Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi"

Transkript

1 ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun hakkýna sahip çýkmaya devam edeceklerini vurguladý. Aydýn, "Türkiye Kamu-Sen bu masada 450 bin üyesi adýna vardýr. Tabi birileri bu durumdan ciddi manada rahatsýz. Ýpliklerini pazara çýkaracaklarýmýzý biliyorlar. Çalýþanýn elini deðil de iþverenin elini güçlendirmektir bu rahatsýzlýk" dedi. Selim Aydýn, konuyla ilgili þu açýklamayý yaptý: "Toplu sözleþme masasýnýn umutlarýn baðlandýðý bir masa olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. SAYFA 6 DA Koçlar sahiplerini buldu 14 AÐUSTOS 2015 CUMA 40 KURUÞ Çorum'da hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, verimliliðin ve üretimin artýrýlmasý amacýyla hayvan yetiþtiricilerine damýzlýk koç daðýtýldý.çorum Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði... SAYFA 5 TE Eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy, Turan Atlamaz, Eski Ýmar Bakanlarýndan hemþerimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Mimar hemþerimiz Prof. Dr. Turan Ilgaz ve Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþerimiz Davut Güney : Sýcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzdü Aðustos ayýnýn gelmesi ile birlikte artan sýcaklýklar ülkede olduðu gibi Çorum'da da etkisi gösteriyor.sýcak havadan bunalan vatandaþlar kendilerini bir nebze olsun rahatlatmak için çeþitli yollara baþvuruyor. SAYFA 7 DE Bu düþünce Stadyumdan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü binasý dahil olmak üzere çevresinde spor tesislerinden oluþan toplam 60 Bin metrekare alanýn yýkýlarak Konut alanlarý ( Ticari alanlarý da söz konusu ) yapýlacak olmasýna tepkiler artarak devam ediyor. Çorum'a Ýhanettir' Gül-Der Gençlik Kampýna katýldý Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu tarafýndan Kastamonu Kadý Daðý Gençlik Kampýnda düzenlenen kamp programý 5 gün sürdü. SAYFA 7 DE Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Prof. Dr. Arif Ersoy Turan Atlamaz Davut Güney Prof. Dr. Turan Ilgaz Necdet Diken Yavuz Selim Ýlkokulu Koridorlarý renklendi Yavuz Selim Ýlkokulu koridorlarý renklendi.okul koridorlarý komple boyanýp,eðitimle ilgili görsel temalarla süslendi. SAYFA 7 DE Uslu Polis Okulu için destek istedi Nadir Yücel - Konu ile ilgili olarak görüþlerini aldýðýmýz isimlerden 1983 yýlýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý yapmýþ Olan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Çekva Kurucu Baþkaný Prof. Dr.Mimar Turan Ilgaz, eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy ile eski imardan sorumlu Belediye Baþkan yardýmcýsý ve ayný zamanda Tapu Kadastura Genel Müdürü Davut Güney'in görüþlerini aldýk. Prof. Dr. Turan Ilgaz konu ile ilgili olarak Oldu bittiye getirilmeden' mutlaka 8-10 uzmanýn bir masa etrafýnda bir araya gelerek konunun mutlaka tartýþýlmasý gerektiðini ifade etti. SAYFA 3 TE Kaymakam Mitat Gözen göreve baþladý 'Fiyatlar daha da indirilmeli' Et fiyatlarýnýn aþaðý çekilmesi için Et ve Süt Kurumu tarafýndan yapýlan yüzde 5'lik fiyat indirimini olumlu bulduklarýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Et fiyatlarýnda indirime gitmek olumlu ama yeterli deðil. SAYFA 2 DE Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk'ü ziyaret ederek Polis Okulu için destek istedi. Ýçiþleri Bakaný Öztürk'ü makamýnda ziyaret eden Uslu, Polis Okulu ile ilgili yeni yer seçiminin yapýldýðýný belirterek sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. SAYFA 2 DE Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen, Sungurlu'ya gelerek görevine baþladý. Kaymakamlýk önünde kamu kurum müdürlerince karþýlanan Gözen, daha sonra makamýna geçti. SAYFA 4 TE Ýnþaattan düþtü aðýr yaralandý Ýskilip Devlet Hastanesi yýl sonunda tamamlanýyor Motosikletçile rden Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyareti TE DE DA Bakanlýk okullarý itibarsýzlaþtýrýyor Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk, eðitimde özelleþtirmeyi hýzlandýran temel liselerin kapatýlmasýný istedi.öztürk, yaptýðý yazýlý açýklamada...sayfa 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04: :42 12:52 Pakistan'ýn Ýstiklâli (1947) 16:39 Kýbrýs'ta II. harekât (1974) - Nihat Sâmi Banarlý'nýn 19:49 vefâtý (1974) - Ýctimâ vakti: 21:19 17:54 Uslu Polis Okulu için destek istedi Ýnsanoðlunu þu iki þey mahvetmiþtir: Ýzzet arzûsu, fakirlik korkusu. Abdullah-ý Tüsterî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ARKADAÞ Arkadaþ, iyi bir günü Sakla kötü günlere Ýyi dostu da öyle Güleç bir yüzü de sakla Sakla yiðitliði korkaklýðý sevgiyi Kini sakýn saklama Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk'ü ziyaret ederek Polis Okulu için destek istedi. Ýçiþleri Bakaný Öztürk'ü makamýnda ziyaret eden Uslu, Polis Okulu ile ilgili yeni yer seçiminin yapýldýðýný belirterek sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. Uslu, ayrýca Çorum'da Emniyet Müdürlüðü'ne ait bir Polisevi'nin bulunmadýðýný bu konuda hazýrlanan projeye de katký verilmesini talep etti.ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Uslu'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek taleplerini olumlu karþýlayýp, ilgileneceðini söyledi.haber Servisi Aðaç dik, sula çiçekleri Çocuklarý görünce gülsün gözlerinin içi Üç günlük dünya De, baðýþla herkesi Söz götüreni, söz getireni Kalleþi hayýný sakýn baðýþlama Arkadaþ, ezberle ya da yaz bir yana Otogarlarda, istasyonlarda Ayrýlýk sözlerini Hastanelerde, mapusanelerde Söylenen türküleri Ezberle ve sakýn unutma Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7873 2,7885 EUR 3,0996 3,1008 STERLiN 4,3593 4,3614 4,3614 2, JPY YENi ALÝ PÜSKÜLLÜOÐLU YÝTÝK Çorum ili Dodurga Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mustafa oðlu Nurullah Dereli HAVA DURUMU 'Fiyatlar daha da indirilmeli' Et fiyatlarýnýn aþaðý çekilmesi için Et ve Süt Kurumu tarafýndan yapýlan yüzde 5'lik fiyat indirimini olumlu bulduklarýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Et fiyatlarýnda indirime gitmek olumlu ama yeterli deðil. Çünkü Ülke genelinde Et ve Süt Kurumunun satýþ maðazasý bulunmadýðý için her ilde bu indirim fiyatlarý etkilemiyor. Ancak bu fiyattan kasap esnafýna da verilmesi gereklidir. Böylece bu durumdan herkes faydalanýr. Yapýlmasý gereken küçük üreticilerin ithalat yolu ile desteklenmesi gerekir" dedi. -"ÜLKEMÝZDE ET FÝYATLARI AB ÜLKELERÝNE GÖRE 2 KAT FAZLA" Yaklaþan Kurban Bayramý sebebiyle fiyatlarýn özellikle spekülatörler tarafýndan þiþirildiðine deðinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Et ve Süt Kurumu tarafýndan et fiyatlarýnda yapýlan indirimi olumlu buluyoruz. Ama yeterli deðil. Çünkü Avrupa Birliði ülkeleri ile kýyaslama yapýldýðý zaman ülkemizde et fiyatlarý iki katýn üzerinde daha fazla. Bu da et tüketiminde ülkemizin Avrupa Birliði Ülkelerine göre çok geride olduðunun göstergesi ve sebebidir" diye konuþtu. -"CANLI ERKEK DANA ÝTHA LÝNE AÐIRLIK VERÝLMELÝ" Hükümetin aldýðý ve Et ve Süt Kurumu tarafýndan yapýlan et ithalatýnýn fiyatlarýn ve istikrar açýsýndan olumlu olduðunu ifade eden Palandöken, "Alýnan et ithali kararýný destekliyoruz. Bununla birlikte canlý erkek dana ithal edilmesine de zaman kaybedilmeden izin verilmelidir. Ýthalatý ise Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yaparak özellikle küçük hayvan bakýcýlarýna maliyetine veya cüzi bir karla satýþ yapýlmasý çok önemli. Sadece canlý dana ithaline dahi izin verilmesi ile fiyatlar Eylül ayýnda olmasý gereken noktaya gelecektir. Yani bu fiyat þiþirme balonu sönecektir. Fiyatlarýn normal seviyesine gelmesiyle vatandaþlarýmýzda rahatça kurbanlarýný kesebilecektir" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþkan Çatma rýhtým çalýþmalarýný inceledi Belediye Baþkaný Recep Çatma Kayacýk mevki, Bayat yol ayrýmýna kadar olan bölgede devam eden rýhtým ve yol açma çalýþmalarýnda incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma iþlerin daha hýzlý yürümesi için giriþimlerinin devam ettiðini, rýhtým çalýþmasýnýn mevsim normallerinde tamamlanmasý için çaba sarf ettiklerini belirtti. Rýhtým çalýþmasý çerçevesinde Kayacýk mevkiinden Bayat yol ayrýmýna kadar olan bölgede çayýn 13 metre geniþletilmesinde sona yaklaþýldý. Geniþletme çalýþmasýnýn ardýndan saðlý sollu 10 kilo metre taþ duvar örülecek. Duvar örme çalýþmasý ile eþ zamanlý olarak 10 metre geniþliðinde 11 kilometre uzunluðunda yol yapýlacak. Haber Servisi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy, Turan Atlamaz, Eski Ýmar Bakanlarýndan hemþerimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Mimar hemþerimiz Prof. Dr. Turan Ilgaz ve Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþerimiz Davut Güney : Bu düþünce Çorum'a Ýhanettir' Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Prof. Dr. Arif Ersoy Turan Atlamaz Davut Güney Prof. Dr. Turan Ilgaz Necdet Diken Nadir Yücel - Stadyumdan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü binasý dahil olmak üzere çevresinde spor tesislerinden oluþan toplam 60 Bin metrekare alanýn yýkýlarak Konut alanlarý ( Ticari alanlarý da söz konusu ) yapýlacak olmasýna tepkiler artarak devam ediyor. Konu ile ilgili olarak görüþlerini aldýðýmýz isimlerden 1983 yýlýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý yapmýþ Olan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Çekva Kurucu Baþkaný Prof. Dr.Mimar Turan Ilgaz, eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy ile eski imardan sorumlu Belediye Baþkan yardýmcýsý ve ayný zamanda Tapu Kadastura Genel Müdürü Davut Güney'in görüþlerini aldýk. Prof. Dr. Turan Ilgaz konu ile ilgili olarak Oldu bittiye getirilmeden' mutlaka 8-10 uzmanýn bir masa etrafýnda bir araya gelerek konunun mutlaka tartýþýlmasý gerektiðini ifade etti. Uzmanlarýn görüþü alýnmadan yapýlacak inþaatin ise,'telafisi olmayan bir cinayetten farksýz olmayacaðýný vurguladý. Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Mevcut spor alanlarýnýn korunarak sayýlarýnýn artýrýlmalarý gerektiðini ifade etti. Samsunlu, Çorum halkýnýn böyle bir duruma asla duyarsýz kalmamasý gerektiðini ve ayrýca Çorumda ihtiyacý duyulan AVM nin de baþka yerlere yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Eski Belediye Baþkaný Necdet Diken, Rant için böyle bir projenin asla kubul edilemez olduðunu söyleyerek,'bu Çoruma ihanet olur.' Dedi. Prof. Dr. Arif Ersoy ise, 'Gelecek nesillere ihanet olur' dedi. Eski Belediye Baþkanlarýndan Turan Atlamaz ise,' Yorum yapmaya gerek olmayan bir Proje. Herþey ortada tüm taktir sevgili vatandaþlarýmýz ve kamuoyunundur" dedi. Eski Belediye Baþkan Yardýmcýlarýndan Davut Güney ise, Mevcut hali korunmayacak ve illa yýkýlacaksa ' Park' yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Prof. Dr. Arif Ersoy : Çorumun nefesi Rant için kesilemez Çorumun eski belediye baþkanlarýndan Prof. Dr. Arif Ersoy, konut ve olmasý durumunda AVM projesi için yer tercihini doðru bulmadýðýný söyledi. Þehirlerin geleceðinin önemli olduðunu ifade eden Ersoy, plan ve proje yapýlýrken, þehirlerin geleceðinin ve gelecek nesillerin düþünülerek karar verilmesi gerektiðini belirtti. Ersoy, "Sanýrým bu kararý Belediye Meclisi aldý. Bu konu halkla istiþare edilse iyi olurdu. Kentin görüþünü ve ortak düþüncesini almak gerekir. Orasý Çorum için önemli bir yer ve önemli bir nokta. Çorum'da inþaat yapýlacak birçok alan var. Oranýn kamu hizmetine sunulmasý, inþaat alaný olmamasý, betonlaþmamasý gerekir. Bu konuda bir þey diyemiyorum, gerçekten çok üzüldüm. Çorum'un geleceðini tamamen rant açýsýndan planlamak yanlýþ olur. Rantta olacak, konutta olacak ama orasý Çorum için çok önemli bir yer. Nefes alacaðý bir yer. Çorumlularýn görüþü doðrultusunda inanýyorum ki bu konu tekrar gözden geçirilir." diye konuþtu. Turan Atlamaz: Yorum yapmaya bile gerek yok. Spor alanlarýnýn Konut alanlarýna dönüþtürülme projesi ile ilgili görüþlerine baþvurduðumuz eski belediye baþkanlarýndan Turan Atlamaz," Görüþ sunmaya bile gerek yok. Herþey ortada tüm geliþmeler vatandaþlarýmýzýn ve kamuoyunun gözleri önünde ceryan ediyor. Allah Çorum ve Çorumlu hemþerilerimiz hakkýnda hayýrlýsýný versin" þeklinde oldu. Davut Güney: Paranýn satýn alamayacaðý deðerler vardýr Konuya bahis olan 60 Bin metrekare alanýn yýkýlmasý durumunda Park yapýlmasý gerektiði görüþünü savunan imardan sorumlu eski belediye baþkan yardýmcýsý ve ayný zamanda Tapu Kadostro Genel Müdürü Davut Güney," Bu yerlerin yýkýlmasý ve yüksek binalar yapýlma düþüncesi yanlýþtýr. Çorumun geleceðini düþündüðünüz zaman böyle bir düþünceye evet demek yanlýþ olur. Yýkýlacaksa daha büyük yeþil alan ve park oluþturulmalýdýr. Paranýn satýn alamayacaðý deðerler vardýr. Burasý da bunlardn biridir" þeklinde konuþtu. PROF. Samsunlu : Çorumlular Demokratik tepkilerini göstermelidirler. Eski Ýmar ve Ýskan Bakanlarýndan Çorumlu Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ise, þehirdeki mevcut spor tesislerinin korunarak, yenilerinin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ýl dýþýnda olduðu için konunun detaylarýný yakýndan takip edemediðine deðinen Samsunlu, þunlarý söyledi: "Orasý þehrin merkezinde bir yer. Çorum'un spor ve nefes alanýdýr. Bizde þehirlerde tek bir spor merkezi olunca yeter zannediliyor. Amerika'ya gittiðimde 30 bin nüfuslu bir kasabanýn 24 farklý yerinde spor alanlarý gördüm. Çorum'un yetkilileri ne düþünüyor bilemem. Bana göre Çorum'da stadyum, spor salonu, tenis sahasý ve diðer alanlar gibi en 5 tane daha yerin olmasý gerekir. Bu kararlar verilmiþ, onaylanmýþ. Bu dönemlerde Çorumlular neden sesini çýkarmamýþ anlamýyorum. Yanlýþa demokratik tepki göstermek erdemliðin gereðidir." Dedi. Prof. Dr. Mimar Ilgaz: Uzmanlar Mutlaka bir araya gelmelidir Prof. Dr. Mimar ayný zamanda ÇEK- VA kurucu baþkaný ve Devlet Tiyatro salonu gibi önemli eserlerde imzasý bulunan Prof. Dr. Turan Ilgaz, mevcut yerin þehir merkezinde olduðunu hatýrlatarak," Burasý oldukça geniþ bir alan. Akciðer olmaya namzet bir alandýr. Aslýnda yapýlan yanlýþ, ya da yapýlmayan gerçek olan konu Þehir planlayýcýlarý dahil olmak üzere Mühendis Mimar, Trafik, STK lar, esnaf ve halk temsilcileri ve diðer ilgili konusunun uzmanlarý ile 8-10 kiþi mutlaka bir masa etrafýnda toplanmalý ve bu konuyu tartýþmalýdýr. Olumlu olumsuz fikirler ortaya konmalýdýr. Yoksa ben yaparým olur zihniyeti hayata geçirilerek inþaatýna baþlanýrsa bu cimayetten farklý olmaz" þeklinde konuþtu. Necdet Diken: Para için gelecek feda edilemez. Eski Belediye Baþkanlarýndan Necdet Diken de, düþünülen projeye þiddetle karþý çýkarak, "Para kazanacaklarsa gitsin baþka yerden kazansýnlar. Yeni stadyum, yeni alanlar yapabilirler. Buna kimsenin itirazý yok. Ancak mevcut yerleri yýkmak her þeyden önce amatör spora, çocuklara ve gençlere kötülüktür. Ýsrafdýr. Bu stat yapýlýrken biz çocuktuk. Hafriyatý bile at arabalarý ile çekildi. Her þeyden önce emek var. Burasý ayný zamanda þehrin akciðeridir. Para ve Rant için Çor Buralarý yýkmak çok yanlýþ olur" dedi. BASIN:

4 4 TÜGVA'dan Ýmam Hatip Okullarýna çaðrý Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan yarýnlarýmýzý teslim edeceðimiz gençler, kalbi iman, yüreði sevgi dolu gençler Ýmam Hatip Okullarý sizi bekliyor çaðrýsýnda bulundu. Batan yaptýðý yazýlý açýklamasýnda, bu okullarýn yüzde 95'inin halk tarafýndan yapýldýðýný belirterek, "Ýmam Hatip Okullarýnda eðitim alan gençleri birinin önünde-arkasýnda deðil, milletin gönlünde yer alan nesiller olarak belirtti. ÝMAM HATÝPLÝ OLMAK Ýmam Hatipli olmanýn önemine deðinen TÜG- VA Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan, Peygamber mesleðini icra etmek için atýlan ilk adýmdýr. Dinini, kitabýný anlamak, anlatmak, bildiklerini insanlara bildirmek için en yüce fýrsattýr. Ýmam Hatiplinin elinde dünyadaki en güzel mesleði, en mükemmel görevi yerine getirme fýrsatý vardýr.öðrenmek..."sizin en hayýrlýnýz Kuraný-Kerimi öðrenen ve öðreteninizdir." demiþ Efendimiz. Onun gibi yaþamak, öðretmek ve insanlarý cehalet bataðýndan kurtarmak vardýr. Ýmam Hatipli olmak, sevgilerin en güzelini, en safýný yaþamak, Allah sevgisini tatmak, Allah sevgisini hissedip hayatýmýzýn her anýný buna göre þekillendirmek için bir fýrsattýr diye konuþtu. KAYIT YAPTIRMAYA DAVET Ýmam hatip ortaokullarýnda kayýtlar baþlamýþ olup normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. ilaveten Kuran, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhangi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan istedigi Fen ve Sosyal Bilimleri Liselerine gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarýnda mevcuttur.ýlkokulu bitiren tüm öðrencilerimizi Ýmam Hatip Ortaokullarýna kayýt olmaya ve Ýmam Hatipli olmaya davet ediyoruz. KAZANAN ÖÐRENCÝLERE TEBRÝK Eðitim Öðretim Yýlýnda Anadolu Ýmam Hatip Liseleri ile alakalý tercihler yapýp, bu okullarýmýzý kazanan öðrencilerimizi Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilciliði olarak þimdiden tebrik ediyoruz.uður Çýnar Yavuz Selim Ýlkokulu Koridorlarý renklendi Kaymakam Mitat Gözen göreve baþladý Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen, Sungurlu'ya gelerek görevine baþladý. Kaymakamlýk önünde kamu kurum müdürlerince karþýlanan Gözen, daha sonra makamýna geçti. Kararname ile Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanýrken, yerine Söðüt Kaymakamý Mitat Gözen atanmýþtý. Mitat Gözen 1978 yýlýnda Elazýð'da dünyaya gelen Mitat Gözen, Ýnönü Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Gaziantep'te kaymakam adayý olarak baþlayan Gözen, Bolu'nun Dörtdivan, Bilecik'in Gölpazarý ve Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesinde kaymakam vekillikleri görevinde bulundu. Sýrasýyla, Adana'nýn Saimbeyli, Malatya'nýn Pütürge Ýlçe Kaymakamlýðý ve Iðdýr Vali Yardýmcýlýðý ile Giresun'un Espiye Ýlçe Kaymakamlýðý görevlerinde bulunan Gözen, Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlýðý kararnamesi ile 2012 yýlý Aðustos ayýnda Söðüt Kaymakamlýðýna atandý. Evli ve iki çocuk babasý olan Gözen, iyi derecede Ýngilizce, orta düzeyde Rusça ve Arapça, temel düzeyde Osmanlýca bilgisine sahip.haber Servisi Yavuz Selim Ýlkokulu koridorlarý renklendi.okul koridorlarý komple boyanýp,eðitimle ilgili görsel temalarla süslendi.öðrencilerin renkli ve eðlenceli bir ortamda eðitim öðretim görmeleri için okul imkanlarý ile resim öðretmeni Gökay Gündoðdu tarafýndan okul koridorlarý süslendi.yapýlan çalýþmalarla ilgili Okul Müdürü Celal Özgücük; Öðrencilerimizin zevkli,neþeli,renkli ve eðlenceli bir ortamda eðitim öðretimlerini sürdürmeleri amacý ile Yavuz Selim Ýlkokunun tüm koridorlarý eðitim temalý görsel resimlerle süslendi.alýþýlmýþ karakterler yerine farklý karakterler ve eðitim temalý olmasý önceliði ile tüm çalýþmalar yapýldý.haber Servisi ATIF-DER'den Uslu'ya teþekkür ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, Çorum-Ankara yolu üzerinde yapýmý tamamlanan ve kýsa bir süre sonra hizmete girecek olan kapasiteli Yüksek Öðrenim Kýz Yurtlarý'na Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinden memnuniyet duyduklarýný söyledi. Lek, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bir ilim, irfan Mustafa Lek merkezinin yurtlarýna yine ilimiz ve ilçemizin alimlerinden þehit Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinde baþta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu olmak üzere, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na, milletvekillerimize, bürokratlarýmýza ve Erzenler Ýnþaat yetkililerine teþekkür ederiz" dedi. Mustafa Lek ayrýca, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn isminin ilk önce Ýskilip Devlet Hastanesi'ne daha sonra Çorum Adliye Sarayý yanýndaki bir parka verildiðini hatýrlatarak, þimdi de bir yurda verilmesinin kendilerini mutlu ettiðini ve haklý olan bu davanýn meþruluðunun gün yüzüne çýkmasýnda siyasi iradenin bu þekilde ki sahiplenmesinin önemli adýmlar olduðunu sözlerine ekledi.haber Servisi Ýnþaattan düþtü aðýr yaralandý Çorum'da inþaattan düþen 51 yaþýndaki bir kiþi aðýr yaralandý. Hastaneye kaldýrýlan þahýs, yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý.alýnan bilgiye göre olay, Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri 16. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki inþaatta bulunan Ali Kolluk (51) yüksekten düþerek aðýr yaralandý.olay yerine çaðrýlan ambulansla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Kolluk, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Elitpark Hastanesi yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý.corumvizyon

5 5 Koçlar sahiplerini buldu Çorum'da hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, verimliliðin ve üretimin artýrýlmasý amacýyla hayvan yetiþtiricilerine damýzlýk koç daðýtýldý.çorum Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði, Valilik ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði'ne baþvuru yapan 108 vatandaþýn 97'sine kura usulü ile akkaraman cinsi koç teslim edildi TL deðerindeki koçlarýn her biri için Ýl Özel Ýdaresi 400 TL, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü 400 TL destek verirken, kalan 500 TL ise vatandaþlar tarafýndan karþýlandý. Öte yandan 2014 yýlýnda ayný uygulamadan yararlanan vatandaþlar ve Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan düzenlenen Islah Projesi'nde yer alan vatandaþlar da bu destekten yararlanamadý. Bugün Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde düzenlenen teslim törenine, Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman ve Adem Saçan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, koç almak için baþvuran yetiþtiriciler ile davetliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende, açýlýþ konuþmasýný Vali Ahmet Kara yaparken, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý da birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan kura çekimine geçilirken, protokol üyeleri baþvuru yapan yetiþtiricilere teslim edilecek koç numaralarýný çekti. Program verilen kokteyl ile birlikte sona erdi. Yýlmaz Mert Tefsir dersleri devam ediyor Alperenler asker uðurladý Isparta Alperen Ocaklarý eski baþkaný Emre Özden, vatani görevini yapmak üzere Ýstanbul Tuzla Piyade Okulu'na uðurlandý.çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve beraberindeki Alperenler, dava arkadaþlarýný bu anlamlý gününde yalnýz býrakmadý. Ýl Baþkaný Fatih Yücel, "Terör olaylarýnýn arttýðý bu günlerde, güvenlik güçlerimize karþý yapýlan bombalý ve silahlý eylemlerde þehit olan tüm asker ve polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanýn bütünlüðü ve milletin baðýmsýzlýðýný tehdit eden PKK terör örgütü ve yandaþlarýnýn ise biran önce ortadan kaldýrýlmasýný temenni ediyoruz" dedi. Haber Servisi AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, son günlerde ülkemizin çeþitli yerlerinde baþgösteren terör olaylarýný deðerlendirerek, Türk milletine birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulundu.abdullah Uysal, yaptýðý açýklamada; "Kimse milletimizin birlik ve beraberliðini, kardeþliðini, ülkemizin kalkýnma ve istikrarýný bozamayacaktýr" dedi. Uysal, "Biz kýrmýzý çizgimiz olan tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan anlayýþýndan asla vazgeçmeyeceðiz" ifadesini kullandý. AK Parti Çorum'un Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, açýklamasýnda Çorum ÝHH (Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý) ve Ýlke-Der (Ýlim, Kültür ve Eðitim Derneði) tarafýndan düzenlenen tefsir dersleri devam ediyor. Tefsir derslerinin her cuma akþamý saat 21.00'de ÝLKE-DER ve Çorum ÝHH dernek ofisinde yapýldýðý belirtildi. ÝLKE-DER ve Çorum ÝHH'dan yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi: "Kur'an okuyarak yýrtacaðýz karanlýðýn örtüsünü. Çünkü kuran okumak Allah ile irtibata geçmektir. Hayatýn anlamý Kur'an'ýn direktiflerindedir. Kur'an'ýn kuþatmadýðý hayatlarý þeytan ele geçirmiþtir. Allah'a gereði gibi kul olmak, anlamlý bir hayat ve anlamlý bir ölüm için Kur'an'a sarýlmalýyýz. Zira insan Allah ile irtibatý kopardýðýnda kýyamet kopar. Her Cuma günü akþamý saat: de Eþref Hoca Caddesindeki Ýlke- Der & Çorum ÝHH dernek merkezimizdeki seminer salonumuzda tefsir derslerimiz devam ediyor. Hafýz Yusuf Demirel'in sunduðu tefsir dersimizi haným kardeþlerimiz Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Toplantý Salonundan ekrandan takip etmektedir. Tefsir dersimize konuya duyarlý kardeþlerimiz ailesiyle birlikte davetlidir."haber Servisi "Türkiye'nin huzurunu, istikrarýný kimse bozamaz" þu ifadelere yer verdi:"son 13 yýlda ülkemizin yakaladýðý kalkýnma ve istikrar kýskanýlarak terörün yeniden týrmandýrýlmaya ve Türkiye'nin istikrarsýzlýk sarmalýna düþürülmeye çalýþýldýðýný görüyoruz. Kimse milletimizin birlik ve beraberliðini, kardeþliðini, ülkemizin kalkýnma ve istikrarýný bozamayacaktýr.türkiye içte ve dýþta bu hainlere, askerimize ve polisimize kurþun sýkmaya çalýþanlara hadlerini, bildirecek istikrar ve geliþmesini sürdürecektir. Bütün milletimiz bu konuda müsterih olmalýdýr. Bizim millet ve devlet olarak þefkatimiz de kudretimiz de güçlüdür. Biz kýrmýzý çizgimiz olan tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan anlayýþýndan asla vazgeçmeyeceðiz.bölgemizdeki çatýþma, iç savaþ ve sorunlara raðmen bir istikrar ve güven ülkesi olan Türkiye emin adýmlarla yoluna devam edecektir. Biz son 13 yýlda Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesine büyük yatýrýmlar ve hizmetler gerçekleþtiren bir iktidar olarak terörle etkin bir mücadele etmeye, bunun yanýnda birlik ve beraberliðimizi de korumaya devam edeceðiz. Devletimiz milli güvenliðe yönelik terörist saldýrýlar karþýsýnda uluslararasý anlaþmalardan doðan haklarýný da kullanarak terör operasyonlar gerçekleþtirmektedir. Terörist saldýrýsýnda þehit olan tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, þehitlerimizin ailelerine, silah arkadaþlarýna ve aziz milletimize baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum." Haber Servisi

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun hakkýna sahip çýkmaya devam edeceklerini vurguladý. Aydýn, "Türkiye Kamu-Sen bu masada 450 bin üyesi adýna vardýr. Tabi birileri bu durumdan ciddi manada rahatsýz. Ýpliklerini pazara çýkaracaklarýmýzý biliyorlar. Çalýþanýn elini deðil de iþverenin elini güçlendirmektir bu rahatsýzlýk" dedi. Selim Aydýn, konuyla ilgili þu açýklamayý yaptý: "Toplu sözleþme masasýnýn umutlarýn baðlandýðý bir masa olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu dönemler hep umut baðladýðýmýz dönemler olmuþtur. Türkiye'de kamu çalýþanlarý ve emeklilerin yaþama aczi içinde olduðu açýk bir gerçektir. Maalesef 2014 yýlýnda enflasyon farký bile alýnamamýþtýr. Türkiye Kamu-Sen olarak bu süreçte emekli ve memurlar için mücadele edeceðiz. Bu masada bizim tutumuz hep kamu çalýþanlarý lehine olan kararlarý desteklemek olmuþtur. Birileri bu masada yüksek zam alýrken biz aþaðý çekme gayretinde olmadýk. Türkiye Kamu-Sen bu masada 450 bin üyesi adýna vardýr. Tabi birileri bu durumdan ciddi manada rahatsýz. Ýpliklerini pazara çýkaracaklarýmýzý biliyorlar. Çalýþanýn elini deðil de iþverenin elini güçlendirmektir bu rahatsýzlýk. Bu tavýr kamu çalýþanlarýnýn gücünü kýrmaktýr. Diðer sendikalarý hasým olarak gören zihniyet iþ verene selam çakmaktadýr. Memnun-Sen'in bir önceki sayýn Genel Baþkaný, memuru masada satmýþ olmasýyla malumdu. Taze Genel Baþkan da onun yolundan gidiyor. Diðer konfederasyonlarýn yetkili olmadýklarý halde masada oturmalarýnýn meþru olmadýðý gibi mesnetsiz ve gerçek dýþý beyanlarla suyu bulandýrmaya çalýþmýþ ve toplu sözleþme masasýnda tek baþýna oturma arzusunu beyan ederek rahatsýzlýðýný dile getirmiþtir. Bunun temsilcileri de yaptýklarý basýn açýklamasýnda, laf arasýnda, armut dibine düþer hesabý "Diðer konfederasyonlar, gözlemcilikten öte bir anlam ifade etmiyor" diyor. Bu nasýl hastalýklý bir anlayýþtýr? Bu hastalýklý anlayýþ, çalýþanýn deðil iþverenin elini güçlendirir unutmayýn.ýktidar goygoycusu bir yapý maalesef sendika adý altýnda kamu çalýþanlarýný Toplu Sözleþmede yýllardýr temsil ettiðini zannediyor. Memurlarý masada satmak dahil her iþi yapan,baþýna vazife olmayan iþleri öncelikli iþi kabul eden Malum Konfederasyonun ilimiz temsilcisi diðer konfederasyonlarý masayý provoke etmekle itham ediyor. Sen nasýl bir anlayýþa sahipsin ki Kamu Çalýþanlarý adýna 450 bin üyesiyle memurun ve emeklinin menfaati adýna mücadele eden bir konfederasyona laf atarak iþ verenin elini güçlendiriyorsun? Þimdi Toplu Sözleþme masasýna yeniden otururken, öncelikle geçmiþ iki yýlýn kayýplarýnýn telafi edilmesini istemek son derece makul ve gerekli bir talep deðil midir? Bu talebi dile getiren sendikalara saldýrýyor olmak iþverenin yanýnda saf tutmak deðil midir?1,5 milyonu aþkýn sendikalý çalýþanýn gücünü yanýna alarak Hükümetin karþýsýna kale gibi dikilmek varken, diðer sendikalarý masada tahkir ederek, görüþmede bulunmalarýndan rahatsýz olarak kimin yanýnda saf tutuyorsunuz? Bir hukuk devletinde meþruiyetin ölçüsü kanunlardýr. Ve kanunlar, merhamet duygularýyla deðil hukuki saiklerle tanzim edilirler. "Çarpýk yasanýn merhametiyle masadasýnýz" diyenlerin bu standart hukuk ahlakýnda olmasýný beklerdik.türkiye Kamu-Sen 450 bin üyeyi bu zor þartlarda, að babalarýna güvenmeden, adam gibi sendikacýlýk yaparak, memuru tehdit ederek, makam unvan daðýtarak deðil, adam gibi mücadele ederek 450 bin üye yapmýþtýr. Türkiye Kamu- Sen tabii ki de o masada olacaktýr. Bizim orada olmamýzýn sizleri rahatsýz ettiðini biliyoruz. Çünkü memuru, emekliyi pazarlatmayacaðýz. Elbette sarý sendikacýlýðý deþifre edeceðiz. Bütün endiþeleri, korkularý bundandýr. GEÇMÝÞ YIL KAYIPLARIMIZ TELAFÝ EDÝLMEZSE BU TOPLU SÖZLEÞMEYE SAYGI DUYMAYIZ Biz Türkiye Kamu -Sen olarak 2016 için yüzde 22 ve taban aylýða seyyanen net 100 lira zam, kaybýmýz olan 2 Bin TL'nin dört eþit taksitte ödenmesini talep ediyoruz, bu kayýplar telafi edilsin için de yüzde 20 ve taban aylýða seyyanen net 150 lira zam istiyoruz ve 2015 kayýplarýmýz bu masada telafi edilmezse, bu toplu sözleþmeye saygý duymayacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Biz her türlü baþarýyý alkýþlarýz. Sendikacýlýðýn ne olmasýný gerektiðini bilenlerdeniz ve mücadelemizi vereceðiz.ramazan Ayýnda gýda fiyatlarý tavan yaptý, Kurban öncesi de et fiyatlarý. Memur enflasyona yenilmiþ durumda. Bir ailede 2 çalýþan olmasa insanlar geçinemez vaziyette. Emekli olan bile acýndan ölmemek için çalýþmak mecburiyetinde. YETKÝLÝ SENDÝKADAN "SKANDAL" TALEP Her fýrsatta kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesine yönelik tehditkar söylemlerde bulunan siyasi iktidara, yetkili konfederasyona baðlý bir sendika da uydu. Yetkiyi üyesinden alan ama aldýðý bu gücü hükümetten tarafa kullanmayý tercih eden bir sendika toplu sözleþme taleplerinin içine, iþçi memur ayrýmýný kaldýrmayý amaçlayan "Çalýþanlar" ibaresini koyarak bir skandala imza attý.yerel hizmet kolunda faaliyet gösteren, üyeleri ve kamu çalýþanlarýnýn haklarýný korumakla yükümlü olan malum sendika gündeme getirdiði bu talebiyle aleni olarak üyeleri ve kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesinin kaldýrýlmasý yönünde talepte bulunmuþtur.bem-bir-sen'in bu talebi Cumhurbaþkaný'nýn belirli aralýklarla dile getirdiði, "Ýþçi-Memur ayrýmýný kaldýralým, çalýþanlar ifadesi adý altýnda birleþtirelim" diyerek kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesini ellerinden almaya yönelik taleple birebir örtüþmektedir. Anlaþýlan odur ki, Bem-Bir-Sen'de Cumhurbaþkaný ile ayný yolda yürümekte, kamu çalýþanlarýnýn en büyük kazanýmý olan iþ güvencesini hiçe saymaktadýr.bu skandala imza atan malum sendikayý, kamu çalýþanlarý ve üyelerine havale ederken, Türkiye Kamu-Sen olarak memurun iþ güvencesine yönelik her türlü giriþime karþý kararlýlýkla mücadele edeceðimizi bir kez daha vurguluyoruz. GÜL-DER Yaz Kur'an kursu tamamlandý Çorum Müftülüðü ile Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde, sosyal aktivitelerin GÜL-DER tarafýndan üstlenildiði, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Yaz Kur'an Kursu ve Deðerler Eðitimi programý kurs sonu etkinliði düzenlendi. Bilgi ve Kur-an'ý Kerim okuma yarýþmalarýnýn yapýldýðý programda ilahiler okundu, semazen gösterisi yapýldý. Motosikletçilerden Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyareti Bir öðrencinin sabah duasýný okumasý ile baþlayan program, 5 öðrencinin katýldýðý Kuran'ý Kerim okuma yarýþmasý ile devam etti. Programa Ýtikat, Ýbadet, Siyer ve Ahlak bölümlerinden asil 5'er toplam 20 soru birinci, ikinci ve üçüncünün belli olmasý için 8 yedek sorunun sorulduðu bilgi yarýþmasýyla devam edildi. Bilgi yarýþmasýnda 3'er öðrencinin oluþturduðu sekiz gurup yarýþtý.müftülükten Denetim Uzmaný Rahmi Güccan, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Süleyman Pekcan ve GÜL- DER Yönetim Kurulu Baþkaný Yakut Bozdoðan tarafýndan oluþan jüri heyetinin, sorularýn deðerlendirmeleri sýrasýnda ve program aralarýnda ilahiler okundu, semazen gösterisi yapýldý.yarýþmacýlarda birinci, ikinci, üçüncü olanlar, katýlýmcýlar ve gösterilerde görev alan öðrenciler ayrý ayrý para ödülü ile sevindirildi.haber Servisi Türk Chopper Motor Kulübü Çorum il teþkilatý, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Teþkilat Baþkaný Mahmut Altýaylýk'ýn öncülüðünde bugün gerçekleþtirilen ziyarete, bazý kulüp üyeleri de eþlik etti. Altýaylýk, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya yeni görevinin kendisine ve Çorum'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Sohbet havasýnda geçen görüþmede Altýaylýk, motosiklet kültürü ve bu konudaki örnek davranýþlarýnýn topluma olan faydasýndan bahsederek, emniyetli ve kurallara uyarak motosiklet sürüþünü icra etmenin insan hayatý üzerindeki önemine deðindi.türk Chopper Motor Kulübü olarak misyonlarýnýn "sevgi, saygý ve sadakat" ile tüm üyeleri kucaklamak olduðunu dile getiren Altýaylýk, hep beraber güvenli toplu sürüþler yaparak, hoþça vakit geçirmeyi amaçladýklarýný vurguladý.altýaylýk, ayrýca Türkiye yollarýnda motosiklet sürücülerinin hakký olan saygýyý kazandýrma adýna, üstün sürüþ yeteneði, trafik kurallarýna sýký sýkýya baðlýlýðý ve güvenli sürüþ ekipmanlarýyla örnek sürücüler olmayý hedeflediklerinin altýný çizdi.ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da gerçekleþtirdikleri ziyaret için Türk Chopper Motor Kulübü Baþkaný Mahmut Altýaylýk ve kulüp üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi Milletvekili Uslu, Kaymakam Mitat Gözen'i ziyaret etti AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu Kaymakamý Mitat Gözen'i ziyaret etti.bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Sungurlu'ya gelen Milletvekili Uslu, bugün göreve baþlayan Kaymakam Mitat Gözen'i ziyaret ederek, baþarýlar diledi. Ziyarette Milletvekili Uslu'ya AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Aslan, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililer eþlik etti.uslu ve beraberindekiler daha sonra ilçede esnaflarý ziyaret ettiler. Sungurlu Gündem

7 7 Gül-Der Gençlik Kampýna katýldý Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu tarafýndan Kastamonu Kadý Daðý Gençlik Kampýnda düzenlenen kamp programý 5 gün sürdü. Çorum Gül-Der'den 7 liseli gencin katýldýðý kamp her gün sabah namazý ile baþladý, kampta çeþitli sportif ve eðitsel etkinlikler ile birlikte rehberler eþliðinde doða ve þehir gezileri kapsamýnda Kastamonu'nun kültürel ve tarihi yapýsý hakkýnda öðrencilere bilgiler verildi. Ayrýca öðrenci ve eðitimciler tarafýndan seminerler, panel ve hasbihaller yapýldý. Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Genel Baþkaný Turgay Aldemir, Baþkan Yardýmcýsý Gazi Kýlýçparlar ve Anadolu Öðrenci Birliði Genel Baþkaný Abdülvahit Yücel'in de ziyaret ettiði Sýcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzdü Aðustos ayýnýn gelmesi ile birlikte artan sýcaklýklar ülkede olduðu gibi Çorum'da da etkisi gösteriyor.sýcak havadan bunalan vatandaþlar kendilerini bir nebze olsun rahatlatmak için çeþitli yollara baþvuruyor.sýcaktan bunalan bazý çocuklar dün Kültür Park'ýn süs havuzunda eðlenerek serinlemeye çalýþtý.ýlginç görüntülere sahne olan durumda vatandaþlar çocuklarý þaþkýnlýk içerisinde izledi. Kubilay Yücel Ýskilip Devlet Hastanesi yýl sonunda tamamlanýyor Daha önce yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme sonrasý 100 Yataklý Ýskilip Devlet Hastanesi inþaatýnýn Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi tarafýndan yaptýrýlarak tamamlanmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Alýnan kararýn ardýndan binanýn yapým iþi 6 Ocak 2015 tarihinde ihale edildi. Ýhaleyi kazanan Yüklenici Firma Dem-ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ firmasý hastane inþaatýnýn yapýmýna 4 Mart 2015 Çarþamba günü baþladý. Ý n - þaata baþlandýðý gün Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ederek bilgi veren Dem-ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Þ. Sahibi Bahri Demirez ve Genel Müdürü Ozan Demirez inþaatý tüm imkânlarýný seferber ederek en kýsa sürede tamamlayacaklarýný beyan ettiler. Genel Müdür Ozan Demirez bu gün gelinen aþamada söz verdikleri gibi Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi yeni binasýnda kaliteli malzemelerle titiz bir iþçilik sergilediklerini, binanýn yüzde 80'lik kýsmýnýn bitirildiðini beyan etti. Demirez, 2015 yýlýnýn sonuna inþaatý tamamlamayý hedeflediklerini belirterek emeði geçenlere teþekkür etti. Belediye Baþkaný Recep Çatma gecikme gibi bir þanssýzlýðýn yaþanmasýna raðmen Ýskilip'in bölgede örnek bir hastane binasýna sahip olduðunu belirtti. Baþkan Çatma "Baþbakanýmýz Prof. Dr. Sayýn Ahmet Davutoðlu, Saðlýk Bakanýmýz Sayýn Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Çorum Milletvekilimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu, Sayýn Dr. Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, TOKÝ Baþkaný M. Ergin Turan, Toki Baþkan yardýmcýlarý Mehmet Özçelik, Ahmet Þahin, Orhan Yüce, Uygulama Daire Baþkaný Ertuðrul Kurt, Uygulama Þube Müdürü Mustafa Altay Arýk, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Dem-ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ. sahibi Bahri Demirez, Genel Müdürü Ozan Demirez, Devlet Hastanesi Baþhekimi Özlem Ersoy Karka ve tüm emeði geçenlere teþekkür ederim" dedi.haber Servisi Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk, eðitimde özelleþtirmeyi hýzlandýran temel liselerin kapatýlmasýný istedi.öztürk, yaptýðý yazýlý açýklamada; "Temel Lise adý altýnda öðrenim verecek ve öðrencileri üniversite sýnavýna da hazýrlayacak olan özel liselerin ücretleri þimdiden dershanelerin üç katýný bulmuþtur" dedi. Öztürk, devlet okullarý acil ödenek beklerken, halktan toplanan vergilerle oluþan kamu kaynaklarýnýn özel okullara aktarýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu dile getirdi.eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk'ün açýklamasý þu þekilde: "AKP iktidarý döneminde sayýlarý iki kat artan dershaneler, ''paralel ile mücadele" adý altýnda kapatýlýp özel okula dönüþtürülmek istenirken, bu durumu fýrsata çevirmek isteyen MEB, "Temel Lise" adý altýnda yeni tür özel liseler oluþturmaya baþlamýþtýr. Dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili kanunun Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesi de MEB'i durdurmamýþ ve temel liselerin faaliyetlerine devam edeceði açýklanmýþtýr. Çoðu dershaneden dönüþen, ara katlarda, iþ hanlarýnda açýlan ve bir okulda olmasý gereken en temel özelliklerin bile aranmadýðý temel liseler, bir taraftan ortaöðretim programýný uygularken, diðer taraftan öðrencileri üniversite sýnavýna hazýrlayacak þekilde yapýlandýrýlmýþtýr.meb'in bu adýmý, lise eðitiminin içinin boþaltýlarak hýzla özelleþmesi ve tamamen üniversite sýnavýna endeksli hale getirilmesi anlamýna gelmektedir. Temel Lise adý altýnda öðrenim verecek ve öðrencileri üniversite sýnavýna da hazýrlayacak olan özel liselerin ücretleri þimdiden dershanelerin üç katýný bulmuþtur. Geçtiðimiz yýldan itibaren devlet liselerinde 11. ve 12 sýnýfta okuyan çok sayýda öðrenci sýnav kaygýsý ile kaydýný temel liselere aldýrmýþ, aileler on binlerce lira mali borcun altýna girmek zorunda býrakýlmýþtýr. Devlet liselerinden temel liselere kaçýsýn engellenmesi için devlet liselerinin de dershanecilik faaliyetleri yapmaya baþlamýþ olmasý düþündürücüdür.her ne kadar bu kurumlarýn adý "Temel Lise" olsa da, pratikte yine dershanecilik faaliyeti yapýlacak, hafta sonlarý ayrýca mezun öðrencilere yönelik dershane faaliyetleri kampa Türkiye genelinden 350 öðrenci ve 30 eðitimci katýldý. Turgay Aldemir, ''Gençlerin Gelecekteki Misyonu" üst baþlýklý sunumunda, geldiðimiz süreçte gençlerin ahlaki erdemlerle kuþanmalarýnýn gerekliliðini vurguladý. Hiçbir iddiasý ve ideali olmayan gençler deðil idealleri için mücadele eden nesiller olunmasý gerektiðini söyleyen Aldemir, "coðrafyalarýmýzýn geniþ olmasý bizleri ayrýþtýran unsurlar deðil birlik ve beraberliðimizi güçlendiren faktörler olmalýdýr. Doðusu-batýsý, güneyi -kuzeyi ile kardeþlik baðýný kuvvetlendirmeliyiz" dedi. Gazi Kýlýçparlar ve Abdülvahit Yücel de "Gençlerin toplumdaki yerleri ve sorumluluklarý ile Anadolu Öðrenci Birliði yapýlanmasý" hakkýnda gençleri bilgilendirdiler. Gün içerisinde öðrenciler okuma ve hasbihal programlarýnýn yanýnda, faaliyetin türüne göre gruplandýrýlarak Bakanlýðýn uzman eðitimcileri rehberliðinde sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleþtirildi. Paintball, okçuluk, týrmanma duvarý, oryantiring, güreþ etkinliklerinin düzenlendiði kamp süresince okuma saatlerinde tüm öðrenciler, Turgay Aldemir'in "Zamanýn Ruhu" kitabýný okuyarak son gün deðerlendirme yaptýlar.haber Servisi Bakanlýk okullarý itibarsýzlaþtýrýyor yürütülecektir. Yapýlarý itibariyle temel liselerde lise müfredatýnýn büyük ölçüde göstermelik olarak uygulanacaðý, asýl amacýn öðrencileri sýnavlara hazýrlamak olduðu açýktýr. MEB, bu uygulamada ýsrar ederek, zaten sorunlu olan lise eðitiminin niteliðin daha da düþmesine neden olmakta, eðitim sistemini tamamen çökertmek için bütün gücüyle çalýþmaktadýr. MEB, eðitim öðretim yýlýnda aralarýnda temel liselerin de olduðu özel liselere gidecek her öðrenci baþýna "3 bin 220 TL" eðitim teþviki verileceðini açýklamýþtýr. Dershaneden dönüþen temel liseler ile özel okullar arasýndaki rekabet öðrencileri ve velileri þimdiden maðdur etmeye baþlamýþ, MEB'in yanlýþ politikalarý sonucunda özellikle 12. sýnýf öðrencileri YGS ve LYS'ye daha rahat hazýrlanabilmek için temel liselere yönelmiþtir. MEB'in anlamsýz inadýnýn bedelini yine öðrenci ve veliler ödemek zorunda býrakýlmaktadýr. Öðrencilerin temel liselere yoðun þekilde yöneliminin sürmesi durumunda önümüzdeki eðitim-öðretim yýlýnda çok sayýda branþ öðretmeninin norm kadro fazlasý haline düþmesi ve bu durumun yeni maðduriyetler yaratmasý kaçýnýlmaz görünmektedir. HALKIN PARASI, HALKA HARCANMALIDIR! Eðitim Sen olarak yýllardýr kamu kaynaklarýnýn devlet okullarýna aktarýlmasý ve okullarýn ihtiyacý kadar ödenek almasý için yürüttüðümüz mücadelede öðrenci ve velilerimizin de bizimle ayný kaygýlarý taþýdýklarýný biliyoruz. Bu noktada velilerimize çaðrýmýz MEB'in "Temel Lise" tuzaðýna düþmemeleri, lise eðitiminin niteliðini daha da bozacak olan bu kurumlara çocuklarýný göndermemeleridir. Eðitimin kamusal niteliðini arttýrýlmadan, kamu kaynaklarýnýn özel okullar için deðil, devlet okullarý için kullanýlmasý saðlanmadan, saðlýklý bir eðitim sistemi oluþturmak mümkün deðildir. MEB, eðitimin zaten sorunlu olan kamusal niteliðini tamamen ortadan kaldýrmaya çalýþmakta, öðrenci ve velileri açýkça özel okullara yönlendirmektedir. Devlet okullarý acil ödenek beklerken, halktan toplanan vergilerle oluþan kamu kaynaklarýnýn özel okullara aktarýlmasý kabul edilemez. Yapýlmasý gereken, halkýn ödediði vergilerden oluþan kamu kaynaklarýnýn devlet okullarýna aktarýlmasý, eðitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacý kadar ödenek ayrýlmasýdýr."haber Servisi ALEVLERÝN ÝÇÝNE DALIP, BEÞÝKTEKÝ ÇOCUÐU KURTANAN PADÝÞAH! Efendim geçen yýl Amerika'da ilginç bir araþtýrma yapýlmýþtý. Araþtýrmanýn konusu insanlara tercih hakký verilmiþ olsa, (gerçi böyle bir imkân verilse; gencinden, yaþlýsýna, hastasýndan, sýhhatlisine kadar kimse ölmek istemez) hangi þekilde ölmek istedikleri hususlarýnda idi. Seçenekler arasýnda; suda boðulmak, yüksekten atlamak, zehirlenmek ve ateþte yanmak gibi maddeler yer alýyordu. Araþtýrma sonucunda hiç bir katýlýmcýnýn ''ateþte yanmak'' seçeneðini iþaretlemediði görüldü. Bu da gösteriyor ki, hepimiz genel olarak yanmaktan korkarýz ama bu raðmen yangýnlara yönelik bulunmasý gereken malzemeler veya olasý yangýnlara karþý bilinçli olarak müdahale etme hususlarýnda tabiri caizse birazcýk gevþeklik gösteririz. Uyarýldýðýmýzda haklýsýn ama benim görevim mi devlet gereken tedbiri alsýn diyerek sorumluluk açýsýndan kendimizi hemencik saf dýþý ediveririz. Ancak, burada þu cümlenin altýný kalýn çizgiyle çizmekte fayda var. O da, ''OLASI YAN- GINLARDA DEV- LETTEN ÖNCE, EV- LAT ZARAR GÖRE- BÝLÝR'' Bu baðlamda; ''muhtemel yangýnlara karþý önlem olarak, küçük küçük masraf yapmaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemileri, küçük küçük delikler batýrýr'' sözü ne kadar manidardýr.12 Mart 1579 tarihinde Padiþah III. Murat yangýn güvenliði için nasýl bir ferman buyurmuþ; Ferman Ýstanbul kadýsýna hüküm ki; ''Ýstanbul arada sýrada yangýnsýz olmuyor. Yangýný çýkar çýkmaz önlemek için ne gerekirse her þeyden mühimdir. Ýstanbul ahalisinden herkes, evinin damýna kadar ulaþacak bir merdiven bulunduracaktýr ve yine herkes evinde bir büyük fýçý dolusu su bulunduracaktýr. Bir yerde yangýn çýktýðý gibi oradan kimse kaçmayacaktýr. Herkes adamlarý ve komþularý ile yeniçeriler ve sair halk yetiþinceye kadar yangýný söndürmeye çalýþacaktýr. Her iki üç ayda bir bilhassa yangýn tehlikesine fazla maruz bulunan yerler teftiþ edilecektir. Evlerinde merdivenleri ve su dolu fýçýlarý bulunmayanlar tutulup subaþýya teslim edilecektir ve cezaya çarptýrýlacaktýr'' Ýstanbul'da 2 Eylül 1633 tarihinde korkunç bir yangýn çýktýðýnda Sultan 4. Murat'ýn yaptýklarý þöyle anlatýlýr: '' Atýmýz Rüzgâr eyerlensin, yangýn yerine gideceðiz!'' deyince etrafýndakiler telaþlanýp endiþe etmiþler ve biraz Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný duraksamýþlardý. Bunun üzerine tekrar ''atýmýz eyerlensin!'' demiþti. Bre Bostancýbaþý, canýna mý susamýþsýn! Sen mübarek vücudumuzu düþüne dur, Asitane gürül gürül yanýyor. Tez atýmýz eyerlensin!''rüzgar'ýn sýrtýna atladýðý gibi tek baþýna yangýn mahalline, Zeyrek'e doðru atýný tepikledi ve fýrladý! Rüzgar adýna yaraþýr þekilde rüzgarlaþýp yangýnýn orta yerine düþtü. Herkes þaþýrmýþtý. Padiþahýn burada ne iþi vardý? Sultan Murad atýndan inmiþ, eline geçirdiði sapý yarý yanmýþ bir týrpanla alevlere savaþ açmýþtý týpký yanan devleti kurtarmak için çýrpýndýðý gibi. Yüzü simsiyahtý. Baþlýðý düþmüþtü. Sýrtýndaki kaftaný çýkarýp atmýþtý. Bu haliyle her hangi bir delikanlýda farký yoktu. Çoðunluk onu tanýyamamýþtý. Fakat Bayram Paþa tanýmýþtý. - Baðýrýp durma Bayram, eðleþecek vakit deðildir Tez davranýn! Bu canavarýn aðzýndan ne kurtarýrsak kardýr! Þu yangýnla birlikte yüreðindeki yangýný da söndürür gibiydi. Týrpaný her sallayýþta mutlu oluyor, herhangi bir nefer gibi çalýþmaktan mutlu görünüyordu. Sabaha kadar çalýþtý. En tehlikeli yerlere sokuldu. Yavrusu evde kalmýþ bir anneyi teskin için vücuduna ýslak bir çarþaf sararak her yaný tutuþmuþ ahþap eve daldý. Görenlerin yüreði aðzýna gelmiþti. Onun bu cesareti karþýsýnda kimse yerinde duramamýþ, bir anda koca kafile eve dolmuþtu. Çocuðu padiþah buldu. Beþiðinde aðlýyordu. Beþiði ile birlikte kaldýrýp dýþarý çýkardý. Bebeði annesinin yanýna býraktý. - Hiçbir þeyi yok, hem gönlünü ferah tut, yanan evin yeniden yapýlacak, dedi.'' Netice olarak; doðal afetler sonrasý veya normal zamanlarda olasý yangýnlara maruz kalmamak veya kalýndýðýnda vatandaþ olarak her þeyi devletten beklemeden bilinçli olarak müdahalede bulunabilmek adýna fiziksel olarak mevcut olan yangýn malzemelerinin mutlaka fonksiyonel olarak iþe yarayacak þekilde bulundurulmasýnýn bilincinde olmalýyýz. Yoksa yarýn çok geç olabilir Ne dersiniz? Görüþ ve öneriler için:

8 YAÞAM 8 Kuyumcu,"Hanýmefendi neden bu yüzüðü kestirmek istiyorsunuz. Belli ki bir hatýrasý var" diye sormuþ. Kadýn: "Bu benim nikah yüzüðüm, kocamdan ayrýldým, þimdi küpe istiyorum. "Seni"; kelimesi küpenin bir Kelime Avý tanesinde, "Seviyorum" kelimesi de diðerinde olsun." Kuyumcu yine sormuþ: "Neden acaba?" Kadýn ; "Ýleride böyle cümlelerin bir kulaðýmdan girip diðerinden çýkacaðýný göstermek için." Dinlenmenize raðmen yorgunluðunuz geçmiyorsa dikkat! Yabancý Film 21:45 Ip Man 1930'lu yýllarda Çin'in Foshan bölgesinde çeþitli okullar dövüþ sanatlarýyla ilgilenmekte ve birbirlerine karþý yarýþmaktadýrlar. Wing Chun dövüþ tekniðinin ustasý Ip Man, Foshan çevresinin en yetenekli dövüþçüsüdür. Hünerlerini sergilemeyi ve gösteriþ yapmayý pek sevmeyen adam, öðrenci eðitmeyi de kabul etmez. Tüm günlerini antrenman ve arkadaþlarý için ayýran Ip Man, profesyonel bir dövüþçü olmasa da gizli saklý yapýlan yerel dövüþlerde sergilediði hünerlerle önemli bir kesimin ilgisini çekmiþ, saygýyla karþýlanmýþtýr. Jin Shanzhao isimli ünlü bir dövüþçüyü yendiðinde ise ünü geniþ bir alana yayýlýr. 20:30 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýstirahatle hafiflemeyen ya da geçmeyen kronik yorgunluk sendromu, dikkat daðýnýklýðýndan kas aðrýsýna kadar tüm metabolizmayý olumsuz yönde etkiliyor. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Emin Erdem, "Kronik yorgunluk hisleri uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir uzman doktora baþvurun." dedi. Samsun'da özel bir hastanede Dahiliye Uzmaný olarak görev yapan Dr. Mehmet Emin Erdem, istirahatle hafiflemeyen ya da geçmeyen yorgunluðun, kronik yorgunluk sendromu olarak adlandýrýldýðýný belirtti. Dr. Erdem, "6 aydan uzun süren yorgunluk, akþam erken yatýlsa da sabah yorgun uyanma, dikkat daðýnýklýðý, duygu durumundaki ani deðiþiklikler ve sosyal hayatýn giderek azalmasý. Tüm bu belirtiler kronik yorgunluk sendromunu iþaret ediyor." açýklamasýný yaptý. SOSYAL HAYATI KISITLIYOR, ÝÞ HAYATINDA SORUNLARA YOL AÇIYOR "Bu sendrom, gerekli enerjiyi bulamadýðý için sosyal hayatýndan uzak kalan kiþilerin iþ hayatýnda da ciddi sýkýntýlar yaþamasýna yol açmaktadýr." diyen Dr. Mehmet Emin Erdem þöyle konuþtu: "Genellikle yoðun iþ temposu ya da günlük hayatýn koþturmasý nedeniyle oluþan yorgunlukla karýþtýrýlan sendromun tanýsý da önem taþýmaktadýr. Kronik yorgunluk sendromu; yeni veya bilinen bir zamanda baþlar ve devam eder. Bir fiziksel aktivite sonucu oluþmaz ve istirahatle hafiflememektedir. Ýþ, eðitim, sosyal ve özel yaþam aktivitelerinde belirgin azalmaya yol açan kronik yorgunluk sendromunun belirtileri ise kýsa süreli hafýza ve konsantrasyon kaybý, boðaz aðrýsý, lenf bezlerinde hassasiyet, kas ve eklem aðrýsý, yeni oluþan þekil deðiþtiren veya ciddileþen baþ aðrýsý, uyku bozukluðu, halsizlik þeklinde ortaya çýkar." KADINLARDA VE MÜKEMMELÝ- YETÇÝ KÝÞÝLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR Kronik yorgunluk sendromunun, genellikle yaþ aralýðýndaki kadýnlarda, yoðun çalýþma temposuna sahip üst düzey yöneticilerde ve mükemmeliyetçi kiþilerde görüldüðünü ifade eden Dr. Erdem, þöyle devam etti: "Baþlangýçta hafif yorgunluk ve isteksizlik gibi belirtilerle ortaya çýkabileceði gibi ilerleyen dönemde iþ hayatýndaki verimlilikte ciddi düþüþlere ve sosyal hayattan kopma gibi sorunlara yol açacak kadar þiddetlenebilir. Hatta kiþiyi günlük aktivitelerini bile yapamayacak düzeyde bakýma muhtaç hale getirdiði olmaktadýr. Kronik yorgunluk sendromu yaþayan hastalarýn aktif bir sosyal yaþam için teþvik edilmesi gereklidir. Rahatlama ve stres azaltma teknikleri, kronik aðrý ve yorgunluðu azaltmaya yardýmcý olabilir, fakat bunlar kronik yorgunluk sendromu için esas tedavi yöntemi deðildir. Orta dereceli fiziksel egzersiz de yararlý olabilir. Aktivite planlamasý doktor aracýlýðýyla yapýlmalýdýr. Eðer inatçý ve sýk yorgunluktan þikayet ediliyorsa hastalýðýn semptomlarý olsun ya da olmasýn hastaneye baþvurulmalýdýr. Ayný belirtiler baþka ciddi hastalýklarýn da habercisi olabilir." Sinema Hababam Sýnýfý Üç Buçuk Yýllarýn eskitemediði efsane serinin bu bölümünde, okul müdürü Deli Bedri süpriz bir evlilik kararý alýr ve yeni eþi Deli Bedriye ve üvey oðluyla birlikte okula taþýnýr. Hababam Sýnýfý önceleri kendi taraflarýnda zannettiði Deli Bedriye nin aslýnda diþli bir düþman olduðunu kýsa zamanda anlayacaktýr. Hababam Sýnýfý ndan kurtulmaya ant içen Deli Bedri, karýsý ve üvey oðlunun yardýmýyla Hababam Sýnýfý na yeni bir savaþ açar. 20:00 Sinema Hýzlý ve Öfkeli 4 Los Angeles sokaklarýnda yeni bir suç dalgasý baþlamýþtýr. Kaçak yaþayan eski dolandýrýcý Dominic Toretto ile ajan Brian O'Conner arasýndaki eski husumet yeniden alevlenir. Ancak ortak düþmaný saf dýþý etmenin baþka yolu olmadýðý için birbirlerine güvenmek zorundadýrlar. Omuz omuza mücadeleye giriþen ikili, intikam almanýn en iyi çaresini bulmuþtur: Direksiyon baþýndayken en yüksek limitleri zorlamak... Los Angeles caddelerinden Meksika çöllerine uzanan bir macera onlarý beklemektedir. Çupra Balýðý Tarýk Akan Asýl adý, Tarýk Tahsin Eregül olan oyuncu 13 Aralýk 1949 yýlýnda Ýstanbul'da bir abla ve bir aðabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doðdu. Akan, bir dönem subay olan babasý Yaþar Eregül'ün görevi nedeniyle Erzurum, Dumlupýnar'da yaþamýþtýr. Babasýnýn baþka bir tayini üzere Kayseri'ye taþýndýlar ve ilkokulunuda burada tamamladý. Babasýnýn emekliliði üzerine Ýstanbul'a tekrar taþýndýlar ve Bakýrköy'e yerleþtiler. Bakýrköy'e taþýndýktan sonra ortaokul ve liseyi burada tamamlamýþtýr. Lise'yi bitirdikten sonra, Yýldýz Teknik Üniversitesi'ne girdi ve burada makine mühendisliði bölümünü okudu. Sinemaya geçmeden önce Bakýrköy'deki plajlarda can kurtaranlýk yapmaya baþladý. Ayný zaman da sokaklarda iþportacýlýk'ta yapmaya baþladý. Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde, Makina Mühendisliði okuduktan sonra Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi ve bu okuldan mezun oldu yýlýndan sonra, 1970 yýlýnda Ses adlý derginin düzenlediði Sinema Artist Yarýþmasý adlý yarýþmaya katýlarak birinci oldu. Yarýþmada birinci olduktan sonra 1971 yýlýnda ilk kez 1971 yýlýnda ilk kez Filiz Akýn ve Ekrem Bora'nýn baþrol oynadýðý sinema filmi Emine ile sinema filminde oynayarak oyunculuk kariyerini baþlatmýþ oldu yýlýnda askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de yaptý. Sinemacýlýðýn kötü gittiði yýllarý arasýnda ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticaret hayatýna devam etti. Tarýk Akan, 1980 yýlýnda 12 Eylül Darbesi'nde 12 hapis cezasý ile yargýlanmýþ ancak 2.5 ay hücre hapsi cezasý almýþtýr. 7 Aðustos 1986 tarihinde Yasemin Erkut ile evlenmiþtir. Bu evlilikten 1986 yýlýnda Barýþ Zeki Eregül dünyaya gelmiþtir. Ardýndan 1988 yýlýnda ikiz olan Yaþar Özgür ile Özlem dünyaya gelmiþlerdir yýlýnda Bakýrköy'de olan Taþ Mektep adlý ilkokulun ortaklarýndan birisi olmuþtur.1995 yýlýnda Aziz Nesin'in vefatýndan sonra görevini devralan oðlu Ali Esin'den vakýf baþkanlýðýný devralmýþtýr. Çupra Balýðý Tarifi'nin Malzemeleri 2 tane çupra balýðý 1 tane soyulmuþ domates 1 soðan 1 sarýmsak Kekik Tuz, karabiber Yarým limon Zeytin yaðý Çupra Balýðý Tarifi'nin Yapýlýþý Öncelikle fýrýnýmýzý 210 dereceye ayarlýyoruz. Balýklarýmýzý temizliyoruz. Soðanlarý, sarýmsaðý ve domatesleri doðruyoruz ve Hangi güzel yüz ki, toprak olmadý, hangi ceylân göz ki, yere akmadý. (Dâvûd-i Tâî) zeytin yaðlý tepsimize döþüyoruz. Baklýlarýmýzý yandan keserek içine kabuðu soyulmuþ limonlarýmýzý yerleþtiriyoruz son olarak ta tuzlayýp ve tekrar yaðlayarak fýrýnlýyoruz. üzerine karabiber serperek servis edebiliriz. Afiyet olsun. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Adalet Yok 21:40 Hýzlý ve Öfkeli Yabancý Sinema 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 21:45 Ip Man Yabancý Sinema 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Hababam Sýnýfý Üç buçuk 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Dizi 22:35 Baba Can dýr 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Ayna

9 Ýman edip salih amel iþleyenlerin kötülüklerini elbette örteceðiz. Onlarý iþlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandýracaðýz. Ankebût, 29/7 2 AÐUS- 14 AÐUSTOS 2015 CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA 9 Allahým! Bütün iþlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabýndan bizi koru. Ahmed b. Hanbel, el-müsned, 4/181 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI UZLET Ýnsanlarla beraber olmaktan kaçýnmak, bir kenara çekilip ayrý yaþama anlamýnda, bir tasavvuf terimi olan Uzlet, aralarýnda ince farklar olmakla beraber, "vahdet", "halvet" ve "inziva" terimleri de ayný manada kullanýlýr. "Ýhtilat" ve "hýltat" sözcükleri ise "uzlet"in zýttýdýrlar. [1] Uzlet, seyr-i sulûkte zirveye varmak için þart olan bir keyfiyettir. Ancak, ictimâî hayatýn îcâblarý aksamamasý için bunun herkese âid olan þekli, fiilî bir yalnýzlýk deðil, belki kalabalýklar içinde uzleti kalben gerçekleþtirebilmektir. Bunun manasý, kalbi dünyevî alâkalardan mümkün olduðunca tecrîd ederek Allâh'a yöneltebilmektir. Bununla birlikte bir kýsým ehlullâhýn bir köþeye çekilme þeklinde yaþadýklarý fiilî uzlet, böyle kimselerin azlýðý sebebiyle ictimâî hayâtýn aksamasýný sebebiyet vermez. Bu husûsî bir hâldir. Ancak umûmî ahvâl bakýmýndan seyr-i sülûk yolunda uzlet, bir köþeye çekilip her þeyden ve herkesten el etek çekmek deðil, bilakis kesrette vahdet, yâni kalabalýklar içinde Rabbiyle beraber olabilme hâlini yaþayabilmektir. Bu hayata mânen elvedâ diyerek dünyâdaki bütün baðlantýlardan fiilen sýyrýlýp kabir âleminde müsbet veya menfî bir uzlete bürünmeden evvel Rabbânî tecellîler içinde Rabb ile beraberliktir. Yâni ölmeden evvel irâdî olarak Hakk'la beraber olmaktýr. Ölüm ise, gayr-i irâdî bir uzlettir. Kiþinin uzlete çekilmesinden maksat, günahtan ve günaha sebep olacak þeylerden sakýnmaktýr. Ancak mutasavvýflar, "uzlete çekilene lâyýk olaný, insanlardan uzak kalmaktan maksadýnýn, onlarýn þerrinden uzak olmak deðil, kendi þerrinden insanlarýn selamette olmalarýna inanmasýdýr" derler. Uzlete çekilen kiþinin, þeytanýn kendisine vesvese vermemesi için, itikada ait bilgileri ve ibadetin makbul olmasý için de farzlarý edaya yarayan ilimleri bilmesi gerekir. Ýslâm bilginleri uzletin mi yoksa zýddý olan ihtilatýn mý daha üstün olduðuna farklý görüþler ileri sürmüþlerdir. Ýmam Þâfiî ve Ahmed b. Hanbel, ihtilatýn müstehap olduðunu söyleyenlerdendirler. Ýslâm'da asýl olan insanlardan uzaklaþmak deðil, onlarla kaynaþmaktýr. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisi þerifte þöyle buyurur: "Ýnsanlarýn ezasýna karýþan, onlarýn eza ve cefasýna katlanan mü'min, insanlarýn arasýna girmeyen ve onlarýn baskýlarýna katlanmayan mü'minden daha faziletlidir." [2] Zaten mutasavvýflarýn istediði uzlet, temelli insanlardan uzak kalmak deðil, nefsi terbiye edip tekrar insanlarý arasýna dönmektir. Kuþeyri, Risale'sinde esas uzletin insanlardan uzak olmak deðil, günahlardan ayrý olmak olduðuna iþaretle þöyle der: "Hakikatte uzlet, kötü huylardan ayrýlmaktýr. Uzletin tesiri vatandan ( yerinden) ayrýlmada deðil, köyü vasýflarý deðiþtirmede aranmalýdýr. Bunun içindir ki; "Arif kimdir?" sorusuna Kin ve bain (birlikte ve ayn olan) kimsedir", yani zahiren halkla beraber bulunduðu halde, sýrren onlardan ayrý olan kimsedir diye cevap vermiþlerdir" [3] Tasavvufî kaynaklarda halvet ve çileye ilk devirlerden itibaren yer verilmiþ, Gazzalî ve benzeri mutasavvýflar, uzlet ve halvetin fayda ve zararlarý konusunu büyük bir titizlikle tespite çalýþmýþlardýr. Gazzalî, halvet ve uzlet sayesinde dilin, dile ait afetlerden uzaklaþacaðýný; kalbin riya ve süm'a (baþkalarý duysun diye) gibi manevî hastalýklardan korunacaðýný, zühd ve kanaat alýþkanlýðý kazanacaðýný; kiþinin kötü kimselerle ülfet etmekten kurtulacaðýný; ibadet ve zikre ayrýlacak zaman artarak insanýn belli bir itmî'nana ereceðini; kin ve düþmanlýk duygularýnýn son bulacaðýný ve Allah (c.c)'a yakýnlýk vasatýnýn ortaya çýkacaðýný ifade etmektedir. [4][1] Uludað, Süleyman, Kuþeyrî Risalesi, 240.[2] Suyûtî, el- Câmiu's-Saðîr, II, 282.[3] Uludað, Süleyman, Kuþeyrî Risalesi, 240. [4] Ýmam Gazali, Ýhya-u Ulumi'd-Din. ESMAÜL HÜSNA EL-HABÝR "Her þeyden haberdar olan" anlamýna gelen "el-habir" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de 45 defa geçmektedir. "Ey iman edenler, Allah'dan sakýnýn. Herkes yarýna ne sakladýðýna bir baksýn. Allah'dan sakýnýn. Þüphesiz Allah yaptýklarýnýzdan haberdardýr" (Haþr 18) Yaptýklarýmýzý, yapamadýklarýmýzý, kazandýklarýmýzý, kaybettiklerimizi, dostlarýmýzý, düþmanlarýmýzý, topraðýn derinliklerinde çatlayan her daneyi ve çekirdeði, açan her çiçeði, yaðan her damlayý bilen, gören, iþiten ve haberdar olan Rabbe iman ediyoruz. Karanlýk gecede, kara taþýn üzerinde, kara karýncanýn hareketini gören, ayak sesini iþiten, karýncanýn içinden geçenlerden haberdar olan Allah'a iman eden kullarýndan bir kýsmý da dünyanýn neresinde dostlar var, düþmanlar var, dostlarýn maddi manevi gücü, düþmanlarýn gücü nedir? Kim nerede ne yapýyor, ne üretiyor, dünyanýn neresine, ne kadar yaðmur yaðar, nerede hangi tür çiçek açar? Haberdar olmalýdýr. "Yarattýklarýnýn þerrinden Allah'ýn tam kelimelerine sýðýnýrým" Amin Ýhtiyaçlar, insanýn sürekli olarak bir þeyler peþinde olmasýný, çalýþmasýný, kýsacasý, istemesini gerektiriyor. Ýstemek, hayatýn bütününü kuþatan bir süreçtir. Geçimi saðlamak için çalýþmak, istemektir; belirlenen herhangi bir amaca ulaþmak için sergilenen gayretler istemektir; saðlýðýn korunmasý için baþvurulan tedbirler istemektir; Yaratýcý'nýn hoþnutluðunu kazanmaya çalýþmak istemektir. Kýsacasý ulaþýlmak istenen býr sonucun ortaya çýkmasý için gerekli ortamýn oluþturulmasýna çalýþmak, o yöndeki isteðin eylem ile ifadesinden baþka bir þey deðildir. Bu, istemenin genel ve felsefî boyutudur. Gündelik hayatýmýzda istemek ise bir ihtiyacýn karþýlanmasý konusunda bir baþka kimseye yöneltilen talep akla gelir ve temelde bu, söze dayanan bir etkinlik olarak deðer bulur. Ýþte ayný anlayýþýn sonucu olarak, ''dua" deyince akla, söz kalýbý içinde, Allah'a yöneltilen istekler gelir. Dua hâlindeki kul, bütün zayýflýðý, acizliði ve ihtiyaçlarý içinde, Yaratýcý'nýn sonsuz kudretinin ve yüceliðinin bilincindedir. Bu yönüyle dua, isteyen ile kendisinden istenen arasýnda ve Kulluk-Rububiyet ölçüleri içinde kurulan en kýsa ve en saðlam yoldur. Bu yola giren kul, kul olmanýn gerektirdiði konumu almýþ, Rabb'in mutlak kudret ve hakimiyetini bilmiþ ve teslim olmuþ demektir. Bu bilinç ve duruþun göstergesi olmasý bakýmýndan duanýn anlamý büyüktür. Ýþte bundan dolayý "Allah için, duadan daha deðerli bir þey yoktur.'' (AhmedÝbnHanbel, Müsned, II, 362) AIlah'a yöneltilen sözlü istekleri ifade etmesi, duanýn yalnýzca söz kalýplarýna mahkûm bir talep biçimi olarak algýlanmasýný gerektirmez. Duayý asýl dua yapan, onu âdeta besleyen ve kabule karîn eden þey eylemdir, fiildir. Peygamber Efendimiz, her alanda olduðu gibi, dua konusunda da bize örnek olmuþtur. Bir þey istemeden önce, o isteðin gerçekleþmesi için, istenilen þeyin baðlý olduðu sebeplerin gözetilmesi gerektiðini bize yaþayarak öðretmiþtir. O yüce Peygamber'in, "AIlah'ým! Kuvvetimin azlýðýný, çaresizliðimi, insanlar katýnda deðersizliðimi Sana arzediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Sen, darda býrakýlanlarýn Rabbisin. Beni kime terk ediyorsun. Beni kabaca ve çirkin bir yüzle karþýlayacak olan uzak düþmana mý, yoksa iþimi eline verdiðin yakýn dosta mý? Eðer bana gazap etmediysen, (karþýlaþtýðým bütün güçlüklere) aldýrmýyorum. Yine de Senin bahþedeceðin afiyet benim için daha iyidiýr.'' (ÝbnülkayyýmeI Cevziyye, Zadü'l-Meâd, Müessesetü'r-Risale, 1996, 1. 96) diye Allah'a sýðýnýþý, dini teblið için gittiði ve pek çok eziyet ve hakaret gördüðü Taif'ten dönüþü sýrasýnda gerçekleþtirmiþti. Yine þu hadis söz ile eylem arasýnda bulunmasý gereken baðlantýyý dua düzeyinde çok güçlü bir þekilde ortaya koymaktadýr: ''Duasýnýn kabul edilmesini, sýkýntýsýnýn giderilmesini isteyen kimse, zorda kalan bir kimsenin sýkýntýsýný gidersin." (Ahmed Ýbn Hanbel, Müsned, II, 21) Kavli dua-fiili dua ayýrýmýnýn bu noktadaki inceliði ortaya koyma, kavratma ihtiyacýndan doðduðu açýktýr. Sözlü olarak Allah'a yöneltilen duanýn, kulun fiilinden kaynaklanmasý ve onunla beslenmesi esastýr. Dua söz kalýbýna döküleceði zaman uyulmasý gereken adab bile, duanýn fiille birleþmesinin sonuç saðlayýcýlýðýna iþaret etmektedir. Dua etmek için özel zamanlarýn deðerlendirilmesi, kalbin dünya meþgalelerinden olabildiðince arýndýrýlmasý, duadan önce istiaze getirilmesi, besmele çekilmesi, yine duadan önce ve sonra Hz.Peygamber'e salat ü selâm getirilmesi ve AIlah'ahamd edilmesi, kavlî duaya zemin hazýrlayan fiili etkinliklerdir. Bunlar, duanýn kabulü için FÝÝLÝ DUA, DUANIN ALT YAPISI baþvurulan kýsa vadeli güçlendiricilerdir. Fiili duanýn bütün bir hayata yayýlan esas yapýsý vardýr ki, onu kýsaca Müslümanca yaþama endiþesi, diye ifade etmek mümkündür. Allah'ýn emir ve yasaklarý konusunda duyarlý bir hayat anlayýþýnýn sahibi olmak, geniþ anlamý ile fiili duanýn en güzel ifadesidir. Allah'ýn ve kullarýn haklarýnýn gözetilemediði bir ortamda yapýlan dua kuru bir söz olmaktan öteye ne kadar geçebilir? Haram-helâl, emir-yasak alanlarý dikkate alýnmýyorsa, bu alanlarý belirleyen Allah'tan bir þeyler istemenin makul bir izahýný yapmak oldukça zor olmaz mý? Bakýnýz Allah'ýn Resulü (s.a.s.) ne buyuruyor: ''Üstü baþý daðýnýk, toz toprak içinde yollara düþen, ellerini göðe açýp ''Ya Rabbi! Ya Rabbi!'' diye yalvaran, buna karþýlýk; yediði, içtiði giydiði haram olan, haramla beslenen bir adamýn duasý nasýl kabul edilir.'' (Müslim, Zekât, 65) Helâl kazancýn duayý etkin kýlmasýndaki incelik, dua eylem iliþikisinde saklýdýr. Duanýn alt yapýsýný oluþturan eylem alaný, biri kalbî eylemlere, diðeri fizikî eylemlere ait olmak üzere ikili bir yapý sergiler. Kalbî eylem alaný, iþin gönül tarafýný oluþturur. Nitelikleri açýsýndan fizikî eylemler de sonuçta kalbin eseridir.?u halde dua-eylem iliþkisi söz konusu olduðunda eylem; bir bütün olarak, kalp ve gönül dünyasýnýn saðladýðý enerji ile bu enerjinin þekillendirdiði çalýþma, gayret ve sebepleri gözetme gibi yöneliþleri bir bütün olarak akla getirmelidir. Suya kanýp, tavýný almýþ bir topraðýn kolayca iþlenip ürüne dönüþmesi gibidir eylemlerimiz. Suya kanmýþ bir yürek çiçek açýp meyvaya durmaya teþnedir. Ham bir yüreðin beslediði eylemler, duayý kabul noktasýna getirmede ne derece etkili olabilir? Resulullah Efendimiz, ''Biliniz ki Allah, kalbi gafil, boþ iþlerle meþgul bir kiþinin duasýný kabul etmez'' (Tirmizî, Daavât, 65) hadisi ile bu konuya vurgu yapmaktadýr. Kur'an'da ve sünnette yer alan örnek dualar bir bütün olarak incelendiðinde, dua kavramýnýn temele de ve icraata yöneltme ve teþvik niteliðinde olduðu görülür. Buradaki icraat, yalnýz uzuvlarýn hareketine dayalý fiileri ifade etmiyor. Kalbin ve beynin faaliyetlerini kapsayan fikrî ve manevî icraat; kýsaca insaný kul yapan nitelikleri oluþturan tutum ve yöneliþler de icraatýn içinde yer alýyor. Fatiha sûresindeki ''Bizleri doðru yola, kendilerine nimet veriklerinin yoluna ilet'' duasýnýn, ''(Allah'ým!) Yalnýz Sana ibadet eder ve yalnýz Senden yardým dileriz'' ayetinden sonra yer almasýnýn hikmetlerinden biri de dua -fiil iliþkisini ortaya koymak olamaz mý? Hidayete erdirilmeyi dilemek için bunu ön þartý olan ibadet (kulluk) görevi yerine getirilmelidir. Hz.Peygamber (s.a.s): ''-Hangi dua kabul edilmeye daha yakýndýr?'' diye soran bir sahabiye: ''-Gecenin ikinci yarýsýnda yapýlan dua ile, farz namazlarýn ardýndan yapýlan dua'' (Tirmizî, Daavât, 79) diye cevap vermiþtir. Herkesin derin uykuda bulunduðu gece saatlerinde kalkmak kolay bir iþ midir? Ama, o iþ, Allah'a yönletilen istek cümlelerini duaya dönüþtüren bir iþtir. Allah'a kul olma bilincinin þekillendirdiði bütün ibadeter ve davranýþlar da aynýþekilde, sözü dua olmaya Iâyýk kýlan yapýiardýr. Medineli Müslümanlardan Ebû Ümâme adlý sahabiyi mescitte kederli bir þekilde otururken gören Resulullah ona: ''-Namaz vakti deðil, niçin mescitte oturuyorsun? diye sorunca sahabi: ''-Üzüntülerim ve borçlarým sebebiyle buradayým, ey Allah'ýn Resulü'' cevabýný verdi. Bunun üzerine Allah'ýn Resülü; ''-Söylediðin zaman, Allah'ýn: üzüntünü ve borçlarýný gidereceði bir söz, bir dua öðreteyim mi sana?'' diye sordu. Sahabi: ''-Evet, öðret ya Resulellah'' karþýlýðýný verdi. Hz. Peygamber'in o sahabiye öðrettiði ve sabah akþam okumasýný tavsiye ettiði þu duaya bakýnýz: ''-Allah'ým! Kederden ve hüzünden Sana sýðýnýrým, acizlikten ve tenbellikten Sana sýðýnýrým, korkaklýktan ve cimrilikten Sana sýðýnýrým, borç altýnda ezilmekten ve insanlarýn kahrýndan Sana sýðýnýrým.'' Sahabi diyor ki: ''-Resülullah'ýn öðrettiði duayý okudum; AIlah da üzüntümü ve borçlarýmý giderdi.'' (Ebu Dâvûd, Vitir, 32) Sahabinin okudum demesi, kendisine öðretilen sözleri kuru kuruya tekrar ettiðini mi, yoksa bu duayý okuyup, telkin edilen aktiviteyi de gerçekleþtirdiðini mi ifade ediyor dersiniz? Hadisin verdiði mesajý yorumlayarak þöyle ifade etmek mümkündür: ''-Ey EbûUmame! Üzüntülerin ve üzüntülerine sabep olan borçlarýnmescitte de olsa, oturmakla ortadan kalkmaz.?u anda sen; çalýþmaktan uzak, pasif ve teþebbüs cesaretinden yoksun bir hâl sergiliyorsun. Bu durumdan kurtulmanýn çaresi, -Allah'ýn yardýmýný isteyerek- harekete geçmen, kazanarak borçlarýný ödemenin yollarýný aramandýr. Mescitte oturup beklemekle ne üzüntün, ne de borcun biter.''?öyle bir soru gündeme gelebilir: Acaba duayýfiiili dua yani arzulanan bir sonuca ulaþmak için giriþilen eylem þeklinde algýlayýp, sebeplere baþ vurmak, çalýþmak en güzel duadýr, sözlü duaya gerek yoktur, demek mümkün müdür? Söz; þekil verilip sýraya dizilmiþ sesler bütünüdür ve insanlar arasý iletiþimin temel aracýdýr. Allah ile kullar arasýnda iletiþim için söz kalýplarý sadece birer sembolik anlam taþýr. Zira O, kulun isteðini, hatta bir þey isteyip istemediðini bilmek için sözün aracýlýk etmesine muhtaç deðildir. Durum böyle iken, Yüce Allah kullarýna, dua etmelerini emretmekte (Mü'min, 14, 60) Kur'an-ý Kerim'de sayýsýz dua örnekleri yer almaktadýr. Yine, Hz. Peygamber'in her fýrsatta, her vesile ile dua ettiðini, müminlere de dua etmeleri yönünde tavsiyede bulunduðunu bilmekteyiz. Hadis kaynaklarýnýn özel bölümleri, Resulullah (s.a.s.)'ýn dua örnekleri ile doludur. Öyle ise kulun, isteklerini sözlü olarak Allah'a yöneltmesinin (sözlü duanýn) -fiil ve gayretin yanýnda, özel bir konumu ve fonksiyonu var demektir. Kavlî dua, giriþilecek iþin öncesinde, baþarýlý olmak için bir giriþ ve hazýrlýk niteliðinde yapýlabilir. Bu durumda yapýlacak kavlî dua, ruhî bir arýnma ve yöneliþ saðlar. Böylece, hayata baðlýlýðý zayýflatan; çalýþma azmini, baþarýyý saðlayacak psikolojik destek kaynaklarýný kurutan karamsarlýk, güvensizlik, bezginlik ve ümitsizlik hallerini yok eder. Kýsacasý, eylem öncesinde yapýlacak kavlî dua, fiilî duanýn gerçekleþmesi ve hedefine ulaþmasý yönünde ve bireysel plânda uygun bir zemin hazýrlanmýþ olur, Kavlî duanýn, giriþilen iþten sonra yapýlmasý durumunda ise, bütün gerekli sebeplere baþvurarak sergilenen emeðin ve çabanýn baþarýya ulaþmasý yolunda sonuç, mutlak kudretin takdir, irade ve yardýmýna havale edilmiþ olur. Þu halde iþi sadece söz kalýbý ölçeðinde býrakýp, sebepleri gözetmemek kadar, yalnýzca eylemle yetinip, sözlü olarak ilâhî yardýmý dilemekten uzak durmak da hatalý bir tutum olur. Burada titizlikle korunmasý gereken bir denge söz konusudur. Ne yazýk ki insanýn kolaycý tabiatýnýn bir sonucu olarak bu hassas denge çok kere eylemin aleyhine bozulmakta ve dua alt yapýdan mahrum kuru ve haksýz bir talebe dönüþmektedir. Dua mecmualarýnýn, en çok satýlan dinî kitaplar arasýnda yer almasý, toplum olarak yaþadýðýmýz bu kolaycýlýðýn bir göstergesidir. Doç. Dr. Halil Altuntaþ SAHABE HAYATI HZ. DIRAR ÝBNÝ EZVER (r.anh) Dýrar Ýbni Ezver radýyallahu anh Rumlara esir düþtü, türlü iþkencelere maruz kaldý. Kýlýç darbeleri arasýnda kan revan içinde baygýn olarak yere yýkýldý ama davasýndan zerre miktar taviz vermedi. Dýrar Ýbni Ezver radýyallahu anh korkusuz kahramanlardan... Cesaret ve secaatiyle meþhur bir yiðit kumandan... Ünlü atý Muhabber'in sýrtýnda çeþitli savaþlara katýlan ve arslanlar gibi düþmana hucum eden bir cengaver... Ayný zamanda her savaþ için þiirler söyleyen bir þair... O, Esedoðullarýnýn zenginlerindendi. Bine yakýn devesi ve bunlarý güden birkaç çobaný vardý. Babasý eðri boyunlu" anlamýna gelen Ezver lakabýyla tanýndýðý için o da Dýrar Ýbni Ezver diye þöhret buldu. Asýl adý Dýrar Ýbni Malik Ýbni Evs el-esedi'dir. Dýrar Ýbni Ezver 630 m. senesinde kabilesinden bir heyetle Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin huzurunda Lamiyye" kasidesini okudu. Bu kasidesinde o, içki, kumar, eðlence gibi zevkleri býraktýðýný, ailesini ve bütün servetini terkederek müþriklere karþý savaþmaya geldiðini ve bu alýþ-veriþte zararlý çýkmayacaðýný ümit ettiðini ifade etti. Sevgili Peygamberimiz de kasideyi dinledikten sonra ona: Karlý bir alýþveriþ yaptýn Ey Dýrar!" dedi. O da kelime-i þehadet getirerek islam'la þereflendi. Ne güzel teslimiyet ve ne kârlý alýþveriþ!... Dünya zevklerinden vazgeçip ebedi zevklere ermek... Gönlünü islam'ýn nuruyla aydýnlatýp o nurla dünyaya veda etmek... Allah'ým bizlere de böylesi teslimiyet ve kârlý alýþveriþ nasib et!.. O nura sahib olarak huzuruna kabul et!.. Amin. Sevgili Peygamberimiz Dýrar (r.a.)'daki bu samimi teslimiyeti görünce onu çeþitli kabilelere elçi olarak gönderdi. Kendi kabilesi Esedoðullarýnda çýkan Tuleyha Ýbni Huveylid diye birinin dinden dönerek peygamberlik iddiasýnda bulunmasý üzerine onu, Beni Esed yöneticilerini yakýndan gözetlemekle görevlendirdi. Dýrar bu yoneticilerin Tuleyha'nýn gücünden korktuklarýný gördü ve Tuleyha'ya karþý harekete geçerek kabiledeki müslümanlarý bir araya topladý. Fakat bu sýrada iki Cihan Güneþi (s.a.) efendimizin dar-ý bekaya irtihalleri haberi geldi. Bunun üzerine o, müslüman yöneticilerle birlikte Medine-i Münevvere'ye döndü. Dýrar (r.a.) çeþitli bölgelerin fethi sýrasýnda Halid Ýbni Velid (r.a.)'ýn emrindeki orduda yer aldý. Temimoðullarý üzerine gönderilen birliklerden birine kumandanlýk yaptý. Zekat toplanmasýna karþý çýkan Malik Ýbni Nuveyre ve adamlarýyla çarpýþtý. Hepsini esir alarak Halid Ýbni Velid (r.a.)'a teslim etti. O, Kadisiye, Hire, Yermük, Þam ve Halep'in fethinde bulundu. Yemame'de büyük kahramanlýklar gösterdi. Þam civarýnda devam eden muharebelerde 100 kiþilik keþif kolunda düþman kuvvetlerine yakalanarak esir düþtü. Fakat arkadaþlarýnýn þiddetli hücumlarýyla kýsa müddette kurtuldu. Ýkinci defa esir düþtü. Bu sefer baþýndan çok acýklý sahneler geçdi. Türlü iþkencelere maruz kaldý. Kýlýç darbeleri arasýnda kan revan içinde baygýn olarak yere yýkýldý ama davasýndan zerre miktar taviz vermedi. Onun esaret altýnda çektiði iþkence tüyler ürpertir. Gösterdiði yiðitlik de goðüs kabartýr. O Hirakl'in karþýsýnda eðilmedi. Daha gür imanla islam'ý savundu. Bu karþýlýklý konuþma þöyle gerçekleþti: Ýmparator Hirakl üst üste alýnan hezimetlerden dolayý çok üzgündü. Dýrar ve arkadaþlarýnýn esir alýndýðýný iþitince çok sevindi. Derhal getirilmesini emretti. Karþýsýna çýkarýlýnca: Arablarýn fýrka kumandaný Dýrar sen misin?" dedi. Dýrar (r.a.) da: Evet! Peygamber yolunda sizinle harbeden Dýrar benim!" dedi. Hirakl: Kendini askerlerinin yanýnda mý sanýyorsun da öyle sert konuþuyorsun." dedi. Dýrar: Her nerede olsam din düþmanlarýna karþý göðsümü gere gere cevab vermekten çekinmem. Sen beni korkar mý zannediyorsun?" dedi. Hirakl: Kime güveniyorsun? Burasýnýn askerlerimin merkezi olduðunu unutuyor musun?" dedi. Dýrar: Ýslamiyet, güneþ gibi adaletiyle her tarafý kaplamaða baþladý. Hala sen kendine teselli vermek istiyorsun!" diye cevap verdi. Hirakl: Bilmiþ ol ki, þu anda vucudunu paramparça yapmak benim için zor deðil!" dedi. Dýrar (r.a.) da: Huzuru Muhammed'i de bulunmuþ bir müslüman yetmiþ tane Hirakl olsa hiçe sayar, tehdidine aldýrmaz. Senin son yapacaðýn öldürmek deðil mi? Gideceðim yer huzur-u Rasulullah'týr. Ýslam için terk-i hayat etmek bize her þeyden lezzetlidir." diye karþýlýk verdi.

10 10 Erken yaþta okula baþlayan çocuklarda dikkat eksikliði riski artýyor Beþ veya altý yaþýna bastýktan kýsa süre sonra okula baþlayan çocuklarda Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu'na (DEHB) daha sýk rastlanýyor. Münih'teki Ludwig-Maximilian Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen bir araþtýrmaya göre, erken yaþta okula baþlayan çocuklarýn yüzde 5,3'ünde DEB'e rastlanmýþ. Okula daha geç yaþlarda baþlayan çocuklarda ise bu oran yüzde 4,3. Araþtýrmanýn sonuçlarý baþka ülkelerde gerçekleþtirilen araþtýrma sonuçlarýyla uyumlu. Uzmanlara göre yaþý daha küçük ve ders görecek kývama gelmemiþ çocuklarýn davranýþlarý sýnýftaki diðer çocuklarýn Çocuklarda yaz ishalleri 3 gün içinde geçmezse dikkat! Yaz aylarýnda çocuklarý tehdit eden ishal vakalarýna karþý anne ve babalarý uyaran Uzman Dr. Ýlhan Dindar, "Belirtiler 3 gün içinde geçmezse tehlikeli sonuçlar doðurabilir." dedi. Aritmi Saðlýk Grubu Özel Aritmi Osmangazi Týp Merkezi doktorlarýndan Ýlhan Dindar, yaz aylarýnda salgýn haline gelen çocuk ishallerine karþý anne babalarý uyardý. Ýshalin en önemli nedeninin mikroplar olduðuna dikkati çeken Dr. Dindar, ishalin 0-5 yaþ arasýndaki çocuklarda ölüme varan sonuçlar doðurabileceðini kaydetti. Yaz ishallerinin, mikroplarýn sebze meyvelerin iyi yýkanmamasý, içme sularýnýn temiz olmamasý, ellerin iyi yýkanmamasý ile vücuda geçmesiyle oluþtuðunu dile getirdi. Ýshalin 3 gün geçmesi durumunda tehlikeli olduðunu belirten Dindar, "Belirgin susamasý ve ya su-tuz kaybý belirtilerinin olmasý, çocuðun ishalinin 3 günden uzun sürmesi, çok sýk veya fazla miktarda sulu dýþkýlama (günde 5 defadan fazla), tekrarlayan kusmalarýnýn olmasý, yeme ve içmesinin bozulmasý, kakasýnda kan olmasý, yüksek ateþ risk oluþturmaktadýr." diye konuþtu. ÝSHALÝ OLAN BEBEÐÝ DAHA SIK EMZÝRÝN Ýshal olan çocuklar için yapýlmasý gerekenler: * Emziriliyorsa, emzirme kesilmemeli ve daha sýk emzirilmelidir. * Su kaybýný önlemek için, her zamankinden daha fazla su ve sulu gýdalar, kaynatýlmýþ soðutulmuþ su, evde hazýrlanmýþ þeftali, elma, havuç suyu, ayran verilmelidir. * Her kakadan sonra 2 yaþýndan küçük çocuklara 1 çay bardaðý, 2 yaþýndan büyüklere ise 1 su bardaðý yukarýda sayýlan içeceklerden mutlaka içirilmeli. * Ýshali olan çocuk aç býrakýlmamalý, beslenmesine devam edilmeli, sýk sýk ve az az beslenmelidir. davranýþlarýyla kýyaslanýyor ve bu da bu çocuklarýn davranýþlarýnýn DEHB olarak yorumlanmasýna yol açýyor. Böylelikle çocuk için DEHB teþhisi ve ilaç tedavisi ihtimali artýyor. Araþtýrmayý gerçekleþtirenler arasýnda yer alan Jörg Bätzing- Feigenbaum, göçmen ailelere mensup öðrenci oranýnýn yüksek olduðu daha büyük sýnýflarda ve dolayýsýyla daha zor ders þartlarda aktif çocuklar çok daha fazla göze çarpýyor. Uzmanlara göre bunda okula baþlama politikasý da sorumlu yýlýna kadar 30 Haziran bütün eyaletlerde belirleyici tarihti. Bu tarihe kadar altý yaþýna basan çocuklar yaz tatilinden sonra okula baþlýyordu. Bu tarihten sonra sekiz eyalette belirleyici tarih ileri alýnmýþtý. Bu tarih þimdi Thüringen'de 1 Aðustos, Rheinland-Pfalz'da 31 Aðustos, Baden-Württemberg, Bavyera, Brandenburg, Aþaðý Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya'da (KRV) 30 Eylül, Berlin'de ise 31 Aralýk olarak geçiyor. Araþtýrma için yaþlarý 4 ila 14 arasýnda deðiþen yedi milyon çocuðun 2008 ila 2011 arasýndaki bilgilerine baþvurulmuþ. Uzmanlar, bu gibi teþhislerin çocuklarýn etiketlenmesine ve ilaç tedavisinin de yan etkilerinin olabileceðine dikkat çekiyor ve sonuçlarýn politikacýlar kadar doktorlar tarafýndan da itibara alýnmasýný istiyor. Almanya'da 500 bin ila 600 bin arasýnda çocuðun bu rahatsýzlýktan mustarip olduðu tahmin ediliyor. Erkek çocuklar, kýz çocuklarýna göre bu rahatsýzlýða 3-4 kat daha çok yakalanýyor. Ýþitme kaybý tedavi edilmezse kalýcý olabilir Çocuklardaki iþitme kayýplarýnýn birden fazla sebebi olabileceðini belirten KBB uzmaný Dr. Tuncay Kodaþ, yenidoðan döneminde yapýlan iþitme testlerinin çok önemli olduðunu vurguladý. Ýþitme tarama testlerinin mutlaka erken yaþta yapýlmasý gerektiðini belirten Dr. Kodaþ, "Bu test yapýldýktan sonra eðer çocukta iþitme kaybýyla ilgili bir þüphemiz varsa 'bera testi' yapýyoruz. Bu testle çocuðun hangi kulaðýnda ne ölçüde iþitme kaybý olduðunu görebiliyoruz. Ýþitme kayýplarý doðuþtan da olabilir. Ýki kulakta da doðuþtan iþitme kaybý varsa halk arasýnda biyonik kulak (koklear implant) olarak bilinen ameliyat gerçekleþtirilir. Uygun yaþta yapýlan bu operasyon ile çocuðun iþitmesi saðlanýr. Bu tip iþitme kaybý olan çocuklarýn, ameliyat gününe kadar iþitme cihazý kullanmasý lazým. Çocuðun sesi unutmamasý için iþitme cihazý mutlaka kullanýlmalýdýr." dedi. 'TEDAVÝ EDÝLMEZSE KALICI ÝÞÝTME KAYBI OLUÞUR' Orta kulakta sývý birikmesine baðlý olarak iþitme kaybý oluþabileceðine dikkat çeken Dr. Kodaþ, þunlarý söyledi: "Bu rahatsýzlýðýn ana nedenlerinden biri burun týkanýklýðýdýr. Viral enfeksiyona baðlý rinit, alerji, geniz eti burun týkanýklýðýna sebep olabilir. Bu rahatsýzlýkta erken tedavi çok önemlidir. Medikal tedavi ile sývý birikimini ortadan kaldýrmaya çalýþýrýz. Eðer tedavide baþarý saðlanamazsa ameliyat seçeneði gündeme gelir. Ameliyatta kulak zarýna küçük bir pencere açýyoruz. Orta kulaktaki sývýyý boþaltýyoruz. Daha sonra içerideki basýncý dengelemek için bir havalandýrma tüpü yerleþtiriyoruz. Tüp, içeride 6 ay veya 1 yýl kalýr. Kulak iyileþince tüpü kendiliðinden atar. Bu ameliyatý yapmadýðýmýz takdirde kalýcý iþitme kaybý oluþur." ÝKÝ ÝÞARET Ýþitme kaybý olan çocuklarýn televizyonu sesini çok açarak seyrettiðini, arkalarýndan bir yakýný seslendiðinde dönüp bakmadýðýný ifade eden Tuncay Kodaþ, "Bu iki durum, iþitme kaybý açýsýndan þüphelenilmesi gerektiðini gösterir. Böyle bir durumda mutlaka bir KBB uzmanýna gidip muayene olunmalýdýr." diye konuþtu. Yanlýþ iþitme cihazý saðýr edebilir þitme günlük hayatta iletiþimin ilk ve en önemli basamaðý. Ýþitme kaybý günlük yaþam kalitesini olumsuz etkiliyor. Duyma ve anlama problemi yaþayanlarýn mutlaka bir uzmana danýþmasý gerektiðini söyleyen Uzman Odyolog Nur Baykal, Uzmana danýþmadan ve odyolojik testler yapýlmadan kullanýlan cihazlar, saðýrlýða neden olabiliyor. Cihazlar kiþiye özel belirlenmeli. diyor. Ýþitme kaybý yaþayanlara yapýlan odyolojik testlerle kiþiye özel tedavi yöntemi belirlendiðini kaydeden Baykal, uzman kontrolü dýþýnda cihaz kullanýmýnýn saðýrlýða kadar götürebildiðini aktarýyor. Uzman, yanlýþ uygulamalarýn cihaz veriminin düþmesine ve yeni saðlýk problemlerinin ortaya çýkmasýna yol açtýðýný kaydediyor. Kur savaþýna Çin de katýldý yuan 2 günde yüzde 3,5 eridi Çin Merkez Bankasý, Çin'in para birimi yuaný iki günde ikinci kez devalüe ederek 4 yýlýn en düþük seviyesine indirdi. Merkezin müdahalesi sonrasý yuan, Çin'de yüzde 3,5, uluslararasý piyasalarda yüzde 4,8 deðer kaybetti. Egeli & CO Araþtýrma Strateji Direktörü Güldem Atabay Þanlý'ya göre yuandaki deðer kaybý, Çin mallarýný ucuzlatacak. Bu, Türkiye'deki ihracatçýlarýn iþinin zora gireceði anlamýna geliyor. Çin Merkez Bankasý (PBOC) son dönemlerde gelen zayýf ekonomik verilerin ardýndan para birimi yuaný iki günde ikinci kez devalüe ederek 4 yýlýn en düþük seviyesine indirdi. Önceki gün, ekonomik dengeleri bozmamak için ülkenin para birimi yuaný yüzde 2'ye yakýn devalüe eden PBOC, ayný hareketi dün de yaptý ve yuan yüzde 3,5 deðer kaybetti. PBOC'un yuaný devalüe etmesi, küresel kur savaþý korkularýný artýrmakla beraber, Çin hükümetine karþý ihracatçýlarýna adil olmayan bir avantaj saðladýðý yorumuna sebep oldu. Yuan, merkez bankasýnýn müdahalesiyle dolar karþýsýnda 6,43 seviyesine gerileyerek, Aðustos 2011'den bu yana en düþük seviyeyi gördü. Bankadan yapýlan açýklamada, Uluslararasý ve yerel ekonomik duruma baktýðýmýzda yuan için þu an uzun sürecek bir deðer kaybý trendi yok. denilirken, bir Avrupa bankasýnda çalýþan üst düzey bir iþlemci, beklenmedik devalüasyonun piyasalarda kýsmen paniðe' yol açtýðýný belirtti. Ýþlemci, Her ne kadar merkez bankasý bugün açýklama yaparak yuandaki düþüþün uzun olmayacaðýný belirtse de piyasa diken üstünde. dedi. Yuan, küresel piyasalarda ise yüzde 4,8 deðer kaybetti. Bu, Çin'deki üreticilerin okyanus ötesi piyasalarda daha ucuza ürün satabileceði anlamýna geliyor. Geçtiðimiz hafta sonu açýklanan veriler Çin ihracatýnda temmuzda yüzde 8,3 düþüþ yaþandýðýný gösterirken, üretici fiyatlarý deflasyonun dördüncü yýlýna girdi. Çin Ticaret Bakanlýðý dün yaptýðý açýklamada kurdaki deðer kaybýnýn piyasalarý destekleyici bir etki yapacaðýný belirtti. Yerli oto 100 km'de 2 litre benzin tüketecek Yerli otomobile iliþkin yol haritasý netleþti. Araçta kullanýlacak cihazlarýn yazýlým ve donaným çalýþmalarý bitti. Aðustos ayý sonuna kadar binek modellerin tanýtýmý gerçekleþtirilecek. Otomotiv test merkezi bulunan TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi nde (MAM) tanýtýmý yapýlmasý beklenen otomobiller orta-üst segment olacak. Yakýt olarak yüzde 100 elektrikli olan modelin yaný sýra benzin-dizel yakýt seçeneði de bulunacak. Benzinli olan jeneratörle elektrik üretecek. 100 KM'DE 2 LÝTRE BENZÝN Araçlarda þanzýman ve diþli kutusu olmayacaðý için elektrikli teknoloji ile sürtünme olmayacak. Menzili artýrýlmýþ elektrikli otomobilde benzin yakýlýp elektrik üretileceði için tüketim ekonomik olacak. 100 kilometrede 2 litre benzin tüketimi öngörülüyor. Ocak 2016 da toplam 4 segmentte 16 aracýn test filosunda olmasý planlanýyor sonuna kadar ise araçlýk filonun hazýrlanmasý öngörülüyor. GÜVENLÝKTE DÜNYA DEVLERÝNE KAFA TUTACAK Güvenliðin ön planda tutulduðu araçlar dünyanýn bu alanda ismi bilinen (Honda, Volvo, Mercedes vb.) ile güvenlik açýsýndan yarýþabilecek seviyede olacak. Uluslar arasý tüm testlerin yapýlacaðý otomobiller akredite olacaðý için ihracat imkaný da bulunuyor. Komþu ve çevre ülkeler baþta olmak üzere ihracatýnda planlandýðý araçlarýn testlerinin 2 yýlýn üzerinde sürmesi bekleniyor. MAKAM ARAÇLARINDA YERLÝ DEVRÝMÝ 2019 yýlýndan itibaren ise seri üretim süreci baþlayacak ve halk yerli otomobile binmiþ olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý nýn koordinasyonunda yürütülen test çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan özel sektör üretimi gerçekleþtirecek. Orta ve üst segment olarak tasarlanan yerli otomobiller muadillerine göre daha ucuz olacak. Kamuda kullanýlan makam araçlarýnda da yerli otomobillerin kullanýlmasý planlanýyor. ÜÇ ÖZELLÝÐÝ ÖN PLANA ÇIKIYOR Aðustos ayý sonuna kadar tanýtýmýnýn yapýlacaðý yerli otomobillerin üç önemli özelliði olacak. Az yakmasý, elektrikli olmasý ve üst düzey güvenlik yerli otomobilin þifresi olarak kabul ediliyor. Aðustos ayýnýn sonuna doðru tanýtýmýnýn yapýlmasýnýn planlandýðý otomobillere iliþkin takvim henüz netleþmiþ deðil. Bakanlýk kaynaklarý 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn olasý tanýtým tarihlerinden birisi olabileceðini belirtiyor. Üst düzey protokolün programlarýna göre farklý bir tarihinde gündeme gelebileceði ifade ediliyor. Tanýtýma yerli otomobil konusuna özel önem veren Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn katýlmasý bekleniyor. Tanýtýmý yapýlacak test araçlarýnýn isminin de toplantýda açýklanabileceði belirtiliyor. Haber 7

11 2 AÐUS- 14 AÐUSTOS 2015 CUMA 11 Spor yaparken fazla su içmeyin! Spor yaparken su içmenin faydalý olduðu kanaati oldukça yaygýn. Ancak ABD'li araþtýrmacýlar spor sýrasýnda aþýrý su içmenin ölüme dahi yol açabileceði uyarýsýnda bulunuyor. ABD'de düzenlenen Spor Saðlýðý Paneli'ne katýlan bir grup doktor, spor saðlýðý uzmaný ve akademisyen, yayýnladýklarý bildiride Spor yaparken aþýrý su tüketimi sadece eski bir inanýþ deðil, ayný zamanda oldukça da tehlikeli. dendi. Spor yapan kiþilerin sadece susadýklarý zaman su içmesi gerektiðini belirten uzmanlar, aþýrý su tüketimi nedeniyle spor esnasýnda kandaki sodyum seviyesinin düþtüðü ve kiþilerin hiponatremiye girebileceðini ifade ediyor. Sadece çok tempolu kardio çalýþmasý yapacak olan kiþilerin hýzlý ter atýmý baþlamadan ve susama hissi gelmeden önce su içmesinde bir sorun yaþanmýyor. denen açýklamada, spor esnasýnda fazla su tüketiminin baþ dönmesi, bulantý ve hatta beyin ödemine dahi yol açabileceði uyarýlarý yapýlýyor. En az 14 sporcunun egzersiz sýrasýnda aþýrý su içtikleri için hayatýný kaybettiði ifade edilen açýklamada aþýrý su tüketiminin vücutta yarattýðý sorunlar þöyle açýklanýyor: Gereðinden fazla su içilince kanda sodyum azalýyor. Böbreklerde çok fazla sývýnýn birikmesinin ardýndan vücuttaki hücreler aþýrý sývýyý depolamaya gayret etmeye baþlýyor. Bu da vücudun farklý yerlerinde ödemlere neden oluyor. Beyinde oluþabilecek ödemler ise komaya hatta ölüme dahi yol açabiliyor. Altýna talep 6 yýlýn dibini gördü Altýna yönelik iþtah, son çeyrekte, dünyanýn iki en büyük altýn piyasasý Çin ve Hindistan'da alýcýlarýn gelirlerinin, volatil hisse senedi piyasasý ve zayýf hasattan dolayý düþmesi sonrasý altý yýlýn en düþük seviyesine indi. Dünya Altýn konseyi'nin Perþembe günü açýkladýðý rapora göre, talep geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12 düþerek tona geriledi. Çin'de talep yüzde 3 ve Hindistan'da yüzde 25 geriledi. Londra merkezli Konsey'in piyasa istihbarast direktörü Alistair Hewitt, "Çin ve Hindistan, küresel altýn piyasasýnda çok çok önemli oyuncular," dedi ve Hindistan'da kýrsalkesimin gelrlerinin hasatýn geçen yýl beklenenden düþük gerçekleþmesi ve bu yýlk, kötü hava koþullarýndan dolayý azaldýðýný sözlerine ekledi. Altýn fiyatlarý bu yýl da yüzde 5.1 düþtü ve düþüþünü üçüncü yýla taþýyarak 2000'den bu yana en uzun süreli düþüþ dönemini gerçekleþtirmeye yöneldi. Yatýrýmcýlar, altýn desteklie xchange traded fonlarý (ETF) yoluyla altýn varlýklarýný Mayýs ayýndan bu yana her ay düþürdü ve varlýklar altý yýlýn en düþük seviyesine indi. Spot altýn dün Londra'da ons baþýna 1, dolardan kapandý. Konsey verilerine göre, küresel mücevher talebi, ikinci çeyrekte, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 14 düþerek tona inerken, yatýrým talebi yüzde 11 kayýpla ons baþýna tona düþtü. Merkez bankalarý net alýcý konumunu korudu ve alýþlarýný önceki çeyreðe göre yüzde 11 artýrarak tona çýkardý. Hewitt, böylelikle merkez bankasý alýmlarýnýn 18 çeyrek üst üste arttýðýný belirtti ve bu yýlýn sonuna kadar alýmlarýn 400 ila 500 tona ulaþabileceði tahmininde bulundu. Toplam arz ikinci çeyrekte önceki çeyreðe göre yüzde 3.9 düþerek 1,032.6 tona indi ve düþüþünü ikinci çeyreðe taþýdý. Düþüþün temel nedeni çeyrek dönem geri dönüþümün yüzde 28 azalarak tona inmesinden kaynaklandý. Hewitt, Çin ve Hindistan'da talebin ikinci yarýda toparlanmasýný ve bu iki ülkenin her birinin yýlýn tümünda 900 ila 1,000 ton altýn tüketmesinin beklendiðini belirtti. Haber 7 Saðlýklý bir cilt için ýspanak tüketin! Yaz aylarýnda sýcaklarýn etkisiyle ciltte kuruma görülebiliyor. Yeterince su tüketmeyenler ise daha fazla risk altýnda. Dermatoloji Uzmaný Dr. Þerafettin Saraçoðlu, akne, egzama gibi cilt hastalýklarýnda fazlasýyla fayda saðlayan ýspanaðýn her mevsim tüketilmesini öneriyor. Saraçoðlu, "Gýdayla yeterince alýnan taze sebze, meyve ve kuruyemiþler (badem, fýndýk ve ceviz) içerdikleri A, C, E vitaminleri ve eser elementler (çinko, demir, bakýr, selenyum, iyot gibi) ile derinin hasarlanmasýnda ve yaþlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede çok önemlidir. diyor. Uzman þunlarý öneriyor: Özellikle akne, egzama gibi cilt hastalýklarýnda ýspanaðý, cildin direncini artýrýp zararlý dýþ etkenlere karþý siper görevi üstlenen greyfurtu, yaþlanmayý geciktirici etkisi ve kýrýþýklýklarýnda ütü görevi gören karadutu, cildi derinlemesine temizleyen, gergin tutan ve kýrýþýklýklarý önleyen domatesi, saðlýklý cilt için farklý renklerde etli biberler gibi gýdalarla vitamin ve mineral açýsýndan zengin gýdalarý tüketmeliyiz. Mümkün olduðunca organik, iþlemden geçirilmemiþ gýdalarla beslenmeyi öneren Saraçoðlu, Fakat sigara içmemek, yeterince uyumak, yeterli egzersiz yapmak, gerektiði kadar su içmek de en az gýda rejimi kadar derimiz için önemlidir. ifadelerini kullanýyor. Geleceðin narsistleri sosyal medyada yetiþiyor! Sosyal medyada çocuklarýný beðeniye sunan ebeveynler, kendini beðenmiþ bir nesil yetiþtiriyor. Empati geliþtiremedikleri ve ihtiyaçlarýný erteleyemedikleri için mutsuz olmaya mahkûm edilen bu çocuklar, büyüyünce topluma da büyük zarar veriyor. Uzmanlar, çocuklara yüklenen bu eþsiz ve mükemmel olma görevinin çocuðu yalnýzlaþtýrdýðýný belirtiyor. Mitolojide kendini beðenmiþ Narkissos, sudaki aksine âþýk olur. Önüne geleni kýrýp aþaðýlayan Narkissos, ceza olarak kendi kendine âþýk olur ve bu imkânsýz aþk onu öldürdüðünde gölün baþýnda bir çiçek açar: Nergis! Efsane ve mitos olarak anlatýlan bu hikayenin benzerlerini bugün Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya kanallarýnda görmek mümkün. Narsisizm bir ruh hastalýðý ve bu hastalýðýn sosyal medyadaki yansýmasýný farklý baþlýklar altýnda bulmak mümkün. Zira bu hastalýða yakalananlar, bir süre sonra kendi kendini 'mention'layýp 'like'lýyor. Son zamanlarda buna 'selfie' de eklendi. Uzmanlar sürekli 'selfie' gönderenlerin narsist veya psikopat olma ihtimallerinin yüksek olduðunu söylüyor. Özellikle vücut geliþtirme salonlarýnda 'selfie' çekenlerde bu artýk bir ihtimalden çýkýp teþhise dönüþüyor. Sosyal kanallar, geleceðin narsistlerini yetiþtirmede de önemli rol oynuyor. Sosyal iliþkilerinin önemli bir kýsmýný sanal âleme taþýyan anne-babalar, kendileri gibi çocuklarýný da bu kanallarda hemen her gün kendi sanal çevrelerine lanse ediyor ve insanlara özetle þu mesajý veriyorlar: "Benim paþam (prensesim), Allah'ýn insanlýða takdim ettiði bir hediye!" Uzmanlara göre bu mesaj topluma da zarar veriyor. Bu çocuklar kendilerini diðerlerinden üstün hissediyorlar ve bunun bir sonucu olarak da herkesten özel muamele bekliyorlar. Her gün yeni bir elbise ile sosyal kanallarda arz-ý endam eden bu çocuklar, yemekten gezmeye kadar hemen her þeyin en iyisine layýk olduklarý hissine kapýldýklarý için ne bir tavsiyeye ne de bir eleþtiriye tahammül edemiyor. Hatta bu çocuklar 'hayýr' kelimesini tanýmadýklarý için herkesten önce kendi istediklerinin olmasýna büyük önem veriyorlar. ÇOCUKLAR MÜKEMMEL OLMAYA ZORLANIYOR Ýnsanlarýn hayran olduðu biri olmaya alýþan çocuk, daha sonra bu alýþkanlýðý baðýmlýlýða kadar götürüyor ve alkýþ, pohpohlama onlar için artýk vazgeçilmez bir ihtiyaç halini alýyor. Genellikle anne-babalarýnýn kendilerine hiç kimsede rastlanmayan en nadir isimleri koymuþ olmasý da onlarý eþsiz ve biricik yapýyor. Fakat çocuk ve genç psikiyatrý Michael Winterhoff'a göre bu çocuklar öyle sanýldýðý gibi mutlu deðil. Çünkü bu çocuklar eþsiz ve biricik olmalarýndan dolayý yalnýzlar ve buna raðmen mükemmel olmak zorundalar. Winterhoff, anne-babalarýn bu abartýlý ilgisini 'çocuklarýna her þeyin daha iyisini' sunma baskýsýna baðlýyor. Bu baský ile strese giren anne-baba, çocuðuna verdikçe veriyor. Bu stresi üzerinden atmasý ise ancak bunu sosyal medya kanallarý üzerinden paylaþýp çevresine 'ispatlama'sý ile mümkün oluyor. Bu þekilde yetiþen çocuklar çevrelerine karþý ayný göz hizasýnda bir iliþki geliþtiremedikleri gibi öðrenme kabiliyetleri de geriden geliyor. Winterhoff, "Bu çocuklarýn ekmeðini taþtan çýkaramayacaklarýna emin olabiliriz." uyarýsýnda bulunuyor. Winterhoff'a göre anne-babalarýn bir diðer önemli yanýlgýsý da aþýrý övgünün çocuðun özgüveni için yararlý olacaðýný düþünmeleri. Hâlbuki özgüven sahibi çocuklar baþkalarýyla iletiþime geçtiklerinde ayný göz hizasýnda bir iletiþim kurabiliyor ve bunu anne-babanýn duygu dolu sýcaklýðý ile baþarabiliyorlar. Narsist adayý çocuklar ise sürekli merkeze alýndýklarý için bunu baþaramýyorlar. Sosyal paylaþým kanallarýný çocuklarýnýn reklam merkezi haline getiren anne-babalarýn bu tutumlarýnýn bir zaman sonra çocuklarý tarafýndan da tepkiyle karþýlanacaðýný hesap edemiyorlar. Bu çocuklar sosyal bir çevre edindikleri zamandan itibaren, anne-babalarýnýn paylaþýmlarý onlar için utandýrýcý bir boyut kazanmaya baþlýyor. Bir zamanlar sosyal medya kanallarýndaki fotoðraflarýný ve bu fotoðraflarýn altýndaki övücü iletileri doðum günü hediyesi gibi kabul eden çocuk, bir zaman sonra annesinin "Akþam yemeði hazýr!", "Sivilce merhemini aldým!" gibi paylaþýmlarýndan hazzetmiyor. Zira bu mesajlarý arkadaþlarýnýn da okuyacaðýný biliyor. Stres, doðurganlýðý azaltýyor Saðlýk problemi olmadýðý halde 100 çiftten 20'si çocuk sahibi olamýyor. Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir, Kadýnlar, stresle çok daha fazla karþý karþýya kalýyor. Eþinden yeteri kadar destek görmeyen kadýnlarýn gebelik þansý düþtükçe, stres çoðalýyor. Hâlbuki çiftler, stresten uzak durup birbirlerine destek olursa bebek olma ihtimali artýyor. diyor. Gebelik þansýnýn açýklanamayan kýsýrlýk gruplarýnda yüzde 3-5'ler seviyesine indiðini kaydeden Taþdemir, Gebe kalma süresinin uzamasý, çiftler için stres kaynaðý olabilir. Erkekler genellikle problemin önemsiz olduðuna inanýr. Kadýnlar ise; adet günü hesabý, iliþki zamanlamasý, yumurtlama takibi ve adet gecikmesi beklentisi içinde olduklarý için çok daha fazla stresle baþ ederler. Bu faktörler, gebelik elde etme þansýný gitgide azaltýr. uyarýsýnda bulunuyor.

12 14 AÐUSTOS 2015 CUMA Petrol baþarýya inanýyor Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Ýkinci Baþkaný Hayrettin Gülmez, sabýrla güzel günlerin yakýn olacaðýný belirterek; "Zirvede yarýþýn içinde biz de olacaðýz. Bu ruhu ve güveni ekibimizde görüyoruz" dedi. Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezonda baþarý hedefliyor. Kendi tesislerinde yeni sezon hazýrlýklarýný gerçekleþtiren Kýrmýzý-Beyazlýlar, baþarýya inanýyor. Hedeflerinin Batman Petrolspor camiasýna güzel bir sezon yaþatmak olduðunu belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Ýkinci Baþkaný Hayrettin Gülmez; "Batman Petrolspor hepimizin takýmý. Bu takýma taraftarýmýzýn bu sezon daha fazla destek olacaðýna inanýyoruz. Yeni sezon öncesi genç ve mücadele eden bir kadro kurduk. Hedefimiz, Petrolspor'u daha iyi yere taþýmak. Kombine kart satýþý baþladý Sabah salon, akþam sahada çalýþtýlar Giriþ kapýlarý geniþletiliyor Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün sabah özel bir salonda, öðleden sonra ise sahada yaptýðý çalýþma ile sürdürdü.23 Aðustos tarihinde baþlayacak olan yeni sezon öncesinde hazýrlýklarýna Çorum'da devam eden Çorum Belediyespor dünü yaptýðý çift antrenmanla tamamladý. Sabah özel bir spor salonunda gerçekleþtirilen antrenmanda futbolcular kondisyon depoladýlar. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörlerin de katýldýðý çalýþmada futbolcular kondisyon depoladýlar. Öðleden sonra antrenmaný ise Ulukavak sahasýnda yapýldý. Tüm futbolcularýn katýldýðý antrenman ýsýnma koþularý ile baþlarken taktik çalýþmasý ile devam etti. Akþam antrenmaný yaklaþýk 2 saat sürdü. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. Yasin Yücel Mustafa Altunkaya Çorum Belediyespor Yönetim kurulu Üyesi ve Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya yaptýðý açýklamada kombine kart satýþýna baþladýklarýný söyledi. Önümüzdeki hafta sonu baþlayacak olan lig öncesinde kombine kart satýþýna baþladýklarýný söyleyen Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya "Kart sahibi olmayanlar protokol tribününe giremeyecek" dedi. Satýþlara destek verilmesi gerektiðini sözlerine ekleyen Yönetim Kurulu Üyesi ve Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya "sezonun baþlamasýna kýsa bir süre kala kombine kart uygulamasý baþlattýk. Bu uygulama ile protokol tribününe giriþleri de engellemiþ olacaðýz. Kombine kart sahibi olmayanlar protokol tribününe giriþ yapamayacaklar. Amacýmýz kombine kart satarak takýma destek saðlamak. Yine ayný zamanda stat için reklam çalýþmasý da yaptýk. Hem dýþ cephede yer alabilecek reklamlar hem de saha içerisinde yer alacak reklamlarý firmalar verebilecekler. Kombine kart almak isteyenler yada reklam vermek isteyenler yönetim kurulu üyelerimizle irtibata geçebilirler" Spor Servisi Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda yeni sezonda maçlarýn oynanabilmesi için daha önce belirlenen eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ekipleri, stadyumda belirlenen eksikleri gidermek için baþlattýðý çalýþmalarýna devam ediyor. Açýk tribünlerdeki riskli bölgeleri elden geçiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlügü ekipleri, taraftarlarýn maçlara rahat girip çýkabilmesi için kapý sayýsýný arttýrma ve mevcut kapýlarý geniþletme çalýþmalarýna baþladý.fener camii tarafýndan bulunan kapýlardaki tel örgüleri söken görevliler, 2 olan kapý sayýsýný 3'e çýkartacak ve seyircilerin maç sonlarýnda rahatça çýkabilmeleri için mevcut halinden daha geniþ olarak yeniden yapacak.yasin Þevket Yücel Gölcükspor tek attý kazandý 3.Lig takýmlarýndan Gölcükspor önceki gün Kartepe Sedat Balkanlý sahasýnda Sarýyerspor ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya geldi. Karþýlaþmayý Selim'in tek golü ile Gölcükspor kazanmayý baþardý. MAÇA ÝLGÝ BÜYÜK OLDU 3.Lig ekiplerinden Gölcükspor önceki gün Kartepe Sedat Balkanlý sahasýnda Sarýyerspor ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya geldi. Karþýlaþmayý Gölcük Kaymakamý Adem Yazýcý, Kulüp Baþkaný Ahmet Þahin, yönetim kurulu üyeleri Severcan Kara, Hasan Uzuner, Caner Uzuner, Zafer Birdal, Mehmet Yaþar, Musa Þenol, Gölcükspor Eski Genel Kaptaný Adem Ellibeþ de izledi. Gölcükspor'un hazýrlýk maçýna basýn mensuplarýnýn ilgisi de yoðundu. Görsel ve yazýlý medyadan 8 gazeteci ile Kartepe'deki maçý takip etti. ÝLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI Karþýlaþmaya iyi baþlayan Kýrmýzý- Siyahlý ekibimiz etkili ataklarla gol arayýþlarýnda bulundu. Ýlk etkili ataðýmýz 19.dakikada Abuzer'in sol çaprazdan vuruþuyla top kalecide kaldý ve gol þansýný bulamadý. Gölcükspor oyunda gol arayan üstün olan taraftý. Kýrmýzý-Siyahlý ekibimiz 35.dakikada Macit ile gol bulmasýna raðmen bu gol ofsayt diye sayýlmadý. Karþýlaþmanýn 43.dakikasýnda Sezgin'in sað çaprazdan kullandýðý frikik direðe çarparak auta çýktý ve ilk yarý golsüz tamamlandý. SELÝM'ÝN GOLÜ GALÝBÝYET GETÝRDÝ Kýrmýzý- Siyahlý ekibimiz ikinci yarý daha iyi etkili ataklar yaprak rakibi karþýsýnda gol þansýný bulmaya çalýþtý. Mücadelenin 56.dakikasýnda Cemal'in pasýnda topla buluþan Selim'in düzgün bir vuruþla takýmýný 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra SarýyersporGölcükspor karþýsýnda etkili ataklar yapmaya çalýþsa da beraberlik golünü bulamadý. Karþýlaþmanýn 64.dakikasýnda sol taraftan Emre'nin ortasýnda Abuzer'in kafa vuruþu üstten auta çýktý. 70.dakikadan sonra Sarýye kalemize etkili ataklar yaptý ancak file bekçimiz Burak rakip forvetlere gol izni vermedi. Mücadelenin 72.dakikda ortalýk gerildi. Cemal ile rakip oyuncu arasýnda kýsa tartýþma yaþandý,iki takým teknik heyetinin araya girmesiyle olay büyümeden yatýþtýrýldý. Kalan dakikalarda gol olmayýnca müsabakayý Gölcükspor 1-0 kazandý. Ballýca Maðarasý'ný gezecekler Belediye yaz okullarý kapsamýnda wushu, budokaido ve taekwondo yapan sporcularýn Ballýca Maðarasý ve Amasya ili gezisi programý düzenlendi. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat nezaretinde 6 görevli ile gerçekleþtirilecek olan gezide sporcularýn yaný sýra velilerde yer alacak. Yapýlan yazýlý açýklamada "Belediye yaz spor okullarý kapsamýnda spor yapan Taekwondo, Wushu ve Budokaidocular Ballýca Maðrasý ve Amasya ilini gezeceklerdir. Yaz okullarý kapsamýnda spor yapan çocuklarýmýzý gezdirmek, eðlendirmek, tarihi ve kültürel yerleri tanýtmak amacýyla düzenlenen gezi programý 15 Aðustos 2015 Cumartesi günü düzenlenecektir. Geziye velilerde katýlacak olup öncelikle Ballýca Maðrasý akabinde Amasya ili gezilecektir. Günü birlik düzenlenecek gezi Antrenör Bekir Bolat gözetiminde 6 görevli ile gerçekleþtirilecektir" ifadeleri kullanýldý. Spor Servisi

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ilik nakli bekliyor Çorumlu Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, lösemi hastalýðýndan kurtulup saðlýðýna kavuþmak için ilik nakli

ilik nakli bekliyor Çorumlu Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, lösemi hastalýðýndan kurtulup saðlýðýna kavuþmak için ilik nakli Çaresiz anne yardým bekliyor 4 yaþýnda geçirdiði ateþli rahatsýzlýk sonucu böbreði iflas eden 12 yaþýndaki Cem Arama, böbrek nakli olabilmek için yardým bekliyor. * HABERÝ 7 DE Semra Arama 6 aylýk bebeðin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

döneminde imara açýldý!

döneminde imara açýldý! Hitit Gýda Fatih Þubesini açtý 5 yeni þubede yolda Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi'nin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu

Detaylı