HAVAYOLU KAZALARINDAN DOĞAN KANUNLAR ĠHTĠLAFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVAYOLU KAZALARINDAN DOĞAN KANUNLAR ĠHTĠLAFI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK (ULUSLARARASI ÖZEL) ANABĠLĠM DALI HAVAYOLU KAZALARINDAN DOĞAN KANUNLAR ĠHTĠLAFI Hazırlayan Nuri Can FIRAT Ankara- 2010

2 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK (ULUSLARARASI ÖZEL) ANABĠLĠM DALI HAVAYOLU KAZALARINDAN DOĞAN KANUNLAR ĠHTĠLAFI Hazırlayan Nuri Can FIRAT Tez DanıĢmanı Doç.Dr. Esra DARDAĞAN KĠBAR Ankara

3 ĠÇĠNDEKĠLER... 2 KISALTMALAR CETVELĠ... 6 GĠRĠġ... 7 I. ÇALIġMANIN AMACI VE KAPSAMI... 7 II. KONUYA ĠLĠġKĠN HUKUKĠ DÜZENLEMELERE BAKIġ GENEL OLARAK TÜRK HAVA HUKUKU ALANINDAKĠ YASAL DÜZENLEMELER TÜRKĠYE NĠN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEġMELER BĠRĠNCĠ BÖLÜM HAVA TAġIYICISININ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN OLAY VE BU SORUMLULUĞUN ÇEġĠTLERĠ I. HAVA HUKUKU VE HAVA YOLU KAZASI KAVRAMI HAVA HUKUKUNUN ÖZELLĠKLERĠ A. Politiklik Özelliği B. Özerklik Özelliği C. Uluslararasılık Özelliği ve Vasıflandırma Sorunu HAVAYOLU KAZASI SĠVĠL HAVA ARACI KAZASI SORUġTURMA RAPORUNUN YARGILAMA SÜRECĠNDEKĠ ETKĠSĠ II. HAVAYOLU KAZALARINDAN DOLAYI HAVA TAġIYICISININ AKDĠ SORUMLULUĞU HAVA TAġIYICISININ YOLCUNUN ÖLÜMÜ VEYA YARALANMASI SONUCU DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU AKDĠ SORUMLULUĞUN ġartlari A. Kaza Sonucunda Bir Zararın Meydan Gelmesi a. Ölüm...40 b. Bedeni Zararlar...40 c. Manevi Zararlar

4 B. Zararın Uçakta Meydana Gelmesi C. Zararın Uçağa Binme ĠĢlemleri Sırasında Meydana Gelmesi..44 a. Yolcunun Faaliyeti...44 b. Yolcunun Bulunduğu Yer...45 c. TaĢıyanın Denetimi...45 D. Zararın Uçağa Ġnme ĠĢlemleri Sırasında Meydana Gelmesi HAVA TAġIYICISININ AKDĠ SORUMLULUKTAN KURTULMASI III. HAVAYOLU KAZALARINDAN DOLAYI HAVA TAġIYICISININ AKĠT DIġI SORUMLULUĞU HAKSIZ FĠĠLDE SEBEP SORUMLULUĞU A. Olağan Sebep Sorumluluğu B. Tehlike Sorumluluğu HAVA HUKUKUNDA SEBEP SORUMLULUĞU TÜRK HUKUKU NDA HAVA TAġIYICISININ TEHLĠKE SORUMLULUĞUNUN ġartlari A. Zarara Sivil Hava Aracı Yol Açmalıdır B. Sivil Hava Aracı Bir Zarar VermiĢ Olmalıdır a. Maddi Zarar...65 b. Manevi Zarar...67 C. Uygun Ġlliyet Bağı Bulunmalıdır D. Üçüncü KiĢiler Zarar Görmelidir a. Hava Aracında Yolcu TaĢıma SözleĢmesine Göre TaĢınan Yolcular b. Ücretsiz TaĢınan Yolcular...71 c. Kaçak Yolcular...71 d. ĠĢletenin Yardımcıları...72 e. UçuĢ Öğrencileri...72 ĠKĠNCĠ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA ULUSLARARASI SĠVĠL HAVA TAġIYICISININ AKĠT DIġI SORUMLULUĞUNA UYGULANACAK KURALLAR

5 I. TÜRKĠYE NĠN TARAFI OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEġMELERE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR VARġOVA SÖZLEġMESĠ NĠN AKĠT DIġI SORUMLULUĞA ETKĠSĠ A. Genel Olarak a. VarĢova/Lahey Sisteminde Hava TaĢıyıcısının Akdi Sorumluluğuna ĠliĢkin Maddi Kurallar...80 b. VarĢova/Lahey Sisteminde Hava TaĢıyıcısının Akdi Sorumluluğuna ĠliĢkin Ġhtilâf (ÇatıĢma) Kurallar...84 aa. Lex Fori nin Uygulanması...86 bb. Lex Fori nin Kanunlar Ġhtilâfı Kurallarının Yetkili Kıldığı Hukukun Uygulanması B. Dava Sebebinin SözleĢmede BelirtilmemiĢ Olması C. Dava Sebeplerinin YarıĢması Halinde Uygulanacak Hukuk UÇAK ÜRETĠCĠSĠNĠN SORUMLULUĞU MESELESĠ II. ULUSLARARASI SÖZLEġMELERĠN DÜZENLEMEDĠĞĠ ALANLARDA UYGULANACAK HUKUKUN TESPĠTĠ MUKAYESELĠ HUKUK AÇISINDAN A.B.D. HUKUKUNDAKĠ DURUM A. Lex Loci Delicti Commissi Kuralı B. II. Restatement ve En Sıkı ĠliĢkili Kanun Kuralı C. Kanunlar Ġhtilafı Alanında Ortaya Çıkan Yeni Amerikan Teorileri a. Devlet Menfaatinin Tahlili (Gouvernmental Interest Analysis) b. Seçimi Etkileyen Mülahazalar (Choice Influencing Considerations) c. Cavers ın Tercih Ġlkeleri Prensibi d. Eklektisizm (Eclecticism) e. Reese in Spesifik Havacılık Kuralları TÜRK HUKUKU A SAYILI MÖHUK DÖNEMĠNDE B SAYILI MÖHUK DÖNEMĠNDE

6 SONUÇ ÖZET KAYNAKÇA

7 KISALTMALAR CETVELĠ A.B.D. age agm A.ġ. AO agm bkz. BK C CITEJA : Amerika BirleĢik Devletleri : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Anonim ġirketi : Anonim Ortaklığı : Adı geçen makale : Bakınız : Borçlar Kanunu : Cilt : Comité International Technique d Experts Juridiques Aériens (Hava Hukuku Uzmanları Teknik Komitesi) Dr. dp. ICAO md. MÖHUK : Doktor : dipnot : International Civil Aviation Organisation (Uluslararası Havacılık Örgütü) : Madde : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun S. : Sayı s. : Sayfa THY TSHK vb. vd. v : Türk Hava Yolları : Türk Sivil Havacılık Kanunu : Ve benzeri : Ve devamı : Versus 6

8 GĠRĠġ I. ÇALIġMANIN AMACI VE KAPSAMI Uçak kazaları büyük bir hızla geliģmekte olan dünyamızı sarsmaya devam etmektedir. YaĢanabilecek herhangi bir hava kazası trajedisine karģı savunmasızlığımızı hatırlatarak, diğer taģımacılık alanlarına nazaran daha güvenli olan hava yolu taģımacılığı alanında meydana gelen kazalar, toplumsal bilincimizdeki yerini daha belirgin bir Ģekilde korumaktadır. Ayrıca, havacılık haksız fiil veya ihlallerinden kaynaklanan hukuki sorunlar, ülkemizde hem mahkemelerce hem de akademisyenlerce pek inceleme konusu yapılmamaktadır. Böyle bir sorunun sadece tek bir ulusal hukuku ilgilendiriyor olması çok nadir görülen bir durumdur. Havacılık, doğası gereği sürekli değildir. Modern uçakların hızı, hareket kabiliyetleri ve menzillerinin yanı sıra hava aracı malzemelerinin, iģlemlerinin, kazalarının ve olaylarının çok bölgeli veya çok ülkeli iliģkileri havi olması; herhangi bir davada çeģitli hukuk sistemlerinin uygulanabilir olduğunu bize göstermektedir. 1 Diğer bir deyiģle, hava seyahatleri genellikle tarifeye bağlı, kalkıģ ve varıģ ülkelerinin birbirinden farklı olduğu ve dolayısıyla farklı ülke hukuklarının yetkili olabileceği uzun bir taģımacılık kapsamında gerçekleģtirilmektedir. Hava araçları, havadayken pek çok ülkenin hava sahasından geçmektedir. Dolayısıyla hava aracı seyrüsefer halindeyken taģıyanla veya yolcularla hiçbir bağlantısı olmayan bir ülkede herhangi bir kazaya maruz kalabilecektir. Ayrıca, hava aracının veya mütemmim cüz ünün (Örn: elektrik sistemi veya bilgisayar donanımı) bir ülkede üretimi, bunların tamirinin veya eklentilerinin montajının farklı bir ülkede yapılması yine irtibatların birden fazla ülkeye dağılmasına sebebiyet verebilmektedir. Diğer taraftan yolcular, dünyanın herhangi bir ülkesinde mutad meskeni olan kiģiler olabilir veya bunların mukim ya da vatandaģı olduğu devletlerden farklı bir ülkede taģıma sözleģmesi akdedilebilir. Tüm bunlara, taģıyanın veya yapımcının idare merkezi, hava aracının tescil edildiği yer gibi unsurlar da dâhil edildiğinde uygulanacak hukukun belirlenmesi daha da zorlaģmaktadır. 2 Her hava yolu kazasını takiben ortaya çıkan uygulanacak hukuk karmaģasını giderebilmek adına; yeknesak bir hukuk sistemi kurulmalı ve modern dünyanın geliģimiyle uyum sağlanmalıdır. Uluslararası sivil havacılık düzenlemeleri, Uluslararası Özel Hukuk un kamu hukuku karakterli melez yapısının mükemmel bir örneğini 1 Gill, Michael S.; Turbulent Times Or Clear Skies Ahead?: Conflict Of Laws In Aviation Delict And Tort, Journal of Air Law Commerce, , Vol.64 s Bogdan, M.; Aircraft Accidents In The Conflict Of Laws, Recueil Des Cours, 1988, C.208 s.21. 7

9 oluģturmaktadır. VarĢova SözleĢmesi nin yapıldığı 1929 yılında ve hatta son yıllara kadar, Amerika BirleĢik Devletleri hariç, bütün devletlerde havayolu iģletmeleri devlet kuruluģları idi. Bugün dahi birçok büyük iģletmede kamu sermayesi, dolayısı ile de kamu denetimi, egemen durumdadır. Ġnsana verilen değer inkar edilmemekle birlikte, sık sık tekrar edilen bir deyim ile açıklandığı üzere, VarĢova SözleĢmesi nin hazırlanmasındaki ana fikirlerden baģlıcasının Emekleme çağındaki sivil havacılığın desteklenmesi olduğu bilinmektedir. Sivil havacılık kamu idaresinin içinde yer aldığı cihetle, VarĢova/Lahey Sistemi nin tasarlanmasında, belli oranda da olsa, devletçi ve himayeci bir yaklaģım kaçınılmaz surette etkili olmuģtur. 3 Bu alan kısmen uluslararası sözleģmeler ile düzenlenmiģ olsa da, hangi hukukun uygulanacağı sorunu hep önemini korumaya devam edecektir. Bu çalıģmanın amacı uygulamanın çıkmazlarını tartıģmaya açmaktır. Burada, bir havacılık ihlali veya haksız fiili ile karģılaģıldığında, hangi hukukun uygulanacağı / uygulanması gerektiği incelenecektir. Bu konuya ilgili uluslararası anlaģmaların etkisine değinilecek, ardından son yıllarda hava yolu kazası kaynaklı davaların yoğunlaģtığı Amerika BirleĢik Devletleri örneğine bakılacaktır. Her ne kadar bu teoriler münhasıran havacılık alanında meydana gelen haksız fiiller ile ilgili olmasa da, konuyla ilgili ABD ve Türkiye deki hukuk teorisi tercihlerinin geliģimi takip edilecektir. Nitekim bu çalıģma, havacılık ihlali veya haksız fiiline uygulanacak hukuk sorununu incelemekle sınırlıdır. Böylece çalıģmamız iki ana bölümden oluģmaktadır. ÇalıĢmamızın ilk bölümünde uluslararası sivil hava taģımacılığında sorumluluğu doğuran olay irdelendikten sonra ortaya çıkan sorumluluk çeģitleri ile Ģartlarına değinilecek ve ikinci bölümde söz konusu olaydan doğan haksız fiil sorumluluğuna uygulanacak hukukun tespiti metotları ele alınacaktır. Bu sebeple çalıģmamızda uluslararası havacılık alanındaki cezaî, idarî ve teknik düzenlemelere ve hava sahasının hukuki rejimine, havayolu veya havaalanı iģletmeleri ile istihdam ettikleri personel arasındaki hukuki münasebetlere, uluslararası havacılık alanındaki charter sözleģmelerine, hava araçları içindeki yolcuların birbirine verdikleri zararlara ve uluslararası hava taģımacılığında kullanılan hava araçları üzerindeki mülkiyet veya zilyetliğe iliģkin sorunlara değinilmeyecektir. 3 Sözer Bülent; Türk Hukuku nda ve Uluslararası Hukuk ta Hava Yolu Ġle Yük TaĢıma SözleĢmesi, Ġstanbul 2009, s.93. 8

10 II. KONUYA ĠLĠġKĠN HUKUKĠ DÜZENLEMELERE BAKIġ 1. GENEL OLARAK Sivil havacılık faaliyetlerinin ve teknolojisinin inanılmaz geliģimi nedeniyle, sivil havacılığın özel hukuku ilgilendiren alanlarında da uluslararası sözleģmelerle hukuki düzenlemeler yapılmıģtır. Örnek olarak; 1929 tarihli Havayolu ile Yapılan Uluslararası TaĢımalara ĠliĢkin Bazı Kuralların BirleĢtirilmesi Hakkında VarĢova SözleĢmesi, yine aynı konuda 1999 tarihli Montréal SözleĢmesi, Sivil Hava Araçlarının Mülkiyeti ve Devredilmesi hakkında Cenevre Konferansı, 7 Ekim 1952 tarihli Sivil Hava Araçlarının Yeryüzündeki Üçüncü ġahıslara Verecekleri Zarardan Dolayı Sorumlulukları Hakkında Roma SözleĢmesi ni zikredebiliriz. 4 Son olarak da, Avrupa Birliği nin AB ülkelerinde sivil havacılığın düzenlenmesi ve AB havacılık endüstrisinin korunması amacıyla oluģturduğu JAA Joint Aviation Authorities ve JAR Joint Aviation Requirements uluslararası platformda bir sivil havacılık düzenlemesi olarak yerini almıģ, daha sonra da özellikle hava emniyet ajansı olarak kurulan EASA 5 (European Air Safety Agency) ya yerini bırakmıģtır. Hala AB üyesi olma umudunda olan Türkiye Cumhuriyeti de JAR ı Türkiye de sivil havacılık faaliyetleri ve düzenlenmesinde uygulamıģ, 2008 yılı Haziran ayı sonunda AB de JAA nın ve JAR ın sona ermesi ve yerini EASA ya terk etmesi sonrasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün EASA ile imzaladığı bir protokolle EASA kurallarına ve standartlarına uygun düzenleme ve çalıģmalar yapma konusunda anlaģmıģlardır. Halen Türkiye de EASA kuralları ve standartlarına uygun düzenleme ve uygulamaların yürürlükte olduğunu ve yeni yapılacak düzenlemelerin de EASA paralelinde olacağını söyleyebiliriz. 6 Nitekim çalıģmamızın hazırlandığı günlerde, EASA OPS paralelinde hazırlanmıģ olan Uçakla Ticari Hava TaĢıma ĠĢletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatı (SHT OPS1) Taslağı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıģ ve SHGM web sayfasına, havacılık sektörü ilgililerine duyurulmak üzere konulmuģtur. Bu talimatın da daha önceki talimatlarda olduğu gibi, esasen EU OPS olarak Avrupa Birliği nde yürürlüğe giren tüzüğün bir tercümesi olması ve ileride EASA OPS olarak yürürlüğe girecek olan 4 Demirkıran, Murat H.; VarĢova/Lahey Konvansiyonu Uyarınca Uluslararası Yolcu TaĢımalarından Hava TaĢıyıcısının Sorumluluğu ve Manevi Tazminat Meselesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, Ġstanbul 2007, s.892. Öztürk, YaĢar; Hava Hukuku I, Samsun 2010, s ÇalıĢmamıza esas konu açısından EASA ya sadece değinilmekle yetinilecektir. 6 Öztürk, s.33. 9

11 AB Tüzüğü nün Türkiye de uygulanması amaçlandığından herhangi bir değiģikliğe uğramadan yürürlüğe gireceği beklenmektedir TÜRK HAVA HUKUKU ALANINDAKĠ YASAL DÜZENLEMELER Türk Sivil Havacılığını düzenleyen hukuki metin, tarihli 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu dur ve halen eksikliklerine rağmen, zaman zaman yapılan değiģiklikleriyle birlikte yürürlüktedir. Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK) hazırlanıģ ve yürürlüğe giriģ tarihi 1980 li yıllarda olmasının ve 1929 tarihli VarĢova SözleĢmesi nin 1977 yılında onaylaması sonucu, VarĢova SözleĢmesi ndeki hükümlere paralel düzenlemeleri içermektedir. Ancak kanunun hazırlanıģında, havacılık kültüründen ve gereklerinden uzak ve antiliberalist bir düģünüģün hakim olduğu açıkça görülmektedir. 8 TSHK, esas itibarıyla Türk hava sahası nın hava araçları tarafından kullanılmasını düzenlemektedir. Buna göre; Türk hava sahası hava araçları tarafından bu kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılır. (md.5) TSHK da yer alan hükümler öncelikle Türk hava sahası nda uygulanacaktır. Bu Ģekilde, zarar verici bir olayın Türk topraklarında, karasularında ya da bunların üzerindeki sahada meydana gelmesi halinde TSHK nın kuralları uygulanacaktır. Görülmektedir ki, söz konusu kanunda yer alan akit dıģı sorumluluk kurallarının (md.133 vd.) uygulanabilirliği her Ģeyden önce zarar verici olayın nerede ika edildiğine bağlıdır. Sorumluluk hukuku bakımından zararı doğuran olay Türk hava sahasında meydana gelebileceği gibi, yabancı hava sahasında, açık deniz üzerinde veya hiç bir devletin egemenliğinde bulunmayan sahada gerçekleģebilir. 9 Kanunlar ihtilâfı (çatıģma) kurallarına göre, haksız fiile dayanan tazminat taleplerinde ika yeri hukuku uygulanacaktır. Hava araçları tarafından ika edilen zararlarda da aynı ilkenin geçerli olması gerektiği belirtilmektedir. 10 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) un 34. maddesine göre; Haksız fiilden doğan borçlar haksız fiilin iģlendiği ülke hukukuna tâbidir. Haksız fiilin iģlendiği yer ile zararın meydana geldiği yerin farklı ülkelerde olması halinde, zararın meydana geldiği ülke hukuku uygulanır. Haksız fiilden doğan borç iliģkisinin baģka bir ülke ile daha sıkı iliģkili olması halinde bu ülke hukuku uygulanır. Haksız fiile veya sigorta sözleģmesine 7 Bkz. (07/11/2010 tarihi itibarı ile) 8 Öztürk, s.34 ten naklen. 9 ĠĢgüzar, Hasan; Sivil Hava Aracı ĠĢletenin Akit DıĢı Sorumluluğu, Ankara 2003, s.36 Turhan, Turgut; Haksız Fiilden Doğan Kanunlar Ġhtilafı Alanında Ġka Yeri Kuralı, Ankara 1989 s.117 vd. 10 ĠĢgüzar, s.36 Turhan, s.225 vd. 10

12 uygulanan hukuk imkân veriyorsa, zarar gören, talebini doğrudan doğruya sorumlunun sigortacısına karģı ileri sürebilir. Taraflar, haksız fiilin meydana gelmesinden sonra uygulanacak hukuku açık olarak seçebilirler. 11 Ortada bir haksız fiilin bulunup bulunmadığı ise Türk hukukuna göre belirlenecektir. Bunun yanında, yabancı tabiiyetli bir hava aracının katıldığı haksız fiillerde de aynı kural uygulanacaktır. Bu ilke, sadece BK md.41 anlamında kusurlu davranıģ sonucu verilen zararlarda değil, ayrıca tehlike veya sonuç sorumluluğu denilen kusursuz sorumluluk hallerinde de geçerli olacaktır. Görülüyor ki, TSHK da düzenlenen akit dıģı sorumluluk kurallarına göre üçüncü Ģahıslara verilen zararlardan iģletenin sorumluluğu da aynı Ģekilde belirlenecektir. Buna göre ika yeri ve zararın baģladığı yer Türk hava sahasıında ise, TSHK md.133 vd. hükümleri uygulama alanı bulacaktır sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile, sivil havacılığımızın hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanındaki düzenlemeleri yapılmıģ ve ülkemizdeki sivil havacılık faaliyetleri, hak ve hürriyetleri, kabotajı, sivil hava aracı satın alma, kayıt, devir ipotek, hava aracı sicilini, hava taģıma sözleģmeleri, hava aracı kiralamaları, havacılık personelinin lisanslandırılması, kaptan pilotun hak ve sorumlulukları, sivil havacılık operasyonları, yolcunun ve taģıma sözleģmelerinin taraflarının hak ve sorumlulukları, havacılık iģletmelerinin sigorta yükümlülükleri gibi konular düzenlenmiģtir. Türk Sivil Havacılık Kanunu nun uygulanması ile ilgili olarak gerekli yönetmeliklerin UlaĢtırma Bakanlığı ve gerekli olduğu takdirde ilgili diğer Bakanlıklar tarafından çıkarılabileceği ve uygulamakla görevli olacağı kanunda düzenlenmiģtir. Bu hükme dayanarak, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nce çıkarılan yönetmeliklerle özellikle; sivil havacılık personelinin lisanslandırılması, hava araçlarının alım satımı, devir ve tescili, uçucu personelinin lisanslandırılması, hava araçlarının uçuģa elveriģlilik kontrolü, kiralama gibi birçok konu düzenlenmiģ ve bu yönetmelikler uyarınca uygulamalar sürdürülmektedir. 13 Bu Ģekilde ülke içinde yapılacak olan iç hat taģımalarında baģta, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaģmaların ve bu anlaģmalarda da hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu muzun hükümlerinin uygulanacağını söyleyebiliriz. Burada Türkiye nin 11 Çelikel, Aysel / Erdem, Bahadır; Milletlerarası Özel Hukuk, Ġstanbul 2009, s.382 ĠĢgüzar, s ĠĢgüzar, s.37. Yabancı tabiiyetli hava araçları konusunda geniģ bilgi için bkz. Sirmen, Kâzım Sedat; Hava Araçlarının Tabiiyeti, Ankara ĠĢgüzar, s.38. Öztürk, s

13 taraf olduğu uluslararası anlaģmalardan uygulanacak anlaģmanın 1929 tarihli VarĢova SözleĢmesi ve onun 1955 tarihli Lahey protokolü ile tadile uğramıģ Ģekli olduğunu ifade etmekte fayda vardır. Zira hali hazırda, bugün itibarı ile iç hat ve/veya dıģ hat taģıma sözleģmelerine uygulanabilecek 1999 tarihli Montréal SözleĢmesi TBMM tarafından kabul edilmiģse de, onay belgesinin ICAO ya verilmesi ve müteakip prosedürü henüz tamamlanmamıģtır. 14 Havayolu taģıyıcısının yolcunun yaralanması veya ölümü halindeki sınırlı sorumluluğunu kaldıran, 1999 tarihli Montréal SözleĢmesi TBMM tarafından onaylanarak, anlaģmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıģtır. 15 Böylelikle ülkemizin 1999 Montréal SözleĢmesi hükümlerinin kapsama alanına girmesi ve bu SözleĢmenin ülkemiz mevzuatına dahil edilmesi süreci baģlamıģtır. Türkiye ye veya Türkiye den havayolu ile yapılan uluslararası taģımalara mevcut durumda 1929 tarihli VarĢova SözleĢmesi ve onun 1955 tarihli Lahey Protokolü ile değiģikliğe uğramıģ Ģekli uygulanmaktadır Montréal SözleĢmesi nin Türkiye yönünden uygulanabilir ve bağlayıcı olabilmesi için SözleĢmenin onaylandığına dair onay belgesinin ICAO ya verilmesi ve veriliģ tarihinden itibaren altmıģ gün geçmesi gerekmektedir. Bu SözleĢmenin Türkiye için de geçerli ve uygulanabilir hale gelmesiyle birlikte, Türkiye ye veya Türkiye den 1999 Montréal SözleĢmesi ne taraf ülkelere veya bu ülkelerden havayolu ile yapılan uluslararası taģımalar, bu SözleĢmenin hükümlerine tabi olacaktır. 16 Montréal SözleĢmesi henüz onaylamamıģ ülkelere veya ülkelerden yapılan uluslararası havayolu taģımaları VarĢova SözleĢmesi hükümlerine tabi kalmaya devam edecektir. Diğer bir ifadeyle, ülkemizin 1999 Montréal SözleĢmesi ni onaylaması ile VarĢova SözleĢmesi tamamen yürürlükten kalkmamıģtır. Sadece 1999 Montréal SözleĢmesi ni onaylamıģ olan ülkeler arasında yapılan veya yapılacak olan hava taģımalarına Montréal SözleĢmesi uygulanacak, bunun dıģında Montréal SözleĢmesi ni 14 Konuyla ilgili daha detaylı bilgi ileride ayrı bir baģlık altında verilecektir. 15 SözleĢme metni için bkz tarih ve sayılı Resmi Gazete. 16 Öztürk, s

14 onaylamamıģ ancak VarĢova SözleĢmesi ni onaylamıģ olan ülkeler arasındaki havayolu taģımalarına VarĢova SözleĢmesi hükümleri uygulanabilirliğini sürdürecektir. 17 Japon Havayollarının baģlattığı bir akımın sonucunda, önce taģıyıcılar arasında yapılan ve Intercarrier Agreement olarak bilinen bir anlaģma ile, bazı havayolu taģıyıcıları sınırlı olan sorumluluklarını kendi iradeleri ile kaldırmıģ olduğunu yukarıda belirtmiģttik. Daha sonraları, ICAO nun Ekim 1995 de yapılan meclis toplantısında, VarĢova Sistemi nin modernize edilmesi için Konsey e yetki vermesi ile baģlayan çalıģmalar sonucunda 1999 Montréal SözleĢmesi nin tasarısı hazırlanmıģtır. SözleĢme, Mayıs 1999 tarihleri arasında toplanan Konferans a katılan 118 devletten 52 tanesinin temsilcileri tarafından imzalanarak devletlerin onayına sunulmak üzere kabul edilmiģ ve 30 devlet tarafından ulusal mevzuatlarına göre onay iģlemi tamamlanarak, onay belgelerinin teslimi ve beklenmesi gereken sürenin de dolması ile tarihinden itibaren taraf devletler arasında yürürlüğe girmiģtir. Türkiye, SözleĢmeyi imzalayan devletlerden bir tanesi olmasına rağmen tarihine kadar SözleĢmeyi onaylamamıģtı. ġimdi de onay iģlemi tamamlanmıģ olmasına rağmen, onay belgesinin ICAO ya verilmesi ve verilmesinden itibaren 60 günlük sürenin dolmasına kadar söz konusu SözleĢme Türkiye için yürürlüğe giremeyecektir. 18 Bu Ģekilde ülkemiz açısından geçerli olan VarĢova SözleĢmesi nin bilinen en önemli özelliği havayolu taģıyıcısı için sınırlı sorumluluk rejimini esas olarak kabul etmiģ olmasıdır. Havayolu ile yapılan taģımalar sırasında yolcunun ölmesi veya yaralanması, bagajın ve/veya yükün tahrip olması, kaybolması, hasara uğraması, gecikmesi gibi hallerde, havayolu taģıyıcısının sorumluluğunun söz konusu SözleĢmede kararlaģtırılmıģ olan azami meblağlarla sınırlandırılmıģ olmasıdır. Bazı istisnai durumlarda ise havayolu taģıyıcısı sınırlı sorumluluktan yararlanamamaktadır. 19 Buna karģılık, 1999 Montréal SözleĢmesi nin uluslararası havayolu taģıyıcıları, yolcuları, taģıtanları ve sair tüm ilgili tarafları yönünden en önemli yeniliği ve odak noktası, VarĢova SözleĢmesi ile getirilen taģıyıcının sınırlı sorumluluğunun yerine, yolcunun ölümü veya yaralanması hallerinde meydan gelen zararlardan dolayı havayolu taģıyıcısının sınırsız sorumluluğunu kabul 17 Sözer, Bülent; Hava Yolu Ġle Yapılan Uluslararası TaĢımalarda TaĢıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen VarĢova/La Haye Sisteminin Tadiline ĠliĢkin 1999 Montréal SözleĢmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATĠDER), Ankara 2001, C.XXI S.1 s.168. Öztürk, s Öztürk, s Söz konusu istisnaların neler olduğuna ileride değinilecektir. 13

15 etmesidir. Havayolu taģımalarında havayolu taģıyıcısının sorumluluğunu sınırlandıran 1929 tarihli VarĢova SözleĢmesi ni onaylamak için Türkiye nin ye kadar 48 yıl beklediğini hatırlayınca, 1999 Montréal SözleĢmesi ni onaylamak için boģa geçirilen zamanın nispeten çok kısa olması olumlu bir geliģmedir TÜRKĠYE NĠN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEġMELER Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunan bir noktadan baģlayarak, yabancı bir ülkenin sınırları içinde bulunan bir noktadan baģlayarak, yabancı bir ülkenin sınırları içinde bulunan bir noktada son bulacak, yolcu ve yükün havayolu ile taģınmasına iliģkin hava taģıma sözleģmelerine Türkiye nin 1977 yılında onayladığı, tarihli Lahey Protokolü ve 1975 tarihli 3 ve 4 numaralı Montréal Protokolleri ile değiģikliğe uğramıģ- VarĢova SözleĢmesi hükümleri uygulanacaktır. 21 Bu SözleĢmenin, taģıyıcılar ve yolcular açısından en önemli yönü, uygulama sahasına giren hava taģımalarından kaynaklanacak hasar, kayıp, yaralanma ve ölüm nedeniyle hava taģıyıcısının sorumluluğunun sınırlandırılmıģ olmasıdır. 22 Uluslararası hava taģımacılığında son yıllarda özellikle Japon Hava Yollarının önderliğini yaptığı bir akımın sonucunda, önce bazı havayollarının katılımıyla 1995 yılında Intercarrier Agreement 23 ile havayolu taģıyıcısının sınırlı sorumluluğu anlaģmayı imzalayan havayolları için kaldırılmıģ ve sınırsız sorumluluk, anlaģmayı imzalayan havayolları tarafından kabul edilmiģtir. Bu akımın dünya kamu oyunda bulduğu büyük destek ve ilgi sonucunda ICAO nun çalıģmaları sonuçlanmıģ, havayolu taģıyıcısının sınırlı sorumluluğunu kaldıran ve sınırsız sorumluluk ilkesini kabul eden Türkiye nin de imzaladığı ve gecikerek onayladığı 1999 tarihli Montréal SözleĢmesi halen 91 ülke arasında yapılan havayolu taģımaları için yürürlüktedir. 24 Kısaca 1999 Montréal SözleĢmesi nin esas olarak VarĢova SözleĢmesi ni benimsediği ve bazı esaslı değiģiklikler getirmiģ olduğunu, havayolu taģıyıcısının yolcunun ölümü veya yaralanması halinde sorumluluğun sınırsız olduğu, bagaj ve yük hasarı veya gecikmeler halindeki sorumluluk 20 Öztürk, s Demirkıran, s.892. Kamacı, Mahmut; Türkiye nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk SözleĢmeleri ve Özel Hukuk Alanına Giren Çok Taraflı Diğer Uluslararası SözleĢmeler, Ankara 2006, C.2 s.1793 dipnot Öztürk, s.35 ten naklen. (07/11/2010 tarihi itibarı ile) 23 Türk Hava Yolları da Intercarrier AnlaĢmasını imzalayan havayolları arasındadır. 24 Öztürk, s.36. (07/11/2010 tarihi itibarı ile) 14

16 sınırını yükselttiğini ifade edebiliriz. Konuyla ilgili daha detaylı açıklamalara ileride ayrı baģlıklar altında değineceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 1999 Montréal SözleĢmesi ni 14 Nisan 2009 da gecikmeyle TBMM de kabul etmiģ ve henüz onay belgesini ICAO ya tevdi prosedürü tamamlanmadığından, Türkiye ye veya Türkiye den yapılacak olan havayolu ile yolcu ve eģya taģımalarında, bu SözleĢme hükümleri henüz tatbik sahası bulunmamaktadır Öztürk, s.37 den naklen. 15

17 BĠRĠNCĠ BÖLÜM HAVA TAġIYICISININ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN OLAY VE BU SORUMLULUĞUN ÇEġĠTLERĠ I. HAVA HUKUKU VE HAVA YOLU KAZASI KAVRAMI Uygulamada ve akademik çevrelerde hava hukukunun tatminkar bir tanımı konusunda fikir ayrılığı halen sürmektedir. Bu alanda yapılan çalıģmalar sonucunda genel kabul gören tanım; Hava hukuku, hava sahasının ve onun yararlarının; havacılık, kamu ve dünya milletleri için kullanılmasını düzenleyen kuralların tümüdür. Ģeklindedir. Bu tanımdan baģka, hava hukukunu, Havada seyrüseferle ilgili münasebetleri düzenlemek için özel olarak konulmuģ olan hukuk kurallarının bütünüdür. Ģeklinde tanımlayan baģka bir tanım daha vardır. Bu iki tanımdan ilki, hava hukukunun kapsamını geniģ tutarken, ikinci tanım ağırlık merkezi olarak havada seyrüsefer kavramını almıģ ve hava hukukunu adeta hava seyrüseferini düzenleyen kurallardan ibaret saymıģtır ki, günümüz gerçeklerine ve gereklerine cevap vermemektedir. Hava hukuku, hava seyrüseferinin dıģında hava aracının mülkiyetinin kazanılması, rehin edilmesi, tescili, hava aracı personeli gibi konuları da kapsamaktadır. Bu nedenle daha geniģ kapsamlı olan birinci tarif hukukçular arasında ağırlıklı olarak kabul görmüģtür. 26 Hava hukuku terminolojisinde de farklı terimler kullanılmıģtır. Uluslararası platformda, air law, aviation law, aeronautical law, Droit Aérien, diritto aero, diritto aeronautico gibi terimlerin kullanıldığı görülmektedir. Türk uygulamasında ve hukuk literatüründe de Hava Hukuku ve Havacılık Hukuku terimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Hatta dilimizde Hava Hukuku terimi yerleģmiģtir denilebilir. 1. HAVA HUKUKUNUN ÖZELLĠKLERĠ A. Politiklik Özelliği Hava hukukunun diğer hukuk branģların arasındaki en önemli özelliğinin politiklik olduğu birçok hava hukukçusu tarafından ileri sürülmüģtür. Rahmetli Prof.Dr. Mazhar Nedim Göknil in deyiģiyle; Hava hukukunun baģ farikası politikliğidir. Ona bu rengi veren Ģey bir taraftan hava taģıtının diğer taraftan da havanın arzettiği hususiyetlerdir Göknil, Mazhar Nedim; Hava Hukuku, Ġstanbul 1951, s.22 Öztürk, s Öztürk, s

18 Hava hukukunun oluģmasında ve geliģmesinde politik mülahazaların ağır basması, hava hukukuna bu özelliği kazandırmıģtır. Sosyal ve ekonomik iliģkileri düzenlemesi nedeniyle her hukuk kuralında az çok politik özellik vardır. Ancak hava hukukunda, hassaten hava kamu hukukunda politik mülahazalar hakim bir rol oynamaktadır. Bu durum, hava sahası ve hava araçlarının ülkelerin iç ve dıģ emniyetleri konusunda son derece büyük bir önem taģımasından ileri gelmektedir. Diğer yandan bu özelliğe ekonomik düģünceler de katkıda bulunmaktadır. Özellikle teknoloji ve elektronikteki buluģların ve geliģmenin havacılık endüstrisine ve sektörüne etkisiyle, havacılıktaki geliģmeler de akıl almaz bir hıza kavuģmuģtur. Bunlar da global ekonomik ve ticari faaliyetlerdeki öne geçiģi ve sonuçları etkilemektedir. Bu nedenlere bağlı olarak gökyüzünün serbestliği (open skies), devletlerin havadaki hakimiyeti, havacılığın ve havayollarının kontrolü ve bu sektördeki giriģimlerin desteklenmesi, rekabetin korunması gibi konular devletlerin en önemli ilgi alanlarını oluģturmuģ ve hava hukuku kurallarının oluģturulmasına müdahale etmelerini kaçınılmaz kılmıģtır. Öyle ki, hava hukukunda hukuki düzenlemeler çoğu kez ihtiyaç doğmadan politik mülahazalarla yapılmıģtır. 28 Politik bir kuruluģ olan BirleĢmiĢ Milletler in ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ile yapmıģ olduğu tarihli anlaģma 29 ile kendine tabi bir hale getirmiģ olması, bu politik ilgi ve özelliğin bir baģka göstergesi olarak da görülmektedir. Bu anlaģmada BirleĢmiĢ Milletler in Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile ICAO nun iģbirliği yapması yer almaktadır. Daha sonra ICAO Asamblesi nin, tarihleri arasında yaptığı toplantılarda aldığı kararla, 1944 tarihli Chicago SözleĢmesi nin 49. ve 64. maddelerine uygun olarak BirleĢmiĢ Milletlerin asli organlarına dünya emniyetiyle ilgili her türlü yardımda bulunmayı taahhüt etmiģtir. Hemen belirtelim ki, uluslararası sivil havacılık kamu hukuku düzenlemelerini oluģturan 1944 Chicago SözleĢmesi ve Ekleri, TBMM de tarihinde 4749 sayılı kanun ile kabul edilerek onaylanmıģ ve Anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrasında yer alan...usulüne göre yürürlüğe konulmuģ milletlerarası andlaģmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi ne baģvurulamaz. hükmüne göre ülkemizde uygulanması gerekli yasal mevzuata dahil edilmiģtir. 28 Öztürk, s Agreement between The United Nations and ICAO,

19 B. Özerklik Özelliği Hava hukukunun diğer bir özelliği de hukukçular tarafından onun özekliği olarak gösterilmektedir. Havacılığın ilk günlerinden itibaren genel hukuk düzeninin, havacılık faaliyetlerinin getirdiği sorunları çözmeye ve havacılığı düzenlemeye yeterli olmadığı konusunda hukukçular arasında bir fikir birliği mevcut olmuģtur. Bununla birlikte havacılık faaliyetleri ve uygulamalarının teknik ve ekonomik Ģartlarının son derece farklı özellikler arzetmesi ve havacılığın uluslararası olma özelliği nedeniyle de yeni çözümler aramak ve sırf havacılık faaliyetlerini düzenlemeye mahsus özel ve özerk bir hukuk düzeni yaratma zorunluluğu doğmuģtur. 30 Hava hukuku, hava aracının iģletilmesi ve operasyonu, tescili, mülkiyetinin nakli, personelinin lisanslandırılması, hak ve sorumlulukları, taģıma ve seyrüseferde doğan münasebetlerin ve ilgili sair havacılık konularının tamamına uygulanacak hükümleri ihtiva etmektedir. Bu nedenle doktrinde hava hukukunun tipik olarak havacılığın doğasına mahsus değiģik kurallar içeren bir hukuk alanı olması nedeniyle sui generis (nev i Ģahsına münhasır) bir hukuk dalı olduğu kabul edilmektedir. Hava hukukunda, genel hukuk düzeninden ayrılmayı gerektiren haller vardır. Hava hukukunda, genel hukuk düzeninden değiģik ve özerk düzenleme ihtiyacı için, Ġsviçre Hukukçular Kongresi nin 1919 yılındaki Ģu kararı yeterli açıklamayı yapmaktadır; Hava Hukuku yepyeni hukuki normlara muhtaçtır. Hukukçular eski hükümlere saygıyı aģırı dereceye vardırıp, tatbike imkan olmayacak ve teknisyenleri güldürecek kanunlar meydana getirmemelidir. 31 Devletlerin büyük çoğunluğu, uluslararası havacılık anlaģmalarını onaylamıģlar ve özel hava hukuku mevzuatı isdar etmiģlerdir. Böylece hava hukukunun özerkliği telakkisi hukuk tatbikatında hakim mevkiini almıģtır. C. Uluslararasılık Özelliği ve Vasıflandırma Sorunu Bu özellik havacılığın kendi doğasından gelmektedir. Havacılığın hızlı geliģimi, uygulanmasının uluslararası ortamda olması, teknik ve operatif gereklerinin sınır ötesiyle ayrık olmasının mümkün olmasının mümkün olmaması nedeniyle havacılığın sadece ulusal olmaması nedeniyle, havacılığın sadece ulusal olarak düģünülmesi, icrası ve düzenlenmesi teorik olarak mümkün olsa da, uygulamada büyük aksaklıklara ve sorunlara yol açacağı için uygulamada mümkün değildir. Bununla beraber ulusal düzenlemelerde, 30 Öztürk, s Göknil, s.23 Öztürk, s

20 sadece ulusal sınırlar dahilinde geçerli olmak üzere değiģiklikler olabilir. Örneğin; uluslararası uçuģlarda taģıyıcının sorumluluğu sınırlı sorumluluk ilkelerine tabi iken, ulusal mevzuatta iç hat taģımaları bakımından söz konusu sorumluluk sınırsız olabilir. A.B.D. de tek motorlu uçakların gece uçuģuna müsade edilirken, Türkiye de müsade edilmemesi veya A.B.D., Ġngiltere gibi batı ülkelerinde görerek uçuģ Ģartlarında yapılacak olan, deniz aģırı veya uluslararası olmayan uçuģlarda uçuģ planı doldurulmasına ve izin alınmasına gerek görülmezken, Türkiye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerde her uçuģ için uçuģ planı doldurulması ve izin alınması gerektiği gibi. 32 Bazı hukukçuların, hava hukukunun uluslararası olma özelliğini, uzak mesafelere yapılan uçuģlarla ilgili görmeleri yanlıģ olmamakla beraber tam değildir, fakat eksiktir. Hava hukukunun uluslararası olma karakteri, havacılığın ve uçuģun teknik özellikleri, emniyetli bir uçuģ için yerine getirilmesi gereken gerekler sınır tanımaksızın her yerde aynıdır. Bunun doğal sonucu olarak bu gereklere ve özelliklere uygun bir hukuki düzenleme yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Hava araçlarının günümüzde ulaģtığı teknik özellikler ve hızı, ekonomik ve sosyal iliģkilerin hızlı trafiği, insanların ve ticari malların hızlı yer değiģtirmesi nedeniyle, bir devletin tescilinde olan hava aracının tek bir hava operasyonu sırasında birden çok devletin hava sahasından geçmesi ve hatta hiçbir devletin egemenliğinde olmayan açık denizlerin üzerindeki hava sahasında uçmaları, hava hukukunun uluslararası bir düzene ve kurallarının da uluslararası yeknesaklığa bağlanması ihtiyacını ve zaruretini doğurmuģtur. Bu Ģekilde hava hukukunun en önemli özelliği uluslararası niteliğidir. Gemiler aynen uçaklar gibidir ama bunlar kıyıları birbirine bağlar. Uçak ise dünyanın herhangi bir köģesini diğerine bağladığına göre faaliyeti deniz kıyısı olan, olmayan bütün milletleri ilgilendirir. Giannini der ki: gök öyle bir muazzam Okyanus tur ki, sahildarı bütün dünya milletleridir, o halde göklerin kanunu da bir olmalıdır. 33 Uluslararası sivil hava taģımacılığından doğan ihtilafların hangi hukuk sisteminin maddi normlarına göre karara bağlanacağı sorunu, çağdaģ Uluslararası Özel Hukuk disiplininin önemli ve karmaģık konularından birisi olmaya devam etmektedir. Bu alanda mahkemelerin uygulayacakları hukuku belirleyebilmek, Uluslararası Özel Hukuk un diğer alanlarına nispetle çok daha önemli güçlükler arzeder. Bu durum, uluslararası sivil havacılık münasebetlerinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten de, pek çok 32 Öztürk, s Demirkıran, s.891 Öztürk, s

MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU

MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU MELDA TAŞKIN DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar.

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. Önsöz içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. III V XIII XVII GİRİŞ '. 1 I. GENEL OLARAK TAŞIMA 1 1. Taşıma Fiili (İşlemi) 1 2. Taşımanın Konusu 2 3. Taşıma Türleri (Kategorileri) 6 4. Taşımada

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI?

ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI? ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI? (Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Yrd. Doç.Dr. M. Fatih UġAN Özet: Özel Kanunda nitelikleri

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KÜBRA YETİŞ ŞAMLI TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

KÜBRA YETİŞ ŞAMLI TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI KÜBRA YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SĠVĠL HAVA ARAÇLARININ VERDĠĞĠ ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUK (TAġIYANIN VE ĠġLETENĠN SORUMLULUĞU) TEZ DANIġMANI

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İçindekiler TEŞEKKÜR...V. ÖNSÖZ...Vli İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 1. HAVA...

İçindekiler TEŞEKKÜR...V. ÖNSÖZ...Vli İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 1. HAVA... İçindekiler TEŞEKKÜR...V ÖNSÖZ...Vli İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 1. HAVA...5 2. HAVA HUKUKUNUN GELİŞİMİ... 7 3. HAVA KAMU HUKUKU... 16 4. HAVA KAMU

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir.

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI : 2013/06 KONU: TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLĠĞLERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SIRA NO: 12) Ankara,17/07/2013

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAVA

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ Ġzmir Barosu av.huseyinkarakoc@gmail.com 0555 542 02 01 Anahtar Kelimeler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK TEŞKĐLATI ICAO

ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK TEŞKĐLATI ICAO ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK TEŞKĐLATI ICAO Emre KÖK TUSAŞ Havacılık, hata toleranslarının azlığı, kaza-kırım-arıza sonuçlarının ağır olması, yüksek teknoloji kullanımının yoğunluğu, stratejik önem taşıması

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.2011 GENELGE 2011/14 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle,

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ Y8HD Esas : 2012/5092 Karar : 2012/6951 Tarih : 10.07.2012 BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ MAL REJĠMĠNĠN TASFĠYESĠNDEN KAYNAKLANAN KATKI PAYI ALACAĞI ( Mülga MK.Döneminde

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından: Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Belgelendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden

Detaylı

VARŞOVA/LAHEY KONVANSİYONU UYARINCA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMALARINDAN HAVA TAŞIYICISININ SORUMLULUĞU VE MANEVİ TAZMİNAT MESELESİ

VARŞOVA/LAHEY KONVANSİYONU UYARINCA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMALARINDAN HAVA TAŞIYICISININ SORUMLULUĞU VE MANEVİ TAZMİNAT MESELESİ VARŞOVA/LAHEY KONVANSİYONU UYARINCA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMALARINDAN HAVA TAŞIYICISININ SORUMLULUĞU VE MANEVİ TAZMİNAT MESELESİ 1. GENEL OLARAK Ar. Gör. H. Murat DEMİRKIRAN Hava hukukunun en önemli özelliği

Detaylı

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : PROF. DR. VEYSEL BAġPINAR (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı