Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi"

Transkript

1 Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi 17, 65, Hakan DOYGUN, A. Alpagu ÝLTER Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, Bahçelievler, KAHRAMANMARAÞ Özet Bu çalýþmada, Kahramanmaraþ kentinde aktif yeþil alanlarýn yeterliliði; kiþi baþýna metrekare oranlarý, yeþil alan parsel büyüklükleri ve parsellere yürüyerek ulaþma olanaðý bakýmýndan imar planýnda öngörülenler ve mevcut uygulamalar karþýlaþtýrýlarak incelenmiþtir. Sonuçlar, imar planýnda 386,6 ha alanýn aktif yeþil alan olarak planlandýðýný ve imar planý nüfus projeksiyonuna göre kiþi baþýna 7,1 m 2 öngörüldüðünü ortaya koymuþtur. Diðer taraftan, mevcut aktif yeþil alanlar 45,2 ha alaný kaplamaktadýr ve güncel kent nüfusuna göre kiþi baþýna oran 1,4 m 2 dir. Öngörülen ve mevcut aktif yeþil alan parsellerinin tamamýna yakýnýnýn büyüklükleri ideal ölçülerin altýndadýr. Çalýþma alanýnýn %68'i öngörülen yeþil alan parsellerine ideal yürüme mesafesinde iken, mevcut parseller için bu oran %41 olarak belirlenmiþtir. Bu sonuçlar, aktif yeþil alanlarýn küçük yüzölçümleri ve kent genelinde düzensiz daðýlýmlarý nedeniyle kent yaþantýsýna yeterli katký saðlayamadýðýný göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Aktif yeþil alan yeterliliði, Kahramanmaraþ, kent planlama. Investigating Adequacy of Existing and Proposed Active Green Spaces in Kahramanmaras City Abstract In this study, the adequacy of the active green spaces in Kahramanmaras city were investigated in terms of square meter per person, parcel widths of the green areas and possibility for access by walking to the parcels by comparing proposals in urban development plans and existing applications. The results displayed that ha urban area was planned as active green spaces in the urban development plan, and 7.1 m 2 per capita was anticipated according to population projection of the development plan. However, existing active urban green spaces covered 45.2 ha area, and the per capita ratio is 1.4 m 2 according to actual urban population. Almost all the proposed and existing parcels' widths of active urban green spaces are below the ideal dimensions. Of the study area, 68% is in the ideal walking distance to proposed active green spaces, while this ratio is 48% for existing parcels. These results showed that active green spaces do not make a sufficient contribution to urban life due to their small areas and disproportionate distributions across the urban. Keywords: Adequacy of active green spaces, Kahramanmaras, urban planning. GÝRÝÞ Yerleþim yeri ihtiyacýna baðlý olarak artan yapý ve yol gibi yansýma yüzeyleri, endüstri ve motorlu taþýtlar ile konut ýsýtma sistemlerinden kaynaklanan gazlar kentsel alanlarýn birer ýsý adasýna dönüþmesine neden olmakta, kentler yakýn çevrelerine göre 1,3-3,4ºC (Giridharan ve ark. 2007) yüksek deðerler sergilemektedirler (Þekil 1). Bu konuda kentsel yeþil alanlar, kentlerin ýsý adasý etkilerini azaltýcý etki yaratmakta (Solecki ve ark. 2005), kent ekosistemine, kentlerin fiziksel geliþmesine ve günlük kentsel aktivitelere saðladýklarý katký ve olanaklarla insanlara daha konforlu çevre þartlarý sunmaktadýrlar (Li ve ark. 2005). Yeþil alanlarýn kentsel çevreye olan katkýlarý bilinmekle birlikte, kent planlamasý çalýþmalarýnda öncelikle konut açýðýnýn giderilmesi amaçlanmakta (Altunkasa ve Uslu 2004), plan bütününde gereken önem verilmeyen yeþil alanlar zayýf fonksiyonlarý ile kentin ihtiyaçlarýný karþýlamakta yetersiz kalabilmektedirler. Bu sorunun çözümlenmesi ve kentlerde yeþil alan yeterliliðinin saðlanabilmesi için yasa ve yönetmelikler ile kiþi baþýna yeþil alan miktarýnýn belirlenmesi yoluna gidilmiþtir. Ülkemizde kentsel yeþil alanlara standart getirilmesi amacýyla ilk olarak 6785 sayýlý "Ýmar Kanunu" nun tarih ve 1605 sayýlý yasa ile deðiþik 25. maddesi'nde kiþi baþýna minimum 7 m 2 yeþil alan öngörülmüþtür. Bu standardýn kapsadýðý yeþil alanlar, "Ýmar Planý Yapýlmasý ve Deðiþikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik" ile "aktif yeþil alan" olarak tanýmlanmýþ ve kapsamý park, çocuk bahçesi ve No: 65,

2 H. DOYGUN, A. A. ÝLTER Þekil 1. Kent ve yakýn çevresinde sýcaklýk farklýlýklarý (Anonymous 2006). oyun alanlarý olarak belirlenmiþtir tarihli "3030 Sayýlý Kanun Kapsamý Dýþýnda Kalan Belediyeler Tip Ýmar Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" ile de kiþi baþýna aktif yeþil alan miktarý, büyükþehir belediyeleri haricinde, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde 10 m 2, bu sýnýrlarýn dýþýnda 14 m 2 düzeyine yükseltilmiþtir. Ülkemizde kentlerde kiþi baþýna aktif yeþil alan oranlarýnýn belirlenmesi çok sayýda bilimsel çalýþmaya konu edilmiþ, böylece kentsel yeþil alan varlýðý üzerine görülen eksiklikler gündemde tutulmaya çalýþýlmýþtýr. Örneðin, Karagüzel ve ark. (2000), Antalya kentinde kiþi baþýna mevcut aktif yeþil alan miktarýný 3,1 m 2 olarak belirlerken bu oran Ýstanbul'da 1,9 m 2 (Aksoy 2001), Isparta'da 3 m 2 (Gül ve Küçük 2001) ve Kayseri'de 5,44 m 2 (Öztürk 2004) bulunmuþtur. Avrupa kentlerinde ise bu deðer ülkemiz kentleri için ortaya konulanlardan oldukça yüksektir. Avrupa Komisyonu tarafýndan yayýnlanan Kentsel Denetim raporunda (Anonymous 2000), kentsel yeþil alanlar "kamu kullanýmýna açýk olan kent içerisindeki yeþil alanlar, örneðin parklar" olarak tanýmlanmakta ve 1996 yýlý için 32 Avrupa kentine ait kiþi baþýna ortalama deðer 26 m 2 verilmektedir. Araþtýrmanýn yürütüldüðü Kahramanmaraþ kenti; tarým, endüstri ve inþaat sektörlerindeki geliþmeler nedeniyle hýzlý bir nüfus artýþý ve kentleþme süreci yaþayan, buna baðlý olarak aktif yeþil alan varlýðýnýn kent halkýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamakta yetersiz kaldýðý bir yerleþim birimidir yýlýnda 35 bin civarýnda olan kent nüfusu 1970 yýlýna kadar üç kat artarak 110 bin olmuþ, sonraki 30 yýl süresince de ayný artýþ oranýný koruyarak 2000 yýlýnda 330 bin seviyesine ulaþmýþtýr (Anonymous 2004). Kahramanmaraþ'ta planlý kentleþmeye yönelik çalýþmalar 1957 yýlýnda yürürlüðe giren imar planý ile baþlamýþtýr. Ardýndan, hýzlý nüfus artýþý ve buna baðlý konut ihtiyacý nedeniyle 1972 yýlýnda ikinci imar planý çalýþmalarý baþlatýlmýþ ve kent nüfusuna göre hazýrlanan bu plan 1981 yýlýnda onaylanarak günümüze kadar geçerliliðini korumuþtur. Bu araþtýrmada, Kahramanmaraþ kenti imar planýnda öngörülen ve mevcut aktif yeþil alanlar; kiþi baþýna metrekare oranlarý, yeþil alan parsellerinin sayýlarý ve geniþlikleri ile bu parsellere yürüyerek ulaþma olanaklarý bakýmýndan üç farklý yaklaþým ile incelenerek kent bütününde yeterlilikleri tartýþýlmýþtýr. Ortaya konulan verilerin yerel yöneticilere, plancýlara ve dolayýsýyla imar planý çalýþmalarýna yön vermesi amaçlanmaktadýr. MATERYAL VE METOT Kahramanmaraþ kenti imar planýnda öngörülen ve uygulamasý yapýlmýþ mevcut aktif yeþil alanlar çalýþmanýn ana materyalleridir. Öngörülen aktif yeþil alanlarýn sayý ve alan ölçüsü bilgileri Belediye Ýmar Ýþleri Müdürlüðü'nden alýnan 1:1000 ölçekli 170 adet imar planý paftasýndan saðlanmýþtýr. Mevcut aktif yeþil alanlara ait bilgiler ise Park Bahçe Fuar Müdürlüðü'nün raporlarý ve yerinde ölçümler yoluyla elde edilmiþtir. Ýmar planý üzerinde sayýsallaþtýrma ve alan hesaplama iþlemlerinde, haritalama ve coðrafi bilgi sistemi çalýþmalarýnda baþarýlý sonuçlar veren Netcad 4.0 (Köseoðlu ve Gündoðdu 2004, Yýlmaz ve Serbest 2005) ve Arcview 3.2 (Herzele ve Wiedemann 2003, Juan ve ark. 2006) yazýlýmlarý kullanýlmýþtýr. Kahramanmaraþ kentinde aktif yeþil alanlarýn yeterliliði imar planýnda öngörülenler ve mevcutlar bakýmýndan ayrý ayrý incelenmiþtir. Ýmar planýnýn incelenmesi gelecekte ulaþýlmasý hedeflenen aktif yeþil alan miktarýný ortaya koymakta, mevcutlar ise öngörülenlerin gerçekleþme oranýnýn belirlenmesini saðlamaktadýr (Aksoy 2004, Özcan 2006). Çalýþmanýn birinci aþamasýnda, elektronik formatta Ýmar Ýþleri Müdürlüðü'nden alýnan paftalar bilgisayara aktarýlmýþ, ekran üzerinden sayýsallaþtýrma yapýlarak öngörülen aktif yeþil alanlarýn imar planýndaki yerleri belirlenmiþtir. Sayýsallaþtýrma iþleminde aðaçlandýrma alanlarý, mezarlýklar, orta refüjler ve trafik adalarý deðerlendirmeye alýnmamýþtýr. Ardýndan, Park Bahçe Fuar Müdürlüðü'nün hazýrladýðý uygulama listesindeki adresler doðrultusunda mevcut aktif yeþil alanlar da imar planý 22 No: 65, 2007

3 Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil... üzerinde sayýsal olarak konumlandýrýlmýþtýr. Çalýþmanýn ikinci aþamasýnda, kiþi baþýna aktif yeþil alan miktarlarýnýn belirlenmesi için öngörülen ve mevcut yeþil alanlarýn metrekare cinsinden yüzey ölçüleri imar planý nüfus projeksiyonu ve güncel nüfus deðerlerine bölünmüþtür. Daha sonra aktif yeþil alanlarýn sayýlarý ve geniþlikleri belirlenerek yeþil alan parsellerinin parçalýlýk durumu ve ideal ölçülere uygunluklarý incelenmiþtir. Ardýndan, her bir parselin çevresinde, o parsele yürüyerek ulaþma ideal mesafesini sembolize eden tampon (buffer) alanlar oluþturulmuþ, böylece aktif yeþil alanlarýn etki alanlarý belirlenmiþtir (Herzele ve Wiedemann 2003, Germann-Chiari ve Sealand 2004, Ridder ve ark. 2004). Avrupa Komisyonu Kentsel Denetim raporunda (Anonymous 2000) kentsel yeþil alanlara ideal yürüme süresi 15 dakika olarak verilmektedir. Bu çalýþmada parsel çevrelerinde tampon alanlar oluþturulmasýnda, Altunkasa'nýn (2004) Türkiye'de ve yurtdýþýnda öngörülen deðerlerin ortalamasý olarak verdiði çocuk bahçeleri-oyun alanlarýna 10 dakika için 400 m, semt-mahalle parklarýna 20 dakika için 800 m yürüme süresi ve mesafelerinin ortalamasý olan 15 dakika için 600 m göz önüne alýnmýþtýr. Kahramanmaraþ kentinde aktif yeþil alan varlýðýna yönelik genel deðerlendirme ve öneriler tartýþma ve sonuç bölümünde ortaya konulmuþtur. BULGULAR Kahramanmaraþ kentinde 77 mahalle bulunmaktadýr ve kente ait imar planý 8160 ha alan kaplamaktadýr. Kahramanmaraþ kenti imar planý üzerinde yapýlan sayýsallaþtýrma iþlemi sonucunda 386,6 ha alanýn aktif yeþil alan olarak öngörüldüðü belirlenmiþtir. Öngörülen aktif yeþil alanlarýn imar planý alanýna oraný %4,7'dir. Mevcutlar incelendiðinde ise kent genelinde 54 mahallede 45,2 ha aktif yeþil alanýn kullanýma açýldýðý, 23 mahallede aktif yeþil alan bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr. Mevcut aktif yeþil alanlarýn imar planý alanýna oraný %0,6'dýr. Öngörülenler ve mevcutlar karþýlaþtýrýldýðýnda, imar planýndaki aktif yeþil alanlarýn %12 oranýnda gerçekleþtirildiði ortaya çýkmaktadýr. Kahramanmaraþ Belediyesi imar planý bazý mahallelerin tamamýný kapsamamaktadýr. Söz konusu durum, kentin bir kýsmýnda imar çalýþmalarýnýn henüz yapýlmamýþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu nedenle araþtýrma sonuçlarýnýn harita üzerinde Þekil 2. Ýmar planýnda öngörülen (A) ve mevcut (B) aktif yeþil alanlarýn konumlarý. deðerlendirilmesinde fikir vermesi bakýmýndan imar planý ve mahalle sýnýrlarý bir arada verilmiþtir (Þekil 2). Ýmar planýnda öngörülen aktif yeþil alan miktarý ve kentsel nüfus projeksiyonu göz önüne alýndýðýnda, geleceðe yönelik olarak kiþi baþýna 7,1 m 2 yeþil alan planlandýðý belirlenmiþtir. Bu oran, 1972 tarihli "Ýmar Kanunu" ile yürürlüðe giren 7 m 2 standardýna uygun bir deðerdir. Ancak günümüz için geçerli olan 10 m 2 bakýmýndan deðerlendirildiðinde ise kiþi baþýna 2,9 m 2 aktif yeþil alan eksiði bulunduðu, yani imar planýnda 157,9 ha alanýn daha aktif yeþil alan olarak öngörülmesi gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Mevcut aktif yeþil alan miktarý ve güncel kent nüfusu dikkate alýnarak yapýlan hesaplama sonucunda ise, halkýn kullanýmýna açýlmýþ kiþi baþýna yeþil alan oraný 1,4 m 2 olarak belirlenmiþtir. Bu oran 10 m 2 standardýnýn 8,6 m 2 aþaðýsýndadýr ve 281 ha aktif yeþil alanýn daha kullanýma açýlmýþ olmasýný gerektirmektedir. Mevcut aktif yeþil alan oranlarý mahalle bazýnda incelendiðinde, aktif yeþil alan bulunan 54 mahallenin yalnýzca 3'ünde kiþi baþýna oranýn 10 m 2 ve üzerinde olduðu belirlenmiþtir. 13 mahallede bu No: 65,

4 H. DOYGUN, A. A. ÝLTER Þekil 3. Mahallelere göre kiþi baþýna mevcut aktif yeþil alan miktarlarý. Tablo 1. Öngörülen ve mevcut aktif yeþil alan sayýlarýnýn kapladýklarý alanlara göre daðýlýmý. oran 2,1-8 m 2 arasýnda deðiþmektedir. Aktif yeþil alana sahip mahallelerin %70'ini oluþturan 37 mahallede ise kiþi baþýna oranlar 2 m 2 den azdýr (Þekil 3). Kahramanmaraþ kentinde öngörülen ve mevcut aktif yeþil alanlar çok parçalý bir yapý sergilemektedir. Ýmar planýnda öngörülmüþ birbirinden baðýmsýz toplam 852 adet aktif yeþil alan parseli bulunmaktadýr. Bu parsellerin %55'i 0,2 ha ve altýnda geniþliðe sahiptir. 0,21-0,4 ha arasý geniþlikte olan aktif yeþil alan parsellerinin oraný ise %25'tir. Yani öngörülen parsellerin %80'i 0,4 ha ve daha az geniþliktedir. Ýmar planýnda en büyük 7 adet aktif yeþil alan parselinin geniþliði 6,7 ha ve 41,4 ha arasýnda deðiþmektedir. Uygulamasý yapýlmýþ mevcut aktif yeþil alan parsel sayýsý ise 115'tir. Mevcut parsellerin %54'ü 0,2 ha ve daha az, %31'i de 0,21-0,4 ha arasýnda büyüklüðe sahiptir. Bu oranlara göre, mevcut aktif yeþil alan parsellerinin de tamamýna yakýnýnýn (%85) 0,4 ha ve daha az yüzölçümüne sahip olduðu ortaya çýkmaktadýr (Tablo 1). En geniþ mevcut aktif yeþil alan parseli, kentin güneyinde yer alan ve kent merkezine 3 km mesafede bulunan 13,1 ha alana sahip Atatürk Parký'dýr. Altunkasa (2004), kentsel yeþil alan birimlerinin ideal geniþliklerini ülkemizde ve yurt dýþýnda öngörülen standartlarýn genel ortalamalarýný alarak belirlemiþ, örneðin mahalle 24 parký için 4 ha ve semt parký için de 16 ha deðerlerini vermiþtir. Tablo 1'de Kahramanmaraþ için verilen geniþlikler incelendiðinde, öngörülen aktif yeþil alan parsellerinin 10 adedi, mevcut parsellerin ise ancak 1 adedinin 4 ha ve daha fazla geniþliðe sahip olduðu anlaþýlmaktadýr. Yeþil alanlarýn kent genelindeki daðýlýmlarý, bu alanlara yürüyerek ulaþýlabilmesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Kahramanmaraþ kenti için de aktif yeþil alan parsellerine yürüyerek ulaþma olanaðýnýn incelenmesi amacýyla bir deðerlendirme yapýlmýþtýr. Öngörülen aktif yeþil alan parsellerinin etrafýnda 600 m geniþliðinde sembolik alanlar oluþturulduðunda toplam 5550,9 ha geniþliðinde bir etki alaný ortaya çýkmýþtýr. Yani imar planý alanýnýn %68'i öngörülen aktif yeþil alanlara yürüyerek ulaþma mesafesinde iken %32'lik bölüm bu mesafenin dýþýnda kalmýþtýr. Mevcut parseller için ayný iþlem yapýldýðýnda ise toplam etki alaný 3322,1 ha olarak belirlenmiþtir. Bu rakam, imar planý alanýnýn %41'inin mevcut aktif yeþil alanlara yürüyerek ulaþma mesafesinde olduðunu, %59'unun ise bu alanýn dýþýnda kaldýðýný göstermektedir. TARTIÞMA VE SONUÇ Bu çalýþmada, kiþi baþýna aktif yeþil alan miktarý yasal bakýmdan yeterliliði belirleyici kriter olarak ele alýnmakla birlikte, yeþil alan parsellerinin geniþlikleri ile bu parsellere kent bütününde ulaþýlabilme durumlarýnýn da ideal ölçütler ýþýðýnda deðerlendirilmesi gerektiði ortaya konulmaktadýr. Bu yaklaþým, aktif yeþil alanlarýn yeterliliði kavramýnýn farklý bakýþ açýlarýndan tartýþýlabileceðini, ayný zamanda bu bakýþ açýlarýnýn, aktif yeþil alanlarýn planlanmasý konusunda yerel yönetimlerin stratejilerini belirleyebileceðini göstermektedir. Kent halkýnýn yeþil alanlardan beklentileri, kentsel yeþil alan sisteminin hangi bakýþ açýsý ile planlanmasý gerektiði konusunda önemli ipuçlarý vermektedir. Nitekim, ankete dayalý olarak gerçekleþtirdikleri çalýþmalarýnda Burgess ve ark. (1988), Coles ve Bussey (2000) ile Grahn ve Stigsdotter (2003), konutlara yakýn olmasý halinde kentsel yeþil alanlarýn daha sýk ziyaret edileceðini ortaya koymuþlardýr. Morancho (2003), konutlarýn yeþil alana yakýn olmasýnýn yeþil alanýn geniþliðinden daha önemli olduðunu ve yeþil alanlardan uzaklaþtýkça konut fiyatlarýnýn düþtüðünü belirle- No: 65, 2007

5 Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil... miþtir. Bu sonuçlar, kent halkýnýn yeþil alanlara yakýn olmayý ön planda tuttuðunu göstermektedir. Avrupa Komisyonu Kentsel Denetim raporunda da (Anonymous 2000) kentsel yeþil alanlar için 15 dakika yürüme mesafesinde olma kriteri getirilmekle birlikte, yeþil alanlara bu mesafede yaþayan nüfusun toplam kent nüfusuna oraný deðerlendirmeye alýnmakta ve bu oran Avrupa kentleri için %64,8 olarak verilmektedir. Kahramanmaraþ'ta da ayný deðerlendirmeyi yapabilmek için alan kullanýmý, konut ve nüfus bilgilerinin düzenli olarak güncellendiði kent bilgi sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadýr. Ancak bu sistem yardýmýyla yeþil alanlara belirli mesafede kaç kiþinin yaþadýðý hakkýnda bilgi sahibi olmak mümkündür. Bu çalýþmada ise söz konusu bilgilerin elde edilme olanaðý bulunmadýðýndan parsellerin toplam etki alaný hakkýnda bilgi verilmiþtir. Kahramanmaraþ kentinde öngörülen ve mevcut aktif yeþil alanlarýn küçük ve çok parçalý olmasý, bir yeþil alandan ayný anda yararlanabilecek kiþi sayýsýnýn düþük kalmasýna neden olmakla birlikte, alanýn iþletilmesi ve kent ekolojisine katkýlarý bakýmýndan da birtakým olumsuzluklar yaratabilmektedir. Nitekim Eþbah (2006), Aydýn'da küçük ve çok parçalý olarak belirlediði kentsel yeþil alanlarýn bakým maliyetlerinin yüksek olacaðýný ve yetersiz bitkisel doku barýndýrmalarý nedeniyle yaban hayatýnýn geliþmesine olanak saðlanamayacaðýný belirtmiþtir. Araþtýrma sonucunda elde edilen veriler ve ilgili literatüre dayalý olarak gerçekleþtirilen deðerlendirmeler ýþýðýnda, Kahramanmaraþ'ta öngörülen ve mevcut aktif yeþil alanlarýn toplam büyüklükleri, kent genelindeki daðýlýmlarý ve parsel boyutlarý bakýmýndan revize edilerek verimliliklerinin artýrýlmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Bu noktada, söz konusu düzenleme hedeflerine etkin þekilde ulaþabilmesi için doðrusal (lineer) forma sahip yeþil alan parsel sisteminin benimsemesi gerektiði düþünülmektedir. Jim ve Chen (2006), yeþil alanlarýn doðrusal olmasý halinde belirli mesafede daha çok kiþinin ulaþým olanaðý bulacaðýný ve çevredeki diðer alan kullanýmlarýna mikroklimatik bakýmdan daha fazla katký saðlayacaðýný belirtmiþ, Westmacott (1991), çizgisel peyzaj yapýlarýnýn kent dokusu ile daha çok etkileþtiðini vurgulamýþtýr. Özcan (2006), Kýrýkkale kenti için yeþil koridorlar önermiþ, bu sistemin kentsel alan kullanýmlarýný birleþtirici veya ayýrýcý özellik taþýyabileceðini, ayný zamanda kent bütününde ekolojik baðlantý kanallarý yaratacaðýný belirtmiþtir. Sonuç olarak, Kahramanmaraþ kentinde zengin iþlevlere sahip aktif yeþil alanlarý dengeli bir daðýlým saðlayacak þekilde yaygýnlaþtýrmak öncelikli hedef olmalýdýr. Bu yöndeki çalýþmalara mevcut aktif yeþil alanlardan baþlanýlmalý, alandaki kullanýmlarýn (yürüyüþ parkurlarý, oyun aletleri, spor alanlarý vb) sayýlarý artýrýlarak fonksiyonlarý çeþitlendirilmeli, böylece bir alandan daha fazla kiþinin çok amaçlý olarak yararlanmasý saðlanmalýdýr. Yeni alanlar tesis edilmesinde mevcut aktif yeþil alan bulunmayan mahallelere öncelik tanýnmalýdýr. Bu amaçla, imar planýnda öngörülmüþ küçük aktif yeþil alanlarý kullanýma açarak "kente çok sayýda park kazandýrmak" politikasý yerine, ideal form ve geniþliðe sahip az sayýda parseli deðerlendirip, bir yeþil alanda en geniþ yerleþim dokusuna ve en çok kiþiye hizmet verme yaklaþýmý benimsenmelidir. Ýmar planýnda yeni aktif yeþil alanlar öngörülürken de ayný kriterler göz önüne alýnmalý, konut dokularýnýn geliþim formu ve planlanan nüfus yoðunluðu doðrultusunda yeþil alan parselinin konumu ve geniþliðine karar verilmelidir. Kahramanmaraþ kenti aktif yeþil alanlarý yeterliliðinin incelenmesinde kullanýlan bakýþ açýlarýnýn ve çözüm önerilerinin, henüz bu bakýmdan incelenmemiþ kentler için yapýlacak araþtýrmalara ve yerel yönetimlerin imar planý çalýþmalarýna ýþýk tutacaðý düþünülmektedir. TEÞEKKÜR Bu çalýþma, Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Yönetim Birimi tarafýndan desteklenen 2004/3-1 nolu, "Kahramanmaraþ Kentinde Yeþil Alanlarýn Planlama ve Bitkilendirme Tekniði Yönünden Analizi" baþlýklý proje kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. No: 65,

6 H. DOYGUN, A. A. ÝLTER KAYNAKLAR Aksoy Y (2001) Ýstanbul Kenti Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi. Doktora Tezi, Ýstanbul Teknik Üniv. Þehir ve Bölge Planlamasý A.D., Ýstanbul. Aksoy Y (2004) Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi. 13, 52, Altunkasa MF (2004) Adana'nýn Kentsel Geliþim Süreci ve Yeþil Alanlar. Adana Kent Konseyi Çevre Çalýþma Grubu Bireysel Raporu, Adana. Altunkasa MF, Uslu C (2004) The effects of urban green spaces on house prices in the upper northwest urban development area of Adana (Turkey). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28, Anonymous (2000) The Urban Audit: Towards the benchmarking of quality of life in European cities. Vol I, II and III, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Anonymous (2004) Kahramanmaraþ Ýli Merkez Ýlçesinin Yýllara Göre Þehir Nüfusu. T.C. Devlet Ýstatistik Enstitüsü, Ankara. Anonymous (2006) Heat Island Effect: Measuring Heat Islands. US Environmental Protection Agency, NW, Washington. Burgess J, Harrison CM, Limb M (1988) People, parks and the urban green: a study of popular meanings and values for open spaces in the city. Urban Studies 25, Coles RW, Bussey SC (2000) Urban forest landscapes in the UK - progressing the social agenda. Landscape and Urban Planning 52, Eþbah H (2006) Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi. 58, Germann-Chiari C, Sealand K (2004) Are urban green spaces optimally distributed to act as places for social integration? Results of a geographical information system (GIS) approach for urban forestry research. Forest Policy and Economics 6, Giridharan R, Lau SSY, Ganesan S, Givoni B (2007) Urban design factors influencing heat island intensity in high-rise high-density environments of Hong Kong. Building and Environment (In Press). Grahn P, Stigsdotter UA (2003) Landscape planning and stress. Urban Forestry and Urban Greening 2, Gül A, Küçük V (2001) Kentsel Açýk-Yeþil Alanlar ve Isparta Kenti Örneðinde Ýncelenmesi. Süleyman Demirel Üniv. Orman Fak. Dergisi Seri A 2, Herzele AV, Wiedemann T (2003) A monitoring tool for the provision of accesible and attractive urban green spaces. Landscape and Urban Planning 63, Jim CY, Chen WY (2006) Impacts of urban environmental elements on residential housing in Guangzhou (China). Landscape and Urban Planning 78, 4, Juan S, Hanping X, Chongyu L, Kun X (2006) A gradient analysis based on the buffer zones of urban landscape pattern of the constructed area in Guigang city, Guangxi, China. Acta Ecologica Sinica 26, 3, Karagüzel O, Ortaçeþme V, Atik M (2000) Planlama ve Uygulama Yönünden Antalya Kenti Yeþil Alanlarý Üzerinde Bir Araþtýrma. Akdeniz Üniv. Araþtýrma Fonu Projesi, Proje No: , Antalya. Köseoðlu M, Gündoðdu KM (2004) Arazi Toplulaþtýrma Planlama Çalýþmalarýnda Uzaktan Algýlama Tekniklerinden Yararlanma Olanaklarý. Uludað Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 18, 1, Li F, Wang R, Paulussen J, Liu X (2005) Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, China. Landscape and Urban Planning 72, Morancho AB (2003) A hedonic valuation of urban green areas. Landscape and Urban Planning 66, Ridder DK, Adamec V, Bañuelos A, Bruse M, Bürger M, Damsgaard O, Dufek J, Hirsch J, Lefebre F, Perez-Lacorzana JM, Thierry A, Weber C (2004) An integrated methodology to assess the benefits of urban green space. Science of the Total Environment 334/335, Solecki WD, Rosenzweig C, Parshall L, Pope G, Clark M, Cox J, Wiencke M (2005) Mitigation of the heat island effect in urban New Jersey. Environmental Hazards 6, Özcan K (2006) Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü "Kýrýkkale, Türkiye Örneði". 60, Öztürk B (2004) Kentsel Açýk ve Yeþil Alan Sistemi Oluþturulmasý: Kayseri Kent Bütünü Örneði. Doktora Tezi, Ankara Üniv. Peyzaj Mimarlýðý A.D., Ankara. 26 No: 65, 2007

7 Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil... Westmacott R (1991) Scale economics: ecological theory and planning practice in urban landscapes. Landscape and Urban Planning 21, Yýlmaz R, Serbest D (2005) Saros Körfezi Kýyý Kumullarý Üzerindeki Çevresel Etkilerin Araþtýrýlmasý. Trakya Univ. Journal of Science 6, 2, No: 65,

BÜYÜYEN KENTLERDE YEŞİL ALANLARIN KONUMU VE GELECEĞİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

BÜYÜYEN KENTLERDE YEŞİL ALANLARIN KONUMU VE GELECEĞİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ BÜYÜYEN KENTLERDE YEŞİL ALANLARIN KONUMU VE GELECEĞİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ Hakan DOYGUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 46100 Kahramanmaraş ÖZET Bu çalışma

Detaylı

55 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş ta Kentleşme ve Yeşil Alan Varlığındaki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi

55 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş ta Kentleşme ve Yeşil Alan Varlığındaki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi KSÜ Doğa Bil. Derg., 18(4), 2015 KSU J. Nat. Sci., 18(4), 2015 55 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş ta Kentleşme ve Yeşil Alan Varlığındaki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi Hakan DOYGUN 1*, Mustafa ATMACA

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði 15, 60, 37-45 2006 Koray ÖZCAN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Plânlama Bölümü,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Bartın İli örneğinde yeşil alanların ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma

Bartın İli örneğinde yeşil alanların ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2014, 15: 140-147 Araştırma makalesi/research article Bartın İli örneğinde yeşil alanların ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi üzerine bir

Detaylı

Kamusal Rekreasyon Olanaklarýnýn Etkinliðinin Belirlenmesi: Ýskenderun (Hatay) Örneði

Kamusal Rekreasyon Olanaklarýnýn Etkinliðinin Belirlenmesi: Ýskenderun (Hatay) Örneði Ekoloji 19, 74, 110-121 (2010) Kamusal Rekreasyon Olanaklarýnýn Etkinliðinin Belirlenmesi: Ýskenderun (Hatay) Örneði Onur BOYACIGÝL *, M. Faruk ALTUNKASA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi 19, 74, 190-199 (2010) ARAÞTIRMA NOTU Parklarda k Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi Füsun ERDURAN *, Sebla KABAÞ Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi 15, 58, 42-48 2006 Hayriye EÞBAH Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 09100 AYDIN Özet Bu çalýþmada

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý

Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Ekoloji 19, 77, 42-50 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.777 Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Sibel YÝÐÝTER SARIÇAM 1, Ümit ERDEM 2 1 Ýnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým

Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým Ekoloji 18, 70, 57-66 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým Cengiz USLU*, Mehmet Faruk ALTUNKASA,

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Ekoloji Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Hakan DOYGUN, Süha BERBEROÐLU, Hakan ALPHAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Ekoloji 17, 66, 23-30 2008 Metin TUNAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

1/100 000 ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý, 2023 yýlý hedef alýnarak ilçe sýnýrlarýnýn ve belde belediyeleri sýnýrlarýnýn il sýnýrýna kadar tamamýný kapsayacak þekilde haritasýnda belirlenmiþ sýnýrlar

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Trabzon Kentindeki Çizgisel Bitki Kompozisyonlarýnýn Tür Çeþitliliði ile Ýþlevsel ve Görsel Deðerleri Üzerine Bir Araþtýrma

Trabzon Kentindeki Çizgisel Bitki Kompozisyonlarýnýn Tür Çeþitliliði ile Ýþlevsel ve Görsel Deðerleri Üzerine Bir Araþtýrma Ekoloji 18, 72, 65-73 (2009) Trabzon Kentindeki Çizgisel Bitki Kompozisyonlarýnýn Tür Çeþitliliði ile Ýþlevsel ve Görsel Deðerleri Üzerine Bir Araþtýrma Cengiz ACAR 1, Nilgün AYHAN GÜNEROÐLU 2 1Karadeniz

Detaylı

Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi

Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 98-103 Geliş Tarihi (Received): 14.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 31.01.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Kenti Kamusal Yeşil

Detaylı

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI:

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: ANTALYA ÖRNEÐÝ ve MANAVGAT'TA GOLF TURÝZMÝ YATIRIMLARI Hazýrlayan: Dr. Oytun Eylem DOÐMUÞ Yüksek Þehir Plancýsý Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı