BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hatice PALÜZAR Biyokimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayten SAĞIROĞLU EDİRNE-2009

2 ÖZET Bu çalışmada fenolik bileşiklerin tayin edilmesine yönelik probiyotik bakteri esaslı bir biyosensör geliştirilmesi amaçlandı ve Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, Streptococcus thermophilus probiyotik bakterilerinin değişik formlarının biyosensör geliştirmede doğal enzim kaynağı olarak kullanılabilirlikleri incelendi. Uygun bulunan probiyotik bakteri formu ile hazırlanan mikrobiyal esaslı biyosensörün optimizasyon ve karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu amaçla çalışmalarda substrat olarak kullanılacak fenolik bileşikler belirlendi. Optimizasyon çalışmalarında hazırlanan biyosensörün biyosensör cevapları üzerine ph, tampon konsantrasyonu ve sıcaklığın etkisi incelendi. Ayrıca biyosensörün biyoaktif tabaka bileşenlerini oluşturan probiyotik bakteri, jelatin ve glutaraldehid miktarının biyosensör cevapları üzerine etkisi incelendi. Karakterizasyon çalışmalarında belirlenen optimum koşullarda hazırlanan biyosensörün fenolik bileşiklerin analizi için standart kateşole göre tayin sınırları belirlendi. Ayrıca analiz sonuçlarının tekrarlanabilirliği, operasyonel kararlığı ve depo kararlılığı incelendi. Belirlenen optimum koşullarda hazırlanan biyosensörün çeşitli örneklerdeki fenolik bileşiklerin belirlenmesinde uygulanabilirliği incelendi. Uygun probiyotik bakterinin belirlenmesinde; Lactobacilluslar için uygun olan MRS Broth besi ortamında substrata adapte edilmiş; karışık haldeki Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus themophilus; saflaştırılmış Lactobacillus acidophilus, saflaştırılmış Lactobacillus bulgaricus ve liyofilize formda karışık haldeki Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus themophilus bakterileri kullanılarak biyosensörler hazırlandı. En iyi biyosensör cevabı L. acidophilus, L. bulgaricus ve S. thermophilus u içeren liyofilize form olarak belirlendi. Optimizasyon ve karakterizasyon çalışmalarında; standart olarak kullanılacak fenolik bileşiğin belirlenmesi için orsinol, rezorsin, p-kresol, laktik asit, L-dopa, fenol, kateşol, gallik asit ve pirogallolün hazırlanan biyosensörle verdiği biyosensör cevapları incelendi ve en uygun cevap kateşol ile elde edildi. Optimizasyon çalışmalarında; hazırlanan biyosensörün optimum ph ı 8.0, en uygun tampon sistemi 50 mm fosfat tamponu, optimum sıcaklık 37,5 ºC olarak belirlendi. Biyoaktif tabaka bileşenlerinin optimizasyon çalışmalarında; optimum bakteri miktarı, optimum jelatin miktarı ve optimum glutaraldehit yüzdesi sırasıyla 5 mg, 5 mg ve % 0,625 olarak belirlendi.

3 Karakterizasyon çalışmalarında; belirlenen optimum koşullarda hazırlanan probiyotik esaslı biyosensörün fenolik bileşiklerin tayininde standart olarak kullanılan kateşol için tayin sınırları 0,5 5 mm aralığı olarak belirlendi. Operasyonel karalılığın ve tekrarlanabilirliğin belirlenmesinde; 1 mm standart kateşol için arka arkaya ölçümler alındı. X ort =1,022 mm, standart sapma (S.D.) ± 0,045, varyasyon katsayısı (C.V.) % 4,39 olarak belirlendi. Bu durum hazırlanan biyosensörün, fenolik bileşik tayini için uygun ve kararlı bir sistem olduğunu gösterdi. Geliştirilen biyosensörün depo kararlılığının belirlenmesinde; 22 gün boyunca belirli periyotlarla ölçümler alındı. İlk 10 gün, aktivite korundu. Sonra 18. güne kadar biyosensörün başlangıç aktivitesinin % 20 sini kaybettiği gözlendi. 19 günden sonra, biyosensör hızlı bir şekilde aktivitesini kaybetmeye başladı. Geliştirilen biyosensör kullanılarak yapılan ölçümlere ait standart sapma ve varyasyon katsayıları dikkate alındığında; fenolik bileşik analizi yapılan bütün örneklerde uygulanabileceği görüldü. Anahtar kelimeler: Mikrobiyal biyosensör, fenolik bileşik, probiyotik, Lactobacillus acidophilus

4 ABSTRACT In this study, for the determination of phenolic compounds, a biosensor development based on probiotic bacterium was purposed and for developing a biosensor, suitability of different forms of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus probiotic bacterium were investigated. The biosensor was prepared by using probiotic bacterium form which was found suitable, and the optimization and characterization conditions of this biosensor were carried out. For this purpose, the phenolic compounds which was used as a substrate in assays was determined. In the optimization studies of the biosensor, the effects of ph, concentration of buffer and temperature on the biosensor response were investigated. Furthermore, for the determination of the effects of bioactive layer materials such as the amount of probiotic bacterium and gelatin, percentage of glutaraldehyde on the biosensor response were investigated. In the characterization studies of the biosensor, determination of phenolic compounds, a biosensor was prepared at the determined optimum working conditions and linear measurement range was determined according to catechol. Besides, repeatability of biosensor responses, operational and storage stability of the biosensor were investigated. For determination of phenolic compounds in various samples, suitability of the biosensor which was prepared in determined optimum conditions, were investigated. For the determination of the suitable probiotic bacterium, mixed form of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus which was adapted to substrat in Lactobacilli MRS Broth, pure form of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus bulgaricus which were isolated from mixed form in Lactobacilli MRS Broth, liyophilized mixed form of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus were used and using these bacteriums, biosensors were prepared. The best biosensor response was taken with liyophilized mixed form of L. acidophilus, L. bulgaricus and S. thermophilus. In the optimization and characterization studies, for the determination of a phenolic compounds which was used as a substrate in assays, biosensor responses which were taken with some phenolic compounds such as orsinol, rezorsin, p-cresol, lactic acid, L-dopa, phenol, catechol, gallic acid and pyrogallol were investigated and the most suitable response was obtained with catechol. In the optimization studies, ph 8,0 was selected as optimum ph value for the biosensor and the most suitable buffer system was determined as 50 mm phosphate buffer and optimum temperature was determined as 37,5 ºC. In the optimization studies of bioactive layer, optimum bacterium amount, optimum gelatin amount and optimum percentage of glutaraldehyde were determined as 5 mg, 5 mg and % 0,625, respectively.

5 In the characterization studies, for determination of phenolic compounds, a biosensor was prepared at the determined optimum working conditions and linear measurement range was determined on catechol concentration between 0,5 and 5 mm. For determination of operational stability and repeatability; measurements were done for 1 mm concentration of catechol. X ort =1,022 mm, S.D. ± 0,045, C.V. 4,39 % were determined. This case proved that this biosensor system was suitable and stable for determination of phenolic compounds. For determination of storage stability of developed biosensor, the experiments were carried out periodically during 22 days. The first 10 days, the activity was protected constantly and then up to 18 days it was observed that the biosensor lost 20 % of its initial activity. After 19 days, the biosensor lost its activity rapidly. When the standard devination and the coefficient of variation of the measurements which were done by using developed biosensor were paid attention; suitability of the biosensor were seen for all samples which phenolic compounds analysis were done in. Keywords: Microbial biosensor, phenolic compound, probiotic, Lactobacillus acidophilus

6 TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim boyunca kıymetli görüşlerinden yararlandığım, tezimin planlanması ve yürütülmesinde, tezimin her aşamasında yoğun ilgi ve desteğini gördüğüm Sayın Hocam Doç. Dr. Ayten SAĞIROĞLU na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmamın literatür araştırmalarında ve deneysel çalışmalarımda benden bilgilerini ve yardımlarını esirgemeyen Arş. Gör. Hakkı Mevlüt ÖZCAN a, mikroorganizmalar ve besi yerlerinde çoğaltılması aşamasında yardımlarını aldığım Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Uzm. Dr. Suzan SARICA ÖKTEN ve Arş. Gör. Burhan ŞEN e, yüksek lisans eğitimim ve tez çalışmalarım aşamasında katkılarını ve yardımlarını esirgemeyen hocalarıma ve manevi desteğini aldığım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim boyunca her zaman ilgiyle ve sabırla beni destekleyen aileme teşekkürü bir borç bilirim.

7 İÇİNDEKİLER ÖZET.. I ABSTRACT...III TEŞEKKÜR......V İÇİNDEKİLER.VI ŞEKİLLER DİZİNİ..IX TABLOLAR DİZİNİ X KISALTMALAR..XI Sayfa 1. GİRİŞ.1 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI Probiyotik Bakteriler Probiyotik bakterilerin özellikleri Probiyotik bakterilerin enzim aktiviteleri Probiyotik bakterilerin fiziksel özellikleri Liyofilize formdaki probiyotik bakterilerin saklama koşulları Fenolik Bileşikler ve Özellikleri Fenolik Bileşiklerin Tayin Edilmelerinin Önemi Atık sularda tayin edilmelerinin önemi Süt ve süt ürünlerinde tayin edilmelerinin önemi Fenolik Bileşiklerin Tayin Yöntemleri Biyosensör Temelli Yöntemler Biyosensörlere genel bakış Biyosensörler ve bileşenleri Biyoajanlar (Biyoaktif tabaka) Sinyal ileticiler (Transduserler) Biyoaktif tabakanın elektrot yüzeyine immobilizasyonu Enzim biyosensörleri Doku biyosensörleri Mikrobiyal biyosensörler. 24

8 2.6. Tezde Kullanılan Biyomateryallere Genel Bakış Lactobacillus acidophilus Lactobacillus dellbrueckii bulgaricus ve Streptococcus thermophilus Jelatin Glutaraldehid MATERYAL VE METOD Materyaller Kimyasallar Cihazlar Metodlar Çözünmüş oksijen probunun çalışma ilkesi Mikrobiyal esaslı biyosensörün hazırlanması Hazırlanan mikrobiyal esaslı biyosensör ile ölçüm ilkesi Mikrobiyal temelli biyosensör için uygun bakterinin seçilmesi Lactobacilluslar için besi ortamının hazırlanması Bakterilerin besi ortamından izolasyonu Uygun bakteri formunun seçilmesi Substrat olarak kullanılacak standart fenolik bileşiğin seçilmesi Mikrobiyal esaslı biyosensörün çalışma koşullarının optimizasyonu ph optimizasyonu Uygun tampon konsantrasyonu Optimum sıcaklık Biyosensörün biyoaktif tabaka materyallerinin optimizasyonu Bakteri miktarının biyosensör cevabına etkisi Jelatin miktarının biyosensör cevabına etkisi Glutaraldehid yüzdesinin biyosensör cevabına etkisi Biyosensörün karakterizasyon çalışmaları Doğrusal ölçüm aralığının belirlenmesi Analiz sonuçlarının tekrarlanabilirliği Operasyonel kararlılık Depo kararlılığı.41

9 Geliştirilen biyosensör ile fenolik bileşiklerin tayin edilebilirliği Sentetik atık suda ve fabrika atık suyunda fenolik bileşiklerin tayini Süt ve süt ürünlerinde fenolik bileşiklerin tayini ARAŞTIRMA BULGULARI Fenolik Bileşiklerin Tayinine Yönelik Uygun Bakterinin Seçilmesi Substrat Olarak Kullanılacak Standart Fenolik Bileşiğin Seçilmesi Mikrobiyal Esaslı Biyosensörün Çalışma Koşullarının Optimizasyonuna İlişkin Bulgular Optimum ph Optimum tampon konsantrasyonu Optimum sıcaklık Biyosensörün Biyoaktif Tabaka Materyallerinin Optimizasyonuna İlişkin Bulgular Bakteri miktarının biyosensör cevabına etkisi Jelatin miktarının biyosensör cevabına etkisi Glutaraldehid yüzdesinin biyosensör cevabına etkisi Biyosensörün Karakterizasyon Çalışmalarına İlişkin Bulgular Kateşol için doğrusal ölçüm aralığı Analiz sonuçlarının tekrarlanabilirliği Operasyonel kararlılık Depo kararlılığı Çeşitli Örneklerde Fenolik Bileşiklerin Tayini SONUÇLAR VE TARTIŞMA KAYNAKLAR...65 ÖZGEÇMİŞ...71

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa 2.1. Bazı probiyotik bakterilerin mikroskobik görüntüleri Bazı basit fenolik bileşiklerin kimyasal yapıları Polifenol oksidaz enziminin yapısı Kateşolün PPO enzimi ile verdiği reaksiyon Biyosensörün genel şematik gösterimi Biyoajan olarak kullanılan enzim kaynakları Sinyal ileticilerde gerçekleşen değişimler ve ölçüm cihazları Amperometrik esaslı bir biyosensörün şematik gösterimi Biyosensörün biyoaktif tabakasındaki reaksiyonların şematik gösterimi Biyosensörlerin biyoaktif tabakalarında biyoajanların immobilizasyonunda kullanılan genel teknikler Bitki dokuları (A), Bitki dokusu kesiti (B) E. coli Bakterisi Lactobacillus acidophilus L. mikroskobik görüntüleri (a) Lactobacillus bulgaricus, (b) Streptococcus thermophilus Glutaraldehit in yapısı Tezde kullanılan çözünmüş oksijen (DO) esaslı biyosensör düzeneği Geliştirilen biyosensör ile fenolik bileşiklerin tayini için kullanılan süt ürünleri Fenolik bileşik tayini için farklı mikroorganizmaların biyosensör cevapları Farklı fenolik bileşiklerin (2,5 mm) çözünmüş oks. kons.-zaman grafiği Biyosensör cevabı üzerine ph ın etkisi Biyosensör cevabı üzerine tampon konsantrasyonunun etkisi Biyosensör cevabı üzerine sıcaklığın etkisi Biyosensör cevabı üzerine bakteri miktarının etkisi Biyosensör cevabı üzerine jelatin miktarının etkisi Biyosensör cevabı üzerine glutaraldehit yüzdesinin etkisi Kateşol standart grafiği Operasyonel kararlılık Depo kararlılığı 56

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo Sayfa 2.1. Probiyotik olarak kullanılan bakteriler Biyoaffinite ve Biyokatalitik ajanlar ve bunlarla tayin edilen analitler Standart kateşolün tayini için alınan ölçüm sonuçları Çeşitli örneklerde kateşol tayini

12 KISALTMALAR Kısaltmalar Açıklamalar DO Çözünmüş Oksijen (Dissolved oxygen) PPO Polifenoloksidaz S.D. Standart sapma (Standard Devination) C.V. Varyasyon katsayısı (Coefficient of Variation)

13 1. GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde 1980 li yıllardan sonra hızlı bir endüstriyel değişim meydana gelmiştir. Bu değişimle birlikte öncelik üretime verilmiş, ancak çevreye verilen atıkların çevre ve canlı hayatı üzerine etkileri pek fazla düşünülmemiştir. Çevreye atılan endüstriyel atıkların artmasıyla birlikte birçok atık türünde doygunluğa ulaşılmış ve zararları görülmeye başlanmıştır. Bu atıklardan en önemlilerinden birisi de fenol ve fenol türevleridir. Bunlar patlayıcı madde, farmasötik, plastik, kâğıt, boya, ilaç, pestisit ve antioksidanların üretimi gibi birçok endüstriyel proseste kullanılırlar (Sokol, 1998). Fenol bileşikleri ve homologlarının çoğu zehirli maddelerdir ve organik kirleticilerin büyük bir grubunu oluştururlar. Fenolik bileşiklerin tayin edilmeleri bu nedenle önem kazanmıştır. Fenolik bileşiklerin bulundukları ortamda miktarlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bileşiklerin atık sular, içecekler gibi çeşitli ortamlarda tayini, kolorimetrik, florometrik, türbidimetrik, spektrofotometrik ve enzimatik metotlarla yapılmaktadır. Ancak bunlar oldukça zaman alıcı ve pahalı sistemlerdir (Mello ve Kubato, 2002). Bu tip sistemlere kıyasla biyosensörler ile oldukça pratik ve çabuk sonuç veren analizler mümkündür. Biyosensörler, enzim, mikrorganizma, doku gibi biyolojik unsurların uygun bir iletim sistemiyle birleştirilmesiyle oluşan biyoanalitik cihazlardır. Biyosensörlerde enzim kaynağı olarak mikroorganizmaların kullanımı enzim saflaştırılmasının uzun ve pahalı işlemlerini gerektirmediğinden ve enzimler doğal çevresinden ayrılmadığı için daha uzun süre aktivitelerini koruyabileceğinden, saf enzimlerin kullanıldığı biyosensörlere göre daha avantajlı görülmektedirler (D Souza, 2001). Mikrobiyal kaynaklar içerdikleri doğal ürünlerle birlikte bu ürünlerin canlı sistemde dönüşüm reaksiyonlarını katalizleyen enzimleri de bulundururlar. Mikroorganizmaların enzim aktiviteleri genel olarak, etkilediği substratın canlıdaki veya canlının yaşadığı ortamdaki miktarıyla orantılıdır. Mikrobiyal kaynakla

14 hazırlanmış biyosensörler canlı sistemin spesifikliğinin elektronik sinyale dönüşümü yoluyla duyarlı ve kısa sürede sonuç verebilmektedir. Kolay hazırlanır, ucuzdur, tekrar tekrar kullanılabilir. Bu bakımdan enzim kaynağı olarak kullanılabilecek, aktivitesi, işlem kararlığı yüksek olan yeni mikroorganizmaların araştırılması ve uygun olanların biyosensörlerde kullanılabilirliğinin belirlenmesi önemlidir (Telefoncu, 1999a). Biyosensör geliştirilmesinde biyobileşen olarak doğal enzim kaynaklarından mikroorganizmaların kullanıldığı çok sayıda çalışma vardır (Rotariu vd., 2004; Tkac vd., 2002; Srisawasdi vd., 2006). Ancak yapılan literatür taramalarında daha önce biyosensör hazırlamada enzim kaynağı olarak kullanılan probiyotik bakterilerden Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus un kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle tez kapsamında daha önce biyosensör hazırlamada hiç kullanılmamış mikroorganizmaların incelenmiş olması tez çalışmasının önemini arttırmaktadır. Bu tez çalışmasında, fenolik bileşiklerin tayini için probiyotik bakteri esaslı mikrobiyal biyosensör geliştirilmesi amaçlandı. Bu amaçla L. acidophilus, L. bulgaricus ve S. thermophilus u içeren liyofilize form, bu formun lactobacilluslar için uygun olan MRS Broth besi yerinde substrat olarak kullanılan fenolik bileşiğe adapte edilmiş formu, mevcut liyofilize formdan saflaştırılmış L. acidophilus ve L. bulgaricus un ayrı ayrı MRS Broth besi yerinde substrat olarak kullanılan fenolik bileşiğe adapte edilmiş formlarının biyosensör geliştirmede doğal enzim kaynağı olarak kullanılabilirlikleri incelendi. Uygun bulunan probiyotik bakteri formu ile hazırlanan mikrobiyal esaslı biyosensörün optimizasyon ve karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu amaçla öncelikle çalışmalarda substrat olarak kullanılacak fenolik bileşik belirlendi. Sonra optimizasyon çalışmalarına geçilerek hazırlanan biyosensörün biyosensör cevapları üzerine ph, tampon konsantrasyonu ve sıcaklığın etkisi, biyosensörün biyoaktif tabaka bileşenlerini oluşturan probiyotik bakteri, jelatin ve glutaraldehid miktarının etkisi incelendi. Karakterizasyon çalışmaları için belirlenen optimum koşullarda hazırlanan biyosensörün fenolik bileşiklerin analizi için standart olarak kullanılan kateşole göre

15 tayin sınırları belirlenerek analiz sonuçlarının tekrarlanabilirliği, operasyonel kararlığı ve depo kararlılığı incelenmiştir. Son olarak geliştirilen probiyotik esaslı biyosensörün süt, süt ürünleri ve atık sularda fenolik bileşiklerin tayini için kullanılabilirliği incelendi.

16 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI 2.1. Probiyotik Bakteriler Yeryüzündeki tüm canlılar, çeşitli mikroorganizmalarla iç içe yaşamaktadır. Yeryüzünde insan nüfusu 5 milyar iken mikroorganizma popülasyonu 100 trilyondur (Korkut vd., 2003). Bu nedenle mikroorganizmaların etkileri küçümsenemez. Mikroorganizmalar; şarap, bira, peynir, yoğurt, ekmek, turşu v.b. besinlerin üretimine kadar her yerde mevcuttur. Mikroorganizmalar ile insan sağlığı arasındaki bağlantıya kılavuzluk eden hipotez ise, Bulgar köylülerinin uzun yaşamlarının fermente süt ürünleri tüketimlerinden kaynaklandığını savunan Nobel ödüllü Rus bilim adamı Elie Metchnikoff ( ) tarafından ileri sürülmüştür. Bu hipoteze göre normal bağırsak florası bugün probiyotikler olarak tanımlanan yararlı mikroorganizmalardan etkilenebilmektedir (Doillet ve Langdon, 1994). Metchnikoff tan sonra probiyotikler üzerine sayısız araştırma yapılmış ve probiyotikler oldukça bilimsel ve ticari ilgi odağı olmuşlardır. Bu ilgi özellikle mikroorganizmaların sağlık üzerine olumlu bir katkı göstermesinin ilginçliği ve elde edilebilirliği ile ticari form haline dönüştürülebilmesinin kolaylığı nedeniyle olmuştur. Bilimsel olarak desteklenmiş ve hastalık riskini azaltan Probiyotik mikroorganizmaları içeren mandıra ürünleri (süt, yoğurt ve peynir gibi), et ürünleri, meyve suları ve çikolata gibi değişik fonksiyonel ürünler uzun zamandır marketlerde yerini almıştır Probiyotik bakterilerin özellikleri Probiyotikler; hayvansal canlıların sindirim sistemi ve özellikle bağırsaklarında mikrobiyal dengeyi düzenleyen canlı bakteriler sınıfından mikroorganizmalardır (Surawicz, 2003). Prebiyotikler ise probiyotik bakteriler ile birlikte simbiyotik yaşam

17 sürdüren, polisakkarit esaslı sindirilmeyen yapılardır ve birlikte bulunduğu bakterilerin sayılarını ve aktivitelerini arttırarak faydalı probiyotik etkisini güçlendirirler. Probiyotik bakteriler mide asitliğine diğer bakterilere göre daha dayanıklıdır. Safra tuzuna ve lizozim enzimine daha dirençlidir. Probiyotik bakteriler laktik asit, asetik asit, bakteriyosin gibi antimikrobiyal maddeler üreterek, bağırsaklarda istenmeyen mikroorganizmaların çoğalma hızını kontrol ederler ve doğal floranın denge içinde bulunmasını sağlarlar. Probiyotik bakterilerin önemli özelliklerinden biri de, bağırsak çeperine tutunabilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Bu tutunma en önemli ve hatta biyolojik etki gösterebilmeleri için mutlaka olması gereken bir özellik olarak belirtilmiştir. Probiyotik bakteriler, bağırsak çeperine tutunarak patojen mikroorganizmaların tutunmasını engellerler (İnanç vd., 2005). Ayrıca ince ve kalın bağırsaklardaki kötü ve zararlı bakterilerin yerine geçerek, onları kontrol altına alıp, bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı vücut direncinin artmasına katkıda bulunurlar. Sindirim kanalında sağlıklı bir bakteri dengesi oluşturup, bazı gerekli enzimleri üreterek sindirime katkıda bulunurlar. Laktoz ve protein sindirimini kolaylaştırırlar (Bozdoğan, 2006). Probiyotikler esas olarak laktik asit bakterileridir. Bunun yanında araştırmalar bazı mayaların da probiyotik özelliğe sahip olduğunu göstermiştir (Oh vd., 1995). Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar ve mayalar Tablo 2.1 de gösterilmektedir.

18 Tablo 2.1 : Probiyotik olarak kullanılan bakteriler (Bozdoğan, 2006) Lactobacillus Türleri Bifidobacterium Türleri Bacillus Türleri Pediococcus Türleri Streptococcus Türleri Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium adolescentis Bacillus subtilis Pediococcus cerevisiae Streptococcus cremoris Lactobacillus cellebiosus Bifidobacterium bifidum Bacillus pumilus Pediococcus acidilactici Streptococcus thermophilus Lactobacillus lactis Bifidobacterium breve Bacillus lentus Pediococcus pentosaceus Streptococcus intermedius Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium infantis Bacillus licheniformis Streptococcus lactis Lactobacillus reuteri Bifidobacterium longum Bacillus coagulans Streptococcus diacetilactis Lactobacillus brevis Bifidobacretium thermophilum Lactobacillus casei Lactobacillus curvatus Lactobacillus fermentum Lactobacillus plantarum Lactobacillus johsonli Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus helveticus Lactobacillus salivarius Lactobacillus gasseri Bacteriodes Türleri Propionibacterium Türleri Leuconostoc Türleri Küfler Mayalar Bacteriodes capillus Propionibacterium shermanii Leuconostoc mesenteroides Aspergillus niger Saccharomyces cerevisiae Bacteriodes suis Propionibacterium freudenreichii Aspergillus oryzae Candida torulopsis Bacteriodes ruminicola Bacteriodes amylophilus

19 Probiyotik bakterilerin enzim aktiviteleri Probiyotik bakteriler pek çok enzim içerirler. Bunlardan bazılarının aktivitelerinin oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Yüksek aktiviteli olduğu belirlenen enzimlerden önemlileri aminopeptidazlar, dipeptidazlar, tripeptidazlar, karboksipeptidazlar, lipazlar, esterazlar, fosfatazlar, peroksidazlar, glukozidazlar, galaktozidazlardır (Shihata ve Shah, 2000). Ayrıca yapılan çalışmalarda probiyotik bakteri içeren süt ve yoğurtlarda mayalanma süresi ile orantılı olarak toplam çözünür fenolik bileşiklerin ve antioksidan maddelerin artış gösterdiği ve buna bağlı olarak bu bileşiklerin metabolizma reaksiyonlarını katalizleyen fenolazlar, polifenolazlar ve antioksidazlar gibi enzimlerin aktivitelerinin de arttığı tespit edilmiştir. Laktik asit bakterilerinin metabolizmalarında kullandıkları ana substratlar malik asit, sitrik asit ve mayalardan arta kalan heksozlar ve pentozlar gibi şekerlerdir (Davis vd., 1985). Glukoz, fruktoz, ksiloz ve arabinoz şekerleri metabolizma sırasında yükseltgenerek laktik asit, asetik asit, etil alkol ve CO 2 e katabolize olurken, sitrik asit ile asetik asit de karbonil maddelere özellikle tereyağı tadına sahip diasetile dönüşür. Ayrıca laktik asit bakterilerinin tanen, antosiyanin gibi fenol bileşenleri üzerindeki aktiviteleri sonucu şarabın tadı ve rengi istenilen değişikliğe uğrar (Geredeli ve Anlı, 2005). Probiyotik bakterilerin çok sayıda enziminin aktivitesinin yüksek oluşu veya aktivitelerinin yükseltilebilmesi hem sağlık hem de enzimatik analizlerde kullanılabilirliği bakımından probiyotik bakterilerin endüstriyel önemini arttırmaktadır. Bu nedenle son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren analiz yöntemlerinden biri olan biyosensörlerde de enzim kaynağı olarak kullanılmaktadırlar. Bu amaçla probiyotik mikroorganizmaların kullanıldığı bir biyosensöre örnek ise orto-fosfat ın belirlenmesinde maltoz fosforilaz enzimini içerdiği bilinen Lactobacillus brevis in kullanıldığı bir biyosensördür (Hüwel vd., 1997).

20 Probiyotik bakterilerin fiziksel özellikleri Probiyotik bakteriler morfolojik açıdan çok değişken özellik gösterirler. Temelde üç şekil grubu vardır; a) Kok şekilli, b) Uzun çomak şekilli, c) Kısa çomak şekilli. Bu şekillerin mikroskobik görüntüleri Şekil 2.1 de gösterilmektedir. Bu üç familyanın fizyolojik özellikleri oldukça benzerdir. (a) Kok şekilli (L. acidophilus) (b) Uzun çomak (L. bulgaricus) (c) Kısa çomak (L. casei) Şekil 2.1 : Bazı probiyotik bakterilerin mikroskobik görüntüleri (www.wikipedia.com) Ayrıca tüm üyeler; Gram pozitif ve düşük oranda şeker ihtiva eden ortamda pseudokatalaza sahip suşlar da katalaz negatif olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sporolactobacillus inulinus dışındakiler spor oluşturmayan, fakültatif anaerobik, Pediococcus cinsi dışındakiler de yalnız tek düzlemde bölünen ve bazı istisnalar hariç hareketsiz, çubuk veya kok şeklinde bakteriler olarak tanımlanmaktadır (Shape vd., 1966; Şahin, 1990). Fermantasyon yapabilme özelliğine sahip olup asıl fermantasyon ürünü olarak laktik asit üretmektedirler. Katalaz ve sitokromda olduğu gibi Hem grupları içermedikleri halde oksijen varlığında gelişebilen nadir mikroorganizmalardır. Doğal ortamları; süt ve süt ürünleri, işlenmemiş, taze veya çürümüş bitkiler, insan ve hayvanların bağırsak mukozalarıdır (Çon ve Gökalp, 1997).

21 Liyofilize formdaki probiyotik bakterilerin saklama koşulları Probiyotik preparatlar o C de ve kuru yerde depolanmalıdır ve ph 6-7 arasında olmalıdır. Kuvvetli asidik ve bazik ortamda canlılıklarını kaybederler. Bu yüzden ticari preparatlara asidik maddeler karıştırılmamalıdır. Depolanmaları süresince -5 o C civarında soğutucuda, kapalı ambalaj içinde tutulmalı ve ancak raf ömürleri boyunca depolanmalıdırlar. Depolanma süresince Demir ve Bakır başta olmak üzere minerallerle etkileşimleri probiyotiklerin canlılığını kısıtlar. Yüksek konsantrasyonlardaki vitaminler ile etkileşimleri de zararlıdır. Bunlardan başka antioksidan ve antifungal maddeler de probiyotiklerin canlılığını olumsuz etkileyen faktörlerdir (Tannock, 1999) Fenolik Bileşikler ve Özellikleri Fenolik bileşikler, en az bir aromatik halka ve bu halkada çok miktarda hidroksil substitüenti bulunduran bileşiklerin tümüne denir. Bitkiler aleminde en yaygın ve en çok bulunan bileşik sınıfıdır. Bitkilerde, çiçek, yaprak, meyve renkleri, bazı bitkisel kokulardan sorumlu olmaları yanında; bitkileri haşere ve mikroorganizma saldırılarına karşı koruma görevleri de vardır. Ayrıca fenolik bileşikler bitkilerde selülozla birlikte destek dokusunu oluşturan lignin ve tannin polimerlerinin temel monomeridir (Havborne, 1973). Fenolik bileşikler organik kirleticilerin büyük bir grubudurlar. Bunlar patlayıcı madde, farmasötik, plastik, kâğıt, boya, ilaç, pestisit ve antioksidanların üretimi gibi birçok endüstriyel proseste kullanılırlar. Bazı basit fenolik bileşiklerin yapıları Şekil 2.2 de gösterilmektedir.

22 Kateşol, R 1 : OH, R 2 : OH, R 3 : H, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : H Rezorsin, R 1 : OH, R 2 : H, R 3 : OH, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : H Hidrokinon, R 1 : OH, R 2 : H, R 3 : H, R 4 : OH, R 5 : H, R 6 : H Kaffeik asit, R 1 : H, R 2 : OH, R 3 : OH, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : CHCHCOOH Ferulik asit, R 1 : H, R 2 : OH, R 3 : OCH 3, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : CHCHCOOH p-kumarik asit, R 1 : H, R 2 : H, R 3 : OH, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : CHCHCOOH Klorojenik asit, R 1 : H, R 2 : OH, R 3 : OH, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : CHCHCOOC 6 H 7 COOH Fenol, R 1 : OH, R 2 : H, R 3 : H, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : H o-krezol, R 1 : H, R 2 : OH, R 3 : CH 3, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : H Tirozin, R 1 : H, R 2 : H, R 3 : OH, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : CH 2 CHNH 2 COOH Dihidroksifenilalanin, R 1 : H, R 2 : H, R 3 : OH, R 4 : OH, R 5 : H, R 6 : CH 2 CHNH 2 COOH Anisol, R 1 : H, R 2 : H, R 3 : OCH 3, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : H Gallat, R 1 : COOH, R 2 : H, R 3 : OH, R 4 : OH, R 5 : OH, R 6 : H Propil gallat, R 1 : COOH, R 2 : H, R 3 : OH, R 4 : OH, R 5 : OH, R 6 : C 3 H 6 O 4 Bütilenhidroksianisol, R 1 : OH, R 2 : C(CH 3 ) 3, R 3 : H, R 4 : CH 3, R 5 : H, R 6 : C(CH 3 ) 3 Vanilin, R 1 : H, R 2 : OH, R 3 : OCH 3, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : CHO 3,4-dihidroksibenzaldehit, R 1 : H, R 2 : OH, R 3 : OH, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : CHO Karvacrol, R 1 : CH 3, R 2 : OH, R 3 : H, R 4 : CH(CH 3 ) 2, R 5 : H, R 6 : H Timol, R 1 : CH 3, R 2 : H, R 3 : OH, R 4 : CH(CH 3 ) 2, R 5 : H, R 6 : H Şyringol, R 1 : OCH 3, R 2 : OH, R 3 : OCH 3, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : H o-hidroksibenzoik asit, R 1 : COOH, R 2 : OH, R 3 : H, R 4 : H, R 5 : H, R 6 : H Alilfenol, R 1 : OH, R 2 : H, R 3 : H, R 4 : CH 2 CHCH 2, R 5 : H, R 6 : H Şekil 2.2: Bazı basit fenolik bileşiklerin kimyasal yapıları

23 2.3. Fenolik Bileşiklerin Tayin Edilmelerinin Önemi Dünyada ve ülkemizde 1980 li yıllardan sonra hızlı bir endüstriyel değişim meydana gelmiştir. Bu değişimle birlikte öncelik üretime verilmiş, ancak çevreye verilen atıkların çevre ve canlı hayatı üzerine etkileri pek fazla düşünülmemiştir. Çevreye atılan endüstriyel atıkların artmasıyla birlikte birçok atık türünde doygunluğa ulaşılmış ve zararları görülmeye başlanmıştır. Bu atıklardan en önemlilerinden biriside fenol ve fenol türevleridir. Fenol bileşikleri ve homologlarının çoğu zehirli maddelerdir. Fenolik bileşiklerin tayin edilmeleri bu nedenle önem kazanmıştır. Önemli bir endüstriyel atık olan fenolün dünyadaki ve ülkemizdeki kullanım alanlarından en önemlisi fenolik reçine üretimidir. Fenolik reçineler, kâğıt endüstrisi, kauçuk işletme endüstrisi ile yalıtım ve yüksek sürtünmeye dayanıklı malzeme üretiminde kullanılmaktadır. Bunun dışında bazı fenolik bileşikler ilaç endüstrisinde de kullanılmaktadır (Sokol, 1998). Doğada e yakın fenolik bileşik bilinmektedir. Bunlardan bazıları fenol, rezorsinol, pirogallol, orsinol, kateşol gibi basit fenoller, gallik asit, şiringik asit gibi hidroksi benzoik asitler, flavonoidler ve diğer komplike fenol ürünleridir. Bu kadar geniş bir sınıfa sahip olan fenolik bileşiklerin tayin edilmelerinde bir fenolik bileşik standart olarak kullanılmaktadır. Biyosensör yöntemi başta olmak üzere fenolik bileşiklerin tayin edilmelerinde tayinler genelde kateşol standardı kullanılarak yapılır (Portaccio vd., 2006). Kateşol (C 6 H 6 O 2 ; MW: 110,11); bitkilerde doğal olarak bulunan doğal bir fenolik bileşiktir. Gerek kimya endüstrisi gerekse medikal açıdan geniş bir yelpazede kullanım alanı bulmuştur. Deri ve kürk boyamada, kozmetikte parfümlerde ve saç boyalarında, fotoğrafçılıkta geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kateşol Ayrıca pek çok farmosötiğin aktif bileşeni olmakla birlikte önemli antioksidan maddedir (Screeening Assesment for catechol; 2008).

24 Biyosensör ile tayin yöntemlerinde prensip, tayin edilecek madde yani substratın etkileşebileceği bir enzimle dönüşüme uğratılması sonucu oluşan değişimlerin ölçülmesidir. Biyosensör ile fenolik bileşiklerin tayin edilmelerinde enzim olarak, substrat olan fenolik bileşiği moleküler oksijeni kullanarak dönüşüme uğratan polifenoloksidazlar kullanılmaktadır. Polifenoloksidazlar, oksidoredüktaz sınıfı enzimlerdir. Kofaktör olarak Şekil 2.3 te görüldüğü gibi iki adet kompleksleşmiş Cu +2 içerirler. Polifenol oksidazlar dışında tirozinaz, fenol oksidaz, kateşolaz olarak da bilinirler. Bu enzimler canlılarda bakterilerden memelilere kadar uzanan geniş bir skalada dağılım gösterirler (Duran vd.; 2002). Şekil 2.3 : Polifenol oksidaz enziminin yapısı Polifenol oksidaz enzimi kateşolün Şekil 2.4 te gösterilen ortokinon a yükseltgenme reaksiyonunu katalizler. Biyosensör temelli tayin yöntemlerinde de bu reaksiyon esas alınarak reaksiyon ortamındaki çözünmüş oksijen tüketiminin neden olduğu fiziksel değişimler ölçülmektedir. + ½ O 2 PPO + H 2 O Kateşol o-kinon Şekil 2.4 : Kateşolün PPO enzimi ile verdiği reaksiyon

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATIKSULARDAN BAKIR (II), NİKEL (II), KROM (VI) VE REAKTİF BOYAR MADDE GİDERİMİNDE Aspergillus sp. KULLANIMI Burcu ERTİT TAŞTAN BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER Ülkü DALMIŞ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI Leman BUZOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Kasım - 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İDİL KARACA ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. F. Zehra KÜÇÜKBAY MALATYA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahar MERYEMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BUĞDAY SAMANININ FARKLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK SULU FAZ REFORMLAMA YÖNTEMİ İLE GAZLAŞTIRILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3 güncel gastroenteroloji 12/3 Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretemeyen toplumlar bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler Ord. Prof. Cahit ARF Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KATYONİK ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR SURFAKTANTLAR İLE C.I. REACTİVE ORANGE 16 ETKİLEŞİMİ TANZER TANER YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Halide

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı