BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir say n n fiat : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 71 NUMBER: 2004/1 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRK YE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA-2006

3 SUNUfi Millî Kütüphane; Kuruluflu Hakk ndaki 5632 Say l Kanunda belirtilen millî kültür araflt rmalar n mümkün k lmak, bu maksada elveriflli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esasl bir merkez vücuda getirmek ve ayn zamanda her türlü ilim ve sanat çal flma ve araflt rmalar n kolaylaflt rmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt d fl nda bilgi ak m n temin etmek amaçlar n gerçeklefltirebilmek için baz görevleri üstlenmifltir. Bu görevlerin biri ve en bafll cas da bibliyografyalar haz rlay p yay nlamakt r. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteli i tafl yan Türkiye Bibliyografyas 1928 y l ndan beri yay nlanmakta olup 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait bibliyografik kay tlardan oluflur. Kütüphanemizin yasal olarak haz rlamak ve yay nlamakla yükümlü oldu u Türkiye Bibliyografyas (TB), günümüze kadar sadece bas l ortamda araflt rmac lar n ve kurumlar n yarar na sunulmaktayd. Ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ndan kendi konular yla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düflünceden hareket ederek 2003 y l na ait say lar ndan itibaren TB yine ayl k olarak ve CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda da görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltire-medi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do V

6 our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 ÖNSÖZ TÜRK YE B BL YOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kay tlardan oluflur. TB ilkin 1928 y l nda, o zamanki Maarif Vekâleti taraf ndan yay nlanmaya bafllam fl, 1935 y l nda bibliyografyan n yay n sorumlulu unu Derleme Müdürlü ü devralm fl ve 1955 y l ndan itibaren de Millî Kütüphane taraf ndan haz rlanmaya bafllanm flt r. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallar ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu S n flama 20. edisyonuna göre s n flanmaktad r. Kataloglama ve S n flama fiube Müdürlü ü, Süreli Yay nlar fiube Müdürlü ü ile Kitap D fl Materyaller fiube Müdürlü ü'nce haz rlanan bibliyografik kay tlar Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra ayl k olarak yay nlan r Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayal olarak ç kar lan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar program kullan larak haz rlanmaya bafllanm flt r. Yeni bilgisayar program yla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik aç s ndan bir tak m yenilikler yap lm flt r. Bibliyografik kay tlar, ilgili olduklar konular alt nda türlerine göre bölümlenerek listelenmifltir. Bunlar s ras yla flöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yay nlar, 3. Görsel- flitsel Materyaller. Bibliyografik kay tlar listelenirken, öncelikle esas al nan konu numaralar d r. Ayn konu numaras nda yer alan bibliyografik kay tlar ise alfabetik olarak listelenmifltir. Konu numaralar, her bibliyografik kayd n sonunda ayr ca belirtilmifltir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kay tlar eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. lk konu numaras bibliyografik kay tlar n sol üst köflesinde bulunur ve dizinlerden ulafl m sa lar. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kay tlar n bafl nda konu numaralar yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numaras, bibliyografik kay tlar n sa üst köflesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlar, eser adlar, süreli yay n adlar, ISBN ve ISSN olmak üzere befl ayr dizin bulunur. Y ll k dizinlerde, fasikül numaralar Romen rakamlar yla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli arac olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukar da aç klanan biçim ve içerikte yay nlanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyas, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. VII

8 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 P R E F A C E data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. gelifltirilmifl geliflt. arranged arr. geniflleten gnfll. arranger arr. geniflletilmifl gnfllm. Auflage Aufl. government govt. augmented augm. gözden geçiren gözd. geç. ausgabe ausg. gözden geçirilmifl gözd. gçrlm. ayr ca bak n z ayr. bkz. grafik grf. bak n z bkz. harita, -lar hrt. Band (Almanca) Bd. haz rlayan, -lar haz. bas bs. herausgegeben hrsg. bas l fl bsl. hour, -s hr. bas m bs. Incorporated Inc. bask bsk. içkapak i.k. bafllang ç bfll. id est i.e. bearbeited bearb. i reti ad i r. ad boyut, -u byt. ilave eden ilv. ed. bölüm, -ü blm. ilave, -ler ilv. bulletin bull. illustrated illus. Bülten, -i Bült. illustration, -s illus. century cent. imtiyaz sahibi imt. sah. cilt c. including incl. Company Co. ntroduction ntrod. copyright c sadan Önce.Ö. Corporation Corp. sadan Sonra.S. ç karan, -lar ç k. iflbirli i eden-ler iflb. ed. çizen, -ler çiz. iflleyen, -ler ifll. dergi, -si derg. katlanm fl, katl katl. derleyen, -ler derl. kesim ksm. derme-ci derm. k saltan ksl. d flkapak d.k. k salt lm fl kslm. diagram, -s diagr., diagrs. kiflisel yay n kifl. yay. diyagram, -lar diyagr. levha lvh. do um, -u d. Limited Ltd. doküman dok. metni haz rlayan, -lar met. haz. düzenlenmifl dznlm. milimetre mm. düzenleyen dznl. muharrir mhr. edition ed. mukaddeme mkd. édition éd. müdür, -lü ü md., mdl. englarged enl. müessis, -i mües. engraved engr. müstensih müst. Eser ad (baflka) E.a. (b) mütercim mtrc. Eser ad (paralel) E.a. (p) nakleden nakled. Eser ad E.a. naflir nflr. et alii et al. neflreden neflred. et cetera etc. neflriyat müdürü neflr. md. facsimile, -s facsim.,facsims. new series new. ser. faksimile faksim. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. fascicle fasc. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. fasikül fsk. nouveau, nouvelle nouv. folded fold. number, -s no. folio fol. numbered numb. foot, feet ft. numer nr. foto raf fotog. numero (Frans zca) no. X

11 KISALTMALAR ABBREVIATIONS numero ( spanyolca) no. sessiz sz. numero ( sveççe) no. signature sig. numero ( talyanca) n. siyah-beyaz s.b. nummer nr. supplement suppl. ortak yazar ort. yaz. sütun st. Ortakl k, - Ort. flekil flkl. önsöz öns. flerheden flerhed. önsöz yazan, -lar öns. yaz. fiirket, -i fit., fiti. pafta, -lar pft. fiube, -si fib. part, -s pt., pts. tablo tbl. parte pt. tahminen thm. parti pt. tak m tk. partie, -s ptie, pties takma ad t. ad plan pl. tarih yok t. y. planfl numaras pln. nu. Teil, Theil T., Th. planfl pln. tercüman terc. portre, -ler prtr. Territory Ter. preface pref. t pk bas m tpk. bs. preliminary prelim. t pk bask tpk. bsk. printing print. title page t.p. privately printed priv. print. tome t. pseudonym pseud. tomo t. publishing pub. toplayan, -lar topl. rapor rpr. translated tr. renkli rnk. Türkiye Bibliyografyas TB report rept. typographical typog. resimli res. typographie, typographique typ. revised rev. ulant, -lar ul. sadelefltirilmifl sadlm. umgearbeitet umgearb. sahip, -bi sah. unaccompained unacc. saniye san. ve baflkalar v.b. santimetre cm. versus vs. sayfa, -lar s., ss. volume, -s v. second, -s. sec. yaklafl k yak. seçen, -ler seç. yaprak y. seçilmifl seçil. yay n yay. selected sel. yay nlayan yayl. selection sel. yazan, -lar yaz. series ser. yer yok Y.y. sesli sl. yüzy l yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BİBLİYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin Genel konu kataloglarõ Kütüphanelerin işleyişi Belirli konulara ayrõlmõş kütüphaneler Genel kütüphaneler Diğer bilgilendirme kaynaklarõ GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde GENEL KOLEKSİYONLAR İngilizce Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe konusundaki süreli yayõnlar METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) Ontoloji (Varlõkbilim) Kozmoloji (Doğa felsefesi) Epistemoloji (Bilgi kuramõ) İnsanlõk NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Diğer felsefi sistemler PSİKOLOJİ Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçaltõ ve başkalaşmõş ruh durumlarõ Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi Aldatõcõ kavramlar ve yanlõş ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Ekonomik ve meslek etiği ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESİ Britanya Adalarõ Almanya ve Avusturya Fransa DİN DOĞAL (DOĞAYA DAYANAN) DİNBİLİM KUTSAL KİTAP HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ İsa Mesih ve ailesi Kurtuluş (Soterioloji) ve merhamet HIRİSTİYAN AHLAKI VE İBADET DİNBİLİMİ...19

13 248 Hõristiyan deneyimi, pratiği, hayatõ HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşõlaştõrmalõ din Yahudilik İslam TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Toplumsal davranõşõ etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlõk haklarõ ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararasõ göç ve sömürgecilik Uluslararasõ ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararasõ ekonomi Üretim HUKUK Uluslararasõ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler Belirli yargõ yetki ve alanlarõ hukuku KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarõ ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta EĞİTİM Okul yönetimi...82

14 372 İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK Uluslararasõ ticaret (Dõş ticaret) İletişim Telekomünikasyon Taşõmacõlõk Yüzey taşõmacõlõğõ GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Giyim ve kişisel görünüm Ev yaşamõna ait adetler Genel adetler Görgü kurallarõ Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Standart kullanõm TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazõ sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin yapõsal sistemi (grameri) Türkçe'nin tarihi, coğrafi gelişimi Türkçe'nin kullanõmõ Osmanlõca ve diğer Türk dilleri İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kullanõmõ DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Süreli yayõnlar MATEMATİK Genel ilkeler Cebir ve sayõ kuramõ Aritmetik Geometri ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER Belirli gök cisimleri ve olaylarõ FİZİK Klasik mekanik Katõ mekaniği KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Analitik kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAŞAM BİLİMLERİ Fiziksel antropoloji Biyoloji BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Diğer omurgasõzlar Soğukkanlõ omurgalõlar Balõklar Aves (Kuşlar) TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) TIP BİLİMLERİ TIP...116

15 613 Sağlõğõn geliştirilmesi Hastalõk oranlarõ, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalõklar Cerrahi ve ilgili konular Kadõn hastalõklarõ ve doğum MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalõ fizik Hidrolik (su) mühendisliği TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Meyve bahçeleri, meyveler, ormancõlõk Hayvancõlõk EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Dikiş, giyim, kişisel yaşam Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetiştirme ve evde bakõm YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamcõlõk ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ İçki teknolojisi Gõda teknolojisi Metalurji SANATLAR GÜZEL SANATLAR Felsefe ve kuram Eğitim, araştõrma ilgili konular KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatõ) MİMARLIK PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK Heykeltraşlõkta işlemler, konular Seramik sanatlarõ ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler RESİM SANATI VE RESİMLER Diğer konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Teknikler, gereçler, biçimler Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Klavyeli çalgõlar ve diğer çalgõlar DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Atletik ve açõkhava sporlarõ ve oyunlarõ Atlõ sporlar ve hayvan yarõşmalarõ EDEBİYAT VE RETORİK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarõ...139

16 809 Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlõca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz şiiri İngiliz tiyatrosu İngiliz edebiyatõnda çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatõ LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransõzca tiyatro Fransõzca roman ve hikaye Fransõzca denemeler İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT Rumence ve Reto-Rumen edebiyatõ İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca roman ve hikaye DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatõ Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatõ Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatõ COĞRAFYA VE TARİH Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Toplumsal bilimlerdeki kişiler Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'a kadar Mõsõr 'ye kadar Mezopotamya ve İran 'e kadar Yunanistan 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Avrupa'nõn diğer ülkeleri GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Ortadoğu (Yakõndoğu) Orta Asya...196

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2004 AD Arnold, Nick Korkunç sorular / Nick Arnold ; çeviri: Ali Uzan. 1. bsk. İstanbul : Timaş Yayõnlarõ, s. : res. ; 20 cm. (Timaş Yayõnlarõ ; Eğlenceli bilgi dizisi ; 34) S.N.: ; D.M ISBN I. Uzan, Ali. I III. Seri AD Büyüköztürk, Şener, Veri analizi el kitabõ : istatistik, araştõrma dese ni, SPSS uygulamalarõ ve yorum / Şeref Büyüköztürk. Gelişt. 3. bsk. Ankara : Pegem A Yayõncõlõk, xii, 195 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Kaynakça bölüm sonlarõndadõr. S.N.: ; D.M ISBN X AD Andrews, Shirley Lemurya ve Atlantis / Shirley Andrews ; çevirmen: Şenay Tufan. 1. bsk. İstanbul : Kozmik Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. Özgün eseradõ: Lemuria and Atlantis. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Tufan, Şenay. I AD Eldem, Burak, : Marduk'la randevu : (2012: ejderhanõn yõlõ) / Burak Eldem. 8. bsk. İstanbul : İnkõlâp, s. : res., şkl. ; 21 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Eldem, Burak, : Marduk'la randevu : (2012: ejderhanõn yõlõ) / Burak Eldem. 7. bsk. İstanbul : İnkõlâp, s. : res., şkl. ; 21 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Eldem, Burak, : Marduk'la randevu : (2012: ejderhanõn yõlõ) / Burak Eldem. 6. bsk. İstanbul : İnkõlâp, s. : res., şkl. ; 21 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Vatandaş, Aydoğan Apokalipse : kõyametin gizli tarihi / Aydoğan Vatandaş. 14. bsk. İstanbul : Timaş Yayõnlarõ, s. : res., şkl. ; 20 cm. (Timaş Yayõnlarõ ; 603. Yaşadõğõmõz dünya dizisi ; 13) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Veri işleme Bilgisayar bilimi 2004 BD 37 Olcay, Necip Erol Türkçe internet tarama motoru kullanõcõlarõnõn arama stratejilerinin analizi : arabul örneği / Necip Erol Olcay , ,

18 005 Bilgisayar programlama, programlar 2004 AD Karan, Gökçen XML / Gökçen Karan. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl., tbl. ; 24 cm. İçindekiler: XML nedir? XML hazõrlamak - DTD ile çalõşmak - CSS ile çalõşmak - XSL ile çalõşmak - XML belgelerini veri bağlama metodu kullanarak gösterme - Document objects model (Dom) - XML web servisleri. S.N.: ; D.M ISBN AD Vatansever, Fahri Borland / Turbo pascal programlama dili / Fahri Vatansever. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Kaynakça: 489. s. S.N.: ; D.M ISBN AD Yanõk, Memik Borland C ++ builder / Memik Yanõk. 1. bsk. Ankara : Seçkin, xvii, 883 s. : şkl. ; 24 cm. Dizin vardõr. S.N.: ; D.M ISBN AD Çavdar, Şükran Open office.org : yeni tam kapsamlõ ofis yazõlõmõnõz / [Şükran Çavdar]. İstanbul : Gelecek, s. : şkl. ; 21 cm. (Gelecek Linux yayõnlarõ) S.N.: ; D.M II. Seri AD Güngören, Bora Java programlama teknikleri / Bora Güngören. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl. ; 24 cm. Portakal Teknoloji. S.N.: ; D.M ISBN AD Stanek, William R. Microsoft : Windows Server 2003 / William R. Stanek ; çeviren: Serdar Özkaya. Ankara : Arkadaş Yayõnevi, xxx, 540 s. : şkl., tbl. ; 21 cm. Özgün eseradõ: Microsoft Windows Server 2003 administrator's pocket consultant. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Özkaya, Serdar. I AD Erdem, Onur Win XP sõnavõna hazõrlõk kitabõ / Onur Erdem, Cem Güneyli, Cem Sertdağ. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Güneyli, Cem. II. Sertdağ, Cem. III. E.a AD Çetin, Görkem, Linux işletim sistemi : (Red Hat Linux 9 sürümü) / Görkem Çetin. 5. bsk. Ankara : Seçkin Yayõncõlõk, s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Bibliyografik bilgi içerir. 2

19 İçindekiler: Linux işletim sistemi kurulumu - Çeşitli Linux ayarlarõ - Masaüstünde Linux kullanõmõ - Linux'u daha verimli kullanmak - İnternet'e bağlantõ ve e-posta okuma - Linux ve Türkçe ayarlarõ - Open Office ile ofis dosyalarõnõ. okuma ve kullanma - Linux ve çoklu ortam uygulamalarõ. S.N.: ; D.M ISBN X AD Dülgerler, Mustafa Veritabanõ temelleri ve yönetimi / Mustafa Dülgerler, Tamer Şahiner. 1. bsk. Ankara : Seçkin Yayõncõlõk, s. : şkl. ; 24 cm. Dizin vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Şahiner, Tamer. I BİBLİYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin Süreli Yayınlar 2004 SA İçerik. 1. c., 1. sayõ (Ekim 2003)-. Ankara İstanbul : Nobel Yayõn Dağõtõm ; EDAM, c. ; 24 cm. Üç aylõk, Ekim S.N.: ISSN Genel konu kataloglarõ Süreli Yayınlar 2004 SA Türkiye kitap. 3. sayõ (Ocak 2004) -. İstanbul : Fatoş Erbil, c. : res. ; 24 cm. Aylõk, Ocak Aylõk kitap dergisi. S.N.: TL. (Tek sayõ) KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Süreli Yayınlar 2004 SA th floor. 4. sayõ (Jan-Mar 2002) -. İstanbul : Yapõ Kredi Kültür Sanat Yayõncõlõk, c. : res. ; 22 cm. Üç aylõk, Jan-Mar Fourth floor. The bulletin of the Yapõ Kredi Sermet Çifter Research Library. S.N.: Ücretsizdir SA Bilgi dünyasõ. 2. cilt, 2. sayõ (Ekim 2001) -. Ankara : Üniversite ve Araştõrma Kütüphanecileri Derneği, c. : şkl., tbl. ; 22 cm. Altõ aylõk, Ekim Metin Türkçe, İngilizce özet vardõr. İngilizce eser adõ; Information world'dür. Kaynakça makale sonlarõndadõr. S.N.: ISSN Kütüphanelerin işleyişi 2004 BD Afzali, Mehdi Elektronik bilgi kaynaklarõnõn üniversite kütüphanelerine ekonomik etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştõrmalar Enstitüsü örneği / Mehdi Afzali y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , ,

20 2004 BD Yõlmaz, Erol Üniversite kütüphanelerinde kullanõcõ merkezli yapõlanma : Hacettepe Üniversitesi örneği / Erol Yõlmaz xix, 354, [27] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora)-Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , , BD Olcay, Necip Erol Türkçe internet tarama motoru kullanõcõlarõnõn arama stratejilerinin analizi : arabul örneği / Necip Erol Olcay xiv, 192 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu içerir. Tez (Doktora)-Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , , Belirli konulara ayrõlmõş kütüphaneler 2004 AD Gülhane Askeri Tõp Akademisi Kütüphanesi Gülhane Askeri Tõp Akademisi Kütüphanesi. Ankara : Genel Kurmay Başkanlõğõ Gülhane Askeri Tõp Akademisi Komutanlõğõ, 2003 (GATA Basõmevi) 18 s. : rnk. res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M Genel kütüphaneler 2004 BD 34 Afzali, Mehdi Elektronik bilgi kaynaklarõnõn üniversite kütüphanelerine ekonomik etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştõrmalar Enstitüsü örneği / Mehdi Afzali , , BD 35 Yõlmaz, Erol Üniversite kütüphanelerinde kullanõcõ merkezli yapõlanma : Hacettepe Üniversitesi örneği / Erol Yõlmaz , , Diğer bilgilendirme kaynaklarõ Süreli Yayınlar 2004 SA Alkõm aylõk. 1. yõl, 1. sayõ (Aralõk 2003) -. İstanbul : Alkõm Kitabevi, c. : res. ; 24 cm. Aylõk, Aralõk S.N.: Ücretsizdir GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ 059 Diğer dillerde Süreli Yayınlar 2004 SA Orta Asya'da birinci. 1. yõl, 1. sayõ (İlkbahar-Yaz 2004)-. İstanbul : Necdet Buzbaş, c. : res. ; 24 cm. Altõ aylõk, İlkbahar-Yaz Kazakça metin içerir. Ekonomi, politika ve aktüel dergi. S.N.:

21 060 GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK 069 Müzecilik (Müze bilimi) 2004 BD Altun, Rukiye Müzelerin eğitimdeki yeri ve bu bağlamda müzelerin eğitim olanaklarõ (araç-gereç-personel) açõsõndan yeterlilik durumlarõ / Rukiye Altun xiii, 105 y. : res., hrt., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2004 BD Yõkõlmaz, Gamze 1980 Askeri Müdahalesi'nin basõnda meşrulaştõrõlmasõ : Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetesi örneği / Gamze Yõkõlmaz ix, 142 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , , AD 136 Birsel, Gülse, Hâlâ ciddiyim! / Gülse Birsel. 25. bsk. İstanbul : Epsilon, , AD Şimşek, Ümit Hayat meydan okuyor / Ümit Şimşek. 2. bsk. İstanbul : Zafer Yayõnlarõ, s. : res. ; 20 cm. (Zafer Yayõnlarõ ; 101) Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Velidedeoğlu, Meriç Laiklikten şeriata mõ? / Meriç Velidedeoğlu. 1. bsk. İstanbul : Cumhuriyet Kitaplarõ, s. ; 20 cm. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN , BD 169 Yõkõlmaz, Gamze 1980 Askeri Müdahalesi'nin basõnda meşrulaştõrõlmasõ : Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetesi örneği / Gamze Yõkõlmaz , , AD Neziroğlu, İrfan, Türkiye'de askeri müdahaleler ve basõn ( ) / İrfan Neziroğlu. Ankara : Türk Demokrasi Vakfõ Konrad Adenauer Vakfõ, s. : res. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , , BD Oğuzhan, Ülkü Ayşe 18 Nisan 1999 genel seçimleri ve 3 Kasõm 2002 genel seçimlerinde siyasal yaklaşõmlarõ farklõ olan gazetelerin karşõlaştõrõlmasõ : 18 Nisan 1999 genel seçimleri ve 3 Kasõm 2002 genel seçimleri örnekleri / Ülkü Ayşe Oğuzhan

22 xiii, 212 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , AD Asma, Çetin, Bartõn su tarihçesi ve çeşmeleri / Çetin Asma ; yayõna hazõrlõk: Sevgi Salcõ. [Bartõn] : Bartõn Belediyesi, 2003 (Ankara : Pozitif Matbaacõlõk) 104 s. : rnk. res. ; 21 cm. Kaynakça: 104. s. S.N.: ; D.M ISBN I. Salcõ, Sevgi. I , AD Sirmen, Mithat Alkõşlarla-taşlarla- : anõ / Mithat Sirmen. 1. bsk. Ankara : Duman Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. (Duman Yayõnlarõ. Anõ dizisi) S.N.: ; D.M ISBN X II. Seri Diğer coğrafi bölgelerde 2004 AD 489 Neziroğlu, İrfan, Türkiye'de askeri müdahaleler ve basõn ( ) / İrfan Neziroğlu. Ankara : Türk Demokrasi Vakfõ Konrad Adenauer Vakfõ, , , Süreli Yayınlar 2004 SA Yeşil Karadeniz. 1. sayõ (Mayõs 2003) -. Anakara : Trabzon Kalkõnma Derneği, c. : res. ; 24 cm. Aylõk, Mayõs Aylõk kültür dergisi. S.N.: ISSN : Ücreti belirlenemedi GENEL KOLEKSİYONLAR 082 İngilizce 2004 AD 205 Russell, Bertrand, Russell'dan seçme yazõlar / Bertrand Russell ; Türkçesi: Rabia Nilgün Aydoğan. 1. bsk. Ankara : Dost Kitabevi, , Diğer dillerde 2004 AD Erbaş, Şükrü, Gülün sesi gül kokar : yazõlar / Şükrü Erbaş. 3. bs. İstanbul : Everest Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. (İnceleme-araştõrma ; 12) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD 149 Her gün bir ediple / Refik Ahmet Sevengil ; yayõna hazõrlayan Mustafa Armağan. 1. bsk. İstanbul : L & M Yayõnlarõ, , AD Özbek, Hüseyin, Türk kalesi yõkõlõrken / Hüseyin Özbek. 1. bs. İstanbul : Toplumsal Dönüşüm Yayõnlarõ, s. ; 19 cm. (Toplumsal Dönüşüm Yayõnlarõ ; 274. Araştõrma ve inceleme ; 100) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri

23 2004 AD Pekin, Hüseyin, Batõ rüzgârõ-doğu rüzgârõ : anõlar / Hüseyin Pekin. Ankara : Selvi Yayõnevi, s. : res. ; 24 cm. (Selvi yayõnlarõ ; 35) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Şener, Ali, Değişimin rüzgârõ / Ali Şener. İzmir : Etki, s. ; 20 cm. (Etki Yayõnlarõ ; 170) S.N.: ; D.M ISBN X II. Seri AD Yazan, Durusoy, İsveç mektuplarõ / Durusoy Yazan. 1. bs. Ankara : Ürün Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN FELSEFE VE PSİKOLOJİ 2004 AD Timuçin, Afşar, Felsefeye giriş / Afşar Timuçin. Kocaeli : Kocaeli Üniv., s. ; 24 cm. (Kocaeli Üniversitesi yayõnlarõ ; yayõn no: 123) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Felsefe konusundaki süreli yayõnlar Süreli Yayınlar 2004 SA 40 Aratos. 1. sayõ (Oca-Şub 2004) -. Tarsus, İçel : Kydnos Yayõnlarõ, , METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) 2004 AD 226 Açõköz, Hacõ Mustafa, Berkeley ve İmmateryalist metafiziği / Hacõ Mustafa Açõköz. 1. bs. Ankara : Elis Yayõnlarõ, , Ontoloji (Varlõkbilim) 2004 AD 384 Tepe, Harun, Platon'dan Hebermas'a felsefede doğruluk ya da hakikat / Harun Tepe. 2. bsk. Ankara : İmge Kitabevi, , Kozmoloji (Doğa felsefesi) 2004 AD 740 Cicero, Marcus Tullius, M.Ö Ölüme övgü / Marcus Tullius Cicero ; Türkçesi: Cânâ Aksoy. 1. bsk. İstanbul : Sel Yayõncõlõk, ,

24 120 EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK 121 Epistemoloji (Bilgi kuramõ) 2004 AD Tepe, Harun, Platon'dan Hebermas'a felsefede doğruluk ya da hakikat / Harun Tepe. 2. bsk. Ankara : İmge Kitabevi, s. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Vural, Mehmet, Gazzâli felsefesinde bilgi ve yöntem / Mehmet Vural. Ankara : Ankara Okulu Yayõnlarõ, s. ; 21 cm. (Ankara Okulu Yayõnlarõ ; 71) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri. 121, NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) 2004 AD Çeliktaş, Hasan Sonsuz Bu spiritüalizm ne ola ki? / Hasan 'Sonsuz' Çeliktaş. Ankara : Reikievi Yayõnlarõ, [22], 319 s. ; 20 cm. (Reikievi Yayõnlarõ. Sonsuzlukötesi dizisi) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Starr, Jelaila, gezegenin dönüşü: Marduk ve Nibiruanlar / Jelaila Starr ; çevirmen: Selim Yeniçeri. İstanbul : Kozmik Kitaplar, , [4] s. ; 20 cm. Özgün eser adõ: We are the Nibiruans: return of the planet. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Yeniçeri, Selim. I İnsanlõk 2004 AD Ural, Kemal İnançsõzlõğõn anatomisi / Kemal Ural. 2. bsk. İstanbul : Şûle Yayõnlarõ, s. : res. (bazõsõ rnk.) ; 21 cm. (Şûle Yayõnlarõ ; 227. Düşünce dizisi ; 18) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Wilson, Colin, Ölüm sonrasõ / Colin Wilson ; çeviren: Fulya Yavuz ; yayõna hazõrlayanlar: Sinan Köseoğlu, Tülin Etyemez. İstanbul : Ruh ve Madde Yayõnlarõ, , [8] s. ; 20 cm. Özgün eseradõ: After life : survival of the soul. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Yavuz, Fulya. II. Köseoğlu, Sinan. III. Etyemez, Tülin. IV. E.a

25 2004 AD Motoyama, Hiroshi Karma ve tekrardoğuş : bireysel, ailevi, ulusal, õrksal, mekansal ve dinsel karma / Hiroshi Motoyama ; çeviren: Görkem Özbek. İstanbul : Ruh ve Madde Yayõnlarõ, [2004?] 189 s. ; 20 cm. Özgün eser adõ: Karma and reincarnation. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Özbek, Görkem. I BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR 149 Diğer felsefi sistemler 2004 AD Rosenau, Pauline Marie Post-modernizm ve toplum bilimleri : içe-bakõşlar, içeri-dalõşlar, içesaldõrõlar / Pauline Marie Rosenau ; çeviren: Tuncay Birkan. 2. bs. Ankara : Bilim ve Sanat, s. ; 20 cm. Özgün eseradõ: Post-modernism and the social sciences: insights, inroads and intrusions. Yazar, Pauline Vaillancourt adõylada bilinmektedir. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Birkan, Tuncay. I 149, PSİKOLOJİ 2004 AD Aytaç, Serpil İnsanõ anlama çabasõ : (psikolojiye giriş) / Serpil Aytaç. 2. bsk. Bursa : Ezgi Kitabevi, [12], 324 s. : res., şkl. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Green, Andrè, Hadõm edilme kompleksi / Andrè Green ; çeviren: Levent Kayaalp ; sunuş: Talat Parman. 1. bs. İstanbul : Metis Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. (Ötekini dinlemek ; 17) Fransõzca eseradõ: Le complexe de castration. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Fransõzca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Kayaalp, Levent. II. Parman, Talat. III. E.a. IV. Seri Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler 2004 AD Goleman, Daniel Duygusal zekâ neden IQ'dan daha önemlidir / Daniel Goleman ; çeviren: Banu Seçkin Yüksel. 26. bs. İstanbul : Varlõk Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. (Varlõk Yayõnlarõ ; sayõ 751. Bilim) Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN I. Yüksel, Banu Seçkin. I III. Seri AD Hollis, James, Ruhun kaygan kumlarõ / James Hollis ; İngilizce'den çevirenler: Seda Toksoy, Çağlayan Erendağ. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk,

26 203 s. : res. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 446. Psikoloji dizisi) Özgün eser adõ: Swamplands of the soul. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Toksoy, Seda. II. Erendağ, Çağlayan. II IV. Seri AD Kaya, Nusret, Evrenin dili / Nusret Kaya ; yayõna hazõrlayan: Seda Toksoy. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, s. : res., şkl. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 447. İnsan ve evren dizisi) Dõş kapak basõm bildirimi: 2. bsk. S.N.: ; D.M ISBN I. Toksoy, Seda. I III. Seri , 154.2, AD Dilaver, Faruk, Kutsal aşk / Faruk Dilaver. 4. bsk. Ankara : Emre Yayõnlarõ, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Fossum, Lynn Endişeyi yenmek : daha iyi bir yaşam yönetimi için / Lynn Fossum ; [İngilizce aslõndan çeviren: Murat Sağlam]. 2. bs. İstanbul : Alfa Basõm Yayõm, viii, 104 s. : res., şkl. ; 20 cm. (Alfa yayõnlarõ ; 417. Yönetim ; 5) Özgün eseradõ: Overcoming anxiety. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Sağlam, Murat. I III. Seri Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka 2004 AD Lorayne, Harry Beyin gücü'nün sõrlarõ : "dünyanõn önde gelen uzmanõndan, zihin ve bellek eğitimi" / Harry Lorayne ; Türkçesi: Kayhan Şentin. 3. bs. İstanbul : Varlõk Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. (Varlõk Yayõnlarõ ; sayõ: 756) Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Şentin, Kayhan. I III. Seri AD Arõ, Ramazan Gelişim ve öğrenme / Ramazan Arõ. 1. bsk. Konya : Atlas Kitabevi, s. : şkl. ; 24 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Gelişim ve öğrenme psikolojisi / editör: Binnur Yeşilyaprak, Betül Aydõn... [ve başkalarõ]. 6. bsk. Ankara : Pegem A Yayõncõlõk, xx, 286 s. : res., şkl., tbl. ; 20 cm. Kaynakça bölüm sonlarõndadõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Yeşilyaprak, Binnur. II. Aydõn, Betül AD Yõldõrõm, Ramazan, Öğrenmeyi öğrenmek / Ramazan Yõldõrõm. 9. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, s. : res., şkl. ; 19 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 147. Kişisel gelişim dizisi) Kaynakça: ss. 10

27 S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Özözer, Yekta, Ne parlak fikir! : yaratõcõ düşünme yöntemleri / Yekta Özözer. 2. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, xvi, 357 s. : res., şkl., tbl. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 434. Kişisel gelişim dizisi) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X II. Seri AD Bingham, Alma Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi / yazan: Alma Bingham ; çeviren: A. Ferhan Oğuzkan. 6. bsk. [Ankara] : MEB, 2004 (İstanbul) 122 s. ; 20 cm. (Milli Eğitim Bakanlõğõ yayõnlarõ ; Bilim ve kültür eserleri ; 978. Eğitim) Kaynakça: 122. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Oğuzkan, A. Ferhan. I III. Seri , Bilinçaltõ ve başkalaşmõş ruh durumlarõ 2004 AD 397 Kaya, Nusret, Evrenin dili / Nusret Kaya ; yayõna hazõrlayan: Seda Toksoy. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, , 154.2, AD 397 Kaya, Nusret, Evrenin dili / Nusret Kaya ; yayõna hazõrlayan: Seda Toksoy. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, , 154.2, AD Kaya, Nusret, İyileşme kitabõ / Nusret Kaya. 8. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk : 345. İnsan ve evren dizisi) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi 2004 AD McGraw, Phillip C. Özbenlik : yaşamõnõzõ yaratõn: içten, derinden ve yeniden! / Phillip C. McGraw ; Türkçesi Põnar Öcal. 1. bs. İstanbul : Altõn Kitaplar, s. ; 22 cm. Özgün eser adõ: Self matters. S.N.: ; D.M ISBN I. Öcal, Põnar. I BD Dora, Sinan Sosyal problem çözme envanteri (revize edilmiş formu)'nin Türkçe'ye uyarlanmasõ: geçerlik ve güvenirlik çalõşmalarõ / Sinan Dora xiii, 54, [18] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , BD Gültekin, Zeynep Akran zorbalõğõ belirleme ölçeği geliştirme çalõşmasõ / Zeynep Gültekin y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. 11

28 S.N.: ; B.N. 2004/ , 158.2, AD 604 Ana-baba okulu / [K. Aydoğmuş... ve başkalarõ]. 11. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, , 155.4, AD Çankõrõlõ, Ali Kötü çocuk yoktur / Ali Çankõrõlõ. 2. bsk. İstanbul : Zafer Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. (Zafer Yayõnlarõ ; no: 120) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD 576 Navaro, Leylâ Gerçekten beni duyuyor musun? / Leylâ Navaro. 10. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, , AD Yavuzer, Halûk, Ana-baba ve çocuk : ailede çocuk eğitimi / Haluk Yavuzer. 17. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Yavuzer, Halûk, Çocuğunuzun ilk 6 yõlõ / Haluk Yavuzer. 18. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Thayer, Elizabeth S. Ayrõlanlar için çocuk bakõmõ : zorlu bir boşanma sõrasõnda çatõşmaya son vermek / Elizabeth S. Thayer, Jennifer E. Davis, Emily I. Moskowitz ; çeviren: Ümit Türkoğullarõ. Ankara : Arkadaş Yayõnevi, xvii, 212, [1] s. ; 22 cm. Özgün eseradõ: The co-parenting survival guide. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Davis, Jennifer E. II. Moskowitz, Emily I. III. Türkoğullarõ, Ümit. IV. E.a , AD Kulaksõzoğlu, Adnan, Ergenlik psikolojisi / Adnan Kulaksõzoğlu. 6. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X AD Lerner, Harriet Goldhor, Dans eden benlikler : kadõnlar için yakõn ilişkilerde yürekli değişimler kõlavuzu /. 3. bsk. Ankara : İmge Kitabevi, s. ; 20 cm. Özgün eseradõ: The dance of intimacy. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN , 158.2, AD Tekinşen, Ender Saksõlardaki giz / Ender Tekinşen. Ankara : Ender Tekinşen, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN ,

29 158 Uygulamalõ psikoloji 2004 AD Klein, Stefan, Mutluluğun formülü : iyi duygular nasõl ortaya çõkarõlõr? / Stefan Klein ; çeviren: Ogün Duman. Ankara : Arkadaş, s. : res., şkl. ; 22 cm. Özgün eser adõ: Die glücksformel. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Duman, Ogün. I AD Adams, Linda Kadõnlar için etkililik eğitimi E.K.E. / Linda Adams, Elinor Lenz ; İngilizce'den çeviren: Emel Aksay ; editör: Birsen Özkan. 2. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 215. Kadõn-erkek dizisi) Özgün eseradõ: Effectiveness training for women. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Lenz, Elinor. II. Aksay, Emel. III. Özkan, Birsen. IV. E.a. V. Seri AD Arasteh, A. Reza Aşkta ve yaratõcõlõkta yeniden doğuş : Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin kişilik çözümlemesi / A. Reza Arasteh ; çevirenler: Bekir Demirkol, İbrahim Özdemir. 2. bsk. Ankara : Kitâbiyat, s. ; 21 cm. (Kitabiyat araştõrmainceleme/islâm düşünce tarihi ; 3/2) Özgün eseradõ: Rûmî the Persian: rebirth in love and creativity. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Demirkol, Bekir. II. Özdemir, İbrahim. II IV. Seri , AD Demirkõran, Erdal Adam dediğin benim gibi olur / Erdal Demirkõran. 11. bsk. İstanbul : Beyaz Sanat Yayõncõlõk, [2004?] 271 s. ; 20 cm. (Kitlesel değişim serisi ; II) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Demirkõran, Erdal Adam dediğin benim gibi olur / Erdal Demirkõran. 10. bsk. İstanbul : Beyaz Sanat Yayõncõlõk, [2004?] 271 s. ; 20 cm. (Kitlesel değişim serisi ; II) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Demirkõran, Erdal Adam dediğin benim gibi olur / Erdal Demirkõran. 7. bsk. İstanbul : Beyaz Sanat Yayõncõlõk, s. ; 20 cm. (Kitlesel değişim serisi ; II) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Demirkõran, Erdal Adam dediğin benim gibi olur / Erdal Demirkõran. 5. bsk. İstanbul : Beyaz Sanat Yayõncõlõk,

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler.

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler. Öğretim Kurumu ve Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri (Tükçe) 2 Bahçe Bitkileri Bilgisayar (İngilizce)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI Çift Anadal Açılan Bölümler Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Yandal Açılan Bölümler Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 160(240 AKTS)

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

45 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Felsefe)

45 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Felsefe) DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 0 5 Eğitim Bilimleri Fakültesi ( Bilgisayar

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi Program Adı Mezunlarına Verilen Unvanlar 31.01.1984 Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Tekniker

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Öğretim 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR 2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR Başvuruyla ilgili önemli hususlar: 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz. 2. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 40 4 Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve

Detaylı

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ BİGA İİBF Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com Bölüm Koordinatörleri İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Maliye Çalışma

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip

SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan Devlet Konservatuvarı Piyano 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyola 3 0 3 - Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 41 12 29 29,27 Devlet Konservatuvarı Keman 6 2 4 33,33 Fen Fakültesi Biyoteknoloji (İngilizce)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL/YANDAL KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL/YANDAL KONTENJANLARI Jeofizik Mühendisliği 180/20 2 Jeoloji Mühendisliği 120 2 Jeoloji Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği 183/20 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 123 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 (Fizik) 3 (Fizik)

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/3 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/3 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı* 48 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı Felsefe 53 3 Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJAN TESBİT FORMU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJAN TESBİT FORMU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJAN TESBİT FORMU Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan İçi / Dışı Yüksek Lisans Kontenjan Teklifi Yüksek Lisansa Başvuruda

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır.

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır. 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Future Learning 2016 konferansımızda bu yıl birbirinden ilginç konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Etkinliklere

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/8 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/8 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

ÖRNEKTİR - SAMPLE. RCSummer Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form

ÖRNEKTİR - SAMPLE. RCSummer Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form RCSummer 2019 - Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form BU FORM SADECE ÖN KAYIT FORMUDUR. Ön kaydınızın geçerli olması için formda verilen bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Kontenjanımız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı. r ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A 1 ÇARŞAMBA / SAMSUN \ Tarih Sayı Konu TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0431 / Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

Salı. Cuma. Pazartesi BÖTE101 2 9:30-10:15 1 8:30-9:15 4 11:30-12:15 3 10:30-11:15 5 13:30-14:15. Çarşamba. Perşembe

Salı. Cuma. Pazartesi BÖTE101 2 9:30-10:15 1 8:30-9:15 4 11:30-12:15 3 10:30-11:15 5 13:30-14:15. Çarşamba. Perşembe ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0/0 GÜZ YARI YILI DERS PROGRAMI BÖTE :0-9: 9:0-0: 0:0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma I ED GÜLBERK ATAK BÖTE0 BL ARABACIOĞLU Eğitim Bilimine Giriş AA MA

Detaylı

9:30-10:15 10:30-11:15. Genel Kimya I D1 YRD. DOÇ. DR. BURAK FEYZİOĞLU. Genel Fizik I AA MA 104 YRD. DOÇ. DR. HANİFE CAN ŞEN. Eğitim Bilimine Giriş

9:30-10:15 10:30-11:15. Genel Kimya I D1 YRD. DOÇ. DR. BURAK FEYZİOĞLU. Genel Fizik I AA MA 104 YRD. DOÇ. DR. HANİFE CAN ŞEN. Eğitim Bilimine Giriş ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 05/0 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği :0 - :5 :0-0:5 0:0 - :5 :0 - :5 :0 - :5 :0-5:5 5:0 - :5 :0 - :5 Genel Kimya I D YRD. DOÇ. DR. BURAK

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI (Kasım) FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK Bölüm/Program Kız Erkek Toplam Almanca Öğretmenliği 138 60 198 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ 204-205 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI - Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı