TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi)"

Transkript

1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) 12 Mart 2005 Cumartesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu/Harbiye

2 CEMAL GÖKÇE ( MO stanbul fiube Baflkan ) Say n arkadafllar, sadece inflaat mühendisli iyle ilgili teknik konular bilmek, ö renmek yeterli de il. Ayn zamanda hayat n içerisinde olan insanlar olarak, bildi imiz konular daha iyi aktarabilmek için dilimizi de do ru kullanmak, kültür ve sanatla ilgilenmek, yani hayat n içinde olan insanlar olarak dil de bizim aç m zdan son derece önemlidir. Say n hocam z sa olsunlar, ça rd k geldiler, sizler de geldiniz. Hocam za teflekkür ediyorum ve sözü kendilerine b rak yorum. Buyurun efendim. FEYZA HEPÇ L NG RLER (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) Efendim, merhaba. Biraz yorgun geldim buraya; çünkü Kültür Üniversitesi nde saat dan e kadar bir baflka panelde konuflmac yd m. O panelden de biraz söz etmek istiyorum asl nda. Milli E itim Bakanl 100 temel eser belirledi. Bu 100 temel eser lisede okutulacak eserler. Bir kere Hakikaten bu 100 Temel Eser denilen eserler temel midir; neyin temelidir? 100 kitap okutulabilir mi? Bunlar ne amaçla okutuluyor; okuma al flkanl kazand rmak üzere mi, edebiyat tarihini ö retmek üzere mi? konusunu tart flt k. O nedenle kafam biraz yorgun; umar m sizinle konuflurken çok büyük falsolar yapmam. Sözü Türkçe ye getirece im. 100 temel eser aras nda say lan kitaplardan biri Nihat Sami Banarl n n -ki hepimiz ismini biliriz- Türkçenin S rlar adl kitab. Bu kitab zorunlu kitaplardan biri olarak belirliyor Milli E itim Bakanl. Mesela buna benim itiraz m var. Çünkü, Nihat Sami Banarl n n kitab Türkçenin kaba bir dil oldu u varsay m na dayan yor ve Arapçadan, Farsçadan ald m z sözcüklerin bu dili zenginlefltirdi ini söylüyor Banarl. Yani kitaptan ç kan ana fikir bu. E er Türkçeye böyle yaklafl rsak, Arapçadan, Farsçadan gelen sözcükler dilimizi zenginlefltiriyor. dersek, öbür kap y da aç k tutmam z gerekiyor. ngilizceden, Frans zcadan gelen sözcükler de zenginlefl- 47

3 tiriyordur o zaman. Oysa ben, birço unuzun bildi i gibi Amerikanlaflmaya, Amerikancadan gelen sözcüklere kap lar m z sonuna kadar açmaya bütün varl yla karfl ç kmakta olan bir insan m. O kitab okuyan gençlerimize bunu anlatamayaca z, yani Bat kökenli sözcükler için de Buyursun, gelsin diyece iz. Arapça ve Farsçan n kar fl m yla o zaman Osmanl ca olmufltu dilimiz, bugün de Türkilizce diye bir dile do ru gidiyoruz zaten. Yani size anlataca m tablo da bu olacak. Nihat Sami ile u raflmay b rakal m, Allah rahmet eylesin, yatt yerde huzur içinde uyusun. Bugünkü durumu aç klamaya yetmiyor onun yaklafl m. Çünkü Kültür Koleji 9. k s mdan ç kt k, yol levhalar vard r, bilirsiniz. O yol levhalar n n birinde bir okla Çevre Yolu yaz yor. Onun alt nda bir okla Yedinci ve Sekizinci K s mlar yaz yor. Onun alt nda yine incecik bir levha var: Town Center. fiimdi bunun ne ifli var orada? Biri çevre yolu, biri yedinci ve sekizinci k s m, sonra Town Center... Neden? Yani stanbul Ataköy de Town Center neyin nesi?! Bu bana inan lmaz bir taklit, bir onursuzluk gibi geliyor. Mesela, Kufladas nda Long Beach diye bir plaj var. Amerika n n California Eyaletinde Los Angelos ta plaj kasabas gibi olan yerleflimlerden birinin ad bu; uzun kumsal, uzun plaj anlam na geliyor. Kumsal çok güzel Türkçe bir sözcüktür. Yani Long Beach ad n koymak bir çeflit özentiden öte, bir çeflit maymunluk de il mi, bana m öyle geliyor? CEMAL GÖKÇE- Bunlar birer kompleks. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Evet evet, belki de kompleks. 48

4 SADIK DUMAN- Say n Hocam z Prof. Dr. Oktay Sinano lu diyor ki, Türkçe bir bilim dilidir, dolay s yla bilimi Türkiye de daha iyi ö reniriz. diyor. Bu do ru mudur, kat l yor musunuz? Teflekkür ederim. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Tabii tabii, tümüyle kat l yorum, Bütün kalbimle... diyecektim; hay r, bütün beynimle kat l yorum. Çünkü Türkçe bir kere yeni sözcük üretmeye çok elveriflli bir dildir. Hep terim yok Türkçe de derler. Siz yapmazsan z olmaz. Yani terim de gökten inmiyor ki. Mesela, Türkçe bilim dili de ildir laf n söyleyen YÖK Baflkan. Peki, bir dil nas l bilim dili olur? O dille bilim yaparsan z olur, de il mi? Çok aç k, bir dille bilim yaparsan z, o dil bilim dili olur. Bir dille felsefe yaparsan z, o dil felsefe dili olur. Türkçe bilim dili olmaya çok uygundur, çünkü her an istedi iniz anlamda yeni sözcük türetmeye elverifllidir. Bilgisayar ortam nda bilinen eklerden, bilinen köklerden, bunlar n yan yana getirilmesiyle de il yüzlerce, milyonlarca sözcük türetilebilir. O yüzden terim yok demek bir mazeret de il; yaparsak olur. Bilim dili olmas n sa lamak için o dille bilim yapmak laz m. O zaman eksiklik neyse ortaya ç kar. flte flunu karfl layacak terimimiz yok deniliyor. En tipik örne i de bilgisayar sözcü üdür, komputer, kompüter, kompit r derken nas l diyece imizi bilemeyecektik. Oysa bilgisayar diye p r l p r l bir sözcü ümüz var; iyi ki var. Geçenlerde bir televizyon kanal nda rastlam flt m. TÜB TAK Baflkan Yard mc s Nüket Yetifl diye hat rl yorum, ama yanl fl hat rl yor olabilirim. Söyledi i benim çok önemsedi im konuda bir bilgiydi ve hakikaten baz sözler insan n kafas n ayd nlat r ya, tam öyle bir ayd nlanma yaflatt bana. Yeni yazd m onu Cumhuriyet Gazetesi nin Türkçe Günlükleri ne. Diyordu ki Teknoloji sözcü ü yerine üretim bilgisi deseydik e er, bugün geldi imiz noktadan çok daha farkl bir noktada olurduk. Çünkü üretim bilgisi dedi inizde ne dedi inizi anl yor karfl n zdakiler ve siz de anl yorsunuz. Teknoloji nedir? Tabii afla yukar kafam zda bir kavram var, ama üretim bilgisi kadar net bir fley de il. 49

5 Hatta mikrobiyoloji deniyor. Mikro olunca mikrochip falan gibi hep küçük ça r fl m yaparm fl me er bende. Dokuz Eylül Üniversitesi nden Ramazan nci diye bir doktor bana bir elektronik posta göndermiflti. Mikrobiyolojiyi orada gayet s radan bir fley olarak aç kl yor, mikrop bilimi demekmifl. Mikrobiyoloji yerine mikrop bilimi desek çok daha anlafl l r olmaz m? Mikroplar inceleyen bir bilim dal yani. Ne güzel o yüzden e itimin, ö retimin Türkçe yle yap lmas, ö rencilerimizin kafas n açacak, düflünmesini kolaylaflt racak ve h zland racak bir fley olacakt r. Hatta ben biraz da bu yüzden engellendi ini düflünüyorum aç kças. Bizim Amerika ya giden ö rencilerimiz orada el üstünde tutuluyor. Neden? Biz zekâm z kurnazl kta kullan yoruz ço u zaman. Ama kurnazl a yans - yan fley de zekâd r. Bu zekây e er daha üretimsel amaçlarla kullan rsak kim bilir neler yapar z? Türkçe e itim-ö retim yap l rsa ülkemizin zeki çocuklar n n önünde kimse duramaz. ZAFER DEM RKOL- fiu ana kadar anlatt klar n zda Türkçe nin temiz ve duru kullan lmamas ndan bahsettiniz, daha çok bu noktalamadan ziyade mant ksal birtak m hatalardan bahsettiniz. Acaba, ruh sa l m z m bozuk, yoksa Türkçeyi temiz kullanamad m z için mi öyle oluyor? Yani yumurta m tavuktan ç k yor, tavuk mu yumurtadan ç k yor; tam anlam fl de ilim. Gerçekten sa l kl düflünemedi imiz için mi dilimizi ar nd ram yoruz, yoksa dilimiz ar nm fl da biz mi sa l kl düflünemiyoruz. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Asl nda tam tavuk-yumurta hikâyesi gibi iki tarafl bir do ru bu da. Sa l kl düflünemememiz asl nda dilimizin bu kadar kötü kullan m yla do rudan ilgilidir elbette. Yani dilimizi çok özensiz kulland m z ve içinde bir y n anlam - n tam bilmedi imiz sözcü e yer verdi imiz için do ru düflünmemiz de engellenmifl oluyor. Konuflurken de anlam ndan emin olmad m z pek çok sözcük kullan yoruz. Bu kendimize güvenimizi azalt yor. Kendimize güvenimiz olmad için de yabanc sözcüklere daha fazla dayan yoruz, kendi dilimize güvenmiyoruz. Giderek 50

6 kendimize de güvenmiyoruz. Birbirinden beslenen fleyler bunlar. Belki bundan sonra gelecek soru fludur: Bu özgüven eksikli i neden? Hangi ülkeye giderseniz gidiniz, herkes kendi benli ine, kendi kimli ine sahip ç k yor. Bize söylenen genellikle flöyle bir fley: Küreselleflme bunu gerektiriyor. Küreselleflme ne diyor bize? Dilinizden vazgeçin, Türkçe kullanmay n. m diyor? Bunu dese Avrupa Birli i ndeki bütün ülkeler ngilizce ye dönmüfl olacaklard. Oysa biliyoruz ki Avrupa Birli i nde resmi dil ngilizce de ildir. Her ülke kendi resmi dilini kabul ettirerek girmifltir flimdiye kadar oraya. fiu anda 20 resmi dili var Avrupa Birli i nin. Yani Monako bile kendi dilini kabul ettirdi Avrupa Birli ine girerken. Hiç kimse bize kendi dilinizden, kültürünüzden vazgeçin demiyor, biz bunu gönüllü olarak yap yoruz. Niye? Bizi sevsinler diye yap yoruz. Çok simgesel bir öyküyle ifade etmeye çal flay m bunu: Hindi anlam nda bir sözcük kullan yorlar ya bizim için; Turkey diyorlar ya, bundan giderek. Hindiysek bile bak yoruz, onlar nki çok gösteriflliymifl mesela, tavus kuflu gibi, kuyru u çok göz al c, pembeli, mavili, yeflilli filan, biz de öyle olal m diye sokuflturuyoruz o tüylerden bir yerlerimize. Oysa biz hindiysek hindiyiz, e er onlar tavus kufluysa ve onlar kendimizden daha üstün görüyorsak, tavus kufllar n n bulundu u bir yerse Avrupa Birli i ne yapmam z gerek? Sah- 51

7 te bir tavus kuflu olarak onlar n aras na kat lmaya çal flmak mant kl m? Hindiysek hindi olarak kat lmam z daha makbul de il mi? Çünkü orada zaten tavus kufllar var. Yani onlara benzedi imiz oranda de il, benzemedi imiz, farkl l klar m z korudu umuz, biz olmay gö sümüzü gere gere savundu umuz zaman aralar nda yer almam z daha anlaml olacakt r. Tersi koyun dolly gibi, bir kopya üretiminden ileri gitmez. Bir fley daha var. Biz san yoruz ki Avrupa Birli i ne girdi imizde bize kap lar n açacaklar ve diyecekler ki, Biz de sizi bekliyorduk. flte ifl, iflte para, buyurun; geç kald n z, nerede kald n z? Gelin Avrupa Birli i de bizim kültürümüzden bir fleyler götürmemizi bekler, beklemelidir. Beklemiyorsa bu iflte bir sakatl k var demektir. O zaman, önlerinde Efendimiz! diye e ilecek köleler ar yorlar demek olur. Oysa biz, kimli imize, varl m za sahip ç kmak yerine, sadece dilimizden de il, dille birlikte kültürümüzden de vazgeçiyoruz. Ot gibi yarat klar haline getirdik kendimizi. Böyle olunca tabii ki dilimize de özen göstermiyoruz. Bu dönüyor, ayn oluflumu destekler niteli e kavufluyor. ERHAN YEKTA ÖZÜTÜRK- Türk Dil Kurumu hâlâ mevcut mu ve buna ne gibi katk larda bulunabildiniz? FEYZA HEPÇ L NG RLER- Evet, bu da baflka bir dert, baflka bir yara. Türk Dil Kurumu ad n tafl yan bir kurum mevcut, ancak bunu tabii iflin içinde olmad n z için siz takip etmemifl olabilirsiniz. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 1932 y l nda Atatürk taraf ndan kuruldu ve bunlar özerk kurumlard. Yani devlet dairesi gibi çal flmayan, ba ms z, kendi içinde paras n döndüren ve hiç kimseye karfl da hesap vermek zorunda olmayan kurumlard. Bugün kulland - m z Türkçe sözcüklerin ço unu onlara borçluyuz; aç kças bu. 52

8 Sonra Kenan Evren geldi -Evren soyad n hak etmiyor kendisi asl nda- Kenan Kainat pafla geldi ve kurumu kapatt. Her fleyi kapatt. O zaman yaflayanlar hat rlarlar, Kanarya Sevenler Derne i dahil bütün dernek, örgüt ne varsa hepsini kapatt, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurulufllar da kapatt. Neymifl? Babalarla o ullar birbirini anlam yormufl. Hatta flöyle bir tezi var, Türkçesini okuyorum anlam yorum, ngilizce sini okuyorum anl yorum diyordu o zaman Kenan Evren. Allah Allah! Yani nas l olabilir böyle bir fley?! Ayn kitab n Türkçesini anlam yormufl, ngilizcesini anl - yormufl. Türkçe o kadar bozulmufl ki bu yüzden oluyormufl bunlar. flte bunu bahane ederek kurumu kapatt. Bugün ayn ad tafl yan bir kurum var, ama aradaki benzerlik, sadece ad benzerli idir. Bugünkü kurum, baflbakanl a ba l resmi devlet dairesi ve resmi devlet dairesi olman n bütün gereklerini yerine getiriyor, hatta yolsuzluk bile yap l yor. (Gülüflmeler) O kadar resmi devlet dairesi oldu ki, oradan 5-6 y l önce çal nan 1,5 trilyon lirayla kütüphane falan da de il, barlar, pavyonlar falan aç lm fl, hatta gündüzleri kurumda hizmetli olarak görev yapanlar, ek gelir elde etmek için de gece barda garson olarak çal fl yorlarm fl. Bugün bir arkadafl anlatt, onlar duvara yaslan yorlarm fl ve yorgunluktan kafalar öne düflüyormufl. Çünkü gündüz kurum, gece bar olarak çal flm fllar bir süre. Sonra ifl ortaya ç k nca o yönetici kadrosu tamamen görevden al nd. fiimdi iyi niyetli bir baflkan var, ama kurum eski, yönlendirici etkisini kaybetti ne yaz k ki ve belki de Türkçeye yap lan büyük kötülüklerden biri de budur. Mesela, 12 Eylül den önce, Türk Dil Kurumu flöyle bir sözcük önermifl. deyince belli çevreler biraz ters bak yordu buna, ama genellikle kabul görüyordu; bir coflku halinde kabul ediyorduk o sözcükleri. Herkes kullanmaya çal fl yordu ve öyle öyle yayg nlaflt zaten öztürkçe sözcükler. Türk Dil Kurumu bugün de baz sözcükler öneriyor, ama bu önerdi i sözcükleri için ya vakit çok geç, at alan Üsküdar geçmifl ya da ifllevsel de il, yayg nlaflan ngilizce sözcü ün yerini asla tutmayacak sözcükler oluyor bunlar. Mesela, 53

9 faks sözcü ü yerine belgegeçer sözcü ünü önerdi kurum. Bir kere dil tasarrufu sever, bu tasarrufa uygun bir öneri de il, çünkü faks tek heceli bir sözcük, k sac k bir sözcük, oysa belgegeçer iki sözcükten yap lm fl bir bileflik ve dört heceden olufluyor. Anlamca da karfl lam yor; çünkü Bana bugün bir faks geldi. diyebiliyorsunuz. Belge geçer aletin ad, ona da zaten fax machine deniyor ngilizcede. Hatta as l ad da faxs mile dir, yani faks makinesidir. Belge geçer sözcü ü belki faks makinesi ni karfl l yor, ama faks sözcü ünün bunun d fl ndaki anlamlar n karfl lam yor. Biz yapt k, ama ne yapal m halk benimsemedi. demek için yap yorlar sanki. Yani yasak savmak için. Çünkü samimi olsalar, o kavramlar karfl layacak sözcükleri, yad rganmayacak biçimde Türkçenin içinden bulup ç karabilirler. Uydurulur yani. Uydurmaktan da biz çok korkuyoruz. Oysa ngilizce den al yoruz. Amerika, bütün dünyadan en par lt l beyinleri toplad için, bu icatlar n ço u Amerika dan ç k yor. Amerika bunlara nas l ad koyuyor peki? Uyduruyorlar bu adlar. Mesela, kulakl klar tak l yor, yürürken de müzik dinleniyor, o aletin ad nedir? Wolkman, yani wolk ve man. Ne alaka? Orada man yani adam m var? Yok. Wolk nedir? Yürümek mi? Peki yürür mü bu alet? Yo, yürümez. Koy, flurada dursun aylarca; yani yürümüyor kendisi. Ama uyduruyor adam ve ay planma kayg s na falan asla kap lmadan wolkman diye bir ad koyuyor. Bizim uydurmaktan ödümüz patl yor, oysa o alet gelirken e er ona bir ad bulunmufl olsayd, bugün o adla yayg nlafl rd. Bulunmam flsa, flimdi ben size kalk p Arkadafllar, wolkman demeyin, buna -uyduruyorum flimdi- yürüç deyin. desem, gülersiniz. Öyle yap yoruz, bugün kurum da ne yaz k ki öyle yap yor. fl iflten geçtikten sonra sözcük öneriyor; bu yüzden de ciddiye al nm yor. Durgül diye bir sözcük icat etmifller mesela, sit-com karfl l olarak. Bütün televizyon kanallar nda konserve kahkahalar n ç nlad dizileri bilirsiniz. Gülece imiz yeri bize hat rlatan kahkahalar var ya, onlara konserve kahkaha deniyor. Bu türdeki durum komedilerinin ngilizcedeki, daha do rusu Amerikancadaki ad sitcom. 54

10 San yorum situation comedy sözcüklerinin ilk heceleri al narak yap lm fl yeni bir sözcük bu. Bizimkiler de ayn fleyi yapm fl. Oysa Türkçede böyle bir sözcük üretme yolu yok, böyle bir fleye gereksinim de yok; çünkü Türkçede sözcük türetme s k nt s çekmemizi önleyecek yüzlerce ekimiz var. Bizimkiler de situation comedy yi sözcük sözcük çevirmifller; olmufl durum güldürüsü. Sonra bu sözcüklerin ilk hecelerini al p yeni bir sözcük icat etmifller: Durgül. yi; ama bu sözcük bize durum güldürüsü ça r fl m yapm yor ki! Yürürken gülemeyece imiz, gülmek için durmam z gerekti i ça r fl m yap yor. Kanallar aras nda dolafl rken bir durgüle rastlad m. gibi tümceler kurmam z istiyorlar anlafl lan. Ama bu ifl biraz zor! Olmad yani! Bulamad k bir karfl l k. Var m Türk Dil Kurumu? Var gibi görünüyor asl nda, ama gerçek anlamda var m diye soruyorsan z yoktur. Çünkü flu anda hiçbir görevini yerine getirmiyor. SERDAR KUB LAY- Hocam, ben yeni Türkçe den yanay m, ama yeni Türkçenin de, eski kavramlar yenilerken baz eksiltmeye u rad n da görüyorum, daha do rusu düflünüyorum. Siz de ayn kan da m s n z bilmiyorum. Bu durumda bazen bir yaz n n ya da konuflman n içerisinde hem yenisini hem eskisini kullanmak durumunda kal yoruz. Yani zorlanarak kullan yoruz. Siz buna tutars zl k olarak m görüyorsunuz, yoksa bir zenginlik olarak m görüyorsunuz? FEYZA HEPÇ L NG RLER- Örnek verirseniz daha iyi anlayaca m. SERDAR KUB LAY- Gereksinimler, ihtiyaçlar bazen bunlar birbirlerine tam olarak karfl lam yor, yani kullan ma en az ndan uymuyor. Örne in, düfl sözcü ü bir rüya veya hayale karfl l k geliyor. Bütün bunlar n hepsinin birden bir düfl sözcü üyle karfl lanmas mümkün müdür? 55

11 Sonra sözcükler yenilenirken sanki bir taraftan da en az ndan bir eksilmeye u ruyorlar gibi geliyor. Yani o kavramda en az ndan bir ça r fl m eksikli i olufluyor. Hayalin, rüyan n oluflturdu u o yaflant alan n düfl sözcü üyle birlikte getiremiyorsunuz gibi bir durum var. Bilmiyorum siz de böyle bir sorun hissediyor musunuz? Sonuç olarak flunu sormak istiyorum: Eski Türkçeyle yeni Türkçeyi ayn yaz da kullanmak, bir kavram n hem öylesini hem böylesini kullanmak bir tutars zl k oluflturuyor mu? FEYZA HEPÇ L NG RLER- Evet, asl nda bir tutars zl k oluflturur. Yani bir dil bilincinin geliflmedi ini falan düflündürebilir o yaz y okuyan kifliye. Ancak bu soruya flöyle bir-iki yaklafl m getirmeye çal flaca m. Birincisi, dilde tümüyle eflanlamda sözcük yoktur. E er o sözcükleri birlikte kullan yorsak, zaman içinde onlar anlam farkl l na u rayacak demektir. Mesela, öykü ve hikâye sözcükleri var. Hikâye söylerken bize çok zorluk ç karan bir sözcük, birçok kifli hikaye diyor. Öykü çok daha kolay söylenebilecek bir sözcük. Peki, öykü, hikâye sözcü ünün bütün anlam alanlar n karfl lad m? Karfl lamad, yani bir kere deyimlerin içinde geçiyorsa, olmaz, onu de ifltiremezsiniz. Biri, B rak hikâye anlatmay. diyorsa, onun yerine B rak öykü anlatmay. olmaz ve orada hikâye diye kalacakt r. Böyle birlikte kullan lmaya devam edildi i sürece aralar nda bir anlam fark do acakt r. fiimdiden o fark do mufl gibi. Mesela ne? Yaz l olan fley öykü diye adland r l yor daha çok; anlat lan, sözel olan fley için ise daha çok hikâye sözcü ü kullan l yor. Bu bana ters gelmiyor; çünkü ayn anlamda de il art k bu sözcükler, aralar nda bir anlam fark var ve dilin zenginli i de budur; yani anlam fark olmas d r. Bugün art k Do udan gelen sözcüklerle savafl kesmek durumunday z, çünkü askeri bir flekilde aç klayay m bunu: ki cephede birden savafl veremeyiz. fiu anda Amerikanca dan gelen o kadar yo un bir sald r var ki, bunun karfl s nda tavr m da net 56

12 olarak belirledim. Bir sözcü ün burada ngilizcesi var, burada Arapça, Farsça, Osmanl cas var diyelim. Osmanl cas hiç olmazsa bir geçmifle sahip, Osmanl cas n yüzy llard r kullan yoruz, biliyoruz. Burada Türkçesi varsa, tabii ki Türkçesinden yanay m, ama yoksa? Osmanl cas m, ngilizcesi mi? diyorsan z, Osmanl cas. Çünkü onun hiç olmazsa bizde birlikte yaflad m z bir geçmifli var. Öbürü iyice yoz, iyice köksüz bir fley. Yani tavr m da böyle belirliyorum ve art k flu sözcü ü atal m, onu kullanmayal m gibi bir konu olmaktan ç kt özleflme benim kafamda. Mesela, durum ve vaziyet kavramlar na bakal m. Çok kötü vaziyette. denmiflse biri, bunu Çok kötü durumda. diye hemen sadelefltirebilirsiniz; ama bu sözün kimin a z ndan ç kt çok önemlidir. Öykülerde çok yaflad m bir sorundur bu. Öyle bir insan konuflturursunuz ki, onun a z ndan durum sözcü ü ç kmaz; ç karsa inand r c olmaz. Bir köylü kad n konuflturuyorum ya da 80 yafl nda bir köy a as n konuflturuyorum diyelim. Durum demez o kifli, ya da yads mak demez, yani bu tipi yaflatmak, canland rmak için, inand r c k lmak için, onun seçece i sözcü ü kullanmak zorunday z. Hem dilcisin, hem nas l oluyor eski sözcü ü kullan yorsun? gibi suçlamalarla da karfl laflm yor de ilim asl nda, ama karfl laflt mda da tavr m kesin olarak bu. Yani e er tümüyle ayn anlamdaysa ve Türkçesi varsa tabii ki Türkçesini seçiyorum, ama arada anlam fark varsa, o anlam fark n çok önemsiyorum. Anlam fark ciddidir ve önemlidir çünkü. Anlam farklar n törpüleyerek bir fley yapamay z, anlam fark n korumak zorunday z. METE AKALIN- Son aç klaman zla soraca m bir soruyu yan tlad n z, teflekkürler. Ben de ayn düflünüyorum. Sevgili Aziz Nesin in deyimiyle sand ktaki lavanta kokulu sözcükleri bulup ç kartmak zorlamak de il, ama yaflayan sözcükleri -Arapça ya da Farsçadan gelsin, yafl yorsa- zorunlu olarak kullanmak gerekir. Görebildi im kadar yla bilimsel bir de erlendirmeye dayanmayan, ama bir gözlem niteli inde bir bak fl m var. ster geliflmifl toplum- 57

13 larda olsun, ister görece bizden geri toplumlarda baflka bir ülkede bizim çocuklar m z, bizim sonraki kuflaklar m z gibi dilini kaybeden baflka bir ülke daha yok abart l de erlendirmesine sanki gidiyorum. Yani bir ngiliz in, bir Frans z n olmaz ve onun birikimi farkl olabilir, ama sanki bir Hintli nin, bir Arap n da, bir Türk çocu u gibi gitti i ülkede kendi dilini fazlas yla kaybetti ini sanm yorum. Bizde niye böyle? Sevgili Demirtafl Ceyhun Biz Göçebe Türkler diye hakl m ç k yor acaba? diye düflünüyorum. Yani niye bizim d flar daki kuflaklar m z dilini kaybediyor? Teflekkür ederim. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Ben de teflekkür ederim. Önce flunu söyleyece im: Göçebe laf n art k kendimiz için kullanmayal m, çünkü 1000 y ld r bu topraklarday z. Yani hâlâ göçebe miyiz? 1000 y l önce geldi imiz bu topraklara hâlâ yerleflemedik mi? Üstelik biz kendimize göçebe dedi imiz için Avrupal da bize göçebe diyor. Bugün Cengiz Bektafl Londra da aç lan Türkler sergisini anlatt. Orada bir çad r, Türklerin nas l yay ld, burada bir lhanl çad r Türklerin nas l yay ld... Böyle kurulmufl, düzenlenmifl bir sergiymifl o. Türkler göçebedir. sözünü önce onlar söylemedi, biz söyledik, Biz göçebeyiz. dedik. Anadolu ya geliflimizin resmi tarihi 1071 dir. fiimdi yap lan kaz larla ortaya ç kan bir fley daha var: Türkler vard burada. Hepsi de Orta Asya dan gelmedi y ld r buradaysak art k göçebelikten söz etmeyelim. Ama ben bu soruyu f rsat olarak de erlendirdim ve bu konudaki düflüncelerimi de araya s k flt rmak istedim. Bir noktada da flu: Yurtd fl nda bulunan çocuklar m z asl nda garip bir flekilde ulusal kimliklerini fark ediyorlar. Bozulma içeride. Yurtd fl nda de il. Bunu nereden biliyorum? ki çocu um da yurtd fl nda kald. O lum Belçika ve Hollanda da bulundu, k z m halen Amerika da. O lum Belçika ve Hollanda da bulundu ve ne oldu biliyor musunuz? Saz çalmaya heves etti orada, oysa burada gitar 58

14 çal yordu. Oraya 2 sene önce üniversiteden sonra gitti, bir geliflinde saz ald ve Belçika da çalmay ö rendi. E er biz buradan do ru dürüst bir e itim, bir kimlik bilinci falan kazand rmadan gönderiyorsak, orada tabii ki rüzgâra kap l yor, hatta art k buralarda yaflayamaz duruma da geliyor; geri dönse mutsuz olabilece i duruma da... Ama aileden, okuldan, toplumdan gelen bir bilinçle gitmiflse, orada çevresine bak yor: Bu Rus, Ruslu unu biliyor; bu, Bulgar; Bulgarl n biliyor; ben de Türk üm. diyor. Mesela, flunu rahatl kla iddia edebilirim: Almanya da Türk sokaklar, Türk mahalleleri filan var, biliyorsunuz. O Türk mahallerinde bizim stanbul dan çok daha fazla Türkçe tabela vard r; stanbul dakinden çok daha fazla. stanbul da o kadar çok Türkçe tabela yok. Kolejler filan da -san ld n n tersine- böyle bir bilinç uyanmas na katk sa l yor olabilir asl nda. Yani koleje giden genç de baflka bir dille, kültürle karfl laflt nda Peki, benim kültürüm ne? diye sorabiliyor. Hele biraz zekiyse, iyice ay yor, kendine geliyor. Ama Türklerde öbür uluslardan biraz daha fazla m yozlaflma ya da kendi özünü yitirme ya da kendini kaybedip baflka bir kültüre do ru kayma var? Evet, bunu da tümüyle d fllayabilece im bir düflünce olarak görmüyorum. Çünkü yurtd fl nda yaflayanlardan önce, yurtiçinde yaflayanlara bak n. Ayval k n Cunda Adas nda arkadafllar m n açt Hayat Bahçesi ad nda bir kafe var. stanbul Lisesi nde okuyan bir ö rencinin bu kafe ile, özellikle de Hayat Bahçesi ad yla ilgili düflüncesi flu: Güzel bir yer buras, ama ad çok ezik. Bu ezik sözcü ünü hiç unutam yorum. Neden ezikmifl kafenin ad? Çünkü buraya, Life Garden falan gibi bir ad koysalarm fl daha haval olurmufl! Asl nda çok da kötümser olmamak m gerekiyor, bilmiyorum. Ben kendime bunu çok fazla söyleyemiyorum, inand ram yorum kendimi, ama flöyle mi bakmal y z acaba: Yeniden bir kültür de iflikli i, bir kabul de ifltirme yaflan yor flu anda Türkiye de. Do ulu olmak istemiyoruz, Asyal olmaktan nefret ediyoruz. O kadar da nefret edilesi bir fley de il asl nda, ama hofllanm yoruz Do ulu say l- 59

15 maktan, Bat l olmaya çal fl yoruz. Nas l Bat l olaca m z da bilmiyoruz, en kolay yolunu seçiyoruz. Tanzimat tan beri böyle bu. Bat l olman n nesini seçtik? fiapkas n seçtik, giyim-kuflam n seçtik, eflyalar n seçtik, yer minderinde oturmaktan vazgeçtik, kanepeler getirdik. Masa talyanca d r, kanepe Frans zca d r, gard rop Frans zca d r. Bak n bugün evimizde kullan lan eflyalar n ço unun ad Frans zca d r. Yeni bir yaflam bu, yani Osmanl zaten Türk de ildi, orada da ezilen bast r lan halkt k biz. Üstelik, belki öteki halklardan daha fazla bast r ld k. Öbürleri, Ben Yunan m, ba ms zl m istiyorum dedi ayr ld ; Ben Arap m, ben Bulgar m. dedi, ayr ld. Türkler ise kolay kolay söyleyemediler Türk olduklar n. Herkes ayr l p ba ms z devletini kurduktan sonra Türkler de Türk olduklar n söyleyebildiler, Ben Türk üm diyebildiler. Osmanl döneminde de kafam za vuruluyordu Kavray fls z Türkler, kafas z Türkler, yani etrak-i bi idrak diye. O yüzden böyle bast r la bast r la geldik bugüne; dövüle dövüle. fiimdi de Do u dairesinden Bat dairesine geçmeye çal fl yoruz. En az 150 y ld r bunun için u rafl yoruz. Ama anahtar verilmedi bize, ne yapal m? Nas l girebiliriz Bat dünyas na, o tarafa nas l geçebiliriz, diye düflününce akl m za gelen yan t flu oldu: Onlar gibi olarak. Onlar gibi olmak e er giyim - kuflamsa, evde kullan lan eflyalarsa, yaflama biçimiyse, bir o kadar da dildir herhalde. O yüzden, böyle ngilizceye meyledip konuflmalar na ngilizce sözcükler serpifltirenlerin hepsini de ihanetle suçlamamak gerekiyor. Belki de baflka nas l olabilece ini bilmedikleri için böyle davran yorlar. Baflka bir uygarl a geçmek için yolun, yöntemin bu oldu unu san yorlar belki de. Oysa kendi olmaktan ç kan insan n nerede durdu u da art k o kadar önemli de ildir. Bizim geldi imiz nokta da ne yaz k ki bu! Kendi kültürümüzü, kendi kimli imizi yitirme tehlikesiyle burun burunay z. Evet, beni dinledi iniz için teflekkür ederim, sa olun. 60

16 nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Olarak HAYAT VE FELSEFE konulu söyleflimize konuflmac olarak kat lan; Prof. Dr. Ahmet NAM a D L N TÜKET M konulu söyleflimize konuflmac olarak kat lan; Prof. Dr. Feyza HEPÇ L NG RLER e ve tüm kat l mc lara çok teflekkür ederiz. TMMOB nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan: Cemal GÖKÇE Sekreter Üye: Rezan BULUT Sayman Üye: Nusret SUNA Üye: Cemal NAN Üye: smail UZUNO LU Üye: Nergiz VASFIO LU Üye: M. Cem KAFADAR 61

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan Aziz Nesin in Matematik, Bilim ve Felsefe Üzerine Düflünceleri Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan beri yo un olarak mektuplaflt k. Mektuplar nda babam matematik, bilim ve felsefe

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı