BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ **"

Transkript

1 BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** Özet Eğil, Diyarbakır a bağlı bir ilçedir. Burası, birçok medeniyet ve dine beģiklik etmiģtir. Bundan dolayı, önemli bir inanç merkezi olma özelliği taģımaktadır. Ġlçe sınırları içinde birçok tarihi kalıntı mevcuttur. Diyarbakır daki tarihi eserler içinde, Eğil Kalesi nin önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Asur Kalesi olarak adlandırılan kale ve Asur hükümdarlarına ait mezarlar, önemli eserler arasında sayılabilir. Elyesa Peygamber ve Zülkifl Peygamber in mezarlarının da burada olduğu kabul edilmektedir. Eğil de yetiģen önemli Hıristiyan ilim ve sanat adamları Ģunlardır; Eğilli Rahip Musa, Eğilli /Efesli Yuhanna, Theodoto, Ġznik Konsili ne katılan Eğil Metropoliti Adey. Eğil, Hıristiyanlar arasında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki, burası çoğu zaman episkoposluk merkezidir. Anahtar kelimeler: Eğil, Eğil Kalesi, Elyesa Peygamber, Zülkifl Peygamber, Eğilli Rahip Musa, Eğilli Yuhanna, Theodoto, Adey Abstract Eğil is a town in Diyarbakır. It is a cradle for many civilizations and religions. Hence, it bears being an important faith center. There are lots of historic works within town. It s known that Eğil Castle takes an important place among historic works in Diyarbakır. The castle called for Asur Castle and tombs belonging to Asur kings can be count within these important historic works. Tombs of Elyesa and Zülkifl Prophets are accepted being here. Monk Musa, Yuhanna, Theodoto and Archbishop Adey participated in Ġznik Council are important christian scientists and artists grown up in Eğil. Eğil has an important place for christians such that most of the time it s a central episcopacy. Key words: Eğil, Eğil Castle, Prophet Elyesa, Prophet Zülkifl, Monk Musa, Yuhanna, Theodoto, Adey. Ġnanç Merkezi Olarak Eğil Eğil, Diyarbakır a bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin kuzey batısında yer almaktadır. Dicle Nehri vadisinde kurulan ilçenin, Diyarbakır a uzaklığı 52 km dir yılı sayımına göre, ilçenin merkez nüfusu 4.730, köy ve mezraların toplam nüfusu , toplam ilçe nüfusu * Bu çalıģma, Eylül 2002 tarihleri arasında Mersin de, TÜKSEV-Kültür Bakanlığı iģbirliğinde düzenlenen, Uluslararası Türk Dünyası Ġnanç Merkezleri Kongresi ne bildiri olarak sunulmuģtur. ** Yrd.Doç.Dr.,

2 dir. Köy sayısı 24, mezra sayısı 27, mahalle sayısı 5 (Gündoğuran, YeniĢehir, Kale, Dere, Çarıkören), bucak sayısı ise 1 dir. Ġlçenin yüzölçümü 450 km 2 dir 1. Dağlık bir arazide kurulmuģ olan Eğil in kuzeyinde, Dicle ilçesi bulunmakta ve Dicle Nehri geçmektedir. Doğusunda Hani, batısında Ergani ve güneyinde ise Diyarbakır il merkezi bulunmaktadır 2. Maden ve Amini çayları, ilçe toprakları içinde birleģmekte ve Dicle Nehri ni oluģturmaktadırlar 3. Eğil, nahiye olarak 1860 yılında Palu ya, 1866 da Mamuretü-l Aziz (Elazığ) vilayetine bağlıdır tarihli salnamede, Diyarbakır ilinin idari teģkilatında, Eğil, Maden ilçesinin bucakları arasında yer almaktadır. Eğil, daha sonra Diyarbakır'ın merkez nahiyelerinden biri olmuģtur 4. Eğil, 4 Ocak 1936 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, 3197 sayılı kanunla ilçe olmuģ, ancak, 1939 yılında ilçelik Dicle ye verilmiģ ve Dicle nin adı Eğil olmuģtur. 11 yıl süren bu uygulamadan sonra, 18 Aralık 1951 günlü Resmi Gazete de yayınlanan 5851 sayılı kanunla, Diyarbakır iline bağlı Eğil ilçesinin adı Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle bucağının adı da Eğil olarak değiģtirilmek suretiyle bu karıģık durum düzeltilmiģtir de Eğil bucağı, Dicle den ayrılarak Diyarbakır merkeze bağlanmıģtır. 4 Temmuz 1987 tarih ve 3392 sayılı kanun ile Eğil, Diyarbakır ın 12. ilçesi olmuģtur 5. Ġlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Tarımda, özellikle üzüm yetiģtiriciliği yaygın olup, üzüm ürünleri (pekmez, pestil, sucuk vb.) üretimi yaygındır. Ġlçeye bağlı 6 köyde, yerli ve yabancı Ģirketler tarafından petrol çıkarılmaktadır 6. Farklı zaman dilimlerinde, değiģik inançların yaģandığı Eğil, bulunduğu coğrafi konum itibariyle her zaman önemini korumuģtur. Eğil, semavi olan ve olmayan birçok dine ev sahipliği yapması yönüyle önem taģımaktadır. Bu çalıģmada, Eğil in özellikle semavi dinlere merkezlik yapmıģ olması yönü özerinde durulacaktır. Eğil i ele alan kaynaklar ve arģiv belgeleri çok yetersizdir. Bazı dönemler için hiçbir vesika bulunmamaktadır. ÇalıĢmada, klasik ve APA tekniğinin birlikte ele alındığı, yeni ve aynı zamanda pratik olan bir referans verme tekniği kullanılmıģtır. Diyarbakır ve çevresinde, Orta Paleolitik Çağ da (M.Ö ) açık hava yerleģmelerinin olduğu, 1946 yılında, bu bölgede yapılan kazılardan anlaģılmaktadır. Daha sonraki bazı dönemlerde, insanların daha çok mağaralarda kaldıkları ve birçok aletler kullandıkları tespit edilmiģtir. Ayrıca, bu çağlarda, toplayıcılık ve avcılığın geçimi sağlamada yegane yol olduğu bilinmektedir. Diyarbakır genelinde, doğal ve yapay mağaraların toplam sayısı 3579 olarak tespit 1 (www.diyarbakir.gov.tr; Dağ,1997,54; Doğan,1996,26; Öcal,1) 2 (Doğan,1996,4; 3 (Öcal, 2001,1) 4 (www.diyarbakirweb.com/egil.htm) 5 (Akkoç,1997,44; 6 (Öcal, 2001,1)

3 3 edilmiģtir. Diyarbakır ve çevresinde olduğu gibi, Eğil deki birçok mağaranın da, OrtataĢ Çağı ndan kalmıģ olduğu anlaģılmaktadır. Yalnız, bu konuda detaylı araģtırmaların yapılmamıģ olması, bu konularda kesin ifadeler kullanılmasını engellemektedir 7. Bu yönüyle Eğil, Yukarı Mezopotamya Bölgesi ndeki yerleģim birimleri içerisinde, önemli bir inanç merkezi olarak ele alınabilir. Beysanoğlu nun eserinde, Eğil i de içine alan kuzey bölgesinin adının Sophene olduğu ifade edilmektedir. Burası, Urartular tarafından ġupani veya ġupa olarak adlandırılmıģtır. Sophene bölgesi, Tunceli nin güneyinden baģlayarak, Eğil i de içine alacak Ģekilde, idari bir anlam taģıyacak biçimde kullanılmıģtır. Bu bölgenin daha önceki adı ise ĠĢĢuva dır. ÇüngüĢ, Ergani, Maden bölgesinin kuzeyi ve kuzeybatısı, Palu, Malatya civarına kadar olan bölgeye ise Alzi adı verilmiģtir. Hititler, bu bölgeyi AlĢe olarak adlandırmıģlardır. Burada, Arkanya ve Yanari isimli iki dağın mevcut olduğu ve iki yerleģim yerinin (Urhan, Damdamuza) bulunduğu bilinmektedir. Bu Ģehirlerden Urhan, Yanari Dağı nın tepesine kurulmuģtur. Urhan Ģehrinin adı, daha sonraları Arsinia, Arkania, Argana ve Argını olarak anılmıģtır. Bunun, Ergani olduğu, dağın da Zülkifl Dağı olduğu anlaģılmaktadır 8. Eğil, M.Ö yılları arasında Subarrular, Hurriler, Mitanniler in egemenliğinde kalmıģtır. M.Ö yılları arasında Asurlular ve Urartular egemenlik kurmuģlardır. Eğil Kalesi, bu dönemlerde yapılmıģtır. Kalenin batısında, Asur krallarından IV.Tiglatpileser e ya da III.Salmanassar a ait olduğu tahmin edilen stel ve kitabe bulunmaktadır 9. Eğil bölgesinin kaynaklarda, Ġngilen veya Ġngilene; Eğil Ģehir merkezinin ise; Angel, Angl, Ġggel, Aggel, Aggilene, Encil, Gel, Agel biçiminde geçtiği görülmektedir 10. Eğil in adı, Evliya Çelebi nin Seyahatname sinde Gel biçiminde geçmektedir. Gel isminin, günümüzde bu bölgede yaģayan insanlardan bazıları tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. ġeref Han ın, ġerefname adlı eserinde, Eğil le ilgili Ģöyle bir bilgi mevcuttur: Bu Eğil, eğik bir kemer üzerine kurulmuģ sağlam bir kaledir ve o kadar yüksektir ki, ona bakan herkese, korku ve vehim hakim olur. Halkın ağzında ve dilinde dolaģan söylentiye göre, Allah ın evliyalarından biri, oradan geçerken o kemere iģaret edip, Türkçe olarak eğil demiģ, bunun üzerine kemer Allah ın izniyle eğilmiģ ve eğik bir durum almıģtır 11. Eğil de; 297 yılında Romalılar, yılları arasında Ermeniler, yılları arasında Abbasiler, 908 de Bizanslılar, yılları arasında Büyük Selçuklular, arasında Nisanoğulları, arasında Timur, arasında Akkoyunlular, (Beysanoğlu,2001; Beysanoğlu,1996,24) 8 (Beysanoğlu,1996,24) 9 (Öcal,2001,1) 10 (Beysanoğlu,1996,24; 2000 e BeĢ Kala Diyarbakır,131) 11 (Beysanoğlu,1996,24-25)

4 4 arasında Safeviler ve 1515 te de Osmanlılar hakimiyet kurmuģlardır 12. Ayrı bir yerde ise, Eğil'de sırasıyla; Asurlular, Urartular, Ermeniler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Hısn-ı Keyf Artukluları, ġam Eyyubileri, Anadolu Selçukluları, Mardin Artukluları, Safeviler ve Osmanlılar ın hakimiyet kurmuģ oldukları belirtilmektedir 13. Eğil Kalesi, Asurlular dan kalma kitabeli stelleri barındırması yönüyle değer taģımaktadır. Bu steller, Eğil Kalesi ni oluģturan yüksek ve sarp kayanın, batıya dönük yüzünde bulunmaktadır. Kale yi ayrıca, Dicle Nehri ne inen ve 177 basamaklı olan gizli geçitler önemli kılmaktadır. Asur krallarına ait olduğu tahmin edilen, birçok mağara mezar ve kaya mezarı da kale ve civarında bulunmaktadır 14. Bu, Asurlular ın yapı sanatında ve taģ oymacılığında ileri durumda oldukları gerçeğinin bir ifadesi olarak ele alınabilir 15. Eğil Kalesi nin iç kısmının, üç futbol sahası büyüklüğünde olduğu ifade edilmektedir. Burası, savaģ gibi durumlarda, on binlerce kiģiyi barındırabilecek mükemmellikte inģa edilmiģtir 16. Eğilli Yuhanna nın, Kilise Tarihi adlı eserinin ikinci cildinde, Hunlar ile Doğu Roma (Bizans) arasında geçen savaģlarda, gerek halkın ve gerekse de askerlerin Eğil Kalesi ne sığınmıģ oldukları ifade edilmektedir 17. Diyarbakır ili genelinde, Asurlulardan kalma stelli kitabelerin genel olarak; Dicle Nehri nin bir kolunu oluģturan Zebene Suyu nun kaynadığı Bırkılin / Bırkleyn Mağaraları nda ve Eğil Kalesi nde mevcut bulunduğu belirtilmektedir 18. Eğil Kalesi ndeki stelli kitabe, kalenin büyük bir bölümünü oluģturan yüksek ve sarp kayanın Batı ya dönük olan yüzüne kazınmıģtır. YaklaĢık on metre yükseklikte olan bu stelli kitabe, silik bir durumdadır ve ancak, dürbünle bakıldığında görülebilmektedir. Bu stellerle ilgili, Beysanoğlu Ģöyle bir bilgi aktarmaktadır: Stelde, Asur hükümdarlarının hep bilinen bütün kök çizgileri toparlanmıģtır. Boyundan asılı, sol el sapına konulmuģ, belden dıģarı az çıkan ve böylelikle yarı beli çizer gibi dümdüz tutulmuģ bir kılıç; uzun baģlık, büyük bir sakal, sonra o hep oyalı gibi duran giyim. Önünde bir kitabe, yüz Doğu ya dönük. Sağ elinde, ikizli bir balta tutmaktadır yılında, Eğil de araģtırmalar yapan J.G. Taylor, bu yerleģim yerinin Ġggel veya Aggel olarak adlandırıldığını belirtir. Eğil Kalesi, kayaların oyulmasıyla meydana gelen ve 177 basamaktan oluģan bir merdivenle, gizli yoldan Dicle ye bağlanır. Batı kısmında, üzerinde kalenin inģa edildiği bölüm mevcuttur. Bu bölüm, tam olarak koruma yı sağlamak için ana dağ dan 12 (Öcal,2001,1) 13 (http://arsiv.zaman.com.tr/1996/08/25/guncel/politika.html#f) 14 (Beysanoğlu,1996,24) 15 (Yıldırım,1992,49-50) 16 (Öcal,1) 17 (Beysanoğlu,1963,25; Beysanoğlu,1996,118) 18 (Beysanoğlu,1996,71) 19 (Beysanoğlu,1996,77)

5 5 ayrılmaktadır. Kayanın bir bölümü, göze batacak Ģekilde caddeye uzanır. Kayanın ön kısmında, uzun çivi yazısı ile birlikte, 6x4 ft. büyüklüğündeki mihrap üzerinde, bir Asur kralının silinmek üzere olan figürü bulunur. Yazı tamamen okunamıyorsa da, kolayca takip edilebilmektedir. Lehmann-Haupt, Eğil Kalesi nin, kaldik yapı stilinin özelliğini taģıdığını belirtir. Yapı, güvenlik nedeniyle ana dağdan ayrılmakta, ancak bu durum, kalenin su ihtiyacının karģılanmasına engel olmamaktadır 20. Kalenin, bir Kalde kralı tarafından veya bunlara komģu ya da akraba olan halkın hükümdarları (Supani-Sophene hükümdarları) tarafından yaptırıldığı da tahmin edilebilir. Eğil Kalesi nde bulunan çivi yazısının, bir kral figürü ile bulunmuģ olması, bu kral figürünün ve çivi yazının Asurlulara ait olduğunu görüģünü güçlü kılmaktadır. Çünkü, Kaldeliler, çivi yazısını hiçbir zaman figür ile birlikte kullanmamıģlardır. Marquart, kral figürünün büyük bir ihtimalle, Dicle nin kaynağındaki III.Salmanassar figürüyle aynı olduğunu ifade etmektedir. Bazı belirtiler ise, bu figürün III.Salmanassar a ait olduğu görüģünü geçersiz kılmaktadır. Figürün, IV.Tiglatpileser e ait olma ihtimali de bulunmaktadır. Bu hükümdarın da, fethettiği yerlere bu türden anıtlar yaptığı bilinmektedir. Ancak, bu hükümdarın, büyük bir katliam yaptığı ve hakimiyet sürdüğü (M.Ö.735) bölgenin, daha çok güneyde olduğu gözönüne alındığında, bu figürün, III.Salmanassar a ait olduğu yönündeki ihtimal kuvvetlenmektedir 21. M.S.350 li yıllarda, Eğil den, Harput ve Dersim e kadar olan bölge, II. ġapur olarak adlandırılan hükümdar tarafından yağma edilmiģtir. Eğil Kalesi ne girilerek, burada bulunan Ermeni ve Sup krallarının mezarları açılmıģ ve hazineleri ele geçirilmiģtir. Bu arada, hükümdar mezarlarının büyük ölçüde tahrip edildiği bilinmektedir 22. Diyarbakır (Amid), 639 tarihinde, Ġslam orduları tarafından fethedilmiģtir. Eğil de, Ġyaz ın görevlendirmiģ olduğu, Numan b. Marife tarafından ele geçirilmiģtir. Eğil Beyliği ni kuran kiģi Pir Mansur dur. Önceleri, Hakkari de bulunan Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına daha sonra yerleģmiģ ve burada irģat görevinde bulunmuģtur. Sonraları yerine, Pir Musa geçmiģ ve ardından da Pir Bedir görevi üstlenmiģtir. Pir Bedir, kendilerini destekleyen aģiretleri de arkasına alarak, Eğil Kalesi ni fethetmiģ ve burada hakimiyet kurmuģtur. Bu beylik, daha sonra Selçuklular ın egemenliğine geçmiģtir 23. Eğil ve çevresi, Ġslam orduları tarafından fethedildikten sonra, bölge halkı TürkleĢmiĢ ve ĠslamlaĢmıĢtır. 20 (Beysanoğlu,1996,79) 21 (Beysanoğlu,1996,79-81) 22 (Beysanoğlu,1996, ; Beysanoğlu,1963,24) 23 (Beysanoğlu,1996a,510;684)

6 6 Daha sonraları, Emir Bulduk un emirlik yaptığı Eğil de sırasıyla; Emir Ġbrahim, Emir Muhammed, Emir Ġsa hüküm sürmüģlerdir. Daha sonra ġah Muhammed ve ondan sonra da Kasım Bey Eğil i yönetmiģtir yılında, Diyarbakır ı fetheden ġah Ġsmail e, Kasım Bey, bağlılığını sunmamıģ ve ona muhalefet etmiģtir. Bunun üzerine, Eğil e ordu gönderilmiģ ve ġah Ġsmail in komutanlarından olan Mansur, Eğil de emir olarak bulunmuģtur. Emir Kasım, Osmanlı PadiĢahı Yavuz Selim e sığınmıģtır. Eğil, yedi yıl ġah Ġsmail in yönetiminde kalmıģ, Çaldıran SavaĢı ndan sonra geri alınmıģtır 25. Emir Kasım, 1536 yılında ölmüģtür. Kasım ın vasiyeti üzerine, Eğil in yönetimi, kardeģinin oğlu Murat Bey e verilmiģtir. Daha sonra, yönetimi Murat Bey in oğlu Kasım almıģ, ondan sonra da Cafer Bey, Eğil e hükümdar olarak atanmıģtır. Eğil in tarihiyle ilgili, bu tarihlerden sonra (1600 lü yılların baģı), pek bilgi edinilememektedir 26. Diyarbakır ili ve çevresi 1515 yılı Eylül ayında Osmanlı devletine katılmıģtır. Diyarbakır, Osmanlı devletinin en geniģ ve en önemli eyaletlerinden birinin merkezi olmuģtur. Bu eyalet, 24 sancaktan oluģuyordu. Bunun 11 tanesi, normal Osmanlı sancağı, 8 tanesi, idaresi özel bir Ģekle bağlanmıģ yurtluk ve ocaklık sancakları, beģ tanesi de Çaldıran savaģından sonra Osmanlı idaresine severek geçen beylere, idaresi babadan oğula geçmek üzere bırakılan sancaklardı. Eğil, idaresi babadan oğula geçen sancaklar içinde yer almaktadır 27. Eğil beylerinin günümüzdeki torunlarının soyadları; Eğilli, Yılmaz, Karakoç, KarataĢ, Konuksever ve Gördük 28 biçiminde sıralanabilir. Hıristiyanlık açısından Eğil in inanç merkezi olması, Ġsa Peygamber in öğrencilerinden (Ģakirt) olan Adey in, miladi 1. yüzyıl ortalarında buraya gelmesi yönüyledir. Adey in ölümünden sonra, öğrencisi olan Agey, Eğil ve çevresinde dinsel telkinde bulunmuģtur. 325 te ilk defa yapılan ve Hıristiyanların en büyük konsili olarak bilinen Ġznik Konsili ne, -bu bölgeye ilk olarak gelen Adey le aynı adı taģıyan- Eğil Metropoliti Adey de katılmıģtır 29. Eğil in, Hıristiyanlar arasında önemli bir merkez olmasının en büyük kanıtı, buranın çoğu zaman episkoposluk merkezi olmasıdır 30. Ġslamiyet ten önce, Diyarbakır ve çevresinde ve tabi ki Eğil de, Süryani kültürünün yoğun bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Eğil, bu kültürün en önemli merkezlerinden birini teģkil etmektedir (Beysanoğlu,1996a,511) 25 (Beysanoğlu,1996a,511) 26 (Beysanoğlu,1996a,629) 27 (http://abone.turk.net/diyarbekir1/idari.htm) 28 (Beysanoğlu,1996a,629) 29 (Çelik,1996,58-59) 30 (Günel,1970,159) 31 (Beysanoğlu,1996,133)

7 7 Diyarbakır Eğil de yetiģen Hıristiyan ilim ve sanat adamlarından; Eğilli Rahip Musa (M.S.5.Yüzyıl), Eğilli (Efesoslo/Efesli) Yuhanna (M.S ) ve Theodoto (ö.698) en çok bilinenler arasında yer almaktadırlar 32. Mezopotamya Bölgesi nin Hıristiyanlıkla tanıģmasında; Havari Petrus, ArkadaĢı Thomas ve kardeģi Aday (Addai), bunların öğrencileri Agay (Aggai) ve Mara (Mari) nın büyük etkilerinin olduğu ifade edilmektedir. Bahsedilen bu geliģmelerin, M.S.38 yılından sonra gerçekleģmiģ olduğu görülmektedir. Hatta Süryanilerin, Hıristiyanlığı, bahsedilen bu kiģilerden öğrenmiģ oldukları ifade edilmektedir. Aday ve Mara, Hıristiyanlığın geliģiminde çok büyük bir yere sahiptirler 33. Ġsa Mesih in, 12 öğrenci grubunun dıģında, 72 kiģiden oluģan bir müjdeci kafilesi de bulunmaktaydı. Bu kiģiler, Ġncil i anlatmak ve müjdelemek için görevlendirilmiģlerdi. Aday, kabile baģkanı olduğu bir grupla birlikte Urfa ya gönderilmiģ, Filistinli bir Yahudi olan Tobias ın evinde kalmıģ ve O nun aracılığıyla, Osrhoene (Urhay, Edessa) kralı V. Abgar a (Abgar Ukomo) sunulmuģtur. Hasta olan Abgar Ukomo, vaftiz edilerek iyileģtirilmiģ ve Aday ın telkiniyle Hıristiyan olmuģtur. Kral Abgar, Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, Aday adına büyük bir kilise inģa ettirmiģtir 34. Aday; Addai, Thaddeus biçiminde de adlandırılmaktadır. Kaynaklar, Aday ın Yahudi kökenli olduğunu ve Urfa civarındaki ilk Hıristiyan cemaatinin de Yahudi ailelerden oluģtuğunu belirtmektedirler 35. Aday, 72 müjdeciden sayılan ġakirt Toma nın öz kardeģidir 36. Kral Agbar ın yanından ayrılan Aday; arkadaģları olan Agay ve Mara (Meri) ile birlikte bütün Mezopotamya yı, Amid, Arzun, Bezbeday (Ġdil), Hidyap (Erbil), Begermay, KeĢker, Ahvas ve Nusaybin gibi birçok Ģehirde dolaģmıģ ve birçok yerde Ġncil i tanıtarak Hıristiyanlığı yaymıģlardır. Aday ve arkadaģları, önemli bir merkez konumunda bulunan Eğil e de uğramıģlardır 37. Aday, Erbil e, Fıkido adlı bir piskopos atamıģ ve tekrar Urfa ya dönmüģtür. Burada ölen Aday, adına inģa edilen ve bugün, cami olarak kullanılan kiliseye gömülmüģtür. Yerine, öğrencisi Agay geçmiģ ve Mezopotamya da, Urfa civarında Hıristiyanlığı anlatmıģtır. Melfunoso dı-aday adlı eser, Aday la iliģkilendirilmektedir. Batı da, Doctrine of Addai the Apostle olarak bilinen bu eser, 1876 da Ġngilizce basılmıģtır 38. Aday dan sonra Agay, Süfniler (Lice, Silvan) bölgesinde Hıristiyanlığı 32 (Akyüz,1999,20; Günel,1970, ) 33 (Albayrak,1997,8;68;101) 34 (Akyüz,1999,36-38; Günel,1970,31;91-92) 35 (Çelik,1996,58) 36 (Günel,1970,31;91-92) 37 (Günel,1970,31-32) 38 (Çelik,1996,58-59)

8 8 yaymıģtır 39. Adey in Ģakirtlerinden Mara nın da, bu bölgede Hıristiyanlığın yayılmasında önemli bir rolü olduğu bilinmektedir te imzalanan Milano Fermanı ile, Hıristiyanlık, Roma Ġmparatorluğu nun resmi dini haline gelmiģ ve 23 Mayıs-19 Haziran 325 tarihleri arasında Ġznik Konseyi toplanmıģtır. Ġznik Konsili ne, Amed (Diyarbakır) bölgesinden katılanların sayısının azımsanmayacak sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Katılanlardan bazıları; ġem un, Yakup, Atiyakos, Eğilli Adey, I.Marutha, Mara biçiminde sıralanabilir 41. Konsile katılan Eğilli Adey, 1. yüzyılın ortalarında bu bölgeye gelen ve Ġsa Peygamber in Ģakirlerinden olan Adey le karıģtırılmamalıdır. Eğilli Rahip Musa (6. yüzyıl) da, Eğil de doğan ve bu çevrede yaģayan ünlü Hıristiyan ruhanilerindendir. 550 yılında, hayatta olduğu kayıtlıdır. Ġskenderiyeli Mar Korlis in, Kelafira adlı Yunanca eserini Süryanice ye çevirdiği ve Musa Peygamber ve Yusuf Peygamber ile karısının kıssasını kaleme aldığı bilinmektedir 42. Kaynaklarda adı çokça geçmesine rağmen, kendisi, eserleri ve yaptıklarıyla ilgili detaylı bilgiye pek rastlanmamaktadır. Diyarbakır ın 3. episkoposu olan Mar Aday, Urfa kralı Küçük Abgar tarafından öldürülmüģ ve cesedi Eğil Kilisesi ne gömülmüģtür 43. Buna göre Eğil in, birçok Hıristiyan ruhaninin mezarına ev sahipliği yapması yönüyle de önemli bir merkez olduğu söylenebilir. Hıristiyanlığın azizleri arasında yer alan Eğilli Yuhanna (Efesli Yuhanna), zamanının seçkin ruhanilerinden olduğu gibi, musannif, tarihçi ve geniģ kültürüyle dikkat çeken bir kiģidir. Eğilli Yuhanna olarak, adı kaynaklarda geçse de, Efesli Yuhanna adıyla meģhur olmuģtur. YaĢadığı dönemde, en çok tanınan metropolit ve Hıristiyanlığın müjdecilerinden birisidir. M.S.507 de Eğil de doğmuģtur. Ġki yaģındayken çok Ģiddetli bir hastalık geçirmiģ ve yarı ölü bir haldeyken, Eğil deki Ar arabtha (Büyük Tarla) Manastırı Rahibi Zahit Maron un duaları ve tedavisiyle eski sağlığına kavuģmuģtur. Hastalıktan kurtulmuģ olmanın verdiği duyguyla, dört yaģında manastıra vakfedilmiģtir. Onu iyileģtiren Zahit Maron, Yuhanna, 19 yaģına geldiğinde ölmüģtür. Daha sonra, Diyarbakır ın kuzeyinde bulunan ve 4. asrın sonlarına doğru inģa edilen Mar Yuhanna El-Urti adlı manastırın rahiplerine katılmıģ ve burada kutsal kitapları tetkik etmiģtir. Bu manastır, 390 yılında inģa edilmiģ ve onlarca din ve bilim adamı yetiģtirmiģtir. Bu arada, Yunanca ve Süryanice yi çok iyi derecede öğrenmiģtir. 22 yaģında (529 da), Tillo Metropoliti tarafından, baģdiyakos olarak atanmıģ, ardından da rahip olmuģtur. El-Urti Manastırı nın baskıya alınması sonucu, bir süre rahiplerle birlikte buradan ayrılmıģ ve kısa bir süre sonra (M.S.530) tekrar geri dönmüģtür. 532 de 39 (Günel,1970, ; 422) 40 (Beysanoğlu,1996,129; Çelik,1996,58-59) 41 (Beysanoğlu,1996,130; Akyüz,1999,45) 42 (Beysanoğlu,1996,133) 43 (Günel,1970,207)

9 9 Antakya ya, 534 te Mısır a, 535 te Ġstanbul a gitmiģtir. 535 ten sonra, hemģehrisi Amidli Afrim le birlikte yoğun olarak tebliğ görevinde bulunmuģtur de Mezopotamya da bulunmuģ, 542 de tekrar Ġstanbul a gitmiģtir. Ġstanbul a son gidiģinde, Ġmparator Jüstinyen tarafından, Küçük Asya (Anadolu) Ģehirlerinden Kariya, Frigya ve Lidya daki putperestleri, Hıristiyanlığa davet etmek için görevlendirilmiģtir. 558 de, Burudanlı (Burdaan) Yakup tarafından, Efes te, Ortodoks cemaatine episkopos olarak tayin edilmiģtir. Efes i ve Küçük Asya yı yönettiğinden dolayı, kendisine Efesli Yuhanna veya Efesoslu Yuhanna denilmiģtir. 29 yıl ruhani reislik yapmıģ ve 80 binden fazla putperestin Hıristiyan olmasına önayak olmuģtur. Bir rivayete göre, 92 kilise, 10 manastır, bir rivayete göre de 99 kilise 12 manastır inģa ettirmiģtir. Yardımcısı olan Dotenyos u, episkopos olarak Kariya için tayin etmiģtir. 566 da, Ġskenderiye patriği Theodosios ölünce, Yuhanna, bütün Ġstanbul Ortodokslarına ve Rum bölgesine, ruhani reis olarak atanmıģtır de, Melkit (Rum) Episkoposları, Süryani Kadim episkoposlarını, merkezlerinden uzaklaģtırmak için II.Jüstinyen i tahrik etmiģler ve bunda muvaffak olmuģlardır. Efes valileri de, Yuhanna nın geniģ nüfuz ve itibarından rahatsız olduklarından, O nun aleyhinde çalıģmıģlar ve Ege de bir adaya sürgün olarak sürülmesini sağlamıģlardır. 578 yılında, Ġsa Mesih in doğuģ bayramında (Noel), Tebarios Sezar ın hükümranlığı esnasında, Yuhanna ve arkadaģları, Ġstanbul dan tamamen uzaklaģtırılmıģlardır. Süryani episkoposlarının birçoğu da, bu arada birçok baskıya maruz kalmıģtır. Yuhanna, 40 ay 9 gün cezaevinde kalmıģtır. Yuhanna, sürgünde iken, 586 ya da 587 yılında vefat etmiģtir 45. Eğilli Yuhanna nın bilinen en önemli yapıtı, Yunanca yazılan ve 3 cilt halinde olan Kilise Tarihi adlı eserdir. Kilise Tarihi nin her cildi 6 bölümdür. 1. ve 2. ciltler, Roma Kayseri Yulyus tan, 571 tarihine kadar olan olayları anlatır. Son cilt, yıllarına ait olup 418 sayfadır. Bu eserin 1. cildi kaybolmuģ, son iki cildinin de 7. asırda yazılan yazmaları bulunmuģtur. Bunlar, halen daha, Londra da British Museum da, numaralı eser olarak muhafaza edilmektedir. Ġsa Peygamber in dininin, Doğu ve Batı ya yayılıģı, vukuf ve sadakatle anlatılmıģ olduğundan, bu eser Hıristiyan dünyasında önemli bir yere sahiptir cilt, günümüze kadar ulaģmıģ, ancak, bazı bölümleri kaybolmuģtur. Yuhanna nın, Kilise Tarihi adlı eserinin 3. cildini, Halkedonya Hapishanesi nde yazdığı ifade edilmektedir 47. Bu eser, birçok dile çevrilmiģtir. Eğilli Yuhanna nın, Kilise Tarihi adlı eseri, 1853 yılında Kürtem tarafından yayınlanmıģtır da, Smith tarafından Ġngilizce ye, 1862 de ġunfelder ve Broqos tarafından Almanca ya ve 44 (Günel,1970, ;228; Barsaum,1956, ; Akyüz,1999,21-22; Beysanoğlu,1996, ; Beysanoğlu,1996b,3) 45 (Günel,1970,161; Beysanoğlu,1996b,3) 46 (Beysanoğlu,1996b,3) 47 (Barsaum,1956, )

10 10 daha sonra da Latince ye tercüme edilmiģtir. Yunanca ya aģina olunduğundan dolayı, yazılarda birçok Yunanca terim yer almaktadır 48. Ġki ciltlik Evliya ve Azizlerin Menakıbı ise, 58 bölüm ve 619 sayfadan oluģmaktadır. Her bölümde, bir aziz veya evliyanın hayatı anlatılır. Bunlardan; 1,2,3,13,14,15,32,33,34 ve 35. bölümlerde Amid (Diyarbakır) ve çevresindeki aziz ve evliyalar anlatılmıģtır 49. Bu eserin, lerde yazıldığı tahmin edilmektedir. Bunun yanında, Mü minlere Dair Risaleler ve Din Ulularına Cevaplar gibi eserleri de bulunmaktadır 50. Azizlerin ÖzyaĢam Öyküleri Tarihi, Ġmparatorların Ortodokslara KarĢı GerçekleĢtirdikleri Ġztihatlar(?) gibi eserleri de mevcuttur 51. Bunun dıģında, 537 de yazılan Muhtasar Kiliseler Tarihi de önemli eserleri arasında yer almaktadır 52. Eğil de doğup, bu bölgede Hıristiyanlık adına faaliyette bulunan kiģilerden birisi de, Aziz Theodoto dur. Eğil ilçesinin Ġnthe (DiĢi) Köyü nde, El-Kiryan ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiģtir. Kısa zamanda Diyarbakır ve çevresinde ün yapmıģtır. Kırıkları düzeltmek, hastalara Ģifa vermek, kalben me yus olanlara teselli vermek gibi meziyetleriyle tanınmıģtır. Theodoto, Antakya da, Patrik Theodoros ile birlikte Kınnısrin Manastırı nda bulunmuģ ve 667 yılında patriğin ölmesinden sonra, manastırı terk ederek Kudüs e geçmiģtir. Gerek yolculuğu sırasında ve gerekse de diğer durumlarda keramet gösterdiği ve özellikle hastaların Ģifa bulmasında etkin rol oynadığı rivayet edilmektedir. Daha sonra Mısır a, oradan da Mardin deki Karkafta Manastırı na geçmiģ, burada uzun süre kaldıktan sonra Kınnısrin Manastırı na geri dönmüģtür. Diyarbakır Metropoliti Toma nın ölmesi üzerine, patrik ve episkoposlar, O nun, metropolit olmasını istemiģler, ancak, bunu reddetmiģtir. Mar Gevergis Manastırı ve Kınnısrin Manastırı na, daha sonra da Arknin Dağı na ve Klevdiye ye (Adıyaman) gitmiģtir. Samisat metropolitinin, -hiç olmazsa- keģiģ olması isteğini de reddetmiģtir. Sonra, Miyafarkin (Silvan) ve Süfniler (Lice) bölgelerinde, Savur ilçesinin Kıllit Köyü ndeki Mar Abay Manastırı nda, ardından Mor Gabriel (Deyrülumur) Manastırı nda kısa bir süre kaldıktan sonra, Mar Abay Manastırı na yerleģmiģtir 53. Theodoto, Araplar ve Romalılar arasında, barıģ görevi görmüģ ve esirlerin mübadelesinde aktif rol oynamıģtır. Bundan dolayı, hem Romalıların ve hem de Arap Müslümanların sevgisini kazanmıģtır. Ġsteksiz olmasına rağmen, Patrik Yolyanos tarafından Diyarbakır metropolitliğine atanmıģtır. Theodoto nun ahlakı ve fazileti, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve hem de putperestler 48 (Günel,1970, ; 2000 e BeĢ Kala Diyarbakır,201; Beysanoğlu,1996,133) 49 (Beysanoğlu,1996b,3-4) 50 (Beysanoğlu,1992,117) 51 (Akyüz,1999,21-22) 52 (Beysanoğlu,1996b,3-4) 53 (Günel,1970, )

11 11 arasında çok yayılmıģ ve bundan dolayı da her kesimin güvendiği bir isim olmuģtur. Ġnsanlara hoģ muamele etmesi ve hoģgörülü davranması da onun en önemli özelliklerindendir 54. Theodoto nun, metropolit olduktan sonra da, birçok bölgeyi ve manastırı gezdiği ve birçok kerametler gösterdiği ifade edilmektedir. 698 yılında ölmüģ ve öldükten sonra, Kıllit Köyü nde; Patrik II. Yolyanos, Dara Metropoliti Cebrail, Diyarbakır Metropoliti Matta, Mardin Metropoliti Sercis, Turabdin Metropoliti Aho ve Miyarfarkin (Silvan) Episkoposu Ġlya nın katılımıyla, adına inģa edilen manastıra gömülmüģtür. Theodoto nun ölüm günü olan 20 Eylül, anma günü olmuģ ve Yedinci Yüzyılın Azizleri arasında yerini almıģtır 55. Eğil de kabrinin bulunduğu kabul edilen ve Kur an da adı geçen, Ġsrailoğullarına gönderilmiģ peygamberlerden biri Elyesa dır 56. Ġsrailoğullarına gelen peygamberler; YuĢa, ĠĢmuil, ġem un, Davut, Süleyman, ġa ya, Armiya, Uzeyr, Hazkil, Ġlyas, Yunus, Zekeriyya, Yahya ve daha baģkalarıdır 57. En am Suresi, 86. ayet Ģöyledir: Ġsmail, Elyesa, Yunus ve Lut u da (hidayete erdirdik). Hepsini alemlere üstün kıldık. Sad Suresi 48. ayet ise; Ġsmail i, Elyesa yı, Zülkifl i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir biçimindedir. Elyesa nın, YuĢa b. Nun olduğunu belirtenler olmuģsa da, doğru olan kanaat, bunun, Elyesa b. Uhtub b. Acuz olduğudur 58. Elyesa b. Uhtub b. Acuz un; Ġlyas Peygamber in, Ġsrailoğulları üzerine halifesi olduğu ve daha sonra kendisine peygamberlik verildiği ifade edilmektedir 59. Elyesa Peygamber in, Ġlyas Peygamber devrinde yaģadığı bilinmektedir. TutulmuĢ olduğu hastalıktan, Ġlyas Peygamber in yaptığı dua ile kurtulduğuna iliģkin bilgiler mevcuttur. Ġlyas Peygamber in tebliğ ettiği dinin esaslarına iman ettiği ve daha sonra peygamberlik vazifesi ile görevlendirildiği nakledilmektedir 60. Elyesa Peygamber, Hz. Musa nın getirmiģ olduğu dinin esaslarını yaymaya çalıģmıģtır 61. Elyesa Peygamber in doğumunun, Ġsa Peygamber den 8 asır önce olduğu güçlü bir ihtimaldir. Hz. Elyesa, Ġlyas Peygamber le belli bir süre birlikte olmuģtur. Ba lbek hükümdarının zulmünden kaçan Ġlyas Peygamber, Tevrat ı gizli gizli öğretmekte ve kendisi de emirlerinin gereğini yerine getirmekteydi. Elyesa Peygamber, Ġsrailoğulları na çok nasihat etmesine rağmen, onlardan çok azı 54 (Günel,1970, ) 55 (Günel,1970, ) 56 (ĠBA,1993,206) 57 (Yazır,1992,337) 58 (Yazır,1992b,458) 59 (Yazır,1992c,474) 60 (Kazancı,195) 61 (www.ibrahimkoc.netteyim.net/elyesa.htm)

12 12 kendisini dinlemiģ ve iman etmiģlerdir. Büyük bir kısmı iman etmeyen Ġsrailoğlları nın baģına, gerekli dersleri almamalarından dolayı, Asurluların musallat edildiği ifade edilmektedir 62. Elyesa kelimesinin aslı ve söyleniģi hakkında, çok farklı görüģlerin varlığı dikkat çekmektedir. Elyesa, çok yaygın olarak kullanılan bir söyleyiģ olması yanında, bazı kaynaklarda, Yesa veya Leysa olarak da geçtiği görülmektedir 63. Ġslami kaynaklarda, Elyesa b. Uhtub b. Acuz olarak adı geçen bu peygamberden, Ahd-i Atik (Eski AnlaĢma) te EliĢa olarak söz edilmektedir. Bu kelime, Ġbranice de; Tanrı benim kurtuluģumdur anlamına gelmektedir. Eski AnlaĢma ya göre, Elyesa Peygamber, M.Ö.8. yüzyılda Ġsrail Krallığı nda yaģayan ġafat ın oğludur 64. Ahd-i Atik te (II.Krallar, 2/1-18), Elyesa Peygamber ile ilgili Ģu bilgiler yer almaktadır; Tanrı nın emri üzerine, Peygamber Ġlya (Ġlyas) tarafından kendisine halef olarak seçilmiģtir. Peygamber Ġlya O nu, on iki çift öküzle çift sürerken bulmuģ, cübbesini üzerine atarak peygamber olarak seçildiğini belirtmiģtir. Bu sembolik hareketin ne olduğunu bilen EliĢa da çiftini bırakmıģ, öküzlerden bir çiftini keserek veda yemeği vermiģ ve Ġlya nın yanından hiç ayrılmayarak ona hizmet etmiģtir. Nihayet Rab, Ġlya yı kasırga ile göklere çıkaracağı zaman, Ġlya, O ndan artık kendisini takip etmemesini istemiģse de, EliĢa bunu reddetmiģtir. Beraberce Beyt-El e ve Eriha ya, oradan Erden Irmağı na varmıģlar, burada Ġlya, cübbesini ırmağa vurarak sularını ikiye ayırmıģ ve karģı tarafa geçmiģlerdir. Ġlya, Rab tarafından semaya alınmadan önce EliĢa ya bir isteği olup olmadığını sormuģ, EliĢa da, senin ruhundan iki payım olsun demiģ. Ġlya ise, eğer yanından alındığımda beni görürsen, isteğin yerine getirilecektir demiģ, bu esnada ateģten araba ve ateģten atlar gelerek Ġlya yı semaya çıkarmıģlardır. Ġlya nın semaya çıkarılıģını gören EliĢa, daha sonra onun cübbesiyle suları tekrar ikiye ayırıp nehri geçmiģ ve Eriha ya dönmüģtür 65. EliĢa, birçok mucize gösteren bir peygamber olarak bilinir. Kullanılmayan suyu kullanılır hale getirdiği, Ġsrail ve Yahuda krallarının, Edom kralına karģı çıktıkları savaģta, Edom çölünde su bulması ve insanları kurtarması, ölüleri diriltmesi, zehirli yemeği zehirsiz yapması, cüzamlı hastaları iyileģtirmesi, Ġsrail kralına, Suriyelilerin niyet ve manevralarını haber vermesi, kıtlık dönemini son buldurması, Suriye kralına öleceğini bildirmesi, Ġsrail kralı Ahab ve maiyetinin yok olacağını bildirmesi, Suriyelilere karģı kazanılan üç zaferi de önceden bildirmesi mucizelerinden bazılarıdır. Peygamber EliĢa, Ġsrail kralı YoaĢ zamanında hastalanmıģ ve vefat etmiģtir (Dikmen-AteĢ,1977, ) 63 (Harman,1995) 64 (Harman,1995) 65 (Harman,1995) 66 (Harman,1995)

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ G. Seyyit CENGĠZ 1 1. COĞRAFĠ KONUM Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 Km kuzeyinde

Detaylı

İSLÂM TARİHİ KİTAPLARINDA KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (7. VE 12. YÜZYIL ARASI)

İSLÂM TARİHİ KİTAPLARINDA KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (7. VE 12. YÜZYIL ARASI) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012 İSLÂM TARİHİ KİTAPLARINDA KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (7. VE 12. YÜZYIL

Detaylı

I. ULUSLARARASI KATILIMLI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU 28-30 Nisan 2006 Onursal BaĢkan Prof. Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ Harran Üniversitesi Rektörü Editör Prof. Dr. Ali BAKKAL Sekreterya

Detaylı

I. ULUSLARARASI KATILIMLI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU 28-30 Nisan 2006 Onursal BaĢkan Prof. Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ Harran Üniversitesi Rektörü Editör Prof. Dr. Ali BAKKAL Sekreterya

Detaylı

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Çağımızda, elektronik iletiģim araç ve gereçlerinin çoğalması günlük yaģamı kolaylaģtırsa da, burada eskilerin deyiģiyle Silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir atasözünü

Detaylı

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ 1956 Yılında Akçakoca Ayazlı mahallesinde dünyaya geldim. Ġlkokulu Barbaros ilköğretim okulunda, orta okulunu Akçakoca Lisesinin ortaokul kısmında,

Detaylı

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012 SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS

Detaylı

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 6, 2010/2. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 6, 2010/2. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi DOĞU ARAġTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue: 6, 2010/2 Ġstanbul 2010 DOĞU ARAġTIRMALARI A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue:

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI

KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI HAKKI ÖZKAYA TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 3, p. 243-261, June 2012 MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

Detaylı

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE-

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- ÖZET Kadir CANATAN Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 2011 A. COĞRAFĠK KAPSAM... 14 A.1. GĠRĠġ... 14 A.2. ĠL VE ĠLÇE SINIRLARI... 17 A.3. ĠLĠN COĞRAFĠ DURUMU... 30 A.4. ĠLĠN TOPOĞRAFYASI

Detaylı

BİZANS İMPARATORLARININ THEODOSİOPOLİS VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ

BİZANS İMPARATORLARININ THEODOSİOPOLİS VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ BİZANS İMPARATORLARININ THEODOSİOPOLİS VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ Ömer SUBAŞI ÖZET Theodosiopolis kuruluşu ile beraber hem idari ve dini, hem de askeri açıdan önemli bir merkez haline geldi. Bizans ın

Detaylı

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 5, 2010/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 5, 2010/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi DOĞU ARAġTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue: 5, 2010/1 Ġstanbul 2010 DOĞU ARAġTIRMALARI A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue:

Detaylı

LEGENDS OF THE HEAD CUT OFF TOLD IN KOSOVO

LEGENDS OF THE HEAD CUT OFF TOLD IN KOSOVO - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.77-86, TURKEY KOSOVA DA ANLATILAN KESİK BAŞ EFSANELERİ ÖZET Gonca Kuzay DEMİR * Türkler, İslamiyet i kabul ederek

Detaylı

HALK DİNDARLIĞI BAĞLAMINDA KUTSAL MEKÂN ANLAYIŞI. Baskil Örneği-

HALK DİNDARLIĞI BAĞLAMINDA KUTSAL MEKÂN ANLAYIŞI. Baskil Örneği- HALK DİNDARLIĞI BAĞLAMINDA KUTSAL MEKÂN ANLAYIŞI Baskil Örneği- Abdulkadir KIYAK Özet Bu çalışmada önce kısaca Baskil ilçesinin tarihi gelişimi ve coğrafi yapısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca Baskil ilçe

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ŞAMANİST ETKİLER

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ŞAMANİST ETKİLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ŞAMANİST ETKİLER Ahmet DALKIRAN DOKTORA TEZİ Danışman Prof. Dr.

Detaylı

MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT

MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayın No: 9 Makalelerle Mardin ISBN: 975 585 636 6 III. Cilt Eğitim-Kültür-Edebiyat ISBN: 975 585 639 0 Proje Koordinatörü:

Detaylı

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK *

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 337-348, ELAZIĞ-2006 SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * To Be Woman in Assyrian Community Mehmet

Detaylı

I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler. 1. Türk Adı

I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler. 1. Türk Adı I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler 1. Türk Adı Neredeyse on gündür Tanrı Dağlarına bakarak sabahlıyorum. Kitabın giriģi olan Türk adı bahsine nereden baģlayacağımı bilemedim. Kaynaklarda bir çok Ģey söyleniyordu.

Detaylı

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. The Journal of Turkish Language and Literature Studies

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. The Journal of Turkish Language and Literature Studies DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Turkish Language and Literature Studies The journal of Turkish language and literature studies year 02 issue 03 Winter 2011 ISSN 1308-5069 DİL ve EDEBİYAT

Detaylı

ŞARKIŞLA YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR

ŞARKIŞLA YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR ŞARKIŞLA YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR Anahtar Kelimeler : Alevî, Sivrialan, mezar, keramet. Ahmet GÖKBEL Bu çalışmada Şarkışla merkez ile buraya bağlı belde ve köylerdeki ziyaret

Detaylı

ARTVİN FROM ARABIAN INVASION TO SELJUK DOMINANCE

ARTVİN FROM ARABIAN INVASION TO SELJUK DOMINANCE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2329-2351, ANKARA-TURKEY ARAP FETHİNDEN SELÇUKLU HÂKİMİYETİNE ARTVİN Ömer SUBAŞI *

Detaylı

SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754)

SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754) Uğur KURTARAN DOKTORA TEZİ Doç. Dr. Doğan YÖRÜK Konya 2012 ii

Detaylı

Gertrude Bell in 1907 Yılı Batı Anadolu Seyahati (İzmir den Isparta ya )

Gertrude Bell in 1907 Yılı Batı Anadolu Seyahati (İzmir den Isparta ya ) SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos 2013, Sayı:29, ss.57-72 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences August 2013, No:29, pp..57-72 Gertrude Bell in 1907 Yılı Batı

Detaylı

ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition)

ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition) ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition) Harun YILDIZ ** ÖZET Ölüm olayının Türk kültürü ve düģüncesinde önemli

Detaylı

KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ

KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ M. Cengiz Yıldız * GĠRĠġ Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, insanların yerine getirmekte olduğu üretici fonksiyonların çoğu, makinalar tarafından yerine getirildiğinden

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

II. ABDULHAMİD DÖNEMİNDE BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK AMAÇLARLA OSMANLI ÜLKESİNE GELEN ALMANLAR

II. ABDULHAMİD DÖNEMİNDE BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK AMAÇLARLA OSMANLI ÜLKESİNE GELEN ALMANLAR The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 413-433, October 2012 II. ABDULHAMİD DÖNEMİNDE BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK AMAÇLARLA OSMANLI

Detaylı