Dear Participants. De erli Kat l mc lar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dear Participants. De erli Kat l mc lar"

Transkript

1

2 De erli Kat l mc lar Elektronik Vadisi ve Uluslararas Silahl Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Birli i Türkiye ubesi, AFCEA Türkiye olarak Askeri Elektronik Seminerlerinin 2.sini sizlerle bulu turman n mutlulu unu duymaktay z. Bu etkinli imizin ana temas "Askeri Elektronik Sistem ve Teknolojilerindeki Geli meler" olup, esas amac m z, böyle bir etkinlikte elektronik sektörü ile ilgili sivil ve askeri kamu, akademik ve özel kurulu temsilcilerimiz ile üniversiteli gençlerimizi bir araya getirerek yeni sistem ve teknolojiler hakk ndaki bilgi, deneyim ve görü al veri ini ve tan malar n sa layacak sinerjiyi yaratabilmektir. Bu maksatla, etkinli imizde genel seminer sunumlar n n yan s ra, güncel konularda çal tay ve kurs eklinde parallel oturumlar n yer almas n sa layarak mühendislerimize daha yararl olabilme gayreti içindeyiz. Dünyan n en büyük savunma sanayii kurulu lar listesinde 76 nc s raya yükselen, Türk Savunma Sanayimizin öncü kurulu u ve AFCEA irket üyesi ASELSAN A.., bu etkinli in Ana Sponsoru olmu tur. Bu seminerin haz rlanmas nda katk sa layan tüm sponsorlar m za ve destekleyen kurulu lara çok te ekkür eder, gelecek y llarda yeni seminerlerde yine bulu may dileriz. Dear Participants We, as Electronics Valley and Armed Forces Communications and Electronics Association International Türkiye Chapter (AFCEA Türkiye), are so much glad to present to you the 2nd Military Electronics Seminar. Focusing on the theme "The Developments in Military Electronics Systems and Technologies ", our main goal in organizing this event is to bring together government, military and private sector representatives from electronics industries, and professors and students from academia, creating synergy which would bolster the information, experience and idea exchange about new advanced technologies. In addition to general seminar presentations, by incorporating industrycertified technical workshops and a short course into this seminar event, we also endeavour to be more beneficial to our dear attendees. We tend to create an atmosphere where, by being exposed to the latest novel technological advances in their fields, participants would leave the seminars empowered with more detailed and pragmatic technical knowledge. We are so much glad to announce that ASELSAN Inc. which is also a corporate member of AFCEA has given a great support for the organization of the 2nd Military Electronics Seminar by becoming the main sponsor. We would like to thank all our sponsors and the supporting organizations and companies for joining our efforts. We look forward to seeing you all at this very exciting seminar event. Serdar ERKOCA Seminer Koordinatörü ELEKTRON K VAD S Serdar ERKOCA Seminar Coordinator ELECTRONICS VALLEY 1

3 2. ASKER ELEKTRON K SEM NER 11 Eylül 2012, Sal - September 11, 2012, Tuesday KEMAL KURDA SALONU - HALL: KEMAL KURDAS Aç l.bora BÜYÜKÖNER AFCEA Türkiye Ba kan 09:00 09:15 September 11, 2012, Tuesday Opening Ceremony. Bora BÜYÜKÖNER The President of AFCEA Turkiye Chapter 09:15 10:00 September 11, 2012, Tuesday Teknolojik Üstünlük ve Verimlilik Baki ENSOY 5

4 10:00 10:35 September 11, 2012, Tuesday SAVUNMA TEKNOLOJ LER NDE TÜRK YEY ÜSTÜN KILMAK ASKER ELEKTRON K TEKNOLOJ S NDE ÜSTÜN OLMAYA BA LI Dr. Faruk ÖZLÜ Sistem Projeleri ve Lojistik ten Sorumlu Müste ar Yard mc s Deputy Undersecretary (System Projects and Logistics) Askeri elektronik; muhabere, komuta kontrol, bilgi teknolojileri, elektronik harp gibi unsurlar içinde bulunduran, bu yönüyle platform ve sistemlere görme, duyma, konu ma, kontrol etme, yönetme ve kar t rma yetenekleri kazand ran savunma sanayi sektörünün en önemli alanlar ndan birini olu turmaktad r. Örne in; arazide görev yapan tank operatöründen, gemideki silah subay na ve uçak pilotuna kadar TSK n n her unsurunun en güncel bilgiye en h zl ve güvenilir ekilde ula mas, uygun komuta kontrol altyap s ile sahip oldu u bilgiyi anl k olarak payla mas muharebe sahas nda çok önemli bir kuvvet çarpan olmaktad r. Bu bak mdan, bugünkü seminer çok büyük önem ta yor. Müste arl m z; TSK n n ihtiyaçlar na odakl, derinli i olan bir askeri elektronik teknolojisi olu turulmas amac yla, gelece e dönük planlama, yap lanma ve uygulama faaliyetlerini, stratejik yönetim anlay içerisinde yürütmektedir. Bu sebeple bugün gelinen noktada; kara, hava ve deniz platformlar ile bu platformlarda kullan lan yaz l m ve donan m önemli oranda milli imkanlarla geli tirilebilir olmu tur y l nda Savunma Sanayii 25 firmalar listesinde yaz l m ve elektronik alt sektöründe 13 firmam z (ASELSAN, HAVELSAN, STM, M KES, AYESA, GATE ELEKTRON K, YALTES, M LSOFT, HTR, KOÇ B LG, SAVRON K, ATEL TELEKOMÜN KASYON, SDT) yer almaktayd. Bu alt sektörün Savunma ve Havac l k cirosu 1 milyar dolara yak nd. Geçen y l da (2011) benzer bir tablo görülmektedir. Askeri elektronik alan nda faaliyet gösteren firmalar yakla k 1 milyar dolarl k ciroya ula m t r. Müste arl m zda seri üretimi ve TSK ne teslimi öngörmeyen Ar-Ge projeleri ile platform projeleri içinde yer alan askeri elektronik projeleri hariç, sadece MEBS ve Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Ba kanl klar nda yürütülen askeri elektronik a rl kl proje say s 100 ün üzerindedir. Bu projelerden halen sözle mesi imzalanm 57 adedinin toplam bedeli de 3 milyar dolard r. Söz konusu projelerle, Türk Silahl Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlü ü, M T ihtiyaçlar için ED/ET Sistemleri, Kendini Koruma Sistemleri, Radar Sistemleri, Elektronik taarruz sistemleri, Bilgi Teknolojileri ve Simülasyon Sistemleri, Elektro-optik sistemleri ile Komuta Kontrol ve Haberle me Sistemleri tasar m ve üretimi gerçekle tirilmektedir. A larla birbirine ba lanm kuvvetler, bilgi payla m sayesinde, durum hakk nda bilgi sahibi olmakta, karar süreci k salmakta ve muharebe etkinli i artmaktad r. A içerisinde yer alan kuvvetler, ba ta bilgi teknolojisi olmak üzere, teknolojiden azami yararlanma imkan bulmaktad r. Bu sayede 7

5 muharebe sahas n n boyutlar geni lemektedir. Daha büyük alanlar, daha küçük kuvvetlerle kontrol etme imkan bulunmakta, muharebe alan nda bilginin, h zl, güvenilir ve zaman nda ak sa lanmaktad r. Günümüz karma k askeri sistemleri, sahip olduklar komuta kontrol altyap lar ve bu altyap larda kullan lan bili im donan mlar sayesinde, birbirleriyle bütünle mi bir ekilde etkin olarak kullan labilmektedir. Örne in, bir hava platformunda üretilen bilginin gerçek zamana yak n bir sürede bir gemi platformuna aktar lmas ile hava platformunun menzili d nda yer alan bir dü man unsuru hakk nda gemi platformu bilgilendirilebilmektedir. Benzer ekilde bir kara birli inde üretilen bilginin yine gerçek zamana yak n bir sürede ilgili bir hava platformuna aktar labilmesi mümkün olabilmektedir. Bilginin bu ekilde aktar lmas ihtiyac baz güvenlik gereksinimlerini de ortaya ç karm t r. Elektronik kar tedbir faaliyetlerinin yo un olarak kullan ld muharebe ortam nda bilginin güvenli olarak aktar lmas ve aktar lan bilginin do rulanmas önemli bir ihtiyaç olarak ortaya ç kmaktad r. Bu amaçla, yüksek güvenilirlikte milli olarak geli tirilmi kripto algoritmalar kullanmak, bilgi al veri i yapacak unsurlar aras nda zaman senkronizasyonu kurmak bir zorunluluk olmaktad r. Bu seminer vesilesi ile son günlerde s kça gündeme gelen siber sava lar üzerinde durmak ve siber tehditle ilgili dü üncelerimi sizlerle payla mak istiyorum. Ekonomik, politik, askeri veya psikolojik amaçlar için, hedef seçilen ülkeye yönelik bilgi ve ileti im sistemleri üzerinden gerçekle tirilen organize sald r lar bütünü Siber Sava (Cyber Warfare) olarak tan mlanmakt r. Siber sava larda hedef; ülkelerin Kritik Bilgi Sistem Altyap lar olmaktad r. Bu altyap lar su, enerji, bankac l k, acil hizmetler, savunma sanayii, bilgi ve ileti im sistemleri, güvenlik vb. olabilmektedir. Asimetrik sava olarak da adland rabilen siber sava lar günümüzde klasik sava lara destek olarak kullan lmakla birlikte ba l ba na bir sava olarak da kullan lmas mümkün olmaktad r. Siber sava larda etki çok yüksek, maliyetler de çok dü üktür. Siber sava larda bir ülkeyi i gal etmeye gerek olmad gibi sald r kayna n n bulunmas da oldukça zordur. Siber sava lar ülkelerin güvenliklerini tehdit etmekle birlikte ülkeleri savunmaya ve proaktif tedbirler almaya da zorlamaktad r. Hatta baz ülkeler kendi siber komutanl klar n kurmaya ba lam t r. Türkiye de de Milli Güvenlik Kurulu seviyesinde ele al nmaya ba lanan siber tehditler bilgi teknolojilerinin kullan m n n yayg nla mas ile artarak devam edecektir. Siber sald r lar sonucunda bir ülkenin güvenlik, sa l k, enerji, ula m, haberle me, su da t m, bankac l k, acil hizmetler vb. kamu hizmetlerinin verilememesi söz konusu olabilmektedir. Bu hizmetlerin verilememesinin yan s ra, sald r ya maruz kalan ülke halk n ve yönetimini siber ortamda yan ltma haberleri ile psikolojik olarak da etkilemek mümkün olmaktad r. Ayr ca siber sald r lar ile ülkelerin sivil ve askeri hassas ve k ymetli bilgilerine ula labilmekte, söz konusu bilgiler çal nabilmekte hatta silinebilmektedir. Art k siber ortam n kara, deniz, hava ve uzay ortam ndan sonra be inci sava ortam olarak ifade edildi i ve uyguland görülmektedir. ABD nin 2010 y l nda yay mlad Ulusal Güvenlik Belgesinde de siber ortam be inci sava ortam olarak geçmektedir Dönemi Stratejik Plan m zda vizyonumuzu Savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye yi üstün k lmak olarak belirledik. SAVUNMA VE GÜVENL K TEKNOLOJ LER NDE ÜSTÜNLÜK ANCAK ASKER ELEKTRON K TEKNOLOJ S NDE ÜSTÜN OLMAKLA MÜMKÜNDÜR. Önümüzdeki dönemde savunma ve güvenlik teknolojilerinin önemli ö elerinden biri olan askeri elektronik alan nda ülkemizi öne ç karacak, üstün k lacak projelerde birlikte çal mak ümidiyle bu seminerin ba ar l olmas n temenni ediyorum. 10:35 11:00 Çay Kahve Molas - Coffee Break 8

6 11: September 11, 2012, Tuesday Mete ARSLAN Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Ba kan Savunma Tedarik Sistemi SSM nin tan t m Organizasyon Ana Görevler Öncelikler Tedarik Modeli Geli imi Projelerin Gerçekle tirilmesi SSM taraf ndan yürütülen Ana Elektronik Projeler Elektronik Projeler Elektro-Optik Projeler Di er Projeler Mete ARSLAN Head of Department (Communications, Electronic and Information Systems) Defense Procurement System Introduction of SSM Organization Primary Tasks Priorities Procurement Model Evolution The Realization Of Projects Main Electronic Projects Undertaken by SSM Electronics Projects Electro-Optical Projects Other Projects 9

7 Yrd. Doç. Dr. Altan ÖZK L Savunma Planlamas Sürecinde Üniversite Ara t rma Merkezlerinin Rolü 11: September 11, 2012, Tuesday Asst. Prof. Dr. Altan ÖZK L Defence Planning Process and The Role of University Research Centers Yrd. Doç Dr. Altan ÖZK L Savunma Planlamas, ülke silahl kuvvetlerinin teknolojik geli melere paralel olarak modern hale getirilmesinin temel sürecidir. Bu süreçte, silahl kuvvetler, misyonlar nda, vizyonlar na ula abilmek için, ihtiyaçlar n belirlemekte ve bu ihtiyaçlar kar layacak sistemlerin geli tirilmesine yönelik planlama, programlama ve bütçeleme çal malar n yürütmektedirler. Bu süreçte yürütülen faaliyetler, ara t rma, analiz, modelleme ve simülasyon gibi bilimsel çal malar n, ihtiyaç sahibi makam, üniversite ve endüstrinin kat l m ile uyumlu bir ekilde yap lmas n zorunlu k lmaktad r. Bu çal malarda süreklili in sa lanabilmesinin ana noktalar ndan birisi de üniversite ara t rma merkezleridir. Bu sunumda savunma planlama süreci ve üniversite ara t rma merkezlerinin rolü üzerindeki görü ler ve dü ünceler ile birlikte At l m Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Ara t rma Merkezi nin tan t m yap lacakt r. Asst. Prof. Dr. Altan ÖZK L Defence planning is a main procees in order to modernize Armed Forces of any country with parallel to technological developments. In the light of their mission and to reach their vision, The Armed Forces have been conducting planning, programming and budgeting studies to define their needs and develop systems that will satisfy these needs. The carried out activities in this process, have been making scientific studies with the participation of need owner, university and industry such as research, analysis, modeling and simulation mandatory. University research centers are one of the main points for providing sustainability in these studies. Thoughts and suggestions on defence planning process and the role of university research centers with the introduction of At l m University Defence Technologies Applications and Research Center will be identifed in this presentation. 12: September 11, 2012, Tuesday HF Telsiz Haberle mesinde Say sal Teknolojiler ve ASELSAN HF Telsizleri Saffet BAYKA 12:30 13:45 Ö le Aras - Lunch Break 10

8 At l m Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Ara t rma Merkezi At l m Üniversitesi SavTAM n misyonu, Türk Silahl Kuvvetleri nin de i en ana sistem ihtiyaçlar n n herhangi bir yabanc ülke k s tlamas na tabi olmaks z n, yurt içinden özgün tasar mlarla kar lanmas, uluslararas pazarda rekabet edebilir bir yap ya kavu turulmas için ihtiyaç sahibi makam konumundaki Türk Silahl Kuvvetleri Sanayii ve Üniversite bütünlü ünde gerekli analizleri icra etmek, sistem geli tirmeyi sa layacak temel ve/veya teknolojik altyap ya ili kin teknolojileri geli tirmek ve kullan ma sunmakt r. SavTAM belirlenen misyonunu; Farkl disiplinlerde uzmanl k kazanm ara t rmac lara savunma teknolojileri ekseninde esnek ve dinamik bir ortak çal ma ortam haz rlamak ve sinerji üretmek, Lisansüstü tez çal malar n projeler çerçevesinde geli tirmek ve desteklemek, Çok disiplinli ve disiplinleraras çal malara uygun ara t rmac potansiyelinin geli mesine katk da bulunmak, Endüstriyel kurum ve kurulu lar n ARGE potansiyelini artt rmak, ortak projeler geli tirmek ve üretmek, Ulusal ve evrensel düzeylerde bilgi ve teknoloji birikimine katk da bulunmak, Savunma Teknolojilerine ait yurtiçi ve yurtd ndaki geli meleri izlemek, di er üniversite, enstitü, bölüm, merkez ve laboratuvarlarla i birli inde bulunmak, Toplumu savunma teknolojileri alan nda bilgilendirmek, bu teknolojiyi tan tmak ve benimsetmek, Savunma Teknolojileri ile ilgili çe itli alanlarda çal anlar ileri düzey ara t rma ve geli tirme konular na yönlendirmek ve desteklemek, Savunma teknolojileri ile günümüzde kar la lan ve gelecekte kar la lmas olas görülen sorunlara çözüm ve ihtiyaçlara yönelik altyap n n haz rlanmas için çal mak, Ulusal ve uluslararas düzeylerde kurs, seminer, kongre, çal tay vb toplant lar ve yar malar düzenlemek ve kat lmak, faaliyetleri ile yerine getirmektedir. Savunma Teknolojileri Ara t rma ve Uygulama Merkezi nin vizyonu Türk Savunma Sanayii bünyesinde yürütülen faaliyetlere ili kin analiz, modelleme ve simülasyon, teknoloji izleme ve de erlendirme ve At l m University Defence Technologies Applications and Research Center ATILIM University dedicates itself to being one of the leading institutions of higher education through excellence in education, research, and public service. Yalç n Zaim who is the Chairman of Board of Trustees, organized a meeting to understand capabilities and competencies of our university in order to accomplish some research and development activities in Defence Industries. All participants decided that to establish a center for defence studies will be very beneficial for all stakeholders. Defence Technologies Applications and Research Center (DETARC) of At l m University was established on 10 th of January in 2011 by Turkey s Board of Higher Education. The mission of Defence Technologies Applications and Research Center of At l m University is to perform the required operational and technological analysis, develop, demonstrate and use of defence technologies in order to provide the technological infrastructure without being subject to restrictions of any foreign country. The vision of DETARC is to become a leading research center in the analysis, modelling and simulation, technology and development of monitoring and assesment for defence. As a Defence Technologies Applications Research Center, we would like to support Defence Planning Processes of Turkish Armed Forces. Because we believe that as a result of system engineering, the needs or requirements are being transformed to systems in this cycle. In this cycle; modelling, analysis, 13

9 geli tirme konular nda öncü bir ara t rma merkezi olmakt r. olarak belirlenmi tir. At l m Üniversitesine ba l olarak te kil edilecek Savunma Teknolojileri Ara t rma ve Uygulama Merkezi (SavTAM) nin yönetim organlar ; merkez müdürü, yönetim kurulu ve dan ma kurulundan olu maktad r. SavTAM Yönetim Kurulu üniversite rektörü taraf ndan Mühendislik Fakültesi bünyesinden atanm 5 ö retim üyesi ve/veya görevlisinden olu maktad r. SavTAM Yönetim Kurulu nda temsil edilmeyen Mühendislik Fakültesi bölümlerinden ve At l m Üniversite sinin di er Fakültelerinden Rektörü taraf ndan atanacak temsilciler, arzu eden ilgili kamu kurum ve kurulu lar ile endüstri temsilcileri SavTAM Dan ma Kurulu nu olu turmaktad r. SavTAM At l m Üniversite sindeki di er uygulama ve ara t rma merkezleri ile s k bir koordinasyon içinde çal acakt r. Savunma Teknolojileri ile ilgili di er merkezlerin görev ve sorumluluklar na giren projelerin tan mlanarak an lan merkezler bünyesinde gerçekle tirilmesi sürecine tan t m, i geli tirme ve projelendirme süreçlerinde katk da bulunmaktad r. SavTAM taraf ndan geli tirilecek projeler üniversite bünyesindeki ilgili uygulama ve ara t rma merkezleri ve bölümlerdeki ilgili personelin kat l m ile proje tipi bir örgütlenme yakla m ile gerçekle tirilmektedir. Türk Savunma Sanayi ve Türk Silahl Kuvvetlerinin savunma planlama sürecinde ortaya ç kacak savunma teknolojileri ile ilgili çal malar yürütecek olan SavTAM n ana fonksiyonlar ; ara t rma, analiz, modelleme ve simülasyon, teknoloji izleme ve de erlendirme, teknoloji öngörüsünde bulunma, savunma sistemlerine yönelik temel ve teknolojik altyap için gerekli teknolojileri geli tirme ve teknoloji gösterimi ile sistem mühendisli i uygulamalar olarak tespit edilmi tir. SavTAM, Savunma Sanayi nde ve Türk Silahl Kuvvetleri nin Savunma Planlama Süreci nde ortaya ç kacak ihtiyaç sahibi makam ihtiyaçlar n n kar lanmas ba ta olmak üzere talep edilecek di er konularda; Ara t rmalar yapmak, Analizler icra etmek, Modelleme ve simülasyon çal malar n n yürütmek, Tasar m ve imalat hizmetlerini koordine etmek, Savunma teknolojilerini izlemek ve de erlendirmek, Savunma teknolojilerine ili kin teknoloji öngörülerinde bulunmak, Temel ve Teknolojik Alt Yap teknolojilerini geli tirmek, Temel ve Teknolojik Altyap teknolojilerine ili kin teknolojik gösterimlerde bulunmak, htiyaç duyulan sistem ve/veya alt sistemlere ili kin sistem mühendisli i uygulamalar yapmak sureti ile Türk Savunma Sanayi nin geli imine katk da bulunmaktad r. simulation, design, production, technology assesment and evaluation, technology forecast, feasibility studies, project management, systems engineering, life cycle costing, cost benefit analysis techniques will be heavily used. The DETARC is also planning to develop basic resesarch and technological infrastructure projects for defence systems. Our center is directly linked to university s rector. Board of Directors is in charge of management. There is also Advisory Board which consists of members from Turkish General Staff Headquarters, Ministry of National Defence, Ministry of Science, Industry and Technology, Undersecretariat for Defence Industries, Mechanical and Chemical Industry Corporation, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Defence Industries Manufacturing Association, Middle East Technical University, Gazi University, Bilkent University, Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI, FNSS, TEKIM, OSTIM and different department from Enginering Faculty of At l m University. We have close coordination with other centers in At l m University. At l m University, in accordance with its strategic plan, developed Undergratuate Research Project (LAP) Program to improve research capability of university and to encourage interdisciplinary work, to create a common culture of undergratuate research. DETARC proposed a LAP Project which is Defence Technologies Interests and Skills Inventory Management System Development of At l m University. Our aim is to match interests and skills of our academic personel with the taxonomy of Defence Technologies. This system will also provide a baseline to send defence information and news from different defence portals and groups to the academic personel of At l m University with respect to skills and interests. 11 students from different departments of Engineering Faculty will work in this project. 14

10 PRESENTATIONS IN HALL A September 11, 2012, Tuesday HALL A 13:45 14:25 September 11, 2012, Tuesday Hiperspektral Görüntü Analizi Hyperspectral Image Analysis Ahmet ERDEM, K demli Yaz l m Mühendisi Hiperspektral görüntü analizi uzaktan alg lama ve görüntü i leme alan nda yüzlerce spektral band i lemek için geli tirilmi bir teknolojidir. Hiperspektral ve multispektral görüntüler aras nda bant say lar ve bant süreklilik karakteristikleri aç s ndan çe itli farklar bulunmaktad r. Genel olarak multispektral görüntüler maksimum 7 spektral bant içerirken, hiperspektral görüntüler ise yüzlerce spektral bant içermektedir. Bu bantlar nesnelerin imzalar olarak kullan l r ve bu imzalar sayesinde madde baz nda s n fland rma yap labilmektedir. Hiperspektral analiz sivil ve askeri alanda, örne in uzaktan alg lama, yer bilimleri, t p, kimya, çevresel gözleme, tar m, ormanc l k, ehir planlama ve yönetimi, savunma ve güvenlik, hedef tespiti, nükleer, kimyasal ajanlar n tespiti gibi alanlarda birçok uygulama alan bulmu tur. Ahmet ERDEM Senior Software Engineer Hyperspectral image analysis is an emerging technology in remote sensing and image processing, developed for processing hundreds of spectral bands. The differences between hyperspectral and multispectral images are the total number of bands and their continuity characteristics. Generally, multispectral images contain maximum 7 spectral bands, on the other hand hyperspectral images contain hundreds of spectral bands. These bands are used as signatures of objects and by using these signatures material based classification can be accomplished. Hyperspectral analysis has found many applications in civil and military fields, such as remote sensing, geology, medicine, chemistry, environmental monitoring, agriculture, forestry, urban planning and management, defence and security, target detection, detection of nuclear biological agents. 15

11 Sa l kl ve Güvenilir Sistemlerde Sanal Partisyonlar Aras Etkili leti im HALL A 14:25-15:00 September 11, 2012, Tuesday Efficient Interpartition Communication in Reliable and Robust Systems Julian DAY, K demli Saha Uygulama Mühendisi Güvenilir ve sa l kl çal an sistemlerde, geleneksel kesintili ( pre-emptive ) zamanlama algoritmalar kullan ld zaman, tüm alt sistemlere yeterli zaman tan nmayabilmektedir. Her partisyona özel ( her sanal partisyon-bölüm için ayr bir zamanlama-scheduling modeli ) zamanlama tekni i bu a amada yard mc olabilmektedir. Bu teknik ayn zamanda Sistem yaz l m mimarlar taraf ndan da kullan lan bir teknik olup, yeni eklenen yaz l m modüllerinin sistem üzerindeki tesirlerini s n rlamak için de kullan lmaktad r.ancak bu tekni in kullan lmas çok çekirdekli CPU lar için uygun olmayabilir veya partisyonlar ( sanal bölümler ) aras ndaki ileti ime ters etkileri olabilir. Bu oturumda, çok çekirdekli CPU lar ve partisyonlara özel zamanlama tekni i kullan rken bile, ayr ayr alt sistemler aras ndaki ileti imin etkili olarak nas l harekete geçirilece i ve partisyonlar aras ileti imdeki ters etkilerin nas l minimum seviyelere indirilebilece i gösterilecektir. Julian DAY, Senior Field Applications Engineer In a reliable, robust systems, traditional preemptive scheduler algorithms cannot give adequate time protection to the each subsystem. Partition scheduling can help with this. It is also a technique used by system software architects to limit the impact of adding additional software modules to an existing design.however the use of partition scheduling may be incompatible with the use of amulticore CPU or adversely impact the timing of interpartition communication.the aim of this session is to show how it is possible to minimize overhead of interpartition communication and hence how to facilitate efficient communication between separate subsystems, even while using a partition scheduler and multicore CPUs. 16

12 Askeri ve Uzay Elektroni i Uygulamalar na Yönelik Analog Devices Çözümleri Üzerine bir De erlendirme HALL A 15:00 15:35 September 11, 2012, Tuesday A Review of Analog Devices Support for Military and Aerospace Applications Paul CROOK Geli mi Ürün Stratejisi (EP) Güvenilirlik, hracat Kontrol, Üretimden kalk, Geli mi ürün (EP) süreçleri, Kur unlu ürünler, Çal ma S cakl klar, Die formda Ürün Stratejileri Yeni Paket tiplerine göre belgeleme/niteleme (QFN, CSP, BGA): Test, Veri, v.s.. Askeri çal ma s cakl klar na uygun ürünler Uzay S n f Ürünler Radyasyon dayan ml ürünler Radyasyon dayan m testleri: Dose rate, Single Event Effect, Latch up, v.s.. Nas l test ediliyorlar? Yüksek S cakl k Elektroni i +175 ve +200 C seviyeleri Paul CROOK Enhanced Product Strategy (EP) Reliability, Export Control, Obsolescence, Enhanced Product Process, Lead finish, Temperature ranges, Die strategy New Package type certification/qualification (QFN, CSP, BGA): Test, Data, etc List of products with extended (military) temperature range Space Level Devices List of products with radiation levels Radiation testing: Dose rate, Single event effects, Latch up, etc. How is it tested? High Temperature Electronics up to +175 C and +220 C 15:35 15:50 Çay Kahve Molas - Coffee Break 18

13 HALL A 15:50 16:25 September 11, 2012, Tuesday Hava Savunmada Yeni Yakla mlar Dinçer NALBANTO LU Elektronikler Elektriksiz Çal maz! Hava Araçlar Elektrik Güç Sistemleri HALL A 16:25 17:00 September 11, 2012, Tuesday Electronics do not Work without Electricity! Airplane Electrical Power Systems Bengi OLCAY ve Özkan ALTAY Temiz, kullan m kolay ve verimli bir enerji kayna olan elektrik enerjisine ba ml l k son y llarda giderek artmaktad r. Hava araçlar nda bulunan aviyoniklerin ve de sistemlerin ço unun enerji ihtiyac platform üzerindeki elektrik güç üretim ve da t m sistemi taraf ndan sa lanmaktad r. Bu çal mada, hava araçlar nda elektrik enerjisinin önemi alternatif kaynaklarla k yaslanarak; elektrik güç sistemi mimarisi, güç üretim kaynaklar, güç koruma/kontrol/kalite konular hakk nda bilgi verilmi ; gereksinimlerin belirlenmesinden nihai ürün teslimine kadar olan tasar m a amalar, sertifikasyon ve emniyet konular na de inilmi tir. Bunlar n yan s ra yak n geçmi te gerek sivil gerekse askeri hava araçlar ndaki elektrik sistemlerinde uygulanan teknolojik geli meler nda gelecekte görülebilecek muhtemel yenilikler ve ortaya ç kan ihtiyaçlar de erlendirilmi tir. Bengi OLCAY and Özkan ALTAY Dependency on electrical power, which is a clean, easy to use and efficient type of power is increasing rapidly in the recent years. Energy demand of most of the avionics and systems on an airplane are supplied from onboard electrical power generation and distribution system. In this study the importance of electrical energy in comparison to alternative energy sources is highlighted and electrical system architecture, power generation sources, power protection/control/quality are described with the whole design process from requirement definition phase to final product delivery as well as covering certification and safety issues. In addition, prospective developments and requirements that will be emerging as a consequence of technological developments applied to electrical system in both civil and military airplanes are evaluated. 21

14 EMP, EMI ve Dalgal (Ak m) Koruma Filtrelemesi HALL A 17:00 17:30 September 11, 2012, Tuesday EMP, EMI and Surge Protection Filtering Maurice HILL, Scott WENNICK Elektromanyetik Darbe (EMP) elektrik devrelerini aniden a r yükleyebilen yo un bir elektromanyetik aland r. Nükleer patlamalar n radyasyonu ve enerjisi ile atmosferde olu an Yüksek- rtifa Elektromanyetik Darbeler (HEMP) veya Nükleer Elektromanyetik Darbeler (NEMP) geni bir alan içindeki elektronik cihazlara zarar verebilir. EMP nin di er kaynaklar yerdeki nükleer patlamalarda dahil olmak üzere insan yap m yüksek güçlü mikrodalga silahlar (HPM) veya yönlendirilmi enerji silahlar (DEW) n n yan s ra güne f rt nalar gibi do al olaylard r. Bu sunum EMP olay n n etkileri ve genel azaltma stratejilerine yönlendirilmi tir. Tart malar kritik uygulamalar için ve AC,DC, veri ve RF uygulamalar nda uygulanabilir endüstri standartlar çerçevesinde çözüm sunmak için EMP filtrelemenin önemine dikkati çekecektir. Maurice HILL, Scott WENNICK Electromagnetic Pulse (EMP) is an intense electromagnetic field that can instantly overload electrical circuits. Produced in the atmosphere by the power and radiation of a nuclear explosion it is referred to as High-Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP) or Nuclear Electromagnetic Pulse (NEMP), which can damage electronic equipment over a wide area. Other sources of EMP include nuclear explosions on the ground, man-made weapons like High Power Microwave (HPM) or Directed Energy Weapons (DEW) as well as natural causes like solar storms. This presentation addresses the effects of an EMP event and general mitigation strategies. Discussions will highlight the importance of EMP filtering for critical applications and offer solutions for AC, DC, Data and RF applications within the framework of applicable industry standards. 22

15 2. ASKER ELEKTRON K SEM NER TECHNICAL WORKSHOPS September 11, 2012, Tuesday RF / Mikrodalga Uygulamalar ve RF MEMS HALL C 13:45 15:30 September 11, 2012, Tuesday RF / Microwave Applications and RF MEMS Dr. im ek DEM R ODTÜ MEMS im ek DEM R, PhD. METU MEMS Yirminci yüzy l n ikinci yar s elektroni in ç r açt bir dönem olmu tur. çinde bulundu umuz dönem ise telsiz uygulamalar n günlük hayat m z n bir parças haline geli ine tan k olmaktad r. Radyo frekans (RF) kullan m gerek uygulama çe itlili i gerekse teknolojik at l mlarla her geçen gün bir ad m daha öne ç kmaktad r. RF / Mikrodalga Uygulamalar ve RF MEMS ba l kl bu çal tayda telsiz elektroni in özellikle yüksek frekans uygulamalar ve bu uygulamalarda RF MEMS teknolojisinin kendisine buldu u yer ile bu uygulama ve teknolojilerin ülkemizde geldi i konum sunulacak ve tart maya aç lacakt r. Yakla k yar m as r önce teknolojiye kazand r lan transistör ve diyot gibi yar iletken ayg tlar n getirdi i kazan mlar malzeme ve yap daki iyile tirmelerle artmaya devam ederken, MEMS (Mikro Elektro Mekanik Sistemler) yeni bir bak aç s ve tasar mda yeni bir boyut kazand rm t r. The second half of the twentieth century was revolutionary for the electronics. Today we witness that wireless applications are being more and more a part of our daily life. Utilization of Radio Frequencies (RF) is stepping forward due to the increase of the variety of applications and introduction of new technological abilities. In this workshop, entitled RF/Microwave Applications and RF MEMS, wireless applications especially the high frequency applications and use of RF MEMS technology in these applications, as well as the concurrent position of these applications and technology in Turkey will be presented and discussed. Benefits from semiconductor devices like transistors and diodes which are introduced about half a century ago, are still being broadening by the improvements in structural forms and material technology. On the other hand, MEMS (Micro 25

16 Ülkemizde yakla k on y l kadar önce ba layan çal malar RF MEMS konusunda özellikle Avrupa ile yar r seviyeye ç km t r. Avrupa Birli i destekli projelerle, koordineli olarak geli en üretim altyap s, çok say da yabanc ara t rmac n n da katk sa lad ulusal ve uluslararas ortak çal malar için bir cazibe merkezi olmu tur. Kritik önemi nedeniyle savunma endüstrisi ulusal özellikler bar nd rmak zorundad r. Akademik deste in ve Ar-Ge ye verilen önemin neticesinde ülkemiz son otuz y lda bu alanda çok önemli at l mlar sergilemi tir. Sivil haberle meden savunma elektroni ine kadar birçok noktada ülkemizde geli tirilen çal malar dikkat çekici boyuttad r. Yap lacak olan çal tayda bu çal malara ili kin bir perspektif sunulacakt r. Electro Mechanical Systems) enabled a novel vision to the designs. RF MEMS studies in our country which started about ten years ago is now at a competitive position especially with the European counterparts. Our RF MEMS production technology improved in coordination with the European Community supported projects, and became a center of attraction for national and international collaborations by the support of numerous international researchers. Due to its critical importance defense industry have national aspects. Academic support and increasing importance of R&D enabled revolutionary developments in this field in the last decades. The developments in Turkey ranging from commercial electronics to defense applications are being more remarkable. A perspective on these aspects will be present in this workshop. Sistem Mühendisli i ve Lojistik Çal tay HALL D 13:45 15:30 September 11, 2012, Tuesday Workshop on System Engineering & Logistics Yrd. Doç.Dr. Altan ÖZK L Savunma sektöründe ilgilenmekte oldu umuz sistemlerin tümü çok yo un ve ayr nt l mühendislik süreçlerinin uygulanmas ile gerçekle tirilebilmektedir. Bu süreçlerde, bizler mühendisler olarak bir harekat ihtiyac n gerekli olan sistem performans özelliklerini sa layacak ekilde sistem konfigürasyonuna dönü türürüz. stenilen teknik performans özellikleri, hedeflenen zaman ve maliyeti kar lamak amac ile güvenilirlik, sürdürülebilirlik, emniyet, insan mühendisili i gibi önemli baz faktörler Asst.Prof.Dr. Altan ÖZK L Design and development of all systems that we are dealing with in defence industry must be accomplished through the comprehensive systems engineering process. In this process, we try to transform an operational need into a system configuration by using required system performance parameters. Some important factors such as reliability, maintainability, safety, survivability, human engineering and others are integrated into our engineering efforts to meet cost, schedule and tehcnical performance 26

17 mühendislik çal amlar na dahil edilmektedir. E er yukar da örneklenen önemli faktörlerden bahsediyorsak art k do rudan lojisti in içerisine girmi siniz demektir. Bu çal tayda; Türk Savunma Sanayisi, Lojistik Aç dan Ülkemizde Geli tirilen Savunma Projeleri, Sistem Mühendisli i Yakla m, Sistem Mühednsili i ile Lojistik Aras ndaki li ki, Sistem Mühendsili i için Lojistik Analiz Olmas Halinde Çal tay Kat l mc lar n n Sa layaca Örnek Olaylar n De erlendirilmesi, incelenecektir. objectives. If it is time to talk about technical paremeters and aformentioned factors, this means you are just inside the logistics. In this workshop; Turkish Defense Industry, Logistics of Domestically Developed Defense Projects, Systems Engineering Approach, Relation Between Systems Engineering and Logistics, Logistics Analysis for Systems Engineering Analysis of Case Studies Provided by Workshop Participants, will be discussed. 15:35 15:50 Çay Kahve Molas - Coffee Break 27

18 Yüksek Performansl Ataletsel MEMs Ürünlerinde Teknolojik Geli meler HALL D 15:50 17:35 September 11, 2012, Tuesday Technology Advancements in High Performance Inertial MEMs Bob SCANNELL Analog Devices Inc. Workshop un bu bölümünde ataletsel MEMs ürünlerindeki yeni geli meler tart lacak. Uygulama örnekleri, önemli özelliklerin analizleri, nas l de erlendirilecekleri ve kritik gereksinimleri kar layacak alg lama süreçleri incelenecek. Bob SCANNELL Analog Devices Inc. This workshop will discuss recent advancements in inertial MEMs technology focused on industrial applications. Application examples will be discussed, along with an analysis of key specifications, how to interpret them, and the necessary sensor processing required to meet critical requirements. 28

19 PRESENTATIONS in HALL A HALL A 09:00 09:35 leri Kokpit Teknolojileri ve Art r lm nsan Makine Arayüzü Etkinli i HALL A 09:35 10:10 Advanced Cockpit Technologies and Augmented PVI Efficiency Remzi ÖZCAN Sunumda, yak n gelecekte hava araçlar kokpitlerinde yer bulaca öngörülen dokunmatik ekranlar, art r lm gerçeklik, 3 boyutlu görüntüleme, hareket alg lama gibi yeni ve geli mekte olan ara yüzler hakk nda bilgi verilecektir. Gelece in kokpitlerinin nas l olaca konusunda öngörülerle beraber bu yeni ara yüzlerin amaçlar, faydalar, TAI ve dünyadaki uygulamalar k saca özetlenecektir. Remzi ÖZCAN The innovations in the horizon of Avionics which will be covered in the presentation are following: Touch Screens, Augmented Reality, 3D Visualization. In addition, the forecasts that demystifies the question: How the next-gen cockpits should be?, Pros and Cons, Applications of these new interfaces in TAI and throughout the world will also be briefly mentioned. 31

20 HALL A Sa lam Güç Da l m 10:10 10:45 Rugged Power Distribution Maurice HILL, Scott WENNICK Hedef kritik uygulamalar en zorlu ortamlara bile dayanacak ekilde tasarlanm güvenilir bir güç kayna na bel ba larlar. Özel amaçl isteklere genellikle azalt lm hacim ve a rl k, ta nabilirlilik, dayan kl l k ve a r s cakl k direnci de dahildir. Bu sunum haberle me cihazlar ve mobil uygulamalar için güç ve da t m sistemleri hakk nda genel bir tart ma ortam yaratacakt r. Sa lam bir UPS, AC güç da l m, enerji üretimi, güç düzenlenmesi ve ileti imi ile ilgili en son geli meler vurgulanacak. Sunucular zor ortamlar n s k taleplerini kar larken ayn zamanda özellikle yerden tasarruf sa lamak ve maliyeti azalmak için tasarlanm entegre çözümleri tan tacaklard r. Kat l mc lar ayr ca, AC yüklerle beraber temel endüstri standartlar n kar lamak için araçlar n DC gücünün nas l kullan labilece ini ö reneceklerdir. Maurice HILL, Scott WENNICK Mission critical applications rely on dependable power supply designed to withstand even the most extreme environments. Specific requirements often include reduced size and weight, portability, ruggedness and extreme temperature resistance. This seminar provides a general discussion about power and distribution systems for communication equipment and mobile applications. Latest developments for rugged UPS, AC power distribution, power generation, power conversation and regulation will be highlighted. The presenter will explore integrated solutions specifically designed to save space and cut costs while meeting the stringent demands of harsh environments. Participants will further learn how DC power from vehicles can be used to supply AC loads as well as key industry standards. 10:45 11:00 Çay Kahve Molas - Coffee Break 32

21 Bir Mürettebat Uyar Sistemi Tasar m n n Gizli Hatalara Kar Do rulanmas nda Durum Diyagramlar n n Kullan lmas HALL A 11:00 11:30 The Usage of the State Diagrams in the Verification of a Flight Crew Alerting System against the Latent Faults Yasin KAYGUSUZ Mürettebat uyar sistemleri bir hata/problem ya da olas hata/problem durumlar nda ve ar zalar esnas nda pilotlar ve di er mürettebat uyarmakta kullan lan görsel, sesli ve dokunsal uyar lara sahip sistemlerdir. Ancak donan msal olarak çok fazla giri ve ç k sinyal ara yüzü içermesi ve veri al nan çok say daki sistemden gelen yüklü isterlere sahip olmas nedeniyle karma k say labilecek bu sistemlerin, tasar mlar esnas nda gizli hatalar n fark edilmemesi de muhtemeldir. Bu çal mada her hangi bir ekilde ar zas ölümcül sonuçlar do urabilecek bu sistemin, gerçek bir uygulama örne inin durum diyagram ç kar lm ; daha sonra da bu diyagramda, ad m ad m yürütülen bir senaryo analizi yoluyla sistemin gizli hatalar na bak lm, aç k bir durumu ya da eksik bir özelli i olup olmad s nanm t r. Sonuç k sm nda bulgular ve sistem üzerinde yap lan güncellemeler anlat lmaktad r. Yasin KAYGUSUZ Crew alerting systems are used in the alerting of the flight crew in case of any fault tor failure occurrence via using visual, aural and/or tactile tools. These systems which include many inputs of various signal types, and which are depending on requirements of various systems as data sources, are clearly complicated due to these reasons. In this study a state diagram and a stepby-step scenario are used on the verification of the system against design and latent faults. At the results section, the results and system upgrades after this verification are summarized. 33

22 Gömülü Sanal Makine Yöneticilerinin Kullan m HALL A 11:30 12:00 An Embedded Hypervisor, What Use Is It To Me? Julian DAY, K demli Saha Uygulama Mühendisi Uzun bir geçmi e dayanan Sanal Makine Yöneticileri ( SMY) ( veya Virtual Machine Monitors, VMM s ) son y llarda sunucu odalar nda art k zamanlar n doldurmu a benziyor. Yak n zamanlarda, SMY ler gömülü yaz l m dünyas nda da ses getirmeye ba lad lar, öyle ki gömülü cihazlar kaç n lmaz bir ekilde artan miktarlarda bu teknolojiden faydalanmaya ba lad lar. Uzun bir süre mühendisler SMY lerin projeleri için faydal m olaca yoksa i leri büsbütün aksataca m konular nda endi eliydiler. Bu oturumda SMY lerin temel prensiplerini, aralar ndaki farklar n, alternatif sanalla t rma metodlar n ve birden fazla çekirdek ve i lemci kullan m n n etkilerini gösterece iz. Ayr ca farkl uygulama senaryolar ve her senaryonun sanalla t rmaya nas l uygun olup olmad n n göstererek, olas problemlerden nas l kaç n laca ve yaz l m geli tirme süreçleri üzerindeki etkileri hakk nda geni bilgiler verilecektir.kat l mc lar oturum sonunda, endi elerinden ar n p SMY lerin kendi ürün geli tirme ortamlar na nas l faydal olduklar n tesbit edebileceklerdir. Julian DAY, Senior Field Applications Engineer Hypervisors( VMM s ) have a long history, but over the last few years seem to have come of age in the server room. In recent months, they have also been creating a real buzz within the embedded software community, reaching the point where it seems inevitable that increasing numbers of embedded devices will take advantage of this technology. Engineers were in a long time curious about the real value ( help or hinder?) and usage of VMM s in their own projects. This session will introduce the fundamentals of a hypervisor and contrast the different types of hypervisor and alternative methods of virtualisation, and the impact of using more than one core or processor. Then by exploring different application scenarios and evaluating how they may fit with virtualisation, but also probable problem areas to be avoided, to gain insight into the impact that may result upon the software development process. The result will be that the attendee, as being free of care, will be enable to determine how hypervisors fit to their own product development environment. 34

23 Uzakrole, Sernet ve Elektroduyu Ürün Gruplar HALL A 12:00 12:30 Uzakrole, Sernet ve Elektroduyu Product Groups U ur ÇATAK Argenom Elektronik, geli tirme çal malar kapsam nda Uzakrole, Sernet ve Elektroduyu ürün gruplar n mü terilerinin kullan m na sunmu tur. Uzakrole ürün ailesi çe itli otomasyon uygulamalar nda kontrol amaçl kullan labilecek cihazlardan olu maktad r. Ürünler sa lad klar arayüz özelliklerine (Ethernet, RS422, GSM, WiFi, ZigBee) göre çe itlendirilmi tir. Uzakrole ürünlerini farkl arayüz özellikleri ve farkl yeteneklerdeki/say daki rölelerle uygulamaya özel hale getirebilmek mümkündür. Sernet ürün ailesi çe itli otomasyon, alg lama, güvenlik uygulamalar nda arayüz uyumlama amaçl kullan labilecek cihazlardan olu maktad r. Hâlihaz rda sunulan ürünler çe itli seri kanal standartlar n n 10/100 Mbit ethernete çevrilmesini sa lamaktad r. Elektroduyu ürün ailesi benzer uygulamalarda alg lama amaçl kullan labilecek cihazlardan olu maktad r. Elektroduyu ürün ailesinde s cakl k, nem, PIR (hareket), k alg lay c lar kullan lm t r. Elektroduyu ürünlerini farkl arayüz özellikleri ve farkl yeteneklerdeki alg lay c lar ile uygulamaya özel hale getirebilmek mümkündür. U ur ÇATAK Argenom Electronic has put Uzakrole, Sernet ve Elektroduyu product groups into service after a long research and development process. Uzakrole product group consists of devices that can be used for controlling purposes in automation applications. Products are classified based on interface features they provide (Ethernet, RS422, GSM, WiFi, ZigBee). Uzakrole products can be customized for applications with the different interface features and types, numbers of application-specific relays. Sernet product group consists of equipments to be used in the purpose of interface matching for various automation, sensing and security applications. Current products offer transformation of various serial channel standards to 10/100 Mbit Ethernet Standard. Elektroduyu product group consists of devices that can be used for sensing purposes of similar applications. Elektroduyu product family is equipped with temperature, humidity, PIR (motion) and light sensors. Elektroduyu products can be customized for applications with different interfaces and sensors. 12:30 13:45 Ö le Aras - Lunch Break 35

24 PRESENTATIONS IN HALL A 13:45 14:25 HALL A nsans z Sistemler için Anten Çözümleri Steve CREEK 14:25 15:00 Unmanned Automated Systems Antennas Steve CREEK Cobham Antenna Systems, Microwave Antennas nsans z Yer ve Hava Araçlar için RF ve mekanik zorluklar n ara t r lmas ve BAG (boyut, a rl k ve güç) gereksinimlerinin tan mlanmas için faydal baz metodlar n incelenmesi. Küçük boyutlu antenlerin kullan lmas n n zorunlu oldu u durumlarda, nsans z Hava Sistemleri için maksimum operasyonel menzilin nas l elde edilece ine dair bilgilendirme. Di er antenlerin yerle imini, sabitlemelerden yans yan RF i ve arac n iskeletini dikkate alarak, anten için platform üzerinde en iyi yerle im yerinin ve pozisyonun belirlenmesi. Antenin kaplad alan n nas l azalt labilece ine dair bilgilendirme. Cobham Antenna Systems, Microwave Antennas Exploring the RF and mechanical challenges for Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned Ground Vehicles and some of the methods utilised to address these SWOP (Size, Weight and Power) requirements. How to get maximum operating range for the UAS when having to utilise small size antennas. Best location and position for antenna on platform taking into account other antennas, RF reflections from fixings and body of vehicle. How to reduce the antenna footprint. 36

25 HALL A 15:00 15:35 Faydal Yük Yükseltme Çözümleri Payload Elevation Solutions David STEWARD, Geli tirme Müdürü Will-Burt cihaz performans ve sava ma etkinli ini geli tiren entegre çözümler sa lamaktad r. Gözetleme sistemlerinin ve antenlerin performans n art ran direk ve kule yükseltme sistemleri sa lamaktad r. Will-Burt un modern direk çözümleri, üstün uzun menzil sensor durum fark ndal na imkan vererek, hareket halinde bile muazzam istikrar sa lamaktad r. Will-Burt un teleskopik kafes kuleleri, yükseklik ve güvenilirlik için en zorlu ihtiyaçlar kar lamaktad r. Will-Burt, daha az enerji (dü ük a rl k, yüksek s l yal t m) ve daha az bak ma (korozyonsuz), ihtiyaç duymas nedeniyle dü ük maliyetli bir kullan m ömrüne sahip tamamen kompozit sert duvarl bar nak çözümleri sa lamaktad r. Buna ek olarak, tamamen kompozit olan bütün bar naklar, art r lm performans için daha güçlü bir yap ya (daha fazla taban ve tavan a rl, yüksek y na) sahiptir, EMI ve HEMP korumal bar naklar da mevcuttur. Will-Burt, araçlar ve romörk üzerine monte edilebilen direk, jeneratör ve di er donan m tasar m ve fabrikasyon çözümleri sunmaktad r. Tabakal çelik, alüminyum ve z rh kaplama fabrikasyonu kabiliyetleri mü terilerine, prototip ve kal p gerektirmez k sa vadeli parça üretimini d ardan tedarik etme imkan sa lamaktad r. David STEWARD, Business Development Manager Will-Burt delivers integrated solutions that improve customer equipment performance and warfighter effectiveness. Will-Burt delivers mast and tower elevation solutions that enhance the performance of surveillance systems and antennas. Will-Burt leading edge masts provide greater stability allowing superior long-range sensor situation awareness and even On-The-Move use. Will-Burt telescoping lattice towers fulfill the most demanding need for height and reliability. Will-Burt delivers all-composite rigid wall shelter solutions that require less energy (lower weight, higher thermal insulation), and less maintenance (no corrosion), yielding lower life cycle cost. Plus, our all-composite shelters are stronger (more roof and floor weight, higher stacking), for increased performance. And our shelters are available with EMI and HEMP shielding. Will-Burt delivers design and fabrication solutions, enabling integration of masts, generators and other hardware on to vehicles and trailers. Sheet steel, aluminum and armor plating fabrication capabilities enable customers to outsource prototyping and short-run piece production, without tooling. 15:35 15:50 Çay Kahve Molas - Coffee Break 40

26 Modern At Kontrol ve Silah Sistemi Mimarilerinin Kar la t rmal Analizi HALL A 15:50-16:25 A Comparison of Modern Fire Control and Armament System Architectures Yasin KAYGUSUZ Bu çal mada, 1980 li y llarda merkezi veri yollar n n kullan ma girmesinden itibaren, yayg n bir ekilde kullan lan baz sava uçaklar n n ve günümüzde gündemde olan sava uça projelerinde kullan lan silah ve at kontrol sistemi mimarilerinin bir taramas verilmi tir. Her bir mimari di erleriyle kar la t rmal olarak aktar lm t r. Zaman içinde modernize edilen baz örneklerin geli imi gösterilmi tir. Ayr ca sivil hava ta mac l teknolojilerinin sürükledi i modern aviyonik mimari konseptleriyle de farklar ve benzerlikleri listelenmi tir. Çal man n sonuç bölümünde burada derlenmi at kontrol ve silah sistem mimarilerinin nda bu tip mimarilerin ortak özellikleri ve farkl l klar anlat lmaya ve gittikleri yönler öngörülmeye çal lm t r. ncelenen mimarilerin birbirleriyle olan farklar ndan yola ç k larak ileride yap lacak her hangi bir özgün geli tirme projesine çe itli girdiler sa lanmaya çal lm t r. Yasin KAYGUSUZ This study includes a survey of the fire control and armament system architectures starting from the begining of the 80 s and the invention of the centralized data buses. Each subject architecture is given with a comparison to other ones and some examples of architectural improvement is summarized. Also some similarities and parallel developments in civil and military areas are described. At the results section, the commonalities and differences of modern architectures are given. Finally some lessons learned are shared as inputs for future architectures. 45

27 HALL A K-Core Andreas ENGELHARDT 16:25 17:00 K-Core Andreas ENGELHARDT Bu bölümde Thermacore kendi özgün teknolojileri olan K-Core APG serpme teknolojisi hakk nda daha derinlemesine bir sumun yapacak. Sunum kesintisiz s iletimli termal aletin e siz özelliklerini, uygulanabilir de i ik formlar n n ke ifini ve baz örnek uygulamalar n tart lmas n kapsayacak. Teknolojiye genel bir bak Thermacore un K teknoloji bölümü k-core malzeme teknolojilerini kullanarak endüstriyel, askeri ve uzay teknolojilerinin en zorlu gereksinimleri için çözümler sunmaktad r. K-Core çe itli termal zorluklara özel çözümler sunabilecek yüksek performansl bir kat iletim malzeme sistemidir. Thermacore un K Teknoloji bölümü 1995 den beri aviyonik, uzay ve havac l k alan nda büyük ve önemli üreticileri (imalatç firmalar ) K-Core esasl çözümleri ile desteklemektedir. Teknolojiler k-core Thermacore un geli mi k-core kat iletim teknikleri bir çok askeri üreticiler taraf ndan kullan lmakta ve ayn zamanda dünyan n en ileri gelen uçak firmalar n n uçaklar nda uçmaktad rlar. Bu ürünler ayn zamanda hedef belirleme ve aviyonik so utma gibi uygulamalarda dahil olmak üzere çe itli uygulamalar n tam menzil (dizi) aral klar için yeterince de i kendirler (çok yönlüdürler). Thermacore will give a more in depth presentation on their unique K-Core APG spreader technology. The presentation will cover the unique properties of this solid conduction thermal tool, explore the various forms it can be applied in and discuss some sample applications. Technology Overview Thermacore's k Technology division offers its k-core material technologies to satisfy the requirements of the most demanding requirements of aerospace, military and industrial applications. k-core is a highperformance solid conduction material system that can be tailored to solve a wide variety of thermal challenges. Thermacore s k Technology division has been providing k-core based solutions to major aerospace and avionics manufacturers since Technologies k-core Our k-core advanced solid conduction techniques are used by many military manufacturers and are flying in the world s most advanced aircraft. These products are also versatile enough for a complete range of applications including control, target acquisition and avionics cooling. Spreaders To lower device temperatures by efficiently spreading 47

28 Serpiciler (Da t c lar) K-Core termal( s ) serpicileri (da t c lar ) s s artarak yay lan bir alandaki cihaz s cakl klar n ( s lar n ) dü ürmek için idealdirler. Bu çok hafif s serpiticiler (da t c lar) tipik olarak radar, güç dönü türücüler ve lazer diyotlar gibi yüksek güç yo unluk sistemlerinin düzenlenmesinde(yönetiminde) kullan lmaktad r. Radyatör Panelleri At k s da l m uzayda etkin bir ekilde gerçekle tirilebilir ve k-core pasif termal radyatörlerin güvenilirlili i ile kritik elektronik komponentlerin korunmas ve haberle me uydular ile di er uzay araçlar n n kontrol sistemlerinin bütünlü ü güvence alt na al n r Termal Bantlar ( eritler) Hafif olan k-core esnek bantlar hassas uzay ve uydu bile enleri (komponentleri) için bak m (onar m) gerektirmeyen yüksek s da l m sa lar. Komponentler ( Bile enler), Is Kalkanlar (siperleri), asiler k-core malzeme sistemi bir çok (geni bir dizi) termal zorluklar n çözümlenmesinde yap land r labilir (kullan labilir). Güncel k-core uygulamalar elektronik asileri, termal eritleri(bantlar ), termal zemin uçaklar n, termal çifleyicileri, iletim çubuklar n, batarya yüzeylerini, k s tlay c dolgular (çekirdekleri/özleri) ve bir çok di er alanlar kapsamaktad r. k teknoloji bu yüksek mühendislik çözümlerini zorlu ve özel hedefleri belirlenmi talepleri kar layabilmek(çözebilmek) için tasarlar ve üretir(üretimini yapar). CTE-E le tirilmi Kat letim CTE-e le tirilmi k-core esasl s da t c lar s mühendisleri, s üreten yar iletken bile enlerin do rudan bir termal çözüme eklenebilmesi yetene inin yard m ile lehim veya yüksek iletkenli epoksi gibi yüksek s iletkenlik arayüzlere olanak tan mas sayesinde desteklemektedirler. Bu sayede do rudan CTE e lemenin yararlar (avantajlar ) ve k-core un yararlar birle tirilmi olmaktad r. K-Core Malzeme Sistemi k-teknolojilerinin k-core ürünleri alüminyumdan sekiz kata kadar daha fazla iletkenlik ve kitlede (boyutta) %30 kadar azalma (küçülme) sunarlar (sa layabilirler). Tipik k-core ürünleri alüminyumdan dört kat daha fazla iletken ve kitlede %10 daha küçüktürler. k-core uzay sistemlerinden denizalt deniz harp operasyonlar na kadar dünyadaki baz en geli mi elektronik uygulamalar so utmaktad r. Ürünler geni bir kullan m alan nda kendilerini kan tlam lard r ve küçük sistem de i iklikleriyle metal esasl çözümlerin yerini alabilirler. heat over an increased area, k Technology s k-core thermal spreaders are ideal. These lightweight heat spreaders are typically used to manage high power density systems, such as radars, power converters and laser diodes. Radiator Panels Waste heat dissipation in space is performed efficiently, and reliably by k-core passive thermal radiators, protecting critical electronic components and ensuring control systems integrity for communications satellites and other spacecraft. Thermal Straps Lightweight k-core flexible straps give you maintenance-free, high-heat dissipation for sensitive aerospace and satellite components. Components, Heat Shields, Chassis The k-core material system can be configured to solve a wide array of thermal challenges. Current k-core applications include electronic chassis, thermal shields, thermal ground planes, thermal doublers, conduction bars, battery brackets, constraining cores and many more. k Technology designs and manufactures these highly engineered solutions to meet the stringent and specific requirements of each targeted application. CTE-Matched Solid Conduction CTE-matched k-core based heat spreaders provide thermal engineers with the ability to attach a thermal solution directly to the heat-producing semiconductor components, enabling higher thermal conductance interfaces such as solder or high-conductance epoxy. Therefore, the benefits of direct CTE matching and the benefits of k-core are combined. K-Core Material System k Technology s k-core products offer up to eight times the conductivity of aluminum at up to a 30% reduction in mass. Typical k-core products have four times the conductivity of aluminum with a 10% mass reduction. k-core is cooling some of the world s most advanced electronics applications, from space systems to undersea naval operations. The products are proven, in wide use, and can replace metal based solutions with little system impact. 48

29 TECHNICAL WORKSHOPS in HALL B Fiber Optik Gyro (FOG) Sensörlere Kar MEMS Gyro Sensörlerin Önlenemez Yükseli i HALL B 09:00 10:45 The Increasing Trend of MEMS Technology vs Fiber Optic in Gyro Sensors Terje KVISTERØY Sensonor Technologies MEMS tabanl Gyro sensörler sensörler fiber optik olanlara k yasla daha ucuz ve daha küçük Terje KVISTERØY Sensonor Technologies MEMS based Gyro Sensors have been recently getting more and more popular in the Defense and 49

30 olmalar ve yak n zamanda ula t klar yüksek performanslar nedeniyle Savunma ve Havac l k sektöründeki uygulamalarda giderek daha popüler olmaya ba lad. Türkiye de IMCA taraf ndan temsil edilen, Gyro sensör pazar lider firmalar ndan Sensonor, STIM serisi 1, 2 ve 3 eksenli yüksek performansl, ultrayüksek do ruluktaki ButterflyGyro TM sensörleri çok küçük ve hafif minyatür bir k l fta sunmaktad r. Uygulama alanlar genellikle Endüstriyel, Havac l k ve Savunma sanayi olup, daha çok platform sabitleme (anten, kamera ve gimbal gibi), AHRS, eylemsiz navigasyon sistemleri (UAVs, AUVs, AGVs, UGVs, ROVs için INS), ak lll füzeler, 3D haritalama sistemleri, mesafe ölçerler, kara navigasyonlar, hedefleme sistemleri ve torpidolarda kullan lmaktad r. Birçok uygulamada Sensonor MEMS tabanl Gyro sensorler daha küçük ve hafif yap lar ve çok iyi performanslar yla Fiber Gyro Sensör lerin yerini alabilmektedir. Aerospace applications, because they can offer very comparable performance vs Fibre Optic Gryo Sensors (FOGs) with lower size and very competitive pricing. Sensonor s, the leading company in Gyro Sensors, STIM series delivers 1, 2 or 3 axis high performance gyro modules with ultra-high accuracy ButterflyGyroTM in a miniature package. Applications are typically found within Industrial, Aerospace and Defence markets, for platform stabilizations (for antennas, cameras and various gimbals), attitude heading reference systems (AHRSs), inertial navigation systems (INSs for UAVs, AUVs, AGVs, UGVs and ROVs), smart munitions, missiles, 3D mapping systems, range finders, trains, robotics, and more. Typical Gyro Applications: Large antenna, radar platform stabilizations,3d mapping systems, Dead reckoning instruments for firefighters, Range finders, Optoelectronic tracking systems, High precision robotics, Flight recorders, Inertial Navigation Systems, INS, IMUs, UAV navigations & instrumentations, Helicopter stabilizations, Backup navigation systems, Smart munitions, Missiles, Platform stabilizations (e.g. turrets, antennas, radars) Handheld soldier navigation systems, Land navigations, Target acquisition (pointing) systems, torpedoes. For many applications Sensonor MEMS based Gyro sensors can directly replace FOGs and improves system solutions with respect to robustness, reliability, size, weight, power and cost. 10:45 11:00 Çay Kahve Molas - Coffee Break 50

31 TECHNICAL WORKSHOPS in HALL B MEMS Tabanl vme Sensörlerin Askeri Standartlardaki Havac l k Uygulamalar na Genel Bak ve leriki htiyaçlar için Yol Haritas HALL B 11:00 12:30 Overview of state-of-the-art MEMS Accelerometers for Mil/Aerospace Applications and Technology Roadmap for Future Requirements Jean-Michel STAUFFER MEMS temelli ivme sensörleri otomotiv ve tüketici elektroni i endüstrisinde tamamen kabul görmü olup, bu sektörlerde çok ba ar l uygulamalarda yo un olarak kullan lmaktad r. Jean-Michel STAUFFER MEMS accelerometers have been fully accepted by automotive and electronic consumer applications and contribute today to an incredible success. Today, the same process is engaged for 51

32 Bugün ayn süreç, çok geli mi Savunma Uygulamalar nda ve Havac l k Uygulamalar nda da kendini göstermektedir. Türkiye de IMCA taraf ndan temsil edilen Colibrys, dünyada MEMS tabanl kapasitif ivme sensörleri alan nda öncülük eden firmalardan biridir. Sunum ve çal tayda, genel bak n ard ndan gelecekteki teknolojik ihtiyaçlar ile ilgili yol haritas baz bak aç lar ve somut örnekler ile tart lacakt r. Geli mi MEMS hareket sensörleri gelecekte askeri standartlardaki havac l k sektöründe yeni f rsatlar do uracak ve yine yeniden bir ba ar öyküsüne imza atacakt r. Askeri ve Havac l k sanayisi hareket sensörleri için genel olarak s k gereksinimleri ve uzun ömürlü kullan m esas alan, uygulama alan geni olan bir pazar sunmaktad r. Bu s k isterler genel olarak tedarikteki süreklilik, tasar mdaki kararl l k ve ürünün kullan m ömrü boyuncaki teknoloji süreklilik olarak kar m za ç kmaktad r. Bu pazar sürekli olarak yenili i ve artan karma k çokdisiplinli teknoloji entegrasyonu gerektirir. Uygulamalar genel olarak Inertial Measurement Units (IMU), Attitude Heading Reference Systems (AHRS) ya da platform sabitleme ve Health Usage Management Systems (HUMS) olarak kullan l r. Bu sistemler atmosferde, karada veya suyun alt ndaki çok sert ko ullarda yüksek hassasiyet ve dayan kl l k sa layarak çal mak zorundad r. Ayr ca bu MEMS tabanl sistemler, boyutlar n n küçük olmas, hafif olmalar ve dü ük güç tüketmeleri sebebiyle daha birçok uygulama alan için idealdir. Havac l k sektöründe ticari, özel ve küçük i letmelerdeki jet ve helikopterlerin sat lar n n giderek art yor olmas beraberinde daha keskin ve dayan kl GPS siz navigasyonu gerektirmektedir. Tüm bu uygulamalarda ok ve vibrasyon dayan kl l da çok önemli parametreler olarak göze çarpmaktad r. advanced applications in the Mil/Aerospace, Energy or Industrial markets. Colibrys, represented by IMCA in Turkey, is one of the world s leader in the domain of MEMS capacitive accelerometers and will be pleased to present the latest products developments with some impressive results, competing with traditional electromechanical solutions. Following this overview, some aspects of the technology roadmap for future requirements and concrete examples will be discussed. Advanced MEMS motions sensors will be enabler of new major opportunities in the future also in advanced Mil/Aerospace market and will once again contribute to a new success story. The Military and Aerospace markets for motion sensors cover a wide range of applications generally characterized by long qualification cycle times with strict requirements in terms of continuity of supply, stability of design and lifetime technology sustainability. This market continuously drives innovation and increasingly complex multidisciplinary technology integration. Applications include Inertial Measurement Units (IMU), Attitude Heading Reference Systems (AHRS) or platform stabilization and health usage management systems (HUMS). These systems must operate in the air, on land or under water at the highest levels of reliability and precision often under severe operating conditions, whilst demanding lower power, lighter weight and smaller size, thus making MEMS based technology ideal for most of these applications. The Aerospace market continues to drive towards increased sales on commercial, private and small business jets and helicopters, with strong need for accurate reliable GPS free navigation and to meet increasing demand for lower carbon emissions as proposed by "wing dynamic acceleration sensing". Modern counter-insurgency warfare has driven demand for high precision, shock resistant 'smart' tactical guidance and navigation systems in standoff weapons and unmanned platforms. Fire control and satellite communication systems require increasingly precise tilt sensors to stabilize moving platforms. Escalating costs of equipment maintenance has driven forward increased adoption of "Health Monitoring" vibration and shock sensors. 12:30 13:45 Ö le Aras - Lunch Break 52

33 HALL B Xsens 3D Hareket zleme Teknolojisinin Endüstriyel Uygulamalar 13:45 15:35 Xsens 3D Motion Tracking Technology in Indsutrial Applications Cengiz KARAOSMANO IMCA Electronics LU Cengiz KARAOSMANO IMCA Electronics LU Eylemsiz sensör teknolojisine dayal 3D hareket takip sensörlerinin geli tirilmesinde dünya lider Xsens is a leading developer and global supplier of 3D motion tracking products based upon 53

34 firmalardan olan Xsens 2000 y l nda kuruldu undan beri, 3D karakter animasyonu, hareket bilimi, otonom araç ve stabilite kontrolü için binlerce ba ar l hareket sensoru ve hareket alg lama çözümleri üretmi uygulam t r. Xsens in küçük ve yüksek hassasiyetli (AHRS), turuncu renkli k l ftaki ürünleri endüstrinin bir çok alan nda neredeyse bir endüstri standard olarak kullan lmaktad r. Gerçek zamanl hesaplanm yükseklik ve rota oryantasyon kontrolü, denizcilikte stabilite ve navigasyon uygulamalar nda kullan lmaktad r. Ayr ca yerde ve havada da ayn ekilde kullan m alan bulunmaktad r. Xsens minyatür MEMS IMU ürünlerini, kendi patentli geli mi filtre ve entegrasyon yaz l m ve en son donan m teknolojileri ile üretmektedir. Xsens Ürün Yelpazesi: MTi w/ XKF-3 (Xsens Kalman Filter for 3 degrees-of freedom) & MTi-G w/ XKF 6G (sens Kalman Filter 6DOF GPS) miniature (MEMS) inertial sensor technology. Since its foundation in 2000, thousands of motion sensors and motion capture solutions have successfully been deployed for 3D character animation, movement science, control of autonomous vehicles and stabilization. Xsens' small and highly accurate (AHRS) products are used in a variety of industrial applications. The real-time computed attitude and heading are used for orientation control, stabilization and navigation within marine, ground and air applications. Xsens extensive research efforts result in continuously enhanced software and latest hardware technology using miniature MEMS inertial technology (IMU). In the industry today, Xsens is considered as one of the best MEMS company that can intergate hitech sensor products by using a very unique, patented filter algortihm that can help to deliver an excellent output. Xsens products profile; MTi w/ XKF-3 (Xsens Kalman Filter for 3 degrees of freedom) & MTi- G w/ XKF 6G (Xsens Kalman Filter 6DOF GPS) in details, application samples, demo with MT SW. 15:35 15:50 Çay Kahve Molas - Coffee Break 54

35 TECHNICAL WORKSHOPS in HALL D HALL D Is Yönetimi Andreas ENGELHARDT 09:00 10:45 Thermal Management Andreas ENGELHARDT Thermacore bu sununumda uzayda, roketlerde ve askeri alanlarda iki fazl s transferi, grafit (APG), yüksek termal iletkenlik malzemeleri ve s v so utmada dahil olmak üzere aktif sistemler gibi s problemlerini çözmede kullan labilecek anahtar teknolojileri tan tacak. Sunum geli tirme a amas nda olan gelecekteki termal zorluklar kar lamak için çal malar devam eden Thermacore un mevcut ve geli mi teknolojilerine k sa bir bak ile ba layacak. Her teknoloji tek tek uygulama örnekleri ile beraber aç klan p tan t lacak. Son olarak da aktif sistemler ve s v so uk plakalar n en belirgin özellikleri detayl olarak vurgulanacakt r. Teknolojilere Genel bir Bak Two- Phase Systems, Enhanced Heat Sinks, Conduction Cold Plates, Liquid Cold Plates, Peltier Devices. Geli mi Teknolojiler Loop- Heat Pipes, Axial Grooved Ammonia Heat Thermacore will present key technologies which can be used to solve thermal problems in the space, aerospace and military sectors, such as twophase heat transfer, high thermal conductivity materials such as graphite (APG) and active systems including liquid cooling. The session will commence with a brief overview of Thermacore s current technologies, followed by an overview of advanced technologies that are under development to meet future thermal challenges. Each technology will be explained and example applications shown. Finally more detailed emphasis will be placed on active systems and liquid cold plates in particular. Technology Overview Two- Phase Systems including basic heat pipes, heat pipe and military ruggedized assemblies. Enhanced Heat Sinks including heat pipe enhanced heat sinks. Conduction Cold Plates including advanced solid 55

36 Pipes (AGHP), Isothermal Furnace Liners (IFLs), Low-Temperature (Cryogenic) Heat Pipes, Flexible Heat Pipes and Variable Conductance Heat Pipes AR-GE Çal malar Thermacore dünyaca ünlü üniversiteler ve ara t rma kurulu lar ile i birli i içinde yeni nesil cihazlara özgün s transferi yöntemleri geli tirmek amac ile aktif bir ekilde ar-ge projeleri üretmektedir. Seminerin bu bölümü geli me a amas ndaki bir çok yeni teknolojiler hakk nda genel bir bilgi vermektedir. Microchannel Liquid Cold Plates, Boiling and Condensation In Microchannels, Porous Media Cold Plates, Magnesium Heat Pipes, Polymeric Heat Pipes, Therma-Sculpt Tailored Surface Texturing, Active Vortex Generators, NanoHex Nano-Fluid Heat Transfer and Tailored Devices Aktif Sistemler u anki ve gelecek nesillerin yüksek güç ve s yo unluklu elektronik komponentleri çok daha geli mi so utma konseptleri gerektirmektedir. Bu s yüklerini gidermede aktif sistemler vakumlu sert lehimli so uk tabakalar n de i ik türleri de dahil olmak üzere ATR asiler ve s v pompa sistemleri için (her geçen gün) daha da yayg nla maktad r/popüler hale gelmektedir. (Ço u durumda) bunlar so uk tabakalar n bir türü olan vakumla sert lehimli so uk duvarlar da dahil a rl k s n rlamas, malzeme s v uyumlulu u, yüzey alan gereksinimleri veya çevresel gereksinimler gibi kriterlerden dolay seçilmi olan zorlanm konveksiyon sistemleridir. Seminerin bu bölümünde so uk plaka temel teorisi hakk nda detayl bilgi verilecek olup; her so uk plaka tipinin avantajlar, bir uygulamaya en uygun so uk plakan n nas l seçilece i ve gerekli parametrelerin bir so uk plaka sisteminde ba ar l bir ekilde belirlenmesi konusuna da ayr nt l bir ekilde de inilmektedir. Ayr ca çe itli so uk plaka uygulamalar na örnekler verilerek detayl bir aç klanma yap lacakt r. state conduction (k-core ) enhanced cold plates. Liquid Cold Plates including vacuum brazed cold plates, serpentine and gindrilled cold plates. Peltier Devices aka. Thermo Electric Coolers (TECs) Advanced technologies Loop- Heat Pipes Axial Grooved Ammonia Heat Pipes (AGHP) Isothermal Furnace Liners (IFLs) Low-Temperature (Cryogenic) Heat Pipes Flexible Heat Pipes and Variable Conductance Heat Pipes Research & Development Thermacore are actively involved in research and development projects for novel heat transfer methods for next generation equipment in collaboration with world renowned universities and research organisations. This section of the seminar gives brief overview of many of the new technologies under development. Microchannel Liquid Cold Plates Boiling and Condensation In Microchannels Porous Media Cold Plates Magnesium Heat Pipes Polymeric Heat Pipes Therma-Sculpt Tailored Surface Texturing Active Vortex Generators NanoHex Nano-Fluid Heat Transfer and Tailored Devices Active Systems Future and current generations of high power and heat density electronic components require more advanced cooling concepts. In order to dissipate these heat loads, active systems are becoming more and more popular. These are forced convection systems including vacuum brazed cold walls for ATR chassis and liquid pump systems including different types of cold plates. In most cases the type of cold plate is chosen for a variety of criteria, such as weight restriction, material fluid compatibility, surface area requirements or environmental requirements. This section of the seminar gives a detailed overview over cold plate basic theory; each cold plate type s advantages, how to select the most suitable cold plate for an application and parameters required to successfully specify a cold plate system. Further, application examples are given for several types of cold plates and explained in detail. 10:45 11:00 Çay Kahve Molas - Coffee Break 56

37 TECHNICAL WORKSHOPS in HALL D Dalgal (Ak m) Korumas ve Topraklama Maurice HILL, Scott WENNICK Güç ve sinyal korumas n n her türlü kritik elektrik ve ileti im a nda önemli bir (yeri), rolü vard r. Geçici a r yüksek gerilimlerden, gökgürültüsünden ve y ld r mlardan kaynaklanan engellerin (sorunlar n) en az parazitle, kaliteli güç da t m n n garantili bir ekilde sa lanabilmesinin tek ve en etkili yolu yüksek korumal bir topraklama sistemidir. Bu çal tay m zda a r gerilim koruma ihtiyac üzerinde durulacak olup hem insan kaynakl hem de geçici y ld r mdan olu an zararlar n azalt lmas nda yard mc olacak AC,DC, veri ve RF a r gerilim (dalgalanma) korumas çözümleri vurgulanacakt r. Kat l mc lar gerçek dalgal (a r gerilim) korumas uygulama taktikleri ve temel endüstri standartlar nda uygulanabilirlili i hakk nda genel bir görü edineceklerdir. Çal tay topraklama, topraklaman n önemi ve optimum ak m koruma performans üzerindeki etkilerini içeren bir tart ma ile sonlanacakt r. HALL D 11:00 12:30 Surge Protection and Grounding Maurice HILL, Scott WENNICK Power and signal protection plays an important aspect in any critical electrical and communication network. A high-integrity grounding system is the single most effective means of assuring quality power distribution with a minimum of interference from transient over voltages, noise and lightning. This workshop will focus on the need for surge protection and highlight AC, DC, Data and RF surge protection solutions that help mitigate both man made and lightning transients. Participants will receive an overview of proper surge protection implementation tactics and applicable key industry standards. The workshop will conclude with a discussion about grounding, its importance and impact on optimal surge protection performance. 57

38 HALL C 09:00-17:00 TELEMETRY & COMMUNICATIONS SYSTEM ENGINEERING Instructor: Mr. Halil Altan, MSEE (Honeywell Aerospace Retiree, 2012) This course studies end-to-end telemetry systems with their signal and noise characteristics. It concentrates on analysis of data streams for efficient transfers over the communication link. Sampling, filtering, commutation, and RF link characteristics are studied. Line Coding (NRZ-L, BIO-L, etc.) with their spectral (Fourier) characteristics, bandwidth and filtering requirements are analyzed. Benefits of using Forward Error Correction (FEC) for data transmission are explained (Block, Convolutional, and Turbo Coding concepts are discussed). Modulation techniques such as AM, PCM/FM, BPSK and QPSK are analyzed; their Eb/N0 and BER performance characteristics are compared. Learn and use db/dbm concepts better. Course relies on the basic mathematical principals of the system. Recommended for Engineers, Technical Officers and Communications / Telemetry Operator /Technicians Mr. Halil Altan has retired from Honeywell s Aerospace Division in Clearwater Florida in June He has an MSEE from Technical University of Istanbul Turkey. Mr. Altan has worked in telemetry and communications fields for over 30 years in various capacities. He was a design team member for T1 products & turnkey telemetry systems at Ayd n Corporation. Later he served as an Engineering Vice President at Ayd n Corporation, Microdyne Corporation and L-3 Com. Mr. Altan designed range safety telemetry tracking systems, site security communications systems and worked on Orion Crew Module GPS Receiver system at Honeywell. He has presented various papers at the ETC and ITC. A teacher at heart, Mr. Altan has taught various technical courses at several colleges and companies (two years, as a full-time professor at DeVry University). He has been teaching the Basic System Engineering short course at the ITC every year since Mr. Altan is an active IEEE member. What are the benefits of this course? The course simplifies utilizing telemetry and communications system concepts. The course attendees will work with the Fourier Characteristics of the data streams in an applicable manner, how the data streams are used and filtered; differences between the methods of Line Encoding (NRZ-L, M, BIPhase L, etc.), Forward Error Correction, Modulation and Demodulation; and how these methods are put together in practical manner in an air/ ground communications system. Taking away mysteries from Eb/N0 analysis, test methods and setups, this course is extremely practical and applicable. It is considered to be one of the most popular courses given at ITC conferences in US. Will the attendees receive certificates? The attendees will be awarded certificates upon the completion of the course. Course hand-outs and related material will also be distributed so that the attendees will be able to take notes and also repeat the course for further study. The Registration Fee covers one-full day course, course hand-outs and other materials, luncheon, refreshments during coffee breaks. 58

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Istanbul Technical University. Faculty of Aeronautics & Astronautics

Istanbul Technical University. Faculty of Aeronautics & Astronautics Faculty of Aeronautics & Astronautics Can Kurtuluş, Taşkın Baltacı Graduate Students Istanbul by 360 Degrees by Orhan Durgut With a history stretching back over 230 years, providing technical education

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI ÖZET Ertan ARSLANKAYA * Yaşar AVŞAR * İsmail TOSUN * M.Talha GÖNÜLLÜ * Bu çalışmada, mikro, küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HEXAGON studio ġirket Tanıtımı

HEXAGON studio ġirket Tanıtımı HEXAGON studio ġirket Tanıtımı Kurumsal Bilgiler Yapı Kurumsal Bilgiler Vizyon KAVRAM ve TASARIM ARAÇ TASARIMI ve ERGONOMĠ MÜHENDĠSLĠK ve GELĠġTĠRME SANAL ÜRÜN MODEL ve PROTOTĠP TEST ve DOĞRULAMA ÜRÜN

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 574-580 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bulanık Mantık İle Akıllı Fırının Modellenmesi Ebru GÜNDOĞDU a,*, Köksal

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI YAZILIM TABANLI TELSİZ SİSTEMİ ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 İÇERİK 1. Yazılım Tabanlı Telsiz Sistemi 2. Lojistik Destek Sözleşmeleri 3. ELD Uygulamalarındaki Sorunlar 4. Yazılım Tabanlı

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 29. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 29. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 29. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Yeni Kararlar 1.1. Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların Yapılması [2016/101] 1 1.2. Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ Bitirme Ödevi Damla Dönderdi 040080219 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YÜKSEK AC-DC AKIM ŞÖNTLERİNİN YAPIMI VE KARAKTERİZASYONU

YÜKSEK AC-DC AKIM ŞÖNTLERİNİN YAPIMI VE KARAKTERİZASYONU 1 YÜKSEK AC-DC AKIM ŞÖNTLERİNİN YAPIMI VE KARAKTERİZASYONU Mehedin ARİFOVİÇ* Naylan KANATOĞLU Serdar UZUN TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü PK. 54 41470 Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 679 50 00 E-Mail*: meheddin.arifovic@tubitak.gov.tr

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit Sisteminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı

İnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit Sisteminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı İnsansız Hava Araçları için Sanal Kokpit Sisteminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı M. Akçay 1, Sezer Yıldırım 2, Hakan Çukul 2 1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI 22 Eylül 10 Ekim (3 Hafta) : TS-7200 gömülü sisteminin incelenmesi, çevrebirimlerin fonksiyonlarının araştırılması ve yazılım geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı