14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR"

Transkript

1 14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR Ekim 2014 Club Hotel Sera / ANTALYA

2 ISBN Logo-Grafik-Kapak Tasarım Prof. Dr. Sırrı AVKĠ, Nur ÖZER Dizgi Prof. Dr. Sırrı AVKĠ Ofset Hazırlık ve Baskı Ġnönü Cad. No: 89/9 Ġrfan Apt. Kat 5 TR44110-MALATYA Tel: ; Faks: ; GSM: ii

3 Hayatlarımızın en gerçek yol göstericisi akıl ve bilim olmalıdır iii

4 KONGRE ONUR KURULU BAġKANLARI Prof. Dr. Mustafa SAATCI (Rektör) Prof. Dr. Mümtaz NAZLI (Dekan) KONGRE ONUR KURULU* Prof. Dr. Suphi Erdem ACAR Prof. Dr. Zeki ALKAN Prof. Dr. Nuri ARIKAN Prof. Dr. Arkun CANDAġ Prof. Dr. Taner DURGUN Prof. Dr. Perran GÖKÇE Prof. Dr. Sacit GÖRGÜL Prof. Dr. Seçkin GÜNDÜZ Prof. Dr. Metin KAYA Prof. Dr. Burhanettin OLCAY Prof. Dr. Eser ÖZGENCĠL Prof. Dr. Erdoğan SAMSAR Prof. Dr. M. A. Öztürk TEKELĠ Prof. Dr. Rauf YÜCEL KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Sırrı AVKĠ (BaĢkan) Prof. Dr. M. Doğa TEMĠZSOYLU (Sayman) Yrd. Doç. Dr. KürĢâd YĠĞĠTARSLAN (Sekreter) Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan ġġrġn (Üye) Yrd. Doç. Dr. Özlem ġengöz ġġrġn (Üye) *Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır KONGRE BĠLĠM KURULU* Prof. Dr. Ġsmail ALKAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Doç. Dr. M. Enes ALTUĞ (Mustafa Kemal Üniversitesi) Prof. Dr. Gültekin ATALAN (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Sırrı AVKĠ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ömer BEġALTI (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Halil Selçuk BĠRĠCĠK (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Prof. Dr. Ġbrahim CANPOLAT (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Cengiz CEYLAN (Balıkesir Üniversitesi) Prof. Dr. Ġbrahim DEMĠRKAN (Aksaray Üniversitesi) Prof. Dr. Ertuğrul ELMA (Kırıkkale Üniversitesi) Doç. Dr. Ali HAYAT (Harran Üniversitesi) Prof. Dr. Alkan KAMĠLOĞLU (Kafkas Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Berna ERSÖZ KANAY (Dicle Üniversitesi) Prof. Dr. Zafer OKUMUġ (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet ÖZAK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZDEMĠR (Cumhuriyet Üniversitesi) Prof. Dr. Serhat ÖZSOY (Ġstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Murat SARIERLER (Adnan Menderes Üniversitesi) Prof. Dr. Deniz SEYREK ĠNTAġ (Uludağ Üniversitesi) Prof. Dr. Nihat ġindak (Siirt Üniversitesi) Prof. Dr. Nuri YAVRU (Selçuk Üniversitesi) KONAKLAMA ORGANĠZASYON BaĢlık Sok. Mehtap Apt. No:16/1, Levent-Ġstanbul GSM: ; Ofis tel: iv

5 Önsöz Değerli Katılımcılar, Ülkemizdeki farklı Veteriner Bilimleri tarafından gerçekleģtirilen etkinlikler arasında en köklü ve uzun soluklu organizasyondur Veteriner Cerrahi Kongreleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak, bu kongrelerden 14. sünü düzenlemenin heyecan ve onurunu yaģıyoruz. Heyecan ve onurumuzu, 395 kiģilik yüksek katılım sayısı ile taçlandıran siz değerli katılımcılara (114 akademisyen; 138 veteriner hekim; 42 lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi; 32 firma temsilcisi; 69 misafir) Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ġki yıllık organizasyon çalıģmalarının son ürünü olan bildiri özetleri kitabının basımını üstlenen Sayın Veteriner Hekim HaĢim KIYICI ve emeği geçen Medipres çalıģanları ile gönderilen bildirilerin (4 çağrılı, 3 çalıģtay, 46 sözlü ve 108 poster bildiri) değerlendirilmesi aģamasında görev alma inceliğini gösteren bilim kurulu üyeleri arasından seçilmiģ hakem heyetine yürekten teģekkür ederiz. Kongre organizasyonları takım çalıģması gerektiren yüksek maliyetli etkinliklerdir. Takımımıza dâhil olarak katılım, konaklama ve sosyal etkinlik giderlerini en aza indirmemize yardımcı olan ve sizlerin çalıģtaylara ücret ödemeden katılmasına olanak tanıyan firmalara ne kadar teģekkür etsek azdır. Sektörümüze hizmet veren bu firmaların sergi alanında kurdukları tanıtım stantlarından yararlanacağınızı umut ediyoruz. Antalya nın en güzel dönemlerinden Ekim ayında, keyifli bir ortamda ve amacına ulaģmıģ bir kongre geçirmeniz en büyük dileğimizdir. Saygı ve sevgilerimizle. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Sırrı AVKĠ v

6 Katkıda Bulunan Firmalar Ana Sponsor Sponsorlar Diğer Sponsorluklar vi

7 Ġçindekiler Kongre Kurulları ix Önsöz v Katkıda Bulunan Firmalar vi ÇAĞRILI BĠLDĠRĠLER 1-36 Veteriner oftalmolojide katarakt cerrahisi Prof. Dr. Murat ġaroğlu 3-12 Abomasum un sola seplasmanı olgularında laparoskopik tedavi seçenekleri Y. Doç. Dr. KürĢâd YĠĞĠTARSLAN Veteriner anestezi ve analjezide doğru bilinen yanlıģlar Doç. Dr. Zeynep PEKCAN Köpeklerin ön çapraz bağ kopuğunda TTA-Rapid uygulamaları Prof. Dr. Hasan BĠLGĠLĠ PET-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Erkek kedilerde transpelvik üretrostomi tekniği (TPU) ve endikasyonları Suphi Erdem ACAR Ventral hernilerin onarımında polyester film kullanımının erken ve ileri dönem sonuçlarının değerlendirilmesi (deneysel tavģan modeli) Celal ġahin ERMUTLU Köpeklerde endoskopik destekli gastropeksi uygulaması Mustafa ARICAN Köpeklerde torakostomi tüpüne kolonize olan mikrobiyal floranın değerlendirilmesi Hakan SALCI Köpeklerde aort tümörlerinin tanı ve tedavi sonuçları: 4 olgu Hakan SALCI Ortopedik problemli 15 köpek ve 7 kedinin Manuflex eksternal fiksatör ile sağaltımı Özge ÖZDEMĠR vii

8 Kedi ve köpeklerde ateģli silah yaralanmalarına bağlı açık kırıkların değerlendirilmesi Sinan ULUSAN Travmatik tarsal instabilitelerin transartiküler hibrit eksternal fiksasyon sistemi ile sağaltımı: 15 kedi ve 7 köpekte klinik çalıģma Cenk YARDIMCI Deneysel olarak osteomyelitis oluģturulan ratlarda medikal ozonun koruyucu ve tedavi edici etkilerinin araģtırılması Ramazan GÖNENCĠ Köpeklerde osteartritis in tedavisinde intra-artiküler otolog trombositten zengin plazmanın klinik etkinliğinin araģtırılması Mustafa ARICAN Kedilerde laminotransversal serklaj ile spinal stabilizasyon: 14 kedide geriye dönük çalıģma Pınar CAN Köpeklerde dirsek bölgesi yaralarının torakodorsal arter paternli deri ve fasya ada arteriyel kompozit flebiyle sağaltımı KürĢat ÖZER TavĢanlarda hidroflorik asitle oluģturulan korneal yanıkların iyileģmesinde DMSO ve indometazinin etkilerinin araģtırılması Semih ALTAN Kedi ve köpeklerde gözlenen görme kaybında klinik muayene ile ultrasonografik ve elektroretinografik bulguların değerlendirilmesi Ġrem Gül SANCAK TavĢanlarda deneysel olarak oluģturulan glakomun filtrasyon cerrahisi ile tedavisine mitomisin-c ve siklosporin-a'nın etkilerinin araģtırılması Kadri KULUALP TavĢanlarda antiglokomatöz ilaçların göz içi basıncı ve orbital kan akımı üzerine etkileri Zafer DOĞAN Köpeklerde akciğer hastalıklarının tanısında bilgisayarlı tomografi ve torasik radyografi bulgularının karģılaģtırılması BaĢak Boztok ÖZGERMEN Köpeklerde diyastolik disfonksiyonun konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi tekniği ile belirlenmesi Murat KĠBAR Perikardiyal efüzyonlu köpeklerde klinik, radyografik, ekokardiyografik tanı ve torakoskopik parsiyel perikar-dektomi yöntemiyle cerrahi sağaltım Yusuf ġen Pozitif kontrast Ģeliyografi ve kontrast madde enjeksiyonu arasındaki sürenin diyaframatik herninin kesin tanısı üzerine etkileri Ġsmail Altuğ ġen Farklı metotlar ve yazılımlar kullanarak oluģturulan kö-pek femur modellerinin karģılaģtırılması Özgür VERĠM Paranasal sinus tümörlerinde MRG ve operatif sağaltım: 14 köpek ve 3 kedi Pınar CAN viii

9 Köpeklerin arka ekstremite operasyonlarında bupivakain-morfin kombinasyonuyla tek segment kombine spinal-epidural anestezi tekniğinin kullanılabilirliğinin araģtırılması M. Timuçin ÇELĠK Köpeklerde xylazine, medetomidine ve detomidine nin klinik ve kardiopulmoner etkilerinin karģılaģtırılması Rahime YAYGINGÜL Bıldırcınlarda (C. japonica) genel anestezi oluģturmak için detomidine/ketamine kombinasyonunun intra-muskuler ve inraosseal uygulanmasının karģılaģtırılması Ġsa ÖZAYDIN Kedilerde intranazal uygulanan deksmedetomidinin sedatif ve hemodinamik etkisinin değerlendirilmesi Zeynep PEKCAN ÇĠFTLĠK HAYVANLARI-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Buzağılarda gözlenen eklem yangılarının düģük frekanslı lazer ve DMSO ile sağaltımının karģılaģtırılması Zafer DOĞAN Buzağılarda ileri dereceli konjenital fleksor karpal deformitelerin semisirküler eksternal fiksasyon sistemi (OMÜ-VETFĠX) ile düzeltilmesi Cenk YARDIMCI Buzağılarda uzun kemik kırıklarının Ġlizarov eksternal fiksatörü ile sağaltımı Ali GÜLAYDIN Sığır tırnağında kapsula, koryum ve yumuģak doku kalınlık değerlerinin ultrasonografik ve makroskopik olarak karģılaģtırılması Göksen ÇEÇEN Sağlıklı ve subklinik laminitisli sığır tırnaklarında morfometrik ve postmortem muayene bulgularının değerlendirilmesi Göksen ÇEÇEN Simental ve Montafon ineklerde T 13 -L 1 ve L 1 -L 2 intervertebral aralıktan subaroknoid giriģ için karģılaģtırmalı morfometrik ölçümler: Bir kadavra çalıģması Özgür AKSOY Ġneklerde Pseudomonas stutzeri nedenli enfeksiyöz keratokonjunktivitis Hakan SALCI Sinovyal sıvı viskoelastik bir materyal olarak kullanılabilir mi? Meme baģı yaralanması bulunan 6 inekte klinik bir çalıģma Ġsa ÖZAYDIN Buzağılarda atresia coli cerrahisinde desfluran ve sevofluran ın hemodinamik parametreler ve yaģam indeksi üzerine etkileri Muhammet Enes ALTUĞ Ġntestinal atresialı buzağıların abdominal sıvı analiz bulgularının araģtırılması Hakan SALCI Buzağılarda umblikal hernilerin ensizyonsuz operasyon tekniğiyle onarımı Sadık YAYLA Buzağılarda propofol indüksiyonu ile oluģturulan izofluran ve sevofluran genel anestezilerinin klinik ve fizyolojik değerler üzerine etkilerinin karģılaģtırılması Selvinaz YAKAN ix

10 Boynuz köreltme iģlemi uygulanan buzağılarda preemptive uygulanan dexketoprofen trometamol un akut kortizol, inflamatuar yanıt ve oksidatif stres üzerine olan etkisi Musa KORKMAZ Ankara keçilerinde propofol sevofluran anestezisinin lipid peroksidasyon ve antioksidan sistem üzerine etkileri Ali KUMANDAġ Farklı mera koģullarının koyun ayak hastalıkları oluģumu üzerine etkileri Vedat BARAN Koyunlarda piyeten hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi Birkan KARSLI x AT-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Atlarda naviküler hastalığın MRG ile tespiti Ebru GÖKġAHĠN Atlarda termografinin temel ilkeleri Emrah YANMAZ Atların ortopedik hastalıklarının rutin klinik muayenesinde termografinin kullanımı AyĢe KOCABIYIK Atlarda desfluran-detomidin ve medetomidin kombinasyonlarının klinik, laboratuar ve kardiyopulmoner etkilerinin karģılaģtırılması Hanifi EROL POSTER BĠLDĠRĠLER Ġstanbul yöresinde kedi ve köpeklerde deri hastalıklarının insidansı Sema ÇAKIR Ġngiliz Seter ırkı bir köpekte anonychia ve ikinci falanks kırığı olgusu Elif DOĞAN Bir Ġran kedisinde bronkolitiazis komplikasyonuna bağlı pnömomediastinum Hakan SALCI Bir köpekte oral papillomatozis ve siklofosfamit ile sağaltımı Aydın SAĞLIYAN Bir kedinin safra yollarında özefagal hiatal fıtık sebebiyle oluģan alı- Ģılmadık geniģleme H. Özlem NĠSBET Bazı köpek ırklarında fossa intercondylaris geniģlik indeksi Ömer Gürkan DĠLEK Bir kedide bilateral radial hemimelia Mehmet Alper ÇETĠNKAYA Ġskoç Terrier ırkı bir köpekte sialolithiasis ve servikal mukosel (sialosel) olgusu M. Zeki Yılmaz DEVECĠ Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroze sialoadenitis (Küttner tümörü) benzeri oluģumlar Melike AKBALA Bir köpekte os frontalis kırığı ve kafa travması olgusu Taylan ÖNYAY Bir Türk Kangal köpeğinde konjenital krikofarengeal akalazya olgusu BüĢra KĠBAR Yavru bir köpekte uzatılabilir total kalça protezi uygulaması Onur Özgün DERĠNCEGÖZ

11 Ġki kedi ve bir köpekte kalıcı sağ aortik kemerin cerrahi sağaltımı Ġrem Gül SANCAK Propofolun köpeklerde hemodinamik fonksiyonlara etkilerinin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi Mahir KAYA Bir Alman çoban köpeğinde sertoli hücre tümörü ve seminoma nedenli feminizasyon sendromu Ġsmail Altuğ ġen Köpeklerde uzun kemik kırıklarında vidalı Küntcher (interlocking) çivisi uygulaması: Retrospektif çalıģma 26 olgu KurtuluĢ PARLAK Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının artroskopik tanısı ve görüntülenmesi: Retrospektif çalıģma 28 olgu Fatma SATILMIġ Köpeklerde pro-ortho sementsiz total kalça protezi yönteminin uygulanma ve sonuçlarının değerlendirilmesi Mustafa ÇAM Yüzen enik swimming puppy sendromu Hasan KURT Bir Bosna tazısında ateģli silah yaralanması sonucu oluģan travma sonrası rekonstrüksiyon plakları ve otolog iliak ve kortikal ulnar greft kullanımı ile bilateral mandibular rekonstrüksiyon: 5 ay takip edilmiģ olgu sunumu Zerrin MAHMUT Yedi kedide tibia kırıklarının sirküler eksternal fiksatör kullanılarak sağaltımı Özge ÖZDEMĠR Elâzığ daki köpeklerde kalça displazisi insidansı Eren POLAT Sağlıklı kedilerde elektroretinografi (ERG) referans değerleri Nazife KÖYCE Sekiz köpekte gözlenen osteosarkoma olgusu Soner ÇAĞATAY Bir köpek yavrusunda prolapsus recti ile komplike iliosekkokolik barsak invaginasyonu ve inkarserasyonu olgusu Emine ÜNSALDI Üç kedide vestibüler nöyritis olgusu Alper DEMĠRUTKU Küçük hayvanlarda uzun kemiklerin travmatik kırıklarında karģılaģılan iyileģme bozuklukları Hasan KURT Bir kedide üretral duplikasyon kisti, böbrek hemanjioendotelyoması ve konjenital diyafram fıtığı Esma YILDAR Bir köpekte unilateral geliģen böbrek üstü bezi tümörünün tanısı ve cerrahi yöntemlerle uzaklaģtırılması Murat KARABAĞLI Bir kedide unilateral dorsal (lumbar) hernia abdominalis EĢref Deniz AVCI Bir yavru kedide ön ekstremite amputasyonu sonucu güdük uzaması Melike AKBALA Bir köpekte rektal nöroendokrin karsinom olgusu Rahime YAYGINGÜL Yavru köpekte baģ bölgesinde rabdomyosarkom ve akciğer metastazı Murat ÇALIġKAN xi

12 Abdomen-toraks geçiģi hizasındaki yabancı cismin endoskopik muayenesi ve operatif giriģimi Melike ÇETĠN Bir Siyam kedisinde renal hücreli karsinom olgusu Eylül AKPINAR Amerikan Pitbull Terrier ırkı bir köpekte kalvariyal hiperostoz sendromu (KHS) Ebru ERAVCI YALIN Bir köpekte 3. göz kapağında bazal hücreli kanser Gonca SÖNMEZ Bir Ġran kedisinde Ģiddetli refleks uveitisin eģlik ettiği kornea sekesteri Oytun Okan ġenel Bir kedide melting kornea ülseri Ġrem ERGĠN Bazı evcil hayvanlarda rastlanan çeģitli göz hastalıkları ve sağaltımları: 278 olgu ( ) Eren POLAT Bir köpeğin kafatasında kombine tip osteosarkoma Ġrem ERGĠN Dejeneratif diskospondilitis ve koksafemoral osteoartritisli bir köpekte gözden kaçan enfeksiyon: Ruminant kökenli brusellozis Aydın Alkan KUġCU Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine yılında getirilen kedi ve köpeklerdeki kırık olgularının insidensi ve uygulanan tedavi yöntemleri Metin YASUL TavĢanlarda dexmedetomidin-sevofluran ve medetomidinsevofluran anestezisi derinliğinin bispektral indeks monitörizasyonu ile karģılaģtırılması Musa KORKMAZ TavĢanlarda gabapentin ve pregabalin in barsak iyileģmesi üzerine etkisinin araģtırılması Musa KORKMAZ TavĢanlarda ağız yoluyla kullanılan üzüm çekirdeği ekstresinin deri yaralarının iyileģmesi üzerine etkileri Aydın SAĞLIYAN TavĢanlarda deneysel oluģturulan kornea alkali yanıklarında otojen serumun kornea endotel iyileģmesi üzerine etkisi Cihan GÜNAY Deneysel kornea alkali yanıklarının tedavisinde otolog serum etkinliğinin araģtırılması Cihan GÜNAY Ratlarda gabapentin ve pregabalinin yara iyileģmesi üzerine olan etkilerinin karģılaģtırılması Musa KORKMAZ Yara iyileģmesinde alternatif bir tedavi: Lawsonia inermis Eren POLAT Cepae ekstraktı, heparin, allantoin jel ve silver sulfadiazin in yanık iyileģmesi üzerindeki etkileri Ali Said DURMUġ Ġntra-abdominal adezyonların önlenmesinde heparin ve pentoxifylline in etkileri: Histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler Ali Said DURMUġ xii

13 Tek taraflı testis torsiyon/detorsiyonundan sonra oluģan kontralateral testis hasarı üzerinde sildenafil citrate ın koruyucu etkisi Ali Said DURMUġ Neonatal buzağıların metapodial kırıklarında APEF sisteminin değerlendirilmesi: Ucuz ama etkili mi? Ece ÖZTAġ Yeni doğan buzağılarda septik artritislerin değerlendirilmesi Elif DOĞAN Düzenli tırnak bakımının olmadığı süt sığırlarında tırnak deformasyonlarının dağılımları, Aydın deneyimi Ġbrahim AKIN Tırnak kesimi uygulanan sığırlarda dexketoprofen trometamol un stres ve oksidatif stres üzerine olan etkisi Musa KORKMAZ Montofon ırkı bir buzağıda kongenital laringeal hemipleji olgusu Elif DOĞAN Omfalitisli buzağılarda bazı akut faz proteinlerinin araģtırılması Kadir BOZUKLUHAN Sığırlarda üriner sistemin normal ve hastalıklı yapılarının ultrasonografik incelenmesi Mehmet Cengiz HAN Ġdrar retensiyonu olan erkek sığırlarda idrar kesesinin ultrasonografi rehberliğinde fissur-trokarlı kateter ile drenajı: 5 olgu Ġsa ÖZAYDIN Süt sığırlarında dijital dermatitis lezyonları ve sağaltımları Aydın SAĞLIYAN Bir buzağıda karģılaģılan doğmasal rektouretral fistül, uretral dilatasyon ve segmental uretral agenezi Sadık YAYLA Bir buzağıda karģılaģılan doğmasal karpal angulasyon ve rotasyon deformitesinin Ġlizarov tekniği ile sağaltımı Engin KILIÇ Bir buzağıda intrauterin femur kırığı Loğman ASLAN Bir aylık buzağıda polimelie olgusu Ebru GÖKġAHIN Elazığ yöresinde sığır ayak hastalıklarının insidansı Sema ÇAKIR Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi ne getirilen artritisli vakaların değerlendirilmesi Sema ÇAKIR Ġki Simental buzağıda doğmasal dermal melanom olgusu Engin KILIÇ yılında Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen buzağılarda göbek bölgesi lezyonlarının insidensinin araģtırılması Metin YASUL Bir buzağıda karģılaģılan gingival kapillar hemanjiom olgusu Uğur AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen buzağıların genel değerlendirilmesi: 1410 olgu ( ) Rahime YAYGINGÜL xiii

14 Sığırlarda infeksiyöz keratokonjunktivitisin tedavisinde DMSO nun kullanılması Eylem BEKTAġ Ruminantlarda önemli bir komplikasyon: Ensizyonel fıtıklar Semih ALTAN Atresia coli li buzağılarda operatif tedavi kan-serum biyokimyası ile oksidatif parametreleri etkiler mi? Semih ALTAN Bir süt sığırcılığı iģletmesinde reforme edilen ineklerin kadavra ayaklarındaki lezyonların değerlendirilmesi Muharrem EROL Umbilikal hastalıklı 100 buzağıda retrospektif çalıģma Latif Emrah YANMAZ Sığırlarda digital dermatitis in tedavisinde balın topikal olarak kullanılması Nurettin ÇELĠMLĠ Abomasum deplasmanlı sığırlarda klinik, biyokimyasal ve laparoskopik bulgular içinde prognostik değeri olan var mıdır? Mustafa Doğa TEMĠZSOYLU Mor Karaman ırkı bir kuzuda meningosel olgusu Latif Emrah YANMAZ Piyeten de klinik skorlama ile F. necrophorum ve D. nodosus'un izolasyon oranı arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi Zafer OKUMUġ Koyunlarda üriner sistemin normal ve hastalıklı yapılarının ultrasonografik incelenmesi Mehmet Cengiz HAN Akkaraman koyunlarda dalağın B-mod ve Doppler ultrasonografik muayenesi Mehmet Cengiz HAN Bir kuzuda karģılaģılan atresia ani, atresia vulva, rectovaginal fistül ve vaginal ektazi anomalisi Vedat BARAN Bir kuzuda karģılaģılan çoklu ürogenital sistem anomalisi Engin KILIÇ Koyunlarda uzun süreli izofluran anestezisinde spontan ventilasyonun kan gazları üzerine etkileri Ebru ERAVCI YALIN Ġki oğlakta karģılaģılan üretral dilatasyon ve fimozis olgusu Vedat BARAN Tek hörgüçlü develerde ulkus kornea: 12 olgu Zeynep BĠLGEN ġen Develerde karģılaģılan cerrahi hastalıkların değerlendirilmesi Uygur CANATAN Develerde ramus mandibula kırıklarının serklaj teli ile sağaltımı: 7 olgu Rahime YAYGINGÜL Cirit sporu yarıģlarında kullanılan atların göz muayenesi ve konjunktiva florasının değerlendirilmesi Vedat BARAN YarıĢ atlarının ekstremite yaralarının sağaltımında plasenta ve 5- fluorourasil (5-fu) uygulanması Sami ÜNSALDI Bir midillide kongenital unilateral flexor tendo deformitesinin (bletür) sağaltımı G. Ülke ÇALIġKAN xiv

15 Bir tayda desfluran anestezisinin hemodinamik ve postanestezik parametreler üzerindeki etkileri: Kapsula ungula kırığı olgusu Muhammed Enes ALTUĞ Bir eģekte kataraktın ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) yöntemi ile sağaltımı KurtuluĢ PARLAK Kırmızı yanaklı bir su kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) penis prolapsusunun cerrahi sağaltımı Musa KORKMAZ Bir kırmızı yanaklı su kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) kulak apsesi Zeynep BOZKAN TATLI Kırmızı yanaklı su kaplumbağalarında (Trachemys scripta elegans) konjunktivitis vakalarının enrofloksasin ile banyo tedavisi Cafer Tayer ĠġLER Bir tavģancıl (Hieraaetus fasciatus) ın parçalı sağ ulna kırığının kemik manģonla sağaltımı Sami ÜNSALDI Karacalarda (Capreolus capreolus) travmanın hematoloji ve kan biyokimyası üzerine etkisi H. Özlem NĠSBET Balıklarda karanfil yağı anestezisi Eren POLAT Bir kurtta karģılaģılan otitis ve retrofarengeal yaranın sağaltımı Sami ÜNSALDI Bir dağ keçisinde (Capra aegagrus) saçma tanesinin neden olduğu inkoordinasyon ve beyin travması olgusu Eren POLAT Bir Hint horozunda salivar kist olgusu Tunahan SANCAK Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen kanatlıların genel değerlendirilmesi: 120 olgu ( ) Cahit Gürsel BELLEK Lori ırkı bir papağanda (Lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu Melike ÇETĠN Bir örümcek maymununda suprakondüler femur kırığının (Salter- Harris tip 1) modifiye rush pinleme yöntemi ile sağaltımı KurtuluĢ PARLAK Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği ne getirilen vakaların değerlendirmesi: 1293 olgu ( ) M. Zeki Yılmaz DEVECĠ ÇALIġTAYLAR Kedi ve köpeklerde kilitli Küncher çivisi uygulamaları (ORTHO-PET sponsorluğunda) Prof. Dr. Murat SARIERLER Köpeklerde Pamuk total kalça protezi uygulamaları (ORTHO-PET sponsorluğunda) Doç. Dr. Kamuran PAMUK ve Dr. M. Volkan YAPRAKÇI xv

16 Topallayan süt sığırlarını mezbaha kapısından döndüren ayak operasyonları (HASVET-EVET sponsorluğunda) Prof. Dr. Karl NUSS, med.vet., Dipl. ECVS, Dipl. ECBHM ve Prof. Dr. Ertuğrul ELMA xvi

17 Çağrılı Bildiriler 1

18 2

19 Veteriner oftalmolojide katarakt cerrahisi Murat ġaroğlu Veteriner Göz Merkezi/ Ġstanbul Bu sunuyu, 2006 yılında Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nden emekli olan Sayın Prof. Dr. Rauf YÜCEL e esenlik dileklerimle ithaf ediyorum. Lens, gözküresi içerisinde yer alan bikonveks yapıda bir oluģumdur. Göze ulaģan ıģığı önce kornea ardından lens değiģik derecelerde kırarak, retinada odaklanmasını sağlar. Bu iģlevin yerine getirilmesinde, fibra zonularislerin kasılıp gevģeyerek, lens konkavitesini değiģtirmesi (akomodasyon) önemlidir. Ancak lensin saydanlığını kaybetmesi, görüģ kaybı ve körlük oluģturmanın yanı sıra, yarattığı komplikasyonlar ağrılı ve konforsuz bir yaģama sebep olur. Bu yüzden hastalığın erken tanınması ideal çözüm stratejilerinin geliģtirilmesi, hem hastalarımızın görebilmesini, hem de ağrısız konforlu bir yaģam sürdürmelerini sağlayacaktır. Bu sunumun konusu, lensin en yaygın gözlenen patolojik hastalığı olan katarakt ve tedavi seçenekleridir. Katarakt Katarakt kısaca lensin saydamlığını kaybetmesidir. Küçük hayvanlarda özellikle köpeklerde, görüģ kaybına yol açan hastalıkların baģında gelir. Bunun dıģında birçok hayvan türünde geliģebilir (resim1 2, 3 ve 4). Kataraktın muhtelif sınıflandırma Ģekilleri vardır. Opasitenin anatomik lokalizasyonu ve derecesi hastanın yaģı ile katarakt geliģiminin nedeni sınıflandırmada kullanılan kriterlerdir. Katarakt tanısı konulurken, bu kriterler de kullanılarak, geniģ bir tanımlama yapılmıģ olur. Örneğin juvenil immatüre anteriyor nükleer katarakt gibi (resim 5). Lens üzerinde belirlenen bulanıklığın anatomik lokalizasyonuna göre yapılan sınıflandırma Ģeklinde; anteriyor kapsüler, anteriyor kortikal, ekvatoryal, anteriyor nükleer, fetal nükleer, posteriyor nükleer, posteriyor kortikal, posteriyor subkapsüler, posteriyor kapsüler, aksiyal ve sutural katarakt terimleri kullanılır. Hastanın yaģına göre sınıflandırmada; konjenital, neonatal, juvenil (5-6 yaģına kadar) ve senil katarakt sözkonusudur. Opasifikasyonun derecesine göre insipient, immatür, matür ve hipermatür terimleri kullanılır. Buna göre hasta sahibinin gözlemleyemediği, ancak bir hekimin pupilla dilotasyonunun ardından oftalmoskobik muayene ile belirleyebildiği küçük opasiteler insipient katarakt olarak adlandırılır. Ġmmatür kataraktı dikkatli bir hasta sahibi farkedebilir. Bu katarakt tipinde bulanıklık artmıģtır. Ancak oftalmosobik muayenede göz dibinin bazı alanları izlenebilir. Hastada görüģ kısıtlansa da henüz vardır ve hayat standartlarında fazla bir bozulma yoktur. Matür kataratta ise artık opasite tüm lensi etkilemiģtir. Oftalmosbik muayenede retina izlenemez, tapetal refleks gözlenemez. Bu gibi hastalar aydınlık ortamda ya da göze lokal ıģık tutulduğunda pupillar refleks gösterebilirler. Bu durum hastanın gördüğünü göstermez. Hasta engelli bir alanda yürütüldüğünde objelere çarpar. Böyle hastaların günlük hareketleri azalmıģtır. Tutuk ve tedirgin bir tavır gösterir. Matür kataraktlı hastalarda, lens ĢiĢkin görünümdedir ya da sıvı çektiği için hacmi artmıģtır. Dikkatle incelendiğinde sıvı kanalları ve lensin Y sutur yapısı koyu alanlar Ģeklinde izlenebilir. Hipermatür kataraktta lens, yapısından su ve protein kaybeder. Buna bağlı olarak lenste büzülme ve kapsülada kırıģıklıklar gözlenebilir. Ġleri aģamalarda hücre membran yapılarının yıkımlanmasına bağlı olarak lens içerisinde biriken kolesterol kristalleri nedeniy- 3

20 le, granüler parlama alanları dikkati çeker. Hipermatür kataraktın bir çeģidi diyebileceğimiz morgagniyan kataraktta ise lens korteksi sulanır ve solid nükleus korteks içerisinde ventral doğrultuda çöker. Nedenleri göze alınarak yapılan sınıflandırmada; kalıtsallık, metabolik hastalıklara bağlı, travmanın etkisi, intraoküler hastalıkların etkisi, toksik nedenler ve fiziksel etkiler sözkonusudur. Resim 1. Altı aylık melez bir kedinin sağ gözünde katarakt Resim 2. Bir Yako papağanının sağ gözünde travmatik katarakt Resim 3: Bir Singapur maymununda kataraktın operasyon öncesi görüntüsü Resim 4: Bir ala karganın fakoemülsifikasyon ile katarakt operasyonu öncesi görüntüsü Resim 5: Juvenil immatüre anteriör nükleer kataraktlı bir hastanın görüntüsü Etiyoloji Katarakt olgularının bir kısmının kalıtsal etkilerle geliģtiği bilinmektedir. Bu durum köpeklerde kedilere göre daha geçerlidir. Kataraktın belirgin olduğu yaģ aralığına göre; konjenital, juvenil ve senil formlar sözkonusudur. Bazı ırklarda resesif kalıtsallık bazılarında ise dominant kalıtsallık geçerlidir. Köpeklerde konjenital kataraktın 4

21 en çok rastlandığı aralık 6 yaģın altıdır. Bu yüzden juvenil kalıtsal katarakt ile daha çok karģılaģılır. Juvenil kalıtsal kataraktlar genellikle ilerleyicidir ve sonuçta körlükle noktalanır. Pratik anlamda bir hastada katarakt etiyolojisinin kalıtsal olduğunu söyleyebilmek bir hekim için güçtür. Ancak kataraktlı bir hastada anemnez bilgileri, klinik muayene bulguları, hastanın metabolik durumunu gösteren tahlillerin ardından herhangi bir baģka neden bulunamıyorsa, kalıtsal katarakt olarak değerlendirilebilir. Metabolik hastalıkların yol açtığı katarakt olgularının en sık karģılaģılanı, hiperglisemiye bağlı olandır. Diabetes mellutuslu hastaların yarısından fazlasında, hastalığın tanısı konulduktan sonra 1 yıl içerisinde katarakt geliģir. Hatta sistemik belirti vermeyen kimi hastalarda katarakt geliģiminin ardından yapılan kontrollerde, diabet tanısı konulur. ġekere bağlı olarak katarakt geliģiminin patogenezinde, humor akuzda artan glikoz miktarının lensteki yansımaları klinik görünüme yol açar. Lenste glikolizin ve Ģeker miktarının artmasıyla, Ģeker fazlalığı sorbitol yolu ile metabolize edilir. Bu yolun devreye girmesiyle ortaya çıkan ürün sorbitoldur (polyol). Sorbitol lens içerisinde birikim yapar. Çünkü lensten dıģarı difüzyonu yavaģtır ve çabuk metabolize edilemez. Bunun sonucunda ozmotik etki ile lense dıģarıdan su çeker. BaĢlangıçta vakuolüzasyon, ardından da protein agregasyonu gerçekleģir. Diyabetik katarakt geliģiminin bir nedeni de aldoz redüktaz aktivitesidir. Köpekler gibi bolca aldoz redüktaza sahip hayvanlarda, daha fazla miktarda glikoz sorbitole çevrilir ve sonuçta katarakt oluģur. Kedilerde ise özellikle 4 yaģından sonra aldoz redüktaz aktivitesi azalır. Bunun anlamı 4 yaģın altındaki kedilerde, aldoz redüktaz aktivitesi daha yüksek olduğu için diabetik durumlarda katarakt geliģme olasılığı daha fazladır. Oysa 4 yaģından büyük kedilerde diabetik bir durum sözkonusu olsa da, katarakt geliģim olasılığı düģüktür. Genç köpeklerde Ģekere bağlı katarakt geliģimi daha fazla ve hızlıdır (resim 6). Böyle bir durumda lensin ön ve arka suturları belirgin hale gelir, ekvatoryal alanda da vakuolüzasyon belirgindir. Bu vakuoller zamanla anteriyor ve posteriyor kortekse doğru yayılır ve sonuçta tam kortikal opasifikasyonla sonuçlanır. Diyabetik katarakt genellikle bilateral, simetrik ve hızlı seyirlidir. Metabolik kataraktın bir nedeni de hipokalsemidir. Paratiroid disfonksiyonuna bağlı olarak, doğum sonrası ve genç hayvanlarda ya da Ģiddetli beslenme eksikliğine bağlı hipokalsemik durum geliģtiğinde, anteriyor ve posteriyor kortekste multifokal bulanıklıklar Ģekillenebilir. Kedi ve köpek yavrularında, yetersiz beslenme sonucunda da katarakt Ģekillenebilir. Özellikle arginin ve methionin eksikliklerinin, yavru kedi ve köpeklerde lens opasitelerine yol açabileceği bilinmektedir. Unilateral katarakt geliģiminin önemli nedenlerinden biri de, göze gelen küt ve perfore travmalardır. Küt travmaların ardından uzun bir süre lensde katarakt geliģmeyebilir. Aradan uzunca bir süre geçtiği için hasta sahibi ya da hekimin küt travmatik etki ile katarakt geliģmini özdeģleģtirmesi her zaman kolay olmamaktadır. Travmatik etkilerle lens metabolizmasının bozulması katarakt geliģiminin nedenidir (resim 7). Göz içerisindeki diğer yapılarda geliģen bozuklukların yol açtığı lens opasiteleri, sekonder ya da komplike katarakt olarak adlandırılır. BaĢlıca 3 etki ile geliģir. Bunlardan ilki intraoküler yangıdır (resim 8). Bazı köpek ırklarında gözlenen progresif retina atrofisinin geç dönemlerinde katarakt geliģimi kaçınılmazdır. Glaukoma da katarakt geliģmine yol açabilir. 5

KONGRE PROGRAMI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklâl Yerleşkesi, BURDUR

KONGRE PROGRAMI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklâl Yerleşkesi, BURDUR KONGRE PROGRAMI Club Hotel Sera www.14vetcerkong.org Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklâl Yerleşkesi, BURDUR Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizdeki farklı Veteriner

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Ankara Veteriner Fakültesi Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr.

Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Ankara Veteriner Fakültesi Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr. Prof.Dr. ALİ BELGE Veterinerlik Cerrahi Eğitim Bilgileri 1980-1985 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Ankara 1980-1985 Lisans Ankara Üniversitesi Veteriner Pr. 1987-1992 Doktora İstanbul Üniversitesi Yabancı

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

KONGRE PROGRAMI. Polat Erzurum Resort Hotel http://www.veterinercerrahi2016.com/cms/

KONGRE PROGRAMI. Polat Erzurum Resort Hotel http://www.veterinercerrahi2016.com/cms/ KONGRE PROGRAMI Polat Erzurum Resort Hotel http://www.veterinercerrahi2016.com/cms/ Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, ERZURUM Değerli Katılımcılar, Atatürk Üniversitesi Veteriner

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE POLİKLİNİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE POLİKLİNİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE POLİKLİNİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ Kodu CERRAHİ KLİNİĞİ MANİPÜLASYON VE TEDAVİ ÜCRETLERİ BÜYÜK HAYVAN* Muayene (B.Hayvan / K.Hayvan) 1 Enjeksiyon

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

G. Ü. ÇALIŞKAN, D. SEYREK-İNTAŞ, N. ÇELİMLİ, O.S. GÖRGÜL, E. ÇARKUNGÖZ, B. EDİZ

G. Ü. ÇALIŞKAN, D. SEYREK-İNTAŞ, N. ÇELİMLİ, O.S. GÖRGÜL, E. ÇARKUNGÖZ, B. EDİZ G. Ü. ÇALIŞKAN, D. SEYREK-İNTAŞ, N. ÇELİMLİ, O.S. GÖRGÜL, E. ÇARKUNGÖZ, B. EDİZ * Özel Pati Veteriner Polikliniği, İhsaniye-BURSA ** Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD, Görükle-BURSA Uludağ

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Major komplikasyonlar açısından fark yok ( %1.4 vs. %1.4) Minor komplikasyonlar laparoskopide daha az ( %7.5 vs.

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 22.Hafta ( 23 27 / 02 / 2015 ) OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Slayt No: 34 Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar Solunumu olan hastalarda; nazal kanül, basit yüz

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu

Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu Hekimlik, Diagnostik görüntüleme, Laboratuar,Ağız Diş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR?

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR? Katarakt, saydam olan göz merceğinin saydamlığını kaybederek görmenin azalmasıdır. Gözün renkli tabakası irisin arkasında yer alan ve saydam bir yapı olan göz merceğinin, görme işlevinde önemli bir rolü

Detaylı

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE Ek1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO 1 2 KURUM KODU. STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI Klinik Muayene Klinik Bilimler nün Hasta muayenesini Radyografik Muayene Röntgen çekimini

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. KURUL DERS PROGRAMI (HÜCRE-DOKU ZEDELENMESİ) (25 NİSAN HAZİRAN 2016) Prof. Dr.

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. KURUL DERS PROGRAMI (HÜCRE-DOKU ZEDELENMESİ) (25 NİSAN HAZİRAN 2016) Prof. Dr. 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. KURUL DERS PROGRAMI (HÜCRE-DOKU ZEDELENMESİ) (25 NİSAN 2016 03 HAZİRAN 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM

Detaylı

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Öğretim Üyeleri Tarih 12.10.2012 2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Prof Dr Hikmet Özçetin Prof Dr Ahmet Tuncer Özmen Prof Dr A. Ali Yücel Prof Dr Bülent Yazıcı Prof Dr Mehmet

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALAPS E-Fİ S TÜL TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ Hastalardaki huzursuzluk, ateģ yüksekliği veya düģüklüğü, rektal veya anal bölgede ağrının sebebi anal

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA)

DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA) 1901308 KAS-İSKELET SİSTEMİ DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ ANALİZ- HİZMET ( KDV DAHİL ) TL. -köpek muayenesi At, Ruminant muayenesi 20TL Küçük kafes kusları, kanatlı muayenesi Yırtıcı kanatlı ve egzotik hayvanlar Kontrol

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği ne Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 1293 Olgu (2009-2013) *

ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği ne Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 1293 Olgu (2009-2013) * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 97-102 http://www.fusabil.org Cafer Tayer İŞLER Muhammed Enes ALTUĞ Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ Ramazan GÖNENCİ Ziya YURTAL Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

14 Kasım Şubat 2017

14 Kasım Şubat 2017 1.. H A F T A ESKŞEHR OSMANGAZ ÜNVERSTES TARH 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDRLMES VE YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı