automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar"

Transkript

1 KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ.

2 TA-G2 Serisi 6 Eksen Robotlar Dijital entegre Panasonic Kaynak Teknolojisi sayesinde her pozisyonda kusursuz kaynak dikiþleri elde edilir. Robot ile kaynak makinesi arasýndaki dijital haberleþme sayesinde elektro-manyetik gürültüden etkilenmez, dolayýsýyla kaynak hatalarý oluþmaz. Kolay programlanýr ve kullanýlabilir. Þok sensör ile maksimum güvenlik saðlanmýþtýr. Aðýr þartlarda çalýþmak için tasarlanmýþ, toza ve suya karþý maksimum koruma saðlanmýþtýr. Sýnýfýnýn en esnek hareket kabiliyetli robotudur ve 24 saat durmadan çalýþabilir. Kompakt yapýsý sayesinde az yer kaplar. Sistem komple bir kaynak robotu olarak teslim edildiðinden, kaynak performansýnýn garantisi de tek üretici olan Panasonic ve onun Türkiye temsilcisi Oerlikon tarafýndan verilmektedir., fikstür dahil tüm sistem için ANAHTAR TESLÝM ÇÖZÜMLER sunar.

3 TA-G2 Serisi 6 Eksen Robotlar Üstün seviyedeki servo kontrol sistemi, robot kolun hareketlerini tam ve eksiksiz olarak yapmasýný saðlar. Kusursuz bilek eksen dizayný ve kavisli kol yapýsý sayesinde robot kolda titreþim yok denecek kadar azdýr. Bu yapý dar alanlarda esnek çalýþmaya müsade eder. 6 eksenin herbirinde baðýmsýz fren sistemi vardýr. Yenilikçi bir tasarýmý, saðlam yapýsý ve en son servo teknolojisinin gerçekleþtirildiði yüksek hýzlý ve titreþimsiz hareket kabiliyetine sahip PANASONIC robotlar 24 saat çalýþmaya uygun üretilmiþlerdir. Þok Sensör ile maksimum güvenlik saðlanýr. Herhangi bir çarpýþma halinde çok hassas ve duyarlýdýr. Çarpýþma anýnda güç kontrol sistemiyle servo motorlara giden enerji kesilir, böylelikle sistem zarar görmez. Teaching Pendant Panasonic Kaynak Robotlarýnda kullanýlan program geniþ kapsamlý olmasýnýn yanýsýra, kolay öðrenilebilen bir yapýya sahiptir. Program WINDOWS tabanlý olup, tüm operasyon adýmlarý ekrandaki ikonlar yardýmý ile kolayca belirlenebilir ve kaydedilir. Teaching Pendant üzerindeki SD kart yuvasý sayesinde tüm programlarý harici bir karta da kaydetme imkaný vardýr. Sistem kurulumu sonrasý, Oerlikon yetkililerinin vereceði 2 günlük eðitim sonrasý kiþi program yapmaya baþlayabilir. Oerlikon'un Satýþ Sonrasý Desteði bu konuda da devam eder. 7 Renkli LCD ekran Projelendirme sýrasýnda kullanýlan DTPS programý sayesinde müþterilerimiz, Panasonic Robot Sistemini satýnalmadan önce, üç boyutlu robotik kaynak similasyonunu görme imkanýna sahiptirler. Ayrýca robot ile Kaynak / Kesme operasyonunun detaylý süre analizini görerek, mevcut üretimleri ile karþýlaþtýrma yapma imkanlarý vardýr. Operasyon sýrasýnda kaynak veya kesme yapýlacak parçanýn döndürülmesi gerektiði durumlarda yine Panasonic Pozisyonerler kullanýlýr. Böyle bir durumda Robot ile pozisyonerin haberleþmesinde harici bir yazýlýma ihtiyaç duyulmaz. MIG/MAG ve TIG kaynaðýnda kullanýlan Panasonic Inverter Kaynak Makineleri, özellikle robotlar ile birlikte çalýþmak için tasarlanmýþ olup yüksek performansa sahiptirler. Ýsteðe baðlý PULSE özelliði sayesinde, özellikle Alüminyum ve Paslanmazlarýn kaynaðýnda kusursuz kaynak dikiþleri elde edilebilir.

4 Kumanda Paneli (Teaching Pendant) Windows CE Kullanýcý Arayüzü Türkçe Menü Temel Özellikler Panasonic kaynak robotlarýnda kullanýlan program piyasanýn en kapsamlý fakat bunun yanýnda en kolay öðrenilebilen programýdýr. Programdaki menülerin Türkçe olmasý uygulamayý daha da kolaylaþtýrýr. Sistem kurulumu sonrasý OERLIKON yetkililerinin vereceði 2 günlük eðitim sonrasýnda kiþi program yapmaya baþlayabilir. OERLIKON' un satýþ sonrasý desteði bu konuda da sürekli devam eder. Sözkonusu program Windows tabanlý olup tüm adýmlar ekrandaki ikonlar yardýmý ile belirlenir ve kaydedilir. Kumanda paneli üzerinde SD kart yuvasý bulunmaktadýr. Bu sayede tüm bilgilerinizi hafýza kartýna yedekleyebilirsiniz. 7 inch renkli LCD ekran tüm parametreleri ayný anda ve net bir þekilde görmemize olanak saðlar. Panel üzerindeki tüm adýmlara ROLLER (JOG-DIAL) ile ulaþabilir ve yine roller ile iþaretleyebilirsiniz. El yapýsýna uygun bir þekilde tasarlanmýþ olan kumanda paneli üzerinde servo güvenlik düðmesi de bulunmaktadýr. Bu düðme ile acil durumlarda robotu kýsa süre içersinde durdurabiliriz. Kullanýcýlar için ÞÝFRELÝ KISITLAMA SÝSTEMÝ vardýr. Bu sistem kullanýcýlara iki derecede þifre tanýmlama olanaðý saðlar. 1. derece þifreli kýsýtlamada, operatör sadece daha önce yazýlmýþ programý çaðýrýr ve çalýþtýrabilir, yazýlmýþ programda hiçbir deðiþiklik yapamaz. Bu sayede operatörün yanlýþlýkla program üzerinde yapacaðý deðiþikliklerin önüne geçilmiþ olunur. 2. derece þifre kýsýtlamada ise, operatör yeni program yazabilir, daha önce yazýlmýþ programlarý çaðýrýp isterse deðiþiklik yapabilir ve programlarý çalýþtýrabilir. Sistem MODEM veya LAN ile internete baðlanabilir (Opsiyonel). Bu sayede iþletme içersinde çalýþan robotlarýn herhangi bir sebeple durmasý halinde internet üzerinde sistemde bir arýza olup olmadýðý ve eðer varsa arýza kodunu öðrenme imkaný vardýr.

5 Kontrolör Yüksek Performans 64 bit iþlemci ile yüksek hýzda haberleþebilme. Maksimum 27 eksene kadar ayný anda kontrol edebilme nokta ve komut, toplam satýr hafýza. Dijital Haberleþme Panasonic FULL DIGITAL kaynak makinasý ile kusursuz kaynak parametreleri belirleyebilirsiz. Boyutlar Kompakt yapýsý sayesinde fazla yer kaplamaz. Koruma Sýnýfý ve Yapýsý Soðutma Metodu Þebeke Gerilimi Eksen Kontrolü Pozisyon Kontrol Metodu Hafýza Kapasitesi IP32 (Kapalý kutu) Fan soðutma 380 V AC (±%10), 3 Faz, 6 Kva, 50/60 Hz 6 eksen eþ zamanlý (maks.27) Servo kontrol yazýlýmý nokta komut Ortak I / O Konum I / O Arayüz Giriþ Çýkýþ Giriþ Çýkýþ 40 nokta (opsiyon: geniþletilince 504 nokta) 40 nokta (opsiyon: geniþletilince 504 nokta) 1.Start, 2.Hold, 3.Error release, 4.Teaching mode 5.Operating mode, 6.Servo ON 1.Running, 2.Hold status, 3.Error, 4.Opearting mode, 5.Teaching mode, 6.Servo ON, 7.Ready, 8.Alarm TP üzerinde 2 ad. PCMCIA slotu, PS/2 Ethernet (Opsiyonel) Boyutlar (WxDxH) Aðýrlýk Fiber optik 420x600x530 mm Yaklaþýk 48 kg (TP ve baðlantý kablolarý dahil) Ön Görünüþ Üst Görünüþ

6 Standart Özellikler Osilasyon (Zig-Zag) Kaynaðý Zig-zag hareketi yapmak için programlama aþamasýnda ; Baþlangýç noktasý, dalga geniþliði, dönüþ noktasý (dairesel zig-zag için) ve bitiþ noktasýný girmeniz yeterli olacaktýr. Böylelikle program yapma zamanýnýz kýsalacaktýr. Paralel ve RT (rotate turn) Kaydýrma Özelliði Ayný parçayý baþka bir alanda tekrar programlamak istersek bu özellik sayesinde tüm programý istediðiniz mesafelere öteleyebilirsiniz. Böylelikle programlama zamanýný büyük ölçüde kýsaltabiliriz. Ark Baþlangýç Tekrarlama Özelliði Robot herhangi bir sebeple kaynak arkýný oluþturamadýðýnda bunu algýlar ve otomatik olarak yeniden ark oluþturur. Overlap (krater kapatma) Özelliði Robot kaynak sýrasýnda durdurulduðunda, kaynaða tekrar baþlarken geri adým atýp kaynakta krater oluþmasýný engeller. Diðer kullanýcý özellikleri Tüm kaynak parametrelerini görüntüleyebilme. Kontakmeme deðiþim zamanýnýn bildirilmesi. Kaldýðý yerden devam edebilme. Hata tanýmlama. Opsiyonel Özellikler Ark Sensör Ünitesi Kaynak yapýlacak parçanýn iyi bir þekilde sabitlenmediði durumlarda, yapýlan kaynak programý doðru olsa dahi kaynak sýrasýnda malzemede þekil deðiþiklikleri oluþabilir ve kaynak rotasýndan þaþabilir. Ark Sensör, kaynak sýrasýnda oluþan manyetik sapmalarý otomatik olarak algýlar ve düzeltir. Touch Sensör Ünitesi Touch sensör öðretilen kaynak baþlangýç noktasý ile gerçek kaynak baþlangýç noktasý arasýndaki sapmayý tel ucuyla farkeder ve otomatik olarak kaynak bölgesini düzeltir. Harmonizer 4 adet robotu tek kumanda panelinden eþ zamanlý olarak kontrol edebilme. Flexible multi cooperative robot sisteminde master robot (1. robot) ile diðer robotlarýn ( robotun) tüm fonksiyonlarýný kontrol edebilme.

7 Robot Kollar TA-1000 TA-1400 TA-1600 TA-1800 TA-1900 Kol Tipi Model Max. Uzanma Mesafesi Kýsa Standart Orta Uzun TA-1000 TA-1400 TA-1600 TA-1800 TA mm 1374 mm 1598 mm 1796 mm 1895 mm Servo motor güçleri ve redüktör kapasitesi büyütülen TA serisi robotlar sýnýfýnýn en iyi hareket kabiliyetine sahiptirler. Üstün seviyedeki servo kontrol sistemi, robot kolun hareketlerini tam ve eksiksiz olarak yapmasýný saðlar. Herhangi bir çarpýþma halinde çok hassas ve duyarlýdýr. Çarpýþma anýnda güç kontrol sistemiyle servo motorlara giden enerji kesilir, böylelikle sistem zarar görmez. Kusursuz bilek eksen dizayný ve kavisli kol yapýsý sayesinde robot kolda titreþim yok denecek kadar azdýr. Bu yapý dar alanlarda esnek çalýþmaya müsade eder. 6 eksenin herbirinde baðýmsýz fren sistemi vardýr. Yenilikçi bir tasarýmý, saðlam yapýsý ve en son servo teknolojisinin gerçekleþtirildiði yüksek hýzlý ve titreþimsiz hareket kabiliyeti ile PANASONIC robotlarý 24 saat çalýþmaya uygun üretilmiþlerdir.

8 automation Robot Dýþ Ölçüleri Kýsa TA-1000G2 Max. Uzanma:1068mm Standart TA-1400G2 Max. Uzanma:1374mm Orta TA-1600G2 Max. Uzanma:1598mm Uzun TA-1800G2 Max. Uzanma:1796mm Uzun TA-1900G2 Max. Uzanma:1895mm

9 Robot Uzanma Mesafeleri Kýsa TA-1000G2 Max. Uzanma:1068mm Standart TA-1400G2 Max. Uzanma:1374mm Orta TA-1600G2 Max. Uzanma:1598mm

10 Robot Uzanma Mesafeleri Uzun TA-1800G2 Max. Uzanma:1796mm Uzun TA-1900G2 Max. Uzanma:1895mm Bilek Yapýsý Baðlantý Eksenleri

11 Robot Teknik Özellikleri Model TA-1000G2 TA-1400G2 TA-1600G2 TA-1800G2 TA-1900G2 Tip Kýsa Standart Orta Uzun Eksen Sayýsý 6 Taþýma Kapasitesi (max.) 6 kg 8 kg 6 kg Max. Uzanma Mesafesi 1,068 mm 1,374 mm 1,598 mm 1,796 mm 1,895 mm Robot Min. Yatay Hareket Çalýþma Mesafesi 362 mm 352 mm 360 mm 472 mm 551 mm Alaný Mesafe aralýðý min ve max. ulaþýlabilir mesafe 706mm 1,022mm 1,238mm 1,323mm 1,343mm Dönme (RT) 2,97 rad/s (170 o /s) Kol Upper arm (UA) 3,32 rad/s (190 o /s) 2,97 rad/s (170 o /s) Anlýk Maks. Hýz Bilek Front arm (FA) 3,32 rad/s (190 o /s) 3,05 rad/s (175 o /s) Dönme (RW) 6,46 rad/s (370 o /s) 6,28 rad/s (360 o /s) Eðilme (BW) 6,54 rad/s (375 o /s) 6,11 rad/s (350 o /s) Burulma (TW) 10,50 rad/s (600 o /s) 9,42 rad/s (540 o /s) Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti ± 0.1 mm ' den az Motor Toplam Sürücü Gücü 2,800W 4,250W Fren Tüm eksenlerde Montaj Þekli Tabana, tavana Aðýrlýk 145 kg 161 kg 180 kg 185 kg Robotik Sistemin Genel Yapýsý 1. Robot 2. Kaynak makinesi 3. Kontrol kablosu 4. Encoder haberleþme ünitesi 5. Kaynak torcu 6. Torç taþýyýcý 7. Tel sürme sistemi 8. Kablo ünitesi 9. Gaz regülatörü 10. Tel sepet taþýma aparatý 11. Tel saðma ünitesi

12 Pozisyonerler Ürün Kodu K K K Motor / Encoder AC servo motor / Mutlak encoder Max. Taþýma Kapasitesi 250 kg 500 kg 1000 kg Max. Dönüþ Hýzý 180 /s (30 r/min) 96 /s (16 r/min) 120 /s (20 r/min) Çalýþma Aralýðý ±10 tur Uygulanabilir Max. Dönme Torku 196 Nm 490 Nm 1470 Nm Uygulanabilir Max. Moment ( Ayna Yüzeyinden ) 1470 Nm 1470 Nm 6125 Nm Hassasiyet ±0,05 mm Merkez Delik Çapý 55 mm 55 mm 75 mm Titreþim 4,9 m/s 2 veya daha az Gövde Rengi Gri(H14) Kurulum Þekli Kýsýtlama yok Öngörülen Kaynak Akýmý 500 A (Duty cycle: 60%) Uygulanabilir Kaynak Yöntemleri CO 2 / MAG / MIG / TIG Aðýrlýk 125 kg 125 kg 255 kg Motor Çýkýþ Gücü 1 Kw 1 Kw 3,5 Kw Baþlangýç noktasýna geri dönmeyi gerektirmeyen AC servo motor. TIG kaynak uygulamalarýnda kullanýlabilir ve yüksek frekansa karþý dirençlidir. Kompakt dizayný montaj kolaylýðý saðlar. Hava ve elektrik tesisatý için pozisyonerin merkezinde kanal bulunur. Basit bir soket baðlantýsý ile sistem tarafýndan hemen görünür, ayar gerektirmez. Robot ile eþ zamanlý hareket eder Voltaj ölçme soketi Þase baðlantý soketi Kanal ölçüsü K K K

13 Kaynak Makineleri YD-350GB2 350A MIG / MAG Kaynak Makinasý GB2 kaynak makineleri, Panasonic'in G2 robotlarýyla hiçbir yazýlýma gerek olmadan, sadece dijital haberleþme kablosuyla haberleþebilir. Robot, kaynak makinesini otomatik olarak tanýr. Robot, FULL DIGITAL kontrol ile GB2'nin en iyi performansýný sergilemesini saðlar. FULL DIGITAL INVERTER Temel Özellikler 1- Robot kolunun üzerindeki tel sürme motorunda encoder vardýr. GB2, tel sürme motorunun enkoder bilgilerini kullanýr. Daha sonra bu bilgileri, motor devrini kusursuzca ve anýnda ayarlayabilmesi ve tel sürmenin kararlýlýðýný koruyabilmesi için CPU' ya iletir. Bu sayede kaynak teli torca gerektiðince sevk edilir ve kaynak bilgileri geniþ aralýklarda girilebilir. 2- GB2 kaynak makinasýnda 32 bit RISC CPU kullanýlmýþtýr ve bu durum yüksek hýzda salýnýmý kontrol edebilmenize olanak saðlar. Kontol ünitesi sekonder sargýdaki kýsadevreleri ortadan kaldýrýp, kaynak esnasýnda ilk tutuþmayý kolaylaþtýrarak çapak oluþmasýný önlemektedir. Bu sayede daha geniþ akým ayarlayabilme imkaný ile az çapak oluþmasýný saðlamaktadýr. GB2 makine ile özellikle orta akým aralýðýnda az çapak ve yüksek kaliteli kaynak elde edilebilmektedir. Ayrýca düþük akým aralýðýnda da mükemmel ark kararlýlýðýný saðlamaktadýr. 3- GB2 kaynak makinalarý, 2 aþamalý yüksek amperli ark baþlangýcý ve pulse olmayan baþlangýç teknolojisi ile mükemmel ark baþlangýç performansýný kýsa zaman dilimlerinde oluþturabilir. Kaynak sonrasýnda tel ucunda oluþan toparlaklýk oluþmasý azalýr ve böylelikle daha kolay ark baþlangýcý oluþturur. 4- Sistem, hem hava soðutmalý torç hem de su soðutmalý torç ile kullanýma uygundur. Teknik Özellikler Þebeke Gerilimi Giriþ Gücü Kaynak Akým Aralýðý Çýkýþ Gerilimi Devrede Kalma Oraný Kullanýlabilir Kaynak Teli Çapý Boyutlar Aðýrlýk 400 V/ 3 FAZ /50 Hz. 18 KVA (16 KW) A 12-31,5 V 350 A (%60) 0,8 / 0,9 / 1,0/ 1,2 mm 380x510x494 mm 48 kg Analog Kontrol Digital Kontrol

14 Kaynak Makineleri YD-350GE2 PULSE Fonksiyonlu 350A MIG / MAG Kaynak Makinasý GE2 kaynak makineleri, Panasonic'in G2 robotlarýyla hiçbir yazýlýma gerek olmadan, sadece dijital haberleþme kablosuyla haberleþebilir. Robot, kaynak makinesini otomatik olarak tanýr. Robot, FULL DIGITAL kontrol ile GE2'nin en iyi performansýný sergilemesini saðlar. FULL DIGITAL INVERTER PULSE Temel Özellikler 1- GE2, tüm kaynak akým aralýklarýnda mükemmel ark kararlýlýðý saðlar. En uygun PULSE salýným kontrolü ile 1 pulse ile 1 damla geçiþini gerçekleþtirir. Siyah Sac 2- Pulse özelliði sayesinde, özellikle ince ve orta kalýnlýktaki alüminyum ve paslanmaz gibi sýçrantý istenmeyen metallerin kaynaðýnda mükemmel sonuç elde edilir. 3- Robot kolunun üzerindeki tel sürme motorunda encoder vardýr. GE2, tel sürme motorunun enkoder bilgilerini kullanýr. Daha sonra bu bilgileri, motor devrini kusursuzca ve anýnda ayarlayabilmesi ve tel sürmenin kararlýlýðýný koruyabilmesi için CPU' ya iletir. Bu sayede kaynak teli torca gerektiðince sevk edilir ve kaynak bilgileri geniþ aralýklarda girilebilir. 4- GE2 kaynak makinasýnda 32 bit RISC CPU kullanýlmýþtýr ve bu durum yüksek hýzda salýnýmý kontrol edebilmemize olanak saðlar. Kontrol ünitesi sekonder sargýdaki kýsadevreleri ortadan kaldýrýp, kaynak esnasýnda ilk tutuþmayý kolaylaþtýrarak çapak oluþmasýný önlemektedir. Pulse özelliði sayesinde özellikle orta akým aralýðýnda çapaksýz ve yüksek kaliteli kaynak elde edilebilmektedir. Ayrýca düþük akým aralýðýnda da mükemmel ark kararlýlýðý saðlanmaktadýr. 5- GE2 kaynak makinalarý, 2 aþamalý yüksek amperli ark baþlangýcý ve pulse olmayan baþlangýç teknolojisi ile mükemmel ark baþlangýç performansýný kýsa zaman dilimlerinde oluþturabilir. Kaynak sonrasýnda tel ucunda oluþan toparlaklýk oluþmasý azalýr ve böylelikle daha kolay ark baþlangýcý oluþturur. 6- Sistem, hem hava soðutmalý torç hem de su soðutmalý torç ile kullanýma uygundur. Teknik Özellikler Þebeke Gerilimi Giriþ Gücü Boþta Çalýþma Gerilimi-Maks. Kaynak Akým Aralýðý Çýkýþ Gerilimi Devrede Kalma Oraný Kullanýlabilir Kaynak Teli Çapý Boyutlar Aðýrlýk 400 V/3 FAZ/50 Hz. 20 KVA (18 KW) 74 V DC A 12-31,5 V 350 A (%60) 0,8 / 0,9 / 1,0/ 1,2 mm 380x510x570 mm 66 kg Alüminyum (et kalýnlýðý : 1 mm) 66A - 16,6V - 1 m/dk - Pulsed MIG Paslanmaz(et kalýnlýðý : 1 mm) Siyah Sac (et kalýnlýðý : 1 mm) 110A - 21,7V - 1 m/dk - Pulsed MIG 90A - 21,5V - 1 m/dk - Pulsed MAG

15 Kaynak Makineleri YD-500AF2 PULSE Fonksiyonlu 500A MIG / MAG Kaynak Makinasý AF2 kaynak makineleri, Panasonic'in G2 robotlarýyla hiçbir yazýlýma gerek olmadan, sadece dijital haberleþme kablosuyla haberleþebilir. Robot, kaynak makinesini otomatik olarak tanýr. FULL DIGITAL INVERTER PULSE Robot, FULL DIGITAL kontrol ile AF2'nin özellikle kalýn kesitli metallerin kaynaðýnda en iyi performansýný sergilemesini saðlar. Temel Özellikler 1- AF2, tüm kaynak akým aralýklarýnda mükemmel ark kararlýlýðý saðlar. En uygun PULSE salýným kontrolü ile 1 pulse ile 1 damla geçiþini gerçekleþtirir. 500 A akýmda %100 devrede kalma oranýyla rakiplerine fark atar. Siyah Sac 2- Pulse özelliði sayesinde, özellikle orta ve kalýn kesitli alüminyum ve paslanmaz gibi sýçrantý istenmeyen metallerin kaynaðýnda mükemmel sonuç elde edilir. 3- Robot kolunun üzerindeki tel sürme motorunda encoder vardýr. AF2, tel sürme motorunun enkoder bilgilerini kullanýr. Daha sonra bu bilgileri, motor devrini kusursuzca ve anýnda ayarlayabilmesi ve tel sürmenin kararlýlýðýný koruyabilmesi için CPU' ya iletir. Bu sayede kaynak teli torca gerektiðince sevk edilir ve kaynak bilgileri geniþ aralýklarda girilebilir. 4- AF2 kaynak makinasýnda 32 bit RISC CPU kullanýlmýþtýr ve bu durum yüksek hýzda salýnýmý kontrol edebilmemize olanak saðlar. Kontol ünitesi sekonder sargýdaki kýsadevreleri ortadan kaldýrýp, kaynak esnasýnda ilk tutuþmayý kolaylaþtýrýp çapak oluþmasýný önlemektedir. Bu sayede daha geniþ akým ayarlayabilme imkaný ile az çapak oluþmasýný saðlamaktadýr. AF2 makine ile özellikle orta akým aralýðýnda az çapak ve yüksek kaliteli kaynak elde edilebilmektedir. Ayrýca düþük akým aralýðýnda da mükemmel ark kararlýlýðýný saðlamaktadýr. 5- AF2 kaynak makinalarý, 2 aþamalý yüksek amperli ark baþlangýcý ve pulse olmayan baþlangýç teknolojisi ile mükemmel ark baþlangýç performansýný kýsa zaman dilimlerinde oluþturabilir. Kaynak sonrasýnda tel ucunda oluþan toparlaklýk oluþmasý azalýr ve böylelikle daha kolay ark baþlangýcý oluþturur. 6- Sistem, hem hava soðutmalý torç hem de su soðutmalý torç ile kullanýma uygundur. 500 A %100

16 MERKEZ SATIÞ Halkalý Cad. 99 Sefaköy Ýstanbul / Türkiye FABRÝKA Organize Sanayi Bölgesi 5.Kýsým Manisa / Türkiye /01 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ.

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý Lincoln Electric Kaynaðý Gaz tungsten ark () Kaynak yöntemi Gaz Tungsten Ark Kaynaðý ( Tungsten Inert Gas) kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasýnda elektrik arký oluþur.

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 2 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R 4 Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi ONU 250 6 Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici PA Serisi 8 Kablo TV Geniþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı