ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP Yapı Kullanma İzin Belgesi. 5.1 Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İmtiyaz Sözleşmesi. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP 1. 4.13 Yapı Kullanma İzin Belgesi. 5.1 Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İmtiyaz Sözleşmesi. 5."

Transkript

1 Yapı Kullanma İzin Belgesi İmar Kanunu'na göre inşaatı tamamlanan yapıların kullanılmaya başlanabilmesi için ilgili belediyelerden yapı kullanma izin belgesi alınması gerekmektedir. Yapı kullanma izin belgesi alınmamış binalar; elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandınlmazlar. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırılık teşkil eden alanın metrekaresi başına idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. İmar Kanununda öngörülen idari cezalara ek olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, yapı kullanma izni alınmamış binalarda sınav faaliyetin icrasına izin verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına mahkam edilebilirler. Kuşadası Belediyesi tarafından Maliye Hazinesi'ne (Kiracı: Ege Liman İşletmeleri) Kruvaziyer Liman A Blok Terminal Binası, B Blok İşyeri ve C Blok İşyeri olarak kullanılacak yapılar için 28 Ağustos 2006 tarih ve 471 numaralı yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Ancak aşağıda HI / 8.2 Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İmar Planına İlişkin Davalar başlığı altında anlatıldığı üzere liman dışında kalan ticari iinitelerin yapı kullanma izin belgesi iptal edilmiştir. Yapı kullanma izin belgesinin olmamasının hukuki sonucuna yukarıdaki paragraflarda yer verilmiştir. S. Sözleşmeler 5.1 Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İmtiyaz Sözleşmesi Ege Liman İşletmeleri, 2 Temmuz 2003 tarihinde OİB ve TDİ ile Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'na ilişkin olarak 30 yıllık bir İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi ("Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İHDS") imzalamıştır. Global, 6 Temmuz 2005'te Ege Liman İşletmeleri paylarının %72,50'sini devralrruştır. Ege Liman İşletmeleri'nin diğer pay sahibi RCCL'dir. Bu sözleşme, Ege Liman İşletmeleri'nin otuz yıllık bir süre boyunca toplamda ABD Doları bedelle Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nı işletmesine imkan sağlamaktadır. Ege Liman İşletmeleri'nin işletme hakları devlete ait olan ya da daha önce limanın işletilmesi için TDİ tarafından kullanılan liman tesislerini, altyapılannı ve tesislerini ve bunların yanı sıra TDİ'nin kiraya verdiği gilmniksüz satış mağazalannı kapsamaktadır. Ege Liman İşletmeleri, TDİ' nin yazılı muvafakatiyle liman sahasında yeni mak,azalar inşa etme ve işletme hakkına sahiptir. Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İHDS'nin şartları uyarınca, TDİ, Ege Liman İşletmelerende bir adet paya sahip olma ve Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nın yönetim kurulu üyelerinden birini aday gösterme hakkına sahiptir. Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı, işletme haklarını üçüncü bir kişiye devretme hakkına sahip değildir. Bunlara ek olarak, imtiyazın süresi boyunca, Türk askeri gemilerine sunulan hizmetler için Türk silahlı kuvvetlerine uygulanan tarife, Ege Liman İşletmeleri ve Türk Donanması arasındaki ayrı bir sözleşmeyle belirlenecektir. Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İHDS'nin süresinin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nda bulunan gayrimenkul varlıklann ücretsiz ve her türlü takyidattan veya borçtan an olarak TDİ'ye iade edilmesi gereklidir. Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İHDS'nin süresi içerisinde Ege Liman İşletmeleri tarafından Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'na eklenen menkul varlıklar Ege Liman İşletmeleri' ne ait olacaktır. Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İHDS, Ege Liman İşletmeleri'nin bu sözleşmenin şartlarını ihlal etmesi ve yazılı ihtarda bulunulmasından itibaren altmış gün içinde ihlali gidermemesi halinde feshedilebilir. 5.2 Setur Sözleşmesi Setur Servis Turistik Anonim Şirketi ("Setur") ile 7 Ekim 2003 tarihinde Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nda bulunan gümrükstiz satış mağazaları, yeni yapılacak terminalde yer alacak gürnrüksüz satış mağazaları ile diğer yiyecek ve içecek mağazalarının tamamının, yeni terminalin işletmeye, :_j

2 başlaması ve eski terminal binasının boşaltılmasına kadar gürnrüksüz satış mağazalarının brüt cirosunun %30'una tekabül eden miktarı Ege Liman İşletmeledne ödemesi karşılığında Setur'a lciralanmasına ilişkin kira sözleşmesi imzalanrruştır. Kira süresi, her halükarda 31 Aralık 2034'te sona ermek üzere, ilk kira dönemi beş yıl olup Setur'un iradesine bağlı olmak üzere beş yıl daha uzatılabilmektedir. Sözleşmenin, yeni terminal binasının açılmasından sonra onar yıllık süreler için yenilenebileceği belirtilmektedir. Ege Liman İşletmeleri, 1 Mart 2004 tarihinden başlamak ve beşinci kira dönemi sonuna kadar geçecek süre için toplam yolcu garanti etmiştir. Sözleşmenin ikinci beş yıllık kira dönemleri için uzatılması halinde bu dönem için Ege Liman İşletmeleri tarafından garanti edilecek yolcu sayısının taraflarca miiştereken kararlaştırılması; ancak bu sayının her hallikarda ikinci, üçüncü ve dördüncü kira dönemlerinde fiilen gerçekleşen yolcu sayısının yıllık ortalamasının beş ile çarpımı neticesi bulunacak miktardan az olmayacağı belirtilmiştir. İkinci beş yıllık kira döneminden sonraki dönemler için garanti edilen yolcu sayısının miktarında taraflarca mutabakat sağlanamaması halinde sözleşmenin taraflardan birince feshedilmesi mümkün kılınmıştır. Ege Liman İşletmeleri tarafından hesaplanacak beşer yıllık kira dönemlerinde garanti edilen yolcu sayısına ulaşılmaması halinde; Setur tarafından garanti edilen asgari brüt ciro miktarı karşılığı oransal olarak azaltılarak Setur tarafından garanti edilen asgari brüt ciro miktarının hesaplanacap;ı düzenlenmiştir. Setur, Ege Liman İşletmeleri'ne ciro payına mahsuben 2005 yılında Avro ve 2010 yılının Ekim ayında Avro avans ödemesi yapmıştır yılının Eylül ayındaki ilk kira dönemi değerlendirmesini takiben, Ege Liman İşletmeleri ve Setur 15 Eylül 2010 tarihli Protokol ile, 15 Eylül 2010 tarihinde başlayacak ve 15 Eylül 2015 tarihinde sona erecek ikinci beş yıllık kira dönemi kin Setur'un elde ettiği aylık brüt cironun %30'unu aylık kira bedeli olarak anlaşmışlardır. Söz konusu ikinci beş yıllık dönem için Setur'un garanti ettiği asgari brüt ciro miktarı Avro ve dolayısıyla Setur'un söz konusu dönem kin garanti etmiş olduğu kira bedeli Avro'dur. Setur'un anılan dönemde aylık brüt cironun %30'u üzerinden yaptığı ödemelerin toplamının Avro'ya ulaşmaması halinde aradaki fark Ege Liman İşletmeledne ödenecektir. Kira sözleşmesinin tarafların onayı olmadıkça başkasına devredilemeyeceği belirtilmiştir. Setur' un iştiralderine, kiralanan yerleri aynı amaçla kullanılmak üzere devir hakkı mevcuttur. İşletme hakkının süresi içinde Ege Liman İşletmeleri' nin esas faaliyetinin devamını engelleyen savaş, ayaklanma, deprem, yangın, doğal afetler, grev, lokavt (mücbir sebep iddiasında bulunan tarafın önleyebileceği grevler, lokavtlar bu duruma dahil değildir) gibi ve Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkileri neticesinde, giirrırüksüz satış ma`,, drazalarmın kaldırılması halinde ve gümrük mevzuatında olabilecek değişiklikler ile giimrükstiz satış mağazalarında satılacak içki, sigara veya parfüm ürünlerinin satışının yasaklanması gibi mücbir sebeplerin doğması halinde, bu mücbir sebepler devam ettiği sürece, Setur'un bu sözleşme tahtında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin askıya alınacağı belirtilmiştir. Setur tarafından kurulacak tesislerin kira sözleşmesinin hitamında; yapı, menkul inşaat ve tesisat müştemilatları ile birlikte aynen Ege Liman İşletmeleri'nin malı olacağı diizenlenmektedir. Sözleşmenin (i) süresi sonunda, (ii) taraflardan biri tarafından yükümlülüklere aykırılık halinde 30 gün önceden yapılacak bildirime ragmen aykırılığın giderilmemesi halinde, (iii) taraflardan birinin iflası halinde veya (iv) işletme hakkı devir sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde sona ereceği belirtilmiştir. 5.3 Kira Sözleşmeleri Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı alışveriş merkezindeki yerlerin kiralanmasına ilişkin olarak kiracılar ile tip kira sözleşmeleri imzalamıştır. Kiralanan yerin kullanım amacının kira sözleşmelerinde belirlenenin dışında değiştirilmeyeceği belirtilmiştir. Kiralanan yerin alt kiraya verilemeyeceği veya devir veya temlik edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Buna ek olarak, Iciracının j 38

3 tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yapısının şirket paylarının %49'dan fazlasımn veya yönetim haklarının devri halinde bu hususun kiralanan yerin devri olarak addedileceği açıkça belirtilmiştir. 5.4 Finansal Kiralama Sözleşmeleri (a) Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limam Römorköriine ilişkin Finansal Kiralama Sözleşmeleri Ege Liman İşletmeleri 25 Haziran 2014 tarihinde toplam Avro tutarındaki bir römorkörtin alımını finanse edebilmek için Garanti Finansal ile 72 ay vadeli bir finansal kiralama sözleşmesi akdetmiştir. Finansal kiralama sözleşmesindeki anapara 72 taksitte geri ödenecektir. Ege Liman İşletmeleri'nin römorkörti Garanti Finansal'dan 15 Mayıs 2020 tarihinde Avro'ya satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Garanti Finansal'ın izni olmaksızın satılamayacak veya devredilemeyecek olan römorkör Garanti Finansal'ın lehtar olduğu bir poliçeyle sigorta ettirilmiştir. Ege Liman İşletmeleri finansal kiralama sözleşmesinin süresi boyunca poliqedeki sigorta primlerini ödemeyi kabul etmiştir. (b) Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı Ekipmamna ilişkin Finansal Kiralama Sözleşmesi Ege Liman İşletmeleri, 15 Ekim 2014 tarihinde Garanti Finansal ile toplam ,25 ABD Dolan tutarında elcipman ve aksesuarlann alımını finanse etmek için finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Finansal kiralama sözleşmesi bedeli 36 taksit halinde ödenecektir. Ege Liman İşletmeleri'nin 20 Kasım 2017 tarihinde bu ekipmanı Garanti Finansal'dan 750 ABD Dolan karşılığında alım hakkı bulunmaktadır. Global Yatırım Holding, Ege Liman İşletmeleri'nin söz konusu finansal kiralama yülciimlülüklerinin teminatı olarak ABD Doları tutarı kin müteselsil kefil olmuştur. 5.5 Sigorta Sözleşmeleri Ege Liman İşletmeleri çeşitli sigortalar yaptırmıştır. Sigortalanan riskler, yangın, yıldırım, sel, hırsızlık, barbarlık, terör, deniz kirlenmesi ve genel sorumluluk risklerini kapsamaktadır. Ayrıca sigortalanan gayrimenkule yatınlan sermaye miktarına kadar deprem sigortası da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı için ABD Doları'na kadar zararları teminat altına almak için terminal operatörü sorumluluk sigortasına da sahiptir. 6. Maddi Varlıklar Üzerindeki Takyidatlar Ege Liman İşletmeleri maddi duran varlıklan üzerinde takyidat bulunmamaktadır. 7. Gayri Maddi Haklar 2003/18956 tescil numaralı "EGEPORTS" markası 20 Ekim 2004 tarihinde Ege Liman İşletmeleri adına tescil edilmiş ve 21 Temmuz 2013 tarihinden başlamak üzere on yıl için yenilenmiştir. 2006/13939 tescil numaralı "ege ports" 'Iogosu koruma süresi 6 Nisan 2006 tarihlerinden başlamak üzere on yıl boyunca Ege Liman İşletmeleri'nin markası olarak 9 Ekim 2008 tarihinde tescil edilmiştir. 8. Davalar İşbu Mütalaa tarihi itibariyle Ege Liman İşletmeleri'nin taraf olduğu derdest davalar; (i) Ege Ports- Kuşadası Yolcu Limanı' nın özelleştirilmesine ilişkin dava, (ii) Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı imar planına ilişkin davalar, (iii) Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nında bulunan alışveriş merkezi binasının tahliye ve yıkımına ilişkin idari işlemin iptali davaları, (iv) işletme hakkı süresinin uzatılmasına yönelik dava, (v) imar planı davasından sonra kira sözleşmeleri Ege Liman İşletmeleri tarafından sona erdirilen kiracıların taleplerine ilişkin davalar, (vi) Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nın yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatına ilişkin davalar, (vii) Ege Liman İşletmeleri 39

4 I aleyhine açılmış iş hukukuyla alakalı davalar ve (viii) bazı idari işlemlerin iptali için Ege Liman İşletmeleri tarafından açılmış davalardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, şirket vekilleri tarafından temin edilen bilgiler ışığında, aşağıda yer alan davalar haricinde Ege Liman İşletmeleri'nin finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek dava, hukuki talcibat veya tahkim işlemi olmadığı düşünülmektedir. 8.1 Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nın Özelleştirilmesine ilişkin Dava ÖİB, 1995 yılında otuz yıllık bir süre için işletme haklarını devrederek Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nı özelleştirmeye karar vermiştir. Bu haklar için 21 Şubat 2003 tarihinde bir ihale düzenlenmiş ve 4 Mart 2003 tarihinde ÖİB, toplam bedel olarak ABD Doları tutarındaki en yüksek teklifiyle Limaş A.Ş.'nin bu ihaleyi kazandığını açıklamıştır. Ege Liman İşletmeleri'nin ihale sürecinde en yüksek ikinci teklifi vermiş ve ÖİB, en yüksek teklif verenin yükümlülüklerini ifa etmemesi nedeniyle bu ihaleye konu hakları Ege Liman İşletmeleri'ne vermiştir. Bu çerçevede, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun en yüksek teklifi veren Limaş A.Ş.'nin ihale kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle, Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nı otuz yıl süresince işletme hakkı RCCL, Avrasya Yatırım Holding A.Ş. ve Ege Ticaret Ltd.'den oluşan bir konsorsiyum olan ikinci en yüksek teklifi verene verilmesine karar verdiği 2003/17 sayılı ve 28 Nisan 2003 tarihli kararına dayanılarak ve bu karara açıkça atıfta bulunularak, CAB ve TDİ ile 2 Temmuz 2003 tarihinde işletme haklarının devri sözleşmesinin imzalanması suretiyle Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı özelleştirilmiş ve limanın işletme hakları Ege Liman İşletmeleri tarafından iktisap edilmiştir. Limaş A.Ş.'nin pay sahiplerinden olan Nilgün ()NNW, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde ÖİB aleyhine Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nın Ege Liman İşletmeleri'ne ihale edilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu verilen onayın iptali istemi ile dava açmıştır. Aydın 1. İdare Mahkemesi, Limaş A.Ş. ortağı olan Nilgün Öğünçlü'nün taleplerini reddettikten ve karar temyize edildikten sonra, Ege Ports- Kuşadası Yolcu Limanı ihalesini 2 Haziran 2010 tarihinde iptal etmiştir. 13 Eylül 2010 tarihinde, ÖİB, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin kararı aleyhine Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunmuştur. Aynı tarihte Ege Liman İşletmeleri de davaya müdahil olarak eklenmesini talep ederek Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin ihalenin iptali hakkındaki kararına karşı Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunmuştur. Danıştay, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı ihalesinin iptaline ilişkin kararını 8 Mart 2011 tarihinde onamıştır. ÖİB ve Ege Liman İşletmeleri, bu karara ilişkin olarak karar düzeltme başvurusunda bulunsa da, bu başvuru Danıştay 13. Dairesi tarafından 21 Mart 2014 tarihinde reddedilmiş ve Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin kararı aynı tarihte kesinleşmiştir. Şirketeten edinilen bilgi uyarınca, Bakanlar Kurulu 12 Eylül 2011 tarihinde aldığı P.2011/4 sayılı kararıyla ("2011 Kararı"), Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.'nin imtiyaz hakkına sahip olduğu Çeşme Limanı, Eti Alüminyum A.Ş., SEKA Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ve Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı özelleştirmelerinin iptali de dahil olmak üzere, nihai devir sözleşmeleri uyarınca tamamlanmış ve pratiktelci ifa inıkansızlıkları nedeniyle geri dönülemez olan bazı özelleştirme işlemlerinin iptali için verilen mahkeme kararlarını icra etmemeye karar vermiştir. Bilgimiz dahilinde, 2011 Kararı hakkında herhangi bir idare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiştir. Dolayısıyla, idari işlemlerin kanuniliği ilkesi uyarınca 2011 Kararı yürürlüktedir. Özelleştirme Yüksek Kurulu, 7 Ağustos 2014 tarihinde aldığı 2014/82 sayılı kararla, Ege Ports- Kuşadası Yolcu Limanı'nın iadesi talebiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmamasına karar vermiştir. 11 Eylül 2014'te 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu'na Geçici Madde 26'yı ("Geçici Madde 26") ekleyen yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir. ÖİB'nin 11 Eylül 2014 tarihinden en az beş yıl önce nihai 40

5 devri tamamlanan özelleştirilmiş varlıklarının iadesi için herhangi bir işlem yapılamayacağını düzenlemektedir. ÖİB, Geçici Madde 26'nın kanunlaştırılması üzerine, Ege Liman İşletmeleri'ne 17 Eylül 2014 tarih ve S K009 / 6534 sayılı yazısını göndererek ("ÖİB Yazısı"), ÖİB'nin, Özelleştirme Yüksek Kurulu, 7 Ağustos 2014 tarihinde aldığı 2014/82 sayılı kararına ve Geçici Madde 26'ya dayanarak, Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı özelleştirilmesinin iptali hakkındaki mahkeme kararlarının icrası için herhangi bir işlem yapmayacağını belirtmiştir. ÖİB aynı yazıda ayrıca Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nın ÖİB'ye iadesi için dava açmayacağını teyit ederek Ege Liman İşletmeleri'ne işletme haklarının devri sözleşmesi uyarınca Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'm işletmeye devam etmesini bildirmiştir. Bilgimiz dahilinde, ÖİB Yazısı hakkında herhangi bir idare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmerniştir. Dolayısıyla, idari işlemlerin kanuniliği ilkesi uyarınca ÖİB Yazısı yürürlüktedir. Geçici Madde 26' nın iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Anayasa Mahkemesi 2 Ekim 2014 tarihinde Geçici Madde 26'yı iptal etmiş ve gerekçeli karar 1 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanrruştır ve bu karar yayımlanma tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez. Bilgimiz dahilinde, işbu Mütalaa tarihi itibariyle, ÖİB özelleştirme kararını iptal eden mahkeme kararını icra etmemiştir. Özelleştirme davasının davacılarının Öİ'nin ret kararını iptal etmek üzere idare mahkemelerinde başka bir dava açarak itiraz etme ihtimalleri bulunmaktadır. Ancak ÖİB, 2011 Kararı ve ÖİB Yazısı'nın geçerli ve yürürlükte olduğu gibi başka iddialarda bulunabilir ve iptal edilen hükmün yasalaştığı anda Ege Liman İşletmeleri'nin özelleştirilmesini geçerli kıldığını ve bu hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin geçmişe etkili olamayacağını ileri siirebilir. Mahkeme OİBinin bu kararı icra etmesine karar verir ve ÖİB bu karara uymazsa, ÖİB ve yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumuluğu doğabilir. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı özelleştirmesi hakkındaki onayını iptal eden mahkeme kararının ÖİB tarafından icra edilmesi ve fiilen gerçekleşmesi halinde, bazı durumlarda Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nın yapılan yatırımlara ilişkin zararların (diğer bir deyişle Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı imtiyazı için ÖİB'ye ödenen meblağın, yeni inşa edilen binaların ve diğer yapıların ve Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'na yapılan diğer yatırımların) tazminine karar verilebilecek olmasına ragmen, yoksun kalınan kardan doğan zararların ispatlanmasının ve tahsil edilmesinin daha zor olacağı düşünülmektedir. Ancak Ege Liman İşletmeleriinin, ÖİB' ye ödenen meblağın faizini ve imtiyazın geri kalan süresine ilişkin olarak yoksun kalınan karı da talep edebileceği düşünülmektedir. 8.2 Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı İmar Planına ilişkin Davalar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ("Bakanlık") 1 Haziran 2006 tarihinde, yeni Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı imar planını onaylamıştır. 3 Ekim 2006 tarihinde, Kuşadası Belediye Meclisi'nin biri Limaş A.Ş. pay sahiplerinden Nilgün Ök,,tinçlti olan iki üyesi Danıştay'da Bakanlık aleyhine dava açarak Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı imar planı nın iptal edilmesini talep etmiştir. 9 Kasım 2009 tarihinde, Danıştay Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı imar planını iptal etmiştir. Ege Liman İşletmeleri bu kararı temyiz etmiş, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, iptal kararını 14 Mart 2013 tarihinde onamıştır. Ege Liman İşletmeleri bu karara karşı 11 Ekim 2013 tarihinde karar düzeltme başvurusunda bulunmuş olup, karar düzeltme incelemesi devam etmektedir. Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı imar planının Danıştay tarafından iptal edilmesinden sonra, Kuşadası Belediyesi bu plan uyarınca vermiş olduğu inşaat ruhsatını ve yapı kullanma izin belgesini iptal etmiştir. Ege Liman İşletmeleri, 25 Ocak 2010 tarihinde Aydın 1. İdare Mahkemesinde Kuşadası Belediyesi'ne karşı bir dava açarak, belediyenin inşaat ve yapı kullanma izin belgelerinin iptaline ilişkin kararının iptalini talep etmiştir. 28 Ocak 2010 tarihinde, Aydın 1. İdare Mahkemesi Ege Liman 41

6 işletmeleri'nin inşaat ve yapı kullanma izin belgesinin iptali hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ancak Aydın 1. İdare Mahkemesi nihayetinde davayı 6 Mayıs 2011 tarihinde reddetmiş ve Ege Liman İşletmeleri bu kararı yürütmeyi durdurma talebiyle temyiz etmiştir. Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini 17 Ağustos 2011 tarihinde ve temyiz başvurusunu 20 Şubat 2014 tarihinde reddederek Aydın 1. İdare Mahkemesi kararını onamıştır. Ege Liman işletmeleri, karar düzeltme başvurusunda bulunmuş olup, dava halen devam etmektedir. Kuşadası Belediyesi, 18 Haziran 2010 tarihinde bir yapı tatil zaptı göndererek Ege Liman İşletmeleri'nin 1 Haziran 2006 tarihli imar planına göre binalarda değişiklik yapmasını engellemiştir. Bu kararın iptali için açılan davada Aydın 1. İdare Mahkemesi davayı reddetmiş ve Ege Liman İşletmeleri ve TDİ bu kararı temyiz etmişlerdir. Danıştay, temyizi talebini reddetmiş ve Aydın 1. İdare Mahkemesi kararını 20 Şubat 2014 tarihinde onarruştır. Ege Liman İşletmeleri karar düzeltme başvurusunda bulunmuş ve karar düzeltme incelemesi halen devam etmektedir. Kuşadası Belediyesi, 18 Ekim 2010 ve 13 Temmuz 2011 tarihlerinde, Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nda 2004 yılından önceki imar planına uygun olmayan binaların sırasıyla yıkılması ve tahliye edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Ege Liman İşletmeleri, bu iki işlem için Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde Kuşadası Belediye aleyhine iki ayrı dava açarak Kuşadası Belediyesi'nin ilgili kararlarının iptal edilmesini talep etmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi davaları 30 Mart 2012 tarihinde reddetmiştir. Ege Liman İşletmeleri kararı temyiz etmiş ve Danıştay temyizi kabul ederek, söz konusu zamanda geçerli olan imar planlarına uygun olarak inşa edilen bina ve yapıların bedelleri sahiplerine ödenmeden yıkılamayacakları gerekçesiyle Aydın 1. İdare Mahkemesinin kararını 20 Şubat 2014 tarihinde bozmuştur. Kuşadası Belediyesi bu karara ilişkin olarak karar düzeltme başvurusunda bulunmuş olup Danıştay 28 Ocak 2015 tarihinde karar düzeltmenin reddine karar vermiştir. Tahliye ile ilgili davada ise, Danıştay 24 Aralık 2014 tarihinde karar düzeltmenin reddine karar vermiştir. Öte yandan, yeni bir imar planı Bakanlık tarafından 28 Ekim 2010 tarihinde onaylanmıştır. 28 Ekim 2010 tarihinde Kuşadası Belediyesi tarafından bu imar planının iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Danıştay, imar planının yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Ege Liman İşletmeleri yürütmenin durdurulması kararını temyiz etmiş ve Danıştay itirazı kabul edip yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır. Kuşadası Belediyesi, Danıştay'ın yürütmenin durdurulması talebine ilişkin vermiş olduğu ret kararına itiraz etmiş ve Danıştay davacının bu talebini kabul ederek 15 Ekim 2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Ege Liman İşletmeleri bu karara itiraz etmiş ve yürütmenin durdurulmasının kaldırılmasını talep etmiştir. Dava görülmeye devam etmektedir. Nilgün Cc:Onglit Danıştay'da dava açmış ve Bakanlıkiın 31 Ocak 2011 tarihli imar planının iptalini talep etmişlerdir. Dosya Danıştay tarafından incelenmiş ve 15 Ekim 2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Dava görülmeye devam etmektedir. 31 Ocak 2011 tarihli imar planına ragmen, Kuşadası Belediyesi 13 Temmuz 2011 tarihinde Ege Ports- Kuşadası Yolcu Limanı'nın tahliye edilmesine karar vermiştir. Ege Liman işletmeleri, bu karara karşı Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştır. Aydın 1. İdare Mahkemesi Ege Liman İşletmeleri' nin davasını 30 Mart 2012 tarihinde reddetmiş, Danıştay ise Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin kararını 20 Şubat 2014 tarihinde bozmuş ve Kuşadası Belediyesi bu karara ilişkin olarak 14 Nisan 2014 tarihinde karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. Danıştay Belediye'nin karar düzeltme talebini reddetmiştir. (a) İmar planı davalarının Ege Liman İşletmeleri aleyhine karara bağlanması, diğer bir deyişle ilgili imar planlarının iptal edilmesi veya Kuşadası Belediyesi kararlarının onanması, (b) yeni bir imar planının uygulanmaması ve (c) ilgili binaların ve yapıların bedellerinin gereğince Ege Liman İşletmeleri'ne ödenmesi durumunda, Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'ndaki liman dışında kalan ticari iinitelerin yılcılmasının söz konusu olabileceği düşünülmektedir. 42

7 8.3 Ege Liman İşletmeleri'nin İşletme Hakkının Uzatılmasma Yönelik Dava Anayasa Mahkemesi, 6 Haziran 2013 tarihinde, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı'na ait olan gayrimenkulleri ya da kıyı tesislerini bir ayni hakka veya Özelleştirme Kanunu gibi özel bir kanun uyarınca bir kullanım ruhsatına dayanarak kullanan yatırımcıların ilgili idari makamlara işletme haklarının uzatılması için başvuruda bulunmalarını engelleyen 8. maddesini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu hükmü iptal etmesinden sonra, Ege Liman İşletmeleri; Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'na ilişkin işletme hakkının uzatılması için ilgili makama başvurmuştur. Ege Liman İşletmeleri tarafından yapılan bu başvuru ilgili makamca reddedilrniştir. Ege Liman İşletmeleri, ilgili ret kararının iptali ve liman işletme hakkının uzatılması için yetkili idare mahkemesinde dava açmıştır. Ege Liman İşletmeleri'nin bu hususta açmış olduğu dava birinci derece mahkemesi tarafından reddedilmiş olup, temyiz talebi üzerine dava Danıştay incelemesindedir. Bu talebin haklı bulunması durumunda, Ege Liman İşletmeleri Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'nın işletme hakkını, başlangıç tarihinden itibaren 49 yıla uzatılabilmesi için işlem yapılmasını talep etme hakkına sahip olabilecektir. 8.4 Ege Liman İşletmeleri Aleyhinde Açılan Ticari Alacak Davaları Toplamda yaklaşık TL tutarındalci kira alacağına ilişkin olarak, Ege Liman İşletmeleri aleyhine derdest davalar bulunmaktadır. Bu davalar, yukarıda açıklanan imar planı davasından sonra kira sözleşmeleri Ege Liman İşletmeleri tarafından sona erdirilen kiracıların taleplerine ilişkindir. Bunun sonucunda, kiracılar dava açarak kira sözleşmelerinin feshine ilişkin olarak tazminat talep etmişlerdir. Bu davaların önemli bir kısmı mahkemece reddedilmiş ve Yargıtay tarafından bu ret kararları onanmış olup karar düzeltme incelemeleri halen devam etmektedir. IV. 1. Şirket Bilgileri Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. 1.1 Kuruluş ve Unvan Bodrum Liman İşletmeleri, ticaret sicili numarası ve Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri Anonim Şirketi unvanı ile 23 Eylül 2004 tarihinde kurulmuştur. Istanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 4 Ocak 2008 tarihinde tescil ve TTSG'nin 10 Ocak 2008 tarihli ve 6974 sayılı ntishasında ilan edilen 14 Aralık 2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararı uyarınca Bodrum Liman İşletmeleri'nin merkezi Ankara'dan Istanbul'a nakledilmiştir. Ayrıca, Bodrum Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 23 Temmuz 2008 tarihinde tescil ve TTSG'nin 6 Ağustos 2008 tarihli ve 7121 sayılı ntishasında ilan edilen 2008/5 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Bodrum Liman İşletmeleri'nin Bodrum şubesi 7971 ticaret sicili numarası ile tescil edilmiştir. Bodrum Liman İşletmeleri, Setur, E.R.S. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yüksel Çağlar, Selahattin Uzun ve Şaziye Gündüz tarafından 23 Eylül 2004 tarihinde kurulmuştur. Global, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 10 Haziran 2008 tarihinde tescil ve TTSG'nin 16 Haziran 2008 tarihli ve 7084 sayılı niishasında ilan edilen 2008/6 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, (i) E.R.S. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu adet payı, (ii) Şaziye Gündüzlin sahibi olduğu adet payı ve (iii) Selahattin Uzun'un sahibi olduğu adet payı devralmıştır. İlaveten Mehmet Kutman ve Gregory Michael Kiez, Selahattin Uzun'un sahibi olduğu birer adet payı devralrruştır. Bu kapsamda, kuruculardan E.R.S. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Şaziye Gündüz ve Selahattin Uzun'un Bodrum Liman İşletmeleri'ndeki 43

8 pay sahipliği son bulmuştur. En son Global, Mehmet Kutman'ın ve Ayşegül Bensel'in sahip olduğu birer adet payı 27 Kasım 2013 tarihli Hisse Senedi Devir Temlik ve Kabul Beyannamesi uyarınca devralrmş ve Bodrum Liman İşletmeleri sermayesinin %60'ına tekabtil eden payların sahibi olmuştur. 1.2 Faaliyet Konusu Bodrum Liman İşletmeleri esas sözleşmesi "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Bodrum Liman İşletmeleri'nin başlıca amaç ve konusu; T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, (eski adıyla Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) ("DLH") ile 8 Haziran 1994 tarih ve 3996 sayılı Kanun ve değişiklikleri ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yap-işlet-devret modeline göre akdedilen uygulama sözleşmesi hükümleri gereği Bodrum Yolcu Limanı tesisinin iki taraflı gemi yanaşmasına imkan sağlayacak şekilde minimum GRT' luk yolcu gemilerinin yanaşabileceği ölçtilerde yolcu iskelesi, üç adet feribot rampası ve yaslanma nhtımlan ile Ictigük tekne yanaşma nhtımlan ve işletme amaçlı dolgu alanını igerecek şekilde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlarla gerekli alt yapı ve üst yapı tesislerinin uygulama projelerinin hazırlanması, inşaatı, gerekli ekipmanların temini ve tesisi ile yapılan tesisin bakım ve onarımının yapılması, işletilmesi ve sözleşme süresi sonunda her türlü borçtan arm, bakımlı ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak idareye devri ve 23 Haziran 2004 tarihinde akdedilen "Bodrum Yolcu İskelesi Uygulama Sözleşmesi"ndelci sözleşme konusu çerçevesinde Bodrum Liman İşletmeleri esas sözleşmesinde yazılı diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. 1.3 Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı (a) Sermaye Bodrum Liman İşletmeleri'nin kuruluş sermayesi ve kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği sermaye artınmlan aşağıda yer almaktadır: Sermaye (TL) Genel Kurul Tarihi Tescil Tarihi TTSG İlan Tarihi ve TTSG No Eylül Eylül Haziran Eylül Eylül Ağustos Aralık Aralık Şubat Şubat Mart Mart Mart Mart İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 10 Mart 2010 tarihinde tescil ve TTSG'nin 16 Mart 2010 tarihli ve 7522 sayılı ntishasında ilan edilen 1 Mart 2010 tarihli genel kurul kararı uyarınca, Bodrum Liman İşletmeleri'nin sermayesi beheri 1 TL nominal değerde adet paya bölünmüş TL'dir. (b) Güncel Pay Sahipliği Yapısı Bodrum Liman İşletmeleri'nin, T.C. Beyoğlu 21. Noterlik,i tarafından 28 Ekim 2014 tarihinde ve yevmiye numarası ile tasdikli ortaldar pay defteri kayıtlarına göre ve Istanbul Ticaret Sicili tarafından 25 Şubat 2015 tarihinde tescil ve T'ISG'nin 3 Mart 2015 tarih ve 8770 sayılı ntishasında ilan edilen 16 Şubat 2015 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ve genel kurulda hazır bulunanlar 44

9 1 listesi uyarınca, Bodrum Liman işletmelerr nin paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir: Ticaret Unvam/İsmi Pay Adedi Sermaye (TL) Pay Oranı (%) Global Işletmeleri A.Ş. Liman ,00 Yüksel Çağlar ,00 Setur ,00 TOPLAM (c) Paylar Üzerinde Takyidat Bodrum Liman işletmeleri payları üzerinde işbu Mütalaa tarihi itibariyle herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 1.4 Paylar Bodrum Liman işletmeleri esas sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri 1 TL veya daha büyük kupürler halinde basılabilir. Bunların nev'i ve miktarını yönetim kurulu belirler. Şirket harniline yazılı pay çıkarmayacaktır. Nama yazılı pay senetlerinin devri ciro edilmiş pay senedinin devir alana teslimi ile olur. Devrin şirkete karşı geçerli olabilmesi için yönetim kurulunca tasdiki ve pay defterine kaydedilmesi şarttır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Bodrum Liman İşletmeleri'nde herhangi bir imtiyazlı pay veya pay grubu bulunmamaktadır. 2. Şirketin Yönetim Yapısı 2.1 Yönetim Kurulu (a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri Bodrum Liman İşletmeleri esas sözleşmesi "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Bodrum Liman İşletmeleri'nin işleri ve idaresi, en az üç en çok yedi iiyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından ytirtittiltir. Yönetim kurulu üyeleri en çok fig yıl için segilirler. Yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan vekili segecektir. Aşağıda şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir: Üyenin Adı Mehmet Kutman Ayşegül Bense! Saygın Narin Üyenin Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi 45

10 Arpak Demircan Mehmet Rafet Özak Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 14 Şubat 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında, Mehmet Kutman, Ayşegül Bense!, Saygın Narin, Arpak Demircan ve Mehmet Rafet Özaksın şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği (bir sonraki yıllık olağan) genel kurul toplantısına kadar bir yıllığına yönetim kurulu üyeliğine segilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin 14 Şubat 2014 tarihli olağan genel kurul kararı, TTSG'nin 27 Şubat 2014 tarih ve 8517 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bodrum Liman İşletmeleri esas sözleşmesi "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesi uyarınca; yönetim kurulunun toplantı nisabı yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile tesis edilir ve yönetim kurulu toplantıya katılanların çoğunluğunun olumlu oyları ile karar alabilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri, yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Genel kurul, lilzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe, başkanın veya (yokluğunda) başkan yardımcısının daveti ile, uygun gördükleri zamanlarda veya herhangi bir yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim kurulu başkanının yönetim kurulu başkan vekili ile danışarak belirleyeceği, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya da dışında herhangi bir yerde ve zamanda toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştınlır. (b) Temsil ve İlzam Bodrum Liman ışletmeleffnin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Bodrum Liman İşletmeleri tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıklan yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu gerek ilgili mevzuat gerekirse esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin, TTK'nın ilgili maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördtiğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. 'TTK'nın 375. maddesi saklı tutulmuştur. TTK'dalci düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini yönetim kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim kurulu, şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve 'TTSG'de ilan eder. Bodrum Liman İşletmeleri'nin 18 Mart 2014 tarih ve 2014/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile T.C. Beyoğlu 21. Noterli;,6i'nden 1 Nisan 2014 tarih ve yevrniye numarası ile onaylı 6 numaralı imza sirküleri çıkarılmıştır. Bu imza sirküleri, 24 Mart 2014 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 28 Mart 2014 tarih ve 8538 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

11 1 2.2 Genel Kurul Bodrum Liman İşletmeleri genel kurulu şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemini izleyen üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, TTK'nın ilgili hilkümlerinde yazılı hususlarla gündem ve yönetim kurulu faaliyet raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, TTK ve Bodrum Liman İşletmeleri'nin esas sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gerekli kararları alır. Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısının yapılacağına dair yazılı bir ilan; amaç, gündem, yer, tarih ve toplantı saatini içermeli ve yönetim kurulu üyeleri TTK uyarınca genel kurul toplantısına çağırma yetkisini haiz pay sahipleri tarafından tüm pay sahiplerinin adreslerine gönderilecek ve ayrıca genel kurul toplantı tarihinden, toplantı günü dahil olmamak üzere, en az iki hafta öncesinde TTSG'de yayımlanacaktır. Genel kurul toplantıları TTK'nın ilgili maddesi gereğince çağrı merasimine gerek kalmaksızın da toplanabilir. Genel kurulun çalışma usul ve esasları genel kurul tarafından ayrıca bir iç yönerge ile belirlenecektir. Toplantı ve karar nisapları, TTK hükümlerine tabidir. 3. Denetçiler TTK, denetgi atama zorunluluğunu kaldırnruştır. Şirket denetgilerinin görevleri 31 Mart 2013 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu tarihten sonra, esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca, Bodrum Liman İşletmeleri tarafından şirket denetimi ve bağımsız denetgi seçimi ile ilgili olarak TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 4. Ruhsatlar ve izinler 4.1 Kıyı Tesisi işletme izin Belgesi 18 Şubat 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 15 Nisan 2014 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri'ne 15 Nisan 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 4905-D2 numaralı kıyı tesisi işletme izin belgesi verilmiştir. Kıyı tesisi işletme izin belgesine göre, Bodrum Yolcu Limanı'na yolcu gemileri ile Ro-Ro gemileri, feribot/yolcu gemileri ile diğer (yatlar) yanaşabilecektir. Kıyı tesisi işletme izin belgesine göre Bodrum Liman İşletmeleri'nin ana statüsü, "üçüncü şahıslara ait yüklerin tahmil ve/veya tahliyesi işlemi"dir. 4.2 ISPS Sertifikası 20 Mart 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği uyarınca, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 24 Nisan 2014 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri'ne 24 Nisan 2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere numaralı ISPS sertifikası verilmiştir. ISPS sertifikasına göre, Bodrum Yolcu Limanı'na; yolcu gemileri ile yüksek hızlı yolcu tekneleri yanaşabilecektir. 4.3 işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 10 Ağustos 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.C. Muğla İli Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından 6 Ağustos 2009 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri'ne 422 sıra numaralı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 47

12 4.4 Özel Güvenlik İzin Belgesi 7 Ekim 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.C. Muğla Valiliği tarafından 5 Mart 2008 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri'ne 442 numaralı özel güvenlik izin belgesi verilmiştir. 4.5 Gemi Sicil Tasdiknameleri 23 Haziran 2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği uyarınca, Türk Uluslararası Gemi Sicili tarafından Bodrum Yolcu Limanı'nda bulunan aşağıda belirtilen deniz araçları için gemi sicil tasdiknameleri verilmiştir: (a) (b) (c) (d) 4.6 Tonilato Belgeleri The Three Angels: İzmir Gemi Sicil Dairesi tarafından 23 Mart 2015 tarihinde verilen Türk Uluslararası Gemi Sicil Tasdiknamesine göre Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 247 sicil numarası ile tescil edilmiş olan The Three Angels isimli açık deniz römorkörü, 7 Ağustos 2009 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri tarafından Yardımcı Gemi İnşa Anonim Şirketi'nden satın alınmıştır. Bodrum Pilot 1: İzmir Gemi Sicil Dairesi tarafından 9 Ağustos 2008 tarihinde verilen Türk Uluslararası Gemi Sicil Tasdiknamesi'ne göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 4832 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Bodrum Pilot 1 isimli römorkör, 9 Temmuz 2008 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri adına tescil edilmiştir. Bodrum Batı 1: İzmir Gemi Sicil Dairesi tarafından 9 Temmuz 2008 tarihinde verilen Türk Uluslararası Gemi Sicil Tasdiknamesi'ne göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 4833 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Bodrum Pilot 1 isimli palamar botu, 9 Temmuz 2008 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri adına tescil edilmiştir. Kadifekale: Izmir Gemi Sicil Dairesi tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen gemi sicil tasdiknamesine göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline 993 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Kadifekale isimli açık deniz römorkörü 24 Eylül 2003 tarihinde Ege Liman işletmeleri tarafından iktisap edilmiştir tarihli ve 6333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Bodrum Yolcu Limanı' nda bulunan aşağıda belirtilen deniz araçları için tonilato belgeleri verilmiştir: (a) (b) (c) (d) The Three Angels: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 247 sicil numarası ile tescil edilmiş olan The Three Angels isimli çekici römorkör için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bodrum Liman Başkanlığı tarafından 5 Ocak 2015 tarihli tonilato belgesi verilmiştir. Bodrum Pilot 1: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 4832 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Bodrum Pilot 1 isimli römorkör için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından 9 Temmuz 2008 tarihli tonilato belgesi verilmiştir. Bodrum Batı 1: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 4833 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Bodrum Batı 1 isimli palamar botu için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından 9 Temmuz 2008 tarihli tonilato belgesi verilmiştir. Kadifekale: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 993 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Kadifekale isimli çekici römorkör için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından 24 Eylül 2003 tarihli tonilato belgesi verilmiştir. 48

13 4.7 Denize Elverişlilik Belgeleri 14 Haziran 1946 tarihli ve 6333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Bodrum Yolcu Limanı'nda bulunan aşağıda belirtilen deniz araçları için denize elverişlilik belgeleri verilmiştir: (a) (b) (c) (d) The Three Angels: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 247 sicil numarası ile tescil edilmiş olan The Three Angels isimli çekici römorkör için T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Bodrum Liman Başkanlığı tarafından 4 Haziran 2014 tarihinde 8 Haziran 2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere denize elverişlilik belgesi verilmiştir. Bodrum Pilot 1: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 4832 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Bodrum Pilot 1 isimli kılavuz botu için T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Bodrum Liman Başkanlığı tarafından 2 Mart 2012 tarihinde 28 Şubat 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere denize elverişlilik belgesi verilmiştir. Bodrum Batı 1: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 4833 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Bodrum Batı 1 isimli palamar botu için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bodrum Liman Başkanlığı tarafından 7 Şubat 2011 tarihinde 6 Şubat 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere denize elverişlilik belgesi verilmiştir. Kadifekale: Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne 993 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Kadifekale isimli açık deniz römorkörü için T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bodrum Liman Başkanlığı tarafından 25 Temmuz 2014 tarihinde 10 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere denize elverişlilik belgesi verilmiştir. 4.8 ISO 9001:2008 Sertifikası Sistem belgelendirme alanında prestijli belgelendirme kuruluşlarının üye olduğu Uluslararası Belgelendirme Ağı olan IQNet ve DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen tarafından Bodrum Liman İşletmeleri'ne 3 Aralık 2014 tarihinde 2 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere DE numaralı ISO 9001:2008 sertifikası verilmiştir. 4.9 ISO 14001:2004+Cor1:2009 Sertifikası Sistem belgelendirme alanında prestijli belgelendirme kuruluşlarının aye olduğu Uluslararası Belgelendirme Ağı olan IQNet ve DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen tarafından Bodrum Liman İşletmeleri'ne 3 Aralık 2014 tarihinde 2 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere DE numaralı ISO 14001:2004+Cor1:2009 sertifikası verilmiştir BS-OHSAS 18001:2007 Sertifikası Sistem belgelendirme alanında prestijli belgelendirme kuruluşlarının üye olduğu Uluslararası Belgelendirme Ağı olan IQNet ve DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen tarafından Bodrum Liman İşletmeleri'ne 3 Aralık 2014 tarihinde 2 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere DE numaralı BS-OHSAS 18001:2007 sertifikası verilmiştir Çevre izinleri (a) Geçici Faaliyet Belgesi 10 Eylül 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 19 Şubat 49

14 2015 tarihinde Bodrum Liman İşletmeleri'ne 19 Şubat 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici faaliyet belgesi verilmiştir. Bu geçici faaliyet belgesinin konusu atık kabul tesisini kapsamaktadır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren en geç 180 takvim günü içerisinde çevre izin/izin ve lisans başvurusu yapılması gerekmektedir. (b) Atık Alımı ve Bertarafına ilişkin Hizmetler (i) Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi 26 Aralık 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Liman işletmeleri'ne verilen atık kabul tesisi onay belgesi 29 Ocak 2015 tarih ve 1334 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Atık kabul tesisi onay belgesine göre, atık kabul tesisi, (i) MARPOL 73/78 EK-I: sintine suyu, slag, atık yağ; (ii) MARPOL 73/78 EK-IV: pis su ve (iii) MARPOL 73/78 EK-V: çöp atıklarını alabilmektedir. (ii) Atıkların Bertarafı ve Nakliyesi Bodrum Liman İşletmeleri ile Kütahya Ecoenerji Yenilenebilir Enerji Proje Danışmanlığı Bilişim iş Sağlığı ve Güvenliği San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Ecoenerji") arasında 1 Eylül 2014 tarihinde akdedilen sözleşmenin konusu Bodrum Yolcu Limanı'nda bulunan mevcut sıvı atık kabul tesisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun bulacağı şekilde revize edilerek kapasitesinin artınlması, susuzlaştırma tesisinin kurulması ile Bodrum Yolcu Limanı'na gelecek gemilerden petrol sıvı atıkların toplanarak nakliyesi ve bertaraf işlemlerinin yapılması ve bahse konu işlemler ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli lisans ve izinlerin alınması işlerinin yerine getirilmesidir. Bu kapsamda, Ecoenerji ABD Doları yatırım ile Bodrum Yolcu Limanı'nda mevcut sıvı atık tesisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun bulacağı şekilde revize ederek kapasitesini artıracak, susuzlaştırma tesisini kuracak arıtma tesisini kurduracaktır. Ecoenerji, bu sözleşme kapsarrunda ifa edeceği hizmet ve yükümlülüklere ilişkin olarak gerekli sigortalan yaptıracaktır. Toplanan atıkların uygun bertaraf tesislerine gönderilmesi için gerekli tehlikeli atık taşıma lisanslı araçlar Ecoenerji tarafından temin edilecektir. Sözleşme imza tarihinden itibaren dört yıl süre ile geçerlidir. (iii) Katı Atıklar ve Ambalaj Atıklarının Bertarafı 29 Ocak 2015 tarihinde onaylanan Atık Yönetim Planı uyarınca geri döntiştime haiz atıklar ile katı atıklar Bodrum Belediyesi sahasına dökülmektedir. Buna ilişkin Bodrum Belediyesi ile imzalanmış bir sözleşme yoktur. Bu atıklann bertarafı için Belediye'ye atık bertaraf ücreti ödenmektedir. (iv) Atık Yönetim Planı 26 Aralık 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği madde 6/ğ ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Bodrum Liman İşletmeleri tarafından hazırlanan atık yönetim planı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 29 Ocak 2015 tarih ve /140.07/1334 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. (v) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki Gerekli Formaliteler 50

15 (c) Bodrum Liman İşletmeleri tarafından verilen bilgi uyarınca, Bodrum Liman işletmeleri, 26 Aralık 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gereken tüm formlar ve bildirimleri düzenli olarak T.C. Muğla Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne göndermektedir ve bu konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde uyarı veya ceza gibi sonuçlara yol açabilecek herhangi bir gecikme yaşanmamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Liman İşletmeleri'ne 22 Şubat 2011 tarih ve 2116 numaralı karar ile 17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince; Bodrum Liman İşletmeleri'ne ait "Bodrum Yolcu Limanı Bünyesindeki İlave Bağlama Dolfeni projesi" hakkında çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmiştir Yapı Ruhsatı 9 Mayıs 1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre bazı istisnalar dışında yapıların inşaatına başlamadan veya yapılarda değişiklik yapmadan önce ilgili belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması gerekmektedir. Yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde inşaata başlanması ve beş yıl içinde inşaatın tamamlanması gereklidir. Yapı ruhsatı almadan inşaata başlandığının veya inşaatın yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, belediye veya valiliklerce mevcut inşaat durumu tespit edilerek, yapı mühürlenir ve inşaat derhal durdurulur. Yapı sahibi bir ay içinde ruhsat alarak veya inşaatı ruhsata uygun hale getirerek mührün kaldırılmasını isteyebilir. Ruhsat alındığı veya yapının ruhsata uygunluğu tespit edilirse mühür kaldınlır ve inşaatın devarruna izin verilir. Aksi takdirde ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılan binalar, belediye enctimeni veya il idare kurulu kararını takiben belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. İmar Kanunu uyarınca ruhsat almadan veya ruhsata aykırı olarak inşaat yapan yapı sahibine veya aykınlığı idareye bildirme yükümlülüğüne uymayan ilgili fenni mesullere yapının durumu ve çeşitli kriterlere göre idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, İmar Kanunu'nda öngörülen idari cezalara ek olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca yapı ruhsatı almadan veya ruhsata aykırı olarak inşaat yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına mahldım edilebilirler. Bodrum Belediyesi tarafından Maliye Hazinesi'ne gemi yanaşma iskelesi amacıyla kullanılacak m2 kullanım alanlı parselde Bodrum Yolcu İskelesi Liman Binası için 11 Ocak 2007 tarih ve 321/2 ruhsat numaralı yapı ruhsatı verilmiştir. Ayrıca Bodrum Belediyesi tarafından Maliye Hazinesi'ne gemi yanaşma iskelesi amacıyla kullanılacak m2 kullanım alanlı parselde akaryakıt ve servis istasyonu için 30 Aralık 2010 tarih ve 2010/118 ruhsat numaralı yapı ruhsatı verilmiştir Yapı Kullanma İzin Belgesi İmar Kanunu'na göre inşaatı tamamlanan yapıların kullanılmaya başlanabilmesi için ilgili belediyelerden yapı kullanma izin belgesi alınması gerekmektedir. Yapı kullanma izin belgesi alınmamış binalar; elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandınlmazlar. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırılık teşkil eden alanın metrekaresi başına idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. İmar Kanununda öngörülen idari cezalara ek olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, yapı kullanma izni alınmamış binalarda sınav faaliyetin icrasına izin verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına mahkam edilebilirler. J- 51

16 Şirket tarafından verilen bilgi uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kullanma izin belgesi alınması ile ilgili süreç, söz konusu bakanlık ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arasındaki yazışmalar sebebiyle devam etmektedir. 5. Sözleşmeler 5.1 Bodrum Yolcu Limam Imtiyaz Sözleşmesi Bodrum Yolcu Limanı'na ilişkin yap-işlet-devret ("YİD") sözleşmesinin süresi 13 yıl dört aydır. YİD sözleşmesi Bodrum Yolcu Limanı'nın DLH tarafından YİD modeli ile ihale edilmesi sonrasında E.R.S. İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Setur'un yer aldığı konsorsiyum ile DLH arasında 23 Haziran 2004 tarihinde imzalanmıştır. YİD süresi, bir yıl dört aylık bir yatırım ve inşaat döneminden ve 12 yıllık bir işletme döneminden oluşmaktadır. DLH, takdiri kendisine ait olmak üzere, YİD süresinin en fazla 49 yıla gıkartılmasını onaylayabilir. YİD sözleşmesinin süresinin sona ermesi üzerine, sözleşmenin süresi ancak DLH ve Bodrum Liman İşletmeleri arasında bir anlaşmaya varılmasıyla uzatılabilir. Imtiyaz süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi halinde, sözleşme şartları uyarınca liman varlıklan DLH'ye iade edilecektir. YİD sözleşmesi uyarınca, Bodrum Yolcu Limanı'nı işleten şirket olan Bodrum Liman İşletmeleri kesin teminat vermiştir. Bodrum Liman İşletmeleri, DLH'nin önceden iznini almaksızın, üçüncü kişiler lehine liman veya tesisler üzerinde ipotek ya da tesisler üzerinde ticari işletme rehni veya sair menkul rehni tesis edemez. YİD sözleşmesi, Bodrum Liman İşletmeleri'nin, denizcilik kanunları ve rekabet kanunları gibi geçerli mevzuata riayet etmek kaydıyla, Bodrum Yolcu Limanı'nın liman hizmetlerine ilişkin tarifleri kendi takdiriyle belirlemesine izin vermektedir. Örneğin Bodrum Liman İşletmeleri'nin geçerli rekabet kanunlarına göre piyasada hakim konumda olması halinde, rekabet kanunları, diğer hususların yanı sıra, Bodrum Liman İşletmeleri'nin aşırı fiyatlandırma yapmamasını şart koşacaktır; ancak Bodrum Liman İşletmeleri'nin geçerli rekabet kanunları kapsamında bu tür bir hakim konuma sahip olmaması halinde, bu kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Bodrum Liman İşletmeleri, işletmenin ilk yılı için DLH'ye ABD Doları tutarında bir arazi kullanım ücreti ödemekle yükümlü olup, bu meblağın %90'ını Hazine'ye, %10'unu ise yerel belediyeye ödemiştir. Bu ücret, ABD Doları bazında her yıl %3 oranında artmaktadır. Arazi kullanım ücretinin işletmenin her yılının başlamasından 20 gün önce nakit olarak ödenmesi gerekli olup, bu ödeme zamanında yapılmadı;,61 takdirde gecikme cezası olarak aylık bir faiz işletilecektir. Arazi kullanım ücretinin vadesinden sonra 90 günü aşan bir süre ödenmemesi halinde, DLH sözleşmeyi feshedebilecek olup, Bodrum Yolcu Limanı, DLH'ye iade edilecektir. YİD sözleşmesinin Bodrum Liman İşletmeleri'nin ihlali nedeniyle feshedilmesi halinde, Bodrum Liman İşletmeleri'nin DLH'ye karşı herhangi bir talepte bulunma hakkı olmayacaktır. DLH, Bodrum Liman İşletmelerilni bir liman işletmecisi olarak denetleme hakkına sahiptir. Denetim sırasında tespit edilen ayıpların Bodrum Liman işletmeleri tarafından 30 gün içerisinde giderilmesini isteyebilir. Bodrum Liman İşletmeleri'nin, işletme döneminde YİD sözleşmesine aykırı hareketlerinden kaynaklanan aksaklıkları düzeltmek için verilecek 30 (otuz) günlük süreye ragmen bunları gidermemesi, Bodrum Liman İşletmeleri'nin iflası, ödeme güçlüğüne düşmesi veya konkordato ilan etmesi hallerinde DLH tarafından YİD sözleşmesi feshedilerek kesin teminat irat kaydedilecektir. Bodrum Liman İşletmeleri' nin imar planını veya gerekli çevresel etki değerlendirme çalışmalarını ihlal etmesi ve bu ihlali ihtanndan sonraki 30 gün içerisinde giderrnemesi halinde DLH sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bunlara ek olarak, DLH bazı durumlarda liman işletme ruhsatını iptal etmek için mahkemeye başvurup karar aldırabilir. YİD projesiyle bağlantılı olarak bir çevresel etki değerlendirme incelemesi yapılmıştır ve yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı şekilde gelecekte de başka incelemeler yapılabilir. Bodrum Liman İşletmeleri'nin YİD sözleşmesinin süresi boyunca tüm liman tesislerine ve sistemlerine ilişkin hasar ve zayileri teminat altına almak üzere tüm rizikolar sigortası, üçüncü kişi mesuliyet sigortası, taşıma sigortası ve ikame sigorta yaptırması da gereklidir. 52

17 Bodrum Liman İşletmeleri, YİD sözleşmesi konusu yatırım ve tesisler üzerinde her ne sebeple olursa olsun, üçüncü şahıslar lehine gayrimenkul rehini, ipotek tesis edemeyeceği gibi bu yatırım ve tesisler üzerinde DLH'nin izni olmaksızın üçüncü şahıslar lehine menkul rehni, ticari işletme rehni gibi mükellefiyetler tesis edemez. YİD sözleşmesinin süresinin sona ermesinden veya feshinden sonra, liman tesisi DLH'ye bedelsiz olarak iade edilecektir. 5.2 Bodrum Yolcu Limanı Yatırımlarının Finansmanı için Akdedilen Kredi Sözleşmeleri Bodrum Yolcu Limanı'na 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ek yatırımlar gerçekleştirilmiş olup bu yatırımların bir kısmı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti Bankası") ile 8 Ağustos 2009 tarihinde akdedilen beş yıllık ABD Doları tutarındaki kredi sözleşmesinden finanse etmiştir. 2011, 2012, 2013 yıllarında ve 2014 yılının son altı ayında, Bodrum Liman İşletmeleri, Bodrum Yolcu Limanı'na sırasıyla ABD Doları, ABD Doları, ABD Doları ve ABD Doları tutarında yatırım yapmıştır. Bodrum Liman İşletmeleri, 6 Ağustos 2009 tarihli bir kredi sözleşmesi uyarınca ("Bodrum Liman Yatırımları Kredisi") Garanti Bankası'ndan alınan beş yıl vadeli, ABD Doları tutarında kredi ile bu yatırımları kısmi olarak finanse etmiştir. Bodrum Limanı Yatırımları Kredisisnin vadesi beş yıldır ve faiz oranı yılda iki kez ödenmek üzere %7,95'tir. Bodrum Liman İşletmeleri, 9 Haziran 2011 tarihli bir kredi sözleşmesi uyarınca Garanti Bankası'ndan beş yıl vadeli, ABD Doları tutarında kredi ile römorkörün satın alınmasını kısmi olarak finanse etmiştir. Bu kredinin vadesi beş yıldır ve faiz oranı yılda iki kez ödenmek üzere %7,75'tir. 6. Maddi Varlıklar Üzerindeki Takyidatlar Bodrum Liman İşletmeleri maddi duran varlıkları üzerinde takyidat bulunmamaktadır. 7. Gayri Maddi Haklar "Bodrum Cruise Port" logosu, koruma tarihi 11 Ekim 2010 tarihinden başlamak üzere 10 yıl boyunca Bodrum Liman İşletmeleri' nin markası olarak 4 Şubat 2013 tarihinde tescil edilmiştir. 8. Davalar İşbu Mütalaa tarihi itibariyle Bodrum Liman işletmeleri'nin taraf olduğu derdest davalar; (i) işletme hakkı süresinin uzatılmasına yönelik dava, (ii) Bodrum Mal Müdürlüğü'ne karşı açılmış olan ecrirnisil ve düzeltme ihbarnamelerinin iptaline ilişkin davalar, (iii) kurtarma ve yardım kretine ilişkin dava ve (iv) Bodrum Liman İşletmeleri aleyhine açılmış iş hukukuyla alakalı davadan oluşmaktadır. Bu bağlamda, şirket vekilleri tarafından temin edilen bilgiler ışığında, aşağıda yer alan davalar haricinde Bodrum Liman İşletmeleri'nin finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek dava, hukuki takibat veya tahkim işlemi olmadığı düşünülmektedir. 8.1 Bodrum Liman İşletmelerienin İşletme Hakkının Uzatılmasma Yönelik Dava Anayasa Mahkemesi, 6 Haziran 2013 tarihinde, 4706 sayı lı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı'na ait olan gayrimenkulleri ya da kip tesislerini bir ayni haldca veya Özelleştirme Kanunu gibi özel bir kanun uyarınca bir kullanım ruhsatına dayanarak kullanan yatırımcıların ilgili idari makamlara işletme haklarının uzatılması için başvuruda bulunmalarını engelleyen 8. maddesini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu hükmü iptal etmesinden sonra, Bodrum Liman İşletmeleri; Bodrum Yolcu Limanı'na ilişkin işletme hakkının uzatılması için ilgili makama başvurmuştur. J- 53

18 1 Bodrum Liman işletmeleri tarafından yapılan bu başvuru ilgili makamca reddedilmiştir. Bodrum Liman İşletmeleri, ilgili ret karanmn iptali ve liman işletme hakkının uzatılması için yetkili idare mahkemesinde dava açmıştır. Dava devam etmektedir. V. Global Depolama Anonim Şirketi 1. Şirket Bilgileri 1.1 Kuruluş ve Unvan Global Depolama, ticaret sicili numarası ve "Global Depolama Anonim Şirketi unvanı" ile 9 Temmuz 2008 tarihinde kurulmuştur. Global Depolama; Global, Mehmet Kutman, Ayşegül Bensel, Mehmet Ali Deniz ve Saygın Narin tarafından kurulmuştur. 1.2 Faaliyet Konusu Global Depolama, depoculuk faaliyetleri de dahil olmak üzere esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilen konuları yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 1.3 Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı (a) Sermaye Istanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 23 Aralık 2013 tarihinde tescil ve TTSG'nin 23 Aralık 2013 tarihli ve 8474 sayılı Mishasında ilan edilen esas sözleşme tadili uyarınca, Global Depolama'nın sermayesi beheri 1 TL nominal değerde adet paya bölünmüş TL'dir. (b) Güncel Pay Sahipliği Global; Mehmet Kutman, Ayşegül Bensel, Global Yatırım Holding ve Erol Göker'in sahip olduğu birer adet payı 27 Kasım 2013 tarihli Hisse Senedi Devir Temlik ve Kabul Beyannamesi uyarınca devralrmş ve Global Depolama sermayesinin %1001.ine tekabül eden payların sahibi olmuştur. Ticaret Unvam/İsmi Pay Adedi Sermaye (TL) Pay Oranı (%) Global işletmeleri A.Ş. Liman TOPLAM (c) Paylar Üzerinde Takyidat Global Depolama payları üzerinde, işbu Mütalaa tarihi itibariyle herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 1.4 Paylar Global Depolama esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, pay senetleri 1 TL veya daha büyük kupürler halinde bastırabilir. Bunların nevi ve miktarını yönetim kurulu belirler. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Global Depolama esas sözleşmesinin "Payların Bütünlüğü ve Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca, her pay şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa şirkette haklannı ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Öte yandan, nama yazılı paylar, ciro edilmiş pay senedinin zilyetliğinin geçirilmesi yoluyla devredilebilir. Nama yazılı payların devrinin şirket nezdinde geçerli olabilmesi için devir işleminin yönetim kurulu tarafından şirketin pay defterine kaydedilmesi gerekir. 54

19 Global Depolama'da herhangi bir imtiyazlı pay veya pay grubu bulunmamaktadır. 2. Şirketin Yönetim Yapısı 2.1 Yönetim Kurulu (a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri Global Depolama esas sözleşmesi "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Global Depolamainın işleri ve idaresi, en az bir en çok yedi adet ilyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürüttiliir. Yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan vekili seçecektir. Aşağıda şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir: Üyenin Adı Mehmet Kutman Serdar Kırmaz Saygın Narin Üyenin Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Global Depolama esas sözleşmesi "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca; yönetim kurulunun toplantı nisabı yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile tesis edilir ve yönetim kurulu toplantıya katılanların çoğunluğunun olumlu oyları ile karar alabilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri, yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Genel kurul, lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin işleri gerektirdikqe, başkanın veya (yokluğunda) başkan yardımcısının daveti ile, uygun gördükleri zamanlarda veya herhangi bir yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim kurulu başkanının yönetim kurulu başkan vekili ile danışarak belirleyecesk,i, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya da dışında herhangi bir yerde ve zamanda toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. (b) Temsil ve İlzam Global Depolama esas sözleşmesi "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddesi uyarınca Global Depolama'nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Bodrum Liman işletmeleri tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarmı taşıması gereklidir. Yönetim kurulu idare, temsil ve ilzama ilişkin yetki ve görevlerini, TTK'nın ilgili maddesi uyarınca üyeleri arasında dağıtabilir veya bu görevlerini ve yetkilerini, tamamen veya kısmen, yönetim ve icra kurullarma veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyelerine veya müdürlere veya sair kişilere bırakabilir. Yönetim kurulu, şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve TTSG'de ilan eder. 55

20 Global Depolama'nın 14 Mayıs 2014 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile T.C. Beyoğlu 21. Noterliği'nden 2 Haziran 2014 tarih ve yevmiye numarası ile onaylı 4 numaralı imza sirkiileri çıkarılmıştır. Bu imza sirkilleri, 26 Mayıs 2014 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 30 Mayıs 2014 tarih ve 8580 sayılı ntishasında yayımlanmıştır. 2.2 Genel Kurul Global Depolama esas sözleşmesi "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi uyarınca, genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemini izleyen üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK'nın ilgili hilkümlerinde yazılı hususlarla gündem ve yönetim kurulu faaliyet raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gerekli kararları alır. Genel kurul toplantısının yapılacağına dair yazılı ilan; amaç, gündem, yer, tarih ve toplantı saatini içermeli ve yönetim kurulu üyeleri TTK uyarınca genel kurul toplantısına çağırma yetkisini haiz pay sahipleri tarafından tüm pay sahiplerinin adresine gönderilecek ve ayrıca genel kurul toplantı tarihinden, toplantı günü dahil olmamak üzere, en az iki hafta öncesinde TTSG'de yayımlanacaktır. Genel kurul toplantıları TTK'nın ilgili maddesi gereğince çağrı merasimine gerek kalmaksızın da toplanabilir. Genel kurulun çalışma usul ve esasları genel kurul tarafından ayrıca bir iç yönerge ile belirlenecektir. Toplantı ve karar nisapları, TTK hükümlerine tabidir. 3. Denetçiler / Bağımsız Denet91 TTK, denetgi atama zorunluluğunu kaldırmıştır. Şirket denetçilerinin görevleri 31 Mart 2013 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu tarihten sonra, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca, Global Depolama tarafından şirket denetimi ve bağımsız denetgi seçimi ile ilgili olarak TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 4. Ruhsatlar ve İzinler Global Depolama faaliyetlerine ilişkin olarak tarafımıza sunulmuş herhangi bir izin, lisans ve/veya ruhsat bulunmamaktadır. 5. Sözleşmeler Global Depolama faaliyetlerine ilişkin olarak tarafımıza sunulmuş herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır. 6. Maddi Varlıklar Üzerindeki Takyidatlar Global Depolama maddi duran varlıklan üzerinde takyidat bulunmamaktadır. 7. Gayri Maddi Haklar Global Depolamaimn tarafımıza sunulmuş herhangi bir gayri maddi hakkı bulunmamaktadır. 8. Davalar Global Depolama'mn tarafımıza sunulmuş herhangi bir davası bulunmamaktadır. VI. Sonuç Tarafımıza incelememiz için sunulan bilgi ve belgelere dayanarak ve yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak, (i) Borsa Istanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (h) ve (k) fıkraları uyarınca Sirkeein kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu, (ii) davalara ilişkin II / 8, III / 8, IV / 8 numaralı 56

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 13.10.2016 Sirküler No : 2016/27 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016

Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016 Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016 Konu: 60 Seri No. lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8) 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 1.10.2014 Tarihi İtibari ile Güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8) Bu Tebliğde, 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. 26.11.2016 tarihli ve 29900 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karar içeriğinde

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı