SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti"

Transkript

1 T.C. SAdLIK BAKANLIdI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATINALMA KOMiSYON BASKANLIcI ihal Kodu : 007t9 SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti l sayrn :..,... Hastanemizin ihtiyaglanndan agagrda cinsi ve miktan yazrlr olan malzemeler 4734 sayfi Kamu ihale Kanununun 19. Maddesinin esas ve hiikiimlerine gore satrn allnacaktrr l I tarihli saat l0:00'a kadar Firmanlz tarafindan temini mrmkiln ise piyasa aragttrmasrna esas olmak iizere; Hastanemize KDV Harig fiyat verilmesini rica ederim. Op.Dr. CiineJjt cuneg Bagtabiplfardrmcrsr Grup l0lladr No Mal / Hizmet Cinsi aj trtenyum kilitli 3,5 mm l/3 tiibiiler plak 2 b) titenyum kilitli 3,5 mm dcp plak 3 c) titenyum kilitli 3,5 mm diiz rekonstruksiyon palar 4 d) titenyum kilitli 3,5 mm egri rekonstroksiyon plaar 5 e) d) titenyum kilitli 3,5 mm t plak 6 f) 3,5 mrn titenyum kortikal vida 7 g) titenyum kititti 3,5 mmkortikal vida 8 h) 4,0 mm ntenyum spongioz vida 9 i) titenyum kilitli 4,0 mm l0 spongioz vida j) 4,5 mm titenyum malleol vidasr MM PLAK VIDA SET Miktarr Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat 100 ADET 100 ADET t0 ADET 5 ADET 20 ADET 500 ADET 700 ADET 20 ADET 50 ADET 50 ADET

2 ll k) kiiguk vidblar igin titenyum Toplam: AdI ITITENYUM KiLiTLi 4.5 MM PLAI( vida seti No Mal / Hizm t Cinsi Miktarr Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat a) titenyum 50 kilitli 4,5 mm ADET dar dcp plak 2 b) titenyum 50 kilitli 4,5 mm ADET genis dcp plak 3 c) titenyum kilitli 4,5 mm t plak t0 ADET 4 d) 4,5 mm titen).um kortikal vida 5 e) 6,5 mm titenyum spongioz vida 6 f) titenyum kilitli 4,5 mm kortikal vida 7 g) tltenyum kilitli 6,5 mm sponsioz vida 8 h) biiyiik vidalar iqin titenyum pul 50 ADET 250 ADET z) ADET 350 ADET z) ADET ZJ ADET Adr 13,5 MM CELiK PLAK ViDA SETi Toplam: No Mal / Hizmet Cinsi Miktarl Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyal I a) 3,5 mm gelik 20 l/3 tiibiiler plak ADET 2 b) 3,5 mm gelik 20 ADET dcp plak c) 3,5 mm gelik 5 ADET d0z rekonstrtlksiyon plagr 4 d) 3,5 mm gelik 5 ADET egri rekonstriiksiyon plaal 5 e) 3,5 mm gelik 250 konikal vida ADET 6 f) 4,0 mm gelik 50 ADET spongioz vida 7 g) 4,5 mm gelik l0 ADET malleol vidasr 8 h) kiigilk vidalar igin gelik pul l0 ADET Toplam: G Adr MM K PLAK ViDA SETi No Mal / Hizmet Miktarl Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat Cinsi a) 4,5 mm gelik 20 dar dcp plak ADET 2 b) 4,5 mm getik 20 genig dcp plak ADET plak 3 c) 4,5 mm gelik t 5 ADET

3 4 d) 45 mm Etlik 250 ADET kortikal vida 5 e) 6,5 mm gelik 50 ADET spongioz vida b f) biiyiik vidalar 50 ADET icin celik pul Toplam: 051 Adr KiRSCHNER TE No Mal / Hizmet Miktarl Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat Cinsi I a) kirschner teli t00 ADET lmm 2 b) kirschner teli 100 ADET l I.5 mm c) kirschner teli r 500 ADET 2mm 4 d) kirschner teli 1500 ADET 2,5 mm 5 e) kirschner teli3 t 000 ADET mm Toplam: Adr lv DALI IGNELis0rUn ATCHOR (2.0 mm 3.5 mm 5.0 mm No Mal / Hizmet Miktarl Cinsi Birimi Fiyat Birim Toplam Fiyat I a) suture anchor 20 ADET 2,0 mm 2 b) suture anchor 30 ADET 3,5 mm 3 c) suture anchor 50 ADET 5,0 mm Toplam: 071 Adr ISPONGIOS KEMIK CHIPS No Mal / Hizmet Miktarr Cinsi Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat a) spongros 40 ADET kemik chrps l5 cc 2 b) spongioz 20 ADET chips qreft 30 cc Grup l08l Adr I Toplam: posterior VERTEBRA ENSTRUMANTASYON sistemi (pedikijl KONNEKTO No Mal / Hizmet Cinsi Miklarr Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat I a) poliaksiyel 150 pedikiil vidasr ADET 2 b) monoaksiyel 20 pediktil vidasr ADET 3 c) rod 40 ADET 4 d) konnektor 20 ADET Gru 091 Adr Toplam: KARBON TUPLU AKSTERNAL FiKSATOR S No Mal / Hizmet Cinsi Miktarl Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat a) schanz Vidasr 300 ADET 2 b) karbon 150 ADET tiibuler rod 3 c) rod-schanz 300 ADET ba[layrcr 4 d) rod-rod r50 ADET baelayrcr Grup ll0l Adr IKANULLU ViDA SETII Toplam:

4 ANATOMiK PLAKLAR igin TEKNiK $ARTNAMf, LER (r,2,3,,4,s,,6,i,8,9,,1 0,1 t,l2) GENEL $ARTLAR I. Teklif edilen iiriin Salhk Bakanhlr Trbbi Cihaz Kayrt Sistemi'nde kayrth olmahdrr 2. Hasta ve iiriin gtvenirlilini sallamak amacr ile ttim malzemelerin iizerinde kod ve lot numarast ile iiriiniin boyutsal iizelli$inin bulunmasr zorunludur. Aynca Uretici Firma Markasr ve CE Logosu tiriin iizerinde lazer ile silinmez bir qekilde yazlh olmahdrr. 3. Igtirakgi firma, uygulama Oncesinde, srrasrnda v ya sonrasrnda ortaya glkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme iizerinde bulunan lot numarasrndan hareket ederek iiriin izlenebilirliline ait kanrtlan belgelemek zorundadrr. Uriin ile ilgili herhangi bir krrrlma" kopma ya da deforme olma gibi beklenmeyen bir sorun ortaya grktr[rnda, satlcl firma bu malzemeyi akredite bir kurumda tahlil ve tetkik ettirmekle yiikiimliidiir. Bunun igin idarenrn 4. Operasyon strastnda kullanrlacak olan uygulama setleri eksiksiz olmalrdtr. Setlerin ylpranmamlg olmast ve ameliyat srrastnda gerekebilecek ilave trbbi malzemelerin (Yardrmcr cerrahi motor setleri, aplikatdrler) sallanmasr firma tarafrndan garanti edilmelidir. Uygulayrcr cerrahtn onayt setlerin giincelligi konusunda esas olmahdrr. Sarf ve el aletleri tagrma ve sterilizasyon emniyetini sallayacak qekilde, tagrma tavalarr ve set kutularr ile tedarikgi firma tarafindan hastaneye tesl im edilmelidir. 5. Ameliyata katrlarak enstriimentasyona yardrmcr olmak iizere bu konuda yetiqmig elemanr firma gtindermelidir. Bu eleman veya elemanlar talep edildili taktirde Hastane Enfeksryon Kontrol Komitesi ve Ameliyathane Koordinatdrliigii'nce verilecek e!itime katrlmak zorundadrr. 6. Igtirakgi firma, gakma takrmlannr s<ikme amagh olarak l0 yrl siireyle hastaneye getirebilecelini taahhiit etmelidir. Bu taahhiitname ilgili firmanrn antetli kagrdrna Hastanemiz Baqhekimligine hitaben yazrlmrg olmah ve ihale drq zarfi iginde verilmelidir. 7. Iqtirakgi firma her bir iirtin kalemi igin iiger adet barkodu 0rtinle birlikte teslim etmelidir. Eler iiriin steril paketler iginde ise bu barkotlann aynrslnln kutu iizerinde de yaprqtrrrlmrg olmasr gereklidir. Steril paketler iizerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri muhakkak bulunmah, iiriinler teslim tarihine gcire son bir yrl iginde paketlenmig olmaltdlr. 8. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biit0n olarak de[erlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmrnda gereksinim duyulan biit1n vida gegitlerini eksiksiz bir qekilde set olarak getirmekle yiikiimliidiirler. 9. Plak ve vidalar bir biiti.in oldulundan, her bir anatomik plak geqidi sadece kendi <izel vidalan ile kullanrlmak durumunda oldugundan, plaklar igin iartname hazrrlanmrq ancak vidalar igin ayn bir gartname haztrlanmamtgtrr. Biiylece aynca vida ahmr yaprlmayacak, faturalandrrma ve 6deme kullanrlan plak bagrna vidalar dahil olarak yaprlacaktrr. I) DISTAL LATERAL FEMUR KiLiTLi ANATOMiK PLAK VE ViDALARI TEKNiK SARTNAMESi I. Plak ve vidalar titanyum alagrm metalden iiretilmig olmalldrr. 2. Plaklar distal femur lateralinden uygulanacak gekilde dizayn edilmig olmalldrrlar. 3. Plaklann gekli femur distal lateral anatomisine ve femurun anterior elimine tam uygun olmalrdrr. 4. Plaklann sa! ve sol femurigin iki serisi olmahdrr. 5. Farkh serideki plaklar ve farkh cins vidalar cerrahi srrasrnda uygulama kolayhgr agrsrndan farklr renk kodlarr ile ayrrlmrg olmahdrrlar 6. Plaklarrn dizaynr minimal invaziv cerrahi teknile uygun olmahdrr. Plaklann proksimal u9la1, submiisk0ler plak uygularpasrnr kola,lagtrrmak i9in, yuvarlatrlmrf ve inceltilmi$ olmahdri. r^^"* (ha^/

5 7. Plaklarrn tizerinde, hem proksimal hem de distal krsrmda gegici tespit ve pozisyon ayarlamayr saglamak igin, kirschner teli delikleri bulunmalrdrr. 8. Plakfarrn distal krsmrnda en az 5 adet, krrrk tipine gdre farkh cins vidalarrn uygulanabildifi, vida deli!i bulunmahdrr. 9. Plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden kilitlive kilitsiz, kortikal ve spongioz 6zellikte olmak izere en az 4 geqit vida uygulanabilmelidir. Sette bu 6zellikte vidalar mevcut olmalrdrr. 10. Plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz kortikal 6zellikte olmak lzere en az2 gegit vida uygulanabilmelidir. Sette bu dzellikte vidalar mevcut olmahdrr. I l. Vida baqlarr plaktaki deliklerine tam olarak oturmall, uygulanmrq bir vida plak iizerinde grkrnt olugturmamalrdrr. 12. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalarr uygulamak igin, her bir vida 9e9idi igin uygun drill klavuzlarr ve sleeve' ler mevcut olmalrdrr. 13. Setteki vidalann drilleri iizerinde, vida boyunun oyma iglemi srrasrnda dosrudan dlgi.imiinti sa!layan, kalibrasyon mevcut olmahdtr. I4. Sette delici motora takrlabilen tomavida uplan bulunmalr, vidalar delici motor ile uygulanabilmelidir. 15. Plaklarrn, proksimal kortikal krsmrnda, enaz13 delile kadar boylan mevcut olmahdrr. 16. Plak ve vidalarr uygulamak igin gerekli biitijn enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlarr, kirschner telleri, tap ler, tornavidalar..) sette eksiksiz bulunmahdrr. 17. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biit0n olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plaltn kullanrmrnda gereksinim duyulan btitiin vida gegitlerini set olarak getirmekle yiikiimliidiirler 2) PROKSIMAL LATERAL TiBiA KiLiTLi ANATOMiK PLAK VE VIDALARI TEKNiK SARTNAMESi I. Plak ve vidalar titanyum alaqrm metalden iiretilmiq olmahdrr. 2. Plaklar proksimal tibia lateralinden uygulanacak qekilde dizayn edilmiq olmahdrrlar. 3. Plaklann qekli tibia proksimal lateral anatomisine tam uygun olmahdrr. 4. Plaklarrn sap ve sol tibia igin iki serisi olmalrdrr. 5. Farkh serideki plaklar ve farkh cins vidalar cerahi srrasrnda uygulama kolayhgr agrsrndan farkh renk kodlarr ile ayrrlmrq olmahdrrlar. 6. Plaklarrn dizaynr minimal invaziv cerrahi teknile uygun olmahdrr. Plaklarrn distal uglarr, submiiskiiler plak uygulamastnr kolaylagtrrmak igin, yuvarlatlmrg ve inceltilmiq olmaldrr. 7. Plaklarn iizerinde, hem proksimal hem de distal krsrrnda, gegici tespit ve pozisyon ayarlamayt saglamak i9in, kirschner teli delikleri bulunmahdrr 8. Plaklarrn proksimal metafizer krsmrnda en az 5 adet, krrrk tipine gdre farkh cins vidalann uygulanabildigi, vida deli!i bulunmahdrr. 9. Plaklarrn proksimal metafizer krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz, kortikal ve spongioz 6zellikte olmak uzere en az 4 geqit vida uygulanabilmelidir. Sette bu 6zellikte vidalar mevcut olmalrdrr. 10. Plaklarrn distal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz kortikal 6zellikte olmak iizere en az2 gegit vida uygulanabilmelidir. Sette bu dzellikte vidalar rnevcut olmahdrr. I l. Vida baqlan plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrq bir vida plak iizerinde grkrntl olusturmamalrdrr, l2- Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalan uygulamak igin, her bir vida geqidi igin uygun drill klavuzlan ve sleeve' ler mevcut olmalrdrr. 13. Setteki vidalann drilleri iizerinde, vida boyunun oyma ielemi srrasrnda dofrudan dlgiimiinii sallayan, kalibrasyon mevcutlolmahdrr.,tr&r4 t't

6 14. Sette delici motora takrlabilen tornavida uelan bulunmah. vidalar delici motor ile uygulanabilmelidir. 15. Plaklann, distal kortikal krsrmda, en az I I delile kadar boylan mevcut olmahdrr. 16. Plak ve vidalan uygulamak igin gerekli biitiin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlan, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar..) sette eksiksiz bulunmalrdrr. 17. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmrnda gereksinim duyulan biitln vida geqitlerini set olarak getirmekle yiik0mliidiider 3) PROKSiMAL POSTEROMEDiAL TiBiA KiLiTLi ANATOMiK PLAK VE ViDALARI TEKNiK SARTNAMESi L z. 3. ^ 5. Plak ve vidalar titanyum alagrm metalden iiretilmie olmahdrr. Plaklar proksimal tibia posteromedialinden uygulanacak gekilde ve kompleks tibia proksimal bdlge krrrklarrnda posteromedial destek sallamak tzere dizayn edilmiq olmahdrrlar. Plaklarrn gekli tibia proksimal postertomedial anatomisine tam uygun olmahdlr. Plaklarrn sag ve sol olmak iizere iki serisi olmalrdrr. Farkh serideki plaklar ve farkh cins vidalar cerrahi srrasrnda uygulama kolayhgr agtstndan farkh renk kodlan ile ayrrlmrq olmahdrrlar 6. Plaklarrn en az iki boy segeneli olmalrdrr. 7. Pfaklarrn proksimal krsmrnda en az 2 adet, krrrk tipine gcire farkh cins vidalarrn uygulanabildi[i, vida delipi bulunmal rdrr 8. Plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz, minikortikal(3.5mm) ve minispongioz <izellikte olmak izere en az 4 geqit vida uygulanabilmelidir. Sette bu dzellikte vidalar mevcut olmalrdrr. 9. Plaklann distal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz minikortikal iizellikte olmak izere en az2 ge;it vida uygulanabilmelidir. Sette bu dzellikte vidalar mevcut olmahdrr. 10. Vida baglarr plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrg bir vida plak iizerinde grkrntr olusturmamalrdrr. I l. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalarr uygulamak igin, her bir vida ge;idi igin uygun drill klavuzlan ve sleeve ler mevcut olmalrdrr. 12. Setteki vidalann drilleri iizerinde, vida boyunun oyma iqlemi srrasrnda dolrudan dlgtimiinii sa$ayan, kalibrasyon mevcut olmahdrr. 3. Sette delici motora takrlabilen tornavida uglan bulunmalr, vidalar delici motor ile uygulanabilmelidir. 14. Plak ve vidalarr uygulamak igin gerekli bi.itiin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlan, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar..) sette eksiksiz bulunmahdrr. 15. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma pla!rn kullanrmrnda gereksinim duyulan biitiin vida gesitlerini set olarak getirmekle ytikiimliid0rler 4) DiSTAL MEDiAL TiBiA rir,irli ANATOMiK plar( ve ViDALART TEKNiK SARTNAMESi 1. Plak ve vidalar titanyum alagrm metalden iiretilmiq olmahdrr. 2. Plaklar distal tibia medialinden uygulanacak gekilde dizayn edilrnig olmahdrrlar. 3. Plaklann sekli distal medial tibia anatomisine tam olarak uvsun olmahdrr. 4. Plaklarrn sa[ ve sol tibia igin iki serisi olmalrdrr. 5. Farkh serideki plaklar ve farkh cins vidalar cerrahi srrasrnda uygulama kolayhgr agrsrndan farkh renk kodlan ile aynlmrq olmalrdtrlar. rdtr. Plaklann proksimal uglarr, mrq ve inceltilmig olmalrdlr.

7 7. Plaklarrn [izerinde, hem proksimal hem de distal krsrmda, gegici tespit ve pozisyon ayarlamayr sa$amak igin, kirschner teli delikleri bulunmahdrr. 8. Plaklarrn distal metafizer krsmrnda en az 6 adei, krrrk tipine g<ire farkh cins vidalarrn uygulanabildi!i, vida deli!i bulunmahdrr. 9. Plaklarrn distal metafizer krsmr, bu bdlgedeki yumuqak dokunun zayrflr[rna uygun qekilde, diiqiik profilli ve inceltilmiq olmahdrr. Bu bolgedeki vida deliklerinden mini (2.7 ve/veya 3.5 mm lik) kilitli ve kilitsiz vidalar uygulanabilmelidir.. Sefte bu <izellikte vidalar mevcut olmahdrr. 10. Plaklann proksimal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz kortikal cizellikte olmak izere en az2 geqit vida uygulanabilmelidir. Sette bu tjzellikte vidalar mevcut olmalrdrr. I l. Vida baglan plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrg bir vida plak 0zerinde grkrntr olu$turmamalrdrr. 12. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalan uygulamak igin, her bir vida ge9idi igin uygun drill klavuzlarr ve sleeve' ler mevcut olmahdrr. 13. Setteki vidalann drilleri tizerinde, vida boyunun oyma iglemi srrasrnda dolrudan iilgiimiinii sa!layan, kal ibrasyon mevcut olmahdrr. 14. Sette delici motora takrlabilen tomavida uglarr bulunmah, vidalar delici motor ile uygulanabilmelidir. 15. Pfaklarrn, proksimal kortikal krsmrnda, enaz14 delile kadar boylan mevcut olmalrdrr. 16. Plak ve vidalan uygulamak igin gerekli bi.itiin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlan, kirschner telleri, tap Ier, tomavidalar..) sette eksiksiz bulunmaltdtr. 17. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrstndan bir btitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma pla[rn kullanrmrnda gereksinim duyulan biitiin vida geqitlerini set olarak getirmekle yiiktimliidiirler. 5) DiSTAL ANTEROLATERAL Tini.c. xilitli ANATOMiK PLAK YE YiDALARI TEKNiK SARTNAMESi l. Plak ve vidalar titanyum alaf lm metalden iiretilmig olmalrdtr. 2. Plaklar distal tibia anterolateralinden uygulanacak gekilde dizayn edilmig olmaltdtrlar. 3. Plaklarrn gekli distal anterolateral tibia anatomisine tam olarak uygun olmalrdrr. 4. Plaklarrn sa[ ve sol tibia igin iki serisi olmalrdrr. 5. Farkh serideki plaklar ve farkh cins vidalar cerrahi srasrnda uygulama kolayhgt agtsrndan farklr renk kodlarr ile ayrrlmrg olmahdrrlar. 6. Plaklarrn dizaynr minimal invaziv cerrahi teknige uygun olmahdrr. Plaklarrn proksimal uglan, submiisk[ler plak uygulamasrnr kolaylaqtrrmak igin, yuvarlatrlmrp ve inceltilmiq olmahdrr. 7. Plaklarrn iizerinde, hem proksimal hem de distal krsrmda, gegici tespit ve pozisyon ayarlamayr sallamak i9in, kirschner teli delikleri bulunmahdrr. 8. Plaklann distal metafizer krsmrnda en az 6 adet, krnk tipine giire farkh cins vidalarrn uygulanabildili, vida deli!i bulunmahdrr. 9. Plaklann distal metafizer krsmr, bu bolgedeki yumugak dokunun zayrflrlrna uygun gekilde, diigiik profilli ve inceltilmiq olmahdrr. Bu bdlgedeki vida deliklerinden mini (2.7 velveya 3.5 mm lik) kilitli ve kilitsiz vidalar uygulanabilmelidir.. Sette bu tizellikte vidalar mevcut olmahdrr. 10. Plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz kortikal ijzellikte olmak ;jzerc en az2 gerit vida uygulanabilmelidir. Sette bu 6zellikte vidalar mevcut olmahdrr. I l. Vida baqlarr plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrg bir vida plak iizerinde grkrntr oluqturmamahdrr. 12. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalarr uygulamak igin, her bir vida gegidi igin uygun drill klavuzlan ve sleeve' ler mevcut olmalrdrr. 13. Setteki vidalarrn drilleri iizerinde, vida boyunun oyma iqlemi strasrnda dolrudan dlgiimiinii sa!layan, kalibrasyon mevcut o tb

8 14. Sette delici motora takrlabilen tomavida uplarr bulunmalr, vidalar delici motor ile uygulanabilmelidir. 15. Plaklann, proksimal kortikal krsmrnda, enaz l4 delige kadar boylarr mevcut olmahdrr. 16. Plak ve vidalarr uygulamak igin gerekli biittin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlarr, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar..) sette eksiksiz bulunmahdrr. 17. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmrnda gereksinim duyulan biitiin vida gegitlerini set olarak getirmekle yiikiimliidtirler. 6) PROKSiMAL HUMERUS KiLiTLi ANAT0MiK PLAK VE ViDALARI TEKNiK $ARTNAMESi l. Plaklar ve vidalar paslanmaz gelik veya titanyum alagrm malzemeden iiretilmig olabilir. 2. Plaklar proksimal humerus lateralinden uygulanacak gekilde dizayn edilmiq olmahdrrlar. 3. Plaklann anatomik gekli proksimal humerus anatomisine tam olarak uyumlu olmahdrr. 4. Plaklarrn sa! ve sol humerus igin iki serisi olmahdrr. 5. Plaklarrn dizaynr minimal invaziv cerrahi teknile uygun olmahdrr. Plaklarrn distal uglarr, submiiskiiler plak uygulamasrnr kolaylaqtrrmak i9in, yuvarlatrlmrq ve inceltilmiq olmahdrr. 6. Plaklarrn iizerinde, gegici tespit ve pozisyon ayarlamayr sallamak igin, kirschner teli delikleri bulunmahdrr. 7. Plaklarrn proksimal krsmrnda rotator cufftamiri amacryla 6zel siittir delikleri olmahdrr. 8. Plaklarrn proksimal baq ktsmt, yumuqak doku irritasyonunu ve stkrgma sendromunu engelleyecek qekilde qekilde, diiqiik profilli ve inceltilmiq olmahdrr. Bu b0lgedeki vida deliklerinden mini (3.5 ve/ veya 4.0 mm lik) kilitli vidalar uygulanabilmelidir.. Sette bu 6zell ikte vidalar mevcut olmalldrr. 9. Plaklann proksimal krsmrnda humerus bagrna farkh agrlarda vida gdndermeye olanak sallayan en az 6 adet kilitli vida delili bulunmahdrr. Plaklann, proksimal krsmrndaki kilitli vidalan dolru agrda gdndermeyi sallayan, bir klavuz sistemi bulunmaltdtr. 10. Plaklarrn distal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz kortikal <izellikte olmak iizere en az 2 gegit vida uygulanabilmelidir. Sette bu Ozellikte vidalar mevcut olmaltdtr. I L Vida baglarr plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrg bir vida plak iizerinde grkrntr olusturmamahdtr. 12. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalarr uygulamak igin, her bir vida getidi igin uygun drill klavuzlan ve sleeve' ler mevcut olmaltdtr. 13. Setteki vidalann drilleri iizerinde, vida boyunun oyma iqlemi srrasrnda do[rudan iilgiimiinii sa!layan, kal ibrasyon mevcut olmaltdtr. 14. Sette delici motora takllabilen tomavida uglarr bulunmalt, vidalar delici motor ile uygulanabilmelidir. 15. Plaklarrn, distal kortikal krsmrnda, en az l0 delile kadar boylarr mevcut olmaltdtr. 16. Plak ve vidalan uygulamak igin gerekli biitiin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlan, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar) sette eksiksiz bulunmaltdrr. 17. Plak ve vidalar 0retim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmrnda gereksinim duyulan vida gegitlerini set olarak getirmekle yikiimliidiirler 7) DiSTAL HUMERUS MEDiAL VE LATERAL TiIiTIi.N.I,TOMiK PLAK VE vida SETi TEKNiK $ARTNAMESi Ird^e,r*l I. Plaklar ve vidalar titanyum alagrm malzemeden iiretilmiq olmahdrr. 2. Plaklar distal humerusun eklem i9i ve pargah krnklarrnrn gift plaklama teknili ile tedavisinde kullanrma uygun olarak tasarlanmrq olmalrdrrlar. 3. Medial olak. distal humerus uygulanmah ve plalrn gekli distal humerus medial ^'"''"//;- uyumlu rdrr,

9 A 5. o. ' t Lateral plak, distal humerus lateraline veya posterolateraline uygulanacak qekilde iiretilmiq olmahdrr. Heriki durumda da plalrm qekli uygulandrlr bdlge anatomisi ile tam olarak uyumlu olmalrdrr. Lateral plaklarrn sag ve sol humerus igin iki serisi olmahdrr. Plaklarrn dizaynr minimal invaziv cerrahitekni!e uygun olmahdrr. Plaklarrn proksimal uglan, submiiskiiler plak uygulamasrnr kolaylaetrrmak i9in, yuvarlatrlmrg ve inceltilmig olmahdrr. Medial plaklann alt yiizeyi tiibiiler yaprda olmalr ve bu sayede kemik-plak temas sallamlr!r ve dttnmeye kargr direng artrrrlmrs olmalrdrr. Medial ve lateral plaklann distal krsmr, diigiik profilli ve inceltilmig olmalrdrr. Bu b<ilgedeki vida def iklerinden mini (2.7 velveya 3.0 mm lik) kilitli vidalar uygulanabilmelidir.. Sette bu iizellikte vidalar mevcut olmaltdrr. Medial ve lateral plaklarrn distal krsmrnda farkh agrlarda vida gdndermeye olanak sallayan en az3 adet kilitli vida delili bulunmahdrr. Sette plaklann distal krsmrndaki kilitli vidalan dolru agrda gdndermeyi sa[layan bir hedefleme aparatl mevcut olmaltdtr. Medial ve lateral plaklann proksimal krsmrndaki vida deliklerinden 3.5 mm kilitli ve kilitsiz kortikal dzellikte olmak iizere en az2 geqit vida uygulanabilmelidir. Sette bu ozellikte vidalar mevcut olmalrdrr. Medial ve lateral plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden en az biri kilitsiz vidalar ile dinamik kompresyon yaprlabilmesine uygun yaptda olmahdrr. Medial ve lateral plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden en az biri uzunlamastna yerlegmig kaydrrma delifi dzelli[inde olmah ve bu delik iizerinden plalrn ileri geri kaydrnlmastna ve kompresyon yaprlmastna olanak tantmaltdtr. Vida baqlarr plaktaki deliklerine tam olarak oturmalr, uygulanmrg bir vida plak iizerinde gtktntl olugturmamalrdtr. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalarr uygulamak igin, her bir vida geqidi igin uygun drill klavuzlarr ve sleeve' ler mevcut olmaltdtr. Setteki vidalann drilleri fizerinde, vida boyunun oyma iglemi strastnda dolrudan dlgiimiinii sallayan, kalibrasyon mevcut olmahdrr. Mediaf pfaklarrn, proksimal kortikal krsmrnda, en a:z l3 delile kadar boylan mevcut olmahdrr. 17. Lateral plaklann proksimal kortikal krsmrnda, en az 14delile kadar boylarr mevcut olmalrdrr. 18. Plak ve vidalarr uygulamak igin gerekli biiti.in enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlarr, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar) sette eksiksiz bulunmaltdtr. 19. Medial, lateral plaklar ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agtsrndan bir biiti.in olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma pla!rn kullanrmrnda gereksinim duyulan vida 9e;itlerini set olarak getirmekle yiikiimliidtirler 8) OLEKRANON KiLiTLi ANATOMiK PLAK VE ViDALARI TEKNiK $ARTNAMES, t\, ll,[1$.ur,u\ l. Plaklar ve vidalar titanyum alagtm malzemeden iiretilmig olmahdrr. 2. Plaklarrn anatomik qekli proksimal ulnave ulna qaft anatomisine tam olarak uyumlu olmahdrr. 3. Plaklarrn sa! ve sol ulna igin iki serisi olmahdlr. 4. Plaklann proksimal bag krsmr di.igiik profilli ve inceltilmiq olmahdrr. Bu b6lgedeki vida deliklerinden mint (2.7 velveya 3.5 mm lik) kilitli ve kilitsiz vidalar uygulanabilmelidir.. Sette bu tizellikte vidalar mevcut olmahdrr. 5. Plaklann distal gaft krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz 3.5 mm kortikal iizellikte olmak iizere en az2 gegit vida uygulanabilmelidir. Sette bu cizellikte vidalar mevcut olrnalrdrr. 6. Plaklarrn distal gaft krsmrndaki vida deliklerinden biri uzunlamasrna yerleqmiq kaydrrma delili qeklinde olmah ve bu delik iiryri plalrn ileri geri kaydrnlmasrna olanak tanrmalrdrr.

10 Plaklarrn distal qaft krsmrndaki vida deliklerinden en az 1 tanesi kombinasyon delipi 6zelli!inde olmah ve bu delik iizerinden dinamik kompresyon yaprlmasrna olanak tanrmahdrr. olmahdrr. Vida baglarr plaktaki deliklerine tam olarak oturmalr, uygulanmrg bir vida plak iizerinde grkrntr olugturmamalrdrr. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalan uygulamak i9in, her bir vida gegidi igin uygun drill klavuzlan ve sleeve' ler mevcut olmalrdrr. i0. Setteki vidalann drilleri iizerinde, vida boyunun oyma i$lemi srrasrnda dolrudan Olgijmi.ini.i saglayan, kalibrasyon mevcut olmahdrr. il. 12. Plakfarrn, distaf qaft krsmrnda en az 12 deliip kadar boylarr mevcut olmalrdrr. Plak ve vidalan uygulamak igin gerekli biitiin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlan, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar) sette eksiksiz bulunmahdrr. 13. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmrnda gereksinim duyulan vida geqitlerini set olarak getirmekle yiikiimliidiirler 9) DoRSAL DiSTAL RADiUS KiLiTLi ANATOMiT pi.i.t vn ViDALARI TEKNiK $ARTNAMESi I. Plaklar ve vidalar titanyum alagrm malzemeden iiretilmig olmahdrr. 2. Plaklarrn anatomik gekli dorsal distal radius anatomisine tam olarak uyumlu olmaltdrr. 3. Plaklarrn dorsal yiizeyi tendon irritasyonunu azaltmak amacryla konveks olmahdrr. 4. Plaklar sa! ve sol olmak iizere iki seri olmahdrr. 5. Plaklarrn iizerinde, hem proksimal hem de distal krsrmda, gegici tespit ve pozisyon ayarlamayr saglamak i9in, kirschner teli delikleri bulunmahdrr. 6. Plak ve vidalar, yumuqak doku ve tendon irritasyonunu engellemek amactyla, d0giik profilli olmahdrr. 7. Plaklarrn distal metafizer krsmrnda en az 6 kilitli vidadelili bulunmahdrr. Bu bdlgedeki vida deliklerinden mini (2.3mm veya 2.4mm veya 2.7 mm ) kilitli vidalar uygulanabilmelidir. Sette bu <izellikte vidalar mevcut olmaltdrr. 8. Plaklarrn, distal metafizer krsmrndaki kilitli vidalan do[ru agrda gdndermeyi sallayan, bir klavuz sistemi bulunmahdrr. 9. Plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve kilitsiz (2.7 mm ve/veya 3.5) mm kortikal iizellikte olmak iizere en az 2 geqit vida uygulanabilmelidir. Sette bu tjzellikte vidalar mevcut olmaltdtr. 10. Plaklarrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden biri uzunlamastna yerleqmig kaydrrma deli!i geklinde olmah ve bu delik iizerinden plalrn ileri geri kaydrnlmasrna olanak tanrmalrdrr. I l. Plaklarrn proksimal krsmrnrn en az 3 boy segenegi olmahdrr. 12. Vida baglan plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrq bir vida plak iizerinde grkrntr olusturmamahdrr. 13. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalarr uygulamak igin, her bir vida geqidi igin uygun drill klavuzlan ve sleeve' ler mevcut olmalrdrr. 14. Setteki vidalann drilleri iizerinde, vida boyunun oyma iqlemi srrasrnda dolrudan dlgiimi.inii sallayan. kalibrasyon mevcut olmahdrr. 15. Plak ve vidalan uygulamak igin gerekli biitiin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlarr, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar) sette eksiksiz bulunmahdrr. 16. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak dcficrlendirilecektir. Tedarikgi firma pla!rn kullanrmrnda gereksinim duyulan vida ge$itlerini set olarak setirmekle viikiimliidt.irler I.,d"t"t,,(

11 l0) volar DisrAL RADius rilirli lnlton4ix pr,.q,x vn vinal.lnr rrxxix glnrnllmsi l. Plaklar ve vidalar titanyum alagrm malzemeden iiretilmig olmahdrr 2. Plaklarrn anatomik gekli volar distal radius ile tam olarak uyumlu olmahdrr. 3. Plaklar sa! ve sol olmak iizere iki seri olmalrdrr. 4. Plak ve vidalar, yumugak doku ve tendon irritasyonunu engellemek amacryla, di.ig0k profilli olmalrdrr. 5. Plaklann iizerinde, hem proksimal hem de distal krsrmda, gegici tespit ve pozisyon ayarlamayr sa!lamak igin, kirschner teli delikleri bulunmahdrr. 6. Pfaklann distal metafizer krsmtnda en M7 kilitli vida delili bulunmahdrr. Plaklarrn distal metafizer krsmrndaki bu vida delikleri proksimal ve distal srra olmak iizere iki srra halinde yerleqtirilmiq olmahdrr. Bu vida deliklerinin en az iki tanesinin yerlegimleri ve vida gdnderme agrlan, radial stiloid ve lunat fossa fragmanlannrn tespiti igin, <izel olarak dizayn edilmiq olmahdrr. 7. Plaklarrn distal metafizer krsmrndaki vida deliklerinden mini (2.3mm veya 2.4mm veyaz.1 mm ) kilitli vidalar uygulanabilmelidir. Sette bu dzellikte vidalar mevcut olmahdrr. 8. Plaklarrn, distal metafizer krsmrndaki kilitlividalan do[ru agrda g<indermeyi sallayan, bir klavuz sistemi bulunmaltdtr. 9. Plakf arrn proksimal krsmrndaki vida deliklerinden kilitli ve/veya kilitsiz (2.7 mm velveya 3.5mm) kortikal vida uygulanabilmelidir. 10. Plaklann proksimal krsmrndaki vida deliklerinden biri uzunlamastna yerleqmiq kaydrrma deli!i dzelli!inde olmah ve bu delik ijzerinden plalrn ileri geri kaydrrrlmasrna olanak tanrmaltdrr. I l. Plaklarrn proksimal krsmrnrn en az 3 boy segeneli olmaltdtr. 12. Vida baqlarr plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrg bir vida plak tizerinde gtktntr olugturmamahdrr. 13. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalarr uygulamak igin, her bir vida geqidi igin uygun drill klavuzlan ve sleeve' ler mevcut olmaltdtr. 14. Setteki vidalarrn drilleri iizerinde, vida boyunun oyma iglemi srrasrnda doerudan dlgiimiinii sallayan, kalibrasyon mevcut olmahdrr. 15. Plak ve vidalan uygulamak igin gerekli biitiin enstrumanlar ( drill ler, drill klavuzlan, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar) sette eksiksiz bulunmaltdtr. 16. Plak ve vidalar tiretim teknikleri nedeniyle uyum aglstndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma pla!rn kullanrmrnda gereksinim duyulan vida gegitlerini set olarak getirmekle yiikiimliidiirler 11) KLAViKULA KiLiTLi ANATOMiK PLAK VE ViDA SETi TEKNiK SARTNAMESi l. Plaklar ve vidalar titanyum alagrm malzemeden ilretilmig olmalrdrr. 2. Plaklann anatomik qekli klavikula anatomisi ile tam olarak uyumlu olmaltdtr. 3. Plak seti, klavikula orta gaft krrrklan igin superior ve anterior yerlegimli anatomik plaklar ve distal klavikula krnklan igin klavikula distal anatomik plagr qeklinde 3 9e9it anatomik plalr icermelidir. ^ Plaklar sa! ve sol olmak Uzere iki seri olmahdrr. 5. Plak ve vidalar, yumugak doku ve tendon irritasyonunu engellemek amactyla, diigiik profilli olmahdrr. 6. Plaklar mini (2.7 mm ve/veya 3.5 mm) kilitli ve kilitsiz vidalar uygulanabilmelidir. Sette bu 6zellikte vidalar mevcut olmaltdtr. 7. Plaklarda kombinasyon delili llilinde vida delikleri olmalt olmalt ve bu delik iizerinden olanak tanrmaltdtr.

12 8. Vida baglan plaktaki deliklerine tam olarak oturmah, uygulanmrq bir vida plak iizerinde grktntt olugturmamahdrr. 9. Sette hem kilitli hem de kilitsiz vidalan uygulamak igin, her bir vida gegidi igin uygun drill klavuzlarr ve sleeve' ler mevcut olmalrdtr. 10. Setteki vidalarrn drilleri tizerinde, vida boyunun oyma iqlemi srrasrnda do[rudan dlgtimiini.i sa!layan, kalibrasyon mevcut olmahdrr. I l. Plak ve vidalarr uygulamak igin gerekli biitiin enstrumanlar ( drilller, drill klavuzlan, kirschner telleri, tap ler, tomavidalar) sette eksiksiz bulunmaltdtr. 12. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agtstndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmtnda gereksinim duyulan vida gegitlerini set olarak getirmekle yiikiimliidiirler 12) RADiUS BA$I KiLiTLi ANATOMiK PLAK VE ViDALARI TEKNiK $ARTNAMESi I. Plaklar ve vidalar titanyum alasrm malzemeden iiretilmiq olmahdrr 2. Sistem Radius Bagr (proksimal) pargah krnklartntn tedavisi igin dizayn edilmiq olmahdrr. 3. Urun radius ba5rntn anatomik yaptstna tam uyumlu olmaltdtr. 4. Plak proksimal bdlgeye 4 ayrr vida gdnderebilmelidir. 5. Kompresyon yapmak veya plalrn seviyesini ayarlayabilmek igin iizerinde kompresyon slotu olmaltdtr. 6. Plak ve vidalarr diigiik profilli olmah ve iritasyona sebep olmamaltdrr. 7. Sistem 2.3mm yivli veya yivsiz vidalarla kullanrlabilmelidir. 8. Plaklann farkh hasta tipleri igin, dar ve geniq e[imli tipleri olmalt ayrtca her epim tipinin de uzun (9 delikli) ve krsa (7 delikli) tipleri olmalrdrr. 9. Plaklann agrh giden vidalannrn dolru konumlanmastnt sallamak igin, dolru agr ile delinmesini ve vida gdnderilmesini sa[layacak ve rdntgen rqtnlarrnda gdriinmeyen klavuz sistemi olmalrdtr. 10. Plaklar iizerinde gegici tespit yapabilmek igin K-Teli delikleri olmalrdrr. I I. Vidalarrn tamamr self-tapping u9 iizellilinde olmalrdrr.

13 b) 3.5 mm drill ucu. c) 2.5 (ve/veya2.7)mm ve 3.5 mm drill uglarr igin klavuzlar. d) Tepesi yivli vidalann uygulanmasr igin plala kilitlenebilen Ozel klavuzlar e) 3.5 mm kortikal vida igin tap f) 4.0 mm spongioz vida igin tap g) Derinlik dlgiicii h) Plak eliciler ( en az iki adet). i) Kiigiik vidalar igin tomavida 10. Titianyum kilitli 3.5 mm plak- vida seti iginde aqaltdaki malzeme kalemleri mevcut olmahdrr. a) TiTANYUM KiLiTLi 3.5 MM l/3 TUBULER PLAK 1. Plaklarrn 2 - I 0 delik ve arasr boylan olmahdrr. b) TiTANYUM l(ir,irr,i s.s n,ru DcP PLAK l. Plaklarrn 4-12 delik ve arasr boylarr mevcut olmalldlr. c) TiTANvUM KiLiTLi 3.s MM Dilz REKoNSTRiiKSiyoN rlagi l. Plaklann 6-20 delik ve arasr boylarr mevcut olmalrdrr d) TiTANYUM Kil,irri s.s MM EGRi REKoNSTRUKSiYON plagr l. Plaklarrn 6-20 delik ve arasr boylan mevcut olmahdrr e) T TANYUM ririrli J.s MM T PLAK l. Plaklarrn 3-8 delik ve arasr boylan mevcut olmalrdrr. f) 3.5 MM TiTANYUM KORTiKAL ViDA I. Vida boylanndan l0 mm 40 mm ve arasr mevcut olmahdrr. g) TITANYUM Kir,irli r.s vrlr TORTiKAL vida I. t0-40 mm ve arasr boylan mevcut olmahdrr. h) 4.0 MM TiTANYUM SPONGiOZ vida l. Vidalarrn krsmen yivli ve tamamr yivli olmak 0zere 2 tipi mevcut olmahdrr. 2. Heriki tip vida boylartndan l0-60 mm ve arasl mevcut olmahdrr. i) riranyum KiLiTLi 4.0 MM sponcioz vida L Tam yivli ve krsmi yivli geqitleri olmahdrr. 2. Heriki vida geqidinin l0-60 mm ve arasr boylarr mevcut olmalrdrr J) 4.5 MM TiTANYUM MALLEOL ViDASI l. Vida boylanndan mm ve arasr beger mm arallklar ile mevcut olmahdtr. )*N's ll'm >(

14 K) KUqi]K ViDALAR icin TiTANYUM PUL l. 3.5 mm vidalar igin 7 mm gapta ve 4.5 mm malleol vidalan igin l3 mm gapta olmahdrr. 14) TiTANYUM KiLiTLi 4.s MM PLAK vida seti TEKNiK sartnamf,si GENEL $ARTLAR l. Teklif edilen iiriin Salhk Bakanhlr Trbbi Cihaz Kayrt Sistemi'nde kayrth olmalrdrr 2. Uiiriin giivenirlilini sallamak amacr ile tijm malzemelerin [zerinde kod ve lot numarasl bulunmasr zorunludur.. 3. igtirakqi firma, uygulama <incesinde, srrasrnda veya sonrasrnda ortaya grkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme i.izerinde bulunan lot numaraslndan hareket ederek ijriin izlenebilirli!ine ait kanrtlan belgelemek zorundadrr. Uriin ile ilgili herhangi bir krrrlma, kopma ya da deforme olma gibi beklenmeyen bir sorun ortaya grktrftnda, sattcl firma bu malzemeyi akedite bir kurumda tahlil ve tetkik ettirmekle yiikiimliidiir. Bunun igin idarenin 4. Operasyon strastnda kullanllacak olan uygulama setleri eksiksiz olmalrdrr. Setlerin ylpranmamls olmast ve ameliyat srrastnda gerekebilecek ilave trbbi malzemelerin (Yardrmcr cerrahi motor setleri, aplikatdrler) sallanmasr firma tarafrndan garanti edilmelidir. Uygulayrcr cerrahtn onayt setlerin giincellili konusunda esas olmahdr. Sarf ve el aletleri taglma ve sterilizsyon emniyetini sallayacak gekilde, tagrma tavalan ve set kutularr ile tedarikci firma tarafindan hastaneye teslim edi lmelidir. 5. Ameliyata katllarak enstriimentasyona yardrmcr olmak iizere bu konuda yetigmig elemanr firma g6ndermelidir. Bu eleman veya elemanlar talep edildi[i taktirde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Ameliyathane Koordinatdrliili.i'nce verilecek egitime kattlmak zorundadrr. 6. Igtirakgi firma, gakma takrmlarrnr sdkme amagh olarak l0 yrl siireyle hastaneye getirebilecegini taahhiit etmelidir. Bu taahhiitname ilgili firmanrn antetli kalrdlna Hastanerniz Baghekimli[ine hitaben yazrlmlq olmal ve ihale drq zarfr iqinde verilmelidir. 7. Titanyum kilitli 4.5 mm plak vida seti baqlrlr altrnda belirtilmig olan btitiin malzeme kalemleri topluca tek bir setin pargalarr olarak delerlendirilmeye ahnacaktrr ve topluca tek firmadan temin edilecektir. 8. Plak ve vidalar i.iretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmtnda gereksinim duyulan biitiin vida geqitlerini eksiksiz bir gekilde set olarak getirmekle yiikiimliidiir. TEKNiK $ARTLAR I. Biittin plak ve vidalar titanyum metal malze meden iiretilmiq olmahdrr. 2. Biitiin plak ve vidalar AO standartlarrna uygun olmalrdrrlar. 3. Kilitli vidalar tepelerinde bulunan yivlerle vida deliklerine kilitlenebilmelidir. 4. Vidalar altrgen baqh veya yrldrz baqlr olabilir. 5. Hem kilitli hem de standart vr self tapping <izellille olmalrdrrlar 6. Plaklardaki vida delikleri yivli vidalarrn kilitlenebilmesine uygun yaprda olmalrdrr. F.b'"q

15 7. DCP plaklardaki biitiin vida delikleri kombinasyon deli[i i]zellifinde olmahdrr. Bu vida deliklerinin merkeze yakrn tarafi tepesi yivli vidalarrn kilitlenebilmesine uygun yaprda, merkezden uzak taraft tepesi yivsiz vidalarla dinamik kompresyon yapllabilmesine uygun yaprda olmahdlr. 8. Plaklar kilitli ve standart 4.5 mm kortikal vida, kilitli ve standart 6.5 mm spongioz vida kullanrmrna uygun olmalldlr. 9. Plak vida implantlannln uygulanmasr igin implant seti iginde en azlndan agaptdaki enstrumanlar mevcut olmalrdrr. a) 3.2 mm drill ucu. b) 4.5 mm drill ucu. c) 3.2 ve 34.5 mm drill uglan igin klavuzlar. d) Tepesi yivli vidalarrn uygulanmasr igin plala kilitlenebilen 6zel klavuzlar e) 4.5 mm kortikal vida igin tap f) 6.5 mm spongioz vida igin tap g) Derinlik <ilgiicii h.1 Plak eficiler i) B0ytik vidalar igin tornavida 10. Titianyum kilitli 3.5 mm plak- vida seti iginde aqalrdaki malzeme kalemleri mevcut olmahdrr. a) TiTANYUM rilirli 4.5 MM DAR DCp PLAK I. Plaklann 4 - l 6 delik ve arasr boylarr mevcut olmalrdrr. b) TiTANyUM ril-irli 4.s MM GENi$ DCp plak I. Plaklann 4-18 delik ve arasr boylan mevcut olmahdrr. c) TiTANYUM KiLiTLi 4.5 MM T PLAK l. Plaklarrn 3-8 delik ve arasr boylan mevcut olmahdrr. d) 4.5 MM T TANYUM KORTiKAL ViDA l. Vida boylanndan l4 mm mm arasr mevcut olmahdrr E) 6.5 MM T TANYUM SPONGiOZ ViDA l. Vidalarrn l6 mm yivli, 32 mm yivli ve tam yivli olmak iizere 3 tipi mevcut olmahdrr. 2. Tam yivli vidalarda 20 mm - I 1 0 rnm ve arasr, 32 mm yivli vidalarda 45 mm - l6 mm yivli vidalarda 30 mm - I. l4-120 mm ve arasl mevcut olmalrdrr. f) TiTANyUM rilirli l.s MM KORTIKAL vida 50 mm ve arasl boylan mevcut olmahdrr g) T TANYUM KiLiTLi 6.s r\rm sponcioz vion l. l4-50 mm ve arasr boylarr mevcut olmalrdrr. 2. Vidalann l6 mm yivli,32 mm yivli ve tam yivli olmak i.izere 3 tipi mevcut olmahdrr. 3. Tam yivli vidalarda 20 mm - I I 0 mm ve arasl, 32 mm yivli vidalarda 45 mm - l6 mm yivli vidalarda 30 mm mm ve arasr mevcut olmahdrr. I 50 mm ve arast, 50 mm ve arasr, [ds"4

16 h) BOYTIK ViDALAR iqin TiTANYUM PUL. l3 mm gapta olmahdlr. ls) 3.s MM QELiK PLAK ViO,{ Snri rnxnix S.Anrx,c,Mrsi Gf,Nf,L SARTLAR I. Teklif edilen iir0n Salhk Bakanh[r Trbbi Cihaz Kayrt Sistemi'nde kayrth olmahdrr 2. Uiir0n giivenirlilini sallamak amacr ile tiim malzemelerin iizerinde kod ve lot numarasl bulunmast zorunludur. 3. Iqtirakgi firma, uygulama dncesinde, srrasrnda veya sonrasrnda ortaya grkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme iizerinde bulunan lot numarasrndan hareket ederek i.iriin izlenebilirlifine ait kanttlarr belgelemek zorundadrr. Uriin ile ilgili herhangi bir krrrlma, kopma ya da deforme olma gibi beklenmeyen bir sorun ortaya glktlgtnda, satrcl firma bu malzemeyi akredite bir kurumda tahlil ve tetkik ettirmekle yiikiimliidiir. Bunun iqin idarenin 4. Operasyon strastnda kullanrlacak olan uygulama setleri eksiksiz olmahdrr. Setlerin ytpranmamtq olmast ve ameliyat strastnda gerekebilecek ilave trbbi malzemelerin (Yardrmcr cerrahi motor setleri, aplikatdrler) sallanmasr firma tarafindan garanti edilmelidir. Uygulaylcr cerrahtn onayl setlerin giincelligi konusunda esas olmalrdrr. Sarf ve el aletleri tagrma ve sterilizasyon emniyetini saflayacak gekilde. tagrma tavalarr ve set kutulan ile tedarikgi firma tarafrndan hastaneye teslim edilmelidir. 5. Ameliyata katrlarak enstriimentasyona yardrmcr olmak ijzere bu konuda yetigmig elemanr firma gtindermelidir. Bu eleman veya elemanlar talep edildifi taktirde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Ameliyathane Koordinatdrli.ifii'nce verilecek elitime katrlmak zorundadrr. 6. Iqtirakgi firma, gakma takrmlannr s6kme amaglr olarak l0 ytl siireyle hastaneye getirebilecegini taahhtit etmelidir. Bu taahhiitname ilgili firmanrn antetli kaprdrna Hastanemiz Baghekimli[ine hitaben yazrlmrq olmah ve ihale drg zarfr iginde verilmelidir mm gelik plak vida seti baqhlr altrnda belirtilmig olan buttin malzeme kalemleri topluca tek bir setin pargalarr olarak delerlendirilmeye ahnacaktrr ve topluca tek firmadan temin edilecektir. 8. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir biitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmrnda gereksinim duyulan biiti.in vida gegitlerini eksiksiz bir qekilde set olarak getirmekle yiikiimliidiir. TEKNIK $ARTLAR l) Biitiin vida ve plaklar paslanmaz gelik metalden iiretilmig olmalrdrr. 2) Plak ve vidalar AO standartlanna uygun olmahdrr. 3) DCP plaklarrn kendinden kompresyon yapabilen vida delikleri olmahdrr. 4) Plaklar 3.5 mm kortikal ve 4.0 mm spongioz vidalann kullanllmasr igin uygun olmahdrr. 5) Plak vida implantlarrnrn uygulanmasr igin implant seti iginde en azrndan agalrdaki enstrumanlar mevcut olmalrd a\ 2.s Q.7lnn I r " /l '//,l -- ' u I )-(

17 b) 3.5 mm drill ucu. c) 2.5(2.7) ve 3.5 mm drill uglarr igin klavuzlar. d) 3.5 mm kortikal vida igin tap e) 4.0 mm spongioz vida igin tap f) Derinlik dlgiicii g) Plak eliciler h) Kiigiik vidalar igin tomavida 6) 3.5 mm gelik plak- vida seti iginde agalrdaki malzeme kalemleri mevcut olmahdrr. a) 3.5 MM qelik l/3 TITBIJLER PLAK l Plaklar 4- l2 delik ve arasrnda mevcut olmahdrr. b) 3.s MM qelik DCP PLAK I. Plaklar 4- l2 delik ve arasrnda mevcut olmaltdtr. c) 3.s MM eelik Diiz REKoNsTRiiKsiyoNpLAGr l. Plaklarda 6-20 delik ve araslnda mevcut olmahdrr. d) 3.5 MM qelik EGRi REKONSTRt]KSIYON PLAGI l. Plaklarda 6-20 delik ve arasrnda mevcut olmahdrr e) 3.s MM QELiK KORTiTGL ViDA l. Yiv gapr 3.5 mm, gdbek gapr 2.4 mm olmahdrr. Altlgen tepesi olmahdrr. 2. Vidalar selftapping olabilir veya olmayabilir. 3. Vida boylanndan l0 mm - 40 mm arasr mevcut olmahdrr. r) 4.0 MM qelik SPONGiOZ YiDA I.Yiv gapl 4.0 mm, gaft gapr 2.3 mm, giibek gapr.9 mm olmahdrr. Altrgen tepesi olmahdrr. 2. Vidalarrn krsmi yivli ve tam yivli olmak iizere 2 tipi mevcut olmahdrr. 3. Heriki tip vida boylanndan l0-60 mm ve arasr mevcut olmahdrr. g) 4.s MM CELIK MALLEOL ViDAST l. Yiv gapr 4.5 mm, gtibek gapt 3.0 mm olmaldrr. Krsmen yivli ve sivri uglu olmahdrr. Alttgen tepesi olmalrdrr. 2. Vida boylanndan mm ve arasl mevcut olmahdrrh) KilqiiK ViDALAR iqin qelik pul, l. 3.5 mm vidalar igin 7 mm gapta ve 4.5 mm malleol vidalan igin l3 mm gapta olmahdrr. //, A0*A /// I lul\,\ r*' // M^ )l J\

18 16) 4.s MM CELiK plak vio.l, srri rnxxix s.lnrxa.i{rsi GENEL $ARTLAR l. Teklif edilen iiriin Salhk Bakanhlr Trbbi Cihaz Kaylt Sistemi'nde kayrth olmahdrr 2. Uilriin gtivenirlilini sallamak amacr ile tum malzemelerin iizerinde kod ve lot numarasl bulunmasr zorunludur. 3. Iqtirakgi firma, uygulama iincesinde, srrasrnda veya sonrasrnda ortaya grkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme iizerinde bulunan lot numarasrndan hareket ederek urtin izlenebilirliline ait kanrtlarr belgelemek zorundadrr. Urijn ile ilgili herhangi bir krrrlma, kopma ya da deforme olma gibi beklenmeyen bir sorun ortaya grktrlrnda, satrcl firma bu malzemeyi akredite bir kurumda tahlil ve tetkik ettirmekle yuktimliidur. Bunun iqin idarenin 4. Operasyon slrasrnda kullanrlacak olan uygulama setleri eksiksiz olmahdlr. Setlerin ylpranmamts olmast ve ameliyat srrasrnda gerekebilecek ilave hbbi malzemelerin (Yardlmcr cerrahi motor setleri, aplikatdrler) sallanmasr firma tarafindan garanti edilmelidir. Uygulayrcr cerrahtn onayt setlerin giincellipi konusunda esas olmalrdrr. Sarf ve el aletleri tagrma ve sterilizasyon emniyetini sallayacak gekilde, taqrma tavalan ve set kutulan ile tedarikei firma tarafrndan hastaneye teslim edilmelidir. 5. Ameliyata katrlarak enstr0mentasyona yardrmcr olmak iizere bu konuda yetigmig elemanr firma g6ndermelidir. Bu eleman veya elemanlar talep edildili taktirde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Ameliyathane Koordinat0rliilii'nce verilecek elitime katllmak zorundadrr. 6. iqtirakgi firma, gakma takrmlannr s<ikme amagh olarak l0 yrl siireyle hastaneye getirebilecelini taahhiit etmelidir. Bu taahhiitname ilgili firmanrn antetli kagldrna Hastanemiz Baqhekimliline hitaben yazrlmrg olmah ve ihale dr9 zarfr iginde verilmelidir mm gelik plak vida seti baqhlr altrnda belirtilmig olan biitiin malzeme kalemleri topluca tek bir setin parqalan olarak delerlendirilmeye ahnacaktrr ve topluca tek tedarikgi firmadan temin edilecektir. 8. Plak ve vidalar iiretim teknikleri nedeniyle uyum agrsrndan bir btitiin olarak delerlendirilecektir. Tedarikgi firma plalrn kullanrmrnda gereksinim duyulan biitiin vida qeqitlerini eksiksiz bir gekilde set olarak getirmekle yiiki.imliidtir. TEKNiK SARTLAR I. Biitiin vida ve plaklar paslanmaz gelik metalden iiretilmig olmahdrr. 2. Plak ve vidalar AO standartlarrna uygun olmahdrr. 3. DCP plaklann kendinden kompresyon yapabilen vida delikleri olmahdrr. 4. Plaklar 4.5 mm kortikal ve 6.5 mm spongioz vidalarrn kullantlmasr igin uygun olmahdrr 5.Plak vida implantlannrn uygulanmasr igin implant seti iginde en azrndan aqalrdaki enstrumanlar mevcut olmalldrr. a. b. d. e. f. g. 3.2 mm drill ucu. 4.5 mm drill ucu. 3.2 ve 4.5 mm drill uglarr igin klavuzlar. 4.5 mm kortikal vida igin tap 6.5 mm spongioz vida igin tap Derinlik 6lgiicii Plak eliciler /i I t.,1 h'l [,r(\t',ru\ l/y'u') iv\tr]/s"' ' l/ ( mm gelik plak- vida seti i9i kalemleri mevcut olmahdrr.

19 A) 4.5 MM CELIK DAR DCP PLAK l. Plaklar boylarrndan 4- l4 delik ve arasr mevcut olmal:drr. b) 4.s MM qelik GENi$ DCP PLAK l. Plaklar boylarrndan 6- l4 delik ve arasr mevcut olmaldrr. c) 4.5 MM CELir( T PLAK I. Plaklar boylarrndan 3-8 delik ve arasl mevcut olmahdrr d) 4.s MM qelik KORT KAL vida l. Yiv gapr 4.5 mm, gtibek gapr 3.0 mm olmaltdrr. Altrgen tepesi olmalrdrr. 2. Vidalar selftapping olabilir veya olmayabilir. 3. Vida boylarrndan l4 mm mm arast mevcut olmahdtr e) 6.s MM qt.ik spo\gioz vida l. Yiv gapr 6.5 mm, qaft gapr 4.5 mm, gdbek gapr 3.0 mm olmaltdtr. Altrgen tepesi olmalldtr. 2. Vidalann l6 mm yivli, 32 mm yivli ve tam yivli olmak iizere 3 tipi mevcut olmaltdtr. 3. Tam yivli vidalarda 20 mm - I l0 mm ve arast, 32 mm yivli vidalarda 45 mm - l6 mm yivli vidalarda 30 mm - D BWUK ViDALAR icin qelik PUL I. l3 mm gapta olmahdtr. 120 mm ve arast mevcut olmalldlr. I 50 mm ve arast, 17) 95 DERECE KONDiLER KAMALI PLAK TEKNiK $ARTNAMESI Gf,NEL $ARTLAR l. Teklif edilen iiriin Salhk Bakanhlr Trbbi Cihaz Kayrt Sistemi'nde kayrtlt olmalrdrr 2. Utirtin giivenirlipini sallamak amacr ile tiim malzemelerin 0zerinde kod ve lot numarasl bulunmast zorunludur. 3. iqtirakgi firma" uygulama dncesinde, srrasrnda veya sonrasrnda ortaya grkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme iizerinde bulunan lot numarastndan hareket ederek i.irijn izlenebilirli[ine ait kanrtlan belgelemek zorundadrr. Uriin ile ilgili herhangi bir krnlma, kopma ya da deforme olma gibi beklenmeyen bir sorun ortaya glktlplnda, sattcl firma bu malzemeyi akredite bir kurumda tahlil ve tetkik ettirmekle y0ktmliidiir. Bunun igin idarenrn 4. Operasyon srasrnda kullanrlacak olan uygulama setleri eksiksiz olmahdrr. Setlerin ylpranmamlg olmasr ve ameliyat srrasrnda gerekebilecek ilave trbbi malzemelerin (Yardrmcr cerrahi motor setleri, aplikatdrler) sa[lanmasr firma taraftndan garanti edilmelidir. Uygulayrcr cenahrn onayr setlerin giincellili konusunda esas olmaltdtr. Sarf ve el aletleri tagrma ve -\ sterilizasyon emniyetini sallayacak gekilde, tagrma tavalan ve set kutulan ile tedarikgi firma tarafrndan hastaneye tesl im edilmelidir. 5. Ameliyata katrlarak enstriimentasyona yardtmct olmak iizere bu konuda yetiqmiq elemanr talep edildi[i taktirde Hastane Enfeksiyon firma gdndermelidir. Bu e t/ (,{garu! / /^ veya elemanlar

20 Kontrol Komitesi ve Ameliyathane Koordinat<irliigii'nce verilecek e!itime katrlmak zorundadrr. 6. iqtirakgi firma, gakma takrmlannr sdkme amagh olarak l0 yrl siireyle hastaneyc getirebilecegini taahhtit etmelidir. Bu taahhutname ilgili firmanrn antetli kalrdrna Hastanemrz Baghekimli!ine hitaben yazrlmrg olmalr ve ihale drq zarfi iginde verilmelidir. TEKNiK $ARTLAR l) implantlar paslanmaz gelik veya titanyum metalden iiretilmig olabilir. 2) Plaklann kama aqtsr 95 derece olmalrdrr. 3) Kama u profil geklinde olmahdrr. 4) Plaklarrn vida delikleri dinamik kompresyon delili dzellilinde olmahdrr. 5) Vida delikleri 4.5 mm kortikal vidalarrn kullanrmrna uygun olmahdrr. Kamaya en yakrn iki vida deli$i 6.5 mm spongioz vidalann kullanrmrna uygun olmahdrr. 6) Plaklar ile birlikte, uygun boyutta kama yol agrcr ( chisel ), plak tutucu, iiggen agr rilg0cii ve 7) 8) diirtgen agr 6lgticU getirilmelidir. Plaklann 5 - l4 delik ve arasr uzunluk seqeneli olmalrdrr Plaklann mm ve arasr blade uzunlulu segene[i olmahdrr. 18) I3O DERECE KAMALI PLAK TEKNiK $ARTNAMf,Si Gf,NEL $ARTLAR l. Teklif edilen iiriin Salhk Bakanhlr Trbbi Cihaz Kayrt Sistemi'nde kayttlt olmalrdrr 2. Uiiriin gtivenirli[ini sallamak amacr ile tiim malzemelerin iizerinde kod ve lot numarasl bulunmasr zorunludur. 3. igtirakgi firma, uygulama dncesinde, srrasrnda veya sonrastnda ortaya qrkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme tizerinde bulunan lot numarasrndan hareket ederek i.iriin izlenebilirli!ine ait kanttlan belgelemek zorundadrr. Uriin ile ilgili herhangi bir ktrrlma, kopma ya da deforme olma gibi beklenmeyen bir sorun ortaya glkttglnda, sattct firma bu malzemeyi al..redite bir kurumda tahlil ve tetkik ettirmekle ytikiimltidiir. Bunun igin idarenin 4. Operasyon srrasrnda kullanrlacak olan uygulama setleri eksiksiz olmahdlr. Setlerin yrpranmamlt olmasr ve ameliyat srrasrnda gerekebilecek ilave ttbbi malzemelerin (Yardrmcr cerrahi motor setleri, aplikatdrler) sallanmasr firma taraftndan garanti edilmelidir. Uygulayrcr cerrahrn onayr setlerin giincelligi konusunda esas olmalrdtr. Sarf ve el aletleri tagtma ve sterilizasyon emniyetini saflayacak gekilde, taqrma tavalan ve set kutula ile tedarikgi firma tarafindan hastaneye teslim edilmelidir. 5. Ameliyata katrlarak enstriimentasyona yardrmcr olmak iizere bu konuda yeti$mig elemanl firma gdndermelidir. Bu eleman veya elemanlar talep edildili taktirde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Ameliyathane Koordinatdrliigii'nce verilecek eeitime katrlmak zorundadrr. 6. iqtirakgi firma, gakma takrmlartnt sdkme amaqlr olarak l0 yrl siireyle hastaneye getirebilecegini taahhiit etmelidir. Bu taahhiitname ilgili firmanrn antetli kaeldlna Hastanemrz Baqhekimli!ine hitaben yazrlmrq olmah ve ihale drg zarfi iginde verilmelidir Tf,KNiK SARTLAR l) 2)?\ 4) implantlar paslanmaz gelik veya titanyum metalden iiretilmis olabilir. Plaklann kama agrst 130 derece olmaltdtr. Kama u profil qeklinde olmahdrr, Plaklarrn vida delikleri di kompresyon deli[i 6zelliIinde olmaltdtr. Vida delikleri 4.5 mm kortikal kullanrmrna uygun olmahdtr.. /LU\0"^q

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t r"c. s,\a;l,ll\ ll\li.\nl.lgi tr.\ I It.\\ IJ(il-(;1.: l)lt\1.1.:t lt\\t.\\ltsi,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...:,t a2l I li!rrlrnu lru/un

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Sut Miktart Birimi. ap+oro: 2 ADET AP4010. ot. Kodu : S.No : Mal / Hizmet Adt. 2sl

Sut Miktart Birimi. ap+oro: 2 ADET AP4010. ot. Kodu : S.No : Mal / Hizmet Adt. 2sl T.C. Harran [Jniversitesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02756 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: 10. GRUe 8 KALEM ortopedi ve TRVMAToLoJi servisi 22lF MALZEME ALIMI Fiq Kodu : i Fiyalar KDV Harig

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

TilT i. ADEriii. rft. @ i I taderi ; ; 4 iconrnelzer i,ader i i i STEM. rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI.

TilT i. ADEriii. rft. @ i I taderi ; ; 4 iconrnelzer i,ader i i i STEM. rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI. T.C. SACLIKBAKANLIGI rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI 21.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4 72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Sevi yalgi igin

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl'

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl' T.C. SAELIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLie i BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Say r : B. l0.4.lsm.4.'72.00.201... Konu :Teklif'e Davet 23.10.2015 \.1\rtl :...,...,,._..,, Kurumunuzun ihtiyacr olan

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI Sayr :8.r0-4.lSM.4.72.00.20t dfq\ Konu : Teklife Davet 08.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye 6

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ 1-ÜST EKSTREMİTE ÇELİK PLAK VE VİDA GRUBU MİKTAR BİRİM FİYAT 1 KILITLI CLAVICLE CELIK PLAK SOL 4,5, 6, 7, 8, 10, 12

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

'-"$$&$j. AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi

'-$$&$j. AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi Disposable ve esnek yaprda olmahdtr. Lateks ieermemelidir. Aqrzhk arkadan lastik baglamah olmast laztm. Agrzda sabitleyebilinmesini saglamak igin lastik

Detaylı

Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet

Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet T.C. SACLTK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi BASTABiPLi6i Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet 31/03/2011 Sayln Idaremizin ihtiyacr olan a;alrda cins ve miktarr yazrh (10) kalem

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

.. SAdLIK BAKANLIGI. 'l elefon : 0488 221 3065-66 Frx : 0468 221 30 68 E-posta : batmandhss@saglikgov.tr

.. SAdLIK BAKANLIGI. 'l elefon : 0488 221 3065-66 Frx : 0468 221 30 68 E-posta : batmandhss@saglikgov.tr T.C... SAdLIK BAKANLIGI 'TURKIYE KAMU HASTANELERI BiRLiCI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20l Konu : Teklile Davet Jayrn :..,...,,.,... Kurumumuzun ihtivacr olan KAMiLE CUNE$ icln

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

SAELIK BAKAIIUGT BATMAN BOLGE DEVLET HASTAi\ESI. Sayr : 8.10.4.ISM.4.72.00,20/... Konu : Teklife Davet. I 30 Derece Komea

SAELIK BAKAIIUGT BATMAN BOLGE DEVLET HASTAi\ESI. Sayr : 8.10.4.ISM.4.72.00,20/... Konu : Teklife Davet. I 30 Derece Komea T.C. SAELIK BAKAIIUGT BATMAN BOLGE DEVLET HASTAi\ESI Sayr : 8.10.4.ISM.4.72.00,20/... Konu : Teklife Davet Saym :... Kurumumuzun ihtiyacr olan GOz Servisine Malzeme Ahmr igi sahn almacaktr. Ilgilendifiniz

Detaylı

Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet

Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet T.C. SAELIK BAKANLIdI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi BASTABiPLIGi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet 01/04/2011 Sayrn... Idaremizin ihtiyacr olan aqalrda cins ve miktan yanb (14) kalem

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

05 - Er"l)t K"r"*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

05 - Erl)t Kr*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. i.:. r:illiil,i].1i1.,,i,t:i!l T.C, ADANA VALiLiGi Il Saghk MiidUrliigii Sayr : 77090304. S attnalma / 1 43 Konu: Teklif Formu 12 /05 /2015 _ TEKLIF FORMU Mtdiirliigiimiize bafh Ydnetim Hizmetleri $ube

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii. TEKLiF FORMU. 2 Adet. t0 Adet. l0 Adet

'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii. TEKLiF FORMU. 2 Adet. t0 Adet. l0 Adet (, + :!-'.a-!ar :: il: rli,rir:rill 'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii Sayr: l6182509.sahnalma / 8! Konu: Teklif Formu l.8.t.o.3tzorc TEKLiF FORMU. Mndnrliigiitriize balh idari ve Mali iqler $ube

Detaylı

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr.

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr. T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. ;AiMAN ;6LGE DEVLET HASTANESI 12.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4.72'00'201 "" Konu :Teklife Davet Saytn :...'..' Kurumumuzun ihtiyacr olan Tevfik

Detaylı

Teklif Numarası İşin adı.. Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /..

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

"o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM - 4'\ sayf i u) Konu : Yakla{rk Maliyet T.C. ADANA VALiLIEi Il Saghk Miidurltlu YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUEssEsEsiNE., ADANA l!1..i4-.rzor+ Mudtirltgiimtziin ihtiyaq olan a$agrda cinsi, miktan ve dzellikleri

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi SUT Kodu KATETER BALON ANrioPLAsri 0,14 SABiT POLiMERLi UZUN SURE iiac SALINIMLI srent rbxnir SanrNa'lrnsi IiruqLi-*f amilyasrndanolup;zotaralimusolmahdrr'

Detaylı

(s,) t"l Ruptiy" Mukin".i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq

(s,) tl Ruptiy Mukin.i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq t (s,) i {;.!i.r(.iirk E.ij('::r,i.(i! Sayr : 77090304. Satmalma / $1 ( Konu: Teklif Formu T.C. ADANA VALiLiGi Il Saghk Miidrirltifri.!k.. r.l!.. rzoq TEKLIF FORMU Miidtirliiliimiiz ve Mr.idiirliigiimiize

Detaylı

: lexlrt utnm tryal-l$rn I anatnl

: lexlrt utnm tryal-l$rn I anatnl T.C. SAELK BAKAI{LIGI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATINALMA KOMISYON BA$KANLIGI i?.1,, i;lhx'bx;1 " ",,o1!6 Lb u.07.2011 Sayrn : Kurumumuzun ihtiyao olan Uroloji servisi igin anieliyat malzemesi almr

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN B6LGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan HASTANENTN MUHTELIF SERVISLERINDE

Detaylı

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir.

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. GENEL HUKUMLER l-)listedeki malzemelerin ttimtinde 'f.c. Safhk Bakanh[r ruhsatr veya onayr veyahut

Detaylı

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif)

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif) KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM ISN ADI TAX-H : 30.03.2015 : TURKiYE ilaq VE TIBBI CiHM KURTJMU : Kurumumuz Araliz ve Ko rol Laboratuvan Drire BatkadrEmm; lhriyacr ola.d Pipet ucu ve Cam Siie (Malzeme)

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

":?: Not: l-) Teklifler krsma agrk olup, delerlendirme en diigiik fiyat esasrna g<ire yaprlacakhr. (TL)

:?: Not: l-) Teklifler krsma agrk olup, delerlendirme en diigiik fiyat esasrna g<ire yaprlacakhr. (TL) I(r *il$l!tr $r!ki;ntrilr T.C. ADANAVALiLiCi 11 Sa[hk Miidiirliilii Sayt Konu :77090304-3 : Yaklagrk Maliyet YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM.MUESSESESiNE Miidiirlii$iimiiziin ihtiyacl olan aqalrda cinsi, miktan

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

BİR ORTOPEDİST NE İSTER? Ortopedi Firmaları 21.09.2012 ORTOPEDİ GİRİŞİMLERİ VE ÖDÜNÇ MALZEME KULLANIMI. Total Kalça Protezi ORTOPEDİDE

BİR ORTOPEDİST NE İSTER? Ortopedi Firmaları 21.09.2012 ORTOPEDİ GİRİŞİMLERİ VE ÖDÜNÇ MALZEME KULLANIMI. Total Kalça Protezi ORTOPEDİDE 21.09.2012 BİR ORTOPEDİST NE İSTER? Hastaya ve hastalığa en uygun iyi sonuç verecek kendisinin kolayca uygulayabileceği (bilgi- deneyim), gerek[ğinde diğer yönteme (sabitleme- protez / içten - dıştan sabitleme)

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi .I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si Sa)' : B.l0.4.lSN1.l 72 00 201 Konu : lckliic [)arct 09.04.2015 Kurumunruzun ihliyaor olan qocuk Cenahi

Detaylı

r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l

r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l T.C. SACLIK BAKANLIGI TI RKI} f KAM( HASTAIIELERi BiRLIGI BATVA\ BOLCE DE\ LET H{STA\ESi r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l rr, I.tlife Daver 06.01.2015 Kurumumuzun ihtiyact olan ir \ hariq tiyat tcklifinizi en

Detaylı

Say. b6f Konu : Yaklagrk Maliyet.

Say. b6f Konu : Yaklagrk Maliyet. Say. b6f Konu : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLiGi Hatk Safl{r Mfidfirlfi!fl YAKLA$rK MALiYETE ESAS FORM ADANA 213 MUESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin rvruuur r ublrlrluztrll ihtiyacr rfltryaor olan oran

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET T.C. SAdLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELsni sinl,igi BATMAN solcb DEVLET unsrnxnsi Sayr : ll.l0.4.lsm.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan SITO LICE iqin KARDIYOLOJI IVIALZ.ALIMI

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si

T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si Ibrle Kodu : l{78 SAI'I: lionli : Yaklas* Maliyer 'ltspili 29 2.0t2 Sal'I :... HastanemiziIil] iya'ianndanaiagldacinsi\ mikayazlholatma zemeler4734sayll

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet.

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet. Sayl Konu, q1) : Teklif ADANA Halk SaEhi TEKLI 'ALiLiGi MiidiirliiIii FORMU ADANA,/.9 A Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan a5alrda cinsi, miktan ve Kamu ihale Kanunun 22/dmaddesi gereli dosrudan temin

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

-izou HALl,kauguk esaslt

-izou HALl,kauguk esaslt TEKN K SARTNA -izou HALl,kauguk esaslt kahnlrklarda 50.000 volta lzeme olmialrdrr.elektrik 100 koruma sa[layrcr,gegitli koruma

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0,

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0, oro (0,5-10110 MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/100-1000m1 PiPe ETI tler iqin) 1. 2. 3. 4. Pipetler surekli piston vuruglu ve ayarlanabilir hacimli olacakttr. pipeler ergonomik dizayna sahip olmalr

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

ihtivac Listesi : l ekil brnm tlyat - lgtn tamaml 28t03D0ll Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 Agz bakm kiti 150 Adet Teklif Bagvuru Yeri

ihtivac Listesi : l ekil brnm tlyat - lgtn tamaml 28t03D0ll Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 Agz bakm kiti 150 Adet Teklif Bagvuru Yeri T,C. SACLIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi BA$TABiPLiGI Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 28t03D0ll Konu : Teklife Davet Saym:... Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacr olan (8) kalem Yogun

Detaylı

1l-, lll,li'i,'ilnlril,:1ll''i, ": ': " " ' ' n'' r r(

1l-, lll,li'i,'ilnlril,:1ll''i, : ':   ' ' n'' r r( Srrir \o: 0011: H0nu: T(klit \lcktul'rr i'ul"-,',i,o' i5i'l,'iitl' 't o' "n'\r \r '/r 111 11 r\1r Fi5 Kodu : l',.,r "li rlr\ l,.i'- ''''- ri" l :\l '/r'r ''"rr'' \l"r ''''r:' rr rrr"rlrl" l(lrrlil r'irrj;r

Detaylı

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi T.C. SACLIK BAI(ANLIEI TIJRKIYE KAMU HASTANILERi BiRLiEi BATMAN BOLGE Df,VLf,T HASTANESi!.r\r : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ L., rr Lr l'eklife Davet Kurumumu/un rhlilacr olan SALIH A 1,.r,. ll\,ar teklifinizi

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

t!;w Ogrr$m Oolrvlbl i9 ige gegerek yiiksekliti .. o Ayak uzunlulu ( a9* iken ) En fazla 230 cm 2. Uggen ayafrn dlgiileri:

t!;w Ogrr$m Oolrvlbl i9 ige gegerek yiiksekliti .. o Ayak uzunlulu ( a9* iken ) En fazla 230 cm 2. Uggen ayafrn dlgiileri: I)KURTARMA AMAQLI TRiPOT ViNC SETI TEKNiK $ARTNAMESi A- Konu: Bu gartname Elitim Hizmeflerinin daha etkin yikiittitnesi adrna satrn ahnacak olan Kurtarma Amaqh Tripot Ving Seti teknik iizellikleri muayene

Detaylı

HIRDAVAT MAIZEMESI ATIMI TEKNiK $ARTNAMESI

HIRDAVAT MAIZEMESI ATIMI TEKNiK $ARTNAMESI 1-2- T.C. SAELIK BAKANLIEI runriv s KAM u I-IASTANELpR xuruvt u Bursa Kamu llastaneleri Birlifi Genel Sekreterlifli 9_q1la-A[f1ue Di$ Sagl'g' Has HIRDAVAT MAIZEMESI ATIMI TEKNiK $ARTNAMESI Mini Ktiresel

Detaylı

il Sa[hk Miidiirli.igii

il Sa[hk Miidiirli.igii I (j Srqlrk lljl(,j,rllr)r T.C. ADANA VALiLiGi il Sa[hk Miidiirli.igii Sayr:770903 0 Satrnalma / 143 Konu: Teklif Formu 12 I 05 /20t5 TEKLIF FORMU. MtidltrlLigiimiize bagh Ycinetim Hizmetleri $ube Mtidiirliigri,

Detaylı

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l Dayrn :... Kurumumuzun ihtiyacl olan Hastane iqin trbbi sarf malzeme alrmr i;i satn alrnacaktlr. Ilgilendiginiz

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan MUSTAFA AKSOY iqn KARDiYOLOJi MALZ

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

l(' flir \(. t isflsi

l(' flir \(. t isflsi l(' \ \a;t.tt t! \hi \\l.t(;l ri'rki\ It K.\\ l.\st \\tt l.ri BiRliCi B.\ r \r,\\ Bol.(;r r,l:\ l.t.i ll.\s r,\l\llsl S.\r rj {) I lsnl I --r r)l)lll 05 06 2015 firrirrdl/irfrlrr\,i!,:l.r:r'1)/sl R',1\!\l)f

Detaylı

Lq L 6. Teklifiur0. l) T kliizrrflan firltla tarafnda bizzat verileackta. Sar : B.r0.4.rsM.4.?2.00. l LAMEL 24X60 20000 ADET

Lq L 6. Teklifiur0. l) T kliizrrflan firltla tarafnda bizzat verileackta. Sar : B.r0.4.rsM.4.?2.00. l LAMEL 24X60 20000 ADET Sar : B.r0.4.rsM.4.?2.00 ^, Lq L 6 Konu : T klif Dar t Sayrn :... T,C. SAELIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET IIASTANf,Si SATINALMA KOMISYON BA$KANLIEI 14.06.2011 Kurunumuzun ihtiyacr olatr Paloloji binmi

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIGI TiiRKiYE KAMU HAsrAnolnni ninligi BATMAN ndlcn DEvLET HASTANESI. isrivlc LisrEsi. Birimi

T.C. SAdLIK BAKANLIGI TiiRKiYE KAMU HAsrAnolnni ninligi BATMAN ndlcn DEvLET HASTANESI. isrivlc LisrEsi. Birimi T.C. SAdLIK BAKANLIGI TiiRKiYE KAMU HAsrAnolnni ninligi BATMAN ndlcn DEvLET HASTANESI \ayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 5a-vln Kurumumuzun ihrryacr olan ADEM qinar iein ortopedi MALZ ALIMI

Detaylı

(rakamla),... rexilr MEKTUBU. ...ytl.'na (yazryta) bedel kargrhlrnda,

(rakamla),... rexilr MEKTUBU. ...ytl.'na (yazryta) bedel kargrhlrnda, T.C BARTTN ir- 6zel lolnesi TARTMSAL xlzuerun muounlugu rexilr MEKTUBU ldaremizce Toprak Tahlil Laboratuannda kullanrlacak olan ekde verilen teknik gartnamede ozellikleri ve Olguleri belirtilen tezgahlar

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

C o. I. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

C o. I. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği O RTO PEDİ İH A L ESİ T E K N İK ŞARTNAM ESİ M RI UYUMLU Ç E L İK PLA K VİDA SİST EM LER İ GENEL

Detaylı