Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine"

Transkript

1 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine OSB ve KSS lere faiz indirimi müjdesi... Ankara n n Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve Baflkan Yard mc s Erhan Aras yüzde 70 i tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi ni inceledi. Bin 92 gecekondunun y k ld mahallede 3 bin 500 konutluk modern binalar yükselmeye bafllad. S.16 DA HABER 12 DE HABER 16 DA YEN MAHALLE DE SÜT GÜNÜ ETK NL COfiKUYLA KUTLANDI... HABER 15 DE KURAN DA ANNE KADINLAR KONFERANSI ÇUBUK TA YAPILDI HABER 17 DE GAZETE SAH PLER SEND KASI TÜZÜK DE fi KL N OYLADI HABER 16 DA

2 2 SineMagazin Duman Grubu nun Bursa da verece i konsere tepki BURSA - Bursa da, baz sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri, Duman Grubu nun 25 May s ta vermeyi planlad konserin iptali talebiyle bas n aç klamas yapt. Aralar nda Anadolu Gençlik Derne i (AGD), Memur-Sen, fiuurlu Ö retmenler Derne i, Din-Bir-Der, sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Bir Gevrek, Bir Boyoz, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, ntikam Benim, Llanetli Kan, El-Cin, Selam Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Eksik Sayfalar, Koda Ad : Olympus, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, (Q)üfür, Suç Orta, Geçit Yok, Crood'lar, Korkunç Bir Film 5, Gazeteci Çocuk, Oblivion, Selam Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Pas ve Kemik, Max Maceralar : Dinoterra, Oblivion, Selam Evrensel Haf zlar Birli i Derne i, Alperen Ocaklar ve Gönüllü Kurulufllar Platformu temsilcilerinin de bulundu u grup, Ulucami nin yan ndaki Orhangazi Park nda bir araya geldi. Bas n aç klamas n okuyan AGD flubesi baflkan Hüseyin Altay, Duman Grubu nu, slam a ve Kur an- Kerim e sayg s zl k etti i için k nad klar n belirtti. Altay, flunlar söyledi: Duman Grubu nun, hlas Suresi nin 3 üncü ayetinde de ifliklikler yap p flark s na uyarlad ve manevi de erlerimize a r ithamlarda bulundu u aç kça görülmektedir. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Gitme Baba, Iron Man 3, Zoraki kili, ntikam Benim, Oblivion, Hükümet Kad n Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Zoraki kili, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, Ac Reçete, Oblivion Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Eksik Sayfalar, Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Muhalif Baflkan, Crood'lar, Oblivion, El-Cin, Selam, Hükümet Kad n Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Eksik Sayfalar, Iron Man 3, Max Peygamber Efendimizin hadis-i fleriflerinde Nefsim elinde olana yemin ederim, o Kuran n üçte birine muadildir buyurdu u, Allahü Teala n n tek oldu una, do urmayan, do urulmam fl oldu una vurgu yap lan bu surenin flark ya uyarlanamayaca n, bunlar yapan bir grubun da Bursam zda konser veremeyece ini belirtmek istiyoruz. Duman s z Bursa istiyoruz slogan yla konserin iptal edilmesini istediklerini vurgulayan Altay, Konserin cuma gününe kadar iptal edilmesini, edilmedi i takdirde Osmanl payitaht Bursam zda protestolar n devam edece ini kamuoyuna bildiririz dedi. Grup üyeleri, bir süre slogan att ktan sonra da ld. (AA) Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, ntikam Benim, Oblivion, El- Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Son Ayin Bölüm 2, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Zoraki kili, El-Cin, Hükümet Kad n Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Kod Ad : Olympus, Gitme Baba, Eksik Sayfalar, Zoraki kili, Iron Man 3, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, Bir Hikayem Var, Crood'lar, El-Cin 24 May s 2013 Azerbaycan, Eurovision da Rusya ya verdi i 10 puan n çal nd n iddia etti MOSKOVA - Azerbaycan D fliflleri Bakan Elmar Memmedyarov, ülkesinin 58. Eurovision fiark Yar flmas nda Rusya temsilcisi Dina Garipova ya verdi i 10 puan n kayboldu unu söyledi. Resmi ziyaret için Rusya da bulunan Memmedyarov, konuya iliflkin yapt aç klamada, sveç in Malmö kentinde düzenlenen 2013 Eurovision flark yar flmas nda, Azerbaycan da faaliyet gösteren mobil telefon flirketleri üzerinden gönderilen oy say lar na göre, Ukrayna temsilcisinin 12 puan, Rusya temsilcisinin ise 10 puan ald n kaydetti. Ülkede faaliyet gösteren üç GSM flirketinin oylama sonuçlar n aç klayan Memmedyarov, Rusya temsilcisine 10 puan yerine hiç puan verilmemesini dedektiflik hikayesi ne benzetti. Memmedyarov, Eurovisyon flark yar flmas n organize eden ve yay nlayan kurulufllar n bunu araflt rmas ve aç klamas gerekti ini belirtti. (AA)

3 24 May s 2013 ELAZI - Bestami Bodruk - F rat Üniversitesi (FÜ) Adli T p Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Mükemmel cinayet diye bir fley yoktur. Her cinayet, intihar, kaza çözülebilir, yeter ki insanlar olay yerindeki delilleri bozmas n dedi. Tokdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, adli bir olayda maddi delillerin her fleyden önemli oldu unu ve modern hukukun tan ktan olaya de il delilden olaya gidilmesini ön gördü ünü belirtti. Maddi delillerin, karakolda söyledikleriyle mahkemede ifadelerinin flaflmayaca n, etki alt nda kalmayaca n ve duygusal olmayaca n aktaran Tokdemir, Olay yerinde elde edilen bir delil 100 tan ktan daha önemlidir. Dolay s yla vuku bulan bir cinayeti, intihar ya da kazay ayd nlatmak istiyorsan z burada insanlar n b rakm fl olduklar izleri bozmadan dikkatlice bulman z yeterlidir diye konufltu. Prof. Dr. Tokdemir, flunlar kaydetti: Kendilerini profesyonel olarak adland ran suçlular hata yapmad n zanneder fakat delil kalmayan olay yoktur. Örnek verecek olursak, kablo h rs zl yap lan bir yerde ay çekirde i yenildi ini gördük. Toplad m z materyalleri inceledi imizde birden fazla kiflinin DNA s n, flüpheli efllefltirmesiyle olay yapanlar tespit ettik. Mesela kifli orada kimli ini düflürmüfl olsayd bunun kadar kesin delil olamazd çünkü kimli imi kaybettim gibi çeflitli bahaneler üretebilir. Fakat çekirdek üzerindeki DNA s n izah edemez. Tan olmayan baflka bir olaydaysa, cinayete kurban giden bir kiflinin t rnaklar n n aras nda katilin DNA s tespit edildi. Olay esnas nda katiliyle bo uflma yaflayan kiflinin t rnak aras nda katilin deri parças kalm fl ve biz buradan çok rahat bir flekilde katile ulaflt k. Olaylar n çözülmesine sadece parmak izinin de il ayn zamanda kulak, difl, ayak ve retina izlerinden de yararlan ld n, her temas n iz b rakaca n vurgulayan Tokdemir, flöyle konufltu: Yeter ki siz olay s ras nda ne tarz temaslar olabilece ini ve o izlerin nas l al n p, korunup, incelenebilece ini bilin. Mesela bir h rs zl k olay nda kifli H CR RUM msak : kindi : Yaflam 14 Recep 11 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Çekirdek kabu u bile delil olabilir kula n kap ya, duvara veya kasaya yaslam fl olabilir ya da bo uflma esnas nda karfl s ndaki kifliyi s rm fl olabilir. Bu iki olayda da difl ve kulak izi olay yeri bozulmadan al nabilir. Avrupa da, difl grafikleri arflivleniyor ve DNA tespitinin zor oldu u olaylarda kiflilerin tespiti için kullan l yor. Türkiye de olay yeri çok bozuluyor- Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Türkiye de adli bilimlerin aksayan yanlar bulunmas na ra men iyi durumda oldu unu belirterek, olay yerine gereken önemin verilmedi ini ve delillerin bazen k smi bazense tam olarak tahrip edildi ini savundu. Olay yerlerinde delil toplama iflini yapan kifli veya kurumlar n yeterli mesleki e itime sahip olmad için buralar n zarar görebildi ini dile getiren Tokdemir, bu kiflilere e itim verilmesi gerekti ini vurgulad. Tokdemir, olay yeri incelemeye yönelik düzenli e itim veren okullar n aç lmas n n, Türkiye deki adli vakalar n daha profesyonel olarak incelenmesine ve çözülmesine katk sa layaca n kaydetti. Prof. Dr. Tokdemir, konuflmas n flöyle sonland rd : Örne in bir bomba patlam fl, çöpçü gelmifl oray süpürüyor. Buna benzer bir olay Elaz da yaflad k. Olay yerinde bir kül tablas, içinde katilin ve öldürülen kad n n içti i sigaran n izmariti var. Yapt m z incelemede ayn kül tablas n n içinde olay yerine gelen kiflilerin de içti i sigaralar n izmariti var. Maalesef Türkiye de bu tarz trajik olaylar da yafl yoruz. Mükemmel cinayet diye bir fley yoktur. Her cinayet, intihar, kaza çözülebilir, yeter ki insanlar olay yerindeki delilleri bozmas n. (AA) Yumurtal eylem suç mu de il mi? ANKARA - Bar fl K l ç - Ankara da, yumurta at lan iki ayr eylemle ilgili adli soruflturma, iki farkl kararla noktaland. Eylemde att yumurtayla iki polisin ceketini kirleten ö renci hakk nda, flikayet nedeniyle mala zarar verme suçundan dava aç l rken, benzer bir soruflturma, mala zarar verme suçundan flikayet olmamas nedeniyle takipsizlikle sonuçland. Cumhuriyet Savc s Erdo an Gökçek, ö renci Jale fiule Tunç hakk nda, Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas na muhalefet ve mala zarar verme suçlar ndan toplam 1 y l 2 aydan 9 y la kadar hapis talebiyle dava açt. ddianamede, Tunç un, 25 Ocak 2011 de lere, paral e itime, cinsiyetçi e itime, bu sistemin verdi i karnelere karfl bir fley yapmal ad yla K z lay da düzenlenen eyleme kat ld belirtildi. Yaklafl k 60 kiflilik grubun, Yüksel Caddesi nden AK Parti l Baflkanl na kadar yürüdü ü belirtilen iddianamede, yolu araç trafi ine kapatan grubun, l Baflkanl n n oldu u Dr. Mediha Eldem Sokak ta çevik kuvvet barikat n n önüne geldi i kaydedildi. Tunç un, eylem s ras nda polis memurlar na yumurta atanlar aras nda bulundu u savunulan iddianamede, At lan yumurtalar n, müflteki polis memurlar na isabet etti i ve müflteki polis memurlar n n ceketlerinin kirlenmesi nedeniyle flikayetçi olduklar ifade edildi. ddianamede Tunç un Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas n n 32. maddesi uyar nca 6 aydan 3 y la, iki polis memurunun her birine karfl mala zarar verme suçundan ise toplam 8 aydan 6 y la kadar hapis cezas na çarpt r lmas talep edildi. Cumhuriyet Savc s Ahmet Cemal Gürgen ise benzer soruflturmada 11 flüpheli hakk nda kovuflturmaya yer olmad na karar verdi. Kararda, flüphelilerin 12 Aral k 2012 de Hacettepe Üniversitesi S hhiye Yerleflkesi Kültür Merkezi ndeki konsere kat ld klar bildirildi. Konser aras nda eski Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay aya a kalkt nda Üniversiteler bizimdir, AKP defol, Günay üniversitede ne iflin var diye slogan att klar kaydedilen kararda, flüphelilerden Can Kaya ve Özgür Bozkurt un Günay a att yumurtalar n baflka kiflilerin üzerine geldi i kaydedildi. (AA)

4 4 Çingene K z ihramda yaflat lacak ANKARA - Tu ba Özgür Durmaz - Antik Roma flehri Zeugma dan ç kar lan ve Çingene K z olarak adland r lan mozaik, özellikle Do u Anadolu da kad nlar n y llarca giydi i ancak unutulmaya yüz tutan ihram üzerine dokunarak, tasar m yoluyla yaflat lmaya çal fl l yor. Ustalar n bir bir yaflam n yitirmesi, yeni ustalar n yetiflmemesi ve giyim kültürünün de iflmesi gibi nedenlerle yok olmayla karfl karfl ya olan ihram, flimdi farkl flekillerde gündelik hayatta tutuluyor. fianl urfa Birecik Halk E itim Merkezi Usta Ö reticisi Meryem Helvac, birkaç y l önce kat ld bir yar flmada, yarat c sanat dal nda, 100 y ll k ihram üzerine iflledi i Çingene K z yla ikincilik ödülü almas n n ard ndan harekete geçti. Gelene i, tarih ve tasar mla buluflturan Helvac, Çingen K z mozai ini ihram n, masa örtülerinin üzerine ifllemeye bafllad. Çingene K z l ihramlar tablo haline getiren Helvac n n el eme i ürünleri, büyükelçilere, yabanc bürokratlara ve ifl adamlar na hediye edildi. hram tuvalimiz, iplikler ya l boyam z Helvac, AA muhabirine yapt aç klamada, tarihi figürlerle Anadolu geleneklerini birlefltirmeyi amaçlad klar n söyledi. Özellikle fianl urfa, Bayburt, Erzurum gibi do udaki illerde, bir zamanlar kad nlar n vazgeçilmezi ihram n, kare fleklinde, dikiflsiz ve pamuklu kumafltan imal edildi ini an msatan Helvac, halk e itim merkezindeki kursiyerlerden, anneannelerinin, babaannelerinin sand klar ndaki ihramlar gün yüzüne ç karmalar n ve farkl bir tasar mla de erlendirmelerini istediklerini dile getirdi. (AA) Turizm ELAZI - Ramazan Kaya - Restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biri haline gelen Elaz n eski yerleflim yeri Harput u ziyaret eden turist say s n n artmas bekleniyor. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, milattan önce 2000 li y llarda ilk yerleflimin oldu u Harput ta, s ras yla Hititler, Urartular, lhanl lar, Dulkadiro ullar, Akkoyunlular, Safeviler ve Çald ran Savafl (1516) sonras Osmanl mparatorlu u hüküm sürdü. Kalesi, camileri, kilisesi ve türbeleriyle her köflesi tarih kokan Harput, buraya gelen ziyaretçilerini adeta geçmiflte yolculu a ç kar yor. l Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, Harput un 1834 y l ndan itibaren zaman n yönetiminin ald bir kararla Elaz a tafl nd n ve tarihi flehrin h zla yok olarak bir gecekondu bölgesi haline dönüfltü ünü söyledi. Y k lmaya yüz tutan bu tarihi mekan n 1985 y l nda kentsel sit alan ilan edildi ini an msatan Öztürk, 2008 y l sonunda bölgede restorasyon çal flmalar na baflland n aktard. Baflta Ulu Cami, Harput Kalesi ve Arapbaba Türbesi olmak üzere cami, türbe ve sivil mimari eserlerin restore edilerek aya a kald r ld n belirten Öztürk, bunun tarihi dokuya uygun olarak gerçeklefltirildi ini ifade etti. Öztürk, Ulu Cami restore edildi y l nda yap lm fl ve e ik minaresiyle ünlü bu camimize özellikle gelen insanlar vard r. Sanat tarihi aç s ndan da son derece de erli bir yap d r ve Vak flar Genel Müdürlü ümüz bu de erli yap n n gelece e tafl nmas için her gün oray teknik bir ekibe izlettirmektedir. Harput Kalesi, Urartular dan kalan bir kaledir. Biz onu çok önemli restorasyonlarla, 4 milyondan fazla bir ödenekle adeta aya a kald rd k. Düflmek üzere olan burçlar kurtar ld ve içerisinde 5 y l bilimsel kaz lar yap ld. Bu bilimsel kaz larda da heyecan verici bulgular ortaya ç kt. Tarihte Kral Baudouin olarak bilinen zat n Balak Gazi taraf ndan hapsedildi i zindanlar ortaya ç kar ld. Camiler, ifl yerleri ve dükkanlar ortaya ç kar ld. Bunlar Harput ta önemli bir heyecan yaratt. Çürümemifl bedeniyle bilinen ünlü Arap Baba Türbemiz, restorasyonuyla, manevi de erleriyle bugün tamamen ayakta ve binlerce insan Harput a çekmektedir fleklinde konufltu. -20 milyon lira harcand - Restorasyon çal flmalar na 20 milyon lira harcand n aç klayan 24 May s 2013 Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanl n n aktard tutar n 7,5 milyon lira oldu unu vurgulad. Tahsin Öztürk, Harput ta yap lan restorasyon çal flmalar n n, tan t mlar n ard ndan k sa sürede meyvelerini verdi ini ve buray ziyaret eden turist say s nda y ll k 40 bin kiflilik bir art fl sa land n kaydederek, flunlar söyledi: Bunun katlanarak artaca n ben flimdiden rahatl kla ifade edebiliyorum. Çünkü Harput gibi tarihi bir de erin kendini gösterir flekilde restorasyonuyla, çevresinin korunmas yla, ulafl m a n n dokuya uygun bir flekilde geliflmesiyle, bu tarihi potansiyelin buraya en az 1 milyon insan çekece ini çok rahatl kla iddia edebiliyorum. Çevresindeki di er güzellikleri, Hazar Gölü nü, Keban Baraj n, Golan Kapl calar n, tarihi Palu kal nt lar n ve di er ilçelerimizi de dikkate ald m zda bu rakam bizim için hiç de hayal de il. Harput un geçmifl dönemlerde Amerikan ve Frans z kolejlerinin yo un olarak bulundu u bir bölge oldu unu hat rlatan Öztürk, eski yerleflim yerine baflta ABD den olmak üzere yabanc turistlerin yo un ilgi gösterdi ini, konaklama imkanlar n n iyileflmesiyle ilginin katlanarak artaca n düflündüklerini sözlerine ekledi. (AA)

5 24 May s 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir Güney Amerika ülkesi. Sinirli. 2. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. 3. At ve efleklere vurulan yumuflak ve ensiz semer. Bir çocu un her türlü yaflant s ndan ve davran fllar ndan sorumlu kimse. 4. stanbul ilinin bir ilçesi. Mevcut. 5. Bir nota. Ayla. 6. Bir kimseye yapt bir hareketin yanl fll n öfkelenmeden belirtme. Güney Kafkasyal bir halk. 7. nce, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. Müflkülpesent. 8. Görevden alma. Tak lm fl ad. 9. slamiyet ten önce Kâbe de bulunan üç puttan biri. Bir nota. 10. At yar fllar nda oynanan bir oyun türü. 11. talya da bir rmak. Bo a gürefli alan. 12. Düz kenarl flapka. Bir fleyin esas tutulan yüzü. 13. Renklerin en koyusu, siyah. Uyarma, dikkat çekme, ihtar. 14. Bir ilimiz. Kula n duyabildi i titreflim. 15. Dil. Avrupa da bir rmak. 16. Tanr tan maz, dinsiz. Hattatlar n kâ t cilalamakta kulland klar özel bir kar fl m. 17. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dal. Baryumun simgesi. 18. Lahza. Güzellik, hoflluk. 19. Keçinin erke- ine verilen ad. Yükselme, yücelme. 20. K s rl k, verimsizlik. Lezzet. Yukar dan afla ya: 1. Ars z çingene çocu u. Yazman. Bir tür etli ve büyük zeytin. 2. radesine hakim olamayan. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bir a aç. Piston. 3. fiehzadelerin özel e itmenleri. skambilde bir kâ t. Bezekçilikte kullan lan yeflil veya pembe dalgal sedef. Kiloamperin simgesi. 4. Yap m iflleri. Edirne ilinin bir ilçesi. Bayrak. 5. yilik, ihsan, lütuf. zmir ilinin bir ilçesi. Gelenek. 6. Güzel sanat. Kum fal. Saç örgüsü. Eti. 7. ddia, tez. Alacak, borç. Güç, derman. 8. Haz. Ali yanl - l. Kabaca evet. Eski bir devlet. Ödeflme, raz olma. 9. Bir nota. En çok, maksimum. tina. çinden ç k lmas güç, sak ncal durum. 10. Bir fleye, bir fikre karfl ç kma. Yüzme havuzu. Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi KOCAEL - KOÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kadri Süleyman Yi it, AA muhabirine yapt aç klamada, tekstilin Türkiye için önemli sektörlerin bafl nda geldi ini anlatt. Tekstilin, son y llarda yaflanan dünyadaki krizler ve serbest ticaret olanaklar nedeniyle s k nt l günler geçirse de tekrar h zl yükselifl trendi içerisine girdi ini belirten Yi it, yap - lan yeni yat r mlar ve modernizasyon çal flmalar n n, ihracat ve istihdam için yeni katma de erler üretti ini ifade etti. Yi it, sektör için ihtiyaç duyulan makinelerin büyük bir ço unlu unun yurt d fl ndan getirildi ini, bunun yurt d fl na büyük bir döviz ç k fl, teknik servis ve yedek parça ba ml l gibi önemli sak ncalar oluflturdu unu kaydetti. Türkiye de mevcut olan nakkafl denilen dokuma tezgahlar, brode makinelerinin revizyonu ve modernizasyonu 2001 y l nda yapt klar n vurgulayan Yi it, Bu kapsamda Adapazar nda bulunan en az 50 y ll k eski makinelerin modernizasyonunu yapt k. Sadece ana kontrol mekanizmas tasarland. Bu dönemde acaba bu makineyi Türkiye de yapabilir miyiz? diye düflündük fleklinde konufltu. Günümüzde, özelikle ev tekstili, iç giyim, d fl giyim, mefruflat sektörleri 24 May s 2013 Türkiye, yerli nak fl makinesi üretecek Kocaeli Üniversitesince (KOÜ) haz rlanan ve TÜB TAK taraf ndan desteklenen proje kapsam nda, y lda yaklafl k 150 milyon dolarl k ithalat yap lan nak fl makineleri, Türkiye de üretilecek. ZM R - Türkiye nin son y llardaki en önemli tar msal üretim çeflitlerinden biri olan kirazda bu y l 170 milyon dolarl k ihracat hedefliyor. Sezonu açan ihracatç, Türkiye nin üretimdeki üstünlü ünü ihracata da yans tmay amaçl yor. Uluda Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i Baflkan Salih Çal, kirazda ihracat sezonunu AA muhabirine de erlendirdi. Çal, 15 May s ta erkenci türlerle bafllayan kiraz ihracat - n n a ustos ay n n ortalar na kadar devam edece ini belirtti. Kiraz n, Türkiye nin son y llardaki en önemli tar msal üretim çeflitlerinden biri oldu unu kaydeden Salih Kiraz ihracatç s hedef büyüttü Çal, geçen y l 160 milyon dolarl k ihracat yap ld n hat rlatt. Bu y l hava koflullar n n olumlu seyretmesi durumunda ihracat 170 milyon dolar bulaca n tahmin ediyoruz diyen Çal, erkenci bölgelerin d fl nda ürünün kaliteli ve bol oldu unu kaydetti. Türkiye nin dünya kiraz üretiminin yüzde 13 ünü karfl layarak ABD nin önünde ilk s rada yer ald - n ifade eden Çal, Türkiye deki üretim her y l art yor y l ndan bu yana üretimde dünyada birinci s - rada yer al yoruz. Yeni hedefimiz bir kaç y l içinde ihracatta da ilk s raya oturmakt r dedi. Geçen y l üretimin bin tonunun ihraç edildi ini vurgulayan Çal, bu y l tonajda yüzde 10 luk bir ihracat art fl hedeflediklerini belirterek, Bu y l iyi bir sezon bekliyoruz. Baz bölgelerde meyve tutumunda problemler olsa da üretim ve ihracatta geçen y l geçeriz. 200 milyon dolarl k ihracat bir kaç y l içinde yakalayaca m z düflünüyorum diye konufltu. Salih Çal, erkenci türlerin ç kt bölgelerde ya an ya murun ürüne zarar verdi ini dile getirerek, flunlar söyledi: Hasat dönemindeki ya mur kiraz çatlat yor. Meyvenin olgunlaflmad - bölgelerde flu anda bir s k nt yok. için nak fl iflleyen ve brode makinesi olarak adland r lan bilgisayar kontrollü makinelerin oldukça fazla kullan ld - na dikkati çeken Yi it, bu makinelerin tamam n n ithal edildi ini bildirdi. Yi it, her ay yurt d fl ndan 20 nin üzerinde brode makinesinin al nd na iflaret ederek, ithal edilen bu makinelerin fiyat n n özeliklerine ba l olarak 750 bin ile 1 milyon 500 bin lira aras nda de iflti ini anlatt. Brode makinelerinin dünyada en çok iki sviçre firmas taraf ndan üretildi ini, Türkiye nin de ihtiyac olan makineleri bu iki firmadan sa lad n belirten Yi it, flunlar kaydetti: Bu ithalat n sadece makine al m boyutu y lda milyon dolard r. Bunun yan nda yedek parça ihtiyaçlar, servis ve bak m anlaflmalar, teknik eleman destekleri de ayr bir maddi boyut oluflturmaktad r. Bu makinelerin yerlisini yapmak istiyoruz. Firmalarla görüflüldü. Makinenin yüzde 100 yap labilirli i araflt r ld. Buna iliflkin TÜB TAK a bir proje sunduklar n dile getiren Yi it, TÜB - TAK n bütçesini 800 bin lira kabul etti i çal flmalar n n 400 bin liras n karfl lad n söyledi. Prof. Dr. Yi it, bu makinenin, 750 bin lirayla piyasaya ç kaca na dikkati çekerek, fiu anda yap lan proje Ar-Ge projesi oldu u için 2 milyon 500 bin liraya mal olacak. Öyle görünüyor. Bu makine tamamen yerli dedi. Proje tasar mc s Selim Küçükatefl de ekonomik ve teknik de erlendirmeler sonucunda brode makinesinin Türkiye de yap labilirli ine karar verildi ini ve 2009 y l nda çal flmalara bafllad klar n belirtti. Projenin büyük bir k sm n n tamamland n vurgulayan Küçükatefl, flunlar kaydetti: fiu ana kadar bu makine üzerinde 20 ye yak n patentimiz oldu. Nisan 2014 te pazara ç kmas planlanmaktad r. Tasar m n yüzde 95 ini bitirdik, parça üretimlerinde yüzde 70 lere ulaflt k. Özelikle yap lmakta olan bilgisayar kontrollü tam otomatik brode makinesi sayesinde iflleme (brode) firmalar n n her türlü ihtiyaçlar n karfl - layabilecek kabiliyette olacakt r. Küçükatefl, üretilecek makinenin Türkiye nin ihtiyac karfl lamas n n yan s ra yurt d fl ndaki müflterilere de ulaflaca n belirterek, Türkiye deki tekstilcilerin makinelere çok büyük paralar harcad n kaydetti. Yerli imkanlarla yap lm fl büyük bir makinenin Türkiye deki üreticilere ulaflt racaklar n ifade eden Küçükatefl, Böylelikle bu paralar da yurt d - fl na gitmeyecek. Bir makinenin senelik yaklafl k olarak tamirat için harcanan para 30 bin lira civar nda. Bu da tamamen içeriye dönecek. Yurt d fl ndan parça beklenmeyecek dedi. (AA) Hasat döneminde ya mur ürüne zarar vermezse kaliteli bir ürünle bu y l da dünya pazarlar nda yer alaca z. Ya mura karfl çeflitli önlemler almak mümkün. Sezona girerken a ac besleme yönünde baz besinlerin verilmesi durumunda ya murdan daha az zarar görür. Çal, kirazda en fazla ihracat n Almanya ya yap ld n, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Ortado u ülkelerinin ise büyüyen pazarlar oldu unu dile getirdi. Salih Çal, ayr ca Ortado u pazar için Suriye deki iç savafl n olumsuzluk oluflturdu unu sözlerine ekledi. (AA)

7 24 May s 2013 Ekonomi Zeytin posas ndan yem üretti Zeytin posas ndan yem üretmeye bafllayan Ayd nl giriflimci Mehmet fienol, hayvanc lara önemli bir alternatif sunmas n n yan s ra çevre kirlili inin önlenmesine de büyük katk sa lad. AYDIN - Mehmet fienol, AA muhabirine yapt aç klamada, Sultanhisar a ba l Atça beldesinde faaliyet gösteren iflletmelerinde zeytinya- n n yan s ra hayvan yemi üretimine bafllad klar n belirtti. flletmelerinde 1978 y l ndan beri zeytinya üretimi yapt klar na iflaret eden fienol, Üretim sonucunda aç - a ç kan zeytin posalar n n üzerine kufllar n konup bunu yemesi, bize yem üretimi konusunda ilham kayna- oldu. Ayr ca keçi ve inek gibi hayvanlar n zeytin a açlar na yanafl p üzerindeki meyveleri ifltahla yemelerini gözden geçirdik. Zeytinin hayvanlar için çok faydal bir g da oldu u kan s na vard k dedi. Tüm bu düflüncelerle 2000 y l ndan itibaren zeytin posas ndan yem üretimi ve bunun endüstriyel bir modele dönüfltürülmesi için tesis yat r mlar na ve deneme çal flmalar na bafllad klar n söyleyen fienol, 2012 y l ndan itibaren profesyonel anlamda gerekli izin ve ruhsatlar al p zeytin posas ndan yem imalat n bafllatt klar n dile getirdi. fienol markal olarak üretime bafllad klar yem için patent baflvurusu yapt klar n kaydetti. Kendi iflletmelerinin yan s ra di er zeytinya fabrikalar ndan ç kan zeytin posas n iflleyerek ürünü elde ettiklerini anlatan fienol, flunlar söyledi: Yem üretimi sürecinde ham ANKARA - Türkiye Bilimsel Araflt rmalar ve Teknoloji Kurumu (TÜB TAK), ortaö retim ö rencileri aras nda düzenledi i 44. Araflt rma Projeleri Yar flmas nda final aflamas - na gelindi. ATO Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda (Congresium) düzenlenen final kapsam nda, 12 bölgeden 7 bin 401 baflvuru aras ndan seçilen 202 proje sergileniyor. Etkinlik, TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl Yurtiçi Burslar Müdürü Nuh Erdo an ile 400 kiflilik heyetin An tkabir ziyaretiyle bafllad. Milli E itim Bakanl Müsteflar Yard mc lar Birol Ekici ve Salih Çelik in de kat ld proje sergisinin aç - l fl töreninde konuflan TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Arif Adl, ilk kez 1969 y l nda fizik ve biyoloji alanlar nda bafllayan yar flman n, bugün sosyal ve befleri bilimlerle birlikte 10 alanda yap ld n söyledi. Baflvuru say lar n n her y l artt - na belirten Adl, Bu y l 12 bin 580 ö renciden, 7 bin 400 ün üzerinde proje baflvurusu ald k. 7 bin 400 projeden, jürinin belirledi i 202 si sergilenmeye de er bulundu dedi. Yar flmada ödül alman n önemli olmad n vurgulayan Adl, Sergilenecek projeleriniz, toplam baflvurular n içinde yüzde 3 lük dilime girmifl, de erli projelerdir. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Projelerinizin, sergilenmek üzere seçilmifl olmas baflar - n z n göstergesidir diye konufltu. Adl, son 3 y l içinde finalde yar - flan k z ö renci say s n n yüzde 36 artarak, erkek ö rencileri yakalad - na dikkati çekti. TÜB TAK taraf ndan bu y l ilk defa, Lise Girimcilik ve Yenilikçilik Yar flmas, Üniversite Giriflimcilik ve Yenilikçilik Yar flmas, Lisans Ö rencileri çin Yaz l m Projeleri Yar flmas ve Sanayi Odakl Lisans Bitirme Projeleri Yar flmas olmak üzere 4 yeni yar flma düzenlenece ini aç klayan Adl, 7 maddemiz, zeytinin s k lmas yla elde edilen posas d r. flletmemizde zeytin posas su, ya ve çekirde inin ayr flt - r lmas, aromas n n iyilefltirilmesi, kokusunun giderilmesi gibi aflamalar n ard ndan kurutma, so utma, otomatik dolum ve ambalajlama ifllemlerine tabi tutuluyor. Daha sonra ürün yem format nda haz r hale getirilerek sat - fla sunuluyor. fiu anda günlük 250 ton zeytin posas iflleme kapasitemiz var. flletmemizde 1 gün içerisinde zeytinya fabrikalar ndan al nan yaklafl k 250 ton zeytin posas, 30 ton hayvan yemine dönüfltürülüyor. Bu küspenin ifllenmemesi demek, üretildi i noktada çevreye terk edilerek kirlili e neden olmas anlam na geliyor. Zeytinin yetiflti i her ülkede bu ürünün ele al nmas mümkün. Dolay s yla dünyaya hizmet edebilecek nitelikte. Her yönüyle, çevre ve sa l k aç s ndan büyük faydalar görülüyor. Ürettikleri yemi Ayd n n d fl nda di er illerdeki besi çiftliklerine de gönderdiklerini dile getiren fienol, Yemi 20 kiloluk çuvallarda kilosu 50 kurufltan Ayd n n yan s ra, Denizli, Burdur ve zmir deki besi çiftliklerine, besicilere gönderiyoruz. Genellikle 50 bafl ve üzeri çiftliklerle çal fl yoruz. Tar m ve hayvanc l k fuarlar na kat larak ürünü hayvanc lara anlat yoruz. Gerek üretti imiz yemin fiyat n n piyasadaki yemlere oranla daha ucuz olmas gerekse de hayvanlarda önemli geliflimler sa lamas nedeniyle ürüne ilgi her geçen gün daha da artmakta diye konufltu. Öte yandan zeytin posas ndan üretilen yemi kullanmaya bafllayan hayvanc lar, önemli kazan mlar elde ettiklerini ifade etti. Atça da hayvanc l kla u raflan Mustafa Tonbak, yeni yemden çok memnun kald n belirterek, flunlar kaydetti: Bu ürünü hayvanlar ma 3 aydan beri di er yemlerle birlikte vermeye bafllad m. Ayl k baskül çekimleri sonucunda canl a rl k olarak günde 1 kiloluk art fl oldu. Ayr ca ürüne bafllad ktan gün içerisinde süt üretiminde de yüzde 20 lik art flla karfl - laflt k. Bedende ya lanma olmamas - na ra men sütteki ya oran ve kalitesi de artt. Küçükbafl hayvanlar n n yan s ra tavuklar na da bu yemden verdi ini söyleyen Sunay Gökçe ise, Bu yeme 2 sene önce deneme amaçl bafllad k. Hayvanlarda et ve süt verimi yönünden art lar gözlemledik. Ayr ca tavuklar m z ve 2 yafl nda olan yar fl at m za da bu yemden veriyoruz. Yemi bundan sonra sürekli kullanmay düflünüyorum dedi. (AA) TÜB TAK n Araflt rma Projeleri Yar flmas nda final aflamas na gelindi TÜB TAK olarak, gelece in önemli birer bilim insan olma yolunda ilerleyen sizlerin sürekli destekçisi olaca - m za söz veriyoruz. Siz yeter ki bilimi u rafl edinin, merak etmekten ve soru sormaktan vazgeçmeyin de erlendirmesinde bulundu. Proje sergisi, Çarflamba gününe kadar ziyaret edilebilecek. günü, 10 alanda dereceye giren projelerin ö rencileri ve dan flman ö retmenleri para ödülü alacak. Ayr ca projeleri dereceye giren ö rencilerin, Yüksek Ö retime Geçifl S nav nda(ygs), orant l ek katsay uygulamas ndan yararlanacaklar belirtildi. (AA)

8 8 Ekonomi TRABZON - DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kald r m, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgede karfl laflt klar en büyük sorunun yat r m arazisi üretme noktas nda oldu unu belirterek, bu nedenle yeni arazi üretmeden ziyade, mevcut arazilerde katma de eri yüksek ürünlerin üretimine yöneldiklerini söyledi. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüflhane de katma de eri yüksek hangi ürünlerin gelifltirilebilece- i üzerine çal flma yapt klar n ifade eden Kald r m, Bu konu üzerinde çal - fl rken çikolata vadisi kurma fikri ortaya ç kt. Bölgemizde f nd k önemli bir hammadde. Dünyada tüketilen f nd n yüzde 70 i ülkemizden ihraç ediliyor. F nd k hammadde olarak ihraç edildi i için de katma de eri düflük. Çikolata vadisi ayn zamanda f nd n katma de- erini art rmaya yönelik bir çal flmad r dedi. Kald r m, DOKA uzmanlar n n Belçika ve Hollanda da ürün vadilerine yönelik araflt rma yapt klar n anlatarak, Yap lan incelemelerde, özellikle butik çikolata üretimi noktas nda bölgemizin potansiyeli oldu unu gördük. Dolay s yla bölgemizde ad n çikolata vadisi koydu umuz mekan oluflturulmas, bu mekanda da butik çikolata üretimi yap lmas, aile iflletmelerinin kurulmas n hedefledik. Buradan çok güzel markalar n ç kaca - na inan yorum diye konufltu. Çikolata vadisinin, Ordu da yeni yap lacak havaalan n n yan ndaki dolgu alan nda kurulaca n vurgulayan Kald r m, flöyle devam etti: Bu alan n tahsisi h zl bir flekilde yap ld. Proje, bir süre önce Ordu da yapt m z yönetim kurulu toplant s nda onayland ve böylece bafllam fl oldu. Finansman n büyük oranda biz koyaca z, ayr ca yerel katk da alaca z. Projenin temel hedefi, çikolatan n f nd n veya benzeri ürünlerin Ar-Ge sinin yap larak yeni ürünler gelifltirilmesidir. Sadece var olan çikolatan n de- erlendirilmesini de il, bunun yan nda 24 May s 2013 Dünyan n ilk Çikolata Vadisi Ordu da kuruluyor Kalk nma Bakanl na ba l Do u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA), dünyada tek çeflit ürüne yönelik g da vadisi kurma çal flmalar kapsam nda ilk etapta 5,5 milyon avro harcayarak Ordu da 34 iflletmenin üretim yapabilece i, Ar-Ge çal flmalar n n yürütülece- i çikolata vadisi oluflturacak. ANKARA - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, y lda ortalama 7 milyon ifllem yapan, 20 milyonun üzerinde vatandafla hizmet veren yayg n ve köklü bir kurum olduklar n bildirdi. Güney, yapt yaz l aç klamada, her y l ülke nüfusunun yaklafl k yüzde 25 inin tapu ve kadastro hizmetlerinden faydaland n belirtti. Ülkenin ilk tapu teflkilat n n 21 May s 1847 de Defterhane-i Amire Kalemi ad yla kuruldu unu an msatan Güney, 166 y ll k geçmifle sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün Türkiye nin en önemli ve güvenilir kurumlar aras nda yerini ald n vurgulad. Güney, merkez ve taflrada 18 bine Tapu Kadastro 166 Yafl nda... yak n personel, 22 tapu ve kadastro bölge müdürlü ü, 957 tapu müdürlü- ü, 81 kadastro müdürlü üyle y lda ortalama 7 milyon ifllem yapan, 20 milyonun üzerinde vatandafla hizmet veren yayg n ve köklü bir kurum olduklar n kaydetti. K sa, orta ve uzun vadede ülkenin büyümesine katk sa layacak önemli projeleri hayata geçirdiklerine iflaret eden Güney, flu ifadeleri kulland : Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü gibi çok büyük ifllem hacmine sahip bir kurumun, kamu yönetimindeki ça dafl geliflmelere paralel yeniden yap lanmas na duyulan ihtiyaç tart flmas zd r. Yeniden yap lanma çal flmalar kapsam nda, hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve gelifltirilmesi, bürokrasi ve k rtasiyecili in azalt lmas, hizmetlerin vatandafllar n ihtiyaç ve taleplerine uygun, verimli ve süratli sunulmas - n sa layacak çal flmalar ve iyilefltirmeler yap lmaktad r. Bu çal flmalarla tapu ve kadastro müdürlüklerinin mekansal ve fiziksel durumlar n n iyilefltirilmesi, online baflvuruyla numaratörlü baflvuru sisteminin uygulanmas, SMS yoluyla vatandafllar n bilgilendirilmesi, e-devlet kap s üzerinden tafl nmaz ve harç sorgulama hizmetlerinin sunulmas gibi çal flmalar tüm birimlerimizde uygulan r hale getirilmektedir. Güney, online baflvuru ve numaratörlü randevu sistemiyle vatandafllar n gelifltirilecek yeni ürün ve markalar n ortaya ç kmas n da amaçl yoruz. Üniversite ile iflbirli i içinde çal flmalar yap lacak. Butik iflletmelerin yan s ra ürünlerin sat labilece i konseptte dükkanlar olacak. F nd k ve çikolata müzesi de kurulacak. Sosyal donat lar ve mekanlarla konsept olarak çok güzel bir mekan olacak. Kald r m, çikolata vadisinin ayn zamanda turizme de hizmet eden bir mekan olaca na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Projeyi sadece Ordu özelinde de- il, bölgemiz ve hatta Türkiye için çok önemli bir proje olarak de erlendiriyoruz. Bunun çok büyüyece ini düflünüyorum. Proje, bölgemizde organik ve natürel ürünlerin gelifltirilmesiyle daha da de erli hale gelecek. Projenin fizibilite çal flmas tamamland ve sonuçlar çok olumlu ç kt. Proje geliflti inde belki 10 milyon avroyu geçecek ama biz ilk etapta çekirdek bir proje tasarlad k. Tasarlad m proje 5-5,5 milyon avroya mal olacak. Çevre düzenlemesi ve peyzaj n Orman ve Su flleri Bakanl üstlendi. Bakanl n yapaca çal flmalarla 8 milyon avroyu bulacak. Bunun büyük bir k sm n da ajans m z karfl l - yor. Proje imzaland nda, 1-2 ay içinde uygulamas na geçilecek. Projeyi, f nd n ve benzeri ürünlerin de erlendirilmesi aç s ndan önemli buldu unu vurgulayan Kald r m, sözlerini flöyle sürdürdü: Hollanda da son derece baflar l olmufl bir g da vadisi projesi var. Dünyada tek çeflide yönelik proje yok. lk defa bu alanda yap lacak örnek. Bölgemizin konseptine uygun bir proje olacak. 34 iflletmenin üretim yapabilece i tasar m m z var. Tesisin arka taraf nda iflletme kurulup üretim yap lacak, ön bölümünde ise sat fl yapma imkan sunacak dükkanlar oluflturulacak. F nd k bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli bir ürün. Y lda bölgemizden yap lan 1 milyar dolar n üzerindeki ihracat, buradan ç - kacak çok iyi ürünler ve markalar sayesinde belki de 5 e katlanacak. (AA) ifllemlerinin daha kolay ve h zl sonuçland r ld na dikkati çekti. Vatandafllar bilgilendirme ve flikayetleri de erlendirme amac yla faaliyete geçirilen Alo Tapu Kadastro Hatt (444 TAPU ) uygulamas - na devam edildi ini belirten Güney, flunlar kaydetti: Bilgi teknolojilerini en etkin kullanan ve sunan, sürekli kendini gelifltiren, modern yönetim anlay fl yla idare edilen, hizmet verdi i vatandafllarla çal flanlar n memnuniyetini ön planda tutan, uzlaflt ran, dünya ülkeleriyle alan nda bilgi birikimini ve teknolojisini paylaflan ve yönlendiren lider bir kurum olma yolunda hizmetlere devam etmeyi hedefliyoruz. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı