14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR"

Transkript

1 14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TR15030-BURDUR Ekim 2014 Club Hotel Sera / ANTALYA

2 ISBN Logo-Grafik-Kapak Tasarım Prof. Dr. Sırrı AVKĠ, Nur ÖZER Dizgi Prof. Dr. Sırrı AVKĠ Ofset Hazırlık ve Baskı Ġnönü Cad. No: 89/9 Ġrfan Apt. Kat 5 TR44110-MALATYA Tel: ; Faks: ; GSM: ii

3 Hayatlarımızın en gerçek yol göstericisi akıl ve bilim olmalıdır iii

4 KONGRE ONUR KURULU BAġKANLARI Prof. Dr. Mustafa SAATCI (Rektör) Prof. Dr. Mümtaz NAZLI (Dekan) KONGRE ONUR KURULU* Prof. Dr. Suphi Erdem ACAR Prof. Dr. Zeki ALKAN Prof. Dr. Nuri ARIKAN Prof. Dr. Arkun CANDAġ Prof. Dr. Taner DURGUN Prof. Dr. Perran GÖKÇE Prof. Dr. Sacit GÖRGÜL Prof. Dr. Seçkin GÜNDÜZ Prof. Dr. Metin KAYA Prof. Dr. Burhanettin OLCAY Prof. Dr. Eser ÖZGENCĠL Prof. Dr. Erdoğan SAMSAR Prof. Dr. M. A. Öztürk TEKELĠ Prof. Dr. Rauf YÜCEL KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Sırrı AVKĠ (BaĢkan) Prof. Dr. M. Doğa TEMĠZSOYLU (Sayman) Yrd. Doç. Dr. KürĢâd YĠĞĠTARSLAN (Sekreter) Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan ġġrġn (Üye) Yrd. Doç. Dr. Özlem ġengöz ġġrġn (Üye) *Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır KONGRE BĠLĠM KURULU* Prof. Dr. Ġsmail ALKAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Doç. Dr. M. Enes ALTUĞ (Mustafa Kemal Üniversitesi) Prof. Dr. Gültekin ATALAN (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Sırrı AVKĠ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ömer BEġALTI (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Halil Selçuk BĠRĠCĠK (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Prof. Dr. Ġbrahim CANPOLAT (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Cengiz CEYLAN (Balıkesir Üniversitesi) Prof. Dr. Ġbrahim DEMĠRKAN (Aksaray Üniversitesi) Prof. Dr. Ertuğrul ELMA (Kırıkkale Üniversitesi) Doç. Dr. Ali HAYAT (Harran Üniversitesi) Prof. Dr. Alkan KAMĠLOĞLU (Kafkas Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Berna ERSÖZ KANAY (Dicle Üniversitesi) Prof. Dr. Zafer OKUMUġ (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet ÖZAK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZDEMĠR (Cumhuriyet Üniversitesi) Prof. Dr. Serhat ÖZSOY (Ġstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Murat SARIERLER (Adnan Menderes Üniversitesi) Prof. Dr. Deniz SEYREK ĠNTAġ (Uludağ Üniversitesi) Prof. Dr. Nihat ġindak (Siirt Üniversitesi) Prof. Dr. Nuri YAVRU (Selçuk Üniversitesi) KONAKLAMA ORGANĠZASYON BaĢlık Sok. Mehtap Apt. No:16/1, Levent-Ġstanbul GSM: ; Ofis tel: iv

5 Önsöz Değerli Katılımcılar, Ülkemizdeki farklı Veteriner Bilimleri tarafından gerçekleģtirilen etkinlikler arasında en köklü ve uzun soluklu organizasyondur Veteriner Cerrahi Kongreleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak, bu kongrelerden 14. sünü düzenlemenin heyecan ve onurunu yaģıyoruz. Heyecan ve onurumuzu, 395 kiģilik yüksek katılım sayısı ile taçlandıran siz değerli katılımcılara (114 akademisyen; 138 veteriner hekim; 42 lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi; 32 firma temsilcisi; 69 misafir) Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ġki yıllık organizasyon çalıģmalarının son ürünü olan bildiri özetleri kitabının basımını üstlenen Sayın Veteriner Hekim HaĢim KIYICI ve emeği geçen Medipres çalıģanları ile gönderilen bildirilerin (4 çağrılı, 3 çalıģtay, 46 sözlü ve 108 poster bildiri) değerlendirilmesi aģamasında görev alma inceliğini gösteren bilim kurulu üyeleri arasından seçilmiģ hakem heyetine yürekten teģekkür ederiz. Kongre organizasyonları takım çalıģması gerektiren yüksek maliyetli etkinliklerdir. Takımımıza dâhil olarak katılım, konaklama ve sosyal etkinlik giderlerini en aza indirmemize yardımcı olan ve sizlerin çalıģtaylara ücret ödemeden katılmasına olanak tanıyan firmalara ne kadar teģekkür etsek azdır. Sektörümüze hizmet veren bu firmaların sergi alanında kurdukları tanıtım stantlarından yararlanacağınızı umut ediyoruz. Antalya nın en güzel dönemlerinden Ekim ayında, keyifli bir ortamda ve amacına ulaģmıģ bir kongre geçirmeniz en büyük dileğimizdir. Saygı ve sevgilerimizle. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Sırrı AVKĠ v

6 Katkıda Bulunan Firmalar Ana Sponsor Sponsorlar Diğer Sponsorluklar vi

7 Ġçindekiler Kongre Kurulları ix Önsöz v Katkıda Bulunan Firmalar vi ÇAĞRILI BĠLDĠRĠLER 1-36 Veteriner oftalmolojide katarakt cerrahisi Prof. Dr. Murat ġaroğlu 3-12 Abomasum un sola seplasmanı olgularında laparoskopik tedavi seçenekleri Y. Doç. Dr. KürĢâd YĠĞĠTARSLAN Veteriner anestezi ve analjezide doğru bilinen yanlıģlar Doç. Dr. Zeynep PEKCAN Köpeklerin ön çapraz bağ kopuğunda TTA-Rapid uygulamaları Prof. Dr. Hasan BĠLGĠLĠ PET-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Erkek kedilerde transpelvik üretrostomi tekniği (TPU) ve endikasyonları Suphi Erdem ACAR Ventral hernilerin onarımında polyester film kullanımının erken ve ileri dönem sonuçlarının değerlendirilmesi (deneysel tavģan modeli) Celal ġahin ERMUTLU Köpeklerde endoskopik destekli gastropeksi uygulaması Mustafa ARICAN Köpeklerde torakostomi tüpüne kolonize olan mikrobiyal floranın değerlendirilmesi Hakan SALCI Köpeklerde aort tümörlerinin tanı ve tedavi sonuçları: 4 olgu Hakan SALCI Ortopedik problemli 15 köpek ve 7 kedinin Manuflex eksternal fiksatör ile sağaltımı Özge ÖZDEMĠR vii

8 Kedi ve köpeklerde ateģli silah yaralanmalarına bağlı açık kırıkların değerlendirilmesi Sinan ULUSAN Travmatik tarsal instabilitelerin transartiküler hibrit eksternal fiksasyon sistemi ile sağaltımı: 15 kedi ve 7 köpekte klinik çalıģma Cenk YARDIMCI Deneysel olarak osteomyelitis oluģturulan ratlarda medikal ozonun koruyucu ve tedavi edici etkilerinin araģtırılması Ramazan GÖNENCĠ Köpeklerde osteartritis in tedavisinde intra-artiküler otolog trombositten zengin plazmanın klinik etkinliğinin araģtırılması Mustafa ARICAN Kedilerde laminotransversal serklaj ile spinal stabilizasyon: 14 kedide geriye dönük çalıģma Pınar CAN Köpeklerde dirsek bölgesi yaralarının torakodorsal arter paternli deri ve fasya ada arteriyel kompozit flebiyle sağaltımı KürĢat ÖZER TavĢanlarda hidroflorik asitle oluģturulan korneal yanıkların iyileģmesinde DMSO ve indometazinin etkilerinin araģtırılması Semih ALTAN Kedi ve köpeklerde gözlenen görme kaybında klinik muayene ile ultrasonografik ve elektroretinografik bulguların değerlendirilmesi Ġrem Gül SANCAK TavĢanlarda deneysel olarak oluģturulan glakomun filtrasyon cerrahisi ile tedavisine mitomisin-c ve siklosporin-a'nın etkilerinin araģtırılması Kadri KULUALP TavĢanlarda antiglokomatöz ilaçların göz içi basıncı ve orbital kan akımı üzerine etkileri Zafer DOĞAN Köpeklerde akciğer hastalıklarının tanısında bilgisayarlı tomografi ve torasik radyografi bulgularının karģılaģtırılması BaĢak Boztok ÖZGERMEN Köpeklerde diyastolik disfonksiyonun konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi tekniği ile belirlenmesi Murat KĠBAR Perikardiyal efüzyonlu köpeklerde klinik, radyografik, ekokardiyografik tanı ve torakoskopik parsiyel perikar-dektomi yöntemiyle cerrahi sağaltım Yusuf ġen Pozitif kontrast Ģeliyografi ve kontrast madde enjeksiyonu arasındaki sürenin diyaframatik herninin kesin tanısı üzerine etkileri Ġsmail Altuğ ġen Farklı metotlar ve yazılımlar kullanarak oluģturulan kö-pek femur modellerinin karģılaģtırılması Özgür VERĠM Paranasal sinus tümörlerinde MRG ve operatif sağaltım: 14 köpek ve 3 kedi Pınar CAN viii

9 Köpeklerin arka ekstremite operasyonlarında bupivakain-morfin kombinasyonuyla tek segment kombine spinal-epidural anestezi tekniğinin kullanılabilirliğinin araģtırılması M. Timuçin ÇELĠK Köpeklerde xylazine, medetomidine ve detomidine nin klinik ve kardiopulmoner etkilerinin karģılaģtırılması Rahime YAYGINGÜL Bıldırcınlarda (C. japonica) genel anestezi oluģturmak için detomidine/ketamine kombinasyonunun intra-muskuler ve inraosseal uygulanmasının karģılaģtırılması Ġsa ÖZAYDIN Kedilerde intranazal uygulanan deksmedetomidinin sedatif ve hemodinamik etkisinin değerlendirilmesi Zeynep PEKCAN ÇĠFTLĠK HAYVANLARI-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Buzağılarda gözlenen eklem yangılarının düģük frekanslı lazer ve DMSO ile sağaltımının karģılaģtırılması Zafer DOĞAN Buzağılarda ileri dereceli konjenital fleksor karpal deformitelerin semisirküler eksternal fiksasyon sistemi (OMÜ-VETFĠX) ile düzeltilmesi Cenk YARDIMCI Buzağılarda uzun kemik kırıklarının Ġlizarov eksternal fiksatörü ile sağaltımı Ali GÜLAYDIN Sığır tırnağında kapsula, koryum ve yumuģak doku kalınlık değerlerinin ultrasonografik ve makroskopik olarak karģılaģtırılması Göksen ÇEÇEN Sağlıklı ve subklinik laminitisli sığır tırnaklarında morfometrik ve postmortem muayene bulgularının değerlendirilmesi Göksen ÇEÇEN Simental ve Montafon ineklerde T 13 -L 1 ve L 1 -L 2 intervertebral aralıktan subaroknoid giriģ için karģılaģtırmalı morfometrik ölçümler: Bir kadavra çalıģması Özgür AKSOY Ġneklerde Pseudomonas stutzeri nedenli enfeksiyöz keratokonjunktivitis Hakan SALCI Sinovyal sıvı viskoelastik bir materyal olarak kullanılabilir mi? Meme baģı yaralanması bulunan 6 inekte klinik bir çalıģma Ġsa ÖZAYDIN Buzağılarda atresia coli cerrahisinde desfluran ve sevofluran ın hemodinamik parametreler ve yaģam indeksi üzerine etkileri Muhammet Enes ALTUĞ Ġntestinal atresialı buzağıların abdominal sıvı analiz bulgularının araģtırılması Hakan SALCI Buzağılarda umblikal hernilerin ensizyonsuz operasyon tekniğiyle onarımı Sadık YAYLA Buzağılarda propofol indüksiyonu ile oluģturulan izofluran ve sevofluran genel anestezilerinin klinik ve fizyolojik değerler üzerine etkilerinin karģılaģtırılması Selvinaz YAKAN ix

10 Boynuz köreltme iģlemi uygulanan buzağılarda preemptive uygulanan dexketoprofen trometamol un akut kortizol, inflamatuar yanıt ve oksidatif stres üzerine olan etkisi Musa KORKMAZ Ankara keçilerinde propofol sevofluran anestezisinin lipid peroksidasyon ve antioksidan sistem üzerine etkileri Ali KUMANDAġ Farklı mera koģullarının koyun ayak hastalıkları oluģumu üzerine etkileri Vedat BARAN Koyunlarda piyeten hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi Birkan KARSLI x AT-SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Atlarda naviküler hastalığın MRG ile tespiti Ebru GÖKġAHĠN Atlarda termografinin temel ilkeleri Emrah YANMAZ Atların ortopedik hastalıklarının rutin klinik muayenesinde termografinin kullanımı AyĢe KOCABIYIK Atlarda desfluran-detomidin ve medetomidin kombinasyonlarının klinik, laboratuar ve kardiyopulmoner etkilerinin karģılaģtırılması Hanifi EROL POSTER BĠLDĠRĠLER Ġstanbul yöresinde kedi ve köpeklerde deri hastalıklarının insidansı Sema ÇAKIR Ġngiliz Seter ırkı bir köpekte anonychia ve ikinci falanks kırığı olgusu Elif DOĞAN Bir Ġran kedisinde bronkolitiazis komplikasyonuna bağlı pnömomediastinum Hakan SALCI Bir köpekte oral papillomatozis ve siklofosfamit ile sağaltımı Aydın SAĞLIYAN Bir kedinin safra yollarında özefagal hiatal fıtık sebebiyle oluģan alı- Ģılmadık geniģleme H. Özlem NĠSBET Bazı köpek ırklarında fossa intercondylaris geniģlik indeksi Ömer Gürkan DĠLEK Bir kedide bilateral radial hemimelia Mehmet Alper ÇETĠNKAYA Ġskoç Terrier ırkı bir köpekte sialolithiasis ve servikal mukosel (sialosel) olgusu M. Zeki Yılmaz DEVECĠ Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroze sialoadenitis (Küttner tümörü) benzeri oluģumlar Melike AKBALA Bir köpekte os frontalis kırığı ve kafa travması olgusu Taylan ÖNYAY Bir Türk Kangal köpeğinde konjenital krikofarengeal akalazya olgusu BüĢra KĠBAR Yavru bir köpekte uzatılabilir total kalça protezi uygulaması Onur Özgün DERĠNCEGÖZ

11 Ġki kedi ve bir köpekte kalıcı sağ aortik kemerin cerrahi sağaltımı Ġrem Gül SANCAK Propofolun köpeklerde hemodinamik fonksiyonlara etkilerinin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi Mahir KAYA Bir Alman çoban köpeğinde sertoli hücre tümörü ve seminoma nedenli feminizasyon sendromu Ġsmail Altuğ ġen Köpeklerde uzun kemik kırıklarında vidalı Küntcher (interlocking) çivisi uygulaması: Retrospektif çalıģma 26 olgu KurtuluĢ PARLAK Köpeklerde diz eklemi lezyonlarının artroskopik tanısı ve görüntülenmesi: Retrospektif çalıģma 28 olgu Fatma SATILMIġ Köpeklerde pro-ortho sementsiz total kalça protezi yönteminin uygulanma ve sonuçlarının değerlendirilmesi Mustafa ÇAM Yüzen enik swimming puppy sendromu Hasan KURT Bir Bosna tazısında ateģli silah yaralanması sonucu oluģan travma sonrası rekonstrüksiyon plakları ve otolog iliak ve kortikal ulnar greft kullanımı ile bilateral mandibular rekonstrüksiyon: 5 ay takip edilmiģ olgu sunumu Zerrin MAHMUT Yedi kedide tibia kırıklarının sirküler eksternal fiksatör kullanılarak sağaltımı Özge ÖZDEMĠR Elâzığ daki köpeklerde kalça displazisi insidansı Eren POLAT Sağlıklı kedilerde elektroretinografi (ERG) referans değerleri Nazife KÖYCE Sekiz köpekte gözlenen osteosarkoma olgusu Soner ÇAĞATAY Bir köpek yavrusunda prolapsus recti ile komplike iliosekkokolik barsak invaginasyonu ve inkarserasyonu olgusu Emine ÜNSALDI Üç kedide vestibüler nöyritis olgusu Alper DEMĠRUTKU Küçük hayvanlarda uzun kemiklerin travmatik kırıklarında karģılaģılan iyileģme bozuklukları Hasan KURT Bir kedide üretral duplikasyon kisti, böbrek hemanjioendotelyoması ve konjenital diyafram fıtığı Esma YILDAR Bir köpekte unilateral geliģen böbrek üstü bezi tümörünün tanısı ve cerrahi yöntemlerle uzaklaģtırılması Murat KARABAĞLI Bir kedide unilateral dorsal (lumbar) hernia abdominalis EĢref Deniz AVCI Bir yavru kedide ön ekstremite amputasyonu sonucu güdük uzaması Melike AKBALA Bir köpekte rektal nöroendokrin karsinom olgusu Rahime YAYGINGÜL Yavru köpekte baģ bölgesinde rabdomyosarkom ve akciğer metastazı Murat ÇALIġKAN xi

12 Abdomen-toraks geçiģi hizasındaki yabancı cismin endoskopik muayenesi ve operatif giriģimi Melike ÇETĠN Bir Siyam kedisinde renal hücreli karsinom olgusu Eylül AKPINAR Amerikan Pitbull Terrier ırkı bir köpekte kalvariyal hiperostoz sendromu (KHS) Ebru ERAVCI YALIN Bir köpekte 3. göz kapağında bazal hücreli kanser Gonca SÖNMEZ Bir Ġran kedisinde Ģiddetli refleks uveitisin eģlik ettiği kornea sekesteri Oytun Okan ġenel Bir kedide melting kornea ülseri Ġrem ERGĠN Bazı evcil hayvanlarda rastlanan çeģitli göz hastalıkları ve sağaltımları: 278 olgu ( ) Eren POLAT Bir köpeğin kafatasında kombine tip osteosarkoma Ġrem ERGĠN Dejeneratif diskospondilitis ve koksafemoral osteoartritisli bir köpekte gözden kaçan enfeksiyon: Ruminant kökenli brusellozis Aydın Alkan KUġCU Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine yılında getirilen kedi ve köpeklerdeki kırık olgularının insidensi ve uygulanan tedavi yöntemleri Metin YASUL TavĢanlarda dexmedetomidin-sevofluran ve medetomidinsevofluran anestezisi derinliğinin bispektral indeks monitörizasyonu ile karģılaģtırılması Musa KORKMAZ TavĢanlarda gabapentin ve pregabalin in barsak iyileģmesi üzerine etkisinin araģtırılması Musa KORKMAZ TavĢanlarda ağız yoluyla kullanılan üzüm çekirdeği ekstresinin deri yaralarının iyileģmesi üzerine etkileri Aydın SAĞLIYAN TavĢanlarda deneysel oluģturulan kornea alkali yanıklarında otojen serumun kornea endotel iyileģmesi üzerine etkisi Cihan GÜNAY Deneysel kornea alkali yanıklarının tedavisinde otolog serum etkinliğinin araģtırılması Cihan GÜNAY Ratlarda gabapentin ve pregabalinin yara iyileģmesi üzerine olan etkilerinin karģılaģtırılması Musa KORKMAZ Yara iyileģmesinde alternatif bir tedavi: Lawsonia inermis Eren POLAT Cepae ekstraktı, heparin, allantoin jel ve silver sulfadiazin in yanık iyileģmesi üzerindeki etkileri Ali Said DURMUġ Ġntra-abdominal adezyonların önlenmesinde heparin ve pentoxifylline in etkileri: Histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler Ali Said DURMUġ xii

13 Tek taraflı testis torsiyon/detorsiyonundan sonra oluģan kontralateral testis hasarı üzerinde sildenafil citrate ın koruyucu etkisi Ali Said DURMUġ Neonatal buzağıların metapodial kırıklarında APEF sisteminin değerlendirilmesi: Ucuz ama etkili mi? Ece ÖZTAġ Yeni doğan buzağılarda septik artritislerin değerlendirilmesi Elif DOĞAN Düzenli tırnak bakımının olmadığı süt sığırlarında tırnak deformasyonlarının dağılımları, Aydın deneyimi Ġbrahim AKIN Tırnak kesimi uygulanan sığırlarda dexketoprofen trometamol un stres ve oksidatif stres üzerine olan etkisi Musa KORKMAZ Montofon ırkı bir buzağıda kongenital laringeal hemipleji olgusu Elif DOĞAN Omfalitisli buzağılarda bazı akut faz proteinlerinin araģtırılması Kadir BOZUKLUHAN Sığırlarda üriner sistemin normal ve hastalıklı yapılarının ultrasonografik incelenmesi Mehmet Cengiz HAN Ġdrar retensiyonu olan erkek sığırlarda idrar kesesinin ultrasonografi rehberliğinde fissur-trokarlı kateter ile drenajı: 5 olgu Ġsa ÖZAYDIN Süt sığırlarında dijital dermatitis lezyonları ve sağaltımları Aydın SAĞLIYAN Bir buzağıda karģılaģılan doğmasal rektouretral fistül, uretral dilatasyon ve segmental uretral agenezi Sadık YAYLA Bir buzağıda karģılaģılan doğmasal karpal angulasyon ve rotasyon deformitesinin Ġlizarov tekniği ile sağaltımı Engin KILIÇ Bir buzağıda intrauterin femur kırığı Loğman ASLAN Bir aylık buzağıda polimelie olgusu Ebru GÖKġAHIN Elazığ yöresinde sığır ayak hastalıklarının insidansı Sema ÇAKIR Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi ne getirilen artritisli vakaların değerlendirilmesi Sema ÇAKIR Ġki Simental buzağıda doğmasal dermal melanom olgusu Engin KILIÇ yılında Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen buzağılarda göbek bölgesi lezyonlarının insidensinin araģtırılması Metin YASUL Bir buzağıda karģılaģılan gingival kapillar hemanjiom olgusu Uğur AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen buzağıların genel değerlendirilmesi: 1410 olgu ( ) Rahime YAYGINGÜL xiii

14 Sığırlarda infeksiyöz keratokonjunktivitisin tedavisinde DMSO nun kullanılması Eylem BEKTAġ Ruminantlarda önemli bir komplikasyon: Ensizyonel fıtıklar Semih ALTAN Atresia coli li buzağılarda operatif tedavi kan-serum biyokimyası ile oksidatif parametreleri etkiler mi? Semih ALTAN Bir süt sığırcılığı iģletmesinde reforme edilen ineklerin kadavra ayaklarındaki lezyonların değerlendirilmesi Muharrem EROL Umbilikal hastalıklı 100 buzağıda retrospektif çalıģma Latif Emrah YANMAZ Sığırlarda digital dermatitis in tedavisinde balın topikal olarak kullanılması Nurettin ÇELĠMLĠ Abomasum deplasmanlı sığırlarda klinik, biyokimyasal ve laparoskopik bulgular içinde prognostik değeri olan var mıdır? Mustafa Doğa TEMĠZSOYLU Mor Karaman ırkı bir kuzuda meningosel olgusu Latif Emrah YANMAZ Piyeten de klinik skorlama ile F. necrophorum ve D. nodosus'un izolasyon oranı arasındaki iliģkinin değerlendirilmesi Zafer OKUMUġ Koyunlarda üriner sistemin normal ve hastalıklı yapılarının ultrasonografik incelenmesi Mehmet Cengiz HAN Akkaraman koyunlarda dalağın B-mod ve Doppler ultrasonografik muayenesi Mehmet Cengiz HAN Bir kuzuda karģılaģılan atresia ani, atresia vulva, rectovaginal fistül ve vaginal ektazi anomalisi Vedat BARAN Bir kuzuda karģılaģılan çoklu ürogenital sistem anomalisi Engin KILIÇ Koyunlarda uzun süreli izofluran anestezisinde spontan ventilasyonun kan gazları üzerine etkileri Ebru ERAVCI YALIN Ġki oğlakta karģılaģılan üretral dilatasyon ve fimozis olgusu Vedat BARAN Tek hörgüçlü develerde ulkus kornea: 12 olgu Zeynep BĠLGEN ġen Develerde karģılaģılan cerrahi hastalıkların değerlendirilmesi Uygur CANATAN Develerde ramus mandibula kırıklarının serklaj teli ile sağaltımı: 7 olgu Rahime YAYGINGÜL Cirit sporu yarıģlarında kullanılan atların göz muayenesi ve konjunktiva florasının değerlendirilmesi Vedat BARAN YarıĢ atlarının ekstremite yaralarının sağaltımında plasenta ve 5- fluorourasil (5-fu) uygulanması Sami ÜNSALDI Bir midillide kongenital unilateral flexor tendo deformitesinin (bletür) sağaltımı G. Ülke ÇALIġKAN xiv

15 Bir tayda desfluran anestezisinin hemodinamik ve postanestezik parametreler üzerindeki etkileri: Kapsula ungula kırığı olgusu Muhammed Enes ALTUĞ Bir eģekte kataraktın ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) yöntemi ile sağaltımı KurtuluĢ PARLAK Kırmızı yanaklı bir su kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) penis prolapsusunun cerrahi sağaltımı Musa KORKMAZ Bir kırmızı yanaklı su kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) kulak apsesi Zeynep BOZKAN TATLI Kırmızı yanaklı su kaplumbağalarında (Trachemys scripta elegans) konjunktivitis vakalarının enrofloksasin ile banyo tedavisi Cafer Tayer ĠġLER Bir tavģancıl (Hieraaetus fasciatus) ın parçalı sağ ulna kırığının kemik manģonla sağaltımı Sami ÜNSALDI Karacalarda (Capreolus capreolus) travmanın hematoloji ve kan biyokimyası üzerine etkisi H. Özlem NĠSBET Balıklarda karanfil yağı anestezisi Eren POLAT Bir kurtta karģılaģılan otitis ve retrofarengeal yaranın sağaltımı Sami ÜNSALDI Bir dağ keçisinde (Capra aegagrus) saçma tanesinin neden olduğu inkoordinasyon ve beyin travması olgusu Eren POLAT Bir Hint horozunda salivar kist olgusu Tunahan SANCAK Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen kanatlıların genel değerlendirilmesi: 120 olgu ( ) Cahit Gürsel BELLEK Lori ırkı bir papağanda (Lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu Melike ÇETĠN Bir örümcek maymununda suprakondüler femur kırığının (Salter- Harris tip 1) modifiye rush pinleme yöntemi ile sağaltımı KurtuluĢ PARLAK Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği ne getirilen vakaların değerlendirmesi: 1293 olgu ( ) M. Zeki Yılmaz DEVECĠ ÇALIġTAYLAR Kedi ve köpeklerde kilitli Küncher çivisi uygulamaları (ORTHO-PET sponsorluğunda) Prof. Dr. Murat SARIERLER Köpeklerde Pamuk total kalça protezi uygulamaları (ORTHO-PET sponsorluğunda) Doç. Dr. Kamuran PAMUK ve Dr. M. Volkan YAPRAKÇI xv

16 Topallayan süt sığırlarını mezbaha kapısından döndüren ayak operasyonları (HASVET-EVET sponsorluğunda) Prof. Dr. Karl NUSS, med.vet., Dipl. ECVS, Dipl. ECBHM ve Prof. Dr. Ertuğrul ELMA xvi

17 Çağrılı Bildiriler 1

18 2

19 Veteriner oftalmolojide katarakt cerrahisi Murat ġaroğlu Veteriner Göz Merkezi/ Ġstanbul Bu sunuyu, 2006 yılında Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nden emekli olan Sayın Prof. Dr. Rauf YÜCEL e esenlik dileklerimle ithaf ediyorum. Lens, gözküresi içerisinde yer alan bikonveks yapıda bir oluģumdur. Göze ulaģan ıģığı önce kornea ardından lens değiģik derecelerde kırarak, retinada odaklanmasını sağlar. Bu iģlevin yerine getirilmesinde, fibra zonularislerin kasılıp gevģeyerek, lens konkavitesini değiģtirmesi (akomodasyon) önemlidir. Ancak lensin saydanlığını kaybetmesi, görüģ kaybı ve körlük oluģturmanın yanı sıra, yarattığı komplikasyonlar ağrılı ve konforsuz bir yaģama sebep olur. Bu yüzden hastalığın erken tanınması ideal çözüm stratejilerinin geliģtirilmesi, hem hastalarımızın görebilmesini, hem de ağrısız konforlu bir yaģam sürdürmelerini sağlayacaktır. Bu sunumun konusu, lensin en yaygın gözlenen patolojik hastalığı olan katarakt ve tedavi seçenekleridir. Katarakt Katarakt kısaca lensin saydamlığını kaybetmesidir. Küçük hayvanlarda özellikle köpeklerde, görüģ kaybına yol açan hastalıkların baģında gelir. Bunun dıģında birçok hayvan türünde geliģebilir (resim1 2, 3 ve 4). Kataraktın muhtelif sınıflandırma Ģekilleri vardır. Opasitenin anatomik lokalizasyonu ve derecesi hastanın yaģı ile katarakt geliģiminin nedeni sınıflandırmada kullanılan kriterlerdir. Katarakt tanısı konulurken, bu kriterler de kullanılarak, geniģ bir tanımlama yapılmıģ olur. Örneğin juvenil immatüre anteriyor nükleer katarakt gibi (resim 5). Lens üzerinde belirlenen bulanıklığın anatomik lokalizasyonuna göre yapılan sınıflandırma Ģeklinde; anteriyor kapsüler, anteriyor kortikal, ekvatoryal, anteriyor nükleer, fetal nükleer, posteriyor nükleer, posteriyor kortikal, posteriyor subkapsüler, posteriyor kapsüler, aksiyal ve sutural katarakt terimleri kullanılır. Hastanın yaģına göre sınıflandırmada; konjenital, neonatal, juvenil (5-6 yaģına kadar) ve senil katarakt sözkonusudur. Opasifikasyonun derecesine göre insipient, immatür, matür ve hipermatür terimleri kullanılır. Buna göre hasta sahibinin gözlemleyemediği, ancak bir hekimin pupilla dilotasyonunun ardından oftalmoskobik muayene ile belirleyebildiği küçük opasiteler insipient katarakt olarak adlandırılır. Ġmmatür kataraktı dikkatli bir hasta sahibi farkedebilir. Bu katarakt tipinde bulanıklık artmıģtır. Ancak oftalmosobik muayenede göz dibinin bazı alanları izlenebilir. Hastada görüģ kısıtlansa da henüz vardır ve hayat standartlarında fazla bir bozulma yoktur. Matür kataratta ise artık opasite tüm lensi etkilemiģtir. Oftalmosbik muayenede retina izlenemez, tapetal refleks gözlenemez. Bu gibi hastalar aydınlık ortamda ya da göze lokal ıģık tutulduğunda pupillar refleks gösterebilirler. Bu durum hastanın gördüğünü göstermez. Hasta engelli bir alanda yürütüldüğünde objelere çarpar. Böyle hastaların günlük hareketleri azalmıģtır. Tutuk ve tedirgin bir tavır gösterir. Matür kataraktlı hastalarda, lens ĢiĢkin görünümdedir ya da sıvı çektiği için hacmi artmıģtır. Dikkatle incelendiğinde sıvı kanalları ve lensin Y sutur yapısı koyu alanlar Ģeklinde izlenebilir. Hipermatür kataraktta lens, yapısından su ve protein kaybeder. Buna bağlı olarak lenste büzülme ve kapsülada kırıģıklıklar gözlenebilir. Ġleri aģamalarda hücre membran yapılarının yıkımlanmasına bağlı olarak lens içerisinde biriken kolesterol kristalleri nedeniy- 3

20 le, granüler parlama alanları dikkati çeker. Hipermatür kataraktın bir çeģidi diyebileceğimiz morgagniyan kataraktta ise lens korteksi sulanır ve solid nükleus korteks içerisinde ventral doğrultuda çöker. Nedenleri göze alınarak yapılan sınıflandırmada; kalıtsallık, metabolik hastalıklara bağlı, travmanın etkisi, intraoküler hastalıkların etkisi, toksik nedenler ve fiziksel etkiler sözkonusudur. Resim 1. Altı aylık melez bir kedinin sağ gözünde katarakt Resim 2. Bir Yako papağanının sağ gözünde travmatik katarakt Resim 3: Bir Singapur maymununda kataraktın operasyon öncesi görüntüsü Resim 4: Bir ala karganın fakoemülsifikasyon ile katarakt operasyonu öncesi görüntüsü Resim 5: Juvenil immatüre anteriör nükleer kataraktlı bir hastanın görüntüsü Etiyoloji Katarakt olgularının bir kısmının kalıtsal etkilerle geliģtiği bilinmektedir. Bu durum köpeklerde kedilere göre daha geçerlidir. Kataraktın belirgin olduğu yaģ aralığına göre; konjenital, juvenil ve senil formlar sözkonusudur. Bazı ırklarda resesif kalıtsallık bazılarında ise dominant kalıtsallık geçerlidir. Köpeklerde konjenital kataraktın 4

21 en çok rastlandığı aralık 6 yaģın altıdır. Bu yüzden juvenil kalıtsal katarakt ile daha çok karģılaģılır. Juvenil kalıtsal kataraktlar genellikle ilerleyicidir ve sonuçta körlükle noktalanır. Pratik anlamda bir hastada katarakt etiyolojisinin kalıtsal olduğunu söyleyebilmek bir hekim için güçtür. Ancak kataraktlı bir hastada anemnez bilgileri, klinik muayene bulguları, hastanın metabolik durumunu gösteren tahlillerin ardından herhangi bir baģka neden bulunamıyorsa, kalıtsal katarakt olarak değerlendirilebilir. Metabolik hastalıkların yol açtığı katarakt olgularının en sık karģılaģılanı, hiperglisemiye bağlı olandır. Diabetes mellutuslu hastaların yarısından fazlasında, hastalığın tanısı konulduktan sonra 1 yıl içerisinde katarakt geliģir. Hatta sistemik belirti vermeyen kimi hastalarda katarakt geliģiminin ardından yapılan kontrollerde, diabet tanısı konulur. ġekere bağlı olarak katarakt geliģiminin patogenezinde, humor akuzda artan glikoz miktarının lensteki yansımaları klinik görünüme yol açar. Lenste glikolizin ve Ģeker miktarının artmasıyla, Ģeker fazlalığı sorbitol yolu ile metabolize edilir. Bu yolun devreye girmesiyle ortaya çıkan ürün sorbitoldur (polyol). Sorbitol lens içerisinde birikim yapar. Çünkü lensten dıģarı difüzyonu yavaģtır ve çabuk metabolize edilemez. Bunun sonucunda ozmotik etki ile lense dıģarıdan su çeker. BaĢlangıçta vakuolüzasyon, ardından da protein agregasyonu gerçekleģir. Diyabetik katarakt geliģiminin bir nedeni de aldoz redüktaz aktivitesidir. Köpekler gibi bolca aldoz redüktaza sahip hayvanlarda, daha fazla miktarda glikoz sorbitole çevrilir ve sonuçta katarakt oluģur. Kedilerde ise özellikle 4 yaģından sonra aldoz redüktaz aktivitesi azalır. Bunun anlamı 4 yaģın altındaki kedilerde, aldoz redüktaz aktivitesi daha yüksek olduğu için diabetik durumlarda katarakt geliģme olasılığı daha fazladır. Oysa 4 yaģından büyük kedilerde diabetik bir durum sözkonusu olsa da, katarakt geliģim olasılığı düģüktür. Genç köpeklerde Ģekere bağlı katarakt geliģimi daha fazla ve hızlıdır (resim 6). Böyle bir durumda lensin ön ve arka suturları belirgin hale gelir, ekvatoryal alanda da vakuolüzasyon belirgindir. Bu vakuoller zamanla anteriyor ve posteriyor kortekse doğru yayılır ve sonuçta tam kortikal opasifikasyonla sonuçlanır. Diyabetik katarakt genellikle bilateral, simetrik ve hızlı seyirlidir. Metabolik kataraktın bir nedeni de hipokalsemidir. Paratiroid disfonksiyonuna bağlı olarak, doğum sonrası ve genç hayvanlarda ya da Ģiddetli beslenme eksikliğine bağlı hipokalsemik durum geliģtiğinde, anteriyor ve posteriyor kortekste multifokal bulanıklıklar Ģekillenebilir. Kedi ve köpek yavrularında, yetersiz beslenme sonucunda da katarakt Ģekillenebilir. Özellikle arginin ve methionin eksikliklerinin, yavru kedi ve köpeklerde lens opasitelerine yol açabileceği bilinmektedir. Unilateral katarakt geliģiminin önemli nedenlerinden biri de, göze gelen küt ve perfore travmalardır. Küt travmaların ardından uzun bir süre lensde katarakt geliģmeyebilir. Aradan uzunca bir süre geçtiği için hasta sahibi ya da hekimin küt travmatik etki ile katarakt geliģmini özdeģleģtirmesi her zaman kolay olmamaktadır. Travmatik etkilerle lens metabolizmasının bozulması katarakt geliģiminin nedenidir (resim 7). Göz içerisindeki diğer yapılarda geliģen bozuklukların yol açtığı lens opasiteleri, sekonder ya da komplike katarakt olarak adlandırılır. BaĢlıca 3 etki ile geliģir. Bunlardan ilki intraoküler yangıdır (resim 8). Bazı köpek ırklarında gözlenen progresif retina atrofisinin geç dönemlerinde katarakt geliģimi kaçınılmazdır. Glaukoma da katarakt geliģmine yol açabilir. 5

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2. ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL CĠHAZLAR... 3 1.1. Biyomedikal Cihazlarda Teknolojik GeliĢim... 3 1.2. Biyomedikal Cihazlarda Sınıflandırma... 5 1.2.1.

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı

KALÇA EKLEMĠ PATOLOJĠLERĠNĠN. TEġHĠS VE TEDAVĠSĠNDE KALÇA ARTROSKOPĠSĠ

KALÇA EKLEMĠ PATOLOJĠLERĠNĠN. TEġHĠS VE TEDAVĠSĠNDE KALÇA ARTROSKOPĠSĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Klinik ġefi Doç. Dr. Okan YALAMAN KALÇA EKLEMĠ PATOLOJĠLERĠNĠN TEġHĠS VE TEDAVĠSĠNDE KALÇA ARTROSKOPĠSĠ (UZMANLIK

Detaylı

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ RADYASYON ONKOLOJĠSĠ KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġefġ: DR.ALPASLAN MAYADAĞLI MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER (UZMANLIK

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER SÖZEL BİLDİRİLER 1 S01 - RATLARDA İSKEMİK KOLON ANASTOMOZUNUN İYİLEŞMESİNE PAPAVERİNİN ETKİSİ Salim İlksen Başçeken 1, Erkinbek Orazakunov 1, Egemen Çiçek 1, Ferit Aydın 1, Özge PAŞAOĞLU 2, Akın Fırat

Detaylı

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Mürüvvet ĠMRENK Projeyi Yöneten Prof. Dr. Seçil

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞ KENT SAĞLIKTA ADRES SAYI 11 / BAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

TEMEL ANESTEZi. Soru Kitabı. Editör Yüksel KEÇİK. Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU

TEMEL ANESTEZi. Soru Kitabı. Editör Yüksel KEÇİK. Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU TEMEL ANESTEZi Soru Kitabı Editör Yüksel KEÇİK Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU TEMEL ANESTEZİ SORU KİTABI EDİTÖR PROF. DR. YÜKSEL KEÇİK EDİTÖR YARDIMCILARI PROF. DR.

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2012/NİSAN HOŞGELDİN BAHAR. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2012/NİSAN HOŞGELDİN BAHAR. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 R Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2012/NİSAN ISSN 1308-1810 HOŞGELDİN BAHAR Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 6 Sayı 26 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR İMTİYAZ SAHİBİ DNT Ortadoğu Yayıncılık

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ T.C S.B. OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġef VEKĠLĠ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr.

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı