1. STEP MOTOR Step Motorlann Tan ve Yap

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. STEP MOTOR. 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap"

Transkript

1 1. STEP MOTOR 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap Ad m motorlan; ad ndan da anla lacagi gibi ad m ad m hareket eden yani sarg larmdan birinin enerjilenmesi ile sadece 1 ad m hareket eden motorlard r. Bu ad n kaç derece olacagi motorun tasanm na baghd r. Bu konu daha sonraki konularda anlat lacakt r. Ad m motor, elektrik enerjisini dönme hareketine? eviren eletro-mekanik bir cihazd r. Elektrik enerjisi almdiginda rotor ve buna bagh aft, sabit acisal birimlerde (ad m-ad m) dönmeye ba lar. Ad m motorlar,? ok yiiksek hizh anahtarlama özelli ine sahip bir süriiciiye baghd r (ad m motor siirücüsii). Bu süriicii; bir encoder, PC veya PLC'den giri palslan ahr. Ahnan her giri palsinde motor, bir ad m ilerler. Ad m motorlar, bir turundaki ad m say ile amhr. Örnek olarak 400 ad mhk bir ad m motor, bir tarn döniisiinde (360 ) 400 ad m yapar. Bu durumda bir ad n acis 360/400 = 0.9 derecedir. Bu de er, ad m motorun hassasiyetinin bir göstergesidir. Bir devirdeki ad m say yiikseldikçe ad m motor hassasiyeti ve dolay ile maliyeti artar.

2 Resim 1.1: Çe iitli ad m motorlar Ad m motorlar, yanm ad m modunda çahst klar nda hassasiyetleri daha da artar. Örnek olarak 400 ad m/tur de erindeki bir ad m motor, yanm ad m modunda tur ba na 800 ad m yapar. Bu da 0.9 ye oranla daha hassas olan bir ad m acis anlam na gelir. Baz ad m motorlarda mikroad m tekni i ile ad m aç lann n daha da azalt lmas söz konusudur. Resim 1.1 de de ik büyiikliiklerde ve çe itlerde ad m motor örnekleri göriilmektedir. Resim 1.2: Ad m Yap lanni ad m motorun inceleyelim. Bir ad m motor, göriildügii gibi stator, bir dis zarf, rotora hareket etmesini rulmanlardan Di zarf motorun kesiti anlayabilmek i? in bir kesitini resim 1.2 de resim 1.2 de rotor; bunlan kapatan bagh aft n rahat saglayan olu mu tur.

3 Ad m motor statorunun birçok kutbu (genellikle sekiz) vard r. Bunlann polaritesi elektronik anahtarlar yard yla de tirilir. Rotorun m knat sligi ise ya sabit m knat s ile veya dis uyart m metotlanyla olu turulur. Daha iyi seçicilik elde etmek için rotor ve stator iizerine kiiciik di ler acilmaktad r ( ekil 1.1). ekil 1.1: Sekiz kutuplu ad m motorun iç yap Ad m motorlar, robot teknolojisinde s kça kullan m alan bulmu tur. Aynca maliyetinin diisiik olmas di er motorlara (servo) kar bir üstünlügudiir. Ad m motorlann tercih edilmesinin ikinci bir nedeni, tutma karakteristli inin robotlarla ba da mas r. Ad m motorun çahsma prensibi ekil 1.2 de gösterilmi tir. Anahtarlar yard yla sarg lara enerji uygulandiginda rotor, enerji uygulanan sargimn kar na gelerek durur. Bu dönme miktan, motorun yap na bagh olarak de ir. Bu dönme afis, ad m motorlarda belirleyici bir parametredir. Ad m motoru siirekli hareket ettirmek istersek sarg lara s ras yla enerji vermeliyiz. Bir sarg ya enerji verdi imizde rotor sargimn kar na gelerek durur. Di er sarg ya eneryi verinceye kadar burada kitlenir. Bu da ad m motorlann bir özelli idir. ekil 1.2: Ad m motorun çahsma prensip emas Ad m motorlann özellikleri a agidaki gibi s ralanabilir. > Hata, yalmz ad m hatas r. > Motor bak kolayd r. > Tasanm maliyeti ucuzdur. > Otomatik kilitleme özelligine sahiptir. > Yiike yeterli momenti saglar. > Is nma gibi olumsuzluklardan meydana gelebilecek zararlar en azd r.

4 > programlama yoluyla ayarlanabilir. > Mikrobilgisayarlar ile kolayca kontrol edilebilir. > Çahsma s ras nda h sabit kal r. > Kullamm ömrii uzundur. Ad m motorlann kullan ldigi yerleri s ralayacak olursak; Bant siiriiciileri, imalat tezgâhlan, yaz lar, teyp siirüciileri, t bbi cihazlar, makine tezgâhlan, diki makineleri, taksimetreler, kart okuyucular olarak say labilir. Sonuç olarak ad m motorlar, her tiirlii kontrol edilmi hareket ve pozisyon gerekli olan yerlerde dijital bilgileri mekanik harekete çeviren bir transduser olarak görev yapar. Ad m motor seçiminde birçok k stas mevcuttur. En iyi seçimi yapabilmek için ekonomik olmasimn yamnda kapsamh mekanik yap, yiikiin durumu ve elektronik siiriicii devre ihtiyaçlarimn göz öniine almmas gerekir. En basit seçim, motorun tork ihtiyac bak ndan verimlili i esas al narak yap land r Step Motorlann Çe itleri Ad m motorlar yap lanna göre 5 çe ittir. > Sabit m knat sh ad m motorlar (PM) ki fazh sabit m knat sh iki fazl ad m motor Orta uflu sarg lara sahip sabit m knat sh ad m motor Disk tipi sabit m knat sh ad m motor Dört fazh sabit m knat sh ad m motor > De ken reliiktansh ad m motorlar (VR) Tek parçah Çok parçah > Hybrid ad m motorlar > Hidrolik ad m motorlar > Lineer ad m motorlar

5 Sabit M knat sh Ad m Motorlar Bu tip motorlar, de ken reliiktansh motorlara benzer. Fakat rotorlan, N ve S kutbuna saliip sabit m knat stan meydana gelir. Resim 13: Sabit m knat sh ad m motoru Sabit M knat sl ki Fazl Ad m Motor En basit olarak sabit m knat sh ad m motoru, oyuklu dört kutuplu stator içinde dönen iki kutuplu sabit m knat sh rotordan meydana gelmi tir. Böyle bir ad m motorun yap ekil 1.3 te verilmi tir. ekil 1.3: Sabit m knat sh ad m motorun yap Bu motorun çahsmas, temel çahsma prensibinde aciklandigi gibidir. Birinci sarg ya (faz l e) gerilim uygulandiginda rotor, bu sarg lann kar nda duracak ekilde hareket eder. Birinci sarg gerilimi kesilip ikinci sarg ya (faz 2 ye) gerilim uygulandiginda rotor, bu kez ikinci sarg lann kar nda olacak ekilde döner ve durur. Bu ekilde 90 lik dönme tamamlanmist r (birinci ad m=360 : 4 = 90 ). Dönmenin devam için bu kez faz l e uygulanacak gerilim öncekinin tersi yöniinde olmahd r. Bu, döniisiin aym yönde olmas için artt r. Cunkii faz l e gerilim de tirmeden uygulasayd k rotor, ilk durumuna geri dönecekti. Bir ileri bir geri hareket ise dönme hareketi vermeyecektir.

6 Orta U9I11 Sarg lara Sahip Sabit M knat sh Ad m Motor Faz 1 ve faz 2 ye uygulanacak gerilimi de tirmenin en kolay yolu, orta uçlu (merkez uçlu) sarg kullanmakt r ( ekil 1.4). Cunkii orta uca göre yan uçlara uygulanacak ayn gerilim birbirinin zitti manyetik alanlar olu turur. Aynca iki fazh orta uçlu bobinlere sahip ad m motora, orta uç iizerinden ayn ayn gerilim uygulan rsa dört fazh motor gibi çahsmas sa lanabilir. Bu durum, uyart m metotlannda anlat lacakt r. Ad m motorun sarg lanna uygulanacak gerilim yöniine göre rotorun hareketi saat ibresi yöniinde (CW) veya saat ibresinin tersi yöniinde (CCW) gerçekle tirilebilir. PM motorun stator sarg lan DC kare dalga ile siiriiliir. Kare dalga palsler ard arda uygulanacak olursa rotor, normal motorlarda oldu u gibi sabit h zda döner. ekil 1.4: Orta uflu sabit m knat sh ad m motorun yap Orta uçlu sabit m knat sh bir ad m motorun en basit kontrolii ekil 1.4 ile gerçekle tirilebilir. Ad m motorun çahsmas için SI, S2, S3 ve S4 anahtarlan iizerinden faz lve faz 2 sarg lanna s ras ile uygun faz ve gerilim uygunlanmahd r. Devrede kullamlan motorun 90 'lik ad mlarla dönmesini istersek tablo 1.1 de verilen dört de ik çahsma durumunu (kodlanm) ard arda uygulamahy z. Kod SI S3 S2 S Tablo 1.1: Sabit m knat sh orta uflu ad m motorun falisma tablosu ekil 1.5 deki anahtarlann dört de ik çahsma durumunu (kodunu) veren tablo 1 ve bu kodlara göre rotorun hareketleri ad m ad m çizilmi tir. Bu ekiller iizerinden SI, S2, S3 ve S4 anahtarlannin kapah (1) acik (0) olu lanna göre motorun iki kutup aras nda 90 'lik ad mlarla ve saat ibresinin tersi yöniinde (CCW) nas l döndiigii göriilmektedir.

7 ekil 1.5: Sabit m knat sh ad m motorun fal^mas lk ad m, yani kod 1 için S2 ve S4 anahtarlan kapatihr. Faz lve faz 2 sarg lanna uygulanan gerilim sonucu rotor, ekil 1.5 deki kod 1 çahsmasim tamamlar ve durur.s4 anahtan kapal iken S2 acihp SI kapatihrsa rotor, bu kez kod 2 çahsmasim tamamlar. Yani 90 döner ve durur. Kod 3 çahsmas için SI anahtan kap yken S4 acihp S3 kapatihr. Aym ekilde kod 4 çahsmas için ise S3 kapal yken SI acihp S2 kapat lmal r. Anahtarlar bu s rayla de tirilmeye devam edildi inde rotor da dönmeye devam edecektir. Ad m motorun çali ma durumlan de i tirilmeye devam edildigi siirece buna bagh olarakta motor dönmeye devam edecektirad m motorun çah ma durumlanni degi tirmesinde sadece bir anahtarm de i ti ine dikkat ediniz. Bu durum, rotorun e it adimlarla ve aym yönde dönmesini sa lar Disk Tipi Sabit M knat sh Ad m Motor Rotoru ince ve m knat shgi seyrek olacak ekilde yap lan ad m motorlara disk tipi sabit m knat sh ad m motor denir.

8 ekil 1.6 : Disk tipi ad m motorun yap Disk eklindeki rotorun ince olu undan dolay, bu disk iizerine 100'tin iizerinde sabit manyetik kutuplar yerle tirilir. Bu manyetik kutuplar sadece diskin kenarlanna yerle tirilse bile yeterli olacakt r ( ekil 1.6). Disk tipi sabit m knat sh ad m motorun özelikleri unlard r. > Agirhk olarak di erlerine göre %60 daha hafif ve boyut olarak yan buyüklügiine sahiptir. > Disk, anti manyetik bir yere monte edilerek rotor olarak çahsmas sa lanm r. > Disk; ekil 1.6 da görüldügii gibi N\ S eklinde birbirinin zitti olarak knat slandinlmist r Dört Fazh Sabit M knat sh Ad m Motor ekil 1.7 de göriilen Sabit m knat sh ad m motorun dört faz ve her faza ait iki kutup bulunmaktad r. Motorun ad m acis 45 dir. Buna göre dört fazh sabit m knat sh ad m motorun çahsmasim u ekilde aciklayabiliriz:

9 ekil 1.7: Dört fazh sabit m knat sh ad m motorun yap Sabit m knat sh ad m motorun 180 lik hareket yapmas için faz sarg lan 1,4, 3, 2 ras yla enerjilendirilir.l. faz enerjilendirildi inde h ak mil deki kutup sarg lanndan geçerek devresini tamamlar. Rotorun N kutbunu kar ndaki stator k sm S ile kutuplandinl r. Rotorun S kutbunun kar ndaki stator k sm N ile kutuplandinhr. Birinci faz n enerjisi kesilip dördüncii faz enerjilendirildi inde I 4 ak 4 ve 4 nu.lu kutup sarg lanndan geçerek devresini tamamlar.4 nu.lu kutbun alt S ile 4 kutbunun iistii N ile kutuplamr. Böylece rotor 4-4 stator kutuplan hizas na gelerek 45 lik hareket gösterir. Dördiincii faz n enerjisi kesilip uciincii faz enerjilendirildi inde rotor, 45 lik hareketle 3-3 stator kutuplan hizas na gelir. Uciincii faz n enerjisi kesilip ikinci faz enerjilendirildi inde rotor, 45 lik hareketle 2-2 stator kutuplan hizas na gelir. Böylece rotor, 180 lik hareketini tamamlamis olur.

10 De ken Reliiktansh Ad m Motorlar De ken reliiktansh ad m motorlannda da sabit m knat sh ad m motorlarda oldu u gibi en az dört kutuplu stator bulunur. Sabit m knat sh ad m motorlanndan tek fark ise rotorun, sabit m knat s yerine art k m knat shk özelli i göstermeyen olmas ve di ler acilm yumu ak demirden imal edilmesidir. Di ler, silindir eksenine paralel olarak acilmis oluklarla ekillendirilmi itir. ekil 1.8 de tic fazl de ken reliiktansh ad m motorunun yap goriilmektedir. Statordaki di say simn rotordaki di say ndan fazla oldu u ekilden goriilmektedir. Örnekteki statorda 12 di (kutup), rotorda ise 8 di (kutup) bulunmaktad r. Stator kutuplan aras ndaki merkez aç 30 (360:12=30 ) oldu u hâlde, rotor kutuplan aras nda merkez aci 45 (360:8=45) olmaktad r Çahsmas Resim 1.4: De ken relüktansh step motor ekil 1.8: De ken m knat sh ad m motorun yap Faz l e ait seri bagh dört sarg ya DC gerilim uygulandiginda bu sarg lann etraf nda olu an manyetik alanlar; rotor kutuplanm, m knat slar ve rotoru bu sarg lann kar na getirecek kadar hareket ettirir. Bu anda diger kutuplar ise stator ve rotordaki di say e it olmadigindan stator kutuplan kar nda degildir. Bu durum, ekilde göriilmektedir. Faz lenerjisini kesip faz 2 ye uygularsak bu kez statorda faz 2 bobinleri etraf nda meydana gelen manyetik alan kutuplan, rotorun faz 1 kar ndaki kutuplanm kendine çeker. Böylece rotorun dönmesi sa lamr. lie fazh (iif sargih) sistemlerde rotorun devamh dönmesi için stator arg lan ard arda enerjilendirilmelidir. Faz 2 enerjisi kesilip faz 3 e uygulandiginda bu kez rotor kutuplan, statordaki faz 3 sarg lann n bulundugu kutuplarm karsis na gelecek ekilde döner ve durur. Rotorun dönme yönii (saat ibresi yönii veye tersi), fazlara uygulanacak gerilimlerin yöniine baghd r.

11 De ken reliiktansl motorlarda rotor, hafif ve kiiciik boyutlu yapihr. Rotor ölciilerinin kügiik olmas, eylemsizlik momentinin de kiiciik olmas sa lar. Bunun sonucu fazlara uygulanan gerilim meydana getirece i moment sebebiyle rotor çok h zh hareket eder. Degi ken reliiktansl motorlann harekete ba lama, durma ve dönme ad mlan, sabit reliiktansli ad m motorlanndan daha h zl r. De ken reliiktansl ad m motorlar iki çe ittir: > Tek pariah de ken reliiktansl ad m motorlar Stator kutuplan tek parçadan olu an ad m motorlard r. Rotorun ba langic pozisyonu Stator ve rotorlan tek di li olarak yap lan ad m motorlara tek parçal VR ad m motor denir. Tek parçal ad m motor kesiti ekil 1.9.a dad r. ekil 1.9: Tek parçal de ken relüktansh ad m motorun yap ve çahsma pozisyonu Birinci faz enerjilenirse rotor di lileri 1,4,7 ve 10 numaral stator di lilerinin kar na gelir ( ekill.9.b). Birinci ad m Uciincii faz enerjilendi inde rotor di lileri 2,5,8 ve 11 numaral stator di lilerinin kar na gelir ( ekil 1.9.c). Rotor hareketi saat ibresi yöniinde 7.50 dir. kinci ad m kinci faz enerjilendi inde rotor di lileri 3,6,9 ve 12 numaral stator di lilerinin kar na gelir ( ekil 1.9.d). Rotor hareketi saat ibresi yöniinde 7,50 dir. Toplam rotor hareketi 150 dir. Uciincii ad m Birinci faz enerjilendi inde rotor di lileri 1,4,7 ve 10 numaral stator di lilerinin kar na gelir ( ekil 1.9.e).

12 Rotor hareketi saat ibresi yönünde 7,50 dir. Toplam rotor hareketi ise 22,50 dir. Rotorun hareketinin saat ibresi yönünde devam etmesini istiyorsak 1, 3 ve 2 numaral fazlar s ras yla sürekli olarak enerjilendirmeliyiz. > Çok par? al de ken reliiktansh ad m motorlar Us fazh degi ken reliiktansh ad m motor dizayn ekil 1.10 da verilmi tir. Rotor 12 di li olarak yap lmist r. Stator ise her kutupta iis di li olmak iizere dört kutuptan ve böylece 12 di liden olu mu tur. ekil 1.10: Çok pariah de i^ken m knat sh ad m motorun yap ekilde de görüldiigii gibi stator di lilerinin aras 10 ve her kutupta u? di, her faz iis kutuptan olu tu u isin bir fazda toplam 12 ve iis faz isin toplam 36 kutup bulunmaktad r. Buna göre kutuplar aras ndaki a$i 360/36=10 olarak bulunur Hybrid Ad m Motorlar Hybrid ad m motorlar, sabit m knat sh ve de ken reliiktansh ad m motorlann birle tirilerek geli tirilmi eklidir. Resim 1.5 te hybrid ad m motoru ve par? alan göriilmektedir. Hybrid ad m motorlarda rotor, sabit m knat sh olup?e itli di li(kesit) say nda yap lmaktad r. Aynca her bir di li(kesit) iizerinde de se itli sayida di ler bulunmaktad r. Bu di lilerin aras, diskler yard yla yaht lmist r.

13 Hybrid ad m motorlarda stator, çok parçal de ken reliiktansh tipindedir. Genel olarak stator kutbu 8 kadard r ve her bir kutup 2-8 aras di say na sahiptir. Stator kutuplan iizerine sarg lar sanlmak suretiyle çe itli kutup say lan elde edilir. Resim 1.5: Hybrid ad m motor ve parçalar

14 Resim 1.6: Hybrid ad m motorun yap

15 Resim 1.6 da afta (mile) paralel olarak kesiti yap lmi hybrid tipi ad m motor ekli verilmi tir. ekil 1.11 de verilen ad m motorun A ve B kesitlerinde rotor digli say si 30, stator digli say 24 ve ad m acis 3 dir. ki fazh hybrid ad m motorun, birinci faz 1,3,5,7 ve ikinci faz kutuplanna yerle tirilir Çah mas ekil 1.11: Hybrid ad m motorun A - B kesitlerinin göriinü ii ekil 1.11 de gösterilen N ve S kutuplanndan miite ekkil say lar s ras yla enerjilenerek motor uyanhr. Saat ibresi yönii (CW) için faz uçlan ekil 1.12 de görüldii ii gibi T, 2", T, 2 +, 1 + eklinde beslenir. Birinci faz ve ikinci faz sarg lannin enerjilenme s ras motorun d6nii yöniinii ayarlar. Faz sarg lanna 1 + diiz gerilim, T ise ters gerilim uygulandigim gosterir. Ad m motorlar senkron çah an makineler (rotor döner manyetik alam izler) olup her uyart mda bir manyetik hareket saglanmaktad r. Söz konusu motorda, hareket uyart m kademesinden sonra ilk uyart m bicimine döniilerek siirdiirülmektedir. Bilinen miktarda hareketin siirdiirülmesi, bu andaki rotorun bir di ad kadar hareket etmesine baghd r.

16 ekil 1.12: Hybrid ad m motorlarda ak m devresi ekil 1.11 de verilen ad m motorun birinci faz sarg lan enerjilendi i zamanki manyetik ak n takip ettigi yol ekil 1.12 de gösterilmi tir. Manyetik ak n yolu; N den S ye do rudur. N kutbundan c kan ak, A kesitindeki 1 ve 5 numaral kutup sarg lannin oldugu mdan cikar. B kesitindeki 3 ve 7 numaral kutup sarg lanndan girerek S kutbuna ulasir. En fazla manyetik ak n oldu u yol, rotor ve stator di lilerindedir Hidrolik Ad m Motorlar Bir hidrolik motora ait servo valfinin bas nç giri yolunu translatörlerle (dönebilir lineer? eviriciyle) kontrol eden ad m motorlara hidrolik ad m motor denir. saca hidrolik motorun bas nçh ya yolunu denetlemek suretiyle aft n hareketini ve yönünii tayin eden ad m motorlara hidrolik ad m motor denir. Hidrolik ad m motorlara elektrohidrolik ad m motorlar da denilmektedir.

17 ekil 1.13: Hidrolik ad m motor ekil 1.13 te kesiti göriilen hidrolik ad m motor ba l ca u par? alardan olu maktad r: Ø Ø Ø Ø Ø Ad m motor Hidrolik motor Valf Translatör Elektronik konnektör Lineer Ad m Motorlar Mekanik hareketi dairesel bir hareket olmay p da yatay eksen ( x veya y eksenleri ) üzerinde hareket eden motorlara lineer motor denir. Yani lineer motorlar, X ve Y yönlerinde veya X ve Y düzleminde herhangi bir vektör yönünde hareket ederler. Bu tür motorlar n tasar yap rsa motor bir gövde üzerinde iki tane ortogonal elektromanyetik alan içerir. Bu alan tamamlamak için demir nüve kare eklinde yap r. Böylece iki eksenli lineer ad m motor olu turulur. Bu tip ad m motorlara örnek olarak 1969 y nda Kaliforniya da gerçekle tirilen sawyer ad m motoru gösterilebilir. Resim 1.7 de lineer ad m motorlar ve sürücüleri görülmektedir. Resim 1.7: Lineer ad m motorlar ve süriicüleri Bu motor, iki ana mekanik bile enden olu ur. Birinci mekanik bile en, giicii olu turan hareketli armatürdiir. Armatiirün statora sabitlendi i (demir niive) k m, ikinci bile endir

18 ekil 1. 14). Armatiir ve stator aras nda sabit bir mil yatagi (hava araligi) olup, kapal geometrik ekilde dönmeye izin verir. Yiikii harekete geçirmek, demir niive uzunlu una bagh olan giiçle degi ir. Bu de im, bir yiikii getiren motorun rotor hareketine benzemez. Aynca giic iletimi icin mekanik avantajlara sahip de ildir. ekil 1.14 te gösterildi i gibi lineer ad m motor, sabit m knat s (PM) ve dört kutuplu iki elektrom knat s (EM) olu ur Çahsmas ekil 1.14: ki fazh lineer ad m motorun prensip $emas Manyetik alan n alt ve demir niivenin iist noktalan aras ndaki hava araligi olu ur. Kutup yiizeylerine sawyer motorda oldu u gibi oluklar acilmist r. Oluklar, örnekteki demir niivenin eklinde yap hrlar.aynca oluklar aras ndaki bo luklar manyetik olmayan maddeler taraf ndan doldurulmu olup bu diiz yiizeyler manyetik alan n alt ve demir niivenin iist noktas ndaki hava arahgim olu turur. Manyetik alan içerisindeki kiifiik deliklerden hava bas nc saglanmas yla bu i ger? ekle tirilebilir. Bu hava arahginda ihmal edilmeyecek bir hareketli siirtiinme yiizeyi olu turur. Sabit m knat s, demir niive ve manyetik alan n etkisinin olmadigi k sm birlikte etkiler (bu k sma hava araligi dahil de ildir). Buna bagh olarak demir niivenin iizerindeki manyetik alam, alta veya iiste hareket ettirmek miimkiindiir. Ak m olmadigi durumda PM akis hava arahgindaki ekli demir niive ve EM akis EM nin iki kutbunda da e it olur. Manyetik kutuplar, yakla k olarak aym reliiktansa sahip olduklanndan PM akis EM nin iki kutbunda da e it olur ( ekil 1.15.a 3.ve 4.kutuplar). E er ak m, elektrom knat slar taraf ndan anahtarlamrsa bu durumda degi im olur. Genel olarak sabit m knat s taraf ndan olu turulan ak m, manyetik alan sarg lannda iiretilen ak ma yakla k olarak e ittir. Yani ak m de ti inde manyetik ak, maksimumdan s ra kadar de ir.

19 ekil 1.15: ki fazh lineer ad m motorun hareketi Elektromanyetik alan ile demir niive di leri aras ndaki bu de im, demir niiveye paralel; di lere ise dik ekildedir. EM di leri, bir kutuptan di erine s ralandigi için PM akis kutup di lerinin birle ti i yerde sabit m knat s taraf nda de tirilir. Sonuc olarak böyle te etsel kuvvet, Elektromanyetik alan ve demir niive boyunca hareket eder. Aynca Elektromanyetik alan ile demir niiveyi birbirine do ru çeken ve hava araligi ifin bir ön yiik olu turan kuvvet vard r. ekil 1.15 (a-d), yukanda anlat lan i lemleri göstermektedir. Her bir ekilde ak m ve manyetik akimn yönleri oklarla gösterilmi tir. E er elektrom knat sta manyetik alan olu ursa maksimum ak yo unlu u ikinci kutupta aym h zda olu ur ve bu ekil 1.15.a da gösterilmi tir. Elektromanyetik m knat s enerjilenmeyip (EMA), EMB enerjilenirse maksimum ak yo unlugu 3. kutupta, minimum yo unluk ise 4. kutupta olu ur. 3. kutuptaki bu kuvvet, demir niivenin sag taraftaki kutup ile aym s raya gelir. Böylece di in sa a hareketi, dörtte bir olarak gerçeklesir. Burada motor ve elektromanyetik alan ili kisi ekil 1.15.b de gösterilmi tir.

20 er EMB enerjilendirmez EMA enerjilendirilirse bu durumda da hareket tekrar sa a do ru olur. Bu durumda birinci kutbun ak yo unlu u maksimum ikincininki minimumdur (3. ve 4. kutuplara ise PM uygulanmist r). Bu andaki EM alan ekil 1.15.c de gösterilmi tir. Sonuç olarak EMA enerjilendirilmeyip EMB enerjilendirilirse 4. kutup maksimum ak m, 3. kutupta ise minimum ak yo unlugu olur (bu durumda 1. ve 2. kutuplara PM uygulanmist r). Bir devri tamamlamak için sekil 1.15.a da gösterildi i gibi EMA tekrar enerjilendirilir ve sistem hareketi, demir niivenin bir di i kadar olur. Bir periyot boyunca ak n frekans, EM alamn hareket h yla belirlenir. Elektromanyetik alamn demir niive ile olan bu pozisyonlannda ak n her periyot boyunca yukanda tammlandigi gibi de mesi, bu ikisi aras ndaki ili kiyi acikça gösterir. Bu durumda lineer ad m motorlar, kutup di leri taraf ndan bir full ad m rezolusyonuna sahiptir. Tipik bir örnek olarak bu de er 0.04 tiir. Yani ekil 1.15.a da gösterilen s rah hareket, her dörtte bir hareket için bu deger 0,01 dir. Bu hareketler, bazen kardinal ad m olarak adlandinhr. Ad m basamaklan aras nda daha iyi rezoliisyon elde etmek için full-ad m modunda çahsmada bu dörtte bir hareketler aras nda bir ak m de eri bulamamak mümkündür. Daha önce de anlattigim z gibi lineer ad m motorlar, direkt süriiciilii motorlard r. Direkt siirücülii, kontrol rezoliisyonu ve yiikii siirmek için uygulanan kuvvet motorun yetene i olarak tammlamr. Yani herhangi bir uygulama için gerekli di li rezoliisyonu micro ad m motor kontrolii için istenilen rezoliisyonda kullamlmas daha iyidir. Aynca motor siiriicii devresi için çizilen h z-kuvvet e risi, motorun i lem h iizerindeki gerekli kuvvetleri iiretebilecek durumda olmahd r. Lineer ad m motorlarda yukanda anlat lan aym özellikler göriiliir ve senkronize kay plan, ad m motorun rotorunda oldu u gibidir. Ama bu tiir motorlann kontrolii, iki karakteristik acis ndan daha zordur. Bunlardan birincisi, devrenin kendisinde olan spring dir. Motor armatiirii iki di li arahgi, geni lige kadar k sma oturur. Bundan dolay, bu harici kuvvetlerin giderilmesi gerekir. Eger armatiir hareketini engelleyen bu kuwetlerin etkisi giderilmezse motorun senkronize kay plan çok olacakt r. Micro ad m motorlann kontroliinii zorla ran ikinci karakteristik ise, hava arahgi yiizeyinde armatiir rezonans olu turan karakteristiktir. Yani spring kiitlesinin söniimiinii sa layan armatiir ve engelleyici kuvvet taraf ndan olu turulan bir etken vard r. Bu art motorun uyanlmas ifin gereken ak m frekans rezonans frekans na yak nd r. Yani hareket boyunca istenmeyen kans khktan dolay motorun rezonans frekans na gelmesi uzun siirebilir. Lineer ad m motorlann en büyük avantajlan unlard r: > Yiiksek giivenli i bulunmaktad r. > Gerekli i lemleri yerine getirmek i? in az ve basit devre elemanlarmdan olu ur. > Uzun mesafeler aras nda yiiksek hizla hareket ederken yiiksek hassasiyete sahip olmaland r. > Hava arahgi, hemen hemen manyetik alandan bagims z oldu u için hie bak m gerektirmezler. Bu tür motorlann lineer siiriicii katlan fiyat, s kça bilinen de servomotor ve geribesleme kat na göre daha yiiksektir. Bu tür motorlann fiyat dezavantaj yan nda, gerekli elektronik siiriiciiler osilasyonu ve senkronize kay tlan azalt r. Aynca kuvvet azalmas dahil

21 z artis saglar. Lineer ad m motoru, ticari endiistriyel robotlarda kullamlmaz. Bununla birlikte bunlann maliyeti diisiiriiliirse bu tür direkt siirücii motorlar, minimum eleman kullanarak giivenilir uygulama alanlan bulunabilir Step Motorlann Çah tinlma ekilleri ve Teknikleri Ad m motorlar, çalismalannda oldu u gibi uyart mda da fazla esnekli e sahiptirler. Bu esneklik; maksimum ç kis giic, maksimum etki, maksimum tepki ve minimum giri giiciinde olmaktad r Ba la-dur Ad mlama Oran Motor sarg lannin sadece birisinin uyanldigi uyart m cinsine tek-faz (single coil) uyart m denir. Uyart m CW (saat yönii) için 1000,0100,0010,0001 eklinde; CCW (saat yöniiniin tersi) için 0001,0010,0100,1000 eklinde olmal r. Ad m Faz 1 Faz 2 Faz 3 Faz Diizgiin H z Tablo 1.2:Tek faz uyart m tablosu Motor sarg lann n ikisinin s ra ile aym anda uyanltigi uyart ldigi ekline denir. iki faz uyart mda rotorun geçici durum tepkisi tek-faz uyart ma göre daha h zl r. Ancak burada gii? kaynagindan? ekilen giic, iki kat na? ikm r. Ad m Faz 1 Faz 2 Faz 3 Faz Tablo 1.3: iki faz uyart m tablosu

22 Rampalama Bu uyart m modunda tek faz ve iki faz ard arda uygulamr. Burada rotor, her bir uyart m sinyali için yanm ad mhk bir hareket yapmaktad r. Bu uyart m modu sayesinde örne in fabrika cikis 2 derece olan bir motorun ad m acis 1 dereceye dusiirmus oluruz. Ad m Faz 1 Faz 2 Faz 3 Faz Tablo 1.4: Yanm ad m uyart m tablosu Ad m (Step) Motorunun Ad m Acis n Hesaplanmas Step motor, belirli ad mlarla devrini tamamlar.360 'lik bir dönme için gerekli ad m miktan, statora sanlan sarg lann faz say na ve rotorunun ç ntih kutup say na baghd r. Buna göre step motorun ad m aç a agidaki formülle hesaplamr: 360 N s. Nr Formiildeki: e s =Step motorun ad m acis N s =Statordaki bobin grubu say sim (step motor faz say ) N r =Rotorun cik nt h kutup say sim (hibrid motorlarda rotor parçalarmin tamam say hr) ifade etmektedir. Örnekl.l: Birbirine seri bagh dört faz bobininden olu an dört fazl step motorun rotorunda u? cik nt h kutup oldu una göre bu motorun ad m acis hesaplayimz. Çözüm 1.1 Bu step motor 4 fazh oldu una göre (Ns=4), Rotorunun kutup say 3 olduguna göre (Nr=3), Dolay yla bu motorun ad m acis : H= = = = 30 dir N s. Nr 4x3 12

23 Ad m (Step) Motorunun Bir Devri? in Gerekli Ad m Say n Bulunmas Step motorlann bir devri için gerekli ad m say n bulunmas nda a agidaki formiilden yararlamhr: 360 e s Formiildeki: S=Bir devir (360 ) için gerekli ad m say sim e s =Step motorun ad m aç sim ifade etmektedir. Örnek 1.2 Bir ad 0,9 olan hybrid motorun (e s =0,9 ) u? tam devir dönmesi için gerekli ad m say sim hesaplayimz. Çözüm 1.2 Bir tam devir dönmesi için gerekli ad m say : 360 S= = 400 ad md r. 0,9 Bir tam devirde 400 ad m atarsa, tic tam devirde 400x3= 1200 ad m atmas gerekir. Örnek 1.3 Bir ad 0,5 mm olan bir motor, 10 cm ilerledi inde tam bir tur atmist r.bu motorun ad m acisim hesaplayimz. Çözüm cm=100 mm dir. Bu motor 100 mm yi 100/0,5=200 ad mda kateder. 360 S= formüliine göre: e s 360 Ad m acis : 6 S = = 1,8 dir. 200

24 > Mekanik yap daki farkhhk ki fazh motorlarda stator kiiciik di lerden meydana gelen 8 manyetik kutuptan olu ur. 5 fazh motorlarda ise stator, on manyetik kutuptan olu ur. > Faz say ve ad m a^is farkhhgi ki fazh motorlarda 2 adet (A,B) ayn ayn enerjilenebilen bobin grubu bulunurken; 5 fazh step motorlarda 5 adet (A,B,C,D,E) ayn ayn enerjilenebilen faz bobin grubu mevcuttur. Devir yönii, sarg lara uygulanan ak m yöniine bagh olarak de ir. ki fazh motorlarda, ad ndan da anla ldigi gibi faz say 2 dir.rotoru ise bir parças nda 50 di olan iki parçah (toplam 100 di ) endiividen olu maktad r. Dolay yla bir ad m acis : H = = = = ] A Qir N s. Nr 2x Be fazh motorlarda ise faz say 5 tir. Rotoru da iki fazh motorlarda oldu u gibi bir par? as nda 50 di olan iki parçah (toplam 100 di ) endiividen olu maktad r. Dolay yla bir ad m acis ; = = = = Q 7y Qir N s. Nr 5x Step Motorda Kullan lan Aktarma Organlan aparatlan gibi parçalardan olu maktad r. Resim 1.8: Çe itli step motor aktarma organlar

25 Hareket Yönlendirici Step motorun hareket aktarma organ nda en yayg n olarak vida somun metodu kullan hr. Motor miline ba vida dönerken, somun da vida iizerinde ilerler ve bagh bulundugu mekanizmay beraberinde süriikler. Uygulamada somun ile vida aras nda bo luk olmamahd r. Resim 1.9: Hareket yönlendirici Bo luk oldu u taktirde vida, bo luk mesafesi kapanana kadar bo ta dönecek ve somun, ancak bo luk bitiminden itibaren ilerlemeye ba layacakt r. Bu olay devir yöniiniin her de iminde ortaya cikar ve bu olaya backlash denir. Makine tasar mlar nda bo lu u 50k kiiciik vidalar seçilmelidir. Step motor bak esnas nda bu bo luklar kontrol edilir ve bo luksuz vidalar segilir Acme Nut Tipi Vidalar Step motorlann döngii aktarma orgam olarak kullanihr. Step motorlarda hareketi motor milinden tezgâha vb. kullamm alan na aktaran acme nut olarak adlandinlan vida somun ikilisi motor miline dogrudan ba lamr. Vida somun ikilisinden olu an bu hareket aktarma mekanizmas nda sürtiinmeyi azaltmak için genellikle plastik ya da derlin gibi malzemelerden yap hr. Kiiciik cihazlarda bu vida tiirii tercih edilir. Bo lu u ayarlanabilir somunlar bu i ifin idealdir. Resim 1.10: Acme nut tipi vidalar Step motorlar ile birlikte kullamlan vidalar as l motor hareketlerinin yönlendirilmesinde kullamlmaktad r. Ancak bu vidalann bo luk ve do rusalhk problemi, bak m s ras nda gözden kafinlmamahd r. Bilyeli vidalar, di er vidalara k yasla 50k daha pahahd r. Vida di leri ile somun di leri aras na hareket edebilen, minik bilyeler yerle tirilmi tir. Böyle bir yap, rulmanlarda oldu u gibi 50k diisiik siirtiinme sa lar; aynca bo luklan da 50k kuciiktiir.

26 > Step motorlu tezgâhlarda daha 50k rastlanan bu vidalann bagh bulundu u yataklarda: Siirtiinme ve a nmalar Olu abilecek vida bo luklar Ya lama sistemleri gözden geçirilerek kontrol edilir. > Vida iizerinde Bilyeli Vidalar Di lerinde bozulma, Somunda genle me kontrol edilir. Bozulan somunlar tespit edilerek yenisi ile de tirilir. Resim 1.11 de göriilmekte olan bilyeli vidalar, di er vidalara k yasla 50k daha pahahd r. Vida di leri ile somun di leri aras na, hareket edebilen minik bilyeler yerle tirilmi tir. Böyle bir yap, rulmanlarda oldu u gibi 50k du iik sürtiinme sa lar. Aynca bo luklan da 50k kuciiktiir Bilyeli K zaklar Resim 1.11: Bilyeli vida Mil ve rulmana alternatif bilyeli k zaklar resim 1.12 de göriilmektedir. Haz r bilyeli zaklar bo luksuzdur. Step motor ile hareket ettirilen do rusal hareketli tezgâhlarda kullamlan haz r bilyeli k zaklar, fotokopi makinelerinde, yaz larda ve çizicilerde kullamlmaktad rlar. Resim 1.12: Bilyeli k zak Resim 1.13: Kaplin

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

1. DO RU AKIM MOTORLARI

1. DO RU AKIM MOTORLARI 1. DO RU AKIM MOTORLARI 1.1. DA Makinesinin Yap Do ru ak m makineleri dönen k m (endiivi), duran k m (endiiktör), yatak, kapak, rça ve kolektörden olu ur.(resim 1.1) govde Resim 1.1: Do ru ak m motoru

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

BÖLÜM 1. PARALEL PORT. 1.1 Portun Tanımı

BÖLÜM 1. PARALEL PORT. 1.1 Portun Tanımı BÖLÜM 1. PARALEL PORT 1.1 Portun Tanımı Paralel port nedir? Bilgisayar evreninde port, mikroişlemcinin, ya da CPU nun, diğer bilgisayarlarla veri alışverişinde kullandığı bir sinyal hatları kümesidir.

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı