14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR"

Transkript

1 14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR Ekim 2014 Club Hotel Sera / ANTALYA

2 ISBN Logo-Grafik-Kapak Tasarım Prof. Dr. Sırrı AVKĠ, Nur ÖZER Dizgi Prof. Dr. Sırrı AVKĠ Ofset Hazırlık ve Baskı Ġnönü Cad. No: 89/9 Ġrfan Apt. Kat 5 TR44110-MALATYA Tel: ; Faks: ; GSM: ii

3 Hayatlarımızın en gerçek yol göstericisi akıl ve bilim olmalıdır iii

4 KONGRE ONUR KURULU BAġKANLARI Prof. Dr. Mustafa SAATCI (Rektör) Prof. Dr. Mümtaz NAZLI (Dekan) KONGRE ONUR KURULU* Prof. Dr. Suphi Erdem ACAR Prof. Dr. Zeki ALKAN Prof. Dr. Nuri ARIKAN Prof. Dr. Arkun CANDAġ Prof. Dr. Taner DURGUN Prof. Dr. Perran GÖKÇE Prof. Dr. Sacit GÖRGÜL Prof. Dr. Seçkin GÜNDÜZ Prof. Dr. Metin KAYA Prof. Dr. Burhanettin OLCAY Prof. Dr. Eser ÖZGENCĠL Prof. Dr. Erdoğan SAMSAR Prof. Dr. M. A. Öztürk TEKELĠ Prof. Dr. Rauf YÜCEL KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Sırrı AVKĠ (BaĢkan) Prof. Dr. M. Doğa TEMĠZSOYLU (Sayman) Yrd. Doç. Dr. KürĢâd YĠĞĠTARSLAN (Sekreter) Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan ġġrġn (Üye) Yrd. Doç. Dr. Özlem ġengöz ġġrġn (Üye) *Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır KONGRE BĠLĠM KURULU* Prof. Dr. Ġsmail ALKAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Doç. Dr. M. Enes ALTUĞ (Mustafa Kemal Üniversitesi) Prof. Dr. Gültekin ATALAN (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Sırrı AVKĠ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ömer BEġALTI (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Halil Selçuk BĠRĠCĠK (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Prof. Dr. Ġbrahim CANPOLAT (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Cengiz CEYLAN (Balıkesir Üniversitesi) Prof. Dr. Ġbrahim DEMĠRKAN (Aksaray Üniversitesi) Prof. Dr. Ertuğrul ELMA (Kırıkkale Üniversitesi) Doç. Dr. Ali HAYAT (Harran Üniversitesi) Prof. Dr. Alkan KAMĠLOĞLU (Kafkas Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Berna ERSÖZ KANAY (Dicle Üniversitesi) Prof. Dr. Zafer OKUMUġ (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet ÖZAK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZDEMĠR (Cumhuriyet Üniversitesi) Prof. Dr. Serhat ÖZSOY (Ġstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Murat SARIERLER (Adnan Menderes Üniversitesi) Prof. Dr. Deniz SEYREK ĠNTAġ (Uludağ Üniversitesi) Prof. Dr. Nihat ġindak (Siirt Üniversitesi) Prof. Dr. Nuri YAVRU (Selçuk Üniversitesi) KONAKLAMA ORGANĠZASYON BaĢlık Sok. Mehtap Apt. No:16/1, Levent-Ġstanbul GSM: ; Ofis tel: iv

5 Önsöz Değerli Katılımcılar, Ülkemizdeki farklı Veteriner Bilimleri tarafından gerçekleģtirilen etkinlikler arasında en köklü ve uzun soluklu organizasyondur Veteriner Cerrahi Kongreleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak, bu kongrelerden 14. sünü düzenlemenin heyecan ve onurunu yaģıyoruz. Heyecan ve onurumuzu, 395 kiģilik yüksek katılım sayısı ile taçlandıran siz değerli katılımcılara (114 akademisyen; 138 veteriner hekim; 42 lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi; 32 firma temsilcisi; 69 misafir) Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ġki yıllık organizasyon çalıģmalarının son ürünü olan bildiri özetleri kitabının basımını üstlenen Sayın Veteriner Hekim HaĢim KIYICI ve emeği geçen Medipres çalıģanları ile gönderilen bildirilerin (4 çağrılı, 3 çalıģtay, 46 sözlü ve 108 poster bildiri) değerlendirilmesi aģamasında görev alma inceliğini gösteren bilim kurulu üyeleri arasından seçilmiģ hakem heyetine yürekten teģekkür ederiz. Kongre organizasyonları takım çalıģması gerektiren yüksek maliyetli etkinliklerdir. Takımımıza dâhil olarak katılım, konaklama ve sosyal etkinlik giderlerini en aza indirmemize yardımcı olan ve sizlerin çalıģtaylara ücret ödemeden katılmasına olanak tanıyan firmalara ne kadar teģekkür etsek azdır. Sektörümüze hizmet veren bu firmaların sergi alanında kurdukları tanıtım stantlarından yararlanacağınızı umut ediyoruz. Antalya nın en güzel dönemlerinden Ekim ayında, keyifli bir ortamda ve amacına ulaģmıģ bir kongre geçirmeniz en büyük dileğimizdir. Saygı ve sevgilerimizle. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Sırrı AVKĠ v

6 Katkıda Bulunan Firmalar Ana Sponsor Sponsorlar Diğer Sponsorluklar vi

7 Ġçindekiler Kongre Kurulları ix Önsöz v Katkıda Bulunan Firmalar vi ÇAĞRILI BĠLDĠRĠLER 1-36 Veteriner oftalmolojide katarakt cerrahisi Prof. Dr. Murat ġaroğlu 3-12 Abomasum un sola seplasmanı olgularında laparoskopik tedavi seçenekleri Y. Doç. Dr. KürĢâd YĠĞĠTARSLAN Veteriner anestezi ve analjezide doğru bilinen yanlıģlar Doç. Dr. Zeynep PEKCAN Köpeklerin ön çapraz bağ kopuğunda TTA-Rapid uygulamaları Prof. Dr. Hasan BĠLGĠLĠ PET-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Erkek kedilerde transpelvik üretrostomi tekniği (TPU) ve endikasyonları Suphi Erdem ACAR Ventral hernilerin onarımında polyester film kullanımının erken ve ileri dönem sonuçlarının değerlendirilmesi (deneysel tavģan modeli) Celal ġahin ERMUTLU Köpeklerde endoskopik destekli gastropeksi uygulaması Mustafa ARICAN Köpeklerde torakostomi tüpüne kolonize olan mikrobiyal floranın değerlendirilmesi Hakan SALCI Köpeklerde aort tümörlerinin tanı ve tedavi sonuçları: 4 olgu Hakan SALCI Ortopedik problemli 15 köpek ve 7 kedinin Manuflex eksternal fiksatör ile sağaltımı Özge ÖZDEMĠR vii

8 Kedi ve köpeklerde ateģli silah yaralanmalarına bağlı açık kırıkların değerlendirilmesi Sinan ULUSAN Travmatik tarsal instabilitelerin transartiküler hibrit eksternal fiksasyon sistemi ile sağaltımı: 15 kedi ve 7 köpekte klinik çalıģma Cenk YARDIMCI Deneysel olarak osteomyelitis oluģturulan ratlarda medikal ozonun koruyucu ve tedavi edici etkilerinin araģtırılması Ramazan GÖNENCĠ Köpeklerde osteartritis in tedavisinde intra-artiküler otolog trombositten zengin plazmanın klinik etkinliğinin araģtırılması Mustafa ARICAN Kedilerde laminotransversal serklaj ile spinal stabilizasyon: 14 kedide geriye dönük çalıģma Pınar CAN Köpeklerde dirsek bölgesi yaralarının torakodorsal arter paternli deri ve fasya ada arteriyel kompozit flebiyle sağaltımı KürĢat ÖZER TavĢanlarda hidroflorik asitle oluģturulan korneal yanıkların iyileģmesinde DMSO ve indometazinin etkilerinin araģtırılması Semih ALTAN Kedi ve köpeklerde gözlenen görme kaybında klinik muayene ile ultrasonografik ve elektroretinografik bulguların değerlendirilmesi Ġrem Gül SANCAK TavĢanlarda deneysel olarak oluģturulan glakomun filtrasyon cerrahisi ile tedavisine mitomisin-c ve siklosporin-a'nın etkilerinin araģtırılması Kadri KULUALP TavĢanlarda antiglokomatöz ilaçların göz içi basıncı ve orbital kan akımı üzerine etkileri Zafer DOĞAN Köpeklerde akciğer hastalıklarının tanısında bilgisayarlı tomografi ve torasik radyografi bulgularının karģılaģtırılması BaĢak Boztok ÖZGERMEN Köpeklerde diyastolik disfonksiyonun konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi tekniği ile belirlenmesi Murat KĠBAR Perikardiyal efüzyonlu köpeklerde klinik, radyografik, ekokardiyografik tanı ve torakoskopik parsiyel perikar-dektomi yöntemiyle cerrahi sağaltım Yusuf ġen Pozitif kontrast Ģeliyografi ve kontrast madde enjeksiyonu arasındaki sürenin diyaframatik herninin kesin tanısı üzerine etkileri Ġsmail Altuğ ġen Farklı metotlar ve yazılımlar kullanarak oluģturulan kö-pek femur modellerinin karģılaģtırılması Özgür VERĠM Paranasal sinus tümörlerinde MRG ve operatif sağaltım: 14 köpek ve 3 kedi Pınar CAN viii

9 Köpeklerin arka ekstremite operasyonlarında bupivakain-morfin kombinasyonuyla tek segment kombine spinal-epidural anestezi tekniğinin kullanılabilirliğinin araģtırılması M. Timuçin ÇELĠK Köpeklerde xylazine, medetomidine ve detomidine nin klinik ve kardiopulmoner etkilerinin karģılaģtırılması Rahime YAYGINGÜL Bıldırcınlarda (C. japonica) genel anestezi oluģturmak için detomidine/ketamine kombinasyonunun intra-muskuler ve inraosseal uygulanmasının karģılaģtırılması Ġsa ÖZAYDIN Kedilerde intranazal uygulanan deksmedetomidinin sedatif ve hemodinamik etkisinin değerlendirilmesi Zeynep PEKCAN ÇĠFTLĠK HAYVANLARI-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Buzağılarda gözlenen eklem yangılarının düģük frekanslı lazer ve DMSO ile sağaltımının karģılaģtırılması Zafer DOĞAN Buzağılarda ileri dereceli konjenital fleksor karpal deformitelerin semisirküler eksternal fiksasyon sistemi (OMÜ-VETFĠX) ile düzeltilmesi Cenk YARDIMCI Buzağılarda uzun kemik kırıklarının Ġlizarov eksternal fiksatörü ile sağaltımı Ali GÜLAYDIN Sığır tırnağında kapsula, koryum ve yumuģak doku kalınlık değerlerinin ultrasonografik ve makroskopik olarak karģılaģtırılması Göksen ÇEÇEN Sağlıklı ve subklinik laminitisli sığır tırnaklarında morfometrik ve postmortem muayene bulgularının değerlendirilmesi Göksen ÇEÇEN Simental ve Montafon ineklerde T 13 -L 1 ve L 1 -L 2 intervertebral aralıktan subaroknoid giriģ için karģılaģtırmalı morfometrik ölçümler: Bir kadavra çalıģması Özgür AKSOY Ġneklerde Pseudomonas stutzeri nedenli enfeksiyöz keratokonjunktivitis Hakan SALCI Sinovyal sıvı viskoelastik bir materyal olarak kullanılabilir mi? Meme baģı yaralanması bulunan 6 inekte klinik bir çalıģma Ġsa ÖZAYDIN Buzağılarda atresia coli cerrahisinde desfluran ve sevofluran ın hemodinamik parametreler ve yaģam indeksi üzerine etkileri Muhammet Enes ALTUĞ Ġntestinal atresialı buzağıların abdominal sıvı analiz bulgularının araģtırılması Hakan SALCI Buzağılarda umblikal hernilerin ensizyonsuz operasyon tekniğiyle onarımı Sadık YAYLA Buzağılarda propofol indüksiyonu ile oluģturulan izofluran ve sevofluran genel anestezilerinin klinik ve fizyolojik değerler üzerine etkilerinin karģılaģtırılması Selvinaz YAKAN ix

10 Boynuz köreltme iģlemi uygulanan buzağılarda preemptive uygulanan dexketoprofen trometamol un akut kortizol, inflamatuar yanıt ve oksidatif stres üzerine olan etkisi Musa KORKMAZ Ankara keçilerinde propofol sevofluran anestezisinin lipid peroksidasyon ve antioksidan sistem üzerine etkileri Ali KUMANDAġ Farklı mera koģullarının koyun ayak hastalıkları oluģumu üzerine etkileri Vedat BARAN Koyunlarda piyeten hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi Birkan KARSLI x AT-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Atlarda naviküler hastalığın MRG ile tespiti Ebru GÖKġAHĠN Atlarda termografinin temel ilkeleri Emrah YANMAZ Atların ortopedik hastalıklarının rutin klinik muayenesinde termografinin kullanımı AyĢe KOCABIYIK Atlarda desfluran-detomidin ve medetomidin kombinasyonlarının klinik, laboratuar ve kardiyopulmoner etkilerinin karģılaģtırılması Hanifi EROL POSTER BĠLDĠRĠLER Ġstanbul yöresinde kedi ve köpeklerde deri hastalıklarının insidansı Sema ÇAKIR Ġngiliz Seter ırkı bir köpekte anonychia ve ikinci falanks kırığı olgusu Elif DOĞAN Bir Ġran kedisinde bronkolitiazis komplikasyonuna bağlı pnömomediastinum Hakan SALCI Bir köpekte oral papillomatozis ve siklofosfamit ile sağaltımı Aydın SAĞLIYAN Bir kedinin safra yollarında özefagal hiatal fıtık sebebiyle oluģan alı- Ģılmadık geniģleme H. Özlem NĠSBET Bazı köpek ırklarında fossa intercondylaris geniģlik indeksi Ömer Gürkan DĠLEK Bir kedide bilateral radial hemimelia Mehmet Alper ÇETĠNKAYA Ġskoç Terrier ırkı bir köpekte sialolithiasis ve servikal mukosel (sialosel) olgusu M. Zeki Yılmaz DEVECĠ Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroze sialoadenitis (Küttner tümörü) benzeri oluģumlar Melike AKBALA Bir köpekte os frontalis kırığı ve kafa travması olgusu Taylan ÖNYAY Bir Türk Kangal köpeğinde konjenital krikofarengeal akalazya olgusu BüĢra KĠBAR Yavru bir köpekte uzatılabilir total kalça protezi uygulaması Onur Özgün DERĠNCEGÖZ

11 Ġki kedi ve bir köpekte kalıcı sağ aortik kemerin cerrahi sağaltımı Ġrem Gül SANCAK Propofolun köpeklerde hemodinamik fonksiyonlara etkilerinin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi Mahir KAYA Bir Alman çoban köpeğinde sertoli hücre tümörü ve seminoma nedenli feminizasyon sendromu Ġsmail Altuğ ġen Köpeklerde uzun kemik kırıklarında vidalı Küntcher (interlocking) çivisi uygulaması: Retrospektif çalıģma 26 olgu KurtuluĢ PARLAK Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının artroskopik tanısı ve görüntülenmesi: Retrospektif çalıģma 28 olgu Fatma SATILMIġ Köpeklerde pro-ortho sementsiz total kalça protezi yönteminin uygulanma ve sonuçlarının değerlendirilmesi Mustafa ÇAM Yüzen enik swimming puppy sendromu Hasan KURT Bir Bosna tazısında ateģli silah yaralanması sonucu oluģan travma sonrası rekonstrüksiyon plakları ve otolog iliak ve kortikal ulnar greft kullanımı ile bilateral mandibular rekonstrüksiyon: 5 ay takip edilmiģ olgu sunumu Zerrin MAHMUT Yedi kedide tibia kırıklarının sirküler eksternal fiksatör kullanılarak sağaltımı Özge ÖZDEMĠR Elâzığ daki köpeklerde kalça displazisi insidansı Eren POLAT Sağlıklı kedilerde elektroretinografi (ERG) referans değerleri Nazife KÖYCE Sekiz köpekte gözlenen osteosarkoma olgusu Soner ÇAĞATAY Bir köpek yavrusunda prolapsus recti ile komplike iliosekkokolik barsak invaginasyonu ve inkarserasyonu olgusu Emine ÜNSALDI Üç kedide vestibüler nöyritis olgusu Alper DEMĠRUTKU Küçük hayvanlarda uzun kemiklerin travmatik kırıklarında karģılaģılan iyileģme bozuklukları Hasan KURT Bir kedide üretral duplikasyon kisti, böbrek hemanjioendotelyoması ve konjenital diyafram fıtığı Esma YILDAR Bir köpekte unilateral geliģen böbrek üstü bezi tümörünün tanısı ve cerrahi yöntemlerle uzaklaģtırılması Murat KARABAĞLI Bir kedide unilateral dorsal (lumbar) hernia abdominalis EĢref Deniz AVCI Bir yavru kedide ön ekstremite amputasyonu sonucu güdük uzaması Melike AKBALA Bir köpekte rektal nöroendokrin karsinom olgusu Rahime YAYGINGÜL Yavru köpekte baģ bölgesinde rabdomyosarkom ve akciğer metastazı Murat ÇALIġKAN xi

12 Abdomen-toraks geçiģi hizasındaki yabancı cismin endoskopik muayenesi ve operatif giriģimi Melike ÇETĠN Bir Siyam kedisinde renal hücreli karsinom olgusu Eylül AKPINAR Amerikan Pitbull Terrier ırkı bir köpekte kalvariyal hiperostoz sendromu (KHS) Ebru ERAVCI YALIN Bir köpekte 3. göz kapağında bazal hücreli kanser Gonca SÖNMEZ Bir Ġran kedisinde Ģiddetli refleks uveitisin eģlik ettiği kornea sekesteri Oytun Okan ġenel Bir kedide melting kornea ülseri Ġrem ERGĠN Bazı evcil hayvanlarda rastlanan çeģitli göz hastalıkları ve sağaltımları: 278 olgu ( ) Eren POLAT Bir köpeğin kafatasında kombine tip osteosarkoma Ġrem ERGĠN Dejeneratif diskospondilitis ve koksafemoral osteoartritisli bir köpekte gözden kaçan enfeksiyon: Ruminant kökenli brusellozis Aydın Alkan KUġCU Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine yılında getirilen kedi ve köpeklerdeki kırık olgularının insidensi ve uygulanan tedavi yöntemleri Metin YASUL TavĢanlarda dexmedetomidin-sevofluran ve medetomidinsevofluran anestezisi derinliğinin bispektral indeks monitörizasyonu ile karģılaģtırılması Musa KORKMAZ TavĢanlarda gabapentin ve pregabalin in barsak iyileģmesi üzerine etkisinin araģtırılması Musa KORKMAZ TavĢanlarda ağız yoluyla kullanılan üzüm çekirdeği ekstresinin deri yaralarının iyileģmesi üzerine etkileri Aydın SAĞLIYAN TavĢanlarda deneysel oluģturulan kornea alkali yanıklarında otojen serumun kornea endotel iyileģmesi üzerine etkisi Cihan GÜNAY Deneysel kornea alkali yanıklarının tedavisinde otolog serum etkinliğinin araģtırılması Cihan GÜNAY Ratlarda gabapentin ve pregabalinin yara iyileģmesi üzerine olan etkilerinin karģılaģtırılması Musa KORKMAZ Yara iyileģmesinde alternatif bir tedavi: Lawsonia inermis Eren POLAT Cepae ekstraktı, heparin, allantoin jel ve silver sulfadiazin in yanık iyileģmesi üzerindeki etkileri Ali Said DURMUġ Ġntra-abdominal adezyonların önlenmesinde heparin ve pentoxifylline in etkileri: Histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler Ali Said DURMUġ xii

13 Tek taraflı testis torsiyon/detorsiyonundan sonra oluģan kontralateral testis hasarı üzerinde sildenafil citrate ın koruyucu etkisi Ali Said DURMUġ Neonatal buzağıların metapodial kırıklarında APEF sisteminin değerlendirilmesi: Ucuz ama etkili mi? Ece ÖZTAġ Yeni doğan buzağılarda septik artritislerin değerlendirilmesi Elif DOĞAN Düzenli tırnak bakımının olmadığı süt sığırlarında tırnak deformasyonlarının dağılımları, Aydın deneyimi Ġbrahim AKIN Tırnak kesimi uygulanan sığırlarda dexketoprofen trometamol un stres ve oksidatif stres üzerine olan etkisi Musa KORKMAZ Montofon ırkı bir buzağıda kongenital laringeal hemipleji olgusu Elif DOĞAN Omfalitisli buzağılarda bazı akut faz proteinlerinin araģtırılması Kadir BOZUKLUHAN Sığırlarda üriner sistemin normal ve hastalıklı yapılarının ultrasonografik incelenmesi Mehmet Cengiz HAN Ġdrar retensiyonu olan erkek sığırlarda idrar kesesinin ultrasonografi rehberliğinde fissur-trokarlı kateter ile drenajı: 5 olgu Ġsa ÖZAYDIN Süt sığırlarında dijital dermatitis lezyonları ve sağaltımları Aydın SAĞLIYAN Bir buzağıda karģılaģılan doğmasal rektouretral fistül, uretral dilatasyon ve segmental uretral agenezi Sadık YAYLA Bir buzağıda karģılaģılan doğmasal karpal angulasyon ve rotasyon deformitesinin Ġlizarov tekniği ile sağaltımı Engin KILIÇ Bir buzağıda intrauterin femur kırığı Loğman ASLAN Bir aylık buzağıda polimelie olgusu Ebru GÖKġAHIN Elazığ yöresinde sığır ayak hastalıklarının insidansı Sema ÇAKIR Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi ne getirilen artritisli vakaların değerlendirilmesi Sema ÇAKIR Ġki Simental buzağıda doğmasal dermal melanom olgusu Engin KILIÇ yılında Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen buzağılarda göbek bölgesi lezyonlarının insidensinin araģtırılması Metin YASUL Bir buzağıda karģılaģılan gingival kapillar hemanjiom olgusu Uğur AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen buzağıların genel değerlendirilmesi: 1410 olgu ( ) Rahime YAYGINGÜL xiii

14 Sığırlarda infeksiyöz keratokonjunktivitisin tedavisinde DMSO nun kullanılması Eylem BEKTAġ Ruminantlarda önemli bir komplikasyon: Ensizyonel fıtıklar Semih ALTAN Atresia coli li buzağılarda operatif tedavi kan-serum biyokimyası ile oksidatif parametreleri etkiler mi? Semih ALTAN Bir süt sığırcılığı iģletmesinde reforme edilen ineklerin kadavra ayaklarındaki lezyonların değerlendirilmesi Muharrem EROL Umbilikal hastalıklı 100 buzağıda retrospektif çalıģma Latif Emrah YANMAZ Sığırlarda digital dermatitis in tedavisinde balın topikal olarak kullanılması Nurettin ÇELĠMLĠ Abomasum deplasmanlı sığırlarda klinik, biyokimyasal ve laparoskopik bulgular içinde prognostik değeri olan var mıdır? Mustafa Doğa TEMĠZSOYLU Mor Karaman ırkı bir kuzuda meningosel olgusu Latif Emrah YANMAZ Piyeten de klinik skorlama ile F. necrophorum ve D. nodosus'un izolasyon oranı arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi Zafer OKUMUġ Koyunlarda üriner sistemin normal ve hastalıklı yapılarının ultrasonografik incelenmesi Mehmet Cengiz HAN Akkaraman koyunlarda dalağın B-mod ve Doppler ultrasonografik muayenesi Mehmet Cengiz HAN Bir kuzuda karģılaģılan atresia ani, atresia vulva, rectovaginal fistül ve vaginal ektazi anomalisi Vedat BARAN Bir kuzuda karģılaģılan çoklu ürogenital sistem anomalisi Engin KILIÇ Koyunlarda uzun süreli izofluran anestezisinde spontan ventilasyonun kan gazları üzerine etkileri Ebru ERAVCI YALIN Ġki oğlakta karģılaģılan üretral dilatasyon ve fimozis olgusu Vedat BARAN Tek hörgüçlü develerde ulkus kornea: 12 olgu Zeynep BĠLGEN ġen Develerde karģılaģılan cerrahi hastalıkların değerlendirilmesi Uygur CANATAN Develerde ramus mandibula kırıklarının serklaj teli ile sağaltımı: 7 olgu Rahime YAYGINGÜL Cirit sporu yarıģlarında kullanılan atların göz muayenesi ve konjunktiva florasının değerlendirilmesi Vedat BARAN YarıĢ atlarının ekstremite yaralarının sağaltımında plasenta ve 5- fluorourasil (5-fu) uygulanması Sami ÜNSALDI Bir midillide kongenital unilateral flexor tendo deformitesinin (bletür) sağaltımı G. Ülke ÇALIġKAN xiv

15 Bir tayda desfluran anestezisinin hemodinamik ve postanestezik parametreler üzerindeki etkileri: Kapsula ungula kırığı olgusu Muhammed Enes ALTUĞ Bir eģekte kataraktın ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) yöntemi ile sağaltımı KurtuluĢ PARLAK Kırmızı yanaklı bir su kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) penis prolapsusunun cerrahi sağaltımı Musa KORKMAZ Bir kırmızı yanaklı su kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) kulak apsesi Zeynep BOZKAN TATLI Kırmızı yanaklı su kaplumbağalarında (Trachemys scripta elegans) konjunktivitis vakalarının enrofloksasin ile banyo tedavisi Cafer Tayer ĠġLER Bir tavģancıl (Hieraaetus fasciatus) ın parçalı sağ ulna kırığının kemik manģonla sağaltımı Sami ÜNSALDI Karacalarda (Capreolus capreolus) travmanın hematoloji ve kan biyokimyası üzerine etkisi H. Özlem NĠSBET Balıklarda karanfil yağı anestezisi Eren POLAT Bir kurtta karģılaģılan otitis ve retrofarengeal yaranın sağaltımı Sami ÜNSALDI Bir dağ keçisinde (Capra aegagrus) saçma tanesinin neden olduğu inkoordinasyon ve beyin travması olgusu Eren POLAT Bir Hint horozunda salivar kist olgusu Tunahan SANCAK Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen kanatlıların genel değerlendirilmesi: 120 olgu ( ) Cahit Gürsel BELLEK Lori ırkı bir papağanda (Lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu Melike ÇETĠN Bir örümcek maymununda suprakondüler femur kırığının (Salter- Harris tip 1) modifiye rush pinleme yöntemi ile sağaltımı KurtuluĢ PARLAK Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği ne getirilen vakaların değerlendirmesi: 1293 olgu ( ) M. Zeki Yılmaz DEVECĠ ÇALIġTAYLAR Kedi ve köpeklerde kilitli Küncher çivisi uygulamaları (ORTHO-PET sponsorluğunda) Prof. Dr. Murat SARIERLER Köpeklerde Pamuk total kalça protezi uygulamaları (ORTHO-PET sponsorluğunda) Doç. Dr. Kamuran PAMUK ve Dr. M. Volkan YAPRAKÇI xv

16 Topallayan süt sığırlarını mezbaha kapısından döndüren ayak operasyonları (HASVET-EVET sponsorluğunda) Prof. Dr. Karl NUSS, med.vet., Dipl. ECVS, Dipl. ECBHM ve Prof. Dr. Ertuğrul ELMA xvi

17 Çağrılı Bildiriler 1

18 2

19 Veteriner oftalmolojide katarakt cerrahisi Murat ġaroğlu Veteriner Göz Merkezi/ Ġstanbul Bu sunuyu, 2006 yılında Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nden emekli olan Sayın Prof. Dr. Rauf YÜCEL e esenlik dileklerimle ithaf ediyorum. Lens, gözküresi içerisinde yer alan bikonveks yapıda bir oluģumdur. Göze ulaģan ıģığı önce kornea ardından lens değiģik derecelerde kırarak, retinada odaklanmasını sağlar. Bu iģlevin yerine getirilmesinde, fibra zonularislerin kasılıp gevģeyerek, lens konkavitesini değiģtirmesi (akomodasyon) önemlidir. Ancak lensin saydanlığını kaybetmesi, görüģ kaybı ve körlük oluģturmanın yanı sıra, yarattığı komplikasyonlar ağrılı ve konforsuz bir yaģama sebep olur. Bu yüzden hastalığın erken tanınması ideal çözüm stratejilerinin geliģtirilmesi, hem hastalarımızın görebilmesini, hem de ağrısız konforlu bir yaģam sürdürmelerini sağlayacaktır. Bu sunumun konusu, lensin en yaygın gözlenen patolojik hastalığı olan katarakt ve tedavi seçenekleridir. Katarakt Katarakt kısaca lensin saydamlığını kaybetmesidir. Küçük hayvanlarda özellikle köpeklerde, görüģ kaybına yol açan hastalıkların baģında gelir. Bunun dıģında birçok hayvan türünde geliģebilir (resim1 2, 3 ve 4). Kataraktın muhtelif sınıflandırma Ģekilleri vardır. Opasitenin anatomik lokalizasyonu ve derecesi hastanın yaģı ile katarakt geliģiminin nedeni sınıflandırmada kullanılan kriterlerdir. Katarakt tanısı konulurken, bu kriterler de kullanılarak, geniģ bir tanımlama yapılmıģ olur. Örneğin juvenil immatüre anteriyor nükleer katarakt gibi (resim 5). Lens üzerinde belirlenen bulanıklığın anatomik lokalizasyonuna göre yapılan sınıflandırma Ģeklinde; anteriyor kapsüler, anteriyor kortikal, ekvatoryal, anteriyor nükleer, fetal nükleer, posteriyor nükleer, posteriyor kortikal, posteriyor subkapsüler, posteriyor kapsüler, aksiyal ve sutural katarakt terimleri kullanılır. Hastanın yaģına göre sınıflandırmada; konjenital, neonatal, juvenil (5-6 yaģına kadar) ve senil katarakt sözkonusudur. Opasifikasyonun derecesine göre insipient, immatür, matür ve hipermatür terimleri kullanılır. Buna göre hasta sahibinin gözlemleyemediği, ancak bir hekimin pupilla dilotasyonunun ardından oftalmoskobik muayene ile belirleyebildiği küçük opasiteler insipient katarakt olarak adlandırılır. Ġmmatür kataraktı dikkatli bir hasta sahibi farkedebilir. Bu katarakt tipinde bulanıklık artmıģtır. Ancak oftalmosobik muayenede göz dibinin bazı alanları izlenebilir. Hastada görüģ kısıtlansa da henüz vardır ve hayat standartlarında fazla bir bozulma yoktur. Matür kataratta ise artık opasite tüm lensi etkilemiģtir. Oftalmosbik muayenede retina izlenemez, tapetal refleks gözlenemez. Bu gibi hastalar aydınlık ortamda ya da göze lokal ıģık tutulduğunda pupillar refleks gösterebilirler. Bu durum hastanın gördüğünü göstermez. Hasta engelli bir alanda yürütüldüğünde objelere çarpar. Böyle hastaların günlük hareketleri azalmıģtır. Tutuk ve tedirgin bir tavır gösterir. Matür kataraktlı hastalarda, lens ĢiĢkin görünümdedir ya da sıvı çektiği için hacmi artmıģtır. Dikkatle incelendiğinde sıvı kanalları ve lensin Y sutur yapısı koyu alanlar Ģeklinde izlenebilir. Hipermatür kataraktta lens, yapısından su ve protein kaybeder. Buna bağlı olarak lenste büzülme ve kapsülada kırıģıklıklar gözlenebilir. Ġleri aģamalarda hücre membran yapılarının yıkımlanmasına bağlı olarak lens içerisinde biriken kolesterol kristalleri nedeniy- 3

20 le, granüler parlama alanları dikkati çeker. Hipermatür kataraktın bir çeģidi diyebileceğimiz morgagniyan kataraktta ise lens korteksi sulanır ve solid nükleus korteks içerisinde ventral doğrultuda çöker. Nedenleri göze alınarak yapılan sınıflandırmada; kalıtsallık, metabolik hastalıklara bağlı, travmanın etkisi, intraoküler hastalıkların etkisi, toksik nedenler ve fiziksel etkiler sözkonusudur. Resim 1. Altı aylık melez bir kedinin sağ gözünde katarakt Resim 2. Bir Yako papağanının sağ gözünde travmatik katarakt Resim 3: Bir Singapur maymununda kataraktın operasyon öncesi görüntüsü Resim 4: Bir ala karganın fakoemülsifikasyon ile katarakt operasyonu öncesi görüntüsü Resim 5: Juvenil immatüre anteriör nükleer kataraktlı bir hastanın görüntüsü Etiyoloji Katarakt olgularının bir kısmının kalıtsal etkilerle geliģtiği bilinmektedir. Bu durum köpeklerde kedilere göre daha geçerlidir. Kataraktın belirgin olduğu yaģ aralığına göre; konjenital, juvenil ve senil formlar sözkonusudur. Bazı ırklarda resesif kalıtsallık bazılarında ise dominant kalıtsallık geçerlidir. Köpeklerde konjenital kataraktın 4

21 en çok rastlandığı aralık 6 yaģın altıdır. Bu yüzden juvenil kalıtsal katarakt ile daha çok karģılaģılır. Juvenil kalıtsal kataraktlar genellikle ilerleyicidir ve sonuçta körlükle noktalanır. Pratik anlamda bir hastada katarakt etiyolojisinin kalıtsal olduğunu söyleyebilmek bir hekim için güçtür. Ancak kataraktlı bir hastada anemnez bilgileri, klinik muayene bulguları, hastanın metabolik durumunu gösteren tahlillerin ardından herhangi bir baģka neden bulunamıyorsa, kalıtsal katarakt olarak değerlendirilebilir. Metabolik hastalıkların yol açtığı katarakt olgularının en sık karģılaģılanı, hiperglisemiye bağlı olandır. Diabetes mellutuslu hastaların yarısından fazlasında, hastalığın tanısı konulduktan sonra 1 yıl içerisinde katarakt geliģir. Hatta sistemik belirti vermeyen kimi hastalarda katarakt geliģiminin ardından yapılan kontrollerde, diabet tanısı konulur. ġekere bağlı olarak katarakt geliģiminin patogenezinde, humor akuzda artan glikoz miktarının lensteki yansımaları klinik görünüme yol açar. Lenste glikolizin ve Ģeker miktarının artmasıyla, Ģeker fazlalığı sorbitol yolu ile metabolize edilir. Bu yolun devreye girmesiyle ortaya çıkan ürün sorbitoldur (polyol). Sorbitol lens içerisinde birikim yapar. Çünkü lensten dıģarı difüzyonu yavaģtır ve çabuk metabolize edilemez. Bunun sonucunda ozmotik etki ile lense dıģarıdan su çeker. BaĢlangıçta vakuolüzasyon, ardından da protein agregasyonu gerçekleģir. Diyabetik katarakt geliģiminin bir nedeni de aldoz redüktaz aktivitesidir. Köpekler gibi bolca aldoz redüktaza sahip hayvanlarda, daha fazla miktarda glikoz sorbitole çevrilir ve sonuçta katarakt oluģur. Kedilerde ise özellikle 4 yaģından sonra aldoz redüktaz aktivitesi azalır. Bunun anlamı 4 yaģın altındaki kedilerde, aldoz redüktaz aktivitesi daha yüksek olduğu için diabetik durumlarda katarakt geliģme olasılığı daha fazladır. Oysa 4 yaģından büyük kedilerde diabetik bir durum sözkonusu olsa da, katarakt geliģim olasılığı düģüktür. Genç köpeklerde Ģekere bağlı katarakt geliģimi daha fazla ve hızlıdır (resim 6). Böyle bir durumda lensin ön ve arka suturları belirgin hale gelir, ekvatoryal alanda da vakuolüzasyon belirgindir. Bu vakuoller zamanla anteriyor ve posteriyor kortekse doğru yayılır ve sonuçta tam kortikal opasifikasyonla sonuçlanır. Diyabetik katarakt genellikle bilateral, simetrik ve hızlı seyirlidir. Metabolik kataraktın bir nedeni de hipokalsemidir. Paratiroid disfonksiyonuna bağlı olarak, doğum sonrası ve genç hayvanlarda ya da Ģiddetli beslenme eksikliğine bağlı hipokalsemik durum geliģtiğinde, anteriyor ve posteriyor kortekste multifokal bulanıklıklar Ģekillenebilir. Kedi ve köpek yavrularında, yetersiz beslenme sonucunda da katarakt Ģekillenebilir. Özellikle arginin ve methionin eksikliklerinin, yavru kedi ve köpeklerde lens opasitelerine yol açabileceği bilinmektedir. Unilateral katarakt geliģiminin önemli nedenlerinden biri de, göze gelen küt ve perfore travmalardır. Küt travmaların ardından uzun bir süre lensde katarakt geliģmeyebilir. Aradan uzunca bir süre geçtiği için hasta sahibi ya da hekimin küt travmatik etki ile katarakt geliģmini özdeģleģtirmesi her zaman kolay olmamaktadır. Travmatik etkilerle lens metabolizmasının bozulması katarakt geliģiminin nedenidir (resim 7). Göz içerisindeki diğer yapılarda geliģen bozuklukların yol açtığı lens opasiteleri, sekonder ya da komplike katarakt olarak adlandırılır. BaĢlıca 3 etki ile geliģir. Bunlardan ilki intraoküler yangıdır (resim 8). Bazı köpek ırklarında gözlenen progresif retina atrofisinin geç dönemlerinde katarakt geliģimi kaçınılmazdır. Glaukoma da katarakt geliģmine yol açabilir. 5

KONGRE PROGRAMI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklâl Yerleşkesi, BURDUR

KONGRE PROGRAMI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklâl Yerleşkesi, BURDUR KONGRE PROGRAMI Club Hotel Sera www.14vetcerkong.org Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklâl Yerleşkesi, BURDUR Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizdeki farklı Veteriner

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

KONGRE PROGRAMI. Polat Erzurum Resort Hotel http://www.veterinercerrahi2016.com/cms/

KONGRE PROGRAMI. Polat Erzurum Resort Hotel http://www.veterinercerrahi2016.com/cms/ KONGRE PROGRAMI Polat Erzurum Resort Hotel http://www.veterinercerrahi2016.com/cms/ Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, ERZURUM Değerli Katılımcılar, Atatürk Üniversitesi Veteriner

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 22.Hafta ( 23 27 / 02 / 2015 ) OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Slayt No: 34 Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar Solunumu olan hastalarda; nazal kanül, basit yüz

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Öğretim Üyeleri Tarih 12.10.2012 2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Prof Dr Hikmet Özçetin Prof Dr Ahmet Tuncer Özmen Prof Dr A. Ali Yücel Prof Dr Bülent Yazıcı Prof Dr Mehmet

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR?

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR? Katarakt, saydam olan göz merceğinin saydamlığını kaybederek görmenin azalmasıdır. Gözün renkli tabakası irisin arkasında yer alan ve saydam bir yapı olan göz merceğinin, görme işlevinde önemli bir rolü

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALAPS E-Fİ S TÜL TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ Hastalardaki huzursuzluk, ateģ yüksekliği veya düģüklüğü, rektal veya anal bölgede ağrının sebebi anal

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ ANALİZ- HİZMET ( KDV DAHİL ) TL. -köpek muayenesi At, Ruminant muayenesi 20TL Küçük kafes kusları, kanatlı muayenesi Yırtıcı kanatlı ve egzotik hayvanlar Kontrol

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD KATARAKTLAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD Kristalin lens İris gerisinde, zonüla lifleriyle korpus siliare ye asılı durumdadır. Bikonveks yapıda, saydam ve damarsızdır. Gözün

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu

Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu Hekimlik, Diagnostik görüntüleme, Laboratuar,Ağız Diş

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği ne Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 1293 Olgu (2009-2013) *

ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği ne Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 1293 Olgu (2009-2013) * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 97-102 http://www.fusabil.org Cafer Tayer İŞLER Muhammed Enes ALTUĞ Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ Ramazan GÖNENCİ Ziya YURTAL Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU

METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU 06-07 MART 2015 MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KONFERANS SALONU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Muayene Ve Konsültasyonlar 1.1 Muayene- Konsultasyon adet

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

Diyabet ve göz sorunları

Diyabet ve göz sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 08 Diyabet ve göz sorunları Diyabet

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ Yüksek Lisans Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+2 6 Her Anabilim Dalının kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA 02 Mart 17 Nisan 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS PROF. DR. NURETTİN GÜLŞEN S.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ Kuru

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU

ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU KURUM ADI LOGO ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU ESTETĠK BURUN AMELĠYATI RĠNOPLASTĠ Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıģtır. Okutularak onaylatılması

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Sİ KADAVRA KURSU (İleri

Sİ KADAVRA KURSU (İleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinik Anatomi Araştırma ve Uygulama Merkezi II. DİRSEK ARTROSKOPİSİ Sİ KADAVRA KURSU (İleri Artroskopi Kursu) 11 12 Haziran 2010,

Detaylı

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU 13 Kasım 2014 Perşembe Güncel Ortopedi 1 Travma Nevres Aydoğan, Bülent Dağlar Cemil Ertürk Kırık iyileşmesi 08:00 09:15 Güvenir Okçu Politravmatize hastada nelere dikkat etmeliyiz? Gökhan Kaynak Açık kırıklar

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ÜNVAN DÖNEM ÜNİVERSİTE

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ÜNVAN DÖNEM ÜNİVERSİTE KİMLİK BİLGİLERİ ADI SOYADI : M. Doğa TEMİZSOYLU BÖLÜMÜ : Hastalık ve Klinikler Bölümü ANABİLİM DALI: Cerrahi YAZIŞMA ADRESİ: MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD, BURDUR. İŞ TELEFONU : 0 248 234 45 00

Detaylı