İngiliz Yerel Yönetimlerinde Yeni Kent Solu'nun Yükselişi ve Sonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İngiliz Yerel Yönetimlerinde Yeni Kent Solu'nun Yükselişi ve Sonu"

Transkript

1 İngiliz Yerel Yönetimlerinde Yeni Kent Solu'nun Yükselişi ve Sonu Muhammet Kösecik İngiltere'de, İkinci Dünya Savaşından 1970'lerin sonlarına kadar, merkeziyerel yönetim ilişkileri oldukça dengeli ve. problemsiz bir dönem yaşamıştır. Yasaların açıkça kendilerine verdiği hizmetleri yerine getirme yetkisine ve sorumiuluğuna sahip olan, yasaların doğrudan kendilerine vermediği hiç bir işlevde yetki ve sorumluluğu bulunmayan yerel yönetimler, i İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ekonomik kalkınma döneminde kapsamı genişleyen kamu hizmetlerinin (eğitim, sosyal hizmetler, konut, sağlık yardımı, v.b.) temel sağlayıcıları olmuşlar, kendilerini yerel kamu hizmetlerin İ sunmaya odaklamışlardır. Kapsamı genişleyen yerel hizmetlerin finansmanı için, merkezi hükümet yerel yönetimlere gereken ölçüde mali yardım sağlamış, yerel yönetim harcamaları 1970'lerin ortalarına kadar artan bir seyir takip etmiştir. Bu dönemde, yerel yönetimler politikası apolitik bir niteliğe sahip olmuş, yerel yönetimlerin yaklaşık yarıya yakını siyasi partilerin kontrolü dışında kalarak bağımsız yerel politikacılar tarafından kontrol edilmiş, yerel yönetimlerin bağımsızların veya her hangi bir siyasi partinin kontrolünde olması seçimler üzerine ve seçimler sonrasındaki yerel yönetimlerin işleyişi üzerine önemli bir etki yapmamış, yerel yönetimler yerel hizmetleri icra eden, ancak, politik heyecana sahip olmayan kurumlar olarak çalışmışlardır. Merkezi-yerel yönetim ilişkilerinde i 970'lerin ortalarına kadar devam eden bu dengeli ve problemsiz dönem, 1979'da Margaret Thatcher liderliğindeki Muhafazakar Parti 'nin iktidara gelmesiyle sona ermiştir. Muhafa Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi. ı ingiltere'de yerel yönetim yapısı temelolarak iki kademelidir. Üst kademe, metropoliten alanlan dışında bu lunan ve büyük ölçekli planlama ve finansman gerektiren hizmetleri (stratejik planlama, eğitim, polis, itfaiye, sosyal hizmetler) sağlayan 39 County Council' dan oluşur. Alt kademe, metropoliten alanlan dışında kalan 296 District Council' dan ve Londra sınırlan içindeki 32 Borough Council' dan oluşur. Londra'daki Borough Council' lar dışındaki alt kademe yerel yönetim birimleri, yerel özellikteki hizmetleri (çevre sağlığı ve korunması, konut, planlama. çöp toplama. cadde ve sokaklann temizlenmesi ve aydınlatılması, eğlence ve boş vakit geçirme hizmetleri) sağlar. Londra'daki 32 Borough Council ise 1986'da Grealer London Council' ın diğer altı metropoliten council' la birlikte kaldınlmasından sonra polis, itfaiye ve ulaşım dışındaki butün yerel hizmetleri sağlar. Londra'da ve feshedilen diğer metropoliten alanlarda polis, itfaiye ve ulaşım hizmetleri söz konusu alanlardaki District veya Borough Council' dan atanan Uyelerden oluşan kurullar tarafından sağlanır yıllan arasında son yapılan yapısal değişiklerle bu alt ve üst kademe birimlerinin sayılannda küçük değişiklikler yapılmış, ancak yerel yönetimlerin genel yapısı ve işlevleri değişmemiştir. Bu makalede, anlatımda akıcılığı sağlamak için, council yerine yerel yönetim, councils yerine de yerel yönetimler kelimeleri kullanılacaktır. Çağdaş Yerel Yöneıimler, Ci/t J1 Sayı 4 Eki", 2002, so

2 ingiliz Yerel Yöneıimlerinde Yeni Kent Solu 89 zakar Parti hükümetinin uyguladığı yerel yönetimlerin gelir ve giderleri üzerine sıkı bir kontrol getiren politikalar, yerel yönetimlerin büyük bir çoğunluğu tarafından tepkiyle karşılanmış, özellikle sol-kanat İşçi Partili yerel yönetimler hükümetin politikalarına karşı keskin bir muhalefet stratejisi takip etmişlerdir. Bunun sonucu olarak merkezi-yerel yönetim ilişkileri belirgin ölçüde gerginleşmiş, ulusal politika gündeminde baş sıralarda yer tutan bir problem olmaya başlamış ve i 980'li yılların sonlarına kadar gazete ve televizyon haber manşetlerinin nadiren dışında kalan bir madde olmuştur. Merkezi-yerel yönetim ilişkilerinde daha önceki dönemde yaşanan dengeli ve problemsiz dönemin yerini gerginliğin hakim olduğu yıllara bırakmasının altında yatan temel neden, yerel yönetimlerin i 970'lerin ortalarından itibaren merkezi hükümet için ekonomik ve politik bakımıardan önem kazanmış olmasıdır. i 970'lerin ortalarına doğru tüm dünyada baş gösteren ekonomik kriz İngiltere 'yi de olumsuz etkilemiş, artan enflasyon ve sterlinin değerinin düşüşüyle baş etmek zorunda kalan zamanın İşçi Partisi hükümeti, 1976 yılında IMFden borç almak zorunda kalmış ve bu borçlanmayı takiben kamu harcamalarını kısmaya çalışmıştır. Bu genel politika, toplam kamu harcamalarının yaklaşık üçte birini gerçekleştiren yerel yönetimleri doğrudan etkilemiş, yerel yönetimlere yapılan merkezi hükümet yardımları, savaş sonrası dönemde ilk kez olmak üzere, 1976'dan itibaren azaltılmaya başlanmıştır. Bu ekonomik önem, 1979'da Muhafazakar Parti 'nin iktidara gelmesiyle daha da belirgin bir hal almıştır. Thatcher'in başbakanlığında liberal ekonomik politikalara öncelik veren, kamu harcamalarının azaltılmasına ve kamunun ekonominin her alanında, yerel yönetim hizmetleri dahil, daha az yer tutması ve özel sektörün mal ve hizmet üretiminin her alanında daha çok paya sahip olması prensibine inanan Muhafazakar Parti iktidarı, yerel yönetimlerin, toplam harcamalarını kısmaya çalışmış ve bu yönde yerel yönetimlerin gelir ve giderleri üzerine sıkı bir kontrol, bazı yerel hizmetlerin özelleştirilmesi gibi radikal politikalar uygulamaya başlamıştır. Yerel yönetimlerin geneli -ister İşçi Partisi ister Muhafazakar Parti tarafından kontrol edilsin- harcamalarını kısmaya yönelik bu politikalara muhalefet etmiş, ancak İşçi Partisi'nin sol-kanadının kontrolünde bulunan ve sayıları on beşyirmi civarında olan yerel yönetimlerin harcamalarını kısmayı reddetmesi, aksine yerel yönetimlerin geleneksel rolü dışında kendilerine yeni roller biçerek bu roller doğrultusunda harcamalarını artırmaya çalışmaları merkezi-yerel yönetim ilişkilerini gerginleştirmiştir. Yerel yönetimlerin i 970'lerin ortalarından itibaren merkezi hükümetin gözündeki politik öneminin artmasının temel nedeni ise, yerel yönetimler politikasındaki sessiz dönemin sona ermesidir. Siyasal partiler tarafından kontrol edilen yerel yönetimlerin oranı 1955'de yüzde 40, 1971'de yüzde 48 iken 1975'de yüzde 70'e, i 978'de ise yüzde 79'a çıkmıştır (Municipal Journal, 1979). Siyasi

3 90 çağdaş Yerel Yönetimler. Cilt II (4) Ekim 2002 partilerin yerel yönetimlere verdiği önemin artmaya başladığı bu dönemde, Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi 'nin kontrolündeki yerel yönetimlerde gelişen iki farkh anlayış yerel yönetimler politikasındaki sessiz dönemin sona erdiğine a çıkça işaret etmiştir. Muhafazakar Partili bazı yerel yönetimler, -başlıca Wandsworth and Southend- yerel yönetimlerin yerel hizmetleri sunmadaki monopol durumunun değişmesini savunarak bazı yerel hizmetlerin (çöp toplama, cadde ve sokakların temizliği, personel için yemek servisi v.b.) özelleştirilmesini desteklemiş, yerel hizmetlerin sağlanmasında önemli oranlarda tasarruf sağlayarak Muhafazakar Partili yerel yönetimlere örnek oluşturmuşlardır. İşçi Partili sol-kanat yerel yönetimler ise, kamu harcamalarını savunmada yerel yönetimlerin öncü rolü oynaması gerektiğine inanmış ve bu nedenle kendi harcamalarım arttırma yoluna gitmiş; yerel yönetimlerin rolünü yerel ekonomik kalkınma alanında arttırmak istemiş; marjinal ve yeterli sosyal korunmaya sahip olmayan toplumsal grupların problemlerini ortaya çıkarmaya ve onlara yönelik politikalar geliştirmeye, yerel hizmetlerin sunumunda genişlemeyi ve yerelleşmeyi sağlamaya çalışmış; yerel yönetimleri, Muhafazakar Parti hükümetine yapılması gereken ama İşçi Partisi tarafından gerektiği gibi yapılamayan keskin muhalefetin zemini olarak görmüşlerdir. Bu iki farklı anlayış sırasıyla 'Yeni Kent-Çevresi Sağı' (New Suburban Right) ve 'Yeni Kent Solu' (New Urban Left) olarak politik terminolojiye girmiştir. 2 Yeni Kent Solu'nu temsil eden solkanat İşçi Partili yerel yönetimlerin varlığı ve faaliyetleri merkez-yerel yönetim ilişkilerini önemli ölçüde gerginleştirmiş ve ulusal politik arena Thatcher hükümetiyle sol-kanat İşçi Partili yerel yönetimlerin arasında gelişen politik mücadeleye sahne olmuştur. Bu makalede işte bu gerginliğin ve politik mücadelenin analizi yapılacaktır. Yeni Kent Solu'nun Yükselişi İşçi Partisi ilk kurulduğu ı 906 yılından itibaren yerel yönetimlerde etkili olmaya başlamış, İşçi Partili yerel politikacılar ı 9 ı 9'dan itibaren Londra ve bir çok şehirdeki yerel yönetimlerde seçimleri kazanmışlar ve kendilerini 'belediye sosyalistleri' (municipal socialistsi olarak görmüşlerdir. İşçi Partili bu yerel 2 Işçi Partili sol-kanat yerel yönetimler daha çok Işçi Partisi'nin gelenekseloyunun yoaunlaşuğl Londra, Sheffield. Manchester. Liverpool gibi sanayi merkezi olan veya nüfusun ve sosyal problemlerin fazla olduğu kentlerde ortaya Çıktığı için 'Kent' (Urban) adım almıştır. Muhafazakar Parti içinde Wadsworth ve Southend gibi yerel hizmetlerin özelleştirilmesini ve yerel harcamalann kısılmasını savunan yerel yönetimler, daha çok geleneksel Ingiliz halkımn yaşadığı nofusun yoğun olmadığı küçük veya orta ölçekli kentlerde ortaya çıktığı için 'Kent-Çevresi Sağı' (Suburban) olarak. adlandınlmıştır yüzyllın başlannda ütopik sosyalistlerin etkisiyle ortaya atılan ve daha çok Sidney Webb gibi Ingiliz doşonurlerce formüle edilen Belediye Sosyalizmi doşüncesine göre. demokratik temsili yerleştirmek ve toplumsal reformlan gerçekleştirmek için çalışanlar birleşmeli ve bir belediye sosyalizmi programı takip etmelidir. Toprak sahiplerinin değil. çoğunluğun iradesine dayalı bir yerinden yönetimin kurulması, bir çok yerel hizmetlerin belediyelerde görülmesi ve temsili hükümet sisteminin uygulanması, yerel hizmetlerinin kapsamımn genişletilmesi, yerel yönetimlerin kendi kaynaklanna sahip olması ve geniş bir özgürlükten yararlanması izle

4 İngiliz Yere/ Yönetim/erinde Yeni Kent So/u 9\ yönetimler, yerel halka konut, okul ve eğlence merkezleri inşa etmeye, yeterli konut, eğitim, sosyal ve ulaşım hizmetleri sağlamaya çalışmışlardır (Stoker, ı 99 i: 44). ı 930'lann sonlanna kadar olan dönemde kendilerini belediye sosyalizminin temsilcileri olarak gören bu yerel yönetimler başanlı olmuş, iyi koşullara sahip yeterli konut sağlamış, yerel halka sosyal yardımlar ve hizmetler sunmuş, örneğin doğum öncesi ve sonrası dönemlerde annelere ve çocuklara sosyal hizmetler sağlamış, eğitim imkanlarını iyileştirmeye çalışarak çocukların eğitimi için daha fazla para harcamışlardır (Gyford, 1985: 5). Ancak savaş sonrası dönemde, özellikle 1 950'lerde İşçi Partili yerel yönetimler giderek ideolojik hedeflerinden uzaklaşmış, kendilerini konut problemine ve planlamaya odaklamış, ancak bu alanlarda da başansız olmaya başlamışlardır. Örneğin, konut politikasındaki başansızlık, halkı çok-katlı apartmanlarda yaşamak zorunda bırakmış, konut yapımına elverişli arazileri atıl durumda bırakmış; bunun sonucu olarak iç içe yaşamakta olan topluluklar birbirinden kopmuş, İşçi Partili yerel yönetimlerle yerel halk arasındaki ilişkiler zayıflamaya başlamıştır. Buna paralel olarak, İşçi Partili yerel yönetimler hizmetlerin sunumunda giderek içe kapanmış ve yerel halkın görüşlerine nadiren başvurulur olmuş, sonuç olarak belediye sosyalistleri yerine, pragmatik düşünen yerel yönetimler haline gelmişlerdir (Lansley, vd., 1989: 2-3). İşçi Partili yerel yönetimlerde bu gelişmeler olurken, ilk kez 1945 yılında çoğunluk hükümetini kurmuş ve 1974 yılına kadar sadece on iki yıl ( ve ) hükümette kalabilmiş İşçi Partisi içinde sol-kanadının yerel yönetimlere karşı ilgisi artmaya başlamıştır. Kapitalist sistemden sosyalist sisteme değişimini sağlamayı amaçlayan ve ekonominin genel kontrolünün merkezi planlamaya dayalı kamu sektörünün elinde olmasına öncelikli prensip olarak inanan, bundan dolayı ulusal politikada güçlü olmayı asıl hedef olarak gören İşçi Partisİ'nİn sol kanadı için yerel yönetimler ve yerel yönetim politikası 1970'lerin ortalarına kadar ikincil öneme sahip olmuştur. Yerel hizmetleri yerine getirirken gerekli olan aynntılar üzerinde yoğunlaşma ve yerel yönetimlerdeki yönetim sorunlarıyla uğraşma gereği, yerel yönetimlerin önündeki yapısal ve hukuksal sınırlamalar, İşçi Partisi'nin sol- kanadı için yerel yönetimleri cazip kılmayan unsurlar olmuştur (Seyd, 1987: 138). Ken Livingstone'nun sözleri İşçi Partisi'nin sol kanadının yerel yönetimlere olan bu yaklaşımını vurgulamaktadır: "Yerel yönetimler, yaşlı beyaz adamın genel yönetim komitesine gelmesinden ve çöp toplama işi hakkında konuşmasından daha fazla bir anlam taşıyor gözükmemekteydi." (Boddy ve Fudge, 1984: 263) İşçi Partisi 'nin sol-kanadının yerel yönetimlere olan ilgisi, 1970'lerin başlanndan itibaren değişik nedenlerle artmıştır. İlk olarak, yerel yönetimlerin harnecek bir belediye sosyalizminin temel özellikleri olmahdır. Bknz. R. Keleş ve F. Yavuz, Yerel Yönetim/er, Turhan Kitabevi, 2. baskı, Ankara 1989, s. 6-7

5 92 Çağdaş Yerel Yönetimler. Ci/t J J (4) Ekim 2002 camalarını kısmak 1979' dan itibaren İşçi Parti' sinin ve Muhafazakar Parti 'nin ekonomik politikaları açısından önemli bir hedef olmuştur. i döneminde İşçi Partisi, merkezden yapılan yardımları azaltmaya başlamış,i 979'dan sonra da Muhafazakar Parti yerel yönetimlerin harcamalarını kısma hedefini radikal politikalarla sağlamaya çalıştığı zaman, kamu harcamalarının ekonominin genel yapısı içinde önemli bir yer tutmasını savunan İşçi Partisi'nin sol-kanadı, yerel yönetimlerin harcamalarını savunmak zorunda kalmış, dolayısıyla yerel yönetimlere olan ilgisi artmıştır (Seyd, 1987: 138). İkinci olarak, İşçi Partisi 'nin sağ ve sol eğilimi içinde yer alan milletvekilleri arasındaki, partiye karşı sorumluluklarının düzenlenmesi, milletvekillerinin yeniden adaylığa seçilmesinde takip edilen yöntemler konularındaki tartışmalar yerel yönetimler alanına yansımıştır. Yerel meclislere seçilecek üyelerin ilk kez belirlenmesi veya yeniden adaylığının kabul edilmesi, partinin yerel yönetimlerdeki liderlerinin seçilmesi, yerel seçimlerdeki bildirgelerin belirlenmesi partinin sol ve sağ kanadı arasında önemli tartışmalar yaratmış, dolayısıyla İşçi Partisi'nin sol kanadının ilgisi yerel yönetimlere kaymıştır (Seyd, ı 987: 138). Üçüncü olarak,i 960' ların sonlarından itibaren, sol eğilimli gruplardan veya marjinal toplumsal kesimlerden bir çok kişi İşçi Partisi'nin listelerinden yerel meclislere seçilmeye başlanmıştır. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu sendikalardan, özellikle beyaz-yakalı ların sendikalarından veya o yıllarda yaygın olan kampanyalarda veya gösterilerde, örneğin Güney Afrika'daki ırkçılığa karşı hareket, Nazi Karşıtlığı Ligi, Şili Dayanışması gibi hareketler ve kadın, eşcinsel veya zenci hareketlerinde aktif olan kişiler arasından gelmekteydi. Bunlara ek olarak, Trotsky'ci Militan Eğilimi, Uluslararası Marksist Grup gibi Marksizm' den etkilenen bazı gruplar içinde yer almış kişiler arasından da fark edilir ölçüde İşçi Partisİ'nin sahip olduğu yerel yönetimlerde meclis üyeliklerine seçilenler vardı. Bu 'yeni tip' meclis üyeleri çok geçmeden İşçi Partisi'nin yavaş, heyecansız, politik amaçlardan uzak, hizmetlere yoğunlaşan yapısından sıkıimışlar, yerel yönetimlere politik güç ve heyecan katmak için kendileri gibi düşünen sol eğilimli genç üyeleri partiye katmaya ve yapılan ara veya normal seçimlerde meclis üyeliklerine seçtirmeye başladılar (Lansley, vd., 1989: 8). 1970'lerin ortalarından itibaren İşçi Partisi listelerinden yerel yönetimlere giren bu yeni kuşak yerel politikacılar, Londra'da ve Londra'nın alt yerel yönetim birimlerinin önemli bir kısmında (Camden, Hackney, Islington, Lambeth, Southwark, Lewisham, Haringey, Greenwich, Brent, Hammersmith, Ealing and Waltham Forest), Liverpool, Manchester ve Sheffield'da kontrolü ele geçirdiler ve 'Yeni Kent Solu' olarak adlandınldılar. Dördüncü olarak, Marksizm'in kapitalist devlete İlişkin fikirleri, bazı kitaplar, örneğin Cockburn'un 1977'deki The Loeal State (Yerel Devlet) ve London Edinburg Weekend Review Group'un 1979'daki In and Against the State (Dev

6 Ingiliz Yerel Yönetimlerinde Yeni Kent Solu 93 letin İçinde ve [Devlete] Karşı) aracılığıyla yerel yönetimler açısından yorumlanmış ve İşçi Parti'sinin sol-kanadının yerel yönetimlere ilgi duymasına neden olmuştur. Bu çalışmalar, İşçi Partili yerel yönetimleri kapitalist sistemin bir parçası olarak çalışmakla suçlamış, İşçi Partili yerel yönetimleri sendikalar ve hizmetleri kullanan yerel halkla birlik olarak yerel yönetimlerin işleyişindeki kapahlığa karşı muhalefet etmeye çağırmış, yerel hizmetleri sunma metotlarını ve yerel kaynakları değiştirmeye teşvik etmiştir (Lansley, vd., 1989: 8). Yeni Kent Solu'nun Politikaları Yeni Kent Solu 'nu temsil eden yerel yönetimlerin genelolarak üç temel amacı olmuştur: (1) yerel yönetimlerin gelirleri ve giderlerini kısmaya yönelik politikalara karşı yerel yönetimlerin harcamalarını savunmak; (2) yerel yönetimlerin rolünü artırmak ve yerel hizmetlerin sunumunda genişlemeyi ve yerelleşmeyi sağlamak; (3) yerel yönetimleri, Muhafazakar Parti hükümetine karşı yapılması gereken ancak İşçi Partisi tarafından yeteri kadar yapılamayan keskin muhalefetin zemini olarak kullanmak. Gelir ve Giderlerin Savunulması Kamu harcamalarını, dolayısıyla yerel yönetim harcamalarını azaltmayı 1979 genel seçim bildirgesinin ana hedeflerinden biri olarak açıklayan Muhafazakar Parti, seçimleri kazanmasından itibaren yerel yönetimlere merkezden yapılan mali yardımları azaltmaya çalışmış, yılarında çıkardığı yasalarla her bir yerel yönetim birimi için harcama hedefleri saptamış, bu hedefler aşıldığı takdirde yapılan yardımları kısmıştır. Böylece, yerel yönetimlerin yıllardır sahip oldukları kendi harcamalarını belirleme ve gerektiği kadar mali yardım alabilme geleneği de sona ermiştir (1980' de merkezden yapılan mali yardımlar toplamı yüzde 60 iken, giderek bu oran düşmeye başlamış 1990'larda yüzde 47'ye kadar inmiştir). Yerel yönetimlerin çoğunluğu merkezden yapılan yardımlardaki azalmadan şikayetçi olmuş, Yeni Kent Solu'nu temsil eden yerel yönetimler, gelirlerindeki azalmayı telafi etmek için, yıl içinde yerel vergileri arttırma yoluna gitmiş, dolayısıyla yerel yönetimlerin toplam harcamaları artma eğilimini sürdürmüştür, arası toplam yerel harcamalar nominal olarak yüzde 12, reelolarak yüzde 5.5 artmıştır (HMSO, 1990). Bunun üzerine 1984'de çıkarılan Yasa (Rates Act), yerel yönetimlerden sorumlu olan bakana (Environment Secretary) yerel yönetimlerin koyma ve toplama hakkına sahip oldukları yerel vergilere bir üst sınır (rate-capping) getirme yetkisi vermiştir. Temmuz 1984'de bu yetki kullanılarak onsekiz yerel yönetimin yerel vergilerine üst sınır getirilmiştir (DoE, 1984). İlan edilen listedeki onaltı yerel yönetim, Yeni Kent Solu'nu temsil eden yerel yönetimlerdi. Bu kısıtlamaya maruz kalan Yeni Kent Solu'nun temsilcisi yerel yönetimler, bu politikaya karşı, Temmuz 1984'den Temmuz 1985'e kadar sürecek olan bir muhalefet kampanyası başlattılar. Baş-

7 94 Çağdaş Yerel Yönelimler, Ci/ı / / (4) Ekim 2002 langıçta, kampanyanın içinde olan yerel yönetimler iki alternatif belirlediler: gelecek mali yıl için yerel vergi belirleyip ilan etmeyi reddetmek veya bile bile a çık bütçe hazırlamak. Kampanyanın içindeki yerel yönetimler bir yandan düzenli olarak toplanıp kararlılıklarını gösterirlerken, bir yandan da kendi birimlerinde yerel yönetim birimini, yerel halkı ve yerel yönetim çalışanlarını kapsayan yerel kampanyalar başlattılar. 6 Mart 1985'de Londra'da kişinin katıldığı gösteri, ulusal politik gündemi etkilemesi açısından, bu kampanyaların en etkili olanıydı. Kasım 1984'e doğru yerel yönetimler alternatifleri teke indirdiler ve gelecek mali yıl için vergi belirleyip ilan etmeyi reddetme yolunu seçtiler (Blunkett ve Jackson, 1987: 167). Görünürdeki bu birlikteliğin arkasında, kampanyanın kaderine etki yapacak faktörler, vergilerin saptanması ve ilan edilmesi için verilen yasal sürenin sonu yaklaştıkça etkili olmaya başladı. Kampanyadaki yerel yönetimlerin politikacıları arasında takip edilen nihai amaç bakımından ayrılık baş gösterdi, kimi politikacılar son ana kadar hükümeti kararından vazgeçmeye zorlamak ve hükümetin imajını zedelemek, ancak yerel vergilerin belirlenip ilan edilmesi için gereken süreyi kasıtlı olarak geçirmemek ve dolayısıyla üyeliklerinin düşürülmesine fırsat vermemek için yasal süre içinde vergilerini belirleyip ilan etmek isterken, aşırı-sol kimliğe sahip olan Lambeth'in lideri Ted Knight ve Liverpool'un lideri Derek Hatton, ne pahasına olursa olsun vergi belirleme ve saptama işini yasal süre geç se bile reddetmeyi amaçlıyordu. 1980'lerin başlarından itibaren yerel yönetimlerde başarılı olan ve giderek sayılarını artıran merkez ve merkez-sağ eğiliminde olan İşçi Partisi'nin sahip olduğu yerel yönetimler ve İşçi Partisi'nin merkez yönetimi İşçi Partisi'nin imajını zedelediği ve bir sonraki seçimlerdeki şanslarını olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle kampanyaya destek vermediler. Muhafazakar Parti hükümeti çıkarmış olduğu yasanın arkasında taviz vermeden durdu, kampanyadaki liderlerin oturup kendileriyle uzlaşma isteklerini reddetti. Bu koşullar altında, 5 Haziran 1985'e kadar, Yeni Kent Solu içinde daha radikal liderlerin kontrolünde olan Liverpool ve Lambeth yerel yönetimleri dışındaki yerel yönetimler vergilerini ilan ettiler. Liverpool ve Lambeth Temmuz 1985'de vergilerini ilan etmelerine rağmen yasal süreyi geçirdikleri i çin denetçi kurum (District Auditors) tarafından cezalandırıldı ve bu yerel yönetimlerin bütün seçilmiş politikacıların üyelikleri feshedildi, bu üyeler para cezalarına çarptırıldı ve beş yıl süreyle kamu görevi yapmaktan men edildiler. Kampanya böylece başarısızlıkla sonuçlanmış oldu (Blunkett ve Jackson, ı 987: 18 ı ı 86; Stoker, ı 99 ı: 172). Hükümet, yerel yönetim harcamalarını kısma amacının bir yansıması olarak, Londra'da ı 963 'de kurulan metropoliten yerel yönetim birimi (Greater London Council) ve ı 974'de diğer metropoliten alanlarda (Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle Liverpool ve Sheffield) kurulan metropoliten yerel yö

8 ingiliz Yerel Yönelimlerinde Yeni Kenl Solu 95 netimleri, 1985 yılında çıkarılan bir yasayla, 1986' dan itibaren geçerli olmak üzere, feshedilmiştir. Hükümet, bu yerel yönetimlerin harcamalarının önemli oranda artma eğiliminde olduğunu, bu yerel yönetimler tarafından yapılan hizmetlerin aslında metropoliten alanlarındaki alt yerel yönetimlerce daha etkin ve verimli sağlanabileceğini ve bu yerel yönetimlerin işlevlerinin çok fazla olmadığını ileri sürerek bu politikayı haklı çıkarmaya çalışmıştır. Ancak, yapılan a kademik çalışmalar, bu metropoliten birimlerin harcamalarının diğer yerel yönetimlerin harcamalanyla kıyaslandığında yüksek olmadığını, metropoliten yerel yönetimlerin sorumlu olduklan hizmetleri sağlamadaki başarısının yine diğer yerel yönetimlerle kıyaslandığında yeterli olduğunu ortaya koymuştur (Coopers and Lybrand Associates, 1984: 7-11). Muhafazakar Parti'nin aslında politik gerekçelerle bu metropoliten yönetimleri kaldırdığı, söz konusu yedi metropoliten yönetimin hepsinin 1981 'deki seçimlerde İşçi Partisi'nin kontrolüne girdiği ve giderek Yeni Kent Solu'nun bu yönetimlerde kontrolü ele geçirdiği, bu yönetimlerin, özellikle Londra' daki metropoliten yönetimin, aşırı-sol eğiliminin ve hükümete açık muhalefetinin hükümeti ve özellikle Thatcher'i rahatsız ettiği ve dolayısıyla asıl hedefin önemli görülen politik rakipleri saf dışı bırakmak olduğu yoğun bir biçimde tartışılmıştır (Flynn, vd., 1985: 11; Forrester, vd., 1985: 63; Lansley, vd., 1989: 47; Hammer, 1984: 12). Metropoliten yönetimler, özellikle Londra Metropoliten Yönetimi, kendilerini kaldıran yasa Parlamento aşamasındayken ses getiren bir muhalefet kampanyası başlattılar, yerel halkın çoğunluğunun desteğini yanına aldılar, ancak bu kampanya kararlı olan hükümeti geri adım attıracak kadar etkili olamadı. Yerel Yönetimlerin Rolünü Artırmak ve Yerel Hizmetlerin Sunumunda Genişlemeyi ve Yerelleşmeyi Sağlamak Yeni Kent Solu, yerel yönetimlerin rolünün, merkezi hükümet tarafından standartları ve mali sınırlan saptanan yerel hizmetlerin yerine getirilmesi işiyle sınırlı kalmaması gerektiğine inanmaktaydı. Yenİ Kent Solu'na göre yerel yönetimler (a) marjinal grupların (ırkçılıktan mağdur olan zenciler ve Asyalılar, eşcinseller) ve toplumda yeterli sosyal korunmaya sahip olmayan kesimlerin (kadınlar, tek-ebeveynler, evsizler, engelliler) problemleriyle ilgilenmeli ve onların durumlarını iyileştirici politikalar uygulamalıydı; (b) yerel ekonomik kalkınma için yardım sağlamalı ve yeni projeler üretmeliydi; (c) sadece yerel hizmetleri sunan icracı kurumlar olmamalı, ülkenin politik sorunları hakkında ve önemli görülen başka politik konularda düşüncelerini açıklayan, etkinlikler düzenleyen birimler olmalıydı. Yeni Kent Solu aynı zamanda yerel yönetim hizmetlerinin sunumunda yenilikler (hizmetlerin kapsamında genişleme, hizmetlerin yönetiminde ve sunumunda yerelleşme) yapılması gereğine inanmaktaydı.

9 96 çağdaş Yerel Yönetimler. Cilt J J (4) Ekim 2002 Yeni Kent Solu, zencilerin ve Asyahların yerel yönetim hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilmesi ve yerel yönetim kadrolarında eşit olarak iş bulabilmesi için 'ırk eşitliği' politikası takip etmiştir. Buna göre, eleman alımı için ilan verme, elemanları seçme ve elemanların yükselmesiyle ilgili kurallar zencilerin önündeki engelleri kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmiş, eleman alımı ilanları öncelikle zencilere hitap eden gazetelere verilmiş, eleman alımı görüşmeleri 'ırkçılık danışmanı' kişilerce yapılmaya başlanmıştır. Yeni Kent Solu'nu temsil eden yerel yönetimlerin bazıları (Brent, Newham ve Bradford v.s.) giderek artan 'ırkçı taciz' problemine karşı yeni planlar geliştirmiş, yerel yönetime ait konutlarda ırkçı tacizde bulunanlara karşı sert önlemler (örneğin konuttan çıkarma) uygulamaya başlamış, zenci ve Asyalıların haklarını korumalarına yönelik mevcut hukuki mevzuatı kendi dillerine çevirmiş, meydana gelen bütün ırkçı eylemleri kaydederek polisin üzerine ırkçılık konusunda daha etkin tedbirler alması için baskı yapmıştır. Bazı yerel yönetimler, ilk ve orta okula giden zenci çocukların başarısızlık düzeyinin ciddiyeti üzerine, müfredatta var olan beyaz ve Avrupa kültürü vurgusunu azaltmaya çalışmış, Afrika tarihine ve kültürüne de yer verilmesini sağlamıştır. Bazı yerel yönetimler daha çok zenci öğretmen işe almaya başlamış, öğretmen sendikalarıyla ırkçılık-karşıtı olmalarına yönelik bildirgeler imzalamış, okullardan ırkçılığı simgeleyen yayınlar kaldırılmış, o kulların yönetiminde görevalan anne-babaların arasına daha çok zenci annebaba girmesini sağlamaya çalışmıştır (Lansley, vd., 1989: ). Eşcinsellerin haklarını korumak ve onların yararına faaliyetler yapmak Yeni Kent Solu'nun marjinal kesimlere yönelik takip ettiği önemli bir politika olmuştur. Londra Metropoliten Yönetimi (The Greater London Council) fesbian ve gay'lerin haklarını korumaya yönelik telefon tavsiye, polis izleme ve işe girme hakları servisi gibi servislere 1 milyon sterlin yardım yapmış, eşcinsellerin haklarını koruma ve problemlerine çözümler üretmek için bir çalışma grubu, Gay Working Party, kurarak Yeni Kent Solu içinde bu politika alanında öncü olmuştur. Eşcinsellere yönelik politikalar genelolarak Yeni Kent Solu'nun Londra' daki yönetimlerinde revaçta olmuş, Camden, Islington, Ealing ve Lambeth fes bian ve gay çalışma grupları kurmuş, işe girmede eşcinsellere karşı yapılan ayrımcılığı sona erdirmeye yönelik çalışmış, mahkemelerde sanık veya davalı durumunda olan gay veya fes b iyen 1eri desteklemiş, okullardaki fesbiyen ve gay personel ve öğrencilere karşı olan ayrımcılığı önlemeye çalışmış, eşcinseller i çin özel merkezler, community centres, kurmaya çalışmıştır (Lansley, vd., 1989: ). Kadınların haklarını korumak ve problemlerine yönelik çözümler üretmek başta Londra Metropoliten Yönetimi olmak üzere Yeni Kent Solu'nu temsil e den yönetimlerin takip ettiği bir politika olmuştur. Londra Metropoliten Yönetimi, kadınlar için işe girmede ve hizmetlerden yararlanmada eşit haklar politi

10 Ingiliz Yerel Yönetimlerinde Yeni Kent Solu 97 kası takip etmiş, buna yönelik bir kadınlar komitesi kurmuş ve bu komiteye ö nemli para yardımı yapmıştır. Diğer yerel yönetimler de buna benzer kadınlar komitesi kurmuşlardır. Kurulan bu komiteler işe eleman alma, işte yükselme, eleman alımı ilanı, annelik ve annelik döneminde işten ayrılma konularında kadınların haklarını korumaya ve onların sorunlarını çözmeye yönelik yeni çalışma prensipleri geliştirmiştir. Bu komiteler yerel hizmetlerin sunumunu denetlemeye, kadınların ihtiyaçlarını gidermede başarısız olan hizmetleri incelemeye çalışmış, bazı hizmetlerde önemli eksiklikler bulmuştur. Örneğin tek-annelerin yerel yönetim konutlarında, tercih edilmeyen kötü konutlara yerleştirildiğini ortaya çıkarmış, yerel yönetim otobüslerinin çalıştığı hatların ve durakların, kadınların güvenliği açısından yeniden düzenlenmesi ve daha aydınlık alt geçitlerin inşa edilmesi gerektiğini ilgili yerel yönetim birimlerine bildirmiştir. Bu komiteler ayrıca yerel kadın gruplarına ve derneklerine mali yardımda bulunmuştur (Lansley, vd., 1989: ). Yerel ekonomik kalkınma için planlama ve yardım sağlama, Yeni Kent Solu'nun diğer bir önemli faaliyet alanı olmuştur. Yeni Kent Solu içindeki yerel yönetimler, ekonomik komiteler ve birimler kurarak yerel firmalara mali yardımda bulunmayı, yeni girişimleri düşük vergi ve teşviklerle desteklemeyi, işsizleri yeni iş imkanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim kursları düzenlemeyi, boş durumda olup sanayinin kullanımı için uygun olan arazilerin düzenlemesini yapmayı ve firmaların hizmetine sunmayı hedeflemiştir. Bu kuruiların en büyüğü olan Büyük Londra Girişimcilik Kurulu (Greater London Enterprise Board), yılları arasında, Londra Metropoliten Yönetimi 'nden 60 milyon sterlin almış, Londra ekonomisini canlandırmaya, yeni iş imkanları yaratmaya ve var olan iş imkanlarının kalitesini artırmaya çalışmıştır (Forrester, vd., 1985). Yeni Kent Solu içindeki yönetimler aynı zamanda yerel sendikaları desteklemiş, sendikaların kaynak bulma birimleriyle yerel işsizlerin arasında bir bağ kurulmasını sağlamış, yerel yönetimin mali kaynağından yararlanmak veya bazı hizmetlerin sunumunu ihale yoluyla almak isteyen firmalardan fırsat eşitliğine uymalarını, sendikaların tanınmasını istemişlerdir. Yeni Kent Solu, yerel yönetimleri sadece yerel hizmetleri sunan icracı kurumlar olarak değil, aynı zamanda ülkenin politik sorunları hakkında ve önemli görülen başka politik konularda düşüncelerini açıklayabilen ve etkinlikler düzenleyebilen niteliğe sahip olması gerektiğini savunmuş ve bu doğrultuda gelenekçi İngiliz toplumu için rahatsızlık verici etkinlikler de bulunmuştur. Greater London Council'ın radikal-sol eğilimli lideri Ken Livingstone Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti'yle birleşmesi için mücadele eden lra'ya (lrish Republican Army) mensup eylemcilerin açlık grevine sempati duyduğunu açıklamış, lra'nın siyasi kanadı olarak bilinen ve Kuzey İrlanda'da İrlanda Cumhuriyeti'yle nihai birleşmeye yönelik politika yapan Sinn Fein' İn lideri G.

Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez-Yerel Yönetim ilişkilerindeki Merkezileşme: Thateher Dönemi

Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez-Yerel Yönetim ilişkilerindeki Merkezileşme: Thateher Dönemi Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez-Yerel Yönetim ilişkilerindeki Merkezileşme: Thateher Dönemi Muhammet Kösecik * Birleşik Krallık'ta, Margaret Thatcher'in Muhafazakar Parti'nin lideri olarak başbakanlık

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

1980'LI YILLARDA İNGİLİZ PLANLAMA DENEYİMLERİ 1

1980'LI YILLARDA İNGİLİZ PLANLAMA DENEYİMLERİ 1 ODTU MFD 1990 (10:1-2) 75-101 1980'LI YILLARDA İNGİLİZ PLANLAMA DENEYİMLERİ 1 Ozcan ALTABAN GİRİŞ Alındı : 3.8.1992 Anahtar Sözcükler: Planlama Pratiği, Yeni Sağ Politika, Planlama Yaklaşımları, İngiliz

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Yeni Sağ ve Sosyal Devlet: Thatcher Dönemi Britanyası nda Konut Politikası

Yeni Sağ ve Sosyal Devlet: Thatcher Dönemi Britanyası nda Konut Politikası Yeni Sağ ve Sosyal Devlet: Thatcher Dönemi Britanyası nda Konut Politikası Hakan Olgun Özet: Bu çalışmada, Margaret Thatcher döneminde Britanya da uygulanan yeni sağ politikaların konut sektörü üzerindeki

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 12 EYLÜL DEN 12 HAZİRAN A SİYASİ PARTİLER ADALET VE KALKINMA

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Kısaca ABD SEÇİMLERİ

Kısaca ABD SEÇİMLERİ Kısaca ABD SEÇİMLERİ Sandık başına giden Amerikalı seçmenler çoğu kez farklı seçeneklerle karşı karşıya kalıyor. GİRİŞ Özgür ve adil bir seçim demokrasinin temel taşıdır. İktidarın barışçıl bir şekilde

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri. Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Raporu 20-24 Haziran 2012

Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri. Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Raporu 20-24 Haziran 2012 Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Raporu 20-24 Haziran 2012 Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri Karşılaş tırmalı Çalış ma Gezisi

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı