SLI için : adresinde giriniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma ve çal flan, hem sene sonu ifllerinin yo unlu u hem de 2009 senesine yönelik yap lmas gereken planlamalar ile bir hayli meflgul. Bu meflguliyet esnas nda bile teknolojik geliflmeleri ve yeni ürünleri takip etmek isteyen siz de erli okurlar m za yine çok faydal bir dergi haz rlad k. Bildi iniz gibi, Endüstri Dünyas dergisinin hedefi, her say s nda olabildi ince genifl bir içeri i, k sa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere ulaflt rabilmek. Dergimizin bu say s nda tam 94 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Aral k say s nda özel yer ay rd m z konu ise Endüstriyel Elektrik & Elektronik. Birçok farkl sektörden derlenen ürün haberlerinin yan s ra, bu konuya yönelik haberlere de Aral k say m zda eriflebilirsiniz y l boyunca yay nlad m z tüm say lara yönelik sizlerin iletti i yorumlar oldukca sevindirici. Özellikle dergimizin kolay okunur bir dergi olmas ve içeri inin ilginçli i konusunda oluflan memnuniyet bizi son derece onure etmekte. Dergimizde yer alan ürünlere yönelik 'H zl Abone Servisi' vas tas yla iletilen bilgi edinme talepleri de dergimizin ne denli önemsendi inin ve yak ndan takip edildi inin en önemli kan t. Geride b rakt m z bir y l boyunca, oluflan binlerce bilgi edinme talepleri, elbette reklamc lar m z da son derece memnun etmekte. Okur ve firma aras nda bir köprü vazifesi gören dergimizin ve beraberinde sa lad m z servislerimizin etkinli ini ve kalitesini önümüzdeki sene de artt rarak devam ettirmek en önemli hedefimiz. Siz de erli okurlar m za 2008 senesinin bu son say s nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Yeni y l n z flimdiden kutlar z! Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

4 VAL3 ad verilen kullan c dostu programlama dili ile kolayca programlanabilen Staubli CS8C tipi kontrolörü aç k mimarisi, kolay eriflimi ve güvenilirli i ile ön plana ç k yor. Staubli CS8C Robot Kontrolörü Staubli, yüksek h z ve hassasiyetteki robot kollar n n yan s ra, CS8 ad verilen ortak bir mimaride haz rlad kontrolör platformu ile de endüstride bilinir. Bu platformun en kompakt üyelerinden biri olan ve VAL3 ad verilen kullan c dostu programlama dili ile kolayca programlanabilen Staubli CS8C tipi kontrolörü ise aç k mimarisi, kolay eriflimi ve güvenilirli i ile ön plana ç k yor. Aç k Mimari ve Kolay Eriflim Standart Ethernet Ba lant s ile Ethernet ModBus server olarak çal flabilme ve kolay konfigürasyon imkan FieldBus sayesinde DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus haberleflme yollar n kullanabilme 32girifl/32ç k fl'a dijital ba lant ve RS232/422 analog ba lant ile daha çok çevre birimi ba lama imkan Ön paneldeki ba lant noktalar sayesinde tüm çevre ekipmanlara kolay eriflim Ön/arka panelde yer alan ba lant noktalar sayesinde kolay servis imkan H zl ar za tespitine imkan sa layan ön panel tasar m robotlar otomasyon mühendislerine kompaktl k, esneklik ve güvenilirlik sa l yor. Kompaktl k IP20 güvenlik s n f nda 331 x 445 x 455 mm ve 481 x 445 x 455 mm boyutlar ile 19 inçlik panolara kolay montaj imkan 30 ve 60 kilograml k a rl klar ile kolay tafl ma imkan %100 Dijital Teknoloji Tüm Staubli Robotlar n n ortak mimarisi CS8C platformu ile yüksek adaptasyon 64MB Flash Disk Haf za ve 64MB RAM ile h zl ve çok veri depolama imkan Dijital Hesaplama sayesinde hassas ve güvenilir hareket imkan Optik haberleflme sayesinde h zl veri transferi Kompakt tasar m, kolay eriflilebilirli i, aç k mimarisi ve %100 dijital teknolojisi ile CS8C RS tipi SCARA robotlar ve TX ve RX tipi 6 eksenli robot kollar n n gücüne güç kat yor. Stäubli'nin tüm dünyadaki genifl sat fl, servis ve uygulama destek a ile CS8C kontrolörlü Staubli robotlar otomasyon mühendislerine kompaktl k, esneklik ve güvenilirlik sa l yor. STAUBLI Tel : Fax : adresinde giriniz. Leuze electronic, zor flartlar için ayr ayr çözümler sunan ürünleri ile toplamda müflterilerine büyük avantajlar sa lamaktad r. Otomasyonda Güvenli Alg lama Çözümleri 4 ARALIK 2008 Endüstriyel üretimde ve otomasyonda kullan lacak optoelektronik sensörler, çevre flartlar n n a r oldu u yerlerde de güvenle çal flabilmelidir. Üretim aflamalar n n otomasyonu, aç p kapanan ve ölçen sensörlerin kalite ve rand man n n sürekli daha iyi olmas n gerektirir. Ürünleri minyatürlefltirme, h zl ve do ru tespit, d flar dan gelen rahats z edici fl k kaynaklar, yans ma yapan ambalajlar veya kirin çok oldu u kötü çevre koflullar, afl r s cakl k farklar veya s k temizleme aral klar bizi bekleyen zor durumlardan sadece birkaç d r. Bu gibi flartlar artt nda kolay kullan m, kolay kurulum ve çabuk devreye alma gibi özellikler müthifl bir anlam kazanmaktad r. Leuze electronic bu isteklerin herbirine ayr ayr çözümler sunan ürünleri ile toplamda müflterilerine büyük avantajlar sa lamaktad r. A2LS - Active Ambient Light Suppression - Aktif Çevre Ifl klar n Bast rma gibi teknolojileri buna örnek verebiliriz. Bu teknoloji sayesinde, enerji tasarruflu lambalar gibi fl k kaynaklar n n neden oldu u bozukluklara engel olunabilmektedir. brightvision teknolojisi ise sensörün devreye al nma süresini k salt r ve bu ifllemi kolaylaflt r r. Son derece parlak, kolay görünebilen fl k kayna sayesinde; montaj esnas nda hizalama iflleminin h zl bir flekilde yap lmas n sa layarak iflletme esnas nda da görüfl kolayl ile verimlili i artt r r. Yine Leuze Electronic in sundu u birçok ba lant seçene inin yan s ra IO-Link ' i de örnek verebiliriz. Sa lam gövde ve mükemmel s zd rmazl k özellikleri (IP67, IP69K ve Ecolab belgesi) ile yeni Leuze Electronic sensörleri, en zorlu ortam koflullar nda bile ola anüstü bir dayan kl l k gösterir. Çok kirli ve tozlu ortamlarda alg laman n güvenilir olmas için gelifltirilmifl performanslar ve yüksek ayar tolerans seviyeleri bir çok uygulamada sorunlar en aza indirmektedir. LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz. adresinde giriniz.

6 Yüksek fonksiyonlu FR-A700 serisinin rejeneratif güç üniteli versiyonu olan FR-A701 serisinde flimdi yüksek frenleme yetene i de mevcut. Uygulama örnekleri: Asansör uygulamalar Rejeneratif nverter Vinç uygulamalar Yüksek fonksiyonlu FR-A700 serisinin rejeneratif güç üniteli versiyonu olan FR- A701 serisinde flimdi yüksek frenleme yetene i de mevcut. Bu kompakt inverter kald rma ve hat kontrolu operasyonlar nda yüksek performans göstermektedir. 5,5-55 kw güç aral nda temin etmek mümkündür. Özellikler : 1- Inverter ve güç rejenerasyon konvertörü tek bi gövdede entegre olmufltur; FR-A701 kompakt yap s ile %60 daha az kablolama ve %40 daha az montaj alan n ile kullan l r. Kablo boyundan ve yerden kazanç sa lanm flt r. 2- Enerji tasarrufu ve azalt lm fl maliyetler; Rejeneratif inverterde frenleme s ras nda oluflan rejeneratif enerji güç kayna na geri döndü ü için yüksek miktarlarda enerji tasarrufu elde edilir. Fren direnci kullanarak yap lan uygulamalarda rejeneratif enerji s ya dönüfltürülerek tüketilmektedir. Geleneksel sistemin kombinasyonu ( nverter + rejeneratif konverter + AC reaktör ) ile karfl laflt r ld nda daha uygun toplam maliyetler elde edilir. 3- Rejenerasyon fonsiyonu sayesinde yüksek frenleme yetene i; Dahili fren devresi bulundu undan, bir frenleme unitesi ve fren direnci seçmeye gerek yoktur. Rejeneratif frenleme torku, rejenerasyon için yeterli toleransa sahiptir. Sürekli 100%, 60 san ye için 150% frenleme torku. 4- Yüksek Performans ve Geliflmifl Fonksiyonlar; FR-A701 serisi FR-A700 baz al narak gelifltirilmifltir ve en yüksek seviyede sürme performans fonksiyonlar na sahiptir; uzun ömürlü parçalar, ömür teflhis fonksiyonu, Network ba lant s, çevre dostu kolay çal flma ve kolay bak m 5- Standartlara Uygunluk; Ürün UL ve cul taraf ndan sertifikal d r. EN (LVD) standartlar na uyumludur. MITSUBISHI ELECTRIC - GTS Tel : Fax : adresinde giriniz. MGCplus endüstriyel, laboratuarlar ve Ar-Ge ölçüm uygulamalar nda tercih edilen veri toplama sistemidir. Veri Toplama Sistemi MGCplus MGCplus endüstriyel, laboratuarlar ve Ar-Ge ölçüm uygulamalar olan; Test teçhizatlar, Kalibrasyon, Üretim, Tart m, Deneysel Gerilim Analizleri, Mobil veri toplama konular nda tercih edilen veri toplama sistemidir. MGCplus' n modüler mimarisi özgürce sisteminizi geniflletmeye müsaade etmektedir. Yeni modülleri istedi iniz zaman ekleyebilirsiniz ve gelecekte de iflen ihtiyaçlara uygunluk sa layabilirsiniz Her çeflit alg lay c ba layabilirsiniz : kuvvet, mesafe, bas nç, s cakl k, tork, ivme, gerinim, gerilim, voltaj, ak m, frekans veya direnç olcumu için ihtiyaçlar n za ideal olarak uygun olan bir MGCplus modülü bulacaks n z. Statik ölçüm görevleri için çözünürlü ün yüksek olmas, uzun vadeli dura anl k ve gürültüden etkilenmeme bir önceliktir, tart m uygulamalar nda ve kalibrasyon s ras nda, 'e kadar hassasiyet s n f na sahip 225Hz veya 600Hz tafl y c - frekans modülleri bulabilirsiniz. 500kHz'e kadar dinamik ölçümler için ayr ca bir adet DC amplifikatör mevcuttur. Bir CAN bus üzerinden iletilen mesajlar mekaniksel parametrelerle paralel olarak elde edilebilir. Her tek kanal amplifikatör içerisinde, alg lay c verisi ve kanala özgü ayarlar bir kal c EEPROM içerisine depolan r. Analog, hassas ve esnek veya Dijital, yüksek h zl, yüksek çözünürlük: Tek kanal ölçüm modülleri analog sinyallere sahiptir; bunlar iste e göre iki adet analog ç k fllara beslenebilir. S f r dengelemesi, daras n alma veya parametre aktar m gibi donan m fonksiyonlar PLC uyumlu kontaklar üzerinden kontrol edilebilir. Ölçüm sinyalleri ba ms z örnekleme aral klar yla örneklenir Modüler mimari: MGCplus bir modüler sistem olarak bilgisayar kontrollü olarak kullan labilir; el ile yap lan ayarlar için görüntü ve kontrol paneli kullanarak tüm fonksiyonlar getirtebilirsiniz. Çok kanall MGCplus modülleri foksiyon say s n maksimuma ç kart r, yer gereksinimlerini en aza indirger ve mükemmel bir fiyatperformans oran sa lar. SENSÖR TEKNOLOJ LER Tel : Fax : adresinde giriniz. 6 ARALIK 2008

7 adresinde giriniz. adresinde giriniz.

8 CP6608 Ethernet kontrol paneli tümleflik bir PC'ye sahiptir ve hem endüstriyel otomasyon hem de bina otomasyonu için çok yönlü kullan m imkan sunar. 5,7 inç Ethernet Kontrol Paneli Beckhoff, yeni 5.7 inç Ethernet kontrol paneli CP6608 ile ekonomi serisini geniflletiyor. Intel IXP420 ifllemcili tümleflik PC'ye sahip panel, birçok arabirimi ile hem endüstriyel otomasyon hem de bina otomasyonu uygulamalar için ideal çözüm sunuyor. Dokunmatik olarak da siparifl edilebilen panel, 5,7 inç ekran ile mevcut CP66xx ailesini daha kompakt ölçülerde bir ürün ile tamaml yor. Böylece kullan c lar, uygulaman n ihtiyac na göre 5,7; 6,5; 12; 15 ve 19 inç ekranlardan birini seçebilir. CP6608'in kalbi, XScale teknolojisine sahip 533 MHz Intel IXP420 ifllemcili bir Beckhoff ana kartd r. CP6608 standart olarak 32 MB dahili Flash bellek ve 128 MB dahili RAM ile donat lm flt r. Harici arabirim olarak iki adet 10/100BASE-T Ethernet portu, iki adet h zl USB2.0 ba lant s ve bir RS232 seri port bulunmaktad r. flletim sistemi olarak Windows CE yüklüdür. Uygulama esnekli i Ethernet kontrol paneli kendi bafl na bir PC veya bir Microsoft Windows terminal sunucusunun istemcisi olarak kullan labilir. TwinCAT otomasyon yaz l m ile birlikte, CP6608 makina ve süreç otomasyonu için denetleyici ve ekrandan oluflan tümleflik bir kontrol sistemine dönüflür. Ayr ca, bina otomasyonu uygulamalar nda, bina ve oda kontrolü kullan m için ideal çözümdür. Alüminyum gövdeli CP6608 kontrol paneli, önyüz için IP65 arkayüz için IP20 koruma s n f na sahiptir. Ön yüz için standart rengin d fl nda bütün standart RAL renklerinde siparifl edilebilir. Bofl minipci yuvas sayesinde PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS gibi fieldbus kartlar veya üçüncü bir Ethernet portu ile ilave bir seri port da mevcut yap land rmaya eklebilir. Alternatif olarak, enerji kesildi inde verilerin saklanmas n sa layan NOVRAM'l bir haf za kart da tak labilir. Kullan c 128, 256 veya 512 kbyte'l k NOVRAM kartlar ndan birini seçebilir. CP6608 Ethernet kontrol paneli tümleflik bir PC'ye sahiptir ve hem endüstriyel otomasyon hem de bina otomasyonu için çok yönlü kullan m imkan sunar. Panel, sadece dokunmatik operatör paneli veya PC kontrol sistemi olarak kullan labilir. BECKHOFF Tel: Fax: adresinde giriniz. Mikroifllemcili kaynak kontrol ünitesinin elektronik devresi tasar m ve yaz l m tümüyle Coflkunöz taraf ndan yap lm flt r. Mikroifllemcili Kaynak Kontrol Ünitesi 8 ARALIK 2008 Kaynak prosesi yaz l m nda, Coflkunöz'ün kaynak tecrübesine dayal özel algoritmalar kullan lm flt r. Ünitemizde sabit ak m özelli i vard r. Bu özellik sayesinde flebekedeki dalgalanmalara, saç parça yüzeylerindeki temas direci farkl l klar na, sekonder kablodaki deformasyonlara karfl kaynak ak m n set de erinde sabit tutarak, kaynak kalitesinde süreklilik sa lar. Ayr ca voltaj kompanzasyonu metodu ile sabit ak ma alternatif olarak, etkin de eri sabit olan voltaj ile kaynak yapabilmektedir. fiebeke de iflse bile kayna a uygulanan voltaj n etkin de eri set de erinde sabit tutulur. Haf zas nda 15 adet kaynak program saklayabilir. Kaynak trafosunun hem girifl (primer) taraf ndan hem de ç k fl (sekonder) taraf ndan iste e ve uygulamaya ba l ak m geribeslemesi yapabilmektedir. Step fonksiyonu özelli i sayesinde elektrod üzerindeki afl nmalar n kaynak kalitesini bozmamas için, punta say s artt kça, ak m da artt rarak kaynak kalitesinin devaml l n sa lar. Bu fonksiyon ayr ca ayn elektrodla daha çok punta yap lmas n sa lar. Ünitemiz ask punta kaynak makinas nda kullan ld nda iki pense birden çal flabilmektedir. ki penseye de ayr ayr valf ç k fl, step sonu uyar ç k fl ve step reset girifli sa lanmaktad r. Böylece iki pense etkin olarak kullan labilmektedir. Ayn ünite dikifl kaynak makinas ünitesi olarak da kullan labilmektedir. Darbeli kaynak özelli i sayesinde özellikle kal n saclar n veye birbirine tam düzgün temas edemeyen flekillenmifl saclar n kayna n kolayl kla sa layabilmektedir. Düflük ak m, yüksek ak m, flebeke voltaj nda afl r art fl veya afl r düflüfl gibi kaynak kalitesini etkileyen durumlarda hata mesaj ile operatörü uyar r. Bütün bu özellikler ve kolay ayarlanabilen sadelefltirilmifl parametre kontrolleri sayesinde kaynak kalitesi her zaman kontrol alt ndad r. ÇOfiKUNÖZ Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Afl r çevresel koflullar gerektiren endüstriyel ortamlarda, güvenirlik, kolay efllefltirme ve birbirinden ay rma özelli i Dairesel Konektörler CB/CA- Bayoneti CA-Bayonet, asl nda bir MIL-C-5015 konektörüdür fakat daha da gelifltirilmifl bir ba lanma sistemi vard r. CA-Bayonet, pozitif, h zla birleflen 3 noktal ters Bayonet kilidi ile MIL-C-5015'de kullan lan diflli ba lant n n yerini al r. CA- Bayonetin kaplamas, MIL-C-5015 diflli konektörler ile ayn boyuttad r ve ayn ba lant düzenine, ba lant lara ve performans özelliklerine sahiptir. Ancak, bu iki seri her yönden benzer de ildir. 1 ile 85 terminal aras nda 180'den fazla terminal düzeni mevcuttur ve her bir terminal için 245 Amper bulunmaktad r. Standart MIL-C-5015, güç ve sinyal ba lant lar n n kar flt r lmas n, sadece güç yada sadece sinyal özelli inin kullan lmas n mümkün hale getirir. Ba lant lar, lehim, s kmal, yada boyutlar 26 ile 0 AWG aras nda de iflen tel kal nl içeren PC sonland rmas fleklinde bulunabilir. Ayr ca, termokuplaj ba lant lar (J, Y, K,T) de mevcuttur. Bu konektörler neme, yo unlaflmaya, titremeye ve çeflitli tel çaplar ndaki ani alevlenmelere karfl tamamen dayan kl olacak flekilde ba lanm flt r. ki konektörün yar parçalar birbirleri ile efllefltirildiklerinde, ön taraftaki dinamik arayüz ba lant s art arkada ba lant rondelas çevresel olarak kapat lm fl bir donan m oluflturur. CT-Standart MIL-C-5015'e Dairesel Konektörler ITT Cannon Diflli Konektörleri, MIL-C- 5015'im afl r çevre koflullar nda çal flmas n sa lamak üzere tasarlanm fl ve üretilmifltir. Bu konektörler, bafllang çta uçaklar için tasarlanm flt r, ancak daha sonralar çeflitli ticari ve askeri uygulamalarda da kullan lmaya bafllanm flt r. Bu popüler konektör flekilleri, özellikle de maliyeti düflük ancak afl r sürtünmeye dayan kl konektörlerin gerekli oldu u yerlerde ticari uygulamalar için çok uygundur. 1 ile 65 pozisyon aras nda 180'den fazla terminal dizilifl düzeni ve her bir ba lant için 150'A e kadar mevcuttur. Standart MIL-C-5015 iç lastik dizilifli, güç ve sinyal düzeneklerinin kar flt r lmas n, sadece güç yada sadece sinyal özelli inin kullan lmas n mümkün hale getirir. Ba lant lar, lehim, s kmal, yada boyutlar 20 ile 0 AWG aras nda de iflen tel kal nl içeren PC sonland rmas fleklinde bulunabilir. Ayr ca, termokuplaj ba lant lar (J, Y, K,T) de mevcuttur. Bu konektörler neme, yo unlaflmaya, titremeye ve çeflitli tel çaplar ndaki ani alevlenmelere karfl tamamen dayan kl olacak flekilde ba lanm flt r. ki konektörün yar parçalar birbirleri ile efllefltirildiklerinde, ön taraftaki dinamik arayüz ba lant s art arkada ba lant rondelas çevresel olarak kapat lm fl bir donan m oluflturur. Afla dakiler gibi, afl r çevresel koflullar gerektiren endüstriyel ortamlarda, güvenirlik, kolay efllefltirme ve birbirinden ay rma özelli ine sahiptir: Jeneratörler, Hareket Kontrol, Demiryolu Ekipmanlar, Batarya Sistemleri, Off-Road araçlar, Bütün Mobil Ekipmanlar, Motorlar, Kaz Ekipmanlar, Endüstriyel Makineler, Sensörler, Gemiler, Telekomünikasyonlar PEI GENESIS TÜRK YE Tel: Fax: adresinde giriniz. Tasar m ve üretimi Emko Elektronik taraf ndan gerçeklefltirilen Messenger Geliflmifl tip Otomatik Jeneratör Transfer Kontrol Ünitesi, 2 farkl model olarak pazara sunulmaktad r. Otomatik Jeneratör Transfer Kontrol Ünitesi 10 ARALIK 2008 Jeneratörünüzün kontrolü Messenger ile art k cebinizde. Ürün, dahili GSM modemi ile, jeneratörde oluflacak her hangi bir alarm durumunu, tan mlayaca n z GSM numaran za SMS mesaj ile bildirebilmektedir. Gönderece iniz SMS mesaj ile kontrol edilebilen üründe, SMS mesaj ile Alarm silinebilmekte, RESET, STOP, START, mod de ifltirilebilmekte, parametrelerine eriflilebilmekte ve jeneratörün mevcut durumu sorgulanabilmektedir. Özellikle yerleflimden uzak verici, pompa istasyonu, depo vb., kullan c n n sürekli müdahale edemedi i, GSM erifliminin mümkün oldu u yerlerdeki jeneratörlere, dünyan n herhangi bir yerinden eriflerek müdahale edilebilmektedir. Messenger.PRO yerleflik ethernet ve Dial- Up modem haberleflme yap s ile jeneratörlerinizle s n rs z iletiflim kurman z sa lamaktad r. Telefon hatt na veya yerel ethernet a na direkt ba lanabilen ya da ADSL modem ile internete eriflebilen birden fazla ürün, Gen-Agent uzaktan yönetim ve takip SCADA yaz l m ile tek bir noktadan kontrol edilebilmekte, alarm durumlar yaz l m üzerinden izlenebilmekte ve arflivlenebilmektedir. Gen-Agent SCADA yaz l m na tan mlanacak 3 GSM numaras na, yaz l m taraf ndan takip edilen jeneratörlerde oluflan alarm durumlar SMS mesaj ile bildirilebilmektedir. EMKO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER LETKENL K ÖLÇÜM C HAZI Portatif EKONOM K KONTROL PLATFORMU Temel Uygulamalar için KAYIfi KOPMA ZLEME RÖLES 4200 Pulse/Dakika zleme Aral Endüstriyel proseslerde ve ar tma tesislerinde su kalitesi ve analizi büyük önem tafl maktad r. nsan sa l n ve endüstriyel proses kalitesini do rudan etkileyen s cakl k ve iletkenlik gibi parametrelerin izlenmesi gerekmektedir. Testo bu amaçla portatif ölçüm cihazlar ile komple çözüm sunmaktad r. testo 240 model iletkenlik ölçüm cihaz içme suyu ve at k su analizlerinde kullan labilir ve ar tma tesislerinin her aflamas nda h zl ve kolay kontroller gerçeklefltirilebilir. Testo 240' n teknik özellikleri flunlard r: Ölçüm aral : ms/cm / C / mg/l NaCl, Ölçüm de erinin ± %1'i hassasiyet, maks. 0.1 μs/cm rezolüsyon, Tuz seviyesi (NaCl) ölçümü, 4 elektrod teknolojisi sayesinde, yüksek iletkenlik de erleri ve elektrodlar üzerindeki tortulardan kaynaklanan ölçüm hatalar n n önlenmesi, Otomatik lineer ve non-lineer s cakl k kompanzasyonu, LCD ekran, 2sat rl, Otomatik kapanma. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. Phoenix Contact' n yeni nanoline serisi, kolay konfigüre edilebilen ve programlanabilen bir kontrol platformudur. Bu modüler kontrol platformu sayesinde karmafl k matematiksel modellemeler ve kontrol ifllemleri gerektirmeyen uygulamalar çok k sa sürelerde ve düflük maliyetlerle gerçeklefltirilebilir. Uzaktan kontrol ve izleme için çok say da haberleflme ara yüzüne sahip olan nanoline serisi ile büyük haberleflme a lar na ba lanmak mümkündür. Nanoline kontrol platformunun programlamas için kullan lan nanonavigator yaz l m sayesinde sistemin tasar m nda harcanacak zaman minimuma indirilmifltir. Her tip program, birkaç fonksiyon blo un ak fl diyagramlar kullan larak bir araya getirilmesi ile çok h zl ve kolay yaz labilmektedir. Taban ünitesinin modüler olmas kullan c n n, kontrol sistemini de iflen uygulama koflullar na veya ortaya ç kan yeni ihtiyaçlara, komple yeni bir çözüm gelifltirmeden adapte etmesini sa lar. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. H z ve V-kay fl izleyicisi olan DRIW-E16, motorun dairesel hareketlerini veya motor flaft na ba l olan V-kay fl hareketlerini (düflük h z) izler. Dairesel h zlar indüktif proximity switchler vas tas ile alg lan r. Kam taraf ndan, difllilerden, segmanl disklerden veya metal sinyal bayraklar ndan, sensör taraf nda (kontaks z bir flekilde) darbeler üretilir. DRIW- E16 monitörü, besleme kayna na L ve N terminalleri üzerinden ba lan r. Bunun üzerine dahili röle aktif hale geçer. Bafllang ç kontrol peryodunun sonunda (E er sürücünün düzgün kalk fl yapt ndan eminsek) sürücü sisteminin operasyonel kontaklar, E1 ve E2 terminalleri üzerinden, DRIW-E16 Monitörünü aktif hale getirir. E er sürücü sistemin h z nda bir azalma varsa veya kapama limitinin alt na düflerse, röle düfler ve k rm z hata LED'i yanar. Oluflan hata mesaj n silmek için, V-Kay fl monitörünü resetlemek veya beslemesini kesmek gerekmektedir. PROTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. ÜN VERSAL KONTROL C HAZI Dijital, PID Kontrol Formlu HELICAL MC SER S KAPL NLER Alüminyum ve Paslanmaz Çelik PLAST K RULMAN YATAKLARI Uzun Ömürlü ve Ekonomik 12 ARALIK 2008 ENDA EUC 742 yüksek teknoloji ile üretilen, hassas ölçüm yapabilen, PID kontrol formlu, dijital üniversal kontrol cihaz d r. Tufl tak m ndan seçilebilir Pt100, termokupl, 0-20mA ve 4-20mA üniversal giriflleri ile tüm çal flmalar n za cevap verir. Self tune özelli i ile en iyi PID parametreleri otomatik olarak ayarlan r. Çift display ekran sayesinde set ve proses de erleri ayn anda izlenebilir. Seçilebilir 0-20mA, 4-20mA, SSR ya da röle ç k fl bulunan cihazlarda RS485 opsiyonel modülü sayesinde ModBus RTU protokolü ile veri aktar labilir ve kontrol edilebilir. Güvenlik parametreleri ile programlanan cihaza d flar dan müdahale edilemez. Ergonomik tufl tak m ile gerekli set ayarlar kolayl kla yap labilir. ENDA EUC 742, tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Amerikan Helical firmas ürünü MC Serisi Kaplinler, orta-çal flma koflullar ndan (alüminyum kaplinler) a r-çal flma koflullar na (paslanmaz çelik kaplinler) kadar birçok uygulama için çözümler sunan endüsriyel motor mili kaplinleridir. MC Serisi kaplinler, pompalar ve k lavuz vidalardan konveyörlere kadar muhtemelen tüm ihtiyaçlar n za uyacakt r T6 alüminyum alafl m veya 17-4 PH korozyona dayan kl çelik (CRES) olarak üretilen bu seri, yüksek tork kapasitesine sahiptir. Son kullan c n n iste ine ba l olarak kama oluklu olarak da üretilebilen bu seri, yüksek paralel kaç kl k karfl lama kapasitesine sahiptir. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. Paslanma, çürüme yapmaz ve afl nma olmaz.uzun ömürlü ve ekonomiktir. FDA- FSDA Onayl d r. Standart döküm yataklar ile ayn ölçülerde olup döküm yataklardan %30 daha kuvvetli yüklere dayan r. Montaj kolayd r. Kolay de ifltirilebilen malzemelerdir. S cakl k aral -35 ile 102º dir. Kopmadaki gerileme dayan m mükemmeldir. Mekanik dayan m kararl l ve ölçü de iflmezli i mükemmeldir. Kararl geometrisinin hammaddesi bakteri ve kir türemesine engeldir. Bu yüzden bak m gerektirmez. ( stenirse paslanmaz ya danl k (gresörlük) ve burç verilir). Bu bahsedilen özelliklerden ötürü Alhan plastik rulman yataklar n n döküm yataklara göre kazançlar daha fazlad r. ALHAN ÇA RI ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER ÖZEL ISITICILI MOTORLAR So uk Havaya ve Yüksek Neme Dayan kl METEOROLOJ STASYONU Temel 7 Parametreyi Takip Eder VER TOPLAMA C HAZI Ölçümlerinizi Kay t Alt na Al r Abana Motorsan olarak, iklimsel flartlar ndan dolay afl r so uk hava veya yüksek neme maruz kalan bölgelere ihracat yapan üreticilerin ihtiyac olan özel s t c l motorlar n üretimini yapmaktay z. Is t c l, IP 56 - IP 66 ve daha yüksek korumal motorlar, konusunda deneyimli kadromuz ve test cihazlar m z sayesinde en verimli flekilde üreterek yüksek nem oluflan bölgelerin ihtiyac na cevap vermekteyiz. Sarg larda nem oluflma tehlikesi var ise, s t c uygulamas ile motorumuzun gövde içi s cakl sabit tutularak su yo unlaflmas önlenebilmektedir. Motorumuzun çal flmas esnas nda s t c kapal, motor çal flmad nda ise s t c devrededir. Yukar daki özellikler ile birlikte özel sar m uygulamalar m zda en k sa sürelerde teslim edilmektedir. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Davis Instruments meteoroloji ekipmanlar, tamam ABD üretimi olan genifl ürün yelpazesi ile her türlü meteorolojik ölçüm ve takip ekipmanlar ile pratik ve karl çözümler sunmay amaçlamaktad r. Size sunaca m z farkl seçeneklerle dilerseniz akademik araflt rmalar n zda ihtiyaç duydu unuz verilere ulafl n, dilerseniz seran z için gereken otomasyon sistemini birlikte gelifltirelim. Merkez ünite ile kablolu yada kablosuz irtibat kurabilen istasyon gövdesinden standart olarak temel 7 parametreyi takip edebilir, dilerseniz harici veri toplama aparat ile veriyi kay t alt na da alabilirsiniz. Bu parametreler flunlard r: Rüzgar yönü ve h z, S cakl k, Nem, Bas nç, Toplam ya fl miktar, Global Radyasyon (w/m 2 ), UV Radyasyon. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. Almemo M, 9 giriflten 99 girifle kadar geniflleyebilme özelli i olan bu veri toplama cihaz ile ölçümlerinizi kay t alt na alabilir ve LCD ekran ndan ölçümleri an nda izleyebilirsiniz. Cihaz n önemli genel özellikleri flöyledir: 9 giriflten 99 girifle kadar ço alt labilme, sensörleri otomatik tan ma, standart ölçüm parametrelerini okuyabilme, datalogger özelli i ile ölçüm kapasitesine ulaflabilme, yaz l m üzerinden ölçüm noktalar takibi, yaz l m üzerinden 99 kanal ayn anda izleyebilme, flarj edilebilir batarya sistemi, geniflleyebilir kasa yap s ve LCD ekran. Cihazla birlikte gelenler: Almemo M, 9 tane Almemo konnekör girifli, 2 tane konnektör ç k fl, max 40 kanal, 12V/2A adaptör, multi media card memory ve USB card okuyucu. RAM L M TED Tel : Fax : adresinde giriniz. KÜTLE DETEKTÖRLER AC Alg lamal SLCS/03 CPU 32K Haf zal M NYATÜR ENDÜKT F SENSÖRLER Art r lm fl Alg lama Aral 14 ARALIK 2008 Greenlee'nin yeni AC alg lamal Kütle Detektöreleri duvarlar n, tavanlar n, döflemelerin arkas ndaki tahta ve metal kütleleri ve kiriflleri bulur. Baz sensörler sürekli AC kablo uyar s ilave özelli ine de sahiptir. SF-530 Modeli kütle dedektörünün genel özellikleri flunlard r: Hem tahta hem de metal kütleleri bulur, S cak telleri bulmak için AC tarama ifllevi, Borular bulmak için metal tarama ifllevi, Kolay görüntüleme için ekran fl, Bir y l s n rl garanti. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar flunlard r: 1 Adet 9V pil, test kablolar, tafl ma çantas. ÜNAL KARDEfi ELEKTR K GEREÇLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Allen-Bradley, ekonomik SLCS/03 ifllemcilerin, haf za yetersizli inden yak nan kullan c lar n ilgisini çekebilecek ve bu yetersiz haf za problemini giderecek yeni ifllemcisini piyasaya sundugunu duyurur. Allen-Bradley 32K Haf zal SLCS/03 CPU'nun sayesinde, SLCS/03 ifllemcilerin haf za kapasitesi iki kat na ç kmaktad r. Bilindi i üzere, SLCS/03 ifllemciler, daha önce 8K ve 16K haf za seçenekleri ile sunulabiliyordu. Allen-Bradley 32K Haf zal SLCS/03 CPU ifllemcinin üzerinde, standart olarak RS232 ve Data Highway485 habeleflme portlar bulunmaktad r. PACPRO OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. TURCK Mini endüktif Sensörler, ufak gövde yap s na karfl n art r lm fl alg lama aral na sahiptir. 4 mm'lik çap veya M5x0,5 ölçülerine ra men, 1 mm'lik alg lama mesafesiyle bu ölçülerdeki klasik sensörlere oranla daha fazla bir performans göstermektedir. Bu özelliklerinden dolay TURCK Mini endüktif Sensörler otomasyon ve paketleme uygulamalar için idealdir. Güçlü d fl yap s sayesinde en zorlu çal flma ortamlar nda bile performans ndan hiçbir fley kaybetmez. Is de iflikliklerine, neme, makinelerdeki titreflime, sars nt ya, elektromanyetik alanlara ve gerilim s çramalar na karfl korumal olmas en zor koflullarda bile çal flmas n sa lamaktad r. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER CORIOLIS KÜTLE AKIfiÖLÇERLER S v Ak flkanlar çin EX-PROOF MOTORLAR Yüksek Korumal INCREMENTEL ENCODERLER Yüksek Çözünürlü e Sahip Coriolis Kütle Ak flölçerlerimiz, s v fazl ak flkanlarda yo unluktan etkilenmeden, ayn anda ak flkan n kütlesini, yo unlu unu, s cakl n ölçen hasas ölçme ürünleridir kg/dk dan kg/dk ya kadar ölçme aral olan kütlesel ak flölçerlerimizin yo unluk ölçme aral ise 0,3 3 gr/cm 3 dür. Standart 4-20 ma, pulse ve röle ç k fl mevcuttur. Islak k s mlar standart olarak AISI 316L oldu u gibi Hastelloy C olarakta üretilebilir. Üzerindeki say sal gösterge ile anl k ak fl ve toplam ak fl de erini görebilirsiniz. Hassasiyeti %0,2 olan ürünümüzün güç beslemesi 24 VDC veya 230 VAC seçilebilir. Proses ba lant s DN6...DN100, çal flma bas nc en fazla 40 d r. Patlama riski olan ortamlar için Ex-proof seçenekleri mevcuttur. BASS INSTRUMENTS Tel : Fax : adresinde giriniz. Cemp International Ex-proof motorlar ve yüksek korumal motorlar üretmektedir. Bu ürünlerin yan s ra çift h z, frekans de ifltirici, emniyeti art r lm fl, frenli vs.. elektromotorlar da üretmektedir. 2A Mühendislik'in Türkiye ve Orta Do u temsilcisini yapt Cemp firmas n n Ex -Proof Motor Portföyü flöyledir: 3 Fazl Ex-Proof motorlar (tek ve çift h z), Mono Fazl Ex-Proof motorlar, Frenli Ex- Proof motorlar (tek ve çift h z), Emniyeti art r lm fl Ex-Proof Motorlar, K v lc m ç karmayan Ex-Proof Motorlar, TEFC Motorlar (tek ve çift h z), Bask Makineleri için Ex-Proof Pompa ve Motorlar, Dikey dalg ç Pompa ve Motorlar (Freze, CNC Tezgah so utucu beslemesi), Yüksek frekansl motorlar. Motorlar maden sektörü için özel olarak üretilebilir. Voltaj, inverter için, T5 veya T6, IP56/66 olabilir. Mil uzunlu u, Renk, motor vs.. müflteri iste ine göre olabilir. 2A MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Delta Incrementel Encoderler, 5-15 ve 7-24 V gibi genifl DC besleme voltaj aral nda çal flabilmektedirler ppr gibi yüksek çözünürlü e sahip de iflik modellerde imal edilmifltirler. Incrementel olarak çal flmaktad rlar. 300 khz'e ulaflabilen frekans cevab mevcuttur. Delta Incrementel Encoderlerde, open kollektör, voltaj ç k fl, push-pull, line driver gibi de iflik ç k fl tipleri mevcuttur. Birbirinden 90 derece faz farkl A ve B faz fazlar, s f r pozisyon (z) faz ç k fllar mevcuttur. Bu encoderlar n çal flma s cakl -10 ile 70 C aral ndad r. F.A.S.T. FABR KA AYGITLARI Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 ARALIK 2008 PF40 HIZ KONTROL C HAZI Genifl Opsiyon Seçene i Makine sektörünün ve Endüstrinin bir çok noktas nda tüm ihtiyaçlar n z karfl - layacak özellikleri bar nd ran Allen Bradley PowerFlex 40 Serisi sürücüler genifl opsiyon seçene i ile tüm proseslere uyum sa l yor: IP66, 600 Volt, Haberleflme Opsiyonlar Ürünün öne çikan özellikleri flunlard r: Monofaze 2,2 kw'a, trifaze 11 kw'a kadar, RS 485 Haberleflme, 50 Derecede Kay ps z Çal flma (40 ile 50 derece aras nda ak m kayb yaflanmaz), 7 Digital Girifl, 2 Analog Girifl, 1 Analog Ç k fl, 1 Röle ve 2 Opto Ç k fl, PID/Timer/Counter/Step Logic/Trim Fonksiyonlar, PTC Girifli, Dahili K y c, IP66, 600 Volt, Haberleflme Opsiyonlar, RTU üzerinden 31 adet PF40 serisi ürün haberleflebilir veya 1 adet DevineNet opsiyonu ba lanan sürücü ile 4 sürücüye ulaflabilme. RATEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. YÜKSEK HIZLI BARKOD OKUYUCU stenilen Formatta Data Ç k fl Yüksek okuma performans, entegre CAN ve Ethernet TCP/IP arayüzü, basit kurulum ve h zl programlanabilirli i SICK CLV630 serisi barkod okuyucular n dikkat çeken özellikleridir. Filtreleme ve s n fland rma fonksiyonlar, veri ç k fl n n istenilen formatta al nmas n sa lamaktad r. Üstün kod çözme algoritmalar ve düflük kontrastl kodlarda gösterdi i performans, kirli veya hasarl barkodlar n da okunabilmesini sa lar. CLV630, kodun nesne üzerindeki genifl bir alanda aranmas n gerektiren görevler için, haraketli üst aynal versiyonu olarak da temin edilebilir. CLV630, çok iyi bilinen CLV430'un baflar hikayesini, artt r lm fl okuma performans ve gelifltirilmifl iflletim, tan konsepti sayesinde devam ettirmektedir. 1,200 Hz tarama frekans ve SMART kod çözme özelli i ile CLV630, kalitesi arzulanandan çok daha kötü barkodlar da, güvenilir bir flekilde tan mlayarak h zl flekilde sisteme iletmektedir. SICK TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜ Süper-Mini M5 Serisi Japon M-System'in proses ve fabrika otomasyonunda ihtiyaç duyulan 4-20 ma, 0-10V, Thermokupl, RTD, potansiyometre, direnç, frekans gibi standart sinyallerin 3 yollu izolasyonu ve dönüflümü için gelifltirdi i süpermini M5 serisi kullan c lar na hem yüksek kaliteyi ve esnekli i hem de ekonomik çözümleri bir arada sunuyor. M5 Serisinin genel özellikleri flunlard r: Girifl/Ç k fl/ Besleme aras nda 2000Vac izolasyon, 24 Vdc besleme (iste e göre tüm tiplerde 220 Vac besleme imkan ), Ön yüzde led, zero ve span ayar, Düflük profil (41 mm derinlik), DIN raya montaj, Panel arkas na dahi kolay montaj, Müflteri iste ine göre adetten ba ms z özel üretim imkan ürünü ile farkl konfigürasyon sunan M-System, Türkiye'de 3D Mühendislik taraf ndan sat lmaktad r. 3D MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER TORBALAMA KANTARLARI Otomatik Torbalama Makinesi Esit BF Torbalama Kantarlar dökme malzemenin belirli a rl kta torbalanmas nda kullan lan otomatik torbalama makinesidir. Operatörün dolum a z na torbay takmas ile çal flmaya bafllar, set edilmifl miktar iki kademede hassas olarak torbaya doldurur ve dolum bitince dikifl band na b rak r. Kendinden hareketli olan dikifl band üzerinde torban n a z dikilerek kapat l r ve dolum sahas ndan al n r. fllem art arda seri olarak devam eder. Esit BF Torbalama Kantar mikro ifllemci kontrollü ve tam elektroniktir, doldurulan torbalarla ilgili adet ve a rl k raporlar al nabilir, PLC ve bilgisayar gibi di er elektronik cihazlara ba lanabilir. Genel özellikleri: kg tart m aral, H zl ve hassas tart m, Programlanabilir torba say s, Ayarlanabilir alt ve üst limitler, Otomatik ve Manüel çal flma, Tolerans d fl tart mlarda uyar, Üst hazne seviye kontrolü, A rl k adet bellekleri, Kolay kalibrasyon, Hatalara karfl alarm sistemi, Paslanmaz çelik opsiyonu, Endüstriyel ç k fl opsiyonlar, Dikifl band opsiyonu. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. ZIRCONIA OKS JEN ANAL ZÖRÜ Çok H zl Tepki Süreli GE Sensing Panametrics CGA351 zirconia oksijen analizör serileri, temiz ve kuru olan herhangi bir de iflken gaz ak m n n veya atmosferin izlenmesi ve kontrolü için uygundur. Kazanlar besleyen oksijeni zenginlefltirilmifl hava, kar fl k fuel gaz n yanma indeksi ve plastiklerin s ba lamalar esnas nda içerdi i oksijen genel kullan m alanlar d r. 350 zirconia oksijen analizör serileri oksijen ölçümünü 0.1 ppm ile 100% aral nda gerçeklefltirir. Yüksek s cakl kta azalan atmosferde, sensör ölçümü kimyasal dengedeki mevcut oksijen ve nem miktar n gösterir. Cihaz tepki süresi çok h zl d r - basamak de ifliminin %90' bir saniyeden daha k sa sürede gerçekleflir. Ek olarak, ölçüm hassasiyeti düflük oksijen konsantrasyonlar nda daha yüksek olur. Analizörün, tamamen dayan kl sensör ile çal flmas en önemli özelliklerinden biridir. Kalibrasyon kontrolü veya ayarlama çok nadiren gerekti inden aylarca sorunsuz çal flma koflullar sunar. Kalibrasyon kontrolü gerekti inde, ppm'den yüzde oksijene kadar tüm ölçüm aral için tek-nokta kalibrasyon yeterlidir. ENOTEK Tel : Fax : adresinde giriniz. MOELLER EC4P KOMPAKT PLC Kolay Programlama, Yüksek Performans Moeller easy Control EC4P; küçük ve orta ölçekli otomasyon projelerinde kullan c dostu çözümler sunan ideal bir kompakt PLC'dir. 256 kbyte program haf zas n n yan s ra güçlü ifllemcisi ve CANopen, Ethernet gibi geliflmifl haberleflme seçenekleri ile kullan c ya genifl uygulama alanlar sunuyor. Bununla birlikte Ethernet arayüzü sayesinde OPC ve a üzerinden programlama imkan sa lamaktad r. EC4P 'nin genel özelliklerini k saca flöyle özetleyebiliriz: Easy ailesinin tüm geniflleme ve haberleflme modülleri (Asi, Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet) ile uyumludur. Dahili haberleflme portu CANopen ve easy-net olarak kullan labilir. Dahili Ethernet arabirimi sayesinde kolayl kla programlama ve OPC server ile haberleflme imkan na sahiptir. Haf za kart program ve firmware güncellefltirmesini basitlefltirir. Ayr ca data arflivlenmesi için kullan labilir. easysoft- CoDeSys ile IEC standartlar nda programlama yap labilir. Bu program 6 farkl dilde (IL/FBD/LD/ST/CFC/SFC) programlama olana sa lar. MOELLER ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 ARALIK 2008 MODBUS GATEWAY 1 ve 2-Port Seri-Ethernet MB3170 ve MB3270 cihazlar, endüstriyel Modbus a lar n n tüm tip ve boyutlar n n bütünlefltirilmesi için maksimum esneklik sa lamak amac yla gelifltirilmifl Modbus Gateway'lerdir. Seri master'dan seri slave'e veya eflzamanl seri ve Ethernet masterlar dahil, hemen hemen her master ve slave kombinasyonu içine Modbus TCP,ASCII ve RTU cihazlar entegre etmek amac yla tasarlanm fllard r. Özel bir priority control (öncelik kontrolü) özelli i acil komutlara an nda cevap verilmesine olanak tan r. Tüm modeller sa lam yap lm fl olup, DIN-Raya monte edilebilir özelliktedir.opsiyonel modellerinde yerleflik optik izolasyon vard r (MB3170I/3270I modelleri). Özellikleri: Konfigürasyonu son derece kolayd r, Slave modda 16 TCP master ve 62 seri slave'e kadar efl zamanl destek, Master modda 32 TCP slave deste i, Acil durum istek tünelleri QoS kontrolü sa lar, Gömülü Modbus protokol analizörü, Redundant çift DC güç giriflleri, Kolay kablolama için yerleflik kademeli Ethernet özelli i. GSL Tel : Fax : adresinde giriniz. MOVI-PLC/HAREKET KONTROLÖRÜ 64 Eksene Kadar Kontrol Sew-Eurodrive, DHE41B-MOVIPLC advance serisi PLC/Hareket kontrolörünü piyasaya sundu. DHE41B, basic serisinin tüm özelliklerine ek olarak çal flma s ras nda veri hesaplayabilmekte ve çokeksen interpolasyon hareket kontrolü sa layabilmektedir. Ayn anda 64 ekseni kontrol eder. ETHERNET yoluyla kontrol seviyesine direkt olarak ba lanma özelli i, bu ürünün, komple otomasyon çözümü için uygunlu unu göstermektedir. Genel Özellikleri: 2x ETHERNET arabirimi (10/100 BaseT), 2 CAN arabirimi, 1 elektriksel izoleli, -2x RS-485 arabirimi, USB, PROFIBUS slave DP-V1 (DHP41B), DeviceNet (DHD41B), PLC ve haberleflme durum göstergesi, 8 dijital I/O (DHP41B / DHD41B), 8 MB program haf zas, 4 MB veri haf zas, 32 kb sabit de iflken, 8 kb sistem de iflkeni (sabit), maks IL sat r/ms, Serbest eksenli çal flma,5 cycle-task (1 ms ms), Firmware ve uygulama program için PCokunabilir haf za kart. SEW EURODRIVE Tel : Fax : adresinde giriniz. OPTITEMP SER?S? Hassas Sıcaklık Ölçümü Maksimum güvenirlik, kesinlik ve proses güvenli i 85 yıldır KROHNE nin en önem verdi i de erler olmufltur. Bu gelene i flimdi de OPTITEMP serisi ürünlerimiz ile endüstriyel termometreler ve aksesuarları alanında da sürdürüyoruz. Uzun süredir kendini kanıtlamıfl ve test edilmifl metodlar en yeni üretim teknolojileri ile harmanlanarak gelifltirilen KROHNE OPTITEMP serisi ürünlerimiz, bir enerji santralinde buhar hatlarındaki sıcaklık ölçümü yada bir mandıradaki sütün sıcaklı ının tespiti olsun, en az müflterilerimizin uygulama gereksinmeleri kadar çok yönlüdür. OPTITEMP serisi ürün ailemizde; Standardize edilmifl termometreler ve de ifltirilebilir ölçüm inletleri, Standart yada özel malzemeden üretilebilen ayrı tasarlanan thermowell ler, PT1000 yada thermocouple olan ölçüm inletleri, Özel üretim thermocouple yada PT100 ler, Çok genifl ba lantı seçenekleri, Do rudan üzerine ba lanabilen yada ray monte analog ve dijital transmiterler, Kullanıfllı aksesuar seçenekleri mevcuttur. KROHNE-ENELSAN Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar Ticaret Ltd. fiti., Tel: , Staubli, Stäubli International AG nin sviçre ve di er ülkelerdeki tescilli ticari markas d r. Stäubli, 2008 adresinde giriniz.

20 Endüstriyel elektrik & elektronik GELECEK NES L V DALI KLEMENS Raya Geçmeli Tip Dünya çap nda en yayg n kullan lan ve en iyi tan nan ba lant türü olan vidal ba lant, yüksek bask kuvveti, düflük kontakt direnci ve ayn noktaya birden fazla kablo ba lama esnekli i ile di er ba lant türlerinden ayr l r. Phoenix Contact' n yeni vidal klemens serisi olan UT, CLIPLINE Complete sisteminin bir parças d r. Yayl, Push-in ve Quickon h zl ba lant teknolojilerindeki köprüleme sistemine, etiket ve aksesuarlara sahiptir. Böylelikle dört ba lant teknolojisi birbiriyle kombine edilebilir ve ortak aksesuar sayesinde stok maliyetleri azal r. Phoenix Contact' n vidal klemensleri vidan n gevflemesine karfl patentli bir tasar mla yap sal olarak korunmufltur. Bu nedenle bak m gerektirmezler. UT serisi topraklama klemenslerinin raya geçmeli tipte olmas, standart geçmeli köprüleri kullanmas ve bak m gerektirmemeleri zamandan ve iflçilik maliyetlerinden kazand ran di er unsurlard r. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. VOLTMETRE Temass z Gerilim Alg lay c GT-11 Modelinin öne ç kan özellikleri flunlard r: H zl, kolay temass z gerilim tespiti, E er gerilim mevcutsa, parlak LED ikaz ve sesli alarm, ON (Aç k)/off (Kapal ) anahtar sayesinde daha uzun pil ömrü, Prizlerde, ayd nlatma armatürlerinde, devre kesicilerde, tellerde ve kablolarda gerilim olup olmad n belirlemek ve kablodaki kopuklu u bulmak için kullan l r, Yorgunlu u azaltan ergonomik gövde yap s, Kullan fll kalem ölçüsü sayesinde cebe veya tak m torbas na s ar, H zl ve kolay bir flekilde pil de ifltirmek mümkündür, Ömür boyu s n rl garanti (düflme ve benzeri durumlardan kaynakl ar zalar hariç). Ürünle birlikte 2 Adet 1.5 V AAA pil aksesuar olarak sunulmaktad r. GT- 11 Modelinin teknik özellikleri flunlard r; Gerilim Alg lama: AC V , Frekans: Hz, Ölçme S n f : CAT IV, V. ÜNAL KARDEfi ELEKTR K GEREÇLER Tel : Fax : adresinde giriniz. YÜKSEK VOLTAJ ZOLASYON TEST C HAZI 12 kv, Dijital, Mikroprosesör Kontrollü Mikroprosesör kontrollü yüksek voltaj izolasyon test cihaz KYORITSU KEW 3128, kablolar n, transformatörlerin, motorlar n ve jeneratörlerin izolasyon karakteristiklerinin analizi için uygundur. 35 T 'a kadar direnç ölçer. Test voltaj maksimum V, k sa devre ak m ise maksimum 5 ma 'dir. 500V dan V 'a kadar 6 kademeli genifl ölçüm aral olup, test voltajlar 5V~100V aras nda seçilebilir. Polarizasyon indeksi, dielektrik absorbsiyon oran, dielektrik boflalma indeksi ve kapasitans ölçümü vard r. Kaçak ak m de erleri ve izolasyon direnci de erlerindeki de ifliklikler ekranda grafik olarak görüntülenebilirler. Genifl, ayd nlatmal LCD grafik ekran bar graph göstergelidir. Standart aksesuarlar ndan USB kablosu ve PC yaz l m kullan larak, haf zadaki veya ölçülen data, gerçek zamanl olarak bilgisayara aktar labilir. Dahili haf za maksimum data al r. SANPA ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 ARALIK 2008 PC PANO S STEMLER Ekipman Güvenli ini Sa lar PC pano sistemleri bilgisayar ekipmanlar n z n tamam n korumak için gelifltirilmifllerdir. Bu ekipmanlar ekrandan bilgisayar gövdesine, yaz c dan klavye ve mouse kadar çeflitli olabilirler. Rittal PC panolar bu hassas ekipmanlar nemden, kirden, s de iflimlerinden ve yetkisiz kullan mdan korur. Bu pano sistemlerinin temel ihtiyac ergonomi, tasar m, kalite ve aksesuar çeflitlili idir. Makine kontrol panolar nda ise imalat ortam nda kullan lmalar sebebi ile pano koruma derecesi ve panonun hammaddesi önem kazan r. Bu tarz sistemlerde Rittal'in IP65 koruma derecesi ekipman n z n suya ve toza karfl dayan m n artt r rken, alüminyum gövdesi de s ya karfl dayan m n artt r p ekipman n güven içerisinde çal flmas n sa lamaktad r. R TTAL PANO Tel : Fax : adresinde giriniz. AKIM DÖNÜfiTÜRÜCÜLER AC/DC ve DC/DC T201 modeli AC/DC Ak m Dönüfltürücüsüdür: Dip-switchler ile 5-40A (AC) fleçilebilir 8 farkl skala ayar mevcuttur. Boyutlar : 38 x 40 x 20 mm dir ma analog ç k fll d r. %0,2 den küçük ölçüm do rulu una sahiptir. Güç tüketimi 50 mw dan azd r. Çok küçük ç k fl dalgalanmas na neden olur ve yedek filtre kontrollü cevap h z mevcuttur. T201DC modeli DC/DC Ak m Dönüfltürücüsüdür: Dip-switchler ile 5-40A (AC) fleçilebilir 8 farkl skala ayar mevcuttur. Boyutlar : 38 x 40 x 20 mm dir ma analog ç k fll d r. %0,2 den küçük ölçüm do rulu una sahiptir. Manyetik ölçüm prensibine göre çal fl r. Is de ifliminden etkilenmeden ölçüm yapabilir ve ak m paralellemelerine gerek olmadan çal fl r. NET MÜHEND SL K OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. ANAL ZÖR Zengin Analiz Özellikleri Tektronix MSO/DPO ailesinin yeni üyesi MSO/DPO2000 serisi üstün performans n n yan s ra zengin analiz özellikleri ile de öne ç k yor. 2/4 analog kanal, 16 lojik kanal (MSO2000), 100 ve 200 MHz bant geniflli i, 1GS/sn gerçek zamanl örnekleme oran ve kanal bafl na 1M kay t uzunlu una sahip MSO/DPO2000 serisi dijital fosfor teknolojisi ile de 5000 wfm/sn dalgaformu yakalama h z sa l yor. Bunun yan nda 29 otomatik ölçüm, seri veriyolu tetikleme ve analizi (CAN, LIN, I 2 C, SPI, RS-232/422/485/UART), paralel veriyolu tetikleme ve analizi (MSO2000), FilterVU TM ayarlanabilir alçak geçiren filtre ve Wave Inspector TM geliflmifl arama gibi özellikleri ile de ölçüm ve hata ay klama ifllemlerini fazlas yla kolaylaflt r yor. Ayr ca 7 TFT-LCD renkli ekrana sahip MSO/DPO2000 serisi, USB üzerinden bilgisayara ba lanabiliyor, USB belle e kay t yapabiliyor ve PictBridge uyumlu yaz c lara direkt olarak yazd rabiliyor. NETES MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı