Herþeye raðmen Türkiye büyüyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herþeye raðmen Türkiye büyüyor"

Transkript

1 Þehitlere Saygý Konvoyu TSO hizmet binasý inþaasý hýzlandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) yeni hizmet binasý inþaasý hýz kazandý. * HABERÝ 8 DE Son günlerde artan terör olaylarý nedeniyle Çorum da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup Þehitlere Saygý Konvoyu düzenledi. * HABERÝ 9 DA Kültür Park ta bir araya gelen çok sayýda vatandaþ, polis kontrolünde konvoy düzenledi. ÇORUM 27 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Kutsal topraklardan PKK ya dualý tepki Fiyatý : 40 Kuruþ Ülkemizden Suudi Arabistan'a giden ilk hacý kafilesi, kutsal topraklarda yaptýðý dualarda terörü lanetledi, Türkiye'de okuduklarý hatimleri þehit olan polis ve askerlerin ruhuna hediye etti. * HABERÝ 9 DA Kargý HES'in açýlýþýný yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Herþeye raðmen Türkiye büyüyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "Her türlü istikrarýn bozulmaya çalýþýlmasýna raðmen, her türlü terör faaliyetlerine raðmen, hiç merak etmeyin, Türkiye büyümesine, Türkiye ilerlemesine ve Türkiye geliþmesine devam edecektir" dedi. Su sayaçlarý deðiþiyor Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü, 10 yýllýk damga süresini dolduran su sayaçlarýnýn deðiþimi konusunda çalýþma baþlattý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Alper Zahir Zahir imzasýyla su abonelerine gönderilen resmi yazýda, sayaç deðiþiminin koþullarý ve yapýlmasý gerekenler anlatýldý. * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 7 DE 486 projeye 57 milyon hibe Basýn açýklamasýný Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Suç duyurusunda bulundular Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. * HABERÝ 7 DE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, genel gündeme iliþkin deðerlendirme yaptý. Önce seminer sonra aþý OSB tevzii alan alt yapýsý ihale ediliyor Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizesinde bu yýl kutsal topraklara gidecek olan Çorumlu hacý adaylarýna yönelik kafile tanýþma ve bilgilendirme toplantýsý yapýldý. * HABERÝ 2 DE AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Organize Sanayi Bölgesi altyapý iþlerinin ihaleye çýkacaðýný açýkladý. Rumi Bekiroðlu * HABERÝ 10 DA Çorumlu hacý adaylarýna yönelik kafile tanýþma ve bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'nun okul müdürlerinin ve yardýmcýlarýnýn atanmasýna iliþkin kararý uygulamadýklarý gerekçesiyle Vali Ahmet Kara ve Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. * HABERÝ 6 DA Yeni yönetmelik olumlu geliþmelerle dolu Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basýn Kartý Komisyon Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, Yeni Basýn Kartý Yönetmeliði'ni deðerlendirdiði açýklamasýnda, "Yeni yönetmelik, olumlu karþýladýðýmýz pek çok yenilik ve deðiþiklikler içeriyor." dedi. * HABERÝ 9 DA

2 2 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 Çorumlu hacý adaylarýna yönelik kafile tanýþma ve bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Önce seminer sonra aþý Hacý adaylarýna rehberlik hizmetinde bulunacak din ve irþat görevlileri bilgiler verdi. BURAK YALÇIN Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizesinde bu yýl kutsal topraklara gidecek olan Çorumlu hacý adaylarýna yönelik kafile tanýþma ve bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Çorum Ýl Müftülüðü'nce Azapahmet Camii'nde düzenlenen toplantýda, Kafile Baþkaný Sungurlu Ýlçe Vaizi Ramazan Þen ile hacý adaylarýna rehberlik hizmetinde bulunacak din ve irþat görevlileri bilgiler verdi. Toplantýya Çorum Ýl Müftülüðü Hac Bürosu görevlilerinin yaný sýra Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý aracýlýðýyla hacca gidecek 359 hacý adayý katýldý. Saat 09.00'da baþlayan toplantýda hacý adaylarýna tavaf, say ve ihramýn nasýl kuþatýlacaðý anlatýldý. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nce de saat 11.00'den itibaren hacý adaylarýna mers-cov 359 hacý adayýna menenjit aþýsý yapýldý. virüsü hakkýnda bilgi verildi ve menenjit aþýsý yapýldý. Eðitim semineri öðle namazýna kadar devam etti. Davut Güney resmen müþavir Davut Güney AK Parti Bayburt Milletvekili Naci Aðbal, seçim bölgesinde iki milletvekili çýkarmaya talip olduklarýný bildirdi. Seçimlerin demokrasinin tacý olduðunu vurgulayan Aðbal, " Demokrasimizi taçlandýran seçimlerdir. Dolayýsýyla Anayasamýza uygun bir süreçte 1 Kasýmýn seçim tarihi olarak belirlenmiþ olmasý ülkemiz adýna inþallah hayýrlara vesile olur. Bir an önce ülkemizde bir hükümetin kurulmasý tek baþý- Baþbakanlýk ile Baþbakan Yardýmcýlýðý, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Þehircilik, Kültür ve Turizm, Milli Eðitim, Milli Savunma ve Orman ve Su Ýþleri bakanlýklarýna iliþkin atama kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Bakanlýk Müþavirliðine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney tayin edildi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna baðlý Müfettiþliklere, Müfettiþ Yardýmcýlarý Mahmut Mustafa Hanefioðlu Ümit Poyraz, Yasin Göven, Osman Nuri Özkök, Mustafa AKçelik Ahmet Ersan Demir ile Erinç Çetinkaya, Bakanlýk Müþaviliðine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney tayin edildi. Hürriyet in Orhan Öztürk iddiasý Merkeze alýnan Bitlis Valisi Orhan Öztürk ün hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerinin hazýrladýðý 5 milyon liralýk usulsüz harcama yaptýðý iddia edilen raporun etkili olduðu belirtiliyor. TERÖR eylemleri açýsýndan kritik illerden olan Muþ ve Bitlis in valileri merkeze alýndý. Resmi Gazete de dün yayýmlanan kararnameyle Bitlis Valisi Orhan Öztürk ile Muþ Valisi Vedat Büyükersoy merkeze alýnýrken, Çanakkale Valisi Ahmet Çýnar Bitlis e, Uþak Valisi Seddar Yavuz Muþ a, Ýller Ýdaresi Genel Müdür Yardýmcýsý Hamza Erkal Çanakkale ye, Osmangazi Kaymakamý Ahmet Okur ise Uþak a atandý. Terör olaylarýnýn arttýðý bir dönemde Muþ ve Bitlis gibi kritik iki ilde valilerin merkeze alýnmasý dikkat çekti. 5 MÝLYONLUK USULSÜZLÜK Bitlis Valisi Öztürk hakkýnda valilik bütçesinde yapýlan usulsüz harcamalar iddiasýyla hakkýnda soruþturma baþlatýlmýþtý. Bir dönem Ak Parti Ýskilip Belediye Baþkanlýðý da yapan Vali Öztürk hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý 2 müfettiþ görevlendirmiþti. Müfettiþler, 3 aylýk inceleme sonrasý hazýrladýklarý raporda, Bitlis Valiliði nde 5 milyon liralýk usulsüz harcama yapýldýðýný tespit ettiler. Soruþturma kapsamýnda merkeze alýndýðý belirtilen Bitlis Valisi Öztürk, Ýstanbul Küçükçekmece Kaymakamlýðý görevini yürütürken Þubat 2014 teki kararname ile Bitlis e vali olarak atanmýþtý. ÇIPLAK FOTOÐ- RAFTAN Merkeze alýnan Muþ Valisi Vedat Büyükersoy ise kentte son dönem artan terör olaylarýndan sonra gündeme Orhan Öztürk gelmiþti. Malazgirt Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Arslan Kulaksýz ýn eþinin yanýnda uðradýðý silahlý saldýrýda þehit düþmesi; Varto da uygulanan sokaða çýkma yasaðý ve PKK lý terörist Kevser Eltürk ün öldürüldükten sonra çýplak fotoðraflarýnýn sosyal medyada yer almasýyla gündeme gelen Muþ Valisi Büyükersoy hakkýnda PKK lý Eltürk ün fotoðraflarýnýn sosyal medyada yer almasýyla ilgili soruþturma baþlatýlmýþtý. Vali Büyükersoy, Soruþturma terör örgütüyle mücadele eden güvenlik birimlerinin moralini bozduðu ve bu tür soruþturmalarýn güvenlik güçlerinin terörle etkin mücadelede tereddüt etmesine neden olacaðý yönündeki eleþtirilerin hedefi olmuþtu. Aðbal iddialý konuþtu na bir iktidarýn hükümet olmasý son 13 yýldýr ortaya koyduðumuz siyasi iktidarýn devamýna fayda saðlar. Her þeyden önce bu seçimin ülkemizdeki huzura,kardeþliðe, birliðe ve beraberliðe hizmet eden bir seçim olmasý ve buna vesile olan bir sonuçla neticelenmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Naci Aðbal Dolar ve altýnda son durum YSK, 1 Kasým'da seçimin yapýlacaðýný açýkladý. Yaþanan siyasi belirsizlik, Çin borsasýnýn çökmesi ve küresel piyasalarda yaþanan dalgalanma Türkiye'yi fena vurdu. Ýþte yaþanan geliþmeler sonrasý dolar kuru ve altýn fiyatlarýnda son durum. DOLARDA SON DURUM Ýstanbul serbest piyasada dolar 2,9370, avro 3,3700 liradan güne baþladý. Kapalýçarþý'da 2,9090 liradan alýnan dolar 2,9340 liradan satýlýyor. 3,3320 liradan alýnan avronun satýþ fiyatý ise 3,3650 lira olarak belirlendi. Önceki kapanýþta dolarýn satýþ fiyatý 2,9200 lira, avronun satýþ fiyatý ise 3,3470 lira olmuþtu.(ensanhaber.com) (Ç.HAK:2502)

3 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS (Ç.HAK:2335)

4 4 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 ATV ile kaza yaptý ATV aracý ile Ortaköy den Çorum a gelen K.K. (33), Mollahasan Köyü civarýnda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarýndaki aðaca çarptý. Arazi motosikleti olarak bilinen ATV kazasýnda, araç sürücüsü F.K. ve arka koltukta oturan H.K. (37) yaralandý. Kazada yaralanan her iki yaralý da olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Halý yýkarken balkondan düþtü Evinin balkonunda halý yýkayan S.G. isimli 21 yaþýndaki ev hanýmý, dengesini kaybederek balkondan düþtü. Dodurga'nýn Berk Köyü'nde yaþanan kazada, balkondan yere düþen S.G. aðýr yaralý olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hayati tehlike riski taþýyan yaralýnýn yoðun bakým ünitesinde tedavisinin sürdüðü bildirildi. (Haber Merkezi) Jandarma kaçak siyaraya el koydu Kýnýkdeller Köyü mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir araçta 16 karton kaçak sigara yakaladý. C.Ç. (32) nin kullandýðý otomobili durduran ekipler, araçta yaptýðý aramada, kaçak olduðu tespit edilen 16 karton sigaraya el koyarken, sürücü hakkýnda bandrolsüz veya niteliðine uymayan iþaretli ürünü ticari amaçlý olarak bulundurmak, satmak ve nakletmek suçu nedeniyle iþlem yaptý. (Haber Merkezi) Sungurlu dan bir ölüm haberi daha Sungurlu Karayolu nda yaþanan trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybetti, 3 kiþi yaralandý. Sarimbey mevkiinde kontrolden çýkan araç, þarampole devrildi. Sürücü A.Þ. (49) ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Þ.A. (15) ve G.Þ. (17) kazayý yaralý olarak atlatýrken, aðýr yaralanan M.Þ. (42), kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayatýný kaybetti. Diðer yaralýlarýn tedavisinin devam ettiði bildirildi. (Haber Merkezi) Mardin cezaevi Mardin Cezaevi önünde önceki yýl 3'ü çocuk 2'si kadýn 5 kiþinin yaþamýný yitirdiði saldýrýya iliþkin 6'sý tutuklu 11 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen davanýn bugünkü duruþmasýnda tutuklu sanýklar A.E. (16) ile Abdulkadir (40), Mehmet Sýraç (35), Mehmet Masum (26), Diyaeddin (20) ve Abdulselam Erkan (29) hazýr bulundu. Tutuksuz sanýklar Ramazan (54), Hasan (45), Mehmet Emin (46) ve Mehmet Erkan (25) ile Cevzat Dað (38) ise gelmedi. Sanýklardan A.E'nin yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle kapalý görülen duruþmaya, basýn mensuplarý ve Mardin'den gelen sanýk yakýnlarý alýnmadý. Polis ekipleri, adliye çevresinde ve duruþma salonunun bulunduðu katta güvenlik önlemi aldý. Sanýklarýn tahliye talebinde bulunduðu duruþmada, Cumhuriyet Savcýsý sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar verilmesini talep etti. Verilen kýsa aranýn ardýndan sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar veren mahkeme heyeti, karar için duruþmayý erteledi. - Ýddianame Ýddianamede, saldýrýnýn Erkan, Sürer ve Ýpek aileleri arasýnda, arazilerindeki su kuyusundan kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleþtirildiði belirtilerek, aileler arasýnda daha önce yaþanan kavgada Ali Ýhsan ve Osman Erkan'ýn yaþamýný yitirdiði, Ali ve Celal Sürer ile Mehmet Ýpek'in de bu olay nedeniyle tutuklandýðý ifade edilmiþti. Ayrýca þüpheliler Mehmet Masum, Mehmet Sýraç, Abdulkadir, Mehmet Emin, Ramazan, Abdulselam ve Hasan Erkan'ýn "kan gütme saiki" ile hareket ederek, aile meclisinde Sürer ve Ýpek ailelerinden cezaevine ziyaret için gelenlerin öldürülmesi kararý alýndýðý ileri sürülmüþtü. - Sanýklar için istenen cezalar Ýddianamede, saldýrýyý gerçekleþtirdikleri gerekçesiyle Mehmet ve Diyaeddin Erkan hakkýnda TCK'nýn "Tasarlayarak, kan gütme saikiyle çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme", "Adam yaralama" ve "Ruhsatsýz silah taþýma" suçlarýndan beþer kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis ile altýþar yýl hapis talep ediliyor. Feci kaza, 2 ölü Çorum un Kargý ilçesinde týr ile otomobilin kavþakta çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 2 kiþi öldü, 1 kiþi aðýr yaralandý. Kaza, Kargý-Sinop kavþaðýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargý ilçesinden Tosya istikametine gitmekte olan M.B. (35) yönetimindeki 37 KL 369 plakalý otomobil, Kargý kavþaðýnda Tosya istikametinden Sinop istikametine gitmekte olan N.E.Y. (52) yönetimindeki 57 DU 277 plakalý TIR ile çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile otomobilde bulunan Ý.K. (55) ve D.Ö. (55) yaralandý. Ambulansla Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi ne götürülürken yaralýlardan Ý.K. ve D.Ö. yolda hayatýný kaybetti. Sürücü M.B. ise, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Kazanýn ardýndan TIR sürücüsü polis tarafýndan gözaltýna alýnýrken, kazayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi.(ýha) Su kanalýna uçtu, 1 ölü Veysel Topuz Çorum'un Osmancýk ilçesine baðlý Girinoðlan köyü yakýnlarýnda otomobilin sulama kanalýna uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Çorum-Osmancýk yolunun 10. kilometresi Girinoðlan Kaza, Kargý-Sinop kavþaðýnda meydana geldi köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Veysel Topuz (68) yönetimindeki 19 HP 345 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalýna düþtü. Sulama kanalýna ters düþen otomobilde sýkýþan Veysel Topuz, araç içerine dolan suda boðularak hayatýný kaybetti. Kýzý Ayþe Topuz (24) ise kazadan yaralý olarak kurtuldu. Yaralý genç kýz olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, Veysel Topuz'un cenazesi de savcýnýn incelemesinin ardýndan otopsi için ayný hastanenin morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. Motosiklet kazasý, 1 yaralý Motosiklet ve otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 1 kiþi yaralandý. Yaralý sürücü hastaneye kaldýrýldý. Týr ile otomobilin kavþakta çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 2 kiþi öldü, 1 kiþi aðýr yaralandý. Otomobilin sulama kanalýna uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Çorum un Osmancýk ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi'nde Ýsmail Çýplak yönetimindeki 42 DUV 87 plakalý otomobil ile Cansever Akça yönetimindeki 19 HA 452 plakalý motosiklet çarpýþtý. Kazada motosiklet sürücüsü Akça yaralandý. Yaralý sürücü olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Elvan YILMAZ 'Deh'de gidelim 'Çüþ'de duralým Pirus zaferi, yýkýcý büyüklükte kayýplar pahasýna kazanýlan bir zafer Kazanan tarafýn baþka bir zafer kazanamayacak kadar fazla yýprandýðý imasýný taþýr Milattan önce yýllarýnda Grek kolonisi Tarentum Kralý Pirus Roma'ya saldýrýr ve ne pahasýna olursa olsun savaþý kazanmak için her þeyini feda eder Sonunda Pirus savaþý kazanýr, ancak 50 filin desteklediði ordusunun tamamýný kaybeder Savaþý kazanmýþtýr, ama yanýnda koskoca ordudan arta-kalan üç-beþ savaþ yorgunundan fazlasý kalmamýþtýr Pirus'un bu zaferin ardýndan "Tanrým, bir daha böyle bir zafer verme" dediði söylenir Pirus Zaferi aslýnda yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanýlýr Bu olaya atfen, benzer þekilde kazanýlan savaþlara Pirus zaferi denir 7 Haziran seçimleri iktidar partisinin Pirus zaferidir Kazanmýþtýr ama kaybetmiþtir Kaybetmiþtir ama kazanmýþtýr Önümüzde bir savaþ daha olacak gibi gözüküyor Neden? Peþrev var güreþe giren yok Öpülecek yanaða karar veremediler Gerçek olan, yaðmurlu havada birbirlerine su bile vermezler Seçmenler kendi parti liderlerinin seçim meydanlarýnda verdikleri sözlere güvenip, sandýkta oy verirken aslýnda onlara Hz. Ömer'e bir sahabenin söylediði þu sözü ifade etmiþtir; "Yoldan saparsan seni kýlýçla düzeltiriz " Sandýk demokrasilerde iyi bir düzeltme mekanizmasýdýr Neyse konumuza devam edelim Meþe aðacýndan çam kozasý beklemek abestir Siz hiç Çinli bir zenci gördünüz mü? En büyük gürültü sessizliktir Þu an sessizlik var Az soluklanýp yine birbirlerine saldýracaklar Kýlýçlar daha keskin, mýzraklar daha alevli olacak Öyle ya; tek bir kural vardýr bu vahþi hayatta, 'avlan veya avlan ' Onlar birbirlerine o kadar uzak ki Saba Tümer'in gülmekten bir araya gelemeyen dudaklarý gibi Yukarýdaki satýrlarý 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra, seçimlerin henüz yedisi dahi çýkmadan yazmýþtým Haliyle; Kaçan iktidarýn yakalanmasý için bölgede geniþ çaplý erken seçim çalýþmalarý sürüyor Dört partinin genel baþkaný ve seçmenleri birbirlerine zýt kutup olup kimlik siyasetine sýkýþmýþlardýr Devri sabýk yaratmaya söz vermiþler idi Bu yüzden asla bir araya gelemiyorlar Kabýzlýk çekiyorlar Öküzün altýna buzaðý atýlmýþtýr artýk Kimin attýðýnýn hiçbir önemi yoktur Biz bunlarla uðraþa duralým ABD'li bilim insanlarý, laboratuar ortamýnda insan beyninin bütün fonksiyonlarýný yerine getirebilen minyatür bir beyin üretti Beyni geliþtiren araþtýrma ekibi, bu beynin sinir sistemi hastalýklarýnýn kavranýþýnda büyük dönüþümler saðlayabileceðini söyledi Adamlar yapay beyin üretirken bizler hala Muratgilin damýndan hoplayamadýk Bu topraklarda iþler, hep, ''deh' de gidelim, 'çüþ' de duralým mantýðý ile gider... Beyinde neden dýþarýya baðýmlýyýz anladýnýz mý þimdi? Not: Ne demiþti Dario Fo, "Baþýmýz dimdik yürüyoruz, çünkü boðazýmýza kadar b.kun içindeyiz " Az kaldý unutuyordum Türkiye'nin yeni siyasi akýmý, 'Yakalarsan, seninim '

5 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS TEÞEKKÜR Köyümüzün su kaynaðýný tehdit eden taþ ocaðý çalýþmasýnýn önlenmesi ve geleceðimiz olan yavrularýmýzýn hayat hakkýnýn elinden alýnmasýna izin vermeyen Çorum Valisi Ahmet Sayýn Kara'ya Kaygýlarýmýzla ilgili verdiðimiz haklý mücadelemizle yakýndan ilgilenerek, bu haklý mücadelemizin toplumsal bir olaya dönüþmemesi için hassasiyetle konumuzu takip eden TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Sayýn Uslu'ya AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Sayýn Dr. Baðcý'ya AK Parti Ýl Baþkaný Avukat Rumi Sayýn Bekiroðlu'na teþekkür ederiz. (Ç.HAK:2333) Üyük Köyü Halký adýna Muhtar Ali Yalvaçer

6 6 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 Bakanlýk kaçýrýlan gümrük memurlarýna duyarsýz Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, Gümrük Bakanlýðý ve hükümetin Van'da kaçýrýlan memurlar için duyarsýz kaldýklarýný bildirdi. Türkiye'nin 7 Haziran seçimlerinin ardýndan hýzla kaosa sürüklendiðini belirten Çam, Güney Doðu Anadolu Bölgesi'nin PKK terör örgütü tarafýndan bir savaþ alanýna çevrildiðini, her gün asker ve polisimizin þehit edildiðini, çözüm süreci adý altýnda Oslo, Habur ve Dolmabahçe rezaletleriyle kendilerine verilen tavizlerle þýmartýlan PKK terör örgütü mensuplarý ve yandaþlarýnýn kamu çalýþanlarýna ve bölge halkýna yoðun baskýlar yaptýklarýný, bölgede vergi adý altýnda vatandaþtan haraç toplayan bölücü terör örgütünün, kendi mahkemelerini dahi kurarak AKP iktidarýnca azgýnlaþtýrýlan PKK'lýlarýn, çözüm sürecinde kurduklarý bombalý tuzaklarý tek tek patlattýklarýný ifade etti. Kaçýrýlan gümrük memurlarýna dikkat çeken Çam, açýklamasýnda þöyle dedi: "10 Aðustos 2015 tarihinde Hakkari Çukurca Üzümlü Gümrük Kapýsý'ndaki görevleri baþýna giden Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý çalýþaný 10 memurun, terör örgütü tarafýndan kaçýrýlmasýnýn üzerinden 12 gün geçmesine raðmen akýbetleriyle alakalý halen bir bilgi yoktur. Sendikamýz konuyla ilgili olarak 11 Aðustos 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Remzi Akçin ile, 12 Aðustos 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardýmcýsý Eyüp Gönültaþ ile görüþmüþ, kaçýrýlan gümrük çalýþanlarý ile ilgili bilgi istemiþti. Bakanlýk bürokratlarý ise sadece "durumlarýnýn iyi olduðu" bilgisini aktarmýþtý. TEHDÝTLERÝ BAKANLIÐA ÝLETTÝK tarihinde ise Van'ýn Saray Ýlçesindeki Sami Çam Umutlar baþka bahara kaldý Türkiye Diyanet ve Vakýf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakýf Çalýþanlarý Sendikasý (DÝVA-SEN) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Turan, hükümet ile yetkili sendika arasýnda imzalanan toplu sözleþme ile ilgili deðerlendirelerde bulundu. Yetkili Konfederasyonun ve iþ kolu sendikalarýnýn Toplu Sözleþme masasýna oturmadan önce dile getirdikleri maddelerin, kamu çalýþanlarý ve emeklileri son derece sevindirdiðini, talep edilecek miktarlar ve özlük haklarýnda iyileþtirilmesi istenilecek hususlarýn da iþtahlarý kabarttýðýný belirten DÝVA-SEN Ýlçe Baþkaný Mustafa Turan, Ama umutlar yine baþka bahara kaldý. dedi. Özellikle, çok büyük kazaným elde edilmiþçesine yetkili sendikanýn bayram sevinci yaþamasý, kamu çalýþanlarýnýn dert ve ýstýraplarýný gerçekten anlayamadýklarýnýn bir göstergesi olmuþtur. diyen Turan, açýklamasýnda þunlarý söyledi; 1. Cami görevlilerine dini ve milli bayramlarda mesai ücreti verilmesi. Dini bayramlarda mesai ücreti almak isteyen cami görevlileri mutlaka görevinin baþýnda olmalý, aksi halde mesai ücretini alamaz. Görevde olmadýðý halde alýr ise helal kazancýna haram karýþtýrmýþ olacak. Herkesin akraba, eþ-dost ziyaretini gerçekleþtirdiði zamanlarda din görevlileri de gerçekleþtirmek istediðinde izin almak zorundadýr ve o zaman da mesai ücretini alamayacaktýr. Milli tatil günlerinin sayýsý da yýl içerisinde sadece dört gündür. Dolayýsýyla dini ve milli günlerde mesai ücreti tahakkuku abartýldýðý kadar büyük bir kazaným deðildir. DÝVA-SEN ÝN talebi: 2007 yýlýndan beri sendikamýz tarafýndan cami görevlileri için dile getirilen mesai ücreti talebi; Resmi tatillerde ve haftada bir gün mesai ücreti tahakkuk ettirilmesidir. 2. Vaizler için din hizmetleri Tazminat oranlarýna 10 puan ilave. Yapýlmasý kararlaþtýrýlan söz konusu ilave puan, vaizlerin maaþlarýna sadece 60 TL civarýnda bir artýþ saðlayacaktýr. Yani bu miktar da abartýldýðý kadar fazla bir miktar deðildir. Oysa Vaizlerin özlük haklarýnda da acil iyileþtirilme bekleyen hususlar vardýr. DÝVA-SEN ÝN talebi: Unvanlarý Din Hizmetleri Sýnýfý olduðu için, din görevlilerinin yararlandýðý mesai ücretlerinden Vaizlerin de yararlanmasý ve Ýl dýþý nakil sürelerinin iki yýla indirilmesi. Ücretlerinde iyileþtirme yapýlmasý. 3. Murakýplar için din hizmetleri Tazminat oranlarýna 7 puan ilave. Ýlave edilecek olan oran, ücretlere takriben 40 TLgibi bir artýþ saðlayacaktýr. Bu da Murakýplarýn almýþ olduklarý ücreti istenilen düzeye çýkaramayacaktýr. Ayrýca özlük haklarýnda bir iyileþtirilmeye de zaten deðinilmemiþtir. Murakýp kadrosunda çalýþan personel Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Teþkilat Kanununda yapýlacak deðiþiklikle özlük ve mali haklarýnda ciddi iyileþtirmelere gidileceði beyan edilerek umutlanmýþtý. DÝVA-SEN ÝN talebi: Her türlü zor þartlarda en ücra yerlere kadar giden murakýplarýn Ýl Müfettiþliði ve Ýl Müfettiþ Yardýmcýlýðýna geçirilmeleri, (Ücret artýþlarý o zaman unvanlarýna göre yapýlacaðý için kabul edilebilir bir rakam tahakkuk edecektir) 4. Þeflerin tazminat oranlarýna 7 puan ilave. Daire personelleri arasýnda ücret adaletsizliði azizliðine uðrayan diðer bir kesim de þeflerdir. Baþkanlýk tarafýndan þefler, idari kadroda çalýþtýðýndan bahisle rotasyon kapsamýna dâhil edilmiþtir. Dolayýsýyla idari kadroda istihdam edilen Þefler için uygun Kapýköy Sýnýr Kapýsýndaki 10 Gümrük çalýþaný kaybolmuþtur. Kendilerinden haber alýnamamaktadýr. Sendikamýz, Bakanlýk bürokratlarýyla yaptýðý görüþmelerde Gümrük Kapýlarýnda çalýþan memurlarýn terör örgütünün siyasi uzantýsý olan HDP yetkililerince tehdit edildiðini, "bundan sonra biz ne dersek onu yapacaksýnýz. Can güvenliðiniz bizim elimizde" dediklerini iletmemize ve Van ile Saray ilçesi Kapýköy Gümrük Müdürlüðü arasýndaki 95 kilometrelik yolu gümrük çalýþanlarýnýn her gün gidip geldiðini ve can güvenlikleri için tedbir alýnmasýný istediðimizi belirtmemize raðmen, Bakanlýk taleplerimizi kulak ardý etmiþ ve bu vahim olay yaþanmýþtýr. TÜM GÜMRÜK KAPILARI RÝSKLÝ Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ve Hükümet yetkilileri tüm uyarýlarýmýza raðmen Gümrük Kapýlarýnda gerekli tedbirleri almamýþtýr. Bakanlýðýn ve Hükümetin sorumsuzluðu sonucunda toplamda 20 devlet memurumuz PKK terör örgütünün eline düþmüþ ve insaflarýna terk edilmiþtir. Türk Büro-Sen olarak endiþemiz, Habur Gümrük Kapýsý Baþta olmak üzere, Aðrý Gürbulak Sýnýr Kapýsý, Hakkari Esendere Sýnýr Kapýsý ve Hatay Cilvegözü Sýnýr Kapýsý gibi diðer kritik sýnýr kapýlarýmýzda terör saldýrýlarýnýn artarak devam edeceðiz yönündedir. Gümrük Kapýlarýnda can kayýplarýnýn yaþanmamasý için hükümet derhal önlem almalý, personelin kapýlara gidiþ geliþleri esnasýnda can güvenlikleri saðlanmalýdýr. Türk Büro-Sen olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile Hükümeti, bu sorumsuz davranýþlarýndan vazgeçerek, devlet memurlarýnýn can güvenliklerini saðlamaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygý ile duyururuz. görülen 7 puanlýk ilave yetersizdir. Zira söz konusu ilavenin getirisi 40 TL gibi komik bir rakamdýr. DÝVA-SEN ÝN talebi: Þeflerin özlük haklarýnda ve ücret artýþý hususunda, konumlarýna yakýþýr düzenlemelere gidilmeli ve rotasyon uygulamalarýna son verilmelidir. 5. Daire içi çalýþan diðer Müdür, Uzman, VHKÝ, Memur, Mutemet, Aþçý, Þoför, Hizmetli ve Bekçi kadrolarýnda çalýþanlar için hiçbir düzenlemeye gidilmemiþtir. DÝVA-SEN ÝN talebi: Din görevlileri de dâhil daire çalýþanlarý arasýnda ücretlerde adaletsizlik vardýr. Bu adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Memur kadrosunda istihdam edilen tüm çalýþanlarýn VHKÝ kadrosuna, bir defaya mahsus hizmetli kadrosunun laðvedilip bu kadroda çalýþanlarýn VHKÝ kadrosuna veya ücretlerinde iyileþtirmeye gidilmesi, Aþçýlarýn tekniker kadrosuna geçirilmeleri, Þoförlere mesai ücreti tahakkuk ettirilmesi ve bütün çalýþanlarýn özlük haklarýnda iyileþtirmeler yapýlmasý yýlýnda 6+5, 2017 yýlýnda ise 4+3 nispetinde yapýlacak olan ücret artýþlarý, yýl içerisinde uygulanan vergi dilimi dolayýsýyla eriyecektir. DÝVA-SEN ÝN talebi: 2016 ve 2017 yýllarý için 7+7, ayrýca 2014 ve 2015 yýllarýnda yapýlan yetersiz ücret artýþý sonucu zarara uðrayan memur ve emeklilerin zararlarý karþýlanmalý ve vergi diliminden dolayý ücretlerde azalmanýn önüne geçilmeliydi. 7. Eðitim Merkezlerinde görev yapan Eðitim görevlilerine saðlanan ilave 15 puan yetersizdir. 8. Kur an Kursu Öðreticilerinin özlük haklarýnda düzenlemeye gidilerek Öðretmen statüsüne kavuþturulamadý. Sözleþmeli Kur an Kursu Öðreticileri için karara baðlanan eðitim ödeneði olumlu fakat þuan kurumda sözleþmeli (4/B Statüsünde) olarak çalýþan görevli sayýsý ne kadar? 9. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda vekil olarak çalýþan binlerce görevli var. Yetkili sendikanýn her platformda dile getirdiði ve kadroya geçirilecekleri yönünde sürekli oyaladýklarý vekil görevlilerin umutlarý maalesef baþka bir bahara kalmýþtýr. 10. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý merkezinde çalýþan personel için önceleri verilen Baþbakanlýk tazminatýndan hiç bahsedilmemiþ ve bu manada beklentiler hayal olmuþtur yýlýndan bu yana göreve baþlayan kamu çalýþanlarýna bir derece verilmesi sendikamýz tarafýndan takdirle karþýlanmýþ ve taraflara teþekkür edilmiþtir. 12. Yetkili sendika tarafýndan ha oldu ha olacak sadedinde sürekli sitelerde müjde olarak sunulan ÝLÝ- TAM konusu da hayata geçirilememiþtir. 13. Rotasyon ile ilgili olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn sadece 2015 yýlý içinde uygulanacak olan tasarrufun askýya alýnmasý dýþýnda iptal ile ilgili bir çalýþmasý olmadýðý halde, sanki rotasyon iptal edilmiþçesine kamuoyu yanýltýlmýþ ve çekilen smslerle de üyelerin üyeliklerinde aktif olmalarý saðlanma cihetine gidilmiþtir. Bununla beraber, 3 Aðustos 23 Aðustos arasý hükumet ve yetkili sendikalar arasýnda yapýlan Toplu Sözleþmeler neticesinde elde edilen kazanýmlarý Diva-Sen, MÝNÝ KAZANIM olarak deðerlendirmektedir. Çünkü elde edilen ücret artýþlarý geçim standartlarýný daha yukarýlara taþýmada yetersiz kalacaktýr. Özellikle vergi dilimlerinden kaynaklanan ve yýl içerisinde maaþlardan eksilme yaþandýðý bir gerçektir. Ayrýca, kurum çalýþanlarýnýn tamamýný ilgilendiren özlük haklarýnda da kayda deðer bir kazaným elde edilememiþtir. Vali Ahmet Kara ve Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulundular Basýn açýklamasýný Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yaptý. HURÞÝT BOZ- KURT Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'nun okul müdürlerinin ve yardýmcýlarýnýn atanmasýna iliþkin kararý uygulamadýklarý gerekçesiyle Vali Ahmet Kara ve Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Çorum Adliyesi'ne yapýlan suç duyurusuna MHP Ýl ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal, Kamu Sen'e baðlý bazý sendika baþkanlarý ve üyeleri destek verdi. Eðitim yöneticilerinin yanýnda olduk' 10 Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede yayýnlanan yönetmelik gereði 4 yýlýný dolduran eðitim yöneticilerinin görevlerine son verildiðini hatýrlatan Aydýn, "Siyasi iktidara biat etmeyen binlerce okul müdürü ve yardýmcýlarý kýyýma uðradý. O süreçte Türk Eðitim -Sen gerek genel merkez olarak gerekse de þubeler bazýnda eðitim yöneticilerinin yanýnda olmuþ, hukuk mücadelesini baþlatmýþ ve bu noktadaki kararlýlýðýný da ortaya koymuþtur. Türk Eðitim-Sen bu zulme sessiz kalmamýþ, Yüce Türk Mahkemelerinin adaletine güvenerek, zulme uðrayan, tasfiye edilen idarecilerimizin yanýnda yer almýþtýr." dedi. Türk Eðitim-Sen Genel Merkezi'nce 10 Haziran 2014 tarihinde yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý eðitim kurumlarý yöneticilerinin görevlendirilmesine iliþkin yönetmeliðin bazý maddelerinin iptali istemiyle dava açýldýðýný dile getiren Aydýn, þöyle dedi: 'Danýþtay haklýlýðýmýzý tescilledi' "Açýlan dava neticesinde Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu vermiþ olduðu kararla haklýlýðýmýzý tescillemiþ ve yürütme durdurulmuþtur. Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'nun, 18 Þubat 2015 tarihli kararý ile müdürlerin görevlendirmesinde, okul müdürleri ile 6 ay çalýþmayan þube müdürlerinin ve ilçe milli eðitim müdürlerinin verdiði puanlarý iptal etmiþtir. Dava konusu düzenleme, müdür baþyardýmcýlýðýna ve müdür yardýmcýlýðý görevlendirmelerinde hiçbir objektif kýstas öngörülmemesi, hiçbir deðerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinligini daraltmasý, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyerek kamu personeli açýsýndan güvencesiz bir ortam yaratmasý, ayrýca adaylarýn görevlendirmelerden haberdar olmasýný saglayacak duyuruya yer vermeyerek genis katýlýmý ve fýrsat esitligini ortadan kaldýrmasý nedenleriyle hukuka uygun bulunmamýþtýr. Konuya iliþkin MEB Hukuk Müþavirliðinin görüþü de ortadayken, muhataplar ilgili makamlara baþvurmuþ lakin olumlu bir yanýt alamamýþlardýr. Þube olarak giriþimlerimiz sonuç vermemiþ, Türk Eðitim-Sen Genel Merkezi tarafýndan tüm valilikler uyarýlmasýna raðmen yargý kararlarýnýn davalý idareye teblið edildiði tarihten itibaren 30 gün içerisinde uygulanma zorunluluðu olmasýna raðmen ve hukuka aykýrýlýðý yargý kararlarýyla da sabit olan görevden alma iþlemlerinin iptali ile maðdur edilen tüm eðitim kurumu müdürü, müdür baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýlarýnýn haklarýnýn iade edilmeleri hususunda herhangi bir iþlem yapýlmamýþtýr. Bu durum hukuken ayrý bir suç teþkil etmektedir. Zira mahkeme kararlarý hiçbir surette deðiþtirilemez ve bunlarýn yerine getirilmesi geciktirilemez. Yargý kararlarýnýn uygulanma zorunluluðuna iliþkin Anayasa nýn amir hükmü ve yasal düzenleme karþýsýnda idare baðlý yetki içinde bulunmakta ve idarelere yargý kararlarýnýn uygulanmasý noktasýnda yorum ve deðerlendirme yoluyla takdir yetkisi tanýnmamaktadýr. Aksi durumun yargý kararlarýna ve hukuka duyulmasý gereken güveni sarsacak bir davranýþ olmasý nedeniyle, açýk ve emredici Anayasa ve yasa kurallarýyla baðdaþtýrýlmasý mümkün deðildir. Ýdarenin yargý kararlarýna uymasý ve bu kararlarýn gereklerine göre iþlem ya da eylemde bulunmak zorunda olmasý ayný zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir gereði olup, idarenin maddi ve hukuki koþullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargý kararýný aynen ve geciktirmeksizin uygulamaktan baþka bir seçeneði bulunmamaktadýr. Danýþtay tarafýndan verilen karar görmezden gelinmiþtir. Maðduriyetlerin giderilmesi yönünde hiçbir olumlu çalýþmalarý olmamýþtýr. Vicdansýz uygulamalarýna devam etmiþlerdir. Mahkeme kararlarýný hiçe sayanlar bilgiyi, birikimi liyakatý önemsememiþ, yandaþ kadrolarý koruyarak kul hakký yemeyi tercih etmiþlerdir. Biz adalet istiyoruz. Hukukun üstünlüðünün gerçekleþmesini istiyoruz. Mahkeme kararlarýnýn yerine getirilmemesi, bir hukuk devletinde kanuna aykýrý davranýþtan daha aðýr bir kusur kabul edilmektedir. Bugün bu kararlarý uygulamayan idari görevliler hakkýnda suç duyurularý yapmak üzere buradayýz. Hukuk devletlerinde, hukuka saygýlý olunur. Devleti temsil eden makamlar vatandaþýna güven verir, hukuk neyi emrediyorsa gereðini yapar.buradan tekrar sayýn Valimize ve Milli Eðitim Müdürümüze sesleniyoruz; lütfen herkesin valisi, herkesin Milli Eðitim Müdürü olunuz. Yaptýðýnýz uygulamalarla anýlacaðýnýzý unutmayýn diyoruz. Amacýmýz ve mücadelemiz ülkemizde mahkeme kararlarýnýn uygulanarak hukukun üstünlüðünün saðlanmasýdýr. Hukukun hiçe sayýldýðý bir ortamda sürekli bir kaos oluþacaktýr. Biz adalet istiyoruz. Adaletin kararlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý ve Çorum Valiliði tarafýndan uygulanarak maðduriyetlere son verilmesini istiyoruz Ýdari yargý kararlarýnýn gereði gibi uygulanmamasý, TCK 257 uyarýnca "Görevi kötüye kullanma" kýsmýna girmektedir. Bu minvalde birazdan Çorum Valisi ile Ýl Milli Eðitim Müdürü hakkýnda suç duyurularýmýz yapýlacaktýr. Ýdari mahkeme kararlarýný kasten yerine getirmeyen kamu görevlileri, bu durumdan kiþisel olarak sorumludurlar. Yargý kararlarýný uygulamamak kiþisel kusur sayýldýðýndan tazminat davasý adli yargý mercilerinde açýlacak ve haksýz fiil kurallarý esas alýnacaktýr. 13 yýldýr AKP iktidarýnýn eðitim çalýþanlarýna bakýþ açýsý ve bizzat Bakanlýðýn yanlýþ uygulamalarýyla eðitimcilerin motivasyonu çökertilirken mülki amirlere düþen barýþý ve huzuru tesis etmek olmalýydý. Onlarýn da Hükümet'in ve MEB'in yanlýþ uygulamalarýna çanak tutmasý yarýnlarda bu ilde eðitimde yeni sorunlarýn doðmasýna da sebebiyet verecektir", Geçtiðimiz yýl ekilen nifak tohumlarýnýn büyümesine neden olacaktýr. Bu durumda eðitimde baþarýya nasýl ulaþýlacaktýr. Eðitimciler, mahkeme kararlarýnýn uygulanmadýðý bir kurumda öðrencilerinden nasýl hukuka güvenmelerini isteyeceklerdir? Biliyoruz ki muhalif olan yok edilmek isteniyor, yaþama hakký tanýnmýyor. Bilinmelidir ki adalet herkese lazým. Vicdanýný ve ruhunu siyasi kadrolaþmanýn emrine tahsis edenler bilmelidirler ki; Bu hesap yarýna kalsa da, kimsenin yanýna kalmayacaktýr."

7 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS Kargý HES'in açýlýþýný yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Herþeye raðmen Türkiye büyüyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "Her türlü istikrarýn bozulmaya çalýþýlmasýna raðmen, her türlü terör faaliyetlerine raðmen, hiç merak etmeyin, Türkiye büyümesine, Türkiye ilerlemesine ve Türkiye geliþmesine devam edecektir" dedi. Statkraft'ýn Kargý Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali'nin açýlýþýnda konuþan Yýldýz, 2015'in ilk yarýsýnda elektrik üretimine 10 milyar lira yatýrým yapýldýðýný ve enerji sektörüne 4,5 milyar dolarlýk doðrudan yatýrým saðlandýðýný belirtti. Yýldýz, bu yatýrýmlarýn devam edeceðini belirterek, "Biz, hiç bir zaman için hiçbir tehditten korkmadýk. Biz bu iþe yüreðimizi koyduk. Kusura bakmayýn bir avuç çapulcuya, biz bu ülkemizin hiçbir güzelliðini býrakmayýz" ifadelerini kullandý. 2015'in ilk yarýsýnda yaklaþýk 2 bin megavat güç devreye aldýklarýný söyleyen Yýldýz, bunun yüzde 90'ýnýn yenilenebilir enerji kaynaklarýndan olduðunu belirtti. Yýldýz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarýna ayýrdýðý payýn, Avrupa Birliði üyesi ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarýndan elde ettiði enerjinin tam iki katý olduðunu aktardý. Türkiye'nin ne kadar yerli kaynaklar kullanýlýrsa, o kadar daha az doðalgaz ithal edeceðine dikkati çeken Yýldýz, þöyle konuþtu: "Her bir HES'ten elde ettiðimiz enerji, her bir rüzgardan elde ettiðimiz enerji yurtdýþýndan ithal ettiðimiz doðalgazý önlüyor. Yalnýzca rüzgardan 850 milyon dolarlýk daha az doðal- gaz ithal ettik 2014 yýlýnda. Biz iktidara geldiðimizde, 12 bin 200 megavattan bu sistemi devraldýk yenilenebilir enerji kaynaklarýndan, þu anda 30 bin megavatlar civarýnda." Hiçbir yýlgýnlýða sebebiyet vermeden, hiçbir sýkýntýyý ön plana çýkartmadan yatýrýmlara devam edeceklerini ifade eden Yýldýz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz iþlerimizi yapmaya devam edeceðiz. Biz büyümemize devam edeceðiz. Bir yandan da onlar hak ettikleri cevabý alacaklar, þu anda da alýyorlar. Bunun bedelini canlarýmýzla beraber ödüyoruz. Ama ülkemizi hiç þüpheniz olmasýn ki, çocuklarýmýza daha güzel bir Kargý, daha güzel birçorum ve daha güzel bir Türkiye býrakacaðýz." Yýldýz, "Her türlü istikrarýn bozulmaya çalýþýlmasýna raðmen, her türlü terör faaliyetlerine raðmen, hiç merak etmeyin, Türkiye büyümesine, Türkiye ilerlemesine ve Türkiye geliþmesine devam edecektir" diye konuþtu. Ýnþaatý üç buçuk yýl süren Kargý Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali, 102 megavatlýk kurulu gücüyle 470 gigavatsaat elektrik üretecek. Statkraft CEO'su Christian Rynning Tonnesen de törende yaptýðý konuþmada, Türkiye'deki yatýrýmlarýnýn 20 ülkeye yayýlan faaliyetleri arasýnda stratejik önemde olduðunu belirtti. Siirt'te devam eden hidroelektrik santrali projesiyle Türkiye yatýrýmlarýnýn sürdüðünü dile getiren Tonnesen, þöyle devam etti: "Statkraft'ýn bugün 20'yi aþkýn ülkede 4 bin 200 çalýþanýyla devam ettirdiði faaliyetleri arasýnda, Türkiye'deki yatýrýmlarý çok önemli bir yere sahip. Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinin ve enerji ihtiyacýnýn ne kadar büyük olduðunu biliyoruz. Bu kapasiteyi, çevreye saygýlý bir þekilde ve yatýrýmýn yapýldýðý bölgedeki halkýn ekonomik geliþtirmesine katkýda bulunarak geliþtirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adana'daki yatýrýmýmýzýn ardýndançorum'da açtýðýmýz Kargý Kýzýlýrmak HES'le birlikte, Türkiye'deki yatýrýmlarýmýzý yeni bir evreye taþýdýk." (A.A.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Kargý HES in açýlýþýna katýldý. (Foto: ÝHA 486 projeye 57 milyon hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. TKDK tarafýndan bugüne kadar toplam 14 çaðrýya çýkýldýðýný, Çorum Ýl Koordinatörlüðü'ne 768 adet proje baþvurusu yapýldýðýný, ilk 13 çaðrýda alýnan projelerden 486 adeti ile kurum tarafýndan sözleþme imzalanarak faaliyete baþlamalarýnýn istendiðini belirten Milletvekili Uslu, 14. çaðrýda alýnan 16 adet projenin ise, il koordinatörlüðündeki incelemesinin tamamlanarak kurum merkezine gönderildiðini, 13 çaðrý toplamýnda ise 326 adet projenin hibe desteði ödemesinin tamamlandýðýný söyledi. Ýlk 13 çaðrý ile sözleþmeye baðlanan 486 proje neticesinde, Çorum'a ,31 TL toplam yatýrým saðlanacaðýný vurgulayan Uslu, bu projelerin tamamlanmasý ile ,40 TL hibe desteði verileceðini, bunun, ,09 TL.'lik kýsmýnýn ödendiðini kaydetti. Milletvekili Uslu açýklamasýnda, "14. Çaðrý kapsamýnda ise 17 proje müracaat etmiþ ve bunlardan 16 tane- si Kurum Merkezimize gönderilmiþtir. Bu 16 projeyi Kurum Merkezimizin onaylamasý ve Sözleþme imzalanmasý halinde Ýlimize ,85 TL. toplam yatýrým kazandýrýlmýþ olacaktýr. Bu 16 adet yatýrým projesinin tamamlanmasý durumunda ,42 TL. hibe ödemesi yapýlacaktýr. IPARD-1 Programý kapsamýnda desteklenen yatýrýmlar neticesinde 525 kiþinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Proje sahiplerinden 103'ü 40 yaþ altý genç faydalanýcý olup; kadýn faydalanýcý sayýsý 32 kiþidir. Yine projeler kapsamýnda 249 adet traktör ve adet makine-ekipmana hibe desteði verilmiþtir." dedi. Çapulculara bu ülkeyi býrakmayýz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, genel gündeme iliþkin deðerlendirme yaptý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Bir avuç çapulcuya bu ülkenin hiçbir güzelliðini býrakmayýz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Çorum un kargý ilçesinde yapýmý tamamlanan Hidroelektrik Santrali nin açýlýþýna katýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Bakan Yýldýz, Türkiye de her türlü istikrarýn bozulmaya çalýþýlmasýna raðmen, her türlü terör faaliyetlerine raðmen Türkiye nin büyümesine, ilerlemesine, geliþmesine ve geliþmesine devam edeceðini söyledi. Yýldýz, Hiçbir zaman için hiçbir tehditten korkmadýk. Biz bu iþe yüreðimizi koyduk. Bütün gönlümüzü koyduk. Kendimizden daha çok sevdiðimiz çocuklarýmýza daha güzel bir ülke býrakmak için hep beraber çalýþýyoruz. Kusura bakmayýn bir avuç çapulcuya bu ülkenin hiçbir güzelliðini býrakmayýz. Biz iþlerimizi yapmaya devam edeceðiz. Büyümemize devam edeceðiz. Bir yandan da onlar hak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ettiði cevabý alacaklar. Þuanda da alýyorlar. Bunun bu göreve tevdi edilmek durumundadýr. O safhaya bedelini canlarýmýzla ödüyoruz. Hiç þüpheniz olmagelmeden önce seçimle alakalý, hükümet kurma ile ilsýn yavrularýmýza daha güzel bir Türkiye býrakacaðýz. gili çalýþmalar yapýlýrken bunlarýn düþünülmesi labundan kimsenin þüphesi olmasýn diye konuþtu. zým. Bazý konularýn tercih olmadýðýný zorunluluk olaçýlýþýn ardýndan Bakan Yýldýz, gazetecilerin duðunu bilmemiz lazým. Bunlar Anayasanýn verdiði gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Kurulacak sezorunluluktan kaynaklanýyor. Baþbakanýmýz partilere çim hükümetin Enerji Bakanlýðýna MHP li veya hükümette yer almalarý için teklif götürdüðünde ilgichp li birisi getirildiðinde görüþleri sorulan Bakan li konuya biz yer almayacaðýz diyenler o zaman þayýldýz, Baþbakanýmýz bu konuyla alakalý açýklamahýslara veya milletvekillerine siyasi kimliði olanlara larýn yaptý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý olabu görevin teklif edilmesidir. Bu teklif olmasa da bu rak yalnýzca bakanlýðýmýz olarak söylüyorum CHP bir zorunluluktur. Niçin teklif ediyorsunuz derseniz ve MHP den herhangi bir arkadaþýmýzýn görevi kabul bunun cevabý nettir. Anayasal zorunluluktur. Kurullaetmesi halinde Türkiye nin yönetimi adýna, Türkira riayet etmek hepimizin görevi HDP de bunun soye nin hükümetinin devamý adýna ben o göreve kennucudur dedi. dilerine tabi ki tevdi edeceðim. Kabul etmiyor olmabakan Yýldýz, sorularýn ardýndan HES inþaatýnlarý halinde mutlaka bir baþkasýna da bu görevi her da bir süre sonra kaldýktan sonra havayolu ile Ankabirimiz devretmek durumundayýz. Makamlar geçici ra ya hareket etti.(ýha) ama Türkiye nin büyümesi, ilerlemesi, geliþmesi inþallah devamlý olacak. Þahýslar, isimler her zaman ön planda deðildir. Önemli olan ülkemizin iþleridir. CHP li ve MHP li bir arkadaþýmýz bu görevi kabul ettiðinde yarýn veya bir sonraki gün bu görevi kendilerine devredeceðiz. Bunlar kesintiye uðramaz iþler devam edecek ifadelerini kullandý. Bakan Yýldýz, Seçimlerde aday ol- Bakan Yýldýz, sorularýn ardýndan HES inþaatýnda bir süre sonra kaldýktan sonra havaymayý düþünüyor muolu ile Ankara ya hareket etti. (Fotoðraflar: ÝHA) sunuz? yönündeki soruya ise, Bizim þahýslarla ilgili herhangi bir tasarrufumuz söz konusu olmaz. Bizler bu davaya gönül vermiþ insanlarýz. 13 yýldýr onurumuzla, þereçorum ANA BAYÝÝ fimizle yürüttüðümüz bu görevleri ancak bize tevdi edildiðinde, teklif edildiðinde o zaman yer alýrýz. Bununla alakalý þahsi bir tasarrufumuz þahsi bir isteðimiz söz konusu olmaz. Önemli olan ülkemizin bulunduðu sýkýntý, terör belasýndan ve kamburlarýndan kurtulmasý esastýr. Önemli olan ülkemizin geliþmesi olacaktýr sözleriyle yanýtladý. Bir gazetecinin "HDP lilerin seçim hükümetinde bakan olmasýna nasýl bakýyorsunuz?" yönündeki sorusuna da cevap veren Bakan Yýldýz, HDP, 7 Haziran seçimlerinde bir oy oraný ile gelmiþtir. Bir demokratik seçimle gelmiþtir. Ýster bunu temenni edelim, ister istemeyelim demokratik seçimle geldiler. Anayasanýn verdiði görevle kendilerine (Ç.HAK:2337) TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

8 8 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 TSO hizmet binasý inþaasý hýzlandý RECEP MEBET hizmet binamýzý 2016 yýlý sonuna kadar tamamlayarak faaliyete geçirmeyi planlýyoruz dedi. Sinpaþ Grup tarafýndan hazýrlanan projeye göre inþaa edilen TSO nun yeni hizmet binasýnýn çevreci konseptiyle dikkat çektiðini anlatan Karadaþ, Bu doðrultuda yeni hizmet binamýzda ve fuar kompleksimizde kendi elektrik enerjimizi üretmek için bir proje geliþerol Karadaþ tirdik diye konuþtu. Kurulacak güneþ enerjisi santrali ile TSO nun çevreci binasýnýn elektrik ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný dile getiren Karadaþ, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 2011 yýlý sonunda inþaasýna baþlanan yeni hizmet binasý projemizin tamamlanmasýyla birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý modern bir komplekse kavuþacak. Odamýz ýn 100. kuruluþ yýl dönümü projeleri arasýnda yer alan dev yatýrýmla, Çorum a yakýþýr bir sosyal tesis de kazandýrmýþ olacaðýz. TSO nun büyüyen yapýsýnýn getirdiði ihtiyaçlarýn yanýnda, Çorum'un ve bölgenin ihtiyaçlarýnýn da gözetildiði bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yaklaþýk 3 bin metretso, modern bir hizmet binasýna kavuþacak. kare alan üzerine kurulan binamýz toplamda 9 bin metrekare hizmet alanýna sahip olacak. Çalýþma alanlarý, iç avlular ve yeþil mekanlarý ile dikkat çeken kompleksimizde 500 kiþilik modern bir konferans salonu, 200 kiþilik meclis toplantý salonu ve komisyonlarýn toplantýlarýný yapabilecekleri 12 adet salon, sosyal tesis, restoran ve otopark alaný yer alacak. Böylece hizmetlerimizi, toplantý ve etkinliklerimizi daha rahat bir ortamda gerçekleþtirme imkanýna Hizmet binasý çevresinde de çeþitli düzenleme çalýþmalarý yapýldý. kavuþacaðýz. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) yeni hizmet binasý inþaasý hýz kazandý. TSO Fuar Kompleksi bahçesinde yapýmý süren yeni hizmet binasýnýn dýþ cephe çalýþmalarýna geçildi. Devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýðýmýz TSO Meclisi ve Ýnþaat Komisyonu Baþkaný Erol Karadaþ, çatý yalýtýmý ile elektrik ve sýhhi tesisat iþlerinin de devam ettiðini söyledi. Yýl sonuna kadar binanýn fiziki gerçekleþme oranýnýn yüzde 75 e ulaþacaðýný belirten Erol Karadaþ, Yeni Erol Karadaþ, Yeni hizmet binamýzý 2016 yýlý sonuna kadar tamamlayarak faaliyete geçirmeyi planlýyoruz dedi. Mimar Sinan dan bozuk tretuar tepkisi RECEP MEBET Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, elektrik hatlarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarý sýrasýnda bozulan tretuarlar ve ortaya çýkan manzaradan þikayetçi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Ramazan Bayramý öncesinde baþlayan ve tamamlanan çalýþmalarýn ardýndan sokaklardaki kaldýrýmlarýn yürünemez hale geldiðini Elektrik hatlarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn ardýndan ortaya çýkan manzara tepkilere neden oldu. söylediler. Aradan geçen süreye Kaldýrýmlardan sökülen tretuar taþlarý ve parkelerin raðmen herhangi bir onarým çalýþmasý yapýlmamasýna her geçen gün daha da deforme olduðuna iþaret eden tepki gösteren vatandaþlar, yetkililere seslenerek acilen bazý duyarlý vatandaþlar ise oluþan ziyana dikkat çekdüzenleme yapýlmasýný istediler. erek bir an önce çalýþma yapýlmasý gerektiðini ifade Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) yeni hizmet binasý inþaasý hýz kazandý. Su sayaçlarý deðiþiyor RECEP MEBET meyen abonelere 1.647,00 TL para cezasý verilmesi hükme baðlanmýþtýr. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü, 10 yýllýk damga süýlgili yasa ve yönetmelikler gereði resini dolduran su sayaçlarýnýn deðiþimi 10 yýllýk damga süresini dolduran su sakonusunda çalýþma baþlattý. yaçlarýnýn 2015 yýlý sonuna kadar deðiþiminin veya kalibrasyonunun yapýlmabelediye Baþkan Yardýmcýsý Alper sý zorunluluðu getirilmiþtir. KalibrasZahir imzasýyla su abonelerine gönderiyon ücreti 10 metreküpe kadar olan salen resmi yazýda, sayaç deðiþiminin koyaçlarda 50,00 TL, 10 metreküp ve üzeþullarý ve yapýlmasý gerekenler anlatýlri büyük sayaçlarda 65,00 TL'dir. dý. Bu nedenle ilgili yasa gereði su saaçýklamada þu ifadelere yer verilyacýnýzýn deðiþtirilmesi ve kalibrasyodi: nunun yaptýrýlmasý için 30 gün içerisin Su kayýp ve kaçaklarýnýn önüne Alper Zahir de Belediyemiz Su ve Kanalizasyon geçilmesi amacý ile Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'ne müracaat etmeniz gerekbakanlýðý nýn yayýnlamýþ olduðu 8 Mamektedir. yýs 2014 tarihli ve sayýlý resmi gazetede yaön ödemeli elektronik kartlý su sayacýna geçilyýnlanarak yürürlüðe giren Ýçmesuyu Temin ve Damesi durumunda, yeni bir kartlý sayaçla müracaat etðýtým Sistemlerindeki Su Kayýplarýnýn Kontrolü Yötiðinizde 25 metreküp ücret ödemeden sayacýnýza su netmeliði ve 3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanunu yüklemesi yapýlacaktýr. Ayrýca ayný abonedeki su kapsamýnda 10 yýllýk damga süresini doldurmuþ su depozitiniz de iade edilecek ve bu iþlemler karþýlýsayaçlarýnýn günümüz teknolojisi ile uyumlu hale ðýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. getirilmesi zorunlu kýlýnmýþ olup sayacýný deðiþtir- Bahçeli Gýda nýn yeni þubesi yarýn açýlýyor RECEP MEBET Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Eþref Hoca Þubesi yarýn saat de açýlýyor. Hizmette 19 yýlý geride býrakan Bahçeli Gýda nýn yeni þubesi, Üçtutlar Mahallesi Eþref Hoca Caddesi numara 30/A da açýlacak. Çorum daki 6. þubelerini hizmete sunmaya hazýrlandýklarýný belirten Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Yücel Þen, Cuma Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi Eþref Hoca Þubesi yarýn saat de açýlýyor. günü gerçekleþecek Eþref Hoca Þubesi açýlýþýmýza uygulayacaðýz diye konuþtu. tüm Çorum halkýný bekliyoruz dedi. Ýndirimlerden yararlanmak isteyenlerin Merkez, Eþref Hoca Þubesi açýlýþý nedeniyle indirim Bahabey, Ata, Mehmet Akif Ersoy, Karþýyaka ve Eþref kampanyasý düzenlediklerini de belirten Yücel Þen, 28 Hoca þubelerine uðramalarýnýn yeterli olduðunu dile Aðustos - 7 Eylül 2015 tarihleri arasýnda geçerli olacak getiren Yücel Þen, açýlýþa özel kampanyalarýna tüm kampanya çerçevesinde 97 ayrý üründe özel indirimler

9 Yeni yönetmelik olumlu geliþmelerle dolu Kutsal topraklardan PKK ya dualý tepki Ülkemizden Suudi Arabistan'a giden ilk hacý kafilesi, kutsal topraklarda yaptýðý dualarda terörü lanetledi, Türkiye'de okuduklarý hatimleri þehit olan polis ve askerlerin ruhuna hediye etti Türkiye'den hacý olmak için kutsal topraklara giden ilk hacý kafilesi, son dönemde artýþ gösteren terörü lanetledi. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nýn kabrinin de bulunduðu Suudi Arabistan'ýn Medine þehrindeki Ravza-i Mutahhara'da ve Uhud Savaþý'nýn yapýldýðý alanda el açýp dua eden hacýlar, daha önce okuduklarý Kur'an-ý Kerim hatminin duasýný da yaptý, þehitlerin ruhuna hediye etti. Alwaha Turizm ile hac vazifesini yapmak üzere Suudi Arabistan'a giden Ýstanbul, Ankara, Antalya, Balýkesir, Manisa ve Düzce'den toplam 720 hacý, ülkemizdeki terör olaylarý nedeniyle þehit düþen asker ve polisleri unutmadý. Mekke'den önce Medine'de Mescid-i Nebevi'de ibadetlerine devam eden hacý kafilesi, Kuba Mescidi, Mescid-i Kýbleteyn, Baki Mezarlýðý, Uhud Þehitliði, Bedir Þehitliði ve Hendek Savaþýnýn yapýldýðý yerleri ziyaret etti. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basýn Kartý Komisyon Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, Yeni Basýn Kartý Yönetmeliði'ni deðerlendirdiði açýklamasýnda, "Yeni yönetmelik, olumlu karþýladýðýmýz pek çok yenilik ve deðiþiklikler içeriyor." dedi. Basýn kartý müracaatlarýndaki bekleme sürelerinin Þevket Erzen kýsaltýlmasý baþta olmak üzere, getirilen kolaylýklarýn, basýn mensuplarý tarafýndan da memnuniyetle karþýlandýðýnýn altýný çizen Þevket Erzen, önceki gün Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren yeni yönetmeliðe göre, çok uzun olarak kabul edilen bekleme sürelerinin kýsaldýðýný, ayrýca engelli basýn mensuplarýnýn müracaat etmesi durumunda, basýn kartlarýný hiç beklemeksizin direkt olarak alabileceðini söyledi. Basýn iþ Kanunu kapsamýnda en az 5 yýlýný tamamladýðýný belgeleyen herkesin, müracaatý halinde bekleme süresiyle karþý karþýya kalmayacaðýnýn da önemli bir yenilik olduðuna vurgu yapan Erzen, "Yýllardýr içerisinde bulunduðumuz basýn camiasýnýn tüm sorunlarýný yakinen biliyoruz. Yaptýðýmýz tüm görüþme ve toplantýlarda dile getirdiðimiz hususlarýn, bugün çözülmüþ olmasýný görmek, bizi de fazlasýyla mutlu ediyor. Meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný yetkili makamlara taþýmakla ilgili sorumluluðumuzu özenle yerine getirmeye çalýþýyoruz. Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi olarak üstlendiðimiz görevin yaný sýra, Basýn Kartý Komisyonu'nda Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak görev almamýz da, Anadolu Basýný adýna kayda deðer bir diðer önemli geliþmedir." diye konuþtu. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basýn Kartý Komisyon Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, yeni deðiþiklikleri þu baþlýklar halinde sýraladý; 1. Gazetecilerin Basýn Kartý almak için beklemeleri gereken süreler kýsaltýldý. Böylece bekleme sürelerinin uzun olduðu yönündeki þikâyetler göz önünde bulundurularak ilgili düzenleme yapýlmýþ oldu. 2. Medya sektöründe çalýþan engellilere bekleme süresi aranmadan basýn kartý verilebilmesi imkâný getirildi. 3. Basýn Ýþ Kanunu kapsamýnda en az 5 yýl çalýþtýðýný belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basýn Kartý verilebilmesi imkâný getirildi. 4. Unvanlar ve kontenjanlarda standardizasyon saðlanarak unvan ve kontenjan karmaþasýna son verildi. 5. Basýn Kartý Komisyonunun yapýsý deðiþtirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapýya kavuþturuldu. Böylece sektörün her kesiminin Komisyonda geniþ temsili saðlandý. 6. Yerleþik uluslararasý basýn mensuplarýna verilecek Basýn Kartý kontenjaný artýrýldý. Daha fazla sayýda uluslararasý basýn mensubunun ülkemizde rahatça görev yapmasýnýn önü açýldý. 7. TRT ve Anadolu Ajansý (AA) bünyesinde Basýn Kartý alabilecek unvanlar artýrýldý. Ýlgili kurumlarda çalýþan uluslararasý basýn mensuplarýnýn kontenjan sýnýrlamasý sona erdirildi. Ayrýca bu kurumlarda Basýn Ýþ Kanunu'na tabii çalýþmayan basýn mensuplarýnýn da Basýn Kartý alabilmelerinin önü açýldý. 8. Basýn Kartýna uluslararasý standartlara uygun olarak 3 yýllýk geçerlilik süresi getirildi. Mescid-i Nebevi'de ve Uhud Savaþý'nýn yapýldýðý yerde bir araya gelen Türk hacýlar, Manisa Minder Turizm Þirketi Din Görevlisi Harun Yüksel'in yaptýðý duaya kalpten katýldý. Din görevlisi Harun Yüksel, "Ya Rab, sana okunan Kur'anlar hürmetine, ülkemize musallat olan, memleketimizi bölmeye çalýþan iç ve dýþ mihraklarý, zalimleri, terörü lanetliyor ve bu felaketlerden sana sýðýnýyoruz. Bunlarý da sana havale ediyor ve kahhar isminle kahretmeni diliyoruz" diye dua etti. Mescid-i Nebevi'den sonra Uhud Savaþý'nýn yapýldýðý alanda bir Hacýlar Türkiye'de okuduklarý hatimleri þehit olan polis ve askerlerin ruhuna hediye etti kez daha ellerini semaya açan hacýlar, Türkiye'de daha önce okunan onlarca hatmi þerifin duasýný yaptý. Yapýlan hatimlerin her biri ülkemizde terör eylemleri sonucu þehit olan asker ve polislerin ruhlarýna hediye edildi. Türkiye'de ailelerin ocaðýna ateþ düþüren, tüm milletin yüreðini daðlayan terör olaylarýnýn son bulmasý ve ülkenin huzura kavuþmasý temenni edildi. Uhud programýna Ýzmir'den Akyol, Balýkesir'den Hacet, Manisa'dan Minder, Düzce'den Hidayet Turizmin hacýlarý katýldý. Türkiye'nin ilk hacý kafilesi olarak Suudi Arabistan'a gittiklerini söyleyen Hacet Turizm Genel Müdürü Zekai Öztürk, hac sürelerinin toplam 37 gün süreceðini belirtti. 9 gün Medine programlarýnýn bulunduðunu kaydeden Zekai Öztürk, þunlarý söyledi: "Medine programýmýz maneviyat dolu geçiyor. Sohbetlerimiz, gezilerimiz oluyor. Türkiye'de okunan hatimlerimizin dualarýný yapýyoruz. Bu arada en önemli gündemimiz olan terör belasýndan kurtulmamýz için Allah'a dua ettik. Terörü ona havale ettik." RAM geçici olarak taþýndý Tahir Demir Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü (RAM) kýsa süreliðine Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu B Blok binasýnda hizmet verecek Yýlý Devlet Yatýrým Programýnda yer alan Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü nün þartlara uygun olarak yeniden yapýlacaðýný belirten RAM Müdürü Tahir Demir, Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü ilk olarak 1984 tarihinde Ticaret Meslek Lisesi Binasýnda hizmete açýlmýþ 1989 yýlýna kadar ayný binada hizmete devam etmiþtir. Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü, 1989 yýlýnda Kale Ýlkokulu ek binasýna taþýnmýþ ve burada 1998 yýlýna kadar hizmet vermeye devam etmiþtir. 11/09/1998 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi No:26 da bulunan yeni hizmet binasýna taþýnan Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü 2013 Yýlý Devlet Yatýrým Programýnda yer almýþ olup zemin + 2 kat halinde çaðýn þartlarýna uygun olarak tekrar yapýlacaktýr. Yeni binamýz yapýlana kadar Gülabibey Mah. Küçükabdullah Cad. No:67 adresinde bulunan Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu B Blok binasýnda hizmetine devam edecektir. dedi. PERÞEMBE 27 AÐUSTOS Kültür Park ta bir araya gelen çok sayýda vatandaþ, polis kontrolünde konvoy düzenledi. Þehitlere Saygý Konvoyu BURAK YALÇIN Son günlerde artan terör olaylarý nedeniyle Çorum da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup Þehitlere Saygý Konvoyu düzenledi. Kültür Park ta bir araya gelen çok sayýda vatandaþ, polis kontrolünde hareket ederek Gazi Caddesi nden baþlayarak, Çorum Þehitlik Anýtý na ulaþtý. konvoya çevredeki vatandaþlar ve diðer araç sürücüleri de destek verdi. Þehitlere Saygý Konvoyu nu organize eden Sedat Kaya, TEMAD þehitlere mevlit okuttu YÜKSEL BASAR Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði(TEMAD) Çorum Þubesi Baþkanlýðý nca þehitlerimiz için mevlid-i þerif okutuldu. Çakýr Camii'nde dün ikindi namazý öncesi okunan mevlid-i þerife TEMAD Ýl Baþkaný Ertan Karabýyýk ve yönetim kurulu ile birlikte vatandaþlar katýldý. Mevlitte vatandaþlara gülsuyu ve çikolata ikram edildi. Son günlerde artan terör olaylarýný kýnamak ve þehitlerimize saygý amaçlý bir konvoy yapýyoruz. Vatanýmýzýn ve milletimizin bölünmez bütün- Þehitlere Saygý Konvoyu nu organize eden Sedat Kaya. lüðü için görev yaparken þehit düþen asker, polis ve vatandaþlarýmýza yüce Allah tan rahmet, kederli ailelerine sabýrlar diliyoruz. Türk Mevlitte vatandaþlara gülsuyu ve çikolata ikram edildi. Milleti nin baþý sað olsun dedi. Þehitlik te yapýlan duanýn ardýndan konvoy þehir turu yaptý. Lisans tamamlamayý baþardýk Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk-Sen'in kazanýmý olan lisans tamamlama baþvurularýnýn baþladýðýný duyurdu. Sendikanýn yoðun çabalarýyla elde edilen lisans tamamlama tercihlerinin baþladýðýný belirten Lafcý, lisans tamamlamaya baþvuranlara 20 tercih yapma hakkýnýn verilmiþ olmasý, uzaktan eðitim tercihlerinin yanýnda örgün eðitim tercihlerinin bir arada sunulmasý ile lisans tamamlamanýn çok seçenekli olmasýnýn mücadelenin sonucu olduðunu ifade etti. Yüksek Öðretim Kurulu Yürütme Kurulunca Saðlýk Alanýnda Lisans Tamamlama Programlarý tercih ve yerleþtirme iþlemleri için alýnan kararlar ve önemli noktalar hakkýnda açýklama yapan Lafcý, þöyle dedi: 1. Adaylar en az 1 en fazla 20 tercih yapabilir, 2. Yerleþtirme iþleminin adaylarýn ön lisans not ortalamalarýnýn 2 ile çarpýlarak elde edilen puanlara göre sýralanarak yapýlmasýna, 2015 yýlýnda yerleþen adaylarýn bir sonraki yýl yerleþtirme iþlemine baþvurmalarý halinde ön lisans not ortalamalarýnýn 1 ile çarpýlarak yerleþtirme iþlemine alýnacaktýr. 3. Yerleþtirme iþlemleri adaylarýn beyaný üzerinden yapýldýðýndan kayýt sýrasýnda adaylarýn mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarýnýn yerleþtikleri üniversite tarafýndan kontrol edilerek kayýtlarýnýn yapýlmasýna, kendi lehine yanlýþ beyan veren adaylarýn yerleþtirmeden doðan haklarýný kaybetmesine neden olacaktýr. 4. Kayýtlarýn Eylül 2015 tarihleri arasýnda ilgili yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlmasýna, bu süre içerisinde kayýt için baþvurmayan Hacý Nuri Lafcý veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylarýn kayýt haklarýný kaybetmesine neden olacaktýr. 5. Saðlýk alanýnda lisans tamamlama programlarýnýn her yýl katký payý ve öðrenim ücretine iliþkin alýnan Bakanlar Kurulu kararýnda yer almadýðýndan adaylarýn söz konusu lisans programlarýna iliþkin belirlenen katký payý/öðrenim ücretini ödemelerine karar verilmiþtir.

10 10 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 OSB altyapý iþi ihaleye çýkýyor AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Organize Sanayi Bölgesi alt- kriterlerini de kapsayan ihale doküma- alaný ve isteklilerde aranýlan yeterlik yapý iþlerinin ihaleye çýkacaðýný açýkladý. duyurdu. ný esaslarý dahilinde ihale edileceðini Bekiroðlu, yaptýðý açýklamada; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn fiyatlarý ve birinci keþif bedeli üzerin- Söz konusu iþlerin 2015 yýlý birim kredi desteði ile Müteþebbis Heyet Baþkanlýðý'nýn sorumluluðu altýnda yapýla- çýkarýlacaðýný bildiren Bekiroðlu, iþin den kapalý zarf teklif usulü ile ihaleye cak olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin yaklaþýk 215 hektar ilave alaný- 30 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanmasýnýn öngörüldüðünü kaydetti. na ait, 2015 yýlý birim fiyatlarý ile TLbirinci keþif bedelli yol, Bekiroðlu, ihalenin 17 Eylül 2015 içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur suyu inþaatlarýndan müteþekkil altyapý yacak Ýhale Komisyonu marifetiyle ger- Rumi Bekiroðlu günü saat 10.00'da Bakanlýkta toplanapým iþinin, Bakanlýkça belirlenen ihale usulü, ihale çekleþtirileceðini sözlerine ekledi. Emek ve Demokrasi Platformu nda barýþ paneli Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafýndan 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle yapýlan açýklamada, "Barýþýn dili savaþý susturmalý!" denildi. Dünya Barýþ Günü etkinlikleri kapsamýnda bugün saat 18.00'de Hacý Bektaþ-ý Veli Vakfý'nda, CHPAnkara Milletvekili Necati Yýlmaz, HDP Ýstanbul Milletvekili Turgut Öker, EMEP Genel Baþkaný Selma Gürkan, KESK Örgütlenme Sekreteri Ýlhan Yiðit, Hacý Bektaþý Veli Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez ve Halkevleri Genel Baþkan Yardýmcýsý Samut Karabulut'un katýlýmý ile barýþ konulu panel gerçekleþtirecek olan Platform, ardýndan Hasan Karayol'un seslendireceði barýþ türkülerini dinleyecek. "Çocuklarýmýz ölmesin barýþ hemen þimdi." diyen Platform üyeleri, açýklamalarýnda þunlarý dile getirdiler; "1 Eylül 2015 Türkiye'sinde Dünya Barýþ Günü'nde Barýþ Gününüz kutlu olsun diyebiliyor muyuz? Ülkemiz yeniden yangýn yerine döndü. Çatýþma, gözyaþý ve acý dört bir yanýmýzý sardý. Böylesi bir ortamda giriyoruz Dünya "Barýþ" Günü'ne ABD gibi küresel emperyalist güçlerin isteði ve yönlendirmesiyle, uzun süredir Suriye ve Irak'ta savaþ sürüyor. Hala kadýnlar, çocuklar, Sonbahar Sonbahar, kimine hüznün her duygu bilançosunda açýk verdiren yazarkasasýdýr. Fiþlerle açýða çýkan, faturalarla gözden nihan olan, makbuzu hep melankoliden yana kesen ve beyannamesini özleyiþin asýk suratlý vergi tahsildarýna teslim eden bir mevsim Ruhun teselli ihtiyacýný harçlýktan, emekli ikramiyesine kadar geniþ bir yelpazede isteyen, uman, dileyen her muhtacýn yapýþtýðý ve kendi gönül masasýna konumlandýrmak istediði bir yazarkasa gençler ölüyor, sakat kalýyor, salgýn hastalýklar, evsizler, sýðýnmacýlar çoðalýyor. Çaðdýþý cihatçý IÞÝD vb. örgütler en çok kadýnlarýn hayatýný cehenneme çeviriyor, Ortadoðu halklarýna dünyayý dar ediyor. Milyonlarca savaþ maðduru çok kötü koþullarda hayatlarýný sürdürmeye çalýþýyor, binlercesi, çýktýðý umuda yolculuk adý verilen göç yollarýnda can veriyor. En tepedeki demokrasi tanýmaz, iktidar saplantýlý akýl, Suriye'deki savaþa nasýl benzin döktüyse, ülkemizde de çatýþmalarý baþlatýp büyüterek, kan ve gözyaþý üzerinden iktidarýný sürdürmeye çalýþýyor. Her yer yanýyor, yüreklerimiz de! Yüksek katýlýmlý Haziran genel seçimlerinde çýkan sonuç Saray'dakinin tüm hesaplarýný alt üst etti. Huzuru ve istikrarý 400 vekil þartýna baðlayanlar, istediklerini alamayýnca zor kullanmaya baþladýlar! Son yýllarda tüm ülkeye iyi gelen çatýþmasýzlýk bitirildi. Ülkenin güzel gençleri Suruç'ta katlettirildi. Silopi, Tatvan, Nusaybin, Lice, Silvan, Varto'da büyük çatýþmalar yaþandý, ortalýk kan gölüne döndü. Hastaneler, saðlýk çalýþanlarý saldýrýya uðradý, aciller dahil saðlýk hizmetlerine eriþim saðlanamadý. Hüsnü Salih CENAN Sonbahar Senfonisi Ýhtimallerin kerrat cetvelinden, dibi meçhul bekleyiþlerin hesap makinesine kadar her hesap-kitap aleti ve cihazýna ve hatta bu iddiada olan herkese ve her þeye saç baþ yolduran, iflas naralarý attýran bir tuhaf makine Makineleþemeyecek hislerin, belli bir mevsim mekanizmasý halinde özleþtirildiði ve sistemleþtirildiði bir makine Nasip ve anlayýþ meselesi Kimilerinin de kendine, kendini itiraf etme isteðinin vergi mükellefliðinde, ürkek ve hasis tavýrlarla vergi üstüne vergi kaçýrdýðý bir nefsanî tatmin alanýdýr sonbahar Ama bu tutumlar bir gün elbette sonbaharýn yeminli mali müþaviri demek olan kýþtan sert bir azar iþitecek ve korkularýnýn Versay Sarayý'na mutlaka ve mutlaka merhamet tanýmaz ölçü ve bedellerle haciz getirecektir. Bu abd-i âcize göre ise sonbahar, manevi bir hasat mevsimidir. Kafamdaki gafletin ayrýk otlarýný koparýp, ruhumun ayna berraklýðýndaki ebediyet tarlasýndan temizlediðim bir mevsim O Bu savaþ bizim savaþýmýz deðil, savaþa mecbur olan AKP'nin ve halka raðmen yönetim darbesi yaparak anayasal suç iþleyen Saray'ýn savaþýdýr. Bu çýlgýnlýkta ýsrar etmek ülkemizi çýkmaz bir felakete sürükleyecek, halklarýmýzý hedef haline getirecektir. Ortadoðu iç savaþlarla, etnik ve dini boðazlaþmalarla debelenirken, Türkiye de bu kaosun parçasý olarak Reyhanlý'da, Roboski'de, Suruç'ta yaþanýlanlar gibi daha büyük acýlarla yüz yüze kalacaktýr. Bizler, bir can daha yitmesin, salgýn hastalýklar, sakatlýklar toplu ölümler olmasýn, insanlar evlerini terk etmesin, doðaya kýyýlmasýn diye bu çýlgýnlýðý durdurmak istiyoruz. Dahasý Suruç Katliamý'ný gerçekleþtirenlerin, Ortadoðu'da savaþ suçu iþleyenlerin, cihatçý çeteleri besleyenlerin ortaya çýkarýlýp cezalandýrýlmasý gerektiðini söylüyoruz. Akan kan, topraða düþen canlar üzerinden iktidar ve oy hesabý yapanlarý bin kez lanetliyoruz Bizler, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaþý dýþýnda bir sonuç üretmeyen savaþ/þiddet odaklý politikalarýn derhal terk edilmesini, barýþçýl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adýmlarýn acilen atýlmasýný istiyoruz. Barýþa dair tüm çabalar, eylemler yaþamsaldýr. Ülkenin dört bir yanýnda barýþý sahiplenecek ve barýþa ses vereceðiz. Bu yýl 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde alanlara çýkmak, ses çýkartmak, halka gerçekleri anlatmak her zamankinden daha önemli ve anlamlýdýr. Hiçbir zaman unutulmasýn ki, bu ülkedeki darbelerin, savaþlarýn ve ekonomik krizlerin bedelini halkýmýz ve emekçiler ödemektedir. Savaþ naralarý atanlarýn çocuklarý deðil, yoksul halkýmýzýn çocuklarýnýn kaný akýtýlmaktadýr. Bu nedenle demokrasi için, barýþ için, adalet için mücadeleyi duraksamadan sürdürmeliyiz, sürdüreceðiz. Bunun için 1 Eylül'de ülkemizin dört bir yanýnda gerçekleþecek barýþ etkinlikleri içinde olacak, saray darbesini ve savaþý durdurmak için sesimizi daha çok yükselteceðiz. Tüm yurttaþlarýmýzý barýþ için ses vermeye, gerçekleþtireceðimiz barýþ eylem ve etkinliklerine katýlmaya çaðýrýyoruz. Kirli hesaplara kurban edilecek bir tek canýmýz bile yok. Barýþýn iyileþtirici gücüne hepimizin ihtiyacý var." Fikrin Ýleri Ufuklarýnda Müftü Bayram Çelik in Çankýrý nýn Eldivan ilçesine tayini çýkmasýndan dolayý veda yemeði verildi Kargý Müftüsü ne veda yemeði Kargý ilçesinde 7 yýldýr görev yapan Müftü Bayram Çelik in, Çankýrý nýn Eldivan ilçesine tayini çýkmasýndan dolayý veda yemeði verildi. Yemeðe Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, daire amirleri, kurum müdürleri, imamlar ve yüzlerce kiþi katýldý. Yemekte konuþan Müftü Çelik, Ýlçemizi ve insanlarýný çok sevdim.þirin ilçemizi ve sizleri özleyeceðim. diyerek helallik istedi. Belediye Baþkaný Zeki Þen ise, Yýllardýr ilçemizde hizmet veren Müftü beye çok teþekkür ederiz. Yeni çalýþma yerinde de kendisine baþarýlar dilerim. dedi. Konuþmalarýn ardýndan Kaymakamý Erdoðan ve Baþkan Þen, Müftü Çelik e, ilçe anýsý olarak çeþitli hediyeler verdiler. (Kargý-Havadis) aynadan gerek gayret suyu, gerek hasret köpüðü, gerek sabýr sabunu ve gerekse gönül kaný geçirip, umutlarýmla duruladýðým bir mevsim Kaldýrýmlar nasýl yollardan býkýp, onlardan kopup enginlere taþmak niyetiyle, onlarý bir otomobil kývraklýðýyla sollayamazlarsa, insan da sonbaharýn hüzün raylarý dýþýna duygu vagonunun eteklerini yayamaz. Yaymaya kalksa, acizliðin buz kavlý kibriti tutuþturur bu haylaz eteði Zaten hangi insanýn baðrý, bu buz kasasý içinde alevden bir ejderhaya dönüþmemiþtir ki? Ve yine zaten insanýn bu tuhaf duygusu bir vagondur, baþý çeken kader ise bir lokomotif Makinistin paþa gönlü bilir Sonbaharý anlamak için cehennemde bile mýþýl mýþýl yanmayý ve ateþi bir ortopedik yatak gibi benimseyebilmeyi öðrenmeliyiz. Zira bu mikrofonda ne fýsýldarsak, diðer mevsimlerin hoparlörlerinden de o fýsýltýlarýn gitar solosunu iþiteceðiz. Penguenlere Þimal Kutbu hakkýndaki fikirleri sorulsaydý, ne gibi bir cevap vereceklerdi, yüzsüz þikâyet nutuklarýndan baþka? Demek ki þikâyetin arseniðini anlayýþýn pastörize sütüne çevirmek istiyorsak, bu sonbahara teslim olmak þart Onu bir þifa þurubu gibi, kabullenme fondipine tabi tutmak ve teslim olmak, teslim olmak Kendisini ýsýran sivrisineklerden plaka numaralarýný isteyen ve onlarý Bataklýk Þube Müdürlüðüne dilekçeyle þikâyet etmeye teþebbüs eden bir deli olmak yerine, sonbaharýn her halini bir bukalemun kývraklýðýyla gönlümüzün derisine gökkuþaðý cinsinden nakþetmeliyiz. Müftü Çelik e, ilçe anýsý olarak çeþitli hediyeler verildi. Türkiye'de yapý ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü %28,4 azaldý, yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %19,4 azaldý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da 2015 yýlýnda yapý ruhsatý verilen daire sayýsý 5726, Tokat'ta 1666, Çorum'da 1349, Amasya'da 878 oldu yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %27,4, yüzölçümü %28,4, deðeri %22,9, daire sayýsý %27,7 oranýnda azaldý. Yapý ruhsatý verilen binalarýn 2015 yýlý Ocak- Haziran aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 89,6 milyon m² iken; bunun 48,5 milyon m2'si (%54,1) konut, 23,6 milyon m2'si (%26,4) konut dýþý ve 17,5 milyon m2'si (%19,5) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Kullanma amacýna göre 63,2 milyon m² (%70,5) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 8,5 milyon m² (%9,5) ile ofis (iþyeri) binalarý izledi. Yapý sahipliðine göre, özel sektör 73,8 milyon m² (%82,4) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 14,4 milyon m² (%16,1) ile devlet sektörü ve 1,4 milyon m² (%1,5) ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 423 bin 360 dairenin 388 bin 356'sý özel sektör, 28 bin 107'si devlet sektörü ve 6 bin 897'si yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý. Ýllere göre 20,4 milyon m2 (%22,7) ile Ýstanbul en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u, 7,8 milyon m² (%8,7) ile Ankara, 3,7 milyon m² (%4,1) ile Ýzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Muþ, Kargý ya ilçe yetkilileri katýldý yapý kullanma ruhsatý verildi Hakkari ve Þýrnak oldu. Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 101 bin 352 adet (%23,9) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 31 bin 888 adet (%7,5) ile Ankara ve 19 bin 544 adet (%4,6) ile Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile Hakkari, Muþ ve Artvin oldu. Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %19,4 azaldý 2015 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn bina sayýsý %26,8, yüzölçümü %19,4, deðeri %13,8, daire sayýsý %16,6 oranýnda azaldý. Yapý kullanma izin belgesi verilen binalarýn 2015 yýlý Ocak-Haziran aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 67,8 milyon m2 iken; bunun 40,8 milyon m²'si (%60,2) konut, 16,0 milyon m2'si (%23,6) konut dýþý ve 11,0 milyon m2'si (%16,2) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Kullanma amacýna göre 50,9 milyon m² (%75,1) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 7,9 milyon m² (%11,7) ile ofis (iþyeri) binalarý izledi. Yapý sahipliðine göre, özel sektör 59,9 milyon m² (%88,4) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 5,9 milyon m² (%8,8) ile devlet sektörü ve 1,9 milyon m² (%2,8) ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 351 bin 210 dairenin 326 bin 722'si özel sektör, 15 bin 839'u devlet sektörü ve 8 bin 649'u yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý. Ýllere göre 12,2 milyon m2 (%18,0) ile Ýstanbul en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 7,5 milyon m² (%11,1) ile Ankara, 3,9 milyon m² (%5,8) ile Ýzmir izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Ardahan, Hakkari ve Muþ oldu. Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 73 bin 351 adet (%20,9) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 32 bin 226 adet (%9,2) ile Ankara ve 23 bin 545 adet (%6,7) ile Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile Hakkari, Muþ ve Ardahan oldu.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:14 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Ýlmin fazîleti, (nâfile) ibâdetin fazîletinden daha hayýrlýdýr. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Afyonkarahisar'ýn kurtuluþu (1922) - Olaþ Zaferi (1696) - Þam-Medine (Hicaz) demiryolunun açýlýþý (1908) Zamlarý Sevdiniz mi? Yirmi yýlý aþkýn bir zamandan beri memura sendika hakký verildi. Bundan sonra çeþitli sendikalar kendi görüþlerine uygun sendikalara üye oldular.. Memur elbette menfaatini ve alýn terinin karþýlýðýný almak ister. Ýki yýlda bir yapýlan sözleþmelerde son noktayý hakem heyeti koyar. Memurun bu noktada fazla bir zorlamasý olmaz. Hükümetin dediði olur Mesele böylece kapanýr.. Yüksek talepler havada kalmaða mahkumdur. Bu yeni anlaþmada böyle oldu. Ülke seçime gidiyor. Önümüzdeki yýl de Ýþte böyle VEFAT EDENLER 1-Eski Belediye meclis üyesi Rýza DEMÝR- CÝ"nin kayýnpederi, Hasan DEMÝRCÝ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Emekli memura da seyyanen 100 lira zam.. Seçimden önce SSK ve Bað-kur emeklisine bin liraya kadar olanlara yüz lira verilirken, memura katagori þartý aranmaksýzýn yüz lira veriliyor.. Emekli ne yapsýn? Sesi çýkmaz.. Ay ortasýný bulmak için çýrpýnýr durur. Ýktidar olamayan partiler emekliye bazý vaade bulunmuþlardý. Ama, iktidara gelemedikleri için bu olmadý. Emekli hayatý zordur. Bu yüzden yüzlerce insanýmýz ikinci iþte çalýþmaktadýr. Çalýþamayanlarda kýt kanaat geçinmektedirler. Sene baþýnda emekliyle dalga geçer gibi, hükümet yirmi küsür lira zam vermiþti. Seçime yakýn buna bir iyileþtirme getirerek yüz lira verdiler. (O da muhalif partilerin vaadlerine istinaden..) Nasýl olur? Nereye kadar gider? Onu zamanla göreceðiz.. Emekliye ise "sabýr" düþmektedir. Televizyonlarýn siyah beyaz beyaz olduðu, cep telefonlarýnýn, sosyal paylaþým sitelerin henüz hayatýmýza girmediði dönemlerde Anadolu'da özellikle köylerde baba, hatta büyük baba hâkimiyeti vardý. Onlarýn karþýsýnda oðlu, kýzý, eþi iki kelime edemezdi. Bununda en büyük bedelini ekseriya kýz çocuklarý öderdi. 'Karanlýkta göz kýrpmak' misali sevgiler - sevgililer hep gizli kalýrdý. Ancak düðünde bayramda, bilhassa komþu köylerden gelin getirirken bir fýrsatýný bulup aileden gizli olarak özenle iþlenen cep mendilini ulaþtýrabilmekle muhatabýna ilan olunurdu. Bu durum görülürse duyulursa teþbihte hata olmasýn ama kýz evinde küçük kýyamet kopardý. Özellikle otuz kýrk sene önce Almanya'da çalýþan gurbetçilerimize köyün bakýþý farklýydý. Daðdaki sürünün peþinden ayrýlýp Almanya'ya gitmek ve geri Mercedes'le gelmek akabinde (bazýlarýnýn) aile boyu havaya paraya kapýlmanýn ve köye gelindiðinde bire bin katarak oralarý anlatmalarýnýn köylülerin bakýþýna etkisi büyüktü. Yakýn akrabalarýnadünürlerine radyo, teyp veya bir gömlek getirmeleri özentiye sebep olurdu. Durum böyle olunca Almanya'da çalýþan vatandaþ ta oðluna / kýzýna köyden hangi kýzý / oðlaný isterse genelde kabul görürdü. Çevremde ve görev yaptýðým yerlerde çoðu zaman bu duruma þahit olmuþumdur. Zaten yaþanmadan bilinmeden makaleye, þiire dökmek mümkün deðildir. Aracý ( bazen de bir radyo- gömlek hatýrýna) çöpçatanlýk yapmaya çalýþýrken,(almancý veya þehirlerdeki için) kýzýna sormadan 'tamam gelsinler, verdim gitti' diye gýyaben söz verip akabinde eþine ' kýzýna söyle, sýkýntý yapmasýn. Adamalar Almancý, kaçýrmayalým. O da rahat eder bize de faydasý olur' denirdi. Ve hatta damat adayý hiç görülmeden bir vesikalýk fotoðrafla kýz verildiði ve tek yönlü olarak damatsýz düðün yapýldýðýna þahit olmuþtum. Eðer kýzýn köyde gönül verdiði birisi varsa iþ ciddiye binince annesine kýyýdan köþeden açar ama çoðunlukla SAKIN BABAN DUYMASIN tepkisiyle karþýlaþýrdý. Bu durumdan sonra bir sýkýntý çýkarmadan sað salimen düðününü yapalým diye aile büyüklerinin gözü kýzlarýnýn üzerinde olur, adeta göz hapsine tutulurdu. Bu durumda zaman sona doðru ilerlemeye baþlayýnca kýzcaðýzda aracý vasýtasýyla: 'beni kaçýrsýn, Almanya'ya gideceðime onunla kuru ekmek yemeye razýyým' mesajý ulaþtýrýlmaya çalýþtýrýlýrdý. Bu mesaj bazen yerini bulur bazen de muallakta kalýrdý. Muallakta kalýnca kýzcaðýz için hüsran olur feleðe kahrederdi. Her þeye raðmen istemeden al duvak baþýna konulmuþsa artýk köyden HÜZÜNLÜ VEDA baþlayacak ve ardýndan,' kýzcaðýzýn gönlü falandaydý. Ýstemeden gitti. Adam deðilmiþ bi kýzý kaçýramadý ' türü dedikodularla köy günlerce çalkalanacak demekti. Bu hüzünlü veda bir ömür boyu sürecek ve düðünde bayramda köye geldiðinde azýcýk hüzünlü görünse, giderken gözünden iki damla yaþ süzülse 'köyden ayrýlmak istemiyor, zavallýnýn gönlü hala onda...' Türü dedikodular 70'lik teyzelerin aðzýnda sakýz olacaktý. Dün en son kýzlar duyuyordu. Bugün ise en son babalar duyuyor. Nereden nereye gelmiþiz? Dün de kötüymüþ maalesef bugün de kötü. Sahi iyisi nasýl olacak? 'Meslek hastalýklarýna taný konulamýyor' Prof. Dr. Ýlhan: Ülkemizde yýlda mesleki hastalýk tanýsý konuluyor. Oysaki en az 4 bin kiþiye taný konuluyor olmasý lazým. Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Ýþ ve Meslek Hastalýklarý Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan, Türkiye'de yýlda mesleki hastalýk tanýsýnýn konulduðunu oysaki hastalýðýn daha fazla olmasýna karþýn taný koymada bu konuda yeterince farkýndalýk olmadýðý için sýkýntý yaþandýðýný belirtti. Prof. Dr. Ýlhan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kiþinin çalýþma yerindeki sorunlarýndan ya da çalýþma yerinde tekrarlý bir nedenle yaþanan hastalýklarýn mesleki hastalýk olduðunu, madende çalýþan birinin buradaki tozlara maruz kalmasýyla ortaya çýkan akciðer hastalýðýnýn buna bir örnek olduðunu anlattý. Kiþinin çalýþtýðý yerde cildine ya da vücuduna temasla bulaþmasýyla karþýlaþýlan hastalýklarýn da bu grupta sýnýflanabileceðini dile getiren Ýlhan, pek kayda girmese de mesleki kas hastalýklarýnýn çok fazla görüldüðüne iþaret etti. Erken Seçime Gitmek PERÞEMBE 27 AÐUSTOS Ülkemizin ali menfaatini düþünürsek, "ERKEN SEÇÝME GÝT- tereklerde birleþerek, partileri bir tarafa ülke menfaatleri için bu fedakarlýðý yapmalýdýrlar. MEK" en son düþüneceðimiz tercih olmalýdýr. Böyle bir tercih olursa, bunun kazananý milletimiz olmayacaktýr. Bu koalisyon yapýlmayýp, erken seçim yapýlýrsa ne olur? Bunun ülkenin menfaatine olmayacaðý, þu anki oy oranlarýnýn deðiþmeyeceði ortada- Yurdumuzda yapýlan erken seçim verilerin büyük kýsmýnda, erken seçim kararý alan iktidar güçlerinin seçimde kaybettiðini göstermektedir. dýr. Çözüm bekleyen bunca mesele varken, azgýnlaþarak baþýný alýp giden Seçimden yeni çýktýk. Herkes boyunun ölçüsünü aldý. Artýk ülkemiz için, ülkemizin geleceði için düþünmeliyiz. Geçmiþin yanlýþlarýndan lerin oyununu kim bozacak, bunu iyi hesap etmeliyiz. bölücülüðe kim dur diyecek. Akan kanýn hesabýný kim soracak? Dýþ güç- vazgeçip, yapmamýz gerekenleri gündeme taþýmalýyýz. Ekonomik olarak ta dengelerin bozulduðu, cari açýðýn büyüdüðü, fert Baþta çözüm süreci denilen ucubeden, bütün yanlýþlarý ile geri baþýna düþen milli gelirin azaldýðý tablolara yansýmaktadýr. adým atmalýyýz. Burada Kürt vatandaþlarýmýzla, dýþ güdümlü taþeron Orta doðu ateþ topu haline gelmiþtir. Amerika-Ýngiltere- Ýsrail üçlüsünün hesabý olan BOP, adým adým gerçekleþmektedir. Bu proje ile Orta do- PKK hadisesini birbirinden ayýrmalýyýz. Geldiðimiz noktada, baðýmsýzlýk istediklerini ilan edenlerle konuþacaðýmýz, görüþeceðimiz bir þey ðu'da" Ýsrailin Arz-ý mevud'u, petrol ve su kaynaklarýna hakim olma projesi gerçekleþecek, kontrol tamamen Ýsrail'in eline geçecektir." Suriye, Irak, olamaz. Mustafa Yolcu Cumhurbaþkanlýðý makamý saygýn yerini almalý, bütün partilere Lübnan'da çýkan sorunlar, bu amaca hizmet etmektedir. Suriye'den dört eþit mesafede durarak, günlük siyasetin içine girmemelidir. Þimdiye kadarki uygulama bunun aksine olmuþtur. Adeta seçim propagandasýna milyona yakýn Arap ýn diðer ülkelere göç ettirilmesi, bu coðrafyanýn boþaltýlmasý amacý ile gerçekleþmiþtir. Bölgede insan kesafeti azalmýþ, bu coðrafyada Yahudiler ellerini kollarýný sallayarak, rahatlýkla dolaþacaklar, bazýlarý da Yahudilere katýlýnmýþ, taraf olunmuþtur. Bu yanlýþtan bir an önce dönerek, yaþadýðýmýz sýkýntýlarý çözmek için Cumhurbaþkaný makamý katkýda bulunmalýdýr. taþeronluk yapacaktýr. Anayasanýn "Madde 4 - Anayasanýn 1 inci maddesindeki Devletin þeklinin Cumhuriyet olduðu hakkýndaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri deðiþtirilemez ve deðiþtirilmesi teklif edileþun sýkanlar Türk'ün eline deðil, Yahudi'nin eline düþsünler. Türk aþýný ekmeðini ve- Bir þehit babasýnýn aðzýndan duyduðum beddua vardý-" Bizim milletimize kurmez." Maddesi kesinlikle deðiþmemeli, gündeme bile gelmemelidir. rir. Yahudi ölse bile bir yudum su, bir lokma ekmek vermez." demiþti. Tarih boyu Müslümanlýðýn koruyuculuðu ve kalesi olmuþ bu millete kalkan eller, uþaklýk ettikleri ellerce kýrýlacaktýr. Demokratik Hukuk Devletinin olmazsa olmazý olan suç cezasýz kalmamalý, her türlü rüþvet ve adam kayýrmanýn önü alýnmalýdýr." Adalet Mülkün Temelidir." diye büyüklerimiz boþuna dememiþlerdir. Yöneticilerin üzerindeki en büyük sorumluluk Ülke içinde her türlü ayrýma, suni problemlere dur diyerek, ülkemizde 80 yýldýr gerçekleþmeyen birlik ve beraberliði acilen tesis etmeli, oklarýmýzý kendi insaný- kul hakkýdýr. Kul hakkýný üzerimize geçirmemeye bütün gücümüzle çalýþmalýyýz. mýza doðru deðil, bizi hedef alanlara doðru çevirmeliyiz. Erken seçim sevdasýndan Bu önemli konularýn üzerinde mutabakat saðlanarak, AKP- MHP koalisyonunun kurulmasý ülke menfaatine olacaktýr. Bunun için de her iki tarafýn asgari vazgeçerek, kurulacak AKP- MHP koalisyonu ile sorunlarýmýza çözüm aramalýyýz. müþ- Köyden Almanya ya Hüzünlü Veda Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný * HÜZÜNLÜ VEDA Ýlçenin dað köyündeydi Henüz 'sindeydi Almanya'dan dünürcüsü geldi Anne olmaz dese de, baba dinlemedi Almanya parasýna, havasýna tamah eyledi Kýzýna hiç sormadan, bir çýrpýda veriverdi Lakin o köyden birini ölümüne sevdi Vakit saat geldi resen gelinlik giydi Üç gün üç gece þatafatlý düðün edildi Sanki bir yabancý gibi, hiç umurunda deðildi Çünkü gönlü hep köyde ki sevdiðindeydi Gelinlik içinde arabaya binerken tedirgindi Son bir defa hüzünle baktý geriye Sanki haykýrdý 'ne olur kurtarýn imdat' diye Anne dedi, tutuldu dili gerisini getiremedi O anda gözlerinde iki damla yaþ belirdi Belli ki diðer yaþlar sel misali içeriyeydi Gelin arabasý 'daaat!' derken yer gök inledi Belki de tüm ayný kaderi paylaþanlar dinledi Garibimin adý, Emine mi, Ayþe mi neydi? Bir daha köye ne kendi, ne de haberi geldi Sevdiði genç ise, artýk deli divaneydi Elinde kavalý dað taþ durmadan gezerdi Dayanamayýp kayalýklardan atlayýverdi Son nefesinde 'Almanya Almanya' dedi Ve Almanya hýrsý, iki sevgiliyi böyle yedi Anne yataklara düþtü, baba piþmaným dedi Lakin olan oldu, iþ iþten geçti Bu öykü de kýrk sene önceydi (Mahir odabaþý ) Kadir Yüktaþýr com 3,3422 3,3443 2,9300 2,9303 ALIÞ Gram 106,44 SATIÞ 106,47 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 Tüm yýl bayram olsun 2007 yýlýndan beri Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram sloganýyla sesleniyor. Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý 2015 yýlýnda da devam ediyor. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu bu Kurban Bayramýnda Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram sloganýyla yola çýktýklarýný belirterek; Ülkemizdeki ve dünyanýn dört köþesindeki ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan Türk Kýzýlayý, kurban etlerini de binlerce mazlumun sofrasýna ulaþtýracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban döneminde deðil, yýl boyu ete kavuþacak."dedi Küçükevcilioðlu, "Türk Kýzýlayý'nýn Kurban'da Kýzýlay Modeli sayesinde hayýrseverler Kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çaðdaþ model sayesinde özenle seçilen kurbanlýklar, Et ve Süt Kurumu'nun modern kombinalarýnda vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramý'nýn ilk üç günü kesilecek. Ýslami þartlara uygun þekilde gerçekleþtirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eþlik edecek" þeklinde konuþtu. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlýk teneke kutulara konulacak diyen Küçükevcilioðlu, "Kavurma konserveleri Türk Kýzýlayý Þubeleri aracýlýðýyla yýl boyunca ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Kurban döneminin ardýndan Türk Kýzýlayý, her vekalet sahibine bir teþekkür belgesi ile birlikte bir kutu kavurma konservesi ve süreci anlatan bir DVD gönderecek dedi. Türk Kýzýlayý ile iyilik sýnýr tanýmayacak. Hayýrseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadað, Bangladeþ, Pakistan, Kýrgýzistan, Filistin, Suriye, Etiyopya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Çad ve Orta Afrika'daki ihtiyaç sahipleri için de Türk Kýzýlayý'na kurban vekaletlerini verebilecek. Hayýrseverler, yurtiçi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 690 TL öderken, yurt dýþý kurban vekalet bedeli için de 435 TLödenecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Bankalardaki Kýzýlay baðýþ hesaplarýný, Türk Kýzýlayý Þubelerini, PTTþubelerindeki Kýzýlay Posta Çeki hesabýný, 168 ücretsiz çaðrý merkezini ve internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek olan vekalet sahipleri, 4 taksit imkanýndan da yararlanabilecekler.(ýha) Ýþ Bankasý 91 yaþýnda Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan 26 Aðustos 1924 yýlýnda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile yaþýt Türkiye Ýþ Bankasý 91 yaþýnda. Türkiye Ýþ Bankasý'nýn kuruluþunun 91. yýldönümü dolayýsýyla dün Atatürk Anýtý na çelenk sunuldu. Yapýlan açýklamaya göre, saat 09.30'da gerçekleþtirilen çelenk sunma törenine Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü Mustafa Hulusi Maþacýoðlu, Bahabey Þubesi Müdürü Murat Gerdan ve Sanayi Þubesi Müdürü Alp Kurugöl ile birlikte banka çalýþanlarý katýldý. Bir dakikalýk saygý duruþu ile baþlayan törende Ýþ Bankasý çelengi Çorum Þube Müdürü Mustafa Hulusi Maþacýoðlu tarafýndan Anýta sunuldu. Törenin ardýndan Ýþ Bankasý çalýþanlarý Atatürk Anýtý önünde toplu fotoðraf çekindiler. Elvan Küçükevcilioðlu Türkiye Cumhuriyeti ile yaþýt Türkiye Ýþ Bankasý 91 yaþýnda. Bankanýn 91. yýldönümü dolayýsýyla dün Atatürk Anýtý na çelenk sunuldu. Dodurga ilçesine baðlý Tutuþ köyüne polietilen kaplamalý modern su deposu yapýldý. Tutuþ a modern su deposu Çorum'un Sungurlu ilçesinde parklara ve yeþil alanlara dikimi yapýlan çiçekler rengarenk bir görünüm oluþturuyor. Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ilçe merkezinde bulunan parklara ve yeþil alanlara çiçek dikimi yapmaya devam ediyor. Ýlçenin deðiþik bölgelerinde, çeþitli parklara birbirinden güzel renkli çiçeklerle Sungurlu'yu daha da güzelleþtirmenin çabasý içerisinde olduklarýný ve ilçeyi yeþile büründürme çalýþmalarýna devam edeceklerini belirten Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Yeþil alan çalýþmalarýmýza hýz Çorum un Dodurga ilçesine baðlý Tutuþ köyüne polietilen kaplamalý modern su deposu yapýldý. Tutuþ Köyü muhtarlýðý tarafýndan gelen talebi deðerlendiren Dodurga Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði rapor hazýrlayarak Ýl Özel Ýdaresine iletilmesinin ardýndan yapýlan durum deðerlendirmesinde, köyde bulunan mevcut 2 su deposunun yetersiz olduðu, köyün Yüzde 55 ine yakýn bir kesimine su verilemediði tespit edilerek, su deposu inþaatý ihale ile yüklenici firmaya verildi. Bir ay gibi kýsa bir sürede tamamlanma aþamasýna gelen Tutuþ Köyü modern su deposu iki bölmeli 100 ton kapasiteli olarak yapýldý. Ýçi tamamen polietilen plaka ile kaplama yapýlan ve Tutuþ Köyünün 120 hanesine su verecek olan depo ile ilgili bilgi veren köy muhtarý Bilal Gören, "mevcut 2 su depomuz 200 haneli köyümüzün yaklaþýk yüzde 55 gibi belli bir bölümüne su vermekte sýkýntý yaþýyorduk. Bunu ilgili makamlara talep olarak ilettiðimizde olumlu karþýlandý. 15 gün süre içinde gövde kýsmý tamamlanmasýnýn ardýndan en önemli kýsmý olan iç kaplamasý yapýlma aþamasýna geçildi. Ýç kaplama çalýþmalarý da hemen hemen son aþamasýna geldi. Tamamen polietilen kaplama olarak yapýlan depomuzdan köy halkýmýza hijyenik temiz su verebileceðiz. Bu arada depomuza ilaveten 120 haneye su iletimi saðlayacak 5 bin metrelik su þebekemizde tamamen saðlýklý polietilen borularýn döþenmesi de tamamlanmýþ durumda. Bizim talebimizi deðerlendirerek olumlu karþýlanmasý bizleri çok memnun etti. Ben, Tutuþ köyü halkýný temsilen Milletvekilimize, Kaymakamýmýza, il Genel Meclisi üyelerimize, yüklenici firmaya vermiþ olduklarý emeklerinden dolayý teþekkür ederim dedi.(ýha) Sungurlu çiçek açtý Parklara ve yeþil alanlara dikimi yapýlan çiçekler rengarenk bir görünüm oluþturuyor. verdik. Belediye Önü, döner kavþaklar, Þehir Parkýnda çiçek dikimi yapýyoruz. Bunun yaný sýra vatandaþlarýmýzýn daha Bosna - Hersek Cumhuriyeti, Saraybosna Ziyaretim Prof.Dr. Ahmet Samsunlu Bosna- Hersek Cumhuriyeti ile ilgili seri yazýlarýmý takip eden bir hemþehrim telefonla beni aradý ve bana, Hocam, bu yazýyý yazmanýzýn oralarý ziyaret etmenizle bir iliþkisi var mý diye sordu. Eski Yugoslavya ile iliþkim 1956 yýllarýna geri gitmektedir. O yýllarda ilk defa yüksek tahsil için Almanya ya giderken trenle Üsküp, Belgrad, Zagrep ve lyublyana dan geçtim. Tahsilim esnasýnda ve sonrasýnda 80'li yýllara kadar çok defa bu ülke topraklarýndan tren, otobüs ve özel arabamla geçtim. Bu topraklardan geçerken Osmanlý Ýmparatorluðu döneminin izlerine rastladým. Yol boyunca bazý þehirlerin isimleri bana çok bildik geldi. Bunlardan Tuzla ismini halen hatýrlýyorum. Yugoslavya da seyahat ederken Türk kökenli olanlar yanýnda genellikle kendilerini Müslüman olarak tanýtan çok sayýda Boþnak ile tanýþtým. Yugoslavya da Müslüman olanlarýn Türk olarak addedildiðini belirtmeyi de isterim. Tarihten gelen etkilerle Sýrplarýn Türkleri ve Boþnaklarý pek sevmedikleri bilinmektedir. En son defa Bosna-Hersek e Nisan 2008 de gerçekleþtirilen 5. Dünya Su Forumu nun bölgesel etkinlikleri çerçevesinde, Turkey and Around olarak tanýmlanan bölge kapsamýnda, Ýnsani ve Çevresel Ýhtiyaçlarýn Karþýlanmasý Amacýyla Su Kaynaklarýnýn ve Su Temin Sistemlerinin Yönetimi ve Korunmasý konulu 2. Bölgesel Hazýrlýk Toplantýsý için gittim. Bu toplantý, bana eski Yugoslavya nýn parçalanýþý esnasýndaki farklý etnik gruplarýn birbirleriyle çarpýþmalarýný ve yeni oluþan cumhuriyetlerin durumlarýný detaylý inceleme fýrsatý verdi. O zamandan beri bu konularý siz okurlarýmla paylaþmayý istedim. Saraybosna sakin ve güzel bir þehir. Camilerle Kilise ve Sinagoglarýn beraber yaþadýðý bir medeniyetler kavþaðý. Osmanlý nýn Avrupa da kurduðu ilk þehir olan Saraybosna nýn buram buram tarih kokan en önemli yeri Baþçarþý. Saraybosna da Osmanlý döneminden kalan ve yapýlarý, yaþam tarzý ve yemekleri ile Anadolu yu andýran yer fotoðrafda görülen Baþçarþý ve sebil meydaný hakikaten görülmeye deðer yerlerin baþýnda gelmektedir. Baþçarþý özellikle 92 yýlýndaki Sýrplarýn açtýðý savaþ sonrasýnda yok edilmek istenmiþ ve yoðun Sýrp ateþine maruz kalmýþ ama yine de onca badireden sonra dimdik ayakta durmaktadýr. Saraybosna'da özellikle bu bölgede herkes Türkçe konuþmakta ve etraf tarihi ve gezilmesi gereken Osmanlý mimarisi eserler ve camiler ile doludur. Çarþý içerisinde alýþveriþ yapýlabilecek bir çok dükkan, cafe, ve ünlü Boþnak böreði ve köftesini yiyebileceðiniz lokantalar bulunmaktadýr. Burasý adeta canlý bir tarih kokan mahalledir. Saraybosna yeþillikler içinde bir þehir olup Miljacka nehri eteklerine kurulmuþtur. Nehir boyunca iki yakayý birbirine baðlayan bir çok köprü bulunmakta ama en ünlüsü 1.dünya savaþýnýn baþlamasýna neden olan fotoðrafta görülen Latin Köprüsü'dür yýlýnda Avusturya- Macaristan prensi Franz Ferdinand ve karýsý Sophie tam bu köprü üzerinde Sýrp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafýndan öldürülmüþ ve hemen akabinde 1. Dünya Savaþý baþlamýþtýr. Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya nýn birliði bozulduðundan Avrupa nýn en güçlü 4. ordusunun tüm teknik donanýmýna el koyan Sýrplar, bölgede temiz ve daha güzel mekanlarda rahat edebilmesi için park alanlarýmýzdaki temizlik çalýþmalarýna da büyük önem veri- yaþayan diðer gruplara baský uyguladýlar. Irkçý Sýrp lider Miloseviç ve yardýmcýsý Karadziç, bu baskýyý soykýrýma kadar götürdüler. Miloseviç in harp makinasý ordusu Saraybosna nýn etrafýný çeviren daðlarý abluka altýna alarak, þehire kuþ uçurtmadýlar. Amaç þehri açlýða mahkum ederek teslim almaktý. Tek giriþ yeri Saraybosna Havaalaný nýn öbür tarafýndaki özgür Boþnak Bölgesi idi.sýrplar oraya geçiþi sniper denilen keskin niþancýlar kullanarak engelliyorlardý ve Havaalanýna uçak indirmiyorlardý. Kýsacasý bir tarafta tam techizatlý ýrkçý bir ordu, diðer tarafta sadece av tüfekleri olan, bir lokma ekmeðe hasret hapsedilmiþ bir þehir bulunuyordu. Þehre yardým gitmiyordu. Þehir tam açlýktan düþmek üzereyken hemen havaalanýnýn yanýnda bulunan Þida Kolar ailesinin evlerinin içinden baþlayan bir tünel kazýlarak havaalanýn altýndan geçilmek suretiyle karþý taraftaki özgür Boþnak bölgesine geçilmesi saðlanýyor ve bu sayede Saraybosna nýn kaderi deðiþiyordu. O yýllarda Saraybosna'ya giden baþbakan Tansu Çiller'in tehlike altýnda havaalanýndan bu tünelden geçerek özgür Boþnak bölgesine gidiþi ile ilgili televizyon yayýnýný halen hatýrlýyorum. Bugün anlattýðým ve fotoðrafta görülen Tünel bir müze olarak ziyaret edilebilmektedir. Tüm bu acýmasýz çarpýþmalarýn izleri fotoðrafta görülmektedir. Bu gezimde Balkanlara ve bilhassa Boþnaklara yakýn ilgi göstermemiz gerektiðini bir defa daha tespit ettim. Eðer yolunuz Saraybosna ya düþerse anlattýklarým dýþýnda Gazi Hüsrev Bey Camisi ni, Saat Kulesini, Katedrali, Ýzzet Aliyev Begoviç in Türbesini ve 1. Dünya Savaþý nýn çýkmasýna neden olan suikastin yapýldýðý yerdeki müzeyi görebilirsiniz. Ýstanbul, 26 Aðustos 2015 Kaynaklar - ww.halukuygur.com/pdf/geziyazilarim -

13 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 Ýskilipgücü Ýlk hedef bin üye kampanyasý baþlattý Ýskilipgücüspor Kulübü geçtiðimiz ay Ýskilip'te yeni bir uygulamayý hayata geçirdi. Kulüp adýna üyelik kartlarý bastýran Ýskilipgücü, kulübe üye olan herkese bu kartlardan daðýtýyor. Bu karta sahip olan kiþiler ise kulübün anlaþmalý olduðu firmalardan yapacaðý alýþ veriþlerde indirim imkanýndan yararlanýyor. Ýskilipgücü üyelik kartýna sahip olmanýn yýllýk bedeli 36 TL. Vatandaþlar bu uygulama ile kulübe yýllýk 36 TL gibi cüzi Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu, kulübe ilk hedefte bin üye kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý. Armutçu yýllýk 36 lira ücret verecek üyelerin Ýskilip teki bir çok firmadan % 15 ile % 3 arasýnda deðiþen oranda indirim kazanacaklarýný söyledi. bir fiyatla üye olurken, kulübe destek saðlamasýnýn yanýnda, kulübün anlaþma yaptýðý firmalar ile de yapacaðý alýþ veriþlerde %3'ten %15'a kadar indirim imkanýndan faydalanabiliyor. Uygulama hem esnafýn hem de vatandaþýn þimdiden büyük beðenisini topladý. HEDEF BÝN ÜYE! Ýskilipgücü Spor Kulübü üyelik kartý uygulamasý ile bin üyeye ulaþmayý hedefliyor. Yýllýk 36 TL ödeyerek kulübün bu özel kartýna sahip olan vatandaþlar, Ýskilip'te spora desteðin yaný sýra kartýn bir çok avantajýndan yararlanabiliyor. Kulübe destek olmak için harekete geçen Ýskilip esnafý Ýskilipgücü üyelik kartýna sahip olan vatandaþlara alýþveriþlerinde %3'ten %15'e kadar, indirim imkaný sunuyor. Kart sahipleri giyimden eþyaya- gýdadan teknolojik hizmetlere kadar bir çok indirimden bu kart sayesinde faydalanýyor. KART FIRSATLARI! Ýskilipgücü kartýna sahip olunmasýnýn her zaman için ayrýcalýklý olmasýný hayal ettiklerini ifade eden Kulüp Baþkaný Nihat Armutçu, FB, GS, BJK, TS gibi büyük takýmlardan esinlendiklerini söyledi. FB'nin 1 milyon üye kampanyasýndan ilham aldýklarýnýn altýný çizen Armutçu, tüm Ýskilip halkýný Ýskilipgücü kartýna sahip olmaya davet ederek Ýskilipgücü'nün ayrýcalýklarýndan faydalanmalarý çaðrýsýnda bulundu. Armutçu, hedeflerinin bin üye olduðunu sözlerine ekledi. Oba Boks a üç sporcu me imzaladý. Tesislerde gerçekleþen imza töreninde konuþan Kulüp Baþkaný Hikmet Þentürk, "Görüþmelerimizi gerçekleþtirdiðimiz sporculardan biri olan ve bugün imza attýrdýðýmýz Serdar Demir forvet hattýmýzý güçlendirecek. Galatasaray U21 takýmýnda oyna- Ýskilipgücü üyelerinin indirimden faydalanacaðý firmalar ve oranlarý Antalya da pazar günü yapýlacak Oba Boks müsabakalarýna Çorum dan Baharspor dan üç sporcu mücadele edecek. Baharspor kulübü 30 Aðustos ta Antalya da yapýlacak olan Oba Boks maçlarýnda Çorum u temsil edecek. Baharspor Baþkaný Hasan Çalýþkan 30 Aðustos pazar günü Antalya da yapýlacak olan Oba Boks müsabakalarýnda Çorum dan üç sporcu ile mücadele edeceklerini söyledi. Müsabakalara aðýr sýklette Baharspor dan Ertuðrul Bozkurt, süper aðýr seklette Haþim Rehim Saze, Orta sýklette ise Muhammet Nizami isimli sporcular katýlacaklar. Hasan Çalýþkan bu müsabakalar için sporcularýn bir aydýr çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirterek baþarýlý olmak için mücadele edeceklerini söyledi. Oba Boksu nun Türkiye de üç yýldýr yapýldýðýný Osmanlý ordusunda yapýlan savunma amaçlý bir askeri eði- Bayburt, Aslan ýn genç golcüsü Serdar ý aldý Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlikspor, Serdar Demir ile sözleþme imzaladý. Galatasaray'da futbol yaþamýný sürdüren Serdar Demir, Futbol Sezonunda 3. Lig 3. Grup ta mücadele edecek Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlikspor a 3 yýllýk sözleþ- Hasan Çalýþkan Oba Boks müsabakalarda mücadele edecek sporcularla birlikte tim olarak çalýþýldýðýný sporcunun mücadele edelara öncülük etmenin belirten Çalýþkan, Antalceðini söyledi. Kulüp olakendilerini mutlu ettiðini ya dan Talah Ayhan ýn bu söyledi. Çalýþkan amaçlarak yýllardýr çok deðiþik çalýþmalarý spora uyarlarýnýn bu müsabakalarda sporlara öncülük ettikleyarak Dünya FederasyoÇorum u en güzel þekilde rini belirten Baharspor temsil etmek olduðunu nu nu kurduðunu ve þu Baþkaný Hasan Çalýþkan söyledi. ana kadar 23 ülkeden60 böylesine deðiþik branþ- L yan ve gol yollarýnda adýndan söz ettiren bir futbolcu. Serdar Demir transferinin kulübümüze ve tüm Bayburt'a hayýrlý olmasýný diliyorum dedi. igdeki ilk maçýnda sahasýnda Çatalcaspor a 2-0 yenilen Çine Madranspor da Teknik Direktör Erdoðan Özalp, maçý deðerlendirdi. Takýma geç katýlan oyuncularýn olduðunu belirten Özalp, Zamana ihtiyacýmýz var dedi. Ýlk hafta kendi sahasýnda Çatalcaspor u aðýrlayan Çine Madranspor da, taraftarý önünde rakibine 2-0 yenilmenin üzüntüsü yaþanýyor. Oynadýðý vasat futbolla hem 3 puandan olan, hem de taraftarýný üzen Çine Madranspor da Teknik Patron Özalp, Çatalcaspor yenilgisi sonrasý Tavþanlý dan kombine çalýþmasý Darýca ya taraftardan kahvaltý Darýca Gençlerbirliði taraftar grubu Çýnaraltý, bugün Darýca G.B teknik heyet ve futbolcularýný sabah kahvaltýsýnda aðýrladý. Dilruba Kale Park Restoran da futbolcularla birlikte samimi bir ortamda kahvaltý yapan sarý yeþilli taraftarlar, futbolculara moral vererek Her zaman yanýnýzdayýz mesajý verdiler. Darýca Gençlerbirliði Taraftarlar Derneði Baþkaný Hasan Zengin in ev sahipliðinde gerçekleþen kahvaltýya Darýca G.B Kulübü Baþkaný Abdullah Örs, kulüp yöne- 13 ticilerinden Mustafa Öztürk, Metin Ýnan, Muhammet Özdað, teknik heyet ve futbolcular ile taraftarlar katýldýlar. Oldukça keyifli ve sýcak bir ortamda gerçekleþen kahvaltýda, Darýca G.B futbolcularýnýn neþeli olmalarý dikkatlerden kaçmazken, Darýca ailesi yönetimi, teknik ekibi, futbolcularý ve taraftarýyla bir kez daha kenetlenerek yeni sezona umutla bir giriþ yaptý. BAÞKAN ÖRS TEN ZENGÝN E TEÞEKKÜR Darýca G.B Baþkaný Abdullah Örs kahvaltý sonrasý yaptýðý kýsa konuþmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Darýca G.B taraftarlarýnýn takýmýn yanýnda olmasýný önemine vurgu yaptý. Sportif baþarýlarda taraftarlarýn olmazsa olmaz olduðunu kaydeden Baþkan Örs, Yeni sezonda taraftarlarýmýzla kenetlenerek baþarýlara ulaþacaðýmýza inanýyorum dedi. Baþkan Örs DARGET Baþkaný Hasan Zengin e kendilerini aðýrladýklarý için teþekkür etti. DARGET Baþkaný Hasan Zengin ise yaptýðý konuþmada, kahvaltýya gelen Darýca G.B kafilesine teþekkür ederek Hepinizin ayaklarýna saðlýk. Bizler sizin yanýnýzdayýz. Yeni sezonun hepimize hayýrlý olmasýný diliyorum þeklinde konuþtu. Bu sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan TKÝ Tavþanlý Linyitspor'un baþkaný Hayrettin Yüksel, yeni sezon öncesi kombine satýþýnýn baþladýðýný ancak taleplerin az olduðunu söyledi. Baþkan Yüksel, geçtiðimiz yýllarda Linyitspor un kendi sahasý olan Ada Sahasý'nýn onarým çalýþmalarý nedeniyle Kütahya Dumlupýnar Stadý'nda maçlarýn oynandýðýný, þimdi ise sahanýn onarýmýnýn tamamlanmýþ olmasýna raðmen kombine biletlere ilginin az olduðunu belirtti. Kombine biletlerin daha çok takýma destek olunmasý için alýnmasý gerektiðini vurgulayan Hayrettin Yüksel, Takýmýn maddi durumunun iyi olmadýðý herkesçe biliniyor. Hafta sonu Van Büyükþehir Belediyespor karþýlaþmasý için yapýlan masraflar 22 bin TL. Linyitspor un sahiplenilmesi gerekiyor. Taraftarýn istediði oldu, sahamýz açýldý ve takýmýmýza sahip çýkýlmasý gerekiyor. Þehir içerisinde satýþa sunulan kombine giriþ biletlerinden beklediðimiz oranda satýþ gerçekleþmedi. Tüm kombinelerin satýlarak bitmesini bekliyoruz. Kombine giriþ biletleri Garp Linyit Ýþletmesi Müessesi'nden temin edilebilir, hatta taraftarýmýz istesin ayaklarýna kadar götürürüz dedi. Bu arada kombine giriþ kartlarý, kapalý tribün ve açýk tribün olmak üzere 150 TL, 200 TL ve 300 TL olarak deðiþiyor. deðerlendirmelerde bulundu. Ligin ilk maçý olmasýnda dolayý futbolcularda bir telaþ olduðunu belirten Erdoðan Özalp, Takýmýmýza geç katýlan oyuncularýmýz vardý. Bunlar henüz hazýr deðil. Önümüzde 15 günlük bir zaman var. Bu zamaný iyi deðerlendirmek istiyoruz diye konuþtu. KÖTÜ DAKÝKADA GOL YEDÝK Maçý iyi baþladýklarýný ancak daha sonra talihsizlik yaþadýklarýný söyleyen Özalp, Ýlk yarýda rüzgarý arkamýz almýþtýk. Rakip kalede gol aradýk ama bulamadýk. Ýkinci yarýda ise rakibimiz rüzgarý arkasýna alarak oyuna baþladý. Kötü bir dakikada kalemizde golü gördük. Toparlanmak istedik ama olmadý. Takýma dahil olan futbolcularýmýz hazýr olamadýklarý için ikinci yarýda oyuna dahil ettiðimiz oyuncularýmýz saha fazla bir þey yapamadý. Maçýn uzatmalarýnda ise rakibin kontra atak geliþtirerek kalemiz de ikinci golü yedik ifadelerini kullandý.

14 14 PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 Vekil adaylarý 31 Aðustos a kadar istifa edecek YSK, 1 Kasým 2015'te yapýlacak seçimlerde aday olacaklarýn en geç 31 Aðustos 2015 saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrýlmalarý gerektiðini açýkladý. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Kasým 2015'te yapýlacak seçimlerde aday olacaklarýn en geç 31 Aðustos 2015 saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrýlmalarý gerektiðini bildirdi. YSK'nýn, seçimlerde aday olacaklarýn görevden çekilmelerine yönelik kararý, Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Kararda, aday olmak isteyen hakim ve savcýlar, yüksek yargý mensuplarý, yüksek öðretim kurumlarýndaki öðretim elamanlarý, Yükseköðretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluþlarýnýn memur statüsündeki görevlileri ile yaptýklarý hizmet bakýmýndan iþçi niteliði taþýmayan diðer kamu görevlileri, belediye baþkanlarý, subay ile astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu baþkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliðindeki meslek mensuplarý ile sendikalar, kamu bankalarý ile üst birliklerin ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn ve katýldýklarý teþebbüs veya T.C. ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/7 TLMT. ortaklarýnýn yönetim ve denetim kurullarýnda görev alanlarýn en geç 31 Aðustos 2015 saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrýlmalarý gerektiði belirtildi. Kararda ayrýca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklarýn en geç 31 Aðustos 2015 Pazartesi'nden geçerli olmak üzere emeklilik isteðini belirten dilekçelerini en geç 31 Aðustos 2015 Pazartesi saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiði bildirildi. Kaynak: AA TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum il, Merkez ilçe, 4121 Ada No, 19 Parsel No, GÜLABÝBEY MAHALLESÝ Mahalle/Mevkii, Söz konusu taþýnmaz Gülabibey Mah. Mimarsinan Küçük Sanayi Sitesi alaný yönünde bulunan halihazýrda boþ ve kullanýlmamakta olan kuzeye cepheli Kat irtifaký 106/2000 arsa paylý zemin kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerine Ayþe BÝÇER adýna kayýtlý tapu kaydýnýn I,686,00m2 alanýndaki ana gayrimenkulun arsa vasfýndaki kat irtifaký konumundadýr. Kuzey cephesi parýçýndaki diðer 3 cephesi bitiþik dýþ cephesi sývalý akrilik boya ve demir doðramalý,iç duvarlar sývalý ve badanalý taban döþemesi fugalý beton kaplamalý olarak inþa edilmiþtir. Her türlü Belediye býkanlarýndan faydalanýlmaktadýr. Soba ile ýsýtmalý olup iþ yerinin inþa oturum alaný 88,00m2 alanlýdýr. III Sýnýf Agrubu yapý sýnýrýndadýr. Adresi : Gülabibey Mahallesi Yüzölçümü : 1,686,00m2 Arsa Payý : 106/2000 Ýmar Durumu : Ýmarlý Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydýndaki Þerhler: 1. Satýþ Günü : 13/10/2015 günü 15:30-15:40 arasý 2. Satýþ Günü : 13/11/2015 günü 15:30-15:40 arasý Satýþ Yeri : ADLÝYE MEZAT SALONU-ÇORUM Satýþ þartlarý: 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarým dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ Sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7 Tlmt sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 20/08/2015 Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) 28 AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)- antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Dodurga ilçesi Þehit Murat Alýcý ve Oðuzlar ilçesi Aðaççamý Ýlkokulu istinat onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdürlüðü (EÜAS) Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü ne konstrüksiyon garaj ve atýk depo sahasý yapým iþi. Yer: Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Doduga/Çorum Saat: EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý 8 adet Jandarma Karakol Kom giriþ yapýlarý düzenlenmesi iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý / Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýl): Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 1 Taþýnýr: adet LOHMAN-BOWANZ cinsli yumurta tavuklarý; adet Lohman cinsi beyaz renkli 70 ve 90 haftalýk yumurta tavuðu ve adet Bowanz cinsi beyaz renkli 90 haftalýk yumurta tavuðunun satýþý iþi ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:1 Çorum Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 2. Taþýnýr: adet NÝKCÝK cinsi yumurta tavuðu; Nikcik cinsi beyaz renkli 30 ve 36 haftalýk yumurta tavuklarýnýn satýþý iþi ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:3 Çorum Saat: EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EYLÜL Çorum 3. Ýcra 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2015/6891 ESAS T.C. Çorum 1. Ýcra 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezta Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Mezat Salonu Saat: TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1494 Ada No, 7 Parsel No, -Gülabibey Mah -Cemilbey Þosesi Mevkii, 22 Baðýmsýz Bölüm Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal kat olmak üzere toplam 6 katlý binada bulan satýþa konu meskenin anabinasý, ayrýk nizam betonörme karkas inþaat tarzýnda, kalorifer (Doðalgaz-kombili sistem) olarak 1984 yýlýnda inþa edilmiþtir. Satýþa konu meskenin kýymet taktiri için kapýsýnýn kilitli olmasý nedeniyle içerisine girilememiþ ve etraftan yapýlan araþtýrma ve inceleme neticesinde daire hakkýnda bilgiler alýnmýþtýr. Satýþa konu mesken; halihazýrda boþ ve kullanýlmamakta olduðu tespit edilen daire, 4. katta, takriben 90m2 alamda olup, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet, lavabo, hol, antre ve 2 balkon gibi mahallerden oluþmaktadýr. Isýnmasý kalorifer ile (doðalgaz-kombili) yapýlan daire; KUZEY ve BATI yönlerine cephelidir. Salon ve odalarýn zemini üzeri ahþap döþeme kaplama, duvar ve tavanlarýnýn yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Antre, hol ve mutfak zemini üzeri seramik döþeme kaplama, duvar ve tavanlarýnýn yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Doðalgaz çekili olan mutfaðýnda mermer tabliyeli tezgah, altýnda ve üstünde ahþap, üzeri yaðlý boya ile boyalý dolaplarý mevcuttur. Banyo ve tuvalet zemini seramik döþeme kaplý, tavanlarýnýn yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyi seramiktir. Kapýlarý ahþap, üzeri yaðlý boyalý, pencereleri PVC doðramadýr. Adresi : Gülabibey Mah. Cumhuriyet Cad. Poyraz Aprt. No:35/22 Merkez /ÇORUM Yüzölçümü : 90 m2 Arsa Pay ý : 15/314 Ýmar Durumu : Yok, Ýnþaat tarzý Ayrýk nizam 5 Kat konut alanýnda kalmaktadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. 1. Satýþ Günü : 27/10/2015 günü 15:00-15:10 arasý 2. Satýþ Günü : 27/11/2015 günü 15:00-15:10 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adalet Sarayý Adliye Müzayede Salonu Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/6891 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.24/08/2015 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

15 (Ç.HAK:2294) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere * Bay-Bayan Garson * Fýrýncý Ustasý * Izgara Ustasý * Tabakcý * Bayan Temizlikci * Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Pres operatörleri -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: gerekmektedir. Mür. Tel: DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FAST-FOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:2310) Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla CEYLAN EV TEKSTÝL (Ç.HAK:2324) (Ç.HAK:2339) DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR Havlular 3,5 TL Aile Bornoz Takýmlarý 100 TL Yorgan 50 TL Nevresim Takýmlarý 25 TL den baþlayan fiyatlarla Adres: Kale Mah. Þeyh Eyüp Sk. No: 1/D (Velipaþa Konaðý üstü, Benek Perde yaný) Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Bayan Sekreter ve Satýþ Danýþmaný Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Elektrik faturalarýna yeni ayar Elektrik tüketicileri gerekli þartlarý yerine getirdiði takdirde "elektrik kesme bildirimi" bir sonraki dönem faturasýyla yapýlabilecek. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapýlan açýklamaya göre, elektrik tüketicileri ve tedarikçi þirketler arasýnda imzalanmasý ve uyulmasý zorunlu "Perakende Satýþ Sözleþmesi" standardý Kurul kararý ile belirlendi ve elektrik tüketicilerine bazý avantajlar saðlandý. 6 AY ÜZERÝ TUTAR TAKSÝTLENDÝRÝLECEK Faturalandýrmanýn 6 ay veya üzeri tüketim dönemini kapsayacak þekilde hazýrlanmasý durumunda, sayacýn hangi aralýklarda okunduðuna bakýlmaksýzýn, abonenin talebi üzerine vade farksýz taksit uygulamasý zorunluluðu ile faturalarýn posta kutusuna, posta kutusu yoksa bu amaçla teçhiz edilmiþ mekana veya abonenin kolayca ulaþabileceði yere býrakýlmasý suretiyle yapýlmasý zorunluluðu getirildi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fidan KAYA Gazi kýzý 1952 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2338) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2292) (Ç.HAK:2317) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) (Ç.HAK:2330) müsait tarla sahibinden satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, en az lise mezunu veya 2. öðretim üniversite öðrencisi, sürücü belgesi olan bay elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret tatminkardýr. Referans olanlar 1. tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bilge Çocuk Kitap Kýrtasiye Pazarlama Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. 16. Sk. No: 12/C (Ç.HAK:2220) FAX : ELEMAN ARANIYOR * LKS 2 programýný kullanabilen, ön muhasebe için yaþ arasý BAYAN eleman (ön lisans muhasebe mezunu tercihimizdir) * Motor ustasý ve kalfalar * Yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. UMUT ÝÞ MAKÝNALARI Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 31/A (Camii Karþýsý) Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Cafe Bistroda çalýþacak deneyimli deneyimsiz bay (Ç.HAK:2327) ELEMAN ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere kaporta, boya, mekanik ve elektrik ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Oto Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM bayan elemanlar alýnacaktýr (Çözüm Dersanesi Karþýsý) Tel: PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda görevlendirilecek, Satýþ - Pazarlama ve Montaj - Kurulum Personeli Alýnacaktýr. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR (Ç.HAK:2300) (Ç.HAK:2336) (Ç.HAK:2309) (Ç.HAK:2251) (Ç.HAK:2322) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Þehir Pastanesi nde çalýþtýrýlmak üzere bay tezgahtar ve bay garson alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ulucami karþýsý ÇORUM PERÞEMBE 27 AÐUSTOS YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ; * Kaynakçý * Tornacý * Makina Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : ACÝL DEVREN SATILIK SON FIRSAT Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle Osmancýk Caddesi iþlek bölümde, herþeyi içinde, wc ve mutfaðý da bulunan, Çocuk Giyim Maðazasý, hava parasýz TL ye devren satýlýktýr. (Bu fiyat son 4 gün içindir) (Ç.HAK:2334) Adres: Osmancýk Cad. No: 52/A Tel: BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR * EN AZ ÖNLÝSANS MEZUNU * MS OFFÝCE UYGULAMALARINA HAKÝM * ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ GÜÇLÜ VE ÝLETÝÞÝMÝ KUVVETLÝ * EKÝP ÇALIÞMASINA YATKIN * PREZANTABL SÝMA OTOMOTÝV SAN. TÝC. A.Þ. ANKARA YOLU 4 KM (Ç.HAK:2321) (Ç.HAK:2325) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) (Ç.HAK:2308) (Ç.HAK:2287) (Ç.HAK:2296) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Kerestesi Ahmet Süngü ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 207 Tel: BAY-BAYAN Elemanlar * Ön muhasebe tecrübeli * Ofis yöneticisi * Saha yöneticisi * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mh. Sel Sk. No: 20/ Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM

16 Çorum Belediyespor dün sabah ve akþam Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanlarda taktik çalýþtý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, aðýr geçen antrenmanlarda taktiksel eksiklerini gidermeye yönelik sýk sýk uyarýlarda bulundu. Sabah akþam taktik Pazar günü Manavgatspor la sezonun ilk deplasman maçýna çýkacak olan Çorum Belediyespor dün sabah ve akþam yaptýðý çift antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürdü. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Bileðinde aðrý olan Buðra takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Sabah antrenmanýnýn ilk bölümünde saha kenarýnda kurulan istasyon aletlerinde çabuk ve devamlýlýk hareketlerini iki seri olarak yapan Belediyespor daha sonra taktik çalýþmaya geçti. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan taktik çalýþmanýn ilk bölümünde sahayý bölerek hücum ve savunma oyuncularýný dörderli olarak karþýlaþtýrdý ve gol çalýþmasý yaptýrdý. Bunun ardýndan kontrol pas olarak taktik çalýþma yaptýran Sayhan son bölümde ise serbest çift kale yaptýrdý. Tüm bu çalýþmalarda Sayhan, çabuk oynamalarýný ve ayakta top tutmalarýný isterken top rakibe geçtiðinde ise tüm takým olarak topun önüne geçmelerini istedi. Bu uyarýlarýný dinlenme bölümlerinde de sýk sýk dile getiren Sayhan takým halinde hücum ve savunma yapmalarý gerektiðini söyledi. Kýrmýzý Siyahlý takým akþam saat da yine Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanda taktik çalýþma ile sürdürdü. Bu çalýþmada da rakibe boþ alan býrakmama topun bulunduðu bölgeye baský yapmak üzerinde duran Sayhan futbolcularý bu konuda sýk sýk uyardý. Çalýþmaya yine tüm futbolcular katýlýrken Buðra takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Belediyespor bugün yapacaðý çift kale maçla Manavgatspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. PERÞEMBE 27 AÐUSTOS 2015 Ýþçimen Yozgat ta gümüþ aldý Koltuklar söküldü ahþap yapýlacak Nazmi Avluca sahasýndaki koltuklar söküldü yerine ahþap yapýlacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer açýk alandaký sahada koltuklarý koruyamadýklarýný bu yüzden ahþap yapacaklarýný söyledi. Nazmi Avluca sahasýndaki tribün koltuklarý söküldü yerine ahþaptan oturma bölümleri yapýlacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Nazmi Avluca sahasýndaki tribün koltuklarýný defalarca yenilediklerini ancak etrafý açýk olmasý ve koruma imkaný olmamasý nedeniyle her defasýnda yenilerinin kýrýldýðýný söyledi. Korumanýn zor olduðu koltuklarýn sökülerek yerine ahþaptan oturma bloklarý yapmak için koltuklarý söktüklerini belirten Eðer, önümüzdeki günlerde gürgenden yapýlmýþ ahþap oturma alanlarýnýn monta edilerek sezona hazýr hale getirileceðini söyledi. Eðer, koltuklarýn sökülmesiyle tribünün kapasitesininde artacaðýný belirtti. Þampiyonlar Mersin de Karakucak ta Çorum lu sekiz þampiyon Mersin de baþlayan Karakucak güreþlerinde mücadele ediyor. Hakký Ceylan, Ömer Faruk Kalender, Sinan Mumcu, Uður Çadýr, Yasin Bolat, Ýlyas Güneþ, Ahmet Peker ve Fatih Erdin bu kez çayýrda mücvadele ediyorlar. Mersin Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen Karakucak güreþlerine Çorum dan çok sayýda güreþçi katýldý. Çorum GEM den yetiþen ve þu anda farklý kulüplerde mücadele eden güreþçilerin katýldýðý Karakucak Güreþleri dün baþladý ve pazar günü sona erecek. Katýlýmýn oldukça yoðun olduðu Karakucak güreþlerinde Çorum dan Hakký Ceylan, Ömer Faruk Kalender, Sinan Mumcu, Uður Çadýr, Yasin Bolat, Ýlyas Güneþ, Ahmet Peker ve Fatih Erdin mücadele ediyor. Mersin in farklý ilçelerinde yapýlan eleme maçlarýnýn ardýndan müsabakalar pazar günü yapýlacak olan finaller ile sona erecek. Deðiþik sýkletlerde mücadele eden Çorumlu güreþçilerin amacý kürsüye çýkmak. Yozgat ta yapýlan Dað Bisikleti yarýþlarýnda Çorum Belediyespor dan Murat Ýþçimen ikinci oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan Yozgat Dað Bisikleti Yarýþlarý'nda Çorum Belediyesporlu Murat Ýþçimen ikinci oldu. Çorum Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu Asbaþkaný Mustafa Ercan, 8 ayrý kategoride yapýlan yarýþlara yaklaþýk 100 bisikletçinin katýldýðýný, Çorum Belediyesporlu bisikletçilerin Yozgat yarýþlarýna da damga vurduðunu söyledi. Belediyespor Bisiklet Takýmý'nýn baþarýlarýnýn artýk olaðan hale geldiðinin altýný çizen Mustafa Ercan, "35 kilometrelik zorlu parkuru baþarýyla tamamlayan sporcumuz Murat Ýþçimen yarýþlarda ikinci oldu. Sporcumuzu kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Manavgat prograsý netleþti Çorum Belediyespor un pazar güdü deplasmanda oynayacaðý Manavgatspor maçý programý netleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn gece Çorum dan ayrýlacak. Öðlen saatlerinde Manavgat ta olmasý beklenen kýrmýzý siyahlý takým kafilesi geçen sezon devre arasý kampýnda kaldýðý Sensimar Otel de kampa girecek. Akþama kadar dinlenecek olan Çorum Belediyespor akþam saatlerinde otel sahasýnda yapacaðý ter idmaný ile Manavgatspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Belediyespor maçýn ardýndan Çorum a dönecek. Manavgatspor dan Kaymakam ziyareti Pazar günü sahasýnda Çorum Belediyespor la karþýlaþacak olan Manavgatspor yönetimi, Manavgat ta göreve baþlayan Kaymakam Nazmi Günlü ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Baþkan Mahmut Þeker in yaný sýra Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öz, Genel Sekreter Ali Varol, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Þimþek ve Kulüp Müdürü Yasin Duran da katýldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kayma- kam Günlü, Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Manavgatspor'a yeni sezonda baþarýlar diledi. Manavgatspor Baþkaný Mahmut Þeker de 30 Aðustos Pazar günü Manavgat Evrenseki Stadý nda Çorum Belediyespor ile karýþýlacaklarý maça, Kaymakam Günlü yü davet etti. Manavgatspor Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut Þeker, ziyareti anýsýna Kaymakam Günlü ye, Manavgatspor formasý hediye etti. Belediye Baþkaný ndan kutlama Kastamonu Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ, Manvgatspor galibiyetinin ardýndan sosyal paylaþým hesabýndan kutlama mesajý yayýnladý. Belediye Baþkaný Babaþ: Takýmýmýzý aldýklarý galibiyetten ötürü kutluyorum Kýrmýzý-siyahlý yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularý alýnan galibiyetten ötürü kutlayan Baþkan Babaþ, Bölgesel Amatör Lig de þampiyon olarak 3. Lig e yüksele ve 3. Lig de de þampiyonluk hedefiyle ilk maçýna çýkan takýmýmýzý aldýklarý galibiyetten dolayý kutluyorum. Kulübümüzün baþarýlarýnýn devamýný diliyorum diye konuþtu.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı