twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine dönüfltürülmesi ve teflhir alanlar n n aç lmas gerekti ini aç klad. GÜNCEL Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, Ankara n n mobilyac l k alan nda uluslararas düzeyde rekabet edebilir bir yap ya kavuflmas için öncelikli olarak apartman kat nda metrekarelik imalathanelerin 3-5 bin metrekarelik imalathanelere dönüfltürülmesi gerekti ini belirterek, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörü geliflmez. Mobilyac lar sitesi kentsel dönüflüm kapsam nda yenilenebilir HABER 16. SAYFADA Yenimahalle hentbolda nama lup lider 13 TE 16 DA Ziraat mühendisleri Çankaya da bulufltu 18 OCAK 2014 Cumartesi Naz m Hikmet te Mevlana gecesi 13 TE YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) 13 TE Çankaya ve ODTÜ ifl birli i yapacak MAMAK S NCAN Tuna, site sakinleri ile bir araya geldi Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldi i günden bu yana Birlikte Yönetim anlay fl ile ilçe halk - n n istek, öneri ve flikayetlerini dinlemeye ve hizmetleri bu yönde gerçeklefltirmeye devam ediyor. HABER 2. SAYFADA Çarfl trafi ine ortak ak l çözüm Mamak ta yap lan yat r mlar vatandafllardan ve esnaftan gelen istekleri de erlendiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, bu do rultuda çal fl yor. Akgül, Çarfl Caddesi nde dükkân bulunan esnafla kahvalt da bir araya geldi. HABER 4. SAYFADA Keçe sanat hayat buluyor Yünün ya da k l n su ve sabunla çi nenip dövülerek liflerin birbirine kaynaflt r lmas yla elde edilen keçe sanat Mamak ta hayat bulmaya bafllad. HABER 3. SAYFADA Ö rencilerin Tiryaki li i Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Beflikkaya Mahallesi Erdem Bayaz t Gençlik Merkezi üyelerine alt n de erinde önerilerde bulundu. HABER 2. SAYFADA Abdullah Cengiz Bugün 3 te GECEN AY 565 YANGIN CIKTI Geçen aral k ay nda Ankara da ç kan 565 yang ndan 564 ü Ankara Büyükflehir Belediyesi tfaiyesi nin zaman nda müdahalesiyle k smi hasarla atlat ld. H A B E R Ankara tfaiyesi y l n son ay nda 565 yang na müdahale etti B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 F A C E B O O K GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ htiyaç fazlas malzemeler ihtiyaç sahiplerine gidiyor Keçiören Belediyesi nin veren el ile alan eli bir araya getiren örnek uygulamas vatandafllardan takdir topluyor. sraf etme ihya et slogan yla bafllat lan uygulama ihtiyaç sahipleri ile ihtiyac ndan fazlas na sahip olanlar buluflturuyor. Vatandafllardan gelen bildirimler ile ihtiyaç fazlas malzemeyi yerinden teslim alan Keçiören Belediyesi, onar lmas gereken malzemelerin tamirini üstleniyor. Ard ndan yard mlar Sosyal Yard m Müdürlü ü ne gelen baflvurular içinden seçilen ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. HABER 4. SAYFADA Süleyman Göksu Bugün 4 te KEÇ ÖREN Yalç n ÇYER Bugün 13 te Ankara Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl verilerine göre, Ankara da aral k ay nda meydana gelen toplam 565 yang n n 214 ü konut, özel iflyeri ve bürolar n bulundu u binalarda ç karken, 161 i ot, saman, ekin ve çöp yang n fleklinde aç k alanlarda gerçekleflti. 81 ARAÇ YANDI 81 yang n motorlu araçlarda, 36 yang n fabrika, atölye ve imalathanelerde, 18 yang n odunluk ve kömürlüklerde, 5 yang n kamuya ait binalarda, 1 yang n ise ormanl k ve fidanl klarda meydana geldi. 178 KUNDAKLAMA Aral k ay nda 178 yang n kundaklama sonucu meydana gelirken, 147 yang n elektrik konta ndan, 127 yang na ise tedbirsizlik ve ihmal sonucu at lan sigara ve kibrit neden oldu. Ayr ca ay boyunca yaflanan 53 yang n baca tutuflmas ndan, 9 yang n akaryak t ve parlay c maddelerin alev almas yla, 7 yang n do algaz ve tüp parlamas sonucu ç kt. fievket Evliyagil hayat n kaybetti Ajans Türk fiirketler toplulu u kurucular ndan fievket Evliyagil, yaflam - n yitirdi. Türkiye de matbaac l k sektörünün duayenlerinden biri olarak an lan Evliyagil, hay rsever kiflili i ile de tan n yordu. Evliyagil in cenazesi 18 Ocak Cumartesi (bugün) stanbul da Fatih Camiinde k - l nacak ö le namaz n müteakip, Edirnekap fiehitli indeki aile mezarl nda topra a verilecek Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri, gazetecileri unutmad. Y ld ztepe Gençlik Merkezi üyesi ö renciler, Çal flan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsam nda bir program haz rlad. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflen programa yaklafl k 400 kifli kat ld. Gazetecileri, Tarihe tan kl k eden kifliler olarak tan mlayan Alt nda l çocuklar, haz rlad klar tiyatro gösterileriyle büyük be eni toplad. ANKARA /2 Alt nda l çocuklardan gazetecilere özel program T oplumun do ru, objektif ve tarafs z olarak bilgilendirilmesinde gazetecili in önemine de inen ö renciler, gazetecilerin her türlü haks zl n karfl s nda olmas gerekti ini dile getirdi. Gazetecili in zorluklar na da de inen Alt nda l çocuklar, gazetecili in ayr m gözetmeksizin yap lan bir meslek oldu unu vurgulad. Gazetecilik mesle inin zorluklar n haz rlad klar slayt gösterisiyle ortaya koyan ö renciler, bir de temsili Ana Haber Bülteni canland rd. Haz rlad klar ana haber bülteniyle büyük be eni toplayan Gençlik Merkezi üyeleri, profesyonel muhabirlere tafl ç kard. Alt nda l çocuklar Bir gazeteci aran yor fliirini ise hep birlikte seslendirdi. Y ld ztepe Gençlik Merkezi üyelerinden Hümeyra Buse Karahisar, gazetecilik mesle ine sayg duyulmas n gerekti ini belirtti. Gazeteciler sayesinde bilgiye ulaflt klar n n alt n çizen Karahisar Her sabah uyand m z da onlar n haberleriyle gözümüzü aç yoruz. Yapt klar ifl çok önemli. Herkes gazeteci olamaz. Bir di er ö renci Salih Biçer ise mesle in zorluklar na dikkat çekti. Gazetecilerin görev yaparken birçok tehlike atlatt n ifade eden Biçer, gazetecili in çok fazla dikkat gerektirdi ini söyledi. Biçer, gazeteci in keyifli bir meslek oldu unu da sözlerine ekledi. Tuna, site sakinleri ile bir araya geldi S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldi i günden bu yana Birlikte Yönetim anlay fl ile ilçe halk n n istek, öneri ve flikayetlerini dinlemeye ve hizmetleri bu yönde gerçeklefltirmeye devam ediyor. Göreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Baflkan Tuna, mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplum kurulufllar ve ilçe yöneticileriyle istiflare toplant lar na ara vermiyor. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna kendisine gelen sohbet ve komflularla buluflma davetlerini de geri çevirmiyor. Davet eden sitenin sakinleriyle sohbet eden Baflkan Tuna, vatandafl n mutlulu una da s k nt s na da ortak oluyor. Yüz yüze ve oldukça s cak bir ortamda gerçekleflen görüflmelerde ilçe sakinleri, Baflkan Tuna ya istek ve önerilerini birinci a zdan ulaflt rma f rsat yakal yor. Vatandafl n yo un ilgisi ile karfl laflan Baflkan Tuna, vatandafl n s k nt lar n dinleyerek çözüm üretmeye çal fl yor. Baflkan Tuna bu defa da Emel Sitesi sakinlerinin davetine kat ld. Site de komflularla buluflan Baflkan Tuna talepleri de yerinde görme f rsat buldu. Halk n büyük ilgisi ile karfl laflan Baflkan Tuna, hem sorular yan tlad hem de ilçenin geliflimine katk sa layan fikirleri not etti. Site ziyareti öncesinde de fioförler Odas Genel Kuruluna kat lan Baflkan Tuna orada da halk n ve floförlerin ilgisi ile karfl laflt. Site sakinleri ile bir araya gelerek onlar n istek ve önerilerini dinledi ini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Vatandafl m zla bir araya gelmeye ve fikir al fl veriflinde bulunmaya oldukça özen gösteriyorum. Bu anlamda Cuma günleri düzenledi imiz Halk Günlerinde vatandafl m z dinliyor ve sorunlara çözüm bulmaya çal fl yoruz. stiflare toplant lar m zla da gerek sivil toplum kurulufllar gerek muhtarlar gerek de mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ilçemizin geliflimine katk sa l yoruz. lçemizdeki site sakinlerinin veya komflular n çay davetlerini de geri çevirmiyorum. BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 17 Rebi-ül Evvel 5 Kanun-i Sani Ö rencilerin Tiryaki li i A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Beflikkaya Mahallesi Erdem Bayaz t Gençlik Merkezi üyelerine alt n de erinde önerilerde bulundu. Baflkan Tiryaki, baflar n n s rr n Alt nda l çocuklarla paylaflt. Baflkan Tiryaki, yaklafl k 100 ö rencinin kat l seminerde kitab n ve okuman n önemi üzerinde durdu. Ö rencilerle Mehmet Akif Ersoy un bir fliirini paylaflan Tiryaki, okuman n insan ufkunu geniflletti ini, hayatta baflar l olmak için okuman n çok gerekli oldu unu söyledi. Her evde mutlaka bir kütüphane bulunmas n isteyen Tiryaki, Alt nda l çocuklara Erdem Bayaz t n fliir kitab n hediye etti. Baflkan Tiryaki, Bizim okul y llar m zda b rak n Belediye Baflkan yla sohbet etmeyi, yan na bile gitmeniz imkâns zd. Siz çok flansl s n z. Sizden iste im sadece okuyun, Bilimle ilgilenin. Bu memlekete hay rl birer evlat olaca n zdan hiçbir flüphem yok. Alt nda l çocuklar ise Baflkan Tiryaki ye verdikleri de eri ve gençlik merkezlerine gösterdikleri ilgiyi okuduklar fliirlere yans tt. Ö renciler sorduklar sorularla fliire, edebiyata, spora ve di er kültürel faaliyetlere olan ilgilerini TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 30 Günefl :07 00 Ö le :12 06 YARIN kindi :14 35 Akflam :16 59 Yats :18 22 ortaya koydu. Erdem Bayaz t Gençlik Merkezi üyelerinden fiaziye Körpe, gençlik merkezlerinin okul derslerine yard mc oldu unu, bu merkezin geliflimine büyük katk sa lad n söyledi. Baflkan Tiryaki nin kendilerini okumaya teflvik etti ini söyleyen Körpe, fliir okumaktan büyük keyif ald n da sözlerine ekledi. Sosyal hayatta her geçen gün daha fazla yer edindiklerini ifade eden bir di er ö renci Elif Güzelyurt ise özgüven konusunda büyük aflama kat ettiklerini söyledi. Belediye Baflkan na soru sorman n kendileri aç s ndan bulunmaz bir f rsat oldu unu dile getiren Güzelyurt Fikir al flveriflinde bulunuyoruz. Sizden pek çok fley ö reniyoruz. Bu da bizi ileriye tafl yor. diyerek Baflkan Tiryaki ye teflekkür etti.

3 Keçe sanat Mamak ta yeniden hayat buluyor tablo yap ld.3 kifli taraf ndan 1 haftada yap lan semazen Y ünün ya da k l n su ve sabunla çi nenip dövülerek tablonun önce kal b ç kar ld ard ndan yün, sabunla dövülerek keçelefltirildi ve flekil verildi. Tamamen insan gücü- liflerin birbirine kaynaflt r lmas yla elde edilen ve örtü, yayg, pano ya da giysi yapmada kullan lan bir ne dayanan eser kurumaya b rak ld. fiehirleflme ile birlikte de iflen koflullarla kaybolmaya yüz tutan, unutulan ge- tür kaba kumafl olarak tan mlanan keçe sanat Mamak ta hayat bulmaya bafllad. Ortaasya dan Anadolu ya uzanan leneksel el sanatlar n n aç lan kurslarla yeni nesillere aktar laca n belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, ve bin y ll k tarihi geçmifli olan Keçe Sanat Mamak Kültür Merkezi nde aç lan keçe kursu ile yeniden yaflat lmaya Ebru, hat, tezhip, keçe gibi kurslar m z sayesinde özellikle genç kuflaklar, Türk kültürünü yaflayarak tan yorlar. baflland. Yaklafl k 3 ay önce e itimlerine bafllanan Keçe Kursu meyvelerini vermeye bafllad. Günümüzde de aksesuar ve süs eflyalar yap lan keçeden bu kez semazen re en do ru flekliyle aktar lacak. Kursumuz sayesinde bu önemli sanat m z gelecek nesille- ANKARA /3 Evlilik Okulu projesi ile toplumun mihenk tafl olan aileyi korumaya çal flan Sincan Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n da deste i ile seminerler düzenliyor. Belediye-Bakanl k fi B RL YAPTI Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle de yaflayan Kayserili 16 ilçe ve köy dernek baflkan n a rlad. Ziyarette, yerel seçimler öncesi destek verildi. Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi ve Felahiyeliler Derne i Baflkan smet Özbay öncülü ünde gerçekleflen ziyarette Kayserililer Yaflar a Sizden ald m z s cakl ve Bilinçli Efller, Mutlu Yuva slogan ile aileleri bilinçlendirmeye ve sa l kl nesiller yetiflmesine katk sa lamaya çal flan Sincan Belediyesi, Evlilik Okulu projesinin yan s ra seminerlerle de eflleri bilinçlendirmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Sincan Sosyal Hizmetler Müdürlü ü ile Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü'nün iflbirli i ile Çocuk Geliflimi Uzman Vezniye Söyünmez taraf ndan aile içi iletiflim semineri veriliyor. Seminerde; aile için iletiflimin püf noktalar, çocukla iletiflim, iletiflimi engelleyen nedenler gibi pek çok konu anlat ld. Efller aras ndaki iletiflim ailenin temelini oluflturdu unu belirten Çocuk Geliflimi Uzman Vezniye Söyünmez; letiflim, tüm canl lar ve insanlar aras nda yüzy llardan beri süre gelen temel bir olgudur. Kiflilerin ve toplumsal yaflam n temel ve vazgeçilmez bir özelli idir. Bireyin gelifliminde ve e itiminde önemli bir yeri olan aile, iletiflim bak mdan da oldukça önemlidir. Çocuklar n iyi bir geliflme gösterebilmeleri anne-baba ile çocuk aras nda etkili bir iletiflimin kurulmas na ba l d r. Efller birbirine ne kadar anlay fll ve flefkatli davran rsa iletiflim ve ba o kadar geliflir. Efllerin birbirini anlamas ve de er vermesi çocukla olan iletiflimi de etkiler. Çocukla iletiflimde çocu un yafl, cinsiyeti ve kiflilik özelliklerinin oldukça önem tafl d n belirten Söyünmez, Çocukluk döneminde olas tehlikelere karfl aç k tav r koyabilen ebeveynler ergenlik dönemiyle birlikte çocu u üzerindeki denetimi uzaktan yapabilmelidir. Arkadafl seçiminde kontrollü ama bask c davranmamal d r. Unutulmamal d r ki çocuk aileyi yans t r. Aile içindeki bireylerin kiflilik yap s çocu un kiflili ini flekillendirir. Yani aile, iletiflim becerilerini kullanam yorsa çocukta iletiflim becerilerini kullanamaz. Dolay s yla çocuk hem ailede hem de sosyal çevrede sürekli çat flma içine girer. Ebeveyn ve çocuk aras ndaki iletiflim de dinlemenin ve önem vermenin büyük önem tafl d n belirten Çocuk Geliflimi Uzman Vezniye Söyünmez, çocu u dinlemenin önem vermek ve de er vermekle efl anlaml oldu unun alt n çizdi. Nalbant, sa l kl mesaj ak fllar n n aile içi iletiflimi güçlendirdi ini ve ba lar pekifltirdi ini de söyledi. Söyünmez, aile içi iletiflim de bireylerin dikkat etmesi gerekti i hususlar flöyle s ralad : De er verme ve görme duygusu, güven ortam, yak nl k ve samimiyeti hiçbir belediyeden alamad k. nflallah seçimlerin ard ndan tebrik ziyaretine de gelece iz Kayserilileri hemflerisi olarak gördü ünü kaydeden Yaflar, ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade etti. Kayserililerle hep s cak iliflkiler kurdu unu söyleyen Yaflar, Y llard r ticaretle u rafl yorum. Bu vesile ile Kayseri den de çok dostumuz oldu. Birlikte çok ekmek yedik dayan flma duygusu, sorumluluk duygusu, zorluklarla mücadele ederek onlar n üstesinden gelmeyi ö renme ve etkili iletiflimin aile içi iletiflimde çok önemli oldu unu belirtti. letiflim engelleyen unsurlara da dikkat çeken Söyünmez; Emir cümlelerini hayat m zdan ç karmam z gerekiyor. Yat, kalk gibi emir cümleleri yerini rica cümlelerine b rakmal Sürekli ö üt verme, gözda verme, s kl kla elefltirme yada sürekli övmek, ad takmak ve s namak aile içindeki iletiflimi zay flatan en önemli nedenler olarak karfl m za ç k yor. Aile içi iletiflimin do ru yürümesi için herkes kendinde olan sorunlar yakalamal ve onlar törpülemeli Kayserililerden Yaflar a destek Kayseri nin ticaretteki geliflmiflli i ile ülke ekonominse katk s n n büyük oldu unu belirten Yaflar, orta Anadolu insan n n vatan ve millet sevgisine de indi. Belediye hizmetlerinden de bahseden Yaflar, Yenimahalle ye kal c çok eser kazand rd k. Türkiye de ses getiren bir ilçe olduk. Egolar m za ve h rslar m za esir olmadan halk m z için hizmet ürettik. Kamunun paras n kendi param z gibi özenle harcad k. Hayata geçirdi imiz projelerle de sosyal belediyecili in adresi olduk Belediye hizmetlerinden ve Yaflar n kendilerine gösterdi i destekten memnuniyetlerini ifade eden Kayserililer de Yaflar a desteklerini ifade etti. Yenimahalle de yaflayan Kayserililerin gönlünü fethettiniz diyen dernek baflkanlar, 30 Mart ta yap lacak yerel seçimlerin ard ndan da tebrik ziyaretine geleceklerini ifade etti. Oldukça samimi bir ortamda ve sohbet havas nda gerçekleflen ziyarette Kayserili dernek baflkanlar Yaflar a beraberinde getirdikleri Kayseri nin yöresel lezzetlerinden past rma ve sucuk hediye etti. Aslen Afyonlu olan Yaflar n ise memleketinin sucu una at fta bulunmas ziyarette keyifli anlar n yaflanmas n sa lad. Öte yandan Yaflar a bir ziyaret de Türk Yerel Hizmet Sen Genel Baflkan lhan Koyuncu ve beraberindeki genel baflkan yard mc lar ndan geldi. Yerel seçimlerin ve güncel siyasi olaylar n konufluldu u ziyarette Yaflar, ülkenin gelece i için sand n önemine dikkat çekti. DAR OL GARfi HAfiHAfi L E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Memleketimizdeki olaylar s k nt verdikçe s k nt olmaya devam etmektedir. En son baflbakan, y llard r hakka, hakikate, iyili e, güzelli e, sevgiye, hoflgörüye, insana ve insanca davranmaya hizmet eden bir topluluk için Haflhafliler tabirini kullanarak ne kadar yanl fl yönlendirildi ini aç k ve net bir flekilde göstermifl oldu. Bir kez daha göstermifl oldu ki, dris Naim fiahin in beyanat nda söyledi i gibi dar oligarflik bir çevre baflbakan yanl fl yönlendirmektedir. Bu nas l dan flmanlar toplulu udur ki, y llard r -inançl olduklar için- sayg duydu u, kendisine de -inançl oldu için- sayg duyan bir toplulu a, tarihte zulme, zalimli e, teröre ve yasad fl ifllere bulaflan bir tedhifl örgütü ile bir tutacak kadar ileri gitmesini önerdiler? Acizin, ta lise y llar nda MTTB den, Milli Selamet Partisi Gençlik Kollar ndan, stanbul Belediye Baflkanl ndan beri tan d, kasetlerde üstat Necip Faz l K sakürek ve Mehmet Akif in fliirlerini samimiyetle okuyan kifli gitmifl yerine bambaflka biri gelmifl. Aman Allah m güç ve kuvveti ele geçirme insan bu kadar m yanl fla sürükler? Nas l olur, y llard r çevresine, belki Osmanl n n y k l - fl ndan beri ilk kez milletin sesi ve solu u olan kimseler iktidardad r. Ne olur onlara dua edelim baflar l olsun. Diyen bir gönül insan na ve onu sevenlere bu düflmanl k yap l r? Kim say n baflbakan bu kadar yanl fl yönlendirdi ki sertleflti ve milyonlar üzecek sözler söylemeye zorlad. Nas l olur, kendisine gönderilen say s zca heyetleri dinlemesine, bas n arac l ile yap lan aç klamalara ra men ikna olmam fl; ha bire sert ve tavizsiz sözler sarf ediyor. Öyle ileri gitti ki, Allah n o sevgili kullunun gönlünü, yegâne kap olan Mevla ya aç p tana götürmesine sebep oldu. Evet, bence de bu iflin içinde Haflhafliler var. Öyle bir Haflhaflilik ki kardeflli in tesisi için gelen heyetleri yok sayd. Öyle Haflhaflilik ki, kimse devletinin bafl ndakileri kündeye getirme gibi bir niyet tafl mamaktad r. Öyle bir Haflhaflilik ki dostlar n el uzat p meseleyi tatl ya ba lamak üzere gönderdi i elçileri de pazarl k olarak gördü. Öyle bir Haflhaflilik ki, hiçbir suça bulaflmam fl say s zca emniyet görevlilerini yerlerinde ve görevlerinden etti. Öyle bir Haflhaflilik ki iflgal etti i gazete köflelerinde ha bire Müslüman a sald rmakta beis görmemektedir. Öyle Haflhaflilik ki, h zs zl k, soygunculuk, yolsuzluk yapan n, iki tarafl, karfl l kl mülayemeye tabi tutulmas n hazmetmifl olmayacak ki, nas l beddua edersiniz? deyip durmaktad r. Hani aras Ankara sokaklar nda beraber, kol kola yürürken, slam gelecek vahdet bitecek. Tek yol slam. Kurtulufl slam da sözleriyle slami olmayan bir sistemin yanl fll n hayk r yorduk. fiimdi ne oldu da bu sistemin ölmez bekçileri olduk? Yar n huzuru lahi de sormazlar m Dün neydi bu gün ne oldu? Yoksa meflhur siyasetçinin, dün dündü; bu gün bu gün... dedi i gibi geçmiflimizi inkâr m edece iz? Evet, avaz m z ç kt kadar yine ba r yoruz: Tek yol slam slam gelecek vahflet bitecek Kurtulufl slam da Gönlünde zerre kadar iman olan bunun aksini idea edemez? Bu topraklarda slam hakk yla yaflanmad ktan sonra huzuru bulmam z mümkün de ildir. Zaten bunlar olmad, geçmiflte söyledi imiz bu sözleri arkaya att m z için de il mi, bütün bu huzursuzluklar. Bu do rulara sar lmad m z sürece bu Haflhaflilik suçlamalar devam edip duracakt r. ktidar nimetlerinden faydalanma, milletin verdi i krediyi yanl fl anlama, milletin bizi alk fllamas n kendimizden bilme, sand mutlak kurtulufl olarak görme, Allah n (celle cealuhu) inayet ve yard m n tertemiz gönülleri rahats z etmede kullanma, bu güne kadar, yar nda ellerine asla silah almayacak, terörü ve terörizmi Müslümanl ktan fersah fersah uzak gören sevgi ve hoflgörü toplulu unu yok etme hayalleri Haflhaflilik de il de nedir? Ortada ciddi ve elle tutulur bir sebep olmamas na ra men, inanm fl kardefline söylememesi gereken, çete, terörist, iflbirlikçi, indekiler, kumpastakiler, derin yap lanma, karanl k örgüt yanl lar, Haflhafliler daha bir sürü a za al nmayacak hakaretleri yapan, bütün bunlar Allah(celle celaluhu) için de il de, karfl s na ç kan idealsiz kalabal klara güvenerek söyleyene bir tavsiyem olacak: Lütfen dan flman ekibinizi Allah(celle celaluhu) için bir kez daha gözden geçiriniz. Size rapor getirenleri -kim olursa olsun- Cenab- Hakk n Yüce Beyan nda beyan buyurdu u, Ey iman edenler! E er bir fas k size bir haber getirirse onun do rulu unu araflt r n. Yoksa bilmeden bir toplulu a kötülük edersiniz de sonra yapt n za piflman olursunuz. (Hucurat Suresi:6.ayet) flu ayetin hükmüne vurun. Bununla dan flmanlar fas k m yapt n z, diyebilirsiniz? nan n gazete köflelerini iflgal edip, birine vur di erine kaç diyen o kadar flans zlar var ki saymakla bitiremeyiz. Hem daha önce görmedik mi, birçok köfle yazar belli mahfillerin ve gizili teflkilatlar n elemanlar de il miydiler? nan n kalemlerden dökülen kanlar, nefretleri, k flk rtmalar, sald r ve hakaretleri görünce aksini düflünemiyorum. Bir de üstat Necip faz l n önce alk fllad lar, sonra öldürdüler kitab n okuman z da tavsiyelerimin aras na alay m Do rudur bir Haflhaflilik var. Hem de nas l Baflbakan çevresiyle ve gönül dostlar yla vuruflturan dar bir oligarflik Haflhafli toplulu u Ne diyelim? Son s na m z Rabbimizdir: Allah m! Ne olur! Müslüman kardeflini Haflhaflilik terör örgütü ile bir tutacak kadar rahat olan bir Müslüman a istikamet ver. Onu bu sözleri söyleyecek kadar yanl fl yapanlar varsa onlara da istikamet nasip et. Memleketimizin, insan m z n, insanl n huzuruna, bilerek ve kasten zarar veren kim olursa olsun slah et. Islahlar mümkün de ilse kahhar isminle kahru periflan eyle. Müslümanlar n aras nda fitne fesat ç - karanlar defu ref et. Sana s n yoruz Rabbim

4 MURAT PARLAK M amak ta yap lan yat r mlar vatandafllardan ve esnaftan gelen istekleri de erlendiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, bu do rultuda çal fl yor. Mamak Kaymakam Ertu rul K - l ç, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer, ASK Mamak Bölge Müdürü sa Uzuno lu, Baflkan Yard mc lar Ahmet Müfit Y ld r m ve Mustafa Orhan Çarfl Caddesi nde dükkân bulunan esnafla kahvalt da bir araya geldi. Örnek ANKARA 4 sokak uygulamas çerçevesinde yenilenen Çarfl Caddesi nin son flekli esnafla birlikte belirlendi. Çarfl içinde yo un trafi in olufltu unu ve bu trafi inde esnaf n iflini olumsuz etkiledi ini dile getiren Akgül; Çarfl içerisinde oluflan bu trafi i iki yolla çözebiliriz. Zab ta ya da polis ekipleriyle bu trafik sorununu çözebiliriz ancak vatandafla ceza kesmek bizim istedi imiz bir çözüm de il. Çarfl içinin trafi ini düzenlemek için bir di er yol da trafi in tek yönlü olarak akmas. Çarfl içi yap lan düzenlemelerle, fl kland rmalar yla, kent mobilyalar yla cazibe merkezi haline S incan Belediyesi, Enerjini Verimli Kullan, Bofla Harcama slogan ile Ocak Enerji Tasarrufu Haftas kapsam nda Temelli TOK lkokulu nda bir program düzenledi. Programda Sincan Belediyesi Tiyatro Ekibinin gerçeklefltirdi i gösteri de minikleri hem e lendirdi hem de bilinçlendirdi. Enerji tasarrufunun gelecek nesiller için çok önemli oldu unun alt n çizen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Toplumsal fayda odakl sosyal sorumluluk projelerinden biri gelecek Kahvalt da Akgül ün tek yön önerisini tart flan esnaf, yenilenen cadde için teflekkürlerini sunarak trafik uygulamas n n bir müddet daha çift yönlü olarak devam etmesinden yana olduklar n dile getirdi. Y llard r devam eden sorunlar n birer birer çözüme kavufltu unu dile getiren esnaflar, Baflkan m sizden önce birçok yönetim gördük. Ancak hiç kimse bizi davet ederek sorununuz nedir ya da flu konuda fikriniz nedir diye sormad. Bu nokta da benimsedi iniz kat l mc yönetim anlay fl için sizlere teflekkür ediyoruz fleklinde konufltu. Keçiören Belediyesi nin veren el ile alan eli bir araya getiren örnek uygulamas vatandafllardan takdir topluyor. ihtiyaç fazlas malzemeler ihtiyaç sahiplerine gidiyor Çarfl trafi ine ortak ak l çözüm Miniklere tasarruf e itimi olan enerji tasarrufu bilincini, yaflam tarz ve kültür haline getirmeliyiz. Daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir ekonomi için enerji kaynaklar m z bilinçli ve kontrollü kullanmal y z. Programda; enerji kaynaklar n n dünyan n ve ülkemizin en önemli gündem maddelerinin bafl nda geldi i anlat ld. Ayn zamanda, enerji kaynaklar n n s n rl olmas, enerji fiyatlar ndaki dalgalanmalar ve artan rekabet koflullar n n kaynaklar n etkin kullan m n zorunlu hale getirdi i belirtildi. Enerji tasarrufuna teflvik edilen ö renciler, seminerden memnun ayr ld. B inlerce aile aras nda yard m köprüsü oluflturan Keçiören Belediyesi, teslim ald ihtiyaç fazlas malzemeleri Keçiörenli ihtiyaç sahiplerine sunuyor. sraf etme ihya et slogan yla bafllat lan uygulama ihtiyaç sahipleri ile ihtiyac ndan fazlas na sahip olanlar buluflturuyor. Vatandafllardan gelen bildirimler do rultusunda her türlü ihtiyaç fazlas malzemeyi yerinden teslim alan Keçiören Belediyesi, daha sonra bu malzemeleri incelemeden geçiriyor, onar lmas gerekenlerin tamirini üstleniyor. Ard ndan bu malzemeler Sosyal Yard m Müdürlü ü ne gelen baflvurular içinden seçilen ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. Beyaz eflya, mobilya ve giyecek ayr m yapmaks z n kendilerine verilen her türlü malzemeyi teslim alarak ihtiyaç sahiplerine ulaflt ran Keçiören Belediyesi binlerce ailenin yüzünü güldürdü. htiyaç fazla malzemesini belediyeye ileten aileler yard m etmenin mutlulu unu, ihtiyac olan malzemeye kavuflan aileler de evlerindeki bir eksikli i gidermenin sevinci yaflad - lar. Bu proje sayesinde hay rl bir arac l k yapt klar n belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Evindeki malzemeleri kullanmayan, mobilyas n atacak olan kiflilerden ihtiyaç fazlas n al yor, ihtiyac olana veriyoruz. Birilerinin ihtiyaç fazlas birilerinin ihtiyac d r. Bu vesile ile baz vatandafllar m z israftan koruyor, baz - lar n n ise ihtiyaçlar na cevap veriyoruz Bu tür çal flmalar n sosyal belediyecili in gere i olarak yap lmas gerekti ini vurgulayan Baflkan Ak, htiyaç sahibi vatandafllar m z n ihtiyac n giderebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edece iz diye konufltu. Keçiören Belediyesi örnek uygulamas ile ihtiyaç sahiplerinin eksi- inin giderilmesine öncülük yap - yor, hem de ihtiyaç fazlas malzemelerin topluma yararl bir biçimde kullan lmas n sa l yor. Yard mlaflma ve dayan flma hasletini ön plana ç karan uygulama ile, çok yönlü israf n önlenmesi ve ihtiyaç fazlas tüketimin yanl fll na dikkat çekilmesi de amaçlan yor. Genifl Aç Süleyman GÖKSU PEYGAMBERLERE MAN Müslümanl n esaslar ndan biri de bütün peygamberlere iman etmektir. Allâhü Teâlâ'n n kullar na dinini bildirmekle vazifelendirdi i pek muhterem insanlardan her birine "Peygamber" denilmifltir. Bu zatlar n Hak Teâlâ taraf ndan peygamber olarak gönderilmifl olduklar bir tak m mucizeler ile sabit olmufltur. Allâhü Teâlâ'n n ilk peygamberi Hazret-i Âdem Aleyhisselâmd r. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hazret-i Muhammed âleyhisselâmd r. Bunlar n aras nda say lar n ancak Allâhü Teâlâ'n n bildi i daha birçok peygamberler gelmifltir. Peygamberlere iman etmeyen kimse, Allâhü Teâlâ'ya da iman etmifl olmaz. Çünkü Allâhü Teâlâ'ya (kabul edece i flekilde) iman etmenin yolunu insanlara bildiren ancak Peygamberlerdir. Kendi aciz ak llar n bu hususta rehber edinmek isteyenler, Hakka eremezler, dalâlette kal rlar. Hatta Peygamberlerden yaln z birine inanmamak, hepsini inkâr etmek gibidir ki, insan imandan mahrum b rak r. Allah n en son ve en büyük Peygamberi olan Muhammed Mustafa'n n (s.a.v.) hayat gün gibi parlak bir surette ve bütün milletlerce malûm bulunmaktad r. Art k bugün hiçbir millet, din hususundaki cehaletinden dolay mazur say lamaz. Bugün her millet için o büyük Peygamberin dinini kabul etmek en birinci vazifedir. Onun Peygamberli ini, yüksekli ini tasdik ederek gösterdi i do ru yola gitmelidir. Bu vazife ne zaman hakk ile yerine getirilirse, insanl k âlemi o zaman kurtulur, o zaman hakiki medeniyete, bitmez, tükenmez bir saadete eriflmifl olur. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 ANKARA (CHA) O rganik tar m destekleme baflvurusu bafllad. Organik tar m yapan üreticilerin desteklemeden faydalanmalar 28 Mart 2014 tarihinde sona erecek y l nda organik tar m yapan ve organik ürün üreten üreticilere G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca meyve ve sebzeler için dekara 70 TL, tarla bitkileri için ise BURSA (CHA) B alkan Rumeli Sanayici ve fladamlar Derne i (BALKANS AD), Türkiye ve Romanya aras nda ticari iliflkilerin geliflmesini ve Türkiye'ye ekonomik kazan m sa layacak Romanya Ekonomi Zirvesi'ni gerçeklefltirdi y l n n ilk Ekonomi Zirvesi'ne 36 kiflilik bir heyetle kat ld. Romanya n n baflkenti Bükrefl e 4 günlük bir ç karma gerçeklefltiren BALKA- NS AD, Türkiye Cumhuriyeti Bükrefl Büyükelçili i, Romanya Ticaret ve Sanayi Odas, Türk fladamlar Derne i, D fl Ticaret Müsteflarl ve birçok Romen flirketi ziyaret etti. Romanya Ticaret ve Sanayi Odas ziyaretinde, Romanya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mihail M. Vlasov ad na RTSO Baflkanvekili ve Bükrefl TSO Baflkan Sorin Petre Dimitriu ile bir araya gelen BALKANS AD Baflkan Naci fiahin ve beraberindeki heyet, iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesine yönelik karfl l kl fikir al flveriflinde bulundu. Bükrefl TSO Baflkan Sorin Petre Dimitriu, ziyaretten memnuniyet duyduklar n ve ikili ticari iliflkilerin geliflmesi için bu tarz organizasyonlar n önemli oldu unu söyledi. Türkiye nin geliflen ekonomisiyle dikkat çekti ini söyleyen Sorin Petre Dimitriu, toplant sayesinde Bursa n n ekonomik hacmi ve ticari potansiyeli hakk nda bilgi edindiklerini ayn flekilde ülkelerini Türk ifladamlar na tan tma f rsat elde etmenin kendilerini mutlu etti ini vurgulad. Sorin Petre Dimitriu, Türk yat r mc lar n ülkelerine beklediklerini belirtti. BALKANS AD Baflkan Naci fiahin ise Romanya n n EURO bölgesinde önemli bir yeri oldu unu ve ticari iliflkilerin geliflmesinin Türkiye için stratejik nitelik arz etti ini belirtirken, gerçeklefltirilen ekonomi zirvelerinin yeni ticari iflbirliklerine vesile olabilecek seviyede oldu unu söyledi. Çok say da Türk ve Romen ifladam n n kat l m yla gerçeklefltirilen ekonomi zirvesinde konuflan Baflkan Naci fiahin, BALKANS AD olarak Balkan ülkeleri ile Türkiye aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesini son derece önemsiyoruz. Bu amaçla daha önce de Balkan ekonomi zirveleri gerçeklefltirdik ve ticari olarak ikili iliflkilerin geliflmesi için önemli ad mlar at lmas na vesile olduk y l n n ilk zirvesini Romanya da gerçeklefltiriyoruz. Ortak tarihe sahip ülkelerimiz aras nda bu zirveler sonras kurulacak ticari iliflkiler, ekonomik aç dan bir dinamizm kazand r rken di er yandan kültürel ba m z n da güçlenmesini sa layacak. ifadelerini kulland. Romanya ile ticari iliflkileri gelifltirme amac nda olduklar n söyleyen Baflkan Naci fiahin, organize ettikleri Ekonomi Zirveleri ile önemli ifl anlaflmalar na vesile olduklar belirtti. fiahin, Do rudan yerinde gerçeklefltirdi imiz zirvelerde söz konusu ülkenin bürokratlar, belediye baflkanlar, ticaret ve sanayi odas yöneticileri ve ifladamlar yla bir araya geliyoruz. Onlardan edindi imiz bilgilerle hangi ülkenin ne tür yat r ma ihtiyac varsa yerinde tespit ediyor ve somut projeler üretiyoruz. Bu zirvemizin de Türkiye ile Romanya aras nda önemli ticari iliflkilerin kurulmas na vesile olaca n düflünüyorum. fleklinde konufltu. Organik tar m destekleme baflvurusu bafllad dekara 10 TL destek veriliyor. Organik tar m yapan üreticiler destekleme baflvurular - n 13 Ocak Mart 2014 tarihleri aras nda çiftçi kay t sistemine kay tl oldu u lçe müdürlüklerine yapabilecek. Geçen y l Ankara da 71 iflletmeye 26 bin 407 dekar alan için organik tar m desteklemesi yap ld n belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, ödenen destek miktar n ise toplam 350 STANBUL (AA) D ördüncü y l na yeni ortakl k yap s ve yeni hedeflerle giren SF de platform baflkanl n stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli den; icra kurulu baflkanl n stanbul Ticaret Odas ( TO) brahim Ça lar, Tüm Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Baflkan Vahap Küçük ten devrald. Kadir Topbafl, SF nin yeni ortakl k ve organizasyon yap s na iliflkin düzenlenen bas n toplant s nda, kurumsal taassup gözetmeksizin, herkesin bir araya gelerek daha ileriye, daha güzele ulaflmas ad na yeni bir dönem bafllatt klar n ifade etti. Do al güzellikleri, kültürel zenginlikleri, medeniyet birikimiyle dünyan n dikkatini çeken bir kent olan stanbul un de erlerini gelece- e tafl man n görevleri oldu unu dile getiren Topbafl, stanbul a gelen turist say s n n 10 milyona ulaflt - n söyledi. Topbafl, stanbul da turizmi çeflitlendirdiklerini, kongreler dolay - s yla 2019 a kadar kentteki salonlar n dolu oldu unu belirterek, Altyap dan ulafl ma, çevreden sa l a kadar her alanda imkanlar haz rlamaya çal fl yoruz. E lence hayat, kültürel hayat, al flveriflin bir arada bulundu u, bir taflla birkaç kufl vurulabilecek bir kent stanbul. stanbul Shopping Fest, ticari anlamda kente önemli katk sunacak. Hizmet sektörü baflta olmak üzere herkes nasibini alacak, ciddi istihdam alan oluflturacak diye konufltu. Sorular da yan tlayan Topbafl, stanbul da projelerin ve Büyükflehir Belediyesinin yat r mlar n n devam etti ini dile getirdi. Topbafl, Taksim Meydan düzenlemesine iliflkin soru üzerine, Taksim Meydan, festival alan olacak. Malzemenin tedari i konusunda haz rl k yap l yor. Yak n bir tarihte güzel bir Taksim Meydan olacak. Buray aktivitelerin merkezi olarak kullanaca z. Niyetimiz, Shopping Fest e yetifltirmek ifadelerini kulland. brahim Ça lar, stanbul u rengarenk dokusuyla festivalin kendisi fleklinde tan mlayarak, festival ile perakendeden turizme, sa l ktan e lenceye kadar pek çok sektörü harekete geçireceklerini söyledi. bin 254 TL oldu unu söyledi. Ankara n n organik tar m için elveriflli flartlara sahip oldu unu kaydeden Muhsin- Temel, l Müdürlü ü olarak organik tar m teflvik etmek ve yayg nlaflt rmak için çiftçilere yönelik sürekli e itim çal flmalar yapt klar n dile getirdi. Temel, Organik tar m ürünleri her geçen gün pazar pay n art ran bir sektör. Organik tar m ürünlerine olan ilgi her geçen gün art yor. Yeni bir anlay flla ifle bafllad klar n belirten Ça lar, Hedef AVM lerle s n rl olmayan bir organizasyonun ötesine geçmek. Shopping Fest in enerjisi, seyyar sat c - s ndan en lüks AVM ye, taksicisinden e lence konaklama sektörüne kadar çok alana yay lacak, stanbul da ticaretin k lcal damarlar na kadar nüfuz ettirece iz. stanbul un dinamik ticaret hayat na taze kan sa lanacak. Tüm misafirlerimiz, daha sosyal, daha aktif, daha dinamik bir festival görecek diye konufltu. Ça lar, SF nin dünyada düzenlenen benzerleriyle karfl laflt r ld - nda en genci oldu unu dile getirerek, SF, 3 y lda a rlad misafir say s ve ifllem hacmi bak m ndan en h zl büyüyen festival. Öncelikli hedefimiz, dünyan n say l festivalleri aras nda yer almak Geçen y l, SF kapsam nda oluflan cironun 8 milyar 250 milyon lira oldu unu, gelen turist say s n n 958 bini buldu unu kaydeden Ça lar, Bu y l toplam ciroyu 10 milyar liran n, turist say s n ise 1 milyon 100 binin üzerine ç karmay hedefliyoruz ifadelerini kulland. Ça lar, TO nun 132 y ll k kurumsal birikimini ve organizasyon tecrübesini SF için kullanaca n vurgulayarak, festival ruhunun, sokaklara caddelere taflaca n, markalaflmay da öne ç karacaklar n anlatt. brahim Ça lar, festivalin tan t - m için yurt d fl nda büyük bir kampanya bafllatt klar n sözlerine ekledi. T M Baflkan Büyükekfli, ile stanbul un ve Türkiye nin perakende gücünü dünyaya kan tlad klar n ifade ederek, Festival sayesinde stanbul a yabanc ziyaretçi say m z, al flverifl cirolar n ve ticaret hacmimizi art r yoruz. stanbul un küresel bir ticaret merkezi olmas na destek veriyoruz. Ülke tan t m na katk sa l yoruz SF nin düzenlendi i ilk y ldan itibaren yaratt ciro ve ziyaretçi aç s ndan her y l yükselen bir trend izledi ini belirten Büyükekfli, flu bilgileri verdi: Festivalin düzenlendi i ilk y l olan 2011 de, perakende ticaret hacminde bir önceki y la göre yüzde 41 art fl sa land de bu baflar kendini 21 günde 7,5 milyar lira harcama gerçeklefltirerek gösterdi. Geçti imiz y l 8-30 Haziran da üçüncü kez düzenlenen festival süresince al flverifl cirosunda yüzde 10 art fl gerçekleflti. Festival boyunca kart ve nakit harcamalar toplam 8 milyar 250 milyon liraya ulaflt. Yabanc kartlarla yap lan al flverifl tutar yüzde 11 artt. Geçti imiz y l stanbul u festival s ras nda yaklafl k 958 bin kifli ziyaret etti. Büyükekfli, 2014 için hedefleri yükselttiklerinin alt n çizerek, bu y l stanbul u sadece festival için ziyaret eden kifli say s n n 1 milyonu aflmas n beklediklerini söyledi. A.T. Kearney in 30 geliflen pazar inceledi i Küresel Perakende Geliflim Endeksi 2013 sonuçlar na EKONOM /5 stanbul al flverifl festivali 7-29 Haziran da düzenlenecek Dünyan n en büyük al flverifl ve e lence festivallerinden biri olmay hedefleyen stanbul Shopping Fest ( SF), 7-29 Haziran da gerçeklefltirilecek. BALKANS AD dan Romanya ya ekonomik ç karma göre, Türkiye nin 6 nc s raya yükseldi ini aktaran Büyükekfli, SF nin Türkiye nin ve stanbul un perakende gücüne katk sa lad n belirtti. Büyükekfli, SF sayesinde yabanc turistlerin, Türk markalar yla tan flt n, ülkesine döndü ü zaman da Türk markalar n arad n ve böylece Türk mallar n n ihracat potansiyelinin art fl gösterdi ini anlatarak, stanbul Shopping Fest, hem perakende sektörümüz hem de ihracat m z n geliflimi aç s ndan büyük önem tafl yor. Temennimiz, art k geleneksel hale getirdi imiz stanbul Shopping Fest in, ülkemizin ve stanbul un tan t m na ve ekonomisine büyük katk sa lamas diye konufltu. SF nin organizasyon yap s ndaki de iflime iliflkin bir soru üzerine Büyükekfli, önceki etkinliklere, Büyükflehir Belediyesi nin büyük destek verdi ini dile getirerek, SF nin kesintiye u ramadan sürdürülmesi, kurumsallaflma ve iflin büyümesi ad na böyle bir yola gittiklerini söyledi. Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) Baflkan Baflaran Ulusoy, SF ye yurt d fl ndan gelenlerin vergi iadesi almas n kolaylaflt racaklar n bildirdi. Vahap Küçük de SF yi tüm esnaf n sahiplendi i bir organizasyon haline getirmek istediklerini kaydetti. 'Dolar n ateflini d fl piyasalardaki geliflmeler yükseltiyor' STANBUL (CHA) A tefli yeniden yükselen ABD Dolar 2,20 TL'yi aflt, Euro da 3 TL'ya gördü. Piyasa uzmanlar na göre dövizin ateflinin yükselmesinde ana etken yurtd - fl nda yaflanan geliflmeler. Özellikle Amerikan Merkez Bankas FED'in May s 2013'te azaltma sinyalini verdi i 85 milyar dolarl k tahvil program yla ilgili beklentiler ilk s raya yerlefltiriliyor. Son yükseliflte Brezilya'da faizin 50 baz puan art rmas n n da etkili oldu u ifade ediliyor. Türkiye de siyasi riskler olmasa, Gezi Park olaylar olmasayd da TL eriyecekti. diyen XTB Foreks Araflt rma Baflkan Halil Reçber, Ocak 2013'ten bu yana dolar n geliflmekte olan para birimlerine göre de erinin artt na iflaret ediyor. Mehmet Ali Y ld r mtürk de Merkez Bankas 'n n ay n 21'indeki toplant - s n nazara vererek, manipülasyon vurgusu yapt. Döviz piyasalar ndaki son geliflmeleri Cihan a de erlendiren XTB Foreks Araflt rma Baflkan Halil Reçber, sadece Türkiye'nin de il Brezilya, Hindistan, Güney Afrika'n n da para birimlerinin dolar karfl s nda eridi inin alt n çizdi. Kur art fl nda siyasi olaylar n büyük etkisi olmad n vurgulayan XTB Foreks Araflt rma Baflkan, Türkiye de siyasi risk olmasa, Gezi Park olaylar olmasayd da dolar n de eri artacakt. Güney Afrika da ve Rusya da siyasi olaylar n olmad ortada, ama bu para birimleri bizden daha çok de er yitirdi. Yani siyasi gerilimler burada tuz biber rolü oynad. Dolar zaten artacakt, böyle bir e ilim olacakt." ifadelerini kulland. Reçber, 2014 ün geliflmekte olan ülkeler için iyi geçece ini belirtirken, geliflen ülkelerin beklemeye girece ini de sözlerine ekledi. Brezilya para biriminin (Real) bir senede yüzde 27, Hindistan para biriminin (Rupi) yüzde 31 de er yitirdi ini aktaran Reçber, Faiz art - r m yapan bu iki ülkenin para birimleri ortalama yüzde 29 eridi. Faiz art r m yapmayan Güney Afrika (Rand) ve Türkiye nin (TL) para birimleri ise ortalama yüzde 26 eridi. Arada yüzde 3 marj var. Yani dolar n yukar yönlü e iliminde faizin büyük rol oynad iddias n n bir anlam yok." diye konufltu. Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ve Türkiye de büyümenin negatif olmad n da anlatan Reçber, flöyle devam etti: Brezilya ve Hindistan para birimlerinin dolara karfl s nda kan kayb Güney Afrika ve Türkiye den birkaç ay evvel bafllad. O ülkelerde dolar son 2 ayda zirveyi buldu. Güney Afrika ve Türkiye de daha bulmad. Buradan yola koyuldu umuzda yak nda Güney Afrika ve Türkiye de dolar n zirveyi bulma ihtimali güçlü. fiu da unutulmamal zirve bulman n ard ndan Brezilya ve Hindistan para birimleri dolara karfl yüzde 12 de erlendi. Yani 2014 te siyasette olumsuz fleyler olmad takdirde Türkiye de dolar 1,95 TL ye inebilir. Para Piyasalar Uzman Mehmet Ali Y ld r mtürk ise dolar n de erinin giderek artt n ifade etti. ABD den gelecek enflasyon verilerine ba l olarak paritede oynama görülece inden söz etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Para Politikas Kurulu nun (PPK) 21 Ocak ta toplanaca n bildiren Y ld r mtürk, fiu an dolar ve Euro yu manipüle eden yabanc bankalar var. Bunlar n sicilleri bozuk. Bunlar TCMB PPK dan puan faiz art r m bekliyor. Ay n 21 ine dek dolar 2,30 olabilir. Ama e er TCMB, faiz art rmasa kur gerileyecektir. iddias nda bulundu. a

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı