Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar."

Transkript

1 TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak tohumluk ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3 (1) Bu Genelge tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, tarih ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile tarih ve sayılı Resmi Gazete (3.Mükerrer) de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Genelgede geçen; a) Araştırma Kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşları, b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü, ç) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı, d) Çeşit Sahibi: Çeşidi ıslah eden veya geliştiren araştırma kuruluşu veya gerçek kişiler ile yetki belgesine sahip tohumluk üreticisi kuruluşlarını, e) Ebeveyn: Hibrit tohumlukların elde edilmesinde ana ve baba hat olarak kullanılan hatları, f) G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, g) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı, ğ) Hat: Kendine döllenerek, yüksek derecede homozigotlaşmış ve ileri derecede heterosis gösteren çeşidi, h) Islahçı materyali: Çeşit sahibi veya çeşidin ıslahçısı tarafından üretilen, elit veya orijinal tohumluk üretiminin başlangıcını oluşturan materyal, ı) ISTA: Uluslararası Tohum Test Birliğini, i) OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünü, j) Orijinal Tohumluk: Elit tohumluktan veya kendisinden elde edilen, çeşit safiyetini ve sağlığını devam ettiren, araştırma, ıslah ve deneme kuruluşlarında veya bu kuruluşların denetimi altında yetiştirilen tohumluğu, k) Tebliğ: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) 1

2 l) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını, m) Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini, n) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği ne göre düzenlenen Tohum Üretici Belgesi ne istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi ne sahip kuruluşları, ifade eder. Başvurular ve İthalat Ön İzinlerinin Verilmesi MADDE 5 (1) İthalat ön izin başvuruları, ithalatın gerçekleştirileceği giriş gümrük kapısının bulunduğu Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü ne, ihracata yönelik ithalat ön izin başvuruları ise BÜGEM e yapılır. (2) Bu Genelge kapsamındaki tohumlukların ithalat ön izinleri yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, ihracata yönelik ithalat ön izinleri ve Gen Bankasına yapılacak ithalatların ön izinleri BÜGEM tarafından verilir. Tohumluk İthal Etmeye Yetkili Kuruluşlar MADDE 6 (1) Bu genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara tohumluk ithalat ön izni verilebilir. a) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları. b) Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan CIMMYT, ICARDA gibi uluslararası kuruluşlar. Bu kuruluşlar sadece deneme ve demonstrasyon amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler. c) Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşları, Sertifikasyon Kuruluşları ve Üniversiteler. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme, test, deneme veya demonstrasyon amaçlı ve gen bankasına materyal temini için tohumluk ithalatı yapabilirler. ç) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen tütün üreticisi gerçek ve tüzel kişiler. Bu gerçek ve tüzel kişiler tütün üretiminde kullanmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler. d) İhracata yönelik bitkisel ürün elde etmek amacıyla, kendi faaliyet alanı içerisinde tarımsal sanayiye dayalı üretim için sözleşmeli çiftçilerine ithalat yoluyla tohumluk temin eden kuruluşlar. e) Bitki Islahçı Hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar veya bu kuruluşların ülkemizde ki temsilcileri. Bu kuruluşlar sadece deneme amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler. İthal Edilecek Tohumluklarda Aranacak Şartlar MADDE 7 (1) Ticari veya tohumluk üretimi amacıyla ithal edilecek tohumlukların ait oldukları çeşitlerin Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerden olması gerekir. (2) Hibrit tohumluklar hariç, üretim/çoğaltım amacıyla ithal edilecek tohumlukların en az orijinal/temel sınıfta olması gerekir. (3) Yem bitkileri, çim bitkileri, sebze, tıbbi ve aromatik bitki türleri hariç ticari amaçla ithal edilecek tohumlukların en az orijinal sınıfta olması gerekir. (4) Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalı (GDO) tohumlukların ithalatına izin verilmez. Ancak, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, ilgili mevzuatı çerçevesinde, yalnızca araştırma amaçlı olmak üzere bu tip tohumlukların ithalatına izin verilebilir. Söz konusu ithalata ilişkin işlemler BÜGEM tarafından yürütülür. 2

3 (5) Yurt içinde sertifikalandırılarak kullanılmak üzere orijinal ve üzeri kademelerde tohumluğu ithal edilen çeşitler ile sertifikalı tohumluk üretiminde kullanılacak ebeveynler ve bunlardan elde edilecek hibritlerin de ülkemizde kayıtlı olması gerekmektedir. (6) Organik tohumluğun ithalatı diğer tohumluklarda olduğu gibidir. Ancak bu tohumluğun organik olarak üretildiği Yetkili Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından belgelendirilir. (7) İthal edilen tohumlar ilaçlı ise kullanılan ilaç ülkemizde ruhsatlandırılmış olmalıdır. (8) İthal edilen tohumluklar yurtiçi standartlara uygun olmalıdır. (9) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen tütün üreticisi gerçek ve tüzel kişiler sadece tütün üretiminde kullanmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler. Bu tür ithalatlarda ithalatçı kuruluştan Taahhütname V (Ek 11) istenir. İhracata Yönelik İthalat MADDE 8 (1) İhracata yönelik ithalat işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür. (2) İhracata yönelik bitkisel ürün ve/veya tohumluk üretmek amacıyla tohumluk ithalatı yapılabilir. İthal edilen bu tohumluklarda yurtiçinde kayıt altına alınmış olma şartı aranmaz. (3) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, yurt içinde kayıtlı olmayan çeşitlere ait tohumlukları, yurtdışında üretmek/ürettirmek amacıyla ihraç edebilir. Bu şekilde ihraç ettiği tohumluğu sadece ihracat amacıyla tekrar ithal edebilir. (4) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, yurt içinde kayıtlı olmayan çeşitlere ait tohumlukları ithal ederek başka ülkelere ihracat yapabilir. (5) Bitkisel ürün ihraç etmek amacıyla tohumluk ithalatını Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu olmayan ve tarımsal sanayiye dayalı üretim yapan kuruluşlar yapabilir. (6) Yapılan ithalat sonrasında gerçekleştirilen ihracata ilişkin beyannamenin aslı veya yeminli mali müşavir onaylı ya da noter onaylı örneği BÜGEM e ibraz edilir. (7) Bu maddenin geneli kapsamında ithal edilen tohumluklar yurtiçinde ticarete arz edilemez. Bu tür ithalatlarda ithalatçı kuruluştan Taahhütname IV (Ek 10) istenir. (8) İhracata yönelik ithalat ön izinleri, bu genelge kapsamında diğer tohumluklara uygulanan ithalat işlemleri gibi yürütülür. Araştırma, Geliştirme, Deneme ve Demonstrasyon Amaçlı Tohumlukların İthalatı MADDE 9 (1) Yurt içinde araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı olarak kullanılacak tohumlukların ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir. Bu amaçla 1 (bir) yıl (01 Ocak 31 Aralık) içinde bir çeşit veya hat için belirlenen miktarı aşmamak kaydı ile ithalat ön izni verilir. İthal edilebilecek tohumlukların azami miktarları Ek 1 de verilmiştir. Bu amaçla yapılacak başvurularda, ithalatçı kuruluşlardan belirlenen limitlerin aşılmadığına dair Taahhütname I (Ek 2) istenir. (2) Özel Sektör Araştırma Kuruluşu olmayan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, denemelerini herhangi bir Kamu veya Özel Sektör Araştırma Kuruluşuna veya Üniversitelerden birine yaptırmak kaydıyla, Ek 1/A-B de verilen limitleri aşmamak üzere ithalat yapabilirler. Denemeyi yapacak olan kamu, özel sektör araştırma kuruluşu veya üniversiteden alınan deneme yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname II nin (Ek 3), yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi gereklidir. Ancak demonstrasyon amaçlı ithal edilen tohumluklarda Taahhütname II (Ek 3) istenmez. (3) Araştırma, geliştirme, deneme, test, demonstrasyon ve gen bankasına materyal temini amacıyla ithal edilecek tohumlukların yurt içinde kayıtlı olmaması gerekir. 3

4 Islahçı Hakkı MADDE 10 (1) Islahçı hakları ile ilgili olarak 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalinde korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir. (2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir. Tohumluk İthalatında İstenecek Belgeler MADDE 11 (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir. a) Müracaat Dilekçesi (Ek 4) b) Kontrol Belgesi (Ek 5): 2012/5 sayılı Tebliğ hükümleri esas alınarak 3 (üç) nüsha düzenlenir. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol Belgesinde ithal edilecek türün GTİP numarası 12 li (onikili) olarak belirtilecektir. c) Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve Türkçe tercümesi. Faturada/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır: 1. Faturanın/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz), 2. İthal edilecek tohumluğun tür ve çeşit ismi, 3. İthal edilecek tohumluğun miktarı, lot/parti numarası ve parasal değeri, 4. İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi, 5. İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri. ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge: 1. İthalatçı kuruluştan Taahhütname III (Ek 6) istenir. 2. İhracatçı kuruluş bu beyanını proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir. Bu belgenin suret olması durumunda, ithalatçı firma tarafından onaylanması gerekir. 3. İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO dan ari olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir. d) Tohumluk Sertifikası: 1. Deneme, test, araştırma, demonstrasyon, ıslahçı materyali ve gen bankasına materyal temini amacıyla ithal edilecek tohumluklardan sertifika talep edilmez. 2. Gen bankasına yapılacak ithalatlarda, sadece bitki sağlık sertifikası istenir. 3. İthal edilecek tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikası aranır. 4. Çim tohumluklarının ithalatında ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir. Bu sertifika veya raporlar karışım halindeki çim tohumluklarında, her bir çeşit için ayrı ayrı ibraz edilecektir. 5. Tütün tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası, ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir. 6. Sebze tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası veya ISTA-Orange (Turuncu) sertifikası istenir. 7. Patates tohumluğunda en az temel (orijinal) sınıfta olmak üzere, üretilmiş olduğu ülkenin sertifikasyon kuruluşlarından alınan ve tohumluğun tür, çeşit, sınıf, kademe, 4

5 lot numarası, parti miktarını belirten belge istenir. Ayrıca tohumluk etiketleri ile beyan edilen belgede yer alan bilgilerin birbirleri ile uyumlu olması gereklidir. 8. Sebze türleri hariç hibrit çeşitlere ait ebeveynlerin ithalatında OECD sertifikası istenir. 9. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumluklarının ithalatında ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir. 10. Yurt dışında tohum üretmek amacıyla ebeveyn veya üst kademe tohumlukları ihraç edilerek, bu ebeveyn ve üst kademe tohumluklardan elde edilen tohumlukların ithalinde ithal edilecek tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, üretildiği ülkeden temin edilen ulusal ya da federal tohumluk sertifikası ile birlikte ihraç ettiğine dair belge istenir. Bu kapsamda hububat ve yem bitkisi tohumlukları hariç diğer tarla bitkileri ve sebze tohumlukları değerlendirilecektir. 11. İthalat başvurusunda tohumluk sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti istenir. 12. İhracat amaçlı tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası, ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir. (2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura, taahhütnameler ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır. (3) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İthalat Ön İzin Yazısının Düzenlenmesi MADDE 12 (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 (üç) suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. İthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, tohumluğun hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, lot/parti numarası, fatura/proforma faturanın tarihi ve varsa sayısı, tür adı, çeşit adı, miktarı, parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir. (2) Uygun görülen ithalatlara ait kontrol belgeleri, Bakanlık İl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır. (3) İhraç amaçlı ithalatlara ait kontrol belgeleri BÜGEM tarafından imzalanır. (4) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir. İkinci surete kontrol belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak, Zirai Karantina Müdürlüğüne gönderilir veya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü karantina işlemlerinde kullanır. Üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir. (5) 2012/5 sayılı Tebliğ e göre hazırlanan uygunluk (Ek 7) veya uygunsuzluk yazısı (Ek 8); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir. Yükümlülükler MADDE 13- (1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından BÜGEM e iletilir. (2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık İl Müdürlüğüne iade edilir. 5

6 (3) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler ve internet sayfalarında yayımlanır. (4) Yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, Tohumluk İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli ni (Ek 9) her ayın ilk haftasında BÜGEM de olacak şekilde gönderirler. (5) İthal edilen orijinal ve üzeri kademedeki tohumlukların tamamının tohumluk üretimine tabi tutularak sertifikalandırılması zorunludur. Bu tohumlukların doğrudan çiftçiye satışı yapılamaz. (6) Deneme ve demonstrasyon amaçlı ithalat yapan kuruluşlar; kurmuş oldukları deneme/ demonstrasyonları, deneme/demonstrasyonların kurulduğu İl Müdürlüğü ne ve ithal edilen tohumluğun karantina işlemlerinden sorumlu Zirai Karantina Müdürlüğü ne veya İl Müdürlüğü ne, demonstrasyonlarda kullanılan tohumluğun lot/parti numarasını ve demonstrasyon yapılan tarlanın açık adresini bildirmek zorundadır. Demonstrasyon alanlarından elde edilen ürünler hiçbir şekilde tohumluk olarak kullanılamaz. İdari Yaptırımlar MADDE 14 (1) Bu Genelge hükümlerine uymayanlar ve ithalat işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya belge üzerinde tahrifat yapanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu nun 12. Maddesi gereğince işlem yapılır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 15 (1) 2012/1 sayılı Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2011/1 sayılı Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi yürürlükten kalkar. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Genelge Bakan Olur u tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. EKLER: Ek 1-/A-B: Araştırma, geliştirme, deneme ve demonstrasyon amacıyla bir yıl içinde ithal edilebilecek azami tohumluk miktarları listesi Ek 2: Taahhütname I Ek 3: Taahhütname II Ek 4: Müracaat Dilekçesi Ek 5: Kontrol Belgesi Ek 6: Taahhütname III Ek 7: Uygunluk Yazısı Ek 8: Uygunsuzluk Yazısı Ek 9: Tohumluk İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli Ek 10: Taahhütname IV Ek 11: Taahhütname V 6

7 EK- 1/A DENEME, ARAŞTIRMA VE DEMONSTRASYON AMACIYLA BİR YIL İÇİNDE İTHAL EDİLEBİLECEK AZAMİ TOHUMLUK MİKTARLARI (Her Bir Çeşit İçin) Deneme ve Araştırma Materyali Demonstrasyon TÜR Miktar (kg) Miktar (kg) Hibrit Mısır Hibrit Ayçiçeği Soya Buğday Arpa Patates Yonca Fiğ Hayvan Pancarı SorgumxSudanotu İngiliz Çimi 5 30 İtalyan Çimi 5 30 Pamuk (Delinte) Kanola 5 10 Hardal 5 10 Yerfıstığı Çeltik Nohut Mercimek Kuru Fasulye Susam 1 1 Şeker Pancarı Genetik Monogerm Üçgül 5 15 Korunga Haşhaş 1 1 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 1 1 Tatlı Mısır Not: 1- Listede yer almayan türlerin ithalatında aynı sınıftaki tür örnek alınarak değerlendirilir. 2- Hat, ıslah materyali olarak ithal edilen tohumlukların toplam miktarı, tabloda belirtilen tür miktarlarını geçemez. 3- Kaplanmış olarak ithal edilecek tohumlukların miktarları, tabloda yer alan türün kaplanmamış miktarındaki dane sayısı (gr/adet) esas alınarak hesaplanır. 7

8 EK 1/B DENEME, ARAŞTIRMA VE DEMONSTRASYON AMACIYLA BİR YIL İÇİNDE İTHAL EDİLEBİLECEK AZAMİ TOHUMLUK MİKTARLARI (Her Bir Çeşit İçin) Sebzeler Deneme ve Araştırma materyali Demonstrasyon TÜR Standart (kg) Hibrit Standart (kg) Hibrit Domates 0, Ad Ad Biber 0, Ad Ad Patlıcan 0, Ad Ad Lahana 0, Ad Ad Karnabahar 0, Ad Ad Marul 0, Ad Ad Kabak 0, Ad Ad Hıyar 0, Ad Ad Kavun Ad Ad Karpuz Ad Ad Soğan Ad/ 500 gr Ad/2 kg Sarımsak Pırasa Ad/ 500 gr Ad/2 kg Havuç Ad Ad Maydanoz gr 3 1 kg Turp gr gr Bamya gr 10 1 kg Ispanak 2 0,5 kg 10 1 kg Fasulye kg kg Bezelye kg kg Bakla kg kg Barbunya kg kg Brokoli 0, Ad Ad Brüksel Lahanası 0, Ad Ad Kırmızı pancar Ad Ad Alabaş 0, Ad Ad Kereviz 0, Ad Ad Hindiba 0, Ad Ad Kuşkonmaz 0, Ad Ad Not: 1- Listede yer almayan türlerin ithalatında aynı sınıftaki tür örnek alınarak değerlendirilir. 2- Hat, ıslah materyali olarak ithal edilen tohumlukların toplam miktarı, tabloda belirtilen tür miktarlarını geçemez. 3- Kaplanmış olarak ithal edilecek tohumlukların miktarları, tabloda yer alan türün kaplanmamış miktarındaki dane sayısı (gr/adet) esas alınarak hesaplanır. 8

9 EK 2 T A A H H Ü T N A M E -I /../2012 tarihli dilekçe ile Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat ederek ithalat ön izni talebinde bulunduğumuz tohumlukların; 2012/1 sayılı Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen bir yıl içinde ithal edilebilecek tohumluk limitlerini aşmayacağımı kabul ve taahhüt ederim. (Tarih) (Yetkili Adı, Soyadı ve İmzası, Unvanı Firma Kaşesi) 9

10 EK 3 TAAHHÜTNAME -II İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE. firmasının, deneme amacıyla ithal edeceği çeşidi tohumluk, kuruluşumuz tarafından yurt içinde denemelere alınarak sonuçları değerlendirilecektir. Araştırıcı Kuruluşun : Araştırma Kuruluşu Yetkilisi Adı ve Unvanı: Adı, Soyadı, Unvanı Adresi : İmzası Tarih Telefonu : Faksı : 10

11 EK 4 T.C. VALİLİĞİNE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Aşağıda tür, çeşit, miktar ve nitelikleri belirtilen tohumlukları ithal etmek istiyorum. Kontrol Belgelerinin onaylanarak, ithalat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim. Tarih Firma kaşesi, İmzalayan Yetkilinin Adı, Soyadı, Unvanı (Kontrol Belgesindekilerle aynı olmalıdır) FİRMA ADI : ADRES/TEL/FAKS : İTHALATIN YAPILACAĞI ÜLKE: GİRİŞ GÜMRÜK KAPISI : TOHUMLUK İTHALAT TALEP FORMU İthal Tohumluğun Türü ve Çeşidi Miktarı (Rakamla ve Yazıyla) Kayıt Şekli ve Tarihi (Tescilli, Üretim İzinli, Ticari Sebze) Kayıt Ettiren Kuruluşun Adı İthal Amacı (Deneme, Demonstrasyon, Ticari vs) Fatura/Proforma Faturanın Tarih ve Numarası 11

12 EK 5 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI... Genel Müdürlüğü/... İl Müdürlüğü KONTROL BELGESİ GTİP (1) : Madde ismi (2) : Hangi listede yer aldığı : İthalatçı firmanın - Ticaret unvanı : - Adresi ve tel no : - Vergi dairesi : - Vergi sicil no : İhracatçı firmanın - Ticaret unvanı : - Adresi : Maddenin Kullanım yeri : İthal amacı (3) : Miktarı : Şarj no (4) : Menşe ülkesi : Yükleme ülkesi : Giriş gümrüğü : Kullanıcı firmanın - Ticaret unvanı : - Adresi ve tel no : İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.) A sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur. B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur. C sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur. D sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur. E sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur. (1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın sorumluluğunda değildir. (2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir. (4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir. Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı İmza İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür. İmza ve mühür Tarih 12

13 EK 6 T A A H H Ü T N A M E -III / /2012 tarihli dilekçe ile Bakanlık İl Müdürlüğü ne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz tohumluklarla ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu tohumlukların Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim. (Tarih) (Yetkili Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası, Firma Kaşesi) 13

14 EK 7 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Sayı : Tarih Konu : İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA İlgi: İthali/Geçici ithali yapılmak üzere.. firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur. Bu uygunluk yazısı gün süre için geçerlidir (1). Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. Belge Cinsi Belge Tarihi Belge Ürün Adı GTİP Ürün Miktarı Fatura Tarihi Fatura Şarj (2) Kullanım Son Tarihi 1 Ek-3 ve Ek-7 listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir. 2 Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 listeler kapsamı ürünler için geçerlidir. 14

15 EK 8 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarih Sayı : Konu : İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA İlgi: İthali/Geçici ithali yapılmak üzere firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir. Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (3) : Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim. Belge Cinsi Belge Tarihi Belge Ürün Adı GTİP Ürün Miktarı Fatura Tarihi Fatura Şarj (4) Kullanım Son Tarihi sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir. 4 Ek 4, Ek 5 ve Ek 6 listeler kapsamı ürünler için geçerlidir. 15

16 TOHUMLUK İTHALATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ EK 9 / /2012- / /2012 DÖNEMİ İTHALAT İZİNLERİ BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ: İTHAL EDİLECEK TOHUMLUĞUN İTHALATÇI KURULUŞ ADI ÖN İZİN YAZISININ TARİHİ SAYISI GTİP NO: (12 li) TÜRÜ ÇEŞİDİ MİKTARI (Kg/adet) İTHALAT AMACI MENŞE ÜLKE YÜKLEME ÜLKESİ İHRACATCI FİRMA ADI GİRİŞ GÜMRÜK KAPISI DOLAR CİNSİNDEN KARŞILIĞI DÜZENLEYEN (TEKNİK ELEMAN) /./2012 ADI SOYADI (İMZA) ONAYLAYAN (İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRÜ) / /2012 ADI SOYADI (İMZA) 16

17 EK 10 T A A H H Ü T N A M E -IV / /2012 tarihli dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihracata yönelik ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz tohumlukları; 2012/1 sayılı Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde ithal ederek, bu tohumlukları yurtiçi tohumluk ticaretinde kullanmayıp, ithal tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde tamamını ihraç edeceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim. (Tarih) (Yetkili Adı, Soyadı ve İmzası, Unvanı Firma Kaşesi) 17

18 EK 11 T A A H H Ü T N A M E -V / /2012 tarihli dilekçe ile, sözleşmeli çiftçilerimize tohumluk temini amacıyla Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz tütün tohumluklarını; 2012/1 sayılı Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde ithal ederek, yurtiçi tohumluk ticaretinde kullanmayıp tamamını sözleşmeli çitçilerimize tütün ürettirmek amacıyla vereceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim. (Tarih) (Yetkili Adı, Soyadı ve İmzası, Unvanı Firma Kaşesi) 18

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih ve Sayıları : 13.01.2008 / 26755 14.09.2008 / 26997 17.12.2009 / 27435 12.05.2012 / 28290 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, tohumluklarda GDO (Genetik yapısı değiştirilmiş organizma) tespiti amacıyla yapılacak analizler için numune alınmasının

Detaylı

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27635 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/22) MADDE 1 (1)

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı