ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN"

Transkript

1 Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MELÝS VE ARKADAÞLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YOL Elvan Levent Allem Gallem... Zübeyir Aðaoðlu ÝZZET AÐBÝM, ANNEM VE BEN Özlem Güneyli DERVÝÞ'E ÇAÐRI... Dolgun Dalgýçoðlu BÝR BAÞKADIR BENÝM ÜLKEM Erdoðan Baybars Özel uçaðýyla Ankara ya getirdiði Derviþ Eroðlu na üç saat ayýran TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan, önümüzdeki 5 yýlýn siyasi ve ekonomik yol haritasýný da ona verdi... Eroðlu na Koalisyon için Avcý pusuya yattý n ÖRP Merkez Yönetim Kurulu Turgay Avcý ya UBP ile koalisyon görüþmesi yapma yetkisi verdi... n Turgay Avcý, Ýþbirliðine ve elimizi taþýn altýna koymaya hazýrýz dedi... n 4. sayfada Talimat yaðdý Cumhurbaþkaný seçildikten sonra Eroðlu nun Ankara ya yaptýðý ilk ziyarette, Erdoðan ýn ona üç saat ayýrmasý dikkati çekti. Üç saat, bir TC Baþbakaný nýn Kýbrýslý bir Türk lidere þimdiye dek ayýrdýðý en uzun süre oluyor... n Görüþmenin ayrýntýlarýyla ilgili bilgi vermekten kaçýnan Eroðlu 3 saatte birçok konuyu görüþtük demekle yetindi... n Eroðlu: 3 saatte ekonomi ve Kýbrýs konusu da dahil, herþeyi ortaya koyduk Mayýs a iyi bir hazýrlýk yaptýk... Mülkiyetle baþlayacaðýz... n Erdoðan-Eroðlu görüþmesinin daha çok KKTC nin ekonomik ve iç sorunlarýyla ilgili olduðu sanýlýyor... l 3. sayfada Yerel seçimler... UBP-DP anlaþtý gibi n Dün gün boyu süren temaslardan sonra Ýrsen Küçük yaptýðý açýklamada, DP ile hem koalisyon konusunda, hem de yerel seçimlerde iþbirliði yolunda bir hayli mesafe aldýklarýný söyledi ve Umutluyuz dedi... n DP nin 8 belediye istediðini açýklayan Küçük, 14 belediyede biz, 4 belediyede onlar karþýlýklý destek istiyoruz diye konuþtu... n Serdar Denktaþ ise seçimlerde iþbirliðiyle ilgili ortaya çýkan pürüzlerin büyük oranda giderildiðini belirtti, ancak koalisyon konusunda net bir þey söylemedi... n 3 ve 19. sayfalarda "HÜKMÜGARAGUÞÝ" Mehmet Levent l 4. sayfada KKTC VE FUTBOL Kubilay Özkýraç l 7. sayfada KORUNAKLI VE UFKU KAPALI OLMANIN ÝSYANI... Gülsade Soykök l 8. sayfada ÝÇ HESAPLAÞMA... (2) Salih Çelebioðlu l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: CTP Talat'ý deðil, Talat CTP'yi yýktý n 2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ ÝZZET AÐBÝM, ANNEM VE BEN Kaç gündür kafama takýldý. Yazacaðým yazacaðým 1 türlü kýsmet olmadý. Bakar mýsýnýz Ýzzet aðbime yapýlan haksýzlýða/ Ben bile isyanlardaysam düþünün artýk Onun vaziyetini... Avrupa Parlamentosu nda yaptýðý o mühim konuþmaya birkaç kýytýrýk faþistten baþka kimse ilgi göstermedi/ iþgal karþýtlarý alkýþlamadý BÝLE/ ne biçim iþgal karþýtýysalar/ anlamadým gitti... 1 karþýlama yapmak yok muydu YANÝ? Ýzzet aðbim iþgal bölgesine döndüðünde onu omuzlarýna alýp kaldýracak 3 kahraman DA mý yoktu? Yazýklar olsun... -Ne ilgi gösderecegler/ 3 gün evel köçegler gibi dansederdi AVCI ynan/ kim inanýr artýg onun gonuþmalarýna. Ayarladý genne Hridofyas 1 gonuþmacýg/ o DA giddi gonuþdu iþde. -Aman anne ne var Hristofyas ayarladýysa?/sonuçta adam Kýbrýs ý birleþtirmeye çalýþýyor/ Kýbrýs Ortak Vatanýmýzdýr DÝYOR/ Az þey mi bu? -Sen da o tarafdan yad oþu Hrisdofyas uðraþýr birleþdirsin Gýbrýz ý/ Napardý bu gadar zaman?/ Yeni aðnadý oþu Türkiye doldurdu nüfusunu bununçine? -Niye yeni anlasýn caným? -E nedir bu laflar o zaman? Eroðlu Türkiyelilerin oylarýynan gazanmýþ deyiyor. Re Dimidri/ Talad kimin oylarýynan gazandýydý ya?/ E cimasun dosa hronya manamu Dimidrimu? Ma uyurdu acaba bu gadar sene bu Dimidri? -Herþeyi birbirine karýþtýrdýn anne.. -Ne garýþdýrmasý? Ýzzet oðlum Talat a oy toplarkan Türkiyeli-Gýbrýzlý ayýrmazdý/ Talad gaybedince seçimi/ Türkiyalýlar Eroðlu na oy verdi DEMEYE baþladý/ sonra giddi Avrupalarda gonuþma yapdý/ Þimdi aglýna geldi a oðlum Türkiye nin buraya nüfus daþýdýðýný söylemeg?/ O nüfus size oy verinca siner galýrsýnýz/ baþgasýna oy verinca aðlamaya baþlarsýnýz... -Yasemin Hareketi seçimlere girdiðinde öyle konuþmuyordun anne... -Kim dedi sana oþu öyle gonuþmazdým? Aþ telefonu DA sor isdersan ustana... -Ne ustasý? -E Þener oðlum senin usdan deðil?/ Sor genne bakalým/ Ben ilk günden aradým gazeddayý DA söyledim oþu yaðnýþ adamýnan yola çýgdýlar... -? -Ne singoz oldun ya?annen bu saþlarý deðirmende aðardmadý / Neler gördüg bu memlekedde neler/ DA þimdi oturacayýg Ýzzet i alkýþlaylým? Senin aglýndayýg zaneden? Aslýnda annem haklýydý/ ne desem boþ olacaktý/ bu tartýþmada onunla baþa çýkmam mümkün deðildi. Evet Talat Karpaz Cumhuriyeti nin Türkiyeli oylarýyla kaybetmiþti seçimi ve fakat daha evvel DE ayný oylarla kazanmýþtý.seçim kazanýrken öpüp alnýna koyduysan/ seçim kaybedince DE daha olgun davranýcaksýn YANÝ.Ama annem geri çekilecek gibi deðildi/ Haklý olduðunu anladý YA sonuna kadar götürecek. -Bak Talad ne dedi 1 Mayýs da ÝÞGAL pankartý daþýyannara? Provokasyon yapdýlar DEDÝ. -Ne ilgisi var? -Ýzzet e DA lazým öyle DESÝN/ Lefgoþa da 1 pankartcýg provokasyondur DA/ Ýzzed goca Avrupa Parlamentosu nda ÝÞGAL var DEYÝNCE provokasyon deðil? -Seçimlerde Denktaþ-Eroðlu cephesine karþý kenetlenmiþlerse fena mý yaptýlar? -Köprüyü geçene gadar Ayýya Dayý dediler demeg isden herhalde? -Þimdi sen Ayýlarla Dayýlarý DA sýralamaya baþlarsýn... -Sýralarým tabii/ Bu memleketin Ayýlarýný DA bilirim Dayýlarýný DA... -Biliyorum sýralarsýn DA benim yazýma asla girmez öyle þeyler/ Ýlla hakaret mi ettiriceksin bana?/ Çok meraklýysan otur DA kendin yaz... -Ver bana Þener oðlumun numarasýný DA araycam genni/ Senin nazýný çekeceg deðilim YA... Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Hiç kuþkusuz þu ya da bu partiyi savunmak bize düþmez. Övmek da... Bize, topluma vaadettikleri gibi hizmet edip etmediklerine bakmak düþer. Vaadettikleri çizginin dýþýna çýkarlarsa bize düþen, onlarý eleþtirmektir. Artý, vaadettiklerinde de bir yanlýþlýk varsa onu da eleþtirmek... Peki, vaadettiði çizgide gittiði ve toplumun haklarýný gerektiði gibi savunduðu, koruduðu zaman onu alkýþlamak, ona bravo, afferin çekmek gerekmez mi? Gerekmez. Neden? Doðrusunu yapmak, toplumun hakkýný hukukunu korumak, zaten görevidir. Ve görevini yaptý diye kimsenin ödül beklemeye hakký yoktur. Lafý uzattýk ama o da lazýmdýr. Terazimizin, ya da kantarýmýzýn nasýl tarttýðýný söylemiþ olduk. Yazýlanlar doðruysa Mehmet Ali Talat CTP'nin kendine zarar verdiðini söyledi. Yani seçimi kaybetmesinde CTP'nin payý vardýr. Ve, denenler doðruysa seçimlerde CTP'lilere, "aman, sakýn yanýmda görünmeyin bana zararýnýz dokunur' dedi. Zaten, "ben baðýmsýzým" deme nedeni de buydu herhalde... Yýllar yýllar önce idi. 1950'li yýllarýn baþýnda. Birinci yeðenimin oðlu liseyi bitirdi, kendine Lefkoþa'da devlette iþ buldu. Bir gün öðle vakti mi, akþam üzere mi tam aklýmda deðil. Yeðenim'in oðlu Aþçý Mustafa'da yemek yerken babasý içeri girdi, gitti masasýna oturdu. Oðlu, "kalk, baþka masaya git da herkes babam olduðunu anlayacak sonra" deyip babasýný kovdu. Fazla gerilere gitmeyelim... CTP ilk saðlam sarsýntýyý ne zaman geçirdi? Özker Özgür'ün DP ile kurduðu koalisyonu bozmak istediði zaman... Özker Özgür geç kaldý pekiyi kapýya vurmakta... CTP TALAT'I DEÐÝL, TALAT CTP'YÝ YIKTI Olan, olduydu artýk... CTP, Mehmet Ali'nin önderliðinde DP ile koalisyonu sürdürdü. Sonra da Mehmet Ali Talat arkadaþlarý ile Özker Özgür'ü seçimle devirdi ve, CTP'nin Baþkanlýðýný ele geçirdi. Talat CTP'yi, Özker'in yerine geçince, arkadaþlarý ile beraber yeni bir raya oturttu. Özker eski rayý berhava ettiydi zaten... Bu memleket küçüktür gizli bir þey kalmaz bilirsiniz. Grivas da Yunanistan'a dönerken 1959'da þöyle demiþti: Allah bir kere daha bana Kýbrýs'ta yeraltý örgütü kurmayý nasip etmesin. Aðýzlarý tutmaz Kýbrýslýlarýn... Ýkliminden mi ne? CTP'nin Türkiye ile barýþmasý, Türk Silahlý Kuvvetleri ile yakýn iliþkiye girmesi, Talat'ýn baþkanlýðýndadýr. Ve kendi kadrosunun tabii... Denktaþ ile sýcak iliþkiye girilmesi da... Yerli sermaye ile yakýn iliþkiye girilmesi da Talat'ýn baþkanlýðýndadýr... Yan yana, omuz omuza, birlikte, toplumun gasp edilen haklarýný geri almak için sözde verilen mücadelede, mücadele arkadaþlarýna ihanet eden CTP'nin Baþkaný da Mehmet Ali Talat'tý. Yandaþlarý ile birlikteliði bozmayacaðýna iliþkin belgeye imza atan da Mehmet Ali Talat'týr. Ama buna raðmen Denktaþ ile koalisyon kuran da Mehmet Ali Talat'týr. Anlaþma ha oldu ha olacak tavatýrýný CTP'ye gýllaslayan ve CTP eliyle topluma satmaya kalkýþan da Talat'týr. Deneyimi ile gerçeði bilen topluma yalan satmaya kalkýþmanýn, ve sermaye ile, Denktaþ'la, askerle, hulasa iþgal güçleri ile sömürgeciye boyun eðmenin, partisine de eðdirmenin bir bedelinin olacaðýný bileceydi. Kendi sorumluluðunu Ferdi'nin üzerine yýkmanýn kendine bir yararý olmaz... Þimdi Karacaoðlan'ýn bir dörtlüðünün tam da sýrasýydý. Ama yerimiz bu kadar... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MELÝS VE ARKADAÞLARI 1974 kuþkusuz ki bir milattýr Kýbrýs'ta... Bir 1974 öncesi var... Bir de 1974 sonrasý... Ýþte sevgili Melis'in Ýngiltere'den gönderdiði mektup milattan öncesi ile sonrasýný karþýlaþtýrma olanaðý verdi bana... Ýki toplum olarak iliþkilerimizi... Ve duygularýmýzý... Milattan önce nasýldý... Milattan sonra nasýl... Melis Ýngiltere'de okuyor... Pek çok da Kýbrýslýrum arkadaþý var. Hepsi de barýþçýymýþ... Ve çok iyiymiþ iliþkileri... Ancak iyi olmasýna raðmen aksayan bir taraf varmýþ yine de bu iliþkilerde... Melis'i tedirgin eden ve onda sýkýntý yaratan bir taraf... Kendini onlarla eþit hissedemiyormuþ bir türlü... Her birliktelikten sonra bir burukluk, bir eziklik kalýyormuþ içinde... Küçük düþürülmüþ gibi... Oysa kasýtlý bir þey yokmuþ aslýnda... Tepeden bakan, küçük düþürmeye çalýþan biri yok... Soruyorlarmýþ mesela: -Rumca bilir misin? Ne desin? -Bilmem, diyor... Ardýndan baþka bir soru: -Nerde yaþýyorsun? -Lefkoþa'da... -Ha, demek 'occupied part'dansýn... Ýtiraz etmiyor Melis... "Hayýr, iþgal bölgesinden deðilim" demiyor... Ama bir eziklik hissediyor bunda da... Yine küçük düþürülmüþ gibi geliyor ona... "Girne yýkýk dökük" diyorlar... E, yýkýk dökükse yýkýk dökük... O mu sorumlusu? Deðil... Deðil ama, bu da incitiyor onurunu... "Peki sizin takýmlar, Omonia ve APOEL gibi Avrupa'da neden maç yapamýyorlar?" Verilecek cevabý mý yok Melis'in bu absürd soruya? Var tabii... Ama ne dese boþ... O cevap da sonucu deðiþtirmiyor... Takýmlarýmýz Avrupa'da maç yapamýyorsa yapamýyor... Kýbrýslýrum arkadaþlarý sanki baþka bir ülkeden, Melis de baþka bir ülkeden gibi... Onlar tanýnmýþ ve geliþmiþ bir devletin vatandaþlarý... Melis ise tanýnmamýþ, geliþmemiþ ve iþgal altýndaki 'sahte' bir devletin vatandaþý... Bu derin ayrýlýk Kýbrýs'ta yeþil bir hat ise, yurtdýþýnda da kýrmýzý kalýn bir çizgi olarak giriyor aralarýna... Melis ne kadar da bir barýþ gönüllüsü olsa, hatta 'Kýbrýslýtürk' demeyip de sadece 'Kýbrýslýyým' dese de, kendini onlara kanýtlayamamýþ gibi bir burukluk kalýyor içinde... Onlar Kýbrýs'ýn gururunu taþýrken, o da ezikliðini taþýyor... Hem de adada tüm bu olup bitenlerde hiçbir günahý ve sorumluluðu olmadýðý halde... Ne garip 'ten, yani milattan önce de pek farklý deðildi durum aslýnda... Kýbrýslýtürkler olarak ayný duygular içindeydik yine... Ben de yurtdýþýnda çok karþýlaþtým Kýbrýslýrumlarla... Bana da çok sordular: -Rumca bilir misin, diye... Bilmediðim için kýnayanlar da oldu beni... Onlar da Türkçe bilmiyorlardý ve ayný ataðý ben de yaptým onlara, ama kâr etmedi. Neden? Çoðunluk azýnlýðýn dilini bilmeyebilirmiþ bir ülkede, ama azýnlýðýn çoðunluðun dilini bilmesi þartmýþ Kýbrýs'ýn miladýdýr gerçi, ama bizim için daha da erken baþladý bu galiba. 1963'te... Kýbrýslýtürkler olarak biz o traihten beri dönüp dolanýyoruz bir boþlukta... Ne tam Kýbrýslý olabildik, ne de tam Türk aslýnda... Ve Kýbrýs'ta yeþil hattýn Türk ordusuyla korunan parçasýnda ötmek kadar kolay olmuyor gururla dolaþmak dünyada...

3 AFRÝKA dan mektup... GÖRÜNEN KÖY BELLÝ, KILAVUZ ÝSTEMEZ Milliyetçi güçler inisiyatifi büsbütün ele geçirmiþ toplumumuzda... Böyle bir ifade kullanýyoruz gerçi, ama doðrusunu isterseniz bu da pek oturmuyor yerine... Yerine oturmayan ifade "milliyetçi güçler" ifadesi... Geldiðimiz aþamadan sonra çok tartýþmalý... Burada milliyetçi olmayan mý kaldý? YKP'nin iþgal pankartýný doðru bulmayan TDP'yi nereye koyalým mesela? Veya bunu bir 'provokasyon' sayan Mehmet Ali Talat'ý... Pankarta destek belirtmekten kaçýnan BKP'yi... Ve KTÖS'ün dýþýndaki tüm örgütlerimizi... Nereye koyalým? * Saðcýlarýmýzdan sonra solcularýmýzýn da Ankara ile bütünleþmesiyle buradaki güçler arasýnda ideolojik ayrýlýklar da ortadan kalktý... Sað da, sol da Ankara'nýn aðzýna bakýyor artýk... Bu durumda birine 'milliyetçi', diðerine ise 'anti-milliyetçi' demek ne kadar doðru olur? Her parti, burada egemen güç olan Ankara karþýsýndaki duruþu ile tanýmlanabilir ancak. Ýþbirlikçi KKTC yönetimi karþýsýndaki duruþu ile deðil... Yönetimde olmayanlar, "Kukla hükümete muhalif olanlar" diye anýlabilir ancak. Ama bu, kendilerini milliyetçi cepheden ayýrmaya yetmez... Dediðimiz gibi, esas muhalif duruþ egemen güce karþý duruþtur... * Yerel seçimlere giderken manzaraya bakýn... Yönetimdekiler yolunu bulmuþ... Ýþbirliði yapýyorlar... DP ile oturmuþlar, belediyeleri paylaþmýþlar... Ya geriye kalanlar? Darmadaðýn... Ne yaptýklarýný bilmiyorlar... Birbirleriyle uðraþýyorlar... En aðýr sözlerle saldýrýp duruyorlar birbirlerine... Mesela Mehmet Çakýcý... Daha kýsa bir süre öncesine dek, "çözümcü ve barýþçý" bir ruh birliði içinde birlikte sahneye çýktýðý CTP'yi þimdi 'ahlaksýzlýk'la suçluyor... Neden? Ýþbirliði falan diyerek, 'ahlaksýz' bir teklif yapmýþ CTP kendilerine... Kutlay Erk de geri kalmamýþ zaten... O da Çakýcý'ya verip veriþtirmiþ... UBP ile DP ballandýrýrken, CTP ile TDP'nin hazin manzarasý bu iþte... BKP ise hiç yok hesapta... * Bu seçimlerden çýkacak sonucu þimdiden kestirmek hiç de zor deðil... Bunun için anket falan da yaptýrmak gerekmiyor bu kez... Görünen köy belli... Kýlavuz istemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE UBP-DP pazarlýðý gün boyu sürdü Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) arasýnda sabah saatlerinde heyetler arasýnda yapýlan görüþmenin ardýndan, akþam saatlerinde genel baþkanlar Ýrsen Küçük ve Serdar Denktaþ'ýn katýlýmýyla yeni bir görüþme yapýldý. Küçük ve Denktaþ'ýn baþkanlýk ettiði heyetler arasý görüþme, saat 17.10'da UBP genel merkez binasýnda baþladý. Görüþmede UBP Genel Baþkaný Küçük'e Lefkoþa Ýlçe Baþkaný, Milletvekili Ali Çetin Amcaoðlu ile milletvekilleri Þerife Ünverdi ve Mutlu Atasayan; DP Genel Baþkaný Denktaþ'a ise Grup Baþkan Vekili Maðusa Milletvekili Ertuðrul Hasipoðlu ile Parti Meclisi üyeleri Süha Türköz ve Erhan Arýklý eþlik etti. BUGÜN DEVAM Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) arasýnda genel baþkanlar Ýrsen Küçük ve Serdar Denktaþ'ýn da katýlýmýyla akþam saatlerinde yapýlan kýsa görüþmenin ardýndan, ilerleme saðlandýðý ve genel baþkanlarýn bugün Cumhuriyet Meclisi'nde görüþmeleri sürdürecekleri açýklandý. Yaklaþýk yarým saat süren görüþmede ilerleme kaydedildiðini ifade eden genel baþkanlar, dün akþam saat 18.00'de UBP, 19.00'da da DP merkez yönetim kurullarýnýn yaptýðý toplantýlarýn ardýndan bugün mecliste bir araya geleceklerini belirttiler. KÜÇÜK Görüþmenin ardýndan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ile birlikte basýna açýklama yapan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, DP ile uzun bir süredir 27 Haziran Yerel Seçimleri'nde iþbirliðine yönelik ERDOÐAN-EROÐLU GÖRÜÞMESÝ Eroðlu: 3 saatte birçok konuyu görüþtük n "3 SAATTE EKONOMÝ VE KIBRIS KONUSU DA DAHÝL HERÞEYÝ ORTAYA KOYDUK MAYIS'A ÝYÝ BÝR HAZIRLIK YAPTIK... MÜLKÝYETLE BAÞLAYACAÐIZ" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs müzakerelerinin yeniden baþlayacaðý 26 Mayýs'a yönelik iyi bir hazýrlýk yaptýklarýný ve görüþmelere mülkiyet konusuyla baþlayacaklarýný söyledi. Eroðlu, dün bir kabulü sýrasýnda, basýn mensuplarýnýn sorusu üzerine, önceki gün gerçekleþtirdiði Ankara ziyareti ve Kýbrýs müzakerelerine hazýrlýklarý konusunda deðerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn daveti üzerine, TC Baþbakanlýðý'nýn ATA özel uçaðýyla Ankara'ya gittiðini ve gece saat 22.00'ye kadar görüþtüklerini belirtti. Eroðlu, ele aldýklarý konular arasýnda Kýbrýs sorunu, Erdoðan'ýn Yunanistan ziyareti, KKTC'nin kendine has bazý ekonomik sorunlarýný "enine boyuna" tartýþtýklarýný söyledi. Üç saat süren görüþmeleri esnasýnda her þeyi ortaya koyduklarýný anlatan Eroðlu, ekonomik sorunlarýn yanýnda Kýbrýs müzakereleriyle ilgili de bilgi alýþveriþinde bulunduklarýný ifade etti. Cumhurbaþkaný, müzakere heyeti ve müzakerelere hazýrlýklarýnýn ne aþamada olduðuyla ilgili soruya ise þu yanýtý verdi: "Heyetimiz tamamdýr, Cumhurbaþkanlýðý'ný görüþmeler yapýldýðýný belirterek, sabahki komite çalýþmalarýnýn ardýndan baþkanlar düzeyinde toplandýklarýný söyledi. Görüþmede ilerleme kaydettiklerini ifade eden Küçük, çalýþmalarýn sürdüðünü, bugün Serdar Denktaþ ile Cumhuriyet Meclisi'nde tekrar bir araya geleceklerini kaydetti. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da, yerel seçimler ile ilgili ortaya çýkan pürüzler olduðunu, ancak bunlarý büyük oranda giderdiklerini ifade etti. "Gelinen aþamada çok büyük bir ihtimalle yerel seçimlerde iki partinin iþbirliði yapabilme imkaný yüksek" diyen Denktaþ, hala küçük bir prüz bulunduðunu ancak onun da aþýlacaðýna inandýðýný söyledi. KOALÝSYON TEKLÝFÝ DP Parti Meclisi'nin, "yerel seçimlere kadar koalisyon görüþmesi yapmama" kararýný hatýrlatan Denktaþ, "Bu görüþmeyi sürdürebilmek mümkün olacak mý, olmayacak mý onu da bu akþam merkez yönetim kurulunun yapacaðý toplantý sonrasýnda daha net duruma getireceðiz. Yarýn akþam da parti meclisi var. Oradaki durumdan sonra koalisyon görüþmeleri baþlayacak mý daha rahatlýkla cevaplayabileceðiz" dedi. Olumlu giden bir süreç içerisinde olduklarýný söyleyebileceðini ifade eden Denktaþ, yetkili kurullarýnýn da oluþan olumlu havayý devam ettirmek yönünde karar üretmesi umudunu belirtti. teslim aldýðýmýz günden itibaren heyetimizi kurarak çalýþmalarýmýza baþladýk. Biliyorsunuz müzakereler sýrasýnda baþlangýç mülkiyetten olacak. Bu konuda taraflarýn daha önce masaya koyduðu öneriler var. Bunlar üzerinde çalýþýyoruz. Yeni öneriler sunacaksak onlarýn da hazýrlýðý yapýlmaktadýr." Müzakereler baþladýktan sonra kaç günde bir görüþme yapýlacaðýný müzakere masasýnda karþýlýklý görüþler ortaya konulduktan sonra kararlaþtýracaklarýný belirten Cumhurbaþkaný, 26 Mayýs'a iyi bir hazýrlýk yaptýklarýný kaydetti. Cumhurbaþkaný, Türkiye'nin vizyonunda bir deðiþiklik bulunup bulunmadýðýyla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin yýlsonunda kadar bir anlaþmaya varýlmasý arzusunda olduðunu belirterek, "Türkiye'nin vizyonu bir anlaþmaya varýlmasýdýr" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, anlaþmanýn sadece Türk tarafýnýn isteðiyle olamayacaðýný, karþý tarafýn da bu niyeti ortaya koymasý gerektiðini, bunu da müzakere masasýnda göreceklerini söyledi. Eroðlu, Rum Yönetimi liderinin þu ana kadar verdiði beyanatlarýn daha çok kendi tabanýna yönelik beyanatlar olduðunu ve Rum liderin müzakere masasýnda ne konuþacaðýný görüþmeler baþlayýnca göreceklerini belirtti. ex istence Elvan Levent YOL Kendimi bildim bileli, burada yýllardýr ayný sorularý soruyor insanlar birbirlerine. Nereye doðru gittiðimizi, bu gidiþle nereye varacaðýmýzý ve sonumuzun ne olacaðýný bir falcýya sorar gibi birbirlerine sorup duruyorlar. Deðiþen birþey yok çünkü. Bir gemide bile deðil, bir gemideki barut fýçýsýnda yaþýyoruz sanki ve halâ nasýl da havaya uçmadýðýmýza þaþýp, önce gemi mi batar yoksa, barut fýçýsý mý patlar þeklinde bir merak sarýyor bizi. Öylesine çarpýk, öylesine tutarsýz, öylesine eðri büðrü bir yaþam sürüyoruz ki bu barut fýçýsýnýn içinde, neyin iyi, neyin kötü olduðunu birbirine karýþtýrdýk. Sanki, deniz tutmuþ bizi ve baþýmýz dönmüþ, 'dalga'larýn sarhoþ ettiði balýklar misali, hangi oltalara yakalanmýþtýk, hatýrlayamýyoruz. Sonra tekrar denize salývermiþlerdi bizi çünkü; merhametten deðil, salt tekrar avlamak içindi oysa bu iyi niyet gösterisi. Haftasonlarý bütün restaurantlar 'full'. Restaurant'ta deðilse evinde mangal yakmýþtýr vatandaþ... Evinde deðilse, pikniktedir... Piknikte deðilse, denizde güneþleniyordur. Turistler bize bakýp nasýl da imrenirdi; onlar yýlýn sadece yedi günü bu cennet adada, biz ise yýlýn her günü bu barut fýçýsýndaydýk... Ertesi gün de açýp bakardýnýz gazeteyi, hastane felç durumda. Numaratör sistemi baþlamadan çökmüþ, vatandaþ periþan... Haftasonu yediðiniz yemek boðazýnýzda kalýrdý. Yine bir 'dalga', deniz yine tutar, mideniz yine bulanmaya baþlardý. 'Piyango'nun kime, nerede çýkacaðý belli olmazdý; hastane, mahkeme, devlet dairesi... Veya yoldaki bir çukurda... Yapýmý halâ devam etmekte olan Girne- Lapta yolunda sardý beni bu düþünceler. O yol, öylesine büyük bir mutluluk kaynaðýydý ki, oradan ne zaman geçsem, sevinçten gözlerim yaþarýrdý. Yýllar boyunca, o kadar büyük bir sabýrla hayalini kurmuþtu ki vatandaþ o yolun, henüz daha tam olarak tamamlanmasýný bekleyemeden, kullanmaya baþlamýþ bile, haklý olarak. Hayatýnda hiç deniz görmemiþ birisinin, deniz görünce heyecandan elbiseleriyle denize atlamasýna benzetirdim biraz bu durumu. Biz de ayný öyleyiz iþte. Hayatýmýzda hiç yol görmemiþ þehirliler gibi, heyecanla birbirimize anlatýp duruyoruz, yýllardýr 'can çekiþerek' gittiðimiz mesafeyi, þimdi nasýl da göz açýp kapar gibi çarçabuk katettiðimizi. Yol görgüsüzü olduðumuzu, yol yapýlýnca anladým yani. Yol güzel, gayet konforlu olacaða benziyor, vatandaþ da basýyor gaza tabii basabildiði kadar, yýllarýn acýsýný çýkarmak istermiþcesine. Ne kamera, ne tümsek, ne trafik ýþýklarý, 'rüya' gibi adeta... Ancak, böyle bir rüyanýn sonunun bir 'kabus'a dönüþebileceðini anlamak için falcýya gerek yoktu elbette. Yol henüz tam anlamýyla açýlmadýðý için, oraya koyduklarý trafik ýþýklarý da çalýþmýyor. Oysa, orada anayola çýkan birden fazla tali yol var. Dolayýsýyla, trafik ýþýklarýnýn çalýþmamasý, tam olarak 'kazaya çýkarýlan davetiye' anlamýna geliyor. Ve o 'güzel', yeni yol, daha bitmeden, 'dua'yla 'sevinç' arasýnda katedilen bir mesafeye dönüþüyor. Öylesine alýþtýk ki artýk çarpýk yapýlaþmaya, 'iyi'nin ve 'kötü'nün ayýrýmýný bile yapamýyoruz. Dalgaya býrakýyoruz kendimizi, gemi gidiyor, içinde barut fýçýsý, biz de fýçýnýn içinde...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Olur mu böyle olur mu ey sayýn baþbakan Bir cumhurbaþkaný hiç böyle çaðrýlýr mý? Böyle mi çýkar protokol sizin Kasýmpaþa'dan? Obama'yý da çaðýrsan acaba darýlýr mý? Ali OSMAN Periyodik NEDEN BU HALE DÜÞTÜK HA? Pazartesi günü bilgisayarýn karþýsýnda köþe yazýmý yazmaya çalýþýyordum... Gazetenin zili çaldý... Kapýnýn açýldýðýný duydum... Ve açýlýr açýlmaz, gür bir ses duyuldu... -Ne oturursunuz burada? Kalkýn sokaða çýkýn... Oturmakla olmaz... Siz da mý para yediniz? Kapýyý göremiyordum ama sese göre, ses sahibi 2 metre boyunda iri yarý birisi olmalýydý... Yazmayý býraktým ve kalkýp adama doðru gittim... -Merhaba, dedim, ama gülmemek için de kendimi zor tuttum... Adam 1.50 boylarýnda, beyaz tenli, mavi gözlü birisiydi... Boyu sesine göre deðildi! -Buyur otur, dedim. Gösterdiðim sandalyeye oturdu. -Neden sokaða dökülmezsiniz? -Halký sokaktan alýp sandýða kapattýktan ve çeþitli oyunlarla, yalanlarla kandýrdýktan sonra halkýn da sokaða çýkma takati kalmadý... -Yani bitti bu iþ dersiniz? -Biter mi? Bitse biz de gazeteyi kapatýr evlerimize çekiliriz... -Demek bitmedi... -Herþeye raðmen umut var... -Umut mumut, benim oðlancýk iþsiz güçsüz. Üniversite bitirdi. Rumlarda inþaatlarda çalýþýrdý. Tam 27 yaþýnda... Ýþ yokmuþ durduttular... Ben emeklilik alýrým... O emeklilikten birkaç kuruþ veririm kendine geçinsin... Bunun için mi ezildik elendik daðlarda... -Ne iþ yapýyorsun? -Emekliyim... 74'te Bilelle'nin üstünde mücahittim... Çarpýþmalar devam ediyordu... Bazýlarýný arada sýrada aþaða býrakýyorlardý beni býrakmadýlar... Meðer kardeþim vurulmuþ... Ýzine gidip öðrendiðimde geri dönmeyeceðimi sanýrlardý. Moral meselesi yani... Þehit kardeþimin adýný verdim oðluma... Bilin ne düþünürüm? -Ne düþünüyorsun? -Belki bu hükümet azýtýr da halk yollara düþer. Ortasý kalmadý artýk bunun. Ya ölürler, ya þahlanýrlar... -Sence olur mu? -Olmasý lazým... Bu siyasetlerle yürümez... Ayaða kalkmazsak selamýzý hoca okuyacak ki o hoca da bizim hocamýz olmayacak... Bizden pek kalmadý artýk. Hep Türkiye'den gelenlerdir. Onlar gömecekler bizi... -Sadece hocalarý mý? Nüfus olarak içinde eriyoruz... -TC'liler bu tarafta hep örgütlendiler. Ucuza çalýþýyorlar... Aralarýna Kýbrýslýyý almazlar... Ucuza çalýþýrlar ama þirket gibidirler... Biz onlarýn aldýðý paraya dayanamayýz... Rum tarafýnda da Polonyalýlar ve Pontuslular ucuza iþlerler... Onlar da þirketleþtiler... Yani bizim çocuklara buralarda iþ yok... -Muhalefet yapanlardan da pek ses çýkmaz... Onlar da bir yerlerden para mý yediler da sesleri çýkmaz? Hem söyleyebilirmin bana, biz neden bu hale düþtük? -Ýsmin nedir? -Aman ha sakýn adýmý yazma.. Bir umudum var belki benim oðlancýðý iþe godururuk... -Hah, iþte 2 saattir benimle konuþup durun ya ve neden bu hale düþtüðümüzü soran ya... -Evet... -Adýmýzý bile söylemekten korktuðumuzdan bu hale düþtük... Kalay ÖRP koalisyon pususuna yattý n ÖRP MYK, TURGAY AVCI'YA UBP'YLE KOALÝSYON GÖRÜÞMESÝ YAPMA YETKÝSÝ VERDÝ Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý, önceki gece toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun kendisine UBP ile koalisyon görüþmesi yapma yetkisi verdiðini açýkladý. Avcý, daha sonra TAK muhabirinin sorularý üzerine, Cumhurbaþkaný'ndan hükümeti kurma görevi alan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün önceki gün partilerini ziyareti sýrasýnda "koalisyon kurmak için yetki aldým, sizin de böyle bir yetkilendirmeniz olursa haberleþiriz" Baraka YKP'ye destek belirtti Baraka Kültür Merkezi'nin, Yeni Kýbrýs Partisi (YKP)'yi ziyaret ederek, "sözlü saldýrýlara karþý dayanýþma belirttiði" bildirildi. YKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre görüþmede, Baraka Kültür Merkezi aktivistlerinden Münür Rahvancoðlu ve Merter Refikoðlu, YKP Yürütme Kurulu üyeleri Murat Kanatlý, Alpay Durduran, Erdinç Selasiye ile Parti Meclisi üyesi Celal Devrim Önen ile görüþtü. YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Kanatlý görüþmede, "partisine yönelik saldýrýlara karþý basýn açýklamalarýyla net tutumlarýný ortaya koyduklarýný" söyledi. EROÐLU ZERIHOUN'U KABUL ETTÝ- Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu, adadaki görev süresini tamamlayan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun'u kabul etti. BM'nin New York'taki merkezine Siyasi Ýþler Dairesi Müsteþar Yardýmcýsý olarak atanan Zerihoun dün saat 17:30'daki ziyaretle, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na veda etti. Görüþmede basýnýn sadece görüntü olanaðý saðlandý, açýklama yapýlmadý. KTHY Genel Kurulu Cumartesi toplanacak n ATAKAN: "NÝSANDAKÝ OLAÐANÜSTÜ KURULTAYDA ALINAN YENÝ BÝR ORTAK ARAMA KARARI DOÐRULTUSUNDA ÞÝRKETÝN MALÝ DURUMU ELE ALINACAK" Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) Olaðanüstü Genel Kurulu, Cumartesi günü toplanacak. KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Atakan, TAK muhabirinin sorusu üzerine, Þirketin mali durumunun ele alýnacaðý Genel Kurulun KTHY binasýnda saat 11.30'da baþlayacaðýný açýkladý. AVCI'NIN ÖREPE'SÝ "VATANÝ GÖREV"E AMADE Þimdi soru þu: UBP hangi partiyle koalisyon kuracak? CTP ile kurmayacak. Ferdi Sabit Soyer sadece "muhalefet" olmak arzusunda olduðunu deðil, "yýkýcý" deðil "yapýcý muhalefet" yapacaðýný da beyan etti. Turgay Avcý ÖREPESÝ ile birlikte bu "vatani görevi" üstlenmeye hazýr. Zaten ÖREPE de böyle "vatani görevler" üstlenmek için kurulmadý mý? Turgay Avcý "Önemli olan parti deðil, ülke çýkarlarýdýr. Sorunlarýn çözülmesi, ülkenin ileri götürülebilmesi için her türlü birlikteliðe hazýrýz" diyor. Yani kendisi için bir þey istiyorsa namerttir, varsa yoksa ülke çýkarlarý. dediðini; önceki akþam toplanan MYK'nýn kendisine bu yetkiyi verdiðini söyledi. Avcý, iþbirliðine ve ellerini taþýn altýna koymaya hazýr olduklarýný da belirtti. Avcý, kararý dün telefonda Küçük'e ilettiðini belirtti. Henüz görüþme zamanlarýnýn belli olmadýðýný kaydeden Avcý, Küçük'ün dün yoðun toplantýlarý olduðunu kaydetti. ÖRP, Cumhuriyet Meclisi'nde 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. Kanatlý, halen süren sözlü saldýrýlarýn, fiziki þiddet için zemin hazýrlamaya yönelik olduðunu da kaydetti ve diðer örgütlerin de duyarlý olmasý gerektiðini belirtti. Saldýrýlarýn düþünce özgürlüðüne yönelik olduðunu kaydeden Kanatlý, 1 Mayýs mitinginde açtýklarý pankartýn tüm örgütler tarafýndan sahiplenilmesini beklemediklerini, ancak "þiddet ve linç kampanyasýyla düþünceyi söyleme hakkýnýn ortadan kaldýrýlmasýna karþý" örgütlerin tepki göstermesi gerektiðini söyledi. Kanatlý, bu konuda Baraka ve KTÖS dýþýnda net tavýr koyan olmadýðýný da ekledi. KTHY'nin Nisan sonunda yapýlan olaðanüstü genel kurulunda þirketin mali durumunun görüþüldüðünü ve yeni bir ortak aranmasýna karar verildiðini anýmsatan Atakan, bu çerçevede Cumartesi günü yapýlacak toplantýda þirketin mali durumunun görüþülmesine devam edileceðini kaydetti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "HÜKMÜGARAGUÞÝ" Eðer hâlâ bilmeyen varsa bilsin... Duymayan varsa duysun. Öðrenmeyen varsa öðrensin. Türkiye, KKTC diye bir "devletin" varlýðýný tanýmadýðýný bir kez daha gösterdi. Tanýsa, TC Baþbakaný R.T. Erdoðan, "KKTC'nin seçilmiþ cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu öyle "hükmügaraguþi" apar topar ayaðýna çaðýrýr mýydý? Böyle durumlarda uluslararasý bir protokol, bir prosedür izlenir dünya devletleri arasýnda. Bir ülkenin baþbakaný, baþka bir ülkenin cumhurbaþkanýný alâkeyfi bir þekilde huzuruna çaðýrmaz, çaðýramaz. Bu amaçla ona özel uçaðýný gönderip "atla da gel" dercesine bir emrivaki yapamaz. Örneðin Erdoðan Eroðlu'nu çaðýrdýðý gibi, Ata uçaðýný göndererek Amerika Baþkaný Obama'ya, Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozi'ye, ya da ne bileyim herhangi bir ülkenin cumhurbaþkanýna "atla gel" diyebilir mi? Diyemez. Devletlerarasý iliþkilerde bunun yeri ve emsali yoktur. Ama devletlerarasý iliþkilerde. Türkiye KKTC'yi bir devlet olarak tanýmadýðýna göre arada teklif yok demektir. Hem ana ile yavru arasýnda teklif mi olur? Ýki devlet iliþkisi deðil ki bizimkisi? Ana yavru iliþkisi. Hatta bu bile fazla. Bizi nasýl þamar oðlanýna döndürdüklerini düþünürsek, analýk-yavru iliþkisi demek daha doðru olur herhalde. Eroðlu apar topar Ata uçaðýna binip gitti Ankara'ya. Erdoðan'la basýna kapalý olarak baþbaþa 3 saat görüþtüler. Neler konuþup görüþtükleri konusunda hiçbir açýklama yapmadýlar. Tarafsýz siyasi gözlemciler, 3 saat gibi çok uzun bir sürede gerçekleþen görüþmeye dikkat çekiyorlar. Hiç kuþkunuz olmasýn. KKTC'de yeni hükümet oluþumundan tutun da, ekonomik konulara, Türkiye'nin mutlaka uygulanmasýný istediði acý reçeteye ve müzakerelerde izlenecek yola kadar her þey görüþüldü bu 3 saatlik toplantýda. Eroðlu'na bu konularda gerekli dersler ve eksiksiz olarak yapmasý için ev ödevleri verildi. Erdoðan, önümüzdeki 5 yýlda Kuzey Kýbrýs'ýn nasýl yönetileceði konusundaki bütün koordinatlarý, yol haritasýyla birlikte Eroðlu'na takdim etti! Derviþ bey, önceki gün Esenboða Hava Limaný'na varýþta gazetecilere verdiði demeçte, Baþbakan R.T. Erdoðan ile, Yunanistan ziyareti öncesinde bir durum deðerlendirmesi yapacaklarýný söylemiþ. Alâkaya maydanoz... Sizi bilmem ama ben, Türkiye'nin, dýþ politikasýný Kýbrýslýtürk yetkililerle görüþüp deðerlendirdiðini hiç duymadým bugüne kadar. Yani þimdi Erdoðan, Yunanistan ziyaretinde neleri, hangi çerçevede görüþüp konuþacaðýný Eroðlu ile mi teþrik-i mesai etmiþtir? Ýnanabilene aþkolsun... Benim hiç aklýma yatmadý. Bizim muhteremlerin, Türkiye'ye danýþmadan bulunduklarý noktadan bir adým öne çýkamayacaklarýný biliyorum da, TC yetkililerinin hiçbir konuda bizimkilere danýþýp deðerlendirmelerde bulunduklarýný ne gördüm ne de duydum bugüne kadar. Erdoðan'la Eroðlu'nun baþbaþa görüþtükleri o resme iyi bakýn. Mutlu bir görüntüleri yok. Ýkisinin de yüzünden sýkýntý ve gerginlik akýyor. Erdoðan kýzgýn ve kýrgýn gibi... Eroðlu'nda ise "Yeyemem yok, yeycen" çaresizliði. Bu fotoðrafýn dilinden benim anladýðým bu.

5 13 Mayýs 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Politikada dün dündür Yarýna kalacak olan bugündür. * Hristofyas iþgale son verecek bir anlaþma istiyormuþ. - Ýþgale son vermeyecek anlaþma anlaþma deðil ki zaten. * Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn "Yollarý kazdýk çünkü kanserli bir Girne istemiyoruz" demiþ. - Biraz abartmýþ "Gabýz bir Girne istemiyoruz" dese, daha gerçekçi olurdu. * Ýrsen Küçük hükümet kurma çalýþmalarýna baþlamýþ. - Acele etmesine hiç gerek yok. Batan battý, kaçan kaçtý. Acil bir sorunumuz yok çok þükür. * Talat'ýn CTP'ye dönmeyeceðini açýklamasý, bazý CTP'lileri üzmüþ. - Oysa sevinip kutlamalarý gerekirdi. Gerçek CTP'liler ama. * YKP, Talat ile Denktaþ arasýnda fark görmüyormuþ. - Ama nasýl olur Birinin ofisi var, diðerinin ofisi yok 2. Cumhurbaþkaný Talat, eleði asmak niyetinde deðil.. Alýþkanlýk iþte. "Hizmete devam edeceðim" diyor.. Ýyi güzel de, nasýl? Bilebildiðimiz kadarý ile hiçbir yetkisi yok. Kime, nasýl hizmet etmeyi düþünüyor acaba? Akýl mý verecek? Herhalde. Çünkü bedava verilecek baþka hiçbir þey kalmadý bu ülkede! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BÝR BAÞKADIR BENÝM ÜLKEM Gazeteden çýktým, arabama yürüdüm. Gün batmak üzereydi. Tatlý bir hava vardý. Yürümek istedim. Kuðulu Park'a doðru bir uzanayým dedim. Günlerden Pazar olduðu için çevre tenhaydý. Kuðulu Park'ýn köþesinden Girne Caddesi'ne taraf döndüm. Doðru Dikilitaþ'a kadar gidecektim. Birden bir merak uyandý içimden. Dýþardan da olsa, Sarayý bir göreyim dedim ve Saraya yöneldim.. Kimbilir, Cumhurbaþkaný ve First Lady balkonda olabilirdi. Þansým varsa uzaktan görür, el sallardým. Durakta bir taksi vardý. Kont pantolonlu taksici, taksisinin tozunu alýyordu. Kýravatlý ve traþlýydý. Yanýndan geçerken hoþ bir parfüm kokusu geldi burnuma. Vay be Taksiciye bak. Bütün taksicilerimiz böyle mi acaba? Önümde, üniformalý bir polis yürüyordu. Elinde bir poþet çekirdek vardý. Hem çekirdek yiyor, hem yürüyordu. Çekirdeði diþleri arasýnda kýrdýktan ve içini aðzýna çýkardýktan sonra, dudaklarý arasýnda kalan kabuðu kaldýrýma tükürüyordu. Doðrusu, çekirdek yemenin zevki de budur. Hiç ayýplamadým Cumhurbaþkanlýðýnda görevli olmalýydý ki, üzerinde "Cumhurbaþkanlýðý" yazan binanýn önüne gelince merdivenlerden hisara çýktý. Ben yürüdüm. Çevre berbattý. Bu kaldýrým, bu çiçekler, bu aðaçlar adam edilemez, bir düzene sokulamaz mýydý? Adam sen de! Kim uðraþacak. Saraysa saray N'olmuþ Beyaz Saray deðil ya. Hoþ kokulu bir taksici Çekirdek yiyen üniformalý bir polis Çevresi pis, duvarlarý paslý dikenlerle çevrili bir Saray Bir baþkadýr benim ülkem! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Talat gitti Soyer de gidiyor Ne yazýk Özgür dönmeyecek ama! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DERVÝÞ'E ÇAÐRI... (Ýstanbul)- Sonsuza kadar yaþatýlacak KKTC'nin eski Baþbakaný, yeni Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu eþine telefon açarak "Karýcýðým yemeði ýsýt birazdan orada olacaðým" dedi Bu sözleri söylediði anlarda yanýnda korumalarý ve özel þoförü vardý. Aradan iki dakika geçti, geçmedi, korumasý elindeki telefonu uzatarak "Efendim, sayýn baþbakanýmýz arýyor" dedi "Buyurun efendim, ben Derviþ". "Derviþ, sana uçaðýmý gönderiyorum, atla ve gel, konuþacaklarýmýz var". "Hay hay efendim." Ýçinden "Ulan ben þimdi Meral'e ne derim?". Olay böyle olmamýþtýr tabii ki, ancak devlet iþleri belli bir planlama ile yürütülür... Kimin nereye, ne zaman gideceði, kiminle ne konuþacaðý, hatta gidilirken hangi basamaða hangi ayak ile basýlacaðý planlanýr. Pat diye, "atla ve gel" denir mi koskoca "baðýmsýz bir ülkenin" en tepesinde oturan birisine Üstelik daveti yapan da -devlet düzeyinde- Derviþ Eroðlu ile ayný seviyede olmayan biri. Bu olayý çaðrýþtýran bir yazý okumuþtum geçenlerde. Geçenlerde dedimse de Þubat 2010 tarihli, Bakýrköy Belediyesi'nin ayda bir çýkarttýðý dergide Sayfa Haberin baþlýðý þöyle; "Kýbrýs'ta Milli Mücadele Sergisi'ni aðýrladýk" Ýki sayfada da Derviþ Eroðlu'nun bulunduðu birkaç fotoðraf ve üç beþ satýrlýk yazý vardý. Yazýlarýn bir yerinde þöyle bir cümle vardý; Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen, "Kýbrýs Mücadelesi'nin önemli ismi Dr. Fazýl Küçük'ü saygýyla anýyoruz. Kýbrýs bizim yavru vatanýmýz deðil,vatanýmýzdýr" dedi. O anda yanýmda olan arkadaþýma "Sen baðýmsýz bir ülkenin baþbakaný olsan ve baþka baðýmsýz bir ülkenin bir bölgesinde, ülkeni tanýtýcý bir sergi açsan. Serginin açýldýðý bölgenin belediye baþkaný yukarýdaki konuþmayý yüzüne baka baka yapsa ne yaparsýn?" Rengi attý-kýzardý- Ertesi gün nazýmýn geçtiði kiþilere de ayný soruyu sordum Tepki aynýydý Yüzleri kýzarmýþtý, sorduklarýmýn... Bu haber o dönemde Kýbrýs gazetelerine böyle yansýmamýþtý oysa. Kimse baþbakana "Bu ne demek oluyor" diye de sormadý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun daha önceden açýklanan Ankara ziyareti tarihi 13 Mayýs'tý.. Yeni seçilmiþ bir cumhurbaþkanýn koltuðu ýsýtmadan daha ne oldu da apar topar Ankara yollarýna gitti merak ettim doðrusu. Bu sorgulanýrken KKTC'yi ilelebet yaþatacaklarýný söyleyenlerin o sözlerini yerine getirmek için neler yaptýklarýný da sorgulamalý. Gerçekten baðýmsýz bir ülke hayali kuranlar baþka ülkelerle kardeþ olma yoluna gidebilirler. Baþka ülkelerle dayanýþma yolunu da seçebilirler. Ancak, otur derlerse oturmak, kalk derlerse kalkmak yoluna eyvallah diyenlerin, sonsuza kadar yaþatacaðýz söylemleri pek de inandýrýcý olmaz, olmadýðý gibi gülünç bile olur. Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler...

6 SICAKLIK 36 DERECEYE KADAR ÇIKACAK Yaz sýcaklarýnýn etkili olduðu Kýbrýs'ta hava sýcaklýðý içinde bulunduðumuz günlerde 36 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre, alçak basýnç ve ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak bölgede açýk ve az bulutlu hava hafta sonuna kadar sürecek. Hafta sonu açýk az bulutlu ve zamanla parçalý bulutlu hava görülecek. Sýcaklýk iç kesimlerde derece, sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim göreviyle toplanacak. Meclis'in saat 10.00'da baþlayacak toplantýsýnda, talep eden milletvekilleri gündem dýþý konuþmalar yapacak. Gündemde ayrýca, milletvekillerinin hükümete yönelik sorularý da bulunuyor. HIRSIZLIK OLAYLARI Girne bölgesinde önceki sabah saatlerinde üç eve hýrsýz girdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Karakum'da Ahmet Özer Aydeniz 'e ait evden 200 TL nakit para ve bir adet cep telefonu, yine Karakum'da Rýchard Mýchael Evans'a ait evden 250 ABD Dolarý, 100 bin Lübnan Poundu, 15 Euro, 400 TL, 85 Sterlin nakit para ile bir adet cep telefonu, Ozanköy'de Norman Frederick Swainsbury'e ait evden de dört adet altýn bayan yüzüðü, 110 TL ve 40 Sterlin nakit para çalýndý. Polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. UYUÞTURUCU VE ESKÝ ESER Zeytinlik'te isminin ilk harfleri polis tarafýndan A.K (E-50) olarak verilen bir kiþi, kanunsuz uyuþturucu madde bulundurmak, ziraatýný yapmak ve kanunsuz eski eser bulundurmaktan tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, A.K'nin önceki sabah evinde polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 5 gram hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde, saksý içerisinde ekili 2 adet hintkeneviri türü bitki ve 2 adet üzerinde haç amblemi bulunan bakýr kilise malzemesi, deðiþik dönemlere ait eski eser nitelikli 1 adet hayvan ve eli þeklinde taþ heykel, 5 adet mimari parça, 1 adet sütun baþý bulunarak emare olarak alýndý. GARSONU DOLANDIRAN KADIN ARANIYOR Alsancak'ta bir otelde garson olarak çalýþan Muhammad Amir Pasha'dan yalan beyanla para alan 18 yaþýndaki kadýn K.S. aranýyor. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, "Taksiciye para vermem lazým, bana 100 TL ver, ben parayý otele yerleþince veririm" deyip garsondan 200 TL alan genç kadýn kayýplara karýþtý. ANÝ ÖLÜM Polis basýn bülteninde, önceki gün 38 metrelik kuyuya düþen 43 yaþýndaki Özkan Yenigün'ün öldüðü haberine de yer verildi. Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Siyasette olanlarý takip etmek zorlaþýyor.. Siyasilerin yaptýklarýna ise akýl sýr ermez.. Ya bizde bir eksiklik vardýr, olaylarý kavramýyoruz.. Ya da siyasetin fýcýrýðý çýktý, haberimiz yok.. Hatýrlarsýnýz deðil mi, daha dün gibiydi.. Taraflar vaziyetlerini almýþlardý.. Cumhurbaþkanlýðýna iki aday vardý.. Daha fazlaydýlardý da seçilme þansý olan ikiydi.. Bir tarafta Mehmet Ali Talat.. Diðer tarafta Dr. Derviþ Eroðlu.. Talat iki yýla yakýndýr sürdürdüðü zeminde devam edecek.. Tek egemenlik ve tek uluslararasý kimlikli bir federasyon yaratacak.. Karþýsýndaki Eroðlu ise iki devletli bir çözüm saðlayacak.. KKTC ilelebet yaþatýlacaktý.. Ýddia oydu ki Talat KKTC'yi yýkacak, zaten kuruluþunda aðlamýþtý!... UBP adayý Dr. Derviþ Eroðlu desteklenmeliydi.. Ulusal diye adlandýrýlan güçler yollara düþtü.. Baþta da Denktaþ'lar ve onlarýn partisi DP.. Mücahit Derrnekleri ve TMT'ciler.. Milliyetçi Adalet Partisi Derviþ Bey'den yana.. "Esas olan devlet" diyen baba Denktaþ taraf oldu.. Arkasýndan birçok dernek ve cemiyet.. Herkes içinden biliyor ve söylüyordu.. "Kim kazanýrsa kazansýn farketmez" diye.. Ama yine de taraf olmaktan kurtulamýyordu kimse.. Seçim olacak, sað kazanýrsa yerel seçimlerde de iþbirliði sürecek.. Yerel seçimlere kadar dýþtan destek ve sonra da koalisyon.. UBP-DP koalisyonu.. Seçim oldu ve Derviþ Eroðlu Cumhurbaþkaný oldu.. Ýlk þok devriteslim günü yaþandý.. Derviþ Bey'i kutsamak ve þereflendirmek için Davutoðlu atlayýp geldi.. Gelmiþken de Derviþ Bey'in eline bir mektup verdi.. Mektup Ban Ki Moon'a hitaben yazýlmýþtý.. O da ne?.. Derviþ Bey þaka yapýyordu.. Mektupta öyle iki devletli çözüm yok.. Öyle bir talep yok yani.. Ne de "KKTC'siz bu iþ olmaz" diye bir cümle var mektupta.. Ya ne var?.. "Talat'ýn býraktýðý yerden devam" var.. Talat'ýn baþýnda anlaþtýðý "tek uluslararasý kimlik" zeminini kabul var.. Downer de inanamadý Rumlar da.. Saray'a koþtu Downer ve açýk açýk sordu.. Sonra da gidip Rumlara "Tamamdýr Derviþ Bey dediðini teyit etti" açýkamasýný yaptý.. Ben hep DP'ye ve o ulusalcý güçlere baktým o günlerde.. Bazýlarý Downer'e saldýrmaya baþladý.. Açýklamalarýnda taraf oluyormuþ diye þikayetçi oldular.. Allem Gallem... DP sindi çünkü yerel seçimlerde iþbirliði olacaktý.. Serdar'ý sýkýþtýrdýlar.. O da "Ben bu mektuba imza atmazdým" demek zorunda kaldý.. Bir de baktýk mektuba imza atan varmýþ gerekirse.. CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer imzalamaya hazýr.. Nasýl baþladýk nasýl bitirdik ve nasýl döndük geldik babamýzýn köyünden.. Seçim bitti ya, þimdi UBP'nin kývýrdýðýný iþitmekteyiz.. Eften püften mazaretler icat ediliyor.. DP'nin yaptýklarý karþýlýksýz kalacaða benziyor.. Seçimlerde Talat'ýn yanýnda olan Avcý ile koalisyon bile olabilir.. Karþýlýðýnda tehdit mi nedir belli olmadý ama.. Serdar'ýn DP'si de CTP ile iþbirliði zemini arýyormuþ.. Güler misin, aðlar mýsýn bu hallerine siyasilerin.. Bu arada ime bir fýkra düþtü.. Hep beraber okuyalým bari!!!.. Eþekler köydeki semerciden çok þikayetçiymiþler. Semerci hiç iyi semer yapamýyormus. Eþeklerin sýrtlarý kanlý yaralarla doluymuþ. Toplanýp yeni bir semercinin gelmesi için dua etmiþler. Hikaye bu ya dualarý da kabul olmuþ ve gerçekten köye yeni bir semerci gelmiþ. Ne var ki bu semerci de eþekleri rahatlatacak semerler yapamýyormuþ, yaralar azalacakken artmaya baslamýþ. Eþekler yine toplanýp, köye yeni bir semerci gelmesi icin dua etmiþler. Ve gerçekten mevcut semerci köyden ayrýlmýþ, yerine baþka bir semerci gelmiþ. Eþekler her semerci deðiþikliðinde olduðu gibi yine çok sevinmiþler. Ama çok zaman geçmeden yeni semercinin de çok farklý olmadýðýný, semerlerin gittikçe daha da kalitesizleþtiðini, yaralarýnýn ise kötüleþtiðini görmüþler. Semerci gitmiþ, semerci gelmiþ. Her seferinde eþekler yeni semerci gelmesi icin dua etmiþler. Bu hikaye kaç semerci deðiþene kadar böyle devam etmiþ bilmiyorum. Nihayet bir gün eþekler toplanýp, eski semerciden kurtulmak icin deðil de eþeklikten kurtulmak için dua etmeye baþlamýþlar. Bu yazýyý kaleme alýrken UBP ile DP toplantý halindeydiler.. Ne oldu ne olacak bilmeden yazmýþ oldum.. Ama olaylar ne olursa olsun farketmeyecek.. Siyasette ne güven kaldý, ne de verilen sözler geçerlidir.. Siyasilere itimat kalmadý diye bazan araþtýrma neticeleri ilan edilir.. Peki siyasiler itimada þayan mýdýrlar sizce? Hepinize mutluluklar dilerim.. DP, DÝSÝ'YÝ ZÝYARET EDECEK Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, cuma günü saat 10:00'da Rum anamuhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DÝSÝ)'yi ziyaret ederek Genel Baþkan Nikos Anastasiadis ile görüþecek. DP'den yapýlan açýklamaya göre, iade-i ziyaret niteliðindeki görüþmede DP Genel Baþkaný Denktaþ'a Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Bengü Þonya ve eski Dýþiþleri Bakaný Atay Ahmet Raþit eþlik edecek. DÝSÝ heyeti, 13 Temmuz 2009'da Demokrat Parti genel merkezini ziyaret etmiþti. GÜNLÜK DENÝZ BAYKAL'IN ÝSTÝFASI VE "ONUR" Deniz Baykal, 1992'de ilk kez CHP Genel Baþkanlýða seçilmiþ, 54 yaþýnda genel baþkan olmuþtu. 1999'da seçim sonuçlarý nedeniyle istifa eden Baykal, 2000'de yeniden seçildi. 1974'te CHP-MSP koalisyonunun Maliye Bakaný'ydý. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Zincirbozan'da gözetim altýnda tutulanlar arasýndaydý. Ýlk olarak 1973'te CHP'den Antalya milletvekili olarak seçilen Deniz Baykal'ýn CHP Ankara milletvekili Nesrin Baytok ile gizli kamera kayýtlarýnýn ortaya çýkmasý nedeniyle istifa etmek zorunda kalmasý neresinden bakarsanýz hazin. Baykal, "Kimsenin beni sorgulamasýna izin vermeyeceðim" dese de, böyle þahsiyetlerin özel hayatlarý sorgulanýr. Baykal neden istifa etti? Adi komplo nedeniyle deðil, adi komplonun hakikate dayanmasý nedeniyle istifa etti. Ýstifa onurlu mu? Bu istifanýn "onurlu" olabilmesi için Baykal'ýn hem eþinin incinen gururuna, hem de, diðer tarafta uzun süreli bir iliþki olduðuna göre, oradaki kadýnýn gururuna sahip çýkmasý gerekirdi. Ne yazýk ki böyle bir þey gerçekleþmedi. Bu yüzden, bu "istifa"nýn "onur" ayaðý eksik... HEYECAN YARATMAK Seçimlerde en büyük darbeyi yiyenlerden biri olan Tahsin Ertuðruloðlu hala "Önümüzdeki günlerde çok þey olacak" deyip duruyor. Heyecan yaratmayý çok seviyor anlaþýlan... EN ÞAKACI HABER Haber bültenindeki en þakacý haber þu: ÖRP yetkili kurullarý Turgay Avcý'ya UBP ile koalisyon yapma yetkisi vermiþ... Buna kargalar da güler ama hiçbirinin kahkahasý Meral Haným'ýn kahkahasýný bastýramaz! ASPARAGAS Bazýlarý da Gülsen Bozkurt TDP'nin Lefkoþa Baþkan adayý olacak diye tutturmuþ. Bir de Gülsen Haným'a sorsalar, hiç bu kadar asparagas haber yazarlar mýydý? ÇEK YASAÐI Memlekette çek yasaðýna girenleri gazetede yayýnlamak ve teþhir etmek güya yasaklanmýþtý... Kýbrýs gazetesi bu yasaðý delmiþ. Ýyi de etmiþ... Kendini kazýklayanlarý halkýn öðrenme hakký engellenemez deðil mi? Týrnak... "Görev süresini tamamlayýp halefine devreden bir yüksek görevlinin ille de siyasetle iþtigal edeceði yönünde bir kural da yok... Ýsteyen siyasi alandaki faaliyetlerini sürdürür, isteyen yaþamýný tümüyle baþka bir yöne çevirir. Bu onlarýn seçimi... Ama 'ben hizmet edeceðim' diyorsa o zaman bu 'gönüllülük' esaslarý çerçevesinde sürmeli." Oya GÜREL (Haberdar) "Cumhuriyet Meclisi'nin üzerinde durmasý gereken konularýn baþýnda Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'nin nasýl olup da düzeltilemediðinin araþtýrýlmasý gerektiðini düþünüyorum." Arslan MENGÜÇ (Vatan) "Uzun lafýn kýsasý demek belki en doðru taným olur. Ülkede gidiþat kötü. Tedbir almak þart. Ve lakin bu tedbirleri alýrken canýmýzýn ne kadar yanacaðýný kestirmek zor." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Son olarak yeni Baþbakanýmýz Sayýn Ýrsen Küçük ile Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn Ýlkay Kamil'e sesleniyorum: Lütfen, Kýbrýs Türk halkýna zarar verecek, bu ülkeyi yaþanmaz hale getirecek, cebindeki kimlikle saða sola voyvodalýk yapacak insanlara vatandaþlýk vermeyin. Verirseniz bilesiniz ki, bu ülkeye en büyük kötülüðü siz yapmýþ olacaksýnýz." Sefa KARAHASAN (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Derviþ Eroðlu'nun Ankara için planlanmýþ ziyareti 13 Mayýs'ta idi. Ancak sürpriz bir biçimde önceki gün bunu gerçekleþtirdi. Tayyip Erdoðan özel uçaðýný Ercan'a yollayarak onun Ankara'ya gitmesini saðladý. Bazý çevrelere göre, Eroðlu birkaç gün önce haberdar edilmiþ bundan... Yani bu öne alýnan ziyaret bilgisi dahilindeymiþ, ancak kamuoyuna nedense açýklamamýþ... Tayyip Erdoðan'la üç saat görüþmüþler Ankara'da... Ve Eroðlu'nun dün yaptýðý açýklamalara göre, 'birçok konuyu' konuþmuþlar. Bundan ne anlarsanýz anlayýn artýk... Kýbrýs sorunu, hükümet meselesi, müzakere heyeti, yatýrýmlar vesaire... Önümüzdeki 5 yýlýn yol haritasý belirlenmiþ herhalde...

7 13 Mayýs 2010 Perþembe Nurhak Kubilay Özkýraç KKTC VE FUTBOL Futbol dünyada kitleleri en çok peþinden sürükleyen bir oyundur... Bu oyun son 20 yýlda bir endüstri, bir ticaret sektörü haline geldi... Özellikle son 10 yýlda futbol, kumar mafyasýnýn tekeline geçti... Betting Office'ler futbolcuyu da, yöneticiyi de, direktörü de indirekt de olsa bu kumar sektörünün içine çekmiþtir... Yýllar önce Ýspanya diktatörü Franco'nun, "Ülkeyi nasýl yönetiyorsun?" diye soranlara, verdiði cevaplardan biri "Elbette futbolla yönetiyorum" diye olmuþtur. Bu futbol denen oyun aslýnda ülke yönetiminde, ülke siyasetinde önemli bir olgudur... Dünya futbolunun geldiði son nokta Baþkan Platini'yi bile yeni önlemler almaya itmiþtir... Örneðin ayný anda onlarca ülkede baþlayan þike soruþturmalarý... Uluslararasý bir kimlik kazanan futbol mafyasý her oyunun sonucuna etki yapabiliyor... Özellikle Ýtalya, Türkiye, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde þike skandallarýna dünya basýnýnda günlerce yer verilmiþtir... Neyse, dünyayý býrakalým da bizim ülkedeki futbol denen oyuna bir bakalým... FIFA ve UEFA'dan uzak kendi halinde bir futbol oynanýyor burada... Bir Futbol Federasyonu vardýr... Merkez Hakem Komitesi var... Disiplin Kurulu var... Tahkim Kurulu var... Ama bir bakýyoruz, tanýnmamýþ olan ve kulüplerin týrnaklarýyla kazarak yürüdükleri bu ülke futbolunda da þikenin Allahý yapýlmaktadýr... Bu ülkede "spor yazarý", "spor yorumcusu", hatta tabiri caizse yorumcularý da yorumlayan "yorumcu yazar"lar var!.. Spor yorumculuðuyla futbol yorumculuðunu ayný zamanda konuþan ve yazanlar da var... Ýþgal ettikleri gazete köþelerinde saçma sapan yorumlar üreten, bazý çevrelere þirin görünmek için yazý yazan sözümona "spor yazarlarý" bu iþin tadýný kaçýrýyorlar... Ýlginçtir, bu ülkede bu "yazar" ve "yorumcularýn" bir de dernekleri var... Hakemlerin de bir derneði var... Hatta Kulüpler Birliði diye Özel Tahsin menþeli bir de örgüt var... Bu birliðin ne yapýp ettiðini bilen var mý? Benim bildiðim, iþleri, devletin kulüplere verdiði parayla ilgilenmek... Her Pazar, tüm ekranlarda "yorumcu" ve "futbol uzmaný" olduðunu iddia eden bir sürü ekran sevdalýsý görüyoruz... Geçen Pazar günü bir kanalda çok meþhur bir "spor yorumcusunu" dinlerken kulaklarýma inanamadým... Spor yazarý iddiasýyla ekranda konuþan bey, bazý örnekler de vererek, duygusal þikelerin normal olduðunu onu izleyen futbolseverlere anlatmaktaydý. Hem de canlý yayýnda... Bu ülkenin gerçekten bir spor politikasýna ihtiyacý var. Bu ülkede bu iþi bilen spor ve futbol adamlarý da vardýr. Dönem dönem yapýlan spor þuralarýnda bu spor adamlarýna davet bile yapýlmýyor. Neden yapýlsýn ki? Spor, futbol diye diye rantý götürenler niçin kurduklarý düzeni bozsunlar? Bazý federasyonlarda dönen dolaplarý bilmeyen yok. Bunlar her hükümet döneminde yaþanýyor, bugün de devam ediyor... Gelelim futbola ve 2. lig hariç tüm kulüpler kapatýlarak ciddi bir bilimsel çalýþmayla, yeni bir organizasyona gidilmelidir... Liglerde takým sayýsý çoðaltýlarak gerçekten kaliteli takýmlar oluþturulmalý, bu sektöre devletin ayýrdýðý bütçe tesisleþme ve altyapýya önem verilerek deðerlendirilmelidir... Siyasilerin tetiklemesiyle her köye bir futbol kulübü kurmak sadece siyasilere avantaj saðlýyor... Siyasetin kirlendiði bir ülkede de elbette þike doðal sayýlacak... EMÝROÐLULARI: DAÜ bu vizyonla batar Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, siyasilerin yýllarda yaptýklarý yanlýþlarýn faturasýnýn çalýþanlara çýkarmaya alýþkanlýk haline getirdiðini ileri sürerek, benzer tavrýn Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'de de uygulandýðýný savundu. TDP Basýn Bürosu aracýlýðýyla yazýlý açýklama yapan Emiroðlularý, 19 Nisan seçimleri sonrasýnda ilk icraat olarak tüm personelin brüt maaþlarýndan yüzde 10 kesinti yapýldýðý, birçok hazýrlýk okulu öðretmeninin görevine son verildiðini, bazý bölümlerin kapatýldýðýný, son olarak Akademik Personelin Kadro ve Çalýþma Tüzüðü'nde yapýlan deðiþiklikle DAÜ çalýþanlarýna yeni bir darbe vurulduðunu kaydetti. Emiroðlularý, DAÜ yönetimini, konuyu senato gündemine getirmeden tüzük deðiþikliði yaparak Bakanlar Kurulu'na onaylatmasýyla suç iþlediðini de ileri sürdü ve "DAÜ'de yasa dýþý yollarla tüzük deðiþikliði yaparak hukuksal zemin DAÜ-SEN eyleme hazýrlanýyor DAÜ-SEN'in dün yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu onayýyla yürürlüðe konulan "Akademik Personel Kadro ve Çalýþma Tüzüðü" nedeniyle Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yönetimini kýnadý. DAÜ-SEN'den yapýlan Ercan'da tanýtým filmleri gösterilecek Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, ülkenin ilk uðrak yeri olan Ercan Havalimaný'na KKTC'nin tarihi, kültürel ve turizm deðerlerini tanýtýcý filmlerinin gösterileceði büyük bir ekran kurdu. Ýhale yöntemi ile yolcu geliþ salonu ile bagaj bekleme salonuna montaj edilen toplam 4 adet büyük ekran televizyonda, özellikle ülkeye ilk kez gelen turistlere yönelik ülkenin tarihi ve kültürel yapýsýnýn tanýtýmý yapýlacak. Söz konusu proje kapsamýnda 3 adet televizyon pasaport kontrol noktalarýna, 1 adet de bagaj bekleme yerine yerleþtirilirken, böylelikle gelen yolcular muhaceret iþlemlerinin yapýlmasý ve bagajlarýn beklenmesi esnasýnda ülke hakkýnda Kent: Turizmin önünde ciddi problemler var Kýbrýs Türk Oteller Birliði (KTOB) Fahri Baþkaný Aziz Kent, turizmin önünde ciddi problemler bulunduðunu ifade ederek, sorunlarýn yaný sýra Kalkýnma Bankasý'nýn yatýrýmcýlara yönelik olumsuz tavýrlarý bulunduðunu öne sürdü ve bunun yatýrýmcýlarý batma noktasýna getirdiðini belirtti. Kent yazýlý açýklamasýnda, turizm sorunlarýnýn çözülebilmesi için bir takým önerilerde bulundu. "Shuttle Servis"'in hayata kazanýlmaya çalýþýlmaktadýr" dedi. Yürürlükteki Toplu Ýþ Sözleþmesi ve yasalara aykýrý olarak yapýlan tüzük deðiþikliðinin amacýný DAÜ çalýþanlarýnýn kazanýlmýþ haklarýnýn daha fazla budanmasýna yasal zemin hazýrlamak olduðunu kaydeden Emiroðlularý, yapýlan deðiþiklikle birlikte üniversitede toplu sözleþme düzeninin ortadan kaldýrýlacaðýný, çalýþanlarýn maaþlarýndan kesintiye gidileceðini, konsolidasyonlarýn yok olacaðýný ve kýdem tazminatý hakkýnýn geriletileceðini ifade etti. Emiroðlularý, "Yýllardýr hükümetlerin arka bahçesi gibi kullanýlan DAÜ, içine düþürüldüðü bataktan bu þekilde kurtulamaz" diyerek, faturanýn DAÜ'nün bu hallere gelmesinde hiçbir suçu olmayan çalýþanlara çýkarmak istenmesini "siyasi ayýp" olarak niteledi. Emiroðlularý, DAÜ'de yaþanan sorununun baþ sorumlusunun yýllarca atadýðý yöneticilerle üniversiteyi yöneten UBP olduðunu, hükümetin DAÜ'yü kurtaracak vizyonu olmadýðýný da savundu. açýklamaya göre Genel Kurul, tüzüðün yasa ve sözleþmelere aykýrý olduðu belirtilerek, Bakanlar Kurulu tüzüðü geri çekmeye çaðrýldý. Genel Kurul, bu konuda geliþme olmamasý halinde sendika yönetimine grev dahil her türlü eylemi yapma yetkisi de verdi. bilgi sahibi olmalarý hedeflendi. SANER Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ersan Saner, dün uygulamaya konan projeyi Ercan'a giderek yerinde incelemelerde bulundu. Saner'e, Bakanlýk Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Turgut Muslu eþlik etti. Saner incelemelerinin ardýndan yaptýðý açýklamada, uzun bir süredir eksikliði dile getirilen böyle bir uygulamanýn ülke turizminin tanýtýmýnda ve turizm gelirlerinin homojen bir þekilde ada geneline yayýlmasýnda önemli bir rol oynayacaðýna inanç belirtti. geçirilmesi ile KTHY'deki problemlerin aþýlabileceðini kaydeden Kent, KTHY'nin yarýsýnýn özerk bir yapýya kavuþturulabileceðini ifade etti. "Kalkýnma Bankasý yatýrýmcýnýn sýrtýndan para kazanýp onlarý hacze, mahkemelere sürükleme vizyonundan derhal vazgeçmelidir" diyen Kent, milyonlarca yatýrýmlar bulunan Lapta'nýn canlandýrýlmasý ve oradaki tesislerin vergi ve harçlardan muaf tutulmalarý gerektiðini belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Bizim Mandra LEFKE BELEDÝYESÝ BÝZÝMLE DALGA GEÇÝYOR... Doðancý'dan Çukur Mahalle sakinleri Lefke Belediyesi'nin mahallelerine dökülen portakal atýklarýna göz yumduðundan þikayetçi oldular. Mahallelinin faksla gönderdikleri þikayet mektubu þöyle: "Bizler Doðancý köyünde Çukur Sokak'ta ikamet etmekteyiz. Mahallemiz köy merkezine uzakta ama köy hudutlarý dahilindedir. Köyün kenarý da diyebiliriz... Köyümüz þimdi Lefke Belediyesi'ne baðlý... Köyün dýþýnda aðýllar bölgesi bulunmaktadýr. Hayvan sahipleri fabrikalardan çýkan posalarý veya ýskarta dediðimiz portakallarý hayvanlarýnýn yemesi için ücret ödeyerek aðýllarýnýn yakýnýna dökmektedirler. Aðýllar yakýnýna bu atýklarý dökenler olduðu gibi aðýllarýnýn uzaðýna dökenler de vardýr. Bunlar bizim evlerimizin yakýnýna dökülmektedir. Defalarca þikayette bulunduk, yemlerini dökmeye devam etmektedirler. Lefke Belediyesi'ne vergi ödemekteyiz... Madem ki belediye sýnýrlarý içindedir, sorunlarýmýza bakmak zorundadýr... Bu nedenle durumu Lefke Belediye'sine bildirdik. Aldýðýmýz cevap tam bir Aziz Nesin'lik... 'Dökülene birþey yapamayýz. Dökmeden önce görürseniz haber verin, durduralým.' Bu ilk deðil tabii, belediyeyi defalarca aradýk. Þimdi bu kamyonlar portakal posalarýný geceleri taþýmakta ve evlerimizin yakýnlarýna boþaltmaktadýr... Acaba Lefke Belediyesi nöbetçi þikayet hattý mý açtý da bizim haberimiz yok... Posalarý getiren kamyonlar gündüz bile gelseler, dökme iþi birkaç dakikadan fazla sürmez. Biz telefonda 'alo' diyene kadar onlar yarý yolu alýrlar bile... Yaz geldi. Kokudan ve sineklerden evlerimize hapis olduk. Kapýlarýmýzý pencerelerimizi açamýyoruz. Lefke Belediyesi sorunlarýmýza çare arayacaðýna bizimle dalga geçiyor." DELÝDÝR, NE YAPSA YERÝDÝR... Deðirmenlikte ikamet eden Yusuf Mustafa Gola isimli vatandaþýmýz gazetemizi ziyaret etti ve þikayette bulundu. "Ben 74'ten beri Deðirmenlik'te kalýrým. Aslen Baf göçmeniyim. Ne evde, ne kahvede beni rahat býrakmazlar. Polise þikayete giderim, not alýr sonra da yýrtar atar. Ben týmarhanede yatmýþ birisiyim. Sinirlerim bozuk. Raporum da vardýr. Geçen gün bir Türkiyeli geldi ve arabasýný çizmiþim diye benden masraf parasý istedi. Ben malýma araba koymayýn, istemem dedim dinlemezler. Taþ attý. Az kalsýn baþýma rast geliyordu. Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne gittim ve Pervin Gürler'i istedim. Beni yanýna çýkartmadýlar. Ben çýktým. Sekreteri ona anlatmamý istedi. Anlatmadým. Deliyim raporluyum dedim ve içeri girmek istedim. Beni oradakiler yaka paça dýþarý attýlar. Ben de kýzdým ve aynasýz polis, kafanýzý kýracam dedim. 'Atýn köpeði dýþarý' dediler. Buradan Pervin Haným'a þikayetimi iletmek isterim. Makamlar kimseye kalmaz... Ben deli olabilirim ama beni kimsenin rahatsýz etmeye hakký yoktur. Ya önlem alýnýr, beni rahatsýz edenlere ki polisler hep bilirler kimler olduklarýný, onlara gereken tembih yapýlýr, ya da ne olur bilmem... Benden günah gider...benim anlatmak istediðim budur. Huzursuz edilmek istemem..." BÝZÝM DUVAR ÝSTER ATLA GÝDER, ÝSTER ATLAR GÝDER, KÝME NE? Eroðlu'nun seçilmiþ bir cumhurbaþkaný olarak TC Baþbakaný Erdoðan tarafýndan, özel uçaðý gönderilerek apar topar Ankara'ya çaðrýlmasý, yalnýz "sol" kesimde deðil, hamaset cephesinde de büyük tedirginlik yaratýr. Herkes, ne olursa olsun, bir cumhurbaþkanýnýn bir baþbakan tarafýndan böyle apar topar çaðrýlmasýnýn hoþ görülemeyeceði görüþünde birleþirken, sokaktaki adam, "Türkiye KKTC'yi tanýrmýþ, nah tanýr" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 13 Mayýs 2010 Perþembe Her Telden Gülsade SOYKÖK Ýnsanlarý, görüþlerine göre deðil, bu görüþlerin onlarý neye dönüþtürdüðüne göre deðerlendirmeli. Lichtenberg Ah! Rumlar akýlsýzlýk edip de kazan kaldýrmasalardý... Ýngilizleri, kendi insanlarýný ve Kýbrýslý Türkleri öldürmeselerdi... O bahaneyle, Ayþe tatile diye gelip tüm sülalesi olan bizleri getirmeseydi... Güzel bir bahar gününün 1 Mayýs ýnda iþçi ve emeðin artýk esamesinin okunmadýðý o sancýlý günde, masum bir pankart bir bardak suda fýrtýnalarý kopartýr mýydý? Güçlüden yana taraf olanlar faþizan celallenmelerle kimi ve neyi linç edeceklerdi acaba? Kýbrýslý bir adam varmýþ. Biz Türkiyelileri günahý kadar bile sevmeyen... (Sevmezse, sevmesin caným! Ayrý yatsýn demekle de kurtulunmaz ki önyargýlardan.) Adamcaðýzýn bunun için sýralayabileceði, kendince binlerce nedeni varmýþ. Her kötü gidiþatýn ödenmeyecek faturasýný, yan komþularýndan ve köy içindeki yerleþiklerden çýkartýrmýþ. Elinden gelse, toplama kamplarýna gönderecek. Oradaki gaz odalarýnda, sabun imalatýna geçecekmiþ Naziler gibi. Bunu yaparken, bize takýlan absürd adlarý yüzlerine söyleye söyleye yaparmýþ hiç çekinmeden. Kalbinde hiçbir kötülük yokmuþ yine de. Bunu bilen ve inanan iki kardeþ, öfkesi bir türlü dizginlenemeyen komþularýna, kendilerince bir ders vermek istemiþler: -Abi; sen bizleri yanlýþ tanýyorsun. Siz bir de bizi memleketimizde görün. Gel ailenle, misafirimiz olun! -Nasýl be ama, davet edersiniz hepimizi da, diye sormuþ, inanmaz tavýrlarla. Her ikisi de bir aðýzdan Evet! Hazýrlýðýnýzý yapýn, bu yaz hep birlikte gidelim, demiþler. Adamlar, Karadeniz yaylalarýnda Kýbrýslý komþularýný adeta Kaddagi ayarýnda aðýrlamýþlar. Cennet gibi her tondaki yeþillikler... Mis gibi bol oksijenli yaylalar... Saat altýda bile kalksanýz, tüm bedeninizin ve ruhunuzun dinlendiðini, yorgunluktan eser kalmadýðýný hissetmeniz... Tadý damaðýnýzda kalan taze, bol ve lezzetli yiyecekler... Eh daha ne olsundu ki? Bizimkiler, üstlerine düþeni fazlasýyla yapmýþlar. Hep birlikte, cefalý adaya güle oynaya dönmüþler. Ýki kardeþten büyük olaný, utana sýkýla sormuþ öfkeli komþusuna: -Abi memleketimizi ve insanlarýmýzý nasýl buldun? Dediðimiz kadar var mýymýþ? Derin bir nefes almýþ Kýbrýslý ve hepsini mýhlayan samimi yanýtýný, yüzlerine adeta kusmuþ: -Tek kelimeynan hepsiniz da dibelik eþþeksiniz! Olen cennet gibin memleketiniz dururkan, ne b... yemenin Arapçasý, burada sürünürsünüz? Deli misiniz be ama?! Milyonlarca insanýn katili, en büyük soykýrýmýn mimarý (Rus istihbaratýnýn kanýtlara dayalý son açýklamasýna göre, bildiðimizin aksine saklandýðý sýðýnakta beraberindekilerle kurþunlanarak deðil de zehirlenerek öldüðü ortaya çýkarýlan) azýlý faþist Adolf Hitler; yanýndakilerle köyün hanýna girer. Handa halktan kiþilerin yanýsýra, köyün ileri gelenleri ve yöneticileri vardýr. Hitler; et yemediði ve alkollü içki kullanmadýðý için, içecek olarak kendine maden suyu ýsmarlar. Bunun üzerine orada bulunan herkes, garsondan maden suyu ister. Yalnýz uzun masanýn diðer ucunda oturan civar ahalisinden safça biri Bira diye seslenir garsona. Yanýnda oturanlar dirsekleriyle dürterler adamý ve merak içinde çevreye dikerler gözlerini. Hitler, adama dönerek seslenir: -Köyde ikimizden baþka dürüst insan kalmamýþ anlaþýlan! Gerçek muhalif ses olarak kalan YKP, aykýrý KORUNAKLI VE UFKU KAPALI OLMANIN ÝSYANI... pankart açmasýn da teslim bayraðýný balkonlarýna mý assýndý? Eðer ellerinden kaymýþ ülkede, yalancýktan olsun demokrasi varsa, içlerinden gelen inançsal tepkiyi, sonuçlarýný göze alarak yapmalarýndan daha elzem ne olabilir? Kaç kiþi býrakýldýklarýný resmi olarak açýklayacak resmi hiçbir babayiðit kurum yok... Gerçek hak sahipleri düzene kuzu itaatiyle uymuþ günü/zahireyi kurtarma iþbirliðindeler... Okullar ve içindeki ithal öðretmenler dahil sizin deðil artýk. Yakýn bir gelecekte DNA testine tabi tuttuktan sonra, cam fanuslar içinde korunma altýna alýnýrlarsa hiç þaþýrmayalým. Ýþyerleri... Kumarhaneli 5 yýldýzlý oteller... Camiler... Çift bayraklý devlet daireleri... Cezaevindeki suçlularýn dörtte üçü... Sýnýrlarý bekledikleri halde her türlü fýrýldaðýn kýlýfýna uygun yapýldýðý kiþilik yýlmaz bekçilerimiz... Selanýzý okuyan hoca bile yerli insanlardan oluþmuyorsa; Hitler gibi kendini dürüst ilan edip, faþizmi körüklemenin alemi var mýdýr allah aþkýna? Korunaklý ve ufku kapalý olmanýn isyaný her dem olmalýdýr. Alýþmaya ve uzlaþmaya çalýþmalý. En nihayet karþýnýzdaki isyan bayraðý çeken insanlar; kolayca güdebileceðiniz, eðitimsiz koyun sürüsü deðil!.. Onlarýn yerine kendinizi bir zahmet koyup, empati yapýn yapabilirseniz! Ýþiniz yok. Aþýnýzsa, günden güne azalmakta... Hastalýklar, çeþit türlü dertler, iflaslar, intiharlar, cinayetler sýradan olaylar haline gelmiþse... Dert yasasý, göç yasasý bu kimin tasasýna dönmüþse... Bizim diyebilecekleri, hiçbir kaleleri kalmamýþsa... Daðlarý bile oyulmuþsa... Kurbaðalarý, výraklayarak dereden yoksun býrakýlmýþsa... Her Allahýn günü büyük bir hýzla tükeniþe itiliyorsanýz... Daha ne olsun, ne olsun? Haritadan silinip yitmek bu olmalý. Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün aðlarmýþ! Kendi ülkenizde salt Türk diye, salt sizi ölmekten beter edip kurtardýlar diye, onlarýn uðradýðý muameleye hanginiz katlanýrdýnýz? Ýzmirliler mi? Þanlýurfalýlar mý? Afyonlular mý? Kahramanmaraþlýlar mý? Gaziantepliler mi? En mühimi Erzurumlular mý? Yukarýda saydýðým bu illerdekiler yalnýzca sopalarla sokaklarýný iþgal edenlerden kurtulmuþlardýr. Eliniz, kolunuz ve de basiretiniz baðlý durur muyduk onlarýn yerinde olsaydýk eðer?! Vallahi iyi dayanýyorlar yine. Ama þu soruyu, sormadan geçmeyin: Hiçbir þey, sonsuza dek sürmez. Ýyi de olsa, kötü de olsa. Bu gidiþat nereye kadar sürecek?!. Dünya Hemþireler günü kutlandý 12 Mayýs Dünya Hemþireler Günü kutlama töreni dün Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Merkezi'nde yapýldý. Törende ilk konuþmayý yapan Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse, tüm hemþirelerin gününü kutlayarak, geçen yýl yapýlan törenden bu yana olanlar hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Hemþirelerin Lefkoþa'da yaþanan sel felaketi esnasýnda insan üstü bir çaba gösterdiðini ifade eden Köse, konu hakkýnda saðlýk çalýþanlarýný onore edici herhangi bir giriþimde bulunulmadýðýný, bunun üzücü olduðunu kaydetti. ÇOBAN Hemþirelik Hizmetleri Uzmaný Ýsmet Çoban da, Forance Nghtingale'in de doðum gününü içine alan haftanýn "Hemþireler Haftasý" olarak kutlandýðýna dikkat çekerek, hafta boyunca hemþirelikle ilgili sorunlara dikkat çekilmeye çalýþýldýðýný kaydetti. Hemþireler Haftasý'nýn bu yýlki temasýnda kronik hastalýklarla vurgu yapýldýðýna dikkat çeken Çoban, dünyada yaþanan küresellik, ekonomik þartlar ve ekonomik sýkýntýnýn bu tür hastalýklarý arttýrdýðýný söyledi. Dünyadaki ölümlerin yüzde 60'ýný kronik hastalýklarýn oluþturduðuna iþaret eden Çoban, bu hastalýklarýn baþýnda kanser, diabet ve kalp damar hastalýklarýnýn geldiðini belirtti. Kronik hastalýklarýn eðitimle engellenebileceðini ifade eden Çoban, poliklinik tedavinin korumaya yönelik yeniden düzenlenmesi gerektiðini kaydetti. KAÞÝF Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ise, KKTC'de saðlýkta nereden nereye gelindiðinin farkýnda olmak gerektiðine dikkat çekerek, hastane yerine barakalarda saðlýk hizmeti verildiðini, hemþire olabilmek için Türkiye'ye gidildiðini anýmsattý. Günümüz þartlarýna bakýldýðýnda ve bir oranlama yapýldýðýnda var olan hemþire sayýsýnýn dünya standartlarý üzerinde olduðunu ifade eden Kaþif, her meslekte olduðu gibi hemþirelerinde de sýkýntýlarý olduðunu, önemli olanýn bunlarý aþabilmek için elbirliðiyle çalýþýlmasý olduðunu kaydetti. EROÐLU Törende son konuþmayý yapan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da, tüm hemþirelerin gününü kutlayarak, saðlýkta nereden nerelere gelindiðine bakýlmasý gerektiðini, barakalarda laboratuarsýz, röntgen cihazsýz, 3-5 hemþireyle hizmet verilirken bugün buralara gelindiðini söyledi. Hayatýn siyah-beyaz renkler, iniþli çýkýþlý yollarla dolu olduðunu ifade eden Eroðlu, çalýþmakla sýkýntýlarýn üstesinden gelinebileceðini belirtti. Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu ÝÇ HESAPLAÞMA... (2) -Yani þunu söylemem gerekirse 1960 ile 1964 yýllarý arasýnda 3 günlük, 3 de haftalýk gazete yayýnlanýyordu. Doðru mu? -Doðru. -Peki, bu 6 gazeteden, Cumhuriyet'i hariç tutarsak hangisi, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaþatýlmasý gerektiði yönünde yayýn yaptý? Hangisi Rumlarla bir arada birlikte yaþamamýz gerektiðini ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin de bu amaç için bulunmaz bir nimet olduðunu savundu? Hiçbiri deðil mi? -Konuya bu yönden bakarsak hiçbiri. Ama bu, halkýn Cumhuriyeti benimsemediði anlamýna gelmez. Halk Cumhuriyeti sevdi ve benimsedi. -Doðru; benimsedi de öte yandan Cumhuriyeti yýkmak için vargücü ile çalýþan Denktaþ'a omuz vermekten geri kalmadý. -Burada bir hususu açýklýða kavuþturmak istiyorum. Ben Cumhuriyet aleyhine bir tek yazý dahi yazmadým, yorum yapmadým. Zaten arasý ben Ankara'da tahsildeydim. Tahsildeyken de yazýlar yazdým ama bunlar içinde "Rumlara saldýran" veya taksimi destekleyen tek bir yazý yoktur. Hatta ben 63'te adaya döndükten sonra, çoðunun anlamakta zorluk çektiði bir iþ yaptým. Ýngiliz Konsolosluðuna giderek elimdeki "British pasaportu" dikkat edin "Kýbrýs pasaportu" deðil; British pasaportu -ki bunu ben Ankara'dan almýþtým- oradaki görevliye uzatarak: "Buyurun pasaportunuzu. Benim artýk bir devletim var. Buna ihtiyacým yok" diyerek, oradakilerin þaþkýn bakýþlarý arasýnda konsolosluktan ayrýldým. Her zaman söyledim, yine de söylerim. Bu memlekette, Cumhuriyeti eðer 10 kiþi benimsemiþse bunlardan biri bendim. Þunu da itiraf edeyim, bu yaptýðýmdan bir süre sonra piþmanlýk duydum. Neden diye sorarsan onu da söyleyim. Cumhuriyet kurulduktan sonra, cumhuriyetin yarattýðý olanaklardan yararlanarak bunun baþýna geçenler bir süre sonra Cumhuriyetin altýný oymaya baþladýlar. Cumhuriyete asla inanmadýlar. Burada Makarios'a bir noktada hakkýný vermek istiyorum. Ne dedi adam antlaþmalarý imzaladýktan sonra? Ayaklanan EOKA'cýlarý yatýþtýrmak için: "Ben bu antlaþmalarý enosise giden yolda bir sýçrama tahtasý olarak görüyorum" demedi mi? Dedi, yani düþündüðünü açýkça söyledi. Bu yüzden de suçun tümü ona yýkýlmak istendi. Halbuki bizimkilerin de niyeti onunkundan farklý deðildi. Bizimkiler de bu antlaþmalarý taksime giden yolda bir sýçrama tahtasý olarak kullanmak istiyorlardý. -Peki siz, o devrin anlý þanlý (!) gazetecileri, köþe yazarlarý bu durum karþýsýnda ne yaptýnýz? Bu adamlarý engellemeye çalýþtýnýz mý? -Çalýþmadýk, diyemeyeceðim. Çünkü ben kendi adýma elimden geleni yaptým. Ama genelde çalýþýlmadý. Hiçbir gazete ve hiçbir yazar o devirde liderlerin bu çabalarýna karþý çýkamadý. Cumhuriyet gazetesinin baþýna gelenler malûm... -Peki, "ben kendi adýma elimden geleni yaptým" diyorsun. Nedir ki yaptýðýn? -1963'ün ortalarýna doðru artýk iþ çýðýrýndan çýkmaya baþlamýþtý. Rum basýnýndan Samson'un Mahi'si, bizim taraftan da Denktaþ'ýn yönettiði Nacak gemi azýya almýþ süratle sona doðru gidiyorlardý. Her iki gazete de halký kýþkýrtmaya devam ediyordu. Bu çabanýn dozu her geçen gün artýyordu. Tam bu günlerde Bozkurt'taki köþemde açýkça yazdým. "Bu adada barýþ içinde yaþamak istiyorsak, halký kýþkýrtmakta olan bazý gazetelerin susturulmasýnýn þart olduðunu" söyledim. Aman efendim sen miydin bu yazýyý yazan? Ömer Sami Coþar Nacak'ta bana aç kurtlar gibi saldýrdý. Ben isim vermediðim halde o açýkça "Kimi kapatmak istiyotsun, Nacak'ý mý? Sýkýysa gel kapat!" dedi. Tabii bu olaydan sonra da baþýmýn derde girdiðini biliyorsun. -Biliyorum. Önce rahmetli Cemal Toðan Bey'le tartýþtýnýz. O, her zamanki babacan haliyle sana bir baba nasihatý yaparak bu iþlere karýþmamaný ve eðer yazmakta devam edeceksen Rumlara çakan yazýlar yazmaný tavsiye etti. Doðru mu? -Doðru. -Ha, bir de elçiliðe çaðrýlman olayý var. Direkt bu konuda olmamakla beraber aba altýndan sopa göstermek için. -Ýstersen bu konuya hiç deðinmeyelim. O devrin en büyük rezilliklerinin baþýnda geliyordu bu elçiliðe çaðýrma iþi. Bunu da baþkalarýnýn anlatmasýný umarým. (Sürecek)

9 13 Mayýs 2010 Perþembe 9 Tünel ALINTI DENÝZ BAYKAL VE AÞK-I MEMNU Aþk-ý Memnu'nun senaryosu siyasete uyarlanýyor. Ýþin özünde bir "Aþk-ý Memnu" vardýr. Ancak bu dizide Behlül, "Beni Bihter'in koynuna Adnan amca soktu" diye kendini savunmaktadýr. Ama bu kasetin sorumluluðunun AKP iktidarýna yüklenilmesi ve bunun bir siyasi kriz konusu olarak istismar edilmek istenilmesi, hukuk ve ahlak içerikli endiþeleri ikinci plana itmiþtir. Çünkü "Siyasi ahlak" da, "Cinsel ahlak" veya "Bireysel ahlak" kadar önemli ve deðerli bir kavramdýr. Hatasýný veya ayýbýný örtmek için mütecaviz tutumlar benimseyen kiþilere ait fýkralar sayýsýzdýr. Mesela eþinin öldüðü gün baldýzý ile yakalanan adam "Kederimden ne yaptýðýmý biliyor muyum ki" diye yakalayanlarý azarlar. Mehmet BARLAS (Sabah) DÝPNOT Kuzey Kýbrýs'taki 13 günlük gazete arasýnda renkli çýkmayan tek gazete "Afrika"dýr. BÝZ ELÝMÝZÝ TAÞIN ÜSTÜNDE TUTMAYI SEVMEYÝZ ARÞÝV TARÝH 2 NÝSAN, 2009 Vakýflar Bankasý'nýn kredilerle ilgili olarak tüm gazetelerde yayýnlanan ücretli açýklamasý hayretle karþýlandý ve tatmin edici bulunmadý. Gözden kaçmayanlar... AZ OLMAK ÇOK OLMAKTAN ÝYÝDÝR YKP'nin 1 Mayýs'ta taþýdýðý "Ýþgale Son" pankartýna TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'dan mý destek gelecekti? Yoksa CTP'nin Ferdi Sabit Soyer'inden mi? Talat'ýn ne söyleyeceðini zaten tahmin ediyorduk. Nitekim söyledi de... KTÖS destek verdi, BARAKA destek verdi, gazetemiz "Afrika" destek verdi. Buna üzülmek yerine, bunu bir gerçek olarak bir kenara yazýn ve altýný çizin hatta. Az olmak çok olmaktan iyidir, unutmayýn. Bu mücadeleyi sürdürecekseniz, siz siz olun, hedef þaþýrmayýn bundan sonra... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ulusal Birlik Partisi ile iþbirliðine ve elimizi taþýn altýna koymaya hazýrýz." Turgay AVCI (ÖRP Genel Baþkaný) Aklýnýzda bulunsun 'Gebelikte alkol lösemi yapýyor' Hamilelik sürecinde anne adayýnýn aldýðý alkol doðacak çocuðun lösemi hastalýðýna yakalanma riskini artýrýyor. ABD'nin Minnesota Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarý, hamileyken alkol kullanan annelerin çocuklarýnýn çok nadir görülen Akut Miyelositer Lösemi (AML) olarak bilinen kan kanserine yakalanma olasýlýðýnýn yüksek olduðunu tespit etti. Hamilelik sürecinde alkol alan anne adaylarý üzerinde yapýlan 21 çalýþmada; anne karnýnda alkole maruz kalan çocuklarýnýn diðerlerine oranla yüzde 56 oranýnda daha fazla oranda kan kanserine türü olan ALM'ye yakalanma riski olduðu tespit edildi. AML, yýlda 700 hastada karþýlaþýlan lösemenin bir türü. Ýþbirliðine ve ellerimizi taþýn altýna koymaya hazýrýz Turgay AVCI ÖRP Baþkaný Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... BÝR NUMARA'YA DÝKKAT ET! Neydi o kadar acil olan, ki, apar topar Derviþ Eroðlu Ankara'ya uçtu. Telefonda konuþulamayacak kadar önemli olmalý. Malum, Türkiye'de, birileri diðerlerini mütemadiyen gözetliyor, kameraya kaydediyor, telefonlarda hep bir adet derin kulak var. Tayyip Erdoðan öyle yaþ tahtaya basar mý bir daha? Talat'a "Bir Numara'ya aldýrma" dediðini ortaya dökülen telefon konuþmlarýndan öðrenmiþtik. Derviþ beye de ayný þeyi söylemiþ olabilir mi? Mesela "Bir Numara'ya dikkat et" demiþ olamaz mý? Neden olmasýn!! Sýradýþý yorumlarýyla tanýnan ünlü yazar Alev Alatlý dan sýradýþý bir Deniz Baykal yorumu: Elit bir siyasi portre çizerken,fenersiz yakalandý. Allah! Milletin keyfine bakýn: Deniz Bey de bizdenmiþ abi! 1990'da, Baykal'ýn bir iliþkisi olduðunu duyardým. Sekreteri derlerdi ama o sekreter bu haným mýydý, baþkasý mýydý? Gerçek miydi, iftira mýydý? Üzerinde durmadým. Görüntülerin intikam alýr gibi ortaya dökülmesi çok aþaðýlýk. Tartýþýlacak bir tarafý yok. Böyle ortaya dökülmemeliydi. "Ýlk taþý günahsýzlar atsýnlar" nitekim. Deniz Bey, konumunu kaybedecekse, asýl neden bu skandal olmayacaktýr. Deniz Bey'in performansýna raðmen hâlâ orada kalmasý zaten mucizeydi. O bakýmdan, hangi noktada partililer bu olayý bahane eder de, yýllardýr yapamadýklarý bir þeyi yapar, muhalif bayraklarýný dalgalandýrýrlar? Son tahlilde kimsenin, "Vay! Bu ne rezalet" diyerekten, genel baþkanlarýný taþlamaya kalkacaðýna ihtimal vermiyorum. Deniz Bey'in yaþadýðý temel içgüdü. Sýrf yumurtlayabilmek için akarsuya ters yüzen, yumurtlar yumurtlamaz da ölen balýklarý düþünün. Yaþla, baþla deðil, saðlýklý bedenle ilgisi var. Deniz Bey'i oturduðum yerden çözümlemem mümkün deðil ama çok da þaþýrmýþ deðilim. Bence toplum da pek þaþýrmýþ deðil. Ýntikam alýyor. Bir biçimde yücelmiþ kiþilerin aþaðýya çekilmesi, "eþitlenmiþlik" gibi bir duygu yaratýr toplumlarda, o anlamda bir intikamdan bahsediyorum. Amerika gibi, cinselliðin uluorta yaþandýðý bir toplumda Clinton'un baþýna geleni gördük. Ýfade veriþini seyrederken tüylerim ürpermiþti, "Niye yapýyorlar bunu bu adama?" diye utanmýþtým. "Anlat bakalým, þöyle mi yaptýn, böyle mi yaptýn? Nereden tuttun, nereden býraktýn?" Sorgucularýn kendilerini akladýklarý bir tür engizisyon mahkemesi gibiydi. Aðýr bir psikolojik travma olmalý. Hele de Deniz Bey gibi, "En etik benim" iddiasýný yansýtmaya özen gösteren, partisini Cumhuriyet'in, Atatürk'ün yegane temsilcisi olarak takdim eden birisi için. Deniz Bey senelerce, bir "etikler manzumesi" imajýna sahip çýkmýþ, hitabetiyle, giyim kuþamýyla etik ve elit. Bu skandalýn kendisini Tanrý'nýn ölümlü kullarýyla eþitleyen bir tarafý var ki, herþeyden önce egosuna darbe. Bu saatten sonra o aþaðýlýk kasetle anýlacak olmasý, çok yazýk. Elit, ama sýradan olmayan bir siyasi portre çizerken, bir anda fenersiz yakalandý. Allah! Milletin keyfine bakýn. "Deniz Bey de bizdenmiþ abi!" Nesrin Baytok'un politik yaþamý büyük ihtimalle biter. Zira ikisi ayný kefede deðiller. Bir kere o bir kadýn. Deniz Bey erkek. Yani bir taraftan bu avantajý var, diðer taraftan da kendisinden nemalanan bir çevresi. Oy potansiyelini kat kat aþan mali kaynaklarý olan bir partinin lideri kendileri. Deniz Bey durumunda kendisini diðer fanilerle eþitlediðinden, havasýný alacaðý için durum vahimdir. Tescilli çapkýn kurtarýr da, aile babasý, hatta dedesi, siyasi "iffet" sahibi duruþunu iþleyegelmiþ olan Baykal'a reva görülen þamar daha aðýr olacaktýr. Kendilerine "ilerici" sýfatýný yakýþtýran siyasi oluþumlar, tuhaf bir "Batýlýlaþma" içgüdüsüyle cinsel özgürlükleri öncelemeyi seçerler. Sonuç, cinsel ihtiyaçlarýnýzý davul zurnayla ilan etmekten sakýnmadýðýnýz, boðazýn dokuz boðum olduðunun unutulduðu, Müjde Ar modeli bir ilericiliktir. Bu modelin yadýrganmadýðý siyasi partilerde, ne denli aksak olursa olsun, özel hayatlarý deþmemek dillendirilmemiþ bir mutabakata dayanýr. Ýþte bu mutabakat bir yanýyla Deniz Bey'i aklayan mutabakatken, diðer yanýyla da, zora sokan mutabakattýr. Topluma gelince... affeder, efendim, affeder. Rahmetli Özal'ýn dediði gibi, "Alýþýrlar." Hem de pek hýzlý alýþýrlar.

10 10 13 Mayýs 2010 Perþembe RUSYA'DAKÝ MADENDE ÖLÜ SAYISI 60'A ÇIKTI Rusya'da, Sibirya'nýn Kemerova bölgesindeki kömür madeninde 8 Mayýsta meydana gelen grizu patlamasýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsý 60'a yükseldi. Itar-Tass haber ajansý, 8 cesedin daha bulunmasýyla ölü sayýsýnýn 60'a çýktýðýný, 30 iþçinin de hala kayýp olduðunu duyurdu. 500 metre derinde sýkýþýp kalan iþçilere oksijen maskeleriyle ulaþýlmaya çalýþýlýyor. Baþkent Moskova'nýn 3 bin kilometre doðusuna düþen maden, dünyanýn en geliþmiþ teknolojisiyle donatýlmýþ madenlerinden biri olarak biliniyor ve Rusya'nýn kok kömürü ihtiyacýnýn yüzde 10'unun karþýlýyor. ÇÝN'DEKÝ YAÐIÞLARDA 86 ÖLÜ Çin'in güneyinde ay baþýndan beri etkili olan þiddetli yaðýþ þu ana kadar en az 86 kiþinin ölümüne yol açtý. 16 kiþinin ise kaybolduðu bildirildi. Çin Sivil Ýþler Bakanlýðý, 7,9 milyon kiþinin yaþamýný olumsuz etkileyen yaðýþlarýn yol açtýðý doðrudan maddi kaybýn 5,9 milyar yüeni (864 milyon ABD Dolarý) bulduðunu açýkladý. 390 bin hektar ekili alanýn ve 137 bin evin zarar gördüðü yaðýþlardan dolayý bazý eyaletlerde toplam 275 bin kiþi güvenli yerlere nakledildi. MEDVEDEV TÜRKÝYE'DE Rusya ile Türkiye arasýndaki turistik vizenin kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmak, anlaþmalar imzalamak, çeþitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere dün sabah Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleþtiren Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev Türkiye Cumhurbaþknaý Abdullah Gül ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan tarafýndan kabul edildi. Baþ baþa gerçekleþtirilen görüþmelerin yaný sýra Türkiye ve Rusya heyetleri arasýnda anlaþma mutabakat zabýtlar da imzalandý. Sabah saatlerinde TC Cumhurbaþkaný ile Rusya Devlet Baþkaný Dimitrity Medvedev arasýnda gerçekleþtirilen görüþme sonrasýnda ortak basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda konuþan Medvedev, Türkiye ile Rusya arasýnda turistik vizenin kaldýrýlmasýna iliþkin anlaþmanýn "tarihi bir anlaþma" olduðunu ve "her þeyden önce milyonlarca insanýn hayatýný kolaylaþtýracaðýný" söyledi. EURO BÖLGESÝ ACÝL YARDIM PAKETÝ ABD Merkez Bankasý (Fed) Baþkaný Ben Bernanke, 1 trilyon dolar tutarýndaki Avro Bölgesi acil yardým paketinin bir panzehir olmadýðýný söyledi. Bernanke, dün Senato Bankacýlýk Komitesi'nde Avrupa'daki sorunlar ve uluslararasý piyasalardaki geliþmelere iliþkin bilgi verdi. Komite üyesi Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, komite toplantýsýndan sonra gazetecilere yaptýðý açýklamada, Bernanke'nin, komitede yaptýðý konuþmada, ''Paket aslýnda her derde deva deðil ve önlemler geçici'' dediðini ifade etti. 200 YILDAN BU YANA EN GENÇ BAÞBAKAN Ýngiltere'nin yeni Baþbakaný Davýd Cameron Ýngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Muhafazakar Parti lideri David Cameron'ý ülkenin yeni Baþbakaný olarak hükümeti kurmakla görevlendirdi. Gordon Brown'un, Baþbakanlýk görevinden istifa etmesi ve istifasýný Kraliçe'ye sunmasýnýn ardýndan, ülkede geçen hafta yapýlan genel seçimde en çok oyu alan David Cameron, Buckingham Sarayýnda Kraliçe 2. Elizabeth tarafýndan kabul edildi. Muhafazakar Parti, bir diðer adýyla "Toryler" sandýktan 306 milletvekili çýkarmýþtý. 43 yaþýndaki Cameron, Ýngiltere'de yaklaþýk son 200 yýl içinde makama gelen en genç baþbakan oldu. Bu arada hükümeti kurmak için Liberal Demokrat Parti ile 5 gündür müzakereleri sürdüren Muhafazakar Parti'nin, Liberal Demokratlarla nasýl bir anlaþmaya vardýðý belirsizliðini koruyor. Cameron'ýn Downing Street'te yapmasý beklenen konuþmada, nasýl bir hükümet formülü üzerinde anlaþýldýðýný açýklamasý bekleniyor. Muhafazakar Parti, seçimden 57 milletvekili LÝBYA'DA UÇAK KAZASI Hollandalý çocuk kazadan kurtuldu Güney Afrika Cumhuriyeti'nden kalkan Libya Havayollarý'na ait uçak iniþ pistine 1 metre kala düþtü. Kazada 94'ü yolcu 105 kiþi hayatýný kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden kalkan Libya havayolu þirketi El Afrikiyah'a ait Airbus A330 tipi uçaðýn iniþ pistine 1 metre kalarak düþtüðü, þirket tarafýndan doðrulandý. Libyalý güvenlik kaynaklarý, Trablusgarb Havaalaný'na iniþe geçtiði sýrada düþen uçaðýn infilak ettiðini ve tamamen parçalandýðýný bildirdi. Düþen uçaktan Hollandalý bir çocuðun kurtulduðu bildirildi. Rum Ulusal Konseyi'nde uzlaþma yok Rum Ulusal Konseyi, KKTC Cumhurbaþkanlýðý'na Dr. Derviþ Eroðlu'nun seçilmesinin ardýndan durum deðerlendirmesi yapmak üzere baþlattýðý maraton toplantýlarýnýn 5'incisini dün gerçekleþtirdi. Maraton toplantýlar tamamlanmazken, Konsey üyeleri 19 Mayýs için yeniden sözleþti. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs sorununda uyguladýðý taktik ve stratejiye yönelik itirazlarýn gölgesinde Baþkanlýk Köþkü'nde saat 10.00'da baþlayan Konsey toplantýsýnda, çýkaran Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümetine giderse, hükümet oluþturmak için gerekli olan 326 sayýsýna ulaþýyor. Ýþçi Partisi lideri Gordon Brown, istifasýný Kraliçe'ye sunmasýnýn ardýndan partisinin genel merkezine giderek, milletvekilleri ve parti yetkilileriyle bir araya geldi. Brown burada yaptýðý konuþmada, Ýþçi Partisi liderliðini yeni bir Ýþçi Partisi Genel Baþkaný seçilene kadar, Genel Baþkan Yardýmcýsý Harriet Harman'ýn yürüteceðini söyledi. Ýngiltere'de geçen hafta yapýlan genel seçimde hiçbir siyasi parti iktidarý oluþturacak çoðunluða ulaþamayýnca, partisi genel seçimde ikinci sýrada çýksa da anayasal hakký gereði hükümeti oluþturma görevi Baþbakan olmasý nedeniyle Gordon Brown'undu. Ancak Brown, Liberal Demokratlar'la yürütülen müzakerelerde hükümeti kurmak için uzlaþýya varamayýnca, görevinden istifa etti ve istifasýný Kraliçe'ye sundu. Bunun ardýndan ise Kraliçe 2. Elizabeth, seçimde en çok oyu alan Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron'ý, Buckingham Sarayý'na çaðýrarak hükümeti kurmakla görevlendirdi. Havaalaný kaynaklarý, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden kalkan ve iniþe geçtiði sýrada düþen uçaktan kurtulan çocuðun 8 yaþýnda olduðunu duyurdu. TERÖR SALDIRISI OLASILIÐI YOK Libya, baþkent Trablusgarb'ýn havalimanýna iniþe geçtiði sýrada düþen uçakla ilgili olarak terör saldýrýsý olasýlýðýnýn bulunmadýðýný bildirdi. Ulaþtýrma Bakaný Muhammed Zidan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Kazanýn bir terör saldýrýsý sonucu meydana geldiðini kesin bir biçimde olasýlýk dýþý ediyoruz" dedi. itirazlar dolayýsýyla yine ortak bir açýklama üzerinde uzlaþma saðlanamadý. Rum Yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, toplantý sonrasýnda yaptýðý açýklamada, yeni randevunun 19 Mayýs olarak belirlendiðini açýkladý. Stefanu bugünkü toplantýnýn yapýcý bir havada geçtiðini ve Baþkan Dimitris Hristofyas'ýn görüþlerini ortaya koyduðunu, önceki Konsey toplantýlarýnda yöneltilen sorularý yanýtladýðýný, bu þekilde bir diyalog yapýldýðýný ve buna ayýn 19'unda devam edileceðini söyledi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Bekâret belgeseli AVUSTRALYALI film yapýmcýsý Justin Sisely bir yýldýr, programa katýlýp bekaretini açýk artýrmaya çýkarmayý kabul edecek gençler arýyor. Sisely katýlýmcýlara 20 bin dolar ödeyecek. Müzayededen elde edilen gelirin yüzde 90'ý da gençlere kalacak. Ancak sözkonusu açýk artýrma Avustralya'da fuhuþ kapsamýnda sayýlabileceðinden Sisely, ceza görmemek için projesini ABD'nin Nevada eyaletine taþýma kararý aldý. Buna göre bekaret açýk artýrmasý, bir genelev salonunda gerçekleþecek. Gelirin geri kalan kýsmý da geneleve kalacak. Sisely, "Ýþin en zor tarafý, belgeseli anne-babalara anlatmak. Benden nefret ediyorlar" diyor. Bekaretini satmayý kabul eden Veronica (21) isimli genç kýz ise, "Bekaretimi sattýðým için, bu fuhuþ sayýlabilir. Ancak sýradan birþey olmayacak" dedi. Mars'tan Dünya & Ay NASA, ilk kez baþka bir gezegenden Dünya'yý görüntülemeyi baþardý. Karede Dünya'nýn uydusu Ay da yer aldý. Kýzýl Gezegen'in yörüngesinde yer alan Mars Global Surveyor'ýn gönderdiði kareler, Dünya ve karanlýk olan Ay'ýn da görülebilmesi için özel bir iþlemden geçirildi. Mars'tan gezegenimiz bir tarafý karanlýkta kalmak üzere yarýmdünya safhasýnda görülüyor. Lezbiyen öðretmen tecavüz etti! ABD'li kadýn öðretmen çocuðunun 8 yaþýndaki arkadaþýna tecavüz etti. Ardýndan küçük kýzý öldürüp cesedi bavulla göle attý. Cani kadýnýn idamý isteniyor. ABD'nin California eyaletinde yaþayan ilkokul öðretmeni Melissa Huckaby, kýzýnýn arkadaþý olan 8 yaþýndaki komþusu Sandra Cantu'yu kaçýrarak zorla lezbiyen iliþkiye girdi. Daha sonra da küçük kýzý öldürdü. Sandra'nýn cesedini bir bavulun içine koyarak, karavan parkýnýn yakýnýnda bulunan bir sulama gölüne attý. Polis tüm aramalara raðmen kýzý bulamadý. 10 gün sonra tarlalarýný sulayan çiftçiler siyah bir çantanýn içinde küçük kýzýn cesedini buldu. Çantadan yola çýkan polis 1 hafta sonra öðretmeni tutukladý. Mahkemede küçük kýzý öldürdüðünü itiraf eden Melissa Huckaby jüri tarafýndan suçlu bulundu. Þimdi idam cezasýyla karþý karþýya. Sýcak, yaþamý bitirecek ABD ve Avustralyalý bilim adamlarý, 2300 yýlýna kadar dünyanýn birçok bölgesinin insanlarýn yaþayamayacaðý kadar sýcak olabileceðini belirtti. ABD'deki Purdue Üniversitesi ve Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrmada, hava sýcaklýklarýnýn ortalama 7 santigrat derece artmasý halinde bazý bölgelerde insan yaþamýnýn imkânsýz hale geleceði, derecelik bir artýþta ise insan nüfusunun çoðunluðunu kapsayan bölgelerin yaþanamayacak kadar sýcak olacaðý belirlendi. Prof. Tony McMichael da, "2300 yýlýna dair gerçekçi senaryolarda 12 derecelik bir sýcaklýk artýþýndan söz edebiliriz" dedi. McMichael, "Bu gerçekleþirse, deniz seviyesi yükselmesi, biyolojik çeþitliliðin azalmasý ve tarýmsal sorunlar gibi mevcut kaygýlarýmýz önemsiz kalacak" diye konuþtu. Hafýzasý balýk gibi Ýngiltere'de yaþayan 35 yaþýndaki Clarie Dodd, ender görülen beyin rahatsýzlýðý nedeniyle girdiði üç aylýk komadan, yalnýzca 10 saniye süren hafýzayla uyandý. 10 saniyeden öncesini hatýrlayamayan kadýnýn eþi "Hayatýný sürdürebilmesi için evin her yanýna not ve talimatlar býrakýyorum. Doktorlar hafýzasýnýn zaman içinde yerine geleceðini söylüyor" dedi.

11 13 Mayýs 2010 Perþembe Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. KATAR MAKETÝ GERÇEÐÝ YANSITMIYOR Güney Kýbrýs ile Katar arasýnda imzalanan yatýrým anlaþmasýnda öngörülen yatýrým bölgesinin maketinin sahte olduðu iddialarýna, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan bu iddialarý doðrular nitelikte yanýt geldi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bakanlýktan yapýlan açýklamada; maketin, yatýrýmýn ardýndan bölgenin nasýl görüneceðini betimlemediði, maketin yalnýzca, yatýrýmlar ile bölgede neler yapýlabileceðine iliþkin fikirleri gösterdiði belirtildi. Konuya iliþkin açýklama yapan Rum Ekonomi Bakaný Harilaos Stavrakis ise, Katar yatýrýmý ile ilgili yorum yapmak için henüz çok erken olduðunu söyledi. YEÞÝLIRMAK KAPISI AÇILIP KAPANIYOR Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasýyla ilgili olarak, "Türk tarafýnýn ilgili çalýþmalarýn bugün baþlayacaðý güvencesi verdiði, Rum hükümeti tarafýndan ise konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapýlmadýðý" kaydedildi. Simerini gazetesi, "Yeþilýrmak Açýlýp Kapanýyor" baþlýklý haberinde, Aþaðý Pirgo sakinlerinin "45 yýllýk tecridi kýracak ilk belirtileri görmeyi beklediklerini", fakat yol çalýþmalarýnýn, Türk tarafýnýn yolun geçiþiyle ilgili olarak gönderme yaptýðý teknik zorluklar yüzünden baþlamýyor göründüðünü öne sürdü. DÝKO 34 YAÞINDA DÝKO partisi, kuruluþunun 34. yýlý münasebetiyle yayýmladýðý mesajda, "Kýbrýs ve Kýbrýs halkýnýn haklarýný ve haklýlýðýný savunmaya devam edeceðini" kaydetti. Fileleftheros gazetesine göre DÝKO açýklamasýnda ayrýca, partinin Kýbrýs sorununa yaþayabilir, iþlevsel ve onurlu bir çözüm bulunmasý için mücadele etmeye devam edeceði belirtilerek, DÝKO'nun siyasi yaþamdaki 34 yýllýk varlýðýnýn önemine vurgu yapýldý. TURÝST SAYISINDA YÜZDE 23'LÜK AZALMA Güney Kýbrýs'a Nisan ayýnda giden turist sayýsýnda, geçtiðimiz yýlýn Nisan ayýna göre yüzde 23'lük azalma kaydedildiði bildirildi. Simerini gazetesi, 2009 yýlý Nisan ayýnda Güney Kýbrýs'a 181 bin 395 turist gittiðini, bu sayýnýn 2010 Nisan ayýnda 139 bin 658'e gerilediðini yazdý yýlý Ocak-Nisan ayý arasýnda Güney Kýbrýs'a 375 bin 523 turist gittiðini kaydeden gazete, bu sayýnýn 2010 yýlý Ocak-Nisan aylarýnda 344 bin 664 kiþiye gerilediðini belirtti. RUM POLÝSÝ 200 YENÝ ARAÇ ALIYOR Rum Polisi'nin deðiþik türlerde 200 yeni araç alacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, araçlarýn maliyeti bir buçuk milyon Euro'yu aþacak. Tazmin Komisyonu'na Rum baþvurularý artmýþ Kýbrýslý Rumlarýn KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yaptýklarý baþvurularýn bugüne kadarki ritimde devam etmesi halinde; baþvurularýn (yýlsonuna kadar) rekor sayýya ulaþmasýnýn muhtemel olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Kýbrýslý Rumlarýn Komisyon'a Baþvurularýnda Artan Eðilim" baþlýklarýyla yayýmladýðý ve Komisyon'un kendi bilgilerine dayanarak verdiði haberinde, Kýbrýslý Rumlarýn düne kadarki baþvuru sayýsýnýn 76 olduðunu haber verdi. Bu rakamýn 2008 yýlý süresince Kýbrýslý Rumlar tarafýndan Komisyona yapýlan baþvurular kadar Kilise hükümete vergi borcunu ödemiyor Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, Kilise'nin devlete olan 169 milyon Euro'luk vergi borcunu reddederek, devletin Kilise'den talep ettiði bu miktar ile ilgili tek kuruþ bile vermeyeceðini söyledi. Haberi, "Baþpiskopos Bir Sent Bile Vermiyor" baþlýðýyla manþetine taþýyan Simerini gazetesi, Hrisostomos'un dün Rum Meclisi Denetleme Komitesi'ne gittiðini ve Kilise'nin, devlete vergi borcu bulunmadýðýný söylediðini yazdý. Ahmet Raþit mirasçýlarý ile Baf Belediyesi arasýndaki pazarlýk sona erdi Baf'ta, Kaymakamlýk binasý arkasýndaki 15 dönüm mallarý konusunda bir süredir Baf Belediyesi'yle satýþ pazarlýklarý yapmakta olan Ahmet Raþit mirasçýlarýnýn fikir deðiþtirip, bahse konu malý belediyeye satmak istedikleri; ancak bu sefer de Baf Belediyesi'nin ve "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði"nin "hayýr" yanýtý verdiði bildirildi. Fileleftheros, "Kýbrýslý Türklerle Ýlgili (Mesele) Bitti... Baf Belediyesi Belediye Tiyatrosu'nu KAYIPLAR Kemik aranýrken eski eserler bulundu Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, kayýp kalýntýlarýna ulaþmak amacýyla gerçekleþtirdiði çalýþmalar devam ederken, Komite ekiplerinin Güney Lefkoþa'ya baðlý Parissino'daki kazýlarda "kayýp kemikleri yerine tarihi eserlerle karþýlaþtýðý" ifade edildi. Politis gazetesi, "Kemikler Yerine Tarihi Eserler... Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi Parissino'da Altýncý Yüzyýla Ait Fýçý ve Yapýlar Buldu" baþlýklý haberinde, Güney Lefkoþa'ya baðlý Parissino bölgesindeki bir noktada kazýlar yapýlan Komiteye ait ekibin üyelerinin; 6'ncý yüzyýla ait olduklarý düþünülen yapý, fýçý ve baþka nesnelerle karþýlaþtýklarýný yazdý. Otonom Kayýp Þahýslar Komitesinin, bir Kýbrýslý Rum'un tanýklýðý üzerine, Kýbrýslý Türk kayýplarýn kalýntýlarýnýn tespit edilmesi amacýyla birkaç gündür Parissono'daki bir noktada kazýlar yaptýðýný kaydeden gazete, fotoðraflarla desteklediði haberinde, komite ekibinin eski bir kuyuda kazý yaparken; eski bir binanýn parçasý Larnaka'daki Türk malý için dostane uzlaþý Larnaka'da bulunan 2 bin metrekare geniþliðindeki iki arsadan oluþan Kýbrýs Türk malýnýn 1 milyon 708 bin 600 Euro karþýlýðýnda istimlak edilmesine karar verildiði, böyle söz konusu malýn terekesinin Rum Yönetimi aleyhine açtýðý dava meselesinin kapandýðý haber verildi. Politis "1,7 Milyon Euroluk Dostane Uzlaþý... Larnaka'daki Kýbrýs Türk Malý Davasý, Ýstimlak ve Satýþ Ýle Kapandý... Dostane Uzlaþý Bakanlar Kurulu Kararý Ýle Onaylandý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, bahse konu arsalardan biri üzerinde bugün 4 Rum göçmen evi, birinin üzerinde de eskiden bir restoran bulunduðunu ve ikinci arsanýn bir kýsmýnda "keyfi inkiþaf" da bulunduðunu yazdý. Habere göre Larnaka'daki malýn yöneticisi (tereke) de olan Rum avukat, mallarla ilgili kullaným kayýplarý için Rum Yönetimi aleyhine tazminat davasý açtý ve davanýn baþarýyla sonuçlanmasý ihtimali çok yüksekti. Rum Ýçiþleri Bakanlýðý da "istenmeyen ekonomik maceralar yaþanmamasý" amacýyla tereke ile müzakere ederek dostane uzlaþýya vardý. Gazete bu Kýbrýs Türk malýný, diðer Kýbrýs Türk mallarýndan ayýran özeliðin; mal sahibi olan olduðunu, öte yandan bu rakamýn geçen yýl yapýlan 70 baþvuruyu aþtýðýný ileri süren gazete, 2010 yýlýnýn sonuna kadar baþvurularýn sayýsýnýn 197 baþvurunun yapýldýðý 2007 yýlý düzeyine ulaþmasýnýn ihtimal dahilinde olduðunu ifade etti. Haberinde baþvurularla ilgili bir takým unsurlara daha yer veren gazete, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla ilgili kararýnýn akabinde; Komisyon'a baþvuruda bulunulmasýnýn mülklerini talep etmeleri konusunda göçmenler için tek çýkýþ olduðunu savunan Kýbrýslý Rum avukatlardan Konstantis Kandunas'ýn açýklamalarýna yer verdi. Habere göre Hrisostomos, herhangi bir çatýþma yaþanmasýný istemediðini belirterek, anlaþmazlýklarýn çözümlenmesi için devlet yetkililerini mahkemeye baþvurmaya çaðýrdý. Hrisostomos, "Kilise'nin malý kutsaldýr, ne bizim, ne benim, ne metropolitlerin, ne de dedelerimizindir. (Bunlar) halkýndýr. Kilise'nin kullanýlmayan mallarý vardýr ve eðer bu mallar için vergilendirme söz konusu olursa, Kilise bu vergileri ödemek için bu mallarý satýþa çýkarmak zorunda kalacaktýr" dedi. Baþka Yere Ýnþa Edecek" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, talepleri aþýrý bulunduðu için Ahmet Raþit mirasçýlarýyla anlaþmaktan vazgeçildiðini anýmsattý. Habere göre, Baf Belediye Baþkaný, Ahmet Raþit mirasçýlarýnýn temsilcilerine; tavýrlarýnýn, daha ileri görüþme yapýlmasý açýsýndan güven vermediðini ve Belediye'nin, Belediye Tiyatrosu inþa edilecek yer bulmak amacýyla Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn iþbirliðinde alternatif yerler aradýðýný iletti. olduðu düþünülen bir duvarla ayný zamanda ayný yerde tarihi eserlerle karþýlaþtýðýný haber verdi. Bunun akabinde, Rum Eski Eserler Dairesiyle irtibata geçildiðini yazan gazete, ilk tahminlere göre buluntularýn 6'ncý yüzyýla ait olduklarýnýn tespit edildiðini belirtti. Ekibin, kuyuda Kýbrýslý Türklere ait kalýntýlar olabileceðine dair bilgiler üzerine daha derinleri kazdýðýný da kaydeden gazete, herhangi bir kalýntýya rastlanmadýðýný, bunun üzerine çalýþmalarýn geçmiþte üç kuyunun bulunduðu yakýndaki bir noktaya nakledileceðini ifade etti. Gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, söz konusu Kýbrýslý Rum'un 1964 yýlýyla ilgili olarak bir tanýklýkta bulunduðunu ve "1964 yýlýna ait bir gün bölgede silah sesleri duyduðunu, akabinde de bölgedeki bir kuyuya cesetler atan Kýbrýslý Rumlar gördüðünü ifade ettiðini" yazdý. Haberde, kuyuya atýldýklarý tahmin edilen Kýbrýslý Türklerin "Cikko Lisesinde tutulan Kýbrýslý Türkler olduðunun düþünüldüðü" ifade edildi. Kýbrýslý Türkün 1960'tan önce Ýngiltere'de yaþamasý ve orada ölmesi, mirasçýlarýnýn da Kýbrýslý Türk olmalarýna raðmen Ýngiliz vatandaþý olmalarý olduðunu yazdý, devamla þunlarý kaydetti: "Sahipleri Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olmayan özgür bölgelerdeki Kýbrýs Türk mallarýnýn, Baþsavcýlýðýn bilirkiþi görüþü tahtýnda; Kýbrýs Türk Mallarý yasasý maddelerine tabi olmamasýna raðmen; bu mallarýn (özellikle denetim maksadý ile) satýþ ve devir iþlemleri için Vasilik denetiminden geçmesi gerekiyor. Tereke/avukat, uzun zamandan beridir iki parseli Bilata LTD isimli Rum þirketine satmak amacýyla baþvuruda bulunmuþtu. Hükümet, 'kendine özgü' dostane uzlaþý çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun da onayý ile; parsellerden birini; 4 göçmen aile yararýna; 1 milyon 708 bin 600 Euro karþýlýðýnda istimlak etti ve ikinci parsel için de tereke/avukata; Bilata LTD'e devretme izni verdi. hükümet bunlarý elbette; avukatýn Cumhuriyet aleyhine açtýðý tazminat davasýný geri çekmesi karþýlýðýnda yaptý. Ýstimlak edilen parsel üzerine; daha çok göçmen ailenin yararlanabilmesi için gelecekte apartman yapýlmasý kuvvetle muhtemeldir." 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kendisini büyüten çifte nedime oldu Avustralya'da Zoe adlý kanguru, kendisini bakýp büyüten çiftin düðününde gelinin nedimesi oldu. Gilly Richardson ile John Hughes'un düðün merasimlerinde sevimli kanguru Zoe, gelinin yanýndan bir an olsun ayrýlmayarak ne kadar iyi bir nedime olduðunu tüm davetlilere gösterdi. Evliliklerinden önce Brooke ve Holly isimli iki kýzlarý olan ikili, Zoe'nun da kendisini ailenin üçüncü bir kýzý gibi hissettiðini söylüyor. Richardson ve Hughes, Zoe'yu Victoria eyaletinde geçen yýl þubatta çýkan ve "Kara Cumartesi" olarak adlandýrýlan yangýndan sað kurtarýp büyütmüþ. Evin iki kýzý ile birlikte uyuyan koþup oynayan Zoe, düðün boyunca neþeli hareketleriyle davetlilerin ilgi odaðýydý. At sýrtýndan inmiyor Japonya'nýn Obihiro kentinde atlarýn sýrtýndan inmeyen dalmaçyalý cinsi bir köpek görenleri þaþkýna çeviriyor. 8 yaþýndaki Tiara isimli diþi köpek, usta bir jokey gibi at sýrtýnda durabiliyor. Sahibinin basýna tanýttýðý Tiara, kameralarýn karþýsýna geçip siyah bir atýn üzerinde böyle poz verdi. 62 yaþýnda ikizleri oldu Bulgaristan'ýn Plevne kentinde, tüp bebek yöntemi ile hamile kalan 62 yaþýndaki bir kadýnýn sezaryen ile yaptýðý doðumla saðlýklý iki kýz bebek dünyaya getirdiði açýklandý. Doðum sürecinin normal geçtiðini belirten doktorlar, Meri ve Jaklin adlarý verilen iki bebeðin 500 ve 900 gram olduklarý için bir süre kuvözde kalacaklarýný bildirdi. Psikiyatri uzmaný olan ve hastaneye gitmeden önce emeklilik dilekçesini veren 62 yaþýndaki anne doktor Krasimira Dimitrova, bir çocuk evlat edinmek için yýllarca bürokrasi ile mücadele ettiðini belirterek, ''Ancak bürokrasiye yenik düþünce ben de tüp bebek yöntemiyle hamile kalmaya karar verdim'' dedi. Meslektaþlarýndan büyük destek aldýðýný ve artýk emekli olacaðý için bundan sonraki hayatýný ikizlere bakarak geçireceðini söyleyen Dimitrova, ''Çok mutlu ve gururluyum'' diye konuþtu. Sicilya mafyasý müzelik oldu Sicilya'nýn Salemi kentinde ilk kez bir Mafya Müzesi açýldý. Mafya Müzesi'nin açýlýþýný Ýtalya'nýn Birliðinin 150. yýlý kutlamalarý nedeniyle Sicilya'yý ziyaret eden Ýtalyan Cumhurbaþkaný Giorgio Napolitano yaptý. Ýtalya'nýn ünlü sanat eleþtirmenlerinden ve televizyon tartýþma programlarýnýn kýþkýrtýcý isimlerinden olan Salemi Belediye Baþkaný Vittorio Sgarbi'nin bir fikrinden ortaya çýkan müze, Cizvit papazlarýna ait eski bir manastýrda açýldý. Müzenin Sicilya Adasý'ný kanlar içinde gösteren logosunu ünlü fotoðrafçý Oliviere Toscani tasarladý. Sgarbi, kasabanýn iþsizlik ve sosyal problemlerle terk edilmesinin ardýndan geçen yýl belediye baþkanlýðýna aday olmuþ, Salemi'deki evleri restorasyon þartý ile 1 euro'ya satýþa çýkarmýþtý. Sgarbi bu kez de Mafya Müzesi ile dikkatleri Salemi'nin üzerine çekmeyi baþardý. Tanýnmýþ Sicilyalý yazar Leonardo Sciascia'ya adanan müzede 11 salon bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenleri, 1950'li yýllara ait seçim sandýklarý þeklindeki kabinler karþýlýyor. Kabinlerde mafyanýn (Cosa Nostra) suikastlarýndan dinle olan iliþkilerine, ailenin rolünden mafya-politika iliþkilerine kadar pek çok konu iþleniyor. Örneðin "Suikastlar Kabini" eski bir kasap dükkana benzetilmiþ. Kan içindeki kirli beyaz tezgah, bir videodan yayýnlanan kýyým görüntüleri, ziyaretçi üzerinde þok etkisi yaratýyor.

12 12 13 Mayýs 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Ahýrda sarý saman Aman a beyim aman Halg dilinden usandým Nikâhýmýz ne zaman "Þehrazat'ýn Oyunu"nun gala göstersiyle sezonu kapatýyor Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý, sezonunu, "Þehrazat'ýn Oyunu" isimli oyunun gala gösterisiyle kapatýyor. Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Dairesi Müdürü Hakan Yozcu'nun açýklamasýna göre, sezonun son oyunu olan ve bir aydan fazla bir süredir Lefkoþa Gençlik Merkezi (Kýzýlbaþ Kilisesi)'nde kapalý giþe olarak seyircileriyle buluþan oyun, 14 Mayýs Cuma akþamý son kez sahnelenecek. Turgay Nar'ýn yazýp Zerrin Akdenizli'nin yönettiði "Þehrazat'ýn Oyunu" isimli oyunun, protokol için sahneleneceði belirtilen açýklamada, geceye oyunun yazarý Þair Turgay Nar'ýn da katýlacaðý belirtildi. 150 milyon dolarlýk Da Vinci tablosunu 21 bine satmýþlar Uluslararasý sanat camiasý, dünyaca ünlü müzadeyede evi Christie's'e 100 milyon dolar tazminat istemiyle açýlan davayla çalkalanýyor. Davanýn gerekçesiyse müzayede evininin 1998'de New York'ta düzenlediði açýk artýrmada erken 19'uncu yüzyýla ait bir Alman eseri diye kataloglandýrdýðý ve 21 bin 850 dolara sattýðý bir eserin Leonardo Da Vinci'ye ait çýkmasý. Eserin ilk sahibi, gerekli testleri yapmadýðý gerekçesiyle Christie's'ten 100 milyon dolar tazminat istiyor. Ýngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü Martin Kemp, geçen yýl yayýmladýðý bir kitapta "La Bella Principessa" diye isimlendirdiði eserin Leonardo Da Vinci'nin bilinmeyen bir çalýþmasý olduðunu iddia etti. Eser üzerinde yapýlan testlerde bulunan bir parmak izi Rönesans ustasýnýn bir baþka eserindeki parmak iziyle ayný çýktý. Karbon testi de eserin yýllarý arasýnda bir tarihte yapýldýðýný gösterdi. Eser þimdi Ýsveç'teki bir konferans merkezinde Leonardo Da Vinci'nin bir çalýþmasý olarak sergileniyor. Picasso kendi rekorunu kýrdý... ABD'nin New York kentinde yapýlan bir açýk artýrmada, çaðdaþ Ýspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1932 yýlýnda yaptýðý bir tablonun rekor fiyata satýldýðý bildirildi. ''Heykeltýraþýn Platosunda Çýplak'' adlý tablonun, dünyanýn ve ABD'nin önde gelen müzayede salonlarýndan Christie'de dün akþam düzenlenen müzayedede 106,4 milyon dolara satýldýðý belirtiliyor. Kitap Dünyasý Mektuplar 1 Friedrich Nietzsche BÝREY YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Kendi düþen adamý býrak düþsün, baþkasý tarafýndan itilmiþse onu tut." Machiavelli Büyük Oyun'a, 'En Ýyi Film' ödülü Yönetmenliðini Atýl Ýnaç'ýn yaptýðý "Büyük Oyun", San Fransisco Tiburon Film Festivali'nde "En Ýyi Film" ödülüne layýk görüldü. Warner Bros Türkiye'den yapýlan açýklamaya göre, Suzan Genç, Selen Uçer, Serdal Genç, Serkan Genç, Rana Cabbar, Haktan Pak, Selim Bayraktar, Nalan Koruçim'in rol aldýðý, yönetmenliðini Atýl Ýnaç'ýn yaptýðý filmin senaryosunu Avni Özgürel kaleme aldý. Film, Irak savaþý ve iþgal sürecinde ülkenin kuzeyindeki Telafer kentinin bir köyünde yaþanan saldýrýda ailesini kaybeden Cennet adýnda bir genç kýzýn hikayesini ele alýyor. Film çekimleri, Irak'ýn kuzey bölgesindeki Erbil ve Musul ile Türkiye bölümünde Þanlýurfa, Adýyaman, Malatya ve Ýstanbul'da tamamlandý "Ankara Film Festivali"nde Selen Uçer'e "En iyi yardýmcý kadýn oyuncu", Suzan Genç'e "Umut veren yeni kadýn oyuncu" ve Sabri Tuluð Týrpan'a "En iyi özgün müzik" ödüllerini kazandýran filmin prodüksiyonunu TFT Yapým üstlendi. 29 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda Los Angeles'ta gerçekleþtirilecek olan "Güneydoðu Avrupa Film Festivali'nde" yarýþma kategorisinde yer alacak film, dünyanýn en önemli sinema akademisi kabul edilen UCLA (California Universitesi, Los Angeles) Sinema Merkezi'nin ünlü sinema salonu James Bridges Theater'da 3 Mayýsta kapanýþ filmi olarak gösterilecek. Bu arada film, San Fransisco Tiburon Film Festivali'nde "En Ýyi Film" ödülüne layýk bulundu. Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda "Ulusal Film Yarýþmasý" bölümünde sinemaseverlerle buluþacak film, bu yýl Warner Bros Daðýtýmý ile Eylül ayýnda Türk seyircisiyle buluþacak yýlý sonunda gösterime hazýr hale gelen ancak program sýkýþýklýklarý nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmin Amerika prömiyeri Temmuz 2009'da Kanada'da Montreal Film Festivali'nde, Asya prömiyeri Aralýk 2009'da festival açýlýþ gösterimi için davet edildiði Hindistan'da Kerala Film Festivali'nde yapýlmýþtý. Haspolat Meslek Lisesi söyleþi düzenledi Haspolat Meslek Lisesi öðrencileri Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde önceki gün bir söyleþi düzenledi. Haspolat Meslek Lisesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Selçuk Garanti, Ali Nesim ve Beste Sakallý'nýn konuk olduðu söyleþiye Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ile Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürü Metin Gültekin de katýldý. Etkinlikte konuþan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, sanatýn ve kültürün eðitimdeki yerini anlattý. Dürüst, bu tip etkinliklerin öðrencilerin kiþisel geliþiminde etkili olduðunu söyledi. Mesleki Teknik Öðretim Müdürü Metin Gültekin de, bu tip etkinliklerin öðrencilerin geliþiminde oldukça önemli bir yere sahip olduðunu ve bu etkinlikleri desteklediklerini anlattý. Haspolat Meslek Lisesi Müdürü Kamil Saka ise, kültür ve sanatýn toplumsal geliþim sürecinde deðiþiklik gösterdiðini anlattý ve bu tip etkinliklerin öðrencileri bilgilendirerek geçmiþleri hakkýnda bilgi sahibi kýldýðýný vurguladý TADIMLIK Nefretin dibini bulduðumuz gün o gün ki piþmanlýk barýþýn zaferi olacak o gün ki vicdanýn bir çocuk yanaðý gözlerin zýpkýn gibi sevgi olacak gel ama ille de gel ellerim seni bir deniz panayýrýnda bekliyor olacak Ümit Ýnatçý "Nefretin Dibi" adlý þiirinden "DEFNE ÖYKÜ YAZMA YARIÞMASI 2010"A ESER KABULÜ BAÞLADI Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü'nün yayýn organý olan Defne Kültür Sanat Gazetesi'nin, her yýl geleneksel olarak düzenlediði Defne Öykü Yazma Yarýþmasý'na eser kabulü baþladý. Daireden yapýlan açýklamada, öykü dalýnda özgün eserlerin yaratýmýna vesile olmak, öykü yazýmýný özendirmek, ortaya çýkan yeni ürünleri toplumla paylaþmak ve yazma alýþkanlýðýný artýrmak amacýyla düzenlenen yarýþmaya gönderilecek eserlerin en geç 6 Eylül'e kadar Kültür Dairesi Müdürlüðü'ne teslim edilmesi gerekiyor. Yarýþmaya KKTC vatandaþý olan herkes katýlabilecek; ancak sunulacak öykülerin daha önce basýlý olarak ya da dijital ortamda yayýmlanmamýþ ve ödül almamýþ olmasý gerekiyor. Katýlýmcýlar yarýþmaya en fazla iki öyküyle katýlabilecek, ancak her öykü için farklý bir rumuz kullanýlacak. Seçici kurul üyelerinin ileriki bir tarihte basýn yolu ile duyurulacaðý kaydedildi. Yarýþma ödüllerinin, Birincilik Ödülü: 2000 TL ve plaket, Ýkincilik Ödülü: 1500 TL ve plaket ve Üçüncülük Ödülü: 1000 TL ve plaket olarak belirlendiði de açýklandý. Þartname Kültür Dairesi Müdürlüðü'nden, daha ayrýntýlý bilginin de Kültür Dairesi Müdürlüðü'nün numaralý telefondan alýnabileceði bildirildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Iron Man ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Iron Man ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kutu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Astro Boy ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Old Dogs ( ) Maðusa Maðusa Galeria Ejderhaný Nasýl Eðitirsin ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Sevgili John ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 13 Mayýs 2010 Perþembe Kuzey in Varoþlarýndan Fikri Sönmez'in Torunu: "Halkýn çocuklarý, halka zarar vermez" ARTIK DEÐÝÞMELÝYÝZ: Fatsa'nýn efsane belediye baþkaný Fikri Sönmez'in 19 yaþýndaki torunu Fikri Sönmez, ismini taþýdýðý dedesinin sosyalist deðil, halkçý bir lider olduðunu savundu. Dedesinin þiddete karþý olduðunu vurgulayan Fikri Sönmez, "Örgüt ona silah teklifinde bulunmuþ. O reddetmiþ. Ben hayatým boyunca hiç cam kýrmadým, kýrmayý da düþünmedim. Otobüs yakmak, esnafa zarar vermek... Bunlar doðru þeyler deðil. Halkýn çocuklarý, halka zarar vermez" dedi. Özellikle 1 Mayýs'ta yaþanan olaylarý tasvip etmediðine dikkat çeken Fikri Sönmez, "Artýk yeni þeyler söylemek lazým. 1978'den sonra ilk kez iþçiler Taksim Meydaný'na çýkýyor. Ancak bazý örgütler hâlâ, '1 Mayýs'ta AK Parti'den hesap soracaðýz' diye afiþ asýyor. Bu arkadaþlar saðlýk reformuna sahip çýkmalý. Tacize uðrayan çocuklara sahip çýkmalý. Yoksulluða sahip çýkmalý. Kafalarýmýzý deðiþtirmemiz lazým. Geçmiþten bugüne onlarca faili meçhul cinayet olmuþ. Daha dün Hrant Dink öldürüldü. Bunlarýn üzerine gitsinler. Söylemlerini deðiþtirmeleri lazým. Eskiden 100 bin kiþi toplardý Dev-Yol, þimdi bu söylemleriyle bin kiþiyi ancak toplar" diye konuþtu. Siyaset yaptýðýný, Eþitlik ve Demokrasi Partisi'nde aktif rol aldýðýný söyleyen Fikri Sönmez, Dink Cinayeti davasýnýn her duruþmasýný izlediðini de vurguladý. Nurten Sönmez 25 yýl sonra konuþtu: "Fikri namazýný kýlar, orucunu tutardý" 25 YILIN ÖFKESÝ... Oðlu Naci Sönmez'le yaþadýðý evlerine gittiðimde, kapýyý tipik bir Anadolu kadýný açtý. Ama sanki tüm yaþananlara, olup bitene duyarsýz kalan herkese sitemini, gür ve öfkeli bir ses tonuyla yansýtýyordu: "25 yýldýr neredeydiniz!.. Benim kocam öldüðünde salasýný yarýda kestiler. Fatsa'daki yetkililer toplanýp Müslüman Arif Ýrfan Fikri Sönmez Bir Meþale (7) Fikri Sönmez'in Torunu: "Halkýn çocuklarý, halka zarar vermez" olmadýðýna karar verip cenazesini bile yýkamak istemediler. Namazýný kýldýrmadýlar. Ölüm yýldönümlerinde mezarýna bile bizi býrakmýyorlardý..." Nurten Sönmez'in sert tepkisi üzerine büyük oðlu Naci kulaðýma eðilip, "Anneme darýlmayýn. Yýllardýr babamýn mezarýna bile doðru düzgün býrakmadýlar onu. Jandarma, polis hep engel çýkardý. Çok kýzgýndýr bunlara annem" deyince, biraz olsun rahatladým ben de. Sarýldým Nurten Haným'a... Sonra gülümseyerek buyur etti içeri bizi. Kocasýyla beraber iki oðlunun da cezaevine girdiðini anlatan Nurten Haným, o günkü duygularýný þöyle anlattý: "Yusuf'u 2.5 ay tuttular içeride. Naci ise 2.5 yýl kaldý. Fikri için hep 'Bir gün dönecek' diyordum. Ancak yýllar geçtikçe umutlarým tükeniyordu. Cezaevine ziyaretine gittiðimde bana, 'Ben ne yaptým ise halkým için yaptým' diyordu. En son ziyaretine, ölümünden bir ay önce gitmiþtik. Çok zayýflamýþtý. 5 Mayýs'ta da ölüm haberi geldi." Kocasýnýn salasýnýn evlerinin hemen yanýndaki camide verildiðini anlatan Nurten Haným, hayatýnýn Nurten Sönmez 25 yýl sonra konuþtu: "Fikri namazýný kýlar, orucunu tutardý" en üzücü anýný ise nemli gözlerle aktardý: "Sala okunurken birden yarýda kesildi. Sonra öðrendik ki yetkililer, 'Bu Müslüman deðildi. Cenazesi yýkanmaz, salasý okunmaz, namazý kýlýnmaz' diye toplantý yapýp karar almýþlar. Bu benim içimi çok acýttý. Çünkü Fikri, namaz kýlar, oruç tutardý. Yýllardýr her sala okunduðunda içimden, 'Allahým inþallah yarýda kesmezler' diye dua ederim. Sala bitene kadar da aðlarým." (Erhan Öztürk, Sabah Gazetesi) Kaynaklar: 12 Eylül Mayýs 2010 BirGün gazetesi Nisan 2010 Sabah Gazetesi Mehmet Ali Birand, Devrimci Yol Fatsa ilk sosyalist ilçe, youtube Terzi Fikri-facebook Devrimciyol.org Mehmet Ali Aybar ve Fikri Sönmez'in anýsýna: Öyle Bir Elbise Diktiler ki Tarihe: Birikim Dergisi.com Fikri Sönmez ölmez: turnusol.biz Sevinç Eratalay - Fikri Sönmez'e Aðýt (Kýyýda Rüzgar) youtube Son Kavga bir, hedef ayný olmalýdýr Sendikal dayanýþmanýn artýrýlmasý için sendikalararasý birlikteliðin maksimuma çýkarýlmasý gerekmektedir. Haklar budanmakta, yasalar ve kazanýlmýþ haklar ise yok sayýlmaktadýr. Oynanmak istenen senaryo çoktan yazýlmýþ ve sahneye konmuþtur. IMF ve Dünya Bankasý'nýn son yýllarda ülkeler için öngördüðü formüller dünyanýn hemen hemen her ülkesi için aynýdýr. Bu kuruluþlar serbest piyasa ekonomisinde yaþadýðýmýzý, tüm mal ve hizmetlerin globalleþen dünyamýzda piyasa ekonomisine baðlý olarak iþlemesi gerektiðini söylemektedir. Tüm KÝT ve kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi, kar etmeyen kuruluþlarýn özel sektöre devredilerek kamburdan kurtulunmasý gerektiðini vurgulamaktadýr. ABD'deki son kriz, yalanlarýný ortaya sermiþtir. En büyük kapitalist devlet olan ABD, krizde banka kurtarmýþ, bir sürü özel þirkete de kaynak ve para aktarmýþtýr. AB gibi zenginler kulübünde devlet iflas etmiþ, fatura ise sadece emeði ile geçinenlere kesilmiþtir. Yunanistan'da yaþanan krizde, IMF ve Dünya Bankasý devreye girerek acý faturayý kanlý bir þekilde çalýþan emekçilere kesmiþtir. ABD'deki krizde serbest piyasa içindekilere kamusal kaynaklar aktarýlýrken, Yunanistan'da fatura daha çok kamuya kesilmiþtir. Demek ki istenince piyasa serbest olmayabilirmiþ. Hatta kamu kaynaklarý kamusal alan ve kamu kuruluþlarý yerine özel sektöre sýnýrsýz olarak aktarýlabiliyormuþ. Kriz zamanlarý da birçok þirketi kurtarmak ve kaynak aktarmak, yeni devlet düzeni kurmak için zamanlarý olabiliyormuþ. Dünya Bankasý, Kuzey Kýbrýs için yayýnlanmýþ raporunda kamunun verimsiz olduðu, kamuda maaþ ve ücretlerin fazla olduðu, özel sektörün geliþmesi gerektiði, kamu sendikalarýnýn devleti ele geçirdiði 'yalanlarýný' sýralamýþtýr. Arkasýndan Sosyal Güvenlik Yasasý, maaþ-barem yasasý, eþel mobil, yaz mesaisi ve birçok hak budanmýþtýr. Birçok kurum özelleþtirilmek için sýrada beklemektedir. Birçok hak da budanmak için zaman kollanmaktadýr. Devletin asli görevi sayýlan saðlýk, eðitim ya gizlice, ya da açýkça özelleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Hastahaneler hizmet verememekte ama ilaç-muayene ücreti talep etmektedir; devlet okullarý gözden çýkarýlmýþtýr. Özel okullar teþvik edilirken, velilerden her gün para istenmektedir. Özelleþtirme politikalarý devam ederken, eðitim ve saðlýk bütçeleri her yýl azaltýlmaktadýr. Özelleþtirme iþlemi tamamlanýnca sermayedarlar kaliteli saðlýk ve eðitimi fahiþ fiyatlara satacak, orta ve alt geliri olanlar bundan yararlanamaz pozisyona girecektir. Diðer yandan kamudaki maaþ, emeklilik, iþ güvencesi ortadan kaldýrýlarak, emek ucuzlatýlýp kamudaki maaþlar da özel sektördeki seviyeye geriletilecek ve özel sektöre avantaj saðlanacaktýr. Kamuda çalýþan öðretmen ve memurlarý baský altýna almak için her türlü medya kullanýlmaktadýr. Yeni yaslarla birlikte çalýþanlar geçici, sözleþmeli, dereceli, performansa göre ücretli duruma getirilip iþ ve maaþ garantileri yok edilirken, ayný kolda bir sürü iþsiz yaratýlarak "çalýþmazsanýz yerinize adam var" baskýsý ile sendikasýz ve düþük ücrette çalýþmaya zorlanacaklardýr. Sendikal örgütlenme hakký talep edenler de kapý önüne konulacaktýr. Böylece devlet hastahanesi, devlet okulu ortadan kalkacak, ucuz ve örgütsüz çalýþan doktor ve öðretmenler ile çok para kazanan sermayedarlar: Kaliteli saðlýk ve eðitim alamayan geniþ halk yýðýnlarý yaratacaklardýr. Öðretmen Akademisi kapatýlmamalý, geliþtirilmelidir. Diðer KKTC üniversitelerine verilen Atatürk Öðretmen Akademisi'ne alternatif okul açma izni AÖA'nýn uzun vadede kapatýlmasýný getirecektir. Akademi için yapýlan tartýþmalara kimse kulaklarýný týkamamalýdýr. Konuyu basit bir hak gaspý veya yasal bir deðiþiklik gibi algýlamamalý olay sadece AÖA'yý ilgilendirir dememelidir. Konu baþka mecralara da çekilmemelidir. Bütün branþlarda da 'Kaliteli Öðretmen Yetiþtirme' projesi üretmesi gereken devlet, çalýþan bir sisteme sahip Atatürk Öðretmen Akademisi'ni amaca yönelik geliþtireceðine ortadan kaldýracak bir hamle yapmýþtýr. Çok fazla öðretmen yetiþtirerek hem kaliteyi bitirecek hem de iþ ve maaþ garantisini ortadan kaldýrarak devlet okullarýný rekabet edemez duruma sokacaktýr. Çok sayýda iþsiz, kalitesiz öðretmen yetiþtirecektir. Ýþ ve maaþ korkusu olan öðretmenler sayesinde örgütlenmeyi, sendikalaþmayý bitirecektir. Uyanýk olunmazsa, sendikalar kendi yönetimleri, üyeleri ve diðer sendikalarla dayanýþmayý maksimuma çýkarmayý beceremezlerse, özelde toplumun direnç noktasýný, genelde tüm sendikalarý yok edeceklerdir. Ne kamusal alan, ne fýrsat eþitliði, ne sendika, ne mücadele kalmayacaktýr. Her þey taþeronlaþacak, her þey 'Piyasa Malý' olacak ve bu piyasada en yüksek bedeli ödeyen en kaliteliyi alacaktýr. Bu süreç çoktan baþlamýþ olduðu halde bunu durdurmak için güç birliði yapmasý gereken KTÖS ve KTOEÖS yönetimleri, hükümeti ve sermaye sahiplerini rahatlatacak þekilde davranmakta sadece birbirini suçlamaktadýr. Yanlý bazý medya kuruluþlarý önünde sendikalarý temsil eden yöneticiler birbirine girmektedirler. Sendika yönetimleri (çeþitli sorunlar yaþanmýþ olsa bile) kendi üyelerini ayrýþmaya, üyelerini yönetimlerinin yanýnda yer almazsa en iyimser deyiþle "muhalefet'' saymaya baþlamýþlardýr. KTÖS yönetimi geçmiþte hatalar yapmýþtýr ancak öðrencilerin ve KTÖS'ün onay vermediði bir protokole imza atarak KTOEÖS yönetimi de bu hatayý tekrarlamýþtýr. Ortada KTOEÖS-KTÖS kavgasý yoktur. Her iki güzide sendikamýz birbirini yerken umut tüccarlýðý yapmak için AÖA'ya alternatif okul açma izni alan sermayedarlar avuç ovuþturmaktadýr. Siyasi rant bekleyen ve rüþvet alýp-rüþvet veren hükümet yan gelmiþ yatmaktadýr. Sanki sorun KTOEÖS-KTÖS sorunuymuþ gibi davranmaktadýr. Çözüm için kýlýný kýpýrdatmamaktadýr. Her iki sendika ortak hareketin yolunu bulmalý, hükümeti çözüme zorlayacak öneri ve baskýlar yapýlmalýdýr. Sorunun kýyýsýndan dolaþmamalý, boþ protokollerle zaman harcamamalýdýr, yoksa AÖA'ya da, sendikalarýmýza da, haklarýmýza da yazýk olacaktýr. Bu sorunda ikircikli politika yapýlmamalýdýr. Her iki sendikamýz bu soruna üslup, söylem ve hareketlerine dikkat ederek çözüm bulmalýdýr. Sendikalararasý husumetler sendikalararasý diyalogla çözülmelidir. Sendikal örgütlenme özelde bireyin, genelde ise toplumsal haklarý koruyan demokrasinin vazgeçilmez temel yapýsýdýr. Tüm üyelerin, sendikalarýn toplumun ortak çýkarlarýnda, ayni hedef doðrultusunda birlikte mücadele etmesi elzemdir... AHMET DÜMENCÝ ÖÐRETMEN 13 ÝÞBÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ Memur-Sen ve Türkiye'deki Kamu-Sen arasýnda iþbirliði konusunda protokol imzalandý. Memur Sen'den yapýlan açýklamaya göre protokol Genel Baþkan Þener Özburak baþkanlýðýndaki Memur-Sen'in Türkiye'deki Kamu-Sen'e 5-9 Mayýs tarihleri arasýnda yaptýðý ziyarette imzalandý.memur-sen heyetinin Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Bircan Akyýldýz ve baðlý sendikalarýn genel baþkanlarýyla karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunduðu da bildirildi. YYK, "EPRA" TOPLANTISINA KATILIYOR Yayýn Yüksek Kurulu, Ýspanya'nýn Barcelona kentinde bu yýl 31'incisi düzenlenecek olan Avrupa Düzenleyici Üst Kurullar Platformu (EPRA) toplantýsýna katýlýyor. YYK Baþkaný Osman Özalp tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, baðlayýcý karar almayan ancak tavsiye ve geliþmeleri karþýlýklý üye kurumlarýn birbirlerine ilettikleri EPRA birleþimlerinin bugün baþlayýp 3 gün sürecek toplantýsýna Yayýn Yüksek Kurulu'nu temsilen üye Olgun Üstün katýlacak. ECZACILIK GÜNÜ YDÜ'DE ETKÝNLÝKLERLE KUTLANACAK Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Eczacýlýk Fakültesi, 14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nü çeþitli etkinliklerle kutlayacak. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, etkinlikler Cuma günü saat 10.00'da YDÜ Büyük Kütüphane'de baþlayacak. Kutlama töreninin açýþ konuþmalarýný, YDÜ Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Dairesi Müdürü Ecz. Ayten Kutalp ve TC Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdür Muavini Ecz. Güven Artýran yapacak. Daha sonra "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Ýlaç Ruhsatlandýrma Süreçleri" konulu bir panel düzenlenecek. "BOLOGNA SÜRECÝ VE KKTC'DE KALÝTE GÜVENCE SÝSTEMÝ KOMÝTESÝ" TOPLANIYOR Ülkede bulunan 6 üniversitenin temsilcilerinin katýlýmýyla oluþturulan "Bologna Süreci ve KKTC'de Kalite Güvence Sistemi Komitesi" bugün toplanýyor. YÖDAK Baþkaný Prof. Dr. Hasan Ali Býçak baþkanlýðýnda yapýlacak komite toplantýsý YÖDAK'ta saat 14.00'te baþlayacak. DAÜ REKTÖRÜ ÖZTOPRAK BAKÜ'DEKÝ TOPLANTIYA KATILIYOR Beþinci Ýslam Dünyasý Üniversiteler Konfederasyon (FUIW) toplantýsý Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de baþladý. Toplantýya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen katýlan Doðu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, AA muhabirine yaptýðý deðerlendirmede, amaçlarýnýn, Azerbaycan ve Ýslam ülkeleri üniversiteleriyle temas kurmak olduðunu belirtti. Öztoprak, toplantýya ilk defa katýldýðýný kaydederek, üniversiteler arasýnda bilgi alýþveriþinde bulunacaklarýný söyledi. HÝBE ALMAYA HAK KAZANAN KURUMLAR ÖDÜLLENDÝRÝLECEK Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programýnca (UNDP) desteklenen "Engage-Küçük Hibe Programý" kapsamýnda yenilikçi ve uzlaþýmcý projeler için hibe almaya hak kazanan kurumlara baþarýlý ve örnek giriþimleri için ödül verilecek. The Management Centre'den (Yöneticilik Merkezi) verilen bilgiye göre, ENGAGE Küçük Hibe Programý'ndan fon almaya hak kazanan etkinlik ve aktivitelerin duyurulacaðý ve ödüllendirileceði etkinlik, bugün Lefkoþa'da ara bölgedeki Ledra Palace Oteli yanýnda bulunan Kýbrýs Toplum Medya Merkezi'nde (CCMC), saat 19:00'da yer alacak. KIBRIS TÜRK PETROLLERÝ YENÝ NESÝL V/MAX KURÞUNSUZ VE V/ MAX EURODÝZEL'Ý TANITTI Kýbrýs Türk Petrolleri (K-Pet), Petrol Ofisi'nin geliþtirdiði ve 100 litrede 4 litre yakýt tasarrufu vaadeden yeni nesil V/MAX Kurþunsuz ve V/MAX Eurodizel'in tanýtýmýný yaptý. Lefkoþa'da Golden Tulip Otel'de gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda, K-Pet Genel Müdürü Cem Arat, Petrol Ofisi Akaryakýt Ürün ve Fiyatlandýrma Müdürü Altuð Teközgen ve Petrol Ofisi Pazarlama Müdürü Acun Güneþ basýna bilgi verdi.

14 14 13 Mayýs 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Dine sonradan girmiþ boþ inanç. Tersi "Keçinin erkeði". 2-Çoðalma. Eski dilde "Özsu". 3-Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. Binek hayvaný. Hafif ýslaklýk. 4- Yaratýcýsýnýn adý bilinmeyen eser için kullanýlýr. Çoðunlukla bahçelerde, parklarda oturulacak sýra. 5-Ýlâhi bir güç tarafýndan gönderildiðine inanýlan parlaklýk. Ramazan ayýnda otuç tutanlarýn gün doðmadan önce belli saatte yedikleri yemek. 6-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Ýçine küçücük resim, saç teli gibi þeyler konulan, boyna zincirle asýlan, genellikle deðerli metalden yapýlmýþ türlü biçimde süs eþyasý. DÜN 7-Arabistan'ýn Mekke þehrinde bulunan ve Ýslam alemince kýble kabul edilen yapý. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 8-Boyalý karton, kumaþ, plastikten yapýlmýþ olan ve baþkalarýnca tanýnmamýþ olmak için yüze geçirilerek kullanýlan yapma yüz. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev. Bir nota. 9-Sarhoþ, kendinden geçmiþ. Usanç ve öfke anlatýr. 10-Bir konutu, bir mülkü veya taþýt gibi herhangi bir þeyi belli bir bedel karþýlýðýnda, bir süre için baþkasýna vermek. 11-Cinsel aþkla, cinsiyetle iliþkisi olan. Silah olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Dema Eczanesi: Öðretmenler Cad. Kermiya Hacý Ali Apt. 25/5 Piyili Petrol ve Foto Özatay Yaný Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu No:27 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Ýsmet Ýnönü Bulvarý Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýnsanlarý sevme ülküsü, insancýlýk. Harf okunuþu. 2-Güneþe uzaklýk sýrasýnda yedinci olan ve Güneþ çevresindeki dolanýmýný 84 yýlda tamamlayan gezegen. Bir iþte emir verme yetkisi olan kimse. 3-Bir sporda eriþilmiþ derecelerin en üstünü. Gemikonaðý'nýn eski adý. 4-"Allah kabul etsin" anlamýnda dualarýn arasýnda ve sonunda kullanýlýr. Ýstenilen þey, amaç. 5-Demir'in kýsaltmasý. Yerinde, uygun. 6-Bir iþi yapmaya hazýr. Beyaz. 7-Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný veya kavrandýðýný anlatýr. Tersi "Eski dilde mavi". 8-Notada duraklama iþareti. Ýstemeden veya rastlantý sonucu bir iþe karýþmak. 9-Ýspinozgillerden, yeþilimsi veya sarý tüylü, koni biçiminde küçük gagalý, ötücü bir kuþ. Büyük kardeþ, aðabey. 10-Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. Manganez'in kýsaltmasý. 11-Davranýþlarýnda ölçülü olan. Bir nota. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Casanova Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen: Lasse Hallström Oyuncular: Heath Ledger, Sienna Miller, Jeremy Irons 18. yüzyýlda aþkýn ve tutkunun þehri Venedik'te genç bir kadýn kendi kaderine aðlamaktadýr. Hem aþký hem sadakati yaþayacaðý erkeði bir türlü bulamamýþ olan Francesca Bruni, cazibesini kimsenin reddedemediði Casanova'ya gönlünü kaptýrmayan tek kadýn olur. Adý efsane olmuþ ve Katolik kilisesini kendine düþman edinmiþ yakýþýklý Casanova hayatýnýn ilk þokunu yaþamaktadýr. Hayatý boyunca ilk defa reddedilmiþ ve kaderin cilvesi, kendisini istemeyen tek kadýna aþýk olmuþtur. Bir tarafta bu aþkýn kývýlcýmlarý, diðer yanda kilisenin ajanlarý Jurassic Park 3 Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 20:30 John Hammond, DNA moleküllerinden yaratýlan genetik mühendisliði ürünü dinozorlarýn bariyer arkasýnda özgürce dolaþmasýný öngören Jurassic Park projesini hayata geçirmiþtir. Dört insanýn ölümü ve projenin baþarýsýz olmasý sonucu, Isla Nubar adasý Costa Rica hükümeti tarafýndan halka kapatýlýr. Kapatýlma olayýndan dört yýl sonra John Hammond, ikinci bir giriþim daha bulunarak, dinozor diriltme deneyini bu kez Los Cincos Muertes Adasý'nda hayata geçirir. Ancak büyük bir fýrtýnanýn laboratuvarý yok etmesinin ardýndan, prehistorik yaratýklar bulunduklarý yerden kaçarak adanýn vahþi ortamýna daðýlýrlar. Bobby Long'a Bir Aþk Þarkýsý Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : A Love Song For Bobby Long Yönetmen : Shainee Gabel Oyuncular : John Traolta, Scarlett johansson, GabrielMacht Yapým : 2004 Dram "A Love Song For Bobby Long" Golden Globe'a aday gösterilmiþ bir film Purslane, erkek arkadaþýndan gecikmiþ bir haber alýr. Annesi ölmüþtür. Purslane, cenaze için doðru þehre, New Orleans'a geri döner. Babamýz Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal Adý :PADRE NUESTRO Yönetmen :CHRIS- TOPHER ZALLA Oyuncular :JESÚS OCHOA, ARMANDO HERNÁNDEZ, JORGE ADRÝÁN ESPÍNDOLA, PAOLA MENDOZA Yapým Yýlý:2007 Arjantin yapýmý Padre Nuestro, bir kimlik hýrsýzlýðý ve ihanet hikayesi anlatýyor. Daha çok televizyonda çalýþan Yönetmen Christopher Zalla, senaryosunu da yazdýðý ilk sinema filmi Padre Nuestro ile Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü aldý. Film, kapaðý ABD'ye atmaya çalýþan bir gencin hikayesini anlatýrken, kimlik hýrsýzlýðý ve ihanet üzerinde duruyor. KIRGIZÝSTAN'DA GÖSTERÝLER YENÝDEN BAÞLADI Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek'te 7 Nisan'da kanlý çatýþmalara sahne olan parlamento binasýnýn önünde bugün yeniden gösteriler yapýlýyor. Eski Belediye Baþkaný Nariman Tüleyev'in yandaþlarýnýn düzenlediði gösteride protestocular, Tüleyev'in yeniden görevine dönmesini talep etti. Bu arada, 7 Nisan'daki olaylarda hayatýný kaybedenler için düzenlenen anma törenine katýlanlar da parlamentonun önündeki alanda toplanmaya baþladý. Alanda kurulan sahnede yapýlan konuþmalarda, zaman zaman geçici hükümet eleþtiriliyor ve talepler dile getiriliyor. ÇÝN'DE ÇOCUK KATLÝAMI: 8 ÖLÜ Çin'deki okullarýn kapýsýna ek polis ve koruma konularak güvenliðin artýrýlmasýna raðmen yine çocuklara saldýrý düzenlendi. Þihnua ajansýnýn haberine göre ülkenin Shaanxi bölgesindeki Hanzhong kentinde, bir kiþi bir okula düzenlediði saldýrýda 7 çocuðu ve 1 öðretmeni býçaklayarak öldürdü, 20 çocuðu yaraladý. Haberde, çocuklarýn yaþlarý ve saldýrganýn kimliði belirtilmedi. Saldýrganýn eyleminden sonra intihar ettiði kaydediliyor. Çin'de geçen ayýn sonralarýnda 3 okula benzeri saldýrýlar düzenlenmiþ ve çok sayýda çocuk yaralanmýþtý. TALÝBAN AMERÝKAN AJANI DÝYE 2 KÝÞÝYÝ ÖLDÜRDÜ Pakistan'ýn Kuzey Veziristan bölgesinde Taliban militanlarý iki kiþiyi Amerikan ajaný olduklarý gerekçesiyle öldürdü. Yetkililer ve görgü tanýklarý, üzerlerine uyarý notu iliþtirilmiþ cesetlerin Miran Þah bölgesinde bulunduðunu bildirdi. Adý açýklanmayan Pakistanlý istihbarat yetkilileri de olayý doðruladý. MEKSÝKA KÖRFEZÝNDEKÝ PETROL SIZINTISINA KARÞI ÝKÝNCÝ TIKAÇ YOLDA Meksika Körfezinde deniz tabanýndaki kuyudan petrol yayýlmasýnýn durdurulmasýný amaçlayan, birincisi baþarýsýzlýkla sonuçlanan ikinci týkaç yola çýkarýldý. Sýzan petrolü deniz suyuna karýþmadan yüzeydeki tankere aktarmayý amaçlayan ve özel olarak inþa edilen 100 tonluk beton ve çelik dev þapka iþe yaramamýþ, "silindir þapka" adý verilen daha küçük bir mekanizmanýn sýzýntý noktasýna yerleþtirilmesi kararlaþtýrýlmýþtý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 13 Mayýs 2010 Perþembe TURÝZM ACENTELERÝ ACAPULCO OTEL'DE BULUÞUYOR Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizminin acenteleriyle Almanya'da faaliyet gösteren THY turizm acentelerinin cuma günü saat 09.00'da Acapulco Otel'de bir araya geleceði bildirildi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan yapýlan açýlmaya göre, Almanya pazarýna açýlýmý gerçekleþtirmek ve ilerletmek amacýyla düzenlenecek toplantý "Workshop" tarzýnda planlandý. Workshop'un Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Türk Hava Yollarý (THY), Kýbrýs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliði (KITSAB), Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) Restaurantçýlar Birliði (RES-BÝR) ile Kýbrýs Türk Otelciler Birliði (KITOB)'nin ortaklaþa gerçekleþtireceðini iþaret edilen açýklamada, toplantýda Almanya'da bulunan THY yetkili acenteleri ile KKTC'deki turizm acentelerinin bir araya geleceði kaydedildi. KOLEJ SINAVLARI 5 HAZÝRAN'DA YAPILACAK Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, öðretim yýlýnda Lefkoþa, Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerindeki devlet kolejlerinin 6. sýnýflarýna alýnacak öðrenciler için 5 Haziran Cumartesi günü Giriþ Sýralama Sýnavý yapacak. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, sýnav merkezleri Lefkoþa Türk Maarif Koleji, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji olarak belirlendi. Sýnav kayýtlarý 13, 14, 17 ve 18 Mayýs tarihlerinde 08:30-12:30 saatleri arasýnda yapýlacak. Kolej Giriþ Sýralama Sýnavlarýna öðretim yýlýnda ilkokullarýn son sýnýflarýnda okuyan öðrenciler girebilecek. Kayýt için gerekli belgeler ise þunlar: "Ýlkokul 5. Sýnýf Öðrenci Belgesi, yeni çekilmiþ iki adet vesikalýk fotoðraf, 40 TL'lik sýnav ücretinin Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý Eðitim Fonu hesabýna yatýrýldýðýna dair dekont, doðum belgesinin aslý." Açýklamaya göre, aday kayýt iþlemleri öðrenci veya velisi tarafýndan yaptýrýlabilecek. "FLOWER SHOW" MAYIS'TA Ozanköy'de geleneksel hale gelen "Flower Show" bu yýl Mayýs'ta yapýlacak. Aðýrlýkla bölgede yaþayan yabancýlarýn organizasyonuyla bu yýl 3'üncüsü yapýlacak etkinlik, Five Fingers Restoran ve civarýnda yer alacak. 15 Mayýs Cumartesi saat 12.00'de Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan açýlacak etkinlikte bir dizi aktivite yer alacak. BÝLGÝ YARIÞMASINDA DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn resmi Ýnternet sitesinde ikinci bölümü yapýlan bilgi yarýþmasýný kazananlara ödülleri verildi. Teþkilat Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, bilgi yarýþmasýnýn 1 Mart'ta baþlayan ikinci bölümü, 30 Nisan'da tamamladý. Açýklamaya göre, ikinci bölümü tamamlanan bilgi yarýþmasýnýn ortaokul kategorisinde Serdar Aðcabay birinci, Ufuk Ervin Aðcabay ikinci, Taha Kabakçý üçüncü; lise kategorisinde Ýbrahim Kaba birinci, Münüfe Demirtürk ikinci, Erkan Taþ üçüncü; diðer kategoride de Nermin Ertürkmen birinci, Halime Akdeniz ikinci, Huriye Sakallý üçüncü oldu. Yarýþmada dereceye girenlere ödülleri dün düzenlenen törenle verildi. Yarýþmada birincilere dað bisikleti, ikincilere ekranlý DVD player, üçüncülere ise elektronik sözlük hediye edildi. TMK'DA AB DESTEKLÝ YABANCI DÝL LABORATUARI AÇILDI Gazimaðusa Türk Maarif Koleji (TMK)'da Avrupa Birliði tarafýndan da desteklenen "Bilgisayar Destekli Yabancý Dil Eðitimi ve Uzaktan Eðitim" projesi kapsamýnda oluþturulan yabancý dil laboratuarý törenle açýldý. Avrupa Birliði desteði, DAÜ ve Gazimaðusa TMK Okul Aile Birliði'nin katkýlarýyla oluþturulan laboratuarýn açýlýþýný DAÜ Uzaktan Eðitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Iþýk Aybay, Avrupa Birliði yetkilisi Daniela Huhmann, Gazimaðusa TMK Müdürü Bahadýr Volkan ile Okul Aile Birliði Baþkaný Ýbrahim Köroðlu birlikte gerçekleþtirdiler. Proje kapsamýnda Gazimaðusa TMK öðretmenlerine yönelik düzenlenen bilgisayar kurslarýný baþarýyla tamamlayan 27 öðretmene de sertifikalarý verildi. Sayýþtay, Þubat-Nisan dönemi için faaliyet raporu hazýrladý n ÞUBAT-NÝSAN DÖNEMÝNDE ÇEÞÝTLÝ KONULARDA 7 DENETÝM/ ARAÞTIRMA RAPORU, HARCAMA ÖNCESÝ DENETÝMLERE ÝLÝÞKÝN 1470 ÝÞLEM VE DÝÐER ÝNCELEME GEREKTÝREN ÝÞLER VE FAALÝYETLERÝ YÜRÜTMEK AMACIYLA 115 YAZIÞMA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Sayýþtay, Þubat ayýndan itibaren, gerçekleþtirdiði faaliyetler konusunda üç aylýk faaliyet raporu hazýrladý. Sayýþtay Baþkan Vekili Þükrü Cankaya tarafýndan yapýlan açýklamada, Meclis'e karþý sorumluluðunu en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþan Sayýþtay'ýn, çalýþmalarýnýn sonuçlarýný düzenli ve sürekli bir biçimde paylaþmayý hedefleyerek "bu yönde ilk adýmý attýðý" ve 1 Þubat 2010 tarihinden itibaren gerçekleþtirdiði faaliyetler konusunda Þubat - Nisan 2010 dönemini içeren üç aylýk faaliyet raporu hazýrladýðý kaydedildi. KKTC Meclisi adýna kamu kaynaklarýnýn denetimini yapan Sayýþtay'ýn, kamu gelir ve giderlerini denetlediði ve kamu kaynaklarýnýn ekonomik, etkin ve verimli kullanýlýp kullanýlmadýðýný deðerlendirip, hazýrladýðý raporlarla Meclis'i bilgilendirdiðini anýmsatan Cankaya, faaliyet raporunun; yayýnlanan raporlar, taslak denetim raporlarý, devam eden denetimler, harcama öncesi denetimler, denetledikleri kurumlar, yol gösterici niteliðinde hazýrlanan genelgeler ve Sayýþtay'ýn katýldýðý toplantý ve eðitim seminerleri ile ilgili bilgiler içerdiðini kaydetti. KADRO EKSÝKLÝÐÝ "Sayýþtay Yasasý'nda denetçi kadro sayýsýnýn 64 olmasýna raðmen, faaliyetlerini þu an 20 denetçi, bir diðer ifade ile 44 eksik denetçi kadrosu ile sürdürmekte olduklarýný" anlatan Cankaya, "Her geçen yýl çeþitli nedenlerle azalan denetçi sayýmýza raðmen, personelimiz büyük bir özveri ile motivasyonunu kaybetmeden çalýþmalarýna devam etmektedir" dedi. Cankaya, dýþ iliþkiler alanýnda; TC Sayýþtay'ý ile yakýn temas kurarak, Yüksek Denetim Kurumlarý'ndaki geliþmeleri yakýndan takip etmek, denetçilerin eðitimini saðlamak ve KKTC Sayýþtayý'nýn uluslararasý alanda tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla, Sayýþtay ile TC Sayýþtayý arasýnda eðitim ve sosyal alanda iþbirliði protokolünün imzalanmasý yönünde giriþim yapýldýðýný ve bu konuda olumlu adýmlar atýldýðýný kaydetti. Baþsavcýlýk ile yakýn iþbirliði içerisinde çalýþarak denetimleri sýrasýnda gerekli görülmesi halinde, TATAR, ANKARA ZÝYARETÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Tatar: Girdi maliyetleri düþecek, piyasa ucuzlayacak Maliye Bakaný Ersin Tatar, önceki gün gerçekleþtirilen Ankara ziyaretinde TC Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Gelirler Ýdaresi Baþkaný Mehmet Kilci ve Gümrük Müsteþarlýðý Genel Müdür Vekili Umman Hamidoðullarý ile görüþtü. Tatar, görüþmelerle ilgili olarak Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, TC Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan ile önemli konularda görüþme yaptýðýný ve Çaðlayan'ýn gösterdiði ilgi ve yakýnlýðýn KKTC adýna memnuniyet verici geliþmeler doðuracaðýna inandýðýný vurguladý. Ülkeye gerçekleþtirilen 1,5 milyar dolar tutarýndaki ithalatýn büyük bir bölümünün Türkiye'den yapýldýðýný ve ithal edilen mallarýn daha ucuza piyasaya nasýl girebileceði konusundaki çalýþmalarýný Zafer Çaðlayan'a sunduðunu belirten Tatar, "Ýthalatçýlarýmýzýn özellikle Mersin limanýnda yaptýklarý iþlemlerin maliyeti anlam ve uygulamalar açýsýndan hukuki görüþ talep edildiði ve alýnan görüþler doðrultusunda denetim raporlarý hazýrlandýðýný belirten Cankaya, þunlarý ifade etti: "Sayýþtay, Þubat-Nisan 2010 döneminde çeþitli konularda 7 denetim/araþtýrma raporu, harcama öncesi denetimlere iliþkin 1470 iþlem ve diðer inceleme gerektiren iþler ve faaliyetlerini yürütmek amacýyla 115 yazýþma gerçekleþtirmiþtir. Sayýþtay, denetim alanýna giren kamu idareleri ile belediyelere gerek mevzuat uygulamalarýna açýklýk getirmek gerekse uygulamada görülen eksiklik ve aksaklýklarýn düzeltilmesi yönünde yol gösterici olmak amacýyla 10 genelge yayýnlamýþtýr. Sayýþtay Yasasýnýn 27. maddesinde yapýlan deðiþiklikle birlikte, denetimi tamamlanmýþ ve ilgili kurum yöneticisine denetim sonuçlarýna iliþkin yorumunu almak üzere gönderilen 3 taslak raporumuz mevcuttur. Devam eden denetimlerimiz kapsamýnda ise, 14 farklý konuda çalýþmalarýmýz sürmektedir." "EMEKLÝLÝK VE ÖZLÜK ÝÞLERÝNDE HAKSIZ ÖDEMELERÝN ÖNÜNE GEÇÝLDÝ" Cankaya, Emeklilik ve Özlük Ýþleri ile ilgili, Þubat-Nisan 2010 döneminde gerçekleþtirdikleri denetimler sonucu tespit edilen hatalý iþlemlerin, harcama öncesi düzeltildiði ve haksýz ödemelerin önüne geçilerek 150 bin 070 TL tasarruf saðlandýðýný kaydetti. Sayýþtay'ýn, "Kamu Kaynaklarýnýn Gözcüsü ve Koruyucusu Olma" vizyonu doðrultusunda çalýþmalarýný daha ileriye taþýyarak, denetimleri sonucu hazýrladýðý raporlarla, kamu harcamalarýnda þeffaflýðýn saðlanmasý ve hesap verme sorumluluðunun yerleþmesine katkýda bulunmayý amaçladýðýný belirten Cankaya, "KKTC Meclisi adýna denetim yapmakla sorumlu olan Sayýþtay'ýmýz, denetimleri sonucu hazýrladýðý raporlarý Meclis'e göndererek, denetlediði kurum tarafýndan raporlanan bilgilerin doðruluðu ve güvenilirliði hakkýnda Meclis'e güvence saðlamaya ve yardýmcý olmaya devam edecektir" dedi. artýrmayacak þekilde nasýl düzenlenebileceði konusunda Bakan Çaðlayan ile fikirlerimizin uyuþmasý sonucu baþlatýlacak çalýþmalar, KKTC'ye önemli kazanýmlar saðlayacaktýr" dedi. TC Gelirler Ýdaresi Baþkanlýðý ve Gümrük Müsteþarlýðý ile de görüþen Tatar, "Temaslarýmýzýn yararlý geçtiðini düþünüyorum. Ülkemize ithal edilen mallarýn girdi maliyetlerinin düþeceðine inanýyorum ve bu þekilde de piyasamýz her alanda daha da ucuzlayacaktýr" þeklinde konuþtu. Tatar, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Türker Vural'ýn d katýldýðý Ankara ziyaretinde yaptýðý görüþmelerden alýnan sonuçlarý deðerlendirerek, "KKTC'deki piyasanýn daha da ucuzlatýlmasý için yapýlan çalýþmalarý, Türkiye'nin ilgili ve yetkili makamlarýna aktararak çözüm getirilmesi gereken konularda ve iyileþtirme yapýlabilecek noktalarda fikir alýþ veriþinde bulundum" dedi. 15 BÝR ÖDÜL DE AFRÝKA'YA "ÝLETÝÞÝMÝN EN ÝYÝ 25'i" ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Ýletiþim Fakültesi öðretim üyeleri ile öðrencilerinin yaptýðý araþtýrma ve anketle "Ýletiþimin En Ýyi 25'i"ni belirledi. Türk Ajansý Kýbrýs (TAK)'ýn da "en iyi haber ajansý" olarak yer aldýðý ilk 25, dün düzenlenen törenle ödüllerini aldý. GAÜ Ýletiþim Fakültesi'nin "bahar þenlikleri" kapsamýnda düzenlenen etkinlik bugün saat 13.00'te Senato Hall'de gerçekleþti. Ýletiþim Fakültesi Dekaný Porf. Alpay Ataol'un açýlýþ konuþmasýyla baþlayan ödül törende konuþmalarýn ardýndan ödüle layýk görülen araþtýrmacý, yazar, yönetmen, gazeteci, sanatçý, kurum, kuruluþ, basýnyayýn ve medya temsilcilerine ödülleri verildi. Törene Maliye Bakaný Ersin Tatar, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, YÖDAK Baþkaný Prof Hasan Ali Býçak, GAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Memduh Erdal, GAÜ Rektörü Prof. Yýldýrým Öner, Ýletiþim Fakültesi Dekaný Porf. Alpay Ataol, Halka Ýliþkiler ve Basýn Yayýn Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Neriman Saygýlý, Radyo TV- Sinema Bölüm Baþkaný Prof. Sacide Vural, akademisyen ve öðrenciler ile iþ ve sanat dünyasýnýn tanýnmýþ simalarý katýldý. ATAOL GAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Alpay Ataol açýlýþta yaptýðý kýsa konuþmada, bu yýl kuruluþunun 25' inci yýldönümünü kutlayan üniversitenin bir ilke imza atarak 25 dalda baþarýlý iletiþimciyi belirlediðini ve ödüle layýk gördüðünü söyledi. Ataol, "Ýletiþimin En Ýyi 25'i"nin Ýletiþim Fakültesi öðretim üyeleri ve öðrencileri tarafýndan yapýlan araþtýrma ve uygulanan anketlerin sonuçlarýna göre belirlendiðine iþaret ederek, katký koyan herkese teþekkür etti. ÖDÜL ALANLAR "Ýletiþimin En Ýyi 25'i" ile ödül alanlar þunlar: "Türkçeyi en iyi kullanan þirket sloganý (mutlu olduðum tek yer) ile Deniz Plaza, yolcularýyla en iyi iletiþim kuran hava yolu þirketi KTHY, en baþarýlý slogana sahip banka (Kýbrýs için çalýþýyoruz) ile Ýktisat Bank, turizm sektörünün en baþarýlý halkla iliþkiler birimi Jasmine Court, uluslararasý arenada en baþarýlý Kbrýslý Türk sanatçý grubu Babutsa, Kýbrýs konusunu iþlemede en baþarýlý TV kanalý NTV, iletiþim öðrencilerinin hizmetlerini en baþarýlý bulduðu GSM öperatörü Telsim, sayfa düzeninde en baþarýlý gazete Kýbrýs, Kýbrýs Türk sporuna haberleriyle en çok katký koyan gazete Yenidüzen, Kýbrýs Türk sporuna en çok katký koyan TV programý Spor Armada-Kanal T, Türkçeyi en iyi kullanan haber spikeri Burhan Canbaz, KKTC'nin en çok dinlenen radyosu Dance FM, KKTC'nin en çok izlenen TV kanalý BRTK, KKTC'nin en çok izlenen magazin progarmý BRT Magazin, KKTC gazetelerinin en baþarýlý foto muhabiri Erol Uysal-Havadis, mizah anlayýþýnda en baþarýlý gazete köþesi Erdoðan Baybars-Afrika, Kýbrýs konusunu iþlemede en baþarýlý uluslararasý gazete Hürriyet-Milliyet, KKTC'nin en çok izlenen gençlik programý Gençler Sorguluyor-KIBRIS TV, araþtýrma yazýlarýyla Kýbrýs Türk müzik kültürüne en çok katký saðlayan iletiþimci Eralp Adanýr- BRTK, KKTC'nin uluslararasý alanda gösterime giren ilk belgesel filmi Kayýp Otobüs - Fevzi Tanpýnar, KKTC'nin ilk uzun metrajlý filmi Gün Batarken-Cemal Yýldýrým, KKTC'nin teknolojiyi en iyi kullanan haber kanalý ADA TV, KKTC magazinini uluslararasý arenaya taþýyan en baþarýlý magazin programý Paparazzi - Bilbay Eminoðlu, Türk müzik kültürünün tanýtýlmasý ve yaþatýlmasýnda en çok katký saðlayan radyo RADYO VATAN, genel kültüre mizahi bir biçimde yaklaþarak katký saðlayan gazete köþesi Tarihte Bugün- Kýbrýslý." Özel ödüle layýk görülenler ise þunlar: "KKTC'nin en uzun ömürlü gazetesi Halkýn Sesi, Kýbrýs Türk kültürünü 21. yüzyýla taþýyan en baþarýlý hayal perdecisi Mehmet Ertuð, KKTC'nin ulusal ve uluslararasý alanda sesi olan en baþarýlý haber ajansý TAK ve uzaðý yakýn eden en baþarýlý yol öykücüsü Tayfun Talipoðlu-Bam Teli."

16

17

18

19 13 Mayýs 2010 Perþembe Nisan ve Özgürlük birinci- KKTC Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Ýlkokullararasý Atletizm Finalleri dün Atatürk Stadý'nda tamamlandý. Kýzlarda 23 Nisan Ýlkokulu, erkeklerde ise Özgürlük Ýlkokulu birinci oldu KAYIP ARABA GS 035 plakalý 2005 model kýrmýzý Opel Meriva araba kaybolmuþ veya çalýnmýþtýr. Aranýyor. Tel: KAYIP PASAPORT TC ve KKTC pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Servet Ýkinci KAYIP BELGE Bayan kuaförü kalfalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Suphi Atalay KAYIP DÝPLOMA 20 Temmuz Fen Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Bilgen Ýnce ARANIYOR Duvarcý, sývacý ve fayans seramik yapabilen ustalara ihtiyaç vardýr. Tel: DUYURU Puan ve arsa alýnýr, satýlýr. Tel: ELEMAN ARANIYOR Green Zodiac Casino bünyesinde tüm departmanlarda çalýþtýrýlmak üzere en az 2 yýl deneyimli presentable bay-bayan elemanlar aranmaktadýr UBP-DP ÝÞBÝRLÝÐÝ Küçük: DP 8 belediye istiyor Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, Demokrat Parti (DP) ile hem koalisyon çalýþmalarýnda, hem de yerel yönetimlerde iþbirliði konusunda bir hayli mesafe aldýklarýný belirterek, "Umutluyuz" dedi. UBP Genel Yönetim Kurulu dün akþam UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda toplanarak 27 Haziran'da yapýlacak yerel seçimleri, DP ile iþbirliði, koalisyon çalýþmalarý ve Gazimaðusa'da bir milletvekilliði için yapýlacak ara seçimi için aday belirleme çalýþmasý yaptý. Yaklaþýk 2 saat süren ve civarýnda tamamlanan toplantýnýn ardýndan basýna açýklama yapan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, Genel Yönetim Kurulu'na koalisyon çalýþmalarý ile ilgili parti ziyaretleri hakkýnda bilgi verdiðini belirtti. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ ARA SEÇÝMÝ Derviþ Eroðlu'nun cumhurbaþkaný seçilmesinin ardýndan Gazimaðusa'da boþalan 1 milletvekili seçimi için 27 Haziran'da ara seçim yapýlacaðýný hatýrlatan Ýrsen Küçük, UBP'ye milletvekilli adaylýðý için 7 baþvuru olduðunu ifade eti. 7 aday adayýnýn baþvurularýnýn deðerlendirilmesi için 5 kiþilik komite oluþturduklarýný anlatan Küçük, bu komitenin milletvekili adayýný belirleyeceðini söyledi. 14 ADAY BELÝRLENDÝ Yerel seçimlerde belediye baþkanlýðý adaylarýnýn UBP VE DP KTHY'YÝ DE GÖRÜÞTÜ Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) genel baþkanlarýnýn dün akþam yaptýklarý görüþmenin ardýndan Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn yaþatýlmasý konusunda her iki partinin el birliði ile çalýþacaðý belirtildi. UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, KTHY'de bazý sýkýntýlarý bulunduðunu, ancak yapýlan birçok rezervasyonlar odluðunu belirterek, bazý talihsiz açýklamalarýn bu rezervasyonlarý etkileyebileceðini vurguladý. KTHY'nin seferlerinin aksamamasý için gayret gösterileceðini ifade eden Küçük, her iki partinin bu konuda katký koyacaðýný söyledi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ise, konunun aciliyeti nedeniyle görüþmede KTHY konusunu belirlenmesi ve DP ile iþbirliði çalýþmalarýnýn da Genel Yönetim Kurulu'nda görüþüldüðünü belirten Küçük, "Bizim 14 belediye baþkanýmýz var ve onlarýn adaylýklarýný kabul ettik" dedi. Diðer yerlerdeki belediye baþkaný adaylarýnýn belirlenmesi için cumartesi ve pazar günleri delege yoklamalarý yapýlacaðýný da kaydeden Küçük, belediye meclisi adaylarýnýn belirlenmesinin ise ilçe yönetim kurullarý tarafýndan yapýlacaðýný söyledi. DP ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ DP, 8 BELEDÝYE ÝSTÝYOR "DP ile iþbirliði çalýþmalarýnýn ne durumda olduðunun" sorulmasý üzerine de Küçük, DP'nin elindeki 4 belediye olan Tatlýsu, Esentepe, Yenierenköy ve Mehmetçik için destek istediðini ifade etti. Küçük, "14 belediyede biz, 4 belediyede onlar karþýlýklý destek istiyoruz" dedi. Kalan belediyeler için de kendi aralarýnda görüþmekte olduklarýný belirten Küçük, bugün DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ile görüþtüklerini, yarýn da görüþmeye devam edeceklerini anlattý. DP'nin 8 belediyede aday göstermek istediðini belirten Küçük, "Umutluyuz. Çünkü hem koalisyon çalýþmalarýnda hem de yerel yönetimlerde iþbirliði konusunda bir hayli mesafe aldýk" þeklinde konuþtu. Ancak Küçük, DP'nin elindeki 4 belediyeye ek olarak, hangi yerleþim da ele aldýklarýný belirtti. KTHY'nin seferlerinin aksamadan sürmesi ve Kýbrýs Türkü'ne hizmet etmeye devam etmesi için koalisyon çalýþmalarý dýþýnda da olsa ve koalisyon kurulamasa da elbirliði ile çalýþmanýn asli görevleri olduðunu vurgulayan Denktaþ, bu anlamda her türlü iþbirliðine açýk olduklarýný ifade etti. Denktaþ, "Ne yolcular, ne çalýþanlar þu an için huzursuzluk içinde olmamalý. Bu önemli. Rezervasyon iptali hem turizm, hem de hava yollarýnýn durumu açýsýndan hoþ deðil. Yapýlan seferler durabilir açýklamasý þanssýz ve düþünülmeden yapýlmýþ bir açýklama" dedi. Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: yerlerinde aday çýkarmak istediði konusunda detay vermedi. Küçük, Genel Yönetim Kurulu'nun bugün saat 18.00'de yeniden toplanacaðýný da ekledi. Polar Restaurant Çatalköy anayolu üzeri Meze Kebap veya Balýk 35 TL kiþi baþý HER CUMARTESÝ GECESÝ CANLI MÜZÝK + A LA CARTE MENU Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg

20 Çamlýbel ligden düþürüldü Çamlýbel Spor Kulübü'nün Yükselme I. Liginde 3 (üç) resmi, müsabakaya çýkmadýðýndan ve liglerden çekilmesinden dolayý bir alt lig olan Yükselme II. Lige düþürülmesine; ayrýca sezonu sonuna kadar Yükselme II.Ligine kabul edilmemesine karar verildi. Yükselme Ligleri nde hakemlere karþý yapýlan saldýrýlara ceza yaðdý Küfür ve saldýrýya af yok! n Hakemlere karþý fiili saldýrý ve küfürlere Yükselme Kurulu'ndan ceza yaðýyor. Bu konuda futbolculara 3 ve 6 maç arasý men cezasý geldi Yükselme Ligi maçlarýnda son haftalarda hakemlere karþý saldýrýlar çoðaldý. Yükselme Kurulu bu konuda aðýr cezalar veriyor. Paþaköy - Dilekkaya karþýlaþmasýnda çift sarý kart ile oyundan ihraç edilen Dilekkaya takýmýnýn lisans numaralý futbolcusu hakeme yönelik fiili saldýrýya kalkýþmasý nedeniyle 3 (üç) maç müsabakalardan men edilmesine karar verildi. Ötüken-Güvercinlik karþýlaþmasýnda Güvercinlik takýmý yöneticisi Tekin Daðcýl, maçýn hakemine sürekli itiraz etmesiyle hakem tarafýndan oyun alaný dýþýna gönderilirken yine maçýn hakemine yönelik aðýr hakaret ve küfür söylemesdi nedeniyle 5 (beþ) maç müsabakalardan men edilmesine karar verildi. Kalkanlý-Aydýnköy karþýlaþmasýnda Aydýnköy takýmýnýn oyuncusu Çelebi Taþlý, karþýlaþmanýn hakemine yönelik fiili saldýrýya kalkýþmasý ve aðýr hakaret ve küfür etmesi nedeniyle 5 (beþ) maç müsabakalardan men edilmesine karar verildi. Özer Yücelten, çift sarý kart sonrasý oyundan ihraç edildiði esnada maçýn hakemine yönelik fiili saldýrý ile iteklemede bulunmasýyla 6 (altý) maç müsabakalardan men edilmesine karar verildi. Kural hatasý deðerlendirilecek Yükselme II.lig C grubunda oynanan Minareliköy-Kozan karþýlaþmasýnýn 67. dakikasýnda Minareliköy Spor Kulübünün kural hatasý yapýldýðý iddiasýnda bulunmasý üzerine, söz konusu iddianýn MHK tarafýndan deðerlendirilerek kural hatasý olup olmadýðý konusunda Kurulumuza görüþ bildirmesinin talep edilmesine; MHK tarafýndan gelen görüþ doðrultusunda karar üretilmesine karar verildi. Üniversitelerde final heyecaný n "Üniversite Oyunlarý 2010 Basketbol Þampiyonasý"nýn bayanlar üçüncülük karþýlaþmasýnda rakibi Lefke Avrupa Üniversitesi'ni maðlup eden Girne Amerikan Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler finali karþýlaþmasý 24 Mayýs 2010, Pazartesi gününe alýndý Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenmekte olan "Üniversite Oyunlarý 2010 Basketbol Þampiyonasý"nda ilk üçüncülük bayanlar kategorisinde belirlendi. Rakibi Lefke Avrupa Üniversitesi'ni (LAÜ) maðlup eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bayanlarý üçüncü oldu. Yakýn Doðu Üniversitesi, Murat Özgül ve Ýbrahim Kutluay'ý aðýrladý Kutluay'a büyük ilgi Murat Özgül ve Ýbrahim Kutluay, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin davetlisi olarak dün ülkemize geldi. Akademik bir kurum olarak ülke gençliðine, çocuklara basketbolu sevdirmek onlarý kötü alýþkanlýklardan koruyup salonlara çekme gibi misyon üstlenip, farkýndalýk yaratmak isteyen YDÜ, bu baðlamda MVP Spor Organizasyonlarý kurucusu Murat Özgül ve Türkiye Milli Basketbolcusu Ýbrahim Kutluay, basketbol ile ilgili panelde bulunmak için ülkemize getirdi. Dün ülkemize gelen konuklar YDÜ Hastanesi'ni ziyaret ettiler. Hastane ziyaretinden sonra "Ýbrahim Kutluay'la Basketbol Konuþuyoruz" konulu panelde yer aldýlar. Necati Taþkýn Ýlkokulu Spor Salonu'nda gerçekleþen üçüncülük karþýlaþmasýnda Bugün saat 13.30'da Yakýn Doðu Üniversitesi Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu'nda YDÜ ile Ýbrahim Kutluay Basketball Academy ve MVP Spor Kulübü arasýnda iþbirliði protokolü imzalanacak. baþtan sona üstün oynayan taraf GAÜ idi. Sýkça GAÜ potasý altýna giden LAÜ, son atýþlarda baþarýlý olamadý. Rakibinin üzerine gelmesinden de yararlanan GAÜ, ani geliþtirdiði ataklarý sayýya dönüþtürme becerisini de gösterince, karþýlaþmayý galip tamamlamayý baþardý. "Üniversite Oyunlarý 2010 Basketbol Þampiyonasý"nda bugünkü karþýlaþmalarýn tümü de Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Erkekler üçüncülük karþýlaþmasýnda dünkü karþýlaþmalarýn ilki maðlup takýmý LAÜ ile Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karþý karþýya gelirken; bayanlar finalinde YAÜ ile DAÜ þampiyonluk mücadelesi verecekler. Erkekler Finali 24 Mayýs'ta Yine bugün oynanmasý planlanan YDÜ - DAÜ arasýndaki erkekler finali karþýlaþmasý, üniversitelerden gelen istekler üzerine 24 Mayýs 2010, Pazartesi gününe ertelendi. Bilindiði gibi Basketbol Federasyonu'nun play-off karþýlaþmalarý 17 Mayýs 2010, tarihinde baþlayacak. Play-off ve play-out maçlarý nasýl olacak? Play-Off ve Play-Out maçlarýnda mücadele edecek olan kulüplerin katýldýðý toplantýda alýnan ortak karar gereðince Play-Off oynayacak takýmlar yapacaklarý tek devreli lig maçlarý sonunda 1.gelen takýmýn belirlenmesi için öncelikle puan üstünlüðüne bakýlmasýna; puanlarýn eþitliði halinde ise 2'li averaja göre 1.gelen takýmýn belirlenmesine; 2'li averajlarda puan üstünlüðü olmamasý halinde ise 2 takýmýn yeniden bir maç yapmasýna ve bu karþýlaþmanýn ise tek maç eleme usulü kurallarýna göre yapýlmasýna karar verildi. Play-Out oynayacak takýmlarýn yapacaklarý tek devreli lig maçlarý sonunda, son sýrada kalacak takýmýn küme düþeceðinin duyurulmasýna; Son sýrada kalan takýmla eþit puan toplamalarý halinde takýmlarýn aralarýndaki puan üstünlüðüne bakýlarak sýralamanýn yapýlmasýna; puan üstünlüðü olmamasý halinde ise ilgili takýmlar tek maç eleme usulüne göre bir maç daha yapmalarýna; 2'den fazla takýmýn birbirleriyle puan üstünlüðü saðlayamamalarý halinde kura neticesi yapýlacak eþleþmelere göre tek maç eleme usulü tekrar karþýlaþmalarýna karar verildi. Kurtarýcýoðlu ve Çaðer alacaklarýný talep etti KTFF Ýcra Kurulu, Türk Ocaðý Limasol Teknik Direktörü Tayfun Kurtarýcýoðlu ve yardýmcýsý Antrenör Hüseyin Çaðer'in Türk Ocaðý Limasol'dan olan tazminat ve maaþ alacaklarý ile ilgili ödemelerin yapýlmamasý halinde baþka Teknik Direktör sözleþmesi yapamamalarý talebi incelenmiþ olup, konunun Türk Ocaðý Limasol kulübüne bildirilmesine ve gelecek yanýta göre yeniden deðerlendirilmesine karar verildi.. U21 takýmý Samsun'a gidecek Mayýs 2010 tarihlerinde Samsun'da, Samsun Amatör Karmasýyla yapýlacak olan dostluk karþýlaþmasý için KKTC U21 Karmasý kafilesi, KTFF Genel Sekreteri ve Milli Takýmlar Sorumlusu Dt. Öner Özerdem'in kafile baþkaný olarak görevlendirilmesine; Milli Takýmlar Menajeri Mehmet Avcý'nýn ve U21 Karmasýna Teknik Direktörü olarak Hüseyin V. Taþkýran'ýn ve yardýmcýlýðýna da Ýbrahim Reis'in getirilmesine karar verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere!

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli Maðusa'daki ara seçimde UBP'nin milletvekili adayý Resmiye Canaltay. Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var: Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný hiç baþkasýna býrakýr mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri Libya'da ABD elçisinin öldürülmesi üzerine Hillary Clinton, "Özgürleþtirdiðimiz bir ülke bunu nasýl yapar" dedi... Kurtarýcýlarýna bizim gibi þükranlarýný sunmayý öðrenememiþler ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Türkiye'de kendisine verilen ödülü reddetmiþ, çünkü, Kýbrýs'ý Türkiye'nin 16 kentinden biri saymýþlar. Ýnsaflý davranmýþlar yine de... Ýstanbul'un bir semti de sayabilirlerdi!..

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı