Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü. Düzenlenme Tarihi: Haziran 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü. Düzenlenme Tarihi: Haziran 2014"

Transkript

1 Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Belge No: Harici Belge No: URS-EIA-MAN Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Düzenlenme Tarihi: Haziran 2014

2

3 Ekler Ek A Ek B Ek C Ek D Ek E Ek F ÇED Sürecindeki Halkın Katılımının, Türkiye Cumhuriyeti ndeki Yasal Çerçevesi Belirlenen Paydaşların Listesi Tamamlanan Paydaş Katılım Faaliyetleri Görüş ve Geri Bildirimlerin Özeti Kamu Duyurularının Kopyaları Örnek Görüş Formu

4

5 Ek A: ÇED Sürecinde Halkın Katılımı Aşamasının, Türkiye Cumhuriyeti ndeki Yasal Çerçevesi

6

7 1. ÇED Sürecinin Özeti Türkiye de, ÇED raporunun hazırlanması ve paydaşlarla ilgili katılımları yürütmek için gereklikler aşağıdaki mevzuat dahilinde tanımlanmıştır: 2006 yılında 5491 Sayılı Kanunla değiştirilen Çevre Kanunu nun (1983, No. 2872) 10. Maddesi; ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu na (1983, No. 2872) dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yayımlanan ÇED Yönetmeliği (03 Ekim 2013 tarih, No) (Ancak Proje nin tabi olduğu yönetmelik Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı nca yayımlanan mülga ÇED Yönetmeliği dir (2008, RG 26939)). Bu mülga Yönetmelik uyarınca, önerilen projeler Ek 1 ya da Ek 2 deki projeler olarak sınıflandırılacakları bir seçme-eleme sürecine tabi tutulurlar. Ek 1, ulusal öneme sahip veya potansiyel çevre etkilerinin önemli olduğu değerlendirilen büyük ölçekli projeleri kapsar. Ek 1 kapsamındaki Projeler Bakanlık düzeyinde değerlendirilmektedir. Ek 2, ÇED gerektiren veya gerektirmeyebilecek olan daha küçük ölçekli projeleri kapsar. Bu Projeler İl Müdürlüğü düzeyinde değerlendirilir. Projeler ÇED Yönetmeliği Ek 1 e uygun olarak değerlendirilmektedir. Ek 1 (mülga) uyarınca Proje için değerlendirme süreci aşağıdaki adımları kapsar: ÇED Başvuru Dosyasının (ÇEDBD), uygun formatta ÇŞB ne sunulması. Bu başvuru dosyası Proje nin olası etkileri ve başlıca tehlike azaltma önlemlerine ilişkin detaylı Proje bilgilerini içerir; ÇEDBD nin ÇŞB tarafından incelenmesi ve kabulü ile dosyanın bir nüshasının ÇED sürecinin başladığının halka duyurulması için (Projenin geliştirileceği/ ilgili olduğu illerde) ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne (ÇŞİM) gönderilmesi; ÇŞİM/ÇŞB tarafından ele alınan Projeyle ilgili olarak ÇED sürecinin başladığı hakkında Halkın Bilgilendirilmesi. Tüm ÇED süreci boyunca inceleme yapılması ve görüşlerin ÇŞİM/ÇŞB ye gönderilmesi için, ÇEDBD internetten erişilebilir durumdadır; ÇŞB ilgili bakanlık ve kurum uzmanlarından oluşan bir İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK), kurar. Bu komisyon ÇŞB ve ÇŞİM lerle birlikte ÇED süreci için yetkili değerlendirme organını oluşturmaktadır; Proje Sahibi ile ÇŞB/ÇŞİM arasında Halkın Katılımı toplantıları kararlaştırılır ve Proje Sahibi tarafından en az bir ulusal ve bir yerel gazetede/ ilgili her bir İl için il gazetesinde toplantı(lar)dan en az 10 gün önceden duyurulur (aşağıda Bölüm 2 de daha detaylı bilgi verilmektedir); Halkın Katılımı toplantısından (toplantılarından) sonraki bir hafta içerisinde ÇŞB tarafından bir Kapsam ve Özel Format Belirleme (KÖFB) toplantısı yapılır. KÖFB toplantısına İDK üyelerinin görüşlerini yazılı olarak talep edecek olan ÇŞB başkanlık eder. İDK üyeleri görüş bildirmeden önce, Proje sahibinden, Projeye ilişkin ek detaylar talep edebilir. ÇED raporu Özel Formatı İDK üyelerinin taleplerine göre belirlenir ve Proje sahibine ÇŞB tarafından ÇED Raporu nun izlemesi gereken içindekiler tablosu şeklinde sunulur;

8 Proje sahibi ÇED Raporu nu ÇŞB na Özel Format ın teslim alınmasından itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa sunmak zorundadır. Taslak ÇED Raporu nun Bakanlığa sunulmasının ardından, taslak ÇED Raporu ÇŞB/ÇŞİM tarafından halkın görüş ve önerilerini almak üzere on işgünü görüşe açılır. ÇED Raporu nu incelemek isteyen paydaşlar ÇŞB de ya da projenin bulunduğu ilin ÇŞİM inde duyurulan zaman sınırı içerisinde görüşlerini belirtmek için raporu inceleyebilirler. ÇŞİM halkın görüşlerini İDK ya gönderir. projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler, Bakanlıkça dikkate alınır. Taslak ÇED Raporunun sunulmasının ardından, ek Halkın Katılımı toplantısı düzenlemek için yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca ÇŞB, taslak ÇED Raporuyla ilgili İDK üyelerinin resmi görüşüne başvu rur. ÇŞB tarafından, Taslak ÇED Raporu hakkındaki geribildirimlerini sunmak amacıyla İDK üyeleri ve Proje sahibi ile bir İnceleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantının sonucuna göre ÇŞB, proje sahibinden, ÇED Raporun eklenmek üzere, ilave bilgi sağlamasını veya mevcut durumun veya etki değerlendirmesi ve sonuçların yetersiz bulunması halinde, ÇED Raporu için, ilave çalışmalar gerçekleştirilmesini isteyebilir. Ek çalışmalar gerçekleştirilmesi halinde, başka bir İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı gerekebilir ve bu durumda taslak ÇED Raporu yeniden Bakanlığa sunulur, kamuoyu tarafından değerlendirme ve görüşe açılır ve İDK üyelerinin tekrar görüşleri istenir. Bakanlık, proje için, nihai ÇED Raporunun sunulmasının ardından beş işgünü içinde, İDK üyelerinin rapor hakkındaki fikirlerini ve halkın görüşlerini dikkate alarak,, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir. Bu karar, proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. İlgili Valilik, alınan kararın içeriğini, karara esas gerekçeleri ile şartlarını ve halkın, Nihai ÇED Raporuna yansıtılan görüş ve önerilerini, uygun araçlarla halka duyurur. 2. Halkın Katılımı Halkın Katılımı (HK) toplantısı(arı), KÖFB toplantısından önce, Proje sahibi ve ÇED danışmanı (ÇED Raporu nu hazırlayacak kurum) tarafından, Proje alanında (veya ÇŞB tarafından belirlenen özel bir yerde), teklif edilen Proje hakkında halkı bilgilendirmek ve görüş ve önerilerini almak amacıyla, düzenlenir. Toplantının (ların) tarihi ÇŞB ile birlikte kararlaştırılır. Proje HK toplantısının (larının) yerleri, ÇŞB ve Proje sahibi tarafından belirlenir. Toplantı yer(ler)ine karar verirken, projeden en fazla etkilenen yerel halka ulaşılabilir olunması gözönünde bulundurulur.. Proje sahibi HK toplantısını (larını) toplantıdan en az on gün önce, tarih, zaman, yer ve konuya ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, ulusal ve yerel gazetelerde duyurur. Paydaşların HK toplantısına (larına) katılmaları için davetler, ÇŞB/ÇŞİM ininsiyatifine göre yapılır. HK toplantısına (larına) ÇŞİM İl Müdürü veya onun görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder. Halkın Katılımı toplantısı (ları), Proje sahibi ve proje ÇED danışmanının, halktan soruları almadan önce Projeyi sunmaya davet edildiği, açık oturumlar olarak yürütülür. Projeye ilişkin ek bilgiler, HK toplantısı (ları) sırasında, broşür gibi promosyonel araçlar aracılığıyla halka duyurulur. Toplantı tutanakları ÇŞİM tarafından tutulur ve ÇED Özel Formatı nın belirlenmesinde dikkate alınmak üzere, ÇŞB na gönderilir.

9 Ek B: Belirlenen Paydaşlar Listesi

10

11 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Merkezi Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Endüstriyel Yatırımlar Çevresel Etki Değerlendirmesi Dairesi Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı (DİB) Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü Denizcilik ve Havacılık Genel Müdürlüğü ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (İlgili kuruluş) Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Bağlı kuruluş) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü (İlgili kuruluş) Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS) Genel Müdürlüğü (İlgili uruluş) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü Türk Deniz Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıkları: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı İl İdaresi Sinop Valiliği Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yerel İdare Sinop Muhtarlık Bürosu

12 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Balıkçılık ve Deniz Alanı Kullanıcıları Ulusal Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi (İstanbul) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği SUR-KOOP (Ankara) Balıkçılık Kooperatifleri Merkez Birliği (Ankara) Doğu Karadeniz Balıkçılık Kooperatifleri Birliği (Trabzon) (SUR-KOOP a bağlı) Trabzon Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Arsın Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Araklı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Beşikdüzü (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Yomra İlçesi Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Kirazlık (Vakfıkebir/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Balıklı Köyü (Sürmene/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Fenerköy (Çarşıbaşı/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Of İlçesi Merkezi ve Eskipazar Kasabası (Of/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Akçaabat Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Akçakale Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Darıca Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Mersin Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Salacık Köyü (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Söğütlü (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Yıldızlı Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Çarşıbaşı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi 100. Yıl (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Akyazı Kasabası (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Çınaraltı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Büyükliman (Vakfıkebir/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi

13 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Samsun Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği * Sinop Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği * Merkez Su Ürünleri Kooperatifi -Samsun 17 Kooperatif Merkez Su Ürünleri Kooperatifi -Sinop Abalı (Sinop) Su Ürünleri Kooperatifi Korucuk (Sinop) Su Ürünleri Kooperatifi Ticaret ve Ticaret Odaları Ticaret ve Sanayi Odası Limanlar Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Alport Trabzon Liman İşletmesi ve Nakil Lojistik A.Ş Samsunport Internasyonel/CEY Grup Çakıroğlu Sinop Liman İşletmesi A.Ş. Akademik ve/veya Bilimsel Kuruluşlar Ulusal Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Türkiye Deniz Araştırma Vakfı (TÜDAV) (İstanbul) Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı (İstanbul) Sualtı Araştırmaları Derneği (Ankara) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi (Trabzon) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü (Trabzon) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi (Ankara) Trabzon Merkez Balıkçılık Araştırma Enstitüsü

14 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD) (Trabzon) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (TÜBİTAK) DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. (Ankara) Uluslararası Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (Atina) Karadeniz Üniversiteler Ağı (KÜA) Uluslararası Daimi Sekreterliği (Köstence) STKlar Ulusal Bölgesel Çevre Merkezi (Ankara) Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye (İstanbul) Yeşil Barış Örgütü Türkiye (İstanbul) Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Karadeniz STK Ağı KADOS, "Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği " (İstanbul) Karadeniz Çevrecileri/Doğal Çevreyi Koruma Derneği (Trabzon) BAKÇEP Batı Karadeniz Çevre Platformu (İstanbul) Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) (İstanbul) Tabiatı Koruma Derneği (Ankara) Türkiye Çevre Vakfı (Ankara) Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) İstanbul merkez ofis ve Samsun şubesi

15 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Ankara) Türkiye Anıt, Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (İstanbul) Tarih Çevre ve Kültür Mirasımızı Koruma Derneği (TAÇDER) (Istanbul) Su Ürünlerini Koruma ve Islah Vakfı (İstanbul) Arkeologlar Derneği (İstanbul) ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (İstanbul) Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) (İstanbul) Su Ürünlerini Koruma Derneği (İstanbul) Uluslararası Hükümetlerarası Örgütler Uluslararası Karadeniz Kulübü Karadeniz in Kirliliğe Karşı Korunmasına ilişkin Komisyon Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) Daimi Sekreterliği (Varna) Daimi Sekreterliği (İstanbul) Daimi Sekreterliği (İstanbul) Karadeniz, Akdeniz ve Atlantik Alanında Deniz Memelilerinin Korunması Antlaşması Daimi Sekreterliği (Monako) Avrupa Komisyonu

16

17 Ek C: Tamamlanan Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Özeti

18

19 Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Kaydı (Mayis 2014 sonu itibariyle) Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 28 Ara 2011 Gelen mektup Dışişleri Bakanlığı İzin gereksinimleri 7 Mart 2012 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Tanıtım (Giriş) Toplantısı 11 Haz 2012 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSED / ÇED ile ilgili Tanıtım (Giriş) Toplantısı 6 Eyl 2012 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED süreci ile ilgili ortak takip toplantısı 15 Eki 2012 Gelen mektup Dışişleri Bakanlığı Veriler ve izin gereksinimlerinin teyidi 5 Kas 2012 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Başvuru Dosyası kapsamının tartışılması 8 Kas 12 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Yetkili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle iletişime geçme talebi 12 Kas 2012 Toplantı Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası Tanıtım (Giriş) toplantısı 20 Kas 2012 Gönderilen mektup Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası Kasım 2012 de düzenlenen Yıllık genel kurul toplantısı sırasında Karadeniz Komisyonu üyelerine dağıtılmak üzere gönderilen proje bilgileri ve sunum 28 Ara 2012 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak ÇED Başvuru Dosyasını görüşmek 11 Oca 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı ile iletişim kurmak, ÇED prosedürlerini netleştirmek ve KMÖ ile ilgili olarak, MEB dahilinde, Türkiye nin pozisyonunu netleştirmek

20 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 7 Şub 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Proje alanında bulunan KMÖ lerin bildirimi 7 Şub 2013 Gönderilen mektup Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje alanında bulunan KMÖ lerin bildirimi 7 Şub 2013 Gelen E-posta Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı nın, Türkiye Cumhuriyeti nin diğer yetkili kurumlarının ÇSB ile iletişimini koordine edeceğinin teyidi 25 Mar 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Türkiye nin Espoo ile ilgili durumunun teyidi talebi 28 Mar 2013 Gönderilen mektup Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası ÇED/ÇSED güncellemesi 22 May 2013 Teslim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Başvuru Dosyası nın Teslimi 23 May 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED in sonraki adımlarının görüşülmesi 24 May 2013 Teslim Dışişleri Bakanlığı ÇED Başvuru Dosyası nın bilgi amacıyla teslimi 5 Haz 2013 Kamu Bilgilendirmesi Halk ÇED Başvuru Dosyası nın ÇŞB Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması 12 Haz 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Su altı KMÖ için yetkili kuruluşu tartışma ve netleştirme, teknik normları görüşme ve prosedürleri netleştirme

21 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 13 Haz 2013 Gelen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Kapsamı ve Özel Format Belirleme toplantısı daveti 13 Haz 2013 Toplantı BOTAS (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Dizayn kodlarını (standartları) görüşmek için giriş toplantısı 13 Haz 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Türkiye MEB inde petrol ve doğalgaz aramayı tartışmak için giriş toplantısı 13 Haz 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Halkın Katılımı toplantısı detaylarını tartışma 14 Haz 2013 Toplantı Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop ta Halkın Katılımı toplantısı organizasyonu 21 Haz 2013 Duyuru Çeşitli kuruluşlar Sinop taki ÇED Halkın Katılımı toplantısının ayrıntıları 2 Tem 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Sinop halkı Sinop taki ÇED Halkın Katılımı toplantısı 3 Tem 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı KMÖ ve araştırma verilerinin teslimi görüşmesi 4 Tem 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Deniz Kuvvetleri: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ÇED Kapsamı ve Özel Format Belirleme Toplantısı

22 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 12 Tem 2013 Gönderilen mektup 12 Tem 2013 Gönderilen mektup 12 Tem 2013 Gönderilen mektup Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yeşil Barış Örgütü Türkiye Karadeniz STK Ağı Türkiye ofisi (KADOS, "Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği ) Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Genel Merkez) Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Sualtı Araştırmaları Derneği Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) (Ankara) Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (Trabzon) (21 kooperatif) İstanbul daki ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet Ankara daki ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet Trabzon daki 1.ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet 12 Tem 2013 Gönderilen mektup Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Trabzon daki 2. ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet 12 Tem 2013 Gönderilen mektup Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop ta görüş kutusu koyulması talebi 17 Tem 2013 Halkın Bilgilendirmesi Halk Türkiye ÇSED Kapsam Belirleme Raporu

23 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 17 Tem 2013 Görüş Kutusu Sinop Muhtarlığı Görüş kutusu koyulması 17 Tem 2013 Paydaşlara gönderilen Kapsam Belirleme Raporu 17 Tem 2013 Gönderilen mektup Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Türk Deniz Araştırma Vakfı (TÜDAV) Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yeşil Barış Örgütü Türkiye Karadeniz STK Ağı Türkiye ofisi (KADOS, "Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği ) Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Genel Merkez) Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Sualtı Araştırmaları Derneği Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) (Ankara) Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (Trabzon) (21 kooperatif) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (17 kooperatif) Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Samsun Şubesi E-postayla ve basılı şekilde Kapsam Belirleme Raporu ve e-postayla ya da basılı olarak gönderilen rapor hakkında görüşte bulunma imkanı

24 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği (SÜR-KOOP a bağlı) (13 kooperatif) Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 17 Tem 2013 Gönderilen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSED Kapsam Belirleme Raporu nun bilgi amacıyla sunulması 17 Tem 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı ÇSED Kapsam Belirleme Raporu nun bilgi amacıyla sunulması 22 Tem 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu kapsamı ve içeriğini tartışma 23 Tem 2013 Gelen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Özel Formatı alındı 30 Tem 2013 Kapsam Belirleme Toplantısı Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Kapsam Belirleme Müzakeresi - İstanbul STK ları 30 Tem 2013 Gelen Görüş Formu STK Kapsam Belirleme Rapora yapılan görüşler 31 Tem 2013 Kapsam Belirleme Toplantısı Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SUR-KOOP) DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Kapsam Belirleme Müzakeresi Ankara STK ları ve Su Ürünleri Organizasyonları Yok Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş

25 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 1 Ağu 2013 Kapsam Belirleme Müzakeresi 2 Ağu 2013 Kapsam Belirleme Müzakeresi Karadeniz Teknik Üniversitesi: Deniz Bilimleri Fakültesi Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Kapsam Belirleme Müzakeresi Trabzon Akademik ve Araştırma Enstitüleri Kapsam Belirleme Müzakeresi Trabzon Balıkçıları 4 Ağu 2013 Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş 5 Ağu 2013 Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş 12 Ağu 2013 Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş 13 Ağu 2013 Toplantı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 15 Ağu 2013 Toplantı Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme 15 Ağu 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Veri toplama takip toplantısı ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme 15 Ağu 2013 Toplantı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Genel Müdürlüğü 21 Ağu 2013 Toplantı Türk Silahlı Kuvvetleri: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme 22 Ağu 2013 Gönderilen mektup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ÇED Başvuru Dosyası yla ilgili görüş isteme

26 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 23 Ağu 2013 Toplantı Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Projeyi tanıtmak, olasi KMÖ buluntularını, kaçınma (uzak durma) kriterlerini görüşmek ve ÇED Raporu gereksinimleri için görüş ve öneri alma 30 Ağu 2013 Gönderilen mektup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) TPAO faaliyetleriyle ilgi veri talebi ve Proje aktiviteleri ile ilgili bilgi 20 Eyl 2013 Gelen mektup TPAO Petrol ve doğalgaz arama verileri ve tavsiyeleri 20 Eyl 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu nun bakış açılarını görüşme 20 Eyl 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Türkiye MEB i için geçerli çevre yönetmeliklerini görüşme 27 Eyl 2013 Toplantı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Proje hakkında bilgi açıklama ve 22 Ağustos 2013 te gönderilen ÇED Başvuru Dosyası Görüş mektubunu görüşme 30 Eyl 2013 Gönderilen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre yönetmelikleriyle ilgili resmi olarak açıklığa kavuşturma talebi 30 Eyl 2013 Gönderilen mektup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Boru hattı güzergahı düzenlenmesini ve optimizasyonunu açıklama ve tasarlanan işletim güvenliği açısından kullanıma kapalı bölgeyi görüşme talebi 1 Eki 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Tasarlanan İşletim Güvenliği açısından kullanıma kapatılan bölgeyi görüşme 1 Eki 2013 Gelen mektup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ÇED Başvuru Dosyası görüşü talebine yanıt

27 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 3 Eki 2013 Gelen mektup Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü KMÖ lerle ilgili ÇED Başvuru Dosyası görüşü 7 Eki 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İlgili çevre yönetmeliklerini görüşmek için takip toplantısı 7 Eki 2013 Gönderilen mektup BOTAS (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Boru hattı güzergahı düzenlenmesini ve optimizasyonunu açıklama ve tasarlanan işletim güvenliği açısından kullanıma kapatılan bölgeyi teyit talebi 9 Eki 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nün ÇED İDK ya davet edilmesini görüşme 21 Eki 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçiliği vasıtasıyla açık deniz araştırma verilerinin teslimi 7 Kas 2013 Gönderilen e-posta Dışişleri Bakanlığı ÇED ile ilgili durum güncellemesi ve açık deniz araştırma verilerinin paylaşım prosedürü 15 Kas 2013 Gelen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇED Başvuru Dosyası içeriği ve ilgili Türkiye atık yönetmelikleri hakkında görüş 20 Kas 2013 Teslim Türk Deniz Kuvvetleri: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ÇED gereksinimlerine uygun olarak Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Raporu nun teslimi. 26 Kas 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak ÇED Raporu teslimini görüşme 28 Kas 2013 Teslim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak ÇED Raporu 29 Kas 2013 Teslim Dışişleri Bakanlığı Taslak ÇED Raporunun bilgi amacıyla teslimi 5 Ara 2013 Gönderilen mektup Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası ÇED/ÇSED güncellemesi

28 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 19 Ara 2013 Kamu Bilgilendirmesi Halk ÇED Raporu nun ÇŞB web sitesinde yayınlanması 19 Ara 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge 20 Ara 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge 26 Ara 2013 Gönderilen e-posta Dışişleri Bakanlığı İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge 8 Oca 2014 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Silahlı Kuvvetleri: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 9 Oca 2014 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu nu nihai hale getirmek için atılması gereken adımlar 17 Oca 2014 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu için Çevresel İzleme 20 Oca 2014 Gönderilen mektup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Toplantı talebi ve boru hattı güzergahıyla ilgili teknik bilgi 20 Oca 2014 Gönderilen mektup Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz yakıtındaki kükürt içeriği teyidi 22 Oca 2014 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Boru hattı güzergahıyla ilgili teknik toplantı

29 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 7 Mar 2014 Gelen mektup TPAO Eşzamanlı operasyonlar hakkında görüş birilğine varma 4 Nis 2014 Giden mektup TPAO Boru hatlarının 420 m lik koridor içine alınmasının teyidi 25 Nis 2014 Gelen mektup Dışişleri Bakanlığı Türk MEB i içinde 420 m lik boru hattı koridorunun tahsis edilmesi ve gerekli şartların yerine getirilmesi 1 May 2014 Giden mektup Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi Proje hakkında güncelleme 9 May 2014 Teslim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Nihai ÇED Raporu 15 May 2014 Toplantı Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Proje güncelleme ve ÇSED yayınlama planlaması 16 May 2014 Toplantı Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Proje güncelleme ve ÇSED yayınlama planlaması 23 May 2014 Telefon görüşmesi Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ÇSED yayınlama planlaması 23 May 2014 Kamu Bilgilendirmesi Halk ÇŞB nin internet sitesinde yayınlanan Nihai ÇED Raporu

30

31 Ek D: Görüş ve Geri Bildirimlerin Özeti

32

33 Ek D.1 Yetkili Resmi Kurumlardan Alınan Görüşler Görüşler Değerlendirme ve Yanıt Onay ve Yetkililerin Katılımı İnceleme verilerinin Türk resmi kurumları ve bilimsel kuruluşlar ile paylaşımıni netleştirme. Proje tarafından elde edilen tüm araştırma verileri, ilgili Türk makamları ve kurumları ile paylaşma yetkisine sahip olan Dışişleri Bakanlığı na sunulmuştur. Aynı prosedür, bundan sonra toplanacak araştırma verileri için de geçerli olacaktır. Kültürel Miras Proje, tespit edilen herhangi bir Kültürel Miras Öğesi ne (KMÖ) zarar vermemelidir. Türk yetkilileri, araştırma veya boru döşeme faaliyetleri sırasında belirlenen potansiyel KMÖ ler hakkında derhal haberdar edilmelidir. Türkiye MEB indeki 2 km lik araştırma koridoru içinde tespit edilen tüm potansiyel KMÖ ler, Proje tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı na bildirilmiş ve ilgili veriler bu kurumlara sunulmuştur. Proje, bilinen tüm KMÖ lerden en az 150 m mesafe bırakmayı ve böylelikle bu öğeler üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri sınırlamayı taahhüt etmektedir. Bu, uzak durma (kaçınma) stratejisi hakkında, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişime geçilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bilinen KMÖ ler için 100 m'lik bir tampon uzak durma mesafesi önermiştir. İnşaat sırasında, varlığı önceden bilinmeyen bir KMÖ ye rastlanması halinde, Proje tarafından Tesadüfi Buluntu Prosedürleri uygulanacak ve ilgili Türk yetkilillerine haber verilecektir. Proje Dizaynı ve Zaman Çizelgesi Türkiye MEB inde İnşaat Aşamasının süresi sorulmuştur. Türkiye Bölümü ndeki inşaat faaliyetlerinin 2015 yılı başından 2017 yılının ortalarına kadar devam etmesi planlanmaktadır. İnşaat için öngörülen zaman çizelgesi ÇSED Raporu Bölüm 5 Proje Tanımı nda verilmektedir. Bu çizelge, Türk yetkililere bildirilmiş ve ayrıca ÇED Başvuru Dosyası, Kapsam Belirleme Raporu ve ÇED Raporu nda sunulmuştur. İnşaat için öngörülen çizelgede herhangi bir değişiklik söz konusu olması durumunda, ilgili Türk resmi makamlarına bilgi verilecektir.

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Eki Ekim 2014 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

Bölüm 12: Atık Yönetimi

Bölüm 12: Atık Yönetimi Bölüm 12: Atık Yönetimi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 12 Atık Yönetimi... 12-1 12.1 Giriş... 12-1 12.2 İlgili Mevzuat, Standartlar ve Yönergeler... 12-2 12.2.1 Uluslararası Mevzuat... 12-2 12.2.2 Uluslararası

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Haziran 2014

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Haziran 2014 Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Haziran 2014 URS-EIA-REP-203876 URS-EIA-REP-203876 Bu rapor URS Infrastructure and Environment Ltd şirketi

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Notları 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. ÇED DERSİ-GENEL BİLGİLER 2. ÇED TANIMI, ÇED KAVRAMI, GENEL İLKELER 3. ÇED YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

TEKNİK BİLGİ KİTAPÇIKLARI DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİ İÇİN ACİL DURUM PLANLAMASI

TEKNİK BİLGİ KİTAPÇIKLARI DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİ İÇİN ACİL DURUM PLANLAMASI TEKNİK BİLGİ KİTAPÇIKLARI DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİ İÇİN ACİL DURUM PLANLAMASI 16 Giriş Bir petrol sızıntısına yapılacak etkin bir müdahale büyük ölçüde sürece dahil olan teşkilatların ve kişilerin

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı