T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6492 Sayılı Kanun (R.G. 18 Haziran ) - Sınır Tespitine Dair 2013/381 Sayılı Kararı (R.G. 18 Haziran ) - ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik ġartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/ ) (R.G. 18 Haziran ) - Havza Yönetim Heyetlerinin TeĢekkülü, Görevleri, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (R.G. 18 Haziran ) - UyuĢmazlık Mahkemesine Ait Kararlar (R.G. 18 Haziran Mükerrer) - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Haziran ) - Silah TaĢıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri Ġçin Düzenlenecek Kimlik Kartları ile Diğer Belgeler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Haziran ) - SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited ġirketinin OnaylanmıĢ KuruluĢ Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/9) (R.G. 19 Haziran ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) (R.G. 19 Haziran ) - Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planının Kabulü

2 Hakkında 2013/4890 Sayılı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına ĠliĢkin Destek Yönetmeliği (R.G. 20 Haziran ) - Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 20 Haziran ) - Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 Haziran ) - Elektronik HaberleĢme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 Haziran ) - DanıĢtay Ġkinci, Onbirinci ve Ondördüncü Dairelere Ait Kararları (R.G. 20 Haziran ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 20 Haziran ) - Reeskont ve Avans ĠĢlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (R.G. 21 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Ġlan (R.G. 21 Haziran ) - Ġthalat Rejimi Kararına Ek Karar (R.G. 22 Haziran ) - Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Haziran ) - 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 Ġnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 2013/4777 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Ġzmir Ġli, Aliağa Ġlçesinde Tesis Edilecek Bozyaka Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4780 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/4785 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Sürekli Görevle Yurt DıĢında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/4789 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Doğanpınar Barajının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4813 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Bazı maddelerin 2313 Sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında 2013/4827 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Karakusunlar Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4828 Sayılı Karar

3 (R.G. 25 Haziran ) - Niğde Ġli, Merkez Ġlçe sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan olarak belirlenmesi Hakkında 2013/4829 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - KahramanmaraĢ Ġli, Merkez Ġlçe, Yusuflar Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/4830 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Ġzmir Ġli, Narlıdere Ġlçesi, 2. Ġnönü, Atatürk, Çatalkaya ve Narlı Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/4831 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliklerine Ait 2013/4533 Sayılı Atama Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/5/2013 Tarihli ve 460 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 464 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 465 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Tasfiye Yönetmeliği (R.G. 25 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K : 2013/30 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Tekirdağ Ġlinde Tesis Edilecek Balabanlı Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4781 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Tokat Ġli, Almus ve ReĢadiye Ġlçelerinde Tesis Edilecek Çilehane Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4782 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi Kapsamında Tekirdağ Ġli Saray, Hayrabolu ve Muratlı Belediyeleri Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapımı Maksadıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4783 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Bazı Yerlerde Arazi ToplulaĢtırması Yapılması Hakkında 2013/4790 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Hatay Ġlinde Tesis Edilecek Orhanlı Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4791 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Sayılı Karar

4 (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kv Hilvan-ViranĢehir Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4797 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv (Manisa-Derbent) BrĢ.N-Bağyurdu Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4798 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - MuĢ Ġli, Varto Ġlçesinde Tesis Edilecek Kamer Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4799 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Giresun Ġli, Bulancak Ġlçesinde Tesis Edilecek Ören Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Kovanlık Hidroelektrik Santrali TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4809 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan ve AfĢin Ġlçelerinde Tesis Edilecek Dağdelen Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Ġle Doğanköy TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4810 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale (GAP) Projesi kapsamındaki Kılavuzlu Sulaması I. Kısım ve Kılavuzlu Sulaması Anakanalı I. Kısım ĠnĢaatlarının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4811 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kv KahramanmaraĢ-Gaziantep 2 Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4812 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Tümosan-Sultanhanı-Kızören Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4814 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Kastamonu Ġli, Ġhsangazi Ġlçesinde Tesis Edilecek Kızılçam Regülatörü ve

5 Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4815 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Giresun Ġli, Bulancak Ġlçesinde tesis edilecek Arpacık Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Bazı taģınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması Hakkında 2013/4816 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Bitlis Ġli, Hizan Ġlçesinde Tesis Edilecek AkĢar-Nazar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4817 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) kv Eser DGKÇS TM-KayaĢ TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4818 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) kv KayaĢ TM-GölbaĢı TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4819 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Serbest Bölge-Elmalı Kısmı Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin Ġse Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4820 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Bazı Yerlerde Arazi ToplulaĢtırması Yapılması Hakkında 2013/4886 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - EskiĢehir Ġli, Mihalıççık Ġlçesinde Tesis Edilecek Yunus Emre Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4887 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait 154 kv Saruhanlı-Gölmarmara Enerji Ġletim Hattı nın Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4888 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Van Ġli, ErciĢ Ġlçesinde Yürütülen Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların ErciĢ Belediyesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4889 Sayılı Karar

6 (R.G. 26 Haziran ) kv (Osmaniye TM-Bahçe TM) BrĢ. N.-Hasanbeyli RES TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4891 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 26 Haziran ) - Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluĢları Hakkında 6493 Sayılı Kanun (R.G. 27 Haziran ) - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/4880 Sayılı Yönetmelik (R.G. 27 Haziran ) - Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/4881 Sayılı Yönetmelik (R.G. 27 Haziran ) - Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 2013/4895 Sayılı Yönetmelik (R.G. 27 Haziran ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/06/2013 Tarihli ve 5389 Sayılı Kararı (R.G. 27 Haziran ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin KarĢılıklı Kaldırılmasına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanması Hakkında 2013/4866 Sayılı Karar (R.G. 27 Haziran Mükerrer) - Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatı Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği (R.G. 28 Haziran ) - Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret Ġzinlerine Dair Yönetmelik (R.G. 28 Haziran ) - Uzman ErbaĢ Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/28) (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/30) (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/31) (R.G. 28 Haziran ) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (R.G. 28 Haziran ) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (R.G. 28 Haziran ) - Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul

7 Sistemi Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Anonim ve Limited ġirketlerin SözleĢmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427) (R.G. 29 Haziran ) - Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Kaynaklardan Teminine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin (E: 2011/8, K: 2013/65; E: 2011/17, K: 2013/66; E: 2011/52, K: 2013/67; E:2011/45, K: 2013/68; E. 2012/15, K: 2013/69; E: 2012/31, K: 2013/70; E: 2012/10, K: 2013/71; E: 2012/58, K: 2013/ 72; E: 2012/55, K: 2013/73; E. 2012/51, K: 2013/74; E: 2012/53, K: 2013/75; E: 2011/13, K: 2013/76; E: 2012/48, K: 2013/77; E: 2012/50, K: 2013/78; E: 2012/22, K: 2013/79; E: 2011/15, K: 2013/80; E: 2012/26, K: 2013/81; E: 2012/29, K: 2013/82; E: 2012/5, K. 2013/83; E: 2012/4, K: 2013/84; E: 2011//19, K: 2013/85; E: 2012/62, K: 2013/86; E: 2008/45, K: 2013/87; E: 2009/54, K: 2013/88; E: 2010/17, K: 2013/89; E: 2010/42, K: 2013/90 Sayılı Kararlar (R.G. 29 Haziran ) - DÜZELTME Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatı Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği ile Ġlgili (R.G. 29 Haziran ) - Kanuni veya ĠĢ Merkezi Maldivler de Olup Uluslararası Hava Yolu TaĢımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye de Elde Ettikleri Hava TaĢımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında 2013/4962 Sayılı Karar (R.G. 30 Haziran ) - Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (R.G. 30 Haziran ) Haziran Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (30 Haziran 2013) KANUN YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 12/6/2013

8 MADDE 1 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununun ek 141 inci maddesinin baģlığı ve birinci fıkrasında yer alan Altın Koza Üniversitesi ibareleri Ġpek Üniversitesi Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki ek maddeler eklenmiģtir. Anka Teknoloji Üniversitesi EK MADDE 150 Ankara da Ġstanbul Adli Bilimler Eğitim ve AraĢtırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Anka Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Adli Bilimler Fakültesinden, b) Fen Fakültesinden, c) Mühendislik Fakültesinden, ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden, d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, oluģur. Ġstanbul Esenyurt Üniversitesi EK MADDE 151 Ġstanbul da YeĢilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Ġstanbul Esenyurt Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden, b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden, ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan, f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, g) Meslek Yüksekokulundan, ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, h) Fen Bilimleri Enstitüsünden, ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. Kanuni Üniversitesi EK MADDE 152 Adana da Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Kanuni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinden, b) Mühendislik Fakültesinden, c) BeĢeri Bilimler Fakültesinden, ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi EK MADDE 153 Konya da Bilimsel AraĢtırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin

9 hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, b) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinden, c) Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, ç) Meslek Yüksekokulundan, d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, e) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. Sanko Üniversitesi EK MADDE 154 Gaziantep te Sani Konukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Tıp Fakültesinden, b) DiĢ Hekimliği Fakültesinden, c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. MADDE 3 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/6/2013 [R.G. 18 Haziran ] SINIR TESPĠT KARARI ĠçiĢleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/381 1 Sivas Ġli Gemerek Ġlçesine bağlı Yeniçubuk Belde Belediyesinin tüzel kiģiliğinin kaldırılarak Gemerek Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür. 17/6/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan [R.G. 18 Haziran ] Muammer GÜLER ĠçiĢleri Bakanı

10 YÖNETMELĠKLER ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERLERĠNDE ACĠL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalıģmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalıģanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Acil durum: ĠĢyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: ĠĢyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iģ ve iģlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalıģanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiģ yeri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠĢveren ve ÇalıĢanlarınYükümlülüğü ĠĢverenin yükümlülükleri MADDE 5 (1) ĠĢverenin acil durumlara iliģkin yükümlülükleri aģağıda belirtilmiģtir: a) ÇalıĢma ortamı, kullanılan maddeler, iģ ekipmanı ile çevre Ģartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalıģan ile çalıģma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. d) Acil durumlarla mücadele için iģyerinin büyüklüğü ve taģıdığı özel tehlikeler, yapılan iģin niteliği, çalıģan sayısı ile iģyerinde bulunan diğer kiģileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalıģanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iģyeri dıģındaki kuruluģlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek Ģekilde devre dıģı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. g) Varsa alt iģveren ve geçici iģ iliģkisi kurulan iģverenin çalıģanları ile müģteri ve ziyaretçi gibi iģyerinde bulunan diğer kiģileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

11 (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalıģanların sorumlulukları iģverenlerin konuya iliģkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. ÇalıĢanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 (1) ÇalıĢanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aģağıda belirtilmiģtir: a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. b) ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kiģilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düģürecek acil durum ile karģılaģtıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalıģan temsilcisine haber vermek. c) Acil durumun giderilmesi için, iģveren ile iģyeri dıģındaki ilgili kuruluģlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalıģma arkadaģlarının hayatını tehlikeye düģürmeyecek Ģekilde davranmak. (2) ĠĢveren, çalıģanların kendileri veya diğer kiģilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karģılaģtıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalıģanlar, ihmal veya dikkatsiz davranıģları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Acil Durum Planının Hazırlanması Acil durum planı MADDE 7 (1) Acil durum planı, tüm iģyerleri için tasarım veya kuruluģ aģamasından baģlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kiģilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluģturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aģamaları izlenerek hazırlanır. Acil durumların belirlenmesi MADDE 8 (1) ĠĢyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aģağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c) Ġlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali. Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler MADDE 9 (1) ĠĢveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluģturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri MADDE 10 (1) ĠĢverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleģme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. (2) Tahliye sonrası, iģyeri dâhilinde kalmıģ olabilecek çalıģanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. (3) ĠĢveren, iģyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalıģanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri

12 amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalıģanlara önceden gerekli talimatları verir. (4) ĠĢyerlerinde yaģlı, engelli, gebe veya kreģ var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluģturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluģturulurken çalıģanlar dıģında müģteri, ziyaretçi gibi iģyerinde bulunması muhtemel diğer kiģiler de göz önünde bulundurulur. Görevlendirilecek çalıģanların belirlenmesi MADDE 11 (1) ĠĢveren; iģyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiģ olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde 30 çalıģana, tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde 40 çalıģana ve az tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde 50 çalıģana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalıģanı destek elemanı olarak görevlendirir. ĠĢyerinde bunları aģan sayılarda çalıģanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalıģan için birer destek elemanı daha görevlendirir. (2) ĠĢveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ġlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalıģanın görevlendirilmesi gereken iģyerlerinde bu çalıģanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip baģı bulunur. (4) ĠĢveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalıģanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10 dan az çalıģanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kiģi görevlendirilmesi yeterlidir. Dokümantasyon MADDE 12 (1) Acil durum planı asgarî aģağıdaki hususları kapsayacak Ģekilde dokümante edilir: a) ĠĢyerinin unvanı, adresi ve iģverenin adı. b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. f) AĢağıdaki unsurları içeren iģyerini veya iģyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) Ġlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) KaçıĢ yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalıģanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletiģim bilgileri. 5) Ġlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iģyeri dıģındaki kuruluģların irtibat numaraları.

13 (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kiģiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaģabileceği Ģekilde iģyerinde saklanır. (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur. Tatbikat MADDE 13 (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iģyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. GerçekleĢtirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. (2) GerçekleĢtirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. (3) Birden fazla iģyerinin bulunduğu iģ merkezleri, iģ hanlarındaki iģyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür. Acil durum planının yenilenmesi MADDE 14 (1) ĠĢyerinde, belirlenmiģ olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değiģikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmıģ olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iģyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. ÇalıĢanların bilgilendirilmesi ve eğitim MADDE 15 (1) Tüm çalıģanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kiģiler hakkında bilgilendirilir. (2) ĠĢe yeni alınan çalıģana, iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalıģanlara, eğitimlerin iģyerinde iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum iģveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı MADDE 16 (1) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan iģyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır. Birden fazla iģveren olması durumunda acil durum planları MADDE 17 (1) Aynı çalıģma alanını birden fazla iģverenin paylaģması durumunda, yürütülen iģler için diğer iģverenlerin yürüttüğü iģler de göz önünde bulundurularak acil durum planı iģverenlerce ortaklaģa hazırlanır. (2) Birden fazla iģyerinin bulunduğu iģ merkezleri, iģ hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin iģyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Asıl iģveren ve alt iģveren iliģkisinin bulunduğu iģyerlerinde acil durum planları MADDE 18 (1) Bir iģyerinde bir veya daha fazla alt iģveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda iģyerinin bütünü için asıl iģveren, kendi çalıģma alanı ve yaptıkları iģler ile sınırlı olmak üzere alt iģverenler sorumludur. Bir aydan kısa süreli geçici iģlerde acil durum planlaması

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 9 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 10 ÇTSO AR-GE MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Bülend Engin: Üniversitemizin bizden yeni Ar-Ge

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2013 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2013 Sayı 2013-08 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA İş Sağlığı ve Güvenliğinde nız olalım 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER Dr.Erkan ATMACA İşyeri Hekimi DAYANAK OSGB Medikal Koordinatör NELER GETİRİYOR

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı