Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m."

Transkript

1 Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N

2 2

3 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl özellikler VACON NXS Geliflmifl motor kontrolü VACON NXP Yüksek performans 08 GÖVDE Modüler tasar m 09 VACON NX Uygulamalar 10 Teknik özellikler 12 I/0 KARTLAR Kart tipleri 16 Vacon kullan c arabirimi - HMI 18 Seçenekler 20 Grafik araçlar 21 Sürücüler ve elektriksel ortam 23 Kablolama 26 Tesis etme 29 3

4 VACON FREKANS KONVERTERLER VACON NX - YEN YÜZYIL Ç N SÜRÜCÜ 1993' te kurulmufl olan Vacon, endüstrinin tüm dallar ve kullan c lar aras nda bir çok uygulama için güçlü ve güvenilir frekans konverterlerinin üreticisi olarak h zla kabul görmüfltür. Vacon, yaz l m ve donan m modülerli ini üzerinde bar nd ran sürücülerin yeni serisini sunar. Güç birimi, en karmafl k yar -iletken teknolojisini ve müflteri ihtiyaçlar na esneklikle uyum gösterebilen oldukça modüler bir yap kullan r. Tipik güç seçenekleri, girifl ve ç k fl filtreleri, frenleme dirençleri, IP21 (NEMA1) ve IP54 (NEMA12) muhafaza s n flar içerir. Son kullan c lar için Son kullan c lar için, Vacon NX, yeni heyecan verici uygulama yetene i ve imkanlar sunar. NX, kendisinden önceki Vacon CX ile uyumludur, bu yüzden, tüm çizimler, tesis ve e itim malzemesi tekrar kullan labilir. lave olarak, iste e ba l kartlardaki genifl seçenekler, ilerideki gereksinimlerde sürücünün tekrar-düzenlenmesi için yeni imkanlar sunar. Genifl gerilim aral, yüksek afl r -yüklenebilirlik, ve kullan c -dostu alfa-nümerik tufl-tak m, do ru sürücü seçimini kolaylaflt r r. ki tip kontrol birimi vard r ve bunlar güç biriminden ayr lm flt r. Standart sensörsüz vektör kontrol biriminin performans, bilinen bir çok uygulama için yeterlidir. Daha üst talepler için, servo performansl bir kapal çevrim vektör kontrol birimi vard r. Tipik uygulamalar, birbirine yak n olarak çal flt r lmas gereken çeflitli sürücülerin oldu u veya s f ra yak n h zlarda kusursuz h z ve moment kontrolünün gerekli oldu u sistemler kadar k s mlar ayr lm fl sürücüleri vinç ve asansörleri içerir. Girifl ve ç k fl (I/O) konfügürasyonu, modüler düflünceye uygun olarak tasarlanm flt r. I/O, herbiri kendi girifl ve ç k fl konfügürasyonu olan iste e ba l (opsiyon) kartlardan oluflur. Kontrol modülü, bu kartlar n toplam beflini kabul etmek üzere tasarlan r. Kartlar, sadece normal analog ve dijital girifl ve ç k fllar içermez ayn zamanda fieldbuses ve uygulamaya-özel ilave donan m içerir. Yeni uygulamalar yaratmak için etkili IEC ile uyumlu yaz l m deste i, modüler ve güçlü tasar m, Vacon Nx' i en üst uygulamalar için bile ideal bir çözüm yapar. Genifl s cakl k aral, lisan n z konuflan çok-lisanl kontrol paneli ve yüksek güvenilirli i Vacon NX' i yeni yüzy l n sürücüsü yapar. OEM müflteriler için OEM müflteri için, modüler yap ve iste e ba l kartlardaki genifl seçenek, Vacon NX' i, herhangi bir makinaya kolayl kla dahil edilebilen bir sürücü yapar. Çok yönlü programlama arac m z vas tas yla, Vacon NX, bir PLC in yerini almak için tasarlanabilir ve bu yüzden, makina kontrolünü önemli derecede basitlefltirir. NXP nin servo performans, NXS in basitli i ve her ikisi için uyumlu uygulama yaz l m, seçimi kolaylaflt r r. Sistem Tasar mc lar için Çeflitli sistem uygulamalar nda kullan ld zaman, Vacon NX in esnek I/O konfügürasyonu ve dinamik performans, tam olarak baflar yla kullan labilir. Tipik olarak bu uygulamalar, ka t, metal ve tekstil endüstrilerinde kullan lan sürücüleri içerir. Vacon NX, ayn anda birkaç farkl bara vas tas yla çal flma için biçimlendirilebilir. Bu onun, ortak olarak kullan lan kontrol sistemlerinin tümüyle haberleflmesini kolaylaflt r r. Kontrol birimindeki güçlü mikroifllemci, lokal kontrol görevleri için kullan labilir, bu yüzden, kontrol sistemi, tüm kontrol görevleri için serbest olur. 4

5 VACON NX SER LER GEL fim fi ÖZELL KLER Vacon NX in ana özellikleri: Güçlendirilmifl güvenilirlik ve güvenlik için sürekli run-time (çal flma-zamanl ) öz-denetim ve alarm sistemi. Komple montaj yap lm fl sürücüde gerçeklefltirilen test Her bir sürücü, nakliyeden önce maksimum s cakl k ve motor yükünde test edilir. Gerekli oldu unda, kontrol panelindeki, dahili sürücü fonksiyonlar ndaki ve çal flmabaralar ndaki gücü muhafaza eden bir harici yard mc kaynaktan, kontrol loji i beslenebilir. Maksimum koruma ve minimum harmonik için bütünleflik AC t kaç (choke) H zl durdurma için iste e ba l FR4-6 dahili frenleme direnci. Çoklu fieldbuses yoluyla haberleflmede üstün esneklik. Geliflmifl geniflleyebilir I/O konfügürasyon. Kolayca biçimlendirilebilir çoklu-dil kontrol göstergesi Önceden kurulmufl "all in one" (hepsi bir yerde) yaz l m paketi Kullan labilir genifl uygulama yaz l m seçene i Yeni uygulamalar yaratmak için NC Mühendislik arac. Yükleme, ayar ve karfl laflt rma parametreleri için çok yönlü PC araçlar Sürücüler ve uygulamalar aras nda parametre transferi 2 nci ortam (endüstri) kadar 1 nci ortam, s n rlanm fl da t m (ev halk, hafif endüstri), için integral RFI filtre Talep ortamlar için harici RFI filtre FR4-6 IP21 den IP54 e dönüfltürme teçhizat V için ayn güç bölümü nce, yer-tasarrufu sa layan 'bookshelf' tasar m Yan yana yerlefltirme Süper So utma teknolojisi V da, 355 kw (450 Hp) a kadar mevcut Vacon NX, iki farkl kontrol birimi sa lar. Bunlar, uygulamalar n büyük ço unlu u için yeterli olan standart aç k devre sensörsüz vektör kontrol yaz l m na sahip NXS ve en üst uygulamalar için olan yüksek-performansl kapal çevrim kontrol yaz l m na sahip NXP. Ayn uygulama paketleri, kontrol panelleri, I/O kartlar ve PC araçlar içeren her iki kontrol biriminin tasar m, eflsiz kullan m kolayl sa lar. Dünyaya yay lm s servis a ve arama servisimiz, haftan n 7 günü 24 saat hizmetinizdedir. 24-SAAT _ ARAMA SERVIS +358 (0) Vacon NX, güvenilir, güçlü sürücülerin tasar m ve üretimindeki uzun deneyimimize sahiptir. Vacon CX, güvenilirlik ile eflanlaml d r. Yeni NX in tasar m nda, ayr nt lara ayn seviyede özen ve dikkat gösterilmifltir. Kendinden önceki modeline benzer olarak, NX de elektromagnetik giriflime karfl ayn seviyede ba fl kl a sahiptir. 5

6 VACON NX SER LER GEL fim fi ÖZELL KLER Uygulamalar Standart sürücüde afla daki ön-mühendislik uygulamalar vard r: 1 Temel 2 Standart 3 Lokal/Uzaktan Kontrol 4 Çok-ad ml H z Kontrolü 5 PID Control 6 Çok-amaçl Kontrol 7 Otomatik-de iflmeli Pompa ve Fan Kontrolü Vinçler, asansörler veya winder (as c lar) gibi çeflitli smarlama-yap lan özel-amaçl uygulamalar da vard r. Tüm uygulamalar, Vacon CX' inkiler ile uyumludur. Kullan c -dostu Son derece kolay iflletim 20 den fazla lisan için mevcut ayr nt l el kitaplar Ayarlanmas gereken parametrelerin minimum say s için "hepsi bir yerde" do ruluk uygulamalar. PC araçlar, elkitaplar ve özel yaz l m, web sitemiz adresi, indirilebilir. Kolay kullan ml çok-lisanl kontrol paneli Tüm güç de erleri için ayn panel iflletimi Ak ll önceden-ayarlanm fl parametreler: sadece motor de erlerini girin, Vacon NX kalan n yapar Basit h zl ba lant terminallerine sahip I/O ba lant lar Farkl uygulamalarda, I/O kartlar için genifl seçenek PC ba lant s için RS232C terminali (NCLoad, NCDrive ve NC Mühendislik araçlar ) 6

7 VACON NXS GEL fim fi MOTOR KONTROLÜ Ba il Moment 2.0 NXS in özünde, adaptif motor modeli ile birleflik sensörsüz vektör kontrolü ve geliflmifl ASIC devre özelli i vard r. Motor ak modeli, ASIC devresi taraf ndan sa lanan üç ç k fl ak m ve gerilim ölçümlerine dayan r. Model, sensörsüz vektör modu ve U/f modun her ikisi için otomatik olarak motor parametrelerini, parametrelerdeki de iflmeleri izleyerek tan mlar. Vektör kontrolü, ölçümlerdeki ve motor parametrelerindeki küçük de iflmelerden Frequency Hz etkilenmeyen stator ak koordinat sisteminde gerçeklefltirilir. Özel ilgi veya kar fl k hesaplamalar gerektirmez. ASIC devresi ayn zamanda dahili baralar denetler ve baz harici fonksiyonlar da yapar. Böylece di er görevler için ifllemci serbest kal r. Geri beslemesiz vektör kontrolü Faz ak mlar n n ölçülen ani de erleri ve faz aç lar na Kesin kontrol Geliflmifl sensörsüz ak vektör kontrolü, kapal çevrim motor kontrolünde dinamik do rulu u afla daki h z aral için elde eder: Sürekli hal h z hatas : < %0,5 Moment yükselme zaman : < 10 ms Momentte düflük dalgac k Vacon frekans konverteri ile beslenen standart motorun yüklenebilirli i için örnek Bafllama momenti Aflir yüklenebilirlik Motorun nominal momenti Bir frekans konverteri ile beslendi i zaman motorun sürekli yüklenebilirli i dayanan vektör hesab her milisaniyede Rezonans titreflimlerine karfl yüksek ba fl kl k gerçeklefltirilir. Sonra bu de erler, moment ve ak n n Yüksek bafllama momenti: %200 Drive hesaplanmas için motor modeline yollan r. (motor/sürücü boyutlar na ba l olarak) Hesaplama, parametreler veya ölçümlerdeki hatalar yada motor de erlerindeki de iflmeler Yüksek bafllama ak m : 2,0 x IH Çok-motorlu sürücü sistemleri için uygun yüzünden sürüklenme (y lma) problemlerine Yüksek-h z uygulamalar, max. ç k fl frekans M neden olan integratörleri hesaba katmaz. Motor 7200 Hz (özel uygulama ile) geriliminin de eri ve yönü, ASIC devresinden elde edilir, böylece, ölçümlerdeki hatalar n etkisi olmaz. Adaptif motor modeli, konverter ve motor kablosunu da içerir, her zaman motorun kesin durumuna eriflimi sa lar. Dalgac ks z moment, diflliler veya di er bileflenler üzerinde ilave etkiye neden olmaz. Process Motor kontrolü NXS Fren direnci* Frenleme K y cisi* Mains L1 L2 L3 Integrated RFI input module Rectifier 3~ Charg.res IGBT inverter = 3~ Ak m sensörleri Motor Opsiyonel U V ç k fl W filtresi PE Control module Fan Control panel Power supply RS232 Measurements Motor & application control Gate drivers Motor control ASIC *FR4-FR6 için, frenleme direnci harici oldu u kadar dahili olarakta tesis edilebilir. Daha büyük çerçeveler FR7, FR8 ve FR9 için, frenleme dirençleri iste e ba l seçenekler olark mevcuttur. FR10 ve daha büyü ü için, bir harici frenleme k y c s gereklidir. Control I/O Control I/O Control I/O Control I/O Control I/O K4_1 7

8 VACON NXP YÜKSEK PERFORMANS S f r h zda tam motor kontrolü, h z geri-beslemesi olmadan elde edilemez. Uygulamada, % 0.5 den daha küçük bir h z hatas veya tüm h zlarda tam moment kontrolü gerekli oldu unda, bir flifreleyiciden (encoder) geri-beslemeye dayanan motor kontrolü, kesin gerekliliktir. Bu yetenek, NXP ye dahil edilmifltir. NXS de kullan lan ak m ölçme sistemine ilave olarak, NXP, motor durumunu belirlemek için flifreleyiciden gelen geri-besleme de erlerini de kullan r. NXP ile verilen geliflmifl mikroifllemci, her 150 microsaniyede bir h zl hesaplamalar yapabilme yetene ine sahiptir. Dinamik kontrol NXP control birimi, yüksek do ruluk gerektiren kapal -çevrim uygulamalar için ve yüksek dinamik performans gerektiren aç k-çevrim uygulamalar için kullan labilir. Tipik yüksek do ruluk uygulamalar, master/slave sürücüler, senkronizasyon ve konum belirlemeyi içerir. H z hatas : < % 0.01, flifreleyiciye ba l olarak H z oran do rulu u: < % 0.01, flifreleyiciye ba l olarak Devir bafl na 5000 pulse kadar flifreleyici girifli Seçenek kartlara ba l olarak 5,15 veya 20 V flifreleyici gerilimleri S f r da dahil olmak üzere tüm h zlarda tam moment kontrolü Moment do rulu u: < % 3 Bafllama momenti: > %200, motor ve sürücü büyüklü üne ba l olarak master/slave konfügürasyonu için tam yetenek Tam konum belirleme yetene i Sürücüden-sürücüye h zl iletiflim için yüksekh zl bus (12 Mbit/s) Drive M Process NXP motor kontrolü 8

9 GÖVDE MODÜLER TASARIM Kontrol Birimi Muhafaza s n f Bir geliflmifl mikroifllemci ve ASIC devresinin yan s ra, kontrol birimi, parametreleri ayarlamak ve sürücü fonksiyonlar n kontrol etmek için bir kontrol paneli de içerir. Gösterge, ayn zamanda ak m, güç ve gerilimin gerçek de erleri bilgisini de sa lar. Lokal kontrol modunda, panel sürücüyü çal flt rmak ve durdurmak için kullan l r. E er gerekliyse, gösterge, do rudan kapa a monte edilebilir. Tüm sürücüler için standart muhafaza s n f IP21 (NEMA1) dir. Muhafaza s n f IP54 (NEMA12) e yükseltilebilir. Kontrol birimi, çeflitli I/O kartlar için befl adet yuvaya (slot) sahiptir. Basit analog ve dijital giriflli kartlardan karmafl k fieldbus kartlar na kadar, kartlar için genifl seçenek olana vard r. Kart seçeneklerinin özellikleri ile beraber listesi sayfa 16 da bulunabilir. Kontrol biriminin dahili baras (bus) ayn anda çeflitli fieldbus ba lant lar n bar nd rma yetene ine sahiptir. ste e ba l kartlar, NXS ve NXP nin her ikisi aras nda de ifl-tokufl edilebilir. Belirli kartlar yaln zca NXP ile kullan labilir. Kontrol birimi, tipik olarak güç biriminden beslenir. E er gerekirse, kontrol birimi bir harici 24 V kaynaktan da beslenebilir. Bu harici kaynak, ana besleme ba lant s kesilse bile, saklanan veri ve di er parametrelere (örne in fieldbus uygulamalar ndaki) eriflimin sürmesini sa lar. Cüç ve kontrol olmak üzere iki birime ayr lm flt r Güç birimi Güç birimi, , ve üçfazl AC girifl gerilimi aral klar nda mevcuttur. Birim, sürücünün çal flmas için gerekli olan tüm güç devresi bileflenlerini içerir ve kontrol birimine bir çok-kutuplu ba lant lay c (connector) veya fiber-optik vas tas yla ba lan r. FR4-6, bir içinde olan frenleme k y c s ve iste e bafll dahili direnç ile donat l r. Direnç, her dakikada bir kez, 2 saniyelik tam moment h zl durmas için tasarlan r. ste e ba l olarak, harici frenleme direnci tesis edilebilir. 9

10 VACON NX UYGULAMALAR Vacon NX, önceden yüklenmifl "All in One" (hepsi bir yerde) uygulama paketimizi kullanarak çeflitli ihtiyaçlara esnek bir flekilde uyarlanabilir. Tüm uygulamalar, herhangi bir ilave yaz l m olmaks z n fieldbus vas tas yla kontrolü destekler. Tipik kullan m yerleri, pompalar ve fanlar, kompresörler, tafl y c lar (conveyor), winders, mikserler, vinçler ve yük asansörleri, asansörler ve eziciler (crushes) dir. htiyaçlar n za en uygun uygulama ve I/O gereksinimleri afla da verilenlerden seçilebilir: PLC 1 Temel uygulama, fabrikada default (varsay lan) olarak ayarlan r. I/O iflaretleri, sabitlenir (programlanabilir de ildir). 18 parametre içeren tekli parametre grubu, mevcuttur. Frekans referans, ya bir ak m yada bir gerilim iflareti (bir potansiyometre veya di er kaynaktan) olarak veya do rudan kontrol panelinden sa lanabilir. Bu uygulama bir çok durum için uygundur. PLC 1 2 Standart uygulama, temel uygulama ile ayn kontrol iflaret mant n içerir, farkl bir özellik olarak tüm dijital ve analog girifl ve ç k fllar özgürce programlayabilme olana ilave edilmifltir. Sekiz parametre grubu mevcuttur, bunlar, temel, girifl iflareti, ç k fl iflaret denetimi, sürücü kontrol, frekans, motor kontrol, koruma ve otomatik-tekrar çal flt rma parametreleridir. Brake resistor 2 3 Lokal/uzaktan uygulama, iki seçenekli kontrol kayna n n oldu u iflletim için ideal seçimdir. Frekans referans kayna, serbest flekilde programlanabilir. Aktif kontrol kayna, bir dijital girifl vas tas yla seçilir. Tüm ç k fllar, programlanabilir ve standart olarak sekiz parametre grubu sa lan r ma start/ PLC stop A 4 Çok-ad ml h z kontrolü uygulamas, sabit h zlar aras nda de ifl-tokufl yapmak için tasarlanm flt r. Temel, yedi adet çok-ad ml ve yavafl çal flma (jogging) olmak üzere dokuz programlanabilir h z içerir. H z, bir dijital girifl iflareti vas tas yla seçilir. Temel h z referans, ya bir ak m yada bir gerilim iflareti olarak sa lanabilir. Tüm girifl ve ç k fllar,programlanabilir, ve standart olarak, sekiz parametre grubu sa lan r. start/stop B V 3 RO 1 control 10 Brake resistor 4

11 reference / PID or direct V 5 PID kontrol uygulamas, iki I/O terminali kontrol kayna na sahiptir. Kaynak A, PID kontrolörüdür ve kaynak B, direkt frekans referans d r. PID kontrolör referans, bir potansiyometreden, bir fieldbus veya panelden analog girifller vas tas yla elde edilebilir. Gerçek de er, analog girifller vas tas yla veya analog girifllerin matematiksel fonksiyonundan elde edilebilir. Tipik PID kontrol uygulamas,, ortam ve yükteki de iflmelere ra men su borular ndaki bas nç gibi bir de iflkenin sabit olarak tutulmas n n gerekli oldu u uygulamalar içerir. Tüm ç k fllar programlanabilir, ve standart olarak sekiz parametre grubu sa lan r. 6 Çok-amaçl kontrol uygulamas, joystick kontrolü, bir potansiyometreden, bir fieldbus veya analog girifllerin matematiksel fonksiyonundan, analog girifller vas tas yla verilebilen bir frekans referans na sahiptir. Farkl çok-ad ml ve jogging h zlar programlanabilir. Tüm ç k fllar, programlanabilir, ve standart olarak sekiz parametre grubu sa lan r. Tüm uygulamalar içinde, oldukça karmafl k programlama yetene i sa layan özel parametreleri nedeniyle çok-amaçl uygulama, son derece çok yönlü bir uygulamad r. 7 Otomatik-de iflmeli pompa ve fan kontrolü uygulamas, bir de iflken h zl sürücü ve toplam dört yard mc sürücü kontrolü için kullan labilir. PID regülatör, de iflken h z sürücüsünün h z n ve yard mc sürücülere olan durdurma iflaretlerini kontrol eder. Tüm ç k fllar serbest olarak programlanabilir. Standart olarak sa lanan sekiz parametre grubuna ilave olarak, çoklu-pompa ve fan kontrol fonksiyonlar için de bir parametre grubu mevcuttur. Örne in, e er ölçülen girifl bas nc kullan c taraf ndan önceden belirlenmifl bir s n r n alt na düflerse bas nç artt r c (booster) istasyonlarda da t m bas nc n azaltmak için, pompa ve fan kontrolü uygulamas kullan labilir. Uygulama, frekans dönüfltürücüye ba l motorlar aras nda anahtarlama yapmak için harici kontaktörler kullan r. Otomatik-de iflme özelli i yard mc sürücülerin çal flmaya bafllama s ras n de ifltirme yetene ini sa lar. actual value ma +/- 10 V ma reference RO 1 RO 2 actual value ma PLC The NXP, sistem sürücüleri, master/slave sürücüler, konum belirleme, winders veya vinçler gibi kapal çevrim kontrolü gerektiren uygulamalar için uygundur. Biz, kald raç (lift), Winder, Yüksek-h zl moment kontrolü ve kapal çevrimli moment kontrolünü içeren, müflteriye-özel uygulamalar için, genifl seçenekler sunar z. Ayr ca, sizin gereksinimlerinizi daha iyi karfl lamak amac yla uygulamalar tercihe uygun hale getirmek için NC Mühendislik arac n sa lar z. 11

12 TEKN K ÖZELL KLER Frekans konverterinin seçimi Tüm sürücüler, ayn prensibe göre boyutland r l r. Bu, yük taraf ndan çekilen ak md r. Sürücünün seçimi, gerekli olan afl r -yüklenebilirlik derecesi ve ortam s cakl ile belirlenir. 380/400 V besleme için de erler Düflük afl r - Yüksek afl r - Frekans yük yük Dönüfltürücü P(kW) P(kW) tipi 1,6 1,4 ki tip afl r -yük koflulu tan mlanm flt r: A. Düflük afl r -yük: her 10 dakikada 1 dakika %10, %150 bafllama momenti, 40oC ortam s cakl. Tipik uygulamalar, yükte düflük de iflimleri olan dönel (rotary) kompresörler kadar merkezkaç (santrifüj) fanlar ve pompalar n da içerir. B. Yüksek afl r -yük: her 10 dakikada 1 dakika %50, %200 bafllama momenti, 50oC ortam s cakl. Tipik uygulamalar, h zl de iflen yüke sahip olanlar kadar crane (vinç) ler, yük asansörleri (hoists), liftler (asansör) ve conveyorleri (tafl y c ) de içerir NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX ,2 480/500 V besleme için de erler Load Belasting 1 0,8 Type B B Type A A Düflük afl r - Yüksek afl r - Frekans yük yük Dönüfltürücü P(kW) P(kW) tipi 0,6 0,4 0,2 0 Tipik düflük ve yüksek afl r -yük davran fl A Low overload B High overload Time Tijd Düflük ve yüksek afl r -yükler için olan nominal ak mlara ilave olarak, iki-saniyelik k sa-zaman afl r - yük ak m belirlenmifltir V hat ve motor gerilimleri için ayn güç bölümü kullan l r. Tablolar, verilen besleme geriliminde iki afl r -yük tipi için do ru sürücünün seçiminde size yard m edebilir. Sürücü 8 veya daha fazla kutuplu bir motora ba land zaman, sürücünün ak m kapasitesinin yeterli oldu unun do rulu u kontrol edilmelidir NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX

13 Sürücüler, çok-motorlu uygulamalar için uygundur. Nominal motor ak mlar n n toplam de eri, nominal sürücü ak m ndan küçük olmal d r. E er motorlar n, çal flan bir sürücü ile çal flt r lmas gerekiyorsa, en büyük motorun bafllama ak m, akan ak mlar n toplam de erine eklenmelidir. E er motor kablosunun toplam uzunlu u 200 metreyi afl yorsa, bir ç k fl t kac n n kullan m kadar çok-motorlu uygulamalar için yüksek afl r -yük de erini de kullanman z öneririz. Düflük afl r -yük Yüksek afl r -yük Nominal 10% afl r - Nominal 50% afl r - Maksimum Boyutlar Çerçeve A rl k ak m yük ak m ak m yük ak m 2 s ak m WxHxD büyüklü ü (kg) (I L) (A) (I H) (A) (I S) (mm) x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x389x214 FR x389x214 FR x389x214 FR x519x237 FR x519x237 FR x519x237 FR x591x257 FR x591x257 FR x591x257 FR x755x288 FR x755x288 FR x755x288 FR x1150x362 FR x1150x362 FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR10 85 Düflük afl r -yük Yüksek afl r -yük Nominal 10% afl r - Nominal 50% afl r - Maksimum Boyutlar Çerçeve A rl k ak m yük ak m ak m yük ak m 2 s ak m WxHxD büyüklü ü (kg) (I L) (A) (I H) (A) (I S) (mm) x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x389x214 FR x389x214 FR x389x214 FR x519x237 FR x519x237 FR x519x237 FR x591x257 FR x591x257 FR x591x257 FR x755x288 FR x755x288 FR x755x288 FR x1150x362 FR x1150x362 FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR10 85 *) NOT: T kaçlar (chokes), boyutlar ve a rl kta dahil edilmemifltir. 13

14 TEKN K ÖZELL KLER Güç aral Vacon NX kw ( Hp) Mains Girifl Ba lant s Girifl gerilimi V, V, V -15%...+10% Girifl frekans Hz Mainslere ba lant Dakikada bir kez Daha s k olan ba lant lar için fabrikayla temasa geçin Yard mc gerilim Kontrol mant, e er gerekli ise kontrol paneli, dahili sürücü fonksiyonlar ve fieldbus gücünü muhafaza eden bir harici yard mc beslemeden beslenebilir. 24 V DC, 300 ma Motor Ç k fl Ba lant s Gerilim 0...U in Nominal ç k fl IL: Düflük afl r -yük, her 10 dakikada 1 dakika için %10, bafllang ç moment gereksinimi %150, ortam s cakl 40 C IH:Yüksek afl r -yük, her 10 dakikada 1 dakika için %50, bafllang ç moment gereksinimi %200, ortam s cakl 50 C Bafllang ç ak m IS: E er ç k fl frekans ve heatsink s cakl <+60 C ise her 20 saniyede 2 saniye için tan mlanan ak md r. De er tablolar na bak n z. Bafllang ç momenti Motor ve sürücüye ba l Ç k fl frekans Hz (farkl uygulamalarda daha yüksek, max 7200 Hz) Frekans çözünürlü ü NXS: 0.01 Hz NXP: Uygulamaya ba l Kontrol karakteristikleri Kontrol yöntemi NXS, NXP Frekans kontrolü (U/f), Aç k Çevrim Sensörsüz Vektör kontrolü NXP Kapal Çevrim Frekans Kontrolü, Kapal Çevrim Vektör Kontolü Anahtarlama 1 16 khz frekans >NX0072: 1 10 khz Frekans referans Analog çözünürlük 10 bit, do ruluk (%1 (I/O karta ba l ) Panel referans 0.01 Hz çözünürlü ü Alan zay flama Hz noktas (iste e ba l daha genifl) H zlanma zaman saniye (s f rdan ayarlanan maksimum frekansa) Yavafllama zaman saniye Frenleme momenti DC fren: %30xT N (fren seflene i olmaks z n) Ak freni: %30 xt N ste e bal dahili direnç (FR4-6) ile dinamik frenleme: her dakikada T N ile 2 s de nominal h zdan durma. T N, yüksek afl r - yük oran na dayan r. Koruma fonksiyonlar Afl r -ak m Ani açma s n r 4xI H RMS korumas ak m Afl r -gerilim Açma s n r 1.35xUn korumas V birimler için 911V DC Düflük-gerilim Açma s n r 0.65xUn korumas V birimler için 333V DC Toprak-hatas Sürücüyü ç k fltaki (motor veya korumas motor kablosu) bir toprakhatas ndan korur. IE>%20xI N. Mains denetimi E er herhangi bir girifl faz kay psa açar (programlanabilir) Motor faz E er herhangi bir ç k fl faz denetimi kay psa açar Di er Birim afl r -s cakl k korumas, motor afl r yük korumas (U L ), durma (stall) korumas, motor düflük yük korumas, +24 V ve +10 V referans gerilimlerinin k sa devre korumas 14

15 Kontrol ba lant lar Kontrol kart konfügürasyonuna ba l d r, sayfa 16 ya bak n z. Tipik de erler, belirli kart kontrol edin. Analog gerilim V, Ri = 200 kω, tek uçlu ( V, joystick kontrol), çözünürlük 10 bit, do ruluk ±1% Analog ak m 0(4)...20 ma, Ri = 250 Ω, fark (diferansiyel) Dijital girifller 6, pozitif veya negatif mant k Yard mc gerilim +24 V ±15%, max 150 ma ç k fl Yard. gerilim girifl +24 V ±15%, max 300 ma Pot. metre ref. +10 V, +3%, max 10 ma Analog ç k fl 0(4)...20 ma, RL < 500 Ω, çözünürlük 10 bit, do ruluk ±2% Dijital ç k fl Aç k toplay c ç k fl, 50 ma/48v Röle ç k fllar Max.anahtar gerilimi 250 VAC/125 VDC Max. anahtar ak m 8 A / 24 VDC, 0.4 A / 125 VDC Max. anahtar gücü < 2 kva / 250 VAC Max. kont. ak m < 2 A rms Ortam s n rlamalar Ortam iflletme Düflük afl r -yük boyutland rmas s cakl için: -10 (buzsuz) +40 C Yüksek afl r -yük boyutland rmas için: -10 (buzsuz) +50 C Depolama 40 C C Ba l nem <%95, yo unlaflmaya izin verilmez Hava kalitesi IEC , Kimyasal iflletimdeki birim, buharlar S n f 3C2 Mekanik parçalar IEC , iflletimdeki birim, S n f 3C2 Rak m Nominal ak mda max 1000m m nin üzerinde, her 100 m için nominal ak m %1 azalt n. >3000 m rak m için, fabrikayla temas kurun Titreflim EN50178 EN IEC68-2-6, -34, -35, -36 IEC flletim Hz de max yerinden ç kartma geniflli i 3mm, Hz de max h zlanma büyüklü ü 0.7 G Sars nt (fiok) EN50178 IEC flletim max. 8 G, 11 ms Depolama ve max. 15 G, 11 ms nakliyat (pakette) EMC Gürültü ba fl kl Emisyonlar EN ,-2,EN 'e uygun H-kodlu seriler (tip iflaretine bak n z), EN e uygun, 1 nci çevre s n rlanm fl da l m, 2 nci çevre. Harici filtreler ile EN ,-2, EN ile uygun, 1 nci çevre s n rlanmam fl da l m gereksinimleri Güvenlik EN50178, EN , CE, UL, C-Ul, (CSA) FI, GOST R ye uygun (her bir birim için belirli uygunluklar için de erler plakas n kontrol ediniz CE iflareti evet Tüm özellikler, bildirilmeksizin de ifltirilebilir. T P B E L R T E Ç K O D U Örne in NXS A 2 H 1 SSS A1 A Ürün alan NXL = hafif endüstri sürücüsü NXS = standart sürücü NXP = yüksek-performans sürücüsü +40 C de 0031 = 31 A Nominal sürekli ç k fl ak m, I L Nominal ana gerilimler 2 = V AC 5 = V AC 6 = V AC Kontrol paneli A = standart alfa-nümerik tufl-tak m (NXS, NSP) B = tufl-tak m yok (taklit panel) C = 7-parça tufl-tak m Muhafaza (enclosure) 1 = IP20 s n fland rmas 2 = IP21/NEMA1 5 = IP54/NEMA12 RFI Seviyesi H = IEC standard n sa lar, 1 nci çevre, s n rlanm fl da t m, 2 nci çevre T = IT flebekeler için IEC standart n sa lar N = EMC emisyon korumas yok Dahili frenleme 0 = frenleme k y c s yok k y c s seçene i 1 = dahili frenleme k y c s 2 = dahili frenleme k y c s ve frenleme direnci Donan m de ifliklikleri güç birimi S = standart güç birimi di er donan m S = standart, T=kenar montaj kart vernikleme S = standart, V=verniklenmifl kartlar NXS/NXP için A1=temel I/O kart NXOPTA1 slot A) fabrikada tesis edilen A2=temel ç k fl röle kart NXOPTA2 (slot 2) seçenek kartlar 00=kart yok (slot C) (A,B,C,D ve E kart slotlar ) 00=kart yok (slot D) 00=kart yok (slot E) Not: E er kod, NXS A2H1 ye k salt lm flsa, biz NXS A2H1 SSS A1A y yollayaca z. 15

16 I/O KARTLARI KART T PLER Dört tip kart mevcuttur. Bunlar n belirteci, NXOPTxx biçiminde afla daki gibidir: Temel kartlar MXOPTA1, NXOPTA9, NXOPTAA,,NXOPTAZ Bu tip kart A,B ve C slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Geniflleme kartlar NXOPTB1, NXOPTB9, NXOPTBA,,NXOPTBZ Bu tip kart B,C,D ve E slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Fieldbus kartlar NXOPTC1, NXOPTC9, NXOPTCA, NXOPTCZ Modbus, Profibus, vs. Bu tip kart D ve E slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Adaptör kartlar NXOPTD1, NXOPTD9, NXOPTDA, NXOPTDZ Fiber optik adaptörler, örne in, sistem baras fiber optik adaptör kart Bu tip kart D ve E slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Özellikler, kart tipi A Ayn zamanda sayfa 15 e bak n z, Kontrol Ba lant lar I/O Type NXOPTA1 NXOPTA2 NXOPTA3 NXOPTA4 NXOPTA5 NXOPTA8 NXOPTA9 NXOPTAE 7) 7) 3) DI DO AI (ma/v/+v) 2 2 1) 2 AO (ma/v) 1 1 1) 1 RO (NO/NC) 2 1 RO (NO) 1 +10V ref 1 1 1) 1 Thermistor 1 +24V / EXT +24V DI / Encoder (10 24V) 3 3 DI / Encoder (RS422) 3 Output +5V / +15V 1 Output +15V / +24V 1 1 1) Kart NXOPTA8: Analog girifller AIA1/AIA2, analog ç k fl AOA1 ve +10Vref gerilim referans nda, galvanik olarak ayr lm fl (tamam ayn potansiyelde) 3) Kart NXOPTA9: 2.5 mm2 teller için daha büyük terminal bloklar na sahip NXOPTA1 kart. 7) fiifreleyici kart özel uygulamal NXS ürününde de kullan labilir, NXP deki flifreleyici kart, standart Hepsi-bir-yerde (All-in-One) uygulamalar ile desteklenir. Not 1: Not 2: Slot A, sadece seçenek kartlar NXOPTA1, NXOPTA8 ve NXOPTA9 kartlar n kabul edebilir. Slot B ise NXOPTA2 ve NXOPTA3 seçenek kartlar n kabul edebilir. NXOPTA4 ve NXOPTA5, sadece slot C ye uyar. 16

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ

KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ 24-hour support +358 (0)40 837 1150 Email: vacon@vacon.com 9 2 vacon KURULUM VE BAŞLATMA SIRASINDA HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU NUN EN AZINDAN AŞAĞIDAKİ 10 AŞAMASI

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı