Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK"

Transkript

1 Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim tavr sergilerken, konuyla ilgili geliflmeler diplomasinin ayak oyunlar yla dolu odalara kayd. Kimin ne düflündü- ü ise dünya kamuoyunun önünde yap lan aç klamalarla netlefliyor. ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Rusya D - fliflleri Bakan Sergey Lavrov'a, çok say da Rus askerinin Rusya s n r nda toplanmas, Ukraynal askerlerin kaybolmas ve Ukrayna askeri güçlerine yaklafl mdan ciddi endifle duyuldu unu iletti. Lavrov daha do rusu Putin bu sözleri kulak arkas ederken, AB her zemenki gibi ç karc yüzünü gösterdi. Danimarka D fliflleri Bakan Martin Lidegaard, Rusya ya uygulanacak yapt r mlar konusunda, Yapt r mlardan sadece Rusya'n n zarar görmesi söz konusu de il, ayn flekilde AB de zarar görecek. Danimarka olarak Rusya'n n gaz na ba ml l m z yok. Ancak yine de ekonomik yapt r mlara tam olarak gidilirse ülkemizdeki et, bira ve tar m makineleri sektörleri olumsuz etkilenecektir dedi. Haz r giyim ihracat artt Haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak ay ndaki ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14,2 artt. Bu dönemde, AB üyesi ülkelere ihracat ise sektör ihracat n n yüzde 78,6's n oluflturdu. HABER 7. SAYFADA AKKUYU neden gerekli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Baflkan Necati Yamaç n de erlendirmesi... HABER 12. SAYFADA Fehmi Koru Demokrasiye alenen tecavüz 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada ISSN Mart 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr Esed bela RAHATLATAN AÇIKLAMALAR ucunda! Mao Zedung un bir sözü vard r; der ki: ktidar namlunun ucundad r. Suriye deki durum için, bu sözden mülhem, çözüm namlunun ucundad r dedirtecek bir geliflme yafland. TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Ancak, Suriye rahat durmayacak gibi görünüyor. Çünkü Esed havada yeni maceralar aramaya bafllad. Suriye, Türk jetine taciz de bulundu. Genelkurmay Baflkanl ndan yap lan aç klamada, hava devriye görevini yapar F-16 uça na Hatay üzerindeyken Suriye'de konufllu SA-5 füze sistemince 4,5 dakika süreyle radar kilidini muhafaza ederek tacizde bulunuldu u bildirildi. Milli Savunma Bakan smet Y lmaz bu geliflme üzerine, Bizim uçaklar m z Türk hava sahas içerisinde, e er burada bir uça - m za sald r olursa bunun karfl l n veririz dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Suriye'de olup bitenleri düflündü ümüzde bu tehlikeli durum konusunda silahl kuvvetlerimiz karada, havada ve denizde teyakkuzdalar sözü, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nun, Türk Silahl Kuvvetleri taraf ndan düflürülen Suriye uça na iliflkin; "BM Güvenlik Konseyi'ne, BM Genel Kurulu'na ve NATO'ya bir mektupla bildirimlerde bulunduk, gerekli dokümanlar verdik dedikten sonra, NATO Genel Sekreteriyle de konufltum. ttifak n ve bütün müttefiklerin aç k deste ini ifade ettiler demesi ve gerek BM den gerekse Füzeleri F-16 lara kilitleyen Suriye ABD den gelen aç klalar, Türkiye nin diplomatik rahatl n gösteriyor. ateflle oynuyor Çözüm namlunun www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 12 DE ARIYOR! S n r aflan Suriye uça n n Türk jetleri taraf ndan düflürülmesinin ard ndan, Türkiye ye destek sesi yükselirken, Suriye taraf tehlikeli oyunlar oynamaya bafllad. Suriyeli muhalifler uçaksavar istiyor dan takip edebilirsiniz Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Baflkan Ahmed el- Cerba, 25. Arap Birli i Zirvesi öncesi yapt aç klamada, Askeri ilerleme ve uçaksavarlar olmad sürece siyasi çözüm gerçekleflmez dedi. Haks z m? Esed güçleri tank yla, topuyla, uça yla ölüm ya d r rken muhalifler ellerindeki silahlar v e yetersiz cephane ile direnmeye çal fl yor. Böyle bir durumda nas l çözüm olacak? Ölü say s n n 200 binlere do ru gitti i Suriye de muhalifler güçlü silahlarla donat lmadan çözüm olmaz, olamaz. Birleflmifl Milletler ve Arap Birli i Suriye Özel Temsilcisi El- Ahdar el- brahimi, BM'nin, mutlaka Suriye konusuyla ilgilendi ini ortaya koyaca n ancak gücünü üyelerinin ittifak etmesinden alaca n kaydetti. brahimi, belki bu iste in bu aflamada Ukrayna krizi ve bunun Suriye konusunda uluslararas arabuluculu a yank - lar nedeniyle zor olabilece ini bildirdi. S n rda güvenlik önlemleri Türkiye nin s n rda ald güvenlik önlemleri art yor. Suriye s n r ndaki Gaziantep'in Karkam fl ilçesinde güvenlik önlemleri art r ld. yi Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi HABER 6. SAYFADA Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Baflkan Muhsin Yaz c o lu nun da aras nda bulundu u 5 kiflinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazas n n üzerinden tam 5 y l geçti. Aradan geçen bunsa süreye ra men, kaza üzerindeki sis bulutu giderilemedi. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmarafl taki mitingin ard ndan Yozgat a giderken düflen helikopterle ilgili flüpheler devam ediyor. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Nas l ç kar karanl klar ayd nl a? Helikopter enkaz ile kazada hayat n kaybedenlere 48 saat sonra ulafl ld. Kazaya iliflkin iddialar birbirini izlerken, en üst düzey a zlardan yap lan aç klamalar da bir sonuç vermedi ve kaza ayd nlat lamad. ÇARES ZL K BAKIfiI VAR L LE GELEN ÖLÜM! Suriye rejimi halk n katletmeye devam ediyor. nsan Haklar zleme Örgütü (HRW), iç savafl n yafland Suriye'de Esed kuvvetlerinin kas m ay ndan bu yana bir bölümü muhaliflerin kontrolünde olan Halep'te sivil halk n yaflad bölgeler de dahil olmak üzere ay rt etmeksizin ''varil bombas '' gibi silahlarla sald rd n belirtti. Suriye nsan Haklar Örgütü (SNHR), bu aç klamay do rularcas na, Beflflar Esed'e ba l güçlerin çeflitli kentlerde yönetim karfl tlar na yönelik a r silahlarla düzenledi i operasyonlarda 63 kiflinin öldü ünü aç klad. Suriye resmi haber ajans SANA, güvenlik güçlerinin ülke genelinde düzenledi i operasyonlarda çok say da silahl grubu etkisiz hale getirdi ini ve araçlar n imha etti ini duyurdu. 25 Mart 2014 Resmi Gazete 2014/6071 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleflmifl Milletler Kalk nma Program Aras nda Birleflmifl Milletler Kalk nma Program Avrupa ve Ba ms z Devletler Toplulu u Bölgesel Hizmet Merkezinin stanbul da Kurulmas na liflkin Anlaflman n Yürürlük Tarihinin 1 Mart 2014 Olarak Tespit Edilmesi

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 26 Mart 2014 Çarflamba Meltem Ekiz Türk dizileri Yemenlilerin gözdesi Arap dünyas nda büyük ilgi gören Türk dizileri, Yemen'de de gündelik hayat n vazgeçilmez unsuru haline geldi ADEN (AA) - Halklar aras ndaki tarihi ve kültürel ba lar n yan s ra, geliflen prodüksiyon teknikleri, senaryo ve görüntü kalitesinin yüksek olmas gibi nedenlerle Arap dünyas nda büyük ilgi gören Türk dizileri, Yemen'de de gündelik hayat n vazgeçilmez unsuru haline geldi. Dizilerin özellikle genç kesimin hayat n n her alan na etki etti i görülüyor. Son y llarda takipçileri h zla artan Türk dizilerinin oyuncular n n da Yemen'de halk n her kesiminden hayranlar bulunuyor. AA muhabirine konuflan Aden Üniversitesi ngilizce Bölümü ö rencisi Sevsen Abdulkavi Kas m, bofl vakitlerinde Türk dizilerini takip etti ini belirterek, "Türk dizilerini çok be eniyorum çünkü önemli toplumsal konular iflliyor. ster okul ister aile hayat nda olsun karfl laflt m z sorunlar bu dizilerde gündeme getiriliyor" dedi. Sevsen, Arap dizilerinin art k kendini tekrar etmeye bafllad n ifade ederek, Türk ve Arap dizileri aras ndaki en büyük farklardan birinin, muhtevan n yan s ra görsel boyuta önem verilmesi oldu unu söyledi. Ayn üniversitenin Fizik Bölümü ö rencisi Meryem Nas r Mehdi ise ö renci sohbetlerinin büyük k sm n Türk dizileri ile oyuncular n hayatlar n n oluflturdu una dikkati çekti. Mehdi, gençlerin telefonlar n Türk oyuncular n foto raflar n n süsledi ini, anlam n bilmeseler de Türk flark lar n n genifl bir kesim taraf ndan sevilerek dinlendi ini belirtti. Kendisini "Türk dizisi müptelas " olarak tan mlayan Adenli memur Basim Nebil, çal flma program n, takip etti i dizilerin yay n saatine göre ayarlad n, bir aksilik olmas durumunda ise tekrarlar seyretti ini ifade etti. Yemenlilerin büyük be enisini kazanan Türk dizileri, tüketim al flkanl klar n da etkiliyor. Dükkanlar ve güzellik salonlar, Türk dizilerindeki oyuncular n isimlerini kullanarak sat fl art rmaya çal fl yor. Ticaretle u raflan Veddah Salih Ali, herhangi bir tüketim maddesinin, dizi oyuncular n n isimleri ya da foto raflar yla iliflkilendirilmesi durumunda sat fl n artt n kaydetti. 20:15 DESPARADO 19:50 DÖRT SÜ KASTÇ Orijinal Ad : Desperado Yönetmen : Robert Rodrigue Oyuncular : Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquim De Almeida Yap m : 1995 Aksiyon Öldürülen sevgilisin intikam n almak için yemin eden Mariachi art k bir ölüm makinas d r. Mariachi, sevgilisini öldürüp, gitar çald için parmaklar n k rm fl olan Bucho'dan intikam almak istemektedir ve bunun için Meksika topraklar n kar fl kar fl gezmektedir. Bu yolculuk s ras nda kendisine efllik eden Buscemi sayesinde bütün gitti i yerlerde tan n r. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal smi : Four Assassins Yönetmen : Stanley J. Orzel Oyuncular : Will Yun Lee, Miguel Ferrer, Mercedes Renard Yap m Y l : 2012 Tür: Aksiyon/Mace ra Birbirlerini uzun süredir tan yan ancak geçmiflteki bir olay n ard ndan görüflmeyen 4 suikastçinin yollar tekrar kesiflir. Bu kez bir otel odas nda bir araya gelirler ancak önce bitmemifl hesaplaflmalar n gözden geçirmek zorundad rlar. Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. Caz müzi in ünlü isimlerinden Baker, için tutuklama emri ç kar ld DETROIT (AA) - ABD'nin Michigan eyaletinde Grammy ödüllü flark c Anita Baker için tutuklama emri ç kar ld. Ray A. Smith Boyac l k ve Dekorasyon fiirketi, evinin tadilat n yapt ünlü flark c hakk nda 15 bin dolarl k borcunu ödemedi i gerekçesiyle dava açt. Yarg ç, duruflmalara kat lmayan Baker hakk nda tutuklama karar ç kard. Baker' n avukat Jamal Hamood, müvekkilinin hakk nda dava aç ld n dahi bilmedi ini ve kendisine duruflma celbinin gönderilmedi ini söyledi. Hamood, tutuklama emrinin kald r lmas için giriflimde bulunaca n belirtti. fiirketin avukat Daniel Gerow ise ünlü flark c n n hapse girmesini istemediklerini ancak Baker' n müvekkiline olan borcunu ödemesi gerekti ini aç klad. 56 yafl ndaki Baker, Amerikal soul müzi inin ve caz n en önemli temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Baker, sekiz Grammy Ödülü'nün yan s ra dört platin albüm, iki de alt n albüm kazanm flt.

3 ANKARA Gözde Kiflin 26 Mart 2014 Çarflamba 3 Kazan da fiehitli e fidan KAZAN- Kazan Belediyesi taraf ndan düzenlenen bir etkinlikle Kazan daki fiehitli e fidan dikildi. Etkinlikte, Kazan Belediyesi taraf ndan fiehitler Camiinde flehitler ve gaziler için Mevlit okutuldu. Daha sonra hep birlikte fiehitli e gidilerek fiehit Piyade Komando Çavufl Yusuf Pazar n kabri ziyaret edildi, Kur an- Kerim okunarak dua edildi ve flehitli e çam fidan dikildi. Burada ayr ca fiehitli in hemen yan nda bulunan ve belediye taraf ndan yap lan Taziye Evi nin de aç l fl gerçeklefltirildi. Belediye Baflkan Lokman Ertürk flehit aileleri ve gaziler için Belediye Kültür merkezinde düzenledi i yemekte hediyeler verdi. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk Türk Milletinin zaferlerle dolu tarihinin en parlak zaferlerinden birisinin de Çanakkale zaferi oldu unu vurgulayarak, Çanakkale sadece Türk tarihine de il, dünya tarihine malolmufl bir zaferin ad d r dedi. Baflkan Ertürk konuflmas n n devam nda Bu savafl, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde flahlanan iradenin millet olma fluurunu Kurtulufl Savafl na yans tm fl ve Türkiye Cumhuriyeti nin kaderini çizmifltir. Geçmiflten devrald m z nice de erleri gelecek kuflaklara aktarmak herkesin asli görevi olmal d r diye konufltu. Ak: Hepimiz Ödemifl ten Huzur Evi ziyareti ÇANKAYA - DSP Çankaya Belediye Baflkan aday Bekir Ödemifl, Mart Yafll lara Sayg Haftas vesilesi ile Seyranba lar Huzur Evi ni ziyaret etti. Huzur Evi sakinleri ile tek tek ilgilenen onlarla sohbet eden Ödemifl; Büyüklerimizin elini öptük, dertlerini ve önerilerini dinledik. Yafll lar m za verdi imiz de eri projelerimizle bezemek istiyoruz, dedi. Ödemifl sözlerine, yafll lar m z n sosyal, kültürel alanda aktif olabilecekleri, günlük yaflama daha fazla dahil olabilecekleri projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz, diye devam etti. Ankaral y z KEÇ ÖREN- Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Ankaral lar Gecesi nde yapt konuflmada Ankara için çal fl yoruz. Ankara n n ekme ini yiyip suyunu içiyoruz. O yüzden hepimiz Ankaral y z dedi. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi nde düzenlenen Ankaral lar Gecesi ne Baflbakan Yard mc s ve Ankara Milletvekili Emrullah fller, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur kat ld. Ankara n n bütün ilçelerinden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a destek vermek için gelen vatandafllar 900 kiflilik salona s mad. THM sanatç s Ali Yaprak n mini konseriyle bafllayan toplant da konuflan Baflbakan Yard mc s fller, Keçiören de ve Ankara da AK Parti nin oy durumunun çok iyi oldu unu belirterek nflallah kazanamayaca m z belediye olmayacak. Çankaya y bile zorlar z diye düflünüyorum. Yapt rd m z anketlerde aç k ara öndeyiz. Oylar m z yüzde aras nda. Baflbakan m z çok iddial konufltu, Birinci olamazsak b rak r m dedi. CHP ve MHP nin genel baflkanlar na da Siz de birinci olamazsan z b rak r m s n z? diye soruyoruz, ama g klar ç km yor. 30 Mart yerel seçimlerinden büyük bir baflar yla ç kaca z ve sand klardaki yenilmezli imizi sürdürece iz dedi. Sultan Abdülhamit e kurulan tuzaklar n benzerinin Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a haz rland n ifade eden fller, Abdülhamit e K z l Sultan dediler, tahttan indirdiler. ttihat ve Terakki geldi, yapt klar yanl fllarla çok büyük bir imparatorluk çöktü. Menderes, Özal a, Erbakan Hoca ya da ayn senaryoyu uygulad lar. Baflbakan m z bir Türkiye modeli oluflturdu, Arap dünyas na örnek oldu, rahats z oldular diye konufltu. Gezi olaylar ile Türkiye nin ilerlemesini durdurmak isteyen güçlerin 17 Aral k operasyonunu planlad klar n, ama bekledikleri sonuca ulaflamad klar n vurgulayan Baflbakan Yard mc s, CHP, MHP ve paralel yap n n karfl s nda sadece AK Parti yok, millet var. 30 Mart ta millet onlara öyle bir tokat vuracak ki, hem de Osmanl tokad mesaj n verdi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek de, salondaki coflkunun 30 Mart ta da devam etmesi temennisiyle bafllad konuflmas nda sa oylar n bölünmesinin CHP ye yarayaca na dikkat çekti. Eski yerel seçimlerde yaflananlar hat rlatan Gökçek, Keçiören de DYP, ANAP oylar böldü. CHP aradan s yr ld. Bu seçimde de oylar m z bölünüp CHP aradan s yr lmas n. AK Parti nin sanca n Keçiören e dikmeli ve Baflbakan m za hediye etmeliyiz dedi. Keçiören ile ilgili anketlerde Mustafa Ak n oylar n n puan artt n n görüldü ünü aç klayan Gökçek, Ama bu gevflememiz anlam na gelmemeli, sand klar m za sahip ç kal m. Sand kta hile yaparlarsa oy fark n n artmas bir ifle yaramaz. Üçlü olal m, güçlü olal m. Bizi birbirimizden ay rmay n ifadelerini kulland. HEP M Z ANKARALIYIZ Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, salonu t kl m t kl m dolduran Ankaral lar n sevgi gösterileri ve yo un tezahüratlar nedeniyle konuflmas na s k s k ara vermek zorunda kald. Ankara n n büyüklü üne yak flan bir karfl lama yapt n z. Ben güzel Ankara m z n güzel insanlar na hizmet eden bir hizmetkar m diyen Baflkan Ak, Ankara için çal flt klar n, Ankara n n ekme ini yiyip suyunu içtiklerini belirterek O yüzden hepimiz Ankaral y z. Hem hükümetimiz hem Büyükflehir Belediyemiz ile uyum içinde çal flt k. Böylece Keçiören çok büyük ve güzel hizmetler ald diye konufltu. Milletten ve sand ktan umudu kesenlerin iftiraya baflvurarak çeflitli oyunlar tezgahlad n söyleyen Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Millet bu oyunlar 30 Mart ta bozacakt r. 30 Mart ta sadece belediye baflkanlar için de il, Baflbakan m z için de oy istiyoruz. 12 y ld r Türkiye tarihinde kesintisiz Baflbakanl k yapan tek liderdir. Bu milletimizin sevgisi ve teveccühü ile oldu. Sizlerin gücünden güç ald için dik durdu. Dik duruflunun devam edebilmesi için sizlerin deste ine ihtiyac var. nflallah 30 Mart ta sizlerin hizmetkar olmak üzere Durmak yok yola devam. Rakiplerinden Turgut Alt nok un kat ld bir kanal n canl yay n nda Ben Keçiören de hiçbir esnaf m za ceza kesmedim dedi ini hat rlatan Baflkan Ak, salondaki vatandafllara Aran zda Keçiören de oturup esnafl k yapanlar var m? Turgut Alt nok sizlere ceza kesmedi mi? sorusunu yöneltti. Salondaki birçok vatandafltan Kesti yan t gelince Baflkan Ak da Oylar düfltükçe korkusundan yalan söylemeye bafllad yorumunu yapt. Ürgüp Belediye Baflkanl döneminde, kimsesiz çocuklar, yafll ve engelli vatandafllarla ilgili bir çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ödemifl, Çankaya da da bu projelere devam etmek istediklerini belirtti. Ayr ca Ödemifl; Her insan için de iflik anlam ve önem ifade eden yafll l k, hayat n çok özel bir dönemidir. Yafll lar m z; dünümüz ile bugünümüz aras nda köprü kuran, kültürümüzü ve de erlerimizi yar nlara tafl mam z sa layan en de erli varl klar m zd r. Bizleri bugüne ve gelece e haz rlayan yafll lar m z için hayat daha kolay hale getirmek ve kimseye muhtaç olmadan yaflamalar n sa lamak belediyelerin öncelikli görevleri aras nda olmal d r, diye belirtti. Yafll vatandafllar için Çankaya'da uygulamay planlad projelerinden bahseden Ödemifl sözlerine son verirken flunlar söyledi; Belediyemiz yafll hemflerilerimize ayr bir önem verecektir. Bu amaçla kurulacak telefon hatt ile do rudan hizmet yafll lar m z n aya na götürülecektir. Çankaya Yaflam Kart ile günlük hayatta belirli fleyleri yapmak için deste e ihtiyac olan veya gözetim alt nda bulunmalar gereken 65 yafl üzeri (veya ifl göremez ) yafll lara destek sa lanacakt r. Gelir seviyenize ba l olarak ücretsiz verilecek bu kart sayesinde belirlenecek hizmet alanlar nda yafll lar m za destek sa lanacakt r. Bu yafll hemflerilerimiz için projelerimizden sadece bir tanesi, onlara verdi imiz de eri Ürgüp de oldu u gibi Çankaya da da göstermek istiyoruz. Duygu dolu program ALTINDA - Alt nda Belediyesi, Türk tarihinde önemli bir yer tutan Çanakkale Zaferi ni unutmad. Çanakkale Deniz Zaferi nin 99 uncu y l Anma Töreni, Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde gerçekleflti, flehitler rahmetle an ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahipli inde gerçekleflen anma program na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca da kat ld. Yaklafl k 1000 Alt nda l vatandafl n yer ald anma etkinliklerinde duygu dolu anlar yafland. Baflkan Tiryaki, yapt konuflmada Çanakkale Zaferi nin önemine de indi. Çanakkale Zaferi nin Türk Tarihi nde bir dönüm noktas oldu unu belirten Tiryaki,bu savafl n kazan lmas nda Türk birlik ve beraberli inin büyük rol oynad n söyledi.baflkan Tiryaki, Çanakkale Savafllar n n çok zor flartlar alt nda kazan ld n hat rlatarak Askerlerimizin ayaklar nda çar k yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu, mühimmatlar yoktu. Fakat iman duygular n asla kaybetmediler. Hep inand lar ve isimlerini tarihe alt n harfle yazd rd lar. diye konufltu. Çanakkale Destan n Ba ms zl a aç lan kap olarak yorumlayan Tiryaki, baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan u runa gözünü k rpmadan can n veren Türk askerlerini rahmetle and.baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi ne ba l gençlik merkezleri taraf ndan haz rlanan Çanakkale ile Gelen stiklal Sergisi ni de gezdi. Do antepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi ö rencileri, stiklal adl tiyatro gösterimiyle büyük be eni toplad.

4 426 Mart 2014 Çarflamba ANKARA Gözde Kiflin Yaflar, personeliyle bir araya geldi HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyede çal flan flirket iflçileriyle bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, bugüne kadar çal flma arkadafllar yla büyük yol kat ettiklerini belirterek çal flanlara emekleri için teflekkür etti. Yaflar, seçimleri kazand klar takdirde gelecek dönem için sözleflmeli personelin, kadrolu iflçilerle hemen hemen eflit düzeye gelece i sözünü de belediye emekçilerine verdi. 5 y l boyunca belediye baflkan ile uyum içerisinde çal flan personel, bu süre zarf nda bir gün bile gecikmifl maafl almad klar ndan ve Yaflar n kendilerine gösterdi i güler yüzlü tutumdan dolay baflkanlar na teflekkür etti. Yaflar mesai arkadafllar na, Belediyemizin emekçileri, dönemin son haftas nda sizlerle konuflmak istedim. 5 y ld r sizinle beraber Yenimahalle ye güzellikler katt k. Kap dan giren vatandafllar m z güler yüzümüzle mutlu ç kartmay baflard k. Biz ilkleri gerçeklefltirdik. Ben bu yolun bafl nda yüre ime, beynime ve sizlere güvendim diye seslendi. 60 ayda bir gün bile maafl geciktirmediklerini belirten Yaflar, eme e ne kadar önem verdi ini de dile getirdi. Yaflar, fiirket iflçilerimizi sendikal yaparak onlar da güvence alt na ald k. Sizleri de kadrolu iflçilerimizle hemen hemen eflit düzeye getirmeye çal flaca z diye konufltu. Çal flan n her zaman yan nda oldu unu belirten Yaflar, Çal flanlar n bafl m n üstünde yeri var. kinci dönemde herkes birbirini kontrol edecek. Herkes çal flacak. Maafl al yorum, bunu hak ettim mi, hak etmedim mi içinde tartacak. nan yorum ki Yenimahalle bir 5 sene sonra çok daha farkl, insanlar n onurla, huzurla yaflayabilece i bir yer olmaya devam edecek. Yenimahalle personeliyle de, hizmetiyle de örnek bir belediye olmay sürdürecek dedi. Mesai saatleri yeniden düzenlendi Yafll lar Haftas Sincan da kutland HABER MERKEZ - Ak Parti Sincan Kad n Kollar, Yafll lar Haftas dolay s yla Sincan Kültür Evi nde bir program düzenledi. Yafll lar Haftas Sincan da sayg ve minnetle kutland. Ak Parti Sincan Kad n Kollar taraf ndan düzenlenen Yafll lara Sayg program nda, yafll lara verilen de er ve sayg temalar na vurgu yap ld. Han mlar n büyük ilgi gösterdi i programa Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna da kat ld. Büyüklerimizin her zaman bafl m z n üstünde yeri vard r diyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Büyüklerimiz her zaman sayg y ve sevgiyi hak eden en de erli yol arkadafllar m zd r. Fikirleri ile yolumuzu ayd nlatan varl klar ile huzuru ve güveni getiren büyüklerimize sonsuz flükranlar m z sunuyorum. Bugün burada olmaktan da büyük mutluluk duydum. Tüm büyüklerimin ellerinden öpüyor ve Yafll lar Haftas n kutluyorum. dedi. Han mlar n dualar yla karfl lanan Baflkan Tuna, yine dualarla ve desteklerle u urland. Ankara Valili i ileri saat uygulamas öncesi, Baflkent teki mesai saati uygulamas ile ilgili yaz l bir aç klamada bulundu. ISSN Y l: Mart 2014 Çarflamba Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ - Ankara Valili i ileri saat uygulamas öncesi, Baflkent teki mesai saati uygulamas ile ilgili yaz l bir aç klamada bulundu. Ankara Valili inden yap lan yaz l aç klamada; Gün fl ndan daha fazla yararlanmak amac yla bafllat lan yaz saati uygulamas dünya genelinde 30 Mart 2014 Pazar gecesi de saatlerin bir saat ileri al nmas yla gerçeklefltirilecektir. Ülkemizde ise yaz saati uygulamas na 30 Mart 2014 Pazar Günü yerine, 31 Mart 2014 Pazartesi Günü saat de saatlerin bir saat ileri al nmas yla geçilmifl olacakt r. denildi. Ankara Valili i; Büyükflehir Belediye Baflkanl, Kaymakaml klar ve Kamu Kurum ve Kurulufllar na bir genelge göndererek, Ankara linde 28 Ekim 2013 tarihinden itibaren uygulanmakta olan mesai saatleri, 31 Mart 2014 Pazartesi gününden itibaren yeniden düzenlenmifltir. denildi. Aç klamada, Ankara li Kamu Kurum ve Kurulufllar nda yeni çal flma saatlerinin 31 Mart 2014 Pazartesi Gününden itibaren sabah , ö leden sonra olarak düzenlendi i kaydedildi. Baflkan Tuna, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor HABER MERKEZ - Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara, Buhara ve 12. Caddelerindeki esnaf ziyaret etti. Sincan Esnaf n n yüzü gülüyor. Göreve geldi i günden bu yana iflyerlerine girerek esnaflarla sohbet eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, esnaf nda büyük takdirini topluyor. Belediye yetki ve sorumluluklar içerisinde yer alan her türlü problemi çözmek için çal flt n dile getiren Tuna; her gitti i yerde esnaf ve vatandafl n yo un ilgisi ile karfl lafl yor. Bu kez de Ankara, Buhara ve 12. Caddelerindeki esnaf ile bir araya gelen Baflkan Tuna, esnaf n güler yüzü ve hofl sohbeti ile oldukça samimi ve içten ziyaretler gerçeklefltirdi. Belediye Baflkan ndan çok memnun olduklar n belirten ilçe sakinleri, Bizden bir Belediye Baflkan na sahip oldu umuz için çok flansl y z. dedi. Mamakl halterciler Türkiye ikincisi oldu HABER MERKEZ - Mamak Belediyesi Halter Tak m fianl urfa da gerçekleflen Okullararas Türkiye fiampiyonas nda bir baflar ya daha imza att. 300 sporcunun kat ld müsabakalarda tak m Türkiye ikincisi oldu. Halter Tak m sporcular ndan 85 kg da Onur Akkoç un 66 kg koparma ve 90 kg silkmede kazand baflar ile tak m Türkiye ikincisi oldu. Gençleri spora yönlendirmek ve daha sa l kl ortamlarda spor yapmalar n sa lamak için çok say da spor tesisini Mamak'a kazand rd klar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, "Halter, bizim olimpiyatlarda madalya kazand m z önemli bir branfl ve ata sporumuzdur. Halter Tak m sporcular n ve onlar yetifltiren de erli antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 26 Mart 2014 Çarflamba DUMANLI BELDE Nurullah AYDIN Türkiye nin su kaynaklar potansiyeli azal yor "Türkiye'de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklafl mlar: Çevresel Perspektif" bafll kl rapora göre, Türkiye'de senelik toplam su tüketimi yaklafl k üç Büyükçekmece gölüne denk geliyor. Kullan labilen su kaynaklar potansiyeli azal rken, Türkiye'nin su tüketim ihtiyac n n önümüzdeki 25 y lda 3 kat artaca gözlemleniyor. STANBUL - fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i taraf ndan Türkiye'nin su durumu ve gelece ine fl k tutmak amac yla Do a Koruma Merkezi ve Yaflama Dair Vak f uzmanlar n n çal flmas, Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü'nün katk lar yla haz rlanan "Türkiye'de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklafl mlar: Çevresel Perspektif" raporu aç kland. Dernekten yap lan aç klamaya göre, raporun tan t m toplant s nda, fl Dünyas ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Baflkan Galya Frayman Molinas, Baflkan Yard mc s Okflan Huzurevi sakinleri, temsili "k na gecesi"nde e lendi BURSA - Bursa'da, Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü ile Y ld r m Kent Konseyi Sanat Grubu taraf ndan bir huzurevinde bar nan kiflilere, "Yafll lara Sayg Haftas " dolay s yla eski günlerini hat rlamas ve e lenceli anlar geçirmesini sa lamak için temsili olarak "k na gecesi" yap ld. Merkez Y ld r m ilçesinde, De irmenlik z k Mahallesi'ndeki Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde gerçeklefltirilen etkinlik, Y ld r m Kent Konseyi Sanat Grubunca haz rlanan, ya l boya resim ve filografi gibi sanatlara ait eserlerin yer ald serginin gezilmesiyle bafllad. Vali Yard mc s brahim Avc, etkinlikte yapt konuflmada, hiç kimsenin yafllanmama gibi bir garantisi olmad n söyledi. Toplumda yafll lar n sayg n ve önemli bir yere sahip oldu unu vurgulayan Avc, "Biz çocukken nöbeti siz tuttunuz. Siz yafll s n z, flimdi sizleri burada rahat ettirme konusunda bu nöbet bizdedir. Devletin en büyük görevi; bizleri bu günlere tafl yan siz büyüklerimizin, yaflamlar n n bu döneminde huzur içinde, rahat günler geçirmesini sa lamakt r" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Sunay Özkul ise Yafll lara Sayg Haftas n kutlamaktan çok fark ndal art rmak istediklerini ve bundan dolay etkinli- i düzenlediklerini bildirdi. Eski AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarc - o lu ve huzurevinde kalan bir kiflinin fliirler okumas - n n ard ndan Osmanl döneminin motifleriyle süslenen giysiler giyen k zlar taraf ndan k na gecesi canland r ld. (AA) Atilla Sanön, yönetim kurulu üyeleri Ebru Dildar Edin ve Tankut Turnao lu ile Do a Koruma Merkezi Genel Müdürü Dr. U ur Zeydanl kat ld. Entegre havza yönetimi ve ekosistem yaklafl mlar çerçevesinde haz rlanan, yak n gelecekte Türkiye'nin yaflayabilece i tehlikeyi gözler önüne seren rapor, 22 Mart Dünya Su Günü'nde artan nüfus ve tükenen kaynaklar çerçevesinde kritik bir perspektif sunuyor. Çevresel etkenlerle kifli bafl na düflen kaliteli su miktar n n dünyada her geçen gün azald vurgulanan raporda, verilere göre, KOCAEL - HAL L BRAH M TAfiEL/MEL H PALAS - Karamürsel ilçesinde yaflayan Mehmet Ketencio lu, eski baflbakanlardan Adnan Menderes'in kendi sesiyle doldurdu u pla gözü gibi sakl yor. F r n sahibi Mehmet Ketencio u (57), AA muhabirine yapt aç klamada, Adnan Menderes'in geçirdi i uçak kazas sonucu ngiltere'nin baflkenti Londra'da bir süre tedavi gördü ünü söyledi. Menderes'in, bir süre memleketinden uzak kald n belirten Ketencio lu, bu nedenle Londra'da tedavi gördü ü klinikte hasta haliyle vatandafllara sesini iletmek için plak doldurdu unu ifade etti. "Vatandafllara hitaben konuflmas n içeren, Türkiye'de çok az say da bulunan pla a sahip oldu um için çok flansl y m" diyen Ketencio lu, pla n a abeyinin ilçe baflkanl yapt dönemden miras kald n kaydetti. Türkiye'nin de içinde bulundu u Akdeniz Havzas 'n n iklim de iflikli inin etkilerinin en fliddetli hissedilece i yerlerden biri olarak göze çarp yor. Raporda, Türkiye'nin 25 su havzas ndan üçünün, Marmara, Küçük Menderes ve Asi'nin su fakiri, Meriç-Ergene Havzas 'n n ise su k tl s n r na geldi i belirtildi. Raporda, yak n gelecekte Seyhan ve F rat- Dicle havzalar n n da iklim de iflikli inden olumsuz etkilenece i kaydedildi. "YILDA ÜÇ BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KADAR SU TÜKET YORUZ" Rapor, Türkiye genelinde y ll k ortalama ya fl miktar n n 643 milimetre ile 800 milimetre olan dünya ortalamas n n alt nda kald - n gösteriyor. Rapor, Türkiye'de suyun yüzde 11'inin sanayide, yüzde 15'inin evlerde ve yüzde 74'ünün tar mda kullan ld n, senelik toplam su tüketiminin yaklafl k üç Büyükçekmece gölüne denk geldi ini ortaya koydu. "TÜRK YE'N N SU HT YACI 25 YILDA 3 KAT ARTACAK" Rapora göre, Türkiye'de su tüketimi, kullan labilen su kaynaklar nda öngörülen azalma ve artan nüfustan etkileniyor. Türkiye'de 73 milyon nüfus dikkate al nd nda, y ll k kifli bafl na düflen su miktar yaklafl k 1519 metreküp iken, 2030 y l nda nüfusun 85 milyon olaca varsay l rsa kifli bafl na düflen y ll k su miktar n n 1120 mekterüpe düflece i öngörülüyor. Rapora göre, kullan labilen su kaynaklar potansiyeli azal rken, Türkiye'nin su tüketim ihtiyac n n önümüzdeki 25 y lda 3 kat artaca gözlemleniyor. (AA) Adnan Menderes e ait tafl pla 53 y ld r sakl yor Pla sat n almak isteyenler oldu unu dile getiren Ketencio lu, flöyle konufltu: "Milyonlarca teklifi hep geri çevirdim. Biz ailecek Adnan Menderes'in hayran yd k. Plak haricinde ona ait dergiler, mecmualar, gazeteleri hep saklad k. Menderes'in an s n yaflatmak için abimden bana miras kalan bu pla ölünceye kadar saklayaca m. Ben öldükten sonra çocuklar m da ayn flekilde saklayacak. Onlar da çocuklar na b rakacak, bu, böyle sürüp gidecektir. Onun için bu pla satmay hiç düflünmüyorum. Bu plak rahmetli abim Yaflar Ketencio lu'ndan bana hat ra kald. O günlerde çocuk yafllarda olsam da ailecek Adnan Menderes'e özel sevgimiz vard." Ketencio lu, Adnan Menderes'in as lmas n n Türkiye'nin büyük utanc oldu unu sözlerine ekledi. (AA) ÖZGÜRLÜK, YASAK VE KORKU Evrenin sonsuz varoluflunda; galaksiler, y ld z kümeleri, kuyruklu y ld zlar, sistemler, günefl, gezegenler ve dünya var. nsano lu belli süreli dünyada do uyor, yafl yor ve ölüyor. Do madan önce nas l bir boyutta ne oldu- unu bilemedi i gibi bedenen öldükten sonra da baflka bir formatta varolup olmad n henüz bilemiyor. nsan yaflad sonsuz evrenin dünya gezegeninde; sahip oldu u ak l ve befl duyuyla kendini do ay evreni anlamaya ö renmeye bilmeye çabalamaktad r. Geçmiflten günümüze de iflmeyen merak etme gerçe i; bilimsel çal flmalarda düflünsel çal flmalarda temel nokta olmufltur. Dinler, felsefe, fizik, kimya, biyoloji bilim alanlar ;, farkl cevaplar vermeye çal flm fl ama aç k ve net bir tespit yapamamaktad r. Dünyada s n rl süre yaflayan insan; özgürlükle yasaklarla korkuyla yaflarken, mutlu olma-rahat etme-yaflad n hissetme konular nda da ayn flekilde çaba içinde olmufltur. Bunlar içinde yine insanlar için dinler, felsefe, ideolojiler öneriler getirmifltir. nsanlar bu kavramlar aras nda gidip gelmekte bazen bocalamakta bazen ferahlamaktad r. Ama gelgitli bu aray fllar kesin net aç k bir düflünce inanç ve yaflam ortam sa layamam flt r. Ben ve öteki anlay fl na dayal dinler, ideolojiler; insanlar kin, nefret, öfke ak m na sokmaktad r. Benlik, ego, sömürü, istismar; yalan, talan, dolan anlay fl ile insanl tehdit etmeye devam etmektedir. Akla odaklananlar, befl duyuyu odak alanlar yan nda, bunlar yok say p binlerce y l öncesinin dini kitaplara ve o din temsilcisine odakl düflünen ve yaflayanlar; ikilem oluflturmaktad rlar. Yaflad klar dönemde insanlar düflünce ve yaflay fllar yla ayd nlatan insanlara; tap nma alg s, peflinden gitme, sözlerini kutsal görme anlay fl tehlikeli bir flekilde sürüyor. Evrenin sonsuz gerçekli inde dünyada yaflayan insanlar; hala geliflmifl-geliflmemifl, alg lam fl-alg lamam fl insanlar n peflinde sürüklenip gidiyor. nsanlar n ço u; yaflad ça n düflüncebilim-sanat gerçekli inden habersizdir. Tap nd kifli, mal cinsellik veya flöhrette mutluluk arayanlar k sa dünya hayat ndan zevk almadan ölüp meçhule gitmektedirler. Ayd nlatma çabas nda olanlar n sesi, etkisi rolü ise s n rl kalmaktad r. Ancak yine de insanl n kendini bulmas ayd nlatma çabas nda olanlar n mücadeleleri ile olmufltur olacakt r. flte Özgürlük hayk r fl ; bu nedenle, insanl k tarihinin vazgeçilmez simgesi olmufltur. Yasaklarla insan n kendini bulmas kendine gelmesi çabas engellenirken, korku verilmek istenir. Psikolojik varl k olan insan n duygular yla korku alg s yla oynayanlar; sindirme, susturma ve kölelefltirme düzenini kurabilmektedirler. nsan n özgürlü ün ne oldu unu, yasaklar n ne anlama geldi ini, korkunun ne oldu unu hissetmesi; insan insan olma gerçekli ine götürür. Okumak ve ö renmek; bilmenin anlaman n ve gere ine göre yaflaman n da temel ç - k fl noktas d r. Günefl; gezegeni dünyay fl klar yla ayd nlat rken, insanlar n beslenmesi için bitkilerin hayvanlar nda yaflam ortam n sa lar. nsanlar; ayd nlanman n fl klar n varl - nda hissettikçe, baflta kendisi olmak üzere di er insanlar da ayd nlatabilir, do ayla bar fl içinde, huzur içinde, mutlu bir flekilde yaflar. Günün Sözü; Ayd nlanm fl insan di er insanlar da ayd nlatmal d r.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 26 Mart 2014 Çarflamba Sanayi istihdam Tar m n 100 bin kifli artt 2013 Aral k ay itibariyle sanayide istihdam edilenlerin say s, geçen y l n ayn dönemine göre 100 bin kifli artt. Sektördeki çal flan say s y ll k bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaflt. Risk risktir! STANBUL- SÜMEYYE DALKILINÇ - Dünya genelindeki sigorta flirketlerinin yöneticilerine göre, endüstriyi uzun vadede bekleyen en umulmad k riskler aras nda küresel salg n hastal k ve tsunaminin yan s ra uzayl istilas da yer al yor. Dünyan n önde gelen dan flmanl k flirketlerinde Towers Watson bünyesinde yer alan "Thinking Ahead Group - Gelece i Düflünme Grubu", sigortac l k endüstrisinin uzun vadede bekledi i "umulmad k riskleri" ölçtü. Bu kapsamda aralar nda Türkiye'nin de bulundu u Amerika'dan Rusya'ya kadar dünyan n bir çok ülkesindeki sigortac lara, kendi ifl alanlar yla ilgili en belirgin ekstrem risklerin ne oldu unun saptanmas için uzmanlar, yöneticilere "Sigortac l k endüstrisini uzun vadede bekleyen en büyük ekstrem risk nedir?" sorusunu yöneltti. 30 binin üzerinde oyun de erlendirmeye dahil oldu u ve kapsaml bir incelemenin yap ld araflt rma, ilginç sonuçlar ortaya koydu. AA muhabirinin araflt rmadan derledi i bilgilere göre, sigorta sektörünün ekstrem riskler aras nda küresel salg n hastal klar, tsunami ve ekonomik buhran n yan s ra uzayl istilas da yer al yor. Araflt rma, son y llarda ekstrem risklerin de sigorta flirketleri taraf ndan risk yönetimleri kapsam nda dikkate al nmaya baflland n ortaya ç kard. Araflt rmaya göre, sigortac l k endüstrisini uzun vadede bekleyen en büyük tehlike, küresel çapta bir salg n hastal k. kinci s rada ise küresel çapta etkileri olacak deprem, tsunami ve yanarda patlamas gibi do al afet riskleri yer al yor. G da, su ve enerji krizi yaflanmas riski ise sigorta flirketi yöneticilerinin üç numarada gördü ü ekstrem risk olarak saptan rken, listenin dördüncü ve beflinci s ralar nda ise siber savafl olas l ile bulut ortamda saklanan kiflisel, ifl ve devlet verilerinin hacklenme riski bulunuyor. Araflt rma neticesinde "Sigortac l k endüstrisini uzun vadede bekleyen en büyük ekstrem risk nedir?" sorusuna cevaben, 30'u araflt rmaya kat lanlara önceden haz rlanm fl bir liste halinde sunulan, toplamda ise verilen yan tlarla birlikte 57'ye ulaflan farkl risk çeflidi de tespit edildi. S ralamada yer alan ekstrem riskler aras nda ekonomik buhran, bankac l k krizi, altyap sorunlar, terörizm ve Avrupa Birli i'nin (AB) da lmas gibi son y llarda her daim dünya gündeminde yer alan bafll klar da bulunuyor. 57 risk çeflidi içerisinde en dikkat çekici olan ise "bir uzayl istilas n n gerçekleflme riski" oldu. Yöneticilerden çok az bunu sektör önünde bir risk olarak görse de, "uzayl istilas " da sektör yöneticilerinin verdi i yan tlardan derlenen "ekstrem risk listesine" girdi. (AA) AB den ANKARA - AR FE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Baflkan Tayfun Acarer, Türkiye'de mobil abone bafl na ayl k ortalama konuflma süresinin 330 dakikaya yükseldi ini belirterek, ''Türkiye'de mobil telefonla konuflma için ayl k ödeme, abone bafl na ortalama 8,7 avro, Avrupa'da ise 20,98 avro, hatta birçok ülkede 30 avronun üzerinde'' dedi. Acarer, AA muhabirine yapt aç klamada, 2012'de mobil abone bafl na ayl k ortalama 306 dakikayla Türkiye'nin, Avrupa'da cep telefonuyla en çok konuflulan ülke oldu unu belirtti. Geçen y l ayl k kifli bafl na konuflma süresinin yüzde 7,84 art flla 330 dakikaya yükseldi ini ifade eden Acarer, Türkiye'nin mesaj göndermede de aç k ara önde oldu unu söyledi. Acarer, bu art fllarda en önemli etkenin ara ba lant ücretlerindeki düflme oldu unu kaydetti. Acarer, 2004'ten bu yana ara ba lant ücretlerinde kademeli düflüfllerin gerçeklefltirildi ini belirterek, flöyle konufltu: KOCAEL - Türkiye'de 2013 Aral k ay itibariyle sanayide istihdam edilenlerin say s, bir önceki y l n ayn dönemine göre 100 bin kifli artarak 4 milyon 956 bine yükseldi. TÜ K'in "Aral k 2013, Hanehalk flgücü statistikleri" verilerine göre, 2012 aral k ay nda 4 milyon 856 bin olan sanayi istihdam, geçen y l n ayn ay nda 100 bin kifli artarak 4 milyon 956 bine ulaflt. Sanayide çal flanlar n toplam istihdam içindeki pay ise aral k ay nda yüzde 19,6 olarak gerçekleflti. Sanayide istihdam edilen 4 milyon 956 bin kiflinin 4 milyon 624 bini imalat, 213 bini elektrik, gaz, su temini ve kanalizasyon, 119 bini madencilik ve tafl ocakç l sektöründe çal fl yor. Sektör istihdam geçen y l n nisan ay nda ilk defa 5 milyonun üzerine ç km fl, may s ay nda ise 5 milyon 44 binle tarihi zirveyi görmüfltü. Bundan sonra gerilemeye bafllayan sanayideki çal flan say s, haziran ay nda 5 milyon 15 bine, temmuzda 4 milyon 991 bine, a ustosta 4 milyon 964 bine, eylülde 4 milyon 913 bine, ekimde 4 milyon 898 bine kadar düfltü. Kas mda toparlanan istihdam, bu dönemde bir önceki aya göre 29 bin kifli artt. Aral k ay nda 4 milyon 956 bine yükselen sektör istihdam, y ll k bazda tarihin en yüksek seviyesini gördü. (AA) çok konufltuk az ödedik ''Böylece di er operatörler aras nda konuflma kolay hale geldi ve ucuzlad. Operatörlerin flebeke içi konuflmalar ndaki art fl s n rl kal rken, as l art fl farkl operatörleri arama, cepten sabit numaralar arama ve sabitten cep telefonunu aramada yafland. Fiyatlar ndaki düflüfl, haberleflmedeki toplam süreyi uzatt. Cazip tarife paketleri ve kampanyalar, tüketici lehine ödenen faturalara yans yor. Türkiye'de mobil abone bafl na ayl k gelir, yani ARPU bedelleri oldukça düflük. Bizim yaklafl k konuflma ödemelerimiz, ayl k abone bafl na ortalama 8,7 avro civar nda. Avrupa'da ortalama ayl k abone bafl na 20,98 avro, hatta birçok ülkede 30 avronun üzerinde. Milli geliri bizden düflük ülkeler var. Avrupa'da en az fatura ödeyen ülkeyiz." Avrupa'da mobil telefonla konuflmada ayl k ödemenin en yüksek oldu u ülke, abone bafl na ortalama 35,67 avro ile Norveç olurken, onu 34,24 avro ile sviçre takip ediyor. (AA) istihdama etkisi ANKARA - TZOB Baflkan fiemsi Bayraktar, "Tar m, Aral k ay nda 25 milyon 262 bin olan istihdam n yüzde 21,8'ini sa lad. Tar mda çal flanlar n yüzde 45,14'ü kad nlardan olufluyor. Toplam çal flan kad nlar n yüzde 33,2'si tar mda istihdam ediliyor" dedi. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar msal faaliyetin en alt seviyelere indi i Aral k ay nda bile tar m n 5 milyon 507 bin istihdam yaratt n bildirerek, tar m n Aral k ay nda 25 milyon 262 bin olan istihdam n yüzde 21,8'ini sa lad n bildirdi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, Aral k ay nda tar m n yüzde 12,1 olan iflsizlik oran n 2,1 puan düflürerek yüzde 10'a indirdi ini kaydetti. Bayraktar öte yandan tar mdaki istihdam n Aral k ay nda 5 milyon 507 bine geriledi ine de dikkati çekti. Geçen y l n Aral k ay nda toplam istihdam n 2012'nin ayn ay na göre 496 bin artarak 25 milyon 262 bine ç kt n belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: "2012 y l n n Aral k ay na göre, 2013'ün Aral k ay nda hizmetler sektöründe istihdam n 470 bin, sanayide 100 bin, inflaatta 106 bin artt, tar mda ise 179 bin azald. Toplamda 2013 Aral k ay nda, Kas m ay - na göre 181 bin azalarak, 25 milyon 262 bine inen istihdamda, tar m n pay yüzde 21,8 oldu y l - n n Aral k ay na göre tar m n istihdamdaki pay yüzde 23 iken, 2013 y l Aral k ay nda 1,2 puan azald. Tar mda mevsim flartlar nedeniyle istihdamda düflüfl olmas na ra men, sanayiden 551 bin, inflaattan 3 milyon 754 bin daha fazla istihdam sa land." TARIM fis ZL 2,1 PUAN DÜfiÜRÜYOR Bayraktar, Türkiye'de iflsiz say s n n Aral k ay nda 2 milyon 809 bin kifli, iflsizlik oran n n yüzde 10 oldu una dikkati çekerek, "2012 Aral k ay nda iflsizlik oran yüzde 10,1 düzeyindeydi. Tar m, 5 milyon 507 bin kifliye ifl, afl sa layarak, iflsizli i 2,1 puan düflürdü Aral k ay nda, yüzde 12,1 olan iflsizlik oran n 2,1 puan düflürerek, yüzde 10'a çekmesi tar - m n ekonomimize yapt çok büyük katk d r. Aral k ay nda bile 5,5 milyonun üzerinde istihdam yaratmas, iflsizli i 2,1 puan indirmesi tar m n Türkiye ekonomisi ve sosyal hayat için çok önemli oldu unu ortaya koyuyor" de erlendirmesinde bulundu. Bayraktar, tar m n kentlerdeki iflsizli i yüzde 11,8'den yüzde 11,5'e, k rsalda yüzde 13,7'den yüzde 7'ye, toplamda 12,1'den yüzde 10'a indirdi ini belirtti. Son bir y ll k dönemde mevsimsel oynamalar nedeniyle tar m n istihdamdaki pay n n yüzde 21,8 ile yüzde 26 aras nda de iflti inin alt n çizen Bayraktar, Aral k ay nda hizmetler sektörünün 13 milyon 47 bin, tar m n 5 milyon 507 bin, sanayinin 4 milyon 956 bin, inflaat sektörünün ise 1 milyon 753 bin kifliye istihdam oluflturdu u bilgisini verdi. TARIMDA ÇALIfiANLARIN YÜZDE 45' KADIN TZOB Baflkan Bayraktar, tar mda çal flan 5 milyon 507 bin kiflinin yüzde 54,86's n erkeklerin, yüzde 45,14'ünü ise kad nlar n oluflturdu unu belirtti. Türkiye'de 7 milyon 484 bin kad n n istihdamda yer ald n, bunlar n 3 milyon 802 bininin hizmetler, 2 milyon 486 bininin tar m, 1 milyon 116 bininin sanayi, 80 bininin ise inflaat sektöründe çal flt bildiren Bayraktar, "Tar mda çal flanlar n yüzde 45,14'ü kad nlardan olufluyor. Toplam çal flan kad nlar n yüzde 33,2'si tar mda istihdam ediliyor" ifadelerini kulland. (AA)

7 EKONOMI 26 Mart 2014 Çarflamba 7 Ekonomimiz eskisi gibi k r lgan de il Akbank' n "Sizin çin Buluflmalar " kapsam nda Gebze ilçesinde düzenlenen etkinlikte, dünya ve Türkiye ekonomisindeki geliflmeler paylafl ld. KOCAEL - Akbank' n "Sizin çin Buluflmalar " kapsam nda Gebze ilçesinde düzenlenen etkinlikte, dünya ve Türkiye ekonomisindeki geliflmeler paylafl ld. Akbank, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik geliflmeleri müflterileriyle paylaflmak ve fikir al flveriflinde bulunmak amac yla düzenledi- i "Akbank Sizin çin Buluflmalar "n n 2014 y - l ndaki ikinci toplant s n Gebze'de gerçeklefltirdi. Etkinli e Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaflgil, Gebze ve Kocaeli'den çok say da sanayici, ifl adam ve yönetici kat ld. Binbaflgil, toplant da yapt konuflmada, son dönemde büyüme beklentilerinin geliflmifl ülkeler lehine de iflmesi ve Amerikan Merkez Bankas n n (Fed) geçen y l aral ktaki karar yla varl k al m program nda ölçülü flekilde azalt ma bafllamas n n geliflmekte olan ülkelerden sermaye ç k fllar na yol açt n savundu. Söz konusu faktörlerin aralar nda Türkiye'nin de yer ald geliflmekte olan ülkelerin finansal piyasalar n olumsuz etkiledi ini anlatan Binbaflgil, flunlar kaydetti: "Ekonomimiz eskisi gibi k r lgan de il. Borçluluk oran m z düflük, bütçe disiplini devam ediyor. Bankac l k sistemimiz sa lam ve likit ancak sermaye hareketlerinin ani ç k fllar ndan daha az etkilenmemiz için - tasarruflar n art r lmas ve cari aç n düflürülmesi gibi - iyilefltirmemiz gereken alanlar var. Ekonomi yönetimi bu konularda önemli aksiyonlar al yor. Bununla beraber sonuçlar n görülmesi zaman alacakt r. Güçlü bankac l k sektörü ve genç nüfusa sahip ülkemizin yüksek potansiyeline ve gelece- ine inan yoruz." Binbaflgil, Gebze'nin önemli bir sanayi ve ticaret merkezi oldu unu vurgulayarak, "Gebze ve ba l oldu u Kocaeli gerçeklefltirdikleri ihracatla ülkemizin ekonomisine önemli katk sa l - yor. Akbank olarak Gebze ve Kocaeli'ye ayr önem veriyoruz. Bölgenin daha da büyümesi için katk m z art raca z. Bölgenin sahip oldu- u yüksek büyüme potansiyeline inan yoruz. Akbank, Gebze ve Kocaeli'ye yat r m yapmaya devam ediyor, edecek" ifadesini kullland. Kocaeli'de, toplad klar mevduat n 3 kat ndan fazla kredi verdiklerini belirten Binbaflgil, " lde 500 bine yak n müflterimiz bulunuyor. Yaklafl k 25 flube, 150 civar nda ATM ve 3 bin 200'ün üstünde Akbankl ile müflterilerimizin finansal ihtiyaçlar na pratik, h zl ve modern çözümler sa l yoruz" dedi. Gebze'deki "Akbank Sizin çin Buluflmas "nda Binbaflgil'e Akbank Ticari Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Kaan Gür, Akbank KOB Bankac l ndan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Bülent O uz, Akbank Bireysel Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Galip Tözge, Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Kerim Rota ve Akbank Gebze Bölge Müdürü smail Yazar'dan oluflan ekip efllik etti. (AA) Enerji sektörü h zl bafllad Geçen y l n ocak ay nda 184 megavatl k enerji yat r m iflletmeye girerken, bu y l n ocak ay nda devreye giren iflletmelerin kurulu gücü 287 megavat buldu. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü geçen y l n ocak ay na göre yüzde 12 artarak 64 bin 267 megavata ulaflt. Türkiye büyümede fark atacak LAN ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMES 2012/791 ESAS STANBUL - HANDAN S LK N - Geliflmekte olan ülkeler aras nda yer alan Türkiye'nin, Fed'in varl k al mlar n azaltmas ve içerideki seçim atmosferine ra men bu y l dünya devlerini geride b rakarak yüzde 3,5 oran nda büyüyece i öngörülüyor. AA muhabirinin Uluslararas Para Fonu (IMF) ve Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü'nün (OECD) verilerinden derledi i bilgilere göre Türkiye, küresel ekonomideki Fed kaynakl de iflimin geliflmekte olan ekonomileri olumsuz etkileyece i beklentilerine karfl n ABD, Avustralya, ngiltere, sveç, Norveç, Japonya, Almanya, Avusturya, Fransa ve talya gibi çok say da geliflmifl ülkeden fazla büyüyecek. Bu y l, ABD ve Avrupa'y geride b rakarak yüzde 4 civar nda büyüme gerçeklefltirmesi tahmin edilen Türkiye'nin, geçti imiz y l ise IMF taraf ndan yüzde 3,8, OECD taraf ndan da yüzde 3,6 büyüdü ü öngörülüyor. Türkiye'nin 2013 y l büyüme verisi 31 Mart'ta aç klanacak. Analistler, Türkiye ekonomisindeki toparlanma e iliminin devam etti ine ve ekonomik aktivitedeki l ml e iliminin sürdü üne dikkati çekerek, TCMB'nin s k laflt r c yöndeki para politikas ve BDDK'n n son dönemde kredi büyümesine iliflkin ald tedbirlerin bu y l büyüme üzerinde s n rland r c etki oluflturaca n öngörüyor. ngiltere'nin Avrupa Birli i (AB) Bakan David Lidington da önceki gün, ngiltere hükümetinin, Avro bölgesindeki durumunun kötü oldu u bir dönemde istikrarl büyüme sa layan Türkiye'yi, Avrupa'n n tek yükselen ekonomisi olarak gördü ünü söylemiflti. Türkiye'nin 2013 y l nda büyüme h z birinci çeyrekte yüzde 3, ikinci çeyrekte yüzde 4,5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 oldu. Türkiye, IMF'nin bu y lki büyüme beklentilerine göre, geliflmekte olan ekonomiler içinde de dikkati çekerken, büyüme oran yla Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, M s r, Meksika ve Ukrayna'y geride b rak yor. Arjantin yüzde 2,7, Brezilya yüzde 2,3, Bulgaristan yüzde 1,6, M - s r yüzde 2,8, Meksika yüzde 3 ve Ukrayna yüzde 1,5 ile 2014 y l nda Türkiye'den daha az büyüyecek ülkeler aras nda yer al yor. Buna ra men, baflta Asya ülkelerinden Çin, Hindistan ve Endonezya, Türkiye'den yüksek gelmesi beklenen büyüme rakamlar yla öne ç k yor. Çin'in yüzde 7,5, Endonezya'n n yüzde 5,5 ve Hindistan' n bu y l yüzde 5,4 büyüyece i tahmin ediliyor. (AA) Davac Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu vekili Av. Bekir Yücel Av. smet Mümtaz Yayan taraf ndan aç lan veraset davas n n yap lan yarg lamas s ras nda ilan yap lmas na karar verilmifltir. TMK'nun 594.maddesi gere ince muris Hüseyin o lu Mehmet K sa'n n mirasç lar n n 1 ay ara ile 2 kez u usal bir gazetede ilan edilerek,muris Hüseyin o lu Mehmet K sa'n n miras nda hak sahibi olanlar n son ilan tarihinden bafllayarak en geç 1 y l içinde mirasç l k s fat n Mahkememize bildirmesi, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davas açma hakk sakl kalmak üzere miras n devlete geçece i hususu ihtar olunur..18/03/2014 (BASIN-3965)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de geçen y l n ocak ay nda 184 megavatl k enerji yat r m iflletmeye girerken, bu y l n ocak ay nda devreye giren iflletmelerin kurulu gücü 287 megavat buldu. Elektrikteki kurulu güç geçen y l n ocak ay na göre yüzde 12 artarak 64 bin 267 megavata ulaflt. Türkiye'de son y llarda dikkat çeken bir geliflme kaydeden enerji yat r mlar, bu y la da h zl bafllad. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl verilerine göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü, y l n ilk ay nda yeni enerji iflletmelerinin devreye girmesiyle artt. Geçen y l n ocak ay nda 184 megavatl k enerji yat r m iflletmeye girerken, bu y l n ocak ay nda devreye giren iflletmelerin kurulu gücü 287 megavat buldu. Ocak ay nda 21 yeni enerji yat r m devreye al n rken kurulu güce en fazla katk hidro elektrik santrallerinden (HES) geldi. Y l n ilk ay nda devreye al nan enerji yat r mlar n n 204,6 megavatl k k sm HES'lere, 56 megavatl k k sm rüzgar enerjisi santrallerine, 26,77 megavatl k termik santrallere dayan yor. Enerjide geçen ay devreye giren yat r mlar 13 ile da ld. Yat r mlar n 3'ü stanbul'da, 2'si zmir'de, 2'si Ad yaman'da, 2'si Adana'da, 2'si Siirt'te hayata geçirildi. Santrallerin 11'i HES'lerden, 5'i do al gaz çevrim santrallerinden, 5'i de rüzgar enerji santrallerinden olufltu. Devreye al nan kurulu gücü en büyük santral ise 61,95 megavatla Adana'daki Kavflak Bendi Hidroelektrik Santrali oldu. Enerji yat r mlar devreye giren flirketler aras nda A ao lu Enerji Üretim Afi, Ere li Demir Çelik Fabrikalar Türk Afi, Mercedes Benz Türk Afi, Limak Hidroelektrik Santral Yat r mlar Afi, Enerjisa Enerji Üretim Afi yer ald. Yeni yat r mlarla birlikte Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü geçen y l n ocak ay na göre yüzde 12 artarak 64 bin 267 megavata ulaflt. ELEKTR K TÜKET M VE ÜRET M DE ARTTI Ocak ay ndaki elektrik tüketimi geçen y l n ayn ay na göre yüzde 2,7 art fl gösterdi. Geçen y l n ocak ay nda 21 bin 275 gigavatsaat olan tüketim, bu y l n ayn ay nda 21 bin 860 gigavatsaate ç kt. (AA) Haz r giyim ihracat artt KOCAEL - Haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak ay ndaki ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14,2 artt. Bu dönemde, AB üyesi ülkelere ihracat ise sektör ihracat n n yüzde 78,6's n oluflturdu. Türk haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün y l n ilk ay ndaki ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14,2 artarak yaklafl k 1,6 milyar dolar oldu. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( TK B) verilerine göre, geçen y l n ocakta 1 milyar 392 milyon 632 bin dolar olan haz r giyim ve konfeksiyon ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 14 artarak 1 milyar 589 milyon 828 bin dolara yükseldi. Geçen y l en fazla ihracat yapan sektörler aras nda üçüncü s rada yer alan haz r giyim ve konfeksiyon sektörü, y l n ilk ay nda Türkiye ihracat n n yüzde 13,2'sini karfl lad. Ocakta en çok ihracat 825 milyon 567 bin dolarla kad n d fl giyim ürünlerinde gerçeklefltirilirken, bu ürün grubunu 324 milyon 363 bin dolarla erkek d fl giyim, 126 milyon 159 bin dolarla giyim aksesuarlar, 118 milyon 20 bin dolarla pamuklu ev tekstili, 47 milyon 109 bin dolarla di er haz r eflyalar izledi. HRACATIN YÜZDE 78'E AB'YE Geçen ay Avrupa Birli i (AB) üyesi 28 ülkeye ihracat, önceki y l n ayn ay na göre yüzde 14,2 art flla 1 milyar 248 milyon 812 bin dolara yükseldi, bu ülkelere yap lan sat fl ise sektör ihracat n n yüzde 78,6's n kapsad. Sektörün ocakta en fazla ihracat yapt ülke ise 366 milyon 789 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeye yap lan ihracat, sektör ihracat n n yüzde 23'ünü oluflturdu. Almanya'y 182 milyon 541 bin dolarla ngiltere, 121 milyon 826 bin dolarla Fransa, 117 milyon 178 bin dolarla spanya, 102 milyon 877 bin dolarla Hollanda takip etti. stanbul, 1 milyar 160 milyon 394 bin dolarla sektörün geçen ayki ihracat n n yüzde 73'ünü gerçeklefltirdi. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 26 Mart 2014 Çarflamba Aylin DEM RHAN Giselle" seyirciden SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Vali Karalo lu: Bizim Balkanlar'la tarihi, kültürel ba lar m z var BURSA -CHA :45 Bursa Valisi Münir Karalo lu, Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi ba lar, komfluluk, kültürel ve ticari iliflkileri bulundu unu belirterek," Bugün bu iliflkilerle dostluk zemininde her geçen gün geliflen düzeydedir. Balkansiad bu iliflkini geliflmesine pozitif katk koymaktad r." dedi. Balkan Rumeli Sanayicileri ve fladamlar Derne i (Balkansiad), Sinerji Toplant s n n 8 incisini gerçeklefltirdi. Balkansiad Yönetim Kurulu Baflkan Naci fiahin ve Yönetim Kurulu nun ev sahipli inde gerçekleflen toplant ya Bursa Valisi Münir Karalo lu nun yan s ra Bulgaristan dan fiumen Valisi Ventsislav Venkov, Rusçuk (Ruse) Valisi Ventsislav liev, Razgrad Valisi Stoyan Nençev, T rgoviflte Valisi Emel Rasimova, Bulgaristan Çal flma eski Bakan ve Milletvekili Totyu Mladenov, Vratsa Belediye Baflkan Nikolay vanov, fiumen Üniversitesi Rektör Yard mc s ve fiumen Belediye Meclisi Baflkan Prof. Dr. Georgi Kolev, Vratsa Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Evgeni Evgeniev de kat ld. Türkiye Ekonomi Bankas Bafl Ekonomisti Selim Çak r konuflmac olarak kat ld Sinerji Toplant s nda konuflmalar n ard ndan ödül, sertifika ve plaket takdimi yap ld. Toplant da konuflan Bursa Valisi Münir Karalo lu, Bizim Balkanlarla tarihi ba lar m z var. Komfluluk, kültürel ve ticari iliflkilerimiz var. Bugün bu iliflkilerle dostluk zemininde her geçen gün geliflen düzeydedir. Balkansiad bu iliflkini geliflmesine pozitif katk koymaktad r. Bu aç dan baflta Balkansiad Baflkan Naci fiahin baflta olmak üzere herkese ilin valisi olarak teflekkür ediyorum. Bildi iniz gibi Avrupa ile ciddi bir ticari faaliyet içindeyiz ve bunun ço unlu u karayolu ile sa lan yor. Türkiye nin Avrupa ya aç lan kap s da Balkanlar ve Bulgaristan d r. Geçti imiz haftalarda yaflanan küçük gümrük sorunu ifladamlar m z n ciddi manada kay plar na sebep oldu. dedi. Peki, imge meselesini biraz açal m. Tart flmalar da sürüyor, imge meselesinde. Yani "imge nedir?" ça r fl m m, görüntü mü, hayal mi, imaj m d r? Bir de imge fliirde mutlaka olmal diyen bir nesil de var günümüzde. Bunlara kinci Yeni nin devam m diyece iz? büyük ilgi gördü STANBUL (AA) - stanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yap lan aç klamaya göre, konusunu büyük Alman flairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adl kitab nda anlatt Wililer Efsanesi'nden alan "Giselle" balesinin, aral k ve ocak ay ndaki temsilleri büyük be eni kazand. Frans z besteci Adolphe Adam' n müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot- Marius Petipa koreografisiyle k rsal yaflam biçimi ile ola an d fl dünyay bir arada iflleyen, aflk n yüceli i ve tutkunun vazgeçilmezli ini vurgulayan romantik balenin en önemli birkaç yap t ndan biri olan Giselle, sezonunda son temsillerle seyircisinin karfl s na 12, 14 ve 15 Mart'ta yeniden ç kt. Dans etmeyi çok seven, çocuksu, k r lgan, afl r hassas ancak kalbi hasta olan güzel köylü k z Giselle'nin aflk, hüsran, ölüm, vicdan azab, kavuflamama ve yeniden birleflme düflü ekseninde geçen hikayesini PAR S (AA) - Geleneksel Türk masallar ndan oluflan müzikli ve dansl çocuk oyunu ''Les Petits Riens'' (Küçük Hiçlikler), Fransa Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonuyla Paris'teki ilkokullara konuk oluyor. Çocuk oyununu, 20 Mart-3 Nisan tarihleri aras nda farkl okullardan yaklafl k bine yak n Sezonun son temsilleriyle Kad köy'deki Süreyya Operas 'nda sahnelenen romantik balenin bafl yap tlar ndan "Giselle", kapal gifle oynad. Giselle, bu sezon son kez perde dedi. konu alan bale, tüm bu "imkans z aflk", "zengin erkek-fakir k z" gibi dramatik konular ve ikinci perdede gerçek d fl, fantastik olaylar anlat rken gerek koreografide gerekse görsellikte seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin bafl yap tlar ndan biri haline geldi. stanbul Devlet Opera ve Balesi, "Giselle" balesini uzun y llard r özlenen orkestra efllikli bir "beyaz bale" olarak seyirciyle buluflturuyor. Ivanka Lukateli, "Giselle"yi,orijinal konu ve koreografiye sad k kalmakla birlikte ufak baz de ifliklikler yaparak sahneliyor. stanbul Devlet ö renci izleyecek. Ayn oyun geçen y l Haziran tarihleri aras nda Paris ve bölgesinde sergilenmifl ve büyük be eni kazanm flt. Oyunun sanatç kadrosunu, Fransa ve Türkiye'de pek çok projeye imza atm fl deneyimli isimler oluflturuyor. Oyunda, Parisli sanatseverlerin ''West Side Story'' ve Edith Piaf' n Opera ve Balesi Orkestras 'n flef Elflad Bagirov'in yönetti i balenin dekor tasar mlar Adnan Öngün, kostüm tasar mlar Serdar Baflbu, fl k tasar m Metin Koçtürk imzas tafl yor. Müge Celilo lu- Erhan Güzel, Deniz Zirek-Olcay Tunceli'nin "Giselle" ve "Albrecht" rollerini dönüflümlü olarak dans edece i eserde, "Kraliçe Myrtha"y Tülay Yalç nkaya ve Melike Manav, "Hilarion"u Ömer Erenler ve Mehmet Nuri Arkan, "köy pas de deux"yü Merve Topaldemir, Can Bezirgano lu, Hüma Ersel ve Deniz Özayd n, iki Wili'yi Ebru Cans z, Ifl k Kuka, Julia Hartmann, Ebru M. Göktan dönüflümlü oynayacak. "Giselle", 12, 14 ve 15 Mart'taki temsillerinde seyirciden büyük ilgi gördü. Kapal gifle oynayan Giselle, bu sezon son kez perde dedi. hayat n anlatan müzikal gösteriyle hat rlad Frédérique Mathieu ve Aksak müzik grubu, Talip Özkan, Kutsi Ergüner ve çeflitli tiyatro topluluklar yla Türkiye ve Fransa'da çal flmalar bulunan Do an Ertener, oyuncu ve müzisyen olarak yer al yor. Yönetmenli ini, yazd oyunlarla Fransa'da çeflitli ödüller alm fl olan Sedef Ecer'in üstlendi i oyunun müzikleri Do an Ertener imzas n tafl yor. Dünyan n bir çok flehrinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün Fransa Müdürü Melih Burak Yediy ld z, bas na yapt aç klamada, ''Fransa'da Türk kültürünü, edebiyat n, fliirini, sanat n kaliteli flekilde tan tmay hedefledikleri için Gsm: ( ) Seza Utku Azakl n n Yükselen sesi Seza Utku Azakl, Burdur ilimiz merkezinden sesleniyor. Hüsnü Bayer Ortaokulu nun 7. s n f n n C fiubesinde 174 numaral ö rencisi. O nun yazd fliirler var, ald takdirname ve üstün baflar belgeleri var. Okul Müdürü Süleyman Atmaca imzal takdirnameler, Seza Utku Azakl n n baflar lar n ortaya koyuyor. O nun önceki y llarda yazd fliirleri vard, yaz mlar mda kitaplar mda yeralan fliirlerdi bunlar. Seza Utku Azakl benim arkadafl m. Mart 2014 bafl nda gelen, Seza Utku Azakl fliirleri; Annem, Can m Anneannem, Can m Ö retmenim, Ö retmenim adlar n tafl yorlar. Annesiyle birlikte do du undan, annesiyle birlikte büyüdü ünden sözediyor, Senin kuca n benim bafl m diyerek, çok sevdi i annesinden ayr lamayaca n n alt n çiziyor. Sonra, Anneannesi Sebahat Gümüfl için de ayn duygular besliyor, sen olmasan ben ne yapar m, sen oniki y ld r bakars n diyerek kadir bilirlik örne i gösteriyor. Ö retmenim fliirinde de, ö retmeninden ald bilgilerle yetiflmeye çal flt n anlatarak, bir bölümünde bu fliirin flöyle sesleniyor küçük flair Seza Utku Azakl : Hedefim, senin gibi olmak, Senin gibi, dürüst ve sab rl, Bilgi p nar, ö retmen olmak, Seni seviyorum ö retmenim, Benim can m, can m ö retmenim. Bilgi p nar m adl fliirinde de ö retmenlerine, ö retmenine duydu u hayranl dile getiriyor Seza Utku Azakl. Sayg, sevgi yuvas n n, e itim, ö retim oca oldu undan, okulunun kap lar n n sevinçle aç ld ndan, cehaletin kaybolup gidiflinden, bilgisizliklerin ö retmenleriyle sona erdi inden sözediyor uzun uzun. Tatilde arkadafllar n n izleniflini hareket noktas yap yor. Bilgi p nar m adl fliirinin son bölümünde bu sat rlar n yazar ndan da sözederek flöyle sesleniyor: Okulum, fl k açt, Ö retmenim, s n f ayd nlatt, Kayacan arkadafl m flairleri parlatt, Karanl ktan eser kalmad, Bilgi p nar m ö retmenim, Bizi canland rd. Gelece in önemli flairleri aras nda yeralacak, Seza Utku Azakl y kutluyor, yanaklar ndan öpüyorum. Paris'teki ilkokullarda Türk masallar sergileniyor Bence bunu flöyle anlamak gerekir bunu, imge fliirin teknik ve estetik bir özelli idir. Ne olursa olsun böyle bir vak a vard r. mge bir de erdir, bu fliirin olmazsa olmaz temel unsurlardan biridir. Peki nedir imge? Mazmun divan fliirine özgü bir teknik ve estetik de erdir. mge ise modern Türk fliirinde ortaya ç kan, karfl m za ç kan bir durumdur. fiimdi mazmunlar kollektif mahiyeti olan yaklafl mlard r. Yani her divan flairi sevdi inin boyunu fluna benzetiyor, yüzünü fluna benzetiyor ve sevdi inin de iflik organlar flairde benzer ça r fl mlar uyand r yor idi ve beytin tamam na sindirilmifl olan z mnen söylenen yani dolayl olarak ifade edilen bir anlam katman idi. Yani ayn kültürden beslenen flairler, onun dinleyicileri ve okuyucular bu mazmunlar n göndermelerine vâk f olabiliyor idi. Ancak modern Türk fliirinde zaman içerisinde Türk flairleri farkl kültürel kaynaklardan beslenmeye bafllad lar. Ayr ca bireysel duyarl l klar n da zenginlefltirdiler ve çeflitlendirdiler. Bu sefer ortak ve benzer mazmunlar üretmek terine her flair kendine göre farkl imgeler üretmeye bafllad. mge dedi imiz fley flairin birden fazla kelimeyle, dilin birden fazla söz varl yla okuyucunun gözü önünde uyand rd hayali bir görüntüdür. Burada flairin kulland kelimelerin temel anlamlar yok, mecazi anlamlar da ça r fl msal anlamlar var. Mesela bir örnek verelim: Yavuz Bülent Bakiler in çok sevdi im fliirleri var, onlardan birisi "Analar Bilir" i orada bir yerde flöyle diyor Yavuz Bülent Bey "Bendedir öksüzlerin çekti i çile/ Gözyafl m oya yapt m mendile". fiimdi "gözyafl n mendile oya yapmak", flimdi burada gözyafl, oya, yapmak, mendil gibi dört ayr kelimeden müteflekkil bir m sra var. Bu m sray duyunca gözümüzün önünde hayal canlan yor. mge dedi imiz fley bu. Buradaki kelimelere temel anlamlar nda farkl mecazi ve ça r fl msal anlamlar yüklüyor. Art k gözyafl n bildi imiz anlamda gözyafl olarak alg lamayaca z. Bunu Türk milletinin tabii duygusal yap s olarak alg layaca- z, duygu birikimi olarak alg layaca- z. Mendil ve oya yapmak meselesi bu kelimelerde tabi bütün milli kültür de erlerini alg layaca z. Yani bir mimariden, tezhip sanat na kadar bütün süsleme sanatlar na, edebiyat m za flark lar m za, türkülerimize, masallar - m zda, bilmecelerimizde, bütün kültürel de erlerimizde gözyafl n n temsil etti i kendi tabi duygular m z yönlendirici olmufltur. Kültürün üretilmesinde ve yap lmas nda flimdi dolay s yla biz o m sray okudu umuz zaman art k somut anlamda bildi imiz gözyafl yla mendil üzerine oya yap lm fl. Bu m sra bir görüntü, hayali bir görüntü olufluyor, derin anlam katmanlar na aç yor fliiri. Yahya Kemal'i hat rlad m bu aç klaman zdan sonra, onun bir sözü vard r bu konuda: "fiiir kalpten geçen bir hadisenin lisan halinde tecelli ediflidir." müthifl bir tan m tabi. "Hissin birden bire lisan oluflu, lisan halinde kal fl " diyor. fiimdi hani duygu var, yetenek var, bilgi var, birikim var bunlar n hepsi birlefliyor ve karfl m za öyle bir m sra ç k yor ki ama bunun içinde bir de gönül de var ve bu gönlü birikimiyle flair birlefltirmifl, bak fl aç s n da iflin içine koymufl ve ondan sonra öyle bir m srayla -biraz önce Yavuz Hoca'n n m sras gibi mesela- karfl n za ç k yor. Bu bazen al fl lmam fl bir ba daflt rma bile olabiliyor ama hoflumuza gidiyor. Bir de sizin fliir üzerinde çal flmayla ilgili düflünceleriniz neler? Yani ilham halinde fliir geldi, ilk hali üzerinde flair çal flarak fliirini oluflturmaya çal flt. Büyük flair dedi imiz, büyük fliire ulaflm fl flairlerin bu konudaki çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? Bu konuda ben flöyle bir tasnif yapay m. fiiirin üç aflamas var; ilk aflamas icat, ikincisi infla, üçüncüsü ibda. fiimdi dilin söz ve ses varl klar önce Allah taraf ndan yarat lm flt r, icat edilmifltir. Bu ham malzemedir. Bütün canl lar bu sesleri ç kar r. Fakat insanlar daha sonra belli bir bilinç düzeyine böyle projeleri desteklediklerini'' söyledi. Yediy ld z, bu projelerin süreklilik kazanmas n n kültür tan t m aç s ndan kendileri için çok önemli ve de erli oldu unu belirterek, bu sebeple ayn çal flmay Brüksel'de de sergileyeceklerini ve benzeri çal flmalar baflka flehirlere tafl yacaklar n ifade etti....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Nurullah Çetin ile fiiir, mge ve Metinler Aras l k Üzerine -6 ulaflt ktan sonra bu seslerden kendi aralar ndaki ihtiyaçlar n karfl lamak üzere infla yaparlar. Yani al flveriflte sosyal münasebetlerini tanzim etmek için konuflma dili dedi imiz bir dil kurarlar. Bu infla aflamas d r. Fakat insanlar bununla yetinmezler, sadece biyolojik bir varl k de ildirler, ayn zamanda ruhi ve kalbi boyutlar olan insanlard r. Befler olman n ötesinde insani taraflar da vard r. Bu aflamada insan olufllar n tamamlayabilmek ve gerçeklefltirebilmek için de dili ibda aflamas - na ulaflt rma kayg s güderler. bda da eflsiz güzellikte söylemek sözü, estetik bir de er içerisinde yeniden üretmek demektir. flte fliir dedi imiz edebi tür bir dilin ibda aflamas n n somutlaflm fl halidir diyebiliriz. Dolay s yla biz büyük fliir, baflar l fliir, güçlü fliir gibi terimleri ifade ederken karfl m za ç kan örnekler daha çok dilin hakikaten derinlikli, güzel, etkili, vurgulu, kal c bir ibda aflamas na gelip gelmedi ine bakmak laz m. Özgün imgeler üretebiliyor mu, üretemiyor mu? Mesela Yahya Kemal in çok bilinen serin serviler tamlamas ve y llarca bun söylem için beklemesi. "Serin serviler" Yahya Kemal'in servi kavram na yükledi i bir imgesel yap d r. fiimdi Divan fliirinde servi daha çok sevgilinin boyunu gösteren, yans tan bir imge idi, tevhidi yans t yordu; ama Yahya Kemal ondan farkl olarak serviye bir de serinlik anlam yükledi. Sanatç lar ve flairler edebi sanatlardan yola ç karak benzetmelerden, istiarelerden mecaz- mürselden, mübala alardan cinaslardan, söz, anlam ve heyecan sanatlar diyerek tasnif etti imiz bütün edebi sanatlardan faydalanarak dile hem zenginlik katarlar hem iflleklik katarlar hem de güzellik katarlar. O dile o kodlanm fl olan duygu, düflünce, tecrübe birikimlerini nesilden nesile aktarmada iflte bu fliirin ibdaî boyutu, ibdaî gücü son derece etkilidir. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Hayret makam nday m söz biter mi sevgide? Kar topuydu aflk m z ç oldu gide gide. Aflk m z n resmini tek renge boyad m ben Gören gözüm sen oldun; sonsuzlu un rengi de...

9 BULMACA 26 Mart 2014 Çarflamba 9 Remzi O uz Ar k, 1940'l y llarda yazd "Bir Köy Köpe i" adl bir hikâyesinde kendi milletine, millî ve dinî de erlerine, öz kimli ine düflman; ama emperyalist bat l lara, yabanc lara tap n r derecede ba l, emperyalizmin tafleronlu unu yapan, onar n yerli iflbirlikçisi olan karanl k ayd nlar ve siyasetçileri köy köpe i sembolü üzerinden ironik bir kurguyla, hem trajik hem de mizahî bir üslupla elefltiriyor. Önce hikâyeyi k saca hat rlatal m, hikâyeden baz bölümleri k sa k sa alal m, sonra bu hikâyenin günümüze dönük boyutunu irdeleyelim. Hikâyede yazar, Amerikal bir grup arkeologla birlikte Orta Anadolu'da bir köye kaz çal flmalar yapmaya giderler. Ekibi bir grup köpek karfl lar. Di er köpekler havlamas na, sald rmas na ra men kaz kamp n n en sad k bekçisi olan "Aslan" isimli köpek, sessiz kal r. Aslan, sadece köylülere, iflçilere, Türklere sald r r; ama Amerikal ve di er yabanc lara sald rmaz; tam tersine onlara s rnafl r, kuyruk sallar. As l yabanc lara ürerek, havlayarak bekçilik görevini yapmas gereken Aslan, kendi iflinde gücündeki köylülere yani yerlilere sald r r. Yazar köpe in bu halini flu ifadelerle vas fland r r: "Aslan kötülere, mütecavizlere (sald rganlara) cezalar n veren bir vefal dosttan ziyade, arkas n zorlu bir derebeyine dayayarak muhitine (çevresine) belâ olan bir sonradan görme, f rsat düflkünü a aya benziyordu." "Kaz kamp n n baflka köpekleri bütün yad rg lara ürer, aç ktan sald r rken Aslan, bir kenarda uslu uslu durur, gelen veya geçenleri süzerdi. Köylü yahut iflçi olan yolcular önünden emniyetle geçip ilerleyince bir y ld r m gibi s çrar, ekseriyetle ç plak, geyimsiz bacaklar ndan birini difllerdi." "Aslan, bütün o alanlardaki köylerin tiksinerek, korkarak hat rlad kara bir hayalet haline girmiflti." " flin flafl lacak yan daima ayn idi: Eyi geyimli flehirliye benzeyen a alar, onun flerrinden kurtuluyordu. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin KÖY KÖPE N N TRAJED S Hele pantalonlu, k ravatl efendi veya be leri Aslan hemen tan yor, tan makta zorluk çekerse bize yapt gibi onu bir koklama teftiflinden geçirip seçiyordu. Aslan bunlara kuyruk sallamas n da pekiyi beceriyordu." "Aslan ecnebilerin (yabanc lar n) yan nda iyi lokma bulmufltu; midesini kolayca, eyice doldurma pahas na, hüviyetini de ifltirmifl, "dejenere" oluvermiflti. Bu köy köpe i yabanc lar yan nda, yabanc lar eliyle medenileflivermiflti. Bundan sonra ilk ifli hemflerilerini afla görmek, eski efendilerini yad rgamak olmufl, yeni efendilerine benzemeyenlere karfl kör, yaman bir kin beslemeye bafllam flt." "Aslan, köyüne, köylüsüne, h yanetine, yeni efendilerine yaltaklanmas na ra men, yabanc lara yaranamam fl, köy köpe i oldu unu unutturamam flt." "Aslan köylülerin tertibi, k flk rtmas yla kendi benzerleri taraf ndan bo ulmufltu. Aslan n bu ak beti ecnebi efendilerini pek o kadar düflündürmedi. Fakat, köylüler, iflçiler, hüviyetini yitirmifl, yabanc eliyle yar medenileflmifl, muhitine düflman kesilmifl olan köpe in bu sonuna sevinmifllerdi." Özellikle Tanzimat'tan günümüze kadarki süreçte, Müslümanl ndan ve Türklü ünden ç karak tam bir mankurt olmufl, emperyalist devletlerin ve odaklar n verdi i paralarla, makamla, flöhretle ve de iflik imkânlarla Haçl -Siyon ittifak demek olan modern Haçl çapulcular na ve onlar n kurumsal karfl l olan Amerika ve Avrupa devletleri gibi oluflumlara gönülden ve göbekten ba l olan karanl k ayd n ve tafleron siyasetçiler, bu hikâyede "Aslan" adl köpe e benzetilmifl. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: 'fiimdi ac n n ne oldu unu gerçekten biliyordum. Aya n bir cam parças yla kesmek ve eczanede dikifl att rmak de ildi bu. Ac ; insan n yüre ini parçalayan ve s rr n kimseye anlatmadan birlikte ölmesi gereken fleydi bu. Kollarda baflta en ufak güç b rakmayan; yast kta kafay bir yandan öbürüne çevirme cesaretini bile yok eden fleydi'... Vascancelas (fieker Portakal ) A aç diyor flair kendisinden havalanan kuflla uçar; ac ise cam kesi i olur içe oturur; uçmaz, kaçmaz, gitmez, kal c d r. nsana düflense onunla ar n p saf yaflamay ö renmek; a layarak, YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan fieker PORTAKALI gülerek, uçarak, kaçarak ya da durarak... Ac yd ; çektikçe zevk veren, verdikten sonra fazlas n alan; sevgi yüklenirdi derdi her zaman, ancak sevdi ine verebilirdin ac y ve ancak onda hükmün geçerdi; Gerçek sevgi var oldu u sürece ne gücenir ne de intikam almaya çal fl rd, elleri koynunda beklerdi yaflayaca st rab... So uktu, karanl kt ac ; titretirdi içini adam n-kad n n, s k flt r rd gö sünü, daralt rd kalbini, ald n nefes dumana dönerdi; ac yla bo ard ci erlerini... Ac çözerdi itiraflar n dilini; buz çiçeklerini k r p gösterirdi alt ndaki renkleri, ifade ettirirdi kendini, bafltan yarat rd ruhu bedeni; gönlünü al r bir ya mur damlas n n içine saklard ; sessizce seyrederdin Dünya'y hafif dumanl ; göz yafllar n n istemeden slatt gözlerle... Nas l Dünya'da hiç bir maden saf olarak bulunmuyor, her daim saflaflt rarak flekil vermek düzeltmek için atefle ihtiyac duyuluyor; insan da, ac ya ihtiyaç duyard ; yanmak erimek düzelmek flekle girmek için, saflaflt r rd ac insan ; belirlerdi ayar n... Dünya'y yense insan bofltu kendini yenmeden; suskun, s cak, uzun ac ; ruhun bütün derinliklerine akar doldururdu bofllu u, sa lard olgunlu u. nsan geçerdi ac dan; derin ve tutkulu; ac geçmezdi insandan... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Havadar. Panama n n plaka iflareti. 2. K rkp nar da 16 y l üst üste flampiyon olmufl unutulmaz baflpehlivan. 3. Aç k sar renk. A açl kl yol. 4. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. 5. Radyumun simgesi. Bir renk. Bir meyve. 6. Aylardan biri. 7. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Do aüstü güçleri oldu una inan lan hayali difli varl k. 8. lenme, beddua. Mahlûk. 9. Ölümlü, gelip geçici. Bunama, bunakl k. 10. skambilde birli. Tah l için kullan lan sekiz kiloluk ölçek. 11. fienlik kemeri. Filipinlerin baflkenti. 12. El s k flma. Bir elektrotta art uç. 13. Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amac yla akarsu üzerinde yap lan bent. Arjantin in plaka iflareti.14. Esirlik, tutsakl k. 15. Romanya n n para birimi. Onar m. 16. Yemek yemesi gereken. Fakat, ama. 17. Çoban üstlü ü. Arapçada su. 18. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Cüretkâr. 19. Bilim ve sanat kavramlar için kullan lan anlam s n rl sözcük. Bir tür iskambil oyunu. 20. Al c yönetmeni. Yukar dan afla ya: y l nda ölmüfl olan Filistin Kurtulufl Örgütü lideri. Y k m, bela. 2. Tav r, davran fl. Güzel sanat. Ürün kald rma. Alternatif, fl k. 3. Metal parlakl verilmifl deri. Binek hayvan. Denek hayvan. Eskiden Beyo lu na verilen ad. 4. Bir göz rengi. Gösterifl. Bir ya fl türü. Tavlada bir say. Parola. 5. Yapraklar ndan kinin ç kar lan a aç. Emirlik, beylik. Mektup. 6. Topluluk, cemaat. Güzel, hofl. Tembellik. 7. Sodyumun simgesi. Yumurtan n bir bölümü. Patenle kayma ifli. Üzerine iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delik silindir. 8. Sevgili Ars z Ölüm, Buzdan K l çlar gibi eserlerin sahibi yazar m z. Dökme demir, font. Kötü, fena. 9. Pirinçten yap lan bir yemek. Yaz daki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. Fas n plaka iflareti. 10. Hazreti Ali yanl s olma durumu. Yurt. nce yap l. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 26 Mart 2014 Çarflamba SAGLIK Burcu KER M Özel hastaneler yurt d fl ndan geçici doktor getirebilecek - Özel hastanelere yurt d fl ndan süreli olarak doktor çal flt rabilme imkan tan nd. Mesle ini yurt d fl nda yürüten ve Türkiye de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro d fl geçici olarak bir y lda en fazla 3 ay özel hastanede çal flt r labilecek. ANKARA -Sa l k Bakanl özel hastanelerin kuruluflu ve iflleyifliyle ilgili bir çok konuda yeni düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre hekimlerin en fazla iki özel sa l k kuruluflunda kadro d fl geçici çal flabilmesine yönelik hüküm kald r ld. Bu hekimler, 1219 say l kanunun 12. maddesine uygun olmak kayd yla bulundu u ilde kadro d fl geçici çal flabilecek. Hekim, kadrolu çal flt yerden ayr l rsa 3 ay daha kadro d fl geçici çal flmaya devam edebilecek. Bu süre daha önce 60 günle s n rl yd. Yafl haddinden ifle bafllama yafl - n n 60 a düflürüldü ü düzenlemeye göre ayr ca 31 Aral k 2013 tarihinden önce emekliye ayr lan ve bu tarih itibariyle muayenehane hariç hiçbir özel sa l k kuruluflundan çal flmayan hekimlere 6 ay içerisinde baflvurmalar kayd yla kadro d fl geçici çal flabilme izni verildi. Ayr ca 15 fiubat 2008 tarihinden itibaren özel hastanede sigortal çal flt n belgeleyen ve 31 Aral k 2013 tarihi itibariyle muayene hariç hiçbir özel sa l k kuruluflunda kadrolu çal flmayan hekimlere de 6 ay içerisinde baflvuruda bulunmalar kayd yla kadro d fl geçici çal flabilme imkan tan nd. Tam Gün Yasas na paralel hükümler de eklenen düzenlemeyle özel hastaneler, tabip ve difl tabibi kadro say lar için ayr ayr hesaplanmak flart yla ve bu kadro say lar n n yüzde 20 sini geçmemek üzere belirlenen say da profesör ve doçenti, Yüksekö retim Kanunu çerçevesinde üniversiteyle sözleflme yaparak kadro d fl geçici olarak çal flt - rabilecek. Muayenehanesi bulunan hekimler, resmi çal flma saatleri d fl nda özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecek, özel hastane bünyesinde, kendi kadrosundaki hekimlerle estetik birimi kurulabilecek. Aktif faaliyet gösteren özel sa l k kuruluflu, ayn il içindeki özel hastaneyle birleflebilecek, il d fl birleflme için Sa l k Bakanl onay gerekecek. 1 Ocak 2013 öncesinde mesleklerini yurt d fl nda sürdüren hekimler ile e itimlerini yurt d fl nda tamamlayanlar, 6 ay içinde baflvuruda bulunmak kayd yla kadro d fl geçici çal flabilecek. Mesle ini Türkiye de icra yetkisine sahip olup yurt d fl nda çal flan doktorlar, bir y l içerisinde toplamda üç ay geçmeyecek flekilde kadro d fl, geçici olarak özel hastanede çal flt r labilecek. Özel hastane yap lmas na izin verilecek alanlarla ilgili belediyeden olur yaz s al nmas yeterli olacak. Daha önce bununla ilgili her tür ve ölçekteki planlarda özel sa l k alan kullan m karar verilmifl olmas flart aran yordu. Projede bulunma flart kald r lan otopark için özel hastanenin belediyeden ald belge yeterli olacak. Özel hastane bunun için otopark ihtiyac n n yeterli oldu una dair belediye taraf ndan düzenlenen belgeyi sunacak. Yap lan de ifliklikle ayr ca özel hastane bünyesinde biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvar kurulmas zorunlu hale geldi ve hizmet al m kald r ld. Tedavisi sürerken komplikasyon geliflen, imkanlar yetersiz oldu u gerekçesiyle gerekli tedavi ve müdahale yap lmas için baflka bir hastaneye sevk edilen hastan n tedavisiyle ilgili zorunlu giderlerin sevk eden hastane taraf ndan karfl lanmas n öngören madde kald r ld. Özel hastanelerde tedavi edilen bütün hastalar için sat fl fifli veya fatura düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Sat fl fifli veya fatura ekinde hastaya sunulan sa l k hizmetinin ayr nt l dökümü ve birim fiyatlar n gösteren belge düzenlenecek. Sa l k Bakanl Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü rfan fiencan, özel hastanelerle ilgili yönetmelik de iflikli iyle getirilen düzenlemeler konusunda AA muhabirine aç klamalarda bulundu. Özel hastane yap lacak alanlarla ilgili karar belediyelere b rakmay uygun gördüklerini belirten fiencan, özel hastane yap m na izin verilecek alan n, ilgili yerleflim yerinin planlar nda mutlaka sa l k tesisi için ayr lan alan fleklinde gözükmesi gerekmeyece ini söyledi.(aa) KA IT VE PLAST K BARDAK ALIMI DESTEK H ZMETLER BAfiKANLI I TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S GENEL SEKRETERL K KA IT VE PLAST K BARDAK ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar-çankaya/ankara Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 2 Kalem Toplam ( ) Adet KA IT VE PLAST K BARDAK ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S c) Teslim tarihi : Mal n/ flin teslim süresi 15 takvim günüdür. Sözleflmenin imzalanmas n takip eden 15 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçeklefltirecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar-çankaya/ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. 3 KALEM A RI POL KL N SARF MALZEMELER ALIM fi HALES DR. NAF Z KÖREZ S NCAN DEVLET HASTANES BAfiHEK ML - SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Resmi lanlar Resmi lanlar fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: haleye kat lan istekliler; bardak numunelerini en az on (10) adetini son teklif saatine kadar ilgili idare yetkilisine tutanakla teslim edeceklerdir. Numuneler firmalar n ad n aç kça belirten kutu içerisinde dizi pusulas haz rlanarak teslim edilecektir. Dizi pusulas ndaki malzemelerin s ralamas ihale malzeme s ra numaralar n takip eder flekilde olacakt r. Numune de erlendirilmesinde Teknik fiartname kriterleri esas al nacakt r. Yap lan inceleme ve de erlendirme sonucunda uygun bulunmaya ürünler de erlendirmeye al nmayacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar( Doküman bedeli, Ziraat Bankas TBMM fiubesi Hs:No. TR nolu hesaba yat r lacakt r.)-çankaya/ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar- Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4006(www.bik.gov.tr) 3 Kalem A r Poliklini i Sarf Malzemeleri Al m fli halesi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : OSMANLI MAH. 12.CAD.METROPOL SOK S NCAN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 KALEM TIBB SARF MALZEME ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Dr. Nafiz KÖREZ Sincan Devlet Hastanesi lgili Birimleri c) Teslim tarihleri : Sözleflme imzalanmas n müteakip ilk teslimat ilgili birimin sipariflini takiben 10 (on) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin sipariflini takiben 10 (on) gün içerisinde peyderpey 31/12/2014 tarihine kadar yap lacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi 12. Cadde Semt Polk Sat n Alma Birimi.Osmanl Mah.Metropol Sok. 12.Cadde Sincan/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Ürünlerin piyasaya arz na iliflkin belgeler: stekliler teklif verdikleri her bir kalem için ihale aflamas nda numune getirmek zorundad r Yetkili kurum ve kurulufllara kay tla ilgili belgeler: T.C. laç ve T bbi cihaz Ulusal Bilgi Bankas 'na (T TUBB) Kay t veya Bilidirimi Aranmas zorunludur.barkot numaralar ihale doyas ile birlikte sunacaklard r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve Özel Sektörde al nm fl T bbi Sarflara ait ifl bitirmeler. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Liras ) karfl l Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi 12. Cadde Semt Polk Sat n Alma Birimi.Osmanl Mah.Metropol Sok. 12.Cadde Sincan/ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi 12. Cadde Semt Polk Sat n Alma Birimi.Osmanl Mah.Metropol Sok. 12.Cadde Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp - m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-3876(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA 26 Mart 2014 Çarflamba 11 Çeçen lider Kadirov srail de cami aç l fl yapt KUDÜS - Çeçenistan Devlet Baflkan Ramazan Kadirov, Kafkasya kökenlilerin yaflad Kudüs e ba l Ebu Gufl semtinde yap m na 6 milyon dolar yard mda bulundu u caminin aç l fl n yapt. Çeçen lider Kadirov, Osmanl devleti zaman nda Kafkasya dan getirilerek Kudüs e 10 kilometre uzakl ktaki Ebu Gufl bölgesine yerlefltirilen Çerkezleri ziyaret etti. Kadirov, ziyaret s ras nda yap m na da yard mda bulundu u Ebu Gufl Merkez Camisi nin aç l fl n yapt. Aç l fl için cami önüne Çeçen ve Rus bayraklar as ld. Caminin aç l fl nda bir konuflma yapan Kadirov, Bu cami, Kafkasya da, Çeçenistan da bulunan kardefllerinizin sizle olan ba lar n n bir sembolüdür dedi. Ebu Gufl Belediye Baflkan sa Cabar da, yard mlar ndan ve aç l fla kat lmas ndan dolay Kadirov a teflekkür etti. Daha sonra camiye girerek cemaatle ö le namaz n k lan Çeçen lider, cami içini gezdikten sonra otelinde yapaca bas n toplant s n iptal ederek havaalan na hareket etti. Kadirov un ayr l fl s ras nda arac na binerken elinde tuttu u küçük bir Rusya bayra dikkat çekti. ç dekorasyonu Türkiye den getirilen hal, ahflap do rama ve mermerlerle yap lan ve 3,5 dönüm arazi üzerine oturtulan cami 10 milyon dolara mal oldu. 4 minareli cami büyük ölçüde Türk slam mimarisinin özelliklerini tafl yor. Kadirov 2008 y l nda da Çeçenistan n baflkenti Grozni ye stanbul daki Sultanahmet Camisi nin bir kopyas olan Kadirov Camisi ni infla ettirmiflti. Öte yandan Kadirov un caminin yan s ra Kudüs teki Liberty Bell Park a yap lan buz pateni pistinin inflas na da 1,2 milyon dolar yard mda bulundu u aç kland. RAMAZAN KAD ROV K MD R? Kadirov, selefi Alu Alhanov un ölümünün ard ndan Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in deste ini alarak Çeçenistan n üçüncü devlet baflkan oldu. Devlet baflkan olmadan önce baflbakanl k görevinde de bulundu. Birinci Rus-Çeçen Savafl nda babas Ahmet Kadirov la beraber Ruslara karfl savaflan Ramazan Kadirov, kinci Rus-Çeçen Savafl nda ise Ruslarla birlikte hareket etti. Kadirov a, 2004 y l nda Putin taraf ndan Rusya Federasyonu Kahramanl k Madalyas verildi. Ülkesinde muhalifleri taraf ndan Rusya yanl s olmakla elefltirilen Kadirov, özellikle baflkent Grozni de altyap ve bay nd rl k çal flmalar na büyük h z verdi. (AA) Steinmeier, Rusya y uyard Morolu Müslümanlar bar fl için gün say yor KOTOBATO - Turgut Alp Boyraz - Müslümanlar n 40 y l aflk n süredir ba ms zl k için mücadele etti i Filipinler in güneyindeki Moro bölgesinde 27 May s ta imzalanacak bar fl anlaflmas için geri say m bafllad. En büyük silahl güç olan Moro slami Kurtulufl Cephesi (M KC) ile hükümet aras nda imzalanmas planlanan bar fl anlaflmas öncesi Anadolu Ajans, bölgeyi ziyaret ederek taraflarla görüfltü. 27 Mart ta imzalanaca duyurulan anlaflma ile 40 y l aflk n süredir devam eden ve 120 binden fazla insan n hayat na mal olan çat flman n sonland r lmas hedefleniyor. Anlaflma kapsam nda, Filipinle rin güneyindeki Mindanao adas n n, nüfusunun yüzde 75 i Müslüman olan Moro bölgesine otonomi verilmesi planlan yor da Müslümanlar n ço unlukta oldu u 6 vilayette referendum yap larak, otonomi bölgesine kat l p kat lmayacaklar sorulacak. BARIfi HER ZAMANK NDEN DAHA YAKIN Moro nun ba ms zl için 1972 de silahl mücadeleyi ilk bafllatan ve bölgedeki en büyük ikinci güç olan Moro Milliyetçi Kurtulufl Cephesi nin de (MMKC) dahil oldu u di er di er silahl gruplar ise anlaflmay kabul etmeyeceklerini duyurdu y l nda Moro Milliyetçi Kurtulufl Cephesi nden ayr larak Moro daki en büyük silahl güç haline gelen Moro slami Kurtulufl Cephesi ad na hükümetle bar fl müzakerelerini yürüten Muhager qbal, AA muhabirine Kotobato da yapt aç klamada, bar fl n her zamankinden daha yak n oldu unu söyledi. Moro Milliyetçi Kurtulufl Cephesi, 1996 da Filipinler hükümeti ile imzalad bar fl anlaflmas n n tam olarak hayate geçirilememesinden hükümeti sorumlu tutuyor. MMKC lideri Muslimin Sema, 1996 anlaflmas n n üzerlerine yükledi i sorumluluklar yerine getirdiklerini ancak hükümetin söz verdi i ad mlar atmad n söyledi. Bu anlaflman n uygulanmas nda srarl olacaklar n vurgulayan Sema, slam flbirli i, Filipinler hükümeti ve MMKC den oluflan üçlü bir mekanizma, 1996 anlaflmas n gözden geçiriyor. Bu süreç tüm taraflar tatmin edecek flekilde neticelenmesini ümit ediyoruz ifadelerini kulland. ÖNEML OLAN ANLAfiMANIN HAYATA GEÇ R LMES - Önemli olan anlaflman n hayata geçirilmesi - 27 Mart ta imzalanacak nihai bar fl anlaflmas ile her fleyin bir anda çözülmeyece ini vurgulayan qbal, Anlaflma sadece bir ka t parças d r ve önemli olan bunun hayata geçirilmesidir de erlendirmesinde bulundu. Iqbal, 2008 de M KC den ayr larak kurulan ve Moro nun ba ms zl için silahl mücadeleye deva edece ini aç klayan Bangsamoro slami Özgürlük Savaflç lar n (B ÖS), bar fl anlaflmas na dahil etmek için temasta olduklar n söyledi. M KC olarak 40 y ld r silahl mücadele verdiklerini ancak netice alamad klar n vurgulayan qbal, 40 y ld r baflka ülkelere yard m ça r s nda bulunuyoruz ancak bu gerçekleflmedi. Vietnam gibi, Çin ve Rusya dan yard m alan bir halk de iliz. Tüm mücedeleyi kendi imkanlar m zla veriyoruz. fiimdi bar fla ulaflmak için taktik de ifltirme zaman geldi. E er B ÖS, silahl mücadele yönteminde srar ederse bunu sürdürebilir ancak netice almalar n n mümkün oldu unu sanm yorum ifadelerini kulland. S LAHDA ISRAR EDEN MARJ NAL ZE OLUR Filipinler hükümeti ad na bar fl anlaflmas n sürdüren Miriam Coronel Ferrer, sürdürülebilit bar fla ulaflman n kolay olmad n söyleyerek, bunun zaman alaca n belirtti. Filipinlerin baflkenti Manila da AA muhabirine konuflan Ferrer, Bar fl anlaflmas baflar l olursa silahl mücadelede srar eden gruplar marjinalize olacakt r dedi. Tüm müzakerelerin bir al-ver süreci oldu unu vurgulayan Ferrer, Moro Milliyetçi Kurtulufl Cephesi yöneticilerinin, bar fl anlaflmas na yönelik olumsuz aç klamalar na da de inerek, Bunlar n bir kara propaganda oldu u çok aç k. Bu gruplar n aç klamalar n n arkas nda, sürdürdükleri ayr cal klar yitirme kayg s n n var ifadelerini kulland. Moro bölgesindeki zengin petrol ve do algaz yataklar na da de inen Ferrer, anlaflman n arkas ndaki ana motivasyonun, bu kaynaklar n paylafl m oldu unu belirtti. 27 Mart ta imzalanacak bar fl anlaflmas na göre, Moro daki yeralt kaynaklar n n yüzde 75 i kurulacak otonomi bölgesinde kal rkan, yüzde 25 i de merkezi hükümete gidecek. YERALTI KAYNAKLARININ ÖNEM N KAVRADILAR Filipinler hükümeti ile Moro slami Kurtulufl Cephesi (MIKC) aras nda bafllat lan bar fl sürecini denetlemek üzere kurulan Ba ms z Gözlemci Heyeti Baflkan Alistair MacDonald, Moro da bar fla herzamankinden daha yak nda oldundu unu belirterek, 40 y ld r devam eden çat flman n ard ndan her iki taraf da Moro bölgesindeki ekonomik potansiyelin Fiipinler için ne kadar önemli oldu ununun fark na vard. nsanlar art k savaflmaktan b kt ve çocuklar için daha iyi bir gelecek infla etmek istiyorlar de erlendirmesinde bulundu. KARD NALDEN SÜRECE DESTEK Moro otonomi bölgesinin içerisinde yer alaca Mindanao adas n n n Kardinali Orlando Quevedo, bar fl sürecine destek verdi ini ve baflar ya ulafl laca noktas nda iyimser oldu unu söyledi. Filipinler hükümetinin, Mindanao daki Müslüman ve Hristiyanlar y llarca ihmal etti ini söyleyen Quevedo, Anlaflmada hala baz belirsizlikler olmas na ra men bar fl n yak n oldu una inan yorum. Adadaki Hristiyan nüfusun Müslümanlar n yönetimindeki otonomi bölgesinde yaflamas ndan da hiçbir endifle duymuyorum. Anlaflma, iki taraf nda haklar noktas nda gerekli garantileri sunuyor de erlendirmesinde bulundu. AA, Moro daki bar fl süreci ve Moro slami Kurtulufl Cephesi ile Moro Miliyetçi kurtulufl Cephesi nin kamplar yla ilgili haber, foto raf ve görüntüleri, yar ndan itibaren 3 gün boyunca yay nlanacak. (AA) BERL N - Almanya D fliflleri Bakan Frank Walter Steinmeier, K r m n ötesine müdahale etmesi durumunda Rusya n n sert yapt r mlarla karfl karfl ya kalaca n söyledi. Steinmeier, Welt am Sonntag gazetesine yapt aç klamada, kendi politikalar nda herhangi bir zay fl k tan mad n belirterek, Ukrayna n n do usundaki durumun istikrarl olmad na da iflaret etti. Rusya n n Ukrayna daki müdahalesinin K r m aflmas durumunda, ekonomik dezavantajlar göze alarak, Avrupa gereken tedbirleri alacakt r diyen Steinmeier, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat n n (AG T) Ukrayna da bir gözlemci heyeti gönderecek olmas ndan dolay da mutlu oldu unu dile getirdi. Bu heyetin Güney ve Do u BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ukrayna n n objektif bir resmini ç karabilece ini ifade eden Steinmeier, partnerleriyle yaflanan bu anlaflmazl n sonland r lmas için çal flt klar n kaydetti. Rusya n n K r m daki tutumu ile Avrupa daki bar fl sa layan temel de erleri zedeledi inin görmezden gelinemeyece ini aktaran Steinmeier, so uk savafltan 25 y l sonra Avrupa daki s n rlar n uluslararas hukuka ayk r olarak tekrar düzenlenmesinin kendisini kayg land rd n ve bunun pandoran n kutusunu açabilece ini belirtti. Alman ekonomisinin yapt r mlara karfl uyard n n hat rlat lmas üzerine Steinmeier, bu uyar lar ciddiye ald n belirterek, Yapt r mlar her iki tarafa da zarar verir. Bu ak ll bir d fl politikada de il. Bu nedenle gerginli in sona ermesi için so uk kanl hareket etmeliyiz dedi. (AA) T E N S L A S O E D K S A K A L C E M Y E T K A A B L A F A Z A N V Z T E A T A Ü Y E I R A M A K Z A M R M A T T P Y A N M B N E V A E F E A F R E M E S K A P T A L S T A T T E K L A N L R K A T H A B S H L H K A N O T Y E A H K E M Y E T K A V A R A A T L A N T U T K A L A M A R M K A V S

12 12 HABER 25 Mart 2014 Sal brahim ARKLAN Faber e göre, Türkiye Fehmi KORU Demokrasiye alenen tecavüz Ç N E YÖNELECEK Sizler önem vermiyor olabilirsiniz, ama Türkiye de belli çevreler, siyasi partilerden baz isimler, internet üzerinden bugün aç klanacak müthifl bir ifflaat heyecanla beklemekteler... Alt n vurufl de erinde bir ifflaat... BURSA (AA) - Uluslararas durumda de il." Anamuhalefet partisinin önemli bir Yat r m Uzman, "The Gloom, Faber, yükselen ekonomilerde ismi, erkenden heyecanlan p, Tayyip Boom & Doom Report" Editörü ve "afl r borç büyümesi" oldu una Erdo an 30 Mart tan önce gidebilir Yay nc s Marc Faber, "Gelecekte dikkat çekerek, ayn zamanda yükselen ekonomilerde Çin'e Ne güzel. Art k siyasi partilerin aç klamas bile yapt. Türkiye gibi bir ülkede, daha çok do uya, Çin'e do ru bir yönelim ba l l n yüksek oldu unu, görevini, kimlerden teflekkül etti ini olaca n tahmin ediyorum" dedi. büyüme oranlar n n düfltü ünü, su Bursa Valili inin, Capital ve bilmedi imiz, ortada görünmeyen, yetersizli i gibi durumlar n ortaya Ekonomist dergilerinin ifl ancak hükümet devirecek, baflbakan ç kt n bildirdi. birli iyle düzenledi i "Uluda FED'in para bast n, buna kaç rtacak çapta etkisi bulunan hayali Ekonomi Zirvesi"nde, "Giriflim ra men faiz oranlar n n bir güç alm fla benziyor... Türkiye, 2023: Yeni Giriflimler Hangi yükseldi ini kaydeden Faber, son dört ay, o gücün dayatt bir Sektörlerden Gelecek?" bafll kl "FED, bono piyasas n n kontrolünü kaybetti, yak nda hisse riyor. gündemin peflinde sürüklenerek geçi- kapan fl sunumunu yapan Faber, ekonomik tüketimin, sermaye harcamalar ndan olufltu unu söyledi. decekler. Burada bir düflüfle kadar sebep oldu u kafa kar fl kl klar piyasas n n kontrolünü de kaybe- Öyle anlafl l yor ki, o güç, flimdiye Ar-Ge'ye yat r m, e itim, geçilirse bono piyasas art fla geçecek. Burada 10 y ll k getiriler, sahneye koyaca yeni marifetleriyle, yetmezmifl gibi, bu hafta içerisinde altyap ve fabrikalar n inflaat n n sermaye ile elde edildi ini belirten ekonomilerde son birkaç y ldaki len ekonomiler için. Çünkü ABD yüzde 2,2'ye yükselebilir" diye pazar günü yap lacak seçimin sonuçlar n etkileyecek... Faber, "Tüketimin pay ne kadar borsa piyasa performanslar çok ekonomisi, ya yüzde 2 büyür ya da konufltu. yüksek olursa sermaye oluflum iyi olmasa da yükselen ekonomilerin tipik olarak hane halk duru- sahip olmaz. Çin ekonomisine yüzde 2 küçülür. Bu, büyük etkiye Avrupa Birleflik Devletleri'nde oran da o kadar düflük olacakt r. Tarihin en kalabal k mitingi; her y llar nda yüzde 20'lik Toplumlar, sermaye harcamalar munun 20 y l öncesine göre daha daha dikkatli bakmak laz m" gidilen yerde meydanlar n dolup taflmas... Bir önceki seçimde her iki seç- bir ekonomik iyileflmeyle en yüksek büyümenin kaydedildi ini sebebiyle zengin oluyorlar, tüketim sebebiyle de il" ifadesini kul- ABD hane halk için söyleyemem. Çin için stratejik aç dan menden birinin oyunu alm fl olmak... iyi oldu unu söyleyebilirim. Bunu, ifadelerini kulland. anlatan Faber, flöyle dedi: land. ABD'nin yüzde 0,2'si daha iyi bak ld nda her zaman için demir, Bütün bunlar bir yana, internet Faber, 2000 y l ndan sonra "Gelecekte Türkiye gibi bir durumda 20 y l önce petrol ve bak ra eriflimin son üzerinden devreye sokulacak marifetli yoknaz bir yana... ABD'nin ticari aç n n artmas yla karfl laflt r ld nda ama ortalama derece önemli oldu unu ifade eden ülkede, daha çok do uya do ru, Çin'in ticari fazlas n n büyümeye bir hane halk durumuna Faber, flöyle devam etti: Çin'e do ru bir yönelim olaca n Demek ki, art k iktidarlar internet devam etti ini dile getirerek, bakt m zda, durum daha kötü" "Bununla ilgili bir fley yapmalar laz m. Bir bölge belirledil- tahmin ediyorum. fiu an ABD ve "Art k ekonomik büyüme yok de erlendirmesinde bulundu. Avrupa merkezli olsa da dünya, üzerinden indirilip bindirilecek ve bunun ad demokrasi olacak... ABD'de. Çünkü burada afl r tüketim var ve Çin'deki yat r mlar, dünya bizim tüketimimize ba l " karfl gelecekte bu tarz kayg lar Türkiye, Avrupa'ya çok fazla ihra- Oysa demokrasi, milletin iradesi- Amerika ve Avrupa'da "Bütün er. Güney Kore ve Japonya'ya gelecekte Çin merkezli olacak. ABD'ye ihracat yapmaya bafllad. diye düflünüldü ünü söyleyen oldu unda, ekonomik güç kaymalar oldu unda, bat dan do uya büyüyece ini düflünmüyorum u, oluflan tercihlerin hiçbir g ll g fl cat yap yor ama çok fazla nin en sa l kl siyasi zeminde olufltu- Dolay s yla buradaki FED'in vermek istedi i itici güç, ABD Çin'in 1999'da toplam metal uluslararas gerilimler artacakt r. Avrupa-Türkiye iliflkilerinin. araya girmeden sand a yans d sis- Faber, "Bu çok saçma" dedi. ekonomisi, kayd. Yükselen tüketiminin yüzde 5 oran nda Bu konuda flüphe yok. Savafla Çin'in ihracat, Çin'den ithalat, temin ad d r. Birkaç gün sonra sand - ekonomilere kaymaya bafllad oldu unu hat rlatan Faber, "fiu dönüflür mü dönüflmez mi, bunu Çin'e ihracat, Çin yat r m, Çinli a gidilecek ülkemizde tercihlerimiz tabii, bu yükselen ekonomiler anda Çin'in metal tüketimi pay, kimse bilemez fakat ekonomik turistler gelecek. Bay lm yorum bir atmosfer kirlili ine flimdiden muhatap... Beklenen, atmosferin biraz içinde Türkiye de var. Burada çok yüzde 47. Yani dünyadaki metallerin yar s Çin taraf ndan birimi savafllar na, gerilimlere maya çal fl yorum." daha kirletilmesi... savafla neden olaca aflikar. Para Çin'e ama size gerçekli i aktar- h zl bir büyüme kayd ortaya ç kt " diye konufltu. tüketiliyor" ifadesini kulland. neden olabilir. Bunlar, bat n n Zirvenin son sunumunun Elbette bunu yapanlar n hepimizin Ham petrol talebinin, bat Faber, para basmay Çin'in icat problemleri. Afl r borç, Türkiye'de ard ndan düzenlenen kapan fl ola anüstü hassas oldu u konular kafl d klar n ve bunu iyi niyetle yapt k- dünyas nda düflerken, yükselen etti ini belirterek, "Çin ekonomisi, yok. Türkiye'de en az ndan bunlar töreninde, kat l mc lara teflekkür ekonomilerde artt na iflaret eden ABD ekonomisinden çok daha yok, avantajl durumda. Bat, belgeleri ve plaketleri takdim edildi. biliyorum. Yolsuzluk konusuna diklar iddias nda bulunduklar n ben de Faber, "Türkiye gibi yükselen önemli, global ekonomi ve yükse- nüfus olarak da çok avantajl kat çekiyor ve hassasiyeti sürekli diri tutuyorlar; ama bunu demokratik hukuk devletlerinde al fl lm fl usullere Akkuyu neden uygun bir biçimde yapma niyetleri yok. Yöntemleri, vurup kaçmak... Niyetleri hukuki sürecin ifllemesini gerekli? izlemek de il, o kadar sab rlar yok; hedefleri ise pazar günü sand a yans yacak tercihleri etkilemek... Bunun için kafa kar fl kl yaratmak onlara yeterli geliyor... Do u Marmara da ANKARA (AA) - Enerji ve Kim bunlar? 5 bin 216 konut Tabii Kaynaklar Bakanl Tezvirata hedef seçilen iktidar partisinin lideri kampanya boyunca a - Nükleer Enerji Proje Uygulama sat ld Daire Baflkan Necati Yamaç, z ndan belli bir çevreyi düflürmedi i, "Akkuyu'da üretilecek o çevreyle irtibatl bilinenler de haber KOCAEL (AA) - Kocaeli, elektri in rüzgar santralleriyle ve yorumlar yla kendilerine atfedilenleri benimser göründükleri için, soru- Sakarya, Düzce, Bolu ve (RES) karfl lanmak istenmesi Yalova'y kapsayan Do u durumunda Yalova'n n nun kolay bir cevab var. Ancak o cevab n gerçe i bütünüyle aç a vurdu- Marmara'da y l n ilk ay nda 5 bin tamam n RES'lerle, hidroelektrik santralleriyle (HES) u kanaatinde de ilim. 216 konut sat ld. TÜ K'in konut sat fl istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, tamam n HES'le kaplamak s rada siyasi atmosfer kirlili ine se- karfl lanmak istenirse Düzce'nin Bütün aksine iddialara ra men, flu bölgede ocakta sat flla el gerekir" dedi. bep olan geliflmelerin önünde kim veya kimler görünürse görünsün, arka de ifltiren konut say s, geçen Gazi Üniversitesi'nin y l n ayn ay na göre yüzde 5,6 Maltepe kampüsünde "Türkiye artarak 5 bin 216'ya yükseldi. planda yabanc yüzlerin varl n seziyorum. nflaat Mühendisli i Ö rencileri Kocaeli, 2 bin 156 ifllemle Buluflmas 2014" panelinde bölgede en çok konutun sat ld konuflan Yamaç, dünyada 435 CIA düdük çal c s Edward Snowden in gazeteci Glenn Greenwald a kent oldu, bu ili bin 615 ifllemle nükleer güç santrali Sakarya, 697 ifllemle Yalova, 516 bulundu unu, 72 santralin de sa lad belgeler, CIA/NSA ile ifllemle Bolu, 232 ifllemle Düzce inflaat n n devam etti ini söyledis zlaflt rma operasyonlar düzenledi- GCHQ örgütlerinin ülkeleri istikrar- izledi. Söz konusu dönemde bölgedeki ipotekli konut sat fl Yamaç, nüfusu stanbul'dan ini deflifre etti. Üzerine SECadeti bin 708 olarak kay tlara küçük 10 ülkede nükleer santral RET/SI/REL TO USA, FVEY notu geçti, ipotekli sat fllar n toplam oldu unu belirterek, petrol ve düflülmüfl bir kullanma k lavuzu bile içindeki pay yüzde 32,7 oldu. do al gaz aç s ndan zengin olan var bunun... Türkiye de son birkaç En yüksek ipotekli konut sat fl ülkelerde de nükleer santral naklar sonuna kadar Yard mc s Rauf Kasumov da ayd r yürütülen, o k lavuzda anlat - oran yüzde 44 ile Kocaeli, yüzde oldu una dikkati çekti. kullan lmal ancak bu ihtiyaca Akkuyu'nun inflas nda reaktör lanlar n uygulanmas ; bir operasyon 28,4 ile Düzce, yüzde 27 ile Bolu, Madrid, Paris ve Londra'n n yetmez. Akkuyu'da üretilecek yap m d fl nda, bütün inflaat bu... yüzde 25 ile Sakarya, yüzde ile 70 kilometre elektri in rüzgar santralleriyle çal flmalar n Türk firmalar n Muhtemelen ilk seçim uygulamas ile Yalova olarak hesapland. yak nlar nda nükleer santral karfl lanmak istenmesi durumunda Yalova'n n tamam n Kasumov, "Türk flirketlerin yapaca n n belirtti. Do u Marmara'da ocakta 2 bin olmas na ra men en fazla turist Türkiye üzerinde deneniyor... Oyuna 549 konut ilk defa sat ld, ilk kez çeken yerler oldu unu söyleyen RES'lerle, HES'lerle karfl lanmak istenirse Düzce'nin çiziyorum, yüksek teknoloji sonra pek çok ülke daha bunlar n te- yapaca ifl kapsam nda alt n gelirsek ve baflar l olurlarsa bizden el de ifltiren konutlar n pay Yamaç, nükleerin turizme yüzde 49 oldu. lk sat fllarda zarar n n olmayaca n kaydetti. gerekir. Akkuyu ve Sinop nük- inflaat, buharl so utucular, gün ve âdil bir seçim yüzü görmeye- tamam n HES'le kaplamak gerektiren türbin bölümü cavüzlerine u rayacak, bir daha düz- Kocaeli, yüzde 20,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Kocaeli'yi yüzde Türkiye'nin tüm leer santralleri bugün devrede pompa sistemleri ve pompalar cektir. 17,5 ile Sakarya, yüzde 5,5 ile yenilenebilir enerji olmufl olsayd, 7,2 milyar gibi, kablolama, borulama, Püskürtmek mümkün mü tecavüzcüleri Yoksa soruna do ru teflhis ko- Bolu, yüzde 3,4 ile Yalova, yüzde kaynaklar n n toplam 230 milyar kilovatsaat elektrik kapa- kurtulmufl olacakt k, nükleer bunlar n tamam Türk flirketleri nulamad için yanl fl yöntemler se- dolar do al gaza ödemekten reaktör binas n n kendisi gibi, 2 ile Düzce takip etti. kinci el konutlarda ise sitesi oldu unu ancak bu üretimin devaml olmad n milyon dolar." flirketleri taraf ndan bu kap- Ben hâlâ umutluyum. santralin yak t ise y ll k 720 taraf ndan yap lacak. Türk çildi ve baflar s zl k mukadder mi bölgede 2 bin 667 konut el de ifltirdi. belirten Yamaç, flöyle konufltu: Etkinlikte konuflan Akkuyu saml ifl miktar gerçeklefltirilmifl olacak" 25 Mart 2014 Star :"Yenilenebilir enerji kay- NGS Afi Genel Müdür dedi.

13 TURIZM Yücel TANOL Mart 2014 Çarflamba TAR H TAfi B NA müze haline getirildi KARAMAN - MEHMET ÇET N - Karaman'da kentin meydan nda bulunan ve "Tafl Bina" olarak bilinen eski belediye binas, restore edilerek müze haline getirildi. Tahsin Ünal Mahallesi, Cumhuriyet Park yan nda bulunan bina, Karaman'a baflka yerlerden gelen ziyaretçilerin hemen dikkatini çekiyor. Kentin meydan nda ve en hareketli yerlerinden smet Pafla Caddesi'nin bafllang c nda bulunan binan n, ilginç özellikleri var y l nda yap lan bina, Türkiye'nin belediye hizmetlerinin yürütülmesi için infla edilen en eski binalar ndan biri olma özelli ine sahip. Kitabeye göre 1891 y l nda hizmete aç lan binan n mimar Molla Usta... Cumhuriyet dönemine kadar belediye hizmetlerinde kullan lan bina, daha sonralar kaymakaml k, çiftçi bankas, icra müdürlü ü, tapu müdürlü ü gibi birçok hizmetlerde kullan lm fl. 1960'l y llardan sonra tekrar belediye binas olarak hizmet etmeye bafllayan Tafl Bina'n n, yeni belediye binas yapt r l nca 2. kat kütüphane, alt katlar ise ifl yeri olarak kullan lm fl. Karaman Belediye Baflkan Kamil U urlu, AA muhabirine yapt aç klamada, Tafl Bina'n n flehir için "bir kültürel hazine" niteli inde oldu unu söyledi. Kente gelenlerin ilgisini çeken bu binan n sonsuza kadar ayakta kalmas gerekti ini belirten U urlu, "Böyle bir de erin korunmas gerekiyordu. MERS N - Hava s cakl n n 23 derece, deniz s cakl n n ise 19 dereceyi buldu u Erdemli ilçesi K zkalesi'nde tatile gelen yerli ve yabanc turistler, denize girmenin ve kumsalda günefllenmenin keyfini yaflad. K zkalesi Turizm ve Kültür Derne i öncülü ünde, muhtar adaylar, turizmciler ve vatandafllar n da deste iyle yeni sezon öncesi K zkalesi sahilinde temizlik yap ld. Dernek Baflkan Hüseyin Çal flkan, AA muhabirine yapt aç klamada, yeni sezon öncesi esnaf ve turizmcilere moral olmas aç s ndan bu etkinli i düzenlediklerini belirtti. Bundan sonraki dönemlerde de sahilin temiz tutulmas için temizlik arac ald klar n ve bu aktiviteyle arac kullanmaya bafllad klar n ifade eden Çal flkan, "Sahillerimizi, y llard r belediye temizliyordu. Art k belde belediyesi kalkt. Belediye kalkmasa da eleman yoklu undan yeterli bak m yap lam yordu. Sahil bizim, Çünkü bu bina Karaman' n geçmifli... Mimari bak mdan baflar l bir yap. Temel tafllar Karada 'dan getirilmifl. Yerli Kurt deresi tafl kullan lm fl. Düzenli, kullan fll, hofl bir yap. Belediye olarak alt kattaki ifl yerlerini boflaltt k. Asl na uygun olarak restorasyon çal flmas yap ld " diye konufltu. DAHA fi MD DEN EfiS Z B R MÜZE OLDU Belediye binas olarak yap lan binan n, y llar sonra tekrar dünyada efli benzeri olmayan deniz ortas ndaki K zkalesi de bizim. Geçmifl y llara nazaran daha fazla turist çekmek için hem sahilimize hem de K zkalesi Mahallesi'ne sahip ç kaca z. Temennimiz, tertemiz sahilimiz gibi yeni sezonun da güzel ve bol kazançl geçmesi" diye konufltu. Turizmci Mehmet fiirin Öztop da yeni sezona bafllamadan K zkalesi Turizm ve Kültür yap l fl amac na uygun olarak kullan lmas için harekete geçtiklerini ifade eden U urlu, flunlar kaydetti: "Binan n ikinci kat n prestij makam olarak düzenleyip kullanmaya bafllad k. Misafirlerimizi burada a rl yoruz. Alt kattaki odalar da müze haline getirdik. Buras Karaman' n kültürünü yans tan bir müze oldu. Bugün art k kaybolmufl, bir daha da art k canland r lmas na imkan olmayan meslekleri, sanatlar bu müzemizde genç kuflaklara göstermeye çal fl yoruz. Cans z mankenlerle, bu mesleklerde kullan lan malzemeleri, aletleri, nas l çal flt klar n göstermeye çal flt k. nsanlar evlerinde bulunan tarihi de eri olan malzemeleri sergilenmesi amac yla bize getiriyor. Daha flimdiden eflsiz bir müze oldu. Devaml aç k bir müze, ilgi çekiyor. Bir bölümünde mini bir sanat galerisi oluflturduk. Buralar bu flekilde kullan ld kça bizim gönlümüz de rahat edecek." (AA) Mersinli turizmciler yeni sezona sahil temizli iyle bafllad Derne i öncülü ünde sahilde temizlik yapt klar n, bunu geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Turizm sezonumuz 15 Nisan'da bafll yor ancak yerli ve yabanc turistlerimiz gelmeye bafllad. Esnaf m z ve muhtar adaylar m zla örnek temizlik çal flmas yapt k, bu kampanyay sezon içinde de her ay tekrarlayaca z. Yeni sezonun verimli geçmesini diliyorum" dedi. Turizm rehberi Harun fiimflek ise K zkalesi'nin tarihi güzellikleri, alt n sar s kumsal ve mavi denizi ile di er turizm bölgelerinden eksik yan olmad n vurgulayarak, sezon öncesi esnaf ve dernek yöneticileriyle temizlik kampanyas na kat lman n mutlulu unu yaflad n belirtti. K zkalesi sahilinde temizlik çal flmas yap l rken yerli ve yabanc turistler de denize girip, kumsalda günefllendi. (AA) Japon çiftler stanbul da evet demek istiyor STANBUL - F KR YE SUSAM UYAR - stanbul un dü ün organizasyonlar için önemli bir potansiyele sahip oldu unu düflünen Japon otel yat r mc lar, iflletmecileri, dü ün ve organizasyon firmalar n n üst düzey yöneticilerinden oluflan heyet, çiftlerin bu flehirde dünya evine girmesi için Türk muhataplar yla görüfl al flveriflinde bulundu. AA muhabirine bilgi veren Turistik Otelciler, flletmeciler ve Yat r mc lar Birli i (TUROB) Baflkan Timur Bay nd r, turizm sektöründe y l öncesine kadar sadece bir etkinlik olarak yer alan dü ünlerin, art k bir endüstri haline geldi ini söyledi. Baflta stanbul ve Kapadokya olmak üzere Türkiye nin farkl noktalar nda gerçeklefltirilen dü ün organizasyonlar n n ülkenin tan t m nda önemli bir rol oynamaya bafllad n ifade eden Bay nd r, stanbul un büyüleyici atmosferi ve tarihi dokusunun yaratt markan n yan s ra son dönemde özellikle Latin Amerika, Balkanlar ve Orta Do u ülkelerinde büyük ilgili gören Türk dizileri de ülkemize olan ilgi ve merak hayli art rmaktad r dedi. Buradan yola ç karak TUROB olarak ilk ad m Uzak Do u pazar için att klar n anlatan Bay nd r, flöyle konufltu: Japonya dan stanbul a gelen otel yat r mc lar, iflletmecileri, dü ün ve organizasyon firmalar n n üst düzey yöneticilerinden oluflan bir heyetle bu yönde önemli bir görüflme yapt k. Ülkede, dü ün organizasyonlar n n oldukça yüksek maliyetlere ulaflt ve genç jenerasyonun de iflen e ilimi ile alternatif pazarlar arand n, stanbul un da bu yönde önemli bir potansiyeli oldu unu tespit ettik. Gerek tarihten gelen yak nl m z gerekse, stanbul un çeflitlilikler markas olmas, iki ülke aras ndaki iflbirli ini güçlendirmektedir. Japonya ile beraber Orta Do u ve Hint Pazar da bu anlamda önemli bir potansiyeldir. Böylelikle, her zaman sözünü etti imiz ürün, hizmet çeflitlili i ve Türk misafirperverli i ile geleneklerini tan tma ve de er kazand rma hedefimiz, dü ün turizmi segmenti ile kuvvetlenecektir. DÜ ÜN TUR ZM N, ÜLKE PAZARLAMASINDA ETK N OLARAK KULLANAB LMEY HEDEFL YORUZ Bay nd r, say ca toplam de eri fazla desteklenmeyen bu segmentin, asl nda pazar çeflitlili i ve gelir bak m ndan fark yaratt n, marka de erini yükseltti ine iflaret ederek, bu alan n etkin ve sürekli kullan labilmesi için tan t m faaliyetleriyle desteklenmesi, özellikle de online mecrada yayg n ve yay lmac bir stratejiyle duyurulmas gerekti ini vurgulad. Dü ünün, spesifik ve kifliye özel bir etkinlik oldu unu belirten Bay nd r, dü ün organizasyonun, çeflitlili in ve memnuniyetin bir flekilde garanti edilmesiyle mümkün olaca n dile getirdi. Dü ün turizmi için dünyada tercih edilen bafll ca destinasyonlar n, Las Vegas, Hawai, Cape Town, Toscana olarak görüldü ünü, stanbul un da son y llarda önemli bir tercih noktas haline geldi ine iflaret eden Bay nd r, flunlar kaydetti: Türkiye de geçen y l 350 civar nda turistik dü ün organizasyonu gerçekleflti ve bu dü ünlerin 50 den fazlas n n 3 ila 5 milyon dolarl k bütçelere sahip oldu u bilinmektedir. Bu rakam Amerika da yaklafl k 90 milyar dolar bulmaktad r. Dü ünlerin bir parças olarak kabul edilen balay organizasyonlar n da unutmamak gerek. Bu konuda dünyadaki öncelikli tercih Maldivler, Yunan Adalar ve Paris gibi romantik destinasyonlar olarak görülmektedir. Bay nd r, dü ün turizminde temel hedefin, potansiyel pazarlardaki talepleri en do ru flekilde karfl lay p yerel kültürü de bir flekilde organizasyona dahil ederek, daha anlaml k lmak ve böylece pazarda di er segmentler için de yer kazanmak oldu unu söyledi. Gelen çiftlerin ihtiyaçlar n n do ru analiz edilerek, onlara en kolay ve zaman kazand r r flekilde yard mc olabilmenin memnuniyeti artt raca na dile getiren Bay nd r, böylelikle, hedef kitle bak m ndan, gelir anlam nda yüksek de eri olan dü ün turizmini, ülke pazarlamas nda etkin olarak kullanabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. (AA)

14 14 SPOR 26 Mart 2014 Çarflamba fienol GÜNÜÇ Fenerbahçe f rsatlar FARKA çevirdi Spor Toto Süper Lig'de 5. haftadan itibaren liderlik koltu una oturan Fenerbahçe, 6. haftadan itibaren rakiplerinin önce oynay p puan yitirdi- i haftalar n 7'sinde kazanarak, zirvedeki yerini sa lamlaflt rd. STANBUL - Sar -lacivertliler, ligin 6, 12, 17, 18, 23, 25 ve 26. haftalar nda en yak n iki takipçisinin puan kayb yla eline geçirdi i f rsatlar iyi de erlendirdi. Ligde 26. haftay Gaziantepspor deplasman nda elde etti i 3 puanla kapatan "Sar Kanaryalar", bir maç eksi iyle, 50 puanl Befliktafl' n 7, 49 puanl Galatasaray' n da 8 puan önünde yer ald. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, tribün olaylar nedeniyle tatil edilen Trabzonspor mücadelesiyle ilgili olas hükmen galibiyet karar vermesi durumunda rakipleriyle aras ndaki fark 3 puan daha art racak. 6. haftaya 12 puan ve averajla lider giren Fenerbahçe, kendisiyle ayn puana sahip tak mlardan Çaykur Rizespor'un puan yitirmesinden sonra ç kt maçta kazanarak, ilk kez en yak n rakibiyle fark 2 puana ç kard. Söz konusu haftada Befliktafl, sar -lacivertlilerden sonra oynay p kaybedince zirveden 3 puan geriye düfltü. "Sar Kanaryalar", Fenerbahçe-Kas mpafla- Sivasspor ilk 3'ü ile girilen 12. hafta mücadelesinde iki rakibinin yaflad puan kay plar ndan sonra ç kt karfl laflmay kazanarak puan n 31'e yükseltip, en yak n rakibi Kas mpafla ile puan fark n 6'ya ç kard. Ligde 2. s radaki Befliktafl' n Gençlerbirli i'ne 1-0 yenilerek puan yitirdi i ilk yar n n son haftas nda (17. hafta) ise Kayserispor'u 5-1 yenerek puan n 41 yapan Fenerbahçe, siyah-beyazl ekiple olan fark 9'a yükseltti. Sar -lacivertliler, Fenerbahçe-Galatasaray- Befliktafl s ralamas yla girilen 18. hafta mücadelesinde, rakiplerinin berabere kald maçlardan sonra kazanarak, ilk kez en yak n rakibiyle 10 puanl k fark yakalad. Befliktafl' n Trabzonspor deplasman nda 1-1, Galatasaray' n da Gaziantepspor deplasman nda 0-0 berabere kald bu haftada, sahas nda Torku Konyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe 44 puana ulafl p, sar -k rm z l ekiple aras ndaki fark 10'a, siyah-beyazl larla olan fark da 11'e yükseltmiflti. Deplasmanlardaki kay plarla üst üste puan yitirdi i haftalar n ard ndan, 23. haftada Befliktafl' n yaflad beraberlikten sonra ç kt maçta Gençlerbirli i'ni 2-0 yenen sar -lacivertliler, puan n 51'e ç kararak en yak n rakibiyle aras ndaki fark 8'e ç kard. Fenerbahçe'nin 4 puan farkla lider girdi i haftada Galatasaray da sar -lacivertlilerden sonra oynay p puan yitirince zirvenin 6 puan gerisine düfltü. (AA) R za madalyas na 4 ay sonra kavufltu ANKARA - Macaristan'da geçen y l düzenlenen Dünya Gürefl fiampiyonas 'nda yar finalde elendi i ranl sporcu Amir Aziz Aliakbari'nin dopingli ç kmas yla s kletinde ikinci s raya yükselen R za Kayaalp, gümüfl madalyas na 4 ay sonra kavufltu. Gümüfl madalyas Türkiye Gürefl Federasyonu'na üç gün önce ulaflan R za Kayaalp, AA muhabirine yapt aç klamada, ranl Aliakbari'nin doping yaparak eme ini çald n söyledi. fiampiyonada rahatl kla alt n madalyaya ulaflaca n ancak Aliakbari'nin kendisini doping yaparak yendi ini ifade eden Kayaalp, "Aliakbari, yapt dopingle hem kendi spor hayat n bitirdi hem de benim eme imi ve alt n madalyam çald " dedi. fiampiyonaya çok iyi haz rland n ve Macaristan'a alt n madalya kazanaca na inanarak gitti ini vurgulayan milli güreflçi, "fiampiyonada tüm rakiplerimi rahat bir flekilde yenecek güçteydim. Bir anl k dalg nl mdan ve Aliakbari'nin yapt doping sebebiyle alt n madalyaya ulaflamad m. Dünya fiampiyonas 'nda alt n kazanmak en az olimpiyatlarda kazanmak kadar zordur. Bir dünya flampiyonlu um, bir de dünya üçüncülü üm vard. Eksik olan gümüfl madalyay da kazanm fl oldum. Profesyonel bir sporcuyum, art k o flampiyona geride kald. Çal flarak ve bile imin hakk yla bir sonraki flampiyonada alt n madalyaya ulaflaca m biliyorum" diye konufltu. Macaristan'da geçen sene Eylül tarihlerinde yap lan flampiyonada Kayaalp, yar finalde ranl Aliakbari'ye 4-1 yenilerek final flans n kaybetmiflti. Kayaalp, üçüncülük-dördüncülük mücadelesinde ise sveç'den Johan Magnus Euren'i yenerek bronz madalyan n sahibi olmufltu. Uluslararas Gürefl Federasyonlar Birli i, 120 kiloda flampiyon olan ranl Amir Aziz Aliakbari'nin dopingli ç kmas üzerine madalyas n geri alma yoluna gitmifl, böylece Kayaalp de s kletinde ikinci s raya yükselmiflti. (AA) 8 forvet bir Eneramo etmedi S VAS - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bu sezon forma giyen 8 forvet oyuncu, ligde geride kalan 26 haftada sadece 4 gole imza att. K rm z -beyazl lar n sezon bafl nda yollar n ay rd Michael Eneramo ise geçen sezon ayn hafta itibar yla 7 kez gol sevinci yaflam flt. Brezilyal teknik direktör Roberto Carlos'un göreve gelmesiyle kadroda revizyona giden Sivasspor'da, Nijeryal forvet Michael Eneramo ile yollar n ayr lmas n n ard ndan sezon bafl nda ve devre aras nda transfer edilen forvet oyuncular n n performanslar, Eneramo'yu adeta mumla aratt. Sezon bafl nda transferi gerçeklefltirilen Perulu forvet Hernan Rengifo, ligde hiç maça ç kmadan 14. haftadaki Befliktafl maç öncesi ülkesine döndü. Rengifo, sadece Ziraat Türkiye Kupas 'nda Bucak Belediye O uzhanspor maç nda forma giydi. Yine sezon öncesi tak ma dahil edilen Ahmet Aras da istenen verim al namad gerekçesiyle ligin 3. haftas ndaki Fenerbahçe maç sonras Fethiyespor'a, Abdulkadir Özgen de ara transfer döneminde Manisaspor'a kiraland. Ligde çok az süre alan iki futbolcu da k rm z -beyazl formayla gol sevinci yaflayamad. Sezon bafl nda Yunanistan' n Olympiakos tak m ndan transfer edilen ve görev ald 10 maçta 2 gol atan Cezayirli golcü Rafik Djebbour da devre aras nda tak mdan ayr larak ngiltere Championship tak mlar ndan Nottingham Forest ile anlaflt. Forvet oyuncular yla bir bir yollar n ay ran k rm z -beyazl lar, ara transfer döneminde kadrosuna katt Brezilyal forvet Pedro Oldoni ve Aykut Öztürk'ten de verim alamad. Ligde henüz ilk 11'de flans bulamayan ve oyuna sonradan dahil olan iki forvet de gol sevinci yaflayamad. K rm z -beyazl lar n hücum hatt ndaki bir di er ismi Nijeryal forvet John Utaka ise görev ald 15 maçta 2 kez fileleri havaland rabildi. Ligde 13 maçta forma flans bulan Cihan Özkara da henüz gol atma baflar s gösteremedi. Sezon bafl ndan bu yana 8 forvet oyuncusunun görev ald Sivasspor'da, bu futbolculardan sadece Utaka ve Djebbour, ligde 2'fler gole imza atabildi. Hücum hatt nda görev alan 6 futbolcu ise gol sevinci yaflayamad. K rm z -beyazl lar n geçen sezon sonunda yollar n ay rd Nijeryal forvet Michael Eneramo ise geçen sezonun ilk 26 haftas itibar yla görev yapt 20 maçta 7 gole imza atm flt. Tek bafl na 8 forvet oyuncusundan daha fazla gole imza atan Eneramo, sezonu da 11 golle tamamlam flt. Sivasspor formas yla 2,5 sezonda 79 lig maç nda görev alan ve 29 kez fileleri havaland ran Eneramo, Ziraat Türkiye Kupas 'nda da 12 maçta 5 kez gol sevinci yaflad. Sezon bafl nda Befliktafl'a transfer olan Eneramo, devre aras nda gitti i Kardemir Karabükspor'da 3 gole imza att. (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 26 Mart 2014 Çarflamba15 Bilic'in tek rakibi Denizli STANBUL - Teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki Befliktafl, 26. haftalar itibar yla son 4 sezonun en baflar l dönemini geçiriyor. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta sonunda 50 puana ulaflan ve ikinci s raya yükselen siyah-beyazl larda Slaven Bilic, Samet Aybaba, Carlos Carvalhal ve Bernd Schuster dönemlerini geride b rak rken, Mustafa Denizli döneminin ise sadece 2 puan gerisinde kald. "Kara Kartallar", geçen sezon Aybaba döneminde ayn sürede 43, 'de Portekizli çal flt r c Carvalhal ile 46, sezonunda ise Alman teknik direktör Schuster ile de 39 puan alabilmiflti. Befliktafl, sezonunda ise Denizli ile 26 haftada 52 puana ulaflm flt. H rvat teknik adam yönetimindeki Befliktafl, 26. haftalar itibar yla Aybaba'ya 7, Carvalhal'e 4, Schuster'in tak m na ise tam 11 puan fark att. Siyah-beyazl lar, sezonunda ise Denizli yönetiminde ayn sürede 2 puan daha fazla al p, 52 puana ulaflm flt. Befliktafl ayr ca 17 golle son 4 sezonun en az gol yedi i dönemini yaflarken, bu say Aybaba döneminde 38, Carvalhal döneminde 26, Schuster döneminde ise 31'di. Bilic'in tak m, 26. haftay ligin ikinci s ras nda tamamlarken, son 5 sezonun en iyi derecesine de elde etmifl oldu. Aybaba ve Carvalhal ile 26. haftalar üçüncü s rada geçen Befliktafl, Schuster ile yedinci, Denizli ile de dördüncü s rada yer alm flt. Befliktafl, ayr ca art 21 averajla yine son 5 sezonun en parlak dönemini Bilic ile yaflad. Aybaba ile ayn sürede art 14, Carvalhal ile art 10, Schuster ile art 10 averaj bulan siyah-beyazl lar, Denizli ile de art 19 averaja sahip olmufltu. Bu arada Alman teknik adam Schuster, sezonunun 25. haftas n n ard ndan tak mdan ayr lm fl, 26. haftadaki karfl laflmada tak m n bafl nda Tayfur Havutçu yer alm flt. "12 Dev Adam" efsanesi H DAYET TÜRKO LU STANBUL - A Milli Basketbol Tak m 'n b rakma karar alan Hidayet Türko lu, "12 Dev Adam" efsanesini yaratan önemli oyunculardan birisi olarak Türk basketbol tarihine ad n yazd rd. Basketbol kariyerinde 1994 y l ndan itibaren her kategoride 300'ün üzerinde maçta ay-y ld zl formay giyen Hidayet, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ve 2013 y llar ndaki Avrupa fiampiyonalar nda ve 2002 ile 2010'daki Dünya fiampiyonalar nda görev yapt. Türkiye'nin Erkek A Milli Tak m düzeyinde tarihinde elde etti i en büyük baflar larda milli tak m n önemli isimleri aras nda bulunan Hidayet, 2001 Avrupa fiampiyonas 'nda ve 2010 Dünya fiampiyonas 'nda boynuna gümüfl madalyalar takt. Mirsad Türkcan' n ard ndan NBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu olan Hidayet Türko lu, kariyeri boyunca milli tak mlarda çeflitli kategorilerde görev alan çok say da oyuncuya örnek bir performans ortaya koydu. Türkiye Basketbol Federasyonu Baflkan Turgay Demirel, A Milli Basketbol Tak m 'n n geçen y l Slovenya'da düzenlenen 2013 Avrupa fiampiyonas haz rl klar kapsam nda Polonya ile yapt klar özel maçta, 300'den fazla karfl laflmada ay-y ld zl formay giyen ilk oyuncu oldu u için Hidayet'e onur ödülü vermiflti. Uluslararas büyük turnuvalara 1995'deki Avrupa Y ld zlar fiampiyonas 'nda görev alarak bafllayan Hidayet Türko lu, A Milli Tak m'da ilk Avrupa fiampiyonas 'n 1999'da oynad. Ay-y ld zl ekibin 8. s rada tamamlad flampiyonada 9 maçta görev alan, maç bafl na ortalama 24.6 dakika süreyle oynayan Hidayet, 12.4 say ortalamas yla milli tak m n en skorer oyuncusu oldu. (AA) Mustafa Pektemek, golleriyle döndü STANBUL -Befliktafl' n Spor Toto Süper Lig'de 3-0 kazand Akhisar Belediyespor maç nda gol atan Mustafa Pektemek, son iki karfl laflmadaki performans yla tak - m na katk da bulundu. Geçen sezondan beri sakatl k s k nt lar yaflayan ve bir türlü istedi i formu yakalayamayan siyah-beyazl oyuncu, son iki haftada yakalad flans iyi de erlendirdi. Tak m n n geride kalan iki haftada oynad maçlarda ilk 11'de sahaya ç kan Mustafa Pektemek, bu karfl laflmalar bofl geçmedi. Çaykur Rizespor karfl s nda 2 gol atan ve 2-2'lik sonuçla al nan bir puanda katk sa layan siyah-beyazl futbolcu, Akhisar Belediyespor maç n da bofl geçmedi. Bu maçta tak m n n 2. golünü atan tecrübeli oyuncu, böylece 2 haftada 3 gole ulaflt. Mustafa Pektemek, Befliktafl'a transfer oldu u 'deki ilk sezonunda iyi bir dönem geçirdi. Sakatl k s k nt s yaflamayan ve sürekli forma flans bulan siyah-beyazl oyuncu, golleriyle de tak m na katk da bulundu. Sadece 2 maçta kadroda yer almayan ve 30 maçta sahaya ç kan tecrübeli oyuncu, 8 gole imza att. Ancak Mustafa, sezonun bitimine 2 hafta kala geçirdi i sakatl k nedeniyle forma giyemedi. Befliktafl formas giydi i ikinci sezonunda Mustafa Pektemek'in yakas n flanss zl klar b rakmad. lk sezonunda sakatl nedeniyle sadece son iki maç kaç ran Mustafa, 'te ise bu nedenle birçok maçta forma giyemedi. Bu sezonun ilk iki maç nda görev alabilen golcü oyuncu, uzun bir sakatl k dönemi yaflad. lk yar da kalan 15 maç kaç ran Mustafa Pektemek, ikinci yar n n da ilk 8 haftas nda tak m ndan uzak kald. Uzun bir aran n ard ndan formas na kavuflan siyahbeyazl futbolcu, iki kez gol sevinci yaflad. Süper Lig'de bu sezon sakatl k problemi fazla yaflamayan Mustafa Pektemek, bu kez kadroya girmekte zorland. Hugo Almeida, Michael Eneramo ve Ömer fiiflmano lu'nun gölgesinde kalan oyuncu, ligin ilk yar s nda sadece 2 maç sakatl k nedeniyle kaç rd. Dört maçta oynamayan Mustafa, 11 karfl laflmada süre almas na ra men gol atma baflar s gösteremedi. Sezonun ikinci yar s nda da zaman zaman kadroya girmekte zorlanan Mustafa Pektemek, mücadelesini b rakmad ve son maçlarda hem flans buldu hem gol att. Almeida ve Ömer'in sakatl sonras flans bulan Mustafa, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor maçlar nda ilk 11'de sahaya ç kman n avantaj n iyi de erlendirdi. Çaykur Rizespor maç nda tak m n n iki golünü atan siyah-beyazl futbolcu, Akhisar Belediyespor maç nda da bu sezonki 3. gol sevincini yaflad. Ligde son iki maçta gol atma baflar s gösteren Mustafa, Akhisar Belediyespor karfl s nda da büyük flanss zl k yaflad. Karfl laflman n 12. dakikas nda hava topunda rakibiyle çarp flan Mustafa Pektemek, bafl ndan sakatland. Saha kenar nda tedavisi yap lan tecrübeli oyuncu, ilk yar y bafl ndaki bandajla tamamlad. kinci yar ya soyunma odas ndaki tedavisi nedeniyle geç ç kan Mustafa, yaflad s k nt nedeniyle 58. dakikada yerini Almeida'ya b rakmak zorunda kald. (AA)

16 26 Mart 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU Pakistan'da mehter sesleri Ay dan getirilen kamera 660 bin avroya sat ld V YANA - Amerikal astronot Edgar Mitchell in 1971 de Apollo 14 seferinde kulland ve Ay a götürülen ve geri getirilen tek kamera olarak bilinen El Data Kamera, Viyana da düzenlenen aç k art rmayla 660 bin avroya sat ld. Emekli astronot Mitchell, NASA n n elinden almak istedi i kameray bir süre önce Avusturya daki bir internet sitesi üzerinden aç k art rmaya ç karaca n duyurmufltu. Viyana da bir sanat galerisinde düzenlenen aç k art rmada, kameraya 80 bin avro bafllang ç fiyat verildi. Kameraya sahip olmak isteyen müflteriler aras nda adeta teklif savafl yafland. Art r lan teklifler sonucunda kamera 660 bin avroya sat ld. Kameran n yeni sahibi, Fujisawa isimli bir Japon oldu. Hasselblad 500 model kamera, aya gidip dünyaya dönen tek kamera olarak biliniyor. NASA kurallar na göre, astronotlar çekim yapt ktan sonra gemide a rl k yapmamas için el kameralar n ayda b rakmak zorunda. Ancak astronot Mitchell in söz konusu kameray b rakmay unuttu u belirtiliyor. Bu yüzden NASA, Mitchell den evinde saklad kameray iade etmesini istemifl ancak Mitchell kameray vermeyi reddetmiflti. Apollo 14 ün lunar modül pilotu olarak 1971 y l nda aya ç kan Mitchell, ayda yürüyen 6 nc astronot olarak biliniyor. Ayda 9 saat 17 dakika geçiren Mitchell, söz konusu kamerayla 299 foto raf ve 96 görüntü çekti i belirtiliyor. (AA) SLAMABAD - stanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanl na ba l mehter tak m Pakistan günü dolay s yla baflkent slamabad'da konserler verdi. lk olarak Cumhurbaflkanl Saray 'ndaki kutlamalar çerçevesinde yap lan törenlerde yabanc tek konuk bando tak m olarak yerini alan mehter tak m daha sonra Türkiye'nin slambad Büyükelçili i'nde marfllar n seslendirdi. Birçok yabanc misyon flefinin haz r bulundu u konserde, mehter tak m n n seslendirdi i "Cive Pakistan-Çok Yafla Pakistan" marfl dinleyenlerden büyük alk fl ald. Özellikle konseri izlemeye gelen Pakistanl lar n iste i üzerine mehteran Cive Pakistan marfl n 3 kez okudu. Türkiye'nin slamabad Büyükelçisi Sad k Babür Girgin, AA muhabirine yapt aç klamada, Pakistan günü dolay s yla ülkeye gelen mehter tak m n n önce Lahor'da asker yak nlar ve halka daha sonra da baflkent slamabad'da Cumhurbaflkanl Saray 'nda ve son olarak da büyükelçilik binas nda konser verdi ini söyledi. ki kardefl ülke Pakistan ve Türkiye'nin iliflkilerinin her alanda ileriye tafl nmas için çaba harcad klar n belirten Büyükelçi Girgin, mehter tak m n n konserinin kültürel yak nlaflma ad na güzel bir örnek oldu unu ifade etti. Pakistan Din flleri Bakan Serdar Muhammed Yusuf ise Türkiye ile Pakistan aras ndaki ba lar n geçmiflinin sa lam temellere dayand n ve günümüzde de iliflkilerin üst seviyede oldu unu söyledi. Mehter tak m n n seslendirdi i Cive Pakistan marfl n büyük bir keyif ile dinlendi ini ifade eden Yusuf gösteriden çok etkilendi ini kaydetti. Öte yandan Pakistan Günü nedeniyle Cumhurbaflkan Memnun Hüseyin taraf ndan birçok ordu mensubu ile yerli ve yabanc siyasetçiye çeflitli üstün hizmet madalyalar tevcih edildi. Bu ödüllerden biri olan Pakistan Hilal-i Madalyas 'na lay k görülen Türkiye'nin bir önceki slamabad Büyükelçisi Babür H zlan da iki ülke aras ndaki güçlü ba lar n her geçen daha da ileri gitti ini belirtti. H zlan, 4 y l kald Pakistan'da yapm fl oldu u çal flmalar n madalya ile taçland r lmas n n mutluluk verici oldu unu dile getirdi. Pakistan' n ba ms z bir Müslüman devlet olmas n n gereklili inin ilan edildi i Lahor Deklarasyonu'nun ve 23 Mart 1956'da ilan edilen slam devletinin y l dönümleri nedeniyle ülke çap nda anma ve kutlama törenleri düzenlendi. Ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah' n Karaçi kentindeki mozolesine Sind eyaleti yetkililerince çelenk konulurken baflkent slamabad'da ise Pakistan Hava Kuvvetlerine ait jet ve helikopterler D Meydan karfl s ndaki Cumhurbaflkanl Saray üzerinden geçifl yapt. Ülkedeki etkin cemaat yap lar ndan olan ve Taliban çizgisine yak nl ile bilinen Cemaat-ul Dava taraftarlar ise bas n kulübü önünce miting düzenledi. Mitingde s k s k Hindistan ve ABD karfl t sloganlar at ld. (AA) Avustralyal lar Türk Pazar Festivali ile cofltu Foto raf n Dili MELBOURNE - Avustralya'n n Melbourne kentinde bu sene yedincisi düzenlenen Victoria Market Türk Pazar Festivali'ne binlerce kifli kat ld. Melbourne'un turistik mekanlar ndan Victoria Market'te gerçeklefltirilen festivalde Türk kültüründen, müzi inden, el sanatlar ndan, mutfa ndan, danslar ndan örnekler sunuldu. Festivale yabanc lar da yo un ilgi gösterdi. Yiyecek çad rlar n n önünde uzun kuyruklar oluflturan ziyaretçiler, gözleme, lokma tatl l s, közde m s r, Adana kebap, döner, lahmacun ve Türk kahvesini tatma imkan buldu. TÜRK KAHVES ENERJ VER YOR Daha önce Türkiye'ye gitti ini, bu yaz tekrar gidece ini söyleyen Avustralyal Georgina, "Bugün festivale keyif almak için geldik. Türk kahvesini daha önce içmifltim, enerji veriyor" dedi. Avustralya'da ö renci olarak bulunan Filipinli Anisha, Osmanl lar daha önce sadece kitaplardan okudu unu belirterek, "Ama flimdi onlarla yüz yüze olmak, kültürlerini görmek çok çok inan lmaz" diye konufltu. Festivalde Türk hal lar n ve seramik ürünlerini ziyaretçilerin be enisine sunan Adem Babuç, festivale ilginin oldukça fazla oldu unu ifade ederek, ziyaretçilerin genellikle lamba, seramik ve el dokumas hal lara ilgi gösterdi ini söyledi. AVUSTRALYA TÜRK MEHTER TAKIMI GÖSTER SUNDU Yurt d fl ndaki Türkler taraf ndan kurulan ilk mehter tak m olma özelli ini tafl yan Avustralya Türk mehter tak m da her y l oldu u gibi, bu sene de Türk Pazar Festivali'ne gelenlere mehter ziyafeti sundu. Festival alan n bir bafltan bir bafla yürüyerek geçen mehteranlar, baflar l bir konserin ard ndan alk fllarla festival alan ndan ayr ld. TOPLUMUMUZUN AVUSTRALYA YA KÜLTÜREL KATKILARI DEVAM EDECEK Festivalin aç l fl nda konuflan Türkiye'nin Melbourne Baflkonsolosu Seyit Apak, yedi y ld r baflar yla organize edilen festivale desteklerinin devam edece ini kaydederek, ''Toplumumuzun Avustralya'ya kültürel katk lar bu flekilde daha da artarak devam edecek. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcili i olarak bu gayretlere ayr ca destek vermeye devam edece iz. Bu konuda hiçbir flüpheniz olmas n" dedi. KAHRAMANLIK TÜRKÜLER COfiTURDU Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl Ankara Devlet Halk Müzi i Korosu sanatç lar her y l oldu u gibi bu sene de festivale renk katt. Befl kiflilik saz ekibiyle gelen sanatç lar S tk Ak n ve Mihriban Türkmen Güzel, festival alan nda bulunanlara birer konser verdi. Mihriban Türkmen Güzel, hareketli parçalarla ziyaretçileri coflturdu. Güzel'den sonra sahneye gelen S tk Ak n, "Çanakkale Zaferi'nin y l dönümü dolay s yla flehitlerimizi rahmetle an yoruz, yad ediyoruz" diyerek, konsere Çanakkale Türküsü ile bafllad. Konser alan n Türk bayraklar, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti bayraklar ile dolduranlar da sanatç ya efllik etti. KÜLTÜRÜMÜZÜ AVUSTRALYA TOPLUMUNA TANITALIM Victoria Market Türk Pazar Festivali'ni yedi y ld r baflar yla organize eden Morelan Türk Derne i Baflkan Cemal Akdeniz AA'ya yapt aç klamada, yo un ilgiden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Akdeniz, "Biz kültürümüzü ne kadar iyi tan t rsak, di er kültürlerle o kadar kaynaflm fl oluruz. Biz 'Avustralya'da, çok kültürlü Avustralya'da yafl yoruz' diyoruz. Hem Avustralya kültürünü tan yal m hem de kendi ana kültürümüzü Avustralya toplumuna tan tal m" dedi. (AA)

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı