Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m."

Transkript

1 Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N

2 2

3 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl özellikler VACON NXS Geliflmifl motor kontrolü VACON NXP Yüksek performans 08 GÖVDE Modüler tasar m 09 VACON NX Uygulamalar 10 Teknik özellikler 12 I/0 KARTLAR Kart tipleri 16 Vacon kullan c arabirimi - HMI 18 Seçenekler 20 Grafik araçlar 21 Sürücüler ve elektriksel ortam 23 Kablolama 26 Tesis etme 29 3

4 VACON FREKANS KONVERTERLER VACON NX - YEN YÜZYIL Ç N SÜRÜCÜ 1993' te kurulmufl olan Vacon, endüstrinin tüm dallar ve kullan c lar aras nda bir çok uygulama için güçlü ve güvenilir frekans konverterlerinin üreticisi olarak h zla kabul görmüfltür. Vacon, yaz l m ve donan m modülerli ini üzerinde bar nd ran sürücülerin yeni serisini sunar. Güç birimi, en karmafl k yar -iletken teknolojisini ve müflteri ihtiyaçlar na esneklikle uyum gösterebilen oldukça modüler bir yap kullan r. Tipik güç seçenekleri, girifl ve ç k fl filtreleri, frenleme dirençleri, IP21 (NEMA1) ve IP54 (NEMA12) muhafaza s n flar içerir. Son kullan c lar için Son kullan c lar için, Vacon NX, yeni heyecan verici uygulama yetene i ve imkanlar sunar. NX, kendisinden önceki Vacon CX ile uyumludur, bu yüzden, tüm çizimler, tesis ve e itim malzemesi tekrar kullan labilir. lave olarak, iste e ba l kartlardaki genifl seçenekler, ilerideki gereksinimlerde sürücünün tekrar-düzenlenmesi için yeni imkanlar sunar. Genifl gerilim aral, yüksek afl r -yüklenebilirlik, ve kullan c -dostu alfa-nümerik tufl-tak m, do ru sürücü seçimini kolaylaflt r r. ki tip kontrol birimi vard r ve bunlar güç biriminden ayr lm flt r. Standart sensörsüz vektör kontrol biriminin performans, bilinen bir çok uygulama için yeterlidir. Daha üst talepler için, servo performansl bir kapal çevrim vektör kontrol birimi vard r. Tipik uygulamalar, birbirine yak n olarak çal flt r lmas gereken çeflitli sürücülerin oldu u veya s f ra yak n h zlarda kusursuz h z ve moment kontrolünün gerekli oldu u sistemler kadar k s mlar ayr lm fl sürücüleri vinç ve asansörleri içerir. Girifl ve ç k fl (I/O) konfügürasyonu, modüler düflünceye uygun olarak tasarlanm flt r. I/O, herbiri kendi girifl ve ç k fl konfügürasyonu olan iste e ba l (opsiyon) kartlardan oluflur. Kontrol modülü, bu kartlar n toplam beflini kabul etmek üzere tasarlan r. Kartlar, sadece normal analog ve dijital girifl ve ç k fllar içermez ayn zamanda fieldbuses ve uygulamaya-özel ilave donan m içerir. Yeni uygulamalar yaratmak için etkili IEC ile uyumlu yaz l m deste i, modüler ve güçlü tasar m, Vacon Nx' i en üst uygulamalar için bile ideal bir çözüm yapar. Genifl s cakl k aral, lisan n z konuflan çok-lisanl kontrol paneli ve yüksek güvenilirli i Vacon NX' i yeni yüzy l n sürücüsü yapar. OEM müflteriler için OEM müflteri için, modüler yap ve iste e ba l kartlardaki genifl seçenek, Vacon NX' i, herhangi bir makinaya kolayl kla dahil edilebilen bir sürücü yapar. Çok yönlü programlama arac m z vas tas yla, Vacon NX, bir PLC in yerini almak için tasarlanabilir ve bu yüzden, makina kontrolünü önemli derecede basitlefltirir. NXP nin servo performans, NXS in basitli i ve her ikisi için uyumlu uygulama yaz l m, seçimi kolaylaflt r r. Sistem Tasar mc lar için Çeflitli sistem uygulamalar nda kullan ld zaman, Vacon NX in esnek I/O konfügürasyonu ve dinamik performans, tam olarak baflar yla kullan labilir. Tipik olarak bu uygulamalar, ka t, metal ve tekstil endüstrilerinde kullan lan sürücüleri içerir. Vacon NX, ayn anda birkaç farkl bara vas tas yla çal flma için biçimlendirilebilir. Bu onun, ortak olarak kullan lan kontrol sistemlerinin tümüyle haberleflmesini kolaylaflt r r. Kontrol birimindeki güçlü mikroifllemci, lokal kontrol görevleri için kullan labilir, bu yüzden, kontrol sistemi, tüm kontrol görevleri için serbest olur. 4

5 VACON NX SER LER GEL fim fi ÖZELL KLER Vacon NX in ana özellikleri: Güçlendirilmifl güvenilirlik ve güvenlik için sürekli run-time (çal flma-zamanl ) öz-denetim ve alarm sistemi. Komple montaj yap lm fl sürücüde gerçeklefltirilen test Her bir sürücü, nakliyeden önce maksimum s cakl k ve motor yükünde test edilir. Gerekli oldu unda, kontrol panelindeki, dahili sürücü fonksiyonlar ndaki ve çal flmabaralar ndaki gücü muhafaza eden bir harici yard mc kaynaktan, kontrol loji i beslenebilir. Maksimum koruma ve minimum harmonik için bütünleflik AC t kaç (choke) H zl durdurma için iste e ba l FR4-6 dahili frenleme direnci. Çoklu fieldbuses yoluyla haberleflmede üstün esneklik. Geliflmifl geniflleyebilir I/O konfügürasyon. Kolayca biçimlendirilebilir çoklu-dil kontrol göstergesi Önceden kurulmufl "all in one" (hepsi bir yerde) yaz l m paketi Kullan labilir genifl uygulama yaz l m seçene i Yeni uygulamalar yaratmak için NC Mühendislik arac. Yükleme, ayar ve karfl laflt rma parametreleri için çok yönlü PC araçlar Sürücüler ve uygulamalar aras nda parametre transferi 2 nci ortam (endüstri) kadar 1 nci ortam, s n rlanm fl da t m (ev halk, hafif endüstri), için integral RFI filtre Talep ortamlar için harici RFI filtre FR4-6 IP21 den IP54 e dönüfltürme teçhizat V için ayn güç bölümü nce, yer-tasarrufu sa layan 'bookshelf' tasar m Yan yana yerlefltirme Süper So utma teknolojisi V da, 355 kw (450 Hp) a kadar mevcut Vacon NX, iki farkl kontrol birimi sa lar. Bunlar, uygulamalar n büyük ço unlu u için yeterli olan standart aç k devre sensörsüz vektör kontrol yaz l m na sahip NXS ve en üst uygulamalar için olan yüksek-performansl kapal çevrim kontrol yaz l m na sahip NXP. Ayn uygulama paketleri, kontrol panelleri, I/O kartlar ve PC araçlar içeren her iki kontrol biriminin tasar m, eflsiz kullan m kolayl sa lar. Dünyaya yay lm s servis a ve arama servisimiz, haftan n 7 günü 24 saat hizmetinizdedir. 24-SAAT _ ARAMA SERVIS +358 (0) Vacon NX, güvenilir, güçlü sürücülerin tasar m ve üretimindeki uzun deneyimimize sahiptir. Vacon CX, güvenilirlik ile eflanlaml d r. Yeni NX in tasar m nda, ayr nt lara ayn seviyede özen ve dikkat gösterilmifltir. Kendinden önceki modeline benzer olarak, NX de elektromagnetik giriflime karfl ayn seviyede ba fl kl a sahiptir. 5

6 VACON NX SER LER GEL fim fi ÖZELL KLER Uygulamalar Standart sürücüde afla daki ön-mühendislik uygulamalar vard r: 1 Temel 2 Standart 3 Lokal/Uzaktan Kontrol 4 Çok-ad ml H z Kontrolü 5 PID Control 6 Çok-amaçl Kontrol 7 Otomatik-de iflmeli Pompa ve Fan Kontrolü Vinçler, asansörler veya winder (as c lar) gibi çeflitli smarlama-yap lan özel-amaçl uygulamalar da vard r. Tüm uygulamalar, Vacon CX' inkiler ile uyumludur. Kullan c -dostu Son derece kolay iflletim 20 den fazla lisan için mevcut ayr nt l el kitaplar Ayarlanmas gereken parametrelerin minimum say s için "hepsi bir yerde" do ruluk uygulamalar. PC araçlar, elkitaplar ve özel yaz l m, web sitemiz adresi, indirilebilir. Kolay kullan ml çok-lisanl kontrol paneli Tüm güç de erleri için ayn panel iflletimi Ak ll önceden-ayarlanm fl parametreler: sadece motor de erlerini girin, Vacon NX kalan n yapar Basit h zl ba lant terminallerine sahip I/O ba lant lar Farkl uygulamalarda, I/O kartlar için genifl seçenek PC ba lant s için RS232C terminali (NCLoad, NCDrive ve NC Mühendislik araçlar ) 6

7 VACON NXS GEL fim fi MOTOR KONTROLÜ Ba il Moment 2.0 NXS in özünde, adaptif motor modeli ile birleflik sensörsüz vektör kontrolü ve geliflmifl ASIC devre özelli i vard r. Motor ak modeli, ASIC devresi taraf ndan sa lanan üç ç k fl ak m ve gerilim ölçümlerine dayan r. Model, sensörsüz vektör modu ve U/f modun her ikisi için otomatik olarak motor parametrelerini, parametrelerdeki de iflmeleri izleyerek tan mlar. Vektör kontrolü, ölçümlerdeki ve motor parametrelerindeki küçük de iflmelerden Frequency Hz etkilenmeyen stator ak koordinat sisteminde gerçeklefltirilir. Özel ilgi veya kar fl k hesaplamalar gerektirmez. ASIC devresi ayn zamanda dahili baralar denetler ve baz harici fonksiyonlar da yapar. Böylece di er görevler için ifllemci serbest kal r. Geri beslemesiz vektör kontrolü Faz ak mlar n n ölçülen ani de erleri ve faz aç lar na Kesin kontrol Geliflmifl sensörsüz ak vektör kontrolü, kapal çevrim motor kontrolünde dinamik do rulu u afla daki h z aral için elde eder: Sürekli hal h z hatas : < %0,5 Moment yükselme zaman : < 10 ms Momentte düflük dalgac k Vacon frekans konverteri ile beslenen standart motorun yüklenebilirli i için örnek Bafllama momenti Aflir yüklenebilirlik Motorun nominal momenti Bir frekans konverteri ile beslendi i zaman motorun sürekli yüklenebilirli i dayanan vektör hesab her milisaniyede Rezonans titreflimlerine karfl yüksek ba fl kl k gerçeklefltirilir. Sonra bu de erler, moment ve ak n n Yüksek bafllama momenti: %200 Drive hesaplanmas için motor modeline yollan r. (motor/sürücü boyutlar na ba l olarak) Hesaplama, parametreler veya ölçümlerdeki hatalar yada motor de erlerindeki de iflmeler Yüksek bafllama ak m : 2,0 x IH Çok-motorlu sürücü sistemleri için uygun yüzünden sürüklenme (y lma) problemlerine Yüksek-h z uygulamalar, max. ç k fl frekans M neden olan integratörleri hesaba katmaz. Motor 7200 Hz (özel uygulama ile) geriliminin de eri ve yönü, ASIC devresinden elde edilir, böylece, ölçümlerdeki hatalar n etkisi olmaz. Adaptif motor modeli, konverter ve motor kablosunu da içerir, her zaman motorun kesin durumuna eriflimi sa lar. Dalgac ks z moment, diflliler veya di er bileflenler üzerinde ilave etkiye neden olmaz. Process Motor kontrolü NXS Fren direnci* Frenleme K y cisi* Mains L1 L2 L3 Integrated RFI input module Rectifier 3~ Charg.res IGBT inverter = 3~ Ak m sensörleri Motor Opsiyonel U V ç k fl W filtresi PE Control module Fan Control panel Power supply RS232 Measurements Motor & application control Gate drivers Motor control ASIC *FR4-FR6 için, frenleme direnci harici oldu u kadar dahili olarakta tesis edilebilir. Daha büyük çerçeveler FR7, FR8 ve FR9 için, frenleme dirençleri iste e ba l seçenekler olark mevcuttur. FR10 ve daha büyü ü için, bir harici frenleme k y c s gereklidir. Control I/O Control I/O Control I/O Control I/O Control I/O K4_1 7

8 VACON NXP YÜKSEK PERFORMANS S f r h zda tam motor kontrolü, h z geri-beslemesi olmadan elde edilemez. Uygulamada, % 0.5 den daha küçük bir h z hatas veya tüm h zlarda tam moment kontrolü gerekli oldu unda, bir flifreleyiciden (encoder) geri-beslemeye dayanan motor kontrolü, kesin gerekliliktir. Bu yetenek, NXP ye dahil edilmifltir. NXS de kullan lan ak m ölçme sistemine ilave olarak, NXP, motor durumunu belirlemek için flifreleyiciden gelen geri-besleme de erlerini de kullan r. NXP ile verilen geliflmifl mikroifllemci, her 150 microsaniyede bir h zl hesaplamalar yapabilme yetene ine sahiptir. Dinamik kontrol NXP control birimi, yüksek do ruluk gerektiren kapal -çevrim uygulamalar için ve yüksek dinamik performans gerektiren aç k-çevrim uygulamalar için kullan labilir. Tipik yüksek do ruluk uygulamalar, master/slave sürücüler, senkronizasyon ve konum belirlemeyi içerir. H z hatas : < % 0.01, flifreleyiciye ba l olarak H z oran do rulu u: < % 0.01, flifreleyiciye ba l olarak Devir bafl na 5000 pulse kadar flifreleyici girifli Seçenek kartlara ba l olarak 5,15 veya 20 V flifreleyici gerilimleri S f r da dahil olmak üzere tüm h zlarda tam moment kontrolü Moment do rulu u: < % 3 Bafllama momenti: > %200, motor ve sürücü büyüklü üne ba l olarak master/slave konfügürasyonu için tam yetenek Tam konum belirleme yetene i Sürücüden-sürücüye h zl iletiflim için yüksekh zl bus (12 Mbit/s) Drive M Process NXP motor kontrolü 8

9 GÖVDE MODÜLER TASARIM Kontrol Birimi Muhafaza s n f Bir geliflmifl mikroifllemci ve ASIC devresinin yan s ra, kontrol birimi, parametreleri ayarlamak ve sürücü fonksiyonlar n kontrol etmek için bir kontrol paneli de içerir. Gösterge, ayn zamanda ak m, güç ve gerilimin gerçek de erleri bilgisini de sa lar. Lokal kontrol modunda, panel sürücüyü çal flt rmak ve durdurmak için kullan l r. E er gerekliyse, gösterge, do rudan kapa a monte edilebilir. Tüm sürücüler için standart muhafaza s n f IP21 (NEMA1) dir. Muhafaza s n f IP54 (NEMA12) e yükseltilebilir. Kontrol birimi, çeflitli I/O kartlar için befl adet yuvaya (slot) sahiptir. Basit analog ve dijital giriflli kartlardan karmafl k fieldbus kartlar na kadar, kartlar için genifl seçenek olana vard r. Kart seçeneklerinin özellikleri ile beraber listesi sayfa 16 da bulunabilir. Kontrol biriminin dahili baras (bus) ayn anda çeflitli fieldbus ba lant lar n bar nd rma yetene ine sahiptir. ste e ba l kartlar, NXS ve NXP nin her ikisi aras nda de ifl-tokufl edilebilir. Belirli kartlar yaln zca NXP ile kullan labilir. Kontrol birimi, tipik olarak güç biriminden beslenir. E er gerekirse, kontrol birimi bir harici 24 V kaynaktan da beslenebilir. Bu harici kaynak, ana besleme ba lant s kesilse bile, saklanan veri ve di er parametrelere (örne in fieldbus uygulamalar ndaki) eriflimin sürmesini sa lar. Cüç ve kontrol olmak üzere iki birime ayr lm flt r Güç birimi Güç birimi, , ve üçfazl AC girifl gerilimi aral klar nda mevcuttur. Birim, sürücünün çal flmas için gerekli olan tüm güç devresi bileflenlerini içerir ve kontrol birimine bir çok-kutuplu ba lant lay c (connector) veya fiber-optik vas tas yla ba lan r. FR4-6, bir içinde olan frenleme k y c s ve iste e bafll dahili direnç ile donat l r. Direnç, her dakikada bir kez, 2 saniyelik tam moment h zl durmas için tasarlan r. ste e ba l olarak, harici frenleme direnci tesis edilebilir. 9

10 VACON NX UYGULAMALAR Vacon NX, önceden yüklenmifl "All in One" (hepsi bir yerde) uygulama paketimizi kullanarak çeflitli ihtiyaçlara esnek bir flekilde uyarlanabilir. Tüm uygulamalar, herhangi bir ilave yaz l m olmaks z n fieldbus vas tas yla kontrolü destekler. Tipik kullan m yerleri, pompalar ve fanlar, kompresörler, tafl y c lar (conveyor), winders, mikserler, vinçler ve yük asansörleri, asansörler ve eziciler (crushes) dir. htiyaçlar n za en uygun uygulama ve I/O gereksinimleri afla da verilenlerden seçilebilir: PLC 1 Temel uygulama, fabrikada default (varsay lan) olarak ayarlan r. I/O iflaretleri, sabitlenir (programlanabilir de ildir). 18 parametre içeren tekli parametre grubu, mevcuttur. Frekans referans, ya bir ak m yada bir gerilim iflareti (bir potansiyometre veya di er kaynaktan) olarak veya do rudan kontrol panelinden sa lanabilir. Bu uygulama bir çok durum için uygundur. PLC 1 2 Standart uygulama, temel uygulama ile ayn kontrol iflaret mant n içerir, farkl bir özellik olarak tüm dijital ve analog girifl ve ç k fllar özgürce programlayabilme olana ilave edilmifltir. Sekiz parametre grubu mevcuttur, bunlar, temel, girifl iflareti, ç k fl iflaret denetimi, sürücü kontrol, frekans, motor kontrol, koruma ve otomatik-tekrar çal flt rma parametreleridir. Brake resistor 2 3 Lokal/uzaktan uygulama, iki seçenekli kontrol kayna n n oldu u iflletim için ideal seçimdir. Frekans referans kayna, serbest flekilde programlanabilir. Aktif kontrol kayna, bir dijital girifl vas tas yla seçilir. Tüm ç k fllar, programlanabilir ve standart olarak sekiz parametre grubu sa lan r ma start/ PLC stop A 4 Çok-ad ml h z kontrolü uygulamas, sabit h zlar aras nda de ifl-tokufl yapmak için tasarlanm flt r. Temel, yedi adet çok-ad ml ve yavafl çal flma (jogging) olmak üzere dokuz programlanabilir h z içerir. H z, bir dijital girifl iflareti vas tas yla seçilir. Temel h z referans, ya bir ak m yada bir gerilim iflareti olarak sa lanabilir. Tüm girifl ve ç k fllar,programlanabilir, ve standart olarak, sekiz parametre grubu sa lan r. start/stop B V 3 RO 1 control 10 Brake resistor 4

11 reference / PID or direct V 5 PID kontrol uygulamas, iki I/O terminali kontrol kayna na sahiptir. Kaynak A, PID kontrolörüdür ve kaynak B, direkt frekans referans d r. PID kontrolör referans, bir potansiyometreden, bir fieldbus veya panelden analog girifller vas tas yla elde edilebilir. Gerçek de er, analog girifller vas tas yla veya analog girifllerin matematiksel fonksiyonundan elde edilebilir. Tipik PID kontrol uygulamas,, ortam ve yükteki de iflmelere ra men su borular ndaki bas nç gibi bir de iflkenin sabit olarak tutulmas n n gerekli oldu u uygulamalar içerir. Tüm ç k fllar programlanabilir, ve standart olarak sekiz parametre grubu sa lan r. 6 Çok-amaçl kontrol uygulamas, joystick kontrolü, bir potansiyometreden, bir fieldbus veya analog girifllerin matematiksel fonksiyonundan, analog girifller vas tas yla verilebilen bir frekans referans na sahiptir. Farkl çok-ad ml ve jogging h zlar programlanabilir. Tüm ç k fllar, programlanabilir, ve standart olarak sekiz parametre grubu sa lan r. Tüm uygulamalar içinde, oldukça karmafl k programlama yetene i sa layan özel parametreleri nedeniyle çok-amaçl uygulama, son derece çok yönlü bir uygulamad r. 7 Otomatik-de iflmeli pompa ve fan kontrolü uygulamas, bir de iflken h zl sürücü ve toplam dört yard mc sürücü kontrolü için kullan labilir. PID regülatör, de iflken h z sürücüsünün h z n ve yard mc sürücülere olan durdurma iflaretlerini kontrol eder. Tüm ç k fllar serbest olarak programlanabilir. Standart olarak sa lanan sekiz parametre grubuna ilave olarak, çoklu-pompa ve fan kontrol fonksiyonlar için de bir parametre grubu mevcuttur. Örne in, e er ölçülen girifl bas nc kullan c taraf ndan önceden belirlenmifl bir s n r n alt na düflerse bas nç artt r c (booster) istasyonlarda da t m bas nc n azaltmak için, pompa ve fan kontrolü uygulamas kullan labilir. Uygulama, frekans dönüfltürücüye ba l motorlar aras nda anahtarlama yapmak için harici kontaktörler kullan r. Otomatik-de iflme özelli i yard mc sürücülerin çal flmaya bafllama s ras n de ifltirme yetene ini sa lar. actual value ma +/- 10 V ma reference RO 1 RO 2 actual value ma PLC The NXP, sistem sürücüleri, master/slave sürücüler, konum belirleme, winders veya vinçler gibi kapal çevrim kontrolü gerektiren uygulamalar için uygundur. Biz, kald raç (lift), Winder, Yüksek-h zl moment kontrolü ve kapal çevrimli moment kontrolünü içeren, müflteriye-özel uygulamalar için, genifl seçenekler sunar z. Ayr ca, sizin gereksinimlerinizi daha iyi karfl lamak amac yla uygulamalar tercihe uygun hale getirmek için NC Mühendislik arac n sa lar z. 11

12 TEKN K ÖZELL KLER Frekans konverterinin seçimi Tüm sürücüler, ayn prensibe göre boyutland r l r. Bu, yük taraf ndan çekilen ak md r. Sürücünün seçimi, gerekli olan afl r -yüklenebilirlik derecesi ve ortam s cakl ile belirlenir. 380/400 V besleme için de erler Düflük afl r - Yüksek afl r - Frekans yük yük Dönüfltürücü P(kW) P(kW) tipi 1,6 1,4 ki tip afl r -yük koflulu tan mlanm flt r: A. Düflük afl r -yük: her 10 dakikada 1 dakika %10, %150 bafllama momenti, 40oC ortam s cakl. Tipik uygulamalar, yükte düflük de iflimleri olan dönel (rotary) kompresörler kadar merkezkaç (santrifüj) fanlar ve pompalar n da içerir. B. Yüksek afl r -yük: her 10 dakikada 1 dakika %50, %200 bafllama momenti, 50oC ortam s cakl. Tipik uygulamalar, h zl de iflen yüke sahip olanlar kadar crane (vinç) ler, yük asansörleri (hoists), liftler (asansör) ve conveyorleri (tafl y c ) de içerir NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX ,2 480/500 V besleme için de erler Load Belasting 1 0,8 Type B B Type A A Düflük afl r - Yüksek afl r - Frekans yük yük Dönüfltürücü P(kW) P(kW) tipi 0,6 0,4 0,2 0 Tipik düflük ve yüksek afl r -yük davran fl A Low overload B High overload Time Tijd Düflük ve yüksek afl r -yükler için olan nominal ak mlara ilave olarak, iki-saniyelik k sa-zaman afl r - yük ak m belirlenmifltir V hat ve motor gerilimleri için ayn güç bölümü kullan l r. Tablolar, verilen besleme geriliminde iki afl r -yük tipi için do ru sürücünün seçiminde size yard m edebilir. Sürücü 8 veya daha fazla kutuplu bir motora ba land zaman, sürücünün ak m kapasitesinin yeterli oldu unun do rulu u kontrol edilmelidir NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX

13 Sürücüler, çok-motorlu uygulamalar için uygundur. Nominal motor ak mlar n n toplam de eri, nominal sürücü ak m ndan küçük olmal d r. E er motorlar n, çal flan bir sürücü ile çal flt r lmas gerekiyorsa, en büyük motorun bafllama ak m, akan ak mlar n toplam de erine eklenmelidir. E er motor kablosunun toplam uzunlu u 200 metreyi afl yorsa, bir ç k fl t kac n n kullan m kadar çok-motorlu uygulamalar için yüksek afl r -yük de erini de kullanman z öneririz. Düflük afl r -yük Yüksek afl r -yük Nominal 10% afl r - Nominal 50% afl r - Maksimum Boyutlar Çerçeve A rl k ak m yük ak m ak m yük ak m 2 s ak m WxHxD büyüklü ü (kg) (I L) (A) (I H) (A) (I S) (mm) x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x389x214 FR x389x214 FR x389x214 FR x519x237 FR x519x237 FR x519x237 FR x591x257 FR x591x257 FR x591x257 FR x755x288 FR x755x288 FR x755x288 FR x1150x362 FR x1150x362 FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR10 85 Düflük afl r -yük Yüksek afl r -yük Nominal 10% afl r - Nominal 50% afl r - Maksimum Boyutlar Çerçeve A rl k ak m yük ak m ak m yük ak m 2 s ak m WxHxD büyüklü ü (kg) (I L) (A) (I H) (A) (I S) (mm) x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x292x190 FR x389x214 FR x389x214 FR x389x214 FR x519x237 FR x519x237 FR x519x237 FR x591x257 FR x591x257 FR x591x257 FR x755x288 FR x755x288 FR x755x288 FR x1150x362 FR x1150x362 FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR x1130x420*) FR10 85 *) NOT: T kaçlar (chokes), boyutlar ve a rl kta dahil edilmemifltir. 13

14 TEKN K ÖZELL KLER Güç aral Vacon NX kw ( Hp) Mains Girifl Ba lant s Girifl gerilimi V, V, V -15%...+10% Girifl frekans Hz Mainslere ba lant Dakikada bir kez Daha s k olan ba lant lar için fabrikayla temasa geçin Yard mc gerilim Kontrol mant, e er gerekli ise kontrol paneli, dahili sürücü fonksiyonlar ve fieldbus gücünü muhafaza eden bir harici yard mc beslemeden beslenebilir. 24 V DC, 300 ma Motor Ç k fl Ba lant s Gerilim 0...U in Nominal ç k fl IL: Düflük afl r -yük, her 10 dakikada 1 dakika için %10, bafllang ç moment gereksinimi %150, ortam s cakl 40 C IH:Yüksek afl r -yük, her 10 dakikada 1 dakika için %50, bafllang ç moment gereksinimi %200, ortam s cakl 50 C Bafllang ç ak m IS: E er ç k fl frekans ve heatsink s cakl <+60 C ise her 20 saniyede 2 saniye için tan mlanan ak md r. De er tablolar na bak n z. Bafllang ç momenti Motor ve sürücüye ba l Ç k fl frekans Hz (farkl uygulamalarda daha yüksek, max 7200 Hz) Frekans çözünürlü ü NXS: 0.01 Hz NXP: Uygulamaya ba l Kontrol karakteristikleri Kontrol yöntemi NXS, NXP Frekans kontrolü (U/f), Aç k Çevrim Sensörsüz Vektör kontrolü NXP Kapal Çevrim Frekans Kontrolü, Kapal Çevrim Vektör Kontolü Anahtarlama 1 16 khz frekans >NX0072: 1 10 khz Frekans referans Analog çözünürlük 10 bit, do ruluk (%1 (I/O karta ba l ) Panel referans 0.01 Hz çözünürlü ü Alan zay flama Hz noktas (iste e ba l daha genifl) H zlanma zaman saniye (s f rdan ayarlanan maksimum frekansa) Yavafllama zaman saniye Frenleme momenti DC fren: %30xT N (fren seflene i olmaks z n) Ak freni: %30 xt N ste e bal dahili direnç (FR4-6) ile dinamik frenleme: her dakikada T N ile 2 s de nominal h zdan durma. T N, yüksek afl r - yük oran na dayan r. Koruma fonksiyonlar Afl r -ak m Ani açma s n r 4xI H RMS korumas ak m Afl r -gerilim Açma s n r 1.35xUn korumas V birimler için 911V DC Düflük-gerilim Açma s n r 0.65xUn korumas V birimler için 333V DC Toprak-hatas Sürücüyü ç k fltaki (motor veya korumas motor kablosu) bir toprakhatas ndan korur. IE>%20xI N. Mains denetimi E er herhangi bir girifl faz kay psa açar (programlanabilir) Motor faz E er herhangi bir ç k fl faz denetimi kay psa açar Di er Birim afl r -s cakl k korumas, motor afl r yük korumas (U L ), durma (stall) korumas, motor düflük yük korumas, +24 V ve +10 V referans gerilimlerinin k sa devre korumas 14

15 Kontrol ba lant lar Kontrol kart konfügürasyonuna ba l d r, sayfa 16 ya bak n z. Tipik de erler, belirli kart kontrol edin. Analog gerilim V, Ri = 200 kω, tek uçlu ( V, joystick kontrol), çözünürlük 10 bit, do ruluk ±1% Analog ak m 0(4)...20 ma, Ri = 250 Ω, fark (diferansiyel) Dijital girifller 6, pozitif veya negatif mant k Yard mc gerilim +24 V ±15%, max 150 ma ç k fl Yard. gerilim girifl +24 V ±15%, max 300 ma Pot. metre ref. +10 V, +3%, max 10 ma Analog ç k fl 0(4)...20 ma, RL < 500 Ω, çözünürlük 10 bit, do ruluk ±2% Dijital ç k fl Aç k toplay c ç k fl, 50 ma/48v Röle ç k fllar Max.anahtar gerilimi 250 VAC/125 VDC Max. anahtar ak m 8 A / 24 VDC, 0.4 A / 125 VDC Max. anahtar gücü < 2 kva / 250 VAC Max. kont. ak m < 2 A rms Ortam s n rlamalar Ortam iflletme Düflük afl r -yük boyutland rmas s cakl için: -10 (buzsuz) +40 C Yüksek afl r -yük boyutland rmas için: -10 (buzsuz) +50 C Depolama 40 C C Ba l nem <%95, yo unlaflmaya izin verilmez Hava kalitesi IEC , Kimyasal iflletimdeki birim, buharlar S n f 3C2 Mekanik parçalar IEC , iflletimdeki birim, S n f 3C2 Rak m Nominal ak mda max 1000m m nin üzerinde, her 100 m için nominal ak m %1 azalt n. >3000 m rak m için, fabrikayla temas kurun Titreflim EN50178 EN IEC68-2-6, -34, -35, -36 IEC flletim Hz de max yerinden ç kartma geniflli i 3mm, Hz de max h zlanma büyüklü ü 0.7 G Sars nt (fiok) EN50178 IEC flletim max. 8 G, 11 ms Depolama ve max. 15 G, 11 ms nakliyat (pakette) EMC Gürültü ba fl kl Emisyonlar EN ,-2,EN 'e uygun H-kodlu seriler (tip iflaretine bak n z), EN e uygun, 1 nci çevre s n rlanm fl da l m, 2 nci çevre. Harici filtreler ile EN ,-2, EN ile uygun, 1 nci çevre s n rlanmam fl da l m gereksinimleri Güvenlik EN50178, EN , CE, UL, C-Ul, (CSA) FI, GOST R ye uygun (her bir birim için belirli uygunluklar için de erler plakas n kontrol ediniz CE iflareti evet Tüm özellikler, bildirilmeksizin de ifltirilebilir. T P B E L R T E Ç K O D U Örne in NXS A 2 H 1 SSS A1 A Ürün alan NXL = hafif endüstri sürücüsü NXS = standart sürücü NXP = yüksek-performans sürücüsü +40 C de 0031 = 31 A Nominal sürekli ç k fl ak m, I L Nominal ana gerilimler 2 = V AC 5 = V AC 6 = V AC Kontrol paneli A = standart alfa-nümerik tufl-tak m (NXS, NSP) B = tufl-tak m yok (taklit panel) C = 7-parça tufl-tak m Muhafaza (enclosure) 1 = IP20 s n fland rmas 2 = IP21/NEMA1 5 = IP54/NEMA12 RFI Seviyesi H = IEC standard n sa lar, 1 nci çevre, s n rlanm fl da t m, 2 nci çevre T = IT flebekeler için IEC standart n sa lar N = EMC emisyon korumas yok Dahili frenleme 0 = frenleme k y c s yok k y c s seçene i 1 = dahili frenleme k y c s 2 = dahili frenleme k y c s ve frenleme direnci Donan m de ifliklikleri güç birimi S = standart güç birimi di er donan m S = standart, T=kenar montaj kart vernikleme S = standart, V=verniklenmifl kartlar NXS/NXP için A1=temel I/O kart NXOPTA1 slot A) fabrikada tesis edilen A2=temel ç k fl röle kart NXOPTA2 (slot 2) seçenek kartlar 00=kart yok (slot C) (A,B,C,D ve E kart slotlar ) 00=kart yok (slot D) 00=kart yok (slot E) Not: E er kod, NXS A2H1 ye k salt lm flsa, biz NXS A2H1 SSS A1A y yollayaca z. 15

16 I/O KARTLARI KART T PLER Dört tip kart mevcuttur. Bunlar n belirteci, NXOPTxx biçiminde afla daki gibidir: Temel kartlar MXOPTA1, NXOPTA9, NXOPTAA,,NXOPTAZ Bu tip kart A,B ve C slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Geniflleme kartlar NXOPTB1, NXOPTB9, NXOPTBA,,NXOPTBZ Bu tip kart B,C,D ve E slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Fieldbus kartlar NXOPTC1, NXOPTC9, NXOPTCA, NXOPTCZ Modbus, Profibus, vs. Bu tip kart D ve E slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Adaptör kartlar NXOPTD1, NXOPTD9, NXOPTDA, NXOPTDZ Fiber optik adaptörler, örne in, sistem baras fiber optik adaptör kart Bu tip kart D ve E slotlar na tak labilir. Ayr nt lar için dokümanlar kontrol ediniz. Özellikler, kart tipi A Ayn zamanda sayfa 15 e bak n z, Kontrol Ba lant lar I/O Type NXOPTA1 NXOPTA2 NXOPTA3 NXOPTA4 NXOPTA5 NXOPTA8 NXOPTA9 NXOPTAE 7) 7) 3) DI DO AI (ma/v/+v) 2 2 1) 2 AO (ma/v) 1 1 1) 1 RO (NO/NC) 2 1 RO (NO) 1 +10V ref 1 1 1) 1 Thermistor 1 +24V / EXT +24V DI / Encoder (10 24V) 3 3 DI / Encoder (RS422) 3 Output +5V / +15V 1 Output +15V / +24V 1 1 1) Kart NXOPTA8: Analog girifller AIA1/AIA2, analog ç k fl AOA1 ve +10Vref gerilim referans nda, galvanik olarak ayr lm fl (tamam ayn potansiyelde) 3) Kart NXOPTA9: 2.5 mm2 teller için daha büyük terminal bloklar na sahip NXOPTA1 kart. 7) fiifreleyici kart özel uygulamal NXS ürününde de kullan labilir, NXP deki flifreleyici kart, standart Hepsi-bir-yerde (All-in-One) uygulamalar ile desteklenir. Not 1: Not 2: Slot A, sadece seçenek kartlar NXOPTA1, NXOPTA8 ve NXOPTA9 kartlar n kabul edebilir. Slot B ise NXOPTA2 ve NXOPTA3 seçenek kartlar n kabul edebilir. NXOPTA4 ve NXOPTA5, sadece slot C ye uyar. 16

17 Özellikler, kart tipi B Ayn zamanda sayfa 15 e bak n z, Kontrol Ba lant lar I/O Type NXOPTB1 NXOPTB2 NXOPTB4 NXOPTB5 NXOPTB8 NXOPTB9 NXOPTBB 8) DI 6 5) DO 1 AI (ma/v) AI (ma) isolated 1 2) AO (ma/v) AO (ma) isolated 2 2) RO (NO/NC) 1 RO (NO) Vref -10Vref Thermistor 1 +24V/Ext +24V Pt VAC Input 5 DI / Encoder ( V) 2 2) Kart NXOPTB4: Analog girifl AIA1, analog ç k fllar AOA1/AOA2, galvanik olarak her biri di erinden ve di er elektronik elemanlardan ayr lm fl. 5) Kart NXOPTB1: Her bir dijital girifl tek bir dijital ç k fl olarak programlanabilir (aç k toplay c ç k fl) 8) fiifreleyici kart NXOPTBB, mutlak flifreleyici ve sin/cos flifreleyici arabirimini sa lar. Not: NXOPTB, B, C, D ve E slotlar na, NXOPTB5 ve NXOPTB9, B, C ve D slotlar nda yerlefltirilebilir. Özellikler, kart tipi C NXOPTC2 Modbus NXOPTC3 Profibus DP NXOPTC4 LonWorks NXOPTC5 Profibus DP (D9 type connector) NXOPTC6 CANopen (slave) NXOPTC7 DeviceNet NXOPTC8 Modbus (D9 type connector) Not: Bu kartlar, D ve E slotlar na yerlefltirilebilir. Özellikler, kart tipi C NXOPTD1 (only NXP) System Bus adapter (2 x fiber optic pairs) NXOPTD2 (only NXP) System Bus adapter (1 x fiber optic pair) & CAN-bus adapter (galvanically decoupled) NXOPTD3 RS232 adapter card (not galvanically decoupled), used mainly for application engineereing to connect another keypad NXOPTD4 SPI-bus adapter card for Vacon CX special option cards Not: Bu kartlar, slotlar D ve E ye yerlefltirilebilir. lave kartlar gelifltirme çal flmalar sürdürülmektedir, lütfen web sitemiz a baflvurunuz veya yerel da t mc m z aray n z. 17

18 Local VACON KULLANICI ARAB R M - HMI Vacon NX, standart olarak menü-yap l alafanümerik kontrol paneline sahiptir. Panel, ayr labilirdir ve bir RS232C seri kablosu vas tas yla sürücüye ba lanabilir. Kablo afla dakiler için kullan labilir, 1 sürücüden ayr lm fl kontrol panelini tutmak için (örne in kap ya yerlefltirme) 2 PC yaz l m m z çal flt ran bir bilgisayara sürücüyü ba lamak için Ortam koflullar na ba l olarak kablonun maksimum uzunlu u, metredir. Sürücünün parametreleri, otomatik olarak yedekleme olarak panelde saklan r. Panel, ayn zamanda sürücüler ve uygulamalar aras nda parametreleri transfer etmek için kullan labilir. Özel uygulamalar için, dü melerin fonksiyonlar programlanabilirdir RUN STOP READY ALARM FAULT I/O Term Keypad Bus/comm Hand OFF Auto a b c READY READY READY Expander Board G1 G5 Local NXOPTC1 P1 P14 Local Baud rate 1200 baud Local STOP READY System Menu S1 S11 Local STOP Application Standard READY enter Browse Change value READY READY READY Local Local Local Fault history H1 H3 11 Output phase T1 T7 Op Day Counter Day I II III STOP FAULT STOP FAULT Local Local 11 Output phase F T1 T7 Op Day Counter Day 1 RUN = Motor çal fl yor. Durdurma komutu verildi inde motor hala yavafll yorsa, yan p söner. STOP READY Local Keypad control P1 P3 STOP READY Local Control Place I/O Remote enter Browse Change value 2 = Motor dönüfl yönünü gösterir RUN Local Local READY READY Monitor V1 V14 RUN Local Parameters Basic parameters Min Frequency G1 G8 P1 P Hz Local READY READY Output frequency Hz Local READY No editing! enter Browse Change value 3 4 STOP = Sürücünün çal flmad n gösterir READY = AC gücü aç k oldu unda ve ar za aktif olmad zaman yanar Gösterge menü yap s 5 ALARM = Sürücünün kullan c taraf ndan belirlenmifl s n rlar n ötesinde çal flt n gösterir ve bir uyar verilir. 6 FAULT = Güvensiz iflletme koflullar yla karfl lafl lm fl ve sürücünün durdurulmufl oldu unu gösterir Kontrol yeri göstergeleri a I/O Term = I/O terminalleri seçilmifl kontrol konumudur b Keypad = Keypad (tufltak m ), seçilmifl kontrol konumudur c Bus/comm = Fieldbus, seçilmifl kontrol konumu. 18

19 I Durum LED (yeflil-yeflil-k rm z = AC güç, sürücüye ba l oldu unda ve ar za aktif olmad nda yanar. II = Sürücü çal flt zaman yanar III Metin Sat rlar = Güvensiz iflletme koflullar yla karfl lafl ld ve sürücü durdurulmufl oldu unda (Ar za açmas ) yanar = Yer göstergesi. Menünün sembol ve numaras, parametre v.b. ni gösterir = Tan mlama sat r. Menünün, de er veya ar zan n tan m n gösterir. = De er sat r. Referanslar n, parametrelerin, v.b. in say sal ve alfanümerik de erlerini gösterir Dü me Tan mlar reset = Bu dü me, aktif ar zalar resetlemek için kullan l r select = Bu dü me, enson iki gösterge aras nda de ifltirme için kullan l r. De ifltirilen yeni de erin baz di er de erleri nas l etkiledi ini görmek istedi iniz zaman kullan fll d r. enter = Enter dü mesi afla dakiler için kullan l r: 1) seçimleri onaylama 2) varolan dü me fonksiyonlar n de ifltirme 3) ar za geçmiflini resetleme + = Gezinme dü mesi Yukar Ana menü farkl altmenülerin sayfalar nda gezinmek, parametre de erlerini girmek - - = Gezinme dü mesi Afla Ana menü farkl altmenülerin sayfalar nda gezinmek parametre de erlerini girmek = Menü dü mesi Sola Menü yap s nda geriye do ru hareket mleçi sola hareket ettirir (parametre girifl modunda) Parametre girifl modundan ç k fl = Menü dü mesi Sa a Menü yap s nda ileriye do ru hareket mleçi sa a hareket ettirir (parametre girifl modunda) Parametre girifl modundan ç k fl START STOP = Bafllama dü mesi E er tufltak m aktif kontrol konumunda ise motor çal fl r. = Durdurma dü mesi E er tufltak m aktif kontrol konumunda ise motor durur (uygulama ba ml ) 19

20 T H E I / 0 C A R D S SEÇENEKLER Muhafaza Donat s NX54FR4-6 Kap tesis etme donat s NXDRA: IP54 uzaktan kontrol paneli, kablolar içerir Frenleme Dirençleri Vacon NXBR : Dinamik frenleme için Uzaktan kontrol birimleri Vacon BOXxx Farkl de iflimler GÜÇ SEÇENEKLER RFI, DU/DT AND SINUS FILTERS RFI A 0 AA RFI Filtre tipi RFI=RFI filtresi DUT=dU/dt filtresi SIN=sinus filtresi CHK=t kaç REG=tekrar-üretici hat filtresi 250 Filtrenin nominal ak m 5 Nominal gerilim 2=230 V, 4=400 V 5=500 V, 6=690 V A Filtre tipi A=girifl, B=çikifl C=herikisi 0 Muhafaza s n f 0=IP00, 2=IP20 AA Rezerv edilmifl 20

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri NXL Serisi Frekans nvertörleri Kullan c Dostu HVAC Frekans nvertörleri Honeywell müflteri memnuniyeti anketleri taraf ndan saptanan uzmanlar n ve teknisyenlerin gereksinimleri, NXL serisi frekans invertörleri

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

VACON NXL KULLANIMI KOLAY AC SÜRÜCÜ

VACON NXL KULLANIMI KOLAY AC SÜRÜCÜ VACON KULLANIMI KOLAY AC SÜRÜCÜ 1 KURMASI KOLAY, ÇALIŞ TIRMASI DAHA DA KOLAY Vacon 0.25 ile 30 kw güç aralığında endüstriyel ortamlarda ve yaşam alanlarında kullanılabilecek kompakt AC sürücüdür. Kurulum

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

VACON NXS AĞIR İŞLETİM ŞARTLARI İÇİN DAYANIKLI SÜRÜCÜ

VACON NXS AĞIR İŞLETİM ŞARTLARI İÇİN DAYANIKLI SÜRÜCÜ VACON AĞIR İŞLETİM ŞARTLARI İÇİN DAYANIKLI SÜRÜCÜ GÜVENİL İR SEÇİM Vacon 0.7-560 kw güç aralığı ve 208-690 V besleme gerilimi ile, ağır makinalarda, binalarda ve sanayinin tüm dallarında kullanılabilir

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ORTAK DC BARA SİSTEMLERİ İÇİN VACON NX ÜRÜNLERİ

ORTAK DC BARA SİSTEMLERİ İÇİN VACON NX ÜRÜNLERİ ORTAK DC BARA SİSTEMLERİ İÇİN VACON NX ÜRÜNLERİ YÜKSEK KONFİGÜRASYON ESNEKLİĞİ NFE * FFE * AFE * * alternatif FE modülleri Ortak DC Bara BCU Vacon ürün yelpazesi içinde geniş Ortak DC Bara Sürücü ürünleri

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya

Detaylı

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta:

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: 112 Dosya/Motor ve Sürücüler Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: EtherCAT Sürücüler Beckhoff Beckhoff sürücü ailesi, AX5000 servo sürücü serisi ile yüksek dinamik konumland rma görevleri için

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü Unidrive M200 Distribütörler için mükemmel sürücü Control Techniques hareket kontrolü teknolojisinde küresel bir lider Control Techniques, endüstriyel uygulamalara yönelik hareket kontrolü teknolojisi

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı NES DC.DRV.00 Tanıtım Dokümanı 10.08.016 Giri Tasarım ve yazılım faaliyetleri tamamen yerli olarak firmamız tarafından gerçekle tirilen Endüstriyel DC motorlar için geli tirilmi mikroi lemci kontrollü

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Şebekeden çekilen güç düşüldüğünde Çevre Dostu Önce Güç kaynağı Optimum motor kontrol Güç kaynağı Bütün

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı