STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2013-2016"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN ,,,,,,,,,,, DENİZLİ TİCARET ODASI 1

2 2 PL.08/Rev.01

3 SUNUŞ 21.Yüzyıl Ekonomilerinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumların üzerinde durduğu temel mesele Sürdürülebilirlik dir. Hızla değişen teknoloji, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal koşulların etkilediği toplumsal refleksler rekabet koşullarını zorlaştırarak, kurumların üzerinde geliştirme ve yenileştirme konusunda baskı unsuru oluşturmaktadır. Bu değişimi yönetebilmek ise kurumsallaşma ile mümkündür. Denizli Ticaret Odası, Entegre Yönetim Sisteminin uygulanması ile aşama kaydettiği kurumsallaşma yolculuğunda, Stratejik Planlama ve ardından TOBB Akreditasyon sürecine dâhil olma kararı ile bir ivme kazanmıştır. Şüphesiz bu yolculuk sürekli gelişme ekseninde devam edecek olup, kurumun değişen koşulların dayatmasına karşın proaktif bir tutumla önceden tavır almasını sağlayacaktır. Çünkü Stratejik planlama, kuruluşun içinde bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği amaç ve hedefleri arasındaki yolu, diğer bir deyişle bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri tarif etmektedir. Odamızın 2013 (2.YY) dönemine ilişkin hazırlamış olduğu 2. Stratejik plan çalışmasında tüm paydaşlarımızın görüşleri alınarak en iyiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz her zaman iyinin daha iyisi vardır. Çünkü bu süreç yaşarken öğrenilen sürekli bir gelişim yolculuğudur. Biz de her yaptığımız çalışmanın bir öncekinden daha iyisi olması gayreti içindeyiz. 3 PL.08/Rev.01

4 Sonuç olarak; Odamızın kurumsal kapasitesini daha da güçlendirerek, başta 5174 Sayılı TOBB Kanunu olmak üzere yasalarla verilen tüm görevlerin açık, katılımcı ve hesap verilebilir ve şeffaf bir yaklaşımla daha etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesinde rehber olarak hazırlanmış işbu Stratejik Planın Odamıza, camiamıza ve tüm paydaşlarımıza ve Denizli mize hayırlı olmasını temenni ederim. Necdet ÖZER Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 4 PL.08/Rev.01

5 İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN I.GİRİŞ... 8 II.GENEL BİLGİLER II.1. GENEL II.1.2.TÜRKİYE DE TİCARET VE SANAYİ ODALARININ TARİHİ II.1.3.DENİZLİ HAKKINDA II.1.4.DENİZLİ TİCARET ODASI III.MEVCUT DURUM ANALİZİ III.1. DENİZLİ TİCARET ODASI NUN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MEVZUAT ANALİZİ III.2. DENİZLİ TİCARET ODASI NUN YÖNETİM ORGANLARI III.3.PAYDAŞ ANALİZİ III.3. İÇ ÇEVRE ANALİZİ III.3.1. TEMEL YETERLİLİKLER III.3.2. DENİZLİ TİCARET ODASI NIN SUNDUĞU HİZMETLER III.3.4. GÜÇLÜ VE GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER III.4. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ III.4.1. PEST ANALİZİ III.4.2. FIRSATLAR VE TEHDİTLER III.4.3. BEKLENTİLER IV.GELECEĞİN TASARIMI IV.1. MİSYON BİLDİRİMİ IV.2.VİZYON BİLDİRİMİ IV.3.TEMEL DEĞERLER IV.4.STRATEJİ ALANLARI V.5.AMAÇ, HEDEFLER VE MALİYETLER VI.I. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VII. SONUÇ VIII.KAYNAKÇA PL.08/Rev.01

6 ŞEKİLLER Şekil 1-Denizli Ticaret Odası Organizasyon Şeması FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1- Lyon Ticaret Odası Fotoğraf 2- Ülkemizin ilk Ticaret Odası-İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yılında Yayınlanmaya Başlanan İTO Gazetesi Dersaadet Fotoğraf 4-Eski Denizli Ticaret Odasının bulunduğu Mevkii-www.türkiye resimleri.com web sitesinden alınmıştır Fotoğraf5-Tarihi Denizli - (www-türkiye resimleri.com web sitesinden alınmıştır) Fotoğraf 6- Pamukkale- (İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü web sitesinden alınmıştır.) Fotoğraf 7- Meslek Komitesi Toplantısından bir Görünüm Fotoğraf 8-Denizli Ticaret Odası Meclisi 32 Fotoğraf 9-Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Fotoğraf 10-Denizli Ticaret Odası Disiplin Kurulu 34 6 PL.08/Rev.01

7 KISALTMALAR DTO DPT SP SPE GZFT TOBB TSY OSB :Denizli Ticaret Odası :Devlet Planlama Teşkilatı : Stratejik Plan : Stratejik Plan Ekibi :Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Ticaret Sicil Yönetmeliği : Organize Sanayi Bölgesi BALO : Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. 7 PL.08/Rev.01

8 I. GİRİŞ 8 PL.08/Rev.01

9 Stratejik Yönetim ve planlama; bugünden yapılan tercihlerle, bilinmeyen ancak öngörülen yarının, şimdiden, istenilen şekilde şekillendirilmesi için bütünsel bir yaklaşımla geleceğe hazırlıkların planlanmasıdır.(dpt,2006) Stratejik Planlama ülkemiz Kamu kurumları için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren gündeme gelmiştir Sayılı Kanunda Stratejik Plan, Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. (DPT, 2006) Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 2009 yılında güncelleştirilmiş Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir Yılında ilk Stratejik planını hazırlayan Denizli Ticaret Odası, ikinci Stratejik planında da yapılan çalışmanın sahiplenilmesi ve uygulama başarısının artması amacıyla her aşamada katılımcılığı teşvik etmiştir. Bu amaçla anket, birebir görüşme ve geniş katılımlı toplantılar ile paydaşların görüşleri alınmış, mümkün olduğu kadar plana yansıtılmıştır. Amaç ve hedefler belirlenirken, fayda-maliyet dengesi dikkate alındığı gibi, Odada halen yönetimi geliştirme araçlarından, Entegre Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon süreçleri ile entegrasyon sağlanmasına dikkat edilmiştir. 9 PL.08/Rev.01

10 II. GENEL BİLGİLER 10 PL.08/Rev.01

11 II.1. GENEL Ülkemizdeki odalar özel bir yasayla kurulmuş, 1961 yılında anayasal ilkelere bağlanmıştır. Bu ilkelere göre odalar, yönetsel sistemimizin hizmet yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. (www.baskent.edu.tr/- gurayk/finpazcarsamba10.doc) II.1.1.DÜNYADA TİCARET VE SANAYİ ODALARININ TARİHİ Dünya da ticaret ve sanayi odalarının ortaya çıkışı XVI. yüzyılın sonlarına rastlar. İlk ticaret odaları özellikle dış ticaretin yoğun olduğu kıyı şehirlerinde kurulmuştur. Ticaret odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluşu 1600 yılıdır. Fotoğraf 1- Lyon Ticaret Odası İngiltere de ilk ticaret odası 1768 tarihinde Jersey de kurulmuş, bunu yılları arasında açılan Glasgow, Dublin, Birmingham ve Liverpool Ticaret Odaları izlemiştir. Kuzey Amerika da ilk ticaret odası, 1768 de New York da kurulmuştur. Kanada da ilk ticaret odası 1804 yılında Halifax da açılmıştır. (www.baskent.edu.tr/- gurayk/finpazcarsamba10.doc) 11 PL.08/Rev.01

12 II.1.2.TÜRKİYE DE TİCARET VE SANA- Yİ ODALARININ TARİHİ Türkiye de ilk ticaret odası 1870 yılında kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız firmasının özel gereksinmesine yanıt vermek üzere İnebolu da kurulmuş ancak ekonomik ve yasal dayanaktan yoksun kalan bu kuruluş bir süre sonra dağılmıştır. Aynı yılda, Avusturyalı ve Macar tacirlerin çıkarlarını gözetmek üzere İstanbul da Avusturya-Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Ticaret alanındaki bazı boşlukları doldurmak amacıyla 1876 yılında Ticaret ve Ziraat Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığa bağlı Ticaret ve Ziraat Meclisinin desteği ile bir Ziraat ve Ticaret Derneği açılmıştır lerde hızla gelişen Avrupa tekstil endüstrisinin pamuk gereksinmesinin bir bölümüne yanıt veren Çukurova da, dışarıya gönderilen pamuğun ihraç işlemlerini yapacak ve Avrupa daki benzerlerinin işlevlerini görebilecek bir örgüte duyulan gereksinmenin bir sonucu olarak, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur (1879). Ülkemizde resmen örgütlenen ilk oda İstanbul Ticaret Odası dır. İstanbul Ticaret Odası, Ticaret ve Ziraat bakanlığının girişimi ile 1882 yılında açılmıştır. Ticaret ve sanayi odalarına ilişkin ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1910 yılına dek odalar Ticaret ve Ziraat Bakanlığının buyruğuyla Ticaret. Ziraat ve Sanayi Odaları adı altında örgütlenmişlerdir. 31 Mayıs 1910 tarihinde yayınlanan Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi ile ziraat odası bünye dışı bırakılmış, ticaret ve sanayi odaları yalnız ticaret ve sanayi mensuplarının örgütü durumuna getirilmiştir. Fotoğraf 2- Ülkemizin ilk Ticaret Odası- İstanbul Ticaret Odası 12 PL.08/Rev.01

13 Örgütsel açıdan en önemli gelişme +27 Eylül 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları yasası ile sağlanmıştır. 655 sayılı yasa ve bu yasaya ek tüzük odaların kuruluş ve işleyişlerini belirli ilkelere bağlamıştır. Yasanın getirdiği diğer önemli yenilik, odaların tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olduğunun kabul edilmesidir. Yasada Odaların çalışma alanlarını yerel olmaktan çıkararak yöresel duruma getirmesidir tarihinde çıkartılan 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları yasası, 645 sayılı yasayı yürürlükten kaldırmıştır sayılı yasa odalardaki organ sayısını üçe çıkarmıştır. Yasaya göre oda üyeleri meslek kurullarını, meslek kurulları oda meclisini, oda meclisi de yönetim kurulunu seçecek ve genel sekreter Bakanlıkça atanacaktır.(www.baskent.edu.tr/- gurayk/finpazcarsamba10.doc) Fotoğraf Yılında Yayınlanmaya Başlanan İTO Gazetesi Dersaadet tarih ve 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birliği Yasası, esnaf niteliğindeki küçük tacir ve sanayicilerin odalardan çıkıp dernek kurmalarını sağlamıştır tarih ve 5590 sayılı yasa ile Odalar, Borsalar ve Birlik bugünkü hukuki durumlarını kazanmışlardır. (www.baskent.edu.tr/- gurayk/finpazcarsamba10.doc 13

14 II.1.3.DENİZLİ HAKKINDA 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre İlin toplam nüfusu kişi olup, bunun si erkek, i kadındır. Merkez İlçe şehir nüfusu , belde/köy nüfusu dir. Merkez hariç 18 ilçe, 87 Belediye ve 360 köyü vardır sayılı Büyükşehir Yasasıyla ayrıca Denizli Merkezde Pamukkale ve Merkezefendi İlçeleri kurulmuştur. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'na Denizli halkı bütün benliğiyle katılmıştır. 12 Temmuz 1919'da Denizli Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyeti kaldırılarak "Heyet-Milliye" kurulmuştur. Bu arada Sivas Kongresi'ne Denizli sancağını temsilen Belevli Yusuf Bey, Ali Necip Bey, Helvacızade Mehmet Efendi, Dalamanlızade Mehmet Şükrü Bey katılmışlardır. Bu kongrede 4 delegeyle temsil edilen tek il Denizli olmuştur. (DTO, 2013) Tarihçesi Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.Ö. ( ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten Laodikya denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra şehri, suyun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkine naklettirmişlerdir. 14 PL.08/Rev.01

15 Denizli yöresinde Milattan Önce (M.Ö) dönemine ait tarihi kültürlere de rastlanmaktadır. Özellikle Kalkolitik Çağ'dan bu yana Çivril yakınlarında bulunan ve kazısı yapılan Beycesultan Höyüğü ve çevresi buna en iyi örnektir. Hitit öncesi kültürlerden başka Frigler, Lidyalılar ve Perslerin edilmektedir. Anadolu'nun Helenistik dönemi devletlerinden Bergama Krallığı tarafından M.Ö.190 yıllarında Hierapolis kenti kurulmuştur. Bugünkü eşsiz Pamukkale, Hierapolis kentinin üzerinde bulunmaktadır. Laodikya ve Hierapolis kentlerinin bu Fotoğraf 4-Eski Denizli Ticaret Odasının bulunduğu Mevkii-www.türkiye resimleri.com web sitesinden alınmıştır. yöreye egemen olduklarını gösteren belirtiler de vardır. Büyük İskender dönemiyle başlayan Helenizm devrinde Denizli çevresinde birçok metropol kentlerin kurulduğu görülmektedir. Denizli il merkezinin bulunduğu yerde Diospolis, onun ardından Rhoas adlı kentlerin varlığından söz denli birbirine yakınlıklarını, her iki krallığın da ticaret yoluna egemen olma arzularına bağlamak mümkündür. Kutsallığı kuruluşundan önceye dayanan Laodikya Kilisesi, Hıristiyanlarca önemli ziyaret yerlerinden birisidir 15

16 Fotoğraf5-Tarihi Denizli - (www-türkiye resimleri.com web sitesinden alınmıştır) Denizli'de Türkler ilk kez 1070 yılında görülmüşlerdir. Selçuklu Sultanı Alparslan, emrindeki Afşin Bey ve yanındaki kumandanlar, buralara kadar akınlar düzenleyerek bölgenin Türkleşmesi için ilk adımı atmışlardır Malazgirt zaferinden sonra Anadolu, Türklerin kontrolüne girmiş; Denizli ve çevresinde Kutalmış oğlu Süleyman ve emrindeki beyler tarafından fethedilmiştir. 1.Dünya Savaşı sonrasında 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktığı gün ilk karşı koyma hareketlerinden biri de Denizli'de gerçekleşmiştir. Mart 1919'da İzmir'de kurulan Redd-i İlhak Cemiyeti'nin toplantısına Denizli sancağını temsilen katılan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, etrafına toplanan vatansever Denizlililer le, Padişah Vahdettin'e "Redd-i İlhak" telgrafı çekmiştir 16 PL.08/Rev.01

17 Denizli Ekonomisi Denizli Ekonomisi 2012 yılını başarılı ihracat artışı ile geride bırakmıştır. İhracat artışı ve yeni Yatırım Teşvikleri düzenlemesinde Denizli nin 2. bölgeye alınması ekonomide canlanma yaratmıştır. Yine de birçok İle göre iyi gelişme gösterse de gelişme hızında nisbi bir yavaşlama görülmektedir. Ekonomisi ihracata dayalı olan Denizli nin ihracatındaki artış %12,57 gibi yüksek bir oranda olmuştur. Fakat ham madde ve aramalı ithalatındaki artışın yüksekliği ihracat artışının diğer sektörlere olumlu yansımasını sınırlamıştır. Diğer taraftan Türkiye deki illerin ihracat potansiyeli ve Türkiye ihracatındaki yeri araştırmalarında Denizli nin ekonomik verileri yan sütundaki gibidir; Denizli nin Orta ve İleri Teknoloji ürünü mal ihracatındaki sırası, 2010 yılında 252 milyon $ ile 13. sırada, Çeşitlilik: Çeşitlilik sıralamasında 16. sırada yer almaktadır. Sıradanlık: Sıradanlık sıralamasında 23. sırada yer almaktadır. (Çok sayıda ilin ihracat sepetinde olan mallar sıradan mallar) İhracatta Nitelikli sıçrama kabiliyeti olan ilk 20 il arasında 15. sırada yer almaktadır. Denizli İhracatı tekstil, metal, kablo, bakır gibi ürünlerin yanında doğal kaynaklara dayalı ve düşük teknolojili ürün ihraç etmeye devam etmektedir. Fakat nitelikli ürünlere yönelik sıçrama kabiliyetini sürdürmektedir. Denizli nin ihracatındaki diğer önemli bir gelişme Türkiye de en fazla üretim/ihracat yapan ilk 1000 firma arasına Denizli den 23 firma girmiştir ve firmalar üretici ihracatçıdır 17 PL.08/Rev.01

18 Turizm İç ve dış turizme 12 ay boyunca hizmet sunabilen Denizli en çok turist çeken iller sıralamasında ülkemizde Antalya, İstanbul ve Muğla dan sonra 4.sırada yer almaktadır. Dünyaca ünlü Beyaz Cennet Pamukkale, 2011 yılında 1 milyon 713 bin 695, 2012 yılında ise 1 milyon 612 bin 723 turist tarafından ziyaret edilmiştir. Fotoğraf 6- Pamukkale- (İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü web sitesinden alınmıştır.) Laodikya Antik Kenti ise 2011 yılında 141 bin 400, 2012 yılında ise 70 bin 958 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Akköy ve Sarayköy ilçesi ile Karahayıt beldesindeki termal su ve termal çamurun bulunduğu kaplıcalarda, her yıl olduğu gibi 2012 yılında da ortalama 2 milyon turist ağırlanmıştır. Denizli de bilhassa Karahayıt kasabasında bulunan şifalı termal kırmızı su şifa dağıtan bir kaynak olup, Bölgenin bu kaynağının layıkıyla değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Bu şifalı su, Ege Üniversitesi Hidroklimatoloji Enstitüsü nün yapmış olduğu çalışmalara ve Sağlık Bakanlığı nca yapılmış olan değerlendirmelere göre sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, metaborik asit, metafilikat asit, karbondioksit, klorür, florür, sülfat, hidrogfosfat, bikarbonat gibi mineraller içermektedir 18

19 Tarım İlimiz sahip olduğu iklim çeşitliliği ve farklı rakım özelliklerinden dolayı zengin bir ürün desenine sahiptir. Denizli'de tahıl, pamuk, şeker pancarı, tütün, mısır, baklagiller gibi her türlü tarla ürünleri ile çeşitli sebzeler ve tropik ürünler hariç hemen hemen her türlü meyve ve sebze yetiştirilebilmektedir. İlimizde ekonomik olarak tarımı yapılan 125 çeşit tarımsal ürün bulunmaktadır yılında 316 bin 964 hektar alanda tarla bitkileri ekimi yapılmış ve bu alanlardan toplam ton çeşitli ürün elde edilmiştir. Sebze üretiminin yapıldığı15 bin 265 hektar alandan toplam ton üretim gerçekleştirilmiştir. 43 bin 686 hektar bağ alanımızda ton üzüm üretimi yapılmıştır. Son yıllarda büyük gelişim gösteren meyvecilikte ise hektar alandan ton çeşitli meyve üretimi gerçekleştirilmiştir 19

20 Tekstil ve Konfeksiyon STRATEJİK PLAN Bu sektörün üretim ve ihracatında artışlar görülmüştür. Sektörde meydana gelen bu artış, üretim miktarı, pazar çeşitliliği ve üretim terkibinde meydana gelen değişmelerdir. Bu sektörde, 2011 yılında 1 milyar 279 milyon dolar, 2012 yılında ise 1 milyar 217 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Elektrik-Elektronik, Demir- Demir Dışı Metaller Sektörü Madencilik(Mermer-Traverten) Ağırlıklı olarak elektrolit bakır, tel ve enerji kablosu üretiminin yapıldığı bu sektör, 2011 yılında 950 milyon dolar, 2012 yılında ise 914 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin ikinci büyük mermer ve traverten yataklarına sahip Denizli, yıllık 600 bin metreküp mermer üretim kapasitesine sahiptir. Madencilik sektöründeki işletmeler; 2011 yılında 268 milyon dolar olan ihracatlarını, 2012 yılında 315 milyon dolara çıkarmışlardır 20 PL.08/Rev.01

21 Deri-Kösele Sanayi Deri işleme, kösele ve diğer deriden mamul ürünlerin imalatında Türkiye'de önemli bir konuma sahip Denizli'de, özellikle kösele imalatı ön plandadır. Türkiye'nin yüzde 70 kösele ihtiyacını karşılayan deri sanayi, geçen yıllarda olduğu gibi 2012 yılında 3 bin ton kösele üretimiyle dikkat. çekmiştir Denizli de Organize Sanayi Bölgeleri Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Honaz); 1975 yılında kurulan Denizli Organize Sanayi Bölgesi; M2 alana sahiptir. Bölgede 159 adet muhtelif büyüklükte sanayi parseli bulunmakta olup, parsellerin tamamı tahsis edilmiş kullanılır durumdadır. Parsel büyüklükleri M2 ile M2 arasında değişmektedir. Deri Organize Sanayi Bölgesi (Honaz); M2 alana sahiptir. Halen bazı firmaların burada faaliyete geçmiş olmaları yanında bazı firmaların inşa çalışmaları sürmektedir. 21

22 Mermer Organize Sanayi Bölgesi (Honaz); Kısmen faal durumda olan Bölge, M2 alana sahiptir. Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (Çardak); 1996 yılında kurulan ve M2 alana sahip olan Bölge, Denizli ye 60 Km. mesafede olup, Uluslar arası niteliğe sahip hava alanına 2 km uzaklıktadır. Bölgede toplam 98 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bu bölgede yatırım yapmaları konusunda değişik firmalarla görüşülmüş olup, Çardak Özdemir Sabancı OSB nin altyapı ve diğer eksiklik leri en kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçirilecektir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Sarayköy); M2 alanı bulunan ve Kızıldere Tekkehamam Jeotermal sahası içinde kurulan Bölge, İzmir Limanı na 210 km. Denizli kent merkezine 32 km. Sarayköy İlçe merkezine 10 km. mesafededir. Sarayköy TDİ OSB Ülkemizdeki ilk jeotermal Tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğine sahiptir. Bölgede bulunan termal kaynaktan yararlanılarak ZDÜ A.Ş. tarafından 95 MW elektrik üretimi yapılmaktadır. OSB nin soğuk su ve altyapı eksikleri tamamlanarak yatırımcılar için hazır hale getirilmiştir 22 PL.08/Rev.01

23 II.1.4.DENİZLİ TİCARET ODASI Denizli Ticaret Odası 1926 yılında kurulmuştur. Türkiye nin kurulan ilk Ticaret Odalarından biri olan Denizli Ticaret Odası nın kökleri, ahilik geleneğine uzanmaktadır. İlk olarak, Kaleiçi nde bulunan Eski Borsa Binası nda hizmet veren Denizli Ticaret Odası, daha sonra satın alınan bugünkü binanın arsası üzerine modern bir bina inşa etmiş ve 1979 yılında şu anda hizmet verdiği binaya taşınmıştır. Denizli Ticaret Odası nın şu anki hizmet binası odanın üçüncü hizmet binasıdır. İlk hizmet binası Kaleiçi ndeki eski Borsa binasıdır, İkinci bina Keçeciler deki iki katlı binadır lerde Denizli - İzmir Karayolunun açılmasıyla ulaşım gelişmiştir. Yine bu yıllarda elektriğin yaygın olarak kullanılmaya başlanılmasıyla Denizli tekstilinde önemli bir atılım gerçekleşmiştir. Çırçır sanayi, dokuma sektörünün birinci aşamasını meydana getiren temel bir sanayi kolu olarak gelişmiştir. Denizli'de motor gücüyle çalışan ilk büyük çırçır fabrikası 1950 yılında bir kooperatif işletmesi olarak kurulmuştur. Denizli Ticaret Odasının Denizli ye Katkıları 1927 yılında Denizli Ticaret Odası nın da içinde bulunduğu yerel girişim ile Denizli İktisat Bankası kurulmuştur yılından itibaren Denizli de oluşmuş sermaye ve insan gücünün, demokrasinin erdemiyle hareketlendiği görülmektedir. II. Dünya Savaşından sonra bütün dünya gibi Türkiye de de yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye de devlet yatırımlarıyla birlikte özel sektör de büyümeye başlamıştır. Özellikle de elektrik, yol ve su konularında atılımlar başlatılmıştır. Bu atılımla birlikte ülkede tarımda makine kullanımı artmıştır. Bunun yansımaları Denizli de de görülmüştür li yıllarda birikmeye başlayan sermaye ile Denizli de, dönemin düşünen ve üreten insan gücü sayesinde 77 adet Anonim Şirketi statüsünde üretim işletmesi kurulmuş, bu şirketlerden %60 ı çok kısa sürede temel atmış, büyük bir bölümü özverili çalışmaların sonucunda faaliyete geçmiştir. Bu şirketlerden birisi de yine Denizli Ticaret Odası nın girişimleri ile kurulan Denizli Çimento fabrikasıdır. 23 PL.08/Rev.01

24 1980 yılı başlarından itibaren ekonomik hayattaki yeni düzenlemeler, teşvikler, ihracatın öğrenilmesi ve Organize Sanayi Bölgesinin hızla inşa edilmesi, Denizli deki orta ölçekli firmaları bir anlamda tahrik etmiştir yılında yine DTO nun da öncülük ettiği bir girişim grubu tarafından ilk Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. 30 fabrika ile faaliyete başlanılan, Birinci Organize Sanayi Bölgesi Türkiye de yapılan ilk Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olması açısından önem taşımaktadır İlin bu dönemde yapılandırdığı ihracata dayalı ekonomisi ile şiddetle ihtiyaç duyulan Gümrük Müdürlüğü, yine Denizli Ticaret Odası nın girişimleri ile 1983 yılında şehre kazandırılmıştır yılında da ithalat ve ihracat belge talepleri Denizli Ticaret Odası tarafından kabul edilmeye başlanılmıştır Bu arada kendisi ile birlikte şehri de geliştiren Denizli Ticaret Odası, ülkenin Parlayan Yıldızı olarak tanımlanan Denizli de bir üniversitenin olmamasını büyük bir eksiklik olarak tespit etmiştir. Bir ilin ekonomik gelişmesi, sosyokültürel alandaki gelişimine de öncülük etmelidir. Bu anlayışla Denizli Ticaret Odası, Pamukkale Üniversitesi nin kuruluşu için öncülük etmiş ve kuruluşa giden süreçte büyük çaba sarf etmiştir. Nihayetinde de 1992 yılında PAÜ nin kuruluşu gerçekleşmiştir. PAÜ bugün faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Yine aynı yıllarda Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi nin nabzını ölçebilmek, ihtiyaçlarını belirleyebilmek amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları ile öne çıkmıştır. Bu kapsamda 1994 yılında KOSGEB Denizli Merkez Müdürlüğü, DİE Denizli Bölge Müdürlüğü ve diğer meslek kuruluşları ile işbirliği içinde yapılan Tekstilde Küçük ve Orta Boy işletmeler Envanteri çalışması Denizli Sanayisi için oldukça kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekmiştir. İlin ekonomik gelişmesine paralel olarak büyüyen ve güçlenen Denizli Ticaret Odası, 1988 yılında Denizli-Muğla-Aydın illerine dönük elektrik dağıtım hizmeti yapmak üzere kurulan DEMAY Elektrik Üretim İletim Dağıtım Şirketi ne ortak olmuştur. 24 PL.08/Rev.01

25 İlin gelişmesi için nitelikli işbirlikleri kurmada öncü olan Denizli Ticaret Odası, Denizli Valiliği öncülüğünde 50 Milyar TL sermaye ile kurulması kararlaştırılan Denizli Jeotermal Enerji İşletme A.Ş ne ortak olmuştur. Denizli ile yetinmeyen Denizli Ticaret Odası, faaliyetlerini ulusal çapta yaygınlaştırmak amacıyla, 1995 yılında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda, 1996 yılında ise, Belçika- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası na üye olmuştur. Aynı yılda üyeleri ile arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla 1996 yılında Denizli Ticaret Odası Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Aynı kapsamda 1997 yılına kadar bir hukuk müşaviri ile yürütülen danışmanlık faaliyetleri, ilerleyen yıllarda ekonomi danışmanlığı ve mali danışmanlık ile üç ayrı alanda genişletilerek sürdürülmüştür. Denizli Ticaret Odası 1998 yılında Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı na (EGEV) STRATEJİK PLAN Yılının Aralık ayında kurulan BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar AŞ ye DTO olarak ortak olunmuştur. BALO tren taşımaları organize ederek, Anadolu'dan Avrupa ve İskandinavya'ya ve devamında Pakistan treni ile bağlantı sağlayarak, Orta Asya ve Uzak Doğuya demiryolu ile yük taşıma faaliyetlerini organize etmek için kurulmuş bir şirkettir. ortak olmuştur. Denizli Ticaret Odası bu kurumda 9 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla temsil edilmiştir. Etki alanı iyice Genişleyen Denizli Ticaret Odası, 2000 yılında Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi nin kurucularından birisi olmuştur yılında EIC- Avrupa Bilgi Merkezi ni, 2008 yılında da Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi nin kurucuları arasında yer almıştır.(abigem) Aynı yılda Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi ile birlikte Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC EGE) projesine ilişkin oluşturulan konsorsiyumda da kurucu ortak olarak yer almıştır Yılın da da Pamukkale Teknokent in kuruluşunda kurucu ortak olarak rol almıştır. Denizli de örgütlü büyük yatırımın öncüsü, destekçisi veya en azından ortağı olan Denizli Ticaret Odası, ilin ekonomik altyapısını oluştururken, kendi iç dinamiklerini de geliştirmeyi ihmal etmemiş; bu süreçte kurumsallaşma çalışmalarına da ağırlık vermiştir. Aynı amaçla, 2003 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazanmıştır. 25 PL.08/Rev.01

26 2006 yılında bu süreci daha da geliştirerek üçlü belge sistemine dayanan Entegre Yönetim Sistemi Belgesi almıştır.(bunlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği belgeleridir.) Denizli Ticaret Odası nın faaliyetleri sadece yurtiçi ile sınırlanmamış, yurtdışı ortaklıklar ile karşılıklı bilgi alışverişi ve ziyaretler yoluyla bilgi birikimini arttırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar ile işbirlikleri kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı; 1996 yılında Belçika-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, 1980 yılında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), 2006 yılında TOBB nın destek ve teşviki ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, 2006 yılında yine TOBB nın destek ve teşvikleri sonucu Akdeniz Ticaret Sanayi Odaları Birliği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelikleridir. Denizli Ticaret Odası, 2011 yılı sonunda, Denizli travertenin adını korumak amacı ile Türk Patent Enstitüsü ne Denizli Traverteni menşe adıyla tescilini gerçekleştirmiştir Yılının Aralık ayında kurulan BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar AŞ ye Denizli Ticaret Odası olarak ortak olunmuştur. BALO tren taşımaları organize ederek, Anadolu'dan Avrupa ve İskandinavya'ya ve devamında Pakistan treni ile bağlantı sağlayarak, Orta Asya ve Uzak Doğuya demiryolu ile yük taşıma faaliyetlerini organize etmek için kurulmuş bir şirkettir. Denizli Ticaret Odası ile birlikte 92 oda ve borsanın katılımıyla kurulan BALO nun ilk seferini 8 Eylül 2013 Pazar günü Manisa dan Münih ve Köln e gerçekleştirilmiştir. 26 PL.08/Rev.01

27 2012 yılının Ekim ayı itibari ile Denizli Ticaret Odası Eğitim, Kültür ve Geliştirme Vakfı hayata geçirilmiş olup; Vakfın bünyesinde organize edilmeye çalışılan Mesleki Eğitim ve Beceri Kazandırma amacına hizmet verecek bir eğitim merkezi fiziki olarak hazırlanmıştır. İlimizin ara eleman ihtiyacının karşılanması amacı başta olmak üzere Oda misyonumuza uygun alanlarda hizmet vermeyi planlamaktadır. Denizli Ticaret Odası Meclisi nin kararı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresince Irlıganlı Kasabasında Ticaret Merkezi olarak inşa edilen 3 katlı bina, 24 Nisan 2012 tarihinde Odamız tüzel kişiliği adına satın alınmıştır. Mesleki Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkez olarak tadil edilen bina, daha sonra satın alınan arsalar ile birlikte şu anda merkezimizin alanı 6 bin 845 metrekareye ulaşmıştır. 27 PL.08/Rev.01

28 III. MEVCUT DURUM ANALİZİ 28 PL.08/Rev.01

29 Denizli Ticaret Odası nın geleceğini planlamak için halen sahip olduğu kaynakları, kurumsal felsefesini, yetkinliklerini, görev ve sorumluluklarını iyi anlamak gerekmektedir. Bu nedenle bu aşamada, Odanın, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, organizasyon yapısı, çalışanları, görev ve sorumluluk dağılımı, geçmişteki başarıları, mali durumu, teknolojik altyapısı, fiziki şartları vb. hakkında veriler toplanarak incelenmiştir. ve Ekonomik gelişmeler (PEST) analiz edilmiş, Odanın üyelerini de etkileyen bu gelişmeler karşısındaki alacağı tavır tartışılmıştır. Daha sonra Üye Memnuniyet Anketleri, Dış paydaş anketleri, Çalışan memnuniyet Anketleri ve Akreditasyon Değerlendirme formları incelenmiş, yapılan toplantılarda katılımcılar ile birlikte GZFT ve PEST analizleri gerçekleştirilmiştir. Yine dünyadaki, Ülkedeki, Bölgedeki ve Denizli deki Sosyal, Politik, Teknolojik 29 PL.08/Rev.01

30 III.1. DENİZLİ TİCARET ODASI NUN YASAL YÜKÜM- LÜLÜKLERİ VE MEVZUAT ANALİZİ Denizli Ticaret Odası, çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin tabii olduğu Tarihinde kabul edilen 5174 Sayılı Kanunun 4. maddesinde Müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek şeklinde özetlenen görevleri yapmak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Denizli Ticaret Odası, 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerine hizmet veren, ilgili yönetmeliklerle kapsamı belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız 5174 sayılı TOBB Mevzuatının yanı sıra vermekte olduğu hizmetlere paralel olarak; Türk Ticaret Kanunu, Ulaştırma Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı ve Sigortacılık Mevzuatına göre hareket etmektedir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan sirküler de Oda faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır Aynı Kanunun 12.maddesinde ise Odamızın yasal sorumlulukları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. (Ek SK. Madde 12).. Odamızın mer i mevzuatla tayin edilen görevleri yerine getirmek için uymak zorunda olduğu diğer yasal mevzuata ilişkin olarak liste Ek4 de verilmiştir. 30 PL.08/Rev.01

31 III.2. DENİZLİ TİCARET ODASI NIN YÖNETİM OR- GANLARI Odanın organları şunlardır: a) Meslek Komiteleri b) Meclis c) Yönetim Kurulu d) Disiplin Kurulu Oda Meslek Komitelerinin Görevleri ; Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Fotoğraf 7- Meslek Komitesi Toplantısından bir Görünüm DTO da 30 Meslek Komitesi olup 172 Komite Üyesine mevcuttur Denizli Ticaret Odası Oda Meclisi Oda Meclisinin görevleri şunlardır: Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 31 PL.08/Rev.01

32 Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. Oda Meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. DTO Oda Meclisi 71 Üyeden oluşmaktadır Fotoğraf 8- Denizli Ticaret Odası Meclis Toplantısından bir Görünüm Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve 32 PL.08/Rev.01

33 gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. DTO Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen, onbir kişiden oluşmaktadır Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Oda Yönetim Kurulunun görevleri: Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu Oda Meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Hazırladığı Oda iç yönergesini Meclise sunmak. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını ta kip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. Fotoğraf 9-Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. 33 PL.08/Rev.01

34 Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. Hakem veya hakem heyeti seçmek sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut Genel Sekretere devredebilir. Denizli Ticaret Odası Disiplin Kurulu, DTO Meclisi tarafından odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Oda Disiplin Kurulu Oda Disiplin Kurulunun Görevleri Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. Meclise, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. Fotoğraf 10-Denizli Ticaret Odası Disiplin Kurulu 34 PL.08/Rev.01

35 III.3.PAYDAŞ ANALİZİ STRATEJİK PLAN Paydaşlar; Denizli Ticaret Odası nın hizmetleri ile ilgisi olan, Odadan doğrudan veya dolaylı olarak, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya aynı şekilde Denizli Ticaret Odası nı etkileyen kişi veya kurumlardır Dönemi için yapılan Stratejik Plan çalışmasında Paydaşların belirlenmesi için, Odanın tüm birimlerinin yaptıkları faaliyetler gözden geçirilmiş; kimler veya hangi kurumlar için hangi işleri yaptıkları araştırılmıştır Stratejik Planı için ise geçen dönem yapılan çalışma gözden geçirilerek, gerekli revizyonlar yapılmıştır. Bir önceki dönem İç paydaş, Yararlanıcı ve Dış Paydaşlar olarak üç sınıfa ayrılan paydaşların aşağıdaki şekilde yeniden tanımlanması uygun bulunmuştur; İç Paydaşlar; Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Oda içindeki kişi veya kurumlardır. Dış Paydaşlar; Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Oda dışındaki kişi veya kurumlardır. Üç kısımda incelenmişlerdir; o Temel Ortak: Odanın yasal mevzuat gereği üstlendiği görevler nedeniyle etkilediği veya etkilediği kişi veya kurumlar o Stratejik Ortak: Odanın misyon ve vizyonu gereği işbirliği yaptığı, bu nedenle etkilediği veya etkilendiği kişi veya kurumlar o Tedarikçiler : Odanın hizmet veya ürün alımı yaptığı kişi veya kurumlar Yararlanıcılar ise, Odanın hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurumlardır. Bir hayli kalabalık olan paydaş listesi bir önceki dönem Stratejik Plan Ekibi nin yapmış olduğu paydaş matrisi ve önceliklendirme çalışması dikkate alınarak netleştirilmiştir. 35 PL.08/Rev.01

36 DENİZLİ TİCARET ODASI PAYDAŞ LİSTESİ SIRA NO PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK YARARLANICI 1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) X 2 Denizli Valiliği X 3 Denizli Belediyesi X 4 Pamukkale Üniversitesi X 5 Denizli İl Defterdarlığı X 6 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı X 7 Denizli Ticaret İl Müdürlüğü X 8 Denizli İl Özel İdaresi X 9 Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları Platformu x 10 Denizli Orman Bölge Müdürlüğü X 11 Denizli Milli Eğitim İl Müdürlüğü X 12 Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü X 13 Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü X 14 Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü X 15 Denizli Sanayi Odası X 16 Denizli Ticaret Borsası X Denizli İlçe Odaları ( Acıpayam Ticaret Odası, Babadağ 17 Ticaret Odası, Tavas Ticaret Odası, X Buldan Ticaret Odası, Sarayköy Ticaret Odası) X 18 Denizli Ticaret Odası'na kayıtlı üyeler X 19 Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanlığı X 20 Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği X 36 PL.08/Rev.01

37 DENİZLİ TİCARET ODASI PAYDAŞ LİSTESİ (DEVAM) SIRA NO PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ TEMEL OR- TAK TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK YARARLANICI 21 Denizli Ziraat Odası X 22 Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü X 23 Türkiye İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü X 24 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü X 25 Denizli İl Sağlık Müdürlüğü X 26 Denizli KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü X 27 Bankalar X 28 Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü X 29 Denizli Elektrik Mühendisleri Odası X 30 Denizli İnşaat Mühendisleri Odası X 31 Denizli Makine Mühendisleri Odası X 32 Denizli Mimarlar Odası X 33 Denizli Çevre Mühendisleri Odası X 34 Denizli Kimya Mühendisleri Odası X 35 Denizli Maden Mühendisleri Odası X 36 Denizli Orman Mühendisleri Odası X 37 Denizli Ziraat Mühendisleri Odası X 38 Denizli Gıda Mühendisleri Odası X 39 Denizli Jeofizik Mühendisleri Odası X 40 Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası X 37 PL.08/Rev.01

38 DENİZLİ TİCARET ODASI PAYDAŞ LİSTESİ (DEVAM) SIRA NO PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ TEMEL OR- TAK TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK YARARLANICI 41 Denizli Şoförler Odası ( Esnaf Odaları) X 42 Denizli Gümrük Müdürlüğü X 43 Denizli Gümrük Muhafaza Müdürlüğü X 44 Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu X 45 Denizli Ticaret Odası Meclisi X 46 Denizli Ticaret Odası Meslek Komiteleri X 47 Denizli Ticaret Odası Personeli X 48 Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (Denizli ABİGEM) X 49 Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi ( EBIC EGE) X 50 KOSGEB Sinerji Odağı X 51 Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 52 Denizli Teknopark X 53 Denizli Kredi Garanti Fonu X 54 Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi X 55 KOSGEB İGEM Merkez Müdürlüğü x 56 Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı X 57 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı X 58 T.C. Adalet Bakanlığı Denizli Adliyesi X 59 Medya ( Yazılı ve Görsel Basın) X 60 Denizli Organize Sanayi / İhtisas Organize Bölgeleri X X 38 PL.08/Rev.01

39 DENİZLİ TİCARET ODASI PAYDAŞ LİSTESİ (DEVAM) SIRA NO PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ TEMEL ORTAK TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK YARARLANICI 61 Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü X 62 Milletlerarası Ticaret Odası ( ICC) X 63 Akdeniz Ticaret Sanayi Odaları Birliği X 64 Türk Alman Ticaret Sanayi Odaları Birliği X 65 Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği X 66 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı X 67 Fuar Organizasyon Şirketleri X 68 Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği ( DESİAD) X 69 Denizli Genç İşadamları Derneği ( DEGİAD) X Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği ( BA- 70 SİAD) X 71 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şubesi (MÜSİAD) X 72 Denizli İşadamları Derneği(DİAD) X 73 Denizli Sigorta Acenteleri Derneği (DESAD) X 74 T.C.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü X 75 K Yetki Belgesi için Denizli Ticaret Odası'na müracaat eden tüzel veya gerçek kişiler X 76 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ( DEİK) X 77 Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) X 39 PL.08/Rev.01

40 ÖNCELİKLİ DIŞ PAYDAŞ VE İŞTİRAKLER LİSTESİ SIRA NO PAYDAŞ/İŞTİRAK 1 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 VALİLİK 3 İL ÖZEL İDARESİ 4 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5 BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6 SARAYKÖY TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 7 BULDAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 8 BABADAĞ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 9 ACIPAYAM TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 10 DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI 11 TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI 12 KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ 13 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 15 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 16 TAVAS TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 17 ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 18 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 19 TÜRKİYE HALK BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 20 DENİZLİ ABİGEM 40 PL.08/Rev.01

41 SIRA NO PAYDAŞ/İŞTİRAK 21 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 22 GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ 23 SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 26 KOSGEB İGEM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 27 KREDİ GARANTİ FONU 28 SARAYKÖY TARIMA DAYALI İHTİSAS ORG. SAN.BÖL. MÜDÜRLÜĞÜ 29 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 30 DENİZLİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 31 SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ 32 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 33 GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 34 NAKIŞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 35 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 36 PAMUKKALE TURİZİMCİLER DERNEĞİ 37 TURİZM OTELCİLERİ DERNEĞİ 38 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 39 GAZETECİLER CEMİYETİ 40 BABADAĞLI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 41 KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 42 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT 43 ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 44 DENİZLİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (DENİB) 41 PL.08/Rev.01

42 III.3. İÇ ÇEVRE ANALİZİ STRATEJİK PLAN Kurumlar yol haritalarını oluştururken kurumsal yapılarının vizyonu gerçekleştirme kapasitesini sorgularlar. Kurum kendisine yönelik gelecek perspektifi oluşturmak amacıyla güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek içyapısını yeniden değerlendirir. Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceği etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır 1 Bu bölümde, TOBB Akreditasyon Standardı da dikkate alınarak Denizli Ticaret Odası nın kuruluş içi analizi yapılmıştır. İlk bölümde kurumun Standartta belirtilen hizmetleri sunabilmesi için sahip olması gereken temel yeterlilikler, İkinci bölümde ise sunduğu hizmetler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler strateji belirleme çalışmalarında kullanılmıştır. 1 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu, 2006, sf PL.08/Rev.01

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...5 BÖLÜM 1...9 GİRİŞ...9 BÖLÜM 2... 11 GENEL BİLGİLER... 11 2.1. Adana Hakkında... 11 2.2. Adana Ticaret Odası Hakkında...

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Tekirdağ hakkında... 6 2.3. Tekirdağ

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı