GEMİ VE LİMAN KATI ATIK YÖNETİMİ: MARPOL 73/78 ve İZMİR ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ VE LİMAN KATI ATIK YÖNETİMİ: MARPOL 73/78 ve İZMİR ÖRNEĞİ"

Transkript

1 GEMİ VE LİMAN KATI ATIK YÖNETİMİ: MARPOL 73/78 ve İZMİR ÖRNEĞİ Dr. Hamit Palabıyık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Biga Çanakkale Tel: Fax: Özet Günümüzde dünya ve ülkemiz ticaretinin yaklaşık %90 ı denizyolu ile yapılmaktadır. Çalışmada genel anlamda gemi ve liman atık yönetimi tanımlanmış; MARPOL 73/78 sözleşmesi ile diğer uluslararası uygulamalar incelenmiştir. Çalışma bütününde, kentsel katı atık içerisinde değerlendirilen ve yönetimi itibariyle yerel özellik taşımakla birlikte doğası gereği ulusal ve uluslararası düzenlemelere konu olan gemi ve liman katı atıkları ve yönetimi konusu özelde İzmir Limanı örneğinde incelenmiştir. Gemi ve Liman Katı Atık Yönetimi: Uluslararası Düzenleme ve Uygulamalar Toplumlar uzun yıllar her türlü faaliyetleri sonucunda oluşan atık ve artıkları çevreye duyarsızca gözden uzak olsun anlayışıyla bırakmış; özellikle de denizlere bırakılan atıklar denizlerin önlenemeyecek biçimde kirlenmesine neden olmuştur (Homer A. Neal ve J. R., 1987). Araştırmalar, deniz kirliliğine atmosfer ve kara kaynaklı kirleticilerin %77, denize doğrudan boşaltımın %11 ve gemilerden kaynaklanan atıkların

2 da %12 oranında neden olduğunu göstermektedir (Daniel, 1991; Günay, 1991). Dünyada gemilerden denizlere, hiçbiri kıyıya ulaşmayan, günde yaklaşık 5 milyon katı atık bırakılmaktadır. Uluslararası belgelerde atık atımı yasaklanan bölgelerden sadece Kuzey denizine yılda m 3 çöp bırakılmaktadır. Hollanda da yapılan bir araştırma, kıyılarda bulunan çöplerin %49 unun gemilerden kaynaklandığını göstermektedir. Deniz yaşamını büyük ölçüde etkileyen çöpler sonucunda dünyada her yıl sadece plastik atıklar 1 milyon kuş ve 100 bin deniz memelisi ve kaplumbağasının ölümüne neden olmaktadır. Toplam 177 farklı deniz hayvanı bu çöplerden etkilenmektedir. Deniz yaşamına etkisi kadar ekonomik bakımdan da önemli olumsuzluklara neden olan çöpler sonucunda İngiltere de 1998 yılında kirlenen kıyıların temizliğine 52 milyon ERO harcanmıştır. Tüm bunlara rağmen gemilerden sadece %5-10 u atıklarını liman atık kabul tesislerine bırakmaktadır (North Sea Foundation, 2002). ABD Ulusal Bilim Akademisi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre ise ticari gemiler yılda 110 bin ton çöp üretmekte; buna balıkçı gemilerinden de 340 bin ton atık eklenmektedir. Ulusal orduların sahip olduğu ve uluslararası anlaşmalardan bağışık tutulan gemiler de birlikte düşünüldüğünde durum daha da kötüleşmektedir. Dünya deniz askeri gücü, yaklaşık mürettebat ile yılda 74 bin ton atık üretmektedir. Örneğin, 300 bin mürettebat ile 600 savaş gemisini kapsayan toplam 2 bin gemiye sahip ABD nde sadece askeri gemiler tarafından 1993 yılında ton çöp ulusal sulara bırakılmıştır (Jennifer, 1993). Turizm amaçlı lüks yolcu gemilerinin denize bıraktıkları atıklarla ziyaret ettikleri sahillerde doğal yaşamı öldürdükleri yapılan araştırmalarla kamuoyuna açıklanmaktadır. Doğal yaşamın en kırılgan olduğu bölgelere 2000 yılında 240 dev turist gemisiyle 10 milyon turist taşınmıştır (Milliyet, 2002). Gemi ve liman katı atık yönetiminin konusu: Gemilerden ve/veya liman faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların ekonomik ve çevresel bakımdan başarılı yönetimidir. Gemi ve liman katı atık yönetiminin başlıca iki önemli özelliği: Gemi ve limanların doğası gereği önemli miktarda katı atıkların üretildiği alanlar olması ile başarılı yönetiminin ancak sorumlu yerel yönetimlerle liman yönetimlerinin ve diğer ilgili aktörlerin birlikte hareket etmesine bağlı olması; İkincisi ise, gemi ve liman katı atıklarının özelliği gereği, uluslararası düzenleme ve uygulamaları da gerektirmesidir. Liman atık yönetimi planlaması, çeşitli tip limanlarda her türlü atık ve artığın kabul edilerek en uygun koşullarda son uzaklaştırmanın yapılabileceği uygulanabilir ilkelere dayanmalıdır. Bu anlamda liman atık yönetimi başlıca ilkeleri arasında şunları saymak mümkündür: İlgili sorumlu birimler arasında koordinasyon: Yerel yönetimler, ilgili atık idaresi, liman işletmesi, kıyı koruma arasında işbirliği; Atık kabul tesisi ihtiyacının analizi; Üretilen atıkların miktar ve çeşidinin belirlenmesi; Atık kabul tesislerinin tip ve kapasitesinin belirlenmesi; Atık kabul tesislerinin konumu ve kullanımı ile ilgili konuların belirlenmesi; İşletme maliyetleri; Planın uygulanması ve denetimi; İlgili sorumlu birimlere yeterli raporların sunulması; Merkezi yönetim ve ilgili birimlere konu ile ilgili yazılı planın sunulması; Her aşamada amaç, hedef, metot ve imkanların bilimsel olarak değerlendirilmesidir. Uluslararası düzenlemeler: MARPOL 73/78 ve Ek V Deniz çevresinin özellikle yoğun petrol taşımacılığı ve olağan tanker faaliyetleri yanında diğer gemilerden kaynaklanan kirlilik ve atıklar konuya uluslararası ilgiyi çekmiş 8 Ekim-2 Kasım 1973 tarihleri arasında IMO (International Maritime Organization)

3 tarafından uluslararası hukukta MARPOL 73 ve buna bağlı tarihinde kabul edilen MARPOL Protocol 78 ile değişiklikleri kısaca MARPOL 73/78 kabul edilmiştir tarihinde imzaya açılan sözleşme, yürürlük maddesi gereği imzalayan tarafların azlığı nedeniyle ancak tarihinde yürürlüğe girebilmiştir tarihi itibariyle taraf olan ülke sayısı 161 ve sözleşmeyi onaylayan ülkelerin ticaret gemilerinin tonaj toplamı dünya toplam tonajının % 93,8 ine ulaşmıştır (EPA; John, 1999). Sözleşmenin sekreteryasını merkezi Londra da bulunan IMO, çevresel konularda sorumluluğu ise IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi üstlenmektedir. MARPOL 73/78 in başlıca iki amacı: Denizlerin petrol, zehirli sıvılar, ambalajlı zararlı maddeler, kirli sular ve çöpler ile kirlenmesinin önlenmesi ile gemilerin neden olduğu kazalardan kaynaklanan kirlenmenin önlenmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda sözleşmeye taraf olan ülkelerin gemi yapımından gemi sevk ve idaresine kadar her aşamada denizlerin gemilerden kirletilmesinin önlenmesi için teknik ve işletme önlemleri almaları; kıyı ve liman tesisleri hazırlamaları; ulusal mevzuatlarını uluslararası kabul görebilecek nitelikte düzenleme ve tamamlamaları gerekmektedir. Sözleşme, toplam 20 madde ve 6 Ek ten oluşmaktadır tarihli protokol, 1973 tarihli sözleşme metninde değişiklikler içermektedir. Sözleşmenin 14.maddesi gereği, I. ve II. Ek ler imzalayan ülkeler için zorunlu; III., IV. ve V. Ek ler ise isteğe bağlıdır. Sözleşme Ek leri, konusu ve yürürlüğe giriş tarihleri aşağıdadır (EPA). Çizelge 1: MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ekleri Ek Konu Yürürlük Tarihi I Petrol kirliliği II Zehirli sıvılar III Ambalajlı zararlı maddeler IV Kirli sular Henüz yürürlükte değil V Çöpler VI Hava kirliliği Henüz yürürlükte değil MARPOL 73/78 Sözleşmesinin V.Ek i tüm taraflarca henüz kabul edilmemesine rağmen gemilerden denizlere katı atıkların atılmasını önlemek amacıyla bütün limanlarda katı atıkların toplanması ve uygun koşullarda uzaklaştırılması için gereken önlemlerin alınmasını öngörmektedir (Çevre Bakanlığı, 1998). V.Ek, 1993 tarihi itibariyle, dünya toplam deniz taşımacılığının %90 ına denk gelen 70 ülke tarafından onaylanmıştır (Andrea, 1993). V.Ek kapsamında çöp kavramı, geminin normal çalışması sırasında toplanan ve diğer Ek lerde tanımlanan ya da listesi verilenler dışında devamlı ve düzenli alınması gerekli bulunan, taze balık ve parçaları dışında her türlü yiyecek, gemi içi ve işletme atıklarını kapsamaktadır. Gemilerden -kıyıdan 12 mil uzaklıkta atılmalarına izin verilen yemek artıkları dışında- her tür katı atık ve artığın denizlere atılması yasaklanmıştır. Çöpün bir başka uzaklaştırma metodu gerektiren maddelerle karıştırılmasında ise en sıkı hükümler uygulanacaktır. Akdeniz, Kızıl deniz, Baltık denizi, Karadeniz ve Körfezler Ek kapsamında özel alan olarak belirlenerek buralarda atıkların denize atılması yasaklanmıştır. Özel alanlar dışında çöplerin boşaltılması ise başlıca şu koşullara bağlanmıştır: Sentetik halatlar, balık ağları, plastik çöp torbaları dahil her türlü plastik maddelerin denize atılması yasaklanmıştır; Belirli malzemeler en yakın karadan olabildiğince uzakta denize atılabilecek, en yakın karaya uzaklık belirlenenden daha az ise denize atma yasaklanacaktır: Yüzebilen istif gereçleri, kaplamalar ve ambalaj malzemeleri

4 için 25 deniz mili uzaklığa; gıda artıkları, kağıt-karton mamulleri, cam, paçavra ve diğer madensel atıklar ve benzerleri 12 deniz mili uzaklığa boşaltılabilir; Gıda artıkları, kağıt mamulleri, cam, paçavra ve diğer madensel atıklar ve benzerleri parçalayıcı ve öğütücüde işlendikten sonra en yakın karadan 3 deniz milinden az olmamak koşulu ile denize atılabilecektir. Bu tür parçalanmış ve öğütülmüş çöplerin, gözenekleri 25 mm.den daha büyük olmayan süzgeçten geçebilecek kadar küçük parçalara bölünmüş olması gerekmektedir. Sınırı özel alana bitişik her Sözleşme tarafı Hükümet, mümkün olan çabuklukta, özel alan içindeki tüm limanlarda bu alanlar içinde çalışan tüm gemilerin ihtiyacını gözeterek katı atık ve artık alma tesisi bulundurmakla yükümlüdür. Her Hükümet, bu konuda aldığı/alacağı tertibatı IMO ya bildirecektir. IMO, kural gereklerinin söz konusu alanda yürürlüğe giriş tarihini belirler ve en az on iki ay önceden tüm taraflara bildirir. Ülkemiz sözleşmeyi, sözleşmeyi tadil eden protokolü ve I., II. ve V.Ek leri tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylamış ve sözleşme 24 Haziran 1990 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Türkiye, diğer Ek leri kabul etmediğine dair bildiride bulunmamış ise de sözleşmeye taraf olma, sözleşme ve I.,II. ve V.Ek leri kapsadığından diğer Ek lerin de yürürlüğe girmesi bakımından Bakanlar Kurulu kararına gerek duyulmaktadır. Sözleşme çerçevesinde Türkiye, özel alan kapsamında sayılan Akdeniz ve Karadeniz de dolayısıyla tüm limanlarında gemilerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak, atık ve çöplerini kabul edip uygun koşullarda uzaklaştırmasını sağlayacak yapılanmayı gerçekleştirmekle yükümlüdür. Sözleşme hükümleri, savaş gemileri ve ticari olmayıp hükümet işlerinde kullanılan gemiler dışında tüm gemileri kapsamaktadır. Aykırı hareketler yasaklanmış; geminin bağlı olduğu ülke mevzuatında cezai hükümlerin bulunması; taraf devletin yasal düzenlemelerde bulunması kararlaştırılmıştır. Taraf devletin kurallar gereğince düzenleyeceği belgeler her türlü işlemde geçerlidir. Gemiler, yetkili memurlarca denetlenebilir. Gerekleri yerine getirmeyen gemilerin hareketine izin verilmeyecek; sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ait gemilere karşı hoş görülü davranılmayacak; taraflar sözleşme hükümlerini uygulama ve raporlamada işbirliği yapacaktır. Limanlarda hazırlanacak tesisler, gemilerin gereksiz gecikmelerine neden olmayacak biçimde planlanacaktır. Taraflar arasında olabilecek anlaşmazlıkların çözümünde görüşmelerle uzlaşma yolu aranacak aksi halde konu hakemliğe sunulacaktır. Taraflar sözleşme kapsamındaki yasal düzenlemeler, kurallara uygun düzenlenecek belge örnekleri, limanlarda atık kabul tesisleri ve özellikleri, sözleşmenin uygulama sonuçlarını gösteren resmi rapor veya rapor özetleri, sözleşme hükümlerine aykırı hareketlere uygulanacak cezaları gösteren rapor ile yıllık düzenlenecek istatistiksel rapor konularında Hükümetlerarası Denizcilik Danışma Organizasyonu na bilgi verecektir. Organizasyon, kendisine ulaşan bilgileri taraflara dağıtacaktır. Uluslararası uygulamalar Karayipler: Gemilerden kaynaklanan atıklar için büyük karayipler girişimi Dünya Bankası, kalkınmakta olan 22 ülke ve çevresini kapsayan Karayipler Bölgesi nde, MARPOL Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanmasına yönelik yapılanma

5 için altyapının hazırlanması, ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, gemilerden kaynaklanan katı atıkların ulusal ve uluslararası sulara boşaltımının engellenmesi amacıyla Gemilerden Kaynaklanan Atıklar İçin Büyük Karayipler Girişimi başlıklı projeyi döneminde 5,5 milyon ABD doları bütçe ile uygulamıştır. Doğu Karayipler de yürüttüğü proje kapsamında şu konular dikkati çekmektedir: Gemiler katı atıklarını ayrıştırarak (cam, plastik, kağıt, organik maddeler ), mühürlenmiş plastik torbalarda liman yönetiminin belirlediği toplama alanına bırakmakta; Çevre ve kamu sağlığına olası olumsuz etkiler dikkate alınarak, mühürlenmiş plastik torbaların son uzaklaştırması kentsel katı atık yönetimi programına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Endonezya: Uwep Medan-Endonezya da gemi ve liman atık yönetimi Program çerçevesinde Medan-Endonezya, Karachi-Pakistan, San Cristobal- Panama da yıllarında yürütülen pilot çalışmalarda, liman yönetimlerinin MARPOL standartlarına uygun katı atık yönetimi planlarını geliştirerek uygulaması, orta ve küçük ölçekli atık işleme tesisleri ile kamu-özel sektör işbirliğinin pratiği dikkat çekmektedir (Azhar, 1996). Avrupa Birliği: Gemi ve liman atıkları liman kabul tesisleri hakkındaki 2000/59/EC direktifi Avrupa Parlamentosu ve Konseyin gemi ve liman atıkları liman kabul tesisleri hakkındaki 2000/59/EC direktifi 27 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Direktifin amacı, üye ülke limanlarında gemi ve liman atıklarının denize boşaltımının liman atık kabul tesislerinin yapımı ile azaltılması; sonuçta deniz çevresinin korunmasıdır. Bu kapsamda üye ülkeler ve Komisyon, tüm birlik üye ülkelerini kapsayıcı uygun bilgi ve izleme sistemlerinin oluşturulmasında işbirliği yapacaktır. Direktif kapsamını: MARPOL 73/78 in yeterli atık kabul tesisi ile ilgili yükümlülüklerle atık yönetimi planları ve bunların nasıl yapılacağına dair limanlara getirilen yükümlülükler; gemilerde üretilen atıkların liman yönetimine bildirimi, gerekli bilgilerin ilgililere verilmesi ve atıkların limanda istenilen biçimde nakline dair gemilere getirilen yükümlülükler ile direktifin uygulanmasına dair limana giren gemilerin en az %25 inin bu açıdan denetlenmesine ilişkin yetkili idarelere getirilen yükümlülükler oluşturmaktadır. (Official Journal of EC, 2000). Düzenleme ile kısaca: Tüm liman ve marinalar, gemi ve liman kaynaklı atıkların kabul edildiği tesislere sahip olacak, Her liman için üye ülkeler tarafından denetlenip izlenecek atık yönetimi planı geliştirilecek, Gemilerin atıklarını deniz yerine belirlenen tesislere bırakmasını teşvik edecek bedel sisteminin geliştirilmesi, Limana uğrayan her geminin atıklarını, atık kabul tesislerine bırakmasının zorunlu kılınması, Gemilerin limana gelmeden atıkları konusunda yetkililere bilgi vermesi, Üye devletlerin uygulamaları kontrolü ve izlemesi,

6 Yetkili idarelerin, konuyla ilgili bilgileri diğer üye devlet limanlarıyla paylaşması düzenlenmektedir. Direktif, savaş ve ticari amaç dışında hükümetlere ait gemiler dışındaki tüm gemiler ile üye ülkelerin tüm limanlarını kapsamaktadır. Her bir liman, üye ülkenin her üç yılda bir onaylayacağı atık kabul planlarını oluşturacaktır. Liman tesislerini ister kullansın isterse kullanmasın, üye ülke limanındaki maliyetlerin en azından %30 u gemilerden karşılanacaktır. Her üye devlet, üç yılda bir, direktifin uygulanmasına yönelik raporunu Komisyona; ardından Komisyon da Parlamento ve Konseye değerlendirme raporunu sunacaktır. Direktifin yürürlüğe girme ve üye ülkelerde yasal düzenlemenin uygulanma tarihi ise 28 Aralık 2000 dir. AB üye ülkelerinde gemilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikteki atık kabul tesisleri hakkındaki tüm bilgilerin en azından limanların web sayfalarında yer aldığı bilgi sistemlerinin kurulması özendirilmektedir. İlgili ulusal mevzuat ve gemilerden katı atıkların toplanması Çeşitli yasal düzenlemelerden oluşan Türk deniz hukuku mevzuatı, ulusal koşullar ve gereksinimler göz önünde tutularak uluslararası kriterleri de dikkate alarak günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir. Bu durumda, merkezi yönetim ve ilgili kamu kurumları yanında ulusal ve uluslararası deneyime, mesleki bilgilere sahip kişi ve kuruluşların da katılımıyla geliştirilecek düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır. Ülkemizde limanlarda uluslararası nitelikte atık kabul tesisi bulunmamaktadır (Denizcilik Müsteşarlığı, 2000) tarih 618 sayılı Limanlar Kanunu, limanların idare ve temizlenmesi ve diğer tüm liman işlerinin yapılması görevini Hükümete vermiş; liman başkanlığının yasak ettiği yerlere moloz, safra ve süprüntü ve benzeri maddelerin atılmasını yasaklamıştır tarih 1580 sayılı Belediye Kanunu, iskele vb. kamuya açık yerleri temiz tutmak; genel ve özel yerlerin süprüntülerini düzenli ve fenni araçlarla toplatmak, kaldırmak ve yok etmek; belediye sınırları içinde genel kullanıma açık iskele ve rıhtımları plana göre yapmak belediyelerin görevlerini belirleyen 15.maddesinde sayılmıştır tarih 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, liman sınırları dışında deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hükümlere; bu konuya ilişkin uluslararası anlaşmalara aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek görevini Sahil Güvenlik Komutanlığı na vermiştir tarih 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri nin Yönetimi Hakkında Kanun, çöplerin ve atıkların toplanma yerlerini belirtmek, değerlendirilmesi ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek görevlerini Büyükşehir Belediyelerine vermiştir. Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik, Çevre Kanununun idari cezalarda yetkiyi düzenleyen değişik 24.maddesi gereğince hazırlanmış; ceza kesme usullerini, makbuz şekillerini, dağıtımını ve kontrolünü düzenlemektedir. Yönetmelik diğer kavramlarla birlikte çöp tanımı yapmakta; gemi ve deniz araçlarından deniz, içdeniz, boğaz, körfez, liman, tabii ve suni göl, akarsu ve kanallara bunlara ait kıyılara doğrudan veya dolaylı her türlü atık ve artığı dökmeyi yasaklamıştır. İdari ceza

7 vermede yetkili amirler: Büyükşehir Belediye sınırları içindeki sahil, boğaz, liman ve körfezlerde, göl ve akarsularda yapılan kirletmeler için cezalar Büyükşehir Belediye Başkanlıkları; Büyükşehir sınırları dışında denizlerde ve liman sınırları dışında Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı; Büyükşehir sınırları dışındaki yerler, liman sınırları içindeki denizler ile tüm göl ve akarsulara yapılan kirletmelerde cezalar mahallin en büyük mülki amirliği tarafından verilir. İdari ceza vermeye yetkili makamlar sözü geçen alanlarda havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapması; bunun için her türlü tedbir alması esastır. Gemiler ve deniz araçlarıyla kirletmelerin kontrolü ve belirlenmesi için yetkili amirler konunun uzmanı ve en az iki kişiden oluşan yeteri kadar Kontrol ve Tespit Ekibi görevlendirir. Ekiplerin koordinasyonunu, mülki amirlik sağlar. Mülki amirlik, kontrol ve tespit işlemleri ve ilgili çalışmalara ait bilgileri aylık olarak (Çevre Bakanlığı na) iletirler. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, katı atıkların, üretici ve ya taşıyanları tarafından denizlere ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesini yasaklamıştır. Çevre Bakanlığı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, atık, artık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeden bertarafı ve denetimi ile uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve katkıda bulunma görevlerini Çevre Bakanlığı na vermiştir tarih 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Müsteşarlığın görev ve sorumlulukları alanına giren konularda, deniz ortamının bozulmasını ve deniz kirlenmesini önlemek amacıyla her türlü tedbiri almayı, izleme ve denetlemeyi, bu konuda diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmayı görevleri arasında saymıştır. Halen TBMM Çevre Komisyonu Alt Komisyonunun üzerinde görüştüğü Çevre kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nda (TODAİE, 2001) konuyla ilgili olarak şu açık düzenlemenin yer alması önemlidir. Yüzer ve sabit kabul tesisler başlığını taşıyan 13.maddesiyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu na 16.madde olarak eklenerek liman, tersane, gemi söküm yeri ve marinalarda gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıksu, balast, sintine ve atıkların alınmasına hizmet edecek yüzer ve/veya sabit kabul tesislerinin bu yerleri işleten veya idare eden kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından müştereken veya münferiden kurulması zorunludur. Kabul tesislerinin kurulmasına, işletilmesine, denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir denmektedir. Yine tasarının acil müdahale planları başlığını taşıyan 12.maddesinde, Çevre Kanunu na 15.madde olarak eklenerek liman, tersane, gemi söküm yeri ve marinalarda meydana gelebilecek kazalar sonucu çevreye verilebilecek zararı en aza indirmek için bu yerleri işleten veya idare edenler tarafından acil müdahale ekipmanı bulundurulması zorunludur. Acil durum planlarının usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir denmektedir. Ülkemizin de taraf olduğu MARPOL 73/78 e taraf devletler, limanlarına gelen gemilerin sıvı ve katı atıklarını almak üzere kabul tesisi bulundurmakla yükümlüdür. Bu kapsamda limanlarımıza gelen gemilerin katı-sıvı atıklarının toplanması talepleri, uygun nitelikte deniz aracı temin edilmesi, toplanan atıkların nasıl bertaraf edileceğinin bildirilmesi, uygulanacak tarifenin Devlet Liman Hizmet Tarifesinden yüksek olmaması, atıkların toplanmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulması ve çevre ile deniz kirliliğine neden olmaması kaydıyla, belge düzenleme yetkisi hariç, uygun görülmektedir. 1996

8 yılından günümüze, gemilerden katı-sıvı atıkların alınması talebi uygun görülen özel kuruluşların listesi aşağıdadır. Çizelge 3: Gemilerden Katı-Sıvı Atıkların Toplanması Hizmeti Veren Firmalar Firma Adı Hizmet Çeşidi Hizmet Belgesi Kaptan Necdet Deniz. Tic.Ltd.Şti. Katı atıklar Gemlik Körfezi Misciler Deniz Nak. Ltd.Şti. Katı-sıvı atıklar İstanbul Limanı Başak Deniz. Ltd.Şti. Sintine atıkları Tuzla Limanı Bilen Deniz. Ltd.Şti. Katı atıklar İskenderun Körfezi Çağan Ltd.Şti. Katı atıklar İskenderun Körfezi Gizem Deniz. Ltd.Şti. Sıvı atıklar İstanbul Limanı İzmir (Alsancak) Limanı Gemi ve Liman Atıkları Yönetimi TCDD İzmir Alsancak Limanı, Ege Denizi kıyısında İzmir Körfezi nin doğusunda Güzelyalı ile Saz Burnu arasını birleştiren hattın doğusunda kalan alanı kapsamaktadır. Liman, İzmir, Denizli ve Manisa nın özellikle endüstriyel ihracat ve ithalat potansiyellerinin gelişmesinde başlıca etkendir. Diğer illerimizin de endüstriyel ve tarımsal ürünlerdeki ticaret hacminin artması, liman yükünü daha da arttıracaktır. Liman, tam kapasite ihracata yönelik çalışmakta olup, kapasitesi 5-7 milyon ton/yıldır. Limanın gemi kapasitesi ise ortalama gemi/yıldır yılında yapımına başlanan Alsancak Limanının tevsii çalışmaları halen sürdürülmektedir (Mustafa, 1999). Yetkili idarelerce İzmir limanının artan ihracat ve ithalat faaliyetlerine cevap veremediği; yeni limanlara gereksinim duyulduğu her platformda dile getirilmektedir. Alsancak Limanı nın yakın gelecekte tıkanma noktasına geleceği gerçeği kamuoyunun yeni alternatifler aramasına neden olmaktadır. Yeni arayışları şekillendirecek tartışmalar ise ülke ekonomisine katkı, işletme ilkelerinde çağdaş gelişmelerin yakalanarak uygulanması, mevzuatımızın çağın gereklerine cevap verebilecek nitelikte düzenlenmesinden çok henüz daha kesin bir sonuca ulaşılamayan liman yeri konusunda odaklanması çarpıcıdır. İzmir Limanı Gemi ve Liman Atıkları Yönetimi şöylece özetlenebilir: Katı ve sıvı atık kabul hizmetleri, Liman Hizmetleri İşletme Müdürlüğü bünyesinde İdari Müdür Yardımcısına bağlı Operasyon Müdürlüğü Dok kaptanlığı tarafından 1 adet çöp taşıma aracı ile sunulmaktadır. Limanda gemilerden katı ve sıvı atıkların boşaltılması hizmeti sunulmakta, Katı atıklar, çöpü olduğunu beyan eden gemilerden alınmakta, Hizmet, belli bir bedel karşılığında sunulmakta olup, GT başına gemilerden kıyıda 45$, açıkta ise 90$ ücret alınmaktadır. Ücret, sabit olup atık miktarına bağlı değişmemektedir. Çöp öğütücüsü ya da yakma sistemi olan ve çalışır durumda bulunduğunu resmi belge ile kanıtlayan gemilerden ücret alınmamaktadır. Diğer gemilere ise atık verme talebine bakılmaksızın ilgili tarife uygulanmaktadır. Ücret alınan gemilere bunu gösteren makbuz verilmektedir. Gemilerin limana gelmeden önceki bir Türk limanında atıklarını verdiğini belgelemesi halinde hizmet bedelinden %50 indirim yapılmaktadır.

9 Çöpler ağzı bağlı poşetlerde, varillerde veya kaplar içinde bordaya çıkarılmakta, Taşıma aracında biriken çöpler, katı atık depolama alanı, Harmandalıya gönderilmektedir. Katı atıklar geçmişte liman içinde açığa depolanırken şimdi bu durdurulmuş ancak katı atıkların depolandığı geçici bir alan/tesis belirlenmemiştir. Gemilerden toplanan çöplerin miktarı, içeriği ve bunların uygun taşıma ve bertarafıyla ilgili istatistiksel bilgi-veri bulunmamakta; liman tevsii çalışmalarında ilgili planlama göz ardı edilmektedir. Atık kabul hizmeti Dok kaptanlığınca liman işçileri eliyle görülmekte olup, hizmetlerin görülmesinde, kontrol ve izleme çalışmalarında görevli uzman kadrosu bulunmamaktadır. Sonuç Liman atık yönetimi alanında gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarda, MARPOL sözleşmesine uygun hareket etmek kaygısı ön plandadır. Ülkemizin söz konusu uluslararası sözleşmeyi onayladığı göz önünde tutulduğunda, sözleşme hükümlerine uygun düzenlemelerde bulunmak gerekmektedir. Denizlerimizde meydana gelen kazalarla kamuoyunun dikkatini çeken deniz kirliliği sorunu, buzdağının sadece görünen kısmını oluşturmaktadır. Yasadışı deşarjlar ve diğer atıklar dikkate alındığında sorun daha da büyümektedir. İlgili alanlarda atık uzaklaştırma uygulamaları konusunda yeterli hatta hiç veri bulunmamakta; atıklar, çağdaş anlamda gereken ilgi ve önemde ele alınmamaktadır. Kirliliğin sınır tanımaz oluşu ve kirliliğin ihraç edilebilir olma özellikleri nedeniyle konu, ilgililerce ivedilikle ele alınmalıdır. Liman atıkları yönetiminin henüz hiçbir düzenlemeye tabi olmaması, sorumlulukların kavranamaması ve yönetimdeki gecikme atıklarını ülkemize boşaltan yabancılar için bir ölçüde teşvik edici olmaktadır. Liman katı atık yönetiminde sorumlu başlıca birimler yerel yönetimlerimiz belediyeler, sahil güvenlik komutanlığı ile deniz-liman işletmeleridir. Atıkların uzaklaştırılmasından sorumlu büyükşehir belediyesi ile toplanmasından sorumlu ilçe belediyelerinin liman işletmeleriyle birlikte hazırlayıp yürütecekleri katı atık yönetim planları sorunun çözümünde etkili olacaktır. Uluslararası belgelerde düzenlenen bir konunun ulusal mevzuatımıza gecikmeli girmesi yanı sıra uygulamada yaşanan zorluklar ise düşündürücüdür. Konu hakkında sorumluların harekete geçmedeki gecikmesi, limanlarımızın kirletilmesini teşvik etmeye devam edecektir. Yapılması gereken: Yerel yönetimin sorumluluğunda olan katı atık yönetiminin, geliştirilecek çağdaş planlamalar ile liman işletmesinin birlikteliğinde gerçekleştirilmesidir. Gemilerin atıklarını denizlerimize veya limanlarımıza bırakarak ülkemizi terk etmesinin önüne geçilmesi, ancak, kendilerini buna teşvik eden nedenleri ortadan kaldıran ve çağdaş katı atık yönetimi uygulamalarını ilke edinen planlamayla gerçekleşebilir. Kaynaklar

10 Berghuizen, Andrea (1993), A Sea of Troubles; International Treaties to Protect the Oceans, World Press Review. Bodansky, Daniel (1991), Protecting the Marine Environment from Vessel-Source Pollution: UNCLOS III and Beyond, Ecoloqy Law Quarterly, 18, ss Crayford, John V. (1999), MARPOL 73/78 - The future of annex II, 23th Annual Conference on Current Maritime Issues and the work of the IMO, IMO Headquarters in London, 6-8 January. EPA, EU News (2000), Opinion of the Commission for a Directive on Port Reception Facilities for Ship-generated Waste and Cargo Residues, Brussels, April Kocasoy, Günay (1991), Denizlerin Katı Atıklardan Kirlenmesi ve MAR-POL Sözleşmesi, Katı Atık ve Çevre, 2 Nisan, ss Maksum, Azhar (1996), Ship and Port Waste Management in Medan, Indonesia, Case-Study Report, WASTE Advisory on Urban Environment and Development Milliyet, Denizin katili keyif gemileri, Neal Homer A., Schubel J. R. (1987), Solid Waste Management and the Environment: The Mounting Garbage and Trash Crisis, Printice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA, s.66. North Sea Foundation (2002), Factsheet, Netherlands, Official Journal of European Communities (2000), EU Port Waste Directive 2000/59/EC, T.C. Çevre Bakanlığı,(1998), Ek V. Gemilerden Atılan Çöpler ile Kirlenmenin Önlenmesi Kuralları,Türkiye nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler, Ankara, ss T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı (2000), II. Ulusal Denizcilik Şurası Kıyı Tesisleri ve Limanlar, Kıyı Yapıları ve Limanlar, Eylül, İstanbul, s.197. Tamer, Mustafa (1999), İzmir Limanı (Alternatif Öneriler), İzmir Ticaret Odası Yayını, No. 60, ss.1-7. TODAİE (2001), Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi,

11 Warren, Jennifer (1993), Town Throws Life Facket to Sailor in Hot Water, Los Angeles Times, May 23.

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Giriş Deniz kirliliği son yıllarda dünya gündemini meşgul eden en önemli çevre kirliliği sorunlarından bir tanesidir.

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GİZEM MATARACI 23.12.2015 1 İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 26 Ağustos 1982 de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuştur. Daha sonra

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ 03 Aralık 2015 (Ulusal Uluslararası Mevzuat) Uluslararası Denizcilik Örgütü- MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı)

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015 Deniz Kirliliğinin Kaynakları 1-Deniz

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI. Serpil DURAK (Şube Müdürü)

MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI. Serpil DURAK (Şube Müdürü) MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI Serpil DURAK (Şube Müdürü) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015 İstanbul Boğazında Meydana Gelen Büyük Kazalar Tarih Kazaya

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir miyim? a. Deniz kirliliği; denizde ve deniz çevresinde meydana

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

İçindekiler I Contents

İçindekiler I Contents İçindekiler I Contents ÖNSÖZ SUNUŞ XIII XV 1971-Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli resmi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( )

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( ) TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (06.04.2016) Saygıdeğer Büyükelçiler, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonunun Çok Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensuplarımız

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541.157-4 Konu : Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri 01.06.2007 GENELGE (2007/23) Müsteşarlığımıza intikal

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu - Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu Marmara Denizi: Yaklaşık 11.352 km 2 'lik bir alan kaplayan Marmara Denizi hidrografik yapısı açısından tipik haliç özelliğine sahiptir. Karadeniz den yüzey akıntıları

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 15.03.2004 Tarih ve 25403 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren GEMİ ve DENİZ ARAÇLARININ İNŞASI, TADİLATI, BAKIM ONARIMLARINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ UNEP tarafından 2001 yılında kabul edilen ve 2004 te yürürlüğe giren Stockholm Sözleşmesi,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROF.DR.LALE BALAS GAZİ ÜNİVERSİTESİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÜNYA %29 Kara %71 Su RUZGAR TÜRKİYE GELGIT DALGALAR YOGUNLUK FARKLILAŞMASI 10

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Tarife uygulama esasları MADDE 3 (1) Ek-1 de yer alan ücret tarifesinin uygulanması, Ek 2 de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Tarife uygulama esasları MADDE 3 (1) Ek-1 de yer alan ücret tarifesinin uygulanması, Ek 2 de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan: GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANACAK ÜCRETLER VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi

Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Leyla TOLUN1, Ebru MEHMETLİ2, Ceren TOSUN1, Süleyman TUĞRUL3, Halil İbrahim SUR4 1-TÜBİTAK MAM, Çevre Enstitüsü, PK.21, 41470, Gebze-Kocaeli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Beslenmemizde Bitkisel Yağların Önemi Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızartılmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse sağlığımız için yararlıdır. Çünkü; Ucuz, hızlı ve verimlidir. Gıdaların

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı Bugünkü Resmi Gazete de yayınlanan 2014/2 no.lu Tebliği ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Ayşe Pınar AKLAN Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE Sayı :21558579-010.06.02 Konu :Limanlarda Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) Uygulamasına İlişkin Genelge GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmelik AB nin 96/82/EC sayılı Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Endüstriyel

Detaylı

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ Kuruluş: 1989 1750 ilişkili firma ve 600 mütevelli üye Temsil; 250.000 çalışanı bulunan Tüm Türk Plastik Sektörü nün değer zincirindeki yaklaşık 11.000 firma Mamul

Detaylı

Kanun Numarası : 2872. Kabul Tarihi : 9/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete : 11/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete Sayı : 18132 1/13

Kanun Numarası : 2872. Kabul Tarihi : 9/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete : 11/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete Sayı : 18132 1/13 Kanun Adı : ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete Sayı : 18132 1/13 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Tanımlar ve İlkeler 4 Madde 1 : Amaç

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı