Özel Fen Lisesi kuruluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Fen Lisesi kuruluyor"

Transkript

1 Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer: Tam yarayacak zamanda yaðdý Su rezervi Yeni Hayat Barajý nda 8 milyon, Çomar Barajý nda 5 milyon metreküpü aþtý. Çorum da Nisan ayý süresince gerçekleþen yaðýþlarda metrekareye 110,2 kilogram yaðýþ düþtüðü öðrenildi. saðanak yaðýþla metrekareye 26,4 kilogram yaðýþ düþen Çorum da barajlar da son zamanlarýn en yüksek doluluk oranýna ulaþtý. Ziraat Odasý Baþkaný Selahattin Biçer, yaðmurun tam zamanýnda yaðdýðýný belirterek, bereketli bir mahsul dönemi beklediklerini açýkladý. * HABERÝ 3 DE Belediye ekipleri saðanak yaðmurda oluþan sel baskýnlarýna karþý acil müdahalede bulundu 55 su baskýný oldu Çorum Belediyesi ekipleri son iki günde meydana gelen toplam 55 su baskýnýna anýnda müdahale etti. * HABERÝ 5 DE Sel baskýnlarý sonucu ekipler motopomp ve diðer ekipmanlarla su tahliye iþlemlerini gerçekleþtirdiler. 1 MAYIS 2009 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Þehitlerimiz için bayrak astýlar Özel Fen Lisesi kuruluyor Samanyolu Eðitim Kurumlarý Müdürü Nurettin Karabulut, kurum olarak Çorum da bir ilki gerçekleþtirerek Özel Fen Lisesi kurmayý hedeflediklerini belirtti. * HABERÝ 2 DE Yerel basýn kuruluþlarý KOBÝ kapsamýna alýndý Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Nazmi Bilgin, KOSGEP Yasasý nýn deðiþtiðini, yapýlan deðiþiklik ile yerel basýn kuruluþlarýnýn da KOBÝ statüsüne girdiðini belirtti. * HABERÝ 4 DE Turgut Özal Ýþ Merkezi civarýnda faaliyet gösteren esnaf Esnaf, tüm Çorum halkýný bayrak asmaya davet etti Çorum da bir grup esnaf önceki gün Diyarbakýr ve Þemdinli'de 10 askerin þehit olmasýnýn ardýndan dükkanlarýna 10 gün boyunca Türk bayraðý asma kararý verdi. Esnaf, tüm Çorum halkýný bayrak asmaya davet etti. * HABERÝ 6 DA ÞEHÝTLERÝMÝZÝ DUALARLA UÐURLADIK Lice'de ve Hakkari'de önceki þehit olan askerler memleketlerinde teker teker son yolculuðuna uðurlandý. * HABERÝ 16 DA Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Nazmi Bilgin Su cinayetine ceza yaðdý Merkeze baðlý Acýpýnar Köyü nde akraba iki aile arasýnda çýkan su kavgasý sonrasýnda dört kiþinin yaþamýný yitirmesi olayýna karýþan iki zanlýya mahkeme heyeti tarafýndan ceza yaðdý. * HABERÝ 14 DE Öfkeli damat ortalýðý karýþtýrdý Çorum'da kayýnpederine kýzdýðý bildirilen bir kiþi polisin ''dur'' ihtarýna uymayýnca kullandýðý otomobilin lastiklerine ateþ açýldý. Otomobil, yolun týrla trafiðe kapatýlmasý sonucu durdurulabildi. * HABERÝ 5 DE Çorum ÝHL de düzenlenen Kutlu Doðum konferansýnda konuþan Prof. Dr. Salim Öðüt: En güzel örnek Peygamberimiz Prof. Dr. Salim Öðüt Özel Murathan Koleji Samanyolu Eðitim Kurumlarý ile anlaþarak isim deðiþikliðine gitti. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla konferans düzenledi. Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðü nün Ýmam Hatip Lisesi Geliþim Modeli faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen konferans önceki gün Çorum ÝHL Tatbikat Camii nde gerçekleþti. Düzenlenen konferansta konuþan Prof. Dr. Salim Öðüt, En güzel örnek Peygamber Efendimiz dir dedi. * HABERÝ 10 DA 1 Mayýs kutlanacak 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma günü Çorum da da düzenlenecek olan programlarla kutlanacak. * HABERÝ 15 DE CHP li 40 milletvekili eþi 1 Mayýs ý Çorum da kutlayacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup 40 milletvekilinin eþi yarýn Çorum'a gelerek 1 Mayýs kutlamalarýna katýlacak. CHP'li vekillerin eþlerinin baþlattýðý Anadolu turu böylece Çorum'dan baþlamýþ olacak. * HABERÝ 15 DE Salim Uslu ve beraberindeki heyet Baþbakan Erdoðan ý ziyaret etti. 1 Mayýs çiçek, böcek bayramý deðil Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile TBMM Baþkaný Köksal Toptan, Hak-Ýþ Baþkaný Salim Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti. 1 Mayýs'ýn, ''çiçek, böcek, bahar bayramý olmadýðýný'' ifade eden Uslu, evrensel taným itibarýyla bu günün, birlik ve barýþ günü olduðunu kaydetti. Uslu, sendika olarak bugün Ýstanbul'da olacaklarýný belirterek, ''Taksim'e çýkacaðýz'' dedi. * SAYFA 12 DE * HABERÝ 9 DA

2 2 CUMA 1 MAYIS Samanyolu Eðitim Kurumlarý Çorum da Murathan Koleji Samanyolu Eðitim Kurumlarý ile eðitimde iþbirliði yaptý. (Ç.HAK:1301) Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý Müdürü Nurettin Karabulut, bilgisayar laboratuvarý hakkýnda bilgi verdi. Murathan Koleji nde dün basýn toplantýsý düzenlendi. Özel Fen Lisesi kurmayý hedefliyoruz Samanyolu Eðitim Kurumlarý Müdürü Nurettin Karabulut, kurum olarak Çorum da bir ilki gerçekleþtirerek Özel Fen Lisesi kurmayý hedeflediklerini belirtti. Ýlköðretim için Binevler e yeni bina Samanyolu Eðitim Kurumlarý ile anlaþarak Çorum da eðitim kalitesinin artýrýlmasýnda önemli bir adým atan Murathan Koleji yetkilileri yeni hedeflerini açýkladý. Samanyolu Eðitim Kurumlarý Müdürü Nurettin Karabulut, Murathan Okulun spor salonu tanýtýldý. Koleji olarak ilköðretim ve lise binalarýnýn yan yana olduðunu ifade ederek bir sonraki hedeflerinin Binevler de yeni yapýlacak olan yere ilköðretim okulunu taþýmak olduðunu kaydetti. Özel Fen Lisesi Kaliteli eðitim için çalýþtýklarýný ve hiçbir zaman bundan maddi bir beklenti göstermediklerini ifade eden Karabulut, Bundan sonraki hedefimiz Çorum a Özel bir Fen Lisesi kurarak mevcut Fen Lisesi ile rekabete girip, eðitim kalitesini artýrmaktýr dedi. Samanyolu Eðitim Kurumlarý Müdürü Nurettin Karabulut, Çorum a Özel Fen Lisesi kurmayý hedeflediklerini belirtti. AYDIN METAL SAÇ KESÝM-BÜKÜM SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Her Türlü Saç Çeþitleri Her Türlü Krom Çeþitleri Fason Kesim ve Bütüm Ýþleri Yapýlýr Küçük Sanayi Sitesi 83. Sok. No: 7 ÇORUM Tel: Faks: Çorum da eðitim alanýnda 13 yýldýr faaliyet gösteren ilk özel okul Murathan Kolejleri, Türkiye genelinde kaliteli eðitimi ile dikkat çeken Samanyolu Eðitim Kurumlarý ile anlaþarak isim deðiþikliðine gitti. Murathan Eðitim Kurumlarýnýn adý Çorum Samanyolu Murathan Ýlköðretim Okulu ve Çorum Samanyolu Murathan Lisesi olarak deðiþti. Murathan Koleji nde dün düzenlenen basýn toplantýsýnda Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý Müdürü Nurettin Karabulut, Samanyolu nun eðitim kalitesinin Çorum a getirildiðini açýkladý yýlýnda açýlan özel Murathan eðitim kurumlarýnýnn Türkiye'nin en baþarýlý eðitim kurumlarýndan Samanyolu Eðitim Kurumlarý ile anlaþarak isimdeðiþikliðine gittiðini açýklayan Karabulut, Her iki kurum bundan böyle Çorum Samanolu Murathan Ýlköðretim Okulu ve Çorum Samanyolu Murathan Lisesi olarak eðitim hayatlarýný sürdürecekler dedi. Özel Murathan Koleji Samanyolu Eðitim Kurumlarý ile anlaþarak isim deðiþikliðine gitti. Özel Murathan Eðitim Kurumlarý nýn hoþgörünün simgesi nesiller yetiþtirmiþtir. Her ile kývanç duymaktadýr. tik, hakkýný arayan ve içerisinde olmalarý sað- ÖSS yerleþtirme baþarýsý cilerimizin; Demokra- öðretmenleriyle diyalog 1996 yýlýnda özel Bereket Ýlköðretim Okulu adý yönüyle ve farklý eðitim Hedeflerimiz; evrensel baþkalarýnýn haklarýna lanýr. Fizik,Kimya ve altýnda eðitim öðretim anlayýþýyla Özel Murathan eðitim Kurumlarý- seven ve onlara yararlý bilincinde, hoþgörülü, müfredatýn uygunluðu ölçülere sahip, insanlarý saygýlý, sorumluluðunun Biyoloji gibi dersler, hayatýna baþladýðýný söyleyen Karabulut, nýn bayraðý bundan sonrada Çorum Özel Satirmektirçüklerini seven, çevre ardaki deney uygulama- olan, iyi insanlar yetiþ- büyüklerini sayan kü- ölçüsünde iaboratuvari yýlýnda da Özel Murathan Lisesi eðitim manyolu Eðitim Kurumlarý olarak baþarý ve öðrencilerimizin, Ata- ve kültürel aktivitelere geselleri ve multimedia Bize teslim edilen bilincine sahip, sportif larý eþliðinde video bel- öðretim hayatýna baþladý Özel Murathan Eðitirn inançla dalgalanmaya türk ilke ve inkýlaplarý katýlan, kendine güvenen ve teþebbüs ruhuna bilime olan ilgilen arttý- ile de öðrencilerimizin Kurumlarý, eðitim kadrosu bilimsel ve yabancý konuþtu. ilimlerle donanmýþ, çað- sahip, fedakar, yardýmrýlmaktadýr.öðrencileri- devam edecektir. diye doðrultusunda pozitif dil amaçlý laboratuvarlarý, konferans salonu, týda þunlarý söyledi: olarak milli ve manevi cim kurabilen kiþirekse kiþisel araþtýrmala- Karabulut, toplandaþ ve modern insanlar sever, insanlarla iyi iletimizin gerek ödevleri ge- pansiyon, halý sahasý, HEDEFÝMÝZ ÝYÝ deðerlerimize, örf ve geleneklerimize baðlý birer leri de öncelikli hedefleler...vb. olarak yetiþmerý yapabilmeleri ve kiþiliklerini geliþtirebilme- kapalý spor salonu ve ÝNSANLAR YETÝÞdonanýmlý derslikleriyle TÝRMEK insan olarak yetiþtirilmelerine de ayný derece- Bütün bunlarý gerrimizdendirleri için gerekli olan küitürel altyapýyý saðlayan Çorum'un önde gelen Okulumuz Açýldýðý günden bu güne kadar bir internet kütüphane- saygýn eðitim kurumlarýndan biridir. Þu ana kade önern vermekteyiz. çekleþtirecek maddi ve birçok baþarýya imza atmýþtýr. % 100 lük OKS navlarýnda (ÖSS) aldýk- olan Özel SAMANYO- eðitimin yanýnda öðren- Üniversite giriþ sý- manevi imkanlara sahip miz mevcuttur.yoðun dar özel Murathan Eðitim Kurumlarý özgür düþünceli, dünya ile bütün- baþarýsý ve iki öðrencimizin 100 sorunun ta- Bilim Olimpiyatlarmda- iyi bir eðitim için gerekhinsel ve sosyal geliþimlarý sonuçlarýn, Proje ve LU Koleji öðrencileri, cilerimizin fiziksel, zileþen, çevresi ve topluma saygýlý, araþtýrmacý mamýný doðru cevaplayarak çorum'un gururu olmasý önemli hedefleri- sahiptirler. Sýnýflar 24 amacýyla düzenlenmiþ ki Türkiye derecelerinin li olan tüm donanýmlara lerine katkýda bulunmak ve giriþimci, sevgi ve olmasý ayrýca % 91 lik miz arasýndadýr. Öðren- kiþilik olup, öðrencilerin kapalý spor salonumuz, (ÝHA) - Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. Çorum Ýl Saðlýk Müdür Vekili Dr. Cengiz Bozkurt, domuz gribinin domuzlarda hastalýða yol açan bir mikroorganizma olan 'Influenza tip Avirüsü'nün insanlarda oluþturduðu solunum yolu hastalýðý olduðunu söyledi. Domuz gribinin bugüne kadar insanlarda hastalýða yol açmadýðýný, sadece domuzlarda görüldüðünü dile getiren Dr. Cengiz Bozkurt, "Ancak, mikroorganizmadaki deðiþime baðlý olarak ortaya yeni bir formu çýkmýþ ve solunum yolu ile özellikle yakýn temas, öksürmek ve hapþýrmak suretiyle insandan insana bulaþabilmektedir" dedi. Domuz gribinin kýþ aylarýnda görülen mevsimsel gripten farklarý hakkýnda da bilgiler veren Bozkurt, H1N1 virüsünün, kýþ aylarýnda görülen grip etkeni ile benzer özelliklere sahip olduðunu, hastalýðýn bulaþma yolu ve belirtilerinin de benzerlik gösterdiðini ancak, yeni H1N1 tipindeki virüsün, insanlarý, kuþlarý ve domuzlarý etkileyen bir genetik özelliðe sahip olduðunu açýkladý. Domuzlar arasýnda salgýnlarýn bütün yýl boyunca görülmekle birlikte, ýlýmlý bölgelerde sonbahar ve kýþ aylarýnda görülme sýklýðýnýn arttýðýný dile getiren Bozkurt, "Birçok ülke domuz topluluklarýný domuz gribine karþý aþýlamaktadýr. Ýnsanlarda kullanýlabilecek uygun aþý henüz mevcut deðildir. Ýnsanlar arasýnda domuz gribi enfeksiyonu, tek tek vakalar olarak ya da salgýnlar halinde görülebilir. Klinik belirtileri gribe (Mevsimsel influenzaya) benzerdir. Bunlar ateþ, baþ aðrýsý, boðaz aðrýsý, öksürük, genel vücut aðrýsý, halsizlik ve bitkinlik þeklindedir. Ancak bazý vakalarda hiçbir belirti görülmezken bazýlarý ölümle sonuçlanabilmektedir" diye konuþtu. Domuz gribinin belirtileri hakkýnda da açýklamada bulunan Bozkurt, "Domuz influenza A virüs enfeksiyonunda ateþ, öksürük, boðaz aðrýsý, vücutta aðrý, yorgunluk, kýrgýnlýk, baþ aðrýsý, üþüme görülebilir. Bazý domuz gribi vakalarýnda kusma ve ishal de görülmektedir. Mevsimsel gribe benzer þekilde, insandaki domuz gribinin þiddeti hafiften aðýra deðiþebilmektedir. Aðýr vakalarda pnömoni, * Paslanmaz çelik merdiven ve balkon korkuluklarý * Alüminyum korkuluk sistemleri (Ç.HAK:1212) solunum yetmezliði ve bazen de ölüm görülebilmektedir. Hastalýk özellikle genç ve orta yaþ grubunu tutmaktadýr. Kronik saðlýk sorunu olanlar gibi bazý gruplarda domuz gribi aðýr seyredebilmektedir" þeklinde konuþtu. Bozkurt, domuz gribinin, usulüne uygun hazýrlanan domuz eti veya diðer domuz ürünlerinin yenmesiyle bulaþtýðýna dair bulgu bulunmadýðýný, domuz influenza virüsünün, 70 derece ýsýtýlýnca etkisini kaybettiðini bildirdi. GÖRKEM ÝSKELE 300 m2 lik kapalý üretim alanýnda imal edilen iskelelerin montajý ve söküm iþlemleri tarafýmýzca yapýlmaktadýr. Ýmalat ve satýþýn yanýsýra kiralýk iskelelerimizde mevcuttur. Birinci sýnýf malzemenin kullanýldýðý iskele imalatýnda güvenliði, saðlamlýðý ve kaliteli iþçiliðiyle Çorum un hizmetindeyiz. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No: 73 ÇORUM Tel: Cep: (Ç.HAK:360) Paslanmaz Ferforje ve Demir Doðrama * Camlý korkuluk sistemleri * Ferforje ve demir doðrama sistemleri Tüm iþlerimiz deneyimli personelimizle titizle yapýlmaktadýr. halý sahamýz ve çok amaçlý salonumuz, çeþitli kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler için öðrencilerimizin hizmetine sunulmuþtur. Ayrýca öðrencilerimizin kültürel ve moral geliþimlerini desteklemek amacýyla, konferans salonumuzda belirli periyotlarla öðretmen veya davet edilen bir konuþmacýnýn katýldýðý konferans ve seminerler tertip edilrnektedir.kýsacasý okulumuz seviyeli öðretimi, güçiü eðitimi, çok yönlü sosyal, sportif ve küitürel faaliyetleriyle ; Türk Milli Eðitimi'nin amaçlan doðrultusunda, Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý bireyler yetiþtirmek için tüm imkanlarýný seferber etmiþtir Domuz gribi uyarýsý Dr. Cengiz Bozkurt Mimar Sinan Mah. 76. Sokak No: 10 Tel-Faks:

3 CUMA 1 MAYIS Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer: Tam yarayacak zamanda yaðdý Su rezervi Yeni Hayat Barajý nda 8 milyon, Çomar Barajý nda 5 milyon metreküpü aþtý. Çorum da Nisan ayý süresince gerçekleþen yaðýþlarda metrekareye 110,2 kilogram yaðýþ düþtüðü öðrenildi. Meteoroloji den alýnan bilgilere göre Nisan yaðmurlarý olarak bilinen yaðýþlarda Çorum son zamanlarýn en yüksek yaðýþlarýný aldý. Meteoroloji den alýnan verilere göre Nisan ayý süresince Çorum a metrekare baþýna toplam 110,2 kilogram yaðýþ düþtü. 23 Nisan da gerçekleþen yaðýþlarda metrekare baþýna 34,2 kilogram yaðýþ alan Çorum, bu tarihte Türkye genelinde en çok yaðýþ alan il oldu. Önceki gün gerçekleþen saðanak yaðýþta metrekareye 26,4 kilogram yaðýþ düþen Çorum da barajlar da son zamanlarýn en yüksek doluluk oranýna ulaþtý. Edinilen bilgilere göre Yeni Hayat Barajý nda su rezervi 8 milyon metreküpün üstüne çýkarken, Çomar Barajý nýn rezervi de 5 milyon metreküpe yaklaþtý. Barajlarýn doluluk Yogun yaðýþ yaya ve araç trafiðini güçleþtirdi. Ekili arazilerin yüzü yaðýþla birlikte güldü. Yoðun yaðýþ sonrasýnda Ýskilip Kavþaðý nda bazý araçlar arýzalandý. oranlarýnýn yüksek seviyelere çýkmasý, yaz aylarýnda yaþanacak muhtemel bir içme suyu sýkýntýsýný ortadan kaldýrýrken, bol yaðýþ alan Çorum da çiftçinin de yüzü güldü. Tam zamanýnda yaðdý Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Selahattin Biçer, yaðmurun tam zamanýnda yaðdýðýný belirtti. Bu yýl yaðýþlarýn iyi olmasýndan dolayý Çorumlu çiftçiler olarak mahsulün iyi olmasýný beklediklerini dile getiren Selahattin Biçer, hükümetin de taban fiyatlarýný yüksek tutmasý ile bu yýl çiftçinin yüzünün gülebileceðini kaydetti. Yoðun yaðýþlarýn mahsulün verimliliðine ciddi etkilerinin olacaðýný belirten Biçer, mevsim itibariyle bundan sonra Çorum da don olma ihtimalinin olmadýðýný ancak dolu yaðabileceðini söyledi. Biçer, yaðýþlarýn Çorum a aþýrý gelmesinin söz konusu olmadýðýný sözlerine ekledi. Araçlar arýza yaptý Yoðun yaðýþ bazý araçlarda arýzaya neden oldu. Ýskilip Kavþaðý nda sel sularýnýn oluþturduðu gölcükten geçmeye çalýþan bir araç bujilerinin ýslanmasý sonucu arýzalandý. Yol ortasýnda mahsur kalan araç sürücüsü ayakkabýlarýný çýkarýp paçalarýný sývayarak aracýný tamir etmeye çalýþtý. Etkili yaðýþ uyarýsý (ÝHA) - Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doðu kesimlerinde aralýklý ve yerel olmak üzere görülecek olan yaðýþlarýn; Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Tokat, Amasya ve Çorum) ile Kastamonu, Çankýrý, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre hava sýcaklýðýnda ülke genelinde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle batý ve güneybatý, kuzey kesimlerde ilk saatler batý ve kuzeybatýdan hafif, ara sýra orta kuvvette esecek. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek ve en düþük sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Parçalý ve çok bulutlu, il geneli aralýklý ve yerel olmak üzere saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. 18 / 8 Ýstanbul: Parçalý bulutlu 18 / 10 Ýzmir: Parçalý bulutlu 20 / 12 Adana: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðleden sonra kýsa süreli ve yerel olmak üzere aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý 24 / 14 Antalya: Parçalý bulutlu 22 / 12 Samsun: Parçalý çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý 14 / 8 Trabzon: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinden itibaren aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý 15 / 11 Erzurum: Parçalý ve çok bulutlu, öðle saatlerinden itibaren aralýklý yaðmur ve saðanak yaðýþlý 15 / 2 Ýskilip Kavþaðý göl oldu Çorum da mevsim normallerinin üzerinde yaþanan yaðýþ araç ve yaya trafiðini olumsuz etkiledi. Þehir merkezinde alt yapý eksikliði olan bölgelerde yoðun yaðýþ sonrasý gölcükler oluþtu. Önceki akþam baþlayan dün de gün boyu devam eden yaðýþ Ýskilip Kavþaðý nda araç trafiðini durdurdu. Kavþakta sel sularýnýn oluþturduðu gölcük nedeniyle bazý araçlar ilerlemekte Yemek Odasý - Yatak Odasý - Klasik Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar ve Aksesuar Çeþitleri Tahir DEMÝR Tel: Fax: Gsm: Merkez: Azap Ahmet Sokak No: 35 ÇORUM (Ç.HAK:1979) Ýskilip Kavþaðý nda yaðýþ sonrasý araçlar trafikte seyretmekte zorlandý. güçlük çekerken uzun kuyruklar oluþtu. Bazý araçlar ise arýzalandý. Ýskilip ÖTV ÝNDÝRÝMLÝ KAMPANYAMIZ BAÞLAMIÞTIR Düðün paketi ve tüm çeþitlerimizde süper indirimler yeni yerimizde de devam ediyor. * Peþin fiyatýna 12 ay taksit * Nakit ödemelerde % 25 indirim ÝMALATÇI YAðýþ sonraýs bölgede gölcük oluþtu. Kavþaðý nda yolun çökmesi sonucu oluþan gölcük oluþtuðu belirtilirken, Ýskilip Kavþaðý nda yolun çökmesi sonucu oluþan gölcük araçlara zor anlar yaþattý. yaðmur suyu þebekesinin yetersizliði de dikkat çekti. Pazar günleri arasý açýðýz ANKARA MOBÝLYAMEGA MAÐAZA Ankara Mobilya 2. þubesi hizmete girmiþtir Adres: Karakeçili Mah. Albayrak No: 12 ÇORUM

4 4 CUMA 1 MAYIS Yerel basýn kuruluþlarý KOBÝ kapsamýna alýndý Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Nazmi Bilgin, KOSGEP Yasasý nýn deðiþtiðini, yapýlan deðiþiklik ile yerel basýn kuruluþlarýnýn da KOBÝ statüsüne girdiðini belirtti. Konu ile ilgili olarak federasyonun resmi internet sitesi olan ta yayýnlanan açýklamaya göre; KOSGEP Kuruluþ Kanunu nun birinci maddesinde yer alan "Küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin" ibaresi "Ýþletmeler" olarak, "sanayinin çeþitli alt sektörlerinde" ibaresi ise "Deðiþik sektörlerde" olarak deðiþtiriliyor. Federasyon Baþkaný Nazmi Bilgin, KOSGEB Kuruluþ Kanunu nun birinci ve ilgili diðer maddelerinde yapýlan deðiþiklikler ile, KOBÝ statüsü içine sadece sanayi kesiminin deðil, tüm sektörler alýnacaðý için yerel medya kuruluþlarýnýn da bu taným içinde yer aldýðýndan KOBÝ sayýlabileceðini belirtti. Bilgin þöyle dedi: KOSGEP yasasýnda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafýndan kabul edilerek TBMM Genel Kurulunda görüþüldü ve kabul edildi. Bilindiði üzere yýllardýr yerel Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Nazmi Bilgin medyanýn özellikle yerel gazetelerin sadece resmi ilan desteði ile ayakta durmalarýnýn Eðitim Çorum Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýndan organize edilen KOBÝ lere Stratejik Pazarlama Planý eðitimi Çorum daki KOBÝ lere yönelik Stratejik pazarlama planý eðitimi düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya olumsuz hava koþullarý nedeniyle katýlým düþük oldu. Çorum Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýdan organize edilen Stratejik pazarlama planý konulu eðitim toplantýsýna konuþmacý olarak ABÝGEM Gaziantep Ofisi Ýþ Geliþtirme Sorumlusu Serap Gültekin katýldý. Tam üyelik için Avrupa Birliði nin Türkiye den neler beklediðini anlatarak sunumuna baþlayan Gültekin, eðitim toplantýsýnda genel olarak mamul stratejisi, mamul kalitesi, mamul garantisi ve hizmet, mamul hayat eðrisi, fiyatlandýrma, daðýtým, KOBÝ lere yönelik Stratejik pazarlama planý eðitimi düzenlendi. tutundurma ve marka yönetimi konularýnda ayrýntýlý bilgiler verdi. Gültekin, 5 farklý baþlýkta sýraladýðý tam üyelik için AB nin Türkiye den beklentilerini þu þekilde açýkladý: AB Türkiye den öncelikle KOBÝ lerin geliþtirilmesini isteniyor. Türkiye deki kanunlarýn Avrupa Birliði ne uyumlu hale getirilmesi isteniyor. Türkiye nin sýnýr komþularý ile olan iliþkilerini geliþtirmesi isteniyor. Bölgesel kalkýnma farkýnýn da ortadan kaldýrýlmasý isteniyor. Türkiye de batý üretiyor, doðu tüketiyor þeklinde birizlenim var. ABÝGEM de bu yüzden kuruldu. AB, doðunun da üretime katkýda bulunmasý amacýyla bir takým kaynaklar aktardý. Türkiye deki bir diðer eksiklik de insan kaynaklarýnýn yetersiz olduðudur. Eðitim ve vasfýn yeterli olmadýðý düþünülüyor. AB, son olarak Türkiye den kýrsal kalkýnmayý saðlamasýný istiyor. Türkiye de tarým önemli bir konuma sahip ancak gelire önemli bir katkýsý yok. Bu kriterler yerine getirilirse Türkiye AB üyeliðine yaklaþmýþ olacak. Bu kriterlerin yakaladýktan sonra AB ye girmek çok da önemli olmayacak Bankalar bugün kapalý 40 Yýl Sonra resim sergisi Çorum Belediyesi ve Çorum Tabip Odasý sponsorluðunda düzenlenen Bünyamin Balamir in 40 Yýl Sonra isimli resim sergisi 5 Mayýs Salý günü açýlacak. 5 Mayýs Salý günü saat de Çorum Atatürk Lisesi Sanat Galerisi nde açýlacak sergi 20 Mayýs tarihine kadar gezilebilecek. Sergi açýlýþýna tüm sanatseverler davet edildi. 1 Mayýs 2009, Emek ve Dayanýþma Günü Tatilinde(bugün) bankalar da kapalý olacak. Türkiye Bankalar Birliði Yönetim Kurulu, 27 Nisan 2009 tarihinde aldýðý mesleki tanzim kararýyla, ''bankalar arasýnda uygulama birliðini saðlamak, haksýz rekabeti önlemek ve çalýþma barýþýna katký saðlamak'' amacýyla üye bankalar için baðlayýcý olmak üzere, üye bankalarýn genel müdürlük ve þubelerinin kapalý olmasýna karar verdi. Karar, Türkiye Bankalar Birliðinin web sitesinde duyuruldu. sakýncalarýný anlatmaya çalýþtýk ve bu iþletmelerin yatay deðil dikey büyümeye geçmeleri gerektiðini savunduk. Yerel Medyanýn kendi ayaklarý üzerinde durmasý, dikey büyüme ile yerelden bölgesele geçiþ yapmasý toplumda demokrasi bilincinin daha iyi yerleþmesi adýna sevinç vericidir. KOSGEP Yasasýnda yapýlan deðiþiklik ile yasadan yararlanacaklar ile ilgili sýnýrlarýn geniþletilmesi yerel medya açýsýndan bakýldýðýnda sadece ekonomik bir iyileþtirme deðil, toplumun geliþmesi yönünden de önemli bir sosyal duyarlýlýk olmuþtur. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 74 Gazeteciler Cemiyeti'ni çatýsý altýnda barýndýran Türkiye Gazeteciler Federasyonu, KOSGEP Yasasý nda yapýlan deðiþiklik ile ortaya çýkan yeni durumu belirlemek amacýyla hazýrlanacak yeni yönetmeliklerin oluþumunda da deðerli bakanlýðýnýza yardýmcý olmaya hazýrdýr. Açýklamada ayrýca, TGF Genel Baþkaný Nazmi Bilgin in, Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan'a bir mektup göndererek, KOSGEP Yasasý nda yapýlan deðiþiklik nedeniyle yerel medya adýna teþekkür ettiði belirtildi. Þahane Düðün sahnede Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularýnýn rol aldýðý Þahane Düðün isimli oyun bugün ve yarýn sahnelenecek. Robin Hawdon un komedi türündeki eserini Özcan Özer çevirdi. Hakan Çimenser in yönettiði oyunda dekor tasarýmý Iþýn Mumcu, giysi tasarýmý Gülümser Erigür, ýþýk Þükrü Kýrýmoðlu na ait. Oyunda Meltem Baytok, Okan Þenozan, Tolga Çiftçi, Aslý Kýlan, Hülya Gülþen Irmak ve Pervin Ünalp rol alýyor. Bugün saat 20.00, yarýn ve de iki kez Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek oyunun biletleri Devlet Tiyatro Salonu giþesinde satýþa sunuldu. Misafir Çorum a geliyor Ýzmir Devlet Tiyatrosu oyuncularý da Bilgesu Erenus un Sosyal Demokrat Halk Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Hasan Kaya, SHPolarak 1 Mayýs Ýþçi Bayramýna tam destek verdiklerini söyledi. Kaya, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý dolayýsýyla geçmiþte yaþanan kanlý 1 Mayýslarýn tekrarý yaþanýr mý kaygýsýnýn katýlýmcýlar tarafýndan akla getirilse de emekçilerin ve Misafir isimli oyununu 8 ve 9 Mayýs tarihlerinde Çorum da sahneleyecek. Gürol Tombul un çaðdaþ bir yorumla sahneye taþýdýðý oyun 8 Mayýs Cuma günü saat ve 9 Mayýs Cumartesi günü ve saatlerinde Devlet Tiyatro Salonu nda tiyatroseverlerle buluþacak. Misafir in dekoru Tayfun Çebi ye, kostümleri Yýldýz Ýpeklioðlu na, ýþýk tasýrýmý Adnan Aðcahan a, müzikleri Tarkan Erkan a, dans düzeni Barbaros Ünlü ya ait. Oyunda baþlýca rolleri Serdar Kamalýoðlu, Ýbrahim Raci Öksüz, Ahmet Dizdaroðlu, Musa Zindan, Sadýk Yaðcý ve Devrim Akkaya paylaþýyor. Oyunun biletleri 4 Mayýs Pazartesi gününden itibaren Devlet Tiyatrosu giþesinden satýþa sunulacak. SHP'den 1 Mayýs iþçi bayramýna tam destek demokratik kitle örgütlerinin birlikte halkýn göstereceði duyarlýlýk sayesinde provokatörlere göz açtýrmadan bir þenlik havasý içerisinde hak aranacaðýný, SHPÝl ve Ýlçe baþkanlýðýnca alanlarda olacaklarýný söyledi. Kaya, tüm Çorum halkýnýn ve emekçilerin 1 Mayýs iþçi bayramýný kutladýklarýnýn altýný çizdi. Hayrettin Karaman Güvenlik Güçleri Ýnsanlarýn toplu olarak yaþadýklarý yerlerde düzene, müeyyideye, çeþitli teþkilatlara ihtiyaç vardýr; bunlardan biri de iç ve dýþ güvenliði saðlamakla vazifeli olan güvenlik güçleridir; asker, jandarma, polis vb. dir. Güvenlik güçlerinin maaþýný ve silahýný veren halktýr; silahýn nasýl, ne maksatla ve nerede kullanýlacaðýný da halkýn temsilcisi olan meclis, çýkardýðý kanunlar ve aldýðý kararlarla belirler. Silahlý güçler, bu kanun ve kararlarý hiçe sayarak mesela darbe yapmaya kalkýþýrlarsa, yetkilerini ve sýnýrlarýný aþarak siyasete müdahale ederlerse, hukuk çerçevesinde de olsa vazifelerini yaparken vatandaþa, gereði dýþýnda sert davranýr, zaruri olan güvenlik tedbirlerini aþan tedbirler almaya yönelir, insanlarý manen veya maddi olarak incitirlerse, insanlara etnik, dini, ideolojik, ekonomik durumlarýna göre farklý davranýrlarsa suç iþlemiþ, hadlerini aþmýþ, emanet olan vazifelerine ihanet etmiþ olurlar. Biz çocukluk yýllarýmýzda askerden pek korkmazdýk, ama polisten korkardýk, bekçiler ise bize çok yakýn gelirdi. Þimdi ise polisten daha az korkuluyor, askerden ise daha çok korkuluyor. Her iki sýnýf da bu durumu bilmeli ve kendilerinden masum vatandaþýn korkmadýðý, onlarý en yakýn dost ve koruyucu bildiði, suçlularýn ve hainlerin ise korkulu rüyalarý olduklarý bir ortamý yeniden tesis etmeleri gerekiyor. Askerden yalnýzca saðcý veya Ýslamcýlar korkmuyorlar, solcular, hatta liberaller de korkuyorlar veya çekiniyorlar; bunun sebebinin "askerin siyasete karýþmasý" olduðunu düþünüyorum. Asker siyasete karýþmasa, kanunlarýn kendilerine verdiði ve evrensel, demokratik ilkelere uygun bulunan yetkileri dahilinde meþru düzenin (hukuk devletinin) bekçileri olsalar, devlet içinde devlet deðil, devlet içinde sýnýrlarý belli bir unsur olsalar meþru yolda olan vatandaþlarýn onlardan çekinmeleri, onlardan kaynaklanan bir endiþe içinde olmalarý için sebep kalmaz. Jandarma ve polis için de durum aynýdýr. Nasreddin Hoca'nýn diliyle konuþursak "Hýrsýzýn hiçbir suçu yok mu?" diye sorabiliriz. Askeri ve polisi elbette genel olarak deðil, yanlýþ yapanlarý kastediyorum- yanlýþa, sertliðe, sýnýrý aþmaya tahrik ve teþvik edenler de bazen siviller oluyor. Onlar da bizler gibi etten kemikten yapýlmýþ insanlar, onlarýn vazifeleri gereði stresleri ve karþýlarýnda duran tehlikeler baþkalarýndan daha fazla, birçoðunun ailevi veya ekonomik problemleri var Halkýn bunlarý göz önünde tutmasý, güvenlik güçlerini yoldan çýkaracak davranýþlarda bulunmamasý da bir vazifedir. Hz. Ebu Bekir devlet baþkaný (halife) seçilince þöyle demiþti: "En güçlünüz eðer haksýz ise bana göre en zayýfýnýzdýr, en zayýfýnýz da eðer haklý ise benim katýmda en güçlü olandýr; onun hakkýný, haksýzdan bu ne kadar güçlü olursa olsun- alýrým." Hem güvenlik güçleri hem de bizlerin ölçümüz hak ve hukuk olmalýdýr; haklý olan, hukukun içinde kalan her kim ise onun yanýnda, haksýzýn ise karþýsýnda olmak, ama haksýzý da hukukun çerçevesini aþmadan engellemek ilke olursa birçok problem daha doðmadan engellenmiþ olur. Meyve Üreticileri Birliði görev daðýlýmý yaptý Merkez Meyve Üreticileri Birliði geçtiðimiz hafta yapýlan genel kurulun ardýndan görev daðýlýmý yaptý. Meyve Üreticileri Birliði nin Yönetim Kurulu Baþkanlýðý na Ali Yarbaþý getirildi. Merkez Meyve Üreticileri Birliði 22 Nisan tarihinda sandýk Ali Yarbaþý. baþýna gitti. Yapýlan seçim sonrasýnda yeni yönetim kurulu seçildi. Yönetim Kurulu kendi arasýnda yaptýðý toplantýda görev daðýlýmý yaptý. Toplantýda Ali Yarbaþý Yönetim Kurulu Baþkaný olurken Yönetim Kurulu nda Dursun Þentürk, Selehattin Þengil, Azem Yýlmaz, hasret Kýlýçarslan yer aldý. Yedek üyeler ise Arif Karaka, Bekir Biçer, Hüseyin Balaman, Yakup Kaya ve Fatih Biler dan oluþtu. Merkez Meyve Üreticileri Birliði görev daðýlýmý yaptý. Toplantýda Ali Yarbaþý Yönetim Kurulu Baþkaný oldu.

5 CUMA 1 MAYIS Öfkeli damat ortalýðý karýþtýrdý Çorum'da kayýnpederine kýzdýðý bildirilen bir kiþi polisin ''dur'' ihtarýna uymayýnca kullandýðý otomobilin lastiklerine ateþ açýldý. Otomobil, yolun týrla trafiðe kapatýlmasý sonucu durdurulabildi. AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre, Ankara'da yaþayan E.Þ. (36), Çorum'un Alaca ilçesinde yaþayan kayýnpederiyle telefonda tartýþtý. Tartýþmada kayýnpederine ''Alaca'ya geliyorum'' dediði ve tehdit ettiði iddia edilen E.Þ. otomobiliyle Ankara'dan yola çýktý. E.Þ. nin Alaca'daki kayýnpederi de Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nü arayarak, ''damadýnýn kendisini tehdit ettiðini ve kendisine zarar vermek için ilçeye geleceðini'' söyledi. Kontrol noktasý oluþturan polis, E.Þ. yönetimindeki otomobili ilçe giriþinde durdurmak istedi. ''Dur'' ihtarýna uymayan E.Þ, otomobille Sungurlu'ya doðru kaçtý. Sungurlu Bölge Trafik Ýstasyonu'nda görevli ekip tarafýndan durdurulmak istenen sürücü E.Þ., otomobili polislerin üzerine sürdü. Ýlk önce havaya ateþ açan polis, sonra otomobilin lastiklerine ateþ etti. Açýlan ateþ sonucu da durdurulamayan E.Þ. nin kullandýðý otomobil, ikinci kontrol noktasý olan Budaközü kavþaðýnda, polis ekiplerinin ayný istikamete giden bir týrla yolu trafiðe kapatmasýyla durdurulabildi. Gözaltýna alýnan E.Þ. nin kontrolde 300 promil alkollü olduðu tespit edildi. Sorgusunun ardýndan adliyeye sevk edilen zanlý, çýkarýldýðý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya ile Zeki Gül'ü ziyaret etti. CHP Meclis Üyeleri kutladý Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya ile Zeki Gül'ü ziyaret ederek görevlerinde baþarýlar diledi. Belediye Meclis üyesi seçilen CHP'li Abdülbaki Þahin den hayýrlý olsun ziyareti Belediye Meclis Üyeleri Baþkan Yardýmcýlarý ný ziyaret ederek bir süre görüþtüler. Belediye çalýþmalarýna destek olacaklarýný ifade eden CHP Belediye Meclisi Grup Baþkaný Dinçer Solmaz, çalýþmalarda gördükleri eksiklikleri de söyleyeceklerini kaydetti. Ýlk olarak Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya'yý ziyaret eden CHP'li Belediye Meclis üyeleri daha sonra Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaret etti. Tarým Ýl Müdürü Abdulbaki Þahin Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya ile Zeki Gül'ü ziyaret ederek görevini kutladýlar. 29 Mahalli Ýdareler seçiminin ardýndan Belediye Meclis üyesi seçilen ve ardýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan Baþkan Yardýmcýlýklarý na getirilen Nurettin Karakaya ile Zeki Gül'ü ziyaret ederek bir süre görüþen Tarým Ýl Müdürü Abdulbaki Þahin, her iki baþkan yardýmcýsýný da kutladý. Tarým Ýl Müdürü Abdulbaki Þahin, Nurettin Karakaya yý kutladý. Belediye ekipleri saðanak yaðmurda oluþan sel baskýnlarýna karþý acil müdahalede bulundu 55 su baskýný oldu Son günlerde bütün yurtta ve Çorum'da görülen saðanak yaðýþlar beraberinde su baskýnlarý ve selleri de getiriyor. Çorum Belediyesi ekipleri son iki günde meydana gelen toplam 55 su baskýnýna anýnda müdahale etti. Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ve Su Ýþleri Müdürlüðü'ne gelen baskýn ihbarlarýný anýnda deðerlendiren ekipler motopomp ve diðer ekipmanlarla su tahliye iþlemlerini gerçekleþtirdiler. Son günlerde yaðan saðanak yaðýþlara karþý Çorum Belediyesi ekiplerinin acil müdahale durumunda olduðunu belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, yaðan yaðmurlar nedeniyle hiçbir vatandaþýn maðdur edilmediðini söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýtfaiye ve Su Ýþleri Müdürlüðü'ne gelen 55 ihbarýn tamamýna müdahale edildiðinin altýný çizerek "Ekiplerimiz her an hazýr olarak bütün ihbarlarý Sel baskýnlarý sonucu ekipler motopomp ve diðer ekipmanlarla su tahliye iþlemlerini gerçekleþtirdiler. deðerlendirmektedir" dedi Yaðýþlara baðlý olarak meydana gelen su baskýnlarý nedeniyle oluþabilecek durumlar karþýsýnda vatandaþlarýn 110 numaralý itfaiye ve 153 Zabýta'yý arayarak durumu bildirmelerini isteyen Zeki Gül, saðanak yaðýþ sonrasý oluþabilecek olumsuzluklar karþýsýnda Çorum Çorum'un Sungurlu ilçesinde ''Enerji Verimliliði Kampanyasý'' kapsamýnda öðrencilere 10 bin adet tasarruflu ampul daðýtýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulu'nda ampul daðýtým töreninde, tasarruflu ampulleri ilçedeki tüm okullarda okuyan öðrencilere enerjinin tasarruflu kullanýlmasý amacýyla daðýttýklarýný belirterek, ''Bu ampuller diðer ampullere göre yüzde 60 tasarruf saðlýyor. Artýk bende evde bu ampullerden kullanýyorum.'' dedi. Enerji verimliliðinin devlet politikasý haline Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir depodan buðday hýrsýzlýðý yapma giriþiminin ardýndan kendilerini yakalamaya çalýþan bekçiyi býçakla yaralayan 3 zanlýdan 2'si tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Sunguroðlu Mahallesi'ndeki buðday pazarýnda devriye gezen polis ekipleri, Þaðban Bayav'a ait depodan hýrsýzlýk yapýlmaya çalýþýldýðýný fark etti. Fark edildiklerini anlayarak kaçmaya baþlayan E.G. (19), R.K. (20) ve (Ç.HAK:1235) Sungurlu ilçesinde ''Enerji Verimliliði Kampanyasý'' kapsamýnda ampul daðýtýldý. Sungurlu da 10 bin ampul daðýtýldý Ampuller diðer ampullere göre yüzde 60 tasarruf saðlýyor. geldiðini vurgulayan Hürrem Dursun, þunlarý kaydetti: ''2008 yýlýnda çýkan bir yasayla enerji verimliliði devletin temel politikasý haline gelmiþtir. Bu vesileyle öðrencilere tasarruflu ampuller daðýtýmýný gerçekleþtirmekteyiz. Eski ampuller ýsýndýðý M.E.(15), kendilerine engel olmak isteyen baþka bir deponun bekçisi Osman Kondu'yu býçakla yaraladý. kadar elektrik yakýyordu. Bu ampuller ise içerisindeki gazlardan dolayý az ýsýnýp az elektrik harcýyor. Bu kampanya kapsamýnda öðrenciler tasarruf hakkýnda bilgi sahibi oluyorlar. Ayrýca proje kapsamýnda Kýsa bir sürede polis ekiplerince yakalanan zanlýlardan E.G. ile R.K. çýkartýldýklarý mahkemece HAMAMLIÇAY KÖY HAMAM VE YÜZME HAVUZLARI Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Bay ve Bayanlara ayrý kapalý yüzme havuzlarý, aile kabinleri, piknik alanlarý tüm okullara tasarrufla ilgili CD'ler daðýttýk. Artýk bu CD'ler derslerde öðrencilere gösterilerek öðrencilerin bilinçlendirilmesi saðlanacak.'' Konuþmalarýn ardýndan öðrencilere ampuller daðýtýldý. (A.A.) Hýrsýzlýk için girdiler bekçiyi býçakladýlar Hýrsýzlýk iddiasý ile 3 þüpheliden 2 si tutuklandý. tutuklanýrken, M.E. serbest býrakýldý. Yaralanan bekçinin tedavisi sürüyor. (A.A.) Servis ve Ýrtibat Tel: Çatak Yolu 12. Km. Çorum

6 6 CUMA 1 MAYIS Þoför amca dikkatli geç çocuklarý tehlikeye atma Ýlköðretim okullarýnýn giriþ ve çýkýþ saatlerinde ellerindeki uyarý levhalarý ile görev yapan minik trafikçiler, arkadaþlarýnýn güvenliðini saðlamaya çalýþýyor. Trafik Kolu nda görevli öðrencilerin nöbetleþe yerine getirdiði bu görev, trafik akýþýný düzenlerken, anyý zamanda geleceðin büyükleri olan miniklerin trafik bilinci ile yetiþmesine katký saðlýyor. Okullarda giriþ ve çýkýþ saatlerinin yoðunluðu göz önünde bulundurulduðunda ciddi bir araç ve yaya trafiði baþ gösteriyor. Ellerindeki kýrmýzý renklerle yazýlý DUR ve yeþil renklerle yazýlý GEÇ levhalarýyla sürücüleri ikaz eden minikler, kimi zaman bazý sürücüler tarafýndan dikkate alýnmadýðý için ciddi risklere neden olabiliyor. Küçük trafikçi karþýdan karþýya geçmeye hazýrlanan arkadaþlarý için sürücülere DUR uyarýsýnda bulunuyor. Trafikçi arkadaþlarýnýn kendilerine geç komutu veridði gören öðrenciler yola çýktýklarýnda, karþýlarýnda bir anda küçük trafikçinin DUR ikazýna uymayan sorumsuz sürücünün aracýný buluveriyor. Trafik yetkilileri, öðrencilerden oluþan trafik görevlilerinin gerçek bir trafik polisi gibi ciddiye alýnmasý ve uyarýlarýna uyulmasý gerektiðine iþaret ederken, Herhangi bir okulun önünden geçen bir sürücü, kendi çocuðunun da baþka bir okuldan ayný saatte çýktýðýný asla unutmamalýdýr. sözleriyle herkesin tüm çocuklardan ne kadar sorumlu olduðunu açýkça hatýrlatýyor. Küçük ya da büyük her kim olursa olsun, elinde uyarý levhalarý ile trafik akýþýný düzenlemeye çalýþanlara yardýmcý olmalý ve uyarýlarýný dikkate almalýyýz. Sürücüler aslýnda küçük çocuklarýn uyarýlarýný daha dikkatle takip etmeli, çünkü küçücük bir çocuk bu bilinçle hareket ederek arkadaþlarýný korumaya ve can güvenliðini saðlamaya çalýþýrken, kendisini büyükler sýnýfýna koyan bir yetiþkinin ayný sorumluluðu kendisinde hissetmemesi gerçekten utanç verici bir durum olsa gerek. Þehitlerimiz için bayrak astýlar Turgut Özal Ýþ Merkezi civarýnda faaliyet gösteren esnaf Esnaf, tüm Çorum halkýný bayrak asmaya davet etti Çorum da bir grup esnaf önceki gün Diyarbakýr ve Þemdinli'de 10 askerin þehit olmasýnýn ardýndan dükkanlarýna 10 gün boyunca Türk bayraðý asma kararý verdi. Esnaf, tüm Çorum halkýný bayrak asmaya davet etti. Yeniyol Mahallesi'nde faaliyet gösteren 6 esnaf, verilen 10 þehite saygý için dükkanlarýna Türk bayraðý astýlar. Þehit haberleri ile yýkýldýklarýný söyleyen Mete Murat, "Esnaf komþularýmýz ile dükkanlarýmýza Türk bayraðý asmaya karar verdik. Dükkanlarýndaki Türk bayraklarý 10 þehidimiz için 10 gün boyunca asýlý kalacak" dedi. Esnaf, tüm Çorumlular'ý dükkanlarýna bayrak asmaya davet etti. Ýþyerlerinde Türk bayraklarý 10 þehidimiz için 10 gün boyunca asýlý kalacak" dedi. Esnafýn duyarlýlýðý akdir topladý. Çorum da, Eðridere Çarþýsý Ceritoðlu Kuyumculuk yanýnda hizmet veren Bayrak Halý, Uður Mumcu Caddesi ne taþýnýyor. Yaklaþýk 4 yýldýr Eðridere Çarþýsý Ceritoðlu Kuyumculuk yanýnda hizmet veren Bayrak Halý, Uður Mumcu Caddesi nde bulunan Ev Dekorasyon la birleþerek 1 Mayýs tan itibaren burada hizmet vermeye devam edecek. Bayrak Halý ve Ev Dekorasyon un sahibi Feyyaz Bayrak, daha uygun þartlarda hizmet vermek için Bayrak Trafik Kolu nda görevli öðrencilerin nöbetleþe yerine getirdiði bu görev, trafik akýþýný düzenliyor. Bayrak Halý Uður Mumcu Caddesi ne taþýnýyor Firma yaklaþýk 4 yýldýr Eðridere Çarþýsý nda hizmet veriyor. Feyyaz Bayrak, Yeni yerimizde ev tekstilinden halý ve mobilyaya, aksesuarlardan bebe Halý yý Uður Mumcu Caddesi nde bulunan Ev Dekorasyon maðazasýna taþýmaya karar verdiklerini belirtti. ürünlerine, genç oda takýmlarýndan yatak bazaya, çeyiz setlerinden bebe gereçlerine, yatak oda halý çeþitlerinden Eðridere Çarþýsý Ceritoðlu Kuyumculuk yanýnda hizmet veren Bayrak Halý Uður Mumcu Caddesi ne taþýnýyor. kaymaz tabanlý yolluk çeþitlerine, kýsacasý bir evin ihtiyacý olan tüm ürünleri bir arada bulabileceðiniz kaliteli ürünleri bütçenize uygun taksitlerle alabileceðiniz bir mekanda sizlere hizmet vermekten gurur duyarýz dedi. Feyyaz Bayrak ayrýca, kriz ortamý ve kredi kartý borçlarýndan dolayý insanlarýn alýþveriþ yapmaktan çekindiklerini belirterek kredi kartý kullanmaksýzýn Ev Dekorasyon dan müþterilerine taksitli alýþveriþ yapma imkaný sunduklarýný sözlerine ekledi. Esnaf Þemdinli'de 10 askerin þehit olmasýnýn ardýndan tepkilerini dile getirdi. Belediye internet sitesi yenilendi Çorum Belediyesi nin bir süredir yenilenme aþamasýnda bulunan internet sitesi tamamlandý. belediyesi.gov.tr adresinden hizmet veren internet sitesinde, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün vatandaþlarla çekilen fotoðraflarý, seçim öncesi açýkladýðý projelerinin slayt olarak sunumu, haberler, Çorum haritasý, 3 D Kent Bilgi Sistemi, stratejik plan ve foto galeri, kent arþivi tanýtýmý yer alýyor. Çorum belediyesi internet sitesi yenilendi.

7 Öðretmenler 1 Mayýs ta hak kaybýna uðrayacak Türk Eðitim Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn, 1 Mayýs ýn tatil olmasýnýn öðretmenler için hak kaybýna neden olacaðýný ifade ederek, Bir an önce gereken düzenlemelerin yapýlarak maðduriyetlerin oluþmasýnýn engellenmesini umuyoruz. dedi. 1 Mayýs ýn Emek ve Dayanýþma Günü olarak resmi tatil ilan Ýl Tarým Müdürü Abdulbaki Þahin, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'i makamýnda ziyaret etti. Türk Eðitim Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn; edildiðini hatýrlatan Aydýn, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý ek ders ücret kararlarýna göre okullarýn milli bayramlar dýþýnda tatil edilmesi halinde öðretmenler büyük hak kaybýna uðramaktadýr. 1 Mayýs'ýn tatil olmasýyla eðitim çalýþanlarý yeni bir ek ders kaybý maðduriyeti daha yaþayacaktýr. Öðretmenlerin ek ders Selim Aydýn Þahin, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'i makamýnda ziyaret etti. Ýl Tarým Müdür Abdulbaki Þahin den ziyaret Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker i ziyaret eden Ýl Tarým Müdürü Þahin, hayýrlý olsun diyerek görevinde baþarýlar diledi. kaybý yaþamamalarý için; milli bayramlar dýþýndaki dini bayramlar, hava þartlarýndan dolayý okullarýn tatil edilmesi, seçim ve 1 Mayýs tarihlerinde öðretmenlerin ek ders görevlerini yapmýþ sayýlmalarý veya görevli izinli sayýlmalarý gerekmektedir. dedi. Sorunun çözülmesi, eðitim çalýþanlarýnýn ek ders ücretleri kesilmemesi için Baþbakanlýk, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'in þahsýna resmi yazý ile baþvuruda bulunduklarýný bildiren Selim Aydýn, Bir an önce gereken düzenlemelerin yapýlarak maðduriyetlerin oluþmasýnýn engellenmesini umuyoruz. diye konuþtu. Çorum KML yarýþmaya katýldý (ÝHA) - Düzce Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Proje Tabanlý Beceri Yarýþmasýnda Yonca isimli kitre bebek ile birinci olarak Ankara'da yapýlacak Türkiye Finaline katýlmaya hak kazandý Nisan 2009 tarihlerinde Kastamonu'da yapýlan bölge yarýþmasýna Kastamonu, Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Sinop, Çankýrý, Çorum ve Ankara olmak üzere 11 il 37 okulla katýldý. Bu okullarýn yapmýþ olduðu 53 kitre bebekten 15 tanesi, Ankara'da yapýlacak olan final yarýþmasýna katýlmak üzere seçildi. Bölge finalini kazanan Konuralp Yöresi Gelin Baþýný temsil eden kitre bebek, Haziran tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlacak olan Türkiye finale katýlmaya hak kazandý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Yusuf Sezer, kýz teknik ve meslek liselerinin baþarýlarýnýn göz ardý edilemeyeceðini ifade ederek yarýþmalarda finale kalan öðrencileri ve öðretmenleri tebrik etti. Sezer, elde edilen baþarýlarla birlikte Düzce'deki eðitim seviyesinin her geçen gün arttýðýný söyledi. Hilal Tuðla dan örnek etkinlik Fabrika çevresine 200 adet fidan dikildi 100 çam 50 söðüt, 50 çeþitli türlerdeki aðaç toprakla buluþtu. Hilal Tuðla Yönetim Temsilcisi Fahrettin Öztemiz, etkinlik hakkýnda bilgi verdi. Hilal Tuðla Fabrikasý nda, çevre düzenlemesi ve doðanýn yeþillendirilmesine katkýda bulunmak için fabrika çevresine 200 fidan dikildi Aðaçlandýrma etkinliðiyle ilgili bilgi veren Hilal Tuðla Yönetim Temsilcisi Fahrettin Öztemiz; Her iþletmecinin kendi çevresine yönelik yapacaðý aðaçlandýrma ve çevre düzenlemesiyle yeþil ve daha güzel Çorum için tüm iþletmelerin böyle etkinlikler yaparak katkýda bulunmalarý gerekir. dedi. Çorum ekonomisine, 150 personele iþ istihdamýn yanýnda çevre düzenlemesi yaparak da azda olsa katkýda bulunduklarýný dile getiren Öztemiz, fabrika etrafýna 100 çam 50 söðüt, 50 çeþitli türlerdeki aðaç dikimi gerçekleþtirdiklerini belirterek, kendilerine çam fidaný saðlayan Çevre Orman Müdürü Ziya Çöpür'e teþekkürlerini bildirdi. Ýl Genel Meclisi Pazartesi günü toplanacak Ýl Genel Meclisi 4 Mayýs Pazartesi günü toplanacak. Ýl Genel Meclisi nin 4 Mayýs 2009 Pazartesi günü saat l4.00'de Gazi Caddesi Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclis binasýnda toplanacaðý bildirildi. Ýl Genel Meclisi toplantý gündemi arasýnda, Taþýnmaz Kültür Varlýklarýnýn Korunmasýna Ait Katký Payýna Dair Yönetmeliðinin 12. maddesi gereðince projelerin deðerlendirilmesi için istiþari komisyonda görev alacak üyelerin seçimi ve Osmancýk a baðlý Aðýzsuyu Köyü köy merkezinin buraya baðlý Gecek Mahallesine alýnarak, Gecek Mahallesinin ayný isimle ana köy ve Aðýzsuyu Köyünün ise ayný isimle buraya baðlý mahalle yapýlmasý hususunun görüþülmesi de bulunuyor. Temizlerken baca alev aldý Kargý nýn Çukuraluç Köyü nde baca temizliði sýrasýnda yangýn çýktý. S.Y. evinin bacasýný temizlerken baca alev alýnca yangýn çýktý. Yangýnda evin çatý kýsmý tamamen yandý. Yangýn köy halký tarafýndan söndürüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý çerçevesinde Ankara ya giden Çorum Samanyolu Koleji öðrencileri, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik i ziyaret etti. Çorum Samanyolu Koleji Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Özyurt baþkanlýðýnda, öðretmenler Fatih Gülenç ve Bayram Yasýt eþliðinde Ankara ya giden 6.sýnýf öðrencileri Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik'i makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda öðrenciler Bakan Hüseyin Çelik'e Çorum'un meþhur leblebi çeþitlerinden hazýrlanmýþ olan hediyeyi takdim ettiler. Bakan Çelik de öðrencilere yaþ seviyelerine uygun kitap ve kýrtasiye malzemesi hediye etti. Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik tek tek öðrenciler ve öðretmenlerle tokalaþarak toplu fotoðraf çektirdiler. Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik'i ziyaretten sonra, Estergon kalesi ve Etnografya müzesi gezen öðrenciler, müzede Ankara'nýn tarihi ile ilgili bilgiler edinirken eski kýyafetler, silahlar ve günlük yaþamdan kesitler gördüler. Öðrenciler, müzeyi dikkatle gezdikten sonra ailelerine kale içindeki reyonlardan hediye almayý da ihmal etmediler. Ziyaretle ilgili bilgi veren Samanyolu Koleji öðretmenleri, Bu ziyaret CUMA 1 MAYIS Çorum Samanyolu Koleji öðrencileri, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik i ziyaret etti. Samanyolu Koleji Çelik i ziyaret etti Erol Sayan lý konsere davet Çorum Belediyesi Türk Sanat Musýkîsi Korosu bahar konserlerinde ünlü bestekâr Erol Sayan ý konuk edecek. Koronun bahar konserleri kapsamýndaki Bestekâr Erol Sayan Aramýzda konseri 11 Mayýs Pazartesi günü saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek. Konsere müzikseverler davet edildi. Yola firlayan çocuða araç çarptý Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi nde park halindeki aracýn arkasýndan aniden yola fýrlayan çocuða araç çarptý. K.Z. aracýyla Cengiz Topel Caddesi nde ilerlerken park halindeki kamyonun arkasýndan aniden yola fýrlayan 13 yaþýndaki E.K. ya çarptý. Sürücü kazada yaralanan çocuðu hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Öðrenciler Bakan Çelik e Çorum Leblebisi ikram etti. Çorum Samanyolu Koleji öðrencileri bakanlýk önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. Bakan Çelik, öðrencilerle bir süre sohbet etti. öðrencilerimiz için hem anlamlý hem de faydalý bir gezi oldu. dediler. Öz Lezzet 2. þubesini açýyor Öz Lezzet Unlu Gýda Mamulleri Pide-Lahmacun- Pasta Salonu nun 2. þubesi bugün açýlýyor. Saat te Buharaevler Mahallesi 2. Sokak No:10 (Metropol karþýsý) daki þubenin açýlýþýna davetliler katýlacak. Park kavgasý Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi nde araç park etme meselesi yüzünden kavga çýktý. E.K. ve H.G.Þ. araç park etme meselesi yüzünden tartýþtýlar. Kavgaya dönüþen tartýþmada H.G.Þ., E.K. yý yaraladý. Taraflar birbirlerinden davacý oldu.

8 8 CUMA 1 MAYIS Hitit Ayakkabý Çorum da bir ilki gerçekleþtiriyor. Ayak analizi Çorum da Bazý Avrupa ülkelerinde yaygýn olarak kullanýlan, Türkiye de ise henüz yeni yaygýnlaþmakta olan Ayak Analizi uygulamasý Çorum da da baþladý. Çorum da Uður Mumcu Caddesi üzerinde Hocazade karþýsýnda hizmet vermekte olan Hitit Ayakkabý, Ayak analizi uygulamasýný Çorum halký ile buluþturuyor. Henüz bir aydýr devam eden uygulamada yaklaþýk 225 kiþiye ayak analizi yapýlarak ayak yapýsýna göre ayakkabý temin edildi. Ayak analizi, Çorum da sadece Hitit Ayakkabý da yapýlýyor. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamada ayaklarýndan rahatsýz olan kiþi Hitit Ayakkabý ya giderek analiz için geliþtirilen cihazda ayaklarýný potograpisini çektiriyor. Potograpi adlý verilen bu iþlemde kiþi her hangi bir aðrý ve acýya maruz kalmaksýzýn ayaklarýný analiz yaptýrýyor. Cihazdan alýnan veriler, bilgisar ortamýna aktarýlýyor ve internet aracýlýðýyla Hitit Ayakkabý nýn Çorum daki þubesi olduðu Ayak Analizi uygulamasý Çorum da da baþladý. Ortapedia adlý medikal þirketine gönderiliyor. Ortapedia daki ortopedi uzmanlarý, Hitit Ayakkabý dan gelen verileri deðerlendirdikten sonra kiþi için en uygun ayakkabýyý tasarlayýp Hitit Ayakkabý aracýlýðý ile müþteriye ulaþtýrýyor. Kiþi, analiz yaptýrdýktan sonraki en fazla dört gün içerisinde yeni ayakkabýsýna kavuþuyor. Analiz yaptýran kiþi, katologtan beðendiði ayakkabý modelini seçebiliyor. Kiþi, ayak yapýsýna uygun olarak dizayn edilen yeni ayakkabýsý sayesinde daha konforlu ve saðlýklý bir þekilde yürüyebiliyor. Hitit Ayakkabý aracýlýðý ile analiz yapýldýktan sonra kiþiye özel olarak üretilen ayakkabýlar, rahatlýðýn yaný sýra çeþitli eklem aðrýlarýnýn önlenmesinde de etkili oluyor. Bir ayda 220 kiþiye analiz yaptýk Hitit Ayakkabý Maðaza Yetkilisi Cumhur Palabýyýk, ayak analizi uygulamasýný Çorum da yaklaþýk bir aydýr sürdürdüklerini belirtti. Bir aylýk süre zarfýnda ayak rahatsýzlýðý çeken yaklaþýk 220 kiþiye ayak analizi yaptýklarýný ve kendilerine göre ayakkabýlar dizayn ettiklerini dile getiren Cumhur Palabýyýk, þimdiye kadar hiç þikayet almadýklarýný, bilhakis müþterilerinin çok memnun olduklarýný kaydetti. Ortopedia nin Çorum temsilcisi olduktan sonra ayak analizi için eðitim gördüðünü dile getiren Palabýyýk, ayak analizi hizmetini deha profesyonel anlamda vermek için eðitimlerin devam ettiðini kaydetti. Bayisi olduðu Ortopedia adlý firma hakkýnda bilgiler veren Cumhur Palabýyýk, Ortopedia nýn Türkiye de 4 ilde bayiliði bulunuyor. Bayilerden birisi de biziz. Yurt dýþýnda ise yaklaþýk 400 bayisi var. Ayak analizi yapýldýktan sonra 4 gün içerisinde sonuçlar inceleniyor ve kiþinin ayaðýna göre en uygun ayakkabý dizayn edilerek kiþiye ulaþtýrýlýyor dedi. Cumhur Palabýyýk ayrýca, Ortopedia nýn Çorum Bayisi olarak Çorum da baþka hiç bir yerde bulunmayan ayakkabý altlýklarý ve topukluklarýn da satýþýný yaptýklarýný sözlerine ekledi. Hitit Ayakkabý, Ayak analizi uygulamasýný Çorum halký ile buluþturuyor. Son bir ayda yaklaþýk 225 kiþiye ayak analizi yapýldý. Çorum un geri dönüþüm tesisi Türkiye ye örnek (ÝHA) - Ayrýþtýrma iþlemini kaynaðýnda gerçekleþtirmede sýnýfta kalan Türkiye, her yýl 1 milyar 100 milyon liralýk kaynaktan vazgeçiyor. Ýstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn (ÝSMMMO), ÇEVKO Vakfý, atýk yönetimi birimleri, belediyeler ve geri dönüþüm tesislerinden edinilen bilgiler ve ilgili taraflarla yapýlan birebir görüþmeler doðrultusunda hazýrladýðý araþtýrmaya göre, günlük 5 milyon TL deðerinde kaðýt/karton, metal, cam, plastik, tekstil ve ahþap gibi atýk üreten Türkiye, bunun sadece 2 milyon TL'lik kýsmýný "çöpten geçimini saðlayanlar" sayesinde ekonomiye kazandýrýyor. ÝSMMMO'nun hazýrladýðý "Çöpteki Hazine" baþlýklý rapora göre, sokak toplayýcýlarý, toptancýlar ve geri dönüþüm gerçekleþtirenler sayesinde atýklarýn günlük 2 milyon liralýk kýsmý yeniden ekonomiye kazandýrýlýyor. Ayný hesap yýl geneli için yapýldýðýnda, çöpe atýp geri dönüþtürülemeyen rakamýn 1 milyar 100 milyon TL olduðu ortaya çýkýyor. Ekonomiye kazandýrýlan yýllýk 800 milyon TL'nin sýfýr mamul ile karþýlaþtýrýlmasýnda ise Türkiye 405 milyon TL ekstra israftan kurtuluyor. 1 TON KAÐIT 17 AÐAÇ KURTARIYOR ÝSMMMO Baþkaný Yahya Arýkan, rapordaki deðerlendirmesinde, geri dönüþüm için hem merkezi hükümet hem özellikle belediyelerin yatýrým yapmasý ve özel sektörü de teþvik etmesi gerektiðini belirtti. Bugün dünyada, her yýl 16 milyon hektar orman alanýnýn yok olduðuna dikkat çeken Arýkan, "Bir ton kaðýdýn geri kazanýmýyla dolarýn ülkemizde kalmasý anlamýna geliyor. Yalnýzca Ýstanbul'da bir yýlda tüketilen 450 bin ton kaðýt geri kazanýlsa, Türkiye'de yýlda 38 kilometrekarelik aðaçlýk alan korunabilir" dedi. Yüzde 100 geri dönüþümlü kaðýttan üretilmiþ bir ton kaðýt, 400 kilovatsaat enerji, yaklaþýk 26,5 metreküp su tasarrufu anlamýna geldiðini ifade eden Arýkan, þunlarý söyledi: "Bir ton atýk kaðýdýn yeniden deðerlendirilmesi 17 aðacýn kurtarýlmasý demek. Geri dönüþüme yeterince önem verilmemesi, çöp daðlarý yaratýyor ve bunlarý doðaya uygun bertaraf etmeyi de engelliyor. Halbuki yýlda hem en az 1 milyar 100 milyon lirayý cebimizde tutabilir hem de daha saðlýklý bir çevre yaratmaya doðru adým atmýþ oluruz." BÝR KÝÞÝ GÜNDE 1,5 KÝLO ATIK ÜRE- TÝYOR ÝSMMMO'nun raporundaki saptamalar þöyle: "Atýkta en fazla zararý Büyükþehirler hanelerine yazýyor. Büyükþehirlerde kiþi baþýna atýk miktarý, günlük 1,5 kilograma kadar çýkýyor. En az atýðýn çýktýðý iller ise Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde bulunuyor. Bu bölgelerde kiþi baþýna atýk 750 gram olurken, bunlarýn içinde geri dönüþe konu olacak atýklarýn, soðuk geçen kýþ iklimleri nedeniyle yakýldýðý izleniyor. Karadeniz bölgesinde de atýklar daha çok yaylalarda yakacak ve kap olarak deðerlendiriliyor. Türkiye atýkta en büyük fireyi de büyükþehirlerde veriyor. Her 1 kilogramlýk atýðýn 400 gramlýk kýsmýný geri dönüþtürmeyi baþaran büyükþehirlerdeki uzmanlara göre, geri dönüþüm oranýnýn en az yüzde 60'ý bulmasý gerekiyor. Her ne kadar bu konuda son dönemlerde birbiri ardýna yeni yatýrýmlar yapýlýp, dönüþtürülebilir çöpü kaynaðýnda toplama konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine hýz verilse de, 16 Büyükþehirde geri dönüþtürülemeyen rakam yýllýk 670 milyon TL olarak görünüyor. Atýkta en büyük fire il bazýnda nüfusun en yoðun olduðu Ýstanbul'da gerçekleþiyor. Büyükþehirlerin tek baþýna geri dönüþte ekonomiye getirisi ise Türkiye genelindeki toplam rakamýn yarýsýndan fazla, tam 479 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinden aldýðý payýn az olmasýnýn yansýmalarýný Doðu ve Güneydoðu illerinde net olarak gözlemlemek mümkün. Bu bölgelerde kiþi baþýna atýk miktarý ortalama 750 gram olarak veriliyor. 750 gram çöpün organik olarak adlandýrýlan atýk miktarýnýn yüzde 10'lar civarýnda olduðu kaydediliyor. Bölge belediyelerinden edindiðimiz bilgiler doðrultusunda bölgenin özellikle kýþ aylarýnda yoðun soðuða maruz kalmasý nedeniyle organik atýklar ýsýnma amacýyla sobalarda yakýlýyor. Bölgenin yýllýk atýk geri dönüþünden ekonomiye saðladýðý katký ise 100 milyon TL'ye bile ulaþmýyor. Ancak bölge belediyeleri bu konuda halký bilinçlendirmek için kollarý sývamýþ durumda. Amaç Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde de organik atýklarýn ekonomiye kazandýrýlmasý yönünde. Doðu ve güneydoðudaki durumun bir benzeri de Karadeniz'de yaþanýyor. Karadenizli vatandaþ da organik atýklarý yakacak veya yaylalarda ihtiyaç gidermek için kullanýyor. EN ÇOK KAÐIT GERÝ DÖNÜYOR En kolay geri dönüþ kaðýtta saðlanýyor. Bir yýlda Türkiye kaðýt geri dönüþünden 265 milyon 608 bin lira kazaným saðlýyor. Bunun ekonomik deðerinin yaný sýra çevre faktörüne ve doðaya katkýsýnýn ise parayla ölçülemez olduðu görülüyor. Katý atýklar içinde ikinci sýrayý metal, üçüncü sýrayý plastik, dördüncü sýrayý ise cam alýyor. Her 1 kiloluk çöpün yüzde 60'ýnýn organik atýk olduðunu dile getiren uzmanlar, çöpteki organik atýðýn ise Büyükþehirlerde yüzde 40'ýný, diðer bölgelerde ise ortalama yüzde 20'sini ancak ekonomiye kazandýrabildiklerini ifade ediyor. Geri dönüþtürülen atýklarýn da yüzde 43'ünü kaðýt, yüzde 27'sini plastik, yüzde 12'sini cam, yüzde 8'ini tekstil, yüzde 4'ünü metal oluþturuyor. GERÝ DÖNÜÞÜM PASTASININ BÜ- YÜKLÜÐÜ 800 MÝLYON TL Atýk iþinden ekmek yiyen gruplara baktýðýmýzda karþýmýza toplayýcýlar, depolayýcýlar, toptancýlar ve geri dönüþümü saðlayanlar olarak 4 farklý grup çýkýyor. Toplayýcýlar bu grup toplama aracýna sahip bireylerden oluþuyor. Çoðunlukla depo sahibi olan toptancýlara mal satýyorlar. Topladýklarý atýk kaðýtlar büyük ölçüde evsel atýklar. Depo sahipleri ise toplayýcýlardan atýk alýp bunlarý toptancýlara veya doðrudan geri dönüþüm tesislerine satarak aradaki komisyondan para kazanýyor. Toptancýlar; toplama araçlarý, presleri ve diðer ekipmanlarý ile hizmet veriyor. Geri dönüþüm tesisleri ise toplanan atýklarý tekrar ekonomiye hammadde olarak kazandýrýyor. Söz konusu sacayaklarýnda pastadan en az payý, en fazla emek harcamasýna karþýn sokak toplayýcýlarý alýyor. Türkiye'de sayýlarý tam olarak bilinmemekle birlikte atýk toplayýcýlarýn yýllýk kazancý 95 milyon liraya ulaþýyor. Bu iþte en kârlý grup ise hiç þüphesiz ki geri dönüþümcüler. Türkiye'de sayýlarý 100'e yaklaþan geri dönüþçülerin yýllýk kazancý 800 milyon lira. ÜÇ YILDA KENDÝNÝ AMORTÝ EDÝ- YOR Kar marjý yüksek olduðu için büyük yatýrým gruplarýnýn da son dönemlerde ilgisi tamamen geri dönüþüm tesislerine yönelmiþ durumda. Lisanslý çalýþan iþletme sayýsý son üç yýlda yüzde 70 oranýnda artýþ gösteriyor yýlýna kadar belediyelerin gönüllülük esasýyla yürüttükleri geri kazaným uygulamalarý, 2005 yýlýnda Ambalaj ve Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði'nin yayýnlanmasý ile yasal zorunluluk haline geldi. ÇEVKO Vakfý'nýn 2005 yýlýnda 3 ilde yürüttüðü geri kazaným uygulamalarý, 2009 yýlý baþýnda 21 ilde 104 ilçe belediyesine ulaþtý. Geri kazaným uygulamalarý belediyelerin Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, Çevre Koruma Müdürlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðü gibi birimlerinin koordinatörlüðünde yürütülüyor. Belediyeler haricinde lisanslý hizmet veren Geri Dönüþüm Tesisi sayýsý ise þu anda 94 olarak görünüyor. Tesisler Adana, Adapazarý, Adýyaman, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bilecik, Bursa, Çorum, Denizli Edirne, Eskiþehir, Gaziantep, Iðdýr, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kayseri Kýrklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Tekirdað, Uþak ve Yalova'da bulunuyor. Orta ölçekli bir geri dönüþüm tesisi için, bina hariç yaklaþýk 100 milyon dolar para gerekiyor. Doðru toplama yapýlmasý ve sistemli çalýþýlmasý durumunda kâr marjý yüksek olduðu için kendini 3 yýlda amorti edebiliyor. ATIKLAR ÝTHAL EDÝLÝYOR Türkiye'de geri dönüþ tesislerinde ithal atýklar da iþleniyor. Kaðýt ve karton geri dönüþ tesislerinde günlük tesis baþýna 450 ton iþlem yapýlýyor. Bu rakam ithalatýn yoðun yapýldýðý dönemlerde ise tonlara kadar çýkýyor. En fazla ithal edilen atýklar ise metal atýklar olarak veriliyor. Uzmanlar Türkiye'de önümüzdeki birkaç yýl içinde bilgisayar atýklarýnda artýþ bekliyor. Tüm atýklarda olduðu gibi bu tür e-atýklarda da kaynaðýndan toplamaya özendirilmesinin þart olduðu belirtiliyor. Öðrencilere uygulamalý halk kültürü dersi Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu'nda seçmeli ders olarak okutulan " Halk Kültürü" dersine Aþýk Rýfat Kurdoðlu davet edildi. 7/A sýnýfýnda öðrencilerle bir araya gelen Kurdoðlu, kendi þiirlerinden örnekler verdi. Öðrenciler " atýþma, taþlama" gibi halk ozanlýðýnda önemli yeri olan terimlerle ilgili bilgi verdi. Uygulama ile derse ilginin artýrýlmasý ve halk kültürümüzün yaþatýlmasýnýn amaçlandýðýný belirten Türkçe öðretmeni Tahsin Göçmen, ileride benzer çalýþmalarýn yapýlacaðýný da bildirdi. Aþýk Rýfat Kurdoðlu Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu'na konuk oldu. (ÝHA) - Yaðmur Fuarcýlýk'ýn düzenlediði ÝPAF 12. Uluslararasý Plastik&Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri Fuarý, Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný'nda açýldý. 30 Nisan'da baþlayan organizasyon 3 Mayýs 2009 tarihine kadar sürecek yýlýndan beri plastik ve ambalaj sektörlerini ayný çatý altýnda toplayan fuar, Türkiye ve dünyadaki teknoloji uygulamalarý ve ürün tasarýmlarýný kapsayarak sektörün geliþimine katký saðlýyor. ÝPAF Fuarý, ülke genelinde ortaya çýkan dönemsel talebin en fazla sýcak satýþa dönüþtüðü fuarlardan biri konumunda. Ulusal ve uluslararasý platformda ziyaretçi baþarýsý ile en hýzlý büyüyen sektörel fuarlar arasýnda yerini alan ÝPAF Fuarý'na bu yýl da yurtiçi ve yurtdýþýndan yüzlerce firma Halk Kültürü" dersine katýlan Kurdoðlu, öðrencileri bilgilendirdi. Aþýk Rýfat Kurdoðlu, okul idareci ve öðretmenleri ile bir süre sohbet etti. Ambalaj fuarýna Çorum dan katýlým katýlýyor. ABD, Almanya, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Danimarka, Ýspanya, Ýsveç, Ýtalya, Japonya, Kore, Körfez Ülkeleri, Mýsýr, Suriye gibi ülkelerin katýlýmcýlarýn yaný sýra Türkiye'den birçok firma fuarda ürünlerini sergileme fýrsatý buldu. Katýlýmcý firma sayýsýnda önemli bir eksilmenin yaþanmadýðý fuarda stand boyutlarýnýn kýsmen düþürüldüðü görülüyor. Fuarýn plastik bölümünde; enjeksiyon, ekstrüder, þiþirme, rotasyon, kalýp ve robot teknolojileri, plastik iþleme yan sistemleri ve proses uygulamalarýnýn yaný sýra plastik hammadde, bileþik, boya, katký alaþýmlarý sergileniyor. ÝPAF Fuarý'nda ambalaj firmalarýna ayrýlan bölümde ise; ambalajlamapaketleme makineleri, dolum makineleri, ambalajlama destek ve otomasyon sistemleri, ambalaj malzemeleri, ambalajlama yan malzemeleri konusundaki geliþmeler, Ar-Ge çalýþmalarý ve yeni uygulamalar ziyaretçilere sunuluyor. Yapýlan uluslararasý tanýtýmlarýnda etkisi ile gelenekselleþen fuara bu yýl 40 ilden ve 25 ülkeden ziyaretçi baþvurusu oldu. Yurtdýþýndan fuarý ziyaret edecek alým heyetlerinin ulaþým ve konaklamalarýna destek veren Yaðmur Fuarcýlýk, profesyonel ziyaretçi yoðunluðunun arttýrýlmasý için Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, Edirne, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Karaman, Kayseri ve Konya illerinden ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Dünyanýn her yerinde yaþanan ekonomik krize dikkat çeken Yaðmur Fuarcýk Genel Müdürü Yüksel Kaya, arttýrdýklarý tanýtýmlarla yine verimli geçecek bir fuarý organize ettiklerini ifade etti. Kaya, Ekonomik daralmanýn olduðu bir dönemde gerçekleþtirdiðimiz ÝPAF Fuarý katýlýmcýlarý ve ziyaretçilerine önemli kazanýmlar getirecek. Plastik ve ambalaj sektörlerinde teknolojik geliþmeler ýþýðýnda her geçen gün dünya pazar hacminde hýzlý bir büyüme yaþanýyor. Bu anlamda ÝPAF Fuarý son günlerdeki kötü gidiþatýn önüne geçerek, sektör açýsýndan olumlu bir havada geçecek dedi.

9 1 Mayýs çiçek, böcek bayramý deðil Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Hak-Ýþ Baþkaný Salim Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Baþbakanlýk Merkez Bina'da gerçekleþen görüþmenin ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulunan Uslu, 1 Mayýs'ýn tatil edilmesinin, hem toplumsal barýþa saðlayacaðý katký, hem de demokratik reformlara yapacaðý simgesel fayda açýsýndan önemli olduðunu söyledi. 1 Mayýs'ýn, ''çiçek, böcek, bahar bayramý olmadýðýný'' ifade eden Uslu, evrensel taným itibarýyla bu günün, birlik ve barýþ günü olduðunu kaydetti. Uslu, sendika olarak bugün Ýstanbul'da olacaklarýný belirterek, ''Taksim'e çýkacaðýz'' dedi. 1 Mayýs'ýn kendileri için anlamýnýn, mekan tartýþmasýndan öte verilecek mesajlarýn öne çýkmasý olduðunu belirten Uslu, etkinliklerine Baþbakan Erdoðan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve öteki yetkilileri de davet ettiklerini bildirdi. Uslu, Sendikalar Kanun ile Toplu Sözleþme, Grev ve Lokavt Kanun tasarýlarýnýn yasalaþmasý gerektiðini belirtti. SORULAR Salim Uslu, bir gazetecinin ''Hükümetin Taksim'i iþçilere açmama inadýyla ilgili ne düþünüyorsunuz?'' sorusuna þu yanýtý verdi:''(hükümetin Taksim'i iþçilere açmamasý) diye bir tanýmdan hareketle SAlim Uslu ve beraberindeki heyet Baþbakan Erdoðan ý ziyaret etti. deðerlendirme yapmam söz konusu deðil. Bugün Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri'nden bir mektup aldýk. Baþbakan'a hitaben... Ayný zamanda Türkiye'deki 4 iþçi ve memur konfederasyonlarýna hitaben bir mektup yazmýþtýr. Orada optimum ölçeklerde kutlanmasýnýn gereði ve ayný zamanda hukuk çerçevesinde kutlanmasý gereði üzerinde durmuþtur. Biz de uygun ölçülerde kutlamanýn Hak-Ýþ'in, TÜRK-ÝÞ'in, DÝSK ve KESK'in üst Salim Uslu, Köksal Toptan a çiçek takdim etti. kuruluþunun görüþleri doðrultusunda mümkün olabileceðini düþünüyoruz. Bunun herhangi bir alan koþuluna baðlý olmasý uygun koþul anlamýna gelmemektedir. Biz, meri (geçerli) yasalarýn düzenlemelerine uymak zorundayýz. Bizim için Taksim'in tek bir meþruiyet sebebi vardýr, o da 1 Mayýs 1977'de Taksim'de 37 insan hayatýný kaybetmiþtir. Bunlarýn failleri henüz orta yerde yoktur. Dosyalar kapanmýþtýr. Kamu vicdaný rahatsýzdýr.'' Uslu, Türkiye'nin, ''Ergenekon'' adýyla bir operasyon baþlattýðýný dile getirerek, ''Bu hukuk sürecinde bizlerin, sivil iradeyi temsil edenler olarak beklentisi, bu hukuk sürecinin kamu vicdanýný tatmin edecek, adaleti tecelli edecek ve içinde Taksim faillerinin, katillerinin de bulunarak dosyaya dahil edileceði bir sürecin iþlemesini, hukukun bu konuda baðýmsýz, tarafsýz ve kararlý olmasýný talep etmek gibi bir sivil irade ve inisiyatif ortaya koymaktan ibarettir'' dedi. ''TÜRKÝYE'NÝN HER YERÝ, 1 MAYIS ALANIDIR'' Hak-Ýþ Baþkaný Salim Uslu, þöyle devam etti: ''Bunun doðal ve doðru yeri de Taksim'dir. Onun ötesinde Taksim'de anmak, Taksim'de miting yapmak, illa Taksim'de bulunmak gibi bir takýntýmýz yok. Böyle bir iddia da 1 Mayýs'ýn olmazsa olmazlarýndan deðildir. Türkiye'nin her tarafý, 1 Mayýs alanýdýr. Fabrikalar, alanlar, iþyerleri, her yerde 1 Mayýs'ý kutlamak mümkündür. Önemli olan 1 Mayýs'ta vereceðimiz mesaj ve 1 Mayýs coþkulu bir biçimde þölen havasý içinde kutlanýyor olmasýdýr. 1 Mayýs artýk bu ülkede ulusal stres günü olmaktan çýkarýlmalýdýr. Sendikacýlar olarak son derece sorumlu davranýþlar içinde olmak gibi bir duyarlýlýk göstermeliyiz.'' Uslu, kabinede beklenen revizyon konusunun sorulmasý üzerine ''O konu gündemimizde olmadý'' yanýtýn verdi. Bir gazetecinin, ''Cumhurbaþkaný sendikalarla görüþtükten sonra ilgililerle görüþeceðini söylemiþti, sonra net bir geliþme yaþanmadý galiba'' sözleri üzerine Uslu, ''Sayýn Cumhurbaþkaný'nýn görüþü, doðrudan intikal etmedi, tevatür yoluyla geldi. Ne kadar doðruydu, bilemiyorum. O konuda bir þey diyemiyorum'' dedi. Uslu, gazetecilerin 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü de kutladý. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Ahmet Sözüdoðru; Kamu çalýþanlarýna harcama çeki verilsin Ahmet Sözüdoðru Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Ahmet Özüdoðru, Kamu Sen tarafýndan teklif edilerek hükümetin gündemine aldýðýný açýkladýðý harcama çeklerinin 1 Mayýs ta bayram hediyesi olarak olarak daðýtýlmasý gerektiðini söyledi. Sözüdoðru, Verin 300 liramýzý baþlýklý yazýlý basýn açýklamasýnda, Kamu Sen tarafýndan yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarýný bildirerek, kamu çalýþanlarýnýn borç bataðýnda olduðunu bildirdi. Sayýn Baþbakanýn krizin vatandaþlarýmýzý teðet geçmediðini görmesi için daha baþka ne olmasý gerektiðini merak etmekteyiz. Türkiye Kamu-Sen yýllardýr,ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal deðiþimleri dönemsel olarak takip etmekte, kamuoyunu bilgilendirmekte, milletimizin bugünleri yaþamamasý için yetkilileri uyarmaktadýr. diyen Sözüdoðru, Kuma Sen in kriz nedeniyle iki yýldýr hükümeti uyarmaya çalýþtýðýný, alýnan tedbirlerin yetersiz olduðunu sözlerine ekledi. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Ahmet Sözüdoðru, açýklamasný þöyle devam ettirdi; Türkiye Kamu-Sen olarak hazýrladýðýmýz rapora göre; 2008 yýlýnda enflasyon son 5 yýlýn en yüksek deðerine çýkmýþ, yýllýk büyüme %1,1'e gerilemiþ, ortalama borçlanma faizi %19,2 ile son dört yýlýn oranlarýný geride býrakmýþ, sýcak para bir yýl içinde 107 milyar dolardan 54 milyar dolara gerilemiþtir. Dýþ ticaret açýðýnýn 70 milyar dolara dayanmasýyla ortaya çýkan cari açýk 41 milyar dolarý aþarak yeni bir rekor kýrmýþtýr. Son 6 yýlda düzenli olarak borç ödemek zorunda kalan memur sayýsýnda %53 oranýnda artýþ görüldü. Memur son iki yýl içinde daha fazla borçlandý. Düzenli olarak borç ödeyen memurlarýn %21'i "yalnýzca kredi kartý borcum var" derken; %31'i banka kredisi borcu ödüyor. Borçlu memurlarýn yarýsý hem kredi kartý, hem de banka kredisi için borç ödemek zorunda. Hem kredi kartý hem de banka kredisi borcu ödemek zorunda olan memurlarýn oraný %48 olarak belirlendi. Ankete göre, kamu görevlilerinin %43'ü TLarasýnda maaþ alýyor. Ancak aylýk zorunlu harcamalarý 1250 TL'nin üstünde olanlarýn oraný %70. Buna göre memurlarýn gelirleri giderlerini karþýlamaktan uzak kalýyor. Aldýðý maaþýn zorunlu harcamalarýna yetmediðini düþünen memurlarýn oraný %35 iken, maaþýyla yalnýzca zorunlu harcamalarýný karþýlayabilenlerin oraný %58. Maaþýnýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlamaya yettiðini belirtenler %3'te kaldý. Tasarruf yapabilecek derecede maaþ alanlar ise toplam kamu görevlilerinin %4'ünü teþkil ediyor. Kirada oturan kamu görevlilerinin %15'i, maaþýnýn yarýsýna yakýnýný kiraya veriyor. Kirada oturan memurlarýn %36'sý ise kirasý 300 TL'nin altýndaki evlerde, elveriþsiz þartlarda yaþýyor. Veriler, Türkiye'nin bir ekonomik krizle karþý karþýya olduðunu; eðer gerekli önlemler alýnmazsa, krizin boyutlarýnýn giderek büyüyeceðini göstermektedir. Gerekli tedbir, siyasi iradenin düþündüðünün aksine piyasalarýn tüketim ve üretim kefesinin ayný anda ve eþit þekilde desteklenmesidir. Bugüne kadar alýndýðý iddia edilen tedbirlerin tamamý yalnýzca üretimi desteklemek adýna yapýlan düzenlemeleri içermektedir. Vergi indirimi yoluyla tüketicinin desteklenmesi giriþimi ise tüketicinin deðil, büyük oranda satýcýlarýn cebine yansýyarak hedefine ulaþmamýþtýr. Devlet, 36,4 milyar TL'lik maliyet altýna girmiþ ama bu paranýn tamamý ya doðrudan ya da dolaylý olarak iþverenin cebine gitmiþtir. Buna raðmen tüketim talebi artmamýþ, dolayýsý ile üretim de istihdam da artmamýþtýr. Krizden çýkýþýn yolu küresel güçlerin deðil; milletin sesine kulak vermekten geçmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak, 12 milyar TL'lik kaynakla ülkemizdeki ekonomik durgunluðu aþacaðýmýzý iddia ediyoruz. En az 1 yýl boyunca her ay 1 milyar TL'lik kaynak, harcama çeki yoluyla piyasalara yönlendirilirse, tüketim ve üretim birlikte artacak, devletin vergi gelirleri azalmayacak, artan üretim ihtiyacýna paralel olarak mevcut istihdam korunacak ve yeni iþ imkânlarý oluþacaktýr. Siyasi irade seçim öncesinde gündemine aldýðý harcama çeki önerimizi çalýþanlar için bayram ilan edilen bu günde bayram hediyesi olarak mutlaka deðerlendirmelidir. Önerimiz basit, ucuz, etkin ve uygulanabilirdir. Türkiye Kamu- Sen olarak tarihi bir çaðrý daha yapýyoruz, lütfen sesimize kulak verin: bu anlayýþla ülkemizi bir deflâsyona sürüklemektesiniz. Bekir Aksoy Ýlköðretim Okulu 1-B sýnýfý öðrencileri, dün gerçekleþtirdikleri Okuma Bayramý etkinliðinde tüm marifetlerini sergiledi. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen Okuma Bayramý programýnda birbirinden güzel gösteriler sunan minik öðrenciler, izleyenlerden tam not aldýlar. Okulun 1-B sýnýfý Öðretmeni Ýsmail Taþkoyan ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan programý Okul Müdürü Musa Ediz, okul idarecileri ve öðretmenleri ile çok sayýda öðrenci velisi izledi. Minik öðrenciler, Okuma Bayramý programýnda çeþitli fýkralarý canlandýrarak izleyicilere eðlenceli anlar yaþattýlar. Çeþitli þiirlerin de okunduðu programda birinci sýnýf öðrencileri üstün bir performans sergilediler. Okuma Bayramý etkinliðinin tamamlanmasýnýn ardýndan öðrenci velileri tarafýndan hazýrlanan yiyecekler, programý izleyen davetlilere ikram edildi. CUMA 1 MAYIS Bekir Aksoy Ýlköðretim Okulu 1-B sýnýfý öðrencileri hünerlerini sergiledi. Bekir Aksoy minikleri marifetlerini sergiledi Okuma Bayramý programýnda birbirinden güzel gösteriler sunuldu. Program 1-B sýnýfý Öðretmeni Ýsmail Taþkoyan ýn açýþ konuþmasý ile baþladý. Çeþitli þiirlerin de okunduðu programda birinci sýnýf öðrencileri üstün bir performans sergilediler. Dünya yazarlarý Çorum a geliyor Dünya Gazetesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile düzenlenen Dünya Ekonomisinde Yaþanan Kriz ve Krizi Yönetmek konulu toplantý için Dünya yazarlarý Çorum a geliyor. 5 Mayýs Salý günü saat de Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda gerçekleþtirilecek Dünya Ekonomisinde Yaþanan Kriz ve Krizi Yönetmek konulu toplantýya konuþmacý olarak Dünya Gazetesi Baþ Yazarý Osman Arolat, Dünya Gazetesi Yazarlarý Rüþtü Bozkurt ve Alaattin Akdaþ katýlacak. Toplantýya tüm ilgililer davet edildi.

10 10 CUMA 1 MAYIS ÝHL den Kutlu Doðum konferansý En güzel örnek Peygamberimiz Prof. Dr. Salim Öðüt Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla konferans düzenledi. Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðü nün Ýmam Hatip Lisesi Geliþim Modeli faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen konferans önceki gün Çorum ÝHL Tatbikat Camii nde gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Salim Öðüt ün konuþmacý olarak yer aldýðý konferansa Çorum ÝHLMüdürü Mehmet Kiraz, müdür yardýmcýlarý, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Düzenlenen konferansta konuþan Prof. Dr. Salim Öðüt, En güzel örnek Peygamber Efendimiz dir dedi. Günün anlam ve öneminden bahseden Salim Öðüt, Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatýndan örnekler verdi. Öðüt, þöyle konuþtu: Bu hafta benim ve sizin için çok mübarek, çok yüce bir haftadýr. Ben bu haftadan daha önemli bir hafta tanýmýyorum. Çünkü iki cihan serveri yüce peygamberimiz bu haftada doðmuþ, dünyamýzý, evrenimizi nurlandýrmýþtýr. Bu sebeple kutlu doðum haftasý çok müstesna bir haftadýr. Ýmam Hatip Lisesi veya Ýlahiyat Fakültesi gibi deðerli yerlerin böyle faaliyetler, kutlamalar yapmasý beni çok mutlu ediyor. Sizler öðrendiðiyle yetinen kiþiler deðilsiniz. Sizler öðrendiklerinizi çevrenize öðreten, aydýnlatan birer ýþýk, günümüz tabiriyle misyon kiþilersiniz. Bu bir ayrýcalýktýr. Sizler dýþarýdaki insanlar gibi öðrendiðinizle yetinmiyor, dýþarýya yansýtýyorsunuz. Peygamber efendimiz þöyle buyurmuþlardýr: "Size iki þey býrakýyorum. Onlara sýmsýký sarýlýrsanýz asla þaþýrmaz, yoldan çýkmazsýnýz. Bunlar Allah-ü Tealanýn kitabý Kur'an-ý Kerim, ikincisi ise benim sünnetimdir." Sevgili öðrenciler, siz teblið etmekle görevlisiniz. Yani öðretmekle görevlisiniz. Konferans sonunda Prof. Dr. Öðüt e çiçek verildi. Kuraný Kerimde bir ayette þöyle buyrulmuþtur: "Kim Allah'ýn Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiþ gibidir." Ona uymamýz gerektiði açýkça belirtilmektedir. Kuraný Kerim de en çok emredilen ibadet namazdýr. Kuraný Kerim de namazý dosdoðru kýlýnýz buyrulmaktadýr. Ýþte bize bütün bunlarý Peygamber Efendimiz öðretti. Þu an ise bunlarý siz gençler, yani imam hatip, ve ilahiyat gençleri öðretecektir. Teblið edecektir. Peygamber efendimiz ibadetleri önce kendisi uygular ve daha sonra da ashabýna "bana bakarak siz de uygulayýn" buyururdu. Peygamber Efendimiz in açýklamalarý ve örnek davranýþlarý mevcuttur. Onlara sýmsýký sarýlmamýzla, örnek almamýzla yaþantýmýzda uygulamamýzla tam bir mü'min oluruz. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla konferans düzenledi. Avantaj Dünyasý ndan haftasonu kampanyasý Avantaj Dünyasý Alýþveriþ Merkezi, haftasonuna özel indirim kampanyasý düzenledi. 2-3 Mayýs 2009 tarihlerinde düzenlenecek indirim kampanyasýnýn yarýn baþlayacaðýný açýklayan Avantaj Dünyasý Alýþveriþ Merkezi sahibi Ergül Karagöz, pek çok üründe cazip indirimler uygulayacaklarýný duyurdu. Aradýðýnýz Herþey Burada sloganý ile hizmet veren Avantaj Dünyasý nýn kaçýrýlmayacak fýrsatlar sunduðunu belirten Ergül Karagöz, tüm Çorumlular ý haftasonu indirimlerinden yararlanmaya beklediklerini söyledi. Elektrikli ev aletleri baþta olmak üzere züccaciye ve ev aksesuarlarýný içine alan indirimli ürünlerin stoklarla sýnýrlý olduðunu hatýrlatan Ergül Karagöz, kampanyalarý hakkýnda detaylý bilgi edinmek ve ürünlerini yakýndan görmek isteyen herkesi Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak (Hürriyet Parký arkasý) numara 3 teki maðazalarýna davet etti. Avantaj Dünyasý nýn kampanyasý yarýn baþlýyor. Kampanya çerçevesinde pek çok üründe indirim yapýlacaðý bildirildi. Ergül Karagöz Karagöz, tüm Çorumlular ý kampanya fiyatlarýndan yararlanmaya davet etti. Günün anlam ve öneminden bahseden Salim Öðüt, kendisini dinleyen öðrencilere Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatýndan örnekler verdi. Sonunda bu da oldu Kene çantalarýn farklýlýðý seven gençler tarafýndan ilgi görmesi bekleniyor. Þimdi moda kene çanta Tasarýmcýlar sýnýr tanýmýyor. Bugünlerde herkesin korkulu rüyasý haline gelen kene vakaalarý canýmýzý sýkmaya devam ediyor. Çeþitli önlemler alýnsa da özellikle kýrsal kesimlerde kene hala büyük bir sorun. Kenelere karþý bu kadar hassas olmamýza raðmen tasarým dünyasýnýn endüstriye kattýðý mizansenler insana hayret dedirtiyor. Bir tasarýmcý bu mahlukatlarý aksesuar dünyasýna dahil etmiþ bile. Kimilerine göre iðrenç dursa da kimi modacýlara göre gayet akýlcý ve yenilikçi bir tasarým örneði olan kene çantalar ýn farklýlýðý seven gençler tarafýndan raðbet göreceði düþünülüyor. Avantaj Dünyasý Alýþveriþ Merkezi, haftasonuna özel indirim kampanyasý düzenledi.

11 TEMAD, terör saldýrýlarýný kýnadý Türkiye Emekli Þube Baþkaný Ertan kýnama mesajý 29 Nisan 2009 þehit düþmüþtür. Astsubaylar Derneði Karabýyýk ve Yönetim yayýnlayan TEMAD tarihinde Diyarbakýr Þehit (TEMAD) Çorum Kurulu Üyeleri Iþýk Çorum Þubesi Yönetim Lice ilçesinde meydana askerlerimize Allah tan Þubesi Yönetim Eyvaz ve Nurettin Kurulu, þehit düþen gelen menfur saldýrý Kurulu, önceki gün Çevik, Diyarbakýr askerlere Allah tan neticesinde 9 rahmet, aileleri ile Türk yaþanan terör Lice de meydana gelen rahmet, aileleri ve Türk askerimiz, Hakkari Silahlý Kuvvetleri ne saldýrýlarýný kýnadý. Dün gazetemizi ziyaret eden TEMAD menfur saldýrýyý kýnadý. Konuyla ilgili olarak baþsaðlýðý ve milletine ise baþsaðlýðý dilediler. Yayýnlanan mesajda þu ifadelere yer verildi: Þemdinli ilçesinde yaþanan saldýrýda ise 1 asker olmak üzere toplam 10 askerimiz baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz. Bu tür saldýrýlarý þiddet ve nefretle kýnýyoruz. Yaþanan saldýrýlar, milli birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaktýr. Sözde terör örgütünün siyasi uzantýsý bir parti TBMM çatýsý altýnda temsil ediliyor. Bu partinin bir milletvekili çýkýp, 29 Mart Yerel Seçimleri nde Kürdistan ýn sýnýrlarýný çizdik. Diyarbakýr ve Siirt i aldýk. 86 yýl sonra Iðdýr ý aldýk diye açýklama yapýyor. Bir taraftan da terör örgütü menfur saldýrýlarýný artýrýyor. Bu durumu kabul edilemez buluyor, þiddet ve nefretle kýnýyoruz. Tüm yetkilileri gerekli önlemleri almalarý konusunda TEMAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, önceki gün yaþanan terör saldýrýlarýný kýnadý. uyarýyoruz. Yeniþafak tan hediye yaðmuru Yeniþafak Gazetesi Çorum Temsilciliði, hediye kampanyasý baþlattý. Yeniþafak Gazetesi Çorum Temsilciliði, hediye kampanyasý baþlattý. Yeniþafak tan Kültür Armaðaný isimli kampanyayý tanýtan Yeniþafak Gazetesi Çorum Temsilcileri Ahmet Þener ve Fatih Güner, aboneler için çeþitli sürprizler hazýrladýklarýný açýkladýlar. Düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren Ahmet Þener, Yeniþafak a abone olan herkese çeþitli kültürel eserler armaðan ettiklerini söyledi. Þifalý Bitkiler Ansiklopedisi ne ilgi büyük Devam eden kampanya dahilinde Yeniþafak abonelerine ve abone olmak isteyenlere Þifalý Bitkiler Ansiklopedisi ni hediye ettiklerini belirten Ahmet Þener, 59 kupon karþýlýðýnda verilen eseri yeni abonelere bekletmeden anýnda teslim ettiklerini açýkladý. Doða ilaçlarý ve bitkisel þifa için ayrýntýlý kullaným klavuzunun da yer aldýðý Þifalý Bitkiler Ansiklopedisi kampanyasýnýn sürdüðünü ifade eden Þener, kampanyaya ilginin büyük olduðunu kaydetti. Gerçek Hayat tan 3 ciltlik dev eser Vakit ve Milli Gazete nin yaný sýra ayný zamanda Gerçek Hayat Dergisi nin de Çorum Temsilciliði ni yürüttüklerini hatýrlatan Fatih Güner ise diðer yayýn gruplarýnda da çeþitli hediyelerinin bulunduðunu söyledi. Gerçek Hayat Dergisi tarafýndan düzenlenen kampanya çerçevesinde abonelerine, 33 kupona Rasulullah ýn Yaþadýðý Ýslam isimli kitabý hediye ettiklerini ifade eden Güner, 3 ciltlik eserde Ýslâm ý nasýl yaþamalýyýz? sorusuna cevap verildiðini kaydetti. Güner, hediye kampanyalarý ile ilgili detaylý bilginin Osmancýk Caddesi Ölçek Ýþ Merkezi 1. katta hizmet veren abone merkezinden edinilebileceðini sözlerine ekledi. Çorum esnafý, Ahilik gelenekleri arasýnda yer alan Dostluk Sofrasý geleneðini yaþatýyor. Dostluk Sofrasý yemeði geleneði hakkýnda bilgi veren Sancaktar Camii civarý esnafýndan Erdoðan Çelebi, esnaf dayanýþmasý ve birlikberaberliði ortaya koyan geleneðin yüzyýllardýr sürdüðünü söyledi. Ahilik kültürünün paylaþmayý esas alan örneklerinden biri olan Dostluk Sofrasý geleneðinin Sancaktar esnafý tarafýndan yaþatýldýðýný vurgulayan Erdoðan Çelebi, Kutlu Doðum Haftasý ve Ramazan Ayý nda düzenlenen esnaf yemeklerinin de bunun en güzel örnekleri arasýnda yer aldýðýný hatýrlattý. Çorum esnafýnýn, Arefe duasý gibi geleneklerin yaný sýra Dostluk Sofrasý gibi diðer Ahilik geleneklerini de geleceðe taþýma konusunda kararlý olduðuna iþaret eden Çelebi, Esnafýn sofrasý, birlik ve beraberliðin, dayanýþmanýn göstergesidir ve herkese açýktýr dedi. CUMA 1 MAYIS Sancaktar esnafý, Ahilik gelenekleri arasýnda yer alan Dostluk Sofrasý geleneðini yaþatýyor. Esnaftan dostluk sofrasý geleneði Erdoðan Çelebi, Dostluk Sofrasý geleneði hakkýnda bilgi verdi. Birlikte yenen yemeðin, esnaf dayanýþmasýnýn göstergesi olduðu vurgulandý. Gerçek Hayat Dergisi abonelerine de çeþitli hediyeler verileceði açýklandý. Yeniþafak Gazetesi Temsilciliði, Ölçek Ýþ Merkezi nde hizmet veriyor. Ahmet Þener (saðda) ve Fatih Güner, hediye kampanyalarýný tanýttý. Erdoðan Parfümeri sahibi Erdoðan Çelebi tarafýndan düzenlenen Dostluk Sofrasý yemeðine Sancaktar Camii Ýmam Hatibi Ýsmail Taþkýn, Yunus Market Müdürü Tahsin Kara, Sancaktar esnafýndan Mehmet Eren, Hüseyin Biçer, Haydar Bektaþ, Osman Kantar, Coþkun Öztekin, Mahmut Savran ve Mehmet Çýnar katýldý.

12 12 CUMA 1 MAYIS ALDATMA Uluslararasý ölçekte bir araþtýrma yapan sosyolog, dünyanýn çeþitli ülkelerinde kadýnlara bir soru sormuþ. Kocanýzý baþka bir kadýnla yakalarsanýz ne yaparsýnýz? Soruya ülkelere göre verilen yanýtlar ise söyle olmuþ: Ýsveçli: Neyimi beðenmediðini sorarým. Rus: Evi terk ederim. Fransýz: Sesimi çýkarmam, sevgilime giderim. Ýtalyan: Kadýný vururum. Ýspanyol: Kocamý vururum. Yunanlý: Her ikisini de vururum. Türk: Benim kocam yapmaz!

13 CUMA 1 MAYIS Günlük Abdulkadir Ozulu Bir bahar konseri ve hatýra gelenler Çorum'da sanat-kültür ve spor konularýnda kendi topraðýmýzda çalýþýlýp deyim yerinde ise kendi evimizde piþirilip kotardýðýmýz ve birlikte paylaþtýðýmýz günler geceler çok þükür yok deðil. Hazýrlanan programlar müsait mevsim ve zamanlarda olgun ve yetkin amatör ruh ve heyecanýyla artýk yetersiz gelen salonlarýmýzda ve semt sahalarýmýzda halkýmýza takdim ediliyor. Özellikle müzik sahasýnda yapýlan programlar ve konserlerle gönüllerimize ferahlýklar geliyor, kalplerimiz sürur ve huzurla doluyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðunun geçtiðimiz Salý ve Çarþamba akþamlarý Tiyatro Salonunda sunduklarý müzik ziyafetini (Salý akþamý) izleme þansým oldu. Þans diyorum çünkü önce Çorum'da idim. Geçen yýl ki konserde elde ettiðimiz davetiyelerle salona ulaþtýðýmýzda bizim yerimizde iki yaþlý ablamýzýn oturduðunu görünce önlerinde bir an eþimle duraklayýp birbirimize baktýk ve sanki orasý bizim sandalyeler deðilmiþ gibi salonun en arkasýna yürüdük. Lobiden aldýðýmýz iki tabureyi kapýnýn iki köþesine yerleþtirip oturup konseri sonuna kadar zevkle izlemiþtik. Bu defa biraz daha erken giderek salonda yerimi aldým. Salý akþamý yine merdivenlerde ve lobide izlemek zorunda kalanlar vardý. Salonun sandalye sayýsý böyle beðenilen, arzulanan ve zevkle izlenip dinlenilen konserler için az geliyor yýlý Cumhuriyetimizin 100'üncü yýlý olacak. Türkiye'mizin her bir ilinde, bu yýlda ulaþýlmasý istenilen birçok ihtiyaçlar ve hayaller toplumumuzda tartýþýlýyor, konuþuluyor. Benim de Çorum için dilek ve isteklerim arasýnda Cumhuriyetimizin 100'üncü yýlý için yapýlacak bir toplantýnýn 1000 kiþilik böyle bir salonda icra edilmesi. Uçtun, Ozulu diyenler olabilir, yadýrgamam. Anadolu hazineleri içinde saydýðýmýz antik açýk hava tiyatro ve konser yapýlarýný hatýrlatýrým. Geçmiþ bin yýllardaki nüfusla bugünün nüfusunu orantýlayarak bu bin sayýsýnýn ne kadar alçakgönüllü bir istek olduðunu söylerim yýl önce yapýlmýþ olan Aspendos tiyatro binasýnýn 10 bin kiþilik olduðunu bilmem söylemeye hacet var mý? Seyirci, izleyici, katýlým isteklisi az, nerede öyle salonlara talep ve efendim bütçe meselesi gibi düþüncelere de takýlanlar olabilir. Ama ben böyle düþünenlere katýlmýyorum. Ne Türkiye böyle kalacak, ne halkýmýz bu kültür yozluðu ve güzel sanatlara ilgisizlik içinde kalacaktýr. Mutlaka önümüzdeki on yýllarda sanat, kültür konularýnda çok büyük geliþmeler saðlanacaktýr. Zira sanatsýz, kültürsüz yaþamanýn ülkemizin ilerleyememesinin baþlýca sebebi olduðu mutlaka daha iyi anlaþýlacak ve halkýmýza bu yönde en ileri hizmetler sunulacak, eðitim programlarý deðiþecek ve sanat ve kültür alanýnda doðacak açlýðý giderecek beklenen kalkýnma saðlanacaktýr. * Çorum'da Türk Sanat Müziði ve Batý Müziði çalýþmalarý derli toplu olarak ilk defa 1925 yýlýnda yapýmý tamamlanan "Milli Kütüphane" binasýnda baþlamýþtýr. Bu bina günümüzün Belediye Baþkanlýk binasýdýr. Daha sonra Halk Evi olan bu binanýn 250 kiþilik salonunda yüzlerce musiki konserleri verilmiþ, onlarca tiyatro eseri sahnelenmiþtir. 1960' lý yýllarýn ortalarýna kadar bu salonda sanat ve kültür programlarý icra edildi. Daha sonra Çorum yerelinde hazýrlanýp sunulan etkinlikler yönünden bir duraklama devri geçiren sanat faaliyetleri ihtiyacýný Ankara, Ýstanbul Radyo sanatçýlarýnýn, Tiyatro topluluklarýnýn sinema salonlarýnda verdikleri konserler ve tiyatrolar karþýladý. * Dr. Sedat Terlemez'in Çorum'a dönüþüyle yeniden can bulan Türk Müziði çalýþmalarý Çorum Müzesinde, Ýl Genel Meclisi salonunda, Saðlýk Müdürlüðü salonunda hazýrlýklar yaparak halkýmýza müzik ziyafetleri olarak sunuldu. Bu konserlerin þefliðini Dr. Sedat Terlemez yýllarca baþarýyla yürüttü. Bir çýðýr yeniden açýlmýþ oldu ve bu çýðýrda Müzik Öðretmeni Emel Acarlar, Celal Özçelebi'den yürüyüp gelen Çorum Türk Sanat Müziði koro þefliðini Eczacý Enver Leblebicioðlu devraldý yýlýndan beri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý salonunda hazýrlýk çalýþmalarý yapýlýyor ki bu çalýþmalar yaz aylarý hariç yýl boyu, haftada bir akþam olmak üzere devam ediyor. Bu süreklilik geliþme, olgunlaþma yanýnda gerek ses gerek saz olarak zenginleþmeye de yol açtý. Hatta son yýllarda Türk Müziði çalýþan topluluk ve koro sayýsý arttý. Halk Eðitim Merkezi hem Halk hem de Sanat Müziði korolarý çýkardý. Çorum Belediyesi, Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý müzik topluluklarý oluþtu. Hepsi baþarýlý konserler verdiler. Atatürkçü Düþünce Derneði Çocuk Korosu kurdu. Sevgili Hocamýz Hafýz Recep Camcý Beyefendi þahsi gayretleriyle ve Belediyemizin destekleriyle bir Mehter topluluðu yetiþtirdi. Yine yetiþtirdiði koro ve saz heyetleriyle Dini Musikimizin örneklerini sunduðu unutulmaz icralarda bulundu. Bunlar hep yerelde hazýrlanýp sunuldu. Eczacý Þef Enver Leblebicioðlu'nun yönettiði topluluk TRT'nin Amatör Korolar programýnda da yer alarak Çorum'un müzik ve sanat faaliyetleri yönünü baþarýyla sergilediler. * Salý akþamý izlediðimiz baþarýlý konser sonunda Valimiz Mustafa Toprak "Daha güzel, daha uygun mekânlarda sürdürülecek bu musiki faaliyetinin Çorum için bir marka olacaðýný" heyecanla belirttiler. Yapýlan konserlere ilginin çok yüksek olduðunu tekrar vurgularken, bu sahada halkýmýzýn coþkusunu ve takdirlerini de belirtmeliyim. Konser giriþinde ve çýkýþýnda heyecan ve sevincimizi pek çok hemþerimizle paylaþtýk. Konser hafýzalarda kalacak düzeyde gerçekleþmiþtir. Konser çýkýþý musiki naðmeleri ve güzel seslerle ruhlarýmýz tazelenmiþ, beynimizde devam eden melodilerle ayrýldýk. Böylesi güzellikler için "Kýrk bir kere maþallah" denir ya, ben "70 kere maþallah" diyerek bu yetmiþ kiþilik müzik heyetini selamlýyor ve yüreklerinize saðlýk diyorum. Diliyorum ki, bu güzellikler artarak devam etsin. Ruhlarýn gýdasý olan müziðin her türüne toplumumuzun ihtiyacý vardýr. Toplumumuz bu gýdaya açtýr. Müzik toplumsal bir ihtiyaçtýr. Müziksiz medeniyet olmaz. Müziksiz ilerleme de geliþme de düþünülemez. Zengin bir müzik repertuarýmýz vardýr. Bu zengin varlýðýmýzýn bütün kollarý iþlenmeli ve paylaþýlmalýdýr. *** *Her sene dile getirilen Konservatuar isteðimizi bu senede tekrarlamak ta fayda var. Güzel sanatlar lisemiz giderek olgunlaþmýþtýr. Bu lisemiz mezunlarý için hem istihdam hem geliþme ocaðý kurulacak bir konservatuarla saðlanacaðýný düþünüyorum. Buhranlar Dünyasýnda Her insanýn kendine göre bir Dünyasý var Adeta insanlar adedince buhranlar var. Kimi iþ derdinde, Kimi aþ derdinde, Kimi aþk derdinde, Kimi meþk derdinde, Kimi þöhret derdinde, Kimi ise gelecek endiþesi ile. Yine böyle bir dertli hacca gitmiþ. Açmýþ elini Allah a; Fakir olduðu için istekleri kendine göre. Yanýnda zengin bir Türk hacýsý var. Oda dua ediyor. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet.net Fakat zengin hacýnýn sýkýntýlarý ve ihtiyaçlarý fazla. Yanýndaki fakir hacýnýn dualarýna kulak misafiri oluyor, caný sýkýlýyor. Çýkarýyor kesesini, fakir hacýnýn eline ihtiyacýndan fazlasýný veriyor ve diyor; "Bak benim ihtiyaçlarým fazla al þu ihtiyacýný da Cenabý Hakký böyle küçük þeyler ile meþgul etme" der. Ýþte böyle efendim. Ýnsanýna göre ihtiyaçlarý ve buhranlarý deðiþik oluyor. Bunun en iyi çaresi bütün çaresizlerin çaresi ve her insanýn her arzusunu ve buhranlarýný bilen Allah a iltica etmektir. NÖBETÇÝ ECZANELER SÖNMEZ ECZANESÝ Dumlupýnar Cad. No: 2/C Tel: ERMAN ECZANESÝ Ulukavak Mh. Tarakçý 8.Sk. Tel: CUMARTESÝ KUBATLAR ECZANESÝ Bahabey Cad. No: 8/E Tel: AKSOY ECZANESÝ SSK Hasanpaþa Göðüþ Hst. Karþýsý ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým: 112 Yangýn: 110 Polis Ýmdat: 155 Alo Trafik: 154 Jandarma Ýmdat: 156 Elektrik Arýza: 186 Su Arýza: 185 Telefon Arýza: 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi: Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi: Verem Savaþ Dispanseri: Çorum Özel Hastanesi: SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB: Bahçelievler Saðlýk Ocaðý: Binevler Saðlýk Ocaðý: Gazi Saðlýk Ocaðý: Gülabibey Saðlýk Ocaðý: Buharaevler Saðlýk Ocaðý: Kale Saðlýk Ocaðý: Kunduzhan Saðlýk Ocaðý: Mimarsinan Saðlýk Ocaðý: Ulukavak Saðlýk Ocaðý: Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri: RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Çorum Hakimiyet Gazetesi : Hava durumu Neler oluyor? Ethem ERKOÇ Yurtta sulh, bir devletin vazgeçilmez ilkesidir. Bütün kurum ve kuruluþlar, iç barýþý saðlamak için çaba göstermek zorundadýrlar. Toplumun huzur ve sükunu buna baðlýdýr. Onu bozmaya yönelen eþkýya veya terörist, her devirde karþýsýnda devleti, yasal güçlerini ve yurttaþlarý bulur. Ýç barýþýn egemen olduðu ülkelerde vatandaþlar, güven içinde yaþarlar. Düþünce, teþebbüs ve inanç özgürlüðüyle ilgili talepler, ancak bu ortamda dile getirilebilir. Yarýnýndan emin olmayan insanlarýn daha özgür bir hayat ya da hukuka saygý gibi beklentileri de kendiliðinden yok olur. Ülkemizde kýsmi bir huzur ortamý varken bir kaþýk suda fýrtýnalar kopartmak isteyenlerin toplumda kargaþa ve kaos yaratmaya yönelik faaliyetleri, yýllardan beri endiþeyle izlenmekteydi. Aydýnlara, kamu kurumlarýna, devlet adamlarýna, kritik mevzilere yapýlan saldýrýlarýn arkasýndaki güç, kendisini iyi kamufle ediyordu. Bu nedenle de olayla hiç alakasý olmayan kiþiler veya kitleler suçlanýyor ve baský altýna alýnýyordu. O yýllarda da bunun bir hedef saptýrmasý olduðu söylenilmesine raðmen senaryoyu yazanlar, ýsrarla sokaklara dökülmeyi tercih ediyorlardý. Bir yasal düþünce veya çaðdaþlýk gerekçesiyle rejimin tehlikede olduðunu söyleyerek darbe çaðrýsý yapýyorlardý. Son dönemde baþlatýlan soruþturma ile kirli iliþkiler aðý ortaya döküldü. Kimin elinin kimin cebinde olduðu, hangi örgütlerin kimden emir aldýðý tek tek sýralanmaya baþlandý. Ýþlenen cinayetlerin, sabotajlarýn, terör eylemlerinin baðlantýlarý deþifre oldukça açýklýk, þeffaflýk isteyen bazý siyasilerin rengi, benzi soldu. Düne kadar kol kola yürüdükleri, meydanlarda birlikte slogan attýklarý insanlarýn niyetleri ortaya çýktýkça, olamaz böyle bir þey, bunlar bizi aldatmýþlar, diyemediler. Tam tersine onlarý savunmaya kalkýþtýlar. Terörü ve teröristi övmenin suç olduðunu bilen insanlar, dostlarýna toz kondurmak istemediler. Yargý süreci henüz devam etmekte olan þu günlerde, kiþi mahkum oluncaya kadar suçsuz sayýlýr, ilkesi gereðince biz de kimseyi peþinen suçlamak istemiyoruz. Ancak ortaya konulan deliller ve öne sürülen iddialar karþýsýnda onlarýn avukatlýðýný yaparak ileride mahçup duruma düþmekten de uzak duruyoruz. Adýný bile anmak istemediðimiz yýkýcý, bölücü örgütleri bile taþeron olarak kullanan bir örgütün, darbe ve suikast planlarýnýn, binlerce dosyalýk delil evrakýnýn çarþaf çarþaf yayýnlandýðý þu günlerde biraz da ölçülü konuþmak gerekir. Hele de kazýlan her yerden silah, mühimmat, cephane fýþkýrmasý karþýsýnda herkesin daha dengeli hareket etmesi gerekir. Çýkan silahlarý küçümseyerek, bunlarla darbe mi yapýlýr, deyip burun kývýrmak, toplumla ve geçmiþ tecrübelerle ters düþmektir. O silah ve patlayýcýlardan her birinin bir vilayeti karýþtýrabileceði unutulmamalýdýr. Biz, bu filmi yaþadýk. Toprak altýndan çýkan veya hücre evlerinde bulunan mühimmattan çok küçük bir parçanýn bir cami yakýnýndaki bidonda patlatýlmasýnýn Çorum'da ne vahim olaylara sebep olduðunu gördük. Üniversitelerdeki çatýþmalar, gençlerin birbirini öldürmeleri, Çorum, Maraþ gibi bazý illerde patlatýlan toplumsal olaylarýn 12 Eylül 1980 darbesinin alt yapýsýný oluþturduðunu, bizim kuþak çok iyi bilir. Þu anda mecliste bulunan siyasi partilerin liderlerini de bunu bilecek yaþta olduðunu düþünürsek bu kör döðüþünü yadýrgamakta haklý olduðumuzu söyleyebiliriz. Hiçbir terör örgütü, darbe yapacak güçte deðildir. Bunun bilincindeyiz. Ancak darbe zemini oluþturmaya çalýþan kiþi, kuruluþ, dernek ve vakýflarýn olabileceðini, bunlarýn kitlesel eylemlere giriþebileceklerini de unutmamak gerekir. Yurtta sulh istiyorsak, bu tür oyunlara gelmemeliyiz. Toplumu kargaþaya, ülkeyi kaosa, devleti zaafa sürükleyecek eylemlerin alkýþçýsý ve oyuncaðý olmamalýyýz. Ülkede neler oluyor diye, insanlarý korku ve endiþeye düþürmek isteyenlerin tuzaðýna düþmemeliyiz. Kadir Yüktaþýr Yerel Süreli Yayýn Yýl:19 Sayý: MAYIS 2009 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A.Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin AÐBAL Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal KARADAÐ Bilgisayar Mizanpaj Barýþ SOL Dizgi Montaj Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Tahsilat Sorumlularý Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun)...: Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 Cm.)...: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.)...: ilimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI , 20 TL. 35, 00 TL. 10, 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý...: 35, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu)...: 180, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.)...: 100, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý...: Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. VEFAT EDENLER Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtiçi Yurtdýþý : 160 TL. : 100 Euro 1- Kozluca Köyünden gelme, Türk Telekomdan emekli Alý Can' ýn eþi, Telekom da çalýþan Yener CAN ve öðretmen Fýrat CAN' ýn anneleri Kibar CAN 2- Çalyayla Köyünden gelme, Veli, Mehmet Hapýl, Güldali KIZ' ýn anneleri Akkýz KIZ Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Basý Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM (pbx) (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) TELEFONLARIMIZ Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 1 MAYIS Su cinayetine ceza yaðdý Merkeze baðlý Acýpýnar Köyü nde akraba iki aile arasýnda çýkan su kavgasý sonrasýnda dört kiþinin yaþamýný yitirmesi olayýna karýþan iki zanlýya mahkeme heyeti tarafýndan ceza yaðdý. Kardeþini, eniþtesini, amcaoðlu ve yengesini öldürmekle yargýlanan N.S. ye bir kez müebbet ve 75 yýl hapis cezasý verilirken, kardeþi G.S. ye de bir kiþiyi öldürmek suçundan 25 yýl hapis cezasý verildi. Merkeze baðlý Acýpýnar köyünde geçtiðimiz 2007 yýlý Temmuz ayýnda akraba iki ailenin tarladaki suyu Ormanda bulunan kitaplar eski çýktý Osmancýk ilçesinde ormanlýk alanda bulunan ders kitaplarýn eski müfredata göre hazýrlanmýþ eski ders kitaplarý olduðu tespit edildi. Kaymakam Oktay Çaðatay, yaptýðý açýklamada kitaplarýn eski müfredatý içeren eski kitaplar olduðunun tespit edildiðini belirtti. Geçtiðimiz gün Osmancýk a üç kilometre mesafede bulunan ormanlýk alanda üzerinde Haydi Kýzlar Okula ve Eðime %100 Zanlý N.S. ye bir kez müebbet ve 75 yýl hapis cezasý verildi. paylaþma kavgasý kanlý bitti. Çorum Adliyesi hakimlerinden Süreyya Armutçu nun keþif yaptýðý sýrada silahlar patladý. 4 kiþi öldü, mahkeme kâtibi yaralandý Çorum merkez Destek yazýlý yaklaþýk 100 ders kitabý bulundu. Kitaplarla ilgili yapýlan incelemenin devam ettiðini kaydeden Kaymakam Çaðatay, ilk incelemede kitaplarýn þu an kullanýlmayan kitaplar olduðunu tespit ettiklerini kaydetti. Kitaplarýn eski müfredat üzerine hazýrlanmýþ olmasýndan dolayý kullanýlmadýðýný ifade eden Kaymakam Çaðatay, kitaplarýn ormanlýk alana nasýl getirildiði yönünde incelemenin Acýpýnar köyünde yaþayan N.S. ve kardeþi G.S. su tartýþmasý yüzünden akrabalarýyla ile tartýþtý. Hakimin tarlada keþif yaptýðý sýrada tekrar tartýþma yaþanmasýnýn ardýndan N.S. ile G.S., aralarýnda kýz kardeþleri F.S. ninde bulunduðu dört kiþiye kurþun yaðdýrdý. Olay sonrasýnda kýz kardeþ F.S., eniþte A.S., B.S. ve D.S. hayatýný kaybetti. Olay sonrasýnda olaya karýþtýklarý ileri sürülen N.S., G.S. ile hayatýný kaybeden Olayla ilgili Osmancýk Kaymakamlýðý inceleme baþlatmýþtý. B.S. nin kardeþi H.S. tutuklandý. Geçtiðimiz Þubat ayýnda H.S., tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býraktý. Aðýr Ceza Mahkemesi nde tutuklu sanýklar N.S., G.S. ile tutuksuz yargýlanan H.S. nin yargýlanmasýna devam edildi. Mahkeme heyeti dört kiþinin hayatýný kaybetmesine, zabit katibinin yaralanmasýna neden olan N.S. ye 1 kez müebbet ve ilave olarak 75 yýl hapis cezasý verirken, kardeþi G.S. ye ise 25 yýl hapis cezasý verdi. Tutuksuz yargýlanan H.S. ise meþru müdafaa nedeniyle beraat etti. Türkiye domuz gribine karþý önlemlerini aldý (A.A) - Saðlýk Bakaný Recep Akdað, þu ana kadar Türkiye'de domuz gribi ile ilgili hastalýk durumunun tespit edilmediðini belirterek, ''Tabii bu yarýn ülkemizde de hastalýðýn görülmeyeceði anlamýna gelmiyor'' dedi. Akdað, The Marmara Otel'de televizyon, gazete ve haber ajanslarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlenen ''Domuz gribi'' konulu istiþare toplantýsýnda, bütün dünyayý etkileyip, tehdit edebilecek çok önemli bir halk saðlýðý sorunu ile karþý karþýya bulunulduðunu söyledi. Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) bütün dünya ülkelerini etkileyecek bir þekilde salgýnýn ''elinin kulaðýnda olduðunu'' ilan ettiðini hatýrlatan Akdað, bu salgýnýn belli aþamalarý bulunduðunu ve bunlarýn birden 6'ya kadar sýnýflandýrýldýðýný kaydetti. DSÖ'nün dünyanýn þu anda bir pandemi (salgýn) açýsýndan uluslararasý, kýtalararasý 5. devrede bulunduðunu ilan ettiðini dile getiren Akdað, bunun anlamýnýn da DSÖ'nün tarifine göre 2 komþu ülkede hastalýðýn insandan insana ikinci defa ulaþtýðýnýn gösterilmesi þeklinde ifade edilebileceðini vurguladý. Bakan Akdað, komþu 2 ülkede salgýn baþlamýþsa DSÖ'nün buna ''faz 5'' dediðini, bir uzak ülkeden komþu olmayan bir ülkeye yayýlmasýyla da artýk ''faz 6''ya geçildiðinin ilan edilebileceðini belirtti. Akdað, dolayýsýyla Türkiye'nin de bu konuya çok hazýrlýklý olmasý gerektiðini vurguladý. -TÜRKÝYE'NÝN PANDE- MÝ PLANI- Türkiye'nin birkaç yýl önce bilim adamlarýyla birlikte bakanlýk tarafýndan hazýrlanan bir pandemi planý bulunduðu ifade eden Akdað, DSÖ'nün planda bir revizyon yaptýðýný ve yeni düzenlemiþ halini de açýkladýðýný bildirdi. Akdað, bu anlamda Türkiye'nin de kendi pandemi planý üzerinde DSÖ'nün öngördüðü biçimde deðiþiklik ve yeni düzenlemeler yapacaðýný bildirdi. Ancak temelde prensipte bir deðiþiklik bulunmadýðýný aktaran Akdað, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ''Þu ana kadar Türkiyemizde domuz gribi ile ilgili hastalýk durumu tespit edilmemiþtir. Tabii bu yarýn ülkemizde de hastalýðýn görülmeyeceði anlamýna gelmiyor. Biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesinde þüpheli vakalar, kesinleþen vakalar oldu. Yani artýk virüsün Avrupa'da da olduðunu biliyoruz. Tabii bu kadar seyahatin kolaylaþtýðý, küresel anlamda neredeyse ülkelerin sýnýrlarýnýn ortadan kalktýðý bir çaðda bu tür hastalýklarýn bir ülkeden öbür ülkeye yayýlmasýný önlemek zor. Ama biz kendi pandemi planýmýz çerçevesinde ciddi tedbirler almýþ durumdayýz. Hastalýðýn görüldüðü ülkelerden Türkiye'ye seyahat eden herkesi havaalanlarýnda kontrol ediyoruz. Geldikleri uçaklarda belli formlar dolduruluyor. Daha sonra havaalanlarýnda ýsýyý kolayca hýzlý ölçen termal kameralarla tespit edilerek vücut ýsýsý yüksek olan veya bir baþka þekilde grip belirtisi, gribe benzer belirtiler gösteren kiþiler muayeneden geçiriliyor. Gerekli görülürse bunlar bir hastanemize sevk edilerek orada gözetim altýnda da tutulabilecekler veya bulunduklarý yerlerde takip edilecek. Þu anda bu uygulamayý yapýyoruz.'' -HALKIN DOÐRU BÝL- GÝLENMESÝ- Akdað, ayrýca vatandaþlara hastalýðýn görüldüðü ülkelere gitmemeleri, zorunlu bir durum olmadýkça seyahati ertelemelerini tavsiye ettiklerini dile getirerek, zorunluluk halinde ise tedbir alýnmasý gerektiðini vurguladý. Recep Akdað, bugünkü toplantýnýn ana amacýnýn salgýn eylem planýnýn önemli bir parçasý olan televizyon, gazete ve internet yoluyla vatandaþlarý bilgilendiren iletiþim kanallarýnýn, bu hususta hem kendilerine hem de topluma yardýmlarýný saðlamak olduðunu söyledi. Halkýn konu hakkýnda daha doðru bilgilendirilmesi ve güncel olarak meselenin takibi açýsýndan basýndan yardým istediklerini dile getiren Akdað, bakanlýðýn günlük olarak basýný bilgilendiren bir sistemi bulunduðunu, bu sistemin hem sözlü hem yazýlý olarak uzmanlarýn da cevap verebileceði biçimde günlük bildirimlere ve bilgi vermeye devam edeceðini belirtti. Akdað, vatandaþý bilgilendirmenin en kestirme yolunun bu olduðuna dikkati çekerek, gerekirse günde birden fazla bilgilendirme yapacaklarýný söyledi. Akdað, ''Bakanlýðýmýzda özel bir büro oluþturmuþ durumdayýz. Gerek telefon gerek doðrudan müracaat gerekse internet yoluyla basýn mensuplarýndan dileyenlere günün 24 saatinde bu hususta genel veya güncel durum hakkýnda bilgi vereceðiz'' diye konuþtu. -ÖNERÝLER- ''Virüsün Türkiye'ye girmesini geciktirmek için imkan olsa hiç sokmamak için elimizden geleni yapacaðýz'' diye Bakan Akdað, þöyle devam etti: ''Böylece zaman da kazanmýþ oluyoruz. Hem hazýrlýklarýmýzý pekiþtirmek hem vatandaþlarýn farkýndalýðýný artýrmak için zaman kazanýyoruz. Vatandaþlarýmýz gribe karþý nasýl korunacaklarýný iyi bilirlerse aslýnda önemli mesafe almýþ oluruz. Tedbir zor deðil, oldukça basit. Bir defa hasta olanlar evlerinde kalmalýlar. Mecbur olmadýkça toplumdan temastan kaçýnmalýlar. Bunu toplumsal bir görev olarak görmeleri gerekir. Yarýn eðer hastalýk Türkiye'de görülür ve yayýlma durumu olursa çok kalabalýk ortamlarda bulunmaktan kaçýnmalýyýz. Ýnþallah virüs hiç gelmez ama gelirse biz çok seri tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu hususta vakit geçirilmemesinin önemini biliyoruz. Ýnsanlarýn birlikte bulunacaðý toplu yerleri ortadan kaldýrmak açýsýndan... Bunun için de okullarýn tatil edilmesi ve sair olabilir. Bugün için gündemde olmayan konular.'' Özel Pýnar Ýlköðretim Okulu Öðrencilerinin de katýldýðý Monami Resim Yarýþmasýnda dereceye girenler ödüllerini aldý. Monami Resim Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Monami Resim Yarýþma ödülleri verildi. Özel Pýnar Ýlköðretim Okulu Öðrencilerinin de katýldýðý Monami Resim Yarýþmasýnda Türkiye genelinde dereceye giren Zehra Taþkopan, Emir Barlýk, M.Emin Emre, Tuna Göksal, Deniz Yýldýrým, Eylül Erinmez, Sude Aydýn, Ulaþ Aydýnlý, Ekin Saydam, Doða Temel, Melike Ulcay, Levent Laçin, Cemre Dal, Rana Eliaçýk, Sudenur Paydar, Beyzanur Armutçu, Yusuf Yanýkoðlu, Ceren Adýyek ve Sena Özer e ödülleri öðretmenleri tarafýndan verildi. Sergi Çorum Atatürk Lisesi Sanat Galerisi'nde açýlacak. Ödüller öðretmenler tarafýndan verildi. Türkiye Monami Resim Yarýþma ödülleri sahiplerini buldu. Balamir, Kýrk Yýl Sonra Çorum da Ressam Bünyamin Balamir'in Kýrk Yýl Sonra konulu resim sergisi 5 Mayýs 2009 Salý günü Çorum Atatürk Lisesi Sanat Galerisi'nde açýlacak yýlýnda Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim Bölümün'de öðretim üyeliðinden emekli olan Balamir, Ankara'da kendi özel atölyesinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Þimdiye kadar 35 kiþisel sergi açan Bünyamin Balamir, yurtiçi ve yurtdýþýnda 335 karma sergiye katýldý. Halen 21 ödülü ve 52 makalesi bulunan sanatçý, Suya Çizilmiþ Resimler, Sanat Eðitiminde Özgürlük ve Özgünlük isimlerinde kitaplarýnda sahibi. Bünyamin Balamir, 1953 yýlýnda Çorum'da doðdu. Kýrk yýl önce, Eti Ortaokulu'nda eðitim gören ve Çorum Atatürk Lisesi Pansiyonu'nda yatýlý olarak kalan sanatçý, babasýnýn tayininin çýkmasý üzerine Ankara'ya taþýndý.

15 CUMA 1 MAYIS Mayýs kutlanacak 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma günü Çorum da da düzenlenecek olan programlarla kutlanacak. CHP li 40 milletvekili eþi 1 Mayýs ý Çorum da kutlayacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup 40 milletvekilinin eþi yarýn Çorum'a gelerek 1 Mayýs kutlamalarýna katýlacak. CHP'li vekillerin eþlerinin baþlattýðý Anadolu turu böylece Çorum'dan baþlamýþ olacak. CHPÝl Baþkaný 1 Mayýs kutlama programý tertip komitesi kutlamalarýn bugün saat de Milönü Meydaný nda CHP milletvekillerinin eþleri Anadolu gezisini Çorum dan baþlattý. Tufan Köse, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ýn eþi Çiðdem Sav ve Ankara Milletvekili CHP Grup Baþkanvekili Hakký Süha Okay'ýn eþi Senay Okay baþkanlýðýnda 40 CHP'li milletvekilinin eþinin katýldýðý Anadolu gezilerinin ilk baþlayacaðýný belirtti. Milönü Meydaný nda toplanýldýktan sonra yaya olarak Saat Kulesi Meydaný nda bir araya gelineceðini duraðýnýn Çorum olacaðýný açýkladý. Grubun yarýn Çorum'a geleceðini ifade eden Köse, milletvekili eþlerinin 1 Mayýs kutlamalarýna katýlacaðýný belirtti. Köse, milletvekillerinin eþlerine CHPÇorum Milletvekili Derviþ kaydeden komite üyeleri daha sonra Abide Meydaný nda programýn gerçekleþtirileceðini kaydetti. 1 Mayýs Günday'ýn eþi Eda Günday'ýn eþlik edeceðini belirtti. Milletvekili eþlerinin gece Çorum'da konaklayacaðýný ifade eden Köse, heyetin ertesi gün Hýdýrlýk'ta bulunan türbeleri ziyaret edeceklerini Emek ve Dayanýþma Günü kutlamalarýna CHP nin 40 milletvekilinin eþinin de katýlacaðý bildirildi. daha sonra Onkololji Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Hacý Bektaþ'ý Veli Anadolu Kültür Vakfý'ný ziyaret ettikten sonra Alacahöyük ve Boðazkale örenyerlerini de ziayret edip Ankara'ya hareket edeceðini kaydetti. Ýþçiler Külcü ile görüþtü Tekstil-Ýþ Sendikasý Ýç Anadolu Bölge Temsilcisi Yakup Aslandoðan ile OSB de bir fabrikadan iþten çýkarýldýklarýný iddia eden bir grup iþçinin Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret ettikleri bildirildi. Görüþme hakkýnda açýklamada bulunan Tekstil-Ýþ Sendikasý Ýç Anadolu Bölge Temsilcisi Yakup Aslandoðan, iþçilerin haklarý verilmeden iþten çýkarýldýðýný iddia ederek, yaþanan sýkýntýlarý kentin Sendika yetkilileri ile bir grup iþçe Çorum Belediyesi ni ziyaret etti. istediklerini söyledi. Ýþçi Anayasal hakkýný kullanýyor seçilmiþ baþkaný olmasý nedeniyle Muzaffer Külcü ye de iletmek Tekstil-Ýþ Sendikasý Ýç Anadolu Bölge Temsilcisi Yakup Aslandoðan, iþçilerin Anayasal haklarýný kullandýðýný söyledi. Aslandoðan; Sendikalý olmak ekmeðimizin büyümesi demektir. Ýþ güvencesi demektir. Son krizde iþten atýlan yaklaþýk 1 milyon iþçinin sadece yüzde 7 si sendikalýdýr. Sendikalý iþçinin iþten atýlmasý o kadar kolay deðildir. Patronlar da bundan korkuyor. dedi. Ýþçiler ise bugün 1 Mayýs a katýlacaklarýný belirterek, sendika talebini alanda dile getireceklerini ifade Mescid-i aksa Sempozyumu Ýstanbul Barýþ Platformu tarafýndan düzenlenen Mescid-i Aksa Sempozyum u sonuçlandý. Aralarýnda ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý nýn da bulunduðu bir grup sivil toplum örgütü tarafýndan kurulan Ýstanbul Barýþ Platformu tarafýndan düzenlenen Ýsrail Kazdýkça Kanayan Yara: Mescid-i Aksa Sempozyumu u 25 Nisan 2009 cumartesi günü Ýstanbul'da gerçekleþtirildi. Ýsrail tarafýndan yapýlan kazý çalýþmalarýyla yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya olan Mescid-i Aksa'ya dikkat çekmek amacýyla düzenlenen sempozyumun sonuç bildirisi açýklandý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Yardým Koordinatörü Selim Özkabakçý nýn verdiði bilgiye göre, 6 tespit, 16 önerinin yer aldýðý sonuç bildirisinde; Kudüs, çok uzun yýllar toplumlarýn bir arada esenlik içerisinde yaþadýðý bir barýþ þehri olmuþtur. Mescid-i Aksa, yeryüzünün ikinci mabedi, Müslümanlarýn ilk kýblesi ve son peygamberin miraç duraðý olan kutsal bir mekandýr Arap-Ýsrail Savaþý sonucu, Doðu Kudüs Ýsrail tarafýndan iþgal edilmiþ, Mescid-i Aksa da Ýsrail kontrolü altýna girmiþtir. Bu tarihten itibaren Siyonistler, Kudüs ve çevresindeki tarihi ve kutsal mekânlara yönelik ihlallere baþlamýþ, Mescid-i Aksa da bu saldýrýlarýn hedefi olmuþtur. 40 yýlý aþkýn bir süredir görülen Mescid-i Aksa'ya Ýstanbul Barýþ Platformu tarafýndan düzenlenen Mescid-i Aksa Sempozyum u sonuçlandý. yönelik saldýrýlar ve arkeolojik olduðu iddia edilen kazýlar sonucunda, Mescid-i Aksa bünyesinde ve çevresindeki tarihi eserler zarar görmüþtür. Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra var olduðu sürece Kudüs'ün Ýslami kimliðinden soyutlanamayacaðýný bilen Ýsrail için öncelikli tehdit bu yapýlardýr. Kudüs'teki Müslüman halk, iþgalin birebir muhatabý ve yerleþimcilerin lehine deðiþmektedir. Yahudi nüfus 1948 öncesinde, Kudüs nüfusunun %10'unu oluþtururken, bu oran hali hazýrda %70'e ulaþmýþtýr. Bunda ekonomik kýsýtlamalar, utanç duvarý ve Müslüman halka yönelik baský siyasetinin artmasý sonucu yaþanan zorunlu göçler etkilidir. ifadeleri kullanýldý. Mescid-i Aksa Hukuk Komisyonu oluþturulmalý Ýsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresindeki kutsal mekânlara yönelik saldýrýlarý ivedilikle durdurulmalýdýr. Bu zamana kadar yapýlan tahribatlar Ýsrail'den tazmin edilmeli, tahrip edilen mekanlar da aslýna uygun bir þekilde ihya edilmelidir tarihinde Yahudilerin Mescid-i Aksa'yý yakma giriþimi akabinde kurulan Ýslam Konferansý Örgütü (ÝKÖ), Mescid-i Aksa'yý maðdurudur. Uzun Mescid-i Aksa koruma noktasýnda daha yýllardýr devam eden Hukuk Komisyonu, etkili politikalar baský siyaseti halihazýrda Uluslararasý Mescid-i geliþtirmelidir. sürmektedir. Aksa Platformu ve Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa Takip çevresi ile ilgili doðru topraklarýnýn müsaderesi, Kurulu gibi yeni bilgilendirme evlerinin yýkýlmasý, kurumlar öngören sonuç kanallarýnýn Yahudi yerleþim bildirgesinde yer alan oluþturulmasý ve yerlerinin inþasý, ikamet bazý öneriler özetle dezenformasyonun ve ruhsat iþlemlerinde þöyle: Ýsrail, Mescid-i önüne geçilmesi için Müslümanlara ayrýmcýlýk Aksa'yý yýkarak yerine Mescid-i Aksa ile ilgili yapýlmasý sonucu, Süleyman Mabedi'ni inþa temel bilgiler Ýslam Kudüs'te demografik etmeyi planlamaktadýr. ülkelerinde okul yapý Yahudi müfredatlarýna dahil edilmeli ve sivil toplumun örgütlenmesi saðlanmalýdýr. Mescid-i Aksa mücadelesi evrenselleþtirilmelidir. Dünya çapýnda sahiplenilecek bir Mescid-i Aksa gündemi ve Mescid-i Aksa kampanyasý oluþturulmalý, Müslüman veya gayrimüslim tüm akl-ý selim, bu kampanyaya dahil edilerek, özelde Mescid-i Aksa'da genelde ise bölgede barýþýn tesisi saðlanmalýdýr. Hukuka aykýrý olarak inþa edilen Utanç Duvarý, ivedilikle yýkýlmalýdýr. Bu konuda, uluslararasý toplum üzerine düþen görevi yerine getirmelidir. Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarýn korunmasý ve imarý konusunda uluslararasý güvence saðlanmalýdýr. Bu sözleþmelerin gereði yerine getirilmelidir. Her yýl Miraç Gecesi, Dünya Mescid-i Aksa günü olarak ilan edilmelidir. Dünya Mescid-i Aksa Günü'nde uluslararasý etkinliklerle, Mescid-i Aksa geniþ bir gündem bulmalýdýr. Hadisi þeriflerde de iþaret edildiði üzere, Müslümanlarýn Mescid-i Aksa ziyaretleri teþvik edilmelidir. ÝHH Yardým Koordinatörü Selim Özkabakçý, sempozyumla ilgili daha ayrýntýlý bilgi edinmek isteyenlerin com internek sitesini ziyaret edebileceklerini de sözlerine ekledi. Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Inaltekin, uçuþ zamanlarý hakkýnda bilgi verdi. THY den uçuþ uyarýsý Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Inaltekin Türk Hava Yollarý (THY)01 Mayýs'tan itibaren check-in iþlemlerinin iç hatlarda uçuþtan 45 dakika, dýþ hatlarda ise 1 saat önce sona ereceðini bildirdi. Ýstanbul Merzifon uçuþlarýnda THY yolcularýmýz Atatürk Havalimaný giriþindeki kavþak çalýþmalarýndan dolayý trafiðin daha da artacaðý hatýrlatýlarak, yolcularýn havalimanýna zamanýnda varabilmeleri ve uçuþ iþlemlerinde sýkýntý yaþamamalarý için iç hat uçuþlarýnda en geç 1,5 saat önce, dýþ hat uçuþlarýnda ise 2 saat önce havalimanýnda hazýr bulunmalarý gerektiði uyarýsýnda bulunuldu. THY Merzifon uçuþlarý hakkýnda bilgi veren Ýnaltekin, THY Merzifon uçuþlarý Pazartesi Çarþamba Cuma Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ndan yapýlan açýklamada, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý Kurulmasý Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'da deðiþikliðe gidildiði bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22 Nisan 2009 tarihinde 5891 Sayýlý Yasa Ýle Çorum Türk Ocaklarý Derneði tarafýndan her hafta Cuma günleri düzenlenen seminerler devam ediyor. Çorum Türk Ocaklarý nýn bu haftaki konuðu Hitit Üniversitesi Meslek Týrmýkla yaraladý günleri olup Ýstanbul dan Merzifon kalkýþ Merzifon'dan Ýstanbul'a da hareket etmektedir. Ancak Çorum sanayici ve iþadamlarýnýn yoðun olarak kullandýðý Amasya - Merzifon Havaalaný'nda Ýstanbul uçuþlarýnýn 5 veya 6 ya çýkarýlmasý için çalýþma baþlamýþtýr. dedi. Ýnaltekin; "Çorumlu sanayici ve iþadamlarýmýz, sefer sayýsýnýn 3'ten 5-6'e çýkarýlmasý istemekte ve sefer artýrýmý Mecitözü nün Devletoðlan Köyü nde çýkan tartýþmada bir kiþi yaralandý. H.T. daha önce beraber çalýþtýklarý halde yardýmýna gelmeyen M.S. nin evinin kapýsýný zorlayýp içeri girdi. Çýkan tartýþmada H.T., evdeki týrmýkla M.S. yi yaraladý. Yaralý Çorum Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Usulsüz balýk avýna 706 TL ceza Ýskilip in Karaburun Köyü nde usulsüz balýk avlayan 2 kiþiye 706 TL para cezasý verildi. Þüphe üzerine aracý durduran Jandarma ekipleri bagaj kýsmýnda 176 adet sazan, 45 adet yayýn, 3 levrek balýðý ele geçirildi. Þüpheliler A.D. ve L.D. ye Su Ürünleri Kanunu na muhalefet suçundan 706 TL para cezasý verildi. Ele geçirilen balýklar ise Ýskilip Ýlçe Tarým Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi. konusunda gerekli kamuoyu oluþtuðunu sefer sayýlarýn artýrýlmasý hususunu her yerde dile getiriyoruz. Merzifon- Ýstanbul arasýnda haftada 3 gün olarak düzenlenen tarifeli uçak seferleri haftada beþ veya altý güne çýkarýlmalý. Þu anda uçak seferlerindeki doluluk oraný yüzde 75?e yakýn bir seviyeye ulaþtý" dedi. Önümüzdeki aylarda sadece Merzifon THY uçuþlarýnda nakit veya kredi kart satýþlarýnda indirim yapacaklarýný Kabul Edilen Yasa Deðiþikliði ile Sanayi ibaresinin Ýþletmeler þeklinde deðiþtirildiði bildirilen açýklamada, Dokuz Madde Olarak Deðiþikliðe gidilen yasa ile sanayi ibaresi iþletmeler þeklinde deðiþtirilmiþtir. Bu maddeye göre; Ticari Ýþletmeler: KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakký tanýyan bu yasal Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar olacak. Çorum Türk Ocaklarý tarafýndan düzenlenen Ýletiþim konulu seminer, Hitit Üniversitesi Meslek belirten Ýnaltekin, "Mycart ile bilet almak artýk çok kolay. Artýk acentemize gelmenize gerek yok. Yurtiçi ve yurt dýþý bütün biletlerinizi adresimizden alabilirsiniz. Ýsterseniz hem uçak biletinizi taksitli alabilir isterseniz koltuk numaranýzý ayýrabilirsiniz Hava Yollarý'nýn bütün imkânlarýndan faydalanabilirsiniz. Ayrýca Acentemizden alacaðýnýz yurt içi yurt dýþý tatil tur ve her türlü turizm faaliyeti hizmet karþýlýðý puan biriktireceksiniz. Bu biriktirdiðiniz puanlardan dilerseniz uçak bileti dilerseniz tatil tur imkânlarýndan faydalanabilir ve alacaðýnýz hizmette birikmiþ puanýnýzý para olarak hesap eder az para ödemiþ olursunuz" þeklinde konuþtu. TSO dan açýklama düzenleme Odamýza kayýtlý olan ticari iþletmelerine bir katký saðlayacaktýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak bu konuda yapmýþ olduðumuz çalýþma raporunun ilgili birimlere ulaþtýrmamýz sonucu katký saðladýðýmýz bu düzenlemeler Çorum Ticaretine bir canlýlýk getireceðini umuyoruz. denildi. Türk Ocaklarý nda Ýletiþim semineri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar tarafýndan sunulacak. Program, bugün saat 20:00 de Çorum Türk Ocaklarý Derneði konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Bahçe duvarýna çarptý Alaca da bahçe duvarýna çarpan kiþi aðýr yaralandý. F.B. isimli genç Yýldýzhan Mahallesi Mermer Sokak ta seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarýna çarptý. Kafa travmasý geçiren genç Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Kafasýna çekiç düþtü Osmancýk ta meydana gelen iþ kazasýnda iþçi kafasýndan yaralandý. Çiftlikler Mahallesi karayolu yanýnda bir tuðla fabrikasýnda çalýþan M.T. isimli iþçi, kamyon kasasýndan tuðla kýrýklarýný boþaltýrken kamyon kapaðýný açmak için salladýðý çekiç yanlýþlýkla kafasýna düþtü. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý.

16 16 CUMA 1 MAYIS ÞEHÝTLERÝMÝZÝ DUALARLA UÐURLADIK Lice'de ve Hakkari'de önceki gün þehit olan askerler memleketlerinde teker teker son yolculuðuna uðurlandý. Uzman Çavuþ Salih Akyürek'i Kocatepe Camii'nde devletin zirvesi uðurladý. ÞEHÝT UZMAN ÇAVUÞ AKYÜREK'Ý DEVLET UÐURLA- DI Diyarbakýr Lice'de önceki gün þehit olan askerlerden, Uzman Çavuþ Salih Akyürek içi Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze namazý kýlýnacak. Törene Meclis Baþkaný Ve Cumhurbaþkaný Vekili Köksal Toptan, Baþbakan Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, Ýþiçleri Bakaný Beþir Atalay, Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan, Genekurmay Baþkaný Org. Ýlker Baþbuð, kuvvet komutanlarý, þehidin ailesi ve diðer üst düzey yetkililer katýldý. Þehidin 6 ve 11 yaþýndaki çocuklarý da Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreni sýrasýnda þehit babalarýnýn naaþýnýn yanýnda gözyaþlarý içinde bekledi. Öte yandan Akyürek'in bugün Ankara'da düzenlenen cenaze törenine, "teröre karþý birlik ve dayanýþma göstermek" amacýyla, Almanya'nýn Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz da katýldý. ANKARA'DAKÝ CENAZEYE, "TERÖRE KARÞI BÝRLÝK VE DAYANIÞMA GÖSTERMEK" AMACIYLA, ALMANYA BÜ- YÜKELÇÝSÝ CUNTZ DA KATILDI Diyarbakýr Lice'de önceki gün þehit olan askerlerden, Uzman Çavuþ Salih Akyürek'in bugün Ankara'da düzenlenen cenaze törenine, "teröre karþý birlik ve dayanýþma göstermek" amacýyla, Almanya'nýn Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz da katýldý. Kocatepe Camisi'nde ikindi namazý sonrasýndaki cenaze namazýnýn ardýndan defnedilecek olan Akyürek'in cenaze törenine Büyükelçi Cuntz'un da katýlarak, þehitlerin ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerini iletti Büyükelçi Cuntz'un bununla, "þiddet ve terörün karþýsýnda herkesin birlik içinde olmasý gerektiði ile, ölenlerin aileleri, Türk Silahlý Kuvvetleri ve Türk halkýyla dayanýþmanýn açýk bir göstergesini ortaya koymak istediði" bildirildi. TRABZON-ARSÝN ÞEHÝT KOMANDO ER MÝKTAT BEDER, TOPRAÐA VE- RÝLDÝ Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Abalý köyü yakýnlarýnda PKK'lý teröristlerin yola döþediði mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan komando er Miktat Beder, Trabzon'un Arsin ilçesinde topraða verildi. Merkez Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, þehit erin babasý Mustafa, annesi Fatma Beder ile yakýnlarý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak, Trabzon Valisi Nuri Okutan, Sahra Sýhhiye Okulu ve Merkez Komutaný Tuðgeneral Mehmet Ali Yýldýrým, Trabzon milletvekili Mustafa Cumur, Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, Trabzon Baþsavcýsý Rýza Can, askeri ve mülki erkan ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Trabzon Jandarma Komutan Vekili Albay Veli Tire, törende yaptýðý konuþmada, bir evlatlarýný daha kaybetmenin derin acýsý içerisinde olduklarýný belirterek, ''Baþta kahraman þehidimizin deðerli ailesi olmak üzere silah arkadaþlarýna ve aziz Türk milletine sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum'' dedi. Albay Tire, vatan topraðýnda bayraðýn özgürce dalgalanmasýnýn, insan olmanýn onuruyla yaþanýlmasýnýn aziz þehitlere borçlu olunduðunu vurgulayarak, þunlarý kaydetti: ''O kahramanlar bu topraklarý baðýmsýz ve bölünmez bir vatan, bu toplumu özgür ve parçalanmaz bir ulus yapmak için canlarýný ortaya koymuþ, bu deðerlere sýkýlan kurþunlara bedenlerini ve iman dolu göðüslerini siper etmiþlerdi. Bunun içindir ki yüce Türk ulusu, önceki gün olduðu gibi bugün de kahraman þehitlerinin huzurunda býraktýklarý mirasýn yýlmaz bekçisi ve sahibi olarak baþý dik, gururlu ve saygýyla durmaktadýr. Hain bölücüler ve destekçileri çok iyi bilmelidirler ki bu yolda bundan sonra ulus olarak tereddüt etmeden canýmýzý vermeye ve kanýmýzý dökmeye hazýrýz. Tek bir terörist kalmayýncaya kadar nerede olursa olsun cani terör örgütünü bitirmeye yeminliyiz.'' Daha sonra Ýl Müftüsü Ahmet Bulut, þehit er Beder'in cenaze namazýný kýldýrdý. Namazýn ardýndan tekbirler eþliðinde cami avlusundan alýnan Miktat Beder'in cenazesi, ilçenin Çiçekli köyündeki aile kabristanýnda topraða verildi. Cenaze töreninde vatandaþlarýn ''þehitler ölmez vatan bölünmez'', ''kahrolsun PKK'' þeklinde slogan attýklarý duyuldu. AYDIN ÞEHÝT ER ONUR GÖRMEZ, TOPRAÐA VERÝLDÝ Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Abalý köyü yakýnlarýnda PKK'lý teröristlerin yola döþediði mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan er Onur Görmez'in cenazesi, Aydýn'ýn Karpuzlu ilçesine baðlý Ömerler köyünde topraða verildi. Þehit Er Görmez için Ömerler köyü meydanýnda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakýnlarý ile Aydýn milletvekilleri Mehmet Erdem ve Fatih Atay, Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Faik Canbolat ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Köy meydanýnda kýlýnan cenaze namazý sýrasýnda þehit erin annesi Nursel, kardeþi Tennur ve babasý Kamil Görmez, sinir krizi geçirdi. Aile, uzun süre tabuta sarýlarak aðladý. Cenaze namazý sonrasýnda köylülerin elleri üzerinde köy mezarlýðýna kadar getirilen Þehit Er Görmez'in cenazesi topraða verildi. Ellerinde Türk bayraklarý taþýyan vatandaþlar, yol boyunca terör örgütünü lanetleyen sloganlar attý. DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN, LÝCE'DEKÝ TERÖ- RÝST SALDIRIDA ÞEHÝT OLAN JANDARMA ER ONUR GÖR- MEZ'ÝN AÝLESÝNE TAZÝYE ZÝYARETÝNDE BULUNDU Devlet Bakaný Mehmet Aydýn, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldýrýda þehit olan Jandarma Er Onur Görmez'in Aydýn'ýn Karpuzlu ilçesine baðlý Ömerler köyünde yaþayan ailesini ziyaret etti. Bakan Aydýn, AK Parti Aydýn milletvekilleri Ahmet Ertürk, Mehmet Erdem ve Aydýn Vali Vekili Celal Ulusoy ile Ömerler köyüne geldi. Cenaze için köy meydanýnda toplanan vatandaþlara baþ saðlýðý dileðinde bulunan Bakan Aydýn, daha sonra þehit ailesinin bulunduðu bölüme geçerek, þehit babasý Kamil Görmez, anne Nursel ve kýz kardeþ Tennur Görmez ile diðer aile yakýnlarýna, ''acýlarýný paylaþtýklarýný'' ifade edip, taziyelerini iletti. Bakan Aydýn, þehit ailesiyle görüþmesinin ardýndan kendisine son terör saldýrýsýna iliþkin görüþlerini soran gazetecilere, ''Konuþacak durumda deðilim. Ýçim doldu, daha sonra konuþalým'' karþýlýðýný verdi. Köy meydanýnda bir süre daha kalan Bakan Mehmet Aydýn, daha sonra ayný saldýrýda þehit olan ve Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde topraða verilecek Þehit Er Emrah Polat'ýn cenazesine katýlmak üzere köyden ayrýldý. KARS-KAÐIZMAN ÞEHÝT PÝYADE ER ORAL'IN BABASININ DTP ÝSYANI: AHMET VE EMÝNE MECLÝSTE OTURUYOR. BU ÝÞLER HEP ONLARIN BAÞINDAN ÇIKIYOR Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Abalý köyü yakýnlarýnda, PKK'lý teröristlerin yola döþediði mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan Piyade Er Erdal Oral'ýn cenazesi, Kars'ýn Kaðýzman ilçesinde düzenlenen törenle topraða verildi. Diyarbakýr'dan askeri uçakla Kars'a getirilen þehit erin cenazesi, Kars Havaalanýnda Vali Mehmet Ufuk Erden, AK Parti Kars Milletvekili Zeki Karabayýr, Ýl Jandarma Komutaný Albay Birol Þimþek, þehit erin yakýnlarý ve diðer ilgililer tarafýndan karþýlandý. Buradan ambulansla Kaðýzman ilçesine getirilen Þehit Piyade Er Oral için, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydaný'nda tören düzenlendi. Tören sýrasýnda þehit erin tabutuna sarýlan annesi Mahire Oral ve kýz kardeþi Hafize Oral'ýn, yakýnlarýnýn yardýmýyla ayakta durduðu gözlendi. - ''AHMET VE EMÝNE MECLÝSTE OTURUYOR...'' - Oðlunun tabutunun ambulanstan indirildiði sýrada gözyaþlarýna hakim olamayan baba Rasim Oral'ý, Vali Erden teskin etmeye çalýþtý. Vali Erden'e sarýlan Oral, ''Ahmet ve Emine Mecliste oturuyor. Bu iþler hep onlarýn baþýndan çýkýyor valim. Vatan sað olsun diyecek bir þey bulamýyorum. Diðer þehitler de benim evladýmdýr. Onlar da birer Erdal'dýr'' dedi. Bunun üzerine Vali Erden, ''Milletimizin baþý sað olsun. Devletimiz bölücü teröre karþý gerekeni yapacaktýr. Bundan emin olun'' diye konuþtu. Törende Türk Silahlý Kuvvetleri adýna konuþan Binbaþý Servet Çýkýnlar, Türkiye'nin güvenliðine kast eden teröristlerin acýmasýzca katlettiði, þehitlik mertebesine ulaþan Oral'ý ebediyete uðurladýklarýný söyledi. Silah arkadaþlarýnýn Þehit Er Oral'a layýk olmaya çalýþacaðýný ifade eden Çýkýnlar, þunlarý kaydetti: ''Türk vatanýnýn bölünmez bütünlüðü ve Türk milletinin birliði uðruna yaptýðýmýz mukaddes mücadelede ettiði yemine baðlý kalarak vatan, millet ve ay yýldýzlý al bayrak uðruna canýný seve seve veren aziz þehidimiz Erdal Oral rahat uyu. Silah arkadaþlarýn olarak sana layýk olacak, býraktýðýn bayraðý daha ileri taþýmak için tüm gücümüzle çalýþacak ve gerektiðinde bizler de canýmýzý vermekte bir an bile çekinmeyeceðiz. Ne mutlu vatan, millet uðruna canýný, cananýný verip de 'Vatan sað olsun' diyene. Onun en deðerli varlýðý olan ailesi bizim en anlamlý emanetimiz oldunuz. Þehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz.'' - ÞEHÝT ERÝN BABASI FENALAÞTI - Konuþmalarýn ardýndan Kars Müftüsü Hasan Baþiþ tarafýndan cenaze namazý kýldýrýldý. Okunan dualardan sonra þehit erin cenazesi Kaðýzman Kaymakamlýðýna kadar omuzlarda taþýndý. Bu sýrada törene katýlanlar ''Kahrolsun PKK'', ''Þehitler ölmez, vatan bölünmez'' diye slogan attý. Oral'ýn cenazesi, kaymakamlýk binasýnýn önünden ambulansa konularak Çengelli köyüne götürüldü. Oral'ýn cenazesinin köye götürülmesi sýrasýnda oluþturulan araç konvoyunda, Þehit Erin babasý, 9. Motorlu Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Taner Düvenci ile birlikte makam aracýna bindi. Köy yolunda fenalaþmasý üzerine makam aracýndan indirilen Rasim Oral, konvoydaki ambulansa bindirildi. Rasim Oral, buradaki tedavisinin ardýndan Çengelli köyü mezarlýðýna gidebildi. Þehit Piyade Er Erdal Oral'ýn cenazesi, okunan dualarýn ardýndan Çengelli Köyü Mezarlýðýna defnedildi. GAZÝANTEP PÝYADE ER ZEYNEL DÝREKÇÝ'NÝN CENAZESÝ TOPRA- ÐA VERÝLDÝ Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Abalý köyü yakýnlarýnda PKK'lý teröristlerin yola döþediði mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan 9 askerden piyade er Zeynel Direkçi'nin cenazesi, Gaziantep'te topraða verildi. Þehit Zeynel Direkçi'nin cenazesi Diyarbakýr'daki törenin ardýndan helikopterle Gaziantep'e getirildi. Zeynel Direkçi için Gaziantep Ulu Cami'de düzenlenen törene, þehidin annesi Sultan Direkçi ve kardeþleri ile yakýnlarýnýn yaný sýra Devlet Bakaný Mehmet Þimþek, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Özlem Müftüoðlu, Mehmet Erdoðan, Mehmet Sarý, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, Büyükþehir Belediye Baþkaný Asým Güzelbey, 5. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Þendoðan Karakuþ, askeri ve idari erkan, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Þehidin annesi Sultan Direkçi, yakýnlarýyla birlikte oðlunun tabutuna sarýlarak göz yaþý döktü. Kendisini sakinleþtirmeye çalýþan askerlere ''Ben onu nasýl büyüttün biliyor musunuz?'' diyen Sultan Direkçi, oðlunun fotoðrafýný öptü, tabutunun üzerine kapandý. ''Ben seni böyle mi görecektim, ben seni bugünler için mi büyüttüm'' diyerek göz yaþý döken Sultan Direkçi'yi subaylar ve yakýnlarý teselli etmeye çalýþtý. Þehidin, öz geçmiþinin okunmasýnýn ardýndan Türk Silahlý Kuvvetleri adýna konuþmalar yapýldý ve saygý duruþunda bulunuldu. Bir süre eller üzerinde taþýnan þehit cenazesi, hada sonra top arabasýna alýndý. Marþ eþliðinde yaklaþýk 200 metre top arabasýnda taþýnan þehit Zeynel Direkçi'nin naaþý, Yeþilkent Mezarlýðýndaki Þehitlik'te topraða verildi. KÝLÝS UZMAN ÇAVUÞ ÝLHAMÝ HARDAL, TÖRENLE TOPRA- ÐA VERÝLDÝ Genelkurmay Baþkanlýðý, Irak'ýn kuzeyinde Zap ve Avaþin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA- GEL terör örgütüne ait hedeflerin, Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaþ uçaklarýnca, dün akþam saatleri ile bu sabah etkili bir þekilde ateþ altýna alýndýðý ve tam isabetle vurulduðunu bildirdi. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Abalý köyü yakýnlarýnda, PKK'lý teröristlerin yola döþediði mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan Uzman Çavuþ Ýlhami Hardal'ýn cenazesi, Kilis'te düzenlenen törenle topraða verildi. Þehit Uzman Çavuþ Hardal'ýn cenazesi, helikopterle önce Kilis Alay Komutanlýðýna getirildi. Buradan alýnan cenaze, ailesinin Ýsmetpaþa Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada bir süre bekletilen þehit Ýlhami Hardal'ýn cenazesi, daha sonra cankurtaranla Tekke Camisi'ne getirildi. Öðle namazýný müteakip kýlýnan cenaze namazý sonrasýnda þehit askerin cenazesi, Cumhuriyet Meydaný'ndaki tören alanýna kadar omuzlarda taþýndý. Törende bir konuþma yapan Kilis Jandarma Alay Komutaný Albay Mehmet Kadan, ''Türk milletinin þehit ve gazileri, baðýmsýzlýk ve vatanlarý uðruna hayatlarýný kaybettiler. Þehit olarak en büyük mertebeye ulaþtýlar. Aziz þehidimiz Hardal'ý son yolculuðuna uðurlarken, tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar dilerim. Türk milleti her zaman þehit ve gazileri ile gurur duyacak, ruhun þad olsun aziz þehidim'' dedi. Törene, þehit Uzman Çavuþ Ýlhami Hardal'ýn ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Kilis Valisi Turhan Ayvaz, Adana Jandarma Kolordu Komutaný Korgeneral Nejat Bek, Kilis milletvekilleri Hasan Kara, Hüseyin Devecioðlu, Belediye Baþkaný Abdi Bulut, askeri ve mülki erkan ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Tören sonrasýnda cenaze arabasýna konulan þehit cenazesi, kortej eþliðinde Cumhuriyet Caddesi'nden Kilis Askeri Mezarlýðý'na götürülerek, burada yeni yapýlan þehitlikte topraða verildi. Hardal, þehitliðe ilk defnedilen asker oldu. Bu arada, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Mehmet Þimþek de Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý ile birlikte Kilis'e gelerek, þehit Uzman Çavuþ Hardal'ýn ailesine baþ saðlýðý dileðinde bulundu. Þehidin defnedildiði þehitliðe de giden Bakan Þimþek, burada þehidin abisi Mustafa Hardal'a baþ saðlýðý diledi. KARS ÞEMDÝNLÝ'DEKÝ TERÖR SALDIRISINDA ÞEHÝT OLAN JANDARMA ER KOÇAK, KARS'TA TOPRAÐA VERÝLDÝ Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nýn saldýrýsýnda þehit edilen Jandarma Er Olcay Koçak, memleketi Kars'ýn Arpaçay ilçesine baðlý Koçköy beldesinde topraða verildi. Kars'a uçakla getirilen þehit Koçak'ýn cenazesi, hava alanýndan alýnarak Arpaçay ilçesine baðlý Koçköy beldesine götürüldü. Ýlk önce ailesine gösterilen þehit Jandarma Er Koçak için daha sonra belde meydanýnda tören düzenlendi. Törene, þehit babasý Orhan Koçak ve þehit annesi Cahide Koçak ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Þeref Oguþ, Arpaçay Kaymakamý Murat Demirci, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Yunus Emre Karamanoðlu, Ýlçe Belediye Baþkaný Enver Akkaya ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Er Koçak'ýn cenazesi, tören alanýna askerlerin omzunda getirilirken fenalýk geçiren þehit annesi Cahide Koçak'a saðlýk ekipleri müdahale etti. Ay-yýldýzlý bayraklarla donatýlan beldedeki törende, vatandaþlar terör örgütü aleyhine sloganlar attý. 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðýndan Yarbay Yalçýn Erun, törende yaptýðý konuþmada, vatanýn bölünmez bütünlüðüne kastetmek isteyen hainlerle, kendilerine menfaat saðlamaya çalýþanlar ve onlarýn iþ birlikçilerinin emellerine bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra ulaþamayacaðýný söyledi. Türk milletinin, vataný, milleti ve bayraðý uðuruna silahlý kuvvetleriyle, genciyle yaþlýsýyla, kadýnýyla, kýzýyla her zaman ve her yerde mücadele etmesini bildiðini vurgulayan Yarbay Erun, þunlarý kaydetti: ''Türk milleti, dünya durdukça ayný mücadeleyi büyük bir kararlýk içerisinde de sürdürecektir. Ettiði yemine baðlý kalarak vatan millet ve al bayrak uðruna canýný seve seve veren þehidimiz, silah arkadaþýmýz, diktiðin bayraðý daha yükseklere taþýmak için hiç bir fedakarlýktan kaçýnmayacaðýmýza, bizlerin de canýmýzý seve seve feda etmekten bir an çekilmeyeceðimize emin ol.'' Konuþmanýn ardýndan, Þehit Er Koçak'ýn naaþý, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Tok'un Merkez Camisi'nde kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Koçköyü Belde Mezarlýðý'na defnedildi. Kuzey Irak bombalandý Irak'ýn kuzeyinde Zap ve Avaþin- Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefler Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaþ uçaklarýnca, 29 Nisan 2009 akþam saatleri ile 30 Nisan 2009 sabah saatlerinde etkili bir þekilde ateþ altýna alýnmýþ ve tam isabetle vurulmuþtur. Görevini baþarýyla tamamlayan uçaklarýmýz emniyetle üslerine dönmüþlerdir. Ýcra edilen harekatta, her zaman olduðu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alýnmýþ, sivil halkýn olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiþtir. Kamuoyuna saygý ile duyurulur.

17 CUMA 1 MAYIS U 14 Futbol Grup birinciliðinde mücadele gollü maçlarla baþladý U 14 Grup birinciliðinde bugün saat de B Grubunda Tokat Tedaþspor ile Kýrþehir Fatihspor, saat da ise Amasya Yeni Çeltekspor ile Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Kadýköy, Çeltek i gole boðdu: 14-0 Gençlik Spor Kulübü bünyesinde kurulan Orientiring takýmý kuruldu. Antrenörlüðünü Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Öðretmeni Duran Torbacýoðlu'nun yaptýðý Gençlik Spor Orientiring takýmý Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri Ali Narman, Halil Ölçer, Caner Turan, Ýlker Karaca, Mustafa Karatay, Mehmet Demiral ile Bahçelievler Ýlköðretim Okulu öðrencisi Gökþen Ali Torbacýoðlu'ndan oluþuyor. Gençlik Spor Kulübü Orientiring takýmý dün ilk çalýþmasýný Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kampüsünde yaptý. Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Kulüp Baþkaný Zekeriya HAKEMLER: Mustafa Ecevit, Ömür Soytemiz, Mehmet Ali Cýrýl. SAMSUN KADIKÖYSPOR : Samet Akyüz, Samet Demir, YÝðithan (Özcan), Arif, Oðuzhan, Harun (Göksel), Kadir, Osman, Mustafa (Özcan), Serkan (Alperen), Umutcan (Ozan). AMASYA ESKÝ ÇELTEKS- POR : Ali Can (Doðan), Cihan (Haydar), Barýþcan, Servet, Hamdi, Mustafa, Aslan (Enes), Mehmet Ali, Berkay (Ahmet), Deniz, Cem (Ethem). GOLLER : 7. dak. Harun, ve 34. dakikalarda Umutcan, ve 45. dakikalarda Mustafa, 48. ve 61. dakikalarda Osman, 64. dak. Enes (kendi kalesine) (Samsun Kadýköyspor). Ordu, Kýrþehir i 2-0 la geçti U 14 Futbol Grup birinciliðinde dün oynanan ikinci maçta Orduspor ile Kýrþehir Fatihspor takýmlarý karþý karþýya geldi. Maçýn ilk dakikalarý hayli zorlu geçti. Karþýlýklý ataklarla geçen ilk dakikalarýn ardýndan 24. dakikada Orduspor, Abdurrezzak ýn kendi kalesine attýðý golle maçta ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda beraberlik için yüklenen Kýrþehir þampiyonu 47. dakikada Umut un kýrmýzý kart görmesiyle 10 kiþi kalýnca rahatlayan Orduspor maçýn son dakikalarýnda bulduðu golle maçý 2-0 kazanarak grupta iddiasýný ortaya koydu. Atak'ýn da izlediði çalýþmada Gençlik Spor Kulübü Orientiring takýmý sporcularý ilk kez kendi aralarýnda müsabaka yaptýlar. Yaðan yaðmura aldýrýþ etmeden müsabakaya devam eden sporcularýn son derece heyecanlý olduklarý gözlendi. Orientiring nedir? Harita ve pusula U 14 Futbol Grup birinciliði A Grubu ilk maçýnda Samsun Kadýköyspor, Amasya Yeni Çeltekspor u 14-0 gibi faklý skorla yenerek gruptaki iddiasýný ortaya koydu. Amasya þampiyonu güçlü rakibi önünde varlýk gösteremedi. SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Yunus Emre Öztaþ, Yüksel Basar, Ahmet Enes Ürgün. ORDUSPOR: Metehan, Mert, Sinan, Altan, Kadircan, Bora, Doðancan, Arda (Batuhan), Nadir, Birkan (Gencay), Kamilcan (Y.Emre) KIRÞEHÝR FA- TÝHSPOR: Ýsrafil, Onur, Halil, Ali, Abdurrezzak, Tayfun, Umut, Musa (Onur), Olgun, Kürþat (Emre) (Ýsa), Doðuþ. KIRMIZI KART- LAR: 47. dak. Umut, 68. dak. Doðuþ (Kýrþehir Fatihspor). GOLLER : 24. (kendi kalesine) Abdurrezzak, 68. dak. Nadir (Orduspor). kullanarak, özel bir topografya haritasýnda iþaretlenmiþ bir dizi kontrol noktasýný bulmak sporun adýdýr. Kendi rotanýzý yoldan veya araziden kendiniz belirlersiniz. Rotanýzý tüm noktalarý bulup varýþ hattýna en kýsa zamanda ulaþmanýzý saðlayacak þekilde planlamalýsýnýz. Her nokta veya kontrol haritada belirtilmiþ bir þekildir, yol Bakan Baþesgioðlu Her yönetim kendi dönemindeki borçlardan sorumlu olacak Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu, yeni bir kulüpler yasasý çalýþmasý içinde olduklarýný belirterek, "Her yönetimin kendi dönemiyle ilgili borçlardan sorumlu olmasý ve temlik konusuyla ilgili bazý limitler getirilmesi bu yasa içinde düzenlemeyi düþündüðümüz maddeler" dedi. TBMM Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý'nýn görüþmelerini gerçekleþtiriyor. Tasarý üzerindeki görüþmeler sýrasýnda milletvekillerinin sorularýný cevaplayan Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu, baþta futbol kulüpleri olmak üzere amatör kulüplerin büyük bir mali sýkýntý içinde olduklarýný ifade etti yýlýndan bu tarafa Ýddaa ve Spor Toto teþkilatýnýn, Türk sporunun en büyük sponsoru konumunda olduðuna iþaret eden Baþesgioðlu, "Bugün Ýddaa gelirleri olmasa, isim hakký olmasa bugün birçok kulüp, ligde mücadele etme þansýný kaybeder ve bugün liglerde sahaya çýkamaz durumda kalýrlar. Onun için hem federasyon, hem de spor kulüplerine Ýddaa'nýn çok büyük ölçüde gelir transfer ettiði gerçek. Ancak kulüplerimizin bütün bunlara raðmen mali sýkýntýlarý sözkonusu" dedi. Kulüplerin mali sýkýntýlarýný gidermek için geçen aylarda kulüplerin birikmiþ sigorta ve vergi borçlarýný 10 yýl erteleme kararý aldýklarýný hatýrlatan Baþesgioðlu, bu düzenlemenin kulüpleri mali yönden büyük ölçüde rahatlattýðýný söyledi. Kulüplerin yaþamasýnýn mahallinden sahip çýkýlmasýna baðlý olduðunu vurgulayan Baþesgioðlu, belediyelerin, özel idarelerin, milletvekillerinin kulüplere ve kulüplerin altyapýsýna sahip çýkmasý gerektiðini ifade etti. Baþesgioðlu, þunlarý söyledi: "Özellikle þehir kulüplerimizi ancak bu þekilde yaþatabiliriz. Yoksa GSGM'den devamlý ödenek gelsin beklentisi içinde olursak bunun karþýlýðýný alamayýz. Her vilayet kendi dinamiklarý, kendi potansiyellerini deðerlendirerek bu kulüplerini yaþatmak için elden gelen çabayý göstermek zorunda. Mahalli katkýlar önemli" Bakan Baþesgioðlu, bir kulüpler yasasý çalýþmasý içinde olduklarýný belirterek bu çalýþma içinde kulüplerin alacaklarý, borçlanma süreleri Görkem e Süper Lig Play-Off maçýnda görev Hentbol Ýl Temsilcisi ve AKlasman Gözlemcisi Turgay Görkem e Bayanlar Süper Lig Play- Orientiring takýmý Gençlikspor bünyesinde kuruldu Orientiring takýmý Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Kulüp yöneticileriyle birlikte toplu halde çatalý, dirsek, su kaynaðý vb. Kontrol noktalarý turuncu/beyaz bayraklarla iþaretlenmiþdir. Oryantiring genelde "düþünce sporu" olarak tanýmlanabilir. Bunun sebebi ise harita okuma ve hýzlý karar verebilme gibi meziyetlerin atletik özelliklere ilave edilmesi gerekliliðidir. Orientiring'in bir diðer özelliði ise dünyaya alice oynanabilen tek spor dalý olmasý. Bu oyuna koþarak satranç oyunu da denebilir. Orienteering yarýþý nasýl oluyor? Önceden özel haritasý çýkarýlmýþ olan bir arazide kontrol noktasý yerleþtirilir. Noktalar bir orientiring bayraðý (kavuniçi-beyaz 30cmx30m Off maçýnda görev. 3 Mayýs pazar günü Kastamonu Atatürk Spor Salonu nda Kastamonu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ile Ankara Maliye Milli Piyongo takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Kocaeli Bölgesi Ulusal Hakemleri Yüksel Çalkýlýç ve Fuat Çam hakem ikilisi yönetecek. Ligde lider durumda bulunan Milli Piyongo ile dördüncü sýrada yer alan Kastamonu GMSK takýmlarý arasýndaki maç saat de baþlayacak ve maçýn gözlemciliðinide Turgay Görkem yapacak. Yarýþmacý açýk arazide konulan ipuçlarýný arýyor ebatýnda) ve bir zýmbadan oluþmakta. Bu noktalar haritada iþaretli. Yarýþmacýnýn görevi start aldýktan sonra bu noktalarý harita okuyarak, pusula kullanarak bulmak ve en kýsa zamanda bitiþ noktasýna gelmek. Doðru noktayý bulduðunuz anda elinizdeki kontrol kartýnýn ilgili kutusunu o noktadaki zýmba ile deliyorsunuz. Tüm noktalarý bulduysanýz yani elinizdeki kartýn üzerine tüm noktalarýn zýmbasýný bastý iseniz bitiþ noktasýna geldiðinizde hakemler sizin noktalarý bulup bulmadýðýnýzý ellerindeki anahtar karttan kontrol ediyorlar. Bu iþlemi en kýsa sürede yapan kazanýyor. ve temlik konusunun da dikkate alýndýðýný bildirdi. Baþesgioðlu, "Her yönetimin kendi dönemiyle ilgili borçlardan sorumlu olmasý ve temlik konusuyla ilgili bazý limitler getirilmesi bu yasa içinde düzenlemeyi düþündüðümüz maddeler. Çok ucu açýk. yönetimin sorumlu olmadýðý alanlarda kendilerine borç çýkartýldýðý hususlar karþýmýza geliyor. Kulüpler yasasý ile kulüplerimizin yönetimi ve mali yönden sorumluluklarý da dikkate alýnacaktýr" diye konuþtu. 23 Nisan Küçükler Egemenlik Kupasý nda ilk yarýyý 23 Nisan lider tamamladý 23 Nisan: 33 - Bahçelievler: 20 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Esat Buðdaylý, Hakan Kaya. 23 NÝSAN ÝLKÖÐRETÝM : Burhan, Burak, Gökhan, Anýl, Furkan, Emrehan, Yýlmaz, Doðanalp, Çaðrý, Hüseyin, Barkýn, Melih SALON: Atatürk. HAKEMLER: Yeliz Tuncer, Sinan Ateþ. MEHMET AKÝF ERSOY ÝL- KÖÐRETÝM : Semih, Emrah, Sedat, Samet, Alihan, Burak, Raþit, Talha, Furkan, Berkay, Þamil. BAHÇELÝEVLER ÝLKÖÐRE- TÝM : Alp, Cengiz, Derya, Ekim, Mertcan, Ahmet, Ataberk, Barýþ Elvan, Anýl, Uður, Hüseyin. PERÝYOTLAR: 1.PERÝYOT: 3-4, 2.PERÝYOT: PERÝYOT: 13-2, 4.PERÝYOT: 10-6 M. Akif: 26 - Albayrak: 25 Tokatspor Teknik Direktörü Namýk Altunsoy, Bank Asya 1. Lig yolunda umutlarýný kaybetmediklerini söyledi. TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nda deplasmanda Belediye Vanspor'la karþýlaþacak olan Tokatspor, son hazýrlýklarýný Uzunburun Spor Tesisleri'nde yaptý. Tokatspor Teknik Direktörü Namýk Altunsoy, takýmda kaleci Uður dýþýnda sakatlýðý olan oyuncu olmadýðýný ifade ederek, Taner ve Arif'in ise sarý kart cezasý nedeniyle kadroda yer alamayacaðýný kaydetti. Altunsoy, Bank Asya 1. Lig'e çýkma þanslarýný koruduklarýný ifade ederek, "Kalan 3 maçta yapacaðýmýz iþler bizi ilk ikiye sokup direk Bank Asya 1. Lig'e çýkarabilir, Play-Off grubuna da taþýyabilir veya Play-Off grubundan da edebilir. Yani bütün bunlarýn hesabýný iyi yapmamýz lazým. Amacýmýz kalan tüm maçlarý kazanmak. Hamlelerimizi kazanmak adýna yapacaðýz" dedi. Altunsoy, Tokatspor'la ayný puana sahip Vanspor'un iyi bir hava yakaladýðýný belirterek, "Güzel bir maç olacaðýna inanýyorum. Dilerim sahada oynanýr, her ALBAYRAK ÝLKÖÐRETÝM : Barkýn, Ýsmail, Cihan, Burak, Berkay, Sait, Kürþat, Nuri, Berkay, Kutay, Berkan. PERÝYOTLAR: 1.PERÝYOT: 7-8, 2.PERÝYOT: PERÝYOT: 7-2, 4.PERÝYOT: 8-4 Tokatspor, Van a kilitlendi þey sahada belli olur. Futbol adýna güzel þeyler yaþanýr. Benim tek istediðim, yeter ki umutlar tükenmesin. Ýnsanlar bir umutsuzluða girmesin. Sporcularýmýzda bu iþe inanýyor" diye konuþtu. Öte yandan, Tokatspor'un Cuma sabah saatlerinde karayolu ile Van'a hareket edeceði bildirildi.

18 18 CUMA 1 MAYIS Dabo Kuzey Grubu Düzce de bugün baþlýyor 12 Dabo Kuzey Grubu müsabakalarý bugün Düzce de baþlýyor. Grupta Çorum 12 Dabo ile birlikte Amasya, Ercincan, Düzce, Tokat, Amasya Suluova, Ordu Fatsa, Samsun, Samsun Bafra, Samsun Çarþamba, Samsun Vezirköprü ve Zonguldak takýmlarý mücadele edecek. Çorum 12 Dabo nun hedefi gruptan çýkarak Antalya da yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele etmek. 12 Dabo lar arasýnda düzenlenen Türkiye Þampiyonasý nýn Kuzey Grubu müsabakalarý bugün Düzce de baþlýyor. Gruplarda ilimizi temsil edecek olan Çorum 12 Dabo takýmý dün Düzce ye gitti. Basketbol Ýl Temsilcisi ve 12 Dabo antrenörü Yaþar Yýlmaz, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Kuzey Grubu müsabakalarýyla ilgili bilgiler verdi. Düzce de 11 takýmýn mücadele edeceðini ve bu müsabakalar sonunda grupta ilk iki sýrayý alan takýmlarýn Antalya da Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan Basýna milli Basketbol Ýl Temsilcisi Yaþar Yýlmaz yerel basýn spor muhabirlerine milli takým formasý hediye etti. Dün düzenlediði basýn toplantýsý sonunda 12 Dabo Kuzey Grubunda mücadele edecek Çorum takýmý sporcularý spor muhabirlerinin milli takým formalarýný verdiler. Ýl Temsilcisi Yaþar Yýlmaz yerel basýnýnýn basketbolün geliþine verdiði katkýlardan dolayý bu jesti yaptýklarýný belirterek teþekkür etti. Spor Muhabirleride 12 Dabo takýmýna Düzce de baþarý dileklerinde bulundular. Hüseyin Aþkýn a formasýný minik Basketbol cü verdi Türkiye finallerinde mücadele edeceðini belirten Yaþar Yýlmaz, hedeflerinin Antalya da mücadele etmek olduðunu söyledi. Düzce de yapýlacak olan Kuzey Grubunda Çorum 12 Dabo ile birlikte masya, Erzincan, Düzce, Tokat, Amasya Suluova, Ordu Fatsa, Samsun, Samsun Bafra, Samsun Çarþamba, Samsun Vezirköprü ve Zonguldak takýmlarý mücadele edecek. Atletizm de dünki yarýþlarda yaðmur engeline takýldý. Dün yapýlmasý gereken Ýlköðretimli Yýldýzlar Puanlý Atletizm müsabakalarý yoðun yaðmur nedeniyle ertelendi. Atletizm Ýl Temsilcisi Ertan Yýlmaz, saat da baþlamasý gereken yarýþmalar yoðun yaðmur nedeniyle ertelendiðini açýkladý. Ertan Yýlmaz, yýldýzlar puanlý Ýl Temsilcisi Yaþar Yýlmaz bundan önce yedi kez düzenlenen 12 Dabo Türkiye Finallerinde 2 kez Türkiye ikinciliði iki kezde Türkiye üçüncülüðü kazandýklarýný belirterek Hedefimiz Düzce Grubunda ilk iki içinde yer alarak Antalya da yapýlacak olan finallere kalmak istiyoruz. Bu grup müsabakalarýnda baþarýlý sporcumuz Okay Karslýoðlu ve Yaðýz Eftal mazeretleri nedeniyle turnuvaya katýlamayacaklar. Onlarýn eksikliðini hissedeceðiz ancak onlarýn yerine oynayacak sporcularýmýzda üzerlerine düþen görevi yerine getireceklerdir. Grup maçlarýnýn teknik toplantýsý bu sabah yapýlacak ve öðleden sonrada müsabakalar baþlayacak dedi. Basketbol Ýl Temsilcisi Yaþar Yýlmaz dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Atletizm e yine yaðmur engeli atletizm il birinciliðinin ikinci gün yarýþlarýnýn 4 Mayýs pazartesi gününe ertelendiðini ve bu yarýþlarýn ardýndan yapýlacak puanlama sonunda dereceye giren okullara kupaarýnýn verileceðini söyledi. Öte yandan bu erteleme nedeniyle Liseli Gençler puanlý atletizm il birinciliði yarýþmalarýda 7-8 Mayýs tarihlerine ertelendi. U 13 de erteleme maçý dün oynandý Ulukavakspor: 5 - Hitit Gençlik: 2 Serdem Yayýnlarý ndan Muay Thai cilere ödül Türkiye Þampiyonu olan Yasin Pamay a ödülünü Serdem Yayýnlarý Baþkaný Muharrem Þahin verirken Serdem Yayýnlarý, Muay Thai dalýnda sýkletlerinde Türkiye þampiyonu olan ve üçüncülük elde eden üç Çorumlu sporcuya anlamlý birer hediye vererek onlarý yüreklendirdi. Geçtiðimiz günlerde Antalya'da yapýlan Muay Thai 2009 Türkiye Þampiyonasý'nda Genç Erkekler Kategorisinde, 71 kg'da, hemþehrimiz Yasin Pamay, Türkiye þampiyonu olmuþ ve mayýs ayý içerisinde Letonya'da yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý'na katýlmaya da hak kazanmýþtý. Yine ayný þampiyonada Büyük Erkeklerde 57 kg'da, Türkiye 3.sü olan Uður Murat Kýlýç, 54 kg'da Türkiye 3.sü olan Sinan Þahin, Dünya Þampiyonasý seçmelerine ve yurt genelinde yapýlacak Süper Lig müsabakalarýna katýlmaya hak kazanmýþlardý. Çorum'un yüzünü güldüren bu 3 baþarýlý sporcu için Serdem Yayýnlarý merkezinde mütevazý bir hediye töreni düzenlendi. Törene Serdem Yayýnlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Muhterem Þahin, Muay Thai Milli Takým Antrenörü ve Ýl Temsilcisi Þahin Güler, Teakwando Milli Takým Antrenörü Ýlhan Aþkýn, Kick Boks Ýl Temsilcisi ve Milli Takým Antrenörü Aydýn Fýrat katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan Serdem Yayýnlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Muhterem Þahin; Yasin Pamay, Uður Murat Kýlýç ve Sinan Þahin'in elde ettikleri baþarýnýn kendileri için son derece anlamlý olduðunu ve Serdem Yayýnlarý'nýn da sýnavlarda þampiyonlar çýkaracaðýný vurguladý. Muhterem Þahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün: "Ben sporcunun zeki, çevik ayný zamanda ahlaklýsýný severim." sözünü de hatýrlatarak, baþarýnýn ve madalyanýn onlarý þýmartmamasý gerektiðini söyledi. SAHA: 2 Nolu Saha HAKEM: Celal Bayraklý HÝTÝT GENÇLÝKSPOR. Muhammet, Murat, Oðuzhan Coþkun, Oðuzhan Göçmen, Dursun, Uðurcan, Hasan, Cem, Oðuzhan Sezer, Oktay, Koray, Emre, Furkan, Hacý, Mustafa, Erdem ULUKAVAKSPOR : Bekir, Mustafa, Emre, Buðrahan, Ýbrahim, Kahraman, Ahmet, Oðuzhan, Kadir, Miraç, Hamit GOLLER: Dk. 9 Hasan, Dk. 52 Oðuzhan Sezer (Hitit Gençlikspor), Dk. 15 ve 28 Kadir, Dk. 25 Miraç, Dk. 32 Emre, Dk. 50 Oðuzhan (Ulukavakspor) Çorumspor lu futbolcular arkadaþlarý Ali Köseer in düðün töreninde stresli dönemin sýkýntýlarýný üzerlerinden attýlar Çorumspor, Ali Köseer in düðününde stres attý Çorumspor un emaktar masörü Ali Köseer önceki akþam düzenlenen törenle Gülnur Suna ile hayatýný birleþtirdi. Uzun yýllar güreþ yaptýktan sonra masör olarak göreve baþlayan Ali Köseer yaklaþýk 10 yýla yakýn bir süredir Çorumspor un masörlüðünü yapýyor. Ali Köseer geçtiðimiz yýl niþanlandýðý Gülnur Suna ile önceki akþam Aliþ Eðlence Merkezi nde düzenlenen törenle ehayatýný birleþtirdi. Ali Köseer i bu mutlu gününde Çorumspor Baþkaný Enver Þen ve çok sayýda eski ve yönetim kurulu üyesi, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ve futbolcular tam kadro katýldýlar. Düðüne ayrýca genç çiftin ailesi ve akrabalarýda katýldýlar. Düðün törenine katýlan Çorumspor futbolcularý gergin geçen sezonun biriken stresini sahneye çýkarak hem arkadaþlarýnýn düðününde eðlendi hemde moral buldular. Çorum HAKÝMÝYET Gülnur- Ali Köseer çiftini tebrik eder ömür boyu mutluluklar diler. Gülnur-Ali Köseer çifti anne ve babalarýyla düðün töreninde hayli bir görüntü verdiler Ali Köseer in düðününe eski ve yeni çok sayýda Yönetici ve Teknik Heyet te katýldý Yýldýzlar Süper Lig finali 9-10 Mayýs ta Ankara da Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi yarý finalde Ýstanbul Büyükþehir ile karþýlaþacak bu maçý kazanmasý halinde Erzurum GEM - Ankara Büyükþehir Baþsaðlýðý Yýldýzlar Süper Lig Güreþ te Final 9-10 Mayýs tarihleri arasýnda Ankara da yapýlacak. Yaþar Doðu Spor Salonu nda yapýlacak olan final müsabakalarýnda Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Ankara da yapýlacak olan final müsabakalarýnýn ilk maçýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 8 Mayýs Cuma akþamý tartasý yapýlacak olan Yýldýzlar Süper Güreþ Ligi Final Grubu nda müsabakalar 9 Mayýs Cumartesi günü saat da Yaþar Doðu Spor Salonu nda müsabakalar yapýlacak. Grubunu birinci olarak bitiren Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi ilk maçta diðer grubu ikinci olarak bitiren Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu maçýndan andýndan ise Erzurum Güreþ Eðitim Merkezi ile Ankara Büyükþehir Belediyespor takýmlarý karþýlaþacaklar. Bu maçlarýný kazanan takýmlar 10 Mayýs pazar günü Türkiye Þampiyonluðu için karþýlaþýrken, kaybeden takýmlar ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Geçtiðimiz yýllarda Süper Lig de þampiyonluk ikincilikleri bulunan Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi bu yýlda þampiyonluk kupasý almak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Muay Thai Türkiye Þampiyonasý nda madalya kazanan sporcular ve antrenörleri ödül töreninde toplu halde (Ç. HAK: 1369) Kulübümüz eski sporcularýndan Muhabeci, Ömer Koca nýn genç yaþta vefatý bizleri derinden üzmüþtür. Merhuba Allah tan rahmet kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz. Ýl Özel Ýdarespor Yönetimi

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 4 MAYIS Çorum Belediye Baskanlýðý Tas istihraci ve malzeme nakliye hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Encümen Salonu Saat: 14:00 ****************** ** 5 MAYIS Alaca Belediye Baþkanlýðý 250 bin litre Motorin, 3 bin Litre Kurþunsuz Benzin alýmý iþi Yer: Alaca Saat: 11:00 *** Ýskilip Devlet Hastanesi Baþtabibliði Týbbi ve Diyaliz Sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Ýskilip Devlet Hastanesi Satýnalma Komisyon Odasý Saat: 10:00 *** T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ofis-Ýþletme binasý (A, B, C, D bloklarý) içi boya badana yapým iþi Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Ankara Yolu 9. km. Çorum Saat: 14:00 ****************** ** 6 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Çimento alýmý iþi. Yer: Encümen Toplantý Salonu Saat: 14:00 *** Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2009 yýlý 10 kalem disposable laparoskopik sarf malzeme alýmý iþi Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: 10:00 ****************** * 7 MAYIS Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2009 yýlý 7 aylýk 170 kiþi ile malzemeli genel temizlik ve ilaçlama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: 10:00 *** Ýl Özel Ýdaresi Destek Hiz.Müdürlüðü 3 Adet Pick-Up (4x4) kiralanmasý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü- Ýhale Odasý Saat: 14:00 *** T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Kantarlarýn bakýmonarýmý, damgalanmasý ve periyodik bakýmlarý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Saat: 14:00 ****************** ** 11 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp toplama, nakli ve temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Encümen Toplantý Salonu Saat: 14:00 *** Çorum Belediye Baþkanlýðý Bitüm ve Mc 30 nakliyesi hizmet alýmý iþi. Yer: Encümen Toplantý Salonu Saat: 14:00 ****************** * 18 MAYIS Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýthal Linyit Kömür (Tip-1) alýmý iþi Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ****************** ** 20 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþ makinasý ve kamyon kiralanmasý iþi. Yer: Encümen Toplantý Salonu Saat: 14:00 ****************** *** 21 MAYIS DSÝ V. Bölge Müdürlüðü DSÝ V. Bölge Taþra Þube Müdürlükleri personelinin 2009 yýlýnda þantiye ve iþletmelere taþýnmaýs hizmet alýmý iþi. Yer: DSÝ V. Bölge Müdürlüðü Eskiþehir Yolu 8. km. Çankaya/Ankara Saat: 10:30 *** Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 160 adet Araç Takip Cihazý ve 5 yýl geçerli abonelik alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü- Ýhale Odasý Saat: 14:00 *** Belediye Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý Kömür alýmý iþi Yer: Çorum Belediyesi Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý Çepni Mah. Ýnönü Cad. Abide Kavþaðý No:82 Çorum Saat: 14:00 YÝTÝK Bayat Kaymakamlýðýndan almýþ olduðum Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat ÞAHÝN Osman oðlu 1934 Bayat Doðumlu (Ç.HAK:1368) YÝTÝK Çorum Valiliðinden almýþ olduðum Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sýrma ATALAY Yýlmaz kýzý 1982 Libya Bingazi Doðumlu (Ç.HAK:1362) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer ÖNDER Elvan oðlu 1953 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1354) CUMA 1 MAYIS ELEMAN ALINACAKTIR FÝRMAMIZ BÜNYESÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE 1. MAKÝNA MÜHENDÝSÝ (BAY) 2. KÝMYA MÜHENDÝSÝ (BAY) ELEMAN ALINACAKTIR. ARANAN ÞARTLAR 1- ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMA 2- ÝYÝ DERECEDE ÝNGÝLÝZCE BÝLMEK 3- GRUP ÇALIÞMASINA UYUMLU OLMAK BAÞVURULARIN ÞAHSEN VE BÝR ADET FOTOÐRAF ÝLE BÝRLÝKTE YAPILMASI RÝCA OLUNUR. EKMEKÇÝOÐULLARI ÇÝNKO BAKIR KURÞUN SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1320) T.C.ÇORUM T CARET BORSASI BORSALAR BAZINDA GÜNLÜK F YAT BÜLTENLER ÇORUM SK L P KONYA POLATLI ESK EH R ED RNE EN ÇOK M KTAR AZ EN ÇOK AZ EN EN AZ EN ÇOK EN AZ EN ÇOK AZ EN ÇOK EN AZ EN EN ÇOK EN ÜRÜN C NS DURUM BU DAYLARI Ekstra Anadolu Durum Anadolu Durum Bu dayları 0,469 0,469 0,500 0,577 EKMEKL K BU DAYLAR Anadolu Kırmızı Sert 0,453 0,530 0,500 0,610 0,412 0,468 Anadolu Beyaz Sert EKMEKL K YARI SERT BU DAYLAR Kırmızı Yarı Sert 0,501 0,419 0,513 0,413 0,479 0,475 0,528 0,400 0,430 Beyaz Yarı Sert 0,413 EKMEKL K YUMU AK BU DAYLAR Kırmızı Yumu ak 0,514 0,461 0,576 0,422 Beyaz Yumu ak 0,419 YEML K BU DAYLAR Yemlik Beyaz Bu daylar 0,518 Yemlik Kırmızı Bu daylar 0,430 0,430 0,425 0,459 0,411 0,510 0,415 ARPA 0,380 0,392 0,398 0,406 0,397 ARPA(TMO SATI I) ÇAVDAR YULAF 0,396 0,410 NOHUT KURU FASULYE 0,860 1,532 YE L MERC MEK YERL F MACAR F TIRITIKALE 0,415 0,415 YA LIK AYÇ ÇE MISIR SPANYOL NOHUT ÇELT K ÇORUM T CARET BORSASI Yeniyol Mah. Sel Sok. No : 34 /15 ÇORUM Tel: Fax: Satı Salonu Tel : YÝTÝK Sungurlu Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kalender ÇOBANER Nuri oðlu 1959 Sungurlu Türkhacýlarhaný Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1362) YÝTÝK Çorum Valiliðinden almýþ olduðum Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Türkan SÖNMEZ Ramazan kýzý 1974 Osmancýk Doðumlu (Ç.HAK:1362) Satýlýk Dubleks Daire Fatih Cad. Seyhan Apt. 7. kat 5+1 (306 m2) çift banyo, ahþap merdiven, full (Ç.HAK:795) YILDIRIM SIHHÝ TESÝSAT ve KANALÝZASYON TEMÝZLEME KANALÝZASYON ve LAVABO TIKANIKLIKLARINA SON ELEKTRÝKLÝ ÖZEL MAKÝNEYLE TUVALET, BANYO, MUTFAK ve LAVABO TIKANIKLIKLARI AÇILIR Cep: (Ç.HAK:1366) Adres: Osmancýk Cad. Selimiye Camii civarý No: 156/B yapýlý, ýsý yalýtýmlý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Cep: HAVZA DA SAHÝBÝNDEN SATILIK OTEL (TUÐRA OTEL) Kaplýcalar Mevkiinde 2 yýldýzlý, turizm belgeli, 34 Odalý faal durumdaki otel sahibinden satýlýktýr. Ýrt.: (Ç.HAK:1278) (Ç.HAK:1345) SATILIK DAÝRE Yeniyol Mah. Mevlana Otopark Karþýsý Cevher Sofra yaný 3. kat 2+1 (100 m2) güney doðu cephe kombili full daire satýlýktýr. Mür. Tel: Cep: Veteriner Hekim Alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Güç Gýda San. Tic. A.Þ. Tel: Satýlýk Kýymetli Ýþyeri Küçük Sanayi Sitesi 35. Sokak (Ç.HAK:4158) (Ç.HAK:974) (Ç.HAK:1185) 500 m2 içi yapýlmýþ iþyeri. Mür. Tel: Satýlýk Dubleks Daire Fatih Caddesi Tavukluk Mevkii 310 m2 içi yapýlý güney-doðu (Ç.HAK:1346) (Ç.HAK:1304) cepheli dubleks daire satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR ÞÝRKETÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE 1. ELEKTRÝKTEN ANLAYAN VE DALGIÇ POMPA MONTAJI YAPABÝLEN ELEMANLAR 2. TECRÜBELÝ PAZARLAMACI BAY ELEMANLAR ARANMAKTADIR. ORHAN YANIKOÐLU LTD.ÞTÝ. TEL KUBBELÝ CAD. NO: 9/A ÇORUM (Ç.HAK:1328) Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere PVC Doðrama Ustasý ve Alçý Ustasý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Egepen Deceuninck Üretici Bayii Zirvem Plastik Ltd. Þti. Tel: Gsm: Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 68/A ELEMAN ARANIYOR * Serigrafi baskýdan anlayan veya yetiþtirilmek üzere (BAY) * Düz sanayi dikiþ makinasý kullanmayý bilen (BAYAN) * Kesim motoru kullanmasýný bilen veya yetiþtirilmek üzere (BAY) ÝMKA Turgut Özal Ýþ Merkezi zemin kat SATILIK DEPO Yeni yapýlan Ekin Pazarý nda 500 Tonluk Depo Satýlýktýr. Mür. Tel:

20 CUMA 1 MAYIS 2009 Eyüp maçý masraflarý Yusuf Balaban dan Çorumspor un bugün pazar günü deplasmanda oynayacaðý Eyüpspor maçýnýn masraflarýný Yaþar Balaban karþýlaþacak. Çorumspor Yönetim Kurulu üyesi T. Necati Ergün, pazar günü oynayacaklarý Eyüpspor maçýnýn deplasman masraflarýnýn Kartal da faaliyet gösteren Çelik&Çelik Yapýsal Çelik Endüstri Tic AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Yaþar Balaban tarafýndan karþýlanacaðýný söyledi. Yönetim olarak kulübün ekonomik sorunlarýný çözmek için çalýþmalarýný yoðun þekilde sürdürdüklerini belirten Ergün, tüm Çorumspor camiasý adýna Yaþar Balaban a bu jestinden dolayý teþekkür etti ve bu davranýþýn örnek olmasý dileðinde bulundu. Eyüp provasý bol gollü Çorumspor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Eyüpspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde yapýlan çift kaleye sakatlýðý bulunan Ömür dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, ýsýnma hareketlerinin ardýndan baþlayan çift kalede yelekli takýmda Faruk, Sedat, Hakan, Mutlu, Serdal Peker, Ferdi (Erol), Cihan, Eray, Özkan, Aytek ve Uður a þans verirken diðer takýmda ise Erhan, Fatih Kýlýç, Ahmet, Anýl, Hüseyin, Gökhan, Erkam, Serdar, Fatih Özdemir, Hýzýr ve Sertaç forma giydi. Cevdet Uzunköprü çitf kale sýrasýnda futbolculara yapmalarý gereken hareketleri gösterdi Çift kale sýrasýnda Masör Ali evlendi tedavide iþ baþa kaldý Çift kalede dizinden sakatlanan Serdal Peker tedavisini yaparken ona yardýmcý oluyorlar Gençlerbirliði, ilk maçýnda Bartýn ý kafayla devirdi: 2-0 HAKEMLER: Bolu Bölgesi. ÇORUM GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Kemal, Emre (Aydýn), Satýlmýþ, Yavuz, Samet, Sinan, Ubeydullah (Ahmet), Onur, Alperen, Aydýn, Hasan (Burak). BARTINSPOR : Soner, Serkan, Ufuk, Þahin, Tugay, Devran, Rüstem, Ercan, Tayfun, Mustafa, Onur. GOLLER : 15. dak. Samet, 22. dak. Aydýn (Gençlerbirliði). U 14 Futbol Grup birinciliðinin Bolu da dün baþlayan müsabakalarda temsilcimiz Gençlerbirliði ilk maçýnda Bartýnspor u ilk yarýda kafayla bulduðu iki golle rakibini 2-0 yenmeyi baþardý. Dün saat de baþlayan maçta temsilcimiz Çorumspor da Masör Ali Köseer in önceki akþam düzenlenen törenle dünya evine girmesi üzerine antrenmanda sakatlanan futbolcular tedavilerini kendileri yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün yaptýðý çift kaleye Ali Köseer katýlmadý. Çalýþma sýrasýnda sakatlýk geçiren ve darbe alan futbolculara tedavilerini yapmak üzere Teknik Heyet ten Mustafa ve Engin hoca ile malzemeci Ali ye kaldý. Sakatlýk geçiren veya darbe alan futbolcularý saha içinde hemen ilk müdaheleleri yapýldý. Masör evlenince iþ baþa kaldý ve futbolcular kendi tedavisini kendi yaptýlar. karþýlaþmaya iyi baþladý ve 14. dakikada kanattan yapýlan ortada Samet kafa vuruþuyla topu Bartýnspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada yine sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada bu kez Aydýn kafayý vurdu ve topu Bartýnspor aðlarýna göndererek takýmýný 2-0 öne geçirdi. Ýkinci yarýda Gençlerbirliði rakibi önünde kontrollü oyunu oynadý ve gol izni vermeyerek sahadan 2-0 galip ayrýlarak finale yükselmek için ümitlendi. Gençlerbirliði bugünü bay geçecek ve grupta Bartýnspor ile Çankýrý Belediyespor takýmlarý saat de karþý karþýya gelecek. Temsilcimiz Cumartesi günü ise Çankýrý Belediyespor önünde finale yükselmek için mücadele edecek. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü geçtiðimiz çift kalelere göre biraz daha durgun olduðu gözlenirken, kanattan yapýlan hücumlarda ve savunmalarda kanat oyuncularýndan dikkatli olmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Eyüp provasýnýn bol gollü geçtiði gözlenirken, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü nün devre arasýndaki toplantý sýrasýnda futbolculara sert uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Yükselme Grubunda bir çok maçta iyi futbol oynamalarýna karþýn tecrübesizlik sonucunda anlamsýz puanlar kaybettiklerini belirten Uzunköprü, isim vererek bazý futbolculara bu saatten sonra öðretmenlik yapacak halinin olmadýðýný söyledi. Uzunköprü Maçýn dakikasý olmuþ bizim kanat oyuncumuz ileri gidiyor ve o kanattan kontrü yiyoruz ve maðlup alýyoruz puan kaybediyoruz. Dediðim gibi bir çok maçta rakiplerimizden çok iyi olmamýza karþýn tecrübesizlik yüzünden yenildik. Eyüpspor takýmýnýnda savunmanan arkasýna atýlan toplanda za- Ömür ün bu hafta sonu oynanacak Eyüpspor maçýnda da forma giyemeyeceði açýklandý. Ligde takýmýnýn oynadýðý son iki maç Tokat ve Van Belediyespor maçlarýnda forma giyemeyen Ömür bu hafta baþýndan itibaren takýmdan ayrý olarak düz koþu yapýyordu. Dizinde aþýrý yüklenmeye baðlý aðrý olan Ömür dün yapýlan afiyeti var ve bunu iyi çift kalede de forma deðerlendirirsek maçý giymedi ve takýmdan kazanýrýz dedi. Çift kalenin ikinci yarýsýnda beli- ayrý olarak düz koþu yapmayý sürdürdü. Teknik Direktör Cevdet ne darbe olan Ferdi çalýþmayý yarýda býraktý ve te- Uzunköprü, Ömür ün sakatlýðýnýn tam olarak davisine baþlandý. geçmediði için hafta Çorumspor bugünü sonu oynayacaklarý dinlenerek geçirecek ve Eyüpspor maçýnda da gece 24 de Ýstanbul a hareket edecek. söyledi. forma giyemeceðini Süper Lig hayali erken sona erdi Hentbol 1. Lig Play-Off mücadelesinde temsilcimiz Hitit Üniversitesi dün sabah seansýnda oynadýðý maçta Ankara Emekspor önünde varlýk gösteremedi ve rakibine yenilerek Süper Lig umutlarýný bitirdi. SALON : Prof. Dr. Yaþar Sevim. HAKEMLER: Ali Þahin, Cemal Erdoðan. HÝTÝT ÜNÝVERSÝ- TESÝ : Ahmet, Anýl, Þevki, Cüneyt, Þahin, Cem, Gökhan, Fatih, Bektaþ, Caner, Yahya, Deniz, Ümit, Ramiz. ANKARA EMEKS- POR : Burak Kolcu, Murat, Emrullah, Ali, Anýl, Onur, Nihat, Burak Can, Tarýk, Volkan, Harun, Mümin, Hüseyin, Kasým. ÝLK YARI : (Ankara Emekspor). Hentbol 1. Lig Play-Off müsabakalarýnda temsilcimiz Hitit Üniversitesi ikinci maçýnda da dün sabah Ankara Emekspor a yenilerek Süper Lig umutlarýný bitirdi. Ýlk maçýnda Ýzmir SGK önünde iyi baþladýðý maçý kötü bitirerek gruba maðlubiyetle baþlayan Hitit Üniversitesi dün sabah oynadýðý ikinci maçýnda Ankara Emekspor karþýsýnda beklenen oyununu ortaya koyamadý. Hücumda etkili olamayan savunmada ise büyük boþluklar Ömür bu haftada yok Buca ve Tokat a ceza Yükselme Grubunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda Tokatspor ve Bucaspor takýmlarýna ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Bucaspor ile Tokatspor takýmlarý arasýnda oynanan maçta Bucaspor a giriþ çýkýþ kapýsý önleri boþ býrakýlmadýðý için 1500, stada biletsiz seyirci alýnmasýndan dolayý 2500 ve toplamda 4000 bin TL para cezasý verildi. Ayný maçta Tokatspor a ise takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketleri nedeniyle 2400 TLpara cezasý verildi. Ayrýca Tokatspor Teknik Direktörü Namýk Altunsoy a maçýn hakemine yaptýðý hareketlerden dolayý 2 müsabakadan men cezasý verildi. Buca-Diski maçý yarýn Yükselme Grubunda Bucaspor-Diyarbakýr Diskispor maçý yarýn oynanacak. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Bucaspor ile Diskispor maçý yarýn saat de Yeni Buca Stadý nda oynanacak. Gruptaki diðer maçlar ise pazar günü saat das baþlayacak. veren temsilcimiz ilk yarýsýný maðlup tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda da kontrolü rakibine kaptýrýnca maçtan luk skorla maðlup ayrýlarak grupta ilk iki umutlarýný bitirdi. Temsilcimiz dün akþam seansýnda Aziziye Koleji ile karþýlaþtý. Grupta bugünü bay geçecek olan Hitit Üniversitesi gruptaki son maçýnda yarýn saat de Yaþar Sevim Spor Salonu nda Ýstanbul Haydarpaþa ile karþýlaþacak ve maçlarýný tamamlayarak Çorum a A Gençler de temsilcilerimiz Tokat ve Ordu grubunda A Gençler Futbol da grup merkezleri belli oldu. Temsilcilerimiz Tokat ve Ordu gruplarýnda mücadele edecekler. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan grup birinciliði müsabakalarýnda ilimizi þampiyon Gençlerbirliði ve ikinci olan Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý temsil edecek. Temsilcilerimizin mücadele edeceði gruplardan Tokat ta Yozgat, Samsun, Amasya, Sivas, Sinop ve Çorum takýmý mücadele edecek. Ayrý tarihlerde Ordu da yapýlacak olan grup birinciliðinde ise iki Samsun takýmý ile birlikte Çorum, Sivas, Trabzon ve Giresun illerinin temsilcileri bulunuyor. Gençlerbirliði ve Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý hangi gruba gideceðini önümüzdeki günlerde çecekleri kura ile belirleyecekler.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı