A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007"

Transkript

1 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir. Bu durumda, A Belediyesi aşağıdakilerden hangisine başvurarak adı geçen taşınmaz malın kendisine devredilmesine karar verilmesini isteyebilir? A) Danıştaya B) Yerel idare mahkemesine C) Yerel asliye hukuk mahkemesine D) Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne A ALAN BİLGİSİ TESTİ sayılı İl Özel İdaresi Kanunu na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 30 E) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 64. Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir? A) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezası ile mahkûmiyet B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 7 ay hapis cezası ile mahkûmiyet C) Taksirle işlenen bir suçtan dolayı 9 ay hapis cezası ile mahkûmiyet D) Dolanlı iflas suçundan dolayı 1 ay hapis cezası ile mahkûmiyet E) İnancı kötüye kullanma suçundan affa uğramış mahkûmiyet 62. Aşağıdakilerden hangisi, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istemiyle açılacak davadan önce, diğerlerine göre en son yapılmalıdır? A) Kamu yararı kararının alınması B) Satın alma usulünün denenmesi C) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi D) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi 65. Aşağıdakilerden hangisi gelir, gider ve malları yönünden Sayıştay denetimine tabi değildir? A) Ankara Üniversitesi B) Telekomünikasyon Kurumu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü E) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yapılması 15

2 66. Devletin özel mallarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu malların da haczedilmeleri mümkün değildir. B) Devlet kamu hukuku işlemleriyle de özel mal edinebilir. C) Devlet özel mallarını istediği gibi satabilir. D) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle adli yargıda çözümlenir. E) Bu mallar, kamu yararından çok gelir getirme amacını taşır. 69. Aşağıda yer alan kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme usullerinden hangisi, ilk kez tarih ve 4446 sayılı Kanun ile Anayasa da yapılan değişiklik ile öngörülmüştür? A) Kamu hizmetlerinin Yap-İşlet usulüyle gördürülmesi B) Kamu hizmetlerinin imtiyaz usulüyle gördürülmesi C) Kamu hizmetlerinin ruhsat usulüyle gördürülmesi D) Kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülmesi E) Kamu hizmetlerinin Yap-İşlet-Devret usulüyle gördürülmesi 67. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir? A) Bireylerin toz, gürültü, duman, pislik gibi düzensizliklerden uzak tutulması B) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi C) Binaların yanma ve yıkılmasına karşı önlemlerin alınması D) Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması E) Konut dokunulmazlığının sağlanması 70. Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir? A) Vali B) İçişleri Bakanı C) İlçe belediye başkanı D) Büyükşehir belediye başkanı E) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 68. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nda öngörülen ihale usullerinden biridir? A) Kapalı ihale usulü B) Açık ihale usulü C) Açık arttırma usulü D) Doğrudan arttırma usulü E) Doğrudan teklif usulü 71. Türkiye de ikamet eden yabancılarla ilgili aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kulanımının karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla olabileceği 1982 Anayasası nda açıkça öngörülmüştür? A) Dilekçe hakkının B) Hak arama hürriyetinin C) Seyahat hürriyetinin D) Sözleşme hürriyetinin E) Özel teşebbüs kurma hürriyetinin 16

3 72. I. Nispi dokunulmazlık, milletvekilinin Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sarf ettikleri sözlerden ve Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ötürü sorumlu tutulmalarını engelleyen bir parlamenter muafiyet türüdür. II. Nispi dokunulmazlık, milletvekillerine karşı hukuk davaları açılmasına engel oluşturmaz. III. TBMM Genel Kurulunun nispi yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda aldığı kararlara karşı sadece TBMM üye tam sayısının onda biri tutarında milletvekili tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. 74. I. Toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan kişilere yakalama sebepleri en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. II. Yakalanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 1 hafta içinde hâkim önüne çıkarılabilir. III. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına derhal bildirilir. IV. Yakalanan kişiye yakalama sebepleri yakalanmasından itibaren en geç 10 gün içinde sözlü olarak bildirilir. IV. Hakkındaki bir suçlamadan ötürü yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin tekrar seçilmesi durumunda milletvekilinin dokunulmazlığı yeniden başlar ve söz konusu suçla ilgili yargılamaya devam edilebilmesi için ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının bir kez daha kaldırılması gerekir Anayasası na göre, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) II ve IV V. Dokunulmazlığın kaldırılması talebinin bizzat milletvekilinin kendisinden gelmesi, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli değildir. Yasama dokunulmazlığıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, III ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV D) II, III ve V E) II, IV ve V 75. I. TBMM İçtüzüğü nün değiştirilebilmesi için değişiklik teklifinin, Meclis Genel Kurulunda meclis üye tam sayısının en az üçte ikisinin kabul oyuyla kabul edilmesi gerekir. II. İçtüzüğü nü TBMM nin bizzat kendisinin yapması, onun özellikle yürütme organı karşısındaki bağımsızlığının bir göstergesidir Anayasası na göre, aşağıdaki meclis kararlarından hangisinin iptali için kararın alınmasından itibaren en çok 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurulabilir? A) Savaş ilanı B) Yüce Divana sevk kararı C) Genel görüşme açılması kararı D) Meclis soruşturması açılması kararı E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı III. TBMM İçtüzüğü nün veya İçtüzük te yapılacak değişikliklerin Resmî Gazete de yayımlanması zorunlu değildir. IV. TBMM İçtüzüğü nde yapılacak değişikliklerin, Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM ye geri gönderilmesi mümkün değildir. V. TBMM İçtüzüğü ile Meclis üyeleri için çeşitli disiplin cezalarının öngörülmesi mümkündür. TBMM nin İçtüzüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve V D) II, IV ve V E) III, IV ve V 17

4 Anayasası na göre, bir kanunun esas bakımından Anayasa ya aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası açabilme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlanmasının ertesi gününden başlayarak 60 gün sonra sona erer. B) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 10 gün sonra sona erer. C) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 60 gün sonra sona erer. 78. Aşağıdakilerden hangisi için Meclis Genel Kurulunda olağan karar yeter sayısından daha nitelikli bir çoğunluğun kabul oyuna ihtiyaç yoktur? A) Genel ve özel af ilanı B) Anayasa nın değiştirilmesi C) Cumhurbaşkanının seçilmesi D) Bir bakan hakkında Yüce Divana sevk kararı verilmesi E) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına karar verilmesi D) Dava açma süresi, kanunun Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 45 gün sonra sona erer. E) Dava açma süresi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihin ertesi gününden başlayarak 60 gün sonra sona erer Anayasası na göre, bir kanun hükmünün Anayasa ya aykırılığı iddiasının itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Anayasası na göre, siyasi partilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Siyasi parti üyesi olabilmek için en az Anayasa da milletvekili seçilebilmek için aranan yaşa ulaşmak gerekir. B) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kararının gerekçeli olarak Resmî Gazete de yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. C) İçişleri Bakanlığının tüzük ve programlarının Anayasa ya aykırı olması gerekçesiyle kuruluşuna izin vermediği partinin yetkilileri, Anayasa Mahkemesine başvurarak kuruluş izni isteyebilirler. D) Bir siyasi partinin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin işlendiği bir odak haline gelip gelmediğini belirleme yetkisi, hiçbir sınırlama olmadan tümüyle Anayasa Mahkemesine aittir. E) Anayasa da karşılıklılık ilkesi gözetilmek koşuluyla yabancıların da siyasi partilere üye olabilecekleri öngörülmüştür. A) Anayasa Mahkemesi, kararını 5 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. B) Anayasa Mahkemesi, kararını 1 yıl içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözüme bağlayarak davayı sonuçlandırır. C) Anayasa Mahkemesi, kararını 6 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık sorununu temyiz merciine götürür. D) Anayasa Mahkemesi, kararını 4 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre sonuçlandırabileceği gibi, gerekli görürse Anayasa Mahkemesinin Anayasa ya aykırılık konusunda vereceği kararı beklemeye de devam edebilir. E) Anayasa Mahkemesi, kararını 6 ay içinde verir. Bu süre içinde karar vermemişse dava mahkemesi, Anayasa ya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre sonuçlandırır. 18

5 80. Bir davada uygulanan kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünün Anayasa ya aykırı olduğunu davanın taraflarından birinin ileri sürmesi, ancak dava mahkemesinin bu aykırılık iddiasını ciddi bulmaması durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu kesin hükme karşı aykırılık iddiasında bulunanın yapabileceği bir şey yoktur. B) Bu ara kararına karşı aykırılık iddiasında bulunan doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurabilir. C) Bu ara kararına karşı aykırılık iddiasında bulunan derhal temyiz merciine başvurabilir. D) Anayasa ya aykırılık iddiasında bulunan, bu kesin hükme karşı ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için derhal Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilir yaşındaki ayırt etme gücüne sahip kısıtlı A ile tam ehliyetli B arasında yapılan kefalet sözleşmesinde A, B nin C den olan alacağına kefil olur. Buna göre kefalet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A nın yasal temsilcisinin onamıyla geçerli olur. B) A nın yasal temsilcisi tarafından onam verilinceye kadar sadece B yi bağlar. C) Her durumda kesin olarak hükümsüzdür. D) Noter tarafından düzenlenmişse, aksi kanıtlanamayacağından geçerlidir. E) Sulh hâkiminin izniyle hükümlerini doğurur. E) Anayasa ya aykırılık iddiasında bulunan, bu ara kararına karşı o an bir şey yapamaz, esas hükmün verilmesini bekler ve sorunu esas hükümle birlikte temyiz merciine götürür. 83. Soyadının kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 81. Eşyaya bağlı borçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tapuya şerh verilebilen kişisel haklar, sözleşmeden doğan eşyaya bağlı borçlara vücut verir. B) Eşyaya bağlı borçlarda eşyaya bağlı olan, borç ilişkisi değil münferit borçlardır. C) Eşyaya bağlı borçlar zaman aşımına uğramaz. D) Eşyaya bağlı borçlarda alacaklı, hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebilir. E) Eşyaya bağlı borcun karşılığı alacağın, temliki mümkün değildir. A) Evlilik içinde doğan çocuğun soybağı baba tarafından reddedilmişse, çocuk ananın bekârlık soyadını alır. B) Nüfus idaresi ana babası belli olmayan çocuğa mahkeme kararı aldıktan sonra bir soyadı verir. C) Evlatlık ergin ise, evlat edinenin soyadını almak zorunda değildir. D) Ananın soyadını taşıyan çocuk ananın evlenmesiyle gerçekleşen soyadı değişikliğinden yararlanamaz. E) Evlatlık ilişkisi sona ererse çocuk, evlat edinenin soyadını taşıma hakkını kaybeder. 19

6 84. Türk Medeni Kanunu nun 50. maddesinin 2. fıkrasındaki, organların hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokacağına ilişkin hüküm, organların haksız fiilleri için de geçerli kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tüzel kişinin organları Borçlar Kanunu nun 100. maddesi anlamında yardımcı şahıstır. B) Tüzel kişinin organları Borçlar Kanunu nun 55. maddesi anlamında müstahdemdir. C) Tüzel kişinin organlarının işlemlerine Borçlar Kanunu nun temsile ilişkin hükümleri kıyasen dahi uygulanmaz. 86. Evlilik dışında doğan bir çocuğun tanınmasında şekle ilişkin şartlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Babanın nüfus memuruna yazılı beyanı başvuru için yeterlidir. B) Tanıma, tanıyan babanın mahkemeye bu yönde yazılı başvuruda bulunmasıyla da mümkündür. C) Tanımanın geçerli olması için babanın tam ehliyetli olması gerekir. D) Babanın yapacağı bir vasiyetnameyle de tanıma gerçekleştirilebilir. E) Tanıma iradesi noterlikçe düzenlenecek resmî senetle de açıklanabilir. D) Tüzel kişinin organlarının bu sıfatlarıyla ve görevlerini icra ederken gerçekleştirdiği davranışlar tüzel kişiye izafe edilir. E) Tüzel kişinin kusurlu organa rücu etmesi Kanunda düzenlenmemiştir. 85. Evlenmenin mutlak butlanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı dava edilemez. B) Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından dava edilebilir, ancak ilgililer tarafından dava edilemez. C) Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği, mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse, ikinci evlenmenin butlanına karar verilememesi için diğer eşin ikinci evlilik boyunca devam edecek şekilde iyi niyetli olması gerekir. D) Eşlerden biri evlenme sırasında ayırt etme gücünden yoksun değilse, onun evlenirken akıl hastası olması hiçbir şekilde evlenmenin butlanına yol açmaz. 87. M, A nın B den olan bir para alacağı için A lehine kendi taşınmazı üzerinde ipotek kurmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) M, borcu ödeyince B nin borcu sona erer, ipotek A nın talebi üzerine terkin edilir. B) M nin, bu borcu ödeyebilmesi için önce A ile bir borcun yüklenilmesi sözleşmesi yapması gerekir. C) M, borcu ödeyince alacak M ye geçer, ipotek kendiliğinden sona erer. D) A isterse M nin ödemesini reddedebilir ve taşınmazı paraya çevirebilir. E) M, borcu ödeyince alacak M ye geçer, M tarafından terkini talep edilmedikçe ipoteğin hükümleri de askıda kalır. E) Evlenirken sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, bu gücünü evlendikten sonra her nasılsa kazanırsa butlan davası sadece o eş tarafından açılabilir. 20

7 88. A nın saatini çalan H, bunu bir açık arttırmada satılmak üzere müzayedeci B ye verir. Saat açık arttırmada Ü ye satılıp teslim edilir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ü kötü niyetliyse, taşınır davası ancak saat A nın elinden çıktığı tarihten itibaren 5 yıl içinde açılabilir. B) Ü saati açık arttırmadan satın aldığından kötü niyetli olsa da bedeli kendisine ödenmedikçe saati A ya geri vermek zorunda değildir. C) Ü iyi niyetli olsa da kendisine teslim edilen saatin mülkiyetini teslimle kazanmış olmaz. D) Ü kötü niyetli olsa da saatin mülkiyetini ancak zaman aşımıyla kazanabilir. E) B emin sıfatıyla zilyet olduğundan, Ü iyi niyetliyse saatin mülkiyetini kazanır. 90. S, A nın taşınmazını sahte bir vekâletnameyle iyi niyetli B ye satmış ve taşınmazın mülkiyetinin B adına tescilini sağlamıştır. Taşınmazı onarıp kiraya veren B, bir süre sonra iflas etmiş ancak tapu kütüğüne buna ilişkin kaydın yapılması geciktirilmiştir. Bu sırada B, taşınmazı C ye satıp mülkiyetini ona devretmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İyi niyetli B taşınmazın mülkiyetini kazanır. B) B nin taşınmazdan elde ettiği kira gelirleri onarım giderlerine mahsup edilir. C) İflasın tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilmesi gerekir. D) C iyi niyetliyse bu taşınmazın mülkiyetini, adına yapılan tescille kazanmış olur. E) C, kötü niyetliyse bu taşınmazın mülkiyetini ancak olağan zaman aşımıyla kazanabilir. 89. A, üzerinde bir otomotiv fabrikası bulunan taşınmazını kendisine yatırım kredisi veren B lehine ipotek edecektir. B, fabrikada araçları yüklemek için kullanılan vincin de ipoteğin kapsamına sokulmasını istemektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Vinç, ancak tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterildiği takdirde eklenti sayılır ve rehnin kapsamına girer. B) İpoteğin vinci de kapsayabilmesi için rehin sözleşmesinde tarafların bu konuda anlaşmış olmaları şart değildir. C) Vinç bağımsız eşya olduğundan, ancak teslime bağlı rehin kurallarına göre rehnedilebilir. D) Vinç, tapu kütüğünün düşünceler sütununa yazılmışsa aksi kararlaştırılsa dahi rehnin kapsamına girer. E) Vinç, ipoteğin kapsamına girse dahi taşınmazdan ayrı olarak haczedilebilir. 91. A, B ve C üzerinde 3 katlı ve konut olarak kullanılan bir binanın bulunduğu taşınmazın paydaşlarıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, B ve C aralarında anlaşarak her katı bir paydaşın kullanmasına özgüleyebilirler, ancak böyle bir anlaşmanın tarafları bağlayabilmesi için noterde düzenlenmesi ve tapu kütüğünde şerh edilmesi gerekir. B) A, B ve C oy birliğiyle karar almadıkça paylı taşınmazın bahçe olarak kullanılan kısmında ortak bir otopark yaptırılamaz. C) Tümü daha önce rehnedilmiş olan taşınmazda paydaşlardan her biri payını ayrıca rehnedebilir. D) Taşınmaz üzerinde yolsuz olarak tescil edilmiş olan geçit irtifakının terkini için paydaşların birlikte dava açmaları gerekmez. E) Bu binanın tümüyle bir başkasına otel olarak kullanılmak üzere kiraya verilebilmesi için paydaşların oy birliğiyle karar almaları gerekir. 21

8 92. Aşağıdakilerden hangisinin mirasçılık sıfatı başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer? A) Miras bırakanın eşini öldüren mirasçı B) Miras payını miras bırakanın ölümünden sonra üçüncü bir kişiye tamamen temlik eden mirasçı C) Miras payının yarısından fazlasından, ivazlı bir mirastan feragat sözleşmesiyle feragat eden mirasçı D) Yapmış olduğu geçerli bir vasiyetnameyle miras payının tümünden feragat eden mirasçı 94. Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığına tereke temsilcisi atanmasını isteyemez? A) İradi mirasçı B) Saklı payı olmayan yasal mirasçı C) Vasiyet alacaklısı D) Mirası zımni şekilde kabul etmiş olan mirasçı E) Miras payını miras bırakanın ölümünden sonra üçüncü kişiye temlik eden mirasçı E) Hilesiyle miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmasına yol açan mirasçı 95. Aşağıdaki maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardan hangisi, miras sözleşmesinin iki taraflı bağlayıcı içeriğine dahil edilecek şekilde yapılamaz? A) Mirasçı atanması B) Vakıf kurma C) Belirli mal vasiyeti D) Miras taksim kuralı E) Mükellefiyetli mirasçı atanması 93. Miras bırakan M, 2004 yılında geçerli bir şekilde düzenlediği el yazısıyla vasiyetname ile terekenin yarısını D ye bırakır. M, Temmuz 2007 de ölür. M nin ölüm tarihinde yakınları olarak oğlu A, annesi T, kardeşi N ile kendisinden önce ölmüş diğer kardeşi H den olma yeğeni G sağdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda A nın saklı payı ihlal edilmiş olduğundan sadece A tenkis davası açabilir. B) Olayda sadece A ve T tenkis davası açabilir. C) Olayda sadece A, T ve N tenkis davası açabilir. D) Olayda A, T ve N yanında G de tenkis davası açabilir. E) Olayda miras bırakanın tasarruf oranını aşması söz konusu olmadığından hiç kimse tenkis davası açamaz. 96. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi adi yazılı şekilde yapıldığı durumlarda geçersizdir? A) Taşınırlara ilişkin bağışlama taahhüdü B) Taşınmazlara ilişkin ön alım sözleşmesi C) Taşınmazlara ilişkin alım sözleşmesi D) Kefalet sözleşmesi E) Alacağın temliki 22

9 97. Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımı süresine tabidir? A) Ayıp ihbarı B) İrade bozukluğuna dayanarak hukuki işlemin iptali C) Borçlunun temerrüdü nedeniyle sözleşmeden dönme D) Gabin nedeniyle sözleşmenin iptali halinde daha önce sözleşme gereğince ödenmiş paranın iadesi talebi 100. Aşağıdakilerden hangisi külfet değil, gerçek anlamda bir yükümlülüktür? A) Temerrüt ihtarı B) Ayıp ihbarı C) Faiz ödeme yükümlülüğü D) Haksız fiile maruz kalan kişinin zararı azaltma yükümlülüğü E) Alıcının kendisine teslim edilen malı muayene etmesi E) Batıl bir hukuki işleme dayanarak mülkiyeti geçirilmiş taşınmazın geri verilmesi talebi 98. Alacağın temlikiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Borçlu, temlik kendisine bildirildikten sonra dahi temlik edilen alacağın dayandığı sözleşmeyi eski alacaklının hilesini ileri sürerek iptal edebilir. B) Alacağın temliki, temlik eden açısından bir tasarruf işlemidir. C) Temlik edilen alacak muvazaalı olsa da, bunu yazılı bir borç senedine dayanarak devralan iyi niyetli üçüncü kişiye karşı temlikin geçersizliği ileri sürülemez. D) Alacağın temlikinin geçerli olması için borçlunun rızasının alınmasına gerek yoktur. E) Alacağın temlikiyle yeni alacaklı mevcut borç ilişkisinin tarafı olur. 99. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem değildir? A) Temerrütte bulunan borçluya ek süre tayini B) Takas beyanı C) Sözleşmenin feshi D) Şirket yönetim kurulu kararı 101. Borçlar Kanunu nun 41. maddesinin 2. fıkrasına göre, Ahlaka aykırı bir fiil ile başkasının zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik o zararı tazmine mecburdur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sadece hukuka aykırı davranışların değil, ahlaka aykırı olan davranışların da zarara yol açması halinde bu davranışlar tazminat yaptırımına tabi tutulur, ancak bunun için zarar verici davranışın ağır ya da hafif ihmal düzeyinde olması yeterli değildir. B) Bu kural ile nispi hak sahibinin bile bu hakkın konusunu oluşturan menfaatinin bir üçüncü kişinin davranışı neticesinde zarara uğratıldığı gerekçesiyle, o üçüncü kişiye karşı tazminat davası açabilmesi mümkün olabilmektedir. C) Kanunda ahlak ile kastedilen objektif genel ahlaktır. D) Kanunda ahlaka atıf yapıldığı için kural içi bir boşluk vardır. E) Fıkradaki kural içi boşluk hâkim tarafından takdir yetkisi kullanılarak doldurulur. E) İlan suretiyle vaat 23

10 102. Aralarındaki borç ilişkisi nedeniyle B nin A ya 100 YTL borcu vardır. A, yanında çalışan M aracılığıyla muaccel olan bu borcunu o gün kendisine gelip ödemesi için B ye haber gönderir. B çok işi olduğunu söyleyerek parayı A ya götürmesini M den rica eder ve parayı M ye verir. Ancak M parayı A ya götürmez, kumar oynar ve kaybeder. 1 hafta sonra A, B ye telefon ederek parayı gecikme faiziyle birlikte derhal ödemesini ister. B ise parayı M ye ödediğini, gecikmede kusuru bulunmadığından gecikme faizi ödemesinin de söz konusu olamayacağını beyan eder. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A adına ödeme ihtarı yapan M, A nın temsilcisi sayıldığından B iddiasında haklıdır. Hatta A adam çalıştıran olarak M nin B ye verdiği zararları da üstlenmek zorundadır. B) M, parayı kumarda kaybettiği için zenginleşmemiştir, bu nedenle sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu tutulması söz konusu değildir. C) B, temerrüde düşmede kusuru olmadığından gecikme faizi ödemek zorunda değildir, ancak ana parayı ödemekle yükümlü olur. D) B, borcun ifasında yardımcı kişi olan M nin fiillerinden sorumlu olduğundan hem ana parayı hem de gecikme faizini ödemek zorundadır. E) B ile M arasında tam üçüncü kişi lehine bir sözleşme yapılmış olduğundan A, 100 YTL nin ödenmesini ancak M den talep edebilir A sahibi olduğu antika bir halıyı B ye satmıştır. Sözleşmeye göre satım bedeli peşin ödenecek buna karşılık halı sözleşmenin kurulmasından 1 ay sonra teslim edilecektir. A aile yadigârı olan bu halıyı sattığına pişman olmuş, B nin icra kanalıyla elinden alabileceği endişesiyle halıyı teslim tarihinden önce muvazaalı olarak C ye satmış ve teslim etmiştir. Halı C nin evinde elektrik kontağından çıkan bir yangında tamamen yanmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ile C arasında yapılan ikinci satım sözleşmesi muvazaa nedeniyle batıl olduğundan B nin kazanın gerçekleşmesinden önceki dönemde C den malın kendisine iadesini talep etme hakkı vardır. B) Borcun ifası için belirli bir vade kararlaştırıldığından, vade tarihi geldiğinde halının telef olduğunu öğrenen B nin ihtarda bulunmasına gerek olmaksızın A temerrüde düşer. C) B, halının kendisine teslimi artık mümkün olmadığından, Borçlar Kanunu nun 96. maddesine göre kendisine tanınan sözleşmeden dönme hakkını kullanarak ödediği satım bedelinin iadesini talep edebilir. D) A, halı elektrik kontağından çıkan yangında kaza sonucu telef olduğu için Borçlar Kanunu nun 117. maddesine göre borcundan kurtulur, ancak satım bedelini B ye iade etmesi gerekir. E) B, Borçlar Kanunu nun 96. maddesine göre A dan müspet zararının tazminini talep edebilir S, M ye karşı sahip olduğu ancak zaman aşımına uğramış alacağını bu durumdan haberi olmayan E ye temlik etmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Temlik konusu alacağın zaman aşımına uğramış olması temlik işleminin geçerliliğini etkilemez. B) M yeni alacaklı E ye karşı zaman aşımı iddiasında bulunamaz. C) Alacak, zaman aşımına uğradığı için M bu hususu defi yoluyla ileri sürmese dahi temerrüde düşmesi söz konusu olamaz. D) Alacağın temliki durumunda borçluyu temerrüde düşürmek için ihtarda bulunma yetkisi yeni alacaklıya intikal etmeyip eski alacaklıda kalır. E) S, temlik anında alacağın zaman aşımına uğradığını bilmiyorsa yeni alacaklı temlik işlemini irade bozukluğu nedeniyle iptal edemez. 24

11 105. Borçlar Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisinde daha önce yerine getirilmiş edimlerin iadesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre gerçekleşeceği açıkça hükme bağlanmıştır? A) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması durumunda B) Sözleşmenin kurulmasından sonra edimin borçlunun sorumlu olmadığı bir nedenle imkânsız hale gelmesi durumunda C) İvaz karşılığında alacağın temlik edilmesi, ancak temlik anında söz konusu alacağın mevcut olmadığı durumlarda 108. Hukuk davalarında sözleşmenin yapıldığı yerde dava açılabilmesi, aşağıdaki şartlardan hangisine bağlıdır? A) Sözleşmenin resmî olmasına B) Harç yatırılmış olmasına C) Hâkimin kabul etmesine D) Sözleşmenin avukatlar arasında yapılmış olmasına E) Davalının, dava zamanında sözleşmenin yapıldığı yerde bulunmasına D) Emredici hukuk kurallarına aykırılık nedeniyle sözleşmenin batıl olması durumunda E) Hile nedeniyle sözleşmenin iptal edilmiş olması durumunda 109. Aşağıdaki mahkemelerin yetkilerinden hangisi kesin değildir? A) Terekeden bir mal hakkında istihkak davasına bakan mahkemenin yetkisi 106. Aşağıdakilerden hangisinde hâkimin çekinme zorunluluğu vardır? A) Daha önce hâkim olarak hareket ettiği davada B) Aralarında düşmanlık bulunanın davasında C) İhsası reyde bulunduğu davada D) Evlatlığının davasında B) Taşınmazın aynına ilişkin davaya bakan mahkemenin yetkisi C) Tapu tashihi davasına bakan mahkemenin yetkisi D) İflas davasına bakan mahkemenin yetkisi E) Mirasın taksimi davasına bakan mahkemenin yetkisi E) Eşinin amcasının davasında 110. Bilirkişinin ret sebebini başlangıçtan itibaren bilen taraf, ret isteğini en geç ne zaman öne sürebilir? 107. Aşağıdaki davalardan hangisinde seri yargılama usulü uygulanır? A) Kira tespiti davasında B) Nafaka davasında C) Konkordatonun feshi davasında D) İşçinin işe iadesi davasında E) Sıra cetvelinin iptali davasında A) Bilirkişi seçimini öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde B) Bilirkişi seçimini öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içinde C) En geç müteakip celsede yeni bir işlem yapmadan önce D) En geç bilirkişi raporunu verinceye kadar E) En geç nihai karar verilinceye kadar 25

12 111. A, B ye karşı açtığı davada kira bedelinin tespiti ile birlikte birikmiş YTL kira alacağını istemiştir. B ye ait birikmiş kira alacağı zaman aşımına uğramıştır. Bu durumda davalı, zaman aşımı defini en geç ne zaman ileri sürmelidir? A) Dava dilekçesini aldıktan sonra 10 gün içinde 114. A ile B arasında görülen boşanma davasında A, davayı gören hâkimi reddetmiş ancak bu ret istemi reddedilmiş ve bu husus A ya tebliğ edilmiştir. Buna göre, A nın temyize başvurma süresi kaç gündür? A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 15 B) Dava dilekçesini aldıktan sonra 8 gün içinde C) Nihai karara kadar her zaman D) İlk duruşmada esasa girilmeden önce E) En geç üçüncü celseden önce 115. Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi tahkimde görülemez? 112. Aynı mahkemede görülmekte olan ve biri hakkında verilecek olan hüküm, diğerini etkileyecek nitelikteki iki davanın birleştirilebilmesi için davalının ne zamana kadar talepte bulunması gerekir? A) Davanın her safhasında B) İkinci davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde A) İş davası B) Manevi tazminat davası C) İflas davası D) Menfi tespit davası E) Banka teminat mektubunun iadesi davası C) En geç ilk duruşmada esasa girilmeden önce D) En geç üçüncü oturumun sonuna kadar E) 10 günlük cevap süresi içinde 113. A, B ye karşı bir alacak davası açmıştır. B, borcunu makbuz karşılığı A ya ödediğini iddia etmiş, ancak makbuzu bulamaması sebebiyle davayı kaybetmiş ve karar kesinleşmiştir. Buna göre, aşağıdaki sebeplerden hangisi yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilemez? A) Lehine karar verilen A nın yalan yere yemin ettiğinin yazılı delille sabit olmuş bulunması B) Dava sırasında ibraz etmediği A nın imzasını taşıyan alındı makbuzunu B nin kendi masasının çekmecesinde daha sonra bulması C) Davaya bakan hâkimin A nın babası olduğunun daha sonra öğrenilmesi D) Davada dinlenilen ve beyanları hükme esas olan tanıkların yalan yere tanıklıktan mahkûm olmaları 116. Ticari işletme niteliği bulunmayan bir işletmeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa dahi, bu işletmeyi ilgilendiren bütün işler ticari iş sayılır. B) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa dahi, bu işletmeyi işleten kişi her durumda tacir sıfatını kazanır. C) Kolektif şirketler, sadece ticari işletme niteliği bulunmayan bir işletme işletmek maksadıyla kurulabilirler. D) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa dahi, bu işletmeyle ilgili tüm davalar ticari dava niteliğindedir. E) Bu tür bir işletmenin devri halinde, işletmenin borçlarından ötürü devredenle devralan 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludurlar. E) A nın hükme etkili bazı hileler yapmış olması 26

13 117. Teyit mektubu kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu mektubu alan kimse, aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde itiraz etmezse mektup içeriğini kabul etmiş sayılır. B) Sözleşmenin esaslı unsurlarını içermesi zorunludur. C) Faturanın aksine sözleşmenin icrasıyla değil, kurulmasıyla ilgilidir. D) Süresinde itiraz edilmeyen bir teyit mektubu, yazılı kanıt niteliği kazanır. E) Sözlü olarak veya telefonla yapılan sözleşme ya da beyanlardan sonra hazırlanır Tacir A, tarihinde B yi ticari mümessil olarak atamış ve yetkisini YTL ye kadar olan işlemlerle sınırlandırmıştır. Tacir A, bu atama ve sınırlandırma keyfiyetini tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirmiştir da azledilen B nin temsil yetkisinin sona erdiği tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticari mümessil B nin tarihinde tacir A adına keşide ettiği YTL bedelli bonodan A, kural olarak sorumludur. B) Ticari mümessil B nin özel yetkisi olmadığı halde tarihinde ticari işletmeye ait bir depoya ilişkin olarak yaptığı satış tacir A yı bağlar. C) Ticari mümessil B, avukat olmadığı halde tacir A adına tarihinde bir alacak davası açarsa A yı temsil edebilir K otobüs firması sahibiyle yapılan ve tarihli bir gazetede yayınlanan röportajda, firma sahibi: L otobüs firmasının sürücü ehliyeti olmayan şahısları otobüs seferlerinde kullandığını ifade etmiştir. D) Ticari mümessil B nin tarihinde tacir A adına keşide ettiği bonodan A, kural olarak sorumludur. E) Ticari mümessil B nin tarihinde tacir A adına keşide ettiği YTL bedelli bonodan A, kural olarak sorumludur. Buna göre gazetede yayınlanan bu röportajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) L otobüs firmasıyla ilgili iddia gerçeğe aykırıysa, K nin haksız rekabet eylemi söz konusudur. B) L otobüs firması, hali hazırda sürücü ehliyeti olmayan şahısları seferlerinde kullanmamakla birlikte gazetede yer alan iddia, söz konusu firmanın ilk kurulduğu 1982 yılı için gerçeği yansıtıyorsa, K nin haksız rekabet eylemi söz konusudur. C) Her zaman L otobüs firmasıyla seyahat eden müşteri C, haksız rekabet yüzünden ekonomik menfaatlerinin zarara uğrama tehlikesinin mevcut olduğunu ispat ederek söz konusu röportajla ilgili haksız rekabetin tespiti davası açamaz. D) Üyeleri olan otobüs firmalarının ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili olan mesleki ve ekonomik birlikler, gazetede yayınlanan söz konusu röportajla ilgili haksız rekabetin tespiti davası açabilirken, maddi tazminat davası açamazlar. E) Mahkeme, haksız rekabetle ilgili açılan davada, davayı kazanan L otobüs firmasının talebi olmasa dahi, masrafı davalı K otobüs firmasından alınmak üzere hükmün kesinleşmesinden sonra kararın ilan edilmesine karar verebilir Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesinin şirketle işlem yapma yasağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin alarak şirketle işlem yapabilir. B) Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyesinin şirketle işlem yapma yasağı kaldırılabilir. C) Yasağın ihlali halinde şirket, yapılan işlemin geçersiz olduğunu ileri sürebilir. D) Yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları, üyelerin yetkilerini kötüye kullanmalarını engellemek ve şirketin menfaatlerini korumak için yasaklanmıştır. E) Yönetim kurulu üyesinin şirketle sadece kendi adına işlem yapması yasaktır, başkası adına işlem yapması bu yasak kapsamına girmez. 27

14 121. Azınlığın özel denetçi atanmasını isteme hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Araştırılması istenen olay genel kurul toplantısından önceki 5 yıl içinde gerçekleşmiş olmalıdır. B) Araştırılması istenen olay konu itibariyle kanun ya da sözleşme hükümlerinin ağır ihlali iddiasına dayanmalıdır. C) Araştırılması istenen olay konu itibariyle şirketin kuruluş ya da yönetim işlemlerine ilişkin olmalıdır. D) Halka kapalı anonim ortaklıklarda azınlığın %10 paya genel kurul toplantı tarihinden en az 6 ay önceden beri sahip olması zorunludur. E) Azınlığın özel denetçi atanması isteminde bulunabilmesi için genel kurul gündeminde madde bulunmasına gerek yoktur K, L den 1000 kavanoz çilek reçeli satın almış ve karşılığında vadesiz bir bono düzenleyerek L ye vermiştir. Bononun düzenlenme tarihi tir. Söz konusu bono, sırasıyla C 1, C 2 ve H ye devredilmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) H, tarihinde söz konusu bonoyu ödenmek üzere K ye ibraz ettiğinde K nin satın aldığı çilek reçellerinin küflü çıkması nedeniyle L ile akdetmiş olduğu satım aktinden döndüğünden bahisle ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı yoktur. B) H, tarihinde söz konusu bonoyu ödenmek üzere K ye ibraz ettiğinde K nin senedin düzenlendiği tarihte akıl hastası olduğunu belirten doktor raporunu göstererek ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı vardır. C) H, tarihinde bonoyu ödenmek üzere K ye ibraz ettiğinde K nin C 1 in senette yer alan imzasının sahte olduğunu ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı yoktur. D) K tarafından tarihinde bononun ödenmemesi üzerine protesto düzenlenerek kendisine başvurulan C 1 in senedin düzenlendiği tarihte K nin doktor raporuyla sabit akıl hastası olduğunu ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı vardır. E) H nin tarihinde bononun ödenmemesi üzerine aynı gün ödememe protestosu düzenletip L ye başvurma hakkı yoktur Poliçede keşideci, senet üzerine aşağıdaki kayıtlardan hangisini ekleyemez? A) Bedel kaydı B) Ciro yasağı kaydı C) Protestodan muafiyet kaydı D) Ödenmemeden sorumsuzluk kaydı E) Kabul edilmemeden sorumsuzluk kaydı 124. Keşideci tarafından düzenlenen ve lehtara teslim edilen emre yazılı bono, ciro ve teslim yoluyla lehtar tarafından cirantaya ve ciranta tarafından da hamile devredilmiştir. Hamil, ödeme gününde keşideciye bonoyu ibraz ederek bono bedelinin ödenmesini talep etmiştir. Keşidecinin ödememesi üzerine de müracaat borçluları lehtar ve cirantaya başvurmuştur. Buna göre keşidecinin senedi düzenlediği anda ehliyetsiz olduğunu, hamile karşı aşağıdakilerden hangisi ileri sürebilir? A) Keşideci B) Lehtar C) Lehtar - ciranta D) Keşideci - ciranta E) Keşideci - lehtar - ciranta 28

15 125. Hamile yazılı çek üzerindeki cironun etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hamile yazılı çekin cirosu senedi emre yazılı hale getirmez. B) Hamile yazılı çekin cirosunun garanti fonksiyonu yoktur. C) Hamile yazılı çekin cirosunun teşhis fonksiyonu yoktur. D) Hamile yazılı çekin cirosunun devir fonksiyonu yoktur. E) Hamile yazılı çekte cirolar arasında düzgün bir ciro zincirinin varlığı önem taşımaz A, B ye karşı açtığı YTL lik alacak davasını kazanmış ve B nin temyiz etmesini beklemeden yaptığı icra takibi sonucunda YTL yi tahsil etmiştir. Yargıtay hükmü bozmuş ve B nin hiç borcu olmadığı kesinleşmiştir. Buna göre, B nin YTL yi geri almasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B, A ya karşı istirdat davası açar. B) B, A ya karşı sebepsiz zenginleşme davası açar. C) B, icranın iadesine başvurur. D) B, A ya karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gider. E) B, savcılık kanalıyla parayı tahsil eder Konkordato mühleti içinde borçluya karşı aşağıdaki takiplerden hangisi yapılabilir? A) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun a göre takip B) Doğrudan doğruya iflas yolu C) Para verilmesi hakkındaki ilamın icrası D) Teminat verilmesi hakkındaki ilamın icrası E) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip 129. A, B den alacaklı olması sebebiyle bir ihtiyati haciz kararı almış, süresi içinde ilamsız icra takibine başvurmuş ve B ye ödeme emri gönderilmiştir. B, ödeme emrine itiraz etmiştir. Bu durumda A, ihtiyati haczin düşmemesi için ne kadar süre içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunmalıdır? A) 7 gün B) 10 gün C) 1 ay D) 6 ay E) 1 yıl 127. Aşağıdakilerden hangisinin üçüncü kişi olarak iyi niyeti korunur? A) Birinci alacaklılar toplantısından sonra müflise ödeme yapan iyi niyetli banka B) Müflisin iflasın açılmasından sonra düzenlediği bono bedelini alan iyi niyetli bakkal C) Müflisin iflasın açılmasından önce düzenlediği bono bedelini alan iyi niyetli ev sahibi D) İflasın ilanından önce borcunu müflise ödeyen iyi niyetli kiracı E) İkinci alacaklılar toplantısından sonra devam edilen davayı daha az harç ödemek için kabul edip borcunu müflise ödeyen iyi niyetli davalı 130. Aşağıdakilerden hangisi iflasta istihkak davasının konusunu oluşturur? A) Taşınmaz üzerinde rehin iddiası B) Taşınmaz mükellefiyeti iddiası C) Ön alım hakkı D) Mülkiyet hakkı E) Borçlar hukuku anlamında kişisel hak talebi 29

16 131. Alacaklı A, borçlu B nin C Anonim Şirketindeki payının haczi için icra dairesine başvurmuş ve icra müdürü de bunun üzerine gerekli işlemleri yapmıştır. Buna göre, bu haciz hangi tarihte yapılmış sayılır? A) A nın talebi tarihinde B) İcra müdürünün haciz kararını verdiği tarihte C) İcra müdürünün haciz yazısını C Anonim Şirketine gönderdiği tarihte D) İcra müdürünün haciz yazısının C Anonim Şirketine tebliğ edildiği tarihte E) İcra müdürünün haciz yazısının C Anonim Şirketinin pay defterine işlendiği tarihte 134. Aleyhine ödeme emri gönderilen borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki aşamada borcu haricen alacaklıya ödemiştir. Alacaklı buna rağmen borçlunun mallarının haczedilmesi talebinde bulunmuştur. Buna göre borçlu icra mahkemesinde aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir? A) Menfi tespit davası açabilir. B) İstirdat davası açabilir. C) Sebepsiz zenginleşme davası açabilir. D) İcra takibinin iptalini isteyebilir. E) İstihkak iddiasında bulunabilir İflasın ertelenmesine karar verilmesi halinde borçlu aleyhine aşağıdaki takiplerden hangisi başlatılabilir? A) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun a göre kamu alacağıyla ilgili takip B) Ticari işletme rehniyle ilgili takip C) Kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesiyle ilgili takip D) Taşınır teslimine ilişkin ilamlı icra takibi E) Bir işin yapılmasına dair ilamlı icra takibi 135. Aşağıdaki icra mahkemesi kararlarından hangisi maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder? A) İtirazın geçici kaldırılması B) İhalenin feshi talebi C) Şikâyetin reddi veya kabulü 133. Aşağıdakilerden hangisi, hacizde borç ödemeden aciz belgesinin doğurduğu hükümlerden biri değildir? A) Borç ikrarını içeren belge olması D) İtirazın kesin kaldırılması E) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz B) Alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde takip yapılması halinde borçluya ödeme emri gönderilmesine gerek bulunmaması C) Alacaklıya hacze iştirak olanağı vermesi D) Sıra cetvelinde imtiyazlı alacaklı sıfatı sağlaması E) Aciz belgesinde yazılı borç bakımından zaman aşımı süresini 20 yıla çıkartması 30

17 sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, Kanun un hükümlerinin zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sanık lehine olan normun geçmişe uygulanması kuralı geçici kanunlar yönünden geçerli değildir. B) Yargılamanın yapıldığı zaman yürürlüğe giren kanun tarafından suç olmaktan çıkarılan fiil yönünden Lehe kanun geçmişe uygulanır. ilkesi geçerlidir. C) Zaman bakımından uygulama açısından cezalar ile güvenlik tedbirleri aynı rejime tabidir. D) Sanık lehine olan kanunun belirlenmesinde tüm cezai sonuçlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, iştirak kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Özgü (mahsus) suça iştirak mümkün değildir. B) Azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan failin cezasında indirim yapılabilir. C) Türk Ceza Kanunu, ortakların cezalandırılması bakımından eşitlik sistemini kabul etmiştir. D) Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir. E) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi yardım eden olarak sorumlu tutulur. E) İnfaz rejimine ilişkin tüm kurallarda da lehe kanunun geçmişe uygulanırlığı ilkesi geçerlidir A, evindeki elektrik sayacının mandalını düşürerek kaçak elektrik kullanmakta iken TEDAŞ yetkililerinin inceleme yapmak üzere geldiklerini fark ederek mandalı düzeltir, ancak ertesi gün tekrar mandalı düşürerek kaçak elektrik kullanmaya devam eder. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda 1 hırsızlık suçu vardır. B) Olayda A, 2 ayrı hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılır. C) Olayda zincirleme suç vardır. D) Olayda mütemadi suç nedeniyle A ya tek ceza verilir. E) Olayda itiyadi suç vardır Aralarındaki sorunu normal yollardan halletmek yerine silahla halletmeye kararlı olan A, B yi tenha bir ormana gitmeye zorlar. Orada B ye hakaret eder ve B nin cevap vermesine fırsat vermeden B yi öldürmek amacıyla tabancasını çeker. B atik davranır, A ya yumruk atarak onu yere yıkar ve tabancayı A nın elinden alarak A ya ateş eder ve öldürür. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B, meşru savunmadan yararlanır. B) B, haksız tahrikten yararlanır. C) B yönünden mücbir sebep (zorlayıcı neden) vardır. D) B ye insan öldürme suçunun tam cezası verilir. E) B, sadece takdiri hafifletici nedenlerden yararlanır. 31

18 sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, gönüllü vazgeçmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Gönüllü vazgeçme icra hareketleri tamamlandıktan sonra da mümkündür. B) İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçenin davranışı sonucunda suç tamamlanmamış ise diğer ortaklara da ceza verilmez. C) İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçenin gayretine rağmen suç işlenmiş ise gönüllü vazgeçen sonuçtan sorumludur. D) Gönüllü vazgeçene hiçbir şekilde ceza verilmez. E) Gönüllü vazgeçmeden söz edilebilmesi için vazgeçenin yaptığından pişman olması gerekir A, B, C ve D, E yi öldürmek konusunda aralarında anlaşmış ve hepsi aynı anda E ye tabancayla ateş etmiştir. Mermilerden yalnız A nın tabancasından çıkan mermi E ye isabet etmiş ve E ölmüştür. Buna göre A, B, C ve D nin cezai sorumluluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, B, C ve D müşterek fail olarak kasıtlı insan öldürmeden sorumludur. B) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur. C) A, kasıtlı insan öldürmeden sorumludur, diğerlerinin sorumluluğu yoktur. D) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise yardım eden olarak sorumludur. E) A, kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan sorumludur Hafta sonu tatilini plajda geçiren D nin yüzerken elbiseleri çalınır. Mayo ile evine dönmesi imkânsız olan D, tanımadığı E nin elbiselerini yokluğundan yararlanarak ve izni olmadan giyerek eve döner. Buna göre D nin cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) D, haksız tahrikten yararlanır. B) D, yağma suçundan sorumlu olur. C) D, mala zarar verme suçundan sorumlu olur. D) D, meşru savunmadan yararlanır. E) Ağır ve acil ihtiyacı karşılamak için işlendiğinden D, hırsızlık suçuna özgü zorunluluk halinden yararlanır A, ormanda avlanırken az ilerideki çalıların kıpırdadığını görür ve tavşan zannederek ateş eder, ancak çalıların arasında saklanmış olan ve av hayvanı bekleyen bir başka avcıyı yaralar. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan öldürmeye teşebbüs B) Kasıtlı insan yaralama C) Olası kastla insan yaralama D) Bilinçli taksirli insan yaralama E) Bilinçsiz taksirli insan yaralama 32

19 144. A, babası B yi öldürmek için zehir vermiş ancak B, zehir henüz etkisini göstermeden komşusu C ile tartışmış ve C tabancayla ateş ederek B yi öldürmüştür. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasıtlı insan öldürme B) Kasıtlı insan yaralama C) İnsan öldürmeye teşebbüs D) Taksirle insan yaralama E) Sonucu nedeniyle ağırlaşan insan yaralama 146. A, zor kullanarak B nin konutuna girer ve ölümle tehdit ederek B nin parasını alır ve gider. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, ağırlaştırılmış yağma suçundan dolayı cezalandırılır. B) A, basit yağma suçundan dolayı cezalandırılır. C) A, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından ayrı ayrı cezalandırılır. D) A, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı cezalandırılır. E) A, ağırlaştırılmış konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı cezalandırılır sayılı Türk Ceza Kanunu nun 179/1. maddesine göre; Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir. Buna göre, maddede öngörülen suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Birden çok hareketli suçtur. B) Seçimlik hareketli bir tehlike suçudur. C) Mütemadi suçtur sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, dolandırıcılık suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dolandırıcılık suçu sadece taşınır mal aleyhine işlenebilen bir suçtur. B) Failin hileli davranışlarının kandırabilecek nitelikte olması aranmaz, mağduru aldatmış olması yeterlidir. C) Dolandırıcılık suçunu öngören hükümlerin amacı sadece irade özgürlüğünü korumaktır. D) Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlarla elde edilen yararın haksız bir yarar olması gerekir. E) Dolandırıcılık suçunun oluşması için sadece bir yararın elde edilmesi yeterli olup, ayrıca bu yararın aldatılanın veya başkasının zararına elde edilmiş olması gerekmez. D) Sadece ihmali hareketlerle işlenebilen bir suçtur. E) Zarar suçudur. 33

20 148. Bir banka şubesinde birinci derecede imza yetkisine sahip olan ve hesaplarla ilgili tüm işlemleri yapma konusunda yetkisi bulunan şef konumundaki A, mudilerden birine ait hesaptan bir miktar para çekerek kendisine mal etmiştir. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, dolandırıcılık suçundan sorumludur. B) A, nitelikli güveni kötüye kullanma suçundan sorumludur. C) A, Bankacılık Kanunu ndaki zimmet suçundan sorumludur. D) A, hırsızlık suçundan sorumludur. E) A nın hareketi suç değildir Hastaneye gelen hastalara ilgi göstermeyerek hastaları muayenehanesine gelmeye zorlayan Devlet hastanesi doktoru radyolog A, özel muayenehanesine gelip ücret yatıran hastaları hastanede devlete ait ve kendi yönetiminde olan ultrason cihazına öncelikle sokar. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüşvet B) İkna suretiyle irtikâp C) İcbar suretiyle irtikâp D) Görevi kötüye kullanma E) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, müdafi veya vekille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, belgede sahtecilik suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Resmî belgede maddi sahtecilik suçu sadece kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilebilir. B) Resmî belgede fikrî sahtecilik suçunu sadece özel kişiler gerçekleştirebilir. C) Kamu görevlileri özel belgede sahtecilik suçunun faili olamaz. D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, özel belge yönünden sadece maddi sahteciliği cezalandırmakta; fikrî sahteciliği cezalandırmamaktadır. A) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan eder ve isterse bir müdafi görevlendirilir. B) Üst sınırı en az 3 yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma veya kovuşturmada müdafii olmayan şüpheli veya sanık için mutlaka bir müdafi görevlendirilir. C) Müdafii olmayan sağır ve dilsizler için, istemi olmasa da mutlaka bir müdafi görevlendirilir. D) Mağdurun vekili yoksa ve isterse kendisi için bir avukat görevlendirilir. E) Katılanın vekili yoksa ve isterse, kendisi için bir avukat görevlendirilir. E) Resmî belgede sahtecilik suçu, sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması anında tamamlanır. 34

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Eşlerin evlenme öncesinde E HACİZ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Eşlerin evlenme öncesinde E HACİZ KAPSAMI GENİŞLİYOR E HACİZ KAPSAMI GENİŞLİYOR SAYFA 6 SAYFA 4 Çek İptali-Çekler Hakkında Bilinmesi Gerekenler Sorunların Çözümü ve Tartışmalar SAYFA 8 SAYFA 12 LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ Sizlerden gelen soruların büyük

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ *

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış 99 TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Prof. Dr. Nevzat KOÇ ** I. GENEL OLARAK Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı