DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de"

Transkript

1 DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: KÜRT S NEMASIPERDELER N LONDRA DAAÇIYOR Kürt sinemac lar n önemli uluslararas bulufluma etkinliklerinden birine dönüflen Londra Kürt Film Festivali bafll yor Kas m tarihleri aras nda Londra n n 6 farkl sinemas nda Kürt filmlerini Britanyal larla buluflturacak olan ve bu y l alt nc s düzenlenen festivalin galas genç Kürt Yönetmen Miraz Bezar n Min Dît (Ben Gördüm) adl filmiyle yap lacak. Toplam 127 k - sa ve uzun metrajl filmin gösterilece i ve on gün devam edecek olan festival kapsam nda dünyan n dört bir yan nda yaflayan Kürt yönetmenlerin yan s ra, Kürtleri konu alan yabanc yönetmenlerin film ve belgesellerine de yer veriliyor. Bu y lki festival kapsam nda gösterilecek filmler Londra n n farkl bölgelerinde bulunan Rich Mix, Amnesty International, Riverside Studios, Birkbeck University Cinema, Shortwave Cinema ve Spring Studios da seyirciyle buluflacak. Devam sayfa de Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Siyasetçiler gençlerle bulufluyor sayfa 3 te Dersim-Der gecesinde Öymen protestosu sayfa 14 te KCK: Bêyî diyalog çareserî nebe R.27 MECE aile içi fliddete Ayna tuttu sayfa 16 da Divaa dan muhteflem Volkan Konak Konseri sayfa 2 de Param z kadar s n yoruz sayfa 17 de NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 2 Kültür sanat dünyas Kitab m yok edin dedi dinlemediler Vladimir Nabokov un tamamlanmam fl k sa roman The Original of Laura, yazar n kitab n yok edilmesi yönündeki vasiyetine ra men bas l - yor y l nda Observer yazar Ron Rosenbaum un yazd Laura y Yakmay n! bafll kl yaz s ndan sonra The Original of Laura n n bas l p bas lmamas tart flma konusu olmufltu. Çünkü yazar, ölümünden sonra kitab n yok edilmesini kesin bir dille vasiyet etmiflti. Nabokov un sviçre deki ölümünden beri oradaki bir bankan n kasas nda kilitli duran roman, ölümünün üzerinden geçen 32 y l sonra Penguen Yay nevi taraf ndan The Original of Laura: (Dying is Fun) a Novel in Fragments ad yla bas l yor. Bu kitapla birlikte Nabokov yaz n aç s ndan bir eksik tamamlanm fl olacak, ama di er taraftan da yazar n vasiyetine uymaman n rahats zl ortaya ç kaacak. Me er Mona Lisa n n kafllar da varm fl Leonardo da Vinci nin baflyap t Mona Lisa y özel bir kamerayla inceleyen Frans z sanat uzman Pascal Cotte ye göre, Mona Lisa n n kafllar vard. Pascal Cotte, da Vinci nin baflyap t n katmanlar halinde boyad n ve son olarak tuval yüzeyine özel bir cila uygulad n söylüyor. Bu uygulama, yüze üç boyutlu etki vermek için yap lm fl. Da Vinci, cilan n üzerine çeflitli detaylar resmetmifl ve bunlar n aras nda kafllar da var. Cotte, kimyasal reaksiyonlardan dolay kafllar n zaman içinde tuval yüzeyinden silindi ini söylüyor. Cotte, Mona Lisa n n gizlerini 240 megapiksellik bir kamera ile ortaya ç karabilmifl. K z lötesi fl nlar, da Vinci nin sol el üzerindeki parma n pozisyonunu, Mona Lisa n n gülümsemesiyle uyumlu biçimde, flu an görünenden daha yumuflak bir flekilde tasarlad n gösteriyor. Divaa dan Muhteflem Volkan Konak konseri Ünlü sanatç Volkan Konak Londra da yapt muhteflem bir final ile Avrupa turnesini noktalad. Hackney Empire de yap lan konsere bin beflyüz kifli kat l rken, çok say da kifli de bilet bulamad. Yüksek bir performans gösteren Konak son günlerde hakk nda ç kan söylentilere de aç kl k getirdi. Divaa Produksiyon taraf ndan organize edilen ve Levenes ile Mem&Laz n ana sponsorlu unu yapt Volkan Konak konserine bin beflyüzü aflk n kifli kat ld. Volkan Konak konsere bafllamadan önce akflam yeme i için konserin ana sponsorlu unu yapan Mem&Laz Restaurant ta verilen yeme e kat ld. Restaurant yetkilileri ve çal flanlar taraf ndan karfl lanan Konak, yemeklerin bu kadar güzel olaca n beklemedi ini ve lokantan n çok güzel düzenlendi ini söyledi. Çal - flanlarla hat ra foto raf da çeken Konak a baz müflteriler sevgi gösterisi yapt lar. HAKKIMDA SÖYLENENELER KABUL ETM YORUM Sunumu Levenes Avukatl k Bürosu ndan fiadiye Aslan taraf ndan yap lan konserde Volkan Konak son günlerde hakk nda söylenenlere de aç kl k getirdi. Türkiye nin güzelliklerini getirdi ini ve yarin yana ndan baflka her fleyi ülkesiyle bölüfltü ünü belirten Konak, nsanlar m z karfl l ks z sevdim. Anadolu insan çok asil ve çok sayg de erdir. Siyasetçiler insanlar bir birinden ay r yor biz sanatç lar Divaa Produksiyon taraf ndan organize edilen Volkan Konak konserine bin beflyüzü aflk n kifli kat ld. insanlar n güzelliklkerini öne ç kararak bir araya getiriyoruz. Bu akflam buradas n z ve Editor... Reporter... Reporter... Volkan Konak konserine Naz m Hikmet in Vatan Haini fliirini okuyarak girifl yapt. Ahmet Adar Hasan Uflak Haca Cheko hangi dinden, handi ideolojiden oldu unuz beni ilgilendirmez. Ben hiç bir zaman önyarg l olmad m ama ülkemizde maalesef çok fazla önyarg var. Sa, sol, inançlarla insanlar birbirinden ay rm fllar. Biz bunlar aflarak müzikle birlefltirdik. Ben Türkiye deki her fleyi sevdim. En baflta da insan n, akan suyunu, kayan y ld z - n dedi. Konak konuflmas nda hakk nda ç kan söylentilere de de inerek aç kl k getirdi. Kendisi hakk nda çok yaz ld n dile getiren Konak, Ben bunlar n hiç birini kabul etmiyorum. Benim resmi sitem var onun d fl nda yaz lan hiç bir fleyi kabul etmiyorum. Çok fley yaz yorlar ve çiziyorlar ama bunlar n ço u yanl flt r. nançlar, ideolojiler ile fazla ilgilenmem ve bunlar n ayr m noktas yap lmas yanl flt r. nançlar insanlar n özel yanlar d r ve sadece sahibini ilgilendirir dedi. NAZIM H KMET fi R LE BAfiLADI Volkan Konak konserine Naz m Hikmet in Vatan Haini fliirini okuyarak girifl yapt. Kendine has yorumu ile fliiri okuyan Konak, s k s k alk fllarla seyirciler taraf ndan desteklendi. fiiir sonras bir birinden güzel türküleri ile salonu coflturan Konak yapt esprilerle de salonu zaman za- Volkan Konak konsere bafllamadan önce akflam yeme i için konserin ana sponsorlu unu yapan Mem&Laz Restaurant ta verilen yeme e kat ld. man güldürdü. Coflku ile yap lan konser geç saatlere kadar devam etti. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Yaflam boyu baflar l Scorsese Tecrübeli yönetmen Martin Scorsese, gelecek y lki Alt n Küre Ödülleri nde Cecil B DeMille Yaflam Boyu Baflar Ödülü nü alacak. Taksi fioförü/taxi Driver ve S k Dostlar/Goodfellas filmleriyle bilinen 66 yafl ndaki Scorsese ödülünü 17 ocakta düzenlenecek bir törenle alacak. Scorsese nin Oscar ödüllü filmi Köstebek/The Departed da boy gösteren oyuncu Vera Farmiga, perflembe günü düzenlenen bir bas n toplant s nda haberi duyurdu. Farmiga, yönetmenin kalabal canland rma gücü tafl d n ve sineman n onun mabedi oldu unu dile getirdi. DeMille ödülünü daha önceki senelerde kazananlar aras nda Warren Beatty, Sir Anthony Hopkins, Michael Douglas ve geçen y lki ödülün sahibi Steven Spielberg bulunuyor. Scorsese Köstebek ve New York Çeteleri/Gangs of New York filmleriyle iki kez En yi Yönetmen dal nda Alt n Küre kazanm flt. Ünlü oyuncular n y ld zlar sönüyor Hollywood yap mc lar ekonomik kriz nedeniyle, A listesindeki y ld z oyuncular n rol ald büyük bütçeli yap mlara bafllamadan önce art k iki kez düflünüyor. Geçti imiz aylarda, tan nmayan oyuncular n yer ald nispeten düflük bütçeli filmlerin sürpriz gifle baflar lar n n bu e ilimde pay n n büyük oldu u dile getiriliyor. Bu küçük bütçeli mütevaz filmlerin baflar s na karfl l k y ld z oyunculu filmlerin durumu hiç de iç aç c de il. Bruce Willis (Suretler/Surrogates), Adam Sandler (Funny People) ve Julia Roberts (Duplicity) yeni filmleriyle bekleneni veremedi. Sony Pictures n eski baflkan Peter Guber, Büyük filmler geçti imiz yaz havalanamad. fl yapan filmlere bakarsan z, baflroldeki isimlerle dikkat çeken yap mlar de il dedi.

3 Siyasetçiler gençlerle bulufluyor Kürt ve Türk toplumunun siyasetçileri, iki toplumun gençleriyle bir araya gelip toplumsal sorunlara çözüm yollar n ve siyasete kat lma flartlar n konuflacak. Enfield, Haringey, Hackney ve Islington belediyelerinin meclis üyeleri gençleri siyasete dahil etmenin yollar n tart flacak. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Hackney, Islington, Haringey ve Enfield belediyelerinin Kürt ve Türk meclis üyeleri, gençlerin fliddet olaylar ndan uzak tutularak topluma kazand r lmas ve siyasete yönlendirilmesi için uzun vadeli bir çal flma bafllat yor. Hackney Belediye meclis üyeleri Feryal Demirci, Deniz O uzkanl, Gülay çöz, Haringey Belediyesi Meclis üyeleri Dilek Do ufl ve Ali Demirci, Islington Belediyesi Meclis Üyesi Turhan Özen ile Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Aday Bektafl Yavuz, 28 Kas m da Türkiyeli toplumun gençlerini bir araya getirerek halka aç k bir toplant düzenleyecek. Hackney Belediye meclis üyesi Deniz O uzkanl Toplant da gençlerin sorunlar n dinleyecek meclis üyeleri gençlere ngiltere de siyasete girmenin yollar, siyasi partilere nas l üye olunaca, nas l belediye meclis üyesi olunabilece i, belediye meclis üyelerinin çal flma alanlar gibi konularda bilgiler verecek. O UZKANLI: HERKES BEKL YORUZ Toplant y organize eden belediye meclis üyelerinden Deniz O uzkanl, Türkiyeli gençlerin ilgilerini siyasete yöneltmek istediklerini, bu amaçla da çal flmalar yapacaklar n söyledi. Son dönemlerde çeteler aras nda yaflanan çat flmalar nedeniyle gençlerin elefltiri konusu olduklar n belirten O uzkanl, bu nedenle gençleri farkl alanlara yöneltmek istediklerini ifade etti. Gençlerden flimdiye kadar çok olumlu tepkiler ald klar - n belirten O uzkanl, toplant ya herkesin kat l m n beklediklerini vurgulad. Gençleri siyasete çekmenin çok önemli oldu unu kaydeden O uzkanl umar m toplumun da deste iyle bu konuda olumlu ad mlar atabilece- iz dedi. Hackney Belediye meclis üyesi Deniz O uzkanl 3 DEM RC : KALICI B R ÇÖZÜM ARIYORUZ Haringey Belediye Meclis Üyesi Ali Demirci de dört belediyenin meclis üyeleri olarak amac m z, toplumumuzun gençlerini bir araya getirerek sorunlar na çözüm aramak ve onlara yeni yollar göstermek dedi. Uzun vadeli bir çal flma düflündüklerini belirten Demirci, e itim çal flmalar na öncelik vereceklerini, buna aileleri de katmak istediklerini söyledi. Demirci, dört belediyenin polis fleflerinin de çal flmalara destek verece i bilgisini verdi. Daha önce de gençlere yönelik bu çal flmalar n yap ld n hat rlatan Demirci, çete cinayetlerinin ard ndan hem belediyelerin hem de polisin bu defa kal c ve ciddi bir çözüm için çaba sarfedece ini vurgulad. Kal c bir çözüm için toplumun tüm kesimlerinin deste- inin flart oldu unu ifade eden Demirci, art k yukar - dan afla ya de il, afla dan yukar ya olacak bir de iflim yaratmak gerekiyor dedi. Toplant 115 Kingsland High St Dalston E8 adresinde bulunan Evin Kafe`de gerçeklefltirilecek.

4 4 Muhafazakarlar toplumlar m za yönelik faaliyetlerini artt rd... Muhafazakar Parti Kürt ve Türk toplumlar na yönelik çal flmalar n yo unlaflt rd. Muhafazakar Parti Türk ve Kürt Dostlar bu amaçla Hackney milletvekilleri için bir dayan flma yeme i düzenlediler. Eski D fliflleri ve Savunma Bakanlar ndan Malkolm Rifkind konuk olarak kat ld yemekte Hackney Milletvekili adaylar Daren Caplan ve Simon Nayyar de haz r bulundular. Ön ü - MUHAFAZAKAR HACKNEY DE GENÇ müzdeki y l n PART Seçimlerde Hackney den PART EN ESK S YASETÇ LER May s Destek amac yla verilen yemekte aç l fl ko- seçilmesine kesin gözü ile ay nda yap lac a k Topkaya yapt. Konuknuflmas n Mustafa olan genel ve yerel seçimlerin yaklaflmas ya sözü eski bakanlarlar selamlayan Topka- nedeni ile Muhafazadan Malkolm Rifkind e Muhafazakar Parti Hackney Milletvekili aday Daren Caplan ve Malkolm Rifkind kar Parti toplumlar m - za yönelik çal flmalar - n yo unlaflt rd. Stoke Newington da verilen dayan flma yeme i Muhafazakar Parti Türk ve Kürt Dostlar Grubu nca organize edildi. Bektafl Yavuz, Fadile Yünek ve P nar Yünek taraf ndan organize edilen dayan flma yeme ine Eski Bakanlardan Malkolm Rifkind n yan s ra Hackney milletvekili adaylar Daren Caplan ve Simon Nayyar da kat ld lar. Yeme e ayr ca Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya, Halkevi Direktörü brahim Do ufl ile fladam Hüseyin Uçar kat ld. verdi. Muhafazakar Parti nin en eski parti oldu unu, bir çok partinin kuruldu unu ancak zaman içinde kaybolduklar n belirten Rifkind, Çünkü Muhafazakar Parti nin ideolojisi yoktur. Muhafazakar Parti nin ilkeleri vard r ve inançlar vard r. Muhafazakar Parti 200 senedir var ve hep var olacakt r. Bunun s rr kat bir ideolojiye ba l olmamakt r. lkelerimizi koruruz ve de iflen dünya koflullar na göre kendimizi yeniden ele alarak yolumuza devam ederiz. flte partimiz bu nedenle güçlüdür dedi. bak lan adaylar Daren Caplan ve Simon Nayyar da birer konuflma yapt lar. Hackney in imaj n de ifltirmeye aday olduklar n aç klayan adaylar seçim çal flmalar hakk nda bilgi verdiler. Hackney için hayata geçirmeyi planlad klar projeleri anlatan adaylar toplumlar m zdan destek beklediklerini belirttiler. Muhafazakar adaylar ile Kürt siyasetçi ve ifl adamlar bir arada.

5 5

6 6

7 Hackney de fliddete son ça r s Hackney toplum liderleri ilçede son dönemde yaflanan fliddet olaylar n n durdurulmas için birlik ça r s nda bulundu. Hackney de art arda yaflanan fliddet olaylar, ilçede yaflayan toplum liderlerini harekete geçirdi. Bölgede yaflayan topluluklar n önde gelen isimleri, bölgede fliddet olaylar na son verilmesi ça r s nda bulundu. Hackney bölgesinde yaln zca geçen hafta içinde üç ayr sald r n n yaflanmas, çetelerin gittikçe büyüdü ü ve art k kontrolden ç kt yorumlar na yol aç yor. Önceki hafta 25 yafl ndaki bir genç sokak ortas nda vuruldu. A r yaral olarak hastaneye götürülen gencin daha sonra hayati tehlikeyi atlatt bildirildi. Buckingham Road da yaflanan olayda Kingsland Road da dahil olmak üzere polis çevre yollar n trafi e kapatt. Cumartesi akflam da Broadway Market civar nda bir silahl kavga yafland. Ancak bu olayda herhangi bir yaralanman n olmad aç kland. Polis, yaflanan iki olayla ilgili de soruflturma bafllatt. Önceki hafta yaflanan bir di er olay da Stamford Hill de Cumartesi ö len saatlerinde yafland. Kimli i belirlenemeyen bir kifli kuru s k oldu u düflünülen tabancas yla bir kifliyi tehdit etti ve kovalad. TOPLUM B R ARAYA GELMEL 2004 y l nda Mare Street te öldürülen 16 yafl ndaki o lu Robert Levy nin ad na açt Robert Levy Vakf n n baflkan Ian Levy, yaflanan çete savafllar na karfl toplumlar n bir arada durmas n n zorunlu oldu unu söyledi. Levy, yapt aç klamada, bu olaylar n yaflanma s kl ciddi bir alarma iflaret ediyor. Toplum olarak hepimizin bu olaylar durdurmas ve çözüm olarak ne yapabilece imizi bulmam z gerekiyor dedi. Hackney milletvekili Meg Hillier de, fliddet olaylar - n n, özellikle gençler aras nda bu s kl kta yaflanmas n n çok üzücü oldu- unu belirterek hepimizin bir araya gelmesi ve polisi desteklemesi gerekiyor dedi Gülay çöz den bilgilendirme toplant lar Hackney Belediye Meclis Üyesi Gülay çöz, her ay n ilk Pazartesi günü ngilizce bilmeyen Türk ve Kürtlere çeflitli sosyal alanlarda bilgiler verecek ve halk n flikayetlerini dinleyecek. Çok yo un bir hat olan Hackney- Victoria üzerinde çal flan 38 numaral uzun otobüsler iki katl larla de ifltirildi. 38 ve N38 otobüslerinin iki katl larla de ifltirildi i bilgisini günler öncesinden Londral lara duyuran Transport for London, yolculara Oyster kartlar n kullanmalar yönünde de hat rlatmada bulundu. Transport for London, iki katl otobüslerin kullan m - 7 n n daha da artaca bilgisini verdi. Londra da bir çok hatta kullan lan uzun otobüsler s k s k bisiklet kazalar na yol açt klar ve Oyster kart kullan m n n denetlenmesinin güçlü ü nedeniyle elefltiriliyordu. Uzun 38 iki katl oldu Transport for London, Oyster kartlar n n kullan m n n denetiminde zorland uzun otobüsleri bir bir de ifltiriyor. Bunlardan biri de 38 numaral otobüsler. Çok yo un bir hat olan Hackney-Victoria üzerinde çal flan uzun otobüsler iki katl larla de ifltirildi. Çok yo un bir hat olan Hackney-Victoria üzerinde çal flan 38 numaral uzun otobüsler iki katl larla de ifltirildi. 38 ve N38 otobüslerinin iki katl larla de ifltirildi i bilgisini günler öncesinden Londral lara duyuran Transport for London, yolculara Oyster kartlar n kullanmalar yönünde de hat rlatmada bulundu. Transport for London, iki katl otobüslerin kullan m n n daha da artaca bilgisini verdi. Londra da bir çok hatta kullan lan uzun otobüsler s k s k bisiklet kazalar na yol açt klar ve Oyster kart kullan m n n denetlenmesinin güçlü ü nedeniyle elefltiriliyordu.

8 8 Andrew Charalambous: Bu bir reklamd r Yafll lar De erlerimizdir Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili aday Andrew Charalambous siyasal alanda yapt hizmetleri sosyal alanda da sürdürüyor. Yafll lara Sayg ad nda bir vakf n baflkan da olan Charalambous, yafll lar n art k sayg görmediklerini, ancak onlar n toplumun gerçek de erleri oldu unu söyleyerek amaçlar ve hizmet anlay fllar n flöyle aç klad : Yafll lara Sayg ad nda bir vakf n baflkan da olan Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili aday Andrew Charalambous, yafll - lar n art k sayg görmediklerini, ancak onlar n toplumun gerçek de erleri oldu unu söyleyerek amaçlar ve hizmet anlay fllar n flöyle aç klad : NÜFUS Britanya da yafll yafl yor. Baflka bir deyiflle nüfusun %18 ini yafll lar oluflturuyor. Britanya da yafl 85 in üzerinde olan 1 milyon 400 bin kifli yaflamaktad r. Önümüzdeki 25 y l içinde yafl 65 in üzerinde olanlar n nüfusun yar s n oluflturmas bekleniyor. Ve unutmayal m ki bir gün hepimiz de bu yafll - lar katergorisinde yer alaca- z. BR TANYA NIN AYIBI Britanya da her y l 600 bin yafll n n yaflam koflullar ve sa l k durumlar her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunlar genellikle psikolojik aç dan zorlan rlarken cinsel istismara u rayanlar ve fiziksel zorluk çekenler de vard r. Ülkede yaflayan yafll lar n %75 i kendilerine karfl ayr mc l k yap ld na inan yorlar. Bunlar n bir ço u yafll olmalar na ra men yetenekleri vard r ve imkanlar sunulmas halinde bir çal flma yapabililer Bu bir reklamd r ama bu imkan sunacak bir mekanizma henüz yok. Aç kça görülece i gibi yafll lar aileleri ve arkadafllar taraf ndan ihmal ediliyorlar. 75 yafl n üzerinde olan insanlar n yar s yaln z yafl yor. 1 milyon 500 bin yafll insan geçen y l Chiristmas yaln z karfl lad lar. Yaklafl k yafll televizyonlar tek meflguliyetleri ve arkadafllar olarak görüyorlar. Daha da kötüsü 50 bin kadar yafll insan gayri resmi olarak evsiz durumdalar. KAMPANYAMIZ Bizler yafll insanlar n haklar - n n korunmas ndan yanay z. Birleflmifl Milletler Ekim ay nda dünya yafll lar günü düzenledi ve biz vak f olarak bu çal flmay destekledik. Bu gün ve vakf m z n kurulufl amac gere i olarak da afla da s ralad m z konularda kampanya yürütüyoruz ve yafll lar n daha güzel yaflamas için mücadele ediyoruz. Mücadele edece imiz konular: - Yoksulluk - zolasyon - hmal - stismar - Ayr mc l k HÜKÜMETE NE SORMALIYIZ? Yafll lara yeterli sayg n n gösterilmemesi bu ülkede kronik bir hal ald. Yafll insanlar n sefelate mecbur edilmesinin nedenlerini sormal - y z. Mahkemeler ve polis teflkilat yafll lara karfl suç iflleyenlere karfl daha sert tedbirler almal ve gerekirse tedavi edilmeliler. Devlet yafll lara verilen deste i artt rmal d r. Ülkede Gayri Safi Milli Has lan n %5 i yafll lara harcan yor ve bu di er Avrupa ülkelerine göre çok azd r. Emeklilerin bir çeyre i yoksulluk s n r - n n alt nda yafl yor. Hükümet yafll lar n s nma ve her türlü enerji sorununu hal etmek için acilen ödenek ay rmal d r. Yafll lar için ruh sa l ile ilgili özel hizmetler yap lmal - d r ve bu konuda sorunlar yaflayan yafll lar için hükümetin neler yapt n sormal y z. stismar ve izolasyon ile yüz yüze olan yafll lar n tesbit edilmesi ve bunlar n sorunlar n n ciddi bir flekilde ele al nmas ve ev sorunlar için fon ayr lmal d r. Bu konuda hükümetin çal flmas olup olmad n sormal y z. M SYONUMUZ Yafll lara karfl toplum bilincin oluflturulmas gerekiyor. Yafll lara yap lan her türlü hizmet ve onlar n refahlar - n n artt r lmas toplumumuzu gelifltirir. Yafll insanlar deneyimli ve tecrübeli insanlard r, onlardan ö renmesini bilmeliyiz. Genç kuflak yafll lardan ö renmelidir ve bunu yapt kça yafll lara karfl sayg nl k geliflir. Biz oluflturdu umuz vak f ile hükümetin, yerel yönetimlerin yafll insanlar lay k olduklar yerlere koymalar n sa lamaya çal fl yoruz. Biz Britanya da yafll lara sayg gününün oluflturulmas n istiyoruz.

9 Y ll k say m formlar n göndermeyenlere para cezas verilecek... H ackney de oturan Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar n n y ll k say m formlar - n doldurup göndermeleri için 3 haftal k zamanlar var. Hackney Belediye yetkilileri bunun çok az bir zaman oldu una dikkat çekerek Kürt ve Türk toplumlar n n en k sa zamanda say m formlar n doldurup göndermeleri gerekti ine iflaret ettiler. Yetkililer aksi durumda kiflilerin bin sterlin kadar cezayi yapt r m ile yüz yüze kalabilecekleri uyar s yapt lar. Y ll k say m formlar n doldurup göndermeyenlere bir hat rlatma mektubu yollanacak, ayr ca görevliler bu evlere kadar gidip formun doldurulmas n isteyecekler. 27 Kas m gününe kadar y ll k say m formlar n doldurup göndermeyenler hakk nda ifllem yap labilecek ve bin sterlin kadar para cezas verilebilecek. FORMLARI DOLDURUP GÖNDERMEYENLER N KRED, MORTGAGE VE LOAN ALMALARI ZORLAfiACAK Y ll k say m formlar na göre kimlerin oy kullanaca tesbit edilecek. Belediye taraf ndan yap lan düzenlemeye göre y ll k say m kay tlar - na göre kiflilerin kredi al p alamama koflullar incelenecek ve say m formlar n doldurup göndermeyenlerin kredi, mortgage ve loan almalar da zorlaflacak. Bu say m ile sadece oy kullanacaklar ve vergi verecek olanlar n tesbiti de il ayr ca 16 ve 17 yafl ndaki sakinler de tesbit edilecek. Ailesinde hiç bir de ifliklik olmayanlar da kendilerine gönderilen formlar dolduracaklar. Baz ailelerin de ifliklik olmad için y ll k say m formlar n çöpe att klar gerçe inden hareketle belediye bu konuda da bir aç klama yaparak herkesin formlar doldurmas n n zorunlulu una iflaret etti. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen ya da kay tlar n yapt rmak isteneyenler için seçenekler de sunuldu. Internet üzerinden ba lant kurmak isteyenler sitesini ziyaret edebilirler. Telefon ile ulaflmak isteyenler 24 saat aç k olan nolu telefonu arayabilirler. Formlar n üzerinde de yaz l oldu u gibi doldurulan formlar n Electoral Services, Hackney Town Hall, Mare Street, Hackney E8 1EA adresine postalanmas gerekiyor. Hackney Belediyesi genel ve yerel seçimler yaklafl rken oy kullanacak kiflilerin tesbit edilmesine yönelik yap lan y ll k say m için gönderilen formlar n doldurulup gönderilmesi için Hackney sakinlerini uyard. Formlar doldurup göndermeyenlerin bin seterlin kadar para cezas riski ile karfl karfl ya kalacaklar uyar s yapan belediye yetkilileri herkesi duyarl olmaya ça rd. Britanya dadomuz gribi düflüfle geçti Britanya da geçen hafta domuz gribi virüsünden etkilenenlerin say s nda, A ustos ay ndan bu yana ilk kez düflüfl oldu u duyuruldu. Ulusal Sa l k Kuruluflundan (NHS) yap lan aç klamada, "Birleflik Krall k'ta geçen haftaki 64 bin yeni vakayla, domuz gribi vakalar n n say s nda, A ustos ay ndan bu yana ilk kez düflüfl olmufltur" denildi. Hükümetin sa l k alan ndaki en üst düzey yetkilisi olan Kamu Sa l Genel Müdürü Sir Liam Donaldson' n da konuya iliflkin sözlerine yer verilen aç klamada, "Donaldson' n bu düflüflün okullardaki yar dönem tatiline ba l olabilece ini söyledi i" kaydedildi. Ancak Birleflik Krall k'taki vakalar n genel düflüflüne ra men, A/H1N1 virüsünden etkilenerek hastanelerde tedavi görmesi gereken kiflilerin say s n n hala yüksek oldu u bildirildi. Hastanelerde durumu kritik olan 173 kifliyle beraber toplam 785 kifli domuz gribi teflhisiyle tedavi görüyor. Birleflik Krall k'ta flimdiye kadar domuz gribinden 182 kifli hayat n kaybetti. Ülkede, virüse karfl afl program na ise geçen ay n sonunda baflland. 9

10 10 Rustem Solicitors beflinci y l nda daha da iddial... Beflinci y l n dolduran Rustem Solicitors un sahibi avukat Timur Rüstem, firmalar n n giderek daha da büyüdü ünü, hedeflerinin ngiltere nin en iyi ceza hukuku firmalar aras na girmek oldu unu söylüyor. Rüstem, Bu yolda da büyük bir mesafe kaydetmifl bulunuyoruz diyor. K br sl Türk avukat Timur Rüstem'in 5 y l önce kurdu u Rüstem Guardian Solicitors önceki hafta, 5'inci kurulufl y ldönümünü kutlad. Hilton Waldorf Hotel'de düzenenen resepsiyona çok say da politikac ve ifladam kat lm flt. Befl y l içinde faaliyet alan n ve kadrosunu geniflleten firma, müvekkillerinin davalar n kendilerinin takip edebilecekleri yeni bir sistem de kuruyor. Firman n sahibi ve kurucu avukat Timur Rüstem, Telgraf n sorular - n yan tlad : - Öncelikle tebrik ederiz, geçen hafta beflinci y l - n z kutlad n z. Bu befl y ll k sürede bir hukuk Savunma Bakanl iflkence iddialar n araflt r yor... Savunma Bakanl, Britanya askerlerinin Irak'taki sivil halka yönelik iflkence ve kötü muameleme iddialar n araflt r yor. Britanya askerlerine yönelik sunulan 30'dan fazla yeni iddia aras nda, iki askerin 2003 y l nda 16 yafl ndaki bir erkek çocu una tecavüz etti i iddias da bulunuyor. Silahl Kuvvetler Bakan Bill Rammell, BBC'ye yapt aç klamada, "resmi soruflturman n yürütülece ini" belirterek, 120 binden fazla Britanya askerinin Irak'ta bulundu unu ve birço unun do ru, dürüst ve orduya ba l bir flekilde görevlerini yürüttü ünü kaydetti. Rammell, ancak "mevcut iflkence ve kötü muamele iddialar n n büyük bir ciddiyetle ele al - naca n ve soruflturulaca n " sözlerine ekledi. firmas olarak nas l bir deneyim edindiniz, Rustem Solicitor nas l bir imaj yaratt bu süre içinde? Bu befl y ll k süre içerisinde firma olarak çok büyük bir yol katederek müthifl bir tecrübe kazand k. Ortaklar m z firmam z daha kurulmadan önce gözard edilmeyecek bir tecrübeye sahiptiler. Ortaklar d fl nda da hem tecrübe sahibi avukat hem de yeni mezun olmufl avukat adaylar - n ifle ald k. Bu ifle ald - m z tüm yeni avukat ve avukat adaylar n Rustem Guardian'a has yenilikçi, disiplinli ve en düzenli bir e itim flekliyle e itip hukuku en yüksek mevkiide uygulayabilecekleri seviyeye getirmifl durumday z. Firmam z, çal flanlar n n e itimine ve geliflmelerine yard m etmek için sürekli çaba sarfetmektedir ve çal flanlar na bu konuda say - s z imkanlar tan maktad r. Yaratmak istedi imiz ve korumak istedi imiz imaj, ngiltere'nin en önde gelen ceza hukuku firmalar ndan biri olmak. Bu yolda da büyük bir mesafe kaydetmifl bulunuyoruz. ngiltere'de sadece 300 firman n hak kazand "Very High Cost Cases" diye tan mlanan davalara bakma hakk na da sahibiz. Kuruldu- umuz günden bu yana bakt m z davalar n büyüklü ü dolay s yla Rustem Guardian markas yüksek davalarla her zaman an lmaktad r. - Genel olarak ne tür davalara bak yorsunuz? Ve bu davalardaki baflar oran n z nedir? PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Her çeflit ceza davas na bak yoruz; bu polis karakolu soruflturmas, sulh ceza mahkemesi (Magistrates Court), veya yüksek ceza mahkemesi (Crown Court) olabilir. Her ne kadar tüm genel ceza davalar na bak yorsak da genelde üstüne gitti imiz, büyük ceza davalar d r. Özel davalara, yani müflterinin ödedi i davalara bakt m z gibi hükümetin ödedi i davalara da bakabiliyoruz. Biz avukatlar için baflar, müflteriniz için en iyi sonucu elde etmektir: Bu da bazen kazan lmas imkans z bir davay müvekilinizin lehine azalt lm fl bir karara ve hatta bazen beraate dönüfltürme, bir baflar olarak nitelendirilebilir. Ama her halükarda Rustem Guardian Solicitors'un baflar yüzdesi ülke averaj ndan oldukça yüksektir. - Müvekkilleriniz için sa lad n z imkanlar veya kolayl klardan biraz bahsedebilir misiniz? Rustem Guardian'da bir araya getirece imiz savunma tak m her davaya göre özel haz rlan r: Bir davan n ne kadar büyük oldu u, suçun ne kadar ciddi oldu- u ve hatta hangi konu üzerine oldu u bile tak - m m z oluflturmada rol oynar. Ancak her davaya tecrübeli avukat ve onlara yard m eden >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 11

12 12

13 13 Göçmenlik hukukunda uzman firma UK Visa Türkiye ye gidiyor 13 y ll k göçmenlik hukuku tecrübesine sahip olan UK Visa Services Kas m tarihleri aras nda stanbul da Göçmenlik Hukuku ve özellikle Ankara Antlaflmas baflvurular hakk nda bir seminer düzenleyece ini duyurdu. T ürkiye den de Ankara Anlaflmas na baflvuru yolunun aç lmas yla ngiltere nin önde gelen hukuk firmalar Türkiye ye yönelik çal flmalar n h zland rd. UK Visa Services n deneyimli hukuk uzman Deniz Gök taraf ndan stanbul daki Marmara Taksim Hotel de verilecek seminerde ngiltere nin göçmenlik hukukundaki son düzenlemeleri ve özellikle Ankara Antlaflmas baflvurular konusunda kat l mc lar bilgilendirece i kaydedildi. Hukuk uzman Deniz Gök taraf ndan 18 Kas m Çarflamba günü saat ile saatleri aras nda verece i seminerle ilgi daha fazla bilgi almak isteyenler konuyla ilgili detaylar web sayfas ndan bulabilirler. Seminere kat lmak için web sayfas ndaki kat l m formunun doldurulmas gerekti i belirtilerek, numaral telefondan da bilgi al nabilece i bildirildi. Seminere say l say da konuk al naca için kat lmak isteyenlerin mutlaka listeye ismini yazmas gerekiyor. UK Visa Services, 2nd floor, Oxford Street, London W1D 2EN adresinde hizmet veriyor. letiflim bilgileri flöyle: +44 (0) t: +44 (0) Kuzey Londra da kafe bask nlar sürüyor Londra polisinin Kuzey Londra da güvenlik sa lamaya yönelik çal flmalar sürüyor. Önceki hafta iki kafeyi basarak uyuflturucu madde satt klar iddias yla kapatan polis, geçti imiz Cumu günü de Finsbury Park ta bir kafeyi kapatt. Londra polisinin Kuzey Londra da güvenlik sa lamaya yönelik çal flmalar sürüyor. Polis, geçti imiz hafta Finsbury Park ta bir kafeyi kapatt. Bölge sakinlerini huzursuz edici faaliyetlerin merkezi oldu u iddias yla kap s na kilit vurulan Lo Roma isimli kafenin çal nm fl yiyecekleri saklad öne sürüldü. Polis yetkililerinden Graham Burke, kafeye yap lan bask n n özellikle Blackstock Road un suçtan ar nd r lmas sürecinin bir parças oldu unu söyledi. Burke, uzun bir süredir bölge sakinlerine problemler yaratan bu kafeyi kapatm fl olmaktan memnuniyet duyuyoruz fleklinde konufltu. Kafe bask n nda yafllar 24 ve 25 olan iki genç çal nt eflya ticareti yapmaktan önce gözalt na al nd, daha sonra da kefaletle serbest b rak ld.

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı