Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi."

Transkript

1 Beygircioðlu ölüm kavþaðý olmayacak Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðýnd a incelemelerde bulundu. * HABERÝ 6 DA Yüklenici firma þantiye þefi Ferhat Temur bilgi verdi. 70 bin dekar tarým arazisini sulayacak 28 AÐUSTOS 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Obruk Barajý'ndan itibaren çevre ilçelerinin 69 bin 500 dekar arazisinde sulu tarým yapýlmasý imkaný verecek olan Obruk - Dutludere Sulama Projesinde inþaat çalýþmalarý devam ediyor. * HABERÝ 7 DE Ziraat Odasý ayçiçeði üreticisi için çare önerdi; Karadenizbirlik devreye girmeli Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ayçiçeði üreticisinin sorunlarýný dile getirdi. Fiyat açýklanmadýðý için çiftçinin pazara mahkum edildiðini ifade eden Sayan, "Girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesi, çiftçimizi maðdur etti. iftçi çareyi ayçiçeðinde aradý ancak fiyat açýklanmamasý nedeniyle, çiftçi pazarýn elinde kaldý" dedi. Cahit Baðcý, yýllarca unutulan köylerin AK Parti döneminde döneminde yatýrýmlara kavuþtuðunu söyle- Köylerde yaþam kalitesini artýrdýk * HABERÝ 5 DE Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ilçe ziraat odasý baþkanlarý ile çiftçi temsilcileri basýn toplantýsý düzenledi. ÜZE den Biliþim Garaj Akademisi orum un çocuk biliþimcileri yetiþiyor Emeklilerin þikâyet ettiði bankamatikler yenilendi. Bankamatikler yenilendi * HABERÝ 10 DA Biliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde devam ediyor. 1 Temmuz 2013 tarihinde baþlayan program hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü Ayþenur Acar, orum un çocuk biliþimcileri ÜZE de yetiþiyor dedi. * HABERÝ 10 DA AK Parti orum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Dodurga, Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesi Orman Ýþletme sahalarýnda bulunan orman köylerinin sorunlarýný dinledi. * HABERÝ 4 DE Toplantýlara partili yöneticilerin yanýsýra vatandaþlar katýldý. iftçinin alýn terini peþkeþ çekiyorlar Ýlçe ve köy ziyaretlerini sürdüren CHP orum Milletvekili Tufan Köse, Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ve bu ilçelerin bazý köylerine de giderek vatandaþlarla bir araya geldi. * HABERÝ 4 DE orum un çocuk biliþimcileri Üstün Zekâlýlar Enstitüsü nde yetiþiyor. Türkistan'da yeni katliam: 15 ölü Ýþgalci in'in polisi Kargýlýk bölgesinde halka saldýrdý, 15 Uygur'u katletti. orum daki kütüphanelerde yeni idari kadrolar tahsis edilmesi bekleniy- Kütüphaneler kadro bekliyor * HABERÝ 11 DE Ýþgalci in'in polisi Kargýlýk bölgesinde halka saldýrdý, 15 Uygur'u katletti. * HABERÝ 17 DE Büro Emekçileri Sendikasý orum Þubesi, dün ÝÞKUR önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, Torba Yasa'yý protesto Emekçinin hakký gasp edilemez' * HABERÝ 8 DE

2 2 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Baþkan'ýn Karakeçili açýklamasýnýn detaylarý B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz hafta Karakeçili sakinlerinin þikâyetlerine kulak verdiðini gösteren yazýlý bir açýklama yaptý. Detaylý yapýlan bilgi notunu okuduðumda Külcü'nün hem vatandaþý hem belediyeyi hem de basýný haklý bulduðu anlaþýlýyor. Ortada haksýz olan yok yani. Bir diðer husus, Baþkan Külcü'nün þehir genelinde istimlak bedellerinin belirlenme- sinde hakký, hukuku, rýzayý gözetecek ortak bir ilke, kriter belirlemek yerine, kendi iradesine göre hareket ettiði iddialarý. Açýklamaya iliþkin dikkat çeken bir diðer husus da, -yaklaþan seçim nedeniyle olsa gerek- Külcü'nün kamuoyunu bilgilendirmede özen göstermesi. Umarýz bu alýþkanlýk halini alýr da þehirle ilgili her mevzuda sayýn Baþkan vatandaþý bilgilendirir. Murat Yýldýrým özel ÝHL açsýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz hafta Karakeçili Mahallesi sakinlerinin þikâyetlerine detaylý bir cevap vermiþti. M Karakeçili Mahallesi nde yapýlan imar düzenlemesini gösteren plan. illi Görüþ ekolünden gelen, halen de o mecrada gönüllü çalýþmalarýný yürüten bir aðabeyimizle karþýlaþtýk. AK Parti orum Milletvekili Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým'dan dertli olmalý ki, görür görmez çýkýþtý, onunla ilgili hiç yazýp çizmediðimizi söyledi. E haliyle þaþýrdým, hangi meseleden muzdarip olduðunu sordum. Ramazan'da Ensar Vakfý ile ÝYC'nin düzenlediði hicaz iftarýna katýlan Murat Yýldýrým, Ýmam hatip Liselerinin öneminden AK Parti uyardý! M art ayýnda yapýlacak yerel seçimler öncesinde aday adaylýðý yarýþý kýyasýya yaþanýyor. Siyasi partiler de sahte "adaylardan" muzdarip. Ak Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Antalya Mil- letvekili Menderes Türel, "kesin adayým" diyerek anketleri etkileyip, adaylýk olasýlýðýný güçlendirmeye çalýþan "uyanýklara" karþý kamuoyunu uyardý. "Bazý uyanýklar 'falanca ile konuþtum. Adaylýðým kesin' diye uyduruyormuþ" diye tweet atan Menderes Türel, bu konuda Hürriyet'in sorularýný yanýtladý. "TEK BÝR KÝÞÝNÝN BÝLE ADAYLIÐI KESÝNLEÞMEDÝ" Henüz AK Parti'de "tek bir kiþinin bile adaylýðýnýn kesinleþmediðini" vurgulayan Tü- rel, "Sayýn Baþbakan'ýn kafasýnda netleþen isimler olabilir. Ancak varsa da kendisi bunu bizlerle paylaþmadý. Sayýn Baþbakan'ýn ketumiyetini herkes bilir. Parti yetkili kurullarý ile görüþmeden herhangi biriyle adaylýk konusundaki bir fikrini paylaþabileceði- HÝTÝT KOLYE SAAT EÞÝTLERÝ ZÝHKÝR ORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: Gsm: Faks: ni de sanmýyorum" diye konuþtu. AK Parti'de adaylýk konusunda "fevkalade kurumsallaþmýþ bir sistemin bulunduðunu" ve adaylýk konusunun önceden belirlenen kriterler çerçevesinde parti yetkili kurullarýnýn karar vereceðini vurgulayan Menderes Türel, "Kurullarda belirlenen adaylar, Sayýn Baþbakanýmýzýn da onayý alýndýktan sonra açýklanacaktýr. Bundan önce söylenen hiçbir þeye inanmamak gerekir" dedi. "Kesin adayým" diyen kiþilerin amacýnýn da, yapýlan kamuoyu yoklamalarýný etkilemek olabileceðine dikkat çeken Türel, "Biliyorsunuz, siyasette güçlü görünenden yana bir yoðunlaþma olur. 'kesin adayým' diye konuþan kiþiler de bunu saðlamaya çalýþýyor olabilir" diye konuþtu. (Haber 7.com) bahsetmiþ. Yýldýrým'ýn konuþmasý geçmiþte uzun yýllar birlikte çalýþtýðý milli görüþçü aðabeyimize pek yabancý gelmemiþ. Ýþte önerisi; "Murat Hoca yýllardýr ÝHL'lerin deðerinden, öneminden bahseder durur. Konuþulanlarýn hepsini biz daha öncede duyduk. Kendisinin ülke genelinde yaygýnlaþtýrmaya baþladýðý özel okullarý da var. Özel bir ÝHL açarsa çok memnun kalýrýz." AK Parti orum Milletvekili Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým ýn sözlerine, geçmiþte birlikte çalýþtýðý Milli Görüþçü bir arkadaþýndan cevap geldi. Kaliteli Ýþçilik, Orijinal Yedek Parça ve Uygun Fiyat Nevzat Usta Muharrem Usta epni Mah. Kýþla Karþýsý 3. elik Sok. No: 20 ORUM

3 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Ýnfak kahvaltýsýnda buluþtular Mustafa Demirer üslüman Gençlik MPlatformu, Ýlim Yayma Cemiyeti'nde Mýsýr ve Suriye'de mazlumlarýn hatýrlanmasý amacýyla Ýnfak Kahvaltýsý düzenledi. Ramazan ayýnda iki defa Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda Ümmet Ýftarý düzenleyen Müslüman Gençlik Platformu'nun hafta sonu düzenlediði kahvaltý programý yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. Ýlim Yayma Cemiyeti salonunda düzenlenen kahvaltýnýn ardýndan Suriye ve Mýsýr'ýn gündem edildiði bir program tertip edildi. Sunuculuðunu Rýdvan Yýldýrým'ýn yaptýðý program Mustafa Bozduman'ýn Kur'an tilavetiyle baþladý. Okunan Kuran'ý Kerim'in Türkçe mealini ise Yasir Bayram okudu. Konuþmalarýný yapmak üzere platform üyeleri Mediha Taþ ve Bahadýr Bayram ard arda kürsüye çýktý. Mediha Taþ platform ile ilgili bilgi verdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Bir baþlangýcý ve sonu olan þu hayatta, sondan sonuç alabilmek için Rabb'e adanmýþ bir kul olmak gerekir. Bizler Müslüman Gençlik Platformu olarak Hafta sonu düzenlenen kahvaltý programý yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. Müslüman Gençlik Platformu, Ýlim Yayma Cemiyeti'nde Mýsýr ve Suriye'de mazlumlarýn hatýrlanmasý amacýyla etkinlik düzenledi. Allah'ýn ayetlerine sýmsýký sarýlýp O'nun davasýyla kurumuþ çiçekleri yeþertmeyi amaçlýyoruz '' Bahadýr Bayram konuþmasýnda kardeþlik ve dayanýþma vurgusu yaparak þunlarý söyledi; "2011'den beri Suriye'de devam eden savaþta 'in üzerinde insan öldü. 2 milyon insan ise mülteci duruma düþtü. Bugün Türkiye'de çok sayýda Suriyeli mülteci var, onlar bizim misafirimiz. ünkü öldürülen çocuklar bizim çocuklarýmýz, kirletilen kadýnlar bizim annelerimiz, bacýlarýmýz. Eðer onlarý öldürerek hicret etmeye zorluyorlarsa, onlar muhacirse bizler de ensar olmak zorundayýz Mýsýr'a gelince Mýsýr'daki mücadeleyi, direniþi, onuru Rabiatul Adeviyye meydanýnda þehit edilen Esma Biltaci kardeþimizin samimiyet yüklü bakýþlarýndan anlýyoruz. Babasý ona yazdýðý Veda Mektubu'nda Esma'nýn ne kadar güzel bir azmi ve terbiye edilmiþ bir nefsinin olduðunu söylüyor. Adeviyye Meydaný nefsine hâkim olmuþ, terbiye edilmiþ ve þehadet özlemiyle yanýp tutuþan yüreklerle dolu. Bugün o yüreklere el uzatmak farzdýr '' Programýn devamýnda Suriye'yi ve Mýsýr'ý konu alan sinevizyon gösterileri izlendi. Mýsýr ile ilgili olanlarýnýn içeriðinde darbe ile yönetimi elinden alýnan Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin darbeden önceki son konuþmalarý ve 'Kardeþim Sen Özgürsün' adlý þiirin Arapça bestesi vardý. Mýsýr'da þehit olan Esma Biltaci'nin babasýnýn kýzýna yazmýþ olduðu Veda Mektubu'nu Rabia Küyükoðlu okudu. Þiirin ardýndan Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki Suriyeli mültecilerin durumunu öðrenmek için orada mültecilerle ilgilenen Araþtýrmacý Yazar Mustafa Yýldýz'la canlý telefon baðlantýsý yapýldý. Yýldýz, mültecilere gelen yardýmlar için tüm Türkiye halkýna teþekkür ederken, yine de bazý eksiklerin olduðunu ve kýþ mevsiminin getireceði olumsuzluklara karþý yardýmlarýn devam etmesi gerektiðinin altýný çizdi. Canlý telefon baðlantýsýnýn ardýndan, Rumeysa Bayram ve Humeyra Koçak þiirler okudular. Program platform üyesi Eren Kýlýç'ýn yapmýþ olduðu dua ile sona erdi. Program sonunda sunucu Rýdvan Yýldýrým program vesilesiyle elde edilen gelirlerin Gaziantep Islahiye'de bulunan Suriyeli mültecilere gönderileceðini belirterek, herkese herkese teþekkür etti.

4 4 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Köylerde yaþam kalitesini artýrdýk Mustafa Demirer AK Parti orum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Dodurga, Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesi Orman Ýþletme sahalarýnda bulunan orman köylerinin sorunlarýný dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mümtaz Yýlmaz, Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dodurga Gençlik Kollarý Baþkaný Tahir atar ile birlikte Akkaya, Beyoðlan, atak sahalarýnda incelemelerde bulunan Baðcý, bilindiði üzere orman sahalarýnda orman ürünleri üretimi yapýlan bölgelerde çok çeþitli ihtilaflarýn yaþandýðýný, bu durumun köyler arasýnda uzun süren kavgalara neden olduðunu hatýrlattý. Ýskilip ve Osmancýk Orman Ýþletme Müdürleri ile de istiþarelerde bulunan Baðcý, sorunu bizzat yerinde incelemek üzere Akkaya köyüne gitti. Burada Akkaya Köyü Muhtarý Yaþar Kasnakçý ve köylüler tarafýndan karþýlanan Baðcý, Özel Ýdare ve KÖYDES kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý inceledi. 'Köylerde yaþam kalitesi arttý' Türkiye nin büyüdüðünü, köylerin güzelleþtiðini belirten Baðcý, yýllarca unutulan köylerin AK Parti döneminde döneminde yatýrýmlara kavuþtuðunu söyledi. Köylerin yaþam kalitesinin yükseldiðini ifade eden Baðcý, þöyle devam etti; Köyümüzde içme suyu hattý yenilenmiþtir. Kanalizasyonu yapýlmýþtýr.3000 metrekare kilitli taþ döþenmiþtir. Bir istinat duvarý ile birlikte büyük bir köprü yapýlmýþtýr. Köyün 12 km'lik yolunun altyapýsý tamamlanmýþ ve stabilize yapýlarak asfalta hazýr hale getirilmiþ ve bu yýl 3200 m 1.kat asfalt yapýlmýþtýr. Son birkaç yýlda sadece bu köye yapýlan hizmetlerimiz 700 Bin TL'yi geçmektedir. Köyde ay- AK Parti orum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, orman köylerinde inceleme yaptý. Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesinde köyler ziyaret edildi. Cahit Baðcý, köylülerin sorunlarýný dinledi. Cahit Baðcý, yýllarca unutulan köylerin AK Parti döneminde döneminde yatýrýmlara kavuþtuðunu söyledi. rýca arýcýlýk ve hayvancýlýk destekleri verilmektedir. Köydeki öðrenciler ilkokul ve ortaokula taþýmalý olarak eðitim aldýðýndan yol bir an önce tamamlanacaktýr. dedi. Hemþerileri Baðcý'ya köylerine gerçekleþtirdiði bu 3. ziyaret ve verilen sözlerin tamamýnýn gerçekleþmesi nedeniyle teþekkür ettiler. Ziyarette iç ve dýþ geliþmelerinde gündeme geldi ve köylüler Türkiye'nin huzur ve istikrarýný bozmak isteyenlere fýrsat verilmemesi gerektiðini belirterek ve "Baþbakanýmýz ve hükümetimizin arkasýndayýz. Duamýz ve desteðimiz O nadýr. dediler. Baðcý da burada yaptýðý deðerlendirmede þunlarý söyledi; Bugün Mýsýr'ýn baþýna gelenler, yani seçilmiþ iktidarý askeri bir darbe ile uzaklaþtýrýlmasý, milletin iradesi ve demokrasiyi askýya alma çabalarý, AK Parti'nin iktidara geliþinden bu güne tam 11 yýldýr birkaç kez Türkiye'de de denenmeye çalýþýldý. Sarýkýz, Ay ýþýðý, Yakamoz, Eldiven ve Balyoz Darbe teþebbüsleri oldu. Ama hükümetimizin dirayeti, dik duruþu, halkýmýzýn desteði, demokrat ve saðduyulu subaylar ve paþalar sayesinde bu planlar baþarýya ulaþamadý. Her bir plan sonrasý milletimiz sandýkta AK Parti'ye daha güçlü bir þekilde destek verdi ve iktidara getirdi. Akkaya Köyü Muhtarý Kasnakçý, köyler arasýnda yaþanan koru ormanlarýnda ihtilaflý yerlerde daðýtým isimli yönetmelik gereði üretimin durdurulduðunu ve bu nedenle maðduriyet yaþadýklarýný, bu konunun çözümü konusunda destek istediklerini söyledi. Baðcý sorunun çözümü için Ýl, Bölge ve Genel Müdürlük nezdinde giriþimlerini sürdüreceðini kaydetti. Baðcý ve beraberindeki heyet daha sonra köyden uðurlandýlar. THY den kampanya ürk Hava Yollarý T(THY), kýþ dönemi için biletlerini erken satýn alan yolculara, tüm yurt içi uçuþlarýnda 44 liraya seyahat imkaný sunuyor. THY Basýn Müþavirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, son üç yýldýr "Avrupa'nýn En Ýyi Havayolu Þirketi" seçilen THY, yolcularýna özel fýrsatlar sunmaya devam ediyor. THY, yolcularýnýn kýþ dönemi seyahatlerinde biletlerini erken satýn almalarý halinde tüm yurt içi uçuþlarýnda 44 liraya (internet üzerinden herþey dahil tek yön satýþ ücreti) uçuþ imkaný saðlýyor. Sýnýrlý sayýda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 27 Aðustos- 1 Eylül tarihlerinde yapacaklarý biletleme iþlemiyle uçuþlarýný 1 Aralýk-31 Mart tarihlerinde gerçekleþtirebilecek. Kapsamdýþý seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrýntýlý bilgiye Yurt içi uçuþlarda 44 liraya seyahat imkaný sunuluyor. "www.turkishairlines. com" web adresinden, " " numaralý çaðrý merkezinden veya satýþ ofislerinden ulaþýlabilir.(aa) CHP orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürdü. iftçinin alýn terini peþkeþ çekiyorlar Enise Aðbal lçe ve köy ziyaretle- sürdüren CHP Ýrini orum Milletvekili Tufan Köse, Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ve bu ilçelerin bazý köylerine de giderek vatandaþlarla bir araya geldi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Milletvekili Köse, CHP Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ilçe örgütleriyle de bir araya gelerek, ilçe parti binalarýnda toplantýlar düzenledi. Toplantýlara partili yöneticilerin yanýsýra bir çok vatandaþ da katýldý. Toplantý ve köy ziyaretlerinde AK Parti hükümetine eleþtiriler de bulunan Köse, Ekonomik, sosyal, güvenlik, yoksulluk, yolsuzluk, terör, tarým, bölücülük sorunlarý girdabýna sürüklenen ülkemizde, AKP iktidarý artýk sorun zinciri oluþturmuþtur. Baþta Sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere AK Parti hükümeti ve birçok mensubu tüm dünyada ilgi çekmek için adeta bir þovmen edasýyla, Müslüman ülkelerinin iç iþlerine karýþarak, iç savaþ çýkartan isyancý muhalif guruplara katkýda bulunarak kendilerine bir misyon biçmiþlerdir. Komþuluk yapacak ülke býrakmadýklarý gibi ülkenin ekonomik ticari gelirlerini de büyük ölçüde sekteye uðratmýþlardýr. Ellerinde geçerli bir siyasi argüman olmayan AKP iktidarý, adeta yeniden darbe yapýlacakmýþ gibi, tencere tava çalanlarý bahane edip, memleketi kutuplaþma girdabýna sürüklemeye çalýþmýþtýr. Ülkemizin kronik sorunu haline tarým, saðlýk, eðitim, taþeron sorununu çözmek yerine, çözümsüz hale getirmiþlerdir. Nereye gittiysem çiftçi kan aðlýyor. Ayçiçeði, buðday, pirinç üreticileri Milletvekili Köse, CHP Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ilçe örgütleriyle bir araya geldi. Tufan Köse, köy ziyaretlerinde AK Parti hükümetini eleþtirdi. Toplantýlara partili yöneticilerin yanýsýra vatandaþlar katýldý. yoldan ulaþmýþ olacaklardý. Fakat niyetleri doðru düzgün olmadýðý için bir sürü yanlýþ yapýyorlar. Tarým Ýsrail in periþan durumda. Biz doðru düzgün konuþtuðumuz zaman, adýmýz muhalefet diye, söylediðimiz, ürettiðimiz doðru projelere de muhalefet gözüyle baktýklarý için git gide ülkemizi uçuruma sürüklüyorlar. Doðru tektir, yalnýz yanlýþa giden bir sürü yol vardýr. Onun için AKPiktidarý her þeyi doðru düzgün yapmýþ olsalardý, o doðruya tek Enise Aðbal orum da 30 Aðustos - 1 Eylül 2013 ta- Satranç Aday Hakem Kursu rihlerinde açýlacak. Kurslar, Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda yapýlacak. Kursa kayýtlarýn devam ettiðini belirten Hitit Bölgesi ve Satranç Ýl Temsilcisi Hüseyin Karakuþ, kursa katýlmak isteyenlerin en kýsa zamanda kayýt yaptýrmalarý gerektiðini söyledi. 31 Aðustos Cumartesi günü saat de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonunda antrenör, hakem, veli ve sporcularla birlikte toplantý yapýlacak. Toplantýda Faaliyet Dönemi hakkýnda fikir alýþveriþi, dilek ve temenniler üzerinde durulacak. genetik þirketlerine baðýmlý hale geldi Bu ülkenin tarýmýný Ýsrail'in genetik Hüseyin Karakuþ þirketlerine baðýmlý hale getirmiþlerdir. Oysaki bir zamanlar bizim kendi ürettiðimiz ürünlerden tohumluk yapýlabiliyordu. Örneðin, Türk çiftçisi kendi ürettiði kaliteli bir ürünün kilosunu 1 TL ye zor satarken, siz Ýsrail'in bu ürettiði genetiði oynanmýþ, çýkan üründen bir daha ekimi yapýlamayan tohumun kilosunu TL gibi fahiþ bedeller üzerinden aldýrarak, Türk çiftçisinin alýn terini tefecilere peþkeþ çekiyorsunuz. diye konuþtu. Satranç Aday Hakem Kursu açýlacak

5 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Ziraat Odasý ayçiçeði üreticisi için çare önerdi; Karadenizbirlik devreye girmeli Erol Taþkan iraat Odasý Baþkaný ZMehmet Sayan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ayçiçeði üreticisinin sorunlarýný dile getirdi. Fiyat açýklanmadýðý için çiftçinin pazara mahkum edildiðini ifade eden Sayan, "Girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesi, çiftçimizi maðdur etti. iftçi çareyi ayçiçeðinde aradý ancak fiyat açýklanmamasý nedeniyle, çiftçi pazarýn elinde kaldý" dedi. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, orum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan ve oda üyelerinin katýldýðý basýnç toplantýsýnda, ayçiçeði konusunu ele alan orum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, çiftçinin ertelenen borçlarýný bile ödeyemez duruma geldiðini, buðday ve diðer mahsullerden umduðunu bulamayan çiftçinin, ayçiçeðinin geçen yýlki fiyatýndan yola çýkarak ayçiçeðine yüklendiðini aktardý. Karadeniz Birlik'in devreye girmesi gerektiðinin altýný çizen Mehmet Sayan, "Girdi maliyetleri ve rekolte ayrý ayrý deðerlendirilip yapýlacak destekler de hesaba katýlarak bir an önce en az geçen yýlki fiyatlara yakýn alým gerçekleþebilmesi için Karadeniz Birlik devreye girmelidir" diye konuþtu. Mazot ve gübre fiyatlarýnýn artýþý nedeniyle, çiftçinin tarlasýný gerektiði gibi iþleyemediðini de sözlerine ekleyen Sayan, daha çok alanda ayçiçeði ekilmesine raðmen verim düþüklüðü yaþandýðýný, çiftçinin son umut diye sarýldýðý ayçiçeðinden de beklediðini bulamadýðýný kaydetti. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, AK Parti orum Milletvekilleri'ne çaðrýda bulunarak, Tarým Bakaný'ndan kendileri için randevu almalarýný isterken, bazý oda üyeleri ise hükümet politikalarýnýn yetersiz olduðundan þikayet etti. Yýlmaz'ýn konuþmasýnda geçen yýl 1500 TLolan taban fiyatýn, hiç deðilse 1200 TLolarak açýklanmasýný istemesine tepki gösteren Ziraat Odasý eski Baþkaný Fazlý Kýlýçarslan, "Geçen yýl 1500 TLolan fiyata raðmen, 1200 TL isteniyor olmasý kabul edilemez, bunu kýnýyorum. Gerekirse topluca yürümeli ve sorunlarýmýzý dile getirip, tepkimizi ortaya koymalýyýz" dedi. Tartýþma haline dönüþen toplantýda, açýklamalarýna devam eden Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, þunlarý ifade etti; "Ülkemiz bitkisel yað hammaddesinin %50 den fazlasýný ayçiçeði bitkisi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ýlimizde önemli oranda ayçiçeði ekimi yapýlmaktadýr. Ayçiçeði hem sývý yað hem de margarin sanayisinde kullanýldýðý gibi küspesi de hayvan yemi olarak Girdi maliyetlerinin arttýðý belirtildi. deðerlendirilmektedir. 'iftçinin % 50'si ayçiçeði ekti' Geçen yýl orum ili genelinde 178 bin 300 dekar ayçiçeði ekimi yapýlmýþ olup toplam 51 bin 36 ton üretimi gerçekleþmiþtir. iftçilerimizin yaklaþýk %50'sinin ayçiçeði ekimi yaptýðý gözlenmiþtir. Geçen yýl ayçiçeði ortalama kg fiyatýnýn 1,5 TL civarýnda olup tüccarlar ve Karadeniz Birlik tarafýndan alýnmýþtýr. Tarým Bakanlýðýnca da kg'ý için 24 kuruþ destekleme yapýlmýþtýr. 'Ekim alaný artarken, rekolte düþtü' Geçen yýlki ayçiçeði kg fiyatý ve destekleme ödemesi çiftçimizi çok cazip gelmiþ ve bu nedenle 2013 yýlý ekim alaný bir hayli artmýþtýr yýlý ekim alanýnýn 211 bin 448 dekar olduðu bu yýlki rekoltenin bir hayli düþük gerçekleþeceði gözükmektedir yýlý destekleme kg fiyatý 24 kuruþ olarak ayný kalmýþ bu yýlki hasat baþlangýcýndaki alým fiyatlarý ise ortalama kg baþýna kuruþ civarýnda olduðu tespit edilmiþtir. 'Girdi maliyetleri, tarlanýn iþlenmesine engel oluyor' iftçimiz geçen yýl ertelenen borçlarýný bu yýl ektiði buðday ve ayçiçeði ile ödemeyi düþünüyordu. Ancak 2013 yýlý buðday veriminin ve kalitesinin düþüklüðü nedeniyle krþ/kg civarýnda alýcý bulabildiði tespit edilmiþtir. Verim düþüklüðünün önemli nedenleri TÝGEM'den yeterli miktarda ve kalitede tohumluk temin edilememesi, yeterli toprak analizi yapýlamamasý, mazot ve gübre girdilerinin yüksek olmasý ve mazotun pahalý olmasý nedeniyle toprak iþlemesi yeterince yapýlamamýþtýr. 'iftçi borcunu ödemeyeceði gibi, bu yýlýn maliyetini de karþýlayamýyor' Buðdaydan beklediði neticeyi alamayan çiftçimiz ümidini ayçiçeðine baðlamýþ ancak yaðýþlarýn yetersizliði ile dekara verimi geçen yýlki miktarý bulamayacaðý gibi fiyatlarýn da þuan geçen yýlki fiyatlarýn yarý seviyesinde seyrettiði gözlenmektedir. Bu durum karþýsýnda üreticilerin býrakýn ertelenen borçlarý ödemeyi, ekiliþ maliyetini dahi elde edemeyecek duruma düþmüþtür. 'iftçiler vekillerden þikayetçi' iftçilerimiz Odamýza sýk sýk gelerek bu konuda maðdur olduklarýný dile getirerek " Gübre ve mazot fiyatlarý devamlý artýyor ancak, ürettiðimiz mahsul para etmiyor, bizim Vekillerimizin adý var kendileri yok, bizim derdimizle hiç ilgilenmiyorlar, böyle giderse tarlamýzý boþ býrakmak zorunda kalacaðýz" diyerek sitemlerini bizlere bildirmektedirler. Bu nedenle aþaðýdaki taleplerimizin gerçekleþmesi konusunu kamuoyuna saygýyla duyuruyoruz; Girdi maliyetleri ve rekolte ayrý ayrý deðerlendirilip yapýlacak destekler de hesaba katýlarak bir an önce en az geçen yýlki fiyatlara yakýn alým gerçekleþebilmesi için Karadeniz Birlik devreye girmelidir. iftçinin üretimde kullandýðý enerji maliyetleri gözden geçirilmelidir Tabi afetlerden zarar gören çiftçilerimizin tarým kredi kooperatifleri ve ziraat bankasýna olan borçlarýnýn bir yýl süre ile ertelendiðini memnuniyetle öðrenmiþ bulunuyoruz. Ýlimizde 2013 sezonunda þiddetli kuraklýk yaþanmýþtýr, hasar tespit komisyonu meteorolojik raporlarý ve verim ortalamasýný göz önüne alarak bir an önce raporunu tamamlamalýdýr. Bu arada çiftçilerimizin özel bankalara ve diðer özel kurumlara olan borçlarý konusunda maalesef bir çözüm yoktur. Yýllardýr arzu edilen Tarsim(Tarým Sigortalarý Teminat Kapsamýna ) kuraklýk riski hala alýnamamýþtýr. iftçilerimizin sezonunda kullanacaðý mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik enerjisi gibi girdilerin fiyatlarý ve teminleri konusu öncelikle ele alýnarak çözümler üretilmelidir. Yüksek verim iyi kalite ve buna baðlý olarak yüksek gelir yeterli ve uygun girdilerin kullanýlmasý ile mümkündür. Mazot fiyatlarý 5 TLcivarýna zorlamaktadýr tohumluk fiyatlarý 1,5 TL 'ye yaklaþmýþtýr. Biraz ucuz gibi görünen Tigem tohumlarýnýn Ýlimize ne kadar geleceði ve kalite ve çeþitlerinin neler olacaðý bilinmemektedir. iftçilerimizin maðduriyetleri biran önce giderilmesi hem tarýmsal üretim bakýmýndan hem de köyden kente olan göçün önlenmesi bakýmýndan önem arz etmektedir." Ayçiçieðinde yaþanan maðduriyetin giderilmesi için Karadeniz Birlik in devreye girmesi istendi. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ilçe ziraat odasý baþkanlarý ile çiftçi temsilcileri basýn toplantýsý düzenledi. Tarým arazisi yandý orum un Osmancýk ilçesinde çýkan yangýn korkulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Ýddiaya göre, iftlikler Mahallesi Akyokuþ mevkiinde oturan vatandaþlar mahallelerinde çöp konteynýrý olmadýðý için oluþturduklarý çukurda topladýklarý çöpü imha etmek için ateþ yaktýlar. Yanan çöpten yayýlan kývýlcýmlar, kuru anýzlarla kaplý alana sýçradý. Rüzgarýnda etkisi ile kýsa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerinin panik dolu anlar yaþamalarýna sebep oldu. Mahalle sakinlerinin durumu Osmancýk itfaiyesine bildirmelerinin ardýndan, itfaiye ekipleri kýsa sürede olay yerine gelerek yangýna müdahale ettiler. Orman Ýþletme Þefliði ne ait arazözünde destek verdiði yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.(ýha) eklamlarýn uzun Rsüreleriyle izleyicide býkkýnlýk oluþturduðunu belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni düzenlemeye gidiyor. Reklamlarla ilgili Türk toplumunun 2011'den önceki yasaya göre tecrübesi olduðunu aktaran Dursun, son dönemde izleyiciden çok fazla þikâyet geldiðini ifade etti. RTÜK Baþkaný Davut Dursun, Yeni yasayla birlikte yaptýðýmýz düzenlemede bir saatlik yayýn süresinin 3-4 kez kesilmesi hoþ karþýlanmadý. Biz böyle bir açýlým getirmiþtik. Reklam ve sponsorlukla ilgili ihlalleri de dikkate alarak bir deðiþiklik çalýþmasý yapýyoruz. orum un Osmancýk ilçesinde çýkan yangýn korkulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Ýtfaiye ekipleri kýsa sürede olay yerine gelerek yangýna müdahale ettiler. RTÜK ten reklamlara düzenleme diye konuþtu. Baþkan Dursun, reklamlarla ilgili bir diðer sýkýntýnýn da bitkisel gýda takviyelerinin tanýtýmýnda yaþandýðýný dile getirdi. Gýda takviyelerinin ilaç gibi tanýtýlmasýnýn büyük bir problem olduðuna deðinen Dursun, Bazý yayýnlar, normal saðlýk programlarý gibi gözüküyor ama baktýðýnýzda içerikte tamamen tanýtým var. Bu bizi çok yordu, vatandaþ sürekli þikâyet etti, yayýncýlar sürekli ceza alýyor. ifadelerini kullandý. Dünyanýn hiçbir yerinde reçeteli ilaçlarýn tanýtýmýnýn yapýlmadýðýný belirten Dursun, þöyle devam etti: Bize bakýnca þunu kullanýnca tansiyon düþüyor, kýsýrlýk kalkýyor, saç dökülmüyor' diye tanýtým yapýyorlar. Bunlar ilaç deðil ama ilaç gibi tanýtýmlarý yapýlýyor. Bir gýda takviyesinin reklamý yapýlabilir ama hastalýk iyileþtiren ilaç gibi tanýtýlýnca bizim kavgamýz baþlýyor. Saðlýk, Tarým, Ticaret bakanlýklarý, Rekabet Kurulu taraflarýyla bir araya gelip konuyu masaya yatýracaðýz. Vatandaþ yanýltýlmasýn, aldatýlmasýn istiyoruz. Saðlýk Bakanlýðý reklam yasaklayabilir, gýda takviyelerini toplatabilir. Bizim böyle reklam yasaklama yetkimiz yok, sadece yayýnlayýnca ceza veriyoruz. (Zaman)

6 6 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Beygircioðlu ölüm kavþaðý olmayacak V Mustafa Demirer kisine göre 250m daha kýsa olacaktýr." dedi. Beygircioðlu Varyantý'nýn Türkiye de karayollarýnda bulunan kör noktalardan biri olduðunu ve bu zamana kadar çok sayýda ölümlü ve yaralamalý trafik kazalarýna neden olduðunu belirten Vali Baþköy; "Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn tamamlanmasý ile karayolu trafiði daha emniyetli daha güvenli bir þekilde akacaktýr. diye konuþtu. ali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu da hazýr bulundu. Beygircioðlu Kavþaðý Kaldýrýlýyor Vali Sabri Baþköy, Kargý ya dönüþte D-100 karayolu üzerinde bulunan Beygircioðlu Varyantý inþaatýný yerinde inceledi. Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn incelemesi sýrasýnda Vali Baþköy'e bilgi veren, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu; "Beygircioðlu Varyantý'nda; 2 açýklýklý köprü(45m), 1 adet 5,00 x 5,00 kutu menfez (57m), 1 adet 3,0 x 3,00 kutu menfez (48m), 1 adet 1,50 x 1,50 sulama amaçlý menfez(97m) bulunmaktadýr. Toplam 1.700m uzunluða sahip olan varyant es- Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðýnda incelemelerde bulundu. Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn tamamlanmasý ile karayolu trafiði daha emniyetli hale gelecek. Asarçay köprüsünde inceleme Vali Sabri Baþköy, Hacýhamza'da bulunan Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmý inþaatýnda incelemelerde bulundu. 3 açýklýklý olarak inþa edilecek ve trafiðin iki yönlü olarak akacaðý, toplam 48m uzunluðundaki Asarçay 2. köprüsünde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu'nda inþaat hakkýnda bilgi aldý. Kargý ya dönüþte D-100 karayolu üzerinde bulunan Beygircioðlu Varyantý inþaatý sürüyor. Ýki kaymakama iade-i ziyaret V ali Sabri Baþköy, ilçe ziyaret ve incelemelerinin akabinde Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2013/463 sayýlý atama kararýyla atanan Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan ile Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan a iade-i ziyarette bulundu. Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette, Vali Baþköy, kendilerine yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, 21 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2013/463 sayýlý atama kararýyla atanan Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan'a iade-i ziyarette bulundu. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette, Vali Baþköy, kendilerine yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyarete, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Kargý Hakimi Yasemin Bakman, Kargý Savcýsý Ali Arslan Atalay, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yýldýz da eþlik etti. Vali Baþköy, Osmancýk Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda incelemelerde bulundu Osmancýk Devlet Hastanesi Ekimde bitecek V ali Sabri Baþköy, Osmancýk ta yapýmýna devam edilen Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Osmancýk Kaymakam Vekili Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma þantiye þefi Hüseyin Þen de hazýr bulundu. Osmancýk D-100 karayolu üzerinde yapýmýna devam edilen 100 yataklý Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulunan Vali Baþköy, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma þantiye þefi Hüseyin Þen'den bilgi aldý. Türkiye de özellikle de orum da yapýlan ve yapýlmakta olan hastaneler ile saðlýk sektörünün her geçen gün geliþmeye devam ettiðini vurgulayan Vali Baþköy; Osmancýk Devlet Hastanemiz gerek civardaki ilçeler gerekse transit yolculara da hizmet vermesi bakýmýndan bir yönüyle bölge hastanesi gibi hizmet verecektir. Dolayýsýyla böylesine yüksek potansiyele sahip olan hastanemizin biran evvel bitirilmesi gerekiyor. Bir sýkýntýnýn olmamasý halinde hastanemiz Ekim ayýnýn sonunda tamamlanacaktýr." dedi. Vali Baþköy, Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan'ý ziyaret etti. Vali Baþköy, þantiye þefi Hüseyin Þen den bilgi aldý. Ýncelemeler sýrasýnda, Osmancýk Kaymakam Vekili Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý da hazýr bulundu. Yýldýzlara teþekkür ettiler V Vali Sabri Baþköy, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ý ziyaret etti. 100 yataklý Devlet Hastanesi'nin inþaatý sürüyor. ali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, orum da düzenledikleri gösteri uçuþu nedeniyle Türk Yýldýzlarý Timi'ne teþekkür belgesi verdi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Akrobasi Timi(Türk Yýldýzlarý), Valilik ve orum Belediyesi nin organizasyonunda, 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn 91 inci yýl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda 24 Aðustos'ta "Hava Gösterisi" yapmýþtý. Bu kapsamda, Vali Baþköy ve Belediye Baþkaný Külcü tarafýndan imzalanan "Teþekkür Belgesi", orum halký adýna Türk Yýldýzlarý Timi'ne verilmek üzere 3. Ana Jet Üs 134. Akrotim Filo Komutanlýða gönderildi. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belgeyi 3. Ana Jet Üs 134. Akrotim Filo Komutanlýða gönderdi.

7 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS bin dekar tarým arazisini sulayacak O Vali Sabri Baþköy, yüklenici firmanýn Osmancýk yolu üzerinde bulunan Dutludere Sulama projesi þantiyesini ziyaret etti. bruk Barajý'ndan itibaren çevre ilçelerinin 69 bin 500 dekar arazisinde sulu tarým yapýlmasý imkaný verecek olan Obruk - Dutludere Sulama Projesinde inþaat çalýþmalarý devam ediyor yýlýnda yapýmý tamamlanan Obruk Barajý ile Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçelerine ait toplam 69 bin 500 dekar arazinin sulanmasýna imkan saðlayacak olan Obruk-Dutludere Sulama Projesi çerçevesinde Vali Sabri Baþköy, yüklenici firmanýn Osmancýk yolu üzerinde bulunan Dutludere Sulama projesi þantiyesini ziyaret etti. Ziyarette, Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, Dodurga Kaymakamý M. Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, yüklenici firma þantiye þefi Ferhat Temur da hazýr bulundu. Ziyaret sýrasýnda Vali Baþköy'e bilgi veren DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Obruk Barajý ile Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçelerine ait 69 bin 500 dekar arazinin sulanmasýnýn planlandýðýný ifade ederek, Dutludere Sulama projesi kapsamýnda yapýlacak olan 100 km uzunluðundaki kanal ile ilk etapta 58 bin 890 dekar arazinin cazibeli olarak sulanacaðýný belirtti. Dutludere Sulama projesini tarým arazilerinin cazibeli olarak sulanmasý bakýmýndan son derece önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy; "Dutludere Sulama projesi ne kadar hýzlý tamamlanýrsa, ilimiz tarýmýna saðlayacaðý katma deðer de o kadar artacaktýr. Dolayýsýyla bizler çalýþmalarýmýzý hýzlandýrmalýyýz. Bölgeye böylesine büyük bir katma deðer saðlayacak olan projeye, yöre halkýnýn vereceði destek de önemli. Halkýmýzýn desteklerini bekliyoruz. Dutludere Sulama projesi devam ederken üreticilerimizde bu aþamada deðiþecek olan iklim þartlarý altýnda üretimi çeþitlendirmek, üretimi artýrmak ve kolektif üretimin konularýnda gerekli hazýrlýðý yapmalý ki istediði verimi ve kaliteyi alabilsin. Tarým teþkilatýmýzýn ve üreticilerimizin bu konuda duyarlý olacaðýna inanýyorum." dedi. Yüklenici firma þantiye þefi Ferhat Temur bilgi verdi. Kargý giriþine çift yol D-100 Karayolu ile Kargý ilçe giriþine kadar olan 9 km'lik çift þeritli karayolu inþaatý hýzla ilerliyor. Vali Baþköy, Obruk Barajý ve Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu. Yýlda 473 GWh enerji üretiyor V ali Sabri Baþköy, D o d u rg a y a 1 6 Km. uzaklýkta bulunan ve 2009 yýlýnda tamamlanan Obruk Barajý ve Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Dodurga Kaymakamý M. Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Ýþletme Müdürü Vekili Mustafa Özler ve Obruk HES Baþmühendisi Osman Altýkardeþ de hazýr bulundu. Vali Sabri Baþköy'e Baraj ve HES hakkýnda bilgi veren DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan; Obruk Barajý nýn temelden 125m, talvegten 67m yüksekliðinde, kil çekirdekli yarý geçirimli dolgu tipinde sulama ve enerji amaçlý bir barajdýr. 202,8 MW gücündeki hidroelektrik santrali ile yýlda 473,4 GWh enerji üretecek ve ayrýca 6995 hektar alanýn sulu tarýma geçilmesi saðlanacaktýr. dedi. Baþköy, Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulunan ve Ýþletme Müdürü Vekili Mustafa Özler ile Obruk HES Baþmühendisi Osman Altýkardeþ'den teknik bilgi aldý. Vali Baþköy, Obruk Barajý ve HES'in orum a önemli ekonomik katkýlar saðladýðýna dikkat çekerek, çalýþanlara kolaylýklar Vali Sabri Baþköy'e Baraj ve HES hakkýnda bilgi verildi. Obruk HES 473,4 GWh enerji üretecek hektar alan sulu tarýma geçecek. D Vali Baþköy, 9 Km'lik yol inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu Karayolu ile Kargý ilçe giriþine kadar olan 9 km'lik çift þeritli karayolu inþaatý hýzla ilerliyor. Vali Sabri Baþköy, yol inþaatýnda incelemelerde bulundu. Baþköy e Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan da eþlik etti. D-100 KarayoluKargý ilçesi arasýnda yapýmýna devam edilen 9 Km'lik yol inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulunan Vali Sabri Baþköy, yüklenici firma yetkililerinden karayolu inþaatýnýn son durumu hakkýnda bilgi aldý. Kargý karayolunun bir kýsmýnýn asfalt atma durumuna geldiðini ifade den Vali Baþköy; "Karayolu üzerinde aþýrý dolgu isteyen bölümler var. Dolayýsýyla hafriyat taþýma iþlemleri zaman alýyor. Ancak biz iþin ihalede belirtilen teslim tarihinden önce bitirileceðine inanýyoruz." dedi. Vali Baþköy, Obruk Barajý ve HES'in orum a önemli ekonomik katkýlar saðladýðýný belirtti.

8 8 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Emekçinin hakký gasp edilemez' Emre Kut gibidir. üro Emekçileri SendiÝÞ-KUR'un Avrupai kasý orum Þubesi, yapýlanmasýndaki temel dün ÝÞKUR önünde yaptýiþini yapan ÝMD'lerin duðý basýn açýklamasýnda, rumu iþte böyledir. BaþýnTorba Yasa'yý protesto etti. dan beri altyapýsý hazýrlanmadan ihdas edilen ve BES Þube Baþkaný sözleþmeli alýnan bu arkaertuðrul Alper, sadaþlarýmýz kadro görev tayýlý Kanununun Resmî Ganýmýnda ve iþ bölümünde zete'de yayýmlanarak yüyasal ve idari problemlerrürlüðe girdiðini, buna göle boðuþmaktalar. re 657 sayýlý Kanunun 4/B maddesine göre sözleþmeli ÝÞ-KUR'da MYK çalýþan Ýþ ve Meslek Da(Mesleki Yeterlilik Kurunýþmanlarýnýn 657 sayýlý mu) onaylý sertifikasý sakanunun 4/A kadrosuna yesinde Ýþ ve Meslek Dageçmesinin önünün açýldýnýþmaný olurken ne KPSS ðýný, 2 Eylül 2013 tarihine puanýnýn ne de mezun BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, basýn açýklamasý yaptý. kadar dilekçe verenlerin olunan bölümün bir önekadroya geçeceðini bildirmi bulunmamaktadýr. Sadi. Alper, kurum tarafýndan dece sýnavla alýnan 6. Seyapýlan açýklamalarda, kadviyedeki sertifikaya göre roya geçecek olan emekçiatamalar yapýlmýþtýr. Bu lerin ücretlerinde bir asgari da Ýþ Saðlýðý ve Güvenliücret oranýnda düþüþ yaþaði uzmanlýðý ile denk bir nacaðýnýn belirtildiðini hakadrodur, dolayýsýyla yatýrlatarak, ÝÞKUR danýþpýlacak düzenlemede bu manlarýnýn kazanýlmýþ hakdurumun dikkate alýnarak larýnýn gasp edilemeyeceðiözlük haklarý ve ücretlenni söyledi. dirmelerde hak kayýplarýna izin verilmemelidir. Alper, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Yine yýllardýr kuru"son yýllarda yaþanan ekomun bütün iþ yükünü çenomik krizler iþsizlik oranken ÝÞ-KUR emekçilerilarýný belirgin bir þekilde nin maruz kaldýðý bu süarttýrmýþ ve iþsizlik sorunu reçte iþ barýþýnýn bozulgiderek büyüyen bir sosyal masýna da neden olan her sorun haline gelmiþtir. Ültürlü ayrýmcý uygulamakemizde de iþsizlik oranlalardan vazgeçilerek bütün rýnýn uzun süre yüksek seyýþ-kur emekçilerinin Büro Emekçileri Sendikasý orum Þubesi, dün ÝÞKUR retmesi, iþsizlik süresinin ücretlerinin ve tüm sosyal önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, Torba Yasa'yý protesto etti. uzunluðu vb gibi nedenlerve özlük haklarýnýn da le istihdam sorunu giderek iyileþtirilmesi konusunda derinleþmiþtir. bir çalýþma yapýlmalýdýr. AKP Hükümeti, iþsizlik sorununu çözüyor görünmek, en azýnhükümetin o kadar reklam ettiði bir iþte eðer ÝMD kadrolarýnýn dan iþsizlik oranlarýný görünürde azaltmak için, peþ peþe istihdam maaþý öngörüldüðü gibi düþerse o zaman bu kurumun hiçbir iþsiz teþvik paketleri hazýrlayarak esnek ve güvencesiz çalýþma uygulaiçin güvenilirliði kalmaz. Kendi çalýþanýna sahip çýkamayan bir kumalarýný daha da yaygýnlaþtýrmýþtýr. rum kimseye iþ bulamaz. Kimse kendini göstermelik rakamlarla kandýrmasýn. Hükümetin istihdam politikalarýný uygulayan kurumlardan birisi olan ÝÞ-KUR, eðitim-istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi, piyasaýþ-kur Genel Müdürüyle yapýlan görüþmede, Ýþ ve Meslek Danýn ihtiyaç duyduðu nitelikteki iþsizlerin istihdam edilmesine yönenýþmanlarýnýn kadroya geçirilme sürecinde yaþanabilecek hak kayýplik Kurslar, Toplum Yararýna alýþma Programlarý, Giriþimcilik ve Ýþ larý gündeme getirilmiþtir. Sendikamýzca, kendi ünvanlarýnda kadrobaþý Eðitim ve Staj Programlarý uyguluyor. ya geçirilecek iþ ve meslek danýþmanlarýnýn ücretlerinde yaþanacak düþüþle ilgili kurumda deðiþik biçimlerde duyumlarýn yayýldýðý ifayine iþsizliðe çözüm olarak "her iþsizin bir meslek danýþmaný de edilmiþtir. Dilekçelerin verileceði 2 Eylül'den sonra kalan iki ayolacak" "iþ bulmak artýk çok kolay" gibi buram buram reklam kokan lýk zamanýn Mecliste düzenleme yapýlýncaya kadar ÝMD'lerin lehine ifadelerle iþ ve meslek danýþmanlýðý uygulamasý baþlatýlmýþtýr. ÝÞkullanýlmasý gerektiði belirtilerek, konuya iliþkin Genel Müdürlüðün KUR'da bu amaçla Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý kadrosu oluþturulabir açýklama yapmasý gerektiði talebimiz üzerine, rak dört bin civarýnda yeni personel istihdam edilmiþtir tarihinde ÝÞKUR Genel Müdürlüðünün yapmýþ olýþsizlere "kolayca" iþ bulacaklarý iddia edilen iþ ve meslek daduðu açýklamada: nýþmanlarýnýn kendilerinin bile sözleþmeli istihdam edilmesi, yani en genel anlamýyla iþ güvencesinden yoksun olmalarý, sistemin iþ- Ýþ ve Meslek danýþmanlarý statü hukuku olarak 657 sayýlý kasizlere iþ bulmayý kolaylaþtýrma iddiasýný daha baþtan çürütmüþtür. nuna tabi memur olarak istihdam edileceklerdir. Bilindiði üzere 6495 sayýlý Kanun 2/8/2013 tarihli ve sa- Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý 9 uncu derecenin 1 nci kademesi yýlý Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. karþýlýðý olarak (intibak iþlemleri ve medeni hali, çocuk sayýsý, özür durumu, v.s. gibi durumlarda miktar deðiþebilecektir) ; 657 Sayýlý Torba Yasa ile 657 4/B ye göre sözleþmeli çalýþan Ýþ ve Meslek kanun 2006/10344 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ve 666 sayýlý KHK Danýþmanlarýnýn 657 4/A kadrosuna geçmesinin önü açýlmýþ ve ile 375 Sayýlý KHK'ya eklenen "EK MADDE 9" hükümleri doðrul tarihine kadar dilekçe verenlerin kadroya geçirileceði tusunda 1.784,85, Tl Memur maaþýna hak kazanacaklardýr. Denilbelirtilmiþtir. mektedir. Ancak devlette daha önce tahsisi olmayan Ýþ ve Meslek DanýþAçýklamadan da anlaþýldýðý gibi kadroya geçecek olan emekçimanlýðý oluþturulurken bu kadroya iliþkin hiçbir teknik hazýrlýk yalerin ücretlerinde bir asgari ücret oranýnda düþüþ yaþanacaktýr. pýlmamýþtýr. Bu nedenle bugün kadroya geçirilmeleri sýrasýnda mevcut durumlarýndan daha düþük bir ücretle çalýþtýrýlmalarý gündeme Bu nedenle sendika olarak uyarýyoruz! gelmiþtir. Taban maaþlarý, ek ödemeleri, özel hizmet tazminatlarýnýn - Hükümetin uyguladýðý istihdam politikalarý çerçevesinde ÝÞbelirlenmesinde hangi kadrolarýn rayiç olarak alýnacaðýný kimse bilkur Genel Müdürlüðü'nce yürütülen iþe yerleþtirmelerde bilgi ve memektedir. yeterliliklerine baþvurulan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn, 4/A kadýþ-kur Genel Müdürlüðü, alýþma Bakanlýðý, Maliye Bakanrosuna alýnmalarýnda, yaptýklarý iþe uygun uzmanlýk kadrosu tanýmlýðý ve Devlet Personel Dairesi Baþkanlýðý bürokratlarýnca görüþüllanmalýdýr. düðü konuya iliþkin çalýþma yapýldýðý söylenmektedir. - Bu unvan altýnda özlük haklarý tanýmlanmalý ve ücretlendiryeni belirlenen bir kadro için dilekçe toplanýrken ne Ýþ-kur Gemelerinde yoksullaþma anlamýna gelecek kayýplara izin verilmemenel Müdürlüðü'nden ne de Devlet Personel Daire Baþkanlýðýndan Ýþ lidir. ve Meslek Danýþmanlarýnýn kadroya geçtiklerinde ne kadar maaþ - ÝMD'ler kazanýlmýþ haklarý korunarak kadroya geçirilmelidir. alacaklarý, ne gibi haklarý olacaklarý konusunda bir bilgilendirme yakurumda bozulan iþ barýþýnýn yeniden saðlanmasý için bütün ÝÞpýlmamýþtýr. KUR emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarýnda iyileþtirme yadoðrusu sürecin emekçilerin nezdinde þeffaf bir þekilde yürüpýlmalýdýr. tülmesi, onlarýn görüþünün alýnmasý ve gerekli bilgilendirmelerin Haklarýmýzý korumak ve geliþtirmek için örgütlenelim, mücayapýlmasý gerekmektedir. dele edelim." Buradan ÝÞ-KUR'un durumu kendi söküðünü dikemeyen terzi B 9 ilden 60 öðrenci Osmancýk ý gezdi Bursa dan Rize ye 9 ilden gelen 60 öðrenci Osmancýk ý gezdi. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nde yetiþtirme semineri alan Bursa dan Rize ye 9 ilden gelen 60 öðrenci Osmancýk ý gezdi. Geçtiðimiz hafta sonu Müdür V. Mustafa Aktaþ, Meslek Dersleri Öðretmeni Dilaver evik ve Tarih Öðretmeni Recep Ali Sönmez re- fakatinde Osmancýk a giden öðrenciler, Osmancýk ta tarihi yerleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerin ardýndan orum ÝHL öðretmenleri ve misafir öðrencilere Osmancýk Belediyesi tarafýndan yemek ve çay ikramýnda bulunuldu. O Bu bölgemizdeki hizmet kalitesi ve hizmet Yol boyu esnafýna ziyaret smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turlarý kapsamýnda Ýstanbul D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnafý dükkanlarýnda ziyaret etti. Baþkan Yazýcý, Yol üstündeki esnafýmýz ilçemizin giriþlerindeki yüzüdür. dedi. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Baþkan Yazýcý'nýn bu seferki duraðý ise, D100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnaf oldu. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. mýzla ve vatandaþlarýmýzla muhatap oluyor. anlayýþý da ilçemizin tanýtýmýdýr. dedi. Bekir Yazýcý, Ýstanbul D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnafý dükkanlarýnda ziyaret etti. 'YOL ÜSTÜNDEKÝ ESNAFIMIZ ÝLEMÝZÝN YÜZÜ' Yol üstünde faaliyet gösteren ilçenin giriþlerdeki yüzü olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, Her gün D-100 karayolundan geçen ve ilçemize uðrayan binlerce vatandaþ, bu bölgemizde hizmet sunan esnafý- Bekir Yazýcý, esnafýn taleplerini dinledi. Ticaret Borsasý na ziyaret Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. orum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreter Ömer Arslan ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý na borsadaki çalýþmalar ve tarým sektörü hakkýnda Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ tarafýndan bilgiler verildi. Borsa Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü ve Genel Sekreter Funda Ertekin in de hazýr bulunduðu ziyarette Arslan ve Kolbaþý, Bektaþ a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler.(ýha) Baþkan Yazýcý, Yol üstündeki esnafýmýz ilçemizin giriþlerindeki yüzüdür. dedi.

9 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Ýhtara uymayanlara ceza! orum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ceza uyguladý. Enise Aðbal orum Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda araç camlarýna yapýþtýrýlarak yapýlan araç satýþýna izin vermiyor. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü yetkilileri Gazi, Ýnönü, Cemilbey ve Osmancýk Caddelerinde park halindeki araçlara satýlýk ve kiralýk ilaný yapýþtýrýlan araç sahiplerini uyardý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlarýn camlarýna satýlýk, kiralýk yazarak araçlarýný satmaya ve kiralamaya çalýþan vatandaþlara kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti. Araç camlarýnda satýlýk veya kiralýk yazan araç sahiplerinin öncelikle uyarýldýðýný belirten Turhan Candan, ihtarnameye raðmen satýþ yapanlara cezai iþlem uygulandýðýný söyledi. Candan, Araçlar, oto galerinde satýlmak zorundadýr. Araçlarýný cadde ve sokaklara park edip üzerine satýlýk ve kiralýk yazýsý yazýlmasýna orum Belediyesi olarak müsaade etmeyeceðiz. Sokakta araçlarýný satmaya çalýþanlar hakkýnda cezai iþlem uygulanacaktýr. dedi. Daha sonra Ata ve Cemilbey Caddelerinde de uygulamalara devam eden Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeli daha önce uyarýldýðý halde yine ayný þekilde araç camlarýna satýlýk ve kiralýk yazýsý yazanlara para cezasý uyguladý. Gazi, Ýnönü, Cemilbey ve Osmancýk Caddelerinde inceleme yapýldý. Psikoterapi seanslarýna ilgi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan Turhan Candan, ihtarnameye raðmen satýþ yapanlara cezai iþlem uygulandý. Enise Aðbal orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi düzenlediði seminer ve danýþmanlýk hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Merkeze gelen kadýnlara psikoterapi seanslarý uygulanýyor. Kamu Hastaneler Birliði ile birlikte düzenlenen psikoterapi seanslarý Uzman Doktor Psikiyatrist Emrah Karadere ve Psikolog Esra Göz tarafýndan verildi. Seanslar bundan böyle aylýk olarak Aile Eðitim Merkezi'nde uygulanacak. orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Katýlýmcýlarla öncelikle toplu bir görüþme yapýlýp daha sonra kiþilerin baþlarýndan geçen örnek olaylar üzerinden interaktif bir çalýþma yapýldý. Olaylarý ve duygularýmýzý deðiþtiremeyeceðimizden ancak davranýþlarýmýzý deðiþtirmemizin mümkün olacaðýndan bahsedildi. Duygularýmýzýn bizi istemediðimiz durumlarla karþý karþýya býrakabileceðinden ve böyle durumlarda da düþüncemizle ve mantýðýmýzla kararlar alabilme ve davranýþlarýmýzý kontrol altýna alarak hareket edebilmemiz üzerinde duruldu. denildi. Merkeze gelen kadýnlara psikoterapi seanslarý uygulanýyor. D Göstericileri öldürmek caiz fetvasý almýþlar arbeci Mýsýr ordusunun katliamlardan sonra çatlak yaþanmasýný önlemek için din adamlarýna video hazýrlattýðý, Göstericileri öldürmek caiz' mesajý verdiði ortaya çýktý. Mýsýr'daki askeri yönetimin, darbe karþýtlarýna yapýlan katliamlardan sonra güvenlik görevlilerini rahatlatmak' ve ordu içi bölünmeleri önlemek için din adamlarýna ölüm fetvasý' verdirdiði ortaya çýktý. New York Times, bir dizi din adamýnýn askere silahla karþý koyanlarýn öldürülmesinin caiz olduðunu' söylediði videolarýn asker ve polise izlettirildiðini yazdý. Videolardan birinde, 30 yýllýk Hüsnü Mübarek yönetiminin müftüsü Ali Gomaa yer alýyor. Gomaa, Sizi bölmeye çalýþanlarý, her kim olursa olsun, öldürün diyor. Bir diðer videodaysa, Mübarek döneminin camilerden sorumlu yetkililerinden Salim Abdülcelil Göstericiler Allah'a hakaret etti. Onlar onurlu deðil. Darbe diyorlar ama bu insanlarýn isteðiydi. Devletin onlarý ortadan kaldýrmak için gerekli önlemleri almasý þart ifadesini kullanýyor. Videolarýn sosyal medya üzerinden tepki çekmesi üzerine, Mýsýr ordusu dini Göstericileri öldürmek caiz' mesajý verdiði ortaya çýktý. propaganda' suçlamasýný reddetti. Albay Ahmed Ali, Ayda bir kültürel toplantýlar yapýyoruz. Dr. Gomaa da daha önce bunlara katýlmýþtý 9 dedi. Abdülcelil de sözlerinin çarpýtýldýðýný savundu. Mýsýrlý siyaset bilimci Emad Þahin'se, Ordu içinde itaatsizlik korkusu olduðu gözler önüne serildi. Artýk fetva savaþýna giriyoruz. Ordu elindeki bütün gücü kullanmak istiyor yorumunu yaptý. Hem eðlendiler hem öðrendiler orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde kurslar sona erdi. Enise Aðbal orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan baþlatýlan yaz kurslarý sona erdi. ocuklarýn ücretsiz olarak faydalanabildikleri yaz kurslarý rekor sayýlabilecek bir katýlýmla tamamlandý. Okullarýn tatil olmasý ile birlikte yaz aylarýnda çocuklarýn sosyal ve sportif etkinliklerle hem çocuklarýn kötü alýþkanlardan uzaklaþmasý hem de ruhen ve bedenen geliþimlerine yardýmcý olmasý amacýyla yaz kurslarý düzenlediklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kurslara öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiðini kaydetti. NFK Gençlik Merkezi'nde açýlan yaz kurslarýnýn tamamen ücretsiz yapýldýðýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Açtýðýmýz kurslarla yavrularýmýz için eðlenceli bir tatil imkâný oluþturmaya çalýþtýk. ocuklarýmýzýn verimli bir yaz sezonu geçirdiðine inanýyorum. Açmýþ olduðumuz yaz kurslarýna çocuklarýný teþvik ederek gönderene tüm anne ve babalara da teþekkürlerimi sunuyorum. dedi. Sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kalan çocuklarýn bir þekilde þiddetle tanýþtýðýný ifade eden Baþkan Külcü, gerçekleþtirilen yaz kurslarý uygulamasýnýn sosyal adaleti de saðladýðýný ifade ederek, Ekonomik güçlükler nedeniyle bazý aileler çocuklarýný bu ve benzeri faaliyetlere gönderemeyebiliyor. Bizler sosyal belediyeciliðin gereði olarak bu tür faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. diye konuþtu. 2 bin 863 öðrenci NFK daydý Külcü, yaklaþýk iki aydýr devam eden ocuklarýn ücretsiz olarak faydalanabildikleri yaz kurslarý rekor sayýlabilecek bir katýlýmla tamamlandý NFK Gençlik Merkezi'nde açýlan yaz kurslarý tamamen ücretsiz. NFK Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarýna 400 öðrenci katýldý. Kursa katýlan öðrenciler hem öðrendiler hem eðlendiler. NFK Gençlik Merkezi'ndeki yaz kurslarýnda 400 öðrenci baðlama, gitar, org, keman, günlük ingilizce, eðlenceli matematik, bilgisayar, dahice öðrenme (Hýzlý Okuma), mental aritmetik, satranç ve diksiyon alanlarýnda ücretsiz kurs gördüðünü, bununla beraber camii ve Kuran kurslarýna katýlan 2 bin 863 öðrenciye çeþitli hediyeler verdiklerini ücretsiz film ve animasyon gösterisi gerçekleþtirdiklerini sözlerine ekledi.

10 10 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 ÜZE den Biliþim Garaj Akademisi orum un çocuk biliþimcileri yetiþiyor Yeni nesil telefonlar Tütüncü Ticaret te Yeni nesil akýllý cep telefonlarý, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde görücüye çýktý. B Recep Mebet iliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, Üstün Zekâlýlar EnsAyþenur Acar titüsü (ÜZE) nde devam ediyor. 1 Temmuz 2013 tarihinde baþlayan program hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü Ayþenur Acar, orum un çocuk biliþimcileri ÜZE de yetiþiyor dedi. 3 boyutlu tasarým, robot üretimi ve programlama gibi dersleri içeren Biliþim Garaj Akademisi nin, orum da ilk kez ÜZE de uygulandýðýný anlatan Ayþenur Acar, 7-16 yaþ arasý çocuklarýn katýldýðý programý baþarýyla uyguladýklarýný söyledi. Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkaný Öðretim Görevlisi Mustafa Coþar ýn akademik arýþtýrma çalýþmasýna konu olan Biliþim Garaj Akademisi nin içerik açýsýndan benzersiz bir program olduðunu vurgulayan Acar, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Üstün zihin düzeyine sahip çocuklarýn katýldýðý Biliþim Garaj Akademisi nde alanýnda uzman öðretmenlerimiz eðitimci olarak görev yapýyor. ocuðunuzun Geleceði Ýçin sloganýyla düzenbiliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, ÜZE de devam ediyor. lediðimiz programla çocuklarýmýzýn teknolojiyi küçük yaþlarda tanýyarak kullanmasý, sýradan bir kullanýcýdan öte içerik ve uygulamalar üretmesini amaçlýyoruz. Akademimizin temel felsefesi çocuklarýmýza var olan bir teknolojiyi hýzlý ve kolay bir þekilde kullandýrmak deðil, öðrendikleri teknolojinin alt yapýsýný, çalýþma prensiplerini ve onu oluþturan bileþenleri de görmelerini ve öðrenmelerini saðlamak. Tüketim toplumundan üretim toplumuna ilkesiyle 7-16 yaþ arasýndaki öðrencilerimize biliþimle çözüm üretme, bilgi, beceri ve vizyonunu kazandýracak benzersiz bir ekosistem sunuyoruz. Bu çerçevede 7-8 yaþ grubuna yönelik Scratch ile Programlama, Google Sketchup ile 3D Tasarým, Editör ile Web Tasarýmý, Robot Eðitimi ; 9-12 yaþ grubuna yönelik Microsoft Small Basic ile Programlama, Yaz okulu programýna 7-16 yaþ arasý öðrenciler katýlýyor. Google Sketchup ile 3D Tasarým, Not Defteri ile Web Tasarýmý, Robot Tasarýmý ve Üretimi ; 1316 yaþ grubuna yönelik ise Microsoft Small Basic ile Programlama, Google Sketchup ile 3D Tasarým, Not Defteri ile Web Tasarýmý, Veritabaný, Robot Tasarýmý ve Üretimi, Biliþimle Giriþimcilik konularýnda eðitimler veriyoruz. Eylül ayýyla birlikte sona erecek olan Biliþim Garaj Akademisi, yeni sezonda okul öncesi öðrencileri de içine alacak þekilde Ýlk Garaj adýyla devam edecek. Biliþim Garaj Akademisi ve 12 farklý atölye çalýþmamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen tüm öðrenci velilerini Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da eðitim veren Enstitümüze bekliyoruz. orum un çocuk biliþimcileri Üstün Zekâlýlar Enstitüsü nde yetiþiyor. Bankamatikler yenilendi G Emeklilerin þikâyet ettiði bankamatikler yenilendi. Recep Mebet azetemizin dünki sayýsýnda Maaþ günü ATM ler neden çalýþmýyor? baþlýðýyla yer alan haber üzerine açýklama yapan banka yetkilileri, bankamatiklerin yenilendiði bilgisini verdiler. Bað-Kur emeklilerinin þikâyetine konu olan bankamatiklerin son teknoloji ürünü cihazlarla yenilendiðini belirten yetkililer, iþletim programýndan kaynaklanan problemin de kýsa sürede çözüleceðini bildirdiler. Yurt dýþýndan getirilen yeni ATM lerin para yatýrýlabilir olduðunu da dile getiren yetkililer, Kurulum sürecinde yaþanan aksaklýklar en kýsa sürede giderilecek diye konuþtular. Bankaya ait 8 ATM den 4 ünün dönüþümünün tamamlandýðýný anlatan yetkililer, geriye kalan bankamatiklerin de yenilenmesinin planlandýðýný kaydettiler. Yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan Adliye ve þube önündeki bankamatiklerin devreye girdiðini ifade eden yetkililer, Valilik önündeki ATM ninse altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla birlikte yeniden hizmete gireceðini sözlerine eklediler. Yapýlan yeniliklerle orum halkýna en iyi hizmeti sunmayý amaçladýklarýný vurgulayan yetkililer, yüklenici firmadan kaynaklanan aksaklýklar nedeniyle müþterilerinden özür dilediler. N Recep Mebet okia Lumia 925, Samsung S4 Zoom ve S4 Active cep telefonlarý, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde satýþa sunuldu. Teknoloji tutkunlarýnýn merakla beklediði 3 yeni model hakkýnda bilgi veren Teknoloji Uzmaný Faruk Gönendik, Mobil iletiþimde yeni nesil teknolojiyi orumlular ýn beðenisine sunuyoruz dedi. Ýki ünlü markanýn 3 yeni modelini orum da görücüye çýkarmanýn mutluluðunu yaþýyoruz diyen Faruk Gönendik, Son teknolojiyle üretilen yeni nesil telefonlar Tütüncü Ticaret te yerini aldý diye konuþtu. Gönendik, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Nokia Lumia 925 harika Mükemmel Carl Zeiss lens ile anýlarýnýzý en loþ ýþýkta bile ödüllü PureView teknolojisi sayesinde ölümsüzleþtirebilirsiniz. Nokia'nýn akýllý kamerasý fotoðraf tutkunuzu ortaya çýkarmak için sizinle olacak. Tek bir fotoðraf karesinde bütün hareketi görebilir ve gözünüzün görebileceðinden çok daha fazlasýný yakalayabilirsiniz. Windows Phone 8 ile güçlendirilmiþ Nokia Lumia 925 Here Maps ile þehrinizi yeniden keþfedebilir, MS Office ile hareket halindeyken çalýþýr ve Nokia Music ile müziði hayatýnýza dahil edebilirsiniz. Telefonda yüklü gelen Smart Cam uygulamasý da çekimlerin art arda hýzlý þekilde yapýlmasýný ve içlerinden en iyi çekimin belirlenerek kaydedilmesini saðlýyor. Hem telefon hem fotoðraf makinesi Samsung S4 Zoom la kameralý akýllý telefonlarýn bir sonraki teknolojik aþamasý ile tanýþýn. Devrim yaratan zoom halka ve çok yönlü kullaným olanaklarý ile hayatýn nefes kesen detaylarýný yakalayabilirsiniz. Hiçbir þeyi kaçýrmadan, ayný anda hem yakýnlarýnýz ile görüþmeler yapabilir, hem de görüntülerinizi çekip Yeni modeller hakkýnda bilgiler verildi. paylaþabilirsiniz. Hýzlý baþlatma ve kýsayol tuþlarý sayesinde birden fazla kamera modu ile kullaným kolaylýðýný deneyimleyebilirsiniz. Galaxy S4 zoom türünün tek örneði. Devrim yaratan dokunma ve zoom halkasý kontrol arayüzüyle, üstün optik bileþenlerle ve sýra dýþý programlanabilirlikle tasarlanmýþ, bir cep telefonu ve bir fotoðraf makinasý. S4 Active ise daha zor þartlar için daha dayanýklý bir arkadaþ. Su altýndaki hikayenizi anýnda yakalayýn. Zorlu þartlarda stilinizden ödün vermeyin. Mükemmel mobilite için inanýlmaz performans da Samsung S4 Active de. Nokia Lumia 925, Samsung S4 Zoom ve S4 Active hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi'nde hizmet veren Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'ne ve Hamit Camii Sokak ta faaliyet gösteren þubemize bekliyoruz. Mobil iletiþimde yeni teknoloji Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi nde Musulluoðlu ve Aslan Aileleri nin mutlu günü Fatih ile Sedef evlendi orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün makam þoförü Abdullah Musulluoðlu oðlunu evlendirdi. Ýngilizce Öðretmeni Fatih Musulluoðlu, Sedef Aslan ile hayatýný birleþtirdi. Beyhan-Abdullah Musulluoðlu çiftinin oðlu Fatih, Gülseven-Hasan Aslan çiftinin kýzý Sedef ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Ýnci Restoran da düzenlenen düðün törenine orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Baþkan Yardýmcýsý Av. Rumi Bekiroðlu, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Musulluoðlu ve Aslan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çifti tebrik eden Baþkan Muzaffer Külcü, Baþbakan ýn üç çocuk tavsiyesini hatýrlatarak mutluluklar diledi. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Sedef-Fatih Musulluoðlu çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Genç çifti tebrik eden Baþkan Muzaffer Külcü, Baþbakan ýn üç çocuk tavsiyesini hatýrlatarak mutluluklar diledi.

11 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS ÝHL Camii nde ödüllü kapanýþ Yaz Kuran Kursu öðrencilerine yönelik olarak bilgi yarýþmasý düzenlendi. Programda sahne alan öðrenciler seslendirdikleri ilahilerle dinleyenleri mest etti. Recep Mebet mam Hatip Lisesi (ÝHL) Camii Yaz Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen ödül töreni geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþti. Camide düzenlenen programa Müftü Yardýmcýsý Yusuf Ýzzettin Kara, ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, Din Görevlileri Abdulkadir Tural ve Alaaddin Demirci, Fahri Kuran Kursu Öðreticileri Eyüp Özdað, Numan Acer ve Fatma Yýldýz, bazý öðrenci velileri, cami cemaati ve çok sayýda öðrenci katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda ilahiler söyleyen öðrenciler, dinleyenlere Tasavvuf Musýkisi ziyafeti sundu. Düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan ÝHL Camii Ýmam Hatibi Abdulkadir Tural, Yaz Kuran Kursu na katýlan öðrencilere ve velilerine teþekkür etti. Din öðretiminin insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahseden Müftü Yardýmcýsý Yusuf Ýzzettin Kara ise Yaz Kuran Kursu nda görev alan din görevlileri ile fahri görevlileri kutladý. Yaz Kuran Kurslarý nýn çocuklardaki kazanýmlarýna dikkat çeken ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, öðrencilerden öðrendikleri bilgileri tekrar etmelerini ve unutmamalarýný istedi. Yaz Kuran Kursu öðrencileri arasýnda düzenlenen bilgi yarýþmasýnda birinci olan Mert Daðlý, ikinci Abdullah Battar ve üçüncü Furkan Erdem e ödülleri verildi. Dereceye giren öðrenciler ödüllerini Jüri Üyeleri Abdurrahman ýrak, Mustafa Polat ve Ercan Anbar ile diðer davetlilerin elinden aldýlar. Ödül törenin ardýndan Yaz Kuran Kursu na katýlan 150 öðrenciye katýlým belgeleri ve çeþitli hediyeler verildi. Yarýþamada dereceye giren öðrencilere altýn ve para ödülü verilirken, kursa katýlan tüm öðrencilere ise kol saati hediye edildi. Kapanýþ programý yapýlan ikramlarla son erdi. ÝHL Camii Yaz Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen ödül töreni geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþti. Kütüphaneler kadro bekliyor orum daki kütüphanelerde yeni idari kadrolar tahsis edilmesi bekleniyor. Recep Mebet orum da hizmet veren 5 adet kütüphanede yalnýzca bir idari kadronun bulunduðu bildirildi. Kütüphanelerde idari kadro açýlmamasý nedeniyle, orumlu kütüphanecilerin farklý illere gitmek zorunda kaldýðý belirtildi. Geçmiþte 3 olan kütüphane müdürü kadrosu sayýsýnýn 1 e düþürüldüðüne dikkat çekilirken diðer illerde ise ilçelerde dahi kütüphane müdürlüðü kadrosunun açýldýðý ifade edildi. orum merkezde halen Ýl Halk Kütüphanesi, Hasanpaþa Halk Kütüphanesi, Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi, Faik Tonguç ocuk Kütüphanesi ve Mehmet Þadisoðlu ocuk Kütüphanesi olmak üzere 5 ayrý kütüphanenin hizmet verdiði hatýrlatýldý. Üyük te Kuran sevinci Üyük Köyü Camii Yaz Kuran Kursu kapanýþ töreni geçtiðimiz günlerde yapýldý. Recep Mebet Ü yük Köyü Camii Yaz Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen kapanýþ töreni geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþti. Camide düzenlenen programa Üyük Camii Ýmam Hatibi Mustafa Yýldýrým, Kuran Kursu Öðreticisi Tuðba Akar, Fahri Kuran Kursu Öðreticisi Gülsüm Diker, bazý öðrenci velileri, cami cemaati ve çok sayýda öðrenci katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda ilahiler söyleyen öðrenciler, dinleyenleri mest etti. Bazý öðrenciler ise Sahabe hayatýndan kesitler içeren skeç gösterisi sundular. Düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan Mustafa Yýldýrým, Yaz Kuran Kursu na katýlan öðrencilere ve velilerine teþekkür etti. Din öðretiminin insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahseden Yýldýrým, kurs programýnýn verimli geçtiðini söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan geçilen törende Yaz Kuran Kursu na katýlan 110 öðrenciye çeþitli hediyeler verildi. Program, düzenlenen piknikle sona erdi. Fotoðraflar: Hakký Özkaya Ý Kuran okumayý öðrenen öðrenciler, kurs katýlým belgesi aldý. Düzenlenen programda sahne alan öðrenciler Sahabe hayatýndan kesitler canlandýrdý. Minik öðrenciler seslendirdikleri ilahilerle dinleyenlerin beðenisini kazandý. Üyük Köyü Camii Yaz Kuran Kursu, kapanýþ töreninin ardýndan gerçekleþen piknikle sona erdi.

12 12 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Taþ Bina yý yeniden CHP ye kazandýracaðýz C umhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Örgütü, sosyal demokrat belediyecilik adý altýnda Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsý düzenleyecek. Yarýn saat 13.00'de As Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan Merkez Ýlçe Danýþma Toplantýsý na CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn ýn katýlacaðý açýklandý. 2014'ün Mart ayýnda yerel yönetim seçimlerinin yapýlacaðýný ifade eden CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Yerel seçimler yaklaþýrken partililerimizle bir Saim Topgül araya gelerek fikir alýþveriþinde bulunmak istedik. Yerel seçimlerin yapýlacaðý güne kadar Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak gece-gündüz demeden çalýþacaðýz ve 1994 yýlýndan buyana umhuriyetin ilk yýllarýndan bu yana düzenlenen Ýzmir Enternas- Fuarý, dünyanýn en köklü fuarlarý arasýnda yer alýyor. Cyonal Türkiye'nin en eski fuarý Ýzmir Enternasyonal Fuarý, 82'nci kez kapýlarýný açmaya hazýrlanýyor. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda ülke ekonomisinin geliþimine önemli katkýlarda bulunan, liberalleþme sonrasý kültür ve sanat yönüyle ön plana çýkan fuar, eski etkinliðini kaybetse de ortalama 1,5 milyon ziyaretçiyle ülkenin en önemli organizasyonlarýndan biri olmaya devam ediyor. AA muhabirinin derlediði bilgilere göre Kurtuluþ Savaþý'nýn hemen ardýndan toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresi'nde ortaya atýlan "yurt içinde üretilen mallarýn sergilenmesi" fikri üzerine temelleri atýlan fuar, 1927 yýlýndan bu yana Dünya Ekonomik Buhraný ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndaki kesintiler dýþýnda her yýl düzenlendi yýlýndan bu yana Kültürpark Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilen fuar, Türk mallarýnýn tanýtýmý, dünyada geliþen teknolojilerin ziyaretçilere tanýtýlmasý anlamýnda büyük faydalar saðladý. 2. Dünya Savaþý nedeniyle 1942 yýlýnda açýlamayan fuar, savaþýn bütün hýzýyla devam ettiði 1943 yýlýnda savaþ halinde olan Ýngiltere, Ýtalya ve Almanya'nýn katýlýmýyla açýldý. ABD-SSCB rekabeti Fuar, savaþ sonrasýnda uluslararasý anlamda önemini giderek artýrdý ile 1970'li yýllardaki fuarlar Amerika Birleþik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'nin (SSCB) rekabetine sahne oluyordu. Bu iki ülkenin uzay teknolojilerini sergilediði fuarda Almanya ve Ýngiltere de ürettikleri otomobillerle gövde gösterisi yapýyordu. Türk insaný, Apollo Uzay Aracý, MIR Uzay Ýstasyonu gibi uzay teknolojisi ürünleri ve yeni otomobil teknolojilerinin yaný sýra çamaþýr makinesi, televizyon gibi eþyalarla da Ýzmir Fuarý'nda tanýþtý. Zamanlama olarak tarým ürünlerinin hasat sonrasý dönemine rastlayan fuar, Anadolu insanýnýn buluþma noktasý oluyordu. Fuar bu nedenle ticari olmasýnýn yanýnda kültürel bir nitelik de taþýdý. Özellikle 1960 ve 70'li yýllarda Fuar Gazinolarý pek çok sanatçýnýn ün kazandýðý ya da þöhretini artýrdýðý platformlar oldu. Fuar Göl Gazinosu, Mogambo Gazinosu ve ismini Zeki Müren'in verdiði Manolya Bahçesi baþta olmak üzere sayýlarý 20'ye yaklaþan gazino, sanatçýlarýn performans yarýþlarýna sahne oluyordu. Fuar gazinolarý, Zeki Müren, Safiye Ayla, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Tanju Okan, Ferdi Tayfur ve Ýbrahim Tatlýses konserleriyle kalabalýklarý çekerken diðer yanda Ýsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alýþýk ve Öztürk Serengil, Metin Akpýnar-Zeki Alasya, Levent Kýrca gibi tiyatro ve þov dünyasýnýn duayenleri fuarda vatandaþlarla buluþuyordu. Fuar gazinolarýndaki hareketlilik 1990'lý yýllarýn ortalarýna kadar devam edebildi. Bu dönemde özel televizyonlarýn kurulmasý ve yaygýnlaþmasýyla sanatçýlarýn hayranlarýna televizyon aracýlýðýyla ulaþmayý tercih etmesiyle gazinolardaki fiyatlarýn artmasý Ýzmir Fuarý'ndaki konser hareketliliðini azalttý. Sonraki yýllarda birer birer kapanan uzakta olduðumuz Taþ Binayý tekrar CHP'ye kazandýracaðýz. dedi. CHP'nin orum'daki belediyecilik örneðinin halen hafýzalardan silinmediðini ifade eden Topgül, görev yapan CHP'li belediye baþkanlarýnýn aradan onlarca yýl geçmesine raðmen halen sevgiyle, saygýyla anýldýðýný söyledi. Yarýn yapacaklarý Merkez Ýlçe Danýþma Toplantýsý na tüm orum halkýnýn davetli olduðunu belirten Topgül, Yurttaþlarýmýz AKP'li yerel yönetimden yaþadýklarý sorunlarý bu toplantýmýzda dile getirebilirler. Bütün yurttaþlarýmýzýn düþünceleri bi- Gökhan Günaydýn zim için önemli. Onlarýn da görüþlerini alarak yolumuza devam edeceðiz. diye konuþtu. Türkiye'nin En Eski Fuarý U zmanlar, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi çocuðun konuþmasýný engellediði uyarýsýnda bulunuyor. ocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Güngör Balta, çocuklarýn genel itibariyle 2 yaþýndan itibaren konuþmaya baþlamasý gerektiðini, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi gibi faktörlerin çocuðun geç konuþmasýna neden olabileceðini söyledi. ocuklarýn, bir yaþýndan önce yaptýðý tüm ifadelerin, çýkardýðý tüm seslerin, hecelerin hem kendini hem de sesleri tanýmaya yönelik hareketler olduðunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi ocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Güngör Balta, "ocuklar genelde altýncý ayda bir takým heceler, sesler çýkarmaya baþlarlar. Aileler bu durumu çocuðum konuþmaya baþladý olarak algýlarlar. Fakat çocuðun altýncý ayda hecelemeye baþlamasý konuþmaya baþladýðý anlamýna gelmez. ocuklar bir yaþýndan sonra bir iki keli- gazinolardan ayakta kalabilen üçü halen çay bahçesi ve restoran olarak hizmet veriyor. Ýzmir Enternasyonal Fuarý'nýn eðlence boyutu, sponsor desteðiyle düzenlenen halk konserleriyle devam ediyor. Ýhtisas fuarlarý doðurdu Kapalý ekonomi döneminde ithalat yapmak isteyen firmalara verilen fuar kotalarýyla canlýlýðýný koruyan ÝEF, 1990'lý yýllarda dünya ekonomilerindeki küreselleþme, ülkeler arasý ticarette kotalarýn kalkmaya baþlamasý ve ülkelerden çok þirketlerin etkin bir yapýya kavuþur hale gelmesiyle etkinliðini yitirdi. SSCB'nin yýkýlmasýyla fuarda ABD ile devam eden rekabet ortamý da sona erdi. Ülke payvonlarý yerlerine þirket stantlarýna býrakmaya baþladý. Ýzmir Fuarý, sonraki dönemde gýda, mobilya, otomobil gibi iç tüketime dayalý sektörlerde etkinliðini sürdürmekle birlikte dýþ ticarette ihtisas fuarlarýnýn gerisinde kaldý. Bir genel ticaret fuarý olan ÝEF, bünyesinden 10 ihtisas fuarý doðurdu. Bu fuarlardan MARBLE Uluslarasý Doðaltaþ ve Teknolojileri ve IF Wedding Gelinlik, Damatlýk ve Aksesuarlarý fuarlarý uluslararasý niteliðe kavuþtu. Ýletiþim teknolojisindeki hýzlý geliþmelerden de olumsuz etkilenen Fuarý geleceðe taþýyabilmek amacýyla 2000 yýlýnda ana tema, 2005 yýlýnda onur konuðu il ve ülke uygulamasý baþlatýldý. Fuarýn son 5 yýlý Ticari ve sanatsal açýdan eski günlerinden uzak olmasýna ve panayýra dönüþtüðü eleþtirileri yapýlmasýna raðmen fuarda ziyaretçi sayýsý son 5 yýlda 1 milyon 370 binin altýna düþmedi yýlýndaki 76. ÝEF'de 276'sý yabancý bin 91 firma katýldý. Ýzmir'in EXPO 2015 adaylýðý temasýna atfen "Herkes Ýçin Saðlýk" temasýyla düzenlenen fuar kapsamýnda 3. Türkiye Acil Týp Kongresi de düzenlendi. orum ve Ukrayna'nýn onur konuðu olduðu fuarý 1 milyon 436 bin kiþi ziyaret etti yýlýnda Küresel Isýnma ve Ýklim Deðiþikliði temasýyla açýlan 77. ÝEF'de onur konuðu ülke Küba, il ise Karabük oldu. 58 ülkeden 252'si yabancý bin 43 firmanýn katýldýðý fuarý 1 milyon 495 bin kiþi ziyaret etti. Etiyopya ve anakkale'nin onur konuðu olduklarý 78'inci ÝEF'ye ise 61 ülkeden bin 3 firma katýldý, 1 milyon 498 bin kiþi ziyaret etti yýlýndaki 79'uncu fuarda 249'u yabancý bin 52 firma stant açtý. Gaziantep'in onur konuðu kent olduðu fuarý 1 milyon 410 bin kiþi ziyaret etti. Fuar, 2011 yýlýndaki 80'inci yýlýnda ise çevre ana temasýyla ve Avusturya'nýn partnerliðinde düzenlendi. Denizli'nin onur konuðu olduðu fuarý 1 milyon 511 bin kiþi ziyaret etti. Geçen yýl düzenlenen 81. ÝEF'de Latin Amerika ülkelerinden Küba, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Ekvador, Peru, Þili ve Venezuela birlikte partner oldu. Hatay'ýn onur konuðu il olduðu fuarda ziyaretçi sayýsý 1 milyon 500 binin üzerinde gerçekleþti. Televizyon konuþmayý geciktiriyor Uzmanlar, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi çocuðun konuþmasýný engellediði uyarýsýnda bulunuyor. me söylemeye baþlarlar. 2 yaþýndan sonra ise bir iki kelimelik cümleler kurarlar. Bu tip basit cümleler kurmaya baþlayan çocuk yavaþ yavaþ konuþmayý sökmeye baþlamýþ demektir. 3 yaþýndan sonrada anlaþýlýr cümleler kurarlar'' dedi. Üç yaþýna kadar konuþmamýþ bir çocuðun bu durumunun araþtýrýlmasý gerektiðini ve aileler tarafýndan öncelikle bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýna baþvurulmasý gerektiðini ifade eden Uzm. Dr. Güngör Balta, "ocuklarýn geç konuþmasýnda bazý etkenler olabilir. Bunlar anne babanýn çalýþmasýndan veya kendi yapýsýndan dolayý çocuklarýna çok fazla ilgi göstermemesi, çocuðun yaþadýðý ortamdaki sosyal çevrenin yetersizliði, çocuða çok fazla televizyon izletilmesi gibi faktörler çocuðun geç konuþmasýna neden olarak gösterilebilirler. Bütün bunlarýn yanýnda ayrýca çocuðun yapýsal ve geliþimsel problemleri olabilir. Beynin nörolojik yapýsýnda bir problem olmasý, iþitme engelinin olmasý, zeka ya da öðrenme ile ilgili sýkýntýsýnýn olmasý, çocuðun konuþma organlarýný yeterince kullanamamasý gibi problemler geç konuþma sorununa neden olarak gösterilebilir. Bazý çocuklar ise annenin söylediðini anlar ve uygular, fakat çocuðun nörolojik geliþimi, zeka düzeyi normal olmasýna raðmen konuþmada biraz gecikme olabilir. Bu gibi çocuklara anne ve babalarýn konuþmayý ilerletmeleri için destek olmasý gerekmektedir. Böyle durumlarda ailelere ilk önerdiðimiz çocuk oturmaya baþladýðý andan itibaren onun ilgisini çekecek eðitici ve öðretici oyunlar ile çocuklarýyla zaman geçirmeleridir. Ayrýca anne ile çocuk arasýndaki iletiþimde de, annenin çocuk ile sürekli konuþmasý, çocuðun konuþma yeteneðini arttýrýr. Bütün kontrolleri yapýlmasýna raðmen çocukta herhangi bir saðlýk problemi saptanamadýysa, çocuðun konuþmasýný desteklemek ve hýzlandýrmak için aileler çocuklarýný kreþe gönderebilirler" þeklinde konuþtu.(ýha) Sertifikalar yüzleri güldürdü orum Halk Eðiti- Merkezi ile mi Anadolu Ýþ Okulu iþbirliðinde dezavantajlý gruplara yönelik olarak 17 Haziran 2013 tarihinde baþlayan Aþçýlýk Kursu sona erdi. Katýlýmcýlar kurs sonunda belgelerini aldý. Geçtiðimiz hafta yapýlan Aþcýlýk Kursu Belge Daðýtým Töreni, Anadolu Ýþ Okulu nda kursiyerlerin hazýrladýklarý ve yoðun katýlýmýn olduðu bir etkinlikle gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla bitiren 10 kursiyer belge almaya hak kazandý. Belge daðýtým törenine orum Halk Eðitimi Merkezi Müdür Yardýmcýlarý Cemil Eker, Ýbrahim Özçerezci, Anadolu Ýþ Okulu Müdürü Selami Bolat ve diðer yetkililer katýldý. Belge töreni sonunda Anadolu Ýþ Okulu Müdürü Selami Bolat, orum HEM yetkililerine teþekkür ederek bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini söyledi. HEM Müdür orum Halk Eðitimi Merkezi ile Anadolu Ýþ Okulu iþbirliðinde kurs düzenlendi. Yardýmcýsý Cemil Eker de, kurumlardan kurs yeri olarak her Katýlýmcýlar kurs sonunda belgelerini aldý. zaman destek beklediklerini, özellikle dezavantajlý gruplara yönelik istihdam içerikli kurslar açmaya devam edeceklerini kaydetti. Kursu baþarýyla bitiren 10 kursiyer belge almaya hak kazandý. ocuk evi sayýsý artacak Bakanlýk ocuk evi sayýsýný, bu yýlýn sonuna bine çýkarmayý hedefliyor. mesini amaçlayan, en fazla çocuk kapasiteli, ev tipine uygun, her birimde çocuðun kalacaðý sevgi evlerinin sayýsý haziran ayý itibarýyla 46 oldu, bu evlerde bakýlan çocuk sayýsý ise 2 bin 825'e yükseldi. Bu kapsamda bu yýlýn ilk yarýsýnda, Sakarya Dostluk ocuk Yuvasý, 35 kapasiteli Sakarya Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme ile ve Sosyal Po- Bakanlý- Alitikalar ðý, yurtlardaki çocuklarýn ev ortamýnda yetiþmesi amacýyla kurulan çocuk evi sayýsýný, bu yýlýn sonuna bine çýkarmayý hedefliyor. Korunmaya ve bakýma muhtaç çocuklarýn ev ortamýna yakýn koþullarda yaþamasý, sosyal yaþamýn içinde yer almasý, sorumluluk sahibi olmasý amacýyla hayata geçirilen çocuk evlerinin sayýsý artýyor. 781 olan çocuk evi sayýsýnýn yýl sonu itibarýyla bine ulaþmasý hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn, "2013 Yýlý Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nda, yýlýn ilk yarýsýnda, korunmaya ve bakýma muhtaç çocuklara yönelik hizmetler deðerlendirildi. Söz konusu hizmetin kuruluþ aðýrlýklý modelden aile yanýnda bakým aðýrlýklý modele dönüþtürülmesini öncelikli hedefler arasýna alan Bakanlýk, politikasýný, korunmaya muhtaç çocuklarýn kuruluþ bakýmýna alýnmadan aile odaklý hizmet modelinden yararlanmasý, kuruluþ bakýmýndaki çocuklarýn ise öncelikle aile yanýna döndürülmesi, evlat edinme ve koruyucu aile hizmetinden yararlanmasý, aile odaklý hizmet modellerinden yararlandýrýlamayan çocuklarýn da çocuk evine yerleþtirilmesi olarak þekillendirdi. Bu çerçevede önümüzdeki yalýn sonuna kadar kuruluþ hizmetinin sonlandýrýlmasýný hedefleyen Bakanlýk, aile odaklý modellere geçemeyen çocuklar için "sevgi evi" ve "çocuk evi" modelleri üzerindeki çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. ocuklarýn ev ortamýnda yetiþtiril- Yurdu'na taþýnarak hizmeti sonlandýrýldý. Zonguldak aycuma Sevgi Evleri ile Osmaniye Yüksel Özden Sevgi Evleri ocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu hizmet dönüþümü kapsamýnda "sevgi evi" modeline dönüþtürüldü. 131 çocuk evi açýldý Bu yýlýn ilk yarýsýnda, her odada 2-3 çocuðun kaldýðý en çok 5-8 çocuðun barýnacaðý 131 çocuk evi açýldý, toplamda hizmet veren çocuk evi sayýsý 781 oldu. 4 bin 587 kapasiteli çocuk evlerinde kalanlarýn sayýsý ise 4 bin 149 olarak açýklandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, yýlýn ikinci yarýsýnda 219 çocuk evinin açýlmasýný, 781 olan çocuk evi sayýsýnýn yýl sonu itibarýyla bin olmasýný hedefliyor. ocuk evlerinin koordinasyonunu saðlayan birimler de çocuk evlerinin sayýsýna paralel olarak artacak. 81 ilde 82 "ocuk Evi Koordinasyon Merkezi Müdürlüðü" (EKOM)

13 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 21 - Þevvâl: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:15 Aðustos 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Küçük çocuklarý seviniz, baþlarýný okþayýnýz! Onlarý sevindiriniz ki; Peygamber efendimizin emrini yerine getirmiþ olasýnýz! Hacý Bayrâm-ý Velî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM VEFAT EDENLER 1- Kumçeltek Köyü' nden gelme, Merhum Ömer TEKE' nin eþi, Naci ve Halil TEKE' nin annesi; Satý TEKE. 2- Fazlý, Ýsmail ve Merhum Mustafa VELDET' in babasý, Sanayi Esnafýndan Enver BATTAL' ýn kayýnpederi, Maliye alýþaný Sýttýk ve Ufuk VELDET' in amcasý, Nakliyeci Esnafýndan Gafur Ýbrahim VELDET. 3-Emekli Ýl Müftü Yardýmcý Sadýk TÝRYAKÝ' nin annesi; Fatma TÝRYAKÝ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Müslüman uyanýk olmalý Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýnsanlar ve toplumlar arasýndaki çatýþmalarýn, ilk insanlarýn ortaya çýkýþý ile baþladýðý ve en ilkel þartlardan günümüzün en modern imkânlarýna kadar her türlü vasýtayý kullanarak geliþtiði, bundan sonra da ayný hýzla geliþmeye devam edeceði bilinmektedir. Toplumlarýn bünyeleri deðiþtikçe istek ve ihtiyaçlarý artmýþ, dolaysýyla kiþiler ve toplumlar arasýnda anlaþmazlýklar meydana gelmeye baþlamýþ, bunlarýn çözümü için çoðu kez savaþlara baþvurulmuþtur. Savaþlar, özellikle iç savaþlar insanlarýn kendi kendilerine yol açtýklarý en büyük felaketlerden biridir. Savaþýn ve iç savaþýn galibi olmaz. Kazananda kaybedende büyük zararlara, maddi ve manevi kayýplara uðrar. ünkü savaþlarda ölüm vardýr, yaralanma vardýr, gözyaþý vardýr, ailelerin parçalanmasý vardýr. Ekonominin çökmesi nedeniyle fakirlik vardýr. Masum çocuklarýn, analarýn, babalarýn ahý vardýr. Vardýr! Vardýr! Hep vardýr! Bunlarýn bilinmesine raðmen, maalesef yine de iç - dýþ savaþlara devam edilmektedir. Büyüklerimiz, 'dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi, düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' sözünü asla unutmayacaðýz. Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. ünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Bazý uzmanlar, ' gelecekte muhtemel savaþlarýn su yüzünden çýkacaðý ve en riskli bölgenin ise ORTADOÐU OL- DUÐU, bazý ülkelerin devletleri kontrol için enerjiyi, insanlarý kontrol için ise, suyu kullanacaðýný' ileri sürmektedirler. Bugün islam coðrafyasýna baktýðýmýzda ciðerimiz parçalanýyor. Dün olduðu gibi, bugünde her yerde gözyaþý, her yerde huzursuzluk var. Müslümanlar oyuna geliyor. Dýþtan ziyade içeride insanlar birbirini öldürüyor. Demokrasi, insan haklarý rafa kaldýrýlmakla kalmýyor, iyice zincirleniyor. Binlerce masum insan ya topraðýn kara baðrýna gidiyor Ya da petrol yataklarýnýn üzerinde yoklukla, açlýkla, sefaletle mücadele ediyor. Vesselam, Suriye aðlýyor, Mýsýr aðlýyor, Filistin aðlýyor Ve olup bitenlere tarih boyu hep mazlumun yanýnda olan TÜRKÝYEM aðlýyor. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun " Ey yüce rabbim, Ýlahi hikmeti nedir, bizce bilinmiyor, Lakin acý bir imtihan var, sonuç iyi görünmüyor Fitne - fesat girdi aramýza, Müslümanlar oldu harap Ýsrail - Amerika ve kardaþlarý rahat mý rahat Ortamý karýþtýrýp, sonra çýkýyorlar aradan Ellerine ateþ deðmiyor, içimizdeki maþalardan Bir de demokrasi dersi vermezler mi dünyaya Hâlbuki deðer yok Müslümana, Gösterdikleri kadar ölü balinaya Bunu görünce, çýldýrýyor insan ha!, Makam, mevki, þahsi ihtiras uðruna, Müslüman Müslümaný kýrýyor, bir hiç uðruna Gözlerde perde var, gerçek görünmüyor Kulaklar saðýr olmuþ, baðýrsan da duyulmuyor Sen hidayet eyle yarab, âlemi Ýslam birlik olmuyor. * Komþuda iç savaþ çýkmýþ, kardeþ kardeþi vururken, Kâfirin salyasý akýyor, ta uzaklarda dururken Aman devam diyor, sakýn ha anlaþmayýn Birbirinizi kýrmaya devam edin, bize dalaþmayýn Bu oyunu bir türlü çözemiyor Müslüman, Öz kaynaklarý dýþa gidiyor durmadan Bolluk içinde yokluk çekiyor gariban Var mý bunu anlamayan? * Siz ey Petrol Krallarý, saraylarýnýzda oturun hele, Zevkü sefa içerisinde ahir ömrünüzü bitirin hele, Þahsýnýzda Müslümanlýðý yerin dibine batýrýn hele, Unutmayýn, ateþ size de dokunur, zamaný gelince * Bir gün ilahi adalet kurulup, sual ederse yüce yaradan Bilmem nasýl cevap verecek, kâfire maþa olan Müslüman * Sen bize doðruyu göster, ey yüce YARADAN Ölmesin artýk, Müslüman - MÜSLÜMANDAN Gönlümüzün Cenneti? Evet gönlümüzde de cennet vardýr, yeter ki onu nete götürür. Tüm yaþanmýþlýklarýn imtihan olduðunu bilen bir insan sabrýn denizinde yýkanýr ve bilir ki gösterelim ve herkesi davet edelim. Cenab-ý Hak nasýl cennetini kullarýna açýyorsa bizler de içimizde sevgiliye giden yolda dikenler bile gül olur. Zenginlik parayla, pulla olmaz. Allah bizleri gönül cimrili- var olan cennetin kapýlarýný açalým insanlara... Ýþte o zaman mutluluðu birlikte paylaþmanýn ne kadar güzel bir þey olduðunu fark ederiz. Gönlü cennet olan gönül cennetimizin bekçisi biz olalým. Kötülükler ðinden korusun. Yürüyen mezar taþlarý olmaktansa, insanýn yüzünde güller açar. Bakýþlarý sevgi diye bakar. Onlarýn gönlünde tüm yeþillikleri, rengârenk çi- Can dostlarým sizler de gönlünüzdeki cenneti hiç giremesin, izin vermeyelim. çekleri bulabilirsiniz. Her gönle hitap ederler. Sevgiyle gördükleri için yaþanan her þeyin cennet tara- sevdiklerinize yaþatýn. Allah'ýn bizlere hediye olarak verdiði sevgiyi cennetimizde misafir edelim ki içimizde cennet doðsun. Iþýklarýmýz herkese ulaþsýn. fýný görürler. Acýlarý içlerinde sindirip dýþarýya gül kokarlar. Onlarý anlamak zor gibi görünse de aslýnda çok kolaydýr. ünkü içlerinde berrak bir kevser Gül Artar Sevgiyle birleþen ellerimiz kardeþliði hatýrlatsýn. Bu havuzu vardýr. Kelebek misali gönülden gönüle konarlar. kadar keder ve sýkýntý varken, siz bunlarý aþýp içinizdeki cenneti keþfettiðinizde sevdiklerinize de cenneti yaþatýr- Tüm lezzetleri sevdiklerine sunarlar, zengin bir gönle sahiptirler. Hayata dokunuþlarýyla üzüntüleri mutluluða çeviriverirler. Onlar her þeyden tat alýrlar, bilirler ki acýlar insaný cenmak, kavuþmak hepimize nasip olsun sýnýz. Gönlümüzün cennetinden Rabb'imizin Cemaline ulaþ- Ýnþallah. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Hüsrev Altýnbaþak 1 Adýna Isparta kahramanlarý" demiþti Bediüzzaman Tefekkür Dünyamýz "Fevzi kardeþim! Sen Isparta kahramanlarýna benzemek istersen onlar gibi olmalýsýn. Buraya bir kutup gelse,sen gidip onlara talip olsan Isparta kahramanlarýna arkadaþ olamazsýn" O bir makam ve mevki idi. corumhakimiyet. net Þamlý hafýz Tevfik, Sýddýk Süleyman, muallim Galip, Hakký Týðlý, muhacir hafýz Ahmet, Abdullah çavuþ, hafýz Ali ve Hüsrev Altýnbaþak. Ýþte bunlar ve emsali Nur kahramanlarý idiler. Bu ve benzeri Nur talebelerinin makamlarý velayetin fevkinde sayýldý. Ýþte merhum Hüsrev Altýnbaþak Bu bahtiyarlardan idi. Ýstiklal savaþýna katýlmýþ,gazi olarak mücerret bir hayat sürmüþtü da Isparta da doðdu, Aðustos ta Hakk ýn rahmetine kavuþtu. Güzel ve nezih yazýlarý ile Nurlara uzun yýllar hizmet etti. Nur fabrikasýnýn rükünlerinden sayýldý. "Tevafuklu "Kur'aný defalarca yazdý. Bu gün kurmuþ olduklarý Hayrat Vakfý ile, Kur'an ýn basýmý ile binlerce ehli imana hizmet etmektedirler. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 92,27 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Raþit Yücel NÖBETÝ ECZANELER GÖKGÖZ MÝMARSÝNAN MAH. 5.CAD.NO:1/D (METROPOL YANI) LEBLEBÝCÝOÐLU GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B (ÖZBEYLER LOKANTASI KARÞISI) ,14 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Hyundai ix35 þimdi daha konforlu jantlarla Hyundai'nin akýcý tasarým felsefesini daha fazla yansýtýyor. Avrupalý müþteriler için Avrupa'da geliþtirilen ix35, geliþtirilmiþ ESC (Elektronik Stabilite Kontrol) sistemiyle donatýlýrken, römork çekme fonksiyonu sayesinde ix35 sahiplerine artýk daha rafine bir sürüþ zevki saðlýyor. Hyundai ix35'in yenilikleri kabin içinde de deýbrahim Saçmacý vam ediyor. Araçta koltuk ve kapý döþemeleri daha arataþ Otomotiv Satýþ kaliteli malzemelerle sumüdürü Ýbrahim SaçHyundai ix35 in, otomatik þanzýmanýyla daha konforlu hale geldiði belirtildi. nuluyor. Havalandýrma ýzmacý, yenilenen Hyundai garalarý ise artýk krom kapix35 in, otomatik þanzýmalamalarla karþýmýza çýkýnýyla daha konforlu hale yor. Ön taraftaki bardak tugeldiðini söyledi. tucular da yeni seride ay Hyundai için yeni bir dýnlatýlmalý olarak sunuluçaðýn baþlangýcý olarak yor. Bu donanýmlar sayegösterilen ve piyasaya susinde çok daha modern hanulduðu andan itibaren tüm le gelen ix35, sýnýfýnýn en dünyada oldukça beðeni fazla donanýma sahip seçetoplayan Hyundai ix35, yeneklerinden birisi olarak ön nilenmiþ özellikleri ve daha plana çýkýyor. Supervision da þýk tasarýmýyla yollara gösterge paneli ve 4.2 inççýkmaya hazýrlanýyor. dilik renkli LCD bilgi ekrayen Saçmacý, SUV-C segnýyla donatýlan iç mekan, mentinin en önemli modelsürücüsüne daha modern lerinden biri olan ix35, arbir görsellik sunuyor. týk 1.6 litre benzinli motor Hyundai ix35'in kaseçeneðinde de sunulan 6 putu altýnda Türkiye'de en kademeli otomatik vites sehyundai ix35 ile ilgili yenilikler var. çok tercih edilen Elektroçeneðiyle ön plana çýkýyor. nik Kontrollü Direkt Enix35 bu sayede 135 bg'lik jeksiyonlu 1.6 litrelik benmotorunun güçlü ve çevre zinli motor dikkat çekiyor. dostu özelliklerinin yanýna Ýkisi de 6 kademeli olan þehir içi kullanýmda artýrýmanuel ve otomatik þanzýlan konforu da eklemiþ manla satýþa sunulan oluyor. diye konuþtu. ix35'in 1591 cc hacmindeki Hyundai ix35 ile ilgimotoru, 4x2 önden çekiþ li yeniliklerden bahseden seçeneðiyle 6300 d/d'de Karataþ Otomotiv Satýþ 135 bg maksimum güç ve Müdürü Ýbrahim Saçmacý, 4850 d/d'de 165 Nm maksiþunlarý söyledi; mum tork üretiyor. 100 Hyundai ix35, ayný km'de 6.8 litre ortalama tüzamanda sürüþ modunda ketime ve 158 gr/km gibi da bir takým yenilikleri bedüþük bir CO2 emisyonuna raberinde getiriyor. Hyunsahip olan manuel versiyodai i30 ile baþlayan ve na karþýlýk otomatik þanzýmarkanýn diðer modellemanlý ix35 ise ortalama olaýç mekan, sürücüsüne daha modern bir görsellik sunuyor. rinde de kullanýlmaya baþrak 8.8 lt yakýta gereksinim lanan deðiþken direksiyon duyuyor. modu "Flex Steer", geliþtitoplam 4410 mm rilmiþ ix35'te de yer alýyor. uzunluða, 1820 mm geniþlidaha fazla sürüþ zevki veðe ve 1665 mm yüksekliðe ren ve direksiyon hissini sahip olan ix35'in 591 litremaksimum seviyelere çýlik bagaj hacmi bulunurken, karan "Flex Steer" sayearka koltuklarýn yatýrýlmasinde Normal, Konfor ve sýyla birlikte toplam 1436 Spor modlarýný seçerek litre yükleme kapasitesi elsertlik derecesini deðiþtirde edilebiliyor. Manuel vermek mümkün oluyor. Bu siyondan sadece 19 kg aðýr özellik C-SUV segmentinolan 1.6 lt otomatik ix35'in de bir ilk olarak dikkat çetoplam aðýrlýðý ise 1397 kg. kiyor. Ayrýca yüzeye duyarlý amortisörler (ASD) Ýlk satýþa sunulduðu ile daha fazla konfor vaad 2010 yýlý Mart ayýndan bu Otomobil LED gündüz farlarý ve LED posizyon lambalarýyla eden ix35, yoldaki bozukyana Avrupa'da 220 bin daha estetik bir dýþ görünüm sergiliyor. luklarý kabine daha az iletadetten fazla satýlan Hyunmiþ olurken ayný zamanda dai ix35, Türkiye'de de topdaha iyi yol tutuþ özellikleri sunuyor. lam 13 bin adedin üstünde satýþ rakamýna ulaþarak en çok tercih edilen SUV'lerden biri oldu. Geliþtirilmiþ ix35 ile bu rakamlarýn daha da LED gündüz farlarý ve LED posizyon lambalarýyla daha estetik artýrýlmasý hedefleniyor. bir dýþ görünüm sergileyen ix35, tasarýmý deðiþtirilen 17 ve 18 inç'lik K T Ýþsizler en çok sekreter ve memur olmak istiyor ürkiye de 26,1 milyon çalýþana karþýlýk 2 milyon 526 bin iþsiz bulunuyor. Bunlardan 2 milyon 319 bini ÝÞKUR a kayýtlý. Kayýtlý olanlarýn 795 bini, yani her üç iþsizden biri, nitelik gerektirmeyen meslek olarak ifade edilen ne iþ olsa yaparým diyenlerden oluþuyor. Bu tablo sebebiyle yüz binlerce kiþinin iþi yokken iþveren eleman bulamýyor. Ýþ arayanlarýn meslek tercihinde büro memurluðu, sekreterlik ve satýþ danýþmanlýðý öne çýkýyor. Ýþsizliðin en yoðun olduðu grup, 502 bin kiþi ile 2529 yaþ aralýðý. 1,5 milyon kiþi de 35 yaþýn altýnda. 60 yaþýn üstünde iþ arayanlarýn sayýsý ise 15 bin. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Türkiye genelinde çalýþan sayýsý 26 milyon 130 bin. Ýþsiz sayýsý 2 milyon 526 bin kiþi. Bu iþsizlerden 2 milyon 319 bini ÝÞKUR a kayýtlý. Kayýtlý iþsizler, yaþ gruplarý ve meslekleri esas alýnarak sýnýflandýrýlýrken hangi yaþ grubunda ne kadar iþsizin olduðu, hangi meslekte iþsizliðin yoðun olduðu görülüyor. Buna göre iþsizliðin en yoðun olduðu yaþ grubunda 502 bin iþsiz var. Kayýtlý toplam iþsiz sayýsýnýn 2,3 milyon olduðu dikkate alýndýðýnda her 5 iþsizden birisi bu grupta yer alýyor yaþ grubunda 479 bin, yaþ grubunda ise 411 bin iþsiz var. Bu tablo, iþsizliðin genç nüfusta yoðunlaþtýðýný ortaya koyuyor. 2,3 milyon iþsizden 1,5 milyonu 35 yaþýn altýndakilerden oluþurken yaþ gruplarý ilerledikçe iþsiz sayýsý azalýyor. ÝÞKUR un verileri ileri yaþlarda da iþsizliðin sorun olmayý sürdürdüðünü gösteriyor yaþ grubunda 68 bin kiþi iþ ararken yaþ aralýðýnda 30 bin kiþi iþsiz. 60 yaþýn üstünde ise 15 bin iþsiz varken bunlarýn 10 bini yaþ aralýðýnda, 4 bin 818 ise 65 yaþýn üstünde. Ýþsizlerin meslekleri ve hangi alanda çalýþmak istediklerine bakýldýðýnda ise 2 milyon 319 bin iþsizden 795 bini nitelik gerektirmeyen meslek olarak ifade edilen ne iþ olsa yaparým diyenlerden oluþtu. Ýþsizlerin meslek tercihinde ise bü- Türkiye de 26,1 milyon çalýþana karþýlýk 2 milyon 526 bin iþsiz bulunuyor. ro memurluðu, sekreterlik ve satýþ danýþmanlýðý öne çýkýyor. Ýþsizlerin 120 bininin çalýþmak istediði meslek olarak ifade ettiði büro memurluðu ilk sýrada yer aldý. Ýþsizler arasýnda 51 bin satýþ danýþmaný, 49 bin sekreter, 39 bin ön muhasebeci yer alýyor. Þoför, garson, aþçý, bilgisayar iþletmeni, pazarlamacý en fazla iþ arayan diðer meslekler. Yaþ gruplarýnýn meslekleri ve meslek tercihleri incelendiðinde yaþ aralýðýnda büro memurluðu, satýþ danýþmanlýðý ve sekreterliðin yoðun olduðu görülüyor. Bu mesleklerin diðer orta yaþ gruplarý tarafýndan da yoðun tercih edildiði dikkat çekiyor. 65 yaþ üstü iþsizlerin mesleklerine bakýldýðýnda birinci sýrada 276 kiþi ile bekçilik geliyor. 65 yaþýný devirenlerden 74 kiþi bahçývan, 72 kiþi ile iþletmeci, 52 kiþi büro memuru ve 48 kiþi aþçý olmak için iþ arýyor. Dodurga ilçesinde freni boþalan kamyonun þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Freni boþalýnca þarampole uçtu orum un Dodurga ilçesinde freni boþalan kamyonun þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Ýskilip ten buðday aldýktan sonra Osmancýk ilçesine dönen Naci Üçgül (47) yönetimindeki 19 HN 467 plakalý kamyon, Dodurga ilçesine baðlý Dikenli köyüne geldiði sýrada freni boþaldý. Frenin boþalmasýyla birlikte kontrolden çýkan buðday yüklü kamyon þarampole Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi. Devlet Hastanesi'ne yuvarlandý. Kazada çaðrýlan ambulansla sevk edildi. sürücü Naci Üçgül ve Dodurga Devlet yanýnda yolcu olarak Hastanesi'ne Kazayla ilgili bulunan un fabrikasý kaldýrýldý. Yaralýlar soruþturmanýn iþletmecisi Abdullah burada yapýlan ilk sürdürüldüðü Uçal (65) yaralandý. müdahalenin öðrenildi.(ýha) Yaralýlar olay yerine ardýndan Osmancýk Motosiklet kazasý, 1 yaralý orum un Osmancýk ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Org. Ahmet örekçi Caddesinde dönüþ yapmaya çalýþan Ferhat D. (30) yönetimindeki 19 TS 676 plakalý otomobil, ayný yönde seyreden Emre Koþar yönetimindeki 19 HA 449 plakalý motosiklete çarptý. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Koþar, ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Motosiklet ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. Ýskilip Kaymakamý göreve baþladý orum un Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, görevine baþladý. Ýçiþleri Bakanlýðý nýn son yayýnlanan vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Kaðýzman ilçe kaymakamlýðýndan Ýskilip Kaymakamlýðýna Þuayip Gürsoy ilçeye geldi. Kaymakam Gürsoy ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada Ýskilip in potansiyeli yüksek bir ilçe olduðunu söylerek, Ýlçenin ve halkýn sýcaklýðýný gördüm dedi. Kaymakam Mehmet Yýlmaz ýn ilçede yürüttüðü faaliyetler hakkýnda Ýskilip e gelmeden bilgi sahibi olduðunu ifade eden Kaymakam Gürsoy, ilçede baþarýlý hizmetlere imza atan Kaymakam Yýlmaz a hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Ýskilip ve halkýna en iyi þekilde hizmet edeceðini dile getiren Kaymakam Gürsoy, Ýþ gücümüzün ve sorumluluðumun farkýndayýz. Yükümüz aðýr Allah mahçup etmesin dedi.(ýha) Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy

15 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Dede mesleðini sürdürüyor 60 yaþýndaki Ýskilipli Þevki Kilkaya, ata mesleði olan aðaç oymacýlýðý mesleðini orum'da sürdürüyor. orum'un öplü Mahallesi Faik Tonguç Kütüphanesi nin yanýnda kendisine bir atölye kuran 60 yaþýndaki Kilkaya, imento Fabrikasýndan emekli olduktan sonra dede mesleði olan aðaç oymacýlýðý yapmamaya baþladý. Yaklaþýk 13 yýldýr orum merkezde tahta kaþýk yaparak geçimini saðladýðýný söyleyen Kilkaya, mesleðe nasýl baþladýðýný þöyle anlattý; Bir gün babamla pazarda tahta kaþýk satarken babam bana dönüp Oðlum bu iþ bitti. Ben artýk yapamýyorum. Bu iþi artýk sen devam ettireceksin dedi. O gün bugündür bu mesleði yapýyorum. Bu meslek bana babamdan miras. Ben burada satýþ yapamýyo- 60 yaþýndaki Ýskilipli Þevki Kilkaya, öplü Mahallesi Faik Tonguç Kütüphanesi yanýnda atölyesi bulunuyor. Kilkaya, mesleðe nasýl baþladýðýný anlatýyor. rum. Maksadým bu sanat babamýn da tavsiye ettiði gibi ölmesin, yaþasýn diye emek veriyorum. Günlük ortalama 5 TL kazanýyorum in mallarý ne yazýk ki bizim bu mesleði öldürdü. Bu tür meslekleri yapmayýnca ölüyor. Bizim ailemiz geçmiþte hep bu iþi yapar, bundan kazanç elde ederdi. Bu tür tarihi meslekleri devam ettirmek gereklidir. Herkes kaþýk yapar ama sapýný tam ortasýna koyamazlar. Bir kaþýðý ortalama 2 saatte yapýyor ve 1 TL ye satýyorum. Bu meslek ölmesin ve yaþasýn diye torunum olan 8 yaþýndaki Murat Kilkaya yý yetiþtiriyorum. Ýnþallah bizim bu ecdat mesleðini ilerde o devam ettirecek. Bu meslek tarihi eser, yakasýný býrakýrsanýz ölür. Bu mesleði daha fazla pazarlarda halka sunmalýyýz. Bu konuda da herkesten destek bekliyorum. orum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde hazýrlýk çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Özel Eðitim Meslek Lisesi yeni döneme hazýrlanýyor Bankalara gözetleme görevlisi geliyor B ankalara, þikayetlerin etkin ve verimli þekilde giderilmesi, müþterilerin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve tüketicinin korunmasýna iliþkin mevzuata uyumun kontrol ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý amacýyla birer tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atayacak. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi, bankalarda genel müdür yardýmcýsý düzeyinde temsil edilecek. Koordinasyon görevlisi banka ile Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu arasýnda iletiþimi kuracak. Karar, 30 gün sonra yürürlüðe girecek. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kurul kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kurul kararýnda, Kurul baþkanlýðýnýn yaptýðý inceleme sonucunda, 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu'nun 93. maddesi çerçevesinde, bankalarýn organizasyon yapýlarýnda bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlere iliþkin þikâyet ve taleplerin yönetilmesini teminen usul ve esaslarýn belirlendiði ve bu çerçevede "Tüketici Ýliþkileri Koordinasyon Görevlisi" atanmasýnýn uygun olacaðýna karar verildiðine dikkat çekildi. Kurul kararýna göre belirlenen bu usul ve esaslar, amacý bankalar ile bireysel müþterileri arasýndaki ihtilaflarýn zamanýnda, etkin ve verimli bir þekilde çözülmesi, müþteri maðduriyetlerinin oluþmasýnýn engellenmesi, yasal düzenlemelere uyumun saðlanmasý ve Kurum ile bankalar arasýndaki iletiþim kanallarýnýn etkinliðinin artýrýlmasýný teminen bankalarda görevlendirilecek tüketici iliþkileri koordinasyon görevlilerinin atama usulleri ile yetki ve sorumluluklarýnýn belirlenmesini amaçlýyor. Bu usul ve esaslar, bireysel nitelikte ürün ve hizmet sunan mevduat bankalarý, katýlým bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýný kapsýyor. Bireysel müþterilerin bankalar hakkýndaki itiraz, þikâyet ve benzeri taleplerini içeren baþvurularýnýn etkin ve verimli bir þekilde cevaplanmasý, bireysel müþterilerin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve tüketicinin korunmasýna iliþkin mevzuata uyumun kontrol ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý amacýyla bankalarýn nezdinde birer tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atamakla yükümlü olacak. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi bankalarda genel müdür yardýmcýsý düzeyinde temsil edilecek. Bu görev için münhasýran veya bireysel ürünlerin satýþ ve pazarlanmasýna iliþkin yetki ve sorumluluðu bulunmayan genel müdür yardýmcýlarý zarlanmasýna iliþkin yetki ve sorumluluðunun bulunmadýðýný tevsik eden belgeler ile birlikte Kuruma bildirilmesi zorunlu olacak. Bildirim tarihinden itibaren 7 iþ günü içinde Kurum tarafýndan olumsuz görüþ bildirilmemesi halinde ilgili kiþilerin atamalarý yapýlabilecek. Herhangi bir nedenle görevden ayrýlan tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin görevden ayrýlma nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrýlan tarafýndan yedi iþ günü içinde Kuruma bildirilecek. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardýmcý olacak ve bu kiþiye baðlý olarak çalýþacak bir birim ihdas edilmesi bankalarýn ih- cýyla gerekli çalýþmalarý yapacak, Kurum'un bilgi ve belge taleplerini en geç 15 gün içinde yerine getirecek; Kurum tarafýndan þekil ve içeriði belirlenecek olan raporlamalarýn zamanýnda ve eksiksiz bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak. Bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerden alýnan ücret, komisyon ve benzeri kesintilere iliþkin banka internet sayfasýnda yer almasý gereken bilgilendirmelerin eksiksiz olarak ve zamanýnda yapýlmasýný saðlamakla görevli olacak tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin diðer yetki ve sorumluluklarý þöyle olacak: "Ýç sistemler kapsamýndaki birimlerce gerçekleþtirilen bireysel nitelikteki ürün ve Bankalara birer tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atanacak. arasýndan görevlendirme yapýlabilecek. Baþka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarýyla genel müdür yardýmcýsýna denk veya daha üst konumlarda görev yapan iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ve baþhukuk müþaviri de tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi olarak atanabilecek. Münhasýran tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi olarak atanacaklarýn, genel müdür yardýmcýsýnda aranan þartlarý taþýdýklarýný gösterir belgeler ile mevcut genel müdür yardýmcýlarý arasýndan bu göreve atanacaklarýn ise uhdesinde bireysel ürünlerin satýþ ve pa- tiyarýnda olacak. Kurum tarafýndan gerek görülmesi halinde birim ihdasý zorunlu tutulabilecek. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi; bireysel ürün ve hizmetler hakkýnda gelen itiraz, þikâyet ve benzeri taleplerin araþtýrýlmasý, sonuçlandýrýlmasý, cevaplandýrýlmasý, izlenmesi ve raporlanmasý süreçlerine iliþkin politika ve ilkeleri hazýrlamaktan ve bu sürecin etkin bir þekilde iþleyiþini temin etmek ile sorumlu olacak. Koordinasyon görevlisi 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu ve diðer mevzuat uyarýnca bireysel ürün ve hizmetlere iliþkin çýkarýlan düzenlemelere uyumu saðlamak ama- hizmetlere iliþkin denetim ve kontrol faaliyetleri neticesinde riskli bulunan, eksiklik ihtiva ettiði ve mevzuata aykýrýlýk teþkil ettiði belirlenen hususlara iliþkin gerekli önlemleri almak ve bu konuda ilgili iç sistemler birimlerine geri bildirimde bulunmak. Bireysel müþteriler tarafýndan bankaya iletilen itiraz, þikâyet ve benzeri taleplerin, iletildiði tarihten itibaren en geç otuz gün içinde gerekçeli bir þekilde cevaplandýrýlmasýný saðlamak, söz konusu taleplerden iç kontrol ve iç denetim birimlerince neticelendirilmesi gerekenlerin süre þartý olmaksýzýn sonuçlandýrýl- masýnda banka içi koordinasyonu temin etmek ve konu hakkýnda talep sahibini bilgilendirmek. Görev alanýna giren hususlara iliþkin olarak 4 üncü maddede içeriði belirlenen faaliyet raporunu hazýrlamak, hazýrlanan raporu süresi içinde Kuruma ve banka denetim komitesine iletmek. Ýletiþim ve koordinasyonu saðlayacak Banka tarafýndan uygulamaya konulacak bireysel nitelikteki ürün ve hizmetler hakkýnda mevzuat kapsamýnda görüþ vermek. Türkiye Bankalar Birliði ve Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði nezdinde kurulu Müþteri Þikâyetleri Hakem Heyetinin bilgi ve belge taleplerini karþýlamak. Banka tarafýndan sunulan bireysel ürün ve hizmetler ile ilgili olarak, Kurum ve diðer kamu kurumlarýnca yapýlan denetimler veya banka iç sistemler birimleri incelemeleri sonucunda banka geneline yaygýnlaþtýðý tespit edilen mevzuata aykýrýlýklar nedeniyle oluþan müþteri maðduriyetlerinin giderilmesi ve oluþacak maðduriyetlerin önlenmesine iliþkin çalýþmalar yapmak. Kurum ile gerekli iletiþim ve koordinasyonu saðlamak. Kurum tarafýndan verilecek diðer görevleri yerine getirmek." Bu düzenleme çerçevesinde tanýmlanan tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin sorumluluklarýný yerine getirilebilmesi amacýyla banka içi gerekli iletiþim kanallarýnýn tesisi ve bu kanallarýn etkin bir þekilde çalýþtýrýlmasý banka yönetim kurulunun sorumluluðunda olacak. Banka yönetim kurulunca, tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin görev tanýmý ile yetki ve sorumluluklarý yazýlý olarak belirlenecek.(anka) Cafer Can Enise Aðbal orum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde eðitimöðretim yýlýna hazýrlýk çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Okul Müdürü Cafer Can, yeni kayýt olacak 32 öðrenci ile 108 öðrencinin eðitimöðretim göreceði okulda, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ( OKA ) Projesi kapsamýnda YiyecekÝçecek Hizmetleri Atölyesi ve 2. Bilgisayar sýnýfýnýn oluþturulduðunu, Bakanlýkla yapýlan görüþmelerde de Eylül ayýnýn ilk haftasýnda gönderilmesi düþünülen küçük onarým ve bakým ödeneðinin gelmesi ile birlikte Metal Teknolojisi alanýnýn da tam olarak faaliyete geçirilmesini Okul pansiyonunda 2. etüt salonu, þark köþesi, kitap okuma salonu gibi yeni hizmet birimleri olþturuldu. planladýklarýný,öðrencil erin daha iyi þartlarda eðitimlerini sürdürmeleri için gerekli ortamý hazýrlama çalýþmalarý ve okulun fiziki þartlarýnýn 2. Bilgisayar sýnýfýnýn oluþturuldu. köþesi, kitap okuma iyileþtirilmesi için salonu gibi yeni hizmet bakým, onarým ve boya birimlerinin de çalýþmalarýnýn devam oluþturulduðunu, ettiðini açýkladý. öðrencilerin ev Bununla birlikte ortamýnda pansiyonda okul pansiyonunda 2. yaþamalarý için gayret etüt salonu, þark gösterdiklerini belirtti. Autocad kursu tamamlandý T Enise Aðbal ürkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) orum Þubesi, teknik yeterliliklerini arttýrmak isteyen teknik elemanlara yönelik yürüttüðü Autocad eðitimlerinin birini daha tamamladý. TÜTEV eðitim salonunda gerçekleþtirilen 2013/3 autocad eðitimi 2 aylýk sürede tamamlandý. Meslek içi eðitimin önemli bir parçasý olan Autocad (2 ve 3 boyutlu çizim programý) eðitimi ile teknik elemanlarýn çizim programlarý üzerindeki becerisini geliþtirmesine yardýmcý çalýþmalar yapýlýp, orum sanayisinin yetiþmiþ teknik eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasý ile orum sanayisine katký saðlandý. Bunlarýn yaný sýra TÜTEV, iþsiz teknik elemanlara da iþe girmede referans olma gibi faydalar saðlayarak öðrencilerin iþ sahasýna adým atmalarýna yardýmcý oldu. Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý Autocad eðitimlerinin birini daha tamamladý. TÜTEV, iþsiz teknik elemanlara da iþe girmede referans oluyor.

16 16 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS yýl talep edilmeyen kýdem tazminatý devletin kasasýna K ýdem tazminatý fonu çalýþmalarý yeniden hýz kazandý. Buna göre, hak kazanýlan kýdem hesabý 10 yýl boyunca talep edilmezse, hesapta biriken para Maliye Bakanlýðý'na aktarýlacak. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik'in Eylül ayýnda sosyal taraflara sunacaðýný açýkladýðý kýdem tazminatý fonu çalýþmalarý, yeniden hýz kazandý. Yeni kurulacak fonun en önemli unsurlarýndan olacak iþçi ve iþverenden yapýlacak kesinti oranýnýn, çalýþmanýn sonunda sosyal taraflarla uzlaþýlarak belirlenmesi benimsendi. Bunun dýþýndaki birçok detay ise netleþti. Her çalýþan için bireysel kýdem hesabý kurulmasýný öngören yeni modelde, "Ýþverenin zamanýnda ödemediði kýdem primini daha sonraki dönemde ödemesi" imkaný da getiriliyor. 6 ay sonra Kýdem tazminatý fonunun en büyük zararý ise, iþsizlik sigortasý fonuna olacak. Fonun prim gelirlerinde ciddi bir kýsýtlama yapýlacak ve iþverenin primi yüzde 2'den binde 5'e, devletin payý da yüzde 1'den binde 5'e düþürülecek. Kýdem tazminatý hesabýnýn yönetiminde çalýþan aktif olacak. Ama eðer bir tercihte bulunmazsa hesabýnda biriken paranýn asgari yüzde 40'ý kamu borçlanma araçlarý veya kira sertifikalarýný içeren bir fonda deðerlendirilecek. Sistemi izlemesi olarda yaþanan artý- bazý temel tüke- Dþýn tim mallarýnda da fiyat artýþýna neden olmasý bekleniyor. Dolardaki artýþ sürerse süt ve süt ürünleri, teknoloji, ayakkabý ve giyim gibi sektörlerde ürün etiketleri zamlý fiyatlarla deðiþecek. Döviz kurlarýnda yükseliþ ve bu kapsamda dolarýn 2 lirayý görmesi, bu geliþmelerin temel tüketim maddelerinin fiyatlarýna yansýyýp yansýmayacaðý endiþesini de beraberinde getirdi. Hem hammadde fiyatlarý hem kira giderleri artan firmalar artýþýn devam etmesi halinde fiyatlarýna zam yapmak zorunda kalacaklarýný açýkladý. Tüketicinin tavrý önemli Alýþveriþ Merkezi ve Perakendeciler Derneði Baþkaný Mehmet Nane: Ýthal edilen mal vehizmetlerin bedelleri yükselebilir, perakendecilerin önemli giderlerinden biri olan kiralar artabilir ama en önemlisi tüketicilerin iþtah ve motivasyonu düþebilir. Ýlk iki tanesi tölare edilebilir ancak tüketicinin iþtahý kaçarsa sorun olur. Ama henüz bu boyutta bir etkisi olacak düzeyde deðil. Ayakkabýda sezon ortasýnda fiyat artar Ýnci Deri Baþkaný için iþçi, iþveren ve kamudan oluþan bir kurul oluþturulacak. Ýþverenin prim ödeme yükümlülüðü de, kanunun yayýmýndan 6 ay sonra baþlayacak. Bireysel Kýdem Hesabý Danýþma Kurulu kurulmasýndan, 10 yýl boyunca talep edilmeyen kýdem tazminatýnýn kamuya geçmesine kadar konuyla ilgili her unsuru düzenleyen çalýþmanýn ana unsurlarý þöyle olacak: Her çalýþana hesap -alýþanlar için "bireysel kýdem hesaplarý" Ali Murat Kýzýltaþ: Hem ithal edilen hammadde nedeniyle imalat doðrudan etkileniyor hem iç piyasada üretilen ürünlerin de dolara endeksli olmasý nedeniyle yaþanan artýþ olumsuz etkiliyor. Son iki ayda dolarda yüzde 17-18'lik bir artýþ yaþandý. Kýþlýk ürünlerin fiyatlarýný önceden belirlemiþtik. Bu nedenle sezonun baþýnda kimse fiyatlarýný deðiþtirmez. Ancak sezon ortasýnda fiyatlarda oynama olacaktýr. Bakliyatta zam yok Reis Gýda Baþkaný Mehmet Reis: Tarýmda dolarýn etkisi yüzde 20. Bu nedenle dolara endeksli bir artýþ olmayacak hasadý 2012 fiyatlarýnýn üstünde olacak ama bu dolardan deðil, dünya piyasalarýndan kaynaklanýyor. Kýrmýzý mercimek ve buðday kendimize yetecek seviyede. Pirinçte de bir miktar rekolte artýþý var ve fiyatý yüzde düþebilir. Bir tek fasulyede fiyatlar artar. Sütte yýlbaþý korkusu Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði Baþkaný Harun allý: Bu ay yüzde 11 gibi bir zam yapmýþtýk. Yerli yemimiz olduðu için yem fiyatlarýnda sýkýntýmýz yok. Ancak bu biterse ithalata baþlanýr ve o zaman maliyetimiz artar. Þu an sütün litresini üreticiden 1 liraya alýyoruz. Yýlbaþýna kadar mevcut fiyatlarla devam ederiz. Türkiye Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði Baþkaný Murat Yörük: Avrupa'da litresi 32 euro sent olan süt, Türkiye'de euro sent. Ancak hammaddeyi uygun fiyatla alýrsak Avrupa'yla rekabet edebiliriz. Kur yükselince süte zam gelir diye bir beklentiye kapýlýp, arzýn arttýðý kasým ayýnda doðru yönlendirme yapamazsak süt elimizde kalýr ve fiyat düþer. Otomotivci takipte Otomotiv Distribütörleri Derneði Genel Koordinatörü Hayri Erce: Otomotivciler bebek adýmlarýyla zam yapýyor. Firmalar ayda liralýk zamlarla önünü görmeye çalýþýyor. Küçük zamlar yapýp kurun nerede duracaðýný bekliyorlar. Fakat bu durum en az 1 yýl daha sürecek gibi görünüyor. Markalar henüz kur farkýna fiyatlara tam olarak yansýtmadý. Uygun fiyatla araç sahibi olmak için þu an en iyi zaman diyebiliriz. Elinizi çabuk tutun Gold Teknoloji Marketleri Pazarlama Müdürü Kýlýnç Orhan Erdemir: Kur böyle giderse fiyatlar 2-3 haftaya kalmaz stoklara baðlý olarak yükselmeye baþlar. Tavsiyem fiyatlar artmadan acil olan ihtiyaçlarýn hemen alýnmasý. Casper Bilgisayar Kurucu Ortaðý Yalçýn Yýldýrým: Dolar kurunu oluþturulacak. -Bireysel kýdem hesaplarý üzerinde faaliyet gösterecek olan firmalar halen yürürlükte olan 4632 sayýlý Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatýrým Sistemi Kanunu'na tabi olacak. Son bir þans daha -Kýdem primini geciktiren iþverenlere bir þans daha verilecek. Ýþverenler, kýdem primlerini sonraki dönemde yatýrabilecek. -Hak kazanýlan kýdem 10 yýl boyunca talep edilmezse, hesapta biriken para Maliye Bakanlýðý'na aktarýlacak. Yani çalýþan kýdem tazminatýný sistemden çekmeye hak kazandýktan sonra 10 yýl boyunca herhangi bir giriþimde bulunmazsa birikimi kamuya geçecek. Danýþma Kurulu kurulacak -"Bireysel Kýdem Hesabý Danýþma Kurulu" adýný taþýyacak yapýda, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 3 iþçi ve 3 iþveren temsilcisi bulunacak. Teþvikten yararlanmak isteyen iþverenin kýdem borcu olup olmadýðýna da bakýlacak. Ýþçiler iþveren ile yapacaklarý sözleþme ile kanunun yürürlük tarihinden önceki döneme ait kýdem tazminatlarýnýn bireysel kýdem hesabýna dahil edilmesini isteyebilecek. Ýþverenlerin prim ödeme yükümlülüðü, kanunun yürürlüðe girmesinden 6 ay sonra baþlayacak. 15 günde ödeme þartý geliyor -Kýdem tazminatý sisteminde 15 yýllýk sigortalýlýðýný dolduran ve 3600 gün primi tahakkuk ettirilen çalýþan, biriken tutarýn yarýsýný çekebilecek. Ýkinci kez çekmek istediðinde ise, son kullanýmdan itibaren 1800 gün geçmiþ olmasý gerekecek. -Ev almak istemesi durumunda da fondaki birikiminin yarýsýný çekebilecek. -Sisteme girenler, emeklilik, malullük aylýðý ya da toptan ödemeye hak kazanmalarý, 5 yýl boyunca adlarýna açýlan hesabýn aktif olmamasý veya ölmesi halinde (mirasçýlarý) hesabýnda biriken tutarýn tamamýný çekebilecek. -Sistemden çýkýþ için, hesabýnýn tutulduðu þirkete çalýþan bir yazýyla baþvuracak. Bu yazýdan sonra 15 gün içinde gereken ödemenin yapýlmasý gerekecek.(hürriyet) Dolardan sonra zamlar kapýda Býçakla þaka Osmancýk Caddesi nde iki gencin býçakla þakalaþmasý yaralanma ile neticelendi. S.A., D.A. isimli arkadaþlar þakalaþýrken, D.A., S.A. yý býçakla kalçasýndan yaralandý. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý. Kýdem tazminatý fonu çalýþmalarý yeniden hýz kazandý. Yayaya çarptý Bayat ta meydan agleen kazada yaya yaralandý. F.C. orum Caddesi nde giderken, karþýdan karþýya geçmeye çalýþan A.B. isimli yayaya çarptý. Yaralanan A.B. ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Dolarda yaþanan artýþýn bazý temel tüketim mallarýnda da fiyat artýþýna neden olmasý bekleniyor. 1,49'da sabitledik. Teknoloji firmalarý için kur sabitlemek en büyük silahlardan biridir. Eðer kurun durulmasýný beklerseniz çok zaman geçebilir. Eylül sonuna kadar da bu avantajýmýz devam edecek. Ette sorun olmaz Türkiye Kasaplar Federasyonu Baþkaný Fazlý Yalçýndað: Uzun zamandýr canlý hayvan ya da karkas et ithalatý yapýlmýyor. Yemin besicilik faaliyeti içindeki payýna bakacak olursak hemen fiyatlarý etkileyecek boyutta deðil. Bu nedenle et fiyatlarýnda dolardaki yükseliþe baðlý bir artýþ beklemiyoruz.(bugün) Üstüne kapý düþtü Sungurlu da üstüne demir kapý düþen 2 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Veli Sokak ta meydana gelen olayda üstüne kapý düþen A.N.S. isimli kýz çocuðu aðýr yaralandý. ocuðun hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi. Mal Müdürü ne veda yemeði orum Kargý Mal Müdürü Durmuþ Taþdemir in Konya nýn Kulu ilçesine tayini çýkmasý nedeniyle veda yemeði verildi. Yemeðe Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Üst.Süleyman Erden, Kargý Hakimesi Yasemin Bakman, Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede, Milli Eðitim Müdürü Metin Küçükaydýn, Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü Kazým Karabýyýk, Özel Ýdare Müdürü Hüseyin Ünal katýldý. Kargý Mal Müdürü Durmuþ Taþdemir, ilçede 5 yýldan bu yana görev yaptýðýný belirterek, Burada bulunduðum süre içerisinde tüm kurum müdürlerimizle uyum içerisinde çalýþtýk. Güzel ve samimi dostluklar edindim. Bugüne kadar yaptýðýmýz hizmetlerde bizlerden desteðini esirgemeyen herkese teþekkür ederim dedi. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan Taþdemir e Kargý ya yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi.(ýha) Kampüste enerji kesintisi itit Üniversitesi HMühendislik Fakültesi öðrenci kantininde yapýlan tadilat nedeniyle bugün elektrikler kesilecek. ED istenmedi Saat saatleri arasýnda Kuzey Kampüs rektörlük ve mühendislik fakültesinde elektrik kesintisi olacak. orum merkez ilçesi Organize Sanayi Bölgesi nde Or- Anadolu Tarým Gýda San. Tic. A.Þ. tarafýndan iþle- ta tilmesi planlanan Bitkisel Ham Yað Üretim Tesisi ile orum un Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mahallesinde Ortaköy Belediye Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilmesi planlanan Kum-akýl Ocaðý projeleri incelenip deðerlendirildi. Valilik tarafýndan incelenen projelere evresel Etki Deðerlendirmesi (ED) gerekli görülmedi. Söz konusu kesinti nedeni ile belirtilen saatler arasýnda ( ) üniversitede internet (eposta ve web vb.) hizmetleri verilemeyecek. Ýskilip te enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Aðustos tarihlerinde Ýskilip in bazý köylerinde Kargý Mal Müdürü Durmuþ Taþdemir e veda yemeði düzenlendi. Ýlçe yetkilileri Kargý Mal Müdürü Durmuþ Taþdemir e hediyeler verdi. Veda yemeðine ilçe yetkilileri katýldý. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan Taþdemir e Kargý ya yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. 08:00-18:00 saatleri arasýnda yapýlacak kesintiden Harun ve etmi köyü sakinleri etkilenecek. Ýl Genel Meclisi 2 Eylül de 013 yýlý Eylül ayý Ýl Genel Meclisi 2 Eylül Pa- günü saat de gerçekleþecek. 2zartesi Ýl Genel Meclis binasýnda yapýlacak toplantýda gündem maddeleri görüþülecek.

17 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Düþman güzel ege bölgesini istilaya yeltendikçe mukavemet gittikçe artýyor ve her gün yeni bir gurup daðlara çýkarak bu saldýrýyý durdurmaya çalýþýyordu. Daða çýkan bu kahramanlardan Gökçen namýyla anýlan Fatal'lý Hüseyin efe ve Puslu Mestan efe düþmana baskýn yapmakta mahir kimselerdi. Aydýn ve Ödemiþ cephelerinde düþmana o kadar korkunç darbeler indirmiþlerdi ki, düþman bu efelerin isminden bile ürkmeye baþlamýþtý. Hüseyin efe kara yaðýz çehresiyle, levent boyuyla heybetli bir babayiðitti. Onu tanýyanlar, kahramanlýklarýna þahit olanlar, bu aslanda yanan vatan aþkýnýn ne kadar yüksek olduðunda ayný fikirdeydiler. Gökçen efe mütevazý, fedakâr, merhametlidir. Onun bu þahsiyetine raðmen, düþman karþýsýna çýkýnca bütün sinirleri gerilmiþ yýrtýcý bir kaplan gibidir. Düðüþü sert, attýðý mermi ölümdür Senesi temmuz ayýnda idi. Gökçen Hüseyin efe Ödemiþin Birgi civarýndaki sýrtlarý tutmuþ, ilerlemek isteyen düþmana mani oluyordu. Düþman kendisinden 100 misli güçlü olmasýna raðmen, kahraman efe tereddüt etmeden tuttuðu sýrtlarda direniyor, yanýndaki kýzanlar bir bir þehit olmasýna, düþmanýn þiddetli ateþine raðmen savaþa devam ediyorlardý. Efe ikindiye kadar devam eden 7-8 saat zarfýnda düþmaný bir adým attýrmamýþ, kendiside bütün maiyeti þehit olduktan sonra tek baþýna kalmýþtý. ekilmeyi onuruna yediremeyen aslan yüreli efe, tüm cephanesini harcayýncaya kadar savaþmýþtý. Tek baþýna akþama kadar devam etti. Artýk ne beklediði yardým, nede cephane gelmiyordu. Cephanesi tükenmiþ olmasýna raðmen yine çekilmedi. Poturuna asmýþ olduðu gümüþ kakmalý kamasýný çekti ve elinde mavzeri olduðu halde -" Alçaklar! Teslim mi olacaðýmý sanýyorsunuz?" diye düþman üzerine atýldý. Boðaz boðaza savaþýp, birçok süngü yarasý aldýðý halde son takatine kadar savaþa devam eden efe, birkaç düþmaný daha yere serdikten sonra düþman süngüleri ile þehit edildi. Puslu Mestan efede kahraman Gökçenin tabiat ve karakterinde bir kahramandý. Hüseyin efenin ölüm haberini aldýðý zaman " Yandým bu baba yiðide " diyerek gözyaþlarýný zaptedemiyen efe hüngür hüngür aðlamýþ ve birden daðlarý titreten gürleyiþi ile " Allah þahidim olsun ki Gökçen; senin canýna karþýlýk yüz düþmanýn canýný bedel alacaðým." Diyerek kýzanlarý önünde yemin etmiþti. Mestan efe, daðlarýn kartalý puslu efe hakikaten Hüseyin'in bedeli olarak yüz deðil, binlercesinin canýný almýþtý. O artýk ateþ külçesi olmuþtu. Girdiði savaþlarda ya ölür, ya da öldürürdü. Esir olmak, esir almak yoktu. Savaþa çekinmeden atýlýr, yaðan düþman ateþi altýnda ayakta mavzer atardý. Her kahramanýn olduðu gibi bir gün kendisinin de 128 çocuk sünnet olarak erkekliðe ilk adýmýný attý. 128 çocuk sünnet oldu orum un Sungurlu Belediyesi tarafýndan düzenlenen toplu sünnet töreninde 128 çocuk sünnet olarak erkekliðe ilk adýmýný attý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sunguroðlu Ýlkokulunda gerçekleþtirilen sünnet programýna katýlarak erkekliðe ilk adýmý atan çocuklarla ve aileleri ile bir süre sohbet etti. Baþkan Selahaddin Uzunkaya, sosyal belediyeciliðin gereði olarak her yýl toplu sünnet þöleni düzenlediklerini belirterek, Uzman doktorlarýmýz tarafýndan hijyenik ve steril ortamlarda çocuklarýmýzý sünnet ettirdik. Sünnet edilen çocuklarýmýza geçmiþ olsun diyorum, anne ve babalarýna ve vatana Sünnet Sunguroðlu Ýlkokulunda gerçekleþtirildi. hayýrlý evlat olmalarýný temenni ediyorum" dedi.(ýha) Aydýn Kahramanlarý 2 Mustafa Yolcu Tarihin þeref levhalarý 8 orum Anadolu Birliði, Sungurlu Ýçin Bende Varým projesi çerçevesinde ilçenin sorunlarýna çözüm bulma arayýþlarýný sürdürüyor. orum Anadolu Birliði, bu kapsamda dernek binasýnda sýk sýk düzenlediði çay toplantýlarýnda ilçe sorunlarýna Sungurlularla birlikte çözüm arýyor. orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Nisan ayýnda Sungurlu Ýçin Bende Varým sloganýyla ilçede dernek bürosu açtýklarýný hatýrlatarak, "Sungurlu'nun ve Sungurluda yaþayan insanlarýn sorunlarýný çözmek ve yetkili yerlere ulaþtýrmak için buradayýz" dedi. Sungurlularý dernek binasýna davet eden Erözgün, "Vatandaþlarýmýz Sungurlu veya kendi sorunlarýný bize aktarsýnlar. Dernek olarak tüm Türkistan'da yeni katliam: 15 ölü þgalci in'in polisi Kargýlýk bölgesinde halka saldýr- 15 Uygur'u katletti Ýdý, in iþgali altýndaki Doðu Türkistan'da güvenlik güçlerinin ateþi sonucu 15 Uygur katledildi. Saldýrý, Doðu Türkistan'ýn Kargýlýk bölgesinde Yýlkýký kasabasýnda meydana geldi. Ölen Uygurlarýn ''terörizm ve yasadýþý dini faaliyet''le suçlanan 20 ila 30 kiþilik kiþilik bir grup içinde yer aldýklarý belirtiliyor. Bazý görgü tanýklarý, ölen Uygurlarýn açýk alanda ibadet ettikleri sýrada saldýrýya uðradýðýný belirtiyor. Ayrýca ölen Uygurlarýn cenaze törenleri sýrasýnda ve sonrasýnda 54 kiþinin tutuklandýðý da gelen bilgiler arasýnda... Tutuklananlarýn 11'inin 12 ve 16 yaþ arasýndaki çocuklar olduðu kaydediliyor. in güvenlik güçleri ise olayýn 20 Aðustos'ta meydana geldiðini açýklarken, ölü sayýsý hakkýnda bilgi vermedi. Doðu Türkistan'da yaþayan bir Uygur ise saldýrýda ölenlerin sayýsýnýn 26 olduðunu söyledi. Dünya Bülteni Ýþgalci in'in polisi Kargýlýk bölgesinde halka saldýrdý, 15 Uygur'u katletti þehit olacaðý belli idi. Kýzanlarýnýn ricalarýna, bir þimþek gibi sert olan gözlerini diker ve " Korkaklar öðüt vermeyin, bir kez daha bu laflarý duymayayým." Diyerek ona canýný esirge diyenlerin de aðzýný böyle kapardý. Mestan efe Haziran 1920 senesinde, Nazilliye girmek isteyen düþmanla meydana gelen muharebe de heyecanýný ve kinini zapt edemedi. Tufan gibi yaðan düþman ateþi altýnda, siperinden fýrlayarak düþman üzerine atýldý. Düþman çok korktuðu hedefi önünde bulmuþtu. Birden yüzlerce namlu bir heykel gibi dik duran maðrur efeye çevrildi ve bir dakika sonra delik deþik vücuduyla halen düþmana doðru sürüklenen efenin cesedinin düþman tarafýndan alýnýp götürüldüðü görüldü. Mestan efede göçüp gitmiþti. Fakat Aydýnda her göçen kahraman yerine binlercesi doðuyordu. Düþman Aydýný almýþtý. Aydýnýn iþgaline tahammül edemeyen kahramanlar, düþmaný tahliyeye mecbur etmek için bütün kuvvetleri ile savaþýyorlardý. Fýrsat buldukça düþmana baskýnlar yapýyor, gerideki faaliyetlerini bozuyor, birliklerini ateþe veriyor, düþmana bir dakika huzur ve emniyet vermiyorlardý. Mestan efeden açýlan gediði Kadri bey doldurmuþtu. Kadri bey etrafýna topladýðý kuvvetlerle, düþmaný epey hýrpalýyordu. Bir gün Kadri beye düþmanýn Aydýn'ýn 20 km. batýsýnda olan Erikli istasyonunun hangarýna, bir müfreze askerle geldiði haberi verildi. Bunun üzerine harekete geçen kahramanlar, Haziran 1920 yýlý gecesi Menderes köprüsüne gelerek bahçelikler arasýnda hangarý çevirdiler. Düþman da ne bir ses, ne bir hareket vardý. Müfrezeden ayrýlan bombacýlar, 55 yaþýnda ineli Mehmet aðanýn komutasýnda, sessizce hangara yaklaþtýlar. Mehmet aða bombasýný hazýrladý ve gecenin sessizliði içinde düþmanýn ortasýna fýrlattý. Birkaç dakika sonra bunu takip eden yüzlerce bombanýn gümbürtüsü koca ovayý sarsarken, havaya uçan hangardan, neye uðradýklarýný anlamayan yüzlerce düþman askerinin fýrladýðý görüldü. Gece karanlýðýnda düþman rastgele ateþ ediyor ve kendini toplamaya çalýþýyordu. arpýþma uzun sürmedi. Esasen görevde yapýlmýþtý. Düþmana kiþi zayiat verilmiþ ve bizden de yedi kiþi þehit olmuþtu. Bu sýra da kahraman Mehmet aða da kasýðýndan imkanlarýmýzý seferber ederek çözüme ulaþmaya çalýþacaðýz. Dernek Merkezimizi ziyaret eden Sungurlulu hemþerilerimiz çay içerken gazetelerini okuyabilecek ve sungurlu ile ilgili görüþ ve önerilerini hatta varsa þikayetlerini bizlere aktarabileceklerdir. Bizde edinilen bilgileri gerekli yerlere ve sorunlarýn çözülmemesi halinde dernek olarak Ankara da yetkililere ulaþtýracaðýz. Sungurlu nun sorunlarýný birlikte çözeceðiz. Böylelikle Sungurlumuzu cazibe ve marka ilçesi yapacaðýz. Tüm hemþerilerimizi derneðimize bekliyorum diye konuþtu.(ýha) aðýrca yaralanmýþtý. Müfreze bu kahraman ihtiyarý omuzlarýnda taþýyarak, yuvalarý olan daðlara taþýyorlardý. Bu sýrada Mehmet aðanýn sesi duyuldu. " Kýzanlar býrakýn ben yürüyeyim. Size yük olmayayým." Diyordu. Aða bütün ýsrarlara raðmen, koluna giren iki delikanlýnýn desteðiyle, bir saat yürüdükten sonra takatten kesildi ve olduðu yere yýðýldý kaldý. Kahraman ihtiyar artýk götürülmesine razý deðildi. " Ben anlýyorum oðullarým, göçüyorum gayrý siz varýn gidin, düþman sizi tutmasýn." Diyerek onlara devamlý yalvarýyordu. Muhterem ve kahraman ihtiyar arkadaþlarýnýn kollarý arasýnda son nefesini verirken, köylüsü olan gence dönmüþ ve- " Oðluma haber sal, babasýnýn yerini boþ komasýn, hakkýmý helal etmem sona." demiþ ve çehresinde acý bir ýzdýrabýn son tebessümleri belirirken o da öteki kahramanlar gibi Türk Milletinin sýcak ve vefakâr baðrýna göçüp gitmiþti. Sorunlarý birlikte çözeceðiz orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün Sungurlu Ýçin Bende Varým projesi çerçevesinde ilçenin sorunlarýna çözüm bulma arayýþlarý sürüyor.

18 18 ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 Hedef gitti Sedat Özbað býraktý Þ Trapçýlar Zafer Kupasý için attý Trap ta Zafer Kupasý turnuvasýnda orumlu 27 sporcu üç kategoride mücadele etti. Genç bayanlarda Ceren Özkaya, genç erkeklerde Emre Elmalý büyük erkeklerde ise Yasin Yetim yaptýklarý vuruþlarla birinciliði kazandýlar. A týcýlýk Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Zafer Kupasý Trap yarýþmalarý pazar günü Melik Gazi Atýþ Poligonu nda yapýldý. evre il ve ilçelerden katýým olmadýðý için orumlu Atýcýlarýn mücadele ettiði turnu- vada üç kategoride toplam 27 sporcu mücadele etti. Genç bayanlar kategorisinde sporcular 25 er atýþ yaptýlar. Atýþlar sonunda Ceren Özkaya 14 isabetle birinciliði kazanýrken Sevcan Ersavaþ 12 isabetle ikinci, Buket Sin ise 10 isabetle üçüncülüðü kazandý. Genç erkeklerde de atýcýlar 25 er atýþ ylaptýlar. Emre Almalý 14 isabetle birinciliði kazanýrken Emre Anaklý 12 vuruþla ikinci Buðra Beyaz ise yedi isabetle üçüncülüðü kazandý. Büyük erkekler kategorisinde ise sporcular 50 þer atýþ yaptýlar. Yasin Yetim 39 isabetle turnuvanýn birinciliðini kazanýrken Fikret Sin 37 isabetle ikinciliði kazandý. Merhmet Ersavaþ ise 35 isabetle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Yapýlan atýþlar sonunda üç kategoride dereceye giren sporculara madalya ve hediyeler verildi. Genç Kýzlar da dereceye giren sporcular ödül töreni sonrasýnda Büyük erkeklerde dereceye giren sporcular tören sýrasýnda Genç erkeklerde ilk üç sýrayý alan sporcular bir arada Ünyespor taraftarý þampiyonluk sözü aldý 1 Taraftar Liderleri Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ve kaptan orumlu Oktay dan yeni sezon için þampiyonluk sözü aldýlar Eylül de baþlayacak lig öncesi Ünye Þehir Stadý nda çalýþmalarýný sürdüren Ünyespor u ziyaret eden bir grup taraftar teknik heyet ve futbolculardan þampiyonluk sözü aldýlar. Geçtiðimiz sezon çok kötü bir þekilde 2. lige veda eden Ünyespor 3.lig 2.Grup ta maçlara sayýlý günler kala taraftarý ile antrenmanda buluþtu. Ünye Þehir Stadý nda Cuma günü yapýlan an- Taraftarlar Uzunköprü ve Oktay dan þampiyonluk sözü aldý Orhangazi savunmaya Barýþ Aysu yu getirdi orum Belediyespor un sezonun ilk haftasýnda pazar günü deplasmanda karþýlaþaca- ðý Orhangazispor savunmadaki sorunu Karabükspor dan Barýþ Aysu ile çözdü. Hazýrlýk maçlarýnda savunmasýnda sýkýntýlý bir görüntü veren Orhangazispor bu sorunu çözmek için yaptýðý görüþmeler sonunda Karabükspor dan Barýþ Aysu ile bir yýllýk kiralýk anlaþma saðladý. Geçtiðimiz haftadan buyana takýmla çalýþmalara çýkan Barýþ Aysu nun performansý beðenildi ve genç futbolcu kiralýk olarak Orhangazispor ile sözleþme imzaladý. trenmaný ziyaret eden Oney Kaplanlarý taraftar grubu Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ve yardýmcýlarý ile futbolculara çiçek verdiler. Murat Saylan ve Orhan Uçar önderliðinde bir grup taraftarýn yaptýðý ziyaretten memnuniyetini dile getiren Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü taraftarýn þampiyonluk sözü istemeleri üzerine hedeflerinin þampiyonluk dolayýsýyla 2.lig olduðunu, direk çýkamamalarý halinde play of oynayarak bunu gerçekleþtireceklerini ifade etti. Oney Kaplanlarý taraftar grubunun futbolcular adýna verdiði çiçeði kabul eden Takým kaptaný Oktay Yiðit taraftarlara hep beraber hedefe ulaþacaklarýný söylerken taraftarlar da her zaman takýmý yanýnda olacaklarýný ve destek vereceklerinin sözünü verdiler. Ziyarette taraftarlar adýna kýsa bir açýklamada bulunan Murat Saylan ve Orhan Uçar, takýmý çok beðendiklerini, takýmdaki birlik ve beraberliðin þimdiden göze çarptýðýný söylediler. Herkesin Ünyespor a sahip çýkmasý gerektiðini de ifade eden Oney Kaplanlarý taraftar grubu sözcüleri Murat Saylan ve Orhan Uçar Ünyespor hak ettiði yere gelecek. Biz taraftarlar olarak elimizden gelen desteði sonuna kadar vereceðiz. Herkes takýma sahip çýksýn, destek versin. Ýnþal- ampiyonluk hedefi ile sezona baþlamayý planlayan Kilimli Belediyespor la anlaþan Sedat Özbað kulüp baþkanýnýn istifa etmesi ve hedefinde bitmesi üzerine görevi býraktý. Kilimli Belediyespor Baþkaný Engin Aygün yönetiminde yeni sezona mutlak þampiyonluk hedefiyle yola çýkmýþ ve oluþturduðu kadronun baþýnada eski orumspor Teknik Direktörlerinden Sedat Özbað ý getirmiþti. Transfer dönemindeki hareketliliðin ardýndan çalýþmalara baþlayan takým sahada baþarýlý performans gösterirken þok haber kulüp baþkaný Engin Aygün den geldi. Aygün, hedefli bir takým kurmalarýna bütçenin büyük bölümünü kendilerini karþýlamalarýna raðmen gereken desteði göremediklerini bunun içinde kadrolarýndaki futbolcularý maðdur etmemek için görevi býraktýðýný açýkladý. Bu geliþme üzerine Teknik Direktör Sedat Özbað da hedef olmadýðý için burda kalmasýnýn doðru olmadýðýný belirterek görevinden istifa etti. Özbað, bir çok kulüple görüþmesine raðmen verilmiþ sözü nedeniyle Kilimli de kaldýðýný belirterek bu aþamadan sonra yapacak bir þey olmadýðýný söyledi. Kargý Spor Salonu tamam gibi futbol sahasý yolda Vali Sabri Baþköy Kargý da yapýmý bitme aþamasýna gelen Spor Salonu ve önümüzdeki günlerde yapýmýna baþlanacak futbol sahasýný inceledi. V ali Sabri Baþköy Kargý daki incelemeleri sýrasýnda bitme aþamasýna gelen Spor Salonu ile ihalesi yapýlarak önümüzdeki günlerde baþlanacak olan futbol sahasýnýda gezdi. Vali Baþköy ilçe incelemeleri içinde Kargý da Spor Salonu ile yapýlacak olan sentetik futbol sahasý alanýnýda geçti. Ýncelemeleri sýrasýnda Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Belediye Baþkan vekili Mustafa Baþpýnar da hazýr bulundu. Kargý ilçesinde yaptýrýlan 500 kiþilik spor salonu inþaatýnda incelemelerde ve denetimlerde bulunan vali Sabri Baþköy yapýmcý firma yetkilisinden bilgi aldý. Baþköy, spor salonunun büyük oranda bitmiþ olduðunu çevre düzenlemesinin yapýlmasýnýn ardýndan hizmete hazýr hale geleceðini söyledi. Ýhalesi 15 Aðustos ta yapýlan ve önümüzdeki günlerde yapýmýna baþlanacak Kargý Ýlçe Futbol Sahasý nýda inceleyen iki tesisin tamamlanmasýyla Kargý ilçesinin modern bir spor kompleksine kavuþacaðýný belirterek ilçe halkýnýn çok daha güzel ve saðlýklý ortamda spor yapma imkaný bulacaklarýný söyledi. Vali Sabri Baþköy sentetik çim saha yapýlacak Kargý futbol sahasýný inceledi Alaca da 40 yaþ heyecaný lah güzel günler göreceðiz açýklamasýnda bulundular. Vali Sabri Baþköy ilçe spor salonu inþaatýný inceledi ve firma yetkilisinden çalýþmalarma ilgili bilgi aldý A laca da ilk kez gerçekleþtirilen Alaca Kaymakamlýðý, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Usta Öðretici Beden Eðitim ve Spor Öðretmeni Hüseyin Tokgöz ün organize ettiði 40 Yaþ üstü Futbol Turnuvasý nda heyecan sürüyor. 13 Aðustos Salý günü baþlayan, 6 takýmýn katýldýðý turnuvada tek devreli lig usulü uygulanýyor. Þenlik havasýnda geçen turnuvada geçmiþte faal olarak futbol oynayan sporcular yeniden turnuva ile yeþil sahalara döndüler. Kaleci dahil 8 oyuncu ile 60 dakikalýk iki devre halinde, 80x40 ölçülerine getirilmiþ Alaca Þehir Stadyumu zemininde turnuva müsabakalarý devam ediyor. Hafta içi ve Cumartesi 18.30, Pazar günleri ise ve olmak üzere iki ayrý müsabaka oynanýyor. Müsabakalarýn hakemliklerini Özkan Kaya, Ercan Davarcýoðlu ve Muhammed Yüksel yapýyor. Turnuva ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz Halk Eðitim Merkezi Müdürü Halim Yaðlý, ilçede ilk kez düzenlenen bu turnuvayý önümüzdeki yýllarda da daha kapsamlý bir þekilde düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi planladýklarýný söyledi. Turnuvaya katýlan tüm sporculara baþarýlar dileyen Yaðlý, Son düdük çalana kadar turnuvanýn centilmence geçmesini temenni ediyor, tüm takýmlara baþarýlar diliyorum dedi. Turnuvanýn organizasyonunda görev alan Usta Öðretici Beden Eðitim ve Spor Öðretmeni Hüseyin Tokgöz ise, turnuvaya katýlanlara teþekkür ederek, Organize ettiðimiz bu turnuvada sahaya çýkan tüm takýmlara ve futbolcularýna tek tek teþekkür ederiz. Bizleri onurlandýrdýnýz ve gururlandýrdýnýz. Genç nesillere sporun önemini bir kez daha vurguladýnýz. Ayrýca turnuvamýza ilgi gösteren ve duyurulmasýný saðlayan basýn mensuplarýmýza da teþekkür ediyoruz diye konuþtu. Turnuvanýn diðer iddialý takýmý Þekerspor maç öncesinde toplu halde Turnuvada mücadele eden Eski Dostar takýmý durnuvada iddialý

19 * ORUM MERKEZE 7 KM UZAKLIKTA * 500 M2 * ELEKTRÝK (SOKAK AYDINLATMASI MEVCUTTUR) * YOL+ÜCRETSÝZ SU KULLANIMI * TEL ÖRGÜ ÖDEMEDE KOLAYLIK * MÜCAVÝR ALAN ÝÝNDE ÖDEME ÞEKLÝ: PEÞÝN FÝYATI: TL TAKSÝTLÝ FÝYATI: TL AÐUSTOS orum Belediye Baþkanlýðý Akýllý kavþak kontrol sistemi alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Hitit Üniversitesi Yükseköðretim Kurumlarý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmeti alýmý iþi. Yer: Üçdutlar Mah., evre Yolu Bulvarý No:10 orum Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 orum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Saat: Hitit Üniversitesi Yükseköðretim Kurumlarý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý 49 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Üçdutlar Mah., evre Yolu Bulvarý No:10 orum Saat: EYLÜL orum Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Ýlimiz amatör spor klüplerine daðýtýlmak üzere 9 kalem spor malzemesi alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: EYLÜL orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe Büðet köyünde 197 ada, 2 parseldeki tarla vasfýndaki taþýnmazlarýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde bulunan 2 adet kafeterya-kantin kiralama iþi. (.HAK:2454) Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve araþtýrma Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2 kalem týbbi demirbaþ alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 1. Ýcra Dairesi orum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TAPU VERÝLÝR ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Ý L A N Polis Eþleri Kaynaþma- Yardýmlaþma Derneði orum Þubesinin olaðan genel kurul toplantýsýný aþaðýda belirtilen gündemle tarihinde saat 13.00'de dernek merkezinde çoðunluk saðlanamadýðý takdirde Cumartesi günü ayný yer ve saatte yapýlmasýna yönetim kurulumuzca karar verilmiþtir. Üyelerimize duyurulur. YÖNETÝM KURULU G Ü N D E M : 1- Açýlýþ ve Yoklama 2- Divan Kurulu Seçimi 3- Kesin Hesap Bilançosunun okunmasý 4- Denetim ve Yönetim Kurulunun Seçimi 5- Dilek ve Temenniler 6- Kapanýþ (.HAK:2478) YÝTÝK Ortaköy Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali ETÝNER Hasan oðlu 15/2/1957 Ortaköy Büyükkýþla Köyü Doðumlu (.HAK:2474) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Kargý Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. (.HAK:2481) YÝTÝK arasý satýþ faturasýný kaybettim. Hükümsüzdür. (.HAK:2476) YÝTÝK Bayat Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal DEMÝR Nihat kýzý Bayat Doðumlu (.HAK:2481) Abdullah KARLI T.C.: ABS ve PVC Pencere ve Kapý Sistemleri Sedat ALEV Cuma oðlu 1981 orum Doðumlu (.HAK:2477) (.HAK:2482) (.HAK:2469) SAHÝBÝNDEN SATILIK Binevler Kavþaðýna yakýn, Samsun Yoluna cephe, 6 kat, 24 dairelik KONUT ARSASI Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (.HAK:2473) AVUKAT ARANIYOR Avukatlýk bürosunda dolgun maaþ ile çalýþtýrýlmak üzere Avukat aranýyor. Av. Emine Duran Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen en az lise mezunu bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Can Oto Kurtarma Hizmetleri epni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi Karþýsý (.HAK:2471) Tecrübeli Bayan Tezgahtarlar Aranýyor Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Has Toptan Mür. Tel: Pazarlama departmanýna endüstriyel kimyasal ürünler konusunda tecrübeli diksiyonu düzgün ve insan iliþkileri kuvvetli tercihen pazarlama bölümü mezunu aktif araç kullanabilen tecrübeli bay bayan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Mail yolu ve þahsen müracaatlar kabul edilecektir. (.HAK:2479) Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan lokanta saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: epni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (Otel Pithana karþýsý) Muhasebe Departmaný GSM: e-posta: Tel: Tuðçe Kundura Zafer arþýsý No: 62 Tel: Gsm: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað (.HAK:2395) (.HAK:2472) (.HAK:1993) satýlýktýr. Mür. Tel: KALÝFÝYE ELEMAN ALINACAKTIR SU TESÝSATI VE TAMÝRÝNDEN ANLAYAN, DOÐALGAZ TESÝSATI ÝÞÝNDEN ANLAYAN DOLGUN ÜCRETLE VE SÜREKLÝ ALIÞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELÝ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN AÞAÐIDAKÝ ADRESE ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. KARAKAÞLAR ÝNÞAAT TARIM HAYV. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Adres: evreyolu Ýskilip Kavþ. No:304 (.HAK:2484) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Güzellik merkezinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:2463) Sahibinden Satýlýk Toyota Corolla D-4D 2010 model gri km de Fiyatý: 42,500,00 TL pazarlýklý (.HAK:2449) ELEMAN ARANIYOR Zevk Oto Dizayn da çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ve döþemeci ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:2459) ELEMAN ARANIYOR Vagondrik (taþ delme makinesi) operatörü aranýyor. Ýrtibat Tel: Adres: epni Mah. Akþemseddin Cad. No: 1 (Meydan Camii Karþýsý) (.HAK:2468) orum Tel: ELEMAN ARANIYOR Depoda çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. KARAKUÞ KURUYEMÝÞ Osmancýk Caddesi No: 21 (Ulu Camii Karþýsý) Tel: Adres: Gazi Cad. Maliye 1. Sk. Hitit iþ Merkezi Kat: 2 Tel: Adres: Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: (.HAK:3429) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM ARÞAMBA 28 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Kýymetli Mülkler Ýþ Bankasý arkasýnda bulunan 3 cepheli Ýþ Merkezi içerisinde 7 adet dükkan, 2. ve 3. katlarý faal, öðrenci yurdu olan mülk, Ayrýca 3 katlý 6 daireli bahçeli, bodrumlu, teraslý (.HAK:2254) (.HAK:2445) (.HAK:2455) ELEMANLAR ALINACAKTIR (.HAK:2110) bina komple satýlýktýr. Mür. Tel: PERSONELLER ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakci, Tornacý ve Makina imalatý konusunda tecrübeli personeller alýnacaktýr. KKS. 37. Sok. No: 5 Tel: Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Motor Ustasý ve Kalfalarý, Ýþ makinasý sektöründe yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gereklidir. K.S.S 3. Cad 31/B Cami Karþýsý orum DEVREN SATILIK orba ve kahvaltý, döner, ýzgara salonu halen faal durumda, mükemmel temiz, yurt dýþý iþim nedeniyle satýlýk veya kiralýktýr. Altýn Simit (.HAK:2453) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacýlar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Sinteks Endüstri San. Tic. Ltd. Þti Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 62 Tel: K.S.S. 14. Cad. No: 16 Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tornacý, borvekçi, cnc operatörü, cnc program teknikeri, kaynakçý, taþlamacý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir orum Teknik elik Döküm Makina Ltd. Þti. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: (.HAK:2447) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: (.HAK:2024) iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) POMPA SATIÞ ELEMANI ALINACAKTIR HÝTÝT PETROL (TURKUAZ AKARYAKIT BAYÝÝ) ÝRTÝBAT: CEP : (.HAK:2467) Satýlýk Besi Ahýrý Ýskilip Karlýk Köyü nde Pafta: G33, Ada: D1130 Parsel: 33 de m2 alanlý cins tahsisi yapýlmýþ içinde 2 adet kuyusu, 2 adet betonarme ev ve samanlýk, 130 baþlýk açýk ve kapalý besi ahýrý bulunan tarla sahibinden acilen satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:2448) (.HAK:2465) SAHÝBÝNDEN Carrefour arkasý Murat evler 12. Sk. Erdem Apt. Kat: 1 Daire: boþ daire mantolamalý ful yapýlý TL+pazarlýk Mür. Tel: (.HAK:2426) SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli, doðu-güney-batý cepheli, 3. kat, (.HAK:2355) EPNÝ MAH. EVRE YOLU BULVARI NO: 207 ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI YANI ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere üniversite mezunu, ehliyet sahibi BANKO, PAZARLAMA ve MUHASEBE elemaný alýnacaktýr. Not: Tercihen sigara kullanmayan. Mür. Tel: m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Ýskilip Belediyespor da kriz aþýldý! Mavi beyazlý kulüp geçen yýlki kadrosundaki futbolcular Osman Gýdýk, Turgay, Mustafa Veran, Salih, ve Enes Ateþ ile kesin anlaþtý Hüseyin ve Ali ile de büyük oranda anlaþma saðlandý. Teknik Direktör Nihat Armutçu sorunun aþýldýðýný söyledi. ARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013 B Koþ babam koþ! orum Belediyespor kamp dönüþünün üzerinden bir hafta geçmesine raðmen sahalarýn sýkýntýlý olmasý nedeniyle taktik çalýþma yapamýyor. Kýrmýzý Siyahlýlar dünde toplu olarak düz koþu ve daha sonrada sahanýn biçilen bölümünde dar alanda pas çalýþmasý yaptýlar. orum Belediyespor yeni sezonun son dönem çalýþmalarýnda saha sýkýntýsý yaþayarak sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takým kamp dönüþünden buyana çim saha olmadýðý için taktik çalýþma yapamýyor. Kýrmýzý Siyahlýlar dün ak- þam yaptýðý antrenmanda da Nazmi Avluca sahasýnýn tam olarak biçilmemesi nedeniyle biçilen bölümde koþu ve dar alanda pas çalýþmasý yaptýlar. 20 Aðustos ta kampý tamamlayan 22 Aðustos ta ise o- rum da çalýþmalara baþlayan Belediyespor Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zeminine çim kaplamanýn geç yapýlmasý, Nazmi Avluca sahasýnda ise güreþ nedeniyle çalýþma yapamadý. Mimar Sinan sentetik çim sahada topla teknik çalýþma yapan ancak futbolcularýn sakatlýk riski nedeniyle istediði programý uygulayamayan Teknik Heyet dünde bu sorunla uðraþtý. Pazar günü yapýlan güreþlerin ardýndan çim biçme iþlemi dün devam ettiði için kýrmýzý siyahlý takým sahanan biçilen bölümlerinde toplu olarak düz koþu ardýndan da çim kesilen bölümde dar alanda pas çamýþ- masý ile haftanýn ilk antrenmanýný tamamladýlar. Bir haftadýr taktik çalýþma yapamayan orum Belediyespor saha biçiminin bu akþam yapýlacak antrenmana kadar yetiþmesi ve kýrmýzý siyahlý takýmýn Orhangazispor maçýnýn taktik çalýþmalarýna baþlamasý bekleniyor. orumspor taktik çalýþtý B ölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan orumspor dün yaptýðý taktik çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürdü. Teknik Diirektör Sunay Güneþ yönetiminde 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan ça- lýþmaya sýnavý nedeniyle izinli olan Bilal dýþýnda tüm futbolcular katýl- dýlar. Isýnma hareketleri ve ardýndan dar alanda pas çalýþmasý ile devam eden antrenmanda daha sonra yarý sahada kontrol pas ile sona erdi. Teknik Direktör Sunay Güneþ kontrol pas çalýþmasý sýrasýnda hata yapan takým oyuncularýna þýnav cezasý verdi. Oldukça tempolu ve neþeli geçen antrenman çift kale maç ile sona erdi. orumspor bugün yapacaðý taktik çalýþma ile yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek. ölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor'da kriz yine aþýldý. Geçtiðimiz sezonda kadrodaki futbolcularla ekonomik konularda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle sýk sýk krizler yaþayan Ýskilip Belediyespor'da bu sezon baþýnda ayný sorun tekrarlandý. Geçtiðimiz sezonki kadroda bulunan futbolcular Hüseyin, Osman Gýdýk, Turgay ve Ali'nin peþinatlarýn ödenmemesi üzerine hafta sonunda takýmýn çalýþmalarýndan ayrýlarak orum'a döndükleri belirtilmiþti. Bu futbolcularla hafta baþýndan buyana devam eden görüþmelerde sorun dün akþam saatlerinde aþýldý. Teknik Direktör Nihat Armutçu, geçtiði- miz sezon yaþanan sýkýntýlar nedeniyle futbolcularýn paralarýný istediðini bu sorunu aþmak için yapýlan çalýþmalarýn dün akþam saatlerinde sonuç verdiðini ve futbolculara verdikleri miktarlarýn bu sabah hesaplarýna yatarak sorunun çözüleceðini söyledi. Armutçu, halen takýmla birlikte çalýþan Mustafa Veran, Salih ve Enes Ateþ ile birlikte Osman Gýdýk ve Turgay'ýn tekliflerini kabul ettiklerini sorunun bu isimlerle aþýldýðýný. Hüseyin Eðer'in kafasýnýn karýþýk olmasý nedeniyle bir süre istediði ve büyük ihti- malle onunda takýmda kalacaðýný söyledi. Armutçu, Ali Uyar ile de anlaþacaklarýný ümit eden ettiklerini belirterek hafta sonundan itibaren tam kadro olarak yeni sezon hazýrlýklarýna devam edeceklerini söyledi. Turgay Osman Gýdýk Hüseyin Eðer orumspor dan iki futbolcu daha 3. lige transfer yaptý Serkan Þekerspor, Gökhan Elazýð Belediyespor ile anlaþtý orumspor da geçen sezon forma giyen isimlerin transferleri devam ediyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmdan son olarak kaleci Serkan Ispanak ile Gökhan Aksoy transfer oldular. Geçen sezon kýrmýzý siyahlý takýmda forma giyen isimlerden kaleci Selahattin Serkan Ispanak yaptýðý görüþmeler sonucunda 3. Lig 3, grupta mücadele edecek olan Þekerspor AÞ ile anlaþtý. Dün yapýlan çalýþmaya gelen kaleci Serkan gerekli evraklarý alarak bugün Ankara da yeni takýmýyla sözleþme imzalamasý bekleniyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda geçen sezon forma aldýðý dönemlerde gösterdiði performansla dikkat çeken Gökhan Aksoy ise geçen sezon Belediyespor un grubunda mücadele eden Elazýð Belediyespor ile anlaþtý. orumspor la önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleþmesi bulunan Gökhan Aksoy un bonservisini almak için yönetime 5 bin liralýk senet verdiði kulüpten alacaðý para ile bu senedi ödemeyi planladýðý öðrenildi. Bu transferlerle geçtiðimiz sezon orumspor da forma giyen 12 futbolcu yeni sezonda baþka kulüplere transfer olmayý baþardýlar. Kadrosundaki gençlere mecburen güvenerek forma veren kýrmýzý siyahlý takýmda alt yapýsýnýn ne kadar güçlü olduðu bu transferlerle bir kez daha ortaya çýkmýþ oldu. Oto Drag a baþvurular baþladý Sekiz kategoride yapýlacak olan Oto Drag yarýþlarýna baþvurularýn baþladýðýný belirten HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç 1 Eylül pazar günü Akkent TOKÝ yolunda yapýlacak olan nefes kesen mücadeleye tüm orumlu yarýþ severleri davet etti. H Durum deðerlendirmesi.. Dün yapýlan antrenman sýrasýndaki görüþme aný orumspor un dün yapýlan antrenmanýnda Teknik Heyet ve Yönetim Kurulu üyeleri durum deðerlendirmesi yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn yeni sezon kadrosunu oluþturmak için yapýlan görüþmelerde yaþanan son geliþmeler dün Baþkan Rumi Ispanak ve Yönetim Kurulu üyeleri Güngör Atak ile Yetkin Özbey Teknik Direktör Sunay Güneþ tarafýndan deðerlendirildi. Antrenman sýrasýnda saha kenarýnda bir araya gelen yöneticiler ve Teknik Heyet kadronun eksiklerinin belirlenmesi transfer edilmesi düþünülen isimler konusunda fikir alýþ veriþinde bulunuldu. orumspor da dün yapýlan görüþmenin Ýskilip Belediyespor dan alýnmasý düþünülen futbolcularda yaþanan son dakika geliþmelerinin öncelikli gündem maddesi olduðu öðrenildi. Ýskilip Belediyespor la ödeme konusunda sorun yaþadýðý için ayrýlmalarý gündemde olan dört futbolcunun orumspor la görüþtüðü dün akþam saatlerinde ise bu futbolcularýn Ýskilip le anlaþtýðý belirtildi. ÝTOK un Oto Drag yarýþý pazar günü yapýlacak. Akkent Toki yolunda yapýlacak yarýþmalar için baþvurular baþladý. Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý Kulübü Baþkaný Mehmet Özenç, sekiz kategoride yapacaklarý yarýþmalar için orum un yaný sýra özellikle Ankara ve Samsun dan yoðun katýlým olacaðýný belirterek ilk günde kayýt için 15 aracýn ön kayýt baþvurusu yaptýðýný söyledi. Hýz ve Adrenalin severler için özel olacak Oto Drag yarýþlarýnýn hazýrlýklarýný devam ettiðini belirten Baþkan Mehmet Özenç, Amacýmýz orum a yakýþýr bir organize olmasý bunun içinde elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. 1. Mahalli Oto Drag yarýþý pazar günü saat da kayýtlarýn açýlmasý ile baþlayacak. Saat da kayýtlar sona erecek ve de verilecek brifingin ardýndan yarýþlarýn startý saat de verilecek. Tüm orumlularý bu yarýþlarý izlemeye davet ediyoruz dedi. Özenç in verdiði bilgiye göre yarýþmalar sekiz kategoride yapýlacak. Sýnýf 1 de 1400 cc, sýnýf 2 de cc, sýnýf 3 kategorisinde 1600 cc, sýnýf 4 kategorisinde cc, sýnýf 5 kategorisinde cc, sýnýf 6 kategorisinde 2701 cc ve üzeri, sýnýf 7 kategorisinde 4x4 ve 4 çeker araçlar, sýnýf sekizde ise Scirocco Cup kategorisinde- ki araçlar yarýþacaklar. Herhangi bir kategoride start verilebilmesi için en az iki aracýn kayýt yaptýrmasý gerekiyor. Yarýþmalara 2013 Oto Drag Lisansý olanlar veya lisans için evraklarýný kayýt sýrasýnda teslim edenler kabul edilecek. Lisans için gerekli evraklar ise kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, aile hekiminden alýnmýþ saðlýk raporu ve bir adet vesikalýk fotoðfraf. Yarýþmaya katýlým ücreti sigorta ve lisans dahil 150 lira olarak belirlendi. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç Oto Drag yarýþlarý 1 Eylül Pazar günü TOKÝ yolunda yapýlacak

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ayçiçeði üreticileri gelecekten ümitsiz

Ayçiçeði üreticileri gelecekten ümitsiz Cadde kenarlarýnda satýlýk araçlara izin yok Çorum Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda araç camlarýna yapýþtýrýlarak araç satýþý yapanlara izin vermiyor. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü yetkilileri Gazi, Ýnönü,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun aresiz baba yardým bekliyor orum merkeze baðlý altýcak Köyü'nde yaþayan evli iki çocuk babasý Ýsmail Þahin, yetkililerden uzanacak yardým elini bekliyor. Ailesi ve engelli iki çocuðu ile yaþam mücadelesi

Detaylı