Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan"

Transkript

1 TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak nter Turizm ve Seyahat A.fi. Genel Müdürü Koray Ç tak: Sektöre liflkin Kanunlar m z Yok Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

2

3 DE ERL ÜYELER M Z, editör SELÇUK GÜVEN TOKKDER Genel Koordinatörü TOKKDER için yo un geçen bir haz rl k dönemini tamamlad k. Mart ay ndaki Mali Genel Kurul la beraber hedeflerimize do ru h zla yol almaya bafll yoruz. Genel Kurul duyurusunda gördü ünüz gibi, müflteri haklar na sayg ve müflteriyi koruma esasl etik kurallar yaz l hale getirip tüzü ümüze eklemek istiyoruz. Bu kurallar n yaz l hale gelmesi ve sonras nda müflterilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, sektörde TOKKDER üyelerinin liderlik etti i bir de iflim yaratacakt r. Müflterinin can ve mal güvenli ini ön planda tutan, hizmeti sat n ald ktan sonra kötü sürprizler yaflamas n engelleyen, bilgilendirmenin ve müflteri haklar na sayg n n esas al nd bu kurallar yaz l olmasa da siz de erli üyelerimiz taraf ndan zaten uygulanmaktad r. Mali Genel Kuruldaki gündem maddelerinden birisi de Leaseurope üyeli imiz olacakt r. Avrupa Kiralama fiirketleri Dernekleri Federasyonu olan Leaseurope üyelik baflvurumuzu kabul etmifltir. Siz üyelerimizin görüfllerine sunulacak üyelik konusu, gerek bilgi al flverifli, gerekse lobi çal flmalar m zda önemli rol oynayacakt r. Derne imiz in kurumsal yap s göz önünde bulunduruldu unda tüzük de iflikli i ile çözülmesi hedeflenen bir di er konu da tüzel kiflilik üyeli idir. Üyelerimiz, bu eklemelerle dernek üyeli ini bireyselden kurumsala çevirebilecek ve her firmadan, o firmay temsilen kendi Yönetim Kurulu taraf ndan atanan bir temsilci bulunacakt r. fiubat ay nda haz rlamaya bafllad m z ayl k bülten ile beraber de erli tedarikçilerimizden Eskidji ve DOD un sizlere düzenledi i kampanyalar n duyurduk. Üyelerimize bu avantajlar sa lad klar için kendilerine tekrar teflekkür ederiz. Mart ay nda Genel Kurul da sizleri bir arada görmek dile iyle. Sevgi ve Sayg lar m zla...

4 Ç NDEK LER Sahibi Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i ad na Önder ERDEM Genel Koordinatör (Sorumlu) Nora KARAKAfi PAfiALI Yay n Kurulu Önder ERDEM Nora KARAKAfi PAfiALI Murat AKANLAR nan EK C Gürkan GENÇLER O uz PETORAK Aytekinhan YILDIRICI lhan YILMAZ Yay n Haz rl k Yay n Koordinatörü Suat NAZARO LU Foto raf Editörü Necat NAZARO LU Yaz flleri Gökmen COfiAR Osman TUNCER Filiz D LEKO LU Grafik Tasar m Cüneyt KALKAN Reklam Grup Baflkan Nur ALTI Reklam Rezervasyon Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya - fiiflli / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Bask Diasan Bas m Form Matbaac l k San. ve Tic. A.fi. Alkop Cad. Nurhas Plaza A Blok No:1 Esenyurt / stanbul Tel:(0212) Yay n Türü Ulusal Süreli Yay n. ki ayda bir yay mlan r. Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i Barbaros Bulvar Bahar Sok. Baras Han No: 4 D: 16 Balmumcu - Befliktafl / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Rent A Car Dergisi T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Foto raf ve bilgilerin kullan m hakk Rent A Car Dergisi ne aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz YAKIN PLAN Ferrari FF SÖYLEfi Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak SÖYLEfi Koray Ç tak: Sektöre liflkin Kanunlar m z Yok ARAÇ TANITIM Renault Latitude FUAR Uluslararas Cenevre Otomobil Fuar 2011 ARAÇ TANITIM Volkswagen Tiguan Say : 55 / Mart 2011

5 TOKKDER TOKKDER GENEL KURUL TOPLANTISI MART 2011 DE Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i nin 2011 y l 15. Ola an Genel Kurul toplant s TOKKDER Yönetim Kurulu nca al nan karar gere i tarihinde saat 10:00 da Dernek merkezinde yap - lacakt r. Ço unluk sa lanamamas halinde Genel Kurul toplant s, yine Dernek merkezinde tarihinde saat 10:00 da ço unluk aranmaks z n gerçeklefltirilecektir. TOKKDER üyelerine aç k olan Mali Genel Kurul toplant s na, TOKKDER üyelerinin yüksek kat - l m, TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Önder Erdem taraf ndan önemle rica edilir. TOKKDER ÜYELER NE KAMPANYA TOKKDER, üyelerine özel ve süreli kampanyalar n n ilkini DOD ve Eskidji ile gerçeklefltirdi. Bu kampanyalarla ilgili detayl bilgi almak ve yararlanmak isteyentokkder üyeleri, gerek dernek arac l ile gerekse ilgili firmalarla iletiflime geçebilirler. Kampanyalarla ilgili yaz l tekliflere ve kontak kiflilere, üyeler dernekten ald klar flifrelerle internet portal ndan ulaflabilirler. Yeni flifre almak için ise TOKKDER i arayabilirler. Firmalara aktif üye listesi gönderilmifltir. Kampanyalar n geçerlilik süreleri TOKKDER Bülteni nin da t m gününden itibaren 2 ayd r. TOKKDER N YEN PROJELER HAYATA GEÇ YOR TOKKDER in 2011 y l projelerinin hayata geçirilmesi için, 1 fiubat tarihinden itibaren baflta rekabet hukuku olmak üzere hukuki konularda Ak nc Hukuk Bürosu ile çal flmaya bafllad k. Ak nc Hukuk Bürosu muhtelif branfllarda uzman 20 nin üzerinde avukat n çal flt, iç ve uluslararas hukuk alan nda tecrübeli bir hukuk bürosudur. Derne in faaliyetleri konusunda ald m z bu hukuki dan flmanl k sa l kl kararlar almam za destek olacakt r. Üyelerimizin büyük bir ço unlu unun kat ld iki günlük Genel Müdürler toplant s nda yap lan oylama sonucunda müflterilerle yaflanan hukuki sorunlar, kanunlarda kiralama sektörünün tam olarak anlafl lamamas, ticari araç kiralaman n mümkün olamamas gibi tamamen hukuksal problemlerin sektörü ne kadar olumsuz etkiledi ini tekrar teyit ettik. Önümüzdeki dönem bu konularda ilerleme sa lamak için yapaca m z çal flmalarda da Ak nc Hukuk Bürosu nun bilgi ve tecrübelerinden yararlanmay planl yoruz. Ak nc Hukuk Bürosu nun kurucu orta olan Prof. Dr. Ziya Ak nc, milletleraras özel hukuk alan nda genifl tecrübelere sahip olup, uluslararas uyuflmazl k çözümleri konusunda birçok akademik yay na imza atm flt r. Exeter Üniversitesi mezunu olan Prof Dr. Ziya Ak nc halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ö retim üyesidir y l nda Ak nc Hukuk Bürosu Global Arbitration Review taraf ndan tahkim alan nda dünyan n en iyi 100 bürosundan biri olarak seçilmifltir. Bununla birlikte Corporate INTL Magazine taraf ndan yap lan yar flmada 2010 Y l için Türkiye nin En yi Uluslararas Hukuk Bürosu ve En iyi letiflim Hukuku Bürosu ödüllerini alm flt r. Selçuk Güven TOKKDER Genel Koordinatörü

6 SEKTÖRDEN BEYAZ F LO DAN MÜfiTER LER NE SÜRPR ZLER Beyaz Filo Kiralama n n sektörde bir ilk olarak gerçeklefltirdi i Araç Adedi Kadar Netbook kampanyas müflterilerinden gelen yo un talep nedeni ile fiubat ay nda da devam etti. Beyaz Filo Kiralama n n Sat fl Pazarlama Genel Müdür Yrd. Bilal Yurddafl a konuyla ilgili de- erlendirmesini sordu umuzda; De erli müflterilerimize öncelikle gösterdikleri yo un ilgiden dolay teflekkür ediyoruz. Beyaz Filo olarak kampanyam za gösterilen bu yo un talepten dolay, önümüzdeki dönemlerde de buna benzer süprizler yapmay planlad k. Bugüne kadar sektörde pek çok ilki gerçeklefltiren Beyaz Filo nun, 2011 de de öncü, yenilikçi kimli ini devam ettirece ini belirtti. Ayr ca, 2011 y l yaz sezonu için de beklentilerini sordu umuz Yurddafl; Turizm Endüstrisi nin temel bileflenlerinden birisi olan seyahat acentalar ulaflt ma, pazarlama ve organizasyon faaliyetlerinde kullan lmak üzere sezonluk araç kiralamas yapmaktad r. Beyaz Filo olarak dünyan n say l zincir otelleri ile anlaflmalar bulunan seyahat acentalar ile yap lan sezonluk anlaflmalar m zla 2011 de de Ege ve Güney e imzam z at yoruz. Tur flirketlerinin Beyaz Filo araçlar ile ülkemizin tan t m na ve turizm gelirlerine katk da bulunmas nda Beyaz Filo olarak pay m z n bulunmas bizi de gururland rmaktad r. Geçen sene adete yak n kiralama yapt k, bu sene, model, temiz araçlar ve kaliteli hizmetimiz ile e yak n kiralama yapmay hedefliyoruz. Bundan sonra her yaz turizm sektöründe tedarikçi olarak bulunmay, ülkemize ekstra katma de erler yaratmay hedefliyoruz. dedi. AUDI TRAF K KAZALARINI ARAfiTIRIYOR Audi, trafik kazalar n n nedenlerini, sonuçlar n ve kaza sürecini daha iyi anlay p, önlemek için dünyan n en seçkin t p kurulufllar ndan Dünya Ortopedi Cerrahlar Birli i AO Foundation ile güçlerini birlefltirdi. AO ve Audi Kaza Araflt rma Merkezi, yeni güvenlik teknolojileri gelifltirilmesi için birlikte çal flacak. Kuruldu u 1998 den bu yana yapt araflt rmalarla Audi nin dünyan n en güvenli otomobillerinden biri olmas nda büyük katk s olan Audi Kaza Araflt rma Merkezi, dünya genelinde 200 araflt rma laboratuar ve ortopedi cerrah n n üyesi oldu u AO Foundation kurulufluyla ifl birli- i yapt. sviçre Davos merkezli kurulufl, genç ortopedi cerrahlar n n e itiminin yan nda, biyo-mekanik araflt rmalar ve protez teknolojisi üzerine çal flmalar yap yor. Audi Kaza Araflt rma Merkezi ile AO, trafik kazalar n analiz ederek, yüksek çözünürlüklü kameralar ve t bbi aletlerle vücuttaki her organ ve kemi in kaza an ndaki hareketlerini, reaksiyonunu anlamaya çal flacak. Kazalar n nedenlerini, öncesini ve sonras n da araflt racak. Ayr ca bu iflbirli iyle Audi Kaza Araflt rma Merkezi, AO ya ba l dünya genelindeki araflt rmac lar n, laboratuarlar n araflt rmalar na eriflme f rsat bulacak. Regensburg Üniversitesi ve Bavyera Eyaleti çiflleri Bakanl n n da destek verdi i Audi Kaza Araflt rmalar Merkezi, mühendis, doktor ve fizikçilerden olufluyor. Ekipler, inceledikleri her trafik kazas n laboratuar ortam nda birebir canland r yor ve her an saniye saniye görüntülüyor. Sonras nda bu görüntüler, tek tek incelenerek kaza her yönüyle analiz ediliyor.

7 SEKTÖRDEN DRD F LO K RALAMA BURSA BÖLGE OF S N AÇTI Türkiye'nin önde gelen Operasyonel Filo Kiralama firmalar ndan DRD Derindere Filo Kiralama, gösterdi i baflar l büyüme stratejileri sonucunda geldi i noktada, Ankara Bölge Müdürlü ü nden sonra 3 Ocak 2011 itibariyle Bursa bölge ofisini açt. stanbul merkezden yönetilen Bursa ve çevre illerdeki müflterilerine daha iyi hizmet vermek amac yla Bursa bölgeyi açt klar n belirten Sat fl Pazarlama Müdürü fiafak Kürkçü, bu operasyonun bir baflka amac n n da bölgedeki potansiyelden faydalanmak oldu unu vurgulad. 115 Milyon Euro luk yat r m sonucu adet araç al m ile 2010 y l hedeflerini baflar ile tamamlad klar n belirten Kürkçü, 2011 y l hedeflerini yaklafl k %28 lik büyüme ile 140 milyon Euro seviyesine ç kartmak istediklerini belirtti hedeflerinin de yine baflar ile tamamlanmas için stanbul ve Ankara d - fl ndaki yap lanmalar n n önemli oldu unu, bu sebeple 2011 y l içerisinde Bursa ofisten hemen sonra zmir ve Adana ofislerinin de aç l - fl n duyuracaklar n ve böylece ulaflmak istedikleri birçok bölge ve firmaya daha rahat ulaflabileceklerini bildirdi. Geçen sene 385 adet yeni müflteriyi bünyesine katan DRD, bu y l da özellikle bölgelerde kiralaman n avantajlar n anlatmay ve yeni firmalara ulaflmay hedeflemektedir. AUDI DEN EN KÜÇÜK ELEKTR KL OTOMOB L Audi, Almanya daki Nurnberg Oyuncak Fuar na özel, e-tron teknolojisiyle çal flan dünyan n en küçük elektrikli otomobilini üretti. Alüminyum ve karbon gövdeden 2.3 metre uzunlu unda ve 97 santimetre geniflli- indeki Auto Union Type-C e-tron, saatte 30 kilometre h za ç kabiliyor. S n rl say da üretilen oyuncak otomobil, 15 bin Euro ya sat lacak. Audi, gelece in teknolojisi elektrikli otomobiller için yapt araflt rmalar n sonuçlar n sergilemek için bu kez dünyan n en ünlü oyuncak fuar n seçti. Alman üretici, bu y l 62 ncisi düzenlenen Uluslararas Nurnberg Oyuncak Fuar na özel elektrikli oyuncak otomobil üretti. Audi nin elektrikli araç çal flmas e-tron un minyatür örne i olan Auto Union Type-C, sadece 2.3 metre uzunlu unda. Çocuklar n veya boylar 1.80 metrenin alt nda yetiflkinlerin binebilece i otomobil, lityum-iyon pil kullan yor. 1.5 beygir gücündeki motoru, 40 Nm lik tork üretiyor. Evdeki prizlerde 2 saatlik flarjla 25 kilometre boyunca yol yapabilen Auto Union Type-C, saatte 30 km maksimum h za ç kabilen bu oyuncak otomobil, koleksiyonerler için özel olarak s n rl say da üretildi.

8 SEKTÖRDEN KIA SPORTAGE, 2010 YILININ EN GÜVEN L R 4X4 ARACI SEÇ LD Avrupa Otomotiv Endüstrisi nin nabz n tutan de erlendirme kuruluflu Euro NCAP, 2010 y l testlerinin sonuçlar n aç klad. Buna göre Kia Sportage, Euro NCAP taraf ndan 2010 y l n n en güvenli küçük off road 4 x 4 arac seçildi y l nda toplam 29 araç, Euro NCAP in güvenlik testlerinden geçti. Bu araçlardan sadece % 65 i en yüksek puan olan 5 y ld z almaya hak kazand. Yönetici, küçük aile, süpermini, küçük off-road 4x4 ve küçük MPV olmak üzere 5 farkl katagoride de- erlendiren araçlar n içinden en yüksek puan alanlar, kendi katagorilerinin en güvenilir araçlar oldular. Kia Sportage, yetiflkin yolcu güvenli inden % 93, çocuk yolcu güvenli inden % 86, yaya güvenli inden % 49 ve sürüfl güvenli i sisteminden % 86 alarak son derece yüksek skorlarla 5 y ld z n sahibi oldu. Bu yüksek skorlar da Kia Sportage n 2010 y l n n en güvenilir 4x4 arac seçilmesini sa lad. Kia n n lider SUV modeli Sportage ülkemizde, 2010 y l n n May s ay nda sat fla sunuldu. Yeni Sportage modeli ile birlikte standart olarak sunulan aktif güvenlik teknolojileri aras nda EBD destekli ABS fren sistemi, ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) ve HAC (Yokuflta Kalk fl Deste i Kontrolü), DBC (Yokuflta Fren Kontrolü), TCS (Çekifl Kontrol Sistemi) gibi farkl güvenlik donan mlar bulunuyor. Yeni Sportage, ülkemizde standart olarak alt hava yast ile sat fla sunuluyor. Çift ön, yan ve perde hava yast klar, tüm yolcular için maksimum koruma sa l yor. Ayr ca, ön koltuklarda standart olarak bulunan aktif bafl destekleri, yolcular boyun zedelenmelerine karfl koruyor. TURPAK TAN, UYDUTEK - SAFETY STARS TM GÜVENL SÜRÜfi PROGRAMI Turpak, Uydutek Araç Takip sistemleri ile; lokasyon bilgisi ve tafl t üzerinde takibi istenilen noktalardan elde edilen verilerle, firmalara, araç filolar n n ve firma kurumsal de erlerinin takip edilmesini, bu sayede firma verimlili ini artt rmay ve kayda de er kar art fllar n hedefleyen bir filo yönetim sistemi sunuyor. Turpak, Uydutek Filo Yönetim ve Takip Sistemleri nin Safety Stars Sürüfl Güvenli i Program sayesinde, filo yöneticilerinin, sürücülerinin araç kullan mlar hakk nda detayl rapor alabilmelerini sa l yor. Geliflmifl sensör sistemi ile emniyetli ve güvenli sürüfl örnekleri ile ilgili kalk fl, h zlanma, fren, dönüfl, savrulma, düflük ve yüksek etki olaylar bilgisi ve daha fazlas hakk nda raporlama yap labiliyor. Sürücüler için, güvenli sürüfl kurallar na uyulmas na göre ayr nt l analiz yap l p notland rma sistemi kullan larak, baflar l sürücüler tespit edilebiliyor. Raporlar sayesinde bak m onar m maliyetleri, gerekti inde yedek parça temini, kontrat sonu oluflacak 2. El bedeli ile araç maliyeti aras ndaki fark belirleme gibi maliyetler öngörülebiliyor. Bu yaklafl m sayesinde, Uydutek Filo Yönetim ve Takip Sistemleri ile çal flanlar n güvenli i sa lan p, ayn zamanda etkin performans gösteren sürücülerin ödüllendirmesini, daha düflük performans gösterenlerin de e itim programlar - na al nmas n n önü aç l yor, minimum risk ve zaman tasarrufu sa lanm fl oluyor. 14>15

9 SEKTÖRDEN FIRST CAR RENTAL/AYKA OF S SAYISINI ARTIRIYOR First Car Rental, organizasyonuna Gaziantep, Konya, Van ve Batman da ekleyerek, 12 ilde 29 noktada hizmet vermeye bafllam flt r. fiirketin yurtd fl büyümesine paralel olarak çeflitlilik ve adet olarak araç filosunu da geniflleten First Car Rental /AYKA Genel Müdürü Canan Ayhan Kuruluflundan itibaren çok k sa sürede iyi bir büyüme grafi i elde eden flirketin yeni sat fl noktalar n ekleyerek istikrarl genifllemesine devam edece ini belirtmifltir. SHELL FUELSAVE DIESEL, HER DEPODA 1 L TREYE VARAN TASARRUF SA LIYOR RENAULT DAN TRAF K GÜVENL Shell, dizel motorlu araçlar için ana ürün kategorisindeki ilk düflük kükürtlü, her depoda 1 litreye varan tasarruf sa layan ürünü Shell FuelSave Diesel i tüm Türkiye de ayn anda sat fla sundu. Shell FuelSave Diesel, ana ürün kategorisindeki ilk ve tek düflük kükürtlü tasarruf sa layan ürün olma özelli i ile ön plana ç k yor. Hem binek hem de a r vas ta sürücülerinin kullanabilece i yeni tasarruflu dizel ile daha fazla ödemeden, her depoda 1 litreye varan tasarruf sa lanabiliyor ve bu nedenle yaklafl k km daha fazla yol almak mümkün olabiliyor. Shell den yak t ekonomisinin 10 alt n kural Arac n motoru ve ya düzenli aral klarla kontrol edilmeli. Araçta mutlaka önerilen tipte motor ya kullan lmal. Lastiklerin hava bas nc düzenli olarak kontrol edilmeli. Araçta gereksiz yük-eflya bulundurulmamal. Vites, araç h z kazanmaya bafllad anda yükseltilmeli. Araç makul bir h zda kullan lmal ; ani fren ve h zlanmadan kaç n lmal. Gerekmedikçe klima aç k tutulmamal. Özellikle yüksek h zda seyredilirken arac n camlar kapal tutulmal. Otoyolda araç sabit bir h zda kullan lmal. Çok yo un ve ilerlemeyen trafikte arac n motoru durdurulmal. Renault nun Total ve TTKÖD iflbirli iyle yürüttü ü Sokakta lk Ad mlar Yol Güvenli i E itim Projesi, stanbul daki yaklafl k ilkö retim okulunda görev yapan iki bine yak n ö retmenle bulufltu. Renault nun 2002 de bafllatt, Sokakta lk Ad mlar trafik güvenli i e itim projesi kapsam nda ö retmenlere bir seminer verildi. Toplant da konuflan Renault Mais Genel Müdürü brahim Aybar, Bu kadar çok ö retmenin trafik güvenli i için bir araya gelmesi, hem stanbul hem de Türkiye için çok önemlidir. Dünyada da, Türkiye de de çocuklar trafikte en ciddi risk grubu içindeler. Çocuklar - m z erken yafllarda bedensel kapasitelerinin de, yollardaki risklerin fark na varam yorlar. Bunun için trafikteki risklere karfl bilinçlendirilmeleri ve olumlu davran fl özellikleri kazanmalar gerekiyor. Bunun yolu da e itimden geçiyor. dedi. Sokakta lk Ad mlar projesinden, bu e itim ö retim y l nda stanbul daki okulda, ö renci yararlanacak. Projeden geçen y l sonunda Türkiye genelinde ö renci yararlanm flt. 16>17

10 SEKTÖRDEN AVEK, SERV SE BIRAKTI INIZ AUDI N Z N YOKLU UNU ARATMIYOR TEM Otoyolu üzeri Tekstilkent giriflinde, ayn anda 100 ün üzerinde araca servis hizmeti verebilen Avek Otomotiv, sundu u ayr cal klara bir yenisini daha ekliyor: Audi Geçici Araç Temini. Avek Audi nin Geçici Araç Temini hizmetinden yararlananlar, art k araçs z kalm yorlar ve servisteyken Avek in temin etti i Audi ler ile ifllerine devam edebiliyorlar. Bu hizmetten yararlanmak için Avek ten randevu almak yeterli oluyor. Avek i tercih eden Audi sahiplerinin ifllemleri serviste devam ederken özel yedek araçlar onlara efllik ediyor ve böylece araçlar n n yoklu unu hissetmiyorlar. fllemler tamamland nda ise sadece servis bedelini ödüyorlar. Sahip oldu u deneyim, bilgi birikimi ve yenilikçi hizmet anlay fl yla müflteri memnuniyetini artt rmay sürdüren Avek, içerisinde seçkin markalar n sat fl, servis, orijinal parça hizmetleri, anlaflmal oldu u sigorta flirketleri ile sigorta hizmetleri yan s ra bay-bayan kuaförü, cep sinemas, çocuk oyun salonu, kafeterya, bilardo, lostra ve kablosuz internet ba lant s bulunan m2 lik bir alanda hizmet veriyor. YILIN ÇEVRE DOSTU LAST ÖDÜLÜ YOKOHAMA NIN Tire Technology International Dergisi nin lastik üreticilerini ödüllendirmek üzere bu y l üçünü kez düzenledi i Lastik Teknolojileri nde Uluslararas Yenilik ve Mükemmeliyet Ödülleri 2011 de Yokohama, çevre dostu uygulamalar nedeniyle lastik endüstrisinin profesyonelleri, mühendisler ve akademisyenlerden oluflan ba ms z jüri üyeleri taraf ndan 16 fiubat ta Almanya n n Köln kentinde düzenlenen Y l n Çevre Dostu Lasti i Ödülü nü kazand. Yokohama n n jüri üyelerinin be enisini toplayan çevreci uygulamalar aras nda flirketin biyolojik çeflitlili i korumak ad na oluflturdu u ilkeler de bulunuyor. Bu ilkeler do rultusunda Yokohama, do ay etkileyebilecek tüm etkinlik ve üretim tesislerini yak ndan denetleniyor. Ayr ca Yokohama do al lastik ve mineral kullan - m yla da do a üzerindeki etkisini azaltmay amaçl yor. 18>19

11 YAKIN PLAN PORSCHE 911 CARRERA GTS TÜRK YE DE Dünya lansman geçen Ekim ay nda Paris Motor Show da yap lan 911 Carrera GTS, Türkiye de Do ufl Otomotiv-Porsche Showroom lar nda sat fla ç kt. 3.8 litre ve 408 HP lik motora sahip 911 Carrera GTS 0 dan 100 km ye 4.2 saniyede ulafl yor ve maksimum 306 km ye ç k yor. Piyasaya ç kt 1963 y l ndan beri otomotiv dünyas n n efsanelerinden biri haline gelen 911 Carrera Ailesi nin son üyesi Porsche 911 Carrera GTS, Carrera S modeline göre 44 mm daha genifl arka iz aç kl ile daha dinamik sportif sürüfl ile verimlili i buluflturuyor. 3.8 litrelik motoru, 408 HP lik bir güç üretirken, Porsche Intelligent Performance teknolojisi ile bir önceki model Carrera S ile ayn oranda yak t tüketiyor. 911 Carrera GTS 19 inç siyah RS Spyder jantlar, ön tampondaki siyah Spoiler leri, kap kenarlar ile arkadaki 911 Carrera GTS yaz s, spor egzostlar n n siyah uçlar ve aras n n siyah olmas yla da öne ç k yor. 911 Carrera GTS in siyah Alcantara kumafl kapl döflemeleri, koltuklar ve direkyonu, el freni ve vites kolu konforla lüksü buluflturuyor. Cabrio ve Coupe seçenekleri olan 911 Carrera GTS, standart olarak 6 ileri flanz man ile sat l yor. Ancak manuel ve otomatik vites keyfi sunan 7 ileri Porsche Doppelkupplung (PDK) flanz man da opsiyonel olarak sunuluyor. 20>21

12 YAKIN PLAN FERRARI FF LK DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fil FERRARI talyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari nin tarihindeki ilk dört tekerlekten çekiflli süper spor modeli Ferrari FF, Ferrari 612 Scaglietti modelinin yerini alacak olan 660 HP lik V12 motorlu yeni süper spor... Hem radikal ön tasar m hem de benzersiz arka hatlar yla Ferrari nin gelmifl geçmifl tüm modellerinden aç k ara ayr lan Ferrari FF, Ferrari Four (Dört kiflilik ve dört tekerlekten çekifl) un k saltmas olan FF ad n tafl yor. Pininfarina taraf ndan tasarlanan Ferrari FF, kendi kategorisinin en iyi kabin içi yaflam alan ve 450 litre den 800 litre ye ç kabilen bagaj hacmini sunan Ferrari FF, dört kifliyi ve bavullar n rahat bir flekilde tafl yabilecek yap ya sahip. 660 HP güç ve 683 Nm tork üreten V12 motorla donat lan, km/s h zlanmas n 3.7 saniyede tamamlayan Ferrari FF, çift kavramal F1 tipi flanz man yla da gerçek bir sürüfl deneyimi sunmay hedefliyor. 335 km/s lik son h za eriflebilen Ferrari FF in 4RM (dört tekerlekten çekifl) mekanizmas, geleneksel bir dört tekerlekli çekifl sistemine göre yüzde 50 daha hafif olmas sayesinde kusursuz bir a rl k da t m n mümkün hale getiriyor (Yüzde 53 oran nda arka aksa). 22>23

13 HUKUK Yaz : Ak nc Hukuk Bürosu fi RKET B RLEfiMES NED R? fi irketlerin, finansal aç dan güçlenmek, yeni pazarlara aç lmak ve teknolojilerini gelifltirmek amac yla baflvurduklar flirket birleflmesi, terminolojik olarak hukuken yanl fl ancak uygulamada ço unlukla kabul edilmifl bir görüfl ile devir suretiyle birleflme, yeni flirket kuruluflu yoluyla birleflme ve hatta pay devri ile bir flirkete ortak olma hallerinin tamam n kapsayacak flekilde kullan lmaktad r. Bu kavramlar birbirinden ay rt ederek tan mlamak gerekirse; Devir suretiyle birleflmede, iki farkl flirketten biri di erine devrolur. Devrolan flirketin tüzel kiflili i sona erer ve malvarl bir bütün olarak devralan flirkete geçer. Yeni flirket kurulmas yoluyla birleflmede ise, iki flirket yeni kurulan bir flirkete devrolurlar ve devrolan flirketlerin her ikisinin de tüzel kiflilikleri sona ererken malvarl klar bir bütün olarak yeni kurulan flirkete geçer. Bu birleflme hallerinden farkl olarak bir flirketin paylar n n tamam - n n veya bir k sm n n devral nmas yoluyla flirketin yönetiminin devral nmas veya flirkete ortak olunmas mümkündür. fiirket Birleflmeleri Neden Evlili e Benzetilir? fiirket birleflmeleri özellikle iflletmeciler ve yöneticiler taraf ndan flirket evlili i olarak da adland r l rlar. Bunun sebebi flirket birleflmelerinde de evlilikte oldu u gibi birbirinden farkl iki kiflinin ortak bir amaç için bir bütüne dönüflmeleridir. Üstelik flirket birleflmelerinde izlenen usul de evlilikten farkl de ildir. Öncelikle taraflar birbirlerini görür ve ilgilenirler. Bazen bu tan flma bir çöpçatan vas tas yla olur. fiirket evliliklerinde çöpçatan her iki flirketin menfaatlerini gözeten ve hem yap sal hem de finansal olarak birbirlerine uygun oldu unu, karfl l kl menfaatlerinin uyufltu unu tespit edebilen profesyonel bir flirkettir. Karfl l kl be eni ve menfaatlerin uygunlu unun tespiti ard ndan taraflar birbirini tan maya çal fl r. Ancak flirketlerin korumalar gereken bir itibarlar ve ticari s rlar bulundu undan bu aflamada öncelikle söz kesilir ve taraflar n niyetlerinin ciddi oldu unun anlafl lmas ve bu aflamada paylafl - lan s rlar n saklanmas hatta baflkalar ile görüflülmeyece inin taahhüt edilmesi amac yla bir niyet mektubu imzalan r. Taraflar aras nda at lan ilk ad m n ard ndan flirketlerin yak nlaflmas ve birbirlerinin gerçek de- erinin ö renilmesi gerekir. Bir evlilikte aile ve akrabalar n yard m ile gerçeklefltirilen tahkikat flirket birleflmelerinde avukatlar ve mali denetim flirketlerince yap l r. Bu inceleme sonucunda haz rlanan raporlar neticesinde taraflar masaya oturup oturmama karar n verirler. Taraflar n masaya oturmas ile hemen sonuca ulafl lmaz, ancak sözleflme müzakereleri neticesinde taraf beklentileri bir müflterek paydada buluflur ise mutlu sona ulafl l r. Mutlu Sondan Sonras Taraflara fayda sa lamas amaçlanan bir birleflme sa lam temeller üzerine infla edilmediyse yahut taraflar n ç karlar dengelenmediyse, bu evlili in bir boflanmaya do ru yol alaca aflikârd r. Birleflmeden sonra ç - kacak sorunlar n engellenmesi için al nacak en önemli tedbir, sözleflme müzakereleri s ras nda bu sorunlar n öngörülerek nas l afl laca n n belirlenmesidir. Unutulmamal d r ki, çözümsüzlük iflleri aksataca ndan flirket de erini düflürecektir. Taraflar n ayr lmalar, ortakl klar n sona erdirmeleri için dahi bir yol tespit etmifl olmalar hem flirket hem de ortaklar için yararl olacakt r. Ak nc Hukuk Bürosu 24>25

14 SÖYLEfi Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: ÖNCEL KL HEDEF M Z T CAR PERFORMANSI VE SATIfiLARI ARTIRMAK Renault için Türkiye, birinci s rada olan ülkelerden biri. Bana Türkiye teklifi geldi inde aç kças hiç düflünmeden kabul ettim. On yedi y l önce Türkiye ye gelerek Renault Fabrikalar nda uzun bir staj yapan Guillaume Sicard, bundan yaklafl k alt ay önce önemli bir görev için tekrar Türkiye ye döndü. Renault nun çeflitli ülkelerdeki oluflumlar nda yaklafl k 15 y l görev alan Sicard, bu süre zarf nda spanya da pazarlama müdürlü ü pozisyonunda, y lda 8 bin araç satan bir yetkili sat c da da yöneticilik pozisyonunda, Güney Afrika da pazarlama müdürlü ü pozisyonunda, Fransa Renault Genel Merkezi nde pazarlama ve denetim konular nda çal flman n yan s ra Güney Fransa da Bölge Müdürü olarak görev alm fl bir isim. Halen Türkiye de Renault Mais Genel Müdür Yard mc s (Ticari) olarak çal flmalar n sürdüren Guillaume Sicard ile Renault nun Türkiye deki ve dünyadaki çal flmalar, filo kiralama sektörüne yaklafl mlar ve Renault daki yenilikleri konufltuk. Türkiye de görev teklif edildi inde nas l karfl lad n z, hedefleriniz neler? Türkiye de çal flmam teklif edildi inde en öncelikli hedef, ticari performans ve sat fllar art rmama yönelikti. Bana Türkiye teklifi geldi inde aç kças hiç düflünmeden kabul ettim. Çünkü hem profesyonel hayat mda, hem de kiflisel hayat mda burada tekrar yaflamak istedim. Kiflisel olarak hem eflim hem de üç çocu umla tekrar bu ülkede bulunmak çok hofluma gitti aç kças. Profesyonel hayat m anlam nda da Renault için Türkiye, birinci s rada olan ülkelerden biri, dolay s yla benim için bir flans olaca n düflündüm. Renault Türkiye için çok önemli ve y llard r sat fl hacmi konusunda da en ön s ralarda yer alan bir marka. Sat fl hacmini art rmak için geldi inizi söylediniz. Ne kadar yol almak istiyor Renault Türkiye de? yi bir tüccar mutlaka her zaman daha fazla yap labilecek bir fleyler oldu undan bahseder. E er böyle düflünmüyorsa iyi bir tüccar de il demektir y l Türk otomotiv sektörü aç s ndan sat fl hacminin beklentilerin ötesinde gerçekleflti i bir y l oldu. Renault aç - s ndan geçen y l n de erlendirmesini yapar m s n z? Ben Türkiye Renault dan önce dünyada Renault dan bahsetmek istiyorum. Geçti imiz y l 2.6 milyonluk bir sat fl gerçekleflti. Dolay s yla bir önceki seneye göre art % 14 oran nda bir sat fltan bahsediyoruz. Ortaklar m za bakt m z zaman (Renault, Samsung, Nissan) 7,3 milyonluk bir sat fl gerçekleflti. Geçen seneye göre % 20 lik bir art fl anlam na geliyor bu. Dolay s yla, Renault Grubu tüm pazar n % 10 una tekabül ediyor. Bu ortakl n en büyük ülkeleri tabi ki Çin, Japonya daha sonra Fransa. Dolay s yla tüm dünyaya yay lm fl durumda bir birlik. Karl l k konusunda da Renault çok baflar l bir sene geçirdi. Operasyonel karl l k anlam nda % 2,8 bir karl l k gerçekleflti. Net gelir anlam nda da 3,5 milyar Euro luk bir gelir elde edildi. fiimdiye kadar bahsetti im evrensel anlamda Renault. Geçen seneye bakt - m z zaman Türkiye pazar n n gelifliminde, biliyorsunuz % 37 lik bir art fl sa land. Özellikle y l n son iki ay na bakt m z zaman bu aç kça görülüyor, hatta bu son iki ay n trendi 2011 in ilk aylar nda da göze çarp yor. Bu trend devam ederse pazar 1 milyon seviyesine ulaflabilir. Binek araçlara bakt m z zaman Renault ilk s rada pazar n lideri. Dacia markas na bakt m z zaman ilk onda yer al yor ve ayn zamanda 2010 y l n n en çok geliflen markalar ndan birisiydi. Sat fl sonras müflteri anketlerinde, Dacia n n ikinci, Renault nun üçüncü oldu unu görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir sonuç. Symbol en çok sat lan araç, kendi segmentinin 1/3 üne sahip. Fluence kendi segmentinin lideri. Megane, özellikle Megane Sport Tourer, kendi segmentinde üçüncü, bu bizim için 26>27

15 SÖYLEfi çok büyük bir baflar. Geçen senenin ortas nda lanse etmifl olmam za ra men Duster 4x4 segmentinde üçüncü. Ayn zamanda Master araç sat fllar m z, son üç ayda kendi segmentinin % 15 ine sahip oldu. Türkiye gerçekten ola anüstü ve sürekli geliflmekte olan bir ülke. Renault için oldukça baflar l bir pazar. Bu y l daha fazla önem verece imiz iki konu var, bir tanesi ticari araçlar, di eri ise Dacia da Renault, pazar n bu kadar büyüyebilece ini tahmin ediyor muydu, stratejilerini neye göre belirledi? 2010 senesini iki ana bölümde ele almak mümkün. lk bölümde çok fazla arac - m z yoktu, dolay s yla fabrikalar m z bu talebe çok fazla reaktif davranamad lar ve talebi karfl layacak arac m z yoktu. Ama y l n ikinci yar s na bakt m z zaman Renault Grubu nun pazardaki pay - n 2 puan art rd n görüyoruz. Bu da flundan kaynaklan yor; fabrikalar m z bu talebe yönelik çal flmaya yönlendirdik ve bu talebi karfl lad k. Pazar n hareketlili ine göre üretimde çok fazla de ifliklik yapmak mümkün de il belki ama fabrikan n Türkiye de bulunmas n n avantaj n kullanabiliyor musunuz? Bu fabrika di er tüm fabrikalar m z gibi evrensel. Dolay s yla bir ülkede fabrika bulunsun bulunmas n dünyadaki tüm talepler Renault Genel Merkez de toplan - yor. Elimiz çok da fazla üzerinde de il aç kças. Taleplerin tümü dünyadaki 18 adet Renault fabrikas na homojen da - l yor. Ancak tabi ki baz görüflmeler sonras küçük ayr cal klar elde ediyoruz ama dedi im gibi genelde homojen. Tabi bana yap lmas n istemedi im bir fleyin di- er ülkelere yap lmas n istemem i nas l de erlendiriyorsunuz? Beklentileriniz neler? Evrensel olarak asl nda bir türbülansa giriyoruz. Arap ülkelerinde yaflanan olaylar biliyorsunuz. Bu, petrol piyasas n oldukça etkiledi de varili 140 dolar iken 2009 da 50 dolar seviyesine düflmüfl- tü, flimdi ise tekrar 100 dolar n üzerinde bir seviyede oldu unu görüyoruz. Bu en büyük risk. Di er önemli risk, hammadde s k nt s özellikle Çin, otomobil üretiminde çok fazla ihtiyac m z olan alüminyum ve demir gibi hammaddelerin ço unu çekiyor. Bu iki faktör fiyatlar n artmas na etki gösterebilecek faktörler. Dolay s yla fiyatlar n artmas da talebin k s lmas nda bir risktir tabi ki. Türkiye için en önemli problem cari aç k. Geçti imiz y l 75 milyar dolarl k bir d fl ticaret aç - yd, bundan dolay cari aç k da yükseldi ve 50 milyar dolara yaklaflt. Hükümet buna derhal bir çözüm üretmeli. Ya ithalat konusunda ya da faizler konusunda Hükümet bir önlem almal ki bu cari aç - düflürebilsin. Riskleri özetlemek gerekirse global riskler, petrol fiyatlar n n artmas ve hammadde s k nt s, bir de kendi bölgemize indi imiz zaman cari aç n yüksek olmas ve Euro fiyat n n çok yukar da olmas. Tüm bunlar, Türkiye pazar için bir tehdit oluflturabilir. Her fleye ra men Ocak ay nda çok büyük bir pazar trendi ç kt. Ocak n sat fl adedine bak ld nda bu y l sat fl n n 1 milyon seviyesinde olabilece ini tahmin edebiliriz. fiubat ay da çok dinamik, Ocak ay ndan hiç farkl de il. Olumsuzluklara ra men çok güçlü bir pazarla karfl karfl yay z. Çok güçlü bir talep var. Y l n ilk yar s nda biraz talebin gerisinde kal yoruz. Y l n ikinci yar s nda ancak bu talebi cevaplayaca z gibi duruyor. Bizim bu konufltuklar m z, y l n ilk yar - s için bir sorun görünmedi ini ancak y - l n ikinci yar s nda olumsuzluklar olabilece ini gösteriyor, özellikle seçimden sonraki dönemde. Geçen y l da birçok marka talebe cevap veremedi. Acaba markalar biraz çekingen davran p üretimlerini s n rland r yorlar m? Çok mu temkinli davran yorlar sizce? Asl nda bugün küresel bir s k nt var. Özellikle geliflmekte olan Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerde çok ciddi bir talep art fl var, sadece bizde de il. Dünya araç üretimi de bugün bu talebi karfl layam - yor. Bat dünyas nda, hatta Türkiye de 18 ayd r büyüyen bir pazarla karfl karfl yay z ve bu insanlarda biraz çekingenlik do mas na neden oluyor, özellikle Bat dünyas nda. Eminim ki hiçbir üretici Aral k, Ocak ve fiubat talebini tahmin edemedi ve buna göre de haz rlanamad. Geçti imiz y l binekte % 15, toplamda da % 12,5 gibi bir pazar pay vard, 2011 y - l hedefi nedir Renault nun? Asl nda tam bir rakam veremeyece im ama önemli olan daha iyisini yapaca - m z ve bunu nas l yapaca m z anlatabilirim size. lk konu söyledi im gibi hafif ticari araç ve Dacia. kinci konu yeni araçlar m zda yapaca m z geliflme, özellikle bu y l n lansman olan Latitude. Biz bu arac kendi segmenti olan üst segmentte ilk iki ya da ilk üçte konumland rmak istiyoruz. Fluence Türkiye de kendi segmentinde büyük bir baflar kazand, biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sene otomatik dizel flanz man m z EDC ile birlikte bu baflar y devam ettirece iz. Yeni otomatik dizelin lansman yap l r yap lmaz sat fllar n % 20-% 25 i otomatik dizele kayd. Temin ederim ki, segmentinin en iyi otomatik dizeli. Yak t tüketimi 4,4 lt, karbondioksit tüketimi 120 g/km nin alt nda ayr ca torku 240/2000 (tr/min). Oldukça iyi bir otomobil ve kulland n z zaman da vites geçifllerini gerçekten hiç hissetmiyorsunuz. Biraz yeni Renault tarz ndan bahsedebiliriz. Bizim geçen sene yaratt m z Meganomani konseptimiz var. Yeni Sport Tourer çok güzel bir otomobil ve bu arac n uzun dönem kiralama sektöründe yer edinece ini düflünüyorum. Özetlersek bizim bir ürün stratejimiz var. Hafif ticari araçlar ve Dacia. Bunun yan s ra hizmet kalitemizi art rma çabam z devam ediyor ve tabi ki rekabetçi fiyatlar m z. Türkiye gerçekten ola anüstü ve sürekli geliflmekte olan bir ülke. Renault için oldukça baflar l bir pazar. Bu y l daha fazla önem verece imiz iki konu var, bir tanesi ticari araçlar, di eri ise Dacia. 28>29

16 SÖYLEfi girifllerinin art r lmas... Bu konuda yarat c kampanyalar yapabiliriz, örne in dört yafl üstü araçlar için kulland m z Motrio Yedek parçalar n n kampanyalar gibi. Senenin son dört ay içinde yapt m z bu kampanyalarla servis girifllerinin artt na da flahit olduk. Dördüncü konu da ikinci el ticaretini gelifltirmek. Avrupa ya bakt m zda flirket araçlar n n % 37 sinin kiralama oldu unu görüyoruz, Türkiye de ise bu % 15 seviyesinde, bu da Türkiye de kiralaman n önünün çok aç k oldu unu gösteriyor. Türkiye deki yetkili sat c l k sektörünü nas l de erlendiriyorsunuz? fiu an kar marjlar sat fltan çok servis, yedek parça ve ikinci ele kaym fl durumda. Bunlara dayanarak Renault yetkili sat c lar n nas l konumland r yorsunuz? Öncelikle flunu söylemeliyim ki Türkiye deki yetkili sat c lardan çok etkilendim. Özellikle diyebilirim ki binalar m z ve know-how lar dünyan n en iyisi. Fiziki yap lar görünce çok gurur duyuyorum, kalbim daha h zl çarp yor, çok mutlu oluyorum. Sorunuzda çok hakl s n z. Çünkü buraya geldi imde ilk ifllerimden biri yetkili sat c l k karl l k konusuydu. Biz burada güçlü olmak istiyorsak güçlü bir yetkili sat c a m z olmal, güçlü bir uzun dönem kiralama yaklafl m m z olmal. Yetkili sat c taraf na bakt m zda ilk konu; bizim endüstrimiz hacim endüstrisi. Bu nedenle hacim konusuna odaklanmal y z. kinci konu ise bizim yeni lanse etti imiz bir konu var, ürünlerimizin de erinin ön plana ç kar lmas. Bugün daha çok ürün odakl sat fl yapmaya çal flaca- z. Üçüncü olarak ise sat fl sonras servis Hem k sa hem de uzun dönem oto kiralama sektöründe önemli bir marka Renault... Renault nun oto kiralama sektörüne bak fl nas l? Gerçekten bu sektöre uyuyor Renault - nun ürünleri, bu konuda önce sebeplere bakmak laz m: Birincisi güvenilir ve kaliteli, ikincisi toplam sat n alma maliyeti parametresinin iyi olmas. Ayr ca çok iyi bir flebekemiz var ve çok yayg n olmas - n n yan s ra belli bir kalitede hizmet verebiliyoruz Türkiye nin her yerinde. Renault nun içerisinde de bu konuda sektöre hizmet veren bir birim var. Uzun dönem iliflkiye çok dikkat ediyoruz. Bu birim sayesinde de uzun dönem kiralama olsun, k sa dönem kiralama olsun o flirketlere yard mc olmak, iliflki kurmak konular nda çal flmalar m z sürüyor. lk olarak bizim araçlar m z bu pazar içinde seviliyor. kincisi de biz bu pazara inan yoruz, bu sektöre inan yoruz, kurumsal otomobil pazar nda hala büyüyecek potansiyel oldu unu ve bu park n yar m milyon civar nda oldu unu düflünüyoruz. Bu yar m milyonluk kurumsal park büyüyebilir. Bunun içinde ayr ca uzun dönem kiralama flirketlerinin pay da büyüyebilir. Bugün % 15 civar nda, bu pay n da ileriye do ru büyüyece ini tahmin ediyoruz. Avrupa ya bakt m zda flirket araçlar - n n % 37 sinin kiralama oldu unu görüyoruz, Türkiye de ise bu % 15 seviyesinde, bu da Türkiye de kiralaman n önünün çok aç k oldu unu gösteriyor. Özetlemek gerekirse pasta büyüyebilir ayr ca pastadan ald m z pay n yüzdesi büyüyebilir. Renault zaten global olarak bu sektörün içinde. Know-how m z var, iliflkilerimiz var uzun dönemli. Avrupa pazar ndaki kiralamac larda Renault nun pazar pay % 10, kiralama sektöründeki pay m za bakt m zda % 15 ile pazar pay m zdan daha fazlay z. Yüzdesel olarak bakarsan z normal pazardan % 50 daha fazla pay al yoruz kiralama sektöründen. Türkiye deki sat fllar n n yüzde kaç kiralama sektöründe Renault nun? Toplam sat fllar n perakende dahil % 18 i leasing sat fl ama bizim filo sat fllar m - z n bugün % 37 si leasing sat fl. Toplam filo sat fllar % 50 yi buluyor san r m. Evet, bu oranlara bakt m zda biz Türkiye de bu konuda oldukça güçlüyüz. Sat fllar n % 50 sinin filoya yap lmas, belli dönemlerde çok say da arac n ikinci el piyasas na ç kmas demek. Bir endifle tafl yor mu Renault ikinci el sat fllar konusunda? Bugün de erlere bakt m zda çok iyi. Neden kiralama sektöründe biz rekabetçiyiz? Çünkü bizim bu sektörde de erimiz yüksek. Bugün bir kiralama flirketi bizim araçlar m z ald nda, bunlar n bir ya da üç y l sonraki de erlerini hesaplay p ona göre karar veriyor. Ama fluna dikkat çekmek isterim yaln zca bir araçla ya da bir motorla da bu pazarda olmamak ve riski yaymak laz m. Sadece bir modele odaklan rsak ve onunla büyürsek bu bizim için risk oluflturur. Hem ürün hem motor seçeneklerini yaymam z laz m. 2. El konusunu izliyoruz ve bugün için bir risk görmüyoruz. Bu söyledi inizden Latitude konusuna geçmek istiyorum. Bizim oradaki en önemli parametremiz Latitude ün kiralama dönüflünde oluflacak ikinci el de- 30>31

17 SÖYLEfi eri idi ve bu konuya dikkat etmemiz gerekiyordu ama kiralama flirketlerinden ald m z ilk yaklafl mlar arac n ikinci el de- erinin yüksek olaca na iflaret etti ve bu da bizi mutlu etti. Bu arac biliyoruz, kalitesini biliyoruz, dayan kl l çok yüksek, sat fl sonras nda s k nt s yok bu nedenle risksiz bir araç. Sonunda arac seversiniz sevmezsiniz ayr ama parametrelere bakt m zda bir sorun yok. Dolay - s yla en güvenli seçim ve uygun bütçe ile al nabilecek bir otomobil. Latitude modelinin oto kiralama sektöründe nas l bir taleple karfl laflaca n düflünüyorsunuz? Bu arac n sat fllar n n 1/3 ü kiralama sektörüne gidecek, bu bir gerçek. Biz bu arac kiralama flirketlerine sunmaya bir y l önce bafllad k, hatta ilk Moskova Oto Fuar na kiralama flirketleri ile beraber dünya lansman için gittik, yani çal flmalar asl nda uzun süre önce bafllad. Kendim de baz oto kiralama flirketleri ile konufluyorum ve oradan ald m geri dönüfller de arac n be enildi i ve çal fl laca yönünde. Daha sonra biz bu arac n fiyat pozisyonland r lmas n çal flt k. 1.5 motorda çok güçlü bir arac m z var 110 beygir, 1.5 ten sonra 2.0 a ç k yoruz 175 beygir.özellikle bu motor ile segmentin çok üzerindeyiz. Konfor olarak daha önce hiç uygulanmam fl özellikleri var; masaj fonksiyonlu sürücü koltu u, araç içi parfüm sistemi, iyonizer özelli i gibi yenilikçi uygulamalar m z var. Bu konularda oldukça rekabetçiyiz. Bu segmente bakt n zda burada Renault için gerçekten iyi bir potansiyel, iyi bir alan var. Y l sonu için bu araçtan kaç adet satmay düflünüyorsunuz? lk üçte olmak istedi imiz kesin. Yeni lansman ve ilk üçte olmam z laz m. Renault nun pek çok arac Türkiye de üretiliyor. Yeni bir modelin üretilmesi söz konusu mu? Bursa fabrikas, kalite anlam nda, verimlilik anlam nda çok iyi bir fabrika. Dünyadaki fabrika yap s içerisinde Bursa fabrikas, gerçekten önemli bir yerde. Çok aç k ki bu kalite seviyesine bakt m zda Bursa da yeni ürünleri görmek çok normal olacakt r. Bir örnek vermek gerekirse yeni elektrikli Fluence, s f r emisyonlu. Eylül ay nda bu arac n üretimi bafll yor. Türkiye, elektrik motorlu otomobil üretimi konusunda dünyadaki dört fabrikadan biri olarak seçildi ve bu fabrikaya olan güveni gösteriyor. Elektrikli araç üretimi Renault için önemli bir konu buradaki stratejisi ne olacak markan n? Teknolojide Renault nun iki üç y l önde oldu unu söyleyebiliriz. Bu y l üç model üretece iz elektriklide. Dördüncüsü gelecek sene bafl nda olacak. Renault, dünyada dört elektrikli model satan tek marka olacak. Di er önemli konu fiyat, dizel fiyat na elektrikli araç sat lacak. Bu elektrikli arac herkes üretebilir, çok zor bir fley de il. Ama kitle üretimi ve fiyat konumland rmas esas konu. Bu Renault nun yaklafl m n, stratejisini gösteriyor. En iyi teknolojiyi en iyi fiyatla sunmak. Araç kullanmay seviyor musunuz? Bu sorunuzun cevab Latitude... stanbul da çok sab rl olman z gerekiyor, bazen trafikte bir buçuk saat kald m z oluyor ve böyle durumlarda arac n gerçekten konforlu olmas laz m. Latitude bu konforu sa l yor. 21 yafl nda yar flt m. Otomobil kullanmay gerçekten çok seviyorum. Bir Renault 5 im vard. Çok hafif bir araçt kilo aras nda ve turbo, çok hofl bir otomobildi Türkiye de bofl zamanlar n z nas l de erlendiriyorsunuz? Zaman m n ço unu ailemle ve çocuklar mla geçiriyorum. Her hafta sonu stanbul un farkl yerlerini ziyaret ediyoruz ailece. Ayr ca spor yapm fl oluyoruz bu gezilerde, yürüyüfllerde... Çocuklar m 15, 12 ve 9 yafllar nda ikisi erkek, biri k z. Çocuklar m da spora çok merakl. 32>33

18 MEVZUAT Yaz : Gökhan Yüksel PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Orta YEN TÜRK T CARET KANUNU VE T CARET fi RKETLER NE GET RD KÖKLÜ DE fi MLER Hali haz rda yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu ( Kanun ) 1956 y l nda kabul edilerek yasalaflm fl bulunmaktad r. Kanun un yay mland tarihten bu güne kadar geçen zaman dilimi dikkate al nd nda; dünyada ve Türkiye de yaflanan siyasi, sosyal, ekonomik ve finansal alandaki de iflimin çok büyük oldu u görülmektedir. Özellikle 1980 sonras liberal anlay fl n benimsenmesine ba l olarak, Türkiye de söz konusu de iflimlerin etkisi çok derin olmufltur. Bu de iflimin yaratt etkinin bir sonucu olarak ve günün koflullar göz önünde tutularak Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) haz rlanm flt r y l Ocak ay nda TBMM de kabul edilen Yeni TTK, 14 fiubat 2011 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yasalaflm fl olup, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e girecektir. Yeni TTK n n, Türkiye nin ticari yaflam için önemli bir de iflim ve dönüflüm sürecini bafllataca öngörülmektedir. Bu sebeple, Yeni TTK n n getirdi i temel de ifliklikler ve muhtemel etkileri afla da k saca irdelenmifltir: Yeni TTK, ticari iflletme, ticaret flirketleri, k ymetli evrak, tafl ma iflleri, deniz ticareti ve sigorta hukuku olmak üzere 6 bölümden oluflmaktad r. Yeni TTK ya hakim olan düflünce; kurumsal yönetimin, halen borsada ifllem gören flirketler için öngörülen kurallar bütünü olmas na ra men, esas nda tüm iflletmelere uygulanmas gereken bir yat r mc ya güven verme, sürdürülebilir geliflme sa lama kodeksi oldu udur. Yeni TTK bu yönü ile Türk flirketlerinin kurumsallaflmas na ve rekabetçi olabilmesine destek sa layacak ortam oluflturmaktad r. Kurumsal yönetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere Yeni TTK n n birçok maddesinde yer verilerek, kurumsal yönetim ilkelerinin fleffafl k, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluflan temel kriterlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Buna göre her sermaye flirketi bir internet sitesi açmaya, hali haz rda böyle bir sitesi varsa belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeye mecburdur. Bu siteye, flirketçe yap lmas gerekli tüm ilanlar, y ll k faaliyet raporlar, finansal tablolar, denetim raporlar baflta olmak üzere tüm raporlar ve yat r mc lar ile kreditörleri ilgilendiren tüm bilgiler konulur. Yeni TTK n n belirledi i kurumsal yönetim ilkeleri de erlendirildi inde, OECD nin yay nlad kurumsal yönetim ilkelerinin benimsendi i görülmektedir. Kurumsal sistemin denetlenmesi; yönetim kuruluna gözlem ve kontrol sorumlulu u tan mas yla birlikte iflletmenin sürdürülebilirli i aç s ndan iç kontrol sisteminin kurulmas önemli de iflikliklerden bir tanesi olarak karfl m za ç kmaktad r. ç kontrol sistemini kurmakla, iflletmenin faaliyetlerini verimli k lma, flirket varl klar n n korunmas, finansal tablolar n güvenilirli inin artt r lmas ve ifllemlerin mevzuata uygun gerçeklefltirilmesi amaçlanm flt r. Profesyonel Yönetim Kurulu Yeni TTK, yönetim kurulunun mümkün mertebe profesyonel ve ba ms z üyelerden oluflmas n istemektedir. Yeni anlay fl hayata geçirebilmek ad na, yönetim kurulunun dörtte birinin üniversite mezunu olmas flart aran rken, yönetim kurulunun flirkette pay sahibi olmas zorunlulu u da kald r lm fl ve tüzel kiflilere yönetim kurulu üyesi olma hakk tan nm flt r. Yeni muhasebe standartlar Yeni TTK, borsada ifllem görsün ya da görmesin tüm flirketlerin finansal tablolar n Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) taraf ndan yay mlanan ve Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ( UFRS ) ile tam uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartlar na ( TMS ) uygun olarak düzenlenmesini flart koflmaktad r. Bu çerçevede ayr ca grup flirketleri veya holdingler için konsolide finansal tablolar n haz rlanmas zorunlulu u da getirilmifl bulunmaktad r. TMS, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmak zorundad r. Bu çerçevede öncelikle 2013 y l n n aç l fl bilançosunun TMS ye uygun olacak flekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Türkiye Muhasebe Standartlar, TMS; Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) ve yorumlar ile Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler çin Türkiye Finansal Raporlama Standard ndan ( KOB TFRS ) oluflur. Yeni TTK, KOB ler için KO- B TFRS nin kullan labilece ini belirtmektedir. TMSK, de iflik ölçütteki iflletmeler ve sektörler için, UFRS taraf ndan farkl düzenlemelere izin verildi i hallerde özel ve istisnai standartlar koyabilir. Kanunlarla, belirli alanlar düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmufl bulunan kurum ve kurullar, TMS ye uygun olmak ve TMSK n n onay n almak flart yla, kendi alanlar için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak, ayr nt ya iliflkin s n rl düzenlemeler yapabilirler. Ba ms z denetim zorunlulu u Tüm sermaye flirketleri için denetim; Yeni TTK, flirketlerin denetimi için tamamen yeni kabul edilebilecek bir sistem öngörmektedir. Buna göre, hali haz rda flirketlerin zorunlu organlar aras nda say lan ve konuyla ilgili uzmanl bulunmas gerekmeyen denetçi (murak p) vas tas yla yap lan denetim, yeni düzenleme ile yerini ba ms z denetim flirketlerine veya Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ( SMMM ) ve Yeminli Mali Müflavirler ( YMM ) vas tas yla yap lacak ba ms z denetime b rakm flt r. Yap - lacak denetim, finansal tablolar ve/veya konsolide finansal tablolar ve y ll k raporlar da içerecek flekilde düzen- 34>35

19 MEVZUAT lenmifltir. Denetimin, Uluslararas Denetim Standartlar yla ( UDS ) uyumlu Türkiye Denetim Standartlar na ( TDS ) göre yap lmas öngörülmüfltür. Yeni TTK ile denetim sistemine iliflkin getirilen bir di er yenilik, ifllem denetçilerine yer verilmesidir. Söz konusu ifllem denetçileri, flirketin kurulufl, sermaye art r m ve azalt lmas, birleflme, bölünme, tür de ifltirme, menkul de er ihrac gibi ifllemlerini denetleyen denetçilerdir. Yeni TTK da ayr ca herhangi bir pay sahibinin istemiyle özel denetim yap labilmesine imkan tan nm flt r. Genel kurul, pay sahibinin özel denetim istemini kabul ederse mahkeme taraf ndan özel denetçi atanmaktad r. Yeni TTK ile flirketlerin denetiminin, flirketlerin ölçe ine göre ya ba ms z denetim kurulufllar ya da en az bir SMMM veya YMM uzman taraf ndan yap lmas öngörülmüfltür. Buna göre, tüm flirketler ba ms z denetim kurulufllar taraf ndan denetlenebilir. Küçük ve orta ölçekli flirketler isterlerse denetim görevini bir SMMM veya YMM ye de verebilir. Bir ba ms z denetleme kuruluflunun, flirketin denetlenmesi için görevlendirdi i denetçi yedi y l arka arkaya o flirket için denetleme raporu vermiflse, o denetçi en az iki y l için de ifltirilecektir. 36>37 Denetçi, flirket genel kurulu taraf ndan seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdi ini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Yeni TTK ya uygun olarak 2013 y l n n hesaplar n denetlemek üzere seçilecek denetçinin 1 Mart 2013 tarihine kadar seçilmesi gerekmektedir. TDS ler, kamu tüzel kiflili i haiz Türkiye Denetim Standartlar Kurulu kuruluncaya kadar, TÜRMOB ile iliflkili bir kurul taraf ndan UDS ile uyumlu olarak belirlenir. Denetçilerin denetlenmeleri ise kamu ad na denetleyici tüzel kiflili i haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye kadar Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan gerçeklefltirilir. Grup veya holding flirketlerine iliflkin düzenlemeler; Mevcut Kanun flirketler toplulu u hakk nda hiçbir tan mlama ya da düzenlemeye yer vermemektedir. Ancak Yeni TTK da flirketler toplulu u genifl biçimde ele al nm fl durumdad r. Hakim (ana) ve ba l (yavru) flirketler tan mlamalar na yer verilmifl olup; bunlar n kurulufl, çal flma esaslar, flirketlerin birbiri ile olan iliflkileri ve karfl l kl sorumluluklar Yeni TTK da düzenlenmifltir. Tek pay sahipli anonim flirket ve tek ortakl limited flirket; Yeni TTK n n getirdi i önemli yeniliklerden biri, tek pay sahipli anonim flirket ( A.fi. ) ve tek ortakl limited flirkettir ( L.fi. ). Bilindi i gibi mevcut düzenleme ile A.fi. lerin en az befl, L.fi. lerin ise en az iki ortakla kurulabilecekleri öngörülmüfltür. Tek pay sahibi veya tek ortak, genel kurulun bütün yetkilerini kullanabilir ve tüm kararlar alabilir. Ayr - ca, yönetim kurulunun tek kifliden oluflmas na da imkan tan nm flt r. Tek kifli flirketi Avrupa Birli i nin ( AB ) flirketlere iliflkin 12. yönergesinin gere i olarak hukukumuza yans m flt r. Cezalar; hukuki sorumluluklar ba lam nda Yeni TTK n n birçok yapt r mlar söz konusudur. Bu yapt r mlar, adli para cezalar olabilece i gibi hapis cezalar da olabilmektedir. Ortaklar n flirkete borçlanmas yasaklanm flt r; Yeni TTK ile getirilen önemli yeniliklerden biri; pay sahiplerinin flirkete karfl borçlanma yasa d r. Yeni TTK da belirtilen özel haller ve kar da t m d fl nda flirket kasas ndan para al nmas net bir biçimde yasaklanm flt r. Sonuç olarak, Türk Ticaret Kanunu nun güncellenmesi Türkiye nin ticari yaflam n ve Türk flirketlerini derinden etkileyecektir. Yeni TTK, flirketlerin kurumsallaflmas, fleffaflaflmas ve sürdürülebilirli inin sa lanmas na olumlu katk lar sunacakt r. Bu de- iflim Türk flirketlerinin, uluslararas pazarlarda rekabet gücünü art rarak daha kolay sermaye, kredi ve ortak bulabilme imkan na kavuflmas na yard mc olacak ayn zamanda yabanc yat r mc lar için de güvenilir bir yat - r m ortam sunacakt r. Tüm Türkiye nin ticari yaflam n bu denli derinden etkileyecek olan Yeni TTK nin oto kiralama sektöründe faaliyet gösteren flirketler ve oto kiralama sektörü için olumlu de iflim ve dönüflüm sürecini h zland raca n öngörmekteyiz. Gökhan Yüksel PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Orta PwC Türkiye nen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili çal flmalar n ve Kanun a iliflkin detayl bilgileri veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

20 SÖYLEfi nter Turizm ve Seyahat A.fi. Genel Müdürü Koray Ç tak: SEKTÖRE L fik N KANUNLARIMIZ YOK Biz sektörü yukar lara tafl yal m diyoruz ama, müflterinin iste i ile bunu buluflturamazsan z, hiçbir anlam kalm yor. Müflterinin iste i ile bunu buluflturmak için müflteriyi bilinçlendirmeniz laz m. Araç kiralama sektörü içinde yer alan farkl bir alan da floförlü lüks araç servisi... Bu alanda faaliyet gösteren önemli firmalardan biri olan nter Turizm ve Seyahat A.fi. Genel Müdürü Koray Ç tak ile Inter Limousine in yap s ve faaliyetlerini konufltuk y l nda Edirne de do an Koray Ç - tak, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü mezunu... Üniversite e itimini tamamlad ktan sonra ifl hayat na Aselsan da bafllayan Ç tak, sonras nda 9 y l gibi uzun bir süre DHL Türkiye de operasyon bölümünde çal flm fl. Ard ndan Turkcell e geçen ve burada da 3 y l görev alan Ç tak, yaklafl k 2.5 y ld r Net Holding bünyesindeki nter Turizm ve Seyahat A.fi. nin Genel Müdürlü ü nü yürütüyor. Otomotiv sektörü ile tan flman z nas l gerçekleflti, sektöre olan ilginizden bahseder misiniz? Arabalara olan ilgim çocukluk döneminde bafllad. Zaten genelde erkek çocuklarda böyle bir ilgi vard r. lgim hem o dönemlere hem de Aselsan da çal flt m dönemlere dayan r. Aselsan da benim çal flt m dönemlerde araba otomasyonlar ile bafllay p daha sonra tanklara uzanan projelere kat lm flt m. Orada arabalar n mekanikleri çok ilgimi çekmeye bafllam flt. DHL de çal fl rken de pek ayr de ildim sektörden. DHL hem Anadolu da hem stanbul da operasyon yap yor. Ayn zamanda kara, hava, deniz operasyonlar n n hepsini bir arada yap yor. Bütün araçlar yak ndan görme ve inceleme f rsat buldum. Tabi bu kadar sektörle ve arabalarla ilgilenince özel hayatta da ilgileniyorsunuz. Hiçbir otomobil fuar n kaçm yorum, yeni bir araba ç kt nda, hemen haberdar olup inceliyorum. Inter Limousine in yap s ndan ve faaliyetlerinden söz eder misiniz? 1983 y l nda kurulan Inter Limousine, Net Holding bünyesinde yer alan nter Turizm ve Seyahat A.fi. nin alt ndaki markalar m zdan bir tanesi. Inter Limousine olarak biz floförlü lüks araç kiralama hizmeti veriyoruz. fiu anda yaklafl k 100 e yak n kendimize ait arac m z var. Bunlar n yaklafl k 60 tanesi üst segment dedi- imiz Mercedes ler ve uzun limuzinlerden olufluyor. Asl nda biz bir limuzin flirketiyiz ama 7/24 bize ulafl lmas laz m. Bu nedenle 7/24 aç k, 2-3 dil konuflabilen kiflilerin çal flt bir müflteri hizmetleri bölümümüz, arabalar m z yöneten ayr bir operasyon birimimiz var. Büyük kurye flirketlerindeki operasyon yönetimine benzer bir flekilde operasyonu yönetmeye çal fl yoruz. fiirketin d flar daki imaj ile içerideki yap s aras nda asl nda çok büyük bir fark yok. Gerçekten yap s güçlü, büyük bir marka. Bunu d flar daki müflterilere de, içerideki çal flanlar na da fazlas ile hissettiriyor. Toplamda kaç kifli ile hizmet veriyorsunuz? Toplamda flu anda stanbul da 49 tam zamanl personelimiz mevcut. Ofis personelimizin yaklafl k 10 y la yak n ortalamas var. fioförlerde de öyle, 10 ila 12 y l ortalamas var bizimle çal flma süresi olarak. Bu da sektörün çok üzerinde. Buras bir okul gibi asl nda, burada yetiflip baflka firmaya giden de çok personelimiz var. Farkl illerde de çal flanlar m z var; Ankara ofisimiz var, geçici olarak Antalya ve Bodrum a yaz aylar nda hizmet veriyoruz. Çünkü turizm neredeyse biz de oraday z. Ankara ise bürokrasinin kalbi olan bir flehir ve bu noktada bizim de bir temsilci ve ofis ile olmam z gerekti ini düflündü ümüz için oraday z. Çok yo un dönemlerde elinizdeki araç ve sürücü say s yetmedi i durumlarda ne yap yorsunuz? O zaman d flar dan araç alma yoluna gidiyoruz. Bunun standartlar n z etkilemesinden endifle etmiyor musunuz? Ya da nas l sa l yorsunuz o standartlar? Araçlardaki standart zaten belli. Merce- 38>39

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasar s * 10 Soru, 10 Cevap

Türk Ticaret Kanunu Tasar s * 10 Soru, 10 Cevap Türk Ticaret Kanunu Tasar s * 10 Soru, 10 Cevap *connectedthinking 1 Anonim flirketlerin kuruluflu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? Türk Ticaret Kanunu Tasla ( Taslak ), mevcut kanunda bulunan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU 1 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı