KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA"

Transkript

1

2

3

4

5 Merhaba arkadafllar, Sizi, uluslararas standartlarda flifreli ve flifresiz-h zl ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart ile tan flt rmak istiyoruz! flte karfl n zda Halkbank Bank24 JET! Ö rencilik döneminiz boyunca size büyük kolayl klar sa layacak olan bu çok fonksiyonlu kart n tüm özelliklerini ö renmeniz sizelere avantajlar sa layacak. flte bir üniversitelinin en büyük dostu... Bank24 JET S nav kazan p üniversiteli oldunuz, tebrikler. Ama üniversitenizin kap lar n size açan asl nda o, yani Halkbank Bank24 JET. Turnikelerden geçmekten bahsediyoruz can m...;) Bu her derde deva kart girifl/ç k fl turnikelerinde kimlik kart olarak kullanacaks n z. Karn n z doyuran da o. Asla annenizin yerini tutamaz ama yemekhanelerde aç kalman z önler. Sizin anlayaca n z açl a karfl birebir bu kart! Üstelik bu kartla tüm Bank24 lerde, Halkbank internet ve Dialog flubelerinde yapaca n z EFT, havale ve bankac l k ifllemlerinizde hesap iflletim ücreti siz mezun olana kadar al nmamaktad r. Yine de siz okulu uzatmamaya bak n! Durun, bitmedi! Para yat rabilir, para çekebilir, hesap bakiyenizi ö renebilir, hesap ekstrenizi alabilir, Bank24 kart n z flubelerimizde bulunan vadesiz ve yat r m hesaplar n z ile iliflkilendirerek, kart n z ile bu hesaplara ulaflabilir, kredi kart borcunuzu ödeyebilir, yat r m fonu al fl/sat fl ifllemlerini gerçeklefltirebilir, hesaplar aras nda ya da üçüncü kiflilere havale/virman yapabilir, elektrik, su, telefon, do algaz, GSM ve kablolu TV faturalar n z (önceden talimat vermifl olman z halinde) ödeyebilir, Halkbank nternet fiubesi nde kolay ifllem olarak kaydetti iniz hesaplara EFT yapabilir, flubelerimizden alabilece iniz kredili mevduat hesab n z n limiti dahilinde nakit çekebilir, ve di er bankac l k hizmetlerini gerçeklefltirebilirsiniz. Ne kartm fl ama! Üniversiteli olmak varm fl! Bank24JET kart n z n üzerinde iki ayr hesap bulunuyor. Bankac l k ifllemlerinde kullan lan vadesiz hesab n z ve temass z/flifresiz ifllemlerde kullan lan kart hesab n z.. Kart hesab nda maksimum 100 TL bakiye bulundurabilirsiniz. Dilerseniz bu tutar Halkbank flubelerinden ya da internet flubesi, Bank24 ve Dialog arac l ile 5 TL ile 100 TL aras nda kendiniz belirleyebilirsiniz. 35 TL ve alt ödemelerinizi flifre tufllamadan, s ra beklemeden, vakit kaybetmeden temass z olarak yapabilirsiniz. 35 TL ve üstü ödemelerinizde flifre tufllayarak güvenli ifllem yapabilirsiniz. KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA Kart n z n kay p/çal nt olmas halinde en k sa süre içerisinde kullan ma kapat labilmesi için Halkbank Dialog a bildirmeniz gerekmektedir. Bildiriminizden hemen sonra yeni kart n z bas lacak olup, ilgili flubeden yeni kart n z teslim alabilirsiniz. Kay p/çal nt kart n z n temass z ifllemlerde kullan lmak üzere yüklenen kart hesab n zda bulunan tutar, temass z ifllemlerde flifresiz olarak kullan labilece inden nakit para hükmünde olup iadesi yap lmamaktad r. Kay p/çal nt kartlar n yenilenmesi durumunda kart ücreti yeni kart n zdan otomatik olarak tahsil edilecektir. KARTINIZIN ARIZALANMASI DURUMUNDA Kart n z n manyetik alan n n veya chipinin ar zalanmas halinde ilgili fiubeye, ar zal kart n tesliminin yap lmas ve yeni kart talebinin iletilmesi gerekmektedir. Ar zal kart n z n, temass z ifllemlerde kullan lmak üzere yüklenen kart hesab n zda bulunan tutar, yeni kart n za iade edilmektedir. Kullan c hatas d fl nda, kart n ar zalanmas durumunda herhangi bir ücret al nmayacakt r. Kullan c kaynakl kart yenilemelerinde kay p-çal nt ücret prosedürü uygulanacakt r.. Kart n kimlik özelli inin bozulmas halinde Üniversitenizin ilgili birime baflvurman z gerekmektedir. KART ÜZERiNDE YER ALAN BiLGiNiN GÜNCELLENMESi DURUMUNDA Kart n z n üzerinde yer alan Ad/Soyad, Fakülte, Bölüm, Unvan gibi bilgilerin de iflikli i halinde ad n za yeni kart düzenlenmesi için de iflen bilgilerinizi üniversitenizin ilgili birimlerine iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu de ifliklikler nedeniyle bas lacak olan yeni karttan ilgili kart ücreti otomatik olarak tahsil edilecektir. ÜNiVERSiTE ile ilifii in KESiLMESi DURUMUNDA Üniversiteniz ile mezuniyet ve her hangi bir nedenden dolay ilifli inizin kesilmesi halinde, kart n z üniversitenizin ilgili birimlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Kart n za temass z ifllemler için yükledi iniz bakiye var ise kart n z teslim etmeden önce hesab n za iade etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde iadesi yap lmayacakt r. Üniversite ile ilifli inizin kesilmesi halinde kart n z bankam zca kullan ma kapat lacakt r. Ancak bankam z bünyesinde bulunan vadesiz hesab n z aç k olacak, dilerseniz ilgili flubemizden yeni banka kart talebinde bulunabilirsiniz. Gençlik bafl mda duman demeyin! Otomatik bakiye yükleme talimat verirseniz rahat edersiniz. Böylece herhangi bir flifreli iflleminizden sonra banka hesab n zda para varsa, baflka bir ifllem yapman za gerek kalmadan kart n z kendini limiti kadar doldurur, acil durumlarda sizi kurtar r.

6 SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Bank24 ten kart ma 150 TL yüklemifl olmama ra men neden 50 TL görünmektedir? Cevap: Bank24 ten yapt n z yüklemede vadesiz hesab n za de il, kart hesab n za yükleme yap lm flt r. 100 TL kart hesab n zda, 50 TL kart n za yüklenmek üzere beklemektedir. Söz konusu tutar Bank24 ten Hesaba ade Menüsünü kullanarak vadesiz hesab n za aktarabilir, nakit olarak çekebilirsiniz. 2- Kart m yemekhane turnikesinde neden kullanam yorum? Cevap: Kart hesab n zda yeterli bakiye olmad durumlarda temass z ifllem noktalar nda ve turnikelerde kullanamazs n z. 3- Kart ma para yükledim, ancak yemekhanede neden kullanam yorum? Cevap: Yükledi iniz bakiyenin kart hesab na m yoksa vadesiz hesaba m yükledi inizi Bank24 lerden kontrol etmeniz gerekmektedir. Kart hesab yerine vadesiz hesab n za yüklediyseniz temass z ifllem noktalar nda ve turnikelerde kullanamazs n z. 5- Üniversite girifl/ç k fllar nda kart m neden kullanam yorum? Cevap: Kampüs içi kap geçifl sistemine kart n z n tan mlanmas için üniversitenizin ilgili birimleri ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir. 6- Da t lan kartlar içerisinde kart m neden bulunmamaktad r? Cevap: Üniversiteniz size ait bilgileri bankam za iletmemesi nedeniyle kart n z bas lmam flt r. Ad n za kart bas labilmesi için üniversitenizin ilgili birimleri ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir. 7- Al fl-verifllerde kart ma neden sürekli flifre hatas al yorum? Cevap: Kart n z n flifresinin hatal tufllama nedeniyle bloke olmas nedeniyle hata mesaj al nmakta olup, yeni flifre belirlenebilmesi için ilgili flubemiz ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir. 4- Üniversitenin ücretsiz yemek uygulamas ndan neden yararlanam yorum? Cevap: Üniversitenizin ücretsiz yemek hakk olan ö rencilerinden biri olman za ra men bu haktan yararlanam yorsan z, Üniversitenizin ilgili birimleri ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir.

7 Kart n z n Bank24 te kullan m : Kart n z banka kart olarak tüm bankac l k ifllemleri için kullanabilirsiniz. Bu tür ifllemlerinizi kart n z Bank24 e takt n zda Banka Kart fllemleri menüsünden gerçeklefltirebilirsiniz. Kart tak ld ktan sonra gelen ilk ekrandan vadesiz hesaba direk para yat rmak için, Para Yat rma seçene inin seçilmesi yeterli olacakt r. Kart hesab n za, yemekhane turnikeleri ve temass z al flverifllerde kullan lmak üzere vadesiz hesab n zdan veya nakit olarak para yükleyebilirsiniz. Bu ifllem için kart n z Bank24 e ilk takt n zda gelen ekrandan Karta Para Yükleme menüsünü seçmelisiniz. Karta Para Yükleme seçildikten sonra, nakit yükleme yap lacaksa Para Yat rarak seçene i seçilir, istenilen tutar sa alt bölümde aç lan üniteye yerlefltirilir. Vadesiz hesaptan karta para yükleme ifllemi yap lacak ise, Karta Para Yükleme seçildikten sonra, Kendi Hesab mdan seçene i seçilir, yüklemek istenilen tutar ve yüklenilecek hesap seçilerek yükleme tamamlan l r. Temass z ifllemlerde kullan lmak üzere kart n zda bulunmas n istedi iniz bakiyeyi 5 TL ile 100 TL aras nda Kart Limiti Güncelleme menüsünü kullanarak belirleyebilirsiniz. Temass z ifllemler için kart n za yükledi iniz tutar, Hesaba ade menüsünü kullanarak vadesiz hesab n za aktarabilir, aktard n z tutar nakit olarak çekebilirsiniz. Vadesiz hesab n zdan kart hesab n za otomatik bakiye aktar m için Talimat fllemleri menüsünden otomatik yükleme talimat verebilirsiniz.** ** Otomatik talimat n z olmas halinde POS'dan yapaca n z flifreli iflleminizden sonra banka hesab n zda para bulunmas durumunda, kart n za limitiniz kadar bakiye, otomatik olarak yüklenecektir.

Üniversitenizin kimlik kartları uluslararası standartlarda şifreli ve şifresiz-hızlı işlem yapabilen Halkbank Bank24 JET kart özelliğine kavuştu.

Üniversitenizin kimlik kartları uluslararası standartlarda şifreli ve şifresiz-hızlı işlem yapabilen Halkbank Bank24 JET kart özelliğine kavuştu. Üniversitenizin kimlik kartları uluslararası standartlarda şifreli ve şifresiz-hızlı işlem yapabilen Halkbank Bank24 JET kart özelliğine kavuştu. Bank24 JET Kartın Avantajları Öğrenim süresi boyunca hesap

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur.

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur. ALTERNAT F ÖDEME YÖNTEMLER VE MUHASEBE KAYITLARI Yrd.Doç.Dr. A.Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi 1. G R fi

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 TEMEL KURULUM B LG LER 1. Splitter Ba lant s Splitter afla daki flekilde görüldü ü gibi ba lanmal d r. Splitter

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

@Geliflen teknoloji sürekli yeni

@Geliflen teknoloji sürekli yeni YEN B R HABERLEfiME ARACI OLARAK e-m@il Ne kadar güvenli? Onu nas l kullanmal? @Geliflen teknoloji sürekli yeni imkânlar yarat yor. Geliflen teknolojiler anda kapitalist dünya sistemi çerçevesinde gelifliyor

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3 DEM RYOLLARI TREN TEKNOLOJ M Z DÜNYA STANDARTINDA Üvey evlat olarak bak lan demiryollar na, ça atlatt k H zl tren hatt yepyeni bir hatt r HAVACILIK BÖLGESEL HAVACILIK fiafiirtti Havac l k sektöründe 48

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı