Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi."

Transkript

1 Beygircioðlu ölüm kavþaðý olmayacak Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðýnd a incelemelerde bulundu. * HABERÝ 6 DA Yüklenici firma þantiye þefi Ferhat Temur bilgi verdi. 70 bin dekar tarým arazisini sulayacak 28 AÐUSTOS 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Obruk Barajý'ndan itibaren çevre ilçelerinin 69 bin 500 dekar arazisinde sulu tarým yapýlmasý imkaný verecek olan Obruk - Dutludere Sulama Projesinde inþaat çalýþmalarý devam ediyor. * HABERÝ 7 DE Ziraat Odasý ayçiçeði üreticisi için çare önerdi; Karadenizbirlik devreye girmeli Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ayçiçeði üreticisinin sorunlarýný dile getirdi. Fiyat açýklanmadýðý için çiftçinin pazara mahkum edildiðini ifade eden Sayan, "Girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesi, çiftçimizi maðdur etti. iftçi çareyi ayçiçeðinde aradý ancak fiyat açýklanmamasý nedeniyle, çiftçi pazarýn elinde kaldý" dedi. Cahit Baðcý, yýllarca unutulan köylerin AK Parti döneminde döneminde yatýrýmlara kavuþtuðunu söyle- Köylerde yaþam kalitesini artýrdýk * HABERÝ 5 DE Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ilçe ziraat odasý baþkanlarý ile çiftçi temsilcileri basýn toplantýsý düzenledi. ÜZE den Biliþim Garaj Akademisi orum un çocuk biliþimcileri yetiþiyor Emeklilerin þikâyet ettiði bankamatikler yenilendi. Bankamatikler yenilendi * HABERÝ 10 DA Biliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde devam ediyor. 1 Temmuz 2013 tarihinde baþlayan program hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü Ayþenur Acar, orum un çocuk biliþimcileri ÜZE de yetiþiyor dedi. * HABERÝ 10 DA AK Parti orum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Dodurga, Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesi Orman Ýþletme sahalarýnda bulunan orman köylerinin sorunlarýný dinledi. * HABERÝ 4 DE Toplantýlara partili yöneticilerin yanýsýra vatandaþlar katýldý. iftçinin alýn terini peþkeþ çekiyorlar Ýlçe ve köy ziyaretlerini sürdüren CHP orum Milletvekili Tufan Köse, Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ve bu ilçelerin bazý köylerine de giderek vatandaþlarla bir araya geldi. * HABERÝ 4 DE orum un çocuk biliþimcileri Üstün Zekâlýlar Enstitüsü nde yetiþiyor. Türkistan'da yeni katliam: 15 ölü Ýþgalci in'in polisi Kargýlýk bölgesinde halka saldýrdý, 15 Uygur'u katletti. orum daki kütüphanelerde yeni idari kadrolar tahsis edilmesi bekleniy- Kütüphaneler kadro bekliyor * HABERÝ 11 DE Ýþgalci in'in polisi Kargýlýk bölgesinde halka saldýrdý, 15 Uygur'u katletti. * HABERÝ 17 DE Büro Emekçileri Sendikasý orum Þubesi, dün ÝÞKUR önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, Torba Yasa'yý protesto Emekçinin hakký gasp edilemez' * HABERÝ 8 DE

2 2 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Baþkan'ýn Karakeçili açýklamasýnýn detaylarý B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz hafta Karakeçili sakinlerinin þikâyetlerine kulak verdiðini gösteren yazýlý bir açýklama yaptý. Detaylý yapýlan bilgi notunu okuduðumda Külcü'nün hem vatandaþý hem belediyeyi hem de basýný haklý bulduðu anlaþýlýyor. Ortada haksýz olan yok yani. Bir diðer husus, Baþkan Külcü'nün þehir genelinde istimlak bedellerinin belirlenme- sinde hakký, hukuku, rýzayý gözetecek ortak bir ilke, kriter belirlemek yerine, kendi iradesine göre hareket ettiði iddialarý. Açýklamaya iliþkin dikkat çeken bir diðer husus da, -yaklaþan seçim nedeniyle olsa gerek- Külcü'nün kamuoyunu bilgilendirmede özen göstermesi. Umarýz bu alýþkanlýk halini alýr da þehirle ilgili her mevzuda sayýn Baþkan vatandaþý bilgilendirir. Murat Yýldýrým özel ÝHL açsýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz hafta Karakeçili Mahallesi sakinlerinin þikâyetlerine detaylý bir cevap vermiþti. M Karakeçili Mahallesi nde yapýlan imar düzenlemesini gösteren plan. illi Görüþ ekolünden gelen, halen de o mecrada gönüllü çalýþmalarýný yürüten bir aðabeyimizle karþýlaþtýk. AK Parti orum Milletvekili Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým'dan dertli olmalý ki, görür görmez çýkýþtý, onunla ilgili hiç yazýp çizmediðimizi söyledi. E haliyle þaþýrdým, hangi meseleden muzdarip olduðunu sordum. Ramazan'da Ensar Vakfý ile ÝYC'nin düzenlediði hicaz iftarýna katýlan Murat Yýldýrým, Ýmam hatip Liselerinin öneminden AK Parti uyardý! M art ayýnda yapýlacak yerel seçimler öncesinde aday adaylýðý yarýþý kýyasýya yaþanýyor. Siyasi partiler de sahte "adaylardan" muzdarip. Ak Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Antalya Mil- letvekili Menderes Türel, "kesin adayým" diyerek anketleri etkileyip, adaylýk olasýlýðýný güçlendirmeye çalýþan "uyanýklara" karþý kamuoyunu uyardý. "Bazý uyanýklar 'falanca ile konuþtum. Adaylýðým kesin' diye uyduruyormuþ" diye tweet atan Menderes Türel, bu konuda Hürriyet'in sorularýný yanýtladý. "TEK BÝR KÝÞÝNÝN BÝLE ADAYLIÐI KESÝNLEÞMEDÝ" Henüz AK Parti'de "tek bir kiþinin bile adaylýðýnýn kesinleþmediðini" vurgulayan Tü- rel, "Sayýn Baþbakan'ýn kafasýnda netleþen isimler olabilir. Ancak varsa da kendisi bunu bizlerle paylaþmadý. Sayýn Baþbakan'ýn ketumiyetini herkes bilir. Parti yetkili kurullarý ile görüþmeden herhangi biriyle adaylýk konusundaki bir fikrini paylaþabileceði- HÝTÝT KOLYE SAAT EÞÝTLERÝ ZÝHKÝR ORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: Gsm: Faks: ni de sanmýyorum" diye konuþtu. AK Parti'de adaylýk konusunda "fevkalade kurumsallaþmýþ bir sistemin bulunduðunu" ve adaylýk konusunun önceden belirlenen kriterler çerçevesinde parti yetkili kurullarýnýn karar vereceðini vurgulayan Menderes Türel, "Kurullarda belirlenen adaylar, Sayýn Baþbakanýmýzýn da onayý alýndýktan sonra açýklanacaktýr. Bundan önce söylenen hiçbir þeye inanmamak gerekir" dedi. "Kesin adayým" diyen kiþilerin amacýnýn da, yapýlan kamuoyu yoklamalarýný etkilemek olabileceðine dikkat çeken Türel, "Biliyorsunuz, siyasette güçlü görünenden yana bir yoðunlaþma olur. 'kesin adayým' diye konuþan kiþiler de bunu saðlamaya çalýþýyor olabilir" diye konuþtu. (Haber 7.com) bahsetmiþ. Yýldýrým'ýn konuþmasý geçmiþte uzun yýllar birlikte çalýþtýðý milli görüþçü aðabeyimize pek yabancý gelmemiþ. Ýþte önerisi; "Murat Hoca yýllardýr ÝHL'lerin deðerinden, öneminden bahseder durur. Konuþulanlarýn hepsini biz daha öncede duyduk. Kendisinin ülke genelinde yaygýnlaþtýrmaya baþladýðý özel okullarý da var. Özel bir ÝHL açarsa çok memnun kalýrýz." AK Parti orum Milletvekili Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým ýn sözlerine, geçmiþte birlikte çalýþtýðý Milli Görüþçü bir arkadaþýndan cevap geldi. Kaliteli Ýþçilik, Orijinal Yedek Parça ve Uygun Fiyat Nevzat Usta Muharrem Usta epni Mah. Kýþla Karþýsý 3. elik Sok. No: 20 ORUM

3 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Ýnfak kahvaltýsýnda buluþtular Mustafa Demirer üslüman Gençlik MPlatformu, Ýlim Yayma Cemiyeti'nde Mýsýr ve Suriye'de mazlumlarýn hatýrlanmasý amacýyla Ýnfak Kahvaltýsý düzenledi. Ramazan ayýnda iki defa Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda Ümmet Ýftarý düzenleyen Müslüman Gençlik Platformu'nun hafta sonu düzenlediði kahvaltý programý yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. Ýlim Yayma Cemiyeti salonunda düzenlenen kahvaltýnýn ardýndan Suriye ve Mýsýr'ýn gündem edildiði bir program tertip edildi. Sunuculuðunu Rýdvan Yýldýrým'ýn yaptýðý program Mustafa Bozduman'ýn Kur'an tilavetiyle baþladý. Okunan Kuran'ý Kerim'in Türkçe mealini ise Yasir Bayram okudu. Konuþmalarýný yapmak üzere platform üyeleri Mediha Taþ ve Bahadýr Bayram ard arda kürsüye çýktý. Mediha Taþ platform ile ilgili bilgi verdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Bir baþlangýcý ve sonu olan þu hayatta, sondan sonuç alabilmek için Rabb'e adanmýþ bir kul olmak gerekir. Bizler Müslüman Gençlik Platformu olarak Hafta sonu düzenlenen kahvaltý programý yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. Müslüman Gençlik Platformu, Ýlim Yayma Cemiyeti'nde Mýsýr ve Suriye'de mazlumlarýn hatýrlanmasý amacýyla etkinlik düzenledi. Allah'ýn ayetlerine sýmsýký sarýlýp O'nun davasýyla kurumuþ çiçekleri yeþertmeyi amaçlýyoruz '' Bahadýr Bayram konuþmasýnda kardeþlik ve dayanýþma vurgusu yaparak þunlarý söyledi; "2011'den beri Suriye'de devam eden savaþta 'in üzerinde insan öldü. 2 milyon insan ise mülteci duruma düþtü. Bugün Türkiye'de çok sayýda Suriyeli mülteci var, onlar bizim misafirimiz. ünkü öldürülen çocuklar bizim çocuklarýmýz, kirletilen kadýnlar bizim annelerimiz, bacýlarýmýz. Eðer onlarý öldürerek hicret etmeye zorluyorlarsa, onlar muhacirse bizler de ensar olmak zorundayýz Mýsýr'a gelince Mýsýr'daki mücadeleyi, direniþi, onuru Rabiatul Adeviyye meydanýnda þehit edilen Esma Biltaci kardeþimizin samimiyet yüklü bakýþlarýndan anlýyoruz. Babasý ona yazdýðý Veda Mektubu'nda Esma'nýn ne kadar güzel bir azmi ve terbiye edilmiþ bir nefsinin olduðunu söylüyor. Adeviyye Meydaný nefsine hâkim olmuþ, terbiye edilmiþ ve þehadet özlemiyle yanýp tutuþan yüreklerle dolu. Bugün o yüreklere el uzatmak farzdýr '' Programýn devamýnda Suriye'yi ve Mýsýr'ý konu alan sinevizyon gösterileri izlendi. Mýsýr ile ilgili olanlarýnýn içeriðinde darbe ile yönetimi elinden alýnan Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin darbeden önceki son konuþmalarý ve 'Kardeþim Sen Özgürsün' adlý þiirin Arapça bestesi vardý. Mýsýr'da þehit olan Esma Biltaci'nin babasýnýn kýzýna yazmýþ olduðu Veda Mektubu'nu Rabia Küyükoðlu okudu. Þiirin ardýndan Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki Suriyeli mültecilerin durumunu öðrenmek için orada mültecilerle ilgilenen Araþtýrmacý Yazar Mustafa Yýldýz'la canlý telefon baðlantýsý yapýldý. Yýldýz, mültecilere gelen yardýmlar için tüm Türkiye halkýna teþekkür ederken, yine de bazý eksiklerin olduðunu ve kýþ mevsiminin getireceði olumsuzluklara karþý yardýmlarýn devam etmesi gerektiðinin altýný çizdi. Canlý telefon baðlantýsýnýn ardýndan, Rumeysa Bayram ve Humeyra Koçak þiirler okudular. Program platform üyesi Eren Kýlýç'ýn yapmýþ olduðu dua ile sona erdi. Program sonunda sunucu Rýdvan Yýldýrým program vesilesiyle elde edilen gelirlerin Gaziantep Islahiye'de bulunan Suriyeli mültecilere gönderileceðini belirterek, herkese herkese teþekkür etti.

4 4 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Köylerde yaþam kalitesini artýrdýk Mustafa Demirer AK Parti orum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Dodurga, Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesi Orman Ýþletme sahalarýnda bulunan orman köylerinin sorunlarýný dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mümtaz Yýlmaz, Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dodurga Gençlik Kollarý Baþkaný Tahir atar ile birlikte Akkaya, Beyoðlan, atak sahalarýnda incelemelerde bulunan Baðcý, bilindiði üzere orman sahalarýnda orman ürünleri üretimi yapýlan bölgelerde çok çeþitli ihtilaflarýn yaþandýðýný, bu durumun köyler arasýnda uzun süren kavgalara neden olduðunu hatýrlattý. Ýskilip ve Osmancýk Orman Ýþletme Müdürleri ile de istiþarelerde bulunan Baðcý, sorunu bizzat yerinde incelemek üzere Akkaya köyüne gitti. Burada Akkaya Köyü Muhtarý Yaþar Kasnakçý ve köylüler tarafýndan karþýlanan Baðcý, Özel Ýdare ve KÖYDES kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý inceledi. 'Köylerde yaþam kalitesi arttý' Türkiye nin büyüdüðünü, köylerin güzelleþtiðini belirten Baðcý, yýllarca unutulan köylerin AK Parti döneminde döneminde yatýrýmlara kavuþtuðunu söyledi. Köylerin yaþam kalitesinin yükseldiðini ifade eden Baðcý, þöyle devam etti; Köyümüzde içme suyu hattý yenilenmiþtir. Kanalizasyonu yapýlmýþtýr.3000 metrekare kilitli taþ döþenmiþtir. Bir istinat duvarý ile birlikte büyük bir köprü yapýlmýþtýr. Köyün 12 km'lik yolunun altyapýsý tamamlanmýþ ve stabilize yapýlarak asfalta hazýr hale getirilmiþ ve bu yýl 3200 m 1.kat asfalt yapýlmýþtýr. Son birkaç yýlda sadece bu köye yapýlan hizmetlerimiz 700 Bin TL'yi geçmektedir. Köyde ay- AK Parti orum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, orman köylerinde inceleme yaptý. Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesinde köyler ziyaret edildi. Cahit Baðcý, köylülerin sorunlarýný dinledi. Cahit Baðcý, yýllarca unutulan köylerin AK Parti döneminde döneminde yatýrýmlara kavuþtuðunu söyledi. rýca arýcýlýk ve hayvancýlýk destekleri verilmektedir. Köydeki öðrenciler ilkokul ve ortaokula taþýmalý olarak eðitim aldýðýndan yol bir an önce tamamlanacaktýr. dedi. Hemþerileri Baðcý'ya köylerine gerçekleþtirdiði bu 3. ziyaret ve verilen sözlerin tamamýnýn gerçekleþmesi nedeniyle teþekkür ettiler. Ziyarette iç ve dýþ geliþmelerinde gündeme geldi ve köylüler Türkiye'nin huzur ve istikrarýný bozmak isteyenlere fýrsat verilmemesi gerektiðini belirterek ve "Baþbakanýmýz ve hükümetimizin arkasýndayýz. Duamýz ve desteðimiz O nadýr. dediler. Baðcý da burada yaptýðý deðerlendirmede þunlarý söyledi; Bugün Mýsýr'ýn baþýna gelenler, yani seçilmiþ iktidarý askeri bir darbe ile uzaklaþtýrýlmasý, milletin iradesi ve demokrasiyi askýya alma çabalarý, AK Parti'nin iktidara geliþinden bu güne tam 11 yýldýr birkaç kez Türkiye'de de denenmeye çalýþýldý. Sarýkýz, Ay ýþýðý, Yakamoz, Eldiven ve Balyoz Darbe teþebbüsleri oldu. Ama hükümetimizin dirayeti, dik duruþu, halkýmýzýn desteði, demokrat ve saðduyulu subaylar ve paþalar sayesinde bu planlar baþarýya ulaþamadý. Her bir plan sonrasý milletimiz sandýkta AK Parti'ye daha güçlü bir þekilde destek verdi ve iktidara getirdi. Akkaya Köyü Muhtarý Kasnakçý, köyler arasýnda yaþanan koru ormanlarýnda ihtilaflý yerlerde daðýtým isimli yönetmelik gereði üretimin durdurulduðunu ve bu nedenle maðduriyet yaþadýklarýný, bu konunun çözümü konusunda destek istediklerini söyledi. Baðcý sorunun çözümü için Ýl, Bölge ve Genel Müdürlük nezdinde giriþimlerini sürdüreceðini kaydetti. Baðcý ve beraberindeki heyet daha sonra köyden uðurlandýlar. THY den kampanya ürk Hava Yollarý T(THY), kýþ dönemi için biletlerini erken satýn alan yolculara, tüm yurt içi uçuþlarýnda 44 liraya seyahat imkaný sunuyor. THY Basýn Müþavirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, son üç yýldýr "Avrupa'nýn En Ýyi Havayolu Þirketi" seçilen THY, yolcularýna özel fýrsatlar sunmaya devam ediyor. THY, yolcularýnýn kýþ dönemi seyahatlerinde biletlerini erken satýn almalarý halinde tüm yurt içi uçuþlarýnda 44 liraya (internet üzerinden herþey dahil tek yön satýþ ücreti) uçuþ imkaný saðlýyor. Sýnýrlý sayýda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 27 Aðustos- 1 Eylül tarihlerinde yapacaklarý biletleme iþlemiyle uçuþlarýný 1 Aralýk-31 Mart tarihlerinde gerçekleþtirebilecek. Kapsamdýþý seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrýntýlý bilgiye Yurt içi uçuþlarda 44 liraya seyahat imkaný sunuluyor. "www.turkishairlines. com" web adresinden, " " numaralý çaðrý merkezinden veya satýþ ofislerinden ulaþýlabilir.(aa) CHP orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürdü. iftçinin alýn terini peþkeþ çekiyorlar Enise Aðbal lçe ve köy ziyaretle- sürdüren CHP Ýrini orum Milletvekili Tufan Köse, Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ve bu ilçelerin bazý köylerine de giderek vatandaþlarla bir araya geldi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Milletvekili Köse, CHP Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ilçe örgütleriyle de bir araya gelerek, ilçe parti binalarýnda toplantýlar düzenledi. Toplantýlara partili yöneticilerin yanýsýra bir çok vatandaþ da katýldý. Toplantý ve köy ziyaretlerinde AK Parti hükümetine eleþtiriler de bulunan Köse, Ekonomik, sosyal, güvenlik, yoksulluk, yolsuzluk, terör, tarým, bölücülük sorunlarý girdabýna sürüklenen ülkemizde, AKP iktidarý artýk sorun zinciri oluþturmuþtur. Baþta Sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere AK Parti hükümeti ve birçok mensubu tüm dünyada ilgi çekmek için adeta bir þovmen edasýyla, Müslüman ülkelerinin iç iþlerine karýþarak, iç savaþ çýkartan isyancý muhalif guruplara katkýda bulunarak kendilerine bir misyon biçmiþlerdir. Komþuluk yapacak ülke býrakmadýklarý gibi ülkenin ekonomik ticari gelirlerini de büyük ölçüde sekteye uðratmýþlardýr. Ellerinde geçerli bir siyasi argüman olmayan AKP iktidarý, adeta yeniden darbe yapýlacakmýþ gibi, tencere tava çalanlarý bahane edip, memleketi kutuplaþma girdabýna sürüklemeye çalýþmýþtýr. Ülkemizin kronik sorunu haline tarým, saðlýk, eðitim, taþeron sorununu çözmek yerine, çözümsüz hale getirmiþlerdir. Nereye gittiysem çiftçi kan aðlýyor. Ayçiçeði, buðday, pirinç üreticileri Milletvekili Köse, CHP Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ilçe örgütleriyle bir araya geldi. Tufan Köse, köy ziyaretlerinde AK Parti hükümetini eleþtirdi. Toplantýlara partili yöneticilerin yanýsýra vatandaþlar katýldý. yoldan ulaþmýþ olacaklardý. Fakat niyetleri doðru düzgün olmadýðý için bir sürü yanlýþ yapýyorlar. Tarým Ýsrail in periþan durumda. Biz doðru düzgün konuþtuðumuz zaman, adýmýz muhalefet diye, söylediðimiz, ürettiðimiz doðru projelere de muhalefet gözüyle baktýklarý için git gide ülkemizi uçuruma sürüklüyorlar. Doðru tektir, yalnýz yanlýþa giden bir sürü yol vardýr. Onun için AKPiktidarý her þeyi doðru düzgün yapmýþ olsalardý, o doðruya tek Enise Aðbal orum da 30 Aðustos - 1 Eylül 2013 ta- Satranç Aday Hakem Kursu rihlerinde açýlacak. Kurslar, Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda yapýlacak. Kursa kayýtlarýn devam ettiðini belirten Hitit Bölgesi ve Satranç Ýl Temsilcisi Hüseyin Karakuþ, kursa katýlmak isteyenlerin en kýsa zamanda kayýt yaptýrmalarý gerektiðini söyledi. 31 Aðustos Cumartesi günü saat de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonunda antrenör, hakem, veli ve sporcularla birlikte toplantý yapýlacak. Toplantýda Faaliyet Dönemi hakkýnda fikir alýþveriþi, dilek ve temenniler üzerinde durulacak. genetik þirketlerine baðýmlý hale geldi Bu ülkenin tarýmýný Ýsrail'in genetik Hüseyin Karakuþ þirketlerine baðýmlý hale getirmiþlerdir. Oysaki bir zamanlar bizim kendi ürettiðimiz ürünlerden tohumluk yapýlabiliyordu. Örneðin, Türk çiftçisi kendi ürettiði kaliteli bir ürünün kilosunu 1 TL ye zor satarken, siz Ýsrail'in bu ürettiði genetiði oynanmýþ, çýkan üründen bir daha ekimi yapýlamayan tohumun kilosunu TL gibi fahiþ bedeller üzerinden aldýrarak, Türk çiftçisinin alýn terini tefecilere peþkeþ çekiyorsunuz. diye konuþtu. Satranç Aday Hakem Kursu açýlacak

5 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Ziraat Odasý ayçiçeði üreticisi için çare önerdi; Karadenizbirlik devreye girmeli Erol Taþkan iraat Odasý Baþkaný ZMehmet Sayan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ayçiçeði üreticisinin sorunlarýný dile getirdi. Fiyat açýklanmadýðý için çiftçinin pazara mahkum edildiðini ifade eden Sayan, "Girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesi, çiftçimizi maðdur etti. iftçi çareyi ayçiçeðinde aradý ancak fiyat açýklanmamasý nedeniyle, çiftçi pazarýn elinde kaldý" dedi. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, orum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan ve oda üyelerinin katýldýðý basýnç toplantýsýnda, ayçiçeði konusunu ele alan orum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, çiftçinin ertelenen borçlarýný bile ödeyemez duruma geldiðini, buðday ve diðer mahsullerden umduðunu bulamayan çiftçinin, ayçiçeðinin geçen yýlki fiyatýndan yola çýkarak ayçiçeðine yüklendiðini aktardý. Karadeniz Birlik'in devreye girmesi gerektiðinin altýný çizen Mehmet Sayan, "Girdi maliyetleri ve rekolte ayrý ayrý deðerlendirilip yapýlacak destekler de hesaba katýlarak bir an önce en az geçen yýlki fiyatlara yakýn alým gerçekleþebilmesi için Karadeniz Birlik devreye girmelidir" diye konuþtu. Mazot ve gübre fiyatlarýnýn artýþý nedeniyle, çiftçinin tarlasýný gerektiði gibi iþleyemediðini de sözlerine ekleyen Sayan, daha çok alanda ayçiçeði ekilmesine raðmen verim düþüklüðü yaþandýðýný, çiftçinin son umut diye sarýldýðý ayçiçeðinden de beklediðini bulamadýðýný kaydetti. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, AK Parti orum Milletvekilleri'ne çaðrýda bulunarak, Tarým Bakaný'ndan kendileri için randevu almalarýný isterken, bazý oda üyeleri ise hükümet politikalarýnýn yetersiz olduðundan þikayet etti. Yýlmaz'ýn konuþmasýnda geçen yýl 1500 TLolan taban fiyatýn, hiç deðilse 1200 TLolarak açýklanmasýný istemesine tepki gösteren Ziraat Odasý eski Baþkaný Fazlý Kýlýçarslan, "Geçen yýl 1500 TLolan fiyata raðmen, 1200 TL isteniyor olmasý kabul edilemez, bunu kýnýyorum. Gerekirse topluca yürümeli ve sorunlarýmýzý dile getirip, tepkimizi ortaya koymalýyýz" dedi. Tartýþma haline dönüþen toplantýda, açýklamalarýna devam eden Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, þunlarý ifade etti; "Ülkemiz bitkisel yað hammaddesinin %50 den fazlasýný ayçiçeði bitkisi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ýlimizde önemli oranda ayçiçeði ekimi yapýlmaktadýr. Ayçiçeði hem sývý yað hem de margarin sanayisinde kullanýldýðý gibi küspesi de hayvan yemi olarak Girdi maliyetlerinin arttýðý belirtildi. deðerlendirilmektedir. 'iftçinin % 50'si ayçiçeði ekti' Geçen yýl orum ili genelinde 178 bin 300 dekar ayçiçeði ekimi yapýlmýþ olup toplam 51 bin 36 ton üretimi gerçekleþmiþtir. iftçilerimizin yaklaþýk %50'sinin ayçiçeði ekimi yaptýðý gözlenmiþtir. Geçen yýl ayçiçeði ortalama kg fiyatýnýn 1,5 TL civarýnda olup tüccarlar ve Karadeniz Birlik tarafýndan alýnmýþtýr. Tarým Bakanlýðýnca da kg'ý için 24 kuruþ destekleme yapýlmýþtýr. 'Ekim alaný artarken, rekolte düþtü' Geçen yýlki ayçiçeði kg fiyatý ve destekleme ödemesi çiftçimizi çok cazip gelmiþ ve bu nedenle 2013 yýlý ekim alaný bir hayli artmýþtýr yýlý ekim alanýnýn 211 bin 448 dekar olduðu bu yýlki rekoltenin bir hayli düþük gerçekleþeceði gözükmektedir yýlý destekleme kg fiyatý 24 kuruþ olarak ayný kalmýþ bu yýlki hasat baþlangýcýndaki alým fiyatlarý ise ortalama kg baþýna kuruþ civarýnda olduðu tespit edilmiþtir. 'Girdi maliyetleri, tarlanýn iþlenmesine engel oluyor' iftçimiz geçen yýl ertelenen borçlarýný bu yýl ektiði buðday ve ayçiçeði ile ödemeyi düþünüyordu. Ancak 2013 yýlý buðday veriminin ve kalitesinin düþüklüðü nedeniyle krþ/kg civarýnda alýcý bulabildiði tespit edilmiþtir. Verim düþüklüðünün önemli nedenleri TÝGEM'den yeterli miktarda ve kalitede tohumluk temin edilememesi, yeterli toprak analizi yapýlamamasý, mazot ve gübre girdilerinin yüksek olmasý ve mazotun pahalý olmasý nedeniyle toprak iþlemesi yeterince yapýlamamýþtýr. 'iftçi borcunu ödemeyeceði gibi, bu yýlýn maliyetini de karþýlayamýyor' Buðdaydan beklediði neticeyi alamayan çiftçimiz ümidini ayçiçeðine baðlamýþ ancak yaðýþlarýn yetersizliði ile dekara verimi geçen yýlki miktarý bulamayacaðý gibi fiyatlarýn da þuan geçen yýlki fiyatlarýn yarý seviyesinde seyrettiði gözlenmektedir. Bu durum karþýsýnda üreticilerin býrakýn ertelenen borçlarý ödemeyi, ekiliþ maliyetini dahi elde edemeyecek duruma düþmüþtür. 'iftçiler vekillerden þikayetçi' iftçilerimiz Odamýza sýk sýk gelerek bu konuda maðdur olduklarýný dile getirerek " Gübre ve mazot fiyatlarý devamlý artýyor ancak, ürettiðimiz mahsul para etmiyor, bizim Vekillerimizin adý var kendileri yok, bizim derdimizle hiç ilgilenmiyorlar, böyle giderse tarlamýzý boþ býrakmak zorunda kalacaðýz" diyerek sitemlerini bizlere bildirmektedirler. Bu nedenle aþaðýdaki taleplerimizin gerçekleþmesi konusunu kamuoyuna saygýyla duyuruyoruz; Girdi maliyetleri ve rekolte ayrý ayrý deðerlendirilip yapýlacak destekler de hesaba katýlarak bir an önce en az geçen yýlki fiyatlara yakýn alým gerçekleþebilmesi için Karadeniz Birlik devreye girmelidir. iftçinin üretimde kullandýðý enerji maliyetleri gözden geçirilmelidir Tabi afetlerden zarar gören çiftçilerimizin tarým kredi kooperatifleri ve ziraat bankasýna olan borçlarýnýn bir yýl süre ile ertelendiðini memnuniyetle öðrenmiþ bulunuyoruz. Ýlimizde 2013 sezonunda þiddetli kuraklýk yaþanmýþtýr, hasar tespit komisyonu meteorolojik raporlarý ve verim ortalamasýný göz önüne alarak bir an önce raporunu tamamlamalýdýr. Bu arada çiftçilerimizin özel bankalara ve diðer özel kurumlara olan borçlarý konusunda maalesef bir çözüm yoktur. Yýllardýr arzu edilen Tarsim(Tarým Sigortalarý Teminat Kapsamýna ) kuraklýk riski hala alýnamamýþtýr. iftçilerimizin sezonunda kullanacaðý mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik enerjisi gibi girdilerin fiyatlarý ve teminleri konusu öncelikle ele alýnarak çözümler üretilmelidir. Yüksek verim iyi kalite ve buna baðlý olarak yüksek gelir yeterli ve uygun girdilerin kullanýlmasý ile mümkündür. Mazot fiyatlarý 5 TLcivarýna zorlamaktadýr tohumluk fiyatlarý 1,5 TL 'ye yaklaþmýþtýr. Biraz ucuz gibi görünen Tigem tohumlarýnýn Ýlimize ne kadar geleceði ve kalite ve çeþitlerinin neler olacaðý bilinmemektedir. iftçilerimizin maðduriyetleri biran önce giderilmesi hem tarýmsal üretim bakýmýndan hem de köyden kente olan göçün önlenmesi bakýmýndan önem arz etmektedir." Ayçiçieðinde yaþanan maðduriyetin giderilmesi için Karadeniz Birlik in devreye girmesi istendi. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ilçe ziraat odasý baþkanlarý ile çiftçi temsilcileri basýn toplantýsý düzenledi. Tarým arazisi yandý orum un Osmancýk ilçesinde çýkan yangýn korkulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Ýddiaya göre, iftlikler Mahallesi Akyokuþ mevkiinde oturan vatandaþlar mahallelerinde çöp konteynýrý olmadýðý için oluþturduklarý çukurda topladýklarý çöpü imha etmek için ateþ yaktýlar. Yanan çöpten yayýlan kývýlcýmlar, kuru anýzlarla kaplý alana sýçradý. Rüzgarýnda etkisi ile kýsa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerinin panik dolu anlar yaþamalarýna sebep oldu. Mahalle sakinlerinin durumu Osmancýk itfaiyesine bildirmelerinin ardýndan, itfaiye ekipleri kýsa sürede olay yerine gelerek yangýna müdahale ettiler. Orman Ýþletme Þefliði ne ait arazözünde destek verdiði yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.(ýha) eklamlarýn uzun Rsüreleriyle izleyicide býkkýnlýk oluþturduðunu belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni düzenlemeye gidiyor. Reklamlarla ilgili Türk toplumunun 2011'den önceki yasaya göre tecrübesi olduðunu aktaran Dursun, son dönemde izleyiciden çok fazla þikâyet geldiðini ifade etti. RTÜK Baþkaný Davut Dursun, Yeni yasayla birlikte yaptýðýmýz düzenlemede bir saatlik yayýn süresinin 3-4 kez kesilmesi hoþ karþýlanmadý. Biz böyle bir açýlým getirmiþtik. Reklam ve sponsorlukla ilgili ihlalleri de dikkate alarak bir deðiþiklik çalýþmasý yapýyoruz. orum un Osmancýk ilçesinde çýkan yangýn korkulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Ýtfaiye ekipleri kýsa sürede olay yerine gelerek yangýna müdahale ettiler. RTÜK ten reklamlara düzenleme diye konuþtu. Baþkan Dursun, reklamlarla ilgili bir diðer sýkýntýnýn da bitkisel gýda takviyelerinin tanýtýmýnda yaþandýðýný dile getirdi. Gýda takviyelerinin ilaç gibi tanýtýlmasýnýn büyük bir problem olduðuna deðinen Dursun, Bazý yayýnlar, normal saðlýk programlarý gibi gözüküyor ama baktýðýnýzda içerikte tamamen tanýtým var. Bu bizi çok yordu, vatandaþ sürekli þikâyet etti, yayýncýlar sürekli ceza alýyor. ifadelerini kullandý. Dünyanýn hiçbir yerinde reçeteli ilaçlarýn tanýtýmýnýn yapýlmadýðýný belirten Dursun, þöyle devam etti: Bize bakýnca þunu kullanýnca tansiyon düþüyor, kýsýrlýk kalkýyor, saç dökülmüyor' diye tanýtým yapýyorlar. Bunlar ilaç deðil ama ilaç gibi tanýtýmlarý yapýlýyor. Bir gýda takviyesinin reklamý yapýlabilir ama hastalýk iyileþtiren ilaç gibi tanýtýlýnca bizim kavgamýz baþlýyor. Saðlýk, Tarým, Ticaret bakanlýklarý, Rekabet Kurulu taraflarýyla bir araya gelip konuyu masaya yatýracaðýz. Vatandaþ yanýltýlmasýn, aldatýlmasýn istiyoruz. Saðlýk Bakanlýðý reklam yasaklayabilir, gýda takviyelerini toplatabilir. Bizim böyle reklam yasaklama yetkimiz yok, sadece yayýnlayýnca ceza veriyoruz. (Zaman)

6 6 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Beygircioðlu ölüm kavþaðý olmayacak V Mustafa Demirer kisine göre 250m daha kýsa olacaktýr." dedi. Beygircioðlu Varyantý'nýn Türkiye de karayollarýnda bulunan kör noktalardan biri olduðunu ve bu zamana kadar çok sayýda ölümlü ve yaralamalý trafik kazalarýna neden olduðunu belirten Vali Baþköy; "Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn tamamlanmasý ile karayolu trafiði daha emniyetli daha güvenli bir þekilde akacaktýr. diye konuþtu. ali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu da hazýr bulundu. Beygircioðlu Kavþaðý Kaldýrýlýyor Vali Sabri Baþköy, Kargý ya dönüþte D-100 karayolu üzerinde bulunan Beygircioðlu Varyantý inþaatýný yerinde inceledi. Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn incelemesi sýrasýnda Vali Baþköy'e bilgi veren, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu; "Beygircioðlu Varyantý'nda; 2 açýklýklý köprü(45m), 1 adet 5,00 x 5,00 kutu menfez (57m), 1 adet 3,0 x 3,00 kutu menfez (48m), 1 adet 1,50 x 1,50 sulama amaçlý menfez(97m) bulunmaktadýr. Toplam 1.700m uzunluða sahip olan varyant es- Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðýnda incelemelerde bulundu. Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn tamamlanmasý ile karayolu trafiði daha emniyetli hale gelecek. Asarçay köprüsünde inceleme Vali Sabri Baþköy, Hacýhamza'da bulunan Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmý inþaatýnda incelemelerde bulundu. 3 açýklýklý olarak inþa edilecek ve trafiðin iki yönlü olarak akacaðý, toplam 48m uzunluðundaki Asarçay 2. köprüsünde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu'nda inþaat hakkýnda bilgi aldý. Kargý ya dönüþte D-100 karayolu üzerinde bulunan Beygircioðlu Varyantý inþaatý sürüyor. Ýki kaymakama iade-i ziyaret V ali Sabri Baþköy, ilçe ziyaret ve incelemelerinin akabinde Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2013/463 sayýlý atama kararýyla atanan Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan ile Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan a iade-i ziyarette bulundu. Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette, Vali Baþköy, kendilerine yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, 21 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2013/463 sayýlý atama kararýyla atanan Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan'a iade-i ziyarette bulundu. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette, Vali Baþköy, kendilerine yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyarete, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Kargý Hakimi Yasemin Bakman, Kargý Savcýsý Ali Arslan Atalay, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yýldýz da eþlik etti. Vali Baþköy, Osmancýk Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda incelemelerde bulundu Osmancýk Devlet Hastanesi Ekimde bitecek V ali Sabri Baþköy, Osmancýk ta yapýmýna devam edilen Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Osmancýk Kaymakam Vekili Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma þantiye þefi Hüseyin Þen de hazýr bulundu. Osmancýk D-100 karayolu üzerinde yapýmýna devam edilen 100 yataklý Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulunan Vali Baþköy, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma þantiye þefi Hüseyin Þen'den bilgi aldý. Türkiye de özellikle de orum da yapýlan ve yapýlmakta olan hastaneler ile saðlýk sektörünün her geçen gün geliþmeye devam ettiðini vurgulayan Vali Baþköy; Osmancýk Devlet Hastanemiz gerek civardaki ilçeler gerekse transit yolculara da hizmet vermesi bakýmýndan bir yönüyle bölge hastanesi gibi hizmet verecektir. Dolayýsýyla böylesine yüksek potansiyele sahip olan hastanemizin biran evvel bitirilmesi gerekiyor. Bir sýkýntýnýn olmamasý halinde hastanemiz Ekim ayýnýn sonunda tamamlanacaktýr." dedi. Vali Baþköy, Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan'ý ziyaret etti. Vali Baþköy, þantiye þefi Hüseyin Þen den bilgi aldý. Ýncelemeler sýrasýnda, Osmancýk Kaymakam Vekili Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý da hazýr bulundu. Yýldýzlara teþekkür ettiler V Vali Sabri Baþköy, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ý ziyaret etti. 100 yataklý Devlet Hastanesi'nin inþaatý sürüyor. ali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, orum da düzenledikleri gösteri uçuþu nedeniyle Türk Yýldýzlarý Timi'ne teþekkür belgesi verdi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Akrobasi Timi(Türk Yýldýzlarý), Valilik ve orum Belediyesi nin organizasyonunda, 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn 91 inci yýl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda 24 Aðustos'ta "Hava Gösterisi" yapmýþtý. Bu kapsamda, Vali Baþköy ve Belediye Baþkaný Külcü tarafýndan imzalanan "Teþekkür Belgesi", orum halký adýna Türk Yýldýzlarý Timi'ne verilmek üzere 3. Ana Jet Üs 134. Akrotim Filo Komutanlýða gönderildi. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belgeyi 3. Ana Jet Üs 134. Akrotim Filo Komutanlýða gönderdi.

7 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS bin dekar tarým arazisini sulayacak O Vali Sabri Baþköy, yüklenici firmanýn Osmancýk yolu üzerinde bulunan Dutludere Sulama projesi þantiyesini ziyaret etti. bruk Barajý'ndan itibaren çevre ilçelerinin 69 bin 500 dekar arazisinde sulu tarým yapýlmasý imkaný verecek olan Obruk - Dutludere Sulama Projesinde inþaat çalýþmalarý devam ediyor yýlýnda yapýmý tamamlanan Obruk Barajý ile Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçelerine ait toplam 69 bin 500 dekar arazinin sulanmasýna imkan saðlayacak olan Obruk-Dutludere Sulama Projesi çerçevesinde Vali Sabri Baþköy, yüklenici firmanýn Osmancýk yolu üzerinde bulunan Dutludere Sulama projesi þantiyesini ziyaret etti. Ziyarette, Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, Dodurga Kaymakamý M. Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, yüklenici firma þantiye þefi Ferhat Temur da hazýr bulundu. Ziyaret sýrasýnda Vali Baþköy'e bilgi veren DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Obruk Barajý ile Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçelerine ait 69 bin 500 dekar arazinin sulanmasýnýn planlandýðýný ifade ederek, Dutludere Sulama projesi kapsamýnda yapýlacak olan 100 km uzunluðundaki kanal ile ilk etapta 58 bin 890 dekar arazinin cazibeli olarak sulanacaðýný belirtti. Dutludere Sulama projesini tarým arazilerinin cazibeli olarak sulanmasý bakýmýndan son derece önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy; "Dutludere Sulama projesi ne kadar hýzlý tamamlanýrsa, ilimiz tarýmýna saðlayacaðý katma deðer de o kadar artacaktýr. Dolayýsýyla bizler çalýþmalarýmýzý hýzlandýrmalýyýz. Bölgeye böylesine büyük bir katma deðer saðlayacak olan projeye, yöre halkýnýn vereceði destek de önemli. Halkýmýzýn desteklerini bekliyoruz. Dutludere Sulama projesi devam ederken üreticilerimizde bu aþamada deðiþecek olan iklim þartlarý altýnda üretimi çeþitlendirmek, üretimi artýrmak ve kolektif üretimin konularýnda gerekli hazýrlýðý yapmalý ki istediði verimi ve kaliteyi alabilsin. Tarým teþkilatýmýzýn ve üreticilerimizin bu konuda duyarlý olacaðýna inanýyorum." dedi. Yüklenici firma þantiye þefi Ferhat Temur bilgi verdi. Kargý giriþine çift yol D-100 Karayolu ile Kargý ilçe giriþine kadar olan 9 km'lik çift þeritli karayolu inþaatý hýzla ilerliyor. Vali Baþköy, Obruk Barajý ve Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu. Yýlda 473 GWh enerji üretiyor V ali Sabri Baþköy, D o d u rg a y a 1 6 Km. uzaklýkta bulunan ve 2009 yýlýnda tamamlanan Obruk Barajý ve Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Dodurga Kaymakamý M. Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Ýþletme Müdürü Vekili Mustafa Özler ve Obruk HES Baþmühendisi Osman Altýkardeþ de hazýr bulundu. Vali Sabri Baþköy'e Baraj ve HES hakkýnda bilgi veren DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan; Obruk Barajý nýn temelden 125m, talvegten 67m yüksekliðinde, kil çekirdekli yarý geçirimli dolgu tipinde sulama ve enerji amaçlý bir barajdýr. 202,8 MW gücündeki hidroelektrik santrali ile yýlda 473,4 GWh enerji üretecek ve ayrýca 6995 hektar alanýn sulu tarýma geçilmesi saðlanacaktýr. dedi. Baþköy, Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulunan ve Ýþletme Müdürü Vekili Mustafa Özler ile Obruk HES Baþmühendisi Osman Altýkardeþ'den teknik bilgi aldý. Vali Baþköy, Obruk Barajý ve HES'in orum a önemli ekonomik katkýlar saðladýðýna dikkat çekerek, çalýþanlara kolaylýklar Vali Sabri Baþköy'e Baraj ve HES hakkýnda bilgi verildi. Obruk HES 473,4 GWh enerji üretecek hektar alan sulu tarýma geçecek. D Vali Baþköy, 9 Km'lik yol inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu Karayolu ile Kargý ilçe giriþine kadar olan 9 km'lik çift þeritli karayolu inþaatý hýzla ilerliyor. Vali Sabri Baþköy, yol inþaatýnda incelemelerde bulundu. Baþköy e Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan da eþlik etti. D-100 KarayoluKargý ilçesi arasýnda yapýmýna devam edilen 9 Km'lik yol inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulunan Vali Sabri Baþköy, yüklenici firma yetkililerinden karayolu inþaatýnýn son durumu hakkýnda bilgi aldý. Kargý karayolunun bir kýsmýnýn asfalt atma durumuna geldiðini ifade den Vali Baþköy; "Karayolu üzerinde aþýrý dolgu isteyen bölümler var. Dolayýsýyla hafriyat taþýma iþlemleri zaman alýyor. Ancak biz iþin ihalede belirtilen teslim tarihinden önce bitirileceðine inanýyoruz." dedi. Vali Baþköy, Obruk Barajý ve HES'in orum a önemli ekonomik katkýlar saðladýðýný belirtti.

8 8 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Emekçinin hakký gasp edilemez' Emre Kut gibidir. üro Emekçileri SendiÝÞ-KUR'un Avrupai kasý orum Þubesi, yapýlanmasýndaki temel dün ÝÞKUR önünde yaptýiþini yapan ÝMD'lerin duðý basýn açýklamasýnda, rumu iþte böyledir. BaþýnTorba Yasa'yý protesto etti. dan beri altyapýsý hazýrlanmadan ihdas edilen ve BES Þube Baþkaný sözleþmeli alýnan bu arkaertuðrul Alper, sadaþlarýmýz kadro görev tayýlý Kanununun Resmî Ganýmýnda ve iþ bölümünde zete'de yayýmlanarak yüyasal ve idari problemlerrürlüðe girdiðini, buna göle boðuþmaktalar. re 657 sayýlý Kanunun 4/B maddesine göre sözleþmeli ÝÞ-KUR'da MYK çalýþan Ýþ ve Meslek Da(Mesleki Yeterlilik Kurunýþmanlarýnýn 657 sayýlý mu) onaylý sertifikasý sakanunun 4/A kadrosuna yesinde Ýþ ve Meslek Dageçmesinin önünün açýldýnýþmaný olurken ne KPSS ðýný, 2 Eylül 2013 tarihine puanýnýn ne de mezun BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, basýn açýklamasý yaptý. kadar dilekçe verenlerin olunan bölümün bir önekadroya geçeceðini bildirmi bulunmamaktadýr. Sadi. Alper, kurum tarafýndan dece sýnavla alýnan 6. Seyapýlan açýklamalarda, kadviyedeki sertifikaya göre roya geçecek olan emekçiatamalar yapýlmýþtýr. Bu lerin ücretlerinde bir asgari da Ýþ Saðlýðý ve Güvenliücret oranýnda düþüþ yaþaði uzmanlýðý ile denk bir nacaðýnýn belirtildiðini hakadrodur, dolayýsýyla yatýrlatarak, ÝÞKUR danýþpýlacak düzenlemede bu manlarýnýn kazanýlmýþ hakdurumun dikkate alýnarak larýnýn gasp edilemeyeceðiözlük haklarý ve ücretlenni söyledi. dirmelerde hak kayýplarýna izin verilmemelidir. Alper, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Yine yýllardýr kuru"son yýllarda yaþanan ekomun bütün iþ yükünü çenomik krizler iþsizlik oranken ÝÞ-KUR emekçilerilarýný belirgin bir þekilde nin maruz kaldýðý bu süarttýrmýþ ve iþsizlik sorunu reçte iþ barýþýnýn bozulgiderek büyüyen bir sosyal masýna da neden olan her sorun haline gelmiþtir. Ültürlü ayrýmcý uygulamakemizde de iþsizlik oranlalardan vazgeçilerek bütün rýnýn uzun süre yüksek seyýþ-kur emekçilerinin Büro Emekçileri Sendikasý orum Þubesi, dün ÝÞKUR retmesi, iþsizlik süresinin ücretlerinin ve tüm sosyal önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, Torba Yasa'yý protesto etti. uzunluðu vb gibi nedenlerve özlük haklarýnýn da le istihdam sorunu giderek iyileþtirilmesi konusunda derinleþmiþtir. bir çalýþma yapýlmalýdýr. AKP Hükümeti, iþsizlik sorununu çözüyor görünmek, en azýnhükümetin o kadar reklam ettiði bir iþte eðer ÝMD kadrolarýnýn dan iþsizlik oranlarýný görünürde azaltmak için, peþ peþe istihdam maaþý öngörüldüðü gibi düþerse o zaman bu kurumun hiçbir iþsiz teþvik paketleri hazýrlayarak esnek ve güvencesiz çalýþma uygulaiçin güvenilirliði kalmaz. Kendi çalýþanýna sahip çýkamayan bir kumalarýný daha da yaygýnlaþtýrmýþtýr. rum kimseye iþ bulamaz. Kimse kendini göstermelik rakamlarla kandýrmasýn. Hükümetin istihdam politikalarýný uygulayan kurumlardan birisi olan ÝÞ-KUR, eðitim-istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi, piyasaýþ-kur Genel Müdürüyle yapýlan görüþmede, Ýþ ve Meslek Danýn ihtiyaç duyduðu nitelikteki iþsizlerin istihdam edilmesine yönenýþmanlarýnýn kadroya geçirilme sürecinde yaþanabilecek hak kayýplik Kurslar, Toplum Yararýna alýþma Programlarý, Giriþimcilik ve Ýþ larý gündeme getirilmiþtir. Sendikamýzca, kendi ünvanlarýnda kadrobaþý Eðitim ve Staj Programlarý uyguluyor. ya geçirilecek iþ ve meslek danýþmanlarýnýn ücretlerinde yaþanacak düþüþle ilgili kurumda deðiþik biçimlerde duyumlarýn yayýldýðý ifayine iþsizliðe çözüm olarak "her iþsizin bir meslek danýþmaný de edilmiþtir. Dilekçelerin verileceði 2 Eylül'den sonra kalan iki ayolacak" "iþ bulmak artýk çok kolay" gibi buram buram reklam kokan lýk zamanýn Mecliste düzenleme yapýlýncaya kadar ÝMD'lerin lehine ifadelerle iþ ve meslek danýþmanlýðý uygulamasý baþlatýlmýþtýr. ÝÞkullanýlmasý gerektiði belirtilerek, konuya iliþkin Genel Müdürlüðün KUR'da bu amaçla Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý kadrosu oluþturulabir açýklama yapmasý gerektiði talebimiz üzerine, rak dört bin civarýnda yeni personel istihdam edilmiþtir tarihinde ÝÞKUR Genel Müdürlüðünün yapmýþ olýþsizlere "kolayca" iþ bulacaklarý iddia edilen iþ ve meslek daduðu açýklamada: nýþmanlarýnýn kendilerinin bile sözleþmeli istihdam edilmesi, yani en genel anlamýyla iþ güvencesinden yoksun olmalarý, sistemin iþ- Ýþ ve Meslek danýþmanlarý statü hukuku olarak 657 sayýlý kasizlere iþ bulmayý kolaylaþtýrma iddiasýný daha baþtan çürütmüþtür. nuna tabi memur olarak istihdam edileceklerdir. Bilindiði üzere 6495 sayýlý Kanun 2/8/2013 tarihli ve sa- Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý 9 uncu derecenin 1 nci kademesi yýlý Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. karþýlýðý olarak (intibak iþlemleri ve medeni hali, çocuk sayýsý, özür durumu, v.s. gibi durumlarda miktar deðiþebilecektir) ; 657 Sayýlý Torba Yasa ile 657 4/B ye göre sözleþmeli çalýþan Ýþ ve Meslek kanun 2006/10344 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ve 666 sayýlý KHK Danýþmanlarýnýn 657 4/A kadrosuna geçmesinin önü açýlmýþ ve ile 375 Sayýlý KHK'ya eklenen "EK MADDE 9" hükümleri doðrul tarihine kadar dilekçe verenlerin kadroya geçirileceði tusunda 1.784,85, Tl Memur maaþýna hak kazanacaklardýr. Denilbelirtilmiþtir. mektedir. Ancak devlette daha önce tahsisi olmayan Ýþ ve Meslek DanýþAçýklamadan da anlaþýldýðý gibi kadroya geçecek olan emekçimanlýðý oluþturulurken bu kadroya iliþkin hiçbir teknik hazýrlýk yalerin ücretlerinde bir asgari ücret oranýnda düþüþ yaþanacaktýr. pýlmamýþtýr. Bu nedenle bugün kadroya geçirilmeleri sýrasýnda mevcut durumlarýndan daha düþük bir ücretle çalýþtýrýlmalarý gündeme Bu nedenle sendika olarak uyarýyoruz! gelmiþtir. Taban maaþlarý, ek ödemeleri, özel hizmet tazminatlarýnýn - Hükümetin uyguladýðý istihdam politikalarý çerçevesinde ÝÞbelirlenmesinde hangi kadrolarýn rayiç olarak alýnacaðýný kimse bilkur Genel Müdürlüðü'nce yürütülen iþe yerleþtirmelerde bilgi ve memektedir. yeterliliklerine baþvurulan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn, 4/A kadýþ-kur Genel Müdürlüðü, alýþma Bakanlýðý, Maliye Bakanrosuna alýnmalarýnda, yaptýklarý iþe uygun uzmanlýk kadrosu tanýmlýðý ve Devlet Personel Dairesi Baþkanlýðý bürokratlarýnca görüþüllanmalýdýr. düðü konuya iliþkin çalýþma yapýldýðý söylenmektedir. - Bu unvan altýnda özlük haklarý tanýmlanmalý ve ücretlendiryeni belirlenen bir kadro için dilekçe toplanýrken ne Ýþ-kur Gemelerinde yoksullaþma anlamýna gelecek kayýplara izin verilmemenel Müdürlüðü'nden ne de Devlet Personel Daire Baþkanlýðýndan Ýþ lidir. ve Meslek Danýþmanlarýnýn kadroya geçtiklerinde ne kadar maaþ - ÝMD'ler kazanýlmýþ haklarý korunarak kadroya geçirilmelidir. alacaklarý, ne gibi haklarý olacaklarý konusunda bir bilgilendirme yakurumda bozulan iþ barýþýnýn yeniden saðlanmasý için bütün ÝÞpýlmamýþtýr. KUR emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarýnda iyileþtirme yadoðrusu sürecin emekçilerin nezdinde þeffaf bir þekilde yürüpýlmalýdýr. tülmesi, onlarýn görüþünün alýnmasý ve gerekli bilgilendirmelerin Haklarýmýzý korumak ve geliþtirmek için örgütlenelim, mücayapýlmasý gerekmektedir. dele edelim." Buradan ÝÞ-KUR'un durumu kendi söküðünü dikemeyen terzi B 9 ilden 60 öðrenci Osmancýk ý gezdi Bursa dan Rize ye 9 ilden gelen 60 öðrenci Osmancýk ý gezdi. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nde yetiþtirme semineri alan Bursa dan Rize ye 9 ilden gelen 60 öðrenci Osmancýk ý gezdi. Geçtiðimiz hafta sonu Müdür V. Mustafa Aktaþ, Meslek Dersleri Öðretmeni Dilaver evik ve Tarih Öðretmeni Recep Ali Sönmez re- fakatinde Osmancýk a giden öðrenciler, Osmancýk ta tarihi yerleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerin ardýndan orum ÝHL öðretmenleri ve misafir öðrencilere Osmancýk Belediyesi tarafýndan yemek ve çay ikramýnda bulunuldu. O Bu bölgemizdeki hizmet kalitesi ve hizmet Yol boyu esnafýna ziyaret smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turlarý kapsamýnda Ýstanbul D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnafý dükkanlarýnda ziyaret etti. Baþkan Yazýcý, Yol üstündeki esnafýmýz ilçemizin giriþlerindeki yüzüdür. dedi. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Baþkan Yazýcý'nýn bu seferki duraðý ise, D100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnaf oldu. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. mýzla ve vatandaþlarýmýzla muhatap oluyor. anlayýþý da ilçemizin tanýtýmýdýr. dedi. Bekir Yazýcý, Ýstanbul D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnafý dükkanlarýnda ziyaret etti. 'YOL ÜSTÜNDEKÝ ESNAFIMIZ ÝLEMÝZÝN YÜZÜ' Yol üstünde faaliyet gösteren ilçenin giriþlerdeki yüzü olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, Her gün D-100 karayolundan geçen ve ilçemize uðrayan binlerce vatandaþ, bu bölgemizde hizmet sunan esnafý- Bekir Yazýcý, esnafýn taleplerini dinledi. Ticaret Borsasý na ziyaret Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. orum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreter Ömer Arslan ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý na borsadaki çalýþmalar ve tarým sektörü hakkýnda Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ tarafýndan bilgiler verildi. Borsa Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü ve Genel Sekreter Funda Ertekin in de hazýr bulunduðu ziyarette Arslan ve Kolbaþý, Bektaþ a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler.(ýha) Baþkan Yazýcý, Yol üstündeki esnafýmýz ilçemizin giriþlerindeki yüzüdür. dedi.

9 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Ýhtara uymayanlara ceza! orum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ceza uyguladý. Enise Aðbal orum Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda araç camlarýna yapýþtýrýlarak yapýlan araç satýþýna izin vermiyor. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü yetkilileri Gazi, Ýnönü, Cemilbey ve Osmancýk Caddelerinde park halindeki araçlara satýlýk ve kiralýk ilaný yapýþtýrýlan araç sahiplerini uyardý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlarýn camlarýna satýlýk, kiralýk yazarak araçlarýný satmaya ve kiralamaya çalýþan vatandaþlara kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti. Araç camlarýnda satýlýk veya kiralýk yazan araç sahiplerinin öncelikle uyarýldýðýný belirten Turhan Candan, ihtarnameye raðmen satýþ yapanlara cezai iþlem uygulandýðýný söyledi. Candan, Araçlar, oto galerinde satýlmak zorundadýr. Araçlarýný cadde ve sokaklara park edip üzerine satýlýk ve kiralýk yazýsý yazýlmasýna orum Belediyesi olarak müsaade etmeyeceðiz. Sokakta araçlarýný satmaya çalýþanlar hakkýnda cezai iþlem uygulanacaktýr. dedi. Daha sonra Ata ve Cemilbey Caddelerinde de uygulamalara devam eden Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeli daha önce uyarýldýðý halde yine ayný þekilde araç camlarýna satýlýk ve kiralýk yazýsý yazanlara para cezasý uyguladý. Gazi, Ýnönü, Cemilbey ve Osmancýk Caddelerinde inceleme yapýldý. Psikoterapi seanslarýna ilgi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan Turhan Candan, ihtarnameye raðmen satýþ yapanlara cezai iþlem uygulandý. Enise Aðbal orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi düzenlediði seminer ve danýþmanlýk hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Merkeze gelen kadýnlara psikoterapi seanslarý uygulanýyor. Kamu Hastaneler Birliði ile birlikte düzenlenen psikoterapi seanslarý Uzman Doktor Psikiyatrist Emrah Karadere ve Psikolog Esra Göz tarafýndan verildi. Seanslar bundan böyle aylýk olarak Aile Eðitim Merkezi'nde uygulanacak. orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Katýlýmcýlarla öncelikle toplu bir görüþme yapýlýp daha sonra kiþilerin baþlarýndan geçen örnek olaylar üzerinden interaktif bir çalýþma yapýldý. Olaylarý ve duygularýmýzý deðiþtiremeyeceðimizden ancak davranýþlarýmýzý deðiþtirmemizin mümkün olacaðýndan bahsedildi. Duygularýmýzýn bizi istemediðimiz durumlarla karþý karþýya býrakabileceðinden ve böyle durumlarda da düþüncemizle ve mantýðýmýzla kararlar alabilme ve davranýþlarýmýzý kontrol altýna alarak hareket edebilmemiz üzerinde duruldu. denildi. Merkeze gelen kadýnlara psikoterapi seanslarý uygulanýyor. D Göstericileri öldürmek caiz fetvasý almýþlar arbeci Mýsýr ordusunun katliamlardan sonra çatlak yaþanmasýný önlemek için din adamlarýna video hazýrlattýðý, Göstericileri öldürmek caiz' mesajý verdiði ortaya çýktý. Mýsýr'daki askeri yönetimin, darbe karþýtlarýna yapýlan katliamlardan sonra güvenlik görevlilerini rahatlatmak' ve ordu içi bölünmeleri önlemek için din adamlarýna ölüm fetvasý' verdirdiði ortaya çýktý. New York Times, bir dizi din adamýnýn askere silahla karþý koyanlarýn öldürülmesinin caiz olduðunu' söylediði videolarýn asker ve polise izlettirildiðini yazdý. Videolardan birinde, 30 yýllýk Hüsnü Mübarek yönetiminin müftüsü Ali Gomaa yer alýyor. Gomaa, Sizi bölmeye çalýþanlarý, her kim olursa olsun, öldürün diyor. Bir diðer videodaysa, Mübarek döneminin camilerden sorumlu yetkililerinden Salim Abdülcelil Göstericiler Allah'a hakaret etti. Onlar onurlu deðil. Darbe diyorlar ama bu insanlarýn isteðiydi. Devletin onlarý ortadan kaldýrmak için gerekli önlemleri almasý þart ifadesini kullanýyor. Videolarýn sosyal medya üzerinden tepki çekmesi üzerine, Mýsýr ordusu dini Göstericileri öldürmek caiz' mesajý verdiði ortaya çýktý. propaganda' suçlamasýný reddetti. Albay Ahmed Ali, Ayda bir kültürel toplantýlar yapýyoruz. Dr. Gomaa da daha önce bunlara katýlmýþtý 9 dedi. Abdülcelil de sözlerinin çarpýtýldýðýný savundu. Mýsýrlý siyaset bilimci Emad Þahin'se, Ordu içinde itaatsizlik korkusu olduðu gözler önüne serildi. Artýk fetva savaþýna giriyoruz. Ordu elindeki bütün gücü kullanmak istiyor yorumunu yaptý. Hem eðlendiler hem öðrendiler orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde kurslar sona erdi. Enise Aðbal orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan baþlatýlan yaz kurslarý sona erdi. ocuklarýn ücretsiz olarak faydalanabildikleri yaz kurslarý rekor sayýlabilecek bir katýlýmla tamamlandý. Okullarýn tatil olmasý ile birlikte yaz aylarýnda çocuklarýn sosyal ve sportif etkinliklerle hem çocuklarýn kötü alýþkanlardan uzaklaþmasý hem de ruhen ve bedenen geliþimlerine yardýmcý olmasý amacýyla yaz kurslarý düzenlediklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kurslara öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiðini kaydetti. NFK Gençlik Merkezi'nde açýlan yaz kurslarýnýn tamamen ücretsiz yapýldýðýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Açtýðýmýz kurslarla yavrularýmýz için eðlenceli bir tatil imkâný oluþturmaya çalýþtýk. ocuklarýmýzýn verimli bir yaz sezonu geçirdiðine inanýyorum. Açmýþ olduðumuz yaz kurslarýna çocuklarýný teþvik ederek gönderene tüm anne ve babalara da teþekkürlerimi sunuyorum. dedi. Sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kalan çocuklarýn bir þekilde þiddetle tanýþtýðýný ifade eden Baþkan Külcü, gerçekleþtirilen yaz kurslarý uygulamasýnýn sosyal adaleti de saðladýðýný ifade ederek, Ekonomik güçlükler nedeniyle bazý aileler çocuklarýný bu ve benzeri faaliyetlere gönderemeyebiliyor. Bizler sosyal belediyeciliðin gereði olarak bu tür faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. diye konuþtu. 2 bin 863 öðrenci NFK daydý Külcü, yaklaþýk iki aydýr devam eden ocuklarýn ücretsiz olarak faydalanabildikleri yaz kurslarý rekor sayýlabilecek bir katýlýmla tamamlandý NFK Gençlik Merkezi'nde açýlan yaz kurslarý tamamen ücretsiz. NFK Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarýna 400 öðrenci katýldý. Kursa katýlan öðrenciler hem öðrendiler hem eðlendiler. NFK Gençlik Merkezi'ndeki yaz kurslarýnda 400 öðrenci baðlama, gitar, org, keman, günlük ingilizce, eðlenceli matematik, bilgisayar, dahice öðrenme (Hýzlý Okuma), mental aritmetik, satranç ve diksiyon alanlarýnda ücretsiz kurs gördüðünü, bununla beraber camii ve Kuran kurslarýna katýlan 2 bin 863 öðrenciye çeþitli hediyeler verdiklerini ücretsiz film ve animasyon gösterisi gerçekleþtirdiklerini sözlerine ekledi.

10 10 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 ÜZE den Biliþim Garaj Akademisi orum un çocuk biliþimcileri yetiþiyor Yeni nesil telefonlar Tütüncü Ticaret te Yeni nesil akýllý cep telefonlarý, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde görücüye çýktý. B Recep Mebet iliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, Üstün Zekâlýlar EnsAyþenur Acar titüsü (ÜZE) nde devam ediyor. 1 Temmuz 2013 tarihinde baþlayan program hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü Ayþenur Acar, orum un çocuk biliþimcileri ÜZE de yetiþiyor dedi. 3 boyutlu tasarým, robot üretimi ve programlama gibi dersleri içeren Biliþim Garaj Akademisi nin, orum da ilk kez ÜZE de uygulandýðýný anlatan Ayþenur Acar, 7-16 yaþ arasý çocuklarýn katýldýðý programý baþarýyla uyguladýklarýný söyledi. Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkaný Öðretim Görevlisi Mustafa Coþar ýn akademik arýþtýrma çalýþmasýna konu olan Biliþim Garaj Akademisi nin içerik açýsýndan benzersiz bir program olduðunu vurgulayan Acar, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Üstün zihin düzeyine sahip çocuklarýn katýldýðý Biliþim Garaj Akademisi nde alanýnda uzman öðretmenlerimiz eðitimci olarak görev yapýyor. ocuðunuzun Geleceði Ýçin sloganýyla düzenbiliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, ÜZE de devam ediyor. lediðimiz programla çocuklarýmýzýn teknolojiyi küçük yaþlarda tanýyarak kullanmasý, sýradan bir kullanýcýdan öte içerik ve uygulamalar üretmesini amaçlýyoruz. Akademimizin temel felsefesi çocuklarýmýza var olan bir teknolojiyi hýzlý ve kolay bir þekilde kullandýrmak deðil, öðrendikleri teknolojinin alt yapýsýný, çalýþma prensiplerini ve onu oluþturan bileþenleri de görmelerini ve öðrenmelerini saðlamak. Tüketim toplumundan üretim toplumuna ilkesiyle 7-16 yaþ arasýndaki öðrencilerimize biliþimle çözüm üretme, bilgi, beceri ve vizyonunu kazandýracak benzersiz bir ekosistem sunuyoruz. Bu çerçevede 7-8 yaþ grubuna yönelik Scratch ile Programlama, Google Sketchup ile 3D Tasarým, Editör ile Web Tasarýmý, Robot Eðitimi ; 9-12 yaþ grubuna yönelik Microsoft Small Basic ile Programlama, Yaz okulu programýna 7-16 yaþ arasý öðrenciler katýlýyor. Google Sketchup ile 3D Tasarým, Not Defteri ile Web Tasarýmý, Robot Tasarýmý ve Üretimi ; 1316 yaþ grubuna yönelik ise Microsoft Small Basic ile Programlama, Google Sketchup ile 3D Tasarým, Not Defteri ile Web Tasarýmý, Veritabaný, Robot Tasarýmý ve Üretimi, Biliþimle Giriþimcilik konularýnda eðitimler veriyoruz. Eylül ayýyla birlikte sona erecek olan Biliþim Garaj Akademisi, yeni sezonda okul öncesi öðrencileri de içine alacak þekilde Ýlk Garaj adýyla devam edecek. Biliþim Garaj Akademisi ve 12 farklý atölye çalýþmamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen tüm öðrenci velilerini Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da eðitim veren Enstitümüze bekliyoruz. orum un çocuk biliþimcileri Üstün Zekâlýlar Enstitüsü nde yetiþiyor. Bankamatikler yenilendi G Emeklilerin þikâyet ettiði bankamatikler yenilendi. Recep Mebet azetemizin dünki sayýsýnda Maaþ günü ATM ler neden çalýþmýyor? baþlýðýyla yer alan haber üzerine açýklama yapan banka yetkilileri, bankamatiklerin yenilendiði bilgisini verdiler. Bað-Kur emeklilerinin þikâyetine konu olan bankamatiklerin son teknoloji ürünü cihazlarla yenilendiðini belirten yetkililer, iþletim programýndan kaynaklanan problemin de kýsa sürede çözüleceðini bildirdiler. Yurt dýþýndan getirilen yeni ATM lerin para yatýrýlabilir olduðunu da dile getiren yetkililer, Kurulum sürecinde yaþanan aksaklýklar en kýsa sürede giderilecek diye konuþtular. Bankaya ait 8 ATM den 4 ünün dönüþümünün tamamlandýðýný anlatan yetkililer, geriye kalan bankamatiklerin de yenilenmesinin planlandýðýný kaydettiler. Yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan Adliye ve þube önündeki bankamatiklerin devreye girdiðini ifade eden yetkililer, Valilik önündeki ATM ninse altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla birlikte yeniden hizmete gireceðini sözlerine eklediler. Yapýlan yeniliklerle orum halkýna en iyi hizmeti sunmayý amaçladýklarýný vurgulayan yetkililer, yüklenici firmadan kaynaklanan aksaklýklar nedeniyle müþterilerinden özür dilediler. N Recep Mebet okia Lumia 925, Samsung S4 Zoom ve S4 Active cep telefonlarý, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde satýþa sunuldu. Teknoloji tutkunlarýnýn merakla beklediði 3 yeni model hakkýnda bilgi veren Teknoloji Uzmaný Faruk Gönendik, Mobil iletiþimde yeni nesil teknolojiyi orumlular ýn beðenisine sunuyoruz dedi. Ýki ünlü markanýn 3 yeni modelini orum da görücüye çýkarmanýn mutluluðunu yaþýyoruz diyen Faruk Gönendik, Son teknolojiyle üretilen yeni nesil telefonlar Tütüncü Ticaret te yerini aldý diye konuþtu. Gönendik, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Nokia Lumia 925 harika Mükemmel Carl Zeiss lens ile anýlarýnýzý en loþ ýþýkta bile ödüllü PureView teknolojisi sayesinde ölümsüzleþtirebilirsiniz. Nokia'nýn akýllý kamerasý fotoðraf tutkunuzu ortaya çýkarmak için sizinle olacak. Tek bir fotoðraf karesinde bütün hareketi görebilir ve gözünüzün görebileceðinden çok daha fazlasýný yakalayabilirsiniz. Windows Phone 8 ile güçlendirilmiþ Nokia Lumia 925 Here Maps ile þehrinizi yeniden keþfedebilir, MS Office ile hareket halindeyken çalýþýr ve Nokia Music ile müziði hayatýnýza dahil edebilirsiniz. Telefonda yüklü gelen Smart Cam uygulamasý da çekimlerin art arda hýzlý þekilde yapýlmasýný ve içlerinden en iyi çekimin belirlenerek kaydedilmesini saðlýyor. Hem telefon hem fotoðraf makinesi Samsung S4 Zoom la kameralý akýllý telefonlarýn bir sonraki teknolojik aþamasý ile tanýþýn. Devrim yaratan zoom halka ve çok yönlü kullaným olanaklarý ile hayatýn nefes kesen detaylarýný yakalayabilirsiniz. Hiçbir þeyi kaçýrmadan, ayný anda hem yakýnlarýnýz ile görüþmeler yapabilir, hem de görüntülerinizi çekip Yeni modeller hakkýnda bilgiler verildi. paylaþabilirsiniz. Hýzlý baþlatma ve kýsayol tuþlarý sayesinde birden fazla kamera modu ile kullaným kolaylýðýný deneyimleyebilirsiniz. Galaxy S4 zoom türünün tek örneði. Devrim yaratan dokunma ve zoom halkasý kontrol arayüzüyle, üstün optik bileþenlerle ve sýra dýþý programlanabilirlikle tasarlanmýþ, bir cep telefonu ve bir fotoðraf makinasý. S4 Active ise daha zor þartlar için daha dayanýklý bir arkadaþ. Su altýndaki hikayenizi anýnda yakalayýn. Zorlu þartlarda stilinizden ödün vermeyin. Mükemmel mobilite için inanýlmaz performans da Samsung S4 Active de. Nokia Lumia 925, Samsung S4 Zoom ve S4 Active hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi'nde hizmet veren Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'ne ve Hamit Camii Sokak ta faaliyet gösteren þubemize bekliyoruz. Mobil iletiþimde yeni teknoloji Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi nde Musulluoðlu ve Aslan Aileleri nin mutlu günü Fatih ile Sedef evlendi orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün makam þoförü Abdullah Musulluoðlu oðlunu evlendirdi. Ýngilizce Öðretmeni Fatih Musulluoðlu, Sedef Aslan ile hayatýný birleþtirdi. Beyhan-Abdullah Musulluoðlu çiftinin oðlu Fatih, Gülseven-Hasan Aslan çiftinin kýzý Sedef ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Ýnci Restoran da düzenlenen düðün törenine orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Baþkan Yardýmcýsý Av. Rumi Bekiroðlu, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Musulluoðlu ve Aslan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çifti tebrik eden Baþkan Muzaffer Külcü, Baþbakan ýn üç çocuk tavsiyesini hatýrlatarak mutluluklar diledi. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Sedef-Fatih Musulluoðlu çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Genç çifti tebrik eden Baþkan Muzaffer Külcü, Baþbakan ýn üç çocuk tavsiyesini hatýrlatarak mutluluklar diledi.

11 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS ÝHL Camii nde ödüllü kapanýþ Yaz Kuran Kursu öðrencilerine yönelik olarak bilgi yarýþmasý düzenlendi. Programda sahne alan öðrenciler seslendirdikleri ilahilerle dinleyenleri mest etti. Recep Mebet mam Hatip Lisesi (ÝHL) Camii Yaz Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen ödül töreni geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþti. Camide düzenlenen programa Müftü Yardýmcýsý Yusuf Ýzzettin Kara, ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, Din Görevlileri Abdulkadir Tural ve Alaaddin Demirci, Fahri Kuran Kursu Öðreticileri Eyüp Özdað, Numan Acer ve Fatma Yýldýz, bazý öðrenci velileri, cami cemaati ve çok sayýda öðrenci katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda ilahiler söyleyen öðrenciler, dinleyenlere Tasavvuf Musýkisi ziyafeti sundu. Düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan ÝHL Camii Ýmam Hatibi Abdulkadir Tural, Yaz Kuran Kursu na katýlan öðrencilere ve velilerine teþekkür etti. Din öðretiminin insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahseden Müftü Yardýmcýsý Yusuf Ýzzettin Kara ise Yaz Kuran Kursu nda görev alan din görevlileri ile fahri görevlileri kutladý. Yaz Kuran Kurslarý nýn çocuklardaki kazanýmlarýna dikkat çeken ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, öðrencilerden öðrendikleri bilgileri tekrar etmelerini ve unutmamalarýný istedi. Yaz Kuran Kursu öðrencileri arasýnda düzenlenen bilgi yarýþmasýnda birinci olan Mert Daðlý, ikinci Abdullah Battar ve üçüncü Furkan Erdem e ödülleri verildi. Dereceye giren öðrenciler ödüllerini Jüri Üyeleri Abdurrahman ýrak, Mustafa Polat ve Ercan Anbar ile diðer davetlilerin elinden aldýlar. Ödül törenin ardýndan Yaz Kuran Kursu na katýlan 150 öðrenciye katýlým belgeleri ve çeþitli hediyeler verildi. Yarýþamada dereceye giren öðrencilere altýn ve para ödülü verilirken, kursa katýlan tüm öðrencilere ise kol saati hediye edildi. Kapanýþ programý yapýlan ikramlarla son erdi. ÝHL Camii Yaz Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen ödül töreni geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþti. Kütüphaneler kadro bekliyor orum daki kütüphanelerde yeni idari kadrolar tahsis edilmesi bekleniyor. Recep Mebet orum da hizmet veren 5 adet kütüphanede yalnýzca bir idari kadronun bulunduðu bildirildi. Kütüphanelerde idari kadro açýlmamasý nedeniyle, orumlu kütüphanecilerin farklý illere gitmek zorunda kaldýðý belirtildi. Geçmiþte 3 olan kütüphane müdürü kadrosu sayýsýnýn 1 e düþürüldüðüne dikkat çekilirken diðer illerde ise ilçelerde dahi kütüphane müdürlüðü kadrosunun açýldýðý ifade edildi. orum merkezde halen Ýl Halk Kütüphanesi, Hasanpaþa Halk Kütüphanesi, Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi, Faik Tonguç ocuk Kütüphanesi ve Mehmet Þadisoðlu ocuk Kütüphanesi olmak üzere 5 ayrý kütüphanenin hizmet verdiði hatýrlatýldý. Üyük te Kuran sevinci Üyük Köyü Camii Yaz Kuran Kursu kapanýþ töreni geçtiðimiz günlerde yapýldý. Recep Mebet Ü yük Köyü Camii Yaz Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen kapanýþ töreni geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþti. Camide düzenlenen programa Üyük Camii Ýmam Hatibi Mustafa Yýldýrým, Kuran Kursu Öðreticisi Tuðba Akar, Fahri Kuran Kursu Öðreticisi Gülsüm Diker, bazý öðrenci velileri, cami cemaati ve çok sayýda öðrenci katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda ilahiler söyleyen öðrenciler, dinleyenleri mest etti. Bazý öðrenciler ise Sahabe hayatýndan kesitler içeren skeç gösterisi sundular. Düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan Mustafa Yýldýrým, Yaz Kuran Kursu na katýlan öðrencilere ve velilerine teþekkür etti. Din öðretiminin insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahseden Yýldýrým, kurs programýnýn verimli geçtiðini söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan geçilen törende Yaz Kuran Kursu na katýlan 110 öðrenciye çeþitli hediyeler verildi. Program, düzenlenen piknikle sona erdi. Fotoðraflar: Hakký Özkaya Ý Kuran okumayý öðrenen öðrenciler, kurs katýlým belgesi aldý. Düzenlenen programda sahne alan öðrenciler Sahabe hayatýndan kesitler canlandýrdý. Minik öðrenciler seslendirdikleri ilahilerle dinleyenlerin beðenisini kazandý. Üyük Köyü Camii Yaz Kuran Kursu, kapanýþ töreninin ardýndan gerçekleþen piknikle sona erdi.

12 12 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Taþ Bina yý yeniden CHP ye kazandýracaðýz C umhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Örgütü, sosyal demokrat belediyecilik adý altýnda Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsý düzenleyecek. Yarýn saat 13.00'de As Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan Merkez Ýlçe Danýþma Toplantýsý na CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn ýn katýlacaðý açýklandý. 2014'ün Mart ayýnda yerel yönetim seçimlerinin yapýlacaðýný ifade eden CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Yerel seçimler yaklaþýrken partililerimizle bir Saim Topgül araya gelerek fikir alýþveriþinde bulunmak istedik. Yerel seçimlerin yapýlacaðý güne kadar Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak gece-gündüz demeden çalýþacaðýz ve 1994 yýlýndan buyana umhuriyetin ilk yýllarýndan bu yana düzenlenen Ýzmir Enternas- Fuarý, dünyanýn en köklü fuarlarý arasýnda yer alýyor. Cyonal Türkiye'nin en eski fuarý Ýzmir Enternasyonal Fuarý, 82'nci kez kapýlarýný açmaya hazýrlanýyor. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda ülke ekonomisinin geliþimine önemli katkýlarda bulunan, liberalleþme sonrasý kültür ve sanat yönüyle ön plana çýkan fuar, eski etkinliðini kaybetse de ortalama 1,5 milyon ziyaretçiyle ülkenin en önemli organizasyonlarýndan biri olmaya devam ediyor. AA muhabirinin derlediði bilgilere göre Kurtuluþ Savaþý'nýn hemen ardýndan toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresi'nde ortaya atýlan "yurt içinde üretilen mallarýn sergilenmesi" fikri üzerine temelleri atýlan fuar, 1927 yýlýndan bu yana Dünya Ekonomik Buhraný ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndaki kesintiler dýþýnda her yýl düzenlendi yýlýndan bu yana Kültürpark Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilen fuar, Türk mallarýnýn tanýtýmý, dünyada geliþen teknolojilerin ziyaretçilere tanýtýlmasý anlamýnda büyük faydalar saðladý. 2. Dünya Savaþý nedeniyle 1942 yýlýnda açýlamayan fuar, savaþýn bütün hýzýyla devam ettiði 1943 yýlýnda savaþ halinde olan Ýngiltere, Ýtalya ve Almanya'nýn katýlýmýyla açýldý. ABD-SSCB rekabeti Fuar, savaþ sonrasýnda uluslararasý anlamda önemini giderek artýrdý ile 1970'li yýllardaki fuarlar Amerika Birleþik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'nin (SSCB) rekabetine sahne oluyordu. Bu iki ülkenin uzay teknolojilerini sergilediði fuarda Almanya ve Ýngiltere de ürettikleri otomobillerle gövde gösterisi yapýyordu. Türk insaný, Apollo Uzay Aracý, MIR Uzay Ýstasyonu gibi uzay teknolojisi ürünleri ve yeni otomobil teknolojilerinin yaný sýra çamaþýr makinesi, televizyon gibi eþyalarla da Ýzmir Fuarý'nda tanýþtý. Zamanlama olarak tarým ürünlerinin hasat sonrasý dönemine rastlayan fuar, Anadolu insanýnýn buluþma noktasý oluyordu. Fuar bu nedenle ticari olmasýnýn yanýnda kültürel bir nitelik de taþýdý. Özellikle 1960 ve 70'li yýllarda Fuar Gazinolarý pek çok sanatçýnýn ün kazandýðý ya da þöhretini artýrdýðý platformlar oldu. Fuar Göl Gazinosu, Mogambo Gazinosu ve ismini Zeki Müren'in verdiði Manolya Bahçesi baþta olmak üzere sayýlarý 20'ye yaklaþan gazino, sanatçýlarýn performans yarýþlarýna sahne oluyordu. Fuar gazinolarý, Zeki Müren, Safiye Ayla, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Tanju Okan, Ferdi Tayfur ve Ýbrahim Tatlýses konserleriyle kalabalýklarý çekerken diðer yanda Ýsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alýþýk ve Öztürk Serengil, Metin Akpýnar-Zeki Alasya, Levent Kýrca gibi tiyatro ve þov dünyasýnýn duayenleri fuarda vatandaþlarla buluþuyordu. Fuar gazinolarýndaki hareketlilik 1990'lý yýllarýn ortalarýna kadar devam edebildi. Bu dönemde özel televizyonlarýn kurulmasý ve yaygýnlaþmasýyla sanatçýlarýn hayranlarýna televizyon aracýlýðýyla ulaþmayý tercih etmesiyle gazinolardaki fiyatlarýn artmasý Ýzmir Fuarý'ndaki konser hareketliliðini azalttý. Sonraki yýllarda birer birer kapanan uzakta olduðumuz Taþ Binayý tekrar CHP'ye kazandýracaðýz. dedi. CHP'nin orum'daki belediyecilik örneðinin halen hafýzalardan silinmediðini ifade eden Topgül, görev yapan CHP'li belediye baþkanlarýnýn aradan onlarca yýl geçmesine raðmen halen sevgiyle, saygýyla anýldýðýný söyledi. Yarýn yapacaklarý Merkez Ýlçe Danýþma Toplantýsý na tüm orum halkýnýn davetli olduðunu belirten Topgül, Yurttaþlarýmýz AKP'li yerel yönetimden yaþadýklarý sorunlarý bu toplantýmýzda dile getirebilirler. Bütün yurttaþlarýmýzýn düþünceleri bi- Gökhan Günaydýn zim için önemli. Onlarýn da görüþlerini alarak yolumuza devam edeceðiz. diye konuþtu. Türkiye'nin En Eski Fuarý U zmanlar, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi çocuðun konuþmasýný engellediði uyarýsýnda bulunuyor. ocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Güngör Balta, çocuklarýn genel itibariyle 2 yaþýndan itibaren konuþmaya baþlamasý gerektiðini, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi gibi faktörlerin çocuðun geç konuþmasýna neden olabileceðini söyledi. ocuklarýn, bir yaþýndan önce yaptýðý tüm ifadelerin, çýkardýðý tüm seslerin, hecelerin hem kendini hem de sesleri tanýmaya yönelik hareketler olduðunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi ocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Güngör Balta, "ocuklar genelde altýncý ayda bir takým heceler, sesler çýkarmaya baþlarlar. Aileler bu durumu çocuðum konuþmaya baþladý olarak algýlarlar. Fakat çocuðun altýncý ayda hecelemeye baþlamasý konuþmaya baþladýðý anlamýna gelmez. ocuklar bir yaþýndan sonra bir iki keli- gazinolardan ayakta kalabilen üçü halen çay bahçesi ve restoran olarak hizmet veriyor. Ýzmir Enternasyonal Fuarý'nýn eðlence boyutu, sponsor desteðiyle düzenlenen halk konserleriyle devam ediyor. Ýhtisas fuarlarý doðurdu Kapalý ekonomi döneminde ithalat yapmak isteyen firmalara verilen fuar kotalarýyla canlýlýðýný koruyan ÝEF, 1990'lý yýllarda dünya ekonomilerindeki küreselleþme, ülkeler arasý ticarette kotalarýn kalkmaya baþlamasý ve ülkelerden çok þirketlerin etkin bir yapýya kavuþur hale gelmesiyle etkinliðini yitirdi. SSCB'nin yýkýlmasýyla fuarda ABD ile devam eden rekabet ortamý da sona erdi. Ülke payvonlarý yerlerine þirket stantlarýna býrakmaya baþladý. Ýzmir Fuarý, sonraki dönemde gýda, mobilya, otomobil gibi iç tüketime dayalý sektörlerde etkinliðini sürdürmekle birlikte dýþ ticarette ihtisas fuarlarýnýn gerisinde kaldý. Bir genel ticaret fuarý olan ÝEF, bünyesinden 10 ihtisas fuarý doðurdu. Bu fuarlardan MARBLE Uluslarasý Doðaltaþ ve Teknolojileri ve IF Wedding Gelinlik, Damatlýk ve Aksesuarlarý fuarlarý uluslararasý niteliðe kavuþtu. Ýletiþim teknolojisindeki hýzlý geliþmelerden de olumsuz etkilenen Fuarý geleceðe taþýyabilmek amacýyla 2000 yýlýnda ana tema, 2005 yýlýnda onur konuðu il ve ülke uygulamasý baþlatýldý. Fuarýn son 5 yýlý Ticari ve sanatsal açýdan eski günlerinden uzak olmasýna ve panayýra dönüþtüðü eleþtirileri yapýlmasýna raðmen fuarda ziyaretçi sayýsý son 5 yýlda 1 milyon 370 binin altýna düþmedi yýlýndaki 76. ÝEF'de 276'sý yabancý bin 91 firma katýldý. Ýzmir'in EXPO 2015 adaylýðý temasýna atfen "Herkes Ýçin Saðlýk" temasýyla düzenlenen fuar kapsamýnda 3. Türkiye Acil Týp Kongresi de düzenlendi. orum ve Ukrayna'nýn onur konuðu olduðu fuarý 1 milyon 436 bin kiþi ziyaret etti yýlýnda Küresel Isýnma ve Ýklim Deðiþikliði temasýyla açýlan 77. ÝEF'de onur konuðu ülke Küba, il ise Karabük oldu. 58 ülkeden 252'si yabancý bin 43 firmanýn katýldýðý fuarý 1 milyon 495 bin kiþi ziyaret etti. Etiyopya ve anakkale'nin onur konuðu olduklarý 78'inci ÝEF'ye ise 61 ülkeden bin 3 firma katýldý, 1 milyon 498 bin kiþi ziyaret etti yýlýndaki 79'uncu fuarda 249'u yabancý bin 52 firma stant açtý. Gaziantep'in onur konuðu kent olduðu fuarý 1 milyon 410 bin kiþi ziyaret etti. Fuar, 2011 yýlýndaki 80'inci yýlýnda ise çevre ana temasýyla ve Avusturya'nýn partnerliðinde düzenlendi. Denizli'nin onur konuðu olduðu fuarý 1 milyon 511 bin kiþi ziyaret etti. Geçen yýl düzenlenen 81. ÝEF'de Latin Amerika ülkelerinden Küba, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Ekvador, Peru, Þili ve Venezuela birlikte partner oldu. Hatay'ýn onur konuðu il olduðu fuarda ziyaretçi sayýsý 1 milyon 500 binin üzerinde gerçekleþti. Televizyon konuþmayý geciktiriyor Uzmanlar, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi çocuðun konuþmasýný engellediði uyarýsýnda bulunuyor. me söylemeye baþlarlar. 2 yaþýndan sonra ise bir iki kelimelik cümleler kurarlar. Bu tip basit cümleler kurmaya baþlayan çocuk yavaþ yavaþ konuþmayý sökmeye baþlamýþ demektir. 3 yaþýndan sonrada anlaþýlýr cümleler kurarlar'' dedi. Üç yaþýna kadar konuþmamýþ bir çocuðun bu durumunun araþtýrýlmasý gerektiðini ve aileler tarafýndan öncelikle bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýna baþvurulmasý gerektiðini ifade eden Uzm. Dr. Güngör Balta, "ocuklarýn geç konuþmasýnda bazý etkenler olabilir. Bunlar anne babanýn çalýþmasýndan veya kendi yapýsýndan dolayý çocuklarýna çok fazla ilgi göstermemesi, çocuðun yaþadýðý ortamdaki sosyal çevrenin yetersizliði, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi gibi faktörler çocuðun geç konuþmasýna neden olarak gösterilebilirler. Bütün bunlarýn yanýnda ayrýca çocuðun yapýsal ve geliþimsel problemleri olabilir. Beynin nörolojik yapýsýnda bir problem olmasý, iþitme engelinin olmasý, zeka ya da öðrenme ile ilgili sýkýntýsýnýn olmasý, çocuðun konuþma organlarýný yeterince kullanamamasý gibi problemler geç konuþma sorununa neden olarak gösterilebilir. Bazý çocuklar ise annenin söylediðini anlar ve uygular, fakat çocuðun nörolojik geliþimi, zeka düzeyi normal olmasýna raðmen konuþmada biraz gecikme olabilir. Bu gibi çocuklara anne ve babalarýn konuþmayý ilerletmeleri için destek olmasý gerekmektedir. Böyle durumlarda ailelere ilk önerdiðimiz çocuk oturmaya baþladýðý andan itibaren onun ilgisini çekecek eðitici ve öðretici oyunlar ile çocuklarýyla zaman geçirmeleridir. Ayrýca anne ile çocuk arasýndaki iletiþimde de, annenin çocuk ile sürekli konuþmasý, çocuðun konuþma yeteneðini arttýrýr. Bütün kontrolleri yapýlmasýna raðmen çocukta herhangi bir saðlýk problemi saptanamadýysa, çocuðun konuþmasýný desteklemek ve hýzlandýrmak için aileler çocuklarýný kreþe gönderebilirler" þeklinde konuþtu.(ýha) Sertifikalar yüzleri güldürdü orum Halk Eðiti- Merkezi ile mi Anadolu Ýþ Okulu iþbirliðinde dezavantajlý gruplara yönelik olarak 17 Haziran 2013 tarihinde baþlayan Aþçýlýk Kursu sona erdi. Katýlýmcýlar kurs sonunda belgelerini aldý. Geçtiðimiz hafta yapýlan Aþcýlýk Kursu Belge Daðýtým Töreni, Anadolu Ýþ Okulu nda kursiyerlerin hazýrladýklarý ve yoðun katýlýmýn olduðu bir etkinlikle gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla bitiren 10 kursiyer belge almaya hak kazandý. Belge daðýtým törenine orum Halk Eðitimi Merkezi Müdür Yardýmcýlarý Cemil Eker, Ýbrahim Özçerezci, Anadolu Ýþ Okulu Müdürü Selami Bolat ve diðer yetkililer katýldý. Belge töreni sonunda Anadolu Ýþ Okulu Müdürü Selami Bolat, orum HEM yetkililerine teþekkür ederek bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini söyledi. HEM Müdür orum Halk Eðitimi Merkezi ile Anadolu Ýþ Okulu iþbirliðinde kurs düzenlendi. Yardýmcýsý Cemil Eker de, kurumlardan kurs yeri olarak her Katýlýmcýlar kurs sonunda belgelerini aldý. zaman destek beklediklerini, özellikle dezavantajlý gruplara yönelik istihdam içerikli kurslar açmaya devam edeceklerini kaydetti. Kursu baþarýyla bitiren 10 kursiyer belge almaya hak kazandý. ocuk evi sayýsý artacak Bakanlýk ocuk evi sayýsýný, bu yýlýn sonuna bine çýkarmayý hedefliyor. mesini amaçlayan, en fazla çocuk kapasiteli, ev tipine uygun, her birimde çocuðun kalacaðý sevgi evlerinin sayýsý haziran ayý itibarýyla 46 oldu, bu evlerde bakýlan çocuk sayýsý ise 2 bin 825'e yükseldi. Bu kapsamda bu yýlýn ilk yarýsýnda, Sakarya Dostluk ocuk Yuvasý, 35 kapasiteli Sakarya Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme ile ve Sosyal Po- Bakanlý- Alitikalar ðý, yurtlardaki çocuklarýn ev ortamýnda yetiþmesi amacýyla kurulan çocuk evi sayýsýný, bu yýlýn sonuna bine çýkarmayý hedefliyor. Korunmaya ve bakýma muhtaç çocuklarýn ev ortamýna yakýn koþullarda yaþamasý, sosyal yaþamýn içinde yer almasý, sorumluluk sahibi olmasý amacýyla hayata geçirilen çocuk evlerinin sayýsý artýyor. 781 olan çocuk evi sayýsýnýn yýl sonu itibarýyla bine ulaþmasý hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn, "2013 Yýlý Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nda, yýlýn ilk yarýsýnda, korunmaya ve bakýma muhtaç çocuklara yönelik hizmetler deðerlendirildi. Söz konusu hizmetin kuruluþ aðýrlýklý modelden aile yanýnda bakým aðýrlýklý modele dönüþtürülmesini öncelikli hedefler arasýna alan Bakanlýk, politikasýný, korunmaya muhtaç çocuklarýn kuruluþ bakýmýna alýnmadan aile odaklý hizmet modelinden yararlanmasý, kuruluþ bakýmýndaki çocuklarýn ise öncelikle aile yanýna döndürülmesi, evlat edinme ve koruyucu aile hizmetinden yararlanmasý, aile odaklý hizmet modellerinden yararlandýrýlamayan çocuklarýn da çocuk evine yerleþtirilmesi olarak þekillendirdi. Bu çerçevede önümüzdeki yalýn sonuna kadar kuruluþ hizmetinin sonlandýrýlmasýný hedefleyen Bakanlýk, aile odaklý modellere geçemeyen çocuklar için "sevgi evi" ve "çocuk evi" modelleri üzerindeki çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. ocuklarýn ev ortamýnda yetiþtiril- Yurdu'na taþýnarak hizmeti sonlandýrýldý. Zonguldak aycuma Sevgi Evleri ile Osmaniye Yüksel Özden Sevgi Evleri ocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu hizmet dönüþümü kapsamýnda "sevgi evi" modeline dönüþtürüldü. 131 çocuk evi açýldý Bu yýlýn ilk yarýsýnda, her odada 2-3 çocuðun kaldýðý en çok 5-8 çocuðun barýnacaðý 131 çocuk evi açýldý, toplamda hizmet veren çocuk evi sayýsý 781 oldu. 4 bin 587 kapasiteli çocuk evlerinde kalanlarýn sayýsý ise 4 bin 149 olarak açýklandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, yýlýn ikinci yarýsýnda 219 çocuk evinin açýlmasýný, 781 olan çocuk evi sayýsýnýn yýl sonu itibarýyla bin olmasýný hedefliyor. ocuk evlerinin koordinasyonunu saðlayan birimler de çocuk evlerinin sayýsýna paralel olarak artacak. 81 ilde 82 "ocuk Evi Koordinasyon Merkezi Müdürlüðü" (EKOM)

13 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 21 - Þevvâl: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:15 Aðustos 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Küçük çocuklarý seviniz, baþlarýný okþayýnýz! Onlarý sevindiriniz ki; Peygamber efendimizin emrini yerine getirmiþ olasýnýz! Hacý Bayrâm-ý Velî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM VEFAT EDENLER 1- Kumçeltek Köyü' nden gelme, Merhum Ömer TEKE' nin eþi, Naci ve Halil TEKE' nin annesi; Satý TEKE. 2- Fazlý, Ýsmail ve Merhum Mustafa VELDET' in babasý, Sanayi Esnafýndan Enver BATTAL' ýn kayýnpederi, Maliye alýþaný Sýttýk ve Ufuk VELDET' in amcasý, Nakliyeci Esnafýndan Gafur Ýbrahim VELDET. 3-Emekli Ýl Müftü Yardýmcý Sadýk TÝRYAKÝ' nin annesi; Fatma TÝRYAKÝ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Müslüman uyanýk olmalý Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýnsanlar ve toplumlar arasýndaki çatýþmalarýn, ilk insanlarýn ortaya çýkýþý ile baþladýðý ve en ilkel þartlardan günümüzün en modern imkânlarýna kadar her türlü vasýtayý kullanarak geliþtiði, bundan sonra da ayný hýzla geliþmeye devam edeceði bilinmektedir. Toplumlarýn bünyeleri deðiþtikçe istek ve ihtiyaçlarý artmýþ, dolaysýyla kiþiler ve toplumlar arasýnda anlaþmazlýklar meydana gelmeye baþlamýþ, bunlarýn çözümü için çoðu kez savaþlara baþvurulmuþtur. Savaþlar, özellikle iç savaþlar insanlarýn kendi kendilerine yol açtýklarý en büyük felaketlerden biridir. Savaþýn ve iç savaþýn galibi olmaz. Kazananda kaybedende büyük zararlara, maddi ve manevi kayýplara uðrar. ünkü savaþlarda ölüm vardýr, yaralanma vardýr, gözyaþý vardýr, ailelerin parçalanmasý vardýr. Ekonominin çökmesi nedeniyle fakirlik vardýr. Masum çocuklarýn, analarýn, babalarýn ahý vardýr. Vardýr! Vardýr! Hep vardýr! Bunlarýn bilinmesine raðmen, maalesef yine de iç - dýþ savaþlara devam edilmektedir. Büyüklerimiz, 'dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi, düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' sözünü asla unutmayacaðýz. Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. ünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Bazý uzmanlar, ' gelecekte muhtemel savaþlarýn su yüzünden çýkacaðý ve en riskli bölgenin ise ORTADOÐU OL- DUÐU, bazý ülkelerin devletleri kontrol için enerjiyi, insanlarý kontrol için ise, suyu kullanacaðýný' ileri sürmektedirler. Bugün islam coðrafyasýna baktýðýmýzda ciðerimiz parçalanýyor. Dün olduðu gibi, bugünde her yerde gözyaþý, her yerde huzursuzluk var. Müslümanlar oyuna geliyor. Dýþtan ziyade içeride insanlar birbirini öldürüyor. Demokrasi, insan haklarý rafa kaldýrýlmakla kalmýyor, iyice zincirleniyor. Binlerce masum insan ya topraðýn kara baðrýna gidiyor Ya da petrol yataklarýnýn üzerinde yoklukla, açlýkla, sefaletle mücadele ediyor. Vesselam, Suriye aðlýyor, Mýsýr aðlýyor, Filistin aðlýyor Ve olup bitenlere tarih boyu hep mazlumun yanýnda olan TÜRKÝYEM aðlýyor. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun " Ey yüce rabbim, Ýlahi hikmeti nedir, bizce bilinmiyor, Lakin acý bir imtihan var, sonuç iyi görünmüyor Fitne - fesat girdi aramýza, Müslümanlar oldu harap Ýsrail - Amerika ve kardaþlarý rahat mý rahat Ortamý karýþtýrýp, sonra çýkýyorlar aradan Ellerine ateþ deðmiyor, içimizdeki maþalardan Bir de demokrasi dersi vermezler mi dünyaya Hâlbuki deðer yok Müslümana, Gösterdikleri kadar ölü balinaya Bunu görünce, çýldýrýyor insan ha!, Makam, mevki, þahsi ihtiras uðruna, Müslüman Müslümaný kýrýyor, bir hiç uðruna Gözlerde perde var, gerçek görünmüyor Kulaklar saðýr olmuþ, baðýrsan da duyulmuyor Sen hidayet eyle yarab, âlemi Ýslam birlik olmuyor. * Komþuda iç savaþ çýkmýþ, kardeþ kardeþi vururken, Kâfirin salyasý akýyor, ta uzaklarda dururken Aman devam diyor, sakýn ha anlaþmayýn Birbirinizi kýrmaya devam edin, bize dalaþmayýn Bu oyunu bir türlü çözemiyor Müslüman, Öz kaynaklarý dýþa gidiyor durmadan Bolluk içinde yokluk çekiyor gariban Var mý bunu anlamayan? * Siz ey Petrol Krallarý, saraylarýnýzda oturun hele, Zevkü sefa içerisinde ahir ömrünüzü bitirin hele, Þahsýnýzda Müslümanlýðý yerin dibine batýrýn hele, Unutmayýn, ateþ size de dokunur, zamaný gelince * Bir gün ilahi adalet kurulup, sual ederse yüce yaradan Bilmem nasýl cevap verecek, kâfire maþa olan Müslüman * Sen bize doðruyu göster, ey yüce YARADAN Ölmesin artýk, Müslüman - MÜSLÜMANDAN Gönlümüzün Cenneti? Evet gönlümüzde de cennet vardýr, yeter ki onu nete götürür. Tüm yaþanmýþlýklarýn imtihan olduðunu bilen bir insan sabrýn denizinde yýkanýr ve bilir ki gösterelim ve herkesi davet edelim. Cenab-ý Hak nasýl cennetini kullarýna açýyorsa bizler de içimizde sevgiliye giden yolda dikenler bile gül olur. Zenginlik parayla, pulla olmaz. Allah bizleri gönül cimrili- var olan cennetin kapýlarýný açalým insanlara... Ýþte o zaman mutluluðu birlikte paylaþmanýn ne kadar güzel bir þey olduðunu fark ederiz. Gönlü cennet olan gönül cennetimizin bekçisi biz olalým. Kötülükler ðinden korusun. Yürüyen mezar taþlarý olmaktansa, insanýn yüzünde güller açar. Bakýþlarý sevgi diye bakar. Onlarýn gönlünde tüm yeþillikleri, rengârenk çi- Can dostlarým sizler de gönlünüzdeki cenneti hiç giremesin, izin vermeyelim. çekleri bulabilirsiniz. Her gönle hitap ederler. Sevgiyle gördükleri için yaþanan her þeyin cennet tara- sevdiklerinize yaþatýn. Allah'ýn bizlere hediye olarak verdiði sevgiyi cennetimizde misafir edelim ki içimizde cennet doðsun. Iþýklarýmýz herkese ulaþsýn. fýný görürler. Acýlarý içlerinde sindirip dýþarýya gül kokarlar. Onlarý anlamak zor gibi görünse de aslýnda çok kolaydýr. ünkü içlerinde berrak bir kevser Gül Artar Sevgiyle birleþen ellerimiz kardeþliði hatýrlatsýn. Bu havuzu vardýr. Kelebek misali gönülden gönüle konarlar. kadar keder ve sýkýntý varken, siz bunlarý aþýp içinizdeki cenneti keþfettiðinizde sevdiklerinize de cenneti yaþatýr- Tüm lezzetleri sevdiklerine sunarlar, zengin bir gönle sahiptirler. Hayata dokunuþlarýyla üzüntüleri mutluluða çeviriverirler. Onlar her þeyden tat alýrlar, bilirler ki acýlar insaný cenmak, kavuþmak hepimize nasip olsun sýnýz. Gönlümüzün cennetinden Rabb'imizin Cemaline ulaþ- Ýnþallah. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Hüsrev Altýnbaþak 1 Adýna Isparta kahramanlarý" demiþti Bediüzzaman Tefekkür Dünyamýz "Fevzi kardeþim! Sen Isparta kahramanlarýna benzemek istersen onlar gibi olmalýsýn. Buraya bir kutup gelse,sen gidip onlara talip olsan Isparta kahramanlarýna arkadaþ olamazsýn" O bir makam ve mevki idi. corumhakimiyet. net Þamlý hafýz Tevfik, Sýddýk Süleyman, muallim Galip, Hakký Týðlý, muhacir hafýz Ahmet, Abdullah çavuþ, hafýz Ali ve Hüsrev Altýnbaþak. Ýþte bunlar ve emsali Nur kahramanlarý idiler. Bu ve benzeri Nur talebelerinin makamlarý velayetin fevkinde sayýldý. Ýþte merhum Hüsrev Altýnbaþak Bu bahtiyarlardan idi. Ýstiklal savaþýna katýlmýþ,gazi olarak mücerret bir hayat sürmüþtü da Isparta da doðdu, Aðustos ta Hakk ýn rahmetine kavuþtu. Güzel ve nezih yazýlarý ile Nurlara uzun yýllar hizmet etti. Nur fabrikasýnýn rükünlerinden sayýldý. "Tevafuklu "Kur'aný defalarca yazdý. Bu gün kurmuþ olduklarý Hayrat Vakfý ile, Kur'an ýn basýmý ile binlerce ehli imana hizmet etmektedirler. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 92,27 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Raþit Yücel NÖBETÝ ECZANELER GÖKGÖZ MÝMARSÝNAN MAH. 5.CAD.NO:1/D (METROPOL YANI) LEBLEBÝCÝOÐLU GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B (ÖZBEYLER LOKANTASI KARÞISI) ,14 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı