Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi"

Transkript

1 ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun hakkýna sahip çýkmaya devam edeceklerini vurguladý. Aydýn, "Türkiye Kamu-Sen bu masada 450 bin üyesi adýna vardýr. Tabi birileri bu durumdan ciddi manada rahatsýz. Ýpliklerini pazara çýkaracaklarýmýzý biliyorlar. Çalýþanýn elini deðil de iþverenin elini güçlendirmektir bu rahatsýzlýk" dedi. Selim Aydýn, konuyla ilgili þu açýklamayý yaptý: "Toplu sözleþme masasýnýn umutlarýn baðlandýðý bir masa olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. SAYFA 6 DA Koçlar sahiplerini buldu 14 AÐUSTOS 2015 CUMA 40 KURUÞ Çorum'da hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, verimliliðin ve üretimin artýrýlmasý amacýyla hayvan yetiþtiricilerine damýzlýk koç daðýtýldý.çorum Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði... SAYFA 5 TE Eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy, Turan Atlamaz, Eski Ýmar Bakanlarýndan hemþerimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Mimar hemþerimiz Prof. Dr. Turan Ilgaz ve Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþerimiz Davut Güney : Sýcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzdü Aðustos ayýnýn gelmesi ile birlikte artan sýcaklýklar ülkede olduðu gibi Çorum'da da etkisi gösteriyor.sýcak havadan bunalan vatandaþlar kendilerini bir nebze olsun rahatlatmak için çeþitli yollara baþvuruyor. SAYFA 7 DE Bu düþünce Stadyumdan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü binasý dahil olmak üzere çevresinde spor tesislerinden oluþan toplam 60 Bin metrekare alanýn yýkýlarak Konut alanlarý ( Ticari alanlarý da söz konusu ) yapýlacak olmasýna tepkiler artarak devam ediyor. Çorum'a Ýhanettir' Gül-Der Gençlik Kampýna katýldý Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu tarafýndan Kastamonu Kadý Daðý Gençlik Kampýnda düzenlenen kamp programý 5 gün sürdü. SAYFA 7 DE Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Prof. Dr. Arif Ersoy Turan Atlamaz Davut Güney Prof. Dr. Turan Ilgaz Necdet Diken Yavuz Selim Ýlkokulu Koridorlarý renklendi Yavuz Selim Ýlkokulu koridorlarý renklendi.okul koridorlarý komple boyanýp,eðitimle ilgili görsel temalarla süslendi. SAYFA 7 DE Uslu Polis Okulu için destek istedi Nadir Yücel - Konu ile ilgili olarak görüþlerini aldýðýmýz isimlerden 1983 yýlýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý yapmýþ Olan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Çekva Kurucu Baþkaný Prof. Dr.Mimar Turan Ilgaz, eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy ile eski imardan sorumlu Belediye Baþkan yardýmcýsý ve ayný zamanda Tapu Kadastura Genel Müdürü Davut Güney'in görüþlerini aldýk. Prof. Dr. Turan Ilgaz konu ile ilgili olarak Oldu bittiye getirilmeden' mutlaka 8-10 uzmanýn bir masa etrafýnda bir araya gelerek konunun mutlaka tartýþýlmasý gerektiðini ifade etti. SAYFA 3 TE Kaymakam Mitat Gözen göreve baþladý 'Fiyatlar daha da indirilmeli' Et fiyatlarýnýn aþaðý çekilmesi için Et ve Süt Kurumu tarafýndan yapýlan yüzde 5'lik fiyat indirimini olumlu bulduklarýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Et fiyatlarýnda indirime gitmek olumlu ama yeterli deðil. SAYFA 2 DE Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk'ü ziyaret ederek Polis Okulu için destek istedi. Ýçiþleri Bakaný Öztürk'ü makamýnda ziyaret eden Uslu, Polis Okulu ile ilgili yeni yer seçiminin yapýldýðýný belirterek sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. SAYFA 2 DE Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen, Sungurlu'ya gelerek görevine baþladý. Kaymakamlýk önünde kamu kurum müdürlerince karþýlanan Gözen, daha sonra makamýna geçti. SAYFA 4 TE Ýnþaattan düþtü aðýr yaralandý Ýskilip Devlet Hastanesi yýl sonunda tamamlanýyor Motosikletçile rden Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyareti TE DE DA Bakanlýk okullarý itibarsýzlaþtýrýyor Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk, eðitimde özelleþtirmeyi hýzlandýran temel liselerin kapatýlmasýný istedi.öztürk, yaptýðý yazýlý açýklamada...sayfa 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04: :42 12:52 Pakistan'ýn Ýstiklâli (1947) 16:39 Kýbrýs'ta II. harekât (1974) - Nihat Sâmi Banarlý'nýn 19:49 vefâtý (1974) - Ýctimâ vakti: 21:19 17:54 Uslu Polis Okulu için destek istedi Ýnsanoðlunu þu iki þey mahvetmiþtir: Ýzzet arzûsu, fakirlik korkusu. Abdullah-ý Tüsterî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ARKADAÞ Arkadaþ, iyi bir günü Sakla kötü günlere Ýyi dostu da öyle Güleç bir yüzü de sakla Sakla yiðitliði korkaklýðý sevgiyi Kini sakýn saklama Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk'ü ziyaret ederek Polis Okulu için destek istedi. Ýçiþleri Bakaný Öztürk'ü makamýnda ziyaret eden Uslu, Polis Okulu ile ilgili yeni yer seçiminin yapýldýðýný belirterek sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. Uslu, ayrýca Çorum'da Emniyet Müdürlüðü'ne ait bir Polisevi'nin bulunmadýðýný bu konuda hazýrlanan projeye de katký verilmesini talep etti.ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Uslu'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek taleplerini olumlu karþýlayýp, ilgileneceðini söyledi.haber Servisi Aðaç dik, sula çiçekleri Çocuklarý görünce gülsün gözlerinin içi Üç günlük dünya De, baðýþla herkesi Söz götüreni, söz getireni Kalleþi hayýný sakýn baðýþlama Arkadaþ, ezberle ya da yaz bir yana Otogarlarda, istasyonlarda Ayrýlýk sözlerini Hastanelerde, mapusanelerde Söylenen türküleri Ezberle ve sakýn unutma Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7873 2,7885 EUR 3,0996 3,1008 STERLiN 4,3593 4,3614 4,3614 2, JPY YENi ALÝ PÜSKÜLLÜOÐLU YÝTÝK Çorum ili Dodurga Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mustafa oðlu Nurullah Dereli HAVA DURUMU 'Fiyatlar daha da indirilmeli' Et fiyatlarýnýn aþaðý çekilmesi için Et ve Süt Kurumu tarafýndan yapýlan yüzde 5'lik fiyat indirimini olumlu bulduklarýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Et fiyatlarýnda indirime gitmek olumlu ama yeterli deðil. Çünkü Ülke genelinde Et ve Süt Kurumunun satýþ maðazasý bulunmadýðý için her ilde bu indirim fiyatlarý etkilemiyor. Ancak bu fiyattan kasap esnafýna da verilmesi gereklidir. Böylece bu durumdan herkes faydalanýr. Yapýlmasý gereken küçük üreticilerin ithalat yolu ile desteklenmesi gerekir" dedi. -"ÜLKEMÝZDE ET FÝYATLARI AB ÜLKELERÝNE GÖRE 2 KAT FAZLA" Yaklaþan Kurban Bayramý sebebiyle fiyatlarýn özellikle spekülatörler tarafýndan þiþirildiðine deðinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Et ve Süt Kurumu tarafýndan et fiyatlarýnda yapýlan indirimi olumlu buluyoruz. Ama yeterli deðil. Çünkü Avrupa Birliði ülkeleri ile kýyaslama yapýldýðý zaman ülkemizde et fiyatlarý iki katýn üzerinde daha fazla. Bu da et tüketiminde ülkemizin Avrupa Birliði Ülkelerine göre çok geride olduðunun göstergesi ve sebebidir" diye konuþtu. -"CANLI ERKEK DANA ÝTHA LÝNE AÐIRLIK VERÝLMELÝ" Hükümetin aldýðý ve Et ve Süt Kurumu tarafýndan yapýlan et ithalatýnýn fiyatlarýn ve istikrar açýsýndan olumlu olduðunu ifade eden Palandöken, "Alýnan et ithali kararýný destekliyoruz. Bununla birlikte canlý erkek dana ithal edilmesine de zaman kaybedilmeden izin verilmelidir. Ýthalatý ise Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yaparak özellikle küçük hayvan bakýcýlarýna maliyetine veya cüzi bir karla satýþ yapýlmasý çok önemli. Sadece canlý dana ithaline dahi izin verilmesi ile fiyatlar Eylül ayýnda olmasý gereken noktaya gelecektir. Yani bu fiyat þiþirme balonu sönecektir. Fiyatlarýn normal seviyesine gelmesiyle vatandaþlarýmýzda rahatça kurbanlarýný kesebilecektir" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþkan Çatma rýhtým çalýþmalarýný inceledi Belediye Baþkaný Recep Çatma Kayacýk mevki, Bayat yol ayrýmýna kadar olan bölgede devam eden rýhtým ve yol açma çalýþmalarýnda incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma iþlerin daha hýzlý yürümesi için giriþimlerinin devam ettiðini, rýhtým çalýþmasýnýn mevsim normallerinde tamamlanmasý için çaba sarf ettiklerini belirtti. Rýhtým çalýþmasý çerçevesinde Kayacýk mevkiinden Bayat yol ayrýmýna kadar olan bölgede çayýn 13 metre geniþletilmesinde sona yaklaþýldý. Geniþletme çalýþmasýnýn ardýndan saðlý sollu 10 kilo metre taþ duvar örülecek. Duvar örme çalýþmasý ile eþ zamanlý olarak 10 metre geniþliðinde 11 kilometre uzunluðunda yol yapýlacak. Haber Servisi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy, Turan Atlamaz, Eski Ýmar Bakanlarýndan hemþerimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Mimar hemþerimiz Prof. Dr. Turan Ilgaz ve Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþerimiz Davut Güney : Bu düþünce Çorum'a Ýhanettir' Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Prof. Dr. Arif Ersoy Turan Atlamaz Davut Güney Prof. Dr. Turan Ilgaz Necdet Diken Nadir Yücel - Stadyumdan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü binasý dahil olmak üzere çevresinde spor tesislerinden oluþan toplam 60 Bin metrekare alanýn yýkýlarak Konut alanlarý ( Ticari alanlarý da söz konusu ) yapýlacak olmasýna tepkiler artarak devam ediyor. Konu ile ilgili olarak görüþlerini aldýðýmýz isimlerden 1983 yýlýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý yapmýþ Olan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Çekva Kurucu Baþkaný Prof. Dr.Mimar Turan Ilgaz, eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy ile eski imardan sorumlu Belediye Baþkan yardýmcýsý ve ayný zamanda Tapu Kadastura Genel Müdürü Davut Güney'in görüþlerini aldýk. Prof. Dr. Turan Ilgaz konu ile ilgili olarak Oldu bittiye getirilmeden' mutlaka 8-10 uzmanýn bir masa etrafýnda bir araya gelerek konunun mutlaka tartýþýlmasý gerektiðini ifade etti. Uzmanlarýn görüþü alýnmadan yapýlacak inþaatin ise,'telafisi olmayan bir cinayetten farksýz olmayacaðýný vurguladý. Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Mevcut spor alanlarýnýn korunarak sayýlarýnýn artýrýlmalarý gerektiðini ifade etti. Samsunlu, Çorum halkýnýn böyle bir duruma asla duyarsýz kalmamasý gerektiðini ve ayrýca Çorumda ihtiyacý duyulan AVM nin de baþka yerlere yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Eski Belediye Baþkaný Necdet Diken, Rant için böyle bir projenin asla kubul edilemez olduðunu söyleyerek,'bu Çoruma ihanet olur.' Dedi. Prof. Dr. Arif Ersoy ise, 'Gelecek nesillere ihanet olur' dedi. Eski Belediye Baþkanlarýndan Turan Atlamaz ise,' Yorum yapmaya gerek olmayan bir Proje. Herþey ortada tüm taktir sevgili vatandaþlarýmýz ve kamuoyunundur" dedi. Eski Belediye Baþkan Yardýmcýlarýndan Davut Güney ise, Mevcut hali korunmayacak ve illa yýkýlacaksa ' Park' yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Prof. Dr. Arif Ersoy : Çorumun nefesi Rant için kesilemez Çorumun eski belediye baþkanlarýndan Prof. Dr. Arif Ersoy, konut ve olmasý durumunda AVM projesi için yer tercihini doðru bulmadýðýný söyledi. Þehirlerin geleceðinin önemli olduðunu ifade eden Ersoy, plan ve proje yapýlýrken, þehirlerin geleceðinin ve gelecek nesillerin düþünülerek karar verilmesi gerektiðini belirtti. Ersoy, "Sanýrým bu kararý Belediye Meclisi aldý. Bu konu halkla istiþare edilse iyi olurdu. Kentin görüþünü ve ortak düþüncesini almak gerekir. Orasý Çorum için önemli bir yer ve önemli bir nokta. Çorum'da inþaat yapýlacak birçok alan var. Oranýn kamu hizmetine sunulmasý, inþaat alaný olmamasý, betonlaþmamasý gerekir. Bu konuda bir þey diyemiyorum, gerçekten çok üzüldüm. Çorum'un geleceðini tamamen rant açýsýndan planlamak yanlýþ olur. Rantta olacak, konutta olacak ama orasý Çorum için çok önemli bir yer. Nefes alacaðý bir yer. Çorumlularýn görüþü doðrultusunda inanýyorum ki bu konu tekrar gözden geçirilir." diye konuþtu. Turan Atlamaz: Yorum yapmaya bile gerek yok. Spor alanlarýnýn Konut alanlarýna dönüþtürülme projesi ile ilgili görüþlerine baþvurduðumuz eski belediye baþkanlarýndan Turan Atlamaz," Görüþ sunmaya bile gerek yok. Herþey ortada tüm geliþmeler vatandaþlarýmýzýn ve kamuoyunun gözleri önünde ceryan ediyor. Allah Çorum ve Çorumlu hemþerilerimiz hakkýnda hayýrlýsýný versin" þeklinde oldu. Davut Güney: Paranýn satýn alamayacaðý deðerler vardýr Konuya bahis olan 60 Bin metrekare alanýn yýkýlmasý durumunda Park yapýlmasý gerektiði görüþünü savunan imardan sorumlu eski belediye baþkan yardýmcýsý ve ayný zamanda Tapu Kadostro Genel Müdürü Davut Güney," Bu yerlerin yýkýlmasý ve yüksek binalar yapýlma düþüncesi yanlýþtýr. Çorumun geleceðini düþündüðünüz zaman böyle bir düþünceye evet demek yanlýþ olur. Yýkýlacaksa daha büyük yeþil alan ve park oluþturulmalýdýr. Paranýn satýn alamayacaðý deðerler vardýr. Burasý da bunlardn biridir" þeklinde konuþtu. PROF. Samsunlu : Çorumlular Demokratik tepkilerini göstermelidirler. Eski Ýmar ve Ýskan Bakanlarýndan Çorumlu Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ise, þehirdeki mevcut spor tesislerinin korunarak, yenilerinin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ýl dýþýnda olduðu için konunun detaylarýný yakýndan takip edemediðine deðinen Samsunlu, þunlarý söyledi: "Orasý þehrin merkezinde bir yer. Çorum'un spor ve nefes alanýdýr. Bizde þehirlerde tek bir spor merkezi olunca yeter zannediliyor. Amerika'ya gittiðimde 30 bin nüfuslu bir kasabanýn 24 farklý yerinde spor alanlarý gördüm. Çorum'un yetkilileri ne düþünüyor bilemem. Bana göre Çorum'da stadyum, spor salonu, tenis sahasý ve diðer alanlar gibi en 5 tane daha yerin olmasý gerekir. Bu kararlar verilmiþ, onaylanmýþ. Bu dönemlerde Çorumlular neden sesini çýkarmamýþ anlamýyorum. Yanlýþa demokratik tepki göstermek erdemliðin gereðidir." Dedi. Prof. Dr. Mimar Ilgaz: Uzmanlar Mutlaka bir araya gelmelidir Prof. Dr. Mimar ayný zamanda ÇEK- VA kurucu baþkaný ve Devlet Tiyatro salonu gibi önemli eserlerde imzasý bulunan Prof. Dr. Turan Ilgaz, mevcut yerin þehir merkezinde olduðunu hatýrlatarak," Burasý oldukça geniþ bir alan. Akciðer olmaya namzet bir alandýr. Aslýnda yapýlan yanlýþ, ya da yapýlmayan gerçek olan konu Þehir planlayýcýlarý dahil olmak üzere Mühendis Mimar, Trafik, STK lar, esnaf ve halk temsilcileri ve diðer ilgili konusunun uzmanlarý ile 8-10 kiþi mutlaka bir masa etrafýnda toplanmalý ve bu konuyu tartýþmalýdýr. Olumlu olumsuz fikirler ortaya konmalýdýr. Yoksa ben yaparým olur zihniyeti hayata geçirilerek inþaatýna baþlanýrsa bu cimayetten farklý olmaz" þeklinde konuþtu. Necdet Diken: Para için gelecek feda edilemez. Eski Belediye Baþkanlarýndan Necdet Diken de, düþünülen projeye þiddetle karþý çýkarak, "Para kazanacaklarsa gitsin baþka yerden kazansýnlar. Yeni stadyum, yeni alanlar yapabilirler. Buna kimsenin itirazý yok. Ancak mevcut yerleri yýkmak her þeyden önce amatör spora, çocuklara ve gençlere kötülüktür. Ýsrafdýr. Bu stat yapýlýrken biz çocuktuk. Hafriyatý bile at arabalarý ile çekildi. Her þeyden önce emek var. Burasý ayný zamanda þehrin akciðeridir. Para ve Rant için Çor Buralarý yýkmak çok yanlýþ olur" dedi. BASIN:

4 4 TÜGVA'dan Ýmam Hatip Okullarýna çaðrý Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan yarýnlarýmýzý teslim edeceðimiz gençler, kalbi iman, yüreði sevgi dolu gençler Ýmam Hatip Okullarý sizi bekliyor çaðrýsýnda bulundu. Batan yaptýðý yazýlý açýklamasýnda, bu okullarýn yüzde 95'inin halk tarafýndan yapýldýðýný belirterek, "Ýmam Hatip Okullarýnda eðitim alan gençleri birinin önünde-arkasýnda deðil, milletin gönlünde yer alan nesiller olarak belirtti. ÝMAM HATÝPLÝ OLMAK Ýmam Hatipli olmanýn önemine deðinen TÜG- VA Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan, Peygamber mesleðini icra etmek için atýlan ilk adýmdýr. Dinini, kitabýný anlamak, anlatmak, bildiklerini insanlara bildirmek için en yüce fýrsattýr. Ýmam Hatiplinin elinde dünyadaki en güzel mesleði, en mükemmel görevi yerine getirme fýrsatý vardýr.öðrenmek..."sizin en hayýrlýnýz Kuraný-Kerimi öðrenen ve öðreteninizdir." demiþ Efendimiz. Onun gibi yaþamak, öðretmek ve insanlarý cehalet bataðýndan kurtarmak vardýr. Ýmam Hatipli olmak, sevgilerin en güzelini, en safýný yaþamak, Allah sevgisini tatmak, Allah sevgisini hissedip hayatýmýzýn her anýný buna göre þekillendirmek için bir fýrsattýr diye konuþtu. KAYIT YAPTIRMAYA DAVET Ýmam hatip ortaokullarýnda kayýtlar baþlamýþ olup normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. ilaveten Kuran, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhangi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan istedigi Fen ve Sosyal Bilimleri Liselerine gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarýnda mevcuttur.ýlkokulu bitiren tüm öðrencilerimizi Ýmam Hatip Ortaokullarýna kayýt olmaya ve Ýmam Hatipli olmaya davet ediyoruz. KAZANAN ÖÐRENCÝLERE TEBRÝK Eðitim Öðretim Yýlýnda Anadolu Ýmam Hatip Liseleri ile alakalý tercihler yapýp, bu okullarýmýzý kazanan öðrencilerimizi Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilciliði olarak þimdiden tebrik ediyoruz.uður Çýnar Yavuz Selim Ýlkokulu Koridorlarý renklendi Kaymakam Mitat Gözen göreve baþladý Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen, Sungurlu'ya gelerek görevine baþladý. Kaymakamlýk önünde kamu kurum müdürlerince karþýlanan Gözen, daha sonra makamýna geçti. Kararname ile Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanýrken, yerine Söðüt Kaymakamý Mitat Gözen atanmýþtý. Mitat Gözen 1978 yýlýnda Elazýð'da dünyaya gelen Mitat Gözen, Ýnönü Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Gaziantep'te kaymakam adayý olarak baþlayan Gözen, Bolu'nun Dörtdivan, Bilecik'in Gölpazarý ve Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesinde kaymakam vekillikleri görevinde bulundu. Sýrasýyla, Adana'nýn Saimbeyli, Malatya'nýn Pütürge Ýlçe Kaymakamlýðý ve Iðdýr Vali Yardýmcýlýðý ile Giresun'un Espiye Ýlçe Kaymakamlýðý görevlerinde bulunan Gözen, Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlýðý kararnamesi ile 2012 yýlý Aðustos ayýnda Söðüt Kaymakamlýðýna atandý. Evli ve iki çocuk babasý olan Gözen, iyi derecede Ýngilizce, orta düzeyde Rusça ve Arapça, temel düzeyde Osmanlýca bilgisine sahip.haber Servisi Yavuz Selim Ýlkokulu koridorlarý renklendi.okul koridorlarý komple boyanýp,eðitimle ilgili görsel temalarla süslendi.öðrencilerin renkli ve eðlenceli bir ortamda eðitim öðretim görmeleri için okul imkanlarý ile resim öðretmeni Gökay Gündoðdu tarafýndan okul koridorlarý süslendi.yapýlan çalýþmalarla ilgili Okul Müdürü Celal Özgücük; Öðrencilerimizin zevkli,neþeli,renkli ve eðlenceli bir ortamda eðitim öðretimlerini sürdürmeleri amacý ile Yavuz Selim Ýlkokunun tüm koridorlarý eðitim temalý görsel resimlerle süslendi.alýþýlmýþ karakterler yerine farklý karakterler ve eðitim temalý olmasý önceliði ile tüm çalýþmalar yapýldý.haber Servisi ATIF-DER'den Uslu'ya teþekkür ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, Çorum-Ankara yolu üzerinde yapýmý tamamlanan ve kýsa bir süre sonra hizmete girecek olan kapasiteli Yüksek Öðrenim Kýz Yurtlarý'na Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinden memnuniyet duyduklarýný söyledi. Lek, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bir ilim, irfan Mustafa Lek merkezinin yurtlarýna yine ilimiz ve ilçemizin alimlerinden þehit Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinde baþta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu olmak üzere, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na, milletvekillerimize, bürokratlarýmýza ve Erzenler Ýnþaat yetkililerine teþekkür ederiz" dedi. Mustafa Lek ayrýca, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn isminin ilk önce Ýskilip Devlet Hastanesi'ne daha sonra Çorum Adliye Sarayý yanýndaki bir parka verildiðini hatýrlatarak, þimdi de bir yurda verilmesinin kendilerini mutlu ettiðini ve haklý olan bu davanýn meþruluðunun gün yüzüne çýkmasýnda siyasi iradenin bu þekilde ki sahiplenmesinin önemli adýmlar olduðunu sözlerine ekledi.haber Servisi Ýnþaattan düþtü aðýr yaralandý Çorum'da inþaattan düþen 51 yaþýndaki bir kiþi aðýr yaralandý. Hastaneye kaldýrýlan þahýs, yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý.alýnan bilgiye göre olay, Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri 16. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki inþaatta bulunan Ali Kolluk (51) yüksekten düþerek aðýr yaralandý.olay yerine çaðrýlan ambulansla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Kolluk, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Elitpark Hastanesi yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý.corumvizyon

5 5 Koçlar sahiplerini buldu Çorum'da hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, verimliliðin ve üretimin artýrýlmasý amacýyla hayvan yetiþtiricilerine damýzlýk koç daðýtýldý.çorum Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði, Valilik ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði'ne baþvuru yapan 108 vatandaþýn 97'sine kura usulü ile akkaraman cinsi koç teslim edildi TL deðerindeki koçlarýn her biri için Ýl Özel Ýdaresi 400 TL, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü 400 TL destek verirken, kalan 500 TL ise vatandaþlar tarafýndan karþýlandý. Öte yandan 2014 yýlýnda ayný uygulamadan yararlanan vatandaþlar ve Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan düzenlenen Islah Projesi'nde yer alan vatandaþlar da bu destekten yararlanamadý. Bugün Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde düzenlenen teslim törenine, Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman ve Adem Saçan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, koç almak için baþvuran yetiþtiriciler ile davetliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende, açýlýþ konuþmasýný Vali Ahmet Kara yaparken, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Damýzlýk, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý da birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan kura çekimine geçilirken, protokol üyeleri baþvuru yapan yetiþtiricilere teslim edilecek koç numaralarýný çekti. Program verilen kokteyl ile birlikte sona erdi. Yýlmaz Mert Tefsir dersleri devam ediyor Alperenler asker uðurladý Isparta Alperen Ocaklarý eski baþkaný Emre Özden, vatani görevini yapmak üzere Ýstanbul Tuzla Piyade Okulu'na uðurlandý.çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve beraberindeki Alperenler, dava arkadaþlarýný bu anlamlý gününde yalnýz býrakmadý. Ýl Baþkaný Fatih Yücel, "Terör olaylarýnýn arttýðý bu günlerde, güvenlik güçlerimize karþý yapýlan bombalý ve silahlý eylemlerde þehit olan tüm asker ve polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanýn bütünlüðü ve milletin baðýmsýzlýðýný tehdit eden PKK terör örgütü ve yandaþlarýnýn ise biran önce ortadan kaldýrýlmasýný temenni ediyoruz" dedi. Haber Servisi AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, son günlerde ülkemizin çeþitli yerlerinde baþgösteren terör olaylarýný deðerlendirerek, Türk milletine birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulundu.abdullah Uysal, yaptýðý açýklamada; "Kimse milletimizin birlik ve beraberliðini, kardeþliðini, ülkemizin kalkýnma ve istikrarýný bozamayacaktýr" dedi. Uysal, "Biz kýrmýzý çizgimiz olan tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan anlayýþýndan asla vazgeçmeyeceðiz" ifadesini kullandý. AK Parti Çorum'un Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, açýklamasýnda Çorum ÝHH (Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý) ve Ýlke-Der (Ýlim, Kültür ve Eðitim Derneði) tarafýndan düzenlenen tefsir dersleri devam ediyor. Tefsir derslerinin her cuma akþamý saat 21.00'de ÝLKE-DER ve Çorum ÝHH dernek ofisinde yapýldýðý belirtildi. ÝLKE-DER ve Çorum ÝHH'dan yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi: "Kur'an okuyarak yýrtacaðýz karanlýðýn örtüsünü. Çünkü kuran okumak Allah ile irtibata geçmektir. Hayatýn anlamý Kur'an'ýn direktiflerindedir. Kur'an'ýn kuþatmadýðý hayatlarý þeytan ele geçirmiþtir. Allah'a gereði gibi kul olmak, anlamlý bir hayat ve anlamlý bir ölüm için Kur'an'a sarýlmalýyýz. Zira insan Allah ile irtibatý kopardýðýnda kýyamet kopar. Her Cuma günü akþamý saat: de Eþref Hoca Caddesindeki Ýlke- Der & Çorum ÝHH dernek merkezimizdeki seminer salonumuzda tefsir derslerimiz devam ediyor. Hafýz Yusuf Demirel'in sunduðu tefsir dersimizi haným kardeþlerimiz Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Toplantý Salonundan ekrandan takip etmektedir. Tefsir dersimize konuya duyarlý kardeþlerimiz ailesiyle birlikte davetlidir."haber Servisi "Türkiye'nin huzurunu, istikrarýný kimse bozamaz" þu ifadelere yer verdi:"son 13 yýlda ülkemizin yakaladýðý kalkýnma ve istikrar kýskanýlarak terörün yeniden týrmandýrýlmaya ve Türkiye'nin istikrarsýzlýk sarmalýna düþürülmeye çalýþýldýðýný görüyoruz. Kimse milletimizin birlik ve beraberliðini, kardeþliðini, ülkemizin kalkýnma ve istikrarýný bozamayacaktýr.türkiye içte ve dýþta bu hainlere, askerimize ve polisimize kurþun sýkmaya çalýþanlara hadlerini, bildirecek istikrar ve geliþmesini sürdürecektir. Bütün milletimiz bu konuda müsterih olmalýdýr. Bizim millet ve devlet olarak þefkatimiz de kudretimiz de güçlüdür. Biz kýrmýzý çizgimiz olan tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan anlayýþýndan asla vazgeçmeyeceðiz.bölgemizdeki çatýþma, iç savaþ ve sorunlara raðmen bir istikrar ve güven ülkesi olan Türkiye emin adýmlarla yoluna devam edecektir. Biz son 13 yýlda Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesine büyük yatýrýmlar ve hizmetler gerçekleþtiren bir iktidar olarak terörle etkin bir mücadele etmeye, bunun yanýnda birlik ve beraberliðimizi de korumaya devam edeceðiz. Devletimiz milli güvenliðe yönelik terörist saldýrýlar karþýsýnda uluslararasý anlaþmalardan doðan haklarýný da kullanarak terör operasyonlar gerçekleþtirmektedir. Terörist saldýrýsýnda þehit olan tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, þehitlerimizin ailelerine, silah arkadaþlarýna ve aziz milletimize baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum." Haber Servisi

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun hakkýna sahip çýkmaya devam edeceklerini vurguladý. Aydýn, "Türkiye Kamu-Sen bu masada 450 bin üyesi adýna vardýr. Tabi birileri bu durumdan ciddi manada rahatsýz. Ýpliklerini pazara çýkaracaklarýmýzý biliyorlar. Çalýþanýn elini deðil de iþverenin elini güçlendirmektir bu rahatsýzlýk" dedi. Selim Aydýn, konuyla ilgili þu açýklamayý yaptý: "Toplu sözleþme masasýnýn umutlarýn baðlandýðý bir masa olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu dönemler hep umut baðladýðýmýz dönemler olmuþtur. Türkiye'de kamu çalýþanlarý ve emeklilerin yaþama aczi içinde olduðu açýk bir gerçektir. Maalesef 2014 yýlýnda enflasyon farký bile alýnamamýþtýr. Türkiye Kamu-Sen olarak bu süreçte emekli ve memurlar için mücadele edeceðiz. Bu masada bizim tutumuz hep kamu çalýþanlarý lehine olan kararlarý desteklemek olmuþtur. Birileri bu masada yüksek zam alýrken biz aþaðý çekme gayretinde olmadýk. Türkiye Kamu-Sen bu masada 450 bin üyesi adýna vardýr. Tabi birileri bu durumdan ciddi manada rahatsýz. Ýpliklerini pazara çýkaracaklarýmýzý biliyorlar. Çalýþanýn elini deðil de iþverenin elini güçlendirmektir bu rahatsýzlýk. Bu tavýr kamu çalýþanlarýnýn gücünü kýrmaktýr. Diðer sendikalarý hasým olarak gören zihniyet iþ verene selam çakmaktadýr. Memnun-Sen'in bir önceki sayýn Genel Baþkaný, memuru masada satmýþ olmasýyla malumdu. Taze Genel Baþkan da onun yolundan gidiyor. Diðer konfederasyonlarýn yetkili olmadýklarý halde masada oturmalarýnýn meþru olmadýðý gibi mesnetsiz ve gerçek dýþý beyanlarla suyu bulandýrmaya çalýþmýþ ve toplu sözleþme masasýnda tek baþýna oturma arzusunu beyan ederek rahatsýzlýðýný dile getirmiþtir. Bunun temsilcileri de yaptýklarý basýn açýklamasýnda, laf arasýnda, armut dibine düþer hesabý "Diðer konfederasyonlar, gözlemcilikten öte bir anlam ifade etmiyor" diyor. Bu nasýl hastalýklý bir anlayýþtýr? Bu hastalýklý anlayýþ, çalýþanýn deðil iþverenin elini güçlendirir unutmayýn.ýktidar goygoycusu bir yapý maalesef sendika adý altýnda kamu çalýþanlarýný Toplu Sözleþmede yýllardýr temsil ettiðini zannediyor. Memurlarý masada satmak dahil her iþi yapan,baþýna vazife olmayan iþleri öncelikli iþi kabul eden Malum Konfederasyonun ilimiz temsilcisi diðer konfederasyonlarý masayý provoke etmekle itham ediyor. Sen nasýl bir anlayýþa sahipsin ki Kamu Çalýþanlarý adýna 450 bin üyesiyle memurun ve emeklinin menfaati adýna mücadele eden bir konfederasyona laf atarak iþ verenin elini güçlendiriyorsun? Þimdi Toplu Sözleþme masasýna yeniden otururken, öncelikle geçmiþ iki yýlýn kayýplarýnýn telafi edilmesini istemek son derece makul ve gerekli bir talep deðil midir? Bu talebi dile getiren sendikalara saldýrýyor olmak iþverenin yanýnda saf tutmak deðil midir?1,5 milyonu aþkýn sendikalý çalýþanýn gücünü yanýna alarak Hükümetin karþýsýna kale gibi dikilmek varken, diðer sendikalarý masada tahkir ederek, görüþmede bulunmalarýndan rahatsýz olarak kimin yanýnda saf tutuyorsunuz? Bir hukuk devletinde meþruiyetin ölçüsü kanunlardýr. Ve kanunlar, merhamet duygularýyla deðil hukuki saiklerle tanzim edilirler. "Çarpýk yasanýn merhametiyle masadasýnýz" diyenlerin bu standart hukuk ahlakýnda olmasýný beklerdik.türkiye Kamu-Sen 450 bin üyeyi bu zor þartlarda, að babalarýna güvenmeden, adam gibi sendikacýlýk yaparak, memuru tehdit ederek, makam unvan daðýtarak deðil, adam gibi mücadele ederek 450 bin üye yapmýþtýr. Türkiye Kamu- Sen tabii ki de o masada olacaktýr. Bizim orada olmamýzýn sizleri rahatsýz ettiðini biliyoruz. Çünkü memuru, emekliyi pazarlatmayacaðýz. Elbette sarý sendikacýlýðý deþifre edeceðiz. Bütün endiþeleri, korkularý bundandýr. GEÇMÝÞ YIL KAYIPLARIMIZ TELAFÝ EDÝLMEZSE BU TOPLU SÖZLEÞMEYE SAYGI DUYMAYIZ Biz Türkiye Kamu -Sen olarak 2016 için yüzde 22 ve taban aylýða seyyanen net 100 lira zam, kaybýmýz olan 2 Bin TL'nin dört eþit taksitte ödenmesini talep ediyoruz, bu kayýplar telafi edilsin için de yüzde 20 ve taban aylýða seyyanen net 150 lira zam istiyoruz ve 2015 kayýplarýmýz bu masada telafi edilmezse, bu toplu sözleþmeye saygý duymayacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Biz her türlü baþarýyý alkýþlarýz. Sendikacýlýðýn ne olmasýný gerektiðini bilenlerdeniz ve mücadelemizi vereceðiz.ramazan Ayýnda gýda fiyatlarý tavan yaptý, Kurban öncesi de et fiyatlarý. Memur enflasyona yenilmiþ durumda. Bir ailede 2 çalýþan olmasa insanlar geçinemez vaziyette. Emekli olan bile acýndan ölmemek için çalýþmak mecburiyetinde. YETKÝLÝ SENDÝKADAN "SKANDAL" TALEP Her fýrsatta kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesine yönelik tehditkar söylemlerde bulunan siyasi iktidara, yetkili konfederasyona baðlý bir sendika da uydu. Yetkiyi üyesinden alan ama aldýðý bu gücü hükümetten tarafa kullanmayý tercih eden bir sendika toplu sözleþme taleplerinin içine, iþçi memur ayrýmýný kaldýrmayý amaçlayan "Çalýþanlar" ibaresini koyarak bir skandala imza attý.yerel hizmet kolunda faaliyet gösteren, üyeleri ve kamu çalýþanlarýnýn haklarýný korumakla yükümlü olan malum sendika gündeme getirdiði bu talebiyle aleni olarak üyeleri ve kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesinin kaldýrýlmasý yönünde talepte bulunmuþtur.bem-bir-sen'in bu talebi Cumhurbaþkaný'nýn belirli aralýklarla dile getirdiði, "Ýþçi-Memur ayrýmýný kaldýralým, çalýþanlar ifadesi adý altýnda birleþtirelim" diyerek kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesini ellerinden almaya yönelik taleple birebir örtüþmektedir. Anlaþýlan odur ki, Bem-Bir-Sen'de Cumhurbaþkaný ile ayný yolda yürümekte, kamu çalýþanlarýnýn en büyük kazanýmý olan iþ güvencesini hiçe saymaktadýr.bu skandala imza atan malum sendikayý, kamu çalýþanlarý ve üyelerine havale ederken, Türkiye Kamu-Sen olarak memurun iþ güvencesine yönelik her türlü giriþime karþý kararlýlýkla mücadele edeceðimizi bir kez daha vurguluyoruz. GÜL-DER Yaz Kur'an kursu tamamlandý Çorum Müftülüðü ile Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde, sosyal aktivitelerin GÜL-DER tarafýndan üstlenildiði, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Yaz Kur'an Kursu ve Deðerler Eðitimi programý kurs sonu etkinliði düzenlendi. Bilgi ve Kur-an'ý Kerim okuma yarýþmalarýnýn yapýldýðý programda ilahiler okundu, semazen gösterisi yapýldý. Motosikletçilerden Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyareti Bir öðrencinin sabah duasýný okumasý ile baþlayan program, 5 öðrencinin katýldýðý Kuran'ý Kerim okuma yarýþmasý ile devam etti. Programa Ýtikat, Ýbadet, Siyer ve Ahlak bölümlerinden asil 5'er toplam 20 soru birinci, ikinci ve üçüncünün belli olmasý için 8 yedek sorunun sorulduðu bilgi yarýþmasýyla devam edildi. Bilgi yarýþmasýnda 3'er öðrencinin oluþturduðu sekiz gurup yarýþtý.müftülükten Denetim Uzmaný Rahmi Güccan, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Süleyman Pekcan ve GÜL- DER Yönetim Kurulu Baþkaný Yakut Bozdoðan tarafýndan oluþan jüri heyetinin, sorularýn deðerlendirmeleri sýrasýnda ve program aralarýnda ilahiler okundu, semazen gösterisi yapýldý.yarýþmacýlarda birinci, ikinci, üçüncü olanlar, katýlýmcýlar ve gösterilerde görev alan öðrenciler ayrý ayrý para ödülü ile sevindirildi.haber Servisi Türk Chopper Motor Kulübü Çorum il teþkilatý, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Teþkilat Baþkaný Mahmut Altýaylýk'ýn öncülüðünde bugün gerçekleþtirilen ziyarete, bazý kulüp üyeleri de eþlik etti. Altýaylýk, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya yeni görevinin kendisine ve Çorum'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Sohbet havasýnda geçen görüþmede Altýaylýk, motosiklet kültürü ve bu konudaki örnek davranýþlarýnýn topluma olan faydasýndan bahsederek, emniyetli ve kurallara uyarak motosiklet sürüþünü icra etmenin insan hayatý üzerindeki önemine deðindi.türk Chopper Motor Kulübü olarak misyonlarýnýn "sevgi, saygý ve sadakat" ile tüm üyeleri kucaklamak olduðunu dile getiren Altýaylýk, hep beraber güvenli toplu sürüþler yaparak, hoþça vakit geçirmeyi amaçladýklarýný vurguladý.altýaylýk, ayrýca Türkiye yollarýnda motosiklet sürücülerinin hakký olan saygýyý kazandýrma adýna, üstün sürüþ yeteneði, trafik kurallarýna sýký sýkýya baðlýlýðý ve güvenli sürüþ ekipmanlarýyla örnek sürücüler olmayý hedeflediklerinin altýný çizdi.ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da gerçekleþtirdikleri ziyaret için Türk Chopper Motor Kulübü Baþkaný Mahmut Altýaylýk ve kulüp üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi Milletvekili Uslu, Kaymakam Mitat Gözen'i ziyaret etti AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu Kaymakamý Mitat Gözen'i ziyaret etti.bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Sungurlu'ya gelen Milletvekili Uslu, bugün göreve baþlayan Kaymakam Mitat Gözen'i ziyaret ederek, baþarýlar diledi. Ziyarette Milletvekili Uslu'ya AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Aslan, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililer eþlik etti.uslu ve beraberindekiler daha sonra ilçede esnaflarý ziyaret ettiler. Sungurlu Gündem

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı