Şehircilik Dairesi Başkanl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şehircilik Dairesi Başkanl"

Transkript

1 İller Bankası Genel MüdürlM rlüğü Şehircilik Dairesi Başkanl kanlığı İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KURUM GÖRÜŞLERG LERİ UYGULAMALARI VE SORUNLARI Sedef GÖNENG NENÇ Planlama Şube MüdürüM Hulusi ADIGÜZEL ZEL Mimar Bülent UÇELE U Şehir Plancısı Engin OLGUN Jeoloji Y. MühendisiM Mehmet YENİÇER ERİOĞLU Şehir Plancısı Başkan Yardımc mcısı MART 2010

2 İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ ŞEHİRCİLİK K DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI 4500 ADET İMAR PLANI 280 ADET İŞ ÖN ÇALIŞMA AŞAMASINDAA AMASINDA 74 ADET İŞ YAPIM VE KONTROL AŞAMASINDAA AMASINDA 50 ADET İŞ (ORTALAMA) İHALE EDİLİYOR (YILDA) %25 YEREL YÖNETY NETİM M KATKISI - %75 HİBEH

3 YASAL ÇERÇEVEEVE I. Yerel Yönetim Y Ana Mevzuatı II. Planlama Ana Mevzuatı III. Sektörel Planlama Mevzuatı IV. Koruma Amaçlı Planlama Mevzuatı V. Planlamayı Etkileyen Mevzuatlar VI. Genelgeler

4 I.Yerel Yönetim Y netim Ana Mevzuatı YASAL ÇERÇEVEEVE sayılı Belediye Kanunu sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu sayılı İl Özel İdaresi Kanunu sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe B e Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

5 II. Planlama Ana Mevzuatı Sayılı İmar Kanunu YASAL ÇERÇEVEEVE Planlı Alanlar Tip İmar YönetmeliY netmeliği İmar Kanununun 18. maddesi Uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi D İle ilgili Esaslar Hak. Yön. Y Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Y Plansız z Alanlar İmar YönetmeliY netmeliği Otopark YönetmeliY netmeliği Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin M Yeterliliği i Hakkında Yönetmelik İller Bankası İmar Planı Düzenlenmesine Ait Özel Şartname İller Bankası İmar Planlarının n Düzenlenmesi D ile İlgili Teknik Şartlaşma

6 III. Sektörel Planlama Mevzuatı YASAL ÇERÇEVEEVE sayılı Turizmi Teşvik vik Kanunu Kültür r ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri B ve Turizm Merkezlerinin İmar Planlarının n Hazırlanmas rlanması Onaylanmasına Dair Yönetmelik Y Kültür r ve Turizm Koruma ve Geliştirme tirme Bölgeleri B ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi ve İlanına na İlişkin YönetmelikY sayılı Organize Sanayi Bölgeleri B Kanunu Organize Sanayi Bölgeleri B Uygulama YönetmeliY netmeliği Organize Sanayi Bölgeleri B Yer Seçimi YönetmeliY netmeliği sayılı Serbest Bölgeler B Kanunu sayılı Teknoloji Geliştirme tirme Bölgeleri B Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri B Uygulama YönetmeliY netmeliği sayılı Endüstri Bölgeleri B Kanunu Endüstri Bölgeleri B YönetmeliY netmeliği sayılı Özelleştirme tirme Uygulamaları Hakkında Kanun

7 IV. Koruma Amaçlı Planlama Mevzuatı /3830 sayılı Kıyı Kanunu YASAL ÇERÇEVEEVE Kıyı Kanununun Uygulanmasına na Dair Yönetmelik Y sayılı Kültür r ve Tabiat Varlıklar klarını Koruma Kanunu Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme D Projelerinin Hazırlanmas rlanması,, Uygulanması,, Denetim ve Müellifine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik. Y Kültür r ve Tabiat Varlıklar kları Koruma Yüksek Y Kurulu İlke Kararları sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanl kanlığı Kurulmasına Dair KHK

8 YASAL ÇERÇEVEEVE V. Planlamayı Etkileyen Mevzuatlar /5412 sayılı Askeri Yasak Bölgeler B ve Güvenlik G Bölgeleri B Kanunu sayılı Orman Kanunu Mesire Yerleri YönetmeliY netmeliği sayılı Mera Kanunu sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tarım m Arazilerinin Korunması ve Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik Y sayılı Çevre Kanunu Çevre Düzeni D Planlarının n Yapılmas lması Esaslarına Dair Yönetmelik Y Su Kirliliği i Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliği i YönetmeliY netmeliği Çevresel Etki Değerlendirmesi erlendirmesi YönetmeliY netmeliği Sulak Alanların n Korunması Yönetmeliği sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Araştırılmas lması Hakkında Kanun sayılı Milli Parklar Kanunu Milli Parklar YönetmeliY netmeliği

9 YASAL ÇERÇEVEEVE sayılı Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Kenarında nda Yapılacak ve Açılacak A Tesisler Hakkında YönetmelikY sayılı Köy y Kanunu 10. Elektrik Kuvvetli Akım m Tesisleri YönetmeliY netmeliği sayılı Petrol Piyasası Kanunu sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşı şıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş,, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin YönetmelikY sayılı Umumi Hayata Müessir M Afetler Dolayısıyla yla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Deprem Bölgelerinde B Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Y tarih ve 1989/16 sayılı Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı (Afet İşleri Genel Müd.) M Genelgesi tarih ve 10 sayılı Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı (Afet İşleri Genel Müd.) M Genelgesi tarih ve 4256 sayılı Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı (Afet İşleri Genel Müd.) M Genelgesi tarih ve 815 sayılı Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müd.) M Genelgesi tarih ve 815 sayılı Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müd.) M Genelgesi tarih ve 2006/13 sayılı Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı (TAU Genel Müd.) M Genelgesi Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığı nın n (TAU Genel Müd.) M TMMOB ne gönderdig nderdiği i 3 Şubat 2005 tarihli yazı sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama YönetmeliY netmeliği

10 YASAL ÇERÇEVEEVE VI. Genelgeler adresi kullanılabilir. labilir.

11 YASAL ÇERÇEVEEVE tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete (Değişiklik) iklik) Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı İmar Planı Yapılmas lması ve Değişikliklerine ikliklerine Ait Esaslara Dair YönetmelikY tarih ve sayılı Resmi Gazete Plan Yapımına Ait Esaslara Dair YönetmelikY

12 YASAL ÇERÇEVEEVE Plan Yapımına Ait Esaslara Dair YönetmelikY MADDE 13 İmar planı ihalelerinde İller Bankası Genel MüdürlM rlüğü ü nce bu amaçla hazırlanan tip sözles zleşme ve teknik şartlaşma esaslarına uyulur TEKNİK ŞARTLAŞMA 2.BÖLÜM MADDE 2 Plan öncesi ön n bilgi ve dokümanlar manların n toplanması: : Halihazır r harita, jeolojik rapor, DSİ rapor ve projeleri, eski eser ve sit bölgeleri, b yüksek gerilimli enerji nakil hatları,, Devlet Karayolu geçişi, i, kıyı kenar çizgisi, demiryolu, liman, hava alanı,, orman sınırıs gibi verilerin ilgili kurumlardan elde edilmesi

13 Plan Yapımına Ait Esaslara Dair YönetmelikY MADDE 14 Planlar YASAL ÇERÇEVEEVE Planların n hazırlanmas rlanması sürecinde, plan yapılacak alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ine ve plan türüne göre g diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan lardan veriler elde edilir 1. Planlama alanının n yeri 2. Yönetim Y yapısı,, idari bölünüş, b, sınırlars 3. Fiziksel yapı a) Jeolojik durum b) Akarsular, taşkın n alanları c) İklim d) Toprak kabiliyeti e) Tarım m alanları,, tarımsal arazi kullanımı f) Sulama alanları g) Bitki örtüsü h) Yeraltı ve yüzeysel y su kaynakları,, havzaları ve özellikleri 4. Maden kaynakları 5. Çevresel kaynaklar ve koruma alanları a) Korunması gerekli kültk ltür r ve tabiat varlıklar kları ve alanları b) Sulak alanlar c) Özel çevre koruma alanları d) Orman alanları e) Ekolojik açıdan a korunması gerekli alanlar f) Milli Parklar 6. Demografik yapı 7. Sosyal yapı 8. Ekonomik yapı 9.Teknik altyapı a) Ulaşı şım b) Enerji c) Çöp d) İçme suyu e) Kanalizasyon 10. Arazi kullanımı 11. Sektörel yapı 12. Askeri alanlar 13. Mülkiyet M yapısı 14. Yerleşme alanları ile ilgili özellikler

14 YASAL ÇERÇEVEEVE İL L TARIM MÜDÜRLM RLÜĞÜ D.S.İ Genel MüdürlM rlüğü Etüt t ve Plan Dairesi Başkanl kanlığı Karayolları genel MüdürlM rlüğü Etüt t ve Plan Dairesi Başkanl kanlığı Orman Genel MüdürlM rlüğü Kadastro ve Mülkiyet M Dairesi Başkanl kanlığı Kültür r Varlıklar kları ve Müzeler M Genel MüdürlM rlüğü TEDAŞ A.Ş Genel Md. TEİAŞ A.Ş Genel Md. Milli Savunma Bakanlığı Bayınd ndırlık İl l MüdürlM rlüğü Jeolojik ve Jeoteknik Etüt t Raporu Toprak sınıflamass flaması ve tarımsal açıdan a 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım m Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu Varsa dere, akarsu güzergahlarg zergahları,, taşkın n durumu, sulama alanları, sulama kanalları,, maksimum su kotu seviyeleri v.b. konularının n tespit edilmesi Karayolu geçişi i ve istimlak sınırlars rlarının n tespiti Orman alanı ve 2-b 2 b kapsamındaki alanların n tespiti Taşı şınmaz KültK ltür r ve Tabiat Varlıklar kları ile Sit Alanları ve sınırlars rlarının n tespiti Enerji nakil hatlarının n güçg üçleri de belirtilmesi Enerji iletim hatlarının n güçg üçleri de belirtilmesi Askeri alanlar ve askeri yasak bölgelerb Belediye sınırlars rlarının n tespiti Çalışma alanının n jeolojik açıdan a değerlendirilmesi erlendirilmesi amacıyla; Bankamız z Yeraltı Etütleri tleri Dairesi tarafından Jeolojik ve Jeoteknik Etüt t Raporu hazırlat rlatılmaktadır

15 Boru hatları ile ilgili olarak Boru Hatları ile Petrol Taşı şıma A.Ş Genel MüdürlM rlüğü 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyık kenar çizgisi bulunması durumunda Bayınd ndırlık k ve İskan İl l MüdürlM rlüğü Demiryolu hattı geçmesi durumunda, TCDD Genel MüdürlM rlüğü,, Taşı şınmaz Mallar Dairesi Başkanl kanlığı Maden alanları bulunması durumunda Maden Teknik Arama Genel MüdürlM rlüğü Turizm bölgesi b bulunması durumunda Turizm ve KültK ltür r Bakanlığı ığı,, Yatırımlar Genel MüdürlM rlüğü Milli Parkı veya tabiat parkı bulunması durumunda, Çevre ve Orman Bakanlığı ığı,, Milli Parklar Genel MüdürlM rlüğü Liman ve havaalanı bulunması durumunda, DLHİ Demiryolları,, Limanlar, Hava Meydanları İnşaat Genel MüdürlM rlüğü Kömür r madeni bulunması durumunda, Türkiye Kömür K İşletmeleri Genel MüdürlM rlüğü YASAL ÇERÇEVEEVE

16 Başkanl kanlığımız z tarafından 2007 yılından y itibaren ilgili kurumlardan görüşg alınırken mevcut halihazır r haritalar, ozalit çıktılarına ilave olarak sayısal sal ortamda CD olarak gönderilmeye başlanm lanmıştır. Ayrıca ilgili kurumların n etütlerinde tlerinde kullanılmak lmak üzere Bankamız z tarafından yapılm lmış veya yaptırılm lmış onaylı uygulama imar planı sınırlarını ve alanının n gösterildig sterildiği bütün n olarak hazırlanm rlanmış bilgi paftası da gönderilmektedir. g

17 EŞİK K SENTEZİ Kentsel ve çevresel alanlardan oluşan planlama alanında, nda, bugünk nkü arazi kullanımına na ilişkin belirleyici verilerle, doğal kaynaklar, çevresel değerler, erler, kentsel ve çevresel alanlarda gelişmeyi yönlendiren y fiziksel, sosyo ekonomik, yasal ve yönetimsel y eşik e ve sınırlamalars rlamaların birleştirilerek topluca gösterilmesi g için i in yapılan çalışmadır.

18 EŞİK K SENTEZİ Jeoteknik yönden y yerleşime ime kapalı alanlar (Kaya Düşmesi, D Çığ vb.) %30 un üzerinde eğimli e imli veya jeomorfolojik açıdan a yerleşilemeyecek alanlar Tarım m Bakanlığı ığınca onaylanan toprak etüdüne göre g yerleşime ime kapatılan I. ve II. Sınıf S f tarım m toprakları veya yerleşime kapatılan diğer toprak sınıflars fları D.S.İ durumu Enerji Nakil ve İletim Hatları (Kaç kw olduğu u ve trafolar, varsa yönleri) Anayollar Karayolu-Demiryolu geçişi i vb. (Karayolu güzergahg zergahı,, Kamulaştırma Sınırı ve Yapı Yaklaşma Sınırı) S SİT T Alanları (Arkeolojik-Do Doğal v.b.) ve tescilli binalar

19 EŞİK K SENTEZİ Milli Parklar Orman Alanları Doğalgaz algaz-petrol Boru Hattı Kıyı Kenar Çizgisi Maden Alanları Hakim Rüzgar R Yönünün Y n gösterilmesi g (yerinde saptanan) Yerleşime uygun alanlar gösterilmez, g sadece yerleşime ime kapatılan ve koşullu yapıla laşma önerilen alanlar gösterilirg Askeri güvenlik g bölgelerib Özel kanunlarla sınırlars rları belirlenen alanlar (turizm bölgesi, b organize sanayi bölgesi b v.b) Tapuya tescilli mera alanlarının n gösterilmesi g

20 EŞİK K SENTEZİ Gerektiği i durumlarda Belediye Sınırının S n gösterilmesig Mevcut İmar Planı Sınırı Üst Ölçekli Plan SınırıS Mezarlık

21 HALİHAZIR HAZIR HARİTA

22 MÜLKİYET

23 EĞİM

24 ENERJİ NAKİL L HATLARI

25 JEOLOJİ

26 KARAYOLU

27 KARAYOLU KESİT

28 ORMAN

29 KÜLTÜR

30 TARIM

31 D.S.İ.. Genel MüdürlM rlüğü Etüt t ve Plan Dairesi Başkanl kanlığı Dere, kanal ve kesitleri Akarsu güzergahlarg zergahları, Taşkın n durumu, Sulama alanları, Sulama kanalları, Maksimum su kotu seviyeleri konularının n tespit edilmesi hususunda, görüşg sorulmaktadır. r.

32 Bu etütlerde tlerde planlamayı olumsuz etkileyen unsurlar; RAPOR HAZIRLAMA SÜRECS RECİ RAPORLAMA TEKNİKLER KLERİ

33 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe e giren Toprak Koruma ve Arazi Kulanım m Kanunu Uyguluma Yönetmeliğinin inin 5. maddesinde Toprak Koruma Kurulunun gündeminde bulunan araziler, özel kanunlarla koruma altına alınm nmış alanlar Devlet Su İşleri Genel MüdürlM rlüğünün n proje alanı veya 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında nda Arazi Düzenlemesine Dair Tarım m Reformu Kanununa göre Uygulama Alanı ilan edilen yerlerden ise bu alanlarda uygulama yapan birimin yetkili temsilcisi de Kurula dahil edilir hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda sulama sahası olarak gösterilen g alanların n bulunduğu alanlarda Toprak Koruma Kurulu nun uygun kararı bulunması durumunda planlanabileceği ifade edilmektedir. Bu bağlamda Toprak Koruma Kurulunda yer alan DSİ üyesi, bölgenin tarım m dışıd amaçla kullanılmas lması yönündende olumsuz oy kullansa ve bölgede b DSİ Genel MüdürlM rlüğü ü nün n yatırımı olsa dahi kuruldan oy çokluğu u ile çıkacak olumlu kararda, bölgenin b tarım m dışıd amaçla kullanılmas lmasına olanak sağlanabilmektedir.

34 DSİ

35 DSİ KESİT

36 EŞİK K SENTEZİ

37 NAZIM İMAR PLANI

38 UYGULAMA İMAR PLANI

39 UYGULAMA İMAR PLANI

40 UYGULAMA İMAR PLANI

41 UYGULAMA İMAR PLANI

42 UYGULAMA İMAR PLANI

43 PLAN NOTLARI İleride yapılabilecek yatak temizliği i ve diğer bakım-onar onarım m amaçlı çalışmalarda kullanılmak lmak üzere planlama sahasından geçen en derelerin uygun bir sahilinde asgari 5 m. genişlikte devamlılığı ığı olan yol şeridi ayrılmal lmalıdır. Planlama alanı kapsamındaki dere taşkın alanlarında nda bulunan parsellerde, ilgili kuruluş tarafından (DSİ veya Belediyesi) taşkın önleme tesisi yapılıncaya kadar DSİ Genel MüdürlM rlüğü / Bölge MüdürlM rlüğü görüşü alınmadan plan uygulaması yapılamaz.

44 PLAN NOTLARI Diğer taşkın etki alanlarında ise, paftalarda ıslah tip en kesitleri verilen taşkın kontrol tesisleri belediyesince yapılmadan plan uygulamasına geçilemez... derelerinin sınırlı ölçüdeki sarfiyatlarının tahliyesi kasaba yağmur suyu projesi kapsamında dikkate alınmalıdır.. deresinin yeterli durumdaki yatak şeridi sınırının aynen korunması gerekmektedir.

45 PLAN NOTLARI. dere ve. gölü su kaynakları korunmalıdır. Bu derelerin yeterli durumdaki kesimleri aynen muhafaza edilmelidir. Ayrıca, taşkın koruma yapılarının, mansap şartının sağlanması için belediyesince aynı kesitlerde devam ettirilmesi gerekli görülmektedir. Planlama alanındaki kuru dereler kapasite olarak yeterli durumda olup, yatak şeridi genişlikleri korunmalıdır. Yerleşim yerlerinde taşkınlara neden olan dere nin B-C kesiminin ıslahı DSİ etüt programında olup, belirtilen taşkına maruz alanda DSİ Genel Müdürlüğünün görüşü alınmadan plan uygulaması yapılamaz.

46 SONUÇ İller Bankası Genel Müdürlüğü Şehircilik Dairesi Başkanlığı olarak Nazım ve Uygulama imar planlarının ihalesi ve yapımı aşamasında üst ölçekli planlara uyum ve planlamanın temel girdilerinden biri olan kurum görüşlerinin toplanması ve plana yansıtılması konusunda tarafımızca son derece ilkeli ve hassas bir tutum sergilenmektedir.

47 SONUÇ Hukuki düzenleyiciler olan; Anayasa-Kanun-Tüzük- Yönetmelik ve Genelgelerin oluşturduğu kademeli birliktelik içinde, bazı hükümler açısından yönetmeliklerin üstünde yer alan imar planları, bir yandan mülkiyet hakkı üzerine getirdiği düzenlemeler ve kamu yararı esasına dayanarak getirdiği kısıtlamalar nedeni ile hukuki nitelikli belgeler iken, diğer yandan geleceği kurguladığı için uzak görüşlü, güvenli ve sağlıklı yaşam çevreleri oluşturma amacıyla yola çıktığı için bilimsel, insan kültürünün girdiği yaşam alanlarını planlarken sürdürülebilirlik esasına dayandığı için çevreci olması gereken belgelerdir.

48 SONUÇ İmar Kanununun yanı sıra Sunuşumuzun önceki bölümlerinde kısaca sözü edilen tüm diğer mevzuatın oluşturduğu planlama mevzuatı çerçevesinde plan kararları oluşturulurken esas alınan verilerin; bilimsel kriterlere uygun, güvenilir ve kullanılabilir nitelikte olması önem kazanmaktadır. Gelişen teknolojiye uygun olarak değişen ve gelişen yöntemler ile toplanan verilerin, planlama dilimize uygun olacak biçimde bilgiye dönüştürülmesi yürütmekte olduğumuz çalışmaların sürecini kısaltacaktır. Bu bağlamda kurumlar arası işbirliği ile oluşturulacak coğrafi mekanla ilişkilendirilmiş bir Veri Bankasının oluşturulması sanırım hepimizin hayalidir.

49 TEŞEKK EKKÜRLER (312) ilbank.gov.tr

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 0 www.muratpasa.bel.tr 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B - Teşkilat Yapısı...

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı