ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN"

Transkript

1 Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MELÝS VE ARKADAÞLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YOL Elvan Levent Allem Gallem... Zübeyir Aðaoðlu ÝZZET AÐBÝM, ANNEM VE BEN Özlem Güneyli DERVÝÞ'E ÇAÐRI... Dolgun Dalgýçoðlu BÝR BAÞKADIR BENÝM ÜLKEM Erdoðan Baybars Özel uçaðýyla Ankara ya getirdiði Derviþ Eroðlu na üç saat ayýran TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan, önümüzdeki 5 yýlýn siyasi ve ekonomik yol haritasýný da ona verdi... Eroðlu na Koalisyon için Avcý pusuya yattý n ÖRP Merkez Yönetim Kurulu Turgay Avcý ya UBP ile koalisyon görüþmesi yapma yetkisi verdi... n Turgay Avcý, Ýþbirliðine ve elimizi taþýn altýna koymaya hazýrýz dedi... n 4. sayfada Talimat yaðdý Cumhurbaþkaný seçildikten sonra Eroðlu nun Ankara ya yaptýðý ilk ziyarette, Erdoðan ýn ona üç saat ayýrmasý dikkati çekti. Üç saat, bir TC Baþbakaný nýn Kýbrýslý bir Türk lidere þimdiye dek ayýrdýðý en uzun süre oluyor... n Görüþmenin ayrýntýlarýyla ilgili bilgi vermekten kaçýnan Eroðlu 3 saatte birçok konuyu görüþtük demekle yetindi... n Eroðlu: 3 saatte ekonomi ve Kýbrýs konusu da dahil, herþeyi ortaya koyduk Mayýs a iyi bir hazýrlýk yaptýk... Mülkiyetle baþlayacaðýz... n Erdoðan-Eroðlu görüþmesinin daha çok KKTC nin ekonomik ve iç sorunlarýyla ilgili olduðu sanýlýyor... l 3. sayfada Yerel seçimler... UBP-DP anlaþtý gibi n Dün gün boyu süren temaslardan sonra Ýrsen Küçük yaptýðý açýklamada, DP ile hem koalisyon konusunda, hem de yerel seçimlerde iþbirliði yolunda bir hayli mesafe aldýklarýný söyledi ve Umutluyuz dedi... n DP nin 8 belediye istediðini açýklayan Küçük, 14 belediyede biz, 4 belediyede onlar karþýlýklý destek istiyoruz diye konuþtu... n Serdar Denktaþ ise seçimlerde iþbirliðiyle ilgili ortaya çýkan pürüzlerin büyük oranda giderildiðini belirtti, ancak koalisyon konusunda net bir þey söylemedi... n 3 ve 19. sayfalarda "HÜKMÜGARAGUÞÝ" Mehmet Levent l 4. sayfada KKTC VE FUTBOL Kubilay Özkýraç l 7. sayfada KORUNAKLI VE UFKU KAPALI OLMANIN ÝSYANI... Gülsade Soykök l 8. sayfada ÝÇ HESAPLAÞMA... (2) Salih Çelebioðlu l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: CTP Talat'ý deðil, Talat CTP'yi yýktý n 2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ ÝZZET AÐBÝM, ANNEM VE BEN Kaç gündür kafama takýldý. Yazacaðým yazacaðým 1 türlü kýsmet olmadý. Bakar mýsýnýz Ýzzet aðbime yapýlan haksýzlýða/ Ben bile isyanlardaysam düþünün artýk Onun vaziyetini... Avrupa Parlamentosu nda yaptýðý o mühim konuþmaya birkaç kýytýrýk faþistten baþka kimse ilgi göstermedi/ iþgal karþýtlarý alkýþlamadý BÝLE/ ne biçim iþgal karþýtýysalar/ anlamadým gitti... 1 karþýlama yapmak yok muydu YANÝ? Ýzzet aðbim iþgal bölgesine döndüðünde onu omuzlarýna alýp kaldýracak 3 kahraman DA mý yoktu? Yazýklar olsun... -Ne ilgi gösderecegler/ 3 gün evel köçegler gibi dansederdi AVCI ynan/ kim inanýr artýg onun gonuþmalarýna. Ayarladý genne Hridofyas 1 gonuþmacýg/ o DA giddi gonuþdu iþde. -Aman anne ne var Hristofyas ayarladýysa?/sonuçta adam Kýbrýs ý birleþtirmeye çalýþýyor/ Kýbrýs Ortak Vatanýmýzdýr DÝYOR/ Az þey mi bu? -Sen da o tarafdan yad oþu Hrisdofyas uðraþýr birleþdirsin Gýbrýz ý/ Napardý bu gadar zaman?/ Yeni aðnadý oþu Türkiye doldurdu nüfusunu bununçine? -Niye yeni anlasýn caným? -E nedir bu laflar o zaman? Eroðlu Türkiyelilerin oylarýynan gazanmýþ deyiyor. Re Dimidri/ Talad kimin oylarýynan gazandýydý ya?/ E cimasun dosa hronya manamu Dimidrimu? Ma uyurdu acaba bu gadar sene bu Dimidri? -Herþeyi birbirine karýþtýrdýn anne.. -Ne garýþdýrmasý? Ýzzet oðlum Talat a oy toplarkan Türkiyeli-Gýbrýzlý ayýrmazdý/ Talad gaybedince seçimi/ Türkiyalýlar Eroðlu na oy verdi DEMEYE baþladý/ sonra giddi Avrupalarda gonuþma yapdý/ Þimdi aglýna geldi a oðlum Türkiye nin buraya nüfus daþýdýðýný söylemeg?/ O nüfus size oy verinca siner galýrsýnýz/ baþgasýna oy verinca aðlamaya baþlarsýnýz... -Yasemin Hareketi seçimlere girdiðinde öyle konuþmuyordun anne... -Kim dedi sana oþu öyle gonuþmazdým? Aþ telefonu DA sor isdersan ustana... -Ne ustasý? -E Þener oðlum senin usdan deðil?/ Sor genne bakalým/ Ben ilk günden aradým gazeddayý DA söyledim oþu yaðnýþ adamýnan yola çýgdýlar... -? -Ne singoz oldun ya?annen bu saþlarý deðirmende aðardmadý / Neler gördüg bu memlekedde neler/ DA þimdi oturacayýg Ýzzet i alkýþlaylým? Senin aglýndayýg zaneden? Aslýnda annem haklýydý/ ne desem boþ olacaktý/ bu tartýþmada onunla baþa çýkmam mümkün deðildi. Evet Talat Karpaz Cumhuriyeti nin Türkiyeli oylarýyla kaybetmiþti seçimi ve fakat daha evvel DE ayný oylarla kazanmýþtý.seçim kazanýrken öpüp alnýna koyduysan/ seçim kaybedince DE daha olgun davranýcaksýn YANÝ.Ama annem geri çekilecek gibi deðildi/ Haklý olduðunu anladý YA sonuna kadar götürecek. -Bak Talad ne dedi 1 Mayýs da ÝÞGAL pankartý daþýyannara? Provokasyon yapdýlar DEDÝ. -Ne ilgisi var? -Ýzzet e DA lazým öyle DESÝN/ Lefgoþa da 1 pankartcýg provokasyondur DA/ Ýzzed goca Avrupa Parlamentosu nda ÝÞGAL var DEYÝNCE provokasyon deðil? -Seçimlerde Denktaþ-Eroðlu cephesine karþý kenetlenmiþlerse fena mý yaptýlar? -Köprüyü geçene gadar Ayýya Dayý dediler demeg isden herhalde? -Þimdi sen Ayýlarla Dayýlarý DA sýralamaya baþlarsýn... -Sýralarým tabii/ Bu memleketin Ayýlarýný DA bilirim Dayýlarýný DA... -Biliyorum sýralarsýn DA benim yazýma asla girmez öyle þeyler/ Ýlla hakaret mi ettiriceksin bana?/ Çok meraklýysan otur DA kendin yaz... -Ver bana Þener oðlumun numarasýný DA araycam genni/ Senin nazýný çekeceg deðilim YA... Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Hiç kuþkusuz þu ya da bu partiyi savunmak bize düþmez. Övmek da... Bize, topluma vaadettikleri gibi hizmet edip etmediklerine bakmak düþer. Vaadettikleri çizginin dýþýna çýkarlarsa bize düþen, onlarý eleþtirmektir. Artý, vaadettiklerinde de bir yanlýþlýk varsa onu da eleþtirmek... Peki, vaadettiði çizgide gittiði ve toplumun haklarýný gerektiði gibi savunduðu, koruduðu zaman onu alkýþlamak, ona bravo, afferin çekmek gerekmez mi? Gerekmez. Neden? Doðrusunu yapmak, toplumun hakkýný hukukunu korumak, zaten görevidir. Ve görevini yaptý diye kimsenin ödül beklemeye hakký yoktur. Lafý uzattýk ama o da lazýmdýr. Terazimizin, ya da kantarýmýzýn nasýl tarttýðýný söylemiþ olduk. Yazýlanlar doðruysa Mehmet Ali Talat CTP'nin kendine zarar verdiðini söyledi. Yani seçimi kaybetmesinde CTP'nin payý vardýr. Ve, denenler doðruysa seçimlerde CTP'lilere, "aman, sakýn yanýmda görünmeyin bana zararýnýz dokunur' dedi. Zaten, "ben baðýmsýzým" deme nedeni de buydu herhalde... Yýllar yýllar önce idi. 1950'li yýllarýn baþýnda. Birinci yeðenimin oðlu liseyi bitirdi, kendine Lefkoþa'da devlette iþ buldu. Bir gün öðle vakti mi, akþam üzere mi tam aklýmda deðil. Yeðenim'in oðlu Aþçý Mustafa'da yemek yerken babasý içeri girdi, gitti masasýna oturdu. Oðlu, "kalk, baþka masaya git da herkes babam olduðunu anlayacak sonra" deyip babasýný kovdu. Fazla gerilere gitmeyelim... CTP ilk saðlam sarsýntýyý ne zaman geçirdi? Özker Özgür'ün DP ile kurduðu koalisyonu bozmak istediði zaman... Özker Özgür geç kaldý pekiyi kapýya vurmakta... CTP TALAT'I DEÐÝL, TALAT CTP'YÝ YIKTI Olan, olduydu artýk... CTP, Mehmet Ali'nin önderliðinde DP ile koalisyonu sürdürdü. Sonra da Mehmet Ali Talat arkadaþlarý ile Özker Özgür'ü seçimle devirdi ve, CTP'nin Baþkanlýðýný ele geçirdi. Talat CTP'yi, Özker'in yerine geçince, arkadaþlarý ile beraber yeni bir raya oturttu. Özker eski rayý berhava ettiydi zaten... Bu memleket küçüktür gizli bir þey kalmaz bilirsiniz. Grivas da Yunanistan'a dönerken 1959'da þöyle demiþti: Allah bir kere daha bana Kýbrýs'ta yeraltý örgütü kurmayý nasip etmesin. Aðýzlarý tutmaz Kýbrýslýlarýn... Ýkliminden mi ne? CTP'nin Türkiye ile barýþmasý, Türk Silahlý Kuvvetleri ile yakýn iliþkiye girmesi, Talat'ýn baþkanlýðýndadýr. Ve kendi kadrosunun tabii... Denktaþ ile sýcak iliþkiye girilmesi da... Yerli sermaye ile yakýn iliþkiye girilmesi da Talat'ýn baþkanlýðýndadýr... Yan yana, omuz omuza, birlikte, toplumun gasp edilen haklarýný geri almak için sözde verilen mücadelede, mücadele arkadaþlarýna ihanet eden CTP'nin Baþkaný da Mehmet Ali Talat'tý. Yandaþlarý ile birlikteliði bozmayacaðýna iliþkin belgeye imza atan da Mehmet Ali Talat'týr. Ama buna raðmen Denktaþ ile koalisyon kuran da Mehmet Ali Talat'týr. Anlaþma ha oldu ha olacak tavatýrýný CTP'ye gýllaslayan ve CTP eliyle topluma satmaya kalkýþan da Talat'týr. Deneyimi ile gerçeði bilen topluma yalan satmaya kalkýþmanýn, ve sermaye ile, Denktaþ'la, askerle, hulasa iþgal güçleri ile sömürgeciye boyun eðmenin, partisine de eðdirmenin bir bedelinin olacaðýný bileceydi. Kendi sorumluluðunu Ferdi'nin üzerine yýkmanýn kendine bir yararý olmaz... Þimdi Karacaoðlan'ýn bir dörtlüðünün tam da sýrasýydý. Ama yerimiz bu kadar... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MELÝS VE ARKADAÞLARI 1974 kuþkusuz ki bir milattýr Kýbrýs'ta... Bir 1974 öncesi var... Bir de 1974 sonrasý... Ýþte sevgili Melis'in Ýngiltere'den gönderdiði mektup milattan öncesi ile sonrasýný karþýlaþtýrma olanaðý verdi bana... Ýki toplum olarak iliþkilerimizi... Ve duygularýmýzý... Milattan önce nasýldý... Milattan sonra nasýl... Melis Ýngiltere'de okuyor... Pek çok da Kýbrýslýrum arkadaþý var. Hepsi de barýþçýymýþ... Ve çok iyiymiþ iliþkileri... Ancak iyi olmasýna raðmen aksayan bir taraf varmýþ yine de bu iliþkilerde... Melis'i tedirgin eden ve onda sýkýntý yaratan bir taraf... Kendini onlarla eþit hissedemiyormuþ bir türlü... Her birliktelikten sonra bir burukluk, bir eziklik kalýyormuþ içinde... Küçük düþürülmüþ gibi... Oysa kasýtlý bir þey yokmuþ aslýnda... Tepeden bakan, küçük düþürmeye çalýþan biri yok... Soruyorlarmýþ mesela: -Rumca bilir misin? Ne desin? -Bilmem, diyor... Ardýndan baþka bir soru: -Nerde yaþýyorsun? -Lefkoþa'da... -Ha, demek 'occupied part'dansýn... Ýtiraz etmiyor Melis... "Hayýr, iþgal bölgesinden deðilim" demiyor... Ama bir eziklik hissediyor bunda da... Yine küçük düþürülmüþ gibi geliyor ona... "Girne yýkýk dökük" diyorlar... E, yýkýk dökükse yýkýk dökük... O mu sorumlusu? Deðil... Deðil ama, bu da incitiyor onurunu... "Peki sizin takýmlar, Omonia ve APOEL gibi Avrupa'da neden maç yapamýyorlar?" Verilecek cevabý mý yok Melis'in bu absürd soruya? Var tabii... Ama ne dese boþ... O cevap da sonucu deðiþtirmiyor... Takýmlarýmýz Avrupa'da maç yapamýyorsa yapamýyor... Kýbrýslýrum arkadaþlarý sanki baþka bir ülkeden, Melis de baþka bir ülkeden gibi... Onlar tanýnmýþ ve geliþmiþ bir devletin vatandaþlarý... Melis ise tanýnmamýþ, geliþmemiþ ve iþgal altýndaki 'sahte' bir devletin vatandaþý... Bu derin ayrýlýk Kýbrýs'ta yeþil bir hat ise, yurtdýþýnda da kýrmýzý kalýn bir çizgi olarak giriyor aralarýna... Melis ne kadar da bir barýþ gönüllüsü olsa, hatta 'Kýbrýslýtürk' demeyip de sadece 'Kýbrýslýyým' dese de, kendini onlara kanýtlayamamýþ gibi bir burukluk kalýyor içinde... Onlar Kýbrýs'ýn gururunu taþýrken, o da ezikliðini taþýyor... Hem de adada tüm bu olup bitenlerde hiçbir günahý ve sorumluluðu olmadýðý halde... Ne garip 'ten, yani milattan önce de pek farklý deðildi durum aslýnda... Kýbrýslýtürkler olarak ayný duygular içindeydik yine... Ben de yurtdýþýnda çok karþýlaþtým Kýbrýslýrumlarla... Bana da çok sordular: -Rumca bilir misin, diye... Bilmediðim için kýnayanlar da oldu beni... Onlar da Türkçe bilmiyorlardý ve ayný ataðý ben de yaptým onlara, ama kâr etmedi. Neden? Çoðunluk azýnlýðýn dilini bilmeyebilirmiþ bir ülkede, ama azýnlýðýn çoðunluðun dilini bilmesi þartmýþ Kýbrýs'ýn miladýdýr gerçi, ama bizim için daha da erken baþladý bu galiba. 1963'te... Kýbrýslýtürkler olarak biz o traihten beri dönüp dolanýyoruz bir boþlukta... Ne tam Kýbrýslý olabildik, ne de tam Türk aslýnda... Ve Kýbrýs'ta yeþil hattýn Türk ordusuyla korunan parçasýnda ötmek kadar kolay olmuyor gururla dolaþmak dünyada...

3 AFRÝKA dan mektup... GÖRÜNEN KÖY BELLÝ, KILAVUZ ÝSTEMEZ Milliyetçi güçler inisiyatifi büsbütün ele geçirmiþ toplumumuzda... Böyle bir ifade kullanýyoruz gerçi, ama doðrusunu isterseniz bu da pek oturmuyor yerine... Yerine oturmayan ifade "milliyetçi güçler" ifadesi... Geldiðimiz aþamadan sonra çok tartýþmalý... Burada milliyetçi olmayan mý kaldý? YKP'nin iþgal pankartýný doðru bulmayan TDP'yi nereye koyalým mesela? Veya bunu bir 'provokasyon' sayan Mehmet Ali Talat'ý... Pankarta destek belirtmekten kaçýnan BKP'yi... Ve KTÖS'ün dýþýndaki tüm örgütlerimizi... Nereye koyalým? * Saðcýlarýmýzdan sonra solcularýmýzýn da Ankara ile bütünleþmesiyle buradaki güçler arasýnda ideolojik ayrýlýklar da ortadan kalktý... Sað da, sol da Ankara'nýn aðzýna bakýyor artýk... Bu durumda birine 'milliyetçi', diðerine ise 'anti-milliyetçi' demek ne kadar doðru olur? Her parti, burada egemen güç olan Ankara karþýsýndaki duruþu ile tanýmlanabilir ancak. Ýþbirlikçi KKTC yönetimi karþýsýndaki duruþu ile deðil... Yönetimde olmayanlar, "Kukla hükümete muhalif olanlar" diye anýlabilir ancak. Ama bu, kendilerini milliyetçi cepheden ayýrmaya yetmez... Dediðimiz gibi, esas muhalif duruþ egemen güce karþý duruþtur... * Yerel seçimlere giderken manzaraya bakýn... Yönetimdekiler yolunu bulmuþ... Ýþbirliði yapýyorlar... DP ile oturmuþlar, belediyeleri paylaþmýþlar... Ya geriye kalanlar? Darmadaðýn... Ne yaptýklarýný bilmiyorlar... Birbirleriyle uðraþýyorlar... En aðýr sözlerle saldýrýp duruyorlar birbirlerine... Mesela Mehmet Çakýcý... Daha kýsa bir süre öncesine dek, "çözümcü ve barýþçý" bir ruh birliði içinde birlikte sahneye çýktýðý CTP'yi þimdi 'ahlaksýzlýk'la suçluyor... Neden? Ýþbirliði falan diyerek, 'ahlaksýz' bir teklif yapmýþ CTP kendilerine... Kutlay Erk de geri kalmamýþ zaten... O da Çakýcý'ya verip veriþtirmiþ... UBP ile DP ballandýrýrken, CTP ile TDP'nin hazin manzarasý bu iþte... BKP ise hiç yok hesapta... * Bu seçimlerden çýkacak sonucu þimdiden kestirmek hiç de zor deðil... Bunun için anket falan da yaptýrmak gerekmiyor bu kez... Görünen köy belli... Kýlavuz istemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE UBP-DP pazarlýðý gün boyu sürdü Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) arasýnda sabah saatlerinde heyetler arasýnda yapýlan görüþmenin ardýndan, akþam saatlerinde genel baþkanlar Ýrsen Küçük ve Serdar Denktaþ'ýn katýlýmýyla yeni bir görüþme yapýldý. Küçük ve Denktaþ'ýn baþkanlýk ettiði heyetler arasý görüþme, saat 17.10'da UBP genel merkez binasýnda baþladý. Görüþmede UBP Genel Baþkaný Küçük'e Lefkoþa Ýlçe Baþkaný, Milletvekili Ali Çetin Amcaoðlu ile milletvekilleri Þerife Ünverdi ve Mutlu Atasayan; DP Genel Baþkaný Denktaþ'a ise Grup Baþkan Vekili Maðusa Milletvekili Ertuðrul Hasipoðlu ile Parti Meclisi üyeleri Süha Türköz ve Erhan Arýklý eþlik etti. BUGÜN DEVAM Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) arasýnda genel baþkanlar Ýrsen Küçük ve Serdar Denktaþ'ýn da katýlýmýyla akþam saatlerinde yapýlan kýsa görüþmenin ardýndan, ilerleme saðlandýðý ve genel baþkanlarýn bugün Cumhuriyet Meclisi'nde görüþmeleri sürdürecekleri açýklandý. Yaklaþýk yarým saat süren görüþmede ilerleme kaydedildiðini ifade eden genel baþkanlar, dün akþam saat 18.00'de UBP, 19.00'da da DP merkez yönetim kurullarýnýn yaptýðý toplantýlarýn ardýndan bugün mecliste bir araya geleceklerini belirttiler. KÜÇÜK Görüþmenin ardýndan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ile birlikte basýna açýklama yapan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, DP ile uzun bir süredir 27 Haziran Yerel Seçimleri'nde iþbirliðine yönelik ERDOÐAN-EROÐLU GÖRÜÞMESÝ Eroðlu: 3 saatte birçok konuyu görüþtük n "3 SAATTE EKONOMÝ VE KIBRIS KONUSU DA DAHÝL HERÞEYÝ ORTAYA KOYDUK MAYIS'A ÝYÝ BÝR HAZIRLIK YAPTIK... MÜLKÝYETLE BAÞLAYACAÐIZ" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs müzakerelerinin yeniden baþlayacaðý 26 Mayýs'a yönelik iyi bir hazýrlýk yaptýklarýný ve görüþmelere mülkiyet konusuyla baþlayacaklarýný söyledi. Eroðlu, dün bir kabulü sýrasýnda, basýn mensuplarýnýn sorusu üzerine, önceki gün gerçekleþtirdiði Ankara ziyareti ve Kýbrýs müzakerelerine hazýrlýklarý konusunda deðerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn daveti üzerine, TC Baþbakanlýðý'nýn ATA özel uçaðýyla Ankara'ya gittiðini ve gece saat 22.00'ye kadar görüþtüklerini belirtti. Eroðlu, ele aldýklarý konular arasýnda Kýbrýs sorunu, Erdoðan'ýn Yunanistan ziyareti, KKTC'nin kendine has bazý ekonomik sorunlarýný "enine boyuna" tartýþtýklarýný söyledi. Üç saat süren görüþmeleri esnasýnda her þeyi ortaya koyduklarýný anlatan Eroðlu, ekonomik sorunlarýn yanýnda Kýbrýs müzakereleriyle ilgili de bilgi alýþveriþinde bulunduklarýný ifade etti. Cumhurbaþkaný, müzakere heyeti ve müzakerelere hazýrlýklarýnýn ne aþamada olduðuyla ilgili soruya ise þu yanýtý verdi: "Heyetimiz tamamdýr, Cumhurbaþkanlýðý'ný görüþmeler yapýldýðýný belirterek, sabahki komite çalýþmalarýnýn ardýndan baþkanlar düzeyinde toplandýklarýný söyledi. Görüþmede ilerleme kaydettiklerini ifade eden Küçük, çalýþmalarýn sürdüðünü, bugün Serdar Denktaþ ile Cumhuriyet Meclisi'nde tekrar bir araya geleceklerini kaydetti. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da, yerel seçimler ile ilgili ortaya çýkan pürüzler olduðunu, ancak bunlarý büyük oranda giderdiklerini ifade etti. "Gelinen aþamada çok büyük bir ihtimalle yerel seçimlerde iki partinin iþbirliði yapabilme imkaný yüksek" diyen Denktaþ, hala küçük bir prüz bulunduðunu ancak onun da aþýlacaðýna inandýðýný söyledi. KOALÝSYON TEKLÝFÝ DP Parti Meclisi'nin, "yerel seçimlere kadar koalisyon görüþmesi yapmama" kararýný hatýrlatan Denktaþ, "Bu görüþmeyi sürdürebilmek mümkün olacak mý, olmayacak mý onu da bu akþam merkez yönetim kurulunun yapacaðý toplantý sonrasýnda daha net duruma getireceðiz. Yarýn akþam da parti meclisi var. Oradaki durumdan sonra koalisyon görüþmeleri baþlayacak mý daha rahatlýkla cevaplayabileceðiz" dedi. Olumlu giden bir süreç içerisinde olduklarýný söyleyebileceðini ifade eden Denktaþ, yetkili kurullarýnýn da oluþan olumlu havayý devam ettirmek yönünde karar üretmesi umudunu belirtti. teslim aldýðýmýz günden itibaren heyetimizi kurarak çalýþmalarýmýza baþladýk. Biliyorsunuz müzakereler sýrasýnda baþlangýç mülkiyetten olacak. Bu konuda taraflarýn daha önce masaya koyduðu öneriler var. Bunlar üzerinde çalýþýyoruz. Yeni öneriler sunacaksak onlarýn da hazýrlýðý yapýlmaktadýr." Müzakereler baþladýktan sonra kaç günde bir görüþme yapýlacaðýný müzakere masasýnda karþýlýklý görüþler ortaya konulduktan sonra kararlaþtýracaklarýný belirten Cumhurbaþkaný, 26 Mayýs'a iyi bir hazýrlýk yaptýklarýný kaydetti. Cumhurbaþkaný, Türkiye'nin vizyonunda bir deðiþiklik bulunup bulunmadýðýyla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin yýlsonunda kadar bir anlaþmaya varýlmasý arzusunda olduðunu belirterek, "Türkiye'nin vizyonu bir anlaþmaya varýlmasýdýr" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, anlaþmanýn sadece Türk tarafýnýn isteðiyle olamayacaðýný, karþý tarafýn da bu niyeti ortaya koymasý gerektiðini, bunu da müzakere masasýnda göreceklerini söyledi. Eroðlu, Rum Yönetimi liderinin þu ana kadar verdiði beyanatlarýn daha çok kendi tabanýna yönelik beyanatlar olduðunu ve Rum liderin müzakere masasýnda ne konuþacaðýný görüþmeler baþlayýnca göreceklerini belirtti. ex istence Elvan Levent YOL Kendimi bildim bileli, burada yýllardýr ayný sorularý soruyor insanlar birbirlerine. Nereye doðru gittiðimizi, bu gidiþle nereye varacaðýmýzý ve sonumuzun ne olacaðýný bir falcýya sorar gibi birbirlerine sorup duruyorlar. Deðiþen birþey yok çünkü. Bir gemide bile deðil, bir gemideki barut fýçýsýnda yaþýyoruz sanki ve halâ nasýl da havaya uçmadýðýmýza þaþýp, önce gemi mi batar yoksa, barut fýçýsý mý patlar þeklinde bir merak sarýyor bizi. Öylesine çarpýk, öylesine tutarsýz, öylesine eðri büðrü bir yaþam sürüyoruz ki bu barut fýçýsýnýn içinde, neyin iyi, neyin kötü olduðunu birbirine karýþtýrdýk. Sanki, deniz tutmuþ bizi ve baþýmýz dönmüþ, 'dalga'larýn sarhoþ ettiði balýklar misali, hangi oltalara yakalanmýþtýk, hatýrlayamýyoruz. Sonra tekrar denize salývermiþlerdi bizi çünkü; merhametten deðil, salt tekrar avlamak içindi oysa bu iyi niyet gösterisi. Haftasonlarý bütün restaurantlar 'full'. Restaurant'ta deðilse evinde mangal yakmýþtýr vatandaþ... Evinde deðilse, pikniktedir... Piknikte deðilse, denizde güneþleniyordur. Turistler bize bakýp nasýl da imrenirdi; onlar yýlýn sadece yedi günü bu cennet adada, biz ise yýlýn her günü bu barut fýçýsýndaydýk... Ertesi gün de açýp bakardýnýz gazeteyi, hastane felç durumda. Numaratör sistemi baþlamadan çökmüþ, vatandaþ periþan... Haftasonu yediðiniz yemek boðazýnýzda kalýrdý. Yine bir 'dalga', deniz yine tutar, mideniz yine bulanmaya baþlardý. 'Piyango'nun kime, nerede çýkacaðý belli olmazdý; hastane, mahkeme, devlet dairesi... Veya yoldaki bir çukurda... Yapýmý halâ devam etmekte olan Girne- Lapta yolunda sardý beni bu düþünceler. O yol, öylesine büyük bir mutluluk kaynaðýydý ki, oradan ne zaman geçsem, sevinçten gözlerim yaþarýrdý. Yýllar boyunca, o kadar büyük bir sabýrla hayalini kurmuþtu ki vatandaþ o yolun, henüz daha tam olarak tamamlanmasýný bekleyemeden, kullanmaya baþlamýþ bile, haklý olarak. Hayatýnda hiç deniz görmemiþ birisinin, deniz görünce heyecandan elbiseleriyle denize atlamasýna benzetirdim biraz bu durumu. Biz de ayný öyleyiz iþte. Hayatýmýzda hiç yol görmemiþ þehirliler gibi, heyecanla birbirimize anlatýp duruyoruz, yýllardýr 'can çekiþerek' gittiðimiz mesafeyi, þimdi nasýl da göz açýp kapar gibi çarçabuk katettiðimizi. Yol görgüsüzü olduðumuzu, yol yapýlýnca anladým yani. Yol güzel, gayet konforlu olacaða benziyor, vatandaþ da basýyor gaza tabii basabildiði kadar, yýllarýn acýsýný çýkarmak istermiþcesine. Ne kamera, ne tümsek, ne trafik ýþýklarý, 'rüya' gibi adeta... Ancak, böyle bir rüyanýn sonunun bir 'kabus'a dönüþebileceðini anlamak için falcýya gerek yoktu elbette. Yol henüz tam anlamýyla açýlmadýðý için, oraya koyduklarý trafik ýþýklarý da çalýþmýyor. Oysa, orada anayola çýkan birden fazla tali yol var. Dolayýsýyla, trafik ýþýklarýnýn çalýþmamasý, tam olarak 'kazaya çýkarýlan davetiye' anlamýna geliyor. Ve o 'güzel', yeni yol, daha bitmeden, 'dua'yla 'sevinç' arasýnda katedilen bir mesafeye dönüþüyor. Öylesine alýþtýk ki artýk çarpýk yapýlaþmaya, 'iyi'nin ve 'kötü'nün ayýrýmýný bile yapamýyoruz. Dalgaya býrakýyoruz kendimizi, gemi gidiyor, içinde barut fýçýsý, biz de fýçýnýn içinde...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Olur mu böyle olur mu ey sayýn baþbakan Bir cumhurbaþkaný hiç böyle çaðrýlýr mý? Böyle mi çýkar protokol sizin Kasýmpaþa'dan? Obama'yý da çaðýrsan acaba darýlýr mý? Ali OSMAN Periyodik NEDEN BU HALE DÜÞTÜK HA? Pazartesi günü bilgisayarýn karþýsýnda köþe yazýmý yazmaya çalýþýyordum... Gazetenin zili çaldý... Kapýnýn açýldýðýný duydum... Ve açýlýr açýlmaz, gür bir ses duyuldu... -Ne oturursunuz burada? Kalkýn sokaða çýkýn... Oturmakla olmaz... Siz da mý para yediniz? Kapýyý göremiyordum ama sese göre, ses sahibi 2 metre boyunda iri yarý birisi olmalýydý... Yazmayý býraktým ve kalkýp adama doðru gittim... -Merhaba, dedim, ama gülmemek için de kendimi zor tuttum... Adam 1.50 boylarýnda, beyaz tenli, mavi gözlü birisiydi... Boyu sesine göre deðildi! -Buyur otur, dedim. Gösterdiðim sandalyeye oturdu. -Neden sokaða dökülmezsiniz? -Halký sokaktan alýp sandýða kapattýktan ve çeþitli oyunlarla, yalanlarla kandýrdýktan sonra halkýn da sokaða çýkma takati kalmadý... -Yani bitti bu iþ dersiniz? -Biter mi? Bitse biz de gazeteyi kapatýr evlerimize çekiliriz... -Demek bitmedi... -Herþeye raðmen umut var... -Umut mumut, benim oðlancýk iþsiz güçsüz. Üniversite bitirdi. Rumlarda inþaatlarda çalýþýrdý. Tam 27 yaþýnda... Ýþ yokmuþ durduttular... Ben emeklilik alýrým... O emeklilikten birkaç kuruþ veririm kendine geçinsin... Bunun için mi ezildik elendik daðlarda... -Ne iþ yapýyorsun? -Emekliyim... 74'te Bilelle'nin üstünde mücahittim... Çarpýþmalar devam ediyordu... Bazýlarýný arada sýrada aþaða býrakýyorlardý beni býrakmadýlar... Meðer kardeþim vurulmuþ... Ýzine gidip öðrendiðimde geri dönmeyeceðimi sanýrlardý. Moral meselesi yani... Þehit kardeþimin adýný verdim oðluma... Bilin ne düþünürüm? -Ne düþünüyorsun? -Belki bu hükümet azýtýr da halk yollara düþer. Ortasý kalmadý artýk bunun. Ya ölürler, ya þahlanýrlar... -Sence olur mu? -Olmasý lazým... Bu siyasetlerle yürümez... Ayaða kalkmazsak selamýzý hoca okuyacak ki o hoca da bizim hocamýz olmayacak... Bizden pek kalmadý artýk. Hep Türkiye'den gelenlerdir. Onlar gömecekler bizi... -Sadece hocalarý mý? Nüfus olarak içinde eriyoruz... -TC'liler bu tarafta hep örgütlendiler. Ucuza çalýþýyorlar... Aralarýna Kýbrýslýyý almazlar... Ucuza çalýþýrlar ama þirket gibidirler... Biz onlarýn aldýðý paraya dayanamayýz... Rum tarafýnda da Polonyalýlar ve Pontuslular ucuza iþlerler... Onlar da þirketleþtiler... Yani bizim çocuklara buralarda iþ yok... -Muhalefet yapanlardan da pek ses çýkmaz... Onlar da bir yerlerden para mý yediler da sesleri çýkmaz? Hem söyleyebilirmin bana, biz neden bu hale düþtük? -Ýsmin nedir? -Aman ha sakýn adýmý yazma.. Bir umudum var belki benim oðlancýðý iþe godururuk... -Hah, iþte 2 saattir benimle konuþup durun ya ve neden bu hale düþtüðümüzü soran ya... -Evet... -Adýmýzý bile söylemekten korktuðumuzdan bu hale düþtük... Kalay ÖRP koalisyon pususuna yattý n ÖRP MYK, TURGAY AVCI'YA UBP'YLE KOALÝSYON GÖRÜÞMESÝ YAPMA YETKÝSÝ VERDÝ Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý, önceki gece toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun kendisine UBP ile koalisyon görüþmesi yapma yetkisi verdiðini açýkladý. Avcý, daha sonra TAK muhabirinin sorularý üzerine, Cumhurbaþkaný'ndan hükümeti kurma görevi alan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün önceki gün partilerini ziyareti sýrasýnda "koalisyon kurmak için yetki aldým, sizin de böyle bir yetkilendirmeniz olursa haberleþiriz" Baraka YKP'ye destek belirtti Baraka Kültür Merkezi'nin, Yeni Kýbrýs Partisi (YKP)'yi ziyaret ederek, "sözlü saldýrýlara karþý dayanýþma belirttiði" bildirildi. YKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre görüþmede, Baraka Kültür Merkezi aktivistlerinden Münür Rahvancoðlu ve Merter Refikoðlu, YKP Yürütme Kurulu üyeleri Murat Kanatlý, Alpay Durduran, Erdinç Selasiye ile Parti Meclisi üyesi Celal Devrim Önen ile görüþtü. YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Kanatlý görüþmede, "partisine yönelik saldýrýlara karþý basýn açýklamalarýyla net tutumlarýný ortaya koyduklarýný" söyledi. EROÐLU ZERIHOUN'U KABUL ETTÝ- Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu, adadaki görev süresini tamamlayan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun'u kabul etti. BM'nin New York'taki merkezine Siyasi Ýþler Dairesi Müsteþar Yardýmcýsý olarak atanan Zerihoun dün saat 17:30'daki ziyaretle, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na veda etti. Görüþmede basýnýn sadece görüntü olanaðý saðlandý, açýklama yapýlmadý. KTHY Genel Kurulu Cumartesi toplanacak n ATAKAN: "NÝSANDAKÝ OLAÐANÜSTÜ KURULTAYDA ALINAN YENÝ BÝR ORTAK ARAMA KARARI DOÐRULTUSUNDA ÞÝRKETÝN MALÝ DURUMU ELE ALINACAK" Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) Olaðanüstü Genel Kurulu, Cumartesi günü toplanacak. KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Atakan, TAK muhabirinin sorusu üzerine, Þirketin mali durumunun ele alýnacaðý Genel Kurulun KTHY binasýnda saat 11.30'da baþlayacaðýný açýkladý. AVCI'NIN ÖREPE'SÝ "VATANÝ GÖREV"E AMADE Þimdi soru þu: UBP hangi partiyle koalisyon kuracak? CTP ile kurmayacak. Ferdi Sabit Soyer sadece "muhalefet" olmak arzusunda olduðunu deðil, "yýkýcý" deðil "yapýcý muhalefet" yapacaðýný da beyan etti. Turgay Avcý ÖREPESÝ ile birlikte bu "vatani görevi" üstlenmeye hazýr. Zaten ÖREPE de böyle "vatani görevler" üstlenmek için kurulmadý mý? Turgay Avcý "Önemli olan parti deðil, ülke çýkarlarýdýr. Sorunlarýn çözülmesi, ülkenin ileri götürülebilmesi için her türlü birlikteliðe hazýrýz" diyor. Yani kendisi için bir þey istiyorsa namerttir, varsa yoksa ülke çýkarlarý. dediðini; önceki akþam toplanan MYK'nýn kendisine bu yetkiyi verdiðini söyledi. Avcý, iþbirliðine ve ellerini taþýn altýna koymaya hazýr olduklarýný da belirtti. Avcý, kararý dün telefonda Küçük'e ilettiðini belirtti. Henüz görüþme zamanlarýnýn belli olmadýðýný kaydeden Avcý, Küçük'ün dün yoðun toplantýlarý olduðunu kaydetti. ÖRP, Cumhuriyet Meclisi'nde 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. Kanatlý, halen süren sözlü saldýrýlarýn, fiziki þiddet için zemin hazýrlamaya yönelik olduðunu da kaydetti ve diðer örgütlerin de duyarlý olmasý gerektiðini belirtti. Saldýrýlarýn düþünce özgürlüðüne yönelik olduðunu kaydeden Kanatlý, 1 Mayýs mitinginde açtýklarý pankartýn tüm örgütler tarafýndan sahiplenilmesini beklemediklerini, ancak "þiddet ve linç kampanyasýyla düþünceyi söyleme hakkýnýn ortadan kaldýrýlmasýna karþý" örgütlerin tepki göstermesi gerektiðini söyledi. Kanatlý, bu konuda Baraka ve KTÖS dýþýnda net tavýr koyan olmadýðýný da ekledi. KTHY'nin Nisan sonunda yapýlan olaðanüstü genel kurulunda þirketin mali durumunun görüþüldüðünü ve yeni bir ortak aranmasýna karar verildiðini anýmsatan Atakan, bu çerçevede Cumartesi günü yapýlacak toplantýda þirketin mali durumunun görüþülmesine devam edileceðini kaydetti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "HÜKMÜGARAGUÞÝ" Eðer hâlâ bilmeyen varsa bilsin... Duymayan varsa duysun. Öðrenmeyen varsa öðrensin. Türkiye, KKTC diye bir "devletin" varlýðýný tanýmadýðýný bir kez daha gösterdi. Tanýsa, TC Baþbakaný R.T. Erdoðan, "KKTC'nin seçilmiþ cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu öyle "hükmügaraguþi" apar topar ayaðýna çaðýrýr mýydý? Böyle durumlarda uluslararasý bir protokol, bir prosedür izlenir dünya devletleri arasýnda. Bir ülkenin baþbakaný, baþka bir ülkenin cumhurbaþkanýný alâkeyfi bir þekilde huzuruna çaðýrmaz, çaðýramaz. Bu amaçla ona özel uçaðýný gönderip "atla da gel" dercesine bir emrivaki yapamaz. Örneðin Erdoðan Eroðlu'nu çaðýrdýðý gibi, Ata uçaðýný göndererek Amerika Baþkaný Obama'ya, Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozi'ye, ya da ne bileyim herhangi bir ülkenin cumhurbaþkanýna "atla gel" diyebilir mi? Diyemez. Devletlerarasý iliþkilerde bunun yeri ve emsali yoktur. Ama devletlerarasý iliþkilerde. Türkiye KKTC'yi bir devlet olarak tanýmadýðýna göre arada teklif yok demektir. Hem ana ile yavru arasýnda teklif mi olur? Ýki devlet iliþkisi deðil ki bizimkisi? Ana yavru iliþkisi. Hatta bu bile fazla. Bizi nasýl þamar oðlanýna döndürdüklerini düþünürsek, analýk-yavru iliþkisi demek daha doðru olur herhalde. Eroðlu apar topar Ata uçaðýna binip gitti Ankara'ya. Erdoðan'la basýna kapalý olarak baþbaþa 3 saat görüþtüler. Neler konuþup görüþtükleri konusunda hiçbir açýklama yapmadýlar. Tarafsýz siyasi gözlemciler, 3 saat gibi çok uzun bir sürede gerçekleþen görüþmeye dikkat çekiyorlar. Hiç kuþkunuz olmasýn. KKTC'de yeni hükümet oluþumundan tutun da, ekonomik konulara, Türkiye'nin mutlaka uygulanmasýný istediði acý reçeteye ve müzakerelerde izlenecek yola kadar her þey görüþüldü bu 3 saatlik toplantýda. Eroðlu'na bu konularda gerekli dersler ve eksiksiz olarak yapmasý için ev ödevleri verildi. Erdoðan, önümüzdeki 5 yýlda Kuzey Kýbrýs'ýn nasýl yönetileceði konusundaki bütün koordinatlarý, yol haritasýyla birlikte Eroðlu'na takdim etti! Derviþ bey, önceki gün Esenboða Hava Limaný'na varýþta gazetecilere verdiði demeçte, Baþbakan R.T. Erdoðan ile, Yunanistan ziyareti öncesinde bir durum deðerlendirmesi yapacaklarýný söylemiþ. Alâkaya maydanoz... Sizi bilmem ama ben, Türkiye'nin, dýþ politikasýný Kýbrýslýtürk yetkililerle görüþüp deðerlendirdiðini hiç duymadým bugüne kadar. Yani þimdi Erdoðan, Yunanistan ziyaretinde neleri, hangi çerçevede görüþüp konuþacaðýný Eroðlu ile mi teþrik-i mesai etmiþtir? Ýnanabilene aþkolsun... Benim hiç aklýma yatmadý. Bizim muhteremlerin, Türkiye'ye danýþmadan bulunduklarý noktadan bir adým öne çýkamayacaklarýný biliyorum da, TC yetkililerinin hiçbir konuda bizimkilere danýþýp deðerlendirmelerde bulunduklarýný ne gördüm ne de duydum bugüne kadar. Erdoðan'la Eroðlu'nun baþbaþa görüþtükleri o resme iyi bakýn. Mutlu bir görüntüleri yok. Ýkisinin de yüzünden sýkýntý ve gerginlik akýyor. Erdoðan kýzgýn ve kýrgýn gibi... Eroðlu'nda ise "Yeyemem yok, yeycen" çaresizliði. Bu fotoðrafýn dilinden benim anladýðým bu.

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı