Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar"

Transkript

1 Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP

2 AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde hazýrlanýp satýþa sunulamaz. Elektronik ortamlarda yayýnlanamaz. Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Ömer Faruk Reca Acýlarýn Ýçinde Baþarýyý Yayýn Yönetmeni : Adem Özbay Editör : Elsün Çalýþkan Kapak Tasarým : Ahmet Altay Grafik : Gökhan Koç Film : Mat Grafik Baský-Cilt : Bilge Matbaacýlýk Genel Yapým : Endülüjans Ýçerik Hizmetleri 1. Baský : Ocak 2005 Ýstanbul Koordinatör : Ýbrahim Özbay ISBN : Yakalayanlar Ömer Faruk RECA AKÝS KÝTAP Osmanlý Sokak Alara Han. No: 27 Kat: 4 Daire: 9 Kazancý Yokuþu Gümüþsuyu/Taksim-Ýstanbul Tel: Fax: Özbay Yayýncýlýk markasýdýr. AKÝS KÝTAP

3 Bu kitabý, hayatým boyunca acýlarýma dua ve gözyaþýyla ortak olan sevgili biricik anneciðim Kudret Haným a ve Arzu ile Ferhat a ithaf ediyorum. Bu kitaba emeði geçen Rafet Mutlu ve Burak Turunç kardeþlerime de muteþekkirim. Ö. FARUK RECA : Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan yazar, ayný üniversitede; Ýktisat alanýnda Ýnsan Gücü Planlamasý üzerine master yapmaktadýr. Yazar uzun yýllar tanýnmýþ iþ adamlarýna ve siyasetçilere danýþmanlýðýn yanýsýra, eðitim ve seminer çalýþmalarýný yürütmüþtür. Çeþitli günlük gazetelerde makaleler yazmýþtýr. Yazar eðitim alanýnda yeni ufuklar açýcý kitap ve seminer programlarý hazýrlamakta, baþarý, liderlik, yönetim gibi ilkelerin toplum hayatýna kazandýrýlmasýna yönelik sosyal projeler geliþtirmektedir. Bu amaçlarýna yönelik Akis Kitap tan çýkan kitaplarý: Akýl Okulu, Akýl Oyunlarý Oku, Düþün, Uygula, Neticelendir (Ortak Yayýn) Hz. Ali nin Liderlik Sýrlarý ve Hitabet Sanatý (Ortak Yayýn) içindekiler HÝPOKRAT...11 GAZÂLÎ...16 ALFRED NOBEL...28 ABRAHAM LÝNCOLN...32 GOETHE...44 STEPHEN HAWKÝNG...66 HAMSUN...72 WALT DÝSNEY...77 NÝGHTÝNGALE...82 CHARLES DÝCKENS...87 MADAM CURÝE...96 HENRY FORD ÞARLO NEWTON SHAKESPEARE JACK LONDON ANTON ÇEHOW JONATHAN SWÝFT THOMAS EDÝSON DOSTOYEVSKÝ GANDHÝ TOLSTOY BUDHA BEETHOVEN CEMÝL MERÝÇ PASTEUR...239

4 SOKRATES WRÝGHT KARDEÞLER KONFÝÇYÜS RENAULT PORSCHE PHÝLÝPS ADÝ DASS SIEMENS BOSCH JACOBS BÝLL GATES GRUNDÝG FERRARÝ DÝZEL BENETTON HÝLTON GALLUP HENKEL HONDA TOYOTA Ýnsanlar düþman olur bazen size, sebebi, unutmayý istedikleri haksýzlýklarýný, suç ve günahlarýný, merhametsizliklerini onlara duyurduðunuz için. Oysa gün aðardýðý vakit bir þeylerin olacaðý muhakkaksa günahlarýn da cezasýz kalmayacaðý ve vicdan hatýrladýkça unutulmayacaðý muhakkaktýr. ÖMER FARUK RECA ACILAR ÝÇÝNDE BAÞARIYI YAKALAYANLAR Bu kitabý yazmamdaki amaç onbinlerce Ömer Faruk tan biri olmamaktýr. Onbinlerce hatta yüzbinlerce Ömer Faruk un içinden sýyrýlýp farklý ve sýradýþý Ömer olmak isteði bana bu kitabý yazdýrdý. Altý milyarýn içindeki farklý insanlardan olmak istemiyorum, Altý milyarýn içindeki farklý insanlardan olmak istiyorum. Eðer öðretmensem 600 bin tane öðretmenden biri olmak istemiyorum, Eðer öðrenciysem 15 milyon öðrenciden biri olmak istemiyorum, Eðer doktorsam 200 bin tane doktordan biri olmak istemiyorum, Eðer mühendissem 250 bin tane mühendisten biri olmak istemiyorum, Eðer iþçiysem 20 milyon iþçiden biri olmak istemiyorum, Eðer insansam dünyadaki 6 milyar insandan biri olmak istemiyorum. Kýsacasý ben farklý olmak istiyorum. Farklýlýðý insanlýða fayda olarak, herkesin bilmediðini bilmek olarak, herkesin algýlayamadýðýný algýlamak olarak görüyorum, Farklýlýðý herkesin dýþýnda biri olarak görüyorum. Ýþte acýlar da böyle... sýkýntýlar, çileler, farklýlýk yaratýr insanda. Çok eski tarihlerden günümüze kadar, insanlýk tarafýndan tanýnan, bilinen þahsiyet vardýr. Bu þahsiyetleri yüzlerce, binlerce yýldýr insanlýða tanýtan güç, onlarýn çektikleri acýlý, çileli, ýzdýraplý hayatlarýndan erdemi ve insanlýðý kavramýþ olmalarýdýr. Ve en büyük ödül ve servet de sonunda onlarýn olmuþtur. Türlü zahmet, zorluk ve sýkýntýyla geçen hayatýný kendisine yüklenmiþ e- ziyet olarak gören kiþi baþarý ve mutluluða kapýsýný kapatmýþ kiþidir. Almasýný bilen için yaþanýlan acýlar, baþtan beri varlýk ve bolluk içerisinde mutlu görülen insandan daha fazla mutlu eder insaný. Acýlar ve sýkýntýlar içerisinde yaþamak zorunda olan fakat kendine dürüst, duygusal ve mana yüklü dünya kuran insan bir müddet sonra tahmin edemeyeceði baþarýnýn sahibi olur. Ýllâ acý mý çekmek gerekir bir þeylerde baþarýlý olmak için? Tabiki hayýr.

5 8... Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar...9 Keþke þýmarýlmadan muhafaza edilebilse de tâ baþtan beri rahat bir yaþam içerisinde de baþarýlý olunabilse. Ama ne yazýk ki anneden babadan aldýklarý yüzlerce milyar liralýk mirasla bugün sýradan, basit yaþayanlarýn sayýsý az deðil. Yaþamýn özünü kâr ve parada görüp, ellerindeki gücü kullanarak insanlýðýn erdemi için hiç bir fikir üretmeyenlerin sayýsý da az deðil. Ben, insanlýða faydalý olma noktasýnda kendimle birlikte baþkalarýnýn da farklý olmasýna vesile olmak istiyorum. Temennim, bu kitap birileri için milâd olur; silkinme, titreyip kendine gelmede baþlangýç teþkil eder. NASIL YAÞADILAR NASIL BAÞARDILAR? Kimi çocuk yaþta yetim kaldý, kimi annesini kaybetti. Hele bazýlarý vardý ki sokaklarda açtý gözlerini. Anne babalarýný hiç bir zaman tanýyamadýlar. Çocuk Esirgeme Kurumlarýnda çile doldurdular. Açlýktan okulda bayýldýðýnda utancýndan üþütmüþüm, hastayým dedi. Onlar erdemli insanlardý. Bir çok insanýn göremediðini onlar görüyorlardý; merhameti, duygusallýðý, yaþamýn sýrrýný görüyorlardý. Ne yaparlarsa ne olacaðýný biliyorlardý. Verirken zevkle veriyorlardý; Bir þeye ihtiyaçlarý olup da almak zorunda kaldýklarýnda büyük bir utanç ve mahcubiyet yaþýyorlardý. Duygusallýklarý içinde kendilerine bir dünya kurdular. Adýna sâde, basit ama namusuyla yaþanan umut dünyasý dediler. Hayata sâde baktýlar, onu yorumlamakla (sýkýntýlar, þikâyetler) zaman kaybetmediler, yargýlamadýlar da (onlar niye böyle, ben niye böyleyim Allahýmý), sadece hissettiklerini içtenlikle söylediler ve öyle yaþadýlar. Ve dediler ki. Yýl 1800, yýl Ýnsanlýk bu filmi hep yaþadý, hep yaþayacak. Hayatýmý kazanmak istemiyorum, yaþamak istiyorum, deyip ihtirasý terk ederek sâde hayat içinde faydalý olmaya çalýþtýlar. Dostlarýmýz olacakken tanýyamadýðýmýz ne iyi insanlar geldi geçti ömür kervanýndan. Yokluklar içerisinde onlar hep kendi geniþ dünyalarýnda mutlu olmaya çalýþtýlar. Aþký þehvette deðil hislerde aradýlar, sevgiyi malda mülkte deðil manada aradýlar, Parayý kazandýlar ama zengin olmadýlar, hayýr yolunda harcadýlar; güldüler ama yürekten, aðladýlar ama içten. Çalýþtýlar, baþardýlar. Yüzlerce yýl geçmesine raðmen bugün hâlâ onlarý övgü ile anabiliyoruz. Onlar çok acý, ýzdýrap çekti. Þu an sizin yaþadýklarýnýzý, sizin hissettiklerinizi onlar da yaþayýp hissettiler. Para herþeyi yapar deyip para için herþeyi yapmadýlar. Yüzlerce milyarý bir anda hayýr kurumuna baðýþladýklarý da oldu. Yaþamýn en güzel müziði insanýn kendini dinlemesidir, deyip yaþamý anlamak için tatlý derin düþüncelere daldýlar. Amerika Cumhurbaþkanlarýndan Andrew Johnson yaþamý acý ve zorluklar içinde geçmiþ, kenar semtte oturan sýradan bir terziydi. Bir toplantýda kendisi hakkýnda fakirlikten geldiði için aþaðýlayýcý ve alaycý dedikodularý yanýtlarken þunlarý söylemiþti: Önemli olan acý ve sýkýntýlarýn içerisinden çýkýp baþarmak.evet kenar semtte oturan terziydim. Ama dürüst ve iþini iyi yapan terziydim. Bir çok baþarýlý olmuþ insan baþarýný zekâsýna ve dehâsýna baðlanýyor. A- ma oysa baþarýlarýn, ýsrarlý çalýþma ve dürüst düþünmenin ürünü olduðu þu an uzmanlarca söylenmektedir. Ünlü astronomi ve matematik bilgini Langrance, içinde bulunduðu yoksulluktan çok acý çekmiþ. Ama bu sýkýntýlar o- na inat aþýlamýþ. Çok çalýþmýþ ve matematikten hem þöhret hem para kazanmýþ. Sonradan kazandýðý þöhret ve serveti bir dönem yaþadýðý yoksulluðuna baðlayarak hep þöyle dermiþ, Eðer baþtan beri zengin olsaydým þöhretli bir matematik bilgini olamazdým. Baþtaki zenginliðim beni uyuþtururdu. Oysa þimdi hem zenginim hem de tanýnan biri olarak insanlýða faydalýyým. Yenilgi ve yoksulluklar ünlü müzisyen Handel i yýldýrmamýþ, aksine çile ve a- cýlý yaþam onun diþlerini gýcýrdatmýþ ve enerjisini artýrmýþ. Evinin kirasýný ödeyemez duruma geldiðinde bile yapýþtýðý müzikten ayrýlmamýþ. Geceli gündüzlü çalýþmasýnýn karþýlýðý, bugün tek bir bestesinin onbinlerce dolara satýlmasýdýr. ZORLUKTA BÝR ANLAM GÝZLÝDÝR Hülâsa, benim bu kitapta vermeye çalýþtýðým þey: hangi ülkeden, hangi milletten, hangi dilden olursa olsun bu dünyaya iyi insanlar geldi, iyi iþler yapmaya çabaladýlar, sanki âdeta ilâhi bir yerden mesaj almýþcasýna insanlarý uyarmaya çalýþtýlar; güzeli anlattýlar, engellendiler ama sabrettiler, acý ve ýzdýraplar çektiler. Kendi insanýnýn zulmlerini yanlýþ görüp ses çýkardýlar, karþý çýktýlar, yazýlarýnda, eserlerinde insanlýðýn selâmeti için uðraþtýlar. Ben bir yahudiyi, düþen müslümaný kaldýrýrken gördüm; bir hýristiyanýn, müslüman topluluklar için kendini tankýn önüne atarak parçalandýðýný gördüm. Bir ülke insanýnýn bir baþka ülke insanýna nasýl merhametle elini uzattýðýný gördüm, Ben Çanakkale Savaþý nda, yaralý bir ingiliz askerinin cebinden çýkan eþi ve yavrusunun resmini görüp gözyaþlarý içerisinde o ingiliz askerini kurþunlarýn altýndan çekip alarak yarasýný saran þerefli cesur mehmetçiði gördüm. Defalarca gittim Çanakkale anýtýna. Zavallý gençlerin birkaç yeryüzü bozguncusunun kurbaný olduðunu gördüm, Çanakkale de ölen yabancý genç delikanlýlar için atalarýmýn Bunlar da bizim evlâtlarýmýz, siz merak etmeyin, en iyi þekilde anýtlarý muhafaza edilecektir. dediðini gördüm.

6 10... Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar...11 Ben Çanakkale de ölümü gördüm; barýþýn, insanlýðýn, merhametin, gözyaþlarýnýn ne kadar önemli olduðunu gördüm. Japonlarýn Sizin Çanakkaleniz var, nasýl olur da kalkýnamazsýnýz! sözlerini hatýrladým. Acýlarýn (Nagazaki, Hiroþima gibi), insaný baþarýya götüren gerçekte aydýnlýk yol olduðunu dünyanýn teknoloji efendisi Japonlardan öðrendim. Kim olursa olsun, bir insanýn namuslu güzel hayatý beni ilgilendirir, ondan örnek alýrým. Büyük fikir adamý Cemil Meriç, Biz Batý yý hiç tanýmadýk, onlarýn derin ruh hâllerini, erdemliliðe bakýþlarýný, bir çok þeyi aþtýklarýný hiç farkedemedik. Biz ancak Cevdet Paþa nýn torununu Katolik rahibesi, Tevfik Fikret in oðlunu da Protestan papazý yaptýk. Bize Batý yý yanlýþ tanýtan delâlet ordusunun üçüncü gönüllüsü Sadrazam Sait Paþa nýn oðlu Ali Namýk ve Baha Tevfik gibilerinin iþiydi bu. Batýnýn ruh derinliðini ve gözyaþýný almak yerine çocuklarýmýzý metaryalist ve inançsýz yaptýlar. diyor ve devamla þu çarpýsý sözleri haykýrýyor: Bütün bunlar olurken zirvelerin hiçbirini tanýmýyorduk; Avrupa yý Avrupa yapan düþünce fatihleriyle temasýmýz yasaktý. Haþet kitabevinden Ýbaretti Avrupamýz, bir kartpostal Avrupasý. Ýþte benim yapmaya çalýþtýðým da bu: Avrupa nýn ruh-vicdan derinliði ve gözyaþý... Bu adamlar ne yaptýlar da, nasýl yaptýlar da bu seviyeye geldiler, Biz ne yaptýk ta nasýl yaptýk ta bu seviyeye indik? Bunu ortaya koymak; yani Avrupa nýn ve Batý nýn düþünce fatihlerini tanýmaya çalýþmak. *** Týbbý Sanat Kabul Eden Adam HÝPOKRAT Nasýl Baþardý? Þifa verici Yüce Yaratýcý Allah a andolsun ki, bütün kötülük ve a- daletsizliklerden kaçýnacaðým. Hiç bir insaný istismar etmeyeceðim. Ýhtiyacý olana ücretsiz yardýmlarýmý esirgemeyeceðim. Eðer yeminimi tutmazsam hayat bana haram olsun. Mýsýr ýn týp alanýnda haklý bir þöhreti vardýr. Cesetlerin mumyalanýp çok uzun bir zaman bozulmadan saklanmasý Mýsýrlý týpçýlarýn maharetidir. Bundan dolayýdýr ki Yunanlý Meþhur týpçý Hipokrat, Mýsýrlý hekim imhotay ý örnek almýþtýr. Ama Hipokrat ýn da ortaya çýkýp, inkâr edilemez insancýl baþarýlarý, onu týbbýn haklý olarak kralý yapmýþtýr. Hatta týbbýn baþlangýcý bile neredeyse Hipokrat la birlikte anýlýr olmuþtur. Hipokrat, M.Ö 460 yýlýnda bugün Yunanistan a baðlý bize göre Ýstanköy, onlara göre Kos Adaso ismiyle anýlan yerde doðmuþtur. Babasý Heraklides de bir hekimdir. Hipokrat, hayatý boyunca bütün çalýþmalarýný gözleme dayandýrmýþtýr. O, Týbba sanat diyen adamdýr. Sanatçý nasýl müþfik, merhametli, iyi kalpli ve ince ruhluysa, bir doktorun da böyle olmasý gerektiðini söylemiþtir. Doktorlarýn babasý diye anýlan Hipokrat, mesleðine kendini adamýþ, tarihte bilinen ilk týp okulunu açmýþ bir hekimdir. O zamana kadar týp ilmi bir çok yönüyle üstün körü ve karadüzen sürdürülürken Hipokrat bu gidiþi durdurup, týbbý bilimselleþtirmiþtir. Örneðin bir çok duygunun merkezinin, o zamana kadar bilinen yönüyle kâlp deðil de beyin olduðunu ispat etmiþtir. Zatürre ve sara hastalýðýnýn belirtilerini ilk tespit eden hekimdir. Kitap haline getirilmiþ bir çok çalýþmasý olmuþtur. Hekimlikte sadece bilginin yeterli olmayacaðýný, bu mesleði seçmiþ o- lan kiþide insancýllýðýn da çok gerekli olduðunu söylemiþtir. Hipokrat

7 12... Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar...13 þöyle demiþtir: Ýnsan sadece bedenden bir varlýk deðildir, ruhu da vardýr. Ruh ne kadar saðlam ve mutlu olursa beden de o oranda saðlam ve saðlýklý olur. Bedendeki bir çok rahatsýzlýklar ruhtaki mutsuzluktan kaynaklanýr. Bedenin iyileþtirilmesi için önce ruhun sakinleþtirilmesi gerekir. Ýyi bir doktor hastasýný neþelendiren ve ona yaþama mutluluðuyla yaþama ümidi verendir. Týbbýn baþtacý olan bu adam, geçmiþte yaþamýþ diðer bazý iyi insanlar gibi yüce yaratýcýnýn varlýðýna inanmýþ, vicdanýný onun gücü ve enerjisiyle doldurmuþ örnek bir þahsiyettir. Bilge bir kiþiliðe de sahip olan Hipokrat, insanlarýn iþ ve güçlerinde, kiþisel geliþimlerinde daha bir dikkatli olmalarý gerektiðini vurgulayarak þunlarý söylemiþtir: Hayat kýsa, sanat uzundur. Fýrsat hemen kaçar. Tecrübe aldatýcý, karar vermek zordur. Özellikle salgýn hastalýklar konusunda geliþtirdiði tedavi yöntemleriyle halkýn büyük sempatisini kazanmýþ olan doktorlarýn babasý Hipokrat, felsefeyle de ilgilendi ama felsefenin iplerini elinden kaçýrmadý, kendisini kontrol altýnda tutmayý baþardý. Onun zamanýnda beyin hakkýnda açýk bilgiler yoktu. Hipokrat hem gözleme dayalý buluþlar gerçekleþtirdi hem de beyinle ilgili yanlýþ kanaatleri bir kenara attý. Korku, endiþe, tedirginlik, gülme aðlama, gibi duygularýn beyinle ilgili olduðunu söyleyip þu açýklamalarda bulunmuþtur: Beyindeki bir takým hastalýklar sonucu insanlar delirebilmektedir; korkabilmekte ve hayal görmektedir. Beynin saðlamlýðý ruhun mutluluðuna baðlýdýr. Bedeni tedavi eden her doktor, hastasýnýn ruhuna da hitap etmesini bilmeli. Bazý ruhsal rahatsýzlýklar onun tanýmlamalarýdýr. Örneðin, melankoli, mani, paranoya gibi ruhsal hastalýklarýn olabileceðini söyleyip bunu böyle adlandýrmýþtýr. (1) Ruh ve bedenin birlikte etkileþim halinde olduðunu ifade etmiþ olan Hipokrat, dine ve din adamlarýna önem veren þahsiyetti. Onun meþhur Hipokrat Yemini diye anýlan Doktorlara tavsiyesi Þifa verici Allah a ondolsun ki... (2) diye baþlar. Hipokrat denilince akla dürüstlük, doðruluk, meslek sevgisi, inanç ve bir de Yemin gelmektedir. Hipokrat ýn, meslektaþlarýna söylemiþ olduðu bazý tavsiyeler þunlardýr: Hastanýza karþý merhametli olmanýzý, kendinizi onun yerine koymanýzý tavsiye edirim. Onlardan elde ettiðin kazançlarý ve þimdiki içinde bulunduðun mutlu geçim imkanlarýný da düþünerek bazý zamanlar karþýlýksýz hizmet de götür. Maddi sýkýntý içinde bulunup senden yardým isteyen kiþiye seve seve yardým et. Ýnsan sevgisinin bulunduðu yerde sanat aþký da bulunur. Durumlarýnýn öldürücü olduðunun farkýnda olan bazý hastalar, hekimlerin þefkat ve güleryüzlerinden dolayý iyileþmiþlerdir. Durumlarý çok çok iyi olan bazý insanlar da sýrf sevgisizlik yüzünden aniden yataða düþmüþlerdir. Hastayý iyileþtirmek ve þifaya kavuþmasýný saðlamak için gözlem altýnda bulundurmak isabetlidir. Ayrýca bir hekimin neyin uygun olduðunu belirleyebilmesi i- çin kendisine de dikkat etmesi gerekir. (3) Hipokratýn dünya görüþünde kutsallýk geniþ yer tutar. Ýnsanýn, attýðý her adýmda Tanrýya þükretmesi gerektiðini söylemiþtir. Din, ýrk ve cinsiyet ayrýmý yapmadan her insanýn Tanrýnýn kulu olduðunu ifade etmiþtir. Bundan dolayýdýr ki, Ýnsana saygý duymak ve zarar vermemek ilkesiyle hareket etmiþtir. Buna ve týp yeminine uymayýp, parayý ön plana çýkaran meslektaþlarýna ikiyüzlülük sýfatýný yakýþtýrmýþtýr. Ýnsanlýða saðlýkla ilgili nasihatlarýnda sözüne hep, Ýnsanlýða hükmetmiþ nice krallar... diye baþlarmýþ. Ve sonra öncelikle ruh temizliðinin gerekliliðini anlatýrmýþ: Oðlunun sesi evinin içini çýnlatmamasý için ona yüksek ahlâký ve yüksek edebi, merhamet ve þefkatle birlikte ver. Ýnsanýn, en çok hoþa gidecek þeyde en çok dikkat etmesi gerektiðini dile getiren Hipokrat þunlarý söylemiþtir: Asýl olan þudur ki, insanoðlu kendisini cezbedene daha yakýndýr. Oysa en çok cezbedici þeyde en çok zarar olabilir. Ancak, en çok hoþa giden þeylere yaklaþýrken, o þey, eðer meþru olarak hakedilmiþse zarar deðil, yarar saðlar. Ama insanlarýn en çok düþtüðü tuzak, kendine ait olmayaný çok daha çekici bulmasýdýr (4) Adam öldürenlerin bile, konuþturulduðu vakit kendilerince haklý gerekçeleri dile getirdiklerini söyleyen Hipokrat, bu tür bir suçun cezasýndan çok, iþlenmeden önce, bir hastalýk gibi önceden teþhisin konulup, tedavi edilmesi gerektiðini söyler. Komþunu kendin gibi sev, ilkesinden yola çýkarak, toplumda yardýmlaþma ve dayanýþmanýn her þeyi kolaylaþtýracaðýný söyler: Yardýmlaþma ve dayanýþmanýn olmadýðý yerde cana kýymalar, hýrsýzlýklar, kötülükler, ruhi hastalýklar olur demiþtir.

8 14... Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar...15 Hipokrat, bedenin dýþýnda psikiyatri diye bir týp kategorisinin ruha bakabileceðini ilk ortaya atanlardandýr. Onun, önce sözel olarak insan davranýþlarýný inceleme konusu bugün psikoloji olarak bilinmektedir. Daha sonra, Ýhtiraslardan doðabilecek, düþünce deriliðindeki saplantýlar, diye paranoya, þizofren, melankolik hastalýklarýný târif etmiþ olan Hipokrat, bu hastalýklarýn da çeþitli tedirginlik ve korkulara sebep olduðunu vurgulamýþtýr. O halde Hipokratýn incelemesine göre bütün korkularýn altýnda yatan sebep, insanoðlunun kendi eliyle yarattýðý hýrslarýdýr. Hayat kýsa, sanat uzundur. Fýrsat hemen kaçar. Tecrübe aldatýcý, karar vermek zordur. diyen Hipokrat aslýnda insanlarý düþünceye dâvet etmiþtir, ama maddi hýrs ve ihtiraslardan kurtulmuþ düþünceye... Bir hastalýða karþý en iyi tedavi yöntemini kýsa ve öz olarak þöyle açýklamýþtýr: O hastalýða yakalanmamanýn yollarýný öðrenmektir. Dünyada en büyük hastalýðýn, Trigoto ego Obligo hastalýðý olduðunu vurgulamýþ olan Hipokrat, belki yine bir ruhsal rahatsýzlýðý açýklamak istemiþtir. Sana yardým ediyorum, o halde bana borçlusun. yaklaþýmýný hastalýk olarak nitelemiþ olan bu bilge týpçý, Senden yardým isteyeni asla geri çevirme, ona elinden geldiði kadar karþýlýksýz her türlü yardýmý yap. diyerek çevresine sözlü terapide bulunmuþtur. Primum nil nocere! Önce zarar verme! demiþ olan týbbýn babasý Hipokrat, sadece hekimlere deðil, tüm insanlara seslenmiþtir. Hipokrat Yemini, aslýnda sadece týpçýlar için bir sesleniþ deðil, tüm meslekler için iþ ahlâkýný gerektiren ferman gibi yemindir. Âdeta emir gibi algýlanmasý gereken bu yeminin altýnda baþarý da gizlidir. Bunu uygulayacak olan meslek sahibi çevresinde itibar edilen insan olur ve iþ patlamasý yaþar. Hipokrat Yemini ahlâkýn, merhametin, yardýmýn, þefkatin ince ince altýný çizmiþtir. Hipokrat Yemini þöyle der: Þifa verici Allah a andolsun ki, elimden geldiði ve aklýmýn erdiði kadar bu yeminimi bütünüyle yerine getireceðim. Týp hocamý anam, babam kadar aziz tutacaðým. Elimde avucumdakini onunla paylaþacaðým. Eðer bir ihtiyacý olursa yardýma koþacaðým. Oðullarýma kendi kardeþlerim gözüyle bakacaðým. Eðer isterlerse bu sanatý ücretsiz ve kendilerinden hiçbir karþýlýk beklemeden öðreteceðim. Öncelikle kendi oðullarýma, sonra hocamýn çocuklarýna, nihâyet týp kanunlarý uyarýnca yazýlý anlaþma ve yeminle beni hocalýða seçen öðrencilerime mesleðimi öðreteceðim. Aklýmýn erdiði kadar bu sanatýn kaidelerini sözlü ve hasta baþýnda derslerle öðreteceðim, onlara çok iyi pratik vereceðim. Gücümün yettiði, aklýmýn erdiði kadar tedavi ve perhizlerini onlarýn menfaatlerine uygun olarak idare edeceðim. Bütün fedakarlýklarda bulunup, bütün fenalýk ve adaletsizliklerden kaçýnacaðým. Ne isteyenlere (ötenazi) ne de kendiliðimden kimseye zehir vermeyeceðim gibi, kadýnlara da çocuk düþürmek için vasýtalar temin etmeyeceðim. Girdiðim her eve ancak o evdeki hastalarýn faydasýný temin için gireceðim. Fenâ ve ahlâk bozan hareketlerde bulunmayacaðým. Kadýn veya erkek, hür veya esir, hastalarý hiç bir þekilde istismar etmeyeceðim. Gerek sanatýmýn icrasý, gerek sanat icrasý dýþýnda, görüp iþittiklerimden açýklanmasýna lüzum olmayanlarý sýr olarak saklamayý ödev bilip, edeb ve hayayý muhafâza edeceðim. Eðer bu yemini ve taahhüdü bozmadan yerine getirirsem, hayattan ve sanatýmdan alacaðým zevk ve insanlar arasýnda göreceðim saygý ve riayet bana helal olsun! Eðer bu yemini tutmazsam ve yalan yere yemin etmiþsem, hayat ve sanattan alacaðým zevk bana haram olsun! Ýnsanlar arasýnda þeref ve itibara eriþmeyeyim. (5) 1) Ý.Ü. Týp Fak. Yayýnlarý. Hipokrat Çapa Küt. 2) Ý.Ü. Týp Fak. Yayýnlarý. Hipokrat. Çapa. Küt 3) Týbbýn babasý Radyo Kültür (1961) 4) Türk ve Dünya Meþhurlarý. Ayda bir ) Hipokrat Yemini. Hipokrat. Ý.Ü.Yay. Ý.Ü.Dökümantasyon merkezi.

9 16... Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar...17 Ýç terbiyesine önem vermiþ olan GAZÂLÎ Nasýl Baþardý? Ey benim Rabbim, Malikim! Emrin baþým gözüm üzere olsun. (Ýmam Gazâlî) Kendi kendime 3 þey için yemin verdim: 1) Padiþahlarýn huzuruna gitmeyeceðim, 2) Padiþahlarýn bana vermek isteyecekleri hediyeleri kabul etmeyeceðim, 3) Hiç kimse ile münakaþa etmeyeceðim. Ýlminle ve soyunla baþkalarýna üstünlük taslama. Benim ilmim yüksek, niye bana inanmýyorsun? gibi sözler ahmaklara yakýþýr. Bu sözler, nefsini hatasýz sanan cahillere ait olmalýdýr. Ýnsan, birinde kötü bir hâl görüp de ondan uzaklaþýrsa, o kötüden i- yilik dersi almýþ olur. Terbiyesiz sayesinde terbiyelenmiþ olur. Ýnsan, ders alacak bir yapýda ve düþüncede olursa, bazen terbiyesizlikler de ona eðiticilik yapmýþ olur. Aslým nedir? Nasýl Yaratýldým? Nereye ve ne yapmaya geldim? Nereye gideceðim? Ýyiliðime neler, kimler, nasýl yardým eder? Kötülüðüm nedendir? Neye sebep olur? Ýçimde þeytanlýk, hayvanlýk, yýrtýcýlýk mý var, yoksa melek hasletleri mi? Bunlardan hangisine hizmet ediyorum? ÝMAM GAZÂLÎ, dünyanýn sayýlý bilgelerinden, âlimlerinden ve erdemli insanlarýndan biridir. Onun nefsiyle yaptýðý mücadele, onu en yüksek yerlere getirmiþtir. Ýnsanýn ancak ve ancak kendini terbiye etmesiyle yükselebileceðine inanmýþtýr. Ýmam Muhammed Gazâlî, 1058 yýlýnda Ýran ýn Horasan þehrine baðlý Tûs kasabasýnýn Gazale köyünde doðmuþtur. Ailesi fakirdi ama mânevi yönden zengindi. Babasý Muhammed ilim görmek istemiþ ama yoksulluðundan bunu yapamamýþtý. Yün eðirerek geçimini saðlýyordu. Çocuklarýný okutmayý çok istiyordu. Fakat ömrü yetmemiþti. Muhammed Gazali ve kardeþi Ahmet, Ýyi kalpli zavallý babalarýný küçük yaþta kaybetmiþlerdi. Ýyi kâlpli zavallý babalarý öleceðini anladýðýnda iki evlâdýný ve biriktirdiði az bir dünyalýðý bir müslümana emanet ederek, Ne olur, çocuklarýmýn kötüye bulaþmayýp ilim tahsil etmelerinde onlara göz kulak ol, unu yapar mýsýn?.. demiþti. Emâneti yüklenen bu müslüman, gerçekten gücü yettiði kadar çýrpýndý, sözünü tuttu. Ama artýk onun da dayanacak gücü kalmamýþtý; o da çok yoksul bir insandý. Kendisine, çocuklar adýna verilen dünyalýk çoktan bitmiþ, adam kendini zor geçindirir durama düþmüþtü. Bu durumda çocuklarýn ücretsiz bir medreseye girmelerini istedi. Çocuklar, yiyecek ekmekleri, kalacak yerleri olmadýðý için medreseye girmiþlerdi. Ýmam Gazâlî, bu hallerini daha sonralarý þöyle a- çýklamýþtýr: Medreseye giriþimiz sýrf Allah rýzasý için olmadýðý, kalacak yer ve yemek için olduðu halde Cenab-ý Allah kerem ile bize rahmet ve merhamet ihsân etti. Ýmam Gazâlî nin medresede eðitim gördüðü dönem Büyük Selçuklu dönemidir; hükümdar, Alp Arslan; vezir ise ünlü Siyasetnâme yi yazan adaletli Nizamü l-mülk tür. Nizamül-Mülk, ülkenin her tarafýný ilim yuvalarýyla, medreselerle donatýp yoksul çocuklarýn burada ücretsiz barýnmalarýný ve eðitim görmelerini saðlamýþtýr. Gazâlî nin ilk istifâde ettiði âlim Radegani dir. Ýkincisi ise Tûs tan ayrýlýp, gittiði ilim merkezi Curcane de karþýlaþtýðý Ýmam Ýsmailî dir. Ýmam Muhammed Gazali, ilim için bir þehirden bir þehire yolculuk yaparken bir olay yaþamýþtýr. Kendisinin de arasýnda bulunduðu kervan haramiler tarafýndan baskýna uðramýþtýr. Daha o zaman genç yaþta olan Gazâlî nin tüm ders notlarý haramilerin yanýnda gittiðinde, o da koþturarak onlardan notlarýný istemiþ. Haramiler de dönüp, Ölmek istemiyorsan geri dön diye tehditler savurmuþ. Fakat o kulak asmayýp reisleriyle konuþmak istediðini söylemiþ. Reis bu delikanlýyý merak etmiþ. Bundan sonrasýný Ýmam Gazâlî den dinleyelim: Reis bana ne istediðimi sordu. Ben de Allah aþkýna çok rica ediyorum, eþyalarýmýn arasýnda ders notlarým ve kitaplarým var. Onlar sizin hiçbir i- þinize yaramaz. Söyleyin de onlarý bana versinler dedim. O da bana sordu. O istediklerinin bu kadar önemli olan tarafý nedir? Bende dedim ki: Onlar bazý kitap ve defterlerdir ki onlardaki ilmi elde etmek için yurdumdan ayrýlýp Cürcan a gittim. Nice emekler verip nice göz nuru döktüm, nice dirsekler çürüttüm. Bu cevabýn karþýsýnda reis kahkaha ile

10 18... Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar...19 güldü ve bana þöyle dedi: Sen nasýl olur da ilim tahsil ettiðini iddia edebilirsin? Baksana defterlerin, notlarýn elinden alýnýnca ilimsiz, irfansýz kalýyorsun? Sonra adamlarýna eþyalarýmý bana vermeleri için emir verdi. Haraminin söylediði sözü çok düþündüm. Adam haklýydý. Cenab-ý Zülcelal onu, beni irþad etmesi için konuþturmuþtu. Tûs a döndüðümde üç yýl büyük bir çalýþmaya giriþtim. Defterlerimdeki notlarý hafýzâma nakþettim. Onlarý öylesine öðrendim ki artýk defterlerim, notlarým hep alýnsa bile ilimsiz kalmayacaktým. Harami bana iyi bir ders vermiþti. (Vasiyetnâme Ý.Gazali) (1) Ýmam Gazâlî, devrin en meþhur alimi imamül Harameyn Cüveyni den de ders almýþtýr. Ýmam Cüveyni, Medine ve Mekke de dersler vermiþ, i- mamlýk yapmýþ, ünü ve þöhreti tüm islam âlemine yayýlmýþ, en son da Nizamül-Mülk ün kurduðu meþhur Nizamiye Medresesinin baþýna getirilmiþ bir zattý. Ýmam Gazâlî yi çok sevmiþti. Hatta onu överek þöyle demiþtir: Gazâlî, boðucu deniz, yýrtýcý aslan, yakýcý ateþtir. Gazâlî, sevgili hocasý vefât edinceye kadar onun yanýnda kalmýþ, ona büyük hürmet göstermiþtir. Gazâlî, hocasý Ýmamül Haremeyn in ölümünden sonra Nizamül- Mülk ün yanýna gitti. Bu arada yaþý 30 a gelmiþti. Nizamül-Mülk, Gazâlî yi çok iyi karþýlayarak ona hürmette kusur etmedi ve ilmî tartýþmalara soktu. Ýyi niyetli, içten ve samimi ilmiyle herkese gâlip gelmiþti. Gazâlî, Nizamiye medresesinde 4 yýl görev yapmýþtý. Ünü her yere yayýlmýþ, devletin en üst kademelerinde çalýþmýþtý. Bu arada kardeþi Ahmet Gazâlî, hâl ve gidiþatýný beðenmediði aðabeyine bir ilim meclisinde þu çarpýcý sözleri söylemiþtir: Baþkalarýný doðru yola çaðýrýyor, ama kendin doðru yola gelmiyorsun; baþkalarýna vaaz dinletiyorsun, ama kendi nefsine nasihat vermiyorsun; ey yumuþamayan katý taþ! Sen daha ne zamana kadar demiri bileyeceksin de kendin keskin olmayacaksýn. (Vasiyetnâme Ý.Gazâlî ) (2) Ýmam Gazâlî, bu sözler karþýsýnda çarpýldý, irkildi. O yüce insan, o yüce kâlp hiç sesini çýkarmadý; o günden sonra ruhunda sarsýntýlar yaþadý ve mevkiyi, þöhreti, malý, mülkü yeniden sorgulamaya baþladý. Bütün bunlar birden gözünde küçülmeye baþlamýþtý. Ruhunda bir hüzün, bir çocuksu burukluk yaþadý. Artýk konuþamýyordu bile, ders veremiyor, vaaza çýkamýyordu. Karar verdi: Baðdat ý terk edecekti. Öyle de yapmýþtý; herþeyini; þöhretini, makamýný, kendisine gösterilen saygý ve hürmeti, bol nimeti in kasýmýnda 37 yaþýndayken Baðdat ý terketti. Çok tuhaftýr, Konfüçyüs de makamýný, çevresindeki þöhretini, rahatlýðýný geride býrakýp týpký Ýmam Gazâlî gibi yollara düþmüþtü. Gazâlî, Baðdat ý terkedip Þam a geldiðinde parlak elbiselerini çýkarýp, yoksul kýyafetler giymiþti. Ýlginçtir, çünkü Budha da kendisini ve insanlýðý irþad edip, doðruluðu, hakikati, adaleti, yüce yaratýcýnýn tekliðini ve birliðini anlatmak istediðinde yollara düþmüþ, az yemiþ, az uyumuþ, üzerindeki yeni, parlak elbiseleri çýkartarak, sýradan, bayaðý sarý elbise giymiþti. Ýmam Gazâlî, kendisini yetiþtirirken Cüneydi Baðdadi nin, Bayezid-i Bestami nin, El-Mekki nin ve Ýmam Þibli nin eserlerini okumuþtur. Ý- mam, Gazali, bir þeylerin baþarýlabilmesi için kiþinin önce kendisinden baþlamasý gerektiðini vurgulamýþtý. Kendisini baþarý ve huzura götürecek olan yolda karar vermekte zorlandýðýný, bir adým atýp sonra geri çektiðini ifade etmiþtir. Bu temiz yürekli zat, ruhunda yaþadýðý deðiþim ve geliþim sürecini þöyle anlatmýþtýr: Ahiret ve dünya saadeti için tek yolun merhamete, terbiyeye, iyiliðe, takvaya sarýlmak olduðunu iyice anlamýþtým. Bunun temelinde de nefsin kontrolünü elimde tutarak gurur evi, kibir evi olan dünyaya kontrolsuz bir baðlýlýktan, anlamsýz bir ihtirastan uzaklaþýp, ebedilik evi olan ahirete yönelip baðlanmak ve bütün gayretimle Allah a yönelmekte gördüm. Bu düþünceler içinde bir gün Baðdat ý terketmeye kara veriyor, ertesi gün vazgeçiyordum. Bir adým atýyor, sonra geri çekiliyordum. Dünya arzularý zincirleriyle beni makam ve mevkiye baðlýyordu. Þuna inancým tamdýr ki bu bir omuz yüküydü, mutsuzluða gidin bir yoldu. Ýnsanýn hoþuna giden, nefsini çeken bir çok þeyin sonu aslýnda, huzursuzlukla, mutsuzlukla bitecek bir durumdur. Ömrümden çok az bir zaman kalmýþtý. Þimdiye kadar elde ettiðim yalan ve riyadýr. Bunun için içimdeki çoþku ve terk arzusu þiddetleniyordu. Sonra þeytan geliyor þöyle vesvese veriyordu: Bu, geçici bir hâldir. Bu duygusallýða uymaktan kendini sakýn. Çünkü duygular çabuk gelir geçer. Onlara uyar ve bu mevkiyi terkedersen, bu duygular geçince oraya dönüþ pek zor olur. Bu halim 6 ay devam etti. Bir karara varamadým. Son ayda irâdem elimden gitti. Bana kaçýnamadýðým bir hâl peydah oldu. Hak taala dilimi baðladý. Ders veremez hale geldim. Talebelerim geliyor, onlarýn hatýrý için bir þeyler söylemek istiyor ama beceremiyordum. Dilimdeki bu tutukluk kalbimde bir hüzün ve keder doðurdu.

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý 7 Bu S Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi Dr. Hür Mahmut YÜCER Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı