T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA ANONĠM ġġrketġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA ANONĠM ġġrketġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA ANONĠM ġġrketġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor tarih ve 6085 sayılı Kanun ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 157 karar sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢun Adı Merkez Ġlgili Bakanlık Esas Sermayesi : Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ) : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı :1.830 milyon TL. (Tamamı ödenmiģtir.) Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar Organındaki Unvanı Adı ve Soyadı Temsil Ettiği Bakanlık veya KuruluĢ Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre BaĢlama BitiĢ Tarihi Tarihi BaĢkan V. Mehmet KONUK BOTAġ Genel Müdür V Devam Ediyor Üye Selahattin ÇĠMEN ETKB ETKB MüsteĢar Yrd Devam Ediyor Üye Sefa Sadık AYTEKĠN Hazine MüsteĢarlığı ETKB MüsteĢar Yrd Devam Ediyor Üye Ġbrahim TAN BOTAġ Genel Müdür Yrd Üye Ömer KOCA ETKB Petrol ĠĢleri Gn.Md.Yrd Devam ediyor Üye Mehmet KONUK BOTAġ Genel Müdür Yrd

4

5 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No I TOPLU BAKIġ I A Petrol ve doğal gazın Dünya ekonomisindeki yeri B KuruluĢun tarihçesi C - Öneriler II. ĠDARĠ BÜNYE 1 A - Mevzuat 1 B - TeĢkilat 8 C- Personel Durumu 22 III. MALĠ BÜNYE 37 A- Mali Durum 37 B- Mali Sonuçlar 43 IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 47 A- ĠĢletme Bütçesinin Genel Durumu 47 B- Finansman 48 C- Giderler 51 D- Tedarik ĠĢleri 53 E- Üretim ve Maliyetler 65 F- Pazarlama 89 G- Sigorta ĠĢleri 104 H- ĠĢletme Sonuçları 105 I- Bağlı ġirketler ve ĠĢtirakler 110 J- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar 126 V. BĠLANÇO 168 Aktif 168 Pasif 214 VI. GELĠR TABLOSU (Kar ve Zarar Hesabı) 228 VII. EKLER 243 I III XI

6 AB ABD ADK AGSC AġED BOTAġ BIL BTC Co. CS DWT EGO EPDK EÜAġ F/O HEAġ HPBH Ġnç KĠT KHK KĠK LNG MBTU MEP m 3 NIC NNC NIGC ODTÜ OSB PETKUR SDG Sm 3 SSCB TBMM TAKE or PAY TEFE TPAO TPPD TPIC TÜPRAġ YDK YPK Raporda yer alan kısaltmalar : Avrupa Birliği : Amerika BirleĢik Devletleri : AtanmıĢ Devlet KuruluĢu : Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi SOCAR : Adıyaman-ġanlıurfa-Elazığ-Diyarbakır : Boru Hatları ile Petrol TaĢımacılık Anonim ġirketi : BOTAġ International Limited ġirketi : Bakü Tiflis Ceyhan ġirketi : Kompresör istasyonu : Uluslararası Denizcilik Ticaretinde ve Denizcilik Endüstrisinde kullanılan metrik ton cinsinden ağırlık ölçüm birimidir. : Elektrik Gaz Otobüs ĠĢletmeleri : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu : Elektrik Üretim Anonim ġirketi : Fiber optik : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. : Ham Petrol Boru Hattı : Ġngiliz uzunluk birimi (2,54 cm) : Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Ġhale Kurumu : Liguid Natural Gas (sıvılaģtırılmıģ doğal gaz) : Milyon Ġngiliz Isı Birimi : Main Export Pipeline : Hacım birimi metre küp : Uluslararası Nabucco Gaz Boru Hattı ġirketi : Nabucco yerel Ģirketleri : Ġran Ulusal Gaz ġirketi : Orta Doğu Teknik Üniversitesi : Organize sanayi bölgesi : Türkiye Petrol Kurumu : SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz : Standart metre küp : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Al ya da öde : Toptan eģya fiyat endeksi : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.ġ. : Turkish Petroleum International Company Ltd. : Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim ġirketi : Yüksek Denetleme Kurulu : Yüksek Planlama Kurulu

7 Tablo listesi Bölüm Tablo No Adı Sayfa I. TOPLU BAKIġ 1 Toplu bilgiler V II. ĠDARĠ BÜNYE 2 Takip edilen davalar 16 3 Personel sayısı 22 4 Personele yapılan harcamalar 29 5 Sosyal giderler 34 III. MALĠ BÜNYE 6 Mali durum 37 IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI A- ĠĢletme Bütçesinin Genel Durumu 7 Bütçeye iliģkin toplu bilgiler 47 B- Finansman 8 Finansman programı büyüklükleri 49 C- Giderler 9 Giderler ÇeĢitli giderler 52 D- Tedarik ĠĢleri 11 Ġlk madde ve malzeme alımları Mevcut doğalgaz ith. AnlaĢmaları yılı doğal gaz alımları Hizmet alımları Ġlk madde ve malzeme stokları 64 E- Üretim ve Maliyetler 16 Petrol ve doğalgaz faaliyetleri Verimlilik Hizmet üretim maliyet giderleri Hizmet üretim birim maliyeti 88 F- Pazarlama 20 SatıĢlar Doğal gaz satıģları Sektörel doğal gaz satıģları SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz satıģları Ham petrol taģıma hizmet gelirleri Doğal gaz satıģ fiyatları Mamul, yarı mamül ve ticari mal stokları 101 G- Sigorta ĠĢleri 27 Sigorta iģleri 105 H- ĠĢletme Sonuçları 28 SatıĢ sonuçları Faaliyet sonucu göstergeleri 107 I- Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler 30a Bağlı ortaklık ve iģtiraklerinin taahhüt ve ödemeleri b Bağlı ortaklık ve iģtiraklerinin kuruluģa isabet eden temettüleri 125 J- Kalkınma planı ve yıllık programlar 31 Yatırımlar 127 V.BĠLANÇO 32 Aktif hesaplar Bankalar Ticari alacaklar Alıcılar ITP Hattı yıllara göre petrol taģıma ve kalan alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Irak malzeme Irak malzeme Maddi duran varlıklar Maddi varlıklar net değerleri BirikmiĢ Amortismanlar Maddi olmayan duran varlıklar Pasif hesaplar Ticari borçlar Satıcılara borçlar Diğer borçlar 219 VI. GELĠR TABLOSU 49 Gelir ve giderler Faaliyet giderleri 232

8

9 I TOPLU BAKIġ A- Petrol ve doğal gazın Dünya ekonomisindeki yeri: Kömür, petrol ve doğal gaz dünyada en çok tüketilen birincil enerji kaynağı olan fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların toplam enerji tüketiminde payı % 80 iken gelecek 25 yıl içinde % 75 e düģmesi, enerji kaynakları içinde payını arttıran tek fosil yakıtın da doğal gaz olacağı öngörülmektedir. Birincil enerji kaynakları tüketiminde ilk sırayı % 36,7 payla petrol almakta, onu % 30 ile doğal gaz, % 17,5 ile kömür ve % 15,1 ile diğerleri (nükleer ve hidro) takip etmektedir. Doğal gazın tüketimi yıldan yıla artıģ göstermektedir. göre; British Petroleum Company nin dünya enerji istatistikleri 2014 yılı raporuna 2013 yılında 238,2 milyar ton olan dünya petrol rezervinin %17,7 si Venezuela, %15,8 i Suudi Arabistan, %10,3 ü Kanada, %9,3 ü Ġran, %8,9 u Irak, %6,0 sı Kuveyt, % 5,8 i BirleĢik Arap Emirlikleri nde bulunmaktadır yılında dünyada günlük petrol üretimi geçen yıla göre %0,6 artarak bin varil olmuģtur. En çok petrol üreten ülkeler açık farkla 2012 yılına göre %1.1 azalıģ ile Suudi Arabistan ( bin varil/gün), Rusya ( bin varil/gün), ABD ( bin varil/gün), Çin (4.180 bin varil/gün), Kanada (3.948 bin varil/gün) ve Ġran (3.558 bin varil/gün) dır. Üretim verileri içinde en dikkat çeken değiģimler, ABD de yaģanan %13,5 lik artıģ ve Ġran da yaģanan % 6,0 lık azalıģtır. Bu ülkelere ilaveten BAE, Kuveyt, Irak, Meksika, Venezuela, ve Nijerya da petrol üretiminde söz sahibi ülkeler arasında sayılmaktadır. ABD nin ülke içi kaynaklarının tümünü devreye sokma çalıģmaları neticesinde, birkaç yıl içinde petrol üretiminde Suudi Arabistan ı, doğal gazda da Rusya yı geride bırakarak en büyük üretici olacağı öngörülmektedir. ABD ve Çin in ülkelerindeki kaya gazı rezervlerinin iģletilmesi için ciddi yatırımlar yapmasının gelecekte petrole olan taleple birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarını da düģüreceği beklenmektedir. Dünyada 2013 yılında günlük petrol tüketiminin bir önceki yıla göre % 1,4 artarak varile ulaģtığı tahmin edilmektedir verilerine göre en fazla petrol tüketen ülkelerin baģında ABD ( bin varil/gün), Çin ( bin varil/gün), Japonya (4.551 bin varil/gün), Hindistan (3.727 bin varil/gün) ve Rusya (3.313 bin varil/gün) gelmektedir yılında Brezilya nın petrol tüketimi bir önceki yıla göre % 5,8 artarken bu oran Çin için % 3,8 olmuģ; Avrupa Birliği nin petrol tüketimi %1,9 azalırken ABD nin petrol tüketimi ise % 2 oranında artmıģtır yılında % 6 artıģ yaģayan Japonya da ise % 3,8 azalıģ gerçekleģmiģtir. Petrol, dünyada en çok tüketilen enerji kaynağı olmakla birlikte, enerji kaynakları içindeki payı giderek azalmaktadır.

10 II Sayıştay 2012 yılı sonu itibarıyla 185,3 trilyon m 3 olarak tespit edilen dünya doğal gaz rezervinin 2013 yılı sonu itibarıyla 185,7 trilyon m 3 olduğu görülmektedir. Doğal gaz rezervlerinin % 52,3 ü olan 97,3 trilyon m 3 ü Rusya (31,3 trilyon m 3 ), Ġran (33,8 trilyon m 3 ), Katar (24,7 trilyon m 3 ) ve Türkmenistan (17,5 trilyon m 3 ) da bulunmaktadır. Ġran ispatlanmıģ doğal gaz rezervleri ile Rusya yı geçmiģ, dünyada doğal gaz rezervi en yüksek ülkedir. Türkmenistan doğal gaz rezervi olan ülkeler arasında 4. sıradadır. Doğal gaz rezervinin % 43,2 si Ġran ve Katar ın dahil olduğu Orta Doğu Ülkelerine, % 30,5 i de Rusya ve Hazar Bölgesinin içinde olduğu Avrupa-Avrasya Ülkelerine aittir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin in petrol ve doğal gaz kaynağı açısından oldukça fakir bir ülke olması, onu önemli bir pazar haline getirmekte ve Orta Asya rezervlerinin yönünü belirlemede etkili olmaktır. Türkmenistan ve Özbekistan doğal gazının en büyük alıcısı olan Çin in yıllık doğal gaz tüketimi % 10,8 artıģ ile 143,8 milyar m 3 den 161,6 m 3 e ulaģmıģ durumdadır. Dünya petrol ve doğal gaz rezervlerinin önemli bölümüne Orta Doğu, Rusya Federasyonu ve Orta Asya ülkelerinin sahip olduğu dikkate alındığında, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin bu güzergâhta Ģekillendiği görülmektedir yılında dünya doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre %1,1 oranında artarak 3.39 trilyon m 3 olarak gerçekleģmiģtir. En fazla rezerve sahip Orta Doğu Ülkeleri, doğal gaz üretiminin ancak % 16,7 sini (568,2 milyar m 3 ) karģılarken, Rusya nın üretimdeki payı tek baģına % 17,8 (604,8 milyar m 3 ) dır. Fakat 2012 yılında Rusya nın ürettiği doğal gaz miktarı bir önceki yıla gore %2,7 azalırken 2013 yılında % 2,4 artıģ göstermiģtir. Orta Doğu ülkelerinin üretimi % 4,5 artıģ göstermiģtir. ABD ve Kanada dünya doğal gaz rezervinin %6,3 üne sahipken, üretimdeki payları (899,1 milyar m 3 ) % 26,7 dir. Dünya doğal gaz üretiminin % 38,3 ü Rusya (604,8 milyar m 3 ) ve ABD (687,6 milyar m 3 ) tarafından karģılanmaktadır. ABD nin kaya gazı üretimi 2000 li yıllardan itibaren arttırarak 200 milyar m 3 e ulaģmıģ, 2011 yılında kaya gazı üretimi ülkenin doğal gaz ve petrol üretiminin % 34,5 ini karģılamaktadır yılında ABD nin kaya gazı üretiminde eriģtiği 223,8 milyar m 3, Rusya nın yıllık doğal gaz ihracatını geçmektedir. ABD nin kaya gazını dünyaya pazarlamaya baģlaması, hem petrol hem de doğal gaz fiyatlarını aģağıya doğru baskılamakta, doğal gaz fiyatını petrole sabitleyen Rusya yı rekabete itmektedir. Dünya doğal gaz tüketimi 2012 yılında geçen yıla göre % 1,4 oranında artarak 3,347,6 trilyon m 3 olmuģtur. Tüketiminin % 22,2 (737,2 milyar m 3 ) ABD de, % 31,7 si (1.064,7 milyar m 3 ) da Rusya ve Türkiye nin dahil olduğu Avrupa-Avrasya ülkelerinde gerçekleģmiģtir. ABD nin tüketimi bir önceki yıla göre %1,5 artarken, Rusya nın tüketimi % 0,4 oranında azalmıģtır. Avrupa-Avrasya ülkelerinde de doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre %1,4 oranında düģmüģtür. Rusya ve Avrupa ülkelerinde doğal gaz tüketimi düģerken Çin, Japonya, Suudi

11 III Arabistan, Katar, Meksika ve Brezilya da doğal gaz tüketimi en çok artan ülkelerin baģında gelmektedir. Doğal gaz talebinin yıllık ortalama % 1,7 artıģla 2035 yılında 5 trilyon metreküpe ulaģması ve en fazla talebin Çin den gelmesi öngörülmektedir. Dünya petrol ve doğal gaz kaynaklarının yaklaģık % 70 inin Türkiye çevresindeki ülkelerde bulunması, bu kaynakların Türkiye üzerinden yeni projelerle Avrupa pazarlarına ulaģtırılmasının gündeme gelmesi Türkiye açısından ayrı bir önem arz etmekte, enerji koridoru olma fırsatını vermektedir. Türkiye de bilinen petrol ve doğal gaz rezervi çok az olduğu için talebin önemli kısmı ithalatla karģılanmaktadır. BP Dünya Enerji Ġstatistikleri Raporuna göre Türkiye de 2013 yılında petrol tüketimi % 5,7 oranında artarken, doğalgaz tüketimindeki artıģ hızı % 1,1 düzeyinde kalmıģtır. Türkiyenin doğalgaz tüketimi 2013 yılında 45,6 milyar metreküpe çıkarak, dünya doğalgaz tüketiminin % 1,4 üne yükselmiģtir yılında doğalgaz ithalat miktarı 44,3 milyar m 3 olarak gerçekleģmiģtir. Doğal gaz ithalatının % 59,1 i Rusya Federasyonu ndan, % 19,7 si Ġran dan, % 7,4 ü Azerbaycan dan yapılmıģ, Nijerya ve Cezayir den LNG olarak alınan doğal gaz ithalatın % 11,5 i olmuģ, % 2,2 oranında da spot piyasadan LNG olarak temin edilmiģtir. Kaynak: 1-BP Statistical World Review of Energy, Haziran EIA, Short term Energy Outlook March B-KuruluĢun tarihçesi: BOTAġ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması çerçevesinde Irak ham petrolünün Ġskenderun Körfezine taģınmasını gerçekleģtirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı nın (TPAO) Bağlı Ortaklığı olarak kurulmuģtur. Bakanlar Kurulunun tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı nın (TPAO) Bağlı Ortaklığı statüsünden çıkarılarak, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü (KĠT) olarak yapılandırılmıģtır. BOTAġ, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuģ, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu Ġktisadi TeĢebbüsüdür. 233 sayılı KHK nin 58/3 üncü maddesine istinaden, tarih ve 96/8293 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ a ülkenin ham petrol, doğal gaz ve LNG ihtiyacını karģılamak ve uluslararası alanda faaliyette bulunmak üzere yurt dıģında Ģirket kurmak, kurulmuģ Ģirketlere ortak olmak ve yatırım yapmak yetkisi de verilmiģtir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2 inci maddesine istinaden sermayesinin tamamı BOTAġ a ait ancak Ģirket merkezi Jersey Kanal Adaları nda bulunan, BOTAġ International Limited.ġti. (BĠL) kurulmuģtur tarih ve 397 sayılı KHK ile doğalgaz piyasasında BOTAġ a tekel hakkı tanınmıģ ise de, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 397 sayılı KHK yı yürürlükten kaldıran 4646 sayılı Doğal Gaz

12 IV Sayıştay Piyasası Kanunu ile doğal gaz piyasası yeniden düzenlenmiģtir. Bu tarihten itibaren BOTAġ sektördeki faaliyetlerini ithalat, iletim, depolama lisansı sahibi olarak sürdürmektedir. BOTAġ ın son beģ yıldaki faaliyetlerine iliģkin toplu bilgiler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

13 V Tablo 1 Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl Farkı ArtıĢ veya Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye " Öz kaynaklar " Yabancı kaynaklar " ( ) (19) Finansman giderleri " Maddi duran varlık.(edinme değeri) " Maddi dur.varlık.birikmiģ amor. " Yatırımlar için yapılan nakdi öde. Bin TL Yatırımların gerçek or. (nakdi) % Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin TL ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL ĠĢtirakler temettü gelirleri Bin TL BaĢlıca alım tutarı (doğalgaz) Bin TL ( ) (8) Tüm alım tutarı Doğalgaz alım miktarı Bin TL Milyon Sm ( ) (4.427) (8) (10) TaĢınan doğal gaz toplamı Milyon Sm (239) (1) HPBH taģınan petrol miktarı Milyon Ton/yıl (8) (32) HPBH toplam kapasitesi Milyon Ton/Yıl HPBH kapasitesinden yar. oranı % (9) (45) HPBH satıģ maliyeti Bin TL Doğal gaz satıģ maliyeti Bin TL ( ) (7) Doğal gaz satıģ miktarı Milyon Sm (3.182) (8) Net satıģ tutarı Bin TL ( ) (10) Stoklar: -Ġlk madde ve malzeme Bin TL (1.240) (6) -Yarı mamüller Bin TL -Mamüller Bin TL Ticari mallar Bin TL ( ) (15) -Diğer stoklar Bin TL (382) (1) ĠĢçi (ortalama) KiĢi Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla iliģkin; -ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL ĠĢçi baģına aylık ortalama gider Bin TL Dönem karına iliģkin ver. ve diğ.yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL ( ) (13) GSYIH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) ( ) (316) GSYIH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL Faaliyet karlılığı (öz kaynak yön.) % Mali karlılık (öz Kaynak yön.) % Ġktisadi karlılık % Zararlılık % 9 Faaliyet karı veya( zararı) Bin TL ( ) ( ) (68.234) (91) Dönem karı veya (zararı) Bin TL ( ) ( ) (357) Bilanço karı veya (zararı) Bin TL azalıģ%

14 VI Sayıştay Kurumun kayıtlı sermayesi, tarih ve 2005/T-24 sayılı YPK ile, tarih ve 2005/ sayılı yönetim kurulu kararı ile milyon TL ye çıkarılmıģ olup, tamamı ödenmiģtir. Yönetim kurulunun tarih ve 2014/03-23 sayılı kararı ile 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili teģekkül bilançosu kabul edilmiģtir. Cari yıl sonu itibariyle kurumun aktif ve pasifleri toplamı; milyon TL dir. Aktiflerin % 72 si dönen, % 28 i duran varlıklardan oluģmaktadır. Dönen varlıkların yaklaģık % 6 oranında, 959 milyon TL si hazır değerdir. Pasif (kaynaklar) hesapların; % 50 si kısa vadeli, % 5 i uzun vadeli olmak üzere toplam % 55 i yabancı kaynaklardan, % 45 i ise öz kaynaklardan oluģmaktadır. KuruluĢun satıģ hasılatının % 90 oranı ile en önemli bölümünü oluģturan doğalgaz satıģ fiyatlarının 2011 ve 2012 yıllarında maliyetlerin altında belirlenmesi sonucu, 2011 yılı dönem sonucu 1,3 milyar TL, 2012 yılında da 606,2 milyon TL zararla kapattığından 2011 yılında öz kaynakların % 16,9 unu, 2012 yılında da % 9 unu yitirmiģ bulunmaktadır yılı itibariyle, KuruluĢun sermayesi öz kaynaklarının % 24 ünü, tüm kaynakların ise % 11 ini oluģturmaktadır. Geçen yıla göre öz kaynaklar 10 puan artarken, yabancı kaynaklar 10 puan azalmıģtır. Cari yılda 154,4 milyon TL finansman gideri oluģmuģtur. Bu tutarın % 95 i dıģ borçlarla irtibatlı kur farkıdır. Kurumun dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarını karģılamasını gösteren cari oran, 2012 yılında 1,32 iken, 2013 yılında 1,45 olarak gerçekleģmiģtir. Cari oran ve likidite oranında geçen yıla göre kısa vadeli yabancı kaynaklarının önemli düzeyde azalıģ göstermesi yanında dönen varlıklardaki düģmenin etkisiyle artıģ görülmektedir. ġirketin dönen varlıklarının kısa süreli borçlarını karģılayabilecek durumda olduğu görülmektedir. KuruluĢ cari yılda faaliyet döneminin karla sonuçlanması ve yabancı kaynak kullanımının da azalıģ göstermesinin etkisiyle kısa süreli borçlarının % 90,2 sini özkaynakları ile karģılayabilir duruma gelmiģtir. Kurumun süratle paraya çevrilebilir değerlerinin kısa vadeli yabancı kaynakları karģılama oranı (disponibilite oranı) 2012 yılında 11,6 iken, 2013 yılında bu oran 11,2 de kalmıģtır. Cari yıl sonunda milyon TL stok mevcut olup, bu tutarın % 97 si ticari mal ile irtibatlıdır tarihi itibariyle, Kurumun esas faaliyetlerinde dolayı bin TL zarar etmiģ olmakla birlikte, yıl sonundaki net ticari karı 1.556,5 milyon TL olmuģtur. 2010, 2011, 2012 yılları mali dönemlerinde oluģan toplam milyon TL mali zarar, 2013 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmadığından vergi tahakkuk etmemiģtir. Geçen yıla göre; yurtiçi satıģlar % 10, satıģların maliyeti % 12 oranında düģmüģtür. Ayrıca diğer faaliyetlerden doğan olağan gelir ve karlar % 23 oranında azalırken, diger faaliyetlerden doğan olağan gider ve zararlar % 43 oranında iyileģmiģtir. Bunun yanı sıra, olağandıģı gelir ve karlar kapsamındaki diğer olağandıģı gelir ve karlar % oranında artıģ göstermiģtir. Kurumun geçmiģ yıllara nazaran kara geçmesinde; - Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi çerçevesinde yapılan

15 VII maliyet giderlerinin önceki dönem bin TL olurken cari yılda bin TL olmasıyla, satıģların maliyetinin önceki döneme göre bin TL azalmasını netice vermesi, milyon TL tutarındaki diğer olağandıģı gelir ve karlar ın % 63 ü oranında milyon TL sinin, Turkish Petroleum International Company Ltd ġirketinin 500 milyon ABD Doları karģılığı tutarındaki sermaye ile BOTAġ a devri sonucu yapılan gelir kaydı, -Rusya dan (Mavi Akım) al ya da öde kaynaklı telafi sonucu ucuz fiyattan Ocak ve ġubat 2013 aylarında alınan doğalgazdan bin TL, Ġran dan al ya da öde kaynaklı telafi sonucu ucuz fiyattan alınan doğalgazdan bin TL olmak üzere toplam bin TL gelir etkili olmuģtur. Bakanlar Kurulunun tarih, 2012/4152 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Turkish Petroleum International Company Ltd. ġirketinin (TPIC) bedelsiz olarak BOTAġ a devredilmesine iliģkin kararı tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ, gerekli prosedürün tarihinde tamamlanmasıyla TPIC, BOTAġ ın bağlı ortaklığı haline gelmiģtir. TPIC in BOTAġ a devri sonucu yapılan gelir kaydı olan bin TL ile Rusya ve Ġran dan al ya da öde kaynaklı telafi sonucu ucuz fiyattan alınan doğalgazdan bin TL olmak üzere her yıl için kar unsuru olamayacak olan toplam bin TL nin 2013 yılı karı bin TL den istisna edilmesi halinde ġirket in cari dönemi zararla kapatacağı anlaģılmaktadır. Doğrudan kar-zarar tutarına etkisi olmamakla birlikte, BaĢkent Doğalgaz A.ġ den bin TL lik Kurum alacağı, bu ġirketin özelleģtirilmesi sonucu tasfiye edilmiģtir. Cari yılda Kurumun bağlı Ģirketlerinden, iģtiraklerinden temettü geliri bulunmamaktadır. KuruluĢun karlı ve verimli çalıģmak zorunluluğu bulunduğundan, doğalgaz alımı konusunda yapılan anlaģmalarda yer alan AL-YA DA-ÖDE kuralı gereği, asgari alım tutarı kadar gaz alınamaması nedeniyle ödenen ve 2013 yıl sonu itibariyle 679,5 milyon TL alacağının, doğal gaz bedellerine karģılık olarak anlaģmalarda belirlenen süreler içinde gaz alarak mahsubu yapılamadığı takdirde, zarar kaydedilmesi, hem KuruluĢ açısından, hem de ülke ekonomisi açısından bir kayıp niteliğinde olacağından, bu durumun giderilmesine yönelik stratejilerin belirlenip uygulanması, nakit yetersizliğini gidermek amacıyla BOTAġ ın mali yapısının düzeltilmesi için gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerekli görülmektedir. KuruluĢun doğalgaz alım sözleģmelerinde yer alan AL-YADA-ÖDE hükmü kapsamında Ġran, Rusya ve Azerbaycan a ödenen ve mukavele hükümleri gereği 5-12 yıl içersinde alınacak, asgari alım miktarı üzerindeki doğal gaz bedeline mahsup edilmek üzere 2013 yıl sonu itibariyle bilançoda 679,5 milyon TL olarak yer alan alacağın, sözleģme hükümleri kapsamında telafi edilememesi ve zarar kaydedilmesi halinde kuruluģun mali yapısını olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir. KuruluĢun 2013 yıl sonu itibariyle; içinde bulunduğu finansman darboğazı nedeniyle zamanında ödeyemediği Gümrük TIR Müdürlüğüne 2,5 milyar TL KDV

16 VIII Sayıştay borcunun olduğu, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamının 9,4 milyar TL olduğu, söz konusu yabancı kaynaklar için cari yılda 154,4 milyon TL faiz ve kur farkı ödediği, 473 milyon TL kambiyo zararının oluģtuğu görülmüģtür. BOTAġ ın insiyatifi dıģında geliģen olaylar çerçevesinde, BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile uygulamadan doğacak zararın Hazine ce karģılanması için çıkarılan Bakanlar Kurulu kararına dayanarak Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattının kapatılması nedeniyle 6,5 yıl süre ile yıllık asgari taģıma geliri ile yapılan giderlerden oluģan zararın, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Hazine tarafından tazmini için yeniden giriģimlerde bulunulması, 2003 yılından sonraki yıllarda, hattın düģük akıģ bazında iģletilmesi nedeniyle yıllık taģıma miktarından doğan alacak konusundaki anlaģmazlığın, Irak Milli Petrol ġirketi olan SOMO Ģirketi ile baģlatılan görümelerden sonuç alınamaması halinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik iliģkiler çerçevesinde çözümlenmesini teminen, DıĢ ĠĢleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde giriģimlerde bulunulması gerekmektedir yılında toplam milyon TL tutarında cari gider gerçekleģmiģ olup, bunun % 19 u ilk madde ve malzeme gideri, % 24 ü dıģarıdan sağlanan fayda ve hizmet, % 8 i çeģitli giderlerdir. Cari yılda, % 92 si ithal, kalanı yurt içinden olmak üzere toplam; bin Sm 3 doğalgaz alınmıģtır. Tüm alımlar nedeniyle, toplam bin TL ödenmiģtir. Doğalgaz alımlarında geçen yıla gore % 13 oranında düģüģ olmuģtur. Cari yılda yatırımlar için 540 milyon TL nakdi ödeme yapılmıģtır. Geçen yıla göre yatırımlarda % 18 oranında artıģ mevcuttur. Cari yılda milyon TL brüt satıģ gerçekleģmiģtir. Geçen yıla göre brüt satıģlar % 10 oranında azalmıģtır. SatıĢlar ilk programın % 10, revize programın da % 2 altında gerçekleģmiģtir. SatıĢların maliyeti bin TL olup, faaliyet giderlerinden sonra, bin TL faaliyet zararı doğmuģtur yılında çıkarılan tarih ve 2013/4408 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile BOTAġ ın 2013 yılında doğalgaz satıģ fiyatlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüģü alınması ve yılık yatırım ve finansman programınında gerekli değiģiklikler yapılması kaydıyla alım maliyetinin altında belirleyebileceği ve bunun sonucunda doğabilecek zarar veya mahrum kalınan dolayı BOTAġ Genel Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılamayacağı hükmü yer aldığından, bu durumun ġirketin mali bünyesini olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz görünmektedir tarih ve 2013/4408 sayılı Bakanlar Kurulunun, BOTAġ ın 2013 yılında doğal gaz satıģ fiyatlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüģünün alınması ve yıllık yatırım ve finansman programında gerekli değiģiklik yapılması kaydıyla alım maliyetinin altında belirleyebileceği ve bunun sonucunda doğabilecek zarar veya mahrum kalınan kardan dolayı BOTAġ Genel Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmayacağı, hususundaki kararının 233 sayılı KHK nin 35 inci maddesi ile çeliģmesi nedeniyle, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir tarih, 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile doğal gazın her bölgede yaygınlaģtırılması hedefi doğrultusunda BOTAġ, mevcut doğal gaz dağıtım lisansı bölgeleri dıģında kalan ve nüfusu nin üzerinde olan ilçelere de doğal gaz

17 IX ulaģtırmakla görevlendirilmiģtir. Doğal gaz tüketimi ekonomik geliģme, alım gücü, yakıt kullanım alıģkanlıkları, konutların doğal gaz kullanımına uygunluğu ile doğru orantılı olduğundan, bu görevlendirme kapsamında yapılacak yatırımların planlamasında sadece nüfus kriterinin ön plana alınması ve bu yerleģim yerlerinde doğal gaz tüketimini arttıracak, destekleyecek sanayi unsurları bulunmadığı takdirde, doğal gaz dağıtım yatırımlarının rantabl olmayan, mali yükü fazla, sosyal nitelikli yatırımlar olarak kalacağına ve beklenen faydayı sağlamayacağına dikkat çekilir. Doğal gaz, diğer yakıtlara göre kalori bazında ucuz ve temiz bir yakıt olmakla beraber; dıģa bağımlı bir enerji kaynağı olması ve petrole endeksli fiyatının yükselme eğiliminde olması, döviz kurlarındaki artıģlar doğal gazı pahalı bir ürün yapmaktadır. BOTAġ ın yılda 82,4 milyon ton olan petrol taģıma kapasitesi 2006 yılında faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile birlikte 130 milyon tona ulaģmıģtır. BTC nin iģletmeciliği BOTAġ ın bağlı ortaklığı BOTAġ International Ltd. (BĠL) tarafından yapılmaktadır. BĠL in merkezi yurt dıģında olup, tabi olduğu mevzuat bakımından yabancı Ģirketlerin Türkiye de faaliyet gösteren Ģubesi olarak görülmektedir. Türkiye nin doğusunda yer alan Hazar Bölgesi doğal gaz kaynaklarını Orta Avrupa ülkelerine ulaģtırmak üzere projelendirilen Nabucco Doğal Gaz Boru Hattını gerçekleģtirmek üzere kurulan ve BOTAġ ın da %18 payla dahil olduğu Nabucco Gas Pipeline International ġirketi (NIC) için, Haziran 2013 itibarıyla 25,6 milyon EURO sermaye aktarımı yapılmıģ, 569 bin ABD Doları da proje danıģmanlık masrafı olarak ödenmiģtir. Ancak, ġah Denizi Konsorsiyumunun TANAP projesi devamında (TAP) projesini destekleyeceğinin açıklaması üzerine, taģıyacağı doğal gaz kaynağını temin edemeyen Nabucco ġirketi nin tasfiye kararı alınmıģtır. Dünya Bankasının Türkiye Gaz Sektörü GeliĢtirme Projeleri için verdiği 325 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaģması tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Dünya Bankası Kredisi ile finanse edilen Erzincan Kompresör Ġstasyonunun sözleģmesi 80,4 milyon ABD Doları bedelle tarihinde, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesinin sözleģmesi 607,5 milyon ABD Doları bedelle tarihinde imzalanmıģtır. Ġki projenin sözleģme bedelleri toplamı 688 milyon ABD Dolarıdır. Erzincan Kompresör Ġstasyonu yatırımının tamamı söz konusu kredi ile gerçekleģtirildiği için Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesinin 363 milyon ABD Doları finansman açığı olmuģ, projenin danıģmanlık hizmetleri sözleģmeleri ile birlikte 400 milyon ABD Doları ek finansman açığı olduğu hesaplanmıģtır. Doğal gaz arz güvenliği çerçevesinde önemli bir proje olan ve ilk aģamasının 2017 yılında tamamlanacağı planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesinin gecikmemesi için 400 milyon ABD Doları tutarındaki ilave finansman ihtiyacının kısa sürede çözümlenmesi ve projenin hangi kaynaklardan finanse edileceğinin açıklığa kavuģması gerekmektedir. Tuz gölü yer altı depolama projesi ile Erzincan kompresörü projesi finansmanında kullanılan Dünya Bankası kredisinin de 2006 yılında iģlerlik kazanmasına rağmen, yatırımların zamanında tamamlanamaması

18 X Sayıştay nedeniyle kredinin ödemesiz 7 yıllık süresinin 2012 yıl sonu itibariyle dolması üzerine 2013 yılından itibaren geri ödemelerinin baģladığı dikkate alındığında, gelecek yıllarda oluģacak faiz ve kur farklarının da kuruluģun mali yükünü artıracağı ve mali yapısının daha fazla bozulmasına neden olacağı görülmektedir. BOTAġ ın özellikle döneminde gerçekleģtirdiği doğal gaz boru hattı yapım iģlerinin geçici kabul eksikliklerinin makul süresi içinde tamamlanamamıģ olması, geçici kabul ile kesin kabul iģlemleri arasındaki sürenin uzaması, buna bağlı olarak garanti süresi içinde boru hattının iģletimi esnasında ortaya çıkan her sorunun yüklenici sorumluluğunda görülmesi taraflar arasında çok sık hukuki ihtilaf konusu olmuģtur. Geçici kabul eksikliklerinin verilen süresi içinde tamamlatılması için her türlü önlem alınarak kesin kabul iģlemleri kısa sürede, hızlı bir Ģekilde sonuçlandırılmalı, teminat süresinde idare ve yüklenici sorumluluğuna giren sorunların ayrımı yapılarak, bu nedenle ortaya çıkan ihtilafların önüne geçilmelidir. BOTAġ sermayesinin tamamı Devlete ait 233 sayılı KHK ye tabi bir iktisadi devlet teģekkülü olduğu halde, KĠT lerin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK nin geçici 9 uncu maddesindeki Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuģ olup yönetim kademelerinde iģ kanunları çerçevesinde personel çalıģtıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teģebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iģ kanunu hükümleri uygulanır. Kurumla ilgili yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmadığından kapsam dıģı statüde çalıģan personelin özlük haklarında belirsizlikler yaģanmaktadır. Nitekim son olarak BOTAġ tarafından hazırlanan Kapsam DıĢı Disiplin Yönetmeliği yayımlanmak üzere BaĢbakanlığa gönderilmiģ, ancak kapsam dıģı personelle ilgili yasal düzenleme yapılamadığı için yayımlanmamıģtır. 399 sayılı KHK ile hukuki dayanak kazanan iktisadi devlet teģekküllerinin personel rejimi, belirtilen KHK nin Ek 1 sayılı listesinde yer almayan BOTAġ ta uygulanmamıģtır. 399 sayılı KHK nın geçici 9 uncu maddesinde belirtilen hukuki düzenleme yapılmadığından, Kurumda çalıģan kapsam dıģı personelin özlük hakları açık bir yasal dayanağı olmaksızın, yönetim kurulu kararları ile çıkartılan iç mevzuat (yönetmelik, yönerge v.b) hükümlerine göre düzenlenmiģtir. 399 sayılı KHK nin Ek I sayılı cetvelinde yer almayan teģebbüslerde çalıģan kapsam dıģı personelin durumu Anayasanın 128. maddesinin, Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödemeleri ve diğer özlük iģleri kanunla düzenlenir. hükmü ile örtüģmemektedir. Kurumda kapsam dıģı personelin özlük haklarına iliģkin hususların yasa ile düzenlenmesi gerekirken, yasal dayanağı olmaksızın yönetmelikle düzenlenmesi hukuki sorunlara neden olabilecek mahiyettedir. Kapsam dıģı personelle ilgili olarak, 1990 yılından bu yana düzenlenmesi öngörülen, 399 sayılı KHK nin geçici 9 uncu maddesinde belirtilen Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuģ olup yönetim kademelerinde iģ kanunları çerçevesinde personel çalıģtıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teģebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, hükmünün yerine getirilmesini sağlamak ve oluģan mevzuat boģluğunun doldurulmasına yönelik düzenlemenin yapılmasını teminen ilgili merciler nezdinde giriģimlerde bulunulması

19 XI gereklidir. C- Öneriler: Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.nin (BOTAġ) 2013 yılı çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1-UlaĢtırma Bakanlığı DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü nün 1989 yılı yatırım programında 77E proje numarası ile yer alan, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 89/T-64 sayılı kararına istinaden tarihli protokol ile BOTAġ a devredilen, YPK nın tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile ilgili kısımları, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi-ĠSU Genel Müdürlüğü ne devredilmesi kararlaģtırılan ancak bu devri gerçekleģtirilemeyen Ġzmit (ĠpraĢ) Ġstanbul (Haramidere) 16 akaryakıt boru hattı konusunda yapılacak iģlemlerin belirlenmesi için gerekli merciler nezdindeki giriģimlerin sürdürülmesi (Sayfa:84), 2-Yeni yapılacak ve mevcut tüm boru hatları ve tesislerinin yerlerine ait; -Topoğrafya, yerleģim yerleri, jeolojik (fay zonları, duraysız alanlar ile sıvılaģma alanları ve benzeri) ve jeomorfolojik yapılar, vadi tabanları, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, orman alanları, askeri yasak bölgeler, sit alanları, sulak, kurak ve çöl alanları, koruma statüsü olan alanlar, ekosistemler, kıyı ve sahil Ģeritleri, arazi kullanımı (verimli tarım arazileri, imarlı-imarsız alanlar) atmosfer olayları, otoyollar, demiryolları, akarsu geçiģleri, geçitler (viyadükler, köprüler, vb.), eski boru hatları, baraj ve göletler, taģkın alanları, raylı ulaģımlar, enerji nakil hatları, tabiat parkları, endemik alanlar, alt ve üst yapılar, maden ve taģ ocağı arama ve iģletme ocakları, PTT ve Telekom hatları, gibi her türlü konum bilgilerin CBS ye aktarılması, iģlenmesi ve sayısallaģtırılması ile veri tabanı oluģturulması, -Coğrafi Bilgi Sisteminde (CBS) kullanılan programların modelleme aracından yararlanılarak sayısallaģtırılmıģ verilerin mekânsal analizleri ile ihaleye konu olabilecek en ideal ve alternatif boru hatlarını belirlemek, mevcut hatların risk analizlerini ortaya koymak için gerekirse hizmet alımına da gidilerek çalıģmaların baģlatılması (Sayfa:96), 3-Boru hattı ve tesislerinin yapım aģamasından önce, tüm konumsal veriler birlikte değerlendirilerek, ideal alternatif boru güzergah ve tesis yerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (GIS) kullanılan programların modelleme araçları ile tespitine yönelik çalıģmaları kapsayacak Ģekilde, BOTAġ Entegre Yönetim Sistemi Prosedürlerinin revize edilmesi hususunun değerlendirilmesi (Sayfa:96), tarih ve 2012/4152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ a bağlı Ģirket haline getirilen TPIC in bu kararın 5. maddesi doğrultusunda; TPIC in yönetimi, çalıģma esasları, iç denetimi ve BOTAġ ile iliģkileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı ve BOTAġ tarafından belirlenmesine yönelik çalıģmaların daha fazla zaman kaybetmeden gereğinin bir an önce yerine getirilmesi hususunda ilgili makamlarla

20 XII Sayıştay irtibata geçilmesi (Sayfa:119), 5-Bilanço kalemlerinin gerçek durumu yansıtmasını teminen; -Kapıkule Gar Müdürlüğü nden bin TL alacakla ilgili, BOTAġ ın davanın karar düzeltme talebinin de DanıĢtay 7. Dairesi nin 2006/4495 esas no ve 2007/3630 nolu kararı ile de reddedilerek davanın kesinleģmesine rağmen yıllardır söz konusu alacağın bilançoda yer alması, -Caan Tekstil ve Turizm san. Ve Tic. A.Ş den 108 bin TL lik alacakla ilgili, BOTAġın davanın karar düzeltme talebinin de Yargıtay 7. Hukuk Dairesi nin 2008/1114 esas no ve 2008/2470 nolu kararı ile de reddedilerek davanın kesinleģmesine rağmen yıllardır söz konusu alacağın bilançoda yer alması Göz önüne alınarak, söz konusu toplam bin TL alacağın bilanço akıbetinin ve alacakların gerçekliğinin belirlenmesi amacıyla aralarında Hukuk MüĢavirliği ile Finansman ve Muhasebe Daire BaĢkanlığı temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyon teģkil edilmesi, komisyon kararlarının BOTAġ Yönetim Kurulu nca kabülünden sonra uygulanması, bundan sonra böyle durumlara mahal verilmemesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması için Hukuk MüĢavirliği ile Finansman ve Muhasebe Daire BaĢkanlığı arasında öncelikle yıl sonu yazılı mutabakatın sağlanmasının rutin haline getirilmesi (Sayfa: ), 6-BirleĢmiĢ Milletlerce onaylanan 430 sayılı kontrat kapsamında Irak a borç kaydedilmek üzere Irak-Türkiye ham petrol boru hattının Irak tarafında kullanılmak üzere BOTAġ tarafından 1997 ve 1999 yıllarında satın alınıp Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ambarında muhafaza edilen, ,02 ABD Doları maliyetli elektrik motoru ve yedeklerin, bedeli mukabilinde bir an önce Irak Noc/Somo firmasına gönderilmesini teminen, konunun, aralarında Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü, Ġkmal Daire BaĢkanlığı ve Finansman ve Muhasebe Daire BaĢkanlığı temsilcilerinin bulunacağı bir komisyon oluģturularak değerlendirilmesi, alınacak komisyon kararının Yönetim Kurulu na sunularak gereğinin yapılması (Sayfa:202), 7-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:14) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular; tarih, 2011/ sayılı yönetim kurulu kararı ile ihdas edildiği halde 2011 yılından beri uygulanmayan bu kararın gereği yerine getirilerek, Deniz Hizmetleri ve ĠĢletmeler Daire BaĢkanlığının bir an önce faaliyete geçirilmesi (Sahife:6-61), 2-ġirketteki personel atamalarıyla ilgili iģlemlerin 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde doğrudan ġirket Yönetim Kurulunun yetkisinde olduğu, 3346 sayılı Yasa gereğince, BOTAġ ın iģ ve iģlemlerinin TBMM nin tasvibine sunulması nedeniyle sorumluluğun doğrudan BOTAġ Yönetiminde olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, açıktan veya naklen personel atamalarında ilgili Bakanlığın görüģünün alınması yönündeki uygulamaya son verilmesini teminen, Enerji ve Tabii Kaynaklar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci 4 Haziran 2010, Ġstanbul PETDER ÜYELERİ AltınbaĢ Petrol ve Ticaret A.ġ. PETROL OFĠSĠ A.ġ. FAALĠYET ALANLARI Belgin Madeni Yağlar BP Petrolleri

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.05/178 Konu : Aktüerya ve Fon Yönetimi ĠĢlemleri 24 MART 2011 GENELGE 2011/33 Bilindiği gibi Kurumumuz uygulamalarına yönelik olarak ihtiyaca binaen BaĢkanlığımız tarafından değiģik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 23.04.2016-11:16:23 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. EKİM 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı