20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir"

Transkript

1 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi The Moderating Impact of Shopping Value on the Relationship between Private Label Usage and Store Loyalty İlayda İpek 1 - Nilay Aşkın 2 - Burcu İlter 3 Özet Bu çalışmanın amacı özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemede faydacı ve hazcı alışveriş değerlerin moderatör etkisine ışık tutan bir kavramsal model geliştirmek ve analiz etmektir. 267 tüketiciden toplanan veri ile yapılan bir testte, kavramsal çerçeve yapısal eşitlik modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki negatif olmasına rağmen, faydacı alışveriş deneyiminin bu iki yapı arasındaki ilişkiyi pozitif yönde etkileyerek güçlendirdiğini göstermektedir. Bu çalışma yöneticiler için ilginç öneriler sunmaktadır; öyle ki, alışveriş deneyimi süresince daha çok faydacı alışveriş deneyimi yaratmaya yönelik geliştirilen pazarlama stratejileri perakendecilerin mağaza sadakatlerini uzun vadede olumlu yönde arttırmalarına olanak sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın bulgularının araştırmacılara ve uygulamacılara önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Özel Markalı Ürün Kullanımı, Mağaza Sadakati, Faydacı Alışveriş Değeri, Hazcı Alışveriş Değeri Abstract The purpose of this study is to develop and analyze a conceptual model that sheds light on the moderating impact of utilitarian and hedonic shopping values in determining the relationship between private label usage and store loyalty. In a test with data collected from 267 consumers, conceptual framework was estimated by using structural equation modeling. The findings of the study reveal that even though the link between private label usage and store loyalty is negative, utilitarian shopping value positively moderates and strengthens this link between two constructs. This study offers such interesting implications for managers that developing marketing strategies oriented to create more utilitarian shopping values during the shopping experience may enable retailers to enhance their store loyalty in a positive way in the long run. The findings of this study are expected to make significant contributions to scholars and practitioners. Keywords: Private Label Usage, Store Loyalty, Utilitarian Shopping Value, Hedonic Shopping Value Giriş ve Çalışmanın Amacı Günümüzde Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren birçok perakendecinin kendi özel markalı ürünlerini portföylerine ekleme eğilimleri giderek artmaktadır (Geyskens vd., 2010, s.791). Yakın zamanda özel markalı ürünlerin pazar payında ve bulunabilirliğinde hızlı bir artış olup, bu yükselen trend perakendecilik sektörünü doğrudan etkilemiştir (Ailawadi vd., 2008, s.19). Aslına bakıldığında, özel markalı ürünler 1860 lar itibariyle ortaya çıkmış ve daha çok Amerika Birleşik Devletleri nde yayılmıştır (German, 2001; Richardson vd., 1994, s.28; Dick vd., 1995, s.15) yılında Özel Marka Üreticileri Der- 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, 3 Dokuz Eylül Üniversitesi, 683

2 Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi neği (PLMA) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Amerikan tüketicilerin %71 i ulusal markalar yerine özel markalı ürünler satın almayı tercih etmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri ndeki perakendecilerde satılan her beş parçadan biri özel markalı üründür ve bu oran Batı Avrupa da çok daha yüksektir (Kumar and Steenkamp, 2007, s.121). Buna ek olarak, Türkiye deki özel markalı ürünlerin pazar payı %12 olup, hızlı bir büyüme gözlenmektedir (Nielsen, 2011, s.3). Türkiye deki özel markalı ürünlerin pazar payındaki bu artış, ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğine bağlanabilir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (2013) sonuçlarına göre, Türkiye deki en yoksul %20 lik kesimi ile en zengin %20 lik kesimi arasında 7,7 kat gelir farkı vardır yılında, en düşük gelire sahip %20 lik kesim toplam gelirden %6,1 pay alırken, en yüksek gelire sahip %20 lik kesim toplam gelirden %46,6 pay almıştır. Yoksulluk oranında artışa sebep olan bu durum, tüketicilerin daha düşük fiyatlı ürünleri satın alma eğilimini arttırmaktadır. Bu sebeple Türkiye deki özel markalı ürünlerin incelenmesi literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Özel markalı ürünlerin ortaya çıkışı perakendecilik tarihinde bir dönüm noktası olarak görülmektedir (Steenkamp ve Dekimpe, 1997, s.917). Başlangıçta, ikinci derece ürün kaliteleri nedeniyle özel markalı ürünler ulusal markalar kadar başarılı olmamışlardır; ancak, günümüzde bu durum değişmiştir ve özel markalı ürünler fiyat avantajlarının yanı sıra kalite ve performans yanlarının güçlendirilmesi ile zorlu rakiplere dönüşmüştür. Artık, özel markalı ürünler çok geniş ürün çeşitliliği, daha düşük fiyat ve orta düzey kalite standartları ile perakendeci mağazalarında kolay bir şekilde bulunmaktadır (Chakraborty, 2013, s.77). Özel markalı ürünlerin büyümesinin ardında yatan sebepler perakendeciler açısından incelendiğinde ise, ilk sebep özel markalı ürünler üzerinden daha yüksek karların elde edilmesi, ikinci sebep ulusal üreticiler karşısında pazarlık gücünün artması ve üçüncü sebep daha yüksek mağaza sadakati kazanılması olarak sıralanabilir (Ailawadi vd., 2008, s.19). Ancak, ilk iki sebep birçok çalışmada istatistiksel olarak desteklenmesine rağmen (örneğin; Ailawadi ve Harlam, 2004, s.155; Hoch ve Banerji, 1993; Pauwels ve Srinivasan, 2004, s.383), son sebep için literatürde çelişkili sonuçlar yer almaktadır. Ailawadi vd., (2008, s.28) bulgularının başka ülke ve bölgelerde test edilmesini önermişlerdir. Bu önermeye karşılık olarak, bu çalışmanın ilk amacı Türkiye de faaliyet gösteren perakendeciler için özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise, faydacı ve hazcı alışveriş değerinin özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör ilişkisini incelemektir. Faydacı alışveriş değeri alışverişi görev gibi görme olarak nitelendirilebilirken, hazcı alışveriş değeri ise alışverişi eğlence gibi görme olarak tanımlanabilir (Hirschman ve Holbrook, 1982, s.96). Önceki araştırmalarda, alışveriş değeri ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ve bu yapılar arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur (örneğin; Babin vd., 1994, s.652; Dawson vd., 1990, s.421; Carpenter ve Fairhurst, 2005, s.263). Ayrıca, özel markalı ürünleri daha çok fiyat hassasiyetini olan tüketiciler satın aldığından dolayı, alışveriş deneyimi süresince sunulan faydacı ve hazcı değerlerin moderatör etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi özel markalı ürün satın alma davranışında belirgin bir ayrım yaratacağı beklenmektedir (Koschate-Fischer vd., 2014, s.81). Sonuç olarak, bu çalışmanın temel olarak üç araştırma sorusu bulunmaktadır. İlk olarak, özel markalı ürün kullanımının mağaza sadakati üzerindeki etkisi nedir? İkinci olarak, faydacı alışveriş değerleri özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi nasıl etkilemektedir? Ve üçüncü olarak, hazcı alışveriş değerleri özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi nasıl etkilemektedir? Çalışmanın devamı şu şekilde düzenlenmiştir: Öncelikle, özel markalı ürün kullanımı, mağaza sadakati ve alışveriş değeri ile bu yapılar arasındaki ilişkiler üzerine mevcut olan literatür verilmiştir. Bunun ardından, alışveriş değerinin özel marka kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki moderatör rolünü gösteren kavramsal yapı sunulmuş ve ilgili hipotezler geliştirilmiştir. Daha sonra, metodoloji bölümünde kullanılan ölçekler, örneklem ve veri toplama ile ilgili süreçler anlatılmıştır. Bir sonraki bölümde, her bir hipotez için bulgular sunulmuş ve tartışılmıştır. Son olarak ise, sonuçlar ortaya konulmuş, yönetimsel ve araştırmalara yönelik uygulamalara yer verilmiştir. 684

3 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Literatür Analizi ve Kavramsal Çerçeve Alışveriş değerinin (hazcı ve faydacı) özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör etkisini incelemeye yönelik oluşturulan kavramsal model Şekil 1 de gösterilmektedir. Buna göre, özel markalı ürün kullanımı mağaza sadakatinin bir öncülüdür. Alışveriş değeri (hazcı ve faydacı değerler) ise özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerinde moderatör etkiye sahiptir. Özel Markalı Ürün Kullanımı Mağaza Sadakati Alışveriş Değeri (Hazcı ve Faydacı Değerler) Şekil 1. Kavramsal Model Özel Markalı Ürün Kullanımı Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Özel markalı ürünler bir perakendeci veya toptancı tarafından ürettirilen ve satılan ürünlerdir (Chakraborty, 2013, s.76; Hyman vd., 2010, s.369). Özel markalı ürünler perakendeciler açısından değerlendirildiğinde, ulusal markalı ürünler ile aralarında önemli bir ayrım bulunmaktadır. Perakendeciler sadece özel markalı ürünlerde geliştirme, kaynak bulma ve depolamadan satış geliştirme ve pazarlamaya kadar bütün sorumluluğu üstlenirler (Dhar ve Hoch, 1997, s.208). Bu nedenle, perakendeciler özel markalı ürünlerin başarı ve başarısızlığından ulusal markalı ürünlere kıyasla daha fazla sorumludurlar. Son zamanlarda perakendecilik sektöründe rekabette meydana gelen artış sebebiyle, perakendecilerin var olan müşterilerini elde tutabilmek ve yeni müşteriler kazanabilmek amacıyla yeni stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Sadık tüketiciler yaratmak çoğu perakendecinin asıl amacını oluşturmaktadır. Oliver (1999, s.34) ın yapmış olduğu sadakat tanımından yola çıkarak, mağaza sadakati belirli bir perakendeciye karşı sahip olunan derin bağlılık olarak tanımlanabilir. Tüketiciler sırf bir markayı beğendikleri için, o markanın satıldığı perakendecinin müşterisi olabilirler. Bu nedenle, bu markayı müşterisi oldukları perakendecide bulamadıkları takdirde perakendeciyi değiştirmeye de yönelebilirler. Bu durumda, perakendeciler tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilen özel markalı ürünler sunar ve tüketicinin beğenisini kazanırlar ise, tüketicilerin kendilerine olan bağlılığını da arttırabilirler. Ancak bu noktada, tüketicilerin özel markalı ürünleri plansız satın alma etkisi ile mi yoksa gerçekten o mağazanın özel markalı ürünlerine karşı bağlılık hissettiklerinden dolayı mı satın aldıklarının anlaşılabilmesi perakendeciler için önem taşımaktadır (Rao, 1969, s.447). Perakendecilik literatüründe, özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerine odaklanan çok fazla sayıda çalışma bulunmasına rağmen, bu konuya ilişkin literatürde yer alan çalışmalarda hala bir tutarlılık gözlenmemektedir. Bazı çalışmalarda özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki pozitif yönlü bulunurken (Ailawadi, 2001, s.311; Ailawadi vd., 2001, s.76; Bonfrer ve Chintagunta, 2004, s.211; Koschate-Fischer vd., 2014, s.79; Kumar ve Steenkamp 2007, s.119; Sudhir ve Talukdar 2004, s.149), bazı çalışmalarda ise bu yapılar arasındaki ilişki negatif yönlü olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Richardson (1997, s.401), tüketicilerin özel markalı ürünleri kullanımının bağlı oldukları belirli bir mağazaya göre değişmediği sonucunu bulmuştur. Bu bulgulara ek olarak, Ailawadi vd. (2008, s.25) özel markalı ürün kullanımı ve marka sadakati arasındaki ilişkinin tek düze olmadığını öne sürerek; aralarındaki ilişkinin belirli bir eşiğe kadar 685

4 Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi pozitif yönlü ilerlediği; ancak, daha sonrasında negatife dönüştüğü (negatif eğimli U-biçimli ilişki) sonucuna ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki belirli bir alt sınıra kadar doğrudan birbirine bağlı olarak artış göstermekte olup, özel markalı ürün satın alımı bu eşiği geçtiği zaman ise, o perakendeciye karşı sadakatin giderek azalmasına yol açmaktadır (Martos- Partal ve González-Benito, 2011, s.307). Ayrıca, birçok araştırmacı, özel markalı ürün satın almayı tercih eden tüketicilerin satın aldıkları perakende mağazalarına daha bağlı olduklarını ve özel markalı ürün kullanımlarının perakendecilerin satışlarını ve mağaza sadakatini doğrudan arttırdığını belirtmiştir (Baltas vd., 1997, s.994; Liu ve Wang, 2008, s.294; Cotterill ve Putsis, 2000, s. 30). Bu kapsamda çalışmanın ilk hipotezi şu şekildedir: H 1 : Özel markalı ürün kullanımının mağaza sadakati üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Alışveriş Değerinin (Faydacı ve Hazcı) Özel Markalı Ürün Kullanımı ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi Alışveriş değeri kavramı, bir nesneye sahip olunmasından değil, onun kullanılmasından ve beğenilmesinden kaynaklanan tüketici deneyimi olarak tanımlanabilir (Holbrook, 1994, s.40). Bu nedenle, alışveriş değeri tüketiciye sağlanan fayda ve tüketicinin duygularına hitap edilmesi ile yaratılabilir. Dolayısıyla, alışveriş deneyimi faydacı bir görevi tamamlama ya da hazcı bir keyif yaşatma yolu ile değer yaratmaktadır (Babin vd., 1994, s. 645). Bu bağlamda, eksiksiz bir alışveriş deneyimini ölçmek için değer kavramının hem hazcı hem de faydacı taraflarını dikkate almak gerekmektedir (Mishra, 2014, s.228). Birçok çalışmada belirtilmiş olduğu gibi, bir perakendeci alışveriş deneyimi esnasında müşterilerine hem hazcı hem de faydacı değerleri aynı anda sağlayabilir (Sherry, 1990, s.16). Lee ve Hyman (2008, s.229) mağazalarda tüketicilere sunulan hazcı ve faydacı alışveriş değerlerinin ve özel markalı ürünlerin, tüketicilerin mağaza sadakatlerinin başlıca kaynaklarından biri olabileceğini vurgulamıştır. Faydacı Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi Hirschman ve Holbrook (1982, s.96) a göre, faydacı alışveriş değeri alışverişi görev gibi görme olarak tanımlanmaktadır. Faydacı alışveriş değeri, kalite, uygunluk, çeşit, uygun fiyat gibi ürün performansıyla ilgili faktörlerle ilişkilidir (Stoel vd., 2004, s.1072). Faydacı alışveriş değeri açısından ele alındığında, tüketici rasyonel problem çözücü ve belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir birey olarak görülmektedir. Bu ihtiyacı karşılayan tüketici alışveriş görevini başarıyla tamamlamakta ve bunun sonucunda da memnuniyet duymaktadır. Örneğin; tüketici aradığı bir ürünü mağaza içerisinde kolaylıkla bulduğunda faydacı bir değer ortaya çıkmaktadır (Holbrook vd., 1984, s.737). Bu nedenle, özel markalı ürünlerin seçiminde fiyat faktörü önemli bir rol oynadığından, alışveriş deneyiminden faydacı yarar sağlama özel markalı ürün seçiminde güçlü bir etkiye sahiptir (Koschate-Fischer vd., 2014, s.79). Cuneo vd. (2012, s.956) yaptıkları araştırmada tüketicilerin satın alacakları ürünleri elde edecekleri en yüksek değer seviyesine göre ve o ürünlerin onlara aktaracağı en yüksek faydaya (fonksiyon) göre seçmekte olduğu sonucunu bulmuşlardır. Diğer bir yandan, faydacı değerler de tüketiciler alışveriş deneyimini kusursuz bir şekilde tamamladıkları zaman bir görevi başarıyla tamamlamış gibi hissettiklerinden dolayı sadakat ile ilişkili olmaktadır. Bu nedenle, faydacı alışveriş değerinin sadakat tutumları ile pozitif bir ilişki içerisinde olması beklenmektedir (Babin vd., 1994, s.646; Cronin vd., 2000, s.209). Özet olarak, bu çalışmada özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki var olan ilişkinin faydacı alışveriş değeri yardımı ile pozitif yönde daha güçlü bir şekilde etkilenmesi beklenmektedir. H 2a : Özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerinde faydacı alışveriş değeri pozitif yönlü moderatör etkiye sahiptir. Hazcı Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi Hazcı alışveriş değeri, Hirschman ve Holbrook (1982, s.96) tarafından alışverişi eğlence gibi görme olarak tanımlanmış ve keyif, estetik ve hoşlanma gibi alışveriş güdüleriyle bağdaştırılmıştır. Laverie vd. (1993) e göre, hazcı değerler zevk-eğlence, ilgi-merak ve şaşkınlık-sürpriz gibi duygularla ilişkilidir (Altunışık & Çallı, 2004:235). Hazcı değerler, alışveriş esnasında eğlence, özgürlük, mevcut sorunlardan kaçış, rutin aktivitelerden uzaklaşabilme hisleri sonucunda ortaya çıkmaktadır (Holbrook vd., 1984, s.737). 686

5 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Tutum teorisi perspektifinden bakıldığında, hazcı değerler ile sadakat, duygusal öncüller (duygular, hisler ve ruh hali) açısından birbirleri ile oldukça ilişkili görünmektedir (Dick and Basu, 1994, s.104). Bununla birlikte, hazcı değerlerin sadakat üzerinde güçlü bir etkisinin olması da diğer bir beklentidir. Daha yoğun yaşatılan hazcı değer, tüketicilere alışveriş deneyimleri sırasında duygusal değer seviyesinin en üstünü yaşatabilmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, pozitif deneyim yaşamış olan müşterilerin o mağazaya karşı bağlılıkları da doğrudan artacaktır (Hirschman and Holbrook, 1982, s.94). Ancak, Koschate-Fischer vd. (2014, s.79) e göre, tüketiciler daha çok fiyat unsuruna dayalı olarak özel markalı ürünleri seçtiğinden dolayı, eğlence, keyif alma ve görünüş gibi boyutlarla ilişkili olan hazcı değerlerin, faydacı değerlere kıyasla, özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerinde negatif yönlü moderatör etkisi yaratacağı beklenmektedir. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada hazcı alışveriş değerinin özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör rolü incelenecektir. H 2b : Özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerinde hazcı alışveriş değeri negatif yönlü moderatör etkiye sahiptir. Tasarım ve Yöntem Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. İlgili literatür taranarak kavramsal model geliştirilmiş, öncelikle tüketicilerin özel markalı ürün seçimlerini ürün kategorilerine ayırabilme amacı ile nitel bir araştırma yapılmış, son olarak da nicel bir araştırma yürütülerek kavramsal model test edilmiştir. Nitel araştırma tüketicilerin süpermarketlerden en çok satın aldığı özel markalı ürünleri belirleyebilme amacı ile gerçekleştirilen iki odak grup çalışmasından oluşmuştur. Buna bağlı olarak, odak grup çalışmaları esnasında gözlenen bütün cevaplar ürün kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Odak grup çalışmaları, ailelerinde süpermarket alışverişi sorumluluğunu ailedeki diğer bireylere kıyasla daha çok üzerine almış olan, sırasıyla altı ve yedi kişiden oluşan iki küçük grup üzerinde uygulanmıştır. Her bir odak grup çalışması yaklaşık olarak yirmi dakika sürmüş olup, her bir çalışma katılımcıların izni alınarak kayıt altına alınmış ve yapılandırılmış görüşme metodu izlenmiştir (Çokluk vd., 2011, s.103). Odak grup çalışmalarının sonuçlarına göre en sık satın alınan özel markalı ürünler pirinç (6), süt (5), şeker (3), un (3), ayran (2), peynir (1), yoğurt (1), nohut (1), mercimek (1), peçete (1), kağıt havlu (1) ve tuvalet kağıdı (1) olarak bulunmuştur. Daha sonrasında, elde edilen sonuçlara göre bu ürünler, süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran ve yoğurt), kuru gıda ve şekerleme (baklagiller, pirinç, nohut, un ve şeker) ve kağıt ve kağıt ürünleri (tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu) olarak sınıflandırılmıştır. Anket Tasarımı Bu çalışmada kavramsal modeli test etmek üzere nicel araştırma modeli olarak beş bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. İlk olarak, özel markalı ürün satın almayan tüketicileri eleyebilmek için, katılımcılara özel markalı ürün satın alıp almadıkları sorulmuştur. Daha sonrasında odak grup çalışmaları sonucunda oluşturulmuş olan ürün grubu kategorileri sunularak en çok satın aldıkları özel markalı ürün grubu sorusu yöneltilmiş ve bir sonraki bölümde özel markalı ürün kullanımı ölçeği soruları için yanıtlanan ürün grubu kategorisinin akılda tutulması istenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, özel markalı ürün kullanımını ölçmek amacı ile Ailawadi vd. (2001, s.87) tarafından geliştirilen üç sorudan oluşan özel markalı ürün kullanımı ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise alışveriş değerini (hazcı ve faydacı) ölçmek amacı ile Babin vd. (1994, s.649) tarafından geliştirilen alışveriş değeri ölçeğinden yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmanın dördüncü bölümünde, Ailawadi vd. (2001, s.87) tarafından geliştirmiş olan ve üç sorudan oluşan mağaza sadakati ölçeğinden yararlanılmıştır. Anket formunun ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümünde yer alan soruların tamamı 5 li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Çalışmada kullanılan ölçekler Tablo 1 de gösterilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise katılımcıların demografik özellikleri cinsiyet, yaş, eğitim, aile yaşam döngüsü ve gelir düzeyi başlıkları altında sorulmuştur. 687

6 Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Ölçekler Faktör Ölçek Kaynak Özel Markalı Ürün Kullanımı Mağaza Sadakati Alışveriş Değeri Özel markalı ürünleri satın alırım. Özel markalı ürünleri alışverişe gittiğimde görmek isterim. Birçok özel markalı ürün alışveriş sepetimde yer alır. Her zaman aynı süpermarketten alışveriş yaparım. Sevdiğim süpermarketten alışveriş yapmak için çaba sarf ederim. Genellikle hangi süpermarketten alışveriş yapacağımı önemserim. Faydacı Değer Süpermarkete gittiğimde sadece aklımda olan şeyleri gerçekleştiririm. Süpermarket alışverişlerimde gerçekten ihtiyacım olan şeyleri alırım. Süpermarket alışverişi yaparken aradığım ürünleri bulmak benim için önemlidir. Alışveriş yaptığım süpermarkette alışverişimi tamamlayamamak ve başka bir süpermarkete gitmek beni hayal kırıklığına uğratır. Hazcı Değer Ailawadi vd. (2001) Ailawadi vd. (2001) Babin vd. (1994) Süpermarket alışverişi yapmak benim için zevktir. Sadece zorunluluktan değil, istediğim için süpermarket alışverişi yaparım. Süpermarket alışverişi yapmak benim için gerçek dünyadan kaçış gibidir. Yaptığım diğer şeylerle kıyasladığımda, süpermarket alışverişinde harcadığım zaman benim için gerçekten keyiflidir. Süpermarkette heyecan verici yeni ürünleri keşfetmek benim için eğlencelidir. Süpermarkette alışveriş yapmak sadece satın aldığım ürünler nedeniyle değil, kendi başına bir keyiftir. Süpermarket alışverişi esnasında anı yakalayabildiğim için güzel vakit geçiririm. Süpermarket alışverişi esnasında bir arayış heyecanı yaşarım (yeni ürünleri keşfetme). Süpermarket alışverişi esnasında problemlerimi unuturum. Süpermarket alışverişi esnasında bir macera hissine kapılırım. Süpermarket alışverişi yaparak vakit geçirmek benim için güzeldir. Örneklem Yöntemi ve Veri Toplama Çalışma iki odak grup çalışması ve bir anket çalışması aracılığı ile yürütülmüştür. Anket verileri ve tarihleri arasında çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Veri toplanmadan önce, ilk olarak, anketin ilk örneği üç akademisyen tarafından gözden geçirilmiştir. Elde edilen yararlı geribildirimlere bağlı olarak yapılan değişikliklerden sonra, ankette yer alan soruların katılımcılar tarafından anlaşılıp, anlaşılmadığını anlamak amacıyla, yeniden düzenlenen anket üzerinde yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla beş kişi ile bir ön test yapılmıştır. Ön test sonuçlarına bağlı olarak, anket sorularının çalışmada kullanılan ölçekleri doğru ve eksiksiz olarak yansıttığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, çalışmanın başlangıç aşamaları süresince içerik ve yüzeysel geçerliliğinin sağlandığından emin olunmuştur. Toplam olarak 295 anket toplanmıştır; ancak bunlardan 267 si kullanılabilir olmuştur. Anketin ilk sorusu 688

7 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 daha önce hiç özel markalı ürün satın almayan katılımcıları elemeye yönelik sorulduğundan, bu soruya özel markalı ürün satın almayı tercih etmediğini belirten katılımcıların anketleri veri havuzundan çıkarılmıştır. Katılımcılara ilişkin demografik özellikler frekans ve yüzde dağılımına bağlı olarak incelenmiştir (Tablo 2). Katılımcıların profillerine ilişkin olarak, toplam katılımcıların %65,9 i kadın, %34,1 i erkektir. Örneklemin yaş analizine bağlı olarak, katılımcıların %42,9 unun 18 ve 25 yaş aralığında, %27,1 inin 26 ve 35 yaş aralığında, %13,5 inin 36 ve 45 yaş aralığında, %12,4 ünün 46 ve 55 yaş aralığında, %3,8 inin 56 ve 65 yaş aralığında ve %0,4 ünün 66 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları açısından, örneklemin %1,1 i ilkokul mezunu, %3,4 ü ortaokul mezunu, %9,7 si lise mezunu, %6,0 ı önlisans mezunu, %59,2 si lisans mezunu ve %20,6 sı yüksek lisans veya doktora mezunudur. Katılımcıların ortalama aylık hanehalkı gelir durumları, katılımcıların %13,1 inin gelir seviyesinin TL aralığında olduğunu, %19,5 inin TL aralığında olduğunu ve %19,1 inin TL aralığında olduğunu göstermektedir. Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Demografik Özelliklerin Frekans ve Yüzde Dağılımları Cinsiyet Frekans Yüzde Kadın ,9 Erkek 91 34,1 Yaş , , , , ,8 66 ve üzeri 1 0,4 Eğitim İlkokul 3 1,1 Ortaokul 9 3,4 Lise 26 9,7 Önlisans 16 6,0 Lisans ,2 Yüksek Lisans/Doktora 55 20,6 Aylık Ortalama Hanehalkı Geliri TL 23 8, TL 14 5, TL 35 13, TL 52 19, TL 51 19, TL 25 9, TL 29 10, TL 22 8, TL 12 4, TL ve üzeri 4 1,5 Bulgular ve Tartışma Araştırma bulguları geçerlilik analizi, güvenilirlik analizi ve son olarak hipotezlerin analizi başlıkları altında yapısal eşitlik modeli kullanarak test edilmiştir. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Test Sonuçları Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik analizinin yapılması gözlenen değişkenlerin teorik örtük 689

8 Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi değişkenleri ne kadar iyi anlattığını göstermesi açısından önemlidir (Hair vd., 2014, s.602). Kavramsal modelde gösterilen (Şekil 1) dört teorik örtük değişkene (özel markalı ürün kullanımı, faydacı alışveriş değeri, hazcı alışveriş değeri ve mağaza sadakati) tek boyutluluklarını ve geçerliliklerini değerlendirmek amacı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Tablo 3 ten de anlaşılacağı gibi, özel markalı ürün kullanımı ölçeği üç gözlenen değişkenden, faydacı alışveriş değeri ölçeği dört gözlenen değişkenden, hazcı alışveriş değeri ölçeği on bir gözlenen değişkenden ve son olarak mağaza sadakati ölçeği üç gözlenen değişkenden oluşmaktadır. DFA sonuçlarına göre, örtük ve gözlenen değişkenler arasındaki standardize edilmiş parametre değerleri 0,24 ve 0,97 aralığında yer almaktadır. sadece iki değerin (FAD1, FAD2) kabul edilebilir seviye olan 0,50 den düşük çıktığı gözlenmiştir (Hair vd., 2014, s.617); ancak bu iki değer istatistiksel olarak anlamlı bulunduğundan dolayı (p<0,05) çalışmadan çıkarılmamıştır. Dolayısı ile, yakınsama geçerliliğinden söz edebilmek için bütün standardize edilmiş parametre değerlerinin 0,50 den yüksek olması, bütün t değerlerinin 3,0 dan yüksek olması ve standart hataların düşük olması gerektiğinden, faydacı alışveriş değeri faktörü için yakınsama geçerliliği büyük ölçüde sağlanırken, diğer faktörler için tamamen sağlanmıştır. Buna ek olarak, gözlenen değişkenler ile örtük değişkenler arasındaki ilişkilerin anlam seviyesini test eden t değerleri 3,33 ve 15,47 aralığında değişmekte olup ve gözlenen değişkenler ile örtük değişkenler arasındaki bütün ilişkiler 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır (t>1,96). Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Sonuçları Faktör Özel markalı ürün kullanımı Faydacı alışveriş değeri Gözlenen değişken Standardize edilmiş yükler t- değeri Alfa katsayısı Birleşik güvenilirlik (CR) Açkılanan varyans (AVE) Ort. Std. sapma ÖMK1 0,87 *,88,88,71 3,37 0,99 ÖMK2 0,82 15,35 3,59 1,14 ÖMK3 0,83 15,47 3,23 1,07 FAD1 0,24 *,66,62,35 2,96 1,03 FAD2 0,26 4,50 3,13 1,12 FAD3 0,97 3,33 4,22 0,99 FAD4 0,57 3,67 4,01 1,19 Hazcı HAD1 0,67 *,93,93,56 3,39 1,12 alışveriş HAD2 0,61 9,18 3,22 1,11 değeri HAD3 0,72 10,76 2,20 1,09 HAD4 0,85 12,42 2,60 1,14 HAD5 0,62 9,40 3,18 1,18 HAD6 0,90 12,97 2,74 1,14 HAD7 0,85 12,44 2,66 1,13 HAD8 0,68 10,18 2,86 1,15 HAD9 0,72 10,67 2,49 1,06 HAD10 0,74 10,98 2,28 1,07 HAD11 0,81 11,85 2,94 1,17 Mağaza MS1 0,61 *,78,79,56 2,93 1,10 sadakati MS2 0,84 9,30 3,44 1,05 MS3 0,77 9,19 3,44 1,11 *Değişken ölçeğe sabitlenmiştir. Model uyum iyiliği değerleri:χ 2 = 491,86, p= 0,000, SD= 181, NFI= 0,86, NNFI= 0,89, CFI= 0,91, GFI=0,85 RMSEA= 0,080, AVE=Average variance extracted, CR= Composite Reliability 690

9 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Ayrıca, çalışmada kullanılan ölçeklere ait Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları 0,66 ve 0,93 arasında değişmekte olup, bu faktörler için iç tutarlılığın sağlandığı söylemek mümkündür. Bundan başka, ölçeklerin birleşik güvenilirlik değerleri 0,62 ve 0,93 aralığında ve açıklanan varyans değerleri 0,35 ile 0,71 aralığında yer almaktadır. Son olarak, bütün korelasyon kareleri açıklanan varyans değerlerinden düşük olduğu için çalışmada ıraksama geçerliliği de sağlanmıştır (Tablo 3 ve Tablo 4). Model uyum değerleri incelendiğinde ise (χ 2 = 491,86, p= 0,000, SD= 181, NFI= 0,86, NNFI= 0,89, CFI= 0,91, GFI=0,85 RMSEA= 0,080), faktör yapısı ile veri arasında iyi bir uyum olduğu görülmüştür Tablo 4. Faktör Korelasyon Matrisi Faktör Özel markalı ürün kullanımı 1,00 0,05 0,07 0,05 2. Faydacı alışveriş değeri 0,22 1,00 0,002 0,15 3. Hazcı alışveriş değeri 0,27 0,04 1,00 0,15 4. Mağaza sadakati 0,22 0,39 0,39 1,00 Not: Köşegen altındaki değerler faktörler arasındaki korelasyon tahminlerini gösterirken, köşegen üzerindeki değerler korelasyonların kareleridir. (Çokluk vd., 2012, s ; Hair vd., 2014, s.630; Tabachnick ve Fidell, 2013, s.739). Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları Yapılar arasındaki ilişkileri ölçmek için, bu çalışmada önerilen kavramsal modeldeki hipotezler yapısal eşitlik modeli (YEM) ile test edilmiştir. Hazcı ve faydacı alışveriş değerlerinin özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör etkisini analiz etmek için Hayes (2013, s.13) in önermiş olduğu yöntemden yararlanılmıştır. Hayes (2013, s.13) in yaklaşımına bağlı olarak, her iki moderatör etkisi (faydacı ve hazcı alışveriş değeri) de aynı model üzerinde test edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarını incelemeden önce, model uyum iyiliği değerleri analiz edilmiştir. Model uyum iyiliği değerlerine göre (χ 2 = 565,77, p= 0,000, SD= 213, NFI= 0,89, NNFI= 0,91, CFI= 0,93, GFI=0,84 RMSEA= 0,079), yapısal eşitlik modeli ile veri arasında mükemmel bir uyum vardır (Çokluk vd., 2012, s ; Hair vd., 2014, s.630; Tabachnick ve Fidell, 2013, s.739). Uyum iyiliği değerleri gözden geçirildikten sonra, yapısal eşitlik modeli sonuçları incelenmiştir (Şekil 2). Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, çalışmada önerilen üç hipotezden bir tanesi kabul edilmiştir. Özel Markalı Ürün Kullanımı -,41* Faydacı Alışveriş Değeri,01 Hazcı Alışveriş Değeri,25,45* Mağaza Sadakati ÖMK x FAD,18 ÖMK x HAD * t değerleri p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçlarının Kavramsal Model Üzerinde Gösterilmesi 691

10 Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi Şekil 2 de yer alan kavramsal model üzerinde gösterilen standart regresyon katsayılarına göre, H 1 hipotezinin aksine, özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasında negatif bir ilişki vardır (β=-0,41). Buna dayalı olarak, t-değeri p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, H 1 hipotezi reddedilmiştir (β= - 0,41, t= - 3,32, p<0,05). Literatürde özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara bakıldığında çelişkili sonuçlar görülmektedir (Ailawadi, 2001, s.311; Martos-Partal ve González-Benito, 2011, s.307). Bu çalışmada ise özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğu desteklenmiştir. Bu bulgunun nedeni tüketicilerin özel markalı ürünleri belirli bir mağazaya bağlılık duyacak kadar birbirinden ayırt edememesi olarak açıklanabilir (Richardson, 1997, s.390). H 2a hipotezi ile uyumlu olarak, faydacı alışveriş değerinin özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (β=0,45, t=3,06, p<0,05). Daha önce negatif olan özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki standardize edilmiş regresyon katsayısının faydacı alışveriş değeri modele eklendiğinde pozitif değere dönüştüğü görülmektedir. Bu sebeple, H 2a hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca, H 2b hipotezine karşı olarak, hazcı alışveriş değerinin özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır; dolayısı ile, H 2b hipotezi kabul edilmemiştir (β=0,18, t=0,65, p>0,05). Koschate-Fischer vd. (2014, s.79) in de çalışmalarında önermiş olduğu gibi, tüketiciler özel markalı ürünleri satın alırken daha çok fiyat unsuruna bağlı kaldıklarından dolayı, alışveriş deneyimleri sonucunda faydacı bir değer sağlamak, özel markalı ürünün görünüşü, alışveriş deneyiminin eğlenceli olması ve sonucunda keyif alınması gibi hazcı değerlere kıyasla tüketiciler için daha fazla önem arz etmektedir. Buna ek olarak, bir görevi başarıyla tamamlama hissi sonucunda oluşan faydacı alışveriş değeri tüketicilerin o mağazaya karşı sadakatini de uzun vadede olumlu yönde etkileyecektir (Babin vd., 1994, s.646; Cronin vd., 2000, s.209). Tablo 5 te bütün hipotezler ve sonuçları özetlenmiştir: Tablo 5. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları Hipotezler Standardize regresyon katsayısı Model uyum iyiliği değerleri: χ 2 = 565,77, p= 0,000, SD= 213, NFI= 0,89, NNFI= 0,91, CFI= 0,93, GFI=0,84 RMSEA= 0,079 t değeri p değeri Hipotez durumu H 1 : Özel markalı ürün kullanımı Mağaza sadakati -0,41-3,32 <0,05 Red H 2a : ÖMK x FAD Mağaza sadakati 0,45 3,06 <0,05 Kabul H 2b : ÖMK x HAD Mağaza sadakati 0,18 0,65 >0,05 Red Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar Yakın dönemde, pazardaki özel markalı ürünlerin sayısının hızla arttığı görülmektedir. Perakendecilerin, özel markalı ürünlerin satış hacmindeki artışın tüketicilerin plansız satın alma davranışlarına mı yoksa tüketicilerin gerçekten belirli bir perakendecinin özel markalı ürünlerine bağlı olduğu için mi gerçekleştiğini anlamaları önemlidir (Rao, 1969, s.447). Ayrıca, tüketicilerin tercih ettikleri ürünleri elde ettikleri değerin en yüksek seviyede olmasına ve ürünlerin en yüksek faydacı ya da hazcı değeri sunmasına bağlı olarak seçtikleri bilinmektedir; buna dayalı olarak, alışveriş değerinin özel marka alanında incelenmesi, özel markalı ürün tercih etmede etkili olan tüketici davranışını aydınlatacaktır (Cuneo vd., 2012, s.956). Çalışmanın bulgularına bakıldığında, özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki negatif yönlü bulunmuştur. Bunun nedeni, Türkiye de özel markalı ürünlere ait pazar payında büyüme olmasına rağmen, tüketicilerin hala daha özel markalı ürünleri diğer bilinen markaların ürünlerine kıyasla düşük kaliteli ürünler olarak algılamasına ve özel markalı ürünleri belli bir mağazaya sadık olacak kadar birbirinden ayırt etmemelerine bağlanabilir. 692

11 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Buna ek olarak, alışveriş görevinin başarıyla tamamlanması ya da tüketicinin aradığı ürünü alışverişi esnasında kolayca bulabilmesi sonucunda ortaya çıkan faydacı alışveriş değeri, özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerinde güçlü bir moderatör etkisi yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, alışveriş deneyimi esnasında ortaya çıkan faydacı değerler daha önceden özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki var olan negatif ilişkiyi, güçlü bir pozitif ilişkiye dönüştürmekte ve buna bağlı olarak da tüketicilerin belirli perakende mağazalarına karşı hissettikleri bağlılığı arttırmaktadır. Ayrıca, yapısal eşitlik modeli sonucu elde edilen sonuçlar ile odak grup çalışmalarında katılımcıların özel markalı ürün satın alımlarında paranın ve ürüne kolayca ulaşabilmenin daha belirleyici olduğu yönündeki ifadeleriyle de örtüşmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular yöneticiler açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Faydacı alışveriş değerinin özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi pozitif bir etkiye dönüştürerek güçlendirmesini göz önünde bulunduran perakendeciler, özel markalı ürün satışlarını ve mağazalarına bağlılığı arttırmak için, müşterilerine faydacı alışveriş deneyimleri sağlama girişimlerinde bulunabilirler. Perakendeciler daha çok faydacı alışveriş deneyimi sağlamaya yönelik pazarlama stratejileri geliştirdiğinde, uzun dönemde mağaza sadakatlerinin olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. Örneğin, perakendeciler mağazalarında tüketicilerin zaman kaybını önleyecek daha basit raf tasarım ve düzenleri uygulayabilirler. Ayrıca, perakendeciler özel markalı ürünlerinin çeşitliliğini arttırarak ve farklılaştırarak tüketicilerin ürün kalite ve performans algısını arttırabilirler. Ancak, bu çalışmanın dikkate alınması gereken bazı kısıtları vardır. Bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılması ve verilerin çevrimiçi ortamda toplanması çalışmanın sonuçlarının genellenebilirliği açısından bir kısıt niteliği taşımaktadır. Buna ek olarak, çalışmada örneklem hacminin düşük olması, bu çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Son olarak, bu çalışmanın sonuçları ışığında, gelecekte yapılacak çalışmalar için bazı öneriler sunulmaktadır. İlk olarak, özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati üzerine tutarlı bir literatür yaratmak için, bu çalışmanın farklı bölge ve ülkelerde tekrarlanması araştırmacılara yararlı bir yön çizecektir. İkinci olarak, gelecekte uzun vadeli çalışmalar yürütülmesi bulgulardan geçici çıkarımlar yapılmasını ortadan kaldıracaktır. Son olarak, odak grup görüşmeleri süresince de anlaşıldığı gibi, marka isminin ve ağızdan ağıza pazarlamanın özel markalı ürün satın alımına etkisinin araştırılması ilginç sonuçlar ortaya koyabilecektir. Kullanılan Kaynaklar Ailawadi, K. (2001). The Retail Power-Performance conundrum: What have we learned? Journal of Retailing, 77(3), Ailawadi, K., & Harlam, B. (2004). An Empirical Analysis of the Determinants of Retail Margins: The Role of Store-Brand Share. Journal of Marketing, 68, Ailawadi, K. L., Neslin, S., & Gedenk, K. (2001). Pursuing the Value-Conscious Consumer: Store Brands Versus National Brand Promotions. Journal of Marketing, 65, Ailawadi, K., Pauwels, K., & Steenkamp, J. (2008). Private-Label Use and Store Loyalty. Journal of Marketing, 72, Altunışık, R., & Çallı, L. (2004). Plansız Alışveriş (Impulse Buying) ve Hazcı Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Satınalma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi. Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir. Babin, B., Darden, W., & Griffin, M. (1994). Work and/ or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value. Journal of Consumer Research, Baltas, G., Doyle, P., & Dyson, P. (1997). A Model of Consumer Choice for National vs. Private Label Brands. Journal of Operational Research Society, Bonfrer, A., & Chintagunta, P. (2004). Store Brands: Who Buys Them and What Happens to Retail Prices When They are Introduced?. Review of Industrial Organization, 24, Carpenter, J., & Fairhurst, A. (2005). Consumer Shopping Value, Satisfaction, and Loyalty for Retail Apparel Brands. Journal of Fashion Marketing and Management, 9(3),

12 Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi Chakraborty, S. (2013). Private-Label Brands A Literature Review. Journal of Management, 3, Corstjens, M., & Lal, R. (2000). Building Store Loyalty Through Store Brands. Journal of Marketing Research, 37, Cotterill, R. W., & Putsis, W. P. (2000). Market Share and Price Setting for Private Labels and National Brands. Review of Industrial Organization, 17, Cronin, J., Brady, M., & Hult, G. (2000). Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments. Journal of Retailing, Cuneo, A., Lopez, P., & Yague, M. (2012). Measuring Private Labels Brand Equity: A Consumer Perspective. European Journal of Marketing, Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Çokluk, Ö., Yılmaz, K. & Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüsmesi. Kurumsal Eğitim Bilim, 4(1), Dawson, S., Bloch, P., & Ridgway, N. (1990). Shopping Motives, Emotional States, and Retail Outcomes. Journal of Retailing, 66(4), Dhar, S. K. & Hoch, S. J. (1997). Why Store Brand Penetration Varies by Retailer. Journal of Marketing Science. 16(3), Dick, A., & Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of Academy of Marketing Science, 22, Dick, A. S., Jain, A. K., & Richardson, P. S. (1995). Correlates of Store Brand Proneness: Some Empirical Observations. Journal of Product and Brand Management, German, Gene (2001). Are Consumers Buying More Private Label (or Store Brand) Products?. Smart Marketing, Cornell University Newsletter. Geyskens, I., Gielens, K., & Gijsbrechts, E. (2010). Proliferating Private-Label Portfolios: How Introducing Economy and Premium Private Labels Influences Brand Choice. Journal of Marketing Research, 47, González-Benito, & Martos-Partal, O. (2012). Role of Retailer Positioning and Product Category on the Relationship Between Store Brand Consumption and Store Loyalty. Journal of Retailing, 88(2), Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2014). Multivariate Data Analysis. United States of America: Pearson. Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. Guilford Press. Hirschman, E., & Holbrook, M. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46, Hoch, S., & Banerji, S. (1993). When do Private Labels Succeed? Sloan Management Review. Holbrook, M. (1994). Service Quality: New Directions in Theory and Practise. R. Rust, & R. Oliver içinde, The Nature of Customer Value: An Axiology of Services in the Consumption Experience (s ). Newbury Park, CA: Sage. Holbrook, M., Chestnut, R., Olivia, T., & Greenleaf, E. (1984). Play as a Consumption Experience: The Roles of Emotions, Performance, and Personality in the Enjoyment of Games. Journal of Consumer Research, 11, Hyman, D., Kopf, D., & Lee, D. (2010). Review of Literature Future Research Suggestions: Private Label Brands: Benefits, Success Factors and Future Research. Brand Management, 17(5), Koschate-Fischer, N., Cramer, J., & Hoyer, W. (2014). Moderating Effects of the Relationship Between Private Label Share and Store Loyalty. Journal of Marketing, 78,

13 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Kumar, N., & Steenkamp, J. (2007). Private Label Strategy: How to Meet the Store Brand Challenge. Cambridge: M.A.: Harvard Business School Press. Lee, D., & Hyman, M. (2008). Hedonic/Functional Congruity between Stores and Private Label Brands. Journal of Marketing Theory and Practice, 16(3), Liu, T., & Wang, C. (2008). Factors Affecting Attitudes toward Private Labels and Promoted Brands. Journal of Marketing Management, 24(3/4), Martos-Partal, M., & González-Benito, O. (2011). Store Brand and Store Loyalty: The Moderating Role of Store Brand Positioning. Marketing Letters, Mishra, A. (2014). Shopping Value, Satisfaction, and Behavioral Intentions: A Sociodemographicand Interproduct Category Study on Private Label Brands. Journal of Global Marketing, 27(4), Nielsen. (2011). The Rise of the Value-Conscious Shopper: A Nielsen Global Private Label Report. Oliver, R. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, Pauwels, K., & Srinivasan, S. (2004). Who Benefits from Store Brand Entry? Marketing Science, 23(3), Richardson, Paul S. (1997), Are Store Brands Just Perceived as Another Brand?, Journal of Product and Brand Management, 6, Richardson, P. S., Dick, A. S., & Jain, A. K. (1994). Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perceptions of Store Brand Quality. Journal of Marketing, 58(4), Sherry, J. (1990). A Sociocultural Analysis of a Midwestern American Flea Market. Journal of Consumer Research, 17(1), Steenkamp, J. E., & Dekimpe, M. (1997). The Increasing Power of Store Brands. Long Range Planning, 30(6), Stoel, L., Wickliffe, V., & Lee, K. H. (2004). Attribute Beliefs and Spending as Antecedents to Shopping Value. Journal of Business Research, 57, Sudhir, K., & Talukdar, D. (2004). Does Store Brand Patronage Improve Store Patronage? Review of Industrial Revolution, 24, Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. A.B.D.: Pearson Education. Türkiye İstatistik Kurumu (2014, 25 Eylül). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Basın Odası Haberleri, 56. Rao, Tanniru R. (1969), Are Some Consumers More Prone to Purchase Private Brands?, Journal of Marketing Research, 6(4),

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Doç. Dr. Eyyup Yaraş

Doç. Dr. Eyyup Yaraş Doç. Dr. Eyyup Yaraş ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Yazışma Adresi: Tel: +90 242 310 6401 E-Posta: 2. Eğitim: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya / TÜRKİYE eyaras@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Marka Aşkının Marka Deneyimi ile Marka Sadakati Arasındaki İlişkiye Aracılık Etkisi 1

Marka Aşkının Marka Deneyimi ile Marka Sadakati Arasındaki İlişkiye Aracılık Etkisi 1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt 16 - Sayı 1 Ocak 2016 SS. 79-94 Marka Aşkının Marka Deneyimi ile Marka Sadakati Arasındaki İlişkiye Aracılık Etkisi 1 The Mediating Role of Brand Love on the

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN I PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN II Yay n No : 2552 flletme-ekonomi : 522 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Mağaza Markalı Ürünlere Yönelik Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma*

Mağaza Markalı Ürünlere Yönelik Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma* KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 1 (19): 95-105, 010 ISSN: 1309-913, www.kmu.edu.tr Mağaza Markalı Ürünlere Yönelik Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma* Nurcan YÜCEL

Detaylı

Berna ÇAĞLAR, İstanbul Aydın Üniversitesi, mbernacaglar@gmail.com

Berna ÇAĞLAR, İstanbul Aydın Üniversitesi, mbernacaglar@gmail.com E- Ticaret Sektöründe Algılanan Lojistik Hizmet Performansı ile Marka Sadakati ve Marka Güveni Arasındaki İlişki: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Berna ÇAĞLAR, İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Küreselleşme ve Küresel Marka Algısının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 1 Effects of Globalozation and Global Brand Perception to Purchase

Detaylı

Ebeveyne Duyulan Güvenin Psikolojik Kontrol ve Zorbalık / Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki Aracı Rolünün İncelenmesi*

Ebeveyne Duyulan Güvenin Psikolojik Kontrol ve Zorbalık / Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki Aracı Rolünün İncelenmesi* Ebeveyne Duyulan Güvenin Psikolojik Kontrol ve Zorbalık / Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki Aracı Rolünün İncelenmesi* Fatih BAYRAKTAR, Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Gözde ÖZDİKMENLİ DEMİR,

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Bankalarda İlişkisel Bağ Stratejilerinin Müşteri Sadakatine Etkisi

Bankalarda İlişkisel Bağ Stratejilerinin Müşteri Sadakatine Etkisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (2): 291-308 Bankalarda İlişkisel Bağ Stratejilerinin Müşteri Sadakatine Etkisi Bünyamin ER (*) Ekrem CENGİZ (**) Özet: Bu araştırmada, banka

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Fitness Merkezlerinde Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin Araştırılması *

Fitness Merkezlerinde Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin Araştırılması * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 01; 14 (): 17- SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Fitness Merkezlerinde Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakati Üzerindeki

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217 Mağaza Markalı Ürün Satın Alan Tüketiciler İle Satın Almayan Tüketiciler Arasında Algılanan Risk Bakımından Farklılık Olup

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği*

Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği* 23 Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği* Öz Erkan ARI 1 Veysel YILMAZ 2 Esma Nur DIŞBUDAK 3 Çalışmada, banka müşterilerinin

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği)

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği) 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 5-7 Eylül 2012 Konya Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği) Cennet OĞUZ1 1Prof.Dr;Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 98 /

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 98 / DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 98 /2017-06 KREDİ KARTINA YÖNELİK TUTUMUN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Büşra HACIHASANOĞLU* *

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları

Detaylı

Mağaza İmajı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Denizli İlinde Yapılan Bir Araştırma

Mağaza İmajı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Denizli İlinde Yapılan Bir Araştırma Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 19, ss. 1-30, 2012 Mağaza İmajı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Denizli İlinde Yapılan Bir Araştırma Atilla YÜCEL* & Nurcan YÜCEL** Özet

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) C. Gazi UÇKUN 1, Seher UÇKUN 2, Burcu ÜZÜM 3 Özet Bireyler kendi beceri

Detaylı

H 1 : Ölçeğinin alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır.

H 1 : Ölçeğinin alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır. Bu çalışmanın temel amacı, eticaret sektöründe markalaşmış sitelerin ve firmaların alıcıların satın alma üzerindeki etkisi ve memnuniyet, sadakat, kullanım kolaylığı, güven ölçekleri üzerindeki etkisini

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI KAPSAMINDA HEDONİK (HAZCI) TÜKETİMİN PLANSIZ ALIŞVERİŞ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI KAPSAMINDA HEDONİK (HAZCI) TÜKETİMİN PLANSIZ ALIŞVERİŞ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Murat Öz Seval Mucuk Cilt 1 Sayı 2 Ekim 2015 TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI KAPSAMINDA HEDONİK (HAZCI) TÜKETİMİN PLANSIZ ALIŞVERİŞ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Examination about the Effects of Hedonic

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

MARKET MARKALARI VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARI

MARKET MARKALARI VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARI MARKET MARKALARI VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARI Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ÖZET Perakendecilerin satışa

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HEDONİK TÜKETİMİN CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMASI. (Gender Differences of University Students on Hedonic Consumption)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HEDONİK TÜKETİMİN CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMASI. (Gender Differences of University Students on Hedonic Consumption) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HEDONİK TÜKETİMİN CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMASI (Gender Differences of University Students on Hedonic Consumption) ÖZET Araş. Gör. Özlem KÜKRER 1 Günümüzde tüketimin yalnızca temel

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MARKA VE MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARI BRAND AND BRAND MANAGEMENT CONCEPTS

MARKA VE MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARI BRAND AND BRAND MANAGEMENT CONCEPTS 1 MARKA VE MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARI CANAN AKYOL 1 ÖZET Marka, üreticilerin ya da satıcıların, mallarının kimliğini belirleyen ve mallarını rakiplerininkinden ayırt eden bir isim, simge, şekil ya da bunların

Detaylı

SEVGİLİLER GÜNÜ RİTÜELLERİNİN ALIŞVERİŞ DENEYİMİ VE HAZCI ALIŞVERİŞ DEĞERİNE ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE BİR UYGULAMA

SEVGİLİLER GÜNÜ RİTÜELLERİNİN ALIŞVERİŞ DENEYİMİ VE HAZCI ALIŞVERİŞ DEĞERİNE ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE BİR UYGULAMA Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 22, 2014 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 10, No. 22, 2014 SEVGİLİLER GÜNÜ RİTÜELLERİNİN ALIŞVERİŞ DENEYİMİ VE HAZCI

Detaylı

GİYİM ve GIDA ÜRÜNLERİ KATEGORİLERİNDE TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GİYİM ve GIDA ÜRÜNLERİ KATEGORİLERİNDE TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GİYİM ve GIDA ÜRÜNLERİ KATEGORİLERİNDE TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Yrd.Doç.Dr.Elif AKAGÜN ERGİN * Öğr.Gör.Dr.Handan ÖZDEMİR AKBAY * Küresel rekabetin giderek

Detaylı

2. İlişkisel Pazarlama Müşteri ilişkileri ve ilişkisel pazarlama ile ilgili ilk çalışmalar 1970 li yıllarda yapılmaya başlamıştır.

2. İlişkisel Pazarlama Müşteri ilişkileri ve ilişkisel pazarlama ile ilgili ilk çalışmalar 1970 li yıllarda yapılmaya başlamıştır. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41 Aralık 2015 December 2015 www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 1307-9581 İLİŞKİSEL

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Eşsizlik İhtiyacı. Kalite Algısı. Marka Çağrışımı/Farkındalık ALGILANAN GENEL MARKA DENKLİĞİ

Eşsizlik İhtiyacı. Kalite Algısı. Marka Çağrışımı/Farkındalık ALGILANAN GENEL MARKA DENKLİĞİ İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011, 83-95 KADIN TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI MARKA DENKLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: MARKALI HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Serap Çabuk *, Kalender

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3-4, 2011 97

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3-4, 2011 97 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3-4, 2011 97 KATEGORİ YÖNETİM FAALİYETLERİ YOĞUNLUĞUNUN KATEGORİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM DAKİ PERAKENDECİ İŞLETMELER

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA Mehmet Halit YILDIRIM Aksaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. yildirimmh@gmail.com Emel Eylül ERUL Aksaray

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

HEDONĐK TÜKETĐM EĞĐLĐMĐNĐN PLANSIZ SATIN ALMA EĞĐLĐMĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ

HEDONĐK TÜKETĐM EĞĐLĐMĐNĐN PLANSIZ SATIN ALMA EĞĐLĐMĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ Öneri.C.9.S.33. Ocak 200.09-6. HEDONĐK TÜKETĐM EĞĐLĐMĐNĐN PLANSIZ SATIN ALMA EĞĐLĐMĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ Ulun AKTURAN Galatasaray Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü, Yardımcı Doçent Dr.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

BANKA HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI İLE BANKA SADADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SERVQUAL VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: İ.İ.

BANKA HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI İLE BANKA SADADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SERVQUAL VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: İ.İ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.3, s.121-135. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

Tüketicilerin mağaza imajı algıları ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bir alışveriş merkezinde uygulama

Tüketicilerin mağaza imajı algıları ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bir alışveriş merkezinde uygulama Geliş tarihi: 08.09.2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), 2016 Kabul tarihi: 21.10.2016 Cilt 1, Sayı 2, 46-56 Tüketicilerin mağaza imajı algıları ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi:

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

KİŞİSEL DEĞERLER VE İÇSEL YENİLİKÇİLİK BOYUTLARI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ Aysel ERCİŞ * Bahar TÜRK **

KİŞİSEL DEĞERLER VE İÇSEL YENİLİKÇİLİK BOYUTLARI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ Aysel ERCİŞ * Bahar TÜRK ** Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 2014 75 KİŞİSEL DEĞERLER VE İÇSEL YENİLİKÇİLİK BOYUTLARI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ Aysel ERCİŞ * Bahar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

Renan BURDUROĞLU. Retailing Institute. Future Trends In Private Labelling. 9 Kasım 2001. 1-20 Copyright Retailing Institute

Renan BURDUROĞLU. Retailing Institute. Future Trends In Private Labelling. 9 Kasım 2001. 1-20 Copyright Retailing Institute 9 Kasım 2001 Future Trends In Private Labelling Renan BURDUROĞLU Retailing Institute 1-20 Copyright Retailing Institute Copyright Retailing Institute 9 Kasım m 2001 DÜNYADA MARKET MARKALARININ GELİŞİMİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın Đlinde Bir Uygulama

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın Đlinde Bir Uygulama Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın Đlinde Bir Uygulama Ece AKSU ARMAĞAN 1 ÖZET Son yıllarda tüketicilerin satın alma biçimleri, yaşam tarzları, istek ve ihtiyaçlarındaki

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 451

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 451 Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 451 TÜKETİCİLERİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA OLASILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİYLE TAHMİNİ Durmuş YÖRÜK 1 Süleyman

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

AMOS (Analysis of Moment Structures) ve Yapısal Eşitlik Modeli

AMOS (Analysis of Moment Structures) ve Yapısal Eşitlik Modeli AMOS (Analysis of Moment Structures) ve Yapısal Eşitlik Modeli Veri seti bulunur Değişkenler sürüklenerek kutucuklara yerleştirilir Hata terimi eklenir Mouse sağ tıklanır ve hata terimi tanımlanır.

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ: BELEDİYECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Nihat

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!!

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama! Pazarlama Tanımları!!! AMA : "the activity,set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners,

Detaylı

STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 62

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı