Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası *"

Transkript

1 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * NİHAT ÖZTOPRAK ** KİTAPLAR 1. Fuzûlî ve Cevherler (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul 1960, Türkiyat Enstitüsü, nr. T Mevlânâ, Mesnevî-i Şerîf (Aslı ve sadeleştirilmişiyle Manzum Nahîfî Tercümesi), Sönmez Neşriyat, İstanbul , 3 c., l s., s., l52+l74s; 2. bs. 6C. MEB Yay. İstanbul 2000; 3. bs. Timaş Yay., İstanbul Ramazannâme, Tercüman 1001 Temel Eser Serisi, nr. 22, İstanbul 1974, 276s; 2. bs. MEB Yayınları, İstanbul Muhammediyye (Doktora tezi), Tercüman 1001 Temel Eser Serisi, nr , 57, 58, İstanbul 1975, 4 c., 824+l10s; 2. bs. MEB Yayınları, İstanbul Türk Bilmeceler Hazinesi (Yusuf Ziya Öksüz ile beraber), Ülker Yayınları, İstanbul 1979, 478s. 6. Türk Ninniler Hazinesi, Ülker Yayınları, İstanbul 1982, 670s. * ** Bu yazı, daha önce hazırlanan Âmil Çelebioğlunun Hayatı ve Bibliyoğrafyası (Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi Âmil ÇELEBİOĞLU Armağanı, , nr. 7, İstanbul 1993, s. 1 16) başlıklı çalışmanın gözden geçirilerek güncellenmiş halidir. Hatıra özel sayısında Âmil Çelebioğlu nun hayatı ayrıca verildiği için sözü edilen yazıda yer alan hayatıyla ilgili kısımlar çıkarılmıştır. (Editörler) Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul

2 14 DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 7. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Büyükleri Dizisi, nr. 71, Ankara 1988, VlII-184s. 8. Ali Nihad Tarlan, Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Serisi, nr. 120, Ankara 1989, 191s. 9. Kanûnî Sultân Süleymân Devri Türk Edebiyatı, MEB Yayınları, İstanbul 1994, 147s. 10. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yayınları, İstanbul 1998, sayfa sayısı? (Makale ve tebliğleri) 11. Türk Mesnevî Edebiyatı (XV. yy.a kadar-sultan II. Murad Devri / ), Kitabevi, İstanbul (Sultan II, Murad Devri Mesnevîleri, Doçentlik Tezi, Erzurum, 1976.) Âmil Çelebioğlu, kitaplaşmış olan bu eserlerinin dışında Türk Edebiyatında Elifnameler, Türk Edebiyatında Kıyafetnameler ve Türk Manilere Hazinesi eserlerini de hazırlamak üzere malzeme toplamakta idi. Ancak vefatından sonra dosyaları arasında bu konularla ilgili makalelerinin dışında malzemeye ulaşılamadı. Muhtemelen hoca fişlerindeki ve hafızasındaki bilgi ve birikimlerle bu konularda kitap çalışması yapmayı planlıyordu. Bunların dışında Âmil Çe1ebioğ1u na Kültür Bakanlığı tarafından biri Erzurumlu Darir ve Eserleri, diğeri Yûnus un Şerhleri isimli iki eserin siparişi verilmişti. Bunlardan birincisi üzerinde vefatından iki ay kadar önce çalışmaya başlamış, ancak tamamlamak nasip olmamıştı. BİLDİRİLER (kronolojik sıralanmıştır) Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun makale ve bildirileri meslektaşım Sebahat Deniz le birlikte tarafımdan kitap hâline getirilerek Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları (İstanbul 1998) adıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. 1- Xlll-XV. (İlk Yarısı) Yüzyıl Mesnevilerinde Mevlânâ Tesiri, (III. Uluslararası Mevlânâ semineri, Konya) Mevlânâ ve Yaşama Sevinci, Ankara 1978, s Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler, (Türkiye II. İslâm İlimleri Kongresi, İstanbul, Eylül 1981), Şükrü Elçin Armağanı, Ankara 1983, s

3 Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası Hz. Mevlânâ ya İzafe edilen Bir Gazelin Şerhi, (V. Uluslararası Mevlânâ Kongresi, ), Konya, 1983, s Çocuk dili (Lisân-ı Sibyan) İle Yazılmış Şiirler, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara 1982, c, II, s Kekeme dili (Lisan Pepegi) İle Şiirler, (VI. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1984), Türk Folklor Araştırmaları 1985/2, Ankara 1985, s Karacaoğlan da Dîvan Şiiri Husûsiyetleri, V. Millî Türkoloji Kongresi, Türk Folkloru Araştırmaları, Ankara 1984, s Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî nin İlk Beytiyle İlgili düşünceller, Selçuk Üniv. I. Mevlânâ Kongresi, (3-5 Mayıs 1985), Tebliğler, Konya 1985, s Eski Türk Edebiyatında Gençlikle İlgili Bazı Görüşler, Gazi Üniversitesi Millî Kültür ve Gençlik Sempozyumu, (13-15 Kasım 1985), Ankara 1985, s Manilerle Dîvan Şiirinde Ortak Husûsîyetler, Türk Halk Edebiyatı ve Folkloründe Yeni Görüşler, Konya 1985, c. II, s Fuzûlî nin Şiirlerinde Ney, Selçuk Üniversitesi II. Mevlânâ Kongresi (3-5 mayıs 1986), Konya, 1987, s Kültür ve Edebiyatımızda Şifre Alfabeleri, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, (30 Nisan-2 Mayıs 1986), İstanbul 1988, s , Ekler s Kültürümüzde Yatak Duâları, III. Milletlerarası Türk Folklor Bildirileri, (23-28 Haziran 1986), Ankara 1987, c. IV, s Halk ve Dîvan Şiirinde Âb-ı Hayat, Selçuk Üniv. 1. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, (8-9 Ekim 1986), Konya. 14- Eski Türk Edebiyatında Gemiyle İlgili Şiirler ve Bazı Husûsîyetler, I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, (13-17 ekim 1986), Samsun, 1988, s XIV-XV. Yüzyıl Şairlerinden İbrahim Bey in Manzum Mesnevî Şerhi, Selçuk Üniversitesi I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi (3 5 Mayıs 1987), Tebliğler, Konya (Bu kongrenin tebliğleri, Selçuk Üniversitesi tarafından 51 nolu yayın olarak 1988 de yayımlanmış ancak içinde Âmil Beyin tebliğine rastlanmamıştır, Kongreye katıldığı anlaşılan hocanın daha sonra yayımlanmak üzere tebliğ metnini göndermediğini düşünmekteyiz).

4 16 DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 16- Akşemseddin-zâde Hamdullah Çelebi ve Pend-nâmesi, I. Akşemseddin Sempozyum Göynük Tebliğler, (25-27 Mayıs 1988), İstanbul 1989, s Mevlânâ dan Öğütler, Selçuk Üniversitesi 3. Milli Mevlânâ Kongresi (12-14 Aralık 1988), Tebliğler, Konya, 1988, S Fuzûlî nin Bir Beyti Üzerinde Bazı Düşünceler, I. Milli Fuzûlî Semineri, Osmanlı Araştırmaları VII-VIII, İstanbul 1988, s Yûnus tan Öğütler, I. Uluslararası Yûnus Emre Kongresi (7-9 Mayıs 1990), Eskişehir. 20- Yûnus un Bir Şiirinin Şerhi, Yûnus Emre Sempozyumu, Ankara 1990, s Safahat da Duâ, Millî Şâir Mehmed Âkif Ersoy un Ölümünün 50. Yıldönümü İlmî Toplantısı, (yayımlanmamış) MAKALELER (kronolojik sıralanmıştır) 1- Süleyman Nahîfî ve Fazilet-i Savm (Zuhru l-âhire) Adlı Eseri, Diyanet Dergisi, Eylül-Ekim 1971, c.10, nr s Yazıcı Salih ve Şemsiyyesi, İslâmî İlimler Dergisi, Erzurum, 1976, nr. 1, s Erzurumlu İbrahim Hakkı Dîvanı nda Gönül, Türk Kültürü, Mart 1978, nr. 185, s (26-38). 4- Kâbus-nâıne Tercümesi Murad-nâmeye Dâir, Türk Kültürü, Ekim 1978, nr. 192, s (15-24). 5- Lügazlara Dâir, Türk Kültürü, Kasım 1978, nr. 193, s Mevlânâ Tesiri, Töre, Aralık 1978, c. 8, nr. 91, s Ebced Hesabıyla Mevlânâ nın Doğum tarihi, Türk Kültürü, Şubat 1979, nr. 196, s (40-41). 8- Muammalara Dâir, Türk Kültürü, Ankara, Haziran-Ağustos 1979, nr , s (38-43). 9- Kıyâfe(t) İlmi ve Akşemseddin-zâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim Hakkı nn Kıyâfetnâmeleri, Atatürk Üniv. Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı, Ankara 1979, nr.11, s

5 Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası Haflere Dâir, Millî Kültür. Ankara, Haziran 1980, c. 11, nr. 1, s Zaîfî nin Gazavat-ı Sultan Murad İbni Muhammed Han Adlı Mesnevîsi, Türk Kültürü, Ankara, Ocak 1982, nr. 225, s (30-37). 12- Şâir Fatih, Kaynaklar, İstanbul 1984, nr. 3, s Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Mânileri, Türk Kültürü, Ekim 1985,nr. 270, s (29-31). 14- Âşık Ahmed in Câmiü l-ahbâr Adlı Manzum Tezkiretü l- Evliyâsı, Türk Kültürü, Araştırmaları-Prof Dr. İbrahim Kafesoğlu nun Hatırasına Armağan, Ankara 1985, s Türk Edebiyatında Yaşnâmeler, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1985, nr. 1, s Elif Harfiyle ilgili Bazı Edebî Husûsîyctlcr, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul 1986, XXIV-XXV, s Ninnilerimiz, Erdem, Ocak 1987, nr. 7, s Ninnilerimize Dâir, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul 1987, s Süleyman Nahîfî nin Hicretü n-nebî Adlı Mesnevîsî, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1987, nr. 2, s Balıkesirli Devletoğlu Yusuf un Fıkhî Bir Mesnevîsi, Türk Kültürü Araştırmaları Mehmet Kapları İçin, Ankara 1988, nr. 75, s Turkish Literature of The Pcriod Of Sultan Süleyman The Magnificent, (Sultan Süleyman devri Türk Edebiyatı), The Ottoman Empire in The Reign Of Süleyman The Magnificent, İstanbul 1988, c. ll, s Bu Makalenin Türkçe orijinali Kanûnî Sultân Süleymân Devri Türk Edebiyatı (MEB Yayınları, İstanbul 1994) adıyla yayımlanmıştır. 22- Yûnus un Şiirleriyle ilgili Şerhler, Türk Edebiyatı Yunus Emre Özel Sayısı, Kasım 1989, nr.193, s Aynı makale için bkz. Yûnus

6 18 DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Emre ile ilgili Makalelerden seçmeler, Haz: Hüseyin Özbay-Mustafa Tatcı, Ankara 1991, Edebiyatımızda Ramazan, Türk Yurdu, Nisan 1990, nr. 32, s Anadolu nun Türkleşmesinde Mevlânâ nın Rölü, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1990, nr. V, s (Ayrıca bu konu, 18 Aralık 1989 tarihinde A.K.M. Konser Salonu nda, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından tertib edilen Mevlânâ ve Türk Kültürü Semineri nde anlatılmıştır.) 25- Akşemseddin în Eserlerinde Gönül, (Henüz Yayımlanmamış 10 daktilo sayfası makale). 26- Allah (Kültür ve Edebiyat), Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 1998, s Şâir Kanûnî Sultan Süleyman, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 1998, s Süleyman Nahifî nin Risâle-i Hıdriyyesi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 1998, s Ramazanname İsimli Esere Dair, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 1998, s Ç-ANSİKLOPEDİ MADDELERİ (kronolojik sıralanmıştır) 1- Âb-ı Hayât, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 1988, s Ahmed Bîcan, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1989, s Ahmed Bîcân, Türk Ansiklopedsi, C. 1, İstanbul, 1968, s Ay, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1991, s Yaşnâme, Türk Ansiklopedisi, C. 33, Ankara 1984, s Yazıcı Salih, Türk Ansiklopedisi, C. 33, Ankara 1984, s

7 Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası Yazıcıoğlu Mehmed, Türk Ansiklopedisi, C. 33, Ankara 1984, s Yazıcıoğlu, (Kemal Eraslan la birlikte) İslam Ansiklopedisi, C. 13, İstanbul 1986, s D- GAZETE YAZILARI (kronolojik sıralanmıştır) 1- Duvarlar Resim Doluydu, İstanbul Boğaziçi Gazetesi, 1 Şubat 1960, nr..3, s Yıllarca Sonra, Yeni Konya Gazetesi, 15 Haziran 1964, s. 2, Dönüş, Çağrı, Ekim 1964, nr. 81, s Cemiyet Adabı, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 18 Kasım 1966, s Huzur ve İman (1), Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 29 Kasım 1966, s Huzur ve İman (1), Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 30 Kasım 1966, s İntihar Üzerine, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 3 Ocak 1967, s Bayramlar, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 4 Şubat 1967, s Camilerimiz, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 12 Şubat 1967, s Gönül Yolu, Hak Yolu, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 23 Nisan 1967, s İman, Aşk ve Mevlânâ, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 19 Aralık 1967, s İman ve insan, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 26 Aralık1967, S Çeşmelerimiz Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 11 Ocak 1968, s Mezar Taşları, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 16 Şubat 1968, s. 2.

8 20 DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 15- Akıl ve Gurur, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 2 Mart 1968, s Yağmurlar, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 13 Nisan 1968, s Mevsimler Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 30 Nisan 1968, s Duvar ve Çiçeği, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 26 Mayıs 1968, s Camilerimiz, Pınar, Mayıs 1968, nr. 6, s. 20 (23) 20- Bu Toprağın sesinden, Bâbıâlî de SABAH Gazetesi, İstanbul, 16 Hizaran 1968, s Neden İçerler, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul, 12 Temmuz 1968, s Aile terbiyesi, Bâbıâli de SABAH Gazetesi, İstanbul. 23- Ebced Hesabıyla Mevlânâ nın Doğum Tarihi, Tercüman Gazetesi, 17 Aralık 1987, s Dînî-Tasavvufi Edebiyatımızda Ramazan, Zaman Gazetesi, İstanbul 23 Nisan 1990, s Dîvân Şiirinde Ramazan, Zaman Gazetesi, İstanbul, 24 Nisan 1990, s Tekke Şiirinde Ramazan, Zaman Gazetesi, İstanbul, 25 Nisan 1990, s Edebiyatımızda Ramazan Manileri (1), Zaman Gazetesi, 30 Mart 1991, (Ramazan İlavesi); s Edebiyatımızda Ramazan Manileri (2), Zaman Gazetesi, 31 Mart 1991, (Ramazan İlavesi); s Çelebioğlu nun yukarıda saydığımız çalışmalarının dışında, 15 günde bir yayımlanınak üzere bir gazete çıkarma girişimi de olmuştur. İstanbul BOĞAZİÇİ isimli bu gazetenin sahibi Âmil Çelebioğlu, yazı işleri müdürü ise yakin arkadaşı Nahid Aybet idi. 1. sayı 17 Aralık 1959 da, II. Sayı 8 Ocak 1960 da, III. sayı l Şubat 1960 da yayınlandı. Ayrıca son sayısının 6 ve 7. sayfalarında Duvarlar Resim Doluydu başlıklı Çelebioğlu nun bilinen tek hikaye denemesi vardır.

9 Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası 21 E- HAKKINDA YAZILANLAR (kronolojik sıralanmıştır) 1- ÖZMEN, Murad: Anlatamadığım (şiir), İstanbul Boğaziçi Gazetesi, İstanbul, , s AKAR, Metin: Çelebioğlu, Âmil, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1977, c. II, s AKAR, Metin: Çelebioğlu, Âmil, Başlangıcından Bugüne Türk Şâir ve Yazarlar Sözlüğü, İstanbul 1985, s AKYOL, İbrahim: Kanunî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı Millî Gazete, 21 Ekim 1987, (Bu yazı, Çelebioğlu nun tarihinde İRCİCA da verdiği Kanunî Sultan Süleyman devri Türk Edebiyatı isimli konferansının kısa bir özetidir. Ayrıca Hoca nın kısaca öz geçmişi ve Seferînin bir şiirine yazdığı naziresi de yayınlanmıştır.) 5- KAYA, Muzaffer: Hayat Güzel Değil mi?, Zaman Gazetesi, İstanbul, , s Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu kayıp, Türkiye Gazetesi, İstanbul, , s Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu kayıp, Zaman Gazetesi, İstanbul, , s.1 (10). 8- EREN, M. Ali: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu, Zaman Gazetesi, , s Âmil Çelebioğlu nun vefat ettiği öğrenildi, Zaman Gazetesi, İstanbul, , s. 1 (10). 10- Başsağlığı, Marmara üniversitesi Öğretim Üyeleri, Zaman Gazetesi, , s Gaib Cenaze Namazına Davet, Talebeleri ve Dostları, Zaman Gazetesi, , s Hac şehitleri için İstanbul da Cenaze namazı kılınacak, Mevlânâ nın torunu, Tercüman Gazetesi, İstanbul, , s AKYOL, İbrahim: Âmil Hoca göçdü dünyadan, Millî Gazete, İstanbul, , s İlk yaralı kafılesi geldi, Zaman Gazetesi, İstanbul, , s. 1.

10 22 DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 15- Yaralı Hacılarımız Türkiye ye getirildi, Türkiye Gazetesi, İstanbul, , s Zuhal Çelebioğlu: Âmil beni korumak isterken düştü, Tercüman Gazetesi, İstanbul, YANPINAR, Ahmet: Hocam Âmil Çelebioğlu na Mersiye, Zaman Gazetesi, 14 Temmuz 1990, s GAZİGİRAY, Alper: İlmiyle Âmil bir er kişi, Zaman Gazetesi, İstanbul, , s Hacılar için gâib cenaze namazı kılındı, Tercüman Gazetesi, İstanbul, , s. 1 (8). 20- Hac şehidleri için gâib cenaze namazı kılındı, Zaman Gazetesi, İstanbul, , s Mehmet Gökalp ın Kaleminden Prof. Çelebioğlu-Samimi ve İyi Niyetli Bir İnsandı, Zaman Gazetesi, , s DOĞAN, Mehmed: Bir kütüphane kurdunu daha kaybettik, Yeni Düşünce Gazetesi, Ankara, , s CEYHAN, Adem: Çelebioğlu, dürüst ve ciddi bir ilim adamıydı Namuslu müdekkike muhtacız, Zaman Gazetesi, İstanbul, , s KABAKLI, Ahmet: Âmil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı, Ağustos 1990, nr. 202, s Semazenler bu kez İstanbuldaydı, Hürriyet Gazetesi, İstanbul, s SEFERCİOĞLU, Nejat: Gitti Ey Dil Kimi Sevdik İse Canân diyerek, Türk Kültürü, Ağustos 1990, nr. 323, s KURNAZ, Cemal: Hocam Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun ardından, Türk Yurdu, ağustos 1990, c. 10, nr. 36, s ABDÜLKADİROĞLU, Abdülkerim: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun Hatırasına, Türk Edebiyatı, Eylül 1990, nr. 203, s ABDÜLKADİROĞLU, Abdülkerim: Millî Kültür Bir Hayraninı Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nu Kaybetti, Millî Kültür, Eylül 1990, nr. 76, s ; Ekim 1990, nr. 77, s. 69.

11 Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası SEFERCİOĞLU, Nejat: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun aziz hatırasına Mersiye, Türk Edebiyatı, Eylül 1990, nr. 203, s ÖZTOPRAK, Nihat: Prof. Dr.. Âmil Çelebioğlu nun aziz hatırasına Gazel, Türk Edebiyatı, Ekim 1990, nr. 204, s ŞİRİN, Mustafa Ruhi: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu ile Ninni Edebiyatı üzerine, Türk Edebiyatı, Kasım 1990, nr. 205, s UĞUR, Mücteba: Bir İlmiyle Âmil Çelebioğlu nun Ardından, Millî Kültür, Aralık 1990, nr. 79, s Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun Doktora Ders Notları (I), Kül, 15 Aralık 1990, nr. 1. Prof. Dr. Âmil Çelcbioğlu nun Doktora Ders Notları (II), Kül, 15 Ocak 1991, nr. 2, s Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun Doktora Ders Notları (III), Kül, 15 Mart 1991, nr. 3-4, s Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun Doktora Ders Notları (IV), Kül, 15 Haziran 1991, nr. 5, s TATÇI, Mustafa: Hocam Âmil Çelebioğlu nun ardından, Türk Edebiyatı, Ocak 1991, nr. 207, s BAHADIR (Alaylı), Yüksel: Büyük Hocamız Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun Ardından, Yeni Meram Gazetesi, , s ÖZTOPRAK, Nihat: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu ya göre Halk edebiyatı ile Dîvan Edebiyatının ortak husûsiyetleri, Türk Edebiyatı, Temmuz 1991, nr. 213, s KURNAZ, Cemâl: Âmil Çelebioğlu, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1991, Ankara 1991, s KURNAZ, Cemal: Çelebioğlu, Âmil, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul 1993, s BOSTAN, M. Hanefi: Son Asırda Bir Alperen, Yeni Hafta Gazetesi, 2 8 Ağustos 1993, s ÖZTOPRAK, Nihat: Âmil Çelebioğlu nun Hayatı ve Bibliyografyası, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi Âmil ÇELEBİOĞLU Armağanı, Y , nr. 7, İstanbul 1993, s

12 24 DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 42- SEFERCİOĞLU, Nejat: Şâir Âmil Çelebioğlu (Hayrânî), Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi Âmil ÇELEBİOĞLU Armağanı, Y , İstanbul 1993, nr. 7, s SEFERCİOĞLU, Nejat: Âmil Çelebioğlu İçin Söyleyemediklerim, Zaman Gazetesi, 28 Nisan SEFERCİOĞLU, Nejat: Âmil Çelebioğlu İçin Söyleyemediklerim, Zaman Gazetesi, 29 Nisan YAKIT, İsmail: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu nun Vefatına Tarihtir (1,2), Yakut tan Tarihler veya Divan-ı Tevarih-i Yakut, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009, s KURNAZ, Cemal: Hocam Âmil Çelebioğlu Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Volume 8/1 Winter 2013, p. 1-19, Cemal-edb.pdf ( ).

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. I-XV, ANKARA-TURKEY Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK ÖZ GEÇMĠġĠ VE YAYINLARINDAN BAZILARI

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

Prof. Dr. ÂMİL ÇELEBİOĞLU HATIRA DOSYASI

Prof. Dr. ÂMİL ÇELEBİOĞLU HATIRA DOSYASI Prof. Dr. ÂMİL ÇELEBİOĞLU HATIRA DOSYASI Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 1-4. Âmil Çelebioğlu nun Hayatı SEBAHAT DENİZ * Âmil Çelebioğlu, 20 Nisan 1934 tarihinde Konya nın Karaman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - -

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - - 1. Adı Soyadı: Ahmet Atillâ Şentürk 2. Doğum Tarihi: 24 Eylül 1958, İstanbul 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İ. Ü. Ed. Fak. Yeni İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

HOCAM ÂMİL ÇELEBİOĞLU

HOCAM ÂMİL ÇELEBİOĞLU - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1-19, ANKARA-TURKEY HOCAM ÂMİL ÇELEBİOĞLU Cemal KURNAZ * * Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu (Bilim Adamlığı ve Şahsiyeti) *

Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu (Bilim Adamlığı ve Şahsiyeti) * Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 5-12. Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu (Bilim Adamlığı ve Şahsiyeti) * EMİNE YENİTERZİ ** Giriş Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu,

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ESERLER. Kişisel Bilgiler. Telefon 0505-2835953 tuncboran@hotmail.com Doğum Tarihi 25.07.1974 Yabancı Dil İngilizce (ÜDS:75 Ekim 2012)

ÖZGEÇMİŞ ESERLER. Kişisel Bilgiler. Telefon 0505-2835953 tuncboran@hotmail.com Doğum Tarihi 25.07.1974 Yabancı Dil İngilizce (ÜDS:75 Ekim 2012) ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Tunç BORAN Telefon 0505-2835953 E-posta tuncboran@hotmail.com Doğum Tarihi 25.07.1974 Yabancı Dil İngilizce (ÜDS:75 Ekim 2012) Öğrenim Durumu Lise Polis Koleji 1988-1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1-5 Sosyal Alanlar 6-16 Fakülte Dağılımları ve Tesis Çalışanları 17 Manevi Faaliyetler 18-49 Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet.

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet. 19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN E SONUÇLARI BİRİMİ: DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU %30 (SINAVA GİRMEYE HAK 1 Hakan ÖZKAN Ulaştırma Hizmetleri Böl. /Marina İşletme

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

Bu sayının editörleri: Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK Prof. Dr. Sebahat DENİZ

Bu sayının editörleri: Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK Prof. Dr. Sebahat DENİZ S A I10 Y NUMBER Y I L06 Y E A R PROF. DR. ÂMİL ÇELEBİOĞLU HATIRA SAYISI Bu sayının editörleri: Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK Prof. Dr. Sebahat DENİZ Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU Lisans Eğitimi: Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzurum, 1992. Yüksek

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

- Sempozyuma gönderilen çalışmalar, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön inceleme yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir.

- Sempozyuma gönderilen çalışmalar, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön inceleme yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir. I. ULUSAL ŞİŞLİ SEMPOZYUMU YAZIM KURALLARI KILAVUZU - I. Ulusal Şişli Sempozyumu na gönderilen yazılar (tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) Etkinlikler Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin

Detaylı

İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79,

İz, F. (1978). Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Evliya Çelebi İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Uysal, M. (). Evliyâ Çelebi'den Hikâyeler. :. Kurşun, Z. (). Evliya Çelebi Seyahatnamesi.

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ve İBB Kültür A.Ş. nin katkılarıyla düzenlenen

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ve İBB Kültür A.Ş. nin katkılarıyla düzenlenen Bu yıl Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde yapılacak olan Beyazıt Ramazan Sohbetleri, kültür tarihçisi Dursun Gürlek sohbetiyle Ramazan'ı karşılıyor. Program 28 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum Havalimanı)

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum Havalimanı) Millî Folklor, 2009, Y l 21, Say 84 Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu 22 Kasım 2005 Türkoloji Günleri nde Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : /

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : / 1. Adı Soyadı : Fikret USLUCAN ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : fikret.uslucan@giresun.edu.tr / f_uslucan@hotmail.com. Doğum Tarihi : 04.04.1965. Unvanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN Arş. Gör. Muhammet ARSLAN E-Mail Adres : muhammetarslan25@gmail.com : Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 1. Adı Soyadı : Muhammet ARSLAN 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 1. DÖNEM (OCAK - ŞUBAT - MART) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 1. DÖNEM (OCAK - ŞUBAT - MART) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI MEHMET ASLAN MÜFTÜ YRD. YAVUZ SULTANSELİM CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI MÜFTÜ YRD. DÜKKANÖNÜ CAMİİ SALİH AKCAN MÜFTÜ YRD. HACI FEVZİ BEY CAMİİ AHMET TOMBALAK RAMAZAN PAŞA CAMİİ 1 SALİH TÜRKMEN UMURLU ÇARŞI CAMİİ

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ 1 PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2009 Yatay Geçiş Ek Madde 1 24 2 327.722 1 1*********6 ABDULKERİM KILIÇ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 331.46 SAY 2 1.53 327.722 Kazandı PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2010 1 Yatay Geçiş

Detaylı

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Kırıkkale de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale de, lise eğitimini ise Ankara da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar

Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar Gülnar KOKYBASSOVA Kazak Türklerinin önemli şahsiyetlerinden Ahmet Baytursınoğlu Kazakistan da Ahmettanuv şılar tarafından çeşitli yönleriyle

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır.

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır. ŞÜKRÜ ELÇİN 1 Halk edebiyatı bilim adamı, öğretim üyesi, 23.9.1912 tarihinde Florina da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya dan Rumeli ye geçen Çelenklioğlu

Detaylı

SEYYİD NESÎMÎ NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Unpublished Poets of Nesîmî

SEYYİD NESÎMÎ NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Unpublished Poets of Nesîmî SEYYİD NESÎMÎ NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Unpublished Poets of Nesîmî M. Fatih KÖKSAL 1 1 Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi. mfkoksal@gmail.com

Detaylı