmla uðraþan köylülerimizin sorunlarý dinledim. Aslýna bakýlacak olunursa çiftçi ve tarýmla uðraþan köylülerimizin sorunlarý hemen hemen ayný. Eðer hükümet çiftçisinin ve köylüsünün derdine derman olamýyorsa, iktidarý býrakýp gitmesi gerekiyor. AKP iktidarý her kesimi görmezlikten gelirken, bunlarýn içinde çiftçi ve köylülerimizde bulunuyor. Çiftçi ve köylülerimizin sorunlarýna çözüm bulunmasý yolunda AKP iktidarý hiçbir çare aramýyor. Çiftçi ve köylülerimizin sorunu bizim yani CHP'nin sorunudur. CHP olarak çiftçilerimizin ve tarýmla uðraþan köylülerimizin sorunlarýnýn takipçisi olacaðýz" dedi. BAÞVURU YAPILACAK ÝLLER Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý iller arasýnda Çorum Ýli'de bulunmaktadýr. Çorum Ýlinde her alt tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecektir. BAÞVURU TARÝHLERÝ Baþvurular tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan ve iletiþim bilgileri aþaðýda yer alan TKDK Ýl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlayacak olup, baþvurularýn son teslim tarihi , saat 21.00'dir. Bu çaðrý için son teslim tarihinden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. YATIRIM SÜRELERÝ Onuncu Baþvuru Çaðrý Ýlaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurularda yatýrým süreleri tek taksit olacak þekilde planlanmalý ve yatýrým süresi ile ödeme talebi paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulma süresi toplamda 3 (üç) ayý geçmemelidir. TRAKTÖR DESTEÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ Yatýrýmlarý kapsamýnda traktör alýmlarý için hibe desteði talebinde bulunacak baþvuru sahiplerimizin bütün tekliflerini traktör bayileri veya yetkili satýcýlardan almalarý gerekmektedir. Traktör alýmlarý ile ilgili olarak tekliflerin toplanmasý ve ödeme talep iþlemlerinde dikkat edilecek hususlara iliþkin Kurumumuz internet adresinde (www.tkdk.gov.tr) yayýnlanan duyurular ve uyarýlar dikkate alýnmalýdýr. BAÞVURULAR ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Avrupa Komisyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda IPARD Programýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Programýn son hali Bakanlýðýmýz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Baþvurular hakkýnda detaylý bilgiler ve baþvuru kurallarýnýn yer aldýðý Baþvuru Çaðrý Rehberleri (versiyon 3.1) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrýca, bu baþvuru çaðrý döneminde Kurumumuz tarafýndan yapýlacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çaðrý ilaný kapsamýnda dikkate alýnmalý ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. ÇORUM ÝL KOORDÝNATÖRLÜÐÜ ADRES VE TELEFON NUMARALARI Ulukavak Mahallesi Selçuk 1.Caddesi PTT Baþmüdürlüðü Binasý No:10 Tel: Faks: Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ýlanen Duyurulur. Basýn 353 Resmi ilanlar de

8 YAÞAM Boy kýsalýðýnýn yüzde 80'i genetik 8 Misafire Ýkram Adamýn biri yabancý bir þehirde, bir evin kapýsýný çalarak þu ricada bulunur : -Pek susadým, buralarda su bulamadým, lütfen bana bir bardak su verir misiniz? Kapýyý açan çocuk, adamýn yüzüne bakarak, kýsa bir tereddütten sonra :-Ýstersen ayran getireyim, der. Adam bu teklifi teþekkürle kabul ettikten sonra, çocuk bir çanak ayran getirir. Adam ayraný içtikten sonra çocuk :-Ýstersen daha getireyim, der. -Zahmet olur yavrum. -Hayýr, zaten bu ayranýn içine fare düþtüðü için nasýl olsa dökecektik! Bunun üzerine, adam iðrenerek, elindeki ayran çanaðýný hiddetle yere atýp parçalayýnca, çocuk feryadý koparýr :-Anne, kapýdaki adam köpeðin çanaðýný kýrdý! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uzmanlar, oturma bozukluklarý sonucu bozulan omurga saðlýðýnýn ilerleyen yaþlarda insanlarý daha çok etkilediði belirtildi.fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Nevsun Pýhtýlý Taþ ve Fizyoterapist Murat Kürüm tarafýndan Fýrat Üniversitesi Eðitim Fakültesi konferans salonunda 'Oturma Bozukluklarý ve Omurga Saðlýðý' konulu konferans verildi. Konferansa Fýrat Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rifat Çolak, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitim Bölümü Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Bünyamin Atýcý ve çok sayýda öðrenci katýldý.medicalpark Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Nevsun Çocuklarda doðumdan itibaren boy ve kilo artýþýnýn dikkatle izlenerek, fark edilen bir büyüme geriliðinde erken tedaviye baþvurulmasý gerektiði bildirildi. Adana Özel Meridien Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Sema Kýlýç, çocuklarýn büyümesinde genetik faktörler etkili olmakla birlikte, beslenme ve mutlu aile yaþantýsýnýn da geliþimde rol oynadýðýný belirterek, ''Boy kýsalýðýnýn yüzde 80'i genetik'' dedi. Kýlýç, "Büyüme ve geliþme her yaþ grubunda, kýz ve erkek cinsiyette farklýlýklar göstermektedir. Çocuklar, her yaþta ayný hýzda büyümezler. Benzer þekilde, her yaþ grubu için büyümeyi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler de deðiþiklik göstermektedir." diye konuþtu. Kýlýç, en hýzlý büyümenin, anne karnýnda, ilk 2 yaþta ve ergenlik döneminde kendini gösterdiðini, anne ve babanýn boyuna göre çocuklarýn öngörülen boylarýnýn hesaplanabileceðini belirtti. ÇOCUKLAR YILDA NE KADAR UZAR? Kýlýç, çocuklarýn büyüme hýzlarýnýn yaþlarýna göre deðiþtiðini vurgulayarak, ''Yeni doðan bir bebeðin boyu ortalama 50 santimetredir. Ýlk yýlda 25 santimetre, ikinci yýlda 10 santimetre uzarlar. Daha sonra yýllýk büyüme hýzý giderek azalýr. Ergenlik döneminde ise hýzlý bir boy uzama safhasý olur ve bu dönem boyunca kýzlar ortalama 15 santimetre, erkekler 20 santimetre uzamaktadýr. Ergenlik dönemi bitip kemikler kapandýðý zaman boy uzamasý durmaktadýr. Kemik olgunlaþmasýný saðlayan en önemli etken cinsiyet hormonlarý, tiroid hormonlarý ve büyüme hormonudur." þeklinde konuþtu.kýlýç, boy kýsalýðý nedenlerinin iki ana grupta toplandýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi: ''Ýlk gruptaki genetik faktörlerin etkisini, ikinci grupta hastalýklar ve beslenme bozukluðu izler.'' diye konuþtu. Dr. Kýlýç, bu durumdaki çocuklarýn el ve bilek grafisinin çekilerek çocuðun büyüme potansiyelinin deðerlendirildiðini, çocuðun kemik yaþý, boy yaþý ve takvim yaþý arasýndaki oranlara bakýlarak nasýl takip edileceðine hekimin karar verebileceðini belirtti. Kýlýç, bir baþka etkenin de aile yaþantýsý olduðunu, mutlu bir aile yaþantýsýnýn çocuklardaki büyümeyi olumlu etkilediðini kaydetti. BÜYÜME GERÝLÝÐÝ TEDAVÝSÝ Büyüme geriliklerinde izlemenin çok önemli olduðunu ifade eden Dr. Kýlýç, uygulanmasý gereken tedavi yöntemine baþlamadan önce çocuktaki büyüme geriliðine neyin sebep olduðunun bilinmesi gerektiðini belirtti. Kýlýç þunlarý söyledi: " Eðer ön planda bir beslenme bozukluðu var ise önce bunun düzeltilmesi, hormon eksikliði var ise eksik olan hormonun çeþitli tedavilerle yerine konmasý sorunu çözmektedir. Büyüme geriliðinin tedavisinde hormon ancak belli testlerden sonra çocukta hormon eksikliði saptanýrsa kullanýlmaktadýr." (CÝHAN) Oturma bozukluklarý ilerki yaþlarda saðlýðý olumsuz etkiliyor Pýhtýlýtaþ, öðrencilere oturma bozukluklarý, oturma þekilleri, bel ve omurga egzersizleri gibi konularda bilgiler verdi. Medicalpark Fizyoterapist Murat Kürüm ise bel, omurga ve boyun aðrýlarýný gidermek için yapýlan egzersizleri uygulamalý olarak gösterdi, nelere dikkat edilmesi gerektiðini aktardý.konferans sonunda açýklamalarda bulunan Fýrat Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rifat Çolak, son zamanlarda yeni neslin çok hareketsiz kaldýðýný belirterek, birçok saðlýk sorunu ile ileride gençlerin karþý karþýya kalmamasý için bu semineri düzenlediklerini söyledi. (CÝHAN) 19:50 Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Carlos Yýlmaz, genç ve yakýþýklý bir fotoðrafçýdýr. Çevresinin ve ailesinin üzerinde kurduðu evlenme baskýsýndan yýllardýr kaçarak bekarlýðýný mutlu mesut yaþamaktayken, güzel ve gizemli Ýdil'in karþýsýna çýkmasýyla büyük bir sürpriz yaþar ve hayatýnda ilk defa aþýk olur. Hayat, benzer bir sürprizi de Carlos Yýlmaz'ýn komþusu Lidya'ya yapar. Lidya'nýn kurduðu hayallerin tamamýný paramparça eder. Bu sürprizlerin hayatlarýnýn geri kalanýný nasýl etkileyeceðini zaman gösterecektir. Yarýþma 20:00 Osmanlý Tokadý Yaðmurdan Kaçarken 20:00 Benzemez Kimse Sana Üç erkek ve dört kadýn ünlü; Ýbrahim Tatlýses ten Ajda Pekkan a, Britney Spears tan Elvis Presley'e 'ikonik' sanatçýlarýn en popüler þarkýlarýný canlý performanslarla sahneliyor. Ayþin Zeren, Gamze Topuz, Ayþenur Yazýcý, Baþak Akbay, Doðuþ, Ýrfan Kangý, Bahadýr Efe ve Nuri Alço, her hafta canlý performanslarýyla ekrana geliyor. Demet Akbað, Seyfi Dursunoðlu ve Erol Evgin ise jüri koltuðunda... Saat : 20:00-01:15 (315 dakika) Tür : Eðlence (Yarýþma Programý) Hadise Açýkgöz Hadise Açýkgöz (d. 22 Ekim 1985, Mol), Türk-Belçikalý þarkýcý, söz yazarý ve besteci. Belçika'nýn Anvers ilindeki Mol þehrinde doðup büyüdü, 2003 yýlýnda Idool 2003 yarýþmasýna katýldý. Yarýþmanýn birincisi olamadý fakat bazý þirketlerden albüm teklifi aldý.ýlk single çalýþmasý "Sweat"'i 2004'te piyasaya sürerek çýkýþ yaptý. 2005'te ayný adlý ilk stüdyo albümünü yayýnladý. Albümdeki "Stir Me Up", "Milk Chocolate Girl", "Ain't No Love Lost" ve "Bad Boy" þarkýlarýný single olarak da satýþa sundu. Bu þarkýlardan "Stir Me Up" sayesinde, adý Türk basýnýnda yer aldý. 2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayýnladý. Albümde yer alan "Deli Oðlan" þarkýsýnýn sözlerini Sezen Aksu'dan aldý. Ayný yýlýn son aylarýnda, kendisinin 2009 Eurovision Þarký Yarýþmasý'nda Türkiye'yi temsil edeceði açýklandý. 31 Aralýk 2008'de Eurovision için hazýrladýðý "Düm Tek Tek" þarkýsýný tanýttý. 16 Mayýs 2009'da Moskova'da düzenlenen yarýþmayý dördüncü olarak tamamladý. Ayný ay içinde üçüncü stüdyo albümü Fast Life'ý piyasaya sürdü. Haziran 2009'da dördüncü stüdyo albümü Kahraman'ý yayýnladý. Albümdeki "Evlenmeliyiz" ve "Kahraman" þarkýlarýný kliplendirdi. Nisan 2011'de beþinci stüdyo albümü Aþk Kaç Beden Giyer?'i piyasaya sürdü. Mayýs 2012'de "Biz Burdayýz" þarkýsýný single olarak satýþa sundu.christina Aguilera, Brandy Norwood ve Beyoncé'den ilham aldýðýný ifade eden Hadise, Ekim 2011'den bu yana O Ses Türkiye yarýþmasýnda jürilik yapmaktadýr. Ödülleri arasýnda bir Altýn Kelebek Ödülü ve üç TMF Ödülü bulunmaktadýr.hadise Açýkgöz, 22 Ekim 1985'te Kafkasya kökenli Sivaslý Gülnihal ve Hasan Açýkgöz adlý bir çiftin ikinci kýz çocuðu olarak Belçika'nýn Anvers ilindeki Mol kasabasýnda dünyaya geldi.[1][2][3] Kendisi, on bir yaþýna geldiðinde anne ve babasýnýn evliliklerini sonlandýrdý.[3] 18 yaþýna geldiðinde Idol yarýþmalarýnýn Belçika ayaðý olan Idool 2003'e katýldý.[4] Yarýþma sonucunda ilk ona giremedi fakat altý ay sonra bir albüm teklifi aldý. MERCÝMEKLÝ PATE Malzemeler 1.5 Su Bardaðý Kýrmýzý Mercimek 2 Su Bardaðý Kaynar Su 1 Soðan 2 Diþ Sarýmsak 1 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Dilim Ekmek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 4-5 Dal Maydanoz Bir Tutam Nane 1 Yumurta 4-5 Ceviz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Mercimeði kaynar suda 30 dakika piþirin. Piþmesine yakýn karýþtýrmaya baþlayýn. Bilginin efendisi olmak için çalýþmanýn uþaðý olmak þarttýr. Honore de Balzac Mercimekler suyunu çekip iyice daðýlýncaya kadar sürekli karýþtýrarak piþirin. Soðan ve maydanozu ince ince kýyýn, sarýmsaklarý ezin, ekmeklerin içini çýkarýp ufalayýn. Sývýyaðý tavada kýzdýrýp soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Derin bir kaba alýp mercimek, ekmek içi, kaþar peyniri, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karýþtýrýn. Karýþýmý yaðlanmýþ dikdörtgen bir fýrýn kalýbýna alýp üzerini alüminyum folyo ile kapatýn. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 1 saat piþirin. Ceviz ve kýyýlmýþ maydanozla süsleyip sýcak servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Yaðmurdan Kaçarken 23:15 Güven Bana Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Baba Dostu 21:00 Haber Saati 22:00 Yüz Numaralý Adam Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Benzemez Kimse Sana 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý 22:40 Bir Yastýkta Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Þevkat Tepe 22:00 Son Peygamber 23:45 Ayne

9 HABER 9 "Çorum'un tüm paydaþlarýný yanýmýzda görmek istiyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Üniversite Sanayi Ýþbirliði çerçevesinde, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile Kaleleli Þirketler Gurubu, Necatibey Gömlekleri, Uður Group, Karataþ Otomotiv, S.S. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Yetsan A.Þ., Alapala Gurup, Arsan Makina, Elitpark ve Çorum Özel Hastanesine ziyarette bulundu. Rektör Alkan ilk ziyaretini gerçekleþtirdiði Kaleleli Þirketler Gurubu Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Kaleli, üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalardan ve kendisine yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Alikan'a baþarý dileklerini iletti. Rektör Alkan ise üniversite yükseköðretim kurumlarý hakkýnda bilgi vererek, Kaleleli Þirketler Gurubu Yönetim Kurulu Baþkaný Kaleli'ye eðitime verdiði katkýlarýn artarak devam edeceðine inandýðýný söyledi ve belirterek teþekkür etti. Rektör Alkan ikinci ziyaretini Necatibey Gömlekleri sahibi Necati Keskinel'e yaptý. Alkan, üniversite ve þehir için güçlerinin yettiðince çalýþtýklarýný belirterek, bu süreçte Çorum'un tüm paydaþlarýný yanlarýnda görmek istediklerini ve bu baðlamda üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde yapýlan görüþmeleri çok önemsediðini belirtti. Rektör Alkan üçüncü ziyaretini gerçekleþtirdiði Uður Gurup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'- ta, Türkiye'nin seçkin beyinlerinin yurt dýþýna giderek, ülkemize ve þehre gittikleri yerlerdeki kazanýmlarý aktarmalarýnýn ilin geleceði açýsýndan büyük fayda saðlayacaðýný dile getirerek, bu memlekette yetiþen, havasýný suyunu, topraðýný koklayan herkesin memleketine fayda saðlamasý gerektiðini belirtti ve Rektör Alakan'a yaptýðý çalýþmalar için teþekkür etti. Rektör Alkan'ýn bir sonraki ziyaretini gerçekleþtirdiði Karataþ Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Karadaþ da, her zaman kendisinin yapýðý iþleri itina ile güzel bir þekilde yaptýðýný belirterek, kendisinin her zaman yanýnda olarak üniversiteye her türlü desteði vereceðini açýkladý. Alkan daha sonra Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Ziyarete Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, Bölge Müdürü Cihan Olur, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Þimþek, Müdür Yardýmcýsý Yaþar Kiriþçi de katýldý. Vedat Canbek, katýldýðý toplantýlarda üniversitenin þehre büyük bir canlýlýk kattýðýný belirterek çok önemli çalýþmalar yapýldýðýný dile getirdiðini ve esnaflarýn da görüþlerinin bu doðrultuda olduðunu belirtti. Üniversiteyi büyütürken saðlam zeminde emin adýmlarla yürüttüklerini kaydeden Rektör Alkan, akademik ve idari personel sayýsýnda hýzla bir artýþ saðladýklarýný ve bu baðlamda öðrenci sayýsýnýn da arttýðýný dile getirdi. Rektör Alkan'ýn bir sonraki duraðý Yetsan A.Þ. oldu. Yönetim Kurulu Baþkaný Eyüp Yetik ziyarette, üniversitedeki çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini anlatarak, Yetsan Teknik Eðitim Vakfýný kurduklarýný ve amaçlarýnýn saðlýklý beyinler yetiþtirerek vatana millete faydalý olmak istediklerini söyledi. Rektör Alkan daha sonra Alapala Gurup Genel Müdürü Nurettin Alapala'yý, Arsan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Kayýlý'yý, Elitpark Hastanesini, Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Bekircan Peksoylu'yu, Baþhekim Yardýmcýsý Gökhan Bilgili'yi ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Zeynep Leblebicioðlu'nu ziyaret etti. Yaðmur Damlasý Derneði ilk þubesini Çorum'da açtý Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði açýldý. Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþ Merkezinde bulunan derneðin açýlýþýna Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Akgül, Çorum Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Kamu Sen Çorum Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan,Yaðmur Damlasý Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru katýldý. Derneðin Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Akgül açýlýþta yaptýðý konuþmada Türkiye'de ilk þubeyi Çorum'a açtýklarýný ifade etti. Akgül "Ýlk þubemizin Çorum'a açmanýn gururu ve onuru içerisindeyiz. Bizler yardým duadýr gösteriþten uzak, þah damarýndan yakýna mantýðý ile hareket ediyoruz. Yani sað elin aldýðýný sol elin verdiðini kimse görmeden Allah rýzasý için iþlerimizi yürütüyoruz. Bizler bakmakla yükümlü olmadýðýmýz yardýma ihtiyacý olan en yakýndaki çevremizden en uzaða doðru yardým etmeliyiz" dedi. Yapýlan duanýn ardýndan dernek þubesinin açýlýþ kurdelesi kesildi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði daha sonra ise Kutlu Doðum Haftasý sebebiyle Hürriyet Parký önünde halka helva daðýttý. Kubilay Kaan YÜCEL Doðalgazla hava kirliliði sorununu çözeceðiz Uslu'dan, Özuslu'ya geçmiþ olsun telefonu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim geçtiðimiz gün Özuslu Tavuk Çiftliðinde meydana gelen yangýn nedeniyle firma sahiplerine geçmiþ olsun dileklerini iletti. Salim Uslu, çiftlik sahibi Fahri Özuslu'yu telefonla arayarak, "Yaþanan olay oldukça üzüntü verici, çalýþanlarýnýzýn zarar görmemesi ise en büyük tesellidir, geçmiþ olsun diliyorum" dedi. Dumlupýnar Ýlkokulu öðrencileri "Sosyal Bilimler Dersi, Yerel Yönetimler" konulu etkinlik kapsamýnda Alaca Belediyesi'ni gezdi. Ýlk olarak Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile görüþen öðrenciler, burada Baþkan Eyvaz'a Alaca ve belediyenin çalýþmalarý ile ilgili çeþitli sorular sordu. Öðrencilerden Aybuke Eker, aileler ile birlikte gidilebilecek yerler hakkýnda soru sordu. Minik öðrencinin sorusunu içtenlikle yanýtlayan Baþkan Eyvaz, Alaca'da çeþitli mesire alanlarýnýn bulunduðunu, bunun yaný sýra proje halinde olan ve çok geniþ bir alaný kapsayacak Maraþlý Parký'nýn da aileler tarafýndan rahatlýkla kullanýlabileceðini, bunun yaný sýra dere kenarýna yapýlacak olan yürüyüþ parkuru ve park alanýn aileler için özel bölümlerin bulunacaðýný ifade etti. Merve Köse isimli öðrenci ise, çocuklarla ilgili ne gibi projelerin olduðunu sordu. Baþkan Eyvaz, çocuklar için parklar, oyun gruplarý ve yeþil alanlarýn sayýsýný arttýrdýklarýný söyleyerek, "Ayrýca çocuklar için Alaca'da çeþitli alanlarda bisiklet yollarý oluþturacaðýz" dedi. Yusuf Esat Coþkun isimli öðrenci Baþkan Evyaz'dan okullarýna halý saha yapmasýný istedi. Baþkan Eyvaz da bu isteðe, "Projeleri hazýrlarken daha çok insanýn kullanabileceði alanlarý ön planda tutuyoruz. Daha önce Denizhan YÝBO'da halý saha, Þehit Nedim Tuðaltay Lisesi'nde halý saha ve spor salonu, son olarak ise ilçe stadyumunu modern bir þekilde tekrar hizmete sunduk. Ýlçede herkesin kullanabileceði spor tesisleri yapmak amacýndayýz. Þimdilik size yakýn olan bir halý sahayý kullanmanýz daha doðru olacaktýr. Bunun yaný sýra Alaca'ya birde yüzde havuzu kazandýrmak istiyoruz. Bununla ilgili çalýþmamýz olacak" diye cevap verdi.elif Karabýçak isimli öðrenci ise, yaptýklarý iþin ne gibi zorluklar içerdiðini sordu. Baþkan Eyvaz'da, Alaca için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini söyleyerek, bunlarý yaparken de kaynak bulmak gerektiðini, zaman zaman ise bu konuda sýkýntý yaþadýklarýnýn dile getirdi. Ýlçe halkýndan da istekte bulunan Baþkan Eyvaz, halkýmýzýn yapýlan hizmetlere çevre bilinci ile yaklaþmasýný ve hizmetlere sahip çýkmasýný istedi. Ufukan Yýlmaz'ýn sokak köpeklerine karþý ne gibi önlemlerin alýndýðý sorusunu cevaplayan Baþkan Eyvaz, göreve geldikten sonra þehir dýþýnda sokak köpeklerinin barýnabileceði bir barýnak yaptýklarýný kaydetti. Sokak köpeklerinin sürekli olarak oluþturduklarý ekiple kontrol altýnda tuttuklarýný anlatan Baþkan Eyvaz, "Ancak ilçe dýþýndan zaman zaman getirilip býrakýlan baþýboþ köpekler, sayýda artýþa neden olabiliyor" diye konuþtu. -"ALACA'DAKÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝNÝ DOÐALGAZ ÝLE ÇÖZECEÐÝZ"- Ahmet Ökten isimli öðrenci Alaca Belediyesi'nin Alaca'da yaþanan hava kirliliðine karþý ne gibi önlemler aldýðýný sordu. Baþkan Eyvaz ise, hava kirliliðini ortadan kaldýrmanýn tek çözümünün doðalgaz kullanýmý olduðunu belirtti. Alaca'ya doðalgaz getirebilmek için belediye olarak doðalgaz kampanyasý baþlattýklarýný vurgulayan Baþkan Eyvaz, kampanyadan baþarýlý bir sonuç aldýklarýný, doðalgazýn Alaca'ya getirilmesi için çalýþmalarýn devam ettiðini sözlerine ekledi. Makamda gerçekleþtirilen sohbetin ardýndan Muhammet Kaplan isimli öðrencinin isteði üzerine Baþkan Eyvaz, öðrencilere meclis salonunu gezdirdi. Baþkan Eyvaz, burada meclisin kuruluþu ve çalýþma þekli hakkýnda öðrencileri bilgilendirdi. Öðrenciler daha sonra belediyenin diðer birimlerini de gezerek yetkililerden bilgiler aldýlar. Yazgan'dan Karakaya'ya ziyaret Türkiye Güreþ Federasyonu Karakucak Güreþi Yürütme Kurulu Üyesi Sýddýk Yazgan ve Güreþ Milli Hakemi Mehmet Tepe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Türkiye Güreþ Federasyonu Karakucak Güreþi Yürütme Kurulu Üyesi Sýddýk Yazgan, "Çorum Belediyesi'nin güreþteki deðerlerin korunmasý ve güreþin eski günlerde olduðu gibi baþarýlarla dolu geçmesi için güreþi önemsediðini ve desteklediðini biliyoruz. Çorum Güreþleri Kýrkpýnarý aratmayacak þekilde yapýlýyor. Bölgenin güreþ merkezi olma yolunda emin adýmlarla ilerliyor" diye söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ata sporumuz güreþe Belediye olarak sahip çýkýyoruz. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Çorum'daki bu güreþ potansiyeline her zaman destekliyor" dedi. Güney Köyü'nde Kutlu Doðum etkinliði Çorum genelinde düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri renkli kutlamalar ile devam ediyor. Bu kapsamda Merkeze baðlý Güney Köyü'nde Kutlu Doðum Haftasý nedeni ile "Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Sevgi" konulu bir etkinlik düzenlenecek. Köy halkýnýn kendi imkânlarý ile 27 Nisan'da köy meydanýnda gerçekleþtirilecek olan program saat 13.30'da baþlayacak. Ýlahiler ve dualarýn okunacaðý etkinlik verilecek olan yemek ile sona erecek. Güney Köyü Muhtarý Dursun Havyar ve Kutlu Doðum komite üyesi Osman Eker, düzenlenecek olan Kutlu Doðum ekinliðine tüm Çorum halkýný davet etti.

10 HABER 10 Off Road yarýþlarý yarýn HÝTOK tarafýndan organize edilen 2013 yýlýnýn ilk yarýþlarý yarýn gerçekleþtirilecek. Geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen Off-Road yarýþlarý oldukça renkli anlara sahne olurken yarýn gerçekleþtirilecek yarýþlara da Çorum dýþýndan yoðun katýlým olmasý bekleniyor. Yarýn saat 13.00'da baþlayacak olan yarýþmalar sonunda dereceye giren yarýþmacýlara kupa verilecek. "OFF ROAD RENKLÝ HEYECANLI GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLACAK" HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç hafta sonu yapýlacak olan Off Road yarýþlarýnýn heyecanlý görüntülere sahne olacaðýný belirtti. Kayýtlarýn pazartesi gününden itibaren baþladýðýný dile getiren Mehmet Özenç " Hitit Off Road Yarýþmasý yarýn Vali Mustafa Yýldýrým Spor Kompleksi (Fen Lisesi Altý) ' nde yapýlacaktýr. Yarýþmaya Çorum baþta olmak üzere Amasya ve Yozgat illerinden de offroad sporcularý katýlacak fakat aðýrlýklý olarak ÇOROFF Ekibinin yarýþmacýlarýnýn olacaðý organizasyon yine zevkli ve heyecanlý anlara sahne olacaktýr. Bu yýl ki yarýþma 2012 yýlýnda yapýlan Off Road yarýþmasýna göre daha yumuþak bir pistte yapýlacak, araçlarýn hasar görmemeleri için pistimizi özenle hazýrlýyoruz. Hýzdan ve kýrýcýlýktan ziyade bu yýlki yarýþmamýzda bol bol çamur ve aksiyon olacak. Önceki yýllarýn aksine bu yýl co pilotlara da yarýþma da çok iþ düþecek. Özellikle kütük çekme, bayrak taþýma gibi etaplarda co pilotlarýn hýzlý ve çevik olmalarý yarýþmanýn seyrini deðiþtirecektir" ifadelerini kullandý. Alkan, baþarýlý sporcularla kahvaltýda bir araya geldi Okuyucu Mektubu DAKÝKA Çorum dýþýnda yaþayan tüm Çorum'lularýn ortak deðeriydi Çorumspor Memleketinden uzak yaþayan bizler için, Çorumsporumuzun yaþadýðýmýz þehre gelmesi hep heyecanlandýrmýþtý bizleri. Ama artýk bir devir kapanýyor. Koca çýnar yalnýzlýða ve kimsesizliðe terkedilmiþ. Evet bugüne kadar birçok yanlýþ yapýlmýþ. Projeler ile gelen baþkanlar, 2-3 defa adayým diye ortaya çýkýp çekilenler ve takýmý sadece kiþisel çýkarlarý için kullanan Okan Renkli bazý yöneticiler. Peki ya diðerleri??? Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Milletvekillerimiz ve zenginlerimiz... Keþke kiþisel problemlerinizi bir kenara býrakýp sahip çýksaydýnýz koca çýnara. Size de bu yakýþýrdý. Amigo Hasan'ýn gazetelerden okuduðum bir cümlesi vardý; 'Yýllar önce ben Ulukavak'tan Mehmet Ali'de Milönü'nden çýkýp geldik ve bizi Çorumspor birleþtirdi.' Sanýrým Çorumspor'u özetleyen en güzel örneklerden birisiydi bu. Çorumspor, Çorum'un birleþtirici ve ortak deðeriydi. Ve öyle kalmalýydý. Sayýn Valim, Belediye Baþkaným ve diðer ilgililer, takdir edersiniz ki Çorum'da bir takýmýn kapatýlmasý diðerini güçlendirmez, aksine zayýflatýr. Yol yakýnken uzlaþtýrýcý bir rol alýp, 2 takýmýn birleþmesine zemin hazýrlamanýz, Çorum dýþýnda yaþayan bizlerin sizlerden ortak dileðidir. Gelelim þimdi yazýnýn baþlýðýna. Neden Dakika 70? Bergama'daki maçýn ilk yarýsýnda, yaþanan tüm olumsuzluklara ek olarak bir de rüzgar çýktý Çorumsporumuzun karþýsýna. Hiç pozisyon yokken rüzgarýn etkisiyle bir anda skor 3-0 oluverdi. Hemen peþinden takýmýmýzýn golü geldi ve devre böyle bitti. 2.yarý ise herkese ibret olacak bir 45 dakika izledik. Çorumspor'un arkasýnda olmasý gereken rüzgar bile kesilmiþti bu devre. Ama 17 yaþ ortalamasýnda, yürekli, onurlu, sisteme, düzene ve kiþilere baþkaldýran bir futbolcu topluluðu vardý sahada. Futbolun içerisindeki tüm güzellikleri sahaya yansýtan futbolcularýmýz maçý izleyen herkesin beðenisini kazandý. Bu duruma Bergama tribünleri de kayýtsýz kalamadý ve 70. dakikaya kadar dayanabildiler. Bu dakikadan sonra baþladýlar Çorumsporumuzu alkýþlamaya. Bu tablo maç sonuna kadar sürdü ve futbolcularýmýzý alkýþlarla soyunma odasýna uðurladýlar. Ýþte o dakikalar insanýn yüreðini acýtan, içini titreten dakikalardý. Bu çocuklar, kendi þehirlerinde yaþadýklarý sahipsizliði ve yalnýzlýðý haketmemiþlerdi.evet maalesef küme düþtük ve belki de kulüp kapatýlacak. Yapýlacak çok az þey var ve bunlardan biriside Çorum'da yaþayan Çorumspor sevdalýlarýna düþüyor. En azýndan içerdeki son 2 maçta tüm þehir bu çocuklara sahip çýkmak adýna o stadý doldurmalý. Veda edilecekse de, bir çok baþarýnýn yakalandýðý o statda bu çocuklar onore edilerek yapýlmalý. Bu çocuklar bunu gerçekten hakediyor. Son olarak, bu zor þartlara raðmen takýmý buraya kadar getiren Baþkan Rumi Ispanak'a, Yönetici Güngör Atak'a, Genel Kaptan Yetkin Özbey'e, Kulüp Müdürü Bilal Gökmen'e ve tribündeki yaklaþýk 1000 Bergama'lýya kendilerini ayakta alkýþlatan, bizleri de memleketimizden 1000 km uzakta gurulandýran tüm futbolcu kardeþlerime, kendim ve ailem adýna teþekkür ediyorum. Hepsinin alnýndan öpüyorum. Yollarý açýk olsun.. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitelerarasý Güreþ müsabakalarýnda Türkiye Þampiyonu olarak A Klasmana çýkan Güreþ Takýmý, Üniversitelerarasý Futsal Liginde ön elemelerde gurubunu þampiyon tamamlayarak playoff'a kalan Futsal (Salon Futbolu) Takýmý ve Üniversitelerarasý grup müsabakalarýnda, grubunu ikinci olarak tamamlayan Üniversite Voleybol Takýmý öðrencileri ile kahvaltýda bir araya geldi. Rektörlükte gerçekleþtirilen kahvaltýya Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, BESYO Okul Müdürü Doç Dr. Faruk Yamaner, Öðretim. Görevlisi. Aydoðan Soygüden ve Antrenör Turgut Yýldýrým ve takým sporcularý katýldý. Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, kazanýlan baþarýlar hakkýnda bilgiler vererek "Üniversitemiz adýna fedakarca mücadele eden öðrencilerimizle, birlik ve beraberliðimizin sembolü olan bu kahvaltý vesilesi ile Rektörümüz Prof. Dr. Alkan'a teþekkür ederim" dedi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, elde ettikleri baþarýlar nedeni ile sporcularý tebrik ederek "Her üç takýmýmýza, bizlere yaþattýðýnýz mutluluk ve gurur için sizlere teþekkür ediyorum" dedi. Yüzümüzü aðartan baþarýlarýnýzýn bizlere çok güzel geri dönüþü oluyor, gücümüz yettiðince sizlere en iyi imkanlarý sunmaya gayret ediyoruz, fedakarca elde ettiðiniz bu baþarýlarýnýz sizden sonraki arkadaþlarýnýza da güzel bir örnek olacak diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, öðrencilerin fiziksel mekanlarýný daha da iyileþtirmek için gayret ettiklerini belirterek, "Hayat bir ekip iþi, sizin elde ettiðiniz bu baþarýlar daha hýzlý, daha güçlü gidebileceðimizi gösteriyor" dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, konuþmasýný üniversitede öðrencilerin lisansüstü öðrenimlerini de yapabileceklerini dile getirerek, "Sizleri yetiþtiren ailelerinize, bu baþarýlarýnýzda büyük emekleri olan hocalarýnýza ve bu baþarýlarý elde eden sizleri tekrar tebrik ederim, Allah daha güzel baþarýlarýnýzý daim etsin" þeklinde ifadelerle tamamladý. ÇESDER Turnuvasýnda final maçý bugün ÇESDER Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda final maçý bugün saat 15.00'de Ekol Halý Saha Tesislerinde oynanacak. Finalde Mimar Sinan Ýlkokulu ile Sungurlu Hürriyet Ortaokulu karþý karþýya gelecek. Geçtiðimiz yýl þampiyonluðu kazanan Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ile þampiyonluða bir türlü ulaþamayan Mimar Sinan Ýlkokulu arasýndaki karþýlaþmanýn oldukça zevkli bir mücadeleye sahne olmasý bekleniliyor. Final maçýnda, Mimar Sinan Ýlkokulu; Ali Doðan, Muharrem Bilgin, MuttalipÖzpamuk, Gürsel Kestane Taner Atmaca, Ýsmet Öztaþ, Adem Doðan, Ýsmail Sýrýklý, Erhan Ulusoy, Erdem Hýzarbaþ Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ise; Ergün Beker, Özkan Akbulut, Mustafa Tokmak, Ýsmet Yalmancý, SerkanPekdoðan, Hakan Özpekmez, Adem Sakaoðlu, Hüseyin Keskin, Harun Þahin, Nihat Gedek Oktay Kaçmaz'dan oluþan kadrolarý ile mücadele edecekler.

11 Ýskilip, kümede kalma maçýnda HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'dehafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilimizi temsil eden ÝskilipBelediyespor, yarýn kümede kalma maçýnda Ýskilip'te Tosya Belediyespor'u aðýrlayacak. Karþýlaþma yarýn saat 14.30'da Ýskilip Ýlçe Sahasý'nda oynanacak. Geçtiðimiz hafta deplasmandaadliyespor'a yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaþamayanýskilipbelediyespor artýk dananýn kuyruðunun kopacaðý son maçýnda Tosya Belediyespor'u yenerek ligi mutlu sonla kapatmak istiyor. Temsilcimiz puan cetvelinde 25 puanla 12.sýrada yer alýrken, kümede kalma korkusu olmayan Tosya Belediyespor ise 32 puanla puan cetvelinde 8. sýrada yer alýyor. Ligin ilk yarýsýnda Tosya'da oynanan karþýlaþma istenmeyen olaylara sahne olmuþ ve karþýlaþma 1-1 sona ermiþti. Adnan Yalçýn SPOR Armutçu: En önemli sorumluluðumuz kümede kalmak Yarýn Tosya Belediyespor ile Ýskilip'te kümede kalma maçýna çýkacak olan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu 'En önemli sorumluluðumuz kümede kalmak olacak' dedi. Sezonun son karþýlaþmasýna çýkacaklarýný hatýrlatan teknik adam, kümede kalmanýn öncelikleri ve en önemli sorumluluklarý olduðuna vurgu yaptý. Armutçu "Biz takým ve teknik ekip olarak en önemli sorumluluðumuzun kümede kalmak olduðunu biliyoruz. Bu maçý kazanmak adýna hafta içinde tüm özverimizle çalýþtýk. Kümede kalmak bizim için boynumuzun borcu oldu. Bu maç için yönetimimizden maddi anlamda hiçbir beklentimiz yok, sadece onlarýn ve taraftarlarýmýzýn manevi desteðine ihtiyacýmýz var bunu bekliyoruz. DOSTLUK HER ZAMAN BAKÝ Tosya Belediyespor ile ilk yarýda oynadýðýmýz elektrikli maçý biz çoktan unuttuk. Ýskilip olarak tüm samimiyetimizle þunu söylüyoruz. Bu maçý kazansakta, kaybetsekte iki kulüp olarak aramýzdaki dostluk her zaman baki kalacaktýr. Biz Tosya Belediyespor'a ve taraftarýna misafirimiz gözü ile bakýyoruz. Biz centilmenlik kurallarý içinde sahaya kazanmak için çýkacaðýz. SAKAT VE CEZALIMIZ YOK Karþýlaþma öncesinde sakat ve cezalý oyuncularýnýn bulunmadýðýný belirten Armutçu, sadece Samsun'da öðrenim gören Ümit'in bu maçta antrenmansýzlýk nedeniyle kadroda yer almayacaðýný söyledi. Adnan Yalçýn TuncaylýU16 Milli Takýmýmýz galip 11 Yurttutar: Amacýmýz hayýrlý nesiller yetiþtirmek Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Taekwondo kursu açýldý. Gençlerin boþ zamanlarýný deðerlendirmek adýna ve kötü alýþkanlýklardan uzak durma amacý ile açýlan kursa ilginin yoðun olduðu belirtilirken, kursa 150 öðrencinin katýldýðý ifade edildi. Okul Müdürü Kadir Yurttutar yaptý açýklamada "Öðrencilerimizi hem ruhi hem de fiziki anlamda eðitmek için açýlan Taekwondo kursu velilerimiz tarafýndan beðeni ile izlenmektedir. Amacýmýz gençlerimizi milli ve manevi deðerlerine baðlý vatanýný ve milletini seven inancý uðruna fedakarlýk yapabilen nesillerin yetiþmesidir. Okullardaki spor tesislerimizin kullanýlmadan çürümesine müsaade etmeyeceðiz. Sosyal aktivitelerin gençlerimiz için ne kadar önemli olduðunu biliyoruz. Çalýþmalarýmýzý uzun süreli plan ve program dahilin de yapmaktayýz. Yapýlan fedakar çalýþmalarýn neticesinde hedefe ulaþacaðýmýzda hiçbir þüphemiz yoktur. Çalýþmalara katýlan sporcular arasýnda birçok yetenekli öðrencimiz bulunmaktadýr. Sýký bir çalýþma neticesinde bu yetenekli çocuklarýmýzda baþarýlara koþup ülkemiz insanlýðýný sevindireceðinden hiçbir þüphemiz yoktur. Okulumuzda bu güzel çalýþmalarýn baþlamasýnda öncülük eden Halk Eðitim Kültür ve Spor Kulübü Baþkaný Hilal Kiraz baþta olmak üzere Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi idarecileri Sayýn Nihat Kümbül, sayýn Cemil Eker' e Taekwondo antrenörü Bekir Bolat' a yapmýþ olduklarý katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Ayrýca çalýþmalara katýlan öðrencilerimize ve velilerimize teþekkür ediyoruz." Dedi. Çorumspor'dan ara transferde Göztepe takýmýna transfer olan Çorumlu futbolcu Tuncay'ýn ilk onbirde sahaya çýktýðý U16 Milli Takýmýmýz Bulgaristan'da düzenlenen UEFA Geliþim Turnuvasý'ndaki ikinci maçýnda bugün Güney Kýbrýs Rum Kesimi'ni yendi. Plovdiv'dakiOrizari Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Milli Takýmýmýzýn gollerin 62. dakikada Sabit Hakan Yýlmaz ve 74. dakikada Doðuþ Can Ýncedere kaydederken, Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nin golü 72. dakikada geldi. Turnuvadaki ilk maçýnda Gürcistan'a normal süresi 1-1 sona eren karþýlaþma sonrasý yapýlan penaltý atýþlarýnda 4-3 yenilen Millilerimiz, turnuvadaki üçüncü ve son maçýný bugün ev sahibi Bulgaristan ile oynayacak. Turnuvada oynanan günün diðer maçýnda ise Bulgaristan, Gürcistan'ý normal süresi 3-3 biten maç sonunda penaltý atýþlarý ile 6-5 yendi. ÞAMPÝYON KÝM OLACAK Çorum 1. Amatör Küme Büyükler Ligi þampiyonun adý yarýn belli olacak. Yarýn 1 nolu sahada saat 12.00'de oynanacak olan Çimentospor- Ulukavakspor maçý sonucu þampiyonu tayin edecek. Osmancýkgücü maçý olaylarý nedeniyle Amatör Disiplin Kurulu kararý ile (3-0) hükmen maðlup sayýlan Ulukavakspor þampiyonluk maçý öncesinde puan sýralamasýnda 10 puanda ikinci sýrada yer alýyor. Ulukavakspor'un bu karþýlaþmadan mutlak 3 puan çýkarmasý gerekiyor. Ligde 13 puanla lider durumda bulunan Çimentospor'a ise bu karþýlaþmadan alacaðý 1 puan þampiyon olmasý için yetecek. KUPA MAÇ SONUNDA VERÝLECEK Yarýn saat 12.00'da 1 Nolu Sahada oynanacak olan karþýlaþmanýn ardýndan düzenlenecek törenle þampiyon olan takýma kupasý verilecek. Bu karþýlaþma sonrasýnda þampiyonluðu kazanacak takým BAL liginde mücadele eden temsilcimiz Ýskilip Belediyespor'un ligde kalmasý halinde Bölgesel Amatör Lig için baraj maçý oynayacak. Ýskilip Belediyespor'un olasý BAL liginden kümedüþmesi halinde ise þampiyon olan takým Çorum'u önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. ALACA BELEDÝYESPOR'A DA PLAKET 1.Amatör Küme Büyükler Liginde evindeoynadýðý tüm karþýlaþmalarda maç sonunda konuk takýmlara büyük misafirperverlik örneði göstererek yemek veren Alaca Belediyespor'a da ASKF tarafýndan plaket verilecek. Adnan Yalçýn

12 Keçiörengücü maçýna otobüs kaldýrýlacak Belediyespor tribün liderlerinden Erdoðan Zembil ve Fatih Ahýska, takýmlarýný Keçiörengücüdeplasmanýnda yalnýz býrakmak istemeyen taraftarlarýn Ankara'da oynanacak olan Keçiörengücü-Çorum Belediyespor maçýna götürüleceðini açýkladýlar. Karþýlaþmaya gidiþ-dönüþün ücretsiz olduðu açýklanýrken, maça gitmek isteyenlerin Erdoðan Zembil ile( ) nolu telefonla irtibata geçerek isimlerini yazdýrmalarýnýn gerektiði bildirildi.spor servisi Özbey: Amacýmýz her zaman kazanmak Çorumspor kazanmak istiyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta prestij maçlarýna çýkan Çorumspor ligin 32. haftasýnda Kayseri Þekerspor'u'u konuk edecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak karþýlaþma yarýn saat 14.30'da baþlayacak. Sezonun ilk yarýsýnda oynanan ve 7-0 Kayseri Þekerspor'un üstünlüðü ile sona eren karþýlaþmanýn rövanþý için sahaya çýkacak olan kýrmýzý siyahlýlar, Kayseri Þekerspor'u ilk yarýda farklý yenilginin intikamýný almak isteyecek.çorumspor ligin 32. Haftasýna 9 puanla 18. sýrada girerken, Kayseri Þekerspor ise haftaya 47 puanla 7. sýrada girecek.samet bayrak dýþýnda cezalýsý ve sakat futbolcusu bulunmayan Çorumspor'un sahaya: Zahid, Osman Seçgin, Metehan, Osman Bodur, Abdussamed, Fatih, Yasin Tüzün, Gökhan, Onur, Yasin Özkarslý veerol onbiri ile çýkmasý bekleniliyor. Adnan Yalçýn Belediyespor galibiyet için gitti Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta son haftalara girilirken, Çorum Belediyesporyarýn deplasmandakeçiörengücü ile karþýlaþacak.yarýn saat 14.30'da Ankara Aktepe Stadý'ndaoynanacak karþýlaþmada Çorum Belediyespor, güçlü rakibinde alacaðý puanla evine dönmek istiyor. Ligin 32. Haftasý öncesinde Belediyespor ligde 33 puanla 14. sýrada yer alýrken, Keçiörengücü ise 63 puanla lig sýralamasýnda 3. sýrada bulunuyor. Ýlk yarýda Çorum'da oynanan karþýlaþmada iki takým yeniþemezken skor 1-1 olmuþtu. Belediyespor'da kýrmýzý kart cezalýsý Okan yer almazken, sakatlýklarý devam eden Buðraçhan ve Volkan Çekirdek forma giyemeyecek. Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Halit Kýlýç'ýnsahaya: Emrah, Ýbrahim Ethem, Hasan, Yiðitcan, Ýmam, Eray, Halil Ýbrahim, Oðuzhan Saraçoðlu, Murathan, Oðuzhan Yalçýn ve Kaanonbirini sürmesi bekleniliyor. Adnan Yalçýn Çorumspor takým sorumlusu Yetkin Özbey, yarýn kendi sahalarýnda oynayacaklarý Kayseri Þekerspor maçýndan galibiyetle ayrýlmak için mücadele edeceklerini söyledi. Ligin son maçlarýný kazanarak tamamlamak istediklerini belirten Özbey, " Bu karþýlaþmaya imkanlar doðrultusunda en iyi þekilde hazýrlandýk. Samet Bayrak dýþýnda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Geçtiðimiz hafta Bergama Belediyespor maçýnda oynadýðýmýz iyi futbolu bu karþýlaþmada devam ettirmek için gayret edeceðiz. Kayseri Þekerspor maçýnýn bizim açýmýzdan diðer bir özelliði ise bu maçta ligdeki en farklý maðlubiyetimizi almýþtýk. Buda takým için ayrý bir motive kaynaðý olacak.öyle umut ediyorum ki, bu motive ile genç futbolcularýmýz taraftarýmýzýn desteði ile sahada en iyi þekilde mücadele edip sahadan 3 puanla ayrýlacaktýr. Yeri gelmiþken taraftarýmýza bir önemli hatýrlatma yapmak istiyorum. Artýk profesyonel ligde evimizde oynayacaðýmýz son iki maça çýkacaðýz. Bu maçlarda destek vererek her zaman gösterdikleri vefayý son iki maçta bizden esirgemesinler " diye konuþtu. Merzifonspor yönetiminden yemek jesti Merzifon'da oynanan Merzifonspor-Çorumspor hazýrlýk maçý sonrasýnda Merzifonspor yönetimi Kýrmýzý Siyahlý futbolcular evsahibi takým yöneticileri yemekte bir araya geldi. Merzifon'da oynanan ve 0-0 sona eren karþýlaþma sonrasýnda Merzifonspor yönetimi Belediye tesislerinde Kýrmýzý Siyahlýlara yemek ikramýnda bulundu. Merzifonspor Alt Yapý Sorumlusu Nihat Dastarlý ve Genel kaptan Bünyamin Arslan'ýn yaný sýra yemeðe Teknik Direktör Ali Takýr'da katýldý. Çorum halkýnýn Merzifon'un dostu olduðunu belirten Nihat DastarlýÇorumspor'un içinde bulunduðu durumun zor olduðunu belirtirken, Çorumspor'un amatöre düþmesinin üzüntü verici olduðunu dile getirdi. Bundan sonraki süreçte de Çorumspor'la iliþkilerinin ayný sýcaklýkta devam edeceðini dile getiren DastarlýMerzifonspor'u da profesyonel lige çýkartmanýn gayretini verdiklerini belirtti. Haber servisi Kýlýç: Ýhtiyacýmýz olan puaný alacaðýz Volkan Yanç Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, verdiði demecinde güçlü rakipleri Keçiörengücümaçýnda da puanla dönmek istediklerini söyledi SancaktepeBelediyespor maçýna 3 puan için çýktýklarýný ancak 1 puanla azda olsa avantaj elde ettiklerini hatýrlatan Kýlýç, "Geçtiðimiz hafta eksiklere raðmen iyi mücadele ile SancaktepeBelediyespor maçýnda 1puan aldýk elbette kazansak daha iyi olacaktý. Ancak ligin son haftalarýna girilirken 1 puanla azda olsa avantaj elde ettik. Güçlü rakibimiz Keçiörengücü'nünplay-off iddiasý var ancak bizimde puana ihtiyacýmýz var, karþýlaþmaya mutlak puan için çýkacaðýz.bu bilinçle takýmý hazýrladýk.keçiörengücü maçýndan alýnacak galibiyet bizi matematiksel olarak ligde býrakacak. Bunu baþarmak için mücadele vereceðiz. Göreve geldiðim günden bugüne kadar hep söyledim Belediyespor takýmý bu yerleri haketmiyor, son haftalarda alacaðýmýz galibiyetlerle hem taraftarýmýzý hem yönetimimizi mutlu etmek istiyoruz. Yönetimimizde taraftarýmýzda bunu sonuna kadar hak ediyor." diye konuþtu. Adnan Yalçýn Çorumspor'un hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Kayseri Þekerspor maçýný yönetecek hakem belli oldu. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 14.30'da baþlayacak olan karþýlaþmayý Ýzmir bölgesi hakemlerinden Volkan Yançyönetecek. Yanç'ýn bu maçtaki yardýmcýlýklarýný ise yine Aydýn bölgesi hakemi Ercan Aydýn ile Ýzmir bölgesi hakemi Mustafa Han yapacak. Karþýlaþmada yine Ýzmir bölgesinden Bülent Kökten ise 4. Hakem olarak görev yapacak. BELEDÝYESPOR'UN HAKEMÝ ÞANLIURFA BÖLGESÝ'NDEN Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor'un yarýndeplasmanda oynayacaðýkeçiörengücü maçýný Þanlýurfa bölgesi hakemi Niyazi Ýzgörenyönetecek. Ýzgören'in bu maçtaki yardýmcýlýklarýný ise yine Þanlýurfa Býyýklý, Sanica Boru Elazýðspor'da Çorumspor'da ilk transfer haberi Bahadýr Býyýklý'dan geldi. Çorumspor takým masörü Bahadýr Býyýklý Sanica Boru Elazýðspor ile ilk karþýlaþmasýna dün akþam çýktý. Çorumspor'da masörlük görevini yürütürken, Süper Lig takýmlarýndansanica Boru Elazýðspor ile anlaþan Bahadýr Býyýklý dün akþam Türk Telekom Arena Stadý'nda oynanan Galatasaray-Sanica Boru Elazýðspor karþýlaþmasýnda Elazýðspor masörüne yardýmcý olarak sahada yer aldý. Çorumspor yönetiminden izin alarak Ýstanbul'a giden Bahadýr Býyýklý yarýn Çorum'a dönecek ve Kayseri Þekerspor karþýlaþmasýna Çorumspor'un yanýnda yer alacak. Çorumspor maçýný Yanç yönetecek bölgesi hakemi Ýsmail Çelik ile Diyarbakýr bölgesi hakemi Ramazan Onat yapacak. Bingöl bölgesi hakemi Serkan Varol'da karþýlaþmada dördüncü hakem olarak görev yapacak. Niyazi Ýzgören

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı SEKĐZĐNCĐ BAŞVURU ÇAĞRI ĐLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi DÜZCE T a r ı m B ü l t e n i İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL:2016 - SAYI:4 - EKİM / KASIM / ARALIK Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı