40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE"

Transkript

1 "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun ötesinde bir mutfak olduðunu gördüðünü söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE Merzifon Havaalaný Çorum' 15 km yakýnlaþacak Karayollarý 7.Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, karayollarýnda bulunan trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn büyük maddi kayba neden olduðun söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Arif Çobanoðlu, trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn yýlda 20 milyon lira zarara neden olduðunu belirtti. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Hobi Bahçelerinde 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) yýkým devam edecek Milletvekili Baðcý, TRT Haber'e konuþtu IMF ve Dünya Bankasý'nýn düzenlediði çeþitli toplantýlara katýlmak üzere ABD'de bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, TRT Haber'in Washington temsilcisine demeç verdi. SAYFA 2 DE Vali Sabri Baþköy, Hobi Bahçeleri olarak bilenen alanlarda imara aykýrý inþa edilen yapýlarýn yýkýmýna devam edileceðini söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Vali Baþköy, özellikle Osmancýk yolu kenarýnda bulunan Hobi Bahçeleri ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Ýl Toprak Koruma Kurulunun bir süre önce yaptýðý toplantýda Sarmaþa mevkiinde bulunan alanlara ev yapýlmasýnýn Kanunen yasak olduðunu belirttiðini ve inþa edilen binalarýn yýkýmýna karar verdiðini hatýrlatan Vali Baþköy, "Bu bölgelerin bir kýsmýna ilgili Kanun by-pass edilerek evler yapýlmýþ. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürü var" Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Türkiye'nin mutfak konusunda zengin bir kaynaða sahip olduðunu belirterek, klasik ve yöresel mutfaða sahip olunduðunu söyledi. Çorum mutfaðýnýn da önemli bir mutfak olduðunun altýný çizen Halýcý, Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürünün bulunduðunu kaydetti. Dün Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Nevin Halýcý, doðum, düðün, ölüm ve özel günlerde Çorum mutfaðý hakkýnda bilgiler aktardý. Halýcý, Çorum'da özel gün yemeklerinin de son derece zengin olduðuna deðinerek, Hititlerden alýnan bu zenginliklerin ulusal ve uluslar arasý alanlarda tanýtýlmasý gerektiðini ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 5 TE SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk oldu SAYFA 5 TE Yýlda 1.5 milyar liralýk ekmek çöpe gidiyor Vali Sabri Baþköy, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Ekmek Ýsrafýnýn Önlenmesi" ile ilgili genelgesi konusunda tüm kamu kurum ve kuruluþlarýný uyardý. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Çorum'un tüm paydaþlarýný yanýmýzda görmek istiyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Üniversite Sanayi Ýþbirliði çerçevesinde, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile Kaleleli Þirketler Gurubu, Necatibey Gömlekleri, Uður Group, Karataþ Otomotiv, S.S. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Yetsan A.Þ., Alapala Gurup, Arsan Makina, Elitpark ve Çorum Özel Hastanesine ziyarette bulundu.: Yýlmaz Mert SAYFA 9 DA Yaðmur Damlasý Derneði ilk þubesini Çorum'da açtý Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði açýldý. Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþ Merkezinde bulunan derneðin açýlýþýna Yaðmur Damlasý... Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý oldu Bir süredir Amasya Orman Bölge Müdürlüðü görevini yürüten Ahmet Ceylan, Ankara'ya atandý. Ahmet Ceylan'ýn yerine ise Adapazarý Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Yaþar Sarý atandý. B. Ömer Yücel Kutlu Doðum yemeðinde buluþtular Sancaktar esnafýnýn geleneksel hale getirdiði Kutlu Doðum yemeði büyük bir katýlýmla dün gerçekleþti. Yasin Yücel SAYFA 9 DA SAYFA 3 TE SAYFA 5 TE

2 Yemeðin ustalarýndan Vali Baþköy'e ziyaret Bu yýl 37.'si kutlanan Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, yemeðin ustalarý Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Çorum mahalli yemeklerinin deðerlendirileceði "Çorum'da Yemek Kültürü" söyleþisi öncesinde Çorum'a gelen, Metro Kültür Yayýnlarý Yönetmeni ve Editörü Nilhan Aras, Zaman Gazetesi Yemek Yazarý Nevin Halýcý ile Cumhuriyet Gazetesi Yemek Yazarý Aylin Öney Tan, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundular. Çorum'un yemek kültürü ve çeþitliliðinin yanýnda, Çorum mutfaðýnýn Türkiye ve dünyaya tanýtýlmasýnýn konuþulduðu ziyarette Vali Baþköy, ziyaretten dolayý teþekkür etti. 2 HABER Milletvekili Baðcý, TRT Haber'e konuþtu IMF ve Dünya Bankasý'nýn düzenlediði çeþitli toplantýlara katýlmak üzere ABD'de bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, TRT Haber'in Washington temsilcisine demeç verdi. Katýldýðý görüþme ve toplantýlar çerçevesinde Türkiye'nin özellikle 2009 krizindeki deneyiminin ve geliþtirdiði politikalarýn IMF ve Dünya Bankasý tarafýndan pek çok ülkeye model olarak önerildiðini gözlemlediðini ve bunun gurur duyucu bir olay olduðunu ifade eden Baðcý, ayrýca Amerika Ticaret Odasýnýn düzenlediði gecede yaptýðý temaslarda Türkiye-Amerika iliþkilerinin savunma merkezli olmaktan çýkarak; ticaret odaklý olmaya baþladýðýnýn görüldüðünü ve Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir model ülke ve etkin bir küresel aktör olduðunun Amerika kamuoyunca da kabullenildiðini gözlemlediklerini kaydetti. TSO'da kümelenme eðitimi Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðýnda devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi' kapsamýnda, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde kurulan Çorum Küme Merkezi tarafýndan Kümelerde Ýþbirliði Að Oluþturma ve Güven Yönetimi Eðitimi gerçekleþtirildi. TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilen eðitime konuþmacý olarak ve Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Müge Cantekin katýldý. Toplantýda Kümelenme Projesi hakkýnda kýsa bir bilgi veren Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Müge Cantekin, güven olgusunun kümelenme açýsýndan önemine deðinerek "Kümelenme konusu Türkiye'de yeni bir konu olarak görünse de, aslýnda oldukça eski bir oluþumdur. Kuyumcularý, buna örnek olarak verebiliriz. Bilindiði gibi bütün illerde kuyumcular þehir merkezlerinde bir küme halinde bulunmaktadýr. Kuyumcularýn bir arada olmasýndaki en büyük etken güven olgusudur" dedi. Katýlýmcýlar açýsýndan hayli verimli geçen eðitim programýnýn devamýnda Türkiye'de ve dünyada kurumsal ve bireysel güven oranlarý, kümelerde iþbirliðinin önündeki engeller ve bu engellerin nasýl aþýlabileceði konularýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Eðitim programý, sorucevap bölümünün ardýndan sona erdi. Ýmsâk :4:19 Güneþ :6:10 Ýþrak :7:00 Öðle :13:14 Ýkindi :17:01 Akþam :19:57 Yatsý :21:35 1. Taþlanan kadýnlar yankýr Girdap duvarda ve sýrlarý çözük aynalar Bir aynanýn civarda hayvan otlaðýndaki benzeri Yüzler kuyuya inen gözü terkeder Sýcaktýr örfe yaklaþýr Kavalsýz ve çýlgýnca döner kaderine bir kez daha bakar Açlýða üþümeye kartalýn alnýnda duran yýldýza Bir kere daha daha yalnýzlýða Kati ve aþk geçerliðini ortaya koyarak Ulusal ve benci iki çingene arasýnda Bir kere daha yalnýzlýða Atýlarak Yerin içinde yüzlerle hücum Bütün özentili yekinmelere doðru karþý Bütün nedensiz gençliklere doðru karþý Bütün... doðru karþý Aç olan karýn Soylu olan yoksulluk Ve mýzrakla gelen alýn Yerin gezisinde insan vardýr Aðulu bir diþ put taþýnda Doðacak çocuklarýn toplandýðý çadýr taþýnda Ava çýkmýþtýr Aþk tunç çekmiþtir bizle olan sýrtýna Birbirini çaresiz býrakan çehrelerin Yaralý ceylaný bulup tepindiði (Fýrat birdenbire kaybolur bir maðarada) sevenin kurbanla alýnýp kurbanla ödendiði güneþin aþktan sudan ve topraktan daha hýzlý yöneldiði Cahit ZARÝFOÐLU 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Dünyada, Allahü teâlâdan en çok korkan kimse, kýyâmet günü insanlarýn en emîni olur. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri SU HAVA DURUMU Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Öðrenci Kulüpleri deðerlendirme yaptý Yýl: 9 Sayý: 2456 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Öðrenci Kulüpleri genel toplantýsý Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapýldý. Öðrenci Kulüpleri toplantýsýndan sonra, Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü, 'Kutlu Doðum Haftasý' ile ilgili bütün kulüp üyelerine ve Fen Edebiyat Fakültesi öðrencilerine tatlý yiyecek ve içecek ikramýnda bulunarak, toplantýya katýlan bütün öðrencilere Peygamberimizin sünnetlerinin ve hadislerinin yazýlý olduðu broþürler verip, Peygamber Efendimizi doðumunun 1442'nci yýlýnda derin bir saygý ile andýlar. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,793 1,803 EUR 2,347 2,362 STERLiN 2,74 2,78 JPY YENi 0,0179 0,0183 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Hobi Bahçelerinde yýkým devam edecek Vali Sabri Baþköy, Hobi Bahçeleri olarak bilenen alanlarda imara aykýrý inþa edilen yapýlarýn yýkýmýna devam edileceðini söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Vali Baþköy, özellikle Osmancýk yolu kenarýnda bulunan Hobi Bahçeleri ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Ýl Toprak Koruma Kurulunun bir süre önce yaptýðý toplantýda Sarmaþa mevkiinde bulunan alanlara ev yapýlmasýnýn Kanunen yasak olduðunu belirttiðini ve inþa edilen binalarýn yýkýmýna karar verdiðini hatýrlatan Vali Baþköy, "Bu bölgelerin bir kýsmýna ilgili Kanun by-pass edilerek evler yapýlmýþ. Ýl Toprak Koruma Kuruluda Kanuna aykýrý olarak inþa edilen bu yapýlarýn yýkýmýna karar verdi ve bazýlarý ise yýkýldý. Yýkýmlara mevsim þartlarý nedeniyle bir süre ara verildi. Yakýnda yeniden baþlayacak" dedi.konuþmasýnda Hobi Bahçelerinde Kanuna raðmen neden böyle bir durumun ortaya çýktýðý hakkýnda da bilgi veren Vali Baþköy, "Kanunen tarým arazileri 20 dönümün altýna bölünemiyor. Ama burada arazileri 21 dönüm yaptýktan sonra bölüp satmýþlar. Bu da Kanuna aykýrýdýr. Ýl Toprak Koruma Kurulu bu konuda Ýl Tapu Müdürlüðünü uyardý ve böyle arazilerin satýþýna izin verilmemesini istedi. Artýk araziler 21 dönüm yapýlýp parça parça satýlamayacak. Anacak arazi hissedarlarý kendi aralarýnda satýþ yapabilecekler" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Vali Baþköy ilçelerde inceleme yapacak Vali Sabri Baþköy önümüzde ki haftadan itibaren ilçeleri gezeceklerini ve yapýlamasý gereken çalýþmalarý tespit edeceklerini söyledi. Vali Sabri Baþköy dün yapýlan Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda yaptýðý konuþmada konu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile birlikte önümüzde ki haftadan itibaren ilçelere gideceklerini ve kaymakamlar ile görüþeceklerini belirten Vali Baþköy, "Ýlçe ziyaretlerimizde projeleri masaya yatýracaðýz ve yapýlmasý gereken yatýrýmlarý deðerlendireceðiz" dedi.konuþmasýnda daire müdürlerine de bir çaðrýda bulunan Vali Baþköy, "Daire Müdürlerimiz ilçelere gittiklerine mutlaka kaymakamlarý ziyaret edip bir bardak çaylarýný içsinler ve kendi alanlarý ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulunsunlar" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Baþkanlara "köy yollarýný temizleyin" uyarýsý! Vali Sabri Baþköy ilçe ve belde belediye baþkanlarýna sorumluluk alanlarýnda bulunan köy yollarýný temizlemeleri uyarýsýnda bulundu. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Vali Baþköy, "Belediye baþkanlarýndan sorumluluk alanlarýnda bulunan köy yollarýnýn kenarlarýný en az ayda bir kez temizlemelerini istiyorum. Bunu yapacak güçleri var. Bizde Ýl Özel Ýdaresi olarak konuyla ilgili yeni bir proje hazýrlýyoruz. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna vereceðiz. Proje kapsamýnda köy yollarýnýn temizliði için kullanýlacak temizlik kamyonu almayý planlýyoruz" dedi. Fatih AKBAÞ Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý oldu Bir süredir Amasya Orman Bölge Müdürlüðü görevini yürüten Ahmet Ceylan, Ankara'ya atandý. Ahmet Ceylan'ýn yerine ise Adapazarý Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Yaþar Sarý atandý. Yaþar Sarý dün yapýlan Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýna katýlarak kurumunun Çorum'da yaptýðý çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yaþar Sarý yeni görevine 15 Nisan 2013 Pazartesi günü baþladýðýný söyledi. Yýlda 1.5 milyar liralýk ekmek çöpe gidiyor Vali Sabri Baþköy, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Ekmek Ýsrafýnýn Önlenmesi" ile ilgili genelgesi konusunda tüm kamu kurum ve kuruluþlarýný uyardý. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Vali Sabri Baþköy, Türkiye'de yýlda 1.5 milyar liralýk ekmeðin çöpe gittiðini belirterek, "Her kurum ekmek israfýnýn önlenmesi konusunda üzerine düþen görevi yerine getirecek. Genelgeye göre ekmeklerin gramajý küçülecek ve kepek ekmeðe dönülecek" dedi. Geçtiðimiz günlerde yerel gazetelerde "Dünyanýn bazý bölgelerinde insanlar açlýktan ölürken bazý bölgelerinde ise obeziteden öldükleri" þeklinde bir haber okuduðunu belirten Vali Baþköy, "Ne yazýk ki özelikle Afrika ülkelerinde insanlar açlýktan ölürken geliþmiþ ülkelerde ise þiþmanlýk ölümlere neden oluyor ve buralarda çok sayýda diyetisyen var" þeklinde kaydetti. Köydes projesi kapsamýnda yýlda 500 milyon liranýn 81 Ýl'e gönderildiðini hatýrlatan Vali Baþköy, "Ekmek israfýndan dolayý ise yýlda 1.5 milyar lira çöpe gidiyor. Bu parayý Köydese aktarsak birkaç yýl içinde köylerin tüm sorunlarý çözülür" ifadelerini kullandý. Konuþmasýnda kamu kurum ve kuruþlarýnýn temsilcilerine de uyarýda bulunan Vali Baþköy, "Ekmek israfý ile mücadeleyi sadece bir kamu görevi olarak deðil insani bir vazife olarak da görelim" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Kamu düzenin biraz daha güçlendirmek istedik" Vali Sabri Baþköy, 11 Nisan'da yayýnladýklarý yeni kararlar ile ilgili açýklamalarda bulundu. Aldýklarý kararla Çorum'da18 yaþýndan küçüklere kesici ve delici alet satýþýnýn, 18 yaþýndan büyüklerin ise taþýmasýnýn yasaklandýðýný dile getiren Vali Baþköy, "Yetkili kurumlar alýnan bu karar doðrultusunda üzerlerine düþen görevleri yerine getirsinler" dedi. Ýl Koordinasyon Kurulunda yaptýðý konuþmada aldýklarý bir kararýnda ise hýrsýzlýk mallarýnýn satýþý ile ilgili olduðunu kaydeden Vali Baþköy, "Son yýllarda özellikle kablo hýrsýzlýklarý arttý. Artýk hurda malzemeleri alanlar bunu kayýt altýna almak zorundalar. Hurda malzeme satanýn kimlik fotokopisini alacak ve evrak düzenleyecekler. Ayrýca 18 yaþýndan küçüklerden de yanlarýnda velileri olmadan hurda malzeme alamayacaklar" þeklinde kaydetti. Vali Baþköy diðer bir kararýn ise iþyerlerine güvenlik kamerasý takýlmasý olduðunu söyledi. Aldýklarý kararlara uyulmamasý halinde idari para cezasý uygulayacaklarýný vurgulayan Vali Baþköy, "Çorum huzurlu bir kent ve faili meçhul olayýmýz yok. Güvenlik güçlerimiz olaylara anýnda müdahale ediyor. Ama mutlaka olay da oluyor ve bizim burada ki amacýmýz da olaylarý biraz da aþaðýya indirmektir. Bu kararlarla kamu düzenini biraz daha güçlendirmek istedik. Bundan sonra ilgili kurumlar ve kaymakamlar üzerlerine düþen görevleri yerine getirmeliler" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Merzifon Havaalaný Çorum' 15 km yakýnlaþacak Karayollarý 7.Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, karayollarýnda bulunan trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn büyük maddi kayba neden olduðun söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Arif Çobanoðlu, trafik levhalarýnýn çalýnmasýnýn yýlda 20 milyon lira zarara neden olduðunu belirtti. Çobanoðlu bu konuda önlem almak için çalýþtýklarýný da belirtti. Ekmek Ýsrafýnýn önlenmesi ile ilgili Karayollarý Genel Müdürlüðünün de çalýþma yürüttüðünü ve bilgilendirici afiþler hazýrladýklarýný kaydeden Çobanoðlu, "Her yýl bir boðaz köprüsünü çöpe atýyoruz. Ekmek israfýnýn maddi boyutlarýný öðrenince çok þaþýrdýk" dedi.merzifon Havaalanýný Çorum'a biraz daha yakýnlaþtýracak kestirme yol ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini de açýklayan Çobanoðlu, "Havaalanýný Çorum'a 15 km daha yakýnlaþtýracak yolun geçtiði arazi de toplulaþtýrma çalýþmalarý devam ediyor. En son iki vatandaþ kalmýþtý ve bunlardan bir tanesi ile anlaþtýk. Diðer vatandaþla ise kaymakam görüþmeye devam ediyor. Sanýrým yakýn zamanda anlaþma olacak ve önümüzde engel kalmayacak. Yolun ihalesini hemen yapýp iki ay içinde ise bitirmeyi hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI 30 YIL SONRA 7 / A SINIFI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Zaman nasýl da hýzlý geçiyor. Hayal meyal ilkokula yazýldýðým ve öðretmen çok dövüyormuþ korkutmalarýndan dolayý daha okula gitmeden kaçtýðým günleri hatýrlýyorum. Sonra ilkokulu bitirip, köyden bir kalabalýðýn peþine takýlýp Osmancýk imam hatip lisesine yazýldýðým, peþinden parasýz yatýlý olarak Yozgat Ýmam hatip lisesini kazandýðým ama 12 Eylül öncesi ortam nedeniyle gitmediðimde, ''bazý öðretmenlerin madem gitmeyeceksin o halde niye kazandýn?'' diye fýrça attýklarýný ama sonraki yýllarda tekrar parasýz yatýlý sýnavýna girerek Çorum imam hatip lisesinin yatýlý bölümünü tekrar kazandýðýmý hatýrlýyorum. Kayýtta istenen saðlýk raporunu alabilmek için, rahmetli Mehmet Efe hoca efendinin peþine takýlýp hastanede doktor muayene odalarý önünde o kuyruktan o bir kuyruða koþturduðumu hatýrlýyorum. Ýli gözümde büyütüp ve Ýlçeden gelmenin ezikliðiyle gecemizi gündüze katarak, hatta bir tarih dersine 18 saat çalýþtýðýmý, okunan ilk yazýlýdan sýnýfta en yüksek notu alýnca kendime güven geldiðini, o dönemde ilçeden gelen 5-6 tane arkadaþýmýzýn farklý sýnýflarda olmasýna raðmen fark edildiðini, öðretmenlerin dikkatini çektiðini ve bir gün Hakký Þirin hocamýzýn yanýna çaðýrýp: '' Oðlum, sizi tebrik ediyorum. Öðretmenler odasýnda öðretmenleriniz, 'Osmancýktan gelen çocuklar hem efendi, hem de derslerinde baþarýlýlar' diye sizlerden bahsediyorlar. Onun için aynen devam edin' dediðini hatýrlýyorum. Rahmetli Sami Akgül hocamýzýn yarýn cuma imam hatip tatbikat camisine vaaz için kim çýkacak sorusuna, ortaokula devam ederken bizlere bu imkâný sunan rahmetli köy imamý Ahmet Sekili hocanýn cesaretiyle 'BEN' diye cevap verdiðimi, öðrenci olarak arkadaþlarýna ve öðretmenlerine vaaz etmenin ne kadar heyecan verdiðinin akabinde, Mustafa Balcý hocamýzýn 'Mahirciðim tebrik ederim aferin' cümlesiyle dünyalarýn benim olduðunu, bir sonraki hafta da Ahmet Çek kardeþimin o kürsüye çýktýðýný hatýrlýyorum. Hitabet dersinde uygulama yapmak için, masanýn üzerine yatýrýlýp kefenlendiðimi hiç unutmamak üzere hatýrlýyorum. Toptancýdan kâðýt, kalem, sabun, tarak vs. alýp þimdi avukat olan Bünyamin Duran arkadaþýmla öðrencilere satýp ve harçlýðýmýzý çýkarmaya çalýþtýðýmýzý hatýrlýyorum. Tatillerde ilçeye gideceðim gece sevincimden sabahlara kadar uyuyamadýðýmý, Osmancýk arabalarýnda yer bulabilmek için arkadaþlarla koþar adým yazý çarþýya gittiðimizi ve üst üste yolculuk yaptýðýmýzý hatýrlýyorum. O dönemlerde yatýlý okumak zor. Her þeyden önce koðuþ 120 kiþi. Sabah dýþarý çýkýp içeri girdiðinizde çok rahatsýz oluyorsunuz. Diðer önemli bir husus yemekhane. Yemeklerde çeyrek ekmek veriliyor. Köyden Tüm Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, 2010 yýlýnda yayýnlanan 2010/73 genelgeye göre "Saðlýk personelinin muayene sýrasýna girmesi" sorununu Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu'na yazýlý olarak ilettiklerini ve düzeltilmesi talebinde bulunduklarýný hatýrlatarak, "Saðlýk çalýþaný hala sýrada bekliyor" dedi. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðýna yaptýðý yazýlý baþvuruda, "Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptýrmak üzere saðlýk kurum ve kuruluþlarýmýza baþvuran saðlýk çalýþanlarýnýn görevlerinden kaynaklanan özel durumlarý dikkate alýnarak sýra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin saðlanmasý için gerekli düzenlemeler yapýlmasý saðlanmýþken, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2010 yýlýnda yayýnlanan 2010/73 sayýlý genelge ile saðlýk çalýþanlarýnýn sýraya girmesi uygulanmaya konulmuþtur. Hasta haklarý çerçevesinde yapýlan bu düzenleme saðlýk hizmetinin yürütülmesini engelleyici ve hastalarýn hak kayýplarýna gelmiþiz. Ýkiye bölünce bitiveriyor O yýllarda 'on tane çocuðum olsa birini yatýlýya vermem' derdim. Ama þimdi pansiyonlarý gezdiðimizde bu fikrimi deðiþtiriyorum. Zira her biri modern bir otel görünümünde. Yeme içme imkânlarý iyi. Her þeyden önemlisi taze istediðin kadar var. Allah devletimize zeval vermesin. Boþ saatlerde, hafta sonlarýnda yazý çarþýda bulunan ahþap bir kahvene de, mecbur kalmadýkça çay içmemek veya en fazla bir bardak içerek Osmancýk arabalarýný görmek için oturduðumuz günleri hatýrlýyorum. Geçenlerde Zeki Aköz kardeþimiz 30 yýl sonra 7/A sýnýfý olarak bir araya gelmemize, 'çay bahane öðrencilik anýlarý þahane' hesabý öðrencilik yýllarýmýzý tekrar yaþamamýza vesile oldu. Allah kendilerinden razý olsun. Öðrencilik olurda aný olmaz mý? Elbette olur. Þeref Hayýr, Selami Sönmez, Ýsmail Tuncer, Ozulu, Þakir Çýplak, Veli Kavaklý, Hakký Þirin, Mehmet Aksu, Nurettin Doðmuþ, Yahya Acar ve diðer hocalarýmýzýn kulaklarýný çýnlattýk. Arkadaþlarýný takip için muhbir olarak görevlendirilen arkadaþýmýzýn da kahvedeki oyun ekibine katýlý verdiðini, sinemaya giden arkadaþýmýzýn bilmeden ayný filmi seyretmeye giden babasýnýn yanýna oturduðunu ve sonra olanlarý hoþ sohbet içerisinde tekraren dinledik. Durum böyle olunca zaman hemencik geçiverdi. Raflarda tozlanmýþ olan 30 yýlýn anýlarý tazeleyebilmek adýna 17 Mayýsta tekrar bir araya gelmek için sözleþiverdik. Hakkýn rahmetine kavuþanlara Allahtan rahmet, hayatta olan arkadaþlarýma saðlýk sýhhat ve afiyetler dileklerimle; 30 yýl sonra 7 - A sýnýfý: ''Zeki Aköz, Mustafa Köse, Mahir Odabaþý, Resul Velidedeoðlu, Arif Ýþler, Þaban Çalýþkan, Erol Köse, Recep Cengiz, Hamit Erdoðan, Hüseyin Kýr, Cengiz Tufan, Yusuf Avcý, Hasan Okumuþ, Ahmet Çek, Mehmet Týðlý, Mahmut Yanýk, Celal Çakýrtekin, Kerim Yurttaþ, (Hamza Topuz, Osman Berk-rahmetli) Erkan Þahinci, Davut Batuk, Kadir Yumurtacý, Hasan Çýplak, Özcan Özaydýn, Mustafa Kaya, Ýdris Baþtuð, Ýbrahim Karslý, Ahmet Çýnar, Uður Bolat, Hayri Özyýlmaz, Özcan Cebeci, Hayrettin Avcý, Ömer Yavuz, Mehmet Sakallý, Bahri Öztuna, Cüneyt Erdem, Erol Balaban, Selim Karaca'' arkadaþlarýmýzla buluþabilmek dileklerimle. * ''Nerede olursak olalým, Biz bu yörenin insanlarýyýz. Birbirimizi asla unutmamalýyýz Çünkü gün gelir emekli oluruz Vataný asliye döneriz, Dedik ya, biz bir birimiziz, Bazen bir parkta selamlaþýrýz, Bazen de çay ocaðýnda çay içeriz, Hastalansak, yatakta eski dostlarý yâd ederiz Önce rahmetli olanýn cenaze namazýný kýlarýz Vefasýzlýk yapmaz salýndan tutar kabristana uðurlarýz Kim bilir belki de ayný ilin, ilçenin, köyün mezarlýðýnda Komþu olur, kýyamete kadar yan yana yatarýz. Dünya da yarým kalan sohbeti orada yaparýz'' "Saðlýk çalýþanlarýnýn sýrada bekleme sorunu çözüm bekliyor" uðramasýna yol açýcý niteliktedir. Birçok saðlýk çalýþaný saatlerce muayene sýrasýnda bekleyerek çalýþtýðý birimde hizmetin aksamasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle saðlýk çalýþanýný psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyen ve hizmet üretimini aksatan bu uygulamanýn yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer vermiþti. Saðlýk kuruluþunun hizmet verme imkânlarýnýn yetersiz veya sýnýrlý olmasý sebebiyle saðlýk hizmeti talebinin zamanýnda karþýlanamamasýnýn büyük bir sorun olduðunu dile getiren Erözgün, "Muayene ve tedavi olmak saðlýk personelinin de insani bir hakkýdýr. Eþ ve çocuðu için yazdýracaðý bir reçete için saatlerce sýrada beklemesi halinde, saðlýk hizmeti nasýl zamanýnda karþýlanacak? Saðlýk Bakanlýðý hala konuyla ilgili bir düzenleme yapmamýþtýr. Saðlýk çalýþanlarý da hala sýrada beklemektedir. Saðlýk çalýþanlarýna en kýsa süre içinde muayene ve tedavi de öncelik hakký verilmelidir" diye konuþtu. "Atalarýmýz beraberlik ve kardeþlik ruhuyla Çanakkale'de kazandýlar" Tarihçi-Yazar Hasan Hüseyin Maltepe Ýskilip'te Çanakkaleyi anlattý. Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇES- DER) Ýskilip Þubesi tarafýndan düzenlenen programda Tarihçi Yazar Hasan Hüseyin Maltepe Ebussuud Erkek Öðrenci Yurdu konferans salonunda Çanakkale Destanýný anlattý. Programý Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Ýskilip emekli vaizi ve kanaat önderi Hamdi Ertekin ÝSKÝAD Baþkaný Necati Tatar, ÇESDER Ýskilip Þubesi Baþkaný Yusuf Ahirzaman AÇELYA Derneði Baþkaný Semiha Ergün, okul müdürleri öðrenciler öðretmenler ve ilçe halký izledi. Sunumunu slâytlar eþliðinde yapan Maltepe, "Çanakkale denilince akla ilk vataný bayraðý namusu için canlarýný seve seve vermek geliyor. Vatan bayrak ve namus o zaman onlara emanetti. Onlar o emanete canlarý pahasýnca en sevdiklerinden vazgeçme, gidip de gelmememe pahasýnca sahip çýktýlar ve o emaneti bize teslim ettiler Þimdi biz o emanete ne kadar sahip çýkýyoruz. O zamanlar savaþlar topla tüfekle yapýlýyordu. Þimdiki savaþlar bilimle fenle teknolojiyle yapýlýyor. Bir toplumu cehalet fakirlik ve tefrika hastalýðý yýkar. Atalarýmýz bunlarý bildiðinden dolayý hep insana yatýrým yapmýþtýr. Eðer bizde atalarýmýz gibi kazanmak istiyorsak insana yatýrým yapýp bilimde fende ve teknolojide en iyi olmamýz gerekiyor. Onlar birlik beraberlik ve kardeþlik ruhuyla Çanakkale'de zafer kazandýlar. Eðer bizde þimdi devletlerarasýnda en iyi olmak istiyorsak ve zafer kazanmak birbirimiz arasýnda hiçbir ayýrým yapmaksýzýn birlik beraberlik ve kardeþçe çalýþmamýz lazým. Çanakkale ruhunun hissedilmesi, öðrenilmesi için imkaný olan herkesin oralarý görmesi, ders çýkarmasý lazým. Yaþadýðýmýz topraðýn nimetini bugün görüyorsak eðer, o gün canlarýný vatan için ortaya koyan þehit ve gazilerimiz sayesindedir. Onlardan dualarýnýzý esirgemeyin, oralara gidin, onlarý selamlayýn. Onlarýn selamý kýyamete kadar sizinledir. Bende buraya gelince ilk Atýf Hocayý ziyaret ettim ve selam verdim. Çünkü Atýf Efendi'de benim gözümde þehittir. Ýnþallah o da kýyamete kadar bana selam verir" dedi. Programdan sonra Tarihçi Yazar Hasan Hüseyin Maltepe'ye dernek adýna hediyeyi Ýskilip Emekli Vaizi Hamdi Ertekin verdi. Konferans sonrasýnda ise Hasan Hüseyin Maltepe kitaplarýný imzaladý.

5 HABER "Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürü var" 5 Çorum'un yemek kültürünü anlattýlar "Yemeðin turizme ve tanýtýma katkýsý büyüktür" Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisi gerçekleþtirildi. Dün Katipler Konaðý'nda yapýlan söyleþiye Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek, bazý daire müdürleri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Çorum'da yemek kültürü ile ilgili Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan ve Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ bilgiler verdiler. Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Türkiye ve Çorum mutfaðý ile ilgili, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan, Ýskilip Dolmasý ile ilgili, Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum mutfaðý ile ilgili yazdýðý iki kitap hakkýnda bilgiler verdi. Ardýndan Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan ve Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Aras'a Çorum hatýrasý olarak hediye takdim edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Zaman Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Nevin Halýcý, Türkiye'nin mutfak konusunda zengin bir kaynaða sahip olduðunu belirterek, klasik ve yöresel mutfaða sahip olunduðunu söyledi. Çorum mutfaðýnýn da önemli bir mutfak olduðunun altýný çizen Halýcý, Çorum'da inanýlmaz bir yemek kültürünün bulunduðunu kaydetti. Dün Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Nevin Halýcý, doðum, düðün, ölüm ve özel günlerde Çorum mutfaðý hakkýnda bilgiler aktardý. Halýcý, Çorum'da özel gün yemeklerinin de son derece zengin olduðuna deðinerek, Hititlerden alýnan bu zenginliklerin ulusal ve uluslar arasý alanlarda tanýtýlmasý gerektiðini ifade etti. Nevin Halýcý, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Keþke Türkiye'nin birçok yerinde Kâtipler Konaðý gibi lokantalar olsun isterdim. Uygulama olarak bu kadar güzel bir lokanta olmasý çok güzel. Çorum'da özel gün yemekleri yapýlýyor. Çorum'da günlük öðünler üç þekilde oluyor. Sabah kahvaltýsý, öðle yemeði ve akþam yemeði. Doðumdan ölüme insanýn hayatýnda bulunan özel yemekler bulunuyor. Eski kaynaklardan derlenen bilgileri paylaþmak istiyorum. Doðum, düðün, asker, söz kemse, niþan, düðün gibi özel günlerde özel yemekler yer alýyor.doðumda küçük çocuða þekerli þerbet içiriliyor. Düðünlerde düðün yemekleri yer alýyor. Ölümlerde ise cenaze evinde yemek piþirilmiyor komþular on veya on beþ gün yemek yapýp veriyorlar. Ayrýca helva yapýlýp daðýtýlýyor. Has baklava olaðanüstü bir baklavadýr. Ayrýca Berat Kandilinde sadece Çorum'a özgü kat kat börek yapýlýp daðýtýlýyor. Diðer kandillerde helva daðýtýlýyor. Hýdýrlýk'ta eðlenceler yapýlýyor. Yine bað bozumlarýnda eðlence ve yemekler yer alýyor. Çorum'da özel gün yemekleri son derece zengin. Hititlerden alýnan bu zenginlikler ulusal ve uluslar arasý alanlarda tanýtýlmalýdýr." Kubilay Kaan YÜCEL Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan, yemeðin turizme ve tanýtýma katkýsýnýn büyük olduðunu belirterek, Türk mutfaðýnda bir çok yemeðin 3-4 malzeme ile yapýldýðýný ancak yemeðin tadýnýn malzeme ve piþirme tekniðinden geldiðinin altýný çizdi. Piþirme tekniði açýsýndan çok ilginç olan Ýskilip Dolmasý'ný Tokat'ta yapýlan bir festivalde tanýdýðýný ifade eden Tan, "Orda Ýskilip Dolmasýnýn yapýmýna þahit olmuþtum. Beni çok heyecanlandýrdý. Fransa'daki toplantýda Ýskilip Dolmasý'ný anlatmak istedim. Çok da baþarýlý olduk" dedi. Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda dün Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mutfak Araþtýrmacýsý Aylin Öney Tan, Türk mutfaðýnýn sade bir mutfaða sahip olduðunu vurguladý. Çorum'daki ot kültürüne de deðinen Aylin Öney Tan, "Ege'den daha fazla burada da bir ot kültürü bulunuyor ve festival yapýlabilir. Bu deðerlere mutlaka sahip çýkmalýyýz. Belgelemeliyiz" dedi. Tan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Yemeðin turizme ve tanýtýma katkýsý büyüktür. Yemek kültürünü tanýtmanýn anlatmanýn önemine deðinmek istiyorum. Yemek araþtýrmalarý yapýyorum. Ulusal ve uluslar arasý sempozyumlarda Türk mutfaðýný tanýtmaya çalýþýyoruz. Fransa'da sempozyum yapýldý. Piþirme tekniði açýsýndan çok ilginç olan Ýskilip Dolmasýný Tokat'ta yapýlan bir festivalden biliyorum. Orda Ýskilip Dolmasýnýn yapýmýna þahit olmuþtum. Beni çok heyecanlandýrdý. Fransa'daki toplantýda Ýskilip Dolmasý'ný anlatmak istedim. Pirinç bir anlamda özelliðinde kullanýlan ve deðerli kýymetli bir ürün. Et de ayný þekilde. Et ve pirinç düðünlerin prestiji konumuna geliyor. Topluluklarý birleþtirici özellikleri var. Coþku unsuru var. Ýþin içinde müthiþ bir geleneksel öðreti de bulunuyor. Tek bir kazanda bir ziyafetten bahsediyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL Kutlu Doðum yemeðinde buluþtular Sancaktar esnafýnýn geleneksel hale getirdiði Kutlu Doðum yemeði büyük bir katýlýmla dün gerçekleþti. Yunus Emre Otoparkýnda gerçekleþtirilen programa Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, Zeki Gül, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen ve esnaf katýldý. Yasin YÜCEL SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk oldu Saadet Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ, görevini Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk'a devretti. Devir teslim nedeniyle parti binasýnda tören düzenlendi.sp Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Ýl Baþkaný olurken, Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na ise Merkez Ýlçe Siyasi Ýþler Baþkaný Ýbrahim Zorlu vekaleten atandý. Program sonunda ise Yakup Taþ'a, Faruk Cýdýk teþekkür plaketi verdi. Bahadýr YÜCEL "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun ötesinde bir mutfak olduðunu gördüðünü söyledi. Çorum mutfaðýný anlatan herkesin elindeki deðerlerden habersiz olduðunu gördüðünü ve çok þaþýrdýðýný ifade eden Araþ, Çorum'un yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilecek bir þehir olduðunu kaydetti. Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda dün Çorum'a gelen ve "Çorum'da yemek kültürü" söyleþisinde konuþan Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, "Elimizdekilere sahip çýkar elimizdekilerin farkýnda olursak mutlaka ilgi çekiyor. O ilgide bize turizm, sanayi, ekonomi olarak geri dönüyor. Çorum'da çok þey var. Farkýna varýp sahiplenmemiz gerekiyor. Bu güne kadar mutfak hep basit algýlandý. Yemek siyaset, hiyerarþi böyle bakmamýz böyle anlatmamýz gerekiyor. Yemek sadece açlýk giderme deðildir yemek kültürdür" dedi. Araþ, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Birçok deðerimizin farkýnda deðiliz farkýnda olduklarýmýz da o kadar önemsiz ki önemli sayýlmýyor ortaya koymuyoruz. 6-7 yýl önce Çorum'a gelmiþtim. 12 yýldýr mutfaklarý yazýyorum. Umduðumun ve duyulanýn çok ötesinde bir mutfak var burada. Çorum en fazla mutfaðý ile adýnýn duyulmasý gereken illerden biridir. Bulunduðu yeri sahiplenen öðretmenler olduðunu gördüm. Mutfaðý anlatan herkesin elindeki deðerlerden habersiz olduðunu gördüm ve çok þaþýrdým. Dünyanýn en eski medeniyetlerinden birisi Çorum. Belgeleri anlamaya dönemi tanýmaya çalýþtým. Çorum mutfak dünyasýnda adýný geçirmeyi çoktan hak ediyordu." Kubilay Kaan YÜCEL

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı