TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi)"

Transkript

1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) 12 Mart 2005 Cumartesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu/Harbiye

2 CEMAL GÖKÇE ( MO stanbul fiube Baflkan ) Say n arkadafllar, sadece inflaat mühendisli iyle ilgili teknik konular bilmek, ö renmek yeterli de il. Ayn zamanda hayat n içerisinde olan insanlar olarak, bildi imiz konular daha iyi aktarabilmek için dilimizi de do ru kullanmak, kültür ve sanatla ilgilenmek, yani hayat n içinde olan insanlar olarak dil de bizim aç m zdan son derece önemlidir. Say n hocam z sa olsunlar, ça rd k geldiler, sizler de geldiniz. Hocam za teflekkür ediyorum ve sözü kendilerine b rak yorum. Buyurun efendim. FEYZA HEPÇ L NG RLER (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) Efendim, merhaba. Biraz yorgun geldim buraya; çünkü Kültür Üniversitesi nde saat dan e kadar bir baflka panelde konuflmac yd m. O panelden de biraz söz etmek istiyorum asl nda. Milli E itim Bakanl 100 temel eser belirledi. Bu 100 temel eser lisede okutulacak eserler. Bir kere Hakikaten bu 100 Temel Eser denilen eserler temel midir; neyin temelidir? 100 kitap okutulabilir mi? Bunlar ne amaçla okutuluyor; okuma al flkanl kazand rmak üzere mi, edebiyat tarihini ö retmek üzere mi? konusunu tart flt k. O nedenle kafam biraz yorgun; umar m sizinle konuflurken çok büyük falsolar yapmam. Sözü Türkçe ye getirece im. 100 temel eser aras nda say lan kitaplardan biri Nihat Sami Banarl n n -ki hepimiz ismini biliriz- Türkçenin S rlar adl kitab. Bu kitab zorunlu kitaplardan biri olarak belirliyor Milli E itim Bakanl. Mesela buna benim itiraz m var. Çünkü, Nihat Sami Banarl n n kitab Türkçenin kaba bir dil oldu u varsay m na dayan yor ve Arapçadan, Farsçadan ald m z sözcüklerin bu dili zenginlefltirdi ini söylüyor Banarl. Yani kitaptan ç kan ana fikir bu. E er Türkçeye böyle yaklafl rsak, Arapçadan, Farsçadan gelen sözcükler dilimizi zenginlefltiriyor. dersek, öbür kap y da aç k tutmam z gerekiyor. ngilizceden, Frans zcadan gelen sözcükler de zenginlefl- 47

3 tiriyordur o zaman. Oysa ben, birço unuzun bildi i gibi Amerikanlaflmaya, Amerikancadan gelen sözcüklere kap lar m z sonuna kadar açmaya bütün varl yla karfl ç kmakta olan bir insan m. O kitab okuyan gençlerimize bunu anlatamayaca z, yani Bat kökenli sözcükler için de Buyursun, gelsin diyece iz. Arapça ve Farsçan n kar fl m yla o zaman Osmanl ca olmufltu dilimiz, bugün de Türkilizce diye bir dile do ru gidiyoruz zaten. Yani size anlataca m tablo da bu olacak. Nihat Sami ile u raflmay b rakal m, Allah rahmet eylesin, yatt yerde huzur içinde uyusun. Bugünkü durumu aç klamaya yetmiyor onun yaklafl m. Çünkü Kültür Koleji 9. k s mdan ç kt k, yol levhalar vard r, bilirsiniz. O yol levhalar n n birinde bir okla Çevre Yolu yaz yor. Onun alt nda bir okla Yedinci ve Sekizinci K s mlar yaz yor. Onun alt nda yine incecik bir levha var: Town Center. fiimdi bunun ne ifli var orada? Biri çevre yolu, biri yedinci ve sekizinci k s m, sonra Town Center... Neden? Yani stanbul Ataköy de Town Center neyin nesi?! Bu bana inan lmaz bir taklit, bir onursuzluk gibi geliyor. Mesela, Kufladas nda Long Beach diye bir plaj var. Amerika n n California Eyaletinde Los Angelos ta plaj kasabas gibi olan yerleflimlerden birinin ad bu; uzun kumsal, uzun plaj anlam na geliyor. Kumsal çok güzel Türkçe bir sözcüktür. Yani Long Beach ad n koymak bir çeflit özentiden öte, bir çeflit maymunluk de il mi, bana m öyle geliyor? CEMAL GÖKÇE- Bunlar birer kompleks. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Evet evet, belki de kompleks. 48

4 SADIK DUMAN- Say n Hocam z Prof. Dr. Oktay Sinano lu diyor ki, Türkçe bir bilim dilidir, dolay s yla bilimi Türkiye de daha iyi ö reniriz. diyor. Bu do ru mudur, kat l yor musunuz? Teflekkür ederim. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Tabii tabii, tümüyle kat l yorum, Bütün kalbimle... diyecektim; hay r, bütün beynimle kat l yorum. Çünkü Türkçe bir kere yeni sözcük üretmeye çok elveriflli bir dildir. Hep terim yok Türkçe de derler. Siz yapmazsan z olmaz. Yani terim de gökten inmiyor ki. Mesela, Türkçe bilim dili de ildir laf n söyleyen YÖK Baflkan. Peki, bir dil nas l bilim dili olur? O dille bilim yaparsan z olur, de il mi? Çok aç k, bir dille bilim yaparsan z, o dil bilim dili olur. Bir dille felsefe yaparsan z, o dil felsefe dili olur. Türkçe bilim dili olmaya çok uygundur, çünkü her an istedi iniz anlamda yeni sözcük türetmeye elverifllidir. Bilgisayar ortam nda bilinen eklerden, bilinen köklerden, bunlar n yan yana getirilmesiyle de il yüzlerce, milyonlarca sözcük türetilebilir. O yüzden terim yok demek bir mazeret de il; yaparsak olur. Bilim dili olmas n sa lamak için o dille bilim yapmak laz m. O zaman eksiklik neyse ortaya ç kar. flte flunu karfl layacak terimimiz yok deniliyor. En tipik örne i de bilgisayar sözcü üdür, komputer, kompüter, kompit r derken nas l diyece imizi bilemeyecektik. Oysa bilgisayar diye p r l p r l bir sözcü ümüz var; iyi ki var. Geçenlerde bir televizyon kanal nda rastlam flt m. TÜB TAK Baflkan Yard mc s Nüket Yetifl diye hat rl yorum, ama yanl fl hat rl yor olabilirim. Söyledi i benim çok önemsedi im konuda bir bilgiydi ve hakikaten baz sözler insan n kafas n ayd nlat r ya, tam öyle bir ayd nlanma yaflatt bana. Yeni yazd m onu Cumhuriyet Gazetesi nin Türkçe Günlükleri ne. Diyordu ki Teknoloji sözcü ü yerine üretim bilgisi deseydik e er, bugün geldi imiz noktadan çok daha farkl bir noktada olurduk. Çünkü üretim bilgisi dedi inizde ne dedi inizi anl yor karfl n zdakiler ve siz de anl yorsunuz. Teknoloji nedir? Tabii afla yukar kafam zda bir kavram var, ama üretim bilgisi kadar net bir fley de il. 49

5 Hatta mikrobiyoloji deniyor. Mikro olunca mikrochip falan gibi hep küçük ça r fl m yaparm fl me er bende. Dokuz Eylül Üniversitesi nden Ramazan nci diye bir doktor bana bir elektronik posta göndermiflti. Mikrobiyolojiyi orada gayet s radan bir fley olarak aç kl yor, mikrop bilimi demekmifl. Mikrobiyoloji yerine mikrop bilimi desek çok daha anlafl l r olmaz m? Mikroplar inceleyen bir bilim dal yani. Ne güzel o yüzden e itimin, ö retimin Türkçe yle yap lmas, ö rencilerimizin kafas n açacak, düflünmesini kolaylaflt racak ve h zland racak bir fley olacakt r. Hatta ben biraz da bu yüzden engellendi ini düflünüyorum aç kças. Bizim Amerika ya giden ö rencilerimiz orada el üstünde tutuluyor. Neden? Biz zekâm z kurnazl kta kullan yoruz ço u zaman. Ama kurnazl a yans - yan fley de zekâd r. Bu zekây e er daha üretimsel amaçlarla kullan rsak kim bilir neler yapar z? Türkçe e itim-ö retim yap l rsa ülkemizin zeki çocuklar n n önünde kimse duramaz. ZAFER DEM RKOL- fiu ana kadar anlatt klar n zda Türkçe nin temiz ve duru kullan lmamas ndan bahsettiniz, daha çok bu noktalamadan ziyade mant ksal birtak m hatalardan bahsettiniz. Acaba, ruh sa l m z m bozuk, yoksa Türkçeyi temiz kullanamad m z için mi öyle oluyor? Yani yumurta m tavuktan ç k yor, tavuk mu yumurtadan ç k yor; tam anlam fl de ilim. Gerçekten sa l kl düflünemedi imiz için mi dilimizi ar nd ram yoruz, yoksa dilimiz ar nm fl da biz mi sa l kl düflünemiyoruz. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Asl nda tam tavuk-yumurta hikâyesi gibi iki tarafl bir do ru bu da. Sa l kl düflünemememiz asl nda dilimizin bu kadar kötü kullan m yla do rudan ilgilidir elbette. Yani dilimizi çok özensiz kulland m z ve içinde bir y n anlam - n tam bilmedi imiz sözcü e yer verdi imiz için do ru düflünmemiz de engellenmifl oluyor. Konuflurken de anlam ndan emin olmad m z pek çok sözcük kullan yoruz. Bu kendimize güvenimizi azalt yor. Kendimize güvenimiz olmad için de yabanc sözcüklere daha fazla dayan yoruz, kendi dilimize güvenmiyoruz. Giderek 50

6 kendimize de güvenmiyoruz. Birbirinden beslenen fleyler bunlar. Belki bundan sonra gelecek soru fludur: Bu özgüven eksikli i neden? Hangi ülkeye giderseniz gidiniz, herkes kendi benli ine, kendi kimli ine sahip ç k yor. Bize söylenen genellikle flöyle bir fley: Küreselleflme bunu gerektiriyor. Küreselleflme ne diyor bize? Dilinizden vazgeçin, Türkçe kullanmay n. m diyor? Bunu dese Avrupa Birli i ndeki bütün ülkeler ngilizce ye dönmüfl olacaklard. Oysa biliyoruz ki Avrupa Birli i nde resmi dil ngilizce de ildir. Her ülke kendi resmi dilini kabul ettirerek girmifltir flimdiye kadar oraya. fiu anda 20 resmi dili var Avrupa Birli i nin. Yani Monako bile kendi dilini kabul ettirdi Avrupa Birli ine girerken. Hiç kimse bize kendi dilinizden, kültürünüzden vazgeçin demiyor, biz bunu gönüllü olarak yap yoruz. Niye? Bizi sevsinler diye yap yoruz. Çok simgesel bir öyküyle ifade etmeye çal flay m bunu: Hindi anlam nda bir sözcük kullan yorlar ya bizim için; Turkey diyorlar ya, bundan giderek. Hindiysek bile bak yoruz, onlar nki çok gösteriflliymifl mesela, tavus kuflu gibi, kuyru u çok göz al c, pembeli, mavili, yeflilli filan, biz de öyle olal m diye sokuflturuyoruz o tüylerden bir yerlerimize. Oysa biz hindiysek hindiyiz, e er onlar tavus kufluysa ve onlar kendimizden daha üstün görüyorsak, tavus kufllar n n bulundu u bir yerse Avrupa Birli i ne yapmam z gerek? Sah- 51

7 te bir tavus kuflu olarak onlar n aras na kat lmaya çal flmak mant kl m? Hindiysek hindi olarak kat lmam z daha makbul de il mi? Çünkü orada zaten tavus kufllar var. Yani onlara benzedi imiz oranda de il, benzemedi imiz, farkl l klar m z korudu umuz, biz olmay gö sümüzü gere gere savundu umuz zaman aralar nda yer almam z daha anlaml olacakt r. Tersi koyun dolly gibi, bir kopya üretiminden ileri gitmez. Bir fley daha var. Biz san yoruz ki Avrupa Birli i ne girdi imizde bize kap lar n açacaklar ve diyecekler ki, Biz de sizi bekliyorduk. flte ifl, iflte para, buyurun; geç kald n z, nerede kald n z? Gelin Avrupa Birli i de bizim kültürümüzden bir fleyler götürmemizi bekler, beklemelidir. Beklemiyorsa bu iflte bir sakatl k var demektir. O zaman, önlerinde Efendimiz! diye e ilecek köleler ar yorlar demek olur. Oysa biz, kimli imize, varl m za sahip ç kmak yerine, sadece dilimizden de il, dille birlikte kültürümüzden de vazgeçiyoruz. Ot gibi yarat klar haline getirdik kendimizi. Böyle olunca tabii ki dilimize de özen göstermiyoruz. Bu dönüyor, ayn oluflumu destekler niteli e kavufluyor. ERHAN YEKTA ÖZÜTÜRK- Türk Dil Kurumu hâlâ mevcut mu ve buna ne gibi katk larda bulunabildiniz? FEYZA HEPÇ L NG RLER- Evet, bu da baflka bir dert, baflka bir yara. Türk Dil Kurumu ad n tafl yan bir kurum mevcut, ancak bunu tabii iflin içinde olmad n z için siz takip etmemifl olabilirsiniz. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 1932 y l nda Atatürk taraf ndan kuruldu ve bunlar özerk kurumlard. Yani devlet dairesi gibi çal flmayan, ba ms z, kendi içinde paras n döndüren ve hiç kimseye karfl da hesap vermek zorunda olmayan kurumlard. Bugün kulland - m z Türkçe sözcüklerin ço unu onlara borçluyuz; aç kças bu. 52

8 Sonra Kenan Evren geldi -Evren soyad n hak etmiyor kendisi asl nda- Kenan Kainat pafla geldi ve kurumu kapatt. Her fleyi kapatt. O zaman yaflayanlar hat rlarlar, Kanarya Sevenler Derne i dahil bütün dernek, örgüt ne varsa hepsini kapatt, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurulufllar da kapatt. Neymifl? Babalarla o ullar birbirini anlam yormufl. Hatta flöyle bir tezi var, Türkçesini okuyorum anlam yorum, ngilizce sini okuyorum anl yorum diyordu o zaman Kenan Evren. Allah Allah! Yani nas l olabilir böyle bir fley?! Ayn kitab n Türkçesini anlam yormufl, ngilizcesini anl - yormufl. Türkçe o kadar bozulmufl ki bu yüzden oluyormufl bunlar. flte bunu bahane ederek kurumu kapatt. Bugün ayn ad tafl yan bir kurum var, ama aradaki benzerlik, sadece ad benzerli idir. Bugünkü kurum, baflbakanl a ba l resmi devlet dairesi ve resmi devlet dairesi olman n bütün gereklerini yerine getiriyor, hatta yolsuzluk bile yap l yor. (Gülüflmeler) O kadar resmi devlet dairesi oldu ki, oradan 5-6 y l önce çal nan 1,5 trilyon lirayla kütüphane falan da de il, barlar, pavyonlar falan aç lm fl, hatta gündüzleri kurumda hizmetli olarak görev yapanlar, ek gelir elde etmek için de gece barda garson olarak çal fl yorlarm fl. Bugün bir arkadafl anlatt, onlar duvara yaslan yorlarm fl ve yorgunluktan kafalar öne düflüyormufl. Çünkü gündüz kurum, gece bar olarak çal flm fllar bir süre. Sonra ifl ortaya ç k nca o yönetici kadrosu tamamen görevden al nd. fiimdi iyi niyetli bir baflkan var, ama kurum eski, yönlendirici etkisini kaybetti ne yaz k ki ve belki de Türkçeye yap lan büyük kötülüklerden biri de budur. Mesela, 12 Eylül den önce, Türk Dil Kurumu flöyle bir sözcük önermifl. deyince belli çevreler biraz ters bak yordu buna, ama genellikle kabul görüyordu; bir coflku halinde kabul ediyorduk o sözcükleri. Herkes kullanmaya çal fl yordu ve öyle öyle yayg nlaflt zaten öztürkçe sözcükler. Türk Dil Kurumu bugün de baz sözcükler öneriyor, ama bu önerdi i sözcükleri için ya vakit çok geç, at alan Üsküdar geçmifl ya da ifllevsel de il, yayg nlaflan ngilizce sözcü ün yerini asla tutmayacak sözcükler oluyor bunlar. Mesela, 53

9 faks sözcü ü yerine belgegeçer sözcü ünü önerdi kurum. Bir kere dil tasarrufu sever, bu tasarrufa uygun bir öneri de il, çünkü faks tek heceli bir sözcük, k sac k bir sözcük, oysa belgegeçer iki sözcükten yap lm fl bir bileflik ve dört heceden olufluyor. Anlamca da karfl lam yor; çünkü Bana bugün bir faks geldi. diyebiliyorsunuz. Belge geçer aletin ad, ona da zaten fax machine deniyor ngilizcede. Hatta as l ad da faxs mile dir, yani faks makinesidir. Belge geçer sözcü ü belki faks makinesi ni karfl l yor, ama faks sözcü ünün bunun d fl ndaki anlamlar n karfl lam yor. Biz yapt k, ama ne yapal m halk benimsemedi. demek için yap yorlar sanki. Yani yasak savmak için. Çünkü samimi olsalar, o kavramlar karfl layacak sözcükleri, yad rganmayacak biçimde Türkçenin içinden bulup ç karabilirler. Uydurulur yani. Uydurmaktan da biz çok korkuyoruz. Oysa ngilizce den al yoruz. Amerika, bütün dünyadan en par lt l beyinleri toplad için, bu icatlar n ço u Amerika dan ç k yor. Amerika bunlara nas l ad koyuyor peki? Uyduruyorlar bu adlar. Mesela, kulakl klar tak l yor, yürürken de müzik dinleniyor, o aletin ad nedir? Wolkman, yani wolk ve man. Ne alaka? Orada man yani adam m var? Yok. Wolk nedir? Yürümek mi? Peki yürür mü bu alet? Yo, yürümez. Koy, flurada dursun aylarca; yani yürümüyor kendisi. Ama uyduruyor adam ve ay planma kayg s na falan asla kap lmadan wolkman diye bir ad koyuyor. Bizim uydurmaktan ödümüz patl yor, oysa o alet gelirken e er ona bir ad bulunmufl olsayd, bugün o adla yayg nlafl rd. Bulunmam flsa, flimdi ben size kalk p Arkadafllar, wolkman demeyin, buna -uyduruyorum flimdi- yürüç deyin. desem, gülersiniz. Öyle yap yoruz, bugün kurum da ne yaz k ki öyle yap yor. fl iflten geçtikten sonra sözcük öneriyor; bu yüzden de ciddiye al nm yor. Durgül diye bir sözcük icat etmifller mesela, sit-com karfl l olarak. Bütün televizyon kanallar nda konserve kahkahalar n ç nlad dizileri bilirsiniz. Gülece imiz yeri bize hat rlatan kahkahalar var ya, onlara konserve kahkaha deniyor. Bu türdeki durum komedilerinin ngilizcedeki, daha do rusu Amerikancadaki ad sitcom. 54

10 San yorum situation comedy sözcüklerinin ilk heceleri al narak yap lm fl yeni bir sözcük bu. Bizimkiler de ayn fleyi yapm fl. Oysa Türkçede böyle bir sözcük üretme yolu yok, böyle bir fleye gereksinim de yok; çünkü Türkçede sözcük türetme s k nt s çekmemizi önleyecek yüzlerce ekimiz var. Bizimkiler de situation comedy yi sözcük sözcük çevirmifller; olmufl durum güldürüsü. Sonra bu sözcüklerin ilk hecelerini al p yeni bir sözcük icat etmifller: Durgül. yi; ama bu sözcük bize durum güldürüsü ça r fl m yapm yor ki! Yürürken gülemeyece imiz, gülmek için durmam z gerekti i ça r fl m yap yor. Kanallar aras nda dolafl rken bir durgüle rastlad m. gibi tümceler kurmam z istiyorlar anlafl lan. Ama bu ifl biraz zor! Olmad yani! Bulamad k bir karfl l k. Var m Türk Dil Kurumu? Var gibi görünüyor asl nda, ama gerçek anlamda var m diye soruyorsan z yoktur. Çünkü flu anda hiçbir görevini yerine getirmiyor. SERDAR KUB LAY- Hocam, ben yeni Türkçe den yanay m, ama yeni Türkçenin de, eski kavramlar yenilerken baz eksiltmeye u rad n da görüyorum, daha do rusu düflünüyorum. Siz de ayn kan da m s n z bilmiyorum. Bu durumda bazen bir yaz n n ya da konuflman n içerisinde hem yenisini hem eskisini kullanmak durumunda kal yoruz. Yani zorlanarak kullan yoruz. Siz buna tutars zl k olarak m görüyorsunuz, yoksa bir zenginlik olarak m görüyorsunuz? FEYZA HEPÇ L NG RLER- Örnek verirseniz daha iyi anlayaca m. SERDAR KUB LAY- Gereksinimler, ihtiyaçlar bazen bunlar birbirlerine tam olarak karfl lam yor, yani kullan ma en az ndan uymuyor. Örne in, düfl sözcü ü bir rüya veya hayale karfl l k geliyor. Bütün bunlar n hepsinin birden bir düfl sözcü üyle karfl lanmas mümkün müdür? 55

11 Sonra sözcükler yenilenirken sanki bir taraftan da en az ndan bir eksilmeye u ruyorlar gibi geliyor. Yani o kavramda en az ndan bir ça r fl m eksikli i olufluyor. Hayalin, rüyan n oluflturdu u o yaflant alan n düfl sözcü üyle birlikte getiremiyorsunuz gibi bir durum var. Bilmiyorum siz de böyle bir sorun hissediyor musunuz? Sonuç olarak flunu sormak istiyorum: Eski Türkçeyle yeni Türkçeyi ayn yaz da kullanmak, bir kavram n hem öylesini hem böylesini kullanmak bir tutars zl k oluflturuyor mu? FEYZA HEPÇ L NG RLER- Evet, asl nda bir tutars zl k oluflturur. Yani bir dil bilincinin geliflmedi ini falan düflündürebilir o yaz y okuyan kifliye. Ancak bu soruya flöyle bir-iki yaklafl m getirmeye çal flaca m. Birincisi, dilde tümüyle eflanlamda sözcük yoktur. E er o sözcükleri birlikte kullan yorsak, zaman içinde onlar anlam farkl l na u rayacak demektir. Mesela, öykü ve hikâye sözcükleri var. Hikâye söylerken bize çok zorluk ç karan bir sözcük, birçok kifli hikaye diyor. Öykü çok daha kolay söylenebilecek bir sözcük. Peki, öykü, hikâye sözcü ünün bütün anlam alanlar n karfl lad m? Karfl lamad, yani bir kere deyimlerin içinde geçiyorsa, olmaz, onu de ifltiremezsiniz. Biri, B rak hikâye anlatmay. diyorsa, onun yerine B rak öykü anlatmay. olmaz ve orada hikâye diye kalacakt r. Böyle birlikte kullan lmaya devam edildi i sürece aralar nda bir anlam fark do acakt r. fiimdiden o fark do mufl gibi. Mesela ne? Yaz l olan fley öykü diye adland r l yor daha çok; anlat lan, sözel olan fley için ise daha çok hikâye sözcü ü kullan l yor. Bu bana ters gelmiyor; çünkü ayn anlamda de il art k bu sözcükler, aralar nda bir anlam fark var ve dilin zenginli i de budur; yani anlam fark olmas d r. Bugün art k Do udan gelen sözcüklerle savafl kesmek durumunday z, çünkü askeri bir flekilde aç klayay m bunu: ki cephede birden savafl veremeyiz. fiu anda Amerikanca dan gelen o kadar yo un bir sald r var ki, bunun karfl s nda tavr m da net 56

12 olarak belirledim. Bir sözcü ün burada ngilizcesi var, burada Arapça, Farsça, Osmanl cas var diyelim. Osmanl cas hiç olmazsa bir geçmifle sahip, Osmanl cas n yüzy llard r kullan yoruz, biliyoruz. Burada Türkçesi varsa, tabii ki Türkçesinden yanay m, ama yoksa? Osmanl cas m, ngilizcesi mi? diyorsan z, Osmanl cas. Çünkü onun hiç olmazsa bizde birlikte yaflad m z bir geçmifli var. Öbürü iyice yoz, iyice köksüz bir fley. Yani tavr m da böyle belirliyorum ve art k flu sözcü ü atal m, onu kullanmayal m gibi bir konu olmaktan ç kt özleflme benim kafamda. Mesela, durum ve vaziyet kavramlar na bakal m. Çok kötü vaziyette. denmiflse biri, bunu Çok kötü durumda. diye hemen sadelefltirebilirsiniz; ama bu sözün kimin a z ndan ç kt çok önemlidir. Öykülerde çok yaflad m bir sorundur bu. Öyle bir insan konuflturursunuz ki, onun a z ndan durum sözcü ü ç kmaz; ç karsa inand r c olmaz. Bir köylü kad n konuflturuyorum ya da 80 yafl nda bir köy a as n konuflturuyorum diyelim. Durum demez o kifli, ya da yads mak demez, yani bu tipi yaflatmak, canland rmak için, inand r c k lmak için, onun seçece i sözcü ü kullanmak zorunday z. Hem dilcisin, hem nas l oluyor eski sözcü ü kullan yorsun? gibi suçlamalarla da karfl laflm yor de ilim asl nda, ama karfl laflt mda da tavr m kesin olarak bu. Yani e er tümüyle ayn anlamdaysa ve Türkçesi varsa tabii ki Türkçesini seçiyorum, ama arada anlam fark varsa, o anlam fark n çok önemsiyorum. Anlam fark ciddidir ve önemlidir çünkü. Anlam farklar n törpüleyerek bir fley yapamay z, anlam fark n korumak zorunday z. METE AKALIN- Son aç klaman zla soraca m bir soruyu yan tlad n z, teflekkürler. Ben de ayn düflünüyorum. Sevgili Aziz Nesin in deyimiyle sand ktaki lavanta kokulu sözcükleri bulup ç kartmak zorlamak de il, ama yaflayan sözcükleri -Arapça ya da Farsçadan gelsin, yafl yorsa- zorunlu olarak kullanmak gerekir. Görebildi im kadar yla bilimsel bir de erlendirmeye dayanmayan, ama bir gözlem niteli inde bir bak fl m var. ster geliflmifl toplum- 57

13 larda olsun, ister görece bizden geri toplumlarda baflka bir ülkede bizim çocuklar m z, bizim sonraki kuflaklar m z gibi dilini kaybeden baflka bir ülke daha yok abart l de erlendirmesine sanki gidiyorum. Yani bir ngiliz in, bir Frans z n olmaz ve onun birikimi farkl olabilir, ama sanki bir Hintli nin, bir Arap n da, bir Türk çocu u gibi gitti i ülkede kendi dilini fazlas yla kaybetti ini sanm yorum. Bizde niye böyle? Sevgili Demirtafl Ceyhun Biz Göçebe Türkler diye hakl m ç k yor acaba? diye düflünüyorum. Yani niye bizim d flar daki kuflaklar m z dilini kaybediyor? Teflekkür ederim. FEYZA HEPÇ L NG RLER- Ben de teflekkür ederim. Önce flunu söyleyece im: Göçebe laf n art k kendimiz için kullanmayal m, çünkü 1000 y ld r bu topraklarday z. Yani hâlâ göçebe miyiz? 1000 y l önce geldi imiz bu topraklara hâlâ yerleflemedik mi? Üstelik biz kendimize göçebe dedi imiz için Avrupal da bize göçebe diyor. Bugün Cengiz Bektafl Londra da aç lan Türkler sergisini anlatt. Orada bir çad r, Türklerin nas l yay ld, burada bir lhanl çad r Türklerin nas l yay ld... Böyle kurulmufl, düzenlenmifl bir sergiymifl o. Türkler göçebedir. sözünü önce onlar söylemedi, biz söyledik, Biz göçebeyiz. dedik. Anadolu ya geliflimizin resmi tarihi 1071 dir. fiimdi yap lan kaz larla ortaya ç kan bir fley daha var: Türkler vard burada. Hepsi de Orta Asya dan gelmedi y ld r buradaysak art k göçebelikten söz etmeyelim. Ama ben bu soruyu f rsat olarak de erlendirdim ve bu konudaki düflüncelerimi de araya s k flt rmak istedim. Bir noktada da flu: Yurtd fl nda bulunan çocuklar m z asl nda garip bir flekilde ulusal kimliklerini fark ediyorlar. Bozulma içeride. Yurtd fl nda de il. Bunu nereden biliyorum? ki çocu um da yurtd fl nda kald. O lum Belçika ve Hollanda da bulundu, k z m halen Amerika da. O lum Belçika ve Hollanda da bulundu ve ne oldu biliyor musunuz? Saz çalmaya heves etti orada, oysa burada gitar 58

14 çal yordu. Oraya 2 sene önce üniversiteden sonra gitti, bir geliflinde saz ald ve Belçika da çalmay ö rendi. E er biz buradan do ru dürüst bir e itim, bir kimlik bilinci falan kazand rmadan gönderiyorsak, orada tabii ki rüzgâra kap l yor, hatta art k buralarda yaflayamaz duruma da geliyor; geri dönse mutsuz olabilece i duruma da... Ama aileden, okuldan, toplumdan gelen bir bilinçle gitmiflse, orada çevresine bak yor: Bu Rus, Ruslu unu biliyor; bu, Bulgar; Bulgarl n biliyor; ben de Türk üm. diyor. Mesela, flunu rahatl kla iddia edebilirim: Almanya da Türk sokaklar, Türk mahalleleri filan var, biliyorsunuz. O Türk mahallerinde bizim stanbul dan çok daha fazla Türkçe tabela vard r; stanbul dakinden çok daha fazla. stanbul da o kadar çok Türkçe tabela yok. Kolejler filan da -san ld n n tersine- böyle bir bilinç uyanmas na katk sa l yor olabilir asl nda. Yani koleje giden genç de baflka bir dille, kültürle karfl laflt nda Peki, benim kültürüm ne? diye sorabiliyor. Hele biraz zekiyse, iyice ay yor, kendine geliyor. Ama Türklerde öbür uluslardan biraz daha fazla m yozlaflma ya da kendi özünü yitirme ya da kendini kaybedip baflka bir kültüre do ru kayma var? Evet, bunu da tümüyle d fllayabilece im bir düflünce olarak görmüyorum. Çünkü yurtd fl nda yaflayanlardan önce, yurtiçinde yaflayanlara bak n. Ayval k n Cunda Adas nda arkadafllar m n açt Hayat Bahçesi ad nda bir kafe var. stanbul Lisesi nde okuyan bir ö rencinin bu kafe ile, özellikle de Hayat Bahçesi ad yla ilgili düflüncesi flu: Güzel bir yer buras, ama ad çok ezik. Bu ezik sözcü ünü hiç unutam yorum. Neden ezikmifl kafenin ad? Çünkü buraya, Life Garden falan gibi bir ad koysalarm fl daha haval olurmufl! Asl nda çok da kötümser olmamak m gerekiyor, bilmiyorum. Ben kendime bunu çok fazla söyleyemiyorum, inand ram yorum kendimi, ama flöyle mi bakmal y z acaba: Yeniden bir kültür de iflikli i, bir kabul de ifltirme yaflan yor flu anda Türkiye de. Do ulu olmak istemiyoruz, Asyal olmaktan nefret ediyoruz. O kadar da nefret edilesi bir fley de il asl nda, ama hofllanm yoruz Do ulu say l- 59

15 maktan, Bat l olmaya çal fl yoruz. Nas l Bat l olaca m z da bilmiyoruz, en kolay yolunu seçiyoruz. Tanzimat tan beri böyle bu. Bat l olman n nesini seçtik? fiapkas n seçtik, giyim-kuflam n seçtik, eflyalar n seçtik, yer minderinde oturmaktan vazgeçtik, kanepeler getirdik. Masa talyanca d r, kanepe Frans zca d r, gard rop Frans zca d r. Bak n bugün evimizde kullan lan eflyalar n ço unun ad Frans zca d r. Yeni bir yaflam bu, yani Osmanl zaten Türk de ildi, orada da ezilen bast r lan halkt k biz. Üstelik, belki öteki halklardan daha fazla bast r ld k. Öbürleri, Ben Yunan m, ba ms zl m istiyorum dedi ayr ld ; Ben Arap m, ben Bulgar m. dedi, ayr ld. Türkler ise kolay kolay söyleyemediler Türk olduklar n. Herkes ayr l p ba ms z devletini kurduktan sonra Türkler de Türk olduklar n söyleyebildiler, Ben Türk üm diyebildiler. Osmanl döneminde de kafam za vuruluyordu Kavray fls z Türkler, kafas z Türkler, yani etrak-i bi idrak diye. O yüzden böyle bast r la bast r la geldik bugüne; dövüle dövüle. fiimdi de Do u dairesinden Bat dairesine geçmeye çal fl yoruz. En az 150 y ld r bunun için u rafl yoruz. Ama anahtar verilmedi bize, ne yapal m? Nas l girebiliriz Bat dünyas na, o tarafa nas l geçebiliriz, diye düflününce akl m za gelen yan t flu oldu: Onlar gibi olarak. Onlar gibi olmak e er giyim - kuflamsa, evde kullan lan eflyalarsa, yaflama biçimiyse, bir o kadar da dildir herhalde. O yüzden, böyle ngilizceye meyledip konuflmalar na ngilizce sözcükler serpifltirenlerin hepsini de ihanetle suçlamamak gerekiyor. Belki de baflka nas l olabilece ini bilmedikleri için böyle davran yorlar. Baflka bir uygarl a geçmek için yolun, yöntemin bu oldu unu san yorlar belki de. Oysa kendi olmaktan ç kan insan n nerede durdu u da art k o kadar önemli de ildir. Bizim geldi imiz nokta da ne yaz k ki bu! Kendi kültürümüzü, kendi kimli imizi yitirme tehlikesiyle burun burunay z. Evet, beni dinledi iniz için teflekkür ederim, sa olun. 60

16 nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Olarak HAYAT VE FELSEFE konulu söyleflimize konuflmac olarak kat lan; Prof. Dr. Ahmet NAM a D L N TÜKET M konulu söyleflimize konuflmac olarak kat lan; Prof. Dr. Feyza HEPÇ L NG RLER e ve tüm kat l mc lara çok teflekkür ederiz. TMMOB nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan: Cemal GÖKÇE Sekreter Üye: Rezan BULUT Sayman Üye: Nusret SUNA Üye: Cemal NAN Üye: smail UZUNO LU Üye: Nergiz VASFIO LU Üye: M. Cem KAFADAR 61

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan Beyin Cimnastikleri (I) Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan hofllan r bunlardan. lk ikisi konumuz d fl nda. Üçüncüsünü konu edece iz. 1. lk oyunumuz flöyle: Afla daki dört kibrit

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Beck depresyon ölçeği

Beck depresyon ölçeği Beck depresyon ölçeği Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler ve önünde sayılar yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatle okuyunuz. BUGÜN DAHİL, GEÇEN HAFTA İÇİNDE kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı