Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine"

Transkript

1 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine OSB ve KSS lere faiz indirimi müjdesi... Ankara n n Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve Baflkan Yard mc s Erhan Aras yüzde 70 i tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi ni inceledi. Bin 92 gecekondunun y k ld mahallede 3 bin 500 konutluk modern binalar yükselmeye bafllad. S.16 DA HABER 12 DE HABER 16 DA YEN MAHALLE DE SÜT GÜNÜ ETK NL COfiKUYLA KUTLANDI... HABER 15 DE KURAN DA ANNE KADINLAR KONFERANSI ÇUBUK TA YAPILDI HABER 17 DE GAZETE SAH PLER SEND KASI TÜZÜK DE fi KL N OYLADI HABER 16 DA

2 2 SineMagazin Duman Grubu nun Bursa da verece i konsere tepki BURSA - Bursa da, baz sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri, Duman Grubu nun 25 May s ta vermeyi planlad konserin iptali talebiyle bas n aç klamas yapt. Aralar nda Anadolu Gençlik Derne i (AGD), Memur-Sen, fiuurlu Ö retmenler Derne i, Din-Bir-Der, sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Bir Gevrek, Bir Boyoz, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, ntikam Benim, Llanetli Kan, El-Cin, Selam Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Eksik Sayfalar, Koda Ad : Olympus, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, (Q)üfür, Suç Orta, Geçit Yok, Crood'lar, Korkunç Bir Film 5, Gazeteci Çocuk, Oblivion, Selam Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Pas ve Kemik, Max Maceralar : Dinoterra, Oblivion, Selam Evrensel Haf zlar Birli i Derne i, Alperen Ocaklar ve Gönüllü Kurulufllar Platformu temsilcilerinin de bulundu u grup, Ulucami nin yan ndaki Orhangazi Park nda bir araya geldi. Bas n aç klamas n okuyan AGD flubesi baflkan Hüseyin Altay, Duman Grubu nu, slam a ve Kur an- Kerim e sayg s zl k etti i için k nad klar n belirtti. Altay, flunlar söyledi: Duman Grubu nun, hlas Suresi nin 3 üncü ayetinde de ifliklikler yap p flark s na uyarlad ve manevi de erlerimize a r ithamlarda bulundu u aç kça görülmektedir. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Gitme Baba, Iron Man 3, Zoraki kili, ntikam Benim, Oblivion, Hükümet Kad n Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Zoraki kili, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, Ac Reçete, Oblivion Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Eksik Sayfalar, Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Muhalif Baflkan, Crood'lar, Oblivion, El-Cin, Selam, Hükümet Kad n Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Eksik Sayfalar, Iron Man 3, Max Peygamber Efendimizin hadis-i fleriflerinde Nefsim elinde olana yemin ederim, o Kuran n üçte birine muadildir buyurdu u, Allahü Teala n n tek oldu una, do urmayan, do urulmam fl oldu una vurgu yap lan bu surenin flark ya uyarlanamayaca n, bunlar yapan bir grubun da Bursam zda konser veremeyece ini belirtmek istiyoruz. Duman s z Bursa istiyoruz slogan yla konserin iptal edilmesini istediklerini vurgulayan Altay, Konserin cuma gününe kadar iptal edilmesini, edilmedi i takdirde Osmanl payitaht Bursam zda protestolar n devam edece ini kamuoyuna bildiririz dedi. Grup üyeleri, bir süre slogan att ktan sonra da ld. (AA) Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, ntikam Benim, Oblivion, El- Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Son Ayin Bölüm 2, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Zoraki kili, El-Cin, Hükümet Kad n Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Kod Ad : Olympus, Gitme Baba, Eksik Sayfalar, Zoraki kili, Iron Man 3, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, Bir Hikayem Var, Crood'lar, El-Cin 24 May s 2013 Azerbaycan, Eurovision da Rusya ya verdi i 10 puan n çal nd n iddia etti MOSKOVA - Azerbaycan D fliflleri Bakan Elmar Memmedyarov, ülkesinin 58. Eurovision fiark Yar flmas nda Rusya temsilcisi Dina Garipova ya verdi i 10 puan n kayboldu unu söyledi. Resmi ziyaret için Rusya da bulunan Memmedyarov, konuya iliflkin yapt aç klamada, sveç in Malmö kentinde düzenlenen 2013 Eurovision flark yar flmas nda, Azerbaycan da faaliyet gösteren mobil telefon flirketleri üzerinden gönderilen oy say lar na göre, Ukrayna temsilcisinin 12 puan, Rusya temsilcisinin ise 10 puan ald n kaydetti. Ülkede faaliyet gösteren üç GSM flirketinin oylama sonuçlar n aç klayan Memmedyarov, Rusya temsilcisine 10 puan yerine hiç puan verilmemesini dedektiflik hikayesi ne benzetti. Memmedyarov, Eurovisyon flark yar flmas n organize eden ve yay nlayan kurulufllar n bunu araflt rmas ve aç klamas gerekti ini belirtti. (AA)

3 24 May s 2013 ELAZI - Bestami Bodruk - F rat Üniversitesi (FÜ) Adli T p Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Mükemmel cinayet diye bir fley yoktur. Her cinayet, intihar, kaza çözülebilir, yeter ki insanlar olay yerindeki delilleri bozmas n dedi. Tokdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, adli bir olayda maddi delillerin her fleyden önemli oldu unu ve modern hukukun tan ktan olaya de il delilden olaya gidilmesini ön gördü ünü belirtti. Maddi delillerin, karakolda söyledikleriyle mahkemede ifadelerinin flaflmayaca n, etki alt nda kalmayaca n ve duygusal olmayaca n aktaran Tokdemir, Olay yerinde elde edilen bir delil 100 tan ktan daha önemlidir. Dolay s yla vuku bulan bir cinayeti, intihar ya da kazay ayd nlatmak istiyorsan z burada insanlar n b rakm fl olduklar izleri bozmadan dikkatlice bulman z yeterlidir diye konufltu. Prof. Dr. Tokdemir, flunlar kaydetti: Kendilerini profesyonel olarak adland ran suçlular hata yapmad n zanneder fakat delil kalmayan olay yoktur. Örnek verecek olursak, kablo h rs zl yap lan bir yerde ay çekirde i yenildi ini gördük. Toplad m z materyalleri inceledi imizde birden fazla kiflinin DNA s n, flüpheli efllefltirmesiyle olay yapanlar tespit ettik. Mesela kifli orada kimli ini düflürmüfl olsayd bunun kadar kesin delil olamazd çünkü kimli imi kaybettim gibi çeflitli bahaneler üretebilir. Fakat çekirdek üzerindeki DNA s n izah edemez. Tan olmayan baflka bir olaydaysa, cinayete kurban giden bir kiflinin t rnaklar n n aras nda katilin DNA s tespit edildi. Olay esnas nda katiliyle bo uflma yaflayan kiflinin t rnak aras nda katilin deri parças kalm fl ve biz buradan çok rahat bir flekilde katile ulaflt k. Olaylar n çözülmesine sadece parmak izinin de il ayn zamanda kulak, difl, ayak ve retina izlerinden de yararlan ld n, her temas n iz b rakaca n vurgulayan Tokdemir, flöyle konufltu: Yeter ki siz olay s ras nda ne tarz temaslar olabilece ini ve o izlerin nas l al n p, korunup, incelenebilece ini bilin. Mesela bir h rs zl k olay nda kifli H CR RUM msak : kindi : Yaflam 14 Recep 11 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Çekirdek kabu u bile delil olabilir kula n kap ya, duvara veya kasaya yaslam fl olabilir ya da bo uflma esnas nda karfl s ndaki kifliyi s rm fl olabilir. Bu iki olayda da difl ve kulak izi olay yeri bozulmadan al nabilir. Avrupa da, difl grafikleri arflivleniyor ve DNA tespitinin zor oldu u olaylarda kiflilerin tespiti için kullan l yor. Türkiye de olay yeri çok bozuluyor- Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Türkiye de adli bilimlerin aksayan yanlar bulunmas na ra men iyi durumda oldu unu belirterek, olay yerine gereken önemin verilmedi ini ve delillerin bazen k smi bazense tam olarak tahrip edildi ini savundu. Olay yerlerinde delil toplama iflini yapan kifli veya kurumlar n yeterli mesleki e itime sahip olmad için buralar n zarar görebildi ini dile getiren Tokdemir, bu kiflilere e itim verilmesi gerekti ini vurgulad. Tokdemir, olay yeri incelemeye yönelik düzenli e itim veren okullar n aç lmas n n, Türkiye deki adli vakalar n daha profesyonel olarak incelenmesine ve çözülmesine katk sa layaca n kaydetti. Prof. Dr. Tokdemir, konuflmas n flöyle sonland rd : Örne in bir bomba patlam fl, çöpçü gelmifl oray süpürüyor. Buna benzer bir olay Elaz da yaflad k. Olay yerinde bir kül tablas, içinde katilin ve öldürülen kad n n içti i sigaran n izmariti var. Yapt m z incelemede ayn kül tablas n n içinde olay yerine gelen kiflilerin de içti i sigaralar n izmariti var. Maalesef Türkiye de bu tarz trajik olaylar da yafl yoruz. Mükemmel cinayet diye bir fley yoktur. Her cinayet, intihar, kaza çözülebilir, yeter ki insanlar olay yerindeki delilleri bozmas n. (AA) Yumurtal eylem suç mu de il mi? ANKARA - Bar fl K l ç - Ankara da, yumurta at lan iki ayr eylemle ilgili adli soruflturma, iki farkl kararla noktaland. Eylemde att yumurtayla iki polisin ceketini kirleten ö renci hakk nda, flikayet nedeniyle mala zarar verme suçundan dava aç l rken, benzer bir soruflturma, mala zarar verme suçundan flikayet olmamas nedeniyle takipsizlikle sonuçland. Cumhuriyet Savc s Erdo an Gökçek, ö renci Jale fiule Tunç hakk nda, Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas na muhalefet ve mala zarar verme suçlar ndan toplam 1 y l 2 aydan 9 y la kadar hapis talebiyle dava açt. ddianamede, Tunç un, 25 Ocak 2011 de lere, paral e itime, cinsiyetçi e itime, bu sistemin verdi i karnelere karfl bir fley yapmal ad yla K z lay da düzenlenen eyleme kat ld belirtildi. Yaklafl k 60 kiflilik grubun, Yüksel Caddesi nden AK Parti l Baflkanl na kadar yürüdü ü belirtilen iddianamede, yolu araç trafi ine kapatan grubun, l Baflkanl n n oldu u Dr. Mediha Eldem Sokak ta çevik kuvvet barikat n n önüne geldi i kaydedildi. Tunç un, eylem s ras nda polis memurlar na yumurta atanlar aras nda bulundu u savunulan iddianamede, At lan yumurtalar n, müflteki polis memurlar na isabet etti i ve müflteki polis memurlar n n ceketlerinin kirlenmesi nedeniyle flikayetçi olduklar ifade edildi. ddianamede Tunç un Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas n n 32. maddesi uyar nca 6 aydan 3 y la, iki polis memurunun her birine karfl mala zarar verme suçundan ise toplam 8 aydan 6 y la kadar hapis cezas na çarpt r lmas talep edildi. Cumhuriyet Savc s Ahmet Cemal Gürgen ise benzer soruflturmada 11 flüpheli hakk nda kovuflturmaya yer olmad na karar verdi. Kararda, flüphelilerin 12 Aral k 2012 de Hacettepe Üniversitesi S hhiye Yerleflkesi Kültür Merkezi ndeki konsere kat ld klar bildirildi. Konser aras nda eski Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay aya a kalkt nda Üniversiteler bizimdir, AKP defol, Günay üniversitede ne iflin var diye slogan att klar kaydedilen kararda, flüphelilerden Can Kaya ve Özgür Bozkurt un Günay a att yumurtalar n baflka kiflilerin üzerine geldi i kaydedildi. (AA)

4 4 Çingene K z ihramda yaflat lacak ANKARA - Tu ba Özgür Durmaz - Antik Roma flehri Zeugma dan ç kar lan ve Çingene K z olarak adland r lan mozaik, özellikle Do u Anadolu da kad nlar n y llarca giydi i ancak unutulmaya yüz tutan ihram üzerine dokunarak, tasar m yoluyla yaflat lmaya çal fl l yor. Ustalar n bir bir yaflam n yitirmesi, yeni ustalar n yetiflmemesi ve giyim kültürünün de iflmesi gibi nedenlerle yok olmayla karfl karfl ya olan ihram, flimdi farkl flekillerde gündelik hayatta tutuluyor. fianl urfa Birecik Halk E itim Merkezi Usta Ö reticisi Meryem Helvac, birkaç y l önce kat ld bir yar flmada, yarat c sanat dal nda, 100 y ll k ihram üzerine iflledi i Çingene K z yla ikincilik ödülü almas n n ard ndan harekete geçti. Gelene i, tarih ve tasar mla buluflturan Helvac, Çingen K z mozai ini ihram n, masa örtülerinin üzerine ifllemeye bafllad. Çingene K z l ihramlar tablo haline getiren Helvac n n el eme i ürünleri, büyükelçilere, yabanc bürokratlara ve ifl adamlar na hediye edildi. hram tuvalimiz, iplikler ya l boyam z Helvac, AA muhabirine yapt aç klamada, tarihi figürlerle Anadolu geleneklerini birlefltirmeyi amaçlad klar n söyledi. Özellikle fianl urfa, Bayburt, Erzurum gibi do udaki illerde, bir zamanlar kad nlar n vazgeçilmezi ihram n, kare fleklinde, dikiflsiz ve pamuklu kumafltan imal edildi ini an msatan Helvac, halk e itim merkezindeki kursiyerlerden, anneannelerinin, babaannelerinin sand klar ndaki ihramlar gün yüzüne ç karmalar n ve farkl bir tasar mla de erlendirmelerini istediklerini dile getirdi. (AA) Turizm ELAZI - Ramazan Kaya - Restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biri haline gelen Elaz n eski yerleflim yeri Harput u ziyaret eden turist say s n n artmas bekleniyor. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, milattan önce 2000 li y llarda ilk yerleflimin oldu u Harput ta, s ras yla Hititler, Urartular, lhanl lar, Dulkadiro ullar, Akkoyunlular, Safeviler ve Çald ran Savafl (1516) sonras Osmanl mparatorlu u hüküm sürdü. Kalesi, camileri, kilisesi ve türbeleriyle her köflesi tarih kokan Harput, buraya gelen ziyaretçilerini adeta geçmiflte yolculu a ç kar yor. l Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, Harput un 1834 y l ndan itibaren zaman n yönetiminin ald bir kararla Elaz a tafl nd n ve tarihi flehrin h zla yok olarak bir gecekondu bölgesi haline dönüfltü ünü söyledi. Y k lmaya yüz tutan bu tarihi mekan n 1985 y l nda kentsel sit alan ilan edildi ini an msatan Öztürk, 2008 y l sonunda bölgede restorasyon çal flmalar na baflland n aktard. Baflta Ulu Cami, Harput Kalesi ve Arapbaba Türbesi olmak üzere cami, türbe ve sivil mimari eserlerin restore edilerek aya a kald r ld n belirten Öztürk, bunun tarihi dokuya uygun olarak gerçeklefltirildi ini ifade etti. Öztürk, Ulu Cami restore edildi y l nda yap lm fl ve e ik minaresiyle ünlü bu camimize özellikle gelen insanlar vard r. Sanat tarihi aç s ndan da son derece de erli bir yap d r ve Vak flar Genel Müdürlü ümüz bu de erli yap n n gelece e tafl nmas için her gün oray teknik bir ekibe izlettirmektedir. Harput Kalesi, Urartular dan kalan bir kaledir. Biz onu çok önemli restorasyonlarla, 4 milyondan fazla bir ödenekle adeta aya a kald rd k. Düflmek üzere olan burçlar kurtar ld ve içerisinde 5 y l bilimsel kaz lar yap ld. Bu bilimsel kaz larda da heyecan verici bulgular ortaya ç kt. Tarihte Kral Baudouin olarak bilinen zat n Balak Gazi taraf ndan hapsedildi i zindanlar ortaya ç kar ld. Camiler, ifl yerleri ve dükkanlar ortaya ç kar ld. Bunlar Harput ta önemli bir heyecan yaratt. Çürümemifl bedeniyle bilinen ünlü Arap Baba Türbemiz, restorasyonuyla, manevi de erleriyle bugün tamamen ayakta ve binlerce insan Harput a çekmektedir fleklinde konufltu. -20 milyon lira harcand - Restorasyon çal flmalar na 20 milyon lira harcand n aç klayan 24 May s 2013 Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanl n n aktard tutar n 7,5 milyon lira oldu unu vurgulad. Tahsin Öztürk, Harput ta yap lan restorasyon çal flmalar n n, tan t mlar n ard ndan k sa sürede meyvelerini verdi ini ve buray ziyaret eden turist say s nda y ll k 40 bin kiflilik bir art fl sa land n kaydederek, flunlar söyledi: Bunun katlanarak artaca n ben flimdiden rahatl kla ifade edebiliyorum. Çünkü Harput gibi tarihi bir de erin kendini gösterir flekilde restorasyonuyla, çevresinin korunmas yla, ulafl m a n n dokuya uygun bir flekilde geliflmesiyle, bu tarihi potansiyelin buraya en az 1 milyon insan çekece ini çok rahatl kla iddia edebiliyorum. Çevresindeki di er güzellikleri, Hazar Gölü nü, Keban Baraj n, Golan Kapl calar n, tarihi Palu kal nt lar n ve di er ilçelerimizi de dikkate ald m zda bu rakam bizim için hiç de hayal de il. Harput un geçmifl dönemlerde Amerikan ve Frans z kolejlerinin yo un olarak bulundu u bir bölge oldu unu hat rlatan Öztürk, eski yerleflim yerine baflta ABD den olmak üzere yabanc turistlerin yo un ilgi gösterdi ini, konaklama imkanlar n n iyileflmesiyle ilginin katlanarak artaca n düflündüklerini sözlerine ekledi. (AA)

5 24 May s 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir Güney Amerika ülkesi. Sinirli. 2. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. 3. At ve efleklere vurulan yumuflak ve ensiz semer. Bir çocu un her türlü yaflant s ndan ve davran fllar ndan sorumlu kimse. 4. stanbul ilinin bir ilçesi. Mevcut. 5. Bir nota. Ayla. 6. Bir kimseye yapt bir hareketin yanl fll n öfkelenmeden belirtme. Güney Kafkasyal bir halk. 7. nce, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. Müflkülpesent. 8. Görevden alma. Tak lm fl ad. 9. slamiyet ten önce Kâbe de bulunan üç puttan biri. Bir nota. 10. At yar fllar nda oynanan bir oyun türü. 11. talya da bir rmak. Bo a gürefli alan. 12. Düz kenarl flapka. Bir fleyin esas tutulan yüzü. 13. Renklerin en koyusu, siyah. Uyarma, dikkat çekme, ihtar. 14. Bir ilimiz. Kula n duyabildi i titreflim. 15. Dil. Avrupa da bir rmak. 16. Tanr tan maz, dinsiz. Hattatlar n kâ t cilalamakta kulland klar özel bir kar fl m. 17. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dal. Baryumun simgesi. 18. Lahza. Güzellik, hoflluk. 19. Keçinin erke- ine verilen ad. Yükselme, yücelme. 20. K s rl k, verimsizlik. Lezzet. Yukar dan afla ya: 1. Ars z çingene çocu u. Yazman. Bir tür etli ve büyük zeytin. 2. radesine hakim olamayan. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bir a aç. Piston. 3. fiehzadelerin özel e itmenleri. skambilde bir kâ t. Bezekçilikte kullan lan yeflil veya pembe dalgal sedef. Kiloamperin simgesi. 4. Yap m iflleri. Edirne ilinin bir ilçesi. Bayrak. 5. yilik, ihsan, lütuf. zmir ilinin bir ilçesi. Gelenek. 6. Güzel sanat. Kum fal. Saç örgüsü. Eti. 7. ddia, tez. Alacak, borç. Güç, derman. 8. Haz. Ali yanl - l. Kabaca evet. Eski bir devlet. Ödeflme, raz olma. 9. Bir nota. En çok, maksimum. tina. çinden ç k lmas güç, sak ncal durum. 10. Bir fleye, bir fikre karfl ç kma. Yüzme havuzu. Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi KOCAEL - KOÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kadri Süleyman Yi it, AA muhabirine yapt aç klamada, tekstilin Türkiye için önemli sektörlerin bafl nda geldi ini anlatt. Tekstilin, son y llarda yaflanan dünyadaki krizler ve serbest ticaret olanaklar nedeniyle s k nt l günler geçirse de tekrar h zl yükselifl trendi içerisine girdi ini belirten Yi it, yap - lan yeni yat r mlar ve modernizasyon çal flmalar n n, ihracat ve istihdam için yeni katma de erler üretti ini ifade etti. Yi it, sektör için ihtiyaç duyulan makinelerin büyük bir ço unlu unun yurt d fl ndan getirildi ini, bunun yurt d fl na büyük bir döviz ç k fl, teknik servis ve yedek parça ba ml l gibi önemli sak ncalar oluflturdu unu kaydetti. Türkiye de mevcut olan nakkafl denilen dokuma tezgahlar, brode makinelerinin revizyonu ve modernizasyonu 2001 y l nda yapt klar n vurgulayan Yi it, Bu kapsamda Adapazar nda bulunan en az 50 y ll k eski makinelerin modernizasyonunu yapt k. Sadece ana kontrol mekanizmas tasarland. Bu dönemde acaba bu makineyi Türkiye de yapabilir miyiz? diye düflündük fleklinde konufltu. Günümüzde, özelikle ev tekstili, iç giyim, d fl giyim, mefruflat sektörleri 24 May s 2013 Türkiye, yerli nak fl makinesi üretecek Kocaeli Üniversitesince (KOÜ) haz rlanan ve TÜB TAK taraf ndan desteklenen proje kapsam nda, y lda yaklafl k 150 milyon dolarl k ithalat yap lan nak fl makineleri, Türkiye de üretilecek. ZM R - Türkiye nin son y llardaki en önemli tar msal üretim çeflitlerinden biri olan kirazda bu y l 170 milyon dolarl k ihracat hedefliyor. Sezonu açan ihracatç, Türkiye nin üretimdeki üstünlü ünü ihracata da yans tmay amaçl yor. Uluda Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i Baflkan Salih Çal, kirazda ihracat sezonunu AA muhabirine de erlendirdi. Çal, 15 May s ta erkenci türlerle bafllayan kiraz ihracat - n n a ustos ay n n ortalar na kadar devam edece ini belirtti. Kiraz n, Türkiye nin son y llardaki en önemli tar msal üretim çeflitlerinden biri oldu unu kaydeden Salih Kiraz ihracatç s hedef büyüttü Çal, geçen y l 160 milyon dolarl k ihracat yap ld n hat rlatt. Bu y l hava koflullar n n olumlu seyretmesi durumunda ihracat 170 milyon dolar bulaca n tahmin ediyoruz diyen Çal, erkenci bölgelerin d fl nda ürünün kaliteli ve bol oldu unu kaydetti. Türkiye nin dünya kiraz üretiminin yüzde 13 ünü karfl layarak ABD nin önünde ilk s rada yer ald - n ifade eden Çal, Türkiye deki üretim her y l art yor y l ndan bu yana üretimde dünyada birinci s - rada yer al yoruz. Yeni hedefimiz bir kaç y l içinde ihracatta da ilk s raya oturmakt r dedi. Geçen y l üretimin bin tonunun ihraç edildi ini vurgulayan Çal, bu y l tonajda yüzde 10 luk bir ihracat art fl hedeflediklerini belirterek, Bu y l iyi bir sezon bekliyoruz. Baz bölgelerde meyve tutumunda problemler olsa da üretim ve ihracatta geçen y l geçeriz. 200 milyon dolarl k ihracat bir kaç y l içinde yakalayaca m z düflünüyorum diye konufltu. Salih Çal, erkenci türlerin ç kt bölgelerde ya an ya murun ürüne zarar verdi ini dile getirerek, flunlar söyledi: Hasat dönemindeki ya mur kiraz çatlat yor. Meyvenin olgunlaflmad - bölgelerde flu anda bir s k nt yok. için nak fl iflleyen ve brode makinesi olarak adland r lan bilgisayar kontrollü makinelerin oldukça fazla kullan ld - na dikkati çeken Yi it, bu makinelerin tamam n n ithal edildi ini bildirdi. Yi it, her ay yurt d fl ndan 20 nin üzerinde brode makinesinin al nd na iflaret ederek, ithal edilen bu makinelerin fiyat n n özeliklerine ba l olarak 750 bin ile 1 milyon 500 bin lira aras nda de iflti ini anlatt. Brode makinelerinin dünyada en çok iki sviçre firmas taraf ndan üretildi ini, Türkiye nin de ihtiyac olan makineleri bu iki firmadan sa lad n belirten Yi it, flunlar kaydetti: Bu ithalat n sadece makine al m boyutu y lda milyon dolard r. Bunun yan nda yedek parça ihtiyaçlar, servis ve bak m anlaflmalar, teknik eleman destekleri de ayr bir maddi boyut oluflturmaktad r. Bu makinelerin yerlisini yapmak istiyoruz. Firmalarla görüflüldü. Makinenin yüzde 100 yap labilirli i araflt r ld. Buna iliflkin TÜB TAK a bir proje sunduklar n dile getiren Yi it, TÜB - TAK n bütçesini 800 bin lira kabul etti i çal flmalar n n 400 bin liras n karfl lad n söyledi. Prof. Dr. Yi it, bu makinenin, 750 bin lirayla piyasaya ç kaca na dikkati çekerek, fiu anda yap lan proje Ar-Ge projesi oldu u için 2 milyon 500 bin liraya mal olacak. Öyle görünüyor. Bu makine tamamen yerli dedi. Proje tasar mc s Selim Küçükatefl de ekonomik ve teknik de erlendirmeler sonucunda brode makinesinin Türkiye de yap labilirli ine karar verildi ini ve 2009 y l nda çal flmalara bafllad klar n belirtti. Projenin büyük bir k sm n n tamamland n vurgulayan Küçükatefl, flunlar kaydetti: fiu ana kadar bu makine üzerinde 20 ye yak n patentimiz oldu. Nisan 2014 te pazara ç kmas planlanmaktad r. Tasar m n yüzde 95 ini bitirdik, parça üretimlerinde yüzde 70 lere ulaflt k. Özelikle yap lmakta olan bilgisayar kontrollü tam otomatik brode makinesi sayesinde iflleme (brode) firmalar n n her türlü ihtiyaçlar n karfl - layabilecek kabiliyette olacakt r. Küçükatefl, üretilecek makinenin Türkiye nin ihtiyac karfl lamas n n yan s ra yurt d fl ndaki müflterilere de ulaflaca n belirterek, Türkiye deki tekstilcilerin makinelere çok büyük paralar harcad n kaydetti. Yerli imkanlarla yap lm fl büyük bir makinenin Türkiye deki üreticilere ulaflt racaklar n ifade eden Küçükatefl, Böylelikle bu paralar da yurt d - fl na gitmeyecek. Bir makinenin senelik yaklafl k olarak tamirat için harcanan para 30 bin lira civar nda. Bu da tamamen içeriye dönecek. Yurt d fl ndan parça beklenmeyecek dedi. (AA) Hasat döneminde ya mur ürüne zarar vermezse kaliteli bir ürünle bu y l da dünya pazarlar nda yer alaca z. Ya mura karfl çeflitli önlemler almak mümkün. Sezona girerken a ac besleme yönünde baz besinlerin verilmesi durumunda ya murdan daha az zarar görür. Çal, kirazda en fazla ihracat n Almanya ya yap ld n, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Ortado u ülkelerinin ise büyüyen pazarlar oldu unu dile getirdi. Salih Çal, ayr ca Ortado u pazar için Suriye deki iç savafl n olumsuzluk oluflturdu unu sözlerine ekledi. (AA)

7 24 May s 2013 Ekonomi Zeytin posas ndan yem üretti Zeytin posas ndan yem üretmeye bafllayan Ayd nl giriflimci Mehmet fienol, hayvanc lara önemli bir alternatif sunmas n n yan s ra çevre kirlili inin önlenmesine de büyük katk sa lad. AYDIN - Mehmet fienol, AA muhabirine yapt aç klamada, Sultanhisar a ba l Atça beldesinde faaliyet gösteren iflletmelerinde zeytinya- n n yan s ra hayvan yemi üretimine bafllad klar n belirtti. flletmelerinde 1978 y l ndan beri zeytinya üretimi yapt klar na iflaret eden fienol, Üretim sonucunda aç - a ç kan zeytin posalar n n üzerine kufllar n konup bunu yemesi, bize yem üretimi konusunda ilham kayna- oldu. Ayr ca keçi ve inek gibi hayvanlar n zeytin a açlar na yanafl p üzerindeki meyveleri ifltahla yemelerini gözden geçirdik. Zeytinin hayvanlar için çok faydal bir g da oldu u kan s na vard k dedi. Tüm bu düflüncelerle 2000 y l ndan itibaren zeytin posas ndan yem üretimi ve bunun endüstriyel bir modele dönüfltürülmesi için tesis yat r mlar na ve deneme çal flmalar na bafllad klar n söyleyen fienol, 2012 y l ndan itibaren profesyonel anlamda gerekli izin ve ruhsatlar al p zeytin posas ndan yem imalat n bafllatt klar n dile getirdi. fienol markal olarak üretime bafllad klar yem için patent baflvurusu yapt klar n kaydetti. Kendi iflletmelerinin yan s ra di er zeytinya fabrikalar ndan ç kan zeytin posas n iflleyerek ürünü elde ettiklerini anlatan fienol, flunlar söyledi: Yem üretimi sürecinde ham ANKARA - Türkiye Bilimsel Araflt rmalar ve Teknoloji Kurumu (TÜB TAK), ortaö retim ö rencileri aras nda düzenledi i 44. Araflt rma Projeleri Yar flmas nda final aflamas - na gelindi. ATO Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda (Congresium) düzenlenen final kapsam nda, 12 bölgeden 7 bin 401 baflvuru aras ndan seçilen 202 proje sergileniyor. Etkinlik, TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl Yurtiçi Burslar Müdürü Nuh Erdo an ile 400 kiflilik heyetin An tkabir ziyaretiyle bafllad. Milli E itim Bakanl Müsteflar Yard mc lar Birol Ekici ve Salih Çelik in de kat ld proje sergisinin aç - l fl töreninde konuflan TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Arif Adl, ilk kez 1969 y l nda fizik ve biyoloji alanlar nda bafllayan yar flman n, bugün sosyal ve befleri bilimlerle birlikte 10 alanda yap ld n söyledi. Baflvuru say lar n n her y l artt - na belirten Adl, Bu y l 12 bin 580 ö renciden, 7 bin 400 ün üzerinde proje baflvurusu ald k. 7 bin 400 projeden, jürinin belirledi i 202 si sergilenmeye de er bulundu dedi. Yar flmada ödül alman n önemli olmad n vurgulayan Adl, Sergilenecek projeleriniz, toplam baflvurular n içinde yüzde 3 lük dilime girmifl, de erli projelerdir. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Projelerinizin, sergilenmek üzere seçilmifl olmas baflar - n z n göstergesidir diye konufltu. Adl, son 3 y l içinde finalde yar - flan k z ö renci say s n n yüzde 36 artarak, erkek ö rencileri yakalad - na dikkati çekti. TÜB TAK taraf ndan bu y l ilk defa, Lise Girimcilik ve Yenilikçilik Yar flmas, Üniversite Giriflimcilik ve Yenilikçilik Yar flmas, Lisans Ö rencileri çin Yaz l m Projeleri Yar flmas ve Sanayi Odakl Lisans Bitirme Projeleri Yar flmas olmak üzere 4 yeni yar flma düzenlenece ini aç klayan Adl, 7 maddemiz, zeytinin s k lmas yla elde edilen posas d r. flletmemizde zeytin posas su, ya ve çekirde inin ayr flt - r lmas, aromas n n iyilefltirilmesi, kokusunun giderilmesi gibi aflamalar n ard ndan kurutma, so utma, otomatik dolum ve ambalajlama ifllemlerine tabi tutuluyor. Daha sonra ürün yem format nda haz r hale getirilerek sat - fla sunuluyor. fiu anda günlük 250 ton zeytin posas iflleme kapasitemiz var. flletmemizde 1 gün içerisinde zeytinya fabrikalar ndan al nan yaklafl k 250 ton zeytin posas, 30 ton hayvan yemine dönüfltürülüyor. Bu küspenin ifllenmemesi demek, üretildi i noktada çevreye terk edilerek kirlili e neden olmas anlam na geliyor. Zeytinin yetiflti i her ülkede bu ürünün ele al nmas mümkün. Dolay s yla dünyaya hizmet edebilecek nitelikte. Her yönüyle, çevre ve sa l k aç s ndan büyük faydalar görülüyor. Ürettikleri yemi Ayd n n d fl nda di er illerdeki besi çiftliklerine de gönderdiklerini dile getiren fienol, Yemi 20 kiloluk çuvallarda kilosu 50 kurufltan Ayd n n yan s ra, Denizli, Burdur ve zmir deki besi çiftliklerine, besicilere gönderiyoruz. Genellikle 50 bafl ve üzeri çiftliklerle çal fl yoruz. Tar m ve hayvanc l k fuarlar na kat larak ürünü hayvanc lara anlat yoruz. Gerek üretti imiz yemin fiyat n n piyasadaki yemlere oranla daha ucuz olmas gerekse de hayvanlarda önemli geliflimler sa lamas nedeniyle ürüne ilgi her geçen gün daha da artmakta diye konufltu. Öte yandan zeytin posas ndan üretilen yemi kullanmaya bafllayan hayvanc lar, önemli kazan mlar elde ettiklerini ifade etti. Atça da hayvanc l kla u raflan Mustafa Tonbak, yeni yemden çok memnun kald n belirterek, flunlar kaydetti: Bu ürünü hayvanlar ma 3 aydan beri di er yemlerle birlikte vermeye bafllad m. Ayl k baskül çekimleri sonucunda canl a rl k olarak günde 1 kiloluk art fl oldu. Ayr ca ürüne bafllad ktan gün içerisinde süt üretiminde de yüzde 20 lik art flla karfl - laflt k. Bedende ya lanma olmamas - na ra men sütteki ya oran ve kalitesi de artt. Küçükbafl hayvanlar n n yan s ra tavuklar na da bu yemden verdi ini söyleyen Sunay Gökçe ise, Bu yeme 2 sene önce deneme amaçl bafllad k. Hayvanlarda et ve süt verimi yönünden art lar gözlemledik. Ayr ca tavuklar m z ve 2 yafl nda olan yar fl at m za da bu yemden veriyoruz. Yemi bundan sonra sürekli kullanmay düflünüyorum dedi. (AA) TÜB TAK n Araflt rma Projeleri Yar flmas nda final aflamas na gelindi TÜB TAK olarak, gelece in önemli birer bilim insan olma yolunda ilerleyen sizlerin sürekli destekçisi olaca - m za söz veriyoruz. Siz yeter ki bilimi u rafl edinin, merak etmekten ve soru sormaktan vazgeçmeyin de erlendirmesinde bulundu. Proje sergisi, Çarflamba gününe kadar ziyaret edilebilecek. günü, 10 alanda dereceye giren projelerin ö rencileri ve dan flman ö retmenleri para ödülü alacak. Ayr ca projeleri dereceye giren ö rencilerin, Yüksek Ö retime Geçifl S nav nda(ygs), orant l ek katsay uygulamas ndan yararlanacaklar belirtildi. (AA)

8 8 Ekonomi TRABZON - DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kald r m, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgede karfl laflt klar en büyük sorunun yat r m arazisi üretme noktas nda oldu unu belirterek, bu nedenle yeni arazi üretmeden ziyade, mevcut arazilerde katma de eri yüksek ürünlerin üretimine yöneldiklerini söyledi. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüflhane de katma de eri yüksek hangi ürünlerin gelifltirilebilece- i üzerine çal flma yapt klar n ifade eden Kald r m, Bu konu üzerinde çal - fl rken çikolata vadisi kurma fikri ortaya ç kt. Bölgemizde f nd k önemli bir hammadde. Dünyada tüketilen f nd n yüzde 70 i ülkemizden ihraç ediliyor. F nd k hammadde olarak ihraç edildi i için de katma de eri düflük. Çikolata vadisi ayn zamanda f nd n katma de- erini art rmaya yönelik bir çal flmad r dedi. Kald r m, DOKA uzmanlar n n Belçika ve Hollanda da ürün vadilerine yönelik araflt rma yapt klar n anlatarak, Yap lan incelemelerde, özellikle butik çikolata üretimi noktas nda bölgemizin potansiyeli oldu unu gördük. Dolay s yla bölgemizde ad n çikolata vadisi koydu umuz mekan oluflturulmas, bu mekanda da butik çikolata üretimi yap lmas, aile iflletmelerinin kurulmas n hedefledik. Buradan çok güzel markalar n ç kaca - na inan yorum diye konufltu. Çikolata vadisinin, Ordu da yeni yap lacak havaalan n n yan ndaki dolgu alan nda kurulaca n vurgulayan Kald r m, flöyle devam etti: Bu alan n tahsisi h zl bir flekilde yap ld. Proje, bir süre önce Ordu da yapt m z yönetim kurulu toplant s nda onayland ve böylece bafllam fl oldu. Finansman n büyük oranda biz koyaca z, ayr ca yerel katk da alaca z. Projenin temel hedefi, çikolatan n f nd n veya benzeri ürünlerin Ar-Ge sinin yap larak yeni ürünler gelifltirilmesidir. Sadece var olan çikolatan n de- erlendirilmesini de il, bunun yan nda 24 May s 2013 Dünyan n ilk Çikolata Vadisi Ordu da kuruluyor Kalk nma Bakanl na ba l Do u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA), dünyada tek çeflit ürüne yönelik g da vadisi kurma çal flmalar kapsam nda ilk etapta 5,5 milyon avro harcayarak Ordu da 34 iflletmenin üretim yapabilece i, Ar-Ge çal flmalar n n yürütülece- i çikolata vadisi oluflturacak. ANKARA - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, y lda ortalama 7 milyon ifllem yapan, 20 milyonun üzerinde vatandafla hizmet veren yayg n ve köklü bir kurum olduklar n bildirdi. Güney, yapt yaz l aç klamada, her y l ülke nüfusunun yaklafl k yüzde 25 inin tapu ve kadastro hizmetlerinden faydaland n belirtti. Ülkenin ilk tapu teflkilat n n 21 May s 1847 de Defterhane-i Amire Kalemi ad yla kuruldu unu an msatan Güney, 166 y ll k geçmifle sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün Türkiye nin en önemli ve güvenilir kurumlar aras nda yerini ald n vurgulad. Güney, merkez ve taflrada 18 bine Tapu Kadastro 166 Yafl nda... yak n personel, 22 tapu ve kadastro bölge müdürlü ü, 957 tapu müdürlü- ü, 81 kadastro müdürlü üyle y lda ortalama 7 milyon ifllem yapan, 20 milyonun üzerinde vatandafla hizmet veren yayg n ve köklü bir kurum olduklar n kaydetti. K sa, orta ve uzun vadede ülkenin büyümesine katk sa layacak önemli projeleri hayata geçirdiklerine iflaret eden Güney, flu ifadeleri kulland : Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü gibi çok büyük ifllem hacmine sahip bir kurumun, kamu yönetimindeki ça dafl geliflmelere paralel yeniden yap lanmas na duyulan ihtiyaç tart flmas zd r. Yeniden yap lanma çal flmalar kapsam nda, hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve gelifltirilmesi, bürokrasi ve k rtasiyecili in azalt lmas, hizmetlerin vatandafllar n ihtiyaç ve taleplerine uygun, verimli ve süratli sunulmas - n sa layacak çal flmalar ve iyilefltirmeler yap lmaktad r. Bu çal flmalarla tapu ve kadastro müdürlüklerinin mekansal ve fiziksel durumlar n n iyilefltirilmesi, online baflvuruyla numaratörlü baflvuru sisteminin uygulanmas, SMS yoluyla vatandafllar n bilgilendirilmesi, e-devlet kap s üzerinden tafl nmaz ve harç sorgulama hizmetlerinin sunulmas gibi çal flmalar tüm birimlerimizde uygulan r hale getirilmektedir. Güney, online baflvuru ve numaratörlü randevu sistemiyle vatandafllar n gelifltirilecek yeni ürün ve markalar n ortaya ç kmas n da amaçl yoruz. Üniversite ile iflbirli i içinde çal flmalar yap lacak. Butik iflletmelerin yan s ra ürünlerin sat labilece i konseptte dükkanlar olacak. F nd k ve çikolata müzesi de kurulacak. Sosyal donat lar ve mekanlarla konsept olarak çok güzel bir mekan olacak. Kald r m, çikolata vadisinin ayn zamanda turizme de hizmet eden bir mekan olaca na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Projeyi sadece Ordu özelinde de- il, bölgemiz ve hatta Türkiye için çok önemli bir proje olarak de erlendiriyoruz. Bunun çok büyüyece ini düflünüyorum. Proje, bölgemizde organik ve natürel ürünlerin gelifltirilmesiyle daha da de erli hale gelecek. Projenin fizibilite çal flmas tamamland ve sonuçlar çok olumlu ç kt. Proje geliflti inde belki 10 milyon avroyu geçecek ama biz ilk etapta çekirdek bir proje tasarlad k. Tasarlad m proje 5-5,5 milyon avroya mal olacak. Çevre düzenlemesi ve peyzaj n Orman ve Su flleri Bakanl üstlendi. Bakanl n yapaca çal flmalarla 8 milyon avroyu bulacak. Bunun büyük bir k sm n da ajans m z karfl l - yor. Proje imzaland nda, 1-2 ay içinde uygulamas na geçilecek. Projeyi, f nd n ve benzeri ürünlerin de erlendirilmesi aç s ndan önemli buldu unu vurgulayan Kald r m, sözlerini flöyle sürdürdü: Hollanda da son derece baflar l olmufl bir g da vadisi projesi var. Dünyada tek çeflide yönelik proje yok. lk defa bu alanda yap lacak örnek. Bölgemizin konseptine uygun bir proje olacak. 34 iflletmenin üretim yapabilece i tasar m m z var. Tesisin arka taraf nda iflletme kurulup üretim yap lacak, ön bölümünde ise sat fl yapma imkan sunacak dükkanlar oluflturulacak. F nd k bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli bir ürün. Y lda bölgemizden yap lan 1 milyar dolar n üzerindeki ihracat, buradan ç - kacak çok iyi ürünler ve markalar sayesinde belki de 5 e katlanacak. (AA) ifllemlerinin daha kolay ve h zl sonuçland r ld na dikkati çekti. Vatandafllar bilgilendirme ve flikayetleri de erlendirme amac yla faaliyete geçirilen Alo Tapu Kadastro Hatt (444 TAPU ) uygulamas - na devam edildi ini belirten Güney, flunlar kaydetti: Bilgi teknolojilerini en etkin kullanan ve sunan, sürekli kendini gelifltiren, modern yönetim anlay fl yla idare edilen, hizmet verdi i vatandafllarla çal flanlar n memnuniyetini ön planda tutan, uzlaflt ran, dünya ülkeleriyle alan nda bilgi birikimini ve teknolojisini paylaflan ve yönlendiren lider bir kurum olma yolunda hizmetlere devam etmeyi hedefliyoruz. (AA)

9 24 May s 2013 Ekonomi MUHAMMED YE CAM YAPTIRMA VE YAfiATMA DERNE GENEL KURUL LANI Derne imizin Genel Kurul toplant s 01/06/2013 rtesi günü saat: de Etlik Yayla Mahallesinde Sancaktepe Mahallesi 1611 sok. No:19 Etlik Ankara adresinde yap lacakt r. Bu toplant da ço unluk sa lanmad takdirde ikinci toplant 08/06/2013 rtesi günü ayn yer ve saatte yap lacakt r. Üyelere duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM : l- Aç l fl 2- DNA oluflumu 3- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyetlerinin okunmas ve ibras 4- Yönetim ve Denetim Kurullar n n seçimi 5- Dilek ve temenniler 6- Kapan fl Yar n 9 T.C. ANKARA 31. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2011/13131 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece- i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/05/2013 l. hale Tarihi : 01/07/2013 günü, saat 14:32-14:34 aras. 2. hale Tarihi : 19/07/2013 günü, saat 14:32-14:34 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES l NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen De eri TL, Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 DG 2805 Plakal, 2011 Model, DACIA Marka, SD Tipli Araç (Bas n-7692) 417 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar TRABZON KALKINMA GENÇL K VE SPOR KLÜBÜ DERNE Yönetim Kurulumuz 17 May s 2013 tarihinde toplanarak Ola an Genel Kurul toplant s n n 31 May s 2013 günü saat 14.00'de Libya Cad. 32/1 Kolej/Ankara Dernek merkezinde, Ço unluk sa lanamad taktirde ayn yer ve saatte 15 Haziran 2013 tarihinde yap lmas ve afla daki gündem üzere toplanmas uygun görülmüfltür. YÖNET M KURULU GÜNDEM : l- Aç l fl ve sayg duruflu, 2- Divan n oluflturulmas, 3- Gündemin onaya sunulmas ve de ifliklik önerilerinin kararârj'aglarrias, 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporlar n n okunmas ve ibras, 5- Y ll k aidatlar n belirlenmesi, 6- Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, 7- Dilek ve temenniler, kapan fl. Yar n 8 TRABZON KALKINMA DERNE BAfiKANLI INDAN Yönetim Kurulumuz 17 May s 2013 tarihinde toplanarak Ola an Genel Kurul toplant s n n 31 May s 2013 günü saat 14.00'de Libya Cad. 32/1 Kolej/Ankara Dernek merkezinde, Ço unluk sa lanamad taktirde ayn yer ve saatte 15 Haziran 2013 tarihinde yap lmas ve afla daki gündem üzere toplanmas uygun görülmüfltür. YÖNET M KURULU GÜNDEM : l- Aç l fl ve sayg duruflu, 2- Divan n oluflturulmas, 3- Gündemin onaya sunulmas ve de ifliklik önerilerinin karara ba lamas, 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporlannm okunmas ve ibras, 5- Y ll k aidatlar n belirlenmesi, 6- Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, 7- Dilek ve temenniler, kapan fl. Yar n 7 fianliurfa - Türkiye nin önemli tah l üretim merkezlerinden olan kentteki ya fllar, tah l n yan s ra pamuk üreticilerini de üzdü. Pamuk üreticileri, ikinci kez tohum ekmek zorunda kald. Ziraat Mühendisleri Odas fianl urfa fiube Baflkan Ali R za Öztürkmen, AA muhabirine yapt aç klamada, ya fllarla çiftçinin planlar n n altüst oldu unu söyledi. Üreticinin bu durumdan büyük zarar görece- ini ifade eden Öztürkmen, flöyle konufltu: Bu y l tar mdan beklenilen yüksek bir rekolte vard. Çünkü hava flartlar tam anlam yla ürünün istedi i flekildeydi ve çiftçinin beklentisi yüksekti ancak bu ay etkili olan dolu ve ya murla ekinler zarar gördü, taneler da ld, geriye kalanlar da çürümeyle karfl karfl ya. Bu nedenle tarladaki ürün küflenecek. fianl urfa, Türkiye nin tar m potansiyeli en önemli illerinden birisi. Son ya fllarla tar mda rekolte ve kalite düflecektir. Bu durumdan da bütün ülke etkilenecektir. Ya fllar, Harran çiftçisine yaramad fianl urfa da, son günlerde etkili olan ya fllar, ekili alanlara zarar verdi. Harran Ovas ve civar ndaki çiftçiler, hasat dönemi öncesi görülen ya fllar nedeniyle, rekoltedeki art fl beklentisini baflka döneme erteledi. 9 limizdeki ekili alanlar n yaklafl k yüzde 75 i hasar gördü diyebiliriz. Ampartepe köyünde çiftçilik yapan Abdülhadi Çelen de hasat döneminin yaklaflmas yla iyi bir ürün alacaklar n n hesab n yaparken, son günlerde etkili olan ya fllar n tahminlerini de ifltirdi ini ifade etti. Pamu un yeniden ekilmesi gerekti ini belirten Çelen, 300 dönüm bu day, bir o kadar da pamuk ekmifltim. Ürüne gerekli olan her fleyi sa lad k ve çok iyi bir verim bekliyorduk ancak son dolu ve ya murla bu day m z olumsuz etkilendi ve çürümeye bafllad. Görüldü ü gibi zarar m z büyük, yetkililerden destek bekliyoruz diye konufltu. Çiftçi Mustafa Ya ise yaklafl k bir ay önce ektikleri pamu un çimlenmeye bafllad n vurgulad. Ya fllarla tarlalar n n su alt nda kald n ve pamu un ciddi oranda zarar gördü ünü söyleyen Ya, tarlan n kurumas n n ard ndan yeniden ekim yapmay planlad n kaydetti. (AA)

10 10 Ekonomi KAHRAMANMARAfi - KOS- GEB l Müdürlü ünün düzenledi i giriflimcilik e itimine kat lan bin 800 kiflinin 750 sini kad nlar oluflturdu. E itimin ard ndan destek programlar ndan faydalanan 100 kad n, kendi iflinin patronu oldu. Marangozluktan pizzac ya, çiftçilikten tekstilciye birçok sektörde faaliyet gösteren kad nlar, enerjilerini istihdam için harc yor. Evlerinden ç karak kendilerini istihdama adayan kad nlar n baflar hikayeleri de ifl kad n olmak isteyenlere örnek oluyor. fllerini hayatlar gibi gören kad nlar, üretmenin keyfini ç kartarak baflar yolculu unu sürdürüyor. KOSGEB l Müdürü Sad k Gözek, AA muhabirine yapt aç klamada, giriflimcilik destek seçeneklerinin yeni kurulacak iflletmeler taraf ndan ciddi talep gördü ünü söyledi. Giriflimcilik e itiminin kad nlardan ra bet gördü ünü an msatan Gözek, flunlar kaydetti: Kentte 100 kad n giriflimcimiz kendi ifllerini kurup istihdam oluflturmaya bafllad. KOSGEB olarak kad nlara pozitif bir ayr mc l k yap yoruz. Onlara destek süreçlerinde yüzde 10 art bir avantaj sa l yoruz. Teflvik uygulamas ndan dolay bat daki bir ilde destek oran yüzde 60 iken burada ise yüzde 70. E er bu giriflimci kad nsa destek yüzde 80 e ç k - yor. Kendi iflini kuran kad nlara yaklafl k 6 milyon TL destek verdiklerini dile getiren Gözek, 100 kad n giriflimcinin ekonomiye sa lad katma de erin çok önemli oldu unu dile getirdi. 24 May s 2013 KOSGEB destekleriyle hayallerine kavufltular Kahramanmarafl ta, Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl n n (KOSGEB) sa lad finansal kaynakla kendi iflinin patronu olan 100 kad n, ekonomiye ve istihdama katk sa l yor. STANBUL - Alt n ve Para Piyasalar Uzman Mehmet Ali Y ld - r mtürk, geçen hafta alt n piyasas nda ABD li büyük yat r m fonlar ndan gelen yüklü sat fllara vadeli ve kald - raçl piyasalardan gelen aç a sat fllar da eklenince düflüflün h zland n belirterek, Yat r mc alt ndan ümidini kesti dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Y ld r mtürk, hafta boyunca dolar paritesine ters yönde hareket eden alt n fiyat n n hafta süresince afla yönlü dalgal seyir izleyerek dolar/ons üzerindeki fiyat seviyesine veda etti ini söyledi. Yat r mc alt ndan ümidini kesti diyen Y ld r mtürk, Kapal çarfl Alt n Piyasas n n cuma kapan fl nda alt - n n dolar/ons tan ifllem gördü ünü an msatan Y ld r mtürk, Yeni haftada alt n yine dolar paritesine ters yöndeki hareketini sürdürebilir. Özellikle 22 May s Sal günü ABD de yay nlanacak Fed in son tutanaklar nda tahvil geri al m program konusunda bir sinyal verilmesi halinde alt n fiyat nda afla yönlü seyir devam edebilir uyar s nda bulundu. Giriflimci Fatma Temiz ise marangozluk yaparak istihdama katk sa lad n söyledi. Baba mesle i marangozlu u evlendikten sonra efliyle birlikte devam ettirdi ini belirten Temiz, Bir kad n olarak marangozlu u çok iyi yapt - m düflünüyorum. KOSGEB sayesinde bir iflyeri kurduk. Eflimle birlikte 16 kifli çal flt r yorum. Dekorasyon anlam nda mutfaklar için ne gerekiyorsa onu yap yoruz. Hem eflimin hem iflimizin patronuyum diye konufltu. Türkan Dilbirli i ise eflinin ve kendisinin ifle ihtiyac oldu u bir dönemde ald KOSGEB deste iyle iflinin patronu oldu unu söyledi. Kurdu u tekstil atölyesinde 27 kifli çal flt rd n ve fason üretim yapt - n an msatan Dilbirli i, Kendi markam oluflturarak ihracat yapmay hedefliyorum. Kad nlar evde oturmas nlar. E er bir kad n isterse baflaramayaca fley yoktur dedi. Kahramanmarafl n yöresel ev yemeklerini bir konakta satan Kadriye Kantarc da hayallerini gerçe e dönüfltü ünü söyledi. Maddi destek olmay nca bir kad n n çok fazla fley yapamayaca n vurgulayan Kantarc, sözlerini flöyle tamamlad : KOSGEB in giriflimcilik deste inin hibe fleklinde oldu unu ö renince gönül rahatl yla hayallerimi gerçeklefltirmek istedim. KOSGEB sayesinde ifl yapmaya bafllad m. Tarihi bir mekanda yöresel yemekler üretiyoruz. 15 kifli çal flt r yorum. KOSGEB sayesinde hayallerimi gerçeklefltirdim. (AA) Yat r mc alt ndan ümidini kesti Küresel ekonomideki geliflmelerin alt na etkilerine de de inen Y ld r mtürk, Temelde ABD ekonomisindeki l ml toparlanma ve mali uçurum konusunda eylül ay na kadar bir sorun olmayaca n n aç klanmas ve Fed nin ayl k tahvil geri al m program n daha k sa sürede s n rlay p, sonland rabilece i beklentisinin güçlenmesi ve alt n fiyat ndaki fiziki talebin h z kesmesi alt n fiyat n n düflüflündeki önemli gerekçeler olarak say labilir de erlendirmesini yapt. Alt n fiyat n n haftal k seyrine bak ld nda hafta bafl ndaki dolar/ons tan bafllayan gerilemenin dolar/ons deste i k r ld nda daha da h zland na dikkati çeken Y ld r mtürk, ABD li büyük yat r m fonlar ndan gelen yüklü sat fllara vadeli ve kald raçl piyasalardan gelen aç a sat fllar da eklenince, bu durum düflüflün h zlanmas nda etkili oldu. Alt n fiyat k sa vadeli teknik destek seviyeleri olan dolar/ons düzeyinde k sa süreli dinlendikten sonra Asya borsalar nda al mlar n zay flamas yla cuma günü ö leden sonra dolar/ons a kadar da geriledi diye konufltu. (AA)

11 Ekonomi 24 May s SAKARYA - Türkiye K rm z Et Üreticileri Birli i Baflkan Bülent Tunç, hayvanc l kta kay t d fl l n yüzde 60 a kadar yükseldi ini, devlet deste iyle yüzde 30 a geriledi ini belirterek, Bu y l yüzde 10 ya da 5 civar na düflecektir dedi. Tunç, AA muhabirine yapt aç klamada, hayvanc l kta önemli geliflmeler yafland n söyledi. Hayvanc l n geliflmesindeki en önemli etkenin besi deste i oldu unu anlatan Tunç, 2011 in ilk yar - s nda destek verildi, kay t d fl l k azald. Bu dönemde iflletmeler, desteklemelerden yararlanabilmek için kesti i hayvanlar kay t alt na almak zorundayd. Y l n ikinci yar - s nda destek verilmedi, kay t d fl l k art fl gösterdi fleklinde konufltu. Tunç, kay t d fl l n 2011 de ekonomiye ciddi zarar verdi ini kaydederek, geçen y lki desteklerle kaçak kesimin azalma trendine girdi ini vurgulad. Etin üretimi kay t alt na al nd diyen Tunç, fiu anda desteklerden faydalanmak isteyenler hayvanlar n kay t alt na almak zorunda. Kaçak hayvanc l k yapan insanlar n önüne set konuldu. Eskiden mezbahalara giren 10 hayvandan ikisi kay t alt ndayd ifadesini kulland. Devletin hayvan bafl na 500 lira besi deste i verdi ine dikkati çeken Tunç, maliyetlerin düfltü ünü vurgulad. Hayvanc l kta kay t d fl l k, desteklemeden önce yüzde 60 a kadar yükselmiflti, devlet 22 kalemde destek verdi, bu oran yüzde 30 a düfltü diyen Tunç, sözlerini flöyle tamamlad : Bu y l yüzde 10 ya da 5 civar - na düflecektir. Ülke hayvanc l n n geliflmesini ve et üretiminin artmas - n sa l yor bu. Hayvanc l k konusunda çok güzel geliflmeler yaflan yor gerçekten. Kay t d - fl l k yüzde 10 a kadar düflecektir. Mezbahalarda ve her iflletmede devletin veterineri var. Resmi olmayan yerlerde kesim yasakland, hayvanlar kay t alt - na al narak kesiliyor. Kayd n yapt rmayanlara destek verilmeyecek. Kay t d fl l k tamamen hayvan kaçakç l. Devletten ve milletten kaç r lan para. Kay t d fl kesimlerde vatandafl eti alas ya kadarki tüm süreçte vergi kaç r l yor. Bu, Türkiye nin zarar na neden olan bir durum. Devlet besicileri destekledi, kay t d fl kesim azald KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Art k besi deste iyle devlet kaçakç - l n önüne geçiyor. Tamamen bitmeyebilir ama çok düflük seviyelere düflece i kesin. (AA) L A S A B 2 O R A M R A L T 3 P A L A N V E L 4 A D A L A R V A R 5 R E A Y E V A 6 S T E M L A Z 7 K K T T Z 8 A Z L L A K A P 9 T L A T K M 10 K L B A H S 11 P O A R E N A 12 K A P E L A Ö N 13 K A R A K A Z 14 A U A K S E S 15 L S A N T U N A 16 A T E A H A R K 17 M E K A N K B A 18 A N L E T A F E T 19 T E K E T L A 20 A K A M E T T A T

12 12 Ekonomi 24 May s 2013 Vatandafl n tercihi devlet hastanesi Vatandafllar, özel ya da üniversite hastanelerini de il, devlet ile e itim ve araflt rma hastanelerini tercih ediyor. Kampanyal halka arzlar a yo un ilgi ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, vatandafllar, 2011 de 318 milyon 247 bin, geçen y l ise 392 milyon 247 bin kez hastaneye müracaat etti. Müracaat say s, bir önceki y la göre, 2011 de yüzde 15,19, geçen y l ise yüzde 23,11 oran nda artt. Geçen y l, hastaneye müracaatlar n yüzde 53 ü devlet hastanelerine, yüzde 23 ü özel hastanelere, yüzde 16 s e itim ve araflt rma hastanelerine ve yüzde 8 i de üniversite hastanelerine oldu. Buna göre, 2012 de devlet hastanelerine 210 milyon 244 bin, özel hastanelere 87 milyon 883 bin, e itim ve araflt rma hastanelerine 63 milyon 332 bin ve üniversite hastanelerine de 30 bin 788 baflvuru yap ld e göre, geçen y l, devlet hastanelerine gidenlerin say s yüzde 31,50, e itim ve araflt rma hastanelerine gidenlerin say s yüzde 33,44 artarken, özel hastaneye baflvuru say s yüzde 2,29, üniversite hastanesine baflvuru say s ise yüzde 21,48 oran nda artt. Devlet, e itim ve araflt rma, özel ve üniversite hastanelerine yap lan müracaatlar n KDV hariç fatura tutar, 2011 y l nda 21 milyar 940 milyon lira olurken, bu rakam geçen y l yüzde 30,60 oran nda artarak 28 milyar 652 milyon liraya ulaflt. Verilere göre, geçen y l, devlet hastanelerine baflvurular n fatura tutar 10 milyar 422 milyon, özel hastanelere baflvurular n fatura tutar 6 milyar 184 milyon, e itim ve araflt rma hastanelerine baflvurular n fatura tutar 5 milyar 849 milyon ve üniversite hastanelerine baflvurular n fatura tutar ise 5 milyar 519 milyon lira oldu. Geçen y l, 2011 e göre, devlet hastanesine baflvurular n maliyeti yüzde STANBUL - Borsa stanbul da son y llarda gerçeklefltirilen halka arzlara yat r mc n n ilgisinin azalmas yla, yerli yat r mc y hedef alan arzlarda uygulanan geri al m garantili, bonuslu ve temettü garantili gibi teflvikler talebi art r yor. Borsa stanbul da halka arz edilmek üzere baflvuran ve gerekli izinleri alarak 15 May s - 17 May s aras nda 4,70 lira ile talep toplayan Panora GYO nun halka arz nda da, yat r mc - lara üç ay sonras için 4,76 lira fiyatla Geri Al m Garantisi verildi. Panora GYO nun halka arz için haz rlanan izahnameye göre, Merkezi Kay t Kuruluflu (MKK) arac l ile gerçeklefltirilecek Geri Al m Garantisi teflvi inin uygulanmas nda flirket paylar n n borsada ifllem görmeye bafllamas ndan bir gün önce MKK nezdindeki gün sonu bakiyelerinin dikkate al naca- belirtildi. fiirket 21 milyon 750 bin lira nominal de erli halka arz n tamam için Geri Al m Garantisi verirken, bu teflvikten yararlanmak için 90 gün boyunca hisse senetlerinin sat lmamas veya bir baflka kifliye virman yapmamas gerekti i kaydedildi. Panora GYO nun 21 milyon 750 bin lira tutarl halka arz n n yüzde 90 yurt içi bireysel yat r mc lara, yüzde 10 u da yurt içi kurumsal yat r mc lara tahsis edildi. 4,76 liradan geri al m garantisinin yan s ra yat r mc lar na yüzde 75 nakit temettü garantisi verilen Panora GYO nun halka arz nda, toplam 21 milyon 750 bin lira nominal tutarl arz için yaklafl k 3 kat talep gelmesi dikkati çekti. Toplam 5 bin 237 yat r mc n n 60 milyon 345 bin 79 lira nominal tutarl talebine karfl n 5 bin 210 yat r mc ya 21 milyon 750 bin nominal tutarl da t m yap larak toplam 102 milyon 225 bin lira tutar nda has lat elde edildi. MKK n n 10 Aral k 2010 tarih ve 532 nolu Promosyon Uygulama Esaslar ve Ücret Tarifesi konulu Genel Mektubu çerçevesinde gerçeklefltirilen bu tür teflvikler, hisse senedine uzun vadeli yat r m teflvik etmek amac yla gerçeklefltiriliyor. Daha önce Türk Telekom da 6 ay kesintisiz olarak elinde Türk Telekom hissesi bulunduran ve baflvuruda bulunan Türk Telekom 41,53, e itim ve araflt rma hastanelerine baflvurular n maliyeti yüzde 42,30 ve üniversite hastanelerine baflvurular n maliyeti yüzde 28,93 oran nda artarken, özel hastanelerin fatura tutar ise sadece yüzde 10,94 oran nda artt. SGK verilerine göre, 2011 y l nda 68,86 lira olan hastaneye müracaat bafl na ortalama maliyet, geçen y l yüzde 6,08 oran nda artarak 73,05 liraya yükseldi. Geçen y l, devlet hastanesine müracaat n maliyeti 49,58, e itim ve araflt rma hastanesine müracaat n maliyeti 92,36, özel hastaneye müracaat n maliyeti 78,07 ve üniversite hastanesine müracaat n maliyeti ise 179,28 lira olarak hesapland. (AA) sabit hat abonesi yat r mc lara ücretsiz konuflma promosyonu gerçeklefltirmiflti. AA muhabirine konuyla ilgili de erlendirmede bulunan Deniz Yat r m Genel Müdür Yard mc s Nurullah Erdo- an, daha önce Özak GYO ve Polisan halka arzlar nda da geri al m garantisi uygulad klar n hat rlatarak, yurtiçi bireysel yat r mc y korumak ad na, arz büyüklü ünün yeterli olamamas nedeniyle yabanc yat r mc lar n ilgi göstermedi i halka arzlarda bu tür teflvikleri uygulamay tercih ettiklerini belirtti. Bu tür promosyonlarla hem küçük yat r mc n n korundu unu hem de uzun vadeli yat r ma teflvik edildi ini ifade eden Erdo an Normal flartlarda halka arz n mant nda bu tür uygulamalar olmaz, ancak yaklafl k 100 milyon lira veya alt nda tutarl halka arzlarda yabanc ve kurumsal yat r mc lar n ilgisinin az olmas nedeniyle yurtiçi bireysel yat r mc lara arz ediliyor. Günümüzde bireysel yat r mc lar n halka arza olan ilgisinin art r lmas ve yat r mc lar n korunmas gerekiyor de erlendirmesinde bulundu. (AA) OSB ve KSS lere faiz indirimi ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) uygulanan kredi faiz oranlar n n düflürüldü- ünü belirterek, yeni faiz oranlar yla birlikte, OSB ve KSS lerin, toplamda 4 milyon 600 bin lira faiz avantaj na sahip olaca n bildirdi. Ergün, konuya iliflkin yapt yaz l aç klamada, bakanl k olarak, rekabet gücünü art rmak için sanayileflmeye büyük önem verdiklerini ifade etti. Bu nedenle, sanayileflmenin en önemli platformlar olarak görülen ve Türkiye nin bir baflar hikayesi olan OSB leri ve KSS leri hem nicelik hem de nitelik olarak gelifltirmeye çal flt klar n vurgulayan Ergün, çevre sorunlar n minimize etmek ve ifl güvenli ini sa lamak aç s ndan da büyük önem tafl yan bu bölgelerle ilgili oldukça sevindirici geliflmeler yafland n kaydetti. Özellikle son teflvik sisteminde OSB lere yap lan yat r mlara ayr cal k sa lanmas sonras nda, bu bölgelere olan yat r m taleplerinde çok ciddi art fllar oldu una dikkati çeken Ergün, aç klamas nda flu ifadelere yer verdi: Bakanl k olarak, OSB ler ve bu bölgelerdeki bölge müdürlü ü hizmet binas n n ve sanayi sitelerinin altyap - lar n n tamam ile sanayi sitelerinin üst yap lar n n yüzde 70 ine kadar olan k sm için kredi kulland r yoruz de çok yüksek olan faiz oranlar n 2004, 2007 ve 2009 y llar nda güncelledik. Bu bölgeler için hem faiz oranlar n düflürdük hem de geri ödeme sürelerini uzatt k. fiimdi ise ülkemizin istikrarl ekonomisinin bir sonucu olarak, bu bölgelere kulland rd m z kredilerin faiz oranlar nda yeni bir indirime daha gidiyoruz. Böylece normal illerde yüzde 3 olan kredi faiz oranlar n 1 puan afla çekerek yüzde 2 ye, geliflmifl illerde ise yüzde 6 olan faiz oran n 3 puan birden afla çekerek yüzde 3 e indiriyoruz. Kalk nmada öncelikli yörelerde ise yüzde 1 faiz oran yla kredi uygulamas na devam ediyoruz. (AA)

13 24 May s 2013 D fl Haberler 13 Cenevre Konferans nda amaç Esed'siz Suriye ANKARA - Suriye sorununun çözümü için düzenlenmesi planlanan ikinci Cenevre konferans nda öncelikli amaç; taraflar n karfl l kl r zas yla, içinde Beflflar Esed'in olmad bir geçifl sürecini haz rlamak fleklinde tan mlan yor. ABD ve Rusya'n n giriflimleriyle önümüzdeki günlerde yap lmas öngörülen ikinci Cenevre konferans n n, geçen y l haziran ay nda yine Cenevre'de yap lan toplant temelinde düzenlenece i ifade ediliyor. Geçen y lki toplant da "taraflar n karfl l kl r zas yla Suriye'de tam icra yetkisi olan bir geçifl hükümetinin kurulmas " konusunda mutabakat sa lanm fl, böyle bir geçifl hükümetinde Beflflar Esed'in bulunup bulunmayaca konusundaki farkl görüfller nedeniyle uygulamaya geçilememiflti. Bu kez düzenlenecek konferansta baflta Türkiye ve ABD olmak üzere rejimin karfl s nda duran uluslararas toplumun, Esed'in geçifl sürecinde yer almamas konusunda tam bir kararl l k içinde oldu u ifade ediliyor. AA'ya konuflan bir üst düzey diplomat, "Hiçbir flüpheye mahal b rakmayacak flekilde bu geçifl yönetiminde Esed'in ve Esed'in yak n çevresinde olup da bu zamana kadarki fliddet kampanyas - n yürütenlerin yer almayaca kesin" ifadesini kulland. Ayn diplomat, "Esed'in içinde olaca bir geçifli ne muhalefet ve dolay - s yla Suriye halk ne de uluslararas toplum kabul edebilir. Düzenlenmesi öngörülen konferans n baflar l olmas, bu yönde ortak bir anlay fl ve iradenin sa lanmas na ba l " diye konufltu. ABD D fliflleri Bakan John Kerry'nin may s bafl nda Moskova'da Rus mevkidafl Sergey Lavrov'la Cenevre konferans na dair yapt görüflmenin temelinde 20 Nisan'da stanbul'da düzenlenen Suriye Halk n n Dostlar Grubu toplant s nda var lan mutabakat n bulundu u belirtiliyor. Diplomatik kaynaklar, ikinci Cenevre konferans n n bar flç l geçifl süreci için son flans olabilece ini kaydediyorlar. (A.A) M s rl düflünür Huveydi: Suriye rejimi bütün bölgeyi tehdit ediyor Arap dünyas n n tan nm fl yazarlar ndan M s rl düflünür Fehmi Huveydi, Reyhanl 'daki bombal sald r larla ilgili "Suriye rejimi sadece kendi ülkesini de il, bütün bölgeyi tehdit ediyor. Suriye halk n n özgürlü ünü savunmaya hakk var" dedi. PEK N - Çin'in güneyindeki Liaoning eyaletinin Dalien kentinden avlanma için denize aç - lan ve bu ay n bafllar nda Do u Çin Denizi'nde Kuzey Kore taraf ndan al - konulan bal kç teknesinin mürettebat serbest b rak ld. fiinhua ajans n n Çin diplomatik kaynaklar na dayand rd haberinde, teknenin sahibinin bölgedeki Çin Büyükelçili ini arayarak, mürettebat n sal verildi i ve Çin'e do ru geldi i haberini verdi- i ifade edildi. Kuzey Kore'nin, Çin Büyükelçili ine, bal kç lar n sal verilmesiyle ilgili henüz resmi bilgi vermedi i belirtildi. Çin bal kç teknesinin kendi karasular nda kanunsuz avland n iddia STANBUL - Bilgi Üniversitesi ve Roma merkezli Reset Dialogues On Civilization taraf ndan düzenlenen "6. stanbul Seminerleri" için Türkiye'ye gelen Huveydi, AA muhabirine yapt aç klamada, Suriye'deki halk n kendi onur ve özgürlüklerini savundu unu, yaflanan iç savafl n halkla fiam'daki diktatör rejim aras nda gerçekleflti ini belirtti.as l sorunun bölgedeki etnik ve rksal farkl l klar olmad n n alt n çizen Huveydi, flunlar söyledi:"bizi sözde slami teröre karfl uyar yorlar ama as l konu, Suriye halk n n insan gibi yaflamak ve diktatör yönetime karfl haklar n savunmak istemesi. Suriye rejimi, bütün etnik gruplar n içinde oldu u halka karfl savafl yor ama bu çat flmalar n mezhepsel ayr mdan kaynakland n savunuyor. Gerçekte bu savafl, bütün gruplar içine alan Suriye halk yla fiam'daki diktatörlük aras nda yaflan yor." Erdo an' n Gazze ziyareti politik aç dan önemli Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Gazze ziyaretiyle ilgili soru üzerine Huveydi, "Erdo an' n Filistin program nda Gazze'ye de yer vermesi politik aç dan çok önemli bir ad m" ifadesini kulland."erdo an' n Gazze ziyareti Filistin halk na moral olacak" diyen Huveydi, bu ziyaretin Gazze'ye ihtiyac olan deste- in verilmesi bak m ndan ciddi bir ad m olaca- n sözlerine ekledi. (A.A) Çin ve Kuzey Kore aras ndaki bal kç krizi sona erdi eden Kuzey Kore'nin, 16 Çinli bal kç n n serbest b rak lmas ve tekne karfl l nda tazminat istedi i aç klanm fl, Çin D fliflleri Bakanl, "mürettebat n derhal sal verilmesi" ça r s yapm flt.(a.a)

14 14 STANBUL - Suriye'de içme suyu s k nt s çeken halk, kendi yöntemleriyle soruna çare ar yor. Ülkede meydana gelen çat flmalar s ras nda Suriye ordusu su kaynaklar n ve kuyular bombal yor, rejim de muhaliflerin kontrolüne geçen yerlerde içme suyunu kesiyor. Susuz kalan halk da kendi yöntemleriyle temiz su elde etmeye çal fl yor. AA'ya konuflan Ebu Muhammed, "Kendim, bir su ar tma aleti yapt m. Alet, 3 kattan olufluyor. Her katta su kum taneciklerinden ar - n yor. En alttaki borudan D fl Haberler ise temiz su elde ediliyor" diyor. Muhammed, "Suyu F rat nehrinden getiriyorum ve bu teknikle ar t yorum. Filtreyi 2 haftada bir temizliyorum. Deyru'z Zor k rsal nda sular n kesilmesi nedeniyle halk, suyunu F rat nehrinden alarak ar t p ihtiyaçlar n gidermeye çal fl - yor" ifadesini kullan yor. Suriye'deki çat flmalar nedeniyle halk, zor flartlar alt nda yaflam mücadelesi veriyor. Muhaliflerin kontrolüne geçen yerlerdeki alt yap n n bombalanmas ve zarar görmesi halk olumsuz etkiliyor. (A.A) 24 May s 2013 Suriye'de içme suyu s k nt s bafl gösterdi LER HABERLEfiME E T M SETLER VE ELEKTRON K E T M C HAZLARI ANKARA TED.BLG.BfiK (MSB) M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar LER HABERLEfiME E T M SETLER VE ELEKTRON K E T M C HAZ- LARI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA TEDARIK BÖLGE BASKANLIGI ETLIK CADDE- SI (ESKI GARAJLAR YANI) ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : Bu madde bofl b rak lm flt r. ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Hava Astsubay MYO K.l -Gaziemir/ ZM R d r. c) Teslim tarihi : leri Haberleflme E itim Setleri ve Elektronik E itim Cihazlar sözleflmenin imzalanmas n müteakip 60 (altm fl) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim yeri Hava Astsubay MYO K.l -Gaziemir/ ZM R d r. Al nacak malzemeler, yüklenici taraf ndan Gaziemir- ZM R deki Hava Astsubay MYO K.l Ö retim Baflkanl Akademik Bloklarda ihtiyaç makam n n gösterece i yere montaj yap - larak çal fl r durumda teslim edilecektir. E itim setlerinin montaj ve alt yap s n n haz rlanmas yüklenici taraf ndan yap lacakt r. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal kat i kabulü yap - l ncaya kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali d fl nda) geri verilmeyecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl 3 Nu.l hale Komisyonu hale Salonu Etlik/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç k olup Kamu hale Kurumu taraf ndan belirlenen esaslar çerçevesinde yerli mal olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 15 oran nda fiyat avantaj uygulanacakt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l - https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl 3 Nu.l hale Komisyonu Baflkanl Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-7666)(www.bik.gov.tr)

15 24 May s 2013 HABER MERKEZ Demetevler Cemre Park ta düzenlenen Dünya Süt Günü etkinliklerinde TMMOB, YÖRSAN ve FAO, Yenimahalle Belediyesi nin ev sahipli inde süt ve süt ürünlerinin önemine vurgu yapan broflürler da tt. Kurulan stantlarda süt ve süt ürünlerinin da - t ld organizasyonda miniklerin coflkusu renkli görüntülere sebep oldu. Süt üretimine de indi Stantlarda çocuklara K l çdaro lu ile birlikte süt da tan Yaflar, süt üretimi ve tüketiminde yaflanan olumsuzluklara dikkat çekti. Süt fiyatlar ndaki dengesizli in üreticiyi olumsuz etkiledi ini belirten Yaflar, Bazen süt fiyatlar o kadar düflük tutuluyor ki, üretici sütü satmaktansa soka a döküyor. Bu dengenin do ru kurulmas gerekiyor. Herkesin süt ve süt ürünlerine kolayl kla ulaflabilmesi ve tüketebilmesi hükümetin önemli bir sorumlulu udur. Günlük süt ve süt ürünlerini tüketemeyen çocuklar m z var. Süt ve süt ürünlerinin tüketimi özellikle çocuklar m z n geliflimi için çok önemlidir. Biz Yenimahalle Belediyesi Ankara olarak sütün önemine vurgu yapmak ad na böyle bir organizasyon gerçeklefltirdik. Üreticiyi desteklemek, tüketicinin de sa l n korumak zorunday z dedi. Miniklere hediye CHP li vekillerin eflleri Süt Günü nde bulufltu Yenimahalle Belediyesi, Dünya Süt Günü dolay s yla Cemre Park ta bir etkinlik düzenledi. Etkinli e CHP Lideri Kemal K l çdaro lu nun efli Selvi K l çdaro lu ve CHP li milletvekillerinin eflleri de kat ld. HABER MERKEZ Gölbafl Belediyesi E itim ve Kültür Müdürlü ü bünyesinde aç lan kad nlara yönelik ya l boya kursuna kat lan kursiyerlerin 3 ayda yapt klar 60 tablo görücüsüne ç kt. Kad nlara yönelik aç lan ya l boya kursuna kat lan 16 kursiyerin yapt tablolar, Gölbafl Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezinde sergilenmeye bafllad. Resim Ö retmeni Güzide Uygur'un gözetiminde sürdürülen kursta yap lan ya l boya resimleri sergisinin aç l fl n Gölbafl Kaymakam Raflit Zengin,Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl ve Gölbafl MHP lçe Baflkan Mahmut Aksoy birlikte yapt. Aç l fl n ard ndan davetliler, el eme i göz nuru resim sergisini merakl gözlerle incelerken, bayanlar yapm fl olduklar tablolardan dolay tebrik ettiler. 15 Konuflmalar n ard ndan minikler aras nda yo urt yeme yar flmas düzenlendi. Ellerindeki kafl klar tepeleme doldurarak minik a zlar yla yo- urtlar bir ç rp da yutmaya çal flan çocuklar n birincisi Gözdenaz oldu. Yar flmaya kat lan minikler, hediyelerini Yaflar ve K l çdaro lu nun ellerinden ald lar. K l çdaro lu ve Yaflar çocuklar ile foto raf çektirdikten sonra vekil eflleriyle sohbet ettiler. CHP stanbul Milletvekili Sedef Küçük ile zmir Milletvekili Birgül Ayman Güler de organizasyona destek verdi. Baflkan Yaflar n efli Azize Yaflar, CHP Edirne Milletvekili nin efli Gönül De irmendereli, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ün efli Emine Aygün, stanbul Milletvekili Müslüm Sar n n efli Hatice Sar, Ankara Milletvekili Levent Gök ün efli Nezahat Gök, Artvin Milletvekili U ur Bayraktutan n efli Belgin Bayraktutan da organizasyona kat larak çocuklar ve vatandafllar ile sohbet etti. CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n ve CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan da davetliler aras ndayd. Gölbafl nda ya l boya sergisi AK Parti Milletvekili fller, Kazan ziyaret etti HABER MERKEZ AK Parti Ankara Milletvekili D fliflleri Komisyonu Üyesi ve S PAB. Türk Grubu Baflkan Prof. Dr. Emrullah fller düzenli ilçe ziyaretlerine Kazan lçesi ile devam etti. Ziyaret program na Kazan lçe Baflkan smail Akkaya, lçe Teflkilat Baflkan Sadi Namuslu, Siyasi fller Baflkan Ali Y ld ztepe, Belediye Meclis Üyeleri Ümit Ertürk, Hüseyin Bayar, Ahmet Ceylan, Mehmet Söylemez, Hakan Gülsün, l Genel Meclis Üyesi Akli Öztürk ve ilçe teflkilat mensuplar kat ld. Ziyaret program nda öncelikli olarak Ak Parti Kazan lçe Teflkilat ziyaret edildi. Teflkilat mensuplar yla yap lan görüflmenin ard ndan sanayi sitesi ve ilçe esnaflar gezilerek hay rl ifller temennilerinde bulunuldu. namaz ç k fl halkla sohbet eden fller a rl kl olarak çözüm süreci ile ilgili vatandafllar n görüfl ve taleplerini dinledi. Daha sonra ilçede faaliyete geçecek olan bir iflyerinin aç l fl kurdelesini kesen fller, Çeltikçi Ba ören Köyüne geçerek geçti imiz hafta içinde tonunu vefat eden Fevzi Kaplan ve yak nlar na taziye ziyaretinde bulundu.

16 16 Ankara Yaklafl k bir sene içerisinde projenin büyük bir bölümünü tamamlayan Yenimahalle Belediyesi, 22 bloktan oluflan yerleflim alan ndaki çal flmalar n sonuna geldi. Y l sonunda bitirilerek teslim edilmesi planlanan projenin yüzde 70 i tamamland. Mehmet Akif Ersoy da bin 92 gecekondunun y k lmas yla bafllanan projede öncelik hak sahiplerine verildi. flgalci durumundaki vatandafllara kira yard - m n sürdüren belediye 2+1 evleri 120 ayl k vadeyle cüzi bir fiyata sunacak. Arsas 145 metrekare olana 2+1, 195 metrekare olana 3+1, 245 metrekare olana 4+1, 250 metrekareden fazla alana sahip olan vatandafllara ise 2 daire verilecek. Kentsel dönüflümde sosyallik olgusunu ön planda tutan belediye, hak sahiplerini gecekondular n n bulundu u yerde, sosyal donat alanlar yla bezenmifl ve kaliteli malzemeyle infla edilmifl modern konutlarla buluflturacak. KERMES Z YARET ETT Belediye Baflkan Fethi Yaflar daha sonra Demetevler Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i taraf ndan düzenlenen kermese kat ld. Ev han mlar - n n haz rlad yemek stantlar n gezen Yaflar, e itime katk amac yla yap lan çal flmay takdirle karfl lad n söyledi. Yaflar, E itim için yap lan her çal flma takdire flayand r. dedi. 24 May s 2013 Gazete Sahipleri Sendikas tüzük de ifliklikli ini oylad Gazete Sahipleri Sendikas Ola an Genel Kurulu Anayurt Gazetesi'nin toplant salonunda gerçekleflti. 4 y l görev yapacak Yönetim Kurulu seçimlerinin de yap ld Genel Kurul da tüzük de ifliklikleri de oylama ile kabul edildi. HABER MERKEZ Gazete Sahipleri Sendikas 'n n Ola an Genel Kurul toplant s, Divan heyetinin belirlenmesi ile bafllad. Divan Baflkanl 'na seçilen M. Yahya Efe'nin gündem maddelerini aç klayan aç l fl konuflmas n takiben Sayg Duruflu ile birlikte stiklal Marfl okundu ve gündeme geçildi. Gazete Sahipleri Sendikas Baflkan Naci Alan' n genel kurula kat lan tüm üyelere hofl geldiniz diyerek bafllad aç l fl konuflmas nda 1971 y l nda kurulan sendikan n bugün 42 yafl nda oldu unu söyledi. Baflkan Naci Alan konuflmas nda özetle flunlar kaydetti: Anadolu bas n n n geliflmesine katk da bulunmak, yerel medya mensuplar n n çal flmalar n desteklemek ve yerel bas nda kaliteyi yükseltmek amac yla kurulan sendikam z bas n n sorunlar n gerekli platformlarda dile getirmekte, çözüm yollar önermekte, kamuoyu oluflmas için gerekli çapay göstermektedir. Daha sonra gündem maddeleri görüflülmeye baflland. Yönetim ve Denetim faaliyet raporlar okunarak ibra edildi. Yeni dönem bütçenin de Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine Ankara n n Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve Baflkan Yard mc s Erhan Aras yüzde 70 i tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi ni inceledi. Bin 92 gecekondunun y k ld mahallede 3 bin 500 konutluk modern binalar yükselmeye bafllad. ibras ndan sonra Tüzük de ifliklikleri ile ilgili olarak üyelerden gelen talep üzerine tüzükte yap lan düzeltmelerle ilgili bilgi verildi. De ifliklik nedenleri aç kland ktan sonra tüm de ifliklik maddeleri s rayla oyland ve kabul edildi. Gündemin son maddesi seçimlerin ard ndan tekrar yönetime seçilen Naci Alan, tüm üyelere güvenlerinden dolay teflekkür etti. Alan flu ifadeleri kulland : Biz sendikay z. Kendi ayaklar üzerinde duracak, hizmete katk sa layacak etkinlikler yapmal y z. Temel hedefimiz Anadolu ve Türk bas n na katk sa lamak olmal - d r. S rf etkinlik olsun diye paralar çarçur etmemeliyiz. Mesele medyaya adam yetifltirmek. Netice al c ifller yapmal y z. Üniversite iflbirli i ile Anadolu'da 6 ayl k radyo-biliflim gibi kurs projelerimiz var. nflallah önümüzdeki süreçte bu projeleri hayata geçirece iz. Türkiye'de tek olan Gazete Sahipleri Sendikam z, dünyada da etkin bir hale gelebilir. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da emsal kurulufllara da üye olabiliriz. Gazete Sahipleri Sendikas 'n n yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri flu isimlerden olufltu: Yönetim Kurulu As l Üyeler: Naci Alan, Mehmet Göktürk, Ülkü Bozkurt Meriç, Yavuz Kaya ve Mustafa Karap - nar. Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: F rat Gündo an, A. Serpil Y ld z, Y lmaz Serefhan, Ozan Köklüç nar ve Ayd n Yurdakul. Denetim Kurulu As l Üyeler: Ünsal Gündo an, Ali Çetin ve M. Yahya Efe. Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Ali K l ç, Bayram Türkmez ve Ali Pala. Disiplin Kurulu As l Üyeler: Alaattin Kaya, Mehmet Acar ve Nadide Nefle Yurdakul. Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: Selahaddin Alt nbafl, Filiz Köklüç nar ve Emine Göktürk.

17 24 May s Ankara Kuran da Anne Kad nlar Konferans Çubuk ta yap ld Çubuk lçesi nde Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Mehmet Görmez in efli Hatice Kübra Görmez taraf ndan Kuran da Anne Kad nlar isimli konferans verildi. HABER MERKEZ Çubuk Belediyesi, lçe Müftülü ü, Çubuk E itim Gönüllüleri Derne i ve Çubuk Giriflimci fl Adamlar Derne i taraf ndan organize edilen han mlara yönelik konferans Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçeklefltirildi. Konferansa Çubuk Belediye Baflkan Vekili Hüseyin Do anay, lçe Müftüsü Bilal Kara, Çubuk Kaymakam Cemal fiahin in efli Tülay fiahin, Çubuk Dernekler Federasyonu Baflkan Recep Tafl, Çubuk E itim Gönüllüleri Dernek Baflkan Hatice Erkan, Çubuk Giriflimci fl Adamlar Derne i Baflkan Yard mc s Osman Mülayim, Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal flleri Müdürü Aysel Nefleli ve çok say - da Çubuklu han m kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan Çubuk E itim Gönüllüleri Dernek Baflkan Erkan, e itim gönülleri olarak Çubuk ta yapt klar hizmetleri anlatt. Gönüllü dernek üyelerinin hem çal flarak ö renci okuttu unu hem de e itim konferanslar düzenlediklerini ifade eden Erkan, ellerinden geldi i kadar Çubuk ve ilçede yaflayanlar için hizmet etmeye çal flt klar n sözlerine ekleyerek, konferansa kat lanlara teflekkür etti. Kuran Kerim tilaveti ile bafllayan konferansa konuflmac olarak kat lan Diyanet flleri Baflkan Profesör Doktor Mehmet Görmez in efli Hatice Kübra Görmez, Hz. Adem den Hz. Muhammed e kadar tüm peygamberlerin anneleri ve efllerinin hayatlar ndan örnekler verdi. Hz. Adem ve Hz. Havva n n dünyaya gönderilifli ve yasak meyvenin yenmesinden bahseden Görmez, yanl fl rivayetlere göre tüm suçlamalar n kad nlara yöneltildi ini kaydederek, bunlar n gerçe i yans tmad n söyledi. Yetim ve öksüz çocuklar n ellerinden tutman n önemine de inen Görmez, tarihte ilk koruyucu annenin Firavun'un efli Hz. Asiye oldu unu vurgulayarak, Hz. Asiye ve yaflad klar anlatmakla bitmez. Kendi çocu u olmayan Hz Musa'ya annelik yaprak, tarihte ilk koruyucu anne oldu ve bize koruyucu anneli i ö retti. Nice öz anneler kendi çocuklar n kötülü e sevk ederken, kendi evlatlar olmad halde yetim ve öksüz çocuklara annelik, babal k yapanlar n ayaklar alt na cennet serilir. Bu nedenle birileri kötülü- e sevk etmeden, kötü yola sevk etmeden kap kap dolaflarak yetim ve öksüz çocuklar bulun ve onlara kucak açarak koruyucu anne ve baba olman z tavsiye ediyorum dedi. Kad nlar için camilerde en güzel yerlerin tahsis edilmesi gerekti ini söyleyen Görmez, kad nlar n ve çocuklar n zamanla camilerden uzaklaflt r ld n ve camilerin en kökne yerlerinin kad nlara ayr ld n belirterek, Hz Meryem ile Allah' n mabedi kad nlara aç lm fl ve ecdad m zla devam etmifltir. Ecdad m zda oldu u gibi camilerimizi kad n ve çocuklar m z doldurmal. En güzel yerler kad nlar m z için ayr lmal d r diye konufltu. E itim gönüllüsü annelerinde Çubuk ta çok önemli görevler üstlendi ini hat rlatan Görmez, Böylesine anlaml bir buluflmay organize eden Çubuk Belediyesine, E itim Gönüllülerine, lçe Müftülü üne ve Çubuk Giriflimci fl Adamlar Derne ine flükranlar m sunuyor. Bu ve buna benzer konferanslar n da hay rlara vesile olmas n diliyorum dedi. Etkinli in sonunda Çubuk Belediye Baflkan Vekili Hüseyin Do anay Hatice Kübra Görmez e çiçek, agat tafl ndan kolye, Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Mehmet Görmez için de agat tafl ndan tespih hediye ederken, Çubuk Dernekler Federasyonu Baflkan Recep Tafl da plaket takdim etti.

18 18 24 May s 2013 Genel Özel araçlar n sürücü koltu unda sigara içilmesi yasak olacak Alkollü flöföre hapis cezas Alkollü olarak araç kulland tespit edilen sürücülere 700 TL idari para cezas verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri al nacak. Narkotik veya psikotrop madde ya da bir promil ve üzerinde alkollü içki ald tespit edilen sürücüler, can ve mal güvenli ini tehlikeye düflürecekleri ve emniyetli bir flekilde araç sevk ve idare edemeyecekleri kabul edilerek haklar nda ayr ca Türk Ceza Kanunu nun Trafik güvenli ini tehlikeye sokma bafll kl 179. maddesine göre iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r labilecek. TBMM - Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De- ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda kabul edildi. Teklife göre, sürücü belgesi olmayanlar n, sürücü belgesi geçici ya da tedbiren geri al nanlar n, sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafi e ç kt klar n n tespiti halinde, bu kiflilere 1407 TL idari para cezas verilecek. Ayr ca, arac n sürücü belgesiz kiflilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakas üzerinden ayn miktarda idari para cezas verilecek. Sürücülerin narkotik veya psikotrop maddelerin kullan l p kullan lmad ya da alkolün kandaki miktar n tespit amac yla teknik cihazlar kullan - lacak. Bu tespit, solunum havas veya tükürük gibi biyolojik örnekler üzerinden yap labilecek. Belirlenen miktarlar n üzerinde alkollü olarak araç kulland tespit edilen sürücüler hakk nda, eylemi baflka bir suç olufltursa bile 700 TL idari para cezas verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri al nacak. Alkollü araç kullanma ya da ölçüm yapt rmama nedeniyle sürücü belgesi geri al nanlar hakk nda, son ihlalin gerçekleflti i tarihten itibaren geriye do ru befl y l içinde; ikinci defas nda 877 TL idari para cezas verilecek ve sürücü belgeleri iki y l süreyle, üç veya üçten fazlas nda ise 1407 TL idari para cezas verilecek ve sürücü belgeleri her seferinde befler y l süreyle geri al nacak. Bir promile kadar alkollü olan sürücünün baflkalar n n hayat, vücut bütünlü ü veya malvarl bak m ndan somut bir tehlikeye sebebiyet vermesi halinde, ayr ca TCK n n ilgili hükümleri uygulanacak. Teknik cihaz ile alkol tespitini kabul etmeyenler hakk nda, bir promil alkollü olarak araç kullanm fl say lacaklar ve ilgili ceza hükümleri uygulanacak. Teknik cihaz ile alkol tespitini kabul etmemesi veya alkollü olarak araç kullanmas nedeniyle son ihlalin gerçekleflti i tarihten itibaren geriye do ru befl y l içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri al nan sürücüler, Sa l k Bakanl nca, sürücü davran fllar n gelifltirme e itimine; üç veya üçten fazla geri al nan sürücüler ise psiko-teknik de erlendirmeye ve psikiyatri uzman - n n muayenesine tabi tutulacak. Narkotik veya psikotrop madde kulland ndan flüphe edilen ancak teknik cihaz bulunmamas nedeniyle tespit yap lamayan veya trafik zab tas nca teknik cihazla tespit yap lmas - na müsaade etmeyen sürücüler ile teknik cihazla yap lan ölçüm sonucunda narkotik veya psikotrop madde kulland tespit edilen sürücüler, mahalli zab taya teslim edilecek. lgili zab ta taraf ndan bu sürücüler, t bbi yönden incelenmek, kan, veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, t rnak ve benzeri örnekler üzerinden analiz yapt r lmak üzere Cumhuriyet savc l na sevk edilecek. Narkotik veya psikotrop madde kulland tespit edilerek hakk nda soruflturma bafllat lan sürücülerin sürücü belgesi, soruflturma ve kovuflturma sonuçlan ncaya kadar tedbiren geri al nacak ve 3600 TL idari para cezas verilecek. Kovuflturma sonucunda kiflinin hüküm giymesi halinde hükümlülük kayd adli sicilinden silindikten sonra, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi veya hükmün aç klanmas n n geri b rak lmas nedeniyle denetim süresi öngörülmesi halinde ise tedavi ve denetim süresi sonunda davan n düflmesi karar verildikten sonra, sürücü olmas nda sak nca bulunmad na dair resmi sa l k kurumlar ndan al nm fl sa l k kurulu raporunun ibraz edilmesi kofluluyla sürücü belgesi iade edilecek. Kifli hakk nda kovuflturmaya yer olmad na dair karar verilmesi veya hüküm giymemesi halinde de sürücü belgesi iade edilecek. Kovuflturmaya yer olmad na dair karar verilmesi veya hüküm giymeme hariç, bu f kra hükmüne göre sürücü belgesinin iade edilmesi için tedbiren geri alma tarihinden itibaren en az befl y l geçmifl olmas gerekecek. Sigara ve di er tütün ürünlerinin, özel araçlar n sürücü koltuklar nda da içilmesi yasak olacak. Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullan lan bitkisel nargile ve bitkisel sigara, tütün ürünü kabul edilecek. Tütün Ürünlerinin Zararlar n n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk ndaki Kanunu nun cezalar gerektiren fiillerin bir y ll k dönemde tekerrürü halinde idari para cezas bir kat; ikinci tekerrürü halinde iki kat art r larak verilecek. Ayn dönemdeki üçüncü tekerrürde de iflyeri on günden bir aya kadar kapat lacak. (AA)

19 24 May s 2013 E itim Türkiye'nin gönül elçileri Konya'da e itiliyor KONYA - Uluslararas Mevlana mam Hatip Lisesi'nde e itim gören 17 ülkeden 90 ö renci, ald klar e itimin yan s ra Türkçe'yi de k sa sürede ö renerek seslendirdikleri stiklal Marfl, fliirler ve ilahilerle dikkati çekiyor. Asya, Afrika, Balkanlar'dan gelen ö renciler mezuniyetlerinin ard ndan kendi ülkelerinde Türkiye'nin tan t m için gönüllü elçiler olacak. Konya Milli E itim Müdürü Mukadder Gürsoy, e itim ö retim y l nda e itime bafllayan Uluslararas Mevlana mam Hatip Lisesi'ne kent halk n n sahip ç kt n söyledi. Gürsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, Uluslararas mam Hatip Lisesi Projesi kapsam nda Kayseri ve stanbul'un ard ndan 15 Ekim'de Konya'da e itime baflland n belirterek, lisede 17 ülkeden 90 ö rencinin e itim gördü ünü dile getirdi. E itimin ilk dönemini Türkçe ö renimine ay rd klar n anlatan Gürsoy, ö rencilerin k sa sürede Türkçeyi güzel flekilde konuflmaya bafllad klar n ifade etti. Projenin amac n n; di er ülkelerle Türkiye aras ndaki dostlu un pekifltirilmesi oldu unu aktaran Gürsoy, flunlar kaydetti: "Kayseri ve stanbul'da e itim gören ö rencilerimiz flu an 3. s n fta e itim görmekteler. Konya'da ise bu y l e itime bafllayan ö rencilerimiz okuma, anlama, yazma, ifade etme, konuflma e itimi al yor. Bunlar n düzgün bir aksanla ö renilmesine, yaz dili ve konuflma dili olarak ö renilmesine dikkat ediyoruz. Bu süreçte tabii dil, kültür ile birlikte yaflayan bir fley oldu u için kültürü de birlikte ö renmeleri gerekiyor ki Türkçeyi daha güzel ö rensinler, güzel konuflsunlar. Bu kapsamda özellikle okul yöneticilerimiz ö rencilerimizin hem ülkemizi daha yak ndan tan malar, hem de kültürel de erleri daha yak ndan görmeleri amac yla çeflitli etkinlikler düzenliyor. Bu anlamda Büyükflehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin büyük katk s var. Uluslararas mam Hatip Lisesi'ni asl nda Konya sahiplendi. Bu anlamda çocuklar m z da Konya'y sevdiler. fiu anda proje gayet iyi gidiyor." Gürsoy, düzenlenen kültürel etkinliklere ö rencilerin tamam n n kat ld n, 90 ö renciden 64'ünün Kur'an- Kerimi okumas n bildi ini, bu ö rencilerden 6's n n ise haf z oldu unu bildirdi. (AA) Üniversite ö rencileri köy okullar nda... ERZURUM - Atatürk Üniversitesi ö rencileri, H n s ilçesinde köy okullar ndaki çocuklara kitap da t p, okullar n duvarlar n boyad. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö rencileri haz rlad klar "Göllere uzanan eller" projesi kapsam nda, H n s' n Göller Köyü lkokulu ö rencilerine kitap da tt. Güzel Sanatlar Fakültesi ö rencileri de okulun duvarlar na çizgi film kahramanlar n n resimlerini çizdi. Kitap da t m ve okulun duvarlar n n boyanmas n n ard ndan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Baflkan Doç. Dr. Y ld z Akpolat, AA muhabirine yapt aç klamada, sosyal sorumluluk projesi kapsam nda haz rlanan projelerin toplum için art de erler tafl d n söyledi. Köy çocuklar yla üniversiteli ö rencilerinin sosyal projeler sayesinde bulufltu unu ifade eden Akpolat, flunlar kaydetti: "K rsal kesimlere yönelik yap lan sosyal projeler, köyde yaflayan çocuklar n e itime hevesini art r rken, bu projelere kat lan üniversiteli ö rencilerin ise kamusal duyarl l klar n gelifltiriyor. Üniversite ö rencilerinin köylere yapt gönüllü çal flmalar, kiflisel ve mesleki geliflimlerini art r yor. Okulun duvarlar n boyayan ö rencilerden birisinin, 'hocam ilk defa yapt m iflten gurur duydum' sözleri sosyal sorumluluk projelerinin topluma katt de erleri gözler önüne seriyor." Akpolat, sosyal sorumluluk projelerinin geniflletilmesinin, toplumdaki kaynaflmay art raca n dile getirdi. 19 Üniversitelerle köyler aras nda köprü kurulmas için farkl etkinliklerin de yap labilece ini ifade eden Akpolat, "Bu tür sosyal sorumluluk projelerini gelifltirmek gerekir diye düflünüyorum. Mesela 'üniversite köy ele ele' gibi kampanyalar düzenlenebilir. Bilim, kültür, sanat topluluklar kurularak köylerimize sistematik ziyaretler ve sanatsal etkinlikler yap labilir. Gençlerimizin potansiyellerini kamu menfaati içeren, sosyal sorumluluk projelerinde kullanmak gerekir" diye konufltu. Akpolat, bu tür etkinlerin bundan sonra da devam edece ini sözlerine ekledi. Okulun duvarlar n boyayan ve çocuklara kitap da tan üniversite ö rencileri, Göller Köyü lkokulu ö rencileriyle bol bol hat ra foto raf çektirdi. (AA)

20 20 24 May s 2013 Kültür Sanat Türk-Japon Dostluk ve Kültür Günleri bafll yor KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6'nc s gerçeklefltirilecek Türk-Japon Dostluk Günü Kültür fienli i May s tarihlerinde yap lacak. Safranbolu Belediyesi taraf ndan düzenlenen etkinlikler 24 May s günü saat 19.00'da Kent Tarihi Müzesi'nde aç l fl seremonisi ile bafllayacak. Japon geleneksel davul gösterisini aç l fl konuflmalar, Safranbolu k na gecesi seremonisi, konser, Bujyutu gösterisi, Japon müzikleri konseri ve gecenin kapan fl gösterisi yap lacak. Kültür flenli i di er günlerde de farkl etkinliklerle devam edecek. Etkinliklere çok say da protokol üyesi, yerli yabanc bas n mensuplar ile vatandafllar n yo un ilgi göstermesi bekleniyor. (CHA) NTRANET PORTALI YAZILIM H ZMET ALINACAKTIR TÜRK YE LAÇ VE TIBB C HAZ KURUMU DESTEK H ZMETLER BAfiKAN YARDIMCILI I Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu Web Portal ve ntranet Portal yaz l m ifli hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Sö ütözü Mahallesi Sokak No: 5 ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu Sö ütözü mah sk. no:5 Çankaya Ankara c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 90 (Doksan) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu dari ve Mali fller Daire Baflkanl Sat nalma Birimi Sö ütözü Mah sk. No: 5 Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Resmi lanlar dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yurt içinde kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleflme kapsam nda taahüt edilen ve kabul ifllemleri tamamlanan Web sayfa tasar m, intranet tasar m yenilenmesi veya haz rlanmas hizmet iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l - : Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu dari ve Mali fller Daire Baflkanl Sat nalma Birimi Sögütözü mah sk. No:5 Çankaya Ankara adresinden sat nal nabilir döküman bedeli T.C. Ziraat Bankas Çukurambar flubesi TR nolu Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl muhasebe birimimiz hesab - na yat r lmas halinde makbuz karfl l nda ihale döküman verilecektir Ayr ca belirtilmifl olan kurumumuz adresindeki hizmet binam z n 2. kat nda bulunan Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl muhasebe birimi veznesinede döküman bedeli yat r labilecektir adresinden sat n al nabilir. hale doküman n n posta yoluyla da sat n al nmas mümkündür. Posta yoluyla ihale doküman almak isteyenler, posta masraf dahil 60 TRY (Türk Liras )doküman bedelini T.C.Ziraat Bankas Çukurambar flubesi TR nolu Stareji Gelifltirme Dairesi Baflkanl muhasebe birimimiz hesab yat rmak zorundad r. Posta yoluyla ihale doküman sat n almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliflkin ödeme dekontu ile ihale doküman n n gönderilece i adresin de belirtildi i ihale doküman talep baflvurular n yukar da yer alan faks numaras na veya yaz l olarak idareye ihale tarihinden en az befl gün önce göndermek zorundad r. hale doküman iki ifl günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. hale doküman n n posta yoluyla gönderilmesi halinde, postan n ulaflmamas ndan veya geç ulaflmas ndan ya da doküman n eksik olmas ndan dolay idaremiz hiçbir flekilde sorumlu tutulamaz. Doküman n postaya verildi i tarih, doküman n sat n alma tarihi olarak kabul edilecektir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu dari ve Mali fller Daire Baflkanl Sat nalma Birimi Sö ütözü Mah sk. No: 5 Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -7621) 416 (www.bik.gov.tr)

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı