T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6492 Sayılı Kanun (R.G. 18 Haziran ) - Sınır Tespitine Dair 2013/381 Sayılı Kararı (R.G. 18 Haziran ) - ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Haziran ) - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik ġartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/ ) (R.G. 18 Haziran ) - Havza Yönetim Heyetlerinin TeĢekkülü, Görevleri, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (R.G. 18 Haziran ) - UyuĢmazlık Mahkemesine Ait Kararlar (R.G. 18 Haziran Mükerrer) - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Haziran ) - Silah TaĢıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri Ġçin Düzenlenecek Kimlik Kartları ile Diğer Belgeler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Haziran ) - SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited ġirketinin OnaylanmıĢ KuruluĢ Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/9) (R.G. 19 Haziran ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) (R.G. 19 Haziran ) - Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planının Kabulü

2 Hakkında 2013/4890 Sayılı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına ĠliĢkin Destek Yönetmeliği (R.G. 20 Haziran ) - Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 20 Haziran ) - Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 Haziran ) - Elektronik HaberleĢme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 Haziran ) - DanıĢtay Ġkinci, Onbirinci ve Ondördüncü Dairelere Ait Kararları (R.G. 20 Haziran ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 20 Haziran ) - Reeskont ve Avans ĠĢlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (R.G. 21 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Ġlan (R.G. 21 Haziran ) - Ġthalat Rejimi Kararına Ek Karar (R.G. 22 Haziran ) - Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Haziran ) - 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 Ġnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 2013/4777 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Ġzmir Ġli, Aliağa Ġlçesinde Tesis Edilecek Bozyaka Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4780 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/4785 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Sürekli Görevle Yurt DıĢında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/4789 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Doğanpınar Barajının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4813 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Bazı maddelerin 2313 Sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında 2013/4827 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Karakusunlar Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4828 Sayılı Karar

3 (R.G. 25 Haziran ) - Niğde Ġli, Merkez Ġlçe sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan olarak belirlenmesi Hakkında 2013/4829 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - KahramanmaraĢ Ġli, Merkez Ġlçe, Yusuflar Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/4830 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Ġzmir Ġli, Narlıdere Ġlçesi, 2. Ġnönü, Atatürk, Çatalkaya ve Narlı Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/4831 Sayılı Karar (R.G. 25 Haziran ) - Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliklerine Ait 2013/4533 Sayılı Atama Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/5/2013 Tarihli ve 460 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 464 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 465 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Tasfiye Yönetmeliği (R.G. 25 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K : 2013/30 Sayılı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Tekirdağ Ġlinde Tesis Edilecek Balabanlı Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4781 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Tokat Ġli, Almus ve ReĢadiye Ġlçelerinde Tesis Edilecek Çilehane Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4782 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi Kapsamında Tekirdağ Ġli Saray, Hayrabolu ve Muratlı Belediyeleri Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapımı Maksadıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4783 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Bazı Yerlerde Arazi ToplulaĢtırması Yapılması Hakkında 2013/4790 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Hatay Ġlinde Tesis Edilecek Orhanlı Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4791 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Sayılı Karar

4 (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kv Hilvan-ViranĢehir Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4797 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv (Manisa-Derbent) BrĢ.N-Bağyurdu Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4798 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - MuĢ Ġli, Varto Ġlçesinde Tesis Edilecek Kamer Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4799 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Giresun Ġli, Bulancak Ġlçesinde Tesis Edilecek Ören Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Kovanlık Hidroelektrik Santrali TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4809 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan ve AfĢin Ġlçelerinde Tesis Edilecek Dağdelen Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Ġle Doğanköy TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4810 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale (GAP) Projesi kapsamındaki Kılavuzlu Sulaması I. Kısım ve Kılavuzlu Sulaması Anakanalı I. Kısım ĠnĢaatlarının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4811 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kv KahramanmaraĢ-Gaziantep 2 Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4812 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Tümosan-Sultanhanı-Kızören Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4814 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Kastamonu Ġli, Ġhsangazi Ġlçesinde Tesis Edilecek Kızılçam Regülatörü ve

5 Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4815 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Giresun Ġli, Bulancak Ġlçesinde tesis edilecek Arpacık Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Bazı taģınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması Hakkında 2013/4816 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Bitlis Ġli, Hizan Ġlçesinde Tesis Edilecek AkĢar-Nazar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4817 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) kv Eser DGKÇS TM-KayaĢ TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4818 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) kv KayaĢ TM-GölbaĢı TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4819 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Serbest Bölge-Elmalı Kısmı Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin Ġse Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4820 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Bazı Yerlerde Arazi ToplulaĢtırması Yapılması Hakkında 2013/4886 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - EskiĢehir Ġli, Mihalıççık Ġlçesinde Tesis Edilecek Yunus Emre Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4887 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait 154 kv Saruhanlı-Gölmarmara Enerji Ġletim Hattı nın Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4888 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Van Ġli, ErciĢ Ġlçesinde Yürütülen Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların ErciĢ Belediyesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4889 Sayılı Karar

6 (R.G. 26 Haziran ) kv (Osmaniye TM-Bahçe TM) BrĢ. N.-Hasanbeyli RES TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4891 Sayılı Karar (R.G. 26 Haziran ) - Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 26 Haziran ) - Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluĢları Hakkında 6493 Sayılı Kanun (R.G. 27 Haziran ) - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/4880 Sayılı Yönetmelik (R.G. 27 Haziran ) - Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/4881 Sayılı Yönetmelik (R.G. 27 Haziran ) - Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 2013/4895 Sayılı Yönetmelik (R.G. 27 Haziran ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/06/2013 Tarihli ve 5389 Sayılı Kararı (R.G. 27 Haziran ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin KarĢılıklı Kaldırılmasına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanması Hakkında 2013/4866 Sayılı Karar (R.G. 27 Haziran Mükerrer) - Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatı Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği (R.G. 28 Haziran ) - Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret Ġzinlerine Dair Yönetmelik (R.G. 28 Haziran ) - Uzman ErbaĢ Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/28) (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/30) (R.G. 28 Haziran ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/31) (R.G. 28 Haziran ) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (R.G. 28 Haziran ) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (R.G. 28 Haziran ) - Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul

7 Sistemi Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Anonim ve Limited ġirketlerin SözleĢmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427) (R.G. 29 Haziran ) - Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Kaynaklardan Teminine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (R.G. 29 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin (E: 2011/8, K: 2013/65; E: 2011/17, K: 2013/66; E: 2011/52, K: 2013/67; E:2011/45, K: 2013/68; E. 2012/15, K: 2013/69; E: 2012/31, K: 2013/70; E: 2012/10, K: 2013/71; E: 2012/58, K: 2013/ 72; E: 2012/55, K: 2013/73; E. 2012/51, K: 2013/74; E: 2012/53, K: 2013/75; E: 2011/13, K: 2013/76; E: 2012/48, K: 2013/77; E: 2012/50, K: 2013/78; E: 2012/22, K: 2013/79; E: 2011/15, K: 2013/80; E: 2012/26, K: 2013/81; E: 2012/29, K: 2013/82; E: 2012/5, K. 2013/83; E: 2012/4, K: 2013/84; E: 2011//19, K: 2013/85; E: 2012/62, K: 2013/86; E: 2008/45, K: 2013/87; E: 2009/54, K: 2013/88; E: 2010/17, K: 2013/89; E: 2010/42, K: 2013/90 Sayılı Kararlar (R.G. 29 Haziran ) - DÜZELTME Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatı Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği ile Ġlgili (R.G. 29 Haziran ) - Kanuni veya ĠĢ Merkezi Maldivler de Olup Uluslararası Hava Yolu TaĢımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye de Elde Ettikleri Hava TaĢımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında 2013/4962 Sayılı Karar (R.G. 30 Haziran ) - Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (R.G. 30 Haziran ) Haziran Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (30 Haziran 2013) KANUN YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 12/6/2013

8 MADDE 1 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununun ek 141 inci maddesinin baģlığı ve birinci fıkrasında yer alan Altın Koza Üniversitesi ibareleri Ġpek Üniversitesi Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki ek maddeler eklenmiģtir. Anka Teknoloji Üniversitesi EK MADDE 150 Ankara da Ġstanbul Adli Bilimler Eğitim ve AraĢtırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Anka Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Adli Bilimler Fakültesinden, b) Fen Fakültesinden, c) Mühendislik Fakültesinden, ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden, d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, oluģur. Ġstanbul Esenyurt Üniversitesi EK MADDE 151 Ġstanbul da YeĢilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Ġstanbul Esenyurt Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden, b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden, ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan, f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, g) Meslek Yüksekokulundan, ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, h) Fen Bilimleri Enstitüsünden, ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. Kanuni Üniversitesi EK MADDE 152 Adana da Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Kanuni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinden, b) Mühendislik Fakültesinden, c) BeĢeri Bilimler Fakültesinden, ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi EK MADDE 153 Konya da Bilimsel AraĢtırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin

9 hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, b) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinden, c) Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, ç) Meslek Yüksekokulundan, d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, e) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. Sanko Üniversitesi EK MADDE 154 Gaziantep te Sani Konukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına iliģkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kiģiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuģtur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Tıp Fakültesinden, b) DiĢ Hekimliği Fakültesinden, c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluģur. MADDE 3 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/6/2013 [R.G. 18 Haziran ] SINIR TESPĠT KARARI ĠçiĢleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/381 1 Sivas Ġli Gemerek Ġlçesine bağlı Yeniçubuk Belde Belediyesinin tüzel kiģiliğinin kaldırılarak Gemerek Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür. 17/6/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan [R.G. 18 Haziran ] Muammer GÜLER ĠçiĢleri Bakanı

10 YÖNETMELĠKLER ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERLERĠNDE ACĠL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalıģmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalıģanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Acil durum: ĠĢyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: ĠĢyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iģ ve iģlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalıģanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiģ yeri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠĢveren ve ÇalıĢanlarınYükümlülüğü ĠĢverenin yükümlülükleri MADDE 5 (1) ĠĢverenin acil durumlara iliģkin yükümlülükleri aģağıda belirtilmiģtir: a) ÇalıĢma ortamı, kullanılan maddeler, iģ ekipmanı ile çevre Ģartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalıģan ile çalıģma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. d) Acil durumlarla mücadele için iģyerinin büyüklüğü ve taģıdığı özel tehlikeler, yapılan iģin niteliği, çalıģan sayısı ile iģyerinde bulunan diğer kiģileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalıģanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iģyeri dıģındaki kuruluģlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek Ģekilde devre dıģı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. g) Varsa alt iģveren ve geçici iģ iliģkisi kurulan iģverenin çalıģanları ile müģteri ve ziyaretçi gibi iģyerinde bulunan diğer kiģileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

11 (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalıģanların sorumlulukları iģverenlerin konuya iliģkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. ÇalıĢanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 (1) ÇalıĢanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aģağıda belirtilmiģtir: a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. b) ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kiģilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düģürecek acil durum ile karģılaģtıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalıģan temsilcisine haber vermek. c) Acil durumun giderilmesi için, iģveren ile iģyeri dıģındaki ilgili kuruluģlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalıģma arkadaģlarının hayatını tehlikeye düģürmeyecek Ģekilde davranmak. (2) ĠĢveren, çalıģanların kendileri veya diğer kiģilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karģılaģtıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalıģanlar, ihmal veya dikkatsiz davranıģları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Acil Durum Planının Hazırlanması Acil durum planı MADDE 7 (1) Acil durum planı, tüm iģyerleri için tasarım veya kuruluģ aģamasından baģlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kiģilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluģturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aģamaları izlenerek hazırlanır. Acil durumların belirlenmesi MADDE 8 (1) ĠĢyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aģağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c) Ġlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali. Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler MADDE 9 (1) ĠĢveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluģturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri MADDE 10 (1) ĠĢverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleģme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. (2) Tahliye sonrası, iģyeri dâhilinde kalmıģ olabilecek çalıģanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. (3) ĠĢveren, iģyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalıģanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri

12 amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalıģanlara önceden gerekli talimatları verir. (4) ĠĢyerlerinde yaģlı, engelli, gebe veya kreģ var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluģturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluģturulurken çalıģanlar dıģında müģteri, ziyaretçi gibi iģyerinde bulunması muhtemel diğer kiģiler de göz önünde bulundurulur. Görevlendirilecek çalıģanların belirlenmesi MADDE 11 (1) ĠĢveren; iģyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiģ olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde 30 çalıģana, tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde 40 çalıģana ve az tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde 50 çalıģana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalıģanı destek elemanı olarak görevlendirir. ĠĢyerinde bunları aģan sayılarda çalıģanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalıģan için birer destek elemanı daha görevlendirir. (2) ĠĢveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ġlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalıģanın görevlendirilmesi gereken iģyerlerinde bu çalıģanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip baģı bulunur. (4) ĠĢveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalıģanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10 dan az çalıģanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kiģi görevlendirilmesi yeterlidir. Dokümantasyon MADDE 12 (1) Acil durum planı asgarî aģağıdaki hususları kapsayacak Ģekilde dokümante edilir: a) ĠĢyerinin unvanı, adresi ve iģverenin adı. b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. f) AĢağıdaki unsurları içeren iģyerini veya iģyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) Ġlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) KaçıĢ yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalıģanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletiģim bilgileri. 5) Ġlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iģyeri dıģındaki kuruluģların irtibat numaraları.

13 (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kiģiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaģabileceği Ģekilde iģyerinde saklanır. (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur. Tatbikat MADDE 13 (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iģyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. GerçekleĢtirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. (2) GerçekleĢtirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. (3) Birden fazla iģyerinin bulunduğu iģ merkezleri, iģ hanlarındaki iģyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür. Acil durum planının yenilenmesi MADDE 14 (1) ĠĢyerinde, belirlenmiģ olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değiģikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmıģ olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iģyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. ÇalıĢanların bilgilendirilmesi ve eğitim MADDE 15 (1) Tüm çalıģanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kiģiler hakkında bilgilendirilir. (2) ĠĢe yeni alınan çalıģana, iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalıģanlara, eğitimlerin iģyerinde iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum iģveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı MADDE 16 (1) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan iģyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır. Birden fazla iģveren olması durumunda acil durum planları MADDE 17 (1) Aynı çalıģma alanını birden fazla iģverenin paylaģması durumunda, yürütülen iģler için diğer iģverenlerin yürüttüğü iģler de göz önünde bulundurularak acil durum planı iģverenlerce ortaklaģa hazırlanır. (2) Birden fazla iģyerinin bulunduğu iģ merkezleri, iģ hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin iģyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Asıl iģveren ve alt iģveren iliģkisinin bulunduğu iģyerlerinde acil durum planları MADDE 18 (1) Bir iģyerinde bir veya daha fazla alt iģveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda iģyerinin bütünü için asıl iģveren, kendi çalıģma alanı ve yaptıkları iģler ile sınırlı olmak üzere alt iģverenler sorumludur. Bir aydan kısa süreli geçici iģlerde acil durum planlaması

14 MADDE 19 (1) Bir aydan kısa süreli iģlerde, iģyerinin veya yapılacak iģin mahiyeti itibarıyla çalıģanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler iģverence yapılır ve çalıģanlar özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir. Acil durum planı rehberleri MADDE 20 (1) Kamu kurum ve kuruluģları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, iģçi-iģveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalıģan sivil toplum kuruluģlarının faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıkları rehber taslaklarından, Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan iģlere özgü acil durum planı rehberleri olarak yayımlanır. Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde; a) HazırlanmıĢ olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir. b) ĠĢyerlerinde gerçekleģtirilmiģ olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır. Ekip eğitimlerinin tamamlanması GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Yürürlük MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. [R.G. 18 Haziran ] UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığından: POSTADA KULLANILAN DEĞERLĠ KAĞITLAR YÖNETMELĠĞĠ FĠHRĠSTĠNĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 4/9/1970 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürü yürütür. [R.G. 18 Haziran ] TEBLĠĞLER Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK ġartnamelerġn YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLĠĞ

15 (TEBLĠĞ NO: MHG/ ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 8/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) nin 4 üncü maddesinde tanımlanan teknik Ģartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE iģareti iliģtirilecek yapı malzemelerine dair teknik Ģartnameleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ne dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Çevre ve ġehircilik Bakanlığını, b) Komisyon: Avrupa Komisyonunu, c) EĢvarlık Dönemi: Ġmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal standartlara veya uyumlaģtırılmıģ standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını, ç) Yapı Daimi Komitesi: AB üyesi ülkeler tarafından atanan temsilcilerden oluģan, 89/106/EEC direktifinin uygulanmasından ve yürütülmesinden doğan sorunları inceleyen birimi, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Standartların Yayımlanması UyumlaĢtırılmıĢ standartların yayımlanması MADDE 5 (1) AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Türk Standardları Enstitüsünce uyumlaģtırılmıģ standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eģvarlık dönemi baģlangıç ve bitiģ tarihlerini kapsayan liste bu Tebliğ ekinde yayımlanır. (2) 28/2/2013 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal) C serisi 059 numara altında yayımlanan ve Komisyon ĠĢletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü nün internet sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yayımladığı ve Türk Standardları Enstitüsü nün uyumlaģtırarak 30/4/2013 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu teknik Ģartnamelerin listesi EK-1 de yer almaktadır. (3) Bu Tebliğ EK-1 deki listede yer alan uyumlaģtırılmıģ standartlar kapsamındaki yapı malzemelerinin listede belirtilen eģvarlık dönemi öncesinde CE iģareti iliģtirilerek piyasaya arz edilmesi mümkün değildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EĢvarlık Dönemi ile Ġlgili Hükümler EĢvarlık döneminde ürünlere uygulanacak değerlendirme ve piyasaya arz edilme esasları MADDE 6 (1) Ulusal bir standart kapsamında olan yapı malzemeleri bu Tebliğ EK- 1 inde listelenen bir uyumlaģtırılmıģ standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme iģlemleri; a) Ġlgili uyumlaģtırılmıģ standardın eģvarlık dönemi baģlangıç tarihinden itibaren hem ilgili ulusal standardına hem de ilgili uyumlaģtırılmıģ standardına göre yapılabilir. b) Ġlgili uyumlaģtırılmıģ standardın eģvarlık dönemi bitiģ tarihinden itibaren, sadece uyumlaģtırılmıģ standarda göre yapılır.

16 (2) UyumlaĢtırılmıĢ bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değiģmesi veya mevcut uyumlaģtırılmıģ standardın baģka bir uyumlaģtırılmıģ standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme iģlemleri; a) EĢvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaģtırılmıģ standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre yapılır. b) EĢvarlık dönemi bitiģ tarihinden sonra ilgili standardın yeni versiyonuna veya artık kapsamında olduğu standarda göre yapılır. (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen uygulamalarda bu Tebliğ Ek-1 Listede yer alan hen Standartlarından adapte edilen UyumlaĢtırılmıĢ Standartlar esas alınır. (4) EĢvarlık dönemi bitiģ tarihinden sonra, yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri bu Tebliğ EK-1 de listelenen ilgili uyumlaģtırılmıģ standarda göre yapılır. Ġmalatçıların ürettikleri yapı malzemelerine iliģkin ilgili uyumlaģtırılmıģ standartla çeliģen ve çakıģan tüm Ģartnamelere göre düzenlenen mevcut ulusal onay veya belgelerin geçerliliği, belgenin veya ulusal onayın geçerlilik süresi ne olursa olsun, eģvarlık döneminin bitiminde sona erer. (5) EĢ varlık dönemindeki uygulamalarda, ilgili ulusal standardın veya uyumlaģtırılmıģ standardın eski versiyonunun TSE tarafından iptal edilmiģ olması, bu yapı malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlaģtırılmıģ standartlara göre yapılmasına engel teģkil etmez. (6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beģinci fıkralarına göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıģ ürünler, imalatçıların ilgili mevzuatla verilmiģ yükümlülükleri de yerine getirmesi Ģartıyla piyasaya arz edilebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 7 (1) 17/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik ġartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG / ) yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür. Ek-1: YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAġTIRILMIġ STANDARTLAR [R.G. 18 Haziran ] Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETĠM HEYETLERĠNĠN TEġEKKÜLÜ, GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

17 MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, denizler hariç, kıyı suları dâhil olmak üzere yüzeysel sular ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaģımla korunması ve planlanmasına yönelik havza koruma ve yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi için gerekli usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, havza yönetim heyetlerinin teģekkülü ile bu heyetlerin çalıģma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 17/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığını, b) Havza koruma eylem planı: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım maksadı ile korunması, kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiģ olan su kaynaklarının kalitesinin iyileģtirilmesi gayesi ile hazırlanan planı, c) Havza yönetim heyeti: Havza yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirmesiyle alakalı çalıģmaları havza ölçeğinde yürütmek maksadıyla her bir havza için ayrı ayrı oluģturulan ve teģkil esasları bu Tebliğde verilen heyeti, ç) Havza yönetim heyeti baģkanı: Havzanın tek bir ilden meydana gelmesi durumunda o ilin valisini, havzanın birden fazla ili kapsaması durumunda ise havzaya özgü hususlar dikkate alınarak EK-1 de yer alan ilin valisini, d) Havza yönetim heyeti üyeleri: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin bağlı bulunduğu kurum ve kuruluģların taģra teģkilatı, yerel yönetimler ve Havza Yönetim Heyeti BaĢkanı tarafından belirlenecek üniversite ile sivil toplum kuruluģlarının temsilcilerini, e) Havza Yönlendirme Kurulu: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi kurumların merkez teģkilatlarındaki ilgili birimlerin en az genel müdür seviyesinde olmak üzere üst düzey yetkililerinden oluģan merkez kurulu, f) Havza yönetim planı: Su havzasındaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını, geliģtirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek havzanın bütünü esas alınarak hazırlanan planı, g) SYGM: Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü, ğ) Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: 20/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2012/7 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile kurulan Kurulu, h) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi: Türkiye su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, geliģtirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak; toplumun, havzaların ekolojik, ekonomik ve sosyal fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karģılanması için yapılacak çalıģmalara yol göstermek gayesiyle hazırlanan stratejiyi, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Havza Yönlendirme Kurulunun TeĢkili ile Havza Yönetim Heyetinin TeĢkili ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Havza Yönlendirme Kurulunun teģkili ve görevleri

18 MADDE 5 (1) Havza Yönlendirme Kuruluna Bakanlık MüsteĢarı baģkanlık eder. Kurul, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanlıklardan en az ilgili Genel Müdürleri veya görevlendireceği bir temsilci ile Türkiye Su Enstitüsü BaĢkanından veya görevlendireceği bir temsilciden oluģur. Havza Yönlendirme Kurulu üç ayda bir toplanır. (2) Havza Yönlendirme Kurulunun görevleri Ģunlardır: a) Havza Koruma Eylem Planları tamamlanan havzalar için belirlenen kısa, orta ve uzun vadedeki uygulamaların gerçekleģmesini sağlamak için uygulamaları takip etmek ve hızlandırmak. b) Havza Koruma Eylem Planları devam eden havzalar için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak. c) Havza Koruma Eylem Planlarının Havza Yönetim Planlarına dönüģtürülmesi çalıģmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve takip etmek. ç) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında geliģmeleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak. d) Ġçme ve kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak olan özel hüküm belirleme çalıģmalarına koordinasyonu sağlamak ve geliģmeleri değerlendirmek. (3) Havza Yönlendirme Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda toplantıya ilgili Havza Yönetim Heyeti BaĢkanını ve beraberinde Havza Yönetim Heyeti üyesi veya üyelerini davet edebilir. (4) Havza Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini SYGM yürütür. Havza Yönetim Heyeti teģkili MADDE 6 (1) Bakanlık tarafından her havza için ayrı bir Havza Yönetim Heyeti teģkil edilir. (2) Havza Yönetim Heyetlerine, havzanın bir ili kapsaması halinde o ilin valisi, havzanın birden fazla ili kapsaması durumunda, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 de belirtilen vali baģkanlık eder. (3) Havza Yönetim Heyetlerinin üyeleri, havzadaki bütün paydaģları temsil edecek Ģekilde ilgili kurum ve kuruluģların taģra teģkilatının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluģlarının temsilcilerinden ve ihtiyaç duyulan konulardaki diğer uzmanlardan oluģturulur. (4) Havza Yönetim Heyetleri, EK-1 ile belirtilen Vali BaĢkanlığında, Ġl Belediye BaĢkanları, büyük Ģehirlerde BüyükĢehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürleri, büyükģehir belediyeleri haricindeki yerleģimlerde Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterleri, havzada bulunan Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri, Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürleri, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, Ġl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, Ġl Kültür ve Turizm Müdürleri, Ġlbank A.ġ. Bölge Müdürleri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri, Halk Sağlığı Müdürleri, sulama birlikleri temsilcisi, SYGM nin en az ġube Müdürü seviyesinde bir yetkilisi, sanayi ve ticaret odasının bir temsilcisi ve heyet katılımcılarının oy çokluğu ile belirleyeceği su yönetimi konusunda çalıģan sivil toplum kuruluģları ve üniversiteleri temsilen ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinden yetkili birer temsilcinin katılımı ile oluģur. (5) Havza Yönetim Heyeti BaĢkanınca gerek duyulduğu takdirde havza heyetine; özel sektör temsilcisi, havzada bulunan UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bölge Müdürleri, Ġl Afet ve Acil Durum Müdürleri, DıĢiĢleri Bakanlığı, Sulama Kooperatifleri temsilcisi, su ürünleri yetiģtiriciliği sektöründen birer temsilcinin katılımı, elektrik üretim santral yetkililerinin temsilcisi, özel sektör hidroelektrik santral temsilcileri ile ihtiyaç duyduğu konulardaki diğer uzmanların katılımı sağlanır. (6) Havza Yönetim Heyetinden, dördüncü fıkradaki kurumlardan en az birer temsilci olmak üzere baģkan hariç onaltı kiģiden teģkil edilen bir üst heyet belirlenir. Her kurum ve

19 kuruluģ heyette yer alacak temsilcisini kendisi belirler. Havza Yönetim Heyeti BaĢkanı gerek gördüğü durumlarda üst heyet üyesi sayısını en fazla yirmibeģ kiģiyle sınırlı olmak Ģartıyla belirlemeye yetkilidir. Üst Heyet, Havza Yönetim Heyeti tarafından alınan kararların uygunluğunu değerlendirir ve onaylar. (7) Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetlerini koordinatör valilikteki Devlet Su ĠĢleri Bölge Müdürlüğü/ġube Müdürlüğü yapar. Havza Yönetim Heyeti görevleri, çalıģma usul ve esasları MADDE 7 (1) Havza Yönetim Heyetinin görevleri Ģunlardır: a) Bakanlıkça hazırlanacak havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarına katkıda bulunmak. b) Havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurumlara gerekli yaptırımlar için bildirimde bulunmak. c) Ġçme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalıģmaların takibini yapmak ve özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak. ç) Ġhtiyaç duyulması halinde havza yönetim planlarının revizyonu çalıģmalarına katkıda bulunmak. d) Ġlgili kurum veya kuruluģun sunduğu denetim ve yaptırım sonuçlarını değerlendirerek rapor halinde yönlendirme kuruluna sunmak. e) Havza Yönetim Planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye eriģimi, görüģlerinin alınması ve aktif katılımını sağlamak; halka plan hazırlık süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapmak; plan kararları nihai duruma gelmeden önce mahalli toplantılarla ve basın aracılığıyla duyurmak ve halkın görüģlerini almak. f) Su kalitesi ve miktarı ile ilgili izleme sonuçlarını ortak bir veri tabanında kayıt altına almak, ilgili havza birimleri ile paylaģmak, değerlendirilmiģ ve raporlanmıģ izleme sonuçlarını tartıģarak Havza Yönetimi Planları ile ilgili görüģ oluģturmak. (2) Havza Yönetim Heyeti, çalıģmalarını Bakanlıkça belirlenecek formatta hazırladığı raporlarla Havza Yönlendirme Kuruluna üç ayda bir sunar. (3) Havza Yönetim Heyeti ayda bir kez toplanır. Havza Yönetim heyeti içerisinden teģkil edilecek üst heyet üç ayda bir toplanır. Heyet BaĢkanı gerekli gördüğü durumlarda ayrıca toplantı kararı verebilir. Heyetin toplanabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Heyet kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eģitliği halinde Heyet BaĢkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmıģ sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su ĠĢleri Bakanı yürütür. HAVZA NO EK-1 Bakanlıkça Belirlenen Koordinatör Valilikler HAVZA ADI KOORDĠNATÖR VALĠLĠKLER HAVZADA BULUNAN DĠĞER ĠLLER 1 ERGENE Tekirdağ Edirne, Kırklareli 2 MARMARA Ġstanbul Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Tekirdağ, Yalova 3 SUSURLUK Bursa Balıkesir, Kütahya,

20 Manisa, Çanakkale, Bilecik, Ġzmir 4 KUZEY EGE Çanakkale Balıkesir, Ġzmir, Manisa 5 GEDĠZ Manisa UĢak, Ġzmir, Kütahya 6 KÜÇÜK MENDERES Ġzmir Aydın, Manisa 7 BÜYÜK MENDERES Aydın UĢak, Ġzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Muğla 8 BATI AKDENĠZ Muğla Antalya, Burdur, Denizli 9 ANTALYA Antalya Isparta, Burdur 10 BURDUR Burdur 11 AKARÇAY Afyonkarahisar Konya 12 SAKARYA Sakarya 13 BATI KARADENĠZ Kastamonu 14 YEġĠLIRMAK Amasya 15 KIZILIRMAK Samsun 16 KONYA Konya 17 DOĞU AKDENĠZ Mersin 18 SEYHAN Adana Denizli, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar Ankara, EskiĢehir, Bilecik, Kütahya, Konya, Afyon, Bursa, Bolu Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük Bartın, Sinop, Çankırı Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat, Sivas, GümüĢhane, Giresun, Erzincan, Ordu, Bayburt KırĢehir, Kayseri, Yozgat, NevĢehir, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Sivas Aksaray, Ankara, Isparta, Mersin, Karaman, NevĢehir, Niğde Karaman, Konya, Antalya Kayseri, Sivas, Niğde, KahramanmaraĢ, Mersin 19 ASĠ Hatay Kilis, Gaziantep 20 CEYHAN Osmaniye KahramanmaraĢ, Adana, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep,

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu.

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu. Bugünlerde TESK tarafından hükümete gönderilen önerilerden biri de, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren 4 yıl sonraya

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2266 HHAAZZ İİ İRRAANN ÇÇ AARRŞŞ AAMBB AA SSAAYYI II: : 11117777 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4781 Tekirdağ İlinde

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı