Hastane rahat nefes alacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane rahat nefes alacak"

Transkript

1 Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük bir temizlik seferberliði baþlatýldý. Köylerde çöp toplama çalýþmalarýný yürütmek, millet devlet iþbirliði ile topyekün temizlik seferberliði baþlatmak için Köy ve Kýrsalda Temizlik Kampanyasý Projesi tartýþmaya açýldý. * HABERÝ 5 DE Haldun Aksalman 4 EYLÜL 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 3 Vali Yardýmcýsý gitti, 2 Vali Yardýmcýsý geldi Ýçiþleri Bakanlýðý'na ait vali yardýmcýlýklarý, kaymakamlýk ve bazý kurumlarda yapýlan atama kararlarý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. * HABERÝ 9 DA (Ç.HAK:2555) Adem Saçan Çorumlu idarecilerin görev yerleri de deðiþti Mülki Ýdare Atama Kararnamesi ne göre Çorumlu bazý Vali Yardýmcýlarý ve Kaymakamlarýn görev yerleri de deðiþti. 536 mülki idare amirini kapsayan kararnamede ismi geçen hemþehrilerimiz, ilerleyen günlerde yeni görevlerine baþlayacak. * HABERÝ 11 DE Çorum un Ücretsiz Ýlan Sitesi Emlak-Oto-Alýþveriþ Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu uyuþturucuya dikkat Hastane rahat nefes alacak Ek poliklinikler yýl sonuna tamam Meclis uyuþturucuya Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ek Poliklinik Binasý inþaatý hýzla devam ediyor. Hastane bahçesindeki eski otopark alanýnda inþaasýna baþlanan ek binanýn, 2014 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý planlanýyor. Hasta iþlemlerinin daha hýzlý ve rahat yürütülmesine imkan saðlayacak ek polikliniklerin hizmete girmesiyle Hastane adeta rahat bir nefes alacak. * HABERÝ 10 DA Arkasýnda bir not býraktý ve... Ankara da kendisinden iki gündür haber alýnamayan kayýp þahsýn cesedi bulundu. * HABERÝ 2 DE Ünsal Gök Çomar Barajý nda iki grup arasýnda silahlý kavga Silahlý kavga, 1 ölü Çorum da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybetti. * HABERÝ 2 DE Hastane bahçesindeki eski otopark alanýna yapýlan ek binanýn, yýl sonuna kadar tamamlanmasý planlanýyor. Saðlýktaki taþeron iþçilere sendika imkaný Hizmet-Ýþ Sendikasý yönetimi dün Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. A. Fahri Þahin i makamlarýnda ziyaret etti. * HABERÝ 11 DE Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Happani, Taþeron çalýþanlarýmýzý personelimizden asla ayrý tutmuyoruz S plaka ihalesine yoðun ilgi 10 adet ticari servis aracý (S) plakasý ihalesi yapýldý. Çorum Belediyesi Zabýta ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nce 10 adet ticari servis aracý (S) plakasý ihalesi yapýldý. * HABERÝ 4 DE dikkat çekti Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Çorum'da bonzai ve diðer uyuþturucu türlerine karþý alýnan önlem ve çalýþmalarý masaya yatýrdý. * HABERÝ 5 DE Enerji Sen e yeni temsilci Enerji Bir Sen Çorum Ýl Temsilciliði görevine Ýsmail Temür atandý. * HABERÝ 15 DE Ýsmail Temür Çorum bölgesinde hayat pahalý Türkiye'de aðustos ayýnda yýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge yüzde 10,71 ile Ýzmir oldu. Çorum bölgesi de fiyatlarýn en fazla arttýðý bölgeler arasýnda. * HABERÝ 9 DA Ýhaleye 4 ayrý firma teklif verdi. Belediye 4 yeni park yapacak Çorum Belediyesi, 4 adet yeni park yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE

2 2 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Silahlý kavga, 1 ölü Ç Çomar Barajý nda iki grup arasýnda silahlý kavga yaþandý. Olayýn ardýndan 5 kiþi gözaltýna alýndý. orum da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybetti. Ýddiaya göre, Çomar Barajý nda aralarýnda geçmiþe dayalý husumet olduðu öðrenilen iki grup arasýnda kavga çýktý. Tabanca ve pompalý tüfeklerin kullanýldýðý silahlý kavgada Mehmet Avcý adlý genç aðýr yaralandý. Arkadaþlarý tarafýndan özel bir hastaneye kaldýrýlan Avcý, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Avcý, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olayýn ardýndan 5 kiþi gözaltýna alýnýrken, olayda kullanýldýðý tahmin edilen 2 tabanca, 1 pompalý tüfek ve 2 otomobile el konuldu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Kazazede öðrenciye yolda kayýt yaptýlar Ü niversiteye kayýt yaptýrmak için ailesiyle birlikte otomobille Ankara dan, Amasya ya giderken Çorum da kaza yapýp çenesi kýrýlan 18 yaþýndaki Rýdvan Özel in kayýt heyecaný kabusa dönmek üzereyken imdadýna Amasya Üniversitesi yetiþti. Baba Ali Özel in kullandýðý 06 ZRA 81 plakalý otomobilin önündeki araca çarpýp takla atmasý sonucu meydana gelen kazada Özel ile kafasýndan yaralanan oðlu Rýdvan ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Bulgularda çenesinde kýrýk saptanan Rýdvan ýn kafasý sargýya alýndý. Tedavisinin devamý için Ankara ya dönmesi tavsiye edilirken üniversiteli olma heyecaný yarým kalacak olan Özel in imdadýna kazayý duyan Amasya Üniversitesi görevlileri yetiþti. Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Özyurt un talimat verdiði görevlileri Rýdvan ýn kaydýný almak üzere Çorum a gönderdi. Hastane çýkýþý karþýlarýnda Amasya Üniversitesi görevlilerini gören Özel ailesi bir süre þaþkýnlýk yaþadý. Ankara da kendisinden iki gündür haber alýnamayan kayýp þahsýn cesedi bulundu. Arkasýnda bir not býraktý ve... A nkara da kendisinden iki gündür haber alýnamayan kayýp þahsýn cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle deki evinden iþe gitmek için ayrýlan Ünsal Gök ten (49) haber alamayan ailesi, polise kayýp baþvurusunda bulundu. Kayýp Ünsal Gök ün cep telefonu sinyalini takibe alan yetkililer, son sinyal noktasýnýn Kazan ýn Kurtboðazý Barajý mevkii olduðunu belirledi. Ailesi ve jandarma olay yerine geldiðinde Ünsal Gök ün aracýnýn yolun kenarýnda park halinde durduðunu gördü. Aracýn ön camýnda Gök ün iþlerinin kötü gittiðini ve kimsenin bir suçu olmadýðýný belirten bir not bulunmasý üzerine çevrede arama baþlatýldý. Aramalar sonuç vermeyince olay yerine Büyükþehir Belediyesi Sualtý Arama Kurtarma ekibi çaðrýldý. Dalgýçlarýn yaklaþýk bir saatlik aramasý sonucu kýyýdan 5 metre ileride ve suyun 5 metre altýnda Gök ün cesedine ulaþýldý. Ailesi sinir krizleri geçirdi. Kazan Hamdi Eriþ Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Ünsal Gök ün cesedi, savcýnýn incelemesinin ardýndan Adli Týp Kurumu na gönderildi. Gök ün dayýsý olan avukat Hasan Dülgeroðlu, yeðeninin mazbut ve efendi birisi olduðunu belirterek, Milli Ýstihbarat Teþkilatý ndan emekli olduktan sonra kayýnpederinin de desteðiyle bir ortaðýyla birlikte müteahhitlik yapmaya baþladý. Satýþlar yolunda gitmeyince ayrýlanlar sýkýþtýrmýþ tapumuzu ver diye. Bundan dolayý kendisi bunalýma girmiþ. Ýntihar ettiðini düþünüyoruz. Çünkü aracýn içinde ön camda bir de mektup býrakmýþ maddi sýkýntý içinde olduðunu anlatan ve hakkýnýzý helal edin diye yazýlý. Dün sabah saat sýralarýnda kahvaltý yaptýktan sonra evden ayrýlmýþ. Ýnþaata uðramýþ, köpeklere yiyecek vermiþ. Hayvanlarý severdi kendisi. Daha sonra da haber alýnamamýþ. Ancak cep telefonu sinyal takibiyle yeri tespit edilebilmiþ diye konuþtu. Evli ve 19 yaþýnda bir oðlu bulunan Ünsal Gök ün cenazesinin yarýn Çorum un Alaca ilçesinde topraða verileceði bildirildi. (ÝHA) Sarýsülük davasýnda karar 18 yaþýndaki Rýdvan Özel in kayýt heyecaný kabusa dönmek üzereyken imdadýna Amasya Üniversitesi yetiþti. Gezi olaylarý sýrasýnda Ankara'da polisin silahýndan çýkan kurþunla yaþamýný yitiren Ethem Sarýsülük davasýnda yargýlanan polis memuru Ahmet Þ.,"Olasý kastla adam öldürme" suçundan 7 yýl 9 ay 10 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. yöneltilen sanýk polis Ahmet Þahbaz'ýn eyleminin "meþru müdafaa olmadýðýný" kaydederek, "olasý kasýtla adam öldürmek" ve "kamuya ait araç ve gereci suçta kullanmak" suçlarýndan 26 yýl 8 aydan 33 yýl 4 aya kadar hapsini istemiþti. 7 YIL HAPÝS CEZASI VERÝLDÝ Duruþmada, tutuklu bulunan polis memuru Ahmet Þahbaz'ýn "kasten adam öldürmek" suçundan tutukluluk halinin devamýna ve 7 yýl 9 ay 10 gün hapsine karar verildi.(haber7) 7'ÝNCÝ DURUÞMASI GÖRÜLDÜ Amasya Üniversitesi nin bu ve buna benzer durumlarda sosyal sorumluluðunun bilinciyle hareket ettiði belirtildi. Öðrencinin beraberinde getirdiði evraklarý inceleyen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ruhi Kýlýç, imzasýný alýp Elektrik programýna kaydýný yaptý. Aralarýnda Amasya Üniversitesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Timur Yýlmaz ýn da bulunduðu üniversite görevlilerine teþekkür Elektrik akýmýna kapýldý þyerinde elektrik akýmýna kapýlan Ývatandaþ yaralandý. Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 7. Sokak taki iþyerinde elektrikli fýrýnla uðraþan Mustafa Ç.E. bir anda elektrik akýmýna kapýldý. Yaralanan þahýs hastanede tedavi altýna alýndý. Haber Merkezi eden Rýdvan Özel, Ne yapacaðýz diye düþünüyordum. O sýrada hemen Amasya Üniversitesi yetiþti dedi. Dayý Ömür Demir, baþýndan yaralanan baba Ali Özel ile kazanýn þokunu üzerinden atmaya çalýþan anne Nuren Özel, en zor anlarýnda yanlarýnda olan Amasya Üniversitesi yöneticilerine teþekkür ettiler. Aileye geçmiþ olsun dileðinde bulunan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da, bu yýl yaklaþýk 5 bin öðrencinin kayýt yaptýracaðý Amasya Üniversitesi nin bu ve buna benzer durumlarda sosyal sorumluluðunun bilinciyle hareket ettiðini söyledi.(ýha) Çocuklarýn kavgasýna büyükler karýþtý çocuklarýn kavgasýna büyükler Boðazkale de de karýþýnca kavga büyüdü. Hattuþa Mahallesi nde meydana gelen olayda çocuklarýn kavgasýndan sonra tartýþan Ý.K. ile K.G. birbirlerini dövdüler. Taraflar birbirlerinden davacý oldu. Haber Merkezi 1 Haziran 2013'te Gezi Parký protestolarý sýrasýnda baþýndan vurulan ve 14 Haziran'da hayatýný kaybeden Ethem Sarýsülük'ün ölümüyle ilgili açýlan davanýn 7'inci duruþmasý Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesinde görüldü. 33 YILA KADAR HAPSÝ ÝSTENÝYORDU Cumhuriyet Savcýsý Cuma Doðan, esas hakkýndaki görüþünde, iddianamede "meþru savunmada sýnýrýn aþýlmasý suretiyle adam öldürmek" suçu Ethem Sarýsülük'ün ölümüyle ilgili açýlan davanýn 7'inci duruþmasý Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesinde görüldü.

3 PERÞEMBE 4 EYLÜL TEÞEKKÜR Mustafa Kemal Ortaokulu Eðitim Öðretim Yýlý nda elde ettiði baþarýlarla adýndan söz ettirdi TEOG sonuçlarýna göre öðrencilerimizden Abdullah Uçar Emre Akar Merve Ekmekci Kübra Ekmekci Tarýk Yusuf Yýldýzcý Ayþenur Kýy Semih Altýkardeþ Edanur Kýlýnç Kübra Kaplan Nagihan Çakýcý Sena Sarýbýyýk Samet Yüzgeç Semanur Ünal Ümit Daþdemir Yunus Emre Barakalý Ýclal Gevþek M.Ýrfan Yiðit Ýstanbul Atatürk Fen Lisesi Tokat Fen Lisesi Bolu Fen Lisesi Kýrýkkale Fen Lisesi Samsun Çarþamba Fen Lisesi Ordu Fatsa Fen Lisesi ni kazandý. Okulumuzda sýnýf öðrencilerine yönelik açýlan haftasonu hazýrlýk kurslarý ile TEOG da 50 öðrencimiz 450 ve üzeri puan aldý. Öðrencilerimiz sýnav sonuçlarýna göre Çorum ve Türkiye ortalamasýnýn üzerinde baþarý elde etti. Geride býraktýðýmýz eðitim yýlýnda okulumuz bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanda üstün baþarýlara imza attý. Bunlardan bazýlarýný sýralayacak olursak; Güneþ enerji aracýmýzla Türk Dünyasý Bilim Olimpiyatlarý, uluslararasý kategorisinde Çorum u baþarýyla temsil ettik. Düþ Çizgisi Uluslararasý Tasarým Yarýþmasý nda 2 ayrý proje ile ilimizi temsil ettik. e-twinning My Town kültürler arasý etkileþim projesine katýldýk. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) inovasyon ve çevre konulu yarýþmada Çorum u temsil ettik. Yýldýz Erkekler Hentbol Takýmý olarak Çorum u gruplarda baþarýyla temsil ettik. Ayrýca öðrencilerimiz pek çok yarýþmada elde ettikleri baþarýlarla bizleri ve öðretmenleri sevindirdi. Yukarýda saydýðýmýz tüm bu baþarýlarda emeði geçen okul müdürümüz Kadir Yurttutar baþta olmak üzere, okulumuza eðitim ve öðretimde büyük ivme kazandýran tüm yönetici, öðretmen ve yardýmcý personelimize teþekkür ederiz. (Ç.HAK:2485) Mustafa Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu

4 4 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Belediye 4 yeni park yapacak Yüksel Basar Ç Çorum Belediyesi, 4 adet yeni park yapým iþini ihale etti. Ýhaleye 4 ayrý firma teklif verdi. orum Belediyesi, 4 adet yeni park yapým iþini ihale etti. Ulukavak Mahallesi Garantievler 5. Sokak'ta m2, Gülabibey Mahallesi Kapaklý 37. Sokak'ta m2, Kale Mahallesi Erdem Sokak'ta m2 ve Bahçelievler Mahallesi Ýpekevler 29. Sokak'ta m2 olmak üzere toplam m2 park yapým iþi belediye ihale salonunda gerçekleþtirildi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda dün saat 15.00'de gerçekleþtirilen ihaleye 4 ayrý firma teklif verdi. Yaklaþýk maliyeti 197 bin 810 TL 96 Krþ. olarak açýklanan ihaleye en düþük teklifi 176 bin TL ile Yeþilova Peyzaj verdi. Komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý. Yunus Emre Parký sulama iþi ihale edildi Emre Kut Ç orum Belediyesi, Yunus Emre Parký Otomatik Sulama Yapým Ýþini ihale etti. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan dün gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 96 bin 310 TL olarak açýklandý. Ýhaleye Fatih Polat Mühendislik ve Kazým Kurt olmak üzere 2 ayrý firma teklif verdi. Ýhalede en düþük teklifi 117 bin TL ile Fatih Polat Mühendislik verdi. Ç S plaka ihalesine yoðun ilgi Murat Çetin Ç orum Belediyesi Zabýta ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nce 10 adet ticari servis aracý (S) plakasý ihalesi yapýldý. Belediye Meclis Salonu nda Meclis Üyesi Ekrem Demirten baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda dün yapýlan ihaleye yoðun katýlým oldu. 11 bin lira yaklaþýk maliyetle açýlan ihalede 4 umumi servis ile 7 okul servisi plakasý 96 bin lira ile 101 bin lira arasýnda deðiþen fiyatlarla ihale edildi. Ýhale Meclis Üyesi Ekrem Demirten baþkanlýðýnda yapýldý. Belediye TSM Topluluðu çalýþmalara baþladý Ç Çorum Belediyesi, Yunus Emre Parký Otomatik Sulama Yapým Ýþini ihale etti. orum Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu, yeni sezon çalýþmalarýna baþlýyor. Þef Ömer Erdal Cerit yönetiminde 11 Eylül 2014 Perþembe günü saat 19.00'da baþlayacak olan koro çalýþmalarý her hafta Pazartesi ve Perþembe günleri ayný saatte yapýlacak. KÜLTÜREL ETKÝNLÝKLERÝ DESTEKLÝYORU Z TSO Yurdagül ü tebrik etti orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz Haziran ayýnda çýkan Hakimler ve Savcýlar Kararname- 10 adet ticari servis aracý (S) plakasý ihalesi yapýldý. Ýhaleye Fatih Polat Mühendislik ve Kazým Kurt olmak üzere 2 ayrý firma teklif verdi. si'yle Ýzmir'in Ödemiþ ilçesi Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevinden Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevine atanan Ömer Faruk Yurdagül'ü tebrik ederek görevinde baþarýlar dileyen Karadaþ ve Baþaranhýncal, Çorum'da kamu ile özel kurum ve kuruluþlarý arasýnda ahenkli bir çalýþma ortamýnýn olduðunu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn da bu halkanýn bir parçasý olduðunu vurguladýlar. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül de, Çorum'da henüz 10 gün önce göreve baþladýðýný, kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri aracýlý- TSO yöneticileri Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. ðýyla þehri tanýmaya çalýþtýðýný, edindiði bilgilere göre Çorum'un yüksek tarihi deðere sahip, Anadolu'nun merkezinde bir il olduðunu söyledi. Daha önce Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde görev yapmýþ olmasýndan dolayý bölge kültürüne yabancý olmadýðýnýn altýný çizen Baþsavcý Yurdagül, "Anadolu'nun deðiþik bölgelerinde görev yapmýþ olmamdan dolayý Çorum'a adaptasyonda problem yaþamadým. Bir taraftan þehrimizi tanýrken, bir taraftan da burada gerçekleþen adli vakalar hakkýnda brifing alýyorum. Buna göre çalýþmalarýmýzý planlýyoruz" þeklinde konuþtu. Baþsavcý Yurdagül, ziyaretlerinden dolayý TSO Meclis Baþkaný Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal'a teþekkür etti. (Haber Merkezi) Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veren Çorum Belediyesi koro çalýþmalarýna da destek olmaya devam ediyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Yol, park, alt yapý gibi çalýþmalarýn önemli olduðu gibi, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerinde þehirde yaþayanlarýn huzuru ve mutluluðu için önemlidir. Çorum' da köklü kültürümüz TSM'ne Koro yöneticileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine teþekkür etti. katký saðlayan Þef Ömer Erdal Cerit 'e ve TSM topluluðu üyelerine teþekkür ediyorum, yeni dönem çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum." dedi. SAZ VE SES YETENEÐÝ OLANLARI BEKLÝYORUZ Geçtiðimiz yýl, TRT'nin saz üstatlarý koro çalýþmalarýna katýlarak, sazlarý ile ilgili kurs vermiþlerdi. Bu yýl da ayný sazlar (Keman, kanun ve ritim) için kurs vermeye devam edilecek. Ocak/2015'den itibaren bu kervana ud kursu da katýlacak. Haftada iki gün yapýlacak olan musiki çalýþmalarýnýn bir gününde (Perþembe), Þef Ömer Erdal Cerit tarafýndan hazýrlanan ve uygulanacak olan müfredat doðrultusunda; "temel bilgiler, nazariyat, koroda ses eðitimi, makamlar ve solfej uygulamalarý" dersleri verilecek. Sazýnýn ustalarý tarafýndan verilen saz kurslarýnýn, bulunmaz bir fýrsat olduðunu ifade eden Cerit, " özellikle genç ve kendisini genç hisseden yeteneklerin saz kurslarýna katýlmalarýný bekliyoruz."dedi. Çalýþmalarda yer almak isteyen saz ve ses yeteneðine güvenen müzik severler, çalýþmalarýn olduðu saatte kayýt yaptýrabilecekler. Yeteneði olanlarý çalýþmalarýna davet eden þef Ömer Erdal Cerit, kendilerine destek veren, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine teþekkür etti. kapsamýnda ikili iþbirliði protokolleri ile bilimsel çalýþma olanaklarýný saðlayacak baðlantýlar kurulmakta, böylelikle Üniversitemizin tüm paydaþlarý için uluslararasý alanda yeni olanaklar sunulmaktadýr Temmuz ayý itibari ile dünyanýn farklý ülkelerinden toplam 40 üniversite ile anlaþmasý olan Üniversitemiz, Tanzanya nýn Zanzibar þehrinde bulunan Zanzibar Devlet Üniversitesi ile yapmýþ olduðu protokol ile Mevlana Deðiþim Programý kapsamýndaki anlaþma sayýsýný 41 e çýkarmýþtýr. Bu anlaþma ile arkeoloji, kimya, hemþirelik ve beden eðitimi ve spor bölümlerindeki öðrenci ve akademik personel arasýnda deðiþim mümkün olmuþtur. denildi.haber Merkezi (Haber Merkezi) Tanzanya ile iþbirliði protokolü T anzanya ile iþbirliði protokolühitit Üniversitesi Zanzibar Devlet Üniversitesi ile Mevlana Deðiþim Programý Protokolü imzaladý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Marka Þehir, Dünya Üniversitesi sloganýyla çýkmýþ olduðu yolda hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen Üniversitemiz, eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem vermektedir. Uluslararasý arenada, eðitim ve araþtýrma alanlarýnda karþýlýklý iþ birliðini arttýrmak adýna imzalanan protokollerimizin sayýsýnda ise her geçen gün büyük artýþ kaydedilmektedir. Uluslararasý paylaþýmlarý güçlendirmek için önemli bir fýrsat olan Mevlana Deðiþim Programý

5 Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Erol Taþkan l Genel Meclisi top- köyler ve Ýlantýsýnda, kýrsalda büyük bir temizlik seferberliði baþlatýldý. Köylerde çöp toplama çalýþmalarýný yürütmek, millet devlet iþbirliði ile topyekün temizlik seferberliði baþlatmak için Köy ve Kýrsalda Temizlik Kampanyasý Projesi tartýþmaya açýldý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim kaya baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya davet edilen Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, büyük yanký uyandýrmasý ve karþýlýk bulmasý ümit edilen projeyi il genel meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaþtý. Ömer Arslan, hane sayýsý 30'un altýnda ve üzerinde olarak iki bölüme ayýrdýklarý köylerde yapýlacak çöp toplama planlarýný ve buna baðlý olarak yürütülecek kýrsal temizliði ve çeþme sularýnýn tahlil sonuçlarýnýn levhalarla çeþme baþlarýna asýlmasý çalýþmasýný aktardý. Küçük köylere 3 tanker Arslan, hane sayýsý 30 ve aþaðý olan köylerde özel imalat ürene 3 bin 500 litrelik 3 adet çöp tankeri konulacaðýný, köylünün alacaðý tankerlerin boþaltýlacaðý çöp alanýnýn ve taþýnmasýnýn ise Özel Ýdare tarafýndan yapýlacaðýný duyurdu. Büyük köylere konteyner Öte yandan hane sayýsý 30'un üzerinde olan büyük köylerde ise her 3-4 eve bir tane olmak üzere çöp konteynerlerinin Özel Ýdare tarafýndan alýnacaðýný, bunlarýn taþýnmasýný saðlayacak özel imalat ürene çöp tankerinin köylü tarafýndan satýn alýnarak, Özel Ýdare tarafýndan hazýrlanacak çöp toplama alanýna çöpün taþýnmasýnýn saðlanacaðýný sözlerine ekledi. Çöp sahalarý ve taþýnmasý Özel Ýdare'den Belirli periyotlarla Ömer Arslan çöp alanýný Özel Ýdare araçlarýnýn temizleyip, belediye çöp sahasýna ulaþtýracaðýný bildiren Arslan, köy sakinlerinin de katký saðlayacaðý bu çalýþmayla birlikte, Çorum'un temiz þehir imajýný köylere kadar yaygýnlaþtýrýp, çöp kültürünün ve bilincinin artmasýna ve farkýndalýk oluþturulmasýna da önemli bir katký saðlanacaðýna inandýðýný ifade etti. Piknik alanlarýna ve çeþme baþlarýna özel uygulama Kýrsal alan olarak ifade edilen yol boyu ve piknik alanlarýnýn bulunduðu yerlere de çöp biriktirilebilecek ve levhalarla duyurulacak beton çöp merkezleri oluþturulacaðýný, buralarýn dolmasýyla birlikte Özel Ýdare ekipleri tarafýndan Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. periyodik aralýklarla toplanacaðýný söyleyen Arslan, bu sayede de özellikle yol boyu piknik alanlarý ve çeþme baþlarýný temiz tutma þansý yakalayacaklarýný kaydetti. Çeþme sularý tahlil edilecek Arslan son alarak, yol boylarýnda ve kýrsal alanlarda bulunan büyük çeþmelerin, halk tarafýndan bazen efsane haline dönüþtürülüp, suya farklý özellikler atfedildiðini hatýrlatarak, " Bu anlatýmlarýn kimisinin doðru olmasýyla birlikte, kimisinin ise tam aksine faydasýndan çok zararlý içerikler barýndýrdýðýný tespit ettik. Tüm bu laboratuvar bulgularýný çeþme baþýna asacaðýmýz levhalar aracýlýðý ile halkýmýzla paylaþacaðýz. Böylece halkýmýz þifalý olarak evlerine taþýdýðý suyun, hangi özellikleri içerdiðini rahatlýkla görebilecek." dedi. Özellikle istekli köylerden baþlayacaklarýný ve projeyi yaygýnlaþtýrmayý hedeflediklerinin altýný çizen Ömer Arslan, imkan ve þartlara göre projenin uygulanabilirliðini ve sürdürülebilirliðini artýrma amacýnda olduklarýný, mevcut yatýrýmlarýný aksatmadan ve bütçe imkanlarýný en uygun þekilde kullanarak, köy ve kýrsalda temizlik kampanyasýný baþlatacaklarýný duyurdu. Arslan son olarak bu tür çalýþmalar ve talepler için nolu telefona her türlü talebin ve çevre kirliliði ihbarlarýnýn yapýlabileceðini sözlerine ekledi. PERÞEMBE 4 EYLÜL Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu uyuþturucuya dikkat çekti. Uyuþturucuya dikkat çektiler Erol Taþkan l Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Ko- Çorum'da bonzai ve diðer Ýmisyonu uyuþturucu türlerine karþý alýnan önlem ve çalýþmalarý masaya yatýrdý. Gençlerin baþta olmak üzere tüm insanlarýn bu tür uyuþturucu maddelerden korunmasý için Kamu Hastaneleri Birliði, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi'nin yaptýðý çalýþmalara yer veren komisyon baþkaný Yurdanur Özzehinli, 2012 yýlýnda hastaneye müracaat eden 86 kiþiden 22'sinin pozitif sonuç verdiðini, 2013 yýlýnda ise 88 kiþilik müracaattan 18'inin pozitif verilerle sonuçlandýðýný aktardý. Özzehinli, Emniyet tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonlarda ise 59 þüp- Karasinekle mücadele kýrsala da yayýlmalý Erol Taþkan Ýl Özel Ýdaresi Çevre Fve Saðlýk Komisyonu. karasinekle mücadele konusunda yaptýðý araþtýrmayý kamuoyuyla paylaþtý. Komisyon Baþkaný Yurdanur Özzehinli, mücadelenin köyler ve kýrsalda da yürütülmesi gerektiðine etti. Meclis toplantýsýnda meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendiren Özzehinli, her bir sineði adet arasýnda yumurta ürettiðini ve bu yumurtalarýn 15 gün içerisinde sineðe dönüþebildiðini aktardý. Açýktan akan kanalizasyon, katý atýklar ve hayvan atýklarýnýn açýkta kalmasýnýn sinek çoðalmasýnýn en önemli faktörü olduðunun altýný çizen Özzehinli, Özel Ýdare tarafýndan köylere yönelik hazýrlanan çöp toplama projesinin, kara sinekle mücadelede de etken olacaðýna inandýklarýný söyledi. Yurdanur Özzehinli (Ç.HAK:2559)

6 6 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Önce koktely sonra bilgilendirme Gülesin Aðbal Demirer H Halk Saðlýðý Müdürlüðü Halk Saðlýðý Haftasý Hürriyet Meydaný'nda kokteyl düzenledi. alk Saðlýðý Müdürlüðü Halk Saðlýðý Haftasý Hürriyet Meydaný'nda kokteyl düzenledi. Bugün saat 11.00'de Merkez PTT binasý önünde düzenlenen etkinliðe Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý ve saðlýk çalýþanlarý katýldý. Halk Saðlýðý personeli tarafýndan kurulan standlarda müzik dinletisi eþliðinde vatandaþlara Kýrým-Kongo kanamalý ateþi (KKKA), yeni doðan tarama programý (topuk kaný), çocuk geliþimi, tütün ürünleri, kanser, astým hastalýðý ve kronik akciðer hastalýðý (KOAH) ile ilgili bilgilendirme yapýldý, broþürler daðýtýldý. Rektör Alkan a teþekkür ziyareti AK Parti Ýl Gençlik Kollarý yöneticileri Rektör Alkan ý ziyaret etti. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, beraberinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Üniversiteler Birim Baþkanlýðý Bölge Sorumlularý Ahmet Duman, Alperen Taþtan, Çorum Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý Mustafa Böcek, Akif Berk, Talha Keleþ, Derya Yýlmaz ve Yönetim Kurulu üyesi Tuba Kaçmaz ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Ziyarette Rektör Alkan a Hitit Üniversitesi için yaptýðý çalýþmalardan ve desteklerinden dolayý teþekkür eden Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Akar, Reha hocamýz þehrimizde yeni olan üniversitemizi çað atlatmýþ ve eskiye nazaran çok daha güçlü ve güvenilir bir üniversite haline getirmiþtir. Hocamýzýn öðrenci arkadaþlarýmýza göstermiþ olduðu teveccüh ve ilgiden dolayý çok memnunuz. Uzun yýllar boyunca burada kalýp görevine devam etmesini diliyoruz, þehrimize ve üniversitemize katacaðý çok þey olduðunu biliyoruz. Her zaman hocamýz ile birlikte olacak ve yapacaðýmýz her iþte desteðini almaya devam edeceðiz. diye konuþtu. Vatandaþlar çeþitli hastalýklarla ilgili bilgilendirildi. 200 akademisyen Müze bahçesinde aðýrlandý 9. Uluslararasý Hititoloji Kongresi nin ikinci gününde kongreye katýlan 23 ülkeden 200 yerli ve yabancý akademisyen Çorum Müzesi nin bahçesinde kendileri için hazýrlanan akþam yemeðine katýldý. Yemeðe Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Prof. Dr. Aygül Süer ile çok sayýda yerli ve yabancý akademisyen katýldý. Yemekten önce konuklara Çorum Halk Eðitim Merkezi Halk Oyunlarý Ekibi tarafýndan Çorum Halayý ve Eþmelim adlý oyunlar sergilendi. Oyunlar katýlýmcýlar tarafýndan büyük beðeni ile izlendi. Çorum Valiliði &nden yapýlan 23 ülkeden 200 yerli ve yabancý akademisyen Çorum Müzesi nin bahçesinde akþam yemeðinde buluþtu. açýklamada, Hititoloji Kongreleri, Anadolu da kurulmuþ olan Hitit Uygarlýðýnýn dünya bilim platformunda layýk olduðu yeri bulmasýný saðlamýþ ve Çorum da buna önderlik etmiþtir. Bugüne kadar Çorum da toplanan I., III., V. ve VII. Uluslararasý Hititoloji Kongrelerini Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve tüm kurum ve kuruluþlar ile Çorum Kenti maddi ve manevi yönden desteklemiþtir. Her kongre, kendinden önceki kongreden aldýðý bilim ve kültür mirasýný, daha fazla katkýlarda bulunarak bir sonraki kongreye iletme görevini üstlenmiþtir. ifadelerine yer verildi. Gençlerle fikir alýþveriþi yaptý AK Parti Gençlik Kollarý yönetimi Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya yý ziyaret etti. Ý l Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya yý ziyaret eden AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Erhan Akar, Biz güçlü ve büyük bir teþkilatýz. Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz ile her zaman bir aradayýz ve çalýþmalarýmýza durmadan devam edeceðiz. dedi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Köylüoðullarý, Talha Keleþ, Yönetim Kurulu Üyeleri Büþra Nur Avunca ve Tuðçe Bostancý ile birlikte Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret eden Akar, Kaya ile Ýl Genel Meclisi'nin yaptýðý projeler, Çorum a baðlý köyler ve bunlarýn sorunlarý ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunup, yapýlan çalýþmalar için teþekkür etti. Akar, ziyarette yaptýðý konuþmada, Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz her zaman gençliðin yanýnda olmuþtur ve gençliðin her zaman gelecek olduðunu söylemiþtir. Geleceðimizin emin ellerde olmasý için de bize her zaman destek vermektedir. Baþkaným Halil Ýbrahim Kaya'ya gösterdiði yakýn ilgiden dolayý teþekkür ediyorum. dedi. Haber Merkezi SMMMO eðitim seferberliði baþlattý Erol Taþkan Ç Muzaffer Yýldýrým Feyzullah Topçu orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) 2014 yýlý eðitim seferberliðini baþlattý. Farkýndalýk Eðitimi ile baþlayan eðitim çalýþmalarýnýn devam edeceðini ifade eden SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, güçlü bir odaya ve güçlü bir birikime sahip Eðitim Semineri Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý nda baþladý. olduklarýný ifade etti. TÜRMOB Etik Kurulu ve Ýzmir SMMMO Baþkaný Feyzullah Topçu, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, SMMM Emre Eren Göktürk, SMMM Funda Ýzi ve SMMM Mehmet Koç'un konuþmacý olarak katýldýðý eðitimde açýlýþ konuþmasý yapan Yýldýrým, üyelerine denetçilik konusunda aceleci olmamalarýný ve TÜRMOB ve Çorum SMMMO'nun çalýþmalarýnýn neticelenmesini sabýrla beklemelerini tavsiye etti. TÜRMOB Etik Kurulu Baþkaný Feyzullah Topçu da TÜRMOB olarak mesleki çalýþmalarla ilgili yapýlanlarý aktararak, 6 bölgede 7 ayrý ilde eðitim çalýþmalarýnýn baþladýðýný duyurdu. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý, Hitit Üniversitesi ne kayda gelen gençler için karþýlama standý kurdu. ÜNÝAK üniversiteli gençleri karþýlýyor Parti Ýl Gençlik Kollarý, Hitit AK Üniversitesi ne kayda gelen gençler için karþýlama standý kurdu. Gençlik Kollarý Ýl Baþkaný Erhan Akar, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Üniversiteler Birim Baþkanlýðý Bölge Sorumlularý Ahmet Duman, Alperen Taþtan, Gençlik Kollarý Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Akif Berk, Talha Keleþ ve Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Recep Ekici ile üniversite ve lise teþkilatlarýndan gençlerin hazýr bulunduðu stantta, üniversiteye kayýt için Çorum a gelen öðrencilere çeþitli konularda yardýmcý olunuyor. Burada olmamýz ve kendimizi üniversitemize ve þehrimize yeni gelen arkadaþlarýmýzýn yanlarýnda olmak bizim gençlerimize verdiðimiz deðerin en büyük göstergesidir. diyen AK Parti Gençlik Kollarý Ýl Baþkaný Erhan Akar, Gençlerimize þehrimize ve üniversitemize hoþ geldiniz diyor, buradaki hayatlarýnda her zaman yanlarýnda olduðumuzu belirtmek istiyorum. Yalnýz Deðilsin sloganýnýn gerçek yüzü ile arkadaþlarýmýza yalnýz olmadýklarýný göstereceðiz. dedi.

7 Filmden çok O konuþuldu PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 O Filmde Osmancýk yöresine ait bir aðýzla konuþacak olan Elles, rolünün hakkýný vermek için þimdiden þive dersleri almaya baþladý. Film Cannes Film Festivali'ni hedefliyor. smancýk'ta çekimleri baþlayan komedi filmi Para Para Para ulusal basýnda geniþ yer buldu. Ancak çýkan haberlerde filmden ziyade adýný Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile duyuran Alman oyuncu Wilma Elles ön plana çýktý. Ýþte ulusal basýnda yer alan haberler: ÞÝVELÝ TÜRK KIZI WÝLMA OSMANCIKLI WÝLMA Milliyet Gazetesi nin magazin sayfasýnda Osmancýklý Wilma baþlýðýyla yer alan haberde; Alman oyuncu Wilma Elles, rol gereði bir Türk kýzýný oynayacak. Para Para Para adlý sinema filminde rol alacak Elles, Gerçekte olmasa bile, mesleðim gereði Türk olacaðým. Bu da beni çok heyecanlandýrýyor dedi. Oyuncu, filmde Osmancýk yöresine ait þiveyle konuþacak denildi. WÝLMA ELLES KAMERA Para Para Para adlý film ulusal basýnda geniþ yer buldu. KARÞISINA TÜRK KIZI OLARAK ÇIKACAK Bugün Gazetesi nin magazin haberinde ise filmle ilgili Wilma Elles kamera karþýsýna Türk kýzý olarak çýkacak baþlýðý atýldý. Haber ise þöyle; Canlandýrdýðý Caroline karakteriyle milyonlarýn beðenisini kazanan Wilma Elles, 'Para Para Para' adlý yeni sinema filminde ilk kez yurtdýþýndan Türkiye'ye gelen yabancý bir kýz rolünü oynamayacak. Her fýrsatta Türk insanýna ve ülkeye hayranlýðýný dile getiren Elles, "Gerçekte olmasa bile mesleðim gereði bir Türk kýzý olacaðým. Bu da beni çok heyecanlandýrýyor dedi. Þive Dersi Alýyor Habe Hürriyet Gazetesi nde de Þiveli Türk kýzý Wilma baþlýðýyla yer aldý. Haberde; Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandýrdýðý Caroline rolüyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles, Para Para Para adlý yeni bir sinema filmi için kamera karþýsýna geçmeye hazýrlanýyor. Bir Türk kýzýný canlandýracak olan Elles, ilk kez yurtdýþýndan Türkiye'ye gelen bir yabancýyý oynamayacaðý için mutlu. Kendimi buraya ait hissediyorum. Gerçekte olmasa bile mesleðim gereði Türk olacaðým. Bu da beni çok heyecanlandýrýyor. diyen Wilma Elles, Ömer Sarýkaya'nýn yöneteceði Para Para Para filminde Osmancýk yöresine ait bir þiveyle konuþacak. denildi. TÜRK KIZI OLUYOR Güneþ Gazetesi haberi þöyle verdi; Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles, 'Para Para Para' filminde ilk kez bir Türk kýzýný canlandýracak. Mezopotamya Yapým'ýn çekeceði, yönetmen koltuðunda ise Ömer Sarýkaya'nýn oturacaðý filmde Elles, Osmancýk yöresine ait bir þiveyle konuþacak. Daha önce Türk vatandaþlýðýna geçmek için baþvuran ve adýný Aslý olarak deðiþtirmek istediðini açýklayan Elles, rolünün hakkýný vermek için þimdiden çalýþmalara baþladý. Ýlk dizi projesinden sonra Türkiye'de kalan ve her fýrsatta Türk insanýna hayranlýðýný dile getiren Elles, "Kendimi buraya ait hissediyorum dedi. Alt yapý uzadý, Baþkan sabýr istedi Ý Mustafa Demirer skilip'te alt yapý çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Bir yandan kanalizasyon, yaðmur suyu alt yapýsý yenilenirken bir taraftan da elektrik kablolarý yer altýna alýnýyor. Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala þehir merkezindeki çalýþmalara aðýrlýk verildi. Hemen hemen her akþam çarþý merkezindeki çalýþmalarý yakýndan takip eden Belediye Baþkaný Recep Çatma, çalýþma alanlarý etrafýnda esnaf ziyaretine de giderek, yapýlan çalýþmalarý izah ediyor. 'Yaþanýlan sorunlarý biliyorum' Ýskilip'te alt yapý çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Kendisi de esnaflýktan gelen Baþkan Çatma, esnafý sýk ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulunuyor. Çarþý merkezinde devam eden çalýþmalarda esnafýn çektiði sýkýntýlarý çok iyi bildiðini belirten Çatma, "Sizlerden biraz sabýr istiyoruz. Alt yapý çalýþmalarýnda yaþadýðýnýz sýkýntýlarý yakýndan bilmekteyim. Devam eden kanalizasyon ve yaðmur suyu çalýþmalarýnýn yaný sýra elektrik kablolarý da yer altýna alýnmaya baþladý. Þehir giriþinden hastane yolu altýna kadar toplamda 3 kilometre elektrik kablosu da yer altýna alýnacak. Þehir içme suyu projemizde onaylandý. Bu çalýþmada en kýsa sürede baþlayacak" dedi. 'En kýsa sürede bitecek' Ýskilip halkýnýn günlük yaþantýsýný olumsuz etkileyen iþleri en kýsa sürede bitirmek için yoðun çaba ve gayret içerisinde olduklarýnýn altýný çizen Çatma, "Yapýlan bu çalýþmalarda gelinen bu noktayý siz esnafýmýzla paylaþmak, sizinle olduðumuzu göstermek için buradayým. Allah'ýn izniyle Ýskilip halkýnýn günlük yaþantýsýný olumsuz etkileyen, iþleri kýsa sürede bitireceðiz" dedi. Esnafa çarþý merkezinde devam eden çalýþmalar sýrasýnda gösterdiði anlayýþ ve sabýr için teþekkür eden Baþkan Çatma, "Her zaman siz deðerli esnaflarýmýzýn, Ýskilip Belediyesi olarak yanýndayýz" diyerek sözlerini tamamladý. Çalýþmalarý yerinde inceledi Çalýþma alanlarýný tek tek gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Baþkan Çatma, alt yapýnýn titizlikle yürütülmesi gerektiðini söyledi. Her gittiði þantyede çalýþanlarla sohbet eden baþkan Çatma, onlardan kendilerine ve çevredeki vatandaþlara zarar vermeden iþlerini yapmalarýný ve saðlýklarýný tehlikeye sokacak durumlardan kaçýnmalarýný istedi. Atatürk Orman Çiftliði yoluna asfalt Ýskilip te elektrik kablolarý yer altýna alýnýyor. Ý skilip'te devam eden alt yapý çalýþmalarý sadece þehir içi ve çevresinde deðil piknik alanlarýnda da sürüyor. Bu kapsamda þehir merkezine yaklaþýk 7 kilometre uzaklýkta Ankara yolu üzerinde bulunan Belediyeye ait Atatürk Orman Çiftliði de asfaltlanýyor. Piknikçilerin bu alana daha rahat ve konforlu ulaþým saðlayabilmeleri için harekete geçen Belediye Baþkaný Recep Çatma, yolun asfalta kavuþturulmasý için karayollarý ile bir süredir temaslarda bulunuyordu. Baþkan Çatma'nýn asfalt konusundaki kararlýlýðý Ýskilip'te devam eden alt yapý çalýþmalarý sadece þehir içi ve çevresinde deðil piknik alanlarýnda da sürüyor. 7 çözüme kavuþtu ve ekipler bu gün yolun asfaltlama çalýþmalarýna baþladý. Çalýþmalarý yerinde incelemek üzere bölgeye giden Çatma, Atatürk Orman Çiftliði'nin asfaltlama çalýþmasý ile birlikte piknikçiler için cazibe alaný olmaya devam edeceðini ifade ederek, Piknik alanýmýzda çevre düzenlemesi çalýþmalarý devam ediyor. Çocuk oyun gruplarý, barbekü alanlarý oluþturduk. Diðer yandan bisiklet parkuru, yürüyüþ yollarý gibi düzenlemelerle destekleyeceðimiz Atatürk Orman Çiftliði ilerleyen zamanlarda, vatandaþlarýmýza sosyal yaþam alaný olarak ta Çorum un Kargý ilçesinde çeltik üreticileri þükür yemeðinde bir araya geldi. Çeltik üreticilerinden þükür yemeði Ç orum un Kargý yaklaþýk olarak 2 ilçesinde çeltik ay gibi bir süre üreticileri þükür kaldý. Bu yýl hava yemeðinde bir araya geldi. þartlarýnýn da iyi gitmesiyle birlikte Kargý Çiftçi Mallarý çeltikten iyi bir Koruma Kooperatifi verim bekliyoruz tarafýndan düzenlenen dedi. þükür yemeðine Ýlçe Kaymakamý Ali Erdoðan, Bütün bu Belediye Baþkaný Zeki olumlu geliþmeler Þen, Ýlçe Emniyet Amiri karþýsýnda mutlu Bünyamin Dede, AK Parti olduklarýný dile Ahmet Uðraþkan Ýlçe Baþkaný Mustafa getiren Uðraþkan, Akpýnar, daire amirleri ve bu yýl ilk kez çeltik üreticileri katýldý. camilerde mevlidi þerif okutup, kurban keserek þükür duasý Kargý Çiftçi Mallarýný yaptýklarýný belirtti. Koruma Kooperatifi Baþkaný Ahmet Uðraþkan, ilçe Uðraþkan, bu yýl ilkini ekonomisinin büyük bir kýsmýný gerçekleþtirdikleri þükür yemeðini çeltiðin oluþturduðunu geleneksel hale getirmeyi hatýrlatarak, Çeltik ilçemiz için düþündüklerini sözlerine önemli gelir kaynaklarýnýn ekledi.(ýha) baþýnda geliyor. Hasat zamanýna Þükür yemeðini Kargý Çiftçi Mallarýný Koruma Kooperatifi düzenledi. Ortaköylü hacý adaylarý dualarla uðurlandý hac kuralarýnda isimleri çýkan Ortaköylü hacý adaylarý kutsal topraklara uðurlandý. Yakýnlarý ve sevenlerinin katýldýðý merasimde dualar ve ilahilerle uðurlanan hacý adaylarý hüznü ve mutluluðu bir arada yaþadý. Aileleriyle vedalaþan hacý adaylarý kutsal topraklara doðru yola koyuldu hac kuralarýnda isimleri çýkan Ortaköylü hacý adaylarý kutsal topraklara uðurlandý. Aileleriyle vedalaþan hacý adaylarý kutsal topraklara doðru yola koyuldu.

8 8 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 ÝHH kurban bedeli 450 lira Mustafa Demirer Ý HH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýlki Kurban organizasyonunu yurt içindeki kurban çalýþmalarý ile birlikte 93 ülke ve bölgede geçekleþtirecek. 23 yýldýr Kurban organizasyonu gerçekleþtiren ÝHH'nýn bu bayram belirlemiþ olduðu kurban bedeli 450 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarýný ÝHH'ya baðýþlamak isteyen hayýrseverler, kurban çalýþmalarý için belirlenen ülkeler arasýnda dilediðinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 2014 yýlý Kurban çalýþmasý kapsamýnda Türkiye ile birlikte 93 ülke ve bölgede kurban baðýþlarýný sahiplerine ulaþtýracak. Bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlacak ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece bir parça et götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlacak. 93 ÜLKE VE BÖLGEDE KURBAN ORGANÝZASYONU ÝHH, Afrika'dan Balkanlar ve Güneydoðu Asya'ya Ortadoðu'dan Latin Amerika'ya beþ kýtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaþacak. ÝHH'nýn bu yýl kurban çalýþmalarý için ziyaret edeceði ülke ve bölgeler þunlar; Türkiye, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Cibuti, Zimbabve, Mozambik, Swaziland, Lesotho, Güney Afrika, Gambiya, Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Ruanda, Burundi, Sierra Leone, Somali, Sudan (Darfur, Hartum, Kesele), Tanzanya, Uganda, Nijer, Filistin, Irak, Kuzey Irak, Ýran, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen, Mýsýr, Tunus, Kýbrýs, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sýrbistan (Sancak, Preþova), Bulgaristan, Romanya, Haiti, Bolivya, Ekvador, Rusya, Afganistan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan, Özbekistan, Acara, Adýgey, Azerbaycan, Gürcistan, Kýrým, Ahýska, Abhazya, Çeçenistan, Bangladeþ, Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Açe, MoroFilipinler, Doðu Türkistan. KURBAN BEDELÝ 450 TL ÝHH, bir kurban bedelinin 450 TL olarak belirlendiði kampanya kapsamýnda toplam 40 bin civarýnda kurban kesmeyi planlýyor. ÇORUM'DAN ÝHH'YA KURBANINIZI NASIL BAÐIÞLAYABÝLÝRSÝN ÝZ? - Eþref Hoca Caddesindeki ÝHH Vakýf merkezine gelerek elden, - Banka hesap numaralarý aracýlýðýyla Al Baraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans - Posta çeki hesabýyla, - ÝHH'nýn internet adresinden online baðýþla. KURBANLIKLAR NASIL KESÝLÝYOR? -Kurbanlýklar ÝHH görevlilerince kesim yapýlacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satýn alýnýr. -Kurbanlýklar Ýslami usullere uygun olarak kesilir. -Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden daðýtýlýr. -Kurban kesimlerinin gerçekleþtiðine dair bilgi, kýsa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir. ÇORUM ÝHH'ya 'den ulaþarak bilgi alabilir, baðýþlarýnýzý yapabilirsiniz. Pýnar Koleji Londra da Pýnar Koleji öðrencileri eðitim ve öðretim çalýþmalarýna bu yaz da devam etti. Mustafa Demirer P ýnar Koleji öðrencileri eðitim ve öðretim çalýþmalarýna bu yaz da devam etti. Ýngilizce öðretmeni Hüseyin Aydýn rehberliðinde gezmek, görmek ve dil eðitimini ilerletmek amacýyla Londra Yaz Okulu gezisi düzenlendi. 3 Aðustos 2014 tarihinde baþlayan yaz okulu 15 gün devam etti. Öðrenciler sabahtan öðleye kadar Ýngilizce dil eðitimi kursuna katýldýlar. Öðleden sonra aþçýlýk, okçuluk, Japon davul gösterisi, yüzme, el sanatlarý, futbol, basketbol, frizbi vb. çeþitli etkinliklere katýlým saðlandý. Londra geceleri ise renkli geçti. Öðrenciler günün yorgunluðunu disko, karaoke, bayrak kapmaca, fotoðraf yarýþmasý, sinema gibi çeþitli eðlencelerle attýlar. Bu gezide öðrenciler Winchester, Ayrýca Çorum'da kestiðiniz kurbanlarýnýzýn derisini baðýþlayabilirsiniz. ÝHH'nýn bu bayram belirlemiþ olduðu kurban bedeli 450 TL. Türk Eðitim Sen'den BBP'ye ziyaret 'Hukuksuzluða dur demeliyiz' Erol Taþkan T BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, haksýzlýðýn karþýsýnda olacaklarý mesajýný verdi. Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi yönetimi BBP yi ziyaret etti. ürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn ve sendika yöneticileri Büyük birlik Partisi'ni ziyaret etti. Okul müdürü atamalarý ile ilgili hukuksuzluk yapýldýðýný ve okullarda siyasallaþmanýn yolunun açýldýðýný söyleyen Aydýn, BBP yöneticilerinden, "Hukuksuzluða dur demeliyiz." sözleriyle destek istedi. Yapýlan puanlandýrmalarýn bir merkezden iþaret edilerek yapýldýðýný iddia eden Aydýn, okullarýn ciddi anlamda gerginlik içerisinde olduðunu kaydetti. BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, Eksen Çorum Temsilcisi Yaþar Öz, ve bazý BBP yöneticilerinin hazýr bulunduðu ziyarette konuþan BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, tüm haksýzlýk ve hukuksuzluklarýn karþýsýnda olduklarýný ifade etti. "Hukuksuzluða karþý çýkmak için, gelip bizi bulmasýný beklemeye gerek yok." diyen Özkan, Türkiye'nin gidiþatýnýn kötü olduðunu, herþeyin toz pembe gösterilmeye çalýþýldýðýný belirterek, herkesin aklýný baþýna alýp, haksýzlýklara karþý durmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýngilizce öðretmeni Hüseyin Aydýn rehberliðinde Ýngiltere ye gitti. Gezide öðrenciler Winchester, Cambridge, Brighton, Guilford ve Londra þehirlerini gezdiler. Cambridge, Brighton, Guilford ve Londra þehirlerini gezdiler, þehirlerin tarihi ve doðal güzelliklerini inceleme fýrsatý buldular. Kurs bitiminde öðrencilere belgelerini veren Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, öðrencilerin geleceðe daha güvenli ve bilinçli bakmalarýný saðlamak için bu tür aktivitelerin her yýl artarak devam edeceðini söyledi. Pýnar da erken ders baþý Mustafa Demirer P ýnar Koleji eðitim öðretim yýlýnda baþarý çýtasýný daha yukarýlara çekmek için hazýrlýklara baþladý. Okul idaresi 8.sýnýf öðrencilerini eðitim öðretim yýlý TEOG sýnavlarýna hazýrlamak için erken ders baþý yaptý. Erken ders baþý yapýlmasýnýn amacýnýn öðrenciyi tatil modundan çýkarmak, eski bilgilerini tazelemek yeni yýlda verilecek derslere hazýrlamak olduðu belirtildi. Yaz kursu tüm hýzýyla sürüyor Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, yaptýðý açýklamada, "8. Sýnýf öðrencilerimizden beklentimiz büyük, bu sebeple yeni eðitim öðretim yýlýna bir adým önde baþlamak istedik. Yoðun katýlýmýn olduðu yaz kursumuz devam ediyor, temennimiz yýl sonunda Pýnar Koleji'nden övgüyle bahsettirebilmektir. Tüm öðrencilerime þimdiden baþarýlar dilerim."dedi. Pýnar Koleji eðitim öðretim yýlýna erken baþladý. Erken ders baþý yapýlmasýnýn amacý öðrenciyi tatil modundan çýkarmak.

9 PERÞEMBE 4 EYLÜL Vali Yardýmcýsý gitti, 2 Vali Yardýmcýsý geldi Haldun Aksalman Ý Saðlýk Raporu alacaklara müjde! niversiteye kayýt yaptýranlar saðlýk raporlarýný aile he- ücretsiz alabilecek hastanelerden almasý Ükimlerinden durumunda ise 50 lira ödeyecek Üniversiteye kayýtta gerekli olan saðlýk raporlarý aile hekimlerinden ücretsiz alýnabilecek. saðlýk bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna gönderdiði yazýda, üniversiteye kaydolacaklardan istenen saðlýk raporlarýndan ücret alýnýp alýnmayacaðýna açýklýk getirdi. Yazýda, Milli Eðitim Bakanlýðýnca, "Ortaöðretim okul veya kurumlarýnda örgün eðitim görenlerin öðrenci olduðu", Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca ise "Bir öðretim kurumundan mezun olmuþ, yükseköðretim kurumuna kayýt yaptýrmaya hak kazanmýþ ama henüz kaydýný yaptýrmamýþ kimselerin öðrenci sayýlamayacaðý"nýn ifade edildiði belirtildi. AÝLE HEKÝMLERÝNDE ÜCRETSÝZ ALINABÝLÝ- YOR Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýrfan Þencan, söz konusu yazýnýn, üniversiteye girmeye hak kazanan ancak henüz öðrenci sayýlmayan kiþilerin hastanelerden alacaklarý rapor için ücret ödeyecekleri anlamýna geldiðini bildirdi. Bu kiþilerin saðlýk raporunu hastanelerden almasý halinde 50 lira ücret ödemeleri gerektiðini kaydeden Þencan, "Üniversiteye kayýt için saðlýk raporu aile hekimlerinden ücretsiz alýnabilir ancak hastaneler için ayný durum söz konusu deðil. Ayrýca Bakanlar Kurulu kararý gereði polis koleji ya da askeri liseler için 200 lira bedel ödenmesi gereken saðlýk kurulu raporlarý da ücretsiz alýnabiliyor" diye konuþtu.(haber Merkezi) Gülesin Aðbal Demirer çiþleri Bakanlýðý'na ait vali yardýmcýlýklarý, kaymakamlýk ve bazý kurumlarda yapýlan atama kararlarý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Resmi Gazete'de yayýmlanan atama kararlarýna göre Çorum'da bazý Vali Yardýmcýlarý deðiþti. Yerine yenileri geldi. Buna göre, 1. Derece Kadrolu Hukuk Müþavirliðine Çorum Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloglu 1. Derece Kadrolu Kayseri Vali Yardýmcýlýðýna Çorum Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, 1. Derece Kadrolu Uþak Vali Yardýmcýlýðýna Çorum Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan Trabzon Vali Yardýmcýlýðý'na, Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Karabük Ovacýk Kaymakamlýðý'na, Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim, Hakkari Vali Yardýmcýlýðý'na, Çorum bölgesinde hayat pahalý ol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ile meydan Yaydýnlatmalarýnda hangi teknolojilerin kullanýlacaðýna Enerji Bakanlýðý karar verecek. Enerji Kaynaklarýnýn ve Enerjinin Kullanýmýnda Verimliliðin Artýrýlmasýna Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Mevzuatta, genel veya açýk alan aydýnlatma kapsamýna giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ile meydan aydýnlatmalarýnda þeffaf cam tüplü yüksek basýnçlý sodyum buharlý lambalarýn, LED'li yol aydýnlatma armatürlerinin eni eðitim ve öðretim yýlýnda okul öncesi, Yilkokul 1. sýnýf ve ortaokul 5. sýnýflara kayýt olan öðrencilerin uyum eðitimi, 8 Eylül'de baþlayacak. Yeni eðitim ve öðretim yýlýndan itibaren ilkokul 1. sýnýflarda olduðu gibi ortaokul 5. sýnýflara devam edecek öðrenciler de okula uyum programý baþlatýlacak. Program, ortaokul 5. sýnýf öðrencilerinin okula uyum sürecinde karþýlaþtýklarý sorunlarý en aza indirmeyi amaçlýyor. Uyum programý kapsamýnda farklý okullardan gelen öðrencilerin yeni gittikleri okullara daha çabuk uyum saðlamalarý amacýyla okullarda "hoþgeldin" karþýlamalarý, okul tanýtým etkinlikleri, öðretmen tanýþma etkinlikleri, arkadaþ kaynaþma etkinlikleri ve okul kurallarý tanýtýmý gibi bir dizi etkinlik yapýlacak. Ortaokul 5. sýnýf öðrencileri, yeni eðitim öðretim yýlýnýn baþlama tarihinden bir hafta önce okula baþlayacak. Bu kapsamda, ortaokula Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Bitlis Vali Yardýmcýlýðý'na, Boðazkale Kaymakamý Zeliha Uyan, Muþ Vali Yardýmcýlýðý'na, Çorum Kaymakam Adayý Ýhsan Ayrancý, Denizli Kale Kaymakamlýðý'na atandý. Çorum Vali Yardýmcýlýklarý ve ilçe kaymakamlýklarýna atanan isimler ise þöyle: Çorum Vali Yardýmcýlýðýna Sakarya Vali Yardýmcýsý Adem Saçan Çorum Vali Yardýmcýlýðýna Yalova Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, Alaca Kaymakamlýðý'na Tuþba Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Bayat Kaymakamlýðý'na Bingöl Kaymakam Adayý Ýdris Akça, Boðazkale Kaymakamlýðý na Yaðlýdere Kaymakamý Osman Aydoðan, Mecitözü Kaymakamlýðý na Derik Kaymakamý Ahmet Demirci, Ortaköy Kaymakamlýðý na Çobanlar Kaymakamý Kenan Aktaþ, Kocaeli Kaymakam Adayý Servet Gün, asaleten Oðuzlar Kaymakamlýðý na görevlendirildi. T ürkiye'de aðustos ayýnda yýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge yüzde 10,71 ile Ýzmir oldu. Çorum bölgesi de fiyatlarýn en fazla arttýðý bölgeler arasýnda. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) verilerine göre, aðustosta yýllýk bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 9,54 artýþ kaydetti. Yýllýk bazda en yüksek artýþýn gözlendiði bölgeler, yüzde 10,71 ile "Ýzmir", yüzde 10,34 ile "Ankara", yüzde 10,20 ile "Aydýn, Denizli, Muðla", yüzde 10,16 ile "Tekirdað, Edirne, Kýrklareli", yüzde 10,07 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" olarak kayýtlara geçti. En düþük fiyat artýþý ise yüze 7,62 ile "Adana, Mersin" bölgesinde gerçekleþti. Yýllýk bazda TÜFE artýþý Ýstanbul'da yüzde 9,90 olarak hesaplandý. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde aylýk deðiþim 0,17, yýllýk deðiþim ise yüzde 10,07 oranýnda gerçekleþti. (Yaygýn basýn) Sokaklar Bakanlýða teslim kullanýlmasý yer alýyordu. Yapýlan düzenleme ile bu teknolojilerden hangisi ya da hangilerinin kullanýlacaðýna ve uygulamaya iliþkin hususlara Bakanlýk karar verecek.(aa) yeni baþlayacaklarýn uyum eðitimi, 8-12 Eylül 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Birinci kanaat dönemi ise 15 Eylül 2014 Pazartesi baþlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1.sýnýf öðrencilerinin, alýþkýn olduðu ev ortamýndan ayrýlarak deðiþik özellikler taþýyan okul ortamýna geçiþlerinde okul kaygýlarýný gidermek ve onlara okul ortamýný sevdirmek, oyun, drama ve sportif etkinlikler yoluyla öðrenme ortamýný, öðretmenlerini ve arkadaþlarýný tanýmalarýný saðlamak amacýyla eðitim ve öðretim yýlýndan itibaren okullar açýlmadan bir hafta önce uyum programý uygulamasý yapýlýyor. PÝLOT UYGULAMALARIN KAP- SAMI DEÐÝÞTÝ Ýlk kez 2013 yýlýnda 12 pilot ilde uygulanmaya baþlanan Ortaöðretime Uyum Programý, 2014 yýlýnda 41 ilde belirlenen 87 okulda gerçekleþtirilecek. Bu amaçla söz konusu pilot okullarýn idareci ve öðretmenlerine yönelik 12- Adem Saçan Tansiyona doðal çözüm önerileri zmanlar, ökse otu ve zeytin yapraðý ile çoban Uçökerten otlarý kullanýlarak yüksek tansiyonlarýný dengelenebileceðini balirtti. Tansiyonu kanýn damara basýnç yapmasý olarak tarif eden Dr. Ömer Coþkun, Ýki çeþit tansiyon vardýr. Büyük tansiyon ve küçük tansiyon. Halk arasýnda bilinen tabiri ile konuþuyorum. Küçük tansiyon 9 u geçtiðinde biz buna hipertansiyon diyoruz, yani yüksek tansiyon. Büyük tansiyonun sýnýrý 14 dür. 14 ün üstüne çýktýðý zaman yine tansiyon yüksek demektir dedi. NASIL KULLANILMALIDIR? Coþkun, Zeytin yapraðý çoban çökerten ile birlikte sýcak suda 5 dakika demlenecek. Daha sonda ökse otu ýlýk suda en az 10 saat demlenecek. Günde bir defa kullanýlacak çoban çökerten ve zeytin yapraðý ile günde iki defa yani sabah ve akþam içilecek ökse otuyla yüksek tansiyon 21 gün ile 3 ay arasýnda dengelenir dedi. Dr. Ömer Coþkun, ökse otunun içindeki vitaminler, antioksidanlar ve minerallerin tansiyona çok faydalý olduðunu vurgulayarak, Fakat ökse otunun meyveleri zehirlidir. Sadece yapraklarý ve taze saplarý kullanýlabilir. Ancak bunun bile bilinçsizce toplanýp evde kaynatýlmasý kesinlikle çok tehlikelidir.fazla kullanýldýðý takdirde zararlýdýr. diye konuþtu.(ýha) Uyum eðitimi 8 Eylül de 23 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda 3'er günlük eðitim verildi. MEB TEN ERGENLÝK UYARISI Öte yandan MEB, bu yýl ilk kez ortaokula baþlayacak öðrencilere uygulanacak uyum eðitimi için illere gönderdiði yazýda, ergenlik uyarýsýnda bulundu. Yazýda, uyum programýnýn, ortaokul dönemindeki çocuðun, artýk çocukluk döneminden çýkarak ergenlik dönemine girmeye baþlamasý nedeniyle önem taþýdýðý belirtildi. Program kapsamýnda öðrencilerle okul yöneticilerinin, öðretmenlerin ve okul personelinin tanýþtýrýlmasý; öðrencilere okulun idari birimlerinin gezdirilmesi, mevzuat ve kurallar hakkýnda bilgi verilmesi istendi. Ayný zamanda okul, öðrenci ve veli iliþkisinin önemi, öðrencilerde oluþabilecek kaygýlarda alýnacak tedbirler konusunda rehber öðretmenler tarafýndan bilgilendirme yapýlmasý da tavsiye edildi.(aa)

10 10 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Yaklaþýk 20 polikliniðin yer alacaðý binanýn hizmete sunulmasýyla birlikte hastanede yaþanan yoðunluðun azalmasý bekleniyor. Hastane rahat nefes alacak Ek poliklinikler yýl sonuna tamam Recep Mebet Ek Poliklinik Binasý inþaatý hýzla devam ediyor. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ek Poliklinik Binasý inþaatý hýzla devam ediyor. Hastane bahçesindeki eski otopark alanýnda inþaasýna baþlanan ek binanýn, 2014 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý planlanýyor. Yaklaþýk 20 polikliniðin yer alacaðý binanýn hizmete sunulmasýyla birlikte hastanede yaþanan yoðunluðun azalmasý bekleniyor. HASTANE RAHAT NEFES ALACAK Engelli hastalarýn kolayca ulaþabileceði ek bina tek kat üzerine inþaa edilecek. Ek poliklinik binasýnda geniþ bir bekleme salonu da yer alacak metrekare alan üzerine inþaa edilen binada polikliniklerin yaný sýra Radyoloji (Röntgen), Kan Alma, Endoskopi, Gastroenteroloji, Fizik Tedavi, Ortopedi gibi poliklinik ve bölümler yer alacak. Engelli hastalarýn kolayca ulaþabileceði ek bina tek kat üzerine inþaa edilecek ve içinde geniþ bir hasta bekleme salonu da olacak. Hastalarýn ilk kabulünün yapýlacaðý binanýn hizmete girmesiyle birlikte ana binada yaþanan pek çok problem çözülmüþ olacak. Hasta iþlemlerinin daha hýzlý ve rahat yürütülmesine imkan saðlayacak ek poliklinikler, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne rahat bir nefes aldýracak. Hastane bahçesindeki eski otopark alanýna yapýlan ek binanýn, yýl sonuna kadar tamamlanmasý planlanýyor. Hastalarýn ricasý Recep Mebet Tedavi görmek için Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne gelen hastalar, poliklinik binasý giriþindeki engelli rampasýnýn onarýlmasýný istiyor. Hastane giriþindeki çeþme yanýnda bulunan rampanýn devam eden ek bina inþaatý nedeniyle hasar gördüðüne dikkat çeken vatandaþlar, özellikle engelli ve yaþlýlarýn söz konusu yerden gelip geçerken sýkýntý yaþadýklarýný kaydettiler. Tekerlekli sandalye ve sedye ile taþýnan hastalarýn da rampayý kullanamadýklarýný dile getiren vatandaþlar, yetkililere seslenerek söz konusu noktada düzenleme yapýlmasýný talep ettiler. Hastalar, poliklinik binasý giriþindeki engelli rampasýnýn onarýlmasýný istiyor.

11 11 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Hizmet-Ýþ ten Happani ve Þahin e ziyaret Saðlýktaki taþeron iþçilere sendika imkaný Recep Mebet Hizmet-Ýþ Sendikasý yönetimi dün Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. A. Fahri Þahin i makamlarýnda ziyaret etti. Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný ve Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Mustafa Köroðlu öncülüðündeki ziyarete, Hizmet-Ýþ Ýl Sekreteri Adem Yalçýnkaya ve Ýl Muhasibi Radi Solak ile bazý sendika üyeleri katýldý. Ziyaretlerde konuþan Mustafa Köroðlu, hastanelerde görev yapan taþeron temizlik iþçilerinin Hizmet-Ýþ Sendikasý na üye olmaya baþladýðýný açýkladý. Taþeron iþçilerin edevlet þifreleriyle birlikte müracaatlarýný aldýklarýný anlatan Köroðlu, temsilci seçimlerinin ardýndan iþyerleri ile sözleþme aþamasýna geçileceðini kaydetti. HAPPANÝ DE N BAÞARI DÝLEÐÝ Dr. Turgay Happani, Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu nu kutladý. Happani, taþeron iþçilerin sendika üyesi olabileceklerini söyledi. Hizmet-Ýþ yönetimi, Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. A. Fahri Þahin i de ziyaret etti. Þahin, çalýþanlarýn sendika üyesi olmasýnýn önemine iþaret etti. Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Dr. Turgay Happani, saðlýk alanýnda görev yapan taþeron iþçilerin sendika üyesi olmalarýnýn önünde herhangi bir engel bulunmadýðýnýn altýný çizdi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Happani, 319 u þehir merkezinde olmak üzere Çorum genelindeki hastanelerde 400 e yakýn taþeron temizlik iþçisinin görev yaptýðýný söyledi. Happani, kamuoyunda Torba Yasa olarak isimlendirilen tasarýda taþeron çalýþanlara sendikal açýdan yeni haklar tanýnmasýnýn beklendiðini hatýrlattý. Taþeron çalýþanlarýmýzý personelimizden asla ayrý tutmuyoruz diyen Happani, sendikalý olmanýn taþeron iþçilerin de en doðal hakký olduðunu ifade etti. ÞAHÝN: SENDÝKA ÜYESÝ OLMAK ÖNEMLÝ Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. A. Fahri Þahin de HizmetÝþ Sendikasý yönetimini makamýnda kabul etti. Nezaket ziyaretinden dolayý misafirlerine teþekkür eden Fahri Þahin, Çalýþanlarýn kendini ifade edebilmeleri ve problemlerine çare bulmalarý açýsýndan sendika üyeliði önemli deðerlendirmesinde bulundu. Mustafa Masatlý Serdar Arslantaþ Ahmet Kurt Ahmet Çýrakoðlu Ýrfan Demiröz Çorumlu idarecilerin görev yerleri de deðiþti Recep Mebet Ýçiþleri Bakanlýðý Mülki Ýdare Atama Kararnamesi Resmi Gazete de yayýmlandý. 536 mülki idare amirini kapsayan kararnameye göre Çorumlu bazý Vali Yardýmcýlarý ve Kaymakamlarýn görev yerleri de deðiþti. Edinilen bilgilere göre hemþehrilerimizden Tekirdað Vali Yardýmcýsý Mustafa Masatlý, Kayseri Vali Yardýmcýlýðý na; Bitlis Vali Yardýmcýsý Serdar Arslantaþ, Tunceli Vali Yardýmcýlýðý na; Bursa Vali Yardýmcýsý Ahmet Kurt, Yalova Vali Yardýmcýlýðý na; Düzce Yakup Canbolat Muharrem Coþgun Vali Yardýmcýsý Ahmet Çýrakoðlu, Ankara Vali Yardýmcýlýðý na; Uzundere Kaymakamý Mehmet Levent Kepçeli, Erzurum Vali Yardýmcýlýðý na; Payas Kaymakamý Ahmet Avþar Turan Atlamaz Levent Kýlýç Hüseyin Çam Ýrfan Demiröz, Amasya Vali Yardýmcýlýðý na; Ýmranlý Kaymakamý Muharrem Coþgun, Ardahan Vali Yardýmcýlýðý na; Ankara Vali Yardýmcýsý Turan Atlamaz, Ýlkadým Kaymakamlýðý na; Piraziz Kaymakamý Hüseyin Çam, Murgul Kaymakamlýðý na; Sorgun Kaymakamý Levent Kýlýç ise Çorlu Kaymakamlýðý na atandý. Mehmet Levent Kepçeli Hacý Arslan Uzan Çorumlular dan nöbet deðiþimi Recep Mebet Mülki Ýdare Atama Kararnamesi ne göre bazý makamlarda görev alan isimler deðiþirken koltuða oturacak olanlarýn memleketleri deðiþmedi. Resmi Gazete de yayýmlanan kararnameye göre Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný yken Hakkari Valiliði ne atanan Çorumlu Yakup Canbolat ýn yerine Mülkiye Baþmüfettiþi hemþehrimiz Ahmet Avþar atandý. Çorumlular ýn nöbet deðiþimine sahne olan diðer bir yer de Erzurum Uzundere Kaymakamlýðý oldu. Uzundere Kaymakamý hemþehrimiz Mehmet Levent Kepçeli, Erzurum Vali Yardýmcýlýðý na atanýrken yerine Alucra Kaymakamý hemþehrimiz Hacý Arslan Uzan atandý. Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) BAÞSAÐLIÐI Karabeyoðlu Ýnþaat Sahibi Bekir Yýldýrým ve Ali Yýldýrým ýn annesi, Yýldýrým Ýnþaat Sahibi Ýrþadi Yýldýrým ýn kayýnvalidesi, Faruk ve Nurettin Yýldýrým'ýn babaannesi Mahbub Yýldýrým ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Happani, Taþeron çalýþanlarýmýzý personelimizden asla ayrý tutmuyoruz dedi. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý

12 12 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 En doðru egzersiz; YÜZMEK Vücutta oluþan lekelere dikkat! zmanlar, yaz aylarýnda vücutta oluþan açýk Urenk lekelerin bir mantar hastalýðý olabileceði uyarýsýnda bulundu. Türk Dermatoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, yaz aylarýnda vücutta oluþan beyaz lekelerin tinea versicolor adlý mantar hastalýðý olabileceðini, halk arasýnda sam yeli olarak bilinen bu mantar enfeksiyonunun normalde deride mevcut olan mantarýn sýcak, nem ve terleme nedeniyle dönüþüme uðramasý sonucu ortaya çýktýðýný ve genellikle gençlerde görüldüðünü söyledi. YANLIÞ ÝNANIÞLAR Hastalýðýn genellikle yaz aylarýnda görüldüðünü aktaran Prof. Dr. Yýlmaz, yazýn güneþlenildiðinde deri renginin koyulaþtýðýný, vücuttaki hasta bölgelerinse açýk renkte kaldýðýný ve böylece lekelerin fark edildiðini kaydetti. Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, "Hastalýk yaz aylarýnda denize girme, terleme, güneþten yanma sonucunda daha sýk görülür. Bu nedenle bazý kiþiler, hastalýða yakalanmamak için boyuna metal asarak denize girme ya da güneþ altýnda ýslak kalýnýrsa deride beyaz veya kahverengi lekeler oluþtuðu gibi yanlýþ inanýþlara sahip. Ayrýca bu hastalýk bulaþýcý da deðil" diye konuþtu. areketsizlik kaslarýn güç kaybetmesi ve Heklem sorunlarýnýn yanýnda kilo alýmý, metabolizmanýn yavaþlamasý gibi birçok sorunu da beraberinde getirdiðini ifade eden ortopedi ve travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Nadir Þener, yapýlabilecek en doðru egzersizin yüzmek olduðunu söyledi. Özellikle büyük þehirlerde yaþayanlarýn en büyük sýkýntýsý, bütün seneyi az fiziksel hareketle geçirmek ve bununla beraber kapalý ofis hayatý gün içinde güneþin yararlý etkilerinden faydalanmasýný da etkilediðini ifade eden uzmanlar, yaþanan D vitamini eksikliði de kemik yoðunluðunu olumsuz etkilediðini söyledi. Yüzmenin kas ve eklemlerin güçlenmesi için en ideal egzersiz olduðunu ifade eden ortopedi ve travmatoloji uzmaný Prof. Dr. Nadir Þener ise, "Yüzmek, ayný zamanda güneþten de faydalanýldýðýnda vücudun D vitamini depolamasýna da katký saðlýyor. Yazýn bu en sýcak günlerinde denizde ya da havuzda yüzmek serinlemek için en ideal yöntem ancak yüzmek sadece bir eðlence ve serinleme aracý deðil, ayný zamanda vücut saðlýðý için en faydalý egzersizlerden biri. Özellikle þehirlerde yaþayan insanlar, eskiye oranla çok daha hareketsiz bir yaþam sürüyor. Bu nedenle kaslar zayýflýyor ve kemikler eriyor. Kapalý ofislerde güneþ görmeden geçirilen günler nedeniyle de D vitamini eksikliði yaþanýyor. Yüzmek, vücuttaki tüm kaslarý uyararak dengeli bir egzersiz yapmayý ve gerekli fiziksel gücün yeniden kazanýlmasýnda önemli ölçüde katký saðlýyor. Bacaklardaki kireçlenme gibi eklem sorunlarýnda da çok faydalý olan bu egzersiz, hem bacaklardaki kaslarý güçlendiriyor hem de eklem sorunlarýnýn önüne geçiyor" dedi. Prof. Dr. Þener yürürken diz ve kalça gibi bacak eklemlerine yük bindiðini ancak yüzerken bu yükün ortadan kalkmasý sayesinde eklemlerin daha çok hareket edebildiðini belirtiyor. Þener, "Bu nedenle bacak eklem sorunlarýnda yüzme yürümeden daha faydalý bir spor. Ayrýca yüzmenin pek çok egzersizden daha çok kalori yakýmý saðladýðý da ortadadýr" diye konuþtu. Yüzmek için öncelikli olarak güneþten faydalanýlabilecek açýk ortamlarýn tercih edilmesi gerektiðini belirten Prof. Dr. Þener, "Güneþli havada yüzmek ayný zamanda güneþin yararlý etkilerinden de faydalanmak ve D vitamini depolamak mümkün. Bu nedenle yaz aylarýnda mümkün olduðunca güneþ gören açýk ortamlar tercih edilmeli. D vitamini sadece kemik saðlýðý için deðil, metabolizma ve ruh saðlýðý açýsýndan da faydalý bir vitamin" diye konuþtu.(ýha) Açýk lise kayýt tarihinde deðiþiklik illi Eðitim Bakanlýðý açýk öðretim lisesi Mkayýtlarýnda 26 Eylül olan son baþvuru tarihini 12 Eylül olarak deðiþtirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðüne baðlý faaliyet gösteren ve milyonlarca vatandaþa eðitim imkaný veren açýk öðretim okullarýnýn eðitim öðretim yýlý 1. dönem yeni kayýtlarý baþladý. Mesleki açýk öðretim lisesinin yeni kayýtlarýnýn 1-19 Eylül'de il ve ilçe milli eðitim müdürlüklerinin belirlemiþ olduðu meslek liselerince, (mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve imam hatip liseleri), açýk öðretim lisesinin yeni kayýtlarýnýn ise 1-26 Eylül'de tüm halk eðitimi merkezi ve mesleki eðitim merkezlerinde bulunan irtibat bürolarýnca yapýlacaðý duyurulmuþtu. Ancak, TEOG sýnavlarý sonucunda bir ortaöðretim kurumuna yerleþen ancak bu okullara devam etmeyi tercih etmeyerek açýk öðretim liselerine kaydolmak isteyen öðrencilerin halen kayýtlý bulunduklarý kontenjanlarýn boþalmasýný saðlamak amacýyla kayýt tarihleri 1 Eylül-12 Eylül olarak yeniden belirlendi.(aa) Kahveyle ilgili bir iddia daha talyan bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, günde 3 Ýfincandan fazla kahve tüketiminin, kahveyi yavaþ sindiren, tansiyonu yüksek kiþilerde tip 2 diyabete zemin hazýrlayan gizli þeker hastalýðý riskini artýrabileceðini ortaya koydu. Yüksek tansiyon hastasý yaþýndaki bin 180 kiþi katýldýðý 6 yýl süren araþtýrma sonunda günde 3 fincandan fazla kahve içen katýlýmcýlarýn yarýsýnda diyabet teþhis edildi. Araþtýrma, tansiyonu yüksek ve kahveyi yavaþ sindiren yetiþkinlerde diyabet riskinin arttýðýný, riskin obezlerde daha da fazla olduðunu ortaya koydu. Baþka araþtýrmalar kahvenin, þeker hastalýðý riskini azaltabileceðini gösteriyordu. Almanya'da 2 yýl önce yapýlan bir araþtýrma günde dört fincan, yani 600 ml ve üzeri kafeinli kahvetüketenlerin, günde bir fincandan az kahve içenlere oranla tip 2 þeker hastalýðýna yakalanma riskinin yüzde 23 daha az olduðunu öne sürmüþtü.(aa) Tanýmý Turdidae familyasýndan güzel ötüþlü bir kuþ türüdür. Bilimsel adý Erithacus rubecula þeklindedir. Üst tarafý zeytin yeþili-kahverengi, alt tarafý kirli sarý, yüzü ve kolyesi kýrmýzýmsýturuncudur; gittikçe açýlýr. Gerdanýnýn yanlarý deðiþken þekilde mavi-gridir. Gözleri belirgin þekilde koyu renklidir. Genci ilk baþlarda kýrmýzýdan yoksundur; koyu kahverengi üzerine kirli sarý beneklidir. Habitatý Ormanlarda, aðaçlýklarda ve bahçelerde yaþarlar. Yayýlýþý Avrupa'nýn kuzeyinde üreyen kýzýlgerdan kýþý Kuzey Afrika ve Ortadoðu'da geçirirler. Kýzýlgerdan baþta Karadeniz ve Marmara bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin orta ve kuzey kesimlerinde uygun yaþama ortamý olan yerlerde ürer. Kýþýn Türkiye'nin güneyinde de görülür. Beslenme Böcekler, kurtlar ve öbür omurgasýzlarla beslenir Biyolojisi Kýzýlgerdanlar,oyuklara,deliklere, köþelere,çatlaklara,sarmaþýk bitkilerine kupa biçimli yuvalar yaparlar. Ayrýca, sokaða atýlmýþ çaydanlýk, bot,sepet,palto cebi gibi sýradýþý yerlere yuva yapmalarýyla da ünlüdürler. Yuvalar,ölü yapraklar,yosunlar kullanýlarak diþi tarafýndan tek baþýna yapýlýr. Genelde 4-6 yumurta bulunur. Kýzýlgerdanlar yýlda 2 kere kuluçkaya yatar, yýlda 3 defa kuluçkaya yatma nadir görülür ancak bazý senelerde 4 defa kuluçkaya yattýklarý da gözlenmiþtir. Göçü Yerleþik bir türdür. Genellikle diþilerden oluþan bir popülasyon aðýr kýþ koþullarýndan Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Kýzýl Gerdan etkilenmemek için göç ederler. Bunlar üst kýsýmlarýnýn daha gri tonlarý ve göðüslerinin daha donuk kýrmýzý renkleriyle fark edilirler. Davranýþlarý Sýklýkla dik duran kuyruðunu oynatarak kendini beðenmiþ, atik ve hýzlý hareketler yapar. Erkek kýzýlgerdanlar, bölgelerine giren diðer kýzýlgerdanlara karþý oldukça saldýrgandýrlar. Ýyi bir bölgeye sahip olmak hayatta kalmanýn anahtarýdýr, bölgesini koruyamayan kýzýlgerdanlar açlýktan ölmeye mahkumdurlar. Bazý durumlarda bölge korumak sonu ölümle biten kavgalarla sonuçlanýr. Bazý populasyonlarda eriþkin ölümlerinin %10 u bölge anlaþmazlýklarýndan kaynaklanmaktadýr. Kýzýlgerdanlarýn göðüslerindeki kýzýllýðýn yegane amacý bölge savunmasýdýr ve kur yaparaken kullanýlmaz. Bir parça kýzýllýk bölgesel davranýþý etikleyebilir,kýzýlgerdanlarýn doldurulmuþ hemcinslerine hatta kýzýl tüy öbeklerine saldýrdýklarý gözlenmiþtir. Kýzýlgerdanlarýn ebeveynlik duygularý çok güçlüdür öyle ki diðer türlerin yavrularýný besledikleri görülmüþtür. Kýþýn zifiri karanlýkta cam kenarýna býraktýðým ekmekleri yemeðe geliyor. (hamisami) Orada bir çukurun üstünde yassý bir taþ, ip baðlý bir çubuk ve bir solucanla yakalandýðýný izledim. Sevip salývermiþtik. Bugünlerde ise Ýstanbul daki bahçemde genç bireyler mürver(sambucus nigra) yiyiyor... (selimus) Evet doðrudur,bahçe iþiyle uðraþanlarýn yanýna,eðer sert hareketlerde bulunulmadýðýnda gelirler,çýkan solucan ve böcekleri toplarlar. Ayaðýma konduðunu bilirim cm den makro fotograflarýný çektim. 5 fotografçý arkadaþa, bir avuç solucan karþýlýðýnda 4 saat poz verdi,en sevdiðim kuþtur. (zor) Kýzýlgerdan: Kýzýlgerdanlar belirgin bir þekilde bölgelerini korurlar. Rakiplerine karþý agresifliklerini ötüþleri ile belli ederler. Rakipleri buna karþýlýk vermez ve bölgeyi terketmezlerse kuyruklarýný kaldýrýp,kanatlarýný açýp tüylerini kabartarak alýn ve göðüs arasýnda kalan bölgedeki kýzl tüylerini göstererek rakiplerini tahrik ederler. Rakibi yine vazgeçmez ve alaný terketmez ise,rakibine kenetlenip,onu yere bastýrmaya ve gözünü çýkarmaya çalýþýr. Böyle dövüþler genellikle 30dk ve hatta daha uzun sürebilir ve hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Kaynak

13 PERÞEMBE 4 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:22 Aðustos 1430 Hýzýr: EYLÜL Musibete uðramýþ müminin duâsýný ganimet bil. Hadîs-i þerîf ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri METEOROLOJÝ YER TAHTALARINIZ IÞILDASIN Temiz yer tahtalarýnýn en büyük düþmanlarýndan biri de sudur. Yerdeki küçük lekelerin iyice temizlenmesini istiyorsanýz, suyun içine biraz sirke katarak yerleri silin. Zeminin anýnda pýrýl pýrýl olduðunu göreceksiniz. NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. - CUMA PAZARI KARÞISI BEZGÝNOÐLU HÜRRÝYET MEYDANI NO:13 ( SAAT KULESÝ YANI ) VEFAT EDENLER 1-Çorum Çimento Fabrikasý' ndan emekli, Recep ve Abdullah HEMDOÐRU' nun babasý; Mustafa HEMDOÐRU. 2-Bekir ve Ali YILDIRIM' ýn annesi, Faruk ve Nurettin YILDIRIM' ýn babannesi; Mahbub YILDI- RIM. 3-Serpin Köyü' nden gelme, Ýsmail ve Hüseyin SAYLAN ile Ruziye ÞAHÝN' in annesi, Elvan, Kamil, Nevzat, Sami ve Ýlhami SAYLAN' ýn babannesi; Þefika SAYLAN. 4-Üyük Köyü' nden gelme, Berber Esnafýndan Ferhat, Kerep, Abdullah, Uður ve Fatma ERYÜCEL' in babasý, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü' nden emekli; Mustafa ERYÜCEL. 5-Tuðlacý Aslan ÖZÇETÝNKAYA' nýn eþi, Saraç Necip ÖZÇETÝNKAYA' nýn yengesi, Yaþar SA- TIR, Ýsmail ÇÖRDÜK ve Hüseyin KÖSE' nin kayýnvalidesi, Mustafa ÖZÇETÝNKAYA ve Çorum Belediyesi çalýþaný Eyüp ÖZÇETÝNKAYA' nýn annesi; Fevziye ÖZÇETÝNKAYA 6-Hamamözü, Kýzýlcaören Köyü' nden gelme, Saðlýk Müdürlüðü çalýþaný Ali ve Fýrýncý Ustasý Veysel MUMCU' nun babasý; Dursun MUMCU. 7-Devlet Hastanesi Çalýþaný Özgür ve Serpil ULUSOY' un annesi, Suat BARUT' un halasý; Türkan ULUSOY. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Müslüman ve Tevazu oþ görü, tevazu ve müsamaha, Ýnsanlarýn, ihtiyaç sahibi olan Hfarklýlýklara karþý tahammül VAHYÝN IÞIÐINDA yoksullarla, yaþlýlarla ve etme, anlayýþ gösterme, kusurlarý çocuklarla ilgilenmesi, görmeme veya baðýþlama sýkýntýlarýný gidermesi, hal ve anlamlarýna gelen bir ahlak hatýrlarýný sormasý tevazu kavramý olarak, bireysel ve örneklerindendir. Ýnsanlar hiçbir toplumsal bir düzeyde önem zaman Allah'ýn emirlerini ve verilmesi gereken gönüller arasý Peygamberimizin tavsiyelerini köprüler kurulmasýna vesile unutmamalýdýr. Peygamberimiz olabilecek davranýþlardýr. veda hutbesinde "Ey insanlar Peygamberimizin hayatýna Rabbiniz birdir. Babanýz da birdir. baktýðýmýz zaman, bu hususta, Hepiniz Âdem'densiniz, adem ise bizlere izlememiz gereken Veysel Uysal topraktandýr. Bir ýrkýn diðerine metodun yolunu gösterici, zengin üstünlüðü yoktur. Sizin en hotmail.com örneklerle dolu olduðunu görürüz. üstününüz en çok takva (mütevazý Yüce Rabbimiz de "And olsun ki ve Allah katýnda deðerli) Resulullah'ýn hayatýnda Allah'a ve olanýnýzdýr." buyurmuþtur. ahiret gününe iman edenler ve Allah'ý çok Dinimiz tevazua büyük önem vermiþtir. Bir ananlar için çok güzel örnekler vardýr." (Ahzap gün peygamberimizin huzuruna gelen ve 21) buyurmuþtur. korkudan titreyen birisine "Kardeþim sakin ol, Peygamberimiz, Medine'de kendisiyle ben bir kral deðil, sizin gibi bir insaným." görüþmeye gelen Necran'lý Hýristiyan bir heyeti Diyerek teskin etmiþtir. Tevazu sahibi insanlar aðýrlarken, ziyaretçilerin geleneðine göre ibadet kendilerinden aþaðýda olan kimselere küçük etmek istemeleri üzerine, bir süre dýþarý çýkarak muamelesi yapmaz, onlarý hor ve hakir ibadetlerini yapmalarý için mescidi tamamen görmezler. Yüce Rabbimiz "Siz nefislerinizi onlara býrakmýþtýr. Peygamberimizin güler övmeyin, kimin muttaki olduðunu Allah daha yüzünden, huzur veren tabiatýndan, iyi bilir." (Necm32). Peygamberimiz. nezaketinden, müsamahasýndan ve insanlara "Muhakkak Allah bana sizin mütevazý olmanýzý olan sevgisinden haberdar olmayan bazý vahy etti" (Riyazu's Salihin II.37). "Her kim çevreler, maalesef Ýslam'ý ve Müslümanlýðý katý, Allah için mütevazý olursa Allah muhakkak hoþgörüden yoksun ve þiddet yanlýsý gibi onun derecesini yükseltir." (Tirmizi, 1Birr.82) göstermeye çalýþmaktadýrlar. Sultan Ahmet, Aziz Mahmut Hüdai'yi çok Hoþgörüsüzlük sadece farklý inanç sevdiði bir hediye vererek, kabul etmesi guruplarý ve farklý düþünceye sahip olan durumunda kedisini çok mutlu edeceðini insanlar arasýnda deðil, ayný düþünce ve inanç bildirir. Aziz Mahmut Hüdai hediye kabul etmediðini ve bunun kendisine karþý bir tavýr gruplarý arasýnda da ayrýlýk ve sorunlara neden olmadýðýný ifade ederek kabul etmez. Sultan olabilmektedir. Sorunlarý çözmek ise bilgi ve Ahmet, Hüdai'nin kabul etmediði o hediyeyi, maharet iþidir. Herhangi bir konuda yüzde yüz devrin manevi önderlerinden, Abdülmecit haklý olsak bile, gerginliklere ve çatýþmaya Sivasi'ye gönderir ve Sivasi hediyeyi kabul baþvurmadan uzlaþma yollarýný arayarak, hoþ eder. Sivasi'ye, Padiþahýn ayný hediyeyi Aziz görüyle, inanç deðerlerinden taviz vermeden, Mahmut Hüdai'ye sunduðu ama kabul etmediði ortak bir noktada bir anlaþmaya varmak en hatýrlatýlýnca; Sivasi, gerçek büyüklere yakýþýr isabetli yoldur. Kavga ve gerginliklerin hiç bir tutum ortaya koyarak "Hüdai Hz.leri bir kimseye bir faydasý olmaz. Tam tersine her iki karga deðildir ki leþi kabul etsin " der. tarafta zarar görür. Aziz Mahmut Hüdai'ye de "Sizin kabul Yüce Rabbimiz "Ýyilikle kötülük bir olmaz. etmediðiniz hediyeyi, Abdülmecit Sivasi kabul Sen (kötülüðü) en güzel bir þekilde önle. O etti" dediklerinde, onun tepkisi de þöyle olur. zaman seninle arasýnda düþmanlýk bulunan "Onun için hiç bir sakýncasý yoktur. Çünkü o kimse, sanki candan bir dost olur." (Fussilet 34). öyle büyük bir umman (okyanus)dýr ki, bir "Sen af yolunu tut, iyiliði emret ve cahillere parçacýk çamurun kendisini bulandýrmayacaðýný aldýrýþ etme." (Araf 199) buyurur. Mekke'nin bilir." Diyerek onu taltif etmiþtir. fethedildiði gün, Müslümanlara her türlü eza ve Kutsallarýmýza küfredenlere karþý kötülük yapan müþriklerin elebaþlarý müsamahalý olmamýz da beklenemez. Kur'an-ý yakalanarak getirilir. Peygamberimiz onlara Kerim'de Müslümanlarýn vasýflarý sayýlýrken sorar. Þu anda ne yapmamý bekliyorsunuz. "Mü'minler iyiliði emreder, kötülükten men Onlar boyunlarýmýzý vurdurmaný bekliyoruz. ederler, hayýrlý iþlerde yarýþýrlar" (Al-i Ýmran Âlemlere rahmet olarak gönderilen 114) "Onlar düþmana karþý çetin, kendi peygamberimiz ise "Hz. Yusuf'un kardeþlerine aralarýnda ise merhametlidirler" (Feth29). dediði gibi, bugün size geçmiþte bize reva Menfaat ve çýkar birlikteliðine dayanmayan, sýrf gördüklerinizden dolayý herhangi bir ceza veya Allah rýzasý için kurulan ve oluþan kardeþlik ve kýnama yoktur. Hepinizi affettim" buyurmuþtur. dostluklara hiç kimse helal getiremez. Ýhlâs ve Yine Peygamberimiz Ýslam'a davet için gittiði samimiyet ise her türlü oyunu ve hileyi bozar. Taif'te, çocuklara taþlattýrýlmýþ, geçtiði yollara Allaha emanet dikenler dökülmüþtü. Çok bunalmasýna raðmen olunuz. "Rabbim kuvvetimin zaafa uðradýðýný, çaresiz kaldýðýmý, halk nazarýnda aciz düþürüldüðümü yalnýz sana arz ederim. Allah'ým onlar bilemediler, anlayamadýlar, eðer bilse ve anlasalardý böyle davranmazlardý. Bana yaptýklarýndan dolayý onlarý cezalandýrma, onlara hidayet nasip eyle" diye dua etmiþtir. Þeytani kaynaklý olan ve Ýslam da hoþ görülmeyen kibirlenmenin, büyüklük taslamanýn zýttý olan tevazu ise; Allah'ýn (c.c) Kur'an-da ön gördüðü, Peygamberimizin yaþayýþý ile örnek olduðu, insanlarýn beðendiði bir özelliktir. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EYLÜL 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Sýla-i Rahim 1 "Dünya denilen diyarý gurbette her yer misafirhanedir. Misafirhane Tefekkür sahibi yar ise her yer yardýr. Dünyamýz Deðil ise her yer kalbe dardýr" Böyle demiþti Bediüzzaman Tarih sahnesine bakýldýðý zaman en fazla gurbet hayatý yaþayan milletler arasýndayýz.. Çok gezen birisiyim Ülkemizin bir çok iline defalarca gittim. Hakkari ve Tunceli illeri dýþýnda Bugün Ýstanbul'un kaçta kaçý Ýstanbullu? Ýzmir'in kaçta kaçý? Ankara'nýn kaçta kaçý? Bursa'nýn kaçta kaçý? Bir çok illerimizde ayný gerçekleri görmek mümkündür. Ben de dört yýla yakýndýr Bursa dayým.. Ama Çorum ilin de doðdum Çocuklarým,torunlarým, Kardeþlerim, Ve yeðenlerim Bunlar ile baðlarýmýz ebedidir Buna "sýla-i rahim" diyoruz.. "Sýla-i Rahim" farzdýr. Akrabalar ile ilgiyi kesmek ise büyük günahlardandýr.. Her yýl yaz aylarýný Çorum da geçiriyorum.. Dostlarým ile, Kardeþlerim ile, Çocuklarým ve torunlarým ile güzel günler ile.. Ve, bir manada bir okuma proðramý ný Çorum daki evimde yapýyorum.. Ýnsanýn bazen kendisini iç muhasebeye çekmesi gerekiyor.. Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Raþit Yücel corumhakimiyet. net (Sürecek) 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Memur Sen Yeni Türkiye vizyonuna destek veriyor emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- MSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kollarý baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla '62.Hükümet Programý' hakkýnda deðerlendirmelerde bulunarak, "Milletimiz 10 Aðustos'ta gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle, sadece kendi oylarýyla ilk defa Cumhurbaþkaný'ný seçmemiþ, vesayetin her türlüsüne bütün kapýlarýn kapatýldýðý 'Yeni Türkiye' vizyonunun da arkasýnda olduðunu tescillemiþtir. 10 Aðustos'ta Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan doðrudan seçilmesiyle, milli irade Çankaya'ya çýkmýþ, 'millete raðmen' dönemi bütünüyle kapanmýþtýr. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12'nci, millet tarafýndan doðrudan seçilen ilk Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a Baþbakanlýðý döneminde milletimize ve devletimize yaptýðý büyük hizmetlerden, dünya mazlumlarýna verdiði büyük destekten dolayý teþekkür ediyor, milletin Cumhurbaþkaný sýfatýyla liderliðini üstleneceði 'Yeniden Büyük Türkiye'nin inþasýnda baþarýlar diliyoruz. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný seçilmesiyle 61. Hükümet dönemi sona ermiþ ve Sn. Ahmet Davutoðlu'nun Baþbakanlýðýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti kurulmuþtur. Sn. Davutoðlu milletin oylarýyla seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný tarafýndan hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk Baþbakan olmuþtur. Sn. Davutoðlu'nu ve Baþbakanlýðýnda kurulan 62. Hükümeti tebrik ediyor, medeniyetimizin yeniden inþa ve ihyasýnýn en önemli hamlesi olarak gördüðümüz "Yeniden Büyük Türkiye" yolunda hayýrlý hizmetler yapmasýný temenni ediyoruz." Dedi. Teklif v e eleþtiriler var Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti'nin programýnýn Baþbakan Sn. Davutoðlu tarafýndan TBMM'nde okunduðunu hatýrlatan Saatcý, Memur-Sen olarak Hükümet Programýný sivil toplum ve emek örgütü olarak inceleyip, deðerlendirdiklerini, programa iliþkin deðerlendirme, teklif ve eleþtirilerini basýn aracýlýðýyla kamuoyuyla paylaþmak istediðini belirterek, þöyle dedi; "Yeniden Büyük Türkiye hedefinin yol haritasý olmak gibi önemli bir iþleve sahip olacak "Sunuþ" ve "Sonuç" kýsýmlarý dýþýnda 5 ana baþlýktan oluþan Hükümet Programýnda yer verilen ve çok önemsediðimiz birkaç hususu öncelikle ve özellikle vurgulamak isteriz. Anahtar kavran insan Ýnsan, insan onuru, insani geliþmiþlik ve bunlara iliþkin sosyal politikalar vurgusunun programýn bütününde aðýrlýklý olarak yer almasý, Yeni Türkiye'nin anahtar kavramlarýnýn "insan" ve "insan onuru" olduðunu tescilliyor. Bu durum, kadim medeniyetimizin yeniden inþasý bakýmýndan Hükümet Programýnýn, medeniyetimizin temel deðeri "insan" kavramýna ve "insaný yaþat ki devlet yaþasýn" ilkesine yaslandýðýný gösteriyor. Ýnanç, düþünce, ifade ve giriþim özgürlükleri baþta olmak üzere Yeni Türkiye'nin inþa zemininin özgürlükler olacaðýnýn ifade edildiði Hükümet Programý, bu yönüyle Eski Türkiye bakiyesi yasaklardan, sýnýrlamalardan, devleti koruma refleksli güvenlik esaslý politikalardan bütünüyle kurtulacaðýmýz bir Yeni Türkiye vaadi de içermektedir. Eþit yurtaþlýk ve taripdaþlýk Demokrasi-ekonomi-kalkýnma ve eþit yurttaþlýk kavramlarýnýn iliþkilendirilmesi ve birlikte ele alýnmasý, eþit yurttaþlýk ve tarihdaþlýk vurgusuyla birlikte Çözüm Sürecinin ilk defa bir Hükümet Programýnda yer almasýný da çok önemsiyoruz. Bununla birlikte, Çözüm Sürecine iliþkin olarak toplumda ve kimi kurumlarda var olan þeffaflýk kaygýlarýnýn giderilmesi de önemli ve haklý bir beklenti olarak dikkate alýnmalýdýr. Bu noktada, Çözüm Süreci'nin her aþamasý, sürece dair her çalýþma sivil toplum ve sosyal paydaþlar baþta olmak üzere istiþare edilmeli ve çözüm iradesine iliþkin ortak kararlýlýðýn bir göstergesi olarak birlikte yürütülmelidir. Yeniden Büyük Türkiye hedefi, demokrasinin kurumsallaþmasýný, yeni vesayet arayýþlarýnýn/çabalarýnýn bütünüyle hükümsüz býrakýlmasýný, özgürlükleri güvence altýna almayý önceleyen baðýmsýz ve tarafsýz yargý sisteminin kurulmasýný gerektirir. Bu anlamda, Hükümet Programýnda, demokrasi baþlýðý içerisinde bu hususlarýn vurgulanmasýný önemli buluyoruz. Ancak, en çok önemsediðimiz bütün bu gereklilikleri karþýlayacak Yeni Anayasa vaadinin ilk defa bu kadar net, açýk, doðru tespit ve teþhislerle Hükümet Programýnda yer almasýdýr. Türkiye'nin kurumsallaþmýþ demokrasisi, vesayetten bütünüyle arýnmýþ sivil siyasal sistemi, baðýmsýzlýk kadar tarafsýzlýðý da önemseyen yargý sistemi için ön þart, þüphesiz Yeni Anayasadýr. Geç kalýnmýþ olsa da Yeni Anayasa taahhüdünün güçlü bir þekilde ifade edilmesi, tüm kesimlerle bu süreçte sorumluluðun paylaþýlacaðýnýn vurgulanmasý Yeni Anayasa umudunu artýrmýþtýr. Bu noktada, Eski Türkiye'nin vesayet merkezli bir siyasal sisteme mahkum edildiði gerçeðini hatýrdan çýkarmadan Yeni Türkiye'de insana, demokrasiye ve özgürlüklere dair her þeyin milletin iradesi doðrultusunda ve milletin hak ettiði þekilde yenilenmesini istediðimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Evet, her þey yenilenmeli, her þey milletin kararý doðrultusunda, medeniyet mefkuremiz perspektifinde, yeni bir vizyonla yeniden tasarlanmalý diyoruz. Bunun yanýnda, yeni vesayet arayýþlarýna izin verilmemesini, yeni vesayet kompartýmanlarý oluþturma giriþimlerine de son on yýlda olduðu gibi müsamaha gösterilmemesini de istiyoruz. Daha bir kaç gün önce gerçekleþtirilen Adli Yýl Açýlýþ töreninde yapýlan konuþmalar göstermiþtir ki, bu tip törenler yargý mensuplarý tarafýndan halen yasama ya da yürütme organlarýna, siyaset kurumuna ayar verme þovu olarak kullanýlmaktadýr. Bu tip törenlere en azýndan törenlerin bu þekilde kullanýlmasýna artýk tahammülümüz yok. Yargý, kendisine güveni azaltan bu yaklaþýmlardan kurtarýlmalý, baðýmsýzlýk yanýnda hatta ondan daha çok tarafsýzlýk ilkesini öne çýkaran bir anlayýþýn hakim olmasýný saðlayacak bir sorumluluk üstlenmelidir. Yüksek yargý organlarý ve mensuplarý, baðýmsýzlýk vurgusunu öne çýkarmak için ortaya koyduklarý çabayý, vesayet ve demokrasi dýþý güç odaklarýna karþý mücadeleye tahsis etmelidir. Yargý milletin yargýsý olmalý, kendisini devleti ya da belli odaklarý koruma kalkaný olarak görme hastalýðýndan kurtulmalýdýr. Adli yýl açýlýþ programlarý, yargý kurullarýnýn ihtiyaçlarý ve yargý çalýþanlarýnýn özlük, mali ve sosyal haklarý ile çalýþma þartlarýna iliþkin beklentilerin, taleplerin dile getirildiði zeminler olarak kullanýlmalýdýr. Güçlü Ekonomi Hükümet Programýnýn bir emek örgütü olarak bizi en çok ilgilendiren baþlýklarýndan birisi hiç kuþkusuz "Güçlü Ekonomi" baþlýðýdýr. Programda bütçe hazýrlýk sürecinin baþlatýldýðý, bu kapsamda temel makro ekonomik tahmin ve hedefler ile uygulanacak politikalarýn yer aldýðý Orta Vadeli Programýn yakýnda açýklanacaðý belirtilmektedir. Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olarak hem Orta Vadeli Programýn hem de Bütçe Kanunu'nun hazýrlýk aþamasýnda, anayasal bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in doðal üyesi ve Toplu Sözleþme Heyet Baþkaný sýfatlarýmýza binaen aktif sorumluluk almak ve paydaþ olmak istiyoruz. Memur-Sen'in görüþleri alýnmadan hazýrlanacak Orta Vadeli Program ve Bütçe, sosyal kapasite ve insani kapsayýcýlýk açýsýndan sýkýntýlý olacaktýr. Programda, Türkiye ekonomisinin büyüme konusunda hem dünya hem de Avrupa ölçeðinde önemli rekorlarýn altýna imza attýðý vurgusu sýkça yapýlmýþtýr. Buna karþýn, kamu görevlileri baþta olmak üzere dar ve sabit gelirlilere bugüne kadar büyümeden pay verilmemiþ olmasý düþündürücüdür. Hükümetin bu konuda þapkayý önüne koyup çözüm üretmesi, büyümeden pay alma konusunda maðdur edilen kesimlerin maðduriyetini giderecek adýmlarý ilgili kesimlerin temsilcileriyle istiþare ederek süratle çözüm üretmesi gerekir. Bunun yanýnda, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýna iliþkin bir gelecek vizyonunun ortaya konmamasý, sadece enflasyona ezdirmemeye odaklý bakýþýn devam ettirileceði algýsýyla yetinilmesini doðru bulmuyoruz. Bu anlamda, maaþ artýþlarýna iliþkin hükümet tekliflerinin enflasyon oraný ile milli gelirdeki artýþ arasýndaki korelasyon da dikkate alýnarak yapýlmasý gerekir. Ekonomik krizlerde kendisine pay düþen kamu görevlilerinin, ekonomik büyüme ve kalkýnma hamlelerinde hak ettiði payý almasý yönünde bir anlayýþýn, iradenin Hükümet Programýnda ifade edilmemesini önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. Hükümet Programýnda çalýþma hayatýna iliþkin "kaliteli, esnek ve güvenceli sistem" vurgusu yapýlmaktadýr. Nitelikli iþgücü ve güvenceli istihdam, Türkiye'nin en büyük emek örgütü olarak destekleyeceðimiz hususlar. Ancak, esnek çalýþmayý, çalýþma hayatýnýn "esnek çalýþma" gibi bir kavram üzerinden güvenceden, istihdam sürekliliðinden arýndýrýlmasýna seyirci kalamayýz, kalmayýz. Bu anlamda, çalýþma hayatýnda "esnek çalýþma" odaklý bir sistemin hedeflenmesinden vazgeçilmesi gerektiðini bir kez daha vurguluyoruz. Bugün, esnek çalýþma adý altýnda hayata geçirilen taþeron uygulamasý, Türkiye'nin en problemli alanlarýndan biri durumundadýr. Taþeron çalýþtýrma, birçok açýdan "sosyal facia" denilecek bir boyuta ulaþmak üzeredir. Bugün kimi kamu hizmeti alanlarýnda taþeron çalýþan sayýsý asli çalýþan sayýsýný geçmiþ bulunmaktadýr. 62. Hükümet, taþeron sistemini kaldýrmak ve kamu hizmetlerinin sunumunda asli unsurun kamu görevlisi ve kadrolu statüsü olan güçlü bir kamu personel sistemini teþkil etmek gibi hedeflere sahip olmalýdýr. Hükümet programýnda örgütlülük oraný ve toplu sözleþmeden yararlanan çalýþan sayýsýnýn AB ortalamasýnýn yakalanmasý noktasýndaki hedefi olumlu buluyoruz. Ancak, kamu görevlilerinin siyaset hakký, grev hakký ve üniformalýlar ile emeklilerin örgütlenme hakkýndan bahsedilmemesini ciddi bir özgürlük eksikliði olarak görüyoruz. Bu baðlamda, sendikal ve demokratik haklar konusunda kamu görevlilerinin vesayet dönemi artýðý yasak ve sýnýrlamalardan kurtarýlmasý yönünde ivedi adýmlar atýlmalýdýr. Sosyal projeler dikkat çekici Programda, çocuk bakýmevleri ve kreþ hizmetleri için teþvik verilmesi yönünde bir perspektif ortaya konulmasý suretiyle, kadýnlarýn istihdamý, çalýþma hayatýna katýlmasý ve kariyer elde etmelerine yönelik fýrsat ve imkanlarýn arttýrýlmasý iradesi ortaya konmuþtur. Bunun yanýnda, halen bazý kamu görevlileri için devam etmekte olan baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý da 62. Hükümetin öncelikli hedefleri arasýnda olmalýdýr. Diðer taraftan, erkek kamu görevlilerine yönelik kýlýk-kýyafet özgürlüðünün kapsamýnýn geniþletilmesi de ayný çerçeveye dahil edilmelidir. Hükümet Programýnda YÖK Yasasý ile ilgili deðerlendirmeye yer verilmesini önemsiyoruz. Akademik açýdan özerk bir üniversite yapýlanmasýnýn önemi yanýnda, akademik personelin mali açýdan maðduriyetinin giderilmesi de son derece önemlidir. Akademik personelin sabrý taþmak üzeredir. Bu anlamda, 62. Hükümetin kamu görevlilerinin mali haklarýyla ilgili olarak yapacaðý ilk düzenlemelerden biri akademik personelin maaþ artýþýna iliþkin düzenleme olmalýdýr. Toplu sözleþme masasýnda Kamu Ýþveren Heyeti ile varýlan uzlaþma kapsamýnda Maliye Bakanlýðý ve YÖK ile birlikte yürütülen çalýþmalarýn sonucu hayata geçirilmeli ve akademik zam, Meclis gündeminde bulunan Torba Kanun kapsamýna eklenerek akademik eðitim dönemi baþlangýcýndan önce yürürlüðe konulmalýdýr. Kamu çalýþanlarý açýsýndan... Kamu görevlileri açýsýndan 62. Hükümetten önemli bir beklentimiz, kamu görevlilerinin fiilen çalýþmakta olduklarý dönemde aldýklarý maaþ ile emekli maaþlarý arasýndaki aleyhe uçurumun giderilmesidir. Hükümet programýnda kamu görevlilerinin emekli olduklarýnda maaþlarýnýn büyük oranda düþtüðünün tespit Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kollarý baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla '62.Hükümet Programý' hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. edilmesini önemsiyoruz. Ancak, çözüm olarak tamamlayýcý sigorta yönteminin önerilmesini doðru bulmuyoruz. Tamamlayýcý sigorta kamu görevlileri açýsýndan ilave prim ödeme kaynaklý bir mali külfet oluþturacaktýr. Bir anlamda, Hükümet Programýnda doðru teþhis konulmuþ ancak yanlýþ tedavi önerilmiþtir. Kamu görevlilerinin emekli maaþý konusundaki maðduriyetinin giderilmesi için ek ödemelerin emekli maaþý hesabýnda dikkate alýnmasý ve emekli maaþýnýn belirlenmesine esas aylýk baðlama oranlarýnýn yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun yanýnda, eþ ve çocuk yardýmýnýn emeklilere de ödenmesi gerekmektedir. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn geliþtirme, artýrma ve koruma konusunda yetkili Konfederasyon olarak 61. Hükümet döneminde üzerinde uzlaþtýðýmýz ve 62. Hükümet açýsýndan de yerine getirme sorumluluðunu üslenmek durumunda olduðu Kamu Personeli Danýþma Kurulu Kararlarý, kamuoyunun, hükümet çevrelerinin, toplu sözleþme sürecini takip eden bürokratik çevrenin malumudur. Bu kararlarýn bir kýsmý önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda görüþmelerine devam edilecek Torba kanun kapsamýnda yer aldý. Bu vesileyle 62. Hükümetten ve Baþbakan Sayýn Davutoðlu'ndan, Türkiye'nin en büyük emek örgütü Memur- Sen olarak üzerinde uzlaþtýðýmýz KPDK kararlarýný hayata geçirmesini istiyoruz. Bu anlamda, Disiplin cezalarýnýn affedilmesine yönelik düzenleme yapýlmasýný, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayanlara/göreve baþlayacaklara bir derece verilmesini, emeklilik ikramiyesinin ödenmesinde 30 yýllýk süre sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný, 4/C'li personelin kadroya geçirilmesini, uyarma ve kýnama cezasý verilen aday memurlarýn memuriyetle iliþiðinin kesilmesi uygulamasýna son verilmesini, Müdür, Genel Müdür Yardýmcýsý, Genel Müdür olarak görev yapmakta iken özelleþtirme kapsamýnda Araþtýrmacý kadrolarýna atananlarý istekleri halinde kariyerlerine uygun (mühendis, mimar, avukat gibi) kadrolara atanmasýný, kadroya geçirilen Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn maaþ maðduriyetlerinin giderilerek ek ödemelerinin artýrýlmasýný, Nöbetçi Memurluðu uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný, Tapu çalýþanlarýnýn hukuki ve mali sorumluluðunu düzenleyen Medeni Kanunun ilgili maddesinde düzenlenme yapýlmasýný, iþ yoðunluðu fazla olan mahkeme çalýþanlarýna fazla çalýþma ücreti verilmesini, KÝT'ler ve kamuda çalýþan üniversite mezunu iþçilerin KÝT'lerde 2 sayýlý cetvele, diðer kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn memuriyet kadrolarýna geçirilmesini, yurtdýþý 4/B statüsündeki sözleþmeli personelin kadroya alýnmasýný ve aile yardýmýndan faydalandýrýlmasýný, KÝT'lerdeki sözleþmeli personelin yýllýk izinlerinin bir sonraki yýla devredilmesini, emekli kamu görevlilerine maaþ promosyonu verilmesi ve aile yardýmýndan faydalandýrýlmalarýný saðlayacak yasal ve idari düzenlemelerin vardýðýmýz uzlaþma doðrultusunda ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz. 62. Hükümet kendisinden önceki Hükümet gibi dünya mazlumlarýna sahip çýkmak konusunda aktif rol almaya devam ekmelidir. Bunun yanýnda, dünyadaki mazlumlarýn vicdaný olma hassasiyetini de arttýrmalarýdýr. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle, yardým kuruluþlarýyla birlikte Türkiye'nin medeniyet merkezli ülke kimliðinin hakkýný vermeyi öncelemeli ve önemsemelidir." Gazze yeniden inþaa ediliyor Saatci, Memur-Sen olarak Gazze'nin yeniden inþasý amacýyla baþlattýklarý yardým kampanyasýna destek çaðrýsýnda bulunarak, 2406'ya Gazze yazýp mesaj göndererek mazlum kardeþlerimize sahip çýkýlabileceðini kaydetti. (Haber Merkezi) Hakan ÖNSÖZ Çeyrek altýn eçtiðimiz yýllarda, memleketimiz Gsýnýrlarýnda, güzide bir mesire yerinde piknik yapmýþtýk. Sözünü ettiðim mýntýkada dolanýrken, yerde çil çil parlayan bir madde gördüm. Yaklaþýp elime alana kadar imitasyon bir þeydir düþüncesiyle, çok da ehemmiyet göstermedim. "Bu bir altýn" diye seslendiðimde bile inanmýyordum aslýnda. Aile fertlerinin ortak kararý sonucu, hep bir aðýzdan "Bu bir altýn" teþhisini koro halinde duyana kadar Elimdeki çeyreðin arka kýsmýna bir etiket yapýþtýrýlmýþ ve üzerinde bir ad soyad yazýlý idi. Altýnýn patlayýp tavan yaptýðý zamanlar ve taký âdetinde, çeyreðin yerini gram altýna býraktýðý günler "Baba, bana bisiklet alýr mý bu altýn?" "Tövbeeee, oðlum sana bisiklet alamayacak durumda mýyýz ki, nedir þimdi bu zevzeklik?" "Camiye mi versek, fakire mi versek, bir vâkýfa mý versek" derken, altýnýn arkasýnda yazýlý ismin bulunmasý gerçeði, bütün düþüncelerimizin önüne geçiverdi. Altýnýn sahibi belliydi. Adý soyadý net bir þekilde okunmaktaydý. Muhtemelen bir taký olarak takýlmýþ, düþmüþ ya da hiç takýlamadan düþmüþtü. Evet, böyle olsa gerekti Eve dönünce hemen telefon rehberine sarýldým ve bu isme ait üç kayýtlý telefon buldum. Ýsmin annesine ulaþtýðýmda, oðlunun yurt dýþýnda olduðunu ama istersem Eðridere'de bulunan dükkânlarýna gidebileceðimi söyledi. Þok bilgi Altýn'ýn sahibi bir kuyumcu. Bundan daha doðal ne olabilir ki. Tabi ki! Altýn'ýn sahibi kuyumcudur Evdekilere altýn'ýn sahibinin kuyumcu olduðunu söylediðimde, ister istemez bir gülümseme oldu herkeste. "Babaaa, onun bir sürü bisikleti vardýr, götürme altýnýmýzý ne oluur!" Bizim oðlan hâlâ ayný yerde duruyordu. Bu sýrada yýllar önce yine yolda bulduðum yirmi lira aklýma geldi. O parayý getirip babama verdiðimde, tek maaþ bir memur ailesi olmamýza raðmen, babam götürüp camiye vermiþti ve biz bu konuda aðzýmýzý bile açamamýþtýk. Ama o paranýn üzerinde sahibi yazmýyordu. Durum farklýydý Ertesi gün Eðridere'de, adý geçen þahsa ait dükkânýn önünde aldým soluðu. Dükkâna gidene kadar, beynimin dehlizlerinde, ruhumu cilalayan duygulardan sýyrýlmaya çalýþtým. Sonuçta çok da matah bir iþ yapmýyordum aslýnda. Sadece eþyayý sahibine vermek. O kadar Dükkâna girdiðimde ortalýk tenhaydý. Bir iki müþteri bir bankoda ürün bakmaktaydýlar. Diðer bankolar boþtu ve çalýþanlar hummalý bir muhabbete dalmýþlardý. Benim dükkâna girdiðimi bile nice sonra fark edebildiler. Bankolardan birisinde bulunan ve bana " ne vardý?" der gibi bakan çalýþanýn yanýna gittim. Durumu izah ettim ve çeyreðin arkasýndaki yazýlý þahsý sordum. Býyýk altýndan bir gülüþle beraber, etraftakileri de bu komik duruma çekmek istercesine vücut dilini kullandýðýný gördüm. Diðer bankolardakiler de muhabbetlerini býrakmýþlar, benim oluþturduðum, yazýp yönettiðim komediyi izlemek istercesine dikkat kesilmiþlerdi. Ben durumu yeniden izah ederken ses tonum sakinliðini kaybetmiþti. "Bu elimdeki altýnýn sahibi, bu þahsý arýyorum, ne var bunda?" Ses tonum bir tanesine þamar hissini tattýrmýþ olacak ki, alelâde cevap verdi: "Þuraya býrakýver birader " Bu kadar "Þuraya býrak!" E tabi ya, herkes, her gün yolda bulduðu çeyreði arayýp tarayýp sahibini bulup verdiði bir zamandayýz. Benden bir sürü var zaten. Ne bekliyordum ki "Kahramanýmýz" deyip boynuma mý sarýlacaklardý. Bu nasýl bir final oldu böyle, hiç mutlu son gibi olmadý. Hatta dramatik diyebiliriz. Keþke camiye verseydim dedim dönüþ yolunda. Bastýðým yeri görmüyordum. Attan mý düþtüm, neredeyim kestiremezken Buhara otobüsüne bindim. Birkaç durak sonra yanýmdaki yaþlý amca inmek için kalkarken cüzdanýný düþürdü. Gözümün gördüðünü aklým görmüyordu. Seslenmedim amcaya. Ýki durak sonra ben de indim. Eve döndüðümde, çeyreði sahibine verdiðimi söyledim herkese. Bizim oðlan plaktaki takýlan nakaratý tekrarlýyordu. "Bisikletim hiç olmayacak mý baba?". Patlamýþ mýsýr kokusuyla televizyonda acýklý bir film izledik. Filmin sonunu getirmeden uyumuþum.

15 Zabýtanýn sorunlarýna çözüm istedi kararlýlýk ve azimle aþaðýdaki üm Bel Sen Çorum Þube Baþkaný taleplerimizle devam ediyoruz. TNevzat Veldet, 1-7 Eylül Zabýta Haftasý TALEPLERÝMÝZ nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýnda olan tüm zabýtalarýn gününü kutladý. zabýtalar yaptýklarý görev zorluðu Yerel yönetimlerin en aðýr yükünü nedeniyle bu hizmet sýnýfýndan çýkarýlmalý omuzlayan ve vatandaþlarýn kent yaþamýnda ve 657 sayýlý D.M.K. 36. maddesine baþýna istemediði bir olay geldiðinde ilk Belediye Zabýtasý Hizmetleri Sýnýfý ibaresi aradýðý kiþilerin zabýtalar olduðunu belirten eklenmelidir: Böylece zabýtalara mesleki Veldet, Zabýta Haftasý nedeniyle, bu yýl da statüsü saðlanmalýdýr. tüm yurtta çeþitli etkinlikler yapýlýyor ve Zabýta memurlarýna yýpranma hakký zabýtalar bu etkinlikler vesilesiyle bir kez tanýnmalý, fiili hizmet zammýndan daha sorunlarýný dillendirmeye çalýþýyor. yararlanmalarý saðlanmalýdýr. Ancak resmi törenlerde yüksek perdeden Nevzat Veldet Görevlerinin niteliði gereði süreklilik atýlan nutuklarýn aksine yýllardýr yaþanan ve arz eden iþler kapsamýnda bulunan ve zabýta çalýþanlarýnýn yaþamlarýný týkayarak adeta günün 24 saatinde devamlýlýk gösteren hizmetlerde kangrenleþmiþ bu sorunlara maalesef ki halen çözüm çalýþan Zabýta personeline her ay maktuen kadro bulunabilmiþ deðildir. dedi. karþýlýðý ödenmekte olan maktu "fazla çalýþma" ücreti Açýklamasýnda zabýtalar için taleplerini de dile kamu emekçilerinin maaþýna ilave edilerek, emekli getiren Veldet, þunlarý kaydetti; maaþ ve ikramiyesi hesaplamasýna esas teþkil eden Yerel yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde parametlere katýlýmý saðlanmalýdýr. emekleri olan zabýta çalýþanlarý özverili çalýþmalarýna Zabýtaya her ay kadro karþýlýðý ödenen maktu raðmen, gerek ekonomik ve sosyal haklarý bakýmýndan, "fazla çalýþma" ücretinin, görevin yapýlmasý sýrasýnda gerekse de özlük haklarý bakýmýndan birçok sorun veya görevden dolayý hastalanma, yaralama ve yaþamaktadýr. sakatlanma hallerinde olduðu gibi çalýþanýn dinlenme Zabýta çalýþanlarý diðer kamu çalýþanlarýndan farklý hakký olan yýllýk izin dönemi ile hastalýk raporlarýndan olarak uzun süreli olarak, gece gündüz demeden görev da kesilmemelidir. yapmakta, buna karþýlýk gerçek emeklerinin çok altýnda Merkezi Bütçe Kanunu ile aylýk ödenen maktu maaþ almaktadýrlar. Kendilerine verilen görevleri yerine fazla çalýþma ücret (mesai) miktarlarýnýn yalnýzca alt getirmek amacýyla zorluklara göðüs germekte ve sýnýrý belirlenmelidir. Fazla mesai ücretini belediyeler özveriyle çalýþmaktadýrlar. kendi yerel konumu ve bütçelerine göre, günün þartlarý Zaman zaman sokaktaki dilencilere veya seyyar ve yoksulluk sýnýrýný dikkate alarak maaþa orantýlý bir satýcýlara müdahale etmek zorunda kalan Zabýtalara bu endeksle belirlemelidir. yüzden maalesef ki vicdansýz ve kötü kimselermiþ gibi Üniversite mezunu olsa bile zabýtalarýn hak bakýlmakta ama bu müdahalelerin onlarýn kiþisel tercihi ettikleri memuriyet derecesine inmesini engelleyen deðil kendilerine verilen görev gereði olduðu belediye norm kadro yönetmeliði ve itfaiye unutulmaktadýr. Ülkemizde her geçen gün daha da yönetmeliðinde eþitsizliði giderecek düzenlemeler derinleþen iþsizliðin ve bunun bir sonucu olan yapýlmalýdýr. dilencilerin veya seyyar satýcýlarýn sokaklara çýkmasýnýn Yerel yönetimlerde personel yetersizliði ve sorumlusu zabýtalar deðildir. Bunlarýn sorumlusu, bunca yýldýr uyguladýðý ekonomik siyasi programlarla kadrosuz çalýþtýrmalar nedeniyle zabýta hizmetlerinin insanlarýmýzý iþsizliðe, açlýða ve yoksulluða terk eden geçici iþçi ya da belediyenin diðer birimlerinden siyasi iktidardýr. memurlar geçici görevlendirilmelerle verilmesi uygulamasýna durdurulmalý; Kentlerin ihtiyacý olan Kentin düzenini oluþturan imardan çevre zabýta sayýsý uluslararasý standartlar çerçevesinde saðlýðýna, saðlýktan kentin esenliðinden ekonomik yapýdan kolluk gücüne varan kadar 60'ýn üzerinde belirlenerek yeterli sayýda kadrolu zabýta istihdamý kanun ve yönetmelikle üzerlerine birçok görev saðlanarak adrese dayalý nüfus bilgilerine göre her yýl yüklenen zabýtalar, 1930'lu yýllardan bu güne ne bir iþ çalýþan sayýsý yeniden belirlenerek boþ zabýta kadrolarý yapma teçhizatý, ne günün koþullarýna göre eðitim doldurulmalýdýr. düzeyi, ne de denetlenebilirlik ve baðýmsýz hareket Zabýta çalýþanlarýnýn görevlerinden dolayý maruz edebilme açýsýndan çaðdaþ geliþmeye uygun hale kaldýklarý yaralanma ve sakat kalma veya ölümleri getirilmemiþtir. halinde, 2330 sayýlý Maddi Tazminat ve Aylýk Bir anlamda kamu düzeninin saðlanmasý görevini Baðlanmasý hakkýndaki kanuna bir fýkra eklenerek yerine getiren Zabýta çalýþanlarý, bu görevleri sýrasýnda zabýta çalýþanlarýna da nakdi tazminat ödenmesi oldukça sýk þekilde saldýrýya uðramaktadýrlar. Kimi saðlanmalýdýr zaman yaralanmakta, kimi zaman ölümle sonuçlanan Özellikle metropol ve büyükþehir belediyelerinde saldýrýlara maruz kalmaktadýrlar. Ayrýca, asli görevleri her belediye zabýta biriminin farklý uygulama ve arasýnda yer almayan birçok iþi yapmalarý anlayýþý hem hizmeti alan halk açýsýndan hem de istenmektedir. çalýþanlar açýsýndan ciddi olumsuzluklar yaratmaktadýr. Zabýtalarýn yaþadýklarý bu sorunlar hem belediye Bu nedenle, büyükþehir, ilçe ve belde belediyelerin yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafýndan zabýta müdürlükleri tek bir çatý altýnda birleþtirilmeli ve görmezlikten gelinerek yýllardan beri birikmiþ ve uygulamada birlik saðlanmalýdýr. Her ilde zabýta kangrenleþmiþtir. Her düzeydeki yetkililer sorunlarýn müdürlükleri oluþturularak bölgenin konumu ve nüfus tespit edilmesinden ve çözümü için tartýþýlmasýndan yoðunluðuna göre görev daðýlýmý tek merkezden bile çekinmiþlerdir. Sorunlarýn bir kýsmý yasa ve yapýlmalýdýr. yönetmeliklerden kaynaklanýrken, bir bölümü de her Zabýta çalýþanlarýnýn görev yerlerinin belediye yerelin kendi özgül koþullarýndan ve belediyelerin özel baþkanlarýnýn keyfi tutumlarýna göre deðiþtirilmesi ve uygulamalarýndan kaynaklanmaktadýr. yasalara ve yönetmeliklere aykýrý çalýþtýrýlmasý Sendikamýz yerel yönetim hizmetlerinin temel önlenmelidir. direklerinden olan zabýta çalýþanlarýnýn sorunlarýný, Zabýta personeline yönelik görevde yükselme iþkolumuzdaki öncelikli sorunlar arasýnda ele alýyor ve sýnavlarý yýllardýr yapýlmadýðýndan bir çok belediyede sorunlarýn çözüm için gerekli yasal ve idari zabýta amirliði gibi görevler baþkanýn oluru ile düzenlemeler yapýlmasý için gerek TBMM nezdinde, vekaleten yürütülmektedir. Hizmet üretiminin kalitesini gerek hukuksal alanda gerekse fiili ve meþru mücadele düþüren ve iþ barýþýný bozan bu uygulamaya son anlayýþýmýz doðrultusunda iþyerlerimizde ve sokakta verilmeli ve merkezi olarak görevde yükselme sýnavý sorunlarý gündem yapýyor, çözüm için mücadele yapýlarak, görevlendirmeler asaleten buna göre ediyoruz. yapýlmalýdýr. Yýllardýr sürdürdüðümüz bu mücadeleye ilk günkü Limon Aðustos un zam þampiyonu stanbul Ticaret Odasý Ý, aðustos ayýnda kentte perakende fiyatý en fazla artan harcama kaleminin yüzde 34,81 ile limon olduðunu bildirdi. ÝTO, 2014 aðustos ayýnda Ýstanbul'da perakende fiyatý en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini Perakende fiyatý en fazla artan harcama kaleminin yüzde 34,81 ile limon olduðu belirtildi. açýkladý. Buna göre, 2014 aðustos ayýnda ÝTO'nun Ýstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 harcama kaleminin 79'unun perakende fiyatý artarken, 32 ürünün fiyatý düþtü, 131 ürünün fiyatý ise deðiþmedi. Ayný dönemde, limon yüzde 34,81 ile fiyatý en fazla yükselen harcama kalemi oldu. Fiyatý en çok artan ikinci harcama kalemi yüzde 3,82 ile pirinç olurken, bunu yüzde 3,55 ile kývýrcýk salata takip etti. BAMYA UCUZLADI Bamya yüzde 13,92 ile aðustosta fiyatý en fazla azalýþ gösteren harcama kalemi oldu. Bunu yüzde 10,94 düþüþle armut izlerken, fiyatý yüzde 10,53 oranýnda gerileyen erik ise üçüncü sýrada yer aldý.(yaygýn basýn) PERÞEMBE 4 EYLÜL Çorum Tabip Odasý yönetimi Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü ne atanan Dr. Ahmet Barýþ ý ziyaret etti. Hekimler dert yandý orum Tabip ÇOdasý Dr. Mustafa Azak, Yönetim Kurulu üyeleri Op. Dr. Mustafa Sungur, Yrd. Doç. Dr Ece Yazla, Tabip Odasý bünyesinde faaliyet gösteren Aile Hekimleri Kolu (ÇAHEK) Baþkaný Dr. Ahmet Kutlu, ÇAHEK Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Selçuk Önce, Dr. M. Fatih Fiþenk ve Dr. Alparslan Küçüker le birlikte Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü ne atanan Dr. Ahmet Barýþ ý ziyaret etti. Yeni görevinde Barýþ a baþarý dilekleri iletilen ziyarette, tüm hekimleri ve özellikle aile hekimlerini ilgilendiren konularda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Ziyarette, hekimlerinin iþ yükünün giderek artmaya baþladýðýný, Aile Hekimlerine de birçok konuda yeni görevler yüklendiðini ifade eden Azak, bu durumun hekimlerde zihinsel ve ruhsal boyutta yorgunluk meydana getirdiðini vurguladý. EK GÖREVLER ESAS ÝÞE ODAKLANMAMI ZA ENGEL OLUYOR Hekimlerin bazý sorunlarýný aktaran Azak, Ölü defin izni belgesini aile hekimleri sýrayla veriyor ve bu uygulama bazý aksaklýklara sebep oluyor. Birçok ilde belediyeler ya kendi hekimlerini istihdam ederek bu soruna çözüm buluyor ya da özel týbbi kuruluþlar ile anlaþarak vatandaþýn hizmete daha kolay ulaþmasýný saðlýyor. Çorum da da böyle bir uygulama yapýlmasý gerekir. Aile Hekimleri defin nöbetlerinin yaný sýra adli hekimlik için gece nöbetçi savcý tarafýndan da çaðrýlýyor, sabah yine iþine devam etmek zorunda kalýyor. Bunun yaný sýra kamuoyunun son dönemde de bildiði üzere Aile Hekimlerine acil servislerde nöbet hizmeti verildi. Tüm bu ek görevler aile hekimlerinin esas iþlerine odaklanmalarýna engel oluyor. dedi. PERSONEL ÖZVERÝSÝ GÖZARDI EDÝLMEMELÝ Ziyarette Aile Hekimleri Kolu adýna söz alan ÇAHEK Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ahmet Kutlu da, saðlýk hizmeti deðerlendirilirken fiziki þartlarýn yanýnda çalýþan personelin özverisinin göz ardý edilmemesi gerektiðini belirterek, Gelinen bu seviyeye ulaþmada saðlýk çalýþanlarýnýn azami gayreti etkili olmuþtur. Mevcut personel yapýsý yeni bir iþ yükünü daha kaldýrabilecek seviyede deðilken, saðlýk kalitesinin istenilen seviyeye ulaþmasý istihdam yapýsýnýn zenginleþtirilmesi ve hizmet birimlerinin özgünleþmesi ile olacaktýr. þeklinde konuþtu. AÝLE HEKÝMLERÝ ÝLE DÝYALOG HALÝNDE OLACAÐIZ Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ise, yýllarý arasýnda Konya'da Aile Hekimliðini yaptýðýný, o dönemde sistemin henüz yeni oturduðunu ve zamanla olmasý gerektiði düzeye ulaþtýðýný, bununla birlikte vatandaþ memnuniyetinin de arttýðýný söyledi. Saðlýkta bugün gelinen noktanýn önemine de deðinen Barýþ, Son yýlda gelinen nokta çok iyi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesindeki saðlýk hizmetlerinin önemli bir bölümü aile hekimleri vasýtasýyla sunuluyor, halk ile temasý aile hekimleri vasýtasýyla gerçekleþtiriyoruz. Bu sebeple aile hekimleri ile diyalog halinde olacaðýz. dedi. Ziyarette Ahmet Barýþ a yeni görevinde baþarý dilekleri iletildi. Ziyarette hekimlerin iþ yükünün giderek artmaya baþladýðý vurgulandý. Enerji Sen e yeni temsilci Mustafa Demirer nerji Bir Sen EÇorum Ýl Temsilciliði görevine Ýsmail Temür atandý. Memur Sen'e baðlý Enerji Bir Sen (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalýþanlarý Birliði Sendikasý) Genel Enerji Bir Sen Çorum Ýl Temsilciliði görevine Ýsmail Temür atandý. Merkez Yönetim Kurulu'nun kararýyla, Enerji Bir Sen Çorum Ýl Baþkanlýðý'na Ýsmail Temür, Ýl Baþkan Vekilliðine Elvan Er, Mali Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý'na Ayhan Belen getirildi.

16 16 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Yargý emekçileri yok sayýlýyor B üro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü ne denk gelen 2014 Yargý Yýlý açýlýþýyla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, öncelikler Barýþ Günü nün tüm dünya halklarýna barýþ getirmesini, insanlarýn eþitlik, özgürlük, barýþ gibi evrensel deðer ve ilkelerle, barýþ içinde kardeþçe yaþayacaklarý bir dünya diledi. YARGI YILI AÇILIYOR FÝLLER TEPÝÞÝYOR ÇÝMEN- LER EZÝLÝYOR 2014 yargý yýlýnýn, toplumda eþitlik, hukuk, adalet, baðýmsýz yargý gibi kavramlarýn içeriðinin boþaltýldýðý ve büyük ölçüde erozyona uðratýldýðý bir dönemde açýldýðýný ifade eden Alper, siyasi iktidarýn çýkardýðý yasalarla kendisini güvence altýna almaya çalýþýrken, yargý kurumlarýný baský ve denetim altýna alma giriþimlerinin sürdüðünü söyledi. Türkiye'de 71 yýldýr devam eden yargý yýlý açýlýþ törenlerinde, yargýnýn güncel sorunlarý dýþýnda hâkimlerin, savcýlarýn, avukatlarýn sorun ve taleplerinin gündeme getirildiðini fakat günümüzde sayýsý 54 bin olan diðer yargý emekçilerinden tek kelime bile bahsedilmeyerek yok sayýldýðýný vurgulayan Alper, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Yargý yýlý açýlýþlarý son yýllarda AKP hükümetinin hukuk tanýmayan, eleþtiriye tahammül göstermeyen tutumu yüzünden tartýþmalý geçmekte, hukukun üstünlüðü kavramýnýn yerini üstünlerin hukukuna býraktýðý bir anlayýþ her geçen gün güçlendirilmeye çalýþýlmaktadýr. Daha 5 gün önce Cumhurbaþkanlýðý makamýna oturan Recep Tayip Erdoðan Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu'nu kastederek açýlýþ törenine katýlýrsa kendisinin katýlmayacaðýný Baþbakan'lýðýnýn devam ettiði bir süreçte ifade etmiþtir. 54 bin yargý emekçisini gör(e)meyen, yok sayan anlayýþ bu seferde sayýlarý 100 bine yaklaþan avukatý dahasý, ülkede yaþayan 76 milyonun savunma hakkýný yok saymaktadýr. Yargýtay konu üzerine yaptýðý açýklamada "Türkiye Barolar Birliði Temsilcisinin savunma makamý adýna konuþma yapmasý þeklinde süregelen Yargýtay geleneði, savunmanýn temsili, sorunlarýnýn dile getirilmesi ve ifade özgürlüðünün bir gereði olarak devam etmesi" þeklinde kararýný açýklamasý ile birlikte, hükümet kanadý da açýlýþ törenine katýlmayacaklarýný açýklamýþtýr. Hükümet kanadýndan yapýlan açýklamalarda Yargýtay'ýn bu kararý eleþtiri bombardýmanýna tutulmuþ olup, AKP iktidarýnýn hukuk tanýmaz tahammülsüz tavrýnýn "Yeni Türkiye'de" de devam edeceði görülmektedir. Hükümet temsilcilerinin katýlmayacaðý ilk yargý yýlý açýlýþý "Yeni Türkiye"nin de müjdecisi olup 10 Aðustos 2014 tarihinde Cumhurbaþkaný seçilen R.T. Erdoðan'ýn "gerilimleri ve bazý tartýþmalarý geride býrakalým" diye baþlayan sözde kapsayýcý balkon konuþmasýnýn her zamanki gibi gayri ciddi, gayri samimi olduðu da ortaya çýkmýþtýr. ÇARPIK YAR- GI SÝSTEMÝNÝN VE YARGI ALANINDA YAÞANAN SÝYASÝ ÇATIÞMALARIN YÜKÜ YARGI EMEKÇÝLERÝNÝN SIRTINA YÜKLENE- MEZ Demokrasinin üç erkinden birisi olan yargýda takdir yetkisi hâkim-savcýlara ait olmakla birlikte, bir uyuþmazlýðýn ve suçun yargýya intikalinden baþlayýp yargý kararýnýn infazýna kadar geçen süreç yargý emekçilerinin omuzlarý üzerindedir. Dýþarýdan bakýldýðý gibi zabýt kâtibinin iþi sadece duruþmada yazmaktan, mübaþirin iþi ise isim anons etmekten ibaret deðildir. Son yýllarda çok sayýda mahkeme ve Cumhuriyet Savcýlýklarýnda dava sayýsý hýzla artarken, personel eksikliði nedeniyle tutulan nöbet karþýlýðýnda izin kullanma, hasta olma, rapor kullanma hakký olmayan yargý emekçileri çok zor koþullarda hizmet vermeye çalýþmaktadýrlar. Yargý emekçilerinin insanüstü çabalarýnýn karþýlýðý verilmediði gibi, her geçen gün yeni maðduriyetlerle karþý karþýya býrakýlmaktadýr.. Türkiye'de yargý emekçileri iþ yoðunluðu nedeniyle hafta içi mesai saatlerinin bitiminden sonra, hafta sonu ve bayram tatillerinde çalýþmaya zorlanmakta, bu anlamda tam bir keyfilik yaþanmakta, iþ yoðunluðu nedeniyle çalýþýrken yaptýklarý en küçük hatada disiplin soruþturmasý ile karþý karþýya kalmaktadýrlar. Son yýllarda adliyelerde yaþanan psikolojik taciz (mobbing) vakalarý da her geçen gün artmaktadýr. Türkiye'de adaletin "adliye saraylarý" içinde aranmasý, mahkeme duvarlarýnda "adalet mülkün temelidir" yazmasý hukuk, yargý ve adalet kavramlarýnýn iktidar, güç ve sermaye hangi sýnýfýn elindeyse, yargýnýn da o sýnýfýn çýkarlarý doðrultusunda iþletildiðini göstermektedir. Bu ifadeyi ýspatlamak için çok uzaklara gitmeye gerek yoktur. 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonu sonrasýnda yaþananlara bakýldýðýnda, 2010 referandumunda "üstünlerin hukuku deðil, hukukun üstünlüðü" söylemini kullananlarýn ne hale düþtüklerini, yargý sistemini nasýl biçimlendirdiklerini görmek mümkündür. Türkiye'de, Dünya'nýn ve Avrupa'nýn en büyük adliye saraylarý inþa edile dursun, adliye saraylarý büyüdükçe adalet küçülmekte, Dünya'nýn en büyük adliye sarayýndan Türkiye'nin en ücra ilçesindeki adliyeye kadar kölece çalýþma koþullarýnda yargý hizmeti vermeye çalýþan yargý emekçileri, öncelikle adaletsizliði adýna saray denilen binalarýn içinde yaþamaktadýrlar. BÝZÝM DE SÖ- ZÜMÜZ VAR Yargýtay, Türkiye Barolar Birliði temsilcisinin yargý yýlý açýlýþ töreninde konuþma yapmasýný savunmanýn temsili, sorunlarýn dile getirilmesi ve ifade özgürlüðü üzerinden açýklarken, 54 bin yargý emekçisi yine görmezden gelinmektedir. Yargý emekçileri olarak Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper yargý sistemine ve yargýnýn sorunlarýna bizim de söyleyecek sözümüz olmasýna raðmen, yýllardýr birikmiþ sorunlarýmýzý, taleplerimizi o kürsüden ifade etmek bizimde hakkýmýz olmasýna raðmen, her zaman olduðu gibi bu yýl da yargý emekçileri yok sayýlmaya devam edilmektedir sayýlý Kanun yargý emekçilerinin tepesinde Demoklesin Kýlýcý gibi durmakta, yargý emekçileri yalnýzca yargýlanýrken hâkim ve savcýlarla birlikte deðerlendirilmektedirler sayýlý Kanun yargý emekçileri açýsýndan ifade özgürlüðü hakkýný tamamen ortadan kaldýrmaktadýr. BAÐIMSIZ YARGI, DEMOKRA- TÝK TÜRKÝYE, ÝN- SANCA YAÞAM, GÜVENCELÝ ÝÞ, GÜ- VENLÝ GELECEK ÝÇÝN BU GÜN BÝR ADIM DAHA ATI- YORUZ Bu gün Türkiye'nin her yerinde yargý emekçileri olarak kölece çalýþma koþullarýna, yok sayýlmaya, itilip, kakýlmaya itiraz ediyor, emeðe saygý duyulmasýný istiyoruz. Çarpýk yargý sisteminin ve yargý alanýnda yaþanan siyasi çatýþmalarýn yükünü taþýmak istemiyor, baðýmsýz yargý, demokratik Türkiye istiyoruz. BOÞ LAF DE- ÐÝL, SORUNLARI- MIZA ÇÖZÜM ÝSTÝ- YOR, TALEPLERÝ- MÝZÝ BÝR KEZ DAHA ÝFADE EDÝYORUZ Mübaþirler genel idari hizmetler sýnýfýna alýnmalýdýr. Zabýt kâtiplerine VHKÝ kadrosu verilmelidir. Yazý iþleri ve idari iþler müdürlerinin ek gösterge haksýzlýðý son bulmalýdýr. Sosyal hizmet uzmanlarý, psikolog ve pedagoglarýn güvenlik sorunu çözülmeli, fiziki çalýþma koþullarý düzeltilmelidir. Baþta nöbet olmak üzere, angarya çalýþmaya son verilmelidir. Yargý emekçileri arasýnda ayrýmcý uygulamalara son verilmelidir. Kamuda en düþük ücret yoksulluk sýnýrý rakamý olan TL' ye çýkarýlmalýdýr. Açlýk sýnýrý rakamlarý vergiden muaf tutulmalý, yoksulluk sýnýrý en düþük vergi diliminden vergilendirmelidir. Her türlü ek ödemeler emekliliðe esas aylýklara dâhil edilmelidir. Ücret adaletsizliði giderilerek eþit iþe eþit ücret verilmelidir yýlý için enflasyon farký verilmeye baþlanýlmalýdýr. Enflasyon hesaplamalarý hükümetten baðýmsýz kuruluþlarca hesaplanmalý sendikalarda bu süreçlerde etkin rol almalýdýr. Yargý yýlý açýlýþ ayýnda tüm yargý emekçilerine bir maaþ ikramiye verilmelidir. Yargý emekçilerinin yargýlanma usulü 2802 sayýlý Kanuna göre deðil, 657 sayýlý DMK'na göre olmalýdýr. Taþeron, 4/B, 4/C, sözleþmeli çalýþma yasaklanmalý, güvencesiz çalýþanlar kadroya geçirilmelidir. Mobbing uygulamalarýna ve kamuda her türlü ayrýmcýlýða son verilmelidir. Kadrolaþmaya son verilmeli, görevde yükselme sýnavlarý adil olmalý mülakat uygulamasý kaldýrýlmalýdýr. Yargý emekçilerinin servis ve kreþ sorunu çözülmeli, öðlen yemekleri ücretsiz olmalýdýr. Adalet Bakanlýðý'nda istihdam açýðý kapatýlmalýdýr. YARGI EMEK- ÇÝLERÝNE ÇAÐRI- MIZDIR! Yargý emekçileri, zorla içine itilmek istendikleri karanlýða, her geçen gün artan sorunlarý ile yaþamaya mahkûm deðildir. Karanlýðý aydýnlýða çevirmenin yolu, ayrým gözetmeksizin bütün yargý emekçilerinin ortak talepler etrafýnda birleþmesi ve birlikte hareket etmesidir. Büro Emekçileri Sendikasý olarak, iktidarýn baþýndan sonuna adaletsiz ve anti demokratik uygulamalarýna sessiz kalmayan, emeðinin karþýlýðýný almak isteyen yargý emekçilerini birleþmeye Büro Emekçileri Sendikasý çatýsý altýnda örgütlenmeye ve mücadeleye çaðýrýyoruz. Bayat Belediyesi, yeni su kuyusu açmak için sondaj çalýþmalarýna baþladý. Yeni su kuyusu faaliyete geçecek ayat Belediyesi, yeni Bsu kuyusu açmak için sondaj çalýþmalarýna baþladý. Tepebayat Mahallesi Tekstil Atölyesi yanýnda yapýlan sondaj çalýþmasýnda yerin 32 metre altýndan çýkarýlacak olan su kuyusu yakýn zamanda faaliyete geçecek. Çalýþmalarý yerinde takip eden Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, çalýþmaya ilgili yetkililerden bilgi aldý. Ýlçenin tüm Yerin 32 metre altýndan çýkarýlacak olan su kuyusu yakýn zamanda faaliyete geçecek. sorunlarýna yerinde ve zamanýnda müdahale etmek için çalýþtýklarýný ifade eden Baþkan Ünlü, "Belediye olarak tüm çalýþmalarda eþitlik ilkesini gözeterek çalýþýyoruz. Tüm çalýþmalarýn saðlýklý ve kalýcý bir þekilde yapýlmasý için çalýþýyoruz. Yeni açýlacak olan su kuyusu ile birlikte, bölgedeki bahçelerin sulanmasý, belediyemize ait itfaiye araçlarýnýn su dolum yapýlmasý ve tekstil atölyesinde kullanýlmasý gibi birçok ihtiyaçlara cevap verecektir. dedi. Yeni kuyularla kuyusu ile birlikte, bölgedeki bahçelerin sulanmasý saðlanacak. 700 yýllýk sakýz aðaçlarý koruma altýnda Gülesin Aðbal Demirer ayat Belediyesi Bve Orman Ýþletme Müdürlüðünce 700 yýllýk yaþayan tarih olan, Yatukçu Mahallesi Osman Yýldýrým Caddesi üzerindeki sakýz aðaçlarý koruma altýna alýndý. Bayat Belediyesi doðaya ve çevreye olan duyarlýlýðýný gerçekleþtirdiði çalýþmalarla ortaya koyuyor. Yatukçu Mahallesinde bulunan 700 yýllýk sakýz aðaçlarýný korumaya alan belediye, aðaçlarýn bulunduðu alaný da park olarak düzenleyerek vatandaþlarýn kullanýmýna açacak. Yatukçu Mahallesi Osman Yýldýrým Caddesinde bulunan 700 yýllýk sakýz aðaçlarý Bayat Belediyesi ve Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan korumaya alýndý. Sakýz aðaçlarýnýn bulunduðu alanýn çevre düzenlemesi çalýþmalarýna baþlandý ve tarihi sakýz aðaçlarý için de koruyucu tedbirler alýndý. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, aðaçlarýn bakýmý ve çevre düzenlemesiyle ilgili çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Çalýþmalarla ilgili bilgi veren Ünlü, Bölgemizde bulunan sakýz aðaçlarý araþtýrmalarýmýza göre yaklaþýk 700 yýllýk aðaçlar. Bu bir yaþayan tarih, biz de bu yaþayan tarihi Bayat'ýmýzla bütünleþtirmek ve korumak için çalýþmalara baþladýk. Bölgeye orman banklarý getirdik ve þu anda çevre düzenlemesini yapýyoruz. Ayrýca aðaçlarýn korunmasý için de gerekli önlemleri aldýk. Bakýmlarýný yapýyoruz. Kent merkezlerinde tamamen yok olan bu aðaçlarýmýzýn deðerini bilmeliyiz, onlarý korumalýyýz. dedi. 700 yýllýk yaþayan tarih olan sakýz aðaçlarý koruma altýna alýndý.

17 Bitkisel Atýk Yað Toplama Makinelerinin (BAYTOM) aðýrlýklý olarak okullara kaydýrýldýðý belirtildi. Atýk yað makineleri okullara kaydýrýldý Hurþit Bozkurt orum un çeþitli Çnoktalarýnda hizmet veren Bitkisel Atýk Yað Toplama Makinelerinin (BAYTOM) aðýrlýklý olarak okullara kaydýrýldýðý belirtildi. Bazý vatandaþlarýn atýk yaðlarýný býrakmak için daha önce þehir merkezinde belirlenen noktalara gittiklerinde Atýk Yað Toplama Makinelerini bulamamasý 4 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma yönlendirme ile veri iþletim ve otomasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý merkez Cemalettin Erdoðmuþ Lojmaný ile Uðurludað Ýlçe Jandarma Komutanlýðý J. Uzm. Erb. Mustafa Yýldýz Lojman binalarý mantolama üzerine bilgisine baþvurduðumuz Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, merkezi noktalara konulan Bitkisel Atýk Yað Toplama Makinelerine yeterli miktarda atýk yað býrakýlmamasý üzerine cihazlarýn okullara kaydýrýldýðýný söyledi. Candan, ailelerin öðrencilere atýk yaðlarý vererek okullardaki makinelere teslim edebileceklerini ifade etti. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi kg kaloriferlik ithal kömür (portakal) ve kg kaloriferlik ithal kömür (fýndýk) satýn alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Binevler Camii abdesthanesi onarým yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Adnan Menderes Parký yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulu yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 63 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Bakým hizmet alýmý (Çocuk evleri) hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Gazi Cad. Valilik Ek binasý Kat:8 / Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Spor Genel Müdürlüðü- Tesisler Dairesi Baþkanlýðý Çorum Merkez Atletizm Pisti yapým iþi. Yer: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 8 Altýndað/Ankara Saat: PERÞEMBE 4 EYLÜL Eðitim siyasete kurban edilmemeli illi Eðitim Bakanlý- baðlý okullarda Mðý'na yapýlan yönetici görevlendirmelerinde siyasi unsurlarýn etkili olduðunu iddia eden Demokrat Eðiticiler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Eðitime pedagojik deðil ideolojik ve siyasi pencereden bakýlýyor." dedi. Býçak, yaptýðý açýklamada, okul yöneticilerinin görevden alýnmasý ve yeni yöneticilerin görevlendirilmesi sürecine bakýldýðýnda eðitimin suni gündemiyle uðraþýldýðýný gördüklerini belirterek, þöyle dedi; " Yönetici görevlendirme konusundan tutun eðitimle ilgili hemen her konuda amaç üzüm yemekten çýkýp baðcýyý dövmeye dönüþmektedir. Demokratik ve özgür bir okul modeli oluþturmak için fýrsat olabilecek bir yasa siyasi çýkarlar uðruna kullanýlmýþ ve adeta farklý görüþ ve sendikadan olan yöneticilere kýyým mekanizmasýna dönüþtürülmüþtür. Çaðdaþ dünyada okul yöneticisi olabilmek için yöneticilik/liderlik eðitimi almak gerekirken bizde siyasi referanslarýnýzýn olmasý ve belirli 4 EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: sendikalarda aktif görev almanýz yeterli olmaktadýr. Objektif, adaletli ve eþitlikçi yapýlmayan deðerlendirmelerle kýsa vadede belki siyasi taraflar kazanabilir ancak uzun vadede kaybeden milletimiz olur, ülkemiz olur. Eðitime siyaset üstü bir bakýþ açýsýyla bakýlmadýkça; çaðdaþ, demokratik, adaletli ve bilimsel bir eðitim sistemine geçilmediði müddetçe Türkiye rahat bir nefes alamaz, önü açýlmaz. Eðitimle ilgili karar alma konumunda olan yöneticiler, taþýdýklarý büyük sorumluluðun ve aðýr vebalin farkýnda olsunlar. Adalet bir gün herkese lazým olacaktýr. Bir tek kiþiye yapýlan haksýzlýk bütün topluluða yöneltilmiþ bir tehdittir. Tüm herkesin haklarýnýn eþit, adil, þeffaf þekilde korunacaðýnýn garantisini saðlamak ve bu hususta vatandaþý samimiyetle ikna etmek herþeyden daha önemlidir. Geçmiþ dönemlerde ayný adaletsiz uygulamalara ses çýkarmayan sendikalar adeta bugün adalet timsali gibi karþýmýza çýkmaktadýr. Oysa yapýlan haksýzlýklar her zaman ayný sadece aktörler deðiþmektedir. Ýdeolojileri deðil insaný merkeze alan yönetici ve sendikalara ihtiyacýmýz vardýr. Özellikle öðretmen arkadaþlarýmýza buradan çaðrýda bulunuyorum; partilerin yan kuruluþu veya eklentisi gibi hareket eden sendikalar eðitim sistemimize patinaj yaptýrmaktadýr. Ýdeolojik tartýþmalar ve kavgalar yerini problemlerin özüne inen, sorunlarý objektif ve pozitif zeminde yapýlacak TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý tartýþmalara býrakmalýdýr. Bu baðlamda öðretmenlerimizi eðitim sistemimizi siyasetten arýndýrmanýn ilk adýmý olarak bir kýsým siyasi partilerin sözcüsü gibi davranan sendikalara verdikleri desteði çekmeye, siyasi partilerle hiyerarþik deðil eþit ve demokratik iliþkiler kuran DES dost çatýmýzda birlikte mücadele etmeye davet ediyorum." (Haber Merkezi) Fabrikamýz yýlý pancar kampanyasý tarihinde baþlayacak olup, yýlý kampanyasýnda çalýþýp iþ akitleri askýda olan geçici iþçilerimizin tümü (Ziraat Bölge Þeflikleri dahil) tarihinde iþe baþlayacaklardýr. Ýþe baþlayacak iþçilerimizin Cumhuriyet savcýlýklarýndan aldýklarý yeni tarihli sabýka kayýt belgeleri ile birlikte iþe baþlayacaklarý tarihte fabrikada iþbaþý yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Kampanya bitiminde, tarihinden sonra iþe gelenler de dahil olmak üzere bütün geçici iþçilerin iþ akitleri ayný tarihte askýya alýnacaktýr. Ýþe baþlamalarý gereken kanuni süre içerisinde iþbaþý yapmayan iþçiler, iþ akitlerini tek taraflý fesh etmiþ sayýlacaktýr. (Basýn: 877) T.C ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ Örnek No: 25* 2014/29 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; pu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 02/09/ Ýhale Tarihi : 30/10/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 19/11/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. Ýhale Yeri : KAYNAR YEDÝEMÝNLÝ OTOPARKI ÇEPNÝ MAH ÝSKÝLÝP 5. SOK NO 63/A ÇORUM MERKEZ No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL ,00 1 %18 1 Adet Boson kompresör depo hacmi 500m3 olan hava kompresörü ,00 l %18 1 Adet vals makinasý markasý ve modeli belli olmayan yeþil renkli 80 lik vals makinasý ( dinamosu ile birlikte) ,00 1 %18 1 Adet taþ ayýrýcý makina markasý ve modeli belli olmayan yeþil renkli taþ ayýrýcý makina ( dinamosu ile birlikte) ,00 l %18 1 Adet silo beþiker makinasý altan makina iml san tic ltd þti etiketli yeþil renkli silo beþiker makinasý ( dinamo ve þanzumaný ile birlikte ) ,00 I %18 1 Adet tas ayýrýcý makina altan makina etiketli yeþil renkli taþ ayýrýcý makina ( dinamo ve sanzýmaný ile birlikte ) ,00 1 %18 1 Adet çamur basma makinasý çepil makina etiketli yeþil renkli taþ ayýrýcý makina ( dinamo ile birlikte çalýþýr vaziyette ) ,00 1 %18 1 Adet elektirik panosu eptim elektirik markalý çalýþýr vaziyette elektrik panosu ( tüm akþamlan tam ) (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e kargýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de DES Sungurlu Ýlçe yöneticileri basýn açýklamasý yaptý. ÝLAN Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 876)

18 18 PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Daday At yarýþlarýnda Osmancýk rüzgarý astamonu'nun Da- ilçesinde Ulu rýþlarýnda birincilik ku- ve Osmancýklý at severcýklý Galaycý Abdullah sinde düzenlenen at yalý Spor Kulübü üyeleri ayný yarýþlarda Osman- Kday Önder Mustafa Kemal'in pasý ve ikincilik kupasý ler damgasýný vurdu. Haykýr'ýn torunu Burak Dadayý ziyaretle- Osmancýk'ýn oldu. Osmancýklý Atlý Spor Haykýr'ýn sahibi olduðu rinin 89. Yýl dönümü ve Daday Kelebek Kulübü üyeleri Ali Arslan "Ades" isimli at doktor 30 Aðustos Zafer Bayramý stadýnda yapýlan at ya- ve Burak Haykýr'ýn Hikmet adýna koþarak kutlamalarý çerçeverýþlarýna Osmancýklý At- atlarý kendi kulvarlarýn da derece elde ettiler. Deste kategorisinde 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde Daday Kelebek stadýnda düzenlenen at yarýþlarýna Osmancýk'tan 5 at katýldý. Dört Nal Arap Atlarý Koþusunda birincilik kupasýný Osmancýklý Ali Arslan'ýn "Erenhilal" isimli atý kazanýrken, Daday da yapýlan yarýþlarda birinci olan Osmancýk lý biniciler ödül töreninde görülüyor Yarým kalan iþi tamamlayacaðýz atman Petrolspor a yeniden imza Batan Güven Çavuþ, geçen sezon por Toto üçüncü lig birinci grupta Smücadele edecek olan Zonguldakspor, sezonunun ilk maçýnda 7 Eylül Pazar günü kendi evinde Batman Petrolspor u konuk edecek. Cumartesi günü Maltepespor un açýlýþ maçýna katýlan kýrmýzý- lacivertli futbolcular, iki günlük iznin ardýndan maçýn hazýrlýklarýna baþladýlar. Teknik Direktör Cahit Terzi nezaretinde artýk son antrenmanlarýný yapan kýrmýzý-lacivertli futbolcular ilk maçýný kazanarak lige galibiyetle baþlamak istiyorlar. Artýk maça sayýlý günler kaldýðýný ve maç haftasýna girdiklerini belirten Zongudakspor un tecrübeli teknik adýmý atman Petrolspor Asbaþkaný BÞahabettin Yanar, yeni sezona iyi baþlamak istediklerini söyledi. Her sezonun yeni heyecan ve umut olduðunu belirten Asbaþkan Yanar: Her yeni sezon yeni heyecan, yeni umut, yeni beklentileri de beraberinde getirir. Hep birlikte beklediðimiz ve þampiyonluk iþinin yarýda kaldýðýný söyledi. Tecrübeli orta saha elemaný Güven: Geçen sezon þanssýz bir sakatlýk geçirdim. Play-Off maçlarýnda sahada olamadým. Bu sene Allah ýn izniyle play-off a gitmeden þampiyon olmak istiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðým. Ameliyattan sonra ayaðýmý sürekli güçlendirdim. O formayý giydikten sonra bir daha býrakmayacaðým. Taraftarýmýzý çok özledim. Geçen sezon sakat olduðum maçlarda bile tribünden bana moral veren taraftarýmýza bu sene þampiyonluðu armaðan etmek istiyoruz dedi. Zonguldak iyi baþlamak istiyor Cahit Terzi, þunlarý söyledi; Yaklaþýk 2 aydýr yaptýðýmýz çalýþmalarla lige hazýrlandýk. Ýki kamp dönemi geçirdik. Çok iyi hazýrlandýk. Artýk maç haftasýna girdik. Ýmkanlarýmýz ölçüsünde iyi bir takým kurduk. Pazar günü ligin ilk maçýna çýkýyoruz. Kendi evimizde grubun güçlü takýmlarýndan Batmon Petrolspor u konuk edeceðiz. Sakat bir futbolcumuz yok. Pazar günü sahaya en iyi þekilde çýkýp üç puanla ayrýlmak için elimiden gelen mücadele örneðini sergileyeceðiz. Ben Pazar günü tüm taraftarlarýmýzdan destek bekliyorum diye konuþtu. Her yeni sezon yeni heyecan yeni umut özlediðimiz hedeflere bu hafta Zonguldak la baþlayan yolculuðumuzun 2015 yýlýnda mutlu bitmesi dileði ile baþta sporcularýmýz ve hocalarýmýz olmak üzere saðlýklý, baþarýlý ve huzurlu bir sezonu hep birlikte geçirmemizi diliyorum. Taraftarlarýmýzýn da her maçta sadece takýmýmýzý desteklemelerini istiyoruz. Bu sezon tribünde bir olayýn yaþanmasýný istemiyoruz. Geçen sezon 50 bin TL nin üzerinde tribünden atýlan maytap gibi yabancý maddeler yüzünden ceza ödedik. Bu sezon tekrar bunlarý yaþamak istemiyoruz. Rakip takýmlar ile hakemleri iyi karþýlayarak kentimizi iyi tanýtalým dedi. ikinci oldu. Osmancýk Atlýspor Kulübü Baþkaný Muzaffer Ayna yarýþlara katýlan ve derece elde eden atlarýn sahiplerini kutlarken "Atlý sporlar dostluk sporlarýdýr. Biz de atlý sporlar üzerinden ilçemizi bütün Türkiye'ye tanýtmaya çalýþýyoruz. Hedefimiz daha çok yarýþta daha farklý kategorilerde derece elde etmek. Sporcularýmýzýn baþarýsý bütün ilçemizin baþarýsýdýr. Baþarýlarýmýzýn devamý için atçý arkadaþlarýmýzýn vermiþ olduðu emekler inþallah boþa gitmeyecek. Osmancýk adýna deðiþik illerde yarýþlar kazanarak defalarca duyuran kulübümüz üyelerine teþekkür ediyor bundan sonrada duyuracaklarýna caný gönülden inanýyor þimdiden baþarýlar diliyorum"dedi. Ayna; önümüzdeki günlerde, Konya, Eskiþehir ve Sakarya'da yapýlacak olan yarýþlara da katýlacaklarýný sözlerine ekledi Öte yandan Osmancýklý Atlý Spor Kulübü üyesi Ali Arslan'ýn "Erenhilal" isimli atý Kastamonu, Talköprü ve Daday'da yapýlan at yarýþlarýnda Dört Nal Arap Atlarý Koþlarýnda birinci gelerek 3'te 3 yapmýþ oldu. Ç orum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan ve Ýstanbul þehrinin ismini taþýyan tek takým olan Ýstanbulspor, spor faaliyetlerini artýk Beylikdüzü nde sürdürecek. Beylikdüzü Büyükþehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi nde dün gerçekleþtirilen lansman ile artýk Ýstanbulspor tüm spor faaliyetlerini Beylikdüzü nde gerçekleþtirecek. Gerçekleþtirilen lansmana, Beylikdüzü Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, Ýstanbulspor Kulübü Baþkaný Ömer Sarýalioðlu, Ýstanbulspor kulüp yöneticileri, futbolcularý, eski futbolcularý ve çok sayýda Beylikdüzülü futbolsever katýldý. Lansman sonunda yapýlan iþ birliði hakkýnda bilgi veren Beylikdüzü Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu açýklamalarda bulundu. BEYLÝKDÜZÜ ÝLE ÝSTANBULSPOR BÜTÜNLEÞTÝ Ýmamoðlu, Ýstanbulspor un sadece bir kulüp olmadýðýný belirterek, Bana göre çok önemli bir deðer. Dünyada Ýstanbul un yerini hepimiz biliyoruz. Çok önemli bir þehir. Türkiye için önemli bir þehir. Bu Ýstanbul un ismini taþýyan tek kulüp Ýstanbulspor. Beylikdüzü, Ýstanbul un bir parçasý ve daha büyük bir parçasý olma yolunda devam ediyor. Biz bu tarihi buluþmayý onun için ayarladýk. Tabii Ýstanbulspor Baþkaný'na, vakýf üyelerine bu Yýldýzlar 1. Ligi ikinci etabýnda Ankara da mücadele edecek olan Çorum Gençlikspor takýmý Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi nde ikinci hafta Cumartesi günü Çorum Belediyespor 6 Eylül de Çorum da, Çorum Gençlikspor kulübü ise ayný tarihte Ankara da yapýlacak Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi ikinci hafta maçlarýnda mücadele edecekler. Ýstanbulspor Beylikdüzü nde buluþmaya verdiði katkýlardan dolayý teþekkür ediyorum. Yani artýk Ýstanbulspor Beylikdüzü nde. Beylikdüzü Ýstanbulspor bütünleþti ve Ýstanbul un önemli bir merkezi oldu. Bu marka deðerini de tamamlayacak olan sportif manada faaliyetlerini yürütecek deðerli bir kulüp var. 100 yýla yakýn tarihi var. Çanakkale Savaþý nda bütün öðrencilerini þehit vermiþ ve renklerini o siyah matemle beraber, sarýnýn birleþtirilmesiyle oluþan tarihi bir kulüp. Bugünkü adýyla Ýstanbul Erkek Lisesi nin öðrencilerinin ve öðretmenlerinin kurduðu nadir kulüplerden bir tanesi dedi. HER MAÇI BÝR ÞÖLENE DÖNDÜRECEÐÝZ Bundan sonra sporun centilmenlik adýna, Fair-play adýna, bir ilçe olmak istediklerini vurgulayan Ýmamoðlu, Ýstanbul un giriþinde Ýstanbul un boðalarýnýn anýtý olsun istiyoruz. Ýstanbul'da Beylikdüzü ne herkesin gelmesi gereken bir Fairplay mekaný olsun. Orada centilmenliðin ne anlama geldiði, tarihi dokularýnýn nasýl deðerli olduðunun hissedildiði bir ortam olsun istiyoruz. Birçok projemiz var. Her maçý bir þölene döndüreceðiz. Sporda biliyorsunuz centilmenlik son dönemde maalesef sýkýntý. Maç denilince akla çok kötü þeyler geliyor. Düþmanlýk ýldýzlar 1. Güreþ Ligi nde ikinci hafta maçlarý 6 Ey- cumartesi günü yapýlacak. Temsilcilerimizden Ylül Çorum Belediyespor Çorum da Çorum Gençlikspor ise Ankara da yapýlacak müsabakalarda mücadele edecek. Aðustos ayý içinde yapýlan ilk etap müsabakalarýnda Agrubunda mücadele eden Çorum Belediyespor Gaziantep te yapýlan maçlarda Þahinbey Belediyespor u yenerken Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor a ise yenilmiþti. Bu grupta Yusufeli Belediyespor ise ligden çekildiði için müsabakalara katýlmadý. 5 Eylül cuma akþamý yapýlacak tartý ile baþlayacak ikinci etapta müsabakalar 6 Eylül cumartesi günü saat da Atatürk Spor Salonu nda baþlayacak. Çorum Belediyespor bu maçlarda Þahinbey Belediyespor u yenmesi halinde grupta ilk iki garantileyerek final grubu vizesini alacak. Rakibine yenilmesi halinde ise iki takýmýn Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile yapacaðý maçlar sonucu belirleyecek. Ayný tarihte Ankara da yapýlacak C grubu müsabakalarýnda ise Çorum Gençlikspor mücadele edecek. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi güreþçilerinin mücadele ettiði Gençlikspor kadrosundan yetiþen baþarýlý sporcular Belediyespor a lisans çýkartýldýðý için daha çok yaþý küçük sporcularla mücadele eden Gençlikspor Mersin de yapýlan ilk etap müsabakalarýnda üç maçýnýda kaybetmiþti. Çorum Gençlikspor ile birlikte Ankara Tedaþspor, Ordu Gençlikspor, Mersin Gençlikspor takýmlarýnýn mücadele edeceði C grubunda Ankara da yapýlacak müsabakalar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar final grubuna son iki sýrada yer alan takýmlar ise ligde kalmak için klasman grubunda mücadele edecekler. geliyor, insanlarýn bir birine hakaret ettiði ortamlar akla geliyor. Ýstanbul Beylikdüzü nde Ýstanbulspor ile beraber bu centilmenlik ruhunun var olduðu, hakim olduðu bir ortamý oluþturacaðýz. Dolayýsýyla sadece bir futbol takýmýnýn Beylikdüzü ne geliþi deðil bu süreç. Çok deðerli bir markanýn, Ýstanbulspor un Beylikdüzü ile buluþmasý. Biz bunun adýný böyle tanýmlýyoruz. Gelecek günlerde Beylikdüzü nde spor adýna sadece futbol deðil amatör branþlarýn tamamý adýna çok güzel anlarý Beylikdüzü ve Ýstanbul halkýna sunacaðýz. Buradan bunun sözünü veriyorum diye konuþtu.

19 PERÞEMBE 4 EYLÜL ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Deneyimli Kaynakçýlar, Makina Ressamý, Deneyimli Makine Boyacýsý LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2447) (Ç.HAK:2489) FAX CEP TEL : Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi olan bayan eleman alýnacaktýr. Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti. Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Emrah Halil AVCIL Emir oðlu 10/9/1995 Çorum Kýnýk Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2561) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþe EKER Hasan kýzý 1962 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2566) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali SALTIK Ýbrahim oðlu 1990 Niðde Doðumlu (Ç.HAK:2556) YÝTÝK Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans diplomamý ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþe GÝRAZ Lütfi kýzý 1/4/1979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2558) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Habibe KILIÇ Mahmut kýzý 1994 Gaziantep Nizip Doðumlu (Ç.HAK:2558) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat ESER Ali oðlu 1992 Merzifon Doðumlu (Ç.HAK:2556) YÝTÝK Ahi Evran Üniversitesi Muhasebe Bölümü nden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Keziban UYAR Ahmet kýzý 1989 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2553) (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2504) HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:2542) (Ç.HAK:2546) ÞOFÖR ARANIYOR Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyete ve SRC belgesine sahip yaþlarý arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Gýda Toptancýlar (Ç.HAK:2470) ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Sitesi 2. Blok No: Tel: BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Tesisimizde görevlendirilmek üzere Fitness ve Plates konusunda tecrübeli spor hocasý ve kesemasaj yapabilen bayan elemanlar (Ç.HAK:2469) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli bayan satýþ elemaný alýnacaktýr. Maaþ+Yemek+Sigorta Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SAHRA GÝYÝM Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 27/A (Mevlana Katlý Otopark Karþýsý) SATILIK BAÐ Aþçýlar Baðlarý Fuar Alaný karþýsýnda yolu, suyu, elektriði ve ruhsatlý evi bulunan bað parseli sahibinden acele satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2563) ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere çapa motoru, hýzar motoru, su motoru, sulama malzemeleri sektöründe deneyimli eleman alýnacaktýr. Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým (Ç.HAK:2569) Aletleri San. Tic. Ltd. Þti alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM (Ç.HAK:2507) SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý faal mantar çiftliði, Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli (Ç.HAK:2472) E L E M A N L A R A R A N I Y O R FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMÜNDE DOLGUN ÜCRETLE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; CNC TORNA VE CNC FREZE OPERATÖRLERÝ, KALÝTE KONTROL ELEMANI ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ VEYA EN AZ 18 AY TECÝLLÝ OLMAK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : (Ç.HAK:2509) (Ç.HAK:2543) (Ç.HAK:2506) MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) 30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR (Ç.HAK:2554) BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesinde 140 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý diksiyonu düzgün, iletiþimi kuvvetli, bakýmlý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Servis Teknik servis konusunda çalýþacak B sürücü belgesine sahip bay eleman alýnacaktýr. Ayrýca çalýþtýrýlmak üzere çay ve yemek iþine bakacak bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Water Life Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 17/3-4 (Karakuþ Leblebi üstü) Mür. Tel: Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri (Ç.HAK:2550) Binevler Çavdar Sitesi nde KÝRALIK VÝLLA Tel: HDI Sigorta Acenteliði Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM 229 m2 lik daire satýlýktýr Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2570) ANKARA YOLU NDA KÝRALIK ÝÞYERÝ M2 Toplam alanda M2 Kapalý alaný olan Bakýmlý, Fabrika ve Depo olmaya müsait mülk Ankara yolu 5 Km Kaleli Best Oil (Ç.HAK:2557) (Ç.HAK:2568) (Ç.HAK:2545) (Ç.HAK:2490) ELEMANLAR ALINACAKTIR Þeker Fabrikasý nda çalýþtýrýlmak üzere elemanlar ve 2 adet bayan laborant alýnacaktýr. Arslan Nakliyat San. Tic. Ltd. Þti. Ahmet Özdemir Satýlýk Daire Üçtutlar Mah. Varinli Cad. Burak Apt. Kat: 2 de Nasip Ekmek Fýrýnýnýn karþýsý park yönünde 2+1 kombili, mantolamalý daire satýlýktýr. (Ç.HAK:2551) yaný Toyota Plaza karþýsýnda Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar kullanabilen, lise mezunu bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz (Ç.HAK:2565) ELEMAN ARANIYOR Sürücü Kursumuzda görevlendirilmek üzere çay ve temizlik iþlerine bakacak bay eleman alýnacaktýr. Gazi Sürücü Kursu (Ç.HAK:2567) ELEMANLAR ALINACAKTIR Büro iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman alýnacaktýr. Döküm sektöründe yetiþtirilmek üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: 4-6 Tel: Gazi Cad. No: 7 Kat: 2 Tel: Fiyatý: TL pazarlýklý ÞOFÖR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Damperli Kamyon Þoförü ve Damperli Týr Þoförü alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 Türkiye Kupasý 1. tur kuralarý bugün çekiliyor orum Belediyespor un da mücadele edeceði Türki- Kupasý'nýn 1. Tur Kura Çekimi bugün TFF'in Ýs- Çye tinye'de yer alan merkezinde yapýlacak. Dün oynanan Türkiye Kupasý ön eleme turu maçlarýnda tur atlayacak amatör kulüpler ile Spor Toto 3. Lig kulüplerinin tamamýnýn katýlacaðý kura çekimi saat 15:00'te baþlayacak. Kura çekimine TFF Profesyonel Kurul Baþkaný ve Ýcra Kurulu Üyesi Arif Koþar, TASKK Baþkaný ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düþmez ve 3. Lig kulüplerini temsilen Ýstanbul'dan bazý kulüp baþkanlarý da katýlacak. Çorum Belediyespor un da mücadele edeceði Türkiye Kupasý 1, tur maçlarý 10 Eylül çarþamba günü oynanacak. Her yere ilaçlama Ç orum Belediyespor da yaþanan ishal salgýný üzerine yönetim gerek lojman gerekse Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda ilaçlama yaptýrdý. Geçtiðimiz hafta sonunda baþlayan ve futbolular ile teknik heyetin büyük bölümünü etkileyen ishal salgýný üzerine Belediyespor yönetimi tedbirleri almaya devam ediyor. Lojmanda ve soyunma odasýnda hastalanmayan futbolcularýn korunmasý için gerekli önlemleri alan Yönetim ayrýca futbolcularýn kaldýðý lojmanda gerek oda ve diðer bölümlerin yaný sýra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda da ilaçlama yapýldý. Bu ilaçlama ile hem stadýn belli bölümlerine haþere hemde dezen- Bozüyükspor ligde yok Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Bözüyükspor transfer sezonu kapanmasýna raðmen bir tek futbolcuya imza attýramadý. Alt yapýsýda bulunmayan Bozüyükspor un lige katýlmayacaðý öðrenildi. Lig 1. grupta mücadele edecek 3. olan Bozüyükspor lige katýlamýyor. Geçtiðimiz sezon transfer yasaðý nedeniyle oldukça zor günler geçiren ve 2. ligden düþen Bozüyükspor un tatil döneminde yapýlmasý gereken Genel Kurullarýnda yönetimi talip çýkmayýnca kulüp evraklarý Dernekler Masasý na teslim edilmiþti. Kulübün son baþkaný Cengiz Özkan Temmuz ayýnda yapmayý planladýðýmýz olaðan genel kurulumuzun ikinci birleþimi de salt çoðunluk saðlanamadýðý için yapýlamayýnca tuttuðumuz tutanaðý Ýlçe Dernekler Þefliði'ne teslim ettik. Geçen süre zarfýndan kulübe talip olan kiþiler ile yaptýðýmýz görüþmeler de sonuçsuz kaldý. Evraklarýmýz halen dernekler þefliðinde bekliyor dedi. Genel Kurul yapamayan Bozüyükspor transfer yasaðý olmasý nedeniyle transfer döneminde transfer yapamadý. Kulübün alt yapýsýda olmadýðý için alt yapýdan isimlerle lige katýlmasýda mümkün görünmüyor. Bozüyükspor un bu hafta sonu Tire 1922 takýmý ile deplasmanda oynayacaðý maça çýkamayacaðý öðrenildi. Kulüp Baþkaný Cengiz Özkan PERÞEMBE 4 EYLÜL 2014 Ýncedal dan sert uyarýlar Teknik Direktör Yavuz Ýncedal sezonun ilk maçý öncesinde dün futbolculara sert uyarýlarda bulundu. Herkesin kendi iþini yapmasýný isteyen Ýncedal, sezonda hedefe aklýyla oynayan takýmlarýn hedefe ulaþacaðýný belirterek futbolculardan bunu hiç bir zaman akýllarýndan çýkarmamalarýný istedi. eknik Direktör TYavuz Ýncedal dan sezonun ilk maçý öncesinde sert uyarýlar. Ýncedal, dün yapýlan çalýþma öncesinde futbolcularla yaklaþýk yarým saat süren bir toplantý yaptý. Antrenmana gelirken otobüs içinde yaþanan tatsýz bir olayýn ardýndan B ölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Ulukavakspar da ilginç geliþme. Yönetimin oluþmasýnda önemli katkýlarý bulunan Hanefi Özdemir yönetim kurulu kararýyla ihraç edildiði açýklandý. Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç, Yönetim Kurulu olarak Hanefi Özdemir in yönetimden ihraç ettiklerini belirterek yerine yönetim kurulu yedek üyelerinden birisinin alýnacaðýný söyledi. futbolculara sert uyarýlarda bulunan Ýncedal, herkesin iþini yapmasýný istedi. Futbolculara konuþmak yerine iþlerini yapmalarýný isteyen Ýncedal, hedefe oynayan bir takým olarak akýllarýyla oynamalarý gerektiðini belirterek Lig haftasýna girdik ve Hanefi Özdemir e yönetimden ihraç Hanefi Özdemir orum Belediyespor Çsezonun ilk maçýnda pazar günü deplasmanda oynayacaðý Kýzýlcabölükspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Salgýn kontrol altýna alýndý!... orum Belediyespor da hafta baþýndan buyana süren Çishal salgýný kontrol altýna alýndý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda önceki günde beþ futbolcu serum tedavisi görürken dünki çalýþmaya bir isim dýþýnda diðerleri katýldý. Kayseri Þekerspor maçýndan sonra baþlayan ishal salgýnýndan en fazla Kývanç, Eray, Mehmet Akif etkilendi. Bu isimlerle birlikte Ýmam, Çaðlar, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve antrenör Rýfký Erenler serum tedavisi gören isimler olmuþtu. artýk hata yapma þansýmýz bulunmuyor. Futbolda sahada mücadele etmek kazanmak için tek baþýna yetmiyor. Aklýmýzla oynamalýyýz. Akýllý oynayan takýmlar hedefe ulaþacaktýr. Yaklaþýk iki aydýr süren çalýþmalarýmýz sýrasýnda belli kurallarý oturttuk ancak hala yanlýþlar oluyor. Herkes kendi iþini yapacak ve konuþmasý gereken yerde konuþacak. Bizim iþimiz sahada mücadele etmek ve kazanmak. Bunun içinde herkesin gözünün önüne bakmasýný istiyorum. Hata yapan cezasýný çekecektir dedi. Bu uyarý toplantýsýnýn ardýndan ise Kýzýlcabölükspor un oyun anlayýþýný saha içine getirdiði tahta üzerinde gösteren Ýncedal, kendilerinin bu taktik karþýsýnda yapacaklarý oyun anlayýþý konusunda futbolculara mevki mevki uyarýlarda bulundu. Baþkan Zeki Gül önceki gece serum tedavisi gören teknik heyet ve futbolcularý ziyaret etmiþti Önceki gün bu isimlerden Mehmet Akif, Ýmam ve Eray tekrar serum tedavisi gördüler. Diðer isimler ise ilaç tedavisi ve güçlendirme çalýþmalarý devam etti. Masör Ali Köseer salgýný kontrol alýndýðýný dünki antrenmana bir tek Mehmet Akif katýlmayarak çalýþmayý kenardan izledi. Diðer tüm futbolcular çalýþmaya çýktýlar. Köseer, hafta sonuna kadar hastalanan futbolcularýn güçlendirilmesi için gerekli tedavilerininde devam edeceðini belirtti. Kýzýlcabölük taktiði denendi Dün yapýlan taktik çalýþma sýrasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Kýzýlcabölükspor maçýnýn taktiðini uygulamaya çalýþtý. Yarým saatlik toplantýnýn ardýndan ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra topla tektik ve taktik çalýþmasý yaptýran Ýncedal daha sonra savunma ve forvet oyuncularýna kanatlardan atýlan uzun toplarda savunmaya karþýlama forvete ise gol pozisyona girme çalýþmasý yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda her futbolcuya bire bir uyarýlarda bulunan Ýncedal, Belediyespor Nort Point Otel de kalacak orum Belediyes- sezonun ilk Çpor maçý için gideceði Denizli de Nort Point Otel de kalacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün yapacaðý çift kale ile Kýzýlcabölükspor maçýnýn hasýnlýklarýný tamamlayacak. Yarýn öðlen saatlerinden yola çýkacak olan Belediyespor kafilesi gece geç saatlerde otele yerleþecek. Belediyespor Cumartesi günü yapacaðý ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. savunma oyuncularýndan kesinlikle topu yere indirmemeleri isterken forvet oyuncularýna ise birbirlerine yakýn olmalarýný istedi. Yarý sahada yapýlan taktik çalýþma ardýndan tüm sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Tüm çalýþma sýrasýnda futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulunan Ýncedal ýn takýmý sezonun ilk maçýna hazýrlamaya çalýþtýðý gözlendi. Çorum Belediyespor Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþla ile tamamlayacak. Son günlerde yaþanan bazý geliþmeler üzerine Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dün kapalý tribün önündeki bölümde futbolcularla yaklaþýk yarým saat süren bir toplantý yaptý ve sert uyarýlarda bulundu Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik çalýþmada sýk sýk uyarýlarda bulundu

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Özel Ýdare'den kýrsalýn çöp sorununa çözüm

Özel Ýdare'den kýrsalýn çöp sorununa çözüm Baðcý talep etti turizme altyapý yardýmý geldi AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý yaptýðý açýklamada 16 Temmuz 2014 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje

İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje On5yirmi5.com İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje İHH İnsani Yardım Vakfı düzenlediği Yetim Dayanışma Günleri kapsamında hazırladığı 120 proje ile 23 ülkedeki yetimlerin yüzünü güldürecek. Yayın

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı