Optik doğrultu kuplörlerinde performans analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optik doğrultu kuplörlerinde performans analizi"

Transkript

1 Dicle Üiversitesi Müheislik Fakültesi ergisi müheislikergisi Cilt:, Sayı:, 8-7 Dicle Üiversitesi Müheislik Fakültesi Aralık 00 Cilt:, Sayı:, Aralık 00 Optik oğrultu kuplörlerie performas aalizi N. Özlem ÜNVERDİ *, N. Ayı ÜNVERDİ Yılız Tekik Üiversitesi, Elektroik ve Haberleşme Müheisliği Bölümü, 339, Beşiktaş, İstabul İstabul Tekik Üiversitesi, Makia Müheisliği Bölümü, 337, Gümüşsuyu, İstabul Özet Optik ağlara, optik oğrultu kuplörü, optik fiber sesör, optik kuvvetleirici, optik filtre, optik eektör ve optik moülatör gibi evre elemaları kullaılmaktaır. Bu çalışmaa, söz kousu ola optik evre elemalarıa optik oğrultu kuplörüü kuplaj mekaizması ve veri iletimi, Kuple Mo Teorisi ve Pertürbasyo Teorisi ışığıa aaliz eilmiştir. Özeş olmaya, üzlemsel yapıaki katmalı slab, paralel, zayıfça kılavuzlaya, kayıpsız ve kılıfsız optik fiberleri yer alığı optik oğrultu kuplörüeki karşılıklı etkileşim icelemiş ve TE ve TM moları içi kuplaj katsayıları belirlemiştir. Optik fiberler arasıaki moal kuplaja, maksimum kuplajı, sekro uruma gerçekleştiği açıklamıştır. Aalize, TE moları arasıaki kuplajı, TM moları arasıaki kuplaja aha büyük ve TE çift moları arasıaki kuplajı, iğer molar arasıaki kuplaja aha etki oluğu görülmüştür. OptiSystem 7.0 simülatör yazılımı ile performas aalizi yapıla optik oğrultu kuplörüü karakteristik özellikleri irelemiştir. 93. THz frekasıa çalışa ve gücü 0 Bm ola staart bir sürekli işaretli CW, Cotiuous Wave lazer ve kuplaj katsayısı 0.5 ola optik oğrultu kuplörüü kullaılığı üzeek hazırlamış ve optik spektrum aalizörü ve optik güçölçer ile eğerleirilmiştir. Kuplör yapısıı oğal bir soucu olarak çıkış kapılarıaki gücü, giriş kapısıaki güce göre azalığı görülmüştür. Optik oğrultu kuplörüü çıkış kapıları, optik güçölçer ile icelemiş ve her iki çıkış kapısı içi toplam gücü, Bm oluğu izlemiştir. Optik oğrultu kuplörüü çıkış kapılarıa gözlee güç eğerlerii kuplaj katsayısıa göre eğişimlerie, kuplörü çalışma mekaizmasıı estekleyecek şekile, birici çıkış kapısıaki gücü azalırke, ikici çıkış kapısıaki gücü arttığı belirlemiştir. Aahtar Kelimeler: İletişim tekolojileri, optik haberleşme, optik fiber, optik oğrultu kuplörü. * Yazışmaları yapılacağı yazar: N. Özlem ÜNVERDİ. Tel:

2 Optik oğrultu kuplörlerie performas aalizi Performace aalysis of optical irectioal couplers Extee abstract Optical fibers are the preferre choice i commuicatio techologies, because of their small losses a high chael capacity ue to their broa ba with. The abuace of silisium, which is the raw material from which optical fibers are maufacture, i the ature, a occupatio of small space, workig i harmoy with the existig systems, a ot beig ifluece by electromagetic fiels are amog the basic properties of optical fibers workig at THz frequecies. I optical commuicatio systems, commuicatio i both irectios is achieve by usig the wavelegth ivisio multiplexig mechaism, a icreasig the ata trasmissio capacity is aime. I optical commuicatio etworks, which are rapily spreaig, elemets such as optical irectioal couplers, optical fiber sesors, optical amplifiers, optical moulators, optical isolators, optical filters, optical resoators, optical polarisers, optical circulators, optical reflectors, optical atteuators a optical etectors are commoly use. I this stuy, optical irectioal couplers are aalyse. A optical irectioal coupler, which is a four-port circuit elemet beig fe by a laser or a light emittig ioe at oe of the ports a proviig ata trasmissio through the other three ports, cosists of two parallel optical fibers a two bet or oe straight a oe bet optical fibers. Evaescet fiels ifluece each other because the istace betwee the axes of the optical fibers is much smaller tha the workig wavelegth. I this stuy, couplig mechaism a ata trasmissio of a optical irectioal coupler is aalyse by usig the Couple Moe Theory a Perturbatio Theory. The iteractio withi a optical irectioal coupler, which cosists of oietical, slab, parallel, weakly guiig, lossless a bare optical fibers, is aalyse for a time epeet term of expjt, a couplig coefficiets which are iepeet of the cooriate z i the propagatio irectio are etermie. Chage i the propagatio costat because of the couplig a the relatio betwee the couplig coefficiets are give, a it is fou that the maximum couplig occurs for the sychroous case whe moal couplig betwee the optical fibers is cosiere. Couplig coefficiets for TE a TM moes are etermie by usig the Maxwell equatios a ielectric-ielectric bouary coitios. The chage of couplig coefficiets with the raius of the seco optical fiber is calculate for TE eve, TE o, TM eve a TM o moes, if the trasmitte power is mw, the raius of the first optical fiber is 0 m, the refractive iex of the optical fibers is.5, a the refractive iex of the surrouig regio is, for three ifferet propagatio costats, at 00 THz. I the aalysis, it is observe that the couplig betwee the TE moes is bigger tha that betwee the TM moes, a that the couplig betwee the TE eve moes is more effective tha those betwee the other moes. Characteristic properties of a optical irectioal coupler are etermie by aalysig its performace with OptiSystem 7.0 simulator. A system cosistig of a staar cotiuous wave laser which works at 93. THz frequecy a has 0 Bm power, a a optical irectioal coupler with a couplig coefficiet of 0.5 is cofigure a is evaluate with a optical spectrum aalyser a a optical power meter. As a atural cosequece of the coupler structure, it is observe that the powers at the exit ports are less tha that at the etry port. The exit ports of the optical irectioal coupler are examie with the optical power meter, a it is observe that the total power is Bm for both exit ports. Whe the chage of the power values at the exit ports of the optical irectioal coupler with the couplig coefficiet is calculate, it is etermie that while the power at the first exit port ecreases, the power at the seco exit port icreases, which is expecte because of the workig mechaism of the coupler. Keywors: Commuicatio techologies, optical commuicatios, optical fiber, optical irectioal coupler.

3 N. Ö. Üveri, N. A. Üveri Giriş İletişim tekolojileri içie öemli bir yere sahip ola optik haberleşmei kullaımı her geçe gü yaygılaşmaktaır. Diğer iletişim ortamlarıa göre çok az kayıplı ola optik fiberler, ba geişliğii büyük olması eeiyle, kaal kapasitesii artmasıa ee olmaktaır. Optik fiberi hammaesii oğaa bol miktara buluması, az yer kaplaması, var ola sistemlerle uyumlu çalışması ve elektromagetik alalara etkilememesi, optik haberleşme sistemlerii, araıla bir iletişim tekolojisi urumua getirmiştir. Bu çalışmaa, optik haberleşme sistemlerii temel elemaları arasıa yer ala optik oğrultu kuplörüü karakteristik özellikleri Kuple Mo Teorisi ve Pertürbasyo Teorisi ile aaliz eilmiş ve OptiSystem 7.0 simülatör yazılımı ile çıkış gücü eğerleirilmiştir. Optik oğrultu kuplörüe kuplaj mekaizması Optik oğrultu kuplörüe, iki tae paralel, iki tae bükülmüş veya biri üz, iğeri ise bükülmüş ola optik fiber yer alır. Optik fiberleri optik ekseleri arasıaki uzaklığı, çalışma algaboyua göre çok küçük olması eeiyle evaescet alaları karşılıklı olarak etkileşimi söz kousuur. Optik oğrultu kuplörü, bir kapısıa lazer veya LED ile beslee ve iğer üç kapısıa veri iletimi sağlaa ört kapılı bir evre elemaıır. Uygu solaırma elemaı kullaılarak kapıya gele elektromagetik alga absorbe eilir veya kullaıla solaırma elemaıı empeasıa bağlı olarak verii tamamıı ya a bir kısmıı yasıması sağlaır. Birbirie paralel iki optik fiberi buluuğu optik oğrultu kuplörü, Şekil e görülmekteir. Optik oğrultu kuplörüeki optik fiberler arasıaki karşılıklı kuplaj, Kuple Mo Teorisi ve Pertürbasyo Teorisi yarımıyla belirleir. Optik fiberlere birisieki mou propagasyo sabitii, kuple koumaki iğer Şekil. Paralel iki optik fiberi kullaılığı optik oğrultu kuplörü. optik fibereki ayı veya farklı propagasyo sabitie sahip ola mou etkisiyle eğişimi aaliz eilir Balais, 989; Felse, 976; Haus ve Huag, 99; Louisell, 960; Saiku, 00; Syer ve Love, 983; Üveri, 998; Zhou v., 006. Zamaa göre eğişimi expjt olması urumua, c ve c, propagasyo oğrultusu z e bağımsız ola kuplaj katsayıları olmak üzere, optik fiberler arasıaki karşılıklı kuplaj eeiyle propagasyo sabitie meyaa gele eğişim, / j c c olarak buluur. Maxwell eklemleri kullaılarak kuplaj katsayıları, c 0 I xy P E E ve c 0 II xy P E E 3 ir. Buraa, P moları gücü, I birici kılavuz bölgesii kırılma iisi, II ikici kılavuz bölgesii kırılma iisi ve kılavuzları sara ortamı kırılma iisiir. 3

4 Optik oğrultu kuplörlerie performas aalizi Bu bölüme, Şekil e görüle optik oğrultu kuplörüeki kılıfsız optik fiberlereki kuplaj aalizi, TE ve TM moları içi yapılmıştır Üveri, 998. Optik fiberlere iletile TE çift ve TE tek molarıaki elektrik ala, Ey cos x A si B e x x 0 x x ur. Buraa, optik fiberi çekirek bölgesii yarıçapı ve k 0 serbest uzayaki alga sayısı olmak üzere, çekirek bölgesi ve ış ortama ilişki özeğerler, k c 0 cos cos si si 0 formuaır. Özeş olmaya, üzlemsel yapıaki katmalı, paralel, zayıfça kılavuzlaya, kayıpsız ve kılıfsız optik fiberleri yer alığı optik oğrultu kuplörü içi çalışma frekası 00 ve k0 5 k0 6 ir. Optik fiberleri ielektrik ortamlar oluğu ikkate alıarak ielektrik ielektrik sıır koşulları kullaılığı zama katsayılar, 0P A 7 ve cos B A si 8 Şekil. Optik oğrultu kuplörüe iletile TE çift molarıı kuplajıa, kuplaj katsayısıı ikici optik fiberi çekirek bölgesii yarıçapıa göre eğişimi. olarak ele eilir. Buraa, P, optik fibere iletile güçtür. Özeş olmaya optik fiberlereki kuplaj katsayısı, TE çift moları içi, si si k c 0 cos cos 9 ve TE tek moları içi, Şekil 3. Optik oğrultu kuplörüe iletile TE tek molarıı kuplajıa, kuplaj katsayısıı ikici optik fiberi çekirek bölgesii yarıçapıa göre eğişimi. THz e, P= mw, =0 m, =.5 ve = içi TE çift ve TE tek molarıaki kuplaj

5 5 N. Ö. Üveri, N. A. Üveri katsayısı c i ikici optik fiberi yarıçapı ye göre eğişimleri, Şekil ve Şekil 3 te yer almaktaır. Optik fiberlereki TM çift ve TM tek molarıaki magetik ala, x B e x x si x cos A H x y 0 ur. Dielektrik ielektrik sıır koşullarıa göre, katsayılar, / 0 P A ve si cos A B 3 olarak buluur. Özeş olmaya optik fiberlere iletile TM çift moları içi kuplaj katsayısı, si si 0 c cos cos formua ike, TM tek moları içi, 0 si si cos cos c 5

6 Optik oğrultu kuplörlerie performas aalizi yapısıaır. Çalışma frekası 00 THz e, P= mw, =0 m, = içi TM çift ve TM tek molarıaki kuplaj katsayısı c i ikici optik fiberi yarıçapı ye göre eğişimleri, Şekil ve Şekil 5 e görülmekteir. arasıaki kuplajı, iğer molar arasıaki kuplaja aha etki oluğu gözlemiştir. Kayıpsız ortama, optik fiberler arasıaki trasfer faktörü, F c 6 oluğu göz öüe tutularak, molar arasıaki maksimum güç trasferii, sekro uruma, bir başka ifaeyle, ayı propagasyo sabitie sahip ola molar arasıa meyaa geliği; F << urumua ise, kuplaj etkisii çok küçük oluğu görülmekteir Louisell, 960; Üveri, 998. Şekil. Optik oğrultu kuplörüe iletile TM çift molarıı kuplajıa kuplaj katsayısıı ikici optik fiberi çekirek bölgesii yarıçapıa göre eğişimi. Optik oğrultu kuplörüü çıkış gücü Bu bölüme, optik oğrultu kuplörüü karakteristik özellikleri, OptiSystem 7.0 simülatör yazılımı kullaılarak icelemiştir OptiSystem Compoet Library, 008. Şekil 6 a yer ala ve 93. THz frekasıa çalışa ve gücü 0 Bm ola staart bir sürekli işaretli CW, Cotiuous Wave lazer ve kuplaj katsayısı 0.5 ola optik oğrultu kuplörüü kullaılığı üzeek hazırlaarak optik spektrum aalizörü ve optik güçölçer ile eğerleirilmiştir. Sürekli işaretli lazeri gücüü algaboyua göre eğişimi, Şekil 7 e verilmiştir. Şekil 5. Optik oğrultu kuplörüe iletile TM tek molarıı kuplajıa kuplaj katsayısıı ikici optik fiberi çekirek bölgesii yarıçapıa göre eğişimi. Çalışmaa, TE moları arasıaki kuplajı, TM moları arasıaki kuplaja aha büyük oluğu belirlemiş ve TE çift moları Optik oğrultu kuplörüü çıkış kapılarıaki gücü algaboyua göre eğişimi, optik spektrum aalizörü ile gözlemiştir. Şekil 8 ve Şekil 9 aki çıkış karakteristiklerii bezer özellik gösteriği ve giriş gücüü azalığı görülmekteir. Optik oğrultu kuplörüü çıkış kapıları, optik güçölçer ile icelemiş ve Şekil 0 a görülüğü gibi, her iki çıkış kapısı içi toplam gücü, Bm oluğu belirlemiştir. 6

7 N. Ö. Üveri, N. A. Üveri Şekil THz e çalışa optik oğrultu kuplörü üzeeği. Şekil THz e çalışa sürekli işaretli lazeri gücüü algaboyua göre eğişimi. 7

8 Optik oğrultu kuplörlerie performas aalizi Şekil 8. Optik oğrultu kuplörüü birici çıkış kapısıaki gücü algaboyua göre eğişimi. Şekil 9. Optik oğrultu kuplörüü ikici çıkış kapısıaki gücü algaboyua göre eğişimi. 8

9 N. Ö. Üveri, N. A. Üveri Şekil 0. Optik oğrultu kuplörüü çıkış kapılarıaki toplam güç bilgisi. Şekil. Optik oğrultu kuplörüü gücüü kuplaj katsayısıa göre eğişimi. Şekil e yer ala optik oğrultu kuplörüü çıkış kapılarıa gözlee güç eğerlerii kuplaj katsayısıa göre eğişimleri ile kuplörü çalışma mekaizmasıı bir göstergesi olarak birici çıkış kapısıaki gücü azalırke, ikici çıkış kapısıaki gücü arttığı görülmüştür. Semboller c E F k P t U β γ : Kuplaj katsayısı : Optik fiberi yarıçapı : Elektrik ala : Trasfer faktörü : Dalga sayısı : Kırılma iisi : Optik fibere iletile güç : Zama : Optik ekseler arasıaki uzaklık : Propagasyo sabiti : Optik fiberi sara bölgei özeğeri ε κ μ ω : Dielektrik sabiti permitivite : Optik fiberi özeğeri : Magetik geçirgelik permeabilite : Açısal frekas Souçlar Bu çalışmaa, optik oğrultu kuplörüü çalışma mekaizmasıı belirlemek amacıyla Kuple Mo Teorisi ve Pertürbasyo Teorisi e yararlaılarak TE ve TM molarıa ait moal aaliz yapılmıştır. Özeş olmaya, üzlemsel yapıaki katmalı, paralel, zayıfça kılavuzlaya, kayıpsız ve kılıfsız optik fiberleri oluğu optik oğrultu kuplörüeki karşılıklı etkileşim icelemiş ve kuplaj katsayıları ele eilmiştir. Optik fiberler arasıaki moal kuplaja, maksimum kuplajı, ayı propagasyo sabitie sahip ola molar arasıa bir başka 9

10 Optik oğrultu kuplörlerie performas aalizi eyişle sekro uruma gerçekleştiği açıklamıştır. 00 THz e çalışılmış ve üç farklı propagasyo sabiti içi, iletile mou gücüü mw, birici optik fiberi yarıçapıı 0 m, optik fiberleri kırılma iisii.5 ve optik fiberleri sara bölgei kırılma iisii olması urumua, TE çift, TE tek, TM çift ve TM tek molarıaki kuplaj katsayılarıı, ikici optik fiberi çekirek bölgesii yarıçapıa göre eğişimleri icelemiştir. Aalize, TE moları arasıaki kuplajı, TM moları arasıaki kuplaja aha büyük oluğu ve TE çift moları arasıaki kuplajı, iğer molar arasıaki kuplaja aha etki oluğu soucua varılmıştır. Çalışmaa, OptiSystem 7.0 simülatör yazılımı ile optik oğrultu kuplörüü karakteristik özellikleri icelemiştir. 93. THz frekasıa çalışa ve gücü 0 Bm ola staart bir sürekli işaretli lazer ile beslee üzeek hazırlamıştır. Optik spektrum aalizörü ile kuplaj katsayısı 0.5 ola optik oğrultu kuplörüü çıkış kapılarıaki gücü algaboyua göre eğişimi gözlemiş ve giriş gücüü, bekleiliği gibi azalığı izlemiştir. Optik güçölçer ile her iki çıkış kapısı içi toplam gücü, Bm oluğu görülmüştür. Optik oğrultu kuplörüü çıkış kapılarıa gözlee güç eğerlerii kuplaj katsayısıa göre eğişimlerie, kuplörü çalışma mekaizmasıı estekleyecek şekile, birici çıkış kapısıaki gücü azalırke, ikici çıkış kapısıaki gücü arttığı belirlemiştir. Kayaklar Balais, C. A., 989. Avace Egieerig Electromagetics, Joh Wiley & Sos, New York. Felse, L. B., 976. Evaescet Waves, Joural of the Optical Society of America, 66, 8, Haus, H. A. ve Huag, W. P., 99. Couple- Moe Theory, Proceeigs of the IEEE, 79, 0, Louisell, W. H., 960. Couple Moe Parametric Electroics, Joh Wiley&Sos, New York. OptiSystem Compoet Library, 008. Optiwave. Saiku, M. N. O., 00. Optical a Wireless Commuicatios, CRC Press, New York. Syer, A. W. ve Love, J. D., 983. Optical Waveguie Theory, J.W. Arrowsmith Lt., Bristol, Great Britai. Üveri, N. Ö., 998. Düz ve Bükülmüş Optik Dalga Kılavuzlarıı Karşılıklı Kuplajıa Kılavuzlamış Moları Evaescet Alalarıı ve Sızıtılı Moları Etkisi, Doktora Tezi, Yılız Tekik Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü, İstabul. Zhou, K., Zhag, L., Che, X. ve Beio, I., 006. Low Thermal Sesitivity Gratig Devices Base o Ex-5 Tiltig Structure Capable of Forwar-Propagatig Claig Moes Couplig, Joural of Lightwave Techology,,,

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı itüdergisi/d mühedislik Cilt:4, Sayı:1, 43-49 Şubat 005 Evre kaydırımlı mikroşerit yama ate dizili Ku bad alıcı tasarımı Bület YAĞCI, Osma PALAMUTÇUOĞLU, Selçuk PAKER İTÜ Elektrik-Elektroik Fakültesi,

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Versio 2010 So gücelleme: 2010 List of Abbreviatios Kısaltmalar listesi Cotet İçidekiler DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 Ru@Rate RFQ SCM

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:2, 205-214 Haziran 2006 Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi Hakan GÜLER *, Güngör EVREN İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 15-22 Aralık 2005 Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi Mustafa ŞEKKELİ, Nesrin TARKAN İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Mühendislik Fakültesi Fakültesi mühendislik Cilt: 5, 2, dergisi 39 111118 Aralık 2014 Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

II. ULUSAL EGE KOMPOZİT MALZEMELER SEMPOZYUMU 07-09 KASIM 2013

II. ULUSAL EGE KOMPOZİT MALZEMELER SEMPOZYUMU 07-09 KASIM 2013 FT-IR SPEKTROSKOPİSİNİN KANTİTATİF DEĞİŞİMLERE KARŞI DUYARLILIĞININ İNCELENMESİ Uğur Erşen Şenbil a, Kemal Köseoğlu b a, İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. / Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı