Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O"

Transkript

1 F AT L STES OCAK 200

2 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal benzerli iyle kontrol panosuna mükemmel uyum sa lar. Aioline hızlı tepki süresi, dayanıklı yapısı ve basit montajıyla fark yaratır. Dünyan n en h zl I/O sistemi Aioline - Realtime I/O

3 Ç NDEK LER Ocak 200 EN L KLER CLIPLINE ENDÜSTR EL BA LANTI ELEMANLARI - MARKALAMA ve MONTAJ ÜRÜNLER Clipline Ray Klemensleri Clipline Complete Ray Klemensleri Aksesuarlar Etiketleme Çözümleri Montaj Ürünleri ve El Aletleri Pano Tipi Kablo Kanallar PVC Spiral Hortum ve Rakorlar Kablo Ba lar ve Aksesuarlar Buat Klemensleri COMBICON PCB KLEMENSLER Bask l Devre Klemensleri Bask l Devre Fifl-Soket Klemensleri Combicon Power Combicon Compact Bofl Kutu Modülleri UM Tafl y c Profiller PLUSCON ENDÜSTR EL KONNEKTÖRLER Sensör Aktüatör Konnektörleri Kolay Kablo Seçim Tablosu Sensör Aktüatör Kablolar Sensör Aktüatör Kutular Variocon Cihaz Konnektörleri Sanayi Tipi Konnektörler TRABTECH AfiIRI GER L M KORUMA ld r m ve Afl r Gerilim Koruma Ürünleri 68 INTERFACE S NAL ÇEV R C LER Röleler Analog Çeviriciler Haz r Kablolama Sistemleri Güç Kaynaklar Kablolu Haberleflme Modülleri Kablosuz Haberleflme Modülleri AUTOMATION - S STEMLER ve KOMPONENTLER Otomasyon sistemleri Kontrolörler Profinet AXIO Girifl/Ç k fl Modülleri Inline Girifl/Ç k fl Modülleri (IP20) Operatör Panelleri az l mlar Endüstriyel Ethernet Ürünleri Fieldline Girifl/Ç k fl Modülleri (IP65) Endüstriyel Bilgisayarlar Pano Sinyal Cihazlar ndeks letiflim Numaralar - Genel fiartlar etkili Bayiler - Kalite Sertifikalar m z

4 EN L KLER Ocak 200 sektörde bir ilk! TÜRKÇE ARTIK PHOENIX CONTACT IN ANA D L ÜRÜNÜ ÇEREN PHOENIX CONTACT KATALOGLARI TAMAMEN TÜRKÇE! Phoeni Contact n küresel düflünüp lokal hareket etme yaklafl m müflterisinin ana dilini konuflma ve her zaman en iyi hizmeti sunma arzusu sonucu tüm kataloglar, broflürler ve web tabanl ürün seçim k lavuzlar Türkçeleflti. fiirketimiz ülkemizde bir ilki gerçeklefltirerek, iki y l aflk n süredir üzerinde büyük çaba harcanan veri tabanlar n n Türkçelefltirilmesi sonucunda, toplam 3000 sayfadan oluflan ve i aflk n ürününü içeren kataloglar n tamamen Türkçe yay nlad. GENEL KATALOG - 6 sayfa - Ürün elpazesinden al nt lar MARKALAMA KATALO U - 37 sayfa - Markalama cihazlar ve etiketler CLIPLINE sayfa - Endüstriyel Ba lant Teknolojisi Markalama Sistemleri ve Montaj Malzemeleri COMBICON sayfa - Cihaz Ba lant Teknolojisi ve Elektronik Bofl Kutular PLUSCON - 62 sayfa - Saha Cihazlar için Ba lant Teknolojisi ve Saha Kablolamas INTERFACE sayfa - Sinyal Dönüfltürücüler Anahtarlama Cihazlar, Güç Kaynaklar TRABTECH - 27 sayfa - Afl r Gerilim Koruma AUTOMATION sayfa - Komponentler ve Sistemler Kataloglar n müflterilerimize Türkçe sunuyoruz. Bu sayede, - En do ru ürün seçimi, uygun gibi görünen çok say da ürün içinden amaca ve kullan ma en uygun olan n k sa süre içinde zahmetsizce seçimi, - Ana dilimizi kullanarak ürünlerin nas l kullan lacaklar n n en k sa süre içinde, herhangi bir tereddüde düflmeksizin ö renilmesi olana, - Türkçe veri taban ile yeni ürünlerin varl ndan ve gelifltirilmifl, yeni özellikler eklenmifl ürünlerden en k sa süre içinde haberdar olabilme, en güncel bilgileri an nda ö renebilme, - letiflim sorunlar n n ortadan kald r lmas olana mümkün olmaktad r. 2

5 e-shop ile online siparifl verin EN L KLER yeni elektronik ma azan z! ZAMAN VE PARADAN TASARRUF ED N! Ocak 200 Ürünler Bul & Seç Bayilerimiz taraf ndan memnuniyetle kabul edilen e-shop, alt ayd r baflar ile kullan lmaktad r Teslimat 24 saat* Fiyatlar Müflteriye özel ve fleffaf Siparifller Süreci bafllatın Bulunabilirlik Stok durumunu sorgulayın Sorgu&Teklif Online PHOENIX CONTACT ONLINE S PAR fi H ZMET N BAfiLATTI Teknolojik yeniliklerin y llard r öncüsü olan Phoeni Contact, müflterilerine büyük kolayl k sa layan e-shop online al flverifl hizmetini sunuyor. Genifl stoklar ve h zl sevkiyat yla müflteri memnuniyetini en üst seviyede karfl layan Phoeni Contact'a art k 7/24 saat ulaflabilirsiniz. Online siparifl vererek zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Kifliye özel kullan c ad yla girifl yap n, flifreli veri aktar m ve onayl sürücü sayesinde azami veri güvenli i ile sipariflinizi verin. Tüm ürünler için tamam Türkçe kapsaml teknik kütüphane ve ak ll arama yard mc lar arac l yla teknik gereksinimlerinize uygun ürüne kolayca ulaflabilirsiniz. Clip Project program nda haz rlad n z projeleri h zl flekilde aktarabilir, siparifle çevirirken vakit kazan rs n z. E-shop online al flverifl hizmetiyle fiyat ve stok durumu sorgulama, siparifl oluflturma, siparifl tekrar veya siparifl tarihçesini ö renmek için al flverifl sepetini kaydetme, stoktaki ürünlerin 24 saat içinde adresinize teslim edilmesi imkan mevcuttur. adresinden indirebilece iniz e-shop kullan c formu ve sözleflmesini iki nüsha halinde doldurup no lu faksa göndererek baflvurunuzu yapabilirsiniz. 3

6 EN L KLER Ocak 200 PIT PUSH-IN TEKNOLOJ S : DAHA HIZLI, DAHA KOLA, DAHA EMN ETL ÜKSEK HIZLI REAL TIME I/O S STEM ; AXIO PIT serisi klemenslerde kabloyu ba lamak için alet kullan m na gerek yoktur. Ba lant basitçe elle yap l r. üksüklü kablolar klemense alet kullanmadan kolayca ba lanabilir. Ba lant n n sökülmesi için ise klemens üzerine entegre edilmifl olan ve yay kontrol eden bir buton kullan l r. Bu buton sayesinde, kabloyu ç karmak için herhangi bir tornavida ve hatta bir tükenmez kalem bile kullan labilir. ay, buton yard m yla aç larak çok telli yüksüksüz kablolar n da klemense ba lanmas mümkündür. Klemensin genifl kablo girifli, kablonun tellerinin da lmas n engeller. Klemens üzerindeki turuncu renkli buton, küçük ama gözard edilemeyecek bir ayr nt d r. Bu buton sayesinde klemens üzerinde kablo girifli için tek bir aç kl k kald ndan, kablaj hatalar ortadan kalkar. Ayr ca çal fl r durumda ek kablaj, ölçüm ya da test ifllemleri s kca yap lmaktad r. PIT üzerindeki buton, klemensin iç taraf nda bulunan iletkenler ile do rudan temas edilmesini önledi inden bu gibi durumlarda güvenli bir kullan m sa lar. PIT, Clipline complete ray klemens sisteminin bir parças d r. Vidal ba lant, yayl ba lant, h zl ba lant ve pabuç ba lant l di er klemensler ile ayn köprüleri, test fifllerini ve etiketleri kullan r. Böylece kullan c ya klemens seçiminde esneklik sa lar. Sistem di er ba lant tipleriyle de uyumludur. Örne in 0, 6 ve 35 mm 2 kesitli besleme hat ba lant lar vidal veya yayl ba lant l klemensler ile, potansiyelin da t lmas ise push-in ba lant tekni i ile gerçeklefltirilebilir. Birçok uygulama için, özellikle özel makinelerde düflük çevrim süresi ihtiyac giderek artmaktad r. Bu ihtiyaçlara cevap verecek bir I/O sistemi Phoeni Contact taraf ndan otomasyon dünyas na sunulmaktad r; AXIO. AXIO I/O sistemi sayesinde her I/O modülü kanal bafl na ulafl lan mikrosaniye h z sayesinde milisaniye alt nda çevrim süresine ulafl lmaktad r. Özel kablolama yap s, el aleti kullanmaya gerek b rakmaz. Özel tasar ml mekanik yap s sürekli flok ve yüksek s cakl k içeren koflullar için en yüksek güvenlik standartlar n sa lamaktad r. Ethernet tabanl haberleflme için oluflturulan yap PROFINET için tam uyumlu hale getirilmifltir. 2. NES L STEP SER S GÜÇ KANAKLARI Phoeni Contact' n yeni Step serisi güç kaynaklar n n gövdesi bina sistemleri için özel olarak tasarlanm flt r ve maksimum enerji verimlili i sa lar. Boflta kay p 0.4 W gibi düflük bir de erdedir ve benzer cihazlardan yedi kat daha iyidir. 230 V AC nominal girifl gerilimi ve %89 luk enerji verimlili iyle bu güç kaynaklar asgari güç kayb ve azami enerji tasarrufu sa lar. Kompakt 36, 54, 72, ve 90 mm ölçülerindeki modüller 24 VDC de 0.75,.75, 2.5 ve 4 A, 2 VDC de.5, 3 ve 5 A sunar. 36 mm lik versiyonda 2 ve 24 V DC ç k fl gerilimleri, uzun kablolardaki gerilim düflümlerini kompanze etmek amac yla ön k s mdaki potansiyometre yard m yla V DC ve V DC aras nda ayarlanabilir. Güç kaynaklar esnek flekilde DIN ray na monte edilebilir veya düz bir yüzeye vidalanabilir VAC ve 95-2 VDC genifl girifl gerilimiyle dünyan n her yerinde kullan labilir ve güç flebekesindeki gerilim dalgalanmalar nda güvenilir flekilde çal fl r. -25 ila +70 C çal flma s cakl k aral birçok uygulamada kullan m imkan sunar. Cihazlar UI karakteristik e risine göre çal fl r, yani cihaz k sa devre veya afl r yükte kendini hemen kapatmayarak mümkün olan en yüksek ak m vermeye çal fl r. Böylece kapasitif yükler ve girifl devresinde DC-DC trafo olan cihazlara güvenli flekilde güç sa lanabilir. ANALOG S NAL ÇEV RMEN Phoeni Contact' n yeni MACX-MCR-UI-UI-UP analog izolasyon çeviricisi, 2.5 mm kal nl kta olup 600 sinyal kombinasyonu sunmaktad r. Kullan c lar DIP siviçlerle ayarlama yaparak istedi i sinyal kombinasyonunu set edebilir. Girifl taraf nda +/- mv'tan +/-00 V'a, +/- ma'den +/-0 ma'e unipolar ve bipolar sinyaller ve -5 V, 2-0 V ve 4-20 ma sinyaller set edilebilir. Ç k fl taraf nda kullan c ayr ca unipolar veya bipolar voltaj sinyallerini +/-20 ma ve +/-0 V aral klar nda seçebilir. Bu girifl ve ç k fl sinyalleri birbirleriyle serbestçe kombine edilebilmektedir. Ayr ca ç k fl karakteristi inde unipolar sinyalleri tersleyerek sinyalleri örne in 0-60 mv'tan 20-0 ma'e çevirebilirsiniz. üksek 0kHz frekans limiti özelli i ile zaman öncelikli aç k ve kapal çevrim kontrol uygulamalar nda kullan labilir. EN 600 direktiflerine göre tehlikeli kontak voltajlar nda koruyucu-ay rma özelli i sa lamaktad r. Ayr ca SIL2 sertifikasyonu güvenlik tabanl sinyal devrelerinde kullan labilmesini sa lamaktad r. zolatör üniversal besleme aral na sahiptir. Bu özelliklere ek olarak MACX MCR-UI-UI-UP üniversal izolatörünün geçmeli yayl klemensli tipi de bulunmaktad r. 4

7 EN L KLER Ocak 200 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL OTOMASONUN EN OUNCULARI; ILC 30 ETH VE ILC 70 ETH 2TX Phoeni Contact 00 sınıfı kontrolör ailesi iki yeni üyesini daha otomasyon dünyasının hizmetine sunuyor. ILC 30 ETH kontrolör tüm Inline serisi kontrolörlerde oldu u gibi Ethernet ba lantısını, entegre WEB SERVER ve Modbus RTU portlarını üzerinde barındırıyor. 92 Kbyte hafızası ise düflük fiyatına ra men orta seviyede uygulamalarda alternatifsiz çözüm sa lıyor. ILC 70 ETH 2TX ise 00 sınıfının en kıdemli üyesi olarak tasarlanmıfl. Üzerinde 2 adet Ethernet portunu barındıran yapısı ile da ıtılmıfl yapılarda Ethernet switch kullanmaksızın sistem tasarlanmasına izin veriyor. Ayrıca harici SD hafıza kartı takılabilmesi sayesinde herhangi bir arıza halinde sadece SD kartın taflınması yeni kontrolörün kaldı ı yerden devam etmesi için yeterli oluyor. Aynı zamanda 256 Mbyte ek hafıza sayesinde Web Visit programı ile tasarlanacak projelerde onlarca sayfa yaratmak mümkün oluyor. SENSÖR/AKTÜATÖR KABLO, KUTU VE KONNEKTÖRLER NDE AVANTAJLI F ATLAR Phoeni Contact makine ve sistem mühendisli ine yönelik 3-7 pinli M5, M8 ve M2 montajl sensör/aktüatör kablolar sunmaktad r. Standart kablo olarak dayan kl, halojen içermeyen PUR kablo kullan l r. Spesifik uygulamalar n z için çeflitli kablolar mevcuttur. Özellikle a r flartlar ve yüksek EMC kapasitesi için bu kablolar n ekranl versiyonlar da mevcuttur. Standart M2 ürün grubuna ilave olarak %00 uyumlu SPEEDCON h zl kilitleme sistemi de temin edilebilir. Bu teknoloji montaj süresini %90'a kadar azaltmaktad r. Phoeni Contact sahadaki pahal paralel kablolamay, IP65/IP67/IP69k koruma s n flar na uygun esnek ve ekonomik kablolama sistemiyle de ifltirmektedir. Sensör/aktüatör kutular ar za kaynaklar n ve montaj maliyetlerini azaltmada önemli etkendir. Kontrol ünitesini sahaya monte edilen sensör/aktüatör kutusuna ba lamak için ana kablo kullan l r. Sensör ve aktüatörler kutuya standart sensör/aktüatör kablolar yla ba lan r. Sensör/aktüatör kutular 4, 6, 8 veya 0 slotlu olarak temin edilir. 8 slotlu çift giriflli versiyonlarda 6 adet sensör veya aktüatör kontrol sistemine ba lanabilir. Makina mühendisli inde küçük parçalar veya özel amaçlar için, h zl kablolama amac yla pratik, ekonomik ve esnek çözümlere ihtiyaç duyulur. Kullan c farkl kablolar n h zl ve hatas z ba lanabildi i komponentleri tercih eder. Bu amaçla düz ve aç l tipteki M2/M8 yuvarlak konnektörleri kullan l r. Cihaz taraf ndaki ba lant için M2/M8 ve M5 ölçülerinde ankastre konnektörler kullan l r. Tüm konnektörler istikrarl flekilde iyi sinyal iletimi sa lar ve tak l yken a r ortam flartlar nda bile IP67 korumas sunar. EN ÇOK AMAÇLI TERMAL AZICI Thermomark X.2 ile daralan makaronlar dahil rulo formundaki tüm termal yaz c etiketlerini yazd rman z mümkündür. az c 300 dpi çözünürlü e ve yüksek bir yazma h z na sahiptir. Klemens, kablo, pano ve pano içerisindeki ekipmanlar etiketlemek için çok say da etiket çeflidi mevcuttur. Aksesuar olarak al nabilen b çaklar yard m yla aral ks z etiketleri kesmek mümkündür. Clip Project program etiketlerin kolayca tasarlanmas na ve yazd r lmas na yard mc olur. DAR ALANLAR Ç N A BA LANTILI PCB KLEMENSLER Phoeni Contact' n PTSA 0,5/ -2,5 yay ba lant l PCB klemensleri kullan m kolay, aç l yay ba lant s sunar. 2,5mm pin aral na sahip PTSA 0,5 serisi klemenslere 0.5 mm 2 'ye kadar tek telli ve çok telli kablolar n ba lant s kolayl kla yap l r. Kompakt yap s sayesinde yerin kritik oldu u uygulamalarda bu klemensler ön plana ç kmaktad r. En genel kullan mlar telekomünikasyon uygulamalar ve ayd nlatma cihaz ba lant lar d r. ay ba lant l PCB klemensleri farkl lehimleme pin yerleflimleri ile üretilmektedir. Uygulaman za göre pinler sadece önde veya çift s ra halinde olarak seçilebilir. Ayr ca Zigzag pin yap s gerilim tafl ma de erini 400V'a kadar yükselmesini sa lar. Farkl kablo kesitlerinde kablolar ba lamak için uygulamalarda PTSA 0,5 PCB klemensleri PTSA,5 PCB klemensleri ile birlikte kullan labilir. 5

8 EN L KLER Ocak 200 PROFESONEL SONUÇLAR Ç N PROFESONEL EL ALETLER Phoeni Contact elektrik mühendisli inin her alan nda kullan ma uygun profesyonel el aletleri, otomatik kablo iflleme aletleri ve ölçüm cihazlar na sahiptir. El aletlerimizin tümü kalite, hassasiyet, uzun süre dayan m ve kolay kullan m için tasarlanm flt r. Kaymay engelleyen ve gerekli kuvveti %25 azaltan ergonomik tasar ml saplar bu aletlerin uzun süre kullan mda bile yorgunluk yaratmamas n sa lar. CUTFOX kesme aletleri sertlefltirilmifl b çaklar ile uzun bir ömre sahiptir. Geniflleyen ürün gam ile art k çap 00 mm'ye varan kablolar da kesmek mümkündür. Bu ürün serisinde ray ve kablo kanal kesme aletleri de bulunmaktad r. WIREFOX soyma aletleri kablo izolasyonuna göre kendini ayarlayan b çaklar sayesinde kabloya zarar vermez ve h z kazand r r. Standart izolasyonlu kablolar n yan s ra ekstra kal n, teflon ve silikon izolasyonlu kablolar, koaksiyel kablolar, ASI kablolar ve fiber optik kablolar soymaya yönelik özel el aletleri de mevcuttur. CRIMPFOX s kma penseleri konnektörleri benzerleri ile k yasland nda %25'e varan oranda daha düflük kuvvetle s kmay mümkün k lar. Kilit mekanizmas sayesinde konnektörü yanl fll kla gere inden az s kmak mümkün de ildir. S kma penseleri bu özellikleri ile güvenli ve gaz s zd rmaz bir ba lant sa larlar. üksük, izoleli ve izolesiz pabuç s kma penselerinin yan s ra koaksiyel konnektörler, RJ 45, RJ, DSUB kontaklar ve çeflitli crimp kontaklar için ürünler de mevcuttur. Phoeni Contact' n tornavidalar n n uçlar klemens vidalar için optimize edilmifltir. Hassas bir flekilde ayarlanabilen manuel ve elektrikli tork ayarl tornavida çeflitleri ürün gam n tamamlar. Tork ayarl tornavidalar ile vidalar tam gerekti i ölçüde s kabilirsiniz. TESTFOX multimetreler, pens ampermetreler ve gerilim test cihazlar uluslararas standartlara uygun olarak tasarlanm fl ve onaylanm flt r. Bu ürünler kurulum ve sahadaki bak m ifllerinde ideal yard mc n zd r. Profesyonel otomatik cihazlar seri üretimin gere i h zl ve kolay kablo haz rlanmas için uygundur. Bu cihazlar kablolar, ekonomik ve kaliteli flekilde keser, s y r r ve yüksükler. IP 67 KORUMALI VE BAONET K L TLEMEL SANA T P MUHAFAZALAR Heavycon ADVANCE serisi endüstriyel tip sanayi konnektörleri bayonet kilitleme ile de üretilmeye baflland. Bu muhafazalar standart panel geçifl delikleri ve HC-B ile Han-E serisi fiflleri/soketleri ile tam uyumludur. Bu muhafazalar n kullan m ile panel geçifl taban na gerek ortadan kalkar. Bu da kullan c ya daha ekonomik bir çözüm sunar. Muhafazalar B6, B0, B6 ve B24 konnektör ölçülerine uygun olarak 4 farkl ölçüde, standart gri, daha a r ortam koflullar için siyah ve EMC dayan ml olarak üretilmektedir. Bayonet kilit vidal kilide alternatif olarak alet gerektirmeden elle montaj kolayl sunmaktad r. Montaj flanfl setleri, Tor-kafal vidalar, koruyucu kapaklar ve etiketler aksesuar olarak sunulmaktad r. PSD (PHOENIX SIGNALING DEVICES) ÜRÜN GRUBU Otomasyon sistemlerinde amaçlanan en önemli konu ar zalar n erken teflhis edilmesi ve durufl maliyetlerinin en aza düflürülmesidir. PSD (Phoeni Signaling Devices) modüler sinyal lambalar ve sirenleri genifl ürün gam sayesinde makinenizin veya sisteminizin her koflulda en anlafl l r sinyaller üretmesini sa lar. IP 65 koruma s n f sayesinde kötü koflullar alt nda sorunsuz çal fl rlar. Her bir kolon befl fl kl ve bir sesli sinyal kullan lmas na olanak verir. Buzzer ve sirenler sekiz de iflik kombinasyonda ve gerek manüel gerekse pot üzerinden ses fliddeti ayarlanarak kullan labilirler. PSD ailesi her tip montajda kullan lmalar için zengin aksesuarlar ile desteklenmifltir. PHOENIX TEN SIRADIfiI PC S STEM ; VALUELINE IPC Her tip uygulamaya özel ihtiyaçlar için genifl opsiyonlar ile donat lm fl Valueline IPC ile istenilen ekran tipi, CPU veya model oluflturmak çok kolaylaflt r lm flt r. Valueline n özellikleri aras nda sa laml ve tüm metal yap n n endüstriyel ortam için tasarlanm fl olmas yer al r. Solid state hard drive (SSHD) opsiyonu dayan m artt rmaktad r. 55 s cakl a dayan m (SSD ile), yüksek h z için Core2Duo ifllemci ve 3GB ram deste i sa lanm flt r. 6

9

10 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens UK 2,5 N UK 3 N UK 5 N UK 6 N UK 0 N UK 6 N UIK 35 UK 35 UKH UKH 95 UK 3-TWIN UK 5-TWIN UDK 3 UDK 4 MBKKB 2,5 UKK 3 UKK 5 UKKB 5 DIKD,5 SLKK 5 DLK 2,5-PE DLK 4-PE UK 5-HESI UKK 5-HESI (5X20) UK 4-TG UKK 5-TG MTK, MTK P/P UK 5-MTK-P/P URTK/S URTK/S-BEN 0 URTK 6 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu FBRI 2-5 N FBRI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 2-5 N FBI FBRI 2-5 N FBI FBRNI 2-5 N FBRNI 2-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI Üst Köprü (,2) Tarak Köprü (3) FBRI 3-5 N FBRI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 3-5 N FBI FBRI 3-5 N FBI FBRNI 3-5 N FBRNI 3-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBRI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBRI 0-5 N FBI FBRI 0-5 N FBI FBRNI 0-5 N FBRNI 0-5 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 0-8 N FBI FB 0- RTK/S FBRI 0-8 N EBL EBL EB EB EB EB 2-5 K/UK EB 2-5 K/UK EB 2-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 2- DIK BU EB 2- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB 3-5 K/UK EB 3-5 K/UK EB 3-25/UKH EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 3- DIK BU EB 3- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB EB 0-5 K/UK EB 0-5 K/UK EBL EB EBL EB EBL EBL EB EB EB 0- DIK BU EB 0- DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB Etiket seçimi için sayfa 27'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz Kapak (4) D-UK 2, D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK 4/ D-UK Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-UK 5-TWIN D-UK 5-TWIN D-UDK D-UDK D-MBKKB 2, D-UKK 3/ D-UKK 3/ D-UKKB 3/ Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-UKK 3/ Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-UK 4/ Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-MTK Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-URTK D-URTK/S-BEN D-URTK Ay rma Plakas (5) ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK ATP-UK TP-UK ATP-UKK 3/ ATP-UKK 3/ ATP-UKKB ATP-DIKD, ATP-UK ATS-MTK ATP-UK 5-MTK ATS-RTK ATS-RTK-BEN Tornavida SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS,04, SZS,04, SZS,04, SZS,04, SZS,04, SZS,2X8, VDE-ISS SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZS 0,63, SZG 0,63, SZG 0,63, SZG 0,63, SZS,04, SZG 0,96, SZS 0,63,

11 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak 200 UK SER S V DALI KLEMENSLER B R M F AT (TL/Ad.) UK 2,5 N 300 UK 3 N UK 3 N BU mavi UK 2,5 N UK 2,5 N BU mavi UK 5 N UK 5 N BU mavi UK 6 N UK 6 N BU mavi UK 0 N UK 0 N BU mavi UK 6 N UK 6 N BU mavi UIK UIK 35 BU mavi UK UK 35 BU mavi Tek telli kesit (mm 2 ) Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Çok telli kesit (mm 2 ) 2,5 2,5 2,5 2, Gerilim (V) / Ak m (A) 800/32 800/32 800/24 800/24 800/4 800/4 800/57 800/57 800/76 800/76 800/0 800/0 800/25 800/25 000/ 000/ 0,64 0,64 0,68 0,68 0,83 0,83,32,32,8,8 2,26 2,26 5,08 5,08 5,69 5,69 Tip Renk OG E RD WH BK GN UK 2,5 N UK 5 N UK SER S ÜKSEK AKIM KLEMENSLER UKH HV-M8 UHV...KH/KH UHV...KH/AS UHV...AS/AS UKH UKH BU mavi UKH UKH 95 BU mavi 3000 UKH UKH BU mavi UKH UKH 240 BU mavi 0777 HV-M HV-M HV-M UHV 25-AS/AS UHV 25-KH/KH UHV -AS/AS UHV -KH/KH UHV 95-AS/AS UHV 95-KH/KH UHV -AS/AS UHV -KH/KH UHV 240-AS/AS UHV 240-KH/KH 25- mm 2, vidal 25- mm 2, vidal mm 2, vidal mm 2, vidal - mm 2, vidal - mm 2, vidal mm 2, vidal mm 2, vidal 6-25 mm 2, pabuç ba lant l 6-25 mm 2, pabuç ba lant l 6- mm 2, pabuç ba lant l 6-25 mm 2, pabuç ba lant l 6-25 mm 2 vidal 6- mm 2, pabuç ba lant l 6- mm 2 vidal mm 2, pabuç ba lant l mm 2 vidal 25- mm 2, pabuç ba lant l 25- mm 2 vidal -240 mm 2, pabuç ba lant l -240 mm 2 vidal ,23 8,23 29,49 29,49 35,28 35,28 43,77 43,77 0,25,38 3,3 3,76 22,22 7,5 28,55 23,0 37,63 33,77 44,2 38,77 56,45 UKH serisi UHV serisi HV serisi 9

12 UK 0-PLUS CLIPLINE RA KLEMENSLER UK SER S TEK G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI VE Ç FT G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UK 3-TWIN UK 3-TWIN BU mavi UK 5-TWIN UK 5-TWIN BU mavi UK 0-TWIN UK 0-TWIN BU mavi UK 0-PLUS UK 0-PLUS BU mavi UDK UDK 4 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, 0,2-4 mm 2 ek ba lant l 0,5-0 mm 2, 0,2-4 mm 2 ek ba lant l 0,2-2,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) 2,89 2,89 2,35 2,35 7,08 7,08 5,79 5,79 2,80 3,00 Uygulamada ikiden fazla kablonun ayn klemense ba lanmas gerekebilmektedir. TWIN klemensler ile üç, UDK... klemensler ile dört kablo ayn klemenste birbirine ba lanabilir. UK 0-PLUS, besleme noktas na düflük kesitli bir ilave ba lant yapmakta kolayl k sa lar. UK...-TWIN UDK... UKKB 0 Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir UK SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER UKK UKK 3 BU mavi UKK UKK 5 BU mavi UKKB UKKB UKK 5-DIO/O-U UKK 5-DIO/U-O UKK 5-DIO/UL-UR 2793 UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-4 mm 2, üst katta köprüleme 0,2-4 mm 2, her iki katta köprüleme 0,5-0 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-4 mm 2, diyotlu 0,2-4 mm 2, diyotlu 0,2-4 mm 2, diyotlu 0,2-4 mm 2, çift diyotlu 0,2-4 mm 2, çift diyotlu 2,39 2,39 2,60 2,60 3,7 6,88 7,4 7,4 8,04 0,26 0,26 DIK,5 UK SER S SENSÖR KLEMENSLER VE ÜÇ KATLI KLEMENSLER DIK, DIK,5-LA 24RD/O-M DIKD, DIKD,5-LA 24RD/O-M SLKK DLK 2,5-PE DLK 4-PE DLKB 2,5-PE 0,2-2,5 mm 2, sensör klemensi 0,2-2,5 mm 2, 5-30 V DC k rm z LED'li 0,2-2,5 mm 2, üç katl geçifl klemensi 0,2-2,5 mm 2, 5-30 V DC k rm z LED'li 0,2-4 mm 2, üç katl, en alt kat toprak 0,2-2,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak 0,2-4 mm 2, dört katl, alt kat toprak 0,2-2,5 mm 2, dört katl, köprülenebilir, alt kat toprak 5,00 8,45 6,07 9,59 6, 9,22 2,20 9,90 DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,5-LA 24RD/O-M DIKD,5 DIKD,5-LA 24RD/O-M SLKK 5 DLK 2,5-PE USLKG 5 UK SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG USLKG 2, USLKG 2,5 N 0444 USLKG USLKG 6 N USLKG0 N USLKG6 N USLKG UKK 5-PE UKKB 5-PE UK 3-TWIN-PE UK 5-TWIN-PE UK 0-TWIN-PE 0,2-2,5 mm 2 0,2-2,5 mm 2 0,2-2,5 mm 2 0,2-4 mm 2 0,2-6 mm 2 0,5-0 mm 2 2,5-6 mm 2 0,75-35 mm 2 0,2-4 mm 2, iki katl 0,2-4 mm 2, iki katl, köprülenebilir 0,2-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,5-0 mm 2, tek girifl çift ç k fl 25 2,65 3,03 3,48 3,34 4,5 4,72 6,,29,26,95 6,48 6,83,26 0

13 UK 5-HESI UK 0-DREHSI... CLIPLINE RA KLEMENSLER UK SER S S GORTALI KLEMENSLER UK 5-HESI* UK 5-HESILED 24* UK 5-HESILA 2* UK 6,3-HESI UK 6,3-HESILED UK 6,3-HESILA UK 0,3-HESI N UKK 5-HESI (520) UKK 5-HESI (6,332) 3009 UK 0-DREHSI (520) UK 0-DREHSILED 24 (520) UK 0-DREHSILA 2 (520) *Di er ay rma kollu vidal sigortal klemens çeflitlerimiz için sayfa 4 e bak n z. 0,2-4 mm 2 0,2-4 mm 2, 5-30 VAC/DC LED'li 0,2-4 mm 2, 0-2 VAC/DC LED'li 0,5-6 mm 2 0,5-6 mm 2, 5-30 VAC/DC LED'li 0,5-6 mm 2, 0-2 VAC/DC LED'li 0,75-25 mm 2, 0,338 sigorta için 0,2-4 mm 2, çift katl, 520 sigorta için 0,2-4 mm 2, çift katl, 6,332 sigorta için 0,5-6 mm 2, 520 sigorta için 0,5-6 mm 2, 520 sigorta için 5-30 VAC/DC LED'li 0,5-6 mm 2, 520 sigorta için 0-2 VAC/DC LED'li 0 Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) 3,85 9,64 0,23 0,22 6,2 6,94 4,97 8,40 8,40 0,3 7,8 7,8 UK SER S ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer UK 4-TG UK 4-TG UKK 5-TG UGUN F filer 0920 ST-SI-UK ST-SILED 2-UK ST-SILED 24-UK ST-SILED 60-UK ST-SILA 2-UK ST-N ST-BE 0,2-4 mm 2, çok ifllevli klemens taban k sm 0,2-4 mm 2, alt kat geçifl, üst kat soketli Sigorta fifli Sigorta fifli, 5-5 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 5-30 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 0-2 VAC/DC LED'li Diyot fifli, N4007 diyot tak l halde Komponent fifli 0 0 2,42 8,4 2,29,55,55,55 8,48 5,79 3,70 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir ST-SI-UK4 sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir ST-N4007 ters polariteye karfl korur ST-BE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir UK SER S BIÇAKLI ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER MTK-P/P 3006 MTK MTK-P/P UK 5-MTK-P/P UDK 4-MTK-P/P UKK 5-MTK-P/P 3026 UDMTK 5 TWIN-P/P UDMTK 5-P/P Tan m nda P/P geçen klemenslerin vidalar ayn zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullan labilir. 0,2-2,5 mm 2 0,2-2,5 mm 2 0,2-4 mm 2 0,2-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,2-4 mm 2, çift katl 0,2-4 mm 2, çift katl 0,2-4 mm 2, çift katl 4,25 4,87 4, 6,30 8,80 2,00 4,20 UK SER S SÜRGÜLÜ ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER URTK/S URTK/S-BEN URTK UGSK 6 0,5-6 mm 2 0,5-0 mm 2 0,5-6 mm 2 0,5-6 mm 2 6,75 6,56 7,87 6,32 URTK/S URTK/S-BEN 0 URKT 6 URTK 6 UGSK 6

14 CLIPLINE RA KLEMENSLER COMBICON F fi BA LANTILI V DALI KLEMENSLER UK 3-MVSTB-5, UK 3-MSTB-5, UKK 3-MSTB-5, UKK 3-MSTBVH-5,08 0,2-2,5 mm 2, vidalı girifl, dikey ba lant l soket 0,2-2,5 mm 2, vidalı girifl, 2 soket 0,2-2,5 mm 2, iki katl, her katta vidal girifl, soket 0,2-2,5 mm 2, iki katl, her katta vidal girifl, soket ( yatay, dikey fifl ba lant s için) Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) 2,55 2,55 3,36 3,36 Uygun fifller için sayfa 48 ebak n z Flanfll kapaklar ve klemensler yard m yla fifller klemenslere sabitlenebilir. Ürün seçimi için bizi aray n z UK 3-MVSTB-5,08 UK 3-MSTB-5,08 UKK 3-MSTB-5,08 V DALI M KRO KLEMENSLER (NS 5 RA Ç N) MT MT, MT,5-TWIN MT,5-QUATTRO MT,5-PE MT,5-TWIN-PE MT,5-QUATTRO-PE MBK 3/E-Z MBK 5/E-Z MBK 6/E 437 MBK 3/E-Z-PE MBK 5/E-Z-PE 405 MSLKG 6 0,4-,5 mm 2, köprülenebilir 0,4-,5 mm 2, üç giriflli, köprülenebilir 0,4-,5 mm 2, dört giriflli, köprülenebilir 0,4-,5 mm 2, topraklama 0,4-,5 mm 2, üç giriflli topraklama 0,4-,5 mm 2, dört giriflli topraklama 0,2-2,5 mm 2, köprülenebilir 0,2-4 mm 2, köprülenebilir 0,5-6 mm 2, köprülenebilir 0,2-2,5 mm 2, topraklama 0,2-4 mm 2, topraklama 0,5-6 mm 2, topraklama,63 2,84 3,09 5,6 6,77 7,56,72 2,00 2,7 4,80 5,7 5,62 Ç FT KATLI V DALI M KRO KLEMENSLER MBKKB 2, MTTB, MBKKB 2, MBKKB 2,5 BU mavi MBKKB 2,5-PV 0,4-,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, her iki katta köprüleme 0,2-2,5 mm 2, her iki kat k sa devre, iki katta köprüleme 3,97 2,26 2,26 5,80 EKRANLAMA KLEMENSLER Ekranlama klemensleri genifl ekranlama yüzeyi sa lar. Baraya, raya ve do rudan saca monte edilen tipleri mevcuttur SK SK SK SK SK SK 5-D SK 8-D SK 4-D SKS SKS 4-D SKS 4-NS mm Ø, baraya montaj için 3-8 mm Ø, baraya montaj için 3-4 mm Ø, baraya montaj için 3-20 mm Ø, baraya montaj için mm Ø, baraya montaj için 2-5 mm Ø, saca montaj için 3-8 mm Ø, saca montaj için 3-4 mm Ø, saca montaj için 3-4 mm Ø, baraya montaj için, yay bask l 3-4 mm Ø, saca montaj için, yay bask l 3-4 mm Ø, raya montaj için, yay bask l ,87,30 3,2 7,57 8,2 9,87,30 3,3 3,2 3,2 7,00 SK... SK...-D SKS... SKS...-NS35 2

15 CLIPLINE RA KLEMENSLER Ocak 200 AKG... BARA KLEMENSLER VE BARA MESNETLER AK AK AK AKG 4 BU AKG 6 BU AKG 35 BU AKG 4 GNE AKG 6 GNE AKG 35 GNE NLS-CU 3/0 SN 000MM AB/SS AB2/SS ABN2/SS AB-SK AB-SK/E 0,5-6 mm 2,5-6 mm 2 2,5-35 mm 2 0,5-6 mm 2, mavi,5-6 mm 2, mavi 2,5-35 mm 2, mavi 0,5-6 mm 2, topraklama,5-6 mm 2, topraklama 2,5-35 mm 2, topraklama 03 mm, bak r, kalay kapl, m bara 03 mm bara mesneti Bara mesneti, çift katl, 48 mm Bara mesneti, çift katl, 36,8 mm NS 35/7,5 için 03 mm bara mesneti NS 35/7,5 için 03 mm montaj yüzeyine kontakl do rudan montaj için bara mesneti B R M F AT (TL/Ad.) 0,76,27 2,04,09,88 2,67,5,88 2,67 25,74 2,0 3,47 3,54 7,38 4,97 AB/SS AB...2/SS AB-SK AB-SK/E ve uygulamas ÜKSEK AKIM PANEL GEÇ fi KLEMENSLER HDFK HDFK HDFK HDFK 0,2-6 mm 2 0,5-6 mm mm 2 6- mm 2 0 8,2 3,2 20,79 27,97 HDFK... ÜÇ KATLI TES SAT KLEMENSLER PIK 4-PE/L/L PIK 4-PE/L/N PIK 4-PE/L/NTB Üç katl, alt kat toprak ba lant s için Üç katl, alt kat toprak, üst kat N ba lant s için Üç katl, alt kat toprak, üst kat N baras ba lant s için 5,30 5,30 8,40 EN fieffaf tipler halojen içermeyen polyamid malzemeden yap lm flt r. V2 yanmazl k s n f na sahiptirler sminde P harfi geçen ürünler kablo korumal d r SIRA KLEMENSLER (2 KUTUPLU) EC 2,5 P TR EC EC 4 BK EC 4 TR EC 4 P TR EC EC 6 BK EC 6 TR EC 6 P TR EC EC 0 BK EC 0 TR Sıra klemens, 2,5 mm 2, fleffaf, polyamid, kablo korumalı Sıra klemens 4 mm 2, beyaz Sıra klemens 4 mm 2, siyah Sıra klemens 4 mm 2, fleffaf Sıra klemens, 4 mm 2, fleffaf, polyamid, kablo korumalı Sıra klemens 6 mm 2, beyaz Sıra klemens 6 mm 2, siyah Sıra klemens 6 mm 2, fleffaf Sıra klemens, 6 mm 2, fleffaf, polyamid, kablo korumalı Sıra klemens 0 mm 2, beyaz Sıra klemens 0 mm 2, siyah Sıra klemens 0 mm 2, fleffaf ,80 2,00 2,00 2,30 3,70 2,30 2,30 2,40 5,60 4,40 4,40 4,60 Siyah ve beyaz tipler polypropilenden yap lm flt r. Esnektirler ve elle kolayca bölünebilirler. Daha yüksek kesitli tipler için bizi aray n z. 3

16 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.) UT SER S V DALI KLEMENSLER UT UT 2, UT 2,5 BU UT UT 4 BU UT UT 6 BU UT UT 0 BU UT UT 6 BU UT UT 35 BU Tek telli kesit (mm 2 ) Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / üksüksüz zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A) ,5/2,5 2,5/2,5 4/4 4/4 6/6 6/6 0/0 0/0 6/6 6/6 35/35 35/35 000/32 000/32 000/4 000/4 000/57 000/57 000/76 000/76 000/0 000/0 000/ 000/ 0,74 0,74 0,89 0,89,45,45,98,98 2,59 2,59 5,30 5,30 UT SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER UT 2,5-TWIN UT 4-TWIN 0,4-2,5 mm 2 2,78 0,4-4 mm 2 2,94 UT SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER UT 2,5 PE UT 4 PE UT 6 PE UT 0 PE UT 6 PE 0,4-2,5 mm 2 0,4-4 mm 2 0,2-6 mm 2 0,5-0 mm 2,5-6 mm 2 3,58 3,65 4,70 5,20 7,4 UT... PE UT SER S AIRMA KOLLU S GORTALI KLEMENSLER UT 4 HESI (5X20) UT 4 HESILED 24 (5X20) UT 4 HESILA 2 (5X20) 0,4-4 mm 2 0,4-4 mm 2, 5-30 V AC/DC LED'li 0,4-4 mm 2, 0-2 V AC/DC Lambal UT SER S BIÇAKLI KLEMENSLER, FONKS ONEL KLEMENSLER VE FONKS ON F filer UT 4 MT UT 4-TG UTTB 4-TG P-DI P-FU P-FU 520 LED P-FU 520 LA mm 2 b çakl ay rma klemensi mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm mm 2 alt kat geçifl, üst kat soketli ST 2,5-TG ve ST 4 -TG için ay rma b ça ST 2,5-TG ve ST 4-TG için sigorta fifli ST 2,5-TG ve ST 4-TG için 2-30 VAC/DC LED'li sigorta fifli ST 2,5-TG ve ST 4-TG için 0-2 VAC/DC LED'li sigorta fifli ,4 9,64 0,23 3,78 2,57 8,4 0,92 2,49 8,22 8,57 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir P-DI ay rma b ça ile devre istendi inde ayr labilir. B çak, yerine ters tak larak kaybolmas önlenir UT serisi geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur UT 4-HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir P-CO komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir P-FU sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir 4

17 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 200 ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens Köprüler () 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak (2) Ay rma Plakas (3) Tornavida (4) ST,5 ST 2,5 ST 4 ST 6 ST 0 ST 6 ST,5-TWIN ST 2,5-TWIN ST 2,5-MT ST 2,5-TG ST 4-TWIN ST,5-QUATTRO ST 2,5-QUATTRO ST 4-QUATTRO ST 4-MT ST 4-TG ST 4-HESI (520) STTB,5 STTB 2,5 STTB 4 ST 2, ST 2,5-PE/3L STU 0/4 2,5 STU 35/4 0 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS D-ST 2,5-PE / 3L _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ D-ST 2, D-ST 2, D-ST D-ST D-ST D-ST D-ST 2,5-TWIN D-ST 2,5-TWIN D-ST 4-TWIN D-ST 2,5-QUATTRO D-ST 2,5-QUATTRO D-ST 4-QUATTRO Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur D-ST 2,5-TWIN D-STTB 2, D-STTB 2, D-STTB D-ST 2,5-3L D-STU 4/02, Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATP-ST ATP-ST ATP-ST ATP-ST SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF 2-0,8 4, _ SZF 3 -,0 5, _ SZF 3 -,0 5, ATP-ST-TWIN ATP-ST-TWIN ATP-ST-TWIN ATP-ST QUATTRO ATP-ST QUATTRO ATP-ST QUATTRO ATP-ST ATP-ST ATP-STTB ATP-STTB ATP-STTB _ SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF 0-0,4 2, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZF - 0,6 3, SZS,0 4, SZF 3 -,0 5, Etiket seçimi için sayfa 26-27'ye bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz 5

18 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 2009 ST SER S ALI KLEMENSLER B R M F AT (TL/Ad.) ST 2, ST, ST,5 BU mavi ST 2, ST 2,5 BU mavi ST ST 4 BU mavi ST ST 6 BU mavi ST ST 0 BU mavi ST ST 6 BU mavi Tek telli kesit (mm 2 ),5, üksüksüz,5,5 2,5 2, Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / zolesiz / zoleli üksüklü Ak m (A),5/,5,5/,5 2,5/2,5 2,5/2,5 4/4 4/4 6/6 6/6 0/0 0/0 6/6 6/6 0/7,5 0/7,5 800/3 800/3 800/40 800/40 800/52 800/52 800/65 800/65 800/90 800/90 0,66 0,66 0,70 0,70 0,89 0,89,52,52 2,9 2,9 2,97 2,97 Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG E RD WH BK GN ST, ST 2, ST ST SER S TEK G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST 2,5-TWIN ST,5-TWIN 3033 ST,5-TWIN BU mavi ST 2,5-TWIN ST 2,5-TWIN BU mavi ST 4-TWIN ST 4-TWIN BU mavi 0,08-,5 mm 2 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2,3,3,32,32,59,59 ST SER S Ç FT G R fi - Ç FT ÇIKIfiLI ALI KLEMENSLER ST 2,5-QUATTRO ST,5-QUATTRO ST,5-QUATTRO BU mavi ST 2,5-QUATTRO ST 2,5-QUATTRO BU mavi ST 4-QUATTRO ST 4-QUATTRO BU mavi 0,08-,5 mm 2 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2,25,25,7,7 2,08 2,08 ST SER S Ç FT KATLI ALI KLEMENSLER STTB 2, STTB, STTB,5 BU mavi STTB 2, STTB 2,5 BU mavi STTB STTB 4 BU mavi 0,08-,5 mm 2 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2,86,86 2,38 2,38 3,09 3,09 ST SER S ÜÇ VE DÖRT KATLI ALI KLEMENSLER ST 2,5-3L ST 2,5-PE/3L ST 4-PE/3L 0,08-2,5 mm 2 üç katl klemens 0,08-2,5 mm 2 dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 0,08-4 mm 2 dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 4,08 7,46 9,00 ST 2,5-3L 6

19 CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER Ocak 200 ST 2,5-PE ST SER S ALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER ST,5-PE ST 2,5-PE ST 4-PE 3030 ST 6-PE ST 0-PE ST 6-PE ST,5-TWIN-PE ST 2,5-TWIN-PE ST 4-TWIN-PE ST,5-QUATTRO-PE ST 2,5-QUATTRO-PE ST 4-QUATTRO-PE STTB,5-PE STTB 2,5-PE STTB 4-PE 0,08-,5 mm 2 0,08-2,5 mm 2 0,08-4 mm 2 0,2-6 mm 2 0,2-0 mm 2 0,2-6 mm 2 0,08-,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,08-2,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,08-4 mm 2, tek girifl çift ç k fl 0,08-,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,08-2,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,08-4 mm 2, çift girifl çift ç k fl 0,08-,5 mm 2, iki katl 0,08-2,5 mm 2, iki katl 0,08-4 mm 2, iki katl 25 B R M F AT (TL/Ad.) 3,22 3,4 3,34 4,78 5,72 7,02 4,9 4,9 4,58 4,42 5,9 5,72 6,7 7,02 8,85 ST 4 HESI... ST 4 HEDI... ST SER S S GORTALI KLEMENSLER, ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER VE ÇOK filevl KLEMENSLER S GORTALI KLEMENSLER ST 4 HESI (520) ST 4-HESILED ST 4-HESILED ST 4-HESILA 2 ÖLÇME - AIRMA KLEMENSLER ST 4-HEDI ST 2,5-MT ST 4-MT ÇOK filevl KLEMENSLER VE UGUN FONKS ON F filer ST 2,5-TG ST 4-TG P-DI P-FU P-FU 520 LED P-FU 520 LA 2 0,08-4 mm 2 0,08-4 mm 2, 5-30 VAC/DC LED'li 0,08-4 mm 2, VAC/DC LED'li 0,08-4 mm 2, 0-2 VAC/DC LED'li 0,08-4 mm 2 ay rma kollu klemens 0,08-2,5 mm 2 b çakl ay rma klemensi 0,08-4 mm 2 b çakl ay rma klemensi 0,08-2,5 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm 0,08-4 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm ST 2,5-TG ve ST 4 -TG için ay rma b ça ST 2,5-TG ve ST 4-TG için sigorta fifli ST...-TG için 2-30 VAC/DC LED li sigorta fifli ST...-TG için 0-2 VAC/DC LED'li sigorta fifli ,9,87,87 2,24 5,07 3,40 3,78 2,34 2,27 0,92 2,49 8,22 8,57 ST...-MT STIO... ST...-TG Fonksiyon fiflleriyle birlikte kullan l r P-CO komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir ST SER S SENSÖR AKTÜATÖR KLEMENSLER STIO 2,5/3-2B/L STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M STIO 2,5/3-PE/B/L STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M STIO-IN 2,5/3 OG STIO-IN 2,5/3-PE P-FU sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir Üç iletkenli Üç iletkenli, 5-30 V DC k rm z LED'li Üç iletkenli, 5-30 V DC yeflil LED'li Üç iletkenli, toprak ba lant l Üç iletkenli, toprak ba lant l, 5-30 V DC k rm z LED'li Üç iletkenli, toprak ba lant l, 5-30 V DC yeflil LED'li Besleme klemensi, 3 iletkenli Besleme klemensi, 3 iletkenli, toprak ba lant l P-DI ay rma b ça ile devre istendi inde ayr labilir, yerine ters tak larak kaybolmas önlenir ,95 8,25 8,25 8,25 0,56 0,56 4,24 7,5 STIO sensör aktüatör klemensleri manyetik kontrol valfleri ve sensörler için gerekli kablaj ihtiyac n minimuma indirir. Ç k fl sinyali üst kata ba lan r. Pozitif ve negatif besleme ba lant lar klemensin alt katlar nda yap l r. Besleme noktalar ndaki kesintisiz köprüleme kanallar besleme geriliminin köprülerle kolay ve h zl bir flekilde da t labilmesine imkan tan r. Farkl renkte köprüler kullan larak besleme gerilimlerinin bir bak flta anlafl l r hale getirilmesi mümkündür. Besleme kayna na ba lant için STIO-IN besleme klemensleri kullan l r. Bu ürün sayesinde sensörleri gruplamak ve gerekirse sisteme yenilerini eklemek çok kolayd r. Besleme klemensleri sensör ba lant s n n yap ld klemensler ile ayn flekle sahip oldu undan klemens dizisinin herhangi bir yerine yerlefltirilebilirler. STIO klemenslerin 4 iletkenli çeflitleri de mevcuttur. 7

20 ST 2,5/P BU ve SP 2,5...BU Fifllerin ve soketli klemenslerin farkl ba lant tipine sahip çeflitleri mevcuttur ve bunlar bir arada kullan labilir SP 2,5/6 Fifller ve soketler -5 aras kutup say lar nda mevcuttur Fifl ve soketler istenirse tekli al n p sonradan ihtiyaca göre monte edilebilir. Resimdeki konfigürasyon: SP 2,5/-L, 3SP 2,5/M, SP 2,5/-M BU, SP 2,5/-R GNE CLIPLINE COMPLETE RA KLEMENSLER ST-COMBI F fi-soketl ALI KLEMENSLER SOKETL RA KLEMENSLER ST 2,5/P ST 2,5/P BU ST 2,5-TWIN/P ST 2,5-QUATTRO/2P ST 2,5-QUATTRO/4P STTB 2,5/2P ST 4/P ST 4/P BU ST 4-QUATTRO/2P F filer SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP-H 2,5/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ SP 4/ 5 B RLEfiT R LEB L R TEKL F filer SP 2,5/ -L SP 2,5/ -L BU SP 2,5/ -L GNE SP 2,5/ -M SP 2,5/ -M BU SP 2,5/ -M GNE SP 2,5/ -R SP 2,5/ -R BU SP 2,5/ -R GNE SP 4/ -L SP 4/ -L BU SP 4/ -L GNE SP 4/ -M SP 4/ -M BU SP 4/ -M GNE SP 4/ -R SP 4/ -R BU SP 4/ -R GNE 0,08-2,5 mm 2, yayl girifl, soket 0,08-2,5 mm 2, yayl girifl, soket, mavi 0,08-2,5 mm 2, 2 yayl girifl, soket 0,08-2,5 mm 2, 2 yayl girifl, 2 soket 0,08-2,5 mm 2, 4 soket 0,08-2,5 mm 2, çift katl, her katta yayl girifl, soket 0,08-4 mm 2, yayl girifl, soket 0,08-4 mm 2, yayl girifl, soket, mavi 0,08-4 mm 2, 2 yayl girifl, 2 soket 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-2,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz, kablo muhafazas tak labilir 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz 0,08-4 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar -yeflil 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar -yeflil 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi 0,08-2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar -yeflil 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar -yeflil 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar -yeflil 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi 0,08-4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar -yeflil Ocak 200 B R M F AT (TL/Ad.),2,2,39,89,89 2,87,5,5 2,27,32 2,23 3,3 4,0 5,00,32 2,23 3,3 4,0 5,00 2,09 3,55 4,94 6,40 7,80,32,32,32,32,32,32,32,32,32 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 SP-H 2,5 fifl ve PH 2,5 muhafaza Kodlama pinleri fifllerin yanl fl yere tak lmas n önler Vidal fifllerin kablo girifl yönü üstten veya yandan olabilir Combi fifl-soketli ba lant sistemi ile hem sinyal hem de güç devreleri fifl-soketli olarak ba lanabilirler. Combi sistemiyle ray klemenslere ba lant n n yan s ra, panel geçifli yap labilir ya da iki kablo havada ba lanabilir. Combi fifl-soketli ba lant sistemi ile ar za durumunda ar zal k s mlar h zl ve güvenilir bir flekilde de ifltirilebilir. Combi fifl-soketleri demir yollar ve gemi yap m standartlar n n gerektirdi i testlerden baflar ile geçmifltir. Kontakt kesintileri standartlar n öngördü ü koflullarda, al fl lm fl n d fl nda flok ve titreflimlere tabi tutularak test edilmifltir. Kesite ba l olarak 24 A veya 32 A e varan ak mlar tafl nabilir Fifller ve soketler yanl fll kla temasa karfl emniyetlidir. 8

Farkl Fikirleri olanlar için...

Farkl Fikirleri olanlar için... F AT L STES OCAK 2009 Farkl Fikirleri olanlar için... Tüm Ba lant Tiplerinde Konnektörler CLIPLINE Complete sistemindeki tüm konnektörler birbiriyle kombine edilebilir. Böylece panonuzda s n rs z esneklik

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim Birim Birim Fiyat (adet/metre ) 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) 2015 ekim Etiket Birim Fiyat¹

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

www.kavrammuhendislik.com.tr

www.kavrammuhendislik.com.tr www.kavrammuhendislik.com.tr İçindekiler www.kavrammuhendislik.com.tr RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 35 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI

Detaylı

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor Phoenix Contact 20-202 kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. Güçlü

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ OCAK 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 022 222 00 6 026 660 6 6 A BAYİİ İçindekiler RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER Otomasyon Sıvı ve katı dolum otomasyonu Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak

Detaylı

ANKA YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: A BAYİİ. ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ

ANKA YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: A BAYİİ. ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ YETKİLİ ANKA AN A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ / ÊÀi ÛiÊÌ ÃÊ Ì Vi]ÊÛ Ã Ì\Ê ÜÜÜ Vi V ÉÕ V Ì Kolay

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız)

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo 2016 Birim (adet/metre) 2016 Birim Fiyat (baskısız) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) 2016 Birim Fiyat (baskılı) 2016 Etiket Birim

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Fiyat Listesi / Mart 206 Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Sipariş No 290299 2902992 Tanım UNO-PS/AC/24DC/30W UNO-PS/AC/24DC/ 60W Açıklama Tek faz 85 264 VAC giriş, 24 VDC,25A çıkış Tek faz 85 264

Detaylı

2001 SERİSİ AKSESUARLARI

2001 SERİSİ AKSESUARLARI BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Stok Nr Picture Material Name

Stok Nr Picture Material Name Contents Page Connectors 1 Cabels 2 Modular terminal blocks 3 10000304 96 PER KALAYLI KABLO (24X2)X4*26 AWG 10000312 48 PER CABLE 2X24X2*26AWG LS0H (TINNED COPPER) 10000325 96 PIN IDC connector 10000671

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ...

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... FİYAT LİSTESİ 2017 10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi Fiyat Listesi / Mart 206 Phoenix Fiyat Listesi İçindekiler KLEMENSLER Katalog 3 3 Ray klemensler Sıra klemensler Buat klemensleri Bara klemensleri Ekranlama klemensleri KLEMENSLER MARKALAMA SİSTEMLERİ,

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr MRK Serisi Vidalı Ray Klemensler (Kapalı Sistem) Kesiti Voltaj (V) Amper (A) ONKA-1001 MRK 1,5 mm 2 1,5 mm 2 17,5 A 100 0,60 ONKA-1011 MRK 2,5 mm 2 2,5 mm 2 24 A 100 0,62 ONKA-1021 MRK 4 mm 2 4 mm 2 32

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Kalitenize değer katan ekonomik çözümler

Kalitenize değer katan ekonomik çözümler Kalitenize değer katan ekonomik çözümler BAĞLANTI ELEMANLARI Pano İçi Kablo Kanalları Kablo Bağları Sıkmalı Kablo Pabuçları (SKP) Kablo Yüksükleri Otomat Baraları ve Bara Klemensleri Kablo Çorapları Isıyla

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Online katalogdan alıntı UT 2,5 Sipariş No.: 3044076 Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Ticari bilgiler

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler Micro Serisi Bu seride röle ve optokuplörler ray klemensleri tasarımlarına entegre edilmiştir. Bu röle ve optokuplör çeşitleri endüstri otomasyonunda izolasyon gerektiren sinyallerde kullanılır. Çok ince

Detaylı

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları Katalog İndeksi Sayfa 4 Kurumsal Bilgiler Firma Profili, Kalite Politikası, Hizmet Anlayışımız, Üretim Bilgileri Sayfa 9 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip ( Standart Papuçları ile Boyları

Detaylı

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ NİSAN 2016 ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 01 Klemens ve Aksesuarlar 02 Kablo Kanalı - Spiral 03 Markalama 04 El Aletleri / Kablo Bağı / Yüksük - Pabuç 05 Enerji Yönetimi 06 Koruma Kontrol Grubu

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus Yatay Yük Ayırıcılar Hager in yeni 000, 00, 1, 2 ve 3 boyutlarındaki NH-Sigorta ayırıcıları kapsamlı bir pazar araştırması ve tamamıyla müşteri gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Yeni nesil

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini bir araya getirirler. Bu tesisat ve servis masraflarını azaltmak demektir. Önceden hazırlanmış iletkenler ve M8/M12 konnektörlerle çalışıldığı için bağlantı hataları

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik G Sistem Pack duvara montajl Prisma Plus AG Teknolojiyle gelen h z ve sadelik Pack, sadelikte son nokta Schneider Electric Pack ile, küçük ve orta ölçekli ticari binalar (otel, ofis, ma aza ve di erleri)

Detaylı

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ KCT Serisi Baralı Akım Trafoları - RÖLE MODÜLLERİ 9 RÖLE MODÜLLERİ DM Serisi Diod Modülü 060 DM 6-S 6 Diodlu 0.8 080 DM 8-S 8 Diodlu.65 0 DM -S Diodlu 6.60 DM A-S Diodlu Anot Köprülü 7.8 DM K-S Diodlu

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur.

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur. Kablo Ba lar /0 x, 0 x, 0 x, x, 90 x, 90 x, x,6 00 x,6 x,7 x,6 x,7 90 x,6 90 x,7 70 x,6 x 7,6 90 x 7,6 60 x 7,6 760 x 7,6 7 0 T R T I T L T0 R T0 L T0 LL T S T R T R T I T I T L T L LK A T0 I T0 R T0 M

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

El Aletleri. El Aletleri. Kesme. kesimdir. Kablo Soyma. Klemens T. Test ve Ölçü Aletleri. Ekim 2013 Fiyat Listesi

El Aletleri. El Aletleri. Kesme. kesimdir. Kablo Soyma. Klemens T. Test ve Ölçü Aletleri. Ekim 2013 Fiyat Listesi Kesme W r. kesimdir W Kablo Soyma. r. A r. r. W r. Klemens T T sap önünde sürekli r r. Test ve Ölçü Aletleri T r. W T. Ekim 203 Fiyat Listesi 5 KT 8 KT 2 KT 4 KT 22 KTF 25 KTF 36 KT 45 R KT 55 KT 80 WAW

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

İleri teknoloji standartlarında Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017

İleri teknoloji standartlarında Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 İleri teknoloji standartlarında GÜ V EN İ L İ R VE Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 www.megaradar.com.tr 2 3 1 6 7 4 MEGA RADAR ın ileri teknoloji standartlarında

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLER. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLER. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri i SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini sahada toplayarak PLC ye aktarmaktan sorumludur. Bu kabloloma ve servis masraflarını ve sürelerini azaltmak anlamına gelmektedir. Önceden hazırlanmış iletkenler

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Phoenix Contact Genel Fiyat Listesi 2016_MART 1

Phoenix Contact Genel Fiyat Listesi 2016_MART 1 Phoenix Contact Genel Listesi 2016_MART 1 Etiket/Tabaka, 1 3044076 UT 2,5 ADET 1,56 TL BE1 2 3044089 UT 2,5 BU ADET 1,56 TL BE1 3 3044102 UT 4 ADET 1,95 TL BE1 4 3044115 UT 4 BU ADET 1,95 TL BE1 5 3044131

Detaylı

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR M NERAL ZOLEL TERMOUPLLAR GENEL Mineral izoleli termokupllar, çok çeflitli flartlarda ve ortamlarda, de iflik s cakl klarda kullan labilirler. ullan ld yerler; Tanklar, boru hatlar, çeflitli makinalar

Detaylı

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir.

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tüm "de ifltirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.

Tüm de ifltirilebilir çeneli sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir. Yüksük ve Pabuç Sıkma Penseleri K38 ERGO K 507 K907 MC SET K 4 K 3 K 27/ K 27/2 K 28 K 37 K 39 K 30/3 K 82 K 85 ERGO K 57/2 K 58/2 K 907 MC SET K 507 K 38 ERGO K 38 ERGO SET Mekanik Kablo Pabucu Sıkma

Detaylı

01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR

01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR 01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR İÇİNDEKİLER NİSAN 2016 AVK Serisi Vidalı Klemensler Sayfa 10 Yüksek Akım Klemensleri Sayfa 23 PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Klemensler Sayfa 25 YBK Serisi Yay Baskılı Klemensler

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

MARKALAMA Markalama Sistemleri

MARKALAMA Markalama Sistemleri Markalama Sistemleri Dekafix Klemens Markalama Çeşitli konnektörler için her türlü markalama isteklerini pratik, hızlı, düzenli ve mükemmel bir görsellikte çözer. Dekafix - kullanıma hazır olan markalama

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Potansiyel Dengeleme Sistemleri

Potansiyel Dengeleme Sistemleri Bir bina tesisatındaki kontrol dıflı aflırı darbeleri önleyebilmek için, tüm metalik bileflenlerin, tüm elektrikli sistemlerin ve yıldırımdan korunma sisteminin birbirine ba lanması gereklidir. DIN VDE

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS

GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS İleri tekloloji standartlarında GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS www.megaradar.com.tr BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ ARALIK 2013 www.megaradar.com.tr 1 2 3 6 7 MEGA RADAR ın ileri tekloloji standardlarında

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Tüm seriler Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon ) 2 İLETKENLİ GEÇİŞ KLEMENSLERİ 2001-1201 Tek Giriş-Tek Çıkış, Gri, 24 A 2,5 100 0,67 TL 2001-1202

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

2015 TARAK İZOLATÖRLER

2015 TARAK İZOLATÖRLER TARAK İZOLATÖRLER M5 MİNİ İZOLATÖR 2C 1C+1S 521 BMI-M 5/2C 2 0, mm 52 BMI-M 5/1C + 1S 2 1,00 2S 1,5 mm 1, mm 51 BMI-M 5/2S 2 1, 1C+1S M 52 BMI-M /2 C MİNİ BOY KONİK İZOLATÖR 00 1 1, 2S 2C mm 53 5 BMI-M

Detaylı