BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR FORMATI TEBLİĞ TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR FORMATI TEBLİĞ TASLAĞI"

Transkript

1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR FORMATI TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak olan denetim raporunun içerik ve şekline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Hukuki dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 16/5/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmiştir. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) BT: Bilgi Teknolojilerini, b) COBIT: Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) Bilgi Sistemleri Yönetişim Enstitüsü (ITGI) tarafından yayınlanmış olan Bilgi Teknolojilerine İlişkin Kontrol Hedefleri nin (COBIT) güncel versiyonunu, c) Denetçi: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan denetçiyi, ç) Denetlenen: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan denetleneni, d) Detaylı kontrol hedefi: COBIT te kontrol hedeflerinin altında tanımlanan detay kontrol hedeflerini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, f) Kontrol: İş hedeflerinin gerçekleştirilmesi; beklenmeyen olayların önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesi hususunda makul bir güvence vermek için oluşturulmuş politikalar, prosedürler, uygulamalar ve organizasyon yapılarının bütününü, g) Kontrol alanı: COBIT in BT aktivitelerini 4 alana ayırarak genel bir süreç modeli olarak tanımladığı ve Yönetmeliğin 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinde açıklanan genel kontrol alanlarını, ğ) Kontrol hedefi: Belirli bir BT aktivitesi içinde kontrol prosedürleri oluşturarak istenen bir sonucun veya bir amacın gerçekleştirilmesini sağlayan COBIT teki kontrol hedeflerini, h) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 1

2 ı) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, i) Yönetmelik: 16 Mayıs 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmeliği, ifade eder. Rapor hazırlanırken uyulması gereken ilkeler MADDE 4 (1) Denetçi, raporun tam, doğru, objektif, inandırıcı ve konunun müsaade ettiği ölçüde açık ve öz olmasına özen gösterir. (2) Denetçi, raporun tam olmasını raporda denetim amaçlarının tamamını karşılayan bilgilere yer vererek; raporlanmış hususları, bu hususların yeterli ve doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak biçimde sunarak ve raporun içeriğine ilişkin bu Tebliğde ifade edilen gereksinimleri sağlayarak temin eder. (3) Denetçi, raporun doğru olmasını; sunulan bulguların gerçekten var olmasıyla ve bu bulguların doğru bir şekilde sunulmasıyla temin eder. Raporun doğruluğu ve güvenilirliği, raporda sunulan bütün bulguların doğru bir şekilde okuyucuya aktarılmasıyla sağlanır. Raporda sadece denetçinin çalışma kağıtlarında konuyla alakalı yeterli delille desteklenen bilgi, bulgu ve yargılara yer verilir. Denetim açısından önemli görülen verilerden bazılarının denetlenmemesi veya denetlenememesi durumunda denetçi bunu raporunda açıkça belirtir, varsa verinin kısıtlamalarını rapora ekler ve bu konuya ilişkin raporda herhangi bir yargıda bulunmaz. (4) Denetçi, raporun objektif olmasını, raporun içeriğinde yer alan unsurları dengeli bir şekilde sunarak ve sunum yaklaşımında tarafsız bir duruş sergileyerek sağlar. Raporun inandırıcılığı açısından rapordaki delillerin tarafsız bir şekilde sunulması ve okuyucunun gerçeklerle ikna edilmesi gereklidir. Denetçi, raporun tarafsız olmasını ve yanıltıcı olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Denetçi, raporunu karar vericilerin raporda yer alan bulgulara dayanarak hareket edebilecekleri bir yaklaşımla sunar. Denetçi raporunda savunmaya ya da suçlamaya yönelik bir dil kullanmamaya özen gösterir. (5) Denetçi, raporunun inandırıcı olmasını; denetim sonuçlarının denetim amaçlarını karşılaması, bulguların ikna edici bir şekilde sunulması ve raporda yer verdiği yargıların gerçekler tarafından iyi bir şekilde desteklenmesi ile sağlar. Denetçi, raporunda bulgularının geçerliliği ve yargılarının makullüğü hakkında yeterli ve ikna edici bilgilere yer verir. (6) Denetçi, raporunun açık olmasını, akıcı ve anlaşılır ifadeler kullanarak temin eder. Raporda herhangi bir şeyi saklamayan, açık, yalın ve mümkün olduğunca teknik olmayan bir dil kullanılır. Teknik terimlerin veya kısaltmaların kullanıldığı durumlarda, bu terimler ayrıca açıklanır ve kullanılan kısaltmalara ilişkin bilgilere raporda ayrı bir bölümde yer verilir. Raporda kısa ve etken fiilli cümleler kullanılmasına özen gösterilir. Denetçi raporda gerekli gördüğü yerlerde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla grafik, tablo ve resim gibi görsel araçlardan faydalanır. (7) Denetçi raporunda ifade etmek istediklerini mümkün olduğunca kısa ve öz bir şekilde ifade eder, vermek istediği mesajı gölgeleyebilecek gereksiz detaylardan ve tekrarlardan kaçınır. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Genel Kavramlar Yeterlilik ve etkinlik MADDE 5 (1) Yeterlilik, bir faaliyetin/iş sürecinin, tasarımı açısından, iş ve mevzuat çerçevesinde kendisinden beklenen sonucu üretebilmesi ve karşılaşabileceği riskleri bertaraf edebilmesi için bünyesinde bulundurması gereken kontrollerin tamamının varlığını ifade eder. Bilgi sistemleri denetiminde denetim konusu yapılacak yeterlilik; bankaların, Kanunun 37 nci ve bilgi sistemi denetimi raporu oluşturulması amacıyla sınırlı olmak üzere 38 inci maddelerine ve Kurul tarafından belirlenen usûl ve esaslara uygun muhasebe ve raporlama sistemi çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlayacak asgari kontrollerin tesis edilmesi olarak ele alınır. (2) Etkinlik, bir faaliyetin/iş sürecinin içerisinde var olduğu beyan edilen kontrollerin kendilerinden beklenen işlevleri layıkıyla yerine getirmelerini ifade eder. Önemlilik MADDE 6 (1) Önemlilik kavramı mesleki tecrübeye dayalı bir yargı konusudur ve önemlilik, kontrol zayıflıkları sonucu ortaya çıkan hataların, ihmallerin, prosedürlere aykırılıkların ve yasa dışı fiillerin, bankaların finansal verilerini raporlamalarına, güvenli ve kesintisiz hizmet sağlamalarına olan etkisinin değerlendirilmesidir. Bilgi sistemleri denetimi sürecinde önemlilik kavramı, denetimin planlanması, gerekli alanlarda yoğunlaştırılması, bulguların değerlendirilmesi ve raporlanması için kullanılabilir. Finansal verilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliği, gereken durumlarda gizliliği ve faaliyetlerin sürekliliği önemlilik kavramı kapsamında dikkate alınması gereken temel unsurlardır. Finansal raporları etkileyen kontrollerin değerlendirilmesinde, süreç veya sistem tarafından yürütülen finansal işlemin değeri, işlem sıklığı gibi öğeler kullanılırken, finansal işlemlere ilişkin olmayan kontrollerin değerlendirilmesinde ise iş sürecinin kritikliği, sistem ve operasyonların maliyeti, hataların muhtemel sonuçlarının büyüklüğü, bir zaman aralığında gerçekleşen işlem/sorgu sayısı, tutulan dosyaların ve üretilen raporların niteliği, zamanlaması ve kapsamı, hizmet seviyesi anlaşmalarının gerekleri ve ceza maddelerindeki para cezası tutarları gibi öğeler kullanılır. (2) Denetçi, raporu hazırlarken kontrol zayıflık ve eksikliklerini önemlilik kavramına göre tasnif etmede aşağıda belirtilen kriterleri kullanır: a) Kontrol zayıflığı: Bir kontrolün tasarımının veya işletilmesinin, hataları zamanında önleme ve tespit etmeye olanak sağlamaması durumudur. 1) Tasarımdaki kontrol eksikliği, bir kontrol hedefinin gerçekleşmesini sağlayacak kontrolün bulunmamasından kaynaklanabileceği gibi, var olan bir kontrolün tasarlandığı şekilde çalışıyor olsa bile tasarımındaki hatalardan dolayı kendisinden beklenen kontrol hedefini gerçekleştirememesinden de kaynaklanabilir. 2) İşletimdeki kontrol eksikliği, düzgün tasarlanmış bir kontrolün tasarlandığı şekilde çalışmamasından kaynaklanabileceği gibi, kontrolü gerçekleştiren personelin, kontrolün etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli yetki ve yeterliliğe sahip olmamasından da kaynaklanabilir. b) Kayda değer kontrol eksikliği: Bankanın finansal verilerinin bütünlüğünün, tutarlılığının, güvenilirliğinin ve gereken durumlarda gizliliğinin sağlanmasına, faaliyetlerinin 3

4 devamlılığının teminine olumsuz etki yapması muhtemel bir kontrol zayıflığı veya birkaç kontrol zayıflığının bir araya gelmesi sonucu oluşan önemsiz sayılamayacak eksiklik olarak tanımlanır. Banka finansal verilerinin güvenilir bir şekilde genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak kaydedilmesi, kayıtların yetkilendirilmesi, işlenmesi veya raporlanması sırasında oluşan hataların ve ihmallerin önlenmesine olumsuz etki yapması muhtemel eksiklikler de bu kapsamda değerlendirilir. c) Önemli kontrol eksikliği: Bankanın dönemsel olarak yaptığı finansal raporlamalarında önemli bir yanlışlığın önlenmesini veya düzeltilmesini engelleyecek veya banka bünyesinde yürütülen süreçlerin ve bu süreçlere ilişkin bilgilerin bütünlüğünün ve tutarlılığının, güvenilirliğinin, devamlılığının ve gereken durumlarda gizliliğinin sağlanmasına önemli olumsuz etki yapması kuvvetle muhtemel, bir veya birkaç kayda değer kontrol eksikliğinin bir araya gelmesidir. Anahtar kontroller MADDE 7 (1) Anahtar kontroller, bir sürecin sahibine kontrol hedeflerinin karşılandığına dair en fazla güvence veren kontrollerdir. Bir kontrolün anahtar kontrol olup olmadığı değerlendirilirken aşağıdaki kriterler kullanılabilir: a) Anahtar kontroller genellikle, önemli riskleri azaltmak ve ilişkili kontrol hedeflerini gerçekleştirmek için yönetim açısından önemlilik arz eden politika, prosedür, uygulama ve organizasyon yapısı gibi unsurları içerir. b) Anahtar kontroller genellikle birden fazla kontrol hedefini destekleyen kontrollerdir. c) Önemli risklere hitap eden veya bir kontrol hedefinin gerçekleşmesini doğrudan sağlayan kontroller genellikle anahtar kontrollerdir. ç) Bir hatayı veya riski gerçekleştikten sonra tespit etmek yerine gerçekleşmeden önce tespit etmeye yönelik olan kontroller genellikle anahtar kontrollerdir. İş akış diyagramları MADDE 8 (1) İş akış diyagramları, denetlenen tarafından hazırlanan ve iş akış süreçlerinde; a) Süreç adımlarının, b) Otomatik/manuel kontrollerin, c) Sürecin özel durumlarını da gösteren alternatif akış yollarının ve özelleşmiş süreçlerin, ç) Paralel işleyen adımların, d) Aktörlerin, e) Anahtar kontrollerin, gösterildiği diyagramlardır. Bu diyagramlar oluşturulurken, diyagramların anlaşılır olmasına, farklı akış yollarının gösterilmesine ve gerekli yerlerde referansların belirtilmesine özen gösterir. 4

5 Bulgular MADDE 9 (1) Denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtlarıyla desteklenecek şekilde ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kayda değer kontrol eksikliklerini ve önemli kontrol eksikliklerini, sınıflandırarak raporunda yer verir. (2) Denetçi, bulguları ifade ederken, denetim amaçlarının gerektirdiği kadarıyla bu bulgulara dair kriter, durum, sebep ve etki gibi unsurlara yer verir. a) Kriter: Bulgunun ilişkili olduğu alanla/faaliyetle ilgili olarak bu faaliyetin/alanın olması gerektiği durumu veya bu faaliyetten/alandan ne beklendiğini, b) Durum: Bulgunun ilişkili olduğu alanın/faaliyetin mevcut uygulanma şekli veya durumunu, c) Sebep: Kriter ile durum arasındaki farkın temel sebeplerini, ç) Etki: Kriter ile durum arasındaki farklılıkların potansiyel etkisini, ifade eder. (3) Tek başına önemlilik arz etmeyen bulgular, başka bulgularla birleştiğinde de önemlilik arz etmiyorsa, denetçi bu bulguları denetlenenin yetkililerine yazı ile iletir ve böyle bir yazının denetlenenin yetkililerine iletildiği ifadesine raporunda yer verir. (4) Denetçi, topladığı denetim kanıtlarına dayanarak sahtecilik, kanun dışı uygulamalar, sözleşme ihlali, suiistimal, çift kayıt sistemi veya mükerrer bilgi sistemleri gibi hallerden bir veya birkaçının bulunduğu kanaatine varırsa, bunları raporda bulgu olarak ifade eder. Denetlenenin görüşleri MADDE 10 (1) Denetçi bulgular, sonuçlar ve varsa planlanan düzeltme çalışmaları hakkında denetlenenin görüşlerini raporlar. (2) Denetlenenin görüş bildiremediği veya görüş bildirmeyi reddettiği durumlara, nedenleriyle birlikte raporunda yer verir. Bulgularla ilgili sonuç değerlendirmesi MADDE 11 (1) Denetçi, raporda denetim amaçları, denetim bulguları ve varsa denetlenenin görüşlerini yorumlayarak kendi çıkarımları ve görüşleri doğrultusunda değerlendirmelere yer verir. Bu değerlendirmelerde denetimde ortaya çıkan bulgulara kendi gözlemlerini de katarak ve bulguların aynen tekrarından kaçınarak, bulguların nasıl anlaşılması gerektiği hakkında yorum yapar. (2) Denetçi, denetlenenin görüşlerine katılmadığı veya planlanan düzeltme çalışmalarının uygun olmadığını düşündüğü takdirde buna sonuç değerlendirmesinde ayrıca yer verir. Denetçi, denetlenen tarafın görüşlerini haklı bulması halinde, raporda ilgili düzeltmeleri yapar. (3) Herhangi bir bulgunun düzeltildiğine dair bir beyanın rapor tarihinden önce denetlenen tarafından denetçiye ulaşması durumunda, tespit edilen her bir bulgu için birer defaya mahsus olmak koşuluyla, denetçi denetlenenin beyanını doğrulamak için bu bulgunun son durumunu tahlil eder, bulgunun ortadan kalktığı kanaatine ulaşırsa bulgunun 5

6 düzeltildiğine dair yargısına raporun bulguya ilişkin sonuç değerlendirmesi bölümünde yer verir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Rapor İçeriği İçerik MADDE 12 (1) Denetçinin hazırlayacağı rapor aşağıdaki unsurları içerecek şekilde düzenlenir : a) Başlık, b) Raporun sunulduğu merci, c) Denetim mektubu, ç) Yönetici özeti, d) İçindekiler, e) Denetim metodolojisi, f) Denetlenenin bilgi sistemleri hakkında genel bilgi, g) Denetlenenin iç kontrol ve iç denetim yapısına ilişkin değerlendirme, ğ) Uygulama kontrolleri denetimi bölümü, h) Genel kontroller denetimi bölümü, ı) Denetim ekibi ve süresi, i) Kısaltmalar, j) Sözlük. Denetim mektubu MADDE 13 (1) Denetçi, denetim mektubunda yapmış olduğu denetim çalışmasının genel bir değerlendirmesine yer vererek, denetlenen hakkındaki denetim görüşlerini ifade eder. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Yönetici özeti MADDE 14 (1)Yönetici özeti aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır: a) Denetçi, bu bölümde denetimin amaçlarını tanımlar ve bu denetim amaçlarına erişmek için uyguladığı denetimin kapsam ve metodolojisini özet olarak açıklar. 1) Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanış amacını içerecek şekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. 6

7 2) Denetçi, denetim çalışmasının önemlilik kavramı çerçevesinde belirlenen kapsamını açık ve net bir şekilde ifade eder. Denetim kapsamı ifade edilirken, denetçiyi bu kapsamı seçmeye zorlayan herhangi bir sınırlama varsa, bu sınırlamalar da açık bir şekilde ifade edilir. b) Yapılan denetim çalışmasına ilişkin olarak genel bir değerlendirmeye yer verilir. c) Denetçinin tespit ettiği bulgular arasından öne çıkanlar ve bu bulguların taşıdıkları iş risklerine yer verilir. ç) Uygulama kontrollerine ve yapıldıysa genel kontrol alanlarına ilişkin denetim sonucunda ortaya çıkan bulgular da dikkate alınarak, denetlenenin durumu hakkında genel bir değerlendirmeye yer verilir. d) Denetim dönemi içerisinde genel kontrol alanları denetimi yapılmışsa, Yönetmeliğin 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinde açıklanan genel kontrol alanlarının her biri için denetlenenin bir önceki yıla ait denetiminde tespit edilen olgunluk seviyeleri ile karşılaştırmalı olarak ek 1 de tanımlanan şekliyle olgunluk seviyesi grafiği hazırlanarak, bu bölüme eklenir. Denetim metodolojisi MADDE 15 (1) Denetçi, denetim amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan denetim çalışmasını, kanıt toplama ve analiz tekniklerini de ihtiva edecek şekilde ve raporu okuyanların hangi denetim amaçlarının hangi yöntemlerle karşılandığını anlayabileceği detayda, açık ve net bir şekilde denetim metodolojisi başlığı altında ifade eder. Bu çerçevede denetim metodolojisi bölümü asgari olarak aşağıdaki hususları içerir: a) Denetim çalışması yürütülürken dikkate alınan önemli varsayımlar, b) Denetim sırasında kullanılan denetim kanıtı toplama ve analiz teknikleri, c) Örneklemenin kullanıldığı durumlarda; kullanılan örnekleme yöntemi, neden bu yöntemin kullanıldığı ve kullanılan bu örnekleme yöntemi sonucunda elde edilen bulguların popülasyonun bütününe genellenip genellenemeyeceği hakkında bilgi. Denetlenenin bilgi sistemleri hakkında genel bilgi MADDE 16 (1) Bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi kısmı aşağıdaki hususları içerir: a) BT bölümü çalışan profili hakkında bilgi, b) BT bölümünün organizasyon yapısına dair bilgi, c) Ana bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan uygulamalar/sistemler/araçlar hakkında genel bilgi, ç) Denetlenenin bilgi sistemi mimarisi hakkında özet bilgi, d) Denetlenenin ağ altyapısının anlatılması ve ağ topolojisi, e) Ana bankacılık faaliyetleri ile ilgili yazılımların ve araçların bilgi sistemleri mimarisi üzerinde gösterimi, 7

8 f) Genel kontrol alanları denetimi yapılmışsa, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi vb. gibi kritik kontrol hedeflerini destekleyen araçlar hakkında özet bilgi. Denetlenenin iç kontrol ve iç denetim yapısına ilişkin değerlendirme MADDE 17 (1) Denetçi, raporun bu bölümünde aşağıdaki hususlara yer verir: a) İç denetim biriminin, finansal raporlama sistemlerine ilişkin iç kontrollerinin denetimi kapsamında yapmış olduğu planlamaların, faaliyetlerin ve denetim sonuçlarının takibinin değerlendirilmesi, b) Yönetimin finansal raporlama sistemlerine ilişkin iç kontrollerin tesis edilmesi ve sağlıklı bir şekilde işletilmesine verdiği önem, söz konusu kontrollerin yeterliğini ve etkinliğini ölçmedeki performansının değerlendirilmesi, c) Yöneticilerin finansal raporlama sistemlerine ilişkin iç kontrolleriyle ilgili risk değerlendirme sürecinin değerlendirilmesi. (2) Denetçi, BT denetim ekibiyle ilgili olarak: a) Ekibin profilini, b) Faaliyetlerini, c) Yapmış oldukları denetim çalışmalarını, ç) Organizasyon içerisindeki yerlerini, raporunda belirtir. (3) Denetçi, bu bölümün sonunda bu bölüm kapsamında tespit ettiği her bir bulguya ilişkin; bulgunun içerdiği iş risklerine, denetlenenin görüşüne ve sonuç değerlendirmesine yer verir. Uygulama kontrolleri denetimi MADDE 18 (1) Bu madde kapsamında kullanılan denetçi kavramı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında bahsi geçen yetkili meslek personelini ve bilgi sistemleri denetçisini ifade eder. (2) Denetçi, uygulama kontrollerinin etkinliği ve yeterliliğine ilişkin yaptığı denetim sırasında kullandığı önemlilik değerlendirmesini ve bu değerlendirme sonucunda hangi süreçleri seçtiğini ve seçim nedenlerini açık ve net bir şekilde ifade eder. (3) Denetçi, önemlilik kriterini kullanarak seçtiği her bir sürecin denetimi aşamasında kullandığı metodolojiyi açıklar. Denetçi bu metodolojiyi açıklarken, örneklem boyutunun belirlenmesine, örneklem seçiminde kullandığı yönteme, test yöntemine, denetimi gerçekleştirdiği denetlenenin birimlerine, sistemlerine ve bu birim veya sistemlerin seçiminde kullanılan kriterlere yer verir. (4) Denetçi, seçtiği süreçlerde tespit ettiği anahtar kontrollere ilişkin yapmış olduğu test çalışmasını, bu çalışmanın denetim metodolojisinde ifade ettiği test tekniklerine uygunluğunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde, açıklar. 8

9 (5) Denetçi, süreçlere ilişkin bütün bulguları ve bu bulguların taşıdıkları iş risklerini özetleyerek bir liste halinde verir. (6) Denetçi, seçtiği her bir süreç için aşağıda belirtilen adımları gerçekleştirir: a) Süreç sahibini raporunda belirtir. b) İş akış diyagramlarını raporuna ekler. c) Bu iş akışlarını destekleyen her bir uygulama için uygulama kontrolleri tablolarını ek 2 de belirtildiği şekilde doldurarak bu tablolara raporunda yer verir. ç) Süreç üzerinde bulgu tespit ettiği anahtar kontrollerin her biri için ek 3 te yer alan tabloyu doldurarak, raporuna ekler. d) Sürece ilişkin bütün bulgulara, sürece ilişkin bölümün sonunda bir liste halinde yer verir. Süreç üzerinde olması gerektiği halde bulunmayan kontrolleri tespit etmesi durumunda, denetçi bu kontrolleri de kontrol eksiklikleri olarak bu listeye ekler. Bu listede her bir bulguya ilişkin olarak; bulguların içerdikleri iş risklerine, denetlenenin görüşüne ve denetçinin sonuç değerlendirmesine yer verir. e) Süreç üzerindeki kontrollerin, kendilerinden beklenen işlevleri layıkıyla yerine getirme durumlarının değerlendirmesine yer verir. f) Sürecin bütününün etkinliğine ve yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerine yer verir. (7) Denetçi bir önceki yıl yapılan uygulama kontrolleri denetiminde yer alan bütün bulguları değerlendirir, bu bulguların son durumlarına ve devam edip etmediklerine ilişkin açıklamalara uygulama kontrolleri bölümünün sonunda yer verir. Denetçi ayrıca, bu bulguların son hallerine ilişkin varsa denetlenenin görüşlerini belirtir ve denetlenenden alınan bu görüşlerin doğruluğunu kontrol ederek, sonuç değerlendirmesini raporunda ifade eder. Uygulamalara ilişkin risk matrisinin hazırlanması MADDE 19 (1) 18 inci maddede tanımlanan şekliyle denetçi, denetlenenin faaliyetlerinde kullandığı uygulamalara ait riskleri derecelendirmek ve bu uygulamalardan kaynaklanan net riski tespit etmek için bir risk matrisi oluşturur. Uygulamalardan kaynaklanan risklere ait bu matriste uygulamaların önemlilik derecesi, uygulamalarla bütünleşik riskler, genel kontrol alanlarının ve uygulama kontrollerinin etkinliği, yeterliliği, olgunluk seviyeleri ve denetlenenin uygulamalardan kaynaklanan net riski gibi hususlar değerlendirilir. Bu maddede açıklanan risk matrisinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Genel kontrol alanları denetimi MADDE 20 (1) Denetçi, genel kontrol alanları denetiminde kullandığı önemlilik değerlendirmesini ve bu değerlendirme sonucunda hangi kontrol hedeflerini seçtiğini ve seçim nedenlerini açık ve net bir şekilde ifade eder. (2) Denetçi, önemlilik kriterini kullanarak seçtiği kontrol hedeflerinin denetiminde kullandığı metodolojiyi açıklar. Bu metodolojiyi açıklarken, örneklem boyutunun belirlenmesinde ve örneklem seçiminde kullandığı yöntem ve test yöntemine ilişkin açıklamalara yer verir. 9

10 (3) Denetçi, bu kapsam dahilinde seçilen kontrol hedeflerine ilişkin denetlenenin durumuna ve yapmış olduğu denetim çalışmasına ilişkin bir genel değerlendirme yapar. Ayrıca, denetlenenin BT bölümünde COBIT veya varsa diğer standartlara uyum için yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verir. (4) Denetçi, Yönetmeliğin 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinde açıklanan genel kontrol alanlarının her biri için aşağıdaki bilgilere raporunda yer verir: a) Kontrol alanına ilişkin denetlenenin durumu hakkında genel bir değerlendirme, b) Geçmiş dönemlerde yapılan denetimlerdeki seviye ile karşılaştırma ve değerlendirme, c) Geçmiş dönemlerdeki bulgulardan halen devam edenler ile çözülmüş olanların değerlendirilmesi ve bu bulgulara ilişkin denetlenenin görüşü, ç) Kontrol alanına ait bulguların, bu bulguların içerdiği BT ile iş risklerinin ve bu bulguların ait oldukları kontrol hedefinin belirtildiği bir liste. (5) Denetçi, kontrol alanlarının altında yer alan ve önemlilik kriterine göre seçtiği her bir kontrol hedefi için aşağıda yer alan unsurlara raporunda yer verir: a) Seçilen kontrol hedefinin ismi, b) Kontrol hedefinin sorumlusu, c) Kontrol hedefini sağlamaya yönelik oluşturulmuş süreç veya süreçlerin tümünün değerlendirilmesiyle elde edilen, kontrol hedefine ilişkin olgunluk seviyesi, ç) Denetçi tarafından belirlenen olgunluk seviyesinin, denetlenen tarafından nasıl ve hangi kontrollerle sağlandığı ve/veya hangi kontrollerin eksik olduğu. (6) Denetçi, önemlilik kriterine göre seçtiği her bir kontrol hedefine ait bütün detaylı kontrol hedefleri için ek 4 de yer alan tabloya raporunda yer verir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlük MADDE 21 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Bu Tebliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi 1/1/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 10

11 EK 1 Geçmiş Dönemle Karşılaştırmalı Kontrol Hedefleri Olgunluk Seviyesi Grafiği Değerlendirilen Olgunluk seviyeleri Kontrol Alanı Adı 5 4 Geçmiş Dönem Cari Dönemde Saptanan Geçmiş Dönem Cari Dönemde Saptanan Kontrol Hedefi 1 Kontrol Hedefi 2 Kontrol Hedefleri 1- Denetçi, dört kontrol alanı için de ayrı ayrı bu tabloyu düzenler. 2- Kontrol alanları içerisinde önemlilik kriteri değerlendirilerek seçilen her bir kontrol hedefine ilişkin sütun tabloya eklenir. 3- Geçmiş dönemdeki denetimde ilgili kontrol hedefinin denetlenmediği durumlarda denetçi sadece cari döneme ilişkin sütuna yer verir. 11

12 EK -2 : Uygulama Kontrolleri Tablosu Süreç : Uygulama Adı : Kontrol Genel Alanı Kontrol Noktaları Kontrol Numarası Kontrol Tanımı Anahtar Kontrol Test Veri Oluşturma Yetkilendirme Kontrolleri Girdi Kontrolleri Veri İşleme Kontrolleri Çıktı Kontrolleri Sınır Kontrolleri Veri hazırlama prosedürleri Kaynak belge yetkilendirme prosedürleri Kaynak belge verilerinin toplanması Kaynak belgelerdeki hataların ele alınması Kaynak belgelerin muhafazası Girdi yetkilendirme prosedürleri Doğruluk, bütünlük ve yetkilendirme kontrolleri Veri girdilerindeki hataların ele alınması Veri işlemede bütünlük Veri işlemede onaylama ve değiştirme Veri işlemedeki hataların ele alınması Çıktıların ele alınması ve muhafazası Çıktıların dağıtımı Çıktı uyumluluğu ve mutabakatı Çıktıların gözden geçirilmesi ve hataların ele alınması Çıktı raporlarının güvenliğinin sağlanması Aslına uygunluk ve bütünlük kontrolleri Hassas bilginin iletim ve nakil esnasında korunması... Süreç Önemlilik kriterine göre seçilen ve denetlenen süreç adı Uygulama Adı Süreci destekleyen uygulama adı. Süreci destekleyen her bir uygulama için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Kontrol Numarası İş akış diyagramları üzerinde yer alan kontrole ait numara. Kontrolün iş akış diyagramında denk geldiği yerin tespit edilebilmesini sağlayacak şekilde ve anlamlı bir numara (*) Kontrol Tanımı Kontrol işlevinin anlatıldığı kısa ve öz bir tanım Anahtar Kontrol Denetçinin kontrolü anahtar kontrol olarak tespit edip etmediğine dair tik Test Denetçinin bu kontrol üzerinde test gerçekleştirip, gerçekleştirmediği (Test Edildi/Edilmedi). Test edildiyse gerçekleştirilen testte kullanılan örneklem sayısını da ifade edecek şekilde. Örneğin; 'Test Edildi - 25' veya 'Test Edilmedi' (*) Uygulamaya ait bazı kontrol noktalarında birden fazla kontrol olması durumunda şekilde gösterildiği kontrol numarası bölümünden itibaren kontrol noktasına dair satırlar çoklanır. Kontrol noktalarına ilişkin herhangi bir kontrolun var olmadığı durumlarda kontrol noktasının sağında kalan hücreler birleştirilerek kontrol bulunmadığı belirtilir. 12

13 EK -3 : Bulgu Saptanan Anahtar Kontrollere İlişkin Tablo Süreç Kontrole İlişkin Bilgiler Numarası İşlevi Aktör Bulguya İlişkin Bilgiler Türü Çalışma Sıklığı Sahibi Bulgu İş Riski Numarası Türü İşlevi Çalışma Sıklığı Aktör Sahibi Bulgu İş Riski İş Akış Diyagramlarında ve Uygulama Kontrolleri Tablosunda belirtilen kontrol numarası Kontrolün Türü (Otomatik/Manuel) Kontrolün işlevinin kısa ve öz bir şekilde tanımı Kontrolün çalışma sıklığı Kontrolü tetikleyen veya çalıştıran aktör, kişi veya uygulama Kontrolün sahibi, kontrolü oluşturan ve çalışmasına ilişkin hususları düzenleyen birim ve/veya kişi Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde tanımlanan şekliyle bulgunun ifadesi Kontrolün düzgün çalışmaması durumunda meydana getirebileceği iş riskleri 13

14 Kontrol Hedefi Detaylı Kontrol Hedefi EK -4: Detaylı Kontrol Hedeflerine İlişkin Tablo Kontroller ve Testler Denetlenenin Kontrolleri Gerçekleştirilen Testler Test Sonuçları Bulgular Sonuç (**) Riskler Denetlenenin Görüşü Sonuç Değerlendirmesi Kontroller ve Testler Bölümünde; Denetlenenin Kontrolleri Denetlenen tarafından bu kontrol hedefini sağlamaya yönelik oluşturulan kontroller Gerçekleştirilen Testler Denetçinin denetlenenin kontrollerini doğrulamak için gerçekleştirmiş olduğu testler(*) Test Sonuçları Denetçinin gerçekleştirdiği testlerin sonuçları Sonuç bölümünde; Bulgular Riskler Denetlenenin Görüşü Sonuç Değerlendirmesi Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde tanımlandığı şekliyle bulgular Bulguların meydana getirdiği BT ve iş riskleri Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde açıklandığı şekliyle denetlenenin görüşleri Bu Tebliğin 11 inci maddesinde açıklandığı şekliyle sonuç değerlendirmesi (*) Denetçi gerçekleştirdiği testlere ilişkin olarak; örneklem uzayı,seçilen örneklem sayısı ve seçim metodu bilgilerine de yer verir. (**) Sadece bulgu bulunduğu durumlarda yer verilecektir. 14

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402 (GDS 3402) HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU. Sürüm 1.0

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU. Sürüm 1.0 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU Sürüm 1.0 13 MART 2015 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU Amaç MADDE 1 (1) Bu kılavuzun amacı,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETÇİSİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ 1 Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı