BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri FBE Seminer Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ,5 SEÇMELİ DERSLER: GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E BMM-5001 Biyobozunur Polimerler Prof. Dr. Cengiz CANER ,5 BMM-5003 Aktif Ambalajlama Sistemleri Prof. Dr. Cengiz CANER ,5 BMM-5005 Mikrobiyal Fizyoloji Prof. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU ,5 BMM-5007 Elektromanyetik Dalga Kuramı I Yrd. Doç. Dr. Harun BAYRAKDAR ,5 BMM-5009 İnce Film Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Harun BAYRAKDAR ,5 BMM-5011 Manyetik Kayıt Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Harun BAYRAKDAR ,5 BMM-5013 Polimerlerin Özellikleri ve Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM ,5 BMM-5015 Çözeltiler Kimyası Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM ,5 BMM-5017 Mühendislik Termodinamiği-I Yrd. Doç. Dr. Uğur CENGİZ ,5 BMM-5019 Polimer Kimyası ve Teknolojisi Yrd. Doç. Dr. Uğur CENGİZ ,5 BMM-5021 Yüzey Fizikokimyası Yrd. Doç. Dr. Uğur CENGİZ ,5 BMM-5023 Gıda Ambalaj Malzemeleri Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin ADAY ,5 BMM-5025 İstatiksel Mekanik Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR ,5 BMM-5027 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR ,5 BMM-5029 Mühendislikte Klasik Mekanik Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR ,5 BMM-5031 Biyosensörler: Genel İlkeler ve Uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Zikriye ÖZBEK ,5 BMM-5033 Biyofizik Yrd. Doç. Dr. Zikriye ÖZBEK ,5

2 BAHAR YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E BMM-5002 Metabolizma ve Hücre Adaptasyonu Prof. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU ,5 BMM-5004 Elektromanyetik Dalga Kuramı II Yrd. Doç. Dr. Harun BAYRAKDAR ,5 BMM-5006 Elektromanyetik Uyumluluk Yrd. Doç. Dr. Harun BAYRAKDAR ,5 BMM-5008 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Harun BAYRAKDAR ,5 BMM-5010 Radar Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Harun BAYRAKDAR ,5 BMM-5012 BMM-5014 Polimerik Malzemelerde Aletli Analiz Teknikleri Polimerizasyon Yöntemleri ve Uygulanan Teknikler Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM ,5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM ,5 BMM-5016 Moleküler Etkileşmeler Yrd. Doç. Dr. Uğur CENGİZ ,5 BMM-5018 Mühendislik Termodinamiği-II Yrd. Doç. Dr. Uğur CENGİZ ,5 BMM-5020 Yüzey Termodinamiği Yrd. Doç. Dr. Uğur CENGİZ ,5 BMM-5022 Kapilarite ve Islanma Yrd. Doç. Dr. Uğur CENGİZ ,5 BMM-5024 Akıllı Ambalaj Sistemleri Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin ADAY ,5 BMM-5026 Yarı İletkenler Fiziği Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR ,5 BMM-5028 Lineer Diferansiyel Denklemler Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR ,5 BMM-5030 Bor Teknolojileri ve Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Ş. Ekan YÜKSEL ,5 BMM-5032 Biyomühendislikte Matematiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜRKYILMAZ ,5 BMM-5034 Biyoistatistik Doç. Dr. Özcan ÖZEN ,5 DERS İÇERİKLERİ BMM 5001 Biyobozunur Polimerler: Biyobozunur polimerler, biyobozunur polimerlerin sınıflandırılması, doğal polimerler (polisakkaritler; nişasta, sellüloz, kitin, kitosan), doğal polimerler (proteinler ve lipidler), kitosan, kitosan kulanım alanları, polilaktik asit (PLA), polilaktik asit (PLA) kulanım alanları, polihidroksialkanotlar (PHA), nanokompozit, biyobozunur nanokompozit, biyobozunur nanokompozit kullanım alanları BMM 5001 Biodegradable Polymers: Biodegradable polymers, classification of biodegradable polymers, natural polymers (polysaccharides, starch, cellulose, chitin, chitosan), natural polymers (proteins and lipids), chitosan, use of chitosan, polylactic acid (PLA), polylactic acid (PLA) usage areas, polihidroksialkanotlar (PHA), nanocomposite, biodegradable nanocomposite, niodegradable nanocomposite usage areas BMM 5002 Metabolizma ve Hücre Adaptasyonu: Metabolizmaya giriş, metabolizma ve regülasyon mekanizmaları, transport sistemleri, enerji metabolizması, biyosentetik reaksiyonlar, enerji metabolizmasının manipülasyonu, enerji metabolizmasının manipülasyonu, protein metabolizmasının manipülasyonu, lipid metabolizmasının manipülasyonu, ekstrem koşullara adaptasyon: yüksek sıcaklık, yüksek tuz konsantrasyonları, asidik, bazik çevresel ortamlar BMM 5002 Metabolism and Cellular Adaptation: Introduction to metabolism, metabolism and regulation mechanisms, transport systems, energy metabolism, biosynthetic reactions, manipulation of energy metabolism, manipulation of energy metabolism, manipulation of protein metabolism, manipulation of lipid metabolism, Adaptation to extreme conditions: high temperature, high salt conditions, acidic and basic environmental conditions

3 BMM 5003 Aktif Ambalajlama Sistemleri: Aktif ambalajlama sistemleri, aktif ambalajlama sistemleri ve sınıflandırılması, oksijen tutucular, oksijen tutucular kullanımı, etilen tutucular, karbondioksit tutucular, nem düzenleyiciler, aroma ve koku düzenleyiciler, antimikrobiyal ambalajlama, antimikrobiyal ajanlar ve doğal antimikrobiyal ambalajlama, antimikrobiyal ambalajlama kullanımı (antimikrobiyal filmler), gelecekteki aktif ambalajlama BMM 5003 Active Packaging Systems: Active packaging systems, active packaging systems and classification, oxygen scavenging systems, oxygen scavengers and uses, ethylene scavengers and generating systems, carbon dioxide scavengers, moisture-absorbing and controlling systems, flavour and fragrance regulators, antimicrobial packaging, antimicrobial agents and natural antimicrobial packaging, use of antimicrobial packaging (antimicrobial films), future active packaging BMM 5004 Elektromanyetik Dalga Kuramı II: Homojen ortamlar için skaler ve vektörel Green işlevlerinin bulunması, homojen ortamlar için skaler ve vektörel Green işlevlerinin bulunması, açıklıklardan ışıma, Huygen ve Kirchhoff teorileri, hüzme dalgaları, antenlerin temel prensipleri ve çeşitleri, antenlerin temel prensipleri ve çeşitleri, anten dizileri, iletken ve dielektrik cisimlerden saçılma, silindir, küre ve karmaşık cisimlerden saçılmanın modellenmesi ve çözüm teknikleri BMM 5004 Electromagnetıc Wave Theory II: Presence of scalar and vector Green functions for homogeneous environments, radiating from openings, Huygen, and Kirchhoff theories, beam waves, basic principles and types of antennas, antenna arrays, scattering from conductor and dielectric objects, dispersion modeling and solution techniques from cylinder, sphere and complex objects BMM 5005 Mikrobiyal Fizyoloji: Mikrobiyal fizyolojiye giriş, mikrobiyal çeşitlilik, hücre yapısı ve işlevleri, enerji metabolizması, enerji üretimi ve metabolit transportu, glikoz dışındaki substratların metabolizması, fermantasyon mekanizmaları, lipid metabolizması, azot, amino asit ve protein metabolizması, mikrobiyal crossfeeding, bölünme-çoğalma ve maintenance, mikrobiyal hücre ölümü ve turnover, stres faktörlerine karşı mikrobiyal tepkiler, metabolik mekanizmaların kontrolü ve regülasyonu BMM 5005 Microbial Physiology: Introduction to microbial physiology, microbial diversity, cell structure and functions, energy metabolism, energy production and substrate transport, metabolism of substrates other than glucose, fermentation pathways, lipid metabolism, nitrogen, amino acid and protein metabolism, microbial cross-feeding, growth, maintenance death and turnover, microbial responses to stress factors, control and regulation of metabolic mechanisms BMM 5006 Elektromanyetik Uyumluluk: Elektromanyetik teorinin genel kavramları, elektromanyetik uyumluluğun temelleri, elektromanyetik uyumluluk birimleri, elektromanyetik girişim kaynakları ve modellenmesi, elektrostatik boşalma, ekranlama teorisi, yüksek ve düşük empedans alanları, topraklama, kablolama, endüktif ve kapasitif bağlaşım, elektromanyetik girişim süzgeçleri, anahtarlamalı relüktans makinaların simülasyonu, EMU düzenlemeleri, frekans spektrumunun tahsisi ve planlanması, EMU düzenlemeleri, frekans spektrumunun tahsisi ve planlanması, elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerindeki etkisi, elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerindeki etkisi BMM 5006 Electromagnetic Compatibility: General concepts of electromagnetic theory, fundamentals of electromagnetic compatibility, electromagnetic compatibility units, sources of electromagnetic interference and modeling, electrostatic discharge, shielding theory, areas of high and low impedance, grounding, cabling, inductive and capacitive coupling, Electromagnetic interference filters, simulation of switched reluctance machines, EMC regulations, the frequency spectrum allocation and planning, EMC regulations, the frequency spectrum allocation and planning, the effect of electromagnetic waves on human health BMM 5007 Elektromanyetik Dalga Kuramı I: Elektromanyetiğin temel teoremleri, dalga denklemleri ve bunların karmaşık dalgalar ve homojen olmayan ortamlar için çözümleri, dalga kılavuzları ve dielektrik fiber optik ileticiler, dalga denklemleri ve bunların karmaşık dalgalar ve homojen olmayan ortamlar için çözümleri, dalga kılavuzları, kaviteler ve dielektrik fiber optik ileticiler, dalga kılavuzları, kaviteler ve dielektrik fiber optik ileticiler, dielektrik ortamlarda değişik boyutlardaki kutuplanmanın incelenmesi

4 BMM 5007 Electromagnetıc Wave Theory I: Fundamentals of electromagnetic theorems, wave equations: complex waves and solutions for their non-homogeneous environments, waveguides and dielectric fiber optic transmitters, wave propagation features and wave equations solutions at non-isotropic environments (magnetoionic and ferromagnetic), aveguide, cavity and dielectric fiber optic transmitters, investigation of polarization of different sizes at dielectric media BMM 5008 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri: Yüzey analizinde kontak açısı, X-ray photoelektron spectroskopi ve Auger elektron spectroskopi, taramalı tünel mikroskobu, atomik kuvvet mikroskopu, X-ışını kırınımı, geçirgenli elektron mikroskobu, taramalı elektron mikroskobu, infrared spectroskopi ve UV/Vis spectroskopi BMM 5008 Materials Characterization Technigues: Contact angle in surface analysis, X-ray photoelectron spectroscopy and Auger electron spectroscopy, scanning tunneling microscopy, atomic force microscopy, X-ray diffraction, transmission electron microscopy, scanning electron microscopy, infrared spectroscopy and UV/Vis spectroscopy BMM 5009 İnce Film Teknolojileri: Üç boyutlu yapıdan iki boyuta giderken fiziksel özellikler, vakum sistemleri ve ince film büyütme teknikleri, ince filmlerin kristalografisi, düşük enerjili elektron kırınımı (LEED), yüksek enerjili elektron kırınımı yansıması (RHEED), yüzey analizleri ve yüzey morfolojisi, taramalı tünelleme mikroskopisi (STM) ve spektroskopisi (STS), atomik kuvvet mikroskopisi (AFM), ince filmlerin kimyasal analizi 1 (Auger elektron spektroskopisi (AES), ince filmlerin manyetik özellikleri ve belirleme teknikleri 1 (MOKE), ince filmlerin manyetik özellikleri ve belirleme teknikleri 2 (FMR), ince filmlerin manyetik özellikleri ve belirleme teknikleri 3 (VSM), ince filmlerin elektriksel karakterizasyonu ve transport ölçümleri BMM 5009 Thin Film Technology: Passing the physical properties from two dimensions to three dimensional structure, vacuum systems and thin film deposition techniques, crystallography of thin films, low-energy electron diffraction (LEED), reflection high energy electron diffraction (RHEED), surface analysis and surface morphology, scanning tunneling microscopy (STM) and spectroscopy (STS), Atomic force microscopy (AFM), chemical analysis of thin films 1 (Auger electron spectroscopy (AES), chemical analysis of thin films 2 (X-ray photoemission spectroscopy (XPS), the magnetic properties of thin films and identification techniques 1 (MOKE), the magnetic properties of thin films and identification techniques 2 (FMR), the magnetic properties of thin films and identification techniques 3 (VSM), electrical characterization of thin films and transport measurements BMM 5010 Radar Teknolojileri: Radara giriş ve radar tarihçe, elektromanyetik dalgalar ve anten parametreleri, radar mesafe denklemi, yanlış alarm olasılığı, hedef tespit olasılığı, karmaşık hedeflerin radar kesit alanı (RKA) ve RKA salınım modelleri, gürültü ve kargaşa, MTI ve darbeli Doppler radarları, sürekli dalga (CW) ve Frekans modüleli (FM) radarlar, radar vericileri, alıcıları ve antenleri, radar antenleri, radarda yayılım ve girişim kavramları, yapay açıklıklı ve ters yapay açıklıklı radar temelleri BMM 5010 Radar Technologies: Introduction to radar, radar history, electromagnetic waves and antenna parameters, radar range equation, probability of false alarm, probability of target detection, radar cross section of complex targets (RCS) and RCS models of oscillation, noise and chaos, MTI and pulse Doppler radars, continuous wave (CW) and frequency modulated (FM) radars, radar transmitters, receivers and antennas, radar antennas, concepts of radar propagation and interference, radar fundamentals of synthetic aperture and inverse synthetic aperture BMM 5011 Manyetik Kayıt Sistemleri: Manyetizma hakkında genel bilgiler, ferromanyetizma, antiferromanyetizma, ferrimanyetizma, manyetik anizotropiler, manyetik domenler BMM 5011 Magnetic Recording Systems: General information about magnetism, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, antiferromagnetism, ferrimagnetism, magnetic anisotropy, magnetic domains

5 BMM 5012 Polimerik Malzemelerde Aletli Analiz Teknikleri: Polimerlerde yapı tayini için kullanılan spektral yöntemler ve çözünürlüğün önemi, Fourier transform-infrared spektrofotometrisi (FT-IR), nükleer manyetik rezonans, (NMR) teknikleri ve polimerlerin yapısal karakterizasyonunda kullanımı, polimerlerde molekül ağırlığı tayin metodları: viskozite ve kromatografik teknikler, kütle spektroskopisi (MS) teknikleri ve polimerlerde uygulanabilirliği, polimerlerin optiksel karakterizasyonu: UV-vis spektroskopisi, polimerlerin floresans özellikleri ve uygulama alanları, polimerlerin ışık saçan diyot (LED) ve sensör yapımında kullanılması: Optiksel uygulamalar, polimerlerin morfolojik, kristallik ve parçacık boyut analizleri: SEM, TEM, AFM, XRD ve DLS teknikleri, polimerlerin elektriksel ve elektrokimyasal analizleri, kondüktometrik ve voltametrik teknikler, elektrokromik polimerlerin sentezi, özellikleri ve uygulaması, polimerlerde ısısal analiz teknikleri, termogravimetri-diferansiyel termal analiz (TG-DTA), diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve uygulamaları, dinamik mekaniksel analiz (DMA) tekniği ve uygulamaları BMM 5012 Instrumental Analysis Techniques in Polymeric Materials: Spectral methods used in structural analysis of polymers and importance of solubility, Fourier Transform-Infrared spectrophotometry (FT-IR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) techniques and their use in structural characterization of polymers, molecular weight determination methods of polymers: viscosity and chromatographic techniques, mass spectroscopy (MS) techniques and their applicability for polymers, optical characterization of polymers: UVvis spectroscopy, fluorescence properties of polymers and their application fields, use of polymers in light scattering diodes (LED) and construction of sensors: optical applications, morphologic, crystallinity and particle size analysis of polymers: SEM, TEM, AFM, XRD and DLS techniques, electrical and electrochemical analysis of polymers, conductometric and voltammetric methods, synthesis, properties and applications of electrochromic polymers, thermal analysis techniques of polymers, thermogravimery-differential thermal analysis (TG-DTA), differential scanning calorimetry (DSC) and applications, dynamical mechanical analysis (DMA) and applications BMM 5013 Polimerlerin Özellikleri ve Uygulamaları: Polimer kimyası ve teknolojisi hakkında genel polimerizasyon terimlerinin verilmesi, polimerlerde molekül ağırlığı ve yapı ile viskozite-çözünürlük ilişkisi, polimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, çevrenin polimerler üzerine etkisinin incelenmesi, polimerlerin ısısal, optik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi, polimerlerin mekanik özellikleri, kuvvet türleri, deformasyon ve polimerlerde gözlenen gerilim-gerinim ilişkilerinin incelenmesi, polimerlerin yapısının ve çevresel faktörlerin polimerlerin mekanik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi, polimerlerde kullanılan katkı maddeleri, istenmeden polimerlerde bulunan safsızlıklar ve istenilerek polimerlere katılan katkı maddeleri, polimerlerin degredasyonu, termoplastik polimerler, özellikleri ve teknolojisi, termoset polimerler ve teknolojisi, elastomer polimerlere örnekler, vulkanizasyon, elastomerin işlenmesi ve kullanım alanları, kompozitlerin sınıflandırılması ve üretimi, lif teknolojisi ve lif çeşitleri, liflerin özellikleri, polimerik filmler ve köpüklerin özellikleri ve kullanım alanları BMM 5013 Properties and Applications of Polymers: Basic concepts on polymer chemistry and technology, physical and chemical properties of polymers, the effect of enviroment on polymers, thermal, optical and electrical properties of polymers, mechanical properties of polymers, types of stress-strain curves, deformations, effect of structural and enviromental factors on mechanical behaviour, polymer additives and reinforcements, degradation of polymers, properties and technologies of thermoplastics, thermoset; technologies, properties, elastomers, vulcanization, applications of elastomers, classification and fabrication of composites, properties and classification of polymeric fibers, properties of polymeric foams and films and their applications BMM 5014 Polimerizasyon Yöntemleri ve Uygulanan Teknikler : Polimer kimyası hakkında genel terimler, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon çeşitleri, kondenzasyon polimerizasyonu, kondenzasyon polimerizasyonu kinetiği ve örnekler, zincir polimerizasyonu ve çeşitleri, serbest radikalik katılma polimerizasyonu, mekanizma ve uygulaması, iyonik polimerizasyon çeşitleri, mekanizma ve uygulaması, koordinasyon ve halka açılma polimerizasyonu, kopolimerizasyon ve kopolimer çeşitleri, polimerizasyon sistemleri ve özellikleri; bulk, çözelti, katı hal, ara yüzey polimerizasyonları, blok ve graft kopolimerler, kopolimerizasyon kinetiği, Süspansiyon ve emülsiyon polimerizasyonları ve mekanizmaları, polimerlerde çözünürlük ve işlenebilirlik, polimerlerin optiksel özellikleri ve uygulama alanları

6 BMM 5014 Polymerization Methods and Applied Techniques: Basic concepts on polymer chemistry, classification of polymers, polymerization reactions; condensation polymerization, kinetics of condensation polymerization and examples, chain polymerizations, free radical chain polymerization, mechanism and application, ionic polymerizations, mechanism and application, coordination and ring-opening polymerization, copolymerization and copolymer types, polymerization process; solution, bulk, interfacial, solid state polymerization, block and graft copolymers, kinetics of copolymerization, suspension and emulsion polymerization, solubility and processibility in polymers, optical properties of polymers and application fields BMM 5015 Çözeltiler Kimyası: Karışımların sınıflandırılması, homojen ve heterojen karışımlar, çözünme, çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler, çözelti dengeleri ve denge hesapları, çözeltilerde derişim çeşitleri, derişime bağlı sınıflandırma ve temel ifadeler, yüzde derişim, milyonda bir (ppm) ve milyarda bir (ppb) derişim ifadeleri, molarite ve normalite, ilgili örnekler, molalite ve diğer derişim birimler, asit, baz ve tuz çözeltileri, polifonksiyonel asitler ve bazlar, sulu çözeltilerde ph hesabı ve örnekler, tampon çözeltiler, çözeltilerde donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ve buhar basıncı düşmesi, ideal ve ideal olmayan çözeltiler, Rault Yasası ve sapmalar, çözeltilerde kısmi molal özellikler BMM 5015 Solutions Chemistry: Classification of mixtures, homogenous and heterogenous mixtures, solution, solubility and the factors affecting solubility, solution equilibrium and calculations, concentration kinds in solutions, classification depending on concentration and fundamental terms, percentage concentration, part per million (ppm) and part per billion (ppb), related examples, molarity and normality, related examples, molality and other concentration terms, acid, base and salt solutions, polyfunctional acids and bases, ph calculation in aqueous solutions and examples, buffer solutions, decrease in melting point, increase in boiling point and decrease in vapour pressure in solutions, ideal and non-ideal solutions, deviations from Rault s law, partial molar properties in solutions BMM 5016 Moleküler Etkileşmeler: Molekül yapısı, moleküller-arası London dispersiyon etkileşmeleri, Keesom polar yönlenme etkileşmeleri, Keesom polar yönlenme etkileşmeleri, Debye polar etkileşmeleri, van der Waals etkileşmeleri, itme-çekme etkileşim grafikleri, toplam etkileşme potansiyelleri, hidrojen-bağı etkileşmeleri, hidrojen-bağı etkileşmeleri, hidrofobik ve hidrofilik etkileşmeler, moleküllerin bazı fiziksel özelliklerinin temel özelliklerden tahmini BMM 5016 Molecular Interactions: Molecular structure, intermolecular London Dispersion interactions, Intermolecular London Dispersion interactions, Keesom Polar Orientation interactions, Debye Polar interactions, van der Waals interactions, Adhesion-Repulsion interaction plots, total interaction potentials, hydrogen-bonding interactions, hydrophobic and hydrophilic interactions, estimation of molecular properties BMM 5017 Mühendislik Termodinamiği-I: Termodinamiğin temelleri, enerji dönüşümleri ve enerji transferi, termodinamiğin birinci kanunu, saf maddeler ve hal denklemleri, kapalı sistemlerin enerji analizi, kontrol hacimleri için kütle ve enerji çözümlemesi, Termodinamiğin II. Yasası, özel uygulamalar BMM 5017 Engineering Thermodynamics-I: Basics of thermodynamics, energy conversions and energy transfer, first law of thermodynamics, pure substances and equations of state, the energy analysis of closed system, the mass and energy analysis of control volumes, Second Law of Thermodynamics, advance applications BMM 5018 Mühendislik Termodinamiği-II: Termodinamiğin I ve II. Yasası tekrarı, entropi, enerji: işpotansiyel enerji ilişkilendirilmesi, gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı ve birleşik güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, kimyasal tepkimeler, kimyasal denge ve faz dengesi, sıkıştırılabilinen akış, özel uygulamalar BMM 5018 Engineering Thermodynamics-II: Review of the First and Second Laws of Thermodynamics, entropy, energy: the relation of work-energy, gas power cycles, steam and the united power cycles, cooling cycle, chemical reactions, chemical and phase equilibrium, compressible flow, advance applications BMM 5019 Polimer Kimyası ve Teknolojisi: Polimerizasyon ve polimerlerin sınıflandırılması, polimerlerin yapısal ve fiziksel özellikleri, polimerlerin ortalama zincir boyutları, kondensasyon polimerizasyonunda kinetik mekanizma ve molekül ağırlığı kontrolü, çevre ile uyumlu ortam polimerizasyonu, kopolimerizasyon, polimer

7 çözelti termodinamiği, polimer-çözücü etkileşmeleri, emülsiyon polimerizasyonu, suspensiyon polimerizasyonu, plastik üretimi ve teknolojisi, kauçuk üretimi ve teknolojisi, polymerization and classification of polymers, structural and physical properties of polymers BMM 5019 Polymer Chemistry and Technology: Average molecular weights of polymers, kinetics mechanism in condensation polymerization and molecular weight control, environmental media polymerization, copolymerization, polymer solution thermodynamics, polymer solvent interactions, emulsion polymerization, suspension polymerization, plastic science and technology, rubber science and technology BMM 5020 Yüzey Termodinamiği: Yüzey kimyası ve teknolojisine giriş, kapalı ve açık sistemler termodinamiği, iki fazlı sistemlerin yüzey termodinamiği ve Gibbs denklemi, sıvı yüzeylerinin termodinamiği, sıvıların üzerindeki monomoleküler filmler ve yüzeyde moleküler yönlenme, film ve sıvı yayılma basıncı, çözeltiden adsorpsiyon olayları, Langmuir-Blodgett monotabaka oluşumu, yapışma ve ıslanma, katı üzerindeki sıvı damlasının temas açısı, ilerleyen ve gerileyen temas açısı ölçümü, dinamik yöntemle, katıların serbest yüzey enerjisi ölçümü, katıların serbest yüzey enerjisi hesabı, ince kaplamaların karakterize edilmesi BMM 5020 Surface Thermodynamics: Introduce of surface and bulk thermodynamics, thermodynamics of closed and open systems, surface thermodynamics of two-phased systems and Gibbs equation thermodynamics of liquid surfaces, monomolecular films on surfaces and molecular orientation, liquid films and spreading pressure, adsorption from solution, Langmuir-Blodgett monolayers, adhesion and wetting, contact angles of liquid drops on solids, advancing and receding contact angles, dynamic methods, contact angle-surface free energy of solid relationship, calculation of surface free energy of solids, thin coatings and their characterization BMM 5021 Yüzey Fizikokimyası: Saf sıvı özellikleri, eğik yüzeyler, kapilarite, parakor, Kelvin denklemi, kapiler kondensasyon, çözeltilerde denge, düzgün (regular) çözeltiler, çözünürlük parametreleri metodu, yüzey aktif maddeler, HLB metodu, Gibbs yüzey tabakaları, Langmuir yüzeyleri, miseller, CMC tayini, ters miseller, Langmuir-Blodgett kaplama yöntemi, kapiler boruda yükselme, damla hacmi ve şekli, maksimum Habbe basıncı tayini metotlarıyla sıvı yüzey gerilimi tayini, halka ve Wilhelmy plakası metotlarıyla sıvı yüzey gerilimi tayini, dinamik metotlar ve mikrotensiometre ile sıvı yüzey gerilimi tayini, katı yüzey gerilimi tayini: temas açısı ölçümü, Young denklemi, denge, ilerleyen ve gerileyen temas açıları ölçüm yöntemleri, damla buharlaşmasının modellenmesi, katı yüzeyler için serbest yüzey enerjisi hesabı yöntemleri, çözeltiden adsorpsiyon, deterjan etkisi BMM 5021 Surface Physical Chemistry: Properties of pure liquids, curved surfaces, capillarity, Parachor, Kelvin equation, capillary condensation, solution equilibrium, regular solutions, solubility parameters, surfactants, HLB method, Gibbs surface layers, Langmuir surfaces, micelles, CMC determination, inverted micelles, Langmuir-Blodgett method, liquid surface tension determination by capillary rise, drop volume& shape, max. bubble pressure, liquid surface tension determination by ring and Wilhelmy plate methods, liquid surface tension determination by dynamic methods and microtensiometry, solid surface tension by contact angle measurements, Young equation, equilibrium, advancing and receding contact angles, drop evaporation, surface free energy calculations of solids, adsorption from solution, detergency BMM 5022 Kapilarite ve Islanma: Kontak açı ve serbest yüzey enerjisi, yüzey gerilimi ve Laplace basıncı, üç faz arasındaki temas: ıslanma, kapilariti ve yerçekimi, ıslanma ve uzun mesafeli kuvvetler, yüzey aktif maddeler, pürüzlü yüzeylerde ıslanma- Wenzel ve Cassie-Baxter modeli, ıslanmayan yüzeyler BMM 5022 Capillarity and Wetting: Contact angle and surface free energy, surface tension and laplace pressure, contact between three phases: wetting, capillarity and gravity, wetting and long-rang forces, surfactants, wetting of textured surfaces Wenzel and Cassie-Baxter model, non-wetting surfaces BMM 5023 Gıda Ambalaj Malzemeleri: Ambalajın fonksiyonları: koruma, bilgi verme, ambalajın fonksiyonları: pazarlama, izleme, gıda ambalajlamada kullanılan materyaller: cam, gıda ambalajlamada kullanılan materyaller: metal, gıda ambalajlamada kullanılan materyaller: kağıt, gıda ambalajlamada kullanılan materyaller: biyobozunur polimerler, gıda ambalajlamada kullanılan materyaller: plastikler I, gıda ambalajlamada kullanılan materyaller: plastikler II, gıda ambalaj materyallerinin uygulama alanları I, gıda

8 ambalaj materyallerinin uygulama alanları II, gıda ambalaj materyallerinin çevreye etkileri, gıda ambalajlarında etiketleme ve yasal mevzuatı BMM 5023 Food Packaging Materials: Functions of packages: preservation, information, functions of packages: marketing, traceability, materials used in food packages: glass, materials used in food packages: metal, materials used in food packages: paperboard, materials used in food packages: biodegradable polymers, materials used in food packages: plastics I, materials used in food packages: plastics II, application areas of food packaging materials I, application areas of food packaging materials II, effect of food packaging materials on the environment, labeling and legislation BMM 5024 Akıllı Ambalaj Sistemleri: Akıllı ambalaja giriş, aktif ambalaja giriş, akıllı ambalaj ve aktif ambalaj sistemleri arasındaki farklar, akıllı ambalaj aygıtları (barkodlar), akıllı ambalaj aygıtları (RFID), akıllı ambalaj aygıtları (sıcaklık zaman indikatörleri), akıllı ambalaj aygıtları (gaz indikatörleri), akıllı ambalaj aygıtları (biyosensörler), akıllı ambalaj aygıtlarının uygulama alanları- gıda güvenliği, akıllı ambalaj aygıtlarının uygulama alanları- gıda kalitesinin iyileştirilmesi, akıllı ambalaj sistemlerinin geleceği, akıllı ambalajlarda yasal mevzuat BMM 5024 Intelligent Packaging Systems: Introduction to intelligent packaging, introduction to active packaging, differences between intelligent and active packaging, intelligent package devices: barcodes, intelligent package devices: RFID, intelligent package devices: time-temperature indicators, intelligent package devices: gas indicators, intelligent package devices: biosensors, application of intelligent packaging: food security, application of intelligent packaging: enhancing food quality, future of intelligent packaging BMM 5025 İstatiksel Mekanik: Hamilton denklemleri, faz uzayı, istatistik ve olasılık, mikrokanonik topluluk, Liouville denklemi, Kuantum sistemleri, enerji spektrumu, istatistik matris ve onun özellikleri, istatistik ağırlık ve entropi, dengesiz sistemlerde entropi, termal denge ve sıcaklık, Kuazistatik ve adiabatik prosesler, iç ve dış parametreler, basınç, makroskopik sistemde yapılan iş ve enerjinin korunumu, dönüşümlü prosesler ve entropi, birinci termodinamik yasası, termodinamik potansiyeller, termodinamik eşitlikler, Joule-Tomson ve Joule prosesleri, magnetokalorik etki, ikinci termodinamik yasası, Carnot teoremi, Clausius eşitsizliği, üçüncü termodinamik yasası, Nernst teoremi, termodinamik parametreler ve parçacık sayısı, mikrokanonik dağılım, eşbölüşüm teoremi, klasik ideal gaz, Gibbs paradoksu, Kanonik Gibbs dağılımı, Maxwell dağılımı, büyük kanonik dağılım, büyük kanonik dağılımın uygulamaları, seyrek gaz, Boltzmann dağılımı, dengesiz seyrek ideal gaz, serbest enerji ve durum denklemi, iki ve çok atomlu ideal gaz, reel gazlar, Van-der-Waals denklemi, zayıf ideal olmayan gaz, Fermi-Dirac ve Boze-Einstein dağılımları, dengesiz Fermi ve Bose gazları, ideal Fermi ve Bose gazları, yozlaşmış Fermi ve Bose gazları, siyah cisim ışıması, Bose sıvısı, süper akışkanlık BMM 5025 Statistical Mechanics: Macroscopical work and energy conservation, thermal equilibrium and temperature, thermodinamical parameters and potentials, the laws of thermodynamics, the applications of thermodinamics, phase equilibrium and phase transitions, chemical reactions, canonical equations and phase space, microcanonical ensemble and distribution, quantum statistics and density matrix, entropy and statistical weight, canonical Ensemble and Gibbs distribution, grand canonical distribution and its applications, ideal gases and Boltzmann distribution, real gases, Fermi-Dirac and Bose-Einstein distribution, ideal Fermi and Bose gases, degenerate Fermi and Bose gases, blackbody radiation BMM 5026 Yarı İletkenler Fiziği: Kristallerde enerji bant yapısı, yalıtkanlar, yarıiletkenler, metaller, Blokh teoremi, yasak bant, etkin kütle, yarıiletkenlerin reel kristal yapısı: noktasal ve lineer defektler, donorlar ve akseptorlar, yarıiletkenlerde elektron ve hol istatistiği, yarıiletkenlerde iletkenlik etkileri, Om kanunu, iletkenlik, Mobilite, elektron-fonon etkileşmesi, Siklotron rezonans, plazma frekansı, yarıiletkenlerde Hall efekti, yarıiletkenlerin optik özellikleri: soğrulma ve fotolüminesans, yarıiletkenlerde fotoiletkenlik modelleri, yarıiletkenlerde sıcaklıkla uyarılmış akım (thermally stimulated current), ekzitonlar: Frenkel ve Vanye-Mott ekzitonları, yarıiletkenlerde fononlar, Raman efekti, modern yarıiletken fiziği: kuantum Hall efekti, yarıiletken lazerler, fotonik kristaller BMM 5026 Semiconductor Physics: Band structure of solids: metals, insulators, semiconductors, Blokh theorem, forbidden gap, effective mass, defects in semiconductors: donors and acceptors, statistics of electrons and holes in semiconductors, conductivity of semiconductors, Ohms law, thermally stimulated current in SC,

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar.

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2000 Yıl:6 Sayı:2 BİYOFİZİK DERS PROGRAMLARI Der ne ği miz eği tim ko mi te si adı na ön ce lik le tıp fa kül te le ri mi zin

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM M.S. In Food Engineering FE 500 Thesis (0-1)Non-credit FE 598 Seminar* (0-2)Non-credit FE 532 Food Engineering Principles (3-0)3 FE 536 Design of Experiments

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı