SLI için : adresinde giriniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma ve çal flan, hem sene sonu ifllerinin yo unlu u hem de 2009 senesine yönelik yap lmas gereken planlamalar ile bir hayli meflgul. Bu meflguliyet esnas nda bile teknolojik geliflmeleri ve yeni ürünleri takip etmek isteyen siz de erli okurlar m za yine çok faydal bir dergi haz rlad k. Bildi iniz gibi, Endüstri Dünyas dergisinin hedefi, her say s nda olabildi ince genifl bir içeri i, k sa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere ulaflt rabilmek. Dergimizin bu say s nda tam 94 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Aral k say s nda özel yer ay rd m z konu ise Endüstriyel Elektrik & Elektronik. Birçok farkl sektörden derlenen ürün haberlerinin yan s ra, bu konuya yönelik haberlere de Aral k say m zda eriflebilirsiniz y l boyunca yay nlad m z tüm say lara yönelik sizlerin iletti i yorumlar oldukca sevindirici. Özellikle dergimizin kolay okunur bir dergi olmas ve içeri inin ilginçli i konusunda oluflan memnuniyet bizi son derece onure etmekte. Dergimizde yer alan ürünlere yönelik 'H zl Abone Servisi' vas tas yla iletilen bilgi edinme talepleri de dergimizin ne denli önemsendi inin ve yak ndan takip edildi inin en önemli kan t. Geride b rakt m z bir y l boyunca, oluflan binlerce bilgi edinme talepleri, elbette reklamc lar m z da son derece memnun etmekte. Okur ve firma aras nda bir köprü vazifesi gören dergimizin ve beraberinde sa lad m z servislerimizin etkinli ini ve kalitesini önümüzdeki sene de artt rarak devam ettirmek en önemli hedefimiz. Siz de erli okurlar m za 2008 senesinin bu son say s nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Yeni y l n z flimdiden kutlar z! Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

4 VAL3 ad verilen kullan c dostu programlama dili ile kolayca programlanabilen Staubli CS8C tipi kontrolörü aç k mimarisi, kolay eriflimi ve güvenilirli i ile ön plana ç k yor. Staubli CS8C Robot Kontrolörü Staubli, yüksek h z ve hassasiyetteki robot kollar n n yan s ra, CS8 ad verilen ortak bir mimaride haz rlad kontrolör platformu ile de endüstride bilinir. Bu platformun en kompakt üyelerinden biri olan ve VAL3 ad verilen kullan c dostu programlama dili ile kolayca programlanabilen Staubli CS8C tipi kontrolörü ise aç k mimarisi, kolay eriflimi ve güvenilirli i ile ön plana ç k yor. Aç k Mimari ve Kolay Eriflim Standart Ethernet Ba lant s ile Ethernet ModBus server olarak çal flabilme ve kolay konfigürasyon imkan FieldBus sayesinde DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus haberleflme yollar n kullanabilme 32girifl/32ç k fl'a dijital ba lant ve RS232/422 analog ba lant ile daha çok çevre birimi ba lama imkan Ön paneldeki ba lant noktalar sayesinde tüm çevre ekipmanlara kolay eriflim Ön/arka panelde yer alan ba lant noktalar sayesinde kolay servis imkan H zl ar za tespitine imkan sa layan ön panel tasar m robotlar otomasyon mühendislerine kompaktl k, esneklik ve güvenilirlik sa l yor. Kompaktl k IP20 güvenlik s n f nda 331 x 445 x 455 mm ve 481 x 445 x 455 mm boyutlar ile 19 inçlik panolara kolay montaj imkan 30 ve 60 kilograml k a rl klar ile kolay tafl ma imkan %100 Dijital Teknoloji Tüm Staubli Robotlar n n ortak mimarisi CS8C platformu ile yüksek adaptasyon 64MB Flash Disk Haf za ve 64MB RAM ile h zl ve çok veri depolama imkan Dijital Hesaplama sayesinde hassas ve güvenilir hareket imkan Optik haberleflme sayesinde h zl veri transferi Kompakt tasar m, kolay eriflilebilirli i, aç k mimarisi ve %100 dijital teknolojisi ile CS8C RS tipi SCARA robotlar ve TX ve RX tipi 6 eksenli robot kollar n n gücüne güç kat yor. Stäubli'nin tüm dünyadaki genifl sat fl, servis ve uygulama destek a ile CS8C kontrolörlü Staubli robotlar otomasyon mühendislerine kompaktl k, esneklik ve güvenilirlik sa l yor. STAUBLI Tel : Fax : adresinde giriniz. Leuze electronic, zor flartlar için ayr ayr çözümler sunan ürünleri ile toplamda müflterilerine büyük avantajlar sa lamaktad r. Otomasyonda Güvenli Alg lama Çözümleri 4 ARALIK 2008 Endüstriyel üretimde ve otomasyonda kullan lacak optoelektronik sensörler, çevre flartlar n n a r oldu u yerlerde de güvenle çal flabilmelidir. Üretim aflamalar n n otomasyonu, aç p kapanan ve ölçen sensörlerin kalite ve rand man n n sürekli daha iyi olmas n gerektirir. Ürünleri minyatürlefltirme, h zl ve do ru tespit, d flar dan gelen rahats z edici fl k kaynaklar, yans ma yapan ambalajlar veya kirin çok oldu u kötü çevre koflullar, afl r s cakl k farklar veya s k temizleme aral klar bizi bekleyen zor durumlardan sadece birkaç d r. Bu gibi flartlar artt nda kolay kullan m, kolay kurulum ve çabuk devreye alma gibi özellikler müthifl bir anlam kazanmaktad r. Leuze electronic bu isteklerin herbirine ayr ayr çözümler sunan ürünleri ile toplamda müflterilerine büyük avantajlar sa lamaktad r. A2LS - Active Ambient Light Suppression - Aktif Çevre Ifl klar n Bast rma gibi teknolojileri buna örnek verebiliriz. Bu teknoloji sayesinde, enerji tasarruflu lambalar gibi fl k kaynaklar n n neden oldu u bozukluklara engel olunabilmektedir. brightvision teknolojisi ise sensörün devreye al nma süresini k salt r ve bu ifllemi kolaylaflt r r. Son derece parlak, kolay görünebilen fl k kayna sayesinde; montaj esnas nda hizalama iflleminin h zl bir flekilde yap lmas n sa layarak iflletme esnas nda da görüfl kolayl ile verimlili i artt r r. Yine Leuze Electronic in sundu u birçok ba lant seçene inin yan s ra IO-Link ' i de örnek verebiliriz. Sa lam gövde ve mükemmel s zd rmazl k özellikleri (IP67, IP69K ve Ecolab belgesi) ile yeni Leuze Electronic sensörleri, en zorlu ortam koflullar nda bile ola anüstü bir dayan kl l k gösterir. Çok kirli ve tozlu ortamlarda alg laman n güvenilir olmas için gelifltirilmifl performanslar ve yüksek ayar tolerans seviyeleri bir çok uygulamada sorunlar en aza indirmektedir. LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz. adresinde giriniz.

6 Yüksek fonksiyonlu FR-A700 serisinin rejeneratif güç üniteli versiyonu olan FR-A701 serisinde flimdi yüksek frenleme yetene i de mevcut. Uygulama örnekleri: Asansör uygulamalar Rejeneratif nverter Vinç uygulamalar Yüksek fonksiyonlu FR-A700 serisinin rejeneratif güç üniteli versiyonu olan FR- A701 serisinde flimdi yüksek frenleme yetene i de mevcut. Bu kompakt inverter kald rma ve hat kontrolu operasyonlar nda yüksek performans göstermektedir. 5,5-55 kw güç aral nda temin etmek mümkündür. Özellikler : 1- Inverter ve güç rejenerasyon konvertörü tek bi gövdede entegre olmufltur; FR-A701 kompakt yap s ile %60 daha az kablolama ve %40 daha az montaj alan n ile kullan l r. Kablo boyundan ve yerden kazanç sa lanm flt r. 2- Enerji tasarrufu ve azalt lm fl maliyetler; Rejeneratif inverterde frenleme s ras nda oluflan rejeneratif enerji güç kayna na geri döndü ü için yüksek miktarlarda enerji tasarrufu elde edilir. Fren direnci kullanarak yap lan uygulamalarda rejeneratif enerji s ya dönüfltürülerek tüketilmektedir. Geleneksel sistemin kombinasyonu ( nverter + rejeneratif konverter + AC reaktör ) ile karfl laflt r ld nda daha uygun toplam maliyetler elde edilir. 3- Rejenerasyon fonsiyonu sayesinde yüksek frenleme yetene i; Dahili fren devresi bulundu undan, bir frenleme unitesi ve fren direnci seçmeye gerek yoktur. Rejeneratif frenleme torku, rejenerasyon için yeterli toleransa sahiptir. Sürekli 100%, 60 san ye için 150% frenleme torku. 4- Yüksek Performans ve Geliflmifl Fonksiyonlar; FR-A701 serisi FR-A700 baz al narak gelifltirilmifltir ve en yüksek seviyede sürme performans fonksiyonlar na sahiptir; uzun ömürlü parçalar, ömür teflhis fonksiyonu, Network ba lant s, çevre dostu kolay çal flma ve kolay bak m 5- Standartlara Uygunluk; Ürün UL ve cul taraf ndan sertifikal d r. EN (LVD) standartlar na uyumludur. MITSUBISHI ELECTRIC - GTS Tel : Fax : adresinde giriniz. MGCplus endüstriyel, laboratuarlar ve Ar-Ge ölçüm uygulamalar nda tercih edilen veri toplama sistemidir. Veri Toplama Sistemi MGCplus MGCplus endüstriyel, laboratuarlar ve Ar-Ge ölçüm uygulamalar olan; Test teçhizatlar, Kalibrasyon, Üretim, Tart m, Deneysel Gerilim Analizleri, Mobil veri toplama konular nda tercih edilen veri toplama sistemidir. MGCplus' n modüler mimarisi özgürce sisteminizi geniflletmeye müsaade etmektedir. Yeni modülleri istedi iniz zaman ekleyebilirsiniz ve gelecekte de iflen ihtiyaçlara uygunluk sa layabilirsiniz Her çeflit alg lay c ba layabilirsiniz : kuvvet, mesafe, bas nç, s cakl k, tork, ivme, gerinim, gerilim, voltaj, ak m, frekans veya direnç olcumu için ihtiyaçlar n za ideal olarak uygun olan bir MGCplus modülü bulacaks n z. Statik ölçüm görevleri için çözünürlü ün yüksek olmas, uzun vadeli dura anl k ve gürültüden etkilenmeme bir önceliktir, tart m uygulamalar nda ve kalibrasyon s ras nda, 'e kadar hassasiyet s n f na sahip 225Hz veya 600Hz tafl y c - frekans modülleri bulabilirsiniz. 500kHz'e kadar dinamik ölçümler için ayr ca bir adet DC amplifikatör mevcuttur. Bir CAN bus üzerinden iletilen mesajlar mekaniksel parametrelerle paralel olarak elde edilebilir. Her tek kanal amplifikatör içerisinde, alg lay c verisi ve kanala özgü ayarlar bir kal c EEPROM içerisine depolan r. Analog, hassas ve esnek veya Dijital, yüksek h zl, yüksek çözünürlük: Tek kanal ölçüm modülleri analog sinyallere sahiptir; bunlar iste e göre iki adet analog ç k fllara beslenebilir. S f r dengelemesi, daras n alma veya parametre aktar m gibi donan m fonksiyonlar PLC uyumlu kontaklar üzerinden kontrol edilebilir. Ölçüm sinyalleri ba ms z örnekleme aral klar yla örneklenir Modüler mimari: MGCplus bir modüler sistem olarak bilgisayar kontrollü olarak kullan labilir; el ile yap lan ayarlar için görüntü ve kontrol paneli kullanarak tüm fonksiyonlar getirtebilirsiniz. Çok kanall MGCplus modülleri foksiyon say s n maksimuma ç kart r, yer gereksinimlerini en aza indirger ve mükemmel bir fiyatperformans oran sa lar. SENSÖR TEKNOLOJ LER Tel : Fax : adresinde giriniz. 6 ARALIK 2008

7 adresinde giriniz. adresinde giriniz.

8 CP6608 Ethernet kontrol paneli tümleflik bir PC'ye sahiptir ve hem endüstriyel otomasyon hem de bina otomasyonu için çok yönlü kullan m imkan sunar. 5,7 inç Ethernet Kontrol Paneli Beckhoff, yeni 5.7 inç Ethernet kontrol paneli CP6608 ile ekonomi serisini geniflletiyor. Intel IXP420 ifllemcili tümleflik PC'ye sahip panel, birçok arabirimi ile hem endüstriyel otomasyon hem de bina otomasyonu uygulamalar için ideal çözüm sunuyor. Dokunmatik olarak da siparifl edilebilen panel, 5,7 inç ekran ile mevcut CP66xx ailesini daha kompakt ölçülerde bir ürün ile tamaml yor. Böylece kullan c lar, uygulaman n ihtiyac na göre 5,7; 6,5; 12; 15 ve 19 inç ekranlardan birini seçebilir. CP6608'in kalbi, XScale teknolojisine sahip 533 MHz Intel IXP420 ifllemcili bir Beckhoff ana kartd r. CP6608 standart olarak 32 MB dahili Flash bellek ve 128 MB dahili RAM ile donat lm flt r. Harici arabirim olarak iki adet 10/100BASE-T Ethernet portu, iki adet h zl USB2.0 ba lant s ve bir RS232 seri port bulunmaktad r. flletim sistemi olarak Windows CE yüklüdür. Uygulama esnekli i Ethernet kontrol paneli kendi bafl na bir PC veya bir Microsoft Windows terminal sunucusunun istemcisi olarak kullan labilir. TwinCAT otomasyon yaz l m ile birlikte, CP6608 makina ve süreç otomasyonu için denetleyici ve ekrandan oluflan tümleflik bir kontrol sistemine dönüflür. Ayr ca, bina otomasyonu uygulamalar nda, bina ve oda kontrolü kullan m için ideal çözümdür. Alüminyum gövdeli CP6608 kontrol paneli, önyüz için IP65 arkayüz için IP20 koruma s n f na sahiptir. Ön yüz için standart rengin d fl nda bütün standart RAL renklerinde siparifl edilebilir. Bofl minipci yuvas sayesinde PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS gibi fieldbus kartlar veya üçüncü bir Ethernet portu ile ilave bir seri port da mevcut yap land rmaya eklebilir. Alternatif olarak, enerji kesildi inde verilerin saklanmas n sa layan NOVRAM'l bir haf za kart da tak labilir. Kullan c 128, 256 veya 512 kbyte'l k NOVRAM kartlar ndan birini seçebilir. CP6608 Ethernet kontrol paneli tümleflik bir PC'ye sahiptir ve hem endüstriyel otomasyon hem de bina otomasyonu için çok yönlü kullan m imkan sunar. Panel, sadece dokunmatik operatör paneli veya PC kontrol sistemi olarak kullan labilir. BECKHOFF Tel: Fax: adresinde giriniz. Mikroifllemcili kaynak kontrol ünitesinin elektronik devresi tasar m ve yaz l m tümüyle Coflkunöz taraf ndan yap lm flt r. Mikroifllemcili Kaynak Kontrol Ünitesi 8 ARALIK 2008 Kaynak prosesi yaz l m nda, Coflkunöz'ün kaynak tecrübesine dayal özel algoritmalar kullan lm flt r. Ünitemizde sabit ak m özelli i vard r. Bu özellik sayesinde flebekedeki dalgalanmalara, saç parça yüzeylerindeki temas direci farkl l klar na, sekonder kablodaki deformasyonlara karfl kaynak ak m n set de erinde sabit tutarak, kaynak kalitesinde süreklilik sa lar. Ayr ca voltaj kompanzasyonu metodu ile sabit ak ma alternatif olarak, etkin de eri sabit olan voltaj ile kaynak yapabilmektedir. fiebeke de iflse bile kayna a uygulanan voltaj n etkin de eri set de erinde sabit tutulur. Haf zas nda 15 adet kaynak program saklayabilir. Kaynak trafosunun hem girifl (primer) taraf ndan hem de ç k fl (sekonder) taraf ndan iste e ve uygulamaya ba l ak m geribeslemesi yapabilmektedir. Step fonksiyonu özelli i sayesinde elektrod üzerindeki afl nmalar n kaynak kalitesini bozmamas için, punta say s artt kça, ak m da artt rarak kaynak kalitesinin devaml l n sa lar. Bu fonksiyon ayr ca ayn elektrodla daha çok punta yap lmas n sa lar. Ünitemiz ask punta kaynak makinas nda kullan ld nda iki pense birden çal flabilmektedir. ki penseye de ayr ayr valf ç k fl, step sonu uyar ç k fl ve step reset girifli sa lanmaktad r. Böylece iki pense etkin olarak kullan labilmektedir. Ayn ünite dikifl kaynak makinas ünitesi olarak da kullan labilmektedir. Darbeli kaynak özelli i sayesinde özellikle kal n saclar n veye birbirine tam düzgün temas edemeyen flekillenmifl saclar n kayna n kolayl kla sa layabilmektedir. Düflük ak m, yüksek ak m, flebeke voltaj nda afl r art fl veya afl r düflüfl gibi kaynak kalitesini etkileyen durumlarda hata mesaj ile operatörü uyar r. Bütün bu özellikler ve kolay ayarlanabilen sadelefltirilmifl parametre kontrolleri sayesinde kaynak kalitesi her zaman kontrol alt ndad r. ÇOfiKUNÖZ Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Afl r çevresel koflullar gerektiren endüstriyel ortamlarda, güvenirlik, kolay efllefltirme ve birbirinden ay rma özelli i Dairesel Konektörler CB/CA- Bayoneti CA-Bayonet, asl nda bir MIL-C-5015 konektörüdür fakat daha da gelifltirilmifl bir ba lanma sistemi vard r. CA-Bayonet, pozitif, h zla birleflen 3 noktal ters Bayonet kilidi ile MIL-C-5015'de kullan lan diflli ba lant n n yerini al r. CA- Bayonetin kaplamas, MIL-C-5015 diflli konektörler ile ayn boyuttad r ve ayn ba lant düzenine, ba lant lara ve performans özelliklerine sahiptir. Ancak, bu iki seri her yönden benzer de ildir. 1 ile 85 terminal aras nda 180'den fazla terminal düzeni mevcuttur ve her bir terminal için 245 Amper bulunmaktad r. Standart MIL-C-5015, güç ve sinyal ba lant lar n n kar flt r lmas n, sadece güç yada sadece sinyal özelli inin kullan lmas n mümkün hale getirir. Ba lant lar, lehim, s kmal, yada boyutlar 26 ile 0 AWG aras nda de iflen tel kal nl içeren PC sonland rmas fleklinde bulunabilir. Ayr ca, termokuplaj ba lant lar (J, Y, K,T) de mevcuttur. Bu konektörler neme, yo unlaflmaya, titremeye ve çeflitli tel çaplar ndaki ani alevlenmelere karfl tamamen dayan kl olacak flekilde ba lanm flt r. ki konektörün yar parçalar birbirleri ile efllefltirildiklerinde, ön taraftaki dinamik arayüz ba lant s art arkada ba lant rondelas çevresel olarak kapat lm fl bir donan m oluflturur. CT-Standart MIL-C-5015'e Dairesel Konektörler ITT Cannon Diflli Konektörleri, MIL-C- 5015'im afl r çevre koflullar nda çal flmas n sa lamak üzere tasarlanm fl ve üretilmifltir. Bu konektörler, bafllang çta uçaklar için tasarlanm flt r, ancak daha sonralar çeflitli ticari ve askeri uygulamalarda da kullan lmaya bafllanm flt r. Bu popüler konektör flekilleri, özellikle de maliyeti düflük ancak afl r sürtünmeye dayan kl konektörlerin gerekli oldu u yerlerde ticari uygulamalar için çok uygundur. 1 ile 65 pozisyon aras nda 180'den fazla terminal dizilifl düzeni ve her bir ba lant için 150'A e kadar mevcuttur. Standart MIL-C-5015 iç lastik dizilifli, güç ve sinyal düzeneklerinin kar flt r lmas n, sadece güç yada sadece sinyal özelli inin kullan lmas n mümkün hale getirir. Ba lant lar, lehim, s kmal, yada boyutlar 20 ile 0 AWG aras nda de iflen tel kal nl içeren PC sonland rmas fleklinde bulunabilir. Ayr ca, termokuplaj ba lant lar (J, Y, K,T) de mevcuttur. Bu konektörler neme, yo unlaflmaya, titremeye ve çeflitli tel çaplar ndaki ani alevlenmelere karfl tamamen dayan kl olacak flekilde ba lanm flt r. ki konektörün yar parçalar birbirleri ile efllefltirildiklerinde, ön taraftaki dinamik arayüz ba lant s art arkada ba lant rondelas çevresel olarak kapat lm fl bir donan m oluflturur. Afla dakiler gibi, afl r çevresel koflullar gerektiren endüstriyel ortamlarda, güvenirlik, kolay efllefltirme ve birbirinden ay rma özelli ine sahiptir: Jeneratörler, Hareket Kontrol, Demiryolu Ekipmanlar, Batarya Sistemleri, Off-Road araçlar, Bütün Mobil Ekipmanlar, Motorlar, Kaz Ekipmanlar, Endüstriyel Makineler, Sensörler, Gemiler, Telekomünikasyonlar PEI GENESIS TÜRK YE Tel: Fax: adresinde giriniz. Tasar m ve üretimi Emko Elektronik taraf ndan gerçeklefltirilen Messenger Geliflmifl tip Otomatik Jeneratör Transfer Kontrol Ünitesi, 2 farkl model olarak pazara sunulmaktad r. Otomatik Jeneratör Transfer Kontrol Ünitesi 10 ARALIK 2008 Jeneratörünüzün kontrolü Messenger ile art k cebinizde. Ürün, dahili GSM modemi ile, jeneratörde oluflacak her hangi bir alarm durumunu, tan mlayaca n z GSM numaran za SMS mesaj ile bildirebilmektedir. Gönderece iniz SMS mesaj ile kontrol edilebilen üründe, SMS mesaj ile Alarm silinebilmekte, RESET, STOP, START, mod de ifltirilebilmekte, parametrelerine eriflilebilmekte ve jeneratörün mevcut durumu sorgulanabilmektedir. Özellikle yerleflimden uzak verici, pompa istasyonu, depo vb., kullan c n n sürekli müdahale edemedi i, GSM erifliminin mümkün oldu u yerlerdeki jeneratörlere, dünyan n herhangi bir yerinden eriflerek müdahale edilebilmektedir. Messenger.PRO yerleflik ethernet ve Dial- Up modem haberleflme yap s ile jeneratörlerinizle s n rs z iletiflim kurman z sa lamaktad r. Telefon hatt na veya yerel ethernet a na direkt ba lanabilen ya da ADSL modem ile internete eriflebilen birden fazla ürün, Gen-Agent uzaktan yönetim ve takip SCADA yaz l m ile tek bir noktadan kontrol edilebilmekte, alarm durumlar yaz l m üzerinden izlenebilmekte ve arflivlenebilmektedir. Gen-Agent SCADA yaz l m na tan mlanacak 3 GSM numaras na, yaz l m taraf ndan takip edilen jeneratörlerde oluflan alarm durumlar SMS mesaj ile bildirilebilmektedir. EMKO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER LETKENL K ÖLÇÜM C HAZI Portatif EKONOM K KONTROL PLATFORMU Temel Uygulamalar için KAYIfi KOPMA ZLEME RÖLES 4200 Pulse/Dakika zleme Aral Endüstriyel proseslerde ve ar tma tesislerinde su kalitesi ve analizi büyük önem tafl maktad r. nsan sa l n ve endüstriyel proses kalitesini do rudan etkileyen s cakl k ve iletkenlik gibi parametrelerin izlenmesi gerekmektedir. Testo bu amaçla portatif ölçüm cihazlar ile komple çözüm sunmaktad r. testo 240 model iletkenlik ölçüm cihaz içme suyu ve at k su analizlerinde kullan labilir ve ar tma tesislerinin her aflamas nda h zl ve kolay kontroller gerçeklefltirilebilir. Testo 240' n teknik özellikleri flunlard r: Ölçüm aral : ms/cm / C / mg/l NaCl, Ölçüm de erinin ± %1'i hassasiyet, maks. 0.1 μs/cm rezolüsyon, Tuz seviyesi (NaCl) ölçümü, 4 elektrod teknolojisi sayesinde, yüksek iletkenlik de erleri ve elektrodlar üzerindeki tortulardan kaynaklanan ölçüm hatalar n n önlenmesi, Otomatik lineer ve non-lineer s cakl k kompanzasyonu, LCD ekran, 2sat rl, Otomatik kapanma. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. Phoenix Contact' n yeni nanoline serisi, kolay konfigüre edilebilen ve programlanabilen bir kontrol platformudur. Bu modüler kontrol platformu sayesinde karmafl k matematiksel modellemeler ve kontrol ifllemleri gerektirmeyen uygulamalar çok k sa sürelerde ve düflük maliyetlerle gerçeklefltirilebilir. Uzaktan kontrol ve izleme için çok say da haberleflme ara yüzüne sahip olan nanoline serisi ile büyük haberleflme a lar na ba lanmak mümkündür. Nanoline kontrol platformunun programlamas için kullan lan nanonavigator yaz l m sayesinde sistemin tasar m nda harcanacak zaman minimuma indirilmifltir. Her tip program, birkaç fonksiyon blo un ak fl diyagramlar kullan larak bir araya getirilmesi ile çok h zl ve kolay yaz labilmektedir. Taban ünitesinin modüler olmas kullan c n n, kontrol sistemini de iflen uygulama koflullar na veya ortaya ç kan yeni ihtiyaçlara, komple yeni bir çözüm gelifltirmeden adapte etmesini sa lar. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. H z ve V-kay fl izleyicisi olan DRIW-E16, motorun dairesel hareketlerini veya motor flaft na ba l olan V-kay fl hareketlerini (düflük h z) izler. Dairesel h zlar indüktif proximity switchler vas tas ile alg lan r. Kam taraf ndan, difllilerden, segmanl disklerden veya metal sinyal bayraklar ndan, sensör taraf nda (kontaks z bir flekilde) darbeler üretilir. DRIW- E16 monitörü, besleme kayna na L ve N terminalleri üzerinden ba lan r. Bunun üzerine dahili röle aktif hale geçer. Bafllang ç kontrol peryodunun sonunda (E er sürücünün düzgün kalk fl yapt ndan eminsek) sürücü sisteminin operasyonel kontaklar, E1 ve E2 terminalleri üzerinden, DRIW-E16 Monitörünü aktif hale getirir. E er sürücü sistemin h z nda bir azalma varsa veya kapama limitinin alt na düflerse, röle düfler ve k rm z hata LED'i yanar. Oluflan hata mesaj n silmek için, V-Kay fl monitörünü resetlemek veya beslemesini kesmek gerekmektedir. PROTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. ÜN VERSAL KONTROL C HAZI Dijital, PID Kontrol Formlu HELICAL MC SER S KAPL NLER Alüminyum ve Paslanmaz Çelik PLAST K RULMAN YATAKLARI Uzun Ömürlü ve Ekonomik 12 ARALIK 2008 ENDA EUC 742 yüksek teknoloji ile üretilen, hassas ölçüm yapabilen, PID kontrol formlu, dijital üniversal kontrol cihaz d r. Tufl tak m ndan seçilebilir Pt100, termokupl, 0-20mA ve 4-20mA üniversal giriflleri ile tüm çal flmalar n za cevap verir. Self tune özelli i ile en iyi PID parametreleri otomatik olarak ayarlan r. Çift display ekran sayesinde set ve proses de erleri ayn anda izlenebilir. Seçilebilir 0-20mA, 4-20mA, SSR ya da röle ç k fl bulunan cihazlarda RS485 opsiyonel modülü sayesinde ModBus RTU protokolü ile veri aktar labilir ve kontrol edilebilir. Güvenlik parametreleri ile programlanan cihaza d flar dan müdahale edilemez. Ergonomik tufl tak m ile gerekli set ayarlar kolayl kla yap labilir. ENDA EUC 742, tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Amerikan Helical firmas ürünü MC Serisi Kaplinler, orta-çal flma koflullar ndan (alüminyum kaplinler) a r-çal flma koflullar na (paslanmaz çelik kaplinler) kadar birçok uygulama için çözümler sunan endüsriyel motor mili kaplinleridir. MC Serisi kaplinler, pompalar ve k lavuz vidalardan konveyörlere kadar muhtemelen tüm ihtiyaçlar n za uyacakt r T6 alüminyum alafl m veya 17-4 PH korozyona dayan kl çelik (CRES) olarak üretilen bu seri, yüksek tork kapasitesine sahiptir. Son kullan c n n iste ine ba l olarak kama oluklu olarak da üretilebilen bu seri, yüksek paralel kaç kl k karfl lama kapasitesine sahiptir. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. Paslanma, çürüme yapmaz ve afl nma olmaz.uzun ömürlü ve ekonomiktir. FDA- FSDA Onayl d r. Standart döküm yataklar ile ayn ölçülerde olup döküm yataklardan %30 daha kuvvetli yüklere dayan r. Montaj kolayd r. Kolay de ifltirilebilen malzemelerdir. S cakl k aral -35 ile 102º dir. Kopmadaki gerileme dayan m mükemmeldir. Mekanik dayan m kararl l ve ölçü de iflmezli i mükemmeldir. Kararl geometrisinin hammaddesi bakteri ve kir türemesine engeldir. Bu yüzden bak m gerektirmez. ( stenirse paslanmaz ya danl k (gresörlük) ve burç verilir). Bu bahsedilen özelliklerden ötürü Alhan plastik rulman yataklar n n döküm yataklara göre kazançlar daha fazlad r. ALHAN ÇA RI ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER ÖZEL ISITICILI MOTORLAR So uk Havaya ve Yüksek Neme Dayan kl METEOROLOJ STASYONU Temel 7 Parametreyi Takip Eder VER TOPLAMA C HAZI Ölçümlerinizi Kay t Alt na Al r Abana Motorsan olarak, iklimsel flartlar ndan dolay afl r so uk hava veya yüksek neme maruz kalan bölgelere ihracat yapan üreticilerin ihtiyac olan özel s t c l motorlar n üretimini yapmaktay z. Is t c l, IP 56 - IP 66 ve daha yüksek korumal motorlar, konusunda deneyimli kadromuz ve test cihazlar m z sayesinde en verimli flekilde üreterek yüksek nem oluflan bölgelerin ihtiyac na cevap vermekteyiz. Sarg larda nem oluflma tehlikesi var ise, s t c uygulamas ile motorumuzun gövde içi s cakl sabit tutularak su yo unlaflmas önlenebilmektedir. Motorumuzun çal flmas esnas nda s t c kapal, motor çal flmad nda ise s t c devrededir. Yukar daki özellikler ile birlikte özel sar m uygulamalar m zda en k sa sürelerde teslim edilmektedir. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Davis Instruments meteoroloji ekipmanlar, tamam ABD üretimi olan genifl ürün yelpazesi ile her türlü meteorolojik ölçüm ve takip ekipmanlar ile pratik ve karl çözümler sunmay amaçlamaktad r. Size sunaca m z farkl seçeneklerle dilerseniz akademik araflt rmalar n zda ihtiyaç duydu unuz verilere ulafl n, dilerseniz seran z için gereken otomasyon sistemini birlikte gelifltirelim. Merkez ünite ile kablolu yada kablosuz irtibat kurabilen istasyon gövdesinden standart olarak temel 7 parametreyi takip edebilir, dilerseniz harici veri toplama aparat ile veriyi kay t alt na da alabilirsiniz. Bu parametreler flunlard r: Rüzgar yönü ve h z, S cakl k, Nem, Bas nç, Toplam ya fl miktar, Global Radyasyon (w/m 2 ), UV Radyasyon. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. Almemo M, 9 giriflten 99 girifle kadar geniflleyebilme özelli i olan bu veri toplama cihaz ile ölçümlerinizi kay t alt na alabilir ve LCD ekran ndan ölçümleri an nda izleyebilirsiniz. Cihaz n önemli genel özellikleri flöyledir: 9 giriflten 99 girifle kadar ço alt labilme, sensörleri otomatik tan ma, standart ölçüm parametrelerini okuyabilme, datalogger özelli i ile ölçüm kapasitesine ulaflabilme, yaz l m üzerinden ölçüm noktalar takibi, yaz l m üzerinden 99 kanal ayn anda izleyebilme, flarj edilebilir batarya sistemi, geniflleyebilir kasa yap s ve LCD ekran. Cihazla birlikte gelenler: Almemo M, 9 tane Almemo konnekör girifli, 2 tane konnektör ç k fl, max 40 kanal, 12V/2A adaptör, multi media card memory ve USB card okuyucu. RAM L M TED Tel : Fax : adresinde giriniz. KÜTLE DETEKTÖRLER AC Alg lamal SLCS/03 CPU 32K Haf zal M NYATÜR ENDÜKT F SENSÖRLER Art r lm fl Alg lama Aral 14 ARALIK 2008 Greenlee'nin yeni AC alg lamal Kütle Detektöreleri duvarlar n, tavanlar n, döflemelerin arkas ndaki tahta ve metal kütleleri ve kiriflleri bulur. Baz sensörler sürekli AC kablo uyar s ilave özelli ine de sahiptir. SF-530 Modeli kütle dedektörünün genel özellikleri flunlard r: Hem tahta hem de metal kütleleri bulur, S cak telleri bulmak için AC tarama ifllevi, Borular bulmak için metal tarama ifllevi, Kolay görüntüleme için ekran fl, Bir y l s n rl garanti. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar flunlard r: 1 Adet 9V pil, test kablolar, tafl ma çantas. ÜNAL KARDEfi ELEKTR K GEREÇLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Allen-Bradley, ekonomik SLCS/03 ifllemcilerin, haf za yetersizli inden yak nan kullan c lar n ilgisini çekebilecek ve bu yetersiz haf za problemini giderecek yeni ifllemcisini piyasaya sundugunu duyurur. Allen-Bradley 32K Haf zal SLCS/03 CPU'nun sayesinde, SLCS/03 ifllemcilerin haf za kapasitesi iki kat na ç kmaktad r. Bilindi i üzere, SLCS/03 ifllemciler, daha önce 8K ve 16K haf za seçenekleri ile sunulabiliyordu. Allen-Bradley 32K Haf zal SLCS/03 CPU ifllemcinin üzerinde, standart olarak RS232 ve Data Highway485 habeleflme portlar bulunmaktad r. PACPRO OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. TURCK Mini endüktif Sensörler, ufak gövde yap s na karfl n art r lm fl alg lama aral na sahiptir. 4 mm'lik çap veya M5x0,5 ölçülerine ra men, 1 mm'lik alg lama mesafesiyle bu ölçülerdeki klasik sensörlere oranla daha fazla bir performans göstermektedir. Bu özelliklerinden dolay TURCK Mini endüktif Sensörler otomasyon ve paketleme uygulamalar için idealdir. Güçlü d fl yap s sayesinde en zorlu çal flma ortamlar nda bile performans ndan hiçbir fley kaybetmez. Is de iflikliklerine, neme, makinelerdeki titreflime, sars nt ya, elektromanyetik alanlara ve gerilim s çramalar na karfl korumal olmas en zor koflullarda bile çal flmas n sa lamaktad r. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER CORIOLIS KÜTLE AKIfiÖLÇERLER S v Ak flkanlar çin EX-PROOF MOTORLAR Yüksek Korumal INCREMENTEL ENCODERLER Yüksek Çözünürlü e Sahip Coriolis Kütle Ak flölçerlerimiz, s v fazl ak flkanlarda yo unluktan etkilenmeden, ayn anda ak flkan n kütlesini, yo unlu unu, s cakl n ölçen hasas ölçme ürünleridir kg/dk dan kg/dk ya kadar ölçme aral olan kütlesel ak flölçerlerimizin yo unluk ölçme aral ise 0,3 3 gr/cm 3 dür. Standart 4-20 ma, pulse ve röle ç k fl mevcuttur. Islak k s mlar standart olarak AISI 316L oldu u gibi Hastelloy C olarakta üretilebilir. Üzerindeki say sal gösterge ile anl k ak fl ve toplam ak fl de erini görebilirsiniz. Hassasiyeti %0,2 olan ürünümüzün güç beslemesi 24 VDC veya 230 VAC seçilebilir. Proses ba lant s DN6...DN100, çal flma bas nc en fazla 40 d r. Patlama riski olan ortamlar için Ex-proof seçenekleri mevcuttur. BASS INSTRUMENTS Tel : Fax : adresinde giriniz. Cemp International Ex-proof motorlar ve yüksek korumal motorlar üretmektedir. Bu ürünlerin yan s ra çift h z, frekans de ifltirici, emniyeti art r lm fl, frenli vs.. elektromotorlar da üretmektedir. 2A Mühendislik'in Türkiye ve Orta Do u temsilcisini yapt Cemp firmas n n Ex -Proof Motor Portföyü flöyledir: 3 Fazl Ex-Proof motorlar (tek ve çift h z), Mono Fazl Ex-Proof motorlar, Frenli Ex- Proof motorlar (tek ve çift h z), Emniyeti art r lm fl Ex-Proof Motorlar, K v lc m ç karmayan Ex-Proof Motorlar, TEFC Motorlar (tek ve çift h z), Bask Makineleri için Ex-Proof Pompa ve Motorlar, Dikey dalg ç Pompa ve Motorlar (Freze, CNC Tezgah so utucu beslemesi), Yüksek frekansl motorlar. Motorlar maden sektörü için özel olarak üretilebilir. Voltaj, inverter için, T5 veya T6, IP56/66 olabilir. Mil uzunlu u, Renk, motor vs.. müflteri iste ine göre olabilir. 2A MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Delta Incrementel Encoderler, 5-15 ve 7-24 V gibi genifl DC besleme voltaj aral nda çal flabilmektedirler ppr gibi yüksek çözünürlü e sahip de iflik modellerde imal edilmifltirler. Incrementel olarak çal flmaktad rlar. 300 khz'e ulaflabilen frekans cevab mevcuttur. Delta Incrementel Encoderlerde, open kollektör, voltaj ç k fl, push-pull, line driver gibi de iflik ç k fl tipleri mevcuttur. Birbirinden 90 derece faz farkl A ve B faz fazlar, s f r pozisyon (z) faz ç k fllar mevcuttur. Bu encoderlar n çal flma s cakl -10 ile 70 C aral ndad r. F.A.S.T. FABR KA AYGITLARI Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 ARALIK 2008 PF40 HIZ KONTROL C HAZI Genifl Opsiyon Seçene i Makine sektörünün ve Endüstrinin bir çok noktas nda tüm ihtiyaçlar n z karfl - layacak özellikleri bar nd ran Allen Bradley PowerFlex 40 Serisi sürücüler genifl opsiyon seçene i ile tüm proseslere uyum sa l yor: IP66, 600 Volt, Haberleflme Opsiyonlar Ürünün öne çikan özellikleri flunlard r: Monofaze 2,2 kw'a, trifaze 11 kw'a kadar, RS 485 Haberleflme, 50 Derecede Kay ps z Çal flma (40 ile 50 derece aras nda ak m kayb yaflanmaz), 7 Digital Girifl, 2 Analog Girifl, 1 Analog Ç k fl, 1 Röle ve 2 Opto Ç k fl, PID/Timer/Counter/Step Logic/Trim Fonksiyonlar, PTC Girifli, Dahili K y c, IP66, 600 Volt, Haberleflme Opsiyonlar, RTU üzerinden 31 adet PF40 serisi ürün haberleflebilir veya 1 adet DevineNet opsiyonu ba lanan sürücü ile 4 sürücüye ulaflabilme. RATEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. YÜKSEK HIZLI BARKOD OKUYUCU stenilen Formatta Data Ç k fl Yüksek okuma performans, entegre CAN ve Ethernet TCP/IP arayüzü, basit kurulum ve h zl programlanabilirli i SICK CLV630 serisi barkod okuyucular n dikkat çeken özellikleridir. Filtreleme ve s n fland rma fonksiyonlar, veri ç k fl n n istenilen formatta al nmas n sa lamaktad r. Üstün kod çözme algoritmalar ve düflük kontrastl kodlarda gösterdi i performans, kirli veya hasarl barkodlar n da okunabilmesini sa lar. CLV630, kodun nesne üzerindeki genifl bir alanda aranmas n gerektiren görevler için, haraketli üst aynal versiyonu olarak da temin edilebilir. CLV630, çok iyi bilinen CLV430'un baflar hikayesini, artt r lm fl okuma performans ve gelifltirilmifl iflletim, tan konsepti sayesinde devam ettirmektedir. 1,200 Hz tarama frekans ve SMART kod çözme özelli i ile CLV630, kalitesi arzulanandan çok daha kötü barkodlar da, güvenilir bir flekilde tan mlayarak h zl flekilde sisteme iletmektedir. SICK TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜ Süper-Mini M5 Serisi Japon M-System'in proses ve fabrika otomasyonunda ihtiyaç duyulan 4-20 ma, 0-10V, Thermokupl, RTD, potansiyometre, direnç, frekans gibi standart sinyallerin 3 yollu izolasyonu ve dönüflümü için gelifltirdi i süpermini M5 serisi kullan c lar na hem yüksek kaliteyi ve esnekli i hem de ekonomik çözümleri bir arada sunuyor. M5 Serisinin genel özellikleri flunlard r: Girifl/Ç k fl/ Besleme aras nda 2000Vac izolasyon, 24 Vdc besleme (iste e göre tüm tiplerde 220 Vac besleme imkan ), Ön yüzde led, zero ve span ayar, Düflük profil (41 mm derinlik), DIN raya montaj, Panel arkas na dahi kolay montaj, Müflteri iste ine göre adetten ba ms z özel üretim imkan ürünü ile farkl konfigürasyon sunan M-System, Türkiye'de 3D Mühendislik taraf ndan sat lmaktad r. 3D MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER TORBALAMA KANTARLARI Otomatik Torbalama Makinesi Esit BF Torbalama Kantarlar dökme malzemenin belirli a rl kta torbalanmas nda kullan lan otomatik torbalama makinesidir. Operatörün dolum a z na torbay takmas ile çal flmaya bafllar, set edilmifl miktar iki kademede hassas olarak torbaya doldurur ve dolum bitince dikifl band na b rak r. Kendinden hareketli olan dikifl band üzerinde torban n a z dikilerek kapat l r ve dolum sahas ndan al n r. fllem art arda seri olarak devam eder. Esit BF Torbalama Kantar mikro ifllemci kontrollü ve tam elektroniktir, doldurulan torbalarla ilgili adet ve a rl k raporlar al nabilir, PLC ve bilgisayar gibi di er elektronik cihazlara ba lanabilir. Genel özellikleri: kg tart m aral, H zl ve hassas tart m, Programlanabilir torba say s, Ayarlanabilir alt ve üst limitler, Otomatik ve Manüel çal flma, Tolerans d fl tart mlarda uyar, Üst hazne seviye kontrolü, A rl k adet bellekleri, Kolay kalibrasyon, Hatalara karfl alarm sistemi, Paslanmaz çelik opsiyonu, Endüstriyel ç k fl opsiyonlar, Dikifl band opsiyonu. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. ZIRCONIA OKS JEN ANAL ZÖRÜ Çok H zl Tepki Süreli GE Sensing Panametrics CGA351 zirconia oksijen analizör serileri, temiz ve kuru olan herhangi bir de iflken gaz ak m n n veya atmosferin izlenmesi ve kontrolü için uygundur. Kazanlar besleyen oksijeni zenginlefltirilmifl hava, kar fl k fuel gaz n yanma indeksi ve plastiklerin s ba lamalar esnas nda içerdi i oksijen genel kullan m alanlar d r. 350 zirconia oksijen analizör serileri oksijen ölçümünü 0.1 ppm ile 100% aral nda gerçeklefltirir. Yüksek s cakl kta azalan atmosferde, sensör ölçümü kimyasal dengedeki mevcut oksijen ve nem miktar n gösterir. Cihaz tepki süresi çok h zl d r - basamak de ifliminin %90' bir saniyeden daha k sa sürede gerçekleflir. Ek olarak, ölçüm hassasiyeti düflük oksijen konsantrasyonlar nda daha yüksek olur. Analizörün, tamamen dayan kl sensör ile çal flmas en önemli özelliklerinden biridir. Kalibrasyon kontrolü veya ayarlama çok nadiren gerekti inden aylarca sorunsuz çal flma koflullar sunar. Kalibrasyon kontrolü gerekti inde, ppm'den yüzde oksijene kadar tüm ölçüm aral için tek-nokta kalibrasyon yeterlidir. ENOTEK Tel : Fax : adresinde giriniz. MOELLER EC4P KOMPAKT PLC Kolay Programlama, Yüksek Performans Moeller easy Control EC4P; küçük ve orta ölçekli otomasyon projelerinde kullan c dostu çözümler sunan ideal bir kompakt PLC'dir. 256 kbyte program haf zas n n yan s ra güçlü ifllemcisi ve CANopen, Ethernet gibi geliflmifl haberleflme seçenekleri ile kullan c ya genifl uygulama alanlar sunuyor. Bununla birlikte Ethernet arayüzü sayesinde OPC ve a üzerinden programlama imkan sa lamaktad r. EC4P 'nin genel özelliklerini k saca flöyle özetleyebiliriz: Easy ailesinin tüm geniflleme ve haberleflme modülleri (Asi, Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet) ile uyumludur. Dahili haberleflme portu CANopen ve easy-net olarak kullan labilir. Dahili Ethernet arabirimi sayesinde kolayl kla programlama ve OPC server ile haberleflme imkan na sahiptir. Haf za kart program ve firmware güncellefltirmesini basitlefltirir. Ayr ca data arflivlenmesi için kullan labilir. easysoft- CoDeSys ile IEC standartlar nda programlama yap labilir. Bu program 6 farkl dilde (IL/FBD/LD/ST/CFC/SFC) programlama olana sa lar. MOELLER ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 ARALIK 2008 MODBUS GATEWAY 1 ve 2-Port Seri-Ethernet MB3170 ve MB3270 cihazlar, endüstriyel Modbus a lar n n tüm tip ve boyutlar n n bütünlefltirilmesi için maksimum esneklik sa lamak amac yla gelifltirilmifl Modbus Gateway'lerdir. Seri master'dan seri slave'e veya eflzamanl seri ve Ethernet masterlar dahil, hemen hemen her master ve slave kombinasyonu içine Modbus TCP,ASCII ve RTU cihazlar entegre etmek amac yla tasarlanm fllard r. Özel bir priority control (öncelik kontrolü) özelli i acil komutlara an nda cevap verilmesine olanak tan r. Tüm modeller sa lam yap lm fl olup, DIN-Raya monte edilebilir özelliktedir.opsiyonel modellerinde yerleflik optik izolasyon vard r (MB3170I/3270I modelleri). Özellikleri: Konfigürasyonu son derece kolayd r, Slave modda 16 TCP master ve 62 seri slave'e kadar efl zamanl destek, Master modda 32 TCP slave deste i, Acil durum istek tünelleri QoS kontrolü sa lar, Gömülü Modbus protokol analizörü, Redundant çift DC güç giriflleri, Kolay kablolama için yerleflik kademeli Ethernet özelli i. GSL Tel : Fax : adresinde giriniz. MOVI-PLC/HAREKET KONTROLÖRÜ 64 Eksene Kadar Kontrol Sew-Eurodrive, DHE41B-MOVIPLC advance serisi PLC/Hareket kontrolörünü piyasaya sundu. DHE41B, basic serisinin tüm özelliklerine ek olarak çal flma s ras nda veri hesaplayabilmekte ve çokeksen interpolasyon hareket kontrolü sa layabilmektedir. Ayn anda 64 ekseni kontrol eder. ETHERNET yoluyla kontrol seviyesine direkt olarak ba lanma özelli i, bu ürünün, komple otomasyon çözümü için uygunlu unu göstermektedir. Genel Özellikleri: 2x ETHERNET arabirimi (10/100 BaseT), 2 CAN arabirimi, 1 elektriksel izoleli, -2x RS-485 arabirimi, USB, PROFIBUS slave DP-V1 (DHP41B), DeviceNet (DHD41B), PLC ve haberleflme durum göstergesi, 8 dijital I/O (DHP41B / DHD41B), 8 MB program haf zas, 4 MB veri haf zas, 32 kb sabit de iflken, 8 kb sistem de iflkeni (sabit), maks IL sat r/ms, Serbest eksenli çal flma,5 cycle-task (1 ms ms), Firmware ve uygulama program için PCokunabilir haf za kart. SEW EURODRIVE Tel : Fax : adresinde giriniz. OPTITEMP SER?S? Hassas Sıcaklık Ölçümü Maksimum güvenirlik, kesinlik ve proses güvenli i 85 yıldır KROHNE nin en önem verdi i de erler olmufltur. Bu gelene i flimdi de OPTITEMP serisi ürünlerimiz ile endüstriyel termometreler ve aksesuarları alanında da sürdürüyoruz. Uzun süredir kendini kanıtlamıfl ve test edilmifl metodlar en yeni üretim teknolojileri ile harmanlanarak gelifltirilen KROHNE OPTITEMP serisi ürünlerimiz, bir enerji santralinde buhar hatlarındaki sıcaklık ölçümü yada bir mandıradaki sütün sıcaklı ının tespiti olsun, en az müflterilerimizin uygulama gereksinmeleri kadar çok yönlüdür. OPTITEMP serisi ürün ailemizde; Standardize edilmifl termometreler ve de ifltirilebilir ölçüm inletleri, Standart yada özel malzemeden üretilebilen ayrı tasarlanan thermowell ler, PT1000 yada thermocouple olan ölçüm inletleri, Özel üretim thermocouple yada PT100 ler, Çok genifl ba lantı seçenekleri, Do rudan üzerine ba lanabilen yada ray monte analog ve dijital transmiterler, Kullanıfllı aksesuar seçenekleri mevcuttur. KROHNE-ENELSAN Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar Ticaret Ltd. fiti., Tel: , Staubli, Stäubli International AG nin sviçre ve di er ülkelerdeki tescilli ticari markas d r. Stäubli, 2008 adresinde giriniz.

20 Endüstriyel elektrik & elektronik GELECEK NES L V DALI KLEMENS Raya Geçmeli Tip Dünya çap nda en yayg n kullan lan ve en iyi tan nan ba lant türü olan vidal ba lant, yüksek bask kuvveti, düflük kontakt direnci ve ayn noktaya birden fazla kablo ba lama esnekli i ile di er ba lant türlerinden ayr l r. Phoenix Contact' n yeni vidal klemens serisi olan UT, CLIPLINE Complete sisteminin bir parças d r. Yayl, Push-in ve Quickon h zl ba lant teknolojilerindeki köprüleme sistemine, etiket ve aksesuarlara sahiptir. Böylelikle dört ba lant teknolojisi birbiriyle kombine edilebilir ve ortak aksesuar sayesinde stok maliyetleri azal r. Phoenix Contact' n vidal klemensleri vidan n gevflemesine karfl patentli bir tasar mla yap sal olarak korunmufltur. Bu nedenle bak m gerektirmezler. UT serisi topraklama klemenslerinin raya geçmeli tipte olmas, standart geçmeli köprüleri kullanmas ve bak m gerektirmemeleri zamandan ve iflçilik maliyetlerinden kazand ran di er unsurlard r. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. VOLTMETRE Temass z Gerilim Alg lay c GT-11 Modelinin öne ç kan özellikleri flunlard r: H zl, kolay temass z gerilim tespiti, E er gerilim mevcutsa, parlak LED ikaz ve sesli alarm, ON (Aç k)/off (Kapal ) anahtar sayesinde daha uzun pil ömrü, Prizlerde, ayd nlatma armatürlerinde, devre kesicilerde, tellerde ve kablolarda gerilim olup olmad n belirlemek ve kablodaki kopuklu u bulmak için kullan l r, Yorgunlu u azaltan ergonomik gövde yap s, Kullan fll kalem ölçüsü sayesinde cebe veya tak m torbas na s ar, H zl ve kolay bir flekilde pil de ifltirmek mümkündür, Ömür boyu s n rl garanti (düflme ve benzeri durumlardan kaynakl ar zalar hariç). Ürünle birlikte 2 Adet 1.5 V AAA pil aksesuar olarak sunulmaktad r. GT- 11 Modelinin teknik özellikleri flunlard r; Gerilim Alg lama: AC V , Frekans: Hz, Ölçme S n f : CAT IV, V. ÜNAL KARDEfi ELEKTR K GEREÇLER Tel : Fax : adresinde giriniz. YÜKSEK VOLTAJ ZOLASYON TEST C HAZI 12 kv, Dijital, Mikroprosesör Kontrollü Mikroprosesör kontrollü yüksek voltaj izolasyon test cihaz KYORITSU KEW 3128, kablolar n, transformatörlerin, motorlar n ve jeneratörlerin izolasyon karakteristiklerinin analizi için uygundur. 35 T 'a kadar direnç ölçer. Test voltaj maksimum V, k sa devre ak m ise maksimum 5 ma 'dir. 500V dan V 'a kadar 6 kademeli genifl ölçüm aral olup, test voltajlar 5V~100V aras nda seçilebilir. Polarizasyon indeksi, dielektrik absorbsiyon oran, dielektrik boflalma indeksi ve kapasitans ölçümü vard r. Kaçak ak m de erleri ve izolasyon direnci de erlerindeki de ifliklikler ekranda grafik olarak görüntülenebilirler. Genifl, ayd nlatmal LCD grafik ekran bar graph göstergelidir. Standart aksesuarlar ndan USB kablosu ve PC yaz l m kullan larak, haf zadaki veya ölçülen data, gerçek zamanl olarak bilgisayara aktar labilir. Dahili haf za maksimum data al r. SANPA ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 ARALIK 2008 PC PANO S STEMLER Ekipman Güvenli ini Sa lar PC pano sistemleri bilgisayar ekipmanlar n z n tamam n korumak için gelifltirilmifllerdir. Bu ekipmanlar ekrandan bilgisayar gövdesine, yaz c dan klavye ve mouse kadar çeflitli olabilirler. Rittal PC panolar bu hassas ekipmanlar nemden, kirden, s de iflimlerinden ve yetkisiz kullan mdan korur. Bu pano sistemlerinin temel ihtiyac ergonomi, tasar m, kalite ve aksesuar çeflitlili idir. Makine kontrol panolar nda ise imalat ortam nda kullan lmalar sebebi ile pano koruma derecesi ve panonun hammaddesi önem kazan r. Bu tarz sistemlerde Rittal'in IP65 koruma derecesi ekipman n z n suya ve toza karfl dayan m n artt r rken, alüminyum gövdesi de s ya karfl dayan m n artt r p ekipman n güven içerisinde çal flmas n sa lamaktad r. R TTAL PANO Tel : Fax : adresinde giriniz. AKIM DÖNÜfiTÜRÜCÜLER AC/DC ve DC/DC T201 modeli AC/DC Ak m Dönüfltürücüsüdür: Dip-switchler ile 5-40A (AC) fleçilebilir 8 farkl skala ayar mevcuttur. Boyutlar : 38 x 40 x 20 mm dir ma analog ç k fll d r. %0,2 den küçük ölçüm do rulu una sahiptir. Güç tüketimi 50 mw dan azd r. Çok küçük ç k fl dalgalanmas na neden olur ve yedek filtre kontrollü cevap h z mevcuttur. T201DC modeli DC/DC Ak m Dönüfltürücüsüdür: Dip-switchler ile 5-40A (AC) fleçilebilir 8 farkl skala ayar mevcuttur. Boyutlar : 38 x 40 x 20 mm dir ma analog ç k fll d r. %0,2 den küçük ölçüm do rulu una sahiptir. Manyetik ölçüm prensibine göre çal fl r. Is de ifliminden etkilenmeden ölçüm yapabilir ve ak m paralellemelerine gerek olmadan çal fl r. NET MÜHEND SL K OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. ANAL ZÖR Zengin Analiz Özellikleri Tektronix MSO/DPO ailesinin yeni üyesi MSO/DPO2000 serisi üstün performans n n yan s ra zengin analiz özellikleri ile de öne ç k yor. 2/4 analog kanal, 16 lojik kanal (MSO2000), 100 ve 200 MHz bant geniflli i, 1GS/sn gerçek zamanl örnekleme oran ve kanal bafl na 1M kay t uzunlu una sahip MSO/DPO2000 serisi dijital fosfor teknolojisi ile de 5000 wfm/sn dalgaformu yakalama h z sa l yor. Bunun yan nda 29 otomatik ölçüm, seri veriyolu tetikleme ve analizi (CAN, LIN, I 2 C, SPI, RS-232/422/485/UART), paralel veriyolu tetikleme ve analizi (MSO2000), FilterVU TM ayarlanabilir alçak geçiren filtre ve Wave Inspector TM geliflmifl arama gibi özellikleri ile de ölçüm ve hata ay klama ifllemlerini fazlas yla kolaylaflt r yor. Ayr ca 7 TFT-LCD renkli ekrana sahip MSO/DPO2000 serisi, USB üzerinden bilgisayara ba lanabiliyor, USB belle e kay t yapabiliyor ve PictBridge uyumlu yaz c lara direkt olarak yazd rabiliyor. NETES MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

PowerCEMS100. Online teknik sayfa

PowerCEMS100. Online teknik sayfa Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip PowerCEMS100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

RedoMayer Makina ve Otomasyon

RedoMayer Makina ve Otomasyon RedoMayer Makina ve Otomasyon >Robotik Sistemler >PLC ve modülleri >Operatör Panelleri >Servo Motor ve Sürücüleri >Redüktörler >Encoderler www.redomayer.com RedoMayer Makina ve Otomasyon, 20 yılı aşan

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER. Analog Sinyal Dönüştürücüler. Analog Sinyal Dönüştürücüler

ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER. Analog Sinyal Dönüştürücüler. Analog Sinyal Dönüştürücüler Analog sinyal dönüştürücüler petrol, kimya, enerji, su arıtma, çimento ve demir çelik gibi birçok endüstri ve proses otomasyonunda kullanılmaktadırlar. Üretim prosesinde sıcaklık, basınç, akış miktarı,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı