SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi"

Transkript

1 SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara GİRİŞ VE AMAÇ:Primer Siliyer Diskinezi(PSD), siliyaların yapı ve/veya fonksiyonlarında bozukluk sonucu ortaya çıkan, tekrarlayan solunum sistemi enfeksiyonları başta olmak üzere siliyaların görev yaptığı diğer organlarda da bulgu veren genetik bir hastalıktır. Videomikroskopi yöntemi ile siliya atım frekansı ve atım paternini içeren siliya fonksiyon analizinin önemi son yıllarda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; klinik ve radyolojik bulgularıyla PSD olduğu düşünülen hastaların videomikroskopi sonuçlarının değerlendirilmesidir. YÖNTEM:Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümünde izlenen öyküsü, klinik ve radyolojik bulgularıyla PSD olduğu düşünülen hastaların fırçalama yoluyla alınan nazal örnekleri incelendi. Alınan örneklerde siliya atımları yüksek hızlı videomikroskopi ile kaydedildi. Bu kayıtlar yeniden yavaş hareket formunda izlenerek siliya hareketleri ve siliya frekansı konusunda bilgi edinildi. BULGULAR:Bölümümüzde Mart 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında klinik izleme gelen 218 PSD hastasından 159 hastanın siliya fonksiyonları incelendi. Hastaların yaş ortalaması 12.7 yaş, semptomların başlangıcı ise ortalama 1.6 yaştı. Hastaların %69.7 sinin rinit, %64.7 ünün tekrarlayan sinüzit, %33.9 unun tekrarlayan otit öyküsü mevcuttu. Nazal NO değeri ortalama 11 ppb ölçüldü. Siliya fonksiyonlarına bakıldığında 76 hastada(%47.8) yavaş hareketli siliyalar, 63 hastada(%39.6) hareketsiz siliyalar, 9 hastada(%5.7) hiperkinetik siliyalar, 5 hastada(%3.1) normal hareketli siliyalar izlendi, 6 hastada(%3.8) siliya görülmedi. Situs inversus totalisi olan 35 hasta incelendiğinde 20 hastada siliya hareketi izlenmedi, 11 hastada yavaş hareketli siliyalar görüldü, 4 hastada siliya izlenmedi. TARTIŞMA VE SONUÇ:PSD hastalığının farkındalığının az oluşu, tanısal testlerin zorluğu tanıda gecikmeye neden olmaktadır. Videomikroskopi ile siliya fonksiyonlarının incelenmesi hastalığın tanısında kullanılan değerli bir yöntemdir. PSD, ilerleyici akciğer hastalığının önemli bir nedeni olduğundan hastalığın erken tanısı ve tedavi yaklaşımları sayesinde bronşiektazi ile devam eden sürecin önüne geçilebilir. Anahtar Kelimeler: Primer siliyer diskinezi, videomikroskopi, siliya

2 Importance of High Speed Videomicroscopy in Primary Ciliary Dyskinesia Patients Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Department of Pediatric Pulmonology, Hacettepe University, Ankara, Turkey INTRODUCTION - OBJECTIVE:Primary ciliary dyskinesia(pcd) is an inherited respiratory disease, related to defective ciliary structure and function. Ciliary dysfunction is responsible for impaired mucociliary transport leading to chronic respiratory tract infections usually beginning in the first year of life. For the confirmation of PCD, both ciliary motility as well as ciliary ultrastructure must be evaluated. The aim of our study was to describe the videomicroscopy results of patients with PCD. METHOD:We analyzed the nasal brush sample of PCD patients diagnosed with medical history, clinical and radiological findings following at Hacettepe University Pediatric Pulmonology Department. Cilia beat pattern and beat frequency were recorded by high-speed videomicroscopy. RESULTS:In this study, we examined the nasal brush sample of 159 PCD patients from all 218 patients between March 2014-December The mean age of the patients were 12.7 years and initial symptoms started meanly 1.6 years old. At diagnosis %69.7 of patients have rhinitis, %64.7 of patients have recurrent sinusitis, %33.9 of patients have recurrent otitis. Nasal nitric oxide measurement was meanly 11 ppb. Cilia function analysis revealed out that %47.8 patients(n=76) have slow motile cilia, %39.6 patients(n=63) have immotile cilia, %5.7 patients(n=9) have hyperkinetic cilia, %3.1 patients(n=5) have normal functional cilia. In six patients cilia was not detected on nasal brush sample. CONCLUSIONS:This study shows that digital high-speed videomicroscopy can be used to precisely analyze ciliary beat pattern and can be helpful for PCD diagnosis. Access to early diagnosis and effective treatment is essential to reduce disease progression and to alleviate the burden of symptoms. Keywords: Primary ciliary dyskinesia, videomicroscopy, cilia

3 SS002 [Tanı Yöntemleri] EBUS ile saptanan granülomatöz lenfadenitin altta yatan nedenleri Aslıhan Gürün Kaya 1, Aydın Çiledağ 1, Fatma Çiftçi 1, Elif Şen 1, Koray Ceyhan 2, Akın Kaya 1, Gökhan Çelik 1, İsmail Savaş 1 1 Ankara Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 2 Ankara Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara GİRİŞ VE AMAÇ:Granülomatöz lenfadenit spesifik bir sitopatolojik tanı olmayıp, altta yatan farklı nedenlere bağlı olarak görülebilmektedir. Ayırıcı tanısında sarkoidoz, lenfoma, tümör metastazı, crohn hastalığı ve berilyozis gibi non-infeksiyoz hastalıklar ile tüberküloz, tularemi, mantar enfeksiyonları, sfiliz, brusella ve lepra gibi infeksiyöz nedenler yer alır. Bu çalışmanın amacı Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) ile saptanan granuolmataoz lenfadenitlerin tanı dağılımını değerlendirmektir.. YÖNTEM:Bu çalışmada kliniğimizde tarihleri arasında mediastinal lenfadenopati nedeni ile EBUS eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) yapılan ve sitopatolojik incelemede granülomatöz lenfadenit saptanan olgular değerlendirildi. Sarkoidoz tanısı, uyumlu klinik, radyolojik bulgular ve sitopatolojik incelemede non-kazeifiye granülomatöz inflamasyon saptanması halinde, tüberküloz tanısı ise uyumlu klinik, sitopatolojik bulgular ve anti-tüberküloz tedaviye klinik-radyolojik ve laboratuar bulguları yanıtın alınması ya da yayma ve/veya kültürde asid rezistan basil (ARB) saptanması halinde konuldu. BULGULAR:Çalışma süresi boyunca toplam 632 hastaya EBUS-TBİA yapıldı. 134 olguda (%21,2) alınan örneğin sitopatolojik incelemesinde granülomatöz lenfadenit uyumlu bulgular saptandı. Olguların 82 (%61,2) sine sarkoidoz, 24 (%17,9) üne tüberküloz tanısı konuldu. 7 (%5,2) hastada eşlik eden maligniteye ve 1 (%0,7) hastada wegener granülomatozu na sekonder granülomatöz lenfadenit saptandı. Hastaların 20 (%14,9) sinde ise spesifik bir tanıya ulaşılamadı. Bu hastaların 7 si ileri tanısal işlemi kabul etmemiş, diğer 13 ü de düzenli takiplerinde devam etmemişti. TARTIŞMA VE SONUÇ:Sonuç olarak, EBUS-TBİA mediastinal granülomatöz lenfadenit tanısında değerli minimal invaziv bir işlemdir. Anahtar Kelimeler: endobronşial ultrason, granülomatöz lenfadenit, mediastinal lenfadenopati The underlying causes of granulomatous lymphadenitis detected by EBUS-TBNA Aslıhan Gürün Kaya 1, Aydın Çiledağ 1, Fatma Çiftçi 1, Elif Şen 1, Koray Ceyhan 2, Akın Kaya 1, Gökhan Çelik 1, İsmail Savaş 1 1 Department of Chest Diseases, Ankara University, Ankara, Turkey 2 Department of Pathology, Ankara University, Ankara, Turkey INTRODUCTION - OBJECTIVE:The granulomatous lymphadenitis (GLA) is not a specific histopathological diagnosis and it may be associated with several underlying causes. Both non-infectious diseases such as sarcoidosis, lymphoma, tumor metastasis, crohn's disease and infectious diseases including berylliosis, tularemia, fungal infections, syphilis, brucellosis and leprosy may be cause of GLA. The aim of our study to

4 determine the final diagnosis of GLA that were detected with endobronchial ultrasound (EBUS). METHOD:In this study, we evaluated the patients with mediastinal lymphadenopathy in whom a diagnostic EBUS was performed between and a diagnosis of GLA was achieved by cytopathological examination of transbronchial needle aspiration (TBNA). The diagnosis of sarcoidosis was established if the patient had compatible clinical, radiological features with histological evidence of noncaseating granulomatous inflammation. The diagnosis of tuberculosis was made by compatible clinical, cytopathological findings and clinical, laboratory and radiological response after antituberculosis treatment or a smear and/or culture was positive for AFB. RESULTS:A total of 632 patients underwent EBUS-TBNA during the study period. In 134 (21.2%) cases, cytopathological examination revealed GLA. In 82 (61.2%) patients a diagnosis of sarcoidosis and in 24 (17.9%) patient a diagnosis of tuberculosis was made. Granulomatous lymphadenitis was suggested as secondary to concomitant malignancy and wegener granulomatosis in 7 (5.2%) and 1 (0.7%) patients respectively. In 20 (14.9%) patients a specific diagnosis could not be achieved. 7 of these patients denied further diagnostic procedures, while 13 patients did not have a regular follow-up. CONCLUSIONS:In conclusion, EBUS-TBNA is valuable minimally invasive procedure for the diagnosis of mediastinal GLA Keywords: endobronchial ultrasound, granulomatous lymphadenitis,mediastinal lymphadenopathy Tablo 1 Son Tanı Sa yı Yüzde (%) Sarkoidoz 82 61,2 Tüberküloz 24 17,9 Maligniteye sekonder 7 5,2 Diğer 1 0,7 Spesifik tanıya ulaşılamayan 20 14,9 Toplam Granülomatöz lenfadenit son tanıları Table 1 Final diagnosis number percentage (%) Sarcoidosis 82 61,2 Tuberculosis 24 17,9 Secondary to malignancy 7 5,2 Other 1 0,7 Spesific diagnosis couldn't be achieved 20 14,9 Total The final diagnosis of granulomatous lymphadenitis

5 SS003 [Tanı Yöntemleri] Pulmoner nodül ile takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi Serap Argun Bariş 1, Tuğba Önyılmaz 2, Tuba Çiftçi 1, İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Füsun Yıldız 1 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli 2 Mardin Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mardin GİRİŞ VE AMAÇ:Bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımının yaygınlaşması ile rastlantısal olarak saptanan pulmoner nodüller ve pulmoner nodül tanısı ile takip edilen hasta sayısı artmıştır. Çalışmamızın amacı pulmoner nodül ile takip edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesidir. YÖNTEM:Pulmoner nodül tanısı ile takipli 378 hastanın toraks BT'leri retrospektif olarak incelendi. Nodül boyutu, lokalizasyonu, takip süresi, nodül değişim özellikleri kaydedildi. BULGULAR:Çalışmada 186 kadın (%49.2), 192 erkek (%50.8) olup, yaş ortalaması 57,4 ± yıl idi. Nodüllerin yaklaşık %35 i soliterdi. Nodül boyutları; Grup-1= <8 mm (%89,7); Grup-2= 8-10 mm (%3,4); Grup-3= 10 mm (%6,9)idi. Ortalama takip süresi 20,7±11.3 ay olup, nodül boyutuna göre takip süreleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık izlenmedi (p>0.05). Nodüllerin %94,2'sinde takip süresince farklılık izlenmezken 11 hastada (%2,9) nodül boyutunda azalma ve 11 hastada da (%2,9) nodül boyutunda artış saptandı. Nodül değişimi ile nodül boyutu ve yaş arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (p değerleri sırası ile; p=0.02 ve p=0.00). Nodül boyutu <8 mm olanların %1,2'sinde nodül boyutunda artış izlenirken, bu oran 8-10 mm olanlarda %15,4 ve 10 mm olanlarda %19.2 idi. Ayrıca nodül boyutu ile yaş arasında da anlamlı ilişki saptandı (p=0.011). TARTIŞMA VE SONUÇ:Pulmoner nodül takibi klinisyen için önemli bir iş yükü oluşturmaktadır. Yaşlı hastalarda ve 10 mm nodül varlığında takipte nodül boyutlarında artış izlenebileceği akılda tutulmalı, bu hastalarda başlangıçta malignite riski değerlendirmesi için gerekiyorsa ileri tetkiklere başvurulmalıdır. Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, nodül boyutu, pulmoner nodül

6 Retrospective evaluation of the patients with pulmonary nodule Serap Argun Bariş 1, Tuğba Önyılmaz 2, Tuba Çiftçi 1, İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Füsun Yıldız 1 1 Department of Pulmonary Diseases, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey 2 Department of Pulmonary Diseases, Mardin Government Hospital, Mardin, Turkey INTRODUCTION - OBJECTIVE:The advanced use of computed tomography (CT) is resulted with incidentally detected pulmonary nodules and increased number of patients with pulmonary nodule follow-up. The aim of the study was retrospective evaluation of the patients with pulmonary nodules. METHOD:Thorax CT records of the 378 patients were evaluated. Nodule size, location, and differentiation were recorded. RESULTS:There was 186 female (49,2%) and 192 male (50,8%), the mean age was 57,4 ± years. Nearly thirty-five percent of the nodules were solitary. Nodule sizes were as follows; Group-1= <8 mm (89,7%); Group-2= 8-10 mm, (3,4%), Group-3= 10 mm, (6,9%). Mean follow-up time was 20,7±11,3 months and there was no statistically significant association between nodule size and follow-up time (p>0.05). The nodule size was increased in 11 of the patients (2,9%) and decreased in 11 of the patients (2,9%) while there was no difference in 94,2% of the patients. There was a significant difference between the nodule differentiation and both nodule size and age. (p values, respectively; p=0.02; p=0.00). The increased nodule size was detected 1,2% of group 1, 15,4% of group 2 and 19,2% of group 3. Also there was a significant difference among the size and age (p=0.011). CONCLUSIONS:The follow-up of pulmonary nodule is an important workload for the clinicians. It is suggested that nodule size might be found as increased in the presences of old age and 10 mm of nodule size and further investigations should be planned for evaluation of malignancy risk. Keywords: computed tomography, nodüle size, pulmonary nodule

7 SS004 [Tanı Yöntemleri] Hematolojik maligniteli olgularda bronkoalveolar lavajın tanısal değerliği Kemal Can Tertemiz 1, Aylin Özgen Alpaydın 1, Seda Salman 1, İnci Alacacıoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji GİRİŞ VE AMAÇ:Hematolojik maligniteli hastalarda pulmoner infeksiyonlar sıktır. Tanısal algoritimde bronkoskopik işlemler yer almaktadır. Çalışmamızda hematolojik maligniteli olgularda bronkoskopi ve bronkoalveolar lavajın (BAL) pulmoner infeksiyonlarda etken saptanmasındaki değerliliğini araştırdık. YÖNTEM:Mayıs tarihleri arasında hematolojik malignitesi olan ve pulmoner infeksiyon ön tanısıyla BAL yapılmış olguların mikrobiyolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. BULGULAR:Ortalama yaşları 54 olan 51 hastaya toplam 60 işlem uygulanmıştı. Hastaların 25 inde (%49) en sık saptanan hastalık NHL idi. Nötrofil sayısı sadece 7 olguda (%12) 500 ün altındaydı. Olguların 20 si (%33) izlem süresince exitus olmuştu. Toraks BT de 20 (%33) hastada lokalize, 40 (%67) hastada yaygın tutulum mevcuttu. Yirmibeş hastada (42%) konsolidasyon, 20 sinde (%33) nodül, 15 inde (%25) buzlu cam görünümü saptandı. BAL kültürlerinde 9 (%15) mantar, 16 (%27) bakteri üremesi izlendi, 4 (%6) hastada hem mantar hem bakteri üremesi mevcuttu. Toplamda BAL, 21 (35%) hastada mikrobiyolojik tanıya katkı sağlamıştı. En sık üreyen bakteriler Pseudomonas aeruginosa (n=4,%7), Klebsiella (n=4,%7), Acinetobacter (n=4,%7) iken mantar Candida glabrata (n=3,%5) idi. Mikobakteriyolojik inceleme yapılan 51 hastanın hiçbirinde M. tuberculosis üremesi yoktu, ancak 4 olguda tüberküloz dışı mikobakteri üredi. Nötropenik ve nonnötropenik hastaların sırasıyla 5 ve 15 (%71 ve %28) exitus olmuştu (p=0.036). Bakteriyel üreme radyolojik olarak lokalize tutulum olanlarda 9 hastada (45%) görülürken, yaygın olanlarda 7 (%18) hastada izlendi (p=0.023). TARTIŞMA VE SONUÇ:Hematolojik maligniteli hastalarda, pulmoner infeksiyon tanısında, özellikle radyolojik olarak lokalize tutulum görülenlerde BAL ın tanıya katkısı yüksek olmaktadır. Anahtar Kelimeler: bronko alveolar lavaj, kültür, hematolojik malignite

8 Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage in hematological malignancies Kemal Can Tertemiz 1, Aylin Özgen Alpaydın 1, Seda Salman 1, İnci Alacacıoğlu 2 1 Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Pulmonary Medicine 2 Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Heamatology INTRODUCTION - OBJECTIVE:Pulmonary infections are frequent in hematological malignancies. Bronchoscopic procedures play a role in the diagnostic algorithm. We evaluated the value of bronchoscopy and bronchoalveolar lavage (BAL) in determining the etiology of pulmonary infections in patients with hematologic malignancies METHOD:Patients with hematological malignancy who had undergone BAL for pulmonary infection diagnosis between May 2012 and 2015 were evaluated for microbiological results. RESULTS:Sixty procedures were performed to 51 patients whose mean age was 54. NHL was the most frequent underlying disease (n=25, 49%). Neutrophil count was below 500 only in 7 patients (12%). Twenty patients died (33%) in the follow-up. Diffuse and focal involvement were present in 40(67%) and 20(33%) of the patients respectively. Consolidation, nodule and ground glass density were determined in 25(42%), 20(33%) and 15(25%) respectively. Fungal cultures were positive in 9, bacterial cultures were positive in 16 and both were positive in 4 of the patients. Overall, BAL had a diagnostic utility in 21(35%) of the patients. The most frequent agents were Pseudomonas aeruginosa (n=4,7%), Klebsiella (n=4,7%), Acinetobacter (n=4,7%) and Candida glabrata (n=3,%5). Within 51 patients who had undergone micobacteriological cultures, M. tuberculosis was not determined, however in 4; nontuberculosis mycobacteria was positive. Neutropenic 5 (71%) and nonneutropenic 15(28%) patients died (p=0.036). Bacteriology positivity was determined in 9 (45%) of the patients with focal and 7(18%) of the patients with diffuse radiological involvement. CONCLUSIONS:In patients with haemotological malignancies BAL had a high diagnostic yield for pulmonary infection diagnosis especially for focal involvement (p=0.023). Keywords: broncho alveolar lavage, culture, hematological malignancies

9 SS005 [Tanı Yöntemleri] Eksudatif Plevral Effüzyonların Yönetiminde Medikal Torakoskopinin Rolü ve Güvenliği Mehmet Akif Özgül 1, Erdoğan Çetinkaya 1, Elif Tanrıverdio 1, Şule Gül 1, Ekrem Cengiz Seyhan 2, Derya Özden 3, Hasan Akın 4, Murat Acat 5, Kanan Abbaslı 1, Hilal Onaran 6 1 Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları, İstanbul 2 Medipol Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 3 Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Anestezi Bölümü, İstanbul 4 Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,GöğüsCerrahisi, İstanbul 5 Karabük Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Zonguldak 6 Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Amasya GİRİŞ VE AMAÇ:Medikal torakoskopi son yıllarda göğüs hastalıkları uzmanlarınca lokal anestezi ve intravenöz bilinçli sedasyon altında uygulanan minimal invaziv bir yöntemdir.plevral aralığın direkt gözlemlenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlar. Kliniğimizde rijid torakoskopla yapılan medikal torakoskopi sonuçlarımızı, işlemin tanısal etkinliğini-güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM:Kliniğimizde eksüdatif plevral effüzyon nedeniyle Mart Ağustos 2014 arasında entübe edilmeden lokal anestezi+sedasyonla medikal torakoskopi uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. BULGULAR:Yaş ortalaması 50.94±15.38 yıldı, 11 i bayan 26 sı erkek 37 hasta değerlendirildi. 14 hastanın sağda, 23 hastanın solda sıvısı mevcuttu. 16 hastaya öncesinde kapalı biyopsi yapılmış, tanısı nonspesifikti. 28 hastada spesifik tanı (%75.6) sağlandı. Tanılar tablo 1 de özetlendi. Küçük hücreli karsinom metastazı tanılı 1 hastaya, malign plevral mezotelyoma(mpm) tanılı 1 hastaya, berrak hücreli karsinom metastazlı 2 hastaya, küçük hücreli dışı karsinom tanılı 2 hastaya ve kronik nekrotizan granülomatöz tanılı 1 hastaya işlem sonrası talk plöredezis uygulandı. MPM tanısı alan 3 hastada diyafram tutulumu mevcuttu, ikisi opere oldu. Lenfositik plörit tanısı alan hastaya cerrahi konsey ile dekortikasyon operasyonu uygulandı, patoloji sonucu bifazik MPM geldi. Kronik nonspesifik plörit olan 9 hastadan birinde dekortikasyon uygulandı, sonucu geniş fibrozis ile karakterize fibrinöz plörit olarak aynıydı. İşlem sonrası 3 hastada ekspansiyon kusuru gözlendi. Bir hastada malign hemotoraks gelişti, hasta yatışının 34. gününde eksitus oldu. 34 hastada komplikasyon görülmedi. İşlem sonrası hastanede kalış süresi ortanca 5 (minimum-maximum= 1-34) gündü TARTIŞMA VE SONUÇ:Medikal torakoskopi eksüdatif plevral effüzyonların yönetiminde güvenli ve tanısal değeri yüksek bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler: medikal torakoskopi, plevral efüzyon, tanısal yöntem

10 Role And Safety of Medical Thoracoscopy in Manegement of Exudative Pleural Effusion Mehmet Akif Özgül 1, Erdoğan Çetinkaya 1, Elif Tanrıverdio 1, Şule Gül 1, Ekrem Cengiz Seyhan 2, Derya Özden 3, Hasan Akın 4, Murat Acat 5, Kanan Abbaslı 1, Hilal Onaran 6 1 Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, Chest Diseases Department, Istanbul 2 Medipol University, Chest Diseases Department, İstanbul 3 Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, Anesthesia Department, Istanbul 4 Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, Chest Surgery Department, Istanbul 5 Karabük University, Chest Diseases Department, Zonguldak 6 Merzifon Kara Mustafa Pasha State Hospital INTRODUCTION - OBJECTIVE:Medical thoracoscopy, is minimally invasive procedure performed by experts pulmonologist under local anesthesia and intravenous conscious in recent years. Allows direct observation and evaluation of pleural space. We aimed to evaluate the diagnostic efficacy, safety and our results of medical thoracoscopy made by rijid thoracoscopy in our clinic. METHOD:Between March August 2014, 37 patients applied medical thoracoscopy with sedation-local anesthesia without being intubated due to have exudative pleural effusion, evaluated retrospectively. RESULTS:Mean age is years ± 15:38, 11 women and 26 men were evaluated. 14 patients had effusion at right, 23 patients had at left. 16 patients previously been closed biopsy,these were nondiagnostic. In 28 patients (%75.6) spesific diagnosis was provided. Diagnoses are summarized in table 1. 1 patient diagnosed with small cell carcinoma(scc) metastases, 1 patient diagnosed with malignant pleural mesothelioma(mpm), 2 patients with clear cell carcinoma metastases, 2 patients with non-small cell carcinoma and 1 patient with chronic necrotizing granulomatous underwent talc pleurodesis after the procedure. 3 patients with MPM had diaphragm involvement, two-thirds of them was operated. Patients diagnosed as lymphocytic pleuritis underwent decortication after surgery council and pathology was consistent with biphasic MPM. After operation, 3 patients had expansion defects. Malignant hemothorax occurred in a patient, died on day 34 of hospitalization. Complications weren't observed in 34 patients. The median length of stay in the hospital after the procedure was 5 days (1-34). CONCLUSIONS:Medical thoracoscopy is secure, have high diagnostic value in management of exudative pleural effusion. Keywords: medical thoracoscopy, pleural effusion, diagnostic method

11 tablo 1 Tanı Hasta sayısı Malign plevral mezotelyoma 5 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri metastazı 3 Kronik nekrotizan granülomatöz inflamasyon 9 Kronik granülomatöz inflamasyon 4 Renal berrak hücreli karsinom metastazı 2 Primer plevral B hücreli lenfoma 1 Kronik nonspesifik plörit 1 Eozinofilden zengin plörit 1 Küçük hücreli karsinom metastazı 1 Meme kanseri metastazı (adenokarsinom) 1 TOPLAM 28 medikal torakoskopi sonrası hastaların tanıları table 1 Diagnosis Number of patient Malign pleural mesotelyoma 5 Non-small cell carcinoma metastases 3 Chronic necrotizing granulomatous infilimation 9 Chronic granulomatous infilimation 4 Renal clear cell carcinoma metastases 2 Primary pleural B cell lenfoma 1 Chronic nonspesific pleurit 1 Eosinophil-rich pleuritis 1 Small cell carcinoma metastases 1 Breast cancer metastasis (adenocarcinoma) 1 Total 28 The diagnosis of the patients after medical thoracoscopy

12 SS006 [Tanı Yöntemleri] Plörezili Hastalarda Plevral Sıvı ve Serum D-Dimer Düzeylerinin Tanısal Değeri Fatmanur Çeli k Başaran 1, Mine Gayaf 2, Ayşe Özsoy 2, Dilek Kalenci 3 1 Iğdır Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Iğdır, Türkiye 2 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye 3 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İzmir, Türkiye GİRİŞ VE AMAÇ:Çalışmanın amacı, farklı etiyolojilere bağlı gelişen plevral effüzyonlu olgularda solid faz fibrin yıkımının bir belirteci olarak kabul edilen D-dimer (DD) düzeylerinin tanısal değerini belirlemektir. YÖNTEM:122 plörezili hasta prospektif olarak bu çalışmaya alındı (K/E:30/92; yaş:66±16). DD düzeyine etki edebilecek antikoagulan ilaç kullanımı, gebelik, akut miyokard enfarktüsü gibi ek hastalıkları olan olgular çalışmaya alınmadı. Eş zamanlı serum ve plevra sıvısı örneklerinde DD, laktat dehidrogenaz (LDH), total protein, albümin, glukoz değerleri ile plevra sıvısı ph değeri bakılarak mikrobiyolojik ve sitolojik inceleme yapıldı. Tanıları kesinleşen olgular enfeksiyon nedenli veya değil (n=38/84), malignite nedenli veya değil (n=47/75) ve transüda veya eksüda (n=27/97) vasıflı plevra sıvıları olmak üzere üç gruba ayrıldı. BULGULAR:Serum ve plevral sıvı DD seviyeleri eksüda grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (Tablo 1). Enfeksiyon nedenli plevra sıvılı olgular grubunun plevra sıvı DD seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulunurken, serum DD seviyelerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 1). Malignite ve malignite dışı nedenli plevra sıvıları arasında serum DD ve plevral sıvı DD seviyeleri farklı değildi (Tablo 1). Plevral sıvıdaki DD düzeyi ile plevral sıvı proteini (r=0.257) ve LDH ı (r=0.240) arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (P<0.05). Serum DD düzeyi ile plevral sıvı proteini (r=0.198), plevral sıvı LDH ı (r=0.195) ve serum LDH ı (r=0.250) arasında pozitif, plevral sıvı glukozu (r=-0.187) ile negatif korelasyon tespit edildi (P<0.05). TARTIŞMA VE SONUÇ:Plevral sıvı DD düzeylerinin enfeksiyon nedeniyle oluşmuş plevral sıvılarda ve eksüdatif natürlü sıvılarda yüksek saptanması, DD in plevral sıvı etiyolojileri ayrımında tanıya yardımcı bir parametre olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: D-Dimer, eksüda, plevral efüzyon, transüda The Diagnostic Value of Pleural Fluid and Serum D-Dimer Levels in Patients with Pleural Effusion Fatmanur Çeli k Başaran 1, Mine Gayaf 2, Ayşe Özsoy 2, Dilek Kalenci 3 1 Igdir State Hospital, Department of Pulmonary Disease, Igdir, Turkey 2 Dr. Suat Seren Pulmonary Disease and Lung Surgery Research Hospital, Department of Pumonary Disease, Izmir, Turkey 3 Dr. Suat Seren Pulmonary Disease and Lung Surgery Research Hospital, Department of Biochemistry, Izmir, Turkey INTRODUCTION - OBJECTIVE:To determine the diagnostic value of D-Dimer (DD) levels in serum and pleural

13 fluid, which is a marker of solid phase fibrin degradation, in patients with pleural effusion caused by various pathologies. METHOD:One hundred-twenty two pleural effusion patients with certain etiology were included to this prospective study (F/M: 30/92; age: 66±16 years). Patients with terminal disease, acute myocardial infarction, pregnancy, and on anticoagulation therapy were also excluded from the study. DD, lactate dehydrogenase (LDH), total protein, albumin, glucose levels were studied in serum and pleural fluid simultaneously. Pleural fluid ph, microbiologic and sitologic examinations were also done from pleural fluid samples. The study population was divided into three categories according to their etiologies as infective or not (n=38/84), malignancy or not (n=47/75), and transudate or exudate (n=27/97). RESULTS:Serum and pleural fluid DD were significantly higher in exudate group (Table 1). Pleural fluid DD was significantly higher in infective group, but the difference in serum DD levels was not statistically different. Both serum and pleural fluid DD were not different between malignancy and non-malignancy groups (Table 1). Pleural fluid DD was positively correlated with pleural fluid protein (r=0.257) and LDH (r=0.240) (P<0.005). Serum DD was positively correlated with pleural fluid protein (r=0.198), pleural fluid LDH (r=0.195), and serum LDH (r=0.250), while negatively correlated with pleural fluid glucose (r=-0.187) (P<0.05). CONCLUSIONS:D-dimer levels elevate in exudative pleural fluids or pleural fluids caused by infection. Levels of pleural DD might be used as a diagnostic marker to identify the etiology of pleural fluids. Keywords: D-Dimer, exudate, pleural effusion, transudate Tablo 1: Çalışma grupları arasındaki D-Dimer seviyeleri Değişkenler D-Dimer serum (ng/ml) P değeri D-Dimer sıvı (ng/ml) P değeri Transüda (n=27) 1550 [ ] [ ] Eksüda (n=95) 2312 [ ] 9646 [ ] Enfeksiyon nedenli değil (n=84) 1989 [ ] [ ] Enfeksiyon nedenli (n=38) 1882 [ ] 9996 [ ] Malignite nedenli değil (n=75) 1796 [ ] [ ] Malignite nedenli (n=47) 2557 [ ] 9354 [ ] Veriler ortanca [IQR] olarak verilmiştir. Table 1: Levels of D-Dimer between study groups Variables D-Dimer serum (ng/ml) P value D-Dimer fluid (ng/ml) P value Transudate (n=27) 1550 [ ] [ ] Exudate (n=95) 2312 [ ] 9646 [ ] Not infective (n=84) 1989 [ ] [ ] Infective (n=38) 1882 [ ] 9996 [ ] Malignancy (n=75) 1796 [ ] [ ] Non-malignant (n=47) 2557 [ ] 9354 [ ] Data were presented as median [IQR].

14 SS007 [Tanı Yöntemleri] Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Etyolojik Tanı Konulamayan Plevral Efüzyon Olguları Dilem Anıl Tokyay 1, Ayşe İrem Kılıç 1, Fatma Tokgöz Akyıl 1, Aysun Mısırlıoğlu 2, Emine Aksoy 1, Mustafa Akyıl 2, Tülin Sevim 1 1 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul 2 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul GİRİŞ VE AMAÇ:Bazı durumlarda plevral efüzyon olgularında tüm tanısal işlemlere rağmen etyolojik tanı elde edilememektedir. YÖNTEM:Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemiz göğüs cerrahisi kliniğinde eksploratris VATS yapılan, etyolojik tanıya ulaşılamayan olgular retrospektif olarak incelendi. Pnömotoraks, ampiyem nedeniyle girişim yapılan hastalar çalışmaya alınmadı. BULGULAR:İki yılda 290 hastaya girişim yapılan hastalardan 32'si pnömotoraks ve 9'u ampiyem nedenli olduğundan çalışmadan çıkarıldı. Kalan 249 hastanın 191 inde (%77) VATS ile etyolojik tanı elde edilirken 58(%23) hastada etyolojik tanıya ulaşılamamıştı. Tanı konulamayan 58 hastanın 9 u(%15) kadın yaş ortalaması 53±16 idi. 20 hasta (%35) hiç sigara içmemişti, 6 (%10) hastada asbest maruziyeti mevcuttu, 40 hastada en az bir ek hastalık vardı. En sık başvuru şikayetleri sıklık sırasıyla; nefes darlığı (%62), yan/göğüs ağrısı (%55), öksürük (%40) idi. Plevral sıvı 36 (%62) hastada sağ, 19(%33) hastada sol, 3(%5) hastada bilateral idi. Sıvı miktarı 35 (%60) hastada minimal, 15(%26) hastada orta miktardaydı. Cerrahi biyopsi öncesi yapılan tetkikler değerlendirildiğinde 27(%47) hastaya bir kez, 22(%38) hastaya iki kez, 2(%3) hastaya üç kez ve 1 hastaya da 4 kez torasentez ve sıvıda sitolojik inceleme yapılmıştı. Altı hasta başka bir merkezden gönderildiği için torasentez sayılarına ulşılamadı. Kapalı plevra biyopsisi hastaların 14 ünde(%24), fiberoptik bronkoskopi ise 32 sinde(%55) uygulanmıştı. Hastaların tümünde alınan sıvı Light kriterlerine göre eksuda özelliğindeydi. İlk torasentez sıvı sonuçları ve eş zamanlı biyokimya değerleri ile ilişkisi Tabloda gösterildi. Cerrahi işlemlerde komplikasyon gelişmedi. İki-dört yıllık takipte 10(%5,8) hasta eksitus oldu. TARTIŞMA VE SONUÇ:Plevral efüzyonlarda etyolojik tanıya ulaşmak her zaman mümkün değildir. VATS, plevral efüzyon tanısında güvenilir bir yöntemdir. Serimizde VATS yapılmasına rağmen hastaların dörtte bire yakınında etyolojik tanıya ulaşılamamıştır.. Anahtar Kelimeler: idyopatik plevral efüzyon, VATS Undiagnosed Pleural Effusion Cases although Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Dilem Anıl Tokyay 1, Ayşe İrem Kılıç 1, Fatma Tokgöz Akyıl 1, Aysun Mısırlıoğlu 2, Emine Aksoy 1, Mustafa Akyıl 2, Tülin Sevim 1 1 Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching and Research Hospital, Department of

15 Pulmonology, İstanbul 2 Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, İstanbul INTRODUCTION - OBJECTIVE:In some cases, in spite of all diagnostic procedures the etiologic diagnosis cannot be obtained. We aimed to investigate clinical features and prognosis of cases who were not specifically diagnosed, although exploratrice video assisted thoracoscopic sugery (VATS) for pleural effusion. METHOD:All exploratrice VATS procedures between January 2011-December 2012 were reviewed. Procedures for empyema and pneumothorax were excluded. With respect to histological diagnoses, 58 cases with a nonspecific diagnosis were reviewed. RESULTS:From 290 procedures, 41 was excluded (32 were performed for pneumothorax, 9 for empyema). Of the remaining 249 cases, 191 (77%) had a specific diagnosis. Of all 58 patients included; 9(15%) were female and the mean age was 53±16 year-old. 20(35%) patients had never smoked, 6 (10%) had exposed to asbestos, 40 had at least one additional disease. The most common complaints were shortness of breath, side/chest pain, cough respectively. Fluid was right-sided of 36(62%) patients and bilateral of 3(5%). Thirty-five (60%) had minimal and 8(14%) massive amount fluid. Thoracentesis was performed mostly once (47%) or twice (38%); closed pleural biopsy was performed in 14, and fiberoptic bronchoscopy in 32 patients before surgical procedure. According to Light criteria, all effusions were exudative (Table). No complications were seen related to surgical procedure. During 2-4 years follow-up; 10 (5.8%) patients died. CONCLUSIONS:In some cases pleural effusions can not be diagnosed despite all diagnostic procedures. VATS seems to be a safe method, in our series almost one-quarter of the cases undergoing VATS are not specifically diagnosed. Keywords: idiopathic pleural effusion, VATS Tablo 1: Plevral sıvı Bulguları Table 1: Findings of Pleural Fluid

16 SS008 [Tanı Yöntemleri] Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeni ile Araştırılan ve Nedeni Aydınlatılamayan Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi (FB) ve Bronkoalveolar Lavaj (BAL) İncelemesinin Değeri Nesibe Gevher Eroğlu Ertuğrul 1, Ebru Yalçın 1, Nagehan Emiralioğlu 1, Berna Oğuz 2, Aydın Erden 3, Deniz Doğru 1, Uğur Özçelik 1, Nural Kiper 1 1 Hacettepe Ünversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 2 Hacettepe Ünversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 3 Hacettepe Ünv Tıp Fak Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı GİRİŞ VE AMAÇ:Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeni ile incelenen ve nedeni saptanamayıp fleksibl bronkoskopi (FB) yapılan hastalarda FB ve BAL incelemesinin tanı ve tedavideki yeri araştırılmıştır. YÖNTEM:Mayıs 2001-Kasım 2014 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı nda incelenen, yaşları 3 ay ile 15 yaş (ortalama 49,1 ay) arasında değişen 114 hasta çalışmaya alınmıştır. BULGULAR:FB öncesi çekilen CT veya AC grafilerinde en sık %39,5 atelektazi, %30,7 konsolidasyon saptandı. FB nin makroskopik sonuçlarında; en sık %46,5 enfeksiyon, %19,3 malazik hava yolu hastalığı, %11,4 hava yollarında konjenital yapısal anomali, %3,5 oranında mukozal değişiklikler saptandı. Her hastaya BAL incelemesi yapıldı; sitolojik incelemede en sık (%59,6) BAL da polimorfonükleer lökosit oranında artışı saptandı, lipid yüklü makrofaj varlığı %23 oranında bulundu. BAL aerob kültür ve/veya PCR pozitifliği hastaların %44,8 inde mevcut iken %55,2 hastada herhangi bir ajan tespit edilmedi. En fazla üretilen aerob bakteri S. pneumonia (%11,5) en sık izole edilen virüs sitomegalovirüs idi. Hastaların radyolojik özellikleri ile FB nin makroskopik ve mikrobiyolojik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. FB ve BAL incelemesinin 69/114 (%60,5) hastada tanısal olduğu belirlendi (Persistan bakteriyel bronşit (5/114, %4,3), GÖR (23/114, %20,2), konjenital hava yolu anomalisi (13/114, %11,4), malazik hava yolu hastalıkları (22/114, %19,3), 1/114 hastada karinada hemanjiyom, 1/114 hastada yabancı cisim, 1/114 hastada vokal kordların anterior ½ sinde sineşi), 33/114 (%30) hastada tanısal olmasının yanında ön tanıyı değiştirdiği, 57/114 (%50) hastaya ek tedavi uygulandığı saptanmıştır. TARTIŞMA VE SONUÇ:Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu geçiren, nedeni saptanamayan hastalarda FB nin ortaya çıkardığı nedeni öngören herhangi bir klinik ya da radyolojik belirteç bulunamamıştır. Bu nedenle FB ve BAL incelemesi tanı ve tedavi için çok değerlidir. Anahtar Kelimeler: Fleksibl bronkoskopi, bronkoalveolar lavaj, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, tanı yöntemleri

17 Importance of Flexible Bronchoscopy (FB) and Bronchoalveolar Lavage (BAL) in Explaining the Etiology of Unsolved Recurrent Respiratory Tract Infections Nesibe Gevher Eroğlu Ertuğrul 1, Ebru Yalçın 1, Nagehan Emiralioğlu 1, Berna Oğuz 2, Aydın Erden 3, Deniz Doğru 1, Uğur Özçelik 1, Nural Kiper 1 1 Department of Pediatric Pulmonology, Hacettepe University, Ankara, Turkey 2 Department of Radiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey 3 Department of Anesthesiology and Reanimation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey INTRODUCTION - OBJECTIVE:We aim to show the role of FB and BAL analysis in diagnosis and treatment of children investigated because of recurrent respiratory infections but not found any reasonable cause with other diagnostic tools. METHOD:114 patients (3 months to 15 years (mean 49,1 months)), investigated in Hacettepe University Department of Pediatric Pulmology between May 2001-November 2014 were included. RESULTS:Atelectasis (39,5%), consolidation (%30,7) were the most common radiological findings before FB. In macroscopic results, the most common findings were infection 46,5%, airway malacia 19,3%, congenital airway anomalies %11,4 and mucosal differences 3,5%. In cytology results increased polymorphonuclear luecocyte (%59,6) and positive lipid-laden macrophage (23%) were reported; in microbiology analysis 44,8% of the patients had positive culture and/or PCR results. Among the microbiological agents S. Pneumonia (11,5%) and cytomegalovirus were the most common bacterium and virus, respectively. There was no relationship between radiological findings and macroscopic and microbiological results of FB. FB and BAL analysis were diagnostic in 69/114 (60,5%) patients (persistent bacterial bronchitis (5/114, 4,3%), GER (23/114, 20,2%), airway malacia (22/114, 19,3%), congenital airway anomalies (13/114, %11,4), hemangioma in the carina (1/114), foreign body in the airway (1/114), synechia in the anterior ½ of vocal cords (1/114)). In 33/114 (%30) patients, it changed the diagnosis. In 57/114 (%50) patients, new treatment applied according to FB and BAL analysis results. CONCLUSIONS:It s not found any clinical or radiological indicator estimating the cause which was discovered by FB in children with unsolved recurrent respiratory infection. This supports the value of FB and BAL analysis. Keywords: Flexible bronchoscopy, bronchoalveolar lavage, recurrent respiratory infections, diagnostic tools

18 SS009 [Tanı Yöntemleri] Plevral kolesterol düzeyi transüda-eksüda ayırımında light kriterleri kadar etkindir Aziz Gümüş, Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Halit Çınarka, Derya Gıakoup, Ünal Şahin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize GİRİŞ VE AMAÇ:Light ve arkadaşlarının 1972 yılında buldukları kriterler, plevral efüzyonların transüda ve eksüda ayırımında yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptirler. Bu çalışmanın amacı, plevral kolesterol düzeyi ve kolesterol oranının plevral efüzyonların eksüda-transüda ayırımında etkinliğini araştırmak ve Light kriterleri ile karşılaştırmaktır. YÖNTEM:Çalışma Ocak 2012 ile aralık 2014 tarihleri arasında plevra füzyon nedeni ile Göğüs Hastalıkları servisine yatırılarak tetkik edilen 129 hasta üzerinde yapıldı. Ultrasonografi eşliğinde torasentez yapıldı. Plevral sıvı örneğinden protein, albümin, LDH, kolesterol ve trigliserit düzeyleri bakıldı. Eş zamanlı olarak kanda LDH, protein, albümin, kolesterol ve trigliserit düzeyleri ölçüldü. Light kriterlerine göre transüda-eksüda ayırımı yapıldı. Ayrıca plevral sıvı/serum kolesterol oranı hesaplandı. BULGULAR:Çalışmaya 38 (%29) i kadın toplam 129 hasta alındı. Hastaların yaşı 64,6±19,5 (19-93) idi. Plevral efüzyonlu hastaların 36 (%28) sında transüda 93 (%72) ünde eksüda tespit edildi. Plevral efüzyonda kolesterol düzeyi ve kolesterol oranlarının transüda eksüda ayırımında çok etkin olduğu ROC curve analizi ile gösterildi. Kolesterol düzeyi için 55mg/dl, kolesterol oranı için 0,4 cut-of değeri olarak kabul edildiğinde yüksek etkinlikle transüda-eksüda ayırımını yaptığı gösterildi (plevral sıvı kolesterol düzeyi > 55mg için; sensitivite: %83, spesifite: %97, plevral sıvı/serum kolesterol oran> 0,4 için, sensitivite: %91, spesifite: %100). Bu sonuçlar Light kriterleri ile karşılaştırıldı. Plevral sıvı kolesterol düzeyi 55mg/dl ve üzerinde Light kriterlerinden daha güçlü olarak eksüdatif sıvıyı transüdadan ayırdığı tespit edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ:Plevral sıvıda kolesterol düzeyi ölçümü yapmak ve kolesterol oranı hesaplamak oldukça kolay ve ucuz bir yöntemdir. Transüda-eksüda ayırımında etkin bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir. Plevral sıvıların ayırımında Light kriterine alternatif olarak kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Eksüdatif efüzyon, kolesterol, plevral efüzyon. Pleural cholesterol level is effective as criteria light criteria in discriminating transudative and exudative Aziz Gümüş, Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Halit Çınarka, Derya Gıakoup, Ünal Şahin Recep Tayyip Erdogan University, School of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Rize INTRODUCTION - OBJECTIVE:Light et al. in 1972 found criteria to have high sensitivity and specificity for differentiating transudative and exudative pleural effüsions. The purpose of this study, investigate the effectiveness of pleural fluid cholesterol and cholesterol ratio in differentiating transudative and exudative pleural effusion and to compare the Light criteria. METHOD:The study was performed in patients 129 were hospitalized with diagnosis of pleural effusion in Medicine Chest Diseases Clinic between January 2012 and December All pleural fluid samples were tested protein, albümin, glucose, LDH, cholesterol and triglyceride. A concomitant blood sample was taken and

19 tested biochemical parameters such as protein, glucose, LDH, cholesterol and triglyceride. Transudate-exudate distinction was made according to Light's criteria. RESULTS:The study were enrolled a total of 129 patients. There were 38 females (%29) and 91 males (%71) male. Overall, were dedected 36 patients transudate (28%) and 93 patients exudate (72%). Cholesterol levels and cholesterol ratio was shown by ROC curve analysis, very effective in differentiating transudates from exudates. Pleural fluid cholesterol levels (>55mg/dl) has a sensitivity %91and specificity 100%. Besides, cholesterol ratio (>0.4) has a sensitivity 83% and specificity 97%. These results were compared with Light's criteria. Pleural effusion cholesterol level> 55 mg / dl were shown as stronger than the Light's criteria for separation of exudates from transudates. CONCLUSIONS:Cholesterol level and cholesterol ratio in pleural fluid to make measurements is fairly easy and inexpensive method. Differentiating transudates from exudates has been shown to be effective. It can be used as an alternative to Light criteria. Keywords: Cholesterol, exudative effusion, pleural effusion Resim 1 Figure 1 Transüda eksüda ayırımında biyobelirteçlerin ROC eğrisi ROC curve of biomarkers in the separation of transudates from exudates

20 Tablo 1 Sensitivite(%) Spesifite (%) Pozitif Prediktif Değer (%) Negatif Prediktif Değer (%) P.LDH (>200) LDH oranı(>0.6) Protein oranı (>0.5) P. Kolesterol (>55mg/dl) Kolesterol oranı (>0.4) Plevral kolesterol düzeyi ve kolesterol oranı ile Light kriterlerinin karşılaştırılması. Table 1 sensitivity (%) specificity Positive predictive value (%) Negative predictive value (%) P.LDH (>200) LDH ratio (>0.6) Protein ratio (>0.5) P. Cholesterol (>55mg/dl) Cholesterol ratio (>0.4) Comparison with the Light criteria of pleural cholesterol and cholesterol ratio..

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma)

Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma) Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma) Ali Kemal UZUNLAR*, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM*, Gökhan KIRBAŞ**, Mehmet YALDIZ*, Fahri YILMAZ*, Adem ARSLAN* * Dicle Üniversitesi

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Plevral Sıvı Fizyolojisi Giriş: Plevral sıvının tespitinde; - Direk akciğer grafisi (Yan yatar pozisyonda) - Ultrasonografi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Ali BORAZAN*, Nesrin BİLGİÇLİ** * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT NİN TANISAL DEĞERİ

MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT NİN TANISAL DEĞERİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 2, 2016 MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT NİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF BLIND PLEURAL BIOPSY AND PET/CT IN MALIGNANT PLEURAL

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Akif Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 21 Ocak 13 Pazartesi Sunum Şeması EPİDEMİYOLOJİ VE KARSİNOGENEZ TANI EVRELEME

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasy

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasy ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Tanı Değeri

Detaylı

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Image TJH-2017-0134.R2 Submitted: 30 March 2017 Accepted: 20 April 2017 A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Nadir Görülen Bir Port Kateter Geç Komplikasyonu:

Detaylı

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halide Nur Ürer, Sedat Altın, İbrahim Celalettin Kocatürk, Naciye Arda, Lütfiye Kılıç, Neslihan Fener,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Leyla YAĞCI TUNCER, Sibel ARINÇ, Esra KARABAY ÖĞÜTÇÜ, Müyesser ERTUĞRUL, Sema NERGİZ, Erdal OKUR, Semih HALEZEROĞLU Süreyyapaşa

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz

Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz Araştırma Makalesi Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz Thoracoscopy Practices through Local and General Anesthesia in Pleural Fluid Management 1 1 2 1 1 1 Şamil

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

ikisi birden rol oynayabilir (non-hodgkin Lenfoma) Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

ikisi birden rol oynayabilir (non-hodgkin Lenfoma) Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Malign Plevral Efüzyonlar Giriş: Malign plevral efüzyon (MPE) tanısı, plevral sıvıda veya plevral dokuda malign

Detaylı

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri ARAŞTIRMA Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients Sibel Doruk 1, Doğan Reşit Köseoğlu 2, Ahmet

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Bethesda Klasifikayonu. Prof Dr Gülnur Güler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bethesda Klasifikayonu. Prof Dr Gülnur Güler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bethesda Klasifikayonu Prof Dr Gülnur Güler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tiroid nodüllerinin yaklaşık %5 i malign TİİAS ile tarama öncesi cerrahi olarak rezeke edilen nodüllerde malignite oranı %14 iken,

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (33-37) Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız ÖZET Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Tarama,Tanı, Evreleme

Tarama,Tanı, Evreleme AKCİĞER KANSERİ Tarama,Tanı, Evreleme Prof.Dr.Mustafa YAMAN Sık Görülen Kanserler İnsidans 5 Yıllık Yaşam Exitus Akciğer 171,600 %14 158,900 Kolon %63 Meme 485,000 %85 137,300 Prostat %93 ACS, 1999 Akciğer

Detaylı

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur.

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur. Yoğun Bakım Ünitelerinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyon ve Enfeksiyon Gelişimine Yol Açan Risk Faktörleri ile Bulaşma Yolları ve Dinamiklerinin Belirlenmesi Önder Ergönül, Lütfiye Mülazımoğlu, Volkan

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi

Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi Merve Gülce BAYRAK, Levent ERKAN, Oğuz UZUN, Serhat FINDIK, Atilla Güven ATICI, Şevket ÖZKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu? 2004 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması

Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu? 2004 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu? 4 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Sema NERGİZ, Müyesser ERTUĞRUL, Cüneyt SALTÜRK,

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR Dr. Can Zafer Karaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı AYDIN cankaraman@hotmail.com BASKILANMIŞ BAĞIŞIKLIKTA PÖMONİLİ

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Bronşiyal Karsinoid Tümörlü Hastalarda Görülen Semptomlar, Tümör Lokalizasyonları ve Uygulanan Cerrahiler

Bronşiyal Karsinoid Tümörlü Hastalarda Görülen Semptomlar, Tümör Lokalizasyonları ve Uygulanan Cerrahiler Bronşiyal Karsinoid Tümörlü Hastalarda Görülen Semptomlar, Tümör Lokalizasyonları ve Uygulanan Cerrahiler Sibel ALPAR*, Ömür AYDIN*, Funda DEMİRAĞ**, Nazire UÇAR*, Bahar KURT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri #

Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri # Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri # Gülden MAVIOĞLU BİLGİN*, Sibel ALPAR*, Cumhur KILINÇ**, Müjgan GÜLER*, Nilüfer ALTUĞ* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM Adile Ferda Dağlı 1, Gökhan Artaş 1 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ ÖZET Amaç: Günümüzde

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik

Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik effüzyon ve sonrasında gözlenen ampiyemdir. Nadir olarak gözlenen enfeksiyonlar ise fungal, viral ve

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM Plevra boşluğu Seröz zarla kaplı kavite Mezotel hücreleri ile döşeli Parietal ve viseral plevra arasında Subatmosferik basınç Plevra sıvısı Parietal plevradan salınım (cephalad)

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ, Aydan ÇAKAN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Tüberkülozla Karışan Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu

Tüberkülozla Karışan Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu Tüberkülozla Karışan Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu Nazire UÇAR*, Sibel ALPAR*, Ömür AYDIN*, Özlem KAR KURT*, Kurtuluş AKSU*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, Bahar KURT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

T A D. Toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi ARAŞTIRMA. İsa Döngel 1, Mehmet Bayram 2

T A D. Toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi ARAŞTIRMA. İsa Döngel 1, Mehmet Bayram 2 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (1): 1-5 1 T A D ARAŞTIRMA Toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi İsa Döngel 1, Mehmet Bayram 2 1 Sivas Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma OLGU SUNUMU (Case Report) Hasdıraz L, Özkaya M, Oğuzkaya F PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

Detaylı

Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery. 29 Eylül 12 Cumartesi

Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery. 29 Eylül 12 Cumartesi Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery 29 Eylül 12 Cumartesi Important Symptoms and Signs in Thoracic Surgery Akif Turna, MD, PhD 29 Eylül 12 Cumartesi Important Symptoms and Signs in Thoracic

Detaylı

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite Tanım: Plevral boşlukta sekresyon absorbsiyon dengesinin bozulması sonucu sıvı birikmesidir. MEKANİZMA Hidrostatik basıncın artması ÖRNEK Kongestif kalp yetmezliği PLEVRA SIVISI 2 PLEVRA SIVISINDA YAPILABİLECEK

Detaylı