EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date"

Transkript

1 1 / 5 Lütfen tamamını doldurun, bu başvuru formu fiyat teklifinde esas alınacaktır. Bu bir SÖZLEŞME değildir. Please fill out completely, this application form as a basis for the calculation of your offer. It is NOT A CONTRACT 1. MÜTEŞEBBİS BİLGİLERİ Company information MÜTEŞEBBİS ADRESİ (Sözleşmeyi imzalayan) / EGETAR IN Sertifikayı göndereceği adres Address of the Company (Contract Holder) / Address where EGETAR will send the Certificate? Adres/ Posta Kodu: Address/ Post Cod Vergi / VAT number İletişim kurulacak Müteşebbis Contact owner Vergi Dairesi: Tax Office e-posta 1-KONTROL EDİLEN BİRİMİN ADRESİ (şirketten Farklı ise) / EGETAR IN Sertifikayı göndereceği adres e-posta 2-KONTROL EDİLEN BİRİMİN ADRESİ (şirketten Farklı ise) / EGETAR IN Sertifikayı göndereceği adres 3-KONTROL EDİLEN BİRİMİN ADRESİ (şirketten Farklı ise) / EGETAR IN Sertifikayı göndereceği adres 4-KONTROL EDİLEN BİRİMİN ADRESİ (şirketten Farklı ise) / EGETAR IN Sertifikayı göndereceği adres t: başvuruyu yapan tüm tesislerin (alt birimlerin) yasal sahibi değilse, lütfen Alt birimler listesi eki hazırlayın te: If applicant is not legal owner of all facilities (sub-units), please prepare Annex List of sub-units. Dok ORG-F01 /Versiyon 02/ EGETAR KALİTE EL KİTABI Sayfa 1 / 5

2 2 / 5 2. ORGANİK SERTİFİKASYON KAPSAMI Scope of Organic Certification TR Yönetmeliği TR(Turkish Market) AB Yönetmeliği EU (EU Market) ABD Yönetmeliği NOP (US Market) JAPON Yönetmeliği JAS (Japanese Market) t: Türk standardı dışındaki standartlar için başvuru formu ayrıca doldurulacaktır. te: Turkish standard except for the standard application form can also be filled separately. 3. SERTİFİKALANDIRILACAK PROJE HAKKINDA BİLGİ Information about the Certification Project Tarım / Bireysel Üretici Agriculture/Individual Farmer Tarım / Üretici Grubu Agriculture/ Group Farmer Hayvancılık Animal husbandry a) ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM/ Organic Plant ion Sadece Tarım / Only for Agriculture Konvansiyonel alan dâhil toplam üretim alanı (ha) Total area of farm production including conventional area (ha) Toplam organik üretim alanı (ha) Total area of organic farm production (ha) Sadece Grup (ör. Üretici grupları, vb.) Only for Group(s) Grup üyelerinin toplam sayısı Total number of group members? Yasal olarak organize olmuş mu (ör. Kooperatif)? Legally organised Toplam birim sayısı? Total number of facilities? Güncel ÇKS dokümanı mevcut mu? Do you have updated ÇKS document? Ürün Hasat sonrası işleme Post-harvest Hayvan yemi Feeds Arıcılık Beekeeping Arazi Alanı Field area (Ha) Tahmini miktar(t) Expected amount (t) Ürün işleme Processing Organik girdiler Organic inputs Doğadan Ürün Toplama Wild collection Aynı tesiste hem konvansiyonel ürün ve hem de organik ürünler üretiliyor mu? Do you produce conventional and organic products in same facility? Ürün Pazarlama/ ihracat/ İthalat Marketing/Export/ Import Depolama Storage Su ürünleri Aquaculture Arazi Alanı Field area (Ha) Tahmini miktar(t) Expected amount (t) b) DOĞADAN ORGANİK ÜRÜN TOPLAMA/ Organic Wild Collection Toplama alanlarının toplam sayısı ve büyüklüğü (ha, km 2 ) Total number of the collection areas and size (ha, km 2 ) Toplam depolama/teslim alma noktalarının sayısı Total number of storage/takeover points Toplama alanında Son 3 yılda havadan ve yerden kimyasal kullanılmadığına dair Orman İşletme Müdürlüğü resmi yazısı mevcut mu? Bu belgeler bölgeyi/alanı açıkça tanımlamalıdır. Is there an official declaration from the forest management in which states no plant protection product used from air or ground last 3 years? Resmi Makamlarca verilen Doğadan Ürün Toplama İzin belgesi mevcut mu? Is there an official permission of wild collection from official channels? Ek no. Attac hment. Dok ORG-F01 /Versiyon 02/ EGETAR KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 5

3 3 / 5 Doğal ürünlerin yaygın ismi ve Bilimsel ismi veya resmi ticari adı Common name and Scientific name or official trade name of wild crop(s)/specie(s) Doğal Toplama Bölgesi Adı Wild Collection Location Ayrılan alan yetmediyse lütfen tam bir liste ekleyin Please attach a complete list - if space is not sufficient. Toplama alanındaki mevcut miktar Quantity of collection area (Ha) Firmanız Tarafından toplanabilecek Maksimum Miktar Max. quantities that can be collected by your company. c) ORGANİK ARICILIK / Organic Beekeeping Bireysel Arıcılık / Only for Individual beekeeping Toplam arı kovanı sayısı Total number of bee hives Arı kovanlarının yerleşim yerlerinin toplam sayısı Total number of locations of bee hives Grup (ör. Arıcılık grupları, vb.) Group (e.g. beekeeper group, etc.) Grup üyelerinin toplam sayısı Total number of group members? Yasal olarak organize olmuş mu (ör. Kooperatif)? Legally organised (e.g. Cooperative)? Toplam birim sayısı? Total number of facilities? AKS den alınan onaylı belge mevcut mu? Is there an official permission from AKS?. d) ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM/ Organic Animal ion Hayvan Cinsi Kind of Animal Besi sığırı Beef cattle Süt sığırı Milk cattle Keçi Goat Koyun Sheep Tavuk Chickens Toplam Üretici Sayısı Total Producer Toplam Hayvan sayısı Total Animal Number Paralel Üretim Var mı? Is there Parallel Organic ion? Üretim yeri ion Place BalıkçılıkAquaculture Büyükbaş hayvancılık işletmeleri için Türkvet den alınan onaylı işletme Tescil Belgesi, küçükbaş hayvancılık işletmeleri için KKKS den alınan onaylı belge mevcut mu? Is there a certificate of registration approved by Türkvet for bovine production and is there an approved document from KKKS for small cattle? İlgili değil t relevant. Su ürünleri yetiştiriciliği için su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya Su Ürünleri kuluçkahane belgesi mevcut mu? Is there an aquaculture permission or hatchery registration for aquaculture products? İlgili değil t relevant. Hayvancılık ve/veya Su Ürünleri ile ilgili açıklamalar Comments on animal husbandry and/or aquaculture Dok ORG-F01 /Versiyon 02/ EGETAR KALİTE EL KİTABI Sayfa 3 / 5

4 4 / 5 e) SERTİFİKASYON GEÇMİŞİ/Story of certification Bu ilk organik teftiş mi? This is the first organic inspection? Önceden sertifikalandırılmış ise, hangi tarihten bu yana sertifikalı (ay/yıl): If certified before, since when (month/year) Önceden kim tarafından sertifikalandırıldı? Previously certified organic by Hangi standartlara göre? According to which Standard(s)? Varsa Sertifikasyon ile ilgili uygunsuzlukların bildirimlerinin veya sertifikasyonun iptaline ilişkin bildirimlerin kopyaları da dâhil olmak üzere sertifikasyon sonucu: Outcome of certification, including, if appropriate, copies of any notifications of non-compliance or denial of certification Lütfen uygulanan tüm düzeltici faaliyetlerin kanıtlarını (Sertifikasyon kuruluşundan gönderilen mektupların kopyaları, vb.) ve açıklamasını sunun.please provide a description and evidence (copies of letters from the certification body, etc.) of all corrective measures implemented. f) ORGANİK ÜRÜN İŞLEME-DEPOLAMA-İHRACAT(İTHALAT) Process-Storage-Export (Import) of Organic s Organik Hammadde Adı Organic Raw Material Organik Son Ürün Organic Final Depolanacak Organik Ürün Storage Organic Organik İhracat Ürünü Organic Export KAPASİTE (Ton/Yıl) Capacity g) ORGANİK GİRDİ FAALİYETLERİ Organic Inputs Activities ORGANİK GİRDİ İŞLEME-DEPOLAMA-PAKETLEME-ETİKETLEME-PAZARLAMA Process-Storage-Packaging-Labeling-Marketing of Organic Inputs Organik Girdi İşleme Organic Input ion Organik Girdi Depolama Organic Input Storage Organik tarımda Kullanılacak Gübre Manure that will used for Organic Agriculture Organik Girdi Paketleme Organic Input Packaging Organik Girdi Pazarlama Organic Input Marketing Organik Girdinin Kullanımı organic input usage Toprak İyileştirici Soil conditioner Ürünün, TC Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş resmi lisans tescil mevcut mu? Does the product registered by the government? Ürünün ambalaj şekli Package shape of product ORGANİK GİRDİ İHRACAT-İTHALAT Export/Import Of Organic Inputs Girdinin İthal/ İhraç edildiği Firma Adı: Imported/Exported Company Girdinin Menşei Origin Of Input Besin Maddesi Nutrient Ürün Daha önce Türkiye de Organik olarak Sertifikalandırılmış mı? Does the have been certified as organic in Turkey before? İlgili değil not relevant Organik Girdi Etiketleme Organic Input Labeling Ürünün ambalaj ağırlığı (Kg) Weight of product Bitki Koruma Maddesi Plant Protection Material. Dok ORG-F01 /Versiyon 02/ EGETAR KALİTE EL KİTABI Sayfa 4 / 5

5 İMZA Signature Müşteri adı: 5 / 5 Organik Girdi Ticari Adı Organic Input s Trade Hammadde Adı Active Ingredients Katkı maddeleri Additives, resp Inert substance Son ürün Adı Final CAS CAS Ürünün kullanım Amacı The aim of product usage 4. BİRİMİN YERİ / Location of the facility En yakın ulusal (uluslararası) havaalanı: Next (inter-)national airport Havaalanı ve ana proje arasındaki tahmini uzaklık ve seyahat süresi (km ve saat): Estimated distances and travel times between airport and main project (km and hours) Birimler/alt birimler arasındaki ulaşılabilirlik, uzaklık ve seyahat süresi: Accessibility, distances and travel times between individual facilities / sub-units 5. TAAHHÜT / Declaration Yukarıda belirtilen birimler için başvuru sahibi olarak ben, ürünlerin, bu başvuruda Madde 3 te belirtilen sertifikasyon kapsamları doğrultusunda tarımsal üretim (ve varsa hasat sonrası işlemler, ihracat, vb.) sertifikasyonu talebinde bulunmak için yasal olarak yetkili olduğumu deklare ederim. Yukarıda belirtilen tüm bilgilerin operasyonu tamamıyla ve doğru olarak yansıttığını doğrularım. Yukarıda verdiğim bilgilerin EGETAR tarafından gizlilikle ele alınacağını anlıyor ve kabul ediyorum. I, the applicant for the above mentioned facility (ies), declare to be legally entitled to request certification for agricultural production (and post-harvest treatment, resp. Export, if applicable) of products according to the scope of certification as mentioned in item 3. of this application. I confirm that all above mentioned information fully and accurately represents the operation. I understand and accept that my above stated information will be treated confidentially by EGETAR. Yer / Tarih Place / Şirket Sahibinin / Sorumlu Kişinin İmzası Signature of Owner / Responsible person AD ve SOYAD / name and Surname TARİH / YER /Place Bu bölüm sadece EGETAR dâhili kullanımı içindir This part is for EGETAR internal use only Başvuru kontrol edildi ve onaylandı/application checked and approved. 1. Müteşebbis ile ilgili bilgiler tam ve detaylı olarak verilmiş mi? İs the operator info accurate and clear? 2. Sertifikasyon kapsamı net olarak belirlenmiş mi? / İs the certification scope clearly defined? 3. Sertifikasyonu yapılacak proje kapsamında yer alan faaliyet hakkında bilgi yeterli mi? Is there sufficient information about operations under project certification scope? 4. Projenin sertifikasyon geçmişi hakkında bilgiler yeterli mi? İs the information of the project s past sufficient? 5.Sertifikasyon yapılacak birim ve faaliyet ile ilgili bilgi ve belgeleri içeriyor mu? İs there sufficient info and documents about the operation and units which will be certificated? Dok ORG-F01 /Versiyon 02/ EGETAR KALİTE EL KİTABI Sayfa 5 / 5

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

2.1.6-tr,e SKP Tuerkey

2.1.6-tr,e SKP Tuerkey IMO- Control I 2.1.6 Standard Kontrol Programı (SKP) IMO-CONTROL 1. Temel Esaslar... 3 1.1 Tanımlama... 3 1.2 Uygulama... 3 1.3 Tarafsızlık... 5 1.4 Gizlilik... 5 1.5 Kalite Yönetim... 6 1.6 Harçlar ve

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret El Kitabı / Foreing Trade Manual Giray Reşat 2014 1.1 İHRACAT İŞLEMLERİ 1.1.1 İHRACAT NEDİR? Bir malın veya hizmetin yürürlükteki

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ECONOMY GENERAL DIRECTORATE OF FREE ZONES, OVERSEAS INVESTMENT AND SERVICES FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Amaç UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Madde 1- Bu talimatın amacı, tip intibak eğitimi gerektiren

Detaylı

GLOBALGAP V3.1 güncelleme Aralık 2009

GLOBALGAP V3.1 güncelleme Aralık 2009 güncelleme Aralık 2009 USB Ulusal Sistem Belgelendirme, NSF-CMI ıntürkiye temsilcisidir www.usb-tr.com The DRAFT V3.1 was released in mid June- for release in July. The next DRAFT was released on September

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5.

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GİDEN ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU FORMU / OUTGOING ERASMUS EXCHANGE STUDENTS APPLICATION FORM Daha önce Erasmus değişim programından

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

Draft Certificate of Health to Accompany Animals or Animal Reproductive Material

Draft Certificate of Health to Accompany Animals or Animal Reproductive Material Draft Certificate of Health to Accompany Animals or Animal Reproductive Sections 2.53, 3.14 and 4.03 of the Export Control (Animals) Order 2004 : Certificate N o Page 1 of Name and Address of Exporter

Detaylı