twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine dönüfltürülmesi ve teflhir alanlar n n aç lmas gerekti ini aç klad. GÜNCEL Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, Ankara n n mobilyac l k alan nda uluslararas düzeyde rekabet edebilir bir yap ya kavuflmas için öncelikli olarak apartman kat nda metrekarelik imalathanelerin 3-5 bin metrekarelik imalathanelere dönüfltürülmesi gerekti ini belirterek, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörü geliflmez. Mobilyac lar sitesi kentsel dönüflüm kapsam nda yenilenebilir HABER 16. SAYFADA Yenimahalle hentbolda nama lup lider 13 TE 16 DA Ziraat mühendisleri Çankaya da bulufltu 18 OCAK 2014 Cumartesi Naz m Hikmet te Mevlana gecesi 13 TE YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) 13 TE Çankaya ve ODTÜ ifl birli i yapacak MAMAK S NCAN Tuna, site sakinleri ile bir araya geldi Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldi i günden bu yana Birlikte Yönetim anlay fl ile ilçe halk - n n istek, öneri ve flikayetlerini dinlemeye ve hizmetleri bu yönde gerçeklefltirmeye devam ediyor. HABER 2. SAYFADA Çarfl trafi ine ortak ak l çözüm Mamak ta yap lan yat r mlar vatandafllardan ve esnaftan gelen istekleri de erlendiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, bu do rultuda çal fl yor. Akgül, Çarfl Caddesi nde dükkân bulunan esnafla kahvalt da bir araya geldi. HABER 4. SAYFADA Keçe sanat hayat buluyor Yünün ya da k l n su ve sabunla çi nenip dövülerek liflerin birbirine kaynaflt r lmas yla elde edilen keçe sanat Mamak ta hayat bulmaya bafllad. HABER 3. SAYFADA Ö rencilerin Tiryaki li i Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Beflikkaya Mahallesi Erdem Bayaz t Gençlik Merkezi üyelerine alt n de erinde önerilerde bulundu. HABER 2. SAYFADA Abdullah Cengiz Bugün 3 te GECEN AY 565 YANGIN CIKTI Geçen aral k ay nda Ankara da ç kan 565 yang ndan 564 ü Ankara Büyükflehir Belediyesi tfaiyesi nin zaman nda müdahalesiyle k smi hasarla atlat ld. H A B E R Ankara tfaiyesi y l n son ay nda 565 yang na müdahale etti B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 F A C E B O O K GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ htiyaç fazlas malzemeler ihtiyaç sahiplerine gidiyor Keçiören Belediyesi nin veren el ile alan eli bir araya getiren örnek uygulamas vatandafllardan takdir topluyor. sraf etme ihya et slogan yla bafllat lan uygulama ihtiyaç sahipleri ile ihtiyac ndan fazlas na sahip olanlar buluflturuyor. Vatandafllardan gelen bildirimler ile ihtiyaç fazlas malzemeyi yerinden teslim alan Keçiören Belediyesi, onar lmas gereken malzemelerin tamirini üstleniyor. Ard ndan yard mlar Sosyal Yard m Müdürlü ü ne gelen baflvurular içinden seçilen ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. HABER 4. SAYFADA Süleyman Göksu Bugün 4 te KEÇ ÖREN Yalç n ÇYER Bugün 13 te Ankara Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl verilerine göre, Ankara da aral k ay nda meydana gelen toplam 565 yang n n 214 ü konut, özel iflyeri ve bürolar n bulundu u binalarda ç karken, 161 i ot, saman, ekin ve çöp yang n fleklinde aç k alanlarda gerçekleflti. 81 ARAÇ YANDI 81 yang n motorlu araçlarda, 36 yang n fabrika, atölye ve imalathanelerde, 18 yang n odunluk ve kömürlüklerde, 5 yang n kamuya ait binalarda, 1 yang n ise ormanl k ve fidanl klarda meydana geldi. 178 KUNDAKLAMA Aral k ay nda 178 yang n kundaklama sonucu meydana gelirken, 147 yang n elektrik konta ndan, 127 yang na ise tedbirsizlik ve ihmal sonucu at lan sigara ve kibrit neden oldu. Ayr ca ay boyunca yaflanan 53 yang n baca tutuflmas ndan, 9 yang n akaryak t ve parlay c maddelerin alev almas yla, 7 yang n do algaz ve tüp parlamas sonucu ç kt. fievket Evliyagil hayat n kaybetti Ajans Türk fiirketler toplulu u kurucular ndan fievket Evliyagil, yaflam - n yitirdi. Türkiye de matbaac l k sektörünün duayenlerinden biri olarak an lan Evliyagil, hay rsever kiflili i ile de tan n yordu. Evliyagil in cenazesi 18 Ocak Cumartesi (bugün) stanbul da Fatih Camiinde k - l nacak ö le namaz n müteakip, Edirnekap fiehitli indeki aile mezarl nda topra a verilecek Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri, gazetecileri unutmad. Y ld ztepe Gençlik Merkezi üyesi ö renciler, Çal flan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsam nda bir program haz rlad. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflen programa yaklafl k 400 kifli kat ld. Gazetecileri, Tarihe tan kl k eden kifliler olarak tan mlayan Alt nda l çocuklar, haz rlad klar tiyatro gösterileriyle büyük be eni toplad. ANKARA /2 Alt nda l çocuklardan gazetecilere özel program T oplumun do ru, objektif ve tarafs z olarak bilgilendirilmesinde gazetecili in önemine de inen ö renciler, gazetecilerin her türlü haks zl n karfl s nda olmas gerekti ini dile getirdi. Gazetecili in zorluklar na da de inen Alt nda l çocuklar, gazetecili in ayr m gözetmeksizin yap lan bir meslek oldu unu vurgulad. Gazetecilik mesle inin zorluklar n haz rlad klar slayt gösterisiyle ortaya koyan ö renciler, bir de temsili Ana Haber Bülteni canland rd. Haz rlad klar ana haber bülteniyle büyük be eni toplayan Gençlik Merkezi üyeleri, profesyonel muhabirlere tafl ç kard. Alt nda l çocuklar Bir gazeteci aran yor fliirini ise hep birlikte seslendirdi. Y ld ztepe Gençlik Merkezi üyelerinden Hümeyra Buse Karahisar, gazetecilik mesle ine sayg duyulmas n gerekti ini belirtti. Gazeteciler sayesinde bilgiye ulaflt klar n n alt n çizen Karahisar Her sabah uyand m z da onlar n haberleriyle gözümüzü aç yoruz. Yapt klar ifl çok önemli. Herkes gazeteci olamaz. Bir di er ö renci Salih Biçer ise mesle in zorluklar na dikkat çekti. Gazetecilerin görev yaparken birçok tehlike atlatt n ifade eden Biçer, gazetecili in çok fazla dikkat gerektirdi ini söyledi. Biçer, gazeteci in keyifli bir meslek oldu unu da sözlerine ekledi. Tuna, site sakinleri ile bir araya geldi S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldi i günden bu yana Birlikte Yönetim anlay fl ile ilçe halk n n istek, öneri ve flikayetlerini dinlemeye ve hizmetleri bu yönde gerçeklefltirmeye devam ediyor. Göreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Baflkan Tuna, mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplum kurulufllar ve ilçe yöneticileriyle istiflare toplant lar na ara vermiyor. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna kendisine gelen sohbet ve komflularla buluflma davetlerini de geri çevirmiyor. Davet eden sitenin sakinleriyle sohbet eden Baflkan Tuna, vatandafl n mutlulu una da s k nt s na da ortak oluyor. Yüz yüze ve oldukça s cak bir ortamda gerçekleflen görüflmelerde ilçe sakinleri, Baflkan Tuna ya istek ve önerilerini birinci a zdan ulaflt rma f rsat yakal yor. Vatandafl n yo un ilgisi ile karfl laflan Baflkan Tuna, vatandafl n s k nt lar n dinleyerek çözüm üretmeye çal fl yor. Baflkan Tuna bu defa da Emel Sitesi sakinlerinin davetine kat ld. Site de komflularla buluflan Baflkan Tuna talepleri de yerinde görme f rsat buldu. Halk n büyük ilgisi ile karfl laflan Baflkan Tuna, hem sorular yan tlad hem de ilçenin geliflimine katk sa layan fikirleri not etti. Site ziyareti öncesinde de fioförler Odas Genel Kuruluna kat lan Baflkan Tuna orada da halk n ve floförlerin ilgisi ile karfl laflt. Site sakinleri ile bir araya gelerek onlar n istek ve önerilerini dinledi ini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Vatandafl m zla bir araya gelmeye ve fikir al fl veriflinde bulunmaya oldukça özen gösteriyorum. Bu anlamda Cuma günleri düzenledi imiz Halk Günlerinde vatandafl m z dinliyor ve sorunlara çözüm bulmaya çal fl yoruz. stiflare toplant lar m zla da gerek sivil toplum kurulufllar gerek muhtarlar gerek de mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ilçemizin geliflimine katk sa l yoruz. lçemizdeki site sakinlerinin veya komflular n çay davetlerini de geri çevirmiyorum. BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 17 Rebi-ül Evvel 5 Kanun-i Sani Ö rencilerin Tiryaki li i A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Beflikkaya Mahallesi Erdem Bayaz t Gençlik Merkezi üyelerine alt n de erinde önerilerde bulundu. Baflkan Tiryaki, baflar n n s rr n Alt nda l çocuklarla paylaflt. Baflkan Tiryaki, yaklafl k 100 ö rencinin kat l seminerde kitab n ve okuman n önemi üzerinde durdu. Ö rencilerle Mehmet Akif Ersoy un bir fliirini paylaflan Tiryaki, okuman n insan ufkunu geniflletti ini, hayatta baflar l olmak için okuman n çok gerekli oldu unu söyledi. Her evde mutlaka bir kütüphane bulunmas n isteyen Tiryaki, Alt nda l çocuklara Erdem Bayaz t n fliir kitab n hediye etti. Baflkan Tiryaki, Bizim okul y llar m zda b rak n Belediye Baflkan yla sohbet etmeyi, yan na bile gitmeniz imkâns zd. Siz çok flansl s n z. Sizden iste im sadece okuyun, Bilimle ilgilenin. Bu memlekete hay rl birer evlat olaca n zdan hiçbir flüphem yok. Alt nda l çocuklar ise Baflkan Tiryaki ye verdikleri de eri ve gençlik merkezlerine gösterdikleri ilgiyi okuduklar fliirlere yans tt. Ö renciler sorduklar sorularla fliire, edebiyata, spora ve di er kültürel faaliyetlere olan ilgilerini TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 30 Günefl :07 00 Ö le :12 06 YARIN kindi :14 35 Akflam :16 59 Yats :18 22 ortaya koydu. Erdem Bayaz t Gençlik Merkezi üyelerinden fiaziye Körpe, gençlik merkezlerinin okul derslerine yard mc oldu unu, bu merkezin geliflimine büyük katk sa lad n söyledi. Baflkan Tiryaki nin kendilerini okumaya teflvik etti ini söyleyen Körpe, fliir okumaktan büyük keyif ald n da sözlerine ekledi. Sosyal hayatta her geçen gün daha fazla yer edindiklerini ifade eden bir di er ö renci Elif Güzelyurt ise özgüven konusunda büyük aflama kat ettiklerini söyledi. Belediye Baflkan na soru sorman n kendileri aç s ndan bulunmaz bir f rsat oldu unu dile getiren Güzelyurt Fikir al flveriflinde bulunuyoruz. Sizden pek çok fley ö reniyoruz. Bu da bizi ileriye tafl yor. diyerek Baflkan Tiryaki ye teflekkür etti.

3 Keçe sanat Mamak ta yeniden hayat buluyor tablo yap ld.3 kifli taraf ndan 1 haftada yap lan semazen Y ünün ya da k l n su ve sabunla çi nenip dövülerek tablonun önce kal b ç kar ld ard ndan yün, sabunla dövülerek keçelefltirildi ve flekil verildi. Tamamen insan gücü- liflerin birbirine kaynaflt r lmas yla elde edilen ve örtü, yayg, pano ya da giysi yapmada kullan lan bir ne dayanan eser kurumaya b rak ld. fiehirleflme ile birlikte de iflen koflullarla kaybolmaya yüz tutan, unutulan ge- tür kaba kumafl olarak tan mlanan keçe sanat Mamak ta hayat bulmaya bafllad. Ortaasya dan Anadolu ya uzanan leneksel el sanatlar n n aç lan kurslarla yeni nesillere aktar laca n belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, ve bin y ll k tarihi geçmifli olan Keçe Sanat Mamak Kültür Merkezi nde aç lan keçe kursu ile yeniden yaflat lmaya Ebru, hat, tezhip, keçe gibi kurslar m z sayesinde özellikle genç kuflaklar, Türk kültürünü yaflayarak tan yorlar. baflland. Yaklafl k 3 ay önce e itimlerine bafllanan Keçe Kursu meyvelerini vermeye bafllad. Günümüzde de aksesuar ve süs eflyalar yap lan keçeden bu kez semazen re en do ru flekliyle aktar lacak. Kursumuz sayesinde bu önemli sanat m z gelecek nesille- ANKARA /3 Evlilik Okulu projesi ile toplumun mihenk tafl olan aileyi korumaya çal flan Sincan Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n da deste i ile seminerler düzenliyor. Belediye-Bakanl k fi B RL YAPTI Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle de yaflayan Kayserili 16 ilçe ve köy dernek baflkan n a rlad. Ziyarette, yerel seçimler öncesi destek verildi. Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi ve Felahiyeliler Derne i Baflkan smet Özbay öncülü ünde gerçekleflen ziyarette Kayserililer Yaflar a Sizden ald m z s cakl ve Bilinçli Efller, Mutlu Yuva slogan ile aileleri bilinçlendirmeye ve sa l kl nesiller yetiflmesine katk sa lamaya çal flan Sincan Belediyesi, Evlilik Okulu projesinin yan s ra seminerlerle de eflleri bilinçlendirmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Sincan Sosyal Hizmetler Müdürlü ü ile Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü'nün iflbirli i ile Çocuk Geliflimi Uzman Vezniye Söyünmez taraf ndan aile içi iletiflim semineri veriliyor. Seminerde; aile için iletiflimin püf noktalar, çocukla iletiflim, iletiflimi engelleyen nedenler gibi pek çok konu anlat ld. Efller aras ndaki iletiflim ailenin temelini oluflturdu unu belirten Çocuk Geliflimi Uzman Vezniye Söyünmez; letiflim, tüm canl lar ve insanlar aras nda yüzy llardan beri süre gelen temel bir olgudur. Kiflilerin ve toplumsal yaflam n temel ve vazgeçilmez bir özelli idir. Bireyin gelifliminde ve e itiminde önemli bir yeri olan aile, iletiflim bak mdan da oldukça önemlidir. Çocuklar n iyi bir geliflme gösterebilmeleri anne-baba ile çocuk aras nda etkili bir iletiflimin kurulmas na ba l d r. Efller birbirine ne kadar anlay fll ve flefkatli davran rsa iletiflim ve ba o kadar geliflir. Efllerin birbirini anlamas ve de er vermesi çocukla olan iletiflimi de etkiler. Çocukla iletiflimde çocu un yafl, cinsiyeti ve kiflilik özelliklerinin oldukça önem tafl d n belirten Söyünmez, Çocukluk döneminde olas tehlikelere karfl aç k tav r koyabilen ebeveynler ergenlik dönemiyle birlikte çocu u üzerindeki denetimi uzaktan yapabilmelidir. Arkadafl seçiminde kontrollü ama bask c davranmamal d r. Unutulmamal d r ki çocuk aileyi yans t r. Aile içindeki bireylerin kiflilik yap s çocu un kiflili ini flekillendirir. Yani aile, iletiflim becerilerini kullanam yorsa çocukta iletiflim becerilerini kullanamaz. Dolay s yla çocuk hem ailede hem de sosyal çevrede sürekli çat flma içine girer. Ebeveyn ve çocuk aras ndaki iletiflim de dinlemenin ve önem vermenin büyük önem tafl d n belirten Çocuk Geliflimi Uzman Vezniye Söyünmez, çocu u dinlemenin önem vermek ve de er vermekle efl anlaml oldu unun alt n çizdi. Nalbant, sa l kl mesaj ak fllar n n aile içi iletiflimi güçlendirdi ini ve ba lar pekifltirdi ini de söyledi. Söyünmez, aile içi iletiflim de bireylerin dikkat etmesi gerekti i hususlar flöyle s ralad : De er verme ve görme duygusu, güven ortam, yak nl k ve samimiyeti hiçbir belediyeden alamad k. nflallah seçimlerin ard ndan tebrik ziyaretine de gelece iz Kayserilileri hemflerisi olarak gördü ünü kaydeden Yaflar, ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade etti. Kayserililerle hep s cak iliflkiler kurdu unu söyleyen Yaflar, Y llard r ticaretle u rafl yorum. Bu vesile ile Kayseri den de çok dostumuz oldu. Birlikte çok ekmek yedik dayan flma duygusu, sorumluluk duygusu, zorluklarla mücadele ederek onlar n üstesinden gelmeyi ö renme ve etkili iletiflimin aile içi iletiflimde çok önemli oldu unu belirtti. letiflim engelleyen unsurlara da dikkat çeken Söyünmez; Emir cümlelerini hayat m zdan ç karmam z gerekiyor. Yat, kalk gibi emir cümleleri yerini rica cümlelerine b rakmal Sürekli ö üt verme, gözda verme, s kl kla elefltirme yada sürekli övmek, ad takmak ve s namak aile içindeki iletiflimi zay flatan en önemli nedenler olarak karfl m za ç k yor. Aile içi iletiflimin do ru yürümesi için herkes kendinde olan sorunlar yakalamal ve onlar törpülemeli Kayserililerden Yaflar a destek Kayseri nin ticaretteki geliflmiflli i ile ülke ekonominse katk s n n büyük oldu unu belirten Yaflar, orta Anadolu insan n n vatan ve millet sevgisine de indi. Belediye hizmetlerinden de bahseden Yaflar, Yenimahalle ye kal c çok eser kazand rd k. Türkiye de ses getiren bir ilçe olduk. Egolar m za ve h rslar m za esir olmadan halk m z için hizmet ürettik. Kamunun paras n kendi param z gibi özenle harcad k. Hayata geçirdi imiz projelerle de sosyal belediyecili in adresi olduk Belediye hizmetlerinden ve Yaflar n kendilerine gösterdi i destekten memnuniyetlerini ifade eden Kayserililer de Yaflar a desteklerini ifade etti. Yenimahalle de yaflayan Kayserililerin gönlünü fethettiniz diyen dernek baflkanlar, 30 Mart ta yap lacak yerel seçimlerin ard ndan da tebrik ziyaretine geleceklerini ifade etti. Oldukça samimi bir ortamda ve sohbet havas nda gerçekleflen ziyarette Kayserili dernek baflkanlar Yaflar a beraberinde getirdikleri Kayseri nin yöresel lezzetlerinden past rma ve sucuk hediye etti. Aslen Afyonlu olan Yaflar n ise memleketinin sucu una at fta bulunmas ziyarette keyifli anlar n yaflanmas n sa lad. Öte yandan Yaflar a bir ziyaret de Türk Yerel Hizmet Sen Genel Baflkan lhan Koyuncu ve beraberindeki genel baflkan yard mc lar ndan geldi. Yerel seçimlerin ve güncel siyasi olaylar n konufluldu u ziyarette Yaflar, ülkenin gelece i için sand n önemine dikkat çekti. DAR OL GARfi HAfiHAfi L E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Memleketimizdeki olaylar s k nt verdikçe s k nt olmaya devam etmektedir. En son baflbakan, y llard r hakka, hakikate, iyili e, güzelli e, sevgiye, hoflgörüye, insana ve insanca davranmaya hizmet eden bir topluluk için Haflhafliler tabirini kullanarak ne kadar yanl fl yönlendirildi ini aç k ve net bir flekilde göstermifl oldu. Bir kez daha göstermifl oldu ki, dris Naim fiahin in beyanat nda söyledi i gibi dar oligarflik bir çevre baflbakan yanl fl yönlendirmektedir. Bu nas l dan flmanlar toplulu udur ki, y llard r -inançl olduklar için- sayg duydu u, kendisine de -inançl oldu için- sayg duyan bir toplulu a, tarihte zulme, zalimli e, teröre ve yasad fl ifllere bulaflan bir tedhifl örgütü ile bir tutacak kadar ileri gitmesini önerdiler? Acizin, ta lise y llar nda MTTB den, Milli Selamet Partisi Gençlik Kollar ndan, stanbul Belediye Baflkanl ndan beri tan d, kasetlerde üstat Necip Faz l K sakürek ve Mehmet Akif in fliirlerini samimiyetle okuyan kifli gitmifl yerine bambaflka biri gelmifl. Aman Allah m güç ve kuvveti ele geçirme insan bu kadar m yanl fla sürükler? Nas l olur, y llard r çevresine, belki Osmanl n n y k l - fl ndan beri ilk kez milletin sesi ve solu u olan kimseler iktidardad r. Ne olur onlara dua edelim baflar l olsun. Diyen bir gönül insan na ve onu sevenlere bu düflmanl k yap l r? Kim say n baflbakan bu kadar yanl fl yönlendirdi ki sertleflti ve milyonlar üzecek sözler söylemeye zorlad. Nas l olur, kendisine gönderilen say s zca heyetleri dinlemesine, bas n arac l ile yap lan aç klamalara ra men ikna olmam fl; ha bire sert ve tavizsiz sözler sarf ediyor. Öyle ileri gitti ki, Allah n o sevgili kullunun gönlünü, yegâne kap olan Mevla ya aç p tana götürmesine sebep oldu. Evet, bence de bu iflin içinde Haflhafliler var. Öyle bir Haflhaflilik ki kardeflli in tesisi için gelen heyetleri yok sayd. Öyle Haflhaflilik ki, kimse devletinin bafl ndakileri kündeye getirme gibi bir niyet tafl mamaktad r. Öyle bir Haflhaflilik ki dostlar n el uzat p meseleyi tatl ya ba lamak üzere gönderdi i elçileri de pazarl k olarak gördü. Öyle bir Haflhaflilik ki, hiçbir suça bulaflmam fl say s zca emniyet görevlilerini yerlerinde ve görevlerinden etti. Öyle bir Haflhaflilik ki iflgal etti i gazete köflelerinde ha bire Müslüman a sald rmakta beis görmemektedir. Öyle Haflhaflilik ki, h zs zl k, soygunculuk, yolsuzluk yapan n, iki tarafl, karfl l kl mülayemeye tabi tutulmas n hazmetmifl olmayacak ki, nas l beddua edersiniz? deyip durmaktad r. Hani aras Ankara sokaklar nda beraber, kol kola yürürken, slam gelecek vahdet bitecek. Tek yol slam. Kurtulufl slam da sözleriyle slami olmayan bir sistemin yanl fll n hayk r yorduk. fiimdi ne oldu da bu sistemin ölmez bekçileri olduk? Yar n huzuru lahi de sormazlar m Dün neydi bu gün ne oldu? Yoksa meflhur siyasetçinin, dün dündü; bu gün bu gün... dedi i gibi geçmiflimizi inkâr m edece iz? Evet, avaz m z ç kt kadar yine ba r yoruz: Tek yol slam slam gelecek vahflet bitecek Kurtulufl slam da Gönlünde zerre kadar iman olan bunun aksini idea edemez? Bu topraklarda slam hakk yla yaflanmad ktan sonra huzuru bulmam z mümkün de ildir. Zaten bunlar olmad, geçmiflte söyledi imiz bu sözleri arkaya att m z için de il mi, bütün bu huzursuzluklar. Bu do rulara sar lmad m z sürece bu Haflhaflilik suçlamalar devam edip duracakt r. ktidar nimetlerinden faydalanma, milletin verdi i krediyi yanl fl anlama, milletin bizi alk fllamas n kendimizden bilme, sand mutlak kurtulufl olarak görme, Allah n (celle cealuhu) inayet ve yard m n tertemiz gönülleri rahats z etmede kullanma, bu güne kadar, yar nda ellerine asla silah almayacak, terörü ve terörizmi Müslümanl ktan fersah fersah uzak gören sevgi ve hoflgörü toplulu unu yok etme hayalleri Haflhaflilik de il de nedir? Ortada ciddi ve elle tutulur bir sebep olmamas na ra men, inanm fl kardefline söylememesi gereken, çete, terörist, iflbirlikçi, indekiler, kumpastakiler, derin yap lanma, karanl k örgüt yanl lar, Haflhafliler daha bir sürü a za al nmayacak hakaretleri yapan, bütün bunlar Allah(celle celaluhu) için de il de, karfl s na ç kan idealsiz kalabal klara güvenerek söyleyene bir tavsiyem olacak: Lütfen dan flman ekibinizi Allah(celle celaluhu) için bir kez daha gözden geçiriniz. Size rapor getirenleri -kim olursa olsun- Cenab- Hakk n Yüce Beyan nda beyan buyurdu u, Ey iman edenler! E er bir fas k size bir haber getirirse onun do rulu unu araflt r n. Yoksa bilmeden bir toplulu a kötülük edersiniz de sonra yapt n za piflman olursunuz. (Hucurat Suresi:6.ayet) flu ayetin hükmüne vurun. Bununla dan flmanlar fas k m yapt n z, diyebilirsiniz? nan n gazete köflelerini iflgal edip, birine vur di erine kaç diyen o kadar flans zlar var ki saymakla bitiremeyiz. Hem daha önce görmedik mi, birçok köfle yazar belli mahfillerin ve gizili teflkilatlar n elemanlar de il miydiler? nan n kalemlerden dökülen kanlar, nefretleri, k flk rtmalar, sald r ve hakaretleri görünce aksini düflünemiyorum. Bir de üstat Necip faz l n önce alk fllad lar, sonra öldürdüler kitab n okuman z da tavsiyelerimin aras na alay m Do rudur bir Haflhaflilik var. Hem de nas l Baflbakan çevresiyle ve gönül dostlar yla vuruflturan dar bir oligarflik Haflhafli toplulu u Ne diyelim? Son s na m z Rabbimizdir: Allah m! Ne olur! Müslüman kardeflini Haflhaflilik terör örgütü ile bir tutacak kadar rahat olan bir Müslüman a istikamet ver. Onu bu sözleri söyleyecek kadar yanl fl yapanlar varsa onlara da istikamet nasip et. Memleketimizin, insan m z n, insanl n huzuruna, bilerek ve kasten zarar veren kim olursa olsun slah et. Islahlar mümkün de ilse kahhar isminle kahru periflan eyle. Müslümanlar n aras nda fitne fesat ç - karanlar defu ref et. Sana s n yoruz Rabbim

4 MURAT PARLAK M amak ta yap lan yat r mlar vatandafllardan ve esnaftan gelen istekleri de erlendiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, bu do rultuda çal fl yor. Mamak Kaymakam Ertu rul K - l ç, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer, ASK Mamak Bölge Müdürü sa Uzuno lu, Baflkan Yard mc lar Ahmet Müfit Y ld r m ve Mustafa Orhan Çarfl Caddesi nde dükkân bulunan esnafla kahvalt da bir araya geldi. Örnek ANKARA 4 sokak uygulamas çerçevesinde yenilenen Çarfl Caddesi nin son flekli esnafla birlikte belirlendi. Çarfl içinde yo un trafi in olufltu unu ve bu trafi inde esnaf n iflini olumsuz etkiledi ini dile getiren Akgül; Çarfl içerisinde oluflan bu trafi i iki yolla çözebiliriz. Zab ta ya da polis ekipleriyle bu trafik sorununu çözebiliriz ancak vatandafla ceza kesmek bizim istedi imiz bir çözüm de il. Çarfl içinin trafi ini düzenlemek için bir di er yol da trafi in tek yönlü olarak akmas. Çarfl içi yap lan düzenlemelerle, fl kland rmalar yla, kent mobilyalar yla cazibe merkezi haline S incan Belediyesi, Enerjini Verimli Kullan, Bofla Harcama slogan ile Ocak Enerji Tasarrufu Haftas kapsam nda Temelli TOK lkokulu nda bir program düzenledi. Programda Sincan Belediyesi Tiyatro Ekibinin gerçeklefltirdi i gösteri de minikleri hem e lendirdi hem de bilinçlendirdi. Enerji tasarrufunun gelecek nesiller için çok önemli oldu unun alt n çizen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Toplumsal fayda odakl sosyal sorumluluk projelerinden biri gelecek Kahvalt da Akgül ün tek yön önerisini tart flan esnaf, yenilenen cadde için teflekkürlerini sunarak trafik uygulamas n n bir müddet daha çift yönlü olarak devam etmesinden yana olduklar n dile getirdi. Y llard r devam eden sorunlar n birer birer çözüme kavufltu unu dile getiren esnaflar, Baflkan m sizden önce birçok yönetim gördük. Ancak hiç kimse bizi davet ederek sorununuz nedir ya da flu konuda fikriniz nedir diye sormad. Bu nokta da benimsedi iniz kat l mc yönetim anlay fl için sizlere teflekkür ediyoruz fleklinde konufltu. Keçiören Belediyesi nin veren el ile alan eli bir araya getiren örnek uygulamas vatandafllardan takdir topluyor. ihtiyaç fazlas malzemeler ihtiyaç sahiplerine gidiyor Çarfl trafi ine ortak ak l çözüm Miniklere tasarruf e itimi olan enerji tasarrufu bilincini, yaflam tarz ve kültür haline getirmeliyiz. Daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir ekonomi için enerji kaynaklar m z bilinçli ve kontrollü kullanmal y z. Programda; enerji kaynaklar n n dünyan n ve ülkemizin en önemli gündem maddelerinin bafl nda geldi i anlat ld. Ayn zamanda, enerji kaynaklar n n s n rl olmas, enerji fiyatlar ndaki dalgalanmalar ve artan rekabet koflullar n n kaynaklar n etkin kullan m n zorunlu hale getirdi i belirtildi. Enerji tasarrufuna teflvik edilen ö renciler, seminerden memnun ayr ld. B inlerce aile aras nda yard m köprüsü oluflturan Keçiören Belediyesi, teslim ald ihtiyaç fazlas malzemeleri Keçiörenli ihtiyaç sahiplerine sunuyor. sraf etme ihya et slogan yla bafllat lan uygulama ihtiyaç sahipleri ile ihtiyac ndan fazlas na sahip olanlar buluflturuyor. Vatandafllardan gelen bildirimler do rultusunda her türlü ihtiyaç fazlas malzemeyi yerinden teslim alan Keçiören Belediyesi, daha sonra bu malzemeleri incelemeden geçiriyor, onar lmas gerekenlerin tamirini üstleniyor. Ard ndan bu malzemeler Sosyal Yard m Müdürlü ü ne gelen baflvurular içinden seçilen ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. Beyaz eflya, mobilya ve giyecek ayr m yapmaks z n kendilerine verilen her türlü malzemeyi teslim alarak ihtiyaç sahiplerine ulaflt ran Keçiören Belediyesi binlerce ailenin yüzünü güldürdü. htiyaç fazla malzemesini belediyeye ileten aileler yard m etmenin mutlulu unu, ihtiyac olan malzemeye kavuflan aileler de evlerindeki bir eksikli i gidermenin sevinci yaflad - lar. Bu proje sayesinde hay rl bir arac l k yapt klar n belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Evindeki malzemeleri kullanmayan, mobilyas n atacak olan kiflilerden ihtiyaç fazlas n al yor, ihtiyac olana veriyoruz. Birilerinin ihtiyaç fazlas birilerinin ihtiyac d r. Bu vesile ile baz vatandafllar m z israftan koruyor, baz - lar n n ise ihtiyaçlar na cevap veriyoruz Bu tür çal flmalar n sosyal belediyecili in gere i olarak yap lmas gerekti ini vurgulayan Baflkan Ak, htiyaç sahibi vatandafllar m z n ihtiyac n giderebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edece iz diye konufltu. Keçiören Belediyesi örnek uygulamas ile ihtiyaç sahiplerinin eksi- inin giderilmesine öncülük yap - yor, hem de ihtiyaç fazlas malzemelerin topluma yararl bir biçimde kullan lmas n sa l yor. Yard mlaflma ve dayan flma hasletini ön plana ç karan uygulama ile, çok yönlü israf n önlenmesi ve ihtiyaç fazlas tüketimin yanl fll na dikkat çekilmesi de amaçlan yor. Genifl Aç Süleyman GÖKSU PEYGAMBERLERE MAN Müslümanl n esaslar ndan biri de bütün peygamberlere iman etmektir. Allâhü Teâlâ'n n kullar na dinini bildirmekle vazifelendirdi i pek muhterem insanlardan her birine "Peygamber" denilmifltir. Bu zatlar n Hak Teâlâ taraf ndan peygamber olarak gönderilmifl olduklar bir tak m mucizeler ile sabit olmufltur. Allâhü Teâlâ'n n ilk peygamberi Hazret-i Âdem Aleyhisselâmd r. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hazret-i Muhammed âleyhisselâmd r. Bunlar n aras nda say lar n ancak Allâhü Teâlâ'n n bildi i daha birçok peygamberler gelmifltir. Peygamberlere iman etmeyen kimse, Allâhü Teâlâ'ya da iman etmifl olmaz. Çünkü Allâhü Teâlâ'ya (kabul edece i flekilde) iman etmenin yolunu insanlara bildiren ancak Peygamberlerdir. Kendi aciz ak llar n bu hususta rehber edinmek isteyenler, Hakka eremezler, dalâlette kal rlar. Hatta Peygamberlerden yaln z birine inanmamak, hepsini inkâr etmek gibidir ki, insan imandan mahrum b rak r. Allah n en son ve en büyük Peygamberi olan Muhammed Mustafa'n n (s.a.v.) hayat gün gibi parlak bir surette ve bütün milletlerce malûm bulunmaktad r. Art k bugün hiçbir millet, din hususundaki cehaletinden dolay mazur say lamaz. Bugün her millet için o büyük Peygamberin dinini kabul etmek en birinci vazifedir. Onun Peygamberli ini, yüksekli ini tasdik ederek gösterdi i do ru yola gitmelidir. Bu vazife ne zaman hakk ile yerine getirilirse, insanl k âlemi o zaman kurtulur, o zaman hakiki medeniyete, bitmez, tükenmez bir saadete eriflmifl olur. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 ANKARA (CHA) O rganik tar m destekleme baflvurusu bafllad. Organik tar m yapan üreticilerin desteklemeden faydalanmalar 28 Mart 2014 tarihinde sona erecek y l nda organik tar m yapan ve organik ürün üreten üreticilere G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca meyve ve sebzeler için dekara 70 TL, tarla bitkileri için ise BURSA (CHA) B alkan Rumeli Sanayici ve fladamlar Derne i (BALKANS AD), Türkiye ve Romanya aras nda ticari iliflkilerin geliflmesini ve Türkiye'ye ekonomik kazan m sa layacak Romanya Ekonomi Zirvesi'ni gerçeklefltirdi y l n n ilk Ekonomi Zirvesi'ne 36 kiflilik bir heyetle kat ld. Romanya n n baflkenti Bükrefl e 4 günlük bir ç karma gerçeklefltiren BALKA- NS AD, Türkiye Cumhuriyeti Bükrefl Büyükelçili i, Romanya Ticaret ve Sanayi Odas, Türk fladamlar Derne i, D fl Ticaret Müsteflarl ve birçok Romen flirketi ziyaret etti. Romanya Ticaret ve Sanayi Odas ziyaretinde, Romanya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mihail M. Vlasov ad na RTSO Baflkanvekili ve Bükrefl TSO Baflkan Sorin Petre Dimitriu ile bir araya gelen BALKANS AD Baflkan Naci fiahin ve beraberindeki heyet, iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesine yönelik karfl l kl fikir al flveriflinde bulundu. Bükrefl TSO Baflkan Sorin Petre Dimitriu, ziyaretten memnuniyet duyduklar n ve ikili ticari iliflkilerin geliflmesi için bu tarz organizasyonlar n önemli oldu unu söyledi. Türkiye nin geliflen ekonomisiyle dikkat çekti ini söyleyen Sorin Petre Dimitriu, toplant sayesinde Bursa n n ekonomik hacmi ve ticari potansiyeli hakk nda bilgi edindiklerini ayn flekilde ülkelerini Türk ifladamlar na tan tma f rsat elde etmenin kendilerini mutlu etti ini vurgulad. Sorin Petre Dimitriu, Türk yat r mc lar n ülkelerine beklediklerini belirtti. BALKANS AD Baflkan Naci fiahin ise Romanya n n EURO bölgesinde önemli bir yeri oldu unu ve ticari iliflkilerin geliflmesinin Türkiye için stratejik nitelik arz etti ini belirtirken, gerçeklefltirilen ekonomi zirvelerinin yeni ticari iflbirliklerine vesile olabilecek seviyede oldu unu söyledi. Çok say da Türk ve Romen ifladam n n kat l m yla gerçeklefltirilen ekonomi zirvesinde konuflan Baflkan Naci fiahin, BALKANS AD olarak Balkan ülkeleri ile Türkiye aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesini son derece önemsiyoruz. Bu amaçla daha önce de Balkan ekonomi zirveleri gerçeklefltirdik ve ticari olarak ikili iliflkilerin geliflmesi için önemli ad mlar at lmas na vesile olduk y l n n ilk zirvesini Romanya da gerçeklefltiriyoruz. Ortak tarihe sahip ülkelerimiz aras nda bu zirveler sonras kurulacak ticari iliflkiler, ekonomik aç dan bir dinamizm kazand r rken di er yandan kültürel ba m z n da güçlenmesini sa layacak. ifadelerini kulland. Romanya ile ticari iliflkileri gelifltirme amac nda olduklar n söyleyen Baflkan Naci fiahin, organize ettikleri Ekonomi Zirveleri ile önemli ifl anlaflmalar na vesile olduklar belirtti. fiahin, Do rudan yerinde gerçeklefltirdi imiz zirvelerde söz konusu ülkenin bürokratlar, belediye baflkanlar, ticaret ve sanayi odas yöneticileri ve ifladamlar yla bir araya geliyoruz. Onlardan edindi imiz bilgilerle hangi ülkenin ne tür yat r ma ihtiyac varsa yerinde tespit ediyor ve somut projeler üretiyoruz. Bu zirvemizin de Türkiye ile Romanya aras nda önemli ticari iliflkilerin kurulmas na vesile olaca n düflünüyorum. fleklinde konufltu. Organik tar m destekleme baflvurusu bafllad dekara 10 TL destek veriliyor. Organik tar m yapan üreticiler destekleme baflvurular - n 13 Ocak Mart 2014 tarihleri aras nda çiftçi kay t sistemine kay tl oldu u lçe müdürlüklerine yapabilecek. Geçen y l Ankara da 71 iflletmeye 26 bin 407 dekar alan için organik tar m desteklemesi yap ld n belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, ödenen destek miktar n ise toplam 350 STANBUL (AA) D ördüncü y l na yeni ortakl k yap s ve yeni hedeflerle giren SF de platform baflkanl n stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli den; icra kurulu baflkanl n stanbul Ticaret Odas ( TO) brahim Ça lar, Tüm Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Baflkan Vahap Küçük ten devrald. Kadir Topbafl, SF nin yeni ortakl k ve organizasyon yap s na iliflkin düzenlenen bas n toplant s nda, kurumsal taassup gözetmeksizin, herkesin bir araya gelerek daha ileriye, daha güzele ulaflmas ad na yeni bir dönem bafllatt klar n ifade etti. Do al güzellikleri, kültürel zenginlikleri, medeniyet birikimiyle dünyan n dikkatini çeken bir kent olan stanbul un de erlerini gelece- e tafl man n görevleri oldu unu dile getiren Topbafl, stanbul a gelen turist say s n n 10 milyona ulaflt - n söyledi. Topbafl, stanbul da turizmi çeflitlendirdiklerini, kongreler dolay - s yla 2019 a kadar kentteki salonlar n dolu oldu unu belirterek, Altyap dan ulafl ma, çevreden sa l a kadar her alanda imkanlar haz rlamaya çal fl yoruz. E lence hayat, kültürel hayat, al flveriflin bir arada bulundu u, bir taflla birkaç kufl vurulabilecek bir kent stanbul. stanbul Shopping Fest, ticari anlamda kente önemli katk sunacak. Hizmet sektörü baflta olmak üzere herkes nasibini alacak, ciddi istihdam alan oluflturacak diye konufltu. Sorular da yan tlayan Topbafl, stanbul da projelerin ve Büyükflehir Belediyesinin yat r mlar n n devam etti ini dile getirdi. Topbafl, Taksim Meydan düzenlemesine iliflkin soru üzerine, Taksim Meydan, festival alan olacak. Malzemenin tedari i konusunda haz rl k yap l yor. Yak n bir tarihte güzel bir Taksim Meydan olacak. Buray aktivitelerin merkezi olarak kullanaca z. Niyetimiz, Shopping Fest e yetifltirmek ifadelerini kulland. brahim Ça lar, stanbul u rengarenk dokusuyla festivalin kendisi fleklinde tan mlayarak, festival ile perakendeden turizme, sa l ktan e lenceye kadar pek çok sektörü harekete geçireceklerini söyledi. bin 254 TL oldu unu söyledi. Ankara n n organik tar m için elveriflli flartlara sahip oldu unu kaydeden Muhsin- Temel, l Müdürlü ü olarak organik tar m teflvik etmek ve yayg nlaflt rmak için çiftçilere yönelik sürekli e itim çal flmalar yapt klar n dile getirdi. Temel, Organik tar m ürünleri her geçen gün pazar pay n art ran bir sektör. Organik tar m ürünlerine olan ilgi her geçen gün art yor. Yeni bir anlay flla ifle bafllad klar n belirten Ça lar, Hedef AVM lerle s n rl olmayan bir organizasyonun ötesine geçmek. Shopping Fest in enerjisi, seyyar sat c - s ndan en lüks AVM ye, taksicisinden e lence konaklama sektörüne kadar çok alana yay lacak, stanbul da ticaretin k lcal damarlar na kadar nüfuz ettirece iz. stanbul un dinamik ticaret hayat na taze kan sa lanacak. Tüm misafirlerimiz, daha sosyal, daha aktif, daha dinamik bir festival görecek diye konufltu. Ça lar, SF nin dünyada düzenlenen benzerleriyle karfl laflt r ld - nda en genci oldu unu dile getirerek, SF, 3 y lda a rlad misafir say s ve ifllem hacmi bak m ndan en h zl büyüyen festival. Öncelikli hedefimiz, dünyan n say l festivalleri aras nda yer almak Geçen y l, SF kapsam nda oluflan cironun 8 milyar 250 milyon lira oldu unu, gelen turist say s n n 958 bini buldu unu kaydeden Ça lar, Bu y l toplam ciroyu 10 milyar liran n, turist say s n ise 1 milyon 100 binin üzerine ç karmay hedefliyoruz ifadelerini kulland. Ça lar, TO nun 132 y ll k kurumsal birikimini ve organizasyon tecrübesini SF için kullanaca n vurgulayarak, festival ruhunun, sokaklara caddelere taflaca n, markalaflmay da öne ç karacaklar n anlatt. brahim Ça lar, festivalin tan t - m için yurt d fl nda büyük bir kampanya bafllatt klar n sözlerine ekledi. T M Baflkan Büyükekfli, ile stanbul un ve Türkiye nin perakende gücünü dünyaya kan tlad klar n ifade ederek, Festival sayesinde stanbul a yabanc ziyaretçi say m z, al flverifl cirolar n ve ticaret hacmimizi art r yoruz. stanbul un küresel bir ticaret merkezi olmas na destek veriyoruz. Ülke tan t m na katk sa l yoruz SF nin düzenlendi i ilk y ldan itibaren yaratt ciro ve ziyaretçi aç s ndan her y l yükselen bir trend izledi ini belirten Büyükekfli, flu bilgileri verdi: Festivalin düzenlendi i ilk y l olan 2011 de, perakende ticaret hacminde bir önceki y la göre yüzde 41 art fl sa land de bu baflar kendini 21 günde 7,5 milyar lira harcama gerçeklefltirerek gösterdi. Geçti imiz y l 8-30 Haziran da üçüncü kez düzenlenen festival süresince al flverifl cirosunda yüzde 10 art fl gerçekleflti. Festival boyunca kart ve nakit harcamalar toplam 8 milyar 250 milyon liraya ulaflt. Yabanc kartlarla yap lan al flverifl tutar yüzde 11 artt. Geçti imiz y l stanbul u festival s ras nda yaklafl k 958 bin kifli ziyaret etti. Büyükekfli, 2014 için hedefleri yükselttiklerinin alt n çizerek, bu y l stanbul u sadece festival için ziyaret eden kifli say s n n 1 milyonu aflmas n beklediklerini söyledi. A.T. Kearney in 30 geliflen pazar inceledi i Küresel Perakende Geliflim Endeksi 2013 sonuçlar na EKONOM /5 stanbul al flverifl festivali 7-29 Haziran da düzenlenecek Dünyan n en büyük al flverifl ve e lence festivallerinden biri olmay hedefleyen stanbul Shopping Fest ( SF), 7-29 Haziran da gerçeklefltirilecek. BALKANS AD dan Romanya ya ekonomik ç karma göre, Türkiye nin 6 nc s raya yükseldi ini aktaran Büyükekfli, SF nin Türkiye nin ve stanbul un perakende gücüne katk sa lad n belirtti. Büyükekfli, SF sayesinde yabanc turistlerin, Türk markalar yla tan flt n, ülkesine döndü ü zaman da Türk markalar n arad n ve böylece Türk mallar n n ihracat potansiyelinin art fl gösterdi ini anlatarak, stanbul Shopping Fest, hem perakende sektörümüz hem de ihracat m z n geliflimi aç s ndan büyük önem tafl yor. Temennimiz, art k geleneksel hale getirdi imiz stanbul Shopping Fest in, ülkemizin ve stanbul un tan t m na ve ekonomisine büyük katk sa lamas diye konufltu. SF nin organizasyon yap s ndaki de iflime iliflkin bir soru üzerine Büyükekfli, önceki etkinliklere, Büyükflehir Belediyesi nin büyük destek verdi ini dile getirerek, SF nin kesintiye u ramadan sürdürülmesi, kurumsallaflma ve iflin büyümesi ad na böyle bir yola gittiklerini söyledi. Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) Baflkan Baflaran Ulusoy, SF ye yurt d fl ndan gelenlerin vergi iadesi almas n kolaylaflt racaklar n bildirdi. Vahap Küçük de SF yi tüm esnaf n sahiplendi i bir organizasyon haline getirmek istediklerini kaydetti. 'Dolar n ateflini d fl piyasalardaki geliflmeler yükseltiyor' STANBUL (CHA) A tefli yeniden yükselen ABD Dolar 2,20 TL'yi aflt, Euro da 3 TL'ya gördü. Piyasa uzmanlar na göre dövizin ateflinin yükselmesinde ana etken yurtd - fl nda yaflanan geliflmeler. Özellikle Amerikan Merkez Bankas FED'in May s 2013'te azaltma sinyalini verdi i 85 milyar dolarl k tahvil program yla ilgili beklentiler ilk s raya yerlefltiriliyor. Son yükseliflte Brezilya'da faizin 50 baz puan art rmas n n da etkili oldu u ifade ediliyor. Türkiye de siyasi riskler olmasa, Gezi Park olaylar olmasayd da TL eriyecekti. diyen XTB Foreks Araflt rma Baflkan Halil Reçber, Ocak 2013'ten bu yana dolar n geliflmekte olan para birimlerine göre de erinin artt na iflaret ediyor. Mehmet Ali Y ld r mtürk de Merkez Bankas 'n n ay n 21'indeki toplant - s n nazara vererek, manipülasyon vurgusu yapt. Döviz piyasalar ndaki son geliflmeleri Cihan a de erlendiren XTB Foreks Araflt rma Baflkan Halil Reçber, sadece Türkiye'nin de il Brezilya, Hindistan, Güney Afrika'n n da para birimlerinin dolar karfl s nda eridi inin alt n çizdi. Kur art fl nda siyasi olaylar n büyük etkisi olmad n vurgulayan XTB Foreks Araflt rma Baflkan, Türkiye de siyasi risk olmasa, Gezi Park olaylar olmasayd da dolar n de eri artacakt. Güney Afrika da ve Rusya da siyasi olaylar n olmad ortada, ama bu para birimleri bizden daha çok de er yitirdi. Yani siyasi gerilimler burada tuz biber rolü oynad. Dolar zaten artacakt, böyle bir e ilim olacakt." ifadelerini kulland. Reçber, 2014 ün geliflmekte olan ülkeler için iyi geçece ini belirtirken, geliflen ülkelerin beklemeye girece ini de sözlerine ekledi. Brezilya para biriminin (Real) bir senede yüzde 27, Hindistan para biriminin (Rupi) yüzde 31 de er yitirdi ini aktaran Reçber, Faiz art - r m yapan bu iki ülkenin para birimleri ortalama yüzde 29 eridi. Faiz art r m yapmayan Güney Afrika (Rand) ve Türkiye nin (TL) para birimleri ise ortalama yüzde 26 eridi. Arada yüzde 3 marj var. Yani dolar n yukar yönlü e iliminde faizin büyük rol oynad iddias n n bir anlam yok." diye konufltu. Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ve Türkiye de büyümenin negatif olmad n da anlatan Reçber, flöyle devam etti: Brezilya ve Hindistan para birimlerinin dolara karfl s nda kan kayb Güney Afrika ve Türkiye den birkaç ay evvel bafllad. O ülkelerde dolar son 2 ayda zirveyi buldu. Güney Afrika ve Türkiye de daha bulmad. Buradan yola koyuldu umuzda yak nda Güney Afrika ve Türkiye de dolar n zirveyi bulma ihtimali güçlü. fiu da unutulmamal zirve bulman n ard ndan Brezilya ve Hindistan para birimleri dolara karfl yüzde 12 de erlendi. Yani 2014 te siyasette olumsuz fleyler olmad takdirde Türkiye de dolar 1,95 TL ye inebilir. Para Piyasalar Uzman Mehmet Ali Y ld r mtürk ise dolar n de erinin giderek artt n ifade etti. ABD den gelecek enflasyon verilerine ba l olarak paritede oynama görülece inden söz etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Para Politikas Kurulu nun (PPK) 21 Ocak ta toplanaca n bildiren Y ld r mtürk, fiu an dolar ve Euro yu manipüle eden yabanc bankalar var. Bunlar n sicilleri bozuk. Bunlar TCMB PPK dan puan faiz art r m bekliyor. Ay n 21 ine dek dolar 2,30 olabilir. Ama e er TCMB, faiz art rmasa kur gerileyecektir. iddias nda bulundu. a

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- M oskova da düzenlenen Gaydar Forum da konuflan Medvedev, Günümüzdeki problemlerin geçmiflte yap lan hatalardan kaynakland n söylemek istemiyorum. Bunlar elbette çok de il. Son y l içinde baflar l ekonomik uygulamalar n ülkenin ileri tafl mas nda katk s oldu. Ekonomik büyüme rakamlar n n memnun edici seviyede olmad n, döneminde ortalama yüzde 4,5 olan büyüme rakam n n, 2013 ün ikinci ve üçüncü çeyre inde yüzde 1,2 lere düflmesini de erlendiren Medvedev, Bu oran petrol varil fiyatlar n n tarihi en yüksek seviyesine yak n oldu u bir dönemde gerçekleflti. özelefltirisinde bulundu. Rusya n n en büyük ticaret orta Avrupa piyasalar nda yaflanan durgunlu un da etkili oldu una de inen Medvedev, Ancak bu temel neden de il. Rusya da gördü ümüz ekonomik durgunlu un temel nedeni içerden kaynaklan yor. Yap sal ve kurumsal s n rlamalar ülkenin yeni bir geliflim modeline geçifline izin vermiyor. tespitinde bulundu. Avrupal casuslar, Esed rejimine aylard r bilgi veriyormufl FRANKFURT (CHA)- W all Street Journal gazetesi, Avrupal istihbarat yetkililerinin Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esed ile gizli bir buluflma gerçeklefltirerek, Suriye de faaliyetlerde bulunan Avrupal "afl r uçlar" hakk nda bilgi paylaflt klar n yazd. Amerikan gazetesi, Avrupa ülkelerinin Suriye deki büyükelçilerini çekmesinden bu yana iki taraf aras nda ilk defa görüflme gerçekleflti ini ileri sürdü. Toplant lar n Suriyeli muhalif gruplara mensup olduklar belirtilen yaklafl k bin 200 Avrupal "cihatç " hakk nda bilgi almaya yönelik oldu unu yazan Wall Street Journal, Avrupa da bu militanlar n ülkelerine dönmesi sonucu baz tehditler oluflturaca endiflesi bulundu una dikkat çekti. Öte yandan WSJ a konuflan Bat l ve Ortado ulu diplomatlar, bu görüflmelerin yaln zca afl r uçlar ve El Kaide nin Suriye de artan gücüne yönelik istihbarat paylafl m n öngördü ünü ve herhangi bir diplomatik de eri Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev ekonomik durgunlu un nedeninin içerde oldu unu, ancak bunlar geçmiflte yap lan hatalara ba laman n da do ru olmad n söyledi. Medvedev: Ekonomik durgunlu un nedeni içerde Refah seviyesi aç s ndan ülkenin iyi durumda oldu unu kaydeden Rusya Baflbakan, çal flan gelirleri ve kurumlar aç s ndan sorunlar n bulundu una dikkat çekti. Rusya Baflbakan 'na göre geliflmekte olan piyasalarda kalifiye ifl gücü ve yenilikçi teknolojik yap lar n transferi, düflük ücret ve düflük kalite sanayi ürünlerinin bulundu u piyasalarla rekabet halinde. Belirli bir gayri safi milli has la seviyesine ulafl nca ekonomik büyüme rakamlar da doyuma ulafl yor. Kurumlar modernize edilerek yeni meydan okumalar n üstesinden gelinebilinir. olmad n n alt n çizdi. WSJ gazetesi ayr ca stanbul daki Suriyeli rejim karfl tlar n n, Beflflar Esed in öngörülen gelecekte hükümetten ayr lmayaca ndan endifle etti ini ve Avrupal istihbaratç lar n yapt görüflmelerin Suriye deki muhalif gruplara karfl daha genifl bir savafl iflbirli ine dönüflece ini düflündüklerini de yazd. stanbul da bulunan Suriye bir muhalefet üyesi WSJ a yapt aç klamada, Bu görüflmelerin daha genifl bir iflbirli ine dönüflece i konusunda endiflelerimiz var. diye konufltu. Samaras, AB dönem baflkanl ndaki önceliklerini anlatt STRASBOURG (CHA)- Y unanistan Baflbakan Atonis Samaras, Avrupa Parlamentosu (AP) Baflkan Martin Schulz ile Strasbourg'da bir araya geldi. Samaras, daha sonra parlamentoda dönem baflkanl n n önceliklerini anlatt. AB Dönem Baflkan olarak büyüme ve istihdama öncelik vereceklerini ifade eden Samaras; vergi kaçakç l yla mücadele edeceklerini, AR-GE yi destekleyeceklerini ve ticareti gelifltirmeye matuf AB düzenlemelerini ikmal edeceklerini söyledi. Samaras, bu kapsamda ortak denizcilik politikas na ivme kazand rmak istediklerini ifade etti. Ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerin bafl nda Yunanistan n geldi ini vurgulayan Antonis Samaras, kurtarma paketine karfl verdikleri sözleri tuttuklar n ve art k kendi ayaklar n n üzerinde durabildiklerini ifade etti. AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ise AB vatandafllar n n tüm ülkelerde serbest flekilde dolaflmas n n engellenemeyece ini vurgulad. ABD ile srail aras nda Kerry krizi E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI FRANKFURT (CHA)- Psaki, srail den bu konuda aç klama beklediklerini srail Savunma Bakan Yaalon un ABD D fliflleri kaydetti. Bakan Kerry hakk ndaki ifadelerine srail Savunma Bakan Moshe Yaalon, ülke bas n na Washington dan sert tepki geldi. Yaalon, Kerry yi yans yan bir demecinde Ortado u bar fl süreci için çaba mesihi ihtiraslara sahip olmakla suçlam fl ve harcayan ABD D fliflleri Bakan John Kerry nin mesihi ihtiraslar oldu unu ima etmifl ve Kerry ye Nobel Kerry ye Nobel Bar fl Ödülü nü verin, srail i rahat b raks n. fleklinde konuflmufltu. Bar fl Ödülü nü verin, srail i rahat b raks n fleklindeki srail ve Filistin aras ndaki yeniden bafllayan bar fl sözlere yer vermiflti. görüflmelerinde büyük çaba harcayan ABD D fliflleri Olay n ard ndan Baflbakan Binyamin Netanyahu ise Bakan John Kerry ye srail taraf ndan sarf edilen tansiyonu düflürmek için ki ülke aras nda fikir sözler iki ülke aras nda gerilimi yükseltti. ayr l klar olabilece ini, önemli olan n kiflisel görüfller ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki, konuyla de il ülkeler aras iliflkiler oldu u söylemiflti. ilgili yapt aç klamada; E er Bakan Yaalon un sözleri do ruysa; srail in güvenli i için elinden geleni görüflmelerin 9 ayl k bir süre zarf nda tamamlanmas ABD, srail ve Filistin aras nda geçen yaz bafllayan yapan ABD ye yönelik bu sözler utanç verici ve çok ve ortak bir anlaflma metni haz rlanmas için çal fl yor. yak fl ks zd r. fleklindeki ifadelere yer verdi. Ancak görüflmeler srail taraf n n yapt provokatif Jerusalem Post gazetesinin aktard habere göre eylemlerle s k s k ç kmaza giriyor. Almanya da organ ba fl en düflük seviyesine geriledi FRANKFURT (CHA) - A lmanya da geçen y l yaflanan organ skandallar nedeniyle halk organ ba fl na ilgi göstermedi. Frankfurter Allgemeine Zeitung da yer alan habere göre, organ ba fl na iliflkin kanunun 1997 y l nda yürürlü e girmesinden bu yana en az organ ba fl geçen y l yap ld. Gazete 2012 y l nda organ ba fl nda bulunmak isteyenlerin say s n bin 46 olarak aç klarken, geçen y l bu say n n 876 ya düfltü ünü bildirdi. Ba fllanan organ say - s ise 3 bin 34 olarak kay tlara geçti. Almanya Organ Nakli kurumundan aktar lan bilgilere göre, söz konusu düflüfl yüzde 14 olarak belirlendi. Organ ba fl ndaki düflüflün en büyük nedeni olarak ise Almanya daki hastanelerde yaflanan organ skandallar gösterildi. Uzmanlar skandallar n bu sene de tekrar etmesi durumunda ülkede nakil bekleyen hastalar n durumlar n n daha da dramatik bir flekil alaca konusunda uyar larda bulundu. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

7 Gümrükte nesli tükenme tehlikesi olan mandarin örde i ele geçirildi KADR KILIÇ ED RNE (CHA)- K rklareli Dereköy S n r Kap s nda bir otobüste yap lan aramada nesli gittikçe tükenen mandarin cinsi örnek ele geçirildi. Bir ihbar de erlendiren Gümrük ve Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ü görevlileri, Türkiye ye girifl yapmak üzere gümrük sahas na giren Romanya plakal otobüsü durdurdu. Araçta yap lan detayl aramada Türk uyruklu yolcu C.Ç. ye ait bagaj bölümünde 18 adet kaçak kanatl hayvan bulundu. Kanatl hayvanlar n 14 ü anavatan Rusya, Çin ve Japonya olan, Türkiye de ise nadir görülen mandarin cinsi ördek, 3 ü ligorin cinsi tavuk ve 1 adedi ise sülün cinsi tavuk oldu u belirlendi. Gözalt na al nan C.Ç., gümrükteki ifllemleri tamamland ktan sonra adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen hayvanlar ise K rklareli Do a Koruma ve Milli Parklar fiube Müdürlü üne teslim edildi. Bursa hayvanat bahçesi 15 yafl nda BURSA (CHA)- Hayvanat Bahçesi nin kuruluflunun ard ndan bir süre rin getirilmesi yönündeki çal flmalar m z da devam ihmal edildi ini ancak bu dönem yap lan çal fl- ediyor. Biz Türkiye nin en güzel hayvanat bahçesi B üyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, bu dönem 16 türden 75 yeni hayvan Bursa ya malarla önemli bir mesafe ald klar n söyledi. Hayvanat Bahçesi ni Bursa ya kazand ran eski Büyük- baflka flehirlere gitmeye gerek kalmas n istiyoruz. Bursa da olsun istiyoruz. Farkl türleri görmek için getirdiklerini, fil, gergedan, penguen, fok gibi yeni türlerin Bursa Hayvanat Bahçesi'ne kazand r lmas için çal flmalar n sürdü ünü söyledi. Kültürpark bünyesinde ilk olarak 1955 y l nda kurulan ve eski bar naklar n ihtiyac karfl lamamas üzerine buradan tafl nan Bursa Hayvanat Bahçesi nin So anl daki 206 bin 600 metrekarelik yeni yerine tafl nmas n n 15 nci y l kutlamalar Hayvanat Bahçesi ndeki gösteri salonunda yap lan aç l fl töreni ile bafllad. Törene Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe nin yan s ra So anl daki Hayvanat Bahçesi ni 1998 y l nda kente kazand ran ve halen bu konuda fahri dan flmanl k yapan eski Büyükflehir Belediyesi Baflkan Erdem Saker, Hayvanat Bahçesi Dan flman Koen Brouwer, davetliler ve ö renciler kat ld. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, flehir Belediyesi Baflkan Erdem Saker in gönüllü dan flmanl ve Dünya Hayvanat Bahçeleri Birli- i nin de baflkanl yapm fl olan Koen Brouwer n dan flmanl nda gerek teknik kapasite art r m gerekse yeni hayvan türlerinin getirilmesi noktas nda önemli çal flmalar yapt klar n hat rlatan Baflkan Altepe, Bursa da nüfusun yüzde 90 art k merkezde yafl yor. Dolay s yla halk m z n günü beton y nlar aras nda geçiyor. Bu nedenle nefes alacak, e lenip, dinlenebilecek yeflil alanlar oluflturmak için yo- un çaba harc yoruz. Hayvanat Bahçesi de bu yüzden bizim için önemli. Hem Hayvanat bahçesi içinde yeni alanlar n oluflturulmas hem de zürafa, kanguru, mirket gibi 16 türde 75 yeni hayvan n getirilmesiyle bu alan daha da cazip hale gelmeye bafllad. Yine fil, gergedan, penguen, fok gibi yeni türle- Hayvanat bahçesinin bugünkü konuma gelmesinde eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. T.C. GÖLBAfiI/ANKARA CRA MÜDÜRLÜ Ü TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/1430 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50 sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki ün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, biririci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV. nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 14/01/2014 l. hale Tarihi : 05/02/2014 günü, saat 14:10-14:15 aras. 2. hale Tarihi : 20/02/2014 günü, saat 14:10-14:15 aras. hale Yeri : Bahçelievler Mahallesi 162. Cadde No:1 fioförler Odas Otopark -Gölbafl /ANKARA Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 DVD 32 Plakal, Volkswagen Marka, 2011 Model, Transporter 2.0 TDI Cityvan Tipi, Gri Renkli, Kontak Anahtar, Orjinal Cd Çalar ve Stepme var. D fl görünüflte muhtelif ezik ve çizikler mevcut, Arka sa stop k r k, Arka Cam bantla yap flt r lm fl, Sürgülü kap ve marflbiyelde ezikler bulunan Km. de Faal Hususi Kapal Kasa Kamyonet. (Bas n -678) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. BEYPAZARI CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/369 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50 sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki ün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, biririci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV. nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 13/01/2014 l. hale Tarihi : 25/02/2014 günü, saat 11:00-11:05 aras. 2. hale Tarihi : 25/03/2014 günü, saat 11:00-11:05 aras. hale Yeri : Kaplan Yediemin Otopark /Beypazar -Ankara Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 BDP 07 Plakal, 1997 Model, FORD Marka, TRANS T D Z. 2.5 DI 100 Tipli, VB56189 Motor No lu, SFALXXDJVLVB56189 fiasi No lu, Lastikleri eski, Kaportada yer yer çizikler ve çökmeler mevcut. Ön k sm nda tamponun plastik bölümünde k r klar var. Silecekleri eskimifl, haliyle (Bas n -660) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Hayvanat Bahçesi ni Bursa ya kazand ran dönemin Büyükflehir Belediye Baflkan Erdem Saker de, kuruluflun ard ndan geliflim noktas nda bir süre kopukluk oldu unu ancak Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe nin göreve geldi i ilk günden itibaren hayvanat bahçesine özel bir ilgi gösterdi ini söyledi. Saker, hayvanat bahçesinin bugünkü konuma gelmesine büyük katk sa layan Baflkan Altepe ye teflekkür etti. Hayvanat Bahçesi fiube Müdürü Nermin S rc ise yap lan iyilefltirmeler sonucunda 2009 y l nda 291 bin 138 olan ziyaretçi say s n n 513 bin 762 ye, e itim verilen ö renci say s n n da 2 bin 133 ten 15 bin 753 e ç kt n vurgulad. Konuflmalar n ard ndan Baflkan Altepe, Hayvanat Bahçesi nin geliflimine katk veren kifliler ile sponsor firmalar n temsilcilerine teflekkür plaketi verdi. Daha sonra kurulufl y ldönümüne özel olarak haz rlanan resim sergisini gezen Baflkan Altepe ve protokol üyeleri, aslanlar için özel olarak haz rlanan beslenme saatini izledi. Engelliler 1 Nisan'dan itibaren, internet ve telefonu indirimli kullanacak FAT H KARAKIL- IÇ BURSA (CHA)- Bursa Büyükflehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi nin So anl daki yerleflkesinin 15 inci kurulufl y ldönümü çeflitli etkinliklerle kutland. B ilgi Teknolojileri ve letiflim Kurulu'nun (BTK), 1 Nisan 2014'ten itibaren yürürlü e girecek düzenleme ile GSM ve internet sa lay c s firmalar n n engelli abonelere özel indirimli kampanyalar yapaca n aç klad. Engelli kullan c lar n elektronik haberleflme hizmetlerinden yararlanabilmeleri için belirli avantajlar ve kolayl klar sa lanabilmesi amac yla BTK taraf ndan yürütülen çal flmalar sürüyor. Kurumdan yap lan aç klamada; 'Engelsiz Eriflim' hedefi do rultusunda geçti imiz günlerde bir dizi karar al nd belirtildi. Gerekli çal flmalar n 1 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlanarak uygulamaya bafllanmas hususlar n n karara ba land n n belirtildi i BTK aç klamas nda flu ifadelere yer verildi: "An lan karar n engelli vatandafllar m z n hayat n kolaylaflt raca düflünülmektedir. Engelli tüketicilere yönelik makul ölçüde ekonomik avantajlar ihtiva eden tarife ve kampanyalar sunulmas, internet sitelerinin engelli abonelerin yararlanabilece i flekilde eriflilebilirli inin sa lanmas, engelli aboneler için 'Sesli Konum Bilgisi' hizmetinin ücretsiz olarak sunulmas öngörülüyor. Engelli abonenin konum bilgisinin, engelli abonenin talebi do rultusunda asgari bir telefon numaras taraf ndan da ücretsiz olarak ö renilebilmesinin sa lanmas ve engelli aboneler için ses hizmetinden ba ms z olarak sadece veri (data) paketi hizmeti sunulacak. Engellilere yönelik olarak sunulan tüm hizmetlerin /7 GÜNCEL YAfiAM fiarköy, tafl ma suyla de irmen döndürüyor RECEP YEfi L TEK RDA (CHA)- T ekirda n tatil beldesi fiarköy, su s k nt s nedeniyle zor günler geçiriyor. fiarköy Belediyesi, ilçenin su kayna olan fiarköy Göleti ne Bulgur Deresi'nden tankerlerle su tafl yor. lçedeki hoparlörlerden anonslar yapan fiarköy Belediyesi, vatandafllar su israf yapmamalar konusunda uyar yor. Tafl ma suyla de irmen döndürdüklerini belirten fiarköy Belediye Baflkan Süleyman Alt nok, fiarköy ün 20 y ld r böyle bir kurakl k görmedi ini söyledi. Baflkan Alt nok ilçenin su kayna olan fiarköy Göleti'ndeki suyun azalmas ile ilgili lçemize su veren göletimiz 1 milyon 250 bin metreküptür. Bu göletimizden ilçemize içme suyu olarak su vermekteyiz. Fakat kas m ay ndan beri ya murlar n ya mamas sonucunda göletimizde su seviyesi h zla düflmeye bafllad. Meteoroloji önümüzdeki günlerde sevindirici haberler veriyor, ya mur beklemekteyiz. 7 adet tankerle gölete su getirildi ini aktaran Alt nok, çal flmalarla ilgili flunlar söyledi: 1 ay önce tedbirlerimizi alarak ve 25 günden beri de ortalama ton civar nda suyu, 7 adet su tankeri ile göletimize tafl yarak halk m z susuz b rakmamaya çal fl yoruz. Göletimize suyu Bulgur Deresi'nden getiriyoruz. Tekirda, Çorlu ve Mürefte Belediyelerine katk da bulunduklar ndan dolay teflekkür ediyorum. Hani derler ya tafl ma suyla de irmen dönmez, biz tafl ma suyla fiarköy halk n susuz b rakmamaya çal fl yoruz. Bundan sonra da çal flmalar m z bu yönde devam ettirece iz. internet sayfas üzerinde tek bafll k alt nda toplanarak engelli tüketicilerin bilgiye eriflimlerinin kolaylaflt r lmas hedefleniyor y l n n Nisan ve Ekim aylar nda 'Engellilere yönelik (iflletmeci ismi) taraf ndan sunulan tüm hizmetlere internet sayfas üzerinden ulaflabilirsiniz.' fleklindeki bilgilendirme mesaj n n iflletmeci ve BTK imzal olacak flekilde tüm abonelere SMS ile gönderilecek." BTK aç klamas nda, sabit telefon iflletmecilerinin de engelli tüketicilere yönelik makul ölçüde ekonomik avantajlar ihtiva eden tarife ve kampanyalar sunaca n bildirdi. nternet hizmeti sunan iflletmeciler taraf ndan da engellire yönelik özel kampanyalar n yap laca n n dile getirildi i BTK aç klamas nda, 200 binin üzerinde abonesi bulunan iflletmecilerin internet sitelerinin engelli abonelerin yararlanabilece i flekilde eriflilebilirli inin de sa lanaca vurguland.

8 SA LIK /8 'Anne ve babalar n çocuk üzerinde ortak etkileri olmal ' STANBUL (CHA) P rof. Dr. Sefa Sayg l, "Günümüzde babalar çocuklar ndan uzak kal yor. Geleneksel ailelerin kaybolmas ile baba evden çekilmifl durumda. Çocuklar e itmek annenin göreviymifl gibi alg lanmas do ru de il. Anne ve baban n çocuk üzerinde ortak etkileri olmal." tavsiyesinde bulundu. Moral FM de yay nlanan Kad nca Karar nca program na konuk olan Sayg l, anne ve babalara tavisyelerde bulunarak, Zafer Yay nlar ndan ç kan 'Anne Olma Sanat ve Baba Olma Sanat ' kitaplar n anlatt. Çocuklar n do duklar andan 3 yafl na kadar anneye ba ml olarak yaflamas n n aileleri yan ltmamas gerekti ini savunan Sayg l, özellikle ilerideki yafllarda baban n daha etkin olmas gerekti ini söyledi. Dan flanlar ndan sorun yaflayan çocuklar n babalar ile ilgili s k nt lar n n ço unlukta oldu unu ifade eden Sayg l, ayn evin içinde anne ve baban n rol modelli inin ortak ilerlemesi gerekti ini belirtti. Çocuk e itimdeki en önemli kural n anne ve baban n birbirine sevgi ve sayg duymas oldu unu vurgulayan Sayg l, "Anne ve baban n birbirini sayd ve sevdi i bir ortamda büyüyen çocuklar en uygun flartlarda yetiflmifl olur." Çocu unuzu iyice tan madan yönlendirme yapmay n Medical Park Bursa Hastanesi Uzm. Klinik Psikolog Nalan Pulat Gölcüklü, çocuklar - n n ilgi, yetenek ve istek, beklentileri dikkate al narak yönlendirme yap lmas n istedi. BURSA (CHA) G ölcüklü, Anne babalar n çocuklar n n ilgi ve yeteneklerini göz ard ederek gerçekçi beklentilerinin olmamas çocu un okul baflar s n düflürebilir. Ebeveynler çocu una yol gösterici olabilir. Anne ve baban n, çocu uyla ilgili kararlarda onun ihtiyac n ve iste ini göz önünde bulundurarak seçimi ona b rakmas anne, baba ve çocu un yaflam kalitesinin artmas na yard mc olacakt r. Uzm. Klinik Psikolog Gölcüklü, bu durumun ortaya ç kmas na sebep olarak anne ve babalar n kendi yaflamlar ndaki eksikli ini duyduklar bitmemifl ifllerini çocuklar üzerinde tamamlamak istemelerinin olabilece ini ifade etti. Gölcüklü, flöyle konufltu: SBS ve üniversite s navlar, çevrenin iyi bir okula gitmezsen iyi bir meslek sahibi olamas n söylemleri, televizyon kanallar nda iyi giyimli, güzel evlerde yaflayan, güzel meslekleri olan, baflar l ve mutlu olduklar san lan sanal rüyalar, mükemmeliyetçi e ilimli anne-babalar ile bedenen ve ruhen yorulan çocuklar ortaya ç k yor. Baz mükemmeliyetçi BURSA (CHA) B ursa Özel Doruk Hastaneleri Kulak Burun Bo az Uzman Op. Dr. Necmettin Uzunalio lu, so uk alg nl ile kar flt r lan grip tedavisinde antibiyotik ilaçlar n kullan lmamas gerekti ini söyledi. Halk aras nda çok s k olarak so uk alg nl ile gribin kar flt r ld n vurgulayan Op. Dr. Necmettin Uzunalio lu, so uk alg nl n n atefl yükselmeden, hafif k rg nl k, burun ak nt s, hapfl rma gibi belirtiler ile kendini gösterdi ini, halsizli e yol açmad için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastal k oldu unu söyledi. Dr. Necmettin Uzunalio lu gribin bulaflmas n flu flekilde anlatt : Gribe yol açan influenza virüsü çok kolay ve h zl bulafl r. Bafll ca bulaflma yollar, öksürük ve hapfl rma ile etrafa saç lan damlac klar n hava yolu ile sa lam kifliler taraf ndan solunmas, hasta kifliler ile tokalaflma, öpüflme ve hasta kiflilerin a z-burun ak nt lar ile temas etmifl eflyalara temast r. Dr. Uzunalio lu, doktor muayenesi gerektiren bir hastal k oldu unu vurgulad gribin, kulak burun bo az uzman nca yap lacak muayenesi ve laboratuvar tetkikleri ile burundan al nan numunede influenza tip A ve B olarak saptanabildi ini ve teflhis koyuldu unu ifade etti. Sinüzit ve bademcik iltihab ndan farkl olarak grip tedavisinde, antibiyotiklerin yeri olmad n n alt n çizen Dr. Uzunalio lu, Grip hastal n n tedavisinde öncelik; yatak istirahatinin yan s ra ateflin düflürülmesi, burun ak nt s, halsizlik ve k rg nl n giderilmesidir. Baz özel anti viral ilaçlar n kullan lmas önerilebilirse de antibiyotikler yaln zca grip sonucu geliflen baz komplikasyonlar n tedavisinde kullan lmaktad r ve laç kullan mlar mutlaka doktor kontrolünde olmal d r. Çünkü her üst solunum yolu enfeksiyonu grip de ildir. fleklinde konufltu. Gripten korunman n bafll ca yolunun vücut direncinin düflmesini engellemek oldu unu vurgulayan Uzunalio lu, mevsim özelliklerine uygun giyilmesi, bol sulu g dalar, taze meyve e ilimli ebeveynler iyi e itim gördükleri için çocuklar n n ihtiyaçlar n dikkate almaks z n onlar iyi okullara göndermek isterken, baz anne-babalar ise kazanamad klar ya da imkâns zl klar nedeniyle gidemedikleri okullara çocuklar n göndermek için çabalayabiliyorlar. Bu anne ve babalar, kendi yaflamlar nda eksikli ini duyduklar bitmemifl ifllerini çocuklar üzerinde tamamlamak istiyor. Ancak bu durumdaki ebeveynler hem kendilerini hem de çocuklar n y pratan bir yar flta olduklar n fark etmiyorlar. Çocu un özerkli ini kazanma ve yaflama sa l kl bir biçimde uyum sa layabilmesinde en önemli belirleyicinin aile oldu u ifade eden Nalan Pulat Gölcüklü, anne ve baban n çocu u üzerindeki beklentisini yüksek düzeye ç karmas yla, çocu u çevresiyle karfl laflt rmaya, yüksek düzeyde psikolojik kontrol uygulamaya, çocuklar n davran fl ndan flüphe duymaya, kendini olumsuz de erlendirmeye ve baflar düzeyi/hata bulma konusunda afl r çaba göstermeye bafllayabilece- ini dile getirdi. Çocuk için zorlay c olan bu durumun anne ve baba için de kolay olmad n dile getiren Gölcüklü, Ebeveynin çocu- uyla ilgili beklentilerini gerçeklefltirmeye çal flmas yorucudur. Üstelik beklentisinin aksine bir tepki ya da sonuçla karfl laflma olas l yüksek olabilir. Beklentileri karfl lanmad - nda ise ebeveyn için sonuç büyük bir keyifsizlik, hayal k r kl ve üzüntü olabilir. Bu davran fllar daha sonra hem çocuklarda hem de anne-babalar nda, öfke, depresyon ve kayg gibi duygularla bafla ç kma güçlü üne yol açabilir. fleklinde konufltu. Medical Park Bursa Hastanesi Uzm. Klinik Psikolo u Nalan Pulat Gölcüklü, ailenin çocuklar n n ilgi ve yeteneklerini göz ard ederek oluflturduklar beklentiler yüzünden çocu un okul baflar s n n da düflebilece ini söyledi. Bu durumdaki ebeveynler kendilerinin fark na varamad klar bir yar fl n içinde olduklar n belirten Gölcüklü, Yar flmac ailelerin, kendi istek ve beklentilerini çocuklar üzerinden gerçeklefltirmek istedikleri düflü- nülebilir. Bu nedenle asl nda kendilerinin fark nda olmad klar bir yar fl halindeler. Fark ndal k oldu- unda, sorun da davran fl da ortadan kalkabiliyor. Yar flmac olmayan ailelerin bu konularda fark ndal klar n n oldu unu düflünebiliriz. Yar fla girmek istemeyen aile girmeyecektir. Gölcüklü, anne ve babalar n bu duruma düflmemesi için dikkat edilmesi gereken noktalar da flu sözlerle aç klad : Öncelikle ebeveynlerin kendisini ve çocu unu tan mas, çocu unun gereksinimleri tespit etmesi gerekir. Her yaflam n farkl l klar oldu unu göz önünde bulundurarak kiflinin kendi yaflam nda yapabilece i, kendisine keyif veren ve kendisini iyi hissettirecek etkinlikleri uygulamas önemlidir. Anne ve baban n özellikle ders konusunda sorumlulu u çocu a b - rakmas, sonuca de il çabaya odaklanarak esnek bak fl aç s kazanmak rahatlat c olacakt r. Anne ve babalara tavsiyelerde de bulunan Uzm. Klinik Psikolog Gölcüklü, flunlar söyledi: Aile içinde temel hedef çocu- un, bireysel olarak ayr - flan, sevgi ve sosyal konumu tehdit eden ailesel ya da di er bask lara karfl n bireyin gerçek kendisi olabilme yetene ini güçlendirmek olmal. Ebeveynler elbette çocu una yol gösterici olabilir. Anne ve baban n, çocu uyla ilgili kararlarda onun ihtiyac n ve iste ini göz önünde bulundurarak seçimi ona b rakmas zorland nda destek olmas ailenin yaflam kalitesinin artmas na yard mc olacakt r. Difl beyazlatanlara flarap, flalgam, viflne, sigara puro yasak B eyaz ve düzgün difllere sahip olmak, kiflinin yüz ifadesini de ifltiriyor. Rengi daha beyaz olan difller insan n kendine olan güvenini artt rarak daha rahat gülmesini sa l yor. Difl hekimli inde estetik restoratif materyallerin geliflimiyle her türlü renk,flekil, konum bozukluklar kolayl kla çözümlenebiliyor. Bununla beraber renkleflmifl difllerin kimyasal yöntemlerle a art lmalar ifllemi daha konservatif olmas nedeniyle ço u defa tercih ediliyor. Ac badem Ankara Hastanesi Protez Uzman Difl Hekimi Dr. Hatice A an difl beyazlatmas ile ilgili merak edilenleri yan tlad. Difl renklenmesi nedir? Difllerin normal renklerinin bozulmas ve farkl bir renk almas na difl renklenmeleri denir.difl renklenmeleri, üç türlüdür. Metabolik ve kal t msal hastal klar neden oldu u ya da travma ve yafllanma nedeniyle oluflan iç kökenli renklenmeler; renklendirici yiyecek içeceklere ve metalik maddelere ba l oluflan d fl kökenli renklenmeler; geliflimsel ve kazan lm fl defektlere ba l oluflan internal renklenmelerdir. Uzmanlar uyar yor: Grip tedavisinde antibiyotik kullan lmaz ve sebze tüketilmesi ve hastalar ile yak n temastan, ortak eflya kullan m ndan kaç n lmas konusunda uyard. Dünya Sa l k Örgütü ve Sa l k Bakanl taraf ndan, gribin olumsuz etkileri aç s ndan risk grubu olarak tan mlanan hasta grubunu vurgulayan Dr. Uzunalio lu,flu bilgileri verdi: Sa l k otoriteleri, baz kiflilerin her y l afl lanmas n "mutlak" önermektedir. Gribin yaflamsal risk oluflturdu u ve t bbi aç dan mutlaka afl lanmas önerilenler; 65 yafl ndan büyük kifliler, fleker hastalar, ast m hastalar, kronik akci er hastalar, kronik kalp ve damar sistemi hastalar, ba fl kl k sistemi bask lanm fl kifliler, huzurevi ve bak mevi benzeri ortamlarda yaflayanlar olarak s ralanabilir. Dr. Necmettin Uzunalio lu, baz kiflilerin grip afl s olmamas gerekti ini ve bu grupta 6 aydan küçük bebeklerin, yumurtaya karfl anaflaktik tarzda alerjisi olanlar n, hamileli in ilk 3 ay içinde olan bayanlar n oldu una vurgu yapt. Grip afl s hakk nda da bilgi veren Dr. Necmettin Uzunalio lu, konuflmas n flöyle tamamlad : Grip afl s Dünya Sa l k Örgütü'nün koordinasyonu ile bir y l önce salg n yapan virüs tiplerinin belirlenmesi sonucu gelifltirilmekte ve afl n n tipi de bu uygulamaya ba l olarak her y l de iflmektedir. Grip afl s, vücutta 1-2 hafta içinde koruyucu düzeye eriflir. Beyaz t Beyaz t Mah. 9 May s Sok. 90. Cad. No:6/B Akyurt Akyurt Görkem Hac lar Mah. Selçuk Cad. No:87 Önder Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl YEN ECZANE Beytepe Mah.Kayhan Güven.Cad.No:1 Beypazar /AN- KARA Beypazar Halide YUKARI ÖVEÇLER MAH.1256.CAD.31/A ÇAN- KAYA/ANKARA Çankaya Seren Turan Günefl Bulvar No:140/A Oran Çankaya Güner Emek Mah. 21. Sokak (Eski68.Sok.) No:40/8 Emek Çankaya Sevil G.O.P. Mah. Arjantin Cad. No:34/6 Çankaya Çankaya Yeni Dostlar Kocatepe Mah. Meflrutiyet Cad. No:32/B K z lay Çankaya Dora HACETTEPE MAH. MEHE- MET AK F ERSOY SOK.NO:23/A Çankaya Reyhan Barbaros Mah. Karagöl Cad. No:2/D Çubuk Çubuk Sönmez Kemal Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. Hüner Sok. No:2/30-B Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada Yeni Baflkent SOK. No:24/A Etimesgut Etimesgut Elvankent Merkez Atakent Mah. Emlakbank Bloklar TK. Çarfl s No:347/V Elvankent Etimesgut Etap Tunahan Mah Sok. 4.Etap Çarfl s No:4/7 Eryaman Etimesgut rem G.O.P. Mah Sok. No:4/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Alt ndal ATATÜRK MAH. GAZ MUSTAFA KEMAL CAD.NO:5/G,H Kazan Funda Figen Yükseltepe Mah Cad. No:16/B Keçiören Keçiören Yurtseven Foça Tepebafl Mah.Sanatoryum Cad. Çaykara Sok. No:29/A Keçiören Keçiören Yeni Osmanl fiefkat Mah. Erdo an Sok. No:1/1-A Keçiören Keçiören Ak Y ld z Karatepe Mah. Kütükçü Alibey Cad. Gülal Sok. No:27/A Sanatoryum Keçiören Yeni Bahad r Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:34/A K z lcahamam K z lcahamam Mavi Demirlibahçe Mah.A açl Sok.No:10/B Mamak Mamak lker Evren Tuzluçay r Mah. T p Fakültesi Cad. No:182/A Mamak Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han fiifa Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:37 Polatl Polatl Pursaklar Cumhuriyet Mah.Sun Sok. No:28//A Pursaklar Pursaklar Özaslan Mareflal Çakmak Mah.Ankara Cad.No:214/15 Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan Elçin Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 28 Sincan Sincan Tu ra Gökçek Mah.Ya mur Sok. MKE Bloklar 2/L Blok No:2/B Fatih-Sincan Sincan Halk Kale Mah. Hüseyin Andaç

9 Avrupa nas l Dünyada ve Türkiye'de dinlemeyle ilgili tart flmalar uzun süredir gündemdeki yerini korurken, Avrupa ülkeleri bu konuyu farkl yöntemlerle düzenliyor. ngiltere'de, "dinleme" konusunda 14 y l önce "araflt rma yetkileriyle" ilgili ç kar lan yasaya göre hareket ediliyor. Ülkede sadece istihbarat servislerinin ve güvenlik biriminin bafl ndaki kifliler, dinleme talebinde bulunabiliyor. Onay ise devlet bakan taraf ndan veriliyor. Devlet bakan onay ancak ulusal güvenlik tehdidi ve a r suçlar tespit ile önleme gibi durumlarda verebiliyor. Dinleme için gerekçeler uygunsa Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi'nin "gizlilik hakk " maddesinin ihlal edilmemesine dikkat ediliyor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI dinliyor? LONDRA/BERL N/PAR S (AA) D inleme konusunda verilen yetki üç ay geçerli oluyor. A r suçlar konusundaki dinleme talepleri üç ay, ulusal güvenlik konusundaki talepler ise alt ay daha uzat labiliyor. Ancak ülkede bir kifli kasten ve yasal yetkisi olmadan dinleme yap yorsa bu suç kabul ediliyor. ngiltere'de "yasa d fl dinleme" konusu son olarak 2011 y l ndaki telekulak skandal yla gündeme geldi. Avustralyal medya patronu Rupert Murdoch' n sahibi oldu u "News of the World" isimli tabloid gazetesinin sansasyonel haber için birçok kiflinin telefonunu yasa d fl olarak dinledi i ortaya ç kt. Skandal n ard ndan 168 y ll k gazete, Temmuz 2011'de kapat ld ve gazetenin editörleri aleyhine davalar aç ld. Baz gazetecilerin, telefon numaralar n edinmek için polise para ödedi i de bas na yans d. Almanya'da güvenlik birimleri, a r suç soruflturmalar nda ancak hakim karar yla flüphelilerin telefonlar n dinleyebiliyor. stihbarat birimleri ise terör gibi ülke güvenli i için tehdit oluflturan durumlarda, Federal Meclis (Bundestag) bünyesindeki ba ms z "G10 Komisyonu'nun" onay yla telefon ve internet haberleflmesini takip edebiliyor. Adalet Bakanl verilerine göre, 2012 y l nda yaklafl k 6 bin soruflturmada hakimlerin onay yla flüphelilerin telefon ve internet haberleflmeleri izlendi. Hakimler, suç unsurlar bulunmas, somut flüphelerin ortaya koyulmas kayd yla dinleme taleplerine onay veriyor. Adalet Bakanl 'n n istatistiklerinde, istihbarat birimlerinin "önleme amaçl " yapt klar dinlemeler bulunmuyor. Bu faaliyetler, yarg taraf ndan de il, Bundestag'daki özel "G10 Komisyonu" taraf ndan denetleniyor. Komisyon ad n, anayasan n mektup, posta ve telefon haberleflmelerinin gizlili ini düzenleyen 10'uncu maddesinden al yor. BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA G10 Komisyonu'nun aç klad son rapora göre, federal istihbarat birimleri 2012 y l nda, yaklafl k 30 bin dinleme talebi için komisyondan onay ald. Bu kapsamda baflta terör tehlikesi, silah kaçakç l ve uluslararas yapt r mlar n ihlalini önleme amaçl olmak üzere 850 bin telefon görüflmesi, elektronik posta ya da cep telefonu mesaj izlendi. Alman yasalar na göre istihbarat birimleri, dinleme talepleri için önce çiflleri Bakanl 'ndan izin talep ediyor. çiflleri Bakanl 'n n yeflil fl k yakmas durumunda bu talepler Federal Meclis'teki "G10 Komisyonu'nun" onay na sunuluyor. Anayasan n " mektup, posta ve telekomünikasyon gizlili i" bafll kl 10'uncu maddesinde güvence alt na al nan haberleflme gizlili i ancak belirli durumlarda s n rland r labiliyor ve dinlemeler için izin verilebiliyor. Bu istisnai durumlar, vatana ihanet suçu, demokratik hukuk devleti için tehlike oluflturan suçlar, d fl güvenli i tehlikeye sokabilecek suçlar, ülke savunmas na karfl suçlar, ülkede konufllu NATO kuvvetlerine karfl suçlar, kamet Kanunu'nu ihlal suçlar olarak s ralan yor. Alman yasalar, "stratejik iletiflim istihbarat " bafll alt nda, Alman d fl istihbarat teflkilat BND'ye, yabanc ülke vatandafllar n n yurt d fl yla yapt klar telefon ve internet haberleflmelerini izleme hakk tan yor. BND yasalar çerçevesinde, Almanya'dan yurt d fl ile yap lan internet ve telefon iletifliminin en fazla yüzde 20'sini takip edebilme hakk na sahip bulunuyor. Yasalar, d fl istihbarat servisi olan BND'ye Alman vatandafllar n n iletiflimini izleme hakk ise tan m - yor. Dinlenme veya izlenme bittikten sonra, soruflturmay tehlikeye düflürmeyece- i ve ülke ç karlar na karfl olmamas durumunda dinlenen kifliye dinlendi ine dair bir bildirim yap lmas zorunlulu u bulunuyor. TEKNOLOJ /9 Örümcek a n n "flifresi" çözüldü STANBUL (AA) B ilim insanlar n n uzun y llar süren çal flmalar sonucunda, elektrostatik özelli- i sayesinde örümcek a nda dünyan n elektromanyetik alan n n de iflti i ve bu nedenle a fark edemeyen uçan böceklerin yakaland klar tespit edildi. Buluflun, örümcek a lar ndaki bu özellik taklit edilerek, çevre ve hava kirlili i ile uçak kazalar na çözüm bulunmas na katk sa layabilece i belirtildi. Do a Bilimleri Derne i Genel Sekreteri Biyoteknolog Müge Kanay, AA muhabirine yapt aç klamada, günümüz teknolojisinin bile çözemedi i örümcek a n n özelliklerinin nihayet ortaya ç kar ld n söyledi. Oxford Üniversitesi ö retim üyelerinin yapt klar son keflfe göre, örümcek a n n sisteminin bilinenden çok daha kompleks ve s ra d fl oldu unu belirten Kanay, araflt rmalara göre, uçan böceklerin üzerinin polenler, kirleticiler ve hava yoluyla tafl - nabilecek maddelerle kapl oldu unu anlatt. Havada uçuflan her fleyin elektrikle yüklü oldu unu vurgulayan Kanay, fizik kurallar - na göre, bir maddenin di er maddeye yap flabilmesi için z t kutuplar olmas gerekti ini, dolay s yla da polenin böce in üzerine yap flabilmesi için, birinin art, di erinin eksi yüklü olmas n n flart oldu unu aktard. Kanay, bir böce in örümcek a na yap flabilmesi için de yine birinin art, di erinin eksi yüklü olmas gerekti inin alt n çizerek, flu bilgileri verdi: "Ayn kutuplar birbirleri iter. Bu durumda örümcek a n n polenleri yakalayamamas gerekir. Üzeri polenle kapl bir böce in a a yap flmamas demek, böce in kolayl kla kaçabilmesi anlam na gelir. flte tam bu aflamada hiç beklenmedik bir fley gerçekleflir. Örümcek a, hem böce e hem de polene yap fl r. yi ama fizik kurallar na göre imkans z olan bu durum, nas l olur da gerçekleflir? Nas l olur da örümcek a lar n inceleyince üzeri polen kapl böceklerle karfl laflabiliriz?" Oxford Üniversitesinden bilim insanlar n n yapt araflt rman n, örümcek a n n fizik kurallar n alt üst eden çok kompleks bir özelli e sahip oldu unu ortaya koydu unu vurgulayan Kanay, flunlar anlatt : "Örümcek a n n tüm yüzeyini kaplayan elektrostatik özelli- e sahip madde, a n hem uçan böcekleri hem de böceklerce tafl nan kir ve polenler ile benzer tüm parçac klar yakalamas n sa lar. Ancak bu kadarla kalmaz. Bu madde, örümcek a üzerinde sadece birkaç milimetrelik çok ufak bir alanda, dünyan n elektromanyetik alan n bozar ve böylece art ya da eksi yüklü olup olmad fark etmeksizin her cismin üzerine yap flabilir. Bilim adamlar n n akl n y llard r kurcalayan bir di er soru, nas l olup da böceklerin örümcek a n fark etmedi idir. Birçok böcek, bulunduklar bölgede en ufak bir elektriksel de ifliklik olsa bunu hissedebilecek kadar hassas sensörlere sahiptir. Antenleri adeta bir elektronik sensör gibi çal fl r. Antenin ucu, böce in vücudunun geri kalan ndan farkl bir elektrik yükü ile yüklüdür. Böylece böcek, elektrik yüklü bir nesneye yaklaflt nda, antenin ucu bu küçücük de iflikli i dahi hisseder. Böce in, bu kadar hassas sensörlere ra men, a tespit edemeyip, yakalanmas n n sebebi, a n milimetrelik bir bölgesinde dünyan n elektriksel alan n bozmas d r." Soldan sa a 1. Hiçbir canl varl k bulunmamak Viyolonsel... Turpgillerden, yapraklar salata gibi yenen, cm yüksekli inde, sebze olarak bahçelerde yetifltirilen, kokulu, bir iki y ll k bir bitki... "Birdenbire flafl rmak, hofla gitmeyecek bir fley yapmak" anlamlar ndaki "... etmek" ve "birdenbire flafl rmak, hofla gitmeyecek bir fleyle karfl laflmak" anlamlar ndaki "... olmak" deyimlerinde kullan lan bir söz Hücrelerin afl r ço almas yla insan, hayvan veya bitki dokular nda oluflan ve büyüme e ilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma... De me, dokunma, dokunufl, de inti... Hindistan' n Pencap bölgesinde yaflayan bir topluluk... Kalay elementinin simgesi Çekimser davran ld n gösteren oy... Hayaller (eski) lenme, beddua... Haydi... Balgam tafl Yaz t (eski)... Üstünkörü Çok sab rl (eski)... Esasla ilgili, as l ve temel olanla ilgili, esasi... Yanan fleylerden artakalan toz madde Erkek torun (eski)... Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yafla... Su (eski) Kar fl k renkli, çok renkli, alaca... Ola andan daha hacimli, ola an aflan büyüklü ü olan, ince karfl t... marethane Ö renci (eski)... Böcek Yazl kta veya flehir d fl nda, bahçeli, müstakil ev... Omurgay oluflturan kemiklerden her biri, f kra... ki kelime veya iki cümle aras na girerek aralar nda bir ba oldu unu anlatan bir söz Bir yerin uza ndan... Osmanl seramik ve cam sanat n n güzel örneklerinden olan ve içine lale konulan vazo Sodyum elementinin simgesi... Deniz, göl, rmak vb. su k y lar nda veya karada dik yer, uçurum... Süs, ziynet... Bizmut elementinin simgesi A mak ifli... Bilim... Kiril alfabesi Temizlik ifli yapan kimse (eski)... Yukar dan afla ya 1. Beyitlerin dize ortas ndaki kelimeleri aras nda kullan lan uyak, iç kafiye... Hayvanlar (eski) Hangi yer? Ulaflt rma (eski)... Vezirlerin gözde ufla Klor elementinin simgesi... Görkemli... Manganez elementinin simgesi ltihab olan, yang l, iltihapl (eski)... lkbahar Hristiyanlar n her y l 25 Aral kta Hz. sa'n n do um gününü kutlad klar yortu... nsan vücudunun kalça ile diz aras ndaki bölümü... Dar ve kal nca tahta Tiftik... flaret... Çok anlay fll ve sezgili (kimse) O yere, o yöne... Avc... Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses Gür ve uzun (b - y k)... kicilik... Yar m kanatl lar alt tak m na giren, insan ve memeli hayvanlar n vücudunda asalak olarak yaflayan böcek, kehle Yayla at lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve k sa tahta çubuk... Pay... Bilginler (eski) Olaylar n gidiflinde ola an d fl na yer vermeyen, de iflmezlik ve mecburiyet gösteren kural... Dek, de in, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullan larak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir fleyin bafllad veya sona erdi i noktay, zaman ve uzakl k bak m ndan abartmal bir biçimde anlatan bir söz... Kazanma, elde etme, eriflme (eski) çme sular ndaki mikroplar n iyot etkisiyle giderilmesi... Kirlili i gösteren iz Aflevi... Baflbakan Molibden elementinin simgesi... At n eflkin yürüyüflü (halk a z )... Gerçek... Renyum elementinin simgesi Türk müzi inde k vrak bir usul... Üç say s n n ülefltirme biçimi, her birine üç, her defas nda üçü bir arada olan... Leyleksilerden, Afrika ve Bat Asya n n sulak yerlerinde yaflayan bir kufl, M s r turnas Kentle ilgili, flehirle ilgili... Tepkisi olan veya tepki gücü ile çal flan...

10 YAfiAM HAL L ÖZCAN STANBUL (CHA)- stanbul da her gün binlerce yolcunun kulland otobüsler ve metrobüsler dezenfekte ediliyor. Haftada bir kez tekrarlanan temizlik için Sa l k Bakanl ndan onayl ilaç kullan l yor. Her gün binlerce yolcuya hizmet veren ETT otobüsleri ve metrobüsler servis dönüflü garajlarda iç-d fl temizlikten geçirilerek sabah servise veriliyor. ETT den yap lan yaz l bas n aç klamas na göre, /10 Türkiye nin biyolojik çeflitlilik haritas oluflturuluyor YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- O rman ve Su flleri Bakanl, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü, yürüttü ü 'Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Envanter ve zleme Projesi' ile Türkiye nin biyolojik çeflitlilik haritas n oluflturacak. Sahip oldu u tabii kaynaklar bak m ndan oldukça zengin bir ülke olan Türkiye nin, bu kaynaklardan verimli ve sürekli olarak faydalanabilmesi için uygulamaya konulan proje bu yönde BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Her gün binlerce yolcuya hizmet veren ETT otobüsleri ve metrobüsler servis dönüflü garajlarda iç-d fl temizlikten geçirilerek sabah servise veriliyor. Otobüsler ve metrobüsler haftada bir dezenfekte ediliyor stanbullular n daha sa l kl bir ortamda yolculuk yapmalar n sa lamak için ifllem haftada bir güçlü ilaçlar kullan larak tekrarlan yor. Otobüsler ayr ca ayda bir detayl temizlikten geçiriliyor. Dezenfekte iflleminde, otobüslerin tüm iç yüzeyleri, tavan, yolcu koltuklar n n arka-alt k s mlar, camlar, reklam panolar, yolcu tutamak ve tutamak borular, kap üstleri, floför mahalli, torpido, cam kenarlar, yan ve tavan yüzeyleri, havaland rma kapaklar, araç içerisindeki tüm metal yüzeyler parfümlü ve hijyenik temizlik malzemeleriyle temizleniyor. Otobüs içinde en son, zemin temizli i yap l yor. Arac n zemini süpürüldükten sonra ilaçl su ile en az iki kez temizleniyor, ard ndan da zeminde oluflmufl kal c lekeler özel bir solüsyon ile ar nd r l yor. D fl temizlik için ise otobüsler d fl y kama f rçalar ndan geçiriliyor. Her gün rutin olarak araçlarda yap lan iç ve d fl temizlik ifllemleri en geç sabaha karfl saat te bitiriliyor ve araçlar sabah servisine haz r hale getiriliyor. FAT H YILMAZ MU LA (CHA)- M u la n n Fethiye ilçesinde geçirdi i trafik kazas sonras nda beyin ölümü gerçekleflen gencin organlar, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu. Fethiye deki bir restoranda aflç yard mc l yapan Durmufl Erol, geçti imiz hafta 48 GP 139 plakal motosikletiyle trafik kazas yapt. Bafl na ald darbe sonucu a r yaralanan Erol, Fethiye Devlet Hastanesi nde yo un bak ma al nd. 5 gün boyunca yo un bak m ünitesinde kalan Durmufl Erol, dün ö le saatlerinde yaflam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleflen Erol un organlar babas Mevlüt Erol un oluru ile organ bekleyen hastalara ba flland. Ailenin onay n n al nmas ile Fethiye Organ Ba fl Koordinatörü Nezile Acar uygun donörlerin bulunmas için çal flma bafllatt. K sa süre sonra zmir 9 Eylül at lacak ilk ad m olma özelli ini tafl yor. Proje kapsam nda damarl bitkiler ile omurgal hayvanlar için literatür ve arazi, tohumsuz bitkiler ve omurgas z hayvanlar için ise literatür çal flmas yap lacak. Projenin di er önemli konusunu ise biyolojik çeflitlili in izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluflturulmas ve izleme için gerekli önerilerin yer ald rapor oluflturuyor. Ayr ca her bir çal flma alan için izleme plan gelifltirilecek. Böylece hedef türlerce zengin habitatlar, özellikli bitki toplumlar ve özellikli yaban hayvan alanlar tespit edilmifl olacak.bütün illerden al nan biyolojik çeflitlilik verileri Nuh un Gemisi Veri Taban na girilerek, burada depolanacak. Böylece ülkedeki biyolojik çeflitlilik verileri bir veri taban arac l yla tablo, grafik ve harita baz nda sorgulanabilecek. Projenin tamamlanmas yla biyolojik çeflitlili in korunmas ve sürdürülebilirli i ad na meydana gelecek de iflimler izlenebilecek. Burçlu veliler kitap s nav nda ter döktü ADANA (CHA)- Ö zel Burç Çukurova Anaokulu nda veliler, Prof. Dr. Nevzat Tarhan' n çocuk yetifltirme konusunda anne-babalara kaynakl k eden Sen, Ben ve Çocuklar m z adl kitaptan s nava tabi tutuldu. S navda bir araya gelen veliler, uygulaman n kendilerini yetifltirmek ve çocuklarla iletiflimlerini kolaylaflt rmak ad na çok verimli oldu unu söyledi. Kitap okuman n onlara, birçok noktada yard mc oldu unu, s nav sürecini yaflayarak çocuklar n daha iyi anlad klar n ifade eden veliler, Çocuklar s navlarda ve denemelerde hata yapt klar nda daha hoflgörülü davranmaya çal flt klar n söyledi. Ö renciyi, okul-aile aras nda bir bütün olarak gördüklerini ifade eden Okul Müdürü Servet Genç, Baflar n n yolu iyi bir e itim kadar iyi bir aileden geçer. E itim 3 ayakl d r. Bunlar; ö retmen, ö renci ve veli. Biz e itimin üçüncü aya yani velilerimiz için de bir ad m att k ve hem kendi geliflimleri hem de çocuklar n n geliflimi ad na onlara sene bafl nda Prof. Dr. Nevzat Tarhan' n "Sen, Ben ve Çocuklar - m z" adl kitab n önermifltik. fiimdi de o kitaptan s - nava tabii tutuyoruz. Genç, Bu kitap, çocuklar m za nas l davranmam z ve onlarla nas l iletiflim kurmam z gerekti i anlatan, do ru ya da yanl fl davran fllar m z n fark na varmam za yard mc olan bilgilendirici ve bilinçlendirici bir rol üstleniyor. Kitap üzerinden yapt m z s navla da dereceye giren ilk 3 velimize plaket ve s - nava kat lan tüm velilere ise 18 Ocak Cumartesi günü kat l m belgelerini verece iz. diye konufltu. Trafik kazas nda ölen gencin organlar 4 kifliye umut oldu Üniversitesi Hastanesi nden Yrd. Doç. Dr. Mücahit Özbilgin ile Marmara Üniversitesi Pendik E itim ve Araflt rma Hastanesi nden Prof. Dr. Bedrettin Y ld zeli operasyon için Fethiye ye geldi. Saat da bafllayan ve 4 saat süren operasyon sonucu Durmufl Erol un akci er, karaci er ve 2 böbre i al nd. Akci- erin stanbul da organ bekleyen 55 yafl ndaki erkek hastaya, karaci er ve böbreklerin ise zmir deki 3 hastaya nakledilece i kaydedildi. Organ ba fl yapan aileye teflekkür eden Fethiye lçe Sa l k Müdürü U ur Çomak, Ailemiz sa olsun bir dakika bile düflünmeden çocuklar n n organlar n ba fllad. Tüm halk m zdan bu duyarl l bekliyoruz. nsanlar organ bekliyor, yaflam savafl veriyor. Beyin ölümü gerçekleflen bir kifliden al nan organlar bazen 5 ya da 6 hastaya can verebiliyor. Vatandafllar m z, alacaklar kararlar ile birçok hastan n hayat n kurtarabilir. Çaml bel köyünde su sevinci AT KE CEYLAN MERS N (CHA) - M ersin in Silifke ilçesine ba l Çaml bel (Karaböcülü) köyünün su ihtiyac n karfl layacak 160 tonluk su deposu törenle hizmete aç ld. Köyde düzenlene törende konuflan Çaml bel Muhtar Mehmet Arslan, içme suyu ihtiyaçlar n n karfl - lanmas amac yla su deposu yapt rmak için Silifke Belediyesi ne baflvurduklar n hat rlatt. Belediye Baflkan Bayram Ali Öngel in deponun yap m n üstlendi ini kaydeden Muhtar Aslan, 160 tonluk bu depoyu hizmete açman n sevinci içerisindeyiz. Köyümüze verdi i hizmetlerden dolay Belediye Baflkan m z Bayram Ali Öngel e teflekkür ediyoruz. Hay rl olsun. Silifke Belediye Baflkan Bayram Ali Öngel de köylülerin iste- ini yerine getirmenin sevincini yaflad n belirtti. K sa sürede yap m n tamamlayarak hizmete sunulan su deposunun köyün en önemli sorununu çözdü ünü dile getiren Öngel, lçe merkezi dahil tüm köylerimize imkanlar m z ölçüsünde hizmetler vermeye çal fl - yoruz. Köylerimize ve köylülerimize en iyi hizmeti vermek için yeni projeler üzerinde çal flmalar yürütmekteyiz. diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan su deposunun aç l fl kurdelesini muhtar Arslan ile birlikte Belediye Baflkan Bayram Ali Öngel, Milliyetçi Hareket Partisi lçe Baflkan Osman O uz ve köylülerle birlikte kesti. Daha sonra Baflkan Bayram Ali Öngel, su deposunun vanas n açt.

11 Tuz Ma aras, turizme aç l yor ÇANKIRI (AA) - H ititler dönemden kalan 5 bin y ll k Tuz Ma aras, ast m ve bronflit gibi akci er rahats zl klar n n tedavisi amac yla turizme aç l yor. Turizme kazand r lmas için bafllat lan çal flmalar n ard ndan 30 y ll na özel flirket taraf ndan kiralanan ma aran n baz bölümleri protokolle valili in kullan m na sunuldu. Tuz Ma aras, Polonya, Romanya ve Nahcivan daki örnekleri gibi dizayn edilerek yerli ve yabanc turistlerin gezebilece i turistik mekana dönüfltürülecek. Vali Vahdettin Özcan, imza töreninde yapt konuflmada, göreve geldikleri günden itibaren Tuz Ma aras yla ilgili çeflitli çal flmalar yürüttüklerini ve yolunu turistik yol statüsüne dahil ettiklerini söyledi. Ma aran n turizme aç lmas için Tuz Çal flma Grubu kurduklar n ifade eden Özcan, flöyle konufltu: Bu grup dünyadaki tuz ma aralar nda incelemelerde bulundu. Bu aflamadan sonra çal flmalar daha h zlanacak. Tuz Ma aras nda özel flirket halen tuz üretimi yap yor. Ayn zamanda Tuz Ma aras bizim turizm gemimiz. nsanlar merak ettikleri için buraya geliyor. Buray iflleten firmayla uzun süredir görüflüyoruz. Kullanmad klar galerileri bu protokolle bize devrediyorlar. Bugün Çank r turizmi için milatt r. Göreve geldi imde Çank r ile Tuz Ma aras n n bir ba lant s yoktu. TUR ZM /11 "Beyaz cennet" Uluda 'da k fl ortas nda kara göründü Kayak ve k fl turizminin gözde merkezlerinden, "beyaz cennet" olarak an lan Uluda 'da ya fls z geçen haftalar n ard ndan kar kal nl 12 santimetreye kadar düfltü. STANBUL (AA) - K ayak merkezinin havadan çekilen görüntüleri, k fl ortas nda "oteller bölgesi" ve pistlerde büyük aç lmalar meydana geldi ini, kar alt ndaki toprak zeminin iyice gün yüzüne ç kt n ortaya koydu. AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlü ünden ald bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde 13 Aral k 2013'te 80 santimetreye kadar ulaflan kar kal nl, uzun süredir ya fl görülmemesi nedeniyle 12 santimetreye geriledi. Bölgede 16 Ocak'ta ya murla kar fl k hafif kar ya fl görülece i, bunun ard ndan ise 5 gün kayda de er bir kar ya fl yaflanmamas bekleniyor. "Oteller bölgesi" ve pistlerde toprak zemin iyice gün yüzüne ç karken kayak yapmak neredeyse imkans zlaflt. Karlar n erimesi yüzünden y lbafl tatilinde rezervasyon iptalleriyle s k nt l bir süreç geçiren turizmciler, ayn sorunlar yaflamamak için 27 Ocak-7 fiubat tarihlerini kapsayan yar y l tatili öncesi kar ya fl bekliyor. - "Rezervasyon talebi yok çünkü kar yok" Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Baflkan Mehmet Akkufl, geçen aral k ay nda erken gelen kar ya fl n n seyahat acenteleri - TRABZON (AA) - TUNCAY BEKAR D o u Karadeniz in yer alt ndaki sakl cenneti olarak bilinen Trabzon daki Çal Ma aras nda k fl uykusuna yatan yarasalar, görenlerin ilgisini çekiyor. Sark t ve dikitlerden oluflan muhteflem do al flekilleri, flelaleleri, deresi, göletleri ile be eni toplayan, ast m ve sinüzit rahats zl olanlara iyi geldi i belirtilen Düzköy ilçesindeki Çal Ma aras, do al güzelliklerinin yan s ra flu s ralar k fl uykusuna yatan yarasalar ile de turistlerin dikkatini çekiyor. Y l boyu turizme aç k tutulan, dünyan n en uzun ikinci ma aras olarak kabul edilen Çal Ma aras nda, mevsimin bafl nda k fl uykusuna yatan yarasalar, ma aran n kenar ve tavan ndaki kayal klar ile sark tlara tutunarak herhangi bir fley yemeden, içmeden aylarca hareketsiz kalabiliyor. Yaklafl k 1 kilometrelik bölümü yürüyüfl yolu yap larak fl kland r lan ma aran n halen fl kland r lmayan ve en az 7 kilometre oldu u belirtilen karanl k bölümlerini mesken tutan yarasalar n sadece erkekleri, zaman zaman uçuyor. Ma aradaki difli yarasalar ise yeniden hareketlenmek için havalar n s nd yaz aylar n bekliyor. - nsan eli de memifl su kanal Çal Ma aras n n iflletmecisi Nedim fiener AA muhabirine yapt aç klamada, 2000 y l nda hizmete aç lan, deniz seviyesinden yaklafl k 1050 metre yükseklikteki ma aran n 8 kilometre derinli e sahip oldu unu belirterek, Biz ancak 1 kilometrelik bölümünü hizmete açabildik. Buras insan eli de memifl bir su kanal d r Ma arada sark tlar, göller ve akarsular ve otelcilerin sezona umutlu bafllamalar n sa lad n ancak yeni ya fllar n olmamas ve h zla eriyen kar yüzünden s k nt l bir y lbafl tatil dönemini geride b rakt klar n söyledi. Akkufl, kar n azalmas nedeniyle y lbafl öncesi rezervasyon iptalleriyle karfl laflan otellerin ve seyahat acentelerinin, bütün umutlar n 27 Ocak-7 fiubat'taki yar y l tatiline ba lad n belirterek, yeni ya fl olmamas halinde Uluda 'da flu andaki kar miktar n n y lbafl döneminden çok daha kötü seviyede oldu unu vurgulad. bulundu unu anlatan fiener, çeride oksijen gerçekten bol. Ast m hastalar na iyi geldi ine çok flahit oldum. Buray yaz n 3-4 ayda 20 bin kifli ziyaret ediyor. Hedefimiz bin kiflinin ziyaret etmesini sa lamak diye konufltu. fiener, ma aran n yaz n serin k fl n s cak oldu unu belirterek, çeride çok say da yarasa var. fiimdi k fl uykusundalar, yaza kadar k fl uykusundan uyanacaklar. Daha çok ma aran n fl kland rma olmayan ve ziyarete aç lmayan bölümlerini tercih ediyorlar, insanlara zarar vermiyorlar. Erkek yarasalar k fl n da zaman zaman uçuyor ancak difliler herhangi bir fley yemeden içmeden aylarca as l duruyor diye konufltu. -Yollar n yüzeylerden yans yan sese göre buluyorlar Dünyada bin 100 farkl türe sahip yarasalar, san lan n aksine ço u türler görebildi i halde yönlerini ç kard klar seslerin yüzeylerden yans yarak dönmesine dayanan, bir nevi radar sistemi olan ekolokasyon yetenekleriyle buluyor ve karanl kta kolayl kla ilerleyip avlanabiliyor. Yarasalar n baz türleri k fl uykusuna yat yor. K fl uykusu süresince vücut s lar düflen yarasalar, bazen tek bafllar na bazen de s kayb n azaltmak için koloniler halinde bir arada bulunuyor. Farkl türlerdeki binlerce üyeden oluflan yarasa kolonileri, gece boyunca tonlarca sivrisinek, güve ve benzeri böce i yiyerek bu canl lar n popülasyonunun kontrolünde önemli rol üstleniyor. Türkiye de büyük ve küçük fare kulakl, uzun kanatl, nalburunlu yarasa ile büyük yarasalar grubuna giren m s r meyve yarasas gibi türler yafl yor. "Oteller bölgesi"nde halen 10 santimetrenin biraz üzerinde kar oldu unu bildiren Akkufl, flöyle devam etti: "Hava flartlar böyle devam ederse birkaç gün daha durum de iflmezse o kar da kalmaz. Pistler iyice toprak piste dönüflür ama 20 Ocak'tan sonra kar ya fl bekliyoruz. Turizmciler, bütün ümitlerini yar y l tatili öncesi gelecek kar ya fl na ba lad. Geçen y la kadar hiçbir rezervasyon çal flmas yapmadan bile yurt içi ve d fl ndan ciddi rezervasyonlar al yorduk. fiimdi aksine en ufak bir rezervasyon talebi yok çünkü kar yok. Eskiden talep bize gelirken flimdi biz talebi arar olduk. Kar ya fl n görmeden de rezervasyonlar gelmeyecek gibi görünüyor." Akkufl, bölgedeki kar makinesinin ar zal olmas n n büyük sorun oldu una dikkati çekti. Bu makine çal flabilir durumda olsa en az ndan Birinci Yerleflim Bölgesi'ndeki bir kayak pistinin çal fl r durumda tutulabilece ini aktaran Akkufl, "Bu büyük bir talihsizlik oldu. Elimizde Uluda gibi bir marka var ama kullanam yoruz" de erlendirmesinde bulundu. Uluda 'da bir organizasyon flirketi taraf ndan her y l düzenlenen "Winterfest" adl festivalin, ocak ve flubat aylar nda çeflitli animasyon ve aktivitelerle zirveye hareket getirmesinin beklendi ine de de inen Akkufl, buna ra men kar ya fl n n çok önemli oldu unu ifade etti. - "Tafl ma kar ile de olsa tatilcilerin kayak yapmas n sa l yoruz" Güney Marmara Turizm ve Otel flletmecileri Birli i Derne i (GÜMTOB) Baflkan Haluk Beceren ise Uluda 'da yaklafl k 10 y ld r yaflamad klar kar s k nt s yla bu sezon karfl laflt klar n belirtti. Beceren, okullar n yar y l tatili öncesi kar ya fl beklediklerini anlatarak, "Tekrar kar ya arsa ve yerine oturursa o zaman bir s k nt m z kalmaz, kald m z yerden devam ederiz. Hafta sonuna do ru kar bekliyoruz. En büyük derdimiz kar azl ama flu anda tafl ma kar ile de olsa tatilcilerin kayak yapmas n sa l yoruz. Pistlerdeki aç lan yerleri, baflka yerlerden tafl d m z karla kapat yoruz" diye konufltu. Gelecek sene kar makinesini kullanabilmek için flimdiden çal flma bafllatt klar bilgisini veren Beceren, kar ya mamas durumunda bile en az ndan bir pisti çal flabilir duruma getirmek için önlem alacaklar n sözlerine ekledi. Sakl cennetin yarasalar k fl uykusunda

12 KÜLTÜR/SANAT /12 'Eskitilmifl K l ç' tiyatro oyunu izleyicileri duyguland rd S RT (CHA) S ultan II. Abdülhamit dönemindeki tarihe mal olmufl baz siyasi olaylar n sahnelendi i 'Eskitilmifl K l ç' tiyatro oyunu Siirt'te büyük ilgi gördü. Mustafa Akif Ekfli'nin yaz p Sami Gülbaba'n n yönetti i 'Eskitilmifl K l ç' adl tiyatro oyunu, Siirt Halk E itimi Merkezi'nde sanatseverlerle bulufltu. Vali Ahmet Ayd n' n davetiyle Siirt'e gelen ekip, gösterdi i performansla izleyiciler taraf ndan dakikalarca alk flland. zleyicilerle birlikte oyunu izlemek üzere flehre gelen Sultan II. Abdülhamit'in torunu Abdülhamid Kay han Osmano lu'nun duygulu anlar yaflad gözlendi. Osmano lu, amaçlar n n tarihin düzgün bir flekilde anlat lmas oldu unu söyledi. Oyun sonunda oyunculara çiçek vererek teflekkür eden Vali Ahmet Ayd n, Osmanl devletinin önemine de indi. Vali Ayd n, "Bat l lar n haçl zihniyeti hiçbir zaman dinmedi. Günümüzde de dinmiyor ve oyunlarla bizi birbirimize düflürmeye çal fl yor. Ama inflallah birlik ve beraberlik içerisinde, kardefllik ruhuyla tekrar canlanmam z laz m. Ne olur kardeflli imizi, birbirimizi sevelim. slam' n sancaktarl n yapm fl olan Osmanl, her zaman bafl - m z n tac d r." 250 bininci tiyatro seyircisine plaket GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Kayseri Büyükflehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsam nda gerçeklefltirilen tiyatro gösterilerini izleyenlerin say s 250 bini aflt. KAYIP Nüfus cüzdan m kaybettim, HÜKÜMSÜZDÜR FATMA TORUN KAYSER (CHA) 250 bininci izleyiciye Kayseri Büyükflehir Belediyesi taraf ndan plaket verildi. Kayseri Büyükflehir Belediyesi, 2005 y l ndan beri her hafta iki oyunu tiyatro izleyicisi ile buluflturuyor. Pera's Pand ras adl oyunla bafllayan ve flu s ralar Yeflil Papa an Limited ile devam eden bu süreçte, tiyatroseverler yüzlerce oyunu ücretsiz izleme imkan buldu. Kayseri Büyükflehir Belediyesi'nin tiyatro faaliyetleri, bugüne kadar 250 bini aflk n izleyici taraf ndan takip edildi. 250 bininci izleyici olan Koçyi it ailesi, plaketle ödüllendirildi. Yeflil Papa- an Limited adl oyunu izlemek üzere gelen Gamze ve Özcan Koçyi it'e, Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Daire Baflkan Oktay Durukan taraf ndan plaket ve çiçek verildi. Hemflire Gamze Koçyi it, "Kayseri Büyükflehir Belediyesi'nin sinem Sen fiark lar n Söyle Coen Kardefller in yine bir dönem dramas na imza att klar Inside Llewyn Davis, 1960 l y llar n New York unda geçiyor l y llar n bafl nda Greenwich Village, folk müzi in devrimine sahne olur. Film ünlü folk sanatç s Dave Van Ronk un hayat ndan ilhamla yola ç karak, dönemin müzik piyasas nda yaflananlar ünlü sanatç lar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eflli inde beyazperdeye tafl - makta.son dura m olacakt r? A V ZYONA YEN G REN F LMLER American Hustle Silver Linings Playbook (Umut Ifl m) filminin baflar l yönetmeni David O. Russell yine muhteflem bir kadroyla karfl m - za ç k yor. Doland r c Melvin Weinberg FBI ajan Jimmy Boyle taraf ndan yakalan nca onlar için muhbirlik yapmay kabul eder. Melvin ve FBI departman n yöneten beyinler baflka doland r c lar yakalamak için birlikte Arap fieyhi'nin yönetti i Atlantic City'de düzenlenecek yüksek profilli kumarbazlar n kat laca zekice bir oyun kurarlar. bu tür etkinliklerle bizi buluflturmas çok güzel. Biz bunlardan çok mutluyuz ve devam etmesini istiyoruz." diye konufltu. Özcan Koçyi it ise 250 bininci seyirci olduklar n ö renmelerinin güzel bir sürpriz oldu unu dile getirerek, "Belediyemize çok teflekkür ederiz. Güzel bir an olacak." Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Daire Baflkan Oktay Durukan da Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki'nin önderli inde, y l içinde tiyatrodan konsere, resim sergisinden kültür turlar na kadar yüzlerce etkinlik gerçeklefltirdiklerini ifade ederek, "Bu etkinliklerimizden biri de tiyatro y l ndan bugüne kadar düzenli olarak gerçeklefltirdi imiz tiyatro faaliyetlerinde bugün 250 bininci izleyicimize plaket takdim ediyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Belli bir takvim dahilinde hafta içi ve hafta sonu hem büyükler hem küçüklere yönelik olarak düzenledi imiz tiyatro oyunlar n n yan s ra alan nda Türkiye'nin ilk ve tek uluslararas organizasyonu olan Liseleraras Tiyatro Festivali, flehrin bu konuda bir cazibe merkezi olmas n sa lad. Belediye olarak flehrimizdeki amatör tiyatro topluluklar na kap açarak ve profesyonel tiyatrolar Kayseri'ye getirerek dolu dolu tiyatro günleri yaflat yoruz. Bütün oyunlar m - z n ücretsiz oldu unu da hat rlatarak Kayserilileri etkinliklerimize davet ediyorum." diye konufltu. Kayseri Büyükflehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsam nda ayr ca Tango Alaturka Gecesi düzenlendi. Gecede, Büyükflehir Belediyesi Konservatuvar Türk Sanat Müzi i korosu taraf ndan geçmiflte tango sanatç lar n n seslendirdi i birbirinden güzel eserler icra edildi. fiehir Tiyatrosu'nda düzenlenen ve büyük ilgi gören konser, salonu dolduran seyirciler taraf ndan coflkuyla izlendi. nkara Jack Ryan: Gölge Ajan Harrison Ford ile 3 tane, sonra Ben Affleck ile (y l 2002) 1 tane çekildikten sonra Tom Clancy'nin yaratt Jack Ryan 5. film ile geri dönüyor. Ryan, arkadafllar n n ve onu sevenlerinin gözünde s radan bir New York lu yöneticidir. Ama ayn zamanda global verileri iflleyen, doktora sahibi olan, zeki bir olarak olarak y llar önce CIA taraf ndan göreve getirilmifltir. ABD ekonomisini çökertmek ve global bir kargafla yaratmak için dikkatle yap lm fl bir plan ortaya ç kar nca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kifli de Ryan' n kendisi olur. Karlar Ülkesi 2010 y l n n 'Karmakar fl k (Tangled)' filminin ve bu y l vizyona giren 'Oyunbozan Ralph' filminin ard ndaki Walt Disney Animation Studios, beyazperdedeki en haval komedi-macera filmi 'Karlar Ülkesi'ni sunar. Bir kehanet, bir krall sonsuza dek k fla mahkum edince korkusuz ve iyimser Anna, cesur da adam Kristoff ve onun sa kolu olan ren geyi i Sven ile iflbirli i yap p k z kardefli Kar Kraliçesi Elsa'y bulmak ve buz büyüsünü bozmak için uzun bir yolculu a ç kar.

13 Naz m Hikmet te Mevlana gecesi ANKARA/13 Yenimahalle Belediyesi, usta tiyatrocu Semih Sergen in kaleme ald Mevlana Aflk ve Bar fl Ç l adl oyunu, tiyatro severlerle buluflturdu. 800 y l öncesinden insanl a birlefltirici ve sevgi üzerine kurulu bir dil sunan Mevlana, oyunda her yönüyle ele al nd. MUHAMMED MESUT KEÇEC Ç ankaya Belediyesi yaflad - m z çevre için büyük öneme sahip olan Geri Dönüflüm konusunda sivil toplum kurulufllar ve üniversitelerle gerçeklefltirdi i iflbirli ine devam ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü çal flanlar son olarak Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i ö rencilerinin Geri Dönüfltürülebilir Ambalaj At klar n n Toplanmas H iç eskimeyen düflünce ve fikirleriyle günümüz insan na fl k, aflk ve bar fl kayna olan Mevlana, Mevlana aflk ve bar fl ç l adl oyunla an ld. Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde sahnelenen reading theater türündeki oyunu, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar baflta olmak üzere çok say da sanatsever be eniyle izledi. Semih Sergen, Süheyla Gürkan, Ak n Erozan, Müjde Hayat n Mevlana y anlatt oyunda Göktürk Ar kan danslar yla, küçük semazen M. proje sunumuna kat larak projenin detaylar hakk nda bilgi ald lar. Geri Dönüflüm Muhteflem Olacak slogan yla yola ç kan ve geri dönüflümde yepyeni bir sistem kurmay hedefleyen ö rencilerden Ali Yücel Türegün, Deniz Sun, Merve Tulum, Nusret Köse ve Cansu Yamaner Çankaya Belediyesi ile Eylül 2013 te bafllad klar projeyi tamamlamak için var güçleriyle çal fl yorlar. Çankaya ilçesinin 800 bini aflk n gece nüfusu ve 2 milyonu aflk n gündüz nüfusu ile yaln zca Ankara n n de il Türkiye nin de en büyük ilçelerinden birisi olmas n n yan s ra 350 bine yak n konutu ile 90 bine yak n kamu ve özel iflyeri say s yla ve geri dönüflüme katk lar nedeniyle ö renciler proje kapsam nda Çankaya y baz ald klar n Enes Çetin ise sema gösterileriyle oyuna renk katt. Ayr ca tasavvuf müzi inden ezgilerin de Baflkentlilere sunuldu u oyunda, Mevlana n n Horasan'dan Karaman'a, oradan da Konya'ya dönüflü, fiemsi Tebrizi ile tan flmas anlat ld. Mevlana n n Allah'a duydu- u büyük aflk ve tasavvuf anlay fl n n da ele al nd oyun, izleyenlere tam anlam yla bir huzur gecesi yaflatt. Oyunun sonunda ise Mevlana n n ö ütlerinden yola ç k - larak insanl a sevgi ve hoflgörü mesajlar verildi. Seyircisinden tam not alan oyun, sanatseverler taraf ndan ayakta alk flland. Oyunun ard ndan oyuncular tek tek tebrik eden Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, oyundan çok etkilendi ini ifade ederek, Günümüzde Anadolu erenlerinin insan sevgisine, kardefllik bilincine ve hoflgörüsüne her zamankinden daha çok ihtiyac m z var Tüm dünyan n anlad Mevlana y slam ülkelerinin yeterince idrak edemedi ini söyleyen Yaflar, bu oyunun O nun daha iyi tan nmas na vesile olmas n temenni etti. Usta tiyatrocu Semih Sergen de Yaflar a kendilerine verdi i destekten dolay teflekkür etmeyi ihmal etmedi. Çankaya ve ODTÜ ifl birli i yapacak Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz ifade ettiler. Geri Dönüflüm sistemindeki mevcut paydafllar n Çankaya Belediyesi, Çevre ve fiehircilik Bakanl, lisansl firma, yetkilendirilmifl kurulufl olan Çevre Koruma ve Ambalaj At klar De erlendirme Vakf (ÇEVKO), tüketiciler, piyasaya ambalaj at n sürenler ve geri dönüflüm tesislerinden olufltu- unu dile getiren ö renciler kurumlar aras iletiflimin önemine de inirken uyumlu çal flman n geri dönüflüm için katk lar ndan bahsettiler. Projeyi bu y l n Haziran ay nda sonland rmay planlayan ö renciler; mevcut sistemde oluflan ambalaj at klar n n toplanma yüzdelerinin düflük olmas, konteyn rlar n bölgelerde kapsama alanlar n n geniflli i nedeniyle konteyn rlara ulafl labilirli in düflüklü ü, toplama araçlar n n doluluk oranlar n n düflüklü ü, yasad fl toplay c lar n engellenememesi, yönetmeli in uygulanmas ndaki boflluklar ve geri dönüflüm sistemiyle ilgili ilçe sakinlerinin bilinç düzeyindeki yetersizlik gibi problemlerden yola ç karak sürdürdükleri projede amaçlar n ambalaj at klar n n kayna nda ayr flt r lmas, toplanmas ve geri dönüfltürülmesi sistemini iyilefltirmek olarak belirlediler. Ziraat mühendisleri Çankaya da bulufltu Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas n n Tar m Haftas Sempozyumu na ev sahipli i yapt. Stratejik Tar m Alanlar m z: Tehditler F rsatlar bafll kl sempozyuma, y llar aras nda odan n baflkanl n yapan CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n da kat ld. Sempozyumun aç l fl konuflmas n yapan Günayd n, 11 y ld r tek bafl na iktidar olan AKP Hükümeti hangi sorunu çözdü? diye sordu. Tar m n yap sal sorunlar - n n ayn flekilde devam etti- ini ifade eden Günayd n, tar m destelemeyen ama vergilendiren bir hükümetle karfl karfl ya olundu unu belirtti. Tek bafl na mazot fiyatlar n n bile Türkiye de tar m yap lmas n n önünde engel oldu unu ifade eden Günayd n, flunlar kaydetti: Türkiye de tohum alan nda tafleronlaflma var. Yüksek maliyetler, girdi ve ç kt piyasalar ndaki sorunlar çözülmedi. Tafleronlaflma ve ithalat art yor. Üstelik ithalat n rant n da alt n n rant n yiyenler yiyor. Türkiy de tar m bitiyor. Son on y lda 35 milyon dönüm tar m arazisi terk edildi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Turhan Tuncer ve Ankara Üniversitesi Dekan Yard mc s Ramazan Öztürk ün de aç l fl konuflmalar n yapt sempozyumda, Türkiye nin d fla ba ml bir hale getirildi i vurgulanarak, do ru tar m politikalar n n yeterli ve uygun bütçelerle bir an önce yaflama geçirilmesi gerekti i vurguland. PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar UNUTULMAMASI GEREKEN GERÇEK HAK GÜN Her fleyin hakikati, gerçe i, yal n gerçek ortaya ç kacak. Hesap ve ceza gerçekleflecek. Ne büyük, ne dehfletli bir fley gerçekleflecek! Bu gerçekle, k yametle ilgili bizden baflka seni bilgilendiren mi var? Ne büyük, ne dehfletli bir manzara.' I-G R fi Bizi engüzel flekilde risaleti ile terbiye eden alemlerin Rabbine sonsuz hamdu senalar olsun. Salat ve selam O'nun terbiyesini engüzel flekilde yaflayan tüm Resullere ve dostlar na olsun. Rabbim onlar n yolunda olanlardan raz olsun. Bizi de onlardan eylesin. Sevgili okurlar m, Sizleri ve tüm Müslümanlar Allah' n selam ile selaml yorum. Rabbim sizlerin ve bütün Müslümanlar n ve de mazlumlar n yard mc s olsun. nsanlar gerçek olmayandan uzaklaflt kça, kendi gerçeklerini, yani sorumluluklar n unuturlar. Onun için Allah(celle celaluhu) insan hep kendi gerçe i ile karfl karfl ya getiriyor ve onu derin derin düflünmeye davet ediyor. Yahut derin derin düflünmesini sa l yor. Herfleyi muhkem hale getiryor. nsan akli selim ile ve önyarg s z düflünse mutlaka hakikati görecektir. Nitekim inanmad klar halde Kur'an' okuyan ve onun hakikatini itiraf eden bir hayli gayrimüslim vard r. Bu hakikatlerden birirsi de hesap günü ve yeni dirilifl günü olan K yamet günüdür. Zaman zaman sizinle bugünü Kur'an'i kavramlarla paylaflt m. Bugün de sizinle o gerçek günü anlatan bir kelimeyi paylaflaca m. O kelime k yamet günün isimlerinden olan. 'El-HAKKA kelimesidir. Kur'an'da bu kelime çokça kullan l yor. Kur'an'da befl anlama geliyor. Sözlük anlam, gerçek anlam, Allah' n güzel ismi anlam nda, Kur'an ve k yametin isimleri anlam nda. lk dördü hakk nda birer örnek vererek, as l bugünkü konuma geçece- im. II-KUR'AN'da KULLANILIfiI a)-sözlük anlam nda Hekka; sahih oldu, sabit oldu, gerçek oldu, üzerine yap lmas gerekti, vacip oldu. Biz, o Peygamber e fliir ö retmedik. Bu, ona yaraflmaz da. O(na verdi imiz) ancak bir ö üt ve apaç k bir Kur an d r. Diri olan korkutmas ve kâfirler hakk ndaki sözün gerçe e ç kmas için Sözlük anlam nda olmas na ra men hakikati anlatan bir anlamda tafl yor. Kur'an' n hak oldu u ve dirilerin kitab oldu u anlat lmaktad r. Ölülere okunan surenin as l hedefi dirilerdir. Sözü onlara hak gelsin diye Rabbimiz kitab n indirmifl. b)-allah(celle celaluhu) hakk nda, Rabbimiz kendisini ve kendisine ait herfleyi 'HAKK' olarak isimlendiriyor. Bu böyle. Çünkü Allah, Hakk n ta kendisidir. fiüphesiz O, ölüleri diriltir ve O her fleye hakk yla kadirdir.'22/6 c)-kur'an anlam da; Kur'an ve onda olan herfley Hakk t r. flte kitab m z, size karfl gerçe i söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklar n z kaydediyorduk.'45/29 d)-kiyamet GÜNÜ HAKKINDA Rabbimiz bugünü (Hakka) kelimesi ile ifade ediyor. Tek kelime ile anl yorsunuz anlam n. Sure hem kelime hem de k yamet gününün tafl d anlamla olay bize anlat yor. Ben fazla aç klama yapmadan surenin anlat - m n direk sizinle paylaflaca m. K yamet ilk üç ayette tan t l yor: lk üç ayet öyle muciz bir edebiyatla o gerçekleflek olay anlat yor ki onu okuyan teslim olmak mecburiyetinde kal yor. Yaz m n sonunda Hz. Ömer'in k ssas n anlataca m. Mekke'nin en büyük flairlerini dize getirmifl ve iman etmedikleri halde ilahi vahyin icaz na karfl teslimiyetlerini ilan etmifller. Hem anlam hem edebiyat hem de insana kazand rd kopmaz iman enerjisi ile muciz bir üçlü. Ama insan çok inatç d r. Dünyay çok seviyor. nad nda devam ediyor. Allah(celle celaluhu) yine merhamet ediyor ve onu ikna etmek için delil getiriyor. flte birinci delil tarihtir. Surede tarihi kan t okuyoruz. Tarihten iki toplumun sonunu anlat yor: ki tarihi kavim. Yafld klar flüphesiz olan iki kavim. nanan inanmayan herkesin kabul etti i bir gerçek. Ve yine yaflad klar kesin olan Firavunlar ve flehirlerin halklar. nsan ikna için delil getiriliyor. Semûd kavmi korkunç bir sars nt ile helâk edildi.( 69/4) Âd kavmine gelince, onlar da u ultulu ve dondurucu fliddetli bir rüzgârla helâk edildi. Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onlar n üzerine musallat etti. Öyle ki (e er orada olsayd n), o kavmi, içi bofl hurma kütükleri gibi orac kta yere serilmifl hâlde görürdün. fiimdi onlardan geri kalan bir fley görüyor musun? 69/7 fiemud kavminden sonra Firavun anlat l yor. Ve Firavun ve ondan önce flehirleri altüst olanlar da suçlar ifllemifllerdi. 69/8 Öyle ki Rablerinin elçilerine karfl geldiler. Bunun üzerine Allah da onlar gittikçe artan bir azap ile yakalad.69/9

14 BOLU (AA) B olu'da yap lmas planlanan Havac l k Meslek Yüksekokulu ve havaliman projeleri için kente gelen Gümrük ve Ticaret Bakan Yard mc s Fatih Metin ile Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakan Yard mc s Metin ile THK Genel Baflkan Y ld r m ve THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Bolu Valisi brahim Özçimen ve Belediye Baflkan Alaaddin Y lmaz' makamlar nda ziyaret etti. Ziyaret s ras nda aç klama yapan Gümrük ve Ticaret Bakan Yard mc s Metin, Bolu'yu gelece e tafl yacak projeler üzerinde çal flt klar n belirterek, "Cumhuriyetimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. ' stikbal göklerdedir'. Dolay s yla ülkemizin gelece e tafl nmas nda, istikbalinde havac l k sektörünün önemi çok büyük. Bugün hayata geçirece iz çal flmalar n yerlerini görece iz" ifadesini kulland. Bolu'nun sadece bir havaliman de il, ayn zamanda önemli bir e itim kompleksine daha kavuflaca n anlatan Metin, "THK üniversitesi yüzde 66 bursluluk oran ile ö renci yetifltiren bir yer. Milletten ald n millete veren bir üniversite. Bunun yan nda flu anda 100'ü aflk n ülkeden ö rencisi olan ve bu anlamda dünyada tek olan bir üniversite. Biz arzu ediyoruz ki bu sayede Bolu'nun stanbul - Ankara ve zmir'den sonra bu e itimin yap ld bir il olmas " diye konufltu. THK Baflkan Osman Y ld r m da dünyada havac l n çok h zl bir flekilde geliflti ine dikkati çekerek, "Türkiye'de havac l k ve sanayisinde büyük bir geliflme var. Bu sektörün kayna n Ö renciler "de erleriyle" yetifliyor ERZURUM (AA) E rzurum'da yürütülen "De erler E itimi" projesi kapsam nda, ö rencilere öz güven, vefa, temizlik, hoflgörü, do ruluk, sevgi, sayg ve bar fl konular nda e itim verilerek, topluma daha sa l kl bireyler kazand r l yor. Erzurum Valili i öncülü ünde, Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan yürütülen proje yetifltirecek okullara ihtiyaç var. Bunlara yüksek okul ve üniversite olarak bakmam z gerekiyor. Biz de THK olarak, ülkemizin havac l k sektörü ve sanayinin ihtiyac olan insanlar yetifltiriyoruz" Y ld r m, Havac l k ve Uzay Üniversitesi'nin kuruldu unu hat rlatarak, dünyada ihtisas üniversitesi olarak e itim yapan 37'nci üniversitenin Türkiye'de kuruldu unu vurgulad. Bunu kurman n da kendilerine nasip oldu unu ifade eden Y ld r m, bu üniversitenin, sektörün ihtiyac olan pilotlar, havaalan iflletmecilerini, mühendisleri, uçak sistemleri, kabin memuru, hava trafik kontrolleri gibi sektörde ihtiyaç duyulan herkesi yetifltiren çok önemli bir kurum oldu unu söyledi. Bolu Valisi brahim Özçimen, yap lan çal flmalar n netice almas n umduklar n belirterek, bunun Bolu halk n n uzun süredir bekledi i bir fley oldu unu kay- kapsam nda, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplant da, kent merkezi, ilçe ve köylerdeki tüm okullar n müdürlerine haz rlanan kitapç klar ve CD'ler da t ld. Programa kat lan Vali Ahmet Alt parmak, burada yapt konuflmada, inatla ve srarla inan lan bir fleyin vurgulanmas gerekti ini belirterek, herkesin murad n n inat olmas gerekti ini söyledi. Erzurum'da oluflturduklar 9 Kas m Platformu'nun gerçeklefltirdi i tabyalara yürüyüfl etkinli inin çok önemli oldu unu an msatan Alt parmak, "Olur, olmaz, kimse kat lmaz' diye birçok hikaye konuflulmufl. Sonra toplant ya ben kat ld m ve bunun olaca n, olmas gerekti i konusunda arkadafllar ikna ettim. 15 bin kifli kat ld. Hiç kimseyi kat lmas için zorlamad k. E T M /14 Bolu'ya, Havac l k Meslek Yüksekokulu ve Havaliman Projesi BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Kayserispor Menajeri Hurma dan G.Saray a tepki ANTALYA - (AA) Milli futbolcu Salih Dursun'un Galatasaray'a transferini de erlendiren Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, "Sürekli böbre imizi, ci erimizi, kalbimizi söküyorlar" Kayserispor'un kamp yapt Belek'te AA muhabirine aç klamalarda bulunan Hurma, Salih Dursun'un Galatasaray'a transferi, yeni teknik direktör aray fllar ve devre aras çal flmalar hakk nda de erlendirmeler yapt. Sürekli olarak büyük tak mlara oyuncu gönderdiklerinin hat rlat lmas üzerine Hurma, "Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama sürekli böbre imizi, ci erimizi, kalbimizi söküyorlar. Onlar n yerini doldurmak kolay de il. Ama takip etti imiz yeni y ld z adaylar var. Her zaman da olacak" diye konufltu. FIFA: "Fenerbahçe karar nda yetki UEFA'da" SPOR /15 FIFA Futbolcu Statüsü ve Denetimi Baflkan Ömer Ongaro, Fenerbahçe'ye verilen Avrupa kupalar ndan 2 y l men cezas yla ilgili, "Karar UEFA ald ve FIFA'n n bu konuya hiçbir flekilde müdahale etme yetkisi yok" ZÜR H - (AA) sviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde AA muhabirinin sorular n yan tlayan Ongaro, Fenerbahçe'nin Türkiye'de mahkeme karar yla suçsuz bulundu u takdirde, Avrupa'da oynama ihtimali ve tazminat hakk na iliflkin karar, cezay veren UEFA'n n alaca n belirtti. FIFA'n n bu konuya hiçbir flekilde müdahale etme yetkisi olmad n vurgulayan Ongaro, cezan n, UEFA bünyesindeki spotif organizasyonlar kapsam nda verildi ini an msatt. Ongaro, Fenerbahçe'yi yarg lama yetkisinin FIFA'da olmad n ve daha önce al nan karar n de ifltirilmesinde de FIFA'n n herhangi bir etkisinin olamayaca n ekledi. Suriyeli mülteci futbolcular n baflka ülkelerin milli tak mlar nda Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupas 'nda oynayabilme ihtimaliyle ilgili de Ongaro, bu futbolcular n ilk önce bulunduklar ülkenin vatandafll n almalar gerekti ini, ikinci olarak da Suriye Futbol Federasyonu ile iliflkilerini kesmifl olmalar gerekti ini söyledi. Bir futbolcunun sadece bir federasyona ba l olabilece ini hat rlatan Ongaro, bir oyuncunun federasyonunu de ifltirilebilmesi için de ba l oldu u federasyonun çat s alt nda A s n f olarak de erlendirilien üst düzey maçlarda oynamam fl olmas flart arand n söyledi. 56 tak m Suarez'i geçemedi ngiltere Premier Lig'de Liverpool formas giyen Luis Suarez, bu sezon att 22 golle, Avrupa'n n 5 büyük ligindeki 38 tak mdan fazla, 6 tak mla ise ayn say da gol kaydetti. STANBUL (AA) ngiltere Premier Lig'de Liverpool formas giyen Luis Suarez, bu sezon att 22 golle, Avrupa'n n 5 büyük ligindeki 38 tak mdan fazla, 6 tak mla ise ayn say da gol kaydetti. Suarez bu sezon 21 haftan n geride kald Premier Lig'de rakip filelere gönderdi i 22 golle, spanya'dan 10, talya'dan 9, Fransa'dan 8, ngiltere'den 6, Almanya'dan ise 5 tak mdan fazla gol atmay baflard. Uruguayl futbolcu, bu liglerdeki 6 tak mla da eflit say da gol buldu. Luis Suarez, 18 tak m n yer ald Spor Toto Süper Lig'de ise 9 ekipten fazla gol atarken, 3 tak m da gol say s nda yakalad. Bu sezon Norwich City karfl s nda 4 gol kaydeden Suarez, West Bromwich Albion maç nda hat-trick yapt. Suarez, Sunderland, Fulham, West Ham United, Tottenham Hotspur, Cardiff City ve Stoke City maçlar nda ikifler kez, Crystal Palace, Hull City ve Everton karfl laflmalar nda ise birer defa rakip fileleri havaland rd. 26 yafl ndaki oyuncu bu maçlarda 16 golü sa ayakla, üçer golü ise sol ayak ve kafayla att. Suarez'in 22 golle Avrupa'n n 5 büyük liginde gol say s nda yakalad ve geride b rakt tak mlar flu flekilde: spanya (La Liga): Espanyol (22), Almeria, Valladolid (21), Getafe (20), Granada, Malaga, Rayo Vallecano (19), Levante (18), Osasuna, Elche (17), Real Betis (16) talya (Serie A): Sampdoria (22), Sassuolo (21), Atalanta (20), Cagliari, Genoa (19), Udinese (18), Bologna (17), Livorno (16), Chievo (14), Catania (13) Fransa (Ligue 1): Toulouse (21), Evian, Valenciennes (20), Guingamp, Montpellier (19), Nice (18), Sochaux (15), Ajaccio (14) ngiltere (Premier Lig): Fulham, Stoke City, Hull City (22), West Ham United (21), Aston Villa (20), Sunderland (19), Norwich City (17) Özer Ay k yeniden görevinin bafl nda ANKARA - (AA) K ayak Federasyonu Baflkan Özer Ay k, 4 ayl k hak mahrumiyeti cezas n tamamlayarak yeniden görevine bafllad. Ay k, AA muhabirine yapt aç klamada, iki farkl tarihte, iki farkl dosyadan dolay ald ikifler aydan toplam 4 ayl k hak mahrumiyeti cezas n n bitti ini belirterek, tekrar göreve döndü ünü söyledi. Kendisi için baflkanl n önemli olmad n vurgulayan Ay k, "Hiçbir fley yapmazsan z hiçbir fley olmaz. Bu kadar çok ifl yaparsan z böyle ufak tefek aksilikler her zaman bafl n za gelir" Ay k, baflkanl b rakmas durumununda dahi kayak sporuna hizmet etmeye devam edece ini ifade ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: "Baflkanl m düflürmeye yönelik bilinçli bir çal flma oldu unu düflünmüyorum. Kaya a hizmet etmek için her platformda olabilirim. Çok ifl yaparsan z böyle fleyler normaldir. Biz de hakikaten arkadafllar m zla çok fleyler baflard k. Düflünün, 2009 y l ndaki faaliyet say m z 257'nin üzerinde. Her y l yaklafl k 'ün üzerinde faaliyeti olan bir federasyonuz. Kaya a k sa sürede çok sa lam bir temel att k. S f r noktadan çok iyi yerlere getirdik. Hiçbir fley yapmazsan z hiçbir fley olmaz. Bu kadar çok ifl yaparsan z böyle ufak tefek aksilikler her zaman bafl n za gelir." "Seçimli ola anüstü genel kurul söz konusu de il" diyen Ay k, yasa gere i Soçi K fl Olimpiyatlar 'ndan itibaren üç ay içerisinde seçimli ola an genel kurul yapacaklar n dile getirdi. Ay k, tamamen Soçi K fl Olimpiyatlar 'na yo unlaflt klar n n alt n çizerek, "Kesin kota bu ay n 19'unda belli olacak. Çok hummal bir çal flmam z var. 4 kesin kota ald k ama bu say arts n diye u rafl yoruz. En az ndan tarihimizde ilk defa bir atlamada sporcu kotas al rsak muhteflem bir baflar olacak. Ümit ediyorum ki 6-7 kotaya ulaflaca z" diye konufltu. Gençlik ve Spor Bakanl 'na getirilen Akif Ça atay K l ç'tan randevu talebinde bulundu una de inen Ay k, flunlar kaydetti: "Cezam yeni bitti i için pazartesi günü randevu istedim. Öncelikle Türk sporuna hay rl u urlu olsun. Bakan m za görevinde baflar lar diliyorum. Elimizden geldi ince Bakan m za ve Bakanl m za kendi branfl m zla ilgili destek olmaya çal flaca z. Eminin hep beraber çok güzel ifllere imza ataca z. Say n Bakan m za kayak sporuyla ilgili özel bir dosya haz rl yoruz. Zaten kendisinin kayak yapt n, sevdi ini biliyoruz. nflallah onun önderli inde kayak sporunu hem ülkemizde, hem de uluslararas arenada hak etti i yerlere getirece iz."

16 18 OCAK 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine dönüfltürülmesi ve teflhir alanlar n n aç lmas gerekti ini aç klad. A nkara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, Ankara n n mobilyac l k alan nda uluslararas düzeyde rekabet edebilir bir yap ya kavuflmas için öncelikli olarak apartman kat nda metrekarelik imalathanelerin 3-5 bin metrekarelik imalathanelere dönüfltürülmesi gerekti ini belirterek, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörü geliflmez. Mobilyac lar sitesi kentsel dönüflüm kapsam nda yenilenebilir Ankara Mobilyac lar- Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas Baflkan Hüseyin Taklac, Ankara Ticaret Odas (ATO) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci yi makam nda ziyaret etti. ATO nun mobilyac lar komitesinden seçilen Meclis Üyesi Ufuk fienel in efllik etti i ziyarette konuflan Taklac, ço unlu u ATO üyesi olan Siteler bölgesi esnaf n n sorunlar n aktard. Yaklafl k 50 y l önce kurulan mobilyac lar sitesinin, küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi ve sat fl yapan birçok iflletmeyle hizmet sektöründeki iflletmeler olmak üzere yaklafl k 5 bin firmay bar nd rd n kaydeden Taklac, Sitelerin do al s n rlar na ulaflmas sebebiyle fiziksel geniflleme ve büyüme potansiyeli ne yaz k ki yok. Üyelerimizin ço u çok katl binalarda üretim yapmaya çal fl yor ve ürünlerimizin sergilenece i genifl teflhir alanlar - na ihtiyac m z var ATO Baflkan Bezci de, yapt konuflmada, mobilyac l n Ankara n n yüz ak sektörlerinden biri oldu unu belirterek, Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ATO Baflkan Bezci den kentsel dönüflüm önerisi B u sezonu Dirilifl Sezonu olarak ilan eden Baflkent in tak m Ankaragücü nün peflini olumsuzluklar b rakm yor. Birçok s k nt s n çözen Kulüp, bu kez TFF n n transfer yasa engeline tak ld. Ankaragücü Spor Kulübü nden transfer yasa ile ilgili yap lan aç klamada flöyle denildi: Kulübümüzde transfer çal flmalar devam ederken, sürpriz bir geliflmeyle transfer yasa ile karfl karfl ya kal nm flt r. Kulübümüzün eski futbolcular ndan Ergin Kelefl in getirilmifltir. 479 bin TL, Muhammed Türkmen in ise 114 bin TL eski alacaklar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan kulübümüze transfer yasa Baflkent teki iflletmelerin sektörel da l m nda mobilya imalat n n yüzde 11 lik payla ikinci s rada yer ald n n alt n çizdi. Ankara n n, mobilyac l k sektörüyle uluslararas alanda rekabet edebilecek potansiyele sahip oldu unu kaydeden Bezci, Ancak mevcut flartlarda bunu baflarmak mümkün de il. 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac - l k sektörü geliflmez Bezci, mobilyac lar sitesinin kentsel dönüflüm kapsam na al narak yenilenebilece ini ve böylelikle üretim ve büyüme sorunlara çözüm üretilebilece ini kaydetti. Bezci, Sitelerde imalathanelerin 3-5 bin metrekarelik üretim tesislerine dönüfltürülmesi ve burada üretilenlerin sergilenebilece i teflhir alanlar aç lmas gerekiyor diye konufltu. Sitelerin mekansal olarak da do al s n - r na ulaflt na dikkat çeken Bezci, flunlar söyledi: Siteler bölgesi haritada incelendi inde do- al s n rlar na ulaflt görülüyor. Oradaki 5 bin iflletmeyi baflta bir bölgeye tafl mak mümkün de- il. Bu durumda geniflleme çözümünü yerinde bulmak gerekiyor. Sitelerin k y s nda Çi iltepe Askeri Lojmanlar var. Buradaki lojmanlar n da ekonomik ömrünü tamamlad, binalar n çok eskidi i görülüyor. Lojmanlar bölgesi kentsel dönüflüme sokularak, karfl l nda belirlenecek arazide yeni lojmanlar yap labilir ve siteler bu bölgeye do ru geniflletilebilir. Bu yöntemle hem lojmanlar yenilenmifl olur hem de mobilyac lar sitesi mekansal anlamda yenilenme imkan bulur. Böylece bir taflla iki kufl vurulabilir TFF den Ankaragücü ne transfer yasa Her iki futbolcu ile yap lan görüflmelerde uzlaflma sa lanamam fl, alacaklar n n tamam kulübümüzden peflin olarak istenmektedir. Say n Baflkan m z Mehmet Yi iner, hem transfer yasa n n çözülmesi için, hem de yeni transfer çal flmalar ile ilgili görüflmelere devam etmektedir. Yenimahalle nama lup lider H entbol Kad nlar Süper Lig 11. Hafta karfl laflmas nda, nama lup lider Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Ankara Gaye Spor Kulübü ne konuk oldu. Porf. Dr. Yaflar Sevim Hentbol Salonu nda gerçeklefltirilen mücadeleyi Yenimahalle Belediyesi kazand sezonu boyunca hiç yenilgisi bulunmayan Yenimahalle Spor Kulübü bu maç da kazanarak üst üste 10. galibiyetini ald. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü tak m karfl laflma öncesi geçti imiz günlerde trafik kazas nda babas n kaybeden Ardeflen Gençlik Sporun milli oyuncusu Perihan için sahaya "Perihan; ac n paylafl yoruz" pankart ile ç karak duygusal anlar yaflatt. Karfl laflmaya yüksek tempo ile bafllayan konuk ekip Yenimahalle ilk yar y ile 15 farkla kapatt. kinci yar da da oyuncu de ifliklikleri ile enerjisini koruyan lider 19 say farkla maç kazand. Anca, Yeliz, lke, Duygu, Esra, Lence ve Beyza yedilisi ile maça bafllayan Yenimahalle Kad n Hentbol Tak - m nda S la, Gözde, Özge, Nazl ve Buket sonradan oyuna girerek tak m n enerjisini yüksek tutmas n sa lad lar. Lider in oyuncu de ifliklikleri ile yüksek tempoyu hiç azaltmad karfl laflmada Beyza ve Esra 9 say ile parlarken Milli Y ld z Yeliz ise 7 say atarak tak mlar n n en skorer isimleri oldular. Yenimahalle Belediyesi Hentbol Tak m teknik direktörü Serdar Eler ise kazanman n Yenimahalle nin gelene i olaca n, bunun için tüm tak m n canla baflla çal - flarak güçlerini koruyacaklar n söyledi. Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 05.06.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,35983 1,36599 0,45 ALTIN 1243,80 1253,40 0,77 TRY 2,11513 2,09592 0,90 EURTRY 2,87559 2,86263 0,45 JPY 102,743 102,407 0,32 GBP

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı