Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RETMENL K UYGULAMASI-I"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör. Özlem Melek KAYA (Ünite 2) Editör Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil ve Yaz m Dan flmanlar Yrd.Doç.Dr. Hülya Pilanc Okt. Ferdi Bozkurt Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ö retmenlik Uygulamas -I ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Haziran 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... v Ö retmenlik Uygulamas Derslerinin Yap s ve flleyifli... 1 G R fi... 2 Ö RETMENL K UYGULAMASI DERSLER N N AMAÇ VE filev... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 flleyifl... 4 De erlendirme... 4 Ö RETMENL K UYGULAMASI DERSLER NDE Ö RETMEN ADAYI, UYGULAMA Ö RETMEN VE UYGULAMA KOORD NATÖRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI... 4 Ö retmen Aday n n Görev ve Sorumluluklar... 4 Uygulama Okulu Koordinatörünün Görev ve Sorumluluklar... 5 Ö retmenlik Uygulamas I: Ö retmen Aday ve Uygulama Ö retmeni K lavuzu... 7 Ö RETMENL K UYGULAMASI I DERS Ö RETMEN ADAYI KILAVUZU... 8 Ö RETMENL K UYGULAMASI I: AMAÇ VE filev... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 flleyifl... 9 De erlendirme... 9 Ö RETMENL K UYGULAMASI I DERS UYGULAMA YÖNERGES Etkinlik Planlar n n Haz rlanmas Etkinlik Plan Format Örnek Etkinlik Plan Ö renme Süreci Yöntem ve Teknikler Materyaller Sözcükler ve Kavramlar Etkinlikle lgili puçlar Önerilen Di er Etkinlikler Aile Kat l m Etkinli in De erlendirilmesi Gözlem çin Belirlenen Çocu u Tan maya Yönelik Tekniklerin Kullan larak Gerekli Formlar n Doldurulmas Oyun Gözlem Formlar n n Doldurulmas Anekdot Kay t Formlar n n Doldurulmas Kazan m De erlendirme Formunun Doldurulmas Ö retmen Öz De erlendirme Formunun Doldurulmas Kaynaklar Ö RETMENL K UYGULAMASI I DERS UYGULAMA Ö RETMEN KILAVUZU ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Ö RETMENL K UYGULAMASI I: AMAÇ VE filev Amaç Kapsam flleyifl De erlendirme Ö RETMENL K UYGULAMASI I UYGULAMA YÖNERGES Etkinlik Planlar n n Haz rlanmas Etkinlik Plan Format Belirlenen Çocu u Tan maya Yönelik Teknikleri Kullanarak Gerekli Formlar n Doldurulmas Oyun Gözlem Formlar n n Doldurulmas Anekdot Kay t Formlar n n Doldurulmas Kazan m De erlendirme Formunun Doldurulmas Ö retmen Öz De erlendirme Formunun Doldurulmas EK EK

5 Önsöz v Önsöz Sevgili Ö retmen Adaylar ve De erli Ö retmenler, Belli kuramsal bilgilerin al nmas ndan sonra bir okul ortam nda gözlem yapmak, ö retim etkinliklerini planlamak ve ö retimi gerçeklefltirmek, ö retmen e itimi programlar n n önemli bir boyutunu oluflturmaktad r. Uygulamalar, ö retmen adaylar na, haz rlanmakta olduklar mesle i tan ma f rsat vermekte ve gerçek dünya ile karfl laflma olana sa lamaktad r. Bu nedenle, ö retmen adaylar n n ö retmen ve ö rencilerle birlikte gerçek okul ortam nda uygulama yapmalar, ö retmen e itimi programlar n n stratejik öneme sahip bir yönünü oluflturmaktad r. Okulöncesi Ö retmenli i Program nda ö retmen adaylar n n kuramsal dersler yoluyla kazanm fl olduklar bilgi ve becerilerini bir okul ortam nda deneyip gelifltirebilmeleri ve mesle in özelliklerini kazanabilmelerini amaçlayan iki uygulama dersi bulunmaktad r. Bunlar Ö retmenlik Uygulamas I ve Ö retmenlik Uygulamas II dersleridir. Ö retmenlik Uygulamas I dersi, ö retmen adaylar n n, okulöncesi e itim kurumlar n, ö rencileri, Okulöncesi E itim Program n, günlük yap lan e itsel etkinlikleri ve okulöncesi ö retmenli ini genel olarak tan malar n, okulöncesi e itim alan nda gerekli uygulama becerilerini kazanabilmelerini amaçlayan, gözlem, planlama, uygulama ve de erlendirmeye dayal bir derstir. Bu kapsamda ö retmen adaylar n n okulöncesi e itim programlar nda yer alan günlük etkinlik program nda yer alan etkinlikleri planlamalar ve uygulamalar, çocuklar tan maya yönelik beceri kazanmalar, öz de erlendirme yapmalar ve okuldaki ö retmenlerle verimli ve uyumlu çal flabilme becerisi kazanmalar beklenmektedir. Asl nda ö retmen adaylar n n, Okulöncesi E itimde Okul Deneyimi dersi yoluyla, deneyimli ö retmenleri görev bafl nda gözleyerek, ö rencilere bireysel ya da küçük grup çal flmalar yapt rarak, uygulama ö retmeninin yak n denetimi alt nda e itim etkinliklerini gerçeklefltirerek ve önceden planlanm fl bir etkinlik için ö retmenlik rolünü üstlenerek ö retmenlik deneyimini kazanm fl olmalar beklenmektedir. Böylece, ö retmen adaylar n n, önemli ölçüde deneyim kazanm fl olarak Ö retmenlik Uygulamas I dersine bafllamalar arzulanmaktad r. Bu nedenle, kitaptan en iyi biçimde yararlanabilmek için öncelikle Okulöncesi E itimde Okul Deneyimi k lavuzunda uygulamalar n yap ve iflleyiflinin aç kland birinci bölümü dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Elinizdeki bu k lavuz, Ö retmenlik Uygulamas I dersi kapsam nda gerçeklefltirilecek etkinlikleri nas l gerçeklefltirmeniz gerekti ini, ayr nt l bir biçimde aç klamaktad r. Uygulama s ras nda sizden istenilenleri en iyi biçimde gerçeklefltirebilmek için k lavuzu dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Özellikle, uygulama s ras nda yapman z gerekenleri ayr nt l bir biçimde okuman z ve size düflen görev ve sorumluluklar en iyi biçimde yerine getirmeniz uygun olur. Ayr ca, uygulaman n zaman nda ve eksiksiz sürdürülebilmesi için ö retmen aday ile uygulama ö retmeninin birlikte bir çal flma plan yapmalar ve bu plana uyarak çal flmalar yararl olur. K lavuzun yararl olaca umuduyla çal flmalar n zda kolayl klar ve baflar lar diliyorum. Editör Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N

6

7 Ö retmenlik Uygulamas Derslerinin Yap s ve flleyifli 1 1 Ö retmenlik uygulamas dersleri ö retmen adaylar n n kuramsal dersler yoluyla kazanm fl olduklar bilgi ve becerilerini bir okul ortam nda deneyip gelifltirebilmeleri ve mesle in özelliklerini kazanmalar n amaçlayan derslerdir. Ö retmenlik uygulamas dersleri, Ö retmenlik Uygulamas I ve Ö retmenlik Uygulamas II olmak üzere iki bölümden oluflmaktad r. Amaçlar m z Bu bölümü okuduktan sonra; Ö retmenlik Uygulamas dersinin yap s ve iflleyiflini kavrayabilecek, Ö retmenlik uygulamas dersi kapsam nda ö retmen aday, uygulama ö retmeni ve uygulama koordinatörünün görev ve sorumluluklar n tan yabile- ceksiniz.

8 2 Ö retmenlik Uygulamas -I G R fi Ö retmen e itimi programlar nda uygulama etkinliklerinin stratejik bir önemi bulunmaktad r. Çünkü ö retmen adaylar program süresince kuramsal derslerde edindikleri bilgileri uygulamalar yoluyla davran fla dönüfltürmektedir. Uygulamalar, ö retmen adaylar na, haz rlanmakta olduklar mesle i tan ma f rsat vermekte gerçek dünya ile karfl laflma olana sa lamaktad r. Gerçekten ö retmen adaylar - n n ö retim yapacaklar alana özgü özel ö retim yöntemlerini ö renerek okullarda ö retim uygulamas çal flmalar na kat lmalar yararl ve gerekli olmaktad r. Belli kuramsal bilgilerin al nmas ndan sonra bir okul ortam nda gözlem yapmak, ö retim etkinli ini planlamak ve ö retimi gerçeklefltirmek ö retmen e itimi programlar n n önemli bir boyutunu oluflturmaktad r. Bu bak mdan ö retmenlik uygulamalar n n ciddi bir biçimde planlanmas ve yürütülmesi gerekmektedir. Okulöncesi e itimde ö retmenlik yapacak ö retmen adaylar n n mesle e haz rlanmalar s ras nda, okulöncesi e itim kurumlar nda uygulama yapmalar esast r. Bu kapsamda, Okulöncesi Ö retmenli i Program ndaki ö retmen adaylar beflinci yar y lda Okulöncesi E itimde Okul Deneyimi dersini almaktad r. Ö retmen adaylar Okul Deneyimi dersinde deneyimli ö retmenleri görev bafl nda gözleyerek ve e itim etkinliklerini inceleyerek okulöncesi E itim Program n, günlük e itim etkinliklerini ve ö retmenlik mesle ini tan ma f rsat bulmufllard. Böylece, ö retmen adaylar n n, önemli ölçüde deneyim kazanm fl olarak ö retmenlik uygulamas derslerine bafllamalar arzulanmaktad r. Ö retmenlik uygulamas dersleri Okulöncesinde Ö retmenlik Uygulamas I ve Okulöncesinde Ö retmenlik Uygulamas II dersinden oluflmaktad r. Okulöncesinde Ö retmenlik Uygulamas I ve Okulöncesinde Ö retmenlik Uygulamas II derslerinde ö retmen adaylar n n kuramsal dersler yoluyla kazanm fl olduklar bilgi ve becerilerini bir okul ortam nda deneyip gelifltirebilmeleri ve mesle in özelliklerini kazanmalar amaçlanmaktad r. Ö retmen adaylar n n, ö retmenlik uygulamas dersleri yoluyla, ö rencilere bireysel ya da küçük grup çal flmalar yapt rarak, uygulama ö retmeninin yak n denetimi alt nda e itim etkinliklerini gerçeklefltirerek ve önceden planlanm fl bir etkinlik için ö retmenlik rolünü üstlenerek ö retmenlik deneyimini kazanm fl olmalar beklenmektedir. Ö retmenlik Uygulamas I yedinci yar y lda 8 hafta, Ö retmenlik Uygulamas II ise sekizinci yar y lda 13 hafta sürmektedir. Bu k lavuzda belirtilen ve gerçeklefltirilmesi istenen etkinlikler, okulöncesi e itim kurumlar nda uygulama yapacak olan ö retmen adaylar taraf ndan planl bir biçimde gerçeklefltirilecektir. Ö retmen adaylar n n gerçeklefltirecekleri etkinlikler, uygulama ö retmenleri taraf ndan izlenecek ve desteklenecektir. Ö retmen adaylar n n e itim s ras nda yapt klar görev ve etkinlikler onlara, ö retmenlik deneyimleri kazanma olanaklar sa lamaktad r. Bu dersin bitiminde ö retmen adaylar, önemli ölçüde deneyim kazanm fl olarak ö retmenlik mesle ine bafllayabilecek duruma geleceklerdir. Ö retmen adaylar, okulöncesi e itim kurumlar ndaki uygulama çal flmalar s ras nda, ö retmenlik mesle ine yak fl r flekilde davranmal d rlar. Etkinlikleri gerçeklefltirmeden önce uygulama ö retmenleri ile mutlaka görüflmeli, yapacaklar çal flmay uygulama ö retmenlerine göstermeli ve düflüncelerini almal d rlar. Baflka bir deyiflle, ö retmen adaylar uygulama etkinliklerini uygulama ö retmeni ile birlikte planlamal d rlar. Ö retmenlik Uygulamas dersinin kapsam n oluflturan etkinlik ve görev-

9 1. Ünite - Ö retmenlik Uygulamas Derslerinin Yap s ve flleyifli 3 ler Ö retmenlik Uygulamas I ve Ö retmenlik Uygulamas II kapsam nda belirlenmifltir. Etkinlik ve görevlerin istenilen biçimde gerçeklefltirilmesi ise uygulama ö retmeni ve ö retmen aday n n birlikte gerçekçi bir çal flma plan yapmalar na ba l d r. Ö retmenlik uygulamas dersleri kapsam nda ö retmen adaylar n n, okulöncesi e itim kurumlar ndaki uygulama çal flmalar ile raporlar haz rlamas e-portfalya portal na yüklemesi gerekmektedir. Ö retmen adaylar n n haz rlamas ve portala yüklemesi gereken raporlar klavuzda ayr nt l olarak aç klanm flt r. Ö RETMENL K UYGULAMASI DERSLER N N AMAÇ VE filev Ö retmenlik uygulamas dersleri, ö retmen adaylar n n kazanm fl olduklar bilgi ve becerilerini bir okul ortam nda deneyip gelifltirebilmeleri ve ö retmenlik mesle inin gerektirdi i özellikleri kazanabilmeleri için planlanan derslerdir. Amaç Ö retmenlik uygulamas dersleri tamamland nda ö retmen adaylar n n afla daki nitelikleri kazanm fl olmalar beklenmektedir: Okulöncesi e itim kurumlar nda ö retmenlik uygulamas yaparak ö retmenlik mesle inin gerektirdi i yeterlikleri gelifltirebilme, Okulöncesi E itim Program n n özelliklerini anlayabilme, programda öngörülen amaçlar gerçeklefltirebilme, Okulöncesi e itim kurumlar nda günlük etkinlik program nda yer alan etkinlikleri uygulayabilme, Ö retmenlik uygulamas s ras nda kazanm fl oldu u deneyimleri arkadafllar ve uygulama ö retmeni ile paylaflarak kendisini gelifltirebilme. Kapsam Ö retmenlik uygulamas dersleri ö retmen aday n n, bireysel olarak ve küçük gruplar hâlinde, ö retmenlik deneyimi kazanma f rsat bulduklar derslerdir. Ö retmenlik uygulamas dersleri kendi içerisinde bütünlük oluflturan ve basitten karmafl a bir yol izleyen iki dersten oluflmaktad r. Ö retmenlik Uygulamas I 8 hafta, Ö retmenlik Uygulamas II ise 13hafta sürmektedir. Ö retmenlik Uygulamas I; okulöncesi e itim kurumlar günlük etkinlik program nda yer alan Serbest Zaman, Türkçe, Oyun ve Hareket, Müzik, Fen ve Matematik, Okuma-Yazmaya Haz rl k, Drama, Alan Gezileri, Sanat Etkinliklerinin planlanmas ve uygulanmas n içermektedir. Ayr ca, Ö retmenlik Uygulamas I dersi kapsam nda ö retmen adaylar n n y l boyunca gözlemlemek üzere bir çocuk belirlemeleri ve bu çocu u tan maya yönelik kimi teknikleri kullanarak gerekli belgeleri doldurmalar gerekmektedir. Ö retmenlik Uygulamas II dersi ise; ö retmen aday n n planlayarak uygulayaca günlük planlar ile gözlemlemek üzere belirledi i çocu u tan maya yönelik uygulayaca teknikler, dolduraca belgeler ve davran fl de ifltirme plan ndan oluflmaktad r. Ö retmen aday n n Ö retmenlik Uygulamas I ve Ö retmenlik Uygulamas II için belirlenen etkinlik raporlar n düzenli olarak portala yüklemesi gerekmektedir.

10 4 Ö retmenlik Uygulamas -I flleyifl Ö retmenlik uygulamas dersleri kapsam nda gerçeklefltirilecek etkinliklerin planl ve amac na uygun biçimde sürdürülmesi için afla daki ifllemlerin s ras ile yap lmas öngörülmektedir: Ö retmen aday, uygulaman n bafl nda uygulama ö retmeni ile birlikte gerek Ö retmenlik Uygulamas I, gerekse Ö retmenlik Uygulamas II kapsam ndaki etkinlikleri dikkate alarak çal flma plan haz rlar. Uygulama ö retmeni, etkinlikleri uygularken ö retmen aday n gözler ve etkinlik gerçeklefltirildikten sonra ona rehberlik eder ve dönüt verir. Ö retmen aday gerçeklefltirdi i etkinliklere iliflkin rapor ve belgeleri portala yükler. Uygulama ö retmeni, ö retmen aday n n çal flmalar n de erlendirir ve de- erlendirme sonuçlar n ilgili birimlere teslim eder. De erlendirme Ö retmenlik uygulamas derslerinde amaç ö retmen aday n n uygulama yeterliliklerini de erlendirmek ve bu yeterliliklerini gelifltirmeleri için onlara yard m ve rehberlik etmektir. Bu nedenle yetifltirme ve gelifltirmeye yönelik de erlendirme esast r. Ö retmenlik Uygulamas I ve Ö retmenlik Uygulamas II dersleri kapsam ndaki etkinliklerin nas l de erlendirilece i Ö retmenlik Uygulamas I ve Ö retmenlik Uygulamas II ö retmen aday ve uygulama ö retmeni k lavuzunda ayr nt l olarak aç klanm flt r. Ö RETMENL K UYGULAMASI DERSLER NDE Ö RETMEN ADAYI, UYGULAMA Ö RETMEN VE UYGULAMA KOORD NATÖRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Ö retmen Aday n n Görev ve Sorumluluklar a. Ö retmen Aday n n Aç kö retim Fakültesine Karfl Görev ve Sorumluluklar Uygulama bafllamadan önce e-portfalya portal na eriflim için gerekli olan kullan c ad ve flifresini rehber ö retmeninden ö renmek, Geçerli bir e-posta adresi alarak portalda ilk oturum açt nda e-posta adresini portal arac l yla koordinatörlü e bildirmek, Kullan c ad ve flifresini unuttu unda ya da de ifltirmek istedi inde flifremi unuttum ba lant s n kullanarak yeni kullan c ad ve flifre edinmek, Okulöncesi ö retmenli i Lisans program internet sitesindeki Duyurular bölümünden uygulama okulunu ve rehber ö retmenini ö renmek, Adres de iflikli i olmas durumunda, bu de iflikli i Aç kö retim Fakültesi Uygulama Koordinatörlü üne bildirmek (Uygulama okullar n n belirlenmesinde adres bilgilerinin güncel olmas büyük önem tafl maktad r), Uygulama Koordinatörlü üne gönderecekleri dilekçelerde T.C. kimlik numaras ve iletiflim bilgilerini belirtmek (T.C. kimlik numaras ve iletiflim bilgileri yer almayan dilekçeler üzerinden ifllem yap lmas olanakl olmamaktad r), Haz rlad raporlar belirtilen tarihlerde e-portfalya portal na yüklemek. b. Ö retmen Aday n n Uygulama Okuluna Karfl Görev ve Sorumluluklar Okul yönetimi ve uygulama ö retmeni ile iletiflim ve iflbirli i içinde bulunmak, Uygulama okulunun kurallar na uymak, Ders araçlar n verimli kullanmak ve korumak.

11 1. Ünite - Ö retmenlik Uygulamas Derslerinin Yap s ve flleyifli 5 c. Ö retmen Aday n n Ö rencilere Karfl Görev ve Sorumluluklar Sorumlulu undaki ö rencilerin güvenli ini sa lamak, Ö rencilere aç k ve anlafl l r yönergeler vermek, S n f yönetiminde kararl ve hoflgörülü olmak, Ö rencileri iflbirli i içinde çal flmaya yöneltmek, Ö rencilerin verimli çal flma al flkanl klar gelifltirmelerine katk da bulunmak, Ö rencilere önderlik yapabilmek. d. Ö retmen Aday n n Kendine Karfl Görev ve Sorumluluklar Mesle ine karfl olumlu bir tutum içinde bulunmak ve mesle in gerektirdi i nitelikleri edinmeye çal flmak, Kiflisel ve mesleki yaflam nda örnek olmak, Okul yönetiminin ve ö retmenlerin deste ini sa lamak, Alan ndaki geliflmeleri yak ndan izlemek, Bilgi ve becerilerini sürekli gelifltirmek, Zaman verimli kullanmak, Ö rencilerle iliflkilerinde dikkatli olmak, Uygulama Okulu Koordinatörünün Görev ve Sorumluluklar Uygulamalara liflkin Görev ve Sorumluluklar Ö retim y l süresince uygulama dersleri kapsam nda Aç kö retim Fakültesi taraf ndan gönderilen her türlü belgenin takibini yapar, akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmas konusunda gereken özeni gösterir. Ö retmenlik uygulamalar nda okula düflen görevlerin yerine getirilmesini sa lar. Uygulama ö retmeni ile birlikte ö retmenlik uygulamas program n n takvimini belirler. Uygulama ö retmenlerini ve s n flar belirler. Ö retmenlik uygulamas program çerçevesinde uygulama ö retmenlerinin ö retmen adaylar ile birlikte yürüttükleri ders d fl etkinlikleri düzenler. Uygulama sürecinde ortaya ç kabilecek sorunlar il uygulama koordinatörüne bildirir. Rehberlik ve Dan flmanl kla lgili Görev ve Sorumluluklar a. Ö retmen aday n uygulama okulu, uygulama program, ö retmen yeterlikleri, de erlendirmeler ve uymas gereken kurallar konusunda bilgilendirir. b. Ö retmen aday n uygulama ö retmeni ile tan flt r r. c. Ö retmen aday n n istenilen bir biçimde uygulama yapabilmesi için uygulama ö retmeni ile iflbirli i yapar. d. Ö retmen aday n n ö retmenlik uygulama program n düzenli olarak yürütebilmesini sa lamak için: Plan, e itim araçlar ve benzeri haz rl klarda rehberlik ve dan flmanl k yapar. Ö retmen aday na yaz l ve sözlü dönüt verir. Etkinlik planlama, e itim araçlar n haz rlama ve kullanma, kay t tutma, de- erlendirme ve s n f yönetimi gibi konularda rehberlik ve dan flmanl k yapar. Ö retmen aday n n, uygulama dersini kendi kendine de erlendirmesini sa lar. Her ö retmen aday n n uygulama dersini en az bir kez izler. Uygulama ö retmeni ile ö retmen aday n n çal flmalar konusunda görüflür, ö retmen aday n n geliflmesini ve baflar s n art r c önlemleri al r. Uygulamada ö retmen aday n n Milli E itim Bakanl nca belirlenen ö retmenlik mesle ine iliflkin kurallara uygun davran p davranmad n denetler.

12 6 Ö retmenlik Uygulamas -I Uygulama program n n yürütülmesinde ilgili koordinatörlükler ve uygulama ö retmenleri ile sürekli iletiflim ve iflbirli i içinde bulunur. Uygulama sonunda ö retmen aday n uygulama ö retmeni ile birlikte de- erlendirir. Uygulama Ö retmenin Görev ve Sorumluluklar Ö retmen aday n n uygulama okulunda yapaca çal flma program n düzenler. Ö retmen aday n n mesleki geliflimine yard mc olur, derslerinde gözlem yapmas n ve çeflitli e itim yöntem ve tekniklerini uygulamas n sa lar. Ö retmen aday na gerekli araç-gereç, kaynak ve ortam sa lar, okulu tan t r. Ö retmen aday na günlük etkinliklerini planlamas nda yard mc olur. Ö retmen aday n n okuldaki çal flmalar n gözlemler ve dönüt verir. Ö retmen adaylar n s n fta uzun süre tek bafl na b rakmaz s n ftan ayr lmas gerekti inde kolayca ulafl labilir durumda bulunur. Ö retmen aday ile ilgili gözlem ve de erlendirme formlar n içeren bir dosya tutar. Gözlem sonucu tamamlanan etkinlik gözlem formunun bir kopyas n gerekli dönütlerle birlikte ö retmen aday na verir, Ö retmen aday n n raporlar n inceler, ö retmen aday n n geliflimini izler ve aday n gelifliminin olumlu yönde olmas na katk da bulunur. S n f d fl etkinliklerde (tören ve toplant lar) ö retmen aday na rehberlik eder. Uygulama sonunda ö retmen aday n, uygulama okulu koordinatörü ile birlikte de erlendirir. Ö retmen adaylar n n e-portfalya portal na yükledi i etkinlik raporlar na geri bildirim verir ve de erlendirir. De erlendirdi i raporlar n baflar notlar n belirtilen tarihlerde portal na girer.

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II Yazarlar Prof.Dr. A. Sumru ÖZSOY (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Zeynep ERK EMEKS Z (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Ümit Deniz

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin Geçti imiz Ony lda Ö rendiklerimiz Uluslararas Araflt rma Konsorsiyumu Enstitüsü K z Çocuklar n E itimi Milli E itim Bakanl Her Çocuk çin Sa l k,

Detaylı