KimyaKongreleri.org KİMYASAL ANALİZ İÇİN OPTİK ALGILAYICILAR GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KimyaKongreleri.org KİMYASAL ANALİZ İÇİN OPTİK ALGILAYICILAR GİRİŞ"

Transkript

1 KİMYASAL ANALİZ İÇİN OPTİK ALGILAYICILAR Mürvet Volkan Kimya Bölümü, ODTÜ, Ankara GİRİŞ Algılayıcı, bir örnek içinde tayin edilmek istenen analitin derişimini veya aktivitesini ölçmeye yarayan bir düzenektir. Ölçüm yöntemi olarak optik metodlar kullanıldığı zaman optik algılayıcı olarak adlandırılır. Bütün kimyasal analiz yöntemlerinde olduğu gibi optik algılayıcılarda da aranan temel özellikler duyarlı ve seçici olmalarıdır. Algılayıcılar pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Saha çalışmalarında, yerinde (in situ) ölçümlerde ve uzaktan kumandalı sistemlerde sürekli ölçüm yapabilen algılayıcılar önem kazanmasına karşm, pekçok kimyasal problemin çözümünde sadece bir kez ölçüm yapan algılayıcı tipi yeterli olabilmektedir. Wolfbeis (1) bir çalışmasında sürekli ölçüm yapabilen sistemleri sensör (sensor), bir kez kullanılıp atılan sistemleri ise prob (probe) olarak isimlendirip birbirinden ayırmıştır. Kullanım alanına bağlı olarak algılayıcıdan beklenen özellikler değişebilmektedir. Daha çok sürekli ve otomatik ölçüm yapılması gereken alanlarda kullanıldığı için sensörün, çalışılan sistem içindeki değişikliklere yanıt verebilmesi, zaman içinde tayin edilmek istenen maddenin derişimi azalıp çoğalabileceği için tersinir çalışabilmesi ve algılama süresinin, derişimin değişim süresinden daha kısa olması gerekir. Buna karşın prob sistemlerinde, ölçüm sonrası değiştirilecek modülün kolay hazırlanabilir ve ucuz olması gibi özellikler aranmaktadır. Bunların dışında genel olarak tüm algılayıcıların dayanıklı ve güvenilir olması, az bakım gerektirmesi pratik kullanım açısından önemlidir. 210

2 Ölçümler sırasındaki optik değişimler, soğurma, yansıma, lüminesans, Raman spektroskopik yöntemlerini farklı düzenlemelerle (atılabilir kağıt şeritler, test tüpleri kullanarak) veya optik fiber gibi daha gelişmiş teknolojik ürünlerle donatarak ölçülebilir. Basit bir düzenekle, sabit dalgaboyunda tek bir parametrenin değişimi incelenebileceği gibi, birden fazla dalgaboyunda ölçüm yaparak çok sayıda parametreyi değerlendiren, bilgisayar donanımlı, kemometrik analiz yöntemlerini içeren gelişmiş sistemler de kullanılabilir. Ancak algılayıcı tasarımında üzerinde durulması gereken en önemli konu algılama ilkesi ve bu ilkede yapılan ve algılayıcıya diğer algılayıcılara göre farklılık getiren modifikasyonlardır. Bir algılayıcıda ışın fiber optik kablo aracılığı ile taşmıyorsa, bu algılayıcı fiber optik algılayıcı olarak adlandırılır. Kimyasal ve optik algılayıcılar hakkında geniş bilgi 1-4 numaralı kaynaklarda bulunabilir; optik fiberlerin temel ilkeleri hakkında geniş bilgi için ise 5 ve 6 numaralı kaynaklardan yararlanılabilir. Bu metinde fiber optik algılayıcılar hakkında genel bilgi verildikten sonra H2S, ph ve 1-aminopiren tayini için hazırlamış olduğumuz prob ve sensörlerden bahsedilecek ve genel anlamda ölçüm tekniğinin yanısıra sol-jel, akusto-optik ayarlanabilir filitre (acousto optic tunable fılter, AOTF), yüzeyde güçlendirilmiş Raman spektrometri (surface enhanced Raman spectrometry, SERS) gibi yenilikler hakkında da bilgi verilmeye çalışılacaktır. 211

3 (a ) nüve kılıf (b) -*< kılıf in2) *< nüve in,) Şekil 1. Fiber optiğin şem atik gösterim i a : kabul açısı, 0 : geliş açısı. Fiber optiğin çalışm a ilkesi Işın fiber optik içinde tam yansım a ilkesi ile taşınır. Fiber optik Şekil la'da görüldüğü gibi nüve (core) ve k ılıf (cladding) adı verilen, kırılm a indisleri birbirinden farklı iki tabakadan oluşur. K ılıfın kırılm a indisi nüveninkinden daha küçüktür. K ılıf yü zeyin de tam yansım anın sağlanabilm esi için gelen ışının kritik açıdan daha büyük bir açı ile k ılıf yüzeyin e çarpması gerekm ektedir (Şekil lb ). Ancak bu şart sağlanırsa giren ışın fiber içinde ilerleyebilir. Her fiber için belirli bir kabul açısı vardır ve bu açı nüve, k ılıf ve ışığın geldiği ortamın kırılm a indisine bağlı olarak değişir. Bir fiberin kabul açısı sayısal apertür (numerical aperture, N A ) veya f/n u m a ra sı ile ifade edilir. N A = n sin a f/numarası = '/> tan a Bu eşitliklerde n havanın kırılm a indisini, «ise kabul açısını gösterm ektedir İşının kritik açıdan daha büyük bir açı ile gelm esi, tam yansım anın yanısıra sönen d alga (evanescent w ave) adı verilen elektrom anyetik bir alan oluşm asına da neden olur. Bu alan k ılıf içine şığın d algaboyuna yakın bir m esafed e nüfuz eder ve o b ölge içindeki 212

4 moleküllerle etkileşime girer. Sönen dalga etkileşimi UV, VIS ve ER bölgesinde tayin edilecek madde hakkında nicel ve nitel bilgi almanın en yaygın kullanılan şeklidir. Bu uygulamalardan birisi Şekil 2'de gösterilmektedir. Fiber optik yapımında kullanılan materyalin esnek ve geniş bir bölgede ışığa geçirgen olması gerekmektedir. Silika, cam, plastik bu amaçla kullanılmaktadır. Silikat Fiberler sadece VIS bölgesinde çalışabiliyor olmalarına karşın ucuz oluşları ve büyük NA değerleri nedeni ile en yaygın kullanılan fiber türüdür. Bu tür fiber optiklerin nüve kısmının çapı genellikle pm arasındadır. Daha çok ışık iletebilmek için birden fazla fiber bir araya getirilerek bir demet oluşturulur. İki fiber optik demeti bir araya getirilip bu destenin bir ucu ikiye ayrılarak kullanılırsa buna çatallı (bifurcated) fiber denir. Fiber optik kullanımında ışık kayıpları Rayleigh saçılmasına bağlanır. Dalgaboyunun dördüncü kuvveti ile ters orantılı olarak değişen bu saçılma en çok UV bölgesinde en az IR bölgesinde ışık kayıplarına neden olur. Şekil 2 Sonen dalga etkileşim i ilkesinin akış hücreli bir çalışm adaki kullanımı 213

5 H2S TAYİNİ Hidrojen sülfür, doğada organik maddelerin bakteriler tarafından bozunması ile oluşur. Ayrıca doğal gaz, petrol, volkanik gazların içinde de bulunur. Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsünün (NIOSH) öngördüğü maruziyet smın 10 ppm/10 dakikadır. 300 ppm derişiminde ise kısa süreli etkileşim bile öldürücü olabilmektedir. Bu metinde bahsedilecek H2S probunda algılama ilkesi kadmiyum klörür kaplı yüzeylerin H2S varlığında lüminesant CdS nanoyapılar oluşturmasına dayanır. Şekil 3'deki düzenek kullanılarak yapılan optimizasyon çalışmaları ile CdCİ2 derişimine, CdS oluşması için gereken nem oranına, hangi yüzey üzerinde oluşması gerektiğine ve reaksiyon süresine karar verilmiştir. Bu çalışmalar sonunda 0.5 M CdCl2 kulanarak %70 bağıl nem oranında çalışıldığı zaman en yüksek sinyalin alındığı görülmüştür. Reaksiyon süresi olarak dakika uygun bulunmuştur. Ancak reaksiyon süresince belirli aralıklarla yapılan ölçümler 3 dakika gibi kısa sürede dahi ölçülebilir sinyal alınabildiğini göstermiştir. Kadmiyum klorürün adsorplanacağı yüzey olarak tüpsel sistemde (tubular device) silika jel, sade (plain) fiber optik ölçümlerinde fılitre kağıdı, kaplanmış (coated) fiber optik ölçümlerinde ise polietilen oksit (PEO) kullanılmasına karar verilmiştir. Olası gaz girişimlerini irdelemek için sülfür dioksit, metil merkaptan, dimetil sülfür, nitrojen dioksit gazlarının varlığında ölçüm yapılmış ve etkilerinin olmadığı görülmüştür. 214

6 Çıkış Şekil 3. CdCİ2 kaplı yüzeylerin H2S ile etki leştir! Idiği reaksiyon hücresi. H2S derişimi, ppm Şekil 4. Borulu H2S sistemi için kalibrasyon grafiği. Tfipsel Sistem Bu çalışmada CdCh kaplanmış silika jel ile (30-70 mesh) doldurulmuş cam tüplerin (iç çap, 0.4 cm; uzunluk 8 cm) içinden belirli bir akış hızında hava pompalanarak ortamda bulunabilecek H2S gazının CdCİ2 ile etkileşmesi sağlanmaktadır. Örnekleme süresi sonunda tüpler portatif UV lambası ile aydınlatılır; kolon üzerinde CdCl? ile H2S gazının etkileşimi sonucunda oluşan floresant kısmın yüksekliği ölçülür ve aynı koşullar 215

7 kullanılarak hazırlanmış (aynı silika jel, aynı cam tüpler ve aynı akış hızı) kalibrasyon grafiğinden H2S derişimi bulunur Tipik bir kalibrasyon grafiği Sekil 4'de gösterilmektedir Sonuçların tekrarlanabilirliği 1 30 ppm H2S düzeyinde % 5.7'dir Tayin edilebilme sınırı ise 2s için 0 08 ppm'dir. Fiber Optik Sistemi Sade fiber optikle yapılan ölçümler Şekil 5'de görüldüğü gibi aynı fiber optik, hem uyarma ışığını kaplanmış kağıt veya PEO yüzeyine taşımakta, hem de CdS emisyonunu spektroflorimetreye iletmektedir. Bu sistemin 3 s için hesaplanmış tayin edilebilme sınırı 4.3 ppb'dir. 0 1 yan:ayna î optik fiber fioresant yüzey Şekil 5. Fiber optikli ölçüm düzeneği. Xay: uyarma dalgaboyu, X.e; emisyon dalgaboyu. Kaplanmış fiber optikle yapılan ölçümler Bu çalışmada polietilen oksit (PEO) içinde hazırlanan CdCİ2 fiber optiğin parlatılmış ucuna kaplanmıştır. Şekil 5'deki düzenek kullanılarak yapılan ölçümlerde tayin edilebilen en düşük H2S derişimi 36 ppb'dir. H2S tayini ile ilgili detaylı bilgi için 7 ve 8 numaralı makalelere başvurulabilir 216

8 ph SENSÖRÜ Bu sensörün yapımında sol-jel ve AOTF teknikleri kullanılmıştır. Soi-iei Sol-jel tekniği silika, titan veya organik guruplarla modifıye edilmiş (ORMOSELS), nano gözenekli (nanoporous) yapılar oluşturmak için kullanılır. Oksijen köprüleriyle birbirine bağlanmış SiCVler şeklindeki silikat matriksi, reaktif maddelerin (precursors) hidrolizi ve yoğunlaşması (condensation) sonucu ortaya çıkar. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan reaktif maddelerden ikisi tetraetoksisilan (TEOS) ve tetrametoksisilan (TMOS)fdır. İşlemin başlangıcında sol adı verilen kolloidal bir yapı oluşur. Parçacıklar arasında etkileşim arttıkça sol'un akışkanlığı azalır ve sonuçta katı jel haline dönüşür. Gözeneklerde çözelti bulunduğu sürece katı jel haline geldikten sonra dahi jel in yapısı ve özellikleri değişmeye devam eder; yeni çapraz bağlar oluşur; jel yapısı büzülür; küçülür. Sol-jelin yapısı, örneğin yüzey alanı, gözenek boyutu, bir ölçüde hidroliz ve yoğunlaşma basamaklarının kinetiğini kontrol ederek ayarlanabilir. Bu amaçla kullanılan en önemli değişken ortamın ph sidir. Sensör uygulamalarında sol-jel yapısı anal ite duyarlı reaktif fazı barındıracak, ışığa geçirgen bir ortam sağlar. Bu amaçla kullanılacak madde sol-jelin hazırlanma aşamasında ortama ilave edilir ve böylece üç boyutlu silikat ağının algılayıcı maddenin etrafını sararak kafes benzeri bir yapı oluşturması sağlanır. Küçük anal it molekülleri bu yapı içine kolayca girerek algılayıcı madde ile etkileşirler. Sol-jel ortamı, algılayıcı maddenin geometrik yapısında bir değişikliğe yol açmadığı için, madde, katı faz içine hapsolmuş olmasına rağmen sulu ortamdakine benzer davranış gösterir. Bu özelliği sol-jel tekniğine, kovalent bağ oluşturma, fiziksel adsorplama, immobilize etme gibi sensör oluşturmada kullanılan 217

9 diğer tekniklere göre üstünlük sağlar. Sol-jel tekniği ile ilgili geniş bilgi 9-11 numaralı yayınlarda verilmektedir. AOTF AOTF elektronik olarak ayarlanabilen bandpass fılitresidir. AOTF nin en önemli parçası olan akusto-optik kristalin elektromanyetik radyasyonla etkileşimi geniş bir dalgaboyu aralığından tek dalgaboyunun seçimini sağlar. AOTF nin çalışma prensibi, kristalin kırılma indisinde akustik dalgalarca sağlanan periyodik değişimler nedeni ile gelen ışığın Bragg kırılımına uğramasına dayanır. Seçilen dalgaboyu kristale uygulanan radyo frekansına bağlıdır. Dalgaboyunu değiştirmek için frekansı değiştirmek yeterlidir. AOTF nin prizma veya grating kullanarak dalga boyu seçimi yapan sistemlere göre çeşitli üstünlükleri vardır; oynak parça içermeyen, daha kompakt ve daha dayanıklı bir yapıya sahiptir; dalgaboyu aralığı çok geniştir (UV-VIS-IR) ve bu tür sistemlerle hızlı tarama yapılabilmektedir. Geniş bilgi için numaralı makalelere başvurulabilir. Dalgaboyu, nm Şekil 6 AOTF-pH sensörü ile asidik ve bazik ph larda alınmış emisyon spektrumu. 218

10 Bu çalışmanın amacı AOTF kullanımının sensör yapımına uygunluğunu göstermektir (15). Uygulama olarak sol-jel teknolojisi ile hazırlanmış ph sensöru seçilmiştir. Algılayıcı madde olarak fluorescein molekülünün dekstran türevi kullanılmıştır. Fluorescein, bazik ph larda floresans emisyonu vermekte, asidik ph lara gidildikçe emisyon sinyali azalmakta ve tamamen kaybolmaktadır. Bu reaksiyon tersinirdir ve bu özellik soljel içinde de korunmaktadır. Sol-jel teknolojisi ile çok ince kaplama yapmak olasıdır. Bu özellik sensörün algılama süresini çok kısaltmaktadır. Bu süre AOTF sensöründe 15 saniyedir. Argon iyonlu lazer ışık kaynağı, AOTF dalgaboyu seçicisi ve sol-jel içine hapsedilmiş fluorescein ile hazırlanmış ph sensörü ile ph 3 ve ph S'de alınmış floresans sinyalleri Şekil 6'da görülmektedir. SERS Raman spektrometrisi moleküllerin yapısını incelemede en çok kullanılan tekniklerden birisidir. Gaz, sıvı ve katı örneklerin Raman spektrumunu almak mümkündür. Resonans Raman dışında Raman teknikleri çok duyarlı değildir ve ancak yüksek' anal it derişimlerinde kullanılabilirler. SERS tekniği yüzeydeki analit tayinlerinde 106 kez bir duyarlılık artışı getirerek Raman tekniğinin diğer spektroskopik teknikler arasındaki önemini artırmıştır. Bu gelişmenin henüz tam olarak benimsenmiş teorik bir açıklaması yoksa da iki mekanizmanın SERS etkisine katkısı olduğu düşünülmektedir. Bunlar elektromanyetik ve kimyasal etkilerdir. Yapılan araştırmalar elektromanyetik etkinin daha baskın olduğunu göstermektedir. Elektromanyetik etkileşmeye neden olan en önemli faktör olarak yüzey plazmonları gösterilmektedir. Metalin yüzeyine yakın bölgede bulunan iletkenlik elektronlarının toplu olarak uyarılması yüzey plazmonu olarak adlandırılır. Metal yüzeyindeki elektron bulutunun salınımı (oscillation) veya metal-hava ortak yüzeyinde yayılan 219

11 elektromanyetik radyasyon olarak tanımlanabilir. Yüzey plazmonlannm uyarılabilmesi için yüzeyin pürüzlü olması gerekir. Yüzey plazmonlannm varlığında hem gelen ışığın hem de saçılan ışığın elektromanyetik alanı güçlendirilmiş olur. Bu etkileşim elektromanyetik SERS mekanizmasını oluşturur. Yüzeye kaplanan metalin cinsinin SERS için önemli bir parametre olduğu bilinmektedir. En güçlü SERS etkisi gümüş yüzeyinde elde edilmekte, bunu bakır ve altın izlemektedir. Raman kayması (shift), cm 1 Şekil 7. SERS-aktif sol-jel yüzeyi kullanılarak alınmış 1-aminopiren spektrumu (10'3 M). SERS tekniğinin analitik uygulamalarındaki en büyük zorluk metal parçacıkları içeren homojen ve tekrarlanabilir bir yüzey oluşturmanın kolay olmamasıdır. Genellikle cam yüzeyine tutturulmuş olan silika, alümina, titanyum oksit gibi mikro küreciklerin üzeri metal tabakası ile kaplanarak kullanılmaktadır. Henüz her amaca uygun standart bir aktif yüzey bulunamadığı için bu konudaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. 16 ve 17 numaralı kaynaklar SERS'in teorisi ve uygulamaları ile ilgilidir. 220

12 Şekil 7'de AgCİ nano parçacıklarını içeren sol-jelin indirgenmesi ile hazırlanmış olan yeni bir aktif yüzey (18) üzerinde alınmış 1-aminopiren spektrumu görülmektedir. Şekil 8'de ise aynı analitin, gümüş metal parçacıkları içeren poîivînil alkol (19) ile kaplanmış fiber kullanılarak alınmış spektrumu görülmektedir. Raman kayması (shift), cm'1 Şekil 8. SERS-aktif PVA ile kaplı fiber optik ile alınmış 1-aminopiren spektrumu (10'5 M) KAYNAKÇA î. I.Ohme and O.S.Wolfbeis, Mikrochim Acta 126,177 (1997). 2. W.R. Seitz, CRC Critical Reviews in Anal. Chem. 19, 135 (1988). 3. A.Arnold, Anal. Chem. 64, 1015A (1992). 4. J.Janata, M.Josowicz, P Vanysk and D.M.Devaney, Anal. Chem. 70, 179R (1998). 5. G.Kaiser, Optical Fiber Communications, Me Graw-Hill, New York H.K.Wolf, Handbook of Fiber Optics, Theory and Applications, Garland STPN Press, New York,

13 7. M.Volkan, T.Eroğiu, AE.Eroğlu, O.Y.Ataman and H.B.Mark Jr, Talanta 47, 585 (1998). 8. AE.Eroğlu, M.Volkan, E.Bayramlı, O.Y.Ataman and H.B.Mark Jr., Fresenius J. Anal. Chem. 355, 667 (1996). 9. B.C.Dave, B.Dunn, J.S.Valentine and J.I.Zink, Anal.Chem. 66, 1120A (1994). 10. O.Lev, M.Tsionsky, L. Rabinovich, V.Glezer, S.Sampath, I.Pankratov and J.Grun, Anal. Chem. 67, 22A (1995). 11. B.D.MacCraith, C.McDonagh, A.K. McEvoy, T.Butler, G.O.KeefFe and V.Murphy, J.Sol-Gel Science and Technology, 8, 1053 (1997). 12. X.Wang, Laser Focus World 28, 173 (1992). 13. C.D.Tran, Anal. Chem. 64, 971 (1992). 14. C,D.Tran and R.F.Furlan, Anal. Chem. 64, 2775 (1992). 15. M.Volkan, Y.Lee and T.Vo-Dinh, Application of AOTF-Based Sensor with Sol-gel Probes. Yayına hazır! anmakta. 16. T. Vo-Dinh, Sensors and Actuators B, 29, 183 (1995). 17. A.Campion and P.Kambhampati, Chemical Society Reviews, 27, 241 (1998). 18. New Surface Enhanced Raman Substrate Based on Silver Nanoparticles in Sol-gel. M.Volkan, D.L.Stokes and T.Vo-Dinh. Yayma hazirlanmakta. 19. Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) Using Polyvinyl Alcohol Films Doped, with Silver, M.Volkan, D.L.Stokes and T.Vo-Dinh. Yayına hazirlanmakta. 222

14 OPTICAL SENSORS FOR CHEMICAL ANALYSIS Abstract' A sensor is a device that is capable of reporting the concentration of an analyte or a physical parameter. The prime analytical requirement for a chemical sensor to be used for analyzing a real matrix is sensitivity. Selectivity is closely coupled with this requirement. In any sensor design the two most interesting factors are the sensing principle and the cleverness to choose a modifier, which renders a particular property to the sensor. Chemical sensing is based on the absorption, scattering and fluorescence of light by the sample. If an optical fiber is used in the measurement, the sensor is called as fiber optic sensor. An optical fiber may be simply described as a light conduit which comprises a transparent, amorphous and homogeneous core (with a refractive index, ni) surrounded by an amorphous, homogeneous cladding (with a refractive index, n2). If nj>n2, then the radiation propagates in the core via a total internal reflection process. In this presentation, three applications of the optical sensors are discussed. Namely the H2S, ph and 1-aminopyrene sensors. The sensing principle in the H 2S determination is based on the formation of fluorescent CdS nanostructures while in the case of the ph sensor it is the differences in the luminescence properties of acid-base conjugate pair of fluorescein. For 1-aminopyrene sensors, the sensing principle is the measurement of enhanced Raman scattering of the analyte from a SERS active surface. In this context, the performances of these sensors in different designs such as, tubular, uncoated and coated fiber optics are discussed. 223

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.2014) 1 9. Haftanın Ders İçeriği Beer-Lambert Kanunu Spektrofotometre 2 Beer-Lambert

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi ve Spektrofotometri Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi Nedir? Maddeyle ışığın (elektromagneek radyasyon) etkileşimini

Detaylı

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ 1. EMİSYON (YAYINMA) SPEKTRUMU ve SPEKTROMETRELER Onyedinci yüzyılda Newton un güneş ışığının değişik renkteki bileşenlerden oluştuğunu ve bunların bir

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 7 Aktif Alıcılar ve Uygulamaları (SONAR, RADAR, SAR, LiDAR) Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr SONAR (SOund Navigation And Ranging) Ses dalgaları ölçümüne dayanır

Detaylı

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Adsorbsiyon, malzeme(lerin) derişiminin ara yüzeyde (katı yüzeyinde) yığın derişimine göre artışı şeklinde tanımlanabilir. Adsorpsiyon yüzeyde tutunma olarak

Detaylı

Raman Spektroskopisi

Raman Spektroskopisi Raman Spektroskopisi Çalışma İlkesi: Bir numunenin GB veya yakın-ir monokromatik ışından oluşan güçlü bir lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümüne dayanır. Moleküllerin

Detaylı

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler SPEKTROSKOPİ Spektroskopi ile İlgili Terimler Bir örnekteki atom, molekül veya iyonlardaki elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın,

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

Total protein miktarının bilinmesi şarttır:

Total protein miktarının bilinmesi şarttır: Total protein miktarının bilinmesi şarttır: protein veriminin belirlenmesi saflık kontrolu deneylerin optimizasyonu spesifik aktivite tayini ve saflaştırma derecesinin belirlenmesi (enzimler için) KULLANILAN

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ

DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SĐSTEMLERĐ Mehmet Yavuz ALKAN yavuz.alkan@absalarm.com.tr ABS Alarm ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1203 / 11 Sokak No:3 Ömer Atlı Đş Merkezi Kat:5-505 Yenişehir ĐZMĐR

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Analiz Çeşitleri ve Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY Analiz Nitel (Kalitatif) Analiz: Bir örnekte hangi bileşen ve/veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tayinine

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

Optik Özellikler. Elektromanyetik radyasyon

Optik Özellikler. Elektromanyetik radyasyon Optik Özellikler Işık malzeme üzerinde çarptığında nasıl bir etkileşme olur? Malzemelerin karakteristik renklerini ne belirler? Neden bazı malzemeler saydam ve bazıları yarısaydam veya opaktır? Lazer ışını

Detaylı

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ 551 SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ Seda OĞUZ AYTEKİN ÖZET Bu çalışmada; özellikle düşük nem değerlerinde ölçüm yapan seramik ya da metal oksit sensörlü çiynoktası ölçerlerin

Detaylı

Optoelektronik Tümleşik Devreler. 2008 HSarı 1

Optoelektronik Tümleşik Devreler. 2008 HSarı 1 Optoelektronik Tümleşik Devreler 2008 HSarı 1 Kaynaklar: R. G. Hunsperger, Integrated Optics: Theory and Technology, 3rd Edition, Springer Series in Optical Science, Springer-Verlag, 1991 2008 HSarı 2

Detaylı

Sıcaklık Nasıl Ölçülür?

Sıcaklık Nasıl Ölçülür? Sıcaklık Nasıl Ölçülür? En basit ve en çok kullanılan özellik ısıl genleşmedir. Cam termometredeki sıvıda olduğu gibi. Elektriksel dönüşüm için algılamanın farklı metotları kullanılır. Bunlar : rezistif

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

Optik Haberleşme (EE 539) Ders Detayları

Optik Haberleşme (EE 539) Ders Detayları Optik Haberleşme (EE 539) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Optik Haberleşme EE 539 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür.

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. C= 1/R dir. Yani direncin tersidir. Birimi S.m -1 dir. (Siemens birimi Alman bilim insanı ve mucit Werner von Siemens e ithafen verilmiştir)

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

TOC Analiz Cihazı Seçme Kriterleri

TOC Analiz Cihazı Seçme Kriterleri TOC Analiz Cihazı Seçme Kriterleri Aquous conductivity prensibi; Okside olabilen karbonlar molekül ağırlığı küçük karbonlardır ve belli bir dalga boyunda UV ışığı ile okside olabilirler. İletkenlik prensibine

Detaylı

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 34.1 5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 13.11-13.13 Tepkime Hızına Sıcaklığın Etkisi Gaz-Fazı Nitel (kalitatif) gözleme göre, sıcaklık

Detaylı

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055 FRESNEL YANSIMA TABANLI FİBER OPTİK REFRAKTOMETRE

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055 FRESNEL YANSIMA TABANLI FİBER OPTİK REFRAKTOMETRE Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 3055 FRESNEL YANSIMA TABANLI FİBER OPTİK REFRAKTOMETRE Fırat Ertaç DURAK 1,Arif BAŞGÜMÜŞ 1,Ahmet ALTUNCU 1,Güneş YILMAZ 2,Mehmet Ali EBEOĞLU

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız muayene; malzemelerin fiziki yapısını ve kullanılabilirliğini bozmadan içyapısında ve yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesidir. Tahribatsız muayene

Detaylı

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D1 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON MODEL : D 1 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. Adres

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

İNCE FİLM DALGA KILAVUZLARI VE SOL JEL SÜRECİ

İNCE FİLM DALGA KILAVUZLARI VE SOL JEL SÜRECİ NTSE - Nano Technology Science Education Proje No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP İNCE FİLM DALGA KILAVUZLARI VE SOL JEL SÜRECİ DENEY ÖNCESİ OKUMA Fiber optik bağlantı kullandığınızda internetin neden

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi

İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi Tuba KIYAN 01.04.2014 1 Tarihçe Transistör + Tümleşik devre Bilgisayar + İnternet Bilişim Çağı Transistörün Evrimi İlk transistör (1947) Bell Laboratuvarları

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) GRUP ADI: IŞIK HIZI

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) GRUP ADI: IŞIK HIZI TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) GRUP ADI: IŞIK HIZI PROJE ADI IŞIK HIZININ HESAPLANMASI PROJE EKİBİ Erhan

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-Işınları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ADLİ KİMYA... 1 1.1. Adli Kimya Tanımı... 1 1.2. Adli Kimyanın Kapsamı... 2 1.3. Adli Düşünce Yapısı... 2 1.4. İş Tanımı... 3 1.5. Kişisel Özellikler... 3 1.6. Adli Kimyanın Tarihi...

Detaylı

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI; sıcaklık farkından dolayı sistemden diğerine transfer olan bir enerji türüdür. Termodinamik bir sistemin hal değiştirirken geçen ısı transfer miktarıyla ilgilenir. Isı transferi

Detaylı

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma: KUTUPLANMA (POLARİZASYON). Giriş ve Temel ilgiler Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortamlarda olduğu gibi boşlukta da yayılabilirler. Elektromanyetik dalgaların özellikleri

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot X-ışın

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİ X-ışını spektroskopisi, X-ışınlarının emisyonu, absorbsiyonu ve difraksiyonuna (saçılması) dayanır. Kalitatif

Detaylı

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU 235 KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU Kemal ÖZCAN Aliye KARTAL DOĞAN ÖZET Kızılötesi kulaktan sıcaklık ölçen termometreler sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Algılayıcılar (Duyucular) - sensors

Algılayıcılar (Duyucular) - sensors Algılayıcılar (Duyucular) - sensors ĐNFORMASYON ĐŞLEME EYLEYĐCĐ ALGILAYICI SÜREÇ 1 Yansıtıcılı algılayıcı ile vinçlerde aşırı yaklaşım ve çarpışmanın engellenmesi 2 Cisimden yansımalı fotosel ile kağıt

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu ÖZET Yük. Müh. Uğur DOĞAN -Yük. Müh Özgür GÖR Müh. Aysel ÖZÇEKER Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi

Detaylı

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 3. Ders: X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi Gelen X-ışınları Saçılan X-ışınları (Esnek/Esnek olmayan) Soğurma (Fotoelektronlar)/ Fluorescence ışınları Geçen X-ışınları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YASEMĐN KONMAZ 20338575 Çalışma Yaprağı Ders Anlatımı: REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER: 1.Reaktif Maddelerin

Detaylı

X-Işınları. Çalışma Soruları. Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü. X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler)

X-Işınları. Çalışma Soruları. Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü. X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler) X-Işınları Çalışma Soruları Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler) 1. a) Elektromanyetik spektrumu çizip, açıklayınız. b) X-ışınlarını

Detaylı

İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER)

İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER) İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER) IR77L CEP TİPİ INFRARED TERMOMETRE Ölçme Sahası -30 to +270 C Display 3 Digit Otomatik kapanma. IR88 CEP TİPİ INFRARED TERMOMETRE Ölçme Sahası -30 to +270 C Display

Detaylı

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ LASER İLE KESME TEKNİĞİ Laser: (Lightwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Uyarılmış Işık yayarak ışığın güçlendirilmesi Haz.: Doç.Dr. Ahmet DEMİRER Kaynaklar: 1-M.Kısa, Özel Üretim Teknikleri,

Detaylı

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN 2012 İÇERİK X-IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X-RAY DİFFRACTİON XRD CİHAZI NEDİR? XRD CİHAZININ OPTİK MEKANİZMASI XRD CİHAZINDA ÖRNEK

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi. X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ 1. DENEYİN AMACI X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi. 2. TEORİK BİLGİ X-ışınları, yüksek enerjiye sahip elektronların

Detaylı

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi Kolloidler Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5 -10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Çimento, su, agrega ve bu sistemin dispersiyonuna etki

Detaylı

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ber Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti, bir mühendislik firmasi olup temel olarak Telekomünikasyon Sektöründe, Proje Operasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

FEYZĠ AKKAYA BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLERĠ DESTEKLEME FONU

FEYZĠ AKKAYA BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLERĠ DESTEKLEME FONU FEYZĠ AKKAYA BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLERĠ DESTEKLEME FONU ÜSTÜN BAġARILI GENÇ BĠLĠM ĠNSANLARINA ARAġTIRMA DESTEĞĠ FABED ARAġTIRMA PROJESĠ GELĠġME RAPORU Proje BaĢlığı: Su tutmayan yüzey üzerinde duran tek sıvı

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ege Üniversitesi Acil Tıp AD ATOK 2011 - İZMİR Öğrenim Hedefleri Pratik ultrason fiziği Ultrasesin Yayılımı ve Dokularla Etkileşimi Ultrason Cihazlarının kullanımı

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 9 VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. F, Cl, Br, I, At Halojenlerin Genel Özellikleri *Halojenlerin hepsi zehirli ve renklidir.

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL MANYETİK SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

İÇECEKLER İÇİN ALKOL SENSÖRÜ

İÇECEKLER İÇİN ALKOL SENSÖRÜ ÖZEL EGE LİSESİ İÇECEKLER İÇİN ALKOL SENSÖRÜ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Erinç MERDİVAN Yalım BENİBOL 2007 İZMİR İÇİNDEKİLER PROJENİN AMACI...2 GİRİŞ...2 YÖNTEM.......3 Reaktif ve çözeltiler Alkol çözeltileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 1 T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III Deney 1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Berker FIÇICILAR Ekim 2015 2 Deneyin

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Dräger Pac 3500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac 3500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Dräger Pac 3500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Hızlı, güvenilir, doğru ve 2 yıla kadar bakım gerektirmez: Dräger Pac 3500, karbon monoksit, hidrojen sülfür veya oksijenin endüstriyel kişisel izlenmesi için

Detaylı

ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR

ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR İnsan gözü 380 ile 760 nm. Gibi dar bir kuşak arasındaki elektro manyetik dalgalara duyarlıdır. Bu kuşak görülür alan olarak adlandırılmaktadır. Görülür alanın altında mor ötesi

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 KOROZYON DERS NOTU Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 v Korozyon nedir? v Korozyon nasıl oluşur? v Korozyon çeşitleri nelerdir? v Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? v Korozyon nasıl önlenebilir? Korozyon

Detaylı

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi METEOROLOJİ SICAKLIK İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü Sıcaklık havacılıkta büyük bir öneme sahiptir çünkü pek çok hava aracının performans parametrelerinin hesaplanmasına

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

Atomik Emisyon Spektroskopisi

Atomik Emisyon Spektroskopisi Atomik Emisyon Spektroskopisi Çalışma İlkesi: Uyarılmış enerji düzeyine çıkarılan atomların ve tek atomlu iyonların daha düşük enerjili düzeylere geçişlerinde yaydıkları ultraviyole ve görünür bölge ışımasının

Detaylı

Tek Boyutlu Potansiyeller: Potansiyel eşiği

Tek Boyutlu Potansiyeller: Potansiyel eşiği Tek Boyutlu Potansiyeller: Potansiyel eşiği Şekil I: V 0 yüksekliğindeki potansiyel eşiği. Parçacık soldan gelmekte olup, enerjisi E dir. Zamandan bağımsız bir durumu analiz ediyoruz ki burada iyi belirlenmiş

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE Birhan UĞUZ 1 0 8 1 0 8 1 0 İçerik Elipsometre Nedir? Işığın Kutuplanması Işığın Maddeyle Doğrusal Etkileşmesi Elipsometre Bileşenleri Ortalama

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI Ambivalue şirketinin yeni nesil üretmiş olduğu Eyetech model partikül tayin cihazı ile parçacık boyut analizlerinde ve şekil çözümleyicilerin de yeni nesil cihaz üretimi gerçekleştirmiştir.

Detaylı