Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O"

Transkript

1 F AT L STES OCAK 200

2 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal benzerli iyle kontrol panosuna mükemmel uyum sa lar. Aioline hızlı tepki süresi, dayanıklı yapısı ve basit montajıyla fark yaratır. Dünyan n en h zl I/O sistemi Aioline - Realtime I/O

3 Ç NDEK LER Ocak 200 EN L KLER CLIPLINE ENDÜSTR EL BA LANTI ELEMANLARI - MARKALAMA ve MONTAJ ÜRÜNLER Clipline Ray Klemensleri Clipline Complete Ray Klemensleri Aksesuarlar Etiketleme Çözümleri Montaj Ürünleri ve El Aletleri Pano Tipi Kablo Kanallar PVC Spiral Hortum ve Rakorlar Kablo Ba lar ve Aksesuarlar Buat Klemensleri COMBICON PCB KLEMENSLER Bask l Devre Klemensleri Bask l Devre Fifl-Soket Klemensleri Combicon Power Combicon Compact Bofl Kutu Modülleri UM Tafl y c Profiller PLUSCON ENDÜSTR EL KONNEKTÖRLER Sensör Aktüatör Konnektörleri Kolay Kablo Seçim Tablosu Sensör Aktüatör Kablolar Sensör Aktüatör Kutular Variocon Cihaz Konnektörleri Sanayi Tipi Konnektörler TRABTECH AfiIRI GER L M KORUMA ld r m ve Afl r Gerilim Koruma Ürünleri 68 INTERFACE S NAL ÇEV R C LER Röleler Analog Çeviriciler Haz r Kablolama Sistemleri Güç Kaynaklar Kablolu Haberleflme Modülleri Kablosuz Haberleflme Modülleri AUTOMATION - S STEMLER ve KOMPONENTLER Otomasyon sistemleri Kontrolörler Profinet AXIO Girifl/Ç k fl Modülleri Inline Girifl/Ç k fl Modülleri (IP20) Operatör Panelleri az l mlar Endüstriyel Ethernet Ürünleri Fieldline Girifl/Ç k fl Modülleri (IP65) Endüstriyel Bilgisayarlar Pano Sinyal Cihazlar ndeks letiflim Numaralar - Genel fiartlar etkili Bayiler - Kalite Sertifikalar m z

4 EN L KLER Ocak 200 sektörde bir ilk! TÜRKÇE ARTIK PHOENIX CONTACT IN ANA D L ÜRÜNÜ ÇEREN PHOENIX CONTACT KATALOGLARI TAMAMEN TÜRKÇE! Phoeni Contact n küresel düflünüp lokal hareket etme yaklafl m müflterisinin ana dilini konuflma ve her zaman en iyi hizmeti sunma arzusu sonucu tüm kataloglar, broflürler ve web tabanl ürün seçim k lavuzlar Türkçeleflti. fiirketimiz ülkemizde bir ilki gerçeklefltirerek, iki y l aflk n süredir üzerinde büyük çaba harcanan veri tabanlar n n Türkçelefltirilmesi sonucunda, toplam 3000 sayfadan oluflan ve i aflk n ürününü içeren kataloglar n tamamen Türkçe yay nlad. GENEL KATALOG - 6 sayfa - Ürün elpazesinden al nt lar MARKALAMA KATALO U - 37 sayfa - Markalama cihazlar ve etiketler CLIPLINE sayfa - Endüstriyel Ba lant Teknolojisi Markalama Sistemleri ve Montaj Malzemeleri COMBICON sayfa - Cihaz Ba lant Teknolojisi ve Elektronik Bofl Kutular PLUSCON - 62 sayfa - Saha Cihazlar için Ba lant Teknolojisi ve Saha Kablolamas INTERFACE sayfa - Sinyal Dönüfltürücüler Anahtarlama Cihazlar, Güç Kaynaklar TRABTECH - 27 sayfa - Afl r Gerilim Koruma AUTOMATION sayfa - Komponentler ve Sistemler Kataloglar n müflterilerimize Türkçe sunuyoruz. Bu sayede, - En do ru ürün seçimi, uygun gibi görünen çok say da ürün içinden amaca ve kullan ma en uygun olan n k sa süre içinde zahmetsizce seçimi, - Ana dilimizi kullanarak ürünlerin nas l kullan lacaklar n n en k sa süre içinde, herhangi bir tereddüde düflmeksizin ö renilmesi olana, - Türkçe veri taban ile yeni ürünlerin varl ndan ve gelifltirilmifl, yeni özellikler eklenmifl ürünlerden en k sa süre içinde haberdar olabilme, en güncel bilgileri an nda ö renebilme, - letiflim sorunlar n n ortadan kald r lmas olana mümkün olmaktad r. 2

5 e-shop ile online siparifl verin EN L KLER yeni elektronik ma azan z! ZAMAN VE PARADAN TASARRUF ED N! Ocak 200 Ürünler Bul & Seç Bayilerimiz taraf ndan memnuniyetle kabul edilen e-shop, alt ayd r baflar ile kullan lmaktad r Teslimat 24 saat* Fiyatlar Müflteriye özel ve fleffaf Siparifller Süreci bafllatın Bulunabilirlik Stok durumunu sorgulayın Sorgu&Teklif Online PHOENIX CONTACT ONLINE S PAR fi H ZMET N BAfiLATTI Teknolojik yeniliklerin y llard r öncüsü olan Phoeni Contact, müflterilerine büyük kolayl k sa layan e-shop online al flverifl hizmetini sunuyor. Genifl stoklar ve h zl sevkiyat yla müflteri memnuniyetini en üst seviyede karfl layan Phoeni Contact'a art k 7/24 saat ulaflabilirsiniz. Online siparifl vererek zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Kifliye özel kullan c ad yla girifl yap n, flifreli veri aktar m ve onayl sürücü sayesinde azami veri güvenli i ile sipariflinizi verin. Tüm ürünler için tamam Türkçe kapsaml teknik kütüphane ve ak ll arama yard mc lar arac l yla teknik gereksinimlerinize uygun ürüne kolayca ulaflabilirsiniz. Clip Project program nda haz rlad n z projeleri h zl flekilde aktarabilir, siparifle çevirirken vakit kazan rs n z. E-shop online al flverifl hizmetiyle fiyat ve stok durumu sorgulama, siparifl oluflturma, siparifl tekrar veya siparifl tarihçesini ö renmek için al flverifl sepetini kaydetme, stoktaki ürünlerin 24 saat içinde adresinize teslim edilmesi imkan mevcuttur. adresinden indirebilece iniz e-shop kullan c formu ve sözleflmesini iki nüsha halinde doldurup no lu faksa göndererek baflvurunuzu yapabilirsiniz. 3

6 EN L KLER Ocak 200 PIT PUSH-IN TEKNOLOJ S : DAHA HIZLI, DAHA KOLA, DAHA EMN ETL ÜKSEK HIZLI REAL TIME I/O S STEM ; AXIO PIT serisi klemenslerde kabloyu ba lamak için alet kullan m na gerek yoktur. Ba lant basitçe elle yap l r. üksüklü kablolar klemense alet kullanmadan kolayca ba lanabilir. Ba lant n n sökülmesi için ise klemens üzerine entegre edilmifl olan ve yay kontrol eden bir buton kullan l r. Bu buton sayesinde, kabloyu ç karmak için herhangi bir tornavida ve hatta bir tükenmez kalem bile kullan labilir. ay, buton yard m yla aç larak çok telli yüksüksüz kablolar n da klemense ba lanmas mümkündür. Klemensin genifl kablo girifli, kablonun tellerinin da lmas n engeller. Klemens üzerindeki turuncu renkli buton, küçük ama gözard edilemeyecek bir ayr nt d r. Bu buton sayesinde klemens üzerinde kablo girifli için tek bir aç kl k kald ndan, kablaj hatalar ortadan kalkar. Ayr ca çal fl r durumda ek kablaj, ölçüm ya da test ifllemleri s kca yap lmaktad r. PIT üzerindeki buton, klemensin iç taraf nda bulunan iletkenler ile do rudan temas edilmesini önledi inden bu gibi durumlarda güvenli bir kullan m sa lar. PIT, Clipline complete ray klemens sisteminin bir parças d r. Vidal ba lant, yayl ba lant, h zl ba lant ve pabuç ba lant l di er klemensler ile ayn köprüleri, test fifllerini ve etiketleri kullan r. Böylece kullan c ya klemens seçiminde esneklik sa lar. Sistem di er ba lant tipleriyle de uyumludur. Örne in 0, 6 ve 35 mm 2 kesitli besleme hat ba lant lar vidal veya yayl ba lant l klemensler ile, potansiyelin da t lmas ise push-in ba lant tekni i ile gerçeklefltirilebilir. Birçok uygulama için, özellikle özel makinelerde düflük çevrim süresi ihtiyac giderek artmaktad r. Bu ihtiyaçlara cevap verecek bir I/O sistemi Phoeni Contact taraf ndan otomasyon dünyas na sunulmaktad r; AXIO. AXIO I/O sistemi sayesinde her I/O modülü kanal bafl na ulafl lan mikrosaniye h z sayesinde milisaniye alt nda çevrim süresine ulafl lmaktad r. Özel kablolama yap s, el aleti kullanmaya gerek b rakmaz. Özel tasar ml mekanik yap s sürekli flok ve yüksek s cakl k içeren koflullar için en yüksek güvenlik standartlar n sa lamaktad r. Ethernet tabanl haberleflme için oluflturulan yap PROFINET için tam uyumlu hale getirilmifltir. 2. NES L STEP SER S GÜÇ KANAKLARI Phoeni Contact' n yeni Step serisi güç kaynaklar n n gövdesi bina sistemleri için özel olarak tasarlanm flt r ve maksimum enerji verimlili i sa lar. Boflta kay p 0.4 W gibi düflük bir de erdedir ve benzer cihazlardan yedi kat daha iyidir. 230 V AC nominal girifl gerilimi ve %89 luk enerji verimlili iyle bu güç kaynaklar asgari güç kayb ve azami enerji tasarrufu sa lar. Kompakt 36, 54, 72, ve 90 mm ölçülerindeki modüller 24 VDC de 0.75,.75, 2.5 ve 4 A, 2 VDC de.5, 3 ve 5 A sunar. 36 mm lik versiyonda 2 ve 24 V DC ç k fl gerilimleri, uzun kablolardaki gerilim düflümlerini kompanze etmek amac yla ön k s mdaki potansiyometre yard m yla V DC ve V DC aras nda ayarlanabilir. Güç kaynaklar esnek flekilde DIN ray na monte edilebilir veya düz bir yüzeye vidalanabilir VAC ve 95-2 VDC genifl girifl gerilimiyle dünyan n her yerinde kullan labilir ve güç flebekesindeki gerilim dalgalanmalar nda güvenilir flekilde çal fl r. -25 ila +70 C çal flma s cakl k aral birçok uygulamada kullan m imkan sunar. Cihazlar UI karakteristik e risine göre çal fl r, yani cihaz k sa devre veya afl r yükte kendini hemen kapatmayarak mümkün olan en yüksek ak m vermeye çal fl r. Böylece kapasitif yükler ve girifl devresinde DC-DC trafo olan cihazlara güvenli flekilde güç sa lanabilir. ANALOG S NAL ÇEV RMEN Phoeni Contact' n yeni MACX-MCR-UI-UI-UP analog izolasyon çeviricisi, 2.5 mm kal nl kta olup 600 sinyal kombinasyonu sunmaktad r. Kullan c lar DIP siviçlerle ayarlama yaparak istedi i sinyal kombinasyonunu set edebilir. Girifl taraf nda +/- mv'tan +/-00 V'a, +/- ma'den +/-0 ma'e unipolar ve bipolar sinyaller ve -5 V, 2-0 V ve 4-20 ma sinyaller set edilebilir. Ç k fl taraf nda kullan c ayr ca unipolar veya bipolar voltaj sinyallerini +/-20 ma ve +/-0 V aral klar nda seçebilir. Bu girifl ve ç k fl sinyalleri birbirleriyle serbestçe kombine edilebilmektedir. Ayr ca ç k fl karakteristi inde unipolar sinyalleri tersleyerek sinyalleri örne in 0-60 mv'tan 20-0 ma'e çevirebilirsiniz. üksek 0kHz frekans limiti özelli i ile zaman öncelikli aç k ve kapal çevrim kontrol uygulamalar nda kullan labilir. EN 600 direktiflerine göre tehlikeli kontak voltajlar nda koruyucu-ay rma özelli i sa lamaktad r. Ayr ca SIL2 sertifikasyonu güvenlik tabanl sinyal devrelerinde kullan labilmesini sa lamaktad r. zolatör üniversal besleme aral na sahiptir. Bu özelliklere ek olarak MACX MCR-UI-UI-UP üniversal izolatörünün geçmeli yayl klemensli tipi de bulunmaktad r. 4

7 EN L KLER Ocak 200 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL OTOMASONUN EN OUNCULARI; ILC 30 ETH VE ILC 70 ETH 2TX Phoeni Contact 00 sınıfı kontrolör ailesi iki yeni üyesini daha otomasyon dünyasının hizmetine sunuyor. ILC 30 ETH kontrolör tüm Inline serisi kontrolörlerde oldu u gibi Ethernet ba lantısını, entegre WEB SERVER ve Modbus RTU portlarını üzerinde barındırıyor. 92 Kbyte hafızası ise düflük fiyatına ra men orta seviyede uygulamalarda alternatifsiz çözüm sa lıyor. ILC 70 ETH 2TX ise 00 sınıfının en kıdemli üyesi olarak tasarlanmıfl. Üzerinde 2 adet Ethernet portunu barındıran yapısı ile da ıtılmıfl yapılarda Ethernet switch kullanmaksızın sistem tasarlanmasına izin veriyor. Ayrıca harici SD hafıza kartı takılabilmesi sayesinde herhangi bir arıza halinde sadece SD kartın taflınması yeni kontrolörün kaldı ı yerden devam etmesi için yeterli oluyor. Aynı zamanda 256 Mbyte ek hafıza sayesinde Web Visit programı ile tasarlanacak projelerde onlarca sayfa yaratmak mümkün oluyor. SENSÖR/AKTÜATÖR KABLO, KUTU VE KONNEKTÖRLER NDE AVANTAJLI F ATLAR Phoeni Contact makine ve sistem mühendisli ine yönelik 3-7 pinli M5, M8 ve M2 montajl sensör/aktüatör kablolar sunmaktad r. Standart kablo olarak dayan kl, halojen içermeyen PUR kablo kullan l r. Spesifik uygulamalar n z için çeflitli kablolar mevcuttur. Özellikle a r flartlar ve yüksek EMC kapasitesi için bu kablolar n ekranl versiyonlar da mevcuttur. Standart M2 ürün grubuna ilave olarak %00 uyumlu SPEEDCON h zl kilitleme sistemi de temin edilebilir. Bu teknoloji montaj süresini %90'a kadar azaltmaktad r. Phoeni Contact sahadaki pahal paralel kablolamay, IP65/IP67/IP69k koruma s n flar na uygun esnek ve ekonomik kablolama sistemiyle de ifltirmektedir. Sensör/aktüatör kutular ar za kaynaklar n ve montaj maliyetlerini azaltmada önemli etkendir. Kontrol ünitesini sahaya monte edilen sensör/aktüatör kutusuna ba lamak için ana kablo kullan l r. Sensör ve aktüatörler kutuya standart sensör/aktüatör kablolar yla ba lan r. Sensör/aktüatör kutular 4, 6, 8 veya 0 slotlu olarak temin edilir. 8 slotlu çift giriflli versiyonlarda 6 adet sensör veya aktüatör kontrol sistemine ba lanabilir. Makina mühendisli inde küçük parçalar veya özel amaçlar için, h zl kablolama amac yla pratik, ekonomik ve esnek çözümlere ihtiyaç duyulur. Kullan c farkl kablolar n h zl ve hatas z ba lanabildi i komponentleri tercih eder. Bu amaçla düz ve aç l tipteki M2/M8 yuvarlak konnektörleri kullan l r. Cihaz taraf ndaki ba lant için M2/M8 ve M5 ölçülerinde ankastre konnektörler kullan l r. Tüm konnektörler istikrarl flekilde iyi sinyal iletimi sa lar ve tak l yken a r ortam flartlar nda bile IP67 korumas sunar. EN ÇOK AMAÇLI TERMAL AZICI Thermomark X.2 ile daralan makaronlar dahil rulo formundaki tüm termal yaz c etiketlerini yazd rman z mümkündür. az c 300 dpi çözünürlü e ve yüksek bir yazma h z na sahiptir. Klemens, kablo, pano ve pano içerisindeki ekipmanlar etiketlemek için çok say da etiket çeflidi mevcuttur. Aksesuar olarak al nabilen b çaklar yard m yla aral ks z etiketleri kesmek mümkündür. Clip Project program etiketlerin kolayca tasarlanmas na ve yazd r lmas na yard mc olur. DAR ALANLAR Ç N A BA LANTILI PCB KLEMENSLER Phoeni Contact' n PTSA 0,5/ -2,5 yay ba lant l PCB klemensleri kullan m kolay, aç l yay ba lant s sunar. 2,5mm pin aral na sahip PTSA 0,5 serisi klemenslere 0.5 mm 2 'ye kadar tek telli ve çok telli kablolar n ba lant s kolayl kla yap l r. Kompakt yap s sayesinde yerin kritik oldu u uygulamalarda bu klemensler ön plana ç kmaktad r. En genel kullan mlar telekomünikasyon uygulamalar ve ayd nlatma cihaz ba lant lar d r. ay ba lant l PCB klemensleri farkl lehimleme pin yerleflimleri ile üretilmektedir. Uygulaman za göre pinler sadece önde veya çift s ra halinde olarak seçilebilir. Ayr ca Zigzag pin yap s gerilim tafl ma de erini 400V'a kadar yükselmesini sa lar. Farkl kablo kesitlerinde kablolar ba lamak için uygulamalarda PTSA 0,5 PCB klemensleri PTSA,5 PCB klemensleri ile birlikte kullan labilir. 5

8 EN L KLER Ocak 200 PROFESONEL SONUÇLAR Ç N PROFESONEL EL ALETLER Phoeni Contact elektrik mühendisli inin her alan nda kullan ma uygun profesyonel el aletleri, otomatik kablo iflleme aletleri ve ölçüm cihazlar na sahiptir. El aletlerimizin tümü kalite, hassasiyet, uzun süre dayan m ve kolay kullan m için tasarlanm flt r. Kaymay engelleyen ve gerekli kuvveti %25 azaltan ergonomik tasar ml saplar bu aletlerin uzun süre kullan mda bile yorgunluk yaratmamas n sa lar. CUTFOX kesme aletleri sertlefltirilmifl b çaklar ile uzun bir ömre sahiptir. Geniflleyen ürün gam ile art k çap 00 mm'ye varan kablolar da kesmek mümkündür. Bu ürün serisinde ray ve kablo kanal kesme aletleri de bulunmaktad r. WIREFOX soyma aletleri kablo izolasyonuna göre kendini ayarlayan b çaklar sayesinde kabloya zarar vermez ve h z kazand r r. Standart izolasyonlu kablolar n yan s ra ekstra kal n, teflon ve silikon izolasyonlu kablolar, koaksiyel kablolar, ASI kablolar ve fiber optik kablolar soymaya yönelik özel el aletleri de mevcuttur. CRIMPFOX s kma penseleri konnektörleri benzerleri ile k yasland nda %25'e varan oranda daha düflük kuvvetle s kmay mümkün k lar. Kilit mekanizmas sayesinde konnektörü yanl fll kla gere inden az s kmak mümkün de ildir. S kma penseleri bu özellikleri ile güvenli ve gaz s zd rmaz bir ba lant sa larlar. üksük, izoleli ve izolesiz pabuç s kma penselerinin yan s ra koaksiyel konnektörler, RJ 45, RJ, DSUB kontaklar ve çeflitli crimp kontaklar için ürünler de mevcuttur. Phoeni Contact' n tornavidalar n n uçlar klemens vidalar için optimize edilmifltir. Hassas bir flekilde ayarlanabilen manuel ve elektrikli tork ayarl tornavida çeflitleri ürün gam n tamamlar. Tork ayarl tornavidalar ile vidalar tam gerekti i ölçüde s kabilirsiniz. TESTFOX multimetreler, pens ampermetreler ve gerilim test cihazlar uluslararas standartlara uygun olarak tasarlanm fl ve onaylanm flt r. Bu ürünler kurulum ve sahadaki bak m ifllerinde ideal yard mc n zd r. Profesyonel otomatik cihazlar seri üretimin gere i h zl ve kolay kablo haz rlanmas için uygundur. Bu cihazlar kablolar, ekonomik ve kaliteli flekilde keser, s y r r ve yüksükler. IP 67 KORUMALI VE BAONET K L TLEMEL SANA T P MUHAFAZALAR Heavycon ADVANCE serisi endüstriyel tip sanayi konnektörleri bayonet kilitleme ile de üretilmeye baflland. Bu muhafazalar standart panel geçifl delikleri ve HC-B ile Han-E serisi fiflleri/soketleri ile tam uyumludur. Bu muhafazalar n kullan m ile panel geçifl taban na gerek ortadan kalkar. Bu da kullan c ya daha ekonomik bir çözüm sunar. Muhafazalar B6, B0, B6 ve B24 konnektör ölçülerine uygun olarak 4 farkl ölçüde, standart gri, daha a r ortam koflullar için siyah ve EMC dayan ml olarak üretilmektedir. Bayonet kilit vidal kilide alternatif olarak alet gerektirmeden elle montaj kolayl sunmaktad r. Montaj flanfl setleri, Tor-kafal vidalar, koruyucu kapaklar ve etiketler aksesuar olarak sunulmaktad r. PSD (PHOENIX SIGNALING DEVICES) ÜRÜN GRUBU Otomasyon sistemlerinde amaçlanan en önemli konu ar zalar n erken teflhis edilmesi ve durufl maliyetlerinin en aza düflürülmesidir. PSD (Phoeni Signaling Devices) modüler sinyal lambalar ve sirenleri genifl ürün gam sayesinde makinenizin veya sisteminizin her koflulda en anlafl l r sinyaller üretmesini sa lar. IP 65 koruma s n f sayesinde kötü koflullar alt nda sorunsuz çal fl rlar. Her bir kolon befl fl kl ve bir sesli sinyal kullan lmas na olanak verir. Buzzer ve sirenler sekiz de iflik kombinasyonda ve gerek manüel gerekse pot üzerinden ses fliddeti ayarlanarak kullan labilirler. PSD ailesi her tip montajda kullan lmalar için zengin aksesuarlar ile desteklenmifltir. PHOENIX TEN SIRADIfiI PC S STEM ; VALUELINE IPC Her tip uygulamaya özel ihtiyaçlar için genifl opsiyonlar ile donat lm fl Valueline IPC ile istenilen ekran tipi, CPU veya model oluflturmak çok kolaylaflt r lm flt r. Valueline n özellikleri aras nda sa laml ve tüm metal yap n n endüstriyel ortam için tasarlanm fl olmas yer al r. Solid state hard drive (SSHD) opsiyonu dayan m artt rmaktad r. 55 s cakl a dayan m (SSD ile), yüksek h z için Core2Duo ifllemci ve 3GB ram deste i sa lanm flt r. 6

9

10 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens UK 2,5 N UK 3 N UK 5 N UK 6 N UK 0 N UK 6 N UIK 35 UK 35 UKH UKH 95 UK 3-TWIN UK 5-TWIN UDK 3 UDK 4 MBKKB 2,5 UKK 3 UKK 5 UKKB 5 DIKD,5 SLKK 5 DLK 2,5-PE DLK 4-PE UK 5-HESI UKK 5-HESI (5X20) UK 4-TG UKK 5-TG MTK, MTK P/P UK 5-MTK-P/P URTK/S URTK/S-BEN 0 URTK 6 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu FBRI 2-5 N FBRI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 2-5 N FBI FBRI 2-5 N FBI FBRNI 2-5 N FBRNI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI Üst Köprü (,2) Tarak Köprü (3) FBRI 3-5 N FBRI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 3-5 N FBI FBRI 3-5 N FBI FBRNI 3-5 N FBRNI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBRI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBI FBRI 0-5 N FBI FBRNI 0-5 N FBRNI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-8 N FBI FB 0- RTK/S FBRI 0-8 N EBL EBL EB EB EB EB 2-5 K/UK EB 2-5 K/UK EB 2-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 2- DIK BU EB 2- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB 3-5 K/UK EB 3-5 K/UK EB 3-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 3- DIK BU EB 3- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB EB 0-5 K/UK EB 0-5 K/UK EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 0- DIK BU EB 0- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB Etiket seçimi için sayfa 27'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz Kapak (4) D-UK 2, D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-UK 5-TWIN D-UK 5-TWIN D-UDK D-UDK D-MBKKB 2, D-UKK 3/ D-UKK 3/ D-UKKB 3/ Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-UKK 3/ Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-UK 4/ Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-MTK Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-URTK D-URTK/S-BEN D-URTK Ay rma Plakas (5) ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK TP-UK ATP-UKK 3/ ATP-UKK 3/ ATP-UKKB ATP-DIKD, ATP-UK ATS-MTK ATP-UK 5-MTK ATS-RTK ATS-RTK-BEN Tornavida SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS,04, SZS,04, SZS,04, SZS,04, SZS,04, SZS,2X8, VDE-ISS SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZG 0,63, SZG 0,63, SZG 0,63, SZS,04, SZG 0,96, SZS 0,63,

11 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak 200 UK SER S V DALI KLEMENSLER B R M F AT (TL/Ad.) UK 2,5 N 300 UK 3 N UK 3 N BU mavi UK 2,5 N UK 2,5 N BU mavi UK 5 N UK 5 N BU mavi UK 6 N UK 6 N BU mavi UK 0 N UK 0 N BU mavi UK 6 N UK 6 N BU mavi UIK UIK 35 BU mavi UK UK 35 BU mavi Tek telli kesit (mm 2 ) Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Çok telli kesit (mm 2 ) 2,5 2,5 2,5 2, Gerilim (V) / Ak m (A) 800/32 800/32 800/24 800/24 800/4 800/4 800/57 800/57 800/76 800/76 800/0 800/0 800/25 800/25 000/ 000/ 0,64 0,64 0,68 0,68 0,83 0,83,32,32,8,8 2,26 2,26 5,08 5,08 5,69 5,69 Tip Renk OG E RD WH BK GN UK 2,5 N UK 5 N UK SER S ÜKSEK AKIM KLEMENSLER UKH HV-M8 UHV...KH/KH UHV...KH/AS UHV...AS/AS UKH UKH BU mavi UKH UKH 95 BU mavi 3000 UKH UKH BU mavi UKH UKH 240 BU mavi 0777 HV-M HV-M HV-M UHV 25-AS/AS UHV 25-KH/KH UHV -AS/AS UHV -KH/KH UHV 95-AS/AS UHV 95-KH/KH UHV -AS/AS UHV -KH/KH UHV 240-AS/AS UHV 240-KH/KH 25- mm 2, vidal 25- mm 2, vidal mm 2, vidal mm 2, vidal - mm 2, vidal - mm 2, vidal mm 2, vidal mm 2, vidal 6-25 mm 2, pabuç ba lant l 6-25 mm 2, pabuç ba lant l 6- mm 2, pabuç ba lant l 6-25 mm 2, pabuç ba lant l 6-25 mm 2 vidal 6- mm 2, pabuç ba lant l 6- mm 2 vidal mm 2, pabuç ba lant l mm 2 vidal 25- mm 2, pabuç ba lant l 25- mm 2 vidal -240 mm 2, pabuç ba lant l -240 mm 2 vidal ,23 8,23 29,49 29,49 35,28 35,28 43,77 43,77 0,25,38 3,3 3,76 22,22 7,5 28,55 23,0 37,63 33,77 44,2 38,77 56,45 UKH serisi UHV serisi HV serisi 9

12 UK 0-PLUS CLIPLINE RA KLEMENSLER UK SER S TEK G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI VE Ç FT G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UK 3-TWIN UK 3-TWIN BU mavi UK 5-TWIN UK 5-TWIN BU mavi UK 0-TWIN UK 0-TWIN BU mavi UK 0-PLUS UK 0-PLUS BU mavi UDK UDK 4 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, 0,2-4 mm 2 ek ba lant l 0,5-0 mm 2, 0,2-4 mm 2 ek ba lant l 0,2-2,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) 2,89 2,89 2,35 2,35 7,08 7,08 5,79 5,79 2,80 3,00 Uygulamada ikiden fazla kablonun ayn klemense ba lanmas gerekebilmektedir. TWIN klemensler ile üç, UDK... klemensler ile dört kablo ayn klemenste birbirine ba lanabilir. UK 0-PLUS, besleme noktas na düflük kesitli bir ilave ba lant yapmakta kolayl k sa lar. UK...-TWIN UDK... UKKB 0 Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir UK SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UKK UKK 3 BU mavi UKK UKK 5 BU mavi UKKB UKKB UKK 5-DIO/O-U UKK 5-DIO/U-O UKK 5-DIO/UL-UR 2793 UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-4 mm 2, her iki katta köprüleme 0,5-0 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-4 mm 2, diyotlu 0,2-4 mm 2, diyotlu 0,2-4 mm 2, diyotlu 0,2-4 mm 2, çift diyotlu 0,2-4 mm 2, çift diyotlu 2,39 2,39 2,60 2,60 3,7 6,88 7,4 7,4 8,04 0,26 0,26 DIK,5 UK SER S SENSÖR KLEMENSLER VE ÜÇ KATLI KLEMENSLER DIK, DIK,5-LA 24RD/O-M DIKD, DIKD,5-LA 24RD/O-M SLKK DLK 2,5-PE DLK 4-PE DLKB 2,5-PE 0,2-2,5 mm 2, sensör klemensi 0,2-2,5 mm 2, 5-30 V DC k rm z LED'li 0,2-2,5 mm 2, üç katl geçifl klemensi 0,2-2,5 mm 2, 5-30 V DC k rm z LED'li 0,2-4 mm 2, üç katl, en alt kat toprak 0,2-2,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak 0,2-4 mm 2, dört katl, alt kat toprak 0,2-2,5 mm 2, dört katl, köprülenebilir, alt kat toprak 5,00 8,45 6,07 9,59 6, 9,22 2,20 9,90 DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,5-LA 24RD/O-M DIKD,5 DIKD,5-LA 24RD/O-M SLKK 5 DLK 2,5-PE USLKG 5 UK SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG USLKG 2, USLKG 2,5 N 0444 USLKG USLKG 6 N USLKG0 N USLKG6 N USLKG UKK 5-PE UKKB 5-PE UK 3-TWIN-PE UK 5-TWIN-PE UK 0-TWIN-PE 0,2-2,5 mm 2 0,2-2,5 mm 2 0,2-2,5 mm 2 0,2-4 mm 2 0,2-6 mm 2 0,5-0 mm 2 2,5-6 mm 2 0,75-35 mm 2 0,2-4 mm 2, iki katl 0,2-4 mm 2, iki katl, köprülenebilir 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 25 2,65 3,03 3,48 3,34 4,5 4,72 6,,29,26,95 6,48 6,83,26 0

13 UK 5-HESI UK 0-DREHSI... CLIPLINE RA KLEMENSLER UK SER S S GORTALI KLEMENSLER UK 5-HESI* UK 5-HESILED 24* UK 5-HESILA 2* UK 6,3-HESI UK 6,3-HESILED UK 6,3-HESILA UK 0,3-HESI N UKK 5-HESI (520) UKK 5-HESI (6,332) 3009 UK 0-DREHSI (520) UK 0-DREHSILED 24 (520) UK 0-DREHSILA 2 (520) *Di er ay rma kollu vidal sigortal klemens çeflitlerimiz için sayfa 4 e bak n z. 0,2-4 mm 2 0,2-4 mm 2, 5-30 VAC/DC LED'li 0,2-4 mm 2, 0-2 VAC/DC LED'li 0,5-6 mm 2 0,5-6 mm 2, 5-30 VAC/DC LED'li 0,5-6 mm 2, 0-2 VAC/DC LED'li 0,75-25 mm 2, 0,338 sigorta için 0,2-4 mm 2, çift katl, 520 sigorta için 0,2-4 mm 2, çift katl, 6,332 sigorta için 0,5-6 mm 2, 520 sigorta için 0,5-6 mm 2, 520 sigorta için 5-30 VAC/DC LED'li 0,5-6 mm 2, 520 sigorta için 0-2 VAC/DC LED'li 0 Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) 3,85 9,64 0,23 0,22 6,2 6,94 4,97 8,40 8,40 0,3 7,8 7,8 UK SER S ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer UK 4-TG UK 4-TG UKK 5-TG UGUN F filer 0920 ST-SI-UK ST-SILED 2-UK ST-SILED 24-UK ST-SILED 60-UK ST-SILA 2-UK ST-N ST-BE 0,2-4 mm 2, çok ifllevli klemens taban k sm 0,2-4 mm 2, alt kat geçifl, üst kat soketli Sigorta fifli Sigorta fifli, 5-5 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 5-30 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 0-2 VAC/DC LED'li Diyot fifli, N4007 diyot tak l halde Komponent fifli 0 0 2,42 8,4 2,29,55,55,55 8,48 5,79 3,70 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir ST-SI-UK4 sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir ST-N4007 ters polariteye karfl korur ST-BE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir UK SER S BIÇAKLI ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER MTK-P/P 3006 MTK MTK-P/P UK 5-MTK-P/P UDK 4-MTK-P/P UKK 5-MTK-P/P 3026 UDMTK 5 TWIN-P/P UDMTK 5-P/P Tan m nda P/P geçen klemenslerin vidalar ayn zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullan labilir. 0,2-2,5 mm 2 0,2-2,5 mm 2 0,2-4 mm 2 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, çift katl 0,2-4 mm 2, çift katl 0,2-4 mm 2, çift katl 4,25 4,87 4, 6,30 8,80 2,00 4,20 UK SER S SÜRGÜLÜ ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER URTK/S URTK/S-BEN URTK UGSK 6 0,5-6 mm 2 0,5-0 mm 2 0,5-6 mm 2 0,5-6 mm 2 6,75 6,56 7,87 6,32 URTK/S URTK/S-BEN 0 URKT 6 URTK 6 UGSK 6

14 CLIPLINE RA KLEMENSLER COMBICON F fi BA LANTILI V DALI KLEMENSLER UK 3-MVSTB-5, UK 3-MSTB-5, UKK 3-MSTB-5, UKK 3-MSTBVH-5,08 0,2-2,5 mm 2, vidalı girifl, dikey ba lant l soket 0,2-2,5 mm 2, vidalı girifl, 2 soket 0,2-2,5 mm 2, iki katl, her katta vidal girifl, soket 0,2-2,5 mm 2, iki katl, her katta vidal girifl, soket ( yatay, dikey fifl ba lant s için) Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) 2,55 2,55 3,36 3,36 Uygun fifller için sayfa 48 ebak n z Flanfll kapaklar ve klemensler yard m yla fifller klemenslere sabitlenebilir. Ürün seçimi için bizi aray n z UK 3-MVSTB-5,08 UK 3-MSTB-5,08 UKK 3-MSTB-5,08 V DALI M KRO KLEMENSLER (NS 5 RA Ç N) MT MT, MT,5-TWIN MT,5-QUATTRO MT,5-PE MT,5-TWIN-PE MT,5-QUATTRO-PE MBK 3/E-Z MBK 5/E-Z MBK 6/E 437 MBK 3/E-Z-PE MBK 5/E-Z-PE 405 MSLKG 6 0,4-,5 mm 2, köprülenebilir 0,4-,5 mm 2, üç giriflli, köprülenebilir 0,4-,5 mm 2, dört giriflli, köprülenebilir 0,4-,5 mm 2, topraklama 0,4-,5 mm 2, üç giriflli topraklama 0,4-,5 mm 2, dört giriflli topraklama 0,2-2,5 mm 2, köprülenebilir 0,2-4 mm 2, köprülenebilir 0,5-6 mm 2, köprülenebilir 0,2-2,5 mm 2, topraklama 0,2-4 mm 2, topraklama 0,5-6 mm 2, topraklama,63 2,84 3,09 5,6 6,77 7,56,72 2,00 2,7 4,80 5,7 5,62 Ç FT KATLI V DALI M KRO KLEMENSLER MBKKB 2, MTTB, MBKKB 2, MBKKB 2,5 BU mavi MBKKB 2,5-PV 0,4-,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, her iki kat k sa devre, iki katta köprüleme 3,97 2,26 2,26 5,80 EKRANLAMA KLEMENSLER Ekranlama klemensleri genifl ekranlama yüzeyi sa lar. Baraya, raya ve do rudan saca monte edilen tipleri mevcuttur SK SK SK SK SK SK 5-D SK 8-D SK 4-D SKS SKS 4-D SKS 4-NS mm Ø, baraya montaj için 3-8 mm Ø, baraya montaj için 3-4 mm Ø, baraya montaj için 3-20 mm Ø, baraya montaj için mm Ø, baraya montaj için 2-5 mm Ø, saca montaj için 3-8 mm Ø, saca montaj için 3-4 mm Ø, saca montaj için 3-4 mm Ø, baraya montaj için, yay bask l 3-4 mm Ø, saca montaj için, yay bask l 3-4 mm Ø, raya montaj için, yay bask l ,87,30 3,2 7,57 8,2 9,87,30 3,3 3,2 3,2 7,00 SK... SK...-D SKS... SKS...-NS35 2

15 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak 200 AKG... BARA KLEMENSLER VE BARA MESNETLER AK AK AK AKG 4 BU AKG 6 BU AKG 35 BU AKG 4 GNE AKG 6 GNE AKG 35 GNE NLS-CU 3/0 SN 000MM AB/SS AB2/SS ABN2/SS AB-SK AB-SK/E 0,5-6 mm 2,5-6 mm 2 2,5-35 mm 2 0,5-6 mm 2, mavi,5-6 mm 2, mavi 2,5-35 mm 2, mavi 0,5-6 mm 2, topraklama,5-6 mm 2, topraklama 2,5-35 mm 2, topraklama 03 mm, bak r, kalay kapl, m bara 03 mm bara mesneti Bara mesneti, çift katl, 48 mm Bara mesneti, çift katl, 36,8 mm NS 35/7,5 için 03 mm bara mesneti NS 35/7,5 için 03 mm montaj yüzeyine kontakl do rudan montaj için bara mesneti B R M F AT (TL/Ad.) 0,76,27 2,04,09,88 2,67,5,88 2,67 25,74 2,0 3,47 3,54 7,38 4,97 AB/SS AB...2/SS AB-SK AB-SK/E ve uygulamas ÜKSEK AKIM PANEL GEÇ fi KLEMENSLER HDFK HDFK HDFK HDFK 0,2-6 mm 2 0,5-6 mm mm 2 6- mm 2 0 8,2 3,2 20,79 27,97 HDFK... ÜÇ KATLI TES SAT KLEMENSLER PIK 4-PE/L/L PIK 4-PE/L/N PIK 4-PE/L/NTB Üç katl, alt kat toprak ba lant s için Üç katl, alt kat toprak, üst kat N ba lant s için Üç katl, alt kat toprak, üst kat N baras ba lant s için 5,30 5,30 8,40 EN fieffaf tipler halojen içermeyen polyamid malzemeden yap lm flt r. V2 yanmazl k s n f na sahiptirler sminde P harfi geçen ürünler kablo korumal d r SIRA KLEMENSLER (2 KUTUPLU) EC 2,5 P TR EC EC 4 BK EC 4 TR EC 4 P TR EC EC 6 BK EC 6 TR EC 6 P TR EC EC 0 BK EC 0 TR Sıra klemens, 2,5 mm 2, fleffaf, polyamid, kablo korumalı Sıra klemens 4 mm 2, beyaz Sıra klemens 4 mm 2, siyah Sıra klemens 4 mm 2, fleffaf Sıra klemens, 4 mm 2, fleffaf, polyamid, kablo korumalı Sıra klemens 6 mm 2, beyaz Sıra klemens 6 mm 2, siyah Sıra klemens 6 mm 2, fleffaf Sıra klemens, 6 mm 2, fleffaf, polyamid, kablo korumalı Sıra klemens 0 mm 2, beyaz Sıra klemens 0 mm 2, siyah Sıra klemens 0 mm 2, fleffaf ,80 2,00 2,00 2,30 3,70 2,30 2,30 2,40 5,60 4,40 4,40 4,60 Siyah ve beyaz tipler polypropilenden yap lm flt r. Esnektirler ve elle kolayca bölünebilirler. Daha yüksek kesitli tipler için bizi aray n z. 3

16 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) UT SER S V DALI KLEMENSLER UT UT 2, UT 2,5 BU UT UT 4 BU UT UT 6 BU UT UT 0 BU UT UT 6 BU UT UT 35 BU Tek telli kesit (mm 2 ) Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / üksüksüz zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A) ,5/2,5 2,5/2,5 4/4 4/4 6/6 6/6 0/0 0/0 6/6 6/6 35/35 35/35 000/32 000/32 000/4 000/4 000/57 000/57 000/76 000/76 000/0 000/0 000/ 000/ 0,74 0,74 0,89 0,89,45,45,98,98 2,59 2,59 5,30 5,30 UT SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UT 2,5-TWIN UT 4-TWIN 0,4-2,5 mm 2 2,78 0,4-4 mm 2 2,94 UT SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER UT 2,5 PE UT 4 PE UT 6 PE UT 0 PE UT 6 PE 0,4-2,5 mm 2 0,4-4 mm 2 0,2-6 mm 2 0,5-0 mm 2,5-6 mm 2 3,58 3,65 4,70 5,20 7,4 UT... PE UT SER S AIRMA KOLLU S GORTALI KLEMENSLER UT 4 HESI (5X20) UT 4 HESILED 24 (5X20) UT 4 HESILA 2 (5X20) 0,4-4 mm 2 0,4-4 mm 2, 5-30 V AC/DC LED'li 0,4-4 mm 2, 0-2 V AC/DC Lambal UT SER S BIÇAKLI KLEMENSLER, FONKS ONEL KLEMENSLER VE FONKS ON F filer UT 4 MT UT 4-TG UTTB 4-TG P-DI P-FU P-FU 520 LED P-FU 520 LA mm 2 b çakl ay rma klemensi mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm mm 2 alt kat geçifl, üst kat soketli ST 2,5-TG ve ST 4 -TG için ay rma b ça ST 2,5-TG ve ST 4-TG için sigorta fifli ST 2,5-TG ve ST 4-TG için 2-30 VAC/DC LED'li sigorta fifli ST 2,5-TG ve ST 4-TG için 0-2 VAC/DC LED'li sigorta fifli ,4 9,64 0,23 3,78 2,57 8,4 0,92 2,49 8,22 8,57 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir P-DI ay rma b ça ile devre istendi inde ayr labilir. B çak, yerine ters tak larak kaybolmas önlenir UT serisi geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur UT 4-HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir P-CO komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir P-FU sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir 4

17 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 200 ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens Köprüler () 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak (2) Ay rma Plakas (3) Tornavida (4) ST,5 ST 2,5 ST 4 ST 6 ST 0 ST 6 ST,5-TWIN ST 2,5-TWIN ST 2,5-MT ST 2,5-TG ST 4-TWIN ST,5-QUATTRO ST 2,5-QUATTRO ST 4-QUATTRO ST 4-MT ST 4-TG ST 4-HESI (520) STTB,5 STTB 2,5 STTB 4 ST 2, ST 2,5-PE/3L STU 0/4 2,5 STU 35/4 0 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS D-ST 2,5-PE / 3L _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ D-ST 2, D-ST 2, D-ST D-ST D-ST D-ST D-ST 2,5-TWIN D-ST 2,5-TWIN D-ST 4-TWIN D-ST 2,5-QUATTRO D-ST 2,5-QUATTRO D-ST 4-QUATTRO Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-ST 2,5-TWIN D-STTB 2, D-STTB 2, D-STTB D-ST 2,5-3L D-STU 4/02, Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATP-ST ATP-ST ATP-ST ATP-ST SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF 2-0,8 4, _ SZF 3 -,0 5, _ SZF 3 -,0 5, ATP-ST-TWIN ATP-ST-TWIN ATP-ST-TWIN ATP-ST QUATTRO ATP-ST QUATTRO ATP-ST QUATTRO ATP-ST ATP-ST ATP-STTB ATP-STTB ATP-STTB _ SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZS,0 4, SZF 3 -,0 5, Etiket seçimi için sayfa 26-27'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz 5

18 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 2009 ST SER S ALI KLEMENSLER B R M F AT (TL/Ad.) ST 2, ST, ST,5 BU mavi ST 2, ST 2,5 BU mavi ST ST 4 BU mavi ST ST 6 BU mavi ST ST 0 BU mavi ST ST 6 BU mavi Tek telli kesit (mm 2 ),5, üksüksüz,5,5 2,5 2, Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A),5/,5,5/,5 2,5/2,5 2,5/2,5 4/4 4/4 6/6 6/6 0/0 0/0 6/6 6/6 0/7,5 0/7,5 800/3 800/3 800/40 800/40 800/52 800/52 800/65 800/65 800/90 800/90 0,66 0,66 0,70 0,70 0,89 0,89,52,52 2,9 2,9 2,97 2,97 Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG E RD WH BK GN ST, ST 2, ST ST SER S TEK G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST 2,5-TWIN ST,5-TWIN 3033 ST,5-TWIN BU mavi ST 2,5-TWIN ST 2,5-TWIN BU mavi ST 4-TWIN ST 4-TWIN BU mavi 0,08-,5 mm 2 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2,3,3,32,32,59,59 ST SER S Ç FT G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST 2,5-QUATTRO ST,5-QUATTRO ST,5-QUATTRO BU mavi ST 2,5-QUATTRO ST 2,5-QUATTRO BU mavi ST 4-QUATTRO ST 4-QUATTRO BU mavi 0,08-,5 mm 2 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2,25,25,7,7 2,08 2,08 ST SER S Ç FT KATLI ALI KLEMENSLER STTB 2, STTB, STTB,5 BU mavi STTB 2, STTB 2,5 BU mavi STTB STTB 4 BU mavi 0,08-,5 mm 2 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2,86,86 2,38 2,38 3,09 3,09 ST SER S ÜÇ VE DÖRT KATLI ALI KLEMENSLER ST 2,5-3L ST 2,5-PE/3L ST 4-PE/3L 0,08-2,5 mm 2 üç katl klemens 0,08-2,5 mm 2 dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 0,08-4 mm 2 dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 4,08 7,46 9,00 ST 2,5-3L 6

19 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 200 ST 2,5-PE ST SER S ALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER ST,5-PE ST 2,5-PE ST 4-PE 3030 ST 6-PE ST 0-PE ST 6-PE ST,5-TWIN-PE ST 2,5-TWIN-PE ST 4-TWIN-PE ST,5-QUATTRO-PE ST 2,5-QUATTRO-PE ST 4-QUATTRO-PE STTB,5-PE STTB 2,5-PE STTB 4-PE 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,2-6 mm 2 0,2-0 mm 2 0,2-6 mm 2 0,08-,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,08-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,08-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,08-,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,08-2,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,08-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,08-,5 mm 2, iki katl 0,08-2,5 mm 2, iki katl 0,08-4 mm 2, iki katl 25 B R M F AT (TL/Ad.) 3,22 3,4 3,34 4,78 5,72 7,02 4,9 4,9 4,58 4,42 5,9 5,72 6,7 7,02 8,85 ST 4 HESI... ST 4 HEDI... ST SER S S GORTALI KLEMENSLER, ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER VE ÇOK filevl KLEMENSLER S GORTALI KLEMENSLER ST 4 HESI (520) ST 4-HESILED ST 4-HESILED ST 4-HESILA 2 ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER ST 4-HEDI ST 2,5-MT ST 4-MT ÇOK filevl KLEMENSLER VE UGUN FONKS ON F filer ST 2,5-TG ST 4-TG P-DI P-FU P-FU 520 LED P-FU 520 LA 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2, 5-30 VAC/DC LED'li 0,08-4 mm 2, VAC/DC LED'li 0,08-4 mm 2, 0-2 VAC/DC LED'li 0,08-4 mm 2 ay rma kollu klemens 0,08-2,5 mm 2 b çakl ay rma klemensi 0,08-4 mm 2 b çakl ay rma klemensi 0,08-2,5 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm 0,08-4 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm ST 2,5-TG ve ST 4 -TG için ay rma b ça ST 2,5-TG ve ST 4-TG için sigorta fifli ST...-TG için 2-30 VAC/DC LED li sigorta fifli ST...-TG için 0-2 VAC/DC LED'li sigorta fifli ,9,87,87 2,24 5,07 3,40 3,78 2,34 2,27 0,92 2,49 8,22 8,57 ST...-MT STIO... ST...-TG Fonksiyon fiflleriyle birlikte kullan l r P-CO komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir ST SER S SENSÖR AKTÜATÖR KLEMENSLER STIO 2,5/3-2B/L STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M STIO 2,5/3-PE/B/L STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M STIO-IN 2,5/3 OG STIO-IN 2,5/3-PE P-FU sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir Üç iletkenli Üç iletkenli, 5-30 V DC k rm z LED'li Üç iletkenli, 5-30 V DC yeflil LED'li Üç iletkenli, toprak ba lant l Üç iletkenli, toprak ba lant l, 5-30 V DC k rm z LED'li Üç iletkenli, toprak ba lant l, 5-30 V DC yeflil LED'li Besleme klemensi, 3 iletkenli Besleme klemensi, 3 iletkenli, toprak ba lant l P-DI ay rma b ça ile devre istendi inde ayr labilir, yerine ters tak larak kaybolmas önlenir ,95 8,25 8,25 8,25 0,56 0,56 4,24 7,5 STIO sensör aktüatör klemensleri manyetik kontrol valfleri ve sensörler için gerekli kablaj ihtiyac n minimuma indirir. Ç k fl sinyali üst kata ba lan r. Pozitif ve negatif besleme ba lant lar klemensin alt katlar nda yap l r. Besleme noktalar ndaki kesintisiz köprüleme kanallar besleme geriliminin köprülerle kolay ve h zl bir flekilde da t labilmesine imkan tan r. Farkl renkte köprüler kullan larak besleme gerilimlerinin bir bak flta anlafl l r hale getirilmesi mümkündür. Besleme kayna na ba lant için STIO-IN besleme klemensleri kullan l r. Bu ürün sayesinde sensörleri gruplamak ve gerekirse sisteme yenilerini eklemek çok kolayd r. Besleme klemensleri sensör ba lant s n n yap ld klemensler ile ayn flekle sahip oldu undan klemens dizisinin herhangi bir yerine yerlefltirilebilirler. STIO klemenslerin 4 iletkenli çeflitleri de mevcuttur. 7

20 ST 2,5/P BU ve SP 2,5...BU Fifllerin ve soketli klemenslerin farkl ba lant tipine sahip çeflitleri mevcuttur ve bunlar bir arada kullan labilir SP 2,5/6 Fifller ve soketler -5 aras kutup say lar nda mevcuttur Fifl ve soketler istenirse tekli al n p sonradan ihtiyaca göre monte edilebilir. Resimdeki konfigürasyon: SP 2,5/-L, 3SP 2,5/M, SP 2,5/-M BU, SP 2,5/-R GNE CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER ST-COMBI F fi-soketl ALI KLEMENSLER SOKETL RA KLEMENSLER ST 2,5/P ST 2,5/P BU ST 2,5-TWIN/P ST 2,5-QUATTRO/2P ST 2,5-QUATTRO/4P STTB 2,5/2P ST 4/P ST 4/P BU ST 4-QUATTRO/2P F filer SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ 5 B RLEfiT R LEB L R TEKL F filer SP 2,5/ -L SP 2,5/ -L BU SP 2,5/ -L GNE SP 2,5/ -M SP 2,5/ -M BU SP 2,5/ -M GNE SP 2,5/ -R SP 2,5/ -R BU SP 2,5/ -R GNE SP 4/ -L SP 4/ -L BU SP 4/ -L GNE SP 4/ -M SP 4/ -M BU SP 4/ -M GNE SP 4/ -R SP 4/ -R BU SP 4/ -R GNE 0,08-2,5 mm 2, yayl girifl, soket 0,08-2,5 mm 2, yayl girifl, soket, mavi 0,08-2,5 mm 2, 2 yayl girifl, soket 0,08-2,5 mm 2, 2 yayl girifl, 2 soket 0,08-2,5 mm 2, 4 soket 0,08-2,5 mm 2, çift katl, her katta yayl girifl, soket 0,08-4 mm 2, yayl girifl, soket 0,08-4 mm 2, yayl girifl, soket, mavi 0,08-4 mm 2, 2 yayl girifl, 2 soket 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar -yeflil 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar -yeflil 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar -yeflil 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar -yeflil 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar -yeflil 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar -yeflil Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.),2,2,39,89,89 2,87,5,5 2,27,32 2,23 3,3 4,0 5,00,32 2,23 3,3 4,0 5,00 2,09 3,55 4,94 6,40 7,80,32,32,32,32,32,32,32,32,32 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 SP-H 2,5 fifl ve PH 2,5 muhafaza Kodlama pinleri fifllerin yanl fl yere tak lmas n önler Vidal fifllerin kablo girifl yönü üstten veya yandan olabilir Combi fifl-soketli ba lant sistemi ile hem sinyal hem de güç devreleri fifl-soketli olarak ba lanabilirler. Combi sistemiyle ray klemenslere ba lant n n yan s ra, panel geçifli yap labilir ya da iki kablo havada ba lanabilir. Combi fifl-soketli ba lant sistemi ile ar za durumunda ar zal k s mlar h zl ve güvenilir bir flekilde de ifltirilebilir. Combi fifl-soketleri demir yollar ve gemi yap m standartlar n n gerektirdi i testlerden baflar ile geçmifltir. Kontakt kesintileri standartlar n öngördü ü koflullarda, al fl lm fl n d fl nda flok ve titreflimlere tabi tutularak test edilmifltir. Kesite ba l olarak 24 A veya 32 A e varan ak mlar tafl nabilir Fifller ve soketler yanl fll kla temasa karfl emniyetlidir. 8

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 SICAKLIKü VOL Mü BASIN ü AKIÞü... Farkl Girifller. Farkl Fonksiyonlar. Tek Dönüfltürücü - ITX+ + ITX Avantajlar : 12.5 mm Ray a montaj RTD, Termoelementler, Dirençler, Potansiyometreler,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler HIGHLIGHTS 2014 Başarıya götüren yenilikler 2014'ÜN YILDIZLARI Başarıya götüren yenilikler Misyonumuz yenilikçi ve ilham veren çözümlerle gelişim sağlamaktır. Phoenix Contact ın yeni lojik röle sistemi

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 1 10 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 03 Test edilmiş güvenlik Fonksiyonel güvenlik için yeni standartlar 04 Baştan sona güvenlik Tüm uygulamalar için komple çözümler 06 Dedem Otomasyon San.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ Ürün Grupları Sayfalar Vida Bağlantılı Ray Klemensleri 11-17 AVK SERİSİ - Geçiş Klemensleri * Güç

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Bölüm. Önsöz. Yeni Ürünler. SAK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları. Raylar. Markalama. PCB - Baskılı Devre Klemensleri

Bölüm. Önsöz. Yeni Ürünler. SAK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları. Raylar. Markalama. PCB - Baskılı Devre Klemensleri İçindekiler Bölüm Önsöz Ürünler W Serisi Ray Klemensleri - Vida Bağlantı Teknolojisi Z Serisi Ray Klemensleri - Yaylı Bağlantı Teknolojisi PUSH-IN Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları Marshalling ve

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi

Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Merlin Gerin

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı