Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK"

Transkript

1 Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim tavr sergilerken, konuyla ilgili geliflmeler diplomasinin ayak oyunlar yla dolu odalara kayd. Kimin ne düflündü- ü ise dünya kamuoyunun önünde yap lan aç klamalarla netlefliyor. ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Rusya D - fliflleri Bakan Sergey Lavrov'a, çok say da Rus askerinin Rusya s n r nda toplanmas, Ukraynal askerlerin kaybolmas ve Ukrayna askeri güçlerine yaklafl mdan ciddi endifle duyuldu unu iletti. Lavrov daha do rusu Putin bu sözleri kulak arkas ederken, AB her zemenki gibi ç karc yüzünü gösterdi. Danimarka D fliflleri Bakan Martin Lidegaard, Rusya ya uygulanacak yapt r mlar konusunda, Yapt r mlardan sadece Rusya'n n zarar görmesi söz konusu de il, ayn flekilde AB de zarar görecek. Danimarka olarak Rusya'n n gaz na ba ml l m z yok. Ancak yine de ekonomik yapt r mlara tam olarak gidilirse ülkemizdeki et, bira ve tar m makineleri sektörleri olumsuz etkilenecektir dedi. Haz r giyim ihracat artt Haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak ay ndaki ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14,2 artt. Bu dönemde, AB üyesi ülkelere ihracat ise sektör ihracat n n yüzde 78,6's n oluflturdu. HABER 7. SAYFADA AKKUYU neden gerekli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Baflkan Necati Yamaç n de erlendirmesi... HABER 12. SAYFADA Fehmi Koru Demokrasiye alenen tecavüz 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada ISSN Mart 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr Esed bela RAHATLATAN AÇIKLAMALAR ucunda! Mao Zedung un bir sözü vard r; der ki: ktidar namlunun ucundad r. Suriye deki durum için, bu sözden mülhem, çözüm namlunun ucundad r dedirtecek bir geliflme yafland. TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Ancak, Suriye rahat durmayacak gibi görünüyor. Çünkü Esed havada yeni maceralar aramaya bafllad. Suriye, Türk jetine taciz de bulundu. Genelkurmay Baflkanl ndan yap lan aç klamada, hava devriye görevini yapar F-16 uça na Hatay üzerindeyken Suriye'de konufllu SA-5 füze sistemince 4,5 dakika süreyle radar kilidini muhafaza ederek tacizde bulunuldu u bildirildi. Milli Savunma Bakan smet Y lmaz bu geliflme üzerine, Bizim uçaklar m z Türk hava sahas içerisinde, e er burada bir uça - m za sald r olursa bunun karfl l n veririz dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Suriye'de olup bitenleri düflündü ümüzde bu tehlikeli durum konusunda silahl kuvvetlerimiz karada, havada ve denizde teyakkuzdalar sözü, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nun, Türk Silahl Kuvvetleri taraf ndan düflürülen Suriye uça na iliflkin; "BM Güvenlik Konseyi'ne, BM Genel Kurulu'na ve NATO'ya bir mektupla bildirimlerde bulunduk, gerekli dokümanlar verdik dedikten sonra, NATO Genel Sekreteriyle de konufltum. ttifak n ve bütün müttefiklerin aç k deste ini ifade ettiler demesi ve gerek BM den gerekse Füzeleri F-16 lara kilitleyen Suriye ABD den gelen aç klalar, Türkiye nin diplomatik rahatl n gösteriyor. ateflle oynuyor Çözüm namlunun www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 12 DE ARIYOR! S n r aflan Suriye uça n n Türk jetleri taraf ndan düflürülmesinin ard ndan, Türkiye ye destek sesi yükselirken, Suriye taraf tehlikeli oyunlar oynamaya bafllad. Suriyeli muhalifler uçaksavar istiyor dan takip edebilirsiniz Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Baflkan Ahmed el- Cerba, 25. Arap Birli i Zirvesi öncesi yapt aç klamada, Askeri ilerleme ve uçaksavarlar olmad sürece siyasi çözüm gerçekleflmez dedi. Haks z m? Esed güçleri tank yla, topuyla, uça yla ölüm ya d r rken muhalifler ellerindeki silahlar v e yetersiz cephane ile direnmeye çal fl yor. Böyle bir durumda nas l çözüm olacak? Ölü say s n n 200 binlere do ru gitti i Suriye de muhalifler güçlü silahlarla donat lmadan çözüm olmaz, olamaz. Birleflmifl Milletler ve Arap Birli i Suriye Özel Temsilcisi El- Ahdar el- brahimi, BM'nin, mutlaka Suriye konusuyla ilgilendi ini ortaya koyaca n ancak gücünü üyelerinin ittifak etmesinden alaca n kaydetti. brahimi, belki bu iste in bu aflamada Ukrayna krizi ve bunun Suriye konusunda uluslararas arabuluculu a yank - lar nedeniyle zor olabilece ini bildirdi. S n rda güvenlik önlemleri Türkiye nin s n rda ald güvenlik önlemleri art yor. Suriye s n r ndaki Gaziantep'in Karkam fl ilçesinde güvenlik önlemleri art r ld. yi Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi HABER 6. SAYFADA Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Baflkan Muhsin Yaz c o lu nun da aras nda bulundu u 5 kiflinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazas n n üzerinden tam 5 y l geçti. Aradan geçen bunsa süreye ra men, kaza üzerindeki sis bulutu giderilemedi. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmarafl taki mitingin ard ndan Yozgat a giderken düflen helikopterle ilgili flüpheler devam ediyor. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Nas l ç kar karanl klar ayd nl a? Helikopter enkaz ile kazada hayat n kaybedenlere 48 saat sonra ulafl ld. Kazaya iliflkin iddialar birbirini izlerken, en üst düzey a zlardan yap lan aç klamalar da bir sonuç vermedi ve kaza ayd nlat lamad. ÇARES ZL K BAKIfiI VAR L LE GELEN ÖLÜM! Suriye rejimi halk n katletmeye devam ediyor. nsan Haklar zleme Örgütü (HRW), iç savafl n yafland Suriye'de Esed kuvvetlerinin kas m ay ndan bu yana bir bölümü muhaliflerin kontrolünde olan Halep'te sivil halk n yaflad bölgeler de dahil olmak üzere ay rt etmeksizin ''varil bombas '' gibi silahlarla sald rd n belirtti. Suriye nsan Haklar Örgütü (SNHR), bu aç klamay do rularcas na, Beflflar Esed'e ba l güçlerin çeflitli kentlerde yönetim karfl tlar na yönelik a r silahlarla düzenledi i operasyonlarda 63 kiflinin öldü ünü aç klad. Suriye resmi haber ajans SANA, güvenlik güçlerinin ülke genelinde düzenledi i operasyonlarda çok say da silahl grubu etkisiz hale getirdi ini ve araçlar n imha etti ini duyurdu. 25 Mart 2014 Resmi Gazete 2014/6071 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleflmifl Milletler Kalk nma Program Aras nda Birleflmifl Milletler Kalk nma Program Avrupa ve Ba ms z Devletler Toplulu u Bölgesel Hizmet Merkezinin stanbul da Kurulmas na liflkin Anlaflman n Yürürlük Tarihinin 1 Mart 2014 Olarak Tespit Edilmesi

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 26 Mart 2014 Çarflamba Meltem Ekiz Türk dizileri Yemenlilerin gözdesi Arap dünyas nda büyük ilgi gören Türk dizileri, Yemen'de de gündelik hayat n vazgeçilmez unsuru haline geldi ADEN (AA) - Halklar aras ndaki tarihi ve kültürel ba lar n yan s ra, geliflen prodüksiyon teknikleri, senaryo ve görüntü kalitesinin yüksek olmas gibi nedenlerle Arap dünyas nda büyük ilgi gören Türk dizileri, Yemen'de de gündelik hayat n vazgeçilmez unsuru haline geldi. Dizilerin özellikle genç kesimin hayat n n her alan na etki etti i görülüyor. Son y llarda takipçileri h zla artan Türk dizilerinin oyuncular n n da Yemen'de halk n her kesiminden hayranlar bulunuyor. AA muhabirine konuflan Aden Üniversitesi ngilizce Bölümü ö rencisi Sevsen Abdulkavi Kas m, bofl vakitlerinde Türk dizilerini takip etti ini belirterek, "Türk dizilerini çok be eniyorum çünkü önemli toplumsal konular iflliyor. ster okul ister aile hayat nda olsun karfl laflt m z sorunlar bu dizilerde gündeme getiriliyor" dedi. Sevsen, Arap dizilerinin art k kendini tekrar etmeye bafllad n ifade ederek, Türk ve Arap dizileri aras ndaki en büyük farklardan birinin, muhtevan n yan s ra görsel boyuta önem verilmesi oldu unu söyledi. Ayn üniversitenin Fizik Bölümü ö rencisi Meryem Nas r Mehdi ise ö renci sohbetlerinin büyük k sm n Türk dizileri ile oyuncular n hayatlar n n oluflturdu una dikkati çekti. Mehdi, gençlerin telefonlar n Türk oyuncular n foto raflar n n süsledi ini, anlam n bilmeseler de Türk flark lar n n genifl bir kesim taraf ndan sevilerek dinlendi ini belirtti. Kendisini "Türk dizisi müptelas " olarak tan mlayan Adenli memur Basim Nebil, çal flma program n, takip etti i dizilerin yay n saatine göre ayarlad n, bir aksilik olmas durumunda ise tekrarlar seyretti ini ifade etti. Yemenlilerin büyük be enisini kazanan Türk dizileri, tüketim al flkanl klar n da etkiliyor. Dükkanlar ve güzellik salonlar, Türk dizilerindeki oyuncular n isimlerini kullanarak sat fl art rmaya çal fl yor. Ticaretle u raflan Veddah Salih Ali, herhangi bir tüketim maddesinin, dizi oyuncular n n isimleri ya da foto raflar yla iliflkilendirilmesi durumunda sat fl n artt n kaydetti. 20:15 DESPARADO 19:50 DÖRT SÜ KASTÇ Orijinal Ad : Desperado Yönetmen : Robert Rodrigue Oyuncular : Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquim De Almeida Yap m : 1995 Aksiyon Öldürülen sevgilisin intikam n almak için yemin eden Mariachi art k bir ölüm makinas d r. Mariachi, sevgilisini öldürüp, gitar çald için parmaklar n k rm fl olan Bucho'dan intikam almak istemektedir ve bunun için Meksika topraklar n kar fl kar fl gezmektedir. Bu yolculuk s ras nda kendisine efllik eden Buscemi sayesinde bütün gitti i yerlerde tan n r. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal smi : Four Assassins Yönetmen : Stanley J. Orzel Oyuncular : Will Yun Lee, Miguel Ferrer, Mercedes Renard Yap m Y l : 2012 Tür: Aksiyon/Mace ra Birbirlerini uzun süredir tan yan ancak geçmiflteki bir olay n ard ndan görüflmeyen 4 suikastçinin yollar tekrar kesiflir. Bu kez bir otel odas nda bir araya gelirler ancak önce bitmemifl hesaplaflmalar n gözden geçirmek zorundad rlar. Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. Caz müzi in ünlü isimlerinden Baker, için tutuklama emri ç kar ld DETROIT (AA) - ABD'nin Michigan eyaletinde Grammy ödüllü flark c Anita Baker için tutuklama emri ç kar ld. Ray A. Smith Boyac l k ve Dekorasyon fiirketi, evinin tadilat n yapt ünlü flark c hakk nda 15 bin dolarl k borcunu ödemedi i gerekçesiyle dava açt. Yarg ç, duruflmalara kat lmayan Baker hakk nda tutuklama karar ç kard. Baker' n avukat Jamal Hamood, müvekkilinin hakk nda dava aç ld n dahi bilmedi ini ve kendisine duruflma celbinin gönderilmedi ini söyledi. Hamood, tutuklama emrinin kald r lmas için giriflimde bulunaca n belirtti. fiirketin avukat Daniel Gerow ise ünlü flark c n n hapse girmesini istemediklerini ancak Baker' n müvekkiline olan borcunu ödemesi gerekti ini aç klad. 56 yafl ndaki Baker, Amerikal soul müzi inin ve caz n en önemli temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Baker, sekiz Grammy Ödülü'nün yan s ra dört platin albüm, iki de alt n albüm kazanm flt.

3 ANKARA Gözde Kiflin 26 Mart 2014 Çarflamba 3 Kazan da fiehitli e fidan KAZAN- Kazan Belediyesi taraf ndan düzenlenen bir etkinlikle Kazan daki fiehitli e fidan dikildi. Etkinlikte, Kazan Belediyesi taraf ndan fiehitler Camiinde flehitler ve gaziler için Mevlit okutuldu. Daha sonra hep birlikte fiehitli e gidilerek fiehit Piyade Komando Çavufl Yusuf Pazar n kabri ziyaret edildi, Kur an- Kerim okunarak dua edildi ve flehitli e çam fidan dikildi. Burada ayr ca fiehitli in hemen yan nda bulunan ve belediye taraf ndan yap lan Taziye Evi nin de aç l fl gerçeklefltirildi. Belediye Baflkan Lokman Ertürk flehit aileleri ve gaziler için Belediye Kültür merkezinde düzenledi i yemekte hediyeler verdi. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk Türk Milletinin zaferlerle dolu tarihinin en parlak zaferlerinden birisinin de Çanakkale zaferi oldu unu vurgulayarak, Çanakkale sadece Türk tarihine de il, dünya tarihine malolmufl bir zaferin ad d r dedi. Baflkan Ertürk konuflmas n n devam nda Bu savafl, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde flahlanan iradenin millet olma fluurunu Kurtulufl Savafl na yans tm fl ve Türkiye Cumhuriyeti nin kaderini çizmifltir. Geçmiflten devrald m z nice de erleri gelecek kuflaklara aktarmak herkesin asli görevi olmal d r diye konufltu. Ak: Hepimiz Ödemifl ten Huzur Evi ziyareti ÇANKAYA - DSP Çankaya Belediye Baflkan aday Bekir Ödemifl, Mart Yafll lara Sayg Haftas vesilesi ile Seyranba lar Huzur Evi ni ziyaret etti. Huzur Evi sakinleri ile tek tek ilgilenen onlarla sohbet eden Ödemifl; Büyüklerimizin elini öptük, dertlerini ve önerilerini dinledik. Yafll lar m za verdi imiz de eri projelerimizle bezemek istiyoruz, dedi. Ödemifl sözlerine, yafll lar m z n sosyal, kültürel alanda aktif olabilecekleri, günlük yaflama daha fazla dahil olabilecekleri projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz, diye devam etti. Ankaral y z KEÇ ÖREN- Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Ankaral lar Gecesi nde yapt konuflmada Ankara için çal fl yoruz. Ankara n n ekme ini yiyip suyunu içiyoruz. O yüzden hepimiz Ankaral y z dedi. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi nde düzenlenen Ankaral lar Gecesi ne Baflbakan Yard mc s ve Ankara Milletvekili Emrullah fller, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur kat ld. Ankara n n bütün ilçelerinden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a destek vermek için gelen vatandafllar 900 kiflilik salona s mad. THM sanatç s Ali Yaprak n mini konseriyle bafllayan toplant da konuflan Baflbakan Yard mc s fller, Keçiören de ve Ankara da AK Parti nin oy durumunun çok iyi oldu unu belirterek nflallah kazanamayaca m z belediye olmayacak. Çankaya y bile zorlar z diye düflünüyorum. Yapt rd m z anketlerde aç k ara öndeyiz. Oylar m z yüzde aras nda. Baflbakan m z çok iddial konufltu, Birinci olamazsak b rak r m dedi. CHP ve MHP nin genel baflkanlar na da Siz de birinci olamazsan z b rak r m s n z? diye soruyoruz, ama g klar ç km yor. 30 Mart yerel seçimlerinden büyük bir baflar yla ç kaca z ve sand klardaki yenilmezli imizi sürdürece iz dedi. Sultan Abdülhamit e kurulan tuzaklar n benzerinin Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a haz rland n ifade eden fller, Abdülhamit e K z l Sultan dediler, tahttan indirdiler. ttihat ve Terakki geldi, yapt klar yanl fllarla çok büyük bir imparatorluk çöktü. Menderes, Özal a, Erbakan Hoca ya da ayn senaryoyu uygulad lar. Baflbakan m z bir Türkiye modeli oluflturdu, Arap dünyas na örnek oldu, rahats z oldular diye konufltu. Gezi olaylar ile Türkiye nin ilerlemesini durdurmak isteyen güçlerin 17 Aral k operasyonunu planlad klar n, ama bekledikleri sonuca ulaflamad klar n vurgulayan Baflbakan Yard mc s, CHP, MHP ve paralel yap n n karfl s nda sadece AK Parti yok, millet var. 30 Mart ta millet onlara öyle bir tokat vuracak ki, hem de Osmanl tokad mesaj n verdi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek de, salondaki coflkunun 30 Mart ta da devam etmesi temennisiyle bafllad konuflmas nda sa oylar n bölünmesinin CHP ye yarayaca na dikkat çekti. Eski yerel seçimlerde yaflananlar hat rlatan Gökçek, Keçiören de DYP, ANAP oylar böldü. CHP aradan s yr ld. Bu seçimde de oylar m z bölünüp CHP aradan s yr lmas n. AK Parti nin sanca n Keçiören e dikmeli ve Baflbakan m za hediye etmeliyiz dedi. Keçiören ile ilgili anketlerde Mustafa Ak n oylar n n puan artt n n görüldü ünü aç klayan Gökçek, Ama bu gevflememiz anlam na gelmemeli, sand klar m za sahip ç kal m. Sand kta hile yaparlarsa oy fark n n artmas bir ifle yaramaz. Üçlü olal m, güçlü olal m. Bizi birbirimizden ay rmay n ifadelerini kulland. HEP M Z ANKARALIYIZ Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, salonu t kl m t kl m dolduran Ankaral lar n sevgi gösterileri ve yo un tezahüratlar nedeniyle konuflmas na s k s k ara vermek zorunda kald. Ankara n n büyüklü üne yak flan bir karfl lama yapt n z. Ben güzel Ankara m z n güzel insanlar na hizmet eden bir hizmetkar m diyen Baflkan Ak, Ankara için çal flt klar n, Ankara n n ekme ini yiyip suyunu içtiklerini belirterek O yüzden hepimiz Ankaral y z. Hem hükümetimiz hem Büyükflehir Belediyemiz ile uyum içinde çal flt k. Böylece Keçiören çok büyük ve güzel hizmetler ald diye konufltu. Milletten ve sand ktan umudu kesenlerin iftiraya baflvurarak çeflitli oyunlar tezgahlad n söyleyen Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Millet bu oyunlar 30 Mart ta bozacakt r. 30 Mart ta sadece belediye baflkanlar için de il, Baflbakan m z için de oy istiyoruz. 12 y ld r Türkiye tarihinde kesintisiz Baflbakanl k yapan tek liderdir. Bu milletimizin sevgisi ve teveccühü ile oldu. Sizlerin gücünden güç ald için dik durdu. Dik duruflunun devam edebilmesi için sizlerin deste ine ihtiyac var. nflallah 30 Mart ta sizlerin hizmetkar olmak üzere Durmak yok yola devam. Rakiplerinden Turgut Alt nok un kat ld bir kanal n canl yay n nda Ben Keçiören de hiçbir esnaf m za ceza kesmedim dedi ini hat rlatan Baflkan Ak, salondaki vatandafllara Aran zda Keçiören de oturup esnafl k yapanlar var m? Turgut Alt nok sizlere ceza kesmedi mi? sorusunu yöneltti. Salondaki birçok vatandafltan Kesti yan t gelince Baflkan Ak da Oylar düfltükçe korkusundan yalan söylemeye bafllad yorumunu yapt. Ürgüp Belediye Baflkanl döneminde, kimsesiz çocuklar, yafll ve engelli vatandafllarla ilgili bir çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ödemifl, Çankaya da da bu projelere devam etmek istediklerini belirtti. Ayr ca Ödemifl; Her insan için de iflik anlam ve önem ifade eden yafll l k, hayat n çok özel bir dönemidir. Yafll lar m z; dünümüz ile bugünümüz aras nda köprü kuran, kültürümüzü ve de erlerimizi yar nlara tafl mam z sa layan en de erli varl klar m zd r. Bizleri bugüne ve gelece e haz rlayan yafll lar m z için hayat daha kolay hale getirmek ve kimseye muhtaç olmadan yaflamalar n sa lamak belediyelerin öncelikli görevleri aras nda olmal d r, diye belirtti. Yafll vatandafllar için Çankaya'da uygulamay planlad projelerinden bahseden Ödemifl sözlerine son verirken flunlar söyledi; Belediyemiz yafll hemflerilerimize ayr bir önem verecektir. Bu amaçla kurulacak telefon hatt ile do rudan hizmet yafll lar m z n aya na götürülecektir. Çankaya Yaflam Kart ile günlük hayatta belirli fleyleri yapmak için deste e ihtiyac olan veya gözetim alt nda bulunmalar gereken 65 yafl üzeri (veya ifl göremez ) yafll lara destek sa lanacakt r. Gelir seviyenize ba l olarak ücretsiz verilecek bu kart sayesinde belirlenecek hizmet alanlar nda yafll lar m za destek sa lanacakt r. Bu yafll hemflerilerimiz için projelerimizden sadece bir tanesi, onlara verdi imiz de eri Ürgüp de oldu u gibi Çankaya da da göstermek istiyoruz. Duygu dolu program ALTINDA - Alt nda Belediyesi, Türk tarihinde önemli bir yer tutan Çanakkale Zaferi ni unutmad. Çanakkale Deniz Zaferi nin 99 uncu y l Anma Töreni, Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde gerçekleflti, flehitler rahmetle an ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahipli inde gerçekleflen anma program na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca da kat ld. Yaklafl k 1000 Alt nda l vatandafl n yer ald anma etkinliklerinde duygu dolu anlar yafland. Baflkan Tiryaki, yapt konuflmada Çanakkale Zaferi nin önemine de indi. Çanakkale Zaferi nin Türk Tarihi nde bir dönüm noktas oldu unu belirten Tiryaki,bu savafl n kazan lmas nda Türk birlik ve beraberli inin büyük rol oynad n söyledi.baflkan Tiryaki, Çanakkale Savafllar n n çok zor flartlar alt nda kazan ld n hat rlatarak Askerlerimizin ayaklar nda çar k yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu, mühimmatlar yoktu. Fakat iman duygular n asla kaybetmediler. Hep inand lar ve isimlerini tarihe alt n harfle yazd rd lar. diye konufltu. Çanakkale Destan n Ba ms zl a aç lan kap olarak yorumlayan Tiryaki, baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan u runa gözünü k rpmadan can n veren Türk askerlerini rahmetle and.baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi ne ba l gençlik merkezleri taraf ndan haz rlanan Çanakkale ile Gelen stiklal Sergisi ni de gezdi. Do antepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi ö rencileri, stiklal adl tiyatro gösterimiyle büyük be eni toplad.

4 426 Mart 2014 Çarflamba ANKARA Gözde Kiflin Yaflar, personeliyle bir araya geldi HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyede çal flan flirket iflçileriyle bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, bugüne kadar çal flma arkadafllar yla büyük yol kat ettiklerini belirterek çal flanlara emekleri için teflekkür etti. Yaflar, seçimleri kazand klar takdirde gelecek dönem için sözleflmeli personelin, kadrolu iflçilerle hemen hemen eflit düzeye gelece i sözünü de belediye emekçilerine verdi. 5 y l boyunca belediye baflkan ile uyum içerisinde çal flan personel, bu süre zarf nda bir gün bile gecikmifl maafl almad klar ndan ve Yaflar n kendilerine gösterdi i güler yüzlü tutumdan dolay baflkanlar na teflekkür etti. Yaflar mesai arkadafllar na, Belediyemizin emekçileri, dönemin son haftas nda sizlerle konuflmak istedim. 5 y ld r sizinle beraber Yenimahalle ye güzellikler katt k. Kap dan giren vatandafllar m z güler yüzümüzle mutlu ç kartmay baflard k. Biz ilkleri gerçeklefltirdik. Ben bu yolun bafl nda yüre ime, beynime ve sizlere güvendim diye seslendi. 60 ayda bir gün bile maafl geciktirmediklerini belirten Yaflar, eme e ne kadar önem verdi ini de dile getirdi. Yaflar, fiirket iflçilerimizi sendikal yaparak onlar da güvence alt na ald k. Sizleri de kadrolu iflçilerimizle hemen hemen eflit düzeye getirmeye çal flaca z diye konufltu. Çal flan n her zaman yan nda oldu unu belirten Yaflar, Çal flanlar n bafl m n üstünde yeri var. kinci dönemde herkes birbirini kontrol edecek. Herkes çal flacak. Maafl al yorum, bunu hak ettim mi, hak etmedim mi içinde tartacak. nan yorum ki Yenimahalle bir 5 sene sonra çok daha farkl, insanlar n onurla, huzurla yaflayabilece i bir yer olmaya devam edecek. Yenimahalle personeliyle de, hizmetiyle de örnek bir belediye olmay sürdürecek dedi. Mesai saatleri yeniden düzenlendi Yafll lar Haftas Sincan da kutland HABER MERKEZ - Ak Parti Sincan Kad n Kollar, Yafll lar Haftas dolay s yla Sincan Kültür Evi nde bir program düzenledi. Yafll lar Haftas Sincan da sayg ve minnetle kutland. Ak Parti Sincan Kad n Kollar taraf ndan düzenlenen Yafll lara Sayg program nda, yafll lara verilen de er ve sayg temalar na vurgu yap ld. Han mlar n büyük ilgi gösterdi i programa Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna da kat ld. Büyüklerimizin her zaman bafl m z n üstünde yeri vard r diyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Büyüklerimiz her zaman sayg y ve sevgiyi hak eden en de erli yol arkadafllar m zd r. Fikirleri ile yolumuzu ayd nlatan varl klar ile huzuru ve güveni getiren büyüklerimize sonsuz flükranlar m z sunuyorum. Bugün burada olmaktan da büyük mutluluk duydum. Tüm büyüklerimin ellerinden öpüyor ve Yafll lar Haftas n kutluyorum. dedi. Han mlar n dualar yla karfl lanan Baflkan Tuna, yine dualarla ve desteklerle u urland. Ankara Valili i ileri saat uygulamas öncesi, Baflkent teki mesai saati uygulamas ile ilgili yaz l bir aç klamada bulundu. ISSN Y l: Mart 2014 Çarflamba Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ - Ankara Valili i ileri saat uygulamas öncesi, Baflkent teki mesai saati uygulamas ile ilgili yaz l bir aç klamada bulundu. Ankara Valili inden yap lan yaz l aç klamada; Gün fl ndan daha fazla yararlanmak amac yla bafllat lan yaz saati uygulamas dünya genelinde 30 Mart 2014 Pazar gecesi de saatlerin bir saat ileri al nmas yla gerçeklefltirilecektir. Ülkemizde ise yaz saati uygulamas na 30 Mart 2014 Pazar Günü yerine, 31 Mart 2014 Pazartesi Günü saat de saatlerin bir saat ileri al nmas yla geçilmifl olacakt r. denildi. Ankara Valili i; Büyükflehir Belediye Baflkanl, Kaymakaml klar ve Kamu Kurum ve Kurulufllar na bir genelge göndererek, Ankara linde 28 Ekim 2013 tarihinden itibaren uygulanmakta olan mesai saatleri, 31 Mart 2014 Pazartesi gününden itibaren yeniden düzenlenmifltir. denildi. Aç klamada, Ankara li Kamu Kurum ve Kurulufllar nda yeni çal flma saatlerinin 31 Mart 2014 Pazartesi Gününden itibaren sabah , ö leden sonra olarak düzenlendi i kaydedildi. Baflkan Tuna, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor HABER MERKEZ - Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara, Buhara ve 12. Caddelerindeki esnaf ziyaret etti. Sincan Esnaf n n yüzü gülüyor. Göreve geldi i günden bu yana iflyerlerine girerek esnaflarla sohbet eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, esnaf nda büyük takdirini topluyor. Belediye yetki ve sorumluluklar içerisinde yer alan her türlü problemi çözmek için çal flt n dile getiren Tuna; her gitti i yerde esnaf ve vatandafl n yo un ilgisi ile karfl lafl yor. Bu kez de Ankara, Buhara ve 12. Caddelerindeki esnaf ile bir araya gelen Baflkan Tuna, esnaf n güler yüzü ve hofl sohbeti ile oldukça samimi ve içten ziyaretler gerçeklefltirdi. Belediye Baflkan ndan çok memnun olduklar n belirten ilçe sakinleri, Bizden bir Belediye Baflkan na sahip oldu umuz için çok flansl y z. dedi. Mamakl halterciler Türkiye ikincisi oldu HABER MERKEZ - Mamak Belediyesi Halter Tak m fianl urfa da gerçekleflen Okullararas Türkiye fiampiyonas nda bir baflar ya daha imza att. 300 sporcunun kat ld müsabakalarda tak m Türkiye ikincisi oldu. Halter Tak m sporcular ndan 85 kg da Onur Akkoç un 66 kg koparma ve 90 kg silkmede kazand baflar ile tak m Türkiye ikincisi oldu. Gençleri spora yönlendirmek ve daha sa l kl ortamlarda spor yapmalar n sa lamak için çok say da spor tesisini Mamak'a kazand rd klar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, "Halter, bizim olimpiyatlarda madalya kazand m z önemli bir branfl ve ata sporumuzdur. Halter Tak m sporcular n ve onlar yetifltiren de erli antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 26 Mart 2014 Çarflamba DUMANLI BELDE Nurullah AYDIN Türkiye nin su kaynaklar potansiyeli azal yor "Türkiye'de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklafl mlar: Çevresel Perspektif" bafll kl rapora göre, Türkiye'de senelik toplam su tüketimi yaklafl k üç Büyükçekmece gölüne denk geliyor. Kullan labilen su kaynaklar potansiyeli azal rken, Türkiye'nin su tüketim ihtiyac n n önümüzdeki 25 y lda 3 kat artaca gözlemleniyor. STANBUL - fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i taraf ndan Türkiye'nin su durumu ve gelece ine fl k tutmak amac yla Do a Koruma Merkezi ve Yaflama Dair Vak f uzmanlar n n çal flmas, Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü'nün katk lar yla haz rlanan "Türkiye'de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklafl mlar: Çevresel Perspektif" raporu aç kland. Dernekten yap lan aç klamaya göre, raporun tan t m toplant s nda, fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Baflkan Galya Frayman Molinas, Baflkan Yard mc s Okflan Huzurevi sakinleri, temsili "k na gecesi"nde e lendi BURSA - Bursa'da, Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü ile Y ld r m Kent Konseyi Sanat Grubu taraf ndan bir huzurevinde bar nan kiflilere, "Yafll lara Sayg Haftas " dolay s yla eski günlerini hat rlamas ve e lenceli anlar geçirmesini sa lamak için temsili olarak "k na gecesi" yap ld. Merkez Y ld r m ilçesinde, De irmenlik z k Mahallesi'ndeki Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde gerçeklefltirilen etkinlik, Y ld r m Kent Konseyi Sanat Grubunca haz rlanan, ya l boya resim ve filografi gibi sanatlara ait eserlerin yer ald serginin gezilmesiyle bafllad. Vali Yard mc s brahim Avc, etkinlikte yapt konuflmada, hiç kimsenin yafllanmama gibi bir garantisi olmad n söyledi. Toplumda yafll lar n sayg n ve önemli bir yere sahip oldu unu vurgulayan Avc, "Biz çocukken nöbeti siz tuttunuz. Siz yafll s n z, flimdi sizleri burada rahat ettirme konusunda bu nöbet bizdedir. Devletin en büyük görevi; bizleri bu günlere tafl yan siz büyüklerimizin, yaflamlar n n bu döneminde huzur içinde, rahat günler geçirmesini sa lamakt r" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Sunay Özkul ise Yafll lara Sayg Haftas n kutlamaktan çok fark ndal art rmak istediklerini ve bundan dolay etkinli- i düzenlediklerini bildirdi. Eski AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarc - o lu ve huzurevinde kalan bir kiflinin fliirler okumas - n n ard ndan Osmanl döneminin motifleriyle süslenen giysiler giyen k zlar taraf ndan k na gecesi canland r ld. (AA) Atilla Sanön, yönetim kurulu üyeleri Ebru Dildar Edin ve Tankut Turnao lu ile Do a Koruma Merkezi Genel Müdürü Dr. U ur Zeydanl kat ld. Entegre havza yönetimi ve ekosistem yaklafl mlar çerçevesinde haz rlanan, yak n gelecekte Türkiye'nin yaflayabilece i tehlikeyi gözler önüne seren rapor, 22 Mart Dünya Su Günü'nde artan nüfus ve tükenen kaynaklar çerçevesinde kritik bir perspektif sunuyor. Çevresel etkenlerle kifli bafl na düflen kaliteli su miktar n n dünyada her geçen gün azald vurgulanan raporda, verilere göre, KOCAEL - HAL L BRAH M TAfiEL/MEL H PALAS - Karamürsel ilçesinde yaflayan Mehmet Ketencio lu, eski baflbakanlardan Adnan Menderes'in kendi sesiyle doldurdu u pla gözü gibi sakl yor. F r n sahibi Mehmet Ketencio u (57), AA muhabirine yapt aç klamada, Adnan Menderes'in geçirdi i uçak kazas sonucu ngiltere'nin baflkenti Londra'da bir süre tedavi gördü ünü söyledi. Menderes'in, bir süre memleketinden uzak kald n belirten Ketencio lu, bu nedenle Londra'da tedavi gördü ü klinikte hasta haliyle vatandafllara sesini iletmek için plak doldurdu unu ifade etti. "Vatandafllara hitaben konuflmas n içeren, Türkiye'de çok az say da bulunan pla a sahip oldu um için çok flansl y m" diyen Ketencio lu, pla n a abeyinin ilçe baflkanl yapt dönemden miras kald n kaydetti. Türkiye'nin de içinde bulundu u Akdeniz Havzas 'n n iklim de iflikli inin etkilerinin en fliddetli hissedilece i yerlerden biri olarak göze çarp yor. Raporda, Türkiye'nin 25 su havzas ndan üçünün, Marmara, Küçük Menderes ve Asi'nin su fakiri, Meriç-Ergene Havzas 'n n ise su k tl s n r na geldi i belirtildi. Raporda, yak n gelecekte Seyhan ve F rat- Dicle havzalar n n da iklim de iflikli inden olumsuz etkilenece i kaydedildi. "YILDA ÜÇ BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KADAR SU TÜKET YORUZ" Rapor, Türkiye genelinde y ll k ortalama ya fl miktar n n 643 milimetre ile 800 milimetre olan dünya ortalamas n n alt nda kald - n gösteriyor. Rapor, Türkiye'de suyun yüzde 11'inin sanayide, yüzde 15'inin evlerde ve yüzde 74'ünün tar mda kullan ld n, senelik toplam su tüketiminin yaklafl k üç Büyükçekmece gölüne denk geldi ini ortaya koydu. "TÜRK YE'N N SU HT YACI 25 YILDA 3 KAT ARTACAK" Rapora göre, Türkiye'de su tüketimi, kullan labilen su kaynaklar nda öngörülen azalma ve artan nüfustan etkileniyor. Türkiye'de 73 milyon nüfus dikkate al nd nda, y ll k kifli bafl na düflen su miktar yaklafl k 1519 metreküp iken, 2030 y l nda nüfusun 85 milyon olaca varsay l rsa kifli bafl na düflen y ll k su miktar n n 1120 mekterüpe düflece i öngörülüyor. Rapora göre, kullan labilen su kaynaklar potansiyeli azal rken, Türkiye'nin su tüketim ihtiyac n n önümüzdeki 25 y lda 3 kat artaca gözlemleniyor. (AA) Adnan Menderes e ait tafl pla 53 y ld r sakl yor Pla sat n almak isteyenler oldu unu dile getiren Ketencio lu, flöyle konufltu: "Milyonlarca teklifi hep geri çevirdim. Biz ailecek Adnan Menderes'in hayran yd k. Plak haricinde ona ait dergiler, mecmualar, gazeteleri hep saklad k. Menderes'in an s n yaflatmak için abimden bana miras kalan bu pla ölünceye kadar saklayaca m. Ben öldükten sonra çocuklar m da ayn flekilde saklayacak. Onlar da çocuklar na b rakacak, bu, böyle sürüp gidecektir. Onun için bu pla satmay hiç düflünmüyorum. Bu plak rahmetli abim Yaflar Ketencio lu'ndan bana hat ra kald. O günlerde çocuk yafllarda olsam da ailecek Adnan Menderes'e özel sevgimiz vard." Ketencio lu, Adnan Menderes'in as lmas n n Türkiye'nin büyük utanc oldu unu sözlerine ekledi. (AA) ÖZGÜRLÜK, YASAK VE KORKU Evrenin sonsuz varoluflunda; galaksiler, y ld z kümeleri, kuyruklu y ld zlar, sistemler, günefl, gezegenler ve dünya var. nsano lu belli süreli dünyada do uyor, yafl yor ve ölüyor. Do madan önce nas l bir boyutta ne oldu- unu bilemedi i gibi bedenen öldükten sonra da baflka bir formatta varolup olmad n henüz bilemiyor. nsan yaflad sonsuz evrenin dünya gezegeninde; sahip oldu u ak l ve befl duyuyla kendini do ay evreni anlamaya ö renmeye bilmeye çabalamaktad r. Geçmiflten günümüze de iflmeyen merak etme gerçe i; bilimsel çal flmalarda düflünsel çal flmalarda temel nokta olmufltur. Dinler, felsefe, fizik, kimya, biyoloji bilim alanlar ;, farkl cevaplar vermeye çal flm fl ama aç k ve net bir tespit yapamamaktad r. Dünyada s n rl süre yaflayan insan; özgürlükle yasaklarla korkuyla yaflarken, mutlu olma-rahat etme-yaflad n hissetme konular nda da ayn flekilde çaba içinde olmufltur. Bunlar içinde yine insanlar için dinler, felsefe, ideolojiler öneriler getirmifltir. nsanlar bu kavramlar aras nda gidip gelmekte bazen bocalamakta bazen ferahlamaktad r. Ama gelgitli bu aray fllar kesin net aç k bir düflünce inanç ve yaflam ortam sa layamam flt r. Ben ve öteki anlay fl na dayal dinler, ideolojiler; insanlar kin, nefret, öfke ak m na sokmaktad r. Benlik, ego, sömürü, istismar; yalan, talan, dolan anlay fl ile insanl tehdit etmeye devam etmektedir. Akla odaklananlar, befl duyuyu odak alanlar yan nda, bunlar yok say p binlerce y l öncesinin dini kitaplara ve o din temsilcisine odakl düflünen ve yaflayanlar; ikilem oluflturmaktad rlar. Yaflad klar dönemde insanlar düflünce ve yaflay fllar yla ayd nlatan insanlara; tap nma alg s, peflinden gitme, sözlerini kutsal görme anlay fl tehlikeli bir flekilde sürüyor. Evrenin sonsuz gerçekli inde dünyada yaflayan insanlar; hala geliflmifl-geliflmemifl, alg lam fl-alg lamam fl insanlar n peflinde sürüklenip gidiyor. nsanlar n ço u; yaflad ça n düflüncebilim-sanat gerçekli inden habersizdir. Tap nd kifli, mal cinsellik veya flöhrette mutluluk arayanlar k sa dünya hayat ndan zevk almadan ölüp meçhule gitmektedirler. Ayd nlatma çabas nda olanlar n sesi, etkisi rolü ise s n rl kalmaktad r. Ancak yine de insanl n kendini bulmas ayd nlatma çabas nda olanlar n mücadeleleri ile olmufltur olacakt r. flte Özgürlük hayk r fl ; bu nedenle, insanl k tarihinin vazgeçilmez simgesi olmufltur. Yasaklarla insan n kendini bulmas kendine gelmesi çabas engellenirken, korku verilmek istenir. Psikolojik varl k olan insan n duygular yla korku alg s yla oynayanlar; sindirme, susturma ve kölelefltirme düzenini kurabilmektedirler. nsan n özgürlü ün ne oldu unu, yasaklar n ne anlama geldi ini, korkunun ne oldu unu hissetmesi; insan insan olma gerçekli ine götürür. Okumak ve ö renmek; bilmenin anlaman n ve gere ine göre yaflaman n da temel ç - k fl noktas d r. Günefl; gezegeni dünyay fl klar yla ayd nlat rken, insanlar n beslenmesi için bitkilerin hayvanlar nda yaflam ortam n sa lar. nsanlar; ayd nlanman n fl klar n varl - nda hissettikçe, baflta kendisi olmak üzere di er insanlar da ayd nlatabilir, do ayla bar fl içinde, huzur içinde, mutlu bir flekilde yaflar. Günün Sözü; Ayd nlanm fl insan di er insanlar da ayd nlatmal d r.

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı