DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de"

Transkript

1 DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: KÜRT S NEMASIPERDELER N LONDRA DAAÇIYOR Kürt sinemac lar n önemli uluslararas bulufluma etkinliklerinden birine dönüflen Londra Kürt Film Festivali bafll yor Kas m tarihleri aras nda Londra n n 6 farkl sinemas nda Kürt filmlerini Britanyal larla buluflturacak olan ve bu y l alt nc s düzenlenen festivalin galas genç Kürt Yönetmen Miraz Bezar n Min Dît (Ben Gördüm) adl filmiyle yap lacak. Toplam 127 k - sa ve uzun metrajl filmin gösterilece i ve on gün devam edecek olan festival kapsam nda dünyan n dört bir yan nda yaflayan Kürt yönetmenlerin yan s ra, Kürtleri konu alan yabanc yönetmenlerin film ve belgesellerine de yer veriliyor. Bu y lki festival kapsam nda gösterilecek filmler Londra n n farkl bölgelerinde bulunan Rich Mix, Amnesty International, Riverside Studios, Birkbeck University Cinema, Shortwave Cinema ve Spring Studios da seyirciyle buluflacak. Devam sayfa de Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Siyasetçiler gençlerle bulufluyor sayfa 3 te Dersim-Der gecesinde Öymen protestosu sayfa 14 te KCK: Bêyî diyalog çareserî nebe R.27 MECE aile içi fliddete Ayna tuttu sayfa 16 da Divaa dan muhteflem Volkan Konak Konseri sayfa 2 de Param z kadar s n yoruz sayfa 17 de NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 2 Kültür sanat dünyas Kitab m yok edin dedi dinlemediler Vladimir Nabokov un tamamlanmam fl k sa roman The Original of Laura, yazar n kitab n yok edilmesi yönündeki vasiyetine ra men bas l - yor y l nda Observer yazar Ron Rosenbaum un yazd Laura y Yakmay n! bafll kl yaz s ndan sonra The Original of Laura n n bas l p bas lmamas tart flma konusu olmufltu. Çünkü yazar, ölümünden sonra kitab n yok edilmesini kesin bir dille vasiyet etmiflti. Nabokov un sviçre deki ölümünden beri oradaki bir bankan n kasas nda kilitli duran roman, ölümünün üzerinden geçen 32 y l sonra Penguen Yay nevi taraf ndan The Original of Laura: (Dying is Fun) a Novel in Fragments ad yla bas l yor. Bu kitapla birlikte Nabokov yaz n aç s ndan bir eksik tamamlanm fl olacak, ama di er taraftan da yazar n vasiyetine uymaman n rahats zl ortaya ç kaacak. Me er Mona Lisa n n kafllar da varm fl Leonardo da Vinci nin baflyap t Mona Lisa y özel bir kamerayla inceleyen Frans z sanat uzman Pascal Cotte ye göre, Mona Lisa n n kafllar vard. Pascal Cotte, da Vinci nin baflyap t n katmanlar halinde boyad n ve son olarak tuval yüzeyine özel bir cila uygulad n söylüyor. Bu uygulama, yüze üç boyutlu etki vermek için yap lm fl. Da Vinci, cilan n üzerine çeflitli detaylar resmetmifl ve bunlar n aras nda kafllar da var. Cotte, kimyasal reaksiyonlardan dolay kafllar n zaman içinde tuval yüzeyinden silindi ini söylüyor. Cotte, Mona Lisa n n gizlerini 240 megapiksellik bir kamera ile ortaya ç karabilmifl. K z lötesi fl nlar, da Vinci nin sol el üzerindeki parma n pozisyonunu, Mona Lisa n n gülümsemesiyle uyumlu biçimde, flu an görünenden daha yumuflak bir flekilde tasarlad n gösteriyor. Divaa dan Muhteflem Volkan Konak konseri Ünlü sanatç Volkan Konak Londra da yapt muhteflem bir final ile Avrupa turnesini noktalad. Hackney Empire de yap lan konsere bin beflyüz kifli kat l rken, çok say da kifli de bilet bulamad. Yüksek bir performans gösteren Konak son günlerde hakk nda ç kan söylentilere de aç kl k getirdi. Divaa Produksiyon taraf ndan organize edilen ve Levenes ile Mem&Laz n ana sponsorlu unu yapt Volkan Konak konserine bin beflyüzü aflk n kifli kat ld. Volkan Konak konsere bafllamadan önce akflam yeme i için konserin ana sponsorlu unu yapan Mem&Laz Restaurant ta verilen yeme e kat ld. Restaurant yetkilileri ve çal flanlar taraf ndan karfl lanan Konak, yemeklerin bu kadar güzel olaca n beklemedi ini ve lokantan n çok güzel düzenlendi ini söyledi. Çal - flanlarla hat ra foto raf da çeken Konak a baz müflteriler sevgi gösterisi yapt lar. HAKKIMDA SÖYLENENELER KABUL ETM YORUM Sunumu Levenes Avukatl k Bürosu ndan fiadiye Aslan taraf ndan yap lan konserde Volkan Konak son günlerde hakk nda söylenenlere de aç kl k getirdi. Türkiye nin güzelliklerini getirdi ini ve yarin yana ndan baflka her fleyi ülkesiyle bölüfltü ünü belirten Konak, nsanlar m z karfl l ks z sevdim. Anadolu insan çok asil ve çok sayg de erdir. Siyasetçiler insanlar bir birinden ay r yor biz sanatç lar Divaa Produksiyon taraf ndan organize edilen Volkan Konak konserine bin beflyüzü aflk n kifli kat ld. insanlar n güzelliklkerini öne ç kararak bir araya getiriyoruz. Bu akflam buradas n z ve Editor... Reporter... Reporter... Volkan Konak konserine Naz m Hikmet in Vatan Haini fliirini okuyarak girifl yapt. Ahmet Adar Hasan Uflak Haca Cheko hangi dinden, handi ideolojiden oldu unuz beni ilgilendirmez. Ben hiç bir zaman önyarg l olmad m ama ülkemizde maalesef çok fazla önyarg var. Sa, sol, inançlarla insanlar birbirinden ay rm fllar. Biz bunlar aflarak müzikle birlefltirdik. Ben Türkiye deki her fleyi sevdim. En baflta da insan n, akan suyunu, kayan y ld z - n dedi. Konak konuflmas nda hakk nda ç kan söylentilere de de inerek aç kl k getirdi. Kendisi hakk nda çok yaz ld n dile getiren Konak, Ben bunlar n hiç birini kabul etmiyorum. Benim resmi sitem var onun d fl nda yaz lan hiç bir fleyi kabul etmiyorum. Çok fley yaz yorlar ve çiziyorlar ama bunlar n ço u yanl flt r. nançlar, ideolojiler ile fazla ilgilenmem ve bunlar n ayr m noktas yap lmas yanl flt r. nançlar insanlar n özel yanlar d r ve sadece sahibini ilgilendirir dedi. NAZIM H KMET fi R LE BAfiLADI Volkan Konak konserine Naz m Hikmet in Vatan Haini fliirini okuyarak girifl yapt. Kendine has yorumu ile fliiri okuyan Konak, s k s k alk fllarla seyirciler taraf ndan desteklendi. fiiir sonras bir birinden güzel türküleri ile salonu coflturan Konak yapt esprilerle de salonu zaman za- Volkan Konak konsere bafllamadan önce akflam yeme i için konserin ana sponsorlu unu yapan Mem&Laz Restaurant ta verilen yeme e kat ld. man güldürdü. Coflku ile yap lan konser geç saatlere kadar devam etti. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Yaflam boyu baflar l Scorsese Tecrübeli yönetmen Martin Scorsese, gelecek y lki Alt n Küre Ödülleri nde Cecil B DeMille Yaflam Boyu Baflar Ödülü nü alacak. Taksi fioförü/taxi Driver ve S k Dostlar/Goodfellas filmleriyle bilinen 66 yafl ndaki Scorsese ödülünü 17 ocakta düzenlenecek bir törenle alacak. Scorsese nin Oscar ödüllü filmi Köstebek/The Departed da boy gösteren oyuncu Vera Farmiga, perflembe günü düzenlenen bir bas n toplant s nda haberi duyurdu. Farmiga, yönetmenin kalabal canland rma gücü tafl d n ve sineman n onun mabedi oldu unu dile getirdi. DeMille ödülünü daha önceki senelerde kazananlar aras nda Warren Beatty, Sir Anthony Hopkins, Michael Douglas ve geçen y lki ödülün sahibi Steven Spielberg bulunuyor. Scorsese Köstebek ve New York Çeteleri/Gangs of New York filmleriyle iki kez En yi Yönetmen dal nda Alt n Küre kazanm flt. Ünlü oyuncular n y ld zlar sönüyor Hollywood yap mc lar ekonomik kriz nedeniyle, A listesindeki y ld z oyuncular n rol ald büyük bütçeli yap mlara bafllamadan önce art k iki kez düflünüyor. Geçti imiz aylarda, tan nmayan oyuncular n yer ald nispeten düflük bütçeli filmlerin sürpriz gifle baflar lar n n bu e ilimde pay n n büyük oldu u dile getiriliyor. Bu küçük bütçeli mütevaz filmlerin baflar s na karfl l k y ld z oyunculu filmlerin durumu hiç de iç aç c de il. Bruce Willis (Suretler/Surrogates), Adam Sandler (Funny People) ve Julia Roberts (Duplicity) yeni filmleriyle bekleneni veremedi. Sony Pictures n eski baflkan Peter Guber, Büyük filmler geçti imiz yaz havalanamad. fl yapan filmlere bakarsan z, baflroldeki isimlerle dikkat çeken yap mlar de il dedi.

3 Siyasetçiler gençlerle bulufluyor Kürt ve Türk toplumunun siyasetçileri, iki toplumun gençleriyle bir araya gelip toplumsal sorunlara çözüm yollar n ve siyasete kat lma flartlar n konuflacak. Enfield, Haringey, Hackney ve Islington belediyelerinin meclis üyeleri gençleri siyasete dahil etmenin yollar n tart flacak. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Hackney, Islington, Haringey ve Enfield belediyelerinin Kürt ve Türk meclis üyeleri, gençlerin fliddet olaylar ndan uzak tutularak topluma kazand r lmas ve siyasete yönlendirilmesi için uzun vadeli bir çal flma bafllat yor. Hackney Belediye meclis üyeleri Feryal Demirci, Deniz O uzkanl, Gülay çöz, Haringey Belediyesi Meclis üyeleri Dilek Do ufl ve Ali Demirci, Islington Belediyesi Meclis Üyesi Turhan Özen ile Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Aday Bektafl Yavuz, 28 Kas m da Türkiyeli toplumun gençlerini bir araya getirerek halka aç k bir toplant düzenleyecek. Hackney Belediye meclis üyesi Deniz O uzkanl Toplant da gençlerin sorunlar n dinleyecek meclis üyeleri gençlere ngiltere de siyasete girmenin yollar, siyasi partilere nas l üye olunaca, nas l belediye meclis üyesi olunabilece i, belediye meclis üyelerinin çal flma alanlar gibi konularda bilgiler verecek. O UZKANLI: HERKES BEKL YORUZ Toplant y organize eden belediye meclis üyelerinden Deniz O uzkanl, Türkiyeli gençlerin ilgilerini siyasete yöneltmek istediklerini, bu amaçla da çal flmalar yapacaklar n söyledi. Son dönemlerde çeteler aras nda yaflanan çat flmalar nedeniyle gençlerin elefltiri konusu olduklar n belirten O uzkanl, bu nedenle gençleri farkl alanlara yöneltmek istediklerini ifade etti. Gençlerden flimdiye kadar çok olumlu tepkiler ald klar - n belirten O uzkanl, toplant ya herkesin kat l m n beklediklerini vurgulad. Gençleri siyasete çekmenin çok önemli oldu unu kaydeden O uzkanl umar m toplumun da deste iyle bu konuda olumlu ad mlar atabilece- iz dedi. Hackney Belediye meclis üyesi Deniz O uzkanl 3 DEM RC : KALICI B R ÇÖZÜM ARIYORUZ Haringey Belediye Meclis Üyesi Ali Demirci de dört belediyenin meclis üyeleri olarak amac m z, toplumumuzun gençlerini bir araya getirerek sorunlar na çözüm aramak ve onlara yeni yollar göstermek dedi. Uzun vadeli bir çal flma düflündüklerini belirten Demirci, e itim çal flmalar na öncelik vereceklerini, buna aileleri de katmak istediklerini söyledi. Demirci, dört belediyenin polis fleflerinin de çal flmalara destek verece i bilgisini verdi. Daha önce de gençlere yönelik bu çal flmalar n yap ld n hat rlatan Demirci, çete cinayetlerinin ard ndan hem belediyelerin hem de polisin bu defa kal c ve ciddi bir çözüm için çaba sarfedece ini vurgulad. Kal c bir çözüm için toplumun tüm kesimlerinin deste- inin flart oldu unu ifade eden Demirci, art k yukar - dan afla ya de il, afla dan yukar ya olacak bir de iflim yaratmak gerekiyor dedi. Toplant 115 Kingsland High St Dalston E8 adresinde bulunan Evin Kafe`de gerçeklefltirilecek.

4 4 Muhafazakarlar toplumlar m za yönelik faaliyetlerini artt rd... Muhafazakar Parti Kürt ve Türk toplumlar na yönelik çal flmalar n yo unlaflt rd. Muhafazakar Parti Türk ve Kürt Dostlar bu amaçla Hackney milletvekilleri için bir dayan flma yeme i düzenlediler. Eski D fliflleri ve Savunma Bakanlar ndan Malkolm Rifkind konuk olarak kat ld yemekte Hackney Milletvekili adaylar Daren Caplan ve Simon Nayyar de haz r bulundular. Ön ü - MUHAFAZAKAR HACKNEY DE GENÇ müzdeki y l n PART Seçimlerde Hackney den PART EN ESK S YASETÇ LER May s Destek amac yla verilen yemekte aç l fl ko- seçilmesine kesin gözü ile ay nda yap lac a k Topkaya yapt. Konuknuflmas n Mustafa olan genel ve yerel seçimlerin yaklaflmas ya sözü eski bakanlarlar selamlayan Topka- nedeni ile Muhafazadan Malkolm Rifkind e Muhafazakar Parti Hackney Milletvekili aday Daren Caplan ve Malkolm Rifkind kar Parti toplumlar m - za yönelik çal flmalar - n yo unlaflt rd. Stoke Newington da verilen dayan flma yeme i Muhafazakar Parti Türk ve Kürt Dostlar Grubu nca organize edildi. Bektafl Yavuz, Fadile Yünek ve P nar Yünek taraf ndan organize edilen dayan flma yeme ine Eski Bakanlardan Malkolm Rifkind n yan s ra Hackney milletvekili adaylar Daren Caplan ve Simon Nayyar da kat ld lar. Yeme e ayr ca Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya, Halkevi Direktörü brahim Do ufl ile fladam Hüseyin Uçar kat ld. verdi. Muhafazakar Parti nin en eski parti oldu unu, bir çok partinin kuruldu unu ancak zaman içinde kaybolduklar n belirten Rifkind, Çünkü Muhafazakar Parti nin ideolojisi yoktur. Muhafazakar Parti nin ilkeleri vard r ve inançlar vard r. Muhafazakar Parti 200 senedir var ve hep var olacakt r. Bunun s rr kat bir ideolojiye ba l olmamakt r. lkelerimizi koruruz ve de iflen dünya koflullar na göre kendimizi yeniden ele alarak yolumuza devam ederiz. flte partimiz bu nedenle güçlüdür dedi. bak lan adaylar Daren Caplan ve Simon Nayyar da birer konuflma yapt lar. Hackney in imaj n de ifltirmeye aday olduklar n aç klayan adaylar seçim çal flmalar hakk nda bilgi verdiler. Hackney için hayata geçirmeyi planlad klar projeleri anlatan adaylar toplumlar m zdan destek beklediklerini belirttiler. Muhafazakar adaylar ile Kürt siyasetçi ve ifl adamlar bir arada.

5 5

6 6

7 Hackney de fliddete son ça r s Hackney toplum liderleri ilçede son dönemde yaflanan fliddet olaylar n n durdurulmas için birlik ça r s nda bulundu. Hackney de art arda yaflanan fliddet olaylar, ilçede yaflayan toplum liderlerini harekete geçirdi. Bölgede yaflayan topluluklar n önde gelen isimleri, bölgede fliddet olaylar na son verilmesi ça r s nda bulundu. Hackney bölgesinde yaln zca geçen hafta içinde üç ayr sald r n n yaflanmas, çetelerin gittikçe büyüdü ü ve art k kontrolden ç kt yorumlar na yol aç yor. Önceki hafta 25 yafl ndaki bir genç sokak ortas nda vuruldu. A r yaral olarak hastaneye götürülen gencin daha sonra hayati tehlikeyi atlatt bildirildi. Buckingham Road da yaflanan olayda Kingsland Road da dahil olmak üzere polis çevre yollar n trafi e kapatt. Cumartesi akflam da Broadway Market civar nda bir silahl kavga yafland. Ancak bu olayda herhangi bir yaralanman n olmad aç kland. Polis, yaflanan iki olayla ilgili de soruflturma bafllatt. Önceki hafta yaflanan bir di er olay da Stamford Hill de Cumartesi ö len saatlerinde yafland. Kimli i belirlenemeyen bir kifli kuru s k oldu u düflünülen tabancas yla bir kifliyi tehdit etti ve kovalad. TOPLUM B R ARAYA GELMEL 2004 y l nda Mare Street te öldürülen 16 yafl ndaki o lu Robert Levy nin ad na açt Robert Levy Vakf n n baflkan Ian Levy, yaflanan çete savafllar na karfl toplumlar n bir arada durmas n n zorunlu oldu unu söyledi. Levy, yapt aç klamada, bu olaylar n yaflanma s kl ciddi bir alarma iflaret ediyor. Toplum olarak hepimizin bu olaylar durdurmas ve çözüm olarak ne yapabilece imizi bulmam z gerekiyor dedi. Hackney milletvekili Meg Hillier de, fliddet olaylar - n n, özellikle gençler aras nda bu s kl kta yaflanmas n n çok üzücü oldu- unu belirterek hepimizin bir araya gelmesi ve polisi desteklemesi gerekiyor dedi Gülay çöz den bilgilendirme toplant lar Hackney Belediye Meclis Üyesi Gülay çöz, her ay n ilk Pazartesi günü ngilizce bilmeyen Türk ve Kürtlere çeflitli sosyal alanlarda bilgiler verecek ve halk n flikayetlerini dinleyecek. Çok yo un bir hat olan Hackney- Victoria üzerinde çal flan 38 numaral uzun otobüsler iki katl larla de ifltirildi. 38 ve N38 otobüslerinin iki katl larla de ifltirildi i bilgisini günler öncesinden Londral lara duyuran Transport for London, yolculara Oyster kartlar n kullanmalar yönünde de hat rlatmada bulundu. Transport for London, iki katl otobüslerin kullan m - 7 n n daha da artaca bilgisini verdi. Londra da bir çok hatta kullan lan uzun otobüsler s k s k bisiklet kazalar na yol açt klar ve Oyster kart kullan m n n denetlenmesinin güçlü ü nedeniyle elefltiriliyordu. Uzun 38 iki katl oldu Transport for London, Oyster kartlar n n kullan m n n denetiminde zorland uzun otobüsleri bir bir de ifltiriyor. Bunlardan biri de 38 numaral otobüsler. Çok yo un bir hat olan Hackney-Victoria üzerinde çal flan uzun otobüsler iki katl larla de ifltirildi. Çok yo un bir hat olan Hackney-Victoria üzerinde çal flan 38 numaral uzun otobüsler iki katl larla de ifltirildi. 38 ve N38 otobüslerinin iki katl larla de ifltirildi i bilgisini günler öncesinden Londral lara duyuran Transport for London, yolculara Oyster kartlar n kullanmalar yönünde de hat rlatmada bulundu. Transport for London, iki katl otobüslerin kullan m n n daha da artaca bilgisini verdi. Londra da bir çok hatta kullan lan uzun otobüsler s k s k bisiklet kazalar na yol açt klar ve Oyster kart kullan m n n denetlenmesinin güçlü ü nedeniyle elefltiriliyordu.

8 8 Andrew Charalambous: Bu bir reklamd r Yafll lar De erlerimizdir Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili aday Andrew Charalambous siyasal alanda yapt hizmetleri sosyal alanda da sürdürüyor. Yafll lara Sayg ad nda bir vakf n baflkan da olan Charalambous, yafll lar n art k sayg görmediklerini, ancak onlar n toplumun gerçek de erleri oldu unu söyleyerek amaçlar ve hizmet anlay fllar n flöyle aç klad : Yafll lara Sayg ad nda bir vakf n baflkan da olan Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili aday Andrew Charalambous, yafll - lar n art k sayg görmediklerini, ancak onlar n toplumun gerçek de erleri oldu unu söyleyerek amaçlar ve hizmet anlay fllar n flöyle aç klad : NÜFUS Britanya da yafll yafl yor. Baflka bir deyiflle nüfusun %18 ini yafll lar oluflturuyor. Britanya da yafl 85 in üzerinde olan 1 milyon 400 bin kifli yaflamaktad r. Önümüzdeki 25 y l içinde yafl 65 in üzerinde olanlar n nüfusun yar s n oluflturmas bekleniyor. Ve unutmayal m ki bir gün hepimiz de bu yafll - lar katergorisinde yer alaca- z. BR TANYA NIN AYIBI Britanya da her y l 600 bin yafll n n yaflam koflullar ve sa l k durumlar her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunlar genellikle psikolojik aç dan zorlan rlarken cinsel istismara u rayanlar ve fiziksel zorluk çekenler de vard r. Ülkede yaflayan yafll lar n %75 i kendilerine karfl ayr mc l k yap ld na inan yorlar. Bunlar n bir ço u yafll olmalar na ra men yetenekleri vard r ve imkanlar sunulmas halinde bir çal flma yapabililer Bu bir reklamd r ama bu imkan sunacak bir mekanizma henüz yok. Aç kça görülece i gibi yafll lar aileleri ve arkadafllar taraf ndan ihmal ediliyorlar. 75 yafl n üzerinde olan insanlar n yar s yaln z yafl yor. 1 milyon 500 bin yafll insan geçen y l Chiristmas yaln z karfl lad lar. Yaklafl k yafll televizyonlar tek meflguliyetleri ve arkadafllar olarak görüyorlar. Daha da kötüsü 50 bin kadar yafll insan gayri resmi olarak evsiz durumdalar. KAMPANYAMIZ Bizler yafll insanlar n haklar - n n korunmas ndan yanay z. Birleflmifl Milletler Ekim ay nda dünya yafll lar günü düzenledi ve biz vak f olarak bu çal flmay destekledik. Bu gün ve vakf m z n kurulufl amac gere i olarak da afla da s ralad m z konularda kampanya yürütüyoruz ve yafll lar n daha güzel yaflamas için mücadele ediyoruz. Mücadele edece imiz konular: - Yoksulluk - zolasyon - hmal - stismar - Ayr mc l k HÜKÜMETE NE SORMALIYIZ? Yafll lara yeterli sayg n n gösterilmemesi bu ülkede kronik bir hal ald. Yafll insanlar n sefelate mecbur edilmesinin nedenlerini sormal - y z. Mahkemeler ve polis teflkilat yafll lara karfl suç iflleyenlere karfl daha sert tedbirler almal ve gerekirse tedavi edilmeliler. Devlet yafll lara verilen deste i artt rmal d r. Ülkede Gayri Safi Milli Has lan n %5 i yafll lara harcan yor ve bu di er Avrupa ülkelerine göre çok azd r. Emeklilerin bir çeyre i yoksulluk s n r - n n alt nda yafl yor. Hükümet yafll lar n s nma ve her türlü enerji sorununu hal etmek için acilen ödenek ay rmal d r. Yafll lar için ruh sa l ile ilgili özel hizmetler yap lmal - d r ve bu konuda sorunlar yaflayan yafll lar için hükümetin neler yapt n sormal y z. stismar ve izolasyon ile yüz yüze olan yafll lar n tesbit edilmesi ve bunlar n sorunlar n n ciddi bir flekilde ele al nmas ve ev sorunlar için fon ayr lmal d r. Bu konuda hükümetin çal flmas olup olmad n sormal y z. M SYONUMUZ Yafll lara karfl toplum bilincin oluflturulmas gerekiyor. Yafll lara yap lan her türlü hizmet ve onlar n refahlar - n n artt r lmas toplumumuzu gelifltirir. Yafll insanlar deneyimli ve tecrübeli insanlard r, onlardan ö renmesini bilmeliyiz. Genç kuflak yafll lardan ö renmelidir ve bunu yapt kça yafll lara karfl sayg nl k geliflir. Biz oluflturdu umuz vak f ile hükümetin, yerel yönetimlerin yafll insanlar lay k olduklar yerlere koymalar n sa lamaya çal fl yoruz. Biz Britanya da yafll lara sayg gününün oluflturulmas n istiyoruz.

9 Y ll k say m formlar n göndermeyenlere para cezas verilecek... H ackney de oturan Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar n n y ll k say m formlar - n doldurup göndermeleri için 3 haftal k zamanlar var. Hackney Belediye yetkilileri bunun çok az bir zaman oldu una dikkat çekerek Kürt ve Türk toplumlar n n en k sa zamanda say m formlar n doldurup göndermeleri gerekti ine iflaret ettiler. Yetkililer aksi durumda kiflilerin bin sterlin kadar cezayi yapt r m ile yüz yüze kalabilecekleri uyar s yapt lar. Y ll k say m formlar n doldurup göndermeyenlere bir hat rlatma mektubu yollanacak, ayr ca görevliler bu evlere kadar gidip formun doldurulmas n isteyecekler. 27 Kas m gününe kadar y ll k say m formlar n doldurup göndermeyenler hakk nda ifllem yap labilecek ve bin sterlin kadar para cezas verilebilecek. FORMLARI DOLDURUP GÖNDERMEYENLER N KRED, MORTGAGE VE LOAN ALMALARI ZORLAfiACAK Y ll k say m formlar na göre kimlerin oy kullanaca tesbit edilecek. Belediye taraf ndan yap lan düzenlemeye göre y ll k say m kay tlar - na göre kiflilerin kredi al p alamama koflullar incelenecek ve say m formlar n doldurup göndermeyenlerin kredi, mortgage ve loan almalar da zorlaflacak. Bu say m ile sadece oy kullanacaklar ve vergi verecek olanlar n tesbiti de il ayr ca 16 ve 17 yafl ndaki sakinler de tesbit edilecek. Ailesinde hiç bir de ifliklik olmayanlar da kendilerine gönderilen formlar dolduracaklar. Baz ailelerin de ifliklik olmad için y ll k say m formlar n çöpe att klar gerçe inden hareketle belediye bu konuda da bir aç klama yaparak herkesin formlar doldurmas n n zorunlulu una iflaret etti. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen ya da kay tlar n yapt rmak isteneyenler için seçenekler de sunuldu. Internet üzerinden ba lant kurmak isteyenler sitesini ziyaret edebilirler. Telefon ile ulaflmak isteyenler 24 saat aç k olan nolu telefonu arayabilirler. Formlar n üzerinde de yaz l oldu u gibi doldurulan formlar n Electoral Services, Hackney Town Hall, Mare Street, Hackney E8 1EA adresine postalanmas gerekiyor. Hackney Belediyesi genel ve yerel seçimler yaklafl rken oy kullanacak kiflilerin tesbit edilmesine yönelik yap lan y ll k say m için gönderilen formlar n doldurulup gönderilmesi için Hackney sakinlerini uyard. Formlar doldurup göndermeyenlerin bin seterlin kadar para cezas riski ile karfl karfl ya kalacaklar uyar s yapan belediye yetkilileri herkesi duyarl olmaya ça rd. Britanya dadomuz gribi düflüfle geçti Britanya da geçen hafta domuz gribi virüsünden etkilenenlerin say s nda, A ustos ay ndan bu yana ilk kez düflüfl oldu u duyuruldu. Ulusal Sa l k Kuruluflundan (NHS) yap lan aç klamada, "Birleflik Krall k'ta geçen haftaki 64 bin yeni vakayla, domuz gribi vakalar n n say s nda, A ustos ay ndan bu yana ilk kez düflüfl olmufltur" denildi. Hükümetin sa l k alan ndaki en üst düzey yetkilisi olan Kamu Sa l Genel Müdürü Sir Liam Donaldson' n da konuya iliflkin sözlerine yer verilen aç klamada, "Donaldson' n bu düflüflün okullardaki yar dönem tatiline ba l olabilece ini söyledi i" kaydedildi. Ancak Birleflik Krall k'taki vakalar n genel düflüflüne ra men, A/H1N1 virüsünden etkilenerek hastanelerde tedavi görmesi gereken kiflilerin say s n n hala yüksek oldu u bildirildi. Hastanelerde durumu kritik olan 173 kifliyle beraber toplam 785 kifli domuz gribi teflhisiyle tedavi görüyor. Birleflik Krall k'ta flimdiye kadar domuz gribinden 182 kifli hayat n kaybetti. Ülkede, virüse karfl afl program na ise geçen ay n sonunda baflland. 9

10 10 Rustem Solicitors beflinci y l nda daha da iddial... Beflinci y l n dolduran Rustem Solicitors un sahibi avukat Timur Rüstem, firmalar n n giderek daha da büyüdü ünü, hedeflerinin ngiltere nin en iyi ceza hukuku firmalar aras na girmek oldu unu söylüyor. Rüstem, Bu yolda da büyük bir mesafe kaydetmifl bulunuyoruz diyor. K br sl Türk avukat Timur Rüstem'in 5 y l önce kurdu u Rüstem Guardian Solicitors önceki hafta, 5'inci kurulufl y ldönümünü kutlad. Hilton Waldorf Hotel'de düzenenen resepsiyona çok say da politikac ve ifladam kat lm flt. Befl y l içinde faaliyet alan n ve kadrosunu geniflleten firma, müvekkillerinin davalar n kendilerinin takip edebilecekleri yeni bir sistem de kuruyor. Firman n sahibi ve kurucu avukat Timur Rüstem, Telgraf n sorular - n yan tlad : - Öncelikle tebrik ederiz, geçen hafta beflinci y l - n z kutlad n z. Bu befl y ll k sürede bir hukuk Savunma Bakanl iflkence iddialar n araflt r yor... Savunma Bakanl, Britanya askerlerinin Irak'taki sivil halka yönelik iflkence ve kötü muameleme iddialar n araflt r yor. Britanya askerlerine yönelik sunulan 30'dan fazla yeni iddia aras nda, iki askerin 2003 y l nda 16 yafl ndaki bir erkek çocu una tecavüz etti i iddias da bulunuyor. Silahl Kuvvetler Bakan Bill Rammell, BBC'ye yapt aç klamada, "resmi soruflturman n yürütülece ini" belirterek, 120 binden fazla Britanya askerinin Irak'ta bulundu unu ve birço unun do ru, dürüst ve orduya ba l bir flekilde görevlerini yürüttü ünü kaydetti. Rammell, ancak "mevcut iflkence ve kötü muamele iddialar n n büyük bir ciddiyetle ele al - naca n ve soruflturulaca n " sözlerine ekledi. firmas olarak nas l bir deneyim edindiniz, Rustem Solicitor nas l bir imaj yaratt bu süre içinde? Bu befl y ll k süre içerisinde firma olarak çok büyük bir yol katederek müthifl bir tecrübe kazand k. Ortaklar m z firmam z daha kurulmadan önce gözard edilmeyecek bir tecrübeye sahiptiler. Ortaklar d fl nda da hem tecrübe sahibi avukat hem de yeni mezun olmufl avukat adaylar - n ifle ald k. Bu ifle ald - m z tüm yeni avukat ve avukat adaylar n Rustem Guardian'a has yenilikçi, disiplinli ve en düzenli bir e itim flekliyle e itip hukuku en yüksek mevkiide uygulayabilecekleri seviyeye getirmifl durumday z. Firmam z, çal flanlar n n e itimine ve geliflmelerine yard m etmek için sürekli çaba sarfetmektedir ve çal flanlar na bu konuda say - s z imkanlar tan maktad r. Yaratmak istedi imiz ve korumak istedi imiz imaj, ngiltere'nin en önde gelen ceza hukuku firmalar ndan biri olmak. Bu yolda da büyük bir mesafe kaydetmifl bulunuyoruz. ngiltere'de sadece 300 firman n hak kazand "Very High Cost Cases" diye tan mlanan davalara bakma hakk na da sahibiz. Kuruldu- umuz günden bu yana bakt m z davalar n büyüklü ü dolay s yla Rustem Guardian markas yüksek davalarla her zaman an lmaktad r. - Genel olarak ne tür davalara bak yorsunuz? Ve bu davalardaki baflar oran n z nedir? PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Her çeflit ceza davas na bak yoruz; bu polis karakolu soruflturmas, sulh ceza mahkemesi (Magistrates Court), veya yüksek ceza mahkemesi (Crown Court) olabilir. Her ne kadar tüm genel ceza davalar na bak yorsak da genelde üstüne gitti imiz, büyük ceza davalar d r. Özel davalara, yani müflterinin ödedi i davalara bakt m z gibi hükümetin ödedi i davalara da bakabiliyoruz. Biz avukatlar için baflar, müflteriniz için en iyi sonucu elde etmektir: Bu da bazen kazan lmas imkans z bir davay müvekilinizin lehine azalt lm fl bir karara ve hatta bazen beraate dönüfltürme, bir baflar olarak nitelendirilebilir. Ama her halükarda Rustem Guardian Solicitors'un baflar yüzdesi ülke averaj ndan oldukça yüksektir. - Müvekkilleriniz için sa lad n z imkanlar veya kolayl klardan biraz bahsedebilir misiniz? Rustem Guardian'da bir araya getirece imiz savunma tak m her davaya göre özel haz rlan r: Bir davan n ne kadar büyük oldu u, suçun ne kadar ciddi oldu- u ve hatta hangi konu üzerine oldu u bile tak - m m z oluflturmada rol oynar. Ancak her davaya tecrübeli avukat ve onlara yard m eden >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 11

12 12

13 13 Göçmenlik hukukunda uzman firma UK Visa Türkiye ye gidiyor 13 y ll k göçmenlik hukuku tecrübesine sahip olan UK Visa Services Kas m tarihleri aras nda stanbul da Göçmenlik Hukuku ve özellikle Ankara Antlaflmas baflvurular hakk nda bir seminer düzenleyece ini duyurdu. T ürkiye den de Ankara Anlaflmas na baflvuru yolunun aç lmas yla ngiltere nin önde gelen hukuk firmalar Türkiye ye yönelik çal flmalar n h zland rd. UK Visa Services n deneyimli hukuk uzman Deniz Gök taraf ndan stanbul daki Marmara Taksim Hotel de verilecek seminerde ngiltere nin göçmenlik hukukundaki son düzenlemeleri ve özellikle Ankara Antlaflmas baflvurular konusunda kat l mc lar bilgilendirece i kaydedildi. Hukuk uzman Deniz Gök taraf ndan 18 Kas m Çarflamba günü saat ile saatleri aras nda verece i seminerle ilgi daha fazla bilgi almak isteyenler konuyla ilgili detaylar web sayfas ndan bulabilirler. Seminere kat lmak için web sayfas ndaki kat l m formunun doldurulmas gerekti i belirtilerek, numaral telefondan da bilgi al nabilece i bildirildi. Seminere say l say da konuk al naca için kat lmak isteyenlerin mutlaka listeye ismini yazmas gerekiyor. UK Visa Services, 2nd floor, Oxford Street, London W1D 2EN adresinde hizmet veriyor. letiflim bilgileri flöyle: +44 (0) t: +44 (0) Kuzey Londra da kafe bask nlar sürüyor Londra polisinin Kuzey Londra da güvenlik sa lamaya yönelik çal flmalar sürüyor. Önceki hafta iki kafeyi basarak uyuflturucu madde satt klar iddias yla kapatan polis, geçti imiz Cumu günü de Finsbury Park ta bir kafeyi kapatt. Londra polisinin Kuzey Londra da güvenlik sa lamaya yönelik çal flmalar sürüyor. Polis, geçti imiz hafta Finsbury Park ta bir kafeyi kapatt. Bölge sakinlerini huzursuz edici faaliyetlerin merkezi oldu u iddias yla kap s na kilit vurulan Lo Roma isimli kafenin çal nm fl yiyecekleri saklad öne sürüldü. Polis yetkililerinden Graham Burke, kafeye yap lan bask n n özellikle Blackstock Road un suçtan ar nd r lmas sürecinin bir parças oldu unu söyledi. Burke, uzun bir süredir bölge sakinlerine problemler yaratan bu kafeyi kapatm fl olmaktan memnuniyet duyuyoruz fleklinde konufltu. Kafe bask n nda yafllar 24 ve 25 olan iki genç çal nt eflya ticareti yapmaktan önce gözalt na al nd, daha sonra da kefaletle serbest b rak ld.

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı