A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007"

Transkript

1 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir. Bu durumda, A Belediyesi aşağıdakilerden hangisine başvurarak adı geçen taşınmaz malın kendisine devredilmesine karar verilmesini isteyebilir? A) Danıştaya B) Yerel idare mahkemesine C) Yerel asliye hukuk mahkemesine D) Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne A ALAN BİLGİSİ TESTİ sayılı İl Özel İdaresi Kanunu na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 30 E) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 64. Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir? A) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezası ile mahkûmiyet B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 7 ay hapis cezası ile mahkûmiyet C) Taksirle işlenen bir suçtan dolayı 9 ay hapis cezası ile mahkûmiyet D) Dolanlı iflas suçundan dolayı 1 ay hapis cezası ile mahkûmiyet E) İnancı kötüye kullanma suçundan affa uğramış mahkûmiyet 62. Aşağıdakilerden hangisi, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istemiyle açılacak davadan önce, diğerlerine göre en son yapılmalıdır? A) Kamu yararı kararının alınması B) Satın alma usulünün denenmesi C) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi D) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi 65. Aşağıdakilerden hangisi gelir, gider ve malları yönünden Sayıştay denetimine tabi değildir? A) Ankara Üniversitesi B) Telekomünikasyon Kurumu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü E) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yapılması 15

2 66. Devletin özel mallarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu malların da haczedilmeleri mümkün değildir. B) Devlet kamu hukuku işlemleriyle de özel mal edinebilir. C) Devlet özel mallarını istediği gibi satabilir. D) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle adli yargıda çözümlenir. E) Bu mallar, kamu yararından çok gelir getirme amacını taşır. 69. Aşağıda yer alan kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme usullerinden hangisi, ilk kez tarih ve 4446 sayılı Kanun ile Anayasa da yapılan değişiklik ile öngörülmüştür? A) Kamu hizmetlerinin Yap-İşlet usulüyle gördürülmesi B) Kamu hizmetlerinin imtiyaz usulüyle gördürülmesi C) Kamu hizmetlerinin ruhsat usulüyle gördürülmesi D) Kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülmesi E) Kamu hizmetlerinin Yap-İşlet-Devret usulüyle gördürülmesi 67. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir? A) Bireylerin toz, gürültü, duman, pislik gibi düzensizliklerden uzak tutulması B) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi C) Binaların yanma ve yıkılmasına karşı önlemlerin alınması D) Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması E) Konut dokunulmazlığının sağlanması 70. Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir? A) Vali B) İçişleri Bakanı C) İlçe belediye başkanı D) Büyükşehir belediye başkanı E) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 68. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nda öngörülen ihale usullerinden biridir? A) Kapalı ihale usulü B) Açık ihale usulü C) Açık arttırma usulü D) Doğrudan arttırma usulü E) Doğrudan teklif usulü 71. Türkiye de ikamet eden yabancılarla ilgili aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kulanımının karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla olabileceği 1982 Anayasası nda açıkça öngörülmüştür? A) Dilekçe hakkının B) Hak arama hürriyetinin C) Seyahat hürriyetinin D) Sözleşme hürriyetinin E) Özel teşebbüs kurma hürriyetinin 16

3 72. I. Nispi dokunulmazlık, milletvekilinin Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sarf ettikleri sözlerden ve Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ötürü sorumlu tutulmalarını engelleyen bir parlamenter muafiyet türüdür. II. Nispi dokunulmazlık, milletvekillerine karşı hukuk davaları açılmasına engel oluşturmaz. III. TBMM Genel Kurulunun nispi yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda aldığı kararlara karşı sadece TBMM üye tam sayısının onda biri tutarında milletvekili tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. 74. I. Toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan kişilere yakalama sebepleri en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. II. Yakalanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 1 hafta içinde hâkim önüne çıkarılabilir. III. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına derhal bildirilir. IV. Yakalanan kişiye yakalama sebepleri yakalanmasından itibaren en geç 10 gün içinde sözlü olarak bildirilir. IV. Hakkındaki bir suçlamadan ötürü yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin tekrar seçilmesi durumunda milletvekilinin dokunulmazlığı yeniden başlar ve söz konusu suçla ilgili yargılamaya devam edilebilmesi için ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının bir kez daha kaldırılması gerekir Anayasası na göre, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) II ve IV V. Dokunulmazlığın kaldırılması talebinin bizzat milletvekilinin kendisinden gelmesi, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli değildir. Yasama dokunulmazlığıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, III ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV D) II, III ve V E) II, IV ve V 75. I. TBMM İçtüzüğü nün değiştirilebilmesi için değişiklik teklifinin, Meclis Genel Kurulunda meclis üye tam sayısının en az üçte ikisinin kabul oyuyla kabul edilmesi gerekir. II. İçtüzüğü nü TBMM nin bizzat kendisinin yapması, onun özellikle yürütme organı karşısındaki bağımsızlığının bir göstergesidir Anayasası na göre, aşağıdaki meclis kararlarından hangisinin iptali için kararın alınmasından itibaren en çok 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurulabilir? A) Savaş ilanı B) Yüce Divana sevk kararı C) Genel görüşme açılması kararı D) Meclis soruşturması açılması kararı E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı III. TBMM İçtüzüğü nün veya İçtüzük te yapılacak değişikliklerin Resmî Gazete de yayımlanması zorunlu değildir. IV. TBMM İçtüzüğü nde yapılacak değişikliklerin, Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM ye geri gönderilmesi mümkün değildir. V. TBMM İçtüzüğü ile Meclis üyeleri için çeşitli disiplin cezalarının öngörülmesi mümkündür. TBMM nin İçtüzüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve V D) II, IV ve V E) III, IV ve V 17

4 Anayasası na göre, bir kanunun esas bakımından Anayasa ya aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası açabilme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlanmasının ertesi gününden başlayarak 60 gün sonra sona erer. B) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 10 gün sonra sona erer. C) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 60 gün sonra sona erer. 78. Aşağıdakilerden hangisi için Meclis Genel Kurulunda olağan karar yeter sayısından daha nitelikli bir çoğunluğun kabul oyuna ihtiyaç yoktur? A) Genel ve özel af ilanı B) Anayasa nın değiştirilmesi C) Cumhurbaşkanının seçilmesi D) Bir bakan hakkında Yüce Divana sevk kararı verilmesi E) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına karar verilmesi D) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 45 gün sonra sona erer. E) Dava açma süresi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihin ertesi gününden başlayarak 60 gün sonra sona erer Anayasası na göre, bir kanun hükmünün Anayasa ya aykırılığı iddiasının itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Anayasası na göre, siyasi partilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Siyasi parti üyesi olabilmek için en az Anayasa da milletvekili seçilebilmek için aranan yaşa ulaşmak gerekir. B) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kararının gerekçeli olarak Resmî Gazete de yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. C) İçişleri Bakanlığının tüzük ve programlarının Anayasa ya aykırı olması gerekçesiyle kuruluşuna izin vermediği partinin yetkilileri, Anayasa Mahkemesine başvurarak kuruluş izni isteyebilirler. D) Bir siyasi partinin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin işlendiği bir odak haline gelip gelmediğini belirleme yetkisi, hiçbir sınırlama olmadan tümüyle Anayasa Mahkemesine aittir. E) Anayasa da karşılıklılık ilkesi gözetilmek koşuluyla yabancıların da siyasi partilere üye olabilecekleri öngörülmüştür. A) Anayasa Mahkemesi, kararını 5 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. B) Anayasa Mahkemesi, kararını 1 yıl içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözüme bağlayarak davayı sonuçlandırır. C) Anayasa Mahkemesi, kararını 6 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık sorununu temyiz merciine götürür. D) Anayasa Mahkemesi, kararını 4 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre sonuçlandırabileceği gibi, gerekli görürse Anayasa Mahkemesinin Anayasa ya aykırılık konusunda vereceği kararı beklemeye de devam edebilir. E) Anayasa Mahkemesi, kararını 6 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre sonuçlandırır. 18

5 80. Bir davada uygulanan kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünün Anayasa ya aykırı olduğunu davanın taraflarından birinin ileri sürmesi, ancak dava mahkemesinin bu aykırılık iddiasını ciddi bulmaması durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu kesin hükme karşı aykırılık iddiasında bulunanın yapabileceği bir şey yoktur. B) Bu ara kararına karşı aykırılık iddiasında bulunan doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurabilir. C) Bu ara kararına karşı aykırılık iddiasında bulunan derhal temyiz merciine başvurabilir. D) Anayasa ya aykırılık iddiasında bulunan, bu kesin hükme karşı ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için derhal Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilir yaşındaki ayırt etme gücüne sahip kısıtlı A ile tam ehliyetli B arasında yapılan kefalet sözleşmesinde A, B nin C den olan alacağına kefil olur. Buna göre kefalet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A nın yasal temsilcisinin onamıyla geçerli olur. B) A nın yasal temsilcisi tarafından onam verilinceye kadar sadece B yi bağlar. C) Her durumda kesin olarak hükümsüzdür. D) Noter tarafından düzenlenmişse, aksi kanıtlanamayacağından geçerlidir. E) Sulh hâkiminin izniyle hükümlerini doğurur. E) Anayasa ya aykırılık iddiasında bulunan, bu ara kararına karşı o an bir şey yapamaz, esas hükmün verilmesini bekler ve sorunu esas hükümle birlikte temyiz merciine götürür. 83. Soyadının kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 81. Eşyaya bağlı borçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tapuya şerh verilebilen kişisel haklar, sözleşmeden doğan eşyaya bağlı borçlara vücut verir. B) Eşyaya bağlı borçlarda eşyaya bağlı olan, borç ilişkisi değil münferit borçlardır. C) Eşyaya bağlı borçlar zaman aşımına uğramaz. D) Eşyaya bağlı borçlarda alacaklı, hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebilir. E) Eşyaya bağlı borcun karşılığı alacağın, temliki mümkün değildir. A) Evlilik içinde doğan çocuğun soybağı baba tarafından reddedilmişse, çocuk ananın bekârlık soyadını alır. B) Nüfus idaresi ana babası belli olmayan çocuğa mahkeme kararı aldıktan sonra bir soyadı verir. C) Evlatlık ergin ise, evlat edinenin soyadını almak zorunda değildir. D) Ananın soyadını taşıyan çocuk ananın evlenmesiyle gerçekleşen soyadı değişikliğinden yararlanamaz. E) Evlatlık ilişkisi sona ererse çocuk, evlat edinenin soyadını taşıma hakkını kaybeder. 19

6 84. Türk Medeni Kanunu nun 50. maddesinin 2. fıkrasındaki, organların hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokacağına ilişkin hüküm, organların haksız fiilleri için de geçerli kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tüzel kişinin organları Borçlar Kanunu nun 100. maddesi anlamında yardımcı şahıstır. B) Tüzel kişinin organları Borçlar Kanunu nun 55. maddesi anlamında müstahdemdir. C) Tüzel kişinin organlarının işlemlerine Borçlar Kanunu nun temsile ilişkin hükümleri kıyasen dahi uygulanmaz. 86. Evlilik dışında doğan bir çocuğun tanınmasında şekle ilişkin şartlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Babanın nüfus memuruna yazılı beyanı başvuru için yeterlidir. B) Tanıma, tanıyan babanın mahkemeye bu yönde yazılı başvuruda bulunmasıyla da mümkündür. C) Tanımanın geçerli olması için babanın tam ehliyetli olması gerekir. D) Babanın yapacağı bir vasiyetnameyle de tanıma gerçekleştirilebilir. E) Tanıma iradesi noterlikçe düzenlenecek resmî senetle de açıklanabilir. D) Tüzel kişinin organlarının bu sıfatlarıyla ve görevlerini icra ederken gerçekleştirdiği davranışlar tüzel kişiye izafe edilir. E) Tüzel kişinin kusurlu organa rücu etmesi Kanunda düzenlenmemiştir. 85. Evlenmenin mutlak butlanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı dava edilemez. B) Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından dava edilebilir, ancak ilgililer tarafından dava edilemez. C) Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği, mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse, ikinci evlenmenin butlanına karar verilememesi için diğer eşin ikinci evlilik boyunca devam edecek şekilde iyi niyetli olması gerekir. D) Eşlerden biri evlenme sırasında ayırt etme gücünden yoksun değilse, onun evlenirken akıl hastası olması hiçbir şekilde evlenmenin butlanına yol açmaz. 87. M, A nın B den olan bir para alacağı için A lehine kendi taşınmazı üzerinde ipotek kurmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) M, borcu ödeyince B nin borcu sona erer, ipotek A nın talebi üzerine terkin edilir. B) M nin, bu borcu ödeyebilmesi için önce A ile bir borcun yüklenilmesi sözleşmesi yapması gerekir. C) M, borcu ödeyince alacak M ye geçer, ipotek kendiliğinden sona erer. D) A isterse M nin ödemesini reddedebilir ve taşınmazı paraya çevirebilir. E) M, borcu ödeyince alacak M ye geçer, M tarafından terkini talep edilmedikçe ipoteğin hükümleri de askıda kalır. E) Evlenirken sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, bu gücünü evlendikten sonra her nasılsa kazanırsa butlan davası sadece o eş tarafından açılabilir. 20

7 88. A nın saatini çalan H, bunu bir açık arttırmada satılmak üzere müzayedeci B ye verir. Saat açık arttırmada Ü ye satılıp teslim edilir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ü kötü niyetliyse, taşınır davası ancak saat A nın elinden çıktığı tarihten itibaren 5 yıl içinde açılabilir. B) Ü saati açık arttırmadan satın aldığından kötü niyetli olsa da bedeli kendisine ödenmedikçe saati A ya geri vermek zorunda değildir. C) Ü iyi niyetli olsa da kendisine teslim edilen saatin mülkiyetini teslimle kazanmış olmaz. D) Ü kötü niyetli olsa da saatin mülkiyetini ancak zaman aşımıyla kazanabilir. E) B emin sıfatıyla zilyet olduğundan, Ü iyi niyetliyse saatin mülkiyetini kazanır. 90. S, A nın taşınmazını sahte bir vekâletnameyle iyi niyetli B ye satmış ve taşınmazın mülkiyetinin B adına tescilini sağlamıştır. Taşınmazı onarıp kiraya veren B, bir süre sonra iflas etmiş ancak tapu kütüğüne buna ilişkin kaydın yapılması geciktirilmiştir. Bu sırada B, taşınmazı C ye satıp mülkiyetini ona devretmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İyi niyetli B taşınmazın mülkiyetini kazanır. B) B nin taşınmazdan elde ettiği kira gelirleri onarım giderlerine mahsup edilir. C) İflasın tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilmesi gerekir. D) C iyi niyetliyse bu taşınmazın mülkiyetini, adına yapılan tescille kazanmış olur. E) C, kötü niyetliyse bu taşınmazın mülkiyetini ancak olağan zaman aşımıyla kazanabilir. 89. A, üzerinde bir otomotiv fabrikası bulunan taşınmazını kendisine yatırım kredisi veren B lehine ipotek edecektir. B, fabrikada araçları yüklemek için kullanılan vincin de ipoteğin kapsamına sokulmasını istemektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Vinç, ancak tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterildiği takdirde eklenti sayılır ve rehnin kapsamına girer. B) İpoteğin vinci de kapsayabilmesi için rehin sözleşmesinde tarafların bu konuda anlaşmış olmaları şart değildir. C) Vinç bağımsız eşya olduğundan, ancak teslime bağlı rehin kurallarına göre rehnedilebilir. D) Vinç, tapu kütüğünün düşünceler sütununa yazılmışsa aksi kararlaştırılsa dahi rehnin kapsamına girer. E) Vinç, ipoteğin kapsamına girse dahi taşınmazdan ayrı olarak haczedilebilir. 91. A, B ve C üzerinde 3 katlı ve konut olarak kullanılan bir binanın bulunduğu taşınmazın paydaşlarıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, B ve C aralarında anlaşarak her katı bir paydaşın kullanmasına özgüleyebilirler, ancak böyle bir anlaşmanın tarafları bağlayabilmesi için noterde düzenlenmesi ve tapu kütüğünde şerh edilmesi gerekir. B) A, B ve C oy birliğiyle karar almadıkça paylı taşınmazın bahçe olarak kullanılan kısmında ortak bir otopark yaptırılamaz. C) Tümü daha önce rehnedilmiş olan taşınmazda paydaşlardan her biri payını ayrıca rehnedebilir. D) Taşınmaz üzerinde yolsuz olarak tescil edilmiş olan geçit irtifakının terkini için paydaşların birlikte dava açmaları gerekmez. E) Bu binanın tümüyle bir başkasına otel olarak kullanılmak üzere kiraya verilebilmesi için paydaşların oy birliğiyle karar almaları gerekir. 21

8 92. Aşağıdakilerden hangisinin mirasçılık sıfatı başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer? A) Miras bırakanın eşini öldüren mirasçı B) Miras payını miras bırakanın ölümünden sonra üçüncü bir kişiye tamamen temlik eden mirasçı C) Miras payının yarısından fazlasından, ivazlı bir mirastan feragat sözleşmesiyle feragat eden mirasçı D) Yapmış olduğu geçerli bir vasiyetnameyle miras payının tümünden feragat eden mirasçı 94. Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığına tereke temsilcisi atanmasını isteyemez? A) İradi mirasçı B) Saklı payı olmayan yasal mirasçı C) Vasiyet alacaklısı D) Mirası zımni şekilde kabul etmiş olan mirasçı E) Miras payını miras bırakanın ölümünden sonra üçüncü kişiye temlik eden mirasçı E) Hilesiyle miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmasına yol açan mirasçı 95. Aşağıdaki maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardan hangisi, miras sözleşmesinin iki taraflı bağlayıcı içeriğine dahil edilecek şekilde yapılamaz? A) Mirasçı atanması B) Vakıf kurma C) Belirli mal vasiyeti D) Miras taksim kuralı E) Mükellefiyetli mirasçı atanması 93. Miras bırakan M, 2004 yılında geçerli bir şekilde düzenlediği el yazısıyla vasiyetname ile terekenin yarısını D ye bırakır. M, Temmuz 2007 de ölür. M nin ölüm tarihinde yakınları olarak oğlu A, annesi T, kardeşi N ile kendisinden önce ölmüş diğer kardeşi H den olma yeğeni G sağdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda A nın saklı payı ihlal edilmiş olduğundan sadece A tenkis davası açabilir. B) Olayda sadece A ve T tenkis davası açabilir. C) Olayda sadece A, T ve N tenkis davası açabilir. D) Olayda A, T ve N yanında G de tenkis davası açabilir. E) Olayda miras bırakanın tasarruf oranını aşması söz konusu olmadığından hiç kimse tenkis davası açamaz. 96. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi adi yazılı şekilde yapıldığı durumlarda geçersizdir? A) Taşınırlara ilişkin bağışlama taahhüdü B) Taşınmazlara ilişkin ön alım sözleşmesi C) Taşınmazlara ilişkin alım sözleşmesi D) Kefalet sözleşmesi E) Alacağın temliki 22

9 97. Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımı süresine tabidir? A) Ayıp ihbarı B) İrade bozukluğuna dayanarak hukuki işlemin iptali C) Borçlunun temerrüdü nedeniyle sözleşmeden dönme D) Gabin nedeniyle sözleşmenin iptali halinde daha önce sözleşme gereğince ödenmiş paranın iadesi talebi 100. Aşağıdakilerden hangisi külfet değil, gerçek anlamda bir yükümlülüktür? A) Temerrüt ihtarı B) Ayıp ihbarı C) Faiz ödeme yükümlülüğü D) Haksız fiile maruz kalan kişinin zararı azaltma yükümlülüğü E) Alıcının kendisine teslim edilen malı muayene etmesi E) Batıl bir hukuki işleme dayanarak mülkiyeti geçirilmiş taşınmazın geri verilmesi talebi 98. Alacağın temlikiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Borçlu, temlik kendisine bildirildikten sonra dahi temlik edilen alacağın dayandığı sözleşmeyi eski alacaklının hilesini ileri sürerek iptal edebilir. B) Alacağın temliki, temlik eden açısından bir tasarruf işlemidir. C) Temlik edilen alacak muvazaalı olsa da, bunu yazılı bir borç senedine dayanarak devralan iyi niyetli üçüncü kişiye karşı temlikin geçersizliği ileri sürülemez. D) Alacağın temlikinin geçerli olması için borçlunun rızasının alınmasına gerek yoktur. E) Alacağın temlikiyle yeni alacaklı mevcut borç ilişkisinin tarafı olur. 99. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem değildir? A) Temerrütte bulunan borçluya ek süre tayini B) Takas beyanı C) Sözleşmenin feshi D) Şirket yönetim kurulu kararı 101. Borçlar Kanunu nun 41. maddesinin 2. fıkrasına göre, Ahlaka aykırı bir fiil ile başkasının zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik o zararı tazmine mecburdur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sadece hukuka aykırı davranışların değil, ahlaka aykırı olan davranışların da zarara yol açması halinde bu davranışlar tazminat yaptırımına tabi tutulur, ancak bunun için zarar verici davranışın ağır ya da hafif ihmal düzeyinde olması yeterli değildir. B) Bu kural ile nispi hak sahibinin bile bu hakkın konusunu oluşturan menfaatinin bir üçüncü kişinin davranışı neticesinde zarara uğratıldığı gerekçesiyle, o üçüncü kişiye karşı tazminat davası açabilmesi mümkün olabilmektedir. C) Kanunda ahlak ile kastedilen objektif genel ahlaktır. D) Kanunda ahlaka atıf yapıldığı için kural içi bir boşluk vardır. E) Fıkradaki kural içi boşluk hâkim tarafından takdir yetkisi kullanılarak doldurulur. E) İlan suretiyle vaat 23

10 102. Aralarındaki borç ilişkisi nedeniyle B nin A ya 100 YTL borcu vardır. A, yanında çalışan M aracılığıyla muaccel olan bu borcunu o gün kendisine gelip ödemesi için B ye haber gönderir. B çok işi olduğunu söyleyerek parayı A ya götürmesini M den rica eder ve parayı M ye verir. Ancak M parayı A ya götürmez, kumar oynar ve kaybeder. 1 hafta sonra A, B ye telefon ederek parayı gecikme faiziyle birlikte derhal ödemesini ister. B ise parayı M ye ödediğini, gecikmede kusuru bulunmadığından gecikme faizi ödemesinin de söz konusu olamayacağını beyan eder. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A adına ödeme ihtarı yapan M, A nın temsilcisi sayıldığından B iddiasında haklıdır. Hatta A adam çalıştıran olarak M nin B ye verdiği zararları da üstlenmek zorundadır. B) M, parayı kumarda kaybettiği için zenginleşmemiştir, bu nedenle sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu tutulması söz konusu değildir. C) B, temerrüde düşmede kusuru olmadığından gecikme faizi ödemek zorunda değildir, ancak ana parayı ödemekle yükümlü olur. D) B, borcun ifasında yardımcı kişi olan M nin fiillerinden sorumlu olduğundan hem ana parayı hem de gecikme faizini ödemek zorundadır. E) B ile M arasında tam üçüncü kişi lehine bir sözleşme yapılmış olduğundan A, 100 YTL nin ödenmesini ancak M den talep edebilir A sahibi olduğu antika bir halıyı B ye satmıştır. Sözleşmeye göre satım bedeli peşin ödenecek buna karşılık halı sözleşmenin kurulmasından 1 ay sonra teslim edilecektir. A aile yadigârı olan bu halıyı sattığına pişman olmuş, B nin icra kanalıyla elinden alabileceği endişesiyle halıyı teslim tarihinden önce muvazaalı olarak C ye satmış ve teslim etmiştir. Halı C nin evinde elektrik kontağından çıkan bir yangında tamamen yanmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ile C arasında yapılan ikinci satım sözleşmesi muvazaa nedeniyle batıl olduğundan B nin kazanın gerçekleşmesinden önceki dönemde C den malın kendisine iadesini talep etme hakkı vardır. B) Borcun ifası için belirli bir vade kararlaştırıldığından, vade tarihi geldiğinde halının telef olduğunu öğrenen B nin ihtarda bulunmasına gerek olmaksızın A temerrüde düşer. C) B, halının kendisine teslimi artık mümkün olmadığından, Borçlar Kanunu nun 96. maddesine göre kendisine tanınan sözleşmeden dönme hakkını kullanarak ödediği satım bedelinin iadesini talep edebilir. D) A, halı elektrik kontağından çıkan yangında kaza sonucu telef olduğu için Borçlar Kanunu nun 117. maddesine göre borcundan kurtulur, ancak satım bedelini B ye iade etmesi gerekir. E) B, Borçlar Kanunu nun 96. maddesine göre A dan müspet zararının tazminini talep edebilir S, M ye karşı sahip olduğu ancak zaman aşımına uğramış alacağını bu durumdan haberi olmayan E ye temlik etmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Temlik konusu alacağın zaman aşımına uğramış olması temlik işleminin geçerliliğini etkilemez. B) M yeni alacaklı E ye karşı zaman aşımı iddiasında bulunamaz. C) Alacak, zaman aşımına uğradığı için M bu hususu defi yoluyla ileri sürmese dahi temerrüde düşmesi söz konusu olamaz. D) Alacağın temliki durumunda borçluyu temerrüde düşürmek için ihtarda bulunma yetkisi yeni alacaklıya intikal etmeyip eski alacaklıda kalır. E) S, temlik anında alacağın zaman aşımına uğradığını bilmiyorsa yeni alacaklı temlik işlemini irade bozukluğu nedeniyle iptal edemez. 24

11 105. Borçlar Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisinde daha önce yerine getirilmiş edimlerin iadesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre gerçekleşeceği açıkça hükme bağlanmıştır? A) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması durumunda B) Sözleşmenin kurulmasından sonra edimin borçlunun sorumlu olmadığı bir nedenle imkânsız hale gelmesi durumunda C) İvaz karşılığında alacağın temlik edilmesi, ancak temlik anında söz konusu alacağın mevcut olmadığı durumlarda 108. Hukuk davalarında sözleşmenin yapıldığı yerde dava açılabilmesi, aşağıdaki şartlardan hangisine bağlıdır? A) Sözleşmenin resmî olmasına B) Harç yatırılmış olmasına C) Hâkimin kabul etmesine D) Sözleşmenin avukatlar arasında yapılmış olmasına E) Davalının, dava zamanında sözleşmenin yapıldığı yerde bulunmasına D) Emredici hukuk kurallarına aykırılık nedeniyle sözleşmenin batıl olması durumunda E) Hile nedeniyle sözleşmenin iptal edilmiş olması durumunda 109. Aşağıdaki mahkemelerin yetkilerinden hangisi kesin değildir? A) Terekeden bir mal hakkında istihkak davasına bakan mahkemenin yetkisi 106. Aşağıdakilerden hangisinde hâkimin çekinme zorunluluğu vardır? A) Daha önce hâkim olarak hareket ettiği davada B) Aralarında düşmanlık bulunanın davasında C) İhsası reyde bulunduğu davada D) Evlatlığının davasında B) Taşınmazın aynına ilişkin davaya bakan mahkemenin yetkisi C) Tapu tashihi davasına bakan mahkemenin yetkisi D) İflas davasına bakan mahkemenin yetkisi E) Mirasın taksimi davasına bakan mahkemenin yetkisi E) Eşinin amcasının davasında 110. Bilirkişinin ret sebebini başlangıçtan itibaren bilen taraf, ret isteğini en geç ne zaman öne sürebilir? 107. Aşağıdaki davalardan hangisinde seri yargılama usulü uygulanır? A) Kira tespiti davasında B) Nafaka davasında C) Konkordatonun feshi davasında D) İşçinin işe iadesi davasında E) Sıra cetvelinin iptali davasında A) Bilirkişi seçimini öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde B) Bilirkişi seçimini öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içinde C) En geç müteakip celsede yeni bir işlem yapmadan önce D) En geç bilirkişi raporunu verinceye kadar E) En geç nihai karar verilinceye kadar 25

12 111. A, B ye karşı açtığı davada kira bedelinin tespiti ile birlikte birikmiş YTL kira alacağını istemiştir. B ye ait birikmiş kira alacağı zaman aşımına uğramıştır. Bu durumda davalı, zaman aşımı defini en geç ne zaman ileri sürmelidir? A) Dava dilekçesini aldıktan sonra 10 gün içinde 114. A ile B arasında görülen boşanma davasında A, davayı gören hâkimi reddetmiş ancak bu ret istemi reddedilmiş ve bu husus A ya tebliğ edilmiştir. Buna göre, A nın temyize başvurma süresi kaç gündür? A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 15 B) Dava dilekçesini aldıktan sonra 8 gün içinde C) Nihai karara kadar her zaman D) İlk duruşmada esasa girilmeden önce E) En geç üçüncü celseden önce 115. Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi tahkimde görülemez? 112. Aynı mahkemede görülmekte olan ve biri hakkında verilecek olan hüküm, diğerini etkileyecek nitelikteki iki davanın birleştirilebilmesi için davalının ne zamana kadar talepte bulunması gerekir? A) Davanın her safhasında B) İkinci davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde A) İş davası B) Manevi tazminat davası C) İflas davası D) Menfi tespit davası E) Banka teminat mektubunun iadesi davası C) En geç ilk duruşmada esasa girilmeden önce D) En geç üçüncü oturumun sonuna kadar E) 10 günlük cevap süresi içinde 113. A, B ye karşı bir alacak davası açmıştır. B, borcunu makbuz karşılığı A ya ödediğini iddia etmiş, ancak makbuzu bulamaması sebebiyle davayı kaybetmiş ve karar kesinleşmiştir. Buna göre, aşağıdaki sebeplerden hangisi yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilemez? A) Lehine karar verilen A nın yalan yere yemin ettiğinin yazılı delille sabit olmuş bulunması B) Dava sırasında ibraz etmediği A nın imzasını taşıyan alındı makbuzunu B nin kendi masasının çekmecesinde daha sonra bulması C) Davaya bakan hâkimin A nın babası olduğunun daha sonra öğrenilmesi D) Davada dinlenilen ve beyanları hükme esas olan tanıkların yalan yere tanıklıktan mahkûm olmaları 116. Ticari işletme niteliği bulunmayan bir işletmeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa dahi, bu işletmeyi ilgilendiren bütün işler ticari iş sayılır. B) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa dahi, bu işletmeyi işleten kişi her durumda tacir sıfatını kazanır. C) Kolektif şirketler, sadece ticari işletme niteliği bulunmayan bir işletme işletmek maksadıyla kurulabilirler. D) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa dahi, bu işletmeyle ilgili tüm davalar ticari dava niteliğindedir. E) Bu tür bir işletmenin devri halinde, işletmenin borçlarından ötürü devredenle devralan 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludurlar. E) A nın hükme etkili bazı hileler yapmış olması 26

13 117. Teyit mektubu kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu mektubu alan kimse, aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde itiraz etmezse mektup içeriğini kabul etmiş sayılır. B) Sözleşmenin esaslı unsurlarını içermesi zorunludur. C) Faturanın aksine sözleşmenin icrasıyla değil, kurulmasıyla ilgilidir. D) Süresinde itiraz edilmeyen bir teyit mektubu, yazılı kanıt niteliği kazanır. E) Sözlü olarak veya telefonla yapılan sözleşme ya da beyanlardan sonra hazırlanır Tacir A, tarihinde B yi ticari mümessil olarak atamış ve yetkisini YTL ye kadar olan işlemlerle sınırlandırmıştır. Tacir A, bu atama ve sınırlandırma keyfiyetini tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirmiştir da azledilen B nin temsil yetkisinin sona erdiği tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticari mümessil B nin tarihinde tacir A adına keşide ettiği YTL bedelli bonodan A, kural olarak sorumludur. B) Ticari mümessil B nin özel yetkisi olmadığı halde tarihinde ticari işletmeye ait bir depoya ilişkin olarak yaptığı satış tacir A yı bağlar. C) Ticari mümessil B, avukat olmadığı halde tacir A adına tarihinde bir alacak davası açarsa A yı temsil edebilir K otobüs firması sahibiyle yapılan ve tarihli bir gazetede yayınlanan röportajda, firma sahibi: L otobüs firmasının sürücü ehliyeti olmayan şahısları otobüs seferlerinde kullandığını ifade etmiştir. D) Ticari mümessil B nin tarihinde tacir A adına keşide ettiği bonodan A, kural olarak sorumludur. E) Ticari mümessil B nin tarihinde tacir A adına keşide ettiği YTL bedelli bonodan A, kural olarak sorumludur. Buna göre gazetede yayınlanan bu röportajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) L otobüs firmasıyla ilgili iddia gerçeğe aykırıysa, K nin haksız rekabet eylemi söz konusudur. B) L otobüs firması, hali hazırda sürücü ehliyeti olmayan şahısları seferlerinde kullanmamakla birlikte gazetede yer alan iddia, söz konusu firmanın ilk kurulduğu 1982 yılı için gerçeği yansıtıyorsa, K nin haksız rekabet eylemi söz konusudur. C) Her zaman L otobüs firmasıyla seyahat eden müşteri C, haksız rekabet yüzünden ekonomik menfaatlerinin zarara uğrama tehlikesinin mevcut olduğunu ispat ederek söz konusu röportajla ilgili haksız rekabetin tespiti davası açamaz. D) Üyeleri olan otobüs firmalarının ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili olan mesleki ve ekonomik birlikler, gazetede yayınlanan söz konusu röportajla ilgili haksız rekabetin tespiti davası açabilirken, maddi tazminat davası açamazlar. E) Mahkeme, haksız rekabetle ilgili açılan davada, davayı kazanan L otobüs firmasının talebi olmasa dahi, masrafı davalı K otobüs firmasından alınmak üzere hükmün kesinleşmesinden sonra kararın ilan edilmesine karar verebilir Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesinin şirketle işlem yapma yasağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin alarak şirketle işlem yapabilir. B) Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyesinin şirketle işlem yapma yasağı kaldırılabilir. C) Yasağın ihlali halinde şirket, yapılan işlemin geçersiz olduğunu ileri sürebilir. D) Yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları, üyelerin yetkilerini kötüye kullanmalarını engellemek ve şirketin menfaatlerini korumak için yasaklanmıştır. E) Yönetim kurulu üyesinin şirketle sadece kendi adına işlem yapması yasaktır, başkası adına işlem yapması bu yasak kapsamına girmez. 27

14 121. Azınlığın özel denetçi atanmasını isteme hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Araştırılması istenen olay genel kurul toplantısından önceki 5 yıl içinde gerçekleşmiş olmalıdır. B) Araştırılması istenen olay konu itibariyle kanun ya da sözleşme hükümlerinin ağır ihlali iddiasına dayanmalıdır. C) Araştırılması istenen olay konu itibariyle şirketin kuruluş ya da yönetim işlemlerine ilişkin olmalıdır. D) Halka kapalı anonim ortaklıklarda azınlığın %10 paya genel kurul toplantı tarihinden en az 6 ay önceden beri sahip olması zorunludur. E) Azınlığın özel denetçi atanması isteminde bulunabilmesi için genel kurul gündeminde madde bulunmasına gerek yoktur K, L den 1000 kavanoz çilek reçeli satın almış ve karşılığında vadesiz bir bono düzenleyerek L ye vermiştir. Bononun düzenlenme tarihi tir. Söz konusu bono, sırasıyla C 1, C 2 ve H ye devredilmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) H, tarihinde söz konusu bonoyu ödenmek üzere K ye ibraz ettiğinde K nin satın aldığı çilek reçellerinin küflü çıkması nedeniyle L ile akdetmiş olduğu satım aktinden döndüğünden bahisle ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı yoktur. B) H, tarihinde söz konusu bonoyu ödenmek üzere K ye ibraz ettiğinde K nin senedin düzenlendiği tarihte akıl hastası olduğunu belirten doktor raporunu göstererek ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı vardır. C) H, tarihinde bonoyu ödenmek üzere K ye ibraz ettiğinde K nin C 1 in senette yer alan imzasının sahte olduğunu ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı yoktur. D) K tarafından tarihinde bononun ödenmemesi üzerine protesto düzenlenerek kendisine başvurulan C 1 in senedin düzenlendiği tarihte K nin doktor raporuyla sabit akıl hastası olduğunu ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı vardır. E) H nin tarihinde bononun ödenmemesi üzerine aynı gün ödememe protestosu düzenletip L ye başvurma hakkı yoktur Poliçede keşideci, senet üzerine aşağıdaki kayıtlardan hangisini ekleyemez? A) Bedel kaydı B) Ciro yasağı kaydı C) Protestodan muafiyet kaydı D) Ödenmemeden sorumsuzluk kaydı E) Kabul edilmemeden sorumsuzluk kaydı 124. Keşideci tarafından düzenlenen ve lehtara teslim edilen emre yazılı bono, ciro ve teslim yoluyla lehtar tarafından cirantaya ve ciranta tarafından da hamile devredilmiştir. Hamil, ödeme gününde keşideciye bonoyu ibraz ederek bono bedelinin ödenmesini talep etmiştir. Keşidecinin ödememesi üzerine de müracaat borçluları lehtar ve cirantaya başvurmuştur. Buna göre keşidecinin senedi düzenlediği anda ehliyetsiz olduğunu, hamile karşı aşağıdakilerden hangisi ileri sürebilir? A) Keşideci B) Lehtar C) Lehtar - ciranta D) Keşideci - ciranta E) Keşideci - lehtar - ciranta 28

15 125. Hamile yazılı çek üzerindeki cironun etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hamile yazılı çekin cirosu senedi emre yazılı hale getirmez. B) Hamile yazılı çekin cirosunun garanti fonksiyonu yoktur. C) Hamile yazılı çekin cirosunun teşhis fonksiyonu yoktur. D) Hamile yazılı çekin cirosunun devir fonksiyonu yoktur. E) Hamile yazılı çekte cirolar arasında düzgün bir ciro zincirinin varlığı önem taşımaz A, B ye karşı açtığı YTL lik alacak davasını kazanmış ve B nin temyiz etmesini beklemeden yaptığı icra takibi sonucunda YTL yi tahsil etmiştir. Yargıtay hükmü bozmuş ve B nin hiç borcu olmadığı kesinleşmiştir. Buna göre, B nin YTL yi geri almasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B, A ya karşı istirdat davası açar. B) B, A ya karşı sebepsiz zenginleşme davası açar. C) B, icranın iadesine başvurur. D) B, A ya karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gider. E) B, savcılık kanalıyla parayı tahsil eder Konkordato mühleti içinde borçluya karşı aşağıdaki takiplerden hangisi yapılabilir? A) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun a göre takip B) Doğrudan doğruya iflas yolu C) Para verilmesi hakkındaki ilamın icrası D) Teminat verilmesi hakkındaki ilamın icrası E) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip 129. A, B den alacaklı olması sebebiyle bir ihtiyati haciz kararı almış, süresi içinde ilamsız icra takibine başvurmuş ve B ye ödeme emri gönderilmiştir. B, ödeme emrine itiraz etmiştir. Bu durumda A, ihtiyati haczin düşmemesi için ne kadar süre içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunmalıdır? A) 7 gün B) 10 gün C) 1 ay D) 6 ay E) 1 yıl 127. Aşağıdakilerden hangisinin üçüncü kişi olarak iyi niyeti korunur? A) Birinci alacaklılar toplantısından sonra müflise ödeme yapan iyi niyetli banka B) Müflisin iflasın açılmasından sonra düzenlediği bono bedelini alan iyi niyetli bakkal C) Müflisin iflasın açılmasından önce düzenlediği bono bedelini alan iyi niyetli ev sahibi D) İflasın ilanından önce borcunu müflise ödeyen iyi niyetli kiracı E) İkinci alacaklılar toplantısından sonra devam edilen davayı daha az harç ödemek için kabul edip borcunu müflise ödeyen iyi niyetli davalı 130. Aşağıdakilerden hangisi iflasta istihkak davasının konusunu oluşturur? A) Taşınmaz üzerinde rehin iddiası B) Taşınmaz mükellefiyeti iddiası C) Ön alım hakkı D) Mülkiyet hakkı E) Borçlar hukuku anlamında kişisel hak talebi 29

16 131. Alacaklı A, borçlu B nin C Anonim Şirketindeki payının haczi için icra dairesine başvurmuş ve icra müdürü de bunun üzerine gerekli işlemleri yapmıştır. Buna göre, bu haciz hangi tarihte yapılmış sayılır? A) A nın talebi tarihinde B) İcra müdürünün haciz kararını verdiği tarihte C) İcra müdürünün haciz yazısını C Anonim Şirketine gönderdiği tarihte D) İcra müdürünün haciz yazısının C Anonim Şirketine tebliğ edildiği tarihte E) İcra müdürünün haciz yazısının C Anonim Şirketinin pay defterine işlendiği tarihte 134. Aleyhine ödeme emri gönderilen borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki aşamada borcu haricen alacaklıya ödemiştir. Alacaklı buna rağmen borçlunun mallarının haczedilmesi talebinde bulunmuştur. Buna göre borçlu icra mahkemesinde aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir? A) Menfi tespit davası açabilir. B) İstirdat davası açabilir. C) Sebepsiz zenginleşme davası açabilir. D) İcra takibinin iptalini isteyebilir. E) İstihkak iddiasında bulunabilir İflasın ertelenmesine karar verilmesi halinde borçlu aleyhine aşağıdaki takiplerden hangisi başlatılabilir? A) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun a göre kamu alacağıyla ilgili takip B) Ticari işletme rehniyle ilgili takip C) Kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesiyle ilgili takip D) Taşınır teslimine ilişkin ilamlı icra takibi E) Bir işin yapılmasına dair ilamlı icra takibi 135. Aşağıdaki icra mahkemesi kararlarından hangisi maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder? A) İtirazın geçici kaldırılması B) İhalenin feshi talebi C) Şikâyetin reddi veya kabulü 133. Aşağıdakilerden hangisi, hacizde borç ödemeden aciz belgesinin doğurduğu hükümlerden biri değildir? A) Borç ikrarını içeren belge olması D) İtirazın kesin kaldırılması E) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz B) Alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde takip yapılması halinde borçluya ödeme emri gönderilmesine gerek bulunmaması C) Alacaklıya hacze iştirak olanağı vermesi D) Sıra cetvelinde imtiyazlı alacaklı sıfatı sağlaması E) Aciz belgesinde yazılı borç bakımından zaman aşımı süresini 20 yıla çıkartması 30

17 sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, Kanun un hükümlerinin zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sanık lehine olan normun geçmişe uygulanması kuralı geçici kanunlar yönünden geçerli değildir. B) Yargılamanın yapıldığı zaman yürürlüğe giren kanun tarafından suç olmaktan çıkarılan fiil yönünden Lehe kanun geçmişe uygulanır. ilkesi geçerlidir. C) Zaman bakımından uygulama açısından cezalar ile güvenlik tedbirleri aynı rejime tabidir. D) Sanık lehine olan kanunun belirlenmesinde tüm cezai sonuçlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, iştirak kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Özgü (mahsus) suça iştirak mümkün değildir. B) Azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan failin cezasında indirim yapılabilir. C) Türk Ceza Kanunu, ortakların cezalandırılması bakımından eşitlik sistemini kabul etmiştir. D) Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir. E) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi yardım eden olarak sorumlu tutulur. E) İnfaz rejimine ilişkin tüm kurallarda da lehe kanunun geçmişe uygulanırlığı ilkesi geçerlidir A, evindeki elektrik sayacının mandalını düşürerek kaçak elektrik kullanmakta iken TEDAŞ yetkililerinin inceleme yapmak üzere geldiklerini fark ederek mandalı düzeltir, ancak ertesi gün tekrar mandalı düşürerek kaçak elektrik kullanmaya devam eder. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda 1 hırsızlık suçu vardır. B) Olayda A, 2 ayrı hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılır. C) Olayda zincirleme suç vardır. D) Olayda mütemadi suç nedeniyle A ya tek ceza verilir. E) Olayda itiyadi suç vardır Aralarındaki sorunu normal yollardan halletmek yerine silahla halletmeye kararlı olan A, B yi tenha bir ormana gitmeye zorlar. Orada B ye hakaret eder ve B nin cevap vermesine fırsat vermeden B yi öldürmek amacıyla tabancasını çeker. B atik davranır, A ya yumruk atarak onu yere yıkar ve tabancayı A nın elinden alarak A ya ateş eder ve öldürür. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B, meşru savunmadan yararlanır. B) B, haksız tahrikten yararlanır. C) B yönünden mücbir sebep (zorlayıcı neden) vardır. D) B ye insan öldürme suçunun tam cezası verilir. E) B, sadece takdiri hafifletici nedenlerden yararlanır. 31

18 sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, gönüllü vazgeçmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Gönüllü vazgeçme icra hareketleri tamamlandıktan sonra da mümkündür. B) İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçenin davranışı sonucunda suç tamamlanmamış ise diğer ortaklara da ceza verilmez. C) İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçenin gayretine rağmen suç işlenmiş ise gönüllü vazgeçen sonuçtan sorumludur. D) Gönüllü vazgeçene hiçbir şekilde ceza verilmez. E) Gönüllü vazgeçmeden söz edilebilmesi için vazgeçenin yaptığından pişman olması gerekir A, B, C ve D, E yi öldürmek konusunda aralarında anlaşmış ve hepsi aynı anda E ye tabancayla ateş etmiştir. Mermilerden yalnız A nın tabancasından çıkan mermi E ye isabet etmiş ve E ölmüştür. Buna göre A, B, C ve D nin cezai sorumluluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, B, C ve D müşterek fail olarak kasıtlı insan öldürmeden sorumludur. B) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur. C) A, kasıtlı insan öldürmeden sorumludur, diğerlerinin sorumluluğu yoktur. D) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise yardım eden olarak sorumludur. E) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan sorumludur Hafta sonu tatilini plajda geçiren D nin yüzerken elbiseleri çalınır. Mayo ile evine dönmesi imkânsız olan D, tanımadığı E nin elbiselerini yokluğundan yararlanarak ve izni olmadan giyerek eve döner. Buna göre D nin cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) D, haksız tahrikten yararlanır. B) D, yağma suçundan sorumlu olur. C) D, mala zarar verme suçundan sorumlu olur. D) D, meşru savunmadan yararlanır. E) Ağır ve acil ihtiyacı karşılamak için işlendiğinden D, hırsızlık suçuna özgü zorunluluk halinden yararlanır A, ormanda avlanırken az ilerideki çalıların kıpırdadığını görür ve tavşan zannederek ateş eder, ancak çalıların arasında saklanmış olan ve av hayvanı bekleyen bir başka avcıyı yaralar. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan öldürmeye teşebbüs B) Kasıtlı insan yaralama C) Olası kastla insan yaralama D) Bilinçli taksirli insan yaralama E) Bilinçsiz taksirli insan yaralama 32

19 144. A, babası B yi öldürmek için zehir vermiş ancak B, zehir henüz etkisini göstermeden komşusu C ile tartışmış ve C tabancayla ateş ederek B yi öldürmüştür. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasıtlı insan öldürme B) Kasıtlı insan yaralama C) İnsan öldürmeye teşebbüs D) Taksirle insan yaralama E) Sonucu nedeniyle ağırlaşan insan yaralama 146. A, zor kullanarak B nin konutuna girer ve ölümle tehdit ederek B nin parasını alır ve gider. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, ağırlaştırılmış yağma suçundan dolayı cezalandırılır. B) A, basit yağma suçundan dolayı cezalandırılır. C) A, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından ayrı ayrı cezalandırılır. D) A, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı cezalandırılır. E) A, ağırlaştırılmış konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı cezalandırılır sayılı Türk Ceza Kanunu nun 179/1. maddesine göre; Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir. Buna göre, maddede öngörülen suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Birden çok hareketli suçtur. B) Seçimlik hareketli bir tehlike suçudur. C) Mütemadi suçtur sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, dolandırıcılık suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dolandırıcılık suçu sadece taşınır mal aleyhine işlenebilen bir suçtur. B) Failin hileli davranışlarının kandırabilecek nitelikte olması aranmaz, mağduru aldatmış olması yeterlidir. C) Dolandırıcılık suçunu öngören hükümlerin amacı sadece irade özgürlüğünü korumaktır. D) Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlarla elde edilen yararın haksız bir yarar olması gerekir. E) Dolandırıcılık suçunun oluşması için sadece bir yararın elde edilmesi yeterli olup, ayrıca bu yararın aldatılanın veya başkasının zararına elde edilmiş olması gerekmez. D) Sadece ihmali hareketlerle işlenebilen bir suçtur. E) Zarar suçudur. 33

20 148. Bir banka şubesinde birinci derecede imza yetkisine sahip olan ve hesaplarla ilgili tüm işlemleri yapma konusunda yetkisi bulunan şef konumundaki A, mudilerden birine ait hesaptan bir miktar para çekerek kendisine mal etmiştir. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, dolandırıcılık suçundan sorumludur. B) A, nitelikli güveni kötüye kullanma suçundan sorumludur. C) A, Bankacılık Kanunu ndaki zimmet suçundan sorumludur. D) A, hırsızlık suçundan sorumludur. E) A nın hareketi suç değildir Hastaneye gelen hastalara ilgi göstermeyerek hastaları muayenehanesine gelmeye zorlayan Devlet hastanesi doktoru radyolog A, özel muayenehanesine gelip ücret yatıran hastaları hastanede devlete ait ve kendi yönetiminde olan ultrason cihazına öncelikle sokar. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüşvet B) İkna suretiyle irtikâp C) İcbar suretiyle irtikâp D) Görevi kötüye kullanma E) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, müdafi veya vekille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, belgede sahtecilik suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Resmî belgede maddi sahtecilik suçu sadece kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilebilir. B) Resmî belgede fikrî sahtecilik suçunu sadece özel kişiler gerçekleştirebilir. C) Kamu görevlileri özel belgede sahtecilik suçunun faili olamaz. D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, özel belge yönünden sadece maddi sahteciliği cezalandırmakta; fikrî sahteciliği cezalandırmamaktadır. A) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan eder ve isterse bir müdafi görevlendirilir. B) Üst sınırı en az 3 yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma veya kovuşturmada müdafii olmayan şüpheli veya sanık için mutlaka bir müdafi görevlendirilir. C) Müdafii olmayan sağır ve dilsizler için, istemi olmasa da mutlaka bir müdafi görevlendirilir. D) Mağdurun vekili yoksa ve isterse kendisi için bir avukat görevlendirilir. E) Katılanın vekili yoksa ve isterse, kendisi için bir avukat görevlendirilir. E) Resmî belgede sahtecilik suçu, sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması anında tamamlanır. 34

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

A HUKUK KPSS-AB-PS / I. Anayasa değişiklikleri

A HUKUK KPSS-AB-PS / I. Anayasa değişiklikleri 1. 1982 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü nün Anayasa ya uygunluğunu denetlemek

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr Genel Olarak Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanununun kabul ettiği sistem,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

A HUKUK KPSS-AB-PS/2007. 1. 1982 Anayasası na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A HUKUK KPSS-AB-PS/2007. 1. 1982 Anayasası na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 1982 Anayasası na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa nın Başlangıç kısmında

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK

DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK 1 1. I. İstisnai durumlarda genel seçimde oylar aleni olarak kullanılabilir ve gizli olarak sayılabilir. II. Yasama organı isterse kanun değişikliği ile seçimlerin iki turlu

Detaylı